BDCHD18 | Black&Decker BDCHD18 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

4
3
5
2
1
6
9
8
7
372003 - 12 EST
www.blackanddecker.eu
BDCHD18
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
B
A
8
C
D
3
5
E
4
F
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKER BDCHD18 trell on mõeldud kruvide keeramiseks ning puidu, metalli ja
plastmassi puurimiseks. See tööriist on mõeldud
ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui
teie keha on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
4
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge jäetud
mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmega on kaasas tolmueemaldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine
võib vähendada tolmuga seotud ohte.
EESTI KEEL
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatus kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes tööriista ei tunne või pole lugenud
seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab
palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib
teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi ja tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti
poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitada
ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused trellide
jaoks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kaotamisel riskite
kehavigastustega.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui töö käigus võib saeleht sattuda
peidetud juhtmesse. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet, võivad pinge alla
sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega või muul sobival viisil. Detaili
hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Enne seina, põranda või lae puurimist kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist (see võib olla kuum).
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse või varalise
kahju ohtu.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed
on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud
kogemused või teadmised. See on lubatud
vaid siis, kui neid valvab või juhendab tööriista
kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
5
EESTI KEEL
♦
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate
tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need
ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Nende hulka kuulub:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkivad vigastused.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel
kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva
tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärtustest erineda.
Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud
taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised sümbolid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
6
Täiendavad ohutusnõuded akude ja laadurite kohta (Pole tööriistaga kaasas)
Akud
♦ Ärge kunagi proovige neid avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega
tarnitud laadijat.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse” juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid
patareisid.
Akulaadijad
♦ Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat
ainult selle tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
♦ Laske vigased juhtmed viivitamata välja vahetada.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge torgake laadijasse võõrkehi.
Akulaadija on mõeldud kasutamiseks
ainult siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega
vaja seega lisamaandust. Kontrollige alati,
et võrgupinge vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Ärge kunagi proovige
vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku
vastu.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel välja
vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned
neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti
2. Suunaliugur
3. Pöördemomendi muutmise rõngas
EESTI KEEL
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Võtmeta padrun
Kahekäiguline hammasülekanne
LED-valgusti
Aku
Pea vabastamisnupp
Kruvikeeraja otsahoidik
Kokkupanemine
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku võib laadimisel
soojeneda; see on normaalne ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on ligikaudu 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on madalam kui 10 °C või kõrgem kui
40 °C. Aku võib jätta laadijasse, mis alustab
automaatselt laadimist, kui aku on piisavalt
soojenenud või jahtunud.
♦ Ühendage laadija standardse 230-voldise
50 Hz elektripistikupesaga.
♦ Libistage akupatarei akulaadijasse, nagu
näidatud joonisel A.
♦ Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab
sellele, et akut laetakse.
♦ Laadimise lõpetamisele viitab püsivalt helendav roheline leedlamp. See tähendab, et aku
on täielikult laetud ning seda võib kasutada
või ka laadijasse jätta.
Hoiatus! Tuleoht. Kui katkestate akulaadija
ühenduse tööriistaga, tuleb kindlasti eemaldada
esmalt akulaadija pistikupesast ja siis katkestada
akulaadija juhtme ühendus tööriistaga.
Akupatarei paigaldamine tööriista ja sellest
eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Enne aku paigaldamist või eemaldamist veenduge, et vabastusnupp on aktiveeritud
sisselülitamise vältimiseks.
Akupatarei paigaldamiseks:
♦ Sisestage akupatarei tööriista, kuni kuulete
klõpsatust (joonis B)
Akupatarei eemaldamine tööriistast (joonis C)
♦
Vajutage aku vabastusnuppu, nagu näidatud
joonisel C, ja tõmmake akupatarei tööriista
sees välja.
Kasutusjuhend
Päästiklüliti ja pöörlemissuuna kontrollnupp
♦
Trell lülitub SISSE ja VÄLJA, kui tõmmata
ja vabastada päästiklülitit (1). Mida rohkem
te päästikut vajutate, seda suurem on puuri
kiirus.
♦ Edasi/tagasi pöörlemissuuna nupp (2) määrab
tööriista pöörlemissuuna ja toimib ka vabastamisnupuna.
♦ Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks vabastage käivituslüliti ja vajutage tööriist pöörlemissuuna kontrollnupp vasakule.
♦ Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks vajutage tööriista pöörlemissuuna kontrollnuppu
vastassuunas.
Märkus: Kontrollnupu keskasend lukustab tööriista väljalülitatud asendis. Kui muudate kontrollnupu asendit, tuleb veenduda, et käivituslüliti on
vabastatud.
Pingutusmomendi kontrollasendid
Tööriist on varustatud pingutusmomendi reguleerimise rõngaga (3), millega saab valida sobiva töörežiimi ja pöördemomendi kruvide keeramiseks.
Suurte kruvide ja kõvast materjalist detailide puhul
on vaja suuremat pöördemomenti kui väikeste
kruvide ja pehmest materjalist detailide puhul.
♦ Puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks seadke rõngas puurimisasendisse.
♦ Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud
pöördemomendi juurde. Kui te ei tea sobivat
pöördemomenti, toimige järgmiselt:
♦ Seadke rõngas kõige madalamale pöördemomendile.
♦ Keerake esimene kruvi kinni.
♦ Kui sidur vahetab enne soovitud tulemuse
saavutamist käiku, suurendage pöördemomenti ja jätkake kruvi keeramist. Korrake
seda, kuni olete leidnud õige pöördemomendi.
Kasutage seda pöördemomenti ülejäänud
kruvide puhul.
Võtmeta padrun (joonis E)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või eemaldamist veenduge, et vabastusnupp on aktiveeritud
sisselülitamise vältimiseks.
Puuriotsaku või muu tarviku sisestamiseks:
♦ Haarake padruni tagumine osa (4) ühe käega
ja kasutage teist kätt eesmise osa vastupäeva
keeramiseks, vaadatuna padruni otsast.
♦ Sisestage tera või muu tarvik täies ulatuses
padrunisse ja kinnitage tugevalt, hoides
padruni tagumist osa ja keerates eesmist osa
päripäeva, vaadatuna padruni otsast.
7
EESTI KEEL
Hoiatus! Ärge püüdke fikseerida puuriotsakuid
(ega mingeid muid tarvikuid) padruni eesmisest
osast hoidmise ja tööriista sisselülitamisega.
Tarvikute vahetamisel võib padrun kahjustuda ja
tekkida kehavigastus.
♦
Kahekäiguline hammasülekanne (joonis F)
♦
Kahekäiguline funktsioon teie puuri jaoks võimaldab muuta käike seadme mitmekesistamiseks.
Madala kiiruse valimiseks, suurema pöördemomendi seadistamiseks (asend 1), lülitage
tööriist välja ja laske sellel täielikult seiskuda.
Libistage käigunihuti nuppu (5) padrunist eemale.
Kõrge kiiruse valimiseks, väiksema pöördemomendi seadistamiseks (asend 2), lülitage tööriist
välja ja laske sellel täielikult seiskuda. Libistage
käigunihuti nuppu padruni suunas.
Märkus: Ärge muutke käike, kui tööriist töötab.
Kui teil on käikude vahetamisega raskusi, veenduge, et kahekäiguline käigunihuti nuppu on kas
täielikult ette lükatud või täielikult tagasi lükatud.
Puurimine ja kruvide keeramine
♦
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
♦
♦
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
♦
♦
Kasutage vaid teravaid puure.
Toestage ja kinnitage töödetail korralikult, vastavalt ohutusalastes juhistes toodud juhistele.
Kasutage sobivat ja nõuetekohast ohutusvarustust, nagu toodud ohutusalaste juhistes.
Hoidke oma tööala ohutu ja korras, vastavalt
ohutusalastes juhistes toodud juhistele.
Käitage puuri väga aeglaselt, avaldades kergelt survet, kuni auk on piisavalt ette tehtud, et
vältida otsa väljalibisemist.
Avaldage kerget survet puuriotsakuga samas
suunas. Kasutage piisavat survet, et ots oleks
pidevalt töös, kuid mitte liiga palju, et mootor
seiskuks või et otsak kalduks kõrvale.
Hoidke puuri tugevalt kahe käega, et kontrollida selle pöörlevaid liigutusi.
ÄRGE VAJUTAGE PÄÄSTIKUT SISSE JA
VÄLJA EESMÄRGIGA PÜÜDA KÄIVITADA
SEISKUNUD PUURI. SELLE TAGAJÄRJEL
VÕIB PUUR KAHJUSTADA SAADA.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
♦
Materjali läbimisel seiskumise minimeerimiseks vähendage survet ja puurige aeglaselt
augu viimane osa.
Laske mootoril töötada, kui tõmbate otsaku
puuritud august välja. Seeläbi vähendate
kiilumist.
Veenduge, et lüliti lülitab puuri sisse ja välja.
Puidu puurimine
Puitu puuritud augud saab teha sama spiraalotsakutega, nagu metalli puhul, või labapuuriga. Need
otsakud peavad olema teravad ning need tuleb
sageli välja tummata, kui puurida soontest laastud
puhtaks.
Metalli puurimine
Kasutage lõikamiseks määret, kui puurite metalli.
Eranditeks on malm ja messing, mida tuleb kuivalt
puurida. Paremini töötavad lõikamise määrded on
väävliga rikastatud lõikeõlid või rasvaõlid.
Müüritise puurimine
Müüritise puurimiseks seadke rõngas (3) löökpuurimise asendisse, viies sümboli kohakuti tähisega.
Viige kiiruse valimise lüliti (5) tööriista eesmise
osa poole (2. käik).
Kruvide keeramine
♦
♦
♦
Kasutage alati õiget tüüpi ja õige suurusega
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel joonel.
Tõrkeotsing
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Akupatarei pole laetud.
Kontrollige akupatarei
laadimistingimusi.
Akupatarei ei lae.
Laadija pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage laadija
töötava pistikupesaga.
Laadija pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage laadija
töötava vooluvõrguga.
Ümbritsev õhk on liiga
kuum või liiga külm.
Viige laadija ja
akupatarei keskkonda,
mille õhutemperatuur
ületab 40 kraadi F
(4,5°C) või on alla 105
kraadi F (+40,5°C)
Akupatarei on
saavutanud
maksimaalse
soojuslimiidi.
Laske akupatareil
jahtuda.
Seade lülitub ootamatult
välja.
EESTI KEEL
Tühi. Akupatarei eluea
maksimeerimiseks
on soovituslik järsk
väljalülitus, kui patarei
on tühi.
Ühendage akulaadijaga
ja laadige.
Akulaadija
905902**
Sisendpinge
VAC
230
Väljundpinge
V DC
18
Voolutugevus
mA
400
Hooldus
Ligikaudne laadimisaeg
tunnid
4 - 10
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise
mingit hooldust.
Akulaadija
Sisendpinge
VAC
230
Väljundpinge
V DC
18
Voolutugevus
Amp
1
Ligikaudne laadimisaeg
tunnid
1,5 - 4
Pinge
VAC
18
Mahutavus
Ah
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage
tööriista küljest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
♦ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu
seda, et eemaldada padrunisse kogunenud
tolm.
905998**
Aku
BL1518
Tüüp
1,5
Li-Ion
Aku
BL2018
Pinge
VAC
Mahutavus
Ah
Tüüp
18
2,0
Li-Ion
Aku
BL4018
Pinge
VAC
18
Mahutavus
Ah
4,0
Tüüp
Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Keskkonnakaitse
Helirõhk (LpA) 88,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mille saab eemaldada ja taaskasutada, vähendades toorainenõudlust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta
vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate
aadressilt www.2helpU.com
Helivõimsus (LWA) 99,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
standardile EN 60745:
Betooni löökpuurimine (ah, ID) 14,4 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Puurimine metalli (ah, D) <2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Kruvikeeramine ilma löögita (ah) <2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Tehnilised andmed
BDCHD18
Pinge
V DC
18
Nimikoormuseta kiirus
Min -1
0-360/0-1400
Max pöördemoment
Nm
17,5/40
Padruni mõõt
mm
1-10
Suurim puuritav ava
Teras/puit/müüritis
mm
10/25/10
Kaal
kg
0,90 (akuga 1,30)
Akulaadija
905898**
230
Sisendpinge
VAC
Väljundpinge
V DC
18
Voolutugevus
mA
200
Ligikaudne laadimisaeg
tunnid
8 - 20
BDCHD18 - trell, kruvits
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EC, EN60745-1:2010,
EN60475-2-1:2010, EN60745-2-2:2010
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/EÜ
(alates 20/04/2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
9
EESTI KEEL
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda
Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
17.03.2016
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid
alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema
kooskõlas Вlack & Deckeri kasutustingimustega ning te peate esitama müüjale või volitatud
remondiagendile ostutõendi.
Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja teie lähima volitatud remondiagendi
asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.
com või kui võtate oma kohaliku Вlack & Deckeri
esindusega ühendust kasutusjuhendis toodud
aadressil.
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus BLACK+DECKERi
toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCHD18 предназначена для закручивания/выкручивания
винтов, а также для высверливания отверстий в дереве, металле и пластике. Данный
инструмент не является профессиональным
и предназначен для домашнего использования потребителем.
Правила техники безопасности
b.
c.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями и инструкциями по технике безопасности. Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному) или
от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать розеткам. Никогда не меняйте
вилку инструмента. Не используйте
переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок,
d.
e.
f.
соответствующих типу сетевой розетки
снижает риск поражения электрическим
током.
Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как
трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим
током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях
повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим
током.
Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых углов
или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для применения на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте
устройство защиты от токов замыкания
на землю (УЗО). Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим
током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или
под воздействием лекарственных
препаратов. Минутная невнимательность
при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл.
Если при переноске электроинструмента
ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель. Лю12
c.
d.
e.
f.
g.
бой инструмент, управлять выключением
и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети
или извлеките батарею из устройства.
Такие превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям,
не имеющим соответствующих навыков
работы с такого рода инструментами.
Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия,
которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент в остро заточенном и чистом
состоянии. Вероятность заклинивания
инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит; избегайте контакта
с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
♦
♦
♦
♦
Безопасность окружающих
♦
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила
техники безопасности при использовании дрелей
♦
♦
♦
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках проверьте места
прохождения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах
техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные
остаточные риски. Это может произойти при
неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными компонентами.
♦ Травмы в результате замены каких-либо
компонентов, лезвий или принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
продолжительного периода времени не
забывайте делать перерывы.
Нарушение слуха.
Угрозы здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе
с деревом, особенно дубом, буком и ДВП)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении о
соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования EN
60745 и могут быть использованы для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке воздействия
вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
♦
♦
♦
♦
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
♦ Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
♦ Не вскрывайте зарядное устройство.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Условные обозначения на инструменте
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
На инструменте содержатся следующие значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию
по применению.
Дополнительный правила техники безопасности для аккумуляторных батарей
и зарядных устройств (не прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
14
Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40°C.
Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
Заряжайте аккумуляторы только с зарядным устройством, которое прилагается
к инструменту.
При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе «Защита окружающей среды».
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или некоторые из них.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Регулятор скорости/выключатель
Реверсивный ползунковый переключатель
Кольцо установки крутящего момента
Быстрозажимной патрон
Двухдиапазонная передача
Светодиодная система рабочей подсветки
Аккумуляторная батарея
Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
9. Держатель биты шуруповерта
Сборка
Использование
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке батареи.
Установка батареи:
♦ Вставьте аккумуляторную батарею в инструмент до слышимого щелчка (рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи с инструмента (рис. С)
♦
Внимание! Инструмент должен работать
в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во время
зарядки аккумулятор нагревается, это нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или
выше 40 °C. Рекомендуемая температура при
зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает аккумулятор если температура аккумуляторного элемента меньше 10 °C или
больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить
в зарядном устройстве и зарядка начнется
автоматически, когда температура аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Вставьте зарядное устройство в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
♦ Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, как показано на рис. А.
♦ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
♦ По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента, сначала выньте вилку зарядного устройства из
розетки, затем отсоедините шнур зарядного
устройства от инструмента.
Нажмите кнопку высвобождения батареи,
как показано на (рис. С) и вытащите аккумуляторную батарею из инструмента.
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка реверсивного вращения
♦
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
♦ Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
♦ Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
♦ Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения направления вращения в обратном направлении.
Примечание: Центральное положение кнопки
управления блокирует инструмент в выключенном положении. При изменении положения
кнопки управления курковый выключатель
должен быть отпущен.
Контроль крутящего момента (Рис. D)
В данном инструменте имеется муфта установки крутящего момента (3), позволяющая
выбирать режим работы и настроить вращающий момент для завинчивания шурупов. Для
больших шурупов и жестких рабочих материалов требуется больший крутящий момент, чем
для маленьких шурупов и мягких материалов.
♦ Для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, установите муфту патрона
в положение сверления, отмеченное соответствующим символом
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
Установите муфту на самое малое значение вращающего момента.
Затяните первый шуруп.
Если муфта затрещит до того, как вы добьетесь нужного результата, увеличьте
значения настроек и продолжите затягивать шуруп. Повторяйте до тех пор, пока
не найдете нужные значения настроек.
Используйте эти настройки для остальных
шурупов.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке дополнительных принадлежностей.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
♦ Удерживая заднюю часть патрона (4)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со стороны конца патрона.
♦ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно затяните, удерживая заднюю часть патрона
и поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, смотря со стороны конца
патрона.
Внимание! Не пытайтесь затягивать сверла
дрели (или любую другую оснастку), удерживая патрон и включая инструмент. При смене
принадлежностей можно повредить патрон
и получить травму.
Двухдиапазонная передача (рис. F)
Двойной диапазон передач данной дрели
обеспечивает более широкие возможности
переключения передач. Для работы на низкой
передаче с высоким крутящим моментом
(поз. 1), выключите инструмент и дождитесь
его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей (5) назад от патрона. Для работы на
высокой передаче с низким крутящим моментом (поз. 2), выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей вперед к патрону.
Примечание: Не переключайте передачи на
работающем инструменте. В случае затрудненного переключения передач, убедитесь
в том, что двухдиапазонный переключатель
16
скоростей сдвинут до конца вперед либо
сдвинут до конца назад.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только хорошо заточенные
насадки.
Работайте только с надежно установленными и закрепленными заготовками, как
указано в правилах техники безопасности.
Используйте соответствующие и необходимые средства индивидуальной защиты,
как указано в правилах техники безопасности.
Содержите рабочее место в чистоте и порядке, как указано в правилах техники
безопасности.
Вводите дрель очень медленно, с приложением небольшого усилия до тех пор,
пока просверленное отверстие не будет
достаточно большим, чтобы предотвратить выскальзывание насадки.
Прилагайте усилие параллельно насадке. Прилагайте усилия, достаточные для
работы насадки, но не прилагайте чрезмерных усилий во избежание остановки
двигателя или деформации насадки.
Удерживайте дрель обеими руками, чтобы
сохранять управление ее движением.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ
ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
Сводите остановки при прорыве к минимуму путем уменьшения усилия и медленного сверления последнего участка отверстия.
Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет уменьшить риск его зажатия.
Убедитесь, что переключатель включает
и выключает дрель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сверление древесины
Для высверливания отверстий в древесине
можно использовать те же спиральные сверла, что и для металла или перовые сверла.
Данные сверла должны быть острыми и часто
выниматься при сверлении для очистки кромок канавок от щепок.
Сверление металла
При сверлении металла используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун и латунь - их следует сверлить
сухими. Наилучшими вариантами смазочных
жидкостей для сверления являются сульфированная смазочно-охлаждающая жидкость
или свиной олеин.
Сверление каменной кладки
Для сверления отверстий в каменной кладке,
установите муфту патрона (3) в положение
ударного сверления, совместив с символом
на метке. Сдвиньте переключатель скорости
(5) к передней части инструмента (2-й редуктор).
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Н е и с п р а в н ос т и и с п ос о б ы и х
устранения
Неисправность
Возможная причина
Возможное решение
Инструмент не
включается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
Проверьте требования
по зарядке
аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная
Зарядное устройство
батарея не заряжается. не подключено к сети.
Подключите зарядное
устройство к рабочей
розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая или
слишком низкая.
Переместите
зарядное устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой выше
40 F (45ºC) или ниже
105 F (+40,5ºC)
Аккумуляторная
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Позвольте
аккумуляторной
батарее остыть.
Устройство внезапно
выключается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Установите в зарядное
устройство и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента снимайте
аккумулятор с инструмента. Перед очисткой
инструмента отсоедините его от зарядного
устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.
Пожалуйста, утилизируйте электрические
изделия и аккумуляторные батареи согласно
местным нормам. Дополнительная информация
доступна по адресу www.2helpU.com
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
BDCHD18
Напряжение
Впост. тока
18
Скорость холостого хода
мин -1
0-360/0-1400
Макс. крутящий момент
Нм
17,5/40
Внутренний размер сверлильного патрона
мм
1-10
Сталь/дерево/каменная
кладка
мм
10/25/10
Вес
кг
0,90 (1,30 со снаряженной
батареей)
Максимальный диаметр
сверления
Зарядное устройство
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
200
Приблизительное время
зарядки
Часы
8 - 20
Зарядное устройство
905902**
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
400
Приблизительное время
зарядки
Часы
4 - 10
Зарядное устройство
905998**
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
Ампер
1
Приблизительное время
зарядки
Часы
1,5 - 4
Аккумуляторная батарея
BL1518
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
1,5
Тип
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
2,0
Тип
Литиево-ионный
Аккумуляторная батарея
BL4018
Вперем.
18
тока
Ач
4,0
Литиево-ионный
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 88,7 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 99,7 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
18
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
Заявление о соответствии нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
BDCHD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует:
2006/42/EC, EN60745-1:2010,
EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010
Эти изделия также соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
BL2018
Напряжение
Тип
Сверление в металле (ah, ID) < 2,5 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
Литиево-ионный
Аккумуляторная батарея
Емкость
Сверление с ударом (ah, ID) 14,4 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
905898**
Входное напряжение
Напряжение
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17.03.2016
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантия
Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам
гарантию на 24 месяца с момента покупки.
Данная гарантия является дополнительной
и ни в коей мере не направлена на ущемление
Ваших юридических прав. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту потребуется
подтверждение покупки.
Положения и условия 2-летней гарантии
Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту
можно узнать через Интернет по адресу
www.2helpU.com, или связавшись с местным
представительством Black & Decker по адресу,
указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.
co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
zst00305293 - 18-05-2016
19
20
21
22
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising