BDCHD18 | Black&Decker BDCHD18 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

4
3
5
2
1
6
9
8
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
7
511114 - 40 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
BDCHD18
B
A
8
D
C
3
5
E
4
F
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša vŕtačka BLACK+DECKER BDCHD18 je určená
na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a muriva. Toto
náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
3.
a.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na budúce použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
b.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
vypnuté.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak
je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
vŕtačky
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť
k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte
vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Montážne prvky,
ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom,
spôsobia, že neizolované kovové časti elektrického
náradia budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
V tomto návode je popísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká
môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
4
♦
♦
♦
♦
♦
Nabíjačky
♦
Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto
náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
zranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú na nabíjanie určené.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je opatrená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému
na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
4. Rýchloupevňovacie skľučovadlo
5. Prevodovka s dvoma rozsahmi otáčok
6. LED pracovné svietidlo
7. Akumulátor
8. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
9. Držiak skrutkovacích nástavcov
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod
na použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky (nie sú dodávané
s náradím)
Zostavenie
Akumulátor
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov akumulátora pod približne
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
5
10 °C alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory sa môžu
ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky
spustí, hneď ako teplota článkov dosiahne povolený
rozsah.
♦
Pripojte nabíjačku k akejkoľvek štandardnej elektrickej zásuvke s napájacím napätím 230 V a frekvenciou 50 Hz.
♦
Zasuňte akumulátor do nabíjačky, ako je zobrazené
na obr. A.
♦
Zelený LED indikátor bude blikať, čo bude indikovať
prebiehajúce nabíjanie.
♦
Ukončenie nabíjania je indikované neprerušovaným
svietením zeleného LED indikátora. Akumulátor je
úplné nabitý a môže sa vybrať z nabíjačky alebo
môže sa ponechať v nabíjačke.
Varovanie! Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri odpájaní nabíjačky od náradia vždy zaistite, aby bola najskôr
odpojená nabíjačka od sieťovej zásuvky a potom odpojte
kábel nabíjačky od náradia.
♦
♦
♦
♦
Rýchloupínacie skľučovadlo (obr. E)
Varovanie! Uistite sa, či je náradie zaistené zaisťovacím
tlačidlom, aby ste pred vložením alebo vybratím pracovného nástroja zabránili aktivácii vypínača.
Vloženie vrtáka alebo iného pracovného nástroja:
♦
Jednou rukou uchopte zadnú polovicu skľučovadla
(4) a druhou rukou otočte prednú polovicu skľučovadla proti smeru pohybu hodinových ručičiek, pri
pohľade od zadnej časti skľučovadla.
♦
Zasuňte pracovný nástroj úplne do skľučovadla
a uchopením zadnej polovice skľučovadla s otáčaním jeho prednej polovice v smere pohybu hodinových ručičiek skľučovadlo riadne dotiahnite.
Varovanie! Nepokúšajte sa utiahnuť vrtáky (alebo iné
príslušenstvo) uchopením prednej časti skľučovadla
a zapnutím náradia. Výmena príslušenstva, ktorá sa robí
takýmto spôsobom môže viesť k poškodeniu skľučovadla
a k úrazu.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia
(obr. B)
Varovanie! Uistite sa, či je náradie zaistené zaisťovacím
tlačidlom, aby ste pred vložením alebo vybratím akumulátora zabránili aktivácii vypínača.
Vloženie akumulátora:
♦
Vložte akumulátor do náradia tak, aby ste začuli
kliknutie (obr. B).
Vybratie akumulátora z náradia (obr. C)
♦
Ak chcete skrutkovať, nastavte objímku na požadované nastavenie. Ak nepoznáte ešte vhodné
nastavenie, postupujte nasledovne:
Nastavte objímku na najmenšiu hodnotu momentu.
Dotiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného
výsledku preskakovať, zväčšite hodnotu momentu
nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte
v uťahovaní skrutky. Opakujte tento postup, kým
nedosiahnete požadované nastavenie. Použite toto
nastavenie aj na dotiahnutie zostávajúcich skrutiek.
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora zobrazené
na obr. C a vysuňte akumulátor z náradia.
Dva prevodové stupne (obr. F)
Možnosť voľby dvoch prevodových stupňov Vašej vŕtačky
Vám umožňuje širšie využitie Vášho náradia. Ak chcete
zvoliť nízke otáčky, vysokú hodnotu momentu (poloha 1),
vypnite náradie a počkajte na jeho zastavenie. Presuňte
volič prevodov (5) smerom od skľučovadla. Ak chcete
zvoliť vysoké otáčky, nízku hodnotu momentu (poloha 2),
vypnite náradie a počkajte na jeho zastavenie. Presuňte
volič prevodov smerom ku skľučovadlu.
Poznámka: Nemeňte prevody, ak je náradie v chode.
Ak máte s vykonávaním zmeny prevodového stupňa
problémy, uistite sa, či je volič prevodov zatlačený celkom
dopredu alebo dozadu, až do dorazovej polohy.
Pokyny na použitie
Hlavný vypínač a tlačidlo na zmenu smeru
chodu
♦
Táto vŕtačka sa zapína a vypína stlačením a uvoľnením hlavného vypínača (1). Čím viac je vypínač
stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného nástroja.
♦
Ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod (2) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný vypínač
a stlačte ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod
doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte ovládacie tlačidlo
pre pravý/ľavý chod na druhú stranu.
Poznámka: Stredová poloha tohto ovládacieho tlačidla
zaisťuje náradie vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu
tohto prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Regulácia momentu (obr. D)
Pomocou prepínača pravého/ľavého chodu (2)
zvoľte smer otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Rady na optimálne použitie
Toto náradie je vybavené objímkou (3) na nastavenie pracovného režimu a na nastavenie momentu pri uťahovaní
skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých
materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty momentu
než malé skrutky a mäkké materiály.
♦
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte objímku
na nastavenie momentu na symbol.
Vŕtanie
♦
♦
♦
6
Používajte iba nabrúsené vrtáky.
Podoprite a riadne zaistite obrobok, ako je uvedené
v bezpečnostných pokynoch.
Použite zodpovedajúce a vyžadované bezpečnostné zariadenie, ako je uvedené v bezpečnostných
pokynoch.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zabezpečte a upracte pracovný priestor, ako je
uvedené v bezpečnostných pokynoch.
Začnite vŕtanie veľmi pomaly a používajte iba malý
prítlak, kým nebude vyvŕtaná dostatočná diera, ktorá
zabráni vykĺznutiu vrtáka.
Vyvíjajte na náradie tlak v osi pracovného nástroja.
Používajte dostatočne veľký tlak, aby ste zaistili
dostatočný výkon nástroja, ale netlačte naň príliš,
aby nedošlo k zastaveniu motora alebo k vychýleniu
nástroja.
Vždy držte vŕtačku pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať reakcie tohto náradia.
PRI ZASEKNUTÍ VRTÁKA NEPOUŽÍVAJTE
HLAVNÝ VYPÍNAČ NA OPAKOVANÉ ZAPÍNANIE
A VYPÍNANIE VŔTAČKY, ABY OPÄŤ DOŠLO
K ZAČATIU VŔTANIA. MOHLO BY DÔJSŤ K POŠKODENIU VŔTAČKY.
Zmenšením prítlaku a pomalým vŕtaním cez poslednú časť obrobku minimalizujte možnosť zaseknutia
vrtáka a prelomenia obrobku.
Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru nechajte
motor v chode. Tým zabránite zablokovaniu vrtáka.
Uistite sa, či hlavný vypínač zapína a vypína vŕtačku.
Vŕtanie muriva
Ak chcete vŕtať do muriva, nastavte objímku (3) do polohy
na vŕtanie s príklepom zarovnaním symbolu so značkou.
Nastavte volič otáčok (5) smerom k prednej časti náradia
(2. prevodový stupeň).
Odstraňovanie porúch
Možná príčina
Možné riešenie
Skontrolujte, či nie
je nutné nabitie
akumulátora.
Akumulátor dosiahol
svoj maximálny
teplotný limit.
Nechajte akumulátor
vychladnúť.
Akumulátor je vybitý.
Tento akumulátor
je vyrobený tak,
aby došlo k jeho
okamžitému vypnutiu,
ak dôjde k jeho
vybitiu, aby bola
maximalizovaná jeho
prevádzková životnosť.
Vložte ho do nabíjačky
a nechajte ho úplne
nabiť.
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať
do bežného domáceho odpadu.
Tieto výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré
je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt
po surovinách.
Zaistite, prosím, recykláciu elektrických výrobkov
a akumulátorov podľa miestnych platných predpisov.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Akumulátor nie je
nabitý.
Premiestnite
nabíjačku a prívodný
do prostredia, v ktorom
je teplota vyššia než
4,5 °C alebo nižšia než
40,5 °C.
Ochrana životného prostredia
Skrutkovanie
Náradie nie je možné
spustiť.
Príliš vysoká alebo
príliš nízka teplota
okolitého prostredia.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepom odstráňte prach z jeho vnútornej časti.
Pri vŕtaní do kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha. Mazivá pre
vŕtanie, ktoré dosahujú najlepšie výsledky, obsahujú
sulfurový olej alebo ide o sadlo.
Problém
Pripojte prívodný kábel
nabíjačky k sieťovej
zásuvke.
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Vŕtanie do kovu
♦
Možné riešenie
Prívodný kábel
nabíjačky nie je
pripojený k sieťovej
zásuvke.
Údržba
Otvory do dreva je možné vŕtať rovnakými špirálovými
vrtákmi, aké sa používajú pri vŕtaní do kovu, alebo
plochými vrtákmi. Tieto vrtáky musia byť ostré a počas
vŕtania sa musia často vyťahovať z vŕtaného otvoru, aby
sa mohli odstrániť nečistoty zo špirálových drážok vrtáka.
♦
Možná príčina
Akumulátor sa
nenabíja.
Náradie sa náhle
vypne.
Vŕtanie do dreva
♦
Problém
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Technické údaje
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
BDCHD18
Napájacie napätie
V
18
Otáčky naprázdno
min-1
0 – 360/0 – 1400
Maximálny moment
Nm
17,5/40
Kapacita skľučovadla
mm
1 – 10
BDCHD18 – vŕtačka, skrutkovač
Spoločnosť Вlack & Decker vyhlasuje, že tieto výrobky,
popisované v časti „Technické údaje“, spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní do
ocele/dreva/muriva
mm
10/25/10
Hmotnosť
kg
0,90 (s akumulátorom
1,30)
Nabíjačka
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Вlack & Decker na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
905898**
Vstupné napätie
V
Výstupné napätie
V
18
Prúd
mA
200
Približný čas nabíjania
hod.
8 - 20
Nabíjačka
230
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Вlack & Decker.
905902**
Vstupné napätie
V
Výstupné napätie
V
18
Prúd
mA
400
Približný čas nabíjania
hod.
4 - 10
Nabíjačka
230
905998**
Vstupné napätie
V
230
Výstupné napätie
V
18
Prúd
A
1
Približný čas nabíjania
hod.
1,5 - 4
Napájacie napätie
V
18
Kapacita
Ah
Akumulátor
R. Laverick
Technický riaditeľ
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
2. 12. 2015
BL1518
Typ
1,5
Li-Ion
Akumulátor
BL2018
Napájacie napätie
V
18
Kapacita
Ah
2,0
Typ
Li-Ion
Akumulátor
BL4018
Napájacie napätie
V
18
Kapacita
Ah
4,0
Typ
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 88,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 99,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah,D) < 0,45 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Skrutkovanie bez rázov (ah) < 1,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
8
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech
zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné
práva. Táto záruka je platná vo všetkých členských
štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti
Вlack & Decker a predajcovi alebo autorizovanému
servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe.
Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti
Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho
autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese uvedenej
v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok Вlack & Decker a kde môžete získať
informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách.
zst00305289 - 13-05-2016
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising