BDCHD18 | Black&Decker BDCHD18 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

4
3
5
2
1
6
9
8
7
371002 - 78 LV
www.blackanddecker.eu
BDCHD18
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
B
A
8
C
D
3
5
E
4
F
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Your BLACK+DECKER BDCHD18 - Urbjmašīna ir
paredzēta skrūvēšanas darbiem, kā arī urbšanai
koksnē, metālā un mūrī. Šis instruments ir paredzēts tikai lietošanai mājsaimniecībās
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1. Darba vietas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Uzmanības novēršana var
izraisīt kontroles zaudēšanu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
4
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļām, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces
barošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.
Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet
uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdis darbā ar elektroinstrumentiem
var izraisīt nopietnas personiskās traumas.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā,
pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai, ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz
LATVIEŠU
labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos lietot personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šīs
lietošanas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, darba
uzgaļus, utt. lietojiet saskaņā ar šīm ins-
trukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un
veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var
rasties bīstama situācija.
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes.
Saskaroties akumulatora spailēm, rodas
īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai
ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties
šķidrumam, noskalojiet saskares vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi urbjmašīnām
♦
♦
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
5
LATVIEŠU
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
stiprinājums varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju. Ja stiprinājums saskaras
ar vadiem, kuros ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spīles vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
♦
♦
♦
♦
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
♦
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām daļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto
putekļu ieelpošana, izmantojot savu rīku (pie6
mērs, strādājot ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi un MDF plāksnēm).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus,
lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu
veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus,
vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā
instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai
instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad
instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Šādi simboli tiek parādīti uz instrumenta kopā ar
datuma kodu:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības instrukcijas akumulatoriem un lādētājiem (netiek piegādātas ar
instrumentu)
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst uzlādēt bojātus akumulatorus.
LATVIEŠU
Lādētāji
♦ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai
tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī
instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās
baterijas.
♦ Bojātie vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nepārbaudiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar
parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādi līdzekļi - visi, vai tikai
daži no tiem.
1. Regulējama ātruma slēdzis
2. Turpgaitas/atpakaļgaitas slīdnis
3. Griezes momenta regulēšanas ripa
4. Bezatslēgas spīļpatrona
5. Duāla diapazona ātrumkārba
6. Gaismas diožu darba lukturis
7. Akumulators
8. akumulatora atbrīvošanas poga
9. Skrūvgrieža uzgaļa turētājs
Salikšana
ir normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru
nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja
elementu temperatūra zemāka par aptuveni
10 °C vai augstāka par 40 °C. Akumulatoru
vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski
sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi ir
sasiluši vai atdzisuši.
♦ Pievienojiet lādētāju jebkurā standarta
230 voltu 50 kHz elektrības kontaktligzdā.
♦ Bīdiet akumulatoru lādētājā, kā parādīts attēlā A.
♦ Zaļā gaismas diode mirgos, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.
♦ Kad zaļais LED indikators deg nepārtraukti, tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
Brīdinājums! Ugunsgrēka risks! Atvienojot
lādētāju no rīka, nodrošiniet, ka tas vispirms tiek
atvienots no kontaktligzdas, pēc tam atvienojiet
lādētāja vadu no rīka.
Akumulatoru komplekta ievietošana ierīcē
un izņemšana no tās (B att.)
Brīdinājums! Pirms piederumu uzstādīšanas vai
noņemšanas pārbaudiet, vai instruments ir nobloķēts, lai neļautu slēdzim ieslēgties.
Lai uzstādītu akumulatoru:
♦ Ievietojiet akumulatoru instrumentā, līdz dzirdams klikšķis (B att.)
Akumulatoru komplekta ievietošana ierīcē
un izņemšana no tās (C att.)
♦
Ekspluatācijas rokasgrāmata
Mēlītes slēdzis un atpakaļgaitas poga
♦
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties
savā gaitā. Nepārslogojiet to.
♦
Akumulatora uzlādēšana (A att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo
reizi un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami
lielu jaudu, veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk
paveicami. Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā
Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu,
kā parādīts (C attēlā), un izvelciet akumulatoru no rīka.
♦
Urbjmašīna tiek IESLĒGTA un IZSLĒGTA,
pavelkot un atlaižot mēlītes slēdzi (1). Jo tālāk
nospiesta slēdža mēlīte, jo lielāks urbšanas
ātrums.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (2) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
bloķēšanas poga.
Lai atlasītu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
mēlīti un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu, kas atrodas instrumenta labajā pusē.
7
LATVIEŠU
♦
Lai izvēlētos pretējās kustības virzienu, nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas pogu.
Piezīme: Novietojot pogu vidējā pozīcijā, instruments tiek nobloķēts. Mainot šīs pogas pozīciju,
mēlītei noteikti jābūt atlaistai.
Griezes momenta vadība (D att.)
Šis instruments ir aprīkots ar griezes momenta
regulēšanas ripu (3) darbības režīma un pievilkšanas skrūvju pievilkšanas momenta iestatīšanai.
Lielām skrūvēm un cietiem materiāliem jāizvēlas
augstāka griezes momenta iestatījums nekā mazām skrūvēm un mīkstiem materiāliem.
♦ Lai urbtu koksnē, metālā un plastmasā, iestatiet ripu iepretim urbšanas simbolam
♦ Skrūvēšanai iestatiet ripu vēlamajā pozīcijā.
Ja nezināt, kuru iestatījumu izvēlēties, rīkojieties šādi:
♦ iestatiet ripu viszemākā griezes momenta
režīmā;
♦ pievelciet pirmo skrūvi;
♦ ja sajūgs nosprūst vēl pirms skrūve ir pievilkta, palieliniet ripas iestatījumu un turpiniet
pievilkt skrūvi. Turpiniet, līdz ir panākts pareizais iestatījums. Pārējām skrūvēm izmantojiet
šo iestatījumu.
Bezatslēgas spīļpatrona (E att.)
Brīdinājums! Pirms piederumu uzstādīšanas vai
noņemšanas pārbaudiet, vai instruments ir nobloķēts, lai neļautu slēdzim ieslēgties.
Urbja uzgaļa vai cita piederuma ievietošana:
♦ Ar vienu roku satveriet spīļpatronas (4)
aizmugurējo daļu un ar otru roku grieziet tās
priekšdaļu pretēji pulksteņrādītāju virzienam,
skatoties no spīļpatronas gala.
♦ Ievietojiet spīļpatronā uzgali līdz galam un
cieši pievelciet, turot spīļpatronas aizmugurējo
daļu un griežot tās priekšdaļu pulksteņrādītāju
virzienā, skatoties no spīļpatronas gala.
Brīdinājums! Urbja uzgaļus (vai citus piederumus) nedrīkst piestiprināt, satverot spīļpatronas
priekšējo daļu un ieslēdzot instrumentu. Šādi
mainot piederumus, var sabojāt spīļpatronu un gūt
ievainojumus.
lēgšanas pogu spīļpatronas virzienā.
Piezīme: Kamēr instruments darbojas, pārnesumus nedrīkst mainīt. Ja neizdodas nomainīt
pārnesumus, pārbaudiet, vai duālo pārnesumu
poga ir pārbīdīta līdz galam uz priekšu vai līdz
galam atpakaļ.
Urbšana un skrūvēšana
♦
♦
♦
Ieteikumi optimālai darbībai
Urbšana
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Divu pārnesumu mehānisms (F att.)
Lai palielinātu urbšanas iespējas, šis instruments
ir aprīkots ar divu pārnesumu mehānismu. Lai atlasītu mazu ātrumu, lielu griezes momentu (pozīcija 1), izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas
pārstāj darboties. Bīdiet pārnesumu pārslēgšanas
pogu atpakaļ (5) virzienā prom no spīļpatronas.
Lai atlasītu lielu ātrumu, lielu griezes momentu
(pozīcija 2), izslēdziet instrumentu un nogaidiet,
līdz tas pārstāj darboties. Bīdiet pārnesumu pārs8
Ar turpgaitas/atpakaļgaitas slīdņa (2) palīdzību uzstādiet turpgaitas vai atpakaļgaitas
rotāciju.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdzi
(1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik
daudz ir nospiests slēdzis.
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
♦
Jālieto tikai asi urbja uzgaļi.
Atbalstiet un nostipriniet materiālu darbu
pareizi, kā norādīts drošības instrukcijās.
Izmantojiet piemērotu un nepieciešamo
drošības aprīkojumu, kā norādīts drošības
instrukcijās.
Atbalstiet materiālu un uzturiet kārtībā darba
zonu, kā norādīts drošības instrukcijās.
Sākumā darbiniet urbi ļoti lēni, viegli uzspiežot, līdz izveidotais caurums ir pietiekami liels,
lai noturētu urbi no izslīdēšanas no tā.
Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Piespiediet instrumentu pietiekami
tā, lai uzgalis ieurbtos, taču nespiediet pārāk
spēcīgi, lai neapstātos motors un nesaliektos
uzgalis.
Turiet urbi stingri ar abām rokām, lai kontrolētu savu pagriežot rīcību.
NEKLIKŠĶINIET URBJA, KAS IR APSTĀJIES, MĒLĪTI UZ IZSLĒGTU UN IESLĒGTU
STĀVOKLI, LAI MĒĢINĀTU TO PALAIST. TĀ
VAR SABOJĀT INSTRUMENTU.
Urbim izejot materiāla otrā pusē, minimizējiet
apstāšanās iespēju, samazinot spiedienu un
lēnām urbiet caur urbuma nobeiguma daļai.
Velkot instrumenta uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam joprojām ir jādarbojas.
Tādējādi iespējams samazināt iestrēgšanas
iespēju.
Pārliecinieties, vai slēdzis urbi ieslēdz un
izslēdz.
Urbšana koksnē
Lai izurbtu caurumus koksnē, var izmantot tos pašus spirālurbju uzgaļus, ko izmanto metālam, vai
var izmantot lāpstiņas formas urbju uzgaļus. Šiem
LATVIEŠU
uzgaļiem jābūt asiem un tie urbšanas laikā ir bieži
jāizvelk ārā, lai no kanāliem iztīrītu skaidas.
Urbšana metālā
Urbjot metālā, izmantojiet griešanas smērvielu.
Izņēmums ir čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez
smērvielas. Griešanas eļļotāji, kas strādā vislabāk, ir sulfurizēta griešanas eļļa vai tauku eļļa.
Urbšana mūrī
Lai urbtu mūrī, iestatiet ripu (3) triecienurbšanas
pozīcijā, savietojot simbolu ar atzīmi. Bīdiet ātruma regulēšanas slēdzi (5) virzienā uz instrumenta
priekšpusi (2. pārnesums).
Skrūvēšana
♦
♦
♦
Vienmēr izmantojiet pareiza tipa un izmēra
skrūvgrieža uzgali.
Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi
Problēmu novēršana
Problēma
Iespējamais cēlonis
Iespējamais risinājums
Instrumentu nevar
iedarbināt.
Akumulators netika
uzlādēts.
Iepazīsieties ar
akumulatora uzlādes
prasībām
Akumulators netiek
uzlādēts.
Lādētājs nav pieslēgts.
Pievienojiet
lādētāju darbojošai
kontaktligzdai.
Lādētājs nav pieslēgts.
Iekārta pēkšņi izslēdzas.
Apkārtējā gaisa
temperatūra ir pārāk
karsta vai pārāk auksta.
Pievienojiet
lādētāju darbojošai
kontaktligzdai.
Pārvietojiet lādētāju un
akumulatoru uz vietu,
kur apkārtējā gaisa
temperatūra ir virs 4,5
°C (40 °F) vai zemāka
par +40,5 °C (105 °F)
Akumulators ir
sasniedzis savu
maksimālo siltuma
ierobežojumu.
Ļaujiet akumulatoram
atdzist.
Neuzlādējas. (Lai
palielinātu akumulatoru
darbmūžu, to ir
paredzēts nekavējoties
atslēgt, ja uzlādes
līmenis būtiski
pazeminās)
Ievietojiet lādētājā un
ļaujiet uzlādēties.
Apkope
Šis Вlack & Decker instruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izņemiet
no instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas
atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
♦ Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus, kas apzīmēti ar šo
simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem.
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var
atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc
izejvielām.
Lūdzu pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un
baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.
com.
Tehniskie dati
BDCHD18
18
Spriegums
Vlīdzstr.
Tukšgaitas ātrums
Apgr./min
0-360, 0-1400
Maks. griezes moments
Nm
17,5/40
Spīļpatronas atvērums
mm
1-10
Maks. urbšanas diametrs
Tērauds/koksne/mūris
mm
10/25/10
Svars
kg
0,90 (ar akumulatoru 1,30)
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
18
Strāva
mA
200
Aptuvenais uzlādes laiks
Stundas
8 - 20
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
18
Strāva
mA
400
Aptuvenais uzlādes laiks
Stundas
4 - 10
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
18
Strāva
A
1
Aptuvenais uzlādes laiks
Stundas
1,5 - 4
Lādētājs
905898**
Lādētājs
905902**
Lādētājs
905998**
9
LATVIEŠU
Akumulators
Vmaiņstr.
Jauda
Ah
Veids
18
1,5
Litija jonu
Akumulators
BL2018
Spriegums
Vmaiņstr.
18
Jauda
Ah
2,0
Veids
Litija jonu
Akumulators
BL4018
Spriegums
Vmaiņstr.
18
Jauda
Ah
4,0
Veids
Litija jonu
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LpA) 88,7 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 99,7 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
Triecienurbšana betonā (ah, ID) 14,4 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
Urbšana metālā (ah, D) <2,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
Skrūvēšana bez trieciena (ah, s) <2,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
BDCHD18 - Urbjmašīna, skrūvgriezis
Вlack & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi,
kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem
dokumentiem:
2006/42/EC, EN60745-1:2010,
EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un
2011/65/ES.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Вlack & Decker turpmāk minētajā adresē vai
skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Вlack & Decker vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
10
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
17.03.2016
BL1518
Spriegums
Garantija
Вlack & Decker ir pārliecināts par savu produktu
kvalitāti un piedāvā klientiem 24 mēnešu garantiju
no iegādes datuma. Šis garantijas paziņojums
papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā
gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Lai izmantotu garantiju, pretenzijai jābūt saskaņā
ar Вlack & Decker nosacījumiem, un jums būs
nepieciešams iesniegt iegādes apstiprinājumu
pārdevējam vai pilnvarotai remonta darbnīcai.
Вlack & Decker 2 gadu garantijas nosacījumi un
noteikumi, un jums tuvākās pilnvarotā remonta
darbnīcas novietojumu var uzzināt internetā
vietnē www.2helpU.com, vai sazinoties ar savu
vietējo Вlack & Decker biroju šajā rokasgrāmatā
norādītajā adresē.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.
blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Вlack & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par
jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCHD18 предназначена для закручивания/выкручивания
винтов, а также для высверливания отверстий в дереве, металле и пластике. Данный
инструмент не является профессиональным
и предназначен для домашнего использования потребителем.
Правила техники безопасности
b.
c.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями и инструкциями по технике безопасности. Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному) или
от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать розеткам. Никогда не меняйте
вилку инструмента. Не используйте
переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок,
d.
e.
f.
соответствующих типу сетевой розетки
снижает риск поражения электрическим
током.
Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как
трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим
током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях
повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим
током.
Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых углов
или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для применения на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте
устройство защиты от токов замыкания
на землю (УЗО). Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим
током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или
под воздействием лекарственных
препаратов. Минутная невнимательность
при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл.
Если при переноске электроинструмента
ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель. Лю12
c.
d.
e.
f.
g.
бой инструмент, управлять выключением
и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети
или извлеките батарею из устройства.
Такие превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям,
не имеющим соответствующих навыков
работы с такого рода инструментами.
Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия,
которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент в остро заточенном и чистом
состоянии. Вероятность заклинивания
инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит; избегайте контакта
с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
♦
♦
♦
♦
Безопасность окружающих
♦
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила
техники безопасности при использовании дрелей
♦
♦
♦
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках проверьте места
прохождения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах
техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные
остаточные риски. Это может произойти при
неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными компонентами.
♦ Травмы в результате замены каких-либо
компонентов, лезвий или принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
продолжительного периода времени не
забывайте делать перерывы.
