DWST1-75659 | DeWalt DWST1-75659 SITE RADIO instruction manual

511114-25 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWST1-75659-QW
DWST1-75663-GB
DWST1-75664-XE
Obr. 1A
Obr. 1B
Obr. 1C
2
Obr. 2A
Obr. 2B
3
Obr. 3
Obr. 4
4
Obr. 5
Obr. 6
5
OBRÁZKY
OBR. 1A POHĽAD SPREDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Predné reproduktory (2×)
Rukoväť na prenášanie
Ovládací panel
Západky horného úložného priestoru (4×)
Kryt horného úložného priestoru
Západky pre stohovanie (2×)
OBR. 1B POHĽAD SPREDU
•
Ak chcete otvoriť horný úložný priestor,
uvoľnite 4 zaisťovacie západky nachádzajúce
sa pod žltým krytom (4) a otvorte tento kryt.
OBR. 1C POHĽAD SPREDU
•
Ak chcete tento úložný priestor zavrieť,
stlačte nadol všetky 4 rohové časti žltého
krytu.
POZNÁMKA: Ak je kryt správne uzavretý, obsah
úložného priestoru bude chránený pred prachom,
špinou a miernym dažďom.
OBR. 2A POHĽAD ZOZADU
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zadné reproduktory (2×)
Napájací port (24 V, jednosmerné)
Západky krytu priestoru pre akumulátor (2×)
Zadný zaisťovací háčik pre vozík
Kryt priestoru pre akumulátor
Štrbiny pre vozík
OBR. 2B POHĽAD ZOZADU
•
•
Ak chcete otvoriť kryt priestoru pre
akumulátor, uvoľnite 2 zaisťovacie západky
nachádzajúce sa pod žltým krytom (3)
a otvorte tento kryt.
Ak chcete kryt zavrieť, riadne ho pritlačte.
OBR. 3 HORNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
13.
14.
15.
16.
Adaptér pre napájanie
Kolíkový konektor príslušenstva (3,5 mm)
USB port pre napájanie/nabíjanie
Kryt horného úložného priestoru
OBR. 5 OVLÁDACÍ PANEL
20. Displej
• Audiozdroj
• Príjem (režim rádio)
• Bluetooth (režim Bluetooth)
• Stav akumulátora
21. Tlačidlá predvolených staníc
22. Otočný volič
23. Tlačidlá voľby režimu
• Zapnuté/Vypnuté ( )
• Voľba audiozdroja ( )
• Späť ( )
• Bluetooth ( )
OBR. 6 DISPLEJ DAB+
24. Názov stanice
25. Informácie o vysielaní
Tento výrobok môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú
pod dozorom alebo ak budú oboznámené
s bezpečným použitím tohto výrobku a ak
pochopili, aké nebezpečenstvo hrozí pri jeho
použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať
deti. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
HLAVNÉ VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OBR. 4 PRIESTOR PRE AKUMULÁTOR
17. Akumulátor (nedodáva sa)
18. Priestor pre akumulátor
19. Kryt priestoru pre akumulátor
6
•
•
Rádio FM-stereo s ručným/automatickým
vyhľadávaním staníc a pamäťou pre
predvolené stanice
Audiokonektivita v režime Bluetooth
Kolíkový konektor typu Jack na pripojenie
externých audiozariadení
USB port pre napájanie/nabíjanie (5 V/1 A)
Veľký displej s podsvietením
Podsvietené dotykové tlačidlá
Štyri výškové reproduktory a dva subwoofery
poskytujú bohatý zvuk
Ovládanie hlasitosti a nastavenie zvuku
Odolný dizajn
Možnosť upevnenia a zaistenia k vozíku
DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Možnosť stohovania na kufre systému
ToughSystem®
Odolnosť proti vniknutiu prachu a vody –
trieda ochrany IP54
Pokročilé digitálne audiovysielanie DAB+
s informačným displejom vysielaným stanicou
Kompresia dynamického rozsahu DRC
umožňuje, že tiché zvuky sú relatívne
hlasnejšie a hlasné zvuky sú relatívne tichšie
Predvoľba obľúbených digitálnych staníc
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacia jednotka (adaptér napájania)
Model: Y48DE-240-2000
Vstupné napätie
100 – 240 V,
(striedavé), 50 –
60 Hz (trieda II)
Výstupné napätie
24 V, jednosmerné
Výstupný prúd
2A
Hmotnosť
0,3 kg
Prístroj
Vstupné napätie
24 V, jednosmerné
Výstupné napätie USB portu (5 V/1 A)
pre nabíjanie
Trieda ochrany IP
IP54*
Hmotnosť
6,9 kg bez
akumulátora
Stohovacia hmotnosť (hrubá) 60 kg
Sieťový pohotovostný režim/
pohotovostný režim spotreby < 0,5 W
energie
Čas pre zapnutie funkcie
automatického režimu
< 20 minút
správy napájania v sieťovom
pohotovostnom režime
Nabíjačka akumulátorov
Napätie akumulátora
Jednosmerné –
10,8 V/14,4 V/18 V
Typ akumulátora
XR Li-ion (nasúvací)
Približný čas nabíjania
90 – 300 minút
Nabíjací prúd
1,0 A
Audiocharakteristiky
Audiozdroj
DAB+/FM, kolíkový
konektor typu Jack
(3,5 mm), Bluetooth
Zvuk
Úroveň akustického
výkonu 100 dB vo
vzdialenosti 1 m
Akustický výkon
40 W (trieda D)
Prevádzkový čas
8 hodín (zhruba)
úplne nabitý
akumulátor
Premium 18 V XR
Li-ion s kapacitou
2,0 Ah
* Chránené pred prachom na pracovisku, nečistotami
a miernym dažďom.
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne
návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto
symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá,
ak jej nie je zabránené, povedie k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne alebo
smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá,
v prípade, že sa jej nezabráni, môže
viesť k vzniku ľahkého alebo stredne
vážneho zranenia.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so
spôsobením zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu zariadení.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod na
obsluhu.
POZNÁMKA: Štítky VAROVANIE
a OZNAČENIE nachádzajúce sa na
spodnej časti prístroja.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Charger
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE ToughSystem® Music
+ Charger sú kombináciou rádia DAB+ a rádia
FM, zariadenia Bluetooth a prehrávača hudby
a nabíjačky akumulátorov DEWALT. Modely
DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST175664-XE budú nabíjať väčšinu nasúvacích
akumulátorov DEWALT XR Li-ion. Akumulátory sú
predávané samostatne.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny.
3. Venujte pozornosť všetkým varovaniam
a riadne ich dodržujte.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Prečítajte a naštudujte si všetky
bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
7
7. Toto zariadenie nesmie byť vystavené
priamemu kontaktu s vodou, a preto na
tomto zariadení nesmú byť postavené žiadne
predmety naplnené kvapalinou, ako sú
napríklad vázy.
8. Čistite iba suchou alebo navlhčenou handričkou.
9. Vždy zatvárajte kryt horného úložného
priestoru, kryt priestoru pre akumulátor
a gumovú krytku vstupného portu pre
jednosmerné napájanie, aby ste zaistili
ochranu tohto zariadenia pred vniknutím vody
alebo prachu.
10. Používajte toto zariadenie podľa pokynov
výrobcu.
11. NEUMIESTŇUJTE toto zariadenie v blízkosti
zdrojov otvoreného plameňa, ako sú
napríklad zapálené sviečky, zdrojov tepla, ako
sú radiátory, výduchy kúrenia, kachle alebo
iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré
produkujú teplo.
12. Chráňte prívodný kábel pred pošliapaním
alebo pricviknutím, najmä v zástrčkách
a zásuvkách.
13. Používajte výhradne prídavné zariadenia/
príslušenstvo špecifikované výrobcom.
14. Používajte iba s vozíkom, stojanom,
trojnožkou, držiakom alebo stolom
špecifikovaným výrobcom alebo
predávaným spoločne s týmto
zariadením. Ak je použitý vozík,
pri pohybe so zostavou vozíka
a tohto prístroja buďte veľmi OPATRNÍ,
aby ste zabránili zraneniu spôsobenému
prevrátením.
15. Adaptér pre napájanie môže byť použitý iba
ako napájací zdroj pre tento prístroj a na
nabíjanie akumulátorov.
Ak chcete prístroj úplne odpojiť, adaptér pre
napájanie musí byť odpojený od zásuvky.
16. Odpojte tento prístroj počas búrok s bleskami
alebo ak sa nebude dlhšie používať.
17. Adaptér pre napájanie musí byť ľahko
dostupný a počas použitia nesmie byť prístup
k adaptéru znemožnený.
18. Všetky opravy zverte kvalifikovanému
servisnému technikovi. Ak dôjde k akejkoľvek
poruche prístroja, napríklad k poškodeniu
prívodného kábla alebo zástrčky, ak sa
dostane do konektorov kvapalina alebo ak
naprší do týchto konektorov, ak bol prístroj
vystavený nadmernej vlhkosti, ak nefunguje
správnym spôsobom alebo ak došlo k jeho
pádu a ak nie je funkčný, musí byť vykonaná
jeho oprava v servise.
19. Toto náradie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
8
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
20. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené,
že sa s týmto zariadením NEBUDÚ hrať.
21. Používajte iba so špecificky určenými
akumulátormi DEWALT (podrobnosti
týkajúce sa schválených akumulátorov
DEWALT, pozrite nižšie uvedenú časť
Dôležité bezpečnostné pokyny pre
všetky akumulátory). Použitie iných typov
akumulátorov, ktoré nie sú schválené
spoločnosťou DEWALT, môže spôsobiť riziko
vzniku požiaru alebo zranenie.
Blesk so šípkou nachádzajúci sa vnútri
trojuholníka je určený na to, aby používateľa
informoval o tom, že vnútorné časti výrobku
predstavujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Výkričník vnútri trojuholníka je určený na to,
aby používateľa informoval o tom, že v návode, ktorý je dodávaný s týmto prístrojom,
sú dôležité pokyny týkajúce sa jeho obsluhy
a údržby.
Symbol dvojitej izolácie (štvorec vnútri
štvorca) označuje elektrické zariadenie triedy
II, ktorý je určený na upozornenie kvalifikovaných pracovníkov servisu, aby v tomto prístroji používali iba originálne náhradné diely.
VAROVANIE: Z dôvodu zabránenia rizika
spôsobenia požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom NEVYSTAVUJTE tento prístroj
priamemu dažďu alebo pôsobeniu vlhkosti.
Používajte iba na suchých miestach.
UPOZORNENIE: Zarovnajte široký kolík zástrčky adaptéra so širokou zdierkou zásuvky
a zapojte zástrčku riadne do zásuvky, aby ste
zabránili úrazu elektrickým prúdom.
ZOZNAM NORIEM
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010
+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
ZOZNAM SYMBOLOV
•
Na štítkoch tohto prístroja môžu byť nasledujúce
symboly:
V ............ volt
A ............ ampér
W ........... watt
h............. hodina
.......... Jednosmerný prúd
•
•
.......... Konštrukcia triedy II (dvojitá izolácia)
VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku
požiaru. NIKDY sa nepokúšajte akumulátor
z akéhokoľvek dôvodu rozoberať.
Ak je obal akumulátora prasknutý alebo
poškodený, NEVKLADAJTE akumulátor
do nabíjačky. ZABRÁŇTE pádu,
rozdrveniu alebo poškodeniu akumulátora.
NEPOUŽÍVAJTE akumulátor alebo nabíjačku,
na ktorých došlo k prudkému nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Poškodené akumulátory by
mali byť vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Neskladujte ani neprenášajte
akumulátor tak, aby mohlo dôjsť
ku skratu kontaktov kovovými predmetmi.
Nevkladajte akumulátory napríklad do záster,
vreciek, debien na náradie, zásuviek stolov
atď., kde môžu byť klince, skrutky, kľúče atď.
Preprava akumulátorov môže spôsobiť
požiar, ak sa dostanú kontakty
akumulátora neúmyselne do styku
s vodivými materiálmi, ako sú kľúče,
mince, ručné náradie a iné predmety.
Predpis amerického úradu pre prepravu
nebezpečných materiálov (HMR)
v súčasnosti zakazuje prepravu akumulátorov
v obchodnom styku alebo v lietadlách
(napríklad zabalené v kufroch a v príručných
batožinách), AK NIE SÚ riadne chránené
pred skratom. Pri preprave akumulátora sa
uistite, či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od materiálov,
s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu
a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
........ Značka CE
.......... Bezpečnostný výstražný symbol
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
AKUMULÁTORY
Ak objednávate náhradné akumulátory,
nezabudnite uviesť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora. Modely DWST1-75659-QW/
DWST1- 75663-GB/DWST1-75664-XE sa musia
používať iba s nabíjacími akumulátormi XR Li-Ion
DEWALT radu DCB s napájacím napätím 10,8 V
(1,5 – 2,0 Ah), 14,4 V (1,5 – 5,0 Ah) a 18 V (1,5 –
5,0 Ah). Použitie iných typov akumulátorov alebo
akumulátorov, ktoré nie je možné nabíjať, môže
spôsobiť požiar alebo zranenie.
Nabíjajte akumulátory iba integrovanou
nabíjačkou DWST1-75659- QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE alebo rovnocennými
nabíjačkami. Nabíjačka vhodná pre jeden typ
akumulátora môže pri vložení iného nevhodného
typu akumulátora spôsobiť požiar.
POZNÁMKA: Po dodaní nie je akumulátor úplne
nabitý. Pred použitím nabíjačky a akumulátora
si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené
v nasledujúcej časti a dodržujte uvedené postupy
pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
•
•
NENABÍJAJTE a NEPOUŽÍVAJTE
akumulátory vo výbušnom prostredí,
ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. Pri vložení alebo vybratí
akumulátora z nabíjačky môže iskrenie
spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
NIKDY akumulátor nevkladajte do
nabíjačky násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom NEUPRAVUJTE, aby
ho bolo možné nabíjať v inej nabíjačke,
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho
obalu a k následnému vážnemu zraneniu.
Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DeWALT.
NEPONÁRAJTE akumulátory do vody alebo
do iných kvapalín.
NESKLADUJTE a nepoužívajte prístroj
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období). Najdlhšiu
prevádzkovú životnosť akumulátora dosiahnete
uložením na chladnom a suchom mieste.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE AKUMULÁTORY
LITHIUM ION (Li-Ion)
•
NELIKVIDUJTE akumulátory spaľovaním,
aj keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
9
•
•
•
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
umyte mydlom a opláchnite vodou. Ak sa
Vám dostane kvapalina z akumulátora do
očí, vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Elektrolytom v týchto batériách je zmes
tekutých organických uhličitanov a solí lítia.
Výpary z otvorených článkov akumulátora
môžu spôsobiť problémy s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
NEVYSTAVUJTE akumulátor alebo prístroj
pôsobeniu otvoreného plameňa alebo
vysokých teplôt. Pôsobenie otvoreného
plameňa alebo teploty vyššej než 130 °C
môže viesť k spôsobeniu explózie.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina
z akumulátora sa môže vznietiť, ak dôjde
k jeho kontaktu s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Dôležité bezpečnostné pokyny pre
všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačky.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý je týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby sa do
nabíjačky NEDOSTALA žiadna kvapalina.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia. Z dôvodu
obmedzenia rizika spôsobenia zranenia
nabíjajte iba akumulátory DEWALT, ktoré sú
na nabíjanie určené. Iné typy akumulátorov
sa môžu prehrievať a prasknúť, čo môže
viesť k zraneniu alebo k hmotným škodám.
POZNÁMKA: Ak sa akumulátor nepoužíva,
uložte ho v bezpečnej vzdialenosti od kovových
objektov. V určitých podmienkach, kedy je
nabíjačka pripojená k napájaciemu napätiu, môže
dôjsť k skratovaniu alebo vznieteniu nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé materiály
alebo kovové predmety, ako sú, ale nie iba tieto,
brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna,
10
hliníkové fólie alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru nabíjačky.
Pred každým čistením nabíjačky odpojte
napájací adaptér od zásuvky a vyberte z prístroja
akumulátor.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátor
pomocou inej nabíjačky, než je
kompatibilná nabíjačka DEWALT. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Táto nabíjačka nie je určená na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte túto nabíjačku kontaktu
s vodou a NEPONÁRAJTE ju do vody.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy uchopte
zástrčku a neťahajte za prívodný kábel.
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo namáhaniu.
• Ak to nie je absolútne nutné,
NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel. Použitie
nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu, a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• NEKLAĎTE na hornú časť nabíjačky žiadne
predmety. Umiestnite nabíjačku na také
miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• NEPOUŽÍVAJTE nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou.
• NEPOUŽÍVAJTE nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nabíjačku NEDEMONTUJTE. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým prúdom.
Vybratie akumulátora toto riziko nezníži.
•
•
NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
Táto nabíjačka je určená na prevádzku
s jednosmerným napätím 24 V.
Nepokúšajte sa túto nabíjačku používať
s iným adaptérom pre napájanie, než je
adaptér dodávaný s týmto prístrojom.
NABÍJANIE
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE môžu nabíjať iba nabíjacie
akumulátory DEWALT XR Li-Ion radu DCB
s napájacím napätím 10,8 V (1,5 – 2,0 Ah), 14,4 V
(1,5 – 5,0 Ah) a 18 V (1,5 – 5,0 Ah). Použitie
iných typov akumulátorov alebo akumulátorov,
ktoré nie je možné nabíjať, môže spôsobiť požiar
alebo zranenie. Pred použitím tohto prístroja na
nabíjanie akumulátorov zaistite, aby si používateľ
prečítal všetky bezpečnostné pokyny.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY TÝKAJÚCE
SA NABÍJANIA
1. Najdlhšiu prevádzkovú životnosť a maximálny
výkon dosiahnete, ak sa bude akumulátor
nabíjať pri teplote vzduchu v rozsahu od
18 až 24 °C. NENABÍJAJTE akumulátor,
ak je teplota vzduchu nižšia než +4,5 °C
alebo vyššia než +40,5 °C. Tento pokyn je
veľmi dôležitý a pri jeho dodržaní zabránite
poškodeniu akumulátora.
2. Počas nabíjania môže dochádzať
k zahrievaniu nabíjačky aj akumulátora. Ide
o normálny stav, ktorý neznamená žiadny
problém. Ak chcete po použití uľahčiť
ochladenie akumulátora, neukladajte
nabíjačku alebo akumulátor v teplých
prostrediach, ako sú kovové prístrešky alebo
nechránené prívesy.
3. Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti
sa na maximálnu rýchlosť nabíjania ani
v prípade, ak je zahriaty.
4. Ak nedochádza k riadnemu nabíjaniu
akumulátora:
a. Skontrolujte funkciu zásuvky pripojením
lampy alebo iného zariadenia.
b. Skontrolujte, či nie je zásuvka prepojená
s vypínačom osvetlenia a či nedôjde
k odpojeniu napájania, ak je zhasnuté svetlo.
c. Premiestnite nabíjačku a akumulátor na
miesto, kde sa teplota okolitého vzduchu
pohybuje v rozmedzí 18 až 24 °C.
d. Ak problémy stále pretrvávajú, odovzdajte
akumulátor a nabíjačku autorizovanému
servisu.
5. Tieto akumulátory sa musia nabiť v prípade,
keď už neposkytujú dostatočný výkon na
predtým ľahko vykonávané pracovné operácie.
V takej situácii NEPOKRAČUJTE v používaní
akumulátora. Čiastočne vybitý akumulátor
môže byť znovu nabitý bez toho, aby to malo
akýkoľvek vplyv na tento akumulátor.
6. Cudzie vodivé predmety a materiály, ako sú
brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna
(drôtenka), hliníková fólia alebo akékoľvek
nahromadené čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru nabíjačky.
Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
napájacieho zdroja.
7. ZABRÁŇTE zmrznutiu akumulátora
a neponárajte ho do vody alebo do iných
kvapalín.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby sa do
nabíjačky nedostala žiadna kvapalina. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
NEPONÁRAJTE tento akumulátor do
žiadnej kvapaliny a zabráňte vniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do akumulátora. NIKDY
sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať. Ak dôjde k narušeniu alebo
prasknutiu plastového obalu akumulátora,
odovzdajte taký akumulátor v autorizovanom
servise, ktorý zaistí jeho recyklácii.
UPOZORNENIE: Ak dôjde k nesprávnemu
vloženiu batérie, hrozí riziko explózie.
Používajte iba rovnaký alebo
zodpovedajúci typ akumulátora.
POZNÁMKA: Na tomto prístroji je uprednostnený
kvalitnejší príjem digitálneho signálu DAB pred
režimom rýchleho nabíjania. Na miestach so slabším
príjmom bude rýchlosť nabíjania obmedzená, aby
bola umožnená maximálna citlivosť príjmu.
ODPORÚČANIE PRE
SKLADOVANIE
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v chlade
a suchu, mimo dosahu priameho slnečného
žiarenia a nadmerného tepla či chladu.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky úplne nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory sa nesmú
skladovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE
POUŽITIE V BUDÚCNOSTI
11
NABÍJANIE AKUMULÁTORA
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE sú zabezpečené horným úložným
priestorom, ktorý sa používa najmä na uloženie a ochranu adaptéra pre napájanie, ak sa nepoužíva.
1. Otvorte horný úložný priestor, aby ste mohli
vybrať adaptér pre napájanie (pozrite obr. 1
a obr. 3).
2. Pred vložením akumulátora pripojte napájací
adaptér nabíjačky k zodpovedajúcej zásuvke
a pripojte ho k napájaciemu portu prístroja
DWST1-75659-QW/DWST1- 75663-GB/
DWST1-75664-XE (pozrite obr. 2).
3. Otvorte kryt priestoru pre akumulátory
uvoľnením jeho dvoch západiek (pozrite
obr. 2).
4. Vložte akumulátor (nie je dodávaný) do
nabíjačky a uistite sa, či je v nabíjačke
riadne usadený (pozrite obr. 4). Indikátor
akumulátora bude nepretržite blikať, čo bude
indikovať prebiehajúce nabíjanie akumulátora
POZNÁMKA: Zatvorte kryt priestoru pre
akumulátory a uistite sa, či je riadne uzavretý.
5. Ukončenie nabíjania bude indikované stálym
svietením indikátora akumulátora. Akumulátor
je úplne nabitý a môže sa okamžite použiť
alebo môže byť ponechaný v nabíjačke.
INDIKÁTORY DISPLEJA
Ak je prístroj VYPNUTÝ
Ak je prístroj ZAPNUTÝ
Ak sa nabíja akumulátor a prístroj je vypnutý,
uprostred LCD obrazovky je zobrazený veľký
obrázok akumulátora zobrazujúci stav nabíjania
akumulátora.
Ak je prístroj DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE zapnutý, indikátory pre
napájanie a stav akumulátora sú zobrazené v pravej
spodnej časti LCD obrazovky.
12
Akumulátor je vybitý
Prístroj je napájaný pomocou
napájacieho adaptéra
Kapacita akumulátora je nízka
Kapacita akumulátora je nízka
Akumulátor je čiastočne nabitý
Akumulátor je čiastočne nabitý
Akumulátor je úplne nabitý
Akumulátor je úplne nabitý
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Táto nabíjačka disponuje funkciou
Odmlka zahriaty/studený akumulátor:
Hneď ako bude nabíjačka detegovať
akumulátor, ktorý je horúci,
automaticky spustí režim Odloženie
nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor a odloží nabíjanie, pokým
sa akumulátor neochladí. Hneď ako
dôjde k ochladeniu akumulátora,
nabíjačka sa automaticky prepne
do režimu nabíjania akumulátora.
Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Odmlka nabíjania, ak je akumulátor
zahriaty/studený
Ak je prístroj VYPNUTÝ
Poškodený akumulátor.
V tejto nabíjačke sa nebude chybný
akumulátor nabíjať. Nabíjačka bude na
LCD obrazovke indikovať poškodený
akumulátor zobrazením X na obrázku
akumulátora. Ak dôjde k tejto situácii,
vyberte a opätovne vložte akumulátory
do nabíjačky. Ak porucha pretrváva,
vložte do nabíjačky iný akumulátor,
aby ste sa uistili, či je nabíjačka
v poriadku. Ak prebieha nabíjanie
iného akumulátora správne, pôvodný
akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
Ak je pri použití iného akumulátora
indikácia rovnaká ako v prípade
pôvodného akumulátora, zverte
testovanie nabíjačky a akumulátora
autorizovanému servisu.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať
poruchu v nabíjačke
Ak je prístroj ZAPNUTÝ
Problém s akumulátorom alebo
nabíjačkou
VAROVANIE: Ak sa tento prístroj nepoužíva a pred vykonávaním jeho opráv, tento prístroj z dôvodu
zníženia rizika zranenia vždy vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja. NEPOKÚŠAJTE sa tento prístroj
demontovať. Ak je nutná oprava alebo údržba, zverte tento úkon autorizovanému servisu.
POUŽITIE
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE disponujú dostatočnou
kapacitou pamäte, aby mohli byť uložené zvolené
rozhlasové stanice a spárované Bluetooth
zariadenia.
POZNÁMKA: Režim prehrávania hudby bude
fungovať, ak je prístroj napájaný pomocou
napájacieho adaptéra alebo ak je napájaný iba
akumulátorom.
POZNÁMKA: Ak sú modely DWST1-75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
pripojené k sieťovej zásuvke pomocou dodaného
napájacieho adaptéra, bude dochádzať
k nabíjaniu vloženého akumulátora. Ak nie
je prístroj pripojený k sieťovej zásuvke a ak
bude použitý úplne nabitý akumulátor radu
Premium XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah, môže byť
v prevádzke až 8 hodín. Použitie akumulátora,
ktorý nie je úplne nabitý alebo ktorý má nižšiu
kapacitu, čas prevádzky skráti.
Tento prístroj sa môže používať vo zvislej alebo
vodorovnej polohe.
POZNÁMKA: Tento výrobok má dve vnútorné
antény, ktoré zvyšujú jeho odolnosť v drsnom
prostredí vynechaním vonkajšej antény, ktorá sa
môže ohnúť alebo poškodiť.
Tieto antény fungujú spoločne, aby zaručovali
príjem rádia v rozsahu 360° bez nutnosti
vysúvania a nastavovania vysúvacej antény
ako na iných rádiách. S cieľom zlepšiť príjem
v oblastiach s veľmi nekvalitným signálom
odporúčame umiestniť tento prístroj do takej
zvislej polohy, aby jeho rukoväť smerovala hore,
alebo presuňte rádio bližšie k oknu alebo k inému
voľnému priestoru.
Funkcie tlačidiel
Na prednom paneli sa nachádzajú otočný volič
a tlačidlá.
.... Otočný volič (tento volič má niekoľko
funkcií)
...........Hlavný vypínač
...........Tlačidlo Späť
...........Tlačidlo voľby audiozdroja
...........Tlačidlo režimu Bluetooth
1 - 6 ....Tlačidlá predvolených staníc
13
Zapnutie a vypnutie
NASTAVENIE FM TUNERU
Stlačte na 1 sekundu tlačidlo POWER ( ).
Prístroj sa zapne a bude v prevádzke s naposledy
navoleným audiozdrojom.
Na modeloch DWST1-75659-QW/DWST175663-GB/DWST1-75664-XE je možné ladiť
frekvencie v režime DAB+/FM s možnosťou
uložiť až (6) prednastavených staníc v režime
DAB+ a (6) v režime FM. Po nastavení a uložení
prednastavených staníc sa stlačením tlačidla
predvolenej stanice ( ) okamžite zmení frekvencia
na požadovanú stanicu.
Stlačte na 3 sekundy tlačidlo POWER (
Prístroj sa vypne.
).
Nastavenie hlasitosti
VAROVANIE: Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
POZNÁMKA: Hlasitosť je nastavená a uložená
samostatne pre každý typ audiozdroja.
Otáčaním voliča ( ) v smere pohybu hodinových
ručičiek dôjde k zvýšeniu hlasitosti. Ak chcete
hlasitosť znížiť, otáčajte voličom proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
Tlačidlo Späť ( )
Po vstupe na niektorú z obrazoviek stlačte tlačidlo
Späť ( ), aby ste sa vrátili na predchádzajúcu
obrazovku.
Tlačidlo voľby audiozdroja ( )
Ak chcete zvoliť niektorý z audiozdrojov (DAB+,
FM, AUX alebo Bluetooth), držte stlačené
tlačidlo voľby audiozdroja ( ), pokým nenájdete
požadovaný zdroj. Napríklad, ak je rádio v režime
FM, čo je indikované v ľavom hornom rohu LCD
obrazovky, stlačte tlačidlo voľby audiozdroja, aby
došlo k zmene na režim AUX.
HLAVNÉ MENU (základné
nastavenie)
Do menu základného nastavenia sa môžete dostať
z každého zvoleného audiozdroja nasledovne:
1. Stlačením otočného voliča ( ).
2. Otáčaním voliča v smere pohybu hodinových
ručičiek, pokým sa neobjaví ponuka Hlavné
menu (Main menu).
3. Stlačte otočný volič, aby ste vstúpili do
hlavnej ponuky Main Menu.
V hlavnej ponuke môžu byť vykonávané
nasledujúce akcie:
• Sound: nastavenie zvuku: Basy, výšky
a stredy
• Language: voľba jazyka
• Brightness: nastavenie jasu obrazovky
• Obnovenie predvoleného nastavenia
14
Požadovanú frekvenciu je možné nájsť
jednou z dvoch možných metód: Automatické
vyhľadávanie alebo ručné ladenie.
Automatické vyhľadávanie
1. Držte stlačené tlačidlo audiozdroja ( ),
pokým sa nenájde požadovaný zdroj.
2. Stlačte otočný volič ( ), aby ste vstúpili do
hlavnej ponuky Main Menu (pozrite Základné
nastavenie).
3. Otáčajte voličom v smere pohybu hodinových
ručičiek, pokým sa nedostanete na voľbu
Auto Scan, a potom volič stlačte.
Funkcia Auto Scan začne vyhľadávať
najbližší silný a čistý signál.
• Otáčaním voliča v smere pohybu
hodinových ručičiek sa vyhľadáva vo
vyšších frekvenciách.
• Otáčaním voliča proti smeru pohybu
hodinových ručičiek sa vyhľadáva v nižších
frekvenciách.
4. Hneď ako sa vyhľadá požadovaná frekvencia,
uložte ju pomocou jedného z tlačidiel
predvoľby (pozrite Použitie tlačidiel
predvoľby).
Ručné ladenie
1. Zvoľte požadovaný audiozdroj a vstúpte do
hlavnej ponuky Main Menu (pozrite Základné
nastavenie).
2. Otáčajte voličom v smere pohybu hodinových
ručičiek, pokým sa nedostanete na voľbu
Manual tune, a potom volič stlačte.
3. Otáčajte voličom v smere pohybu
hodinových ručičiek, aby ste prechádzali
frekvenciami smerom hore, alebo proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, aby ste
prechádzali smerom dole, pokým nenájdete
požadovanú frekvenciu.
4. Hneď ako sa nájde požadovaná frekvencia,
uložte ju pomocou jedného z tlačidiel
predvoľby (pozrite Použitie tlačidiel
predvoľby).
NASTAVENIE PREDVOLIEB FM
1. Nastavte na rádiu požadovanú stanicu/
frekvenciu (pozrite Automatické
vyhľadávanie alebo Ručné ladenie).
2. Stlačte a držte tlačidlo požadovanej
predvoľby (1 – 6), kým sa nezobrazí správa
>> P#. Stanica je uložená na zobrazenom
čísle tlačidla predvoľby (#).
3. Opakovaním krokov 1 a 2 nastavte ďalšie
predvoľby.
4. Stlačte tlačidlo Späť ( ), aby ste sa vrátili na
obrazovku Audiozdroj.
5. Zvolená stanica je indikovaná na LCD
obrazovke (tlačidlo 2 na nižšie uvedenom
príklade).
PREVÁDZKA V REŽIME DAB+
1. Po prvom zapnutí alebo po obnovení
predvoleného nastavenia prístroj automaticky
kompletne vyhľadá stanice, aby našiel všetky
dostupné stanice.
2. Na prechádzanie nájdenými stanicami
použite otočný volič.
MENU DAB+
Kompletné vyhľadávanie
1. Stlačte otočný volič ( ) a otáčajte s ním, aby
ste mohli prechádzať menu.
2. Ak je zvolená funkcia Kompletné
vyhľadávanie (Full Scan), prístroj prehľadá
celé pásmo a zobrazí počet nájdených staníc.
3. Po ukončení vyhľadávania prístroj začne
prehrávať prvú stanicu v pásme.
Zoznam staníc
Ak je vykonaná táto voľba, prístroj zobrazí
kompletný zoznam dostupných staníc.
Prechádzajte zoznamom pomocou otočného
voliča ( ) a ak chcete zvoliť stanicu, stlačte volič.
POZNÁMKA: Ak meníte polohu alebo ak je
príjem príliš slabý, môže dôjsť k tomu, že zoznam
nájdených staníc nebude kompletný alebo
bude prázdny. Ručné vykonanie kompletného
vyhľadávania nájde všetky dostupné stanice.
Nastavenie obľúbených staníc (Predvoľby)
1. Nalaďte na rádiu požadovanú stanicu (pozrite
Kompletné vyhľadávanie).
2. Stlačte a držte tlačidlo požadovanej
predvoľby (1 – 6), kým sa nezobrazí správa
>> P#. Stanica je uložená na zobrazenom
čísle tlačidla predvoľby (#).
3. Zvolená stanica je indikovaná na LCD
obrazovke.
Informačné zobrazenie
Na obrazovke môže byť zvolené zobrazenie
nasledujúcej informácie:
1. Rolovanie textu – postupné prechádzanie
všetkých typov informácií, každá v trvaní
3 sekúnd.
2. Frekvencia – frekvencia aktuálne zvolenej
stanice.
3. Typ – typ média vysielaného aktuálnou
stanicou.
4. Prenosová rýchlosť – rýchlosť prenosu dát
vysielaných stanicou.
POZNÁMKA: Táto informácia je poskytovaná
stanicami a nemôže byť ovládaná prístrojom.
Nastavenie DAB
1. Odstrániť stanicu – V prípade niektorých
staníc, ktoré boli prístrojom predtým prijímané
a teraz už nie sú dostupné, bude miesto
názvu stanice zobrazené prázdne miesto.
Ak chcete tieto stanice zo zoznamu staníc
odstrániť, stlačte otočný volič ( ).
Budete požiadaní o potvrdenie Vašej voľby
(podobne ako pri voľbe „Obnoviť predvolené
nastavenie“).
2. DRC (kompresia dynamického rozsahu)
– Táto funkcia znižuje rozdiel medzi
najhlasnejším a najtichším audiovysielaním.
V podstate ide o nasledujúce, tiché zvuky
sú relatívne hlasnejšie a hlasité zvuky sú
relatívne tichšie. K dispozícii sú nasledujúce
voľby:
•
Režim DRC vypnutý
•
Režim DRC nastavený na nízku
hodnotu
•
Režim DRC nastavený na vysokú
hodnotu
POZNÁMKA: Režim DRC pracuje iba v prípade,
ak to umožňuje rozhlasová stanica.
DÔLEŽITÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA RÁDIA
1. Príjem sa bude líšiť v závislosti od
umiestnenia a sily prijímaného rádiového
signálu.
2. Prevádzka rádia a jeho súčasné pripojenie
k určitým generátorom môže spôsobiť šum na
pozadí.
15
PREFEROVANÉ NASTAVENIE
ZVUKU
Preferované nastavenie kvality zvuku je možné
nastaviť zmenou basov, výšok alebo stredov.
1. Stlačte otočný volič ( ).
2. Otáčajte voličom v smere pohybu
hodinových ručičiek, pokým sa nedostanete
do hlavnej ponuky Main Menu.
3. Stlačte otočný volič, aby ste vstúpili do
hlavnej ponuky Main Menu.
4. Stlačte znovu otočný volič, aby ste vstúpili do
ponuky nastavenia zvuku Sound.
5. Otáčaním voliča v smere alebo proti smeru
pohybu hodinových ručičiek vykonajte
požadované nastavenie.
6. Stlačte otočný volič, aby ste mohli prechádzať
jednotlivými voľbami pre nastavenie zvuku.
Stlačením tlačidla ( ) sa uloží zvolené
nastavenie.
PREHRÁVANIE Z EXTERNÝCH
ZARIADENÍ (AUX/BLUETOOTH)
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE je možné použiť
na prehrávanie zvuku z externého zariadenia,
pomocou jeho zabudovaných reproduktorov, a to
jedným z dvoch spôsobov prepojenia:
• Režim Aux
• Režim Bluetooth
POZNÁMKA: Horný úložný priestor je možné
použiť aj na uloženie, ochranu a nabíjanie
niektorých prenosných audiozariadení, ako je
smartfón alebo MP3 prehrávač. USB napájací
port môže nabíjať/napájať väčšinu zariadení,
ktoré je možné napájať cez USB nabíjací port
(5 V/1 A).
PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA
1. Prepojte obe zariadenia pomocou audiokábla,
ktorý je zabezpečený kolíkovými konektormi
typu Jack s priemerom 3,5 mm.
2. Stlačte tlačidlo voľby audiozdroja ( ), kým
sa nezobrazí AUX.
3. Ovládajte audio cez pripojené zariadenie.
PRIPOJENIE ZARIADENIA POMOCOU
BLUETOOTH
Modely DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE je možné prepojiť s iným
kompatibilným zariadením pomocou režimu
Bluetooth.
POZNÁMKA: V režime Bluetooth je možné uložiť
až 8 používateľov.
16
1. Aktivujte režim Bluetooth na prístroji, ktorý
bude pripojený.
2. Stláčajte tlačidlo audiozdroja ( ), kým sa
nezobrazí symbol Bluetooth ( ), alebo
stlačte tlačidlo Bluetooth ( ). Tento úkon
umožní vstup do režimu Bluetooth. Tlačidlo
Bluetooth ( ) pomaly bliká.
3. Stlačte na 3 sekundy tlačidlo Bluetooth ( ),
aby bolo zariadenie zistiteľné.
Bude znieť vyhľadávací signál a tlačidlo
Bluetooth ( ) bude rýchlo blikať.
4. Hľadajte prístroj DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
(zobrazený názov: ToughSystem Music) na
audiozariadení, ktoré bude pripojené, a zvoľte
toto zariadenie.
Hneď ako sa zariadenie pripojí, ozve sa
prepájací signál. Na LCD obrazovke
sa zobrazí symbol Bluetooth a tlačidlo
Bluetooth bude svietiť modro.
5. Ovládajte audio cez pripojené zariadenie.
Ak toto zariadenie nabudúce zapnete
s aktivovaným režimom Bluetooth,
automaticky vyhľadá prístroj DWST1- 75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
a pripojí sa k nemu.
POZNÁMKA: Prístroj sa pripojí k zariadeniu,
ktoré bolo pripojené ako posledné. Zaznie
prepájací signál.
• Ak nebude posledné pripojené zariadenie
dostupné, tlačidlo Bluetooth bude blikať,
kým sa nenájde niektoré z ďalších predtým
pripojených zariadení.
POZNÁMKA: Ak sa chcete od zariadenia
odpojiť a ak chcete byť pre iné zariadenia
nezistiteľní, stlačte na 3 sekundy tlačidlo
Bluetooth ( ) alebo stlačte otočný volič
a zvoľte možnosť Make Discoverable (Nebyť
zistiteľný).
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Nedostatočne nabitý akumulátor
Slabý akumulátor bude pokračovať v napájaní
prístroja, ale nesmiete očakávať jeho perfektnú
funkciu. Ak je prístroj napájaný akumulátorom
a ak je úroveň jeho nabitia nižšia než 10 %, na
displeji bude zobrazený indikátor nedostatočného
nabitia akumulátora.
Ochrana akumulátora
Ak je úroveň nabitia akumulátora príliš nízka,
prístroj sa automaticky vypne, aby bola chránená
prevádzková životnosť akumulátora. Ak dôjde
k tejto situácii, pripojte modely DWST1-75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
k sieťovej zásuvke pomocou napájacieho
adaptéra a nabite akumulátor.
Prístroj nehrá
Pri páde prístroja zo zvislej polohy môže dôjsť
k vypadnutiu akumulátora z úložnej polohy
v prístroji. Ak je prístroj napájaný akumulátorom,
prehrávanie sa zastaví. Ak chcete prehrávanie
obnoviť, otvorte kryt priestoru pre akumulátor
a vložte akumulátor riadne do prístroja.
ÚDRŽBA
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia vypnite prístroj a odpojte ho od
napájacieho zdroja pred vykonávaním
akejkoľvek údržby alebo pred vykonávaním
opráv. NEPOKÚŠAJTE sa tento prístroj
demontovať. Ak je nutná oprava alebo
údržba, zverte tento úkon autorizovanému
servisu.
Čistenie
VAROVANIE: Pred čistením nabíjačku
vždy odpojte od elektrickej siete. Nečistoty
a mazivá môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo mäkkej
kefy bez kovových štetín.
VAROVANIE: Najmenej raz týždenne
vyfúkajte prach a nečistoty čistým suchým
vzduchom. Pri tomto úkone vždy používajte
schválené ochranné okuliare, aby sa znížilo riziko
poranenia zraku.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí tohto prístroja NIKDY nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály použité
v týchto častiach. Používajte iba handričku
navlhčenú v mydlovom roztoku. NIKDY
nedovoľte, aby sa do tohto prístroja dostala
akákoľvek kvapalina. NIKDY neponárajte žiadnu
časť prístroja do kvapaliny.
PRÍSLUŠENSTVO
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto prístrojom
testované. Preto by mohlo byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia používajte s týmto
prístrojom iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Príslušenstvo pre modely DWST1-75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
si môžete kúpiť u najbližšieho autorizovaného
predajcu alebo v autorizovanom servise.
Ak potrebujete akúkoľvek pomoc pri
vyhľadávaní príslušenstva, použite, prosím,
zoznam autorizovaných servisov DEWALT.
Podrobnosti o popredajnom servise
a kontakty sú k dispozícii na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
OPRAVY
Akumulátor nie je opraviteľný. Z dôvodu zaistenia
BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI musia
byť všetky opravy, úkony údržby a nastavenia
vykonávané vo výrobnom závode DEWALT,
v autorizovanom servise DEWALT alebo
kvalifikovaným pracovníkom servisu. Vždy
používajte originálne náhradné diely.
ONLINE REGISTRÁCIA
Ďakujeme Vám za Váš nákup. Vykonajte
registráciu z nasledujúcich dôvodov:
• ZÁRUČNÝ SERVIS: Registrácia Vášho
výrobku Vám pomôže získať efektívny
záručný servis, ak dôjde k problému s Vaším
výrobkom.
• POTVRDENIE VLASTNÍCTVA: V prípade
poistnej udalosti, ako je požiar, povodeň
alebo odcudzenie, bude Vaša registrácia
vlastníctva slúžiť ako doklad o kúpe.
• VAŠA BEZPEČNOSŤ: Registrácia Vášho
výrobku nám umožní kontaktovať Vás
v nepravdepodobnom prípade, ak je
vyžadované bezpečnostné oznámenie
v rámci federálneho zákona o bezpečnosti
spotrebiteľov.
17
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00297194 - 14-04-2016
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising