DCP580 | DeWalt DCP580 PLANER instruction manual

382015 - 31 BAL
DCP580
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
20
34
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
47
2
6
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
O
B
L
A C
K
N
J
D
I
H
E
G
F
CC
DD
D
M
L
N
G
O
N
P
3
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
Slika 6 / Crtež 6 / Slika 6 / Скица 6
H
H
F
Q
F
Q
4
Slika 7 / Crtež 7 / Slika 7 / Скица 7
Slika 8A / Crtež 8A / Slika 8A / Скица 8A
S
W
T
Z
U
R
Y
Slika 8C / Crtež 8C / Slika 8C / Скица 8C
Slika 8B / Crtež 8B / Slika 8B / Скица 8B
Y
T
Z
U
U
W
Z
Y X
W
R
S
W
V
Slika 9 / Crtež 9 / Slika 9 / Скица 9
Slika 10 / Crtež 10 / Slika 10 / Скица 10
BB
AA
Slika 11A / Crtež 11A / Slika 11A / Скица 11A
Slika 11B / Crtež 11B / Slika 11B / Скица 11B
EE
L
5
SLOVENŠČINA
ROČNI AKUMULATORSKI OBLIČ 18 V
SERIJE DCP580
Čestitamo!
Zahvaljujemo se za nakup orodja DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega
razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Litij-ionska baterija
15.000
2
82
2,5
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB (A)
88
LWA (raven zvočne moči)
dB (A)
99
K (faktor negotovosti zvočnega tlaka)
dB (A)
3
V(enosmerna napetost)
Napetost
Model
Tip akumulatorske baterije
Hitrost delovanja brez obremenitve
Globina skobljanja
Širina skobljanja
Teža (brez baterije)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN60745-2-14:
2
Vrednost emisij vibracij ah =
Negotovost K =
m/s
m/s2
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Podatek lahko
uporabite za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
6
<2,5
1,5
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Akumulatorska baterija
Tip akumulatorske baterije
Napetost
Kapaciteta
Teža
V(enosmerna napetost)
Ah
kg
Akumulatorska baterija
Tip akumulatorske baterije
Napetost
Kapaciteta
Teža
V(enosmerna napetost)
Ah
kg
DCB180
Litij-ionska
baterija
18
3,0
0,64
DCB181
Litij-ionska
baterija
18
1,5
0,35
DCB182
Litij-ionska
baterija
18
4,0
0,61
DCB183/B DCB184/B
Litij-ionska Litij-ionska
baterija
baterija
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB185
Litij-ionska
baterija
18
1,3
0,35
SLOVENŠČINA
Polnilnik
DCB105
230
Omrežna napetost
V(izmenična napetost)
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas polnjenja
min
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
akumulatorske baterije
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Teža
kg
0,49
Polnilnik
DCB107
Omrežna napetost
V(izmenična napetost)
230
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas polnjenja
min
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
akumulatorske baterije
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Teža
kg
0,29
Polnilnik
DCB112
Omrežna napetost
V(izmenična napetost)
230
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas polnjenja
min
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
akumulatorske baterije
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Teža
kg
0,36
Polnilnik
DCB113
Omrežna napetost
V(izmenična napetost)
230
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas polnjenja
min
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
akumulatorske baterije
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Teža
kg
0,4
Polnilnik
DCB115
Omrežna napetost
V(izmenična napetost)
230
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
min
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
Pribl. čas polnjenja
akumulatorske baterije
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Teža
kg
0,5
Varovalke:
Evropa
Velika Britanija
in Irska
Orodja z napetostjo
230V
Orodja z napetostjo
230V
10 A, omrežna varovalka
3 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varno
uporabo naprave
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znaka. Prosimo, preberite
navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne,
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite povzročila smrt ali
resno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečitepovzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
ROČNI OBLIČ
SERIJE DCP580
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-214:2009+A2:2010.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU. Za več
informacij se povežite s podjetjem DEWALT
na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo stran
navodil.
7
SLOVENŠČINA
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
b)
c)
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
15.02.2016
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne
poškodbe, preberite navodila za
uporabo.
Splošni varnostna navodila za
uporabo električnega orodja
OPOZORILO: Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Neupoštevanje opozoril in navodil
lahko povzročijo električni udar, požar
in/ali hude telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Pojem "orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih
opozorilih, se nanaša na električno orodje za
priklop na električno omrežje (s priključnim
kablom) in na električno orodje na baterijski
pogon (brez priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Poskrbite, da bo delovno mesto
vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered
ali neosvetljen delovni prostor lahko
povzročijo poškodbe.
b) Naprave ne uporabljajte na
eksplozivnih področjih, kot na primer
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali
prahu. Električno orodje ustvarja iskrice, ki
lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Uporaba adapterskih
vtičev v kombinaciji z zaščitenim
(ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Nespremenjen vtič in vtičnica,
ki ustreza vtiču bo znatno zmanjšala
možnost električnega udara.
8
d)
e)
f)
Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če
so telesa ozemljena.
Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Kabel zavarujte
pred vročino, oljem, ostrimi robovi in
premikajočimi se deli orodja. Prepleteni
ali poškodovani kabli povečujejo tveganje
za električni udar.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
drugačnih podaljškov povečuje nevarnost
električnega udara.
Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika
RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi
električnega orodja lahko privede do
resnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske proti
prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita
sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne
poškodbe.
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priključitvijo na električno
omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Če
med prenašanjem električnega orodja prst
držite na stikalu oziroma če na električno
omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko
pride do nezgode.
d) Pred vklopom orodja odstranite orodja
ali ključe za nastavitve. Orodje ali ključ,
ki ste ga pustili na vrtljivem sestavnem
delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
SLOVENŠČINA
e)
f)
g)
Ne precenjujte. Poskrbite za varno
stojišče in na ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna
izbira orodja omogoča boljše in varnejše
delo.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Orodje, ki ne omogoča vklopa in izklopa je
nevarno in ga je potrebno popraviti.
c) Odklopite vtič iz električnega omrežja
in/ali odstranite akumulatorsko
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo
orodja, menjavo nastavkov ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d) Orodje shranjujte izven dosega
otrok in ne dovolite uporabo orodja
otrokom in osebam, ki niso seznanjeni
z delovanjem tega električnega orodja.
Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
e) Električno orodje skrbno negujte.
Preverite, da ni neskladja v vezavi
gibljivih delov, da ni loma ali
kakršnekoli druge poškodbe
električnega orodja. Pred uporabo
električnega orodja omogočite, da
popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f) Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g)
Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu
s temi navodili, pri čemer upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Če se
orodje uporablja za druge namene, kot je
priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ
Z NAPAJANJEM Z AKUMULATORJEM
a) Akumulatorsko baterijo polnite samo
s polnilnikom, ki je odobren s strani
proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren
za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga
uporabljate z drugim tipom baterije.
b) Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugih akumulatorskih baterij lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in
požara.
c) Če akumulatorske baterije ne
uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov,
žebljev ali drugih majhnih kovinskih
predmetov, ki lahko omogočijo stik
enega terminala z drugim. Kratkostični
spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d) Pri nepravilnem ravnanju
z akumulatorsko baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če
po naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Stik z baterijsko tekočino lahko
privede do draženja kože ali opeklin.
6) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne
dele. To je zagotovilo, da se ohrani
pravilno delovanje in varnost orodja.
Dodatni varnostni napotki za
delo z obliči
• Počakajte, da se rezilo popolnoma
zaustavi, preden položite orodje na tla.
Izpostavljeno rezilo lahko zareže v površino
in lahko povzroči izgubo nadzora in hude
telesne poškodbe.
9
SLOVENŠČINA
• Uporabite primež ali kakšno drugo orodje
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen
in lahko povzroči izgubo nadzora.
• Nosite masko za prah.
• Električno orodje držite le za izolirane
površine, ker obstaja nevarnost, da
rezilo poškoduje skrit kabel ali žice. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja
pripomočka med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Pred uporabo natančno preberite
navodila!
Uporabljajte zaščito sluha.
Obvezna uporaba zaščitnih očal.
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 1)
Datumska koda (CC), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave, je odtisnjena na ohišju.
Primer:
2016 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
združljivega akumulatorskega polnilnika (glej
razdelek Tehnični podatki).
10
• Pred uporabo polnilnika preberite vsa
navodila in opozorilne oznake na polnilniku,
bateriji in na izdelku, ki uporablja baterijo.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina.
To lahko povzroči električni udar.
OPOZORILO: Priporočamo, da
uporabite inštalacijski odklopnik
s tokovno zaščito do 30mA.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Da bi
zmanjšali možnost telesnih poškodb,
polnite samo DEWALT akumulatorske
baterije. Druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Medtem ko je polnilnik
vključen na električno omrežje, lahko
pod določenimi pogoji tuji materiali, ki
so zašli v polnilnik, povzročijo kratek
stik med električni terminali znotraj
polnilnika, Tuj material iz prevodnih
snovi, med katere med drugim spada
tudi kamena volna, aluminijasta
folija ali akumulirani kovinski
delci, morate odstraniti iz bližine
prezračevalnih odprtin. Če v polnilniku
ni akumulatorja, vedno izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju DEWALT.
Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali
smrti zaradi električnega udara.
• Zavarujte polnilnik pred dežjem in
snegom.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite
za vtič, in ne za kabel. Tako zmanjšate
nevarnost poškodbe električnega vtikača in
kabla.
• Kabel mora biti postavljen tako, da ne
stopate nanj, se ne spotikate obenj ali ga
kako drugače izpostavite poškodbam in
udarcem.
SLOVENŠČINA
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neustreznega podaljška kabla lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali
smrti zaradi električnega udara.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte -poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Ne uporabljajte polnilnika, če je bil
podvržen močnemu udarcu, če je padel
na tla ali je bil kako drugače poškodovan.
Odnesite ga v popravilo v pooblaščeni servis.
• Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni
servis. Vsako nepravilno sestavljanje lahko
povzroči nevarnost požara, električnega
udara ali smrti zaradi električnega udara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi omrežni
napetosti. To ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilniki serije DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 in DCB115 so zasnovani za polnjenje
10,8V, 14,4V in 18V litij-ionskih XR (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B in DCB185)
akumulatorskih baterij.
DEWALT polnilniki ne zahtevajo nobenih
nastavitev in omogočajo kar najlažje upravljanje
in uporabo.
Postopek polnjenja (sl. 1)
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite baterijo (N) v polnilnik. Rdeči
svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije lahko
preverite v spodnji tabeli.
Stanje napolnjenosti: DCB105
polnjenje
popolnoma napolnjena
vroča/mrzla - zakasnitev
zamenjajte baterijo
Stanje napolnjenosti: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
polnjenje
popolnoma napolnjena
zakasnitev polnjenja zaradi
vroče/mrzle baterije*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Rdeča
lučka bo še naprej utripala, rumena indikatorska
lučka pa bo svetila le med polnjenjem. Ko
baterija doseže ustrezno temperaturo, se bo
rumena lučka izklopila, polnilnik pa bo nadaljeval
s postopkom polnjenja.
Združljivi baterijski polnilnik(i) ne bo polnil
akumulatorskih baterij v okvari. V primeru, da ima
baterija napako, se kontrolna lučka polnilnika ne
bo prižgala ali pa bo utripala in tako nakazala
težavo z baterijo ali polnilnikom.
OPOMBA: Problem je lahko tudi v samem
polnilniku.
11
SLOVENŠČINA
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorsko baterijo odnesite na
pooblaščeni servisni center za testiranje.
ZAKASNITEV ZARADI VROČE/MRZLE
AKUMULATORSKE BATERIJE
Če polnilnik prepozna baterijo, ki je preveč topla
ali preveč mrzla, samodejno sproži zakasnitev
za vročo/mrzlo baterijo ter odloži polnjenje,
dokler baterija ne doseže ustrezne temperature.
Polnilnik zatem samodejno preklopi nazaj v način
polnjenja. Ta funkcija zagotavlja maksimalno
življenjsko dobo baterije.
Hladna akumulatorska baterija se bo polnila
s polovično hitrostjo polnjenja tople baterije.
Celoten postopek polnjenja bo potekal počasneje
in se ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulator segreje.
VELJA ZA LITIJ IONSKE AKUMULATORSKE
BATERIJE
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem
elektronske zaščite, ki ščiti akumulatorske
baterije pred preobremenitvijo, pregretjem ali
pretirano izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, dokler se popolnoma ne napolni.
Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst
akumulatorjev
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost
akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• Ne potiskajte baterije v polnilnik s silo. Na
noben način ne modificirajte baterije, zato
da bi jo lahko uporabili z nezdružljivim
polnilnikom, ker lahko baterija poči in
povzroči hude telesne poškodbe.
12
• Akumulatorske baterije polnite samo
s DEWALT polnilniki.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (104 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je ohišje
baterije počeno ali poškodovano,
baterije ne vložite v polnilnik. Ne
zmečkajte, vrzite na tla ali kako
drugače poškodujte baterije. Ne
uporabljajte baterije ali polnilnika,
ki sta bila izpostavljena močnemu
udarcu, ki sta padla na tla, bila
povožena ali na kakšen drug način
poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis
za postopek recikliranja.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo
ali se prevrnilo. Nekatera orodja
z velikimi baterijami stojijo pokonci
na bateriji, vendar se z lahkoto
prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA
LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE
(LI-ION)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar. Pri gorenju
litij-ionske akumulatorske baterije, nastajajo
strupeni plini in škodljivi hlapi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko
z vodo 15 minut oz. dokler draženje ne
poneha. Če je potrebna zdravniška pomoč,
je v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit
sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in
litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname,
če je izpostavljena iskram ali ognju.
Prevoz
DEWALT baterije so v skladu z vsemi veljavnimi
standardi za transportiranje, kakor je predpisano
z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno
s Priporočili Združenih narodov za prevoz
nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih
snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz
nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG), in
Evropskim sporazumom o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Litijionske celice in baterije so bile testirane s testno
metodo skladno s poglavjem 38.3 Priporočil
Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga:
Priročnik testov in kriterijev.
V večini primerov bo transportiranje
akumulatorskih baterij DEWALT izvzeto iz
določil opredelitve kot nevarna snov Razreda
9. V naslednjih dveh primerih se zahteva
opredelitev kot nevarna snov Razreda 9:
1. V primeru zračnega prometa dveh ali več
DEWALT litij-ionskih akumulatorskih baterij,
če paket vsebuje le akumulatorske baterije
(brez orodja), in
2. Pošiljka, ki vsebuje Litij-ionsko
akumulatorsko baterijo z kapaciteto več kot
100 vatnih ur (Wh). Vse litij-ionske baterije
imajo označeno moč baterije v vatnih urah
na ohišju.
Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta
iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost
pošiljatelja, da se posvetuje za najnovejše
predpise glede pakiranja, označevanja / oznak in
glede zahtev dokumentacije.
Akumulatorska baterija
TIP AKUMULATORSKE BATERIJE
Model DCP580 deluje z 18 V akumulatorsko
baterijo.
Uporabljate lahko tudi akumulatorske baterije
serije DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ali DCB185.
Glej razdelek Tehničnimi podatki za več
podrobnosti.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju je za
akumulatorsko baterijo najbolje, da jo v celoti
napolnjeno shranite v hladnem in suhem
prostoru, odstranjeno iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
Oznake na polnilniku in
akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela.
Prevoz baterije lahko privede do požara,
če priključni terminali baterije pridejo v stik
s prevodnimi materiali. Pri transportiranju
akumulatorskih baterij se prepričajte, da so
priključni terminali baterij zaščiteni in dobro
izolirani od materialov, ki bi lahko povzročili
kratek stik.
Glej razdelek Tehnični podatki za
potreben čas polnjenja.
Informacija, ki je podana v tem razdelku
priročnika je napisana v dobri veri in
v prepričanju, da je natančna v času izdaje
tega dokumenta. Vendar ne nudimo nobene
garancije, tako izražene, kot implicitne. Kupec
je odgovoren, da zagotovi, da so vsa njegova
dejanja v skladu z veljavnimi predpisi.
Baterija je defektna.
Polnjenje baterije.
Baterija je napolnjena.
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije.
Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih baterij.
13
SLOVENŠČINA
C. Glavno držalo
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane napajalne kable
nemudoma zamenjajte.
Polnite samo, ko je temperatura
v razponu med 4 ˚C in 40 ˚C.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Z odpadnimi baterijami ravnajte
v skladu s predpisi za varstvo okolja.
Akumulatorske baterije DEWALT
polnite samo s predpisanimi DEWALT
polnilniki. Polnjenje akumulatorskih
baterij DEWALT s polnilniki, ki
niso zasnovani za polnjenje
baterij DEWALT lahko privede do
eksplozije in drugih nevarnosti.
Ne sežigajte akumulatorskih baterij.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 oblič
1 vzporedno vodilo
1 zvezda ključ T25
1 merilna plošča
1 vrečka za prah (velja samo za modele, ki so
dobavljeni v kompletu)
2 litij-ionski akumulatorski bateriji (velja samo
za modele, ki so dobavljeni v kompletu)
1 TSTAK kovček (velja samo za modele, ki so
dobavljeni v kompletu)
1 navodila za uporabo
• Prepričajte se, da orodje, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
A. Sprožilno stikalo
B. Gumb za zaklep
14
D. Zadnja podložna plošča
E. Pokrov pogonskega jermena
F. Luknja za pritrditev vodila za nastavitev širine
skobljanja
G. Sprednja podložna plošča
H. Gumb za zategovanje vodila za nastavitev
širine skobljanja
I. Skala globine skobljanja
J. Gumb za nastavitev globine skobljanja/
sprednje držalo
K. Odprtina za izmet
L. Priključni sistem AirLock
M. Gumb za shranjevanje rezila
N. Akumulatorska baterija
O. Gumb za sprostitev baterije
P. Gumb indikatorja baterije
NAMEN UPORABE
Vaš oblič je namenjen profesionalnemu rezkanju
lesa.
NE UPORABLJAJTE orodja v vlažnih pogojih ali
v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
Oblič je profesionalno električno orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Majhni otroci in osebe s posebnimi
potrebami. Naprava ni namenjena uporabi
otrok ali neizkušenih oseb brez primernega
nadzora.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo,
če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci
brez nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Prav tako preverite, ali napetost vašega
polnilnika ustreza napetosti v električnem
omrežju.
Vaš DEWALT polnilnik je dvojno
izoliran v skladu z EN60335; zato
ozemljitev ni potrebna.
SLOVENŠČINA
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko DEWALT servisa.
Zamenjava vtiča priključnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla,
sledite spodnjemu postopku:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na priključno sponko
nevtralnega terminala.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1 mm²; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
OPOZORILO: Uporabljajte samo
DEWALT baterije in polnilnike.
Vstavljanje in odstranjevanje
akumulatorske baterije iz
orodja (sl. 1)
OPOMBA: Akumulatorska baterija (N) mora biti
popolnoma napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte akumulatorsko baterijo (N)
z vodilom v držalu orodja (sl. 1).
2. Potisnite jo v držalo tako, da se trdno prileže
v držalu orodja in da zaslišite klik - pomeni,
da se je zaklenila v svojem položaju.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite na gumb za sprostitev (O) in
izvlecite baterijo iz držala orodja.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
INDIKATOR STANJA NAPOLNJENOSTI
BATERIJE (SL. 1)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator stanja napolnjenosti, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo napolnjenost
akumulatorske baterije.
Za prikaz stanja energije pritisnite in zadržite
gumb indikatorja stanja energije (P). Prikazala
se bo kombinacije treh zelenih LED diod, ki
bodo ponazorile stanje napolnjenosti. Če je
akumulator prekomerno izpraznjen, se indikator
stanja energije ne bo prikazal, akumulator pa je
potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje
le stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator
je prikazuje stanje funkcionalnosti orodja,
prikaz pa je odvisen od sestavnih delov izdelka,
temperature in delovne operacije.
UPORABA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Pravilni položaj rok (sl. 2)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v primerni poziciji,
kot prikazuje slika.
15
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je ena roka na sprednjem
držalu (J) in druga roka na glavnem držalu (C).
Sprožilno stikalo (Sl. 1)
OPOZORILO: Orodje ne more
zakleniti stikala v VKLOPLJEN
položaj in stikalo tudi na kakršen koli
drug način ne sme biti zaklenjeno
v VKLOPLJENEM položaju.
Pritisnite gumb za sprostitev blokade sprožilnega
stikala (B), kot je prikazano. Za vklop orodja
pritisnite sprožilno stikalo (A). Za izklop orodja
izpustite sprožilno stikalo.
PREVIDNO: Omogočite orodju, da
doseže najvišje vrtljaje, preden se
z nastavkom dotaknete obdelovanca.
Pred izklopom orodja, da dvignite
od delovne površine.
Za zagon obliča pritisnite na sprožilno stikalo (A).
Oblič izključite, tako da sprostite sprožilno stikalo.
Nastavitev globine skobljanja
(sl. 1)
Če želite nastaviti globino skobljanja, zavrtite
gumb za nastavitev globine skobljanja (J). Vsak
klik pomeni 0,1 mm globine, do maksimalne
globine približno 2,0 mm (5/64").
Po vsaki nastavitvi globine priporočamo, da
opravite rez v odpaden kos lesa in se tako
prepričate, da je nastavitev pravilna. Več tanjših
rezov (namesto enega globokega) bo privedlo
do bolj gladke površine obdelovanca.
Skobljanje (sl. 1, 2-4)
PREVIDNO: Omogočite orodju, da
doseže najvišje vrtljaje, preden se
z nastavkom dotaknete obdelovanca.
Pred izklopom orodja, da dvignite od
delovne površine.
Oblič držite v pravilnem položaju: z eno roko na
sprednjem ročaju (J), in drugo roko na glavnem
ročaju (C), kot prikazuje slika 2. Postavite
sprednjo podložno ploščo (G) na površino
obdelovanca, ki jo želite skobljati in pri tem bodite
pozorni, da se rezilni noži ne dotikajo površine.
Pritisnite navzdol sprednji ročaj obliča, da je
sprednja podložna plošča POPOLNOMA RAVNA
na delovni površini. Stisnite sprožilno stikalo
16
in počakajte, da motor doseže maksimalne
vrtljaje, preden se z noži dotaknete površine
obdelovanca.
Počasi pomikajte oblič po delovni površini
in ohranjajte pritisk navzdol; oblič mora ves
čas skobljanja ohraniti raven stik s podlago.
Če posebej bodite pozorni, da ohranite oblič
pravokotno na podlagi na začetku in koncu
obdelovanca.
Nasveti za skobljanje: Za pridobitev čim bolj
gladke površine, pritrdite košček odpadnega
lesa za rob obdelovanca, ki ga želite obdelovati.
Ko skobljate obdelovanec, se z obličem ne
zaustavljajte na površini obdelovanca, vendar
nadaljujte s skobljanjem v košček odpadnega
lesa.
Vodilo za nastavitev širine
skobljanja (sl. 5, 6)
OPOZORILO: Omogočite orodju, da
doseže najvišje vrtljaje, preden se
z nastavkom dotaknete obdelovanca.
Pred izklopom orodja, da dvignite
od delovne površine.
Vodilo za žlebljenje (Q) se uporablja za lažji
nadzor orodja pri skobljanju ozkih površin in se
lahko namesti na obeh straneh obliča. Oblič
skoblja v ožjih pasovih, ki znašajo do 9 mm
(23/64").
MONTAŽA VODILA ZA NASTAVITEV ŠIRINE
SKOBLJANJA
1. Odvijte gumb za zategovanje vodila za
nastavitev širine skobljanja (H).
2. Na luknjo (F) vodila za nastavitev širine
skobljanja (Q) ob strani obliča montirajte
prečno letev, glej sliko 5.
3. Nastavite širino skobljanja; prilagodite robno
vodilo preko celotne širine podložne plošče.
4. Zategnite gumb za zategovanje vodila za
nastavitev širine skobljanja (H).
OPOMBA: Če je vodilo za nastavitev širine
skobljanja montirano pravilno, mora biti
nameščeno pod oblič, kot prikazuje slika 6.
IZVAJANJE OŽJEGA SKOBLJANJA
1. Zavrtite gumb za zategovanje vodila za
nastavitev širine skobljanja (H) na želeno
širino reza.
2. Storite nekoliko rezov, da dosežete ustrezno
globino.
OPOMBA: Pri najbolj zahtevnih opravilih bo
potrebno opraviti več rezov.
SLOVENŠČINA
Zamenjava rezil (sl. 8A-8C)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
PREVIDNO: Rezila obliča so zelo
ostra. Pri rokovanju bodite pozorni.
Oblič uporablja karbidna rezila.
SHRANJEVANJE REZIL (SL. 7)
b. Montirajte pokrov bobna (S) nosilca rezila/
sestava vodila. Rahlo privijte tri imbus
vijake (R) v boben (T), da ostane majhna
vrzel med bobnom in nosilcem rezila (Z).
c. Od strani vstavite karbidno rezilo med
bobnom (T) in nosilcem rezila (Z), da se
rebro nosilca rezila namesti v utor rezila.
d. Pod nosilcem rezila (Z) naravnajte
karbidno rezilo (Y) na središče in se
prepričajte, da se ne dotika katerekoli
strani ogrodja orodja.
e. Zategnite tri-zvezdne vijake (R) v boben.
4. Ponovite postopek še za drugo rezilo.
Vaš oblič je zasnovan s predalčkom za
shranjevanje dveh dodatnih rezil. Za shranjevanje
ali odstranjevanje dodatnih rezil, zavrtite gumb
predalčka (M) v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca, da ga odprete.
OPOMBA: Če vaš oblič ni opremljen z karbidnim
rezilom, lahko nosilec rezila (Z), ki je potreben
za karbidna rezila, kupite pri vašem prodajalcu
DEWALT ali pooblaščenem servisnem centru.
REVERZIBILNA KARBIDNA REZILA (SL. 8A-C)
Stojalo (sl. 9)
1. Demontaža rezila z obliča (sl. 8B)
a. Odvijte in odstranite tri zvezdne-vijake
(R) z zvezdnim ključem T25 (DD), ki je
priložen orodju. Odstranite pokrov bobna
(S) z bobna (T).
b. Odstranite nosilec rezila/sestav vodila
(U, W, Z). Pazljivo odstranite karbidno
rezilo (Y).
2. Nastavitev rezila s pomočjo merilne
plošče (priložena orodju) (sl. 8C)
a. Pazljivo položite ostri del karbidnega
rezila (Y) na merilno ploščico (V); utori
karbidnega rezila morajo biti obrnjeni
navzgor. Vsako stran reverzibilnega
karbidnega rezila lahko poravnate
k merilni plošči znotraj stene (X).
b. Postavite nosilec rezila/sestav vodila
na rezilo, da se rebro nosilca rezila (Z)
namesti v utor karbidnega rezila (Y). Peta
vodila rezila (W) bo prekrila konec merilne
plošče (V).
c. Z izvijačem odvijte oba križna vijaka (U).
d. Primite skupaj nosilec rezila (Z) in rezilo
(Y) in ju usmerite proti merilni plošči
znotraj stene (X), medtem, ko držite peto
vodila rezila (W) proti zadnjemu robu
merilne plošče. Zategnite oba križna
vijaka (U).
3. Montaža rezila (sl. 8A, 8C)
a. Odstranite nastavljen nosilec rezila/sestav
vodila z merilne plošče (V) in vstavite peto
vodila (W) v utor na bobnu (T).
Vaš oblič je opremljen s stojalom (AA), ki se
samodejno spusti, ko dvignete oblič od delovne
površine, kar omogoča postavitev obliča na
obdelovanec, ne da bi se rezila dotikala površine
obdelovanca. Stojalo se med skobljanjem dvigne,
ko se orodje potiska naprej po obdelovancu. Če
stojalo ovira skobljanje, ga lahko odstranite in
pritrdite v položaj za shranjevanje.
OPOZORILO: Ko postavite oblič na
delovno površino, se prepričajte, da je
stojalo pravilno razširjeno.
Posnemanje robov (sl. 10)
Vaš oblič ima v sprednji podložni plošči vgrajen
mehanizem za posnemanje robov (BB), ki
omogoča skobljanje po robu obdelovanca. Širina
utora znaša 4,5 do 8 mm. Pred uporabo te
funkcije priporočamo, da preizkusite delovanje na
odpadnem koščku lesa.
Odsesavanje prahu (sl. 1, 11A,
11B)
Vaš oblič ima vgrajen priključni sistem AirLock
(sl. 11A, L), ki omogoča priklop dobavljene
vrečke za prah ali priklop vakuumskega
sesalnika. Vgrajen priključek za odsesavanje
prahu je združljiv z AirLock priključnim sistemom
DEWALT in posledično omogoča priklop na
vakuumski sesalnik DEWALT.
17
SLOVENŠČINA
MONTAŽA VREČKE ZA PRAH
Medtem, ko držite oblič, vstavite objemko vrečke
za prah na priključni sistem AirLock (L), kot je
prikazano na sliki 11.
PRAZNJENJE VREČKE ZA PRAH
1. Medtem, ko držite oblič, odstranite objemko
vrečke za prah iz priključnega sistema
AirLock (L).
2. Obrnite odbojnik izmeta (sl. 11B, EE) proč
od vrečke za prah, da ju ločite.
3. Nežno stresite in izpraznite vsebino vrečke
za prah.
4. Znova pritrdite vrečko za prah na priključni
sistem AirLock.
Nekatere ostanke prahu bo morda težko
odstraniti iz vrečke. To ne bo vplivalo na kakovost
skobljanja, vsekakor pa se bo vrečka hitreje
napolnila. Če želite popolnoma izprazniti vrečko
za prah, pri praznjenju vrečke za prah pritisnite
vzmet znotraj vrečke in z vrečko potrkajte ob
posodi za smeti.
OPOMBA: Priključni sistem AirLock DEWALT
(DWV9000) lahko naročite posebej in tako
omogočite priklop vakuumskega sesalnika ali
naprave za odsesavanje prahu DEWALT na vaš
oblič.
PREVIDNO: Nikoli ne uporabljajte
orodja, če zbiralni za prah ni
nameščen. Skobljanje lahko ustvari
nevarni prah, ki je nevaren za
zdravje.
VZDRŽEVANJE
Vaše električno orodje DEWALT je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Polnilnika in akumulatorja ni mogoče servisirati.
18
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja
polnilnika s pomočjo krpe ali mehke
nekovinske ščetke. Ne uporabljajte
vode ali kakršnihkoli čistilnih raztopin.
ODPRTINA ZA IZMET NAVODILA ZA
ČIŠČENJE
Če je enota zamašena s prahom ali ostanki
materiala, uporabite nekovinsko palico in
potisnite ostanke iz odprtine za izmet (K). Nikoli
ne vstavljajte prsta v odprtino.
Dodatni pribor/pripomočki
OPOZORILO: Ker dodatna oprema,
ki je ni izdelalo podjetje DEWALT,
ni bila preizkušena s tem strojem je
njena uporaba lahko nevarna. Da
bi zmanjšali nevarnost poškodb,
uporabljajte le dodatno opremo, ki jo
priporoča proizvajalec DEWALT.
SLOVENŠČINA
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih
komunalnih odpadkov. Orodja in
baterij, ki so označeni s tem simbolom
ne odstranjujte skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih. Izdelek in baterijo reciklirajte
skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo
odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo. Više informacija možete
naći na www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska
baterija
Ta akumulatorska baterija z dolgo življenjsko
dobo morate napolniti, ko ne zmore več
zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je
prej z lahkoto opravljala. Na koncu tehnične
življenjske dobe akumulatorske baterije ravnajte
z njo v skladu s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulatorsko baterijo do konca izpraznite
in jo odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
19
HRVATSKI
BEŽIČNA RUČNA BLANJALICA OD 18 V
DCP580
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva i neprekidnih poboljšanja čine DEWALT jednim od
najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Vrsta baterije
Brzina bez opterećenja
Dubina blanjanja
Širina blanjanja
Masa (bez akumulatora)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Litij-ion
15.000
2
82
2,5
VDC
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema EN60745-2-14:
LPA (emisija vibracija)
dB(A)
88
LWA (snaga zvuka)
dB(A)
99
K (nesigurnost za danu razinu zvuka)
dB(A)
3
Vrijednost emisija vibracija ah =
Nesigurnost K =
Emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se
alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
20
2
m/s
m/s2
<2,5
1,5
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu korisnika od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih procedura i sl.
Akumulatorska baterija
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Težina
kg
Akumulatorska baterija
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Težina
kg
DCB180
Litij-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litij-ion
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB183/B
Litij-ion
Litij-ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Litij-ion
18
4,0
0,61
DCB185
Litij-ion
18
1,3
0,35
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Težina
kg
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Težina
kg
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230V alatni
230V alatni
UPOZORENJE: Naznačuje
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Naznačuje potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Naznačuje rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
RUČNA BLANJALICA
DCP580
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni
sa smjernicama: 2006/42/EC, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-14:2009+A2:2010.
Ovi su proizvodi također usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC (do 19.4.2016.),
2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
10 Ampera, mreža
3 Ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
Markus Rompel
direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.2.2015.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik
od ozljeda.
HRVATSKI
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
ueksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
22
f)
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik
od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
uodgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
uneočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite
široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću
i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
HRVATSKI
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
e) Električne alate treba održavati.
Provjerite ima li otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, napuknutih dijelova
ili drugih okolnosti koje mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti
do opasnih situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJSKIH
ALATA
a) Punite isključivo punjačem kojeg
je odredio proizvođač. Punjač koji je
pogodan za jednu vrstu baterije može
predstavljati rizik od požara ako se
upotrebljava uz druge baterije.
b) Električne alate upotrebljavajte
isključivo s izričito navedenim
akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati
rizik od ozljede i požara.
c)
d)
Kad akumulator nije u upotrebi,
držite ga podalje od ostalih metalnih
predmeta poput spajalica za papir,
ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati
kratki spoj baterijskih priključaka. Kratki
spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom.
Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za blanjalice
• Pričekajte da se rezač zaustavi prije
odlaganja alata. Izloženi rezač može
zahvatiti površinu i dovesti do gubitka
kontrole i ozbiljnih ozljeda.
• Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
• Koristite maske protiv prašine.
• Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi rezač mogao
doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. Rezanje žice pod naponom može
uzrokovati prelazak napona na izložene
metalne dijelove alata i strujni udar.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći. A to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od ozljeda uslijed letećih čestica.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja
pribora tijekom rada.
– Rizik od ozljeda uslijed duge upotrebe.
23
HRVATSKI
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 1)
Datumska oznaka (CC), koja sadrži godinu
proizvodnje, ispisana je na kućištu.
Primjer:
2016 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi kompatibilnih
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, bateriji
i proizvodu koji koristi bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od
strujnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
UPOZORENJE: preporučujemo
uporabu sklopke na diferencijalnu
struju od 30 mA ili manje.
PAŽNJA: Rizik od opeklina. Da biste
smanjili rizik od ozljede, punite samo
punjeve baterije tvrtke DEWALT.
Ostale vrste baterija mogu prsnuti
te uzrokovati tjelesne ozljede
imaterijalnu štetu.
PAŽNJA: djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratki
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti
kao što su, između ostalih, čelična
vuna, aluminijska folija ili bilo kakve
naslage metalnih čestica, moraju
24
se držati podalje od otvora punjača.
Punjač uvijek isključite iz električnog
napajanja ako akumulator nije
u udubljenju punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
• Bateriju NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači predviđeni su samo za
punjenje DEWALT akumulatora. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Dok punjač iskapčate iz utičnice ne
povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti,
zaplesti o njega ili ga oštetiti na bilo koji
način.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako su apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Na punjač ne postavljajte nikakve
predmete, a punjač ne postavljajte na
mekanu površinu koja bi mogla blokirati
otvore za prozračivanje i uzrokovati
prekomjerno zagrijavanje unutrašnjosti.
Punjač postavite podalje od bilo kakvog
izvora topline. Punjač se prozračuje kroz
otvore na vrhu i pri dnu kućišta.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni - odmah ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak predajte ga
u ovlašteni servis Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, treba
ga odmah zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
kvalificirana osoba, kako bi se izbjegli rizici.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
HRVATSKI
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
• NE pokušavajte međusobno povezati više
punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo se
ne odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvaćaju litij-ionske XR baterije od
10,8V, 14,4V i 18V XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B i DCB185).
DEWALT punjači ne zahtijevaju podešavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 1)
Pokazivači punjenja: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda prilikom vrućeg ili
hladnog akumulatora*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crveno
svjetlo nastavit će treperiti, no žuta indikatorska
lampica ravnomjerno će svijetliti kada je
ova funkcija aktivna. Kada baterija postigne
odgovarajuću temperaturu, žuta lampica će se
isključiti, a punjač će nastaviti s punjenjem.
Kompatibilni punjači neće puniti neispravni
akumulator. Punjač će naznačiti neispravni
akumulator tako što se neće uključiti ili će se
prikazati poruka o problemu s akumulatorom ili
punjačem.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
ODGODA KOD VRUĆEG ILI HLADNOG
AKUMULATORA
2. Akumulator (N) umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treperiti, što
znači da je punjenje započelo.
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka omogućuje
produljenje vijeka trajanja baterije.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: litij ionske baterije prije prve
upotrebe potpuno napunite za maksimalnu
učinkovitost i vijek trajanja.
Postupak punjenja
Za status punjenja akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Pokazivači punjenja: DCB105
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda zbog vrućeg ili hladnog
akumulatora
zamijenite akumulator
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
SAMO LITIJ-IONSKE BATERIJE
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili potpunog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
25
HRVATSKI
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Akumulator ne punite i ne koristite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Umetanje ili uklanjanje baterije iz
punjača može zapaliti prašinu ili pare.
• Bateriju nemojte nasilno gurati
u punjač. Nikad ni na koji način ne
modificirajte bateriju kako bi odgovarala
nekompatibilnim punjačima jer može doći
do njezinog prsnuća i ozbiljnih tjelesnih
ozljeda.
• Akumulatore punite isključivo
DEWALT punjačima.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura
mogla prijeći 40°C (npr. izvan alatnica ili
metalnih zgrada tijekom ljeta).
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac,
ispušten na tlo, voženo je preko
njega ili ako je oštećen na bilo koji
način (npr. probijen čavlom, udaren
čekićem, nagažen). Može doći
do električnog udara. Oštećene
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA
LITIJ-IONSKE (LI-ION) BATERIJE
• Ne spaljujte akumulator čak ni ako je
ozbiljno oštećen ili potpuno istrošen.
Vatra može izazvati eksploziju akumulatora.
Tijekom gorenja litij-ionskog akumulatora
stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
26
• Ako sadržaj akumulatora dođe u kontakt
s kožom, zahvaćenu površinu kože
odmah isperite blagim sapunom
i tekućom vodom. Ako akumulatorska
tekućina dospije u oči, otvoreno oko
najmanje 15 minuta ispirite vodom ili do
prestanka iritacije. Ako je potrebna liječnička
pomoć, elektrolit akumulatora sastoji se
od mješavine tekućih organskih karbonata
i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite dotok svježeg zraka. Ako se
simptomi zadržavaju, potražite liječničku
pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Transport
Baterije tvrtke DEWALT usklađene su sa svim
važećim propisima o transportu navedenima
u industrijskim i pravnim standardima, koji
obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu
opasnih proizvoda, Propise o opasnim
proizvodima Međunarodnog udruženja za
zračni transport (IATA), Međunarodne propise
o pomorskom prijevozu robe (IMDG) i Europski
sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu
robe (ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane
su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka UN-a
o transportu opasnih proizvoda (priručnik
s testovima i kriterijima).
U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke
DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno
regulirani opasni materijal klase 9. Dva opća
slučaja koja zahtijevaju oznaku klase 9 su:
1. Zračna otprema više od dviju litij-ionskih
baterija tvrtke DEWALT lkada paket sadrži
samo baterije (bez alata) i
2. Svaka pošiljka koja sadrži litij-ionsku bateriju
nominalne energetske vrijednosti veće od
100 vat-sati (Wh). Sve litij-ionske baterije
imaju oznaku vat-sati.
Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom
ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja
je provjeriti najnovije propise za pakiranje,
označavanje i dokumentiranje.
Transport baterija može uzrokovati požar ako
kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji
provodi struju. Prilikom transporta baterija pazite
da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi
mogli uzrokovati kratki spoj.
HRVATSKI
Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika
iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima
u trenutku stvaranja dokumenta. Međutim, ne
pružaju se nikakva izričita ni implicirana jamstva.
Odgovornost je kupca da svoje aktivnosti uskladi
s važećim propisima.
Ne punite oštećene akumulatore
Ne izlažite vodi.
Akumulatorska baterija
Odmah zamijenite oštećene kabele.
VRSTA BATERIJE
Punite samo na temperaturama
između 4˚C i 40˚C.
DCP580 radi s akumulatorima napona 18 V.
Mogu se upotrijebiti baterije DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B ili DCB185. Za više informacija
pregledajte Tehničke podatke.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom
mjestu koje nije izloženo izravnom sunčevom
svjetlu, pretjeranoj toplini i hladnoći. Za
optimalne performanse i vijek akumulatora,
akumulator čuvajte na sobnoj temperaturi
dok nije u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na
hladnom, suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Rabljene akumulatore odbacujte
vodeći brigu prema okolišu
Baterije tvrtke DEWALT punite samo
predviđenim DEWALT punjačima.
Punjenje baterija koje nije proizvela
tvrtka DEWALT punjačem DEWALT
može uzrokovati eksploziju baterije
i opasne situacije.
Bateriju nemojte spaljivati.
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Blanjalica
Oznake na punjaču
i akumulatoru
1 Paralelni rubnik
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
1 mjerna ploča
1 zvjezdasti ključ T25
1 vreća za prašinu (samo modeli u kompletu)
2 litij-ionske baterije (samo modeli u kompletu)
1 TSTAK kitbox (samo modeli u kompletu)
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama
Vrijeme punjenja pronaći ćete
u odjeljku Tehnički podaci.
Punjenje baterije.
1 priručnik s uputama
• Alat, dijelove i pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1)
Baterija je napunjena.
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
Baterija je neispravna.
Odgoda prilikom vruće ili hladne
baterije.
A. Okidač
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
C. Glavni rukohvat
B. Gumb za deblokiranje
27
HRVATSKI
D. Stražnja papučica
E. Poklopac pogonskog remena
F. Otvor za rubnik
G. Prednja papučica
H. Gumb za pritezanje rubnika
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
I. Ljestvica dubine blanjanja
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
J. Ručica za prilagođavanje dubine blanjanja /
prednji rukohvat
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
K. Otvor za izbacivanje strugotina
L. AirLock priključak
M. Gumb za uvlačenje oštrice
N. Baterija
O. Tipka za oslobađanje baterije
P. Tipka pokazivača stanja baterije
NAMJENA
Ova blanjalica predviđena je za profesionalno
blanjanje drva.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ova blanjalica profesionalan je električni alat.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
• Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj
uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz
ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko
je izoliran u skladu sa smjernicom
EN60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
28
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu vašeg punjača (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1 mm²,
a maksimalna duljina 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I
PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Upotrebljavajte
isključivo DEWALT akumulatore
i punjače.
Umetanje i uklanjanje
akumulatora iz alata (sl. 1)
NAPOMENA: Baterija (N) treba biti potpuno
napunjena.
UMETANJE BATERIJE U RUKOHVAT ALATA
1. Poravnajte akumulator (N) s vodilicama
u rukohvatu alata (sl. 1).
2. Gurnite ga u rukohvat tako tako da se dobro
učvrsti u svom ležištu, pri čemu se čuje
"klik".
HRVATSKI
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite tipku za otpuštanje (O) i bateriju
čvrstom kretnjom izvucite iz alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač.
BATERIJE S POKAZIVAČEM ENERGIJE
(SL. 1)
Neke DEWALT baterije opremljene su
pokazivačem koji se sastoji od triju zelenih LED
lampica koje pokazuju preostalu energiju.
Za aktivaciju pokazivača stanja baterije držite
pritisnut gumb (P). Tri zelene LED lampice će
se uključiti i naznačiti razinu preostale energije.
Kada je razina energije u akumulatoru ispod
upotrebljive razine, pokazivač se neće uključiti,
a akumulator će biti potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač je samo indikacija
preostale energije u bateriji. Nije indikator
funkcioniranja alata te je podložan varijacijama,
ovisno o komponentama proizvoda, temperaturi
i radnoj primjeni.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Pravilan položaj ruku (sl. 2)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku je kada jednom rukom
držite prednji (J), a drugom glavni rukohvat (C).
Prekidač (sl 1)
UPOZORENJE: Prekidač se ne može
fiksirati u uključenom položaju. To
nemojte pokušavati napraviti ni na
koji način.
Oslobodite gumb za deblokiranje okidača (B)
tako da pritisnete gumb kao što je prikazano.
Povucite okidač (A) kako biste uključili motor.
Pustite prekidač kako biste isključili motor.
OPREZ: Pričekajte da alat postigne
potpunu brzine prije njegovo
polaganja na radnu površinu. Prije
isključivanja alata podignite ga od
radne površine.
Da biste uključili blanjalicu, pritisnite prekidač (A).
Za isključivanje blanjalice pustite prekidač.
Podešavanje dubine zabijanja
(sl. 1)
Da biste podesili dubinu blanjanja, zakrenite
gumb za podešavanje (J). Svaki klik odgovara
pomaku od 0,1 mm do maksimalne dubine od
oko 2 mm.
Preporučujemo da na komadu otpadnog
materijala napravite probne rezove nakon svakog
podešavanja kako biste provjerili uklanja li
blanjalica odgovarajuću količinu drva. Nekoliko
plitkih poteza (umjesto jednog dubokog) daje
glađu površinu.
Blanjanje (sl. 1, 2–4)
OPREZ: Pričekajte da alat postigne
potpunu brzine prije njegovo
polaganja na radnu površinu. Prije
isključivanja alata podignite ga od
radne površine.
Držite blanjalicu u pravilnom položaju tako da
jednom rukom primite prednji (J), a drugom
glavni rukohvat (C) (sl. 2). Prislonite prednju
papučicu (G) na površinu koju blanjate, pazeći
da oštrice ne dodiruju površinu. Čvrsto pritisnite
prednji rukohvat blanjalice tako da prednja
papučica bude POTPUNO PRILJUBLJENA uz
radnu površinu. Stisnite prekidač i pričekajte da
motor postigne punu brzinu prije nego što oštrice
spustite na radnu površinu.
Polako pomičite alat u materijal i održavajte
pritisak prema dolje kako bi blanjalica bila
priljubljena. Osobito pazite da alat bude
priljubljen na početku i na kraju radne površine.
29
HRVATSKI
Savjet za blanjanje: Za glađi izgled površine
pritegnite komad otpadnog drva na kraj komada
koji blanjate. Blanjajte u kontinuiranom potezu
dok oštrice ne prijeđu s radnog u otpadni
materijal.
Upotreba rubnika (sl. 5, 6)
UPOZORENJE: Pričekajte da alat
postigne potpunu brzine prije njegovo
polaganja na radnu površinu. Prije
isključivanja alata podignite ga od
radne površine.
Rubnik (Q) koristi se za optimalno upravljanje
alatom na uskim radnim materijalima i može
se postaviti s obje strane blanjalice. Blanjalica
izrađuje rezove do 9 mm.
POSTAVLJANJE RUBNIKA
1. Otpustite gumb za pritezanje rubnika (H).
REVERZIBILNE KARBIDNE OŠTRICE
(SL. 8A-C)
1. Uklanjanje oštrice s blanjalice (sl. 8B)
a. Otpustite i uklonite tri vijka sa zvjezdastim
glavama (R) pomoću isporučenog
zvjezdastog ključa T25 (DD). Uklonite
poklopac (S) s bubnja (T).
b. Uklonite sklop nosača oštrice/vodilice
(U, W, Z). Pažljivo uklonite karbidnu
oštricu (Y).
2. Podešavanje mjerne ploče oštrice
(isporučene uz alat) (sl. 8C)
a. Pažljivo postavite oštri rub karbidne
oštrice (Y) na mjernu ploču (V) sa
žlijebnom stranom okrenutom prema gore.
Oba ruba reverzibilne karbidne oštrice
mogu se priljubiti uz unutarnju stijenku
mjerne ploče (X).
3. Podesite širinu reza tako da rubnu vodilicu
podesite duž širine papučice.
b. Postavite sklop nosača oštrice/vodilice na
oštricu tako da rebro na nosaču oštrice (Z)
uđe u žlijeb na karbidnoj oštrici (Y). Dio
vodilice (W) prelazit će preko ruba mjerne
ploče (V).
4. Čvrsto pritegnite gumb za učvršćivanje
rubnika (H).
c. Otpustite dva križna vijka (U) pomoću
odvijača.
2. Pomaknite poprečnu šipku na rubniku (Q)
u otvor (F) s bočne strane blanjalice (sl. 5).
NAPOMENA: rubnik treba biti ispod blanjalice
kada je pravilno postavljen (sl. 6).
IZRADA REZA
1. Zakrenite gumb za pritezanje rubnika (H)
kako biste podesili širinu reza.
2. Napravite nekoliko rezova dok ne postignete
potrebnu dubinu.
NAPOMENA: U većini slučajeva morat ćete
napraviti više rezova.
Promjena oštrica (sl. 8A–8C)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozbiljnih ozljeda, isključite
alat i uklonite akumulator prije
izvođenja bilo kakvih podešavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
PAŽNJA: Oštrice blanjalice vrlo su
oštre. Postupajte pažljivo.
Ova blanjalica koristi karbidne oštrice.
POHRANA OŠTRICE (SL. 7)
Na blanjalici se nalazi prostor za pohranu dviju
dodatnih oštrica. Za pohranu ili uklanjanje
dodatnih oštrica zakrenite gumb prostora za
pohranu (M) suprotno od kazaljke na satu kako
biste ga otvorili.
30
d. Istovremeno držite nosač oštrice (Z)
i oštricu (Y) uz unutarnju stijenku mjerne
ploče (X) držeći vrh vodilice (W) uz
stražnji rub mjerne ploče. Čvrsto pritegnite
križne vijke (U).
3. Ponovno postavljanje oštrice (sl 8A, 8C)
a. Uklonite podešeni sklop nosača oštrice/
vodilice s mjerne ploče (V) i postavite vrh
vodilice (W) u žlijeb na bubnju (T).
b. Postavite poklopac bubnja (S) preko
sklopa nosača oštrice/vodilice. Labavo
uvijte tri šesterokutna vijka (R) u bubanj
(T) tako da između bubnja i nosača
oštrice (Z) bude mali razmak.
c. Gurnite karbidnu oštricu između bubnja
(T) i nosača oštrice (Z) s bočne strane
tako da rebro na nosaču oštrice uđe
u žlijeb na oštrici.
d. Centrirajte karbidnu oštricu (Y) ispod
nosača (Z) pazeći da oštrica bude
odvojena od kućišta alata s obje strane.
e. Čvrsto pritegnite tri zvjezdasta vijka (R) za
bubanj.
4. Postupak ponovite s drugom oštricom.
HRVATSKI
NAPOMENA: Ako blanjalica nije opremljena
karbidnim oštricama, nosač (Z) potreban
za karbidne oštrice dostupan je u lokalnom
ovlaštenom DEWALT servisu.
Nogar (sl. 9)
Blanjalica je opremljena nogarom (AA) koji se
automatski spušta kada se alat podigne s radne
površine, što omogućuje postavljanje alata na
radnu površinu tako da je oštrica ne dodiruje.
Nogar se podiže prilikom blanjanja kada se alat
gurne prema naprijed kroz materijal. Ako nogar
smeta prilikom rada, može se ukloniti i pohraniti.
UPOZORENJE: Prilikom postavljanja
blanjalice na radnu površinu provjerite
je li nogar izvučen.
Ukošenje rubova (sl. 10)
Blanjalica je opremljena žlijebom za precizno
ukošenje rubova (BB) u prednjoj papučici za
blanjanje duž uglova komada drva. Širina žlijeba
je od 4,5 do 8 mm. Prije završne obrade dobro je
napraviti probu na otpadnom komadu drva.
NAPOMENA: Prilagodnik DEWALT AirLock
(DWV9000) može se kupiti za priključivanje
komercijalnog ili DEWALT usisavača na
blanjalicu.
OPREZ: Ne koristite ove alate
ako nije postavljen spremnik
za prašinu. Piljevina koja nastaje
prilikom blanjanja može štetno
djelovati na dišni sustav.
ODRŽAVANJE
Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je
za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Odvođenje prašine (sl. 1, 11A,
11B)
Blanjalica je opremljena AirLock priključkom
(sl. 11A, L), koji omogućuje priključivanje vreće
za prašinu ili usisavača. Ugrađeni izlazni otvor
koristi sustav DEWALT AirLock, što ga čini
kompatibilnim s DEWALT usisavačem.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
PRIČVRŠĆIVANJE VREĆICE ZA PRAŠINU
Držeći blanjalicu namjestite obujmicu vreće za
prašinu na AirLock priključak (L) (sl. 11)
PRAŽNJENJE VREĆICE ZA PRAŠINU
1. Držeći blanjalicu uklonite vreću za prašinu
s AirLock priključka (L).
2. Zakrenite štitnik od strugotina (sl. 11B, EE)
i odvojite ga od vreće za prašinu.
3. Lagano protresite vreću ili tapkajte po njoj
kako biste je ispraznili.
4. Ponovo pričvrstite vreću za prašinu na
AirLock priključak.
Vreću možda nećete moći potpuno isprazniti. To
ne utječe na učinkovitost blanjanja, ali smanjuje
učinkovitost prikupljanja prašine. Da bi blanjalica
radila maksimalno učinkovito, pritisnite oprugu
unutar vrećice za prašinu tijekom njezinog
pražnjenja i lupkajte njome o stjenku koša za
otpatke.
Čišćenje
UPOZORENJE: prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
31
HRVATSKI
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od
strujnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač iskopčajte iz utičnice.
Nečistoća i masnoća s vanjske strane
punjača mogu se ukloniti krpom ili
mekanom (ne metalnom) četkom. Ne
koristite vodu ili bilo kakve otopine za
čišćenje.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE OTVORA ZA
IZBACIVANJE STRUGOTINA
Ako je uređaj začepljen strugotinama, upotrijebite
nemetalni štapić ili sl. kako biste odčepili otvor
za izbacivanje strugotina (K). Nemojte gurati prst
u otvor.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da dodaci
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT
nisu provjereni s ovim proizvodom,
upotreba takvih dodataka uz ovaj
alat može biti opasna. Da biste
smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj
proizvod koristite isključivo pribor koji
preporučuje DEWALT.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi
i baterije označene ovim simbolom
ne smiju se odlagati s komunalnim
otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje
sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne
proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima. Više informacija dostupno je na adresi
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Po isteku vijeka trajanja odložite vodeći
računa o okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih vašem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni
akumulatori bit će reciklirani ili pravilno
uklonjeni.
32
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
33
SRPSKI
18V BEŽIČNA RUČNA RENDISALJKA
DCP580
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Tip baterije
Brzina bez opterećenja
Dubina rendisanja
Širina rendisanja
Težina (bez baterije)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-jonska
15.000
2
82
2,5
V
Ukupne vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema EN60745-2-14:
LPA (emisija nivoa zvučnog pritiska)
dB(A)
88
LWA (nivo zvučne snage)
dB(A)
99
K (odstupanje za zadati nivo buke)
dB(A)
3
2
Emisiona vrednost vibracija ah =
Odstupanje K =
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu operatera od efekata
vibracija kao što su: održavajte alat
i pribore, održavajte ruke toplim,
organizacija radnih uzoraka.
34
m/s
m/s2
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
Težina
<2,5
1,5
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DCB180
Li-jonska
18
3,0
0,64
DCB181
Li-jonska
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB184/B
Li-jonska
Li-jonska
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Li-jonska
18
4,0
0,61
DCB185
Li-jonska
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
SRPSKI
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
Težina
DCB107
230
VAC
10,8/14,4/18 Li-jonska
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
Težina
VAC
min
kg
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
Težina
VAC
min
kg
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
VAC
min
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
Težina
kg
Osigurači:
Evropa
U.K. i Irska
230V-alati
230V-alati
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
RUČNA RENDISALJKA
DCP580
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu
u delu Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-214:2009+A2:2010.
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19.04.2016) 2014/30/EU
(od 20.04.2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
10 ampera, mrežno napajanje
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPARNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako
se ne izbegne izazvati manju ili
umerenu povredu.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
15.02.2016
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE: Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
35
SRPSKI
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
36
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja
i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata
sa prstom na prekidaču ili električnih
alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
SRPSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost
od slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad
koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alata koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo koje
druge punjive baterije može izazvati
opasnost od povreda ili požara.
c.) Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
d)
Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije;
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična
bezbednosna pravila za
električno rende
• Sačekajte da se nož zaustavi pre nego što
spustite alat. Izloženi nož može da zahvati
površinu što vodi gubitku kontrole i ozbiljnim
povredama.
• Koristite stezaljke ili druge praktične
načina da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
• Nosite masku za prašinu.
• Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što nož može
da dođe u dodir sa sopstvenim kablom.
Rezanjem strujnog kabla pod naponom
mogu se staviti pod napon metalni delovi
električnog alata i izložiti rukovaoca
električnom udaru.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
37
SRPSKI
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (CC), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2016 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva
za rad kompatibilnih punjača baterija (vidi
uTehnički podaci).
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu FID sklopke sa nominalnom
strujom od 30mA ili niže.
OPREZ: Opasnost od opekotina.
Radni smanjenja opasnosti od
povreda, punite samo DEWALT
punjive baterije. Drugi tipovi baterija
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, izloženi kontakti za punjenje
u punjaču mogu se kratkospojiti
stranim materijalom. Strani materijali
koji su provodljivi, kao što su
čelična vuna, aluminijumska folija ili
38
nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje
od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju
• NE pokušavajte da punite bateriju sa
drugim punjačima osim onih koji su
opisani u ovom uputstvu. Punjač i baterija
su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge
svrhe već samo za punjenje DEWALT
punjivih baterija. Svaka druga primena
može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti
od požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač—odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je
potrebno servisiranje ili popravka. Ako
se nepravilno stavi, može izazvati opasnosti
od požara i električnog udara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
SRPSKI
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost
od električnog udara. Uklanjanje baterije
neće smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete dva
punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230V. Ne pokušavajte da koristite drugi
napon. To se ne odnosi na automobilski
punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjači DB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvataju litijum-jonske baterije XR
od 10,8V, 14,4V i 18V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B i DCB185).
Indikatori punjenja: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/hladne
baterije"
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crvena
lampica nastavlja sa treperenjem, ali žuta
indikatorska lampica nastavlja da svetli tokom
ove operacije. Čim baterija dostigne prikladnu
temperaturu, žuta lampica se isključuje i punjač
se vraća opet u postupak punjenja.
Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne
baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom
tako što se neće uključiti ili prikazivanjem
problema s baterijom ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
DEWALT punjači ne zahtevaju podešavanje
i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
Postupak punjenja (sl. 1)
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE
BATERIJE
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju (N) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira
kontinualnim svetlom crvene lampice (ON).
Punjiva baterija je tada potpuno napunjena
i može se koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Indikatori punjenja: DCB105
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
zameniti punjivu bateriju
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu
na toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz
ceo ciklus punjenja i neće dostići maksimalni
kapacitet čak i ako se baterija zagreje.
SAMO ZA LITIJUM JONSKE PUNJIVE
BATERIJE
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju
od prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog
pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to
desi, litijum-jonsku bateriju stavite u punjač da se
napuni do kraja.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
39
SRPSKI
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku.
Zatim sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atomsferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte
silom u punjač. Ne modifikujte punjivu
bateriju da bi mogla da se postavi
u nekompatibilni punjač jer baterija može
da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih
povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 ˚C (104 ˚F) (npr. šupe ili limene
zgrade tokom leta).
UPOZORENJE: Nikad ne
pokušavajte da otvorite punjivu
bateriju. Ako je kućište punjive
baterije napuklo ili oštećeno, ne
stavljajte je u punjač. Ne gnječite,
ne bacajte i ne oštećujte punjivu
bateriju. Ne koristite punjivu bateriju ili
punjač ako su bili izloženi udarcu, ako
su pali, prevrnuli se ili oštećeni na
drugi način (npr. probušeni ekserom,
udareni čekićem, nagaženi). Može
doći do električnog udara. Oštećene
punjive baterije treba vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju,
ali se mogu lako prevrnuti.
40
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (LI ION)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom
ispirajte otvoreno oko 15 minuta ili dok
iritacija ne prestane. Ako je potrebna
medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi
i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Transport
DEWALT baterije su usklađene sa svim
primenjivim propisima transporta kao što
je propisano prema industriji i zakonskim
standardima, u što spadaju UN preporuke
o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna
dobara Internacionalnog udruženja vazdušnog
transporta (IATA), Internacionalni pomorski
propisi za opasna dobara (IMDG) i Evropski
sporazum u vezi internacionalni transport
opasnih dobara putevima (ADR). Litijum-jonske
ćelije i baterija su testirane sa poglavljem 38.3 iz
uputstva za testiranje i kriterijumi UN preporuka
za transport opasnih dobara.
U većini slučajevima, transport DEWALT baterija
biće prihvaćeno zbog klasifikacije kao kompletno
regulisan opasan materijal klase 9. Uopšteno,
dva slučaja koji zahtevaju transport klase 9:
1. Vazdušni transport više od dve DEWALT
litijum jonske baterije kada pakovanje sadrži
samo jednu bateriju (bez alata), i
2. Bilo koji transport koji sadrži litijum jonsku
bateriju sa nivoom energije većim od 100 vati
časova (Wh). Sve litijum jonske baterije
imaju vrednost vat časova označenu na
pakovanju.
SRPSKI
Bez obzira da li je transport razmotren kao
prihvaćen ili kompletno regulisan, na prevozniku
je da bude upoznat sa najnovijim propisima za
pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za
dokumentaciju.
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Punjenje baterije u toku.
Transport baterija može prouzrokovati požar
ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir
sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta
baterija uverite se da su terminali baterije
zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može
dođi u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
Baterija je puna.
Baterije je neispravna.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije.
Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su
obezbeđena iskreno i smatraju se kao precizne
u vreme kreiranja ovog dokumenta. Međutim,
ne daje se nikakva garancija, bilo eskplicitno
ili podrazumevano. Kupac ima odgovornost da
osigura svoje delatnosti u skladu sa primenjivim
propisima.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Ne izlažite vodi.
Punjiva baterija
Neispravne kablove odmah zamenite.
TIP BATERIJE
DCP580 radi na punjive baterije od 18 V.
Punite samo između 4 ˚C i 40 ˚C.
Mogu se koristiti baterije modela DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B ili DCB185. Pogledajte deo
Tehnički podaci za više informacija.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporuke za skladištenje
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne
sunčeve svetlosti i preterane toplote ili
hladnoće. Za optimalne performanse i vek
trajanja baterije, punjive baterije čuvajte na
sobnoj temperaturi kada se ne koriste.
Punite DEWALT baterije samo sa
DEWALT punjačima. Punjenje baterija
koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT
punjačima može dovesti do njihovog
eksplodiranja i ostalih opasnih
situacija.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
mogu pokazivati sledeće piktograme:
Ne sagorevajte punjive baterije.
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 električno rende
1 paralelni graničnik
1 T25 zvezdasti ključ
1 ploča
1 kesa za prašinu (samo modeli K)
2 litijum-jonska baterija (samo modeli K)
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
1 TSTAK kutija sa opremom (samo modeli K)
1 Uputstvo za upotrebu
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
41
SRPSKI
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
A. Prekidač za uključivanje i isključivanje
B. Dugme za blokadu
C. Glavna drška
D. Zadnja papučica
E. Poklopac pogonskog kaiša
F. Otvor za graničnik
G. Prednja papučica
H. Dugme za pritezanje graničnika
I. Skala za dubinu rendisanja
J. Dugme za podešavanje dubine rendisanja/
prednja drška
K- Priključak za izbacivanje iveraka
L. AirLock priključak
M. Dugme za skladištenje noža
N. Baterija
O. Taster za oslobađanje baterije
P. Taster za pokazivač napona
NAMENA
Vaše električno rende je projektovano za
profesionalno rendisanje drveta.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ovo rende je profesionalni električni alat.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije
predviđen za korišćenje od strane malih deca
ili nemoćnih lica bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
42
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm²;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
SRPSKI
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 1)
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(N) potpuno puna.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte bateriju (N) sa šinama unutar
drške alata (sl. 1).
2. Ugurajte bateriju u ručku dok se ne utvrdi
čvrsto u alatu i osigurajte da ste čuli kako se
zabravljuje u mestu.
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite taster za oslobađanje (O) i jako
povucite punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako
kako je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 1)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (P) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg
korisnika.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Pravilan položaj ruke (sl. 2)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom
treba uhvatiti prednju dršku (J), a drugom glavnu
dršku (C).
Prekidač za uključivanje
i isključivanje (sl. 1)
UPOZORENJE: Ovaj alat nema
funkciju da blokira prekidač u poziciju
UKLJUČENO i ne sme blokirati
u UKLJUČENOM stanju pomoću
drugih sredstava.
Otpustite dugme za blokadu (B) pritiskom na
dugmetu kao što je prikazano. Povucite prekidač
(A) za uključivanje motora. Otpuštanje prekidača
isključuje motor.
OPREZ: Dozvolite da alat postigne
krajnju brzinu pre nego što alat
prinesete radnoj površini. Podignite
alat od radne površine pre nego što
ga isključite.
Da biste pokrenuli rende, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (A).
Da biste isključili rende, pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
Podešavanje dubine
rendisanja (sl. 1)
Za podešavanje dubine rendisanja okrećite
dugme za podešavanje dubine rendisanja
(J). Svaki klik je jednak dubini od 0,1 mm,
do maksimalne dubine rendisanja od otprilike
2,0 mm (5/64").
Preporučuje se probno rendisanje u otpadnom
drvetu nakon svakog podešavanja, da biste
uverili da skidate željenu količinu drveta od
strane rendisaljke. Nekoliko plitkih prolaza
(bolje nego jedan dublji) doprineće uglađenijem
završetku.
43
SRPSKI
Rendisanje (sl. 1, 2, -4)
OPREZ: Dozvolite da alat postigne
krajnju brzinu pre nego što alat
prinesete radnoj površini. Podignite
alat od radne površine pre nego što
ga isključite.
Držite rendisaljku u pravilnoj poziciji sa jednom
rukom na prednjoj ručki (J) i drugom rukom na
glavnoj dršci (C) kao što je prikazano u slici
2. Postavite prednju papučicu (G) na površini
za rendisanje, tako da noževi ne dodiruju
površinu. Gurnite čvrsto naniže na prednjoj
ručki rendisaljke, tako da je prednja papučica
APSOLUTNO U RAVNI sa radnom površinom.
Stisnite prekidač i sačekajte da motor postigne
maksimalnu brzinu pre nego što noževi
rendisaljke dođu u dodir sa radnom površinom.
Polako pomerajte alat u radnu površinu
i održavajte pritisak naniže da biste zadržali
rendisaljku u ravni. Budite naročito pažljivi da
držite alat u ravni na početku i na kraju radne
površine.
Savet za rendisanje: Za uglađeniji izgled
pričvrstite komad otpadnog drveta na kraju
komada koji rendišete. Ne prekidajte rendisanje
dok noževi ne prođu vaš radni komad i ne uđu
u otpadni materijal.
Graničnik (sl. 5, 6)
UPOZORENJE: Dozvolite da alat
postigne krajnju brzinu pre nego
što alat prinesete radnoj površini.
Podignite alat od radne površine pre
nego što ga isključite.
Graničnik (Q) se koristi za optimalnu kontrolu
alata na tesnim radnim komadima i može
se instalirati na bilo kojoj strani rendisaljke.
Rendisaljka pravi rezove do 9 mm (23/64").
ZA INSTALIRANJE GRANIČNIKA
1. Olabavite dugme za pritezanje graničnika
(H).
2. Ugurajte poprečnu spojnicu na graničniku
(Q) u otvor (F) na strani rendisaljke kao što
je prikazano u slici 5.
3. Podesite širinu reza podešavanje bočne ivice
preko širine papučice.
4. Bezbedno pritegnite dugme za pritezanje
graničnika (H).
NAPOMENA: Graničnik treba da se nalazi ispod
rendisaljke kada je pravilno instaliran, kao što je
prikazano u slici 6.
44
ZA PRAVLJENJE FALCOVA
1. Okrećite dugme za pritezanje graničnika (H)
da biste podesili željenu širinu reza.
2. Napravite nekoliko reza dok ne postignete
željenu dubinu.
NAPOMENA: Za većinu falcovanja biće
neophodno napraviti dosta rezova.
Za zamenu noževa (sl. 8A–8C)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih povreda,
isključite uređaj i odspojite
punjivu bateriju pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Slučajno pokretanje može dovesti
do povrede.
OPREZ: Noževi rendisaljke su
ekstremno oštri. Rukujte veoma
pažljivo.
Ova rendisaljka koristi karbidne noževe.
SKLADIŠTENJE NOŽA (SL. 7)
Vaša rendisaljka je opremljena sa skladištem
za nož za dva dodatne noža. Za skladištenje
ili uklanjanje noževa, okrećite dugme za
skladištenje noža (M) ulevo za otvaranje.
KARBIDNI NOŽEVI SA DVA LICA (SL. 8A-C)
1. Za skidanje noža od rendisaljke (sl. 8B)
a. Olabavite i uklonite vijke sa glavom sa
tri zvezde (R) pomoću isporučenog T25
zvezdastog ključa (DD). Uklonite poklopac
doboša (S) od doboš (T).
b. Uklonite nosač noža/sklop vođice (U, W,
Z). Pažljivo uklonite karbidni nož (Y).
2. Za podešavanje noža pomoću ploče
(isporučena sa alatom) (sl. 8C)
a. Pažljivo postavite oštru ivicu karbidnog
noža (Y) na ploču (V) tako da ožljebljena
strana karbidnog nože bude okrenuta
prema naviše. Svaka strana karbidnog
noža sa dva lica može da bude
postavljena u ravni naspram ploče unutar
zida (X).
b. Postavite nosač noža/sklop vođice na nož,
tako rebro na nosaču noža (Z) upadne
u žljeb na karbidnom nožu (Y). Peta
vođice (W) će visiti nad krajem ploče (V).
c. Olabavite dva vijka (U) pomoću odvijača.
d. Istovremeno držite nosač noža (Z) i nož
(Y) naspram unutrašnjeg zida ploče (X)
dok držite petu vođice (W) naspram
zadnje ivice ploče. Bezbedno pritegnite
vijke (U).
SRPSKI
3. Za ponovno nameštanje noža (sl. 8A, 8C)
ZA PRIČVRŠĆIVANJE VREĆE ZA PRAŠINU
a. Uklonite podešen nosač noža/sklop
vođice od ploče (V) i postavite petu vođice
(W) u žljeb na dobošu (T).
Dok držite rendisaljku, namestite prsten kese
za prašinu na AirLock priključak (L) kao što je
prikazano u slici 11.
b. Postavite poklopac doboša (S) preko
nosač noža/sklopa vođice. Navijte labavo
tri vijka (R) na doboš (T) tako da postoji
mali zazor između doboša i nosača noža
(Z).
ZA PRAŽNJENJE VREĆE ZA PRAŠINU
c. Ugurajte karbidni noža između doboš (T)
i nosača noža (Z) sa strane, tako da rebro
na nosaču noža upadne u žljeb noža.
d. Centrirajte karbidni nož (Y) ispod nosača
noža (Z) tako da nož ne dodiruje kućište
alata na obema stranama.
e. Bezbedno pritegnite vijke (R) na doboš.
4. Ponovite postupak za drugi nož.
NAPOMENA: Ako vaša rendisaljka nije
opremljena sa karbidnim noževima, onda je
nosač noža (Z) neophodan za karbidne noževe
dostupan uz doplatu kod vašeg lokalnog
DEWALT ovlašćenog servisa.
Postolje (sl. 9)
Vaša rendisaljka je opremljena sa postoljem (AA)
koje se automatski spušta kada se alat podigne
od radne površine, omogućavajući odlaganje
rendisaljke na radnu površinu bez da je nož
dodiruje. Prilikom rendisanja, postolje se podiže
kada se alat gurne napred kroz materijal. Ukoliko
postolje ometa specijalno rendisanje, onda se
može skladištiti i ukloniti.
UPOZORENJE: Uverite se da je
postolje pravilno istegnuto kada
postavljate rendisaljku na radnu
površinu.
Zarubljivanje ivica (sl. 10)
Vaša rendisaljka ima precizno mašinski obrađen
žljeb za zarubljivanje ivica (BB) na prednjoj
papučici, za rendisanje duž ivice drveta. Širina
žljeba je 4,5 do 8 mm. Dobra ideja je da probate
na komadu otpadnog drveta pre nego što uradite
završni rad.
Izbacivanje prašine (sl. 1, 11A,
11B)
1. Dok držite rendisaljku, uklonite vreću
za prašinu tako što ćete gurnuti AirLock
priključak (L).
2. Zakrenite deflektor iveraka (sl. 11B, EE)
od vreće za prašinu za razdvajanje.
3. Nežno drmajte ili tapkajte vreću za prašinu
radi pražnjenja.
4. Namestite ponovo vreću za prašinu na
AirLock priključak.
Možda ćete primetiti da ne možete očistiti svu
prašinu iz vreće. To neće uticati na performanse
rendisanja, ali će smanjiti efikasnost rendisaljke
da sakuplja prašinu. Da biste ponovo uspostavili
efikasnost sakupljanja prašine, pritisnite oprugu
unutar vreće za prašinu kada je praznite
i tapkajte vreću na strani kante za smeće.
NAPOMENA: DEWALT AirLock adapter
(DWV9000) se može kupiti odvojeno za
priključivanje usisivača ili DEWALT izvlakača
prašine na vašoj rendisaljki.
OPREZ: Nikada nemojte koristiti
alat ako sakupljač prašine nije
namešten. Prašina od rendisanog
drveta može da kreira opasnost po
disanje.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Vaša rendisaljka ima ugrađeni AirLock priključak
(sl. 11A, L) koji omogućava priključivanje ili vreće
za prašinu ili usisivača. Ugrađeni otvor koristi
DEWALT AirLock sistem priključivanja, čineći ga
kompatibilnim sa DEWALT izvlakačem prašine.
45
SRPSKI
Opciona dodatna oprema
i pribor
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od
udara. Isključite punjač iz struje
(iz mrežne utičnice) pre radova na
čišćenju. Nečistoće i masnoće mogu
se odstraniti sa spoljašnje strane
punjača koristeći krpu ili mekanu
nemetalnu četku. Ne koristite vodu ili
neke druge tečnosti za čišćenje.
PRIKLJUČAK ZA IZBACIVANJE IVERAKA
UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
Ako je uređaj zapušen sa prašinom ili iverkom,
onda koristite nemetalni štap da progurate
prepreku iz priključka (K). Nikada nemojte gurati
vaše prste u priključku.
46
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi
i baterije označene sa ovim simbolom
ne smeju da budu odloženi sa otpadom
iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije
u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija
možete naći na www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba
ih zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
МАКЕДОНСКИ
БЕЗЖИЧНА РАЧНА МАШИНА ЗА СТРУГАЊЕ
ОД 18V DCP580
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Тип
Тип на батеријата
Брзина без оптоварување
Длабочина на стругање
Широчина на стругање
Тежина (без батерискиот пакет)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Литиум-јонска
15.000
2
82
2,5
Vеднонасочна струја
Вредност на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема EN60745-2-14:
LPA (ниво на звучен притисок на емисија)
dB(A)
88
LWA (ниво на звучна моќност)
dB(A)
99
K (отстапување за дадено ниво на звук)
dB(A)
3
Вредност на емисија на вибрации ah =
Отстапување К =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е
исклучена или кога е вклучена но
со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
47
МАКЕДОНСКИ
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон
Капацитет
Тежина
Vеднонасочна струја
Ah
kg
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон
Капацитет
Тежина
Vеднонасочна струја
Ah
kg
DCB180
Литиумјонска
18
3,0
0,64
DCB181
Литиумјонска
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB184/B
ЛитиумЛитиумјонска
јонска
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Литиумјонска
18
4,0
0,61
DCB185
Литиумјонска
18
1,3
0,35
Полнач
DCB105
Напон од
приклучница Vнаизменична струја
230
за струја
Тип на
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
батеријата
Приближно
min
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
време на
полнење на
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,49
Полнач
DCB107
Напон од
230
приклучница Vнаизменична струја
за струја
Тип на
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
батеријата
Приближно
min
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
време на
полнење на
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,29
Полнач
DCB112
Напон од
230
приклучница Vнаизменична струја
за струја
Тип на
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
батеријата
Приближно
min
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
време на
полнење на
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,36
48
Полнач
DCB113
Напон од
230
приклучница Vнаизменична струја
за струја
Тип на
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
батеријата
Приближно
min
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
време на
полнење на
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,4
Полнач
DCB115
Напон од
приклучница Vнаизменична струја
230
за струја
Тип на
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
батеријата
Приближно
min
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
време на
полнење на
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,5
Осигурувачи:
Европа
Алатки за 230V
Велика Британија Алатки за 230V
и Ирска
Потребен е осигурувач од
10 ампери на електричниот вод
Потребен е осигурувач од
3 ампери во приклучокот за
струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, би можела
да предизвика смрт или сериозна
повреда.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
РАЧНА МАШИНА ЗА СТРУГАЊЕ
DCP580
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци
се во склад со: 2006/42/EК, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-14:2009+A2:2010.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19.04.2016),
2014/30/EУ (од 20.04.2016) и 2011/65/EУ. За
повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
15.02.2016
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
49
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
50
г)
д)
ѓ)
е)
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е
соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги батериските
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в)
г)
Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни
правила за безбедност за
машини за стругање
• Почекајте секачот да запре пред да
ја спуштите алатката. Изложеното
сечило може да ја потфати површината
и тоа да доведе до можно губење на
контрола и сериозна повреда.
• Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Држењето на работниот
материјал со рака или на телото го
прави нестабилно и тоа може да доведе
до губење на контрола.
• Носете маска за прав.
• Држете ја електричната алатка само
за изолираните површини за држење,
бидејќи секачот може да се допира
со сопствениот кабел. Сечење на
гола жица може да ги наелектризира
изложените метални делови од
електричната алатка и да му нанесе
електричен удар на ракувачот.
51
МАКЕДОНСКИ
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од изгорениците поради
загревањето на додатоците при
работењето.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (СС), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на куќиштето.
На пример:
2016 XX XX
Година на производство
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА:
Ова упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
компатибилни полначи на батерии (погледнете
во делот Технички податоци).
• Пред да го употребите полначот,
прочитајте ги сите упатства
и ознаки за безбедност на полначот,
батерискиот пакет и на производот со
кој се употребува батерискиот пакет.
52
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална
(FID) склопка со рејтинг на
диференцијална струја од 30mA
или помалку.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот е
приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја
кога нема батериски пакет во
отворот. Исклучете го полначот
од штекер пред да започнете да
го чистите
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
• Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени одDEWALT. Каква било
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
МАКЕДОНСКИ
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
• Повлечете за приклучокот а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
• Полначот е направен да работи
со стандарден домашен напон од
230V. Немојте да се обидувате да го
употребувате со било кој друг напон.
Ова не важи за транспортниот полнач.
• Обезбедете дека кабелот е лоциран
за да не газите врз него, да не се
сопнувате од него или на некаков друг
начин да му нанесувате потрес или
штета.
• Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од какви било извори
на топлина. Полначот се вентилира
преку отворите на горната и долната
страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок— обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен
сервис или поправка. Неправилното
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар или пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
Полначите DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 и DCB115 полнат XR литиум-јонски
батериски пакети од 10,8V, 14,4V и 18V
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B и DCB185).
DEWALT полначите не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење (скица 1)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го вметнете
батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (N) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Индикатори за наполнетост: DCB105
се полни
целосно наполнета
застој поради топла или ладна
батерија
заменете го батерискиот пакет
53
МАКЕДОНСКИ
Индикатори за наполнетост: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
се полни
целосно наполнета
застој поради топла или
ладна батерија*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Црвената светилка ќе продолжи да трепка,
но жолт индикатор ќе свети за време на
овој процес. Откако батеријата ќе постигне
соодветна температура, жолтиот индикатор
ќе се исклучи и полначот ќе продолжи со
полнењето.
Компатибилниот(те) полнач(и) нема да
полни(ат) дефектен батериски пакет. Полначот
ќе го покаже дефектниот батериски пакет со
тоа што нема да се вклучи сијаличката или со
трепкање на сијаличката како при проблем со
пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање во
овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА ИЛИ ЛАДНА
БАТЕРИЈА
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Ладен батериски пакет ќе се полни со
половина од брзината на полнење на топол
батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се
полни со побавно темпо низ целиот циклус
на полнење и нема да постигне максимална
брзина на полнење дури и ако батеријата се
загрее.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
54
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на поначот додека не се
наполни целосно.
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или
употребувате батерии во
експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Никогаш не ја ставајте батеријата
во полначот на сила. Не ја
модифицирајте батеријата на
било кој начин за да ја собере
во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да
му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Немојте да ги одлагате или
употребувате алатката и
батерискиот пакет на места каде
што температурата може да
достигне или надмине 40 °C (104 °F)
(како што се шупи или метални
градби во лето).
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да го
вметнувате во полначот. Немојте
да го гмечите, испуштате или
оштетувате батерискиот
пакет. Немојте да употребувате
батериски пакет или полнач
што силно е ударен, испуштен,
прегазен или оштетен на било
кој начин (нпр. прободен со шајка,
ударен со чекан или нагазен). Тоа
може да доведе до електричен
удар. Оштетените батериски
пакети треба да се вратат
во сервисен центар заради
рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (LI-ION) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може
да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ
сапун и вода. Доколку течноста од
батеријата влезе во око, плакнете
со вода преку отвореното око во
траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Транспорт
DEWALT батериите се во склад со сите
тековни прописи за транспорт како што
е утврдено со индустриските и законските
стандарди кои ги опфаќаат Препораките за
транспорт на опасни стоки на ОН; Прописите
за опасни стоки на Меѓународната асоцијација
за воздушен транспорт (IATA), Прописите
за поморски меѓународен транспорт на
опасни стоки (IMDG) и Европскиот договор
за меѓународен пренос на опасни стоки по
копнен пат (ADR). Литиум-јонските ќелии
и батерии се тестирани според параграф 38.3
од прирачникот за тестови и критериуми при
Препораките за транспорт на опасни стоки на
ОН.
Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT
батериски пакет ќе биде изземен при
класифицирање како целосно регулиран
опасен материјал од 9-та класа. Општо,
двата случаи кога е потребен транспорт како
материјал од 9-та класа се:
1. Воздушен транспорт на повеќе од два
DEWALT литиум-јонски батериски пакети
кога пратката содржи само батериски
пакети (не и алатки), и
2. Секоја пратка која што содржи литиумјонска батерија со проценка на енергија
поголема од 100 ват-часови (Wh).
Проценката за ват-часови е означена на
пакетот кај сите литиум-јонски батерии.
Без оглед на тоа дали пратката се смета
како изземена или како целосно регулирана,
одговорност на шпедитерот е да се запознае
со најновите регулативи за условите
за пакување, етикетирање/означување
и документација.
Пренесувањето на батерии може да
предизвика пожар ако терминалите на
батериите дојдат во допир со спроводливи
материјали. Кога пренесувате батерии,
обезбедете дека терминалите на батериите се
заштитени и добро изолирани од материјали
кои што можат да дојдат во допир со нив и да
предизвикаат краток спој.
55
МАКЕДОНСКИ
Информациите обезбедени во овој дел на
прирачникот се обезбедени со најдобра
намера и се смета дека биле точни во
моментот кога овој документ бил подготвен.
Сепак, не е дадена или укажана никаква
гаранција. Одговорност на купувачот е да
се осигура дека нивните активности се во
согласност со тековните прописи.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCP580 работи на батериски пакет
од 18 волти.
Може да се употребат батериски пакети
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Погледнете во делот Технички податоци за
повеќе информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет може да се
прикажани следните скици:
Батеријата е наполнета.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Не ја изложувајте батеријата на
вода.
Обезбедете неисправните каблови
веднаш да бидат заменети.
Полнете само на температури меѓу
4 ˚C и 40 ˚C.
Само за внатрешна употреба.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Полнете ги DEWALT батериските
пакети само со полначи назначени
од страна на DEWALT. Полнењето
на батериски пакети кои што не
назначени од страна на DEWALT
со DEWALT полнач може да доведе
до нивно експлодирање или до
други опасни ситуации.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Машина за стругање
1 Паралелна преграда
1 T25 ѕвездаст клуч
1 Шаблон плоча
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Погледнете го времето на
полнењето во делот Технички
податоци.
Батеријата се полни.
56
1 Торбичка за прав (само за моделите со
прибор)
2 Литиум-јонски батериски пакети (само за
моделите со прибор)
1 TSTAK кутија за прибор (само за моделите
со прибор)
1 Упатство за употреба
МАКЕДОНСКИ
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
А. Прекинувач-чкрапало
B. Копче за блокирање
C. Главна рачка
D. Заден педал
E. Капак на погонскиот ремен
F. Отвор за преграда за жлебови
G. Преден педал
H. Копче за затегнување на преграда за
жлебови
I. Скала за подесување на длабочината на
стругање
J. Копче/предна рачка за подесување на
длабочината на стругање
K. Порта за исфрлање на деланки
L. Поврзување со компресија
M. Копче за преграда за одложување на лист
N. Батерија
O. Копче за отпуштање на батеријата
P. Копче на мерач на гориво
НАМЕНА
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси нa DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно фрлете го стариот
приклучок.
Вашата машина за стругање е наменета за
професионално стругање на дрво.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни
услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
Оваа машина за стругање е професионална
електрична алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
• Мали деца и физички слаби лица. Овој
уред не е наменет за употреба од страна
на мали деца или физички слаби лица без
надзор.
57
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен
кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm²; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 1)
НАПОМЕНА: Обезбедете вашиот батериски
пакет (N) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Порамнете го батерискиот пакет (N) со
пругите во рачката на алатката (скица 1).
2. Лизнете го во рачката додека батерискиот
пакет цврсто не се намести во алатката
и обезбедете се да чуете како клика и се
фиксира на своето место.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање (O)
и цврсто повлечете го батерискиот пакет
од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
58
МЕРАЧ НА НАПОЛНЕТОСТ НА БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ (СКИЦА 1)
Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на наполнетост кој што се состои од
три зелени LED светилки кои што го укажуваат
нивото на напон на батерискиот пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот на
гориво (P). Комбинација од трите зелени LED
светилки ќе засвети и ќе го означи останатото
ниво на напон. Кога нивото на напон на
батеријата е под границата на употребливост,
мерачот на наполнетост нема да засвети
и батеријата ќе треба да се наполни.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост
е само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Правилна положба на рацете
(скица 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите
ризикот од сериозни повреди,
СЕКОГАШ држете ја цврсто
алатката очекувајќи ненадејна
реакција.
МАКЕДОНСКИ
Правилна позиција на рацете значи едната
рака да биде на предната рачка (J), а другата
рака на главната рачка (C).
Прекинувач (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ова
алатка нема начин да го закочи
прекинувачот во вклучена положба
и тој никогаш не треба да се
закочи во вклучена положба со
други средства.
Ослободете го копчето за блокирање на
прекинувачот-чкрапало (B) со притискање на
копчето како што е прикажано. Повлечете го
прекинувачот-чкрапало (А) за да го вклучите
моторот. Ослободете го прекинувачотчкрапало за да го исклучите моторот.
ВНИМАНИЕ: Дозволете и на
алатката да постигне целосна
брзина пред да ја допрете
алатката на работната
површина. Кренете ја алатата од
работната површина пред да ја
исклучите.
За да ја вклучите машината за стругање,
притиснете го прекинувачот-чкрапало (А).
За да ја исклучите машината за стругање,
притиснете го прекинувачот-чкрапало.
Подесување на длабочината
на стругање (скица 1)
За да ја подесите длабочината на сечење,
свртете го копчето за подесување на
длабочината на стругање (J). Секое кликање
означува 0,1 mm длабочина до максималната
длабочина на сечење од околу 2,0 mm (5/64").
Се препорачува да се прават тест сечења на
непотребно парче дрво по секое подесување
за да се обезбеди дека се отстранува
саканото количество на дрво од страна
на машината за стругање. Неколку плитки
поминувања (наместо едно длабоко) ќе дадат
мазен изглед.
Стругање (скици 1, 2-4)
ВНИМАНИЕ: Дозволете и на
алатката да постигне целосна
брзина пред да ја допрете
алатката на работната
површина. Кренете ја алатата од
работната површина пред да ја
исклучите.
Држете ја машината за стругање во
соодветната положба со едната рака
на предната рачка (J) и другата рака на
главната рачка (C) како што е прикажано
на скица 2. Поставете го предниот педал
(G) на површината што ќе се струга, притоа
обезбедувајќи дека резните листови не се
допираат на површината. Фатете ја предната
рачка на машината и турнете надолу така
што предниот педал да биде ЦЕЛОСНО
РАМЕН на работната површина. Притиснете
го прекинувачот-чкрапало и дозволете му на
моторот да постигне целосна брзина пред да
ги допрете листовите на работната површина.
Полека движете ја алатката по работниот
материјал и одржувајте притисок врз неа за да
биде рамна. Бидете особено внимателни да
ја држите алатката рамна на почетокот и на
крајот од работната површина.
Совет при стругање: За порамен изглед,
прицврстете непотребно парче дрво на крајот
на парчето што го стругате. Не прекинувајте
со стругањето додека резните листови
на машината за стругање не го пројдат
работниот материјал и додека не навлезат во
непотребниот материјал.
Работење со преградата за
жлебови (скици 5 и 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Дозволете
и на алатката да постигне
целосна брзина пред да ја
допрете алатката на работната
површина. Кренете ја алатата од
работната површина пред да ја
исклучите.
Преградата за жлебови (Q) се употребува за
оптимална контрола на алатката при тесни
работни парчиња и може да се инсталира
на која било страна од вашата машина за
стругање. Машината за стругање може да
прави сечење на жлебови до 9 mm (23/64").
МОНТИРАЊЕ НА ПРЕГРАДА ЗА ЖЛЕБОВИ
1. Олабавете го копчето за затегнување на
преграда за жлебови (H).
2. Лизнете ја попречната прачка на
преградата за жлебови (Q) во отворот (F)
странично на машината за стругање како
што е прикажано на скица 5.
3. Поставете ја ширината на сечење со
поставување на водилката за рабови по
ширината на педалот.
59
МАКЕДОНСКИ
4. Добро затегнете го копчето за затегнување
на преграда за жлебови (H).
НАПОМЕНА: Преградата за жлебови треба
да е под машината за шмирглање кога е
соодветно монтирана како што е прикажано
на скица 6.
ЗА ДА НАПРАВИТЕ ЖЛЕБ
1. Свртете го копчето за затегнување
на преграда за жлебови (H) за да ја
прилагодите саканата ширина на сечење.
2. Направете неколку сечења додека не се
постигне саканата длабочина.
НАПОМЕНА: Ќе треба да направите повеќе
сечења за повеќето примени за правање на
жлебови.
Менување на листови
(скици 8A–8C)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ВНИМАНИЕ: Листовите за
стругање се многу остри.
Ракувајте внимателно со нив.
Оваа машина за стругање работи со карбидни
листови.
ОДЛОЖУВАЊЕ НА ЛИСТОВИ (СКИЦА 7)
Вашата машина за стругање е опремена со
преграда за одложување на два дополнителни
листови. За да ги одложите или извадите
дополнителните листови, свртете го копчето
за преграда за одложување на лист (М) во
спротивна насока од стрелката на часовникот
за да ја отворите.
ДВОНАСОЧНИ КАРБИДНИ ЛИСТОВИ
(СКИЦИ 8A-C)
1. За да отстраните лист од машината за
шмирглање (скица 8B)
a. Олабавете и извадете ги трите
ѕвездасти завртки (R) со обезбедениот
T25 ѕвездаст клуч (DD). Извадете ја
прекривката на цилиндерот (S) од
цилиндерот (T).
б. Извадете го склопот на носачот/
водилката на листот (U, W, Z).
Внимателно извадете го карбидниот
лист (Y).
2. Прилагодување со употребување на
шаблон плоча (снабдена со алатката)
(скица 8C)
a. Внимателно поставете го остриот раб
на карбидниот лист (Y) врз шаблон
плочата (V) така што браздестата
страна на карбидниот лист да биде
насочена нагоре. Која било страна
од двонасочниот карбиден лист може
да биде поставена порамнета врз
внатрешниот ѕид на шаблон плочата
(X).
б. Поставете го склопот на носачот/
водилката на листот врз листот така
што реброто на носачот на листот
(Z) да пасува во вдлабнатината
на карбидниот лист (Y). Петата на
водилката (W) ќе виси над работ на
шаблон плочата (V).
в. Олабавете ги двете крстасти завртки
(U) со шрафцигер.
г. Истовремено држете го носачот на
листот (Z) и листот (Y) врз внатрешниот
ѕид на шаблон плочата (X) додека ја
држите петата на водилката (W) врз
задниот раб на шаблон плочата. Добро
затегнете ги крстастите завртки (U).
3. За повторно да монтирате лист (скици
8A и 8C)
a. Извадете го склопот на носачот/
водилката на листот од шаблон плочата
(V) и поставете ја петата на водилката
(W) во жлебот на цилиндерот (T).
б. Поставете го капакот на цилиндерот
(S) врз склопот на носачот/водилката
на листот. Лесно зашрафете ги трите
ѕвездасти завртки (R) во цилиндерот (T)
така за да има мал јаз меѓу цилиндерот
и носачот на листот (Z).
в. Лизнете го карбидниот лист меѓу
цилиндерот (T) и носачот на листот (Z)
странично така што реброто на носачот
на листот да се намести во жлебот во
листот.
г. Нацентрирајте го карбидниот лист
(Y) под носачот на листот (Z), притоа
обезбедувајќи дека листот не се допира
на куќиштето на алатката од која било
страна.
д. Добро затегнете ги трите ѕвездасти
завртки (R) на цилиндерот.
60
МАКЕДОНСКИ
4. Повторете ја истата процедура и за
другиот лист.
ПРАЗНЕЊЕ НА ВРЕЌАТА ЗА ПРАВ
1. Држејќи ја машината за стругање,
извадете ја торбичката за прав со нејзино
лизгање од поврзувањето со компресија
(L).
НАПОМЕНА: Ако вашата машина за стругање
не е снабдена со карбидни листови, носачот
на листот (Z) што е потребен за карбидни
листови е достапен на дополнителна цена кај
вашиот локален овластен сервисен центар на
DEWALT .
2. Свртете го дефлекторот за деланки (скица
11B, EE) од торбичката за прав за да го
одвоите.
Потпирач (скица 9)
3. Внимателно протресете или потчукнете ја
торбичката за прав за да ја испразните.
Вашата машина за стругање е опремена со
потпирач (AA) кој се спушта автоматски кога
алатката ќе се крене од работната површина,
притоа овозможувајќи ѝ на машината да
биде поставена врз работната површина без
листот да се допира на неа. Кога стругате,
потпирачот се крева како што алатката се
движи напред по материјалот. Ако потпирачот
пречи при некоја посебна примена на
стругање, тој може да биде тргнат и одложен.
4. Повторно прикачете ја торбичката за прав
на системот за поврзување со компресија.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обезбедете
дека потпирачот е соодветно
издолжен кога ја поставувате
машината за стругање врз
работна површина.
Сечење на остар раб
(скица 10)
Вашата машина за шмирглање е опремена со
прецизна вдлабнатина за остар раб (BB) во
предниот педал за стругање по раб на дрво.
Ширината на вдлабнатината е од 4,5 до 8 mm.
Добра идеја е да го испробате на непотребно
парче дрво пред да почнете да ја вршите
работата.
Извлекување на прав
(скици 1, 11A и 11B)
Вашата машина за стругање има вградено
поврзување со компресија (скица 11A, L),
што овозможува поврзување на торбичка за
прав или правосмукалка. Вградениот излезен
отвор го употребува DEWALT системот за
поврзување со компресија, притоа правејќи
го компатибилно со DEWALT извлекувачот на
прав.
ПРИКАЧУВАЊЕ НА ТОРБИЧКА ЗА ПРАВ
Држејќи ја машината за стругање, лизнете го
обрачот на торбичка за прав на поврзувањето
со компресија (L) како што е прикажано на
скица 11.
Може да забележите дека целата прав нема
да се ослободи од торбичката. Ова нема да
влијае на резултатот од стругањето, но ќе
ја намали ефикасност за собирање на прав
на машината за стругање. За да ја вратите
ефикасноста за собирање на прав на вашата
машина за стругање, притиснете ја пружината
во торбичката за прав кога ќе ја празните
и потчукнете ја на раб на канта за ѓубре или
контејнер за прав.
НАПОМЕНА: DEWALT адаптер со компресија
(DWV9000) може да се купи дополнително
за да се поврзе правосмукалка или DEWALT
извлекувач на прав со вашата машина за
стругање.
ВНИМАНИЕ: Никогаш не
ракувајте со овие алатки без
поставен собирач на прав.
Емисијата на прав од стругање
може да предизвика опасност при
дишењето.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат.
61
МАКЕДОНСКИ
УПАТСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОРТАТА ЗА
ИСФРЛАЊЕ НА ДЕЛАНКИ
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Ако едницата е запушена со прав или
деланки, употребете неметалена прачка да ја
истуркате пречката низ портата за исфрлање
на деланки (K). Никогаш не ставајте прст во
портата.
Изборни додатоци
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте кој било дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
неметална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоците, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасно. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или
рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби. Повеќе
информации се достапни на www.2helpU.com.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
zst00301773 - 05-05-2016
62
Download PDF

advertising