DE0892G | DeWalt DE0892G DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

www.
.eu
DE0892
DE0892G
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)7
English (original instructions)13
Español (traducido de las instrucciones originales)18
Français (traduction de la notice d’instructions originale)24
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)30
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)36
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)42
Português (traduzido das instruções originais)
47
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)53
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)58
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
63
68
Copyright DeWALT
2
Figure 1
h
b
a
i
n
d
l
c
f
e
g
Figure 2
m
j
k
o
1
DANSK
DIGITAL LASERDETEKTOR
DE0892/DE0892G
Tillykke!
SIKKERHEDSANVISNINGER
Du har valgt et DeWALT produkt. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
DE0892/DE0892G
Type1
Spænding V9
Batteristørrelse 6LR61
Funktionsområde (radius)
m
50
Vægt
g380
Følg altid de sikkerhedsbestemmelser, der er
gældende i dit land, for at begrænse risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne manual omhyggeligt, før du
begynder at bruge dette tilbehør. Se også manualen
til hver af de værktøjsmaskiner, der vil blive brugt
sammen med dette tilbehør.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
Generelt
1.Hold arbejdsområdet rent.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
Lad ikke børn komme i berøring med maskinen
eller forlængerledningen. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette
værktøj.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
3.Brug egnet værktøj.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
2
Rodede områder og bænke kan forvolde
ulykker.
2. Hold børn borte.
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse
af de formål, som dette værktøj er beregnet
til. Tving ikke små maskiner eller tilbehør til
at udføre et arbejde, som kræver en kraftig
maskine. Maskinen gør arbejdet bedre og mere
sikkert ved den hastighed, som den er
beregnet til.
ADVARSEL: Bruges der noget som
helst udstyr eller tilbehør, eller udføres
der noget som helst arbejde med
denne maskine, som ikke er anbefalet i
denne instruktionsbog, er der risiko for
personskader.
4.Det er muligt at laserdetektoren ikke fungerer
korrekt i nærheden af nogle højfrekvente felter.
DANSK
Vigtig sikkerhedsvejledning
for batterier
ADVARSEL: Batterier kan
eksplodere eller lække og medføre
kvæstelser eller brand. Sådan
mindskes denne risiko:
• Følg omhyggeligt alle vejledninger
og advarsler på batterimærkaten og
emballagen.
•Isæt altid batterier med polerne
vendt korrekt (+ og –), som angivet
på batteriet og udstyret.
f.Volumenknap
g.Præcisionsknap
h.Magneter
i.Sensorvindue
j.Klampelås
k.Spor
l.Skinne
m.Lås
n.Låsehul
o.Klampegreb
•Batteriets poler må ikke kortsluttes.
•Batterierne må ikke oplades.
Detektoren udsender både visuelle signaler gennem
vinduet på LCD-displayet (a) og lydsignaler gennem
højttaleren (b) for at indikere laserstrålens placering.
•Nye og gamle batterier må ikke
blandes. Udskift alle batterier
samtidig med nye batterier af
samme mærke og type.
DeWALT digital laserdetektor kan bruges med
eller uden detektorklemmen. Når den bruges med
klemmen, kan detektoren placeres på en mire,
nivellerstang, stolpe eller pæl.
•Fjern brugte batterier med
det samme og bortskaf dem i
overensstemmelse med lokal
lovgivning.
TILSIGTET BRUG
• Batterier må ikke kastes i åben ild.
•Hold batterier uden for børns
rækkevidde.
•Fjern batterierne, hvis enheden ikke
skal anvendes i flere måneder.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Digital laserdetektor
1Beslag
1Batteri
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Du må aldrig modificere
dette tilbehør eller dele af det. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a.LCD displayvindue
b.Højttaler
c.Dæksel til batterirum
d.Afmærkning af indhak
DeWALT digital laserdetektor hjælper med at
lokalisere en laserstråle, der udsendes af laseren i
lyse omgivelser eller over lange afstande. Detektoren
kan både bruges indenfor og udenfor, hvor det er
svært at se laserstrålen.
Detektoren er udelukkende beregnet til brug med
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
linjelaseren og andre kompatible DeWALT linjelasere.
Den er ikke beregnet til brug med roterende lasere.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Den digitale laserdetektor er et lasertilbehør til
professionelle.
LAD IKKE børn komme i kontakt med tilbehøret
og laseren. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender denne laser.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Se også manualen til hver
af de værktøjsmaskiner, der vil blive
brugt sammen med dette tilbehør.
Batterier (fig. 1)
Den digitale laserdetektor strømforsynes af et
batteri på 9 volt. For at isætte det medfølgende
batteri skal du løfte op i dækslet til batterirummet
(c). Læg batteriet på 9 volt i rummet, mens du
flugter batteriet som vist på det prægede ikon.
Detektorknapper (fig. 1)
e.Strømknap
3
DANSK
information om displayvindueindikatorerne og
lydsignalindikatorerne henvises til tabellen med
titlen Indikatorer.
Detektoren styres med tænd-/sluk-knappen (e) og
lydstyrkeknappen (f).
Når der trykkes én gang på tænd-/sluk-knappen,
tændes detektoren. Den øverste del af sensorvinduet viser ikonet for TÆNDT og lydstyrkeikonet.
Detektoren tændes i den smalle
nøjagtighedsindstilling (ikon vises i det nederste
venstre hjørne). Tryk på nøjagtighedsknappen (g) én
gang for at skifte til bred nøjagtighedsindstilling (ikon
vises i det nederste højre hjørne).
Nøjagtighed
Detektoren har to nøjagtighedsindstillinger, bred
og smal. I den brede indstilling giver detektoren en
større tolerance for at indikere, at detektoren er
“i niveau”. I den smalle indstilling reduceres denne
tolerance for en mere nøjagtig indikation af “i niveau”.
For at få de mest nøjagtige resultater skal du
påbegynde arbejdet med den brede indstilling og
afslutte i den smalle indstilling.
Magneter
Magneterne (h) gør det muligt at montere detektoren
på metalbælterne under installationen af et
forsænket loft.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL:
•O
verhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Før tilbehøret bruges første gang,
skal beskyttelsestapen fjernes fra
skærmene.
Betjening af detektoren (fig. 1)
1.Opsæt og indstil laseren.
2.Tænd for detektoren ved at trykke på tænd-/
sluk-knappen (e).
3.Stil detektoren, så sensor-vinduet (i) vender
hen mod laserstrålen. Flyt detektoren op eller
ned inden for strålens omtrentlige område,
indtil du har centreret detektoren. For
4
lydsignaler
For at slukke for lydsignalet skal du trykke på
knappen igen; lydstyrkeikonet forsvinder.
Over
niveau
Lidt over
niveau
hurtigt
bip
hurtigt
bip
I niveau
Lidt
under
niveau
konstant langsomt
tone
bip
Under
niveau
langsomt
bip
displayikoner
DeWALT digital laserdetektor har også en automatisk
slukfunktion. Hvis en laserstråle ikke rammer
stråledetektionsvinduet, eller hvis der ikke trykkes
på nogen knapper, vil detektoren slukke for sig selv
efter ca. 5 minutter.
INDIKATORER
4.Brug markeringshakkerne (d) til at markere
laserstrålens position nøjagtigt.
Montering på en mire (fig. 1, 2)
1.For at sætte detektoren fast på en mire skal du
først sætte detektoren fast på klemmen ved at
trykke klemmeklinken ind (j). Skub klemmens
spor (k) omkring skinnen (l) på detektoren,
indtil klinken (m) på klemmen springer ind i
klinkehullet (n) på detektoren.
2.Åbn klemmens kæber ved at dreje
klemmeknappen (o) mod uret.
3.Placer detektoren i den påkrævede højde, og
drej klemmeknappen med uret for at fastgøre
klemmen til miren.
4.For at foretage højdejusteringer skal du blot
løsne klemmen let, omplacere og stramme igen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit produkt er fremstillet til at fungere i meget lang tid
med mindst mulig vedligeholdelse. For at produktet
skal kunne fungere tilfredsstillende hele tiden, er det
dog vigtigt, at det behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Detektorservice
Ud over batterier er der ingen dele i den digitale
laserdetektor, der kan serviceres af brugeren.
Skil ikke apparatet ad. Uautoriseret indgriben i
laserdetektoren vil ugyldiggøre alle garantier.
Rengøring og opbevaring af detektor
• Snavs og fedt kan fjernes fra ydersiden af
detektoren med en klud eller en blød, ikkemetallisk børste.
DANSK
•DeWALT digital laserdetektor er regntæt, men
kan ikke nedsænkes i vand. Man må ikke
hælde vand på apparatet eller nedsænke den
i vand.
• Det bedste opbevaringssted er et, der er køligt
og tørt—væk fra sollys og for stærk varme eller
kulde.
Fejlfinding af detektor
DETEKTOREN TÆNDER IKKE
• Tryk og slip tænd-/sluk-knappen.
• Se efter, om batteriet sidder på plads og er i
den korrekte position.
• Hvis detektoren er meget kold, skal du lade den
varme op i et opvarmet område.
• Udskift batteriet på 9 volt. Tænd for apparatet.
• Hvis detektoren stadigvæk ikke tændes, skal du
aflevere den på et DeWALT-servicecenter.
DER KOMMER INGEN LYD FRA DETEKTORENS HØJTTALER
• Kontrollér, at detektoren er tændt.
• Tryk på lydstyrkeknappen. Den vil blive slået til
og fra.
• Kontrollér, at laseren er tændt, og at den
udsender en laserstråle.
• Hvis detektoren stadigvæk ikke udsender
nogen lyd, skal du aflevere den på et DeWALTservicecenter.
DETEKTOREN REAGERER IKKE PÅ STRÅLEN FRA ET
ANDET LASERAPPARAT
•DeWALT digital laserdetektor er blevet udformet
til kun at fungere med DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DW088LR/LG;
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
og visse andre kompatible linjelasere.
DETEKTOREN UDSENDER EN TONE, MEN LCDDISPLAYVINDUET VIRKER IKKE
• Hvis detektoren er meget kold, skal du lade den
varme op i et opvarmet område.
• Stil detektoren væk fra det intense lys eller skyg
for sensorvinduet (i) for at genoptage normal
drift.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DeWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
• Hvis LCD-displayvinduet stadigvæk ikke
tændes, skal du aflevere detektoren på et
DeWALT-servicecenter.
KLART LYS, DER SKINNER PÅ DETEKTOREN, FORÅRSAGER
KONTINUERLIGT “I NIVEAU”-SIGNAL
• Ved meget intenst omgivende lys kan
detektoren muligvis give en falsk eller forkert
niveauindikation.
Batterier
Tag hensyn til miljøet, når du bortskaffer batterier.
Henvend dig til de lokale myndigheder for en
miljøansvarlig måde at bortskaffe batterier på.
5
DANSK
GARANTI
DeWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DeWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DeWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DeWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DeWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DeWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
6
dit nærmeste autoriserede DeWALT
serviceværksted i DeWALT kataloget
eller kontakt dit DeWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DeWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
DIGITALER LASERDETEKTOR
DE0892/DE0892G
Herzlichen Glückwunsch!
SICHERHEITSHINWEISE
Sie haben sich für ein Produkt von DeWALT
entschieden, das die lange DeWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten.
Technische Daten
DE0892/DE0892G
Typ1
SpannungVolt 9
Batteriegröße 6LR61
Betriebsbereich (Radius) m
50
Gewicht g380
Zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr sind die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor
Sie das Vorsatzgerät verwenden. Siehe auch die
Anleitung der Maschine, mit der dieses Vorsatzgerät
eingesetzt wird.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
Allgemeines
1.Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in
Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
2 .Halten Sie Kinder fern!
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
3.Benutzen Sie das richtige Werkzeug.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug
oder Kabel nicht berühren. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit
dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit.
WARNUNG: Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen
Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder
die Ausführung von Arbeiten mit
diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahr
führen.
4.Der Laserdetektor funktioniert in der Gegenwart
einiger Hochfrequenzfelder möglicherweise nicht
ordnungsgemäß.
7
DEUTSCH
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für Batterien
WARNUNG: Batterien können
explodieren oder auslaufen und zu
Verletzungen oder Brand führen.
Um diese Gefahr zu reduzieren:
• Beachten Sie alle Anweisungen und
Warnhinweise auf der Batterie und
der Verpackung.
•Achten Sie beim Einsetzen der
Batterien immer auf die richtige
Polarität (+ und –), die auf der
Batterie und am Gerät angegeben ist.
•Schließen Sie die Batterieanschlüsse
nicht kurz.
•Laden Sie die Batterien nicht auf.
•Mischen Sie nicht alte und neue
Batterien. Ersetzen Sie alle gleichzeitig
durch neue Batterien derselben
Marke und Typs.
•Entfernen Sie verbrauchte Batterien
sofort und entsorgen Sie diese
gemäß den für Sie geltenden
Bestimmungen.
•Batterien nicht ins Feuer werfen.
•Bewahren Sie Batterien außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
•Entfernen Sie die Batterien aus dem
Gerät, wenn Sie dieses für mehrere
Monate nicht benutzen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Digitaler Laserdetektor
1Klemme
1Batterie
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. [fig.] 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an diesem Anbaugerät
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a.LCD-Display-Fenster
b.Lautsprecher
c.Batteriefachdeckel
d.Markierungskerben
e.Einschalttaste
f.Lautstärkeregler
g.Genauigkeitstaste
h.Magnete
i.Sensorfenster
j.Klammerlasche
k.Führungsschienen
l.Schiene
m.Lasche
n.Laschenöffnung
o.Klammerknopf
Der Detektor gibt sowohl optische Signale über
das LCD-Anzeigefenster (a) und akustische Signale
über den Lautsprecher (b), um die Position des
Laserstrahls anzuzeigen.
Der DeWALT Digitale Laserdetektor kann mit oder
ohne die Detektorklammer verwendet werden.
Wenn er mit der Klammer verwendet wird, kann der
Detektor auf einer Messlatte, Nivellierstange, Pfosten
oder Pfahl angebracht werden.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der DeWALT Digitale Laserdetektor hilft bei der
Lokalisierung eines vom Lasergerät ausgegebenen
Strahls bei hellen Lichtverhältnissen oder über
lange Strecken. Der Detektor kann im Innen- und
Außenbereich eingesetzt werden, wo es schwierig
ist, den Laserstrahl zu sehen.
Der Detektor wird nur mit dem DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DW088LR/LG;
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
Linienlaser und anderen kompatiblen DeWALT
Linienlasern eingesetzt. Er eignet sich nicht zur
Verwendung mit Rotationslasern.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
8
DEUTSCH
Der digitale Laserdetektor ist Laserzubehör für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Anbaugerät und dem Laser kommen.
Wenn unerfahrene Personen diesen Laser
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Siehe auch die Anleitung
der Maschine, mit der dieses
Vorsatzgerät eingesetzt wird.
Batterien (Abb. 1)
Der digitale Laserdetektor wird von einer 9-Volt
Batterie gespeist. Zum Einlegen der mitgelieferten
Batterie heben Sie den Batteriefachdeckel (c).
Legen Sie die 9-Volt Batterie in das Fach in der
Richtung, die auf dem eingeprägten Symbol
dargestellt ist.
Bedienelemente des Detektors
(Abb. 1)
Für die genauesten Ergebnisse beginnen Sie die
Arbeit mit dem weiten Einstellung und beenden Sie
sie mit der engen Einstellung.
Magnete
Unter Verwendung der Magnete (h) kann der
Detektor bei Montage einer hängenden Decke direkt
an den Metallstreben angebracht werden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
•B
eachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Entfernen und vernichten Sie
vor dem ersten Gebrauch das
Schutzklebeband von den Schirmen.
Bedienung des Detektors (Abb. 1)
1.Stellen Sie den Laser auf und richten Sie ihn
aus.
Der Detektor wird über die Einschalttaste (e) und die
Lautstärketaste (f) bedient.
2.Schalten Sie den Detektor ein, indem Sie die
Einschalttaste (e) drücken.
Wenn die Einschalttaste einmal gedrückt wird, ist
der Detektor eingeschaltet. Oben im Sensor-Fenster
wird das EIN-Symbol und das Lautstärke-Symbol
angezeigt.
3.Positionieren Sie den Detektor so, dass
das Sensor Fenster (i) dem Laserstrahl
gegenüberliegt. Bewegen Sie den Detektor
im ungefähren Bereich des Strahls nach oben
oder unten, bis Sie den Detektor zentriert
haben. Für Informationen über die Anzeiger im
Display-Fenster und für das akustische Signal
beziehen sich auf die Tabelle mit dem Titel
Anzeiger.
Der Detektor bietet zwei Genauigkeitseinstellungen,
weit und eng. In der weiten Einstellung bietet der
Detektor eine größere Toleranz um anzugeben, dass
er „bodengleich“ ist. In der engen Einstellung ist
diese Toleranz geringer, um die „Bodengleichheit“
genauer anzugeben.
Etwas über
bodengleich
Bodengleich
Etwas unter
bodengleich
Unter
bodengleich
schneller
Alarmton
Dauerton
langsamer
Alarmton
langsamer
Alarmton
hörbare Signale
Genauigkeit
Display-Symbole
Der Detektor schaltet sich im engen
Genauigkeitsbereich ein (Symbol erscheint in
der linken unteren Ecke). Drücken Sie die Taste
für die Genauigkeit (g) einmal, um auf die weite
Genauigkeitseinstellung zu wechseln (Symbol
erscheint nun in der unteren rechten Ecke).
Über
bodengleich
ANZEIGER
Zum Ausschalten des akustischen Signals drücken
Sie die Taste erneut, daraufhin verschwindet das
Lautstärke-Symbol.
schneller
Alarmton
Der DeWALT Digitale Laserdetektor verfügt auch
über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn
ein Laserstrahl nicht das Strahlerkennungsfenster
trifft oder wenn keine Tasten gedrückt werden,
wird der Detektor nach ca. 5 Minuten automatisch
ausgeschaltet.
9
DEUTSCH
4.Verwenden Sie die Markierungskerben (d),
um die Position des Laserstrahls genau zu
markieren.
• Der beste Aufbewahrungsort ist kühl und
trocken—ohne direkte Sonneneinstrahlung und
übermäßige Wärme oder Kälte.
Befestigung auf einer Messlatte
(Abb. 1, 2)
Fehlerbehebung am Detektor
1.Zur Sicherung des Detektors an einer Messlatte
befestigen Sie zuerst den Detektor an der
Klammer, indem Sie den Riegel der Klammer
hereindrücken (j). Schieben Sie die Schienen (k)
auf die Klammer um die Schiene (l) am Detektor,
bis der Riegel (m) an der Klammer in die
Öffnung für den Riegel (n) am Detektor springt.
• Drücken Sie die Einschalttaste und lassen Sie
sie wieder los.
2.Öffnen Sie die Spannbacken durch Drehen des
Knopfes (o) entgegen dem Uhrzeigersinn.
• Tauschen Sie die 9-Volt-Batterie aus. Schalten
Sie das Gerät ein.
3.Positionieren Sie den Detektor in der
benötigten Höhe und drehen Sie den Knopf im
Uhrzeigersinn, um die Klammer auf der Latte zu
sichern.
• Wenn sich der Detektor immer noch nicht
einschalten lässt, bringen Sie ihn zu einer
DeWALT Kundendienststelle.
4.Zur Anpassung der Höhe lösen Sie etwas die
Klammer, positionieren Sie das Gerät neu und
ziehen Sie die Klammer wieder fest.
WARTUNG
Ihre Zusatzeinrichtung wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier B
­ etrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Wartung des Detektors
Außer den Batterien gibt es im Digitalen
Laserdetektor keine Teile, die vom Benutzer gewartet
werden können. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Das
nicht autorisierte Zerlegen des Lasers führt zur
Nichtigkeit aller Produktgarantien.
Reinigung und Aufbewahrung des
Detektors
• Schmutz und Fett können mit einem Tuch
oder einer weichen, nicht-metallischen Bürste
vom Äußeren des Detektors entfernt werden.
• Der DeWALT digitale Laserdetektor ist
regenbeständig, darf jedoch nicht in Wasser
getaucht werden. Schütten Sie kein Wasser auf
das Gerät und tauchen Sie es nicht in Wasser
ein.
DER DETEKTOR LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN
• Überprüfen Sie, ob Batterien vorhanden und
ob sie richtig herum eingelegt sind.
• Wenn der Detektor sehr kalt ist, lassen Sie ihn
sich in einem geheizten Bereich akklimatisieren.
DER LAUTSPRECHER DES DETEKTORS GIBT KEINE
TÖNE AUS
• Stellen Sie sicher, dass der Detektor
eingeschaltet ist.
• Drücken Sie die Lautstärke-Taste. Sie wechselt
zwischen ein und aus.
• Stellen Sie sicher, dass der Laser eingeschaltet
ist und dass er einen Laserstrahl ausgibt.
• Wenn der Detektor immer noch keine Töne
ausgibt, bringen Sie ihn zu einer DeWALT
Kundendienststelle.
DER DETEKTOR REAGIERT NICHT AUF DEN STRAHL
ANDERER LASERGERÄTE
• Der DeWALT Digitale Laserdetektor wurde
ausschließlich für die Arbeit mit den Linienlasern
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G
(Line) sowie bestimmten anderen kompatiblen
Geräten entwickelt.
DER DETEKTOR GIBT EINEN TON AUS, ABER DAS
LDC-DISPLAY-FENSTER FUNKTIONIERT NICHT
• Wenn der Detektor sehr kalt ist, lassen Sie ihn
sich in einem geheizten Bereich akklimatisieren.
• Wenn das LCD-Display-Fenster immer noch
nicht funktioniert, bringen Sie den Detektor zu
einer DeWALT Kundendienststelle.
DURCH HELLES LICHT, DAS AUF DEN DETEKTOR SCHEINT,
WIRD EIN STÄNDIGES „BODENGLEICH“-SIGNAL ERZEUGT
• Bei sehr intensivem Umgebungslicht kann es
möglich sein, dass der Detektor das Niveau
falsch anzeigt.
10
DEUTSCH
• Stellen Sie den Detektor an einer Stelle ohne
intensiven Lichteinfall auf oder decken Sie das
Sensor-Fenster (i) ab, um den normalen Betrieb
wieder aufzunehmen.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DeWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Akkus
Denken Sie bei der Entsorgung von Batterien an
den Umweltschutz. Wenden Sie sich zwecks einer
umweltfreundlichen Entsorgung an dielokalen
Behörden.
11
DEUTSCH
GARANTIE
DeWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DeWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DeWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DeWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DeWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DeWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
12
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DeWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DeWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DeWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DeWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
E NG L I S H
DIGITAL LASER DETECTOR
DE0892/DE0892G
Congratulations!
SAFETY INSTRUCTIONS
You have chosen a DeWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional users.
Technical Data
DE0892/DE0892G
Type1
Voltage
V9
Battery size
6LR61
Operating range (radius)
m
50
Weight
g380
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
Always observe the safety regulations applicable in
your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the
attachment. Also refer to the manual of any power
tool that will be used with this attachment.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
General
1.Keep work area clean.
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2.Keep children away.
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required
for inexperienced users.
3.Use appropriate tool.
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended.
WARNING: The use of any accessory
or attachment or performance of any
operation with this tool, other than those
recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
4.The laser detector may not function properly in
the presence of some high frequency fields.
Important Safety Instructions
for Batteries
WARNING: Batteries can explode, or
leak, and can cause injury or fire. To
reduce this risk:
• Carefully follow all instructions and
warnings on the battery label and
package.
13
E N GLI SH
•Always insert batteries correctly with
regard to polarity (+ and –), marked
on the battery and the equipment.
l.
Rail
m.Latch
n.Latch hole
• Do not short battery terminals.
• Do not charge batteries.
•Do not mix old and new batteries.
Replace all of them at the same time
with new batteries of the same brand
and type.
•Remove dead batteries immediately
and dispose of per local codes.
• Do not dispose of batteries in fire.
The DeWALT Digital Laser Detector can be used
with or without the detector clamp. When used
with the clamp, the detector can be positioned on a
grade rod, leveling pole, stud or post.
•Keep batteries out of reach of
children.
INTENDED USE
•Remove batteries if the device will
not be used for several months.
Package Contents
The package contains:
1 Digital laser detector
1Clamp
1Battery
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify this
attachment or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a.LCD display window
o.Clamp knob
The detector gives both visual signals through the
LCD display window (a) and audio signals through
the speaker (b) to indicate the location of the laser
beam.
The DeWALT Digital Laser Detector helps in locating
a laser beam emitted by the laser in bright light
conditions or over long distances. The detector can
be used in both indoor and outdoor situations where
it is difficult to see the laser beam.
The detector is designed exclusively for use with
the DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) line
laser and other compatible DEWALT line lasers. It is
not for use with rotating lasers.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The digital laser detector is a professional laser
accessory.
DO NOT let children come into contact with the
attachment and laser. Supervision is required when
inexperienced operators use this laser.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Refer to the manual of the
tool to be used with this attachment.
b.Speaker
Batteries (fig. 1)
c.Battery compartment cover
The digital laser detector is powered by a 9-volt
battery. To install the battery provided, lift up on the
battery compartment cover (c). Place the 9-volt
battery in the compartment, aligning the battery as
shown on the embossed icon.
d.Marking notches
e.Power button
f.Volume button
g.Accuracy button
h.Magnets
i.
Sensor window
j.
Clamp latch
k.Tracks
14
Detector Controls (fig. 1)
The detector is controlled by the power button (e)
and the volume button (f).
When the power button is pushed once, the
detector is turned on. The top of the sensor window
shows the ON icon and the volume icon.
E NG L I S H
The DeWALT Digital Laser Detector also has an
auto shut-off feature. If a laser beam does not strike
the beam detection window, or if no buttons are
pressed, the detector will shut itself off in about
5 minutes.
audible
signals
The detector powers up in the narrow accuracy
setting (icon appears in the lower left corner). Press
the accuracy button (g) once to change to wide
accuracy setting (icon now appears in the lower right
corner).
Above
Grade
Slightly
Above
Grade
On
Grade
Slightly
Below
Grade
Below
Grade
fast
beep
fast
beep
steady
tone
slow
beep
slow
beep
display
icons
To turn off the audible signal push the button again;
the volume icon will disappear.
INDICATORS
Accuracy
The detector provides two accuracy settings,
wide and narrow. In the wide setting, the detector
provides a larger tolerance for indicating that the
detector is “on grade”. In the narrow setting, this
tolerance is reduced for more accurate indication of
“on grade”.
For the most accurate results, start the work using
the wide setting and finish in the narrow setting.
Magnets
The magnets (h) allow the detector to be mounted
to the metal tracks during the installation of a
suspended ceiling.
OPERATION
Instructions for Use
4.Use the marking notches (d) to accurately mark
the position of the laser beam.
Mounting on a Grade Rod (fig. 1, 2)
1.To secure your detector to a grade rod, first
attach the detector to the clamp by pushing in
on the clamp latch (j). Slide the tracks (k) on the
clamp around the rail (l) on the detector until the
latch (m) on the clamp pops into the latch hole
(n) on the detector.
2.Open the jaws of the clamp by turning the
clamp knob (o) counterclockwise.
3.Position the detector at the height needed and
turn the clamp knob clockwise to secure the
clamp on the rod.
WARNING:
4.To make adjustments in height, slightly loosen
the clamp, reposition and retighten.
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
MAINTENANCE
• Before first use, remove and discard
the protective tape from the screens.
Detector Operation (fig. 1)
1.Set up and position the laser.
2.Turn the detector on by pressing the power
button (e).
3.Position the detector so that the sensor
window (i) is facing the laser beam. Move the
detector up or down within the approximate
area of the beam, until you have centred the
detector. For information about the display
window indicators and the audible signal
indicators, refer to the table titled Indicators.
Your attachment has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Detector Service
Except for batteries, there are no user serviceable
parts in the Digital Laser Detector. Do not
disassemble the unit. Unauthorised tampering with
the laser detector will void all warranties.
Detector Cleaning and Storage
• Dirt and grease may be removed from the
exterior of the detector using a cloth or soft,
non-metallic brush.
15
E N GLI SH
• The DEWALT digital laser detector is rain
resistant but not immersible. Do not pour water
on the unit or submerge it under water.
•Reposition the detector out of the intense
light or shade the sensor window (i) to resume
normal operation.
• The best storage place is one that is cool and
dry—away from direct sunlight and excess heat
or cold.
Protecting the Environment
Detector Troubleshooting
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
THE DETECTOR WILL NOT TURN ON
• Press and release the power button.
• Check to see that the battery is in place and
in the proper position.
• If the detector is very cold, allow it to warm up
in a heated area.
• Replace the 9-volt battery. Turn the unit on.
• If the detector still does not turn on, take the
detector to a DeWALT service centre.
THE DETECTOR’S SPEAKER MAKES NO SOUND
• Ensure that the detector is on.
• Press the volume button. It will toggle on and
off.
• Ensure that the laser is turned on and that it is
emitting a laser beam.
• If the detector is still not making any sound,
take it to a DEWALT service centre.
THE DETECTOR DOES NOT RESPOND TO THE BEAM FROM
ANOTHER LASER UNIT
• The DeWALT Digital Laser Detector has been
designed to work only with the DW088,
DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
and certain other compatible line lasers.
THE DETECTOR GIVES OFF A TONE BUT THE LCD DISPLAY
WINDOW DOES NOT FUNCTION
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
• If the detector is very cold, allow it to warm up
in a heated area.
• If the LCD display window is still not functioning,
take the detector to a DeWALT service centre.
BRIGHT LIGHT SHINING ON DETECTOR CAUSES
CONTINUOUS “ON-GRADE” SIGNAL
•In the presence of very intense ambient
light, the detector may give a false or erratic
indication of level.
16
Batteries
E NG L I S H
When disposing batteries, think of the protection of
the environment. Check with your local authorities
for an environmentally safe way of battery disposal.
GUARANTEE
DeWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DeWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DeWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DeWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DeWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DeWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DeWALT repair agent in the
DeWALT catalogue or contact your DeWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DeWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
17
ESPAÑOL
DETECTOR DE LÁSER DIGITAL
DE0892/DE0892G
¡Enhorabuena!
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Usted ha optado por un producto de DeWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido a DeWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Datos técnicos
DE0892/DE0892G
Tipo1
Voltaje
V9
Tamaño de batería
6LR61
Régimen de funcionamiento (radio)
m
50
Peso
g380
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas
de seguridad en vigor en su país, a fin de reducir
el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y de
incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta. Además, consulte el manual de
instrucciones de la máquina que se utilizará con este
accesorio acoplable.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
18
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
Generalidades
1.Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2. Mantenga alejados a los niños.
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. El uso
de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
3.Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso
está destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de
baja potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
ADVERTENCIA: El uso de accesorios
o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a
lesiones de personas.
4.Es posible que el detector láser no funcione
adecuadamente en presencia de algunos
campos de alta frecuencia.
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para las pilas
ADVERTENCIA: Las pilas pueden
explotar, tener fugas y causar
lesiones o un incendio. Para reducir el
riesgo:
•Siga atentamente todas las
instrucciones y advertencias de la
etiqueta y el paquete delas pilas.
•Introduzca siempre las pilas
correctamente en cuanto a la polaridad
(+ y –), marcada en la pila y en el
equipo.
•No provoque un cortocircuito en los
terminales de la pila.
•No cargue las pilas.
•No mezcle pilas nuevas y viejas.
Cámbielas todas a la vez por pilas
nuevas de la misma marca y tipo.
•Saque inmediatamente las pilas
gastadas y deséchelas según los
códigos locales.
•No deseche las pilas en un fuego.
•Mantenga las pilas fuera del alcance
de los niños.
•Saque las pilas si el dispositivo no va a
utilizarse durante varios meses.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Detector de láser digital
1Abrazadera
1Batería
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: No alterne nunca este
complemento ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales
o daños.
a.Ventana de visualización LCD
b.Altavoz
c.Cubierta del compartimento de batería
d.Muescas de señalización
e.Botón de alimentación
f.Botón de volumen
g.Botón de precisión
h.Imanes
i.Ventana del sensor
j.Pestillo de fijación
k.Pistas
l.Riel
m.Pestillo
n.Orificio del pestillo
o.Perilla de fijación
El detector emite tanto señales visuales mediante
la ventana de visualización LCD (a) como señales
de audio mediante el altavoz (b) para indicar la
ubicación del rayo láser.
El detector láser digital de DeWALT puede utilizarse
con o sin la abrazadera del detector. Cuando
se utiliza con la abrazadera, el detector puede
posicionarse en una varilla gradual, un polo de
levantamiento, barras o soportes.
USO PREVISTO
El detector láser digital de DeWALT facilita la
localización de un rayo láser emitido por el láser
en condiciones de luminosidad alta o con grandes
distancias. El detector puede utilizarse tanto en
situaciones de interior como de exterior, en donde
sea difícil ver el rayo láser.
El detector ha sido diseñado exclusivamente para
un uso con el láser de línea el DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DW088LR/LG;
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) y
otros láseres de línea compatibles de DeWALT. No
se destina a un uso con los láseres giratorios.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
El detector láser digital es un accesorio láser
profesional.
NO PERMITA QUE los niños entren en contacto
con el complemento y el láser. El uso de este
láser por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Además, consulte el
manual de instrucciones de la máquina
19
ESPAÑOL
El detector láser digital se alimenta por una pila de
9 voltios. Para instalar la pila suministrada, levante
la tapa del compartimento de pilas (c). Coloque la
pila de 9 voltios en el compartimento, alineando la
pila tal y como se muestra en el icono integrado.
Mandos del detector (fig. 1)
El detector está dirigido por el botón de alimentación
(e) y el botón de volumen (f).
Cuando se pulsa una vez el botón de alimentación,
el detector se enciende. La parte superior
de la ventana del sensor muestra el icono de
ENCENDIDO y el icono del volumen.
El detector láser digital de DeWALT también tiene
una función de apagado automático. Si un haz
láser no alcanza la ventana de detección o si no se
pulsan los botones, el detector se apagará por sí
mismo al cabo de 5 minutos.
Para apagar la señal sonora, pulse de nuevo el
botón; el icono del volumen desaparecerá.
El detector se activa en la configuración de precisión
estrecha (el icono aparece en la esquina inferior
izquierda). Pulse el botón de precisión (g) una
vez para cambiar a la configuración de precisión
amplia (el icono aparece ahora en la esquina inferior
derecha).
Precisión
•R
espete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Antes de usarlo por primera vez, retire
y deseche la cinta de protección de
las pantallas.
Funcionamiento del detector (fig. 1)
1.Instale y posicione el láser.
2.Encienda el detector pulsando el botón de
encendido (e).
3.Coloque el detector de forma que la ventana
del sensor (i) esté frente al haz láser. Mueva el
detector hacia arriba o hacia abajo en la zona
aproximada del haz, hasta que haya centrado
el detector. Para más información acerca de
los indicadores de la ventana de visualización
y los indicadores de las señales sonoras,
véase el cuadro llamado Indicadores.
INDICADORES
Por
Ligeramente
Ligeramente
Por
encima por encima
por debajo debajo
del nivel
del nivel
En nivel
del nivel
del nivel
señales sonoras
Pilas (fig. 1)
pitido
rápido
pitido
rápido
tono
fijo
pitido
lento
pitido
lento
iconos de visualización
que se utilizará con este accesorio
acoplable.
El detector ofrece dos parámetros de precisión, la
amplia y la estrecha. En la configuración amplia, el
detector ofrece una mayor tolerancia para indicar
que el detector está “en grado”. En la configuración
estrecha, esta tolerancia se reduce para una
indicación más precisa del “grado”.
4.Utilice las muescas de marcado (d) para marcar
precisamente la posición del haz láser.
Para lograr resultados más precisos, inicie el trabajo
utilizando la configuración amplia y termine en la
configuración estrecha.
Montaje en una varilla de grado
(fig. 1, 2)
Imanes
1.Para fijar su detector en una varilla de grado,
una primeramente el detector a la abrazadera
empujando la pestaña de la abrazadera (j).
Deslice las pistas (k) sobre la abrazadera
alrededor del riel (l) del detector hasta que la
pestaña (m) en la abrazadera se coloque en el
orificio de la pestaña (n) del detector.
Los imanes (h) permiten que el detector se monte
en los soportes metálicos durante la instalación de
un techo suspendido.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
20
ADVERTENCIA:
2.Abra las mordazas de la abrazadera girando el
botón de sujeción (o) en sentido contrario al de
las agujas del reloj.
ESPAÑOL
3.Coloque el detector en la altura necesaria y gire
la rueda de fijación en sentido de las agujas del
reloj para fijar la abrazadera sobre la varilla.
4.Para realizar ajustes en la altura, afloje
ligeramente la abrazadera, reposicione y
reapriete.
MANTENIMIENTO
Su acoplamiento ha sido diseñado para que funcione
durante un largo período de tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
contínuo depende de unos cuidados apropiados de
la herramienta y de una limpieza regular.
Reparación del detector
Salvo para las pilas, no hay piezas reparables por el
usuario en el detector láser digital. No desmonte la
unidad. La modificación no autorizada del detector
de láser anulará todas las garantías.
Limpieza y almacenamiento del
detector
• Podrá retirar la grasa y la suciedad del exterior
del detector utilizando un paño o un cepillo
suave no metálico.
• El detector láser digital de DeWALT es resistente
a la lluvia pero no puede sumergirse. No
difunda agua sobre la unidad ni la sumerja bajo
agua.
• El mejor lugar de almacenamiento es aquel que
sea frío y seco, lejos de la luz directa del sol y
de los excesos de frío o de calor.
Resolución de problemas del
detector
EL DETECTOR NO SE ENCIENDE
• Pulse y suelte el botón de alimentación.
• Compruebe que la pila está en su lugar y con
una posición adecuada.
• Si el detector está muy frío, deje que se caliente
en una zona calentada.
• Cambie la pila de 9 voltios. Encienda la unidad.
• Si el detector sigue sin encenderse, lleve el
detector a un centro de reparación de DeWALT.
EL ALTAVOZ DEL DETECTOR NO SUENA
• Compruebe que el detector está encendido.
• Pulse el botón de volumen. Cambiará entre
encendido y apagado.
• Compruebe que el láser está encendido y que
está emitiendo un rayo láser.
• Si el detector sigue sin emitir ningún sonido,
llévelo a un centro de reparación de DeWALT.
EL DETECTOR NO RESPONDE AL RAYO DE OTRA UNIDAD
LÁSER
• El Detector Láser Digital de DeWALT ha sido
diseñado para funcionar exclusivamente con el
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
y otros láseres lineales compatibles.
EL DETECTOR EMITE UNA TONALIDAD PERO LA VENTANA
DE LA PANTALLA LCD NO FUNCIONA
• Si el detector está muy frío, deje que se caliente
en una zona calentada.
• Si la ventana de la pantalla LCD sigue sin
funcionar, lleve el detector a un centro de
reparación de DeWALT.
EL BRILLO DE LA LUZ EN EL DETECTOR PROVOCA UNA
SEÑAL “EN GRADO” CONTINUA
• En presencia de mucha luz ambiental, el
detector puede dar una indicación falsa o
errónea del nivel.
• Coloque el detector fuera de la luz intensa u
oculte la ventana del sensor (i) para recuperar
un funcionamiento normal.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
21
ESPAÑOL
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Pilas
Cuando se deshaga de las pilas, piense en la
protección del medioambiente. Acuda a sus
autoridades locales para conocer el modo de
deshacerse de sus pilas con toda seguridad para el
medioambiente.
22
ESPAÑOL
GARANTÍA
DeWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DeWALT en el catálogo de
DeWALT o póngase en contacto con su
oficina de DeWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DeWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DeWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DeWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DeWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DeWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
23
FRANÇAIS
DÉTECTEUR LASER NUMÉRIQUE
DE0892/DE0892G
Félicitations !
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Vous avez choisi un produit DeWALT. Depuis de
nombreuses années, DeWALT produit des outils
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
DE0892DE0892G
Type
1
Tension
V
9
Taille des piles
6LR61
Autonomie (rayon)
m
50
Poids
g
380
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
24
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de
blessure et d’incendie lors de l’utilisation d’outils
électriques, observer les consignes de sécurité en
vigueur dans votre pays.
Lise et observez rigoureusement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Consultez également le manuel d’instructions
de chaque outil électrique que vous utilisez en
combinaison avec cet outil.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Généralités
1.Conserver votre aire de travail propre et
bien rangée.
Le désordre augmente les risques d’accident.
2. Tenir les enfants éloignés.
Assurez-vous que les enfant restent bien hors
de portée de l’outil et du câble de rallonge.
Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
3.Utiliser l’outil adéquat.
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils
ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser
des outils à des fins et pour des travaux pour
lesquels ils n’ont pas été conçus.
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
4.Le détecteur laser peut ne pas fonctionner
correctement en présence de certains champs
de fréquence élevés.
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes
relatives aux piles
AVERTISSEMENT : les piles
peuvent exploser ou fuir et causer
des dommages corporels ou un
incendie. Pour réduire ces risques :
•Suivre soigneusement toute
instruction ou tout avertissement
inclus sur l’étiquette ou l’emballage
des piles.
•Lors de l’installation des piles,
toujours respecter la polarité (+ et –)
inscrite sur les piles et l’appareil.
a.Fenêtre de l’écran LCD
b.Haut-parleur
c.Couvercle du logement de la batterie
d.Encoches de repère
e.Bouton d’alimentation
f.Bouton de volume
g.Bouton de précision
h.Aimants
i.Fenêtre du capteur
j.Verrou de fixation
k.Glissières
•Ne pas court-circuiter les bornes.
l.Rail
•Ne pas recharger les piles.
m.Verrou
•Ne pas mélanger des piles neuves
avec des piles usagées. Les
remplacer toutes en même temps par
des piles neuves de la même marque
et du même type.
n.Trou du verrou
•Retirer toute pile usagée
immédiatement et s’en défaire
conformément à la réglementation
locale.
•Ne pas jeter de pile au feu.
•Conserver les piles hors de la portée
des enfants.
•Retirer les piles lorsque l’appareil n’est
pas utilisé pendant plusieurs mois.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Détecteur laser numérique
1 Point de fixation
1Pile
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
cet accessoire ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou
des blessures peuvent se produire.
o.Bouton de fixation
Le détecteur fournit des signaux visuels sur
la fenêtre de l’écran LCD (a) et des signaux
sonores grâce au haut-parleur (b) pour indiquer
l’emplacement du faisceau laser.
Le détecteur de laser numérique DeWALT peut être
utilisé avec ou sans la pince du détecteur. Lorsqu’il
est utilisé avec la pince, le détecteur peut être
positionné sur une tige graduée, un poteau de mise
de niveau, un montant ou un pilier.
UTILISATION PRÉVUE
Le détecteur de laser numérique DeWALT favorise le
repérage d’un faisceau émis par le laser lorsque la
luminosité est élevée ou sur de longues distances.
Le détecteur peut être utilisé à l’intérieur comme
à l’extérieur lorsqu’il est difficile de voir le faisceau
laser.
Le détecteur est exclusivement conçu pour
l’utilisation avec le laser linéaire DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DW088LR/LG;
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) et
les autres lasers linéaires compatibles DeWALT. Il ne
doit pas être utilisé avec les lasers rotatifs.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Le détecteur laser numérique est un accessoire laser
professionnel.
NE PAS laisser les enfants toucher l’accessoire et le
laser. Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : consultez
également le manuel d’instructions de
25
FRANÇAIS
Lorsque le bouton d’alimentation est enfoncé une
fois, le détecteur se met en marche. Le haut de la
fenêtre de détection indique l’icône ON (marche) et
l’icône du volume.
Le détecteur de laser numérique DeWALT possède
également une fonction d’arrêt automatique. Si
aucun faisceau laser ne passe dans la fenêtre de
détection de faisceau ou si aucun bouton n’est
enfoncé, le détecteur s’arrête automatiquement au
bout de 5 minutes environ.
Utilisation du détecteur (fig. 1)
1.Configurer et positionner le laser.
2.Mettre le détecteur en marche en appuyant sur
le bouton d’alimentation (e).
3.Positionner le détecteur de sorte que la
fenêtre de détection (i) soit face au faisceau
du laser. Déplacer le détecteur vers le haut
ou le bas dans la zone approximative du
faisceau jusqu’à avoir centré le détecteur.
Pour plus d’informations sur les indicateurs
de la fenêtre d’affichage et sur les indicateurs
du signal sonore, consulter le tableau intitulé
Indicateurs.
INDICATEURS
Précision
Le détecteur offre deux réglages de précision,
étroite et large. Avec le réglage large, le détecteur
offre une plus grande tolérance pour indiquer qu’il
est « aligné ». Avec le réglage étroit, cette tolérance
est réduite pour une indication plus précise de
l’alignement.
Pour obtenir des résultats plus précis, commencer le
travail en utilisant le réglage large et terminer avec le
réglage étroit.
Aimants
Les aimants (h) permettent de monter le détecteur
sur des rails métalliques durant l’installation d’un
plafond suspendu.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
26
AVERTISSEMENT :
bip
rapide
bip
rapide
son
continu
bip lent
bip lent
icônes affichées
Le détecteur se met en marche avec le réglage de
précision étroite (l’icône s’affiche en bas à gauche).
Appuyer une fois sur le bouton de précision (g) pour
passer à la précision large (l’icône s’affiche alors en
bas à droite).
signaux sonores
Pour désactiver le signal sonore, appuyer à nouveau
sur le bouton ; l’icône du volume disparaît alors.
Audessous de
l’alignement
Le détecteur est commandé par le bouton
d’alimentation (e) et le bouton de volume (f).
• avant la première utilisation, enlevez
et jetez la bande de protection des
écrans.
Légèrement
audessous de
l’alignement
Commandes du détecteur (fig. 1)
Aligné
Le détecteur de laser numérique est alimenté par
une pile de 9 volts. Pour installer la pile fournie,
soulever le couvercle du logement de pile (c).
Placer la pile de 9 volts dans le logement en
alignant la pile comme illustré sur l’icône gravée.
• respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
Légèrement
au-dessus de
l’alignement
Piles (fig. 1)
Au-dessus de
l’alignement
l’outil électrique que vous utilisez en
combinaison avec cet outil.
4.Utiliser les encoches de repérage (d) pour
repérer précisément la position du faisceau
laser.
Montage sur une tige graduée
(fig. 1, 2)
1.Pour fixer votre détecteur sur une tige graduée,
fixer d’abord le détecteur à la pince en le
poussant sur le verrou de la pince (j). Faire
coulisser les rails (k) sur la pince autour du rail (l)
sur le détecteur jusqu’à ce que le verrou (m) sur
la pince s’enclenche dans le trou de blocage (n)
sur le détecteur.
FRANÇAIS
2.Ouvrir les mâchoires de la pince en tournant le
bouton de la pince (o) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
3.Positionner le détecteur à la hauteur désirée et
tourner le bouton de la pince dans le sens des
aiguilles d’une montre pour fixer la pince sur la
tige.
4.Pour effectuer des ajustements en hauteur,
desserrer légèrement la pince, repositionner et
resserrer.
MAINTENANCE
Votre accessoire a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Révision du détecteur
• Appuyer sur le bouton de volume. Il sert pour
l’activation et la désactivation.
• S’assurer que le laser est allumé et qu’il émet
un faisceau laser.
• Si le détecteur n’émet toujours aucun son,
porter le détecteur dans un centre de service
DeWALT.
LE DÉTECTEUR NE RÉPOND PAS AU FAISCEAU D’UN
AUTRE APPAREIL LASER
• Le détecteur laser numérique DeWALT a été
conçu pour fonctionner uniquement avec les
modèles DW088, DW089, DW0811, DW0822,
DW0851 DW088LR/LG; DW089LR/LG;
DW0811LR/LG (Line) et certains autres lasers
linéaires compatibles.
LE DÉTECTEUR ÉMET UN SON, MAIS LA FENÊTRE DE
L’ÉCRAN LCD NE FONCTIONNE PAS
À l’exception des piles, aucune pièce ne peut être
réparée par l’utilisateur dans le détecteur de laser
numérique. Ne pas démonter l’appareil. Toute
altération non autorisée du détecteur laser annulera
toutes les garanties.
• Si le détecteur est très froid, laissez-le chauffer
dans une zone chauffée.
Nettoyage et rangement du détecteur
LA FORTE LUMINOSITÉ SUR LE DÉTECTEUR PROVOQUE UN
SIGNAL CONTINU D’ALIGNEMENT
• La saleté et la graisse peuvent être éliminées
de l’extérieur du détecteur avec un chiffon ou
une brosse souple non métallique.
• En présence d’une lumière ambiante très
intense, le détecteur peut fournir une indication
de niveau erronée ou irrégulière.
• Le détecteur de laser numérique DeWALT
est résistant à la pluie, mais ne doit pas être
immergé. Ne pas verser d’eau sur l’appareil, ni
le plonger dans l’eau.
• Repositionner le détecteur hors de la lumière
intense ou protéger la fenêtre de détection (i)
pour rétablir le fonctionnement normal.
• Le meilleur endroit pour le rangement est un lieu
frais et sec, à l’abri des rayons du soleil et du
chaud ou du froid excessifs.
• Si la fenêtre de l’écran LCD ne fonctionne
toujours pas, porter le détecteur dans un centre
de service DeWALT.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
Dépannage du détecteur
LE DÉTECTEUR NE S’ALLUME PAS
• Appuyer et relâcher le bouton d’alimentation.
• Contrôler que la pile est en place et bien
positionnée.
• Si le détecteur est très froid, laissez-le chauffer
dans une zone chauffée.
• Remplacer la pile de 9 volts. Allumer l’appareil.
• Si le détecteur ne s’allume toujours pas, porter
le détecteur dans un centre de service DeWALT.
LE HAUT-PARLEUR DU DÉTECTEUR N’ÉMET AUCUN SON
• S’assurer que le détecteur est allumé.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
27
FRANÇAIS
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Piles
Lors de la mise au rebut des piles, penser à la
protection de l’environnement. Consulter les
autorités locales pour connaître les mesures de mise
au rebut sûres pour les piles.
28
FRANÇAIS
GARANTIE
DeWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DeWALT le plus proche dans le
catalogue DeWALT ou contactez le service
clientèle DeWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DeWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DeWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DeWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DeWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DeWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DeWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
29
ITALIANO
RILEVATORE LASER DIGITALE
DE0892/DE0892G
Congratulazioni!
NORME GENERALI DI SICUREZZA
Siete entrati in possesso di un prodotto DeWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DeWALT uno degli
strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
DE0892/DE0892G
Tipo1
Tensione
V9
Dimensione delle batterie
6LR61
Raggio di azione
m
50
Peso
g380
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
30
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
Seguire sempre le norme di sicurezza locali per
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e lesioni
personali.
Prima di adoperare l’accessorio, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente manuale.
Fare anche riferimento al manuale di istruzioni degli
eventuali elettroutensili utilizzati con il presente
attrezzo.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Informazioni generali
1.Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono essere causa d’incidenti.
2. Tenere i bambini lontani dall’area di
lavoro.
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
3.Usare l’utensile adatto.
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
AVVERTENZA: L’uso di accessori
o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi
da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di
infortuni.
4.Il rilevatore laser potrebbe non funzionare
correttamente in presenza di alcuni campi ad
alta frequenza.
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti
per le batterie
AVVERTENZA: le batterie possono
esplodere o perdere l’elettrolito e
possono causare lesioni o incendi.
Per ridurre tale rischio:
a.Finestra del display LCD
b.Altoparlante
c.Coperchio del vano batterie
d.Tacche di contrassegno
e.Pulsante di accensione
f.Pulsante volume
•Seguire scrupolosamente tutte le
istruzioni e le avvertenze sull’etichetta
delle batterie e sulla confezione.
•Inserire sempre le batterie
nell’apparato rispettando la corretta
polarità (+ e –) indicata sulla batteria e
sull’apparato.
i.Finestra sensore
•Non porre i terminali delle batterie in
cortocircuito.
l.Guida
•Non tentare di caricare la batterie.
n.Foro chiusura a scatto
•Non mettere assieme batterie vecchie
e nuove. Sostituirle sempre le batterie
vecchie tutte assieme, inserendo
nell’apparato batterie nuove della
stessa marca e tipo.
o.Manopola di serraggio
•Rimuovere immediatamente le
batterie esauste e smaltirle nei modi
previsti dalle leggi locali.
•Non gettare le batterie nel fuoco.
•Tenere le batterie lontane dalla
portata dei bambini.
Il Rilevatore Laser Digitale DEWALT può essere
utilizzato con o senza il morsetto del rilevatore.
Quando è utilizzato con il morsetto, il rilevatore può
essere posizionato su un’asta graduata, un’asta di
livellamento, perno o colonna.
•Rimuovere le batterie, se si prevede
di non utilizzare l’apparato per diversi
mesi.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Rilevatore laser digitale
1Fermo
1Batteria
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’accessorio o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
g.Pulsante precisione
h.Magneti
j.Fermo chiusura a scatto
k.Binari
m.Chiusura a scatto
Il rilevatore fornisce sia segnali visivi attraverso
la finestra del display LCD (a) che segnali audio
attraverso l’altoparlante (b) per indicare la posizione
del fascio laser.
UTILIZZO PREVISTO
Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT aiuta ad
identificare un fascio laser emesso dal laser in
condizioni di luminosità intensa e su lunghe distanze.
Il rilevatore può essere utilizzato sia al chiuso che
all’aperto, in situazioni dove è difficile vedere il fascio
laser.
Il rilevatore è progettato esclusivamente per l’uso
con il laser DW088, DW089, DW0811, DW0822,
DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G
(Line) e con altri laser DeWALT compatibili. Non è
previsto per l’uso con laser rotanti.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Il rilevatore laser digitale è un accessorio laser
professionale.
NON consentire ai bambini di entrare in contatto
con l’accessorio e il laser. L’uso di questo laser
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
31
ITALIANO
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
Quando il pulsante di accensione viene premuto una
volta, il rilevatore si accende. La parte superiore della
finestra del sensore mostra l’icona ON e l’icona del
volume.
Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT è anche munito
di una funzione di spegnimento automatico. Se un
fascio laser non va a colpire la finestra di rilevazione
del fascio, o se non viene premuto alcun pulsante, il
rilevatore si spegne in circa 5 minuti.
• prima di utilizzarlo per la prima volta,
asportare e buttare il nastro protettivo
che copre gli schermi.
Funzionamento del rilevatore (fig. 1)
1.Configurare e posizionare il laser.
2.Accendere il rilevatore premendo il pulsante di
accensione (e).
3.Posizionare il rilevatore in modo che la finestra
del sensore (i) sia rivolta verso il fascio laser.
Spostare il rilevatore in su o in giù entro l’area
approssimativa del fascio, finché non si è
centrato il rilevatore. Per informazioni sugli
indicatori della finestra di visualizzazione e
sugli indicatori del segnale acustico, fare
riferimento alla tabella intitolata Indicatori.
INDICATORI
Precisione
Il rilevatore offre due impostazioni di precisione,
ampia e stretta. Nell’impostazione ampia, il rilevatore
fornisce una tolleranza maggiore per indicare che
il rilevatore è “a livello”. Nell’impostazione stretta,
questa tolleranza viene ridotta per un’indicazione più
accurata di “a livello”.
Per risultati più precisi, iniziare il lavoro utilizzando
l’impostazione ampia e terminare nell’impostazione
stretta.
Magneti
I magneti (h) consentono il montaggio del rilevatore
sulle guide metalliche durante l’installazione di un
soffitto sospeso.
32
segnale segnale
acustico acustico
rapido
rapido
tono
stabile
segnale segnale
acustico acustico
lento
lento
icone di
visualizzazione
Il rilevatore si accende nell’impostazione di
precisione stretta (l’icona compare nell’angolo in
basso a sinistra). Premere il pulsante di precisione (g)
una volta per passare all’impostazione di precisione
ampia (ora l’icona compare nell’angolo in basso a
destra).
segnali
acustici
Per spegnere il segnale acustico, premere
nuovamente il pulsante; l’icona volume scomparirà.
Sotto il livello
Il rilevatore è controllato dal pulsante di accensione
(e) e dal pulsante volume (f).
Leggermente
sotto il livello
Comandi del rilevatore (fig. 1)
•o
sservare sempre le istruzioni di
sicurezza e le normative in vigore.
A livello
Il rilevatore laser digitale è alimentato da una
batteria da 9-volt. Per inserire la batteria in
dotazione, sollevare il coperchio del vano batteria
(c). Posizionare la batteria da 9-volt nel vano,
allineando la batteria come illustrato sull’icona in
rilievo.
AVVERTENZA:
Leggermente
sopra il livello
Batterie (fig. 1)
Sopra il livello
AVVERTENZA: Fare anche
riferimento al manuale di istruzioni
dell’elettroutensile utilizzati con il
presente attrezzo.
4.Utilizzare le due tacche di contrassegno (d) per
contrassegnare in modo preciso la posizione del
fascio laser.
Montaggio su un’asta graduata
(fig. 1, 2)
1.Per fissare il rilevatore a un’asta graduata,
per prima cosa fissare il rilevatore al morsetto
spingendo in dentro sul dispositivo di aggancio
del morsetto (j). Far scorrere le guide (k) sul
morsetto attorno al binario (l) sul rilevatore finché
ITALIANO
il dispositivo di aggancio (m) sul morsetto si
innesta nel foro del dispositivo di aggancio (n)
sul rilevatore.
2.Aprire le ganasce del morsetto ruotando la
manopola di serraggio (o) in senso anti-orario.
3.Posizionare il rilevatore all’altezza necessaria e
ruotare la manopola di serraggio in senso orario
per fissare il morsetto sull’asta.
4.Per effettuare le regolazioni in altezza, allentare
leggermente il morsetto, riposizionare e
riserrare.
MANUTENZIONE
Il dispositivo accessorio è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’utensile e sottoporlo a pulizia periodica.
Manutenzione del rilevatore
Ad eccezione delle batterie, non vi sono parti
riparabili dall’utente nel Rilevatore Laser Digitale. Non
smontare l’unità. Una manomissione non autorizzata
del rilevatore laser annullerà tutte le garanzie.
• Assicurarsi che il laser sia acceso e che emetta
un fascio laser.
• Se il rilevatore non emette ancora alcun
suono, portarlo presso un centro di assistenza
DEWALT.
IL RILEVATORE NON RISPONDE AL FASCIO DA UN’ALTRA
UNITÀ LASER
• Il Rilevatore Laser Digitale DeWALT è stato
progettato per funzionare soltanto con il
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DW088LR/LG; DW089LR/LG; DW0811LR/LG
(Line) e determinati altri laser compatibili.
IL RILEVATORE EMETTE UN TONO LA FINESTRA DEL
DISPLAY LCD NON FUNZIONA
• Se il rilevatore è molto freddo, lasciarlo
riscaldare in un’area riscaldata.
• Se la finestra del display LCD non funziona
ancora, portare il rilevatore presso un centro di
assistenza DeWALT.
LA LUCE LUMINOSA CHE BATTE SUL RILEVATORE
PROVOCA UN SEGNALE “A LIVELLO” CONTINUO
Pulizia e conservazione del rilevatore
• In presenza di una luce ambiente molto intensa,
il rilevatore potrebbe dare un’indicazione del
livello falsa o irregolare.
• È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del rilevatore utilizzando un panno
o una spazzola morbida non metallica.
• Riposizionare il rilevatore lontano dalla luce
intensa o riparare la finestra del sensore (i) per
riprendere il funzionamento normale.
• Il rilevatore laser digitale DeWALT è resistente
alla pioggia ma non immergibile. Non versare
acqua sull’unità e non immergerla nell’acqua.
Rispetto ambientale
• Il luogo di conservazione ideale deve essere
fresco e asciutto, lontano dalla luce solare
diretta e da sbalzi di temperatura eccessivi.
Risoluzione dei guasti del rilevatore
IL RILEVATORE NON SI ACCENDE
• Premere e rilasciare il pulsante di accensione.
• Controllare per verificare che la batteria sia
inserita e nella posizione corretta.
• Se il rilevatore è molto freddo, lasciarlo
riscaldare in un’area riscaldata.
• Sostituire la batteria da 9-volt. Accendere l’unità.
• Se il rilevatore non si accende ancora, portarlo
presso un centro di assistenza DeWALT.
L’ALTOPARLANTE DEL RILEVATORE NON EMETTE ALCUN
SUONO
• Assicurarsi che il rilevatore sia acceso.
• Premere il pulsante volume. Passerà da acceso
a spento.
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
33
ITALIANO
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DeWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Batterie
Durante lo smaltimento delle batterie, pensare alla
protezione dell’ambiente. Verificare i metodi sicuri ed
ecologici per lo smaltimento delle batterie presso le
autorità locali.
34
ITALIANO
GARANZIA
DeWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DeWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DeWALT più vicino nel catalogo
DeWALT o di contattare l’ufficio DeWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DeWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DeWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DeWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DeWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DeWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
35
NEDERLANDS
DIGITALE LASERDETECTOR
DE0892/DE0892G
Hartelijk gefeliciteerd!
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
U heeft gekozen voor een product van
DeWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
productontwikkeling en innovatie maken DeWALT.
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
DE0892/DE0892G
Type1
Spanning
V9
Batterijmaat
6LR61
Bereik (radius)
m
50
Gewicht
g380
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
36
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
Neem altijd de plaatselijke veiligheidsvoorschriften in
acht om de kans op brand, elektrische schokken en
lichamelijk letsel te verkleinen.
Lees deze gehele gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u met het hulpstuk gaat werken.
Zie ook de handleiding van alle andere elektrische
machines die in combinatie met dit hulpstuk worden
gebruikt.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
Algemeen
1.Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2. Houd kinderen uit de buurt.
Laat kinderen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
3.Gebruik de juiste machine.
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van
zware machines. De machine werkt beter en
veiliger indien u deze gebruikt voor het beoogde
doel.
WAARSCHUWING: Gebruik ter
voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires en hulpstukken.
Gebruik de machine uitsluitend voor het
beoogde doel.
4.De Laser-detector zal misschien niet goed
functioneren in aanwezigheid van enkele
hoogfrequente velden.
NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor batterijen
WAARSCHUWING: Batterijen
kunnen exploderen of lekken, en
kunnen letsel of brand veroorzaken.
Om dit risico te verminderen:
d.Markeringsinkepingen
e.Aan/Uit-knop
f.Volumeknop
g.Nauwkeurigheidsknop
h.Magneten
i.Sensorvenster
•Volg alle instructies en
waarschuwingen op het batterijlabel
en de batterij zelf nauwkeurig op.
•Plaats batterijen altijd met de
juiste polariteit (+ en –) zoals staat
aangegeven op de batterij en het
apparaat.
l.Rail
•Sluit batterijen niet kort.
o.Klemknop
•Laad batterijen niet op.
•Gebruik geen oude en nieuwe
batterijen naast elkaar. Vervang ze alle
tegelijkertijd voor nieuwe batterijen
van hetzelfde merk en type.
De detector geeft zowel visuele signalen, door
middel van het LCD scherm (a) als audio signalen,
door middel van de luidspreker, (b) om aan te geven
waar de laserstraal zich bevindt.
•Verwijder lege batterijen onmiddellijk
en bied ze als chemisch afval aan.
•Gooi batterijen niet in het vuur.
•Houd batterijen buiten het bereik van
kinderen.
•Verwijder de batterijen als het
apparaat gedurende meerdere
maanden niet gebruikt gaat worden.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Digitale laserdetector
1Klem
1Batterij
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
j.Klemvergrendeling
k.Sporen
m.Vergrendeling
n.Vergrendelingsgat
De DeWALT Digitale Laser Detector kan gebruikt
worden met of zonder de detector klem. Als de klem
gebruikt wordt kan de detector geplaatst worden op
een meetstok, paal, frame of kozijn.
GEBRUIKSDOEL
De DeWALT Digitale Laser Detector helpt met het
opsporen van een laserstraal uitgestraald door de
laser in fel licht of op een lange afstand. De detector
kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt
worden bij situaties waar het moeilijk is om de
laserstraal te zien.
De detector is exclusief ontworpen voor gebruik met
de DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
kruislijnlaser en andere passende DEWALT lijnlasers.
Niet voor gebruik met draaiende lasers.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
De digitale laser-detector is een professioneel laseraccessoire.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
LAAT KINDEREN NIET in contact komen met het
hulpstuk en de laser. Er is toezicht vereist wanneer
onervaren gebruikers deze laser gebruiken.
Beschrijving (afb. [fig.] 1, 2)
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Breng nooit
wijzigingen aan in dit hulpstuk of een
onderdeel ervan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
a.LCD-displayvenster
b.Luidspreker
c.Klep batterijvak
WAARSCHUWING: Zie ook de
handleiding van het apparaat dat in
combinatie met dit hulpstuk wordt
gebruikt.
Batterijen (afb. 1)
De digitale laser detector wordt aangedreven
door een 9-volt batterij. Om de meegeleverde
37
NEDERLANDS
De detector wordt geregeld door de AAN/UIT-knop
(e) en de volumeknop (f).
Als de AAN/UIT-knop wordt ingedrukt is de
detector ingeschakeld. In de bovenkant van het
sensorscherm verschijnt een AAN icoon en het
volume icoon.
De DeWALT Digitale Laser Detector heeft ook een
automatische uitschakel functie. Als een laser straal
de straaldetector niet raakt, of als er geen knop
ingedrukt wordt, zal de detector zichzelf uitschakelen
na ongeveer 5 minuten.
Druk nogmaals op de knop om het audio signaal uit
te zetten; het volume icoon zal verdwijnen.
De detector start op in de smalle nauwkeurigheid
instelling (icoon verschijnt in de linker onderhoek).
Druk één keer op de nauwkeurigheid knop (g) om te
veranderen naar de wijde nauwkeurigheid instelling
(icoon verschijnt nu in de rechter onderhoek).
Nauwkeurigheid
De detector biedt twee nauwkeurigheid instellingen,
wijd en smal. In de wijde instelling heeft de detector
een hogere tolerantie voor het aanduiden of de
detector “graads” is. In de smalle instelling is deze
tolerantie verlaagd voor een nauwkeurigere indicatie
van het “graads” zijn.
Voor het meest nauwkeurige resultaat begint u het
werk met de wijde instelling en eindigt u met de
smalle instelling.
Magneten
De magneten (h) staan toe dat de detector
gemonteerd kan worden op de metalen strips van
een verlaagd plafond.
BEDIENING
1.Opstelling en positionering van de laser.
2.Schakel de detector in door op de AAN/UIT
knop te drukken (e).
3.Plaats de detector zo dat het sensor scherm
(i) naar de laserstraal gericht is. Verschuif de
detector omhoog of naar beneden binnen
het gebied van de straal, totdat u de detector
hebt gecentraliseerd. Voor meer informatie
over de display scherm indicatoren en de
audiosignaal indicatoren, raadpleeg de tabel
genaamd Indicatoren.
INDICATOREN
audio signalen
Detector Regeling (afb. 1)
Detector Besturing (afb. 1)
Boven
Graads
Gering
boven
graads
Gering
onder
graads
Op graad
Snelle
toon
Snelle
toon
constante langzame langzame
toon
toon
toon
Onder
graads
display iconen
batterij te plaatsen moet u het deksel van het
batterijcompartiment optillen (c). Plaats de 9-volt
batterij in het compartiment, plaats de batterij zoals
aangeven in het afgebeelde pictogram.
4.Gebruik de markeer uitsparingen (d) om
de positie van de laserstraal nauwkeurig te
markeren.
Montage op een Meetstok (afb. 1, 2)
1.Om uw detector op een meetstok te monteren,
maakt u eerst de detector vast aan de klem
door op het klem slot te drukken (j). Schuif de
banen (k) op de klem rond de rails (l) van de
detector, totdat het slot (m) op de klem in het
gat van de detector (n) schiet.
2.Open de klem door de knop (o) naar links te
draaien.
WAARSCHUWING:
3.Plaats de detector op de benodigde hoogte en
draai de klemknop rechtsom om de klem vast
te maken aan de stok.
•H
oud u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
4.Om de hoogte aan te passen, draai de klem
een klein beetje los, verschuif de detector en
draai de klem weer vast.
• Verwijder voordat u voor de eerste
keer met het hulpstuk gaat werken
de bescherming van de schermen en
gooi deze weg.
Instructies voor gebruik
38
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Dit produkt is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan
onderhoud. Een juiste behandeling en regelmatige
reiniging van het produkt garanderen een hoge
levensduur.
Detector onderhoud
Behalve de batterijen zijn er geen onderdelen in de
digitale laser detector die service van de kant van de
gebruiker vereisen. Haal het apparaat niet uit elkaar.
Onbevoegde demontage van de laser detector doet
all garanties vervallen.
Detector reiniging en opslag
• Vuil en vet kan van de behuizing worden
verwijderd door middel van een doek of een
zachte, niet metalen, borstel.
• De DeWALT digitale laser detector is
regen bestendig maar mag niet worden
ondergedompeld. Giet geen water over het
apparaat en houdt het niet onder water.
• De beste opslag plaats is er een die koel en
droog is—weg van direct zonlicht en overmatige
warmte of kou.
Detector problemen oplossen
DE DETECTOR REAGEERT NIET OP DE STRAAL VAN EEN
ANDERE LASEREENHEID
• De DeWALT Digitale Laser Detector is
ontworpen om alleen maar te werken met de
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
en sommige andere passende lijnlasers.
DE DETECTOR GEEFT EEN TOON, MAAR HET LCD-SCHERM
WERKT NIET
• Als de detector erg koud is, verwarm dan de
detector in een warme ruimte.
• Als het LCD-scherm nu nog niet werkt,
breng dan de detector naar een DeWALT
servicebedrijf.
FEL LICHT DAT OP DE DETECTOR SCHIJNT VEROORZAAKT
STEEDS EEN “OP GRAAD” SIGNAAL
• Wanneer de detector in de nabijheid is van een
fel omgevingslicht, kan de detector een valse of
een onregelmatige indicatie geven.
• Verplaats de detector uit het omgevingslicht of
zorg voor schaduw op de sensor (i) om normaal
verder te gaan met de werkzaamheden.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
HET LUKT NIET OM DE DETECTOR IN TE SCHAKELEN
• Druk de AAN/UIT knop in en houdt deze vast.
• Controleer of de batterijen geplaatst zijn en in
de goede positie staan.
• Als de detector erg koud is, verwarm dan de
detector in een warme ruimte.
• Vervang de 9-volt batterij. Schakel het apparaat
in.
• Als de detector nu nog niet inschakelt,
breng dan de detector naar een DeWALT
servicebedrijf.
DE DETECTOR LUIDSPREKER MAAKT GEEN GELUID
• Verzeker uzelf ervan dat de detector aan staat.
• Druk op de volumeknop. Het schakelt aan en
uit.
• Verzeker uzelf ervan dat de laser aanstaat en
dat deze een straal uitstraalt.
• Als de detector nu nog steeds geen geluid
maakt, breng dan de detector naar een
DeWALT servicebedrijf.
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
39
NEDERLANDS
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Accu’s
Denk bij het weggooien van batterijen aan de
bescherming van het milieu. Controleer bij uw
gemeente voor een veilige en milieuvriendelijke
manier om uw batterijen af te voeren.
40
NEDERLANDS
GARANTIE
DeWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DeWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DeWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DeWALT-catalogus of
neem contact op met het DeWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DeWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DeWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DeWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DeWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DeWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
41
NORSK
DIGITAL LASERDETEKTOR
DE0892/DE0892G
Gratulerer!
SIKKHERHETSVEILEDNING
Du har valgt et DeWALT produkt. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DeWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DE0892/DE0892G
Type1
Spenning
V9
Batteristørrelse
6LR61
Bruksområde (radius)
m
50
Vekt
g380
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
Ta alltid hensyn til de sikkerhetsbestemmelsene som
er relevante i ditt land for å redusere risikoen for
brann, elektrisk støt og helseskader.
Les hele denne håndboken grundig før tilbehøret tas
i bruk. Slå også opp i håndboken til det elektriske
verktøyet som skal brukes med dette tilbehøret.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Generelt
1.Hold arbeidsområdet rent og ryddig.
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 .Hold barn unna!
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Uerfarne operatører trenger
tilsyn når de bruker dette verktøyet.
3.Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i
instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å
gjøre jobber som egentlig krever kraftig verktøy.
Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb
om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for.
ADVARSEL: Bruk av eventuelt tilbehør
eller av dette verktøyet til andre
operasjoner enn dem som anbefales
i denne instruksjonshåndboken, kan
representere en risiko for helseskader.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
4.Laserdetektoren fungerer kanskje ikke korrekt i
nærvær av noen høyfrekvensfelt.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
42
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
for batterier
ADVARSEL: Batterier kan
eksplodere eller lekke og kan
forårsake personskader eller brann.
For å redusere denne faren:
•
Følg alle instruksjoner og advarsler på
batterimerket og pakken.
•
Sett alltid inn batterier korrekt når det
gjelder polaritet (+ og –), som merket
på batteriet og på utstyret.
•
Ikke kortslutt batteriklemmene.
•
Ikke lad batterier.
•
Ikke bland gamle og nye batterier.
Skift ut alle samtidig med nye
batterier av samme merke og type.
•
Fjern døde batterier omgående
og deponer dem iht. lokale
bestemmelser.
•
Ikke kast batterier i ilden.
•
Oppbevar batteriene utilgjengelig for
barn.
•
Fjern batteriene hvis innretningen ikke
skal brukes på flere måneder.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Digital laserdetektor
1Klemme
1Batteri
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser tilbehøret
eller noen del av det. Det kan føre til
materielle skader eller personskader.
a.LCD displayvindu
b.Høyttaler
c.Batterideksel
d.Merkehakk
e.Strømbryter
f.Volumknapp
g.Nøyaktighetsknapp
h.Magneter
i.Sensorvindu
j.Klemmelås
k.Spor
l.Skinne
m.Lås
n.Låsehull
o.Klemmeknott
Detektoren gir både visuelle signaler via LCD
displayet (a) og lydsignaler fra høyttaleren (b) for å
indikere posisjonen av laserstrålen.
DeWALT digital laserdetektor kan brukes både med
og uten detektorklemmen. Når den brukes med
klemmen, kan detektoren plasseres på en siktestang
(mire), nivelleringsstang, stubbe eller påle.
TILTENKT BRUK
DeWALT digital laserdetektor hjelper til med å
lokalisere en laserstråle fra enheten i skarpt lys,
eller på lang avstand. Detektoren kan brukes både
innendørs og utendørs der det er vanskelig å se
laserstrålen.
Detektoren er designet utelukkende for bruk med
linjelaseren DW088, DW089, DW0811, DW0822,
DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G
(Line) og andre kompatible DeWALT linjelasere. Den
skal ikke brukes med roterende lasere.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
En digital laserdetektor er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med tilbehør og
laseren. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere
skal bruke denne laseren.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Slå også opp i håndboken
til det elektriske verktøyet som skal
brukes med dette tilbehøret.
Batterier (fig. 1)
Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts
batteri. For å installere batteriet som følger med,
løft batteridekselet (c). Legg 9-volts batteriet på
plass, rett inn batteriet som vist på det innstøpte
symbolet.
Detektorkontroll (fig. 1)
Detektoren kontrolleres av strømbryteren (e) og
volumknappen (f).
43
NORSK
Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren
på. Toppen av sensorvinduet viser symbolet ON (på)
og volumsymbolet.
For å slå av lydsignalet, trykk knappen en gang til;
volumsymbolet forsvinner.
Detektoren slår seg på med innstilling smal
nøyaktighet (symbolet vises i nedre venstre hjørne).
Trykk på nøyaktighetsknappen (g) en gang for å
endre nøyaktigheten (symbolet vises nå i nedre
høyre hjørne).
Nøyaktighet
Detektoren gir to nøyaktighetsinnstillinger, bred og
smal. Med bred innstilling gir detektoren en større
toleranse for å indikere at detektoren er “på graden”.
Med smal innstilling reduseres denne toleransen for
en mer nøyaktig visning av “på graden”.
For mest nøyaktig resultat, start jobben med bred
innstilling og avslutt med smal innstilling.
Magneter
Magnetene (h) lar detektoren monteres på
metallskinner under installasjon av opphengt tak.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
•T
a alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Før første gangs bruk må du fjerne og
kaste beskyttelsestapen fra skjermene.
Bruk av detektor (fig. 1)
1.Sette opp og posisjonere laseren.
2.Slå på detektoren ved å trykke på
strømbryteren (e).
3.Plasser detektoren slik at sensor vinduet (i)
er rettet mot laserstrålen. Beveg detektoren
opp eller ned innen det omtrentlige området
for strålen, til du har sentrert detektoren.
For infoirmasjon om displayvinduet og
lydsignalene, se tabellen Indikatorer.
44
lydsignaler
Over
graden
Litt over
graden
På
graden
Litt under
graden
Under
graden
rask pip
rask pip
jevn tone
langsom
pip
langsom
pip
displaysymboler
DeWALT digital laserdetektor har også en automatisk
utkoblingsfunksjon. Dersom en laserstråle ikke treffer
stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp trykkes,
slår detektoren seg automatisk av etter omtrent 5
minutter.
INDIKATORER
4.Bruk markeringshakkene (d) for nøyaktig å
merke posisjon av laserstrålen.
Montering på en siktestang
(fig. 1, 2)
1.For å feste detektoren til en siktestang, fest
først detektoren til klemmen ved å skyve den
inn på klemmelåsen (j). Skyv sporene (k) inn på
klemmen rundt skinnen (l) på detektoren til låsen
(m) på klemmen smetter inn i låsehullet (n) på
detektoren.
2.Åpne kjeften på klemmen ved å vri
klemmeknotten (o) counterclockwise.
3.Plasser detektoren på nødvendig høyde og vri
klemmeknotten med klokka for å feste klemmen
på siktestangen.
4.For å gjøre høydejustering, løsne klemmen litt,
flytt og trekk til igjen.
VEDLIKEHOLD
Ditt produkt er konstruert slik at det kan brukes i
lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling
og regelmessig rengjøring av produktet.
Detektor-service
Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den
digitale laserdetektoren som kan vedlikeholdes av
brukeren. Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert
klussing med laserdetektoren vil gjøre alle garantier
ugyldige.
Detektor rengjøring og lagring
• Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved
hjelp av en klut eller enn myk, metallfri børste.
NORSK
•DeWALT digital laserdetektor tåler regn men ikke
å dyppes i vann. Ikke hell vann på enheten eller
senk den ned i vann.
• Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt — uten
direkte sollys og uten sterk kuled eller varme.
Detektor feilsøking
DETEKTOREN SLÅR SEG IKKE PÅ
• Trykk og slipp strømknappen.
• Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt
posisjon.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme
seg opp i et varmt område.
• Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten.
• Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på,
lever detektoren til et DeWALT servicesenter.
HØYTTALEREN PÅ DETEKTOREN GIR IKKE NOE LYD
• Forsikre deg om at detektoren er slått på.
• Trykk på volumknappen. Den vil slå seg på og
av.
• Pass på at laseren er slått på og at den sender
ut en laserstråle.
• Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg,
lever den til et DeWALT servicesenter.
DETEKTOREN REAGERER IKKE PÅ STRÅLEN FRA EN
ANNEN LASERENHET
•DeWALT digital laserdetektor er designet
å fungere kun med the DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DCE088R/G;
DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) og visse
andre kompatible linjelasere.
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
S
eparat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
DETEKTOREN GIR FRA SEG EN TONE, MEN LCDDISPLAYET FUNGERER IKKE
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme
seg opp i et varmt område.
• Dersom LCD displayet fortsatt ikke fungerer,
lever detektoren til et DeWALT servicesenter.
KRAFTIG LYS SKINNER PÅ DETEKTOREN OG FØRER TIL ET
KONTINUERLIG “PÅ GRADEN” SIGNAL
Batterier
Tenk miljøvern når du skal kaste batteriene. Sjekk
med de lokale myndighetene for en miljømessig
korrekt måte å avhende batteriene.
• Dersom det er svært sterkt lys i omgivelsene,
kan detektoren gi fra seg feilaktige signaler om
innrettingen.
• Flytt detektoren ut av det intense lyset, eller
plasser en skygge over sensorvinduet (i) for å få
normal drift.
Beskyttelse av miljøet
45
NORSK
GARANTI
DeWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DeWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DeWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DeWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DeWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DeWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
46
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DeWALT reparatør i DeWALT
katalogen, eller kontakt ditt DeWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DeWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
DETECTOR DE LASER DIGITAL
DE0892
Parabéns!
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Escolheu um producto DeWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DeWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
DE0892
Tipo1
Voltagem
V9
Tamanho da bateria
6LR61
Nível de funcionamento (raio)
m
50
Peso
g380
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
Cumpra sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
o acessório. Recorra também ao manual de
instruções da ferramenta eléctrica que será utilizada
com este acessório.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Instruções gerais
1.Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
2. Mantenha as crianças afastadas.
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. É necessária
supervisão quando estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
3.Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado.
ATENÇÃO: O uso de qualquer
acessório ou da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste
manual de instruções poderá dar
origem a risco de ferimento.
4.O detector de laser pode não funcionar
correctamente na presença de determinados
campos de frequência elevada.
47
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para as pilhas
c.Tampa do compartimento das pilhas
d.Entalhes para marcação
ATENÇÃO: as pilhas podem explodir
ou ter fugas e causar ferimentos ou
um incêndio. Para reduzir este risco:
e.Botão de alimentação
•Siga cuidadosamente todas as
instruções e avisos na etiqueta e na
embalagem das pilhas.
h.Ímanes
•Insira sempre as pilhas com a
polaridade (+ e –) correcta, indicada
nas pilhas e no equipamento.
j.Patilha de fixação
•Não faça os terminais das pilhas
entrar em curto-circuito.
m.Patilha
•Não recarregue as pilhas.
•Não misture pilhas velhas com pilhas
novas. Substitua todas as pilhas ao
mesmo tempo por pilhas novas da
mesma marca e do mesmo tipo.
•Retire as pilhas esgotadas
imediatamente e elimine-as de
acordo com os regulamentos locais.
•Não elimine as pilhas através de
fogo.
•Mantenha as pilhas fora do alcance
de crianças.
•Retire as pilhas se o dispositivo não
for utilizado durante vários meses.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Detector de laser digital
1Abraçadeira
1Bateria
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: Nunca modifique este
acessório ou parte do mesmo.
Tal poderia resultar em danos ou
ferimentos.
a.Janela do visor LCD
b.Altifalante
48
f.Botão de volume
g.Botão de precisão
i.Janela do sensor
k.Faixas
l.Calha
n.Orifício da patilha
o.Botão de fixação
O detector fornece ambos os sinais visuais através
da janela do visor LCD (a) e os sinais de áudio
através do altifalante (b) para indicar a localização do
raio laser.
O Detector laser digital da DeWALT pode ser
utilizado com ou sem o grampo do detector.
Quando é utilizado com o grampo, o detector pode
ser posicionado numa haste graduada, régua de
nivelamento, borne ou num poste.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O Detector de laser digital da DeWALT ajuda a
localizar o raio laser emitido pelo laser em condições
de iluminação brilhante ou através de grandes
distâncias. O detector pode ser utilizado tanto em
interiores como exteriores onde é difícil ver o raio
laser.
O detector foi concebido exclusivamente para
utilização com o laser de linha DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DCE088R/G;
DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) e outros lasers
de linha da DeWALT compatíveis. Não deve ser
utilizado com lasers rotativos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
O detector de laser digital é um acessório de laser
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com o acessório ou o laser. É necessária supervisão
quando os utilizadores inexperientes utilizam este
laser.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Recorra também ao
manual de instruções da ferramenta
PORTUGUÊS
Quando prime o botão de alimentação uma vez,
o detector é ligado. A parte superior da janela do
sensor mostra o ícone Ligado e o ícone de volume.
1.Configure e posicione o laser.
2.Ligue o detector premindo o botão de
alimentação (e).
3.Posicione o detector de modo a que a janela
do sensor (i) fique direccionada para o raio
laser. Desloque o detector para cima ou
baixo dentro da área aproximada do raio
até o detector ficar centrado. Para obter
informações acerca dos indicadores da janela
do visor e dos indicadores de sinais audíveis,
consulte a tabela denominada Indicadores.
INDICADORES
O detector é activado na definição de rigor restrita
(o ícone é apresentado no canto inferior esquerdo).
Prima o botão de precisão (g) uma vez para alterar
a definição de precisão abrangente (o ícone aparece
agora no canto inferior direito).
Rigor
O detector inclui duas definições de rigor,
abrangente e restrita. Na definição Abrangente,
o detector permite uma maior tolerância para
indicar que o detector tem o “Valor adequado”. Na
definição Restrita, esta tolerância diminui para um
valor mais preciso de “Valor adequado”.
Para obter resultados com maior rigor, inicie o
trabalho utilizando a definição abrangente e termine
com a definição restrita.
Ímanes
Os ímanes (h) permitem montar o detector em
carris de metal durante a instalação de um tecto
suspenso.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
sinal
sonoro
rápido
sinal
sonoro
rápido
tom fixo
sinal
sonoro
lento
sinal
sonoro
lento
apresentar ícones
Para desligar o sinal sonoro, prima o botão
novamente; o ícone de volume desaparece.
sinais
audíveis
O Detector laser digital da DeWALT está também
equipado com uma função de desactivação
automática. Se o raio laser não atingir a janela de
detecção do raio ou se não premir qualquer botão,
o detector desliga-se passados cerca de 5 minutos.
Abaixo do valor
adequado
O detector é controlado pelo botão de alimentação
(e) e pelo botão de volume (f).
Funcionamento do detector (fig. 1)
Ligeiramente
abaixo do valor
Controlos do detector (fig. 1)
• antes de utilizar a ferramenta pela
primeira vez, remova a fita protectora
das telas.
Valor adequado
O detector laser digital é alimentado por uma pilha
de 9 volts. Para colocar a pilha fornecida, levante
a tampa do compartimento das pilhas (c). Coloque
a pilha de 9 volts no compartimento, alinhando
a pilha de acordo com a indicação no ícone em
relevo.
Ligeiramente
acima do valor
pretendido
Pilhas (fig. 1)
Acima do valor
pretendido
eléctrica que será utilizada com este
acessório.
4.Utilize os entalhes de marcação (d) para marcar
a posição do raio laser com rigor.
Montagem numa haste graduada
(fig. 1, 2)
1.Para fixar o detector numa haste graduada, fixe
primeiro o detector ao grampo, empurrando a
patilha do grampo (j). Faça deslizar os carris (k)
no grampo em torno da calha (l) no detector até
a patilha (m) no grampo encaixar no orifício da
patilha (n) no detector.
2.Abra as mandíbulas do grampo rodando o
botão do grampo (o) para a esquerda.
3.Posicione o detector à altura necessária e rode
o botão do grampo para a direita para fixar o
grampo na haste.
ATENÇÃO:
•c
umpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
49
PORTUGUÊS
4.Para fazer ajustes em termos de altura, liberte
ligeiramente o grampo, posicione-o novamente
e volte a apertá-lo.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta foi concebida para funcionar
durante muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de
bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Assistência do detector
À excepção das pilhas, o Detector laser digital não
tem quaisquer peças que possam ser reparadas
pelo utilizador. Não desmonte a unidade. A
manipulação não autorizada do detector laser anula
todas as garantias.
Limpeza e armazenamento do
detector
• A sujidade e gordura podem ser removidas a
partir do exterior do detector com um pano
ou uma escova suave não metálica.
• O detector laser digital da DeWALT é resistente
à chuva, mas não deve ser mergulhado. Não
deite água sobre a unidade nem a mergulhe
dentro de água.
• A unidade deve ser armazenada num local
seco e fresco—afastado de luz solar directa e
excesso de calor ou frio.
Resolução de problemas do detector
• Se o detector continuar a não emitir som,
leve-o a um centro de assistência da DeWALT.
O DETECTOR NÃO REAGE AO RAIO DE OUTRA UNIDADE
DE LASER
• O detector laser digital da DeWALT foi
concebido para funcionar apenas com
os modelos DW088, DW089, DW0811,
DW0822, DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G;
DCE0811R/G (Line) e alguns lasers de gama
compatível.
O DETECTOR EMITE UM SINAL SONORO MAS A JANELA
DO VISOR LCD NÃO FUNCIONA
• Se o detector estiver muito frio, deixe-o a
aquecer numa área aquecida.
• Se mesmo assim a janela do visor LCD não
funcionar, leve o detector a um centro de
assistência da DeWALT.
A LUZ BRILHANTE DO DETECTOR CAUSA UM SINAL
CONTÍNUO DE “VALOR ADEQUADO”
• Se estiver num ambiente com uma luz muito
intensa, o detector pode fornecer uma
indicação errónea ou falsa de nivelamento.
• Afaste o detector da luz intensa ou cubra
a janela do sensor (i) para retomar o
funcionamento normal.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
NÃO É POSSÍVEL LIGAR O DETECTOR
• Prima e liberte o botão de alimentação.
• Certifique-se de que a pilha está inserida e na
posição adequada.
• Se o detector estiver muito frio, deixe-o a
aquecer numa área aquecida.
• Substitua a pilha de 9 volts. Ligue a unidade.
• Se mesmo assim o detector não funcionar,
leve o detector a um centro de assistência da
DeWALT.
O ALTIFALANTE DO DETECTOR NÃO EMITE SOM
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
• Prima o botão de volume. Alterna entre ligado e
desligado.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
• Certifique-se de que o laser está ligado e que
emite um raio laser.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
• Certifique-se de que o detector está ligado.
50
PORTUGUÊS
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DeWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Baterias
Quando deitar pilhas fora, tenha em atenção o meio
ambiente. Consulte as autoridades locais para saber
qual a maneira adequada para eliminar pilhas.
51
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DeWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DeWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DeWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DeWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DeWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DeWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
52
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DeWALT mais próximo, indicado no
catálogo DeWALT ou contacte um escritório
da DeWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DeWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
DIGITAALINEN LASERTUNNISTIN
DE0892/DE0892G
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedoissa
DE0892/DE0892G
Tyyppi1
Jännite
V9
Pariston koko
6LR61
Toiminta-alue (säde)
m
50
Paino
g380
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia turvamääräyksiä,
jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisen
vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen lisälaitteen
käyttöönottoa. Lue myös niiden sähkötyökalujen
käyttöohjeet, joita käytetään tämän lisälaitteen
kanssa.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Yleistä
1.Pidä työskentelyalue siistinä.
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2. Työskentele lasten ulottumattomissa.
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Kokemattomat henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
3.Käytä oikeaa konetta.
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
VAROITUS: Käytä konetta ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa
suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
Sähköiskun vaara!
4.Laserilmaisin ei välttämättä toimi oikein
korkeataajuisien kenttien lähellä.
Tulipalon vaara.
Tärkeitä paristoja koskevia
turvallisuusohjeita
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää
tai vuotaminen tai aiheuttaa
tulipalon tai vahingoittumisen.
Voit vähentää tätä vaaraa toimimalla
seuraavasti:
•Noudat huolellisesti kaikkia paristojen
ja niiden pakkausten merkintöjä.
•Aseta paristot paikoilleen
napaisuuden (plus ja miinus) suhteen
oikein päin.
TURVAOHJEET
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
53
SUOMI
•Älä oikosulje paristoja.
m.Salpa
•Älä lataa paristoja.
n.Salpareikä
•Älä käytä sekaisin vanhoja ja
uusia paristoja. Vaihda kaikki
paristot samanaikaisesti uusiin
samanmerkkisiin ja -tyyppisiin
paristoihin.
o.Kiinnitinnuppi
Ilmaisin aktivoi merkkivalot nestekidenäytössä (a)
ja äänimerkit kaiuttimen (b) kautta ilmoittaakseen
lasersäteen sijainnin.
•Poista tyhjentyneet paristot heti ja
kierrätä ne paikallisten määräysten
mukaisesti.
•Älä hävitä paristoja polttamalla.
DeWALT digitaalista laserilmaisinta voidaan
käyttää ilmaisimen kiinnittimen kanssa tai sitä
ilman. Kiinnittimen kanssa käytettynä ilmaisin
voidaan asettaa tasovarteen, varteen, tappeen tai
pylvääseen.
•Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
KÄYTTÖTARKOITUS
•Jos laite on monta kuukautta
käyttämättä, poista paristot laitteesta.
DeWALT digitaalinen laserilmaisin auttaa
määrittämään lasersäteen sijainnin kirkkaassa
valaistuksessa tai pitkillä välimatkoilla. Ilmaisinta
voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, kun
lasersäteen näkeminen on vaikeaa.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Digitaalinen lasertunnistin
1Kiinnike
1Paristo
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva [fig.] 1, 2)
VAROITUS: Älä koskaan muuta tätä
lisävarustetta tai mitään sen osaa.
Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
a.Nestekidenäyttö
b.Kaiutin
c.Paristokotelon kansi
d.Merkintäurat
e.Virtapainike
f.Voimakkuuden säädin
g.Tarkkuuspainike
h.Magneetit
i.Anturi-ikkuna
j.Kiinnittimen salpa
k.Raiteet
l.Kisko
54
Ilmaisin on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)laserin ja muiden yhteensopivien DeWALT-laserien
kanssa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pyörivien
laserien kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Digitaalinen laserilmaisin on ammattimainen
sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea lisävarusteeseen tai laseriin.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laseria
vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Lue myös niiden
sähkötyökalujen käyttöohjeet, joita
käytetään tämän lisälaitteen kanssa.
Paristot (kuva 1)
Digitaalinen laserilmaisin toimii 9-voltin
akulla. Asenna pakkauksen akku nostamalla
paristokotelon kansi (c). Aseta 9-voltin akku
koteloon kuvakkeen mukaisesti.
Ilmaisimen ohjaimet (kuva 1)
Ilmaisinta hallitaan virtapainikkeella (e) ja
äänenvoimakkuuden painikkeella (f).
Kun virtapainiketta painetaan kerran, ilmaisin
kytketään päälle. Anturi-ikkunan yläosaan tulee
näkyviin ON-kuvake ja äänenvoimakkuuden kuvake.
SUOMI
DeWALT digitaalisessa laserilmaisimessa
on automaattinen sammutustoiminto. Jos
lasersäde ei kohdistu ilmaisimen ikkunaan, tai
jos mitään painiketta ei paineta, ilmaisin sammuu
automaattisesti noin 5 minuutissa.
merkkivaloista ja äänimerkeistä taulukosta
Merkkivalot.
Tarkkuus
Ilmaisimessa on kaksi tarkkuusasetusta, laaja
ja pieni. Laajassa asetuksessa ilmaisin tarjoaa
laajemman toleranssin osoittaessaan ilmaisimen
olevan säteen tasolla. Pienessä asetuksessa
toleranssi on pienempi tarkemman tason
saavuttamiseksi.
Tarkimmat tulokset saavutetaan, kun aloitat
käyttämällä laajaa asetusta ja käytät lopuksi pientä
asetusta.
Magneetit
Magneetit (h) mahdollistavat ilmaisimen asentamisen
metallikehyksiin kattoon asennuksen aikana.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
•N
oudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Poista näyttöjä suojaava teippi ja
hävitä se ennen laitteen ensimmäistä
käyttöä.
Ilmaisimen toiminta (kuva 1)
1.Aseta laser paikoilleen.
2.Kytke ilmaisin päälle painamalla
virtapainiketta (e).
3.Aseta ilmaisin siten, että anturi-ikkuna (i)
osoittaa lasersäteeseen. Siirrä ilmaisinta ylöstai alaspäin säteen käyttöalueella, kunnes
ilmaisin on keskitetty. Katso lisätietoa näytön
Tason
alapuolella
hidas
äänimerkki
hidas
Hiukan tason
äänimerkki alapuolella
Oikealla
tasolla
tasainen
äänimerkki
nopea
Hiukan tason
äänimerkki yläpuolella
näytön kuvakkeet
Ilmaisin toimii pienellä tarkkuusasetuksella
(kuvake tulee näkyviin vasempaan alakulmaan).
Paina tarkkuuspainiketta (g) (-painikkeita) kerran
muuttaaksesi laajaa tarkkuusasetusta (kuvake tulee
näkyviin oikeaan alakulmaan).
äänimerkit
Kytke äänimerkki pois päältä painamalla painiketta
uudelleen. Äänenvoimakkuuden kuvake häviää tällöin
näytöstä.
nopea
äänimerkki
Tason
yläpuolella
MERKKIVALOT
4.Merkitse lasersäteen asema tarkasti
merkintäkoloja (d) käyttäen.
Tasovarteen asentaminen (kuva 1, 2)
1.Kiinnitä ilmaisin tasovarteen kiinnittämällä ensin
ilmaisin kiinnittimeen painamalla kiinnittimen
lukitsin (j) paikoilleen. Liu’uta kiinnittimen urat
(k) ilmaisimen ohjaimen (l) ympäri, kunnes
kiinnittimen lukitsin (m) asettuu ilmaisimessa
olevaan kiinnitysreikään (n).
2.Avaa kiinnittimen leuat kääntämällä kiinnittimen
nuppia (o) vastapäivään.
3.Aseta ilmaisin vaaditulle korkeudelle ja
käännä kiinnittimen nuppia vastapäivään sen
kiinnittämiseksi varteen.
4.Säädä korkeutta löysäämällä hiukan kiinnitintä,
aseta uudelleen paikoilleen ja kiristä.
KUNNOSSAPITO
Lisälaite on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen
käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat
laitteen jatkuvan toiminnan.
Ilmaisimen huolto
Paristoja lukuun ottamatta digitaalisessa
laserilmaisimessa ei ole huollettavissa olevia osia.
Älä pura yksikköä. Valtuuttamaton laserilmaisimen
käsittely mitätöi kaikki takuut.
Ilmaisimen puhdistus ja säilytys
55
SUOMI
• Lika ja rasva voidaan poistaa ilmaisimen
ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä,
ei-metallisella harjalla.
• Aseta ilmaisin pois kirkkaasta valosta tai aseta
anturi-ikkuna (i) varjoon normaalin toiminnan
palauttamiseksi.
•DeWALT digitaalinen laserilmaisin on
vedenkestävä, mutta sitä ei saa upottaa veteen.
Älä kaada vettä yksikön päälle tai upota sitä
veden alle.
Ympäristön suojeleminen
• Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka—
suojaa laite suoralta auringonvalolta ja liialliselta
lämmöltä tai kylmyydeltä.
Ilmaisimen vianmääritys
ILMAISIN EI KYTKEYDY PÄÄLLE
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
• Paina ja vapauta virtapainike.
• Tarkista, että akku on paikoillaan ja oikeassa
asennossa.
• Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä
lämpimässä tilassa.
• Vaihda 9-voltin akku. Kytke laite päälle.
• Jos ilmaisin ei vieläkään kytkeydy päälle, vie
ilmaisin DeWALT-huoltopalveluun.
ILMAISIMEN KAIUTTIMESTA EI KUULU MITÄÄN
• Varmista, että ilmaisin on kytketty päälle.
• Paina äänenvoimakkuuden painiketta Se
kytkeytyy päälle ja pois päältä.
• Varmista, että laser on kytketty päälle ja että siitä
tulee lasersäde.
• Jos ilmaisimesta ei vieläkään kuulu ääntä, vie se
DeWALT-huoltopalveluun.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DeWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DeWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DeWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
ILMAISIN EI VASTAA TOISESTA LASERYKSIKÖSTÄ
TULEVAAN SÄTEESEEN
•DeWALT digitaalinen laserilmaisin on suunniteltu
toimimaan vain DW088, DW089, DW0811,
DW0822, DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G;
DCE0811R/G (Line)-laserien ja joidenkin muiden
yhteensopivien laserien kanssa.
ILMAISIMESTA KUULUU ÄÄNIMERKKI, MUTTA
NESTEKIDENÄYTTÖ EI TOIMI
• Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä
lämpimässä tilassa.
• Jos nestekidenäyttö ei vieläkään kytkeydy
päälle, vie ilmaisin DeWALT-huoltopalveluun.
ILMAISIMEEN KOHDISTUVA KIRKAS VALO AIHEUTTAA
JATKUVAN “ASTE”-SIGNAALIN
• Kun ympäristön valo on erittäin kirkas, ilmaisin
voi antaa virheellisen tasoilmoituksen.
56
Akkua
Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
Tarkista ympäristöystävällinen paristojen hävitystapa
paikalliselta viranomaiselta.
SUOMI
TAKUU
DeWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DeWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DeWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DeWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DeWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DeWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DeWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DeWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
57
SVENSKA
DIGITAL LASERDETEKTOR
DE0892/DE0892G
Gratulerar!
SÄKERHETSANVISNINGAR
Du har valt ett DeWALT produkt. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DeWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
Tekniska data
DE0892/DE0892G
Typ1
Spänning
V9
Batteriformat
6LR61
Arbetsområde (radie)
m
50
Vikt
g380
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
58
Iakttag alltid de säkerhetsbestämmelser som gäller
i ditt land för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder
tillbehöret. Se även bruksanvisningen till elverktyget
som ska användas met detta tillbehör.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Allmänt
1.Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2. Håll barn undan.
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Överinseende krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
3.Använd rätt verktyg.
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna.
VARNING: Använd endast tillbehör
och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna.
Användning av annat verktyg
eller tillbehör kan innebära risk för
personskada.
4.Laserdetektorn kanske inte fungerar ordentligt i
närheten av vissa högrekvensfält.
SVENSKA
Viktiga säkerhetsinstruktioner
för batterier
VARNING: Batterier kan explodera
eller läcka, vilket kan leda till
personskador eller eldsvåda. För att
minska den här risken:
e.Strömknapp
f.Volymknapp
g.Noggrannhetsknapp
h.Magneter
i.Sensorfönster
j.Klämspärrhake
•Följ noggrant alla instruktioner och
varningar på batteriets etikett och
förpackning.
•Sätt alltid i batterier på rätt håll med
avseende på polaritet, (+ och –)
enligt symbolerna på batteriet och
utrustningen.
m.Latch
•Kortslut inte batteripolerna.
•Ladda inte batterierna.
•Blanda inte gamla och nya batterier
Ta ut alla batterier samtidigt och byt
mot nya av samma märke och typ.
Detektorn ger både visuella signaler på LCDskärmen (a) och ljudsignaler via högtalaren (b) för att
ange laserstrålens placering.
•Avlägsna förbrukade batterier
omedelbart och avfallshantera dem
enligt lokala föreskrifter.
•Försök aldrig elda upp batterier.
•Batterierna ska förvaras utom räckhåll
för barn.
•Ta ur batterierna om apparaten inte
kommer att användas under flera
månader.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Digital laserdetektor
1Klämma
1Batteri
k.Spår
l.Skena
n.Hål för spärrhake
o.Åtdragningsratt
DeWALTs digital laserdetektor kan användas med
eller utan detektorklämman. När den används med
klämman kan detektorn placeras på en mätstång,
stativ eller stolpe.
AVSEDD ANVÄNDNING
Den digitala laserdetektorn från DeWALT är till
hjälp att lokalisera en laserstråle som genereras
av lasern i kraftigt solsken eller över ett långt
avstånd. Detektorn kan användas både inomhus
och utomhus vid tillfällen då det är svårt att se
laserstrålen.
Detektorn är endast avsedd för användning med
linjelasern DW088, DW089, DW0811, DW0822,
DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G
(Line) och andra kompatibla linjelasrar från DeWALT.
Den lämpar sig inte för roterande lasrar.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
1Instruktionshandbok
Den digitala laserdetektorn är ett professionellt
lasertillbehör.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
LÅT INTE barn komma i kontakt med tillsatsen och
lasern. Övervakning krävs när oerfarna användare
använder denna laser.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
Beskrivning (bild [fig.] 1, 2)
VARNING: Modifiera denna tillsats
eller någon del av det. Skada eller
personskada kan uppstå.
a.LCD-displayfönster
b.Högtalare
c.Batterifackets lock
VARNING: Se även bruksanvisningen till
elverktyget som ska användas met detta
tillbehör.
Batterier (bild 1)
Den digitala laserdetektorn drivs av ett 9-volts
batteri. För att installera det medföljande batteriet,
lyft upp locket till batterifacket (c). Placera 9-volts
d.Markeringsskåra
59
SVENSKA
Detektorn styrs med strömbrytaren (e) och
volymknappen (f).
När strömbrytaren trycks in en gång är detektorn
påslagen. Högst upp på sensor -fönstret visas ON
-symbolen och volym-ikonen.
DeWALTs digitala laserdetektor har också en
automatisk avstängningsfunktion. Om ingen
laserstråle träffar ett stråldetektor, eller om inga
knappar trycks in, kommer detektorn att stänga av
sig själv om ca. 5 minuter.
För att stänga av ljudsignalen trycker du på knappen
igen; volymikonen försvinner.
Detektorn startar den smala
noggrannhetsinställningen (ikon visas i det nedre
vänstra hörnet). Tryck på noggrannhetsknappen
(g) en gång för att ändra till den breda
noggrannhetsinställningen (ikon visas nu i det nedre
högra hörnet).
Korrekthet
Detektorn har två inställningar för noggrannhet, bred
och smal. I den breda inställningen ger detektorn en
större tolerans för indikering av att detektorn är “på
graden”. I den smala inställningen minskas denna
tolerans för en exaktare angivelse av “på graden”.
INDIKATORER
En aning
Ovanför ovanför
graden graden På graden
ljudsignaler
Detektorns Manöverorgan (bild 1)
3.Placera detektorn så att sensor-fönstret (i) är
vänt mot laserstrålen. Flytta detektorn uppåt
eller nedåt inom strålens ungefärliga område,
tills du har centrerat detektorn. För mer
information om displayfönstrets indikatorer
och ljudsignalerna, se tabellen med titeln
Indikatorer.
snabbt
pip
En aning
under
graden
Under
graden
snabbt oavbruten långsamma långsamma
pip
ton
pip
pip
ikoner på skärmen
batteriet i facket, och vänd det så som det visas
på den präglade bilden.
4.Använd markeringsjacken (d) för att korrekt
markera laserstrålens position.
Montering på en mätstång (bild 1, 2)
För att uppnå det exaktaste resultatet, börja med
bred inställning och avsluta med smal inställning.
1.För att fästa detektorn vid mätstången, sätt först
fast detektorn vid klämman genom att trycka in
klämmans spärr (j). Skjut spåren (k) på klämman
i skenan (l) på detektorn tills spärren (m) på
klämmaren snäpper på plats i sitt hål (n) på
detektorn.
Magneter
2.Öppna klämmans käftar genom att vrida
klämmans ratt (o) moturs.
Magneterna (h) gör det möjligt att montera detektorn
på metallskenorna vid installationen av ett undertak.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
•L
aktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
• Före första bruk måste skyddstejpen
avlägsnas från skärmarna och kastas.
Användning av detektorn (bild 1)
1.Ställ upp och positionera lasern.
2.Sätt på detektorn genom att trycka på
strömbrytaren (e).
3.Placera detektorn på den höjd som krävs
och vrid klämmans ratt medurs för att fästa
klämman vid stången.
4.För att göra höjdjusteringar, lossa klämman en
aning, flytta och spänn sedan fast igen.
UNDERHÅLL
Din produkt har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Service på detektorn
Med undantag för batterierna, finns det inga delar
i den digitala laserdetektorn som behöver service.
Plocka inte isär enheten. Obehörig manipulering av
laserdetektorn upphäver alla garantier.
Detektor Rengöring och förvaring
60
SVENSKA
• Smuts och fett kan avlägsnas från utsidan av
detektorn med en trasa eller med en mjuk,
icke-metallisk borste.
•DeWALTs digitala laserdetektorer är
stänkvattenskyddade men får inte doppas i
vatten. Häll inte vatten på apparaten och doppa
den inte under vatten.
• Den är bäst om förvaringsplatsen är sval och
torr och borta från direkt solljus och kraftig
värme eller kyla.
Detektor Felsökning
DETEKTORN KOPPLAS INTE PÅ
STARKT LJUS SOM LYSER PÅ DETEKTORN GÖR ATT
DETEKTORN HELA TIDEN GER “PÅ GRADEN”-SIGNAL
• När det omgivande ljuset är mycket starkt, kan
detektorn ge en felaktig eller ojämn indikation på
nivån.
• Flytta bort detektorn från det intensiva ljuset eller
skugga sensorfönstret (i) för att återgå till normal
funktion.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
• Tryck in och släpp upp strömbrytaren.
• Kontrollera att batteriet är på plats och i rätt
position.
• Om detektorn är mycket kallt, låt den värmas
upp i ett uppvärmt utrymme.
• Byt ut 9-volts batteriet. Sätt på enheten.
• Om detektorn fortfarande inte startar, lämna
detektorn till ett DeWALT servicecenter.
INGET LJUD KOMMER UR DETEKTORNS HÖGTALARE
• Säkerställ att detektorn är på.
• Tryck på volymknappen. Den kommer att slå av
och på.
• Se till att lasern är påslagen och att den sänder
ut en laserstråle.
• Om detektorn fortfarande inte ger något ljud
ifrån sig, lämna detektorn till ett DeWALT
servicecenter.
DETEKTORN REAGERAR INTE PÅ STRÅLEN FRÅN EN
ANNAN LASER ENHET
•DeWALTs digitala laserdetektor har konstruerats
för att endast fungera med DW088, DW089,
DW0811, DW0822, DW0851 DCE088R/G;
DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) samt med
vissa andra kompatibla linjelasrar.
DETEKTORN AVGER EN TON MEN LCD-DISPLAYEN
FUNGERAR INTE
• Om detektorn är mycket kallt, låt den värmas
upp i ett uppvärmt utrymme.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
S
eparat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
• Om LCD-displayen fortfarande inte fungerar,
lämna detektorn till ett DeWALT servicecenter.
Batterier
När du avfallshanterar batterier, tänk på att skydda
miljön. Konsultera dina lokala myndigheter angående
ett miljövänligt sätt avfallshantera batterierna.
61
SVENSKA
GARANTI
DeWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DeWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DeWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DeWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DeWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
62
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DeWALT reparationsombud
i DeWALT katalogen eller kontakta ditt
DeWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DeWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DİJİTAL LAZER ALGILAYICI
DE0892/DE0892
Tebrikler!
Bir DeWALT ürünü seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasını profesyonel kullanıcılar için en güvenilir
ortaklardan biri yapmaktadır.
Teknik veriler
DE0892/DE0892
Tip
1
Voltaj
V
Pil boyutu
9
6LR61
Çalıştırma aralığı (yarıçap)
m
50
Ağırlık
g
380
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve
bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
GÜVENLIK TALIMATLARI
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini
azaltmak için daima ülkenizdeki güvenlik
talimatlarına uyun.
Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyun. Aynı zamanda bu cihaz ile birlikte
kullanılacak elektrikli aletin kılavuzuna da bakın.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Genel
1.Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve banklar kazalara neden
olabilir.
2. Çocukları uzak tutun.
Çocukların alete veya uzatma kablosuna
temas etmesine izin vermeyin. Deneyimsiz
kullanıcıların gözetim altında tutulması gerekir.
3.Uygun aleti kullanın.
Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda
anlatılmıştır. Ağır hizmet tipi aletin işini
yapması için küçük aletleri veya ataşmanları
zorlamayın. Alet, belirlenen kapasite aralığında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
UYARI: Bu kullanım kılavuzunda
Tavsiye edilenin dışında herhangi bir
aksesuar veya parçanın kullanımı veya
bu aletle yapılacak her hangi bir işlem
yaralanma riski taşıyabilir.
4.Lazer detektörü bazı yüksek frekanslı alanların
varlığında düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
Piller için önemli güvenlik
talimatları
UYARI: Piller patlayabilir veya sızıntı
yapabilir ve bu durum yaralanmaya
veya yangına neden olabilir. Bu riski
azaltmak için:
63
TÜRKÇE
• Pil etiketi ve paket üzerinde
bulunan tüm talimatlara ve
uyarılara harfiyen uyun.
•Pilleri takarken pil ile alet üzerinde
işaretli olan kutup uçlarına (+ ve –)
dikkat ederek düzgün takın.
•Pilin kutup uçlarını kısa devre
yapmayın.
•Pilleri şarj etmeyin.
•Eski ve yeni pilleri birlikte
kullanmayın. Eski pilleri aynı
zamanda aynı marka ve tipte
yenileriyle değiştirin.
•Biten pilleri derhal değiştirin ve
yerel düzenlemelere uygun olarak
bertaraf edin.
•Pilleri ateşe atmayın.
•Pilleri çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın.
•Birkaç ay boyunca alet
kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Dijital lazer detektörü
1 Kelepçe
1 Pil
1 Kullanım kılavuzu
•Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
•Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. [fig.] 1, 2)
UYARI: Bu cihazı veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
a.LCD ekran penceresi
b.Hoparlör
c.Pil bölmesi kapağı
d.İşaret çentikleri
e.Güç düğmesi
f.Ses düzeyi düğmesi
g.Hassasiyet düğmesi
h.Mıknatıslar
i.Sensör penceresi
j.Kelepçe mandalı
k.Sınırlama parçaları
l.Ray
m.Mandal
n.Mandal deliği
o.Kelepçe düğmesi
Detektör lazer ışınının yerini göstermek için her
iki görsel sinyali LCD ekran penceresi (a) ile, sesli
sinyali ise hoparlör (b) vasıtasıyla verir.
DeWALT Dijital Lazer Detektörü detektör
kelepçesiyle veya detektör kelepçesi olmadan
kullanılabilir. Kelepçeyle kullanıldığında,
detektör bir aşamalandırma çubuğuna,
seviyelendirme direğine, saplamaya veya desteğe
konumlandırılabilir.
KULLANIM ALANI
DeWALT Dijital Lazer Detektörü parlak ışık
koşullarında veya uzun mesafeler üzerinden
lazerden yayılan lazer ışınını konumlandırmaya
yardım eder. Detektör lazer ışınını görmenin zor
olduğu iç ve dış mekan koşularında kullanılabilir.
Detektör özellikle DW088, DW089, DW0811,
DW0822, DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G;
DCE0811R/G (Line) çizgi lazeri ve diğer uyumlu
DeWALT çizgi lazerleriyle kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Döner lazerlerle kullanılamaz.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Dijital lazer detektörü profesyonel bir lazer
aksesuarıdır.
Çocukların cihaza ve lazere temas etmesine IZIN
VERMEYIN. Deneyimsiz kullanıcılar bu lazeri
kullanılırken gözetim altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Bu cihaz ile kullanılacak aletin
kılavuzuna bakın.
Piller (şek. 1)
Dijital lazer detektörü 9 voltluk pille çalışır. Verilen
pili takmak için, pil bölmesi kapağını (c) kaldırın.
9 voltluk pili kabartmalı simgede gösterildiği gibi
hizalayarak bölmeye yerleştirin.
Detektör Kontrolleri (şek. 1)
Detektör güç düğmesi (e) ve hacim düğmesiyle (f)
kontrol edilir.
64
TÜRKÇE
Güç düğmesine bir defa basınca, detektör açılır.
Sensör penceresinin üst kısmı ON (Açık) simgesini
ve hacim simgesini gösterir.
Detektör dar hassaslık ayarında (sol alt köşede
beliren simge) çalışmaz. Geniş doğruluk ayarına
değiştirmek için hassaslık düğmesine (g) (artık sağ
alt köşede beliren simge) basın.
Hassaslık
Detektör geniş ve dar olmak üzere iki hassaslık
ayarı sunar. Geniş ayarda, detektörün “seviyede”
olduğunu göstermek için detektör daha büyük
bir tolerans sağlar. Dar ayarda, bu tolerans daha
hassas “seviyede” göstergesi için düşürülür.
Daha hassas sonuçlar elde etmek için, çalışmaya
geniş ayar kullanarak başlayın ve dar ayarla bitirin.
Mıknatıslar
Mıknatıslar (h) asma tavanın takılması sırasında
detektörün metal parçalara monte edilmesini
sağlar.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
• İlk defa kullanmadan önce, koruyucu
bandı ekranlardan çıkarıp atın.
Detektörün Çalışması (şek. 1)
1.Lazeri kurun ve konumlandırın.
2.Detektörü güç düğmesine basarak (e) açın.
3.Detektörü sensör penceresinin (i) yüzü lazer
ışınına dönük olacak şekilde konumlandırın.
Detektörü ortalayana kadar ışın çevresinde
aşağı yukarı hareket ettirin. Ekran penceresi
göstergeleri ve sesli sinyal göstergeleriyle ilgili
bilgi için Göstergeler başlıklı tabloya bakın.
asesli sinyaller
Sesli sinyali kapatmak için düğmeye tekrar basın;
hacim simgesi kaybolur.
Seviye
Üzerinde
Biraz
Seviye
Üzerinde
Seviyede
hızlı
bip
hızlı
bip
sabit
ton
Biraz
Seviye Seviye
Altında Altında
yavaş
bip
yavaş
bip
ekran simgeleri
DeWALT Dijital Lazer Detektörü ayrıca otomatik
kapanma özelliğine de sahiptir. Lazer ışını
ışın algılama penceresinde görülmezse veya
düğmelere basılmazsa, detektör kendini yaklaşık
5 dakika içinde kapanır.
GÖSTERGELER
4.Lazer ışını konumunu hassas bir şekilde
işaretlemek için işaretleme çentiklerini (d)
kullanın.
Aşamalandırma Çubuğuna
Montaj (şek. 1, 2)
1.Detektörü aşamalandırma çubuğuna
sabitlemek için, ilk önce kelepçe mandalına
(j) itip yerleştirerek detektörü kelepçeye takın.
Kelepçedeki mandal (m) detektördeki mandal
deliği (n) ile karşılaşana kadar kelepçedeki
parçaları (k) detektör üzerindeki kızak (l)
çevresinde kaydırın.
2.Kelepçe düğmesini (o) saatin tersi yönünde
çevirerek kelepçe ağzını açın.
3.Detektörü gerekli yüksekliğe ayarlayın ve
kelepçeyi çubuğa sabitlemek için kelepçe
düğmesini saat yönünde çevirin.
4.Yüksekliği ayarlamak için, kelepçeyi hafifçe
gevşetin, yeniden konumlandırın ve yeniden
sıkın.
BAKIM
DeWALT aletiniz, minimum bakımla uzun süre
çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Detektör Servisi
Dijital Lazer Detektöründe piller dışında, kullanıcı
tarafından servisi yapılabilecek hiçbir parça yoktur.
Üniteyi parçalarına ayırmayın. Lazer detektörde
yetkisiz bir değişiklik yapmak bütün garantiyi
geçersiz kılacaktır.
65
TÜRKÇE
Detektörün Temizlenmesi ve
Saklanması
• Detektörün dış yüzeyindeki kir ve yağ bir
bez parçası yada metal olmayan bir fırça
kullanılarak çıkarılabilir.
•DeWALT dijital lazer detektörü yağmura
dayanıklıdır; fakat suya batırılamaz. Üniteye su
dökmeyin yada suya daldırmayın.
• En iyi saklama alanı; doğrudan güneş ışığı
almayan ve aşırı sıcak ve soğuk olmayan,
serin ve kuru olan yerdir.
Detektör Sorun Giderme
DETEKTÖRDEKI PARLAK IŞIK SÜREKLI
“SEVIYEDE” SINYALINE NEDEN OLUYOR
• Çok güçlü ortam ışığı varlığında, detektör
yanlış veya dengesiz seviye göstergesi
verebilir.
• Normal çalışma düzenine geri dönmek
için detektörü güçlü ışığın dışında yeniden
konumlandırın veya sensör penceresini (i)
gölge üzerine gölge düşmesini sağlayın.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
DETEKTÖR AÇILMIYOR
• Güç düğmesine basın ve serbest bırakın.
• Pilin yerinde ve uygun pozisyonda olup
olmadığını kontrol edin.
• Detektör çok soğuksa, sıcak bir alanda
ısınmasını sağlayın.
• 9 voltluk pili değiştirin. Üniteyi açın.
• Detektör hala açılmadıysa, detektörü bir
DeWALT servis merkezine götürün.
DETEKTÖR HOPARLÖRÜNDEN SES ÇIKMIYOR
• Detektörün açık olduğundan emin olun.
• Hacim düğmesine basın. Açılacak ve
kapanacaktır.
• Lazerin açık olduğundan ve bir lazer ışını
yaydığından emin olun.
• Detektör hala ses çıkarmıyorsa, detektörü bir
DeWALT servis merkezine götürün.
DETEKTÖR BAŞKA BIR LAZER ÜNITESINDEN
GELEN IŞINA YANIT VERMEZ
•DeWALT Dijital Lazer Detektörü yalnızca
DW088, DW089, DW0811, DW0822, DW0851
DCE088R/G; DCE089R/G; DCE0811R/G (Line)
ile belirli diğer uyumlu çizgi lazerlerle çalışmak
üzere tasarlanmıştır.
DETEKTÖRDEN SES ÇIKIYOR ANCAK LCD
EKRAN PENCERESI ÇALIŞMIYOR
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DeWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
• Detektör çok soğuksa, sıcak bir alanda
ısınmasını sağlayın.
• LCD ekran penceresi hala çalışmıyorsa,
detektörü DeWALT servis merkezine götürün.
Aküler
Pilleri çıkarırken, çevreye karşı duyarlı olun. Pili
çevre açısından güvenli bir şekilde atmak için yerel
yetkililere danışın.
66
TÜRKÇE
GARANTİ
DeWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DeWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DeWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DeWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DeWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DeWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DeWALT ofisine başvurun. Yetkili DeWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DeWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DeWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DeWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
67
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΪΖΕΡ
DE0892/DE0892G
Συγχαρητήρια!
Έχετε επιλέξει ένα προϊόν DeWALT. Η πολυετής
εμπειρία, η σχολαστική διαδικασία ανάπτυξης
προϊόντων και η καινοτομία καθιστούν τη DeWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για
επαγγελματίες χρήστες.
Τεχνικά δεδομένα
DE0892/DE0892G
Τύπος
Τάση
V
Μέγεθος μπαταρίας
1
9
6LR61
Περιοχή λειτουργίας (ακτίνα)
m
50
Βάρος
g
380
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
68
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
Πάντα τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα σας για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο
πριν χρησιμοποιήσετε το προσάρτημα. Επίσης
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οποιουδήποτε
ηλεκτρικού εργαλείου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
με αυτό το προσάρτημα.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικά
1.Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή.
Οι περιοχές εργασίες και οι πάγκοι όπου δεν
υπάρχει τακτοποίηση μπορεί να γίνουν αιτίες
ατυχημάτων.
2. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
Μην αφήσετε παιδιά να έρθουν σε επαφή με
το εργαλείο ή το καλώδιο επέκτασης. Απαιτείται
επίβλεψη για μη έμπειρους χρήστες.
3.Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Μην αναγκάζετε
μικρά εργαλεία ή προσαρτήματα να εκτελέσουν
την εργασία εργαλείου βαρέως τύπου. Το
εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα
και ασφαλέστερα με την προβλεπόμενη ένταση
χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση
οποιουδήποτε παρελκόμενου
ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το
εργαλείο, πέραν των όσων συνιστώνται
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί
να παρουσιάσει κίνδυνο τραυματισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
4.Ο Ανιχνευτής λέιζερ μπορεί να μη λειτουργεί
κανονικά με την παρουσία ορισμένων πεδίων
υψηλής συχνότητας.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για την μπαταρία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες
μπορούν να εκραγούν ή να
παρουσιάσουν διαρροή και
μπορούν να προκαλέσουν
τραυματισμό ή πυρκαγιά. Για να
ελαττώσετε αυτόν τον κίνδυνο:
Περιγραφή (εικ. [fig.] 1, 2)
• Τηρήστε προσεκτικά όλες τις
οδηγίες και προειδοποιήσεις που
υπάρχουν επάνω στην ετικέτα και
τη συσκευασία της μπαταρίας.
•Να τοποθετείτε πάντοτε σωστά
τις μπαταρίες όσον αφορά την
πολικότητα (+ και –), όπως
υποδεικνύεται επάνω στην
μπαταρία και τον εξοπλισμό.
•Μην βραχυκυκλώνετε τους
ακροδέκτες της μπαταρίας.
•Μην φορτίζετε τις μπαταρίες.
•Μην τοποθετείτε μαζί καινούριες
και παλιές μπαταρίες.
Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες
ταυτόχρονα με καινούριες
μπαταρίες ίδιας μάρκας και τύπου.
•Αφαιρείτε αμέσως τις κενές
μπαταρίες και απορρίψτε τις
σύμφωνα με τους τοπικούς
κανόνες.
•Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε
φωτιά.
•Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά
από μέρος που μπορούν να
πλησιάσουν παιδιά.
•Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη
συσκευή, εάν δεν προβλέπεται να
τη χρησιμοποιήσετε για αρκετούς
μήνες.
a.Παράθυρο οθόνης LCD
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Ψηφιακό ανιχνευτή λέιζερ
1 Σφιγκτήρα
1 Μπαταρία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε αυτό το προσάρτημα ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
b.Ηχείο
c.Κάλυμμα χώρου μπαταριών
d.Εγκοπές σήμανσης
e.Κουμπί τροφοδοσίας
f.Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου
g.Κουμπί ρύθμισης ακρίβειας
h.Μαγνήτες
i.Παράθυρο αισθητήρα
j.Ασφάλιση σφιγκτήρα
k.Τροχιές
l.Ράγα
m.Ασφάλιση
n.Οπή ασφάλισης
o.Λαβή σφιγκτήρα
Ο ανιχνευτής παρέχει και οπτικά σήματα μέσω του
παραθύρου (a) της οθόνης LCD αλλά και ηχητικά
σήματα μέσω του ηχείου (b) για να υποδεικνύει τη
θέση της ακτίνας λέιζερ.
Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ της DeWALT
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το
σφιγκτήρα ανιχνευτή. Όταν χρησιμοποιείται με το
σφιγκτήρα, ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί σε
χωροσταθμική ράβδο, σταδία, ορθοστάτη ή στύλο.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ της DeWALT βοηθά
στον εντοπισμό μιας ακτίνας λέιζερ που εκπέμπεται
από τη μονάδα λέιζερ σε συνθήκες με έντονο φως
ή σε μεγάλες αποστάσεις. Ο ανιχνευτής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες τόσο εσωτερικών όσο
και εξωτερικόν χώρων, όταν δεν φαίνεται εύκολα η
ακτίνα λέιζερ.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
69
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ο ανιχνευτής έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για
χρήση με τη μονάδα γραμμών λέιζερ DW088,
DW089, DW0811, DW0822, DW0851 DCE088R/G;
DCE089R/G; DCE0811R/G (Line) και με άλλες
συμβατές μονάδες γραμμών λέιζερ της DeWALT.
Δεν προορίζεται για χρήση με περιστρεφόμενες
μονάδες λέιζερ.
Για να απενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα, πιέστε
πάλι το κουμπί. Το εικονίδιο έντασης ήχου θα
πάψει να εμφανίζεται.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Ο ανιχνευτής ενεργοποιείται με τη στενή ρύθμιση
ακρίβειας (το εικονίδιο εμφανίζεται στην κάτω
αριστερή γωνία). Πιέστε μία φορά το κουμπί
ακρίβειας (g) για να αλλάξετε σε ευρεία ρύθμιση
ακρίβειας (το εικονίδιο τότε εμφανίζεται στην κάτω
δεξιά γωνία).
Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ είναι ένα
επαγγελματικό αξεσουάρ λέιζερ.
Ακρίβεια
ΜΗΝ αφήσετε παιδιά να έρθουν σε επαφή με το
προσάρτημα και την ακτίνα ή τη συσκευή λέιζερ.
Απαιτείται επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή λέιζερ
χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
Ο ανιχνευτής παρέχει δύο ρυθμίσεις ακρίβειας,
στενή και ευρεία. Στην ευρεία ρύθμιση, ο
ανιχνευτής παρέχει μεγαλύτερη ανοχή για να δείξει
ότι ο ανιχνευτής είναι «σε ευθυγράμμιση». Στη
στενή ρύθμιση, μειώνεται η ανοχή, για πιο ακριβή
ένδειξη ευθυγράμμισης.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε και
στο εγχειρίδιο του εργαλείου που
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με αυτό το
προσάρτημα.
Μπαταρίες (εικ. 1)
Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ τροφοδοτείται
από μπαταρία 9 V. Για να τοποθετήσετε την
παρεχόμενη μπαταρία, ανασηκώστε το κάλυμμα
της υποδοχής μπαταρίας (c). Τοποθετήστε τη
μπαταρία των 9 V μέσα στην υποδοχή όπως
φαίνεται στο ανάγλυφο εικονίδιο.
Στοιχεία ελέγχου του ανιχνευτή
(εικ. 1)
Για τα πιο ακριβή αποτελέσματα ξεκινήστε
χρησιμοποιώντας την ευρεία ρύθμιση και τελειώστε
με τη στενή ρύθμιση.
Μαγνήτες
Οι μαγνήτες (h) επιτρέπουν στον ανιχνευτή να
τοποθετείται στους μεταλλικούς οδηγούς κατά την
εγκατάσταση ψευδοροφής.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
• Πριν την πρώτη χρήση, αφαιρέστε
και πετάξτε την προστατευτική ταινία
από τις οθόνες.
Ο ανιχνευτής ελέγχεται από το κουμπί
τροφοδοσίας (e) και από το κουμπί έντασης
ήχου (f).
Αν πατηθεί μια φορά το κουμπί τροφοδοσίας, ο
ανιχνευτής ενεργοποιείται. Το πάνω μέρος του
παραθύρου του αισθητήρα δείχνει το εικονίδιο ON
(ενεργοποίησης) και το εικονίδιο έντασης ήχου.
Λειτουργία του ανιχνευτή
(εικ. 1)
Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ της DeWALT
διαθέτει επίσης και λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Αν ακτίνα λέιζερ δεν πέσει
πάνω στο παράθυρο ανίχνευσης ακτίνας ή δεν
πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε 5 λεπτά, τότε ο
ανιχνευτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
70
1.Εγκαταστήστε τη μονάδα λέιζερ και ρυθμίστε
τη θέση της.
2.Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή πιέζοντας το
κουμπί τροφοδοσίας (e).
3.Ρυθμίστε τη θέση του ανιχνευτή ώστε το
παράθυρο αισθητήρα (i) να κοιτάζει την ακτίνα
λέιζερ. Μετακινήστε τον αισθητήρα προς τα
πάνω ή κάτω εκεί όπου κατά προσέγγιση
βρίσκεται η ακτίνα, έως ότου έχετε κεντράρει
τον ανιχνευτή. Για πληροφορίες σχετικά με
τις ενδείξεις στο παράθυρο οθόνης και με τις
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ενδείξεις ηχητικού σήματος, ανατρέξτε στον
πίνακα Ενδείξεις.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ελαφρά Κάτω
κάτω της
της
Σε ευθεία ευθείας ευθείας
γρήγορο γρήγορο σταθερός
σήμα
σήμα
ήχος
αργό
σήμα
αργό
σήμα
εικονίδια στην
οθόνη
aηχητικά
σήματα
Άνω της
ευθείας
Ελαφρά
άνω της
ευθείας
4.Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές σήμανσης (d)
για να σημαδέψετε με ακρίβεια τη θέση της
ακτίνας λέιζερ.
Τοποθέτηση πάνω σε
χωροσταθμική ράβδο (εικ. 1, 2)
1.Για να στερεώσετε τον ανιχνευτή σας πάνω
σε χωροσταθμική ράβδο, πρώτα συνδέστε
τον ανιχνευτή στο σφιγκτήρα πιέζοντας την
ασφάλιση (j) του σφιγκτήρα προς τα μέσα.
Περάστε τις ράγες (k) του σφιγκτήρα γύρω
από τη ράγα (l) του ανιχνευτή έως ότου η
ασφάλιση (m) πάνω στο σφιγκτήρα εισέλθει
και ασφαλίσει στην οπή ασφάλισης (n) στον
ανιχνευτή.
2.Ανοίξτε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα
περιστρέφοντας τη σφαιρική λαβή (o) του
σφιγκτήρα αριστερόστροφα.
3.Ρυθμίστε τη θέση του ανιχνευτή στο
απαιτούμενο ύψος και περιστρέψτε τη
σφαιρική λαβή του σφιγκτήρα δεξιόστροφα για
να στερεωθεί ο σφιγκτήρας στη ράβδο.
Εκτός από τις μπαταρίες, δεν υπάρχουν στον
ψηφιακό ανιχνευτή΄λέιζερ άλλα εξαρτήματα
που επιδέχονται σέρβις από το χρήστη.
Μην αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα. Η μη
εξουσιοδοτημένη επέμβαση στον ανιχνευτή λέιζερ
θα καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση.
Καθαρισμός και φύλαξη του
ανιχνευτή
• Οι ρύποι και το γράσο μπορούν να
αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του ανιχνευτή με χρήση ενός πανιού ή μια
μαλακής, μη μεταλλικής βούρτσας.
• Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ της DeWALT
είναι ανθεκτικός σε βροχή αλλά δεν
επιτρέπεται να βυθιστεί σε υγρό. Μη χύνετε
νερό πάνω στη μονάδα και μη τη βυθίσετε σε
νερό.
• Το καλύτερο μέρος φύλαξης είναι ένα δροσερό
και ξηρό μέρος—μακριά από άμεση ηλιακή
ακτινοβολία και από υπερβολική ζέστη ή κρύο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
του ανιχνευτή
Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
• Πιέστε και αφήστε ελεύθερο το κουμπί
τροφοδοσίας.
• Ελέγξτε για να δείτε ότι η μπαταρία είναι
τοποθετημένη και στη σωστή θέση.
• Αν ο ανιχνευτής είναι πολύ κρύος, αφήστε τον
να ζεσταθεί σε μια θερμαινόμενη περιοχή.
• Αντικαταστήστε τη μπαταρία των 9 V.
Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
• Αν και πάλι δεν ενεργοποιείται ο ανιχνευτής,
παραδώστε τον σε ένα κέντρο σέρβις της
DeWALT.
4.Για να κάνετε ρυθμίσεις στο ύψος, ξεσφίξτε
ελαφρά το σφιγκτήρα, ρυθμίστε τη θέση του
και σφίξτε πάλι.
ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΗΧΟ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
• Πιέστε το κουμπί έντασης ήχου. Αυτό θα
αλλάξει κατάσταση μεταξύ ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης.
∏ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Û ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ·fi ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ηı¿ÚÈÛÌ·.
Σέρβις του ανιχνευτή
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής είναι
ενεργοποιημένος.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λέιζερ είναι
ενεργοποιημένη και ότι εκπέμπει ακτίνα λέιζερ.
• Αν και πάλι δεν παράγει ήχο ο ανιχνευτής,
παραδώστε τον σε ένα κέντρο σέρβις της
DeWALT.
71
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΚΤΙΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΪΖΕΡ
• Ο ψηφιακός ανιχνευτής λέιζερ της DeWALT
έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί μόνο σε
συνεργασία με το DW088, DW089, DW0811,
DW0822, DW0851 DCE088R/G; DCE089R/G;
DCE0811R/G (Line) και ορισμένες άλλες
συμβατές συσκευές γραμμών λέιζερ.
Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΗΧΟ ΑΛΛΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• Αν ο ανιχνευτής είναι πολύ κρύος, αφήστε τον
να ζεσταθεί σε μια θερμαινόμενη περιοχή.
• Αν και πάλι δεν λειτουργεί το παράθυρο
οθόνης LCD, παραδώστε τον ανιχνευτή σε ένα
κέντρο σέρβις της DeWALT.
ΕΝΤΟΝΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΗΜΑ
«ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ»
• Σε περίπτωση παρουσίας πολύ έντονου
φωτισμού περιβάλλοντος, ο ανιχνευτής μπορεί
να παράγει λανθασμένη ή ασταθή ένδειξη
ευθυγράμμισης με το οριζόντιο ή κάθετο
επίπεδο.
• Επανατοποθετήστε τον ανιχνευτή εκτός του
έντονου φωτισμού η σκιάστε το παράθυρο
αισθητήρα (i) ώστε να συνεχιστεί η κανονική
λειτουργία.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
72
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Μπαταρίες
Όταν απορρίπτετε μπαταρίες, να λαμβάνετε
υπόψη σας την προστασία του περιβάλλοντος.
Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να
πληροφορηθείτε έναν περιβαλλοντικά ασφαλή
τρόπο διάθεσης των μπαταριών.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DeWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DeWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DeWALT στον κατάλογο της
DeWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DeWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DeWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DeWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DeWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DeWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
73
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DeWALT
Dutch Tel: +32 70 220 063
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
French Tel:+32 70 220 062
B-3200 Aarschot
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
DanmarkDeWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
DeutschlandDeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε. Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DeWALT
Parque de Negocios “Mas Blau” Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DeWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
SchweizDeWALT
Suisse
In der Luberzen 40
Svizzera
8902 Urdorf
Tel: 01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
Tel:00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Τηλ:
+30 210 8981-616 www.dewalt.gr
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570 DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
ItaliaDeWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DeWALT
Joulehof 12 4600 AB Bergen Op Zoom Tel: +31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DeWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DeWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
SverigeDeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
www.dewalt.co.uk
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Tel: +971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
N45682408/15
Download PDF

advertising