DWST1-75659 | DeWalt DWST1-75659 SITE RADIO instruction manual

372003-07 EST
DWST1-75659-QW
DWST1-75663-GB
DWST1-75664-XE
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
19
Joon. 1A / Рис. 1A
Joon. 1B / Рис. 1B
Joon. 1C / Рис. 1C
3
Joon. 2A / Рис. 2A
Joon. 2B / Рис. 2B
4
Joon. 3 / Рис. 3
Joon. 4 / Рис. 4
5
Joon. 5 / Рис. 5
Joon. 6 / Рис. 6
6
EESTI KEEL
JOONISED
JOON. 1A ESIVAADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Esikõlarid (2x)
Kandekäepide
Juhtpaneel
Ülasahtli riivid (4x)
Ülasahtli kate
Virnastusriivid (2×)
JOON. 1B ESIVAADE
•
Ülasahtli avamiseks vabastage 4 lukustusriivi,
mis sahtli kollase katte all (nr 4), ja avage
see.
JOON. 1C ESIVAADE
•
Sahtli sulgemiseks vajutage alla kollase katte
kõik 4 nurka.
MÄRKUS: Kui see on õigesti suletud, kaitseb
sahtel oma sisu tolmu, jääkide ja kerge vihma
eest.
JOON. 2A TAGAVAADE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tagumised kõlarid (2x)
Toitepistik (24 VDC)
Akupatarei katteriivid (2x)
Kärulukustuse tagumine konks
Akupatarei kate
Pilud käru jaoks
JOON. 2B TAGAVAADE
•
•
Akusahtli avamiseks vabastage sahtli kollase
katte 2 lukustusriivi (nr 3) ja pöörake need
lahti.
Sahtli sulgemiseks vajutage kattele.
JOON. 3 PEALMINE SAHTEL
13.
14.
15.
16.
AC/DC toiteadapter
Abipesa (3,5 mm)
USB-toite-/laadimisport
Ülasahtli kate
JOON. 4 AKUSAHTEL
17. Akupatarei (ei kuulu komplekti)
18. Akupatarei pesa
19. Akupatarei kate
JOON. 5 JUHTPANEEL
20. LCD-ekraan
• Audioallikas
• Vastuvõtt (raadiorežiim)
• Bluetooth (Bluetooth-režiim)
• Aku olek
21. Raadio eelseadistusnupud
22. Valits
23. Režiiminupud
• Toitenupp ( )
• Allika valimine ( )
• Tagasi ( )
• Bluetooth ( )
JOON. 6 DAB+ EKRAAN
24. Jaama nimi
25. Ülekandmise teave
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või
vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta
isikud, kui neid seejuures jälgitakse või
juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada,
ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi
seadet puhastada ega hooldada.
VÕTMEOMADUSED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereo raadio koos jaamade manuaalse/
automaatse skaneerimise ja mälu
eelseadistusega
Bluetooth-heli ühilduvus
Abipesa välise heliseadme ühendamiseks
USB-toite-/laadimisport (5V/1A)
Suur LCD-ekraan koos valgustusega
Valgustatud, pehmed nupud
Neli piuksuja elementi ja kaks basskõlarit
rikkaliku helikvaliteedi jaoks
Helitugevuse juhtnupp ja helitooni regulaator
Vastupidav disain
Paigaldata ja lukustatav DEWALT
DWST08210 ToughSystem® L-käru raam
Virnastatav mis tahes ToughSystem® mooduli
otsa
Vee- ja tolmukindlat – IP54 testitud
DAB+ kõrgtehnoloogiline heli digiülekanne
koos teabe kuvamisega jaama poolt
ülekantud viisil
DRC dünaamiline vahemiku kompressioon
võimaldab vaikestel helidel kõlada võrdlemisi
kõvasti ja kõvadel helidel võrdlemisi vaikselt
Lemmikud – eelseadistatud digijaamad
7
EESTI KEEL
TEHNILISED ANDMED
Toiteseade (AC/DC toiteadapter) Mudel:
Y48DE-240-2000
Tarbitav võimsus
100-240VAC 50-60
Hz (klass II)
Väljundvõimsus
24VDC
Vooluväljund
2A
Mass
0,3 kg (0,66 lb.)
Seade
Tarbitav võimsus
24VDC
Toiteväljundi USB-laadija
(5V/1A)
IP hinnang
IP54*
Mass
6,9 kg (15,2 lb.) ei
sisalda akupatareid
Virnastuskaal (bruto)
60 kg (132 lb.)
Võrgu ooterežiim/ooterežiim
< 0,5W
toite tarbimiseks
Ajaperiood automaatse
võrgu ooterežiimi
< 20 mins
haldusfunktsioonile
lülitamiseks
Akupatarei laadija
Akupatarei pinge
10,8VDC / 14,4VDC
/ 18VDC
Aku tüüp
XR Li-ion (liugur)
Ligikaudne laadimisaeg
90-300 min
Laadimisvool
1,0 A
Heli omadused
Audioallikas
DAB+/FM, abipesa
(3,5 mm), Bluetooth
Heli
SPL 100 dB @ 1 m
Helivõimsus
40W (klass D)
Tööaeg
8 tundi (umbes)
täielikult täis laetud
Premium 18V 2Ah
XR liitiumioonaku
* Kaitstud töökoha tolmu, jääkide ja kerge vihma eest.
8
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel lõppeb suma või
raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel võib lõppedasurma või raske kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele, mis ei too
kaasa kehavigastust, kuid mis mittevältimisel
võib põhjustada varalist kahju.
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit.
MÄRKUS: Toote HOIATUSTE ja
MÄRGISTUSTEGA silt on seadme põhjas.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® muusikasüsteem
+ laadija
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE ToughSystem®
muusikasüsteem + laadija on kombinatsioon
DAB+ ja FM raadiost, Bluetooth ja abimakist koos
DEWALTi akulaadijaga. DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE suudab
laadida enamikku DEWALT XR Li-ion liuguriga
akupatareisid. Akusid müüakse eraldi.
Olulised ohutusjuhised
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lugege need juhised läbi.
Hoidke need juhised alles.
Pange tähele ja järgige kõiki hoiatusi.
Järgige kõiki juhiseid.
ÄRGE kasutage seda seadet vee lähedal.
Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised ja tehke
endale selgeks. Kõigi juhiste täpne järgimine
aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
7. Seade ei tohi puutuda kokku otsese vee ning
seadme peale ei tohi asetada vedelikuga
täidetud esemeid, nagu pudeleid.
8. Puhastage üksnes kuiva või niiske riidega.
EESTI KEEL
9. Seadme kaitsmiseks vee või tolmu eest tuleb
pealmise sahtli kate, akupatarei kate ja DC
toite sisendpordi kummist kate alati sulgeda.
10. Kasutage kooskõlas tootja juhistega.
11. ÄRGE asetage lahtise leegi allika nagu
süüdatud küünalde, kuumaallikate nagu
radiaatorite, soojapuhurite, ahjude või muude
aparaatide (k.a võimendite), mis toodavad
kuumust, lähedale.
12. Kaitske toitejuhet pealeastumise või
pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesade
juures.
13. Kasutage üksnes tootja poolt täpsustatud
tarvikuid/lisaseadmeid.
14. Kasutage üksnes kärude, aluste, statiivide,
klambrite või laudadega, mis on tootja
poole määratud või mida müüakse koos
aparaadiga. Kui kasutusel on
käru, olge ETTEVAATLIK,
kui liigutate käru/aparaadi
kombinatsiooni, et vältida
ümberkukkumisega kaasnevaid
vigastusi.
15. AC/DC toiteadapterit tohib kasutada seadme
ja aku laadimise toiteallikana.
Täielikuks lahtiühendamiseks tuleb seade,
AC/DC toiteadapter väljundist täielikult
eraldada.
16. Katkestage seadme pistiku ühendus välgu
ajal või kui seda ei kasutata pikemat aega.
17. AC/DC toiteadapter peaks olema kergesti
ligipääsetav ega tohi olla kasutamiise ajal
ummistunud.
18. Kogu teeninduse jaoks pöörduda
kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Kui
seade on saanud mingil moel kahjustada,
nt toitejuhe või pistik on kahjustunud,
konnektorid on puutunud kokku vedeliku või
otsese vihmaga, seade on puutunud kokku
üleliigse niiskusega, see ei tööta normaalselt
või see on maha kukkunud või ei tööta, tuleb
seda hooldada.
19. Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või
vaimse puudega ega ka kogenematule või
väheste teadmistega inimesele (sh lapsed),
kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
20. Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
veendumaks, et nad EI mängiks seadmega.
21. Kasutage üksnes spetsiifiliste DEWALT
akupatareidega (vt allpoolt Olulised
ohutusjuhised kõigi akude kohta,
millised on DEWALTi poole heaks kiidetud
akupatareid). Muude akupatareide
kasutamine peale nende, mis on DEWALTi
poolt heaks kiidetud, võib põhjustada
vigastuste ja tulekahju riski.
Välgusümbol noolepeaga kolmnurga sees
annab kasutajale märku, et toote sees on
osad, mis seavad inimesed elektrilöögiriski
alla.
Hüüumärgiga kolmnurk on mõeldud selleks,
et öelda kasutajale, et seadmega on kaasas
kasutusjuhend, kust leiab olulised kasutus- ja
hooldusjuhised.
Topeltisolatsiooni sümbol (ruut ruudu sees)
viitab II klassi elektriseadmele ja see on mõeldud selleks, et suunata kvalifitseeritud hoolduspersonali tähelepanu sellele, et seadmes
tuleb kasutada üksnes identseid varuosi.
HOIATUS: Tulekahju- või elektrilöögiriski
vähendamiseks ÄRGE laske sellel seadmel
puutuda kokku otsese vihma või niiskusega.
Kasutage seadet ainult kuivas kohas.
ETTEVAATUST: Elektrilöögi vältimiseks
sobitaga adapteri pistiku lai tera laia piluga ja
sisestage täielikult.
STANDARDITE NIMEKIRI
DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB
/ DWST1-75664-XE vastab järgmistele
standarditele:
•
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
•
EN300328V1.8.1
•
EN301489-17V2.2.1:2012
•
EN55022:2010
•
EN55024:2010
•
EN55014-1:2006+A1+A2
•
EN55014-2:1997+A1+A2
•
EN61000-3-2:2014
•
EN61000-3-3:2013
•
EN55013:2013
•
EN55020:2007+A11
9
EESTI KEEL
SÜMBOLITE NIMEKIRI
•
Antud seadmel toodud siltidel võivad olla
järgmised sümbolid:
•
V ............ voldid
•
A ............ amprid
W ........... vatid
h............. tunnid
.......... Otsevool
.......... Klass II konstruktsioon
(topeltisolatsiooniga)
HOIATUS: Tuleoht. ÄRGE mitte kunagi
püüdke mingil põhjusel akut avada.
Kui aku on pragunenud või kahjustatud,
siis ÄRGE sisestage seda laadijasse.
ÄRGE lõhkuge akut, pillake seda maha
ega kahjustage muul viisil. ÄRGE kasutage
akut või laadijat, mis on saanud tugeva
löögi, mis on maha kukkunud, millest on üle
sõidetud või mida on muul viisil kahjustatud
(nt naelaga läbistatud, haamriga löödud,
peale astutud). Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
HOIATUS: Tuleoht. Ärge hoidke ega
kandke akupatareisid nii, et metallobjektid
puutuvad kokku patarei terminalidega.
Näiteks, ärge asetage akupatareid põllede,
taskute, tööriistakastide, tootekomplekti
kastide, sahtlite jms sisse koos lahtiste
naelte, kruvide, võtmetega jms.
Akude transportimisega võib kaasneda
tuleoht, kui aku terminalid puutuvad
tahtmatult kokku elektrit juhtivate
materjalidega, nagu võtmed, mündid,
käsitööriistad jms.
USA ohtlike materjalide vedusid reguleeriv
osakond (HMR) keelab tegelikult tsiviilkäibes
või lennukites patareide transportimise (nt
pakituna pagasisse või kaasaskantavas
pagasis), KUI JUST need pole lühiste
eest nõuetekohaselt kaitstud. Niisiis, kui
transpordite akupatareisid, tuleb veenduda, et
aku terminalid on kaitstud ja hästi isoleeritud
teiste materjaliga kokkupuutumise eest, et
vältida lühist.
........ CE-märgis
.......... Ohutusalane hoiatussümbol
OLULISED OHUTUSJUHISED KÕIGI
AKUDE KOHTA
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge. DWST1-75659-QW
/ DWST1- 75663-GB / DWST1-75664-XE on
mõeldud kasutamiseks üksnes DEWALT DCB
seeriate 10,8VDC (1,5 –2,0 Ah) /14,4VDC
(1,5 –5,0Ah) /18VDC (1,5 –5,0Ah) XR
laetavate liitiumioon akupatareidega. Teist
tüüpi akupatareide või mis tahes mittelaetavate
patareide kasutamine võib põhjustada vigastusja tuleohtu.
Laadige üksnes DWST1-75659- QW / DWST175663-GB / DWST1-75664 XE integreeritud
laadija või võrdväärsega. Ühele akule sobiv
laadija võib teise aku laadimisel põhjustada
tuleohtu.
MÄRKUS: Aku ei ole pakendist väljavõtmisel
täielikult laetud. Enne akupatarei ja laadija
kasutamist, lugege järgmises jaos toodud
ohutusjuhised läbi ja järgige laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
•
•
10
ÄRGE laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
ÄRGE kunagi asetage akupatareid
jõuga laadijasse. ÄRGE muutke
akupatareid mitte mingil viisil, et see
ühilduks laadijaga, kuna akupatarei
võib plahvatada, põhjustades raskeid
kehavigastusi.
Laadige akupatareisid ainult heakskiidetud
DEWALT laadijatega.
ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse.
ÄRGE hoidke ega kasutage seadet ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
105 °F (40 °C) (näiteks suvel kuuride
või metallehitiste läheduses). Tagamaks
akupatareide pikima võimaliku eluea, hoida
neid jahedas ja kuivas kohas.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li-ion)
•
ÄRGE põletage akut, isegi kui see on
raskelt kahjustada saanud või täiesti
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid
aure ja aineid.
EESTI KEEL
•
•
•
Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis
peske seda kohta kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui patareivedelik satub
silma, loputada lahtisi silmi
15 minutit või kuni ärritus lõppeb. Lisaks
pöörduge arsti poole. Aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja
liitiumisoolade segust.
Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust. Minge
värske õhu kätte. Sümptomite püsimisel
pöörduge arsti poole.
ÄRGE laske akukomplektil või
seadmel kokkupuutuda tule või liiga
kõrge temperatuuriga. Kokkupuude
temperatuuriga üle 265 °F (130 °C) võib
põhjustada plahvatuse.
HOIATUS: Põletuse oht. Akuvedelik võib
sädeme või leegiga kokku puutudes olla
tuleohtlik.
•
ÄRGE proovige akupatareid laadida mõne
muu laadijaga peale selle, mis ühildub
DEWALTi laadijaga. Laadija ja aku on
konstrueeritud koos töötama.
•
See laadija pole mõeldud kasutamiseks
muul eesmärgil peale DEWALTI laetavate
akude laadimiseks. Muu kasutuse
tagajärjeks on tulekahju-, elektrilöögioht või
surmamine elektrilöögiga.
•
Vältige laadija kokkupuudet otsese
veeallikaga ja ÄRGE kastke seda vette.
•
Tõmmake pistikust mitte juhtmest, kui
eemaldage laadija vooluvõrgust. See
vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise
ohtu.
•
Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
•
ÄRGE kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Ebaõige
pikendusjuhtmete kasutamine võib kaasa
tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava
elektrilöögi.
•
Kui kasutate laadijat õues, tagage
alati kuiv asukoht ja kasutage väljas
kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
•
ÄRGE asetage esemeid laadija peale.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojusallikatest.
•
ÄRGE kasutage laadijat koos kahjustunud
juhtme või pistikuga.
•
ÄRGE kasutage laadijat, mis on saanud
tugeva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusse.
•
ÄRGE võtke laadijat koost; viige see
volitatud teeninduskeskusesse, kui
see vajab hooldust või remonti. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava
elektrilöögi) või tulekahju ohtu.
•
Enne puhastamist eemaldage laadija
pistikupesast. See vähendab elektrilöögi
ohtu. Aku eemaldamine ei vähenda seda
ohtu.
•
MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat kokku
ühendada.
•
Laadija on mõeldud 24 VDC-ga
töötamiseks. Ärge püüdke kasutada muu
toiteallika AC/DC toiteadapteriga peale
selle, mis on seadmega kaasas.
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid akulaadijate jaoks.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi ja tehke
selgeks kõik juhiseid ja hoiatustähised
laadijal, akul ja tootel, mida kasutatakse
akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. ÄRGE laske
vedelikul sattuda laadija sisse.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht. Vigastusriski
vähendamiseks laadige vaid DEWALTi
laetavaid akupatareisid. Teist tüüpi patareid
võivad ülekuumeneda ning plahvatada,
põhjustades kehavigastusi ja vara kahjusid.
PANE TÄHELE: Kui akupatareid ei kasutata,
hoidke metallesemetest eemal. Alternatiivselt,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud, võivad
laadijasse sattunud võõrkehad selle kontaktid
lühistada. Elektrit juhtivad võõrkehad või
metallesemed, nagu näiteks, kuid mitte ainult,
lihvimistolm, metallilaastud, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad tuleb alati
laadija pesast eemal hoida.
Katkestage alati AC/DC toiteadapteri ühendus
pesaga ja eemaldage akupatarei selle pesast
enne laadija puhastamist.
11
EESTI KEEL
LAADIMINE
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE suudab laadida üksnes
DEWALT DCB seeriate 10,8VDC (1,5 – 2,0 Ah)
/14,4VDC (1,5 - 5,0Ah) /18VDC (1,5 - 5,0Ah)
XR laetavate liitiumioon akupatareidega. Teist
tüüpi akupatareide või mis tahes mittelaetavate
patareide kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu. Lugege kindlasti läbi kõik
ohutusjuhised enne selle seadme kasutamist
oma akupatarei laadimiseks.
OLULISED LAADIMIST
PUUDUTAVAD MÄRKUSED
1. Et akupatarei optimaalne töövõime säiliks
võimalikult kaua, tuleb seda laadida
õhutemperatuuril 65 °F ja 75 °F (18–24 °C).
ÄRGE laadige akupatareid õhutemperatuuril
alla +40 °F (+4,5 °C) ega üle +105 °F (+40,5
°C). See on oluline nõue, mis aitab vältida
akupatarei tõsiseid kahjustusi.
2. Laadimise ajal võivad laadija ja akupatarei
soojeneda. See on normaalne ega
viita tõrkele. Et aku pärast kasutamist
kiiremini maha jahtuks, ei tohi laadijat
ega akut hoida soojas (nt metallkuuris või
soojusisolatsioonita haagises).
3. Külm akupatarei laeb umbes poole
aeglasemalt kui soe akupatarei. Akupatarei
laeb kogu laadimistsükli jooksul aeglasemalt
ja maksimaalne laadimiskiirus ei taastu isegi
akupatarei soojenemisel.
4. Kui aku ei lae korralikult:
a. Kontrollige, kas pistikupesa töötab,
ühendades sellega valgusti või mõne muu
seadme.
b. Veenduge, et pistikupesaga ei ole
ühendatud valgusti lüliti, mis tule
kustutamisel toite välja lülitab.
c. Viige laadija ja aku kohta, kus ümbritseva
õhu temperatuur on ligikaudu 65–75 °F
(18–24 °C).
d. Kui laadimisprobleemid ei lahene,
viige akupatarei ja laadija kohalikku
teeninduskeskusesse.
5. Akupatareid tuleb laadida, kui see ei anna
enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid
kergelt. Sellisel juhul ÄRGE JÄTKAKE
seadme kasutamist. Võite laadida ka osaliselt
laetud akupatareid, ilma et peaksite kartma
erilist kahju.
12
6. Elektrit juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, lihvimistolm, metallilaastud,
terasvill, foolium või igasugused kogunenud
metallosad tuleb laadija pesast eemal hoida.
Katkestage alati laadija ühendus toiteallikaga
enne puhastamisega alustamist.
7. ÄRGE külmutage ega kastke laadijat vette
või muudesse vedelikesse.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
vedelikul sattuda laadija sisse. See võib
põhjustada elektrilöögi.
HOIATUS: Põletuse oht. ÄRGE kastke
akupatareid ühesegi vedelikku ega laske mis
tahes vedelikul imbuda akupatareisse. ÄRGE
mitte kunagi püüdke mingil põhjusel akut
avada.
Kui akupatarei plastkorpus puruneb või
praguneb, viige see ringlussevõtmiseks
teeninduskeskusesse.
ETTEVAATUST: Plahvatusoht, kui patarei
on valesti asetatud. Asendage vaid sama
või võrdväärse tüübiga.
MÄRKUS: ToughSystem muusikasüsteem
+ laadija eelistab ülimat DAB levi kiire laadimise
teel. Halva leviga piirkondades väheneb
laadimiskiirus, et võimaldada maksimaalset
levitundlikkust.
SOOVITUSED HOIUSTAMISEKS
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel soovitatakse
aku täielikult laadida ning asetada see
jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest
kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna.
Aku tuleb enne kasutamist laadida.
HOIDKE NEED JUHISED TULEVIKUS
KASUTAMISEKS ALLES
EESTI KEEL
AKUPATAREI LAADIMINE
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE hõlmab ülemist sahtlit, mida kasutatakse
peamiselt AC/DC toiteadapteri hoiustamiseks ja kaitsmiseks, kui see pole kasutuses.
1. Avage pealmine sahtel AC/DC toiteadapteri
eemaldamiseks (vt joonis 1 ja joonis 3).
2. Ühendage laadija AC/DC toiteadapter
sobivasse pessa ja ühendage see
DWST1-75659-QW / DWST1- 75663-GB /
DWST1-75664-XE pordiga enne akupatarei
sisestamist (vt joonis 2).
3. Avage akupatarei kate, vabastades kaks riivi
(vt joonis 2).
4. Sisestage akupatarei (pole kaasas) laadijasse
veendumaks, et aku asetseb täielikult laadijal
(vt joonis 4). Patarei indikaatori pilt vilgub
püsivalt, viidates sellele, et käimas on patarei
laadimine.
MÄRKUS: Sulgege akupatarei kate ja
kontrollige, et see on hermeetiliselt suletud.
5. Kui laadimine on lõpetatud, viitab sellele
püsiv patarei indikaatori pildi helendamine.
Aku on täielikult laetud ja seda võib kasutada
või laadijasse jätta.
LEEDLAMBIGA INDIKAATORID
Kui seade on VÄLJA lülitatud
Kui seade on SISSE lülitatud
Kui akupatareid laetakse siis, kui seade on väljas,
kuvatakse LCD-ekraani keskel suurt patareikujutist,
viidates akupatarei laadimisele.
Kui DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB /
DWST1-75664-XE töötab, kuvatakse LCD-ekraani
alumises paremas osas toiteallikat ja aku olekut.
Akupatarei on tühi.
Seade töötab AC/DC toiteadapteri
kaudu
Akupatarei laetuse tase on madal
Patarei on tühi
Akupatarei on osaliselt laetud
Patarei on osaliselt laetud
Akupatarei on täis laetud
Patarei on täis laetud
Kuuma/külma viivitus
Sellel laadijal on kuuma/külma
viivituse funktsioon: kui laadija
tuvastab, et patarei on kuum, käivitab
see automaatselt viivituse, lükates
laadimise edasi hetkeni, mil patarei
on jahtunud. Pärast patarei jahtumist,
lülitub akulaadija automaatselt aku
laadimisrežiimile. See funktsioon
tagab akude maksimaalse tööea.
Laadimise kuuma/külma viivitus
13
EESTI KEEL
Kui seade on VÄLJA lülitatud
Vigane akupatarei
See laadija ei lae vigast akupatareid.
Laadija viitab vigasele akupatareile,
näidates LCD-ekraanil patareikujutisel
X-tähte. Kui see peaks juhtuma,
sisestage akupatarei uuesti laadijasse.
Kui probleem ei kao, proovige muud
akupatareid, et selgitada välja, kas
laadija töötab korralikult. Kui uus
patarei laaditakse nõuetekohaselt
täis, on vigane esialgne akupatarei
ning see tuleks tagastada
hoolduskeskusesse või muusse
kogumiskohta taastöötlemiseks.
Kui uuel akupatareil ilmneb sama
probleem kui esialgsel, siis tuleb
laadijat akupatareid lasta volitatud
hoolduskeskuses kontrollida.
MÄRKUS: See võib tähendada ka
seda, et viga on laadijas.
Kui seade on SISSE lülitatud
Probleem akulaadija või laadijaga
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lülitage seade välja ja katkestage selle ühendus toitepessaga,
kui seda ei kasutata või remonditööde ajaks. ÄRGE püüdke võtta seadet koost; viige see volitatud
teeninduskeskusesse, kui see vajab hooldust või remonti.
KASUTAMINE
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE on varustatud mälumahuga, et
säilitada valitud raadiokanalid ja seotud Bluetooth
seadmed.
MÄRKUS: Muusikarežiim töötab, kui ühendus
AC/DC toiteadapteriga on loodud ja/või kui see
töötab üksnes akutoitel.
MÄRKUS: Kui DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE on ühendatud
kaasa antud toiteseadme abil väljundiga, laadib
see paigaldatud patarei täis. Lahtiühendatuna
töötab seade kuni 8 tundi täis laetud akuga, kui
kasutada preemium 2A/h XR liitiumioonakut.
Kui kasutada akusid, mis on madalama pinge ja
ampritega tundides, on ka tööaeg lühem.
See seade suudab töötada vertikaalses või
horisontaalses asendis.
MÄRKUS: Sellel tootel on kaks sisemist antenni,
mis toetavad selle vastupidavust, kuna pole vaja
välist antenni, mis võiks painduda või murduda.
Need antennid töötavad koos, et pakkuda
360-kraadist raadiolevi ilma väljaulatuvat antenni
pikendamata ja häälestamata, nagu on vaja
teha muude raadiote puhul. Levi parandamiseks
14
väga madala signaaliga piirkondades soovitame
asetada ToughSystem muusikasüsteemi
vertikaalsesse asendisse, et sang oleks
ülespoole, või viia raadio aknale või mõnele avale
lähemale.
Nuppude funktsioonid
Esipaneelil on valits ja surunupud.
....... Valits (enam kui ühe funktsiooniga)
..........."On/Off (sisse/välja)" nupp
...........Tagasiliikumise nupp
...........Allika valimise nupp
...........Bluetooth nupp
1 - 6 ....Eelseadistusnupud
EESTI KEEL
Toide SISSE ja VÄLJA
Vajutage 1 sekund TOITEnuppu ( ). Seade
lülitab sisse viimati valitud heliallika.
Vajutage 3 sekundit TOITEnuppu (
lülitab välja.
). Seade
Helitugevuse reguleerimine
HOIATUS: Liigne helitase võib kahjustada
kõrvakuulmist.
MÄRKUS: Helitugevus on seadistatud ja
salvestatud iga heliallikatüübi jaoks eraldi.
Keerake nuppu ( ) päripäeva, et suurendada
helitugevust. Helitugevuse vähendamiseks
keerake vastupäeva.
Tagasiliikumise nupp ( )
Pärast mis tahes kuvale sisenemist vajutage
Tagasi nuppu ( ), et liikuda eelmisele kuvale.
Heliallika valimine ( )
Ühe heliallika (DAB+, FM, AUX või Bluetooth)
valimiseks vajutage allika valimise nuppu ( ),
kuni soovitud allikas on leitud. Näiteks, kui raadio
on FM-režiimil, mis on näha LCD-ekraani üleval
vasakul, vajutage allikanuppu, et minna AUXrežiimi.
PEAMENÜÜ (üldine häälestamine)
Üldise häälestamise menüü juurde pääseb igast
valitud heliallikast:
1. Kui vajutada valitsat ( ).
2. Kui keerata valitsat päripäeva, kuni jõuate
Peamenüüsse
3. Kui vajutada valitsat Peamenüüsse
ligipääsemiseks.
Peamenüü kaudu saab teha järgmiseid
toiminguid:
• Heli: helitooni reguleerimine: bass, kõrged
toonid ja keskmine
• Keel: kasutajaliidese keele valimine
• Eredus: kuva ereduse reguleerimine
• Tehaseseadistuste taasatamine
FM-TUUNERI HÄÄLESTAMINE
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE saab seadistada DAB+ / FM
raadiosagedustele, kus on võimalik salvestada
kuni (6) DAB+ ja (6) FM eelvalitud jaama. Pärast
nende eelseadistatud jaamade seadistamist
ja salvestamist muudetakse sagedus kohe
eelsoovitud jaamale pärast eelseadistuse nupu
( ) vajutamist.
Soovitud sageduse on võimalik leida, kui teha
ühte kahest: automaatne skaneerimine või
manuaalne häälestamine.
Automaatne skaneerimine
1. Vajutage heliallika nuppu ( ), kuni olete
jõudnud soovitud allikani.
2. Vajutage valitsat ( ), et siseneda
Peamenüüsse (vt Üldine häälestamine).
3. Keerake valitsat päripäeva, kuni jõuate
Automaatse skaneerimiseni ja vajutage
kinnitusnuppu.
Automaatne skaneerimine alustab lähimate
tugevae ja selgemate signaalide otsimist.
• Keerake valitsat päripäeva, et skaneerida
sagedusi ülespoole liikudes.
• Keerake vastupäeva, et skaneerida
sagedusi allapoole liikudes.
4. Kui soovitud sagedus on leitud, salvestage
see ühele kanale eelseadistusnupule (vt
Eelseadistusnuppude seadistamine).
Manuaalne häälestamine
1. Valige vajalik heliallikas ja sisenege
Peamenüüsse (vt Üldine häälestamine).
2. Keerake valitsat päripäeva ja vajutage alla, et
valida Manuaalne häälestamine.
3. Keerake valitsat päripäeva, et liikuda
sagedustes ülespoole või vastupäeva, et
liikuda sagedustes allapoole, kuni olete
jõudnud soovitud sageduseni.
4. Kui soovitud sagedus on leitud, salvestage
see ühele kanale eelseadistusnupule (vt
Eelseadistusnuppude seadistamine).
FM EELSEADISTUSTE
SEADISTAMINE
1. Seadke raadi soovitud jaamale/sagedusele
(vt Automaatne skaneerimine või
Manuaalne häälestamine).
2. Vajutage ja hoidke all soovitud
eelseadistusnuppu (1 - 6), kuni kuvatakse
teadet >> P#. Jaam salvestatakse kuvatavale
eelseadistusnupu numbril (#).
3. Korrake samme 1 ja 2, et seadistada
täiendavad eelseadistuse jaamad.
4. Vajutage tagasiliikumise nuppu ( ), et naasta
heliallika kuvale.
15
EESTI KEEL
5. LCD-ekraanil kuvatakse valitud jaama (allpool
toodud näites nupp 2).
MÄRKUS: Teabe annavad jaamad ja neid ei saa
seade reguleerida.
DAB+ KASUTAMINE
DAB seadistused
1. Kärbitud jaamad - mõned eelnevalt teie
raadio poolt vastu võetud jaamad, mida ei
pruugi enam olla ja mille nime asemel on
nüüd tühjus. Nende jaamade eemaldamiseks
nimekirjast, vajutage valitsat ( ).
Teil palutakse oma valikut kinnitada (sarnane
"Vaikeseadistuste taastamine").
2. DRC (dünaamilise diapasooni kompressioon)
- see funktsioon vähendab kõige kõvema
ja kõige vaiksema ülekantava heli
erinevust. Tõhusalt muudab see vaiksed
helid võrdlemisi kõvemaks ja kõvad helid
võrdlemisi vaiksemaks. Valida on järgmiste
valikute vahel:
•
DRC väljas
•
DRC madal
•
DRC kõrge
MÄRKUS: DRC töötab vaid siis, kui seda
võimaldab saatja.
1. Kui seade lülitatakse esmakordselt sisse või
pärast tehaseseadistuste taastamist, käivitab
seade automaatselt ulatusliku jaamade
skaneerimisprotsessi, et leida ülekantavad
jaamad.
2. Kasutage valitsat nende jaamade vahel
liikumiseks.
DAB+ MENÜÜ
Ulatuslik skaneering
1. Vajutage valitsat ( ) ja keerake seda
menüüs liikumiseks.
2. Kui olete valinud Ulatusliku skaneeringu,
käivitab seade riba täiskaneerinug, kuvades
leitud jaamade arvu.
3. Kui skaneerimine on lõpetatud, mängib seade
riba esimest jaama.
Jaamade nimekiri
Kui on valitud, kuvab seade olemasolevate
jaamate täisnimekirja. Vaadake nimekiri läbi,
kasutades valitsat ( ), ja vajutage jaama
valimiseks alla.
MÄRKUS: Kui muudate asukohta või kui
vastuvõtt oli halb originaalse skanni tulemusena,
siis võib selle tagajärjeks olla tühi ja puudulik
võimalike jaamade loetelu. Kui käivitada ulatuslik
skannimine manuaalselt, siis pole kindel, kas kõik
olemasolevad jaamad leitakse.
Lemmikute seadistamine (eelseadistused)
1. Seadke raadiol soovitud jaam (vt Ulatuslik
skaneering).
2. Vajutage ja hoidke all soovitud
eelseadistusnuppu (1 - 6), kuni kuvatakse
teadet >> P#. Jaam salvestatakse kuvatavale
eelseadistusnupu numbril (#).
3. LCD-ekraanil kuvatakse valitud jaama.
Infoekraan
Ekraanil kuvamiseks saab valida järgmise teabe
vahel:
1. Keriv tekst - liigub läbi igat tüüpi teabe,
3 sekundit iga osa.
2. Sagedus - mängiva jaama sagedus.
3. Tüüp - meediaülekande tüüp, mis on
koostatud käesoleva jaama poolt.
4. Andmete kiirus - resolutsioon, mida kannab
jaam üle.
16
OLULISED RAADIOT PUUDUTAVAD
MÄRKUSED
1. Vastuvõtt varieerub sõltuvalt asukohast ja
raadiosignaali tugevusest.
2. Kui raadio töötab samal ajal, kui ollakse
ühendatud generaatoritega, võib see
põhjustada taustamüra.
HELIEELISTUSTE REGULEERIMINE
Mõnda eelistust saab reguleerida, kui muuta
bassi, kõrgete helide või keskmiste helide
ekvalisatsiooni.
1. Vajutage valitsat ( ).
2. Keerake valitsat päripäeva, kuni jõuate
Peamenüüsse.
3. Vajutage valitsat Peamenüüsse
ligipääsemiseks.
4. Vajutage valitsat uuesti, et siseneda Heli
seadistamise kuvale.
5. Reguleerige soovitud seadistust, keerates
valitsat päri-/vastupäeva.
6. Vajutage valitsat, et kerida läbi heli
seadistamise valikute.
Vajutades ( ) salvestate valitud seadistused.
EESTI KEEL
HELI MÄNGIMINE VÄLISELT
SEADMELT (AUX/BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE saab kasutada heli
mängimiseks välimiselt seadmelt integreeritud
kõlarite kaudu, valides ühe kahest ühendusviisist:
• Abi
• Bluetooth
MÄRKUS: Ülemist sahtlit saab kasutada ka mõne
kaasaskantava heliseadme, nagu nutitelefoni
või MP3-mängija hoidmiseks, kaitsmiseks ja
laadimiseks. USB-toitepordiga saab salvestada/
toita enamikku seadmeid, mis ühilduvad USBlaadimispordiga (5V/1A).
ABISEADME ÜHENDAMINE
1. Ühendage 3,5 mm helikaabel abipesa ja oma
heliseadme väljundpesa vahel.
2. Vajutage heliallika nuppu ( ), kuni
kuvatakse AUX.
3. Reguleerige heli ühendusseadme kaudu.
SEADME ÜHENDAMINE BLUETOOTHI KAUDU
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE suudab ühendada Bluetoothi
toetava heliseadmega, kasutades Bluetooth sidet.
MÄRKUS: Bluetooth suudab salvestada kuni
8 kasutajat.
1. Aktiveerige ühendatava heliseadme
Bluetooth.
2. Vajutage heliallikanuppu ( ), kuni kuvatakse
Bluetooth sümbolit ( ), või vajutage
Bluetooth nuppu ( ). Sedasi toimides
sisenete Bluetoothi režiimi. Bluetooth nupp
( ) vilgub aeglaselt.
3. Vajutage Bluetooth nuppu ( ) 3 sekundit, et
seda oleks võimalik leida.
Kõlab leitav signaal ja Bluetooth nupp ( )
vilgub kiiresti.
4. Otsige DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE (ekraani nimi:
ToughSystem Music) heliseadmel, mida
soovite ühendada, ja valige see.
Kui ühendus on loodud kõlab ühendatud
signaal. LCD-ekraanil kuvatakse Bluetooth
sümbolit ja Bluetoothi nupp helendab sinise
valgusena.
5. Reguleerige heli ühendusseadme kaudu.
Järgmisel korra, kui seadme Bluetooth
on lülitatud sisse, leiab see automaatselt
DWST1- 75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE ja ühendab sellega.
MÄRKUS: Seade loob ühenduse viimati
ühendatu seadmega. Ühendatud signaali
helid.
• Kui viimati ühendatud seade pole saadaval,
vilgub Bluetooth nupp seni, kui tuvastatakse
muu eelnevalt ühendatud seade.
MÄRKUS: Seadmega ühenduse
katkestamiseks ja muude seadmete poolt
tuvastamiseks vajutage Bluetooth nuppu
( ) 3 sekundit või vajutage valitsat ja valige
Muuda tuvastatavaks.
VEAOTSING
Nõrk akupatarei
Nõrk patarei jätkab töötamast, kui see ei tööta
täisvõimsusel. Kui seadmele annab vooli
akupatarei ja selle täituvus langeb alla 10%,
kuvatakse tühja patarei indikaatorit.
Akupatarei kaitse
Akupatarei eluea kaitsmiseks lülitub seade välja,
kui patarei täituvuse tase langeb liiga madalale.
Kui see peaks juhtuma, ühendage DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE väljundiga, millel on AC/ DC toiteadapter, ning
laadige akupatarei täis.
Muusika peatub
Kui seade kukub maha vertikaalses asendis,
võib akupatarei oma pesast välja kukkuda. Kui
muusikat mängitakse akupatareide toitel, lõppeb
seejärel muusika mängimine. Jätkamiseks tuleb
akupatarei kate avada ja akupatarei asendit
kohendada.
17
EESTI KEEL
HOOLDUS
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks
lülitage seade välja ja katkestage selle
ühendus toiteallikaga enne mis tahes
hooldustöid või remonditöid. ÄRGE püüdke
võtta seadet koost; viige see volitatud
teeninduskeskusesse, kui see vajab hooldust
või remonti.
Puhastamine
HOIATUS: Enne laadija puhastamist
eemaldage see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib seadme välispinnalt eemaldada lapi või
mittemetallist pehme harjakesega.
HOIATUS: Puhuge mustus välja ja
puhastage tolmust, kuivast õhust vähemalt
kord nädalas. Silmakahjustuste vältimiseks
kandke alati ANSI Z87.1 heaks kiidetud
silmakaitsevahendeid, kui tegelete sellega.
HOIATUS: ÄRGE kunagi kasutage seadme
mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid
või muid kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis osades
kasutatud plastmaterjale. Kasutage vaid veega ja
pehmetoimelise seebiga niisutatud lappi. ÄRGE
laske vedelikel sattuda seadme sisse; ÄRGE
kastke seadet või selle osi vedelikku.
LISASEADMED
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib muude
taoliste tarvikute kasutamine olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks tuleb
selle seadmega kasutada ainult DEWALTi
seadmeid.
DWST1-75659- QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE koos kasutamiseks
mõeldud lisaseadmed on saadaval lisatasu
eest teie kohalikus müügikohas või volitatud
teeninduskeskuses. Kui vajate abi mis tahes
lisaseadme leidmisel, palume võtke ühendust,
leides DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekirja ning müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed aadressilt:
www.2helpU.com.
18
REMONDITÖÖD
Akupatarei ei vaja hooldust. OHUTUSE ja
USALDUSVÄÄRSUSE tagamiseks tuleb kõik
remondi-, hooldus- ja häälestustööd teha
DEWALTi tehase teeninduskeskuse, DEWALTI
volitatud teeninduskeskuse või kvalifitseeritud
teeninduspersonali poolt. Kasutage alati identseid
asendusosi.
REGISTEERI INTERNETI TEEL
Täname Teid ostu eest! Palun registreerige nüüd
oma toode:
• GARANTIITEENUSED: Kui registreerite oma
toote, on teile pakutavad garantiiteenused
tõhusamad, kui tootega peaks probleeme
esinema.
• OMANDI KINNITAMINE: Kindlustuse
kaotamise korra, nt tulekahju, üleujutuse
või varguse puhul, on omanikustaatuse
registreerimine teie ostutõendiks.
• TEIE OHUTUSEKS: Kui registreerite oma
toote, on meil võimalik teiega ühendust
võtta, kui peaks juhtuma, et Föderaalne
Tarbijakaitseseadus nõuab ohutusest
teavitamist.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РИСУНКИ
РИС. 1A ВИД СПЕРЕДИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Фронтальные громкоговорители (2×)
Ручка для переноски
Панель управления
Защелки верхнего отсека (4×)
Крышка верхнего отсека
Установочные защелки (2×)
РИС. 1B ВИД СПЕРЕДИ
•
Чтобы открыть верхний отсек откройте
4 защелки под желтой крышкой отсека
(поз.4) и откройте ее.
РИС. 1С ВИД СПЕРЕДИ
•
Чтобы закрыть отсек, нажмите на все
4 угла желтой крышки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка закрыта
правильно, отсек защищен от попадания
внутрь пыли, мусора и моросящего дождя.
РИС. 2A ВИД СЗАДИ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Задние громкоговорители (2×)
Сетевой разъем (24В пост. тока)
Защелки крышки батарейного отсека (2×)
Задний крючок крепления на тележку
Крышка батарейного отсека
Пазы для крепления на тележке
РИС. 2B ВИД СЗАДИ
РИС. 5 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
20. ЖК дисплей
• Источник аудиосигнала
• Прием (режим радио)
• Bluetooth (режим Bluetooth)
• Индикатор заряда батареи
21. Кнопки предустановленных радиостанций
22. Шкала выбора
23. Кнопки переключения режимов
• Питание ( )
• Выбор источника аудиосигнала ( )
• Назад ( )
• Bluetooth ( )
РИС. 6 DAB+ ДИСПЛЕЙ
24. Название радиостанции
25. Информация о вещании
Данное устройство могут использовать дети
в возрасте от 8 лет и больше, а также лица
с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или лица
с недостаточным опытом и знаниями, если они
находятся под наблюдением или действуют
согласно указаниям в отношении безопасного
использования устройства и понимают
связанные с ним риски. Не позволяйте детям
играть с устройством. Очистку и обслуживание
не должны выполнять дети, если они не
находятся под присмотром.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
Чтобы открыть батарейный отсек откройте
2 защелки желтой крышки отсека (поз.3)
и откройте ее.
Чтобы закрыть отсек, нажмите на крышку
и закройте ее.
•
•
•
•
РИС. 3 ВЕРХНИЙ ОТСЕК
13.
14.
15.
16.
Адаптер переменного/постоянного тока
Дополнительный штекер (3,5 мм)
USB-порт питания/зарядки
Крышка верхнего отсека
•
•
•
•
РИС. 4 БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
•
17. Аккумуляторная батарея (не входит
в комплект поставки)
18. Гнездовая колодка батареи
19. Крышка батарейного отсека
•
FM-стерео радио с ручным/
автоматическим сканированием
и сохраненными в памяти станциями
Подключение аудио по Bluetooth
Дополнительное гнездо для подключения
внешних аудиоустройств
USB порт подключения питания / зарядки
(5В/1A)
Большой ЖК дисплей с подсветкой
Кнопки с бархатистой поверхностью
и подсветкой
Четыре ВЧ динамика и два сабвуфера для
богатого звука
Регулятор уровня громкости и настройка
тембра звука
Прочная конструкция
Устанавливается и крепится на тележке
DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Укладывается на любое устройство
ToughSystem®
Водо- и пыленепроницаемое –
протестировано IP54
Улучшенное цифровое радиовещание
DAB+ и отображение информации на
дисплее во время вещания станции
Компрессия динамического диапазона
DRC позволяет увеличить уровень
громкости тихих звуков и уменьшить
уровень громкости громких звуков
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Избранные – сохраненные в памяти
цифровые станции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блок питания(адаптер питания переменного/
постоянного тока) Модель: Y48DE-240-2000
Потребляемая мощность
100-240В перем. тока
50-60 Гц (Класс II)
Выходная мощность
24В постоянного
тока
Выходной ток
2 A.
Вес
0,3 кг (0,66 фунтов)
Устройство
Потребляемая мощность
24В пост. тока
(5В/1A)
USB Выход для
подключения питания
и зарядного устройства
IP рейтинг
IP54*
Вес
6,9 кг (15,2 фунтов)
без аккумулятора
Укладочный вес (брутто)
60 кг (132 фунтов)
Сетевой режим ожидания /
потребление питания
< 0,5Вт
в режиме ожидания
Период времени на включение
функции управления
< 20 минут
автоматического переходы
в сетевой режим ожидания
Крышка батарейного отсека
Напряжение аккумулятора
10,8В пост. тока /
14,4В пост. тока /
18В пост. тока
Тип батареи
XR литий ионная
(слайдер)
Приблизительное время
90-300 минут
зарядки
Ток зарядки
1,0 A.
Характеристики аудио
Источник аудиосигнала
DAB+/FM,
Дополнительное
гнездо (3,5 мм),
Bluetooth
Звук
Акустическая мощность
Время работы
SPL 100 дБ @ 1 м
40Вт (класс D)
8 часов (прибл.)
полная зарядка
литий-ионной
аккумуляторной
батареи 18В 2Aч XR
* Защита от пыли, мусора и небольшого дождя на
рабочем месте.
20
Обозначения: Правила техники
безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите
внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведет
к серьезной травме или смертельному
исходу, в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ОСТОРОЖНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведёт
к серьёзной травме или смертельному
исходу, в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ВНИМАНИЕ: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведёт
к серьёзной травме или смертельному
исходу, в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики,
использование которых не связано
с получением травмы, но если ими пренебречь,
может привести к порче имущества.
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лейбл
с ПРЕДУПРЕЖДЕНИМИ
и МАРКИРОВКОЙ нажодится на нижней
части устройства.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Музыка + Зарядное
устройство
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE ToughSystem® Музыка +
зарядное устройство - это одновременно
и DAB+, и FM радио, Bluetooth
и дополнительный музыкальный плеер
и зарядное устройство аккумуляторов DEWALT.
С помощью DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE можно заряжать
большинство DEWALT XR литий-ионных
аккумуляторных батарей. Аккумуляторы
продаются отдельно.
Важные правила техники
безопасности
1. Внимательно прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Обратите внимание и не пренебрегайте
никакими предупреждениями.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. НЕ используйте устройство вблизи воды.
6. Прочитайте и разберитесь со всеми
правилами техники безопасности
и инструкциями. Несоблюдение правил
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возгоранию и/или
тяжелым травмам.
7. Следите за тем, чтобы вода не попала на
радио, не ставьте на него никаких предметов
с жидкостями, таких, как бутылки.
8. Протирайте сухой или влажной салфеткой.
9. Чтобы защитить устройство от попадания
в него воды или пыли, всегда закрывайте
верхнюю крышку корпуса, крышку
батарейного отсека и резиновую крышку
гнезда подключения питания постоянного
тока.
10. Используйте в соответствии
с инструкциями производителя.
11. НЕ размещайте около источников
открытого огня, таких как горящие свечи,
источников тепла, например, около
радиаторов, обогревателей, плит или
других устройств (включая усилители),
которые излучают тепло.
12. Следите за тем, чтобы на шнур питания не
наступали и чтобы вилка была полностью
вставлена в розетку.
13. Используйте только рекомендованные
изготовителем оснастку и принадлежности.
14. Используйте только с той тележкой,
треногой, кронштейном или
столом, что рекомендованы
производителем, или теми, что
продаются вместе
с устройством. При
использовании тележки будьте
ОСТОРОЖНЫ, перемещая тележку
с устройством, чтобы избежать травмирования
в результате ее опрокидывания.
15. Адаптер питания переменного/постоянного
тока можно использовать только как
источник питания для устройства и для
зарядки аккумулятора.
Чтобы полностью отключить устройство,
адаптер питания переменного/постоянного
тока нужно отключить от сети.
16. Отключайте устройство от сети во время
грозы или если не будете использовать
его в течение продолжительного периода
времени.
17. Адаптер питания переменного/постоянного
тока должен всегда быть
в пределах доступности и всегда должен
быть под рукой когда вы соберетесь им
воспользоваться.
18. Любое обслуживание устройства должно
проводиться квалифицированным
специалистом. Обслуживание требуется
если устройство повреждено каким-либо
образом, например, если поврежден
сетевой провод или вилка, если на
разъемы попала вода или дождь,
устройство оказалось подвержено
воздействию влаги, не работает как
обычно или если его уронили и оно не
работает вовсе.
19. Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без
достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством
лица имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
20. НЕ позволяйте детям играть с данным
устройством.
21. Используйте только со специальными
аккумуляторными батареями DEWALT
(см. Важные инструкции по технике
безопасности для всех аккумуляторов
ниже для одобренных DEWALTаккумуляторных батарей). Использование
других аккумуляторных батарей может
стать причиной травмы и пожара.
Значок с молнией в треугольники
указывает на то, что детали устройства
находятся под напряжением и контакт
с ними может привести к поражению
электрическим током.
Значок с восклицательным знаком
в треугольнике указывает на важные
инструкции по эксплуатации
и обслуживанию в руководстве пользователя,
которое прилагается к устройству.
Значок двойной изоляции (квадрат
в квадрате) указывает на то, что устройство
соответствует электроприборам Класса
II и предупреждает квалифицированных
специалистов по ремонту о том, что при ремонте
этого устройства можно использовать только
аналогичные запасные части.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
возгорания или поражения электрическим
током, НЕ подвергайте данное устройство
воздействию дождя, влаги, Используйте
только в сухих местах.
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения
поражения электрическим током
совместите широкий контакт вилки
адаптера с широким пазом и вставьте до
конца.
СПИСОК СТАНДАРТОВ
DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB /
DWST1-75664-XE соответствует следующим
стандартам:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55022:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-1:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-2:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
только с устройствами DEWALT DCB серии
10,8В (1,5 –2,0Aч) /14,4Впост. тока (1,5 –5,0Aч)
/18В пост. тока (1,5 –5,0Aч) XR литий-ионные
аккумуляторные батареи. Использование
других аккумуляторных батарей может стать
причиной травмы или пожара.
Заряжать только со встроенным зарядным
устройством DWST1-75659- QW / DWST175663-GB / DWST1-75664 XE или аналогичным
зарядным устройством. Использование зарядного
устройства определенного типа для зарядки
других батарей может привести к возгоранию.
ПРИМЕЧАНИЕ: При покупке батарея
заряжена не полностью. Перед
использованием аккумулятора и зарядного
устройства внимательно прочитайте
инструкции по технике безопасности
в следующем разделе
и следуйте им при зарядке аккумулятора.
ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО
•
СПИСОК СИМВОЛОВ
На маркировках данного устройства могут
быть следующие символы:
V ............ Вольты
A ............ Амперы
W ........... Ватты
h............. часы
.......... постоянный ток
.......... Конструкция класса II (двойная
изоляция)
........ сертифицированное устройство,
отмеченное знаком «СЕ»
.......... Символ обозначения опасности
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСПОСТИ ДЛЯ
ВСЕХ БАТАРЕЙ
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания. Батареи DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE используются
22
•
•
•
•
НЕ заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Установка
или удаление батареи из зарядного
устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
НИКОГДА не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. НЕ вносите
изменения в аккумулятор, с целью
установить их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
НЕ погружайте их в воду или другие жидкости.
НE храните и не используйте данное
устройство и батарею при температуре
выше 105 °F (40 °C) (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время). Для увеличения срока
службы храните устройство в прохладном
сухом месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Огнеопасно. НИКОГДА
НЕ пробуйте открыть аккумуляторную
батарею. При наличии трещин или других
повреждений батареи, НЕ устанавливайте
ее в зарядное устройство. НЕ роняйте
батарею и не подвергайте ее ударам или
другим повреждениям. НЕ используйте
батарею или зарядное устройство после
удара, падения или получения какихлибо других повреждений (например,
после того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили на
нее). Поврежденные батареи необходимо
вернуть в сервисный центр для повторной
переработки.
ОСТОРОЖНО: Огнеопасно. Избегайте
закорачивания выводов батарей
металлическими предметами во время
хранения или переноски. Например,
не кладите аккумуляторы в передники,
карманы, ящики для инструментов,
выдвижные ящики и т.в. с гвоздями,
гайками, ключами и т.п.
Если при транспортировке
аккумуляторных батарей произойдет
случайное закорачивание контактов
ключами, монетами, инструментами
и т.п., возможно возгорание.
Предписания департамента США по
перевозке опасных материалов (HMR)
запрещают перевозку аккумуляторных
батарей в багаже или на самолетах
(например, в чемоданах и ручной клади)
ЕСЛИ они не защищены должным
образом от короткого замыкания. Так что
при транспортировке аккумуляторных
батарей убедитесь в том, что терминалы
защищены и хорошо изолированы от
материалов, контакт с которыми может
привести к короткому замыканию.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (Li Ion) БАТАРЕЙ
•
•
НЕ сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться. При сжигании
ионно-литиевых батарей образуются
токсичные вещества и газы.
При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза, необходимо
•
•
промыть открытые глаза проточной водой
в течение 15 минут или до тех пор, пока не
пройдет раздражение. А также обратитесь
к врачу. Электролит представляет собой
смесь жидких органических углекислых
и литиевых солей.
При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
НЕ подвергайте аккумуляторные
батареи или устройства воздействию
огня или повышенной температуры.
Открытый огонь или воздействие высокой
температуры выше 265 °F (130 °C) может
привести к взрыву.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может воспламениться
при попадании искр или огня.
Важные инструкции по технике
безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
и разберитесь со всеми инструкциями
и предупреждающими этикетками на
зарядном устройстве, батарее и инструменте,
для которого используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность поражения
электрическим током. НЕ допускайте
попадания жидкости в зарядное
устройство. Это может привести
к поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога. Во
избежание получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте только
с использованием зарядного устройства
DEWALT. Использование батарей другого
типа может привести к взрыву, травмам
и повреждениям.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок аккумуляторных
батарей не используется, храните его вдали
от других металлических предметов. Или при
подключении зарядного устройства к источнику
питания, может произойти короткое замыкание
контактов внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не допускайте
попадания в полости зарядного устройства
таких токопроводящих материалов, как
шлифовальная пыль, металлическая стружка,
стальные волокна, алюминиевая фольга или
другие металлические частицы и т.п.
Всегда отключайте адаптер переменного/
постоянного тока от сети и извлекайте
аккумуляторы из батарейного отсека перед
тем, как почистить зарядное устройство.
•
НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, что совместимы
с зарядными устройствами
DEWALT. Зарядное устройство
и батарея предназначены для совместного
использования.
•
Это зарядное устройство не
предназначено ни для какого другого
использования, помимо кроме как
для зарядки аккумуляторных батарей
DEWALT. Использование любых других
батарей может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию источников воды и НЕ
погружайте его в воду.
•
При отключении зарядного устройства
от сети всегда тяните за штепсельную
вилку, а не за шнур. Это поможет
избежать повреждения штепсельной вилки
и розетки.
•
Убедитесь в том, что шнур расположен
таким образом, чтобы на него не
наступили, не споткнулись об него,
а также в том, что он не натянут и не
может быть поврежден.
•
НЕ используйте удлинитель без
необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
•
При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
24
который подходит для использования
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
•
НЕ кладите ничего на зарядное
устройство. Не располагайте зарядное
устройство поблизости от источников тепла.
•
НЕ используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельного разъема.
•
НЕ используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
•
НЕ разбирайте зарядное устройство.
При необходимости технического
обслуживания или ремонта обратитесь
к квалифицированному техническому
специалисту. Неправильная сборка может
стать причиной пожара или поражения
электрическим током.
•
Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи не
приведет к снижению степени этого риска.
•
НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу с напряжением 24 В пост. тока.
Не пытайтесь использовали его ни
с каким другим адаптером переменного/
постоянного тока кроме того, что
поставляется с устройством.
ЗАРЯДКА
Батареи DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE могут использоваться
только для зарядки литий-ионных
аккумуляторных батарей DEWALT DCB серии
10,8В пост.тока (1,5 – 2,0Aч) /14,4В пост.
тока (1,5 – 5,0Aч) /18В пост.тока (1,5 – 5,0Aч)
XR. Использование других аккумуляторных
батарей или обычных батарей может стать
причиной травмы или пожара. Обязательно
прочитайте все инструкции по технике
безопасности перед тем как приступить
к использованию этого устройства для зарядки
аккумуляторных батарей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЕ
О ЗАРЯДКЕ
1. Чтобы продлить срок эксплуатации
и работу аккумулятора, заряжать его нужно
при комнатной температуре от 65 °F до
75 °F (18–24 °C) НЕ заряжайте
аккумулятор при температуре ниже +40
°F (+4,5 °C), или выше +105 °F (+40,5 °C
). Это очень важно и позволит избежать
серьезных повреждений аккумулятора.
2. При зарядке зарядное устройство
и аккумуляторы могут нагреваться. Это
- нормальное явление и не является
неисправностью. Чтобы остудить
аккумуляторы после использования не
оставляйте зарядное устройство
и аккумуляторы в теплом месте, например
железном ангаре или неизолированном
трейлере.
3. Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во
время цикла зарядки и максимального
заряда не удастся добиться даже после
того, как аккумулятор будет теплым.
4. Если батарея не заряжается:
a. Проверьте исправность розетки,
включив в нее лампочку или другое
устройство;
b. Проверьте, не подключена ли розетка
к устройству, которое выключает
питание, когда вы выключаете свет;
c. Перенесите зарядное устройство
и аккумулятор в место, где температура
не превышает 65–75 °F (18–24 °C);
d. Если проблемы с зарядкой сохраняются,
отнесите его и аккумуляторы в местный
сервисный центр.
5. Данную аккумуляторную батарею
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения работ,
которые ранее выполнялись без
каких-либо проблем. ПРЕКРАТИТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ аккумуляторных
батарей в этих случаях. Без большого
ущерба аккумуляторным батареям можно
использовать частично использованные
аккумуляторы.
6. Не допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких токопроводящих
материалов, как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальные
волокна, алюминиевая фольга или другие
металлические частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство от сети
перед тем, как почистить его.
7. •НЕ замораживайте зарядное устройство
и не погружайте его в воду или другие
жидкости.
ОСТОРОЖНО: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости в зарядное
устройство. Это может привести
к поражению электрическим током.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога. НЕ
погружайте аккумуляторную батарею
в жидкость и не допускайте попадания
жидкости в аккумулятор. НИКОГДА НЕ
пытайтесь открыть аккумуляторную
батарею. Если пластиковый корпус
аккумуляторной батареи потрескался,
обратитесь в центр сервисного
обслуживания для утилизации батареи.
ВНИМАНИЕ: В случае неправильной
установки возможен взрыв элемента
питания. Меняйте батарейку только на
аналогичную.
ПРИМЕЧАНИЕ: ToughSystem Music + Charger
гарантирует прекрасный прием цифрового
аудиовещания DAB и быструю зарядку.
В зонах с низким уровнем сигнала скорость
зарядки снижается чтобы максимально
улучшить чувствительность приема.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты
не должны храниться в полностью
разряженном состоянии.
Перед использованием батарейный
комплект требует повторной зарядки.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В моделях DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE есть верхний отсек, который
может использоваться для хранения и защиты адаптера переменного/постоянного тока, когда он
не используется.
1. Откройте верхний отсек и извлеките из
него адаптер переменного/постоянного
тока (см. Рис. 1 и Рис. 3).
2. Вставьте зарядное устройство адаптера
переменного/постоянного тока
в соответствующий разъем и подключите
его к разъему питания DWST1-75659-QW
/ DWST1- 75663-GB / DWST1-75664-XE
перед тем, как вставить аккумуляторную
батарею (см. Рис. 2).
3. Откройте крышку аккумуляторной батареи,
открыв две защелки (см. Рис. 2).
4. Вставьте аккумулятор (не входит
в комплектацию) в зарядное устройство,
убедившись в том, что он хорошо
установлен (см. Рис. 4). Непрерывно
мигающий индикатор заряда аккумулятора
указывает на то, что идет процесс зарядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте крышку
аккумуляторного отсека и убедитесь в том,
что она закрыта плотно.
5. Непрерывное горение индикатора зарядки
укажет на окончание зарядки. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ИНДИКАТОРЫ ЖКД
Когда устройство ВЫКЛЮЧЕНО
Когда устройство ВКЛЮЧЕНО
Если аккумуляторная батарей заряжается
когда устройство выключено, в центре ЖКД
горит большой значок с изображением батареи,
показывающий статус зарядки.
Когда DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB /
DWST1-75664-XE включен, индикаторы питания
и статуса заряда батареи показаны в нижней
правой части ЖК экрана.
26
Аккумуляторная батарея разряжена
Устройство работает через адаптер
переменного/постоянного тока
Низкий уровень заряда
аккумуляторной батареи
Низкий уровень заряда
аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея частично
заряжена
Аккумуляторная батарея частично
заряжена
Аккумуляторная батарея полностью
заряжена
Аккумуляторная батарея полностью
заряжена
Температурная задержка
В данном зарядном устройстве есть
функция температурной задержки:
если зарядное устройство
фиксирует высокую температуру,
автоматический включается
функция задержки и зарядка
откладывается до тех пор, пока
зарядное устройство не остынет.
После того, как аккумуляторная
батарея остынет, автоматически
включается режим зарядки.
Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации
батареи.
Температурная задержка зарядки
РУССКИЙ ЯЗЫК
Когда устройство ВЫКЛЮЧЕНО
Неисправная аккумуляторная
батарея
Зарядное устройство не может
полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Если аккумулятор не
исправен, на дисплее зарядного
устройства появится перечеркнутый
значок батареи. Если вы
столкнулись с такой ситуацией,
переустановите аккумулятор
в зарядное устройство. Если
проблему не удалось устранить
таким образом, попробуйте другой
аккумулятор чтобы убедиться
в том, что зарядное устройство
работает нормально. Если
новые аккумуляторы заряжаются
нормально, то проблема
в аккумуляторах и их нужно
вернуть в сервисный центр или
другой центр утилизации для
переработки. Если при установке
нового аккумулятора на дисплее вы
увидите тот же значок, что и прежде,
обратитесь в специализированный
сервисный центр для проверки
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может
указывать на проблему с зарядным
устройством
Когда устройство ВКЛЮЧЕНО
Проблема с аккумулятором или
зарядным устройством
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы избежать риска получения травмы, выключите устройство
и отключите его от сетевой розетки если не используете его или во время ремонта. НЕ разбирайте
зарядное устройство. При необходимости технического обслуживания или ремонта обратитесь
к квалифицированному техническому специалисту.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
напряжения или емкости приведет
к уменьшению времени работы радио.
В моделях DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE есть память, что
позволяет сохранить выбранные радиоканалы
и спаренные по Bluetooth устройства.
Устройство может работать в вертикальном
и горизонтальном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим музыки работает
при подключенном адаптере переменного/
постоянного тока и/или когда устройство
работает от аккумуляторов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом продукте есть две
внутренних антенны, что обеспечивает
устойчивую работу в неблагоприятных
условиях эксплуатации даже без внешней
антенны, если она погнулась или сломалась.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE к источнику питания, происходит
зарядка установленного аккумулятора.
Без подключения к сети устройство
может работать до 8 часов на полностью
заряженном аккумуляторе, если это литийионный аккумулятор на 2А/ч премиум класса.
Использование аккумуляторов меньшего
Эти антенны работают вместе, обеспечивая
прием в диапазоне 360 градусов без
необходимости выдвигать или поворачивать
антенну, как это требуется делать с другими
радио. Чтобы улучшить прием в зонах
с плохим сигналом рекомендуется поставить
ToughSystem Music вертикально, так чтобы
ручка была сверху или перенести радио
поближе к окну.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Функции кнопок
На передней панели есть ручка настройки
и кнопки.
....... Ручка настройки (выполняет
несколько функций)
...........Кнопка включения On / Off
...........Кнопка возврата
...........Кнопка выбора источника сигнала
...........Кнопка Bluetooth
1 - 6 ....Кнопки предустановленных станций
ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите кнопку POWER ( ) и удерживайте
ее в течение 1 секунды. Устройство включится
на последний выбранный источник сигнала.
Нажмите кнопку POWER ( ) и удерживайте ее
в течение 3 секунды. Устройство выключится.
Настройка уровня громкости
ОСТОРОЖНО: Шум может стать причиной
снижения слуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень громкости
настраивается и сохраняется отдельно для
каждого источника аудиосигнала.
Поверните регулятор громкости ( ) по
часовой стрелке, чтобы увеличить громкость.
Для уменьшения громкости поверните против
часовой стрелки.
Кнопка возврата ( )
После входа в один из экранов, нажмите
на кнопку Back ( ) чтобы вернуться на
предыдущий экран.
Выбор источника аудиосигнала
( )
Чтобы выбрать один из источников
аудиосигнала (DAB+, FM, AUX или Bluetooth)
нажимайте на кнопку выбора источника
сигнала ( ) до тех пор, пока не найдете
нужный источник сигнала. Например, если
радио включено на FM, это будет видно в
верхней левой части ЖК экрана, нажмите
на кнопку выбора источника сигнала, чтобы
перейти на AUX
28
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
(Общие настройки)
В Общие настройки можно выйти из любого
выбранного источника аудиосигнала:
1. Нажав на ручку выбора ( ).
2. Повернув ручку выбора по часовой
стрелке до тех пор, пока не дойдете до
Главного меню (Main Menu)
3. Нажав на ручку выбора и выйдя в Главное
меню (Main Menu).
Из главного меню можно выполнить
следующие действия:
• Sound (Звук): настройка тональности: НЧ,
ВЧ и СЧ
• Language (Язык): выбор языка
интерфейса
• Brightness (Яркость): настройка яркости
экрана
• Restore to default (Восстановление
настроек по умолчанию)
НАСТРОЙКА FM ТЮНЕРА
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE могут быть настроены на
частоты DAB+ / FM радио с возможностью
сохранения в памяти до (6) DAB+ и (6) FM
станций. После настройки и сохранения
в памяти станций нажмите на кнопку
предустановленной станции ( ) таким образом
сразу изменив частоту нужной станции.
Найти нужную частоту можно двумя
способами: Выполнив автоматическое
сканирование или настроив станцию вручную.
Автоматическое сканирование
1. Нажмите на кнопку выбора источника
аудиосигнала ( ) и выберите нужный
источник сигнала.
2. Нажмите на ручку выбора ( ) и войдите
в Главное меню (Main Menu) (см. Общие
настройки).
3. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке до тех пор, пока не дойдете до
Автосканирования (Auto Scan) и нажмите
на нее для того чтобы выбрать эту
функцию.
Автосканирование начнет поиск
ближайшей станции с сильным и чистым
сигналом.
• Поверните ручку выбора по часовой
стрелке для того чтобы просканировать
частоты вперед.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Поверните ручку выбора против часовой
стрелке для того чтобы просканировать
частоты назад.
4. После того, как найдете нужную частоту,
сохраните один из каналов на кнопке
предустановленной станции (см.
Настройки кнопок предустановленных
станций).
Ручная настройка
1. Выберите нужный источник аудиосигнала
и войдите в Главное меню (Main Menu)
(см. Общие настройки).
2. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке и нажмите на нее чтобы выбрать
Ручную настройку (Manual Tune).
3. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке для того чтобы перейти по
частотам вверх или против часовой
стрелки для того чтобы перейти по
частотам вниз, до тех пор, пока не дойдете
до нужной частоты.
4. После того, как найдете нужную частоту,
сохраните один из каналов на кнопке
предустановленной станции (см.
Настройки кнопок предустановленных
станций).
НАСТРОЙКА
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ FM
СТАНЦИЙ
1. Настройте радио на нужную станцию/
частоту (см. Автосканирование или
Ручная настройка).
2. Нажмите и удерживайте в
нажатом состоянии нужную кнопку
предустановленной станции (1 - 6)
до тех пор, пока на экране не появится
сообщение >> P#. Станция будет
сохранена на кнопке предустановленной
станции, которая показана на экране (#).
3. Повторите шаги 1 и 2 для настройки других
предустановленных станций.
4. Нажмите на кнопку Back (Назад) ( ) чтобы
вернуться на экран выбора источника
аудиосигнала.
5. Выбранная станция будет показана на ЖК
экране (кнопка 2 на экране ниже).
РАБОТА DAB+
1. После первой настройки или после
восстановления настроек по умолчанию,
устройство автоматически запускает
полное сканирование для того, чтобы
найти станции вещания.
2. Воспользуйтесь ручкой выбора для того,
чтобы пройтись по станциям.
МЕНЮ DAB+
Полное сканирование
1. Нажмите на ручку выбора ( ),
и поверните ее чтобы пройтись по меню.
2. При выборе полного сканирования
(Full Scan) устройство начинает полное
сканированое всех частот полос
и отображает на экране найденные
станции.
3. По завершении начнется воспроизведение
первой станции диапазона.
Список станций
При выборе этой опции на экране устройства
будет показан полный список доступных
станций. Просмотрите список с помощью
Ручки выбора ( ) и нажмите на выбранную
станцию.
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении
местоположение или если качество приема
в месте оригинального сканирования было
плохое список доступных станций может
быть пустым или неполным. Запуск полного
сканирования вручную позволит найти все
станции вещания.
Настройка избранных станций
(предустановленных)
1. Настройте радио на нужную станцию
(см. Полное сканирование).
2. Нажмите и удерживайте в
нажатом состоянии нужную кнопку
предустановленной станции (1 - 6)
до тех пор, пока на экране не появится
сообщение >> P#. Станция будет
сохранена на кнопке предустановленной
станции, которая показана на экране (#).
3. На ЖК экране будут отображаться
выбранная станция.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Информационный дисплей
Для вывода на экран можно выбрать
следующую информацию:
1. Прокрутка текста – прокрутка всей
информации, по 3 секунды каждый.
2. Частота - воспроизведение частоты
станции.
3. Тип - тип вещания текущей станции.
4. Скорость передачи данных - разрешение,
с которым вещает станция.
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация предоставляется
станциями и устройство никак не может
управлять ей.
Настройки DAB
1. Отсеченные станции - Некоторые станции,
которые ранее были настроены по радио
и которые более недоступны,
а списке станций на экране будут показаны
пропусками. Чтобы убрать эти станции из
списка нажмите на шкалу выбора ( ).
Вас попросят подтвердить выбор
(аналогично “Восстановление настроек по
умолчанию”).
2. DRC (компрессия динамического
диапазона) - Эта функция сокращает
разницу между самыми громкими
и самыми тихими звуками вещания.
Эффективно, это позволяет сделать тихие
более громкими, а громкие звуки - потише.
Доступны следующие опции:
•
DRC выкл.
•
DRC низкий
•
DRC высокий
ПРИМЕЧАНИЕ: DRC работает только если он
включен станцией
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
О РАДИОПРИЕМНИКЕ
1. Прием будет отличаться, в зависимости от
местоположения и силы радиосигнала.
2. Работающие генераторы могут вызывать
помехи в работе радио.
НАСТРОЙКА ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ЗВУКА
Преференции звука можно настроить,
изменив настройки эквалайзера на Bass (НЧ),
Treble(ВЧ) или Mid (СЧ).
1. Нажмите на ручку выбора ( ).
2. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке до тех пор, пока не дойдете до
Главного меню (Main Menu)
30
3. Нажмите на ручку выбора и выйдите
в Главное меню (Main Menu).
4. Нажмите еще раз на ручку выбора
и войдите в экран настроек звука (Sound).
5. Выполните нужные настройки, повернув
ручку настройки по часовой /против
часовой стрелки.
6. Нажмите на ручку выбора для того, чтобы
пройтись по настройкам звука.
Нажмите на ( ) чтобы сохранить
выбранные настройки.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНЕГО
УСТРОЙСТВА (AUX/BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE можно использовать для
воспроизведения с внешнего устройства,
через встроенные колонки, используя одну из
двух возможностей подключения:
• Дополнительный вход (Auxiliary)
• Bluetooth
ПРИМЕЧАНИЕ: Верхний отсек можно
использовать для хранения. защиты и зарядки
некоторых портативных аудиоустройств,
таких как смартфон или MP3 плеер. USB порт
питания позволяет заряжать большинство
устройств, которые могут заряжаться через
USB порт(5В/1A).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД (AUXILIARY)
1. Подключите аудиокабель с разъемом
3,5 мм к гнезду дополнительного входа
и гнезду выхода аудиоустройства.
2. Нажимайте на кнопку выбора источника
аудиосигнала ( ) до тех пор, пока на
экране не появится AUX.
3. Воспроизведение через подключенное
устройство.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ
BLUETOOTH
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE можно подключить
к Bluetooth совместимым аудиоустройствам
через Bluetooth.
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме Bluetooth можно
сохранить до
8 пользователей.
1. Включите Bluetooth на аудиоустройстве
чтобы подключить его.
2. Нажимайте на кнопку выбора источника
аудио ( ) до тех пор, пока на экране
РУССКИЙ ЯЗЫК
не появится символ Bluetooth ( ), или
нажмите на кнопку Bluetooth ( ). Это
позволит выйти в режим Bluetooth. Кнопка
Bluetooth ( ) начнет медленно мигать.
3. Нажмите на кнопку Bluetooth ( ) и
удерживайте ее в течении 3 секунд чтобы
обнаружить его.
Прозвучит сигнал обнаружения и начнет
быстро мигать кнопка Bluetooth ( ).
4. Найдите DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE (отображаемое на экране имя:
ToughSystem Music) на аудиоустройстве,
к которому нужно подключиться
и выберите его.
После подключения прозвучит сигнал
подключения. На ЖК экране будет
показан значок Bluetooth, а кнопка
Bluetooth будет гореть непрерывным синим
светом.
5. Воспроизведение через подключенное
устройство.
При следующем включении режима
Bluetooth на устройстве, он будет найден
автоматически и подключен к DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство будет
подключено к последнему подключенному
устройству. Прозвучит сигнал
подключения.
• Если последнее подключенное
устройство недоступно, кнопка Bluetooth
будет мигать до тех пор, пока не будет
найдено одно из ранее подключенных
устройств.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отключиться от
устройства и стать видимым для других
устройств, нажмите на кнопку Bluetooth
( ) и удерживайте ее в нажатом состоянии
в течение 3 секунд, или нажмите на ручку
выбора и выберите Обнаружение (Make
Discoverable).
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Слабый аккумулятор
Слабый аккумулятор будет работать, но не
очень хорошо. Если устройство работает на
аккумуляторе и уровень заряда упал ниже
10%, на экране появится индикатор низкого
заряда аккумулятора.
Защите аккумулятора
Чтобы продлить срок службы аккумулятора
нужно отключать устройство при снижении
уровня заряда аккумулятора. Если это
произошло, подключите DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE к сети
с помощью адаптера переменного/постоянного
тока и зарядите аккумулятор.
Музыкальные паузы
Если устройство устанавливается
в вертикальное положение, аккумулятор
может выпасть из розетки. Если музыка
воспроизводится от аккумуляторов, ее
воспроизведение может прекратиться. Для
возобновления откройте крышку аккумуляторного
отсека и переустановите аккумулятор.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите его от источника
питания перед проведением работ по
обслуживанию и ремонтом. НЕ разбирайте
зарядное устройство. При необходимости
технического обслуживания или ремонта
обратитесь к квалифицированному
техническому специалисту.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети питания.
Грязь и жир можно удалить с наружной
поверхности устройства с помощью тряпки
или мягкой неметаллической щетки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убирайте
заргязнения и удаляйте пыль. продувая ее, по
крайней мере, раз в неделю. Чтобы свести
к минимуму риск травмирования глаз при этом,
всегда одевайте защитные очки ANSI Z87.1.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА
не используйте растворители или другие
агрессивные химические вещества для
очистки неметаллических компонентов
устройства. Эти химикаты могут повредить
структуру материала, используемого для
производства таких деталей. Используйте
мягкую ткань, смоченную мыльном растворе.
НЕ допускайте попадание жидкости внутрь
инструмента; НИКОГДА не погружайте
никакие из деталей инструмента в жидкость.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что
дополнительные приспособления других
производителей, кроме DEWALT, не
проходили проверку на совместимость
с данным изделием, их использование
может представлять опасность. Во
избежание травм следует использовать
для данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Приспособления, которые можно
использовать с DWST1-75659- QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
можно приобрести отдельно у местного
дилера или в авторизованном сервисном
центре. Если вам нужна помощь в поиске
принадлежностей, обратите внимание на
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и подробную информацию
о послепродажном обслуживании
и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
•
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
Регистрация продукта позволит нам
связаться с вами в маловероятном
случае,если потребуется заявление
о безопасности по Федеральному закону
о защите прав потребителя.
РЕМОНТ
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Для
БЕЗОПАСНОСТИ и ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ, любой ремонт,
обслуживание и настройка должны
производиться в центре заводских услуг
DEWALT, авторизованном сервисном центре
DEWALT или в другой квалифицированной
ремонтной мастерской. Обязательно
используйте идентичные запасные части.
ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
Благодарим Вас за покупку. Зарегистрируйте
свой продукт:
• ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Регистрация продукта поможет вам
получить более эффективное гарантийное
обслуживание в случае возникновения
проблем с продуктом.
• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛАДЕНИЯ: В случае
возникновения страхового случая, такого
как пожар, наводнение или кража, ваша
регистрация владения будет считаться
подтверждением покупки.
zst00297202 - 03-05-2016
32
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising