BDCHD18 | Black&Decker BDCHD18 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

4
3
5
2
1
6
9
8
7
370002 - 35 LT
www.blackanddecker.eu
BDCHD18
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
B
A
8
C
D
3
5
E
4
F
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis BLACK+DECKER gręžtuvas BDCHD18 skirtas varžtų sukimo darbams ir medienai, metalui
bei mūrui gręžti. Šis įrankis skirtas naudoti tik
buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į
elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
4
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina
susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant
jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudoki-
LIETUVIŲ
te. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma sutaisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite
akumuliatorių. Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį
įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į
darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis
kroviklis, naudojamas kitam akumuliatoriui
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius, galima
susižeisti arba sukelti gaisrą.
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų,
pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių
daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su
juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai
nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko
į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Papildomos gręžtuvų naudojimo saugos taisyklės
♦
♦
♦
♦
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali paliesti paslėptus laidus, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų. laikymui
skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Sukimo antgaliams prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
5
LIETUVIŲ
♦
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po gręžimo, nes jis gali būti įkaitęs.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus,
arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir
(arba) turtinės žalos pavojus.
♦
♦
Kitų asmenų sauga
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
įrankiu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį
ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos
vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu
pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo
metu keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais
naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti
nurodytąjį lygį.
6
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal
2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių
elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti
į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis,
pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet
ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis
veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Atsargiai! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Papildomos akumuliatorių ir kroviklių (su
įrankiu nepateikiamų) naudojimo saugos
taisyklės
Akumuliatorius
♦ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su
juo pateiktą „BLACK+DECKER“ kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam
naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
LIETUVIŲ
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada
nebandykite keisti kroviklio kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis BLACK+DECKER techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.
1. Greičio reguliavimo jungiklis
2. Sukimo krypties slankiklis
3. Sukimo momento reguliavimo žiedas
4. Beraktis griebtuvas
5. Dvi pavaros
6. Diodinė apšvietimo lemputė
7. Akumuliatorius
8. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
9. Sukimo antgalio laikiklis
Surinkimas
Naudojimas
Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats,
savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami
darbą atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.
Kraunamas akumuliatorius gali įšilti; tai normalu ir
nėra joks gedimas.
Atsargiai! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti
esant maždaug 24 °C temperatūrai.
Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus,
jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei
10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių
reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra
pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Įkiškite kroviklio kištuką į standartinį 230 V,
50 Hz elektros lizdą.
♦ Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip pavaizduota A pav.
♦
Pradės mirksėti žalia lemputė, parodanti, kad
akumuliatorius yra kraunamas.
♦ Krovimo pabaigą parodo be perstojo šviečianti žalia lemputė. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
Atsargiai! Gaisro pavojus. Atjungdami kroviklį
nuo įrankio, pirmiausiai būtinai atjunkite kroviklį
nuo elektros lizdo, tada atjunkite kroviklio laidą
nuo įrankio.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas iš
įrankio (B pav.)
Atsargiai! Prieš išimdami arba įdėdami akumuliatorių, būtinai įjunkite blokavimo mygtuką, kad
netyčia nebūtų įjungtas jungiklis.
Kaip įdėti akumuliatorių
♦ Kiškite akumuliatorių į įrankį, kol pasigirs
spragtelėjimas (B pav.)
Akumuliatoriaus išėmimas iš įrankio
(C pav.)
♦
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kaip pavaizduota C pav., ir ištraukite akumuliatorių iš
įrankio.
Naudojimo instrukcija
Gaidukas ir atbulinės eigos mygtukas
♦
Gręžtuvas ĮJUNGIAMAS ir IŠJUNGIAMAS
paspaudžiant ir atleidžiant gaiduką (1). Kuo
labiau spaudžiamas šis gaidukas, tuo didesnis
gręžtuvo sukimosi greitis.
♦ Sukimo krypties keitimo mygtuku (2) nustatoma įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir kaip blokavimo mygtukas.
♦ Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį,
atleiskite svirtinį jungiklį ir nuspauskite sukimo
krypties valdymo mygtuko į kairę pusę.
♦ Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį, nuspauskite sukimo krypties valdymo mygtuko į
priešingą pusę.
Pastaba. Centrinė valdymo mygtuko padėtis
užfiksuoja įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami
valdymo mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį
jungiklį.
Sukimo momento valdymas (D pav.)
Šiame įrankyje yra įrengta sukimo momento valdymo mova (3) darbo režimui pasirinkti ir varžtų
sukimo momentui nustatyti. Dideliems varžtams
įsukti ir kietoms medžiagoms gręžti reikia didesnio
sukimo momento nuostatos nei mažiems varžtams įsukti ir minkštoms medžiagoms gręžti.
7
LIETUVIŲ
♦
Gręždami medieną, metalą ir plastiką, nustatykite movą ties gręžimo padėties simboliu
Varžtams sukti nustatykite movą ties norima
nuostata. Jeigu dar nežinote, kokios nuostatos reikia, atlikite šiuos veiksmus:
Nustatykite movą ties mažiausia sukimo momento nuostata.
Įsukite pirmą varžtą.
Jeigu sankaba pakyla pirmiau nei pasiekiamas norimas rezultatas, padidinkite movos
nuostatą ir įsukite kitą varžtą. Kartokite, kol
nustatysite reikiamą nuostatą. Naudokite šią
nuostatą likusiems varžtams įsukti.
♦
♦
♦
♦
Beraktis griebtuvas (E pav.)
Atsargiai! Būtinai įjunkite blokavimo mygtuką,
kad jungiklis nebūtų įjungtas prieš įdedant arba
išimant priedus.
Norėdami įkišti grąžto antgalį ar kitą priedą, atlikite
šiuos veiksmus:
♦ Suimkite galinę griebtuvo (4) pusę viena
ranka, o kita ranka sukite priekinę dalį prieš
laikrodžio rodyklę žiūrint iš griebtuvo galo
pusės.
♦ Iki galo įkiškite į griebtuvą grąžtą ar kitą antgalį, tuomet tvirtai priveržkite jį, viena ranka
laikydami galinę griebtuvo dalį, o kita sukdami
jo priekinę dalį pagal laikrodžio rodyklę žiūrint
iš griebtuvo galo pusės.
Atsargiai! Nebandykite įtvirtinti grąžto antgalių
(arba kokių nors kitų priedų) laikydami už priekinės griebtuvo dalies ir įjungdami įrankį. Keisdami
priedus, galite sugadinti kumštelinį griebtuvą ir
patys susižeisti.
Dvi pavaros (F pav.)
Šio gręžtuvo dviejų pavarų funkcija suteikia
galimybę keisti pavaras, kad įrankį galima būtų
panaudoti įvairesniems darbams atlikti. Norėdami
pasirinkti mažą greitį ir didelį sukimo momentą (1
padėtį), išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis nebesisuks. Patraukite pavarų rinktuvo mygtuką (5) šalin
nuo griebtuvo. Norėdami pasirinkti didelį greitį ir
mažą sukimo momentą (2 padėtį), išjunkite įrankį
ir palaukite, kol jis nebesisuks. Pastumkite pavaros slankiklį griebtuvo link.
Pastaba. Nekeiskite pavarų, kai įrankis veikia.
Jeigu kiltų problemų perjungti pavaras, patikrinkite, ar dvejų pavarų perjungiklį iki galo pastūmėte į
priekį arba atitraukėte atgal.
Gręžimas / varžtų sukimas
♦
Pasirinkite sukimosi kryptį pirmyn arba atgal
sukimo krypties slankikliu (2).
8
♦
♦
Norėdami įrankį įjungti, spauskite jungiklį (1).
Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip
smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite jungiklį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Gręžimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naudokite tik aštrius grąžtus.
Tvirtai įtvirtinkite ruošinį, kaip nurodyta įrankio
naudojimo instrukcijoje.
Naudokite tinkamą ir privalomą saugos įrangą, kaip nurodyta įrankio naudojimo instrukcijoje.
Apsaugokite ir tvarkykite darbo vietą, kaip
nurodyta saugos taisyklėse.
Paleiskite gręžtuvą labai mažu greičiu, vos
spausdami gaiduką, kol bus išgręžta pakankama skylė ir grąžtas iš jos neišslystų.
Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir jį spauskite.
Spauskite tiek, kad antgalis gręžtų medžiagą,
tačiau ne per stipriai, kad neišsijungtų variklis
arba kad nepakryptų antgalis.
Norėdami kontroliuoti sukamuosius gręžtuvo
judesius, tvirtai laikykite jį abejomis rankomis.
NESPAUDINĖKITE IŠSIJUNGUSIO GRĘŽTUVO GAIDUKO, NORĖDAMI JĮ ĮJUNGTI.
ANTRAIP GALITE SUGADINTI ĮRANKĮ.
Norėdami sumažinti išsijungimo pradūrus ruošinį galimybę, baigdami gręžti skylę, mažiau
spauskite gręžtuvą ir sumažinkite gręžimo
greitį.
Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos skylės,
neišjunkite variklio. Tuomet antgalis bus atlaisvintas.
Įsitikinkite, ar jungiklis gali įjungti ir išjungti
gręžtuvą.
Medienos gręžimas
Skyles medienoje galite išgręžti naudodami tokius
pačius spiralinius grąžto antgalius, kaip ir gręždami metalą, arba plunksninius grąžtus. Šie grąžtai
turi būti aštrūs ir vykdant gręžimo darbus juos
reiktų dažnai ištraukti iš kumštelinio griebtuvo bei
išvalyti drožles iš jų griovelių.
Metalo gręžimas
Gręždami metalus, naudokite pjovimui skirtą
tepalą. Tačiau ketų ir žalvarį reikia gręžti sausuoju
būdu. Šlapiajam gręžimui tinkamiausios tepimo
medžiagos yra pjovimui skirtos mineralinės arba
bioalyvos.
LIETUVIŲ
Mūro gręžimas
Mūro gręžimui nustatykite movą (3) ties smūginio
gręžimo padėtimi, sutapdindami ženklą su žyma
(14). Pastumkite dviejų greičio reguliatorių (5) įrankio priekio link (2-a pavara).
Varžtų sukimas
♦
♦
♦
Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo antgalius.
Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje linijoje su varžtu.
Trikčių šalinimas
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Įrankis neįsijungia.
Neįkrautas
akumuliatorius.
Patikrinkite
akumuliatoriaus įkrovos
reikalavimus.
Nevyksta
akumuliatoriaus įkrova.
Įkroviklis neprijungtas
prie elektros lizdo.
Prijunkite kroviklį prie
veikiančio elektros lizdo
Įkroviklis neprijungtas
prie elektros lizdo.
Prijunkite įkroviklio
kištuką prie veikiančio
elektros lizdo.
Įtaisas netikėtai
išsijungia.
Aplinkos oro
temperatūra per karšta
arba per šalta.
Perkelkite įkroviklį ir
akumuliatorių ten, kur
aplinkos oro temperatūra
yra aukštesnė nei
40 laipsnių F (45 °C)
arba žemesnė nei 105
laipsniai F (+40,5 °C)
Akumuliatoriaus blokas
įkaito iki maksimaliai
leistinos ribos.
Palaukite, kol
akumuliatorius atvės.
Išsikrovimo atveju.
(Siekiant maksimaliai
pailginti akumuliatoriaus
naudojimo laiką, jis
sukurtas taip, kad
staigiai išsijungtų, kai tik
išsenka.)
Pasėkite ant įkroviklio ir
įkraukite.
Techninė priežiūra
Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros,
išskyrus reguliarų valymą.
Atsargiai! Prieš pradėdami įrankio techninės
priežiūros darbus, išimkite iš įrankio akumuliatorių. Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį nuo elektros
tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite vari-
♦
klio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir
patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu
pažymėtų gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti,
mažinant aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Rūšiuokite elektros prietaisus ir akumuliatorius,
atsižvelgdami į vietos atliekų surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje
www.2helpU.com
Techniniai duomenys
BDCHD18
Įtampa
V DC
18
Greitis be apkrovos
Min -1
0-360/0-1400
Maks. sūkio momentas
Nm
17,5 / 40
Griebtuvo skersmuo
mm
1-10
Maks. gręžiamo ruošinio storis
Plienas / mediena / mūras
mm
10 / 25 / 10
Svoris
kg
0,90 (su akumuliatoriumi
1,30)
Kroviklis
905898**
Įvesties įtampa
VAC
230
Išvesties įtampa
V DC
18
Elektros srovės stiprumas
mA
200
Apyt. krovimo laikas
val.
8-20
Įvesties įtampa
VAC
230
Išvesties įtampa
V DC
18
Elektros srovės stiprumas
mA
400
Apyt. krovimo laikas
val.
4 - 10
Kroviklis
905902**
kroviklis
905998**
Įvesties įtampa
VAC
230
Išvesties įtampa
V DC
18
Elektros srovės stiprumas
A
1
Apyt. krovimo laikas
val.
1,5 - 4
Įtampa
VAC
18
Galia
Ah
Akumuliatorius
Tipas
BL1518
1,5
Ličio jonų
9
LIETUVIŲ
Akumuliatorius
BL2018
Įtampa
VAC
18
Galia
Ah
2,0
Tipas
Ličio jonų
Akumuliatorius
BL4018
Įtampa
VAC
18
Galia
Ah
4,0
Tipas
Ličio jonų
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 88,7 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 99,7 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Smūginis betono gręžimas (ah, HD) 14,4 m/s², paklaida (K)
1,5 m/s²
Gręžiant metalą (ah, D) <2,5 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
Sukant varžtus be smūgiavimo (ah) <2,5 m/s², paklaida (K)
1,5 m/s²
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
BDCHD18 – Gręžtuvas, suktuvas
„Вlack & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-1,
EN60745-2-2:2010
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą
2004/108/EB (iki 2016 m. balandžio 19 d.)
2014/30/EU (nuo 2016 m. balandžio 20 d.) ir
2011/65/EU.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„Вlack & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Вlack & Decker“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
17.03.2016
10
Garantija
„Вlack & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių
kokybės ir siūlo vartotojams 24 mėnesių garantiją,
skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais
nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos
zonos teritorijose.
Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis
„Black & Decker“ teisinių sąlygų ir pateikti pirkimą
įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotųjų
remonto dirbtuvių atstovui.
„Black & Decker“ 2 metų garantijos teisines
sąlygas ir artimiausios įgaliotosios remonto dirbtuvės adresą rasite interneto svetainėje adresu
www.2helpU.com arba susisiekę su „Вlack & Decker“ vietos atstovu šioje instrukcijoje nurodytu
adresu.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu
www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite savo
naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCHD18 предназначена для закручивания/выкручивания
винтов, а также для высверливания отверстий в дереве, металле и пластике. Данный
инструмент не является профессиональным
и предназначен для домашнего использования потребителем.
Правила техники безопасности
b.
c.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями и инструкциями по технике безопасности. Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному) или
от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать розеткам. Никогда не меняйте
вилку инструмента. Не используйте
переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок,
d.
e.
f.
соответствующих типу сетевой розетки
снижает риск поражения электрическим
током.
Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как
трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим
током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях
повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим
током.
Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых углов
или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для применения на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте
устройство защиты от токов замыкания
на землю (УЗО). Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим
током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или
под воздействием лекарственных
препаратов. Минутная невнимательность
при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл.
Если при переноске электроинструмента
ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель. Лю12
c.
d.
e.
f.
g.
бой инструмент, управлять выключением
и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети
или извлеките батарею из устройства.
Такие превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям,
не имеющим соответствующих навыков
работы с такого рода инструментами.
Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия,
которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент в остро заточенном и чистом
состоянии. Вероятность заклинивания
инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит; избегайте контакта
с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
♦
♦
♦
♦
Безопасность окружающих
♦
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила
техники безопасности при использовании дрелей
♦
♦
♦
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках проверьте места
прохождения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах
техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные
остаточные риски. Это может произойти при
неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными компонентами.
♦ Травмы в результате замены каких-либо
компонентов, лезвий или принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
продолжительного периода времени не
забывайте делать перерывы.
Нарушение слуха.
Угрозы здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе
с деревом, особенно дубом, буком и ДВП)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении о
соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования EN
60745 и могут быть использованы для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке воздействия
вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
♦
♦
♦
♦
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
♦ Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
♦ Не вскрывайте зарядное устройство.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Условные обозначения на инструменте
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
На инструменте содержатся следующие значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию
по применению.
Дополнительный правила техники безопасности для аккумуляторных батарей
и зарядных устройств (не прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
14
Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40°C.
Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
Заряжайте аккумуляторы только с зарядным устройством, которое прилагается
к инструменту.
При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе «Защита окружающей среды».
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или некоторые из них.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Регулятор скорости/выключатель
Реверсивный ползунковый переключатель
Кольцо установки крутящего момента
Быстрозажимной патрон
Двухдиапазонная передача
Светодиодная система рабочей подсветки
Аккумуляторная батарея
Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
9. Держатель биты шуруповерта
Сборка
Использование
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке батареи.
Установка батареи:
♦ Вставьте аккумуляторную батарею в инструмент до слышимого щелчка (рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи с инструмента (рис. С)
♦
Внимание! Инструмент должен работать
в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во время
зарядки аккумулятор нагревается, это нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или
выше 40 °C. Рекомендуемая температура при
зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает аккумулятор если температура аккумуляторного элемента меньше 10 °C или
больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить
в зарядном устройстве и зарядка начнется
автоматически, когда температура аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Вставьте зарядное устройство в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
♦ Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, как показано на рис. А.
♦ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
♦ По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента, сначала выньте вилку зарядного устройства из
розетки, затем отсоедините шнур зарядного
устройства от инструмента.
Нажмите кнопку высвобождения батареи,
как показано на (рис. С) и вытащите аккумуляторную батарею из инструмента.
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка реверсивного вращения
♦
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
♦ Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
♦ Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
♦ Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения направления вращения в обратном направлении.
Примечание: Центральное положение кнопки
управления блокирует инструмент в выключенном положении. При изменении положения
кнопки управления курковый выключатель
должен быть отпущен.
Контроль крутящего момента (Рис. D)
В данном инструменте имеется муфта установки крутящего момента (3), позволяющая
выбирать режим работы и настроить вращающий момент для завинчивания шурупов. Для
больших шурупов и жестких рабочих материалов требуется больший крутящий момент, чем
для маленьких шурупов и мягких материалов.
♦ Для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, установите муфту патрона
в положение сверления, отмеченное соответствующим символом
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
Установите муфту на самое малое значение вращающего момента.
Затяните первый шуруп.
Если муфта затрещит до того, как вы добьетесь нужного результата, увеличьте
значения настроек и продолжите затягивать шуруп. Повторяйте до тех пор, пока
не найдете нужные значения настроек.
Используйте эти настройки для остальных
шурупов.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке дополнительных принадлежностей.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
♦ Удерживая заднюю часть патрона (4)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со стороны конца патрона.
♦ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно затяните, удерживая заднюю часть патрона
и поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, смотря со стороны конца
патрона.
Внимание! Не пытайтесь затягивать сверла
дрели (или любую другую оснастку), удерживая патрон и включая инструмент. При смене
принадлежностей можно повредить патрон
и получить травму.
Двухдиапазонная передача (рис. F)
Двойной диапазон передач данной дрели
обеспечивает более широкие возможности
переключения передач. Для работы на низкой
передаче с высоким крутящим моментом
(поз. 1), выключите инструмент и дождитесь
его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей (5) назад от патрона. Для работы на
высокой передаче с низким крутящим моментом (поз. 2), выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей вперед к патрону.
Примечание: Не переключайте передачи на
работающем инструменте. В случае затрудненного переключения передач, убедитесь
в том, что двухдиапазонный переключатель
16
скоростей сдвинут до конца вперед либо
сдвинут до конца назад.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только хорошо заточенные
насадки.
Работайте только с надежно установленными и закрепленными заготовками, как
указано в правилах техники безопасности.
Используйте соответствующие и необходимые средства индивидуальной защиты,
как указано в правилах техники безопасности.
Содержите рабочее место в чистоте и порядке, как указано в правилах техники
безопасности.
Вводите дрель очень медленно, с приложением небольшого усилия до тех пор,
пока просверленное отверстие не будет
достаточно большим, чтобы предотвратить выскальзывание насадки.
Прилагайте усилие параллельно насадке. Прилагайте усилия, достаточные для
работы насадки, но не прилагайте чрезмерных усилий во избежание остановки
двигателя или деформации насадки.
Удерживайте дрель обеими руками, чтобы
сохранять управление ее движением.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ
ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
Сводите остановки при прорыве к минимуму путем уменьшения усилия и медленного сверления последнего участка отверстия.
Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет уменьшить риск его зажатия.
Убедитесь, что переключатель включает
и выключает дрель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сверление древесины
Для высверливания отверстий в древесине
можно использовать те же спиральные сверла, что и для металла или перовые сверла.
Данные сверла должны быть острыми и часто
выниматься при сверлении для очистки кромок канавок от щепок.
Сверление металла
При сверлении металла используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун и латунь - их следует сверлить
сухими. Наилучшими вариантами смазочных
жидкостей для сверления являются сульфированная смазочно-охлаждающая жидкость
или свиной олеин.
Сверление каменной кладки
Для сверления отверстий в каменной кладке,
установите муфту патрона (3) в положение
ударного сверления, совместив с символом
на метке. Сдвиньте переключатель скорости
(5) к передней части инструмента (2-й редуктор).
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Н е и с п р а в н ос т и и с п ос о б ы и х
устранения
Неисправность
Возможная причина
Возможное решение
Инструмент не
включается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
Проверьте требования
по зарядке
аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная
Зарядное устройство
батарея не заряжается. не подключено к сети.
Подключите зарядное
устройство к рабочей
розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая или
слишком низкая.
Переместите
зарядное устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой выше
40 F (45ºC) или ниже
105 F (+40,5ºC)
Аккумуляторная
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Позвольте
аккумуляторной
батарее остыть.
Устройство внезапно
выключается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Установите в зарядное
устройство и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента снимайте
аккумулятор с инструмента. Перед очисткой
инструмента отсоедините его от зарядного
устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.
Пожалуйста, утилизируйте электрические
изделия и аккумуляторные батареи согласно
местным нормам. Дополнительная информация
доступна по адресу www.2helpU.com
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
BDCHD18
Напряжение
Впост. тока
18
Скорость холостого хода
мин -1
0-360/0-1400
Макс. крутящий момент
Нм
17,5/40
Внутренний размер сверлильного патрона
мм
1-10
Сталь/дерево/каменная
кладка
мм
10/25/10
Вес
кг
0,90 (1,30 со снаряженной
батареей)
Максимальный диаметр
сверления
Зарядное устройство
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
200
Приблизительное время
зарядки
Часы
8 - 20
Зарядное устройство
905902**
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
400
Приблизительное время
зарядки
Часы
4 - 10
Зарядное устройство
905998**
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
Ампер
1
Приблизительное время
зарядки
Часы
1,5 - 4
Аккумуляторная батарея
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
1,5
Тип
Заявление о соответствии нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
BDCHD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Эти изделия также соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
BL2018
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
2,0
Тип
Литиево-ионный
Аккумуляторная батарея
BL4018
Вперем.
18
тока
Ач
4,0
Литиево-ионный
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 88,7 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 99,7 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
18
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
Литиево-ионный
Аккумуляторная батарея
Тип
Сверление в металле (ah, ID) < 2,5 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
BL1518
Напряжение
Емкость
Сверление с ударом (ah, ID) 14,4 м/сек 2, погрешность (K)
1,5 м/сек 2
905898**
Входное напряжение
Напряжение
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17.03.2016
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантия
Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам
гарантию на 24 месяца с момента покупки.
Данная гарантия является дополнительной
и ни в коей мере не направлена на ущемление
Ваших юридических прав. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту потребуется
подтверждение покупки.
Положения и условия 2-летней гарантии
Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту
можно узнать через Интернет по адресу
www.2helpU.com, или связавшись с местным
представительством Black & Decker по адресу,
указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.
co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
zst00305295 - 13-05-2016
19
20
21
22
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising