BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114-42 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša vŕtačka BLACK+DECKER BDCDD186 je určená
na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastov. Toto
náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
b. Používajte pr vky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač
v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia
k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d. Pred spustením z náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu
byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
g. Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na budúce použitie. Termín „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b. Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
c. Pri práci s elektrickým náradím zaistite
bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri
uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b. Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
c. Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
3
Doplnkové bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky
alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto
náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
g. Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky
♦
♦
♦
♦
5.
a.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
b. Používajte elek trické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
c. Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov, ako sú
kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie
kontaktov akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo
požiaru.
d. V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte
vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
♦
♦
♦
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané týmto
návodom, môže predstavovať riziko zranenia
obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
a l e b o d u š e v n ý m i s c h o p n o s ťa m i , a l e b o
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia,
dlhodobého použitia atď.
Servis
Oprav y elek trického náradia zver te iba
k valifikovanému technikovi, ktor ý bude
používať originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
4
♦
♦
♦
♦
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
♦
♦
♦
náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
zranenie alebo iné škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Vibrácie
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému
na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich
elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď
beží naprázdno.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho
vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným
rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
4. Rýchloupevňovacie skľučovadlo
5. Prevodovka s dvoma rozsahmi otáčok
6. LED pracovné svietidlo
7. Akumulátor
8. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
9. Držiak skrutkovacích nástavcov
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod
na použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky (nie sú dodávané
s náradím)
Zostavenie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Akumulátor
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov akumulátora pod približne
10 °C alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory sa môžu
ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky
spustí, hneď ako teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦ Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto
5
♦
♦
♦
Pripojte nabíjačku k akejkoľvek štandardnej
elek tr ickej zásuvke s napájacím napätím
230 V a frekvenciou 50 Hz.
♦ Zasuňte akumulátor do nabíjačky, ako je zobrazené
na obr. A.
♦ Zelený LED indikátor bude blikať, čo bude indikovať
prebiehajúce nabíjanie.
♦ Ukončenie nabíjania je indikované neprerušovaným
svietením zeleného LED indikátora. Akumulátor je
úplné nabitý a môže sa vybrať z nabíjačky alebo
môže sa ponechať v nabíjačke.
Varovanie! Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri odpájaní nabíjačky od náradia vždy zaistite, aby bola najskôr
odpojená nabíjačka od sieťovej zásuvky a potom odpojte
kábel nabíjačky od náradia.
Rýchloupínacie skľučovadlo (obr. E)
Varovanie! Uistite sa, či je náradie zaistené zaisťovacím
tlačidlom, aby ste pred vložením alebo vybratím pracovného nástroja zabránili aktivácii vypínača.
Vloženie vrtáka alebo iného pracovného nástroja:
♦ Jednou rukou uchopte zadnú polovicu skľučovadla
(4) a druhou rukou otočte prednú polovicu
skľučovadla proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, pri pohľade od zadnej časti skľučovadla.
♦ Zasuňte pracovný nástroj celkom do skľučovadla
a uchopením zadnej polovice skľučovadla
a otáčaním jeho prednej polovice v smere pohybu
hodinových ručičiek skľučovadlo riadne utiahnite.
Varovanie! Nepokúšajte sa utiahnuť vrtáky (alebo iné
príslušenstvo) uchopením prednej časti skľučovadla
a zapnutím náradia. Výmena príslušenstva, ktorá
sa robí takýmto spôsobom môže viesť k poškodeniu
skľučovadla a k úrazu.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia
(obr. B)
Varovanie! Uistite sa, či je náradie zaistené zaisťovacím tlačidlom, aby ste pred vložením alebo vybratím
akumulátora zabránili aktivácii vypínača.
Vloženie akumulátora:
♦ Vložte akumulátor do náradia tak, aby ste začuli
kliknutie (obr. B).
Vybratie akumulátora z náradia (obr. C)
♦
Dotiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného
výsledku preskakovať, zväčšite hodnotu momentu
nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte
v uťahovaní skrutky. Opakujte tento postup, kým
nedosiahnete požadované nastavenie. Použite toto
nastavenie aj na dotiahnutie zostávajúcich skrutiek.
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora zobrazené
na obr. C a vysuňte akumulátor z náradia.
Dva prevodové stupne (obr. F)
Možnosť voľby dvoch prevodových stupňov Vašej vŕtačky Vám umožňuje širšie využitie Vášho náradia. Ak
chcete zvoliť nízke otáčky, vysokú hodnotu momentu
(poloha 1), vypnite náradie a počkajte na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov (5) smerom od skľučovadla.
Ak chcete zvoliť vysoké otáčky, nízku hodnotu momentu
(poloha 2), vypnite náradie a počkajte na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov smerom ku skľučovadlu.
Poznámka: Nemeňte prevody, ak je náradie v chode.
Ak máte s vykonávaním zmeny prevodového stupňa
problémy, uistite sa, či je volič prevodov zatlačený
celkom dopredu alebo dozadu, až do dorazovej polohy.
Pokyny na použitie
Hlavný vypínač a tlačidlo na zmenu
smeru chodu
♦
Táto vŕtačka sa zapína a vypína stlačením
a uvoľnením hlavného vypínača (1). Čím viac je
vypínač stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného
nástroja.
♦ Ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod (2) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
♦ Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný vypínač
a stlačte ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod
doľava.
♦ Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte ovládacie tlačidlo
pre pravý/ľavý chod na druhú stranu.
Poznámka: Stredová poloha tohto ovládacieho tlačidla
zaisťuje náradie vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu
tohto prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
♦
Nastavenie momentu (obr. D)
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
Toto náradie je vybavené objímkou (3) na nastavenie
pracovného režimu a na nastavenie momentu pri
uťahovaní skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie vyššej
hodnoty momentu než malé skrutky a mäkké materiály.
♦ Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte objímku
na nastavenie momentu na symbol.
♦ Ak chcete skrutkovať, nastavte objímku na
požadované nastavenie. Ak nepoznáte ešte vhodné
nastavenie, postupujte nasledovne:
♦ Nastavte objímku na najmenšiu hodnotu momentu.
Pomocou prepínača pravého/ľavého chodu (2)
zvoľte smer otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Vŕtanie
♦
♦
♦
♦
6
Používajte iba nabrúsené vrtáky.
Podoprite a riadne zaistite obrobok, ako je uvedené
v bezpečnostných pokynoch.
Použite zodpovedajúce a vyžadované bezpečnostné
zariadenie, ako je uvedené v bezpečnostných
pokynoch.
Zabezpečte a upracte pracovný priestor, ako je
uvedené v bezpečnostných pokynoch.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Začnite vŕtanie veľmi pomaly a používajte iba malý
prítlak, kým nebude vyvŕtaná dostatočná diera, ktorá
zabráni vykĺznutiu vrtáka.
Vyvíjajte na náradie tlak v osi pracovného nástroja.
Používajte dostatočne veľký tlak, aby ste zaistili
dostatočný výkon nástroja, ale netlačte naň príliš,
aby nedošlo k zastaveniu motora alebo k vychýleniu
nástroja.
Vždy držte vŕtačku pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať reakcie tohto náradia.
PRI Z ASEKNUTÍ VRTÁK A NEPOUŽÍVAJTE
HLAVNÝ VYPÍNAČ NA OPAKOVANÉ ZAPÍNANIE
A VYPÍNANIE VŔTAČKY, ABY OPÄŤ DOŠLO
K Z AČATIU VŔTANIA. MOHLO BY DÔJSŤ
K POŠKODENIU VŔTAČKY.
Zmenšením prítlaku a pomalým vŕtaním cez
poslednú časť obrobku minimalizujte možnosť
zaseknutia vrtáka a prelomenia obrobku.
Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru nechajte
motor v chode. Tým zabránite zablokovaniu vrtáka.
Uistite sa, či hlavný vypínač zapína a vypína vŕtačku.
Problém
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Otvory do dreva je možné vŕtať rovnakými špirálovými
vrtákmi, aké sa používajú pri vŕtaní do kovu, alebo plochými vrtákmi. Tieto vrtáky musia byť ostré a počas vŕtania sa musia často vyťahovať z vŕtaného otvoru, aby sa
mohli odstrániť nečistoty zo špirálových drážok vrtáka.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepom
odstráňte prach z jeho vnútornej časti.
Vŕtanie do kovu
Pri vŕtaní do kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha. Mazivá pre
vŕtanie, ktoré dosahujú najlepšie výsledky, obsahujú
sulfurový olej alebo ide o sadlo.
Skrutkovanie
♦
♦
Ochrana životného prostredia
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím násadcom
v jednej osi so skrutkou.
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať
do bežného domáceho odpadu.
Tieto výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré
je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt
po surovinách. Zaistite, prosím, recykláciu elektrických
výrobkov a akumulátorov podľa miestnych platných
predpisov. Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.2helpU.com.
Odstraňovanie porúch
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Náradie nie
je možné
spustiť.
Akumulátor nie je
nabitý.
Skontrolujte, či nie
je nutné nabitie
akumulátora.
Akumulátor Prívodný kábel
sa nenabíja. nabíjačky nie je
pripojený k sieťovej zásuvke.
Pripojte prívodný
kábel nabíjačky
k sieťovej zásuvke.
Príliš vysoká
alebo príliš nízka
teplota okolitého
prostredia.
Premiestnite nabíjačku a prívodný
do prostredia,
v ktorom je teplota
vyššia než 4,5 °C
alebo nižšia než
+40,5 °C.
Možné riešenie
Akumulátor je
Vložte ho do navybitý. Tento
bíjačky a nechajte
ho úplne nabiť.
akumulátor je
vyrobený tak, aby
došlo k jeho okamžitému vypnutiu,
ak dôjde k jeho
vybitiu, aby bola
maximalizovaná
jeho prevádzková
životnosť.
Vŕtanie do dreva
♦
Možná príčina
Náradie sa Akumulátor dosia- Nechajte akumulánáhle vypne. hol svoj maximálny tor vychladnúť.
teplotný limit.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny moment
Nm
Kapacita skľučovadla
mm
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Oceľ/drevo
mm
Hmotnosť
kg
7
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1 400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (s akumulátorom 1,24)
Nabíjačka
Vstupné napätie
V (striedavé)
Výstupné napätieV (jednosmerné)
Prúd
mA
Približný čas nabíjania
hodiny
905898**
230
18
200
8 - 20
Nabíjačka
Vstupné napätie
V (striedavé)
Výstupné napätieV (jednosmerné)
Prúd
mA
Približný čas nabíjania
hodiny
905902**
230
18
400
4 - 10
Nabíjačka
Vstupné napätie
V (striedavé)
Výstupné napätieV (jednosmerné)
Prúd
A
Približný čas nabíjania
hodiny
905998**
230
18
1
1,5 -4
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
BL1518
V 18
Ah 1,5
Li-Ion
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
BL2018
V 18
Ah 2,0
Li-Ion
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
BL4018
V 18
Ah 4,0
Li-Ion
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
BDCDD186 – vŕtačka, skrutkovač
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1. 12. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku
24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka
v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je platná vo všetkých
členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 65,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 76,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti
Black & Decker a predajcovi alebo autorizovanému
servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah,D) < 1,3 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²,
Skrutkovanie bez príklepu (ah) < 0,6 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti
Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho
autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com alebo kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese
uvedenej v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker a kde
môžete získať informácie o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách.
zst00305299 - 17-05-2016
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising