BDCHD18 | Black&Decker BDCHD18 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

4
3
5
2
1
6
9
8
7
382015 - 35 BAL
www.blackanddecker.eu
BDCHD18
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
B
A
8
C
D
3
5
E
4
F
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš vrtalnik BLACK+DECKER serije BDCHD18 je
namenjen vijačenju in vrtanju v les, kovino in opeko.
To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
Splošna varnostna navodila
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril
in navodil lahko povzročijo električni udar,
požar in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo
uporabo.
Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto
in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi električnega
orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da
uporabljajo električno orodje. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad strojem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršnkoli
način. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim (ozemljenim) električnim
orodjem ni dovoljena. Originalni oziroma
nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje
električnega udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Obstaja povečano tveganje električnega
udara, če so telesa ozemljena.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju.
Vdor vode v električno orodje poveča tveganje
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izvlečenje vtiča iz stenske vtičnice. Kabel
zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi
4
in premikajočimi se deli orodja. Prepleteni
ali poškodovani kabli povečujejo tveganje za
električni udar.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo
diferenčnega toka (RCD). Uporaba naprave
diferenčnega toka RCD zmanjšuje tveganje za
električni udar.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo pamet, ko rokujete z električnim
ročnim orodjem. Ne uporabljajte električno
orodje, ko ste utrujeni, pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Nepazljivost lahko povzroči
hude telesne poškodbe.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot
so zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev,
čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo
telesne poškodbe.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo na električno omrežje, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje, oblačilo in
rokavice ne smejo biti izpostavljeni gibljivim
delom orodja. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi
lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele
orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
SLOVENŠČINA
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo
orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja
omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo
ne omogoča vklopa in izklopa. Električno
orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo
orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost zmanjšuje tveganje
za zagon električnega orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto gibljivi oz.
niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani, da
je funkcija električnega aparata s tem okrnjena. Poškodovano električno orodje popravite
pred ponovno uporabo. Mnogo nesreč se zgodi
zaradi neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili
se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri
čemer upoštevajte delovne pogoje in vrsto
dela, ki ga bo to električno orodje opravljalo.
Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje
niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje ene vrste akumulatorjev,
lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugo vrsto akumulatorja.
b. Električna orodja uporabljajte samo z originalnimi baterijami. Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in
požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; izogibajte se s stiku s tekočino. Če po naključju
pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Stik z baterijsko
tekočino lahko privede do draženja kože ali
opeklin.
6. Servis
a. Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele v primeru popravila električnega
orodja. Ta način zagotavlja, da je ohranjena
varnost električnega orodja.
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
vrtalnike/vijačne naprave
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uporabite priložene pomožne ročaje. Izguba
nadzora nad orodjem lahko povzroči telesne
poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne skrite napeljave, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Če prerežete žico
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka
ali pribora ali način uporabe, ki v teh navodilih
ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in/ali materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzor5
SLOVENŠČINA
nimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki
nastaja pri uporabi orodja (še posebej pri žaganju
hrasta, bukve in mediapanskih plošč.)
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za
predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
simboli:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam je potrebno natančno prebrati
navodila.
6
Varnostni ukrepi pri uporabi baterij in polnilnikov
(niso priloženi orodju)
Baterije
♦ Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga
odpreti baterije.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C in
40 °C.
♦ Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen orodju.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Zavarujte polnilnik pred dežjem in vlago.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec ali pooblaščen serviser
podjetja BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne
dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
SLOVENŠČINA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
Hitrovpenjalna glava
2-stopenjski menjalnik
LED delovna lučka
Baterija
Gumb za sprostitev akumulatorja
Nosilec vijačnega nastavka
Sestavljanje naprave
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno,
ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za
postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če
je temperatura celice baterije pod približno 10 °C
ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilniku,
polnilnik pa bo začel polniti, ko se temperatura
celice ustrezno dvigne ali pade.
♦ Polnilnik priključite na standardno 230 V, 50 Hz
električno omrežje.
♦ Vstavite akumulatorsko baterijo v polnilnik, kot
je prikazano na sl. A.
♦ Utripati bo začela zelena lučka LED, kar pomeni,
da se baterija polni.
♦ Ko bo baterija napolnjena, bo zelena lučka LED
začela svetiti neprekinjeno. Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo lahko uporabite ali jo
pustite v polnilniku.
Opozorilo! nevarnost požara. Pri odklapljanju
polnilnika od orodja, najprej odklopite polnilnik iz
električnega omrežja in šele nato od orodja.
Vstavljanje in odstranjevanje baterije v/iz orodja
(sl. B)
Opozorilo! Pred namestitvijo ali odstranitvijo akumulatorske baterije se prepričajte, da je zaklepni gumb,
ki onemogoča nenamerni vklop stikala aktiviran.
Montaža akumulatorske baterije:
♦ Vstavite akumulatorsko baterijo v orodje tako, da
zaslišite klik zaskočke (sl. B)
Odstranjevanje baterije iz orodja (sl. C)
♦
Pritisnite gumb za sprostitev baterije, kot je prikazano na ilustraciji (sl. C) in izvlecite baterijo iz
orodja.
Navodila za uporabo
Sprožilno stikalo in gumb za vzvratno vrtenje
♦
S pritiskom in sprostitvijo sprožilnega stikala
(1) VKLOPITE in IZKLOPITE vrtalnik. Čim bolj
pritisnete na sprožilno stikalo, tem višja je hitrost
vrtanja.
♦ Stikalo za izbiro vrtenja naprej/nazaj (2) določa
smer delovanja orodja in služi tudi kot gumb za
zaklep sprožilnega stikala.
♦ Za izbiro smeri vrtenja naprej, sprostite sprožilno stikalo in pomaknite stikalo za izbiro vrtenja
naprej/nazaj v levo smer.
♦ Za izbiro smeri vrtenja nazaj, pomaknite stikalo
za izbiro vrtenja naprej/nazaj v nasprotno smer.
Opomba: Sredinski položaj stikala za izbiro vrtenja
naprej/nazaj zaklene orodje v izklopljenem položaju.
Ko spreminjate položaj kontrolnega gumba, mora biti
sprožilno stikalo sproščeno.
Nadzor vrtilnega momenta (sl. D)
To orodje je opremljeno z regulatorjem za nastavitev
vrtilnega momenta (3) za izbiro delovnega načina
in za nastavitev vrtilnega momenta pri zategovanju
vijakov. Veliki vijaki in trši obdelovanci zahtevajo
višji vrtilni moment kot majhni vijaki in mehkejši
obdelovanci.
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
izbirnik na simbol, ki ponazarja vrtanje
♦ Za vijačenje nastavite izbirnik na ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve še ne poznate,
upoštevajte naslednje napotke:
♦ Nastavite izbirnik na najnižjo vrednost navora
privitja.
♦ Privijte prvi vijak.
♦ Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev regulatorja in
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler
ni nastavitev pravilna. Uporabite to nastavitev za
preostale vijake.
Vpenjalna glava brez ključa (sl. E)
Opozorilo! Pred namestitvijo ali odstranitvijo pripomočka se prepričajte, da je zaklepni gumb, ki
onemogoča nenamerni vklop stikala aktiviran.
Vstavljanje svedrov ali drugega pripomočka:
♦ Primite zadnjo polovico vpenjalne glave (4) z eno
roko in z drugo roko zavrtite sprednjo polovico
v nasprotni smeri urinega kazalca, če gledate
s konca vpenjalne glave.
7
SLOVENŠČINA
♦
Sveder ali drug pripomoček vstavite do konca
v vpenjalno glavo in trdno privijte vpenjalno glavo, tako da držite za zadnjo polovico vpenjalne
glave in zavrtite sprednjo polovico v smeri gibanja
urinega kazalca, gledano od konca vpenjalne
glave.
Opozorilo! Ne poskušajte privijati ali odvijati vrtalnih
svedrov (ali kateregakoli drugega pripomočka), tako
da držite sprednji del vpenjalne glave in vključite
orodje. Takšno dejanje lahko privede do poškodbe
vpenjalne glave in do telesnih poškodb.
♦
2-stopenjski menjalnik (sl. F)
Vrtanje v les
Izbirno stikalo z dvema nastavitvama hitrosti vrtalnika
omogoča preklop hitrosti za bolj vsestransko uporabo
orodja. Za izbiro nizke hitrosti, nastavite visoki vrtilni
moment (položaj 1), izključite orodje in počakajte,
da se ustavi. Potisnite menjalnik hitrosti (5) proč od
vpenjalne glave. Za izbiro visoke hitrosti, nastavite
nizki vrtilni moment (položaj 2), izključite orodje in
počakajte, da se ustavi. Potisnite menjalnik hitrosti
v smeri vpenjalne glave.
Opomba: Ne spreminjajte hitrosti med delovanjem
orodja. Če naletite na težave pri menjavanju hitrosti,
mora biti gumb/menjalnik za izbiro dveh nastavitev
hitrosti bodisi popolnoma potisnjen naprej ali do
konca nazaj.
Luknje v les lahko izvrtate z istimi spiralnimi svedri,
kot jih uporabljate za kovino ali z uporabo širokih
(lopatastih) konic. Če uporabljate lopataste konice
se prepričajte, da so ostre in da jih med vrtanjem
v obdelovanec pogosto izvlečete iz obdelovanca, da
iz luknje odstranite ostružke.
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnega stikala za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost
orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
Orodje izključite tako, da sprostite stikalo.
♦
♦
Nasveti za optimalno uporabo
Vrtanje
♦
♦
Uporabljajte samo ostre vrtalne svedre.
Podprite obdelovanec kot je opisano v varnostnih
navodilih.
Uporabite ustrezno varnostno opremo, skladno
z varnostnimi navodili.
Zavarujte delovno območje, kot je opisano v varnostnih navodilih.
Uporabite nizko začetno hitrost in rahel pritisk
orodja v začetni fazi vrtanja luknje, da omogočite
globino izvrtine iz katere sveder ne more zdrsniti.
Vedno vzpostavite pritisk v ravni liniji s svedrom.
Uporabite dovolj pritiska za vrtanje s svedrom,
vendar ne pritiskajte preveč, da ne ustavite motorja ali zvijete svedra.
Orodje držite krepko z obema rokama in tako
preprečite nenamerno vrtenje orodja.
♦
♦
♦
♦
♦
8
♦
♦
♦
NE PRITISKAJTE SPROŽILNEGA STIKALA,
DA BI TAKO PONOVNO ZAGNALI BLOKIRANI
VRTALNIK. TO LAHKO POŠKODUJE ORODJE.
Zmanjšajte nevarnost blokade orodja v trenutku
preboja obdelovanca; pred prebojem luknje
zmanjšajte pritisk na vrtalnik in počasi potiskajte
konico skozi zadnji del luknje.
Pustite, da se motor vrti brez prekinitve in izvlecite sveder iz vrtine. Tako boste preprečili, da se
sveder zagozdi.
Preverite delovanje stikala za vklop/izklop.
Vrtanje v kovino
Pri vrtanju kovin uporabljajte mazivo za vrtanje.
Izjemi sta lito železo in medenina, ki ju morate vrtati
suha. Za vrtanje in rezanje priporočamo uporabo
mineralnih olj ali gelov.
Vrtanje v beton/opeko
Za vrtanje v beton, nastavite izbirnik za izbiro načina
delovanja (3) na udarno vrtanje tako, da poravnate
simbol z oznako. Potisnite selektor hitrosti (5) proti
sprednjemu delu orodja (2. prestava).
Vijačenje
♦
♦
♦
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost nastavka/pribora za vijačenje.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom
Odpravljanje težav
Težava
Verjeten vzrok
Možna rešitev
Naprava se ne vključi.
Baterija ni napolnjena.
Prepričajte se, da so bile
vse tehnične zahteve, ki
se nanašajo na polnjenje
baterije izpolnjene
Baterija se ne polni.
Kabel ni priklopljen na
električno omrežje.
Priključite orodje na
delujočo omrežno
vtičnico.
Kabel ni priklopljen na
električno omrežje.
Priključite punjač
u radnu utičnicu.
SLOVENŠČINA
Enota se nenadoma
izklopi.
Okoljska temperature je
prenizka ali previsoka.
Polnilnik in
akumulatorsko baterijo
prenesite v prostor,
kjer znaša temperatura
zraka nad 4,5 ºC in pod
+40,5 ºC.
Akumulatorska baterija
se je pregrela in
dosegla zgornjo mejno
temperaturo.
Počakajte, da se baterija
ohladi.
Baterija je izpraznjena.
(Za doseganje optimalne
življenjske dobe
akumulatorske baterije
je zasnovana tako, da
se izklopi, ko je baterija
skoraj popolnoma
izpraznjena).
Vstavite jo v polnilnik in
napolnite.
Tehnični podatki
BDCHD18
Napetost
V(enosmerna
18
napetost)
Hitrost delovanja brez obremenitve
Min-1
Maks. navor
Nm
17,5/40
Kapaciteta vpenjalne glave
mm
1-10
0-360/0-1400
Maks. zmogljivost vrtanja
Kovina/les/beton
mm
10/25/10
Teža
kg
0,90 (z baterijo 1,30)
Priključna napetost
V(izmenična
230
Vzdrževanje
Izhodna napetost
V(enosmerna
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno
tako, da dolga leta deluje z minimalnim
vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Tok
mA
200
Približni čas polnjenja
V urah
8 - 20
Priključna napetost
V(izmenična
230
Izhodna napetost
V(enosmerna
Polnilnik
905898**
napetost)
18
napetost)
Polnilnik
905902**
napetost)
18
napetost)
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Tok
mA
400
Približni čas polnjenja
V urah
4 - 10
Priključna napetost
V(izmenična
230
Izhodna napetost
V(enosmerna
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni
s tem simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je mogoče
znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo rabljenih
proizvodov bomo zmanjšali potrebo po novih proizvodih.
Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo odlaganje odpadkov in odpadno
električno in elektronsko opremo. Za več podrobnosti
obiščite spletno stran www.2helpU.com
Polnilnik
905998**
napetost)
18
napetost)
Tok
A
1
Približni čas polnjenja
V urah
1,5 - 4
Napetost
V(izmenična
18
Kapaciteta baterije
Ah
Baterija
BL1518
napetost)
Tip
1,5
Litij-ionska
Baterija
BL2018
Napetost
V(izmenična
Kapaciteta baterije
Ah
18
napetost)
Tip
2,0
Litij-ionska
Baterija
BL4018
Napetost
V(izmenična
Kapaciteta baterije
Ah
18
napetost)
Tip
4,0
Litij-ionska
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 88,7 dB(A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 99,7 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
9
SLOVENŠČINA
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 14,4 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
DIREKTIVA O STROJIH
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja 24 mesečno garancijo,
ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in
v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav
članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
BDCHD18 - Vrtalnik, vijačnik
Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili
in pogoji poslovanja podjetja Black & Decker prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo
o nakupu orodja.
Vrtanje v kovino (ah, D) <2,5 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
Vijačenje brez udarjanja (ah) <2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
ES-izjava o skladnosti
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-1:2010
EN60745-2-2:2010
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2004/108/ES (do 19/04/2016) 2014/30/EU
(od 20/04/2016) in 2011/65/EU.
Za več informacij se povežite z Black & Deckerjem
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
17.03.2016
10
Garancija
Pravila in pogoje 2-letne garancije podjetja
Black & Decker in lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete na spletni strani
www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo trgovino
Вlack & Decker; naslovi trgovin so navedeni v tem
priročniku.
Prosimo, obiščite našo spletno stran www.
blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi
Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica BLACK+DECKER BDCHD18 predviđena je za rad s vijcima i bušenje drva, metala i građevinskih materijala. Ovaj je alat predviđen isključivo
za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od strujnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD)
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja
alata, provjerite je li prekidač u isključenom
položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu
je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite
s njega sve ključeve i alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
11
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohranjivanja električnog alata isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
Električne alate treba održavati. Provjerite
ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno
obaviti. Upotreba električnog alata za poslove
za koje nije predviđen može dovesti do opasnih
situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan za
jednu vrstu akumulatora može predstavljati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba bilo
kojeg drugog akumulatora može izazvati rizik od
ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
12
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite
vodom. Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može uzrokovati tjelesne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi alat mogao doći u dodir sa skrivenim
električnim vodovima. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i uzrokovati strujni udar.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi zatezač mogao doći u dodir sa skrivenim
električnim vodovima. U slučaju kontakta sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije sigurno
i može dovesti do gubitka nadzora.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću
ovog alata koji nisu opisani u ovom priručniku
mogu predstavljati opasnost od tjelesne ozljede
i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
HRVATSKI
♦
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici,
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći. Oni obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do kojih može doći prilikom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći
simboli upozorenja:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za baterije i punjače
(nisu isporučene uz alat)
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se
uputa navedenih u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.
Punjači
♦ BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za
punjenje baterije u alatu uz koji je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne
ozljede i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Oštećene kabele odmah zamijenite.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu
navedenom na nazivnoj oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti običnim
strujnim utikačem.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Regulator brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Prsten za prilagođavanje momenta
4. Samozatezna glava
13
HRVATSKI
5.
6.
7.
8.
9.
Dva stupnja prijenosa
LED radno svjetlo
Baterija:
Tipka za otpuštanje akumulatora
Magnetski držač nastavaka
Sastavljanje
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati tijekom
punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.
Upozorenje! Nemojte puniti bateriju ako je okolna
temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C. Preporučena
temperatura punjenja je oko 24°C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelija ispod približno 10°C ili iznad
40°C. Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač
će automatski započeti s punjenjem kada se ćelija
zagrije ili ohladi.
♦ Priključite punjač (8) u bilo koju standardnu
utičnicu od 230 V, 50 Hz.
♦ Umetnite bateriju u punjač kao što je prikazano
na sl. A.
♦ Zelena lampica treperi, što znači da se baterija
puni.
♦ Kada lampica svijetli ravnomjerno, punjenje
je dovršeno. Akumulator je potpuno napunjen
i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Upozorenje! Opasnost od požara. Prilikom iskapčanja punjača iz alata pazite da punjač prvo iskopčate
iz utičnice, a zatim iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. B)
Upozorenje! Provjerite je li gumb za blokiranje aktiviran kako biste spriječili aktivaciju prije uklanjanja
ili postavljanja baterije.
Da biste postavili akumulator:
♦ Umetnite bateriju u alat (čuje se "klik") (sl. B)
Uklanjanje baterije iz alata (sl. C)
♦
14
Pritisnite gumb za oslobađanje akumulatora
(sl. C) i izvucite bateriju iz alata.
Upute za uporabu
Okidač i tipka za obratni rad
♦
Bušilica se uključuje i isključuje povlačenjem i puštanjem okidača (1). Jačim pritiskom prekidača
povećava se brzina svrdla.
♦ Kontrola za rad naprijed/natrag (2) određuje
smjer rada alata i služi kao tipka za (de)blokiranje
alata.
♦ Za odabir vrtnje prema naprijed otpustite prekidač
i tipku za odabir rada naprijed/natrag pritisnite
ulijevo.
♦ Za odabir obratne vrtnje pomaknite tipku u suprotnom smjeru.
Napomena: Središnji položaj kontrolnog gumba
blokira alat u isključenom stanju. Prilikom promjene
smjera vrtnje obavezno pustite prekidač.
Kontrola zakretnog momenta (sl. D)
Ovaj alat opremljen je prstenom za podešavanje
zakretnog momenta (3) i momenta pritezanja vijaka.
Veliki vijci i čvrsti redni materijali zahtijevaju veću
postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke
i mekane materijale.
♦ Za bušenje drva, metala i plastike prsten postavite na oznaku
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
♦ Prsten postavite na najniži moment.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak
dok ne postignete odgovarajuću postavku. Tu
postavku upotrijebite za ostale vijke.
Samozatezna glava (sl. E)
Upozorenje! Provjerite je li gumb za blokiranje aktiviran kako biste spriječili aktivaciju prije uklanjanja
ili postavljanja pribora.
Umetanje nastavka za bušenje ili drugog pribora:
♦ Stražnju polovicu glave (4) uhvatite jednom rukom, a drugom rukom zakrećite prednju polovicu
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, gledajući
sa strane glave.
♦ Nastavak ili drugi pribor potpuno umetnite u glavu
i čvrsto pritegnite tako da jednom rukom pridržavate stražnju polovicu glave, a drugom rukom
zakrećete prednju polovicu u smjeru kazaljki na
satu, gledano s kraja na kojem je zatezna glava.
Upozorenje! Nastavke za bušenje ili bilo koji drugi
pribor ne pokušavajte pritezati uključivanjem alata
dok pridržavate prednji dio glave. Prilikom promjene
HRVATSKI
pribora na ovaj način može doći do oštećenja zatezne
glave i ozljede.
♦
Dva stupnja prijenosa (sl. F)
Bušenje u drvu
Dva prijenosna opsega bušilice/odvijača omogućuju
promjenu stupnja prijenosa, čime se postiže veća
svestranost. Da biste odabrali manju brzinu i veći
moment (položaj 1), isključite alat i pričekajte da se
zaustavi. Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite dalje
od zatezne glave. Da biste odabrali manju brzinu
i veći moment (položaj 2), isključite alat i pričekajte
da se zaustavi. Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite
prema zateznoj glavi.
Napomena: Stupanj prijenosa ne mijenjajte dok je
alat pokrenut. Ako imate poteškoća tijekom promjene
stupnja prijenosa, provjerite je li birač stupnja prijenosa u krajnjem prednjem ili u stražnjem položaju.
Otvori u drvu mogu se izrađivati pomoću spiralnih
svrdla za metal ili pomoću plosnatih svrdla. Ti nastavci trebaju biti oštri i moraju se često izvlačiti radi
uklanjanja strugotina.
Bušenje / rad s vijcima
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina
alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Upotrebljavajte isključivo oštre nastavke za
bušenje.
Pravilno poduprite i učvrstite radni materijal
(odjeljak Sigurnosne upute).
Upotrijebite odgovarajuću sigurnosnu opremu,
kao što je navedeno u odjeljku Sigurnosne upute.
Pravilno poduprite i učvrstite radni materijal
(odjeljak Sigurnosne upute).
Pustite da bušilica radi vrlo malom brzinom i lagano pritišćite dok ne napravite otvor dovoljan
da nastavak bušilice ne izlazi iz njega.
Pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji s nastavkom. Primijenite dovoljno pritiska kako bi nastavak mogao bušiti, ali ne pritišćite prejako kako
ne biste zaustavili motor ili pomaknuli nastavak.
Bušilicu čvrsto držite objema rukama.
NEMOJTE PRITISKATI PREKIDAČ ZAGLAVLJENE (ISKLJUČENE) BUŠILICE KAKO BISTE
JE POKRENULI. MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA
BUŠILICE.
Smanjite mogućnost zaglavljivanja tako da kroz
posljednji dio rupe bušite manjom brzinom i pritiskom.
Motor ostavite pokrenutim tijekom izvlačenja
nastavka iz probušenog otvora. Na taj se način
sprječava zaglavljivanje.
Provjerite može li se bušilica uključiti i isključiti
na prekidaču.
Bušenje metala
Prilikom bušenja metala upotrijebite tekućinu za
bušenje. Izuzeci su lijevano željezo i mjed, koji se
moraju bušiti suhim načinom. Kao rezno mazivo
najbolje je upotrijebiti sumporizirano rezno ulje ili
svinjsku mast.
Bušenje zidova
Za bušenje zidova prsten (3) postavite u položaj za
udarno bušenje tako da simbol poravnate s oznakom.
Birač stupnja (5) pomaknite prema prednjem kraju
alata (2. stupanj).
Rad s vijcima
♦
♦
♦
Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućine za pranje ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje navoja.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Alat se ne pokreće.
Akumulator nije
napunjen.
Provjerite zahtjeve za
punjenje akumulatora.
Akumulator ne puni.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač
u ispravnu utičnicu.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač
u ispravnu utičnicu.
Temperatura okolnog
zraka je previsoka ili
preniska.
Premjestite punjač
i akumulator na mjesto
na kojem je temperatura
viša od 4°C i niža od
+40°C.
Akumulator je dostigao
svoja temperaturna
ograničenja.
Pričekajte da se ohladi.
Nema energije. (Za
maksimalni vijek trajanja
akumulator se isključuje
kada se isprazni.)
Priključite na punjač
i pričekajte da se napuni.
Uređaj se iznenada
isključuje.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
15
HRVATSKI
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili
prašinu.
BL1518
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
1,5
Tip
Litij-ion
Baterija:
BL2018
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
2,0
Tip
Litij-ion
Baterija:
BL4018
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
4,0
Tip
Litij-ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zaštita okoliša
Zvučni tlak (LpA) 88,7 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije
označene ovim simbolom ne smiju se
odlagati s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na
adresi www.2helpU.com.
Tehnički podaci
BDCHD18
Napon
VDC
18
Brzina bez opterećenja
min-1
0-360/0-1400
Najveći moment
Nm
17,5/40
Kapacitet glave
mm
1-10
Najveći kapacitet bušenja
Čelik/drvo/zid
mm
10/25/10
Težina
kg
0,90 (s baterijom 1,30)
Punjač
905898**
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
200
Približno vrijeme punjenja
Sati
8 - 20
Punjač
905902**
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
400
Približno vrijeme punjenja
Sati
4 - 10
Punjač
905998**
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
A
1
Približno vrijeme punjenja
Sati
1,5 - 4
16
Baterija:
Zvučna snaga (LWA) 99,7 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje u beton (ah, ID) 14,4 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Bušenje u metal (ah, D) <2,5 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Rad s vijcima bez udaraca (ah) <2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BDCHD18 - bušilica, odvijač
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima:
2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN6745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od
20.4.2016.) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i svojim kupcima pruža 24-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim
pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo
valjano je na području država članica Europske unije
i Europske zone slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno
uvjetima i odredbama tvrtke Вlack & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti
dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke
Вlack & Decker i lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa
pronaći ćete na internetu na adresi www.2helpU.com
ili putem lokalnog ureda tvrtke Вlack & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku.
Posjetite
našu
web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove
proizvode i posebne ponude.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17.03.2016
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana
prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER BDCHD18 bušilica dizajnirana je za poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva
i za bušenje u drvetu, metalu i građevinskom materijalu. Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik
od strujnog udara.
d. Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog
alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih ivica
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kabl
povećaće rizik od strujnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
19
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat koji se
ne može kontrolisati putem prekidača je opasan
i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
uskladištite izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim
alatom ili ovim uputstvima. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje baterije alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji
ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da
naprave spoj između kontakata.
20
Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tečnost dođe u dodir
s očima, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati iritaciju
kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
SRPSKI
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad
sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji se
alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procenu
izloženosti vibracijama, stvarni uslovi i način upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog ciklusa,
kao što je vreme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vreme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Oznake na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći simboli
na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna bezbednosna uputstva za baterije
i punjače (nije isporučeno sa alatom)
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
♦ Neispravne kablove odmah zamenite.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim
utikačem.
21
SRPSKI
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Regulator momenta
4. Stezna glava bez ključa
5. Dve brzine
6. Radna LED lampica
7. Baterija
8. Taster za oslobađanje baterije
9. Držač bita za odvijač
Montaža
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelije ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač će automatski nastaviti punjenje kada se temperatura
ćelije poveća ili smanji.
♦ Utaknite punjač u standardnu električnu utičnicu
od 230 volti, 50 Hz.
♦ Ubacite bateriju u punjač kao što je prikazano
u slici A.
♦ Zelena lampica treperi, što znači da se baterija
puni.
♦ Završetak punjenja se signalizira kontinuiranim
svetljenjem zelene LED. Punjiva baterija je tada
potpuno napunjena i može se koristiti ili ostaviti
u punjaču.
Upozorenje! Opasnost od požara. Prilikom iskopčavanja punjača od alata, prvo iskopčajte punjač iz
električne utičnice a zatim iskopčajte kabl punjača
od alata.
22
Instaliranje i uklanjanje baterije iz alata (sl. B)
Upozorenje! Uverite se da je aktivirano dugme za
blokadu u isključenom stanju da biste sprečili aktiviranje prekidača pre uklanjanja ili instaliranja baterije.
Za instaliranje baterije:
♦ Umetnite bateriju u alat dok se čujno ne zabravi
u svom mestu (sl. B)
Uklanjanje baterije iz alata (sl. C)
♦
Pritisnite dugme za oslobađanje baterije (sl. C)
i izvadite bateriju iz alata.
Uputstva za rad
Prekidač za uključivanje i isključivanje i dugme
za hod unazad
♦
Bušilica se UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE povlačenjem i opuštanjem prekidača za uključivanje
i isključivanje (1). Što se više pritiska prekidač
za uključivanje i isključivanje, veća je brzina
bušenja.
♦ Dugme za hod napred/nazad (2) određuje smer
alata a služi i kao dugme za blokadu u isključenom položaju.
♦ Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme
za hod napred/nazad na levoj strani alata.
♦ Da biste izabrali hod unazad, pritisnite kontrolnu
dugme za hod unapred/unazad u suprotnom
smeru.
Napomena: Srednji položaj ovog dugmeta blokira
alat u isključenom položaju. Pri promeni položaja
ovog dugmeta, obavezno pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
Kontrola obrtaja (sl. D)
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta (3) i podešavanje momenta za
pritezanje zavrtanja. Veliki zavrtnji i predmeti obrade
od tvrdih materijala zahtevaju veći moment nego mali
zavrtnji i predmeti obrade od mekanih materijala.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, postavite
prsten na simbol pozicije za bušenje
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate koje
podešenje je odgovarajuće, nastavite na sledeći
način:
♦ Postavite prsten na minimalni obrtni moment.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako se spojnica zaustavi pre nego što se postigne željeni rezultat, povećajte podešenje prstenom i nastavite sa pritezanjem vijka. Ponavljajte
ovaj postupak dok ne postignete pravilno pode-
SRPSKI
šavanje. To podešavanje koristiti za preostale
zavrtnje.
Stezna glava bez ključa (sl. E)
♦
Pokrenite bušilicu veoma sporo, koristeći blagi
pritisak, dok ne započnete dovoljno otvor da
burgija ne bi skliznula iz njega.
Primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije. Koristite dovoljan pritisak za rad bita, ali ne gurajte
prejako da se motor ne bi blokirao ili da ne bi
došlo do savijanja bita.
Držite bušilicu čvrsto obema rukama da biste
kontrolisali njeno dejstvo uvijanja.
NEMOJTE ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI PREKIDAČ KADA SE BURGIJA ZAGLAVILA. TO
MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJE BUŠILICE.
Smanjite zaglavljivanje kada probijate tako što
ćete smanjiti pritisak i polako probušiti kroz preostali deo otvora.
Pustite da motor radi prilikom izvlačenja burgije
iz izbušene rupe. To će sprečiti zaglavljivanje.
Uverite se da prekidač uključuje i isključuje bušilicu.
Upozorenje! Uverite se da je aktivirano dugme za
blokadu u isključenom stanju da biste sprečili aktiviranje prekidača pre uklanjanja ili instaliranja pribora.
Da biste umetnuli burgiju ili drugi pribor:
♦ Uhvatite zadnju polovinu stezne glave (4) jednom rukom, a drugom rukom okrećite prednju
polovinu suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu gledano sa zadnje strane stezne glave.
♦ Umetnite burgiju ili drugi pribor kompletno u steznu glavu i učvrstite je tako što ćete držati zadnju
polovinu stezne glave a prednji deo okretati
u smeru kretanja kazaljke na satu, gledano sa
kraja stezne glave.
Upozorenje! Ne pokušavajte da pritegnete burgije (ili
drugi pribor) držeći prednji deo stezne glave i okretanjem alata. Mogu nastati oštećenja stezne glave
i lične povrede prilikom zamene pribora.
♦
Dve brzine (sl. F)
Rupe u drvetu se mogu napraviti sa istim spiralnim
burgijama koje se koriste za metal ili sa pljosnatim
burgijama. Ove burgije treba da budu oštre i treba ih
često izvlačiti vani prilikom bušenja da biste rasčistili
opiljke iz otvora.
Funkcija promene brzine u dva opsega, koja postoji
kod vaše bušilice, omogućava vam da menjate brzine
radi prilagođavanja. Da biste izabrali malu brzinu
i veliki broj obrtaja (pozicija 1), isključite alat i sačekajte da se zaustavi. Pomerite dugme menjač brzina
(5) unazad od stezne glave. Da biste izabrali visoku
brzinu i nizak broj obrtaja (pozicija 2), isključite alat
i sačekajte da se zaustavi. Pomerite dugme menjač
brzina prema steznu glavu.
Napomena: Ne menjajte brzine dok alat radi. Ako
imate problema sa promenom brzina, uverite se da
je dugme menjača brzina sa dva opsega pomeren
ili do kraja napred ili do kraja nazad.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦
♦
♦
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač
za hod napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
Koristite samo oštre burgije.
Pravilno stegnite radni komad, kao što je opisano
u sigurnosnim uputstvima.
Koristite pogodnu i neophodnu zaštitnu opremu,
kao što je opisano u sigurnosnim uputstvima.
Osigurajte i održavajte radno područje, kao što
je opisano u sigurnosnim uputstvima.
♦
♦
♦
♦
♦
Bušenje u drvetu
Bušenje u metalu
Prilikom bušenja u metalu koristite mazivo za
sečenje. Izuzetak su liveno gvožđe i mesing, koje
treba bušiti na suvo. Najbolje mazivo za bušenje je
sumporizovano ili masno ulje.
Bušenje u betonu
Za bušenje u betonu, regulator (3) postavite u položaj
udarnog bušenja tako što ćete simbol poravnati sa
oznakom. Birač brzine (5) pomerite prema prednjoj
strani alata (2. brzina).
Odvrtanje i uvrtanje
♦
♦
♦
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da
ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje
ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem
Otklanjanje smetnji
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Uređaj se ne pokreće.
Baterija se ne puni.
Proverite zahteve za
punjenje baterije
Baterija se neće puniti.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač
u radnu utičnicu.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač
u radnu utičnicu.
23
SRPSKI
Uređaj se isključuje
naglo.
Okolna temperatura
Pomerite punjač
vazduha je previše vruća i bateriju u sredinu gde
ili hladna.
je temperatura vazduha
iznad 45 °C ili ispod
+40,5 °C
Baterija je postigla svoj
maksimalni limit toplote.
Dozvolite da se baterija
ohladi.
Nema punjenje. (Da
Postavite u punjač
i napunite.
bi se produžio vek
trajanja baterije ona je
konstruisana da se naglo
isključi kada je skoro
prazna
Održavanje
905898**
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
200
Približno vreme punjenja
Časovi
8 - 20
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
400
Približno vreme punjenja
Časovi
4 - 10
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
Amp
1
Približno vreme punjenja
Časovi
1,5 - 4
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
1,5
Punjač
905902**
Punjač
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
905998**
Baterija
BL1518
Tip
Litijum-jonska
Baterija
BL2018
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
2,0
Tip
Litijum-jonska
Baterija
BL4018
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
4,0
Tip
Litijum-jonska
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije
označene sa ovim simbolom ne smeju da
budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
obnoviti ili reciklirati, smanjujući time potražnju za
sirovinama.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu
sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći
na www.2helpU.com
Tehnički podaci
BDCHD18
Napon
VDC
18
Brzina bez opterećenja
Min-1
0-360/0-1400
Maks. obrtni momenat
Nm
17,5/40
Kapacitet stezne glave
mm
1-10
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo/beton
mm
10/25/10
Težina
kg
0,90 (sa baterijom 1,30)
24
Punjač
Zvučni pritisak (LpA) 88,7 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 99,7 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 14,4 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Bušenje u metalu (ah, D) <2,5 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah) <2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
BDCHD18 - Bušilica, odvijač
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od
20/04/2016) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte kompaniju
Вlack & Decker putem sledeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi potrošačima garanciju od 24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija je dodatna i ni na koji
način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske
Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora da
bude u skladu sa Black & Decker uslovima i odredbama, i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini
prodavaču ili ovlašćenom serviseru.
Uslove i odredbe Black & Decker garancije koja važi
2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera
možete naći na Internetu na adresi www.2helpU.
com, ili stupanjem u kontakt sa vašom lokalnom
Black & Decker kancelarijom na adresi označenoj
u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
17.03.2016
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER BDCHD18 - дупчалка
е наменета за навртување и одвртување на
завртки и за дупчење на дрво, метал и градежен
материјал. Алатката е наменета само за домашна
употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
26
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во електрична алатка
го зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја и/или на батериски пакет или пред да ја подигнете или
пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст
на прекинувачот или приклучување на извор
на струја на вклучени алатки може да доведе
до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
МАКЕДОНСКИ
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предиз-
викани поради лошо одржувани електрични
алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
a. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали.
Правењето на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика изгореници
или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не
ја допирајте. Доколку случајно дојде до
допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација
или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
27
МАКЕДОНСКИ
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при користење на дупчалки
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Користете ги помошните рачки што доаѓаат
со алатката. Губењето на контрола може да
предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење
може да дојде во допир со скриени жици.
Доколку додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и може да предизвика електричен удар
кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може да
дојде во допир со скриени жици. Доколку
затворачите допрат жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот и/или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
28
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на алатката од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
♦
Децата треба да се надгледуваат за да се
обезбеди дека не си играат со уредот.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на
делови, листови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната
вредност на емитирани вибрации може исто така
да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EК за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
МАКЕДОНСКИ
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали напонот на
струјното напојување одговара на напонот
кој е деклариран на плочката. Никогаш не
се обидувајте да го замените приклучокот
на полначот со обичен приклучок за
струја.
Ознаки на алатката
Следните симболи се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Дополнителни безбедносни упатства за
батерии и полначи (Не се обезбедени со оваа
алатка)
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради која било причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој се испорачува
со алатката.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во делот „Заштита
на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦ Употребувајте го вашиот BLACK+DECKER
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии
можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
♦ Обезбедете неисправните кабли веднаш да
бидат заменети.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за избирање на насоката на работа
3. Прстен за подесување на обртниот момент
4. Брзостезен футер
5. Двобрзинска трансмисија
6. LED работна светилка
7. Батерија
8. Копче за отпуштање на батеријата
9. Држач за додатоци за одвртување/навртување
Склопување
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле лесно
извршувани. Полначот може да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40 °C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни батеријата ако температурата на келијата е под 10 °C
или над 40 °C. Батеријата треба да се остави
во полначот и полначот автоматски ќе почне
да ја полни кога температурата на келијата ќе
се зголеми или намали.
29
МАКЕДОНСКИ
♦
Вклучете го полначот во кој било стандарден
штекер од 230 V и 50 Hz.
♦ Лизнете го батерискиот пакет во полначот како
што е прикажано на скица A.
♦ Зелената LED-светилка ќе трепка, укажувајќи
дека батеријата се полни.
♦ Завршетокот на полнењето ќе биде означен
со тоа што зелената LED-светилка ќе свети
непрекинато. Во тој момент, пакетот е целосно
наполнет и може да се употребува или може
да се остави да стои во полначот.
Предупредување! Опасност од пожар. Кога ќе го
отстранувате полначот од алатката, обезбедете
прво да го исклучите полначот од штекер, а потоа
извадете го кабелот на полначот од алатката.
за избирање задолжително отпуштете го прекинувачот.
Контрола на обртен момент (скица D)
Отстранување на батерискиот пакет од
алатката (скица С)
Оваа алатка има прстен за подесување на
обртниот момент (3) за избирање на режим на
работа и за подесување на обртниот момент
при затегнување на завртки. За големи завртки
и тврди материјали е потребно подесување со
поголем обртен момент отколку за мали завртки
и меки материјали.
♦ За дупчење во дрво, метал и пластика, поставете го прстенот на позицијата на симболот
за дупчење.
♦ За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на посакуваното подесување. Доколку не го знаете соодветното подесување,
направете го следното:
♦ Поставете го прстенот на подесувањето со
најмал обртен момент.
♦ Стегнете ја првата завртка.
♦ Доколку квачилото започне да блокира пред
да го постигнете посакуваниот резултат,
зголемете го подесувањето на прстенот
и продолжете со затегнување на завртката.
Повторете го ова се додека не дојдете до
соодветното подесување. Употребувајте го
ова подесуваање за преостанатите завртки.
♦
Брзостезен футер (скица Е)
Монтирање и отстранување на батерискиот
пакет од алатката (скица В)
Предупредување! Обезбедете дека копчето за
заклучување е активирано за да се спречи вклучување на прекинувачот пред монтирањето или
отстранувањето на батеријата.
Монтирање на батерискиот пакет:
♦ Вметнете го батерискиот пакет во алатката
додека не се чуе кликнување (скица B)
Притиснете го копчето за ослободување на
батеријата како што е прикажано на (скица С)
и извлечете го батерискиот пакет од батеријата.
Упатства за употреба
Прекинувач-чкрапало и копче за назад
♦
Дупчалката се вклучува и исклучува со
повлекување и ослободување на прекинувачот-чкрапало (1). Колку повеќе е притиснато
чкрапалото, толку е поголема брзината на
дупчалката.
♦ Копчето за избирање на насоката на работа
(2) ја одредува насоката на работа на алатката, а служи и како копче за заклучување.
♦ За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа на лево.
♦ За да изберете вртење назад, притиснете го
копчето за избирање на насоката на работа
во спротивната насока.
Напомена: Централната положба на копчето
за избирање ја блокира алатката во исклучена
положба. Кога ја менувате положбата на копчето
30
Предупредување! Обезбедете дека копчето за
заклучување е активирано за да се спречи вклучување на прекинувачот пред монтирањето или
отстранувањето на додатоците.
За да вметнете додаток за дупчење или каков
било друг додаток:
♦ Фатете ја задната половина од футерот (4) со
едната рака и употребете ја другата рака за
да ја свртите предната половина во спротивна
насока од стрелките на часвникот гледано од
крајот на футерот.
♦ Целосно вметнете го делот или друг додаток во футерот, а потоа цврсто затегнете го
футерот со држење на задната половина
од футерот и со вртење на предниот дел во
насоката на стрелките на часовникот гледано
од крајот на футерот.
Предупредување! Не се обидувајте да прицврстите додатоци за дупчење (или било какви други
додатоци) така што ќе го фатите предниот дел од
футерот и ќе ја вклучите алатката. Кога ги менувате додатоците, може да дојде до оштетување
на футерот и до повреда на ракувачот.
МАКЕДОНСКИ
Двобрзинска трансмисија (скица F)
Двобрзинската трансмисија на вашата дупчалка
овозможува да менувате брзини заради поголема
разновидност во примената. За да го изберете
подесувањето со мала брзина и голем обртен
момент (позиција 1), исклучете ја алатката и оставете ја да запре со работа. Лизнете го копчето
на менувачот на брзина (5) во спротивна насока
од футерот. За да го изберете подесувањето со
голема брзина и мал обртен момент (позиција
2), исклучете ја алатката и оставете ја да запре
со работа. Лизнете го копчето на менувачот на
брзина кон футерот.
Напомена: Не менувајте брзини додека алатката
работи. Доколку имате проблеми при менување
на брзините, осигурајте копчето да биде целосно
турнато напред или назад.
Дупчење, одвртување и навртување
♦
♦
♦
Изберете вртење напред или назад со употребување на лизгачот за напред и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи
од тоа колку е притиснат прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употребувајте само остри додатоци за дупчење.
Поддржете и зацврстете ја работата соодветно, како што е укажано во безбедносните
упатства.
Употребете соодветна и потребна безбедносна опрема, како што е укажано во безбедносните упатства.
Обезбедете и одржувајте го работното место,
како што е укажано во безбедносните упатства.
Вклучете ја дупчалката бавно, со применување на мал притисок, додека дупката
е доволно голема за да го задржи додатокот
за дупчење да излезе од неа.
Нанесувајте притисок во правец на додатокот
за дупчење. Употребувајте доволно притисок
за додатокот да дупчи, но не до толку да го
блокирате моторот или да го искривите додатокот.
Цврсто држете ја дупчалката со двете раце
за да го контролирате нејзиното вртење.
НЕ ГО ПРИТИСКАЈТЕ ЧКРАПАЛОТО НА
БЛОКИРАНА ДУПЧАЛКА ВО ОБИД ДА ЈА
♦
♦
♦
ВКЛУЧИТЕ. МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ОШТЕТУВАЊЕ НА ДУПЧАЛКАТА.
Сведете го блокирањето при пробивање до
минимум со намалување на притисокото
и со бавно дупчење низ последниот дел на
дупката.
Оставете го моторот вклучен додека го извлекувате додатокот од дупката. Ова ќе помогне
да се намали заглавување.
Обезбедете дека прекинувачот ја вклучува
и исклучува дупчалката.
Дупчење во дрво
Дупки во дрво можат да се прават со истите
спирални додатоци за дупчење кои се употребуваат за метал или со плоснати додатоци. Овие
додатоци треба да се остри и треба често да се
извлекуваат при дупчењето за да се исчистат
деланките од жлебовите.
Дупчење во метал
Кога дупчите метали, употребувајте маст за подмачкување при сечење. Исклучоци се леаното
железо и месингот кои треба да се дупчат на
суво. Најдобрите масти за подмачкување при
сечење се сулфуризирано масло за сечење или
масло од маст.
Дупчење во градежен материјал
За дупчење во градежен материјал, поставете го
прстенот (3) во позиција за ударно дупчење со
порамнување на симболот со ознаката. ♦
Гурнете го менувачот на брзина (5) во правец на
предниот дел од алатката (втора брзина).
Одвртување и навртување
♦
♦
♦
Секогаш употребувајте додаток за одвртување/навртување од соодветен вид и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката
Решавање на проблеми
Проблем
Можна причина
Можно решение
Уредот не сака да се
вклучи.
Батерискиот пакет не
е наполнет.
Проверете ги условите
за полнење на
батерискиот пакет
31
МАКЕДОНСКИ
Батерискиот пакет не
се полни.
Единицата се
исклучува ненадејно.
Полначот не
е приклучен во штекер.
Вклучете го полначот
во функционален
штекер.
Полначот не
е приклучен во штекер.
Вклучете го полначот
во функционален
штекер.
Температурата на
амбиенталниот воздух
е премногу висока или
премногу ниска.
Однесете го полначот
и батерискиот пакет
на место кадешто
температурата на
амбиенталниот воздух
е над 45 °C или под
+40.5 °C.
Батерискиот
пакет ја постигнал
максималната
топлотна граница.
Дозволете му на
батерискиот пакет да
се излади.
Нема напон. (За
да се подобри
времетраењето на
батерискиот пакет, тој
е дизајниран ненадејно
да се исклучува кога
напонот ќе се испразни
Поставете го на
полначот и дозволете
му да се наполни.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER алатка е направена
да работи долго време со минимално
одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката.
Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете
го да ја отстраните правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Од во е н о с о б и р а њ е . П р о и з вод и те
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани,
притоа намалувајќи ја побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните произво32
ди и батерии според локалните одредби. Повеќе
информации се достапни на www.2helpU.com
Технички податоци
BDCHD18
Напон
V еднонасочна 18
Брзина без оптоварување
Min-1
0-360/0-1400
Максимален обртен момент
Nm
17,5/40
Отвор на футерот
mm
1-10
струја
Максимален капацитет на
дупчење
Челик/дрво/градежен материјал mm
10/25/10
Тежина
0,90 (со батерија 1,30)
kg
Полнач
905898**
Влезен напон
V наизменична 230
Излезен напон
V еднонасочна 18
Струја
mA
200
Приближно време на полнење
Часови
8 - 20
струја
струја
Полнач
905902**
Влезен напон
V наизменична 230
Излезен напон
V еднонасочна 18
Струја
mA
400
Приближно време на полнење
Часови
4 - 10
струја
струја
Полнач
905998**
Влезен напон
V наизменична 230
Излезен напон
V еднонасочна 18
Струја
Amp
1
Приближно време на полнење
Часови
1,5 - 4
струја
струја
Батерија
BL1518
Напон
V наизменична 18
Капацитет
Ah
струја
Тип
1,5
Литиум-јонска
Батерија
BL2018
Напон
Vнаизменична
Капацитет
Ah
18
струја
Тип
2,0
Литиум-јонска
Батерија
BL4018
Напон
Vнаизменична 18
Капацитет
Ah
струја
Тип
4,0
Литиум-јонска
МАКЕДОНСКИ
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 88,7 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 99,7 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема
EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, ID) 14,4 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Дупчење во метал (ah, D) <2,5 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Навртување/одвртување без удар (ah, IS) <2,5 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
BDCHD18 - Дупчалка, Одвртувач
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016), 2014/30/EУ
(од 20/04/2016) и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција од
24 месеци од датумот на купување. Гаранцијата
ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на
териториите на земјите-членки на Европската
унија и на Европската зона на слободна трговија.
За да направите барање за оштета врз основа на
гаранцијата, барањето мора да биде направено
според условите за користење на Black & Decker
и вие ќе треба да приложите доказ за купувањето
на продавачот или на овластениот сервисер.
Условите за користење на двегодишната гаранција на Black & Decker и локацијата на вашиот
најблизок овластен сервисер можат да се најдат
на интернет на www.2helpU.com, или преку
контактирање на вашата локална филијала на
Black & Decker на адресата што се наоѓа во овој
прирачник.
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните
понуди.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
17.03.2016
zst00305297 - 19-05-2016
33
34
35
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising