DWST1-75659 | DeWalt DWST1-75659 SITE RADIO instruction manual

588780-00 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWST1-75659-QW
DWST1-75663-GB
DWST1-75664-XE
Obr. 1A
Obr. 1B
Obr. 1C
2
Obr. 2A
Obr. 2B
3
Obr. 3
Obr. 4
4
Obr. 5
Obr. 6
5
OBRÁZKY
OBR. 1A POHLED ZEPŘEDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Přední reproduktory (2 ×)
Rukojeť pro přenášení
Ovládací panel
Západky horního úložného prostoru (4 ×)
Kryt horního úložného prostoru
Západky pro stohování (2 ×)
OBR. 1B POHLED ZEPŘEDU
•
Chcete-li otevřít horní úložný prostor,
uvolněte 4 zajišťovací západky nacházející se
pod žlutým krytem (4) a otevřete tento kryt.
OBR. 1C POHLED ZEPŘEDU
•
Chcete-li tento úložný prostor zavřít, stlačte
dolů všechny 4 rohové části žlutého krytu.
POZNÁMKA: Je-li kryt správně uzavřen, obsah
úložného prostoru bude chráněn před prachem,
špínou a mírným deštěm.
OBR. 2A POHLED ZEZADU
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zadní reproduktory (2 ×)
Napájecí port (24 V, stejnosměrné)
Západky krytu prostoru pro baterii (2 ×)
Zadní zajišťovací háček pro vozík
Kryt prostoru pro baterii
Štěrbiny pro vozík
OBR. 2B POHLED ZEZADU
•
•
Chcete-li otevřít kryt prostoru pro baterii,
uvolněte 2 zajišťovací západky nacházející se
pod žlutým krytem (3) a otevřete tento kryt.
Chcete-li kryt zavřít, řádně jej přitlačte.
OBR. 3 HORNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR
13.
14.
15.
16.
Adaptér pro napájení
Kolíkový konektor příslušenství (3,5 mm)
USB port pro napájení/nabíjení
Kryt horního úložného prostoru
OBR. 4 PROSTOR PRO BATERII
OBR. 5 OVLÁDACÍ PANEL
20. Displej
• Audio zdroj
• Příjem (režim rádio)
• Bluetooth (režim Bluetooth)
• Stav baterie
21. Tlačítka předvolených stanic
22. Otočný volič
23. Tlačítka volby režimu
• Zapnuto/Vypnuto ( )
• Volba audio zdroje ( )
• Zpět ( )
• Bluetooth ( )
OBR. 6 DISPLEJ DAB+
24. Název stanice
25. Informace o vysílání
Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud budou pod dozorem
nebo pokud budou seznámeny s bezpečným
použitím tohoto výrobku a pokud pochopily,
jaké nebezpečí hrozí při jeho použití. S tímto
výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská
údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
HLAVNÍ VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17. Baterie (není dodávána)
18. Prostor pro baterii
19. Kryt prostoru pro baterii
•
•
6
Rádio FM-stereo s ručním/automatickým
vyhledáváním stanic a pamětí pro předvolené
stanice
Audio konektivita v režimu Bluetooth
Kolíkový konektor typu Jack pro připojení
externích audio zařízení
USB port pro napájení/nabíjení (5 V/1 A)
Velký displej s podsvícením
Podsvícená dotyková tlačítka
Čtyři výškové reproduktory a dva subwoofery
poskytují bohatý zvuk
Ovládání hlasitosti a nastavení zvuku
Odolný design
Možnost upevnění a zajištění k vozíku
DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Možnost stohování na kufry systému
ToughSystem®
Odolnost proti vniknutí prachu a vody – třída
ochrany IP54
Pokročilé digitální audio vysílání DAB+
s informačním displejem vysílaným stanicí
Komprese dynamického rozsahu DRC
umožňuje, že tiché zvuky jsou relativně
hlasitější a hlasité zvuky jsou relativně tišší
Předvolba oblíbených digitálních stanic
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí jednotka (adaptér napájení)
Model: Y48DE-240-2000
Vstupní napětí
100 - 240 V,
(střídavé), 50 60 Hz (třída II)
Výstupní napětí
24 V, stejnosměrné
Výstupní proud
2A
Hmotnost
0,3 kg
Přístroj
Vstupní napětí
24 V, stejnosměrné
Výstupní napětí USB portu
(5 V/1 A)
pro nabíjení
Třída ochrany IP
IP54*
Hmotnost
6,9 kg bez baterie
Stohovací hmotnost (hrubá) 60 kg
Síťový pohotovostní režim/
pohotovostní režim spotřeby < 0,5 W
energie
Doba pro zapnutí funkce
automatického režimu
< 20 minut
správy napájení v síťovém
pohotovostním režimu
Nabíječka baterií
Napětí baterie
Stejnosměrné 10,8 V/14,4 V/18 V
Typ baterie
XR Li-ion
(nasunovací)
Přibližná doba nabíjení
90 - 300 minut
Nabíjecí proud
1,0 A
Audio charakteristiky
Audio zdroj
DAB+/FM, kolíkový
konektor typu Jack
(3,5 mm), Bluetooth
Zvuk
Úroveň akustického
výkonu 100 dB ve
vzdálenosti 1 m
Akustický výkon
40 W (třída D)
Provozní doba
8 hodin (zhruba)
zcela nabitá baterie
Premium 18 V XR
Li-ion s kapacitou
2,0 Ah
* Chráněno před prachem na pracovišti, nečistotami
a mírným deštěm.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k obsluze a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vzniku lehkého
nebo středně vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející
se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
POZNÁMKA: Štítky VAROVÁNÍ
a OZNAČENÍ nacházející se na spodní
části přístroje.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Charger
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE ToughSystem® Music +
Charger jsou kombinací rádia DAB+ a rádia FM,
zařízení Bluetooth a přehrávače hudby
a nabíječky baterií DEWALT. Modely DWST175659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664XE budou nabíjet většinu nasunovacích baterií
DEWALT XR Li-ion. Baterie jsou prodávány
samostatně.
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Věnujte pozornost všem varováním a řádně
je dodržujte.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení v blízkosti vody.
6. Přečtěte a nastudujte si všechna
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
7
7. Toto zařízení nesmí být vystaveno přímému
kontaktu s vodou, a proto na tomto zařízení
nesmí být postaveny žádné předměty
naplněné kapalinou, jako jsou například vázy.
8. Čistěte pouze suchým nebo navlhčeným
hadříkem.
9. Vždy zavírejte kryt horního úložného
prostoru, kryt prostoru pro baterii a pryžovou
krytku vstupního portu pro stejnosměrné
napájení, abyste zajistili ochranu tohoto
zařízení před vniknutím vody nebo prachu.
10. Používejte toto zařízení podle pokynů výrobce.
11. NEUMÍSŤUJTE toto zařízení v blízkosti
zdrojů otevřeného plamene, jako jsou
například zapálené svíčky, zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, výduchy topení, kamna
nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které
produkují teplo.
12. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním
nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček
a zásuvek.
13. Používejte výhradně přídavná zařízení/
příslušenství specifikovaná výrobcem.
14. Používejte pouze s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem nebo stolem
specifikovaným výrobcem, nebo
prodávaným společně s tímto
zařízením. Je-li použit vozík, při
pohybu se sestavou vozíku
a tohoto přístroje buďte velmi OPATRNÍ,
abyste zabránili zranění způsobenému
převrácením.
15. Adaptér pro napájení může být použit pouze
jako napájecí zdroj pro tento přístroj a pro
nabíjení baterií.
Chcete-li přístroj zcela odpojit, adaptér pro
napájení musí být odpojen od zásuvky.
16. Odpojte tento přístroj během bouřek s blesky
nebo nebude-li dlouhou dobu používán.
17. Adaptér pro napájení musí být snadno
dostupný a během použití nesmí být přístup
k adaptéru znemožněn.
18. Všechny opravy svěřte kvalifikovanému
servisnímu technikovi. Dojde-li k jakékoli
závadě přístroje, například k poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, dostane-li se
do konektorů kapalina nebo naprší-li do těchto
konektorů, byl-li přístroj vystaven nadměrné
vlhkosti, nepracuje-li správným způsobem
nebo došlo-li k jeho pádu a není-li funkční,
musí být provedena jeho oprava v servisu.
19. Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
8
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
20. Děti musí být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si s tímto zařízením NEBUDOU
hrát.
21. Používejte pouze se specificky určenými
bateriemi DEWALT (podrobnosti týkající
se schválených baterií DEWALT, viz níže
uvedená část Důležité bezpečnostní
pokyny pro všechny baterie). Použití
jiných typů baterií, které nejsou schváleny
společností DEWALT, může způsobit riziko
vzniku požáru nebo způsobení zranění.
Blesk se šipkou nacházející se uvnitř
trojúhelníku je určen k tomu, aby uživatele
informoval o tom, že vnitřní části výrobku
představují riziko úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník uvnitř trojúhelníku je určen k tomu, aby
uživatele informoval o tom, že v návodu, který je
dodáván s tímto přístrojem, jsou důležité pokyny
týkající se jeho obsluhy a údržby.
Symbol dvojité izolace (čtverec uvnitř
čtverce) označuje elektrické zařízení třídy II,
který je určen k upozornění kvalifikovaných
pracovníků servisu, aby v tomto přístroji
používali pouze originální náhradní díly.
VAROVÁNÍ: Z důvodu zabránění rizika
způsobení požáru nebo úrazu elektrickým
proudem NEVYSTAVUJTE tento přístroj
přímému dešti nebo působení vlhkosti.
Používejte pouze na suchých místech.
UPOZORNĚNÍ: Srovnejte široký kolík
zástrčky adaptéru se širokou zdířkou zásuvky
a zapojte zástrčku řádně do zásuvky, abyste
zabránili úrazu elektrickým proudem.
SEZNAM NOREM
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE splňují požadavky
následujících norem:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010
+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
SEZNAM SYMBOLŮ
•
Na štítcích tohoto přístroje mohou být následující
symboly:
•
V ............ Volt
•
A ............ Ampér
W ........... Watt
h............. hodina
.......... Stejnosměrný proud
.......... Konstrukce třídy II (dvojitá izolace)
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru.
NIKDY se nepokoušejte baterii z jakéhokoli
důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený,
NEVKLÁDEJTE baterii do nabíječky.
ZABRAŇTE pádu, rozdrcení nebo poškození
baterie. NEPOUŽÍVEJTE baterii nebo
nabíječku, u kterých došlo k prudkému
nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem, zásah
kladivem, rozšlápnutí). Poškozené baterie by
měly být vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru.
Neskladujte ani nepřenášejte baterie
tak, aby mohlo dojít ke zkratu kontaktů
kovovými předměty. Nevkládejte baterie
například do zástěr, kapes, beden na nářadí,
zásuvek stolů atd., kde mohou být hřebíky,
šrouby, klíče atd.
Přeprava baterií může způsobit požár,
dostanou-li se kontakty baterie neúmyslně
do styku s vodivými materiály, jako jsou
klíče, mince, ruční nářadí a jiné předměty.
Předpis amerického úřadu pro přepravu
nebezpečných materiálů (HMR) v současné
době zakazuje přepravu baterií v obchodním
styku nebo v letadlech (například zabalené
v kufrech a v příručních zavazadlech), POKUD
NEJSOU řádně chráněny před zkratem. Při
přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
........ Značka CE
.......... Bezpečnostní výstražný symbol
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO VŠECHNY BATERIE
Objednáváte-li náhradní baterie, nezapomeňte
uvést katalogové číslo a napájecí napětí baterie.
Modely DWST1-75659-QW/DWST1- 75663-GB/
DWST1-75664-XE musí být používány pouze
s nabíjecími bateriemi XR Li-Ion DEWALT řady
DCB s napájecím napětím 10,8 V (1,5 - 2,0 Ah),
14,4 V (1,5 - 5,0 Ah) a 18 V (1,5 - 5,0 Ah). Použití
jiných typů baterií nebo baterií, které nelze nabíjet,
může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Nabíjejte baterie pouze integrovanou nabíječkou
DWST1-75659- QW/DWST1-75663-GB/DWST175664-XE nebo rovnocennými nabíječkami.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
POZNÁMKA: Po dodání není baterie zcela nabita.
Před použitím nabíječky a baterie si přečtěte
bezpečnostní pokyny uvedené v následující části
a dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
•
NENABÍJEJTE a NEPOUŽÍVEJTE baterie
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek. Při
vložení nebo vyjmutí baterie z nabíječky
může jiskření způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
NIKDY baterii nevkládejte do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
NEUPRAVUJTE, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
NEPONOŘUJTE baterie do vody nebo do
jiných kapalin.
NESKLADUJTE a nepoužívejte přístroj
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období). Nejdelší provozní
životnost baterie dosáhněte uložením na
chladném a suchém místě.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO BATERIE LITHIUM ION
(Li-Ion)
•
NELIKVIDUJTE baterie spalováním,
i když jsou vážně poškozeny nebo
zcela opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
9
•
•
•
Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
omyjte mýdlem a opláchněte vodou.
Dostane-li se vám kapalina z baterie do
očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Vyhledejte lékařské
ošetření. Elektrolytem v těchto bateriích je
směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
Výpary z otevřených článků baterie mohou
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
NEVYSTAVUJTE baterii nebo přístroj
působení otevřeného plamene nebo
vysokých teplot. Působení otevřeného
plamene nebo teploty vyšší než 130 °C může
vést k způsobení exploze.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu
kontaktu s plamenem nebo se zdrojem
jiskření.
Před každým čištěním nabíječky proveďte
odpojení napájecího adaptéru od zásuvky
a vyjměte z přístroje baterii.
•
•
•
•
•
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny nabíječky
•
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který je
touto baterií napájen.
•
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky
NEDOSTALA žádná kapalina.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu
omezení rizika způsobení zranění nabíjejte
pouze baterie DEWALT, které jsou k nabíjení
určeny. Jiné typy baterií se mohou přehřívat
a prasknout, což může vést k zranění nebo
k hmotným škodám.
POZNÁMKA: Není-li baterie používána, uložte ji
v bezpečné vzdálenosti od kovových objektů.
V určitých podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nebo vznícení nabíječky cizími
předměty. Cizí vodivé materiály nebo kovové
předměty, jako jsou, ale ne pouze tyto, brusný
prach, kovové třísky, ocelová vlna, hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky.
10
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterii
pomocí jiné nabíječky, než je kompatibilní
nabíječka DEWALT. Nabíječka i baterie jsou
specificky navrženy tak, aby mohly pracovat
dohromady.
Tato nabíječka není určena pro žádné jiné
použití, než je nabíjení nabíjecích baterií
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte tuto nabíječku kontaktu
s vodou a NEPONOŘUJTE ji do vody.
Při odpojování nabíječky vždy uchopte
zástrčku a netahejte za napájecí kabel.
Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo namáhání.
Není-li to naprosto nutné, NEPOUŽÍVEJTE
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
NEPOKLÁDEJTE na horní část nabíječky
žádné předměty. Umístěte nabíječku na taková
místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla.
NEPOUŽÍVEJTE nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou.
NEPOUŽÍVEJTE nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
NEPROVÁDĚJTE demontáž nabíječky.
Je-li nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
•
•
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Tato nabíječka je určena pro provoz
se stejnosměrným napětím 24 V.
Nepokoušejte se tuto nabíječku používat
s jiným adaptérem pro napájení, než je
adaptér dodávaný s tímto přístrojem.
NABÍJENÍ
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE mohou nabíjet pouze nabíjecí
baterie DEWALT XR Li-Ion řady DCB
s napájecím napětím 10,8 V (1,5 - 2,0 Ah), 14,4 V
(1,5 - 5,0 Ah) a 18 V (1,5 - 5,0 Ah). Použití jiných
typů baterií nebo baterií, které nelze nabíjet,
může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Před použitím tohoto přístroje pro nabíjení
baterií zajistěte, aby si uživatel přečetl všechny
bezpečnostní pokyny.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE
NABÍJENÍ
1. Nejdelší provozní životnosti a maximálního
výkonu dosáhnete, bude-li baterie nabíjena
při teplotě vzduchu v rozsahu od 18 do 24 °C.
NENABÍJEJTE baterii, je-li teplota vzduchu
nižší než +4,5 °C nebo vyšší než +40,5
°C. Tento pokyn je velmi důležitý a při jeho
dodržení zabráníte poškození baterie.
2. Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i baterie. Jedná se o normální stav,
který neznamená žádnou závadu. Chceteli po použití usnadnit ochlazení baterie,
neukládejte nabíječku nebo baterii v teplých
prostředích, jako jsou kovové přístřešky nebo
nechráněné přívěsy.
3. Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
4. Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
a. Zkontrolujte funkci zásuvky připojením
svítilny nebo jiného zařízení.
b. Proveďte kontrolu, zda není zásuvka propojena
se spínačem osvětlení a zda nedojde
k odpojení napájení, je-li zhasnuto světlo.
c. Přemístěte nabíječku a baterii na místo,
kde se teplota okolního vzduchu pohybuje
v rozmezí 18 až 24 °C.
d. Jestliže problémy stále přetrvávají,
předejte baterii a nabíječku
autorizovanému servisu.
5. Tyto baterie musí být nabíjeny v případě, kdy
již neposkytují dostatečný výkon pro dříve
snadno prováděné pracovní operace.
V takové situaci NEPOKRAČUJTE
v používání baterie. Částečně vybitá baterie
může být znovu nabita, aniž by to mělo
jakýkoli vliv na tuto baterii.
6. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou
brusný prach, kovové třísky, ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli
nahromaděné částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Před
prováděním čištění nabíječku vždy odpojte od
napájecího zdroje.
7. ZABRAŇTE zmrznutí baterie a neponořujte ji
do vody nebo do jiných kapalin.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky
nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
NEPONOŘUJTE tuto baterii do žádné kapaliny
a zabraňte vniknutí jakékoli kapaliny do baterie.
NIKDY se nepokoušejte baterii z jakéhokoli
důvodu rozebírat. Dojde-li k narušení nebo
prasknutí plastového obalu baterie, odevzdejte
takovou baterii v autorizovaném servisu, který
zajistí její recyklaci.
UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k nesprávnému
vložení baterie, hrozí riziko exploze.
Používejte pouze stejný nebo odpovídající
typ baterie.
POZNÁMKA: U tohoto přístroje je upřednostněn
kvalitnější příjem digitálního signálu DAB před
režimem rychlé nabíjení. Na místech se slabším
příjmem bude rychlost nabíjení omezena, aby
byla umožněna maximální citlivost příjmu.
DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie nesmí být skladovány,
jsou-li zcela vybité.
Před použitím musí být baterie zcela nabita.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ
11
NABÍJENÍ BATERIE
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE jsou opatřeny horním úložným
prostorem, který je používán zejména pro uložení a ochranu adaptéru pro napájení, není-li používán.
1. Otevřete horní úložný prostor, abyste mohli
vyjmout adaptér pro napájení (viz obr. 1
a obr. 3).
2. Před vložením baterie připojte napájecí
adaptér nabíječky k odpovídající zásuvce
a připojte jej k napájecímu portu přístroje
DWST1-75659-QW/DWST1- 75663-GB/
DWST1-75664-XE (viz obr. 2).
3. Otevřete kryt prostoru pro baterie uvolněním
jeho dvou západek (viz obr. 2).
4. Vložte baterii (není dodávána) do nabíječky
a ujistěte se, zda je v nabíječce řádně
usazena (viz obr. 4). Indikátor baterie
bude nepřetržitě blikat, což bude indikovat
probíhající nabíjení baterie
POZNÁMKA: Zavřete kryt prostoru pro
baterie a ujistěte se, zda je řádně uzavřen.
5. Ukončení nabíjení bude indikováno stálým
svícením indikátoru baterie. Baterie je zcela
nabita a může být okamžitě použita nebo
může být ponechána v nabíječce.
INDIKÁTORY DISPLEJE
Je-li přístroj VYPNUTÝ
Je-li přístroj ZAPNUTÝ
Je-li prováděno nabíjení baterie a přístroj je vypnutý,
uprostřed LCD obrazovky je zobrazen velký obrázek
baterie zobrazující stav nabíjení baterie.
Je-li přístroj DWST1-75659-QW/DWST1-75663- GB/
DWST1-75664-XE zapnutý, indikátory pro napájení
a stav baterie jsou zobrazeny v pravé spodní části
LCD obrazovky.
12
Baterie je vybitá
Přístroj je napájen pomocí napájecího
adaptéru
Kapacita baterie je nízká
Kapacita baterie je nízká
Baterie je částečně nabitá
Baterie je částečně nabitá
Baterie je zcela nabitá
Baterie je zcela nabitá
Prodleva zahřátá/studená baterie
Tato nabíječka disponuje funkcí
Prodleva zahřátá/studená baterie:
Jakmile bude nabíječka detekovat
baterii, která je horká, automaticky
spustí režim Prodleva zahřátá/
studená baterie a odloží nabíjení,
dokud se baterie neochladí. Jakmile
dojde k ochlazení baterie, nabíječka
se automaticky přepne do režimu
nabíjení baterie. Tato funkce
maximálně prodlužuje provozní
životnost baterie.
Prodleva nabíjení, je-li baterie zahřátá/
studená
Je-li přístroj VYPNUTÝ
Poškozená baterie
V této nabíječce nebude vadná
baterie nabíjena. Nabíječka bude
na LCD obrazovce indikovat
poškozenou baterii zobrazením X
na obrázku baterie. Dojde-li k této
situaci, proveďte vyjmutí a opětovné
vložení baterií do nabíječky. Pokud
závada přetrvává, vložte do nabíječky
jinou baterii, abyste se ujistili, zda
je nabíječka v pořádku. Probíhá-li
nabíjení jiné baterie správně, původní
baterie je poškozena a měla by být
vrácena do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna její recyklace.
Je-li při použití jiné baterie indikace
stejná jako u původní baterie,
svěřte testování nabíječky a baterie
autorizovanému servisu.
POZNÁMKA: To může také znamenat
závadu v nabíječce
Je-li přístroj ZAPNUTÝ
Problém s baterií nebo nabíječkou
VAROVÁNÍ: Není-li tento přístroj používán a před prováděním jeho oprav, tento přístroj z důvodu
snížení rizika zranění vždy vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje. NEPOKOUŠEJTE se tento přístroj
demontovat. Je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
POUŽITÍ
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE disponují dostatečnou
kapacitou paměti, aby mohly být uloženy zvolené
rozhlasové stanice a spárovaná Bluetooth
zařízení.
POZNÁMKA: Režim přehrávání hudby bude
pracovat je-li přístroj napájen pomocí napájecího
adaptéru nebo je-li napájen pouze baterií.
Tyto antény pracují společně, aby zaručovaly
příjem rádia v rozsahu 360° bez nutnosti
vysunování a nastavování vysouvací antény jako
u jiných rádií. S cílem zlepšení příjmu v oblastech
s velmi nekvalitním signálem doporučujeme
umístit tento přístroj do takové svislé polohy, aby
jeho rukojeť směřovala nahoru, nebo přesuňte
rádio blíže k oknu nebo k jinému volnému
prostoru.
Funkce tlačítek
POZNÁMKA: Jsou-li modely DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE připojeny
k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího
adaptéru, bude docházet k nabíjení vložené
baterie. Není-li přístroj připojen k síťové zásuvce
a bude-li použita zcela nabitá baterie řady
Premium XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah, může být
v provozu až 8 hodin. Použití baterie, která není
zcela nabitá nebo která má menší kapacitu, dobu
provozu zkrátí.
Na předním panelu se nachází otočný volič
a tlačítka.
Tento přístroj může být používán ve svislé nebo
vodorovné poloze.
1 - 6 ....Tlačítka předvolených stanic
....... Otočný volič (tento volič má několik
funkcí)
...........Tlačítko zapnuto/vypnuto
...........Tlačítko Zpět
...........Tlačítko volby audio zdroje
...........Tlačítko režimu Bluetooth
POZNÁMKA: Tento výrobek má dvě vnitřní
antény, které zvyšují jeho odolnost v drsném
prostředí vynecháním vnější antény, u které může
dojít k ohybu nebo poškození.
13
Zapnutí a vypnutí
NASTAVENÍ FM TUNERU
Stiskněte na 1 sekundu tlačítko POWER ( ).
Přístroj se zapne a bude v provozu s posledním
navoleným audio zdrojem.
U modelů DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE mohou být laděny
frekvence v režimu DAB+/FM s možností uložení
až (6) přednastavených stanic v režimu DAB+
a (6) v režimu FM. Po nastavení a uložení
přednastavených stanic stisknutí tlačítka
předvolené stanice ( ) okamžitě změní frekvenci
na požadovanou stanici.
Stiskněte na 3 sekundy tlačítko POWER (
Přístroj se vypne.
).
Nastavení hlasitosti
VAROVÁNÍ: Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
POZNÁMKA: Hlasitost je nastavena a uložena
samostatně pro každý typ audio zdroje.
Otáčením voliče ( ) ve směru pohybu
hodinových ručiček dojde k zvýšení hlasitosti.
Chcete-li hlasitost snížit, otáčejte voličem proti
směru pohybu hodinových ručiček.
Tlačítko Zpět ( )
Po vstupu na některou z obrazovek stiskněte
tlačítko Zpět ( ), abyste se vrátili na
předcházející obrazovku.
Tlačítko volby audio zdroje ( )
Chcete-li zvolit některý z audio zdrojů (DAB+,
FM, AUX nebo Bluetooth), držte stisknuto
tlačítko volby audio zdroje ( ), dokud nenajdete
požadovaný zdroj. Například, je-li rádio v režimu
FM, což je indikováno v levém horním rohu LCD
obrazovky, stiskněte tlačítko volby audio zdroje,
aby došlo k změně na režim AUX.
HLAVNÍ MENU (základní nastavení)
Do menu základní nastavení se můžete dostat
z každého zvoleného audio zdroje následovně:
1. Stisknutím otočného voliče ( ).
2. Otáčením voliče ve směru pohybu
hodinových ručiček, dokud se neobjeví
nabídka Hlavní menu (Main menu).
3. Stiskněte otočný volič, abyste vstoupili do
hlavní nabídky Main Menu.
V hlavní nabídce mohou být prováděny
následující akce:
• Sound: nastavení zvuku: Basy, výšky
a středy
• Language: volba jazyku
• Brightness: nastavení jasu obrazovky
• Obnovení výchozího nastavení
14
Nalezení požadované frekvence může být
prováděno jednou ze dvou možných metod:
Automatické vyhledávání nebo ruční ladění.
Automatické vyhledávání
1. Držte stisknuto tlačítko audio zdroje ( ),
dokud nebude nalezen požadovaný zdroj.
2. Stiskněte otočný volič ( ), abyste vstoupili
do hlavní nabídky Main Menu (viz Základní
nastavení).
3. Otáčejte voličem ve směru pohybu
hodinových ručiček, dokud se nedostanete na
volbu Auto Scan a potom volič stiskněte.
Funkce Auto Scan zahájí vyhledávání
nejbližšího silného a čistého signálu.
• Otáčení voliče ve směru pohybu hodinových
ručiček provádí vyhledávání ve vyšších
frekvencích.
• Otáčení voliče proti směru pohybu
hodinových ručiček provádí vyhledávání
v nižších frekvencích.
4. Jakmile bude požadovaná frekvence
nalezena, proveďte její uložení pomocí
jednoho z tlačítek předvolby (viz Použití
tlačítek předvolby).
Ruční ladění
1. Zvolte požadovaný audio zdroj a vstupte do
hlavní nabídky Main Menu (viz Základní
nastavení).
2. Otáčejte voličem ve směru pohybu
hodinových ručiček, dokud se nedostanete na
volbu Manual tune a potom volič stiskněte.
3. Otáčejte voličem ve směru pohybu
hodinových ručiček, abyste procházeli
frekvencemi směrem nahoru nebo proti
směru pohybu hodinových ručiček, abyste
procházeli směrem dolů, dokud nenaleznete
požadovanou frekvenci.
4. Jakmile bude požadovaná frekvence
nalezena, proveďte její uložení pomocí
jednoho z tlačítek předvolby (viz Použití
tlačítek předvolby).
NASTAVENÍ PŘEDVOLEB FM
1. Nastavte u rádia požadovanou stanici/
frekvenci (viz Automatické vyhledávání
nebo Ruční ladění).
2. Stiskněte a držte tlačítko požadované
předvolby (1 - 6), dokud nebude zobrazena
zpráva >> P#. Stanice je uložena na
zobrazeném čísle tlačítka předvolby (#).
3. Opakováním kroků 1 a 2 nastavte další
předvolby.
4. Stiskněte tlačítko Zpět ( ), abyste se vrátili
na obrazovku Audio zdroj.
5. Zvolená stanice je indikována na LCD
obrazovce (tlačítko 2 na níže uvedeném
příkladu).
PROVOZ V REŽIMU DAB+
1. Po prvním zapnutí nebo po obnovení
výchozího nastavení přístroj automaticky
provede kompletní vyhledávání stanic, aby
nalezl všechny dostupné stanice.
2. Pro procházení nalezenými stanicemi použijte
otočný volič.
MENU DAB+
Kompletní vyhledávání
1. Stiskněte otočný volič ( ) a otáčejte s ním,
abyste mohli procházet menu.
2. Je-li zvolena funkce Kompletní vyhledávání
(Full Scan), přístroj provede vyhledávání
v celém pásmu a zobrazí počet nalezených
stanic.
3. Po ukončení vyhledávání přístroj zahájí
přehrávání první stanice v pásmu.
Seznam stanic
Je-li provedena tato volba, přístroj zobrazí
kompletní seznam dostupných stanic.
Procházejte seznamem pomocí otočného voliče
( ) a chcete-li zvolit stanici, stiskněte volič.
POZNÁMKA: Měníte-li polohu nebo je-li příjem
příliš slabý, může dojít k tomu, že seznam
nalezených stanic nebude kompletní nebo
bude prázdný. Ruční provedení kompletního
vyhledávání nalezne všechny dostupné stanice.
3. Zvolená stanice je indikována na LCD
obrazovce.
Informační zobrazení
Na obrazovce může být zvoleno zobrazení
následující informace:
1. Rolování textu - postupné procházení všech
typů informací, každá v trvání 3 sekund.
2. Frekvence - frekvence aktuálně zvolené
stanice.
3. Typ - typ vysílaného média prováděný
aktuální stanicí.
4. Přenosová rychlost - rychlost přenosu dat
vysílaných stanicí.
POZNÁMKA: Tato informace je poskytována
stanicemi a nemůže být ovládána přístrojem.
Nastavení DAB
1. Odstranit stanici - U některých stanic, které
byly přístrojem dříve přijímány a nyní již
nejsou dostupné, bude místo názvu stanice
zobrazeno prázdné místo. Chcete-li tyto
stanice ze seznamu stanic odstranit, stiskněte
otočný volič ( ).
Budete požádáni o potvrzení vaší volby
(podobně jako u volby „Obnovit výchozí
nastavení“).
2. DRC (komprese dynamického rozsahu) - Tato
funkce snižuje rozdíl mezi nejhlasitějším
a nejtišším audio vysíláním. V podstatě se
jedná o následující, tiché zvuky jsou relativně
hlasitější a hlasité zvuky jsou relativně tišší.
K dispozici jsou následující volby:
•
Režim DRC vypnutý
•
Režim DRC nastaven na nízkou
hodnotu
•
Režim DRC nastaven na vysokou
hodnotu
POZNÁMKA: Režim DRC pracuje pouze
v případě, umožňuje-li to rozhlasová stanice.
DŮLEŽITÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE RÁDIA
1. Příjem se bude lišit v závislosti na umístění
a síle přijímaného radiového signálu.
2. Provoz rádia a jeho současné připojení
k určitým generátorům může způsobit šum na
pozadí.
Nastavení oblíbených stanic (Předvolby)
1. Nalaďte u rádia požadovanou stanici (viz
Kompletní vyhledávání).
2. Stiskněte a držte tlačítko požadované
předvolby (1 - 6), dokud nebude zobrazena
zpráva >> P#. Stanice je uložena na
zobrazeném čísle tlačítka předvolby (#).
15
PREFEROVANÉ NASTAVENÍ
ZVUKU
Preferované nastavení kvality zvuku může být
nastaveno změnou basů, výšek nebo středů.
1. Stiskněte otočný volič ( ).
2. Otáčejte voličem ve směru pohybu
hodinových ručiček, dokud se nedostanete do
hlavní nabídky Main Menu.
3. Stiskněte otočný volič, abyste vstoupili do
hlavní nabídky Main Menu.
4. Stiskněte znovu otočný volič, abyste vstoupili
do nabídky nastavení zvuku Sound.
5. Otáčením voliče ve směru nebo proti směru
pohybu hodinových ručiček proveďte
požadované nastavení.
6. Stiskněte otočný volič, abyste mohli
procházet jednotlivými volbami pro nastavení
zvuku.
Stisknutí tlačítka ( ) provede uložení
zvoleného nastavení.
PŘEHRÁVÁNÍ Z EXTERNÍCH
ZAŘÍZENÍ (AUX/BLUETOOTH)
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE mohou být použity
k přehrávání zvuku z externího zařízení, pomocí
jeho zabudovaných reproduktorů, a to jedním ze
dvou způsobů propojení:
• Režim Aux
• Režim Bluetooth
POZNÁMKA: Horní úložný prostor může být také
použit pro uložení, ochranu a nabíjení některých
přenosných audio zařízení, jako je chytrý telefon
nebo MP3 přehrávač. USB napájecí port může
nabíjet/napájet většinu zařízení, která mohou být
napájena přes USB nabíjecí port (5 V/1 A).
PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ
1. Propojte obě zařízení pomocí audio kabelu,
který je opatřen kolíkovými konektory typu
Jack s průměrem 3,5 mm.
2. Stiskněte tlačítko volby audio zdroje ( ),
dokud nebude zobrazeno AUX.
3. Ovládejte audio přes připojené zařízení.
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ BLUETOOTH
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE mohou být propojeny
s jiným kompatibilním zařízením pomocí režimu
Bluetooth.
POZNÁMKA: V režimu Bluetooth může být
uloženo až 8 uživatelů.
16
1. Aktivujte režim Bluetooth u přístroje, který
bude připojen.
2. Tiskněte tlačítko audio zdroje ( ), dokud
nebude zobrazen symbol Bluetooth ( ),
nebo stiskněte tlačítko Bluetooth ( ). Tento
úkon umožní vstup do režimu Bluetooth.
Tlačítko Bluetooth ( ) pomalu bliká.
3. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko Bluetooth
( ), aby bylo zařízené zjistitelné.
Bude znít vyhledávací signál a tlačítko
Bluetooth ( ) bude rychle blikat.
4. Hledejte přístroj DWST1-75659-QW/DWST175663-GB/DWST1-75664-XE (zobrazený
název: ToughSystem Music) na audio
zařízení, které bude připojeno a zvolte toto
zařízení.
Jakmile bude zařízení připojeno, ozve se
propojovací signál. Na LCD obrazovce
bude zobrazen symbol Bluetooth a tlačítko
Bluetooth bude svítit modře.
5. Ovládejte audio přes připojené zařízení.
Bude-li toto zařízení příště zapnuto
s aktivovaným režimem Bluetooth,
automaticky vyhledá přístroj DWST1- 75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
a připojí se k němu.
POZNÁMKA: Přístroj se připojí k zařízení,
které bylo připojeno jako poslední. Zazní
propojovací signál.
• Nebude-li poslední připojené zařízení
dostupné, tlačítko Bluetooth bude blikat,
dokud nebude nalezeno některé z dalších
dříve připojených zařízení.
POZNÁMKA: Chcete-li se od zařízení odpojit
a chcete-li být pro jiná zařízení nezjistitelní,
stiskněte na 3 sekundy tlačítko Bluetooth
( ) nebo stiskněte otočný volič a zvolte
možnost Make Discoverable (Nebýt
zjistitelný).
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Nedostatečně nabitá baterie
Slabé baterie bude pokračovat v napájení
přístroje, ale nesmíte očekávat jeho perfektní
funkci. Je-li přístroj napájen baterií a je-li úroveň
jejího nabití nižší než 10 %, na displeji bude
zobrazen indikátor nedostatečného nabití baterie.
Ochrana baterie
Je-li úroveň nabití baterie příliš nízká, přístroj
provede automatické vypnutí, aby byla chráněna
provozní životnost baterie. Dojde-li k této situaci,
připojte modely DWST1-75659-QW/DWST1-
75663-GB/DWST1-75664-XE k síťové zásuvce
pomocí napájecího adaptéru a nabijte baterii.
Přístroj nehraje
Při pádu přístroje ze svislé polohy může dojít
k vypadnutí baterie z úložné polohy v přístroji.
Je-li přístroj napájen baterií, přehrávání bude
zastaveno. Chcete-li přehrávání obnovit, otevřete
kryt prostoru pro baterii a vložte baterii řádně do
přístroje.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění
vypněte přístroj a odpojte jej od napájecího
zdroje před prováděním jakékoli údržby nebo
před prováděním oprav. NEPOKOUŠEJTE
se tento přístroj demontovat. Je-li nutné
provedení opravy nebo údržby, svěřte tento
úkon autorizovanému servisu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Před čištěním nabíječku vždy
odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva
mohou být z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez
kovových štětin.
VAROVÁNÍ: Nejméně jednou týdně
vyfoukejte prach a nečistoty čistým suchým
vzduchem. Při tomto úkonu vždy používejte
schválené ochranné brýle, aby bylo sníženo riziko
poranění zraku.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí
tohoto přístroje NIKDY nepoužívejte rozpouštědla
nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou
narušit materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém
roztoku. NIKDY nedovolte, aby se do tohoto
přístroje dostala jakákoli kapalina. NIKDY
neponořujte žádnou část přístroje do kapaliny.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je
příslušenství nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto přístrojem testováno. Proto
by mohlo být použití takového příslušenství
nebezpečné. Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění používejte s tímto
přístrojem pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Příslušenství pro modely DWST1-75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE si
můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Potřebujete-li jakoukoli pomoc při
vyhledávání příslušenství, použijte prosím
seznam autorizovaných servisů DEWALT.
Podrobnosti o poprodejním servisu a kontakty
jsou k dispozici na internetové adrese:
www.2helpU.com.
OPRAVY
Baterie není opravitelná. Z důvodu zajištění
BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI musí
být všechny opravy, úkony údržby a seřízení
prováděny ve výrobním závodě DEWALT,
v autorizovaném servisu DEWALT nebo
kvalifikovaným pracovníkem servisu. Vždy
používejte originální náhradní díly.
ONLINE REGISTRACE
Děkujeme vám za váš nákup. Proveďte registraci
z následujících důvodů:
• ZÁRUČNÍ SERVIS: Registrace vašeho
výrobku vám pomůže získat efektivní záruční
servis, dojde-li k problému s vaším výrobkem.
• POTVRZENÍ VLASTNICTVÍ: V případě
pojistné události, jako je požár, povodeň nebo
odcizení, bude vaše registrace vlastnictví
sloužit jako doklad o zakoupení.
• VAŠE BEZPEČNOST: Registrace vašeho
výrobku nám umožní vás kontaktovat
v nepravděpodobném případě, je-li
vyžadováno bezpečnostní oznámení
v rámci federálního zákona o bezpečnosti
spotřebitelů.
17
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00297174 - 26-02-2016
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising