DCP580 | DeWalt DCP580 PLANER instruction manual

DCP580
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)30
Español (traducido de las instrucciones originales)42
Français (traduction de la notice d’instructions originale)56
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)69
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)82
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)95
Português (traduzido das instruções originais)107
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)120
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)132
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)144
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)157
Copyright DeWALT
B
Figure 1
O
B
L
A
C
K
N
J
D
I
H
E
G
F
CC
DD
D
M
L
N
G
O
N
P
1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
H
H
F
Q
F
Q
2
Figure 7
Figure 8A
S
W
T
Z
U
R
Y
Figure 8B
Figure 8C
Y
T
Z
U
U
W Z
Y X
W
R
S
W
V
Figure 9
Figure 10
BB
AA
Figure 11A
Figure 11B
EE
L
3
Dansk
18V LEDNINGSFRI HÅNDHØVL
DCP580
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Tomgangshastighed
Fundamentslængde
Høvlingsbredde
Vægt (uden batteripakke)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN 60745-2-14:
LPA (emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
4
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Dansk
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Vægt
min
VAC
min
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Sikringer:
Europa
VAC
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
DCB107
VAC
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
LEDNINGSFRI HÅNDHØVL
DCP580
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.2.2016
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
5
Dansk
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på
afstand, når der anvendes elektrisk
værktøj. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget
risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for
overlast. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække værktøjet eller trække
det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter
og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er
beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Ved
at benytte en fejlstrømsafbryder reduceres
risikoen for elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance. Dette
giver bedre kontrol af det elektriske værktøj,
når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj,
hvis kontakten ikke tænder og slukker
for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farligt og skal
repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj
justeres, dets tilbehør udskiftes, eller
det stilles til opbevaring. Sådanne
Dansk
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes
utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med
dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen
deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel
som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det
elektriske værktøj er beskadiget, skal
det repareres før brug. Mange ulykker er
forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at
værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
høvlemaskiner
• Vent med at lægge værktøjet, før fræseren
er stoppet. En strømførende fræser kan
overføre strøm til overfladen, og det kan
medføre tab af kontrol og alvorlig personskade.
•Brug klemmer eller en anden praktisk
måde på at sikre og understøtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis du
holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller
krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
•Bær en støvmaske.
•Hold udelukkende det elektriske værktøj
ved hjælp af gribeoverfladerne, fordi
fræseren kan komme i kontakt med sin
skjulte ledning. Hvis værktøjet kommer i
kontakt med en strømførende ledning, kan
blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
7
Dansk
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Datokoden (CC), der også inkluderer
produktionsåret, er tryk på huset.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere
risikoen for beskadigelse af elstikket og
ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader
eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det
er absolut nødvendigt. Anvendelse af en
ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko
for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag,
der kan blokere ventilationshullerne og
medføre for megen intern varme. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og
bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget—få dem omgående
udskiftet.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten
før forsøg på nogen form for rengøring.
Dette vil reducere risikoen for elektrisk
chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke
reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på
standard 230V husholdningsstrøm.
Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til
køretøjer.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke
nogen flydende væsker komme ind i
opladeren. Det kan resultere i et elektrisk
chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DeWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når
opladeren er tilsluttet til strømforsyningen,
kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art
som for eksempel, men ikke begrænset
til ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er
omtalt i denne manual. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde
sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
8
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Dansk
Opladere
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115
opladere accepterer 10.8V, 14,4V og 18V XR Li-Ion
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B og DCB185)
batteripakker.
DeWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
Opladningsprocedure (Fig. 1)
1 Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2.Indsæt batteripakken (N) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant
på ON. Pakken er fuldt opladet og kan nu
anvendes eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for litium-ion-batteripakker skal batteripakken
lades helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det
røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne handling.
Når batteriet har opnået en passende temperatur,
vil det gule lys blive slukket, og opladeren vil
genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecentre for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en
ikke kompatibel oplader, da batteripakken
9
Dansk
kan blive sprængt og kan medføre
personskader.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet
og batteripakken på steder, hvor
temperaturen kan nå op på eller overstige
40 °C (104 °F) (som f.eks. uden for skure
eller metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående
vaskes med mild sæbe og vand. Hvis
batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe
over det åbne øje i 15 minutter, eller indtil
irritationen ophører. Hvis det er nødvendigt at
søge lægehjælp, består batterielektrolytten af en
blanding af flydende organiske karbonater og
lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
10
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er
givet i god tro og menes at være korrekte på det
tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men
der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået.
Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCP580 bruger et batteri på 18 volt.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batterier kan
anvendes. Se Tekniske data for yderligere
oplysninger.
Dansk
Anbefalet opbevaring
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
plad kun DeWALT batteripakker
O
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Høvl
1Parallelanslag
1T25 stjernenøgle
1Måleplade
1 Støvpose (kun udstyrede modeller)
Læs brugsvejledningen før brug.
2 Li-ion batteripakker (kun udstyrede modeller)
1 TSTAK værktøjskasse (kun udstyrede modeller)
1Brugsvejledning
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
A.Udløserkontakt
B.Startspærreknap
C.Hovedhåndtag
D.Bagerste sko
E.Drivremsdæksel
Må ikke udsættes for vand.
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
F.Hul for nedslags anlæg
G.Forreste sko
H.Stramningsgreb til nedslagsanlæg
I. Dybdeskala for høvling
J.Indstilingsgreb/forreste håndtag til høvling
K.Chipudslyngningsåbning
Kun til indendørs brug.
L.AirLock tilslutning
M.Klingeopbevaringsgreb
N.Batteri
11
Dansk
O.Udløsningsknap for batteriet
P.Brændstofmålerknap
TILSIGTET BRUG
Dine høvlemaskine er designet til professionel
høvling af træ.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne høvl er en professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
12
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALTbatteripakker og -opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. 1)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken (N) er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1.Ret batteripakken (N) ind efter rillerne inde i
håndtaget (Fig. 1).
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1.Tryk på udløserknappen (O) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 1)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (P) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
Dansk
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
det forreste håndtag (J) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (C) for korrekt håndposition.
Udløserkontakt (Fig. 1)
ADVARSEL: Dette værktøj kan ikke
låse udløserkontakten i ON positionen
og må aldrig låses ON på nogen som
helst måde.
og kontrollér, at skæreklingerne ikke rører ved
overfladen. Skub det forreste håndtag på høvlen
ned, så den forreste sko ligger HELT FLADT på
arbejdsoverfladen. Klem på udløserkontakten og lad
motoren opnå fuld hastighed, før høvlklingerne rører
ved arbejdsoverfladen.
Flyt værktøjet langsomt ind i arbejdet og oprethold
trykket nedad for at holde høvlen flad. Vær speciel
omhyggelig med at holde værktøjet fladt ved
starten og afslutningen på arbejdsoverfladen.
Høvlingstip: For et glattere udseende fastgør et
stykke affaldstræ til enden af det stykke, du er i
gang med at høvle. Stop ikke høvlingen før høvlens
skæreklinger er forbi dit arbejdsemne og er inde i
affaldsmaterialet.
Nedslags- anlæg(Fig. 5, 6)
ADVARSEL: Lad værktøjet
nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra
arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet.
Udløs udløserkontaktens startspærreknap
(B) ved at trykke på knappen som vist. Træk
i udløserkontakten (A) for at starte motoren.
Udløsning af kontakten stopper motoren.
FORSIGTIG: Lad værktøjet
nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra
arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet.
Du starter høvlen ved at trykke udløserkontakt (A)
ned.
Tryk på udløserkontakten for at slå værktøjet fra.
An- slags- anlægget (Q) anvendelse til optimal
værktøjsstyring på smalle arbejdsemner og kan
installeres på en af siderne på din høvl. Høvlen laver
nedslags- snit på op til 9 mm (23/64").
Justering af høvlingsdybde (Fig. 1)
4.Spændstramningsgrebet på nedslagsanlægget
(H) godt fast.
Du justerer skæredybden ved at dreje
dybdejusteringsknappen (J) til høvling. Hvert klik
svarer til 0,1 mm dybde op til den maksimale
skæredybde på ca. 2,0 mm (5/64").
Det anbefales, at testsnit foretages i affaldstræ
efter hvergenjustering for at sikre, at den ønskede
mængde træ fjernes af høvlen. Flere flade omgange
(i stedet for en enkelt dyb) vil frembringe en glattere
overflade.
Høvling (Fig. 1, 2–4)
FORSIGTIG: Lad værktøjet
nå fuld hastighed, for det rører
arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra
arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet.
Hold høvlen i den korrekte position med en hånd
på det forreste håndtag (J) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (C) som vist i Figur 2. Anbring den
forreste sko (G) på den overflade, der skal høvles
SÅDANINSTALLERES ANSLAGSANLÆGGET
1.Løsnstramningsgrebet på nedslagsanlægget
(H).
2.Skub tværstangen på nedslagsanlægget (Q) ind
i hullet (F) på siden af høvlen som vist i Figur 5.
3.Indstil bredden på snittet ved at justere
kantstyret på tværs af skobredden.
BEMÆRK: Ned- slags- anlægget skal være under
høvlen ved korrekt installation som vist i Figur 6.
SÅDAN FORETAGES ET NEDSLAGS- SNIT
1.Drej stramningsgrebet på nedslagsanlægget (H)
for at justere den ønskede snitbredde.
2.Foretag flere snit indtil den ønskede dybde
opnås.
BEMÆRK: Det vil være nødvendigt at foretage en
del snit til de fleste nedslags- opgaver.
Sådan udskiftes klinger (Fig. 8A–8C)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan medføre
skader.
13
Dansk
FORSIGTIG: Høvlklinger er meget
skarpe. Behandl dem med stor omhu.
Denne høvl bruger klinger af hårdtmetal.
OPBEVARING AF KLINGE (FIG. 7)
Din høvl er udstyret med opbevaring af to ekstra
klinger. For at opbevare eller fjerne ekstra klinger,
drej klingeopbevaringsgrebet (M) mod uret for at
åbne.
REVERSIBLE HÅRDTMETALKLINGER(FIG. 8A-C)
1 Sådan fjernes en klinge fra høvlen (Fig. 8B)
a. Løsn og fjern de tre stjernehovedsskruer-(R)
med T25 stjernenøgle (DD) der er vedlagt.
Fjern tromledækslet (S) fra tromlen (T).
b. Fjern klingeholder/styrestangssamlingen (U,
W, Z). Fjern forsigtigt hårdtmetalklingen (Y).
2.Sådan justeres klingen ved hjælpe
af målepladen (leveret sammen med
værktøjet) (Fig. 8C)
a. Anbring forsigtigt den skarpe kant på
hårdmetalklingen (Y) på målepladen (V)
med den rillede side påhårdmetalklingen
vendende opad. En af kanterne på den
reversible hårdmetalklinge kan indstilles, så
den flugter målepladens indervæg (X).
b. Anbring klingeholderen/styrestangsamlingen
på klingen, således at ribben på
klingeholderen (Z) passer ind i rillen på
hårdmetalklingen (Y). Hælen på styrestangen
(W) vil hænge ind over enden på målepladen
(V).
c. Løsn de to krydsformede skruer(U) med en
skruetrækker.
d. Centrér hårdtmetalklingen (Y) under
klingeholderen (Z) og sørg for, at klingen er
fri af værktøjshuset på begge sider.
e. Fastgør de tre stjernehovedskruer (R) godt til
tromlen.
4.Gentag processen for den anden klinge.
BEMÆRK: Hvis din høvl ikke er udstyret med
hårdtmetalklinger, kan den klingeholder (Z), der
er nødvendig for hårdtmetal klingerne købes for
en tillægspris hos dit lokale DeWALT autoriserede
service-center.
Støtteben (Fig. 9)
Din høvl er udstyret med et støtteben (AA), der
automatisk sænkes, når værktøjet løftes fra
arbejdsoverfladen, så høvlen kan sættes på
arbejdsoverfladen, uden at klingen rører ved den.
Under høvling hæves støttebenet, når værktøjet
skubbes fremad gennem materialet. Hvis
støttebenet hæmmer specielt høvlingsarbejde, kan
det opbevares og låses af vejen.
ADVARSEL: Kontrollér at støttebenet er
korrekt forlænget, når høvlen sættes på
en arbejdsoverflade.
Kantrejfning (Fig. 10)
Din høvl har en præcisions forarbejdet rejfningsrille
(BB) i den forreste sko for høvling langs med et
hjørne af træet. Bredden på rillen er 4,5 til 8 mm.
Det er en god idé at prøve på et stykke affaldstræ
før afslutning på arbejdet.
Støvopsamling (Fig. 1, 11A, 11B)
d. Hold samtidig klingeholderen (Z) og klingen
(Y) imod målepladens indervæg (X), mens
hælen på styrestangen (W) holdes imod
den sorte kant på målepladen. Spænd de
krydsformede skruer (U) godt fast.
Din høvl har en indbygget AirLock forbindelse
(Fig. 11A, L) der tillader tilslutning af enten
en støvpose eller et støvsugersystem. Den
indbyggede udgang udnytter DeWALT AirLock
tilslutningsystemet til at gøre den kompatibel med
DeWALT støvopsamler.
3.Sådan geninstalleres klinger (Fig. 8A, 8C)
SÅDAN FASTGØRES STØVPOSEN
a. Fjern den justeredeklingeholder/
styrestangssamling fra målepladen (V) og
anbringhælen på styrestangen (W) i rillen på
tromlen (T).
Skub mens du holder høvlen, støvposekraven på
AirLock tilslutningen (L) som vist i Figur 11.
b.Anbring tromledækslet (S) over
klingeholderen/styrestangssamlingen. Skru
de tre sekskantskruer (R) løst ind i tromlen
(T), således at der er et lille mellemrum
mellem tromlen og klingeholderen (Z).
c. Skub hårdmetalklingen mellem tromlen (T)
og klingeholderen (Z) fra siden fra siden,
således at ribben på klingeholderen går ind i
rillen i klingen.
14
SÅDAN TØMMES STØVPOSEN
1.Mens du holder høvlen, fjern støvposen ved at
skubbe den af AirLock tilslutningen (L).
2.Vrid spånafviseren (Fig. 11B, EE) væk fra
støvposen for at adskille.
3.Ryst eller tryk forsigtigt på støvposen for at
tømme den.
4.Fastgør igen støvposeryggen på AirLock
tilslutningen.
Dansk
Du vil måske bemærke, at ikke alt støv kommer fri
af posen. Dette vil ikke påvirke høvlingsydelsen, men
vil reducere effektiviteten af høvlens støvopsamling.
Hvis du vil gendanne effektiviteten for din høvls
støvopsamling, skal du trykke på fjederen inde i
støvposen, når du tømmer den og banke den på
siden af skraldespanden.
BEMÆRK: En DeWALT AirLock adapter
(DWV9000) kan købes separat til tilslutning til et
støvsugersystem eller DeWALT støvopsamler til din
høvl.
FORSIGTIG: Betjen aldrig disse
værktøjer, undtagen støvopsamleren
er på plads. Udstødning af høvlingsstøv
kan medføre vejrtrækningsfarer.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR
CHIPUDSLYNGNINGSÅBNING
Hvis enheden er tilstoppet med støv eller chips,
anvend en ikke-metallisk pind til at skubbe
blokeringen ud af chipudslyngningsåbningen (K).
Stik aldrig dine fingre ind i åbningen.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag
dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil
blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
15
Deutsch
18V AKKU-HANDHOBEL
DCP580
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Fußlänge
Hobelbreite
Gewicht (ohne Akku)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-14.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VGS
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
16
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VGS
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Deutsch
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
VWS
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Gewicht
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
DCB107
VWS
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Gewicht
VWS
min
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Sicherungen:
Europa
min
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VWS
VWS
min
kg
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
EG-Konformitätserklärung
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
MASCHINENRICHTLINIE
AKKU-HANDHOBEL
DCP580
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EG (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
15.2.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
17
Deutsch
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes
muss in die Steckdose passen.
Ändern Sie niemals den Stecker in
irgendeiner Form. Verwenden Sie
keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
18
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche
Schutzausrüstung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko
von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Deutsch
Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und
keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar
auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit
dem Elektrogerät oder mit diesen
Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen
kann. Bei Beschädigungen lassen Sie
das Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Richtig gewartete
Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter
Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte,
Zubehör und Einsätze (Bits) usw.
gemäß diesen Anweisungen
f)
und unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Ein Ladegerät, das für einen
bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem
anderen Akku verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit
den speziell vorgesehenen Akkus. Der
Einsatz anderer Akkus kann zu Verletzungsund Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die
eine Verbindung zwischen den Polen
verursachen können. Wenn die Akkupole
kurzgeschlossen werden, kann dies zu
Verbrennungen oder einem Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Hobelmaschinen
• Warten Sie, bis der Hobel stehengeblieben
ist, bevor Sie das Gerät ablegen. Ein
freiliegender Hobel kann sich in der Oberfläche
verfangen und Sie können die Kontrolle verlieren
und ernsthafte Verletzungen verursachen.
•Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel
mit Einspannvorrichtungen auf einer
stabilen Plattform. Das Werkstück ist instabil,
wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle
führen kann.
19
Deutsch
•Tragen Sie eine Staubmaske.
•Halten Sie das Elektrowerkzeug nur
an den isolierten Griffflächen, da das
Werkzeug seine eigene versteckte Leitung
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (CC), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
20
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung
steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für
das Laden von DeWALT Akkus bestimmt.
Eine anderweitige Verwendung kann zu
Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder
Belastungen ausgesetzt wird.
Deutsch
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker—beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet
oder repariert werden muss. Ein
unsachgemäßer Zusammenbau kann
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen oder zu Brand
führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines
Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko
nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 und DCB115 können folgende Akkus
laden: 10.8V, 14,4V und 18V XR Li-Ion (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B und DCB185).
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 1)
1.Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2.Legen Sie den Akku (N) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Lithium-Ionen-Akkus zu gewähren, laden Sie den
Akkusatz vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wiedereinsetzen des Akkupacks
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Die rote
Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft.
Sobald der Akku eine angemessene Temperatur
erreicht hat, geht die gelbe Leuchte aus und das
Ladegerät nimmt den Ladevorgang wieder auf.
21
Deutsch
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es
in ein anderes Ladegerät passt, da das
Akku reißen kann, was zu schweren
Verletzungen führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals
in Bereichen lagern oder verwenden,
in denen die Temperatur 40 ºC
überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein Stromunfall oder ein
tödlicher Stromschlag könnte entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle zurückgebracht
werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
22
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im
Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in
Kontakt kommt, waschen Sie die Stelle
Deutsch
sofort mit einer milden Seife und Wasser.
Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt,
spülen Sie das offene Auge für 15 Minuten,
oder bis die Reizung nachlässt, mit Wasser.
Falls Sie sich in ärztliche Behandlung begeben
müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und
Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA), der
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden
gemäß Abschnitt 38.3 der „Empfehlungen der
Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher
Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur
Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen,
dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung des
Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt
in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku
AKKUTYP
Das Modell DCP580 wird mit einem 18 Volt-Akku
betrieben.
Die Akkus DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B oder DCB185
können verwendet werden. Weitere Informationen
finden Sie unter Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Schilder am Ladegerät und Akku
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen
D
Daten zu entnehmen.
23
Deutsch
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
L
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Hobel
1Parallelanschlag
1T25-Sternschlüssel
1Anschlagplatte
1 Staubbeutel (nur bestimmte Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (nur bestimmte Modelle)
1 TSTAK-Kit-Box (nur bestimmte Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
24
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Auslöseschalter
B.Schalterarretierung
C.Haupthandgriff
D.Hinterer Schuh
E.Antriebsriemenabdeckung
F.Loch für Falzanschlag
G.Vorderer Schuh
H.Feststellknopf für Falzanschlag
I.Hobeltiefeneinteilung
J.Einstellknopf für Hobeltiefe/Vordergriff
K.Spanauswurföffnung
L.AirLock-Verbindung
M.Messeraufbewahrungsknopf
N.Akku
O.Akku-Löseknopf
P.Taste Kraftstoffanzeige
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Hobel wurde zum professionellen Hobeln von
Holz entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser Hobel ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Deutsch
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (O) und ziehen
Sie den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 1)
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm²
und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (P) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 1)
Richtige Haltung der Hände (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku (N) vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1.Richten Sie den Akku (N) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 1).
25
Deutsch
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem vorderen Griff (J) und die andere auf dem
Hauptgriff (C).
Auslöseschalter (Abb. 1)
WARNUNG: Dieses Werkzeug verfügt
nicht über eine Vorrichtung zum
Sperren des Auslöseschalters in der
ON-Position und darf keinesfalls durch
andere Methoden in der ON-Position
gesperrt werden.
Lösen Sie die Auslöser-Einschaltsperre (B), indem
Sie den Knopf wie abgebildet drücken. Ziehen
Sie den Auslöseschalter (A), um den Motor
einzuschalten. Das Lösen des Schalters schaltet
den Motor aus.
VORSICHT: Lassen Sie das Gerät auf
volle Drehzahl beschleunigen, bevor die
Maschine in Kontakt mit dem Werkstück
gelangt. Heben Sie das Gerät von der
Oberfläche ab, bevor Sie es ausschalten.
Um den Hobel einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (A).
Zum Ausschalten des Hobels lassen Sie den
Auslöseschalter los.
Einstellen der Hobeltiefe (Abb. 1)
Zum Einstellen der Hobeltiefe drehen Sie den
Einstellknopf für Hobeltiefe (J). Jedes Klicken
entspricht 0,1 mm Tiefe, bis zur maximalen
Schnitttiefe von etwa 2,0 mm (5/64“).
Es wird empfohlen, nach jeder Neueinstellung
Probeschnitte in Abfallholz vorzunehmen, um
sicherzustellen, dass der Hobel die gewünschte
Menge Holz entfernt. Mehrere flache Durchgänge
(anstelle eines einzigen tiefen) erzeugen eine glattere
Oberfläche.
Hobeln (Abb. 1, 2–4)
VORSICHT: Lassen Sie das Gerät auf
volle Drehzahl beschleunigen, bevor die
Maschine in Kontakt mit dem Werkstück
gelangt. Heben Sie das Gerät von der
Oberfläche ab, bevor Sie es ausschalten.
Halten Sie den Hobel in der richtigen Position, wobei
eine Hand wie in Abbildung 2 gezeigt auf dem
vorderen Griff (J) und die andere auf dem Hauptgriff
(C) liegt. Setzen Sie den vorderen Schuh (G) so auf
die zu hobelnde Fläche, dass die Schneidmesser
nicht die Oberfläche berühren. Drücken Sie fest auf
den vorderen Griff des Hobels, so dass der vordere
Schuh ABSOLUT FLACH auf der Arbeitsfläche liegt.
Drücken Sie den Auslöseschalter und lassen Sie
den Motor auf volle Drehzahl beschleunigen, bevor
die Schneidmesser die Arbeitsfläche berühren.
26
Bewegen Sie das Werkzeug langsam über das
Werkstück und bewahren Sie dabei den Druck
nach unten, damit der Hobel flach bleibt. Achten
Sie besonders darauf, dass das Werkzeug am
Anfang und am Ende der Arbeitsfläche flach
aufliegt.
Tipp beim Hobeln: Für ein glatteres Endergebnis
befestigen Sie ein Stück Abfallholz am Ende des
zu hobelnden Werkstücks. Hören Sie erst mit dem
Hobeln auf, wenn die Schneidmesser des Hobels
das Werkstück passiert und das Abfallstück erreicht
haben.
Falzanschlag (Abb. 5, 6)
WARNUNG: Lassen Sie das Gerät auf
volle Drehzahl beschleunigen, bevor die
Maschine in Kontakt mit dem Werkstück
gelangt. Heben Sie das Gerät von der
Oberfläche ab, bevor Sie es ausschalten.
Der Falzanschlag (Q) dient zur optimalen
Werkzeugkontrolle bei schmalen Werkstücken
und kann an beiden Seiten des Hobel angebracht
werden. Der Hobel erzeugt Falzschnitte bis zu 9
mm (23/64“).
ANBRINGEN DES FALZANSCHLAGS
1.Lösen Sie den Feststellknopf für den
Falzanschlag (H).
2.Schieben Sie die Querleiste des Falzanschlags
(Q) wie in Abbildung 5 gezeigt in das Loch (F)
an der Seite des Hobels.
3.Stellen Sie die Schnittbreite fest, indem Sie
die Kantenführung an die Breite des Schuhs
anpassen.
4.Ziehen Sie den Feststellknopf für den
Falzanschlag (H) gut fest.
HINWEIS: Der Falzanschlag muss sich unterhalb
des Hobels befinden, wenn er korrekt angebracht
ist, siehe Abbildung 6.
SO MACHEN SIE EINEN FALZSCHNITT
1.Drehen Sie den Feststellknopf für den
Falzanschlag (H), um die gewünschte
Schnittbreite einzustellen.
2.Führen Sie mehrere Schnitte durch, bis die
gewünschte Tiefe erreicht ist.
HINWEIS: Für die meisten Falzanwendungen sind
relativ viele Schnitte nötig.
Schneidmesser austauschen
(Abb. 8A–8C)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku, bevor
Deutsch
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
3.Einsetzen des Messers (Abb. 8A, 8C)
a. Entfernen Sie die angepasste Baugruppe
aus Messerträger/Führungsstange von der
Anschlagplatte (V) und platzieren Sie das
Ende der Führungsstange (W) in der Nut der
Trommel (T).
Ihr Hobel ist mit einer Möglichkeit zum
Aufbewahren von zwei weiteren Hobelmessern
ausgestattet. Um zusätzliche Messer zu
verstauen oder zu entnehmen, drehen Sie den
Messeraufbewahrungsknopf (M) gegen den
Uhrzeigersinn, damit er sich öffnet.
b. Platzieren Sie den Trommeldeckel (S)
über der Baugruppe aus Messerträger/
Führungsstange. Schrauben Sie die
drei Sechskantschrauben (R) locker
in die Trommel (T), so dass ein kleiner
Spalt zwischen der Trommel und dem
Messerträger (Z) besteht.
UMDREHBARE HARTMETALLMESSER (ABB. 8A-C)
c. Schieben Sie das Hartmetallmesser von
der Seite her zwischen Trommel (T) und
Messerträger (Z), so dass die Rippe am
Messerträger in der Nut des Messers sitzt.
d. Zentrieren Sie das Hartmetallmesser (Y)
so unter dem Messerträger (Z), dass das
Messer an beiden Seiten Abstand zum
Werkzeuggehäuse hat.
e. Ziehen Sie die drei Sternkopfschrauben (R)
an der Trommel fest.
VORSICHT: Hobelmesser sind extrem
scharf. Gehen Sie besonders vorsichtig
mit ihnen um.
Dieser Hobel verwendet Hartmetallmesser.
AUFBEWAHRUNG DER MESSER (ABB. 7)
1.Entfernen des Messers aus dem Hobel
(Abb. 8B)
a. Lösen und entfernen Sie die drei
Sterngriffschrauben (R) mit dem
mitgelieferten T25-Sternschlüssel (DD).
Nehmen Sie die Trommelabdeckung (S) von
der Trommel (T).
b. Entfernen Sie die Baugruppe aus
Messerträger/Führungsstange (U, W, Z).
Entnehmen Sie das Hartmetallmesser (Y)
vorsichtig.
2.Einstellen des Messers mit der
Anschlagplatte (mit dem Werkzeug
geliefert) (Abb. 8C)
a. Setzen Sie die scharfe Kante des
Hartmetallmessers (Y) vorsichtig so auf
die Anschlagplatte (V), dass die Seite
des Hartmetallmessers mit der Nut nach
oben zeigt. Jede Kante der umdrehbaren
Hartmetallmesser kann bündig gegen die
Innenwand der Anschlagplatte (X) eingestellt
werden.
b. Setzen Sie die Baugruppe aus
Messerträger/Führungsstange so auf das
Messer, dass am Messerträger (Z) in der
Nut des Hartmetallmessers (Y) liegt. Das
Ende der Führungsstange (W) wird am Ende
der Anschlagplatte (V) überhängen.
c. Lösen Sie die beiden kreuzförmigen
Schrauben (U) mit einem Schraubendreher.
d. Halten Sie gleichzeitig den Messerträger (Z)
und das Messer (Y) gegen die Innenwand
der Anschlagplatte (X) und das Ende der
Führungsstange (W) gegen die hintere
Kante der Anschlagplatte. Ziehen Sie die
kreuzförmigen Schrauben (U) fest an.
4.Wiederholen Sie diesen Vorgang beim anderen
Messer.
HINWEIS: Wenn Ihr Hobel nicht mit
Hartmetallmessern ausgestattet ist, kann der
Messerträger (Z), der für Hartmetallmesser benötigt
wird, bei Ihrem autorisierten DeWALT Kundendienst
vor Ort erworben werden.
Ständer (Abb. 9)
Ihr Hobel ist mit einem Ständer (AA) ausgestattet,
der sich automatisch absenkt, wenn das Werkzeug
von der Arbeitsfläche genommen wird, so dass der
Hobel auf die Arbeitsfläche gesetzt werden kann,
ohne dass sie vom Messer berührt wird. Beim
Hobeln hebt sich der Ständer, wenn das Werkzeug
über das Material nach vorne geschoben wird. Falls
der Ständer bei speziellen Hobelarbeiten hinderlich
ist, kann er weggeklappt und gesichert werden.
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass
der Ständer richtig ausgeklappt ist,
wenn der Hobel auf eine Arbeitsfläche
aufgesetzt wird.
Kanten abschrägen (Abb. 10)
Ihr Hobel besitzt im vorderen Schuh eine
präzisionsbearbeitete Nut zum Abschrägen
(BB), um in Ecken zu hobeln. Die Breite der Nut
beträgt 4,5 bis 8 mm. Probieren Sie das Verfahren
zunächst an einem Stück Abfallholz aus.
27
Deutsch
Staubabsaugung (Abb. 1, 11A, 11B)
Ihr Hobel besitzt eine integrierte AirLock-Verbindung
(Abb. 11A, L), mit der entweder ein Staubsack oder
ein Staubsauger angeschlossen werden kann. Über
den integrierten Auslass lässt sich über die DeWALT
AirLock-Verbindung der DeWALT-Staubabsauger
anschließen.
ANBRINGEN DES STAUBSACKS
Halten Sie den Hobel fest und schieben Sie
die Staubsackmanschette so auf die AirLockVerbindung (L), wie es in Abbildung 11 gezeigt wird.
LEEREN DES STAUBSACKS
1.Halten Sie den Hobel fest und entfernen Sie
den Staubsack, indem Sie ihn von der AirLockVerbindung (L) schieben.
2.Drehen Sie den Spanabweiser (Abb. 11B, EE)
weg vom Staubsack, wenn er getrennt werden
soll.
3. Zum Entleeren schütteln oder klopfen Sie den
Staubsack vorsichtig aus.
4. Bringen Sie den Staubsack wieder an der
AirLock-Verbindung (N) an.
Eventuell löst sich nicht der gesamte Staub aus
dem Sack. Dies wirkt sich nicht auf Hobelleistung
aus, reduziert aber die Staubsammeleffizienz des
Hobels. Um die Staubsammeleffizienz des Hobels
wiederherzustellen, drücken Sie beim Leeren des
Staubsacks auf die Feder im Inneren und klopfen
Sie ihn gegen den Rand einer Mülltonne.
HINWEIS: Ein DeWALT AirLock Adapter (DWV9000)
kann separat erworben werden, um einen
Staubsauger oder einen DeWALT-Staubabsauger an
Ihrem Hobel anzubringen.
VORSICHT: Betreiben Sie diese
Werkzeuge keinesfalls, wenn der
Staubsammler nicht angebracht ist.
Hobelstaub kann zu Atmungsproblemen
führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
28
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
REINIGUNG DER SPANAUSWURFÖFFNUNG
Ist das Gerät durch Staub oder Späne verstopft,
verwenden Sie einen nicht-metallischen Stab, um
das Hindernis aus der Spanauswurföffnung (K) zu
entfernen. Stecken Sie niemals die Finger in die
Öffnung.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
Deutsch
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie
die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder
bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus
recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
29
English
18V CORDLESS HAND PLANER
DCP580
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2.5
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
88
LWA(sound power level)
dB(A)
99
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
Voltage
Type
Battery type
No-load speed
Planing depth
Planing width
Weight (without battery pack)
VDC
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-14:
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
30
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
min
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
English
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
VAC
min
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VAC
min
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
VAC
VAC
min
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0.5
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
HAND PLANER
DCP580
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-14:2009+A2:2010.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.02.2016
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
31
English
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric
shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are
doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use
a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
32
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the
connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was
designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
English
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A charger
that is suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may
be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation
or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is
maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Planers
• Wait for the cutter to stop before setting
the tool down. An exposed cutter may engage
the surface leading to possible loss of control
and serious injury.
•Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by your
hand or against the body leaves it unstable and
may lead to loss of control.
•Wear a dust mask.
•Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, because the cutter may
contact its hidden wiring. Cutting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric
shock.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (CC), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
33
English
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions,
with the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery
pack with any chargers other than the
ones in this manual. The charger and battery
pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug—have them replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
34
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
•NEVER attempt to connect two chargers
together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 and
DCB115 chargers accept 10.8V, 14.4V and 18V
Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B and
DCB185) battery packs.
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (Fig. 1)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2.Insert the battery pack (N) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has
started.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life
of lithium-ion batteries, charge the battery pack fully
before first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
English
Charge indicators: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: The red
light will continue to blink, but a yellow indicator
light will be illuminated during this operation.
Once the battery has reached an appropriate
temperature, the yellow light will turn off and the
charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit
into a non-compatible charger as battery
pack may rupture causing serious personal
injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such
as outside sheds or metal buildings in
summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the
rate of a warm battery pack. The battery pack will
charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum
charge rate even if the battery warms.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place
the lithium-ion battery on the charger until it is fully
charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even
if it is severely damaged or is completely
worn out. The battery pack can explode in
a fire. Toxic fumes and materials are created
when lithium-ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact
with the skin, immediately wash area with
mild soap and water. If battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
35
English
• Contents of opened battery cells may
cause respiratory irritation. Provide fresh air.
If symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations,
and the European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR). Lithium-ion cells and batteries have been
tested to section 38.3 of the UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods Manual of
Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous Material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2.Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCP580 operates on an 18 volt battery pack.
36
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B or DCB185 battery
packs may be used. Refer to Technical Data for
more information.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
English
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1Planer
1 Parallel fence
1T25 star key
1 Gauge plate
1 Dustbag (kitted models only)
2 Li-Ion battery packs (kitted models only)
1 TSTAK kitbox (kitted models only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.Trigger switch
B.Lock-off button
C.Main handle
D.Rear shoe
E.Drive belt cover
F.Hole for rebate fence
G.Front shoe
H.Rebate fence tightening knob
I.Planing depth graduation
J.Planing depth adjustment knob/ front handle
K.Chip ejection port
L.AirLock connection
M.Blade storage knob
N.Battery
O.Battery release button
INTENDED USE
Your planer has been designed for professional
planing of wood.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
This planer is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
P.Fuel gauge button
37
English
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (Fig. 1)
NOTE: Make sure your battery pack (N) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1.Align the battery pack (N) with the rails inside
the tool’s handle (Fig. 1).
2.Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that you
hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1.Press the release button (O) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 1)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (P). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
38
Proper Hand Position (Fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the front
handle (J), with the other hand on the main handle
(C).
Trigger Switch (Fig. 1)
WARNING: This tool has no provision
to lock the switch in the ON position
and shoud never be locked ON by any
other means.
Release the trigger switch lock-off button (B) by
pressing the button as shown. Pull the trigger switch
(A) to turn the motor on. Releasing the switch turns
the motor off.
CAUTION: Allow the tool to reach full
speed before touching tool to the work
surface. Lift the tool from the work
surface before turning the tool off.
To start the planer depress the trigger switch (A).
To turn the planer off, release the trigger switch.
Adjusting the Planing Depth (Fig. 1)
To adjust the depth of cut, turn the planing depth
adjustment knob (J). Each click is equal to 0.1 mm
of depth up to the maximum depth of cut of
approximately 2.0 mm (5/64").
It is recom­mended that test cuts be made in scrap
wood after each re-adjustment to make sure that
the desired amount of wood is being removed by
the planer. Several shallow passes (rather than one
deep one) will produce a smoother finish.
Planing (Fig. 1, 2–4)
CAUTION: Allow the tool to reach full
speed before touching tool to the work
surface. Lift the tool from the work
surface before turning the tool off.
Hold the planer in the correct position with one
hand on the front handle (J) and the other hand on
the main handle (C) as shown in Figure 2. Place the
front shoe (G) on the surface to be planed, making
certain that the cutting blades are not touching the
English
surface. Push down firmly on the front handle of the
planer so that the front shoe is ABSOLUTELY FLAT
on the work surface. Squeeze the trigger switch and
allow the motor to reach full speed before touching
the planer blades to the work surface.
Move the tool slowly into the work and maintain
downward pressure to keep the planer flat. Be
particularly careful to keep the tool flat at the
beginning and the end of the work surface.
Planing Tip: For a smoother appearance, fasten a
piece of scrap wood to the end of the piece you are
planing. Don’t stop planing until the cutting blades
of the planer are past your workpiece and into the
scrap material.
Rebate Fence (Fig. 5, 6)
WARNING: Allow the tool to reach
full speed before touching tool to the
work surface. Lift the tool from the work
surface before turning the tool off.
The rebate fence (Q) is used for optimum tool
control on narrow workpieces and can be installed
on either side of your planer. The planer makes
rebate cuts up to 9 mm (23/64").
TO INSTALL REBATE FENCE
1.Loosen the rebate fence tightening knob (H).
2.Slide the crossbar on the rebate fence (Q) into
the hole (F) on the side of the planer as shown
in Figure 5.
3.Set the width of cut by adjusting the edge guide
across the width of the shoe.
4.Securely tighten rebate fence tightening knob
(H).
NOTE: The rebate fence should be below the
planer when installed correctly as shown in Figure 6.
TO MAKE A REBATE CUT
1.Turn the rebate fence tightening knob (H) to
adjust the desired width of cut.
2.Make several cuts until the desired depth is
reached.
NOTE: It will be necessary to make quite a few cuts
for most rebate applications.
To Change Blades (Fig. 8A–8C)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and remove the battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
CAUTION: Planer blades are extremely
sharp. Handle with great care.
This planer uses carbide blades.
BLADE STORAGE (FIG. 7)
Your planer is equipped with blade storage for two
additional blades. To store or remove additional
blades, turn the blade storage knob (M) counter
clockwise to open.
REVERSIBLE CARBIDE BLADES (FIG. 8A-C)
1.To Remove Blade from Planer (Fig. 8B)
a.Loosen and remove the three star-head
screws (R) with the T25 star key (DD)
provided. Remove the drum cover (S) from
the drum (T).
b.Remove the blade carrier/guide bar
assembly (U, W, Z). Carefully remove the
carbide blade (Y).
2.To Adjust Blade Using Gauge Plate
(provided with tool) (Fig. 8C)
a.Cautiously place the sharp edge of the
carbide blade (Y) on the gauge plate (V) with
the grooved side of the carbide blade facing
up. Either edge of the reversible carbide
blade can be set flush against the gauge
plate inside wall (X).
b.Place the blade carrier/guide bar assembly
on the blade so that the rib on the blade
carrier (Z) fits into the groove on the carbide
blade (Y). The heel of the guide bar (W) will
over-hang the end of the gauge plate (V).
c.Loosen the two cross-shaped screws (U)
with a screwdriver.
d.Simultaneously hold the blade carrier (Z)
and blade (Y) against the gauge plate inside
wall (X) while holding the heel of the guide
bar (W) against the back edge of the gauge
plate. Securely tighten the cross shaped
screws (U).
3.To Reinstall Blade (Fig. 8A, 8C)
a.Remove the adjusted blade carrier/guide
bar assembly from the gauge plate (V) and
place the heel of the guide bar (W) into the
groove on the drum (T).
b.Place the drum cover (S) over the blade
carrier/guide bar assembly. Loosely screw
the three hex screws (R) into the drum (T)
so that there is a small gap between the
drum and the blade carrier (Z).
c.Slide the carbide blade between the drum
(T) and the blade carrier (Z) from the side so
that the rib on the blade carrier sets into the
groove in the blade.
39
English
d.Centre the carbide blade (Y) under the
blade carrier (Z) making sure the blade is
clear of the tool housing on both sides.
e.Securely tighten the three star head screws
(R) to the drum.
4.Repeat procedure for the other blade.
NOTE: If your planer is not fitted with carbide
blades, the blade carrier (Z) required for carbide
blades is available at additional cost from your local
DeWALT authorised service centre.
You may notice that all the dust will not come
free from the bag. This will not affect planing
performance but will reduce the planer’s dust
collection efficiency. To restore your planer’s dust
collection efficiency, depress the spring inside the
dust bag when you are emptying it and tap it on the
side of a dustbin.
NOTE: A DeWALT AirLock Adapter (DWV9000) can
be purchased separately to connect a shop vacuum
or DeWALT dust extractor to your planer.
Kickstand (Fig. 9)
Your planer is equipped with a kickstand (AA) that
automatically lowers when the tool is lifted from the
work surface allowing the planer to set on the work
surface without the blade touching it. When planing,
the kickstand raises as the tool is pushed forward
through the material. If the kickstand obstructs
special planing work, it can be stored and locked
out of the way.
WARNING: Be sure that the kickstand
is correctly extended when setting the
planer on a work surface.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
Edge Chamfering (Fig. 10)
Your planer has a precision machined chamfering
groove (BB) in the front shoe for planing along a
corner of the wood. The width of the groove is 4.5
to 8 mm. It’s a good idea to try a piece of scrap
wood before doing finish work.
Dust Extraction (Fig. 1, 11A, 11B)
Your planer has a built-in AirLock connection
(Fig. 11A, L) which allows either a dust bag or a
shop vacuum to be connected. The built-in outlet
utilizes the DeWALT AirLock connection system
making it compatible with the DeWALT dust
extractor.
TO ATTACH THE DUST BAG
While holding the planer, slide the dust bag collar
onto the AirLock connection (L) as shown in
Figure 11.
2.Twist the chip deflector (Fig. 11B, EE) away
from the dust bag to separate.
3. Gently shake or tap the dust bag to empty.
4. Reattach the dust bag back onto the AirLock
connection.
40
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
TO EMPTY THE DUST BAG
1.While holding the planer, remove the dust bag
by sliding it off the AirLock connection (L).
CAUTION: Never operate these tools
unless the dust collector is in place.
Planing dust exhaust may create a
breathing hazard.
English
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
CHIP EJECTION PORT CLEANING INSTRUCTIONS
If the unit is clogged with dust or chips, use a nonmetallic stick to push the obstruction out of the chip
ejection port (K). Never stick your finger into the
port.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol must
not be disposed of with normal household
waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Lithium-ion cells are recyclable. Take them to
your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
41
Español
CEPILLADORA PORTÁTIL SIN CABLE DE 18 V
DCP580
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad en vacío
Largo de la base
Ancho de cepillado
Peso (sin paquete de batería)
min-1
mm
m
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-14.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
42
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Español
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Cargador
DCB107
Voltaje de la red
VAC
230
Tipo de batería
10,8/14,4/18 Li-Ion
Tiempo aprox. de carga min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
de los paquetes de
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
baterías
Peso
kg
0,29
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Declaración de conformidad CE
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
CEPILLADORA PORTÁTIL SIN CABLE
DCP580
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
Fusibles:
Europa
0,36
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
Herramientas de 230 V
0,5
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.2.2016
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
43
Español
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra
como tuberías, radiadores, cocinas
económicas y frigoríficos. Existe un
mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el
cuerpo conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
44
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una
herramienta eléctrica en un lugar
húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual.
El uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos
de drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Español
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
f)
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para
su trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar
las herramientas eléctricas. Dichas
medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en marcha la herramienta
eléctrica accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que
no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de
personas no capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica,
los accesorios y las brocas de la
herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso de la herramienta
eléctrica para operaciones que no sean las
previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos
de metal, como los clips, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer
una conexión de un terminal a otro. El
provocar un cortacircuito en los terminales
de la batería puede causar quemaduras o un
incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para
que sea reparada por una persona
cualificada para realizar las reparaciones
que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se
mantenga la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas específicas de seguridad
adicional para cepilladoras
• Espere a que la cuchilla se detenga antes
de poner boca abajo la herramienta.
Una cuchilla expuesta puede penetrar en la
superficie y conllevar posibles pérdidas de
control y graves daños.
•Utilice fijaciones u otro tipo de método
para fijar y apoyar la pieza de trabajo en
una plataforma estable. Si sostiene el trabajo
45
Español
con las manos o con su cuerpo estará inestable
y podrá hacer que pierda el control.
•Utilice una mascarilla antipolvo.
•Sujete la herramienta exclusivamente por
las superficies de agarre aisladas, ya que
la cuchilla podría entrar en contacto con
su cable oculto. El corte de un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga
eléctrica al operador.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
batería compatibles (Consultar datos técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza el
paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar
daños materiales y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
– Riesgo de lesiones personales debido a
partículas flotantes en el aire.
– Riesgo de quemaduras producidas por
los accesorios que se calientan durante el
funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales por uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (CC), que contiene también
el año de fabricación, viene impreso en la caja
protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden
ser cortocicuitados por materiales
extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero
no limitativo, lana de acero, papel de
aluminio o cualquier acumulación de
partículas metálicas deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
46
Español
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque
el cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
•No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un
centro de servicio autorizado cuando
necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de
electrocución, choques o incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe
antes de intentar limpiarlo. Esto reducirá
el riesgo de electrocución. La retirada del
paquete de baterías no reducirá este riesgo.
•NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para
funcionar con la red eléctrica normal de
230 V. No intente utilizarlo con cualquier
otro voltaje. Esto no se aplica al cargador de
vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 y DCB115 admiten baterías de XR ion
de litio de 10.8V, 14,4V y 18V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B y DCB185).
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (Fig. 1)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2.Introduzca el paquete de pilas (N) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3.Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/
fría*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: La luz
roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz
amarilla queda encendido durante esta operación.
Cuando la batería está a una temperatura
47
Español
adecuada, la luz amarilla se apaga y el cargador
retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DeWALT.
•NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (104 ºF) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las
instalaciones metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías. No
utilice un paquete de baterías o cargador
que haya recibido un gran golpe, se
haya caído o se haya dañado de algún
modo (por ejemplo, perforado con
un clavo, golpeado con un martillo o
pisado). Podrá conllevar electrocuciones
o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
Una batería fría se cargará a la mitad de la
velocidad de una batería caliente. La batería se
cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo
completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se
caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
48
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra
en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, enjuague con agua los ojos
abiertos durante 15 minutos o hasta que cese
la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de
Español
una mezcla de carbonatos orgánicos líquidos y
sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación
respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DeWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías
de iones de litio con calificación energética
superior a 100 vatios por hora (Wh). Todas
las baterías de iones de litio tienen indicada la
calificación de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCP580 funciona con un paquete de baterías de
18 voltios.
Pueden utilizarse los paquetes de baterías DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B o DCB185. Consulte los Datos técnicos
para más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán
guardarse completamente descargados. El paquete
de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el
presente manual, las etiquetas del cargador y
del paquete de pilas muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
49
Español
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Interruptor de activación
B.Botón de bloqueo
C.Empuñadura principal
D.Zapata trasera
E.Tapa correa de transmisión
F.Orificio de tope de rebaje
G.Zapata delantera
H.Botón de apriete de tope de rebaje
I.Graduación de la profundidad de cepillado
J.Botón de ajuste de profundidad de cepillado/
asa frontal
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
K.Salida de expulsión de viruta
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
M.Botón de almacenamiento de cuchilla
No queme el paquete de baterías.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Cepilladora
1 Tope paralelo
1Llave de estrella T25
1 Placa calibradora
1 Bolsa de polvo (solo modelos equipados)
2 Paquetes de baterías de iones de litio (solo
modelos equipados)
1 Caja de herramientas TSTAK (solo modelos
equipados)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
50
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
L.Conexión AirLock
N.Batería
O.Botón de liberación de la batería
P.Botón de indicación de combustible
USO PREVISTO
Su cepilladora ha sido diseñada para el cepillado
profesional de madera.
Esta cepilladora es una herramienta eléctrica
profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
Español
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA
(FIG. 1)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen
un indicador de carga que consiste en tres luces
LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de
carga (P). Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo
del límite necesario para su uso, el indicador de
carga no se iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta (Fig. 1)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
Posición adecuada de las manos
(Fig. 2)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
1.Alinee el paquete de baterías (N) con los
rieles ubicados en el interior del mango de la
herramienta (Fig. 1).
2.Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de baterías se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1.Pulse el botón de liberación de baterías (O)
y tire firmemente del paquete de pilas para
sacarlo del asa de la herramienta.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura delantera (J) y
la otra en la empuñadura principal (C).
51
Español
Interruptor de activación (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Esta herramienta no
se puede bloquear con el interruptor
en la posición de ENCENDIDO y no
debe bloquearse en dicha posición
mediante ningún otro medio.
Suelte el botón de bloqueo del interruptor de
activación (B) pulsando el botón como se indica.
Tire el interruptor de activación (A) para encender el
motor. Si suelta el interruptor se apaga el motor.
PRECAUCIÓN: Deje que la herramienta
alcance la velocidad máxima antes de
ponerla en contacto con la superficie
de trabajo. Levante la herramienta de la
superficie de trabajo antes de apagarla.
Para poner en marcha la cepilladora, apriete el
interruptor de activación (A).
Para apagar la cepilladora, suelte el interruptor de
activación.
Ajustar la profundidad de cepillado
(Fig. 1)
Para ajustar la profundidad de corte, gire el botón
de ajuste de profundidad de cepillado (J). Cada
clic es igual a 0.1 mm de profundidad hasta la
profundidad máxima de corte de aproximadamente
2.0 mm (5/64").
Se recomienda efectuar pruebas de corte en
fragmentos de madera después de cada reajuste,
para comprobar que la cepilladora extraiga la
cantidad deseada de madera. Varias pasadas
superficiales (en vez de una pasada profunda)
permiten obtener un acabado más uniforme.
Cepillado (Fig. 1, 2-4)
PRECAUCIÓN: Deje que la herramienta
alcance la velocidad máxima antes de
ponerla en contacto con la superficie
de trabajo. Levante la herramienta de la
superficie de trabajo antes de apagarla.
Sostenga la cepilladora en la posición correcta con
una mano en la empuñadura frontal (J) y con la otra
en la empuñadura principal (C), como se muestra
en la Figura 2. Coloque la zapata frontal (G) sobre
la superficie que va a cepillar, comprobando que las
cuchillas de corte no toquen la superficie. Apriete
firmemente sobre la empuñadura delantera de la
cepilladora para que la zapata delantera quede
TOTALMENTE APOYADA contra la superficie de
trabajo. Apriete el interruptor de activación y deje
que el motor alcance la velocidad máxima antes de
poner las cuchillas de la cepilladora en contacto con
la superficie de trabajo.
52
Mueva la herramienta lentamente hacia la pieza
de trabajo y mantenga la presión hacia abajo para
mantener la cepilladora apoyada. Tenga especial
cuidado de mantener la herramienta apoyada al
comienzo y al final de la superficie de trabajo.
Consejo para el cepillado: Para conseguir un
aspecto más uniforme, sujete un recorte de madera
al final de la pieza que está cepillando. No deje
de cepillar hasta que las cuchillas de corte de la
cepilladora hayan pasado por encima de la pieza de
trabajo y por el recorte de madera.
Tope de rebaje (Fig. 5, 6)
ADVERTENCIA: Deje que la
herramienta alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto
con la superficie de trabajo. Levante la
herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagarla.
El tope de rebaje (Q) se usa como un óptimo control
de la herramienta en piezas de trabajo estrechas y
puede instalarse a ambos lados de la cepilladora.
La cepilladora hace cortes de rebaje de hasta 9 mm
(23/64").
INSTALAR EL TOPE DE REBAJE
1.Afloje el botón de apriete del tope de rebaje (H).
2.Deslice la varilla transversal del tope de rebaje
(Q) en el orificio (F) del lado de la cepilladora,
como se muestra en la Figura 5.
3.Configure el ancho de corte ajustando la guía
de bordes en el ancho de la zapata.
4.Apriete bien el botón de apriete del tope de
rebaje (H).
NOTA: Cuando está instalado correctamente el
tope de rebaje debe estar debajo de la cepilladora,
como se muestra en la Figura 6.
HACER UN CORTE DE REBAJE
1.Gire el botón de apriete del tope de rebaje (H)
para ajustar el ancho de corte que desee.
2.Haga varios cortes hasta alcanzar la
profundidad que desee.
NOTA: Será necesario hacer algunos cortes para la
mayoría de aplicaciones de rebaje.
Cambiar las cuchillas (Fig. 8A–8C)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
retire la batería antes de realizar
ajustes o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar
lesiones.
Español
PRECAUCIÓN: Las cuchillas de la
cepilladora son muy filosas. Manéjelas
con mucho cuidado.
Esta cepilladora usa cuchillas de carburo.
ALMACENAMIENTO DE LA CUCHILLA (FIG. 7)
Su cepilladora está equipada con un
almacenamiento de cuchilla para dos cuchillas
adicionales. Para guardar o extraer las cuchillas
adicionales, gire el botón de almacenamiento de
cuchilla (M) en sentido antihorario para abrirlo.
HOJAS DE CARBURO REVERSIBLES (FIG. 8A-C)
1.Extraer la cuchilla de la cepilladora
(Fig. 8B)
a. Afloje y extraiga los tres tornillos con cabeza
en forma de estrella (R) con la llave de
estrella T25 (DD) suministrada. Extraiga la
tapa del tambor (S) del tambor (T).
b. Extraiga el conjunto del portacuchilla/barra
de guía (U, W, Z). Retire con cuidado la
cuchilla de carburo (Y).
2.Ajustar la cuchilla usando la placa
calibradora (suministrada con la
herramienta) (Fig. 8C)
a. Coloque con cuidado el borde afilado
de la cuchilla de carburo (Y) en la placa
calibradora (V) con el lado acanalado de la
cuchilla de carburo mirando hacia arriba.
Cada borde la cuchilla reversible de carburo
puede colocarse al ras de la pared interior
de la placa calibradora (X).
b. Coloque el conjunto del portacuchilla/
barra de guía en la cuchilla de modo que
la costilla del portacuchilla (Z) encaje en
la ranura de la cuchilla de carbono (Y).
El extremo inferior de la barra guía (W)
sobresaldrá por encima del extremo de la
placa calibradora (V).
c. Afloje los dos tornillos de cabeza ranurada
(U) con un destornillador.
d. Sostenga simultáneamente el portacuchilla
(Z) y la cuchilla (Y) contra la pared interior de
la placa calibradora (X), mientras sostiene
el extremo inferior de la barra de guía
(W) contra el borde trasero de la placa
calibradora. Apriete bien los tornillos de
cabeza ranurada (U).
3.Volver a instalar la cuchilla (Fig. 8A, 8C)
a. Extraiga el conjunto del portacuchilla/barra
de guía de la placa calibradora (V) ajustado
y coloque el extremo inferior de la barra de
guía (W) en la ranura del tambor (T).
b. Coloque la tapa del tambor (S) sobre el
conjunto del portacuchilla/barra de guía.
Atornille en modo flojo los tres tornillos
hexagonales (R) en el tambor (T) de modo
que quede un pequeño hueco entre el
tambor y el portacuchilla (Z).
c. Deslice la cuchilla de carbono entre el
tambor (T) y el portacuchilla (Z) del lado, de
modo que la costilla del portacuchilla encaje
dentro de la ranura de la cuchilla.
d. Centre la cuchilla de carburo (Y) debajo
del portacuchilla (Z) comprobando que
la cuchilla no toque la carcasa de la
herramienta de ambos lados.
e. Apriete bien los tres tornillos de cabeza de
estrella (R) en el tambor.
4.Repita el proceso con la otra cuchilla.
NOTA: Si la cepilladora no está dotada de cuchillas
de carburo, el portacuchilla (Z) que se requiere para
las cuchillas de carburo está disponible a un coste
adicional en su centrolocal de servicio autorizado
DeWALT.
Soporte (Fig. 9)
La cepilladora está equipada con un soporte
(AA) que se baja automáticamente cuando la
herramienta se levanta de la superficie de trabajo, y
que permite colocar la cepilladora sobre la superficie
de trabajo sin que esta entre en contacto con la
cuchilla. Al cepillar, el soporte se levante cuando
la herramienta se empuja por encima del material.
Si el soporte obstruye algún trabajo de cepillado
especial, puede sacarse y guardarse.
ADVERTENCIA: Compruebe que el
soporte esté correctamente extendido
cuando coloque la cepilladora sobre la
superficie de trabajo.
Achaflanado de bordes (Fig. 10)
La cepilladora tiene labrada una ranura de
achaflanado de precisión (BB) en la zapata anterior
para cepillar por un ángulo de la madera. El ancho
de la ranura es de 4.5 a 8 mm. Es una buena idea
probar con un recorte de madera antes de hacer
un trabajo de acabado.
Extracción de polvo (Fig. 1, 11A, 11B)
La cepilladora tiene una conexión AirLock
incorporada (Fig. 11A, L) que permite conectar una
bolsa de polvo o una aspirador comercial. La salida
incorporada utiliza el sistema de conexión Airlock
DeWALT haciéndola compatible con el extractor de
polvo DeWALT.
53
Español
COLOCAR LA BOLSA DE POLVO
Sujetando la cepilladora, deslice el colarín de la
bolsa de polvo en la conexión AirLock (L) como se
muestra en la Figura 11.
VACIAR LA BOLSA DE POLVO
1.Sujetando la cepilladora, extraiga la bolsa de
polvo deslizándola fuera de la conexión AirLock
(L).
2.Tuerza el deflector de virutas (Fig. 11B, EE) de
la bolsa de polvo para separarla.
3. Sacuda o golpee suavemente la bolsa de polvo
para vaciarla.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
4. Vuelva a colocar la bolsa de polvo en la
conexión AirLock.
Notará que no saldrá todo el polvo de la bolsa.
Esto no afectará al procedimiento de cepillado,
pero reducirá la eficacia de la recogida de polvo
de la cepilladora. Para restablecer la eficacia de
la recogida de polvo de la cepilladora, apriete el
muelle interior de la bolsa de polvo cuando la vacíe
y golpéela suavemente junto a un contenedor de
polvo.
NOTA: El adaptador AirLock DeWALT (DWV9000)
puede comprarse por separado para conectar
una aspirador comercial o un extractor de polvo
DeWALT a la cepilladora.
PRECAUCIÓN: Nunca utilice estas
herramientas excepto que tengan
conectado un colector de polvo. La
evacuación de polvo de cepillado puede
ser peligrosa para la respiración.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados.
54
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE LA SALIDA DE
EXPULSIÓN DE VIRUTA
Si la unidad está obstruida con polvo o viruta, use
una varilla no metálica para empujar la obstrucción
fuera de la salida de expulsión de viruta (K). Nunca
coloque el dedo en la salida.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
Español
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de
acuerdo con las disposiciones locales. Para más
información, vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados
o eliminados adecuadamente.
55
Français
RABOT MANUEL 18V SANS FIL
DCP580
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Vitesse à vide
Longueur de la base
Largeur de rabotage
Poids (sans le bloc-piles)
min-1
mm
m
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-14
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
56
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Français
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Chargeur
DCB107
Tension secteur
VAC
230
Type de batterie
10,8/14,4/18 Li-Ion
Durée de recharge
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
approximative des blocs
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
batterie
Poids
kg
0,29
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Fusibles :
Europe
DIRECTIVES MACHINES
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
0,4
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
Outils de 230 V
RABOT MANUEL
DCP580
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
0,5
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
Certificat de conformité CE
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.2.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
57
Français
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
peuvent produire des étincelles qui pourraient
enflammer toute émanation ou poussière
ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
58
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique
à l’extérieur, utiliser systématiquement
une rallonge conçue à cet effet. Cela
diminuera tout risque de décharges
électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise un outil électrique. Ne pas utiliser
d’outil électrique en cas de fatigue ou
sous l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Tout moment
d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de
dommages corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement
un dispositif de protection oculaire. Le
fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de
le ramasser ou le transporter. Transporter
un outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher
un outil électrique alors que l’interrupteur est
en position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il
Français
est branché et utilisé correctement.
L’utilisation de ces dispositifs peut réduire les
risques engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout
appareil dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser.
Les outils peuvent être dangereux entre des
mains inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer
qu’elles sont bien alignées et tournent
librement, qu’elles sont en bon
état et ne sont affectées d’aucune
condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique
avant toute nouvelle utilisation. De
nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique,
ses accessoires, mèches, etc.,
conformément aux présentes directives
et suivant la manière prévue pour ce
type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail
et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela
pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors
tout contact. En cas de contact
accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire,
rincer puis consulter immédiatement
un médecin. Le liquide de la batterie peut
engendrer irritation ou brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour les raboteuses
• Attendre l'arrêt du fer avant de reposer
l'outil. Un fer exposé peut s’engager avec la
surface provoquant potentiellement une perte
de contrôle et des blessures graves.
•Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l'ouvrage
sur une plateforme stable. Tenir l'ouvrage
dans vos mains ou contre le corps le rend
instable et peut conduire à une perte de
contrôle.
•Portez un masque anti-poussière.
•Tenez l’outil électrique par ses surfaces de
préhension isolées car il est possible que la
lame entre en contact avec des fils cachés.
La découpe d'un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. À savoir :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à la
projection de particules.
59
Français
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires chauffant pendant leur utilisation.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (CC), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce
manuel contient d’importantes consignes de
sécurité et de fonctionnement concernant les
chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne
pas laisser les liquides pénétrer dans le
chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures, ne
charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries
peuvent exploser et causer des blessures
et des dégâts.
60
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque
le chargeur est branché à l’alimentation
électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent
être mis en court-circuit par un corps
étranger. Les corps étrangers de nature
conductrice tels que, mais ne se limitant
pas à, la laine d’acier, le papier aluminium
ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être tenus éloignés
des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il
n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux
indiqués dans ce manuel. Le chargeur et le
bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à
la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un
cordon ou une fiche endommagés—les
faires remplacer immédiatement.
•Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu
un choc violent, s’il est tombé, ou s’il a
été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apporter le chargeur à
un centre de réparation agréé.
Français
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour
véhicule.
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 : le voyant
rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie
a retrouvé une température appropriée, le voyant
jaune s’éteint et le chargeur reprend la procédure
de charge.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 et DCB115 sont compatibles avec les
packs batterie XR Li-Ion de 10.8V, 14,4V et 18V
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B et DCB185).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation la plus
simple possible.
Procédure charge (Fig. 1)
1.Branchez le chargeur dans une prise
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2.Insérez le bloc batterie (N) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries ion lithium, rechargez complètement le
bloc batterie avant la première utilisation.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
61
Français
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (104 °F)
(comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
62
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés à un
centre de réparation pour y être recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale sur
celle-ci, mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM-ION (LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si
elle est sévèrement endommagée ou
complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de
l’incinération des batteries au lithium-ion, des
vapeurs et matières toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3
des recommandations de l’ONU pour les tests
et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DeWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
Français
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DeWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
TYPE DE BATTERIE
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
Le DCP580 fonctionne avec un bloc batterie de
18 volts.
echarger seulement entre 4 ˚C et
R
40 ˚C.
Les blocs batteries DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ou
DCB185 peuvent être utilisés. Consultez les Fiche
technique pour avoir plus d’informations.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
ettre la batterie au rebut
M
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs
DeWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
63
Français
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Rabot
1 Garde parallèle
1Clé en étoile T25
1 Plaque de calibrage
1 Sac à poussières (modèles avec équipements
uniquement)
2 Blocs-batteries Li-Ion (modèles avec
équipements uniquement)
1 Boîte d’accessoires TSTAK (modèles avec
équipements uniquement)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Votre chargeur DeWALT à double
isolation est conforme à la norme
EN60335 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
A.Interrupteur à gâchette
B.Bouton de déverrouillage
C.Poignée principale
D.Semelle arrière
E.Cache de la courroie d’entraînement
F.Trou pour la garde pourfeuillure
G.Semelle avant
H.Bouton de serrage de la garde pour feuillure
I.Graduation de la profondeur de rabotage
J.Bouton de réglage de profondeur de rabotage/
poignée avant
K.Orifice d’éjection des copeaux
L.Raccord AirLock
M.Bouton compartiment de rangement pour lame
N.Batterie
O.Bouton de libération de la batterie
P.Bouton de témoin de batterie
UTILISATION PRÉVUE
Votre rabot a été conçu pour le rabotage
professionnel du bois.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ce rabot est un outil électrique professionnel.
64
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Français
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie
de l’outil (Fig. 1)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie (N) est complètement
chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
Position correcte des mains (Fig. 2)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
1.Alignez le bloc batterie (N) avec le rail à
l’intérieur de la poignée de l’outil (Fig. 1).
2.Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et
vérifiez qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1.Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (O) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
La position correcte des mains nécessite une
main sur la poignée avant (J) et l’autre main sur la
poignée principale (C).
Interrupteur à gâchette (Fig. 1)
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 1)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir
enfoncé le bouton du témoin de charge (P). Une
combinaison de trois voyants verts s’allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le
niveau de charge de la batterie est au-dessous de
la limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume
pas et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
AVERTISSEMENT : il n’existe aucun
moyen sur cet outil de verrouiller
l’interrupteur en position MARCHE
et vous ne devez jamais le verrouiller
en position MARCHE par un quelque
autre moyen que ce soit.
Libérez le bouton de déverrouillage de la gâchette
(B) en appuyant sur le bouton comme illustré.
Appuyez sur la gâchette (A) pour mettre le moteur
en marche. Le relâchement de la gâchette arrête
le moteur.
ATTENTION : laissez l’outil tourner
à plein régime avant de le mettre en
contact avec la surface à travailler.
Soulevez l’outil de la surface à travailler
avant de l’éteindre.
Pour démarrer le rabot, enfoncezl’interrupteur à
gâchette (A).
Pour arrêter le rabot, relâchez la gâchette.
Réglage de la profondeur de
rabotage (Fig. 1)
Pour régler la profondeur de coupe, tournez le
bouton de réglage de profondeur de rabotage (J).
Chaque clic équivaut à 0,1 mm de profondeur
jusqu’à la profondeur maximum de coupe d’environ
2,0 mm (5/64").
Il est recommandé d’effectuer des tests de coupe
sur des chutes de bois après chaque changement
de réglage, afin de vous assurer que le rabot retire
la bonne quantité de bois. Plusieurs passages
peu profonds produisent une finition plus régulière,
comparés à un seul passage plus profond.
65
Français
Rabotage (Fig. 1, 2–4)
ATTENTION : laissez l’outil tourner
à plein régime avant de le mettre en
contact avec la surface à travailler.
Soulevez l’outil de la surface à travailler
avant de l’éteindre.
Tenez le rabot à la bonne position avec une main
sur la poignée avant (J) et l’autre sur la poignée
principale (C), comme illustré par la figure 2. Placez
la semelle avant (G) sur la surface à raboter, en
étant sûr que les lames de coupe ne touchent
pas la surface. Appuyez fermement sur la poignée
avant du rabot de façon que la semelle avant soit
PARFAITEMENT À PLAT sur la surface à travailler.
Enfoncez la gâchette et laissez tourner le moteur à
plein régime avant de mettre en contact les lames à
raboter avec la surface à travailler.
Déplacez lentement l’outil sur l’ouvrage en
appliquant toujours la même pression pour garder
le rabot bien à plat. Faites particulièrement attention
à garder l’outil bien à plat sur la surface, du début
à la fin.
Conseils pour le rabotage : pour obtenir un
aspect régulier, fixez un morceau de chute de bois
à l’extrémité de la pièce à raboter. Ne cessez de
raboter que lorsque les lames du rabot ont dépassé
votre pièce et qu’elles se trouvent sur la chute de
bois.
Garde pour feuillure (Fig. 5, 6)
AVERTISSEMENT : laissez l’outil
tourner à plein régime avant de le mettre
en contact avec la surface à travailler.
Soulevez l’outil de la surface à travailler
avant de l’éteindre.
La garde pour feuillure (Q) est utilisée pour optimiser
le contrôle de l’outil sur des pièces étroites et elle
peut être installée d’un côté ou de l’autre du rabot.
Le rabot effectue des feuillures jusqu’à 9 mm
(23/64").
POUR INSTALLER LA GARDE POUR FEUILLURE
1.Desserrez le bouton de serrage de la garde
pour feuillure (H).
2.Faites glisser la barre transversale sur la garde
pour feuillure (Q) dans le trou (F) sur le côté du
rabot, comme illustré par la figure 5.
3.Définissez la largeur de coupe en réglant le
guide-bordure sur la largeur de la semelle.
4.Serrez fermement le bouton de serrage de la
garde pour feuillure (H).
REMARQUE : la garde pour feuillure doit être sous
le rabot une fois installée correctement, comme
illustré par la figure 6.
66
POUR RÉALISER UNE FEUILLURE
1.Tournez le bouton de serrage de la garde pour
feuillure (H) afin de régler la largeur de coupe
voulue.
2.Procédez à plusieurs passages jusqu’à avoir
atteint la profondeur voulue.
REMARQUE : il est nécessaire d’effectuer un
certain nombre de passages pour la plupart des
feuillures.
Pour remplacer les lames (Fig. 8A–8C)
AVERTISSEMENT : afin de réduire
tout risque de blessures graves
, arrêtez l’outil et retirez le blocbatterie avant d’effectuer tout
réglage ou de retirer/installer toute
pièce ou accessoire. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
ATTENTION : les lames du rabot sont
extrêmement tranchantes. Manipulez-les
avec le plus grand soin.
Ce rabot utilise des lames en carbure.
COMPARTIMENT DE RANGEMENT DE LAMES (FIG. 7)
Votre rabot est équipé d’un compartiment de
rangement pour deux lames supplémentaires. Pour
ranger ou retirer les lames, tournez le bouton du
compartiment (M) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour l’ouvrir.
LAMES EN CARBURE, RÉVERSIBLES (FIG. 8A-C)
1.Pour retirer la lame du rabot (Fig. 8B)
a. Dévissez et retirez les trois vis à tête en
étoile (R) à l’aide de la clé en étoile T25 (DD)
fournie. Retirez le cache-tambour (S) du
tambour (T).
b. Retirez l’ensemble porte-lame/barre de
guidage (U, W, Z). Retirez la lame en
carbure (Y) avec précaution.
2.Pour régler la lame à l’aide de la plaque de
calibrage (fournie avec l’outil) (Fig. 8C)
a. Placez prudemment le bord tranchant de
la lame en carbure (Y) sur la plaque de
calibrage (V), côté rainuré de la lame en
carbure vers le haut. L’un ou l’autre des
bords de la lame en carbure réversible peut
être placé à fleur contre la paroi intérieure de
la plaque de calibrage (X).
b. Placez l’ensemble porte-lame/barre de
guidage sur la lame, de façon que la nervure
du porte-lame (Z) entre dans la rainure de
la lame (Y). Le talon de la barre de guidage
(W) surplombe l’extrémité de la plaque de
calibrage (V).
Français
c. Dévissez les deux vis cruciformes (U) à
l’aide d’un tournevis.
d. Tenez en même temps le porte-lame (Z) et
la lame (Y) contre la paroi intérieure de la
plaque de calibrage (X) tout en maintenant
le talon de la barre de guidage (W) contre
le bord arrière de la plaque de calibrage.
Vissez fermement les vis cruciformes (U).
3.Pour réinstaller une lame (Fig. 8A, 8C)
a. Retirez l’ensemble porte-lame/barre de
guidage de la plaque de calibrage (V) et
placez le talon de la barre de guidage (W)
dans la rainure du tambour (T).
b. Placez le cache-tambour (S) sur l’ensemble
porte-lame/barre de guidage. Vissez sans
les serrer les trois vis hexagonales (R) dans
le tambour (T), de façon qu’il reste un petit
espace entre le tambour et le porte-lame
(Z).
c. Faites glisser la lame en carbure entre le
tambour (T) et le porte-lame (Z) par le côté,
de façon que la nervure du porte-lame entre
dans la rainure de la lame.
d. Centrez la lame en carbure (Y) sous le
porte-lame (Z), en vous assurant que la
lame reste éloignée des deux côtés du
boîtier de l’outil.
Chanfreinage (Fig. 10)
Votre rabot dispose, sur la semelle avant, d’une
rainure usinée pour chanfreiner avec précision (BB).
Elle permet de raboter le long d’un coin. La largeur
de la rainure va de 4,5 à 8 mm. Il est judicieux
d’effectuer un test sur une chute de bois avant
d’effectuer l’opération en réel.
Extraction des poussières
(Fig. 1, 11A, 11B)
Votre rabot dispose d’un raccord AirlLock intégré
(Fig. 11A, L) qui permet de raccorder un sac à
poussières ou un aspirateur du commerce. La sortie
intégrée utilise un raccord DeWALT Airlock qui la
rend compatible avec l’extracteur de poussières
DeWALT.
POUR FIXER LE SAC À POUSSIÈRES
Tout en maintenant le rabot, glissez le collier du
sac à poussières sur le raccord AirLock (L), comme
illustré par la figure 11.
POUR VIDER LE SAC À POUSSIÈRES
1.Tout en tenant le rabot, retirez le sac à
poussières en le glissant hors du raccord
AirLock (L).
2.Tournez le pare-copeaux (Fig. 11B, EE) hors du
sac à poussières pour les séparer.
e. Vissez fermement les trois vis à tête en
étoile (R) sur le tambour.
3. Secouez doucement le sac à poussières ou
tapotez-le pour le vider.
4.Répétez l’opération pour l’autre lame.
4. Refixez le sac à poussières sur le raccord
AirLock.
REMARQUE : si votre rabot n’est pas équipé de
lames en carbure, le porte-lame (Z) nécessaire pour
les lames en carbure est disponible en supplément
auprès de votre centre local d’assistance agréé
DeWALT.
Béquilles (Fig. 9)
Votre rabot est équipé d’une béquille (AA) qui
s’abaisse automatiquement lorsque l’outil est
soulevé de la surface à travailler. Elle permet de
placer le rabot sur la surface de travail sans que
les lames ne touchent cette dernière. Pendant le
rabotage, la béquille se soulève alors que l’outil est
poussé vers l’avant dans la matière. Si la béquille
gène pour une opération de rabotage spécifique,
elle peut être rangée et verrouillée hors du chemin
de passage.
AVERTISEMENT : assurez-vous que la
béquille est correctement dépliée lorsque
vous placez le rabot sur la surface à
travailler.
Il se peut que les poussières ne sortent pas
librement du sac. Cela n’affecte pas les
performances du rabotage mais réduit l’efficacité
de la récupération des poussières du rabot. Afin
de restaurer l’efficacité de la récupération des
poussières de votre rabot, appuyez sur le ressort à
l’intérieur du sac à poussières quand vous le videz
et tapotez le sac sur le bord d’une poubelle.
REMARQUE : il vous est possible d’acheter
un adaptateur AirLock DeWALT (DWV9000)
séparément pour pouvoir raccorder un aspirateur du
commerce ou un extracteur de poussières DeWALT
à votre rabot.
ATTENTION : ne faites jamais
fonctionner ces outils si le
récupérateur de poussières n’est
pas installé. Les poussières provenant
du rabotage peuvent engendrer des
problèmes respiratoires.
67
Français
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
68
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DE L’ORIFICE D’ÉJECTION
DES COPEAUX
Si l’unité est bouchée par des poussières ou des
copeaux, utilisez une tige non métallique pour
supprimer le bourrage dans l’orifice d’éjection des
copeaux (K). Ne mettez jamais vos doigts dans
l’orifice.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des
matières qui peuvent être récupérées et recyclées
afin de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
Italiano
PIALLA CORDLESS DA 18V
DCP580
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Velocità a vuoto
Lunghezza del piano
Larghezza di piallatura
Peso (senza blocco batteria)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-14
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
69
Italiano
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Fusibili:
Europa
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
kg
VAC
min
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
PIALLA CORDLESS
DCP580
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
kg
Utensili a 230 V
0,5
10 A, rete elettrica
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
70
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.2.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico
devono essere adatte alla presa di
alimentazione. Non modificare la
spina in alcun modo. Non collegare un
adattatore alla spina di un apparato
elettrico dotato di scarico a terra. Per
ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo
è collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare
unicamente cavi di prolunga previsti per
esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa
elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da
un interruttore differenziale (salvavita).
L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili
di regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o
capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
71
Italiano
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
prima di cambiare gli accessori o
di riporlo. Queste misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno
poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati
elettrici sono pericolosi in mano a persone
inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti
sono provocati da apparati elettrici su cui non
è stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e
puliti. La manutenzione corretta degli utensili
da taglio con bordi affilati riduce le probabilità
di inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo
in considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente
con il caricabatteria specificato dal
produttore. Un caricabatteria adatto a un
72
determinato tipo di batteria può provocare il
rischio di incendio se utilizzato con un pacco
batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido;
evitarne il contatto. In caso di contatto,
sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con
gli occhi, consultare un medico Il liquido
emesso dalla batteria può causare irritazioni o
ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per
pialle
• Attendere l’arresto del tagliente prima di
appoggiare l'apparato elettrico. Un tagliente
esposto può agganciare la superficie causando
eventuali perdite di controllo dell'apparato
elettrico e possibili gravi lesioni.
•Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con
le mani o contro il corpo non assicura la stabilità
e potrebbe portare ad una perdita del controllo.
•Indossare una maschera anti-polvere.
•Eseguendo lavori in cui l’apparato da
taglio può entrare in contatto con il cavo
di alimentazione, afferrarlo solamente
tramite le apposite impugnature isolanti.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
Italiano
Rischi residui
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali e
danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
(POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (CC), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e di funzionamento per caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA o
inferiore.
AVVISO: in determinate condizioni, con il
caricatore inserito nella presa di corrente,
i contatti di carica esposti all’interno del
caricabatterie possono essere circuitati
da materiale estraneo. Materiali estranei
di natura conduttiva quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
•NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria
diverso da quelli di questo manuale. Il
caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti
per alcun altro utilizzo diverso dal caricare
le batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in
modo da non essere calpestato, non
faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non
è strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
73
Italiano
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
•Non azionare il caricabatteria se ha
preso un forte colpo, è caduto o è stato
danneggiato in qualche altro modo. Portarlo
in un centro di assistenza autorizzato.
NOTA: per garantire la massima prestazione
e durata delle batteria agli ioni di litio, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
• Non smontare il caricabatteria; quando
è necessaria assistenza o riparazione,
portarlo in un centro di assistenza
autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o
incendio.
Procedura di ricarica
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per
funzionare con la corrente elettrica da
230V standard di rete. Non tentare di
utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non
vale per i caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 e DCB115 sono compatibili con pacchi
batteria agli ioni di litio da 10.8V, 14,4V e 18V XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B e DCB185).
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 1)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2.Inserire il pacco batteria (N) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
74
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
in carica
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: la spia
rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa
operazione. Una volta che la batteria avrà raggiunto
una temperatura adeguata, la spia gialla si
spegnerà e il caricabatteria riprenderà la procedura
di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto
la temperatura appropriata. Il caricabatteria
quindi passa automaticamente alla modalità di
caricamento del pacco. Questa funzione garantisce
la massima durata della batteria.
Italiano
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni
di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DeWALT.
•NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 °C
(104 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non bruciare il pacco batteria anche
se è seriamente danneggiato o è
completamente esausto. Il pacco batteria
può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si
creano fumi e materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperta può causare irritazione delle vie
respiratorie. Far circolare aria fresca. Se il
sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
75
Italiano
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh).
Tutte le batterie agli ioni di litio hanno la
classificazione Watt ore contrassegnata sul
pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il modello DCP580 funziona con un pacco batteria
da 18 volt.
Possono essere utilizzati i pacchi batteria per
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B o DCB185. Consultare Dati
Tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è
un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da eccessive
temperature calde o fredde. Per ottenere
il massimo di prestazioni e di durata dalla
76
batteria, conservare i pacchi batteria a
temperatura ambiente quando non utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
Italiano
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Pialla
1 Guida parallela
1Chiave a stella T25
1 Piastra di indicazione
1 Sacca per la polvere (solo modelli in un kit)
2 Pacchi batteria Li-Ion (solo modelli in un kit)
1 Scatola TSTAK (solo modelli in un kit)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
A.Interruttore di azionamento
B.Pulsante di blocco
C.Impugnatura principale
D.Pattino posteriore
E.Coperchio della cinghia di trasmissione
F.Foro per sponderuola
G.Pattino anteriore
H.Manopola di serraggio della sponderuola
I.Scala graduata per la profondità di piallatura
J.Manopola/impugnatura anteriore di regolazione
della profondità di piallatura
K.Sportello di espulsione dei trucioli
L.Connessione AirLock
M.Manopola di conservazione della lama
N.Batteria
O.Pulsante di rilascio della batteria
P.Pulsante dell’indicatore di carburante
UTILIZZO PREVISTO
La pialla è stata progettata per la piallatura
professionale del legno.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Questa pialla è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
77
Italiano
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo
batterie dall’apparato (Fig. 1)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria (N) sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1.Allineare il pacco batteria (N) alle guide
all’interno dell’impugnatura dell’apparato
(Fig. 1).
2.Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (O)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura anteriore (J), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (C).
Interruttore di azionamento (Fig. 1)
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 1)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (P). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
78
AVVERTENZA: questo apparato non
prevede il blocco dell’interruttore di
azionamento in posizione ON e non
deve essere bloccato su ON con
nessun altro metodo.
Rilasciare il pulsante di blocco dell’interruttore
di azionamento (B) premendo il pulsante come
illustrato. Tirare l’interruttore di azionamento (A) per
accendere il motore. Rilasciando l’interruttore di
azionamento, il motore si spegne.
ATTENZIONE: far raggiungere la
massima velocità all’apparato prima
di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare l’apparato dalla superficie da
lavorare prima di spegnerlo.
Per avviare la pialla, premere l’interruttore di
azionamento (A).
Per spegnere la pialla, rilasciare l’interruttore di
azionamento.
Italiano
Regolazione della profondità di
piallatura (Fig. 1)
2.Far scorrere la traversa sulla sponderuola (Q)
nel foro (F) sul lato della pialla come mostrato in
Figura 5.
Per regolare la profondità di taglio, ruotare la
manopola di regolazione della profondità piallatura
(J). Ogni clic è pari a 0,1 mm di profondità fino alla
profondità massima di taglio di circa 2,0 mm (5/64").
3.Impostare la larghezza di taglio regolando la
guida laterale per tutta la larghezza del pattino.
Si consiglia di eseguire tagli di prova nel legno di
scarto dopo ciascuna regolazione per assicurarsi
che venga rimossa la quantità giusta di legno dalla
piallatrice. Diversi passaggi superficiali (anziché uno
in profondità) produrranno una finitura più levigata.
Piallatura (Fig. 1, 2–4)
ATTENZIONE: far raggiungere la
massima velocità all’apparato prima
di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare l’apparato dalla superficie da
lavorare prima di spegnerlo.
Mantenere la pialla nella posizione corretta con una
mano sull’impugnatura anteriore (J) e l’altra mano
sull’impugnatura principale (C) come mostrato in
Figura 2. Posizionare il pattino anteriore (G) sulla
superficie da levigare, assicurandosi che le lame
di taglio non tocchino la superficie. Spingere
saldamente l’impugnatura anteriore della pialla in
modo che il pattino anteriore sia ASSOLUTAMENTE
PIANO sulla superficie di lavoro. Premere
l’interruttore di azionamento e far raggiungere la
massima velocità al motore prima di toccare la
superficie da lavorare.
Spostare l’utensile lentamente nel lavoro e
mantenere la pressione verso il basso per tenere
la pialla in piano. Prestare particolare attenzione a
mantenere l’utensile piano all’inizio e alla fine della
superficie di lavoro.
Suggerimento per la piallatura: per un aspetto
più levigato, fissare un pezzo di legno di scarto al
termine del pezzo da piallare. Non interrompere la
piallatura fino a quando le lame di taglio della pialla
non siano passate attraverso il pezzo e nel materiale
di scarto.
Sponderuola (Fig. 5, 6)
AVVERTENZA: far raggiungere la
massima velocità all’apparato prima
di toccare la superficie da lavorare.
Sollevare l’apparato dalla superficie da
lavorare prima di spegnerlo.
La sponderuola (Q) viene utilizzata per il controllo
ottimale dell’utensile su pezzi stretti e può essere
installata su entrambi i lati della pialla. La pialla
pratica tagli a sponderuola fino a 9 mm (23/64").
PER INSTALLARE LA SPONDERUOLA
1.Allentare la manopola di serraggio della
sponderuola (H).
4.Serrare saldamente la manopola di serraggio
della sponderuola (H).
NOTA: la sponderuola deve trovarsi sotto la pialla se
correttamente installata come mostrato in Figura 6.
PER PRATICARE UN TAGLIO A INCASTRO
1.Ruotare la manopola di serraggio della
sponderuola (H) per regolare la larghezza di
taglio desiderata.
2.Praticare più tagli fino a raggiungere la
profondità desiderata.
NOTA: sarà necessario praticare diversi tagli per la
maggior parte delle applicazioni di taglio a incastro.
Per sostituire le lame (Fig. 8A–8C)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare
la batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
ATTENZIONE: le lame della pialla sono
estremamente affilate. Manipolarle con
estrema cura.
Questa pialla usa lame in metallo duro.
CONSERVAZIONE DELLA LAMA (FIG. 7)
La pialla è dotata di uno scomparto di
conservazione delle lame per due lame aggiuntive.
Per conservare o rimuovere lame aggiuntive, ruotare
la manopola di conservazione della lama (M) in
senso antiorario per aprire.
LAME DI CARBURO REVERSIBILI (FIG. 8A-C)
1.Per rimuovere la lama dalla pialla (Fig. 8B)
a. Allentare e rimuovere le tre viti a stella (R)
con la chiave a stella T25 (DD) fornita in
dotazione. Rimuovere il coperchio del
tamburo (S) dal tamburo (T).
b. Rimuovere il gruppo portalama/barra della
guida (U, W, Z). Rimuovere attentamente la
lama di carburo (Y).
2.Per regolare la lama utilizzando la piastra
di indicazione (fornita con l’utensile) (Fig.
8C)
a. Posizionare attentamente l’estremità affilata
della lama di carburo (Y) sulla piastra di
indicazione (V) con il lato scanalato della
lamadi carburo rivolto verso l’alto. Entrambe
79
Italiano
le estremità della lama di carburo reversibile
possono essere posizionate a filo contro la
parete interna della piastra di indicazione (X).
b. Posizionare il gruppo portalama/barra della
guida sulla lama in modo che la sporgenza
sul portalama (Z) si incastri nella scanalatura
sulla lama di carburo (Y). Il tacco della barra
di guida (W) sarà sospeso sull’estremità
della piastra di indicazione (V).
c. Allentare le due viti a croce (U) con un
cacciavite.
d. Tenere simultaneamente il portalama (Z) e la
lama (Y) contro la parete interna della piastra
di indicazione (X) tenendo il tacco della barra
di guida (W) contro l’estremità posteriore
della piastra di indicazione. Serrare
saldamente le viti a croce (U).
3.Per reinstallare la lama (Fig. 8A, 8C)
a. Rimuovere il gruppo portalama/barra della
guida dalla piastra di indicazione (V) e
posizionare il tacco della barra della guida
(W) nella scalanatura sul tamburo (T).
b. Posizionare il coperchio del tamburo (S) sul
gruppo portalama/barra di guida. Allentare
le tre viti esagonali (R) nel tamburo (T) in
modo che sia presente un piccolo spazio tra
il tamburo e il portalama (Z).
c. Far scorrere la lama di carburo tra il tamburo
(T) e il portalama (Z) dal lato in modo tale
che la sporgenza sul portalama si incastri
nella scanalatura nella lama.
d. Centrare la lama di carburo (Y) sotto il
portalama (Z) assicurandosi che la lama sia
lontana dall’alloggiamento dell’utensile su
ambo i lati.
e. Serrare saldamente le tre viti a stella (R) al
tamburo.
4.Ripetere la procedura per l’altra lama.
NOTA: se la pialla non è dotata di lame di carburo,
il portalama (Z) richiesto per le lame di carburo è
disponibile a un costo aggiuntivo dal proprio centro
di assistenza autorizzato DeWALT .
Cavalletto (Fig. 9)
La pialla è dotata di un cavalletto (AA) che si
abbassa automaticamente quando l’utensile viene
sollevato dal piano di lavoro consentendo alla pialla
di posizionarsi sul piano di lavoro, senza che la lama
lo tocchi. Durante la piallatura, il cavalletto si solleva
mentre l’utensile viene spinto in avanti attraverso
il materiale. Se il cavalletto ostacola un lavoro di
piallatura speciale, può essere riposto e bloccato.
80
AVVERTENZA: assicurarsi che il
cavalletto sia esteso in modo corretto
quando si posiziona la pialla su una
superficie di lavoro.
Smussatura dei bordi (Fig. 10)
La pialla dispone di una scanalatura di smussatura
lavorata di precisione (BB) nel pattino anteriore per
piallare lungo un angolo del legno. La larghezza
della scanalatura va da 4,5 a 8 mm. Si consiglia
di provare un pezzo di legno di scarto prima di
eseguire il lavoro finale.
Aspirazione polveri (Fig. 1, 11A, 11B)
La pialla è dotata di un collegamento AirLock
incorporato (Fig. 11A, L) che consente di fissare
una sacca per la polvere o un aspiratore. L’uscita
incorporata utilizza la connessione a tenuta ermetica
DeWALT rendendola compatibile con l’estrattore
della polvere DeWALT.
PER FISSARE LA SACCA PER LA POLVERE
Tenendo la pialla, far scorrere il collare della sacca
sulla connessione AirLock (L), come mostrato nella
Figura 11.
PER SVUOTARE LA SACCA PER LA POLVERE
1.Tenendo la pialla, rimuovere il sacchetto di
polvere sfilandolo la connessione AirLock (L).
2.Avvolgere il deflettore di trucioli (Fig. 11B,
EE) lontano dal sacchetto della polvere per
separarlo.
3. Scuotere o toccare delicatamente la sacchetta
della polvere per svuotarla.
4. Ricollegare il sacchetto raccoglipolvere alla
connessione AirLock.
Si potrebbe notare che non tutta la polvere fuoriesce
dalla sacca. Ciò non influirà sulle prestazioni di
piallatura ma ridurrà l’efficienza di raccolta della
polvere della levigatrice. Per ripristinare l’efficacia
di raccolta della polvere della piallatrice, premere
la molla all’interno del sacchetto raccoglipolvere
durante il suo svuotamento e picchiettarlo sul lato
del cestino della spazzatura.
NOTA: un adattatore DeWALT AirLock (DWV9000)
può essere acquistato separatamente per collegare
un aspiratore o un estrattore della polvere DeWALT
alla piallatrice.
ATTENZIONE: non utilizzare
mai questi utensili a meno che il
contenitore della polvere non sia
in posizione. Lo scarico della polvere
di piallatura può creare un rischio di
respirazione.
Italiano
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili.
ISTRUZIONI DI PULIZIA DELLA PORTA DI ESPULSIONE DEI
TRUCIOLI
Se l’unità è ostruita dalla polvere o dai trucioli,
utilizzare un bastoncino non metallico per spingere
l’ostruzione dalla porta dei trucioli (K). Non inserire
mai il dito nella porta.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve
essere ricaricato quando non fornisce più energia
sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita
operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
81
Nederlands
SNOERLOZE HANDSCHAAFMACHINE 18V
DCP580
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Snelheid onbelast
Basislengte
Schaafbreedte
Gewicht (zonder accuset)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-14
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
82
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Nederlands
Lader
DCB107
Netspanning
VAC
230
Accutype
10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
van accu’s
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Gewicht
kg
0,29
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
PMERKING: Geeft een handeling
O
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE HANDSCHAAFMACHINE
DCP580
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EG (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.2.2016
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
83
Nederlands
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen
of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer
uit de buurt van warmte, olie, scherpe
randen, of bewegende onderdelen.
Beschadigde snoeren of snoeren die in
de war zijn verhogen het risico op een
elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
84
f)
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico
op een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap
aansluit op de stroombron en/of accu,
het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap is
achtergelaten kan leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig
en in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
Nederlands
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap
voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het
elektrische gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen
en laat niet toe dat personen die
onbekend zijn met het elektrische
gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van
het gereedschap nadelig kunnen
beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap
voor gebruik wordt gerepareerd als het
beschadigd is. Veel ongelukken worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan
leiden tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de
vloeistof in contact met de ogen komt,
dient u daarnaast medische hulp in te
roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan
irritatie of brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor
Schaafmachines
• Zet het gereedschap pas neer wanneer
de schaaf tot stilstand is gekomen. Een
onbedekte schaaf kan zich in het oppervlak
vreten en dat kan leiden tot mogelijk verlies van
controle en ernstig letsel.
•Zet met klemmen of op een andere
praktische manier het werkstuk vast op
een stabiele ondergrond. Wanneer u het
werkstuk vasthoudt met de hand of tegen uw
lichaam gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u
de controle verliezen.
•Draag een stofmasker.
•Houd het elektrisch gereedschap
uitsluitend vast bij de geïsoleerde
handgrepen, omdat de schaaf verborgen
bedrading kan raken. Wanneer bedrading
die onder stroom staat, wordt geraakt, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom komen te staan en kan de gebruiker een
elektrische schok krijgen.
85
Nederlands
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
van het merk DeWALT. Andere typen
accu’s zouden uit elkaar kunnen springen
en persoonlijk letsel en schade kunnen
veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
PMERKING: Onder bepaalde
O
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of een
voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar
niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalachtige
deeltjes, kunnen beter bij de holtes van
de lader worden weggehouden. Trek
altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer er geen accu in de lader zit.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
reinigen.
– Gehoorbeschadiging .
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (CC), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van geschikte batterijladers
(raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
86
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover
kan struikelen, en het snoer niet op een
andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het
er werkelijk niet anders kan. Gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan het risico
van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak
omdat hierdoor de ventilatiesleuven
kunnen worden geblokkeerd en de lader
binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader
niet in de buurt van een warmtebron. De lader
Nederlands
wordt geventileerd door sleuven boven en
onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat
deze onmiddellijk vervangen.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft.
De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of in de acculader blijven
zitten.
•Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op
een andere manier beschadigd is. Breng de
lader naar een erkend servicecentrum.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Laadproces
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accu verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning.
Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de
12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 en DCB115 zijn geschikt voor accu’s van
10.8V, 14,4V en 18V XR Li-Ion (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B,en DCB185).
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruik zijn.
Oplaadprocedure (Afb. 1)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (N) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
vervang accu
Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het rode
lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een
geel indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de lader
de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
87
Nederlands
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
wil zeggen, doorboord met een spijker,
geraakt met een hamer, vertrapt) niet.
Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum
zodat ze kunnen worden gerecycled.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Als de inhoud van de accu in contact
met de huid komt, wast u dit onmiddellijk
af met water en een milde zeep. Als
accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15
minuten met water in het geopende oog, of
totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig
is dient u te vermelden dat de accuelektrolyt is
samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op
geen enkele manier als deze niet past in
een lader die niet geschikt is, omdat de
accu kan openbarsten waardoor ernstig
persoonlijk letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DeWALT laders.
•Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 °C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
88
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu is
gescheurd of beschadigd, zet de accu
dan niet in de lader. Klem een accu niet
vast, laat een accu niet vallen, beschadig
een accu niet. Gebruik een accu of lader
waar hard op is geslagen, die is gevallen,
waar overheen is gereden of die op
welke manier dan ook is beschadigd (dat
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
Nederlands
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
1.Verzending door de lucht van meer dan
twee DeWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
ACCUTYPE
Labels op de oplader en accu
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
De DCP580 werkt op een 18-V accu.
De accu’s van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
of DCB185 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg de
Technische Gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
89
Nederlands
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Schaafmachine
1Langsgeleiding
1T25 torxsleutel
1Meetplaat
1 Stofzak (alleen pakketmodellen)
2 Li-Ion-accu’s (alleen pakketmodellen)
1 TSTAK-pakketkoffer (alleen pakketmodellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (Afb.1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A.Aan/Uit-schakelaar
B.Vergrendelknop uit-stand
C.Hoofdhandgreep
D.Achterste schoen
E.Afdekking aandrijfriem
F.Gat voor rabatgeleider
G.Voorste schoen
H.Vastzetknop rabatgeleider
I.Sponningdiepte-gradatieafstelling
J.Knop voor afstelling van de sponningdiepte/
voorste handgreep
K.Uitwerppoort spaanders
L.AirLock-aansluiting
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DeWALT.
M.Knop voor bergruimte zaagblad
N.Accu
O.Accuvrijgaveknop
P.Stroommeterknop
GEBRUIKSDOEL
Uw schaafmachine is ontworpen voor het
professioneel schaven van hout.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze schaafmachine is professioneel elektrisch
gereedschap.
90
Nederlands
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(Afb. 1)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (N) volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1.Houd de accu tegenover de rails (N) in de
handgreep van de lamp (Afb. 1).
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (O) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 1)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (P) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. 2)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de voorste handgreep (J) en de andere op
de hoofdhandgreep (C).
Aan/Uit-schakelaar (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Dit gereedschap
heeft geen voorziening voor het
vergrendelen van de schakelaar in
de ON-stand en mag nooit op welke
manier dan ook op ON worden
vergrendeld.
Geef de vergrendelknop (B) van de Aan/Uitschakelaar vrij door de knop in te drukken, zoals
wordt afgebeeld. Schakel de motor in door aan de
Aan/Uit-schakelaar (A) te trekken. Laat de Aan/Uitschakelaar los en de motor wordt uitgeschakeld.
LET OP: Laat het gereedschap
volledig op snelheid komen voordat u
met gereedschap het werkoppervlak
raakt. Schakel het gereedschap pas uit
wanneer u het van het werkoppervlak
hebt getild.
Druk de Aan/Uit-schakelaar (A) in wanneer u de
schaafmachine wilt starten.
U kunt het gereedschap uitschakelen door de Aan/
Uit-schakelaar los te laten.
De sponningdiepte afstellen (Afb. 1)
U kunt de sponningdiepte afstellen door de knop
voor afstelling van de sponningdiepte (J) te draaien.
Iedere klik is gelijk aan 0,1 mm diepte tot aan de
maximale schaafdiepte van ongeveer 2,0 mm
(5/64").
U kunt het beste na iedere aanpassing de afstelling
testen op afvalhout, zodat u zeker weet dat de
schaafmachine de gewenste hoeveelheid hout
verwijdert. Enkele keren ondiep schaven (in plaats
van één keer diep) geeft een gladder resultaat.
Schaven (Afb. 1, 2–4)
LET OP: Laat het gereedschap volledig
op snelheid komen voordat u met
het gereedschap het werkoppervlak
raakt. Schakel het gereedschap pas uit
wanneer u het van het werkoppervlak
hebt getild.
91
Nederlands
Houd de schaaf in de juiste positie met één hand
op de voorste handgreep (J) en de andere hand
op de hoofdhandgreep (C), zoals Afbeelding 2
laat zien. Plaats de voorste schoen (G) op het te
schaven oppervlak, en let er daarbij op dat de
beitels het oppervlak niet raken. Oefen stevige
neerwaartse druk uit op de voorste handgreep
van de schaafmachine zodat de voorste schoen
VOLKOMEN VLAK op het werkoppervlak
komt. Knijp de aan/uit-schakelaar in en laat het
gereedschap volledig op snelheid komen voordat
u met de beitels van de schaafmachine het
werkoppervlak raakt.
Beweeg het gereedschap langzaam in het
werkstuk en blijf neerwaartse druk uitoefenen zodat
de schaafmachine vlak blijft. Let er vooral goed op
dat u het gereedschap vlak houdt aan het begin en
aan het eind van het werkoppervlak.
Tip voor het schaven: U krijgt een gelijkmatiger
resultaat als u een stuk afvalhout bevestigt aan
het einde van het werkstuk dat u schaaft. Stop
het schaven pas wanneer de beitels van de
schaafmachine voorbij het werkstuk zijn en het
afvalhout hebben bereikt.
Rabatgeleider (Afb. 5, 6)
WAARSCHUWING: Laat het
gereedschap volledig op snelheid
komen voordat u met het gereedschap
het werkoppervlak raakt. Schakel het
gereedschap pas uit wanneer u het van
het werkoppervlak hebt getild.
De rabatgeleider (Q) maakt optimale controle van
het gereedschap mogelijk op smalle werkstukken en
kan aan beide zijden van de schaafmachine worden
gemonteerd. De schaafmachine maakt rabatten van
maximaal 9 mm.
DE RABATGELEIDER INSTALLEREN
1.Draai de bevestigingsknop (H) van de
rabatgeleider los.
2.Schuif de dwarsbalk op de rabatgeleider
(Q) in het gat (F) aan de zijkant van de
schaafmachine, zoals wordt getoond in
Afbeelding 5.
3.Stel de breedte van het rabat in door de
randgeleider af te stellen over de breedte van
de schoen.
4.Draai de bevestigingsknop (H) van de
rabatgeleider vast.
92
OPMERKING: Wanneer u rabatgeleider goed
hebt gemonteerd, bevindt deze zich onder de
schaafmachine, zoals in een Afbeelding 6 wordt
getoond.
EEN RABAT SCHAVEN
1.Draai de bevestigingsknop (H) van de
rabatgeleider vast op de gewenste
rabatbreedte.
2.Voor enkele malen de bewerking uit tot de
gewenste diepte is bereikt.
OPMERKING: Voor de meeste rabattoepassingen
zult u heel wat bewerkingen moeten uitvoeren.
De beitels wisselen (Afb. 8A–8C)
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk
letsel, zet het gereedschap uit en
neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt
gestart, kan dat leiden tot letsel.
LET OP: De beitels van de
schaafmachine zijn vlijmscherp. Ga zeer
voorzichtig te werk
Deze schaafmachine maakt gebruik van carbide
beitels.
BEITELS OPBERGEN (AFB. 7)
Uw schaafmachine is voorzien van een
opbergruimte voor twee extra beitels. U kunt de
extra beitels opbergen of wegbergen door de knop
(M) van de opbergruimte naar links open te draaien.
OMKEERBARE CARBIDE BEITELS (AFB. 8A-C)
1.Beitel van de schaafmachine nemen (Afb. 8B)
a. Draai de drie Torx-schroeven (R) uit met de
T25 Torx-sleutel (DD) die is meegeleverd.
Neem de deksel (S) van de drum (T).
b. Neem de beiteldrager/geleidingsbalk (U, W,
Z) los. Neem de carbide beitel (Y) voorzichtig
uit.
2.De beitel afstellen met de meetplaat (bij
het gereedschap geleverd) (Afb. 8C)
a. Plaats voorzichtig de scherpe rand van de
carbide beitel (Y) op de meetplaat (V) met de
gegroefde zijde van de carbide beitel naar
boven gericht. Één van beide randen van
de omkeerbare carbide beitel kan worden
uitgelijnd tegen de binnenste wand van de
meetplaat (X).
Nederlands
b. Plaats de beiteldrager/geleidingsbalk zo op
de beitel dat de richel op de beiteldrager (Z)
in de groef op de carbide beitel past (Y). De
hiel van de geleidingsbalk (W) zal over het
uiteinde van de meetplaat (V) hangen.
c. Draai de twee kruisvormige schroeven (U)
los met een schroevendraaier.
d. Houd tegelijkertijd de beiteldrager (Z) en
de beitel (Y) tegen binnenste wand van
de meetplaat (X) terwijl u de hiel van de
geleidingsbalk (W) tegen de achterste
rand van de meetplaat houdt. Zet de
kruisvormige schroeven (U) stevig vast.
3.De beitel weer plaatsen (Afb. 8A, 8C)
a. Verwijder de afgestelde beiteldrager/
geleidingsbalk van de meetplaat (V) en
plaats de hiel van de geleidingsbalk (W) in
de groef op de drum (T).
b. Plaats de kap van de drum (S) over de
beiteldrager/geleidingsbalk. Draai de drie
zeskantschroeven (R) zo in de drum (T) dat
er een kleine ruimte is tussen de drum en de
beiteldrager (Z).
c. Schuif de carbide beitel van opzij tussen de
drum (T) en de beiteldrager (Z) zo dat de
richel op de beiteldrager in de groef op de
beitel staat.
d. Centreer de carbide beitel (Y) onder de
beiteldrager (Z) en let er daarbij vooral op
dat de beitel aan beide zijden vrij is van de
behuizing van het gereedschap.
e. Zet de drie stervormige schroeven (R) stevig
vast op de drum.
4.Herhaal dit voor de andere beitel.
OPMERKING: Als uw schaafmachine niet is
voorzien van carbide beitels, is de beiteldrager
(Z) die nodig is voor het gebruik van carbide
beitels tegen bijbetaling verkrijgbaar bij het officiële
DeWALT servicecentrum bij u in de buurt.
Kickstand (Afb. 9)
Uw schaafmachine is voorzien van een kickstand
(AA) die automatisch omlaag komt wanneer
het gereedschap van het werkoppervlak wordt
getild, wat maakt dat de schaafmachine op het
werkoppervlak kan worden gezet zonder dat de
beitels het werkoppervlak aanraken. Tijdens het
schaven komt de kickstand omhoog wanneer
het gereedschap naar voren door het materiaal
wordt geduwd. Als de kickstand speciale
schaafwerkzaamheden belemmert, kunt u de
kickstand opbergen en vergrendelen zodat deze
niet in de weg zit.
WAARSCHUWING: Let er vooral op
dat de kickstand goed is uitgeschoven
wanneer u de schaafmachine op het
werkoppervlak zet.
Afkanten (Afb. 10)
Uw schaafmachine heeft in de voorste schoen een
zeer nauwkeurig geconstrueerde afkantgroef (BB)
voor het schaven langs een rand van het hout. De
breedte van de groef is 4,5 tot 8 mm. U kunt het
beste, voordat u een werkstuk afwerkt, eerst een
proef uitvoeren op een stukje afvalhout.
Stofafzuiging (Afb. 1, 11A, 11B)
Uw schaafmachine is voorzien van een ingebouwde
AirLock-aansluiting (Afb. 11A, L) waarmee u een
stofzak of een werkplaatsstofzuiger kunt aansluiten.
De ingebouwde uitgang maakt gebruik van het
DeWALT Airlock-aansluitsysteem en is daardoor
geschikt voor de DeWALT-stofafzuiging.
DE STOFZAK BEVESTIGEN
Houd de schaafmachine in uw hand en schuif de
kraag van de stofzak op de Airlock-aansluiting (L),
zoals in Afbeelding 11 wordt getoond.
DE STOFZAK LEEGMAKEN
1.Houd de schaafmachine in hun hand, en neem
de stofzak los door deze van de AirLockaansluiting (L) te schuiven.
2.Draai de spaandeflector (Afb. 11B, EE) weg van
de stofzak zodat deze van elkaar loskomen.
3. Schud of klop de stofzak voorzichtig leeg.
4. Bevestig de stofzak weer op de Airlockaansluiting.
U zult misschien merken dat niet alle stof uit de
stofzak komt. Dit heeft geen gevolgen voor de
prestaties van de schaafmachine maar wel voor
de doelmatigheid van de stofafzuiging. U kunt
de doelmatigheid van de stofafzuiging van de
schaafmachine herstellen door de veer aan de
binnenzijde van de stofzak in te drukken wanneer
u de stofzak leegmaakt, en door de zak leeg te
kloppen aan de binnenzijde van een afvalemmer.
OPMERKING: Een DeWALT AirLock Adapter
(DWV9000) kan apart worden aangeschaft zodat u
een werkplaatsstofzuiger of DeWALT-stofzuiger Op
uw schaafmachine kunt aansluiten.
LET OP: Werk nooit met dit
gereedschap als de stofafzuiging
niet is bevestigd. Stof dat ontstaat bij
het schaven kan een gevaar voor de
ademhaling vormen.
93
Nederlands
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
94
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
SPAANDERUITWERPOPENING REINIGINGSINSTRUCTIES
Als de machine is verstopt met stof of spaanders
kunt u met een niet-metalen stokje de verstopping
uit de spaanderuitwerppoort (K) duwen. Steek nooit
uw vinger in de poort.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in
de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
Norsk
18V TRÅDLØS HÅNDHØVEL
DCP580
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Ubelastet hastighet
Sålelengde
Høvelbredde
Vekt (uten batteripakke)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-14
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
95
Norsk
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
DCB107
VAC
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
VAC
min
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
96
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINERIDIREKTIV
TRÅDLØS HÅNDHØVEL
DCP580
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EU (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.2.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Norsk
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Rotete eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må
passe til stikkontakten. Aldri modifiser
støpselet på noen måte. Ikke bruk
adaptere med jordede elektriske verktøy.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer
vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke
risikoen for elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra
ut støpselet til det elektriske verktøyet.
Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker
risikoen for elektrisk sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et
elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller
er påvirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
b)
c)
d)
e)
f)
g)
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på
bryteren eller å sette inn støpselet mens
elektriske verktøy har bryteren på øker faren
for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører
til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge
for at disse er koblet til og ordentlig
sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke
kan slå verktøyet av eller på. Ethvert
elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres
med bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/
eller batteripakken fra det elektriske
verktøyet før du foretar noen
justeringer, endrer tilbehør eller lagrer
elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen
for å starte det elektriske verktøyet ved et
uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
97
Norsk
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede
brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert
av produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
98
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
høvler
• Vent på at kutteren stopper før du setter
ned verktøyet. En eksponert kutter kan skjære
i underlaget og føre til mulig tap av kontroll og
alvorlig personskade.
•Bruk klemmer eller en annen praktisk
måte å feste og støtte arbeidsstykket på
en stabil platform. Å holde arbeidsstykket i
hånden eller mot kroppen gjør det ustabilt eller
føre til tap av kontroll.
•Bruk en støvmaske.
•Hold elektroverktøyet kun i de isolerte
gripeflatene da kutteren kan komme i
kontakt med skjulte ledninger.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
–Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (CC), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
Norsk
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en
jordfeilsikring med en nominell strømverdi
på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen
måte utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere
i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen
ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen
av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
•Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet
på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon trenges. Å sette den
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller
brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
•ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
og DCB115 kan brukes med batteripakker med
10,8V, 14,4V og 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B and DCB185).
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 1)
1.Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2.Sett inn batteripakken (N) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3.Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at
det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken
er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
99
Norsk
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
bytt ut batteripakken
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det røde
lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet
har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og
laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
100
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
•IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F)
(som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i
gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk
en batteripakke eller lader som har fått et
slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret
av en spiker, slått med hammer, tråkket
på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til
servicesenteret for gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION
(LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
Norsk
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCP580 bruker en 18 volt batteripakke.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripakker kan
brukes. Se Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
101
Norsk
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
L.AirLock-tilkobling
M.Bladholderknott
N.Batteri
Kun for innendørs bruk.
O.Låseknapp for batteriet
P.Effektmålingsknapp
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
TILTENKT BRUK
ad kun DeWALT batteripakker med
L
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Ikke brenn batteripakken.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Høvel
Høvelen er designet for profesjonell høvling av tre.
Denne høvelen er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
1Parallellføring
Elektrisk sikkerhet
1T25 stjernenøkkel
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
1Måleplate
1 Støvpose (kun sett-modeller)
2 Li-ion batteripakker (kun sett-modeller)
1 TSTAK sett-boks (kun sett-modeller)
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
A.Avtrekkerbryter
B.Låseknapp
C.Hovedhåndtak
D.Baksko
E.Drivbeltedeksel
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
F.Hull for fals-styring
G.Frontsko
H.Fals-styring festeknott
I.Gradering av høveldybde
J.Justeringsknott for dybdejustering/fronthåndtak
K.Sponutkast
102
Norsk
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 1)
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 2)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (N) er helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1.Rett inn batteripakken (N) mot skinnene i
håndtaket (Fig. 1).
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1.Trykk batteriets festeknapp (O) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 1)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (J) og den andre på hovedhåndtaket
(C).
Avtrekker-bryter (Fig. 1)
ADVARSEL: Dette verktøyet har ingen
mulighet for å låse avtrekkerbryteren
i PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ
ved noen andre metoder.
Slipp avtrekkerbryterens låseknapp (B) ved å trykke
knappen som vist. Trekk i avtrekkerbryteren (A) for å
slå PÅ motoren. Ved å slippe bryteren slås motoren
av.
FORSIKTIG: La verktøyet komme
opp i full hastighet før du lar det berøre
arbeidsoverflaten. Løft verktøyet fra
arbeidsflaten før du slår av verktøyet.
For å starte høvelen, trykk inn avtrekkerbryteren (A).
For å slå av høvelen, slipp avtrekkerbryteren.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (P). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan
variere med produktkomponentene, temperatur og
brukerens bruksområde.
Justering av høveldybden (Fig. 1)
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
For å justere dybden av kuttet, vri på
justeringsknappen for høvledybde (J). Hvert klikk
tilsvarer 0,1 mm dybde opp til maksimal kuttedybde
på omtrent 2,0 mm (5/64").
Det anbefales at det foretas testkutt på
materialrester etter hver justering for å sikre at
høvelen fjerner den ønskede mengden treverk.
Flere grunne høveldrag (heller enn ett dypt) vil gi en
glattere overflate.
Høvling (Fig. 1, 2–4)
FORSIKTIG: La verktøyet komme
opp i full hastighet før du lar det berøre
arbeidsoverflaten. Løft verktøyet fra
arbeidsflaten før du slår av verktøyet.
Hold høvelen i korrekt posisjon med en hånd
på fronthåndtaket (J) og den andre hånden på
hovedhåndtaket (C) som vist på Figur 2. Plasser
frontskoen (G) på flaten som skal høvles, pass
på at høvelbladene ikke berøre overflaten. Trykk
godt ned på fronthåndtaket på høvelen slik at
frontskoen er HELT FLATT mot arbeidsflaten. Trykk
inn avtrekkeren og la motoren komme opp i full
hastighet før du lar høvelen berøre arbeidsoverflaten.
103
Norsk
Beveg verktøyet langsom inn i arbeidsstykket mens
du holder den trykket ned for å holde høvelen flatt.
Vær spesielt nøye med å holde verktøyet flatt ved
start og slutt av arbeidsoverflaten.
Høvletips: For glattere flate, fest et stykke treverk
(restmateriale) på enden av stykket du høvler. Ikke
stopp å høvle før høvelen er forbi arbeidsstykket og
inne på restmaterialet.
Fals-styring (Fig. 5, 6)
ADVARSEL: La verktøyet komme
opp i full hastighet før du lar det berøre
arbeidsoverflaten. Løft verktøyet fra
arbeidsflaten før du slår av verktøyet.
Fals- føringen (Q) brukes for optimal kontroll ved
smale arbeidsstykker, og den kan installeres på
begge sider av verktøyet. Høvelen kan gjøre fals-kutt
på opp til 9 mm (23/64").
FOR Å INSTALLERE FALS-FLENSEN
1.Løsen festeskruen (H) for fals-flensen.
2.Skyv tverrstykket på fals-flensen (Q) inn i hullet
(F) på siden av høvelen som vist i Figur 5.
3.Sett bredden av kuttet ved å justere
kantstyringen over bredden av skoen.
4.Trekk festeskruen (H) for fals-flensen godt til.
MERK: Fals-flensen skal være under høvelen når
den er installert korrekt, som vist i Figur 6.
FOR Å FORETA FALS-KUTT
1.Vri festeskruen (H) for fals-flensen for å justere
bredden av kuttet.
2.Foreta flere kutt før du får den ønskede dybden.
MERK: Det er nødvendig å gjøre flere kutt for de
fleste ønskede falser.
For å skifte blad (Fig. 8A–8C)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
FORSIKTIG: Høvelbladene er svært
skarpe. Må håndteres svært forsiktig.
Denne høvelen benytter karbid-blad.
BLADLAGRING (FIG. 7)
Høvelen har en egen holder for to ekstra blad. For
å sette inn eller ta ut ekstra blad, vri knappen for
bladholderen (M) med klokken for å åpne.
104
REVERSIBLE KARBIDBLAD (FIG. 8A-C)
1.For å ta av bladet fra høvelen (Fig. 8B)
a. Løsne og ta av de tre stjerne-hode skruene
(R) med T25 stjernenøkkel(DD) som
følger med. Ta av trommerdekselet (S) fra
trommelen (T).
b. Ta ut modulen bladholder/styreplate (U, W,
Z). Fjern karbidbladet (Y) forsiktig.
2.For å justere bladet med måleplaten (følger
med verktøyet) (Fig. 8C)
a. Sett forsiktig den skarpe eggen på
karbidbladet (Y) på måleplaten (V) med
sporsiden av karbidbladet opp. Begge
eggene på det snubare karbidbladet kan
settes flatt mot måleplatens innvendige vegg
(X).
b. Sett modulen bladholder/styreplate på
bladet slik at ribben på bladholderen (Z)
passer mot sporet på karbidbladet (Y).
Hælen på styreplaten (W) vil henge over
enden av måleplaten (V).
c. Løsen de to krysshode skruene (U) med en
skrutrekker.
d. Hold samtidig bladholderen (Z) og bladet
(Y) mot måleplatens innvendige vegg (X)
mens du holder hælen på styreplaten (W)
mot bakre kant på måleplaten. Trekk godt til
krysshode skruene (U).
3.For å reinstallere bladet (Fig. 8A, 8C)
a. Ta den justerte modulen bladholder/
styreplate fra måleplaten (V) og sett hælen
på styreplaten (W) i sporet på trommelen (T).
b. Sett på trommeldekselet (S) over bladholder/
styreplate. Skru løst til de tre stjernehode
skruene(R) i trommelen (T) slik at det er
en liten åpning mellom trommlene og
bladholderen (Z).
c. Skyv karbidbladet mellom trommelen (T) og
bladholderen (Z) fra siden slik at ribben på
bladholderen skyves inn i sporet på bladet.
d. Sentrer karbidbladet (Y) under bladholderen
(Z), forsikre deg om at bladet er klar av
verktøyhuset på begge sider.
e. Trekk godt til de tre stjernehode skruene (R)
på trommelen.
4.Gjenta for det andre bladet.
MERK: Dersom høvelen din ikke er utstyrt med
karbidblad, kan bladholderen (Z) som kreves
for karbidblad kjøpes som ekstrautstyr hos ditt
DeWALT autoriserte service-verksted.
Norsk
Vippestativ (Fig. 9)
VEDLIKEHOLD
Høvelen er utstyrt med et vippestativ (AA) som
automatisk senkes når verktøyet løftes fra
arbeidsoverflaten, slik at høvelen kan stå på
arbeidsoverflaten uten at bladet berører flaten. Ved
høvling vil vippestativet vippe opp når verktøyet
føres fremover på materialet. Dersom vippestativet
er i veien ved visse jobber, kan det tas opp og låses
ute av veien.
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: Pass på at vippestativet er
korrekt utfoldet når du setter ned høvelen
på en arbeidsoverflate.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Kanting (Fig. 10)
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Høvelen er utstyrt med et presisjonsmaskinert
kantspor (BB) i frontskoen for å høvle langs en
kant av trestykket. Bredden av sporet er 4,5 til 8
mm. Det er lurt å prøve på noe restmateriale før du
utfører arbeidet.
Smøring
Støvsuging (Fig. 1, 11A, 11B)
Høvelen har en innebygget AirLock-tilkobling
(Fig. 11A, L) som lar deg sette på en støvpose eller
koble til en industristøvsuger. Det innebygde uttaket
bruker DeWALT AirLock-kobling som gjør det
kompatibelt med DeWALT støvsuger.
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
FOR Å FESTE STØVPOSEN
Mens du holder høvelen, sett støvposekragen på
AirLock uttaket (L) som vist i Figur 11.
FOR Å TØMME STØVPOSEN
1.Mens du holder høvelen, ta av støvposen ved å
skyve den av AirLock-koblingen(L).
2.Vri sponavviseren (Fig. 11B, EE) vekk fra
støvposen for å løsne den.
3. Rist eller bank støvposen forsiktig for å tømme
den.
4. Sett på igjen støvposen på AirLock-koblingen.
Legg merke til at ikke alt støvet ikke vil løsne fra
posen. Dette vil ikke påvirke høvlingen, men vil
redusere effektiviteten av støvoppsamlingen. For å
gjenopprette høvelens støvsamlingseffekt, trykk inn
fjæren i støvposen når du tømmer den og bank den
mot siden av søppelbøtten eller støvsamleren.
MERK: A DeWALT AirLock adapter (DWV9000) kan
kjøpes separat for å koble til en industristøvsuger
eller DeWALT støvsuger til høvelen.
FORSIKTIG: Bruk aldri dette
verktøyet uten støvsamleren på
plass. Støv fra slipingen kan være farlig
for åndedrettet.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
RENGJØRINGSANVISNINGER SPONUTKAST
Dersom enheten er tilstoppet av støv eller spon,
bruk en ikke-metallisk pinne for å skyve ut
blokkeringen fra sponutkasteråpningen (K). Stikk
aldri fingrene inn i åpningen.
105
Norsk
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer
som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer
behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske
produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale
regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
106
Português
PLAINA MANUAL SEM FIO DE 18 V
DCP580
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Velocidade sem carga
Comprimento da base
Largura da plaina
Peso (sem bateria)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-14
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VCC
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Peso
DCB105
VAC
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
107
Português
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Fusíveis:
Europa
VAC
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
VAC
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
VAC
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
VAC
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
108
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
DCB107
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
PLAINA
DCP580
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.2.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
Português
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras
pessoas afastadas quando utilizar uma
ferramenta eléctrica. As distracções
podem levar à perda do controlo da
ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com
superfícies e equipamentos ligados à
terra, como, por exemplo, tubagens,
radiadores, fogões e frigoríficos. Se o
seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização
de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma fonte
de alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de
bom senso ao utilizar uma ferramenta
eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor
da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada
de electricidade e/ou inserir a bateria,
ou antes de pegar ou transportar a
ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de
alimentação com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou
chave de porcas antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa
peça móvel da ferramenta poderá resultar
em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
109
Português
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de
electricidade e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios
ou guardar a ferramenta. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de
ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita
que sejam utilizadas por pessoas não
familiarizadas com as mesmas ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas que
não possuam as qualificações necessárias
para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
110
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização
de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este
líquido. No caso de um contacto
acidental, passe imediatamente a zona
afectada por água. Se o líquido entrar
em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido
derramado da bateria pode provocar irritação
ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para plainas
• Aguarde até que o cortador pare antes
de guardar a ferramenta. Um cortador
exposto pode bloquear a superfície, podendo
causar uma possível perda de controlo e lesões
graves.
•Utilize grampos ou outro sistema prático
para fixar e apoiar a peça numa plataforma
estável. Se segurar a peça manualmente ou
contra o corpo pode causar instabilidade e
resultar em perda de controlo.
•Utilize uma máscara anti-poeira.
•Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas, porque o
cortador pode tocar nos cabos escondidos.
O contacto com um fio com tensão eléctrica
Português
poderão fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (CC), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar,
causando lesões pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à fonte
de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a
material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas
não limitado a, lã de aço, folha de
alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
removidos dos orifícios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte
de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador
antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos
para apenas para carregar baterias
recarregáveis DeWALT. Quaisquer outras
utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou
neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado,
possa causar tropeções ou esteja sujeito a
danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas
111
Português
de ventilação e causar calor interno
excessivo. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor. O carregador é
ventilado através de ranhuras na parte superior
e inferior da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os
de imediato.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para
um centro de assistência autorizado,
no caso de ser necessário assistência
ou reparação. Uma nova montagem
incorrecta pode resultar em choque eléctrico,
electrocussão ou incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
•NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 e DCB115 aceitam baterias de iões
de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V e 18V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B e DCB185).
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
Procedimento de carregamento
(Fig. 1)
1.Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
112
2.Insira a bateria (N) no carregador. A luz
vermelha (de carregamento) irá piscar
continuamente indicando que o processo de
carregamento foi iniciado.
3.O carregamento estará concluído quando a
luz vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta
altura, a bateria encontra-se totalmente
carregada e poderá ser utilizada ou deixada no
carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: o
indicador luminoso vermelho continua a piscar,
mas acende-se um indicador luminoso amarelo
durante esta operação. Quando a bateria atingir
a temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
Português
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de
algum modo (por exemplo, perfurada
por um prego, atingida com um martelo
ou pisada). Pode ocorrer um choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas devem ser devolvidas ao
centro de assistência para reciclagem.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em
carregadores DeWALT.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes ficam na vertical dentro
da bateria, mas podem ser facilmente
derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
Transporte
• Não armazene nem utilize a ferramenta
e a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
As baterias da DeWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria,
seja qual for o motivo. Se a bateria
113
Português
(IATA), Regulamentações do código marítimo
internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao
transporte rodoviário internacional de mercadorias
perigosas (ADR). As pilhas de iões de lítio foram
testadas de acordo com a secção 38.3 das
Recomendações da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: manual de
Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma bateria
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Recomendações de armazenamento
1.O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa
do sol e de fontes de calor ou de frio. Para
obter o máximo desempenho e a maior
vida útil possíveis das baterias, guarde-as à
temperatura ambiente quando não estiverem a
ser utilizadas.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
O transporte das baterias pode dar origem a
um incêndio se os terminais da pilha entrarem
em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas,
certifique-se de que os terminais da pilha estão
protegidos e devidamente isolados de materiais que
possam entrar em contacto com eles e causar um
curto-circuito.
Bateria a carregar.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia,
expressa ou implícita. É da responsabilidade do
comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações
aplicáveis.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DCP580 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as pilhas DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
ou DCB185. Consulte Dados técnicos para obter
mais informações.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
uspensão do carregamento devido a
S
bateria quente/fria.
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
114
Português
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem
a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Plaina
1 Guia longitudinal
1Chave em estrela T25
1 Placa de medição
1 Saco para poeiras (apenas nos modelos
equipados)
2 Pilhas de iões de lítio (apenas nos modelos
equipados)
1 Estojo de ferramentas TSTAK (apenas nos
modelos equipados)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
M.Botão de armazenamento das lâminas
N.Bateria
O.Patilha de libertação das pilhas
P.Botão do indicador do nível de combustível
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A plaina foi concebida para trabalhos profissionais
de plaina de madeira.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta plaina é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Interruptor de accionamento
B.Botão de desbloqueio
C.Pega principal
D.Apoio traseiro
E.Tampa da correia de transmissão
F.Abertura da guia de entalhe
G.Apoio dianteiro
H.Botão de aperto da guia de entalhe
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
I.Gradação de profundidade da plaina
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
J.Botão de ajuste de profundidade da plaina/
pega frontal
MONTAGEM E AJUSTES
K.Porta de ejecção das aparas
L.Ligação AirLock
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
115
Português
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (Fig. 1)
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria (N) está totalmente
carregada antes de a utilizar.
Posição correcta das mãos (Fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1.Alinhe a bateria (N) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(Fig. 1).
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até
a bateria ficar totalmente encaixada na
ferramenta e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1.Prima a patilha de libertação da bateria (0) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 1)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (P). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
116
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (J) e da outra na pega
principal (C).
Interruptor de activação (Fig. 1)
AVISO: esta ferramenta não está
regulada para bloquear o interruptor
na posição Ligado e nunca deve ser
bloqueada para Ligado por quaisquer
outros meios.
Liberte o botão de desbloqueio do interruptor de
accionamento (B) premindo o botão, tal como
indicado. Puxe o interruptor de accionamento (A)
para ligar o motor. Para desligar o motor, liberte o
interruptor.
CUIDADO: deixe a ferramenta atingir
a velocidade máxima antes de tocar
na superfície de trabalho. Levante a
ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar.
Para ligar a plaina, prima o interruptor de
accionamento (A).
Para desligar a plaina, liberte ointerruptor de
accionamento.
Ajustar a profundidade da plaina
(Fig. 1)
Para ajustar a profundidade de corte, rode o botão
de ajuste da profundidade da plaina (J). Cada
clique equivale a 0,1 mm da profundidade até uma
profundidade máxima de corte de cerca de 2,0
mm.
Português
É recomendável fazer cortes de teste em restos de
madeira depois de cada novo ajuste para certificarse de que a plaina retira a quantidade pretendida de
madeira. Várias passagens ligeiras (em vez de uma
profunda) permitem obter um acabamento mais
macio.
Trabalhos com plaina (Fig. 1, 2–4)
CUIDADO: deixe a ferramenta atingir
a velocidade máxima antes de tocar
na superfície de trabalho. Levante a
ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar.
Segure a plaina na posição correcta com uma
mão na pega frontal (J) e a outra na pega principal
(C), como indicado na Figura 2. Coloque o apoio
frontal (G) sobre a superfície que pretende aplainar,
certificando-se de que as lâminas de corte não
tocam na superfície. Empurre para baixo com
firmeza a pega frontal da plaina de modo a que o
apoio frontal fique TOTALMENTE PLANO sobre
a superfície de trabalho. Aperte o interruptor de
accionamento e permita que o motor atinja a
velocidade máxima antes das lâminas entrarem em
contacto com a superfície de trabalho.
Aproxime a ferramenta lentamente da superfície de
trabalho e mantenha uma pressão descendente
para manter a plaina achatada. Tenha especial
cuidado para manter a ferramenta em total
contacto com a superfície em ambas as
extremidades da superfície de trabalho.
Sugestão para trabalhos com plaina: para
um acabamento mais macio, amarre um pedaço
de madeira à extremidade da peça que pretende
aplainar. Só deve terminar a tarefa quando as
lâminas de corte atravessarem a peça de trabalho e
entrarem em contacto com o material de refugo.
Guia de entalhe (Fig. 5, 6)
AVISO: deixe a ferramenta atingir a
velocidade máxima antes de tocar
na superfície de trabalho. Levante a
ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar.
A guia de entalhe (Q) é utilizada para um excelente
controlo da ferramenta em peças de trabalho
estreitas e pode ser instalada em qualquer lado da
plaina. A plaina permite fazer cortes de entalhe até
9 mm.
INSTALAR A GUIA DE ENTALHE
1.Afrouxe o botão de aperto da guia de entalhe
(H).
2.Deslize a barra cruzada na guia de entalhe (Q)
para dentro da abertura (F) na parte lateral da
plaina, como indicado na Figura 5.
3.Regule a largura de corte ajustando a guia de
extremidade ao longo da largura do apoio.
4.Aperte com firmeza o botão de aperto da guia
de entalhe (H).
NOTA: se estiver instalada correctamente, a guia de
entalhe deve estar abaixo da plaina, como indicado
na Figura 6.
FAZER UM CORTE DE ENTALHE
1.Rode o botão de aperto da guia de entalhe
(H) para ajustar a profundidade de corte
pretendida.
2.Faça vários cortes até obter a profundidade
pretendida.
NOTA: é necessário fazer bastantes cortes para a
maioria das aplicações de entalhe.
Substituir as lâminas (Fig. 8A–8C)
AVISO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
CUIDADO: as lâminas da plaina são
muito afiadas. Utilize-as com muito
cuidado.
Esta plaina tem lâminas de carboneto.
ARMAZENAMENTO DAS LÂMINAS (FIG. 7)
A plaina permite armazenar duas lâminas adicionais.
Para armazenar ou retirar lâminas adicionais, rode
o botão de armazenamento das lâminas (M) para a
esquerda para abrir.
LÂMINAS DE CARBONETO REVERSÍVEIS (FIG. 8A-C)
1.Retirar a lâmina da plaina (Fig. 8B)
a. Afrouxe e liberte os três parafusos com
cabeça em estrela(R) com a chave em
estrela T25 (DD) fornecida. Retire a tampa
do tambor (S) do tambor (T).
b. Retire o conjunto porta-lâminas/barra-guia
(U, W, Z). Retire a lâmina de carboneto (Y)
com cuidado.
2.Ajustar a lâmina com a placa de medição
(fornecida com a ferramenta) (Fig. 8C)
a. Insira com cuidado a extremidade afiada
da lâmina de carboneto (Y) na placa de
medição (V) com o lado ranhurado da
lâmina de carboneto virado para cima.
Cada extremidade da lâmina de carboneto
reversível pode ser alinhada com a parte
interior da placa de medição (X).
117
Português
b. Insira o conjunto do porta-lâminas/barraguia na lâmina de modo a que o friso
no porta-lâminas (Z) encaixe na ranhura
da lâmina de carboneto (Y). O talão da
barra-guia (W) fica suspenso em relação à
extremidade da placa de medição (V).
c. Afrouxe os dois parafusos em forma de cruz
(U) com uma chave de fendas.
d. Segure em simultâneo no porta-lâminas (Z)
e na lâmina (Y) em contacto com a parte
interior da placa de medição (X) ao mesmo
tempo que segura no talão da barra-guia
(W) contra a extremidade posterior da
placa de medição. Aperte com firmeza os
parafusos em forma de cruz (U).
3.Voltar a instalar a lâmina (Fig. 8A, 8C)
a. Retire o conjunto do porta-lâminas/barraguia ajustado da placa de medição (V) e
insira o talão da barra-guia (W) na ranhura
do tambor (T).
b. Coloque a tampa do tambor (S) sobre
o conjunto do porta-lâminas/barra-guia.
Aperte ligeiramente os três parafusos
hexagonais (R) no tambor (T) para que haja
uma pequena folga entre o tambor e o
porta-lâminas (Z).
c. Deslize a lâmina de carboneto entre o
tambor (T) e o porta-lâminas (Z) a partir da
parte lateral de modo a que o porta-lâminas
fique encaixado na ranhura da lâmina.
d. Centre a lâmina de carboneto (Y) debaixo
do porta-lâminas (Z), certificando-se de que
a lâmina é retirada da caixa da ferramenta
em ambos os lados.
e. Aperte com firmeza os três parafusos com
cabeça em estrela (R) no tambor.
4.Repita o procedimento para a outra lâmina.
NOTA: se a plaina não estiver equipada com
lâminas de carboneto, o porta-lâminas (Z)
necessário para as lâminas de carboneto está
disponível a um custo adicional a partir do seu
centro de assistência local autorizado da DeWALT.
Suporte de apoio (Fig. 9)
A plaina está equipada com um suporte de
apoio (AA) que baixa automaticamente quando a
ferramenta é levantada da superfície de trabalho,
que permite colocar a plaina sobre a superfície
de trabalho sem que a lâmina entre em contacto
com esta. Quando fizer trabalhos com a plaina,
o suporte de apoio levanta-se à medida que a
ferramenta é empurrada para a frente através do
material. Se o suporte de apoio obstruir material de
aplainamento especial, é possível armazená-lo e
retirá-lo do caminho.
118
AVISO: certifique-se de que o suporte
de apoio é alargado correctamente
quando regular a plaina numa superfície
de trabalho.
Chanfragem de arestas (Fig. 10)
A plaina tem uma ranhura de chanfragem
maquinada de precisão (BB) no apoio frontal
para trabalhos de aplainamento ao longo de uma
extremidade da madeira. A largura da ranhura varia
entre 4,5 e 8 mm. É aconselhável fazer um teste
com um pedaço de madeira antes de efectuar o
trabalho final.
Extracção de serradura
(Fig. 1, 11A, 11B)
A plaina está equipada com uma ligação AirLock
integrada (Fig. 11A, L) que permite ligar um saco
para o pó ou um aspirador com depósito. A saída
integrada utiliza o sistema de ligação AirLock da
DeWALT, que o torna compatível com o extractor
de pó da DeWALT.
INSTALAR O SACO PARA O PÓ
Enquanto segura na plaina, deslize a cinta do saco
para o pó para dentro da ligação AirLock (L), como
indicado na Figura 11.
ESVAZIAR O SACO PARA O PÓ
1.Enquanto segura na plaina, retire o saco para o
pó, deslizando para fora da ligação AirLock (L).
2.Retire o deflector de aparas (Fig. 11B, EE) do
saco para o pó para separar.
3. Sacuda ou bata com cuidado no saco para o
pó para esvaziá-lo.
4. Volte a montar o saco para o pó na ligação
AirLock.
Irá verificar que não sai a totalidade da poeira
do saco. Isto não afecta o desempenho de
aplainamento, mas reduz a eficácia de recolha de
pó da plaina. Para repor a eficácia de recolha de
pó da plaina, prima a mola no interior do saco para
o pó quando o esvaziar e bata na parte lateral do
caixote do lixo.
NOTA: o Adaptador AirLock (DWV9000) da
DeWALT pode ser adquirido em separado para ligar
um aspirador com depósito ou um extractor de pó
da DeWALT à plaina.
CUIDADO: nunca utilize estas
ferramentas sem o extractor de pó
instalado. O pó do aplainamento pode
dar origem a problemas respiratórios.
Português
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
metálica. Não utilize água ou soluções de
limpeza.
PORTA DE EJECÇÃO DE APARAS INSTRUÇÕES DE
LIMPEZA
Se a unidade estiver obstruídas com pó ou aparas,
utilize uma haste não metálica para retirar os
resíduos da porta de ejecção de aparas (K). Nunca
coloque os dedos dentro da porta.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias
indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais
que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
119
Suomi
18 V AKKUTOIMINEN KÄSIHÖYLÄ
DCP580
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Kuormittamaton nopeus
Pöydän pituus
Höyläysleveys
Paino (ilman akkupakkausta)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15,000
2
82
2,5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-14 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VDC
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
120
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Suomi
Latauslaite
DCB107
Verkkojännite
VAC
230
Akun tyyppi
10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
latausaika
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino
kg
0,29
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
KONEDIREKTIIVI
KÄSIHÖYLÄ
DCP580
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EU
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EU (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.2.2016
10 ampeerin sulake
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
230 voltin työkalut
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja
kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on
olemassa räjähdysvaara esimerkiksi
121
Suomi
syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn
vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät
voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on
vastattava toisiaan. Älä koskaan tee
pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee,
jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja
ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa
käytettäviin pintoihin, kuten putkiin,
lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin.
Voit saada sähköiskun, jos kehosi on
maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona,
käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä
vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen
hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa,
122
ennen kuin kytket sähkötyökalun
pistorasiaan, yhdistät siihen akun,
nostat työkalun käteesi tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei
toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita
kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun
asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien
eheys ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta
sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä.
Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
Suomi
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä.
Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota
yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai
aiheuttaa palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla
asentajalla. Varaosina on käytettävä
vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä
varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä höylille
• Odota, että laite pysähtyy ennen kuin laitat
työkalun alas. Paljaana olevan höylä saattaa
tarttua pintaan, mikä voi aiheuttaa hallinnan
menetyksen ja vakavan loukkaantumisen.
•Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
•Käytä pölysuojainta.
•Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä
tarttumapinnoista, koska höylä saattaa
osua piilossa oleviin johtoihin. Laitteen
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (CC) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa
vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun
tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
123
Suomi
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALTakkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115
-latureihin sopivat 10,8V; 14,4V ja 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ja DCB185).
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva 1)
1.Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2.Aseta akku (N) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon
virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
3.Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle,
joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot
ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön.
Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien
aukkojen kautta.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
124
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Suomi
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punainen
merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on
saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo
sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja
akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi
saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu
päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan
sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä
varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
125
Suomi
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Säilytyssuositukset
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
atausajan tiedot ovat Teknisissä
L
tiedoissa.
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Akkua ladataan.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
AKUN TYYPPI
DCP580 toimii 18 voltin akulla.
Käytettäväksi vain ulkona.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B tai DCB185 -akut soveltuvat
käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta Tekniset
tiedoissa.
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
126
Suomi
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Höylä
Tämä höylä on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
1Ohjausviivain
Sähköturvallisuus
1T25-ristipääavain
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
1Mittalevy
1 Pölypussi (vain sarjamallit)
2 Litiumioniakut (vain sarjamallit)
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
1 TSTAK-sarjakotelo (vain sarjamallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Kuvaus (kuva 1)
Jatkojohdon käyttäminen
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Liipaisukytkin
B.Lukituspainike
C.Pääkahva
D.Takakenkä
E.Käyttöhihnan suojus
F.Reikä urasuojaa varten
G.Etukenkä
H.Urasuojuksen kiristysnuppi
I.Höyläyssyvyyden asteikko
J.Höyläyksen syvyyden säätönuppi/etukahva
K.Purujen poistoaukko
L.AirLock-liitäntä
M.Terän säilytysnuppi
N.Akku
O.Akun vapautuspainike
P.Polttoainemittarin painike
KÄYTTÖTARKOITUS
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 1)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (N) on ladattu täyteen.
Höylä on tarkoitettu ammattimaiseen puun
höyläämiseen.
127
Suomi
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1.Kohdista akku (N) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 1).
Liipaisukytkin (kuva 1)
2.Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1.Paina akun vapautuspainiketta (O) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 1)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (P) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva 2)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (J) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (C).
128
VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole
mahdollisuutta lukita liipaisukytkintä
ON-asentoon, eikä sitä saa lukita
ON-asentoon millään muulla tavoin.
Vapauta liipaisukytkimen vapautuspainike (B)
painamalla painiketta kuvan mukaisesti. Vedä
liipaisukytkintä (A) moottorin kytkemiseksi päälle.
Kun kytkin vapautetaan, moottori sammuu.
HUOMIO: Anna työkalun pysähtyä
kokonaan ennen kuin työkalu koskettaa
työpintaa. Nosta työkalu työpinnasta
ennen työkalun sammuttamista.
Käynnistä höylä painamalla liipaisukytkintä (A).
Sammuta höylä vapauttamalla liipaisukytkin.
Höyläyksen syvyyden säätö (kuva 1)
Säädä leikkaussyvyys kääntämällä höyläyksen
syvyyden säätönuppia (J). Kukin napsahdus vastaa
0,1 mm:n syvyyttä ja suurin leikkaussyvyys on noin
2,0 mm (5/64").
Koeleikkaukset on suositeltavaa suorittaa
puujätteeseen kunkin säädön jälkeen, jotta höylän
oikea leikkaussyvyys varmistettaisiin. Useammalla
kevyellä höyläyksellä (yhden syvän sijaan)
saavutetaan tasaisempi pinta.
Höyläys (kuvat 1, 2–4)
HUOMIO: Anna työkalun pysähtyä
kokonaan ennen kuin työkalu koskettaa
työpintaa. Nosta työkalu työpinnasta
ennen työkalun sammuttamista.
Käytä höylää oikeassa asennossa pitämällä yhtä
kättä etukahvassa (J) ja toista kättä pääkahvassa
(C) kuvan 2 mukaisesti. Aseta etukenkä (G)
höylättävälle pinnalle ja varmista, että leikkausterät
eivät kosketa pintaan. Paina höylän etukahvaa alas
niin, että etukenkä on KOKONAAN TASAISESTI
työstökappaleen pintaan. Paina liipaisukytkintä ja
anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen kuin
höylän terät koskettavat työstökappaleen pintaa.
Siirrä työkalua hitaasti työstökappaleessa ja paina
sitä samalla alaspäin höylän pitämiseksi tasaisesti.
Pidä työkalua tasaisesti erityisesti työstökappaleen
alussa ja lopussa.
Vinkki höyläykseen: Saavutat tasaisemmat
tulokset kiinnittämällä puujätteen höylättävän
kappaleen päähän. Älä lopeta höyläystä ennen kuin
höylän leikkuuterät ovat ylittäneet työstökappaleen ja
siirtyneet jätemateriaaliin.
Suomi
Urasuojus (kuvat 5, 6)
VAROITUS: Anna työkalun pysähtyä
kokonaan ennen kuin työkalu koskettaa
työpintaa. Nosta työkalu työpinnasta
ennen työkalun sammuttamista.
Urasuojusta (Q) käytetään työkalun hallinnan
optimoimiseksi kapeita työstökappaleita käsitellessä
ja se voidaan asentaa höylän kummallekin puolelle.
Höylällä voidaan suorittaa uraleikkauksia, joiden
syvyys on jopa 9 mm (23/64").
URASUOJUKSEN ASENNUS
1.Löysää urasuojuksen kiristysnuppia (H).
2.Liu’uta poikkipalkki urasuojukseen (Q) höylän
sivussa olevaan reikään (F) kuvan 5 mukaisesti.
3.Aseta leikkauksen leveys säätämällä
reunaohjainta kengän koko leveydeltä.
4.Kiristä urasuojus tiukasti kiristämällä nupin (H).
HUOMAA: Urasuojuksen tulee olla höylän
alapuolella, kun se on asennettu oikein kuten
kuvassa 6.
URALEIKKAUKSEN SUORITTAMINEN
1.Käännä urasuojuksen kiristysnuppia (H)
haluamasi leikkausleveyden säätämiseksi.
2.Suorita useita leikkauksia, kunnes saavutat
haluamasi syvyyden.
HUOMAA: Useimmissa uraleikkauksissa on tarpeen
suorittaa useita leikkauksia.
Terien vaihtaminen (kuvat 8A–8C)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja poista akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
HUOMIO: Höylän terät ovat erittäin
teräviä. Käsittele niitä erittäin varoen.
Tässä höylässä käytetään karbiditeriä.
TERÄN SÄILYTYS (KUVA 7)
Höylässä on terän säilytyskotelo, jossa voidaan
säilyttää kahta lisäterää. Voit asettaa terät
säilytyskoteloon tai ottaa niitä kotelosta kääntämällä
terän säilytyksen nuppia (M) vastapäivään sen
avaamiseksi.
KÄÄNNETTÄVÄT KARBIDITERÄT (KUVAT 8A-C)
1.Terän poistaminen höylästä (kuva 8B)
a. Löysää ja poista kolme ristipääruuvia
(R) pakkaukseen kuuluvalla T25ristipääavaimella (DD). Poista rummun
suojus (S) rummusta (T).
b. Irrota terän pidike-/ohjaustankokokoonpano
(U, W, Z). Poista karbiditerä (Y) varoen.
2.Säädä terää mittalevyllä (toimitetaan
työkalun mukana) (kuva 8C)
a. Aseta karbiditerän terävä reuna (Y) varoen
mittalevyyn (V) karbiditerän urapuoli ylöspäin.
Käännettävän karbiditerän jompi kumpi
reuna voidaan asettaa tasaisesti mittalevyn
sisäseinää (X) vasten.
b. Aseta terän pidike-/ohjaustankokokoonpano
terään niin, että terän pidikkeen (Z) kaari
sopii karbiditerän (Y) uraan. Ohjaustangon
(W) kanta riippuu mittalevyn (V) päädyn yli.
c. Löysää kahta ristipääruuvia (U) a
ruuvimeisselillä.
d. Pidä terän pidikettä (Z) ja terää (Y)
samanaikaisesti mittalevyn sisäseinää (X)
vasten pitämällä samalla ohjaustangon (W)
kantaa mittalevyn takareunaa vasten. Kiristä
ristipääruuvit (U) tiukasti.
3.Terän uudelleen asentaminen (kuvat 8A,
8C)
a. Irrota säädetty terän pidike-/
ohjaustankokokoonpano mittalevystä (V) ja
aseta ohjaustangon kanta (W) rummun (T)
uraan.
b. Aseta rummun suojus (S) terän pidike-/
ohjaustankokokoonpanon päälle. Kiinnitä
kolme kuusiokantaruuvia (R) löysästi
rumpuun (T) niin, että rummun ja terän
pidikkeen (Z) väliin jää pieni rako.
c. Liu’uta karbiditerä rummun (T) ja terän
pidikkeen (Z) väliin sivusta niin, että terän
pidikkeen kaari asettuu terän uraan.
d. Keskitä karbiditerä (Y) terän pidikkeen (Z) alle
ja varmista, että terä on irti työkalukotelosta
molemmilla puolilla.
e. Kiristä kolme ristipääruuvia (R) tiukasti
rumpuun.
4.Toista sama toisella terällä.
HUOMAA: Jos höylässä ei ole karbiditeriä,
karbiditerien terän pidike (Z) on saatavilla
lisämaksua vastaan paikallisesta valtuutetusta
DeWALT -huoltopalvelusta.
Jalusta (kuva 9)
Höylässä on jalusta (AA), joka laskeutuu
alaspäin automaattisesti, kun työkalua nostetaan
työstökappaleesta, Tällöin höylä asettuu
työstökappaleen pintaan ilman, että terä koskettaisi
sitä. Jalusta nousee höyläämisen aikana, kun
työkalua työnnetään materiaalissa eteenpäin. Jos
jalusta on erityisten höyläystoimenpiteiden esteenä,
se voidaan asettaa säilöön ja pois tieltä.
129
Suomi
VAROITUS: Varmista, että jalusta on
oikein pidennettynä, kun höylä asetetaan
työstökappaleen pintaan.
Reunan viisteitys (kuva 10)
Höylän etukengässä on tarkoin työstetty
viisteitysura (BB) puun reunan höyläystä varten.
Uran leveys on 4,5 - 8 mm. Kokeile sitä ensin
jätepuuhun ennen varsinaisen työstökappaleen
käsittelyä.
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Pölyn poistaminen (kuvat 1, 11A, 11B)
Höylässä on integroitu AirLock-liitäntä (kuva 11A,
L), joka mahdollistaa pölypussin tai liikkeen imurin
liittämiseen. Sisäänrakennetussa poistoaukossa
on DeWALT AirLock-liitäntäjärjestelmä, joka sopii
DeWALT-pölynpoistokoneeseen.
PÖLYPUSSIN KIINNITTÄMINEN
Pidä kiinni höylästä ja liu’uta pölypussin rengas
AirLock-liitäntään (L) kuvan 11 mukaisesti.
PÖLYPUSSIN TYHJENTÄMINEN
1.Pitele höylästä ja poista pölypussi liu’uttamalla
se irti AirLock-liitännästä (L).
2.Käännä lastuohjainta (kuva 11B, EE)
pölypussista poispäin sen irrottamiseksi.
3. Ravista pölypussia kevyesti tai napauta sitä sen
tyhjentämiseksi.
4. Asenna pölypussi takaisin AirLock-liitäntään.
Kaikki pöly ei välttämättä irtoa pussista. Tämä
ei vaikuta höylän suorituskykyyn, mutta höylän
pölynpoistoteho heikkenee. Voit palauttaa
höylän pölynpoistotehon painamalla jousen
pölypussin sisään sen tyhjentämisen yhteydessä ja
napauttamalla sitä jäteastian sivuun.
HUOMAA: A DeWALT AirLock-sovitin (DWV9000)
on saatavilla erikseen liikkeen imurin tai DeWALTpölynpoistolaitteen liittämiseksi höylään.
HUOMIO: Älä koskaan käytä näitä
laitteita, jos pölynpoistojärjestelmää
ei ole asennettu. Höyläyksestä syntyvä
pöly voi aiheuttaa hengitysongelmia.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
130
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
PURUJEN POISTOAUKON PUHDISTUSOHJEET
Jos laite on tukkiutunut pölyn tai lastujen vuoksi,
paina tukos ulos purujen poistoaukosta (K) käyttäen
muuta kuin metallista tikkua. Älä koskaan aseta
sormea aukkoon.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Suomi
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä
varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
131
Svenska
18V SLADDLÖS HANDHÅLLEN HYVEL
DCP580
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Varvtal obelastad
Fotlängd
Hyvelbredd
Vikt (utan batteripaket)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-jon
15,000
2
82
2,5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-14.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
132
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Svenska
Laddare
DCB107
Starkströmsspänning
VAC
230
Batterityp
10,8/14,4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
för batteripaket
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Vikt
kg
0,29
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
Säkringar
Europa
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
HANDHÅLLEN HYVEL
DCP580
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EC (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.2.2016
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING: Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
133
Svenska
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron
av lättantändliga vätskor, gaser eller
damm. Elektriska verktyg ge upphov till
gnistor som kan antända dammet eller
ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner
kan göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn
eller våta förhållanden. Vatten som
kommer in i ett elverktyg ökar risken för
elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter
eller rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag
som är skyddat med jordfelsbrytare
(RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
134
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning.
Se till att strömbrytaren är i frånläge
innan du ansluter till strömkällan och/
eller batteripaketet, plockar upp eller
bär verktyget. Att bära elektriska verktyg
med ditt finger på strömbrytaren eller att
strömsätta elektriska verktyg som har
strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel
eller skiftnyckel innan du sätter på
elverktyget. En skiftnyckel eller en nyckel
som sitter kvar på en roterande del av
elverktyget kan resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna
och används på ett korrekt sätt.
Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte sätter på och
stänger av det. Ett elverktyg som inte kan
kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget
innan du gör några justeringar, byter
tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att
oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
Svenska
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning
av andra batteripaket kan ge upphov till
skaderisk och eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för hyvelmaskiner
• Vänta tills kniven har stannat innan du
lägger ner verktyget. En exponerad kniv kan
fastna i underlaget och därmed leda till förlorad
kontroll och allvarliga skador.
•Använd skruvtving eller andra praktiska
sätt för fastsättning och stöd av
arbetsstycket på en stabil plattform. Håller
du arbetsstycket med hjälp av bara händerna
eller kroppen blir det ostadigt och kan leda till
att du tappar kontrollen.
•Använd en skyddsmask.
•Håll elverktyget i isolerade greppytor
eftersom kniven kan komma i kontakt med
dolda ledningar. Att klippa av en strömförande
ledning kan medföra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
–Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkoden (CC), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
135
Svenska
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av
DeWALT laddningsbara batterier. All annan
användning kan resultera i barndrisk, elektriska
stötar eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden
när laddaren kopplas ur. Detta kommer
att minska risken för skador på den elektriska
kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen
går på den, snubblar på den eller att det
136
på annat sätt riskerar att skadas eller
påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan
resultera i intern överhettning. Placera
laddaren undan från alla heta källor. Laddaren
ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut dem omedelbart.
•Använd inte laddaren om den utsatts
för skarpa stötar, tappats eller skadats
på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat
servicecentre.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecentre när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan
den regörs. Detta kommer att minska
risken för elektriska stötar. Borttagning av
batteripaketet kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta
med standard 230V hushållsström. Försök
inte att använda någon annan spänning.
Detta gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 och DCB115
laddarna accepterar 10,8V, 14,4V och 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, och DCB185) batteripaket.
DeWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Svenska
Laddningsprocedur (Bild 1)
1.Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2.Sätt in batteripaketet (N) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3.Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Den
röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problempaket eller laddare.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta
en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i
laddaren. Modifiera inte batteripaketet
på något sätt så att det passar i en ickekompatibel laddare då batteripaketet kan
brista och orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecentre.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
137
Svenska
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecentre för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI-JON)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
138
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras
som undantagen eller helt reglerad, är det
avsändaren som har ansvaret för att de aktuella
bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCP580 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripaket
kan användas. Se Tekniska data för ytterligare
information.
Förvaringsrekommendationer
1.Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
Svenska
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Hyvel
1Parallellanslag
1T25 stjärnnyckel
1Mätplatta
1 Dammpåse (endast modeller med materialsats)
2 Li-jon batteripaket (M2 modeller)
1 TSTAK materialbox (endast modeller med
materialsats)
1Instruktionshandbok
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Bild 1)
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
A.Avtryckare
B.Låsknapp
C.Huvudhandtag
D.Bakre sko
E.Drivbandshölje
Utsätt inte för vatten.
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
F.Hål för parallellanslag
G.Frontsko
H.Åtdragningsvred för parallellanslag
I.Hyveldjupinställning
J.Inställningsratt hyveldjup/fronthandtag
K.Spånutkastaröppning
Endast för användning inomhus.
L.Luftlåsanslutning
M.Bladförvaringsvred
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
N.Batteri
adda endast DeWALT batteripaket
L
med avsedda DeWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DeWALT batterierna
med en DeWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
P.Laddningsmätarknapp
O.Batterilåsknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Din hyvel är konstruerad för professionell hyvling av
trä.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna hyvel är ett professionellt elverktyg.
Bränn inte batteripaketet.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
139
Svenska
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
Elektrisk Säkerhet
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (BILD 1)
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
1.Tryck på batterilåsknappen (O) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (P). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild 1)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet (N) är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1.Rikta in batteripaketet (N) mot listerna inuti
verktyget handtag (Bild 1).
2.Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
140
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild 2)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (J) och den andra handen på
huvudhandtaget (C).
Strömbrytare (Bild 1)
VARNING: Det är inte möjligt att låsa
strömbrytaren i ON-läget på detta
Svenska
verktyg och den bör aldrig låsas i
ON-läge med några andra metoder.
Lossa strömbrytarens startspärr (B) genom att
trycka på knappen såsom visas. Dra i strömbrytaren
(A) för att slå på motorn. När strömbrytaren släpps
stängs motorn av.
FÖRSIKTIGHET: Låt verktyget nå
full hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan. Ta bort verktyget
från arbetsytan innan verktyget stängs av.
För att starta hyveln, tryck ned avtryckaren (A).
För att stänga av hyveln, släpp avtryckaren.
Inställning av hyveldjupet (Bild 1)
För att ställa i hyveldjupet, vrid på vredet för
inställningen av hyveldjupet (J). Varje klick är lika
med 0,1 mm djup upp till maximalt hyveldjup på 2,0
mm.
Det rekommenderas att testa hyveldjupet på en
skräpträbit efter varje ändring för att vara säker på
att önskad mängd trä tas bort av hyveln. Flera ytliga
passeringar (hellre än en djup) kommer att ge ett
slätare resultat.
Hyvling (Bild 1, 2–4)
FÖRSIKTIGHET: Låt verktyget nå
full hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan. Ta bort verktyget
från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Håll hyveln i korrekt position med ena handen
på fronthandtaget (J) och den andra handen på
huvudhandtaget (C) såsom visas i Bild 2. Placera
den främre skon (G) på ytan som skall hyvlas,
se till att hyvelbladen inte vidrör ytan. Tryck ned
fronthandtaget på hyveln så att den främre skon
är ABSOLUT PLANT mot arbetsytan. Tryck in
avtryckaren och låt motorn nå full hastighet innan
hyvelns blad kommer i kontakt med arbetsytan.
Flytta verktyget sakta över arbetsstycket och
bibehåll trycket nedåt för att hålla hyveln plant. Var
särskilt noga med att hålla verktyget plant i början
och i slutet av arbetsytan.
Hyvlingstips: För ett jämnare resultat, fäst en bit
skräpträ i änden av delen som du hyvlar. Sluta
inte hyvla innan bladen på hyveln har passerat
arbetsstycket och kommit in i skräpmaterialet.
Parallellanslag (Bild 5, 6)
VARNING: Låt verktyget nå full hastighet
innan verktyget kommer i kontakt
med arbetsytan. Ta bort verktyget från
arbetsytan innan verktyget stängs av.
Parallellanslaget (Q) används för optimal
verktygskontroll på smala arbetsstycken och kan
installeras på valfri sida av hyveln. Hyveln gör
parallella hyvlingar upp till 9 mm.
INSTALLATION AV PARALLELLANSLAG
1.Lossa åtdragningsvredet (H) för
parallellanslaget.
2.Skjut in stången på parallellanslaget (Q) i hålet
(F) på sidan av hyveln såsom visas i Bild 5.
3.Ställ in bredden på genom justering av
kantguiden längs med bredden på skon.
4.Dra åt åtdragningsvredet (H) för
parallellanslaget.
NOTERA: Parallellanslaget bör vara under hyveln
när det är installerat korrekt såsom visas i Bild 6.
GÖRA EN PARALLELLSKÄRNING
1.Vrid på parallellanslagets vred (H) för att ställa in
önskad bredd.
2.Gör flera kapningar till önskat djup uppnåtts.
NOTERA: Det kommer att vara nödvändigt att göra
flera kapningar för de flesta parallellanvändningar.
Parallellanslag (Bild 5, 6)
VARNING: Låt verktyget nå full hastighet
innan verktyget kommer i kontakt
med arbetsytan. Ta bort verktyget från
arbetsytan innan verktyget stängs av.
Parallellanslaget (Q) används för optimal
verktygskontroll på smala arbetsstycken och kan
installeras på valfri sida av hyveln. Hyveln gör
parallella hyvlingar upp till 9 mm.
INSTALLATION AV PARALLELLANSLAG
1.Lossa åtdragningsvredet (H) för
parallellanslaget.
2.Skjut in stången på parallellanslaget (Q) i hålet
(F) på sidan av hyveln såsom visas i Bild 5.
3.Ställ in bredden på genom justering av
kantguiden längs med bredden på skon.
4.Dra åt åtdragningsvredet (H) för
parallellanslaget.
NOTERA: Parallellanslaget bör vara under hyveln
när det är installerat korrekt såsom visas i Bild 6.
GÖRA EN PARALLELLSKÄRNING
1.Vrid på parallellanslagets vred (H) för att ställa in
önskad bredd.
2.Gör flera kapningar till önskat djup uppnåtts.
NOTERA: Det kommer att vara nödvändigt att göra
flera kapningar för de flesta parallellanvändningar.
141
Svenska
Byte av blad (Bild 8A–8C)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och ta bort batteripaketet
innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka
skador.
FÖRSIKTIGHET: Hyvelns blad är
extremt vassa. Hantera dem försiktigt.
Denna hyvel använder karbidblad.
BLADFÖRVARING (BILD 7)
Hyveln är utrustad med bladförvaring för två extra
blad. För att förvara eller ta bort extrablad, vrid på
bladförvaringsvredet (M) moturs för att öppna.
REVERSIBLA KARBIDBLAD (BILD 8A-C)
1.Borttagning av blad från hyveln (Bild 8B)
a. Lossa och ta bort de tre stjärn-skruvarna (R)
med T25 stjärnnyckeln (DD) som medföljer.
Ta bort trumhöljet (S) från trumman (T).
b. Ta bort bladförar-/styrlistmontaget (U, W, Z).
Ta försiktigt bort karbidbladet (Y).
2.Inställning av bladet med mätarplattan
(medföljer verktyget) (Bild 8C)
a. Placera försiktigt den vassa kanten på
karbidbladet (Y) på mätplattan (V) med
spårsidan av karbidbladet riktad uppåt. Valfri
sida av karbidbladet kan placeras i jämnhöjd
med mätplattan på insidan av väggen (X).
b. Placera bladförar-/styrlistmontaget på bladet
så att räfflan på bladföraren (Z) passar i
spåret på karbidbladet (Y). Klacken på
styrlisten (W) kommer att hänga över kanten
på mätplattan (V).
c. Lossa de två kryssformade skruvarna (U)
med en skruvmejsel.
d.Håll samtidigt bladföraren (Z) och bladet
(Y) mot mätplattan på insidan av väggen
(X) samtidigt som klacken på styrlisten (W)
hålls mot kanten på mätplattan. Dra åt de
kryssformade skruvarna (U).
3.Återinstallation av bladet (Bild 8A, 8C)
a. Ta bort det inställda bladförar-/
styrlistmontaget från mätplattan (V) och
placera klacken på styrlisten (W) i spåret på
trumman (T).
b.Placera trumhöljet (S) över bladförar-/
styrlistmontaget. Skruva loss de tre
sexkantsskruvarna(R) i trumman (T) så att
det är ett lite gap mellan trumman och
bladföraren (Z).
142
c. Skjut in karbidbladet mellan trumman (T) och
bladföraren (Z) från sidan så att räfflan på
bladföraren sätts in i spåret på bladet.
d. Centrera karbidbladet (Y) under bladföraren
(Z) och se till att bladet är fritt från
verktygshöljet på båda sidorna.
e. Fäst de tre stjärnskruvarna(R) i trumman.
4.Gör likadant med det andra bladet.
NOTERA: Om hyveln inte är monterad med
karbidbladen, krävs bladföraren (Z) för karbidblad
och som finns tillgänglig till en extra kostnad hos
ditt lokala DeWALT auktoriserade servicecenter.
Användning (Bild 9)
Hyveln är utrustad med en kickställning (AA) som
automatiskt sänks ned när verktyget lyfts upp från
arbetsytan vilket gör att hyveln kan placeras på
arbetsytan utan att bladet vidrör den. Vid hyvling
lyfts kickställningen när verktyget skjuts framåt över
materialet. Om kickställningen hindrar särskilda
hyvlingsarbeten kan det förvaras och låsas så det
inte är i vägen.
VARNING: Se till att kickställningen är
korrekt utdragen när hyveln placeras på
arbetsytan.
Kantfasning (Bild 10)
Hyveln har ett precisionskantfasningsspår (BB) i
frontskon för hyvling längs en kant på trät. Bredden
på spåret är 4,5 till 8 mm, det är en bra idé att
testa detta på en bit skräpträ innan arbetet utförs.
Dammutsugning (Bild 1, 11A, 11B)
Hyveln har en inbyggd luftlåsanslutning (Bild 11A,
L) vilken möjliggör anslutning av antingen en
dammpåse eller dammsugare. Det inbyggda uttaget
utnyttjar DeWALT luftlåsanslutning och gör den
kompatibel med DeWALT dammutsugning.
MONTERA DAMMPÅSEN
Håll slipmaskinen och fäst dammpåsens hylsa på
luftlåsanslutningen (L) såsom visas i Bild 11.
TÖMMA DAMMPÅSEN
1.Håll hyveln, ta bort dammpåsen genom att låta
den glida av luftlåsanslutningen (L).
2.Vrid spånutkasten (Bild 11B, EE) bort från
dammpåsen för att separera dessa.
3. Skaka förskitigt eller knacka på dammpåsen för
att tömma den.
4. Sätt tillbaka dammpåsen på luftlåsanslutningen.
Svenska
Du kommer att märka att inte allt damm töms ut ur
påsen. Detta kommer inte att påverka slipmaskinens
prestanda men kommer att reducera effektiviteten
av dammuppsamlandet. För att återställa sågens
dammuppsamlingseffektivitet, tryck ned fjädern på
insidan av dammpåsen när du tömmer den och
klappa den mot sidan av en papperskorg.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
NOTERA: En DeWALT luftlåsadapter (DWV9000)
kan köpas separat för att ansluta en dammsugare
eller DeWALT dammutsugning till hyveln.
SPÅNUTKASTARE RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig dessa
verktyg utan att dammuppsamlingen
är monterad. Hyveldamm kan leda till
andningsbesvär.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
VARNING: Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas från
laddarens utsida med hjälp av trasa
eller mjuk borste som inte är av metall.
Använd inte vatten eller rengöringsmedel.
Om enheten är igensatt med damm eller spån,
använd en icke-metallisk inne för att skjuta hindret
ut från spånutkastet (K). Stoppa aldrig in fingrarna i
öppningen.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
143
Türkçe
18V ŞARJLI EL PLANYASI
DCP580
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Akü tipi
Yüksüz hız
Taban uzunluğu
Planyalama genişliği
Ağırlık (akü hariç)
dak.-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15 000
2
82
2,5
EN 60745-2-14’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VDC
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
144
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VAC
dak,
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Türkçe
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
DCB107
VAC
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
dak, 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
dak,
kg
VAC
dak,
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
Ağırlık
kg
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
DCB115
VAC
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
dak, 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
kg
0,5
Ağırlık
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
ŞARJLI EL PLANYASI
DCP580
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/AT (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.2.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
145
Türkçe
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
146
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
Türkçe
c)
d)
e)
f)
g)
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Planyalar için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
• Aleti bırakmadan önce kesicinin durmasını
bekleyin. Açıkta kalan bir kesici yüzeyle
temas edip kontrol kaybına ve yaralanmaya
neden olabilir.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek
ve desteklemek için kelepçe veya başka
pratik yöntemler kullanın. İş parçasını el
veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
• Toz maskesi kullanın.
• Kesici kendi görünmez kablosuna temas
edebileceğinden elektrikli aleti, yalnızca
izole edilmiş sap yüzeyinden tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas
halinde akım, elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
147
Türkçe
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (CC) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz
uyumlu şarj cihazları hakkında önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik Özellikleri
bölümüne bakın).
•Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan
akım kesici cihazla beraber
kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DeWALT
şarj edilebilir akülerini şarj edin. Diğer
akü tipleri patlayarak yaralanmanıza
veya hasar meydana gelmesine yol
açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj içindeki
açık şarj kontakları yabancı maddeler
tarafından kısa devre yapılabilir.
Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
iletken nitelikteki çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
148
akü yokken şarj cihazını daima güç
kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
•Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
•Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir
akülerini şarj etmekten başka kullanımlar
için tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar
yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
•Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
•Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
•Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın—bunları derhal değiştirin.
•Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
•Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
•Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
•Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
•ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Türkçe
•Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltaj ile kullanmayı
denemeyin. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ve DCB115
şarj cihazları 10,8V, 14,4V ve 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ve DCB185)
aküleri şarj eder.
DeWALT şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (Şek. 1)
1.Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2.Aküyü (N) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3.Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce aküyü tamamen
şarj edin.
Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj ışıkları: DCB105
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi
aküyü değiştirin
Şarj ışıkları: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Bu
işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye
devam edecek, fakat bir sarı ışık da yanacaktır.
Akü uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Eğer şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj
cihazı ve akü test edilmek için yetkili bir servise
götürülmelidir
SICAK/SOĞUK AKÜ GECIKMESI
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Soğuk bir akü sıcak bir akünün yarısı oranında
şarj olacaktır. Akü tüm şarj döngüsü boyunca daha
yavaş bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında
bile maksimum şarj oranına geri dönmeyecektir.
SADECE LİTYUM-İYON AKÜLER
XR Li-Ion aletler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
149
Türkçe
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
•Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
•Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
•Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
•Aleti ve aküyü sıcaklığın 40°C’ye
(104˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM-İYON (LI-ION) AKÜLER İÇİN ÖZEL
GÜVENLİK TALİMATLARI
•Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
•Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
150
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
•Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DeWALT aküler, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi
Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon hücreler
ve aküler, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT akünün nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon akünün,
pakette yalnızca aküler varken (hiçbir alet
olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon akülerin herhangi bir
şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon akülerin
paketlerinde Watt Saat değeri belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Aküleri taşımak eğer akü terminalleri iletken
malzemelerle dikkatsizlik sonucu temas ederlerse
yangına neden olabilir. Akü nakliyatı yaparken, akü
kutuplarının iyi korunduğundan ve kutuplarla temas
edip kısa devreye sebep olabilecek maddelerden
iyi şekilde izole edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Türkçe
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen
değiştirilmesini sağlayın.
AKÜ
AKÜ TIPI
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
DCP580 18 volt akülerle çalışır.
Sadece DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ve DCB185 aküler
kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Teknik Özellikleri
bölümüne bakın.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
küleri cevremize gerekli ozeni
A
gostererek atın.
Saklama Önerileri
DeWALT aküler, yalnızca onlar
için tasarlanmış olan DeWALT şarj
cihazlarında şarj edin. DeWALT aküleri
haricindeki akülerin DeWALT şarj
cihazlarıyla şarj edilmesi patlamalarına
veya diğer tehlikeli durumların ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
1.En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. En uygun akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için
şarj cihazından uzak serin, kuru bir yerde
tamamen dolu bir akü saklamak için tavsiye
edilir.
Aküyü ateşe atmayın.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde
saklanmamalıdır. Akünün kullanılmadan önce
yeniden şarj edilmesi gerekir.
Ambalaj İçeriği
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki
Etiketler
1 Planya
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
arj süresi için Teknik Özellikleri
Ş
bölümüne bakın.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Hasarlı akü.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Paralel korkuluk
1 T25 yıldız anahtar
1 Ölçüm plakası
1 Toz torbası (sadece özel ekipmanla donatılmış
modeller)
2 Li-İyon akü paketleri (sadece özel ekipmanla
donatılmış modeller)
1 TSTAK alet kutusu (sadece özel ekipmanla
donatılmış modeller)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (Şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Tetik düğmesi
B.Kilitleme düğmesi
151
Türkçe
C.Ana kol
D.Arka pabuç
E.Güç kayış kapağı
F.Kanal çit için delik
G.Ön pabuç
H.Kanal çiti sıkma düğmesi
I.Planyalama derinlik ayarı
J.Planyalama derinlik ayar düğmesi/ön tutamak
K.Talaş çıkartma portu
L.AirLock bağlantısı
M.Bıçak saklama düğmesi
N.Akü
O.Akü serbest bırakma düğmesi
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik
girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın),
onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
P.Yakıt göstergesi düğmesi
KULLANIM AMACI
Planya profesyonel ahşap planyalama işlemleri için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu planya profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak
şekilde ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının
aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere
uyup uymadığını kontrol edin. Aynı zamanda şarj
cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
152
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj
cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma
(Şek. 1)
NOT: Akünün (N) tamamen şarjlı olduğundan emin
olun.
AKÜYÜ ALETIN KOLUNA TAKMA
1.Aküyü (N) kolun içindeki raylarla hizalayın
(Şek. 1).
2.Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve
alette tamamen oturana kadar kolun içine
kaydırın.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMA
1.Serbest bırakma düğmesine (O) basın ve
aküyü sıkıca çekerek aletin kolundan çıkarın.
2.Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
AKÜ ŞARJ SEVİYESİ GÖSTERGESİ (ŞEK. 1)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini
gösteren üç yeşil LED ışından oluşan bir şarj
seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine (P) basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED
ışığının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
Türkçe
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj
seviyesini gösterir. Bu alet işlevini göstermez; ürün
parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı uygulamaya
göre değişime tabidir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön tutamak (J) üzerinde,
diğer el ana kol (C) üzerinde olacak şekildedir.
Tetik Düğmesi (Şek. 1)
UYARI: Bu aletin, düğmenin AÇIK
pozisyonda kilitlenmesi yönünde bir
özelliği yoktur ve bu düğme başka
herhangi bir yolla asla AÇIK olarak
kilitlenmemelidir.
Gösterildiği şekilde düğmeye basarak tetik anahtarı
kilit-açık düğmesini (B) serbest bırakın. Motoru
açmak için tetik düğmesini (A) çekin. Düğmenin
serbest bırakılması motoru kapatır.
DİKKAT: Üzerinde işlem yapılacak
yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem
yapılan yüzeyden aleti kaldırın.
Planyayı çalıştırmak için, tetik düğmesine (A)
basın.
Planyayı kapatmak için ise, tetik düğmesini
serbest bırakın.
Planyalama Derinliğini
Ayarlama (Şek. 1)
Kesme derinliğini ayarlamak için planyalama
derinlik ayar düğmesini (J) çevirin. Her bir tıklama
0,1 mm’ye denk gelirken maksimum derinlik
yaklaşık 2,0 mm’dir (5/64").
Planya tarafından istenen miktarda ahşap
çıkartıldığından emin olmak için her bir yeniden
ayarlama öncesinde ıskartaya çıkartılmış tahtayla
test kesimleri yapılması önerilir. Çok sayıda sığ
geçişler yapmak (tek bir derin kesik yerine) daha
düzgün bir bitiriş elde edin.
Planyalama (Şek. 1, 2–4)
DİKKAT: Üzerinde işlem yapılacak
yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem
yapılan yüzeyden aleti kaldırın.
Şekil 2’de gösterildiği gibi, planyayı bir el ön
tutamak (J) üzerinde, diğer el ana kol (C) üzerinde
olacak biçimde doğru konumda tutun. Kesme
bıçaklarının yüzeye temas etmediğinden emin
olarak ön pabucu (G) planya yapılacak yüzeye
yerleştirin. Planyanın ön tutamağını ön pabuç
çalışma yüzeyi üzerinde KESİNLİKLE DÜZ
OLACAK ŞEKİLDE sıkıca aşağıya doğru bastırın.
Tetik düğmesini sıkın ve üzerinde işlem yapılacak
yüzeye dokunmadan önce planyanın tam hıza
çıkmasını bekleyin.
Aleti yavaşça iş parçasına doğru hareket ettirin ve
planyayı düz tutmak için aşağı basıncı muhafaza
edin. Çalışma yüzeyinin başlangıcı ve sonunda
aleti düz tutmaya özellikle özen gösterin.
Planyalama Ucu: Daha düzgün bir görünüm
için planyalama yapacağınız parçanın ucuna bir
atık ahşap parçası sabitleyin. Planyanın kesme
bıçakları iş parçasını geçene ve atık ahşaba
gelene kadar planyalamayı durdurmayın.
Kanal Çiti (Şek. 5, 6)
UYARI: Üzerinde işlem yapılacak
yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını
bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem
yapılan yüzeyden aleti kaldırın.
Dar iş parçaları üzerinde maksimum alet kontrolü
için kanal çiti (Q) kullanılır ve planyanızın her iki
tarafına da takılabilir. Planya maksimum 9 mm
(23/64") boyutunda kanal kesimleri yapar.
153
Türkçe
KANAL ÇITINI TAKMAK İÇIN
1.Kanal çiti sıkma düğmesini (H) gevşetin.
2.Kanal çiti (Q) üzerindeki çapraz kolu, Şekil 5’te
gösterildiği gibi planyanın kenarında bulunan
deliğe (F) kaydırın.
3.Kenar kılavuzunu pabucun genişliği boyunca
ayarlayarak kesik genişliğini belirleyin.
4.Kanal çiti sıkma düğmesini (H) sağlam şekilde
sıkın.
NOT: Kanal çiti Şekil 6’da gösterildiği gibi doğru
şekilde takıldığında planyanın altında olmalıdır.
BIR KANAL KESIMI YAPMAK IÇIN
1.İstenen kesim genişliğini ayarlamak için kanal
çiti sıkma düğmesini (H) çevirin.
2.İstenen derinliğe erişilene kadar birden fazla
kesme işlemi gerçekleştirin.
NOT: Çoğu kanal uygulaması için birden fazla
kesme işlemi yapmak gerekir.
Bıçakları Değiştirmek
(Şek. 8A–8C)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve bataryayı çıkarın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
DİKKAT: Planya bıçakları son derece
keskindir. Tutamağı dikkatli şekilde
tutun.
Bu planyada karbür bıçaklar kullanılır.
BIÇAKLARIN MUHAFAZA EDILMESI (ŞEK. 7)
Planyada iki tane ilave bıçağın saklanması için
bıçak saklama yeri mevcuttur. İlave bıçakları
saklamak veya kaldırmak için, bıçak saklama
düğmesini (M) saatin tersi yönde çevirerek açın.
ÇIFT TARAFLI KARBÜR BIÇAKLAR
(ŞEK. 8A-C)
1.Bıçağı Planyadan Çıkartmak (Şek. 8B)
a. Üç adet yıldız-başlı vidayı (R) gevşetmek
ve çıkartmak için ürünle birlikte gelen T25
yıldız anahtarı (DD) kullanın. Kampana
kapağını (S) kampanadan (T) çıkartın.
b. Bıçak taşıyıcı/kılavuz çubuk grubunu (U,
W, Z) çıkartın. Karbür bıçağı (Y) dikkatli bir
şekilde çıkarın.
154
2.Ölçüm Plakasını (aletle birlikte sunulur)
Kullanarak Bıçağı Ayarlamak (Şek. 8C)
a. Karbür bıçağın keskin kenarını (Y) ölçüm
plakası (V) üzerine, karbür bıçağın oluklu
tarafı yukarı bakacak şekilde dikkatlice
yerleştirin. Çift taraflı karbür bıçağın her
iki kenarı da duvarın (X) içerisinde ölçüm
plakasıyla aynı hizada olacak şekilde
ayarlanabilir.
b. Bıçak taşıyıcı/kılavuz çubuk grubunu
bıçak taşıyıcıdaki çıkıntı (Z) karbür bıçak
üzerindeki oluğa uyacak şekilde yerleştirin
(Y). Kılavuz çubuğun (W) alt arka ucu
ölçüm plakasının ucundan (V) sarkacaktır.
c. İki adet çapraz şekilli vidayı (U) bir
tornavida ile gevşetin.
d. Bıçak taşıyıcı (Z) ve bıçağı (Y) duvarın (X)
içerisinde ölçüm plakasıyla aynı hizada
tutarken aynı anda kılavuz çubuğun (W) alt
arka ucunu ölçüm plakasının arka ucuna
karşı tutun. Çapraz şekilli vidaları (U)
sağlam şekilde sıkın.
3.Bıçağı Yeniden Takmak (Şek. 8A, 8C)
a. Ayarlanmış bıçak taşıyıcı/kılavuz çubuk
grubunu ölçüm plakasından çıkartın (V)
ve kılavuz çubuğunalt arka ucu ölçüm
plakasının ucunu (W) kampana üzerindeki
oluğa yerleştirin (T).
b. Kampana kapağını (S) bıçak taşıyıcı/
kılavuz çubuk grubu üzerine yerleştirin.
Kampana (T) içerisindeki üç adet altıgen
başlı vidayı (R) kampana ve bıçak taşıyıcı
(Z) arasında ufak bir boşluk kalacak şekilde
konumlandırın.
c. Karbür bıçağı kampana (T) ve bıçak
taşıyıcı (Z) arasında kenardan bıçak
taşıyıcıdaki çıkıntı (Z) bıçak üzerindeki
oluğa uyacak şekilde kaydırın.
d. Karbür bıçağı (Y) bıçak taşıyıcı (Z) altında
bıçak her iki taraftaki alet yuvasından uzak
olacak şekilde ortalayın.
e. Üç adet yıldız başlı vidayı (R) kampanaya
sağlamca sıkın.
4.Diğer bıçak için aynı prosedürü tekrarlayın.
NOT: Planyanızda karbür bıçaklar takılmamışsa,
karbür bıçaklar için gereken bıçak taşıyıcı (Z)
yerel DeWALT yetkili servis merkezinden ilave
ücret karşılığında edinilebilir.
Türkçe
Destek ayağı (Şek. 9)
Planyanızda, alet çalışma yüzeyinden
kaldırıldığında planyanın bıçağa dokunmaksızın
çalışma yüzeyine ayarlanmasını sağlamak üzere
otomatik olarak alçalan bir destek ayağı (AA)
mevcuttur. Planyalama sırasında, alet malzemeye
doğru ileri ittirildiğinde destek ayağı yükselir. Eğer
destek ayağı özel planyalama görevleri için engel
oluşturuyorsa depoya saklanabilir ve yol üzerinden
kaldırılabilir.
UYARI: Planyayı bir çalışma yüzeyinde
ayarlarken destek ayağının doğru
şekilde uzatıldığından emin olun.
Kenar Pahlama (Şek. 10)
Planyanızda ahşabın bir köşesinde planyalama
için ön pabuçta hassas üretilmiş pahlama
yivi (BB) mevcuttur. Yivin kalınlığı 4,5 ila 8
mm arasıdır. Yüzey bitirme işlerini yapmadan
önce ıskartaya çıkartılmış bir tahta parçasında
denemek iyi bir fikirdir.
Toz Emme (Şek. 1, 11A, 11B)
Planyanızda bulunan dahili bir AirLock bağlantısı
(Şekil 11A, L) bir toz torbası veya bir mağaza
elektrikli süpürgesinin bağlanabilmesini sağlar.
Dahili çıkış, DeWALT AirLock bağlantı sistemini
kullanması sayesinde DeWALT toz emici ile
uyumludur.
TOZ TORBASINI YERLEŞTIRMEK IÇIN
Planyayı tutarken, toz torbası flanşını Şekil 11’de
gösterildiği gibi AirLock bağlantısına (L) kaydırın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama
gerektirmemektedir.
Temizleme
TOZ TORBASINI BOŞALTMAK IÇIN
1.Planyayı tutarken, toz torbasını AirLock
bağlantısından (L) kaydırarak çıkartın.
2.Talaş yönlendiriciyi (Şek. 11B, EE) ayırmak
üzere toz torbasından çevirerek çıkartın.
3. Toz torbasını boşaltmak için hafifçe sallayın
veya elinizle vurun.
4. Toz torbasını AirLock bağlantısına geri takın.
Tozun tamamının torbadan çıkmadığını
görebilirsiniz. Bu durum planyalama performansını
etkilemeyecek, ancak planyanın toz toplama
verimliliğini azaltacaktır. Planyanızın toz toplama
verimliliğini eski haline getirmek için boşaltırken toz
torbasının içindeki yayı bastırın ve çöp kutusu veya
toz haznesinin kenarına vurun.
NOT: Planyanızı bir mağaza elektrikli süpürgesine
veya eWALT toz emiciye bağlamak için DeWALT
AirLock Adaptör (DWV9000) satın alınabilir.
DİKKAT: Toz emme sistemi takılı
olmadığı sürece bu aletleri kesinlikle
çalıştırmayın. Çıkan planya tozu
solunum tehlikesi oluşturabilir.
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini AC prizinden çekin. Bir
bez veya metalik olmayan yumuşak
155
Türkçe
bir fırça kullanılarak, şarj cihazının
dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su
veya başka bir temizleme solüsyonu
kullanmayın.
TALAŞ ÇIKARTMA PORTU TEMIZLEME
TALIMATLARI
Ünite toz veya talaş nedeniyle tıkanırsa tıkanıklığa
neden olan şeyi talaş çıkartma portundan (K) dışarı
ittirmek için metal olmayan bir çubuk kullanın.
Kesinlikle parmağınızı porta sokmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller
geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da
bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen
elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha
ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik ömürlerinin
sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra
aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya yerel toplama
merkezine teslim edin. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
156
Ελληνικά
ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 V
DCP580
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος βάσης
Πλάτος πλανίσματος
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15 000
2
82
2,5
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-14:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
99
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
157
Ελληνικά
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
158
VAC
min
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
0,4
VAC
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
kg
Εργαλεία 230 V
0,5
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΠΛΆΝΗ
DCP580
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009+A2:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ελληνικά
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.2.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος(-η) ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή
φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο
στιγμή απόσπασης της προσοχής σας
159
Ελληνικά
καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία,
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
ζ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
160
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
Ελληνικά
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΊΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για πλάνες
• Περιμένετε να σταματήσει το κοπτικό πριν
αφήσετε κάτω το εργαλείο. Ένα εκτεθειμένο
κοπτικό μπορεί να εμπλακεί στην επιφάνεια
απόθεσης με αποτέλεσμα ενδεχόμενη απώλεια
ελέγχου και σοβαρό τραυματισμό.
•Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλον
πρακτικό τρόπο για να στερεώσετε και
να υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή επιφάνεια εργασίας. Αν κρατάτε
το τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας ή κόντρα
στο σώμα σας, το τεμάχιο εργασίας δεν είναι
σταθερό και μπορεί να προκληθεί απώλεια
ελέγχου.
•Φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.
•Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο
από μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή
το κοπτικό μπορεί να έρθει σε επαφή με
κρυφά καλώδια. Αν κοπεί ένα καλώδιο υπό
τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και
τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης
των αξεσουάρ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
Δ
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
161
Ελληνικά
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (CC), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές
μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
•Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DeWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή
μπορεί να βραχυκυκλωθούν από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες
ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς
περιορισμός σε αυτά, το σύρμα
τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
162
σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
•ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
•Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
•Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
•Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
•Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
•Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα
έντονη εσωτερική θέρμανση. Τοποθετείτε
το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω
ανοιγμάτων στο πάνω και στο κάτω μέρος του
περιβλήματος.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Ελληνικά
•Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
•Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
•Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
•ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
•Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
και DCB115 δέχεται πακέτα μπαταριών 10,8V,
14,4V και 18V λιθίου-ιόντων (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, και DCB185).
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. 1)
1.Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2.Τοποθετήστε την μπαταρία (N) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3.Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών λιθίουιόντων, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταριών*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία
θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι
αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η
μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία,
η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
163
Ελληνικά
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΌΝΟ ΠΑΚΈΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΛΙΘΊΟΥ-ΙΌΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
•Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
164
•Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DeWALT.
•ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
•Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (104 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
ΙΌΝΤΟΣ ΛΙΘΊΟΥ (LI-ION)
•Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
•Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
Ελληνικά
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
•Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου και
κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή ενός
πακέτου μπαταριών DeWALT θα εξαιρείται από την
ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο επικίνδυνο
υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι δύο περιπτώσεις
όπου χρειάζεται μεταφορά Κατηγορίας 9 είναι:
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DeWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει ένα
πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με ενεργειακή
διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100 Βαττωρών
(Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η
διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται πάνω
στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
Το DCP580 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των
18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ή DCB185. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά
στοιχεία.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1.Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2.Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
165
Ελληνικά
1 Πλάκα μέτρησης
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
1 Σακούλα σκόνης (μόνο μοντέλα σε κιτ)
νατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
Α
το χρόνο φόρτισης.
1 Κουτί κιτ TSTAK (μόνο μοντέλα σε κιτ)
Ελαττωματική μπαταρία.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
αθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
Κ
μπαταρίας.
Περιγραφή (εικ. 1)
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
η φορτίζετε κατεστραμμένες
Μ
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση
Φ
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε
Η
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
Φ
DeWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DeWALT με χρήση φορτιστή DeWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
ην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
Μ
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πλάνη
1 Παράλληλο οδηγό
1 Κλειδί αστέρος T25
166
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (μόνο μοντέλα σε
κιτ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
A.Διακόπτης σκανδάλης
B.Κουμπί κλειδώματος
C.Κύρια λαβή
D.Πίσω πέλμα
E.Κάλυμμα ιμάντα κίνησης
F.Οπή για οδηγό εντομής
G.Μπροστινό πέλμα
H.Κουμπί σύσφιξης οδηγού εντομής
I.Κλίμακα βάθους πλανίσματος
J.Κουμπί ρύθμισης βάθους πλανίσματος/
μπροστινή λαβή
K.Στόμιο εξαγωγής ροκανιδιών
L.Σύνδεση AirLock
M.Κουμπί φύλαξης λεπίδων
N.Μπαταρία
O.Κουμπί απασφάλισης μπαταρίας
P.Κουμπί ένδειξης στάθμης μπαταρίας
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η πλάνη σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικό
πλάνισμα ξύλου.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτή η πλάνη είναι ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό
εργαλείο.
Ελληνικά
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 1)
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή
Ο
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DeWALT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να
βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών (N) είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1.Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (N) με
τις ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 1).
2.Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (O) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2.Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 1)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (P) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
167
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην μπροστινή λαβή (J) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (C).
Διακόπτης σκανδάλης (Εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εργαλείο αυτό
δεν έχει πρόβλεψη για ασφάλιση
του διακόπτη στην ενεργοποιημένη
θέση και ποτέ δεν πρέπει αυτός να
ασφαλίζεται στην ενεργοποιημένη
θέση με οποιαδήποτε άλλα μέσα.
Απελευθερώστε το κουμπί (B) κλειδώματος του
διακόπτη σκανδάλης πατώντας το όπως δείχνει η
εικόνα. Τραβήξτε το διακόπτη σκανδάλης (A) για
να ενεργοποιήσετε το μοτέρ. Απελευθερώνοντας
το διακόπτη το μοτέρ απενεργοποιείται.
168
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήστε το εργαλείο να
φθάσει στην πλήρη ταχύτητα πριν το
φέρετε σε επαφή με την επιφάνεια
εργασίας. Σηκώστε το εργαλείο από
την επιφάνεια εργασίας πριν το
απενεργοποιήσετε.
Για να θέσετε σε λειτουργία την πλάνη, πιέστε το
διακόπτη σκανδάλης (A).
Για να απενεργοποιήσετε την πλάνη, ελευθερώστε
το διακόπτη σκανδάλης.
Ρύθμιση του βάθους
πλανίσματος (Εικ. 1)
Για να ρυθμίσετε το βάθος κοπής, γυρίστε το
κουμπί ρύθμισης του βάθους πλανίσματος (J).
Κάθε κλικ ισοδυναμεί με 0,1 mm βάθους ως το
μέγιστο βάθος κοπής που είναι περ. 2,0 mm
(5/64").
Συνιστάται να κάνετε δοκιμαστικές κοπές σε
άχρηστο ξύλο μετά από κάθε νέα ρύθμιση για να
διασφαλίζετε ότι η πλάνη αφαιρεί το ποσό ξύλου
που θέλετε. Τα περισσότερα και μικρού βάθους
περάσματα (παρά ένα και βαθύ) θα επιτύχουν πιο
λείο φινίρισμα.
Πλάνισμα (Εικ. 1, 2–4)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήστε το εργαλείο να
φθάσει στην πλήρη ταχύτητα πριν το
φέρετε σε επαφή με την επιφάνεια
εργασίας. Σηκώστε το εργαλείο από
την επιφάνεια εργασίας πριν το
απενεργοποιήσετε.
Κρατήστε την πλάνη στη σωστή θέση με ένα
χέρι στην μπροστινή λαβή (J) και το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (C) όπως δείχνει η Εικόνα 2.
Τοποθετήστε το μπροστινό πέλμα (G) πάνω στην
επιφάνεια που θα πλανιστεί, διασφαλίζοντας
ότι οι λεπίδες κοπής δεν είναι σε επαφή με την
επιφάνεια. Πιέστε προς τα κάτω σταθερά την
μπροστινή λαβή της πλάνης ώστε το μπροστινό
πέλμα να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ με την
επιφάνεια εργασίας. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης
και αφήστε το μοτέρ να φθάσει στην πλήρη
ταχύτητα πριν φέρετε τις λεπίδες της πλάνης σε
επαφή με την επιφάνεια εργασίας.
Μετακινήστε το εργαλείο αργά μέσα στο τεμάχιο
εργασίας και διατηρήστε την πίεση προς τα κάτω
για να κρατήσετε την πλάνη σε πλήρη επαφή.
Προσέχετε ιδιαίτερα να διατηρείτε το εργαλείο
τελείως επίπεδο ως προς την επιφάνεια στην
αρχή και στο τέλος της επιφάνειας εργασίας.
Υπόδειξη πλανίσματος: Για πιο λεία εμφάνιση,
στερεώστε ένα τεμάχιο άχρηστου ξύλου στο άκρο
του τεμαχίου που επεξεργάζεστε. Μη σταματάτε το
Ελληνικά
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή αξεσουάρ.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
πλάνισμα έως ότου οι λεπίδες κοπής της πλάνης
έχουν περάσει το τεμάχιο εργασίας και έχουν
εισέλθει στο άχρηστο υλικό.
Οδηγός εντομής (Εικ. 5, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε το
εργαλείο να φθάσει στην πλήρη
ταχύτητα πριν το φέρετε σε επαφή με
την επιφάνεια εργασίας. Σηκώστε το
εργαλείο από την επιφάνεια εργασίας
πριν το απενεργοποιήσετε.
Ο οδηγός εντομής (Q) χρησιμοποιείται για το
βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου σε στενά τεμάχια
εργασίας και μπορεί να εγκατασταθεί στη μία ή
στην άλλη πλευρά της πλάνης. Η πλάνη μπορεί να
δημιουργήσει κοπές εντομής έως 9 mm (23/64").
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΌ
ΕΝΤΟΜΉΣ
1.Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης (H) του
οδηγού εντομής.
2.Περάστε την εγκάρσια ράβδο του οδηγού
εντομής (Q) μέσα στην οπή (F) στο πλάι της
πλάνης όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.
3.Ορίστε το πλάτος της κοπής ρυθμίζοντας τον
οδηγό πλευράς κατά πλάτος του πέλματος.
4.Σφίξτε καλά το κουμπί σύσφιξης (H) του
οδηγού εντομής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οδηγός εντομής πρέπει να
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της πλάνης αν έχει
εγκατασταθεί σωστά όπως δείχνει η Εικόνα 6.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΟΠΉ
ΕΝΤΟΜΉΣ
1.Περιστρέψτε το κουμπί σύσφιξης (H) του
οδηγού εντομής για να ρυθμίσετε το επιθυμητό
πλάτος κοπής.
2.Πραγματοποιήστε αρκετές κοπές έως ότου
επιτύχετε το επιθυμητό βάθος κοπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε
αρκετά μεγάλο αριθμό κοπών για τις περισσότερες
εφαρμογές κοπής εντομής.
Για να αλλάξετε λεπίδες
(Εικ. 8A–8C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες της πλάνης
είναι εξαιρετικά κοφτερές. Να τις
πιάνετε με μεγάλη προσοχή.
Αυτή η πλάνη χρησιμοποιεί λεπίδες καρβιδίου.
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ (ΕΙΚ. 7)
Η πλάνη σας διαθέτει υποδοχή φύλαξης για δύο
πρόσθετες λεπίδες. Για να φυλάξετε ή να πάρετε
τις πρόσθετες λεπίδες γυρίστε δεξιόστροφα το
κουμπί φύλαξης λεπίδων (M) για να ανοίξετε την
υποδοχή.
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
(ΕΙΚ. 8A-C)
1.Για να αφαιρέσετε λεπίδα από την πλάνη
(Εικ. 8B)
α. Λασκάρετε και αφαιρέστε τις τρεις
βίδες με κεφαλή τύπου αστέρα (R)
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενοκλειδί
αστέρα T25 (DD). Αφαιρέστε το κάλυμμα
τυμπάνου (S) από το τύμπανο (T).
β. Αφαιρέστε το συγκρότημα φορέα λεπίδας/
ράβδου οδήγησης (U, W, Z). Προσεκτικά
αφαιρέστε τη λεπίδα καρβιδίου (Y).
2.Για να ρυθμίσετε τη λεπίδα
χρησιμοποιώντας την πλάκα μέτρησης
(που παρέχεται με το εργαλείο) (Εικ. 8C)
α. Προσεκτικά τοποθετήστε το αιχμηρό άκρο
της λεπίδας καρβιδίου (Y) πάνω στην
πλάκα μέτρησης (V) με την αυλακωτή
πλευρά της λεπίδας καρβιδίου προς τα
πάνω. Οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
της αναστρέψιμης λεπίδας καρβιδίου
μπορεί να τοποθετηθεί σε πλήρη επαφή
με το εσωτερικό τοίχωμα (X) της πλάκας
μέτρησης.
β. Τοποθετήστε το συγκρότημα φορέα
λεπίδας/ράβδου οδήγησης πάνω στη
λεπίδα ώστε η νεύρωση πάνω στο
φορέα λεπίδας (Z) να εφαρμόσει μέσα
στην αυλάκωση στη λεπίδα καρβιδίου
(Y). Η πτέρνα της ράβδου οδήγησης (W)
θα προεξέχει από το άκρο της πλάκας
μέτρησης (V).
γ. Λασκάρετε τις δύο βίδες με σταυροειδή
εγκοπή (U) χρησιμοποιώντας ένα
κατσαβίδι.
169
Ελληνικά
δ. Ταυτόχρονα συγκρατείτε το φορέα λεπίδας
(Z) και τη λεπίδα (Y) σε επαφή με την
πλάκα μέτρησης μέσα στο τοίχωμα (X) ενώ
κρατάτε την πτέρνα της ράβδου οδήγησης
(W) σε επαφή με το πίσω άκρο της
πλάκας μέτρησης. Σφίξτε καλά τις βίδες με
σταυροειδή εγκοπή (U).
3.Για να επανεγκαταστήσετε τη λεπίδα
(Εικ. 8A, 8C)
α. Αφαιρέστε το ρυθμισμένο συγκρότημα
φορέα λεπίδας/ράβδου οδήγησης από την
πλάκα μέτρησης (V) και τοποθετήστε την
πτέρνα της ράβδου οδήγησης (W) μέσα
στην αυλάκωση στο τύμπανο (T).
β. Τοποθετήστε το κάλυμμα (S) του τυμπάνου
πάνω στο συγκρότημα φορέα λεπίδας/
ράβδου οδήγησης. Βιδώστε χαλαρά τις
τρεις βίδες Άλεν (R) στο τύμπανο (T) ώστε
να υπάρχει ένα μικρό διάκενο ανάμεσα στο
τύμπανο και στο φορέα λεπίδας (Z).
γ. Περάστε τη λεπίδα καρβιδίου ανάμεσα
στο τύμπανο (T) και το φορέα λεπίδας (Z)
από το πλάι ώστε η νεύρωση του φορέα
λεπίδας να εδράσει μέσα στην αυλάκωση
στη λεπίδα.
δ. Κεντράρετε τη λεπίδα καρβιδίου (Y) κάτω
από το φορέα λεπίδας (Z) εξασφαλίζοντας
ότι η λεπίδα δεν είναι σε επαφή με το
περίβλημα του εργαλείου σε καμία από τις
δύο πλευρές.
ε. Σφίξτε καλά τις βίδες με κεφαλή αστέρα (R)
ως προς το τύμπανο.
4.Επαναλάβετε τη διαδικασία για την άλλη
λεπίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η πλάνη σας δεν διαθέτει
λεπίδες καρβιδίου, τότε ο φορές λεπίδας (Z) που
απαιτείται για λεπίδες καρβιδίου είναι διαθέσιμος
με πρόσθετη χρέωση από το τοπικό σας
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT.
Βάση στήριξης (Εικ. 9)
Η πλάνη σας είναι εξοπλισμένη με μια βάση
στήριξης (AA) που κατεβαίνει αυτόματα όταν
ανυψώνετε το εργαλείο από την επιφάνεια
εργασίας, επιτρέποντας να τοποθετηθεί η πλάνη
πάνω στην επιφάνεια εργασίας χωρίς να έρχεται
η λεπίδα σε επαφή με την επιφάνεια. Όταν
πλανίζετε, η βάση στήριξης ανυψώνεται καθώς
προωθείτε το εργαλείο προς τα εμπρός μέσα στο
υλικό. Αν η βάση στήριξης εμποδίζει σε ειδικές
170
εργασίες πλανίσματος, μπορεί να φυλαχτεί και να
ασφαλιστεί ώστε να μην εμποδίζει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε
ότι η βάση στήριξης έχει εκταθεί σωστά
όταν τοποθετείτε την πλάνη πάνω σε
μια επιφάνεια εργασίας.
Λοξότμηση ακμών (Εικ. 10)
Η πλάνη σας έχει στο μπροστινό πέλμα μια
αυλάκωση λοξότμησης (BB) η οποία έχει
δημιουργηθεί με μηχανική επεξεργασία ακριβείας
με σκοπό το πλάνισμα κατά μήκος μιας γωνίας
του ξύλου. Το πλάτος της αυλάκωσης είναι
4,5 έως 8 mm. Είναι καλή ιδέα να κάνετε
δοκιμή σε ένα κομμάτι άχρηστου ξύλου πριν
πραγματοποιήσετε την εργασία φινιρίσματος.
Εξαγωγή σκόνης
(Εικ. 1, 11A, 11B)
Η πλάνη σας διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση
AirLock (Εικ. 11A, L) η οποία επιτρέπει να συνδεθεί
είτε σακούλα συλλογής σκόνης είτε συσκευή
αναρρόφησης του συνεργείου. Η ενσωματωμένη
έξοδος χρησιμοποιεί το σύστημα σύνδεσης AirLock
της DeWALT που την κάνει συμβατή με τη μονάδα
εξαγωγής της DeWALT.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ
Ενώ κρατάτε την πλάνη, εφαρμόστε το κολάρο της
σακούλας σκόνης στη σύνδεση AirLock (L) όπως
δείχνει η Εικόνα 11.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ
1.Ενώ κρατάτε την πλάνη, αφαιρέστε τη
σακούλα σκόνης τραβώντας την από τη
σύνδεση AirLock (L).
2.Στρίψτε τον εκτροπέα ροκανιδιών (Εικ. 11B,
EE) απομακρύνοντάς τον από τη σακούλα
σκόνης για να τον διαχωρίσετε.
3. Ανακινήστε ή κτυπήστε απαλά τη σακούλα
σκόνης για να την αδειάσετε.
4. Συνδέστε πάλι τη σακούλα συλλογής σκόνης
στο σύνδεσμο AirLock.
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι δεν θα απομακρυνθεί
όλη η σκόνη από τη σακούλα. Αυτό δεν θα
επηρεάσει την απόδοση πλανίσματος αλλά
θα μειώσει την αποτελεσματικότητα συλλογής
σκόνης της πλάνης. Για να αποκαταστήστε την
αποτελεσματικότητα συλλογής σκόνης της πλάνης
Ελληνικά
σας, πιέστε το ελατήριο μέσα στη σακούλα
συλλογής σκόνης όταν την αδειάζετε και χτυπήστε
την ελαφρά στο πλάι του κάδου απορριμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προμηθευτείτε χωριστά
έναν αντάπτορα AirLock της DeWALT (DWV9000)
για να συνδέσετε στην πλάνη σας μια συσκευή
αναρρόφησης του συνεργείου ή μια συσκευή
εξαγωγής σκόνης της DeWALT.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη θέσετε σε
λειτουργία αυτά τα εργαλεία χωρίς
να έχει τοποθετηθεί στη θέση του
το σύστημα συλλογής σκόνης. Η
σκόνη από το πλάνισμα μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο για την εισπνοή.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΡΟΚΑΝΙΔΙΩΝ
Αν η μονάδα είναι φραγμένη με σκόνη ή ροκανίδια,
χρησιμοποιήστε ένα μη μεταλλικό ραβδί για να
σπρώξετε το εμπόδιο έξω από το στόμιο εξαγωγής
ροκανιδιών (K). Σε καμία περίπτωση μη βάλετε το
δάκτυλό σας μέσα στο στόμιο.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
171
Ελληνικά
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι
μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό
το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά
που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν
ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.
Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
172
173
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N452461
01/16
Download PDF

advertising