Нарушение слуха.
Угрозы здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе
с деревом, особенно дубом, буком и ДВП)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
♦
♦
♦
♦
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
♦ Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
♦ Не вскрывайте зарядное устройство.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Условные обозначения на инструменте
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
На инструменте содержатся следующие значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию
по применению.
Дополнительный правила техники безопасности для аккумуляторных батарей
и зарядных устройств (не прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
14
Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40°C.
Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
Заряжайте аккумуляторы только с зарядным устройством, которое прилагается
к инструменту.
При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе «Защита окружающей среды».
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или некоторые из них.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Регулятор скорости/выключатель
Реверсивный ползунковый переключатель
Кольцо установки крутящего момента
Быстрозажимной патрон
Двухдиапазонная передача
Светодиодная система рабочей подсветки
Аккумуляторная батарея
Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
9. Держатель биты шуруповерта
Сборка
Использование
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке батареи.
Установка батареи:
♦ Вставьте аккумуляторную батарею в инструмент до слышимого щелчка (рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи с инструмента (рис. С)
♦
Внимание! Инструмент должен работать
в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во время
зарядки аккумулятор нагревается, это нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или
выше 40 °C. Рекомендуемая температура при
зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает аккумулятор если температура аккумуляторного элемента меньше 10 °C или
больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить
в зарядном устройстве и зарядка начнется
автоматически, когда температура аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Вставьте зарядное устройство в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
♦ Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, как показано на рис. А.
♦ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
♦ По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента, сначала выньте вилку зарядного устройства из
розетки, затем отсоедините шнур зарядного
устройства от инструмента.
Нажмите кнопку высвобождения батареи,
как показано на (рис. С) и вытащите аккумуляторную батарею из инструмента.
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка реверсивного вращения
♦
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
♦ Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
♦ Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
♦ Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения направления вращения в обратном направлении.
Примечание: Центральное положение кнопки
управления блокирует инструмент в выключенном положении. При изменении положения
кнопки управления курковый выключатель
должен быть отпущен.
Контроль крутящего момента (Рис. D)
В данном инструменте имеется муфта установки крутящего момента (3), позволяющая
выбирать режим работы и настроить вращающий момент для завинчивания шурупов. Для
больших шурупов и жестких рабочих материалов требуется больший крутящий момент, чем
для маленьких шурупов и мягких материалов.
♦ Для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, установите муфту патрона
в положение сверления, отмеченное соответствующим символом
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
Установите муфту на самое малое значение вращающего момента.
Затяните первый шуруп.
Если муфта затрещит до того, как вы добьетесь нужного результата, увеличьте
значения настроек и продолжите затягивать шуруп. Повторяйте до тех пор, пока
не найдете нужные значения настроек.
Используйте эти настройки для остальных
шурупов.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке дополнительных принадлежностей.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
♦ Удерживая заднюю часть патрона (4)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со стороны конца патрона.
♦ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно затяните, удерживая заднюю часть патрона
и поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, смотря со стороны конца
патрона.
Внимание! Не пытайтесь затягивать сверла
дрели (или любую другую оснастку), удерживая патрон и включая инструмент. При смене
принадлежностей можно повредить патрон
и получить травму.
Двухдиапазонная передача (рис. F)
Двойной диапазон передач данной дрели
обеспечивает более широкие возможности
переключения передач. Для работы на низкой
передаче с высоким крутящим моментом
(поз. 1), выключите инструмент и дождитесь
его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей (5) назад от патрона. Для работы на
высокой передаче с низким крутящим моментом (поз. 2), выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей вперед к патрону.
Примечание: Не переключайте передачи на
работающем инструменте. В случае затрудненного переключения передач, убедитесь
в том, что двухдиапазонный переключатель
16
скоростей сдвинут до конца вперед либо
сдвинут до конца назад.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только хорошо заточенные
насадки.
Работайте только с надежно установленными и закрепленными заготовками, как
указано в правилах техники безопасности.
Используйте соответствующие и необходимые средства индивидуальной защиты,
как указано в правилах техники безопасности.
Содержите рабочее место в чистоте и порядке, как указано в правилах техники
безопасности.
Вводите дрель очень медленно, с приложением небольшого усилия до тех пор,
пока просверленное отверстие не будет
достаточно большим, чтобы предотвратить выскальзывание насадки.
Прилагайте усилие параллельно насадке. Прилагайте усилия, достаточные для
работы насадки, но не прилагайте чрезмерных усилий во избежание остановки
двигателя или деформации насадки.
Удерживайте дрель обеими руками, чтобы
сохранять управление ее движением.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ
ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
Сводите остановки при прорыве к минимуму путем уменьшения усилия и медленного сверления последнего участка отверстия.
Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет уменьшить риск его зажатия.
Убедитесь, что переключатель включает
и выключает дрель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сверление древесины
Для высверливания отверстий в древесине
можно использовать те же спиральные сверла, что и для металла или перовые сверла.
Данные сверла должны быть острыми и часто
выниматься при сверлении для очистки кромок канавок от щепок.
Сверление металла
При сверлении металла используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун и латунь - их следует сверлить
сухими. Наилучшими вариантами смазочных
жидкостей для сверления являются сульфированная смазочно-охлаждающая жидкость
или свиной олеин.
Сверление каменной кладки
Для сверления отверстий в каменной кладке,
установите муфту патрона (3) в положение
ударного сверления, совместив с символом
на метке. Сдвиньте переключатель скорости
(5) к передней части инструмента (2-й редуктор).
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Н е и с п р а в н ос т и и с п ос о б ы и х
устранения
Неисправность
Возможная причина
Возможное решение
Инструмент не
включается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
Проверьте требования
по зарядке
аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная
Зарядное устройство
батарея не заряжается. не подключено к сети.
Подключите зарядное
устройство к рабочей
розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая или
слишком низкая.
Переместите
зарядное устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой выше
40 F (45ºC) или ниже
105 F (+40,5ºC)
Аккумуляторная
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Позвольте
аккумуляторной
батарее остыть.
Устройство внезапно
выключается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Установите в зарядное
устройство и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента снимайте
аккумулятор с инструмента. Перед очисткой
инструмента отсоедините его от зарядного
устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.
Пожалуйста, утилизируйте электрические
изделия и аккумуляторные батареи согласно
местным нормам. Дополнительная информация
доступна по адресу www.2helpU.com
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
BDCHD18
Напряжение
Впост. тока
18
Скорость холостого хода
мин -1
0-360/0-1400
Макс. крутящий момент
Нм
17,5/40
Внутренний размер сверлильного патрона
мм
1-10
Сталь/дерево/каменная
кладка
мм
10/25/10
Вес
кг
0,90 (1,30 со снаряженной
батареей)
Максимальный диаметр
сверления
Зарядное устройство
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
200
Приблизительное время
зарядки
Часы
8 - 20
Зарядное устройство
905902**
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
400
Приблизительное время
зарядки
Часы
4 - 10
Зарядное устройство
905998**
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
Ампер
1
Приблизительное время
зарядки
Часы
1,5 - 4
Аккумуляторная батарея
BL1518
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
1,5
Тип
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
2,0
Тип
Литиево-ионный
Аккумуляторная батарея
BL4018
Вперем.
18
тока
Ач
4,0
Литиево-ионный
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 88,7 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 99,7 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
18
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
Заявление о соответствии нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
BDCHD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует:
2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-1:201,
EN60745-2-2:2010
Эти изделия также соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
BL2018
Напряжение
Тип
Сверление в металле (ah, ID) < 2,5 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
Литиево-ионный
Аккумуляторная батарея
Емкость
Сверление с ударом (ah, ID) 14,4 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
905898**
Входное напряжение
Напряжение
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17.03.2016
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантия
Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам
гарантию на 24 месяца с момента покупки.
Данная гарантия является дополнительной
и ни в коей мере не направлена на ущемление
Ваших юридических прав. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту потребуется
подтверждение покупки.
Положения и условия 2-летней гарантии
Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту
можно узнать через Интернет по адресу
www.2helpU.com, или связавшись с местным
представительством Black & Decker по адресу,
указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.
co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
zst00305294 - 18-05-2016
19
20
21
22
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising