DCS575 | DeWalt DCS575 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

DCS575
DCS576
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)11
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)30
English (original instructions)52
Español (traducido de las instrucciones originales)70
Français (traduction de la notice d’instructions originale)91
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)112
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)133
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)154
Português (traduzido das instruções originais)172
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)193
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)211
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)229
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)249
Copyright DeWALT
B
Figure 1
A
B
C
E
D
F
N
Q
G
M
P
O
L
H
J
K
I
DCS575
S
DCS576
R
T
1
Figure 3
Figure 2
M
U
L
K
V
Figure 5
Figure 4
D
W
Figure 6
Figure 7
Y
Z
X
2
X
AA
Figure 8
Figure 9
G
AC
AD
AB
Figure 10
J
J
DCS575
DCS576
3
Figure 11
AE
AF
J
Figure 12
AG
AG
N
AG
Figure 13
AH
AI
AJ
4
Figure 14
AK
AK
DCS576
AH
Figure 15
AL
100 mm
20 mm
AH
DCS576
5
Figure 16
Figure 17
6
Figure 18
0˚
45˚
AH
AH
Figure 19
AM
45°
AM
45°
0°
DCS575
Figure 20
0°
DCS576
Figure 21
7
Figure 22
C
F
Figure 23
Figure 24
8
Figure 25
Figure 26
Figure 27
Figure 28
F
AN
Figure 29
G
AO
9
Figure 30
AG
10
Dansk
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V
LEDNINGSFRI RUNDSAV
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Hastighed uden belastning
Klingediameter
Maksimal skæredybde
Centerhul
Smigvinkel, justering
Vægt (uden batteripakke)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-5
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
Vibrationsemissionsværdi ahW =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
m/s2
m/s2
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
11
Dansk
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VAC
min
kg
Sikringer:
Europa
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
LEDNINGSFRI RUNDSAV
DCS575, DCS576
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-5:2010.
12
Disse produkter overholder også direktivet
2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
21.06.2016
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer,
der følger med dette elværktøj.
Manglende overholdelse af alle
nedenstående instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på
afstand, når der anvendes elektrisk
værktøj. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
Dansk
b)
c)
d)
e)
f)
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget
risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for
overlast. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække værktøjet eller trække
det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter
og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er
beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Ved
at benytte en fejlstrømsafbryder reduceres
risikoen for elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance. Dette
giver bedre kontrol af det elektriske værktøj,
når uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
h) Lad ikke erfaringer fra hyppig
brug af værktøjer medføre, at du
bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne.
En skødesløs handling kan forårsage alvorlig
skade i en brøkdel af et sekund.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj,
hvis kontakten ikke tænder og slukker
for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farligt og skal
repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
tag batterienheden ud hvis aftagelig fra
det elektriske værktøj, før det elektriske
værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring.Sådanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes
utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med
dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne
på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e) Vedligehold elektrisk værktøj og tilbehør.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel
13
Dansk
som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det
elektriske værktøj er beskadiget, skal
det repareres før brug. Mange ulykker er
forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
h) Hold håndtag og håndtagsflader tørre,
rene og fri for olie og smørelse. Glatte
håndtag og gribeflader giver ikke mulighed
for sikker håndtering og styring af værktøjet i
uventede situationer.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
e) Anvend ikke en batteripakke eller et
værktøj, der er beskadiget eller ændret.
Beskadigede eller ændrede batterier kan
udvise uforudsigelig adfærd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.
f) Udsæt ikke en batteripakke eller et
værktøj for ild eller meget varme
temperaturer. Udsættelse for ild eller
14
temperaturer over 130 ˚C kan medføre en
eksplosion.
g) Følg alle opladningsinstruktionerne og
oplad ikke batteripakken eller værktøjet
uden for det temperaturområde, der er
anført i instruktionerne. Forkert opladning
eller opladning ved temperaturer uden for det
specificerede område kan beskadige batteriet
og øge risikoen for brand.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at
værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
b) Udfør aldrig service på beskadigede
batteripakker. Service på batteripakker bør
kun udføres af producenten eller autoriserede
serviceudbydere.
YDERLIGERE SÆRLIGE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsanvisninger for alle save
a)
FARE: Hold hænderne væk fra
skærefeltet og klingen. Hold den anden
hånd på hjælpehåndtaget eller motorhuset.
Hvis begge hænder holder saven, kan de ikke
skæres af klingen.
b) Ræk ikke ned under arbejdsemnet.
Afskærmningen kan ikke beskytte dig mod
klingen under arbejdsemnet.
c) Justér skæredybden til arbejdsemnets
tykkelse. Mindre end en fuld tand af
klingetænderne skal være synlig under
arbejdsemnet.
d) Hold aldrig det stykke, der skal skæres
i dine hænder eller på tværs af din ben
under skæring. Fastgør arbejdsemnet til et
stabilt underlag. Det er vigtigt at understøtte
arbejdsemnet ordentligt for at minimere,
at klingen binder eller tab af kontrol og
personskade.
e) Hold kun fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger. Kommer skæreværktøjet
i kontakt med en strømførende ledning,
vil blotlagte metaldele på elværktøjet blive
strømførende og give stød til brugeren.
f)Ved langsnitning brug altid et langsnitanlæg
eller et lige hjørnestyr. Dette forbedrer
skærenøjagtigheden og reducerer risikoen for, at
klingen binder.
Dansk
g) Brug altid klinger med den korrekte størrelse
og form (diamant kontra rund) spændehuller.
Klinger, som ikke passer til det monterede
hardware på saven, vil køre skævt og medføre
tab af kontrol.
h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte
klingepakninger eller bolte. Klingepakningerne
og bolten er specialfremstillet til din sav, til
optimal ydelse og sikker brug.
Årsager til og forebyggelse af
tilbageslag
– Tilbageslag er en pludselig reaktion på en
indeklemt, bundet eller forkert indstillet savklinge,
der medfører, at en sav ude af kontrol løftes op
og ud af arbejdsemnet mod operatøren;
– Når klingen er indeklemt eller bundet, fordi
savsnittet lukker om klingen, stopper klingen,
og motoren reagerer ved hurtigt at skubbe
værktøjet tilbage mod operatøren;
– Hvis klingen bliver forvredet eller sætter sig
skævt i snittet, kan tænderne i bagenden af
klingen grave sig ned i træets overflade, så
klingen springer ud af savsnittet og tilbage mod
operatøren.
Tilbageslag forekommer ved fejlagtig anvendelse
af saven og/eller under uhensigtsmæssige
arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser, og kan
undgås når følgende forholdsregler overholdes:
a) Hold godt fast i saven med begge hænder
og hold dine arme på en sådan måde, at
de er klar til at modstå tilbageslag. Anbring
din krop på den ene eller den anden
side af klingen, men ikke i lige linje med
klingen. Tilbageslag kan få saven til at springe
tilbage, men tilbagespringskræfter kan styres
af operatøren, hvis passende forholdsregler
træffes.
b) Hvis klingen binder, eller hvis skærearbejdet
skal afbrydes, slippes aftrækkeren og saven
holdes stille i materialet, indtil klingen står
helt stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra
arbejdsemnet eller trække saven bagud
med klingen i bevægelse. Det kan medføre
tilbageslag. Find årsagen til at klingen binder,
og foretag de nødvendige ændringer.
indeklemmes og slår tilbage. Større plader
kommer til at hænge på grund af deres egen
vægt. Panelet skal understøttes på begge sider,
tæt på skærelinjen og tæt på kanterne.
e) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger.
Uskarpe eller forkert monterede klinger giver
et snævert savsnit med for stor friktion,
klingebinding og tilbageslag.
f)Låsehåndtagene til justering af
klingedybde og smigvinkel skal være
stramme og fastgjort, før der skæres.
Hvis klingejusteringen rykker sig under
skærearbejdet, kan det medføre binding og
tilbageslag.
g) Vær især forsigtig ved savning i eksisterende
vægge eller andre uoverskuelige områder.
Klingen, der skal dykke ned, kan skære
genstande, som kan medføre tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for
save med en pendulklinge
beskyttelsesskærm
a) Kontroller at den nederste klinges
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket før
hver anvendelse. Arbejd ikke med saven,
hvis den nederste beskyttelsesskærm
ikke kan bevæges frit og øjeblikkeligt
kan lukkes. Spænd eller bind aldrig den
laveste beskyttelsesskærm i åben position.
Hvis saven tabes ved et uheld, kan den
nederste beskyttelsesskærm være bøjet.
Hæv den nederste beskyttelsesskærm med
tilbagetrækningshåndtaget og sørg for, at den
kan bevæges frit og ikke rører ved klingen eller
andre dele, i alle hjørner og dybder af snittet.
b) Kontrollér funktionen af den
nederste afskærmningsfjeder. Hvis
beskyttelsesskærmen og fjederen ikke
virker korrekt, skal de serviceres før
brug. Den nederste beskyttelsesskærm
kan virke træg på grund af ødelagte dele,
klæbrige efterladenskaber eller opbygning af
efterladenskaber.
c) Når en sav genstartes i et arbejdsemne,
centrér savklingen i snittet, således at
savtænderne ikke sidder fast i materialet.
Hvis savklingen binder, kan den arbejde sig ud
af arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, når
saven genstartes.
c) Den nederste beskyttelsesskærm bør kun
trækkes manuelt tilbage ved specielle snit
som f.eks. ”dyksnit” og ”kombinerede snit”.
Hæv den nederste beskyttelsesskærm
med tilbagetrækningshåndtaget, og lige så
snart klingen skærer ind i materialet, skal
den nederste beskyttelsesskærm udløses.
Ved al anden savning bør den nederste
beskyttelsesskærm køre automatisk.
d) Sørg for tilstrækkelig støtte til store paneler
for at mindske risikoen for, at klingen
d) Kontrollér altid, at den laveste
beskyttelsesskærm dækker klingen, før
15
Dansk
ssaven anbringes på bænken eller gulvet. En
ubeskyttet klinge under friløb vil få saven til at gå
tilbage og skære alt, hvad den støder på i sin
bane. Vær opmærksom på den tid, det tager
for klingen at stoppe, efter der er slukket for
kontakten.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
til rundsave
•Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
• Bær en støvmaske. Udsættelse for
støvpartikler kan give vejrtrækningsproblemer og
eventuelt personskade.
• Undlad at bruge klinger med større eller
mindre diameter end anbefalet. Den rette
klingekapacitet opnås ved at se de tekniske
data. Brug kun de klinger, der er angivet i
denne vejledning, jf. EN 847-1.
• Brug aldrig slibende afskæringsskiver.
•Anvend ikke vandfødningstilbehør.
•Brug klemmer eller en anden praktisk
måde på at sikre og understøtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis du
holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller
krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
16
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (Q), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke
nogen flydende væsker komme ind i
opladeren. Det kan resultere i et elektrisk
chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DeWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når
opladeren er tilsluttet til strømforsyningen,
kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art
som for eksempel, men ikke begrænset
til ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Den længste levetid og bedste ydeevne
kan opnås, hvis batteriet oplades, når
lufttemperaturen er mellem 18° og 24 °C°
(65° – 75 °F). Oplad IKKE batteripakken i en
lufttemperatur under +4,5 °C (+40 °F), eller
over +40,5 °C (+105 °F). Dette er vigtigt og vil
forhindre alvorlig beskadigelse af batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er
omtalt i denne manual. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde
sammen.
Dansk
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere
risikoen for beskadigelse af elstikket og
ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader
eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det
er absolut nødvendigt. Anvendelse af en
ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko
for brand, elektrisk chok eller livsfarlige elektriske
stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag,
der kan blokere ventilationshullerne og
medføre for megen intern varme. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og
bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget—få dem omgående
udskiftet.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten
før forsøg på nogen form for rengøring.
Dette vil reducere risikoen for elektrisk
chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke
reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på
standard 230V husholdningsstrøm.
Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til
køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB118 opladeren accepterer 18V li-ion XR og
XR FLEXVOLT™ batteripakker (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 og DCB546).
DeWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
Opladning af et batteri (Fig. 1)
1 Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2 Indsæt batteripakken (O) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant på
ON. Batteripakken er fuldt opladet og kan nu
anvendes eller kan efterlades i opladeren. Skub
batteriets udløserknap (P) på batteripakken for
at udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for li-Ion batteripakker skal batteripakken
lades helt op, før den anvendes første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne handling.
Når batteriet har opnået en passende temperatur,
vil det gule lys blive slukket, og opladeren vil
genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
17
Dansk
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en
langsommere hastighed end en varm batteripakke.
Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed
gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende
tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern
blæser designet til at nedkøle batteripakken.
Blæseren tændes automatisk, når batteripakken
trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis
blæseråbningerne er blokerede. Tillad ikke at
fremmedlegemer trænger ind i opladeren.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vægmontering
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Disse opladere er designet til montering på en væg,
eller til at stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade.
Hvis vægmontering anbring opladeren inden for
rækkevidde af en stikkontakt og på afstand af
et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som
skabelon for placering af monteringsskruerne
på væggen. Monter opladeren sikkert ved hjælp
af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm,
skrues ind i træ til en optimal dybde, der efterlader
ca. 5,5 mm af skruen blotlagt. Ret hullerne på
bagsiden af opladeren ind efter de blotlagte skruer
og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af
opladeren
18
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag
stikket til opladeren ud af kontakten
før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren
med en klud eller en blød ikke-metallisk
børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk
aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering.
Læs nedenstående sikkerhedsvejledning, før
batteripakke og oplader tages i brug. Følg derefter
den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar
eller bær aldrig batteripakker,
så metalgenstande kan
komme i kontakt med udsatte
batteriklemmer. Anbring for eksempel
ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer
osv. med løse søm, skruer, nøgler osv.
Dansk
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af
batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer
i kontakt med ledende materialer. Ved
transport af batterier sørg for, at batteriets
poler er beskyttet og godt isoleret fra
materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive
klassificeret som et fuldt reguleret klasse 9 farligt
materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en
energivurdering på over 100 watt timer (wt), der
skal sendes som fuldt reguleret klasse 9. Alle litium-
ion batterier har en watt time vurdering markeret
på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke
sender litium-ion-batteripakker med luftfragt uanset
watt time vurdering. Forsendelser af værktøj med
batterier (combo sæt) kan som eneste undtagelse
sendes med luftfragt, hvis batteripakkens watt time
vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er
givet i god tro og menes at være korrekte på det
tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men
der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået.
Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
TRANSPORT AF FLEXVOLT™ BATTERI
DeWALT FLEXVOLT™ batteri har to funktioner:
Anvendelse og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLT™ batteriet
står alene eller er i et DeWALT 18V produkt, vil
den fungere som et 18V batteri. Når FLEXVOLT™
batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier)
produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når dækslet er fastgjort
til FLEXVOLT™ batteriet, er batteriet i
transportfunktion. Behold dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen
er cellestrenge elektrisk
afbrudt inde i pakken, og
det resulterer i 3 batterier
med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt
timeydelse. Denne øgede mængde på 3 batterier
med den lavere watt timeydelse kan fritage pakken
fra visse forsendelsesforordninger, der er batterier
med højere watt timer.
Transport Wh ydelse EKSEMPEL PÅ MÆRKNING
angiver 3 x 36 Wh, lig AF ANVENDELSES- OG
med 3 batterier hver TRANSPORTLABEL
på 36 watt timer.
Anvendelses Wh
ydelsen angiver 108
watt timer (forudsat 1 batteri).
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS575 og DCS576 bruger et batteri på 54 volt.
DCB546 batteripakken kan anvendes. Se Tekniske
data for yderligere oplysninger.
19
Dansk
Anbefalet opbevaring
Destruér ikke batteripakken.
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
Anvendelse: Anvendelse uden
transportdæksel, Wh ydelse angiver
108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med indbygget
transportdæksel, Wh ydelse angiver 3 x
36 Wh (3 batterier på 36 Wh).
Pakkens indhold
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Pakken indeholder:
Mærkater på oplader og
batteripakke
1Klingeskruenøgle
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
1Rundsav
1 Cirkulær savklinge
1Parallelanslag
1Støvudsugningstud
1 Oplader (kun T modeller)
1 Li-ion batteripakke (T1 model)
2 Li-ion batteripakker (T2 model)
Læs brugsvejledningen før brug.
3 Li-ion batteripakker (T3 model)
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
1Brugsvejledning
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
A.Udløserkontakt
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
B.Udløser kontaktens startspærreknap
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
D.Klingelås
Kun til indendørs brug.
F.Hjælpehåndtag
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
plad kun DeWALT batteripakker
O
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
20
C.Hovedhåndtag
E.Endedæksel
G.Smigskåret reguleringshåndtag
H.Justeringsmekanisme for skråsnitvinkel
I.LED arbejdslys
J.Fundamentsplade
K.Nederste klinges beskyttelsesskærm
L.Klingens fastspændingsskrue
M.Nederste beskyttelsesskærmsgreb
N.Øverste klinges beskyttelsesskærm
O.Batteripakke
Dansk
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
P.Udløsningsknap for batteriet
Q.Datokode
R.Justering af skinne (0° skæring)
S.Justering af skinne (1-45° smigskæring)
T.Brændstofmålerknap (på batteripakke)
TILSIGTET BRUG
Disse kraftige rundsave er designet til professionelle
trækskæringsopgaver. Skær ikke i metal, plast,
beton, murværk eller fibercement materialer. MÅ
IKKEanvendes sammen med vandfødningstilbehør.
MÅ IKKE anvendes sammen med slibehjul eller
klinger. MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller
i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALTbatteripakker og -opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. 1)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken (O) er fuldt opladet.
Disse kraftige save er professionelle elværktøjer.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
1.Ret batteripakken (O) ind efter rillerne inde i
håndtaget (Fig. 1).
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
1.Tryk på udløserknappen (P) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 1)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (T) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Udskiftning af klinger
SÅDAN INSTALLERES KLINGEN (FIG. 2–5)
1.Tag batteriet ud.
2.Træk ved hjælp af den nederste
beskyttelsesskærm (M) den nederste klinges
beskyttelsesskærm(K) tilbage og anbring
klingen på savspindlen imod den indvendige
klemskive (U) og kontrollerat klingen drejer i den
rigtige retning (retningen på rotationspilen på
21
Dansk
savklingen og tanden skal pege i den samme
retning som retningen på rotationspilen på
saven). Gå ikke ud fra at det trykte på klingen
altid vil vende imod dig, når klingen er korrekt
monteret. Når du trækker den nederste
klingebeskyttelsesskærm tilbage for at montere
klingen, kontrollér tilstanden og betjeningen af
den nederste klingebeskyttelsesskærm for at
sikre, at den virker korrekt. Kontrollér at den
kan bevæges frit og ikke rører ved klingen eller
andre dele, i alle hjørner og dybder af snittet.
3.Sæt den udvendige klemskive (V) på
savspindlen med smigsiden vendende udad.
Kontrollér at de 30 mm diameter på holderens
klingeside passer ind i det hul på 30 mm i
savklingen for at sikre, at klingen centreres.
4.Skru klingens fastspændingsskrue (L) ind i
savspindlen med hånden (skruen har højre
håndsgevind og skal drejes med uret for at blive
spændt).
5.Tryk på klingelåsen anbragt (D) mens
savspindlen drejes med klingeskruenøglen (W)
anbragt under batterirummet, indtil spindellåsen
falder i hak, og klingen stopper med at
dreje rundt.
Sørg altid for at den maksimalt anbefalede
hastighed (o/min) på savklingen opfylder eller
overstiger savens hastighed (o/min).
6.Følg trinene 1 til 5 under Sådan installeres
klingen, idet du sørger for, at klingen vil rotere i
den rigtige retning.
NEDERSTE KLINGES BESKYTTELSESSKÆRM
6.Spænd klingens fastspændingsskrue stramt
med klingeskruenøglen.
BEMÆRK: Aktivér aldrig klingelåsen,
mens saven kører, eller forsøg at stoppe
værktøjet. Start aldrig saven, mens
klingelåsen er aktiveret. Resultatet vil
være alvorlig beskadigelse af din sav.
SÅDAN UDSKIFTES KLINGEN (FIG. 2–5)
1.Tag batteriet ud.
2.Du løsner klingens fastspændingsskrue (L),
ved at trykke på klingelåsen (D) og dreje
savspindlen med klingeskruenøglen (W),
anbragt under batterirummet, indtil klingelåsen
falder i hak, og klingen stopper med at
dreje rundt. Med klingelåsen aktiveret drej
klingens fastspændingsskrue mod uret med
klingeskruenøglen(skruen har højre gevind skal
drejes mod uret for at blive løsnet).
3.Fjern kun klingens fastspændingsskrue (L) og
den udvendige klemskive (V). Fjern den gamle
klinge.
4.Rens al savstøv ud, som kan have samlet sig i
beskyttelsesskærmen eller i klemskiveområdet
og kontrollér betjeningen af den nederste
klinges beskyttelsesskærm som tidligere
forklaret. Smør ikke dette område.
5.Vælg den rigtige klinge til opgaven (se Klinger).
Anvend altid klinger med den korrekte størrelse
(diameter) med den rigtige størrelse og form på
det midterste hul for montering på savspindlen.
22
ADVARSEL: Den nederste
klinges beskyttelsesskærm er en
sikkerhedsfunktion, som nedsætter
risikoen for alvorlig personskade.
Anvend aldrig saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm mangler,
er beskadiget, forkert monteret eller
ikke virker korrekt. Stol ikke på at den
nederste klinges beskyttelsesskærm vil
beskytte dig under alle omstændigheder.
Din sikkerhed afhænger af de følgende
advarsler og forholdsregler lige såvel
som korrekt betjening af saven.
Kontrollér at den nederste klinges
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket
før hver anvendelse. Hvis den nederste
klinges sikkerhedsskærm mangler eller
ikke virker korrekt, skal du få saven
undersøgt, før du bruger den. For at
sikre produktsikkerhed og -pålidelighed
skal reparationer, vedligeholdelse og
justeringer udføres af et autoriseret
serviceværksted eller en anden
kvalificeret serviceorganisation, som altid
bruger identiske udskiftningsdele.
KONTROL AF DEN NEDERSTE BESKYTTELSESSKÆRM
(FIG. 1)
1.Slå værktøjet fra og frakobl det fra strømkilden.
2.Drej det nederste beskyttelsesskærmsgreb
(Fig. 1, M) fra helt lukket position til helt åben
position.
3.Slip grebet og iagttag, at beskyttelsesskærmen
(K) vender tilbage til helt lukket position.
Værktøjet skal efterses af et kvalificeret
serviceværksted, hvis det:
•ikke vender tilbage til helt lukket position,
•bevæger sig springende eller langsomt eller
•kommer i kontakt med klingen eller nogen del
af værktøjet i alle vinkler og skæredybder.
KLINGER
ADVARSEL: For at minimere risikoen for
øjenskader, bær altid beskyttelsesbriller.
Karbid er et hårdt, men sprødt materiale.
Fremmedlegemer i arbejdsemnet som
fx ledninger eller negle kan få spidserne
til at revne eller knække. Arbejd kun
med saven, når den korrekte savklinges
Dansk
beskyttelsesskærm er på plads. Montér
klingen korrekt med passende rotation før
brug og anvend altid en ren, skarp klinge.
ADVARSEL: Skær ikke i metal, plast,
beton, murværk eller fibercement
materialer med denne sav.
190 mm Diameter
Opgave
Tænder
Hurtigt langsnit
18
Langsnit
24
Generelle formål
40
184 mm Diameter
Opgave
Tænder
Langsnit
24
Generelle formål
36
Finish
60
Hvis du har brug for assistance vedrørende klinger,
kontakt din lokale DeWALT forhandler.
Tilbageslag
Tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder skævt,
og medfører en ukontrolleret sav, som kører ud og
ind af arbejdsemnet imod operatøren. Når klingen
er blokeret eller binder stramt, når skæringen lukker
sammen, standser klingen, og motorreaktionen
driver hurtigt enheden tilbage imod operatøren. Hvis
klingen bliver forvredet eller skævvredet i savsnittet,
kan tænderne på det bagerste hjørne af klingen
grave ind i materialets overflade og medføre, at
klingen arbejder sig op af snittet og springer tilbage
imod operatøren.
Tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder skævt,
og medfører en ukontrolleret sav, som kører ud og
ind af arbejdsemnet imod operatøren.
1.UKORREKT UNDERSTØTNING AF
ARBEJDSEMNE
A.Hængende eller ukorrekt løft af
afskæringsstykket kan medføre klemning af
klingen og føre til tilbageslag (Fig. 24).
B.Skæring gennem materiale der kun er
understøttet i enderne kan forårsage
tilbageslag. Når materialet svækkes, synker
det og lukket indsnittet og binder klingen
(Fig. 24).
C.Afskæring af et fritbærende eller
udhængende stykke materiale fra bunden
og op i en lodret retning, kan forårsage
tilbageslag. Det faldende afskæringsstykke
kan klemme klingen.
D.Afskæring af lange, smalle bånd kan
forårsage tilbageslag. Afskæring af bånd kan
synke eller vride og kan lukke indsnittet og
klemme klingen.
E.Blokering af den nederste
beskyttelsesskærm på en overflade under
det materiale, der skæres, kan midlertidigt
nedsætte operatørens kontrol. Saven kan
delvist løftes ud af snittet og dermed øge
risikoen for vridning af klingen.
2.UKORREKT INDSTILLING AF
SKÆREDYBDE PÅ SAVEN
For at lave det mest effektive snit skal klingen
kun lige stikke så langt frem, at en tand
afdækkes som vist i figur 8. Dette gør det
muligt for skoen at understøtte klingen og
minimere drejning og klemning i materialet. Se
afsnittet Justering af dybdeskæring.
3.VRIDNING AF KLINGE (FEJLJUSTERING
AF SNIT)
A.Hårdere tryk kan med medføre vridning af
klingen.
B.Hvis du prøver at dreje saven i snittet
(forsøger at gå tilbage på den afmærkede
linje) kan medføre vridning af klingen.
C.Hvis du rækker for langt eller betjener saven
med dårlig kropskontrol (ikke er i balance),
kan det medføre vridning af klingen.
D.Ændring af håndgreb eller kropsposition
under skæring kan medføre vridning af
klingen.
E.Drejning af saven for at fritlægge klingen kan
medføre vridning.
4.ANVENDELSE AF SLØVE ELLER
SNAVSEDE KLINGER
Sløve klinger forårsager øget belastning af
saven. Som kompensation vil en operatør
normalt trykke hårdere, hvilket belaster enheden
yderligere og fremmer vridning af klingen i
indsnittet. Slidte klinger kan også have en
utilstrækkelig kropsfrigang, hvilket øger risikoen
for binding og øget belastning.
5.GENSTART AF ET SNIT MED
KLINGETÆNDERNE FASTKLEMT IMOD
MATERIALET
Saven skal bringes op til fuld driftshastighed,
før du starter på et snit eller genstarter et snit,
efter enheden har været stoppet med klingen
i indsnittet. Hvis du ikke gør det, kan resultatet
blive motorstop eller tilbageslag.
23
Dansk
Alle andre forhold, som kunne forårsage klemning,
binding, vridning eller fejljustering af klingen,
kan forårsage tilbageslag. Se afsnittene Ekstra
specielle sikkerhedsinstruktioner for alle
rundsave og Klinger for procedurer og teknikker,
som vil minimere risikoen for tilbageslag.
Justering af skæredybde (Fig. 6–8)
1.Løft dybdejusteringsgrebet (X) for at løsne.
vil du høre et klik og mærke, at fundamentspladen
stopper ved både 22,5 og 45 grader. Hvis ingen af
disse er den ønskede vinkel, spænd igen grebet (G)
ved at sænke det. Hvis du ønsker en anden vinkel,
fortsæt med at vippe fundamentspladen, indtil
grovsmigmarkøren (AD) eller finmarkøren (AB) rettes
ind efter det ønskede mærke.
Skærelængdeindikator (Fig. 10)
2.Du opnår den korrekte skæredybde
ved at rette det passende mærke på
dybdejusteringsremmen (AA) ind efter indhakket
(Y) på øverste klingens beskyttelsesskærm.
Mærkerne på siden af fundamentspladen (J) viser
længden af den kærv, der blev skåret i materialet
ved den fulde skæredybde. Mærkerne findes i trin
på 5 mm.
3.Spænd dybdejusteringsgrebet.
Montering og justering af den
parallelle afskærmning (Fig. 11)
4.For den mest effektive skærehandling ved
hjælp af en savklinge i hårdtmetal, indstil
dybdejusteringen, således at omkring halvdelen
af en tand projekteres under overfladen på det
træ, der skal skæres.
5.I figur 8 vises en metode til at kontrollere den
korrekte skæredybde. Læg et stykke af det
materiale, som du planlægger at save i, langs
med klingen som vist i figuren og iagttag hvor
meget tanden projekterer under materialet.
JUSTERING AF DYBDEJUSTERINGSGREBET (FIG. 7)
Det kan være en fordel at justere
dybdejusteringsgrebet (X). Den kan løsne sig
med tiden og ramme fundamentspladen før
fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1.Hold dybdejusteringsgrebet (X) og løsn
låsemøtrik (Z).
2.Justér dybdejusteringsgrebet ved at dreje det i
den ønskede retning ca. 1/8 omdrejning.
3. Spænd igen møtrik.
Justering af smigsnitvinkel (Fig. 1, 9)
Den parallelle afskærmning (AF) bruges til at skære
parallelt op til hjørnet på arbejdsemnet.
MONTERING
1.Løsn parallelanslagets justeringsgreb (AE) for at
lade parallelanslaget passere.
2.Indsæt den parallelle afskærmning (AF) i
fundamentspladen (J) som vist.
3.Stram justeringsstangen til parallelanslaget (AE).
JUSTERING
1.Løsn justeringsstangen til anslaget (AE) og
indstil parallelanslaget (AF) til den ønskede
bredde.
Justeringen kan aflæses på skalaen for
parallelanslaget.
2.Stram justeringsstangen til anslaget (AE).
Montering af støvopsamlingsåbningen (Fig. 1, 6, 12)
Din DCS575/DCS576 rundsav er forsynet med en
støvopsamlings-åbning.
Smigsnitvinkles justeringsmekanisme (H) kan
justeres mellem 0° og 57°.
SÅDAN INSTALLERES STØVOPSAMLINGS- ÅBNINGEN
Du kan opnå større nøjagtighed ved skæring ved at
bruge de fine justeringsafmærkninger, der findes på
drejetapbeslaget (AC).
2.Anbring fundamentspladen (J) i den laveste
position.
1.Løft smigjusteringsgrebet (G) for at løsne.
2.Vip fundamentspladen til den ønskede vinkel
ved at rette finsmigmarkør (AB) ind efter det
ønskede mærke på drejetapbeslaget(AC).
3.Sænk smigjusteringsgrebet for at spænde
det igen.
Smigstop (Fig. 9)
DCS575 og DCS576 er udstyrede med en
smigstopfunktion. Når du vipper fundamentspladen,
24
1.Løsn dybdejusteringsgrebet helt (X).
3.Ret venstre halvdel af støvopsamlingsåbningen
(AG) ind over øverste klingens
beskyttelsesskærm (N) som vist. Kontrollér
at tappen indsættes i støbningsindhakket på
værktøjet. Når den er installeret korrekt, vil
den klikke fuldt ud over markørens oprindelige
skæredybde.
4.Ret højre stykke ind efter det venstre.
5.Indsæt skruer og skru dem godt fast.
Dansk
Styreskinnesystem (DCS576, Fig. 13)
Styreskinner, der fås i forskellige længder som
tilbehør, giver mulighed for at bruge rundsaven
til præcis, lige retskåret savning og beskytter
samtidig arbejdsemnets overflade mod skade.
Ved anvendelse af yderligere tilbehør, kan præcise
vinkelsnit, geringsnit og monteringsarbejde
færdiggøres med styreskinnesystemet.
Klemmer (AJ) kan fås til at holde styreskinnen (AH)
fast til arbejdsemnet (AI) (Fig. 13). Brugen af disse
klemmer (AJ) sikrer, at styreskinnen (AH) er sikkert
fastgjort til arbejdsemnet (AI), hvilket gør, at man
kan arbejde sikkert. Når styreskinnen er sat til at
skærelinjen og sikkert fastgjort til arbejdsemnet, vil
der ikke være nogen bevægelse, mens der saves.
VIGTIGT: Højdeskalaen på enheden er sat til at
bruge saven uden styreskinne. Når saven bruges på
styreskinnen vil forskellen i højden være ca. 5,0 mm.
PLACERING AF RUNDSAVEN PÅ STYRESKINNEN
(FIG. 1, 14)
Frigangen mellem rundsaven og styreskinnen
(Fig. 14, AH) skal være meget lille for at opnå de
bedste skæreresultater. Jo mindre frigang des
bedre vil afslutningen være på den lige linje på
arbejdsemnet.
Frigangen kan indstilles med de to skinneregulatorer
(Fig. 1, R, S) for hvert spor på basen til 0° skæring
(R) og til 1-45° smigskæring (S). Skinneregulatorerne
er præcisionsknaster, der giver mulighed for
at reducere frigangen mellem enheden og
styreskinnen. Når disse regulatorer er blevet
indstillet, holdes savens sidelæns bevægelser på
et minimum under savning, og det giver en jævn
skæreproces.
BEMÆRK: Regulatorerne er indstillet til minimum
frigang fra fabrikken, og kan kræve justering og
indstilling, før enheden anvendes. Brug de følgende
instruktioner til at indstille rundsaven til styreskinnen.
HUSK: Indstil skinneregulatorerne på saven til
styreskinnen.
1. Indstil skinneregulatorerne på saven til
styreskinnen.
2. Træk den underste beskyttelsesskærm tilbage
og placer enheden på styreskinnen, mens du
kontroller, at klingen er i den højeste position.
3. Roter regulatoren, indtil saven låses på
styreskinnen.
VIGTIGT: Kontroller at saven sidder ordentligt
fast på skinnen ved at prøve at skubbe saven
fremad. Kontroller, at saven ikke bevæger sig.
4. Roter regulatoren tilbage, indtil saven glider
nemt langs med skinnen.
5. Hold skinneregulatoren i positionen og stram
skruen igen.
BEMÆRK: IndstilALTID systemet ved brug af
andre skinner.
Skinneregulatorerne er nu monteret for at minimere
sideværts afvigelser, når der skæres med saven på
styreskinnen.
Før brug af saven, skal anti-splintskærmen (AK)
på styreskinnen indstilles. Se Indstilling af
antisplintskærm.
INDSTILLING AF ANTI-SPLINTSKÆRM (FIG. 14)
Styreskinnen (AH) er udstyret med en antisplintskærm (AK), som skal indstilles til saven før
den bruges første gang.
Anti-splintskærmen (AK) befinder sig på hver kant
af styreskinnen (Fig. 14). Formålet med denne
anti-splintskærm er at forsyne brugeren med en
synlig klingeskærelinje, mens det mindsker flis, der
forekommer langs med arbejdsemnets skærekant
under skæring.
VIGTIGT: Læs og følgALTIDPlacering af
rundsaven på styreskinnen, før der skæres i
splintskærmen!
TRIN TIL INDSTILLING AF ANTI-SPLINTSKÆRMEN
(FIG. 15–18)
1.Placer styrskinnen (AH) på en stump træ (AL)
med en minimum længde på 100 mm, der
rager ud over arbejdsemnet. Brug en klemme til
at sikre, at styreskinnen er forsvarligt sat fast på
arbejdsemnet. Dette sikrer præcision.
2.Indstil enheden til 20 mm skæredybde.
3.Placer fronten af saven på den ende, der rager
ud over styreskinnen, og kontroller, at klingen er
placeret foran skinnekanten (Fig. 16).
4.Tænd for saven, og skær langsomt
splintskærmen langs med skinnens
fulde længde i en ubrudt handling.
Flisbeskyttelsesskærmens kant svarer nu
præcist til klingens skærelinje (Fig. 17).
For at indstille anti-splint-skærmen til den anden
side af styreskinnen fjernes saven fra skinnen, og
skinnen drejes 180°. Gentag trinene 1 til 4.
BEMÆRK: Hvis det ønskes kan anti-splintskærmen
smiges til 45°, gentag derefter trinene 1 til 4. Dette
giver mulighed for at skære parallelle snit på den
ene side af skinnen, og den anden side af skinnen
er indstillet til 45° smigskæring (Fig. 18).
BEMÆRK: Hvis anti-splintskærmen er indstillet til
parallelskæring på begge sider, så vil klingen ikke
køre igennem til kanten af anti-splintskærmen, når
enheden er savet i smig. Det er fordi, at fikspunktet
for enheden i smig ikke er stationært, og klingen
kører ud over, når enheden er i smig.
25
Dansk
Savsnits- indikator (Fig. 19–21)
LED arbejdslys (Fig. 1)
Foran på savskoen findes en savsnitsindikator
(AM) for vertikal og smigskæring. Denne indikator
gør det muligt for dig at styre saven langs med
skærelinjerne, der er markeret på det materiale,
der skæres. Savsnitsindikatoren lines op med
venstre (udvendige) side af savklingen, som
laver kærv eller ”snit” skæringen ved at den
bevægelige klinge falder til højre for indikatoren.
Styr langs med opskæringslinjen tegnet med
blyan, således at savsnittet falder ned i affalds- eller
overskudsmaterialet. Figur 20 viser saven i stilling
til parallelskæring i forhold til styreskinnen. Figur 21
viser saven i stilling til smig i forhold til styreskinnen.
LED arbejdslysene (I) aktiveres, når udløserkontakten
trykkes ned. Når udløseren er udløst, vil arbejdslyset
stadig lyse i op til 20 sekunder.
Før brugen
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/slukkontakten (A). Så snart udløserkontakten slippes
aktiveres startspærreknappen automatisk for at
forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er
blevet korrekt monteret. Savklingens
beskyttelsesskærm skal stå i lukket position.
• Sørg for at savklingen roterer i pilens retning på
klingen.
• Anvend ikke meget slidte savklinger.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. 22)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
hovedhåndtaget (C) og den anden hånd på
hjælpehåndtaget (F) for korrekt håndposition.
26
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den
aktuelle arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug
som en lommelygte.
Tænde og slukke (Fig. 1)
Af sikkerhedsårsager er udløserkontakten (A) på
dette værktøj udstyret med en startsspærreknap (B).
Tryk på startspærreknappen for at låse værktøjet
op.
BEMÆRK: Slå ikke værktøjet TIL
eller FRA, når savklingen rører ved
arbejdsemnet eller andre materialer.
Understøtning af arbejdsemne
(Fig. 23–26)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, understøt
arbejdsemnet korrekt og hold
godt fast i saven, du ikke mister
kontrollen over den.
Figurerne 23 og 25 viser korrekte savepositioner.
Figurerne 24 og 26 viser usikre forhold. Hænderne
skal holdes på afstand af skæreområdet, og
ledningen skal placeres fri af skæreområdet, så den
ikke bliver fanget eller hængt op på arbejdet.
Du undgår tilbageslag ved ALTID at understøtte
pladen eller panelet TÆT ved snittet, (Fig. 23 og 25).
Understøt IKKE pladen eller panelet på afstand af
snittet (Fig. 24 og 26). Når du arbejder med saven,
hold ledningen på afstand af skæreområdet og
undgå, at den bliver hængt op på arbejdsemnet.
FRAKOBL ALTID SAVEN FØR DU FORETAGER
NOGEN JUSTERINGER! Anbring arbejdsemnet
med den “gode” side—den med det pæneste
udseende—nedad. Saven skærer opad, så alle
splinter vil komme på den arbejdsflade, der vender
opad, når du saver.
Skæring
ADVARSEL: Forsøg aldrig at bruge
dette værktøj ved at lade det hvile med
bunden i vejret på en arbejdsoverflade
og bringe materialet til værktøjet. Sæt
altid arbejdsemnet godt fast og bring
værktøjet til arbejdsemnet, mens du
Dansk
holder godt fast i værktøjet med begge
hænder som vist i figur 25.
Anbring den bredeste del af savens
fundamentsplade på den del af arbejdsemnet, som
er solidt understøttet og ikke på den del, som vil
falde af, når der er savet. Som eksempler figur 25
illustrerer den RIGTIGE måde på at skære enden
af en plade. Spænd altid arbejdsemnet fast. Prøv
aldrig at holde fast i korte stykker med hånden!
Husk at understøtte fritbærende eller udhængende
materiale. Vær forsigtig når du saver materiale
nedefra.
Kontroller at saven har nået op på sin fulde
hastighed, før klingen kommer i kontakt med det
materiale, der skal saves. Hvis du starter saven
med klingen imod det materiale, der skal saves
eller skubbes fremad i snittet, kan det resultere i
tilbageslag. Skub saven fremad ved en hastighed,
som tillader klingen at skære uden besvær. Hårdhed
og sejhed kan variere, selv i det samme stykke
materiale, og knudrede eller fugtig sektioner kan
lægge en tung belastning på saven. Hvis dette sker,
skub saven langsommere fremad, men hårdt nok
til at holde den i gang uden større nedsættelse af
hastigheden. Hvis saven tvinges, kan det medføre
ru snit, unøjagtighed, tilbageslag og overophedning
af motoren. Hvis dit snit begynder at forlade
skærelinjen, prøv ikke at tvinge det tilbage. Slip
kontakten og lad klingen stoppe helt. Du kan
derefter trække saven tilbage, indstille den på ny og
starte et nyt snit lidt inden for det forkerte. Du skal
under alle omstændigheder trække saven tilbage,
hvis du bliver nødt til at skifte snittet. Fremtvingelse
af en rettelse inde i snittet, kan stoppe saven og
forårsage tilbageslag.
HVIS SAVEN STOPPER, SLIP UDLØSEREN OG
KØR SAVEN TILBAGE, INDTIL DEN GÅR LØS.
KONTROLLER AT KLINGEN LIGGER LIGE I
SNITTET OG ER FRI AF SKÆREHJØRNET, FØR
DU GENSTARTER.
Når du afslutter et snit, slip udløseren og lad
klingen stoppe, før du løfter saven op fra arbejdet.
Når du løfter saven, vil den fjederspændte
teleskopbeskyttelsesskærm automatisk lukke under
klingen. Husk at klingen er udsat, indtil dette sker.
Ræk aldrig ind under arbejdsemnet. Hvis du bliver
nødt til at trække teleskopbeskyttelsesskærmen
tilbage manuelt (som er nødvendig for at starte
lommesnit) brug altid tilbagetrækningsgrebet.
BEMÆRK: Ved skæring af tynde bånd vær
omhyggelig med at sikre, at små afskårne stykker
ikke hænger fast på indersiden af den nederste
beskyttelsesskærm.
LOMMESAVNING (FIG. 27)
ADVARSEL: Bind aldrig klingens
beskyttelsesskærm i en hævet position.
Flyt aldrig saven baglæns under
lommeskæring. Dette kan få enheden til
at hæve sig op over overfladen, hvilket
kan medføre personskader.
Et lommesnit er et snit foretaget i et gulv, væg eller
anden flad overflade.
1.Justér savens fundamentsplade, så klingen
skærer med den ønskede dybde.
2.Vip saven fremad og lad forenden af
fundamentspladen hvile på det materiale, der
skal skæres.
3.Træk ved hjælp af det nederste
beskyttelsesskærmsgreb den nederste
beskyttelsesskærm tilbage til en
oprejst position. Sænk bagenden på
fundamentspladen, indtil klingens tænder
næsten rører ved skærelinjen.
4.Udløs klingens beskyttelsesskærm (dens
kontakt med arbejdsemnet vil holde den
i position, så den åbnes uhindret, når du
starter med at skære). Flyt hånden fra
beskyttelsesskærmgrebet og tag godt fast i
hjælpehåndtaget (F), som vist i
figur 27. Placer din krop og arm således, at du
kan modstå et tilbageslag, hvis det kommer.
5.Kontroller at klingen ikke er i kontakt med
skæreoverfladen, før du starter saven.
6.Start motoren og sænk gradvist saven, indtil
den fundamentsplade hviler fladt på det
materiale, der skal skæres. Før saven frem
langs med skærelinjen, indtil snittet er afsluttet.
7.Slip udløseren og lad klingen stoppe helt, før
klingen trækkes tilbage fra materialet.
8.Ved start på hvert nyt snit, gentag ovennævnte.
Støvopsamling (Fig. 30)
ADVARSEL: Risiko for indånding af støv.
For at mindske risikoen for personskade,
skal du ALTID bære en godkendt
støvmaske.
En støvopsamlings- åbning (AG) leveres sammen
med dit værktøj.
Med støvopsamlingsadaptoren kan du tilsluttet
værktøjet til en udvendig støvopsamler enten ved
brug af AirLockô systemet (DWV9000-XJ) eller et
standard 35 mm støvopsamlingsudstyr.
ADVARSEL: BrugALTID en
støvsudsuger, der er fremstillet i
overensstemmelse med de gældende
bestemmelser vedrørende støvudsugning
27
Dansk
ved savning af træ. Vakuumslanger til de
fleste støvsugere vil passe direkte ind i
støvudsugningsudgangen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Smøring
Der anvendes selvsmørende kugle og rullelejer
i værktøjet, så smøring er ikke nødvendig. Det
anbefales dog, at du en gang om året tager eller
sender dit værktøj til et servicecenter for en grundig
rengøring, kontrol og smøring af gearkassen.
Rengøring
28
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
NEDERSTE BESKYTTELSESSKÆRM
Den nederste beskyttelsesskærm skal altid kunne
dreje og lukke uhindret fra fuldt åben til fuldt
lukket position. Kontroller altid for korrekt drift før
skæring ved at åbne beskyttelsesskærm helt og
derefter lukke den. Hvis beskyttelsesskærmen
lukker langsomt eller ikke helt, har den brug for
rengøring eller serviceeftersyn. Brug først saven,
når den fungerer korrekt. Brug ved rengøring
af beskyttelsesskærmen tør luft eller en blød
børste til at fjerne al akkumuleret savstøv eller
efterladenskaber fra beskyttelsesskærmens sti
og rundt om beskyttelsesskærmens fjeder. Hvis
dette ikke retter problemet, skal det efterses af et
autoriseret serviceværksted.
Justering af fundamentsplade
(Fig. 5, 28, 29)
Din fundamentsplade er blevet indstillet fra
fabrikken for at sikre, at klingen står vinkelret
på fundamentspladen. Hvis du får brug for at
genindstille klingen efter lang tids brug, skal du følge
retningslinjerne nedenfor:
JUSTERING TIL 90 GRADERS SNIT
1.Sæt saven tilbage til 0 graders smig.
2.Anbring saven på siden og træk den nederste
beskyttelsesskærm tilbage.
3.Indstil skæredybden til 51 mm.
4.Løsn smigjusteringsgrebet (Fig. 29, G). Anbring
en firkant imod klingen og fundamentspladen
som vist i figur 28.
5.Drej ved hjælp af en skruenøgle (W, Fig. 5)
stilleskrue (AN, Fig. 28) på undersiden af
fundamentspladen, indtil både klingen og
fundamentspladen har kontakt i samme
niveau med firkanten. Spænd igen
smigjusteringsgrebet.
JUSTERING AF SMIGJUSTERINGSGREBET. (FIG. 29)
Det kan være en fordel at justere
smigjusteringsgrebet (G). Den kan løsne sig
med tiden og ramme fundamentspladen før
fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1.Hold smigjusteringsgrebet (G) og løsnsmiglåsemøtrikken (AO).
2.Justér smigjusteringsgrebet ved at dreje det i
den ønskede retning ca. 1/8 omdrejning.
3.Spænd igen møtrik.
Dansk
Klinger
En sløv klinge kan medføre ineffektiv savning,
overbelastning af savmotoren, alt for mange
splinter og kan øge risikoen for tilbageslag. Udskift
klingerne, når det ikke længere er let at trække
saven gennem snittet, når motoren er belastet, eller
hvis der opbygges stærk varme i klingen. Det er en
god idé altid at have ekstra klinger ved hånden, så
du altid har skarpe klinger klar til øjeblikkelig brug.
Sløve klinger kan slibes de fleste steder.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag
dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil
blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Hærdet gummi på klingen kan fjernes med
petroleum, terpentin eller ovnrensemiddel. Antiklæbende belagte klinger kan anvendes til opgaver,
hvor der forekommer ekstra store ophobninger som
fx trykbehandlet og grønt tømmer.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
ANVEND IKKE VANDFØDNINGSTILBEHØR MED
DENNE SAV.
UNDERSØG VISUELT KLINGER AF HÅRDTMETAL
FØR BRUG. UDSKIFT HVIS BESKADIGET.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
29
Deutsch
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V AKKUHANDKREISSÄGE
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Maximale Schnitttiefe
Sägeblattbohrung
Einstellung der Sägeblattneigung
Gewicht (ohne Akku)
VGS
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-5.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
94
–
94
–
dB(A)
dB(A)
105
3
–
–
105
3
–
–
Vibrationskennwert ahW =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
30
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Deutsch
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Sicherungen:
Europa
VWS
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS575, DCS576
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
21.06.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die
folgenden Anweisungen nicht beachten,
kann es zu elektrischem Schlag, Feuer
und/oder schweren Verletzungen
kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
31
Deutsch
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes
muss in die Steckdose passen.
Ändern Sie niemals den Stecker in
irgendeiner Form. Verwenden Sie
keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche
Schutzausrüstung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
32
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko
von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und
keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
Vermeiden Sie, durch die häufige
Nutzung des Werkzeugs in einen Trott
zu verfallen und Prinzipien für die
Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer
Sekunde zu schweren Verletzungen führen.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Deutsch
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz
und/oder entfernen Sie die Akkus, falls
abnehmbar, vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar
auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit
dem Elektrogerät oder mit diesen
Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und
Zubehör. Prüfen Sie, ob bewegliche
Teile verzogen oder ausgeschlagen,
ob Teile gebrochen oder in einem
Zustand sind, der den Betrieb des
Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Richtig gewartete
Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter
Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte,
Zubehör und Einsätze (Bits) usw.
gemäß diesen Anweisungen
und unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber
und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe
und Oberflächen unterbinden die sichere
Bedienbarkeit und Kontrolle über das
Werkzeug in unerwarteten Situationen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Ein Ladegerät, das für einen
bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem
anderen Akku verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit
den speziell vorgesehenen Akkus. Der
Einsatz anderer Akkus kann zu Verletzungsund Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die
eine Verbindung zwischen den Polen
verursachen können. Wenn die Akkupole
kurzgeschlossen werden, kann dies zu
Verbrennungen oder einem Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
e) Verwenden Sie kein Akkupack oder
Werkzeug, das beschädigt ist oder
modifiziert wurde. Beschädigte oder
modifizierte Akkus können unvorhersehbare
Reaktionen auslösen und zu Bränden,
Explosionen oder Verletzungen führen.
f) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug
keinem Feuer oder übermäßig hohen
Temperaturen aus. Die Belastung durch
Feuer oder Temperaturen über 130 ˚C kann
zur Explosion führen.
g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und
laden Sie das Akkupack oder Werkzeug
nicht außerhalb des in den Anweisungen
festgelegten Temperaturbereichs auf.
Ein unsachgemäßer Ladevorgang oder
Temperaturen außerhalb des festgelegten
Bereichs können den Akku schädigen und
die Brandgefahr erhöhen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
b) Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschädigten Akkus durch. Die Wartung
von Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst
oder autorisierten Dienstleistern durchgeführt
werden.
33
Deutsch
ZUSÄTZLICHE
WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Ursachen und
Verhütungsmaßnahmen
für Rückschläge
Sicherheitsanweisungen für alle
Arbeiten
– Ein verbogenes oder falsch angebrachtes
Sägeblatt kann zu plötzlichem Rückschlag
führen, wodurch die Säge außer Kontrolle
geraten, aus dem Werkstück und gegen den
Benutzer geschleudert werden kann;
a)
GEFAHR: Hände vom Schneidebereich
und Sägeblatt fernhalten! Belassen
Sie Ihre andere Hand am Hilfsgriff oder
Motorgehäuse. Durch beidhändiges Festhalten
des Geräts werden Verletzungen durch das
Sägeblatt vermieden.
b) Nicht unter das Werkstück greifen! Der
Blattschutz bietet keinen Schutz für die Hand
unter dem Werkstück.
c) Die Schnitttiefe der Dicke des
Werkstücks entsprechend einstellen!
Unter dem Werkstück sollte weniger als eine
Sägeblattzahnlänge zu sehen sein.
d) Halten Sie das zu sägende Werkstück
während des Sägens keinesfalls mit den
Händen fest oder legen es auf Ihr Bein.
Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen
Plattform. Es ist wichtig, das Werkstück richtig
abzustützen, damit Ihr Körper geschützt wird,
die Trennscheibe nicht festklemmt und Sie die
Kontrolle behalten.
e) Halten Sie das Elektrowerkzeug an
den isolierten Griffflächen, wenn
Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidwerkzeug versteckte
Leitungen berühren könnte. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
f)Verwenden Sie bei Längsschnitten stets
einen Längsschnitt-Anschlag bzw. eine
gerade Kantenführung. Dadurch wird die
Schnittgenauigkeit verbessert und die Gefahr
des Festklemmens des Sägeblatts verringert.
g) Verwenden Sie stets Sägeblätter der
richtigen Größe und Form (Diamant kontra
rund) der Wellenbohrungen. Trennscheiben,
die nicht zu den Befestigungsteilen der Säge
passen, laufen exzentrisch, was zu einem
Kontrollverlust führt.
h) Niemals beschädigte oder falsche
Unterlegscheiben oder Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt verwenden.
Unterlegscheiben und Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt sind speziell auf diese Säge
angepasst und für die vollständige Leistung und
Betriebssicherheit des Geräts notwendig.
34
– Bei verbogenem oder in die Kerbe
eingeklemmtem Sägeblatt wird das Sägeblatt
plötzlich gestoppt, und die Krafteinwirkung des
Motors kann das Gerät plötzlich gegen den
Benutzer schleudern;
– Wenn das Sägeblatt verdreht oder schräg in die
Kerbe eingeführt wird, können die Zähne an der
Rückseite des Sägeblatts sich in der Oberfläche
des Holzes verkanten, wodurch das Sägeblatt
das Gerät aus der Kerbe hebt und gegen den
Benutzer schleudert.
Wenn Sie das Gerät falsch bedienen oder
verwenden und/oder einsetzen kann ein Rückschlag
auftreten. Dies kann durch die unten aufgeführten
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen vermieden
werden:
a) Halten Sie die Säge jederzeit mit beiden
Händen fest und positionieren Sie Ihre
Arme so, dass sie dem Rückschlag
entgegenwirken können. Positionieren
Sie Ihren Körper seitlich vom Sägeblatt,
nicht in Drehrichtung des Sägeblattes.
Ein Rückschlag kann dazu führen, dass die
Säge zurückgeschleudert wird. Doch die
Rückschlagkräfte können durch den Benutzer
beherrscht werden, sofern die geeigneten
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
b) Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn
aus irgendeinem Grund der Schnitt
unterbrochen wird, lassen Sie den
Drücker los und halten Sie das Werkzeug
bewegungslos im Material, bis das Sägeblatt
vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug
aus dem Werkstück zu entfernen oder
zurückzuziehen, während sich das Sägeblatt
noch dreht, da dies einen Rückschlag
verursachen kann. Untersuchen und beheben
Sie die Ursachen, falls die Scheibe klemmt.
c) Wird eine Säge im Werkstück wieder in
Betrieb genommen, zentrieren Sie das
Sägeblatt im Schlitz und vergewissern Sie
sich, dass die Sägeblattzähne nicht in das
Material eingreifen. Hängt das Sägeblatt, so
wandert es möglicherweise nach oben oder es
Deutsch
findet beim erneuten Einschalten ein Rückschlag
aus dem Werkstück statt.
d) Größere Platten müssen befestigt werden,
um ein Verkeilen und einen Rückschlag
des Sägeblatts zu vermeiden. Große
Platten können unter ihrem eigenen Gewicht
durchhängen. Die Platten müssen an beiden
Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
e) Keine stumpfen oder beschädigten
Sägeblätter verwenden. Unscharfe oder falsch
eingestellte Sägeblätter können eine zu schmale
Kerbe schneiden, was zu übermäßiger Reibung,
Verklemmen und Rückschlag des Sägeblatts
führen kann.
f)Arretierungen für Schneidetiefe und
Neigungswinkel müssen vor dem Sägen fest
angezogen und gesichert werden. Wenn
sich beim Schneiden die Sägeblatteinstellung
verändert, kann dies zum Verkanten des
Sägeblatts und zum Rückschlag führen.
g) Seien Sie besonders vorsichtig bei Schnitten
in bestehende Wände oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Das hervorstehende
Sägeblatt kann Gegenstände durchtrennen und
zu Rückschlägen führen.
Sicherheitsanweisungen für Sägen
mit einem Pendel-Sägeblattschutz
a) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass
die untere Schutzvorrichtung einwandfrei
schließt. Betreiben Sie die Säge nicht,
falls sich die untere Schutzvorrichtung
nicht ungehindert bewegt und nicht sofort
schließen lässt. Spannen oder binden Sie
die untere Schutzvorrichtung niemals in
der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie
die untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel
an und vergewissern Sie sich, dass sie sich
ungehindert bewegt und nicht das Sägeblatt
oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle
Winkel und Schnittiefen.
b) Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit
der Feder der unteren Schutzvorrichtung.
Falls Schutzvorrichtung und Feder nicht
einwandfrei funktionieren, so müssen diese
Teile vor dem Gebrauch instandgesetzt
werden. Möglicherweise arbeitet die untere
Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter Teile,
Harzablagerungen oder einer Ansammlung von
Spänen schwergängig.
c) Die untere Schutzvorrichtung sollte nur bei
Spezialschnitten von Hand zurückgezogen
werden, z.B. bei „Einstechschnitten“ oder
„Kappschnitten“. Heben Sie die untere
Schutzvorrichtung an, indem Sie den
Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muss die
untere Schutzvorrichtung freigegeben
werden. Bei allen anderen Sägearbeiten muss
die untere Schutzvorrichtung automatisch
arbeiten.
d) Achten Sie stets darauf, dass die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt,
bevor die Säge auf der Werkbank oder dem
Boden abgesetzt wird. Ein ungeschütztes,
noch auslaufendes Sägeblatt führt dazu, dass
die Säge zurückschnellt und alles durchtrennt,
was sich im Sägebereich befindet. Seien Sie
sich darüber im Klaren, dass es einige Zeit
dauert, bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt,
nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Kreissägen
•Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie
Lärm ausgesetzt sind, besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen
von Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden
und möglichen Verletzungen führen.
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser
verwenden, der größer oder kleiner ist als
empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten
sind den technischen Daten zu entnehmen.
Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in
EN 847-1 erfüllen.
• Niemals aggressive Trennscheiben
verwenden.
•Verwenden Sie keine Anbauteile mit
Wasserzufuhr.
•Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel
mit Einspannvorrichtungen auf einer
stabilen Plattform. Das Werkstück ist instabil,
wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle
führen kann.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
35
Deutsch
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (Q), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
36
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung
steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
• Die längste Lebensdauer und beste
Leistung wird erhalten, wenn der Akku
bei einer Lufttemperatur zwischen
18° und 24 °C aufgeladen wird.
Laden Sie den Akku NICHT bei einer
Umgebungstemperatur unter +40 °F (+4,5 °C),
oder über +105 °F (+40,5 °C) auf. Dies ist
wichtig und verhindert schwere Schäden am
Akku.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für
das Laden von DeWALT Akkus bestimmt.
Eine anderweitige Verwendung kann zu
Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder
Belastungen ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Deutsch
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker—beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet
oder repariert werden muss. Ein
unsachgemäßer Zusammenbau kann
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen oder zu Brand
führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines
Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko
nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das DCB118-Ladegerät kann mit 18V Li-Ion XR
und XR FLEXVOLT™-Akkupacks verwendet werden
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 und DCB546).
An DeWALT Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Laden des Akkus (Abb. 1)
1.Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose, bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2.Legen Sie das Akkupack (O) in das Ladegerät
ein und vergewissern Sie sich, dass es
vollständig eingerastet ist. Die rote Leuchte
(Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird
dadurch angezeigt, dass das rote Licht
dauerhaft leuchtet. Der Akku ist vollständig
aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das
Akkupack aus dem Ladegerät zu entnehmen,
drücken Sie den Akku-Löseknopf (P) am
Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und
Lebensdauer der Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten,
laden Sie das Akkupack vor der ersten Verwendung
vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber
eine gelbe Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang
dauerhaft. Sobald der Akku eine angemessene
Temperatur erreicht hat, geht die gelbe Leuchte
aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
37
Deutsch
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste vom Äußeren
des Ladegeräts entfernt werden.
Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten
Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten
in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine
Flüssigkeit.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren
Geschwindigkeit als ein warmer Akku geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen
Gebläse ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen.
Das Gebläse wird automatisch eingeschaltet,
wenn das Akkupack gekühlt werden muss.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das
Gebläse nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die
Lüftungsschlitze blockiert sind. Verhindern Sie, dass
Fremdkörper in das Ladegerät eintreten können.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an
der Wand oder aufrecht auf einem Tisch oder einer
Arbeitsoberfläche montiert werden. Positionieren
Sie das Ladegerät bei Wandmontage in Reichweite
einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom
beeinträchtigen könnten. Nutzen Sie die Rückseite
des Ladegeräts als Schablone für die Position der
Montageschrauben an der Wand. Montieren Sie
das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und
einen Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm
haben. Diese müssen in optimaler Tiefe in das
Holz geschraubt werden, sodass ca. 5,5 mm der
Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf
der Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden
Schrauben aus, und führen Sie diese vollständig in
die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
38
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Trennen Sie das Gerät vor der
Reinigung von der Steckdose.
Schmutz und Fett können mit einem
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
Deutsch
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku
nicht so aufbewahren oder
transportieren, dass metallische
Gegenstände die offenen Pole
berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in
Schürzen, Taschen, Werkzeugkästen,
Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln,
usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim
Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen
Materialien bekommen. Stellen Sie beim
Transportieren von Akkus sicher, dass
die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die
ein Kurzschluss entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA), der
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden
gemäß Abschnitt 38.3 der „Empfehlungen der
Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher
Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass
der Versand eines DeWALT-Akkus von der
Klassifizierung als Gefahrstoff der voll regulierten
Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiekennzahl von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten, als voll regulierte
Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der
Packung angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT
den alleinigen Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus
aufgrund der komplexen Regulierungen generell
nicht, und zwar unabhängig von der WattstundenBewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per
Luftfracht versandt werden, wenn die WattstundenBewertung des Akkus nicht mehr als 100 Wh
beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur
Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen,
dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung des
Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
39
Deutsch
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt
in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
TRANSPORT DES FLEXVOLT™-AKKUS
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Der DeWALT FLEXVOLT™-Akku hat zwei
Betriebsarten: Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLT™Akku unabhängig steht oder sich in einem DeWALT
18 V-Produkt befindet, funktioniert er als 18 V-Akku.
Wenn sich der FLEXVOLT™-Akku in einem 54 V
oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Schilder am Ladegerät und Akku
Transportmodus: Wenn die Abdeckkappe am
FLEXVOLT™-Akku angebracht ist, befindet sich der
Akku im Transportmodus. Bewahren Sie die Kappe
für den Versand auf.
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
Im Transportmodus
werden Zellensegmente
im Akkupack elektrisch
voneinander getrennt,
sodass 3 Akkus mit
einer geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen,
statt 1 Akku mit einer größeren Wattstundenzahl.
Diese höhere Anzahl von 3 Akkus mit einer
niedrigeren Wattstundenzahl kann das Akkupack bei
bestimmten Transportvorschriften außen vor lassen,
die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
ie Ladezeit ist den Technischen
D
Daten zu entnehmen.
ANWENDUNGSBEISPIELE
Der Nennwert‚
FÜR USE- UND TRANSPORTTransport Wh‘
KENNZEICHNUNGEN
kennzeichnet 3 x 36
Wh; das bedeutet 3
Akkus mit jeweils 36
Wattstunden. Der
Nennwert, Use Wh‘ kennzeichnet 108 Wattstunden
(bei 1 impliziertem Akku).
Akku
AKKUTYP
Die Modelle DCS575 und DCS576 werden mit
einem 54 Volt-Akku betrieben.
Der Akku DCB546 kann verwendet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
40
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
L
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Anwendung (Use): Nutzung ohne
Transportkappe, der Wh-Nennwert
signalisiert 108 Wh (1 Akku mit
108 Wh).
Deutsch
Transport: Transport mit integrierter
Transportkappe, der Wh-Nennwert
signalisiert 3 x 36 Wh (3 Akkus mit
36 Wh).
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Kreissäge
1 Sägeblatt für Kreissäge
1Sägeblattschlüssel
1Parallelanschlag
1Spanauswurf
1 Ladegerät (nur T-Modelle)
1Li-Ion-Akku (T1-Modell)
2Li-Ion-Akkus (T2-Modell)
3Li-Ion-Akkus (T3-Modell)
1 Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Auslöseschalter
B.Auslöseschalter Arretiertaste
C.Haupthandgriff
D.Sägeblattverriegelung
E.Endkappe
F.Zusatzhandgriff
G.Gehrungseinstellungshebel
H.Einstellungsmechanismus für Gehrungswinkel
l.LED-Arbeitsleuchte
J.Basisplatte
K.Untere Sägeblattschutzvorrichtung
L.Sägeblattklemmschraube
M.Hebel für untere Schutzvorrichtung
N.Oberer Sägeblattschutz
O.Akkupack
P.Akku-Löseknopf
Q.Datumscode
R.Schieneneinsteller (0°-Schnitte)
S.Schieneneinsteller (1-45°-Gehrungsschnitte)
T.Kraftstoffanzeige-Taste (am Akku)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Diese Hochleistungskreissägen sind für das
professionelle Sägen von Holz konzipiert. Schneiden
Sie kein Metall, Kunststoff, Beton, Mauerwerk
oder Faserzement. VERWENDEN SIE KEINE
wassergespeisten Zubehörteile mit dieser Säge.
VERWENDEN SIE KEINE Schleifscheiben oder
-sägeblätter. NICHT VERWENDEN in nasser
Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese leistungsstarken Sägen sind Elektrogeräte für
den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
41
Deutsch
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm²
und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 1)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku (O) vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1.Richten Sie den Akku (O) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 1).
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (P) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 1)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (T) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
42
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Sägeblätter auswechseln
EINSETZEN DES SÄGEBLATTS (ABB. 2–5)
1.Entfernen Sie den Akku.
2.Ziehen Sie mit dem unteren
Sägeblattschutzhebel (L) den unteren
Sägeblattschutz (K) und setzen Sie das
Sägeblatt gegen die innere Klemmscheibe (U)
auf die Sägespindel, stellen Sie dabei sicher,
dass sich das Sägeblatt in die richtige Richtung
dreht (die Drehrichtungspfeile auf dem Sägeblatt
und den Zähnen müssen in die gleiche
Richtung zeigen wie der Drehrichtungspfeil auf
der Säge). Gehen Sie nicht davon aus, dass bei
der richtigen Installation der Aufdruck auf dem
Sägeblatt immer zu Ihnen zeigt. Überprüfen Sie
beim Zurückziehen der unteren Schutzhaube,
um die Klinge zu installieren, den Zustand
und die Funktion der unteren Schutzhaube,
um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß
funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass
sie sich ungehindert bewegt und nicht das
Sägeblatt oder andere Teile berührt. Dies gilt für
alle Winkel und Schnitttiefen.
3.Setzen Sie die äußere Klemmscheibe (V) so auf
die Sägespindel, dass die abgeschrägte Kante
nach außen zeigt. Stellen Sie sicher, dass der
Durchmesser von 30 mm auf der Sägeblattseite
der Klemme in die 30 mm Bohrung im
Sägeblatt passt, damit das Sägeblatt zentriert
wird.
4.Drehen Sie die Klemmschraube des Sägeblatts
(L) von Hand auf die Sägespindel. (Die
Schraube hat ein Rechtsgewinde und muss im
Uhrzeigersinn festgedreht werden.)
5.Drücken Sie die Sägeblattverriegelung (D)
herunter, während Sie die Sägespindel mit
dem Schraubenschlüssel (W) drehen, der sich
unterhalb des Akkufachs befindet, bis das
Sägeblatt einrastet und sich nicht mehr dreht.
6.Ziehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit
dem Sägeblattschlüssel fest an.
HINWEIS: Betätigen Sie keinesfalls
die Sägeblattarretierung, während die
Säge läuft oder in dem Bemühen,
das Werkzeug anzuhalten. Schalten
Sie niemals die Säge ein, wenn die
Deutsch
Sägeblattarretierung aktiviert ist. Dies
kann zu schweren Schäden an Ihrer
Säge führen.
ordnungsgemäß funktioniert.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch,
dass die untere Schutzvorrichtung
einwandfrei schließt. Wenn die untere
Sägeblattschutzvorrichtung fehlt oder
nicht richtig funktioniert, lassen Sie die
Säge vor der Benutzung warten. Um
die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten, sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen von
einer autorisierten Kundendienststelle
oder einer anderen qualifizierten
Kundendienstorganisation durchgeführt
werden, wobei immer Originalersatzteile
verwendet werden müssen.
AUSTAUSCHEN DES SÄGEBLATTS (ABB. 2–5)
1.Entfernen Sie den Akku.
2.Um die Sägeblattklemmschraube (L), zu
lösen, drücken Sie die Sägeblattverriegelung
(D) herunter und drehen die Spindel mit
dem Sägeblattschlüssel (W), der sich unter
dem Akkufach befindet,, bis das Sägeblatt
einrastet und sich das Sägeblatt nicht mehr
dreht. Drehen Sie bei verriegeltem Sägeblatt
den Sägeblattklemmschraube mit dem
Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.
(Die Schraube hat ein Rechtsgewinde und
muss zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn
gedreht werden.
3.Entfernen Sie die Sägeblattklemmschraube (L)
und die äußere Klemmscheibe (V). Entfernen
Sie das alte Sägeblatt.
4.Entfernen Sie allen Sägestaub, der sich
eventuell im Bereich der Schutzvorrichtung
oder der Klemmscheibe angesammelt haben,
und überprüfen Sie den Zustand und Betrieb
der unteren Schutzvorrichtung wie zuvor
beschrieben. Schmieren Sie diesen Bereich
nicht.
5.Wählen Sie das korrekte Sägeblatt für
die Anwendung aus (siehe Sägeblätter).
Verwenden Sie immer Sägeblätter mit den
richtigen Werten für Durchmesser, Größe und
Form des Zentrierlochs für die Montage auf der
Sägespindel. Stellen Sie immer sicher, dass die
maximal empfohlene Drehzahl (U/min) auf dem
Sägeblatt mindestens der Drehzahl (U/min) der
Säge entspricht.
6.Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter
Einsetzen des Sägeblatts und stellen Sie
dabei sicher, dass sich das Sägeblatt in die
richtige Richtung dreht.
UNTERE SÄGEBLATTSCHUTZVORRICHTUNG
WARNUNG: Die untere
Sägeblattschutzvorrichtung ist eine
Sicherungsmaßnahme, die das Risiko
von schweren Verletzungen reduziert.
Verwenden Sie die Säge niemals,
wenn die untere Schutzvorrichtung
fehlt, beschädigt oder falsch montiert
ist oder nicht richtig funktioniert.
Verlassen Sie sich nicht darauf, dass
die untere Sägeblattschutzvorrichtung
Sie unter allen Umständen schützt. Ihre
Sicherheit hängt davon ab, dass Sie alle
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
beachten und dass die Säge
ÜBERPRÜFEN DER UNTEREN SCHUTZVORRICHTUNG
(ABB. 1)
1.Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen
Sie es von der Stromversorgung.
2.Drehen Sie den Hebel für die untere
Schutzvorrichtung (Abb. 1, M) von der
vollständig geschlossenen Position in die
vollständig geöffnete Position.
3.Lassen Sie den Hebel los und achten Sie
darauf, dass die Schutzvorrichtung (K) in die
vollständig geschlossene Position zurückkehrt.
Das Werkzeug sollte von einer qualifizierten
Kundendienststelle gewartet werden, wenn es:
•nicht in die vollständig geschlossene Position
zurückkehrt,
•sich mit Unterbrechungen oder langsam
bewegt, oder
•in irgendeinem Winkel oder einer Schnitttiefe
Kontakt mit dem Sägeblatt oder mit
Werkzeugteilen hat.
SÄGEBLÄTTER
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Gefahr von Augenverletzungen
immer einen Augenschutz tragen.
Hartmetall ist ein hartes, aber brüchiges
Material. Fremdkörper im Werkstück,
beispielsweise Draht oder Nägel, können
dazu führen, dass die Spitzen reißen oder
brechen. Betreiben Sie die Säge nur,
wenn ein angemessener Sägeblattschutz
angebracht ist. Montieren Sie das
Sägeblatt vor der Verwendung so,
dass es sich korrekt drehen kann, und
verwenden Sie immer ein sauberes,
scharfes Sägeblatt.
WARNUNG: Schneiden Sie mit dieser
Säge kein Metall, Kunststoff, Beton,
Mauerwerk oder Faserzement.
43
Deutsch
190 mm Durchmesser
Anwendung
Zähne
Schnelles
Schneiden
18
Schneiden
24
Allgemeine
Anwendungen
40
184 mm Durchmesser
Anwendung
Zähne
Schneiden
24
Allgemeine
Anwendungen
36
Feine
60
Falls Sie Unterstützung zu Sägeblättern benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen DeWALTHändler.
Rückschlag
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf
ein eingeklemmtes, hängendes oder falsch
ausgerichtetes Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich
die Säge unkontrolliert nach oben und aus dem
Werkstück in Richtung Benutzer herausbewegt.
Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder
durch den Schlitz hängen bleibt, so wird das
Sägeblatt festgebremst, und durch die Reaktion
des Motors wird die Einheit rasch zum Benutzer
zurückgeschnellt. Falls das Sägeblatt verdreht oder
im Schnitt falsch ausgerichtet wird, so können sich
die Zähne an der Hinterkante des Sägeblatts in
die Oberfläche des Holzes graben, wodurch das
Sägeblatt aus dem Schlitz „herausklettert“ und in
Richtung Benutzer zurückschnellt.
Unter den folgenden Bedingungen ist ein Auftreten
eines Rückschlags wahrscheinlicher.
1.UNZUREICHEND ABGESTÜTZTES
WERKSTÜCK
A.Ein durchhängendes oder unsachgemäß
angehobenes abgeschnittenes Stück
kann dazu führen, dass das Sägeblatt sich
verklemmt und dass Rückschläge auftreten
(Abb. 24).
B.Das Schneiden durch Material, das nur an
den äußeren Enden abgestützt wird, kann
zu Rückschlägen führen. Wenn das Material
schwächer wird, hängt es durch, schließt die
Nut und klemmt das Sägeblatt ein (Abb. 24).
C.Das Abschneiden eines freitragenden oder
überhängenden Stücks Material von unten
nach oben in vertikaler Richtung kann einen
44
Rückschlag verursachen. Das herabfallende
abgeschnittene Stück kann das Sägeblatt
einklemmen.
D.Das Abschneiden von langen schmalen
Streifen kann einen Rückschlag verursachen.
Der abgeschnittene Streifen kann
durchhängen oder sich verdrehen und
die Nut verschließen und das Sägeblatt
einklemmen.
E.Das Hängenbleiben der unteren
Schutzvorrichtung an einer Fläche unterhalb
des zu schneidenden Materials kann die
Kontrolle des Bedieners vorübergehend
reduzieren. Die Säge kann teilweise aus
dem Schnitt gehoben werden, dies erhöht
die Möglichkeit, dass sich das Sägeblatt
verdreht.
2.FALSCHE EINSTELLUNG DER
SCHNITTTIEFE AN DER SÄGE
Für die effizientesten Schnitte sollte das
Sägeblatt nur so weit vorstehen, dass
ein Zahn herausragt, siehe Abbildung 8.
Dadurch kann der Schuh das Sägeblatt
unterstützen und er minimiert das Verdrehen
und Festklemmen im Material. Siehe Abschnitt
Schnitttiefeneinstellung.
3.VERDREHEN DES SÄGEBLATTS
(FALSCHAUSRICHTUNG BEIM
SCHNEIDEN)
A.Durch stärkeres Drücken beim Schneiden
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
B.Durch den Versuch, die Säge im Schnitt zu
drehen (also der Versuch, wieder auf die
markierte Linie zu gelangen) kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
C.Durch Übergreifen oder Betrieb der Säge mit
falscher Körperhaltung (ohne Gleichgewicht
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
D.Durch eine veränderte Hand- oder
Körperhaltung während des Schneidens
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
E.Durch das Rückwärtsbewegen der Säge,
um das Sägeblatt zu befreien, kann es sich
verdrehen.
4.VERWENDUNG STUMPFER ODER
SCHMUTZIGER SÄGEBLÄTTER
Durch stumpfe Sägeblätter erhöht sich die
Belastung der Säge. Als Ausgleich drückt
der Bediener in der Regel stärker, wodurch
die Säge noch stärker belastet wird und das
Verdrehen des Sägeblatts in der Nut gefördert
Deutsch
wird. Verschlissene Sägeblätter können auch
über einen unzureichenden Spielraum verfügen,
was die Möglichkeit des Hängenbleibens und
einer stärkeren Belastung erhöht.
5.NEUBEGINN EINES SCHNITTS, WENN
DIE SÄGEBLATTZÄHNE IM MATERIAL
FESTSTECKEN
Die Säge sollte auf die volle Betriebsdrehzahl
gebracht werden, bevor ein Schnitt begonnen
oder neu begonnen wird, nachdem das
Gerät mit dem Sägeblatt in der Nut gestoppt
wurde. Andernfalls kann es zu Stillstand und
Rückschlägen kommen.
Alle anderen Bedingungen, die zu Einklemmen,
Feststecken, Verdrehen oder Fehlstellung
des Sägeblatts führen könnten, können einen
Rückschlag verursachen. Siehe die Abschnitte
Weitere Sicherheitsanweisungen für
Kreissägen und Sägeblätter für Verfahren und
Techniken, die das Auftreten von Rückschlägen
verringern.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. 6–8)
1.Heben Sie zum Lösen den
Tiefeneinstellhebel (X).
2.Um die richtige Schnitttiefe zu erhalten, richten
Sie die entsprechende Markierung auf dem
Tiefeneinstellungsstreifen (AA) an der Kerbe (Y)
auf dem oberen Sägeblattschutz aus.
3.Ziehen Sie den Tiefeneinstellungshebel fest.
4.Für die effizientesten Schnitte mit einem
Hartmetall-Sägeblatt stellen Sie die
Tiefeneinstellung so ein, dass etwa die Hälfte
eines Zahns unter der Oberfläche des zu
schneidendes Holzes hervorsteht.
Gehrungswinkeleinstellung
(Abb. 1, 9)
Der Gehrungswinkelmechanismus (H) kann
zwischen 0° und 57° eingestellt werden.
Für mehr Genauigkeit beim Schneiden verwenden
Sie die Feineinstellungsmarkierungen auf der
Schwenkhalterung (AC).
1.Heben Sie zum Lösen den
Gehrungseinstellungshebel (G).
2.Kippen Sie die Grundplatte bis zum
gewünschten Winkel, indem Sie den Zeiger für
die feine Einstellung (AB) an der gewünschten
Winkelmarkierung auf der Schwenkhalterung
(AC) ausrichten.
3.Senken Sie den Gehrungseinstellungshebel
zum Festziehen wieder ab.
Neigungssperre (Abb. 9)
Die Modelle DCS575 und DCS576 sind mit
einer Neigungssperre ausgestattet. Wenn Sie
die Basisplatte kippen, hören Sie ein Klicken und
spüren, wie die Basisplatte bei 22,5 und 45 Grad
einrastet. Wenn einer dieser beiden der gewünschte
Winkel ist, ziehen Sie den Hebel (G) fest, indem
Sie ihn absenken. Wenn Sie einen anderen Winkel
wünschen, kippen Sie die Basisplatte weiter, bis der
Zeiger für die grobe Winkeleinstellung (AD) oder der
Zeiger für die feine Einstellung (AB) die gewünschten
Markierung erreicht.
Schnittlängenanzeige (Abb. 10)
Die Markierungen an der Seite der Basisplatte (J)
zeigen die Länge des Schlitzes, der in der vollen
Tiefe des Schnitts in das Material geschnitten wird.
Die Markierungen entsprechen Schritten von 5 mm.
5.Ein Verfahren zum Überprüfen der richtigen
Schnitttiefe zeigt Abbildung 8. Legen Sie ein
Stück des zu schneidenden Materials wie
abgebildet an die Seite des Sägeblatts und
achten Sie darauf, wie viel von dem Zahn über
das Material herausragt.
Anbringen und Einstellen des
Parallelanschlags (Abb. 11)
EINSTELLEN DES TIEFENEINSTELLUNGSHEBELS (ABB. 7)
MONTIEREN
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Tiefeneinstellungshebels (X) einzustellen. Er kann
sich mit der Zeit lockern und vor dem Anziehen die
Bodenplatte berühren.
Anziehen des Hebels:
1.Halten Sie den Tiefeneinstellungshebel (X) fest
und lockern Sie die Gegenmutter (Z).
2.Stellen Sie den Tiefeneinstellungshebel ein,
indem Sie ihn etwa 1/8 Umdrehung in die
gewünschte Richtung drehen.
3.Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
Der Parallelanschlag (AF) wird zum parallelen
Schneiden entlang der Kante des Werkstücks
verwendet.
1.Lösen Sie den Einstellknopf des
Parallelanschlags (AE) etwas, damit der
Anschlag ihn parallel passieren kann.
2.Bringen Sie den Parallelanschlag (AF) wie
abgebildet an der Basisplatte (J) an.
3.Drehen Sie den Einstellknopf des
Parallelanschlags (AE) gut fest.
EINSTELLUNG
1.Lockern Sie den Einstellknopf des Anschlags
(AE) und stellen Sie den Parallelanschlag (AF)
auf die gewünschte Breite ein.
45
Deutsch
Die Einstellung wird auf der Skala des
Parallelanschlags angezeigt.
2.Drehen Sie den Einstellknopf des Anschlags
(AE) gut fest.
Anbringen des
Spanauswurfanschlusses
(Abb. 1, 6, 12)
Die Kreissägen DCS575/DCS576 sind mit einem
Spanauswurfanschluss ausgestattet.
BEFESTIGUNG DES SPANAUSWURFANSCHLUSSES
1.Lösen Sie den Tiefeneinstellhebel (X) vollständig.
2.Bringen Sie die Basisplatte (J) in die unterste
Position.
3.Richten Sie die linke Hälfte des
Spanauswurfanschlusses (AG) wie abgebildet
am oberen Sägeblattschutz (N) aus. Achten
Sie darauf, die Lasche in die Auswurfkerbe am
Werkzeug einzusetzen. Bei korrekter Installation
sitzt sie vollständig über dem ursprünglichen
Zeiger für die Schnitttiefe.
4.Richten Sie das rechte Stück am linken aus.
EINSTELLEN DER KREISSÄGE AUF DIE FÜHRUNGSSCHIENE
(ABB. 1, 14)
Der Abstand zwischen Kreissäge und
Führungsschiene (Abb. 14, AH) muss sehr klein
sein, um beim Schneiden beste Ergebnisse zu
erzielen. Je kleiner dieser Abstand, desto besser
wird die gerade Linie auf dem Werkstück.
Der Abstand kann für jeden Kanal in der Basis
mit den beiden Schieneneinstellern festgelegt
werden (Abb. 1, R, S), für Schnitte von 0° (R)
und für Gehrungsschnitte von 1-45° (S). Die
Schieneneinsteller sind Präzisionsnocken, die eine
Reduzierung des Abstands zwischen Gerät und
Führungsschiene ermöglichen. Sobald sie eingestellt
sind, wird Seitwärtsbewegung der Säge während
des Schneidens auf einem Minimum gehalten und
so ein glatter Schnitt ermöglicht.
HINWEIS: Die Einsteller sind im Werk auf einen
Mindestabstand eingestellt und es kann nötig sein,
sie zu justieren und einzustellen, bevor das Gerät
verwendet wird. Verwenden Sie zum Einstellen der
Kreissäge auf die Führungsschiene die folgenden
Anweisungen.
5.Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie
sie gut fest.
DENKEN SIE DARAN: Setzen Sie die
Schieneneinsteller an der Säge auf die
Führungsschiene.
FÜHRUNGSSCHIENENSYSTEM
(DCS576, Abb. 13)
1. Lösen Sie die Schraube im Inneren
der Schieneneinsteller, um Säge und
Führungsschiene zu justieren.
Führungsschienen, die in verschiedenen Längen als
Zubehör erhältlich sind, ermöglichen den Einsatz
der Kreissäge für präzise,​gerade und saubere
Schnitte und schützen gleichzeitig die Oberfläche
des Werkstücks vor Beschädigungen. Bei der
Verbindung von Führungsschienensystem und
zusätzlichem Zubehör können exakte Winkel-,
Gehrungs- und Montagearbeiten durchgeführt
werden.
Es sind Halterungen (AJ) verfügbar, um die
Führungsschienen (AH) am Werkstück (AI)
zu sichern (Abb. 13). Die Verwendung dieser
Halterungen (AJ) gewährleistet, dass die
Führungsschiene (AH) fest mit dem Werkstück (AI)
verbunden ist und dass sicheres Arbeiten möglich
ist. Wenn die Führungsschiene an der Schnittlinie
angelegt und sicher am Werkstück befestigt ist, gibt
es während des Schneidens keine Bewegung mehr.
WICHTIG: Die Höhenskala am Gerät ist für die
Verwendung der Säge ohne Führungsschiene
eingestellt. Wenn Sie die Säge auf der
Führungsschiene verwenden, beträgt der
Höhenunterschied etwa 5,0 mm.
46
2. Ziehen Sie die untere Schutzvorrichtung
zurück und setzen Sie das Gerät auf die
Führungsschiene, stellen Sie dabei sicher, dass
sich das Sägeblatt in der höchsten Position
befindet.
3. Drehen Sie den Einsteller, bis die Säge auf der
Führungsschiene einrastet.
WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Säge
sicher an der Schiene befestigt ist, indem Sie
versuchen, die Säge vorwärts zu bewegen.
Stellen Sie sicher, dass sich die Säge nicht
bewegt.
4. Drehen Sie den Einsteller etwas nach hinten,
bis sich die Säge leicht an der Schiene entlang
verschieben lässt.
5. Halten Sie den Schieneneinsteller an seiner
Position fest und ziehen Sie die Schraube
wieder an.
HINWEIS: Justieren Sie das System IMMER, wenn
Sie andere Schienen verwenden wollen.
Die Schieneneinsteller sind jetzt so justiert, dass sie
die seitliche Abweichung minimieren, wenn die Säge
auf die Führungsschiene gesetzt ist.
Deutsch
Vor der Verwendung der Säge muss der
Splitterschutz (AK) auf der Führungsschiene
angepasst werden. Siehe Splitterschutz
anpassen.
SPLITTERSCHUTZ ANPASSEN (ABB. 14)
Die Führungsschiene (AH) verfügt über einen
Splitterschutz (AK), der vor dem ersten Gebrauch an
die Säge angepasst werden muss.
Der Splitterschutz (AK) befindet sich an jeder Kante
der Führungsschiene (Abb. 14). Der Zweck dieser
Splitterschutzvorrichtung ist, dem Benutzer eine
sichtbare Schnittlinie zu bieten und gleichzeitig zu
verhindern, dass während des Schneidens entlang
der Schnittkante Splitter entstehen.
WICHTIG: Lesen und befolgen Sie IMMER die
Anweisungen unter Einstellen der Kreissäge
auf die Führungsschiene, bevor Sie mit dem
Splitterschutz arbeiten!
VERFAHREN ZUM ANPASSEN DES SPLITTERSCHUTZES
(ABB. 15–18)
1.Setzen Sie die Führungsschiene (AH) auf ein
Stück Abfallholz (AL), das mindestens 100 mm
über das Werkstück übersteht. Verwenden
Sie eine Halterung um sicherzustellen, dass
die Führungsschiene fest am Werkstück
befestigt ist. Hierdurch wird die Genauigkeit
gewährleistet.
2.Stellen Sie das Gerät auf 20 mm
Schnitttiefe ein.
3.Setzen Sie das Vorderteil der Säge auf das
überhängende Ende der Führungsschiene und
stellen Sie sicher, dass sich das Sägeblatt vor
dem Schienenrand befindet (Abb. 16).
4.Schalten Sie die Säge ein und schneiden Sie
den Splitterschutz in einem kontinuierlichen
Vorgang langsam über die gesamte Länge
der Schiene. Der Rand des Splitterschutzes
entspricht jetzt genau der Schneidkante des
Sägeblatts (Abb. 17).
Um den Splitterschutz auf der anderen Seite der
Führungsschiene anzupassen, nehmen Sie die Säge
von der Schiene und drehen Sie die Schiene um
180°. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
HINWEIS: Wenn gewünscht kann der Splitterschutz
bis 45° geneigt werden, wiederholen Sie dann die
Schritte 1 bis 4. Dies ermöglicht es, dass eine Seite
der Schiene für parallele Schnitte und die andere
Seite mit einem Winkel von 45° angepasst wird
(Abb. 18).
HINWEIS: Wenn der Splitterschutz für
Parallelschnitte auf beiden Seiten angepasst ist,
läuft das Sägeblatt nicht genau am Rand des
Splitterschutzes vorbei, wenn das Gerät geneigt ist.
Dies liegt daran, dass der Drehpunkt des geneigten
Geräts nicht stationär ist und sich das Sägeblatt
darüber bewegt, wenn das Gerät geneigt wird.
Schnittfugenmarkierung
(Abb. 19–21)
Auf der Vorderseite des Sägeschuhs befindet sich
eine Schnittfugenmarkierung (AM) für Vertikal- und
Gehrungsschnitte. Anhand dieser Markierung
können Sie die Säge entlang einer auf das zu
sägende Material gezeichneten Schnittlinie führen.
Die Schnittfugenmarkierung ist bündig mit der
linken (äußeren) Seite des Sägeblatts, so dass die
Schnittfuge, die vom Sägeblatt erzeugt wird, rechts
von der Markierung entsteht. Führen Sie den Schnitt
an der mit Bleistift gezeichneten Linie entlang, so
dass die Kerbe in den Abfall oder überschüssiges
Material fällt. Abbildung 20 zeigt die Säge in
der Position für Parallelschnitte im Verhältnis zur
Führungsschiene. Abbildung 21 zeigt die Säge in
der Position für geneigte Schnitte im Verhältnis zur
Führungsschiene.
Vor dem Betrieb
• Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind. Der Sägeblattschutz muss
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich
in Richtung des auf dem Blatt angebrachten
Pfeils dreht.
• Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Sägeblätter.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 22)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
47
Deutsch
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff (C) und die andere auf dem
Zusatzhandgriff (F).
LED-Arbeitsleuchte (Abb. 1)
Die LED-Arbeitsleuchte (I) schaltet sich ein,
wenn der Auslöseschalter gedrückt wird. Wenn
der Auslöseschalter entriegelt ist, bleibt die
Arbeitsleuchte bis zu 20 Sekunden beleuchtet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter
(A) Ihres Werkzeuges mit einer Einschaltsperre (B)
versehen.
Drücken Sie die Einschaltsperre, um den Schalter
freizugeben.
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den
Auslöseschalter (A). Beim Loslassen des Ein-/
Ausschalters wird die Einschaltsperre automatisch
wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Werkzeugs zu verhindern.
HINWEIS: Schalten Sie das Werkzeug
nicht EIN oder AUS, während das
Sägeblatt das Werkstück oder andere
Materialien berührt.
Werkstückstütze (Abb. 23–26)
WARNUNG: Um das Risiko
von schweren Verletzungen
zu reduzieren, stützen Sie das
Werkstück richtig ab und halten Sie
die Säge fest, um einen Verlust der
Kontrolle zu verhindern.
Die Abbildungen 23 und 25 zeigen die korrekte
Sägeposition. Die Abbildungen 24 und 26 zeigen
eine unsichere Position. Die Hände müssen vom
Arbeitsbereich ferngehalten werden und das
Netzkabel muss außerhalb des Schnittbereichs
verlaufen, so dass es nicht vom Werkstück erfasst
oder daran aufgehängt werden kann.
Zur Vermeidung von Rückschlägen IMMER das
Brett oder Blech NAHE des Schnitts abstützen
(Abb. 23 und 25). Das Brett oder Blech NICHT
weit vom Schnitt entfernt abstützen (Abb. 24 und
48
26). Beim Betrieb der Säge das Kabel aus dem
Schnittbereich halten und verhindern, dass es vom
Werkstück aufgehängt wird.
IMMER DIE SÄGE VOM STROM TRENNEN,
BEVOR ANPASSUNGEN VORGENOMMEN
WERDEN! Legen Sie das Werkstück mit der “guten”
Seite—die Seite, deren Aussehen am wichtigsten
ist—nach unten. Die Säge schneidet nach oben, so
dass Splitter auf der Werkstückseite entstehen, die
beim Sägen oben liegt.
Sägen
WARNUNG: Versuchen Sie keinesfalls,
dieses Werkzeug zu verwenden, indem
Sie es umgekehrt auf eine Arbeitsfläche
legen und das Material auf das Werkzeug
legen. Klemmen Sie das Werkstück
immer sicher fest und bringen Sie das
Werkzeug auf das Werkstück, wobei
das Werkzeug mit beiden Händen wie
in Abbildung 25 gezeigt gut festgehalten
werden muss.
Setzen Sie den breiteren Teil der Basisplatte
der Säge auf den Teil des Werkstücks, der fest
abgestützt wird, und nicht auf den Teil, der
nach dem Schnitt herunterfällt. Als Beispiele
zeigt Abbildung 25 das RICHTIGE Verfahren
zum Abschneiden eines Bretts. Klemmen Sie
Werkstücke immer fest. Versuchen Sie nicht, kurze
Stücke mit der Hand festzuhalten! Denken Sie
daran, freitragendes und überhängendes Material
abzustützen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn
Sie Material von unten her sägen.
Achten Sie darauf, dass die Säge ihre volle Drehzahl
erreicht hat, bevor das Sägeblatt Kontakt mit dem
zu schneidenden Material bekommt. Wenn der
Sägevorgang begonnen wird, wenn das Sägeblatt
gegen das zu schneidende Material gedrückt oder
nach vorne in einen Schlitz gedrückt wird, kann
dies zu einem Rückschlag führen. Schieben Sie die
Säge mit einer Geschwindigkeit vorwärts, bei der
das Sägeblatt ohne Mühe schneiden kann. Härte
und Festigkeit können auch im selben Werkstück
variieren, und knotige oder feuchte Abschnitte
können die Säge stark belasten. Drücken Sie die
Säge in einem solchen Fall langsamer aber kräftig
genug vorwärts, um weiter arbeiten zu können,
ohne die Geschwindigkeit stark zu verringern.
Das Zwingen der Säge kann zu groben Schnitten,
Ungenauigkeit, Rückschlag und Überhitzung des
Motors führen. Sollte Ihr Schnitt beginnen, die
Schnittlinie zu verlassen, versuchen Sie nicht zu
erzwingen, dass er wieder darauf zurückkehrt.
Lassen Sie den Schalter los und lassen Sie das
Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen. Dann
Deutsch
können Sie die Säge zurückziehen, neu orientieren
und einen neuen Schnitt knapp innerhalb des
falschen ansetzen. Ziehen Sie die Säge immer
zurück, wenn Sie den Schnitt verlagern müssen.
Das Erzwingen einer Korrektur im Schnitt kann zum
Stillstand der Säge führen und zu einem Rückschlag
führen.
WENN DIE SÄGE ZUM STILLSTAND KOMMT,
LASSEN SIE DEN AUSLÖSER LOS UND ZIEHEN
SIE DIE SÄGE ZURÜCK, BIS SIE FREIKOMMT.
STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS
SÄGEBLATT GERADE IM SCHNITT UND JENSEIT
DER SCHNITTKANTE BEFINDET, BEVOR SIE NEU
STARTEN.
Lassen Sie am Ende eines Schnitts den Auslöser
los und lassen Sie das Sägeblatt anhalten, bevor
Sie die Säge vom Werkstück heben. Wenn Sie
die Säge heben, schließt sich die federgespannte
Teleskop-Schutzvorrichtung automatisch unter dem
Sägeblatt. Denken Sie daran, dass das Sägeblatt
freiliegt, bis dies geschehen ist. Greifen Sie niemals
und unter keinen Umständen unter das Werkstück.
Wenn Sie die Teleskopschutzvorrichtung manuell
zurückziehen müssen (wie es beim Start von
Taschenschnitten erforderlich ist), verwenden Sie
immer Rückzughebel.
HINWEIS: Achten Sie beim Schneiden von
dünnen Streifen darauf, dass kleine abgeschnittene
Teile nicht an der Innenseite der unteren
Schutzvorrichtung hängenbleiben.
SÄGEN VON TASCHEN (ABB. 27)
WARNUNG: Binden Sie den
Sägeblattschutz nie in angehobener
Stellung fest. Bewegen Sie die Säge bei
Taschenschnitten niemals rückwärts.
Dadurch kann sich das Gerät von der
Arbeitsfläche heben, was Verletzungen
verursachen könnte.
4.Lassen Sie den Sägeblattschutz los. (Dessen
Kontakt mit dem Werkstück hält ihn in seiner
Position, so dass er sich beim Beginn des
Schnitts frei öffnen kann.) Nehmen Sie die Hand
vom Hebel für die Schutzvorrichtung und halten
Sie den Zusatzhandgriff (F) gut fest, siehe
Abbildung 27. Positionieren Sie Ihren Körper
und Ihren Arm so, dass Sie eventuellen
Rückschlägen standhalten können.
5.Stellen Sie vor dem Schneiden sicher, dass das
Sägeblatt keinen Kontakt mit der Schnittfläche
hat.
6.Starten Sie den Motor und senken Sie die Säge
allmählich ab, bis ihre Basisplatte flach auf dem
zu schneidenden Material liegt. Bewegen Sie
die Säge entlang der Schnittlinie, bis der Schnitt
fertiggestellt ist.
7.Geben Sie den Auslöser frei und lassen Sie das
Sägeblatt vollständig anhalten, bevor Sie es aus
dem Material zurückziehen.
8.Gehen Sie beim Beginn jedes neuen Schnitts
wieder wie oben beschrieben vor.
Staubabsaugung (Abb. 30)
Ihr Werkzeug ist mit einem Spanabsauganschluss
(AG) ausgestattet.
Der Staubabsaugadapter ermöglicht den
Anschluss des Werkzeugs an eine externe
Staubabsaugvorrichtung, entweder mit Hilfe des
AirLockô-Systems (DWV9000-XJ) oder über eine
Standardabsaugvorrichtung mit 35 mm-Anschluss.
Ein Taschenschnitt ist ein Schnitt, der in einen
Boden, eine Wand oder eine andere ebene
Oberfläche gemacht wird.
1.Stellen Sie die Basisplatte der Säge so ein,
dass das Sägeblatt in der gewünschten Tiefe
schneidet.
2.Kippen Sie die Säge nach vorne und lassen
Sie das Vorderteil der Basisplatte auf dem zu
schneidenden Material ruhen.
3.Ziehen Sie mit Hilfe des entsprechenden
Hebels die untere Schutzvorrichtung in eine
nach oben gerichtete Position zurück. Senken
Sie die Rückseite der Basisplatte ab, bis die
Sägeblattzähne fast die Schnittlinie berühren.
WARNUNG: Gefahr Staub einzuatmen.
Um das Risiko von Verletzungen zu
reduzieren, tragen Sie IMMER eine
zugelassene Staubschutzmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER
eine Spanabsaugung, die den gültigen
Richtlinien für das Sägen von Holz
entspricht. Der Absaugschlauch der
meisten handelsüblichen Staubsauger
kann direkt an den Spanauswurf
angeschlossen werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
49
Deutsch
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
Schmierung
Im Werkzeug werden selbstschmierende Kugelund Rollenlager verwendet, daher ist keine
Nachschmierung erforderlich. Es wird jedoch
empfohlen, dass Sie das Werkzeug einmal
jährlich zur gründlichen Reinigung, Inspektion
und Schmierung des Getriebes an eine
Kundendienststelle geben oder schicken.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
UNTERE SCHUTZVORRICHTUNG
Die untere Schutzvorrichtung sollte sich immer frei
drehen und von einer vollständig offenen in eine
vollständig geschlossene Position bewegen lassen.
Vor dem Schneiden immer durch vollständiges
Öffnen und Schließenlassen der Schutzvorrichtung
den korrekten Betrieb überprüfen. Wenn sich die
Schutzvorrichtung langsam oder nicht vollständig
schließt, muss sie gereinigt oder gewartet werden.
Verwenden Sie die Säge nur, wenn sie richtig
funktioniert. Zum Reinigen der Schutzvorrichtung
50
trockene Luft oder eine weiche Bürste verwenden,
um angesammeltes Sägemehl oder Schmutz aus
dem Weg der Schutzvorrichtung und aus dem
Bereich ihrer Feder zu entfernen. Sollte dies das
Problem nicht beheben, muss eine Wartung in einer
autorisierten Kundendienststelle erfolgen.
Basisplatteneinstellung
(Abb. 5, 28, 29)
Ihre Basisplatte wurde werksseitig so eingestellt,
dass sichergestellt wird, dass das Sägeblatt
senkrecht zur Basisplatte steht. Nach längerem
Gebrauch muss das Sägeblatt neu ausgerichtet
werden, folgen Sie dazu diesen Anweisungen:
EINSTELLUNG FÜR 90-GRAD-SCHNITTE
1.Stellen Sie die Säge auf eine Neigung von
0 Grad zurück.
2.Legen Sie die Säge auf die Seite und ziehen Sie
die untere Schutzvorrichtung zurück.
3.Stellen Sie die Schnitttiefe auf 51 mm ein.
4.Lösen Sie den Gehrungseinstellungshebel
(Abb. 29, G). Legen Sie einen Anschlagwinkel
wie in Abbildung 28 gezeigt gegen das
Sägeblatt und die Basisplatte.
5.Drehen Sie die Stellschraube (W, Abb. 5)
an der Unterseite der Basisplatte mit einem
Schraubenschlüssel (AN, Abb. 28), bis
das Sägeblatt und die Basisplatte bündig
zum Anschlagwinkel liegen. Ziehen Sie den
Gehrungseinstellungshebel wieder fest an.
EINSTELLEN DES GEHRUNGSEINSTELLUNGSHEBELS
(ABB. 29)
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Gehrungseinstellungshebels (G) einzustellen. Er kann
sich mit der Zeit lockern und vor dem Anziehen die
Bodenplatte berühren.
Anziehen des Hebels:
1.Halten Sie den Gehrungseinstellungshebel
(G) fest und lockern Sie die Gegenmutter der
Gehrung (AO).
2.Stellen Sie den Gehrungseinstellungshebel
ein, indem Sie ihn etwa 1/8 Umdrehung in die
gewünschte Richtung drehen.
3.Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
Sägeblätter
Ein stumpfes Sägeblatt führt zu ineffizienten
Schnitten, zur Überlastung des Sägemotors,
übermäßigem Splittern und erhöht die Möglichkeit
von Rückschlägen. Tauschen Sie Sägeblätter
aus, wenn es schwierig wird, die Säge durch
den Schnitt zu schieben, wenn der Motor stark
Deutsch
belastet wird oder wenn im Sägeblatt übermäßige
Wärme entsteht. Es hat sich bewährt, zusätzliche
Sägeblätter vorrätig zu haben, damit scharfe
Sägeblätter immer sofort einsatzbereit sind. Stumpfe
Sägeblätter können häufig nachgeschärft werden.
Gehärtetes Gummi auf dem Sägeblatt lässt sich
mit Kerosin, Terpentin oder Ofenreiniger entfernen.
Sägeblätter mit Antihaftbeschichtung können
für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen
übermäßig viele Ansammlungen vorkommen, zum
Beispiel bei druckbehandeltem oder grünem Holz.
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie
die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder
bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus
recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
VERWENDEN SIE KEINE WASSERGESPEISTEN
ZUBEHÖRTEILE MIT DIESER SÄGE.
FÜHREN SIE VOR DEM EINSATZ EINE
SICHTPRÜFUNG VON HARTMETALLKLINGEN
DURCH. BEI BESCHÄDIGUNG AUSTAUSCHEN.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
51
English
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V CORDLESS
CIRCULAR SAW
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight (without battery pack)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3.6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3.6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3.7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3.7
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-5:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
94
–
94
–
LWA(sound power level)
dB(A)
105
–
105
–
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
–
3
–
Vibration emission value ah,W =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
–
–
<2.5
1.5
–
–
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
52
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6.0/2.0
1.05
English
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
VAC
min
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
60 (6.0 Ah)
.66
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
CORDLESS CIRCULAR SAW
DCS575, DCS576
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-5:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/
EU and 2011/65/EU. For more information, please
contact DeWALT at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
21.06.2016
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety
warnings, instructions, illustrations
and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
53
English
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric
shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are
doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use
a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the
connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.
54
h) Do not let familiarity gained from
frequent use of tools allow you to
become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can
cause severe injury within a fraction of a
second.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or remove the battery pack,
if detachable, from the power tool before
making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have
the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
h) Keep handles and grasping surfaces
dry, clean and free from oil and grease.
Slippery handles and grasping surfaces do
not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A charger
English
b)
c)
d)
e)
f)
g)
that is suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used with
another battery pack.
Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may
be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation
or burns.
Do not use a battery pack or tool that
is damaged or modified. Damaged or
modified batteries may exhibit unpredicatable
behaviour resulting in fire, explosion or risk of
injury.
Do not expose battery pack or tool to
fire or excessive temperature. Exposure
to fire or temperature above 130 ˚C may
cause explosion.
Follow all charging instructions and
do not charge the battery pack or tool
outside the temperature range specified
in the instructions. Charging improperly or
at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the
risk of fire.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is
maintained.
b) Never service damaged battery packs.
Service of battery packs should only be
performed by the manufacturer or authorised
service providers.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
FOR CIRCULAR SAWS
Safety Instructions for All Saws
a) DANGER: Keep hands away from cutting
area and the blade. Keep your second hand
on auxiliary handle, or motor housing. If both
hands are holding the saw, they cannot be cut
by the blade.
b) Do not reach underneath the workpiece. The
guard cannot protect you from the blade below
the workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness
of the workpiece. Less than a full tooth of
the blade teeth should be visible below the
workpiece.
d) Never hold piece being cut in your hands
or across your leg while cutting. Secure the
workpiece to a stable platform. It is important
to support the work properly to minimize body
exposure, blade binding, or loss of control.
e) Hold the power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a “live” wire will also make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
f)When ripping always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.
g) Always use blades with correct size and
shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run off-centre, causing
loss of control.
h) Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and
bolt were specially designed for your saw, for
optimum performance and safety of operation.
Causes and Operator Prevention
of Kickback
– Kickback is a sudden reaction to a pinched,
jammed or misaligned saw blade, causing
an uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator;
– When the blade is pinched or jammed tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;
– If the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
55
English
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line with
the blade. Kickback could cause the saw to
jump backwards, but kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions
are taken.
b) When blade is binding, or when interrupting
a cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until
the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work
or pull the saw backward while the blade is
in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the
cause of blade binding.
c) When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf so that the
saw teeth are not engaged into the material.
If saw blade binds, it may walk up or kickback
from the workpiece as the saw is restarted.
d) Support large panels to minimise the risk of
blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the
panel.
e) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.
f)Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
g) Use extra caution when sawing into existing
walls or other blind areas. The protruding
blade may cut objects that can cause kickback.
Safety Instructions for Saws with a
Pendulum Blade Guard
a) Check the lower guard for proper closing
before each use. Do not operate the saw if
the lower guard does not move freely and
close instantly. Never clamp or tie the lower
guard into the open position. If the saw is
accidentally dropped, the lower guard may be
bent. Raise the lower guard with the retracting
handle and make sure it moves freely and does
not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.
b) Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
56
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c) The lower guard should be retracted
manually only for special cuts such as
“plunge cuts” and “compound cuts”. Raise
the lower guard by retracting handle and as
soon as blade enters the material, the lower
guard must be released. For all other sawing,
the lower guard should operate automatically.
d) Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing the saw
down on bench or floor. An unprotected,
coasting blade will cause the saw to walk
backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop
after switch is released.
Additional Safety Instructions for
Circular Saws
•Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Wear a dust mask. Exposure to dust particles
can cause breathing difficulty and possible
injury.
• Do not use blades of larger or smaller
diameter than recommended. For the proper
blade rating refer to the Technical Data.
Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
• Never use abrasive cut-off wheels.
•Do not use water feed attachments.
•Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand or
against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
English
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (Q), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions,
with the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean
• Longest life and best performance can be
obtained if the battery pack is charged
when the air temperature is between 65 °F
and 75 °F (18° – 24 °C). DO NOT charge the
battery pack in an air temperature below +40 °F
(+4.5 °C), or above +105 °F (+40.5 °C). This is
important and will prevent serious damage to
the battery pack.
• DO NOT attempt to charge the battery
pack with any chargers other than the
ones in this manual. The charger and battery
pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug—have them replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
57
English
•NEVER attempt to connect two chargers
together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB118 charger accepts 18V Li-Ion XR and
XR FLEXVOLT™ battery packs (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 and DCB546).
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging a Battery (Fig. 1)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2.Insert the battery pack (O) into the charger,
making sure the battery pack is fully seated in
the charger. The red (charging) light will blink
repeatedly indicating that the charging process
has started.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
battery pack is fully charged and may be used
at this time or left in the charger. To remove the
battery pack from the charger, push the battery
release button (P) on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
lithium-ion battery packs, charge the battery pack
fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status
of the battery pack.
Charge Indicators: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
The red light will continue to blink, but a yellow
indicator light will be illuminated during this
operation. Once the battery pack has reached
an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging
procedure.
58
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery pack that is too
hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold
Pack Delay, suspending charging until the battery
pack has reached an appropriate temperature. The
charger then automatically switches to the pack
charging mode. This feature ensures maximum
battery pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than
a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal
fan designed to cool the battery pack. The fan will
turn on automatically when the battery pack needs
to be cooled. Never operate the charger if the fan
does not operate properly or if ventilation slots are
blocked. Do not permit foreign objects to enter the
interior of the charger.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery pack
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
lithium-ion battery pack on the charger until it is fully
charged.
Wall Mounting
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
These chargers are designed to be wall mountable
or to sit upright on a table or work surface. If wall
mounting, locate the charger within reach of an
electrical outlet, and away from a corner or other
obstructions which may impede air flow. Use the
back of the charger as a template for the location
of the mounting screws on the wall. Mount the
charger securely using drywall screws (purchased
separately) at least 25.4 mm long with a screw
head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to an
optimal depth leaving approximately 5,5 mm of the
screw exposed. Align the slots on the back of the
charger with the exposed screws and fully engage
them in the slots.
English
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard.
Disconnect the charger from the
AC outlet before cleaning. Dirt and
grease may be removed from the exterior
of the charger using a cloth or soft nonmetallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: Fire hazard. Do not store
or carry the battery pack so that
metal objects can contact exposed
battery terminals. For example, do
not place the battery pack in aprons,
pockets, tool boxes, product kit boxes,
drawers, etc., with loose nails, screws,
keys, etc.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit
into a non-compatible charger as battery
pack may rupture causing serious personal
injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such
as outside sheds or metal buildings in
summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even
if it is severely damaged or is completely
worn out. The battery pack can explode in
a fire. Toxic fumes and materials are created
when lithium-ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may
cause respiratory irritation. Provide fresh air.
If symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting
batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in
contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that
the battery terminals are protected and
well insulated from materials that could
contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations,
and the European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road
59
English
(ADR). Lithium-ion cells and batteries have been
tested to section 38.3 of the UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods Manual of
Tests and Criteria.
each. The Use Wh rating indicates 108 Watt hours
(1 battery implied).
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous Material. In general,
only shipments containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 Watt Hours
(Wh) will require being shipped as fully regulated
Class 9. All lithium-ion batteries have the Watt
Hour rating marked on the pack. Furthermore,
due to regulation complexities, DeWALT does not
recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of
tools with batteries (combo kits) can be air shipped
as excepted if the Watt Hour rating of the battery
pack is no greater than 100 Whr.
BATTERY TYPE
The DCS575 and DCS576 operate on a 54V
battery pack.
The DCB546 battery pack may be used. Refer to
Technical Data for more information.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
TRANSPORTING THE FLEXVOLT™ BATTERY
The DeWALT FLEXVOLT™ battery has two modes:
Use and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLT™ battery stands
alone or is in a DeWALT 18V product, it will operate
as an 18V battery. When the FLEXVOLT™ battery
is in a 54V or a 108V (two 54V batteries) product, it
will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to
the FLEXVOLT™ battery, the battery is in transport
mode. Keep the cap for shipping.
When in Transport mode,
strings of cells are
electrically disconnected
within the pack resulting
in 3 batteries with a lower Watt hour (Wh) rating as
compared to 1 battery with a higher Watt hour
rating. This increased quantity of 3 batteries with the
lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon
the higher Watt hour batteries.
Transport Wh rating
indicates 3 x 36 Wh,
meaning 3 batteries
of 36 Watt hours
60
EXAMPLE OF USE AND
TRANSPORT LABEL MARKING
Battery Pack
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
English
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Use: Use without transportation cap, Wh
rating indicates 108 Wh (1 battery with
108 Wh).
Transport: Transport with built-in transport
cap, Wh rating indicates 3 x 36 Wh
(3 batteries of 36 Wh).
Package Contents
The package contains:
1 Circular saw
1 Circular saw blade
1 Blade wrench
1 Parallel fence
1 Dust extraction port
1 Charger (T models only)
1 Li-Ion battery pack (T1 model)
2 Li-Ion battery packs (T2 model)
3 Li-Ion battery packs (T3 model)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
Trigger switch
Trigger switch lock-off button
Main handle
Blade lock
End cap
Auxiliary handle
Bevel adjustment lever
Bevel angle adjustment mechanism
LED worklight
Base plate
Lower blade guard
Blade clamping screw
M.
N.
O.
P.
Q.
Lower guard lever
Upper blade guard
Battery pack
Battery release button
Date code
R. Rail adjuster (0° cutting)
S. Rail adjuster (1-45° bevel cutting)
T.Fuel gauge button (on battery pack)
INTENDED USE
These heavy-duty circular saws are designed for
professional wood cutting applications. Do not cut
metal, plastic, concrete, masonry or fiber cement
materials. DO NOT use water feed attachments
with this saw. DO NOT use abrasive wheels or
blades. DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
These heavy-duty saws are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
61
English
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (Fig. 1)
NOTE: Make sure your battery pack (O) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1.Align the battery pack (O) with the rails inside
the tool’s handle (Fig. 1).
2.Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that you
hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1.Press the release button (P) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 1)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (T). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
62
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Changing Blades
TO INSTALL THE BLADE (FIG. 2–5)
1.Remove the battery.
2.Using the lower guard lever (M), retract the
lower blade guard (K) and place blade on saw
spindle against the inner clamp washer (U),
making sure that the blade will rotate in the
proper direction (the direction of the rotation
arrow on the saw blade and the teeth must
point in the same direction as the direction of
rotation arrow on the saw). Do not assume that
the printing on the blade will always be facing
you when properly installed. When retracting
the lower blade guard to install the blade, check
the condition and operation of the lower blade
guard to assure that it is working properly.
Make sure it moves freely and does not touch
the blade or any other part, in all angles and
depths of cut.
3.Place outer clamp washer (V) on saw spindle
with the beveled edge facing out. Make sure
the 30 mm diameter on the blade side of the
clamp fits into the 30 mm hole in the saw blade
to ensure centering of the blade.
4.Thread the blade clamping screw (L) onto the
saw spindle by hand (screw has right-hand
threads and must be turned clockwise to
tighten).
5.Depress the blade lock (D) while turning the
saw spindle with the blade wrench (W) stored
underneath the battery compartment, until
the blade lock engages and the blade stops
rotating.
6.Tighten the blade clamping screw firmly with
the blade wrench.
NOTICE: Never engage the blade lock
while saw is running, or engage in an
effort to stop the tool. Never turn the
saw on while the blade lock is engaged.
Serious damage to your saw will result.
TO REPLACE THE BLADE (FIG. 2–5)
1.Remove the battery.
2.To loosen the blade clamping screw (L),
depress the blade lock (D) and turn the saw
spindle with the blade wrench (W), stored
underneath the battery compartment, until
the blade lock engages and the blade stops
rotating. With the blade lock engaged, turn
the blade clamping screw counterclockwise
with the blade wrench (screw has right-hand
English
threads and must be turned counterclockwise
to loosen).
3.Remove the blade clamping screw (L) and outer
clamp washer (V). Remove old blade.
4.Clean any sawdust that may have accumulated
in the guard or clamp washer area and check
the condition and operation of the lower blade
guard as previously outlined. Do not lubricate
this area.
5.Select the proper blade for the application
(refer to Blades). Always use blades that are
the correct size (diameter) with the proper size
and shape center hole for mounting on the
saw spindle. Always assure that the maximum
recommended speed (rpm) on the saw blade
meets or exceeds the speed (rpm) of the saw.
6.Follow steps 1 through 5 under To Install the
Blade, making sure that the blade will rotate in
the proper direction.
LOWER BLADE GUARD
WARNING: The lower blade guard is
a safety feature that reduces the risk
of serious personal injury. Never use
the saw if the lower guard is missing,
damaged, misassembled or not working
properly. Do not rely on the lower
blade guard to protect you under all
circumstances. Your safety depends on
following all warnings and precautions
as well as proper operation of the
saw. Check the lower blade guard for
proper closing before each use. If the
lower blade guard is missing or not
working properly, have the saw serviced
before using. To assure product safety
and reliability, repair, maintenance and
adjustment should be performed by
an authorized service center or other
qualified service organization, always
using identical replacement parts.
CHECKING THE LOWER GUARD (FIG. 1)
1.Turn tool off and disconnect from power supply.
2.Rotate the lower guard lever (Fig. 1, M) from the
fully closed position to the fully open position.
3.Release the lever and observe the guard (K)
return to the fully closed position.
The tool should be serviced by a qualified service
center if it:
•fails to return to the fully closed position,
•moves intermittently or slowly, or
•contacts the blade or any part of the tool in all
angles and depth of cut.
BLADES
WARNING: To minimize the risk of eye
injury, always use eye protection. Carbide
is a hard but brittle material. Foreign
objects in the workpiece such as wire or
nails can cause tips to crack or break.
Only operate saw when proper saw
blade guard is in place. Mount blade
securely in proper rotation before using,
and always use a clean, sharp blade.
WARNING: Do not cut metal, plastic,
concrete, masonry or fiber cement
materials with this saw.
190 mm Diameter
Application
Teeth
Fast rip
18
Rip
24
General Purpose
40
184 mm Diameter
Application
Teeth
Rip
24
General Purpose
36
Finish
60
If you need assistance regarding blades, please
contact your local DeWALT dealer.
Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound
or misaligned saw blade, causing an uncontrolled
saw to lift up and out of the workpiece toward the
operator. When the blade is pinched or bound
tightly by the kerf closing down, the blade stalls
and the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator. If the blade becomes twisted
or misaligned in the cut, the teeth at the back edge
of the blade can dig into the top surface of the
material causing the blade to climb out of the kerf
and jump back toward the operator.
Kickback is more likely to occur when any of the
following conditions exists.
1.IMPROPER WORKPIECE SUPPORT
A.Sagging or improper lifting of the cut off
piece can cause pinching of the blade and
lead to kickback (Fig. 24).
B.Cutting through material supported at the
outer ends only can cause kickback. As the
material weakens it sags, closing down the
kerf and pinching the blade (Fig. 24).
63
English
C.Cutting off a cantilevered or overhanging
piece of material from the bottom up in a
vertical direction can cause kickback. The
falling cut off piece can pinch the blade.
D.Cutting off long narrow strips can cause
kickback. The cut off strip can sag or twist
closing the kerf and pinching the blade.
E.Snagging the lower guard on a surface
below the material being cut momentarily
reduces operator control. The saw can lift
partially out of the cut increasing the chance
of blade twist.
2.IMPROPER DEPTH OF CUT SETTING ON
SAW
To make the most efficient cut, the blade
should protrude only far enough to expose a
tooth as shown in Figure 8. This allows the
shoe to support the blade and minimizes
twisting and pinching in the material. See the
section titled Depth of Cut Adjustment.
3.BLADE TWISTING (MISALIGNMENT IN
CUT)
A.Pushing harder to cut can cause the blade
to twist.
B.Trying to turn the saw in the cut (trying to get
back on the marked line) can cause blade
twist.
C.Overreaching or operating the saw with poor
body control (out of balance), can result in
twisting the blade.
D.Changing hand grip or body position while
cutting can result in blade twist.
E.Backing up the saw to clear blade can lead
to twist.
Any other conditions which could result in pinching,
binding, twisting, or misalignment of the blade could
cause kickback. Refer to the sections Additional
Specific Safety Rules for Circular Saws and
Blades for procedures and techniques that will
minimize the occurrence of kickback.
Depth of Cut Adjustment (Fig. 6–8)
1.Raise the depth adjustment lever (X) to loosen.
2.To obtain the correct depth of cut, align the
appropriate mark on the depth adjustment
strap (AA) with notch (Y) on the upper blade
guard.
3.Tighten the depth adjustment lever.
4.For the most efficient cutting action using
a carbide tipped saw blade, set the depth
adjustment so that about one half of a tooth
projects below the surface of the wood to be
cut.
5.A method of checking for the correct cutting
depth is shown in Figure 8. Lay a piece of the
material you plan to cut along the side of the
blade, as shown in the figure, and observe how
much tooth projects beyond the material.
ADJUSTING DEPTH ADJUSTMENT LEVER (FIG. 7)
It may be desirable to adjust the depth adjustment
lever (X). It may loosen in time and hit the base plate
before tighten­ing.
To Tighten the Lever:
1.Hold depth adjustment lever (X) and loosen the
locknut (Z).
2.Adjust the depth adjustment lever by rotating
it in the desired direction about 1/8 of a
revolution.
3.Retighten nut.
4.USE OF DULL OR DIRTY BLADES
Bevel Angle Adjustment (Fig. 1, 9)
Dull blades cause increased loading of the
saw. To compensate, an operator will usually
push harder which further loads the unit and
promotes twisting of the blade in the kerf.
Worn blades may also have insufficient body
clearance which increases the chance of
binding and increased loading.
The bevel angle adjustment mechanism (H) can be
adjusted between 0° and 57°.
To achieve better accuracy in cutting, use the
fine adjustment markings located on the pivot
bracket (AC).
1.Raise the bevel adjustment lever (G) to loosen.
2.Tilt the base plate to the desired angle by
aligning the fine bevel pointer (AB) with the
desired angle mark on the pivot bracket (AC).
3.Lower the bevel adjustment lever to retighten.
5.RESTARTING A CUT WITH THE BLADE
TEETH JAMMED AGAINST THE MATERIAL
The saw should be brought up to full operating
speed before starting a cut or restarting a cut
after the unit has been stopped with the blade
in the kerf. Failure to do so can cause stalling
and kickback.
64
Bevel Detent (Fig. 9)
The DCS575 and DCS576 are equipped with a
bevel detent feature. As you tilt the base plate you
will hear a click and feel the base plate stop at both
English
22.5 and 45 degrees. If either of these is the desired
angle, retighten the lever (G) by lowering it. If you
desire another angle, continue tilting the base plate
until the coarse bevel pointer (AD) or the fine pointer
(AB) aligns with the desired mark.
Cut Length Indicator (Fig. 10)
Clamps (AJ) are available to secure the guide rail
(AH) to the workpiece (AI) (Fig. 13). Use of these
clamps (AJ) ensure that the guide rail (AH) is
securely attached to the workpiece (AI) for safe
working. Once the guide rail is set to the cut line
and securely fixed to the workpiece, there is no
movement during cutting.
The markings on the side of the base plate (J) show
the length of the slot being cut into the material
at the full depth of the cut. The markings are in
increments of 5 mm.
IMPORTANT: The height scale on the unit is set for
using the saw without a guide rail. When using the
saw on the guide rail the difference in height will be
approximately 5.0 mm.
Mounting and Adjusting the Parallel
Fence (Fig. 11)
SETTING THE CIRCULAR SAW TO THE GUIDE RAIL
(FIG. 1, 14)
The parallel fence (AF) is used for cutting parallel to
the edge of the workpiece.
MOUNTING
1.Slacken the parallel fence adjustment knob (AE)
to allow the parallel fence to pass.
2.Insert the parallel fence (AF) in the base plate (J)
as shown.
3.Tighten the parallel fence adjustment knob (AE).
ADJUSTING
1.Slacken the fence adjustment knob (AE) and
set the parallel fence (AF) to the desired width.
The adjustment can be read on the parallel
fence scale.
2.Tighten the fence adjustment knob (AE).
Mounting the Dust Extraction Port
(Fig. 1, 6, 12)
Your DCS575/DCS576 circular saws are supplied
with a dust extraction port.
TO INSTALL DUST EXTRACTION PORT
1.Fully loosen depth adjustment lever (X).
2.Place base plate (J) in the lowest position.
3.Align the left half of the dust extraction port (AG)
over upper blade guard (N) as shown. Be sure
to insert the tab into the casting notch on the
tool. When installed correctly, it will snap fully
over the original depth of cut pointer.
4.Align the right-hand piece with the left.
5.Insert screws and tighten securely.
Guide Rail System (DCS576, Fig. 13)
Guide rails, available in different lengths as
accessories, allow the use of the circular saw for
precise, straight clean cuts and simultaneously
protect the workpiece surface against damage.
In conjunction with additional accessories, exact
angled cuts, mitre cuts and fitting work can be
completed with the guide rail system.
The clearance between the circular saw and the
guide rail (Fig. 14, AH) must be very small to achieve
best cutting results. The smaller this clearance
the better the straight line finish will be on the
workpiece.
The clearance can be set with the two rail adjusters
(Fig. 1, R, S) for each channel in the base for 0°
cutting (R) and for 1-45° bevel cutting (S). The rail
adjusters are precision cams that allow for the
reduction of clearance between the unit and guide
rail. Once these adjusters have been set, sideways
movement of the saw during cutting is kept to a
minimum while allowing a smooth cutting action.
NOTE: The adjusters are set to minimum clearance
in the factory and may need adjusting and
setting before the unit is used. Use the following
instructions for setting the circular saw to the guide
rail.
REMEMBER: Set the rail adjusters on the saw to
the guide rail.
1. Undo the screw inside the rail adjuster to allow
for adjustment between the saw and the guide
rail.
2. Retract the lower guard and place the unit
on the guide rail, ensuring the blade is in the
highest position.
3. Rotate the adjuster until saw locks on guide rail.
IMPORTANT: Make sure the saw is securely
attached to the rail by trying to push the saw
forward. Ensure there is no movement of the
saw.
4. Rotate the adjuster back slightly until saw slides
easily along the rail.
5. Hold the rail adjuster in position and tighten the
screw again.
NOTE: ALWAYS adjust the system for use with
other rails.
The rail adjusters are now set up to minimise
sideways deviation when cutting with the saw on
the guide rail.
65
English
Before using the saw, the anti-splinter guard (AK)
on the guide rail will need tuning in. Refer to Tuning
the Anti-Splinter Guard.
TUNING THE ANTI-SPLINTER GUARD (FIG. 14)
The guide rail (AH) is equipped with an anti-splinter
guard (AK) that has to be tuned to the saw before
the first use.
The anti-splinter guard (AK) is situated on each
edge of the guide rail (Fig. 14). The purpose of this
anti-splinter guard is to provide the user with a
visible blade cut line while reducing the chipping that
occurs along the workpiece cut edge during cutting.
IMPORTANT: ALWAYS read and follow the
Setting the Circular Saw to the Guide Rail
before cutting the splinter guard!
STEPS TO TUNE THE ANTI-SPLINTER GUARD (FIG. 15–18)
1.Place the guide rail (AH) on a scrap piece of
wood (AL) with a minimum length of 100 mm
overhanging the workpiece. Use a clamp to
ensure that the guide rail is securely attached to
the workpiece. This will ensure accuracy.
2.Set the unit to a 20 mm depth of cut.
3.Place the front of the saw on the overhang end
of the guide rail, making sure that the blade is
positioned in front of the rail edge (Fig. 16).
4.Turn the saw on and slowly cut the splinter
guard along the full length of the rail in one
continuous operation. The edge of the splinter
guard now corresponds exactly to the cutting
edge of the blade (Fig. 17).
To tune in the anti-splinter guard on the other side
of the guide rail, remove the saw from the rail and
rotate the rail 180°. Repeat steps 1 through 4.
NOTE: If desired, the splinter guard can be bevelled
to 45°, then repeat steps 1 through 4. This allows
one side of the rail for cutting parallel cuts and the
other side of the rail is tuned in for 45° bevel cuts
(Fig. 18).
NOTE: If the anti-splinter guard is tuned in for
parallel cutting on both sides, then when the unit
is bevelled, the blade will not run true to the edge
of the anti-splinter guard. This is because the pivot
point of the unit bevel is not stationary and the blade
moves out over when the unit is bevelled.
Kerf Indicator (Fig. 19–21)
The front of the saw shoe has a kerf indicator (AM)
for vertical and bevel cutting. This indicator enables
you to guide the saw along cutting lines penciled
on the material being cut. The kerf indicator lines
up with the left (outer) side of the saw blade, which
makes the slot or “kerf” cut by the moving blade
fall to the right of the indicator. Guide along the
penciled cutting line so that the kerf falls into the
waste or surplus material. Figure 20 shows the saw
66
in the parallel cutting position relative to the guide
rail. Figure 21 shows the saw in the bevel cutting
position relative to the guide rail.
Prior to Operation
• Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in
closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the
direction of the arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Proper Hand Position (Fig. 22)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the
main handle (C), with the other hand on the auxiliary
handle (F).
LED Worklight (Fig. 1)
The LED worklight (I) is activated when the trigger
switch is depressed. When the trigger is released,
the worklight will stay illuminated for up to 20
seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
Switching On and Off (Fig. 1)
For safety reasons the trigger switch (A) of your tool
is equipped with a lock-off button (B).
Press the lock-off button to unlock the tool.
To run the tool, press the trigger switch (A). As soon
as the trigger switch is released, the lock-off switch
is automatically activated to prevent unintended
starting of the machine.
English
NOTICE: Do not switch the tool ON or
OFF when the saw blade touches the
workpiece or other materials.
Workpiece Support (Fig. 23–26)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, support the
work properly and hold the saw
firmly to prevent loss of control.
Figures 23 and 25 show proper sawing position.
Figures 24 and 26 show an unsafe condition. Hands
should be kept away from cutting area, and power
cord is positioned clear of the cutting area so that it
will not get caught or hung up on the work.
To avoid kickback, ALWAYS support board or panel
NEAR the cut, (Fig. 23 and 25). DON’T support
board or panel away from the cut (Fig. 24 and 26).
When operating the saw, keep the cord away from
the cutting area and prevent it from becoming hung
up on the work piece.
ALWAYS DISCONNECT SAW BEFORE MAKING
ANY ADJUST­MENTS! Place the work with its
“good” side—the one on which appearance is most
important—down. The saw cuts upward, so any
splintering will be on the work face that is up when
you saw it.
Cutting
WARNING: Never attempt to use this
tool by resting it upside down on a
work surface and bringing the material
to the tool. Always securely clamp the
workpiece and bring the tool to the
workpiece, securely holding the tool with
two hands as shown in Figure 25.
Place the wider portion of the saw base plate
on that part of the work piece which is solidly
supported, not on the section that will fall off when
the cut is made. As examples, Figure 25 illustrates
the RIGHT way to cut off the end of a board. Always
clamp work. Don’t try to hold short pieces by hand!
Remember to support cantilevered and overhanging
material. Use caution when sawing material from
below.
Be sure saw is up to full speed before blade contacts
material to be cut. Starting saw with blade against
material to be cut or pushed forward into kerf can
result in kickback. Push the saw forward at a speed
which allows the blade to cut without laboring.
Hardness and toughness can vary even in the same
piece of material, and knotty or damp sections can
put a heavy load on the saw. When this happens,
push the saw more slowly, but hard enough to keep
working without much decrease in speed. Forcing
the saw can cause rough cuts, inaccuracy, kickback,
and over-heating of the motor. Should your cut
begin to go off the line, don’t try to force it back
on. Release the switch and allow blade to come to
a complete stop. Then you can withdraw the saw,
sight anew, and start a new cut slightly inside the
wrong one. In any event, withdraw the saw if you
must shift the cut. Forcing a correction inside the cut
can stall the saw and lead to kickback.
IF SAW STALLS, RELEASE THE TRIGGER AND
BACK THE SAW UNTIL IT IS LOOSE. BE SURE
BLADE IS STRAIGHT IN THE CUT AND CLEAR OF
THE CUTTING EDGE BEFORE RESTARTING.
As you finish a cut, release the trigger and allow the
blade to stop before lifting the saw from the work.
As you lift the saw, the spring-tensioned telescoping
guard will automatically close under the blade.
Remember the blade is exposed until this occurs.
Never reach under the work for any reason. When
you have to retract the telescoping guard manually
(as is necessary for starting pocket cuts) always use
the retracting lever.
NOTE: When cutting thin strips, be careful to
ensure that small cutoff pieces don’t hang up on
inside of lower guard.
POCKET CUTTING (FIG. 27)
WARNING: Never tie the blade guard in
a raised position. Never move the saw
backwards when pocket cutting. This
may cause the unit to raise up off the
work surface which could cause injury.
A pocket cut is one that is made in a floor, wall or
other flat surface.
1.Adjust the saw base plate so the blade cuts at
desired depth.
2.Tilt the saw forward and rest front of the base
plate on material to be cut.
3.Using the lower guard lever, retract lower
blade guard to an upward position. Lower rear
of base plate until blade teeth almost touch
cutting line.
4.Release the blade guard (its contact with the
work will keep it in position to open freely as
you start the cut). Remove hand from guard
lever and firmly grip auxiliary handle (F), as
shown in Figure 27. Position your body and
arm to allow you to resist kickback if it occurs.
5.Make sure blade is not in contact with cutting
surface before starting saw.
6.Start the motor and gradually lower the saw
until its base plate rests flat on the material to
be cut. Advance saw along the cutting line until
cut is completed.
67
English
7.Release trigger and allow blade to stop
completely before withdrawing the blade from
the material.
8.When starting each new cut, repeat as above.
Dust Extraction (Fig. 30)
The Dust Extraction Adaptor allows you to connect
the tool to an external dust extractor, either using
the AirLock™ system (DWV9000-XJ), or a standard
35 mm dust extractor fitment.
WARNING: ALWAYS use a vacuum
extractor designed in compliance with
the applicable directives regarding dust
emission when sawing wood. Vacuum
hoses of most common vacuum
cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Self lubricating ball and roller bearings are used in
the tool and relubrication is not required. However,
it is recommended that, once a year, you take or
send the tool to a service center for a thorough
cleaning, inspection and lubrication of the gear
case.
68
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
WARNING: Risk of dust inhalation.
To reduce the risk of personal injury,
ALWAYS wear an approved dust mask.
A dust extraction port (AG) is supplied with
your tool.
Cleaning
LOWER GUARD
The lower guard should always rotate and close
freely from a fully open to fully closed position.
Always check for correct operation before cutting
by fully opening the guard and letting it close. If the
guard closes slowly or not completely, it will need
cleaning or servicing. Do not use the saw until it
functions correctly. To clean the guard, use dry air
or a soft brush to remove all accumulated sawdust
or debris from the path of the guard and from
around the guard spring. Should this not correct the
problem, it will need to be serviced by an authorized
service center.
Base Plate Adjustment (Fig. 5, 28, 29)
Your base plate has been factory set to assure that
the blade is perpendicular to the base plate. If after
extended use you need to re-align the blade, follow
the directions below:
ADJUSTING FOR 90 DEGREE CUTS
1.Return the saw to 0 degrees bevel.
2.Place the saw on its side, and retract the lower
guard.
3.Set the depth of cut to 51 mm.
4.Loosen the bevel adjustment lever (Fig. 29, G).
Place a square against the blade and the base
plate as shown in Figure 28.
5.Using a wrench (W, Fig. 5), turn the set screw
(AN, Fig. 28) on the underside of the base plate
until the blade and the base plate are both in
flush contact with the square. Retighten the
bevel adjustment lever.
English
ADJUSTING BEVEL ADJUSTMENT LEVER (FIG. 29)
It may be desirable to adjust the bevel adjustment
lever (G). It may loosen in time and hit the base
plate before tighten­ing.
To Tighten the Lever:
1.Hold the bevel adjustment lever (G) and loosen
the bevel locknut (AO).
2.Adjust the bevel adjustment lever by rotating
it in the desired direction about 1/8 of a
revolution.
3.Retighten nut.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Lithium-ion cells are recyclable. Take them to
your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Blades
A dull blade will cause inefficient cutting, overload
on the saw motor, excessive splintering and
increase the possibility of kickback. Change blades
when it is no longer easy to push the saw through
the cut, when the motor is straining, or when
excessive heat is built up in the blade. It is a good
practice to keep extra blades on hand so that
sharp blades are available for immediate use. Dull
blades can be sharpened in most areas.
Hardened gum on the blade can be removed with
kerosene, turpentine, or oven cleaner. Anti-stick
coated blades can be used in applications where
excessive build-up is encountered, such as pressure
treated and green lumber.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
DO NOT USE WATER FEED ATTACHMENTS WITH
THIS SAW.
VISUALLY EXAMINE CARBIDE BLADES BEFORE
USE. REPLACE IF DAMAGED.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol must
not be disposed of with normal household
waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
69
Español
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V SIERRA
CIRCULAR INALÁMBRICA
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Profundidad máxima de corte
Diámetro interior de la hoja
Regulación del chaflán
Peso (sin paquete de batería)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-5.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
94
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
105
3
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
Valor de la emisión de vibración ahW =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
70
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
<2,5
1,5
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
–
–
–
94
105
3
–
–
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Español
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
Fusibles:
Europa
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
60 (6,0 Ah)
0,66
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA
DCS575, DCS576
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-5:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
21.06.2016
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias de seguridad,
instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas
con esta herramienta eléctrica. El
incumplimiento de las instrucciones que
se indican a continuación puede causar
descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
71
Español
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra
como tuberías, radiadores, cocinas
económicas y frigoríficos. Existe un
mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el
cuerpo conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una
herramienta eléctrica en un lugar
húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual.
El uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.
72
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos
de drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
h) No deje que la familiaridad adquirida con
el uso frecuente de las herramientas le
lleve a fiarse demasiado y a descuidar
las principales normas de seguridad de
la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fracción
de segundo.
Español
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para
su trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación y/o saque el paquete de
baterías de la herramienta eléctrica,
si es desmontable, antes de realizar
cualquier ajuste, cambiar accesorios
o guardar las herramientas eléctricas.
Dichas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que
no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de
personas no capacitadas.
e) Efectúe el mantenimiento de las
herramientas eléctricas y de los
accesorios. Compruebe si hay
desalineación o bloqueo de las piezas
en movimiento, rotura de piezas y
otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica,
los accesorios y las brocas de la
herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso de la herramienta
eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación
peligrosa.
h) Mantenga todas las empuñaduras y
superficies de agarre secas, limpias y
libres de aceite y grasa. Las empuñaduras
y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la
herramienta en situaciones imprevistas.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos
de metal, como los clips, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer
una conexión de un terminal a otro. El
provocar un cortacircuito en los terminales
de la batería puede causar quemaduras o un
incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
e) No utilice paquetes de baterías o
herramientas dañadas o modificadas.
Las baterías dañadas o modificadas pueden
presentar un funcionamiento imprevisto
y causar incendio, explosión o riesgo de
lesiones.
f) No exponga el paquete de baterías o la
herramienta al fuego o a temperaturas
excesivas. La exposición al fuego o a una
temperatura superior a 130 ˚C puede causar
explosión.
g) Siga todas las instrucciones de carga
y no cargue la batería o la herramienta
fuera del rango de temperatura indicado
en las instrucciones. La carga incorrecta o
a temperaturas fuera del rango especificado
puede dañar la batería y aumentar el riesgo
de incendio.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para
que sea reparada por una persona
cualificada para realizar las reparaciones
que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se
73
Español
mantenga la seguridad de la herramienta
eléctrica.
b) No repare nunca los paquetes de
baterías dañados. La reparación de
paquetes de baterías debe ser realizada
únicamente por el fabricante o los
proveedores de servicios autorizados.
NORMAS ESPECÍFICAS DE
SEGURIDAD ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las sierras
a)
PELIGRO: Mantenga las manos lejos de
la zona de corte y de la hoja. Mantenga una
de las manos en el mango auxiliar o en la
carcasa del motor. Si mantiene las dos manos
sobre la sierra, evitará cortarse con la hoja.
b) No toque por debajo de la pieza de trabajo.
El protector no puede resguardarle de la hoja
por debajo de la pieza de trabajo.
c) Ajuste la profundidad de corte al grosor de
la pieza de trabajo. Debe haber visible menos
de un diente completo de la hoja debajo de la
pieza de trabajo.
d) Nunca sostenga la pieza en las manos o
sobre las piernas mientras corte. Asegure la
pieza de trabajo en una plataforma estable.
Es importante apoyar el trabajo adecuadamente
para reducir al mínimo la exposición corporal, el
cimbreo de la hoja o la pérdida de control.
e) Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
la herramienta de corte pueda entrar en
contacto con un cable oculto. El contacto
con un cable conductor podría cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y emitir una descarga eléctrica al operador.
f)Cuando corte, utilice siempre una guía de
corte o una guía de bordes rectos. Esto
mejora la precisión del corte y reduce las
posibilidades de que la hoja se atasque.
g) Utilice siempre hojas con la forma (diamante
frente a redonda) y con tamaño de agujero
del eje correctos. Las hojas que no coincidan
con los elementos de montaje de la sierra
funcionarán de forma excéntrica, lo que causará
una pérdida de control.
h) No utilice nunca arandelas o pernos de
hoja dañados o incorrectos. El perno y
las arandelas de la hoja se han diseñado
específicamente para que esta hoja de
74
forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Causas y Protección para el Operario
de la Inversión de Giro
– Una inversión de giro es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida,
apresada o mal alineada, que hace que una
sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
– Cuando la hoja está comprimida o apresada
ceñidamente por la entalladura al cerrarse,
se atasca y la reacción del motor empuja la
unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
– Si la hoja se retuerce o está mal alineada en
el corte, los dientes del borde posterior de la
hoja pueden clavarse en la zona superior de
la madera, lo que hará que la hoja remonte la
entalladura y salte hacia atrás en dirección al
usuario.
La inversión de giro se produce por un mal uso de la
herramienta y/o unos procedimientos o condiciones
de uso incorrectos, y se puede evitar tomando las
medidas de precaución adecuadas tal y como se
indica a continuación:
a) Sujete la sierra firmemente con las dos
manos y coloque los brazos de forma
que ofrezcan resistencia a las fuerzas de
la inversión de giro. Coloque el cuerpo a
ambos lados de la hoja, pero nunca en línea
con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el
usuario puede controlar las fuerzas de inversión
de giro si toma las precauciones adecuadas.
b) Cuando la hoja esté cimbreando o se
interrumpa el corte por alguna razón, suelte
el gatillo y mantenga la sierra parada hasta
que la hoja quede completamente parada.
Nunca intente quitar la sierra del trabajo
o tirar de ella hacia atrás mientras esté en
movimiento, ya que de lo contrario podría
producirse una inversión de giro. Investigue
y emprenda las acciones correctivas necesarias
para eliminar la causa del cimbreo de la hoja.
c) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra
sobre la pieza de trabajo, centre la sierra en
la entalladura y compruebe que los dientes
no estén atascados en el material. Si la hoja
de la sierra se atasca, puede que salga hacia
arriba o invierta el giro en la pieza de trabajo al
volver a poner en marcha la sierra.
d) Sujete los paneles grandes para reducir
al mínimo el riesgo de que el disco se
Español
comprima e invierta el giro. Los paneles más
grandes tienden a doblarse bajo su propio
peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte
y cerca del borde del panel.
e) No utilice hojas melladas o dañadas. Las
hojas sin afilar o mal ajustadas hacen que la
entalladura sea estrecha, lo que provoca una
fricción excesiva, cimbreo de la hoja e inversión
de giro.
f)Las palancas de bloqueo del ajuste de
bisel y de profundidad de la hoja deben
estar bien apretadas y seguras antes de
realizar el corte. Si el ajuste de la hoja cambia
durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
g) Tenga extremo cuidado cuando corte en
paredes existentes u otras zonas ciegas. La
hoja que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
Instrucciones de seguridad para
sierras con un protector de hoja
pendular
a) Compruebe que el protector de la cuchilla
inferior se cierre bien antes de cada uso.
No utilice la sierra si el protector inferior
no se mueve libremente y no se cierra
instantáneamente. No fije ni agarre nunca
el protector inferior en la posición abierta.
Si la sierra se cae accidentalmente, el protector
inferior puede doblarse. Eleve el protector
inferior con la empuñadura de retroceso y
compruebe que se mueva libremente y no toca
la cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los
ángulos y profundidades de corte.
b) Compruebe el funcionamiento del resorte
del protector inferior. Si el protector y el
muelle no funcionan correctamente, deben
repararse antes de utilizar la herramienta. El
protector inferior puede funcionar con lentitud
debido a piezas dañadas, depósitos pegajosos
o acumulación de suciedad.
c) El protector inferior debe retirarse
manualmente solo para cortes especiales
tales como ”cortes de penetración” y
«cortes compuestos». Levante el protector
inferior con la empuñadura de retroceso
en cuanto la cuchilla se introduzca en el
material, y el protector inferior debería
liberarse. Para las demás operaciones de la
sierra, el protector inferior deberá funcionar
automáticamente.
d) Compruebe siempre que el protector
inferior cubra la hoja antes de colocar la
sierra sobre un banco o en el suelo. Una
hoja sin protección en movimiento hará que la
sierra se desplace hacia atrás y corte todo lo
que encuentre a su paso. Tenga en cuenta el
tiempo que la hoja tarda en detenerse después
de desactivar el interruptor.
Instrucciones de seguridad
adicionales para sierras circulares
•Lleve protectores auditivos. La exposición al
ruido puede provocar sordera.
• Utilice una mascarilla antipolvo. La
exposición a partículas de polvo puede
provocar dificultades respiratorias y posibles
lesiones.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o
menor del recomendado. Para conocer
la capacidad de corte exacta, consulte las
datos técnicos. Utilice solo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la
EN 847-1.
• Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
•No utilice accesorios alimentados por
agua.
•Utilice fijaciones u otro tipo de método
para fijar y apoyar la pieza de trabajo en
una plataforma estable. Si sostiene el trabajo
con las manos o con su cuerpo estará inestable
y podrá hacer que pierda el control.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesiones personales debido a
partículas flotantes en el aire.
– Riesgo de quemaduras producidas por
los accesorios que se calientan durante el
funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales por uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
75
Español
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (Q), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
batería compatibles (Consultar datos técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza el
paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar
daños materiales y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden
ser cortocicuitados por materiales
extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero
no limitativo, lana de acero, papel de
aluminio o cualquier acumulación de
76
partículas metálicas deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• Se puede conseguir la duración y el
rendimiento máximos si se carga la
batería con una temperatura ambiente
comprendida entre 65 ºF y 75 ºF
(18 ºC y 24 ºC). NO cargue la batería con
una temperatura ambiente inferior a +40 ºF
(+4.5 ºC) o superior a +105 ºF (+40.5 ºC). Esto
es importante y previene los daños graves a la
batería.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque
el cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
Español
•No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un
centro de servicio autorizado cuando
necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de
electrocución, choques o incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe
antes de intentar limpiarlo. Esto reducirá
el riesgo de electrocución. La retirada del
paquete de baterías no reducirá este riesgo.
•NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para
funcionar con la red eléctrica normal de
230 V. No intente utilizarlo con cualquier
otro voltaje. Esto no se aplica al cargador de
vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DCB118 acepta paquetes de baterías
de iones de litio XR y FLEXVOLT™ XR de 18 V
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 y DCB546).
Los cargadores DeWALT no requieren ningún
ajuste y han sido diseñados para ofrecer un
funcionamiento más fácil al usuario.
Cargar la batería (Fig. 1)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de baterías.
2.Introduzca el paquete de baterías (O) en el
cargador, comprobando que quede bien
colocado en el cargador. La luz roja (carga)
parpadeará continuamente, indicando que se
ha iniciado el proceso de carga.
3.Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería está totalmente cargada
y puede usarla o dejarla en el cargador. Para
sacar el paquete de baterías del cargador,
mantenga pulsado el botón de liberación de la
batería (P) del paquete de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus baterías de iones de litio,
cárguelas completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el
estado de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/
fría*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador
de luz amarilla queda encendido durante
esta operación. Cuando la batería está a una
temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja
que una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador
interior diseñado para enfriar el paquete de baterías.
El ventilador se enciende automáticamente cuando
hay que enfriar el paquete de baterías. Nunca haga
funcionar el cargador si el ventilador no funciona
correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren
dentro del cargador.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
77
Español
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Montaje de pared
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Estos cargadores han sido diseñados para ser
montados en la pared o para dejarlos en pie sobre
una mesa o una superficie de trabajo. Si tiene
montaje de pared, coloque el cargador al alcance
de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación
de aire. Use la parte posterior del cargador como
una plantilla para colocar los tornillos de montaje
en la pared. Monte el cargador firmemente usando
tornillos para paredes de cartón yeso (comprados
aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro,
enroscado en madera a un profundidad óptima,
dejando aproximadamente 5,5 mm del tornillo
expuesto. Alinee las ranuras de la parte posterior del
cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DeWALT.
•NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio.
No almacene ni transporte paquetes
de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto
con los terminales expuestos de
la batería. Por ejemplo, no coloque
el paquete de baterías en delantales,
bolsillos, cajas de herramientas,
cajones, etc. donde haya clavos,
tornillos, llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
Instrucciones para la limpieza del
cargador
ADVERTENCIA: Peligro de
descarga. Desconecte el cargador
de la toma de CA antes de la
limpieza. La grasa y la suciedad
externas pueden eliminarse utilizando un
paño o un cepillo no metálico suave. No
use agua ni otros productos limpiadores.
Nunca permita que entre ningún líquido
en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está
completamente cargada. Antes de utilizar la batería
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
78
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
Español
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio.
El transporte de baterías podría ser
causa de incendios si los terminales de
la batería entran accidentalmente en
contacto con materiales conductores.
Cuando transporte baterías, compruebe
que los terminales de las mismas
estén protegidos y bien aislados de
los materiales que pudieran entrar
en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición
de paquetes de baterías DeWALT está exenta
de la clasificación de material peligroso de Clase
9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de
litio con una potencia energética superior a 100
vatios-hora (Wh) deben ser expedidos como Clase
9 totalmente regulada. Todas las baterías de iones
de litio tienen la potencia de vatios-hora marcadas
en el paquete. Además, debido a la complejidad
de las reglamentaciones, DeWALT no recomienda
el transporte aéreo de paquetes de baterías de
iones de litio solas, independientemente de la
potencia en vatios-horas que tengan. La expedición
de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la
potencia en vatios-hora del paquete de baterías sea
superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
TRANSPORTAR LA BATERÍA FLEXVOLT™
La batería DeWALT FLEXVOLT™ tiene dos modos:
Uso y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLT™ está
erguida sola o en un producto de 18 V DeWALT,
funciona como una batería de 18 V. Cuando la
batería FLEXVOLT™ está en un producto de 54 V
o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como
una batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería
FLEXVOLT™ tiene colocada la tapa, está en
modo de transporte. Mantenga la tapa durante el
transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de
las células están
eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de
capacidad de vatios hora (Wh) inferior en relación
con una capacidad de vatios hora superior. Esta
cantidad aumentada de 3 baterías con una
capacidad de vatios hora inferior puede eximir la
batería de ciertas normas de transporte impuestas a
las baterías de vatios hora superiores.
La capacidad de
EJEMPLO DE MARCADO
Wh de transporte de DE ETIQUETA DE USO Y
3 x 36 Wh, significa 3 TRANSPORTE
baterías de 36 vatios
horas cada una. La
79
Español
capacidad de uso de Wh indica 108 vatios hora
(1 batería implicada).
Sólo para uso en interior.
Batería
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
TIPO DE BATERÍA
Los DCS575 y DCS576 funcionan con un paquete
de baterías de 54 voltios.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
Puede utilizarse el paquete de baterías DCB546.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán
guardarse completamente descargados. El paquete
de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
No queme el paquete de baterías.
Uso: Uso sin tapa de transporte, la
capacidad de Wh indica 108 Wh
(1 batería con 108 Wh).
Transporte: Transporte con tapa de
transporte incorporada, la capacidad
de Wh indica 3 x 36 Wh (3 baterías de
36 Wh).
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular
Etiquetas del cargador y la batería
1 Cuchilla de sierra circular
Además de los pictogramas utilizados en el
presente manual, las etiquetas del cargador y
del paquete de pilas muestran los siguientes
pictogramas:
1 Llave de cuchilla
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
80
1 Hendidura paralela
1 Caño de extracción de polvo
1 Cargador (solo modelos T)
1 Paquete de baterías de ión-litio (modelo T1)
2 Paquetes de baterías de ión-litio (modelo T2)
3 Paquetes de baterías de ión-litio (modelo T3)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Interruptor de activación
Español
B.Botón de bloqueo de interruptor del activador
C.Empuñadura principal
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
D.Bloqueo de cuchilla
E.Tope final
F.Asa auxiliar
G.Palanca de ajuste del bisel
H.Mecanismo de ajuste del ángulo del bisel
I.Luz de trabajo de LED
J.Placa de base
K.Protector de cuchilla inferior
L.Tuerca de fijación de la cuchilla
M.Palanca del protector inferior
N.Protector de cuchilla superior
O.Paquete de baterías
P.Botón de liberación de la batería
Q.Código de fecha
R.Regulador de barras (corte a 0°)
S.Regulador de barras (corte de bisel a 1-45°)
T.Botón indicador de carga (en la batería)
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DeWALT.
USO PREVISTO
Estas sierras circulares de gran capacidad han
sido diseñadas para las aplicaciones profesionales
de corte de madera. No corte metales, plásticos,
hormigón, mampostería o materiales de fibra de
cemento. NO utilice accesorios alimentados por
agua con esta sierra. NO utilice discos ni cuchillas
abrasivas. NO DEBE usarse en condiciones
húmedas ni con la presencia de líquidos o gases
inflamables.
Estas sierras de carga pesada son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta (Fig. 1)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías (O) está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1.Alinee el paquete de baterías (O) con los
rieles ubicados en el interior del mango de la
herramienta (Fig. 1).
2.Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de baterías se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1.Pulse el botón de liberación de baterías (P)
y tire firmemente del paquete de pilas para
sacarlo del asa de la herramienta.
81
Español
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA
(FIG. 1)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen
un indicador de carga que consiste en tres luces
LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
sentido de las agujas del reloj para poder ser
apretada).
5.Pulse el bloqueo de la cuchilla (D) mientras gira
el eje de la sierra con la llave de la cuchilla (W)
guardada debajo del compartimento de la
batería, hasta que se active el bloqueo de la
cuchilla y esta deje de girar.
6.Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla
firmemente utilizando la llave de la cuchilla.
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de
carga (T). Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo
del límite necesario para su uso, el indicador de
carga no se iluminará y deberá recargar la pila.
AVISO: No active nunca el bloqueo de
la cuchilla mientras que la sierra esté
operando ni realice un esfuerzo para
detener la herramienta. No encienda
nunca la sierra con el bloqueo de la
cuchilla activado. Podrá provocar daños
importantes a su sierra.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
CAMBIAR LA CUCHILLA (FIG. 2–5)
Cambio de cuchillas
INSTALAR LA CUCHILLA (FIG. 2–5)
1.Extraiga el paquete de baterías.
2.Utilizando la palanca del protector inferior (M),
retroceda el protector inferior de la cuchilla
(K) y coloque la cuchilla sobre el eje de la
sierra frente a la arandela de fijación interior
(U), comprobando que la cuchilla girará en el
sentido adecuado (la dirección de la flecha de
giro sobre la cuchilla de la sierra y el diente
deben señalar hacia la misma dirección que
la flecha de giro de la sierra). No asuma que
la impresión en la cuchilla siempre dará hacia
Vd. cuando esté instalada correctamente. Al
retroceder el protector de cuchilla inferior para
instalar la cuchilla, compruebe el estado y el
funcionamiento del protector de cuchilla inferior
para comprobar que funciona adecuadamente.
Compruebe que se mueve libremente y no toca
la cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los
ángulos y profundidades de corte.
3.Coloque la arandela de fijación exterior (V)
sobre el eje de la sierra con el borde biselado
hacia fuera. Compruebe que el diámetro de
30 mm sobre el lado de cuchilla de la fijación
se ajusta al orificio de 30 mm ubicado en la
cuchilla de la sierra para garantizar el centrado
de la cuchilla.
4.Atornille la tuerca de fijación de la cuchilla (L) en
el eje de la sierra con la mano (la tuerca tiene
una rosca hacia la derecha y debe girarse en
82
1.Extraiga el paquete de baterías.
2.Para aflojar el tornillo de fijación de la cuchilla
(L), pulse el bloqueo de la cuchilla (D) y gire el
eje de la sierra con la llave de la cuchilla (W)
guardada debajo del compartimento de la
batería, hasta que se active el bloqueo de la
cuchilla y esta deje de girar. Con el bloqueo de
la cuchilla activado, gire la tuerca de fijación de
la cuchilla en sentido contrario al de las agujas
del reloj con la llave de la cuchilla (la tuerca
tiene una rosca hacia la derecha y debe girarse
en sentido contrario al de las agujas del reloj
para aflojarse).
3.Retire el tornillo de fijación de la cuchilla (L) y la
arandela de fijación exterior (V). Retire la cuchilla
usada.
4.Limpie las astillas que puedan haberse
acumulado en el protector o en la zona de la
arandela de fijación y compruebe el estado y
el funcionamiento del protector de la cuchilla
inferior tal y como se indicó previamente. No
lubrique esta zona.
5.Seleccione la cuchilla adecuada para la
aplicación (véase la sección de Cuchillas).
Utilice siempre cuchillas del tamaño adecuado
(diámetro) con el tamaño correcto y el orificio
central para montarlo sobre el eje de la sierra.
Compruebe siempre que la velocidad máxima
aconsejada (rpm) indicada en la cuchilla de la
sierra cumple o supera la velocidad (rpm) de la
sierra.
6.Siga las etapas 1 a 5 indicadas en Instalar la
cuchilla, comprobando que la cuchilla girará
en la dirección adecuada.
Español
PROTECTOR DE LA CUCHILLA INFERIOR
ADVERTENCIA: El protector de cuchilla
inferior es una función de seguridad que
reduce el riesgo de daños personales
graves. No utilice la sierra si el protector
inferior falta, está dañado, está mal
montado o no funciona correctamente.
No confíe en el protector inferior de
la cuchilla para protegerse en todas
las circunstancias. Su seguridad
depende de las siguientes advertencias
y precauciones, así como del debido
funcionamiento de la sierra. Compruebe
que el protector de cuchilla inferior se
cierra adecuadamente antes de cada
uso. Si el protector inferior de cuchilla
falta o no funciona correctamente, haga
que se repare la sierra antes de volver a
utilizarla. Para garantizar la seguridad del
producto y la fiabilidad, las operaciones
de reparación, mantenimiento y ajuste
deberán ser realizadas por un centro
de reparaciones autorizado o una
organización habilitada, utilizando
siempre piezas de repuesto idénticas.
COMPROBAR EL PROTECTOR INFERIOR (FIG. 1)
1.Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2.Gire la palanca del protector inferior (Fig. 1, M)
desde la posición completamente cerrada
hasta la posición completamente abierta.
3.Suelte la palanca y observe que el protector (K)
regresa a la posición completamente cerrada.
La herramienta debe ser reparada por un centro de
reparaciones habilitado cuando:
•no regrese a la posición completamente
cerrada,
•se mueva de forma intermitente o lentamente,
o
•entre en contacto con la cuchilla o con
cualquier parte de la herramienta en todos los
ángulos y profundidad del corte.
CUCHILLAS
ADVERTENCIA: Para minimizar el
riesgo de daños oculares, lleve siempre
protección visual. La broca de carburo
es un material duro pero frágil. Los
objetos ajenos en la pieza de trabajo,
como los cables o los clavos hacen que
las puntas se rompan o resquebrajen.
Opere exclusivamente la sierra cuando
haya colocado un protector de
cuchilla de sierra adecuado. Monte la
cuchilla firmemente en su ubicación
correspondiente antes de utilizarla y
siempre utilice una cuchilla limpia y
afilada.
ADVERTENCIA: No corte metales,
plásticos, hormigón, mampostería o
materiales de fibra de cemento con esta
sierra.
190 mm Diámetro
Aplicación
Dientes
Corte rápido
18
Corte
24
Fines generales
40
184 mm Diámetro
Aplicación
Dientes
Corte
24
Fines generales
36
Acabado
60
Si necesita ayuda acerca de las cuchillas, póngase
en contacto con su distribuidor local de DeWALT.
Rebote
Una inversión de giro o rebote es una reacción
repentina provocada por una hoja de sierra
comprimida, apresada o mal alineada, que hace
que una sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario. Cuando
la hoja está comprimida o apresada ceñidamente
por la entalladura al cerrarse, se atasca y la
reacción del motor empuja la unidad rápidamente
hacia atrás en dirección al operario. Si la hoja se
retuerce o está mal alineada en el corte, los dientes
del borde posterior de la hoja pueden clavarse en
la zona superior del material, lo que hará que la
hoja remonte la entalladura y salte hacia atrás en
dirección al usuario.
El rebote es más probable cuando se registran
algunas de las siguientes condiciones.
1.SOPORTE INADECUADO DE LA PIEZA DE
TRABAJO
A.El hundimiento o el levantamiento
inadecuado de la pieza de corte puede
provocar el doblez de la cuchilla y dar lugar
al rebote (Fig. 24).
B.El corte del material soportado en los
extremos finales tan sólo puede dar lugar
al rebote. A medida en que se debilita el
83
Español
material, se hunde, cerrando la entalladura y
doblando la cuchilla (Fig. 24).
C.El corte de una pieza de material en voladizo
o de forma estirada, desde la parte inferior
en dirección vertical puede provocar un
rebote. La caída de la pieza de trabajo
puede doblar la cuchilla.
D.El corte de bandas largas y estrechas puede
provocar el rebote. La banda cortada pude
hundirse o doblarse cerrando la entalladura
y doblando la cuchilla.
E.El hundimiento del protector inferior sobre
una superficie bajo el material que se
está cortando reduce momentáneamente
el control del operador. La sierra puede
levantarse parcialmente del corte,
aumentando las posibilidades de doblez de
la cuchilla.
2.FIJACIÓN INCORRECTA DE LA
PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA SIERRA
Para realizar el corte más eficiente, la cuchilla
debe sobresalir exclusivamente lo suficiente
para exponer un diente tal y como se indica en
la figura 8. Esto permite que el pie soporte la
cuchilla y reduce el doblez y el hundimiento en
el material. Véase el apartado llamado Ajuste
de la profundidad de corte.
3.DOBLEZ DE LA CUCHILLA (ALINEACIÓN
INCORRECTA EN EL CORTE)
A.Si empuja fuerte al cortar, podrá hacer que
se doble la cuchilla.
B.Si intenta girar la sierra en el corte
(intentando retroceder sobre la línea
marcada), podrá provocar el doblez de la
cuchilla.
C.Si se estira demasiado u opera la sierra
con poco control de su cuerpo (fuera de
equilibrio), podrá provocar el doblez de la
cuchilla.
carga aún más la unidad y favorece el doblez
de la cuchilla en la hendidura. Las cuchillas
gastadas también podrán tener una superficie
insuficiente, aumentando las probabilidades de
doblar la cuchilla y aumentar la carga.
5.REINICIO DE UN CORTE CON LOS
DIENTES DE LA CUCHILLA ATASCADOS
EN EL MATERIAL
La sierra deberá recuperar la velocidad
completa de funcionamiento antes de iniciar un
corte o reanudar un corte tras haber detenido
la unidad con la cuchilla en la entalladura. Si
no lo hace, podrá dar lugar a un atasco y al
rebote.
Cualesquiera condiciones que puedan provocar
un daño, doblez, giro o alineación inadecuada de
la cuchilla podrán provocar rebotes. Véanse las
secciones de Reglas de seguridad específicas
para las sierras circulares y Cuchillas para
consultar los procedimientos y técnicas que
reducirán las probabilidades de rebote.
Ajuste de la profundidad de corte
(Fig. 6–8)
1.Levante la palanca de ajuste de la profundidad
(X) para aflojar.
2.Para obtener la profundidad de corte correcta,
alinee la marca adecuada con la banda de
ajuste de profundidad (AA) utilizando la muesca
(Y) ubicada en el protector superior de cuchilla.
3.Apriete la palanca de ajuste de profundidad.
4.Para lograr la mayor eficacia del corte utilizando
una cuchilla de sierra con punta de carbón,
fije el ajuste de profundidad de forma que la
mitad de un diente sobresalga por debajo de la
superficie de la madera que va a cortar.
D.Si cambia el agarre manual o la posición
del cuerpo mientras corta, podrá doblar la
cuchilla.
5.Se muestra un método de comprobación de
la profundidad correcta de corte en la figura 8.
Coloque una pieza del material que pretende
cortar junto a la cuchilla, tal y como se muestra
en la figura y observe el saliente del diente con
respecto al material.
E.Si respalda la sierra para limpiar la cuchilla
puede dar lugar al doblez.
AJUSTE DE LA PALANCA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD
(FIG. 7)
4.USO DE CUCHILLAS SUCIAS O
DESAFILADAS
Quizás sea deseable ajustar la palanca de ajuste
de profundidad (X). Puede estar floja determinadas
veces y golpear la placa de base antes del apriete.
Las cuchillas desafiladas pueden aumentar
la carga de la sierra. Para compensarlo, un
operador suele empujar con más fuerza, lo cual
84
Para apretar la palanca:
1.Sostenga la palanca de ajuste de profundidad
(X) y afloje el perno de bloqueo (Z).
Español
2.Ajuste la palanca de ajuste de profundidad
girándola en la dirección deseada en entorno a
1/8 vuelta.
3.Vuelva a apretar el perno.
Ajuste del ángulo de bisel (Fig. 1, 9)
El mecanismo de ajuste del ángulo del bisel (H)
puede ajustarse entre 0° y 57°.
Para lograr una mayor precisión de corte, utilice las
marcas de ajuste preciso ubicadas en el soporte del
pivote (AC).
1.Levante la palanca de ajuste del bisel (G) para
aflojar.
2.Incline la placa de base en el ángulo deseado,
alineando el cursor de bisel preciso (AB) con la
marca del ángulo deseado sobre el soporte de
pivote (AC).
3.Baje la palanca de ajuste del bisel para volver a
apretar.
Retén del bisel (Fig. 9)
Las DCS575 y DCS576 están equipadas con una
función de retén del bisel. Cuando incline la placa
de base, oirá un clic y sentirá que la placa de base
se detiene tanto en los grados 22,5 como 45. Si
alguno de ellos fuese el ángulo deseado, vuelva
a apretar la palanca (G) bajándola. Si desea otro
ángulo, siga inclinando la placa de base hasta
que el cursor de bisel grueso (AD) o el cursor de
precisión (AB) se alinee con la marca deseada.
Indicador de la longitud del corte
(Fig. 10)
Las marcas ubicadas en el lado de la placa de base
(J) muestran la longitud de la ranura que se corta en
el material, a la profundidad completa del corte. Las
marcas representan incrementos de 5 mm.
Montar y ajustar la hendidura
paralela (Fig. 11)
La hendidura paralela (AF) se utiliza para cortar
paralelamente al borde de la pieza de trabajo.
MONTAJE
1.Afloje la tuerca de ajuste de la hendidura
paralela (AE) para permitir el paso de la
hendidura paralela.
2.Introduzca la hendidura paralela (AF) en la placa
de base (J) tal y como se le indica.
3.Apriete el perno de ajuste de la hendidura
paralela (AE).
AJUSTE
1.Afloje el perno de ajuste de la hendidura (AE)
y fije la hendidura paralela (AF) en el ancho
deseado.
El ajuste puede leerse en la escala de la
hendidura paralela.
2.Apriete el perno de ajuste de la hendidura (AE).
Montar el puerto de extracción de
polvo (Fig. 1, 6, 12)
Las sierras circulares DCS575/DCS576 se
suministran con un puerto de extracción de polvo.
PARA INSTALAR EL PUERTO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
1.Afloje completamente la palanca de ajuste de
profundidad (X).
2.Coloque la placa de base (J) en la posición más
baja.
3.Alinee la mitad izquierda del puerto de
extracción de polvo (AG) sobre el protector
superior de cuchilla (N) tal y como se muestra.
Compruebe que introduce la pestaña en
la muesca de fundición de la herramienta.
Cuando se instala correctamente, se ajustará
completamente sobre la profundidad original
del marcador de corte.
4.Alinee la parte derecha con la izquierda.
5.Introduzca las tuercas y apriete con firmeza.
Sistema de raíl de guía
(DCS576, Fig. 13)
Los raíles de guía, disponibles en distintas
longitudes como accesorios, permiten utilizar la
sierra circular para realizar cortes precisos, rectos y
limpios y proteger simultáneamente la superficie de
la pieza de trabajo frente a los daños. Junto a los
accesorios adicionales, se pueden realizar cortes
angulares exactos, cortes de ingletes y trabajos de
fijación gracias al sistema de raíl de guía.
Se encuentran disponibles fijaciones (AJ) para fijar
el raíl de guía (AH) a la pieza de trabajo (AI) (Fig. 13).
El uso de dichas fijaciones (AJ) garantiza que el raíl
de guía (AH) esté unido con seguridad a la pieza de
trabajo (AI) para un trabajo seguro. Una vez que el
raíl de guía se coloca en la línea de corte y se fija
debidamente a la pieza de trabajo, no se registrarán
movimientos durante el corte.
IMPORTANTE: La escala de altura en la unidad se
fija para utilizar la sierra sin un raíl de guía. Cuando
utilice la sierra sobre el raíl de guía, la diferencia de
altura será aproximadamente de 5,0 mm.
85
Español
FIJAR LA SIERRA CIRCULAR AL RAÍL DE GUÍA
(FIG. 1, 14)
La separación entre la sierra circular y el raíl de guía
(Fig. 14, AH) debe ser muy pequeña para lograr los
mejores resultados de corte. Cuanto más pequeña
sea esta separación, mejor será el acabado de la
línea recta sobre la pieza de trabajo.
La separación puede fijarse con los dos ajustadores
de raíl (Fig. 1, R, S) para cada canal en la base
para cortes en 0° (R) y cortes con un bisel de 1-45°
(S). Los ajustadores de raíl son levas de precisión
que permitir reducir la separación entre la unidad
y el raíl de guía. Una vez que se hayan fijado
dichos ajustadores, los movimientos laterales de
la sierra durante el corte se mantienen al mínimo,
permitiendo al mismo tiempo un corte suave.
NOTA: Los ajustadores se fijan con la separación
mínima de fábrica y pueden necesitar un ajuste y su
configuración antes de utilizar la unidad. Utilice las
siguientes instrucciones para fijar la sierra circular en
el raíl de guía.
RECUERDE: Fije los ajustadores de raíl de la sierra
en el raíl de guía.
1. Afloje la tuerca interior del ajustador de raíl para
facilitar el ajuste entre la sierra y el raíl de guía.
2. Retroceda el protector inferior y coloque la
unidad sobre el raíl de guía, comprobando que
la cuchilla se encuentra en la posición más alta.
3. Gire el ajustador hasta que la sierra se bloquee
en el raíl de guía.
IMPORTANTE: Compruebe que la sierra se
une con firmeza al raíl, intentando empujar la
sierra hacia delante. Compruebe que no exista
ningún movimiento de la sierra.
4. Gire el ajustador hacia atrás ligeramente hasta
que la sierra se deslice fácilmente por el raíl.
5. Sostenga el ajustador del raíl en su posición y
vuelva a apretar de nuevo la tuerca.
NOTA: Ajuste SIEMPRE el sistema para utilizarlo
con otros raíles.
Los ajustadores de raíles están ahora configurados
para reducir la desviación lateral mientras corte con
la sierra sobre el raíl de guía.
Antes de utilizar la sierra, deberá adaptar el
protector anti-divisiones (AK) sobre el raíl de guía.
Véase la sección Adaptar el protector antidivisiones.
ADAPTAR EL PROTECTOR ANTI-DIVISIONES (FIG. 14)
El raíl de guía (AH) está equipado con un protector
anti-divisiones (AK) que debe adaptarse en la sierra
antes de utilizarla por primera vez.
86
El protector anti-divisiones (AK) se encuentra
ubicado en cada borde del raíl de guía (Fig. 14). La
finalidad de este protector anti-divisiones consiste
en suministrar al usuario una línea de corte de
cuchilla visible, reduciendo al mismo tiempo las
astillas que surgen a lo largo del borde de corte de
la pieza de trabajo durante el corte.
IMPORTANTE: Lea y siga SIEMPRE el apartado
de Fijar la sierra circular en el raíl de guía ¡antes
de cortar el protector anti-divisiones!
ETAPAS PARA ADAPTAR EL PROTECTOR ANTI-DIVISIONES
(FIG. 15–18)
1.Coloque el raíl de guía (AH) sobre un resto de
madera (AL) con una longitud mínima de 100
mm sobrepasando ola pieza de trabajo. Utilice
una fijación para garantizar que el raíl de guía
está unido firmemente a la pieza de trabajo.
Esto garantizará la precisión.
2.Fije la unidad en una profundidad de corte de
20 mm.
3.Coloque la parte frontal de la sierra en
el extremo en voladizo del raíl de guía,
comprobando que la cuchilla está posicionada
frente al borde del raíl (Fig. 16).
4.Encienda la sierra y corte lentamente el
protector anti-divisiones a lo largo de toda
la longitud del raíl en una única operación
continua. El borde del protector anti-divisiones
ahora corresponderá exactamente con el borde
de corte de la cuchilla (Fig. 17).
Para adaptar el protector anti-divisiones en el otro
lado del raíl de guía, retire la sierra del raíl y gire el
raíl en 180º. Repita los pasos 1 a 4.
NOTA: Si lo desea, el protector anti-divisiones
puede biselarse en 45º. A continuación, repita
los pasos 1 a 4. Esto le permitirá realizar cortes
paralelos en un lado del raíl y cortes biselados en
45º en el otro lado del raíl (Fig. 18).
NOTA: Si el protector anti-divisiones se adapta para
el corte paralelo en ambos lados, cuando la unidad
esté biselada, la cuchilla no girará exactamente
junto al borde del protector anti-divisiones. Esto se
debe al hecho de que el punto de pivote del bisel
de la unidad no es estacionario y la cuchilla se sale
por encima cuando la unidad está biselada.
Indicador de corte (Fig. 19–21)
La parte frontal de la zapata de la sierra tiene
un indicador de corte (AM) para corte vertical y
biselado. Este indicador sirve para guiar la sierra a
lo largo de las líneas de corte marcadas con lápiz
en el material que se va a cortar. El indicador de
corte se alinea con el lado (exterior) izquierdo de la
cuchilla de la sierra, que realiza la ranura o “corte”
moviendo la caída de la cuchilla hacia la derecha
Español
del indicador. Guíelo por la línea de corte en lápiz
para que el corte caiga en el material de desecho
o sobrante. La Figura 20 muestra la sierra en la
posición de corte paralelo con respecto al raíl de
guía. La Figura 21 muestra la sierra en la posición
de corte biselado con respecto al raíl de guía.
Antes de usar la máquina
• Compruebe que se han instalado los
protectores adecuadamente. El protector de
la cuchilla de sierra deberá estar en posición
cerrada.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra gira en
dirección de la flecha indicada en la cuchilla.
• No utilice cuchillas de sierras excesivamente
gastadas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 22)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura principal (C) y
la otra en la empuñadura auxiliar (F).
Luz de trabajo de LED (Fig. 1)
La luz de trabajo de LED (I) se enciende al pulsar
el interruptor del disparador. Después de soltar
el disparador, las luces de trabajo permanecen
encendidas durante 20 segundos.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no puede utilizarse
como luz de alumbrado.
Encendido y apagado (Fig. 1)
Por motivos de seguridad el interruptor de puesta
en marcha (A) de la herramienta está equipado con
un botón de bloqueo (B).
Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear la
herramienta.
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de activación (A). Tan pronto como el
interruptor de puesta en marcha se suelte el botón
de bloqueo se activa automáticamente para
prevenir la puesta en marcha involuntaria de la
máquina.
AVISO: No ENCIENDA ni APAGUE la
herramienta cuando la cuchilla de la
sierra toque la pieza de trabajo u otros
materiales.
Soporte de la pieza de trabajo
(Fig. 23–26)
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de daños personales
graves, soporte la pieza de trabajo
correctamente y sostenga la sierra
con firmeza para evitar la pérdida
de control.
Las figuras 23 y 25 muestran la posición adecuada
de corte. Las figuras 24 y 26 muestran una
situación insegura. Las manos deben mantenerse
alejadas de la zona de corte y el cable de
alimentación debe colocarse lejos de la misma para
evitar que quede atrapado o colgado del trabajo.
Para evitar un rebote, sostenga SIEMPRE el panel
o la placa CERCA del corte, (Fig. 23 y 25). NO
soporte el panel o la placa lejos del corte (Fig. 24
y 26). Cuando opere la sierra, mantenga alejado
el cable de la zona de corte y evite que quede
atrapado por la pieza de trabajo.
¡DESCONECTE SIEMPRE LA SIERRA ANTES
DE REALIZAR CUALQUIER AJUSTE! Coloque el
trabajo en su lado ”adecuado” (aquel sobre el cual
la apariencia sea más importante) hacia abajo.
La sierra corta hacia arriba, por lo que el trabajo
no registrará ninguna división en su cara superior
cuando lo corte.
Corte
ADVERTENCIA: No intente nunca
utilizar esta herramienta dejándola hacia
abajo sobre una superficie de trabajo y
aportando el material a la herramienta.
Fije siempre con seguridad la pieza de
trabajo y aport4e la herramienta hacia la
pieza de trabajo, sosteniendo con firmeza
87
Español
la herramienta con ambas manos, tal y
como se muestra en la figura 25.
Coloque la parte más amplia de la placa de base
de la sierra sobre la parte de la pieza de trabajo que
sea soportada con solidez y no sobre la sección
que se caiga cuando se realice el corte. A modo de
ejemplo, la figura 25 ilustra el modo ADECUADO
de cortar el extremo de un panel. Siempre fije el
trabajo. ¡No intente sostener las piezas cortas con la
mano! No olvide sostener el material colgante o en
voladizo. Preste atención cuando corte materiales
desde abajo.
Compruebe que la sierra haya alcanzado su plena
velocidad antes de que la cuchilla entre en contacto
con el material que va a cortar. Si empieza a cortar
con la cuchilla frente al material que va a cortar
o la empuja hacia la hendidura, podrá dar lugar
a rebotes. Empuje la sierra hacia delante a una
velocidad que permita que la cuchilla corte sin
esfuerzo. La dureza y la resistencia pueden variar
incluso en la misma pieza de material y algunas
secciones anudadas o húmedas pueden suponer
una gran carga en la sierra. Cuando esto ocurra,
empuje la sierra de forma más lenta, pero lo
suficientemente fuerte para seguir trabajando sin
que se reduzca demasiado la velocidad. Si fuerza la
sierra, puede provocar cortes bastos, rebotes y un
sobrecalentamiento del motor. Si su corte empieza
a salirse de la línea, no intente forzarlo a retroceder.
Suelte el interruptor y deje que la cuchilla se
detenga por completo. A continuación, podrá retirar
la sierra a un lado nuevamente, y empezar un nuevo
corte ligeramente interior al erróneo. En cualquier
caso, retire la sierra si se desvía del corte. Si fuerza
una corrección dentro del corte podrá atascar la
sierra y provocar el rebote.
SI LA SIERRA SE ATASCA, SUELTE EL
ACTIVADOR Y RETROCEDA LA SIERRA HASTA
QUE SE AFLOJE. COMPRUEBE QUE LA
CUCHILLA GOZA DE UNA POSICIÓN RECTA
EN EL CORTE Y LIMPIE EL BORDE DEL CORTE
ANTES DE REANUDAR LA OPERACIÓN.
Cuando haya terminado de cortar, suelte el
activador y deje que la cuchilla se detenga antes
de levantar la sierra del trabajo. Cuando levante
la sierra, el protector telescópico tensado por una
anilla se cerrará automáticamente bajo la cuchilla.
Recuerde que la cuchilla está expuesta hasta que
esto ocurra. Por ningún motivo toque debajo del
trabajo. Cuando tenga que retroceder el protector
telescópico manualmente (cuando sea necesario
para iniciar cortes de bolsillo) utilice siempre la
palanca de retroceso.
88
NOTA: Cuando corte bandas estrechas, tenga
cuidado de comprobar que no cuelguen piezas
pequeñas del interior del protector inferior.
CORTE DE BOLSILLO (FIG. 27)
ADVERTENCIA: No una nunca el
protector de la cuchilla en una posición
levantada. No mueva nunca la sierra
hacia detrás cuando realice cortes de
bolsillo. Esto podrá hacer que la unidad
se levante sobre la superficie de trabajo,
lo cual podrá provocar daños.
Un corte de bolsillo es aquel que se realiza en un
suelo, pared u otra superficie plana.
1.Ajuste la placa de base de la sierra de forma
que la cuchilla corte a la profundidad deseada.
2.Incline la sierra hacia delante y permanezca
frente a la placa de base sobre el material que
va a cortar.
3.Utilizando la palanca del protector inferior,
retroceda el protector de cuchilla inferior hasta
una posición superior. Baje la parte trasera de
la placa de base hasta que los dientes de la
cuchilla casi toquen la línea de corte.
4.Suelte el protector de cuchilla (su contacto
con el trabajo se mantendrá en posición para
abrirse libremente cuando inicie el corte). Retire
la mano de la palanca del protector y agarre
firmemente la empuñadura auxiliar (F), tal y
como se muestra en la figura 27. Coloque su
cuerpo y su brazo para que pueda resistir el
rebote si llegase a producirse.
5.Compruebe que la cuchilla no esté en contacto
con la superficie de corte antes de empezar a
cortar.
6.Arranque el motor y baje la sierra gradualmente
hasta que su placa de base permanezca en
una posición plana sobre el material que va a
cortar. Avance la sierra a lo largo de la línea de
corte hasta que termine el corte.
7.Suelte el activador y deje que la cuchilla se
detenga al completo antes de retirar la cuchilla
del material.
8.Cuando inicie un nuevo corte, repita las etapas
mencionadas previamente.
Extracción de polvo (Fig. 30)
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación
de humos. Para reducir el riesgo de
daños personales, lleve SIEMPRE una
máscara de polvo aprobada.
Con la herramienta se suministra un puerto de
extracción de polvo (AG).
Español
El adaptador de extracción de polvo le permitirá
conectar la herramienta a un extractor externo de
polvo, usando el sistema AirLockô (DWV9000-XJ)
o un accesorio extractor de polvo estándar de
35 mm.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE un
extractor de aspiradora diseñado de
conformidad con las directivas aplicables
relativas a la emisión de polvo durante
el corte de madera. Las campanas
de extracción de la mayoría de las
aspiradoras se ajustarán directamente a
la salida de extracción de polvo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados.
Lubricación
La herramienta utiliza soportes de bola y de rodillo
auto-lubricados y por consiguiente, no requiere
relubricación. No obstante, se aconseja que una
vez al año, lleve o envíe la herramienta a un centro
de reparaciones para que realice una limpieza,
inspección y lubricación completa de la caja del
motor.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
PROTECTOR INFERIOR
El protector inferior siempre debe girar y cerrarse
libremente desde una posición completamente
abierta hasta una posición completamente cerrada.
Compruebe siempre el funcionamiento correcto
antes de cortar abriendo completamente el
protector y dejando que se cierre. Si el protector se
cierra lentamente o no puede cerrarse al completo,
necesitará la limpieza o su reparación. No utilice
la sierra hasta que funcione correctamente. Para
limpiar el protector, utilice aire seco o un cepillo
suave para retirar todo el polvo o los restos
acumulados en el trayecto del protector y alrededor
de la anilla del protector. Si esto no corrigiese
el problema, tendrá que acudir a un centro de
reparaciones habilitado para que se proceda a su
reparación.
Ajuste de la placa de base
(Fig. 5, 28, 29)
Su placa de base se ha configurado de fábrica
para garantizar que la cuchilla esté perpendicular
a la placa de base. Si tras un uso prolongado,
necesitase volver a alinear la cuchilla, siga las
siguientes instrucciones:
AJUSTE PARA CORTES DE 90 GRADOS
1.Vuelva a colocar la sierra en un bisel de 0
grados.
2.Coloque la sierra sobre su lateral y retroceda el
protector inferior.
3.Fije la profundidad de corte en 51 mm.
4.Afloje la palanca de ajuste del bisel (Fig. 29, G).
Coloque una escuadra frente a la cuchilla y a
la placa de base, tal y como se muestra en la
figura 28.
5.Utilizando una llave (W, Fig. 5), gire la tuerca
ajustada (AN, Fig. 28) en la parte inferior de
la placa de base hasta que la cuchilla y la
placa de base estén en pleno contacto con la
escuadra. Vuelva a apretar la palanca de ajuste
del bisel.
89
Español
AJUSTE DE LA PALANCA DE AJUSTE DEL BISEL (FIG. 29)
Quizás sea deseable ajustar la palanca de ajuste
del bisel (G). Puede estar floja determinadas veces y
golpear la placa de base antes del apriete.
Para apretar la palanca:
1.Sostenga la palanca de ajuste de bisel (G) y
afloje la contratuerca de bisel (AO).
2.Ajuste la palanca de ajuste del bisel girándola
en la dirección deseada en entorno a
1/8 vuelta.
3.Vuelva a apretar el perno.
Cuchillas
Una cuchilla aplanada provocará un corte ineficaz,
sobrecargará el motor de la sierra, dará lugar a un
corte excesivo y aumentará las probabilidades de
rebote. Cambie las cuchillas cuando no lo resulte
fácil empujar la sierra a través del corte, cuando el
motor se tuerza o cuando se acumule demasiado
calor en la cuchilla. Es una buena práctica mantener
a mano cuchillas adicionales con vistas a contar
con cuchillas afiladas disponibles para un uso
inmediato. Las cuchillas aplanadas pueden afilarse
en la mayoría de las áreas.
La cola endurecida sobre la cuchilla puede retirarse
con queroseno, aguarrás o un limpiador de hornos.
Las cuchillas con capa anti-adhesiva pueden
utilizarse en aplicaciones en donde se acumulen
demasiados restos, como la madera verde o
tratada a presión.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
NO UTILICE ACCESORIOS ALIMENTADOS POR
AGUA CON ESTA SIERRA.
OBSERVE VISUALMENTE LAS CUCHILLAS DE
CARBÓN ANTES DE UTILIZARLAS. CÁMBIELAS SI
ESTÁN DAÑADAS.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
90
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de
acuerdo con las disposiciones locales. Para más
información, vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados
o eliminados adecuadamente.
Français
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V SCIE
CIRCULAIRE SANS FIL
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe maximale
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-5.
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
Valeur d’émission de vibration ahW =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
91
Français
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
Fusibles :
Europe
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
Ces produits sont également compatibles avec
les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
kg
Outils de 230 V
60 (6,0 Ah)
0,66
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL
DCS575, DCS576
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes : 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-5:2010.
92
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
21.06.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous
les avertissements de sécurité,
toutes les instructions, illustrations
et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des
instructions listées ci-dessous peut
conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
peuvent produire des étincelles qui pourraient
enflammer toute émanation ou poussière
ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
Français
b)
c)
d)
e)
f)
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique
à l’extérieur, utiliser systématiquement
une rallonge conçue à cet effet. Cela
diminuera tout risque de décharges
électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise un outil électrique. Ne pas utiliser
d’outil électrique en cas de fatigue ou
sous l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Tout moment
d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de
dommages corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement
un dispositif de protection oculaire. Le
fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
d)
e)
f)
g)
h)
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de
le ramasser ou le transporter. Transporter
un outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher
un outil électrique alors que l’interrupteur est
en position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il
est branché et utilisé correctement.
L’utilisation de ces dispositifs peut réduire les
risques engendrés par les poussières.
Ne pensez pas être si familiarisé
avec l’outil après l’avoir utilisé à de
nombreuses reprises, au point de ne
plus rester vigilant et d’en oublier les
consignes de sécurité. Un geste imprudent
peut provoquer de graves blessures en une
fraction de seconde.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout
appareil dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débranchez la prise du secteur et/
ou retirez le bloc-batterie de l’outil
électrique s’il est amovible avant
d’effectuer tout réglage, de changer
un accessoire ou de ranger l’outil
électrique. Ces mesures préventives
réduiront tout risque de démarrage accidentel
de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser.
93
Français
Les outils peuvent être dangereux entre des
mains inexpérimentées.
e) Entretenez vos outils électriques et
leurs accessoires. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien
alignées et tournent librement, qu’elles
sont en bon état et ne sont affectées
d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer
l’outil électrique avant toute nouvelle
utilisation. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique,
ses accessoires, mèches, etc.,
conformément aux présentes directives
et suivant la manière prévue pour ce
type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail
et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
h) Maintenez toutes les poignées et
surfaces de préhension sèches, propres
et exemptes d’huile et de graisse. Des
poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler
et de contrôler l’outil correctement en cas de
situations inattendues.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela
pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors
tout contact. En cas de contact
accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire,
rincer puis consulter immédiatement
94
un médecin. Le liquide de la batterie peut
engendrer irritation ou brûlures.
e) N’utilisez jamais un bloc-batterie ou
un outil qui est endommagé ou qui a
été modifié. Une batterie endommagée
ou altérée peut avoir un comportement
imprévisible qui peut conduire à un incendie,
une explosion ou un risque de blessure.
f) N’exposez pas le bloc-batterie ou
l’outil au feu ou à des températures
excessives. L’exposition au feu ou à des
températures dépassant 130° C peut
provoquer une explosion.
g) Respectez toutes les consignes de
mise en charge et ne rechargez pas le
bloc-batterie ou l’outil en dehors de la
plage de températures spécifiée dans
les instructions. Une mise en charge
inappropriée ou à des températures hors
de la plage spécifiée peut endommager la
batterie et augmente le risque d’incendie.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
b) Ne réparez jamais un bloc-batterie
endommagé. Les réparations sur les blocsbatteries ne doivent être effectuées que
le fabricant ou l’un de ses prestataires de
services agréés.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité communes à
toutes les scies
a)
DANGER : gardez les mains à l’écart
de la zone de coupe et de la lame. Placez
une main sur la poignée supplémentaire ou
sur le boîtier du moteur. Si vos deux mains
tiennent la scie, elles ne risqueront pas d’être
coupées par la lame.
b) Ne vous placez pas sous la pièce à travailler.
Le protecteur ne peut pas vous protéger de la
lame sous la pièce.
c) Ajustez la profondeur de coupe en fonction
de l’épaisseur de la pièce. La partie de la
lame visible sous la pièce de travail doit être
inférieure à une dent de lame complète.
d) Ne tenez jamais les pièces à découper dans
vos mains ou entre vos jambes pendant
la découpe. Fixez la pièce sur un support
Français
stable. Il est important que la pièce soit
correctement soutenue afin de minimiser les
risques de blessures, de coincement de la lame
ou de perte de contrôle.
e) Tenez l’outil électrique par ses surfaces de
préhension isolées pendant les interventions
lors desquelles l’accessoire de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils
électriques cachés. Tout contact avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer
un choc électrique à l’utilisateur.
f)Utilisez toujours une butée ou un guide à
bord droit pour des coupes longitudinales.
Ceci améliore la précision de la coupe et réduit
le risque de coincer la lame.
g) Utilisez toujours des lames de taille et
de forme adaptées à l’alésage (par ex.
losange ou rond). Les lames inadaptées aux
éléments de montage de la scie tournent de
façon excentrique et provoquent des pertes de
contrôle.
h) N’utilisez jamais de rondelles ou boulons
endommagés ou inadéquats pour fixer la
lame. Les rondelles et le boulon ont été conçus
spécialement pour votre scie, afin d’assurer
une performance optimale et un travail en toute
sécurité.
Causes et prévention du recul
– Le recul est une réaction soudaine de l’outil
lorsque la lame est coincée, pincée ou
désalignée ce qui a pour effet de soulever la
scie, hors de maîtrise, et de la projeter vers
l’utilisateur ;
– Lorsque la lame se trouve coincée ou pincée
par le trait de scie qui se referme sur elle, elle se
bloque et une réaction du moteur entraîne alors
l’outil rapidement vers l’utilisateur ;
– Si la lame se tord ou se désaligne par rapport à
la ligne de coupe, les dents arrière risquent de
s’enfoncer dans la surface du bois et la lame de
quitter le trait de scie en reculant brusquement
vers l’utilisateur.
Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation
de la scie et/ou de procédures ou de conditions
d’utilisation incorrectes. On peut l’éviter en prenant
des précautions adéquates, comme celles indiquées
ci-dessous :
a) Tenez fermement la scie à deux mains, et
placez votre corps et votre bras de manière
à pouvoir résister à la force du recul. Placez
votre corps d’un côté ou de l’autre de la
lame, jamais dans sa ligne de coupe. Un
recul peut faire sauter la scie vers l’arrière, mais
l’utilisateur pourra maîtriser la force exercée par
ce choc s’il prend les précautions nécessaires.
b) Lorsque la lame se trouve coincée ou
lorsque vous interrompez la coupe pour
une raison quelconque, libérez la gâchette
et maintenez la scie immobile sur la pièce
de travail jusqu’à ce que la lame s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer
la scie de la pièce ou de faire reculer la scie
pendant que la lame tourne, sous peine
de provoquer un recul. Identifiez la cause
du blocage de la lame et prenez les mesures
correctives pour y remédier.
c) Pour redémarrer une scie dans une pièce,
centrez la lame de scie dans la fente et
vérifiez que ses dents ne sont pas engagées
dans la matière. Si la lame de scie est coincée,
elle peut sortir de la pièce ou rebondir au
redémarrage de la scie.
d) Les panneaux de grande dimension
doivent être soutenus pour minimiser les
risques que la lame ne se coince puis
recule brutalement. Les panneaux de grande
dimension ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Des supports doivent être
installés sous le panneau, des deux côtés,
près de la ligne de coupe et près du bord du
panneau.
e) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affûtées ou mal
posées produisent un trait de scie étroit, ce qui
entraîne une friction excessive, un blocage de la
lame et un recul.
f)Avant d’effectuer la coupe, les leviers de
verrouillage de la profondeur de coupe et de
la coupe en biseau doivent être fermement
serrés. Il y a risque de blocage et recul si les
réglages de la lame se modifient pendant la
coupe.
g) Prenez des précautions supplémentaires si
vous sciez des murs existants ou à l’aveugle.
La partie saillante de la lame peut couper des
objets susceptibles de provoquer un rebond.
Consignes de sécurité pour les scies
dotées d’un carter de protection
pendulaire
a) Vérifiez que le carter de protection inférieur
se referme correctement avant chaque
utilisation. Ne mettez pas la scie en marche
si le carter inférieur de protection ne
bouge pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne fixez et n’attachez
95
Français
jamais le carter inférieur de protection
pour le laisser en position ouverte. Si, par
mégarde, la scie devait chuter, il est possible
que le carter inférieur de protection soit
déformé. Levez le carter de protection avec la
poignée rétractable, assurez-vous qu’il peut
bouger librement et ne touche ni la lame de scie
ni d’autres éléments de l’appareil, quel que soit
l’angle ou la profondeur de coupe.
b) Contrôlez le bon fonctionnement du
ressort du carter inférieur. Si le carter de
protection et le ressort ne fonctionnent
pas correctement, faites-les réparer avant
utilisation. Des pièces endommagées, restes
de colle ou accumulations de débris peuvent
ralentir l’actionnement du carter inférieur de
protection.
c) Le carter inférieur ne doit être rétracté
manuellement qu’en cas de découpes
spéciales comme les «coupes plongeantes»
et les «coupes combinées». Soulevez le
carter de protection inférieur en rétractant
la poignée et relâchez-le dès que la lame
pénètre dans la matière. Pour toutes les
autres opérations de sciage, le carter inférieur
de protection doit fonctionner automatiquement.
d) Assurez-vous toujours que le carter inférieur
recouvre la lame avant de poser la scie sur
l’établi ou au sol. Une lame sans protection
et encore en mouvement ramène la scie en
arrière, sciant tout sur son passage. Tenez
compte du temps nécessaire à la lame pour
s’arrêter une fois l’interrupteur relâché.
Instructions de sécurité
additionnelles pour scies circulaires
•Portez des protections auditives. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Portez un masque anti-poussière. Vous
risquez d’éprouver des difficultés à respirer
et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus
petit ou plus grand que celui recommandé.
Reportez-vous aux Caractéristiques
Techniques pour obtenir la nomenclature des
lames. N’utilisez que les lames spécifiées dans
ce mode d’emploi, en conformité avec
EN 847-1.
• N’utilisez jamais de meules de découpage
abrasif.
•Ne pas utiliser d’accessoires à alimentation
en eau.
96
•Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage
sur une plateforme stable. Tenir l’ouvrage
dans vos mains ou contre le corps le rend
instable et peut conduire à une perte de
contrôle.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. À savoir :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à la
projection de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires chauffant pendant leur utilisation.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (Q), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce
manuel contient d’importantes consignes de
sécurité et de fonctionnement concernant les
chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
Français
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à
la neige.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne
pas laisser les liquides pénétrer dans le
chargeur. Risque de choc électrique.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures, ne
charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries
peuvent exploser et causer des blessures
et des dégâts.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque
le chargeur est branché à l’alimentation
électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent
être mis en court-circuit par un corps
étranger. Les corps étrangers de nature
conductrice tels que, mais ne se limitant
pas à, la laine d’acier, le papier aluminium
ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être tenus éloignés
des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il
n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le
nettoyer.
• Une durée de vie plus longue et de
meilleures performances peuvent
être obtenues si le bloc-batterie est
rechargé à une température ambiante
comprise entre 18° et 24°C (65° à 75°F).
NE RECHARGEZ PAS le bloc-batterie à une
température ambiante inférieure à +4,5°C
(+40°F) ou supérieure à +40,5 °C (+105 °F).
Ceci est important et permettra d’éviter
l’endommagement grave du bloc-batterie.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux
indiqués dans ce manuel. Le chargeur et le
bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un
cordon ou une fiche endommagés—les
faires remplacer immédiatement.
•Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu
un choc violent, s’il est tombé, ou s’il a
été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apporter le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour
véhicule.
97
Français
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB118 est compatible avec les
blocs-batteries 18V Li-Ion XR et XR FLEXVOLTMC
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation des plus
simples possibles.
Recharger une batterie (Fig. 1)
1.Branchez le chargeur dans une prise
appropriée avant d’insérer le bloc-batterie.
2.Insérez le bloc-batterie (O) dans le chargeur
en vous assurant qu’il soit parfaitement bien
en place. Le voyant rouge (charge) clignote de
façon répétée pour indiquer que le processus
de charge a commencé.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc-batterie
est alors complètement rechargé et il peut soit
être utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
Pour retirer le bloc-batterie du chargeur,
enfoncez le bouton de libération de la batterie
(P) sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et la durée de vie des blocs-batteries
Li-Ion, rechargez-les complètement avant la
première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118 :
le voyant rouge continue à clignoter, mais un
voyant jaune s’allume durant cette opération.
Lorsque la batterie a retrouvé une température
appropriée, le voyant jaune s’éteint et le chargeur
reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
98
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence
plus lente qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc
batterie se charge à ce taux réduit pendant tout le
cycle de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur
conçu pour refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur
se met automatiquement en marche si le blocbatterie a besoin d’être refroidi. Ne faites jamais
fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont
bouchées. Ne laissez pénétrer aucun corps étranger
à l’intérieur du chargeur.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Fixation murale
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur
ou pour être posés à la verticale sur une table ou un
établi. En cas de fixation au mur, placez le chargeur
près d’une prise électrique et loin d’un coin ou de
toute autre obstacle qui pourrait gêner le flux d’air.
Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur
à l’aide de vis pour cloisons sèches (achetées
séparément) d’au moins 25,4 mm de long avec un
diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées dans du bois
à une profondeur optimale laissant ressortir environ
5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les
complètement ces dernières dans les fentes.
Français
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Débranchez le chargeur de la prise
de courant avant le nettoyage. La
saleté et la graisse peuvent être éliminées
de l’extérieur du chargeur avec un chiffon
ou une brosse souple non métallique.
N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun
liquide pénétrer à l’intérieur de l’appareil
et n’immergez jamais aucune pièce de
l’appareil dans aucun liquide.
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque
d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie
s’il est possible que des objets
métalliques entrent en contact avec
les bornes de la batterie. Ne placez
par exemple pas le bloc-batterie dans
des tabliers, poches, boîtes à outils,
boîtes de kits d’accessoires, tiroirs, etc.
en présence de clous, vis, clés, etc.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 ˚C (104 ˚F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
99
Français
Transport
AVERTISSEMENT : risque
d’incendie. Le transport des batteries
peut causer un incendie si les bornes de
la batterie entrent accidentellement en
contact avec des matériaux conducteurs.
Lors du transport des batteries, assurezvous que les bornes de la batterie sont
protégées et bien isolées des matériaux
avec lesquels elles pourraient entrer en
contact et qui pourraient provoquer un
court-circuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie
DeWALT ne sera pas soumis à la classification
réglementée de classe 9 pour les matières
dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie
nominale supérieure à 100 Watts/heure (Wh)
nécessitent une expédition réglementée de
classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur
l’emballage. De plus, en raison de la complexité de
la réglementation, DeWALT ne recommande pas
l’expédition aérienne de blocs-batteries seuls, peu
importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par
avion si le wattage/heure nominal du bloc-batterie
n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
100
TRANSPORT DE LA BATTERIE FLEXVOLTMC
La batterie FLEXVOLTMC DeWALT dispose de deux
modes : Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTMC
est seule ou dans un produit DeWALT 18V, elle
fonctionne comme une batterie de 18 V. Lorsque
la batterie FLEXVOLTMC est dans un produit 54V
ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la
batterie FLEXVOLTMC, elle est en mode Transport.
Gardez le cache en place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les
chaînes des cellules sont
déconnectées
électriquement à
l’intérieur du bloc pour
en faire 3 batteries de plus faible wattage-heure
(Wh) comparées à une seule batterie au wattageheure plus élevé. Le fait de répartir l’énergie
consommée du bloc en 3 batteries peut exempter
le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont
l’énergie consommée est plus élevée.
La valeur en Wh pour EXEMPLE DE MARQUAGE
le transport indique 3 POUR L’UTILISATION ET LE
x 36 Wh,
TRANSPORT
représentant 3
batteries de 36 Watts
heure chacune. La
valeur en Wh pour
l’utilisation indique 108 watts heure (1 seule batterie).
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le DCS575 et le DCS576 fonctionnent avec un bloc
batterie de 54 volts.
Le bloc-batterie DCB546 peut être utilisé. Consultez
les Fiche technique pour avoir plus d’informations.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Français
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
1 Guide parallèle
1 Embout d’aspiration de poussières
1 Chargeur (modèles T uniquement)
1 Bloc batterie Li-ion (T1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (T2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (T3 modèles)
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
echarger seulement entre 4 ˚C et
R
40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut
M
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs
DeWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Utilisation : Utilisation sans cache de
transport, la valeur en Wh indique 108
Wh (1 batterie de 108 Wh).
Transport : Transport avec cache de
transport, la valeur en Wh indique 3 x
36 Wh (3 batteries de 36 Wh).
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire
1 Lame de scie circulaire
1 Clé de réglage de la lame
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
A.Interrupteur à gâchette
B.Bouton de déverrouillage de la gâchette
C.Poignée principale
D.Verrou de lame
E.Capuchon d’extrémité
F.Poignée auxiliaire
G.Levier de réglage d’inclinaison
H.Mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison
J.Plaque de base
K.Carter de protection de lame inférieur
L.Vis de serrage de lame
M. Levier du carter de protection inférieur
N.Carter de protection de lame supérieur
O.Bloc batterie
P.Bouton de déblocage de la batterie
Q.Code date
R.Réglage du rail (coupe 0°)
R.Réglage du rail (coupe 1 à 45°)
T.Bouton de la jauge d’énergie (sur le bloc
batterie)
UTILISATION PRÉVUE
Ces scies circulaires industrielles sont conçues pour
les applications professionnelles de découpe du
bois. Ne découpez pas de métal, plastique, béton,
éléments de maçonnerie ou fibre-ciment. NE PAS
utiliser les accessoires à eau avec cette scie. NE
PAS utiliser de disques ou lames abrasifs. NE PAS
utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
101
Français
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Ces scies industrielles sont des outils électriques de
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double
isolation est conforme à la norme
EN60335 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
102
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DeWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (Fig. 1)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie (O) est complètement
chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1.Alignez le bloc batterie (O) avec le rail à
l’intérieur de la poignée de l’outil (Fig. 1).
2.Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et
vérifiez qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1.Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (P) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 1)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir
enfoncé le bouton du témoin de charge (T). Une
combinaison de trois voyants verts s’allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le
niveau de charge de la batterie est au-dessous de
la limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume
pas et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
Remplacement des lames
INSTALLER LA LAME (FIG. 2–5)
1.Retirez la batterie.
2.À l’aide du levier du carter de protection
inférieur (M), rentrer le carter de protection de
lame inférieur (K) et placer la lame sur l’arbre
Français
de la scie contre la rondelle de serrage interne
(U), en s’assurant que la lame tourne dans
la direction de correcte (la flèche de direction
de rotation sur la lame de scie et les dents
doivent être dirigées dans la même direction
que celle de la flèche de direction de rotation
sur la scie). Ne pas supposer que l’inscription
sur la lame est toujours face à vous pour
obtenir une installation correcte. Lorsque
le carter de protection de lame inférieur est
rentré pour installer la lame, vérifier l’état et
le fonctionnement du carter de protection de
lame inférieur pour s’assurer qu’il fonctionne
correctement. Assurez-vous qu’il peut bouger
librement et ne touche ni la lame de scie ni
d’autres éléments de l’appareil, quel que soit
l’angle ou la profondeur de coupe.
3.Placez la rondelle de serrage externe (V) sur
l’arbre de la scie avec le bord biseauté vers
l’extérieur. Assurez-vous que le diamètre de
30 mm sur le côté lame du serrage s’adapte
au tour de 30 mm sur la lame de scie afin de
garantir le centrage de la lame.
4.Vissez à la main la vis de serrage de la lame (L)
sur l’arbre de la scie (la vis possède un filetage
à droite et doit être tournée dans le sens des
aiguilles d’une montre pour le serrage).
5.Appuyez sur le dispositif de verrouillage de
la lame (D) tout en tournant l’axe de la scie
avec la clé de lame (W) qui est rangée sous le
compartiment de la batterie, jusqu’à ce que le
dispositif de verrouillage de la lame s’enclenche
et que la lame cesse de tourner.
6.Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé de lame.
AVIS : n’engagez jamais le verrou de
lame lorsque la scie fonctionne ou dans
le but d’arrêter l’outil. Ne mettez jamais la
scie en marche lorsque le verrou de lame
est engagé. De graves dégâts pourraient
se produire sur la scie.
REMPLACER LA LAME (FIG. 2–5)
1.Retirez la batterie.
2.Pour desserrer la vis de serrage de la lame
(L), appuyez sur le dispositif de verrouillage
de la lame (D) et tournez l’axe de la scie avec
la clé de lame (W), qui est rangée sous le
compartiment de la batterie, jusqu’à ce que le
dispositif de verrouillage de la lame s’enclenche
et que la lame cesse de tourner. Une fois
le verrou de lame engagé, tournez la vis de
serrage de la lame dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre avec la clé de lame (la vis
possède un filetage à droite et doit être tournée
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour le desserrage).
3.Retirez la vis de serrage de la lame (L) et
la rondelle de serrage externe (V). Retirer
l’ancienne lame.
4.Nettoyez la sciure qui pourrait être accumulée
dans le carter de protection ou la zone de
la rondelle de serrage et vérifiez l’état et le
fonctionnement du carter protection de lame
inférieur comme indiqué auparavant. Ne lubrifiez
pas cette zone.
5.Choisissez la lame appropriée à l’application
(voir Lames). Utilisez toujours des lames
ayant une taille (diamètre) correcte avec un
alésage centrale ayant une taille et une forme
correctes pour le montage sur l’arbre de la scie.
Assurez-vous toujours que la vitesse maximum
recommandée (tr/min) sur la lame de scie
correspond ou dépasse la vitesse (tr/min) de la
scie.
6.Suivez les étapes 1 à 5 dans la section Pour
monter la lame, en faisant attention au sens
de rotation de la lame.
CARTER DE PROTECTION DE LAME INFÉRIEUR
AVERTISSEMENT : le carter de
protection de lame inférieur est un
dispositif de sécurité qui réduit le risque
de graves blessures. N’utilisez jamais la
scie si le carter de protection de lame
inférieure est absent, endommagé,
mal monté ou s’il ne fonctionne pas
correctement. Ne vous fiez pas au
carter de protection de lame inférieur
pour vous protéger dans toutes les
circonstances. Votre sécurité dépend du
respect de tous les avertissements et
des précautions, ainsi que de l’utilisation
correcte de la scie. Vérifiez que le
carter de protection de lame inférieur
se referme correctement avant chaque
utilisation. Si le carter de protection
de lame inférieur est absent ou ne
fonctionne pas correctement, faites
d’abord réparer la scie. Pour assurer
la sécurité et la fiabilité du produit, les
réparations, l’entretien et les réglages
doivent être effectués par un centre de
service agréé ou une autre organisation
de service qualifiée en utilisant toujours
des pièces de rechange identiques.
CONTRÔLE DU CARTER DE PROTECTION INFÉRIEUR
(FIG. 1)
1.Arrêter l’outil et le débrancher de l’alimentation.
103
Français
2.Faites pivoter le levier du carter de protection
inférieur (Fig. 1, M) de la position complètement
fermé à la position complètement ouvert.
3.Relâchez le levier et observez le carter
de protection (K) revenir à la position
complètement fermé.
L’outil doit être révisé par un centre de service
qualifié si :
•il ne revient pas à la position complètement
fermé,
•se déplace de manière intermittente ou lente,
ou
•s’il touche la lame ou toute autre partie de
l’outil, quel que soit l’angle ou la profondeur de
coupe.
LAMES
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, portez toujours des
protection oculaires. Le carbure est un
matériau dur, mais cassant. Les corps
étrangers dans l’ouvrage (par ex. fils
ou clous) peuvent causer la fissure ou
la rupture des pointes. N’utilisez la scie
que lorsque le carter de protection de
lame approprié est en place. Montez
correctement la lame dans le sens de
rotation approprié avant l’utilisation et
utilisez toujours une lame propre et
affûtée.
AVERTISSEMENT : ne découpez pas
de métal, plastique, béton, éléments de
maçonnerie ou fibre-ciment avec cette
scie.
190 mm Diamètre
Application
Dents
Coupe rapide
18
Coupe
24
Usage général
40
184 mm Diamètre
Application
Dents
Coupe
24
Usage général
36
Finition
60
Si vous avez besoin d’aide concernant les lames,
veuillez contacter votre revendeur DeWALT local.
104
Rebond
Le rebond est une réaction soudaine d’une lame
de scie restée accrochée, coincée ou mal orientée.
La scie qui n’est plus sous contrôle sort de la pièce
et est projetée vers l’utilisateur. Si la lame reste
accrochée ou coincée dans la fente sciée qui se
ferme, elle se bloque et la force du moteur ramène
l’outil rapidement vers l’utilisateur. Si la lame de
scie est tordue ou mal orientée dans la coupe, les
dents du bord arrière de la lame de scie risquent de
creuser dans la surface du matériau. De ce fait, la
lame de scie saute brusquement de la fente et est
propulsée en arrière sur l’utilisateur.
Les rebonds peuvent se produire plus fréquemment
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie.
1.SUPPORT D’OUVRAGE INCORRECT
A.Le fléchissement ou le levage incorrect de la
pièce à couper peut entraîner un pincement
de la lame et causer un rebond (Fig. 24).
B.La coupe à travers le matériau soutenu par
les extrémités conduit irrémédiablement à
un rebond. Lorsque le matériau s’affaiblit,
il fléchit et referme la fente pinçant ainsi la
lame (Fig. 24).
C.La découpe d’une pièce en porte-à-faux
ou suspendue de bas en haut dans une
direction verticale peut causer un rebond. La
chute peut pincer la lame en tombant.
D.La découpe de longues bandes étroites
peut causer un rebond. La bande coupée
peut fléchir ou se tordre et refermer la fente
pinçant ainsi la lame.
E.L’accrochage du carter de protection
inférieur sur une surface au-dessous
du matériau découpé peut réduire
temporairement le contrôle de l’utilisateur.
La scie peut se soulever partiellement hors
de la coupe et augmenter les probabilités de
torsion de la lame.
2.RÉGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE
INCORRECT SUR LA SCIE
Pour effectuer la coupe la plus efficace, la
lame doit dépasser suffisamment pour exposer
une dent, comme illustré sur la Figure 8. Cela
permet à la semelle de soutenir la lame et
de réduire la torsion et le pincement dans le
matériau. Voir la section intitulée Réglage de la
profondeur de coupe.
3.TORSION DE LA LAME (MAUVAIS
ALIGNEMENT DANS LA COUPE)
A.Une poussée plus marquée peut causer une
torsion de la lame.
Français
B.Tenter de tourner la scie dans la coupe
(tenter de revenir sur la ligne marquée) peut
causer une torsion de la lame.
C.L’utilisation de la scie hors de portée ou avec
un faible contrôle du corps (en déséquilibre)
peut causer une torsion de la lame.
D.Le changement de poignée ou de position
du corps durant la coupe peut causer une
torsion de la lame.
E.Faire reculer la scie pour libérer la lame peut
causer une torsion de la lame.
4.UTILISATION DE LAMES ÉMOUSSÉES OU
SALES
Les lames émoussées causent une charge
plus importante sur la scie. Pour compenser,
l’utilisateur pousse habituellement plus fort ce
qui charge encore plus l’appareil et favorise
la torsion de la lame dans la fente. Les lames
usées peuvent aussi avoir un dégagement du
corps insuffisant ce qui augmente les risques
de coincement et augmente la charge.
5.REPRISE D’UNE COUPE AVEC LES DENTS
DE LA LAME COINCÉES CONTRE LE
MATÉRIAU
La scie doit être amenée à la vitesse de coupe
maximale avant de commencer une coupe
ou de reprendre une coupe si l’appareil a été
arrêté avec la lame dans la fente. Dans le cas
contraire, l’appareil peut caler ou causer un
rebond.
5.Une méthode de contrôle de la profondeur
de coupe correcte est illustrée sur la figure 8.
Posez un morceau du matériau que vous
prévoyez de couper le long du côté de la lame,
comme illustré sur la figure 8, et observez
de combien dépasse la dent au-dessous du
matériau.
AJUSTEMENT DU LEVIER DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR
(FIG. 7)
Il peut être souhaitable d’ajuster le levier de réglage
de profondeur (X). Il peut se desserrer au fil du
temps et heurter la plaque de base avant le serrage.
Pour serrer le levier :
1.Tenez le levier de réglage de profondeur (X) et
desserrez l’écrou de blocage (Z).
2.Ajustez le levier de réglage de profondeur en le
tournant dans la direction souhaitée d’environ
1/8 de tour.
3.Resserrez l’écrou.
Réglage de l’angle d’inclinaison
(Fig. 1, 9)
Le mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison (H)
peut être ajusté entre 0° et 57°.
Pour obtenir une plus grande précision de coupe,
utilisez les repères de réglage fin situés sur le bras
du pivot (AC).
1.Soulevez le levier de réglage d’inclinaison (G)
pour desserrer.
Toutes les autres conditions qui causent un
pincement, un coincement, une torsion ou un
mauvais alignement de la lame pourraient causer
un rebond. Consultez les sections Consignes
de sécurité supplémentaires pour les scies
circulaires et Lames pour connaître les procédures
et les techniques qui réduisent la probabilité des
rebonds.
2.Inclinez la plaque de base selon l’angle désiré
en alignant le curseur d’inclinaison fine (AB)
avec le repère de l’angle désiré sur le bras du
pivot (AC).
Réglage de la profondeur de coupe
(Fig. 6–8)
Les modèles DCS575 et DCS576 sont équipés
d’une fonction de détente d’inclinaison. Lorsque
vous inclinerez la plaque de base, vous entendrez
un déclic et sentirez la plaque de base s’arrêter à
22,5 et à 45 degrés. Si l’un de ces angles est celui
désiré, resserrez le levier (G) en l’abaissant. Si vous
désirez un autre angle, continuez à incliner la plaque
de base jusqu’à ce que le curseur d’inclinaison
grossière (AD) ou le curseur fin (AB) s’aligne avec le
repère désiré.
1.Soulevez le levier de réglage de la profondeur
(X) pour desserrer.
2.Pour obtenir la profondeur de coupe correcte,
alignez le repère approprié sur la bande de
réglage de la profondeur (AA) avec l’encoche
(Y) sur le carter de protection supérieur.
3.Serrez le levier de réglage de la profondeur.
3.Soulevez le levier de réglage d’inclinaison pour
resserrer.
Détente d’inclinaison (Fig. 9)
4.Pour obtenir une coupe la plus efficace au
moyen d’une lame de scie à pointe au carbure,
réglez la profondeur de coupe de sorte que la
moitié d’une dent dépasse au-dessous de la
surface du bois à couper.
105
Français
Indicateur de longueur de coupe
(Fig. 10)
Système de rail de guidage
(DCS576, Fig. 13)
Les repères sur le côté de la plaque de base (J)
indiquant la longueur de la fente coupée dans le
matériau à la profondeur complète de la coupe. Les
repères sont disposés à intervalles de 5 mm.
Les rails de guidage, disponibles en différentes
longueurs en option, permettent l’utilisation de la
scie circulaire pour des coupes droites et précises,
et protège également la surface de l’ouvrage contre
les dégâts. En conjonction avec les accessoires
supplémentaires, il est possible de réaliser des
coupes en angle exactes, des coupes d’onglet et
des opérations d’ajustement grâce au système de
rail de guidage.
Montage et réglage du guide
parallèle (Fig. 11)
Le guide parallèle (AF) permet d’effectuer une coupe
parallèle au bord de la pièce.
MONTAGE
1.Desserrez le bouton de réglage du guide
parallèle (AE) pour laisser passer le guide
parallèle.
2.Insérez le guide parallèle (AF) dans la plaque de
base (J) comme illustré.
3.Resserrez le bouton de réglage du guide
parallèle (AE).
RÉGLAGE
1.Desserrez le bouton de réglage du guide (AE) et
réglez le guide parallèle (AF) à la largeur désirée.
L’ajustement peut être lu sur l’échelle du guide
parallèle.
2.Resserrez le bouton de réglage du guide (AE).
Raccord de montage pour extracteur
de poussières (Fig. 1, 6, 12)
Vos scies circulaires DCS575/DCS576 sont livrées
avec un raccord pour extracteur de poussières.
POUR INSTALLER UN EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE DANS
LE RACCORD
1.Desserrez complètement le levier d’ajustement
de la profondeur (X).
2.Placez la plaque de base (J) dans la position la
plus basse.
3.Alignez la moitié gauche du raccord pour
extracteur de poussières (AG) sur le carter de
protection de lame supérieur (N) comme illustré.
Assurez-vous d’insérer l’onglet dans l’encoche
moulée sur l’outil. Lors de l’installation correct,
il s’enclenche complètement sur la profondeur
d’origine du curseur de coupe.
4.Alignez la pièce de droite avec cette de gauche.
5.Introduisez les vis et serrer fermement.
Les pinces (AJ) sont prévues pour fixer le rail de
guidage (AH) sur l’ouvrage (AI) (Fig. 13). Utilisez
ces pinces (AJ) pour vous assurer que le rail de
guidage (AH) est solidement fixé à l’ouvrage (AI)
afin de travailler en toute sécurité. Lorsque le
rail de guidage est réglé sur la ligne de coupe et
solidement fixé à l’ouvrage, aucun mouvement ne
se produit durant la coupe.
IMPORTANT : L’échelle de hauteur sur l’appareil
est réglée pour l’utilisation de la scie sans rail de
guidage. Lors de l’utilisation de la scie sur le rail
de guidage, la différence de hauteur est d’environ
5,0 mm.
INSTALLATION DE LA SCIE CIRCULAIRE SUR LE RAIL DE
GUIDAGE (FIG. 1, 14)
L’espace entre la scie circulaire et le rail de guidage
(Fig. 14, AH) doit être le plus réduit possible pour
obtenir les meilleurs résultats de coupe. Plus cet
espace est réduit, meilleure sera la finition de la ligne
droite sur l’ouvrage.
L’espace peut être réglé avec les deux dispositifs de
réglage du rail (Fig. 1, R, S) pour chaque canal dans
la base pour une coupe à 0° (R) et pour une coupe
inclinée à 1-45° (S). Les dispositifs de réglage sont
des cames de précision qui permettent la réduction
de l’espace entre l’appareil et le rail de guidage.
Lorsque ces dispositifs de réglage ont été ajustés,
le mouvement latéral de la scie durant la coupe est
maintenu au minimum, permettant ainsi une action
de coupe homogène.
REMARQUE : Les dispositifs de réglage sont
réglés à l’espace minimum en usine et peuvent
nécessiter un ajustement et un réglage avant
d’utiliser l’appareil. Suivez les instructions ci-après
pour installer la scie circulaire sur le rail de guidage.
SOUVENEZ-VOUS : Réglez les dispositifs de
réglage sur la scie lorsqu’elle se trouve sur le rail de
guidage.
1. Desserrez la vis dans le dispositif de réglage
pour permettre l’ajustement entre la scie et le
rail de guidage.
106
Français
2. Rentrez le carter de protection inférieur et
placez l’appareil sur le rail de guidage, en vous
assurant que la lame se trouve dans la position
la plus élevée.
3.Placez l’avant de la scie sur l’extrémité en
surplomb du rail de guidage, en vous assurant
que la lame est positionnée face au bord du rail
(Fig. 16).
3. Faites pivoter le dispositif de réglage jusqu’à ce
que la scie se verrouille sur le rail de guidage.
4.Mettez la scie en marche et coupez lentement
le carter de protection contre les éclats sur
toute la longueur du rail, en un seul passage
continu. Le bord du carter de protection contre
les éclats correspond maintenant exactement
au bord de coupe de la lame (Fig. 17).
IMPORTANT : Assurez-vous que la scie est
solidement fixée sur le rail en essayant de
pousser la scie en avant. Assurez-vous qu’il n’y
a aucun mouvement de la scie.
4. Faites pivoter légèrement le dispositif de
réglage vers l’arrière jusqu’à ce que la scie
coulisse aisément le long du rail.
5. Tenez le dispositif de réglage du rail en position
et resserrez la vis.
REMARQUE : Ajustez TOUJOURS le système
pour l’utilisation avec d’autres rails.
Les dispositifs de réglage sont maintenant
configurer pour minimiser les déviations latérales lors
de la coupe avec la scie sur le rail de guidage.
Pour ajuster le carter de protection contre les éclats
de l’autre côté du rail de guidage, retirez la scie du
rail et tournez le rail de 180°. Répétez les étapes 1
à 4.
REMARQUE : Si vous le désirez, le carter de
protection contre les éclats peut être chanfreiné à
45°. Répétez ensuite les étapes 1 à 4. Cela permet
à un côté du rail d’être utilisé pour les coupes
parallèles et à l’autre côté d’être utilisé pour les
coupes inclinées à 45° (Fig. 18).
RÉGLAGE DU CARTER DE PROTECTION CONTRE LES
ÉCLATS (FIG. 14)
REMARQUE : Si le carter de protection contre
les éclats est ajusté pour la coupe parallèle sur les
deux côtés, lorsque l’appareil est incliné la lame ne
suivra pas le bord du carter de protection contre les
éclats. Ceci est dû au fait que le point de pivot de
l’appareil incliné n’est pas stationnaire et que la lame
se déporte lorsque l’appareil est incliné.
Le rail de guidage (AH) est doté d’un carter de
protection contre les éclats (AK) qui doit être ajusté
à la scie avant la première utilisation.
Indicateur de trait de coupe
(Fig. 19–21)
Le carter de protection contre les éclats ee) se
trouve sur chaque bord du rail de guidage (Fig. 14).
Le but de ce carter de protection contre les éclats
est de fournir à l’utilisateur une ligne de coupe de
la lame visible tout en réduisant les copeaux qui
se produisent le long du bord coupé de l’ouvrage
pendant la coupe.
L’avant de la semelle de la scie dispose d’un
indicateur de trait de coupe (AM) prévu pour les
découpes verticales ou en biseau. L’indicateur
vous permet de guider la scie le long des lignes
de coupes tracées sur le matériau à couper.
L’indicateur s’aligne avec le côté gauche (externe)
de la lame de scie, ce qui fait que la fente ou «ligne
de coupe» découpée par la lame en mouvement
se retrouve à droite de l’indicateur. Guidez la scie
le long de la ligne de coupe tracée de façon que la
ligne de coupe tombe avec les chutes. La Figure
20 illustre la scie en position de coupe parallèle par
rapport au rail de guidage. La Figure 21 illustre la
scie en position de coupe inclinée par rapport au rail
de guidage.
Avant d’utiliser la scie, le carter de protection contre
les éclats (AK) sur le rail de guidage devra être réglé.
Voir Réglage du carter de protection contre les
éclats.
IMPORTANT : Lisez et respectez TOUJOURS
la section Installation de la scie circulaire sur
le rail de guidage avant de couper le carter de
protection contre les éclats !
ÉTAPES POUR RÉGLER LE CARTER DE PROTECTION
CONTRE LES ÉCLATS (FIG. 15–18)
1.Placez le rail de guidage (AH) sur un morceau
de bois de rebut (AL) ayant une longueur d’au
moins 100 mm surplombant l’ouvrage. Utilisez
une pince pour vous assurer que le rail de
guidage est solidement fixé à l’ouvrage. Cela
garantira la précision.
2.Régler l’appareil à une profondeur de coupe de
20 mm.
Avant toute utilisation
• Assurez-vous que les protections ont été
correctement montées. Le carter de protection
de la lame de scie doit être en position fermée.
• Assurez-vous que la lame de scie tourne dans
le sens indiqué par la flèche sur la lame.
• N’utilisez pas de lames de scie excessivement
usagées.
107
Français
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. 22)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
AVIS : ne manipulez pas l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT si la lame de scie est
en contact avec la pièce ou d’autres
matériaux.
Soutien de l’ouvrage (Fig. 23–26)
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures graves,
soutenez l’ouvrage correctement et
tenez la scie fermement pour éviter
la perte de contrôle.
Les Figures 23 et 25 illustrent la position de
sciage correcte. Les Figures 24 et 26 illustrent une
condition de danger. Les mains doivent être tenues
loin de la zone de coupe et le cordon d’alimentation
doit être positionné hors de la zone de coupe pour
éviter qu’il ne soit happé ou coincé dans l’ouvrage.
Pour éviter les rebonds, soutenez TOUJOURS les
planches ou les panneaux PROCHE de la coupe
(Fig. 23 et 25). NE soutenez PAS les planches
ou les panneaux loin de la coupe (Fig. 24 et 26).
Lors de l’utilisation de la scie, maintenez le cordon
éloigné de la zone de coupe et empêchez-le de
s’accrocher à l’ouvrage.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (C) et l’autre main sur la
poignée auxiliaire (F).
DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA SCIE AVANT
D’EFFECTUER TOUT RÉGLAGE ! Placez l’ouvrage
avec le côté dont l’aspect est le plus important
tourné vers le bas. La scie coupe vers le haut, aussi
tous les éventuels éclats se trouveront sur la face de
l’ouvrage tournée vers le haut pendant la coupe.
Éclairage de travail à LED (Fig. 1)
Coupe
L’éclairage de travail à LED (I) est activé lorsque
la gâchette est enfoncée. Lorsque la gâchette est
relâchée, l’éclairage de travail reste allumé pendant
20 secondes.
REMARQUE : La lampe de travail sert à éclairer la
surface de travail immédiate et elle ne doit pas être
utilisée comme lampe torche.
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(Fig. 1)
Pour des raisons de sécurité, la gâchette (A)
de votre outil a été équipé d’un bouton de
déblocage (B).
Appuyer sur le bouton de déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’outil.
Appuyez sur la gâchette (A) pour mettre l’outil en
marche. Dès que la gâchette est relâchée,
l’interrupteur de blocage sera automatiquement
activé pour éviter une mise en marche par
inadvertance.
108
AVERTISSEMENT : ne tentez jamais
d’utiliser cet outil en le posant à l’envers
sur une surface de travail et en faisant
passer le matériau sur l’outil. Serrez
toujours solidement l’ouvrage et portez
l’outil sur l’ouvrage en tenant fermement
l’outil des deux mains, comme illustré sur
la figure 25.
Placez la portion la plus large de la plaque de
base de la scie sur la partie de l’ouvrage qui est
solidement soutenue, et non pas sur la section
qui tombera après la coupe. À titre d’exemple, la
figure 25 illustre la manière CORRECTE d’effectuer
la coupe de l’extrémité d’une planche. Serrez
toujours l’ouvrage. N’essayez pas de soutenir
les petites pièces à la main ! Souvenez-vous de
soutenir le matériel en porte-à-faux et en surplomb.
Faites attention lors de la coupe de matériau depuis
le dessous.
Assurez-vous que le scie est à plein régime avant
que la lame ne touche le matériau à couper. Le
démarrage de la scie contre le matériau à couper
ou poussée en avant dans la fente peut entraîner
Français
un rebond. Poussez la scie vers l’avant à une
vitesse permettant à la lame de couper sans forcer.
La dureté et la rigidité peuvent varier même au
sein d’une même pièce et les sections noueuse
ou humides peuvent créer une forte charge
sur la scie. Lorsque cela se produit, poussez la
scie plus lentement, mais suffisamment pour la
faire fonctionner sans diminuer trop le régime.
Si vous forcez la scie, cela peut causer des
coupes irrégulières, imprécises, des rebonds et
la surchauffe du moteur. Si la coupe commence
à quitter la ligne, ne tentez pas de forcer le retour
sur la ligne. Relâchez l’interrupteur et laissez
la lame s’immobiliser totalement. Vous pouvez
ensuite retirer la scie, visez à nouveau et démarrer
une nouvelle coupe légèrement à l’intérieur de la
mauvaise coupe. Dans tous les cas, retirez la scie
si vous devez décaler la coupe. Forcer la correction
à l’intérieur d’une coupe peut faire caler la scie et
causer un rebond.
SI LA SCIE CALE, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE
ET RECULEZ LA SCIE JUSQU’À CE QU’ELLE
SOIT LIBRE. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME
EST DROITE DANS LA COUPE ET DÉGAGÉE DU
BORD DE COUPE AVANT DE REDÉMARRER.
Lorsque la coupe est terminée, relâcher la gâchette
et laisser la lame s’immobiliser avant de soulever
la scie de l’ouvrage. Lorsque la scie est soulevée,
le carter de protection télescopique à ressort se
referme automatiquement sous la lame. Souvenezvous que la lame est exposée jusqu’à ce moment.
Ne mettez jamais les mains sous la pièce, quel que
soit le motif. Lorsque vous devez rentrer le carter de
protection télescopique manuellement (comme cela
est nécessaire pour les coupes de poches), utilisez
toujours le levier de retrait.
REMARQUE : Lors de la coupe de bandes, faites
attention à vous assurer que les petites pièces
découpées n’accrochent pas à l’intérieur du carter
de protection inférieur.
COUPE DE POCHES (FIG. 27)
AVERTISSEMENT : n’attachez jamais
le carter de protection de la lame en
position soulevée. Ne déplacez jamais
la scie vers l’arrière lors de la coupe
de poches. Cela peut entraîner un
soulèvement de l’appareil hors de la
surface de travail, qui pourrait causer
des blessures.
Une coupe de poche est une coupe réalisée dans
un sol, un mur ou toute autre surface plane.
1.Ajustez la plaque de base de la scie de sortie
de la lame coupe à la profondeur désirée.
2.Inclinez la scie vers l’avant et reposez l’avant de
la plaque de base sur le matériau à couper.
3.À l’aide du levier du carter de protection
inférieur, rentrez le carter de protection de
lame inférieur jusqu’à une position vers le haut.
Abaissez l’arrière de la plaque de base jusqu’à
ce que les dents de la lames touchent presque
la ligne de coupe.
4.Relâchez le carter de protection de la lame
(il touchera alors l’ouvrage et se maintiendra
ainsi en position pour s’ouvrir librement lorsque
vous démarrerez la coupe). Retirez votre main
du levier du carter de protection et saisissez
fermement la poignée auxiliaire (F), comme
illustré sur la
figure 27. Positionnez votre corps et vos bras
de manière à résister à un éventuel rebond.
5.Assurez-vous que la lame ne touche pas la
surface à couper avant de démarrer la scie.
6.Démarrez le moteur et abaissez graduellement
la scie jusqu’à ce que sa plaque de base
repose à plat sur le matériau à couper. Faites
avancer la scie le long de la ligne de coupe
jusqu’à ce que la coupe soit terminée.
7.Relâchez la gâchette et laissez la lame
s’immobiliser complètement avant de retirer la
lame du matériau.
8.Lorsque vous commencez chaque nouvelle
coupe, répétez les opérations ci-dessus.
Aspiration des poussières (Fig. 30)
AVERTISSEMENT : risque d’inhalation
de poussière. Pour réduire le risque
de blessures, portez TOUJOURS un
masque antipoussière approuvé.
Un raccord pour extracteur de poussières (AG) est
fourni avec votre outil.
L’adaptateur d’aspiration de poussières vous
permet de raccorder l’outil à un aspirateur externe,
soit avec le système AirLockô (DWV9000-XJ), soit
avec un raccord d’aspirateur standard de 35 mm.
AVERTISSEMENT : raccordez
TOUJOURS un aspirateur conçu
conformément aux directives applicables
relatives à l’émission de poussière lors du
sciage du bois. La plupart des embouts
d’aspirateurs s’adaptent directement sur
l’orifice d’aspiration des poussières.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
109
Français
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
Lubrification
Des roulements à billes et paliers lubrifiés à vie
sont utilisés dans l’outil et aucune autre lubrification
n’est nécessaire. Toutefois, il est recommandé
d’apporter ou d’expédier l’outil une fois par an
dans un centre de service pour un nettoyage
approfondi, une inspection et une lubrification du
carter d’engrenages.
Entretien
utilisez de l’air sec ou une brosse souple pour
éliminer la sciure et les débris accumulés dans
le parcours du carter de protection et autour du
ressort du carter de protection. Si cela ne résout
pas le problème, il devra être révisé par un centre
de service agréé.
Réglage de la plaque de base
(Fig. 5, 28, 29)
Votre plaque de base a été réglée en usine pour
s’assurer que la lame est perpendiculaire à la plaque
de base. Si vous devez réaligner la lame après une
longue période d’utilisation, suivez les instructions
ci-après :
AJUSTEMENT POUR LES COUPES À 90
DEGRÉS
1.Remettez la scie à une inclinaison de 0°.
2.Placez la scie sur le côté et rentrez le carter de
protection inférieur.
3.Réglez la profondeur de coupe à 51 mm.
4.Desserrez le levier de réglage d’inclinaison
(Fig. 29, G). Placez une équerre contre la lame
et la plaque de base, comme illustré sur la
figure 28.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
5.À l’aide d’une clé (W, Fig. 5), tournez la vis de
réglage (AN, Fig. 28) au-dessous de la plaque
de base jusqu’à ce que la lame et la plaque
de base soient toutes deux bien en contact
avec l’équerre. Resserrer le levier de réglage
d’inclinaison.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Il peut être souhaitable d’ajuster le levier de réglage
d’inclinaison (G). Il peut se desserrer au fil du temps
et heurter la plaque de base avant le serrage.
AJUSTEMENT DU LEVIER DE RÉGLAGE D’INCLINAISON
(FIG. 29)
Pour serrer le levier :
1.Tenez le levier de réglage du biseau (G) et
desserrez l’écrou de blocage du biseau (AO).
2.Ajustez le levier de réglage d’inclinaison en le
tournant dans la direction souhaitée d’environ
1/8 de tour.
CARTER DE PROTECTION INFÉRIEUR
3.Resserrez l’écrou.
Le carter de protection inférieur doit toujours
pivoter et se refermer librement entre la position
complètement ouvert et la position complètement
fermé. Vérifiez toujours qu’il fonctionne correctement
avant la coupe, en ouvrant complètement le carter
de protection et en le laissant se refermer. Si le
carter de protection se referme lentement ou de
manière incomplète, il doit être nettoyé ou révisé.
N’utilisez pas la scie tant qu’il ne fonctionne pas
correctement. Pour nettoyer le carter de protection,
Lames
110
Une lame émoussée entraînera une mauvaise
coupe, une surcharge du moteur de la scie, un
excès d’éclats et augmentera la probabilité d’un
rebond. Remplacez les lames lorsqu’il devient
difficile de pousser la scie dans la coupe, lorsque
le moteur force ou lorsqu’une chaleur excessif
s’accumule dans la lame. Il est recommandé
de conserver des lames de rechange à portée
Français
de main de sorte que des lames affûtées soit
immédiatement disponibles en cas de besoin. Les
lames émoussées peuvent être affûtées dans la
plupart des régions.
Le caoutchouc durci sur la lame peut être éliminé
avec du kérosène, de la térébenthine ou un
produit de nettoyage pour four. Les lames à
revêtement antiadhérent peuvent être utilisées
dans les applications impliquant des accumulations
excessives, comme les pièces pressées ou le bois
vert.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
NE PAS UTILISER LES ACCESSOIRES À EAU
AVEC CETTE SCIE.
EFFECTUEZ UN EXAMEN VISUEL DES LAMES AU
CARBURE AVANT L’UTILISATION. REMPLACEZLES SI ELLES SONT ENDOMMAGÉES.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des
matières qui peuvent être récupérées et recyclées
afin de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
111
Italiano
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V SEGA
CIRCOLARE A BATTERIA
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Velocità a vuoto
Diametro mola
Massima profondità di taglio
Alesatura lama
Regolazione dell’angolo di inclinazione
Peso (senza blocco batteria)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-5
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
94
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
105
3
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
Valore di emissione delle vibrazioni ahW =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
112
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
–
–
–
94
105
3
–
–
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Italiano
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Fusibili:
Europa
VAC
min
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
Utensili a 230 V
60 (6,0 Ah)
0,66
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
DCS575, DCS576
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla
Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
21.06.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere
attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata
osservanza delle istruzioni seguenti può
dar luogo a scossa elettrica, incendio e/o
lesioni gravi .
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico
devono essere adatte alla presa di
alimentazione. Non modificare la
spina in alcun modo. Non collegare un
adattatore alla spina di un apparato
elettrico dotato di scarico a terra. Per
113
Italiano
b)
c)
d)
e)
f)
ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo
è collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare
unicamente cavi di prolunga previsti per
esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa
elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da
un interruttore differenziale (salvavita).
L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
114
d)
e)
f)
g)
h)
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili
di regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o
capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
Non lasciare che la familiarità acquisita
dall’uso frequente degli utensili induca
a cedere alla tentazione di ignorare i
principi di utilizzo sicuro degli stessi.
Un’azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o rimuovere il pacco batteria,
se smontabile, dell’elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di
regolazione, prima di cambiare gli
accessori o di riporlo. Queste misure di
sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno
poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati
Italiano
elettrici sono pericolosi in mano a persone
inesperte.
e) Mantenere gli elettroutensili e
gli accessori. Verificare il cattivo
allineamento e inceppamento di parti
mobili, la rottura di componenti e ogni
altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti
sono provocati da apparati elettrici su cui non
è stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e
puliti. La manutenzione corretta degli utensili
da taglio con bordi affilati riduce le probabilità
di inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo
in considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
h) Mantenere le maniglie e le superfici di
presa asciutte, pulite e senza tracce di
olio o grasso. Maniglie e superfici di presa
scivolose non consentono di maneggiare e
controllare in modo sicuro l’utensile nel caso
di imprevisti.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente
con il caricabatteria specificato dal
produttore. Un caricabatteria adatto a un
determinato tipo di batteria può provocare il
rischio di incendio se utilizzato con un pacco
batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido;
evitarne il contatto. In caso di contatto,
sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con
gli occhi, consultare un medico Il liquido
emesso dalla batteria può causare irritazioni o
ustioni.
e) Non utilizzare un pacco batteria o un
utensile danneggiati o modificati. Le
batterie danneggiate o modificate potrebbero
manifestare un comportamento imprevedibile
con la possibilità di causare un’esplosione o
un incendio.
f) Non esporre un pacco batteria o un
utensile al fuoco o a temperature
elevate. L’esposizione al fuoco o a una
temperatura superiore a 130 ˚C potrebbe
provocare un’esplosione.
g) Seguire tutte le istruzioni per la carica e
non caricare il pacco batteria o l’utensile
a una temperatura che non rientri
nell’intervallo di valori specificato nelle
istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera
scorretta o a una temperatura che non rientra
nell’intervallo di valori specificato, potrebbe
danneggiare la batteria aumentando il rischio
d’incendio.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
b) Non riparare i pacchi batteria
danneggiati. Gli interventi di riparazione
sui pacchi batteria devono essere eseguiti
dal costruttore o da fornitori di assistenza
autorizzati.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza per tutti i tipi
di seghe
a)
PERICOLO: tenere le mani lontane
dalla parte da tagliare e dalla lama. Tenere
una mano sull’impugnatura ausiliaria o
sull’alloggiamento del motore. Se entrambe
le mani tengono la sega, non possono essere
tagliate dalla lama.
b) Non toccare sotto il pezzo da tagliare. La
cuffia di protezione non protegge dalla lama
sotto il pezzo.
c) Regolare la profondità di taglio in base allo
spessore del pezzo da lavorare. Sotto il pezzo
non dovrebbero essere visibili i denti interi.
d) Non tenere mai il pezzo di taglio nelle mani
o sulla gamba durante il taglio. Assicurare
il pezzo in lavorazione su una base di
115
Italiano
sostegno stabile. Per ridurre al minimo il
pericolo di un contatto con il corpo, la possibilità
di un blocco della lama da taglio oppure la
perdita del controllo, è importante fissare bene il
pezzo in lavorazione.
e) Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’utensile di taglio potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti. Il contatto con
un cavo sotto tensione trasmette la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte
dell’apparato e può provocare la folgorazione
dell’operatore.
f)Durante la segatura in lungo usare sempre
un supporto di segatura dalla guida con
estremità ad angolo retto. In questo modo
è possibile migliorare la precisione del taglio
riducendo il pericolo che la lama possa
incepparsi.
g) Usare sempre lame delle dimensioni e forme
corrette (diamante piuttosto che rotondo)
dei fori di sostegno. Lame per segatrici non
adatte ai relativi pezzi di montaggio, avranno
una rotazione eccentrica causando la perdita di
controllo dell’apparato elettrico.
h) Non usare mai rondelle o bulloni danneggiati
o non idonei. Le rondelle e il bullone della lama
sono stati ideati appositamente per la sega, per
ottime prestazioni e sicurezza di utilizzo.
Cause e prevenzione
dei contraccolpi
– Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una
lama schiacciata, bloccata o allineata male che
causa il sollevamento della sega senza controllo
dal pezzo lavorato e lo spostamento verso
l’operatore;
– Quando la lama viene schiacciata o bloccata
dalla fine del taglio, essa si blocca e la reazione
del motore proietta rapidamente l’unità verso
l’operatore;
– Se la lama si distorce o non è più allineata
al taglio, i denti sul filo posteriore della lama
possono conficcarsi nel dorso del legno
causando la fuoriuscita della lama dal taglio e il
suo spostamento verso l’operatore.
Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo
scorretto della sega e/o di procedure o condizioni di
lavoro non adatte, e può essere evitato prendendo le
seguenti precauzioni:
a) Tenere sempre la sega con entrambe le
mani e con una presa salda e posizionare le
braccia in modo da resistere alla forza del
contraccolpo. Posizionarsi lateralmente alla
116
lama, non in linea con la lama. Il contraccolpo
potrebbe causare lo scatto all’indietro della
sega, ma la sua forza può essere controllata
dall’operatore, se vengono adottate le adeguate
precauzioni.
b) Quando la lama è bloccata o quando un
taglio viene interrotto per qualsiasi motivo,
rilasciare l’interruttore e tenere la sega
immobile nel materiale lavorato fino al
completo arresto della lama. Non tentare
mai di rimuovere la sega dal materiale
lavorato o di estrarla mentre la lama è
ancora in movimento. In caso contrario
potrebbe verificarsi un contraccolpo.
Individuare e adottare le misure necessarie per
eliminare la causa del blocco della lama.
c) Volendo avviare nuovamente una segatrice
che ancora si trova nel pezzo in lavorazione,
centrare la lama nella fessura del taglio ed
accertarsi che la dentatura della segatrice
non sia rimasta agganciata nel pezzo in
lavorazione. Una lama da taglio inceppata può
balzare fuori dal pezzo in lavorazione oppure
provocare un rimbalzo nel momento in cui si
avvia nuovamente la segatrice.
d) Per ridurre al minimo il rischio di
schiacciamento della lama e contraccolpi,
usare pannelli grandi. I pannelli più ampi infatti
tendono ad insaccarsi sotto il loro stesso peso.
Occorre inserire dei sostegni sotto il pannello,
su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e al
bordo del pannello stesso.
e) Non utilizzare lame non affilate o
danneggiate. Lame non affilate o montate
in modo errato formano tagli stretti che
comportano un’eccessiva frizione, il blocco
della lama e contraccolpi.
f)Le leve di arresto della regolazione della
profondità della lama e dell’inclinazione
devono essere strette e fissate prima di
effettuare il taglio. Se la regolazione della lama
si modifica durante il taglio, potrebbe causare
un blocco e un contraccolpo.
g) Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono tagli all’interno di pareti o di altre
aree cieche La lama da taglio che inizia il taglio
su oggetti nascosti può bloccarsi e provocare
un rimbalzo.
Istruzioni di sicurezza per seghe con
paralama a pendolo
a) Verificare che la protezione inferiore si
chiuda correttamente prima di ciascun
utilizzo. Non adoperare la sega se
Italiano
la protezione inferiore non si muove
liberamente e si chiude istantaneamente.
Mai bloccare oppure legare la calotta di
protezione inferiore in posizione aperta. Se
la segatrice dovesse accidentalmente cadere
a terra è possibile che la calotta di protezione
inferiore subisca una deformazione. Operando
con la leva di ritorno, aprire la calotta di
protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di
taglio senza toccare né la lama né nessun altro
pezzo.
b) Controllare il funzionamento della molla
della protezione inferiore. Se la protezione
e la molla non funzionano bene, devono
essere riparati prima dell’uso. Componenti
danneggiati, depositi di sporcizia appiccicosi
oppure accumuli di trucioli comportano una
riduzione della funzionalità della calotta inferiore
di protezione.
c) La protezione inferiore deve essere ritratta
manualmente solo per tagli speciali come
“tagli a tuffo” e “tagli misti”. Sollevare la
protezione inferiore mediante la leva di
ritorno e rilasciarla non appena la lama
da taglio sarà penetrata nel pezzo in
lavorazione. Nel caso di ogni altra operazione
di taglio, la calotta inferiore di protezione deve
funzionare automaticamente.
d) Osservare sempre che la protezione
inferiore copra la lama prima di appoggiare
la sega sul banco o pavimento. Una lama
da taglio non protetta ed ancora in fase di
arresto sposta la segatrice in senso contrario
a quello della direzione di taglio e taglia tutto
quello che incontra. Tenere quindi sempre in
considerazione la fase di arresto della segatrice.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le
seghe circolari
•Indossare le protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
• Indossare una maschera antipolvere.
L’esposizione a particelle di polvere può causare
problemi respiratori e possibili lesioni.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o
minore di quello consigliato. Fare riferimento
ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio.
Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Non usare mai dischi di taglio abrasivi.
•Non utilizzare accessori con alimentazione
ad acqua.
•Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con
le mani o contro il corpo non assicura la stabilità
e potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (Q), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e di funzionamento per caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
117
Italiano
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA o
inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali e
danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il
caricatore inserito nella presa di corrente,
i contatti di carica esposti all’interno del
caricabatterie possono essere circuitati
da materiale estraneo. Materiali estranei
di natura conduttiva quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• È possibile ottenere la massima durata
e le migliori prestazioni se il pacco
batteria è carico quando la temperatura
dell’aria è compresa tra 65 °F e 75 °F
(18° – 24 °C). NON caricare il pacco batteria a
una temperatura dell’aria al di sotto di +40 °F
(+4,5 °C), o al di sopra di +105 °F (+40,5 °C).
Questo è importante e consentirà di evitare
gravi danni al pacco batteria.•
NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria
diverso da quelli di questo manuale. Il
caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti
per alcun altro utilizzo diverso dal caricare
le batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
118
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in
modo da non essere calpestato, non
faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non
è strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
•Non azionare il caricabatteria se ha
preso un forte colpo, è caduto o è stato
danneggiato in qualche altro modo. Portarlo
in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando
è necessaria assistenza o riparazione,
portarlo in un centro di assistenza
autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o
incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per
funzionare con la corrente elettrica da
230V standard di rete. Non tentare di
utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non
vale per i caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Italiano
Caricabatterie
Il caricabatterie DCB118 accetta pacchi batteria
da 18V Li-Ion XR e XR FLEXVOLT™ (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 e DCB546).
I caricabatterie DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Caricamento di una batteria (Fig. 1)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2.Inserire il pacco batteria (O) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia ripetutamente, indicando che
è iniziato il processo di carica.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco batteria è completamente carico e può
essere utilizzato in questo momento o lasciato
nel caricabatterie. Per rimuovere il pacco
batteria dal caricabatterie, premere e tenere
premuto il pulsante di sblocco della batteria (P)
sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
il pacco batteria prima di utilizzarlo per la prima
volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
in carica
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
la spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una
spia dell’indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta che la batteria avrà
raggiunto una temperatura adeguata, la spia
gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà la
procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto
la temperatura appropriata. Il caricabatteria
quindi passa automaticamente alla modalità di
caricamento del pacco. Questa funzione garantisce
la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
più lenta rispetto a un pacco batteria caldo. Il
pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola
interna progettata per raffreddare il pacco batterie.
La ventola si accende automaticamente quando
il pacco batteria necessita di essere raffreddato.
Non utilizzare mai il caricabatterie se la ventola
non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi
estranei di entrare all’interno del caricabatterie.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni
di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Montaggio a parete
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Questi caricabatterie sono progettati per essere
montabili a parete o per sedersi in posizione
verticale su un piano o una superficie di lavoro.
Durante il montaggio a parete, individuare il
caricabatterie a portata di una presa elettrica, e
lontano da un angolo o altri ostacoli che possano
impedire il flusso d’aria. Utilizzare il retro del
caricabatterie come modello per la posizione
delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per
cartongesso (acquistate separatamente) di almeno
25,4 mm di lunghezza con un diametro della
testa della vite di 7–9 mm, fissata nel legno a una
profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della vite
esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore
con le viti a vista e inserirle fino in fondo nelle
fessure.
119
Italiano
Istruzioni di pulizia per il
caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di alimentazione CA
prima della pulizia. È possibile
rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando
un panno o una spazzola morbida
non metallica. Non utilizzare acqua o
soluzioni detergenti. Non far penetrare
del liquido all’interno dell’apparato,
e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio.
Non conservare o trasportare il
pacco batteria in modo tale che
degli oggetti metallici possano
entrare a contatto con i terminali
esposti della batteria. Per esempio,
non riporre il pacco batteria in grembiuli,
tasche, cassette degli attrezzi, scatole
kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi,
viti, chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DeWALT.
•NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
120
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Italiano
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio.
Il trasporto delle batterie può causare
incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con
materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali
della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in
contatto con essi e causare un corto
circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di
un pacco batteria DeWALT sarà esentata dalla
classificazione di Materiale pericoloso Classe 9
pienamente regolamentato. In generale, solo le
spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con
una classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà
una spedizione Classe 9 pienamente regolamentata.
Tutte le batterie agli ioni di litio hanno la potenza in
wattora indicata sulla confezione. Inoltre, a causa
della complessità della regolamentazione, DeWALT
sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie
agli ioni di litio a prescindere dalla classificazione
in wattora. Le spedizioni di utensili con batterie (kit
combo) possono essere effettuate per via aerea
eccetto salvo che la classificazione in wattore della
batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
TRASPORTO DELLA BATTERIA FLEXVOLT™
La batteria DeWALT FLEXVOLT™ ha due modalità:
Uso e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLT™ è
utilizzata autonomamente o si trova in un prodotto
DeWALT 18V, funzionerà come batteria da 18V.
Quando la batteria FLEXVOLT™ si trova in un
prodotto da 54V o 108V (due batterie da 54V),
funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il
coperchio sulla batteria FLEXVOLT™, la batteria è
in modalità trasporto. Conservare il coperchio per la
spedizione.
In modalità Trasporto, le
celle sono elettricamente
scollegate all’interno del
pacco risultando in 3
batterie con un wattora più basso (Wh) rispetto a 1
batteria con un wattora superiore. La quantità
superiore di 3 batterie con un wattora inferiore può
esentare il pacco da determinate norme di
spedizione imposte sulle batterie con wattora
superiore.
ESEMPIO DI MARCATURA
SULL’ETICHETTA D’USO E
Il valore di Wh per
TRASPORTO
il trasporto indica
3 x 36 Wh, il che
significa 3 batterie di
36 wattore ciascuna.
Il valore Wh d’Uso indica 108 wattore (1 batteria
implicita).
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
I modelli DCS575 e DCS576 funzionano con un
pacco batteria da 54 volt.
È possibile utilizzare il pacco batteria DCB546.
Consultare Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è
un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da eccessive
temperature calde o fredde. Per ottenere
il massimo di prestazioni e di durata dalla
batteria, conservare i pacchi batteria a
temperatura ambiente quando non utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
121
Italiano
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
1 Chiave lama
1 Guida parallela
1 Tubo di aspirazione polveri
1 Caricabatterie (solo modelli T)
1 Pacco batteria Li-Ion (T1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (T2 modelli)
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
3 Pacchi batteria Li-Ion (T3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (Fig. 1)
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
A.Interruttore di azionamento
B.Pulsante di blocco dell’interruttore di
azionamento
C.Impugnatura principale
D.Blocco lama
E.Tappo terminale
F.Impugnatura ausiliaria
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Uso: Uso senza coperchio di trasporto, il
valore Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
Trasporto: Trasporto con coperchio di
trasporto integrato, il valore Wh indica 3
x 36 Wh (3 batterie di 36 Wh).
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare
1 Lama della sega circolare
122
G.Leva di regolazione del taglio inclinato
H.Meccanismo di regolazione dell’angolo del
taglio inclinato
I.Torcia LED
J.Piastra di base
K.Protezione inferiore della lama
L.Vite fissaggio lama
M.Leva della protezione inferiore
N.Protezione superiore della lama
O.Pacco batteria
P. Pulsante di rilascio della batteria
Q.Codice data
R.Dispositivo di regolazione della guida (taglio 0°)
S.Dispositivo di regolazione della guida (taglio di
smussatura 1-45°)
T.Pulsante indicatore di carburante (sul pacco
batteria)
UTILIZZO PREVISTO
Queste seghe circolari per uso intensivo sono
progettate per applicazioni di taglio professionale
del legno. Non tagliare materiali in metallo, plastica,
Italiano
cemento, muratura o fibra di cemento. NON
utilizzare attacchi dell’acqua con questa sega.
NON usare mole o lame abrasive. NON utilizzare in
presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DeWALT.
Sicurezza elettrica
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
Queste seghe per uso intensivo sono apparati
elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(Fig. 1)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria (O) sia completamente carico.
1.Allineare il pacco batteria (O) alle guide
all’interno dell’impugnatura dell’apparato
(Fig. 1).
2.Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (P)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 1)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (T). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto,
alla temperatura e all’applicazione dell’utente finale.
123
Italiano
Sostituzione delle lame
lama in senso anti-orario con la chiave della
lama (la vite è dotata di filettature destrorse ed
è necessario girarla in senso anti-orario per
allentarla).
PER INSTALLARE LA LAMA (FIG. 2–5)
1.Rimuovere la batteria.
2.Utilizzando la leva della protezione inferiore
(M), ritrarre la protezione della lama inferiore (K)
e posizionare la lama sull’alberino della sega
contro la rondella del morsetto interno (U),
assicurandosi che la lama ruoti nella direzione
corretta (la direzione della freccia di rotazione
sulla lama della sega e i dentini devono puntare
nella stessa direzione del verso della freccia di
rotazione sulla sega). Non presupporre che la
stampa sulla lama sarà sempre rivolta verso di
sé quando è inserita correttamente. Nel ritrarre
la protezione della lama inferiore per inserire la
lama, verificare lo stato e il funzionamento della
protezione della lama inferiore per assicurarsi
che funzioni correttamente. Accertarsi che
possa muoversi liberamente in ogni angolazione
e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
3.Posizionare la rondella del morsetto esterno (V)
sull’alberino della sega con l’estremità smussata
rivolta in fuori. Assicurarsi che il diametro da
30 mm sul lato della lama del morsetto entri
nel foro da 30 mm della lama della sega per
assicurare il centraggio della lama.
4.Filettare manualmente la vite di serraggio della
lama (L) sull’alberino della sega (la vite è dotata
di filettature destrorse e deve essere girata in
senso orario per stringerla).
5.Premere il blocco lama (D) facendo girare
l’alberino della sega con la chiave della
lama (W) riposta al di sotto dello scomparto
batteria, finché il blocco della lama non si
innesta e la lama smette di ruotare.
6.Con l’apposita chiave serrare a fondo la vite di
fissaggio della lama.
AVVISO: non inserire mai il blocco della
lama mentre la sega è in funzione e
non innestarlo nel tentativo di arrestare
l’apparato. Non accendere mai la sega
mentre il blocco della lama è innestato.
Altrimenti, la sega subirà gravi danni.
PER SOSTITUIRE LA LAMA (FIG. 2–5)
1.Rimuovere la batteria.
2.Per allentare la vite di serraggio della lama (L),
premere il blocco della lama (D) e far girare
l’alberino della sega con la chiave della lama
(W), riposta al di sotto dello scomparto batteria,
finché il blocco della lama non si innesta e la
lama smette di ruotare. Con il blocco della lama
innestato, far girare la vite di serraggio della
124
3.Rimuovere la vite di serraggio della lama (L) e la
rondella del morsetto esterno (V). Rimuovere la
vecchia lama.
4.Rimuovere qualsiasi segatura che si sia
accumulata nell’area della protezione o della
rondella del morsetto e verificare lo stato e
il funzionamento della protezione della lama
inferiore come illustrato in precedenza. Non
lubrificare questa zona.
5.Selezionare la lama adatta all’applicazione
(vedere Lame). Utilizzare sempre lame delle
dimensioni corrette (diametro) con foro di
dimensioni e centratura adeguati al montaggio
sull’alberino della sega. Assicurarsi sempre
che la velocità massima raccomandata (giri al
minuto) sulla lama della sega corrisponda a o
superi la velocità (giri al minuto) della sega.
6.Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione Per
installare la lama, assicurandosi che lama
ruoti nella direzione corretta.
PROTEZIONE DELLA LAMA INFERIORE
AVVERTENZA: la protezione della lama
inferiore è una funzione di sicurezza che
riduce il rischio di subire gravi lesioni
personali. Non utilizzare mai la sega
se la protezione inferiore è mancante,
danneggiata, montata erroneamente
o non funziona correttamente. Non
fare affidamento sulla protezione della
lama inferiore in qualsiasi evenienza.
La sicurezza dell’utente dipende anche
dal rispetto di tutte le avvertenze e
precauzioni, nonché dal funzionamento
corretto della sega. Verificare che la
protezione della lama inferiore si chiuda
correttamente prima di ciascun utilizzo.
Se la lama inferiore è mancante o non
funziona correttamente, far riparare la
sega prima dell’uso. Per garantire la
sicurezza e l’affidabilità del prodotto, la
riparazione, manutenzione e regolazione
devono essere effettuate da un centro
di assistenza autorizzato o da altra
organizzazione di assistenza qualificata,
utilizzando sempre parti di ricambio
identiche.
CONTROLLO DELLA PROTEZIONE INFERIORE (FIG. 1)
1.Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di
corrente.
Italiano
2.Ruotare la leva della protezione inferiore (Fig. 1,
M) dalla posizione di chiusura completa a quella
di apertura completa.
•non torna alla posizione di chiusura totale,
in direzione dell’operatore. Quando la lama viene
pinzata o impigliata saldamente dalla chiusura della
tavola, la lama si ferma e la reazione del motore
spinge l’unità rapidamente indietro verso l’operatore.
Se la lama rimane avvolta o non allineata nel taglio,
i denti all’estremità posteriore della lama possono
scavare nella superficie superiore del legno facendo
uscire la lama dal banco e facendola saltare verso
l’operatore.
•si sposta in modo intermittente o lentamente,
oppure
Si hanno maggiori probabilità di occorrenza di un
rimbalzo quando sussistono le seguenti condizioni.
•entra in contatto con la lama o qualsiasi parte
dell’apparato a tutti gli angoli e profondità di
taglio.
1.SUPPORTO INADEGUATO DEL PEZZO DA
LAVORARE
3.Rilasciare la leva e osservare la protezione (K)
tornare alla posizione di chiusura completa.
L’apparato deve essere fatto riparare presso un
centro di assistenza qualificato se:
LAME
AVVERTENZA: per minimizzare il rischio
di lesioni agli occhi, indossare sempre
una protezione oculare adeguata. Il
carburo è un materiale duro ma friabile.
Oggetti estranei nel pezzo come fili
metallici o chiodi possono causare la
rottura o lo spezzamento delle punte.
Utilizzare la sega soltanto quando è stata
installata una protezione appropriata.
Montare la lama saldamente nel senso di
rotazione corretto prima dell’uso e usare
sempre una lama pulita e affilata.
AVVERTENZA: non tagliare materiali in
metallo, plastica, cemento, muratura o
fibra di cemento con questa sega.
190 mm Diametro
Applicazione
Denti
Fenditura rapida
18
Fenditura
24
Impieghi generici
40
184 mm Diametro
Applicazione
Denti
Fenditura
24
Impieghi generici
36
Finitura
60
Se si necessita di assistenza per le lame, contattare
il proprio rivenditore locale DeWALT.
Rimbalzo
Un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da
una lama da taglio rimasta agganciata, che si blocca
oppure che non è stata regolata correttamente
comportando un movimento incontrollato della sega
che sbalza dal pezzo in lavorazione e si sposta
A.Il ripiegamento o il sollevamento improprio
del pezzo di taglio potrebbe far sì che
la lama rimanga impigliata e provochi il
rimbalzo (Fig. 24).
B.Il taglio del materiale supportato soltanto alle
estremità esterne può causare il rimbalzo.
Man mano che il materiale si indebolisce,
tende a ripiegarsi, chiudendo la tavola di
taglio e impigliando la lama (Fig. 24).
C.Il taglio di pezzi di materiale a sbalzo o
sospesi dal basso verso l’alto in direzione
verticale può causare il rimbalzo. La caduta
del pezzo di taglio può impigliare la lama.
D.Il taglio di strisce lunghe e strette può
causare il rimbalzo. La striscia di taglio può
ripiegarsi o attorcigliarsi chiudendo la tavola
di taglio e impigliando la lama.
E.L’impigliamento della protezione inferiore su
una superficie al di sotto del materiale da
tagliare riduce momentaneamente il controllo
dell’operatore. La sega può sollevarsi
parzialmente dal taglio aumentando le
probabilità di attorcigliamento della lama.
2.IMPOSTAZIONE INADEGUATA DELLA
PROFONDITÀ DI TAGLIO SULLA SEGA
Per effettuare il taglio più efficiente, la lama deve
sporgere solo il tanto che basta per esporre
un dentino come illustrato in figura 8. Questo
consente alla piastra di appoggio di sostenere
la lama e minimizza l’attorcigliamento e
l’impigliamento nel materiale. Vedere la sezione
intitolata Regolazione della profondità di
taglio.
3.ATTORCIGLIAMENTO DELLA LAMA
(DISALLINEAMENTO NEL TAGLIO)
A.Una spinta di taglio eccessiva può provocare
l’attorcigliamento della lama.
B.Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero
di riportarla sulla linea contrassegnata) può
provocare l’attorcigliamento della lama.
125
Italiano
C.Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero
di riportarla sulla linea contrassegnata) può
provocare l’attorcigliamento della lama.
D.Cambiare l’impugnatura della mano o la
posizione del corpo durante il taglio può
provocare l’attorcigliamento della lama.
E.Far indietreggiare la sega per liberare la lama
può provocarne l’attorcigliamento.
4.USO DI LAME NON APPUNTITE O
SPORCHE
Le lame non appuntite possono provocare
un aumento del carico della sega. Per
compensare, l’operatore tipicamente spinge più
forte, il che sovraccarica ulteriormente l’unità
e provoca l’attorcigliamento della lama nella
tavola di taglio. Le lame usurate possono avere
anche un gioco insufficiente, il che aumenta le
probabilità di inceppamento e sovraccarico.
5.RIPRENDERE UN TAGLIO CON I DENTINI
DELLA LAMA INCASTRATI CONTRO IL
MATERIALE
La sega deve essere portata alla massima
velocità di funzionamento prima di iniziare un
taglio o riprendere un taglio dopo che l’unità è
stata arrestata con la lama nella tavola di taglio.
La mancata osservanza di questo punto può
provocare l’arresto improvviso e il rimbalzo.
Qualsiasi altra condizione che potrebbe comportare
l’impigliamento, inceppamento, attorcigliamento o
disallineamento della lama aumenta le probabilità
di un rimbalzo. Consultare la sezione Ulteriori
istruzioni di sicurezza specifiche per seghe
circolari e lame per le procedure e le tecniche
volte a minimizzare l’evenienza di un rimbalzo.
Regolazione della profondità di
taglio (Fig. 6–8)
1.Sollevare la leva di regolazione della profondità
(X) per allentarla.
2.Per ottenere la corretta profondità di taglio,
allineare il contrassegno appropriato sulla
cinghietta di regolazione della profondità
(AA) alla tacca (Y) sulla protezione della lama
superiore.
3.Serrare la leva di regolazione della profondità.
4.Per un’azione di taglio ottimale, utilizzare
una lama con punta di carburo, impostare la
regolazione della profondità in modo tale che
circa mezzo dentino spunti al di sotto della
superficie del legno da tagliare.
5.Un metodo di verifica della corretta profondità di
taglio è indicato in figura 8. Disporre un pezzo
del materiale che si intende tagliare lungo il lato
126
della lama, come indicato in figura, e osservare
di quanto il dentino sporge oltre il materiale.
REGOLAZIONE DELLA LEVA DI REGOLAZIONE DELLA
PROFONDITÀ (FIG. 7)
Potrebbe essere necessario regolare la leva di
regolazione della profondità (X). Potrebbe allentarsi
con il tempo e colpire la piastra di base prima del
serraggio.
Per serrare la leva:
1.Tenere la leva di regolazione della profondità (X)
e allentare il dado di blocco (Z).
2.Regolare la leva di regolazione della profondità
ruotandola nella direzione desiderata di circa
1/8 di giro.
3.Riserrare il dado.
Regolazione dell’angolo di
inclinazione (Fig. 1, 9)
Il meccanismo di regolazione dell’angolo di
inclinazione (H) può essere regolato tra 0° e 57°.
Per ottenere una maggiore precisione di taglio,
utilizzare i contrassegni di regolazione fine situati sul
supporto girevole (AC).
1.Sollevare la leva di regolazione del taglio
inclinato (G) per allentarla.
2.Inclinare la piastra di base all’angolo desiderato
allineando l’indicatore di taglio inclinato fine
(AB) al contrassegno dell’angolo desiderato sul
supporto girevole (AC).
3.Abbassare la leva di regolazione del taglio
inclinato per riserrarla.
Ritegno dell’inclinazione (Fig. 9)
I modelli DCS575 e DCS576 sono muniti di
una funzione di ritegno dell’inclinazione. Man
mano che si inclina la base, si udirà un clic e si
sentirà la base arrestarsi a 22,5 e 45 gradi. Se
uno di questi è l’angolo desiderato, riserrare la
leva (G) abbassandola. Se si desidera un altro
angolo, continuare a inclinare la piastra di base
finché l’indicatore di taglio inclinato grezzo (AD) o
l’indicatore di taglio inclinato fine (AB) non si allinea
al contrassegno desiderato.
Indicatore della lunghezza di taglio
(Fig. 10)
I contrassegni sul lato della piastra di base (J)
mostrano la lunghezza della scanalatura che viene
tagliata nel materiale alla massima profondità del
taglio. I contrassegni sono a incrementi di 5 mm.
Italiano
Montaggio e regolazione della guida
parallela (Fig. 11)
La guida parallela (AF) viene utilizzata per tagli
paralleli al bordo del pezzo in lavorazione.
MONTAGGIO
1.Allentare la manopola di regolazione della guida
parallela (AE) per consentire il passaggio della
guida parallela.
2.Inserire la guida parallela (AF) nella piastra di
base (J) come illustrato.
3.Serrare la manopola di regolazione della guida
parallela (AE).
REGOLAZIONE
1.Allentare la manopola di regolazione della guida
(AE) e posizionare la guida parallela (AF) alla
larghezza desiderata.
È possibile leggere la regolazione sulla scala
della guida parallela.
2.Serrare la manopola di regolazione della
guida (AE).
Montaggio della porta di aspirazione
polveri (Fig. 1, 6, 12)
Le seghe circolari DCS575/DCS576 sono fornite di
una porta di aspirazione polveri.
PER INSTALLARE LA PORTA DI ASPIRAZIONE POLVERI
1.Allentare completamente la leva di regolazione
della profondità (X).
2.Posizionare la piastra di base (J) nella posizione
più bassa.
3.Allineare la metà sinistra della porta di
aspirazione polveri (AG) sulla protezione della
lama superiore (N) come indicato. Assicurarsi
di inserire la linguetta nella tacca sull’apparato.
Quando è inserita correttamente, si aggancerà
completamente sulla profondità originale
dell’indicatore di taglio.
4.Allineare il pezzo di destra con quello di sinistra.
5.Inserire le viti e stringere in modo sicuro.
Sistema con binari di guida
(DCS576, Fig. 13)
I binari di guida, disponibili in varie lunghezze come
accessori, permettono l’uso della sega circolare per
tagli rettilinei precisi e allo stesso tempo proteggono
la superficie del pezzo dai danni. In concomitanza
con gli accessori aggiuntivi, è possibile completare
tagli angolati, tagli ad angolo retto e lavori di
precisione grazie al sistema con binari di guida.
Sono disponibili dei morsetti (AJ) per fissare il binario
di guida (AH) al pezzo da lavorare (AI) (Fig. 13).
L’uso di questi morsetti (AJ) assicura che il binario
di guida (AH) sia fissato saldamente al pezzo da
lavorare (AI) per una lavorazione sicura. Una volta
che il binario di guida è stato impostato sulla linea di
taglio e fissato saldamente al pezzo da lavorare, non
si verificano movimenti durante il taglio.
IMPORTANTE: La scala dell’altezza sull’unità è
impostata per l’uso della sega senza un binario di
guida. Quando si utilizza la sega sul binario della
guida, la differenza di altezza sarà di circa 5,0 mm.
IMPOSTAZIONE DELLA SEGA CIRCOLARE AL BINARIO
DELLA GUIDA (FIG. 1, 14)
Il gioco tra la sega circolare e il binario della guida
(Fig. 14, AH) deve essere molto ridotto per poter
ottenere i migliori risultati di taglio. Minore è il gioco
migliore sarà la finitura della linea retta sul pezzo da
lavorare.
È possibile impostare il gioco con i due dispositivi
di regolazione dei binari (Fig. 1, R, S) per ciascun
canale nella base per il taglio da 0° (R) per il taglio
inclinato da 1-45° (S). I dispositivi di regolazione
dei binari sono delle camme di precisione che
consentono di ridurre il gioco tra l’unità e il binario
della guida. Una volta impostati questi dispositivi di
regolazione, il movimento laterale della sega durante
il taglio viene ridotto al minimo, consentendo
un’azione di taglio uniforme.
NOTA: i dispositivi di regolazione sono impostati
al gioco minimo in fabbrica e potrebbe essere
necessario effettuare delle regolazioni e impostazioni
prima di utilizzare l’unità. Utilizzare le seguenti
istruzioni per impostare la sega circolare al binario
di guida.
RICORDARE: impostare i dispositivi di regolazione
del binario sulla sega al binario della guida.
1. Allentare la vite all’interno del dispositivo
di regolazione del binario per consentire la
regolazione tra la sega e il binario della guida.
2. Ritrarre la protezione inferiore e posizionare
l’unità sul binario della guida, assicurandosi che
la lama sia nella posizione più elevata.
3. Ruotare il dispositivo di regolazione finché la
sega non si blocca sul binario della guida.
IMPORTANTE: assicurarsi che la sega sia
saldamente fissata alla guida tentando di
spingere la sega in avanti. Assicurarsi che non
vi sia alcun movimento della sega.
4. Ruotare il dispositivo di regolazione
leggermente all’indietro finché la sega non
scorre facilmente lungo la guida.
127
Italiano
5. Tenere il dispositivo di regolazione del binario in
posizione e serrare nuovamente la vite.
binario sia regolato per i tagli paralleli e l’altro lato del
binario sia regolato per i tagli obliqui a 45° (Fig. 18).
NOTA: REGOLARE SEMPRE il sistema per l’uso
con altri binari.
NOTA: se la protezione anti-schegge viene regolata
per il taglio parallelo su entrambi i lati, quando l’unità
viene smussata, la lama non sarà allineata alla
protezione anti-schegge. Questo si verifica siccome
il punto girevole del taglio inclinato dell’unità non è
stazionario e la lama si sposta in fuori quando l’unità
viene smussata.
I dispositivi di regolazione dei binari ora sono
configurati per minimizzare la deviazione laterale
durante il taglio con la sega sul binario di guida.
Prima di utilizzare la sega, sarà necessario regolare
la protezione anti-schegge (AK) sul binario di guida.
Consultare Regolazione della protezione antischegge.
REGOLAZIONE DELLA PROTEZIONE ANTI-SCHEGGE
(FIG. 14)
Il binario della guida (AH) è munito di una protezione
anti-schegge (AK) che deve essere regolata alla
sega prima dell’uso iniziale.
La protezione anti-schegge (AK) è situata su
ciascuna estremità del binario di guida (Fig. 14). Lo
scopo di questa protezione anti-schegge è fornire
all’utente una linea di taglio visibile riducendo la
formazione dei trucioli lungo l’estremità tagliata del
pezzo durante il taglio.
IMPORTANTE: LEGGERE SEMPRE e seguire
Impostazione della sega circolare al binario di
guida prima di tagliare la protezione anti-schegge!
PASSAGGI PER REGOLARE LA PROTEZIONE
ANTI-SCHEGGE (FIG. 15–18)
1.Posizionare il binario di guida (AH) su un pezzo
di legno di scarto (AL) con una lunghezza
minima di 100 mm al di sopra del pezzo.
Utilizzare un morsetto per far sì che il binario
della guida sia saldamente fissato al pezzo da
lavorare. Questo garantirà la precisione.
2.Impostare l’unità a una profondità di taglio di
20 mm.
3.Posizionare il davanti della sega sull’estremità
sporgente del binario della guida, assicurandosi
che la lama sia posizionata davanti all’estremità
del binario (Fig. 16).
4.Accendere la sega e tagliare lentamente
la protezione anti-schegge lungo tutta la
lunghezza del binario in un’operazione continua.
L’estremità della protezione anti-schegge
adesso corrisponde esattamente all’estremità di
taglio della lama (Fig. 17).
Per regolare la protezione anti-schegge sull’altro lato
del binario della guida, rimuovere la sega dal binario
e ruotare il binario di 180°. Ripetere i passaggi da
1 a 4.
NOTA: se lo si desidera, la protezione anti-schegge
può essere smussata a 45°, quindi ripetere i
passaggi da 1 a 4. Questo fa sì che un lato del
128
Indicatore della tavola di taglio
(Fig. 19–21)
Il davanti della scarpa della sega è munito di
un indicatore della tavola di taglio (AM) per il
taglio verticale e inclinato. Questo indicatore
consente di guidare la sega lungo le linee di taglio
contrassegnate sul materiale da tagliare. L’indicatore
si allinea con il lato sinistro (esterno) della lama, che
fa sì che la scanalatura o il taglio dell’”intaccatura”
da parte della lama in movimento si sposti sulla
destra dell’indicatore. Guidare lungo la linea di
taglio segnata a matita in modo che la fessura di
taglio cada nel materiale di scarto o in eccesso. La
Figura 20 mostra la sega nella posizione di taglio
parallela relativamente al binario della guida. La
Figura 21 mostra la sega nella posizione di taglio
obliquo relativamente al binario della guida.
Prima di cominciare
• Accertarsi che le protezioni siano installate
correttamente. Il paralama della sega deve
essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle
frecce presenti sulla lama stessa.
• Non utilizzare lame eccessivamente usurate.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Italiano
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 22)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (C), e l’altra mano
sull’impugnatura ausiliaria (F).
Torcia LED (Fig. 1)
La torcia LED (l) viene attivata appena viene premuto
l’interruttore di azionamento. Quando l’interruttore
viene rilasciato la torcia rimarrà illuminata per un
massimo di 20 secondi.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia per
illuminazione.
Accensione e spegnimento (Fig. 1)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore di azionamento
(A) dell’apparato elettrico è dotato di un pulsante di
blocco interruttore (B).
Premere il pulsante blocco interruttore per sbloccare
l’apparato.
Per accendere l’apparato premere l’interruttore
di azionamento (A). Non appena l’interruttore di
azionamento viene rilasciato, il pulsante di blocco
interruttore entra automaticamente in funzione per
evitare la partenza accidentale dell’apparato.
AVVISO: non ACCENDERE o
SPEGNERE l’apparato quando la lama
tocca il pezzo o altri oggetti.
Supporto del pezzo da lavorare
(Fig. 23–26)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni gravi alle persone,
sostenere adeguatamente il lavoro
e tenere saldamente la sega per
impedire la perdita di controllo.
Le figure 23 e 25 mostrano la posizione di taglio
corretta. Le figure 24 e 26 mostrano una condizione
di mancanza di sicurezza. Le mani devono essere
tenute lontano dalla zona di taglio e il cavo di
alimentazione è posizionato lontano dall’area di
taglio in modo tale da non rimanere impigliato nel
pezzo da lavorare.
Per evitare il rimbalzo, sostenere SEMPRE l’asse
o il pannello VICINO al taglio, (Fig. 23 e 25). NON
sostenere l’asse o il pannello lontano dal taglio
(Fig. 24 e 26). Durante il funzionamento della sega,
tenere il cavo lontano dall’area di taglio e impedire
che rimanga impigliato sul pezzo da lavorare.
SCOLLEGARE SEMPRE LA SEGA PRIMA DI
ESEGUIRE QUALSIASI REGOLAZIONE! Posizionare
il pezzo con il lato “buono” - quello per cui conta
maggiormente l’aspetto - rivolto verso il basso.
La sega taglia verso l’alto, pertanto le schegge
rimarranno sulla superficie immediatamente al di
sopra durante il taglio.
Taglio
AVVERTENZA: non tentare mai di
utilizzare questo apparato appoggiandolo
al contrario su una superficie di lavoro
e avvicinando il materiale all’apparato.
Fissare sempre saldamente il pezzo e
avvicinare l’apparato al pezzo, tenendo
fermo l’apparato con le mani come
illustrato in figura 25.
Posizionare la porzione più larga della piastra di
base della sega sulla parte del pezzo che viene
tenuta ferma, non sulla sezione che cadrà una volta
eseguito il taglio. Per esempio, la figura 25 illustra
il modo CORRETTO di recidere l’estremità di un
asse. Fissare sempre il lavoro. Non tentare di tenere
i pezzi corti con le mani! Ricordarsi di supportare i
materiali a sbalzo e sporgenti. Esercitare cautela nel
tagliare il materiale da sotto.
Assicurarsi che la sega abbia raggiunto la massima
velocità prima che la lama entri a contatto con
il materiale da tagliare. L’avvio della sega con
la lama contro il materiale da tagliare o spinta
in avanti nella tavola di taglio può provocare un
rimbalzo. Spingere la sega in avanti a una velocità
che consenta alla lama di tagliare senza sforzi. La
durezza e la robustezza possono variare persino
nello stesso materiale e le sezioni nodose o bagnate
possono sovraccaricare la sega. Quando ciò
accade, spingere la sega più lentamente, ma con
forza sufficiente da consentirne il funzionamento
senza diminuire troppo la velocità. Se la sega viene
forzata, questo causerà tagli irregolari, imprecisione,
rimbalzo e surriscaldamento del motore. Qualora il
taglio dovesse iniziare a uscire dalla linea di taglio,
non cercare di forzarlo. Rilasciare l’interruttore e
lasciare che la lama si arresti completamente. Quindi
è possibile estrarre la sega e iniziare un nuovo taglio
leggermente all’interno di quello errato. In ogni caso,
estrarre la sega se si rende necessario spostare il
taglio. Forzare una correzione all’interno del taglio
129
Italiano
può provocare l’arresto improvviso della sega e il
rimbalzo.
SE LA SEGA SI PIANTA, RILASCIARE IL
GRILLETTO E FAR INDIETREGGIARE LA
SEGA FINO A LIBERARLA. ASSICURARSI
CHE LA LAMA SIA DRITTA NEL TAGLIO E
LIBERA DALL’ESTREMITÀ DI TAGLIO PRIMA DI
RIAVVIARLA.
Al termine di un taglio, rilasciare l’interruttore e
lasciare che la lama si arresti prima di sollevare
la sega dal lavoro. Mentre si solleva la sega,
la protezione telescopica a molla si chiuderà
automaticamente sotto la lama. Ricordarsi che la
lama è esposta fino a quel momento. Mai sporgersi
al di sotto del pezzo da lavorare per nessuna
ragione. Quando si deve ritrarre la protezione
telescopica manualmente (necessario per l’avvio dei
tagli a tasca), utilizzare sempre la leva retrattile.
NOTA: durante il taglio di strisce sottili, fare
attenzione ad assicurarsi che i pezzi di taglio non
rimangano impigliati all’interno della protezione
inferiore.
TAGLIO A TASCA (FIG. 27)
AVVERTENZA: non legare mai la
protezione della lama in posizione
sollevata. Non spostare mai la
sega all’indietro durante il taglio a
tasca. Questo potrebbe provocare il
sollevamento dell’unità dalla superficie
di lavoro, provocando la possibilità di
lesioni.
Un taglio a tasca è un taglio eseguito in un
pavimento, parete o altra superficie piana.
1.Regolare la piastra di base della sega in modo
tale che lama tagli alla profondità desiderata.
2.Inclinare la sega in avanti e appoggiare il davanti
della piastra di base sul materiale da tagliare.
3.Utilizzando la leva della protezione inferiore,
ritrarre la protezione della lama inferiore in
posizione superiore. Abbassare il retro della
piastra di base finché i dentini della lama
sfiorano quasi la linea di taglio.
4.Rilasciare la protezione della lama (il suo
contatto con il pezzo da lavorare la manterrà
in posizione di libera apertura quando si
avvia il taglio). Togliere la lama dalla leva della
protezione e afferrare saldamente l’impugnatura
ausiliaria (F), come illustrato in
figura 27. Posizionare il corpo e il braccio per
consentire di resistere al rimbalzo qualora si
dovesse verificare.
5.Assicurarsi che la lama non sia a contatto con
la superficie di taglio prima di avviare la sega.
130
6.Avviare il motore e abbassare gradualmente
la sega finché la piastra di base non rimane
appoggiata al materiale da tagliare. Far
avanzare la sega lungo la linea di taglio finché
non viene completato il taglio.
7.Rilasciare il grilletto e lasciare che la lama si
arresti completamente prima di estrarre la lama
dal materiale.
8.Quando si avvia ogni nuovo taglio, ripetere
quanto sopra.
Aspirazione polveri (Fig. 30)
AVVERTENZA: rischio di inalazione
delle polveri. Per ridurre il rischio di lesioni
personali, indossare SEMPRE una
maschera anti-polvere approvata.
Una porta di aspirazione polveri (AG) è fornita in
dotazione insieme all’apparato.
L’adattatore per l’aspirazione della polvere consente
di collegare l’apparato a un aspiratore per la polvere
esterno, utilizzando il sistema AirLockô (DWV9000XJ), o un accessorio di aspirazione della polvere da
35 mm.
AVVERTENZA: Durante le operazioni di
segatura del legno, impiegare SEMPRE
aspiratori di polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
I flessibili della maggior parte degli
aspirapolveri più diffusi si innestano
direttamente nella bocchetta per
l’aspirazione delle polveri.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili.
Italiano
Regolazione della piastra di base
(Fig. 5, 28, 29)
Lubrificazione
L’apparato fa uso di una sfera auto-lubrificante e di
cuscinetti a rullo, pertanto la rilubrificazione non è
necessaria. Tuttavia, una volta l’anno, si consiglia
di portare o spedire l’apparato presso un centro di
assistenza certificato per una pulizia, ispezione e
lubrificazione della scatola ingranaggi.
REGOLAZIONE PER TAGLI A 90 GRADI
1.Riportare la sega al taglio obliquo a 0 gradi.
2.Posizionare la sega di lato e ritrarre la
protezione inferiore.
3.Impostare la profondità di taglio a 51 mm.
Pulizia
La piastra di base è impostata in fabbrica in modo
da garantire che la lama sia perpendicolare alla
piastra di base. Se, dopo un uso prolungato, è
necessario riallineare la lama, seguire le direzioni di
seguito:
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
PROTEZIONE INFERIORE
La protezione inferiore deve sempre ruotare e
chiudersi liberamente da una posizione di completa
apertura a una di completa chiusura. Verificare
sempre il funzionamento corretto prima del taglio
aprendo completamente la protezione e facendola
chiudere. Se la protezione si chiude lentamente
o non completamente, necessiterà di pulizia o
manutenzione. Non utilizzare la sega finché non
funziona correttamente. Per pulire la protezione,
usare aria secca o una spazzola morbida per
rimuovere tutta la segatura o i detriti accumulati dal
percorso della protezione e intorno alla molla della
protezione. Se questo non dovesse correggere il
problema, sarà necessaria la riparazione da parte di
un centro di assistenza autorizzato.
4.Allentare la leva di regolazione del taglio obliquo
(Fig. 29, G). Posizionare una squadra contro
la lama e la piastra di base come illustrato in
figura 28.
5.Utilizzando una chiave (W, Fig. 5), girare la
vite di fissaggio (AN, Fig. 28) sul lato inferiore
della piastra di base finché la lama e la piastra
di base sono entrambe a filo con la squadra.
Riserrare la leva di regolazione del taglio
obliquo.
REGOLAZIONE DELLA LEVA DI REGOLAZIONE DEL TAGLIO
OBLIQUO (FIG. 29)
Potrebbe essere necessario regolare la leva di
regolazione del taglio obliquo (G). Potrebbe allentarsi
con il tempo e colpire la piastra di base prima del
serraggio.
Per serrare la leva:
1.Tenere la leva di regolazione del taglio obliquo
(G) e allentare il dado di blocco (AO).
2.Regolare la leva di regolazione del taglio obliquo
ruotandola nella direzione desiderata di circa
1/8 di giro.
3.Riserrare il dado.
Lame
Una lama smussata causerà un taglio inefficiente, un
sovraccarico del motore della sega, la formazione
di schegge e potrebbe aumentare la possibilità
di rimbalzo. Sostituire le lame quando risulta
difficoltoso spingere la sega attraverso il taglio,
quando il motore è sotto sforzo o quando si verifica
un accumulo eccessivo di calore nella lama. Si
consiglia di tenere delle lame extra a portata di
mano, per avere subito a disposizione delle lame
affilate. Le lame smussate possono essere affilate
nella maggior parte delle aree.
131
Italiano
La gomma indurita sulla lama può essere rimossa
con cherosene, trementina o sgrassante da forno.
Le lame rivestite antiaderenti possono essere usate
nelle applicazioni in cui si verifica un accumulo
eccessivo, come nel legname verde e pressurizzato.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
NON UTILIZZARE ATTACCHI DELL’ACQUA CON
QUESTA SEGA.
ISPEZIONARE VISIVAMENTE LE LAME AL
CARBURO PRIMA DELL’USO. SOSTITUIRLE SE
RISULTANO DANNEGGIATE.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve
essere ricaricato quando non fornisce più energia
sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita
operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
132
Nederlands
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V
SNOERLOZE CIRKELZAAG
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Snelheid zonder druk
Zaagbladdiameter
Maximale snijdiepte
Asgat
Instellen van de afschuinhoek
Gewicht (zonder accu)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-5.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
Vibratie-emissiewaarde ahW =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
133
Nederlands
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230 V-gereedschap
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
PMERKING: Geeft een handeling
O
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE CIRKELZAAG
DCS575, DCS576
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
134
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
21.06.2016
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen,
instructies, illustraties en
specificaties die bij dit gereedschap
zijn meegeleverd. Het niet opvolgen
van alle onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Nederlands
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen
of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer
uit de buurt van warmte, olie, scherpe
randen, of bewegende onderdelen.
Beschadigde snoeren of snoeren die in
de war zijn verhogen het risico op een
elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico
op een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
c)
d)
e)
f)
g)
h)
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap
aansluit op de stroombron en/of accu,
het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap is
achtergelaten kan leiden tot persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig
en in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
Denk niet dat u, doordat u het
gereedschap veel hebt gebruikt,
het allemaal wel weet en dat u de
veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
onvoorzichtige actie kan in een fractie van
een seconde ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap
voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
135
Nederlands
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu, als deze uitneembaar
is, uit het gereedschap voordat u
aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt, of het elektrisch gereedschap
opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen
en laat niet toe dat personen die
onbekend zijn met het elektrische
gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap
en accessoires goed. Controleer op
verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
h) Houd de handgrepen en oppervlakken
die u beet pakt, droog, schoon en vrij
van olie en vet. Door gladde handgrepen
en oppervlakken die u beet pakt, kan veilig
werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
136
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan
leiden tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de
vloeistof in contact met de ogen komt,
dient u daarnaast medische hulp in te
roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan
irritatie of brandwonden veroorzaken.
e) Werken niet met een accu of met
gereedschap dat beschadigd is of
waaraan wijzigingen zijn aangebracht.
Beschadigde of gemodificeerde accu’s
kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en dat
kan brand, explosie of een risico van letsel tot
gevolg kan hebben.
f) Stel een accu of gereedschap niet bloot
aan open vuur of uitzonderlijk hoge
temperaturen. Brand of een temperatuur
boven de 130 ˚ C kan een explosie
veroorzaken.
g) Volg alle instructies voor het opladen en
laad de accu of het gereedschap niet
op buiten het temperatuurbereik dat in
de instructies wordt opgegeven. Door
op onjuiste wijze opladen of opladen bij een
temperatuur buiten het opgegeven bereik kan
de accu beschadigd raken en het risico van
brand toenemen.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
b) Probeer nooit beschadigde accu’s te
repareren. De reparaties aan accu’s mogen
alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of
door geautoriseerde servicecentra.
Nederlands
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Oorzaken en voorkomen door de
gebruiker van terugslag
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
– Terugslag is een plotse reactie op een klem
geraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat ertoe
leidt dat een niet-bestuurde zaag optilt uit het
werkstuk naar de bediener toe;
a)
GEVAAR: Houd handen uit de buurt
van de snijzone en het blad. Houd uw
tweede hand op de hulphendel of op de
motorbehuizing. Indien beide handen de zaag
vasthouden, kunnen ze gesneden worden door
het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen het
blad onder het werkstuk.
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle tand
van de bladtanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit een werkstuk dat u zaagt, in uw
handen of tegen uw been gedrukt. Zet het
werkstuk vast op een stabiele ondergrond.
Het is belangrijk dat het werkstuk goed wordt
ondersteund zodat blootstelling van het lichaam,
vastlopen van het zaagblad of het verlies van
controle tot een minimum worden beperkt.
e) Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakken als u
een handeling uitvoert waarbij het
zaaggereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
f)Gebruik bij het overlangszagen altijd een
langsgeleider of een geleider met een rechte
rand. Dat verbetert de nauwkeurigheid van
de zaagsnede en vermindert de kans dat het
zaagblad vastloopt.
g) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
omvang en vorm (ruitvormig tegenover rond)
van het asgat. Zaagbladen die niet passen
bij de montagevoorziening van de zaag, zullen
excentrisch lopen, waardoor verlies van controle
ontstaat.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en
bout werden speciaal ontworpen voor uw zaag,
voor optimale prestaties en bedieningsveiligheid.
– Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat
de snede nauwer wordt, dan blokkeert het blad
en de motorreactie stuurt het werktuig snel
terug naar de bediener;
– Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd
gericht in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout dringen waardoor
het blad uit de opening klimt en terugspringt
naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo om de terugslagkrachten te weerstaan.
Plaats uw lichaam aan beide kanten van
het blad, maar niet in lijn met het blad.
Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten
kunnen beheerst worden door de bediener
indien passende voorzorgsmaatregelen
genomen worden.
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat de
drukschakelaar dan los en houdt de eenheid
bewegingloos in het materiaal totdat de
schijf volledig tot stilstand komt. Probeer de
eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk
te trekken terwijl de schijf in beweging is.
Hierdoor kan terugslag optreden. Onderzoek
waardoor de schijf bleef steken en neem
maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c) Centreer, wanneer u een zaag opnieuw
start in het werkstuk, het zaagblad in de
zaagsnede zodat de zaagtanden niet in
het materiaal vastzitten. Als het zaagblad
is vastgelopen, kan het omhoog komen of
terugslaan uit het werkstuk als de zaag opnieuw
wordt gestart.
d) Ondersteun grote panelen om het risico
dat het blad klem raakt en terugslag te
beperken. Grote panelen hebben de neiging
door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te
137
Nederlands
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt van
beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen.
Niet gescherpte of onjuist afgestelde bladen
maken enge sneden, wat leidt tot overmatige
wrijving, klemraken van het blad en terugslag.
f)Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden.
Indien de bladafstelling verschuift bij het snijden,
dan kan dit leiden tot klemraken en terugslag.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in
bestaande muren of andere verborgen
gedeelten zaagt. Het vooruitstekende zaagblad
kan voorwerpen zagen die terugslag kunnen
veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor
Zagen met een Slingerzaagbladbeschermkap
a) Controleer voor ieder gebruik dat de
onderste zaagbladbeschermkap goed
sluit. Gebruik de zaag niet als de onderste
beschermkap niet vrij beweegt en niet
ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de
onderste beschermkap nooit vast in een
geopende stand. Als de zaag komt te vallen,
kan de onderste beschermkap verbogen
raken. Breng de onderste beschermkap met
de terugtrekkende handgreep omhoog en
controleer dat de kap vrij kan bewegen en
onder geen enkele hoek en bij geen enkele
zaagdiepte het zaagblad of een ander onderdeel
raakt.
b) Controleer dat de veer van de onderste
beschermkap goed werkt. Als de
beschermkap en de veer niet goed werken,
moeten zij vóór gebruik worden nagezien.
Mogelijk werkt de onderste beschermkap
traag als gevolg van beschadigde onderdelen,
ingedikte resten van smeermiddelen of
opeenhoping van vuil.
c) De onderste beschermkap moet alleen
met de hand worden teruggetrokken
voor speciale zaagsneden, zoals
ìinvalzaagsnedenî en ìsamengestelde
zaagsnedenî. Breng de onderste
beschermkap omhoog door de handgreep
terug te halen en laat de kap los zodra het
zaagblad in het materiaal dringt. Voor alle
andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch functioneren.
d) Let er altijd goed op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voordat
u de zaag op een werkbank of op de vloer
138
zet. Als het zaagblad onbeschermd is kan het
uitlopende zaagblad de zaag naar achteren
laten lopen en kan alles wat de zaag tegenkomt
beschadigd raken. Houd rekening met de tijd
die het zaagblad nodig heeft om tot stilstand te
komen nadat u de schakelaar hebt losgelaten.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor cirkelzagen
•Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen. Zie
de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
•Gebruik geen accessoires voor de toevoer
van water.
•Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het werkstuk op een stabiele
ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de
controle verliezen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging .
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Nederlands
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (Q), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van geschikte batterijladers
(raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen
accu’s zouden uit elkaar kunnen springen
en persoonlijk letsel en schade kunnen
veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
PMERKING: Onder bepaalde
O
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of
een voorwerp worden kortgesloten.
Bepaalde materialen die geleidend zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping
van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden
weggehouden. Trek altijd de stekker uit
het stopcontact wanneer er geen accu in
de lader zit. Trek de stekker van de lader
uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• De langste levensduur en de beste
prestaties kunnen worden behaald
wanneer de accu wordt opgeladen
bij een luchttemperatuur van tussen
18° en 24 °C. LAAD de accu NIET op bij een
luchttemperatuur lager dan + 4,5 °C of hoger
dan + 40 °C. Dit is belangrijk en zal ernstige
beschadiging van de accu voorkomen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover
kan struikelen, en het snoer niet op een
andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het
er werkelijk niet anders kan. Gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan het risico
van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak
omdat hierdoor de ventilatiesleuven
kunnen worden geblokkeerd en de lader
binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader
niet in de buurt van een warmtebron. De lader
wordt geventileerd door sleuven boven en
onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat
deze onmiddellijk vervangen.
•Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op
een andere manier beschadigd is. Breng de
lader naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
139
Nederlands
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accu verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning.
Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de
12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt
ook een geel indicatielampje wanneer de functie
actief is. Wanneer de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje uit
en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
De lader van het type DCB118 is geschikt
voor accu’s van het type 18V Li-Ion XR en XR
FLEXVOLT™ (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185
en DCB546).
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
DeWALT-laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in
gebruik zijn.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Een accu opladen (Afb. 1)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (O) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft.
De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of kan in de acculader blijven
zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt
nemen, op de accu-vrijgaveknop (P) op de
accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
140
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen
dan een warme accu. De accu zal minder snel
opladen gedurende de gehele laadcyclus en zal niet
op maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne
ventilator voor het koelen van de accu. De ventilator
gaat automatisch draaien wanneer de accu moet
worden gekoeld. Gebruik de lader nooit als de
ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven
zijn geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen
voorwerpen in de lader kunnen komen.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Nederlands
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
Montage aan de wand
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Deze laders kunnen aan de wand worden
gemonteerd of rechtop op een tafel of
werkoppervlak staan. Plaats bij wandmontage
de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de
doorstroming van lucht kunnen verhinderen. Gebruik
de achterzijde van de lader als sjabloon voor de
plaatsing van de montageschroeven aan de wand.
Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste
25,4 mm lang waarvan de schroefkop een diameter
heeft van of 7 – 9 mm, in hout geschroefd tot op
een optimale diepte, waarbij ongeveer 5,5 mm
van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende
schroeven en steek montagesleuven volledig op de
schroeven.
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Berg de accu niet op en vervoer
de accu niet op een manier
dat metalen voorwerpen
in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van
de accu. Bijvoorbeeld, steek
de accu niet in een schortzak,
broekzakken, gereedschapskisten,
gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels,
enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z’n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s
kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.
Instructies voor het reinigen van de
lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Neem, voordat
u met de reiniging begint, de
stekker van de lader uit het
stopcontact. U kunt stof en vet van
de buitenzijde van de lader verwijderen
met een doek of een zachte, nietmetalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit
vloeistof in het gereedschap komen;
dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
141
Nederlands
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Tijdens het transport kunnen
accu’s mogelijk vlam vatten als de
aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende
materialen. Controleer dat tijdens het
transport de aansluitingen van de accu
afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact
kunnen komen en kortsluiting kunnen
veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van
een DeWALT-accu deze naar verwachting worden
geclassificeerd als volledig gereguleerd Klasse
9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen zullen
142
alleen verzendingen die een lithium-ion-accu
bevatten met een energie-classificatie hoger dan
100 Wattuur (Wh), moeten worden verzonden als
volledig gereguleerd Klasse 9. Bij alle lithium-ionaccu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met
complicaties met de voorschriften, lithium-ion-accu’s
niet als luchtvracht alleen te verzenden, ongeacht de
Wattuur-classificatie. Zendingen van gereedschap
met accu’s (combo-sets) kunnen naar verwachting
per luchtvracht worden verzonden, als de Wattuurclassificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
DE FLEXVOLT™-ACCU VERVOEREN
De DeWALT FLEXVOLT™-accu heeft twee standen:
Gebruiks- en Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLT™-accu op zichzelf
staat of in een DeWALT 18V-product zit, werkt de
accu als een 18V-accu. Wanneer de FLEXVOLT™accu in een 54V- of een 108V-product (twee
54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de
FLEXVOLT™-accu is bevestigd, staat de accu in
de transport-stand. Houd de kap op de accu bij
verzending.
In de Transport-stand zijn
reeksen van cellen binnen
in de accu elektrisch van
elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s
ontstaan met een lagere Wattuur-classificatie (Wh),
vergeleken bij 1 accu met een hogere
Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3
accu’s met een lagere Wattuur- classificatie kan de
accu vrijgesteld zijn van bepaalde voorschriften voor
verzending die worden opgelegd aan accu’s met
een hogere Wattuur-capaciteit.
Wh-classificatie voor VOORBEELD VAN MARKERING
het transport geeft
MET ETIKET GEBRUIK EN
3 x 36 Wh, wat
TRANSPORT
betekent 3 accu’s
van elk 36 Wattuur.
Nederlands
Wh-classificatie van de gebruiksstand geeft 108
Wattuur (betekent 1 accu).
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
Accu
De accu’s van het type DCB546 kan worden
gebruikt. Raadpleeg de Technische Gegevens
voor meer informatie.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Aanbevelingen voor opslag
Gooi de accu niet in het vuur
ACCUTYPE
De DCS575 en de DCS576 werken op een 54-V
accu.
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
Gebruik: Gebruik zonder transportkap,
Wh-classificatie geeft 108 Wh (1 accu
van 108 Wh).
Transport: Gebruik met transportkap,
Wh-classificatie geeft 3 x 36 Wh (3
accu’s van 36 Wh).
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Zaagblad cirkelzaag
1Zaagbladsleutel
1Langsgeleiding
1 Mondstuk Stofafzuiging
1 Lader (alleen T-modellen)
1 Li-Ion-accu (T1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (T2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (T3 modellen)
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Beschrijving (Afb.1)
Niet blootstellen aan water.
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
A.Aan/Uit-schakelaar
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
C.Hoofdhandgreep
B.Vergrendelknop Aan/Uit-schakelaar
D.Vergrendeling zaagblad
Alleen voor gebruik binnenshuis.
143
Nederlands
E.Eindkap
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
F.Hulphandgreep
G.Aanpassingshendel afschuinhoek
H.Aanpassingsmechanisme afschuinhoek
I.LED-werklamp
J.Grondplaat
K.Onderste zaagbladbeschermkap
L.Zaagbladklemschroef
M.Hendel onderste beschermkap
N.Bovenste zaagbladbeschermkap
O.Accu
P.Accuvrijgaveknop
Q.Datumcode
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
R.Rail-afstelmechanisme (0° zagen)
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
S.Rail-afstelmechanisme (zagen onder een hoek
van 1 - 45°)
MONTAGE EN AANPASSINGEN
T.Knop ladingmeter (op accu)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DeWALT.
GEBRUIKSDOEL
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor
professionele toepassing bij het zagen van hout.
Zaag geen metaal, kunststof, beton, metselwerk
of vezelcementmateriaal. GEBRUIK DEZE ZAAG
NIET met accessoires voor de toevoer van water.
GEBRUIK DEZE ZAAG NIET met schurende
schijven of bladen. GEBRUIK DEZE ZAAG NIET
bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn
professioneel elektrische gereedschap. Laat
kinderen
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
144
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(Afb. 1)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (O) volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1.Houd de accu tegenover de rails (O) in de
handgreep van de lamp (Afb. 1).
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (P) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
Nederlands
VERMOGENMETER (AFB. 1)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (T) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Zaagbladen wisselen
HET ZAAGBLAD INSTALLEREN (AFB. 2–5)
1.Neem de accu uit.
2.Trek met de hendel van de onderste
beschermkap (K) de onderste
zaagbladbeschermkap (M) in en plaats het
zaagblad op de zaagas tegen de binnenste
klemring (U), en let er daarbij op dat het
zaagblad in de juiste richting draait (de richting
van de pijl die de rotatie aangeeft op het
zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de
zaag). Ga er niet vanuit dat de afdruk op het
zaagblad altijd naar u toe is gericht wanneer
deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de
onderste zaagbladbeschermkap intrekt voor
het installeren van het zaagblad, controleer
dan de staat en de werking van de onderste
zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van
kunt zijn dat deze goed werkt. Controleer dat
deze vrij beweegt en niet het zaagblad of een
ander onderdeel raakt, onder alle hoeken en bij
alle zaagdiepten.
3.Plaats de buitenste klemring (V) op de zaagas
met de schuine zijde naar buiten gericht.
Controleer dat de diameter van 30 mm op de
zaagbladzijde van de klem past in het gat van
30 mm in het zaagblad, zodat het zeker is dat
het zaagblad wordt gecentreerd.
4.Draai met de hand de zaagbladklemschroef (L)
op de zaagas (de schroef heeft rechtse draad
en moet naar rechts worden vastgedraaid).
5.Druk de zaagbladvergrendeling (D) in terwijl u
de zaagas draait met de zaagbladsleutel (W)
die onder het accucompartiment is
opgeborgen, tot de zaagbladvergrendeling
ingrijpt en het zaagblad niet meer draait.
6.Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
zaagbladsleutel.
OPMERKING: Schakel de
zaagbladvergrendeling nooit in
zolang de zaag loopt, en schakel de
vergrendeling ook nooit in in een poging
het gereedschap te stoppen. Schakel de
zaag nooit in terwijl de asvergrendeling is
ingeschakeld. Dit zal leiden tot ernstige
beschadiging van uw zaag.
HET ZAAGBLAD VERVANGEN (AFB. 2–5)
1.Neem de accu uit.
2.Maak de zaagbladklemschroef (L) los door de
zaagbladvergrendeling (D) in te drukken en
draai de zaagas met de zaagbladsleutel (W), die
onder het accucompartiment is opgeborgen,
totdat de zaagbladvergrendeling ingrijpt en
het zaagblad niet meer draait. Draai met
de zaagbladvergrendeling ingeschakeld de
zaagbladklemschroef met de zaagbladsleutel
naar links (de schroef heeft rechtse draad en
moet naar links worden losgedraaid).
3.Verwijder de zaagbladklemschroef (L) en de
buitenste klemring (V). Verwijder het oude
zaagblad.
4.Haal alle zaagsel weg die zich mogelijk heeft
verzameld in de buurt van de beschermkap
en de klemring en controleer de staat en de
werking van de onderste beschermkap, zoals
eerder is uiteengezet. Breng hier geen smering
aan.
5.Selecteer het juiste zaagblad voor de
toepassing (zie Zaagbladen). Gebruik altijd
zaagbladen van de juiste afmeting (diameter)
met een middengat van de juiste afmeting en
vorm voor de montage op de zaagas. Zorg er
altijd voor dat de maximale aanbevolen snelheid
(tpm) op het zaagblad overeenkomt met of
hoger is dan de snelheid (tpm) van de zaag.
6.Volg stap 1 tot en met 5 onder Het Zaagblad
installeren en let erop dat het zaagblad in de
juiste richting draait.
ONDERSTE ZAAGBLADBESCHERMKAP
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een
veiligheidsvoorziening die het risico
van ernstig persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de zaag nooit als de onderste
145
Nederlands
beschermkap ontbreekt, beschadigd
is, verkeerd gemonteerd is of niet goed
werkt. U kunt er niet op vertrouwen dat
de onderste zaagbladbeschermkap
u onder alle omstandigheden
beschermt. Uw veiligheid is afhankelijk
van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen
voor een veilig gebruik en ook van een
goede werking van de zaag. Controleer
voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Als
de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat de zaag
dan nazien voordat u het gereedschap
weer gebruikt. De veiligheid en
betrouwbaarheid van het product kunnen
alleen worden gewaarborgd als reparatie,
onderhoud en afregeling worden
uitgevoerd door een geautoriseerd
servicecentrum of een andere
gekwalificeerde service-organisatie,
waarbij altijd identieke vervangende
onderdelen moeten worden gebruikt.
DE ONDERSTE BESCHERMKAP CONTROLEREN (AFB. 1)
1.Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2.Draai de hendel van de onderste beschermkap
(Afb. 1, M) uit de geheel gesloten positie naar
de geheel geopende positie.
3.Laat de hendel los en zie erop toe dat de
beschermkap (K) naar de geheel gesloten
posite terugkeert.
Het gereedschap moet in een officieel erkend
servicecentrum worden nagezien, als de
beschermkap:
•niet terugkeert in de geheel gesloten positie,
•met horten en stoten of langzaam beweegt, of
•contact maakt met het zaagblad of met een
deel van het gereedschap onder alle hoeken en
bij alle zaagdiepten.
ZAAGBLADEN
146
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van oogletsel zoveel mogelijk, gebruik
altijd oogbescherming. Carbide is een
hard maar bros materiaal. Voorwerpen in
het werkstuk, die er niet in horen, zoals
draad of spijkers, kunnen tot gevolg
hebben dat de punt scheurt of breekt.
Werk alleen met de zaag wanneer
een goede zaagbladbeschermkap is
geplaatst. Monteer vóór gebruik het
zaagblad stevig en let op de juiste
draairichting, gebruik altijd een schoon,
scherp zaagblad.
WAARSCHUWING: Zaag geen
metaal, kunststof, beton, metselwerk of
vezelcementmateriaal met deze zaag.
190 mm Diameter
Toepassing
Tanden
Snel overlangs
zagen
18
Overlangs zagen
24
Algemene
toepassing
40
184 mm Diameter
Toepassing
Tanden
Overlangs zagen
24
Algemene
toepassing
36
Afwerking
60
Neem, als u hulp nodig hebt bij het gebruik van
zaagbladen, contact op met de DeWALT-dealer ter
plaatse.
Terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij
een zaag zonder controle omhoog komt uit het
werkstuk in de richting van de gebruiker. Wanneer
het zaagblad bekneld raakt of vastloopt doordat
de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad vast
en wordt de unit door de reactie van de motor snel
in de richting van de gebruiker geduwd. Als het
zaagblad krom wordt of verkeerd uitgelijnd raakt
in de zaagsnede, kunnen de tanden aan achterste
rand van het zaagblad zich in het oppervlak van
het materiaal vreten, waardoor het zaagblad uit de
zaagsnede komt en in de richting van de gebruiker
springt.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal
voordoen onder de volgende omstandigheden.
1.ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET
WERKSTUK
A.Doorzakken of onjuist omhoog brengen
van het af te zagen stuk materiaal kan het
vastklemmen van het zaagblad tot gevolg
hebben en leiden tot terugslag (Afb. 24).
B.Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat
alleen aan de uiteinden wordt ondersteund,
kan dat leiden tot terugslag. Naarmate het
materiaal verzwakt, zakt het door, waardoor
de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten (Afb. 24).
Nederlands
C.Het afzagen van een vrijdragend of
overhangend stuk materiaal van onderaf
in een verticale richting kan terugslag tot
gevolg hebben. Het vallende afgezaagde
stuk kan een zaagblad afklemmen.
D.Wanneer lange smalle stroken worden
afgezaagd kan dat terugslag tot gevolg
hebben. De af te zagen strook kan
doorzakken waardoor de zaagsnede zich
sluit en het zaagblad bekneld raakt.
E.Het ophalen van de onderste beschermkap
op een oppervlak onder het materiaal dat
wordt gezaagd, kan verminderde controle
van de gebruiker over het gereedschap tot
gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk uit
de zaagsnede omhoogkomen en daardoor
kan de kans dat het zaagblad wordt
verbogen, toenemen.
2.ONJUISTE INSTELLING VAN DE
ZAAGDIEPTE OP DE ZAAG
U maakt de meest efficiënte zaagsnede als
het zaagblad zo ver uitsteekt dat er slechts
een tand uitsteekt, zoals in Afbeelding 8 wordt
getoond. Zo kan de schoen het zaagblad
ondersteunen en wordt het verbuigen en
knellen in het materiaal tot een minimum
beperkt. Zie het hoofdstuk getiteld Afstelling
zaagdiepte.
3.BUIGING VAN HET ZAAGBLAD
(VERKEERDE UITLIJNING IN DE
ZAAGSNEDE)
A.Wanneer u harder duwt bij het zagen, kan
het zaagblad buigen.
B.Wanneer u probeert de zaag in de
zaagsnede te draaien (probeert terug te
komen op de gemarkeerde lijn) kan dat tot
gevolg hebben dat het zaagblad buigt.
C.Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen
in een verkeerde lichaamshouding (uit
evenwicht), kan buigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
D.Het verplaatsen van uw handen of een
andere lichaamshouding aannemen kan
buigen van het zaagblad tot gevolg hebben.
E.Het ondersteunen van de zaag om het
zaagblad vrij te maken, kan verbuigen van
het zaagblad tot gevolg hebben.
4.GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE
ZAAGBLADEN
Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de
zaag meer belast. Om dat te goed te maken
zal de gebruiker gewoonlijk harder duwen
waardoor de unit nog meer wordt belast en het
verbuigen van het zaagblad in de zaagsnede
nog erger wordt. Versleten zaagbladen zullen
misschien ook onvoldoende vrije ruimte hebben
waardoor de kans op vastlopen en de belasting
toeneemt.
5.HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN
ZAAGSNEDE TERWIJL DE TANDEN
VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid
worden gebracht en pas daarna mag een
zaagsnede worden gestart of opnieuw worden
gestart, nadat de unit is gestopt met het
zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag niet
eerst op volle snelheid laat komen, kan dat
leiden tot vastlopen en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen,
buigen of een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen
hebben, kunnen leiden tot een terugslag. Raadpleeg
de hoofdstukken Aanvullende specifieke
veiligheidsregels voor alle cirkelzagen en
Zaagbladen voor procedures en technieken die het
optreden van terugslag zoveel mogelijk voorkomen.
Zaagdiepteafstelling (Afb. 6–8)
1.Maak de hendel voor de diepteafstelling (X) los
door de hendel omhoog te halen.
2.Zet voor het verkrijgen van de juiste zaagdiepte
het juiste merkteken op de strook voor de
diepteafstelling (AA) tegenover uitsparing (Y) op
de bovenste zaagbladbeschermkap.
3.Zet de diepteafstellingshendel vast.
4.Zet voor de meest efficiënte werking met een
zaagblad met een carbide tip de diepteafstelling
zo, dat ongeveer de helft van een tand onder
het oppervlak van het te zagen hout uitsteekt.
5.In afbeelding 8 wordt een methode getoond
voor het controleren van de juiste zaagdiepte.
Leg een stuk van het materiaal dat u wilt
gaan zagen langs het zaagblad, zoals in de
afbeelding wordt getoond, en kijk hoeveel van
een tand buiten het materiaal steekt.
AFSTELLING VAN DE HENDEL VOOR DE
ZAAGDIEPTEAFSTELLING (AFB. 7)
Misschien wilt u de stand van de hendel voor de
zaagdiepteafstelling (X) wijzigen. De hendel kan na
verloop van tijd losraken en voor het vastzetten de
grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1.Houd de hendel voor de diepteafstelling (X) vast
en draai de moer (Z) los.
147
Nederlands
2.Stel de hendel voor de diepteafstelling af door
de hendel ongeveer 1/8 slag in de gewenste
richting te draaien.
3.Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding
(AE) vast.
3.Moer weer vastzetten.
1.Draai de afstellingsknop van de langsgeleiding
(AE) los en zet de parallelle langsgeleiding (AF)
op de gewenste breedte.
U kunt de afstelling aflezen van de
schaalverdeling van de langsgeleiding.
Afstelling afschuinhoek (Afb. 1, 9)
U kunt het mechanisme voor de afschuinhoek (H)
afstellen tussen 0° en 57°.
U kunt door gebruik te maken van de markeringen
voor de fijnafstelling op de draaibeugel (AC)
nauwkeurige zaagresultaten bereiken.
1.Maak de hendel voor de aanpassing van de
afschuinhoek (G) los door de hendel omhoog te
halen.
2.Kantel de grondplaat in de gewenste hoek door
de nauwkeurige aanwijzer voor de afschuinhoek
(AB) tegenover het merkteken van de gewenste
hoek op de draaibeugel (AC) te zetten.
3.Zet de hendel voor de aanpassing van de
afschuinhoek vast door de hendel omlaag te
brengen.
Vast punt schuine zaagsnede (Afb. 9)
De DCS575 en de DCS576 zijn uitgerust met
een functie voor de instelling van een vaste punt
voor de afschuinhoek. Wanneer u de grondplaat
kantelt, hoort u een klik en voelt u dat de grondplaat
vastklikt op 22,5 graad en op 45 graden. Zet, als
één van deze standen de gewenste hoek is, de
hendel (G) vast door de hendel omlaag te brengen.
Als u een andere hoek wilt instellen, kantelt u de
grondplaat verder totdat de grove aanwijzer (AD)
van de afschuinhoek of de fijne aanwijzer (AB) van
de afschuinhoek tegenover het gewenste merkteken
staat.
Indicator zaaglengte (Afb. 10)
De markeringen aan de zijkant van de grondplaat
(J) tonen de lengte van de sleuf die in het materiaal
wordt gezaagd bij de volledige zaagdiepte. De
markeringen geven stappen van 5 mm aan.
De Parallelle Langsgeleiding
monteren en afstellen (Afb. 11)
De parallelle langsgeleiding (AF) wordt gebruikt voor
het zagen parallel aan de rand van het werkstuk.
MONTEREN
1.Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding
(AE) wat losser zodat de parallelle
langsgeleiding kan passeren.
2.Steek de parallelle langsgeleiding (AF) in de
grondplaat (J), zoals wordt afgebeeld.
148
AFSTELLEN
2.Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding
(AE) vast.
Het mondstuk van de stofafzuiging
monteren (Afb. 1, 6, 12)
De cirkelzagen van het type DCS575/DCS576
worden geleverd met een poort voor stofafzuiging.
DE POORT VOOR STOFAFZUIGING INSTALLEREN
1.Maak de hendel voor de afstelling van de
zaagdiepte (X) helemaal los.
2.Plaats de grondplaat (J) in de laagste positie.
3.Houd de linkerhelft van de poort voor de
stofafzuiging (AG) tegenover de bovenste
zaagbladbeschermkap (N), zoals wordt
afgebeeld. Het is belangrijk dat u de nok in de
uitsparing op het gereedschap steekt. Wanneer
u dit op juiste wijze uitvoert, zal het mondstuk
geheel over de oorspronkelijke diepte van de
zaagsnedeaanwijzer klikken.
4.Zet het rechtergedeelte tegenover het linker.
5.Plaats de schroeven en draai ze stevig vast.
Geleiderailsysteem (DCS576, Afb. 13)
Met behulp van geleiderails, als accessoires
in verschillende lengte verkrijgbaar, kunt u met
de cirkelzaag nauwkeurige, rechte en schone
zaagsneden maken en tegelijkertijd het oppervlak
van het werkstuk beschermen tegen beschadiging.
In combinatie met aan te schaffen accessoires kunt
u met het geleiderailsysteem nauwkeurig onder
een hoek en in verstek zagen en installatiewerk
uitvoeren.
Er zijn klemmen (AJ) leverbaar waarmee u de
geleiderail (AH) kunt vastzetten op het werkstuk
(AI) (Afb. 13). Door middel van deze klemmen (AJ)
kunt u de geleiderail (AH) stevig op het werkstuk
(AI) bevestigen en veilig werken. Wanneer u de
geleiderail eenmaal op de zaaglijn hebt ingesteld
en stevig op het werkstuk hebt bevestigd, zal het
werkstuk niet kunnen verschuiven tijdens het zagen.
BELANGRIJK: De schaalverdeling voor de instelling
van de hoogte is ingesteld voor gebruik van de
zaag zonder een geleiderail. Wanneer u de zaag
op de geleiderail gebruikt, zal het verschil in hoogte
ongeveer 5,0 mm zijn.
Nederlands
DE CIRKELZAAG OP DE GELEIDERAIL (AFB. 1, 14)
U bereikt de beste zaagresultaten wanneer de
ruimte tussen de cirkelzaag en de geleiderail
(Afb. 14, AH) heel klein is. Hoe kleiner deze ruimte
is, des te beter is de afwerking van de zaaglijn op
het werkstuk.
De ruimte kan worden ingesteld met de twee
railaanpassingen (Afb. 1, R, S) voor elk kanaal in
de grondplaat, voor zagen op 0° (R) en voor schuin
afzagen op 1 - 45° (S). De railaanpassingen zijn
precisienokken door middel waarvan de ruimte
tussen het gereedschap en de geleiderail kan
worden verminderd. Wanneer u deze aanpassingen
hebt ingesteld, wordt zijdelingse verplaatsing van
de zaag tijdens het zagen tot een minimum beperkt
terwijl het zagen gelijkmatig kan worden uitgevoerd.
OPMERKING: De aanpassingen zijn in de fabriek
op de minimale ruimte ingesteld en zullen misschien
moeten worden aangepast voordat u met het
gereedschap aan de slag kunt. Volg deze instructies
voor het instellen van de cirkelzaag op de geleiderail.
DENK ERAAN: Stel de railaanpassingen op de
zaag in op de geleiderail.
1. Maak de schroef binnen in de railaanpassing
los zodat aanpassing tussen de zaag en de
geleiderail mogelijk wordt.
2. Trek de onderste beschermkap terug en plaats
het gereedschap op de geleiderail, let er daarbij
op dat het zaagblad in de hoogste positie staat.
3. Draai de aanpassing tot de zaag op de
geleiderail wordt vergrendeld
BELANGRIJK: Controleer dat de zaag stevig
op de rail is bevestigd door te proberen de
zaag naar voren te duwen. Het is belangrijk dat
de zaag niet kan verschuiven.
4. Draai de aanpassing wat naar achteren totdat
de zaag gemakkelijk langs de rail schuift.
5. Houd de railaanpassing op zijn plaats en draai
de schroef weer vast.
OPMERKING: Pas het systeemALTIJD aan voor
gebruik op andere rails.
De railaanpassingen zijn nu zo ingesteld dat
zijdelingse afwijking bij het werken met de zaag op
de geleiderail tot een minimum wordt beperkt.
Voor u met de zaag aan de slag gaat, moet de antisplinterkap (AK) op de geleiderail worden afgesteld.
Raadpleeg De Anti-Splinterkap afstellen.
DE ANTI-SPLINTERKAP AFSTELLEN (AFB. 14)
de geleiderail (AH) is voorzien van een antisplinterkap (AK) die voorafgaand aan het eerste
gebruik moet worden afgesteld.
De anti-splinterkap (AK) bevindt zich aan
weerszijden van de geleiderail (Afb. 14). Het doel
van deze anti-splinterkap is de gebruiker een
zichtbare zaaglijn te geven en het ontstaan tijdens
het zagen van spaanders te beperken langs de
zaagrand van het werkstuk.
BELANGRIJK: Lees ALTIJD de aanwijzingen in
De cirkelzaag instellen op de geleiderail en
volg deze aanwijzingen op voordat u de splinterkap
zaagt!
STAPPEN VOOR HET AFSTELLEN VAN DE ANTISPLINTERKAP (AFB. 15–18
1.Plaats de geleiderail (AH) op een stuk hout
(restant) (AL) met een minimumlengte van
100 mm, dat uitsteekt over het werkstuk.
Bevestig de geleiderail met een klem stevig
op het werkstuk. Zo wordt de nauwkeurigheid
gewaarborgd.
2.Stel de zaag in op een zaagdiepte van 20 mm.
3.Plaats de voorzijde van de zaag op het
overhangende deel van geleiderail, waarbij u
ervoor zorgt dat het zaagblad voor de rand van
de rail is geplaatst (Afb. 16).
4.Schakel de zaag in en zaag de splinterkap
langzaam langs de gehele lengte in één
ononderbroken beweging. De rand van
splinterkap komt nu precies overeen met de
zaagrand van het zaagblad (Afb. 17).
U kunt de anti-splinterkap op de andere zijde van
geleiderail afstellen door de zaag van de rail te halen
en de rail 180° te draaien. Herhaal stap 1 tot en
met 4.
OPMERKING: U kunt, als u dat wilt, de splinterkap
op 45° schuin afzagen, en vervolgens stap 1 tot
en met vier 4 herhalen. Hierdoor is de ene zijde
van de rail geschikt voor parallelle zaagsneden en
de andere zijde van de rail afgesteld op schuine
zaagsneden op 45° (Afb. 18).
OPMERKING: Als de anti-splinter is afgesteld voor
parallelle zaagsneden aan beide zijden, zal, wanneer
de zaag is ingesteld op schuine zaagsneden, het
zaagblad niet langs de rand van de anti-splinterkap
lopen. Dit komt omdat het kantelpunt van het
apparaat niet stationair is en het zaagblad naar
buiten beweegt wanneer de zaag schuin wordt
geplaatst.
Zaagsnede-indicator (Afb. 19–21)
De voorzijde van de zaagschoen heeft een indicator
voor de zaagsnede (AM) voor verticaal zagen en
onder een schuine hoek zagen. Met deze indicator
kunt u de zaag langs zaaglijnen geleiden, die u
op het te zagen materiaal hebt afgetekend. De
zaagsnede-indicator wijst naar de linker (buiten)zijde
149
Nederlands
van het zaagblad, waardoor de sleuf of “zaagsnede”
die door het draaiende zaagblad wordt gezaagd,
rechts van de indicator uitkomt. Leid de zaag
langs de afgetekende zaaglijn zodat de zaagsnede
uitkomt op het restmateriaal. Afbeelding 20 toont
de zaag in de parallelle zaagstand ten opzichte van
de geleiderail. Afbeelding 21 toont de zaag in de
stand voor schuine zaagsneden ten opzichte van de
geleiderail.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het
verlichten van het werkoppervlak in de onmiddellijke
nabijheid en het is niet de bedoeling dat u het licht
gebruikt als zaklantaarn.
Voor ingebruikneming
Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
• Gebruik geen zeer versleten zaagbladen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen
(Afb. 22)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (C) en de andere op
de hulphandgreep (F).
LED-werklicht (Afb. 1)
Het LED-werklicht (l) wordt ingeschakeld wanneer u
de aan/uit-schakelaar indrukt. Wanneer u de Aan/
Uit-schakelaar loslaat, blijft het werklicht tot wel 20
seconden lang branden.
150
In- en uitschakelen (Afb. 1)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar
(A) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (B).
U kunt de machine in werking zetten door op de
Aan/Uit-schakelaar (A) te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld wordt
gestart.
OPMERKING: Schakel het
gereedschap niet IN of UIT wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Ondersteuning van het werkstuk
(Afb. 23–26)
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk
letsel, ondersteun het werkstuk
goed en houd de zaag stevig vast
zodat u niet de controle over het
gereedschap kunt verliezen.
Afbeeldingen 23 en 25 laten de juiste zaagpositie
zien. afbeeldingen 24 and 26 laten een onveilige
werksituatie zien. Handen mogen niet in de buurt
komen van het zaaggebied en het netsnoer wordt
weggeleid van het zaaggebied zodat het niet
bekneld of in de war raakt bij het werken.
Vermijd terugslag, ondersteun ALTIJD boarden plaatmateriaal DICHTBIJ de zaagsnede,
(Afb. 23 en 25). ONDERSTEUN board- of
plaatmateriaal NIET ver van de zaagsnede
verwijderd (Afb. 24 en 26). Houd, wanneer u met
de zaag werkt, het netsnoer uit de buurt van het
zaaggebied en zorg ervoor dat het niet bekneld kan
raken tussen het werkstuk.
TREK ALTIJD DE STEKKER VAN DE ZAAG UIT HET
STOPCONTACT VOORDAT U AANPASSINGEN
UITVOERT! Plaats het werk met de “goede” zijde —
de zijde die er het mooist moet uitzien — omlaag.
De zaag zaagt naar boven, dus splinters zullen te
zien zijn op de zijde van het werkstuk die omhoog
gericht is tijdens het zagen.
Nederlands
Zagen
WAARSCHUWING: Probeer nooit
dit gereedschap te gebruiken door het
ondersteboven op een werkoppervlak
te zetten en het materiaal naar het
gereedschap te voeren. Zet het werkstuk
altijd stevig met klemmen vast en voer
het gereedschap naar het werkstuk,
waarbij u het gereedschap stevig
met beide handen vasthoudt, zoals in
afbeelding 25 wordt getoond.
Plaats het bredere gedeelte van de grondplaat
van de zaag op dat gedeelte van het werkstuk dat
stevig wordt ondersteund, niet op een gedeelte
dat valt wanneer de zaagsnede is voltooid. Als
voorbeeld, illustreert afbeelding 25 de JUISTE
manier voor het afzagen van het uiteinde van een
stuk materiaal. Zet het werk altijd met klemmen
vast. Probeer niet korte stukken materiaal met de
hand vast te houden! Denk er aan dat u vrijdragend
en overhangend materiaal moet ondersteunen. Ga
voorzichtig te werk wanneer u materiaal van onderaf
afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid draait
voordat het zaagblad het te zagen materiaal raakt.
Wanneer u met zagen begint met het zaagblad
tegen het materiaal dat moet worden gezaagd of
met het zaagblad dat vooruit wordt geduwd in de
zaagsnede, kan dat terugslag tot gevolg hebben.
Duw de zaag naar voren met een snelheid waarbij
het zaagblad zonder veel moeite kan zagen.
Hardheid en taaiheid kunnen variëren, zelfs in
hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of vochtige
delen kunnen de zaag zwaar belasten. Duw de
zaag, wanneer dit gebeurt langzamer vooruit,
maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven werken
zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u de
zaag met geweld voortduwt, kan dat leiden tot ruwe
zaagsneden, terugslag en oververhitting van de
motor. Als het zo is dat uw zaagsnede begint af te
wijken van de zaaglijn, probeer dan niet de zaaglijn
weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat
het zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt
dan de zaag terugtrekken, opnieuw aanleggen en
een nieuwe zaagsnede beginnen enigszins binnen
de verkeerde zaagsnede. U moet in ieder geval
de zaag terugtrekken als u de zaagsnede moet
verplaatsen. Wanneer u met geweld een correctie
probeert uit te voeren binnen de zaagsnede, kan de
zaag vastlopen en dat kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UITSCHAKELAAR DAN LOS EN TREK DE ZAAG
TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS BELANGRIJK
DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE
ZIT EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U
OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede
voltooit, laat het zaagblad tot stilstand komen en
til vervolgens pas de zaag van het werk. Wanneer
u de zaag optilt, zal de geveerde telescopische
beschermkap zich automatisch onder het zaagblad
sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is
afgedekt als de beschermkap is gesloten. Reik
niet om welke reden dan ook onder het werk.
Wanneer u de telescopische beschermkap met
de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het
begin van insteekzagen), doe dat dan altijd met de
terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne
stroken vooral goed op dat de kleine afgezaagde
delen niet binnen de onderste beschermkap
terechtkomen.
INSTEEKZAGEN (AFB. 27)
WAARSCHUWING: Zet de
zaagbladbeschermkap nooit vast in een
opgehaalde stand. Verplaats de zaag
nooit naar achteren bij het insteekzagen.
Hierdoor kan de zaag zich omhoog
werken uit het werkoppervlak en dat kan
leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt
gemaakt in een vloer, wand of een ander vlak
oppervlak.
1.Stel de grondplaat van de zaag zo af dat het
zaagblad op de gewenste diepte zaagt.
2.Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde
van de grondplaat op het te zagen materiaal
rusten.
3.Trek met de hendel van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap
omhoog. Laat de achterzijde van de grondplaat
zakken tot de tanden van het zaagblad bijna de
zaaglijn raken.
4.Laat de zaagbladbeschermkap los (door het
contact met het werk kan de kap vrij opengaan
wanneer u de zaagsnede begint). Neem uw
hand van de hendel van de beschermkap en
pak de hulphandgreep (F) stevig vast, zoals
in afbeelding 27 wordt getoond. Plaats uw
lichaam en arm zo dat u weerstand kunt«»
bieden aan terugslag, als deze zich voordoet.
5.Controleer dat het zaagblad niet voordat
u de zaag start contact maakt met het
zaagoppervlak.
6.Start de motor en laat de zaag geleidelijk
zakken tot de grondplaat vlak op het zagen
materiaal rust. Breng de zaag naar voren langs
de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
151
Nederlands
7.Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het
zaagblad pas uit het materiaal als het zaagblad
geheel tot stilstand is gekomen.
8.Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede
steeds weer te werk zoals hierboven wordt
vermeld,
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Stofafzuiging (Afb. 30)
WAARSCHUWING: Risico van het
inademen van stof. Beperk het risico
van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
Er wordt een stofafzuigpoort (AG) meegeleverd bij
uw gereedschap.
Met de Stofextractieadapter kunt u het gereedschap
op een externe stofzuiger aansluiten met behulp
van het AirLockô-systeem (DWV9000-XJ) of een
standaard 35 mm aansluiting voor een stofzuiger.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
stofafzuiging die ontworpen is in
overeenstemming met de van toepassing
zijnde richtlijnen voor stofemissie bij het
zagen van hout. Slangen van de meeste
gewone stofzuigers passen rechtstreeks
in de stofafzuigingspoort.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
Smering
In het gereedschap wordt gebruikgemaakt van
zelfsmerende kogellagers en deze hoeven niet
opnieuw te worden gesmeerd. U wordt echter
geadviseerd het gereedschap één keer per jaar naar
een servicecentrum te brengen of op te sturen voor
grondige schoonmaak, inspectie en smering van de
tandwielkast.
152
ONDERSTE BESCHERMKAP
De onderste beschermkap moet altijd vrij
kunnen draaien en sluiten uit een geheel open
of geheel gesloten positie. Controleer altijd of de
beschermkap goed werkt door de kap voorafgaand
aan zaagwerkzaamheden geheel te openen en los
te laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet
geheel sluit, moet de kap worden schoongemaakt
of worden nagezien. Gebruik de zaag pas weer
als de beschermkap goed werkt. Maak de
beschermkap schoon met droge lucht of een zachte
borstel en verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil
uit het pad van de beschermkap en rond de veer
van de beschermkap. Als hiermee het probleem
niet is verholpen, moet het gereedschap worden
nagezien door een erkend servicecentrum.
Afstelling van de grondplaat
(Afb. 5, 28, 29)
Uw grondplaat is in de fabriek zo afgesteld dat het
zaagblad haaks op de grondplaat staat. Als, na
langdurig gebruik, u het zaagblad opnieuw moet
uitlijnen, volg dan onderstaande aanwijzingen:
AFSTELLEN VOOR ZAAGSNEDEN VAN 90 GRADEN
1.Zet de zaag terug in de stand voor 0 graden
2.Plaats de zaag op zijn zijkant en trek de
onderste beschermkap terug.
3.Stel de zaagdiepte in op 51 mm.
Nederlands
4.Maak de hendel voor de aanpassing van
de afschuinhoek los (Afb. 29, G). Plaats
een winkelhaak tegen het zaagblad en de
grondplaat, zoals in afbeelding 28 wordt
getoond.
5.Draai met een steeksleutel (W, Afb. 5) de
instelschroef (AN, Afb. 28) op de grondplaat
tot het zaagblad en de grondplaat beide gelijk
liggen met de winkelhaak. Zet de hendel voor
het aanpassen van de afschuinhoek weer vast.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
AFSTELLEN VAN DE HENDEL VOOR AANPASSING VAN DE
AFSCHUINHOEK (AFB. 29)
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES
VOOR DE TOEVOER VAN WATER.
Het kan wenselijk zijn de hendel voor aanpassing
van de afschuinhoek (G) af te stellen. De hendel kan
na verloop van tijd losraken en voor het vastzetten
de grondplaat raken.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE
ZAAGBLADEN VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
VERVANGEN IN HET GEVAL VAN BESCHADIGING.
De hendel vastzetten:
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
1.Houd de hendel voor aanpassing van
de afschuinhoek (G) vast en draai de
vergrendelmoer voor de afschuinhoek (AO) los.
Bescherming van het milieu
2.Stel de hendel voor aanpassing van de
afschuinhoek af door deze 1/8 in de gewenste
richting te draaien.
3.Moer weer vastzetten.
Zaagbladen
Een bot zaagblad maakt dat het zagen inefficiënt
verloopt, de motor wordt overbelast, er uitzonderlijk
veel splinters ontstaan en de mogelijkheid van
de terugslag kan toenemen. Vervang zaagbladen
wanneer het niet langer gemakkelijk is de zaag door
de zaagsnede te duwen, wanneer de motor zwaar
wordt belast of wanneer het zaagblad uitzonderlijk
heet wordt. Het is een goede gewoonte extra
zaagbladen beschikbaar te hebben zodat scherpe
zaagbladen onmiddellijk beschikbaar zijn voor
gebruik. Botte zaagbladen kunnen op veel plaatsen
worden geslepen.
Uitgeharde kit kan van het zaagblad worden
verwijderd met wasbenzine, terpentine of zelfs een
reinigingsmiddel voor de oven. Zaagbladen met
een antihecht-coating kunnen worden gebruikt bij
toepassingen waarbij uitzonderlijk veel materiaal
zich aan het zaagblad hecht, zoals bij onder druk
geïmpregneerd hout.
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in
de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
153
Norsk
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V TRÅDLØS
SIRKELSAG
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Ingen belastningshastighet
Bladdiameter
Maksimal skjæredybde
Utsparingsdiameter
Justere avfasingsvinkelen
Vekt (uten batteripakke)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-5:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ahW =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745 og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
154
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Norsk
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINERIDIREKTIV
TRÅDLØS SIRKELSAG
DCS575, DCS576
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-5:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
21.06.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsanvisninger, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske
verktøyet. Manglende overholdelse av
instruksjonene som er listet opp under
kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Rotete eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må
passe til stikkontakten. Aldri modifiser
støpselet på noen måte. Ikke bruk
adaptere med jordede elektriske verktøy.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
155
Norsk
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer
vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke
risikoen for elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra
ut støpselet til det elektriske verktøyet.
Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker
risikoen for elektrisk sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et
elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller
er påvirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på
bryteren eller å sette inn støpselet mens
elektriske verktøy har bryteren på øker faren
for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører
til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
156
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge
for at disse er koblet til og ordentlig
sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
h) Ikke la kunnskap som du har fått fra
hyppig bruk av verktøy la deg bli for
selvsikker slik at du ignorerer verktøyets
sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen
av et sekund.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke
kan slå verktøyet av eller på. Ethvert
elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres
med bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/
eller batteripakken fra det elektriske
verktøyet før du foretar noen
justeringer, endrer tilbehør eller lagrer
elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen
for å starte det elektriske verktøyet ved et
uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede
brukere.
e) Hold verktøy og tilbehør ved like.
Kontroller om bevegelige deler er
feiljustert eller fastskjært, om deler er
ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det
er skadet, få verktøyet reparert før neste
bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
Norsk
h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre,
rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak
og gripeområder gir utrygg håndtering og
manglende kontroll over verktøyet i uventede
situasjoner.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert
av produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
e) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy
som er skadet eller modifisert. Skadede
eller modifiserte batterier kan oppføre seg
uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.
f) Ikke utsett en batteripakke eller et
verktøy for ild eller for høy temperatur.
Ild eller temperatur over 130 ˚C kan føre til en
eksplosjon.
g) Følg alle anvisninger for lading og lad
ikke batteripakken eller verktøyet ved
temperaturer som avviker fra området
spesifisert i bruksanvisningen. Feilaktig
lading eller lading ved temperaturer utenfor
det angitte område kan skade batteriet og
øker brannfaren.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
b) Utfør aldri vedlikehold på skadede
batteripakker. Vedlikehold av batteripakker
skal kun utføres av produsenten eller
autoriserte serviceverksteder.
FLERE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a)
FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av
sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller
over benet ditt ved bruk. Fest arbeidsstykket
på et stabilt grunnlag. Det er viktig at
arbeidsstykket støttes ordentlig for å minimere
risikoen for personskade, at bladet setter seg
fast eller at du mister kontroll.
e) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjulte ledninger. Kontakt
med en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi brukeren støt.
f)Ved langgsgående saging, bruk alltid en
føring eller en rett styrekant. Dette forbedrer
kuttets nøyaktighet og reduserer muligheten for
at bladet setter seg fast.
g) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og
form (diamant kontra rund) på festehullet.
Blad som ikke passer til festemekanismen på
sagen vil gå eksentrisk, som fører til at du mister
kontrollen.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Årsaker til og hindring
av tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
157
Norsk
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet
og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan
unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av
en eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven har
stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av
arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover
mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs
problemet for å hindre at sagbladet sitter fast
igjen.
c) Når du starter en sag på nytt i
arbeidsstykket, plasser sagbladet sentrert
i snittet og sjekk at sagtennene ikke sitter i
materialet. Dersom sagbladet kjører seg fast,
kan det ”vandre” opp eller slå tilbake opp fra
arbeidet når sagen startes på nytt.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må
plasseres under panelet på begge sider, nære
linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
Sikkerhetsinstruksjoner for sager
med pendelbladbeskyttelse
a) Kontroller at nedre beskyttelsen lukker
riktig før hvert bruk. Ikke bruk sagen
dersom nedre beskyttelsen ikke beveger
seg fritt og lukker seg øyeblikkelig. Den
nedre beskyttelsen må aldri klemmes eller
festes i åpen stilling. Dersom sagen slippes
ved en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen
bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med det
innskyvbare håndtaket og påse at den beveger
seg fritt og ikke rører bladet eller noen annen
del, i alle kuttvinklder og dybder.
b) ontroller funksjon av fjæren til nedre
beskyttelsen. Dersom beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer riktig må de på service før
bruk. Nedre beskyttelse kan fungere tregt på
grunn av skadede deler, gummibelegg eller
oppbygging av avfall.
c) Nedre beskyttelsen skal skyves inn manuelt,
kun for spesielle typer kutt som ”dykkkutt” og ”sammensatte kutt”. Løft nedre
beskyttelsen med det innskyvbare håndtak,
og så fort bladet går inn i materialet må den
nedre beskyttelsen slippes. For all annen
saging skal den nedre beskyttelsen fungere
automatisk.
d) Påse alltid at den nedre beskyttelsen dekker
bladet før du setter fra deg sagen på benken
eller gulvet. Et ubeskyttet, frirullende blad får
sagen til å bevege seg bakover, og den kutter
alt som måtte være i veien. Vær oppmerksom
på tiden det tar bladet å stoppe etter at bryteren
slippes.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for
sirkelsager
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer
smale sagsnitt som forårsaker overdreven
friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
•Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
f)Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i
løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting
og tilbakeslag.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger
om riktig skjærekapasitet henvises du til de
tekniske data. Bruk kun sagblader spesifisert
i denne manualen, som er i samsvar med
EN 847-1.
g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i
eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Det utstikkende bladet kan kutte
objekter som kan forårsake tilbakeslag.
158
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
•Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
•Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
Norsk
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
–Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (Q), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en
jordfeilsikring med en nominell strømverdi
på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• Lang levetid og best ytelse oppnås dersom
batteripakken lades med lufttemperatur
mellom 65 °F and 75 °F (18 – 24 °C). IKKE
lade batteripakken med lufttemperatur under
+40 °F (+4,5 °C), eller over +105 °F (+40,5 °C ).
Dette er viktig og vil forhindre alvorlig skade på
batteripakken.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen
måte utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere
i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen
ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen
av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
•Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet
på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon trenges. Å sette den
159
Norsk
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller
brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
•ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR
FLEXVOLT™ batteripakker (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 og DCB546).
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Lade et batteri (Fig. 1)
1.Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for
du setter inn batteripakken.
2.Sett batteripakken (O) i laderen, pass på at
batteripakken sitter godt i laderen. Det røde
(lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3.Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ
konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan
brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å
ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn
og hold låseknappen (P) på batteripakken og ta
den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før
første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
160
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult
indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når
batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått
av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn
en varm batteripakke. Batteripakken vil lade
langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil
ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som
er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil
slå seg på automatisk når batteripakken trenger å
kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer
korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer
inn i laderen.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Disse laderne er designet for å monteres på vegg
eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den
skal monteres på veggen, plasser laderen innen
rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller
andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i
veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt
med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mm
lange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn
Norsk
i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av
skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på
plass i sporene.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke
lagre eller transporter batteripakken
slik at batteripolene kan komme
i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle,
lommer, verktøyskrin, produktesker,
skuffer etc. sammen med løse spikere,
skruer, nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble
laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en
myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller
rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske
trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del
av verktøyet i en væske.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
•IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport
av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i
kontakt med elektrisk ledende materialer.
Ved transport av batterier, pass på at
batteripolene er beskyttet og godt isolerte
fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
161
Norsk
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
hver. Nominell Wh ved bruks-modus er 108 watt-timer
(regnes da som 1 batteri).
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
en fullt regulert Class 9 Hazardous Material.
Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et
litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som
fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har
angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de
kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende
litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time
klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly
dersom angitt watt-timer på batteripakken er under
100 Wh.
BATTERITYPE
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
DCS575 and DCS576 bruker en 54 volt
batteripakke.
DCB546 batteripakke kan brukes. Se Tekniske
data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
TRANSPORT AV FLEXVOLT™ BATTERIET
DeWALT FLEXVOLT™ batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLT™-batteriet står
alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt,
fungerer det som et 18V batteri. Dersom
FLEXVOLT™-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V
batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på
FLEXVOLT™-batteriet, er batteriet i transportmodus. La hetten være på ved forsendelse.
I transportmodus blir
rekker av celler elektrisk
frakoblet i pakken slik at
det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer
(Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watttimer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse
begrensende shipping-regler som gjelder batterier
med høyere watt-timer.
Nominell Wh er på
3 x 36 Wh, som
altså er 3 batterier
med 36 watt-timer
162
EKSEMPLE PÅ MERKING FOR
BRUK OG FOR TRANSPORT
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
Norsk
ad kun DeWALT batteripakker med
L
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Bruk: Bruk uten transporthette, nominell
Wh er 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Bruk med innebygget
transporthette, nominell Wh er 3 x
36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
L.Festeskrue for blad
M.Nedre beskyttelsesspak
N.Øvre bladbeskyttelse
O.Batteripakke
P.Låseknapp for batteriet
Q.Datokode
R.Skinnejustering (0° saging)
R.Skinnejustering (1-45° skråsaging)
T.Batterinivåknapp (på batteripakken)
TILTENKT BRUK
1Sirkelsagblad
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt
bruk ved saging i treverk. Ikke kapp metall, plast,
betong, murverk eller fibersement. IKKE bruk
tilbehør for vanntilførsel med denne sagen. IKKE
bruk slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under
våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
1 Blad nøkkel
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
1Parallellføring
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Sirkelsag
1Støvsugeruttak
1 Lader (kun T-modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Elektrisk sikkerhet
1 Li-ion batteripakke (T1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (T2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (T3 modeller)
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
A.Vippebryter
B.Avtrekkerbryter låsebryter
C.Hovedhåndtak
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
D.Bladlås
Bruk av skjøteledning
E.Endehette
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
F. Hjelpehåndtak
G.Skråvinkel justeringsspake
H.Skråvinkel justeringsmekanisme
I.LED arbeidslampe
J.Bunnplate
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
K.Nedre bladbeskyttelse
163
Norsk
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 1)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (O) er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1.Rett inn batteripakken (O) mot skinnene i
håndtaket (Fig. 1).
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
korrekt retning (retningspilen på sagbladet
og tennene skal peke i samme retning som
retningspilen på sagen). Gå ikke ut fra at
merkingen på bladet vil peke mot deg ved
korrekt installering. Når du trekker tilbake nedre
beskyttelse for å installere bladet, kontroller at
tilstand og funksjon av nedre bladbeskyttelse er
tilfredsstillende. Pass på at den beveger seg fritt
og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle
kuttvinkler og dybder.
3.Plasser den ytre festeskiven (V) på sagspindelen
med skråkanten utover. Påse at 30 mm
diameteren på bladsiden av tvingen passer
i 30 mm hullet i sagbladet for å sørge for
sentrering av bladet.
4.Skru bladets klemskrue (L) på sagspindelen
for hånd (skruen er høyregjenget og må dreies
med klokken for å stramme.
5.Trykk ned bladlåsen (D) mens du dreier
sagspindelen med blad nøkkelen (W) som er
lagret under batterirommet, inntil bladlåsen går i
lås og bladet slutter å rotere.
6.Stram bladets festeskrue godt ved bruk av
bladnøkkelen.
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens
sagen går, og sett den aldri på for å
stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen mens
bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige
skader på sagen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 1)
BYTTING AV BLADET (FIG. 2–5)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
1.Ta ut batteriet.
1.Trykk batteriets festeknapp (P) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (T). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan
variere med produktkomponentene, temperatur og
brukerens bruksområde.
Bytting av blad
MONTERING AV BLADET (FIG. 2–5)
1.Ta ut batteriet.
2.Bruk nedre beskyttelsesspake (M) og trekk
den nedre bladbeskyttelsen (K) tilbake og
legg bladet på sagspindelen mot den indre
festeskiven (U), pass på at bladet roterer i
164
2.For å løsne bladets klemskrue (L), trykk
ned bladlåsen (D) og vri sagspindelen med
bladnøkkelen (W), som er lagret under
batterirommet,, til bladlåsen går i lås og
bladet ikke roterer mer. Når bladlåsen er
på, skru bladets klemskrue mot klokka med
bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må
dreies mot klokken for å løsne).
3.Ta kun av bladets festeskrue (L) og ytre
festeskive (V). Ta av det brukte bladet.
4.Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg
i beskyttelsen- eller festeskiveområdet og
kontroller at nedre bladbeskyttelse er i god
stand og fungerer korrekt, som beskrevet over.
Ikke smør dette området.
5.Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad).
Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter)
med korrekt størrelse og form på senterhull for
montering på sagspindelen. Pass alltid på at
anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
Norsk
6.Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad,
pass på at bladet roterer i korrekt retning.
NEDRE BLADBESKYTTELSE
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er
en sikkerhetsfunksjon som reduserer
faren for alvorlige personskader.
Bruk aldri sagen dersom nedre
bladbeskyttelse mangler, er skadet eller
ikke fungerer ordentlig. Ikke stol på at
nedre bladbeskyttelse beskytter deg
under alle forhold. Din sikkerhet avhenger
av at alle advarsler og forsiktighetsregler
følges, samt av korrekt bruk av sagen.
Kontroller at nedre beskyttelsen lukker
riktig før hvert bruk. Dersom nedre
bladbeskyttelse mangler eller ikke
fungerer ordentlig, få service på sagen
før bruk. For å sikre at produktet er trygt
og pålitelig, bør reparasjoner, vedlikehold
og justeringer foretas av et autorisert
servicesenter eller en annen kvalifisert
serviceorganisasjon, og det skal alltid
brukes identiske reservedeler.
KONTROLLER DEN NEDRE BESKYTTELSEN (FIG. 1)
1.Slå av verktøyet og koble verktøyet fra
strømmen.
2.Roter nedre beskyttelsesspak (Fig. 1, M) fra
posisjonen ”helt lukket” til posisjonen ”helt
åpen”.
3.Slipp spaken og la den (K) returnere til
posisjonen ”helt lukket” .
Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert
servicesenter hvis det:
•ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”,
•beveger seg uregelmessig eller tregt eller
•er i kontakt med bladet eller noen annen del av
verktøyet i alle kuttvinkler og dybder.
BLAD
ADVARSEL: For å redusere faren for
øyeskader, bruk alltid øyebeskyttelse.
Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som
som ståltråd eller spikere kan føre til
at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er
satt på. Monter bladet godt med korrekt
rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid
rene, skarpe blad.
ADVARSEL: Ikke kapp metall, plast,
betong, murverk eller fibersement med
denne sagen.
190 mm Diameter
Bruksområde
Tenner
Rask kløving
18
Kløving
24
Generelt bruk
40
184 mm Diameter
Bruksområde
Tenner
Kløving
24
Generelt bruk
36
Avslutning
60
Dersom du trenger assistanse i forbindelse
med blad, vennligst kontakt din lokale DeWALT
forhandler.
Tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet
sittende fast og motorens reaksjon fører enheten
raskt tilbake mot operatøren; Dersom bladet blir
vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak
på bladet grave seg inn i treverkets overflate og
forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper
tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende
forhold:
1.DÅRLIG OPPSTØTTING AV
ARBEIDSSTYKKET
A.Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet
del av arbeidsstykket kan føre til at bladet
knipes fast og gi tilbakeslag (Fig. 24).
B.Dersom det sages i arbeidsstykker som
kun er støttet opp i endene kan dette gi
tilbakeslag. Ettersom materialet blir svakere
vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe
fast bladet (Fig. 24).
C.Å kutte av en lang eller overhengende del av
arbeidsstykket vertikalt nedenfra og opp kan
gi tilbakeslag. Det avkappede stykket vil falle
ned og knipe fast bladet.
D.Å sage av lange smale striper kan gi
tilbakeslag. De avsagede stripene kan henge
ned eller vris slik at sagsporet lukkes og
kniper fast bladet.
165
Norsk
E.Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en
kant under materialet som sages, kan det et
øyeblikk redusere brukerens kontroll. Sagen
kan løfte seg delvis ut av kuttet og øke
sjansen for at bladet vrir seg.
2.FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
For mest mulig effektiv saging bør bladet ikke
gå lenger gjennom enn at den viser en tann
som vist i figur 8. Dette lar skoen støtte bladet
og minimaliserer vridning og kniping i materialet.
Se avsnittet Justering av kuttdybden.
3.BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I
SPORET)
A.Å skyve hardere i sporet kan føre til at bladet
vrir seg.
B.Forsøk på å svinge sagen i sporet (komme
tilbake til den merkede linjen) kan føre til at
bladet vrir seg.
C.Hvis du strekker deg for langt eller bruker
sagen med dårlig kroppskontroll (ute av
balanse) så kan det føre til at bladet vrir seg.
D.Hvis du endrer grep eller kroppsstilling under
bruk, kan dette føre til at bladet vrir seg.
E.Hvis du trekker tilbake sagen for å rengjøre
bladet kan det føre til at bladet vri seg.
4.BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
4.For best effektiv kapping med HM-sagblad, still
inn dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en
tann stikker under overflaten på treverket som
skal kappes.
5.En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist
i figur 8. Legg en del av det materialet du skal
kappe langs siden på bladet, som vist i figuren,
og observer hvor mye av tannen som vises
under materialet.
REGULERING AV DYBDEJUSTERINGSSPAKEN (FIG. 7)
Det kan være ønskelig å justere
dybdejusteringsspaken (X). Den kan løsne med tiden
og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1.Hold dybdejusteringsspaken (X) og løsne
låsemutteren (Z).
2.Juster dybdejusteringsspaken ved å vri den i
ønsket retning, ca. 1/8 omdreinig.
3.Skru igjen mutteren.
Skråvinkel justering (Fig. 1, 9)
Skråvinkel justeringsmekanismen (H) kan justeres
mellom 0° og 57°.
For å oppnå bedre kappe-nøyaktighet, bruk
finjusteringsmarkeringene på rotasjonsbraketten
(AC).
Sløve blad kan føre til stor belastning på
sagen. For å kompensere vil brukeren vanligvis
skyve hardere på maskinen, som fører til mer
belastning på maskinen og kan føre til at
bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også
ha utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt
tendens til fastkjøring og større belastning.
1.Løft skråvinkel- justeringsspaken (G) for å løsne.
5.OMSTART AV SAGING MED BLADETS
TENNER KILT MOT MATERIALET
Skråvinkellås (Fig. 9)
Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å
sage eller omstart av saging etter at maskinen
er stoppet med bladet i sporet. Dersom det
ikke gjøres kan det gi tilbakeslag.
Andre forhold som kan føre til kniping, vridning
eller feilinnretting av bladet kan også gi tilbakeslag.
Se avsnittene Ekstra sikkerhetsanvisninger for
sirkelsager og blad for prosedyrer og teknikker
som kan redusere faren for tilbakeslag.
2.Vippe bunnplaten til ønsket vinkel ved å
justere finvinklings-pekeren (AB) med ønsket
vinkelmerke på rotasjonsbraketten (AC).
3.Senke skråvinkel- justeringsspaken for å
stramme.
DCS575 og DCS576 er utstyrt med en skråvinkellås. Når bunnplaten vippes vil du høre et klikk og
føle at bunnplaten stopper både ved 22,5- og 45
grader. Hvis ingen av disse er den ønskede vinkelen,
stram spaken (G) ved å senke den. Hvis du ønsker
en annen vinkel, fortsett å vippe bunnplaten helt til
grov-vinkelpekeren (AD) eller fin- pekeren (AB) er
justert med det ønskede merket.
Lengdekappeindikator (Fig. 10)
1.Løft dybdejusteringsspaken (X) for å løsne.
Markeringene på siden av bunnplaten (J) viser
lengden på sporet som kapper materialet ved full
dybde. Markeringen går i trinn på 5 mm.
2.For å opprettholde riktig kuttedybde, juster
indikatormerket på dybdejusterings-stroppen
(AA) med innsnittet (Y) på øvre bladbeskyttelse.
Montering og justering av
parallellføring (Fig. 11)
Justering av kuttdybden (Fig. 6–8)
3.Stram til dybdejusteringsspaken.
166
Parallellføringen (AF) brukes for å kutte parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
Norsk
MONTERING
1.Løsne parallellføring justeringsknappen (AE) for
å tillate parallellføringen.
2.Sett inn parallellføringen (AF) i bunnplaten (J)
som vist.
3.Stram parallellføring justeringsknappen (AE).
JUSTERING
1.Løsne justeringsknappen (AE) og sett
parallellføringen (AF) til ønsket bredde.
Justeringen kan nå leses av på parallellføringsskalaen.
2.Stram justeringsknappen (AE).
Montere støvsuger-porten
(Fig. 1, 6, 12)
DCS575/DCS576 sirkelsager leveres med en
støvsuger-port.
INNSTALLERING AV STØVSUGER-PORT
1.Løsne dybdejusteringsspaken helt (X).
2.Sett bunnplaten (J) i laveste posisjon.
3.Tilpass venstre halvdel av støvsugerporten (AG)
over øvre bladbeskyttelse (N) som vist. Pass
på å sette knasten inn sporet på verktøyet. Når
den er installert korrekt vil den dekke fullstendig
den originale dybden til pekeren.
4.Rett inn den høyre delen med den venstre.
5.Sett inn skruen og trekk godt til.
Føringsskinne- system
(DCS576, Fig. 13)
Føringsskinner er et tilbehør som er tilgjengelig i
forskjellige lengder. Føringsskinnene gjør det mulig å
bruke sirkelsagen for presise og rette kutt, samtidig
som arbeidsstykkets overflate beskyttes mot skade.
Sammen med annet tilbehør kan eksakt vinklede
kutt, gjæringskutt og sammenføyninger ferdigstilles
med føringsskinnesystemet.
Tvinger (AJ) er tilgjengelig for å feste
føringsskinnesystemet (AH) til arbeidsstykket
(AI) (Fig. 13). Tvingene (AJ) sikrer at
føringsskinnesystemet (AH) er forsvarlig festet til
arbeidsstykket (AI) for sikker utføring av arbeidet. I
det føringsskinnesystemet er satt mot kappelinjen
og forsvarlig festet til arbeidsstykket vil det ikke
forekomme bevegelser i forbindelse med sagingen .
VIKTIG : Høydeskalaen på enheten er innstilt for
bruk av sagen uten føringsskinne. Når sagen brukes
med føringsskinnen vil forskjellen i høyde være
omtrent 5.0 mm.
FESTING AV SIRKELSAGEN TIL FØRINGSSKINNEN
(FIG. 1, 14)
Klaringen mellom sirkelsagen og føringsskinnen
(Fig. 14, AH) må være minst mulig for å oppnå best
mulig sageresultat. Jo mindre klaringen er, jo bedre
blir kanten på det rette sporet på arbeidsstykket.
Klaringen kan settes med de to skinnejustererne
(Fig. 1, R, S) for hver kanal i bunnen for 0° saging
(R) og saging med 1-45° vinkel (S). Skinnejustererne
er presisjonskammer som gjør det mulig å redusere
klaringen mellom enheten og føringsskinnen. Når
disse to justererne er satt vil sidevise bevegelser
med sagen settes til et minimum, mens de tillater en
jevn sageoperasjon.
MERK: Justereringene er fra fabrikkens side satt til
minimum klaring og må muligens justeres og stilles
før enheten tas i bruk. Bruk følgende instruksjoner
for å stille sirkelsagen på føringsskinnen.
HUSK: Fest skinnejusteringene på sagen til
føringsskinnen.
1. Fjerne skruen i skinnejustereren for å kunne
justere mellom sagen og føringsskinnen.
2. Trekk tilbake den nedre spaken og plasser
enheten på føringsskinnen, forsikret om at
bladet er i høyeste posisjon.
3. Vri justereren til sagen låses på føringsskinnen.
VIKTIG: Forsikre deg om at sagen er forsvarlig
festet til skinnen ved å forsøke å skyve sagen
framover. Forsikre deg om at sagen står rolig.
4. Vri justereren litt tilbake til sagen glir lett langs
skinnen.
5. Hold skinnejustereren i posisjon og feste
skruene igjen.
MERK: ALLTID juster systemet for bruk med andre
skinner.
Skinnejustereren er nå satt opp for å minimere
sideveis utgliding når sagingen foregår med sagen i
føringsskinnen.
Før sagen tas i bruk må splintvernet (AK) på
føringsskinnen stilles inn. Se Instilling av
splintvern.
INNSTILLING AV SPLINTVERN (FIG. 14)
Føringsskinnen (AH) er utstyrt med et splintvern (AK)
som må stilles inn for sagen før førstegangs bruk.
Splintvernet (AK) er plassert på hver ende av
føringsskinnen (Fig. 14). Formålet med dette
splintvernet er å gi brukeren en tydelig saglinje
samtidig som det reduserer sagflismengden langs
arbeidsstykket i forbindelse med sagingen.
167
Norsk
VIKTIG: ALLTID les og følg Festing av
sirkelsagen til føringsskinnen før splintvernet
kappes!
BRUK
TRINN FOR INNSTILLING AV (FIG. 15–18)
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
1.Plasser føringsskinnen (AH) på et rest-trestykke
(AL) slik at det stikker utover arbeidsstykket
med minimum 100 mm. Bruk en tvinge til å
sikre at føringsskinnen er forsvarlig festet til
arbeidsstykket. Det vil sikre nøyaktigheten.
Bruksanvisning
2.Still enheten inn på 20 mm kuttedybde.
3.Plasser frontsagen på den overflødige enden til
føringsskinnen, med bladet posisjonert foran på
skinneenden (Fig. 16).
4.Slå på sagen og sag forsiktig med splintvernet
langs den fulle lengden av skinnen i en
sammenhengende bevegelse. Enden på
splintvernet tilsvarer nå helt med kappeenden
på bladet (Fig. 17).
For å stille inn splintvernet på den andre siden
til føringsskinnen, fjern sagen fra skinnen og vri
skinnen i 180°. Gjenta stegene1 til 4.
MERK: Hvis ønskelig kan splintvernet skråstilles til
45°, repeter så trinnene 1 til 4. Det gjør det mulig for
den ene siden av skinnen å sage parallelt mens den
andre siden av skinnen er stilt inn på saging med
45° vinkel (Fig. 18).
MERK: Hvis splintvernet er stilt inn for
parallellsaging på begge sider, vil bladet til enheten
når den skråstilles, ikke gå rett med enden på
splintvernet. Dette er fordi rotasjonspunktet til for
skråstillingenheten ikke er stasjonært og bladet
beveger seg ut når enheten er skråstilt.
Sagspor-indikator (Fig. 19–21)
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 22)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (C), med den andre hånden på
hjelpehåndtaket (F).
LED arbeidslampe (Fig. 1)
LED-arbeidslampen aktiveres når avtrekkerbryteren
trykkes inn. Når avtrekkeren slippes, vil
arbeidslampen være på i opp til 20 sekunder til.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
Fronten av sagskoen har en sporindikator (AM)
for vertikal og vinklet saging. Denne indikatoren
lar deg styre sagen langs sagelinjer merket av på
materialet som sages. Sagspor-indikatoren står på
linje med venstre (ytre) side av sagbladet som gjør at
sagsporet fra bladet er til høyre for indikatoren. Styr
langs den merkede saglinjen slik at sagsporet ligger
på den siden som ikke skal brukes (restmaterialet).
Figur 20 viser sagen i posisjon for parallell
sageposisjon relativt til føringsskinnen. Figure 21
viser sagen i posisjon for skrå sageposisjon relativt til
føringsskinnen.
Slå på og av (Fig. 1)
Før bruk
Arbeidstykkestøtte (Fig. 23–26)
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
• Ikke bruk for slitte sagblader.
168
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren
(A) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (B).
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (A).
Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren
automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart
av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV
når sagbladet berører arbeidsstykket eller
andre materialer.
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskader, støtt opp arbeidet
skikkelig og hold sagen godt fast for
å forhindre tap av kontroll.
Norsk
Figurene 23 og 25 viser korrekt sageposisjon.
Figurene 24 og 26 viser feil sageposisjon. Hendene
skal holdes unna sageområdet, og strømledningene
utenfor sageområdet slik at det ikke festes eller
henges opp i arbeidet.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP
AVTREKKERBRYTEREN OG TREKK SAGEN
BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT BLADET
ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN
FØR DU STARTER IGJEN.
For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller
panelet NÆR sagestedet, (Fig. 23 og 25). IKKE støtt
opp platen eller panelet unna sagestedet (Fig. 24
og 26). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen
unna sagingen og hindre at den henger seg fast i
arbeidsstykket.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la
bladet stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket.
Når du løfter sagen vil den fjærbelastede
beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet.
Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta aldri under
arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved
start av lommesaging), bruk alltid løftespaken.
KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER
UTFØRES! Plasser arbeidsstykket med den
”gode” siden —den siden som har den viktigste
overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten
som er opp når du sager .
Skjæring
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette
verktøyet ved å holde det opp-ned
og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt,
og før verktøyet mot arbeidsstykket mens
du holder det godt med begge hender
som vist på figur 25.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den
delen av arbeidsstykket som er fast understøttet,
ikke på den delen som vil falle av etter sagingen.
Som eksempel viser figur 25 viser den KORREKTE
måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i
hånden! Husk å støtte opp lange og uthengende
arbeidsstykker. Vær forsiktig når du sager materialet
fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet
før den kommer i kontakt med materialet som skal
sages. Start av sagen med bladet mot materialet
eller mens den skyves inn i sagsporet kan føre til
tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand.
Hardhet og seighet kan variere selv innen samme
stykke materiale, og kvister eller våte felt kan gi
tung belastning på sagen. Dersom dette skjer,
skyv sagen langsommere, men likevel hardt nok
til å fortsette sagingen uten særlig reduksjon
av hastigheten. Å bruke makt på sagen kan
resultere i grove kutt, unøyaktighet, tilbakeslag, og
overoppvarming av motoren. Dersom sporet ditt
begynner å avvike fra sagelinjen, ikke prøv å tvinge
sagen inn igjen. Slipp istedet avtrekkerbryteren og
la bladet komme til full stopp. Så kan du trekke ut
sagen, sikte på nytt og starte et nytt kutt litt innenfor
det feile. Uansett, trekk ut sagen hvis du må lage et
nytt kutt. Ved å tvinge den inn kan sagen låse seg
og gi tilbakeslag.
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at
små biter avkapp ikke henger seg opp inne i nedre
beskyttelse.
LOMMESAGING (FIG. 27)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen
i løftet posisjon. Beveg aldri sagen
bakover ved lommesaging. Dette
kan føre til at enheten løfter seg
fra arbeidsflaten og kan føre til
personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
1.Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet
sager til ønsket dybde.
2.Vipp sagen forover og hvil fronten av
bunnplaten på materialet som skal sages.
3.Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk
tilbake nedre bladbeskyttelse til en løftet
posisjon. Løft bakkant av bunnplaten til
sagtennene nesten berører saglinjen.
4.Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt
med arbeidsstykket vil holde den slik at den
åpnes når du starter sagingen). Fjern hånden
fra beskyttelsesspaken og grip kraftig i
ekstrahåndtaket (F) som vist i
figur 27. Plasser kroppen din og armen for å
kunne motstå tilbakeslag dersom det skjer.
5.Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten
som sages før du starter sagingen.
6.Start motoren og senk sagen til bunnplaten
hviler flatt mot materialet som skal sages. Før
sagen langs sagelinjen til sagingen er ferdig.
7.Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt
før du trekker bladet ut av materialet.
8.Gjenta som over for hvert nytt kutt.
Støvsuging (Fig. 30)
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv.
For å redusere faren for personskader,
bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
169
Norsk
En støvsugertilkobling port (AG) leveres med
verktøyet.
Støvsugeradapteren lar deg koble verktøyet til en
ekstern støvsuger, enten ved hjelp av AirLockô
systemet (DWV9000-XJ) eller en standard 35 mm
støvsugerslange.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger
som er designet i samsvar med
gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Vakuumslanger på
de fleste vanlige støvsugere kan festes
direkte på støvsugeruttaket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
NEDRE BESKYTTELSE
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt
fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid
at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne
beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom
beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring. Ikke bruk sagen før den
fungerer korrekt. For å rengjøre beskyttelsen, bruk
tørr luft eller en myk børste for å fjerne ansamling av
sagflis eller rester fra sporet for beskyttelsen og fra
området rundt beskyttelsens fjær. Dersom dette ikke
løser problemet er det nødvendig med service på et
autorisert servicesenter.
Justering av bunnplaten
(Fig. 5, 28, 29)
Bunnplaten er justert fra fabrikken for å sikre at
bladet står vinkelrett på bunnplaten. Dersom du
trenger å justere bladet etter lang tids bruk, følg
instruksene under.
JUSTERE FOR 90 GRADERS KUTT
1.Sett sagen tilbake 0 grader skråstilling.
2.Legg sagen på siden og trekk nedre
beskyttelse tilbake.
3.Sett dybden av kuttet til 51 mm.
Smøring
Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger
ingen ettersmøring. Imidlertid anbefales det at
verktøyet tas med eller sendes til et servicesenter
en gang i året for grundig rengjøring, kontroll og
smøring av girhuset.
4.Løsne justeringspaken for skråvinkeljustering
(Fig. 29, G). Legg en vinkelhake mot bladet og
bunnplaten som vist i figur 28.
5.Bruk en nøkkel (W, Fig. 5), vri justeringsskruen
(AN, Fig. 28) på undersiden av bunnplaten
til bladet og bunnplaten begge er i flat
kontakt med vinkelhaken. Trekk godt til igjen
vinkeljusteringsspaken.
REGULERING AV VINKELJUSTERINGSSPAKEN (FIG. 29)
Rengjøring
170
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Det kan være ønskelig å justere
vinkeljusteringsspaken (G). Den kan løsne med tiden
og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1.Hold vinkeljusteringsspaken (G) og løsne
spakens låsemutter (AO).
2.Juster vinkeljusteringsspaken ved å vri den i
ønsket retning, ca. 1/8 omdreining.
3.Skru igjen mutteren.
Blad
Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil
overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan
øke faren for tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke
Norsk
lenger er lett å skyve sagen gjennom materialet, når
motoren belastes hardt eller dersom det utvikles
mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha
ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt
blad lett tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste
områder.
Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med
white-spirit, rødsprit, ovnrens eller lignende. Antistikk belagte blad kan brukes der det forekommer
mye avleiringer på bladet, så som trykkbehandlet
eller ferskt treverk.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL
MED DENNE SAGEN.
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT
FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer
som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer
behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske
produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale
regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
171
Português
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V SERRA
CIRCULAR SEM FIOS
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Profundidade máxima de corte
Furo da lâmina
Ajustar o ângulo de inclinação
Peso (sem bateria)
VCC
min-1
mm
mm
mm
kg
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-5:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
Valor de emissão de vibrações ahW =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
172
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Português
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Fusíveis:
Europa
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
VCA
min
kg
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
SERRA CIRCULAR SEM FIOS
DCS575, DCS576
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2014/30/UE e
a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
21.06.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de
segurança, instruções, ilustrações
e especificações fornecidas com
esta ferramenta eléctrica. O não
cumprimento de todas as instruções
indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
173
Português
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras
pessoas afastadas quando utilizar uma
ferramenta eléctrica. As distracções
podem levar à perda do controlo da
ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com
superfícies e equipamentos ligados à
terra, como, por exemplo, tubagens,
radiadores, fogões e frigoríficos. Se o
seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização
de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma fonte
de alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de
bom senso ao utilizar uma ferramenta
eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool
174
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor
da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada
de electricidade e/ou inserir a bateria,
ou antes de pegar ou transportar a
ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de
alimentação com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou
chave de porcas antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa
peça móvel da ferramenta poderá resultar
em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
Não permita que a familiaridade
resultante da utilização frequente
de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os princípios de
segurança da ferramenta. Uma acção
descuidada pode causar ferimentos graves
numa fracção de segundo.
Português
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de
electricidade e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica, caso seja
desmontável, antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios
ou guardar a ferramenta. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de
ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita
que sejam utilizadas por pessoas não
familiarizadas com as mesmas ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas que
não possuam as qualificações necessárias
para as manusear.
e) Manutenção de ferramentas eléctricas e
acessórios. Verifique se as peças móveis
da ferramenta eléctrica estão alinhadas
e não emperram, bem como se existem
peças partidas ou danificadas ou
quaisquer outras condições que possam
afectar o funcionamento da mesma. Se
a ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
h) Mantenha as pegas e as superfícies
de fixação secos, limpos e sem óleo ou
massa lubrificante. Pegas e superfícies
de fixação molhadas não permitem o
funcionamento e o controlo seguros em
situações inesperadas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização
de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este
líquido. No caso de um contacto
acidental, passe imediatamente a zona
afectada por água. Se o líquido entrar
em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido
derramado da bateria pode provocar irritação
ou queimaduras.
e) Não utilize uma bateria ou ferramenta
que esteja danificada ou modificada.
As baterias danificadas ou modificadas
podem dar origem a um comportamento
imprevisível e resultar em incêndio, explosão
ou ferimentos.
f) Não exponha a bateria ou a ferramenta
a fogo ou temperatura excessiva. A
exposição a fogo ou temperatura superior a
130 ˚C pode causar uma explosão.
g) Siga todas as instruções de
carregamento. Não carregue a
bateria ou a ferramenta fora da
gama especificada nas instruções. O
carregamento indevido ou a temperaturas
fora da gama especificada podem causar
danos na bateria e aumentar o risco de
incêndio.
175
Português
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
b) Nunca repare baterias danificadas.
A reparação de baterias danificadas só
deve ser efectuada pelo fabricante ou por
fornecedores de serviços autorizados
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a)
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas
da área de corte e da lâmina. Mantenha a
outra mão na pega auxiliar ou no alojamento
do motor. Se ambas as mãos estiverem a
segurar na serra, não poderão ser cortadas
pela lâmina.
b) Não pegue na peça de trabalho por baixo. O
resguardo não o pode proteger da lâmina por
baixo da peça de trabalho.
c) Ajuste a profundidade de corte de acordo
com a espessura da peça de trabalho. Por
baixo da peça de trabalho deve estar visível menos
de um dente completo dos dentes da serra.
d) Nunca segure a peça que está a cortar
com as mãos nem a coloque em cima das
pernas quando estiver a cortar. Fixe a peça
numa plataforma estável. É importante fixar
a peça a trabalhar correctamente, de modo a
minimizar a exposição do corpo, bloqueio da
lâmina ou perda de controlo.
e) Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos. O contacto
com fios sob tensão eléctrica poderá fazer
também com que as peças de metal expostas
da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
f)Durante trabalhos de escarificação, utilize
sempre uma guia longitudinal ou uma guia
de nivelamento. Isto melhora a precisão do
corte e reduz a possibilidade de bloqueio da
lâmina.
g) Utilize sempre lâminas com tamanho e
forma correctos (diamante, por oposição a
redondo) dos orifícios do mandril. As lâminas
que não correspondam ao equipamento de
176
montagem da serra irão ficar descentradas,
resultando na perda de controlo.
h) Nunca use anilhas ou parafusos de lâmina
danificados ou incorrectos. As anilhas
e parafusos da lâmina foram desenhados
especialmente para a sua serra, para um
óptimo desempenho e segurança de operação.
Causas e prevenção do operador
em relação ao efeito de retorno
– O ressalto é uma reacção repentina a uma
lâmina presa, bloqueada ou desalinhada,
fazendo com que a serra descontrolada se
levante e seja projectada para fora da peça de
trabalho em direcção ao operador;
– Se uma lâmina ficar presa ou bloqueada
devido ao estreitamento do traçado de corte,
a lâmina pára e a reacção do motor faz com
que a unidade recue rapidamente para trás em
direcção ao operador;
– Se a lâmina ficar torcida ou desalinhada no
corte, os dentes na superfície anterior da lâmina
podem rasgar o topo da superfície de madeira
fazendo com que a lâmina fuja do traçado
de corte e salte para trás em direcção ao
operador.
Este efeito de “ressalto” resulta da utilização
indevida da ferramenta e/ou de condições ou
procedimentos de operação incorrectos que podem
ser evitados seguindo as precauções apropriadas
descritas em seguida:
a) Mantenha a serra firme com as duas mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir
às forças de ressalto. Posicione o seu corpo
na parte lateral da lâmina, mas não alinhado
com a lâmina. O efeito de ressalto pode fazer
com a lâmina salte para trás, mas as forças de
ressalto podem ser controladas pelo operador,
caso sejam tomadas as devidas precauções.
b) Quando a lâmina estiver a bloquear ou
quando, por qualquer motivo, interromper
um corte, solte o gatilho e mantenha a
unidade imóvel no material até a lâmina
parar completamente. Nunca tente remover
a unidade da peça de trabalho nem puxála para trás quando a lâmina estiver em
movimento, caso contrário poderá ocorrer o
efeito de ressalto. Investigue e tome medidas
correctivas para eliminar a causa do bloqueio
da lâmina.
c) Quando retomar a serragem numa peça,
centre a lâmina da serra na zona de corte
e verifique se os dentes da serra não estão
em contacto com o material. Se a lâmina da
Português
serra estiver bloqueada, pode soltar-se ou fazer
ricochete quando a serra for reiniciada.
d) Apoie painéis grandes para minimizar o
risco de prender a lâmina ou provocar o
seu ressalto. Os painéis de grande dimensão
tendem a ceder devido ao seu próprio peso.
Os apoios devem ser colocados por baixo do
painel em ambos os lados, junto à linha de
corte e à extremidade do painel.
e) Não utilize lâminas moles ou danificadas.
Lâminas pouco afiadas ou inadequadas
produzem um traçado de corte estreito,
provocando muita fricção, bloqueio da lâmina e
ressalto.
f)As alavancas de bloqueio da profundidade
da lâmina e ajuste do bisel devem estar bem
fixas e seguras antes de se proceder ao
corte. Se o ajuste da lâmina mudar durante o
corte, poderá provocar bloqueio ou ressalto.
g) Tenha especial cuidado quando serrar em
paredes ou noutras áreas em que não seja
possível visualizar quaisquer itens ocultos
dentro das mesmas. A lâmina saliente pode
cortar objectos que possam causar efeito de
recuo.
deve ser libertado. No que respeita a outras
operações de serragem, o resguardo inferior
deve funcionar automaticamente.
d) Certifique-se sempre de que o resguardo
inferior tapa a lâmina antes de colocar a
serra na bancada ou no chão. Uma lâmina
sem protecção e deslizante pode fazer com
que a serra recue, cortando qualquer objecto
que apareça à frente. Verifique o tempo que
a lâmina demora a parar de rodar depois de
libertar o comando.
Instruções de segurança adicionais
para serras circulares
•Utilize protecção para os ouvidos. A
exposição ao ruído pode provocar surdez.
• Utilize uma máscara para o pó. A exposição
a partículas de pó pode provocar dificuldades
de respiração e possível lesão.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior
ou inferior ao recomendado. Para saber as
medidas adequadas da lâmina, consulte os
dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade
com a norma EN 847-1.
Instruções de segurança para
serras com resguardo de lâmina de
trabalho
•Não utilize acessórios com alimentação a
água.
a) Verifique se o resguardo inferior fecha
bem antes de cada utilização. Não utilize
a serra se o resguardo inferior não se
movimentar livremente e fechar de imediato.
Nunca fixe nem ate o resguardo inferior
na posição aberta. Se deixar cair a lâmina
acidentalmente, o resguardo inferior pode ficar
dobrado. Levante o resguardo inferior com a
pega retráctil e certifique-se de que desloca
livremente e não toca na lâmina nem em
qualquer outra parte, em todos os ângulos e
profundidades de corte.
Riscos residuais
b) Verifique o funcionamento da mola do
resguardo inferior. Se o resguardo e a mola
não funcionarem devidamente, devem
ser reparados antes de utilizar a serra. O
resguardo inferior pode funcionar com alguma
lentidão devido a peças danificadas, depósitos
pegajosos ou acumulação de resíduos.
c) O resguardo inferior deve ser recolhido
manualmente apenas para cortes especiais,
como “corte de perfuração” e “cortes
compostos”. Levante o resguardo inferior,
recolhendo a pega e assim que a lâmina
entrar no material, o resguardo inferior
• Nunca utilize rodas de corte abrasivas.
•Utilize grampos ou outro sistema prático
para apoiar e fixar a peça numa plataforma
estável. Segurar a peça com a mão ou contra
o corpo pode causar instabilidade e perda de
controlo.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
177
Português
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (Q), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar,
causando lesões pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à fonte
de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a
material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas
não limitado a, lã de aço, folha de
alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
removidos dos orifícios do carregador.
178
Desligue sempre o carregador da fonte
de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador
antes de proceder à limpeza.
• É possível aumentar a duração e o
desempenho da bateria se carregá-la
quando a temperatura ambiente se situar
entre 18° – 24 °C. NÃO carregue a bateria se a
temperatura ambiente for inferior a +4,5 °C ou
superior a +40,5 °C. Isto é importante e impede
danos graves na bateria.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos
para apenas para carregar baterias
recarregáveis DeWALT. Quaisquer outras
utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou
neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado,
possa causar tropeções ou esteja sujeito a
danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas
de ventilação e causar calor interno
excessivo. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor. O carregador é
ventilado através de ranhuras na parte superior
e inferior da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os
de imediato.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para
um centro de assistência autorizado,
Português
no caso de ser necessário assistência
ou reparação. Uma nova montagem
incorrecta pode resultar em choque eléctrico,
electrocussão ou incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
•NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB118 é compatível com baterias
de iões de lítio XR e XR FLEXVOLT™ de 18 V
(modelos DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e
DCB546).
Os carregadores DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
Carregar uma bateria (Fig. 1)
1.Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a pilha.
2.Insira a bateria (O) no carregador, certificandose de que fica totalmente encaixada no
carregador. O indicador luminoso vermelho (de
carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3.A conclusão do processo de carga é indicado
pelo indicador luminoso vermelho, que
permanece ligado de maneira contínua. A
bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no
carregador. Para retirar a bateria do carregador,
prima o botão de libertação na bateria (P).
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e
vida útil das baterias de iões de lítio, carregue a
bateria totalmente antes de utilizar o produto pela
primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o
estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
o indicador luminoso vermelho continua a piscar,
mas acende-se um indicador luminoso amarelo
durante esta operação. Quando a bateria atingir
a temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade
mais lenta do que uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma
ventoinha interna para arrefecer a bateria. A
ventoinha liga-se automaticamente quando a
ventoinha tem de ser arrefecida. Nunca utilize
o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação
estiverem obstruídas. Não permita a entrada de
objectos estranhos no interior do carregador.
179
Português
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Montagem na parede
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Estes carregadores foram concebidos para
montagem na parede ou para serem colocados
numa mesa ou numa superfície de trabalho.
Se forem montados numa parede, coloque o
carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que
possam impedir a circulação de ar. Utilize a parte
de trás do carregador como base para a fixação
dos parafusos de montagem na parede. Monte o
carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância
de pelo menos 25,4 mm com uma cabeça do
parafuso com 7–9 mm de diâmetro, aparafusado
em madeira a uma profundidade ideal de cerca de
5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras
na parte de trás do carregador com os parafusos
expostos e insira-os por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque.
Desligue o carregador da tomada
de CA antes de proceder à
limpeza. A sujidade e gordura podem
ser removidas a partir do exterior do
carregador com um pano ou uma
escova suave não metálica. Não utilize
água ou outros produtos de limpeza.
Nunca deixe entrar qualquer líquido
dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DeWALT.
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
180
ATENÇÃO: perigo de incêndio.
Quando armazenar ou transportar
a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com
os terminais expostos da bateria.
Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de
ferramentas, caixas de kits de produtos,
gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
Português
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O
transporte das pilhas pode dar origem
a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente
com os materiais condutores. Quando
transportar as pilhas, certifique-se
de que os terminais da pilha estão
protegidos e devidamente isolados
de materiais que possam entrar em
contacto com eles e causar um curtocircuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria
DeWALT não terá de ser classificado como Material
perigoso de Classe 9 totalmente regulado. Em
geral, apenas os envios que contenham uma bateria
de iões de lítio com uma taxa energética superior a
100 watt-horas (Wh) serão enviados como Classe
9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de
lítio têm uma classificação de watt-horas assinalada
na bateria. Além disso, devido às complexidades
de regulamentação, a DeWALT não recomenda
o envio de baterias de iões de lítio por transporte
aéreo, independentemente da classificação de
watt-horas. O envio de ferramentas com baterias
(conjunto) enviado por transporte aéreo será isento
se a classificação de watt-horas da bateria não for
superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia,
expressa ou implícita. É da responsabilidade do
comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações
aplicáveis.
TRANSPORTAR A BATERIA FLEXVOLT™
A bateria DeWALT FLEXVOLT™ tem dois modos:
Utilização e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria
FLEXVOLT™ não está instalada ou está instalada
num equipamento DeWALT de 18 V, funciona
como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLT™ está instalada num equipamento de
54 V ou de 108 V (duas baterias de 54 V), funciona
como uma bateria de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está
montada na bateria FLEXVOLT™, isso significa que
a bateria está no modo de transporte. Mantenha a
tampa colocada quando transportar a bateria.
No modo Transporte, os
conjuntos de células são
desligados electricamente
da bateria, o que dá
origem a 3 baterias com
uma capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais
reduzida, em comparação com 1 bateria com uma
capacidade nominal de watt-hora. Esta capacidade
superior de 3 baterias com uma capacidade
nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte
181
Português
impostas às baterias de watt-hora de maior
capacidade.
A capacidade
EXEMPLO DE MARCA DE
nominal de Wh de
ETIQUETA DE UTILIZAÇÃO E
transporte é de
TRANSPORTE
3 x 36 Wh, o que
significa 3 baterias de
36 watts cada. A
capacidade Wh de
utilização é de 108 watt-hora (1 bateria implícita).
Bateria
TIPO DE BATERIA
Os modelos DCS575 e DCS576 utilizam uma pilha
de 54 volts.
Pode utilizar a bateria DCB546. Consulte Dados
técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem
a situações de perigo.
1.O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa
do sol e de fontes de calor ou de frio. Para
obter o máximo desempenho e a maior
vida útil possíveis das baterias, guarde-as à
temperatura ambiente quando não estiverem a
ser utilizadas.
Não queime a bateria.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
Transporte: Transporte com a tampa
de transporte integrada, a capacidade
nominal de Wh indica 3 x 36 Wh (3
baterias de 36 Wh).
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
182
Utilização: Se for utilizada sem a tampa
de transporte, a capacidade nominal
de Wh indica 108 Wh (1 bateria de
108 Wh).
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular
1 Lâmina da serra circular
1 Chave inglesa da lâmina
1 Guia longitudinal
1 Tubo de extracção de serradura
1 Carregador (apenas nos modelos T)
1 Pilha de iões de lítio (modelos T1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos T2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos T3)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Português
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Interruptor de accionamento
B.Botão de desbloqueio do interruptor de
accionamento
C.Pega principal
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
D.Bloqueio da lâmina
E.Tampa
F.Pega auxiliar
G.Alavanca de ajuste do bisel
H.Mecanismo de ajuste do ângulo do bisel
I.Luz indicadora com LED
J.Placa de base
K.Resguardo inferior da lâmina
L.Parafuso de fixação da lâmina
M.Alavanca do resguardo inferior
N.Resguardo superior da lâmina
O.Bateria
P.Patilha de libertação da bateria
Q.Código de dados
R.Ajustador de calha (corte a 0°)
S.Ajustador de calha (corte em bisel num ângulo
de 1-45°)
T.Botão do indicador de combustível (na bateria)
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estas serras circulares de uso industrial foram
concebidas para aplicações de corte de madeira
profissionais. Não corte objectos de metal, plástico,
betão, alvenaria ou de fibrocimento. NÃO utilize
acessórios de alimentação por água com esta
serra. NÃO utilize discos ou lâminas abrasivas.
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
Estas serras de uso industrial são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (Fig. 1)
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria (O) está totalmente
carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1.Alinhe a bateria (O) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(Fig. 1).
183
Português
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até
a bateria ficar totalmente encaixada na
ferramenta e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1.Prima a patilha de libertação da bateria (P) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 1)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (T). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Mudar de lâmina
INSTALAR A LÂMINA (FIG. 2–5)
1.Retire a bateria.
2.Utilizando a alavanca de resguardo inferior
(M), recolha o resguardo inferior da lâmina (K)
e coloque a lâmina no eixo da serra contra a
anilha de fixação interna (U), certificando-se
de que a lâmina roda na direcção correcta (a
direcção da seta de rotação na lâmina da serra
e os dentes devem apontar para a mesma
direcção da seta de rotação na serra). Não
parta do pressuposto que a etiqueta na lâmina
estará sempre virada para si quando estiver
instalada. Quando recolher o resguardo inferior
da lâmina para instalar a lâmina, verifique o
estado e o funcionamento do resguardo inferior
da lâmina para certificar-se de que funciona
correctamente. Certifique-se de que se desloca
livremente e não toca na lâmina nem em
qualquer outra parte, em todos os ângulos e
profundidades de corte.
184
3.Coloque a anilha de fixação externa (V) no eixo
da serra com a extremidade biselada virada
para fora. Certifique-se de que o diâmetro de
30 mm na parte lateral da fixação encaixa no
orifício de 30 mm na lâmina da serra, para
assegurar-se que a lâmina fica centrada.
4.Enrosque à mão o parafuso de fixação da
lâmina (L) no eixo da serra (o parafuso tem
roscas no lado direito e deve ser rodado para a
direita para apertá-lo).
5.Accione o bloqueio da lâmina (D) ao mesmo
tempo que gira o eixo da serra com a chave
inglesa da lâmina (W) que se encontra debaixo
do compartimento da bateria, até o bloqueio
da lâmina ficar encaixado e a lâmina parar de
rodar.
6.Aperte o parafuso de fixação da lâmina com
firmeza utilizando a chave inglesa da lâmina.
AVISO: nunca engate o bloqueio
da lâmina quando a serra estiver em
funcionamento nem o engate para
parar a ferramenta. Nunca ligue a serra
quando o bloqueio do veio estiver
engatado. Podem ocorrer danos graves
na serra.
SUBSTITUIR A LÂMINA (FIG. 2–5)
1.Retire a bateria.
2.Para libertar o parafuso de fixação da lâmina
(L), accione o bloqueio da lâmina (D) e rode
o eixo da serra com a chave inglesa da
lâmina (W), que se encontra debaixo do
compartimento da bateria, até o bloqueio da
lâmina ficar encaixado e a lâmina parar de
rodar. Com o bloqueio da lâmina engatado,
rode o parafuso de fixação da lâmina para a
esquerda com a chave inglesa da lâmina (o
parafuso tem roscas no lado direito e deve ser
rodado para a esquerda para apertá-lo).
3.Retire o parafuso de fixação da lâmina (L) e a
anilha de fixação externa (V). Remova a lâmina
antiga.
4.Limpe qualquer serradura acumulada no
resguardo ou na anilha de fixação e verifique o
estado e funcionamento do resguardo inferior
da lâmina, tal como indicado anteriormente.
Não lubrifique esta área.
5.Escolha a lâmina adequada para a aplicação
(consulte Lâminas). Utilize sempre lâminas
com o tamanho (diâmetro) correcto num orifício
central com o tamanho e as formas adequadas
para montagem no eixo da serra. Certifiquese sempre de que a velocidade máxima
Português
recomendada (rpm) indicada na lâmina da serra
atinge ou excede a velocidade (rpm) da serra.
arame ou pregos podem fazer com que
as pontas fiquem rachadas ou partidas.
Utilize a serra apenas se o resguardo da
lâmina da serra estiver instalado. Monte
a lâmina com firmeza com a rotação
adequada antes de a utilizar e use
sempre uma lâmina limpa e afiada.
6.Siga os passos 1 a 5 indicados em Instalar a
lâmina, certificando-se de que a lâmina roda
na direcção adequada.
RESGUARDO INFERIOR DA LÂMINA
ATENÇÃO: o resguardo inferior da
lâmina é uma função de segurança
que reduz o risco de ferimentos graves.
Nunca utilize a serra se o resguardo
inferior estiver em falta, apresentar
danos, estiver montado incorrectamente
ou não funcionar em condições.
Não conte com o resguardo inferior
da lâmina para protegê-lo em todas
as circunstâncias. A sua segurança
depende do cumprimento de todos
os avisos e precauções, bem como
do funcionamento correcto da serra.
Verifique se o resguardo fecha bem
antes de cada utilização. Se o resguardo
inferior da lâmina estiver em falta ou não
funcionar correctamente, a serra deve
ser reparada antes de a utilizar. Para
garantir a segurança e a fiabilidade do
equipamento, a reparação, manutenção
e o ajuste devem ser efectuados num
centro de assistência autorizado do
equipamento, autorizado ou noutra
organização de assistência qualificada,
utilizando sempre peças sobresselentes
idênticas.
VERIFICAR O RESGUARDO INFERIOR (FIG. 1)
1.Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2.Rode a alavanca inferior do resguardo
(Fig. 1, M) da posição totalmente fechada para
a posição totalmente aberta .
3.Liberte a alavanca e aguarde até ao resguardo
(K) voltar à posição totalmente fechada.
A ferramenta deve ser reparada num centro de
assistência qualificado se:
•não voltar para a posição totalmente fechada,
•mover de maneira intermitente ou lenta, ou
•entrar em contacto com a lâmina ou qualquer
parte da ferramenta em qualquer ângulo e
profundidade de corte.
LÂMINAS
ATENÇÃO: use sempre protecção
ocular para minimizar o risco de lesões
oculares. O carboneto é um material
duro, mas frágil. Quaisquer objectos
estranhos na peça a trabalhar, tais como
ATENÇÃO: não corte objectos de
metal, plástico, betão, alvenaria ou de
fibrocimento com esta serra.
190 mm Diâmetro
Aplicação
Dentes
Corte longitudinal
rápido
18
Corte longitudinal
24
Utilização geral
40
184 mm Diâmetro
Aplicação
Dentes
Corte longitudinal
24
Utilização geral
36
Acabamento
60
Se necessitar de assistência no que respeita às
lâminas, contacte o seu fornecedor DeWALT local.
Recuo
O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma
lâmina de serra comprimida, presa ou desalinhada,
fazendo com que uma serra descontrolada se
levante e se solte da peça na direcção do operador;
Se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do motor
direcciona a unidade rapidamente na direcção do
utilizador; Se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada
na zona de corte, os dentes na extremidade
posterior da lâmina possam ficar presos na
superfície superior da madeira, fazendo com que a
lâmina se liberte da zona de corte e se direccione
para o utilizador.
É mais provável a ocorrência de recuo numa das
seguintes situações.
1.APOIO INCORRECTO DA PEÇA DE
TRABALHO
A.A curvatura ou elevação incorrecta da peça
cortada pode comprimir a lâmina e dar
origem a recuo (Fig. 24).
B.O corte de material apoiado nas
extremidades exteriores só irá resultar em
recuo. À medida que o material cede, fica
185
Português
encurvado, diminuindo o corte de serra e
bloqueando a lâmina (Fig. 24).
C.O corte de uma peça em arco ou suspensa
ao contrário na vertical pode causar recuo.
A queda da peça cortada pode bloquear a
lâmina.
D.O corte de arestas estreitas e compridas
pode causar recuo. A aresta cortada pode
curvar ou dobrar, diminuindo a zona de
corte e dobrando a lâmina.
E.Se o resguardo inferior ficar preso na
superfície abaixo do material que está a ser
cortado, o controlo do operador diminui
temporariamente. A serra pode levantar-se
parcialmente para fora da área de corte,
aumentando a probabilidade da lâmina ficar
dobrada.
5.REINICIAR UM CORTE COM OS DENTES
DA LÂMINA ENCRAVADOS NO MATERIAL
A serra deve ser colocada novamente à
velocidade de funcionamento total antes de
iniciar ou reiniciar um corte depois da serra ter
sido parada com a lâmina na zona de corte. Se
não o fizer, pode causar bloqueio ou recuo.
Quaisquer outras situações que possam resultar
em compressão, bloqueio, torção ou alinhamento
deficiente da lâmina podem causar recuo. Consulte
as secções Regras de segurança específicas
adicionais para serras circulares e Lâminas
para saber que procedimentos e técnicas podem
minimizar a probabilidade de recuo.
Profundidade do ajuste de corte
(Fig. 6–8)
2.REGULAÇÃO INCORRECTA DA
PROFUNDIDADE DE CORTE NA SERRA
1.Levante a alavanca de ajuste de profundidade
(X) para libertá-la.
Para tornar o corte mais eficiente, a lâmina
deve ficar ligeiramente saliente, mostrando
apenas um dente, tal como indicado na
figura 8. Isto permite suportar a lâmina com o
apoio e evitar a torção e o bloqueio da serra
no material. Consulte a secção intitulada
Profundidade do ajuste de corte.
2.Para obter a profundidade de corte correcta,
alinhe a marca adequada na alça de ajuste
de profundidade (AA) com a ranhura (Y) no
resguardo superior da lâmina.
3.TORÇÃO DA LÂMINA (ALINHAMENTO
DEFICIENTE DURANTE O CORTE)
A.Se aplicar demasiada força no corte, a
lâmina pode ficar dobrada.
B.Se tentar rodar a lâmina durante o corte
(tentar voltar à linha assinalada), a lâmina
pode ficar dobrada.
C.Se se esticar demasiado ou utilizar a
serra em desequilíbrio, a lâmina pode ficar
dobrada.
D.Se utilizar outra mão para segurar a serra ou
mudar de posição durante o corte, a lâmina
pode ficar dobrada.
E.Se puxar a serra para libertar a lâmina, esta
pode ficar dobrada.
3.Aperte a alavanca de ajuste da profundidade.
4.Para um corte mais eficiente com uma lâmina
de serra com ponta de carboneto, regule o
ajuste de profundidade de modo a que metade
de um dente fica saliente abaixo da superfície
da madeira que pretende cortar.
5.A figura 8 mostra um método para verificar
a profundidade de corte correcta. Coloque o
pedaço de material que pretende cortar ao
longo da parte lateral da lâmina, como indicado
na figura e verifique que quantidade do dente
fica saliente para além do material.
AJUSTE DA ALAVANCA DE AJUSTE DE PROFUNDIDADE
(FIG. 7)
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste
de profundidade (X). Pode soltar-se com o tempo e
bater na placa de base antes de ficar apertado.
Para apertar a alavanca:
4.UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS EMBOTADAS
OU SUJAS
1.Segure na alavanca de ajuste de profundidade
(X) e liberte a contra-porca (Z).
As lâminas embotadas dificultam a inserção
da serra. Para compensar esta dificuldade, o
utilizador tem de empurrar a lâmina com mais
força, o que sobrecarrega a unidade, podendo
dobrar a lâmina na zona de corte. As lâminas
gastas também podem ter uma capacidade
de libertação insuficiente, o que aumenta a
probabilidade de torção e aumento da carga.
2.Ajuste a alavanca de ajuste de profundidade,
rodando-a para a direcção pretendida cerca de
1/8 de uma rotação.
186
3.Volte a apertar a porca.
Ajuste do ângulo do bisel (Fig. 1, 9)
O mecanismo de ajuste do ângulo em bisel (H)
pode ser regulado entre 0° e 57°.
Português
Para obter uma melhor precisão de corte, utilize as
marcas de ajuste fino que se encontram no suporte
articulado (AC).
Montar a porta de extracção de
serradura (Fig. 1, 6, 12)
1.Levante a alavanca de ajuste de bisel (G) para
libertá-la.
As serras circulares DCS575/DCS576 são
fornecidas com uma porta de extracção de poeira.
2.Incline a placa de base para o ângulo
pretendido, alinhando o indicador da inclinação
(AB) com a marca do ângulo pretendido no
suporte articulado (AC).
INSTALAÇÃO DA PORTA DE EXTRACÇÃO DE POEIRA
3.Baixe a alavanca de ajuste de bisel para voltar
a apertá-la.
Bloqueio para cortes em bisel
(Fig. 9)
Os modelos DCS575 e DCS576 estão equipados
com uma função de bloqueio para cortes em bisel.
À medida que inclina a placa de base, irá ouvir um
som de encaixe e sentir que a placa de base pára
tanto a 22,5 como a 45 graus. Se algum destes
valores corresponder ao grau pretendido, baixe a
alavanca (G) para voltar a apertá-la. Se pretende
outro ângulo, continue a inclinar a placa de base até
o indicador de nível grosseiro (AD) ou o indicador
de valor preciso (AB) ficar alinhado com a marca
pretendida.
Indicador de comprimento de corte
(Fig. 10)
As marcas indicadas na parte lateral da placa
de base (J) mostram o comprimento da ranhura
que pretende cortar no material à profundidade
máxima do corte. As marcas estão indicadas em
incrementos de 5 mm.
Montagem e ajuste da guia paralela
(Fig. 11)
A guia paralela (AF) é utilizada para fazer um corte
paralelo até à extremidade da peça a trabalhar.
MONTAGEM
1.Afrouxe o botão de ajuste da guia paralela (AE)
para permitir a passagem da guia paralela.
2.Insira a guia paralela (AF) na placa de base (J),
tal como indicado.
3.Aperte o botão de ajuste da guia paralela (AE).
AJUSTE
1.Afrouxe o botão de ajuste da guia (AE) e regule
a guia paralela (AF) para a largura pretendida.
O ajuste pode ser lido na régua da
guia paralela.
2.Aperte o botão de ajuste da guia (AE).
1.Afrouxe totalmente a alavanca de ajuste de
profundidade (X).
2.Coloque a placa de base (J) na posição mais
baixa.
3.Alinhe a metade esquerda da porta de
extracção de poeira (AG) sobre o resguardo
superior da lâmina (N) como indicado.
Certifique-se de que insere a patilha na ranhura
de encaixe na ferramenta. Quando estiver
instalada correctamente, encaixa por completo
ao longo da profundidade original do indicador
de corte.
4.Alinhe a peça do lado direito com a da
esquerda.
5.Insira os parafusos e aperte-os com firmeza.
Sistema de trilhos de guia
(DCS576, Fig. 13)
Os trilhos de guia, disponíveis em diferentes
comprimentos como acessórios, permitem a
utilização da serra circular para cortes precisos
e rigorosos e, ao mesmo tempo, protegem a
superfície da peça de trabalho contra danos. Em
conjunto com os acessórios adicionais, é possível
efectuar cortes em ângulo precisos, cortes em
esquadria e trabalhos de montagem com o sistema
de trilhos de guia.
Estão disponíveis grampos (AJ) para fixar o trilho
de guia (AH) na peça de trabalho (AI) (Fig. 13).
A utilização dos grampos (AJ) garante a fixação
em segurança do trilho de guia (AH) na peça de
trabalho (AI) para permitir um trabalho mais seguro.
Depois de regular o trilho de guia na linha de corte
e fixá-lo na peça de trabalho, isso impede qualquer
movimento durante o corte.
IMPORTANTE: A régua de altura disponível no
equipamento está regulada para utilizar a serra sem
um trilho de guia. Quando a serra é utilizada no
trilho de guia, a diferença em termos de altura é de
cerca de 5,0 mm.
REGULAR A SERRA CIRCULAR COM O TRILHO DE GUIA
(FIG. 1, 14)
A distância entre a serra circular e o trilho de guia
(Fig. 14, AH) deve ser o mínimo possível para
permitir os melhores resultados de corte. Quanto
menor for esta distância, melhor será o acabamento
da linha recta na peça de trabalho.
187
Português
A distância pode ser regulada com os dois
ajustadores de calha (Fig. 1, R, S) para cada canal
na base para um corte a 0° (R) e para cortes em
bisel entre 1-45° (S). Os ajustadores de calha
são cames de precisão que permitem a redução
da distância entre o equipamento e o trilho de
guia. Depois dos ajustadores serem regulados,
o movimento lateral da serra durante o corte é
mínimo, permitindo um corte sem problemas.
NOTA: os ajustadores estão regulados de
fábrica para uma distância mínima, podendo ser
necessário ajustá-los e regulá-los antes de utilizar
o equipamento. Siga as seguintes instruções sobre
como regular a serra circular no trilho de guia.
TENHA EM ATENÇÃO O SEGUINTE: regule os
ajustadores de calha na serra ao trilho de guia.
1. Afrouxe o parafuso dentro do ajustador de
calha para permitir o ajuste entre a serra e o
trilho de guia.
2. Recolha o resguardo inferior e coloque
o equipamento sobre o trilho de guia,
certificando-se de que a lâmina se encontra na
posição mais elevada.
3. Rode o ajustador até a serra ficar bloqueada
no trilho de guia.
IMPORTANTE: certifique-se de que a serra
está devidamente encaixa no trilho, de modo
a poder empurrar a serra para a frente.
Certifique-se de que a serra não se desloca.
4. Rode o ajustador ligeiramente para trás até a
serra deslizar facilmente ao longo do trilho.
5. Fixe o ajustador de valha na respectiva posição
e aperte novamente o parafuso.
NOTA: ajuste SEMPRE o sistema quando o utilizar
com outros trilhos.
Os ajustadores de calha estão agora configurados
para minimizar qualquer desvio lateral quando
efectuar cortes com a serra no trilho de guia.
ao longo da extremidade de corte da peça durante
o corte.
IMPORTANTE: Leia SEMPRE e siga a secção
Ajustar a serra circular com o trilho de guia
antes de cortar com o resguardo anti-fragmentos!
PASSOS PARA AJUSTAR O RESGUARDO ANTIFRAGMENTOS (FIG. 15–18)
1.Coloque o trilho de guia (AH) sobre um pedaço
de madeira (AL) com um comprimento mínimo
de 100 mm de saliência em relação à peça
de trabalho. Utilize um grampo para certificarse de que o trilho de guia está fixado em
segurança na peça de trabalho. Isto irá garantir
a precisão.
2.Regule a unidade para uma profundidade de
corte de 20 mm.
3.Coloque a parte da frente da serra sobre
a extremidade saliente do trilho de guia,
certificando-se de que a lâmina está
posicionada na parte da frente da extremidade
do trilho (Fig. 16).
4.Ligue a serra e corte lentamente o resguardo
de fragmentos ao longo de todo o
comprimento do trilho numa única operação
contínua. A extremidade do resguardo de
fragmentos corresponde agora exactamente à
extremidade de corte da lâmina (Fig. 17).
Para ajustar o resguardo anti-fragmentos no outro
lado do trilho de guia retire a serra do trilho e rode-o
num ângulo de 180°. Repita os passos 1 a 4.
NOTA: se necessário, pode cizelar o resguardo de
fragmentos para um ângulo de 45° e, em seguida,
repetir os passos 1 a 4. Isto permite utilizar um dos
lados do trilho para efectuar cortes em paralelo e o
outro do trilho está regulado para cortes em bisel
com um ângulo de 45° (Fig. 18).
AJUSTAR O RESGUARDO ANTI-FRAGMENTOS (FIG. 14)
NOTA: se o resguardo anti-fragmentos estiver
regulado para cortes em paralelo em ambos os
lados, quando o equipamento está biselado, a
lâmina não irá cortar rigorosamente ao longo da
extremidade do resguardo anti-fragmentos. Isto
deve-se ao facto do ponto de articulação do bisel
do equipamento não estar fixo e da lâmina se
deslocar quando o equipamento está biselado.
O trilho de guia (AH) está equipado com um
resguardo anti-fragmentos (AK) que deve ser
ajustado à serra antes da primeira utilização.
Indicador da zona de corte
(Fig. 19–21)
Antes de utilizar a serra, é necessário ajustar o
resguardo de protecção anti-fragmentos (AK) no
trilho de guia. Consulte Ajustar o resguardo antifragmentos.
O resguardo anti-fragmentos (AK) encontra-se em
cada extremidade do trilho de guia (Fig. 14). O
objectivo do resguardo anti-fragmentos é fornecer
ao utilizador uma linha de corte visível da lâmina,
reduzindo ao mesmo tempo a projecção de aparas
188
A parte da frente do apoio da serra tem um
indicador da zona de corte (AM) para cortes em
bisel e na vertical. Este indicador permite orientar
a serra ao longo das linhas de corte assinaladas a
lápis no material que vai ser cortado. O indicador de
zona de corte fica alinhado com o lado esquerdo
Português
(exterior) da lâmina da serra, fazendo com que a
ranhura ou “zona de corte”, movendo a lâmina para
o lado direito do indicador. Oriente a ferramenta
ao longo da linha de corte assinalada com um
lápis para que o corte encaixe nos resíduos ou no
material excedente. A Figura 20 mostra a serra na
posição de corte em paralelo relativamente ao trilho
de guia. A Figura 21 mostra a serra na posição de
corte em bisel relativamente ao trilho de guia.
Antes de qualquer utilização
• Certifique-se de que os resguardos foram
montados correctamente. O resguardo da
lâmina da serra deve estar na posição fechada.
• Certifique-se de que a lâmina da serra roda na
direcção da seta na lâmina.
• Não utilize lâminas de serra muito gastas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. 22)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (C) e a outra na
pega auxiliar (F).
NOTA: A luz de funcionamento permite iluminar a
superfície de trabalho imediata e não se destina a
ser utilizada como lanterna.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. 1)
Por motivos de segurança, o interruptor de
accionamento (A) da sua ferramenta está equipado
com um botão de desbloqueio (B).
Prima o botão de bloqueio para desbloquear a
ferramenta.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
accionamento (A). Depois de premir o interruptor
de accionamento, o interruptor de desbloqueio é
activado automaticamente para evitar um arranque
não pretendido da máquina.
AVISO: não LIGUE nem DESLIGUE a
ferramenta se a lâmina da serra tocar na
peça a trabalhar ou noutros materiais.
Apoio da peça de trabalho
(Fig. 23–26)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, apoie a peça de
trabalho correctamente e segure a
serra com firmeza para impedir a
perda de controlo.
As Figuras 23 e 25 mostram a posição de serragem
adequada. As Figuras 24 e 26 mostram uma
situação não segura. As mãos devem manter-se
afastadas da área de corte e o cabo de alimentação
deve ser colocado longe da área de corte, de modo
a não ficar preso ou pendurado na área de trabalho.
Para evitar o recuo, coloque SEMPRE um apoio
sobre a tábua ou um painel PERTO da área de
corte, (Fig. 23 e 25). NÃO coloque um apoio sobre
a tábua ou um painel longe da área de corte
(Fig. 24 e 26). Quando utilizar a serra, mantenha o
cabo afastado da área de corte e impeça que fique
pendurado na peça de trabalho.
DESLIGUE SEMPRE A SERRA ANTES DE
EFECTUAR QUAISQUER AJUSTES! Coloque a
peça de trabalho com o lado “adequado” — cujo
aspecto seja o mais importante — virado para
baixo. A serra corta para cima, para que quaisquer
aparas sejam projectadas para a superfície de
trabalho, que está virada para cima quando efectua
a serragem.
Luz indicadora com LED (Fig. 1)
A luz de funcionamento com LED (I) é activada
quando o interruptor de accionamento é premido.
Quando o interruptor é libertado, a luz indicadora
de funcionamento permanece acesa durante um
máximo de 20 segundos.
189
Português
Corte
ATENÇÃO: nunca tente utilizar a
ferramenta colocando-a virada para
baixo numa superfície de trabalho nem
aproxime o material da ferramenta.
Fixe sempre a peça em segurança
e aproxime a ferramenta da peça de
trabalho, segurando a ferramenta com
firmeza com duas mãos, como indicado
na figura 25.
atenção que a lâmina irá ficar exposta quando
isto ocorrer. Nunca toque na parte inferior da
peça de trabalho por qualquer motivo. Quando
for necessário recolher o resguardo de encaixe
manualmente (necessário para efectuar cortes
ligeiros), utilize sempre a alavanca de retracção.
NOTA: se cortar barras finas, tenha cuidado
e certifique-se de que os pedaços cortados
pequenos não ficam pendurados na parte interior
do resguardo inferior.
Coloque a parte maior da placa de base da
serra nessa parte da peça de trabalho que deve
ser apoiada com firmeza e não na parte que irá
cair como resultado do corte. Por exemplo, a
figura 25 mostra a maneira CORRECTA de cortar
a extremidade de uma tábua. Fixe sempre a peça
de trabalho. Não segure as peças curtas com as
mãos! Não se esqueça de apoiar o material em
arco ou suspenso. Tenha cuidado quando serrar o
material na parte inferior da peça.
CORTE LIGEIRO (FIG. 27)
Certifique-se de que a serra atinge a velocidade
máxima antes de colocá-la em contacto com
o material a cortar. Se ligar a serra encostada
ao material que pretende cortar ou se estiver
empurrada para a frente na zona de corte, pode
ocorrer recuo. Empurre a serra para a frente
a uma velocidade que permita à lâmina cortar
sem exercer demasiado esforço. A rigidez e
firmeza podem variar na mesma peça e as áreas
nodosas ou húmidas podem dificultar o trabalho
da serra. Se isto ocorrer, empurre a serra mais
devagar, mas com força suficiente para mantêla em funcionamento, sem reduzir demasiado a
velocidade. Se forçar a serra, podem ocorrer cortes
irregulares, imprecisos, recuo e sobreaquecimento
do motor. Se o corte começar a desviar-se da
linha de corte, não tente alinhá-lo para a trajectória
inicial. Liberte o interruptor e deixe a lâmina parar
por completo. Em seguida, pode retirar a serra,
procurar uma nova linha de corte e iniciar um novo
corte ligeiramente próximo do corte incorrecto. Seja
qual for a circunstância, retire a serra sempre que
quiser desviar o corte. Forçar uma correcção dentro
da área de corte, poderá bloquear a serra e causar
recuo.
1.Ajuste a placa de base da serra para que
a lâmina efectue o corte à profundidade
pretendida.
SE A SERRA BLOQUEAR, LIBERTE O GATILHO E
APOIE A SERRA ATÉ SE SOLTAR. CERTIFIQUESE DE QUE A LÂMINA ESTÁ DIREITA NA ÁREA
DE CORTE E LIMPE A EXTREMIDADE DE CORTE
ANTES DE REINICIAR O TRABALHO.
Quando terminar o corte, liberte o gatilho e deixe
a lâmina parar antes de levantar a serra da peça.
À medida que levantar a serra, o resguardo
de encaixe accionado por uma mola fecha-se
automaticamente debaixo da lâmina. Tenha em
190
ATENÇÃO: nunca fixe o resguardo da
lâmina numa posição levantada. Nunca
puxe a serra para trás quando efectuar
cortes ligeiros. Isto pode fazer com que
a unidade se projecte para cima da
superfície de trabalho, podendo causar
ferimentos.
É possível fazer cortes ligeiros em pavimentos,
paredes ou em quaisquer superfícies planas.
2.Incline a serra para a frente e deixe a parte da
frente da placa de base sobre o material que
pretende cortar.
3.Utilizando a alavanca do resguardo inferior,
recolha o resguardo inferior da lâmina para
cima. Baixe a parte inferior da placa de base
até os dentes da lâmina tocarem ligeiramente
na linha de corte.
4.Liberte o resguardo da lâmina (o contacto
da lâmina com a peça a trabalhar irá mantêla numa posição para abrir-se lentamente
à medida que iniciar o corte). Retire a mão
da alavanca do resguardo e agarre na pega
auxiliar (F), como indicado na figura 27.
Posicione o corpo e o braço de modo a resistir
contra o recuo, caso ocorra.
5.Antes de iniciar o corte, certifique-se de que a
lâmina não está em contacto com a superfície
de corte.
6.Ligue o motor e baixe a serra gradualmente até
a placa de base ficar apoiada sobre o material
que pretende cortar. Empurre a serra para a
frente ao longo da linha de corte até o corte ser
concluído.
7.Liberte o gatilho e deixe a lâmina parar por
completo antes de retirar a lâmina do material.
8.Quando iniciar um novo corte, siga os
procedimentos indicados acima.
Português
Extracção de serradura (Fig. 30)
ATENÇÃO: risco de inalação de poeira.
Para reduzir o risco de ferimentos, use
SEMPRE uma máscara anti-poeira
aprovada.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
A ferramenta inclui uma porta de extracção de
poeira (AG).
O Adaptador de extracção de poeiras permite ligar
a ferramenta a um extractor de poeiras externas,
utilizando o sistema AirLockô (DWV9000-XJ) ou um
sistema de extracção de poeiras padrão de 35 mm.
ATENÇÃO: utilize SEMPRE um
extractor de vácuo concebido em
conformidade com as directivas
aplicáveis no que respeita à emissão
de serradura durante o corte de
madeira. Os tubos de vácuo da maioria
dos aspiradores comuns encaixam
directamente na saída de extracção de
serradura.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
Lubrificação
Os rolamentos esféricos com lubrificação
automática são utilizados na ferramenta e não
é necessário lubrificá-los novamente. Contudo,
recomenda-se que, uma vez por ano, leve ou
envie a ferramenta a um centro de assistência para
proceder a uma limpeza, inspecção e lubrificação
completas da caixa de engrenagens.
RESGUARDO INFERIOR
O resguardo inferior deve sempre rodar e fecharse sem problemas de uma posição totalmente
aberta para uma totalmente fechada. Verifique
sempre o funcionamento correcto antes de
efectuar qualquer corte, abrindo o resguardo por
completo e deixando-o fechar. Se o resguardo se
fechar lentamente ou não fechar por completo, é
necessário limpá-lo ou enviá-lo para reparação. Só
deve utilizar a serra se funcionar correctamente.
Para limpar o resguardo, utilize ar seco ou uma
escova macia para remover toda a serradura ou
resíduos acumulados da trajectória do resguardo
e em torno da mola do resguardo. Se isto não
resolver o problema, é necessário enviá-lo para
reparação num centro de assistência autorizado.
Ajuste da placa de base
(Fig. 5, 28, 29)
A placa de base foi regulada de fábrica para
assegurar que a lâmina está perpendicular à placa
de base. Se, após uma utilização prolongada, for
necessário alinhar novamente a lâmina, siga as
instruções indicadas abaixo:
AJUSTE PARA CORTES A UM ÂNGULO DE 90 GRAUS
1.Volte a colocar a serra num ângulo de bisel
de 0 .
2.Coloque a serra de lado e recolha o resguardo
inferior.
191
Português
3.Regule a profundidade de corte para 51 mm.
4.Liberte a alavanca de ajuste do bisel (Fig. 29,
G). Coloque um esquadro contra a lâmina e a
placa de base, como indicado na figura 28.
5.Utilizando uma chave de fendas (W, Fig. 5),
rode o parafuso de ajuste (AN, Fig. 28) na parte
de baixo da placa de base até a lâmina e a
placa de base estarem ambas ao mesmo nível
do esquadro. Volte a apertar a alavanca de
ajuste de bisel.
AJUSTE DA ALAVANCA DE AJUSTE DE BISEL (FIG. 29)
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste de
bisel (G). Pode soltar-se com a utilização e bater na
placa de base antes de apertar a alavanca.
Para apertar a alavanca:
1.Segure na alavanca de ajuste de bisel (G) e
liberte a contraporca de bisel (AO).
2.Ajuste a alavanca de ajuste de bisel, rodando-a
para a direcção pretendida cerca de 1/8 de
uma rotação.
3.Volte a apertar a porca.
Lâminas
Uma lâmina embotada causa um corte ineficaz,
sobrecarga do motor da serra, projecção excessiva
de lascas e aumenta a probabilidade de ocorrência
do efeito de recuo. Substitua as lâminas quando já
não for fácil empurrar a lâmina através do corte, se
o motor estiver em esforço ou houver um aumento
excessivo de calor na lâmina. É recomendável ter
lâminas afiadas disponíveis para que possa utilizálas de imediato. As lâminas embotadas podem ser
afiadas na maioria das áreas.
A goma endurecida na lâmina pode ser removida
com querosene, terebentina ou um produto de
limpeza para fornos. As lâminas revestidas com
material anti-aderente podem ser utilizadas em
aplicações onde haja acumulação excessiva, tais
como madeira verde ou sujeita a tratamento por
pressão.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO
POR ÁGUA COM ESTA SERRA.
192
EXAMINE VISUALMENTE AS LÂMINAS DE
CARBONETO ANTES DE AS UTILIZAR.
SUBSTITUA-AS SE APRESENTAREM DANOS.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias
indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais
que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Suomi
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V LANGATON
PYÖRÖSAHA
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Joutokäyntinopeus
Terän halkaisija
Maksimileikkaussyvyys
Teräkeskiön halkaisija
Vinokulman säätäminen
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-5 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
Tärinäpäästöarvo ahw =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
193
Suomi
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
LANGATON PYÖRÖSAHA
DCS575, DCS576
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EU ja
2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
21.06.2016
194
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän
sähkötyökalun mukana toimitetut
varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja
kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on
olemassa räjähdysvaara esimerkiksi
syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn
vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät
voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on
vastattava toisiaan. Älä koskaan tee
pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee,
jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja
ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa
käytettäviin pintoihin, kuten putkiin,
lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin.
Voit saada sähköiskun, jos kehosi on
maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona,
käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua
Suomi
f)
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä
vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen
hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa,
ennen kuin kytket sähkötyökalun
pistorasiaan, yhdistät siihen akun,
nostat työkalun käteesi tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
h) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja,
vältä liiallista itsevarmuutta ja huomioi
aina työkalun turvallisuusohjeet.
Epähuomiossa suoritetut toimenpiteet voivat
johtaa vakaviin henkilövahinkoihin sekunnin
murto-osassa.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei
toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita
kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
Irrota työkalun pistoke pistorasiasta
ja/tai irrota akku (jos irrotettavissa)
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun
asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Varmista sähkötyökalujen ja
lisävarusteiden hyvä kunto. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien
eheys ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta
sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä.
Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
Pidä kahvat ja tartuntapinnat
kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja
rasvattomina. Liukkaat kahvat ja pinnat
heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
195
Suomi
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä.
Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota
yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai
aiheuttaa palovamman.
e) Vaurioitunutta tai muokattua akkua tai
työkalua ei saa käyttää. Vaurioituneissa
tai muokatuissa akuissa voi esiintyä
odottamattomia häiriöitä, jotka voivat
aiheuttaa tulipaloja, räjähdysvaaroja tai
henkilövahinkoja.
f) Akku ja työkalu tulee suojata tulelta
sekä liian korkealta lämpötilalta. Mikäli
akku altistuu tulelle tai yli 130 ˚C lämpötilalle,
seurauksena voi olla räjähdys.
g) Noudata kaikkia latausohjeita, akkua
tai työkalua ei saa ladata ohjeissa
annettujen lämpötilavälien ulkopuolella.
Virheellisen latauksen tai annettujen
lämpötilavälien ulkopuolella lataamisen
seurauksena akku voi vaurioitua ja
tulipalovaara kasvaa.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla
asentajalla. Varaosina on käytettävä
vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä
varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
b) Vaurioituneita akkuja ei saa koskaan
huoltaa. Ainoastaan valmistaja tai valtuutetut
huoltoliikkeet saavat huoltaa akkuja.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a)
VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa
terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden
hampaan mitta.
d) Älä koskaan pidä leikattavaa työkappaletta
käsissä tai jalkojen päällä leikkaamisen
aikana. Kiinnitä työkappale tukevalle
alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein,
196
jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen,
terän juuttuminen kiinni tai hallinnan
menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Kiinnittimien osuminen jännitteiseen
johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
f)Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle
parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä
silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/
tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka
voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat
varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
Suomi
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon niin,
etteivät hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos
terä juuttuu kiinni, se saattaa lähteä nousemaan
ylös tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha
käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle
leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät
kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa,
terän takertumista ja takaiskuja.
f)Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö
siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g) Ole erityisen varovainen, kun sahaat
olemassa oleviin seiniin tai muihin
umpinaisiin alueisiin. Esiin tunkeutuva terä voi
kohdata vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
heiluriterän suojus
a) Tarkista alempi suojus oikeaoppisen
sulkeutumisen varmistamiseksi ennen
jokaista käyttökertaa. Älä käytä sahaa,
jos alasuojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
terän ympärille välittömästi. Älä purista
tai sido alasuojusta avoimeen asentoon.
Jos saha putoaa vahingossa, alasuojus voi
taipua. Nosta alasuojus taakse vedettävällä
kahvalla ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
b) Tarkista alasuojuksen jousen toiminta. Jos
suojus ja sen jousi eivät toimi oikein, ne
täytyy huoltaa ennen seuraavaa käyttöä.
Alasuojus voi toimia veltosti, koska sen osat
ovat vaurioituneet, siinä on tahmeita jäämiä tai
siihen on kertynyt likaa.
c) Alasuojus tulee vetää manuaalisesti sisään
ainoastaan erityisleikkauksissa, kuten
ìupotussahausî ja ìyhdistelmäleikkauksetî.
Nosta alasuojusta taakse vedettävällä
kahvalla ja heti kun terä uppoaa materiaaliin,
alasuojus täytyy vapauttaa. Kaikessa
muussa sahauksessa alasuojuksen tulisi toimia
automaattisesti.
d) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai
lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä
aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin, jolloin
se leikkaa kaikkea eteen tulevaa. Ota huomioon
aika, joka kuluu terän pysähtymiseen liipaisimen
vapauttamisen jälkeen.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
•Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet Tekniset
tiedot. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
•Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
•Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
197
Suomi
Käytä suojalaseja.
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
Päivämääräkoodi (Q) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALTakkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Esimerkki:
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa
vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun
tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• Pisin käyttöikä ja paras suorituskyky
saavutetaan, kun akkua ladataan
lämpötilassa 65 °F ja 75 °F (18° – 24 °C). ÄLÄ
lataa akkua alle +4,5 °C (+40 °F) tai yli +40,5 °C
(+105 °F) lämpötilassa. Tämä on tärkeää ja se
estää akun vakavat vauriot.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
198
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon
virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle,
joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot
ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön.
Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien
aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Suomi
Laturit
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18 V
litiumioniakkuja XR ja XR FLEXVOLT™ (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
DeWALT -laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö
on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Akun lataaminen (kuva 1)
1.Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin
laitat akun paikoilleen.
2.Aseta akku (O) laturiin ja varmista, että akku on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu toistuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3.Kun lataus on valmis, punainen valo jää
palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta (P).
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen
merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun
akku on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan,
sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka
akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin
akun jäähdytystä varten. Puhallin kytkeytyy
automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei
toimi oikein tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin
sisälle ei saa asettaa vieraita esineitä.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Asennus seinään
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään
tai käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai
työtason päällä. Jos laturi asennetaan seinään,
sijoita laturi pistorasian lähettyville ja kauas
kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina
kiinnitysruuvien kiinnittämisessä seinään. Asenna
laturi hyvin kiinnitysruuveilla (hankittava erikseen),
joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan
halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit puuhun
optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville
noin 5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät
ruuveihin ja kiinnitä ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota
laturi AC-pistorasiasta ennen
puhdistusta. Lika ja rasva voidaan
poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla
tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla.
Älä käytä vettä tai puhdistusaineita.
Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa
nesteeseen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite.
199
Suomi
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä
varastoi tai kanna akkuja niin,
että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia
ei saa esimerkiksi asettaa liinojen
päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa
on irtonaisia nauloja, ruuveja, avaimia,
jne.
200
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen
kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos
akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin.
Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että
akkujen navat on suojattu ja eristetty
hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä
niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen
kuljetukset eivät kuulu luokan 9 vaarallisten
materiaalien määräyksien piiriin. Yleisesti ottaen
luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100
wattitunnin (Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on
merkitty kaikkiin litiumioniakkuihin. Määräyksien
monimutkaisuuden vuoksi DeWALT ei suosittele
yksistään litiumioniakkujen kuljetusta ilmateitse
niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan
kuljettaa ilmateitse määräyksien soveltamisalan
Suomi
ulkopuolella, jos akkuun merkityt wattitunnit ovat
korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
FLEXVOLT™-AKUN KULJETUS
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
DeWALT FLEXVOLT™ -akkuja on kahdenmallisia:
Käyttö jakuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLT™-akkua käytetään
sellaisenaan tai se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se
toimii 18 V akkuna. Kun FLEXVOLT™-akku on 54 V
tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa, se toimii 54
V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT™akkuun, se on kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta
varten.
Kuljetustilassa kennosarjat
on katkaistu akussa
sähköisesti, jolloin ne
vastaavat kolmea
alhaisemman Wh-arvon omaava akkua verrattuna
yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt
suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen
kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
on 3 x 36 Wh, mikä
tarkoittaa kolmea 36
Wh akkua. Käytön
Wh-arvo on 108 Wh
(yksi akku).
ESIMERKKI KÄYTTÖÄ JA
KULJETUSTA KOSKEVASTA
MERKINNÄSTÄ
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCS575 ja DCS576 toimivat 54 voltin akulla.
atausajan tiedot ovat Teknisissä
L
tiedoissa.
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Akkua DCB546 voidaan käyttää. Katso lisätietoa
osiosta Tekniset tiedoissa.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Säilytyssuositukset
Käyttö: Käyttö ilman kuljetuskantta,
Wh-arvo on 108 Wh (yksi 108 Wh
akku).
Kuljetus: Kuljetus integroidulla
kuljetuskannella, Wh-arvo on 3 x 36 Wh
(kolme 36 Wh akkua).
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
201
Suomi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Pyörösaha
1 Pyörösahan terä
1 Terän avain
1Ohjausviivain
1Pölynpoistokouru
1 Laturi (vain T-mallit)
1 Litiumioniakku (T1 mallit)
2 Litiumioniakut (T2 mallit)
3 Litiumioniakut (T3 mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
lisävarusteita tämän sahan kanssa. ÄLÄ käytä
hiomapyöriä tai -teriä. ÄLÄ käytä kosteissa
olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
A.Liipaisukytkin
B.Liipaisukytkimen vapautuspainike
C.Pääkahva
D.Terän lukitus
E.Päätykansi
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
F.Lisäkahva
Jatkojohdon käyttäminen
G.Viisteen säätövipu
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
H.Viistokulman säätömekanismi
I.LED-työvalaistus
J.Pohjalevy
K.Alempi teräsuojus
L.Terän kiristysruuvi
M.Alasuojuksen vipu
N.Yläteräsuojus
O.Akku
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
P.Akun vapautuspainike
Q.Päivämääräkoodi
R.Kiskon säädin (0° leikkauksessa)
S.Kiskon säädin (1-45° viisteleikkauksessa)
T.Virran ilmaisimen painike (akussa)
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu
ammattimaiseen puun leikkaukseen. Älä
leikkaa metallia, muovia, betonia, muurausta
tai kuitusementtiä. ÄLÄ käytä vettä syöttäviä
202
Suomi
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 1)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (O) on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1.Kohdista akku (O) kahvan sisällä oleviin
kiskoihin (kuva 1).
2.Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1.Paina akun vapautuspainiketta (P) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 1)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (T) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Terien vaihtaminen
TERÄN ASENTAMINEN (KUVAT 2–5)
1.Poista akku.
2.Siirrä alasuojuksen vivun (M) avulla alempi
teräsuojus (K) taaksepäin ja aseta terä
sahan karaan sisäkiristimen aluslaattaa (U)
vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan
suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan
nuoli ja hampaiden on osoitettava samaan
suuntaan kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta,
että terän painettu teksti osoittaa aina sinuun
päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi,
tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
3.Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta (V) sahan
karaan viistereuna ulospäin. Varmista, että
kiristimen terän puoleinen 30 mm:n halkaisija
sopii sahan terän 30 mm:n aukkoon terän
keskittämiseksi.
4.Kierrä terän kiristysruuvi (L) sahan karaan käsin
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee
kiristää myötäpäivään kiertämällä).
5.Paina terän lukitsinta (D) kääntämällä samalla
sahan karaa terän avaimella (W) , joka sijaitsee
akkukotelon alapuolella, kunnes terän lukitus
lukittuu ja terän kierto loppuu.
6.Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän
avaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke terän
lukitusta päälle sahan ollessa käydessä,
tai yrittäessä pysäyttää työkalua. Älä
koskaan käännä sahaa, kun terän lukitus
on päällä. Saha voi vaurioitua vakavasti.
TERÄN VAIHTAMINEN (KUVAT 2–5)
1.Poista akku.
2.Löysää terän kiristysruuvi (L), painamalla terän
lukitsinta (D) ja kääntämällä samalla sahan karaa
terän avaimella (W), joka sijaitsee akkukotelon
alapuolella, kunnes terän lukitus lukittuu ja
terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on päällä,
käännä terän kiristysruuvia vastapäivään terän
avaimella (ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet
ja se tulee löysätä vastapäivään kiertämällä).
3.Poista terän kiristysruuvi (L) ja ulkoisen
kiristimen aluslaatta (V). Poista vanha terä.
4.Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut
kertyä suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle
ja tarkista alasuojan kunti ja toiminta edellä
mainittujen ohjeiden mukaan. Älä voitele tätä
aluetta.
5.Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan
(ks. Terät). Käytä aina oikean kokoisia teriä
(halkaisijaltaan), joissa on oikean kokoinen
ja muotoinen keskusreikä sahan karan
asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän
suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on
sahan nopeuden (kierr./min) mukainen tai sitä
suurempi.
6.Noudata kohtien 1 - 5 ohjeita osiossa Terän
asentaminen ja varmista, että terä kiertää
oikeaan suuntaan.
ALEMPI TERÄSUOJUS
VAROITUS: Terän alasuojus on
turvalaite, joka vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa. Älä koskaan
käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on
vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei
toimi oikein. Älä luota terän alasuojuksen
suojaan kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi
riippuu seuraavien varoituksien ja
varotoimenpiteiden noudattamisesta
sekä sahan oikeaoppisesta käytöstä.
203
Suomi
Tarkista alempi teräsuojus oikeaoppisen
sulkeutumisen varmistamiseksi ennen
jokaista käyttökertaa. Jos terän alasuojus
puuttuu tai toimii virheellisesti, saha
tulee huoltaa ennen sen käyttöä.
Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden
takaamiseksi tuotteen korjaamisen,
huollon ja säädön saa suorittaa
valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia varaosia
käyttäen.
ALASUOJUKSEN TARKISTAMINEN (KUVA 1)
1.Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2.Kierrä alasuojuksen vipua (kuva 1, M) täysin
suljetusta asennosta täysin auki.
3.Vapauta vipu ja varmista, että suojus (K) palaa
kokonaan suljettuun asentoon.
Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun,
jos se:
•ei palaa täysin suljettuun asentoon,
•siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai
•osuu terään tai johonkin muuhun työkalun
osaan kaikissa kulmissa ja leikkaussyvyyksissä.
TERÄT
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja
silmävamman minimoimiseksi. Karbidi
on kovaa, mutta murenevaa materiaalia.
Työstökappaleessa olevat vieraat esineet,
kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa
terien halkeamisen tai rikkoutumisen.
Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun
sahanterän suoja on paikoillaan.
Asenna terä tiukasti kiertämällä ennen
käyttämistä, ja käytä aina puhdasta ja
terävää terää.
VAROITUS: Älä leikkaa tällä sahalla
metallia, muovia, betonia, muurausta tai
kuitusementtiä.
190 mm Halkaisija
Sovellus
204
Hammas
Nopea rako
18
Rako
24
Yleiskäyttö
40
184 mm Halkaisija
Sovellus
Hammas
Rako
24
Yleiskäyttö
36
Viimeistely
60
Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä
paikalliseen DeWALT-jälleenmyyjään.
Takaisinisku
Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha
nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta
käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni
uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos
terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua materiaalin yläpintaan
ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja
sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin
seuraavissa tilanteissa.
1.VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN
TUKEMINEN
A.Leikatun palan painuminen tai virheellinen
nosto voi aiheuttaa terän kiinnittymisen ja
johtaa takaisiniskuun (kuva 24).
B.Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain
ulkoisista päistä, saha voi iskeytyä takaisin.
Sahatessa materiaali painuu, uurros
sulkeutuu ja terä kiinnittyy (kuva 24).
C.Jos materiaalin ulokekannatettu tai
ulokepala leikataan pois alhaalta ylöspäin
pystysuuntaan, takaisinisku voi aiheutua.
Putoava kappale voi puristaa terää.
D.Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen
voi aiheuttaa takaisiniskun. Leikattava
kaistale voi painua tai vääntyä ja sulkea
uurroksen ja puristaa terää.
E.Kun alasuojusta painetaan leikattavan
materiaalin pinnan alapuolelle, käyttäjän
hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha voi
nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin
terän vääntymisen riski on suurempi.
2.VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi
terän tulee tulla ulos ainoastaan yhden
hampaan verran kuten kuvassa 8. Tämän avulla
kenkä voi tukea terää ja minimoida materiaalin
vääntymisen ja puristumisen. Katso osio
Leikkaussyvyyden säätäminen.
Suomi
3.TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN
KOHDISTUS LEIKKAUKSEEN)
A.Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin,
terä voi vääntyä.
B.Jos sahaa yritetään kääntää
leikkauskohdassa (merkittyyn linjaan takaisin
siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
C.Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa
heikolla kehon tasapainolla, terä voi vääntyä.
D.Jos käden otetta tai kehon asentoa
käytetään leikkauksen aikana, terä voi
vääntyä.
E.Jos sahaa siirretään taaksepäin terän
irrottamiseksi, se voi vääntyä.
4.TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman
kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi
käyttäjä painaa yleensä kovemmin, jolloin
laite kuormittuu enemmän ja terä voi vääntyä
helpommin uurroksessa. Kuluneissa terissä voi
olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää
kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen
vaaraa.
5.LEIKKAAMISEN UUDELLEEN
ALOITTAMINEN TERÄN HAMPAIDEN
OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
Sahan täydellinen käyttönopeus on
saavutettava ennen leikkauksen aloittamista
tai leikkauksen uudelleen aloittamista, kun
laite on pysäytetty terän ollessa uurroksessa.
Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla laitteen
pysähtyminen tai takaisinisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän
puristuminen, kiinni jääminen, taittuminen
tai virheellinen kohdistus, voivat aiheuttaa
takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa
vähentäviä menettelytapoja ja tekniikoita kohdista
Pyörösahojen lisäturvaohjeet ja Terät.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuvat 6-8)
1.Nosta syvyyden säätövipua (X) sen
löysäämiseksi.
2.Säädä oikea leikkaussyvyys kohdistamalla
syvyyden säätöhihnan (AA) vastaava merkki
uralla (Y) yläteräsuojukseen.
3.Kiristä syvyyden säätövipu.
4.Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi
karbidipäistä sahanterää käyttäessä syvyys
tulee säätää niin, että noin puolet hampaasta
tulee ulos leikattavan puukappaleen alapuolelta.
5.Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on
esitetty kuvassa 8. Aseta leikattava materiaali
terän sivua pitkin kuvan mukaisesti ja tarkista,
kuinka paljon hampaasta näkyy materiaalin yli.
SYVYYDEN SÄÄTÖVIVUN SÄÄTÄMINEN (KUVA 7)
Syvyyden säätövipua (X) voi olla tarpeen säätää. Se
voi löystyä ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen
kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1.Pidä syvyyden säätövivusta (X) ja löysää
lukitusmutteria (Z).
2.Säädä syvyyden säätövipua kiertämällä sitä
haluamaasi suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3.Kiristä mutteri uudelleen.
Viistokulman säätö (kuva 1, 9)
Viistokulman säätömekanismi (H) voidaan säätää
välille 0° - 57°.
Käytä ohjauskannattimessa (AC) olevia
säätömerkkejä paremman leikkaustarkkuuden
saavuttamiseksi.
1.Nosta viistokulman säätövipua (G) sen
löysäämiseksi.
2.Kallista pohjalevy haluamaasi kulmaan
kohdistamalla hieno viistokulman
osoitin (AB) haluamaasi kulmamerkkiin
ohjauskannattimessa (AC).
3.Laske viistokulman säätövipu sen kiristämiseksi
uudelleen.
Viistokulman lukitsin (kuva 9)
DCS575 ja DCS576 -malleissa on viistokulman
lukitsin. Kun kallistat pohjalevyä, kuulet
napsahduksen ja tunnet pohjalevyn pysähtyvän
sekä 22,5 että 45 asteeseen. Jos haluat valita niistä
jomman kumman, kiristä vipu (G) uudelleen sitä
laskemalla. Jos haluat säätää jonkin toisen kulman,
jatka pohjalevyn kallistamista, kunnes karkea
viistokulman osoitin (AD) tai hieno osoitin (AB)
kohdistuu haluamaasi merkkiin.
Leikkauspituuden osoitin (kuva 10)
Pohjalevyn (J) sivulla olevat merkit osoittavat
materiaaliin leikattavan aukon pituuden täydellä
leikkaussyvyydellä. Merkit ovat 5 mm:n välein.
Ohjausviivaimen asentaminen ja
säätö (kuva 11)
Ohjausviivainta (AF) käytetään leikkaamaan
yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti.
205
Suomi
ASENNUS
1.Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (AE)
ohjausviivaimen siirtymisen mahdollistamiseksi.
2.Laita ohjausviivain (AF) pohjalevyyn (J) kuvassa
näytetyllä tavalla.
3.Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (AE).
SÄÄTÖ
1.Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (AE) ja
aseta ohjausviivain (AF) halutulle leveydelle.
Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta.
2.Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (AE).
Pölynpoistoportin asentaminen
(kuvat 1, 6, 12)
DCS575/DCS576 -pyörösahoissa on
pölynpoistoportti .
PÖLYNPOISTOPORTIN ASENTAMINEN
PYÖRÖSAHAN ASENTAMINEN OHJAUSKISKOON
(KUVAT 1, 14)
Pyörösahan ja ohjauskiskon välisen välyksen
(kuva 14, AH) on oltava erittäin pieni parhaiden
leikkaustuloksien saavuttamiseksi. Mitä pienempi
välys on, sitä parempi suoran leikkauslinjan
lopputulos on työkappaleessa.
Välys voidaan asettaa kahdella kiskon säätimellä
(kuva 1, R, S) jokaiseen kanavaan alustassa 0°
leikkauksessa (R) ja 1-45° viistoleikkauksessa (S).
Kiskon säätimet ovat tarkkuusnokkia, joiden avulla
laitteen ja ohjauskiskon välistä välystä voidaan
pienentää. Kun kyseiset säätimet on asetettu,
sahan sivuttainen liikkuminen on leikkauksen aikana
minimaalinen ja leikkaus tapahtuu tasaisesti.
HUOMAA: Säätimet on asetettu minimivälykseen
tehtaalla ja niiden säätäminen ja asettaminen voi
olla tarpeen ennen kuin laitetta käytetään. Aseta
pyörösaha ohjauskiskoon seuraavasti.
2.Aseta pohjalevy (J)) ala-asentoon.
HUOMAA: Aseta sahassa olevat kiskon säätimet
ohjauskiskoon.
3.Kohdista pölynpoistoportin (AG) vasen puoli
yläteräsuojuksen (N) päälle kuvan mukaisesti.
Varmista, että kieleke on asetettu työkalun
valu-uraan. Oikean asennettuna se napsahtaa
kokonaan alkuperäisen leikkaussyvyyden
osoittimen päälle.
1. Avaa kiskon säätimen sisällä olevaa ruuvia
sahan ja ohjauskiskon välisen säätämisen
mahdollistamiseksi.
2. Vedä alasuojaa taaksepäin ja aseta laite
ohjauskiskoon varmistaen, että terä on
korkeimmassa asennossa.
4.Kohdista oikeanpuoleinen kappale
vasemmanpuoleiseen.
3. Kierrä säädintä, kunnes saha lukittuu
ohjauskiskoon.
5.Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että saha on kiinnittynyt
hyvin kiskoon yrittämällä painaa sahaa
eteenpäin. Varmista, ettei saha liiku.
1.Löysää kokonaan syvyyden säätövipu (X).
Ohjauskiskot (DCS576, kuva 13)
Ohjauskiskot, jotka ovat saatavilla eri pituisina
lisävarusteina, mahdollistavat pyörösahan
käyttämisen tarkkoihin suoriin leikkauksiin ja
samanaikaisesti suojaavat työkappaleen pinnan
vaurioilta. Muiden lisävarusteiden kanssa
ohjauskiskoja käyttäen voidaan suorittaa tarkkoja
kulmaleikkauksia, viisteleikkauksia ja kiinnitystöitä.
Kiristimet (AJ) ovat saatavilla ohjauskiskon (AH)
kiinnittämiseksi työkappaleeseen (AI) (kuva 13).
Näiden kiristimien (AJ) avulla voit varmistaa,
että ohjauskisko (AH) on kiinnitetty hyvin
työkappaleeseen (AI) turvallista käyttöä varten. Kun
ohjauskisko on asetettu leikkauslinjaan ja kiinnitetty
hyvin työkappaleeseen, osat eivät liiku leikkauksen
aikana.
TÄRKEÄÄ: Yksikön korkeusasteikko on asetettu
sahan käyttämiseksi ilman ohjauskiskoa. Kun sahaa
käytetään yhdessä ohjauskiskon kanssa, korkeusero
on noin 5,0 mm.
206
4. Kierrä säädintä hiukan taaksepäin, kunnes saha
liukuu helposti kiskoa pitkin.
5. Pidä kiskon säädintä paikoillaan ja kiristä ruuvi
uudelleen.
HUOMAA: SÄÄDÄ AINA järjestelmä käytettäväksi
muiden kiskojen kanssa.
Kiskon säätimet asetetaan nyt sivusuuntaisen
liikkeen minimoimiseksi, kun sahalla leikataan
ohjauskiskoa käyttäen.
Ennen sahan käyttämistä ohjauskiskon sälösuoja
(AK) on viritettävä. Katso kohta Sälösuojan viritys.
SÄLÖSUOJAN VIRITYS (KUVA 14)
Ohjauskiskossa (AH) on sälösuoja (AK), joka tulee
virittää sahaan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Sälösuoja (AK) sijaitsee ohjauskiskon reunoilla
(kuva 14). Sälösuojan tarkoituksena on varmistaa,
että käyttäjällä on suora näkyvyys terän
leikkauslinjaan ja vähentää sälön muodostumista
työkappaleen leikkausreunaan sahaamisen aikana.
Suomi
TÄRKEÄÄ: LUE JA NOUDATA AINA ohjeita
Pyörösahan asentaminen ohjauskiskoon ennen
sälösuojan leikkaamista!
TOIMINTA
SÄLÖSUOJAN VIRITTÄMINEN (KUVAT 15–18)
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
1.Aseta ohjauskisko (AH) koepuukappaleeseen
(AL), joka tulee vähintään 100 mm työkappaleen
yli. Varmista kiristimellä, että ohjauskisko
on hyvin kiinni työkappaleessa. Tämä takaa
sahaamisen tarkkuuden.
Käyttöohjeet
2.Aseta laitteeseen 20 mm:n leikkaussyvyys.
3.Aseta sahan etuosa ulos tulevaan ohjauskiskon
päähän ja varmista, että terä on kiskon reunan
edessä (kuva 16).
4.Kytke saha päälle ja leikkaa hitaasti sälösuoja
koko kiskon potuudelta yhdellä jatkuvalla
liikkeellä. Sälösuojan reuna vastaa nyt tarkalleen
terän leikkausreunaa (kuva 17).
Käsien oikea asento (kuva 22)
Viritä sälösuoja ohjauskiskon toiselle puolelle
poistamalla sahan kiskosta ja kiertämällä kiskoa
180°. Toista vaiheet 1 - 4.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
HUOMAA: Sälösuoja voidaan halutessa asettaa
viistoon 45°, toista sitten vaiheet 1 - 4. Tällöin kiskon
yksi puoli voi leikata samansuuntaisia leikkauksia ja
kiskon toinen puoli on viritetty 45° viistoleikkauksiin
(kuva 18).
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (C) ja toisen käden pitämistä
lisäkahvalla (F).
HUOMAA: Jos sälösuoja viritetään
samansuuntaiseen leikkaukseen molemmilla puolilla
ja laite on viistossa, terä ei ohjaudu sälösuojan
reunaa pitkin. Tällöin laitteen viiston ohjauspiste
ei ole pysyvä ja terä siirtyy ulos ja yli, kun laite
asetetaan viistoon.
Uurroksen osoitin (kuvat 19–21)
Sahakengän etuosassa on uurroksen osoitin (AM)
pystysuuntaiseen ja viistoleikkaukseen. Tämän
osoittimen avulla voit ohjata sahaa merkittyjä
leikkauslinjoja pitkin leikattavassa materiaalissa.
Uurroksen osoitin kohdistuu sahanterän vasemmalle
(ulko-) puolelle, jolloin liikkuvan terän leikkaama
ura tai ”uurros” menee osoittimen oikealle puolelle.
Ohjaa sahaa piirrettyä leikkauslinjaa pitkin niin,
että uurros putoaa jäämä- tai liikamateriaaliin.
Kuva 20 osoittaa sahan samansuuntaisessa
leikkausasennossa ohjauskiskoon nähden.
Kuva 21 osoittaa sahan viistoleikkausasennossa
ohjauskiskoon nähden.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
LED-työvalaistus (kuva 1)
LED-työvalo (I) aktivoituu, kun liipaisukytkintä
painetaan. Kun liipaisin vapautetaan, työvalo palaa
korkeintaan 20 sekunnin ajan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin (A) on varustettu
vapautuspainikkeella (B).
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi
työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (A).
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai
SAMMUTA työkalua, kun sahanterä
koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkappaletuki (kuvat 23–26)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi
työkappaletta on tuettava
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
207
Suomi
oikeaoppisesti ja sahaa on
pidettävä tiukasti hallinnan
menetyksenestämiseksi.
Kuvat 23 ja 25 osoittavat oikean sahan asennon.
Kuvat 24 ja 26 osoittavat vaarallisen asennon. Kädet
tulee pitää pois leikkausalueelta ja virtajohdon on
oltava pois leikkausalueelta, jotta se ei jää kiinni tai
roiku työkappaleen päällä.
Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on
AINA tuettava leikkauskohdan LÄHELTÄ (kuva 23
ja 25). ÄLÄ tue levyä tai paneelia kaukana
leikkauskohdasta (kuva 24 ja 26). Sahaa käyttäessä
virtajohto tulee pitää pois leikkausalueelta ja sen ei
saa antaa roikkua työkappaleessa.
KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN
TEKEMISTÄ Aseta työkappale sen “hyvä” puoli—
puoli, jonka ulkomuoto on tärkeämpi—alaspäin.
Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen sälö
muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen
puoleen sahaamisen aikana.
Leikkaaminen
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää
tätä työkalua asettamalla sen ylösalaisin
työpinnalle ja viemällä materiaalin
työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen
tiukasti kiinni työkalusta molemmilla käsillä
kuten kuvassa 25.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin
tuettuun työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan,
joka putoaa leikkauksen jälkeen. Kuvan 25 esimerkki
osoittaa OIKEAN levyn pään leikkaamistavan.
Kiinnitä työkappale aina. Älä yritä pitää lyhyistä
työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina itsekantavaa
ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat
materiaalia alapuolelta.
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen
kuin terä koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha
käynnistetään sen ollessa kiinni materiaalissa tai
jos sitä painetaan eteenpäin uraan, se voi iskeytyä
takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin
terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat
vaihdella jopa samassa materiaalikappaleessa,
oksaiset ja kosteat osiot voivat lisäksi kuormittaa
sahaa huomattavasti. Kun näin tapahtuu, paina
sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla
nopeudella. Jos sahaa käytetään voimalla,
leikkauksista voi tulla karkeita ja epätarkkoja,
saha voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi
ylikuumentua. Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta,
älä yritä siirtää sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin
ja anna terän pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää
sahan takaisin, tähdätä sen uudelleen ja aloittaa
208
uuden leikkauksen hiukan väärän leikkauksen
sisältä. Vedä saha joka tapauksessa takaisin, jos
leikkausta on siirrettävä. Voimalla suoritettu korjaus
leikkauksen sisälä voi pysäyttää sahan ja aiheuttaa
takaisiniskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA
LIIPAISIN JA SIIRRÄ SAHAA TAAKSEPÄIN,
KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI
LEIKKAUSREUNASTA ENNEN UUDELLEEN
KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin
ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista
työkappaleesta. Kun nostat sahan, jousijännitteinen
teleskooppisuojus sulkeutuu automaattisesti terän
alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen saakka
suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen
alle mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen
taakse vetäminen käsin (taskuleikkauksien
aloittamiseksi) on tarpeen, käytä aina palautusvipua.
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista,
etteivät pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen
sisällä.
TASKULEIKKAUS (KUVA 27)
VAROITUS: Älä koskaan sido
teräsuojusta yläasentoon. Älä koskaan
siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen
aikana. Muutoin laite voi nousta pois
työkappaleesta, jolloin on olemassa
henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai
muuhun tasaiseen pintaan.
1.Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2.Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan
materiaalin pohjalevyn edessä.
3.Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen
vipua käyttäen. Laske pohjalevyn takaosaa,
kunnes terän hampaat lähes koskettavat
leikkauslinjaa.
4.Vapauta terän suojus (se koskettaa
työkappaleeseen ja pysyy täten paikoillaan
sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja
tartu tiukasti lisäkahvaan (F) kuten
kuvassa 27. Aseta keho ja käsivarsi niin, että ne
vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun.
5.Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan
ennen sahaamisen aloittamista.
6.Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain,
kunnes sen pohjalevy on tasaisesti leikattavassa
materiaalissa. Vie sahaa leikkauslinjaa pitkin,
kunnes leikkaus on suoritettu.
Suomi
7.Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä
kokonaan ennen kuin poistat terän
materiaalista.
8.Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
Pölyn poisto (kuva 30)
VAROITUS: Pölyjen
sisäänhengitysvaara. Henkilövahinkojen
välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistoportti (AG).
Pölynpoistosovitin mahdollistaa työkalun liittämisen
ulkoiseen pölynpoistolaitteeseen joko AirLockôjärjestelmällä (DWV9000-XJ) tai standardilla 35 mm
pölynpoistokappaleella.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta
sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka
on suunniteltu pölynpoistoa koskevien
sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut
sopivat suoraan pölynpoistoaukkoon.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
ALASUOJUS
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava
vapaasti täysin avoimesta asennosta täysin
suljettuun asentoon. Tarkista aina virheetön toiminta
ennen leikkaamista avaamalla ja sulkemalla
suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti
tai vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava.
Älä käytä sahaa, ennen kuin se toimii virheettömästi.
Puhdista suojus kuivalla ilmalla tai pehmeällä
harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien poistamiseksi
suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee
toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun.
Pohjalevyn säätö (kuvat 5, 28, 29)
Pohjalevy on asennettu tehtaalla niin, että terä on
pystysuunnassa pohjalevyyn. Jos pitkän käytön
jälkeen terän uudelleen kohdistus on tarpeen, toimi
seuraavasti:
90 ASTEEN LEIKKAUKSIEN SÄÄTÄMINEN
1.Palauta saha 0 asteen viistokulmaan.
2.Aseta saha sivulleen ja vedä alasuojus taakse.
3.Aseta leikkaussyvyydeksi 51 mm.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
4.Löysää viistokulman säätövipua (kuva 29, G).
Aseta suorakulma terää vasten ja pohjalevy
kuten kuvassa 28.
Voiteleminen
5.Käännä avaimella (W, kuva 5) säätöruuvia (AN,
kuva 28) pohjalevyn alapuolella, kunnes terä ja
pohjalevy ovat tasaisestisuorakulmaan nähden.
Kiristä viistokulman säätövipu tiukasti.
Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja
pallolaakerit, joten sitä ei tarvitse enää voidella.
Suosittelemme kuitenkin, että viet tai lähetät
työkalun huoltoon vaihdekotelon perusteellista
puhdistusta, tarkistusta ja voitelua varten.
VIISTOKULMAN SÄÄTÖVIVUN SÄÄTÄMINEN (KUVA 29)
Viistokulman säätövipua (G) voi olla tarpeen säätää.
Se voi löystyä ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen
kiristystä.
Vivun kiristäminen:
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
1.Pidä viistokulman säätövivusta (G) ja löysää
viistoa lukitusmutteria (AO).
2.Säädä viistokulman säätövipua kiertämällä sitä
haluamaasi suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3.Kiristä mutteri uudelleen.
209
Suomi
Terät
Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen,
ylikuormittaa sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja
lisää takaiskun mahdollisuutta. Vaihda terät, kun
sahan painaminen leikkauksen läpi on vaikeampaa,
kun moottori kuormittuu tai kun terään muodostuu
liikaa lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta
terävät terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät
terät voidaan teroittaa useimmilla alueilla.
Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä
kerosiinilla, tärpätillä tai uunin puhdistusaineella.
Tarttumattomalla pinnalla päällystettyjä teriä voidaan
käyttää, kun liiallista kertymistä esiintyy, esimerkiksi
painekäsiteltyä ja vihreää puutavaraa leikatessa.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA
TÄMÄN SAHAN KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI
ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS TERÄT OVAT
VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä
varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
210
Svenska
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V SLADDLÖS
CIRKELSÅG
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Maximalt skärdjup
Håldiameter
Justering av lutningsvinkeln
Vikt (utan batteripaket)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-5.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Vibration, emissionsvärde ahW =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
m/s2
m/s2
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
94
105
3
–
–
–
94
105
3
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
<2,5
1,5
–
–
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
211
Svenska
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Säkringar
Europa
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
SLADDLÖS CIRKELSÅG
DCS575, DCS576
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DeWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
212
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
21.06.2016
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING: Läs alla
säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer
som levereras med detta elverktyg.
Underlåtenhet att läsa alla instruktioner
som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig
personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron
av lättantändliga vätskor, gaser eller
damm. Elektriska verktyg ge upphov till
gnistor som kan antända dammet eller
ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner
kan göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
Svenska
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn
eller våta förhållanden. Vatten som
kommer in i ett elverktyg ökar risken för
elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter
eller rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag
som är skyddat med jordfelsbrytare
(RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning.
Se till att strömbrytaren är i frånläge
innan du ansluter till strömkällan och/
eller batteripaketet, plockar upp eller
bär verktyget. Att bära elektriska verktyg
med ditt finger på strömbrytaren eller att
strömsätta elektriska verktyg som har
strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel
eller skiftnyckel innan du sätter på
elverktyget. En skiftnyckel eller en nyckel
som sitter kvar på en roterande del av
elverktyget kan resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna
och används på ett korrekt sätt.
Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
h) Bli inte vårdslös och ignorera inte
säkerhetsprinciperna trots att du är van
att använda verktyg. Vårdslöst handlande
kan leda till allvarlig kroppsskada på en
bråkdel av en sekund.
f)
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte sätter på och
stänger av det. Ett elverktyg som inte kan
kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan
och/eller ta bort batteripaketet,
om det är löstagbart innan du gör
några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elverktyg och tillbehör.
Kontrollera för feljustering eller om
rörliga delar har fastnat, bristning hos
delar och andra eventuella förhållanden
som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat,
se till att elverktyget blir reparerat före
användning. Många olyckor orsakas av
dåligt underhållna elektriska verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
213
Svenska
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
h) Se till att handtagen och greppytorna
är torra och fria från olja och fett. Hala
handtag och greppytor förhindrar säker
hantering och kontroll av verktyget i oväntade
situationer.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning
av andra batteripaket kan ge upphov till
skaderisk och eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
e) Använd inte ett batteripaket eller ett
verktyg som är defekt eller modifierat.
Defekta eller modifierade batterier kan
fungera oförutsägbart och ge upphov till
brand, explosion eller risk för kroppsskador.
f) Utsätt inte batteripaketet eller verktyget
för eld eller höga temperaturer.
Exponering för eld eller temperaturer över
130 ˚C kan orsaka en explosion.
g) Följ alla instruktioner gällande
laddningen och ladda inte
batteripaketet eller verktyget utanför
det temperaturområde som anges i
bruksanvisningen. Att ladda på fel sätt eller
utanför det angivna temperaturområdet kan
skada batteriet och höjer brandrisken.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
214
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
b) Gör aldrig service på skadade
batteripaket. Service av batteripaket bör
endast genomföras av tillverkaren eller
auktoriserade serviceverkstäder.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
a)
FARA: Håll händerna borta från
sågområdet och klingan. Håll den andra
handen på hjälphandtaget eller motorhuset.
Om du håller sågen med båda händerna kan
klingan inte komma åt att skada dem.
b) För inte ner händerna under arbetsstycket.
Skyddet kan inte skydda dig från klingan
nedanför arbetsstycket.
c) Justera sågningsdjupet så att det är
anpassat till arbetsstyckets tjocklek.
Mindre än en hel sågtand bör synas under
arbetsstycket.
d) Håll aldrig delar som kapas i handen eller
tvärs över benen under kapningen. Fäst
arbetsstycket på ett stabilt underlag. Det är
viktigt att arbetsstycket hålls fast ordentligt för
att undvika kontakt med kroppen, inklämning av
sågskivan eller förlorad kontroll över sågen.
e) Håll elverktyget i de isolerade handtagen när
arbeten utförs där sågtillbehöret kan komma
i kontakt med dolda strömförande ledningar.
Kontakt med en strömförande ledning kan göra
att exponerade metalldelar hos elverktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
f)Vid längsriktad sågning ska alltid ett anslag
eller en rak kantstyrning användas. Detta
förbättrar snittnoggrannheten och minskar
risken för att sågklingan kommer i kläm.
g) Använd alltid sågklingor med rätt storlek
och lämpligt infästningshål (t.ex. i stjärnform
eller rund). Klingor som inte passar till sågens
monteringskomponenter roterar ocentrerat och
leder till att kontrollen förloras.
h) Använd aldrig skadade eller felaktiga klingor,
mellanlägg eller skruvar. Klingans mellanlägg
och skruvar är speciellt utformade för din såg
för optimal funktion och användarsäkerhet.
Orsaker och förhindrande av rekyl
– Rekyl är en plötslig reaktion då en sågklinga
som klämts fast, fastnat eller kommit ur led, och
Svenska
som får en okontrollerad såg att lyftas upp och
ut ur arbetsstycket, i riktning mot användaren;
– Då klingan kläms fast eller fastnar ordentligt
genom att snittet sluts, stannar klingan och
motorreaktionen gör att maskingen snabbt drivs
bakåt mot användaren;
– Om klingan böjs eller kommer ur led i snittet,
kan tänderna på bakre delen av klingan gräva
sig in i den övre ytan på träet och få klingan
att klättra upp ur snittet och studsa bakåt mot
användaren.
Rekyl är ett resultat av felaktig användning av
verktyget och/eller felaktiga användningsprocedurer
eller -omständigheter och kan undvikas genom att
man vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder beskrivna
nedan:
a) Håll stadigt i sågen med båda händerna
och håll dina armar så att de kan motstå
rekylkraft. Ställ dig på endera sidan av
klingan, men aldrig i linje med klingan. Rekyl
kan få sågen att studsa bakåt, men rekylkraft
kan kontrolleras av användaren, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Om skivan fastnar, eller om ett snitt avbryts
av någon orsak, skall avtryckaren släppas
och verktyget hållas orörligt i materialet tills
skivan helt har stannat. Försök aldrig att ta
ut sågen ur arbetsstycket eller att dra sågen
bakåt medan klingan är i rörelse, då det
kan orsaka rekyl. Undersök och vidta lämpliga
åtgärder för att avlägsna orsaken till att klingan
fastnar.
c) När en såg som sitter i arbetsstycket ska
återstartas centrera sågklingan i sågspåret
och kontrollera att sågklingans tänder inte
hakat upp sig i materialet. Är sågklingan
inklämd kan den gå upp ur arbetsstycket eller
orsaka rekyl vid återstart av sågen.
d) Stora paneler skall stödas så att risken
för att bladet kläms fast och orsakar rekyl
minimeras. Stora paneler tenderar att svikta
av sin egen vikt. Stöd måste placeras under
panelen på båda sidor, nära skärlinjen och nära
kanten på panelen.
e) Använd inte oskarpa eller skadade klingor.
Oskarpa eller felaktigt positionerade klingor ger
trånga snitt, vilket orsakar stor friktion och att
klingan fastnar, samt rekyl.
f)Låsningsreglage för klingdjup och fasvinkel
måste vara väl åtdragna och säkrade före
sågning. Om klingjusteringar rör sig under
sågning, kan det få klingan att fastna och orsaka
rekyl.
g) Var extra försiktig vid sågning in i befintliga
väggar eller andra dolda områden. Den
inträngande sågklingan kan såga föremål som
kan orsaka rekyler.
Säkerhetsinstruktioner för sågar
med ett pendelbladskydd
a) Kontrollera att det nedre skyddet stänger
ordentligt innan varje användning. Använd
inte sågen om det undre klingskyddet inte är
fritt rörligt och inte stängs omedelbart. Kläm
aldrig fast eller bind det undre klingskyddet
i öppet läge. Om sågen av misstag tappas
kan det undre klingskyddet deformeras. Öppna
klingskyddet med återdragningsspaken och
kontrollera att det är fritt rörligt och att det
vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör
sågklingan eller andra delar.
b) Kontrollera funktionen hos det nedre
skyddets fjäder. Om skyddet och fjädern
inte fungerar rätt, måste de repareras före
användning. Skadade delar, klibbiga avlagringar
eller anhopning av spån kan hindra det undre
klingskyddets rörelse.
c) Det nedre skyddet skall endast dras tillbaka
manuellt för särskilda sågningar såsom
”instickssågningar” och ”sammansatta
sågningar”. Öppna det undre klingskyddet
med återdragningsspaken och släpp den så
fort sågklingan gått in i arbetsstycket. Vid all
annan sågning måste det undre klingskyddet
fungera automatiskt.
d) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet innan sågen läggs bort på
arbetsbänk eller golv. En oskyddad och
roterande skiva förflyttar sågen bakåt och kan
såga allt som är i vägen. Var medveten om
den tid det tar för klingan att stanna efter att
avtryckaren släppts.
Tillkommande äkerhetsinstruktioner
för cirkelsågar
•Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge
hörselskada.
• Använd ansiktsmask. Dammexponering kan
orsaka andningssvårigheter och möjlig skada.
• Använd inte klingor med större eller mindre
diameter än rekommenderat. Se tekniska
data för information om rätt sågkapacitet.
Använd enbart sågklingor som specificeras i
den här bruksanvisningen och som är tillverkade
i enlighet med EN 847-1.
• Använd aldrig slipkapskivor.
•Använd inte vattenmatningstillsatser.
215
Svenska
•Använd klämmor eller något annat
praktiskt sätt att stödja arbetsstycket mot
ett stabilt underlag. Att hålla arbetet för hand
eller mot kroppen är instabilt och kan göra att
du förlorar kontrollen.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
Återstående risker
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
–Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkoden (Q), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
216
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Längsta livslängd och bästa prestanda
uppnås om batteripaketet laddas då
lufttemperaturen är mellan 18° – 24 °C.
Ladda INTE batteripaketet i lufttemperaturer
under +4,5 °C eller över +40,5 °C. Detta är
viktigt eftersom det förhindrar allvarlig skada på
batteripaketet.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av
DeWALT laddningsbara batterier. All annan
användning kan resultera i barndrisk, elektriska
stötar eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden
när laddaren kopplas ur. Detta kommer
att minska risken för skador på den elektriska
kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen
går på den, snubblar på den eller att det
på annat sätt riskerar att skadas eller
påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan
Svenska
resultera i intern överhettning. Placera
laddaren undan från alla heta källor. Laddaren
ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut dem omedelbart.
•Använd inte laddaren om den utsatts
för skarpa stötar, tappats eller skadats
på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat
servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan
den regörs. Detta kommer att minska
risken för elektriska stötar. Borttagning av
batteripaketet kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta
med standard 230V hushållsström. Försök
inte att använda någon annan spänning.
Detta gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB118 laddaren accepterar 18V Li-jon XR och
XR FLEXVOLT™ batteripaket (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 och DCB546).
DeWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddning av ett batteri (Bild 1)
1.Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan
batteripaketet sätts i.
2.Sätt i batteripaketet (O) i laddaren, se till att
batteripaketet är helt isatt i laddaren. Den röda
(laddar) lampan börjar blinka upprepade gånger
för att indikera att laddningsprocessen har
startat.
3.Det går att se när laddningen är klar genom
att den röda lampan lyser kontinuerligt.
Batteripaketet är fulladdat och kan nu
användas eller lämnas i laddaren. För att ta
bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen (P) på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Litium-jon batteripaket bör
batteripaketet laddas fullt innan första användning.
Laddningshantering
Se nedanstående indikatorer angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta
en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas
långsammare än ett varmt batteripaket.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt
som är designad att kyla batteripaketet. Fläkten
slås på automatiskt när batteripaketet behöver
svalkas. Använd aldrig laddaren om fläkten inte
fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in
på insidan av laddaren.
217
Svenska
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Väggmontering
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Dessa laddare är designade att väggmonteras
eller stå upprätt på ett bord eller arbetsyta. Vid
väggmontering, placera laddaren inom räckhåll
för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd
baksidan av laddaren som mall för placering av
monteringsskruvarna på väggen. Montera laddaren
säkert med gipsskruvar (köps separat) som är
minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med en
diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt
djup som lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig.
Rikta in öppningarna på baksidan av laddaren mot
de exponerade skruvarna och för in dem helt i
öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla
ifrån laddaren från strömuttaget
innan rengöring. Smuts och fett kan
avlägsnas från utsidan av laddaren med
en trasa eller med en mjuk, icke-metallisk
borste. Använd inte vatten eller någon
rengöringsvätska. Låt aldrig någon vätska
komma in i verktyget; sänk aldrig ner
någon del av verktyget i en vätska.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
218
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara
eller bär inte batteripaketen på så
sätt att metallföremål kan komma
i kontakt med de oskyddade
batteripolerna. Exempelvis placera
inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där
det finns lösa spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
Svenska
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport
av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i
kontakt med ledande material. Se vid
transport av batterier till att batteripolerna
är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma
i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT
batteripaket att undantas från att klassificeras som
ett fullt reglerat klass 9 farligt material. Generellt
kommer endast transporter som innehåller ett
litium-jonbatteri med en nominell energimärkning
större än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras
som fullt reglerat klass 9. Alla litium-jonbatterier
har wattimmarna markerat på förpackningen.
Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av
endast litium-jonbatteripaket oavsett märkning
av wattimmar. Leverans av verktyg med batterier
(kombisatser) kan accepteras för flygtransporter
om märkningen av wattimmarna inte är större än
100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
TRANSPORTERA FLEXVOLT™ BATTERIET
DeWALT FLEXVOLT™ batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLT™ batteriet är
fristående eller är i en DeWALT 18V produkt,
fungerar det som ett 18V batteri. När FLEXVOLT™
batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge: När locket är fäst på FLEXVOLT™
batteriet är batteriet i transport-läge. Behåll locket
på för varutransport.
I transport-läge är
cellsträngarna
elektriskt
frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre
märkning av watt-timmar (Wh) jämfört med ett
batteri med en högre märkning av watt-timmar.
Denna ökade kvantitet med tre batterier med den
lägre märkningen av watt-timmar kan undanta
paketet från visa transportbestämmelser som införts
för batteriet med högre watt-timmar.
EXEMPEL PÅ
Transport Wh
ETIKETTMÄRKNING
märkning indikerar
FÖR ANVÄNDNING OCH
3 x 36 Wh, vilket
TRANSPORT
betyder tre batterier
med 36 Watt-timmar
var. Användningen av
Wh-märkningen
indikerar 108 Watt-timmar (1 batteri underförstått).
Batteripaket
BATTERITYP
DCS575 och DCS576 arbetar med ett 54 volt
batteripaket.
DCB546 batteripaketet kan användas. Se Tekniska
data för ytterligare information.
Förvaringsrekommendationer
1.Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
219
Svenska
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
1Cirkelsåg
Etiketter på laddare och batteripaket
1Parallellanslag
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
1 Laddare (endast T-modeller)
1Cirkelsågklinga
1Klingnyckel
1Dammutsugning
1 Li-jon batteripaket (T1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (T2 modeller)
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
3 Li-jon batteripaket (T3 modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Bild 1)
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
A.Avtryckare
B.Låsknapp avtryckare
C.Huvudhandtag
D.Klinglås
E.Ändlock
F.Sidohandtag
G.Fasinställningsspak
H.Fasvinkel inställningsmekanism
I.LED-arbetslampa
J.Basplatta
adda endast DeWALT batteripaket
L
med avsedda DeWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DeWALT batterierna
med en DeWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
K.Nedre klingskydd
Bränn inte batteripaketet.
Q.Datumkod
Användning: Använd utan transportlock,
indikerar Wh-märkningen 108 Wh (ett
batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med inbyggt
transportlock, Wh-märkning indikerar 3
x 36 Wh (tre batterier på 36 Wh).
220
L.Klingklämskruv
M.Spak nedre skydd
N.Övre klingskydd
O.Batteripaket
P.Batterilåsknapp
R.Skeninställning (0° sågning)
S.Skeninställning (1-45° fassågning)
T.Laddningsmätarknapp (på batteripaket)
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa slitstarka cirkelsågar är konstruerade för
professionell kapning av trä. Såga inte metall, plast,
betong, murverk eller fibercementmaterial. ANVÄND
Svenska
INTE vattenmatningstillsatser med denna såg.
ANVÄND INTEslip- eller diamantskivor. ANVÄND
INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka sågar är yrkesmässiga elverktyg.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. 1)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet (O) är fulladdat.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
2.Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT
batteripaket och laddare.
1.Rikta in batteripaketet (O) mot listerna inuti
verktyget handtag (Bild. 1).
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1.Tryck på batterilåsknappen (P) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (BILD. 1)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (T). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
NSTALLATION AV KLINGAN (BILD 2–5)
1.Ta bort batteriet.
2.Använd nedre skyddets spak (M), dra tillbaka
det nedre klingskyddet (K) och placera klingan
på sågspindeln mot den inre klämbrickan
(U), setill att klingan roterar i korrekt riktning
(riktningen på pilen på sågklingan och tänderna
måste peka i samma riktning som riktningen
hos rotationspilen på sågen). Förutsätt inte
att skriften på klingan alltid kommer att vara
riktad mot dig vid korrekt installation. När det
nedre klingskyddet dras tillbaka för att installera
klingan, kontrollera tillståndet och funktionen
hos det nedre klingskyddet för att se till att det
fungerar ordentligt. Se till att det rör sig fritt
och inte touchar klingan eller andra delar i alla
vinklar och sågdjup.
221
Svenska
3.Placera yttre klämbrickan (V) på sågspindlen
med den koniska kanten riktad utåt. Se till att
30 mm diametern på klingsidan av klämman
passar i 30 mm hålet på sågklingan för att
garantera centreringen av klingan.
skyddar dig. Din säkerhet beror på att
alla varningar och försiktighetsåtgärder
följs samt att sågen hanteras korrekt.
Kontrollera att det nedre klingskyddet
stänger ordentligt efter varje användning.
Om det nedre klingskyddet saknas
eller inte fungerar korrekt, lämna sågen
på service innan den används. För att
garantera produktens säkerhet och
pålitlighet skall alltid reparationer och
inställningar göras av ett auktoriserat
servicecenter eller annan kvalificerad
serviceorganisation och att alltid identiska
reservdelar används.
4.Gänga på klingklämskruven (L) på sågspindeln
för hand (skruven är högergängad och måste
vridas medurs för åtdragning).
5.Tryck ned klinglåset (D) medan klingan vrids
med klingnyckeln (W) som förvaras under
batterifacket, tills klingans lås aktiveras och
klingan slutar att rotera.
6.Dra åt klingklämskruven stadigt med
klingnyckeln.
OBSERVERA: Aktivera aldrig klinglåset
medan sågen körs, eller aktivera den för
att stoppa verktyget. Slå aldrig på sågen
medan klinglåset är aktiverat. Det kan
resultera i allvarliga skador på sågen.
ATT BYTA KLINGAN (BILD 2–5)
1.Ta bort batteriet.
2.För att lossa klingans klämskruv (L), tryck
ned klinglåset (D) och vrid på sågspindeln
med klingnyckeln (W), som förvaras under
batterifacket, tills klingans lås aktiveras och
klingan slutar att rotera. Med låset aktiverat vrid
klingans klämskruv moturs med klingnyckeln
(skruven är högergängad och måste vridas
moturs för att lossna).
3.Ta bort klingans klämskruv (L) och yttre
klämbrickan (V). Ta bort den gamla klingan.
KONTROLLERA DET NEDRE SKYDDET (BILD 1)
1.Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2.Vrid den nedre skyddsspaken (Bild 1, M) från
helt stängd position till helt öppen position.
3.Släpp spaken och observera att skyddet (K)
återgår till helt stängd position.
Verktyget bör lämnas till ett kvalificerat servicecenter
för service om det:
•inte återgår till helt stängd position,
•flyttar ryckvis eller långsamt, eller
•kommer i kontakt med klingan eller någon del
av verktyget i någon vinkel eller djup under
sågningen.
KLINGAN
VARNING: För att minimera risken
för skador skall alltid skyddsglasögon
användas. Karbid är ett hårt men sprött
material. Främmande föremål i ett
arbetsstycke såsom en ledning eller spik
kan göra att spetsen spricker eller bryts
av. Använd endast sågen när korrekt
sågklingskydd är monterat. Montera
klingan säkert med korrekt rotation innan
användning och använd alltid en rent och
vasst klinga.
VARNING: Såga inte metall, plast,
betong, murverk eller fibercementmaterial
med denna såg.
4.Ta bort sågspån som kan ha samlats i skyddet
eller klämbrickområdet och kontrollera tillstånd
och funktion hos det nedre klingskyddet såsom
angivits tidigare. Smörj inte detta område.
5.Välj korrekt klinga för arbetet (se Klingor).
Använd alltid klingor med korrekt storlek
(diameter) med korrekt storlek och form på
centrumhålet för montering på sågspindeln.
Se alltid till att den maximalt rekommenderade
hastigheten (rpm) på sågklingan stämmer
överens med eller överstiger hastigheten (rpm)
för sågen.
6.Följ steg 1 till 5 under Att installera klingan,
se till att klingan roterar i korrekt riktning.
NEDRE KLINGSKYDD
222
VARNING: Det nedre klingskyddet är en
säkerhetsfunktion som reducerar risken
för allvarliga personskador. Använd aldrig
sågen om det nedre klingskyddet saknas,
är skadat eller inte fungerar korrekt. Lita
inte på att det nedre klingskyddet alltid
190 mm Diameter
Användning
Tänder
Snabb klyvning
18
Klyvning
24
Allmänna ändamål
40
Svenska
184 mm Diameter
Användning
Tänder
Klyvning
24
Allmänna ändamål
36
Finish
60
Om du behöver hjälp beträffande klingor kontakta
din lokala DeWALT återförsäljare.
Rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som
hakat upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och
som leder till att sågen okontrollerat lyfts upp ur
arbetsstycket och kastas mot användaren. Om
sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i sågspåret
som går ihop, kommer klingan att blockera
varefter motorkraften kastar sågen i riktning mot
användaren. Om klingan blir vridet eller felriktat i
sågskåran kan tänderna i bakkanten av klingan
gräva sig in i övre ytan av materialet och göra att
klingan klättrar ut ur sågskåran och hoppar bakåt
mot operatören.
Rekyl sker troligtvis när något av följande
förhållanden uppstår.
1.FELAKTIGT STÖD FÖR ARBETSSTYCKET
A.Buktande eller felaktigt lyft av avkapad del
kan göra att klingan kläms fast vilket leder till
rekyl (Bild 24).
B.Sågning genom material som endast stöds i
ytterkanterna kan orsaka rekyl. Allt eftersom
materialet försvagas buktar det och stänger
sågspåret och klämmer fast klingan (Bild 24).
C.Kapning av en fribärande eller överskjutande
del av material nerifrån och upp i vertikal
riktning kan orsaka en rekyl. Den fallande
biten kan klämma fast klingan.
D.Kapning av långa smala remsor kan orsaka
rekyler. De avkapade remsorna kan bukta
eller vrida sig och stänga sågskåran och
klämma fast klingan.
E.Upphakning av det nedre skyddet på en yta
under materialet som kapas minskar tillfälligt
operatörens kontroll. Sågen kan delvis lyftas
ur kapningen och öka risken för att klingan
vrider sig.
2.FELAKTIG DJUPINSTÄLLNING AV
SÅGDJUP HOS SÅGEN
För att göra det mest effektiva kapningen skall
klingan endast sticka ut tillräckligt långt för att
exponera en tand såsom visas i figur 8. Detta
gör att skon kan stödja klingan och minimera
vridning och klämning i materialet. Se sektion
Inställning sågdjup.
3.KLINGVRIDNING (FELAKTIG INRIKTNING I
SÅGNINGEN)
A.Hård påskjutning under sågning kan göra att
klingan vrider sig.
B.Försök att återföra sågen i sågningen
(försöka att få den tillbaka till den markerade
linjen) kan göra att klingan vrids.
C.Översträckning eller hantering av sågen med
dålig kroppskontroll (ur balans) kan resultera i
vridning av klingan.
D.Byte av handgrepp eller kroppsposition
under sågning kan resultera i vridning av
klingan.
E.Backning av sågen för att rensa klingan kan
leda till vridning.
4.ANVÄNDNING AV SLÖA ELLER SMUTSIGA
KLINGOR
Slöa klingor kan öka belastningen på sågen.
För att kompensera försöker oftast operatören
att skjuta på hårdare vilket ytterligare ökar
belastningen på enheten och gynnar vridning
av klingan i spåret. Slitna klingor kan också ger
otillräckligt kroppsspelrum vilket ökar risken för
kärvning och ökad belastning.
5.OMSTART AV SÅGNINGEN MED
KLINGANS TÄNDER FASTKLÄMDA I
MATERIALET
Sågen bör nå full drifthastighet innan en
kapning startas eller återstartas efter att
enheten stoppats med klingan i spåret. Om så
ej görs kan det resultera i den fastnar eller det
blir en rekyl.
Alla andra förhållanden som kan resultera i klämning,
kärvning, vridning eller fel inriktning hos klingan
kan orsaka rekyler. Se sektionerna Ytterligare
säkerhetsinstruktioner för cirkelsågar och
Klingor för procedurer och tekniker som kommer
att minimera att rekyler uppstår.
Inställning sågdjup (Bild 6–8)
1.Lyft djupinställningsspaken (X) för att lossa.
2.För att få korrekt sågdjup, rikta in lämplig
djupmarkering på djupinställningsbygeln (AA)
med spåret (Y) på övre klingskyddet.
3.Drag åt djupinställningsspaken.
4.För mest effektiv sågning med en sågklinga
med karbidspetsar, ställ in djupinställningen så
att ungefär en halv sågtand sticker ut under
träytan som skall sågas.
5.En metod för att kontrollera korrekt sågdjup
visas i figur 8. Lägg en bit av det material som
du planerar att såga längs med klingas sida
223
Svenska
såsom visas i figuren och observera hur mycket
av tanden som sticker ut under materialet.
INSTÄLLNING AV DJUPINSTÄLLNINGSSPAKEN (BILD 7)
Det kan vara önskvärt att ställa in
djupinställningsspaken (X). Den kan lossna emellanåt
och träffa basplattan innan den dras åt.
INSTÄLLNING
1.Lossa anslagets inställningsratt (AE) och ställ in
parallellanslaget (AF) till önskad bredd.
Inställningen kan avläsas på parallellanslagets
skala.
2.Dra åt anslagsinställningsratten (AE).
För att dra åt spaken:
1.Håll djupinställningsspaken (X) och lossa
låsmuttern (Z).
2.Ställ in djupinställningsspaken genom att
vrida den i önskad riktning ungefär 1/8 av en
svängning.
3.Dra åt muttern.
Montering av dammutsugningen
(Bild 1, 6, 12)
Fasvinkelinställning (Bild 1, 9)
2.Placera basplattan (J) i lägsta positionen.
Fasvinkelinställningsmekanismen (H) kan ställas in
mellan 0° och 57°.
För att få bättre korrekthet i sågningen, använd
fininställningsmärkningen som är placerad på
tappkonsolen (AC).
1.Lyft fasinställningsspaken (G) för att lossa.
2.Luta basplattan till önskad vinkel genom
fininställning av faspekaren (AB) till önskad
vinkelmärkning på tappkonsolen(AC).
3.Sänk ned fasinställningsspaken för att dra åt.
Fasspärrhake (Bild 9)
DCS575 och DCS576 är utrustade med en
fasspärrfunktion. När du lutar basplattan kommer du
att höra ett klick och känna att basplattan stannar
på både 22,5 och 45 grader. Om ingen av dessa är
den önskade vinkeln, dra åt spaken (G) igen genom
att sänka den. Om du önskar en annan vinkel
fortsätt att luta basplattan tills grova faspekaren (AD)
eller fininställda pekaren (AB) är i linje med önskad
markering.
Såglängdsindikator (Bild 10)
Markeringarna på sidan av basplattan (J) visas
längden för spåret som sågas i materialet vid fullt
djupsågning. Markeringarna är i intervall om 5 mm.
Montering och inställning av
parallellanslaget (Bild 11)
Parallellanslaget (AF) används till att såga parallellt
med arbetsstyckets kant.
MONTERING
1.Lossa på parallellanslagets inställningsratt (AE)
för att låta parallellanslaget passera.
2.För in parallellanslaget (AF) i basplattan (J)
såsom visas.
3.Dra åt parallellanslagets inställningsratt.
224
Dina DCS575/DCS576 cirkelsågar är försedda med
en dammutsugningsuttag.
INSTALLERA DAMMUTSUGNINGEN
1.Lossa djupinställningsspaken helt (X).
3.Rikta in den vänstra halvan av
dammutsugningen (AG) över det övre
klingskyddet (N) såsom visas. Se till att föra
in fliken i gjutspåret på verktyget. När den är
installerad korrekt kommer den att snäppa över
originaldjupet hos sågpekaren.
4.Rikta in högra delen mot den vänstra.
5.Sätt i skruvarna och dra åt.
Styrskensystem (DCS576, Bild 13)
Styrskenor som finns tillgängliga i olika längder som
tillbehör, möjliggör användning av cirkelsågen för
precisa, raka rena sågningar och samtidigt skydda
arbetsstyckets yta mot skador. I kombination med
ytterligare tillbehör kan exakta vinkelsågningar,
geringsågningar och passningsarbeten kompletteras
med styrskensystemet.
Klämmor (AJ) finns tillgängliga för att fästa
styrskenan (AH) mot arbetsstycket (AI) (Bild 13).
Användning av dessa klämmor (AJ) garanterar att
styrskenan (AH) sitter säklert fast på arbetsstycket
(AI) för ett säkert arbete. När styrskenan är inställt
efter såglinjen och säkert fäst på arbetsstycket blir
det inga rörelser under sågningen.
VIKTIGT: Höjdskalan på enheten ställs in för
användning av sågen utan en styrskena. Vid
användning av sågen på styrskenan kommer
skillnaden i höjd att vara ungefär 5,0 mm.
INSTÄLLNING AV CIRKELSÅGEN MOT STYRSKENAN
(BILD 1, 14)
Avståndet mellan cirkelsågen och styrskenan
(Bild 14, AH) måste vara mycket litet för att uppnå
bästa sågresultat. Ju mindre detta avstånd är
desto bättre finish på den raka linjen blir det på
arbetsstycket.
Avståndet kan ställas in med de två skenjusterarna
(Bild 1, R, S) för varje kanal i basen för 0° sågning
(R) och för 1-45° fassågning (S). Skenjusterarna
är precisionskammar som möjliggör minskning
Svenska
av avståndet mellan enheten och styrskenan. När
dessa justerare har ställts in kommer sidorörelser av
sågen under sågningen att vara minimala medan en
jämn sågning tillåts.
2.Ställ in ett sågdjup på 20 mm på enheten.
NOTERA: Justerarna är inställda på ett
minimiavstånd från fabrik och kan behöva justerar
och ställas in innan enheten används. Använd
följande instruktioner för inställning av cirkelsågen till
styrskenan.
4.Slå på sågen och såga långsamt splitterskyddet
längs hela längden av skena i en kontinuerlig
rörelse. Kanten av splitterskyddet motsvarar nu
exakt sågkanten hos klingan (Bild 17).
KOM IHÅG: Ställ in skenjusterarna på sågen till
styrskenan.
1. Lossa skruven på insidan av skenjusteraren för
att tillåta justering mellan sågen och styrskenan.
2. Dra tillbaka det nedre skyddet och placera
enheten på styrskenan, se till att klingan är i
den högsta positionen.
3. Vrid justeraren tills sågen låser fast på
styrskenan.
VIKTIGT: Se till att sågen sitter fast på skenan
genom att försöka att skjuta sågen framåt. Se
till att det inte är några rörelser hos sågen.
4. Vrid tillbaka justeraren något tills sågen glider
lätt längs skenan.
5. Håll skenjusteraren i position och dra åt skruven
igen.
NOTERA: Justera ALLTID systemet för användning
med andra skenor.
Skenjusterarna är nu inställda för att minimera
avvikelser i sidled vid sågning med sågen på
styrskenan.
Innan sågen används kommer splitterskyddet (AK)
på styrskenan att behöva ställas in. Se Inställning
av splitterskydd.
INSTÄLLNING AV SPLITTERSKYDD (BILD 14)
Styrskenan (AH) är utrustad med ett splitterskydd
(AK) som måste ställas in innan första användning.
Splitterskyddet (AK) är placeras på var sida om
styrskenan (Bild 14). Syftet med detta splitterskydd
är att förse användaren med en synlig såglinje från
klingan medan spånavfallet som uppstår längs
arbetsstycket under sågningen reduceras.
3.Placera fronten på sågen på överhängets ände
på styrskenan, se till att klingan är placerad
framför skenkanten (Bild 16).
För att ställa in splitterskyddet för den andra sidan
av styrskenan, ta bort sågen från skenan och vrid
skenan 180°. Upprepa steg 1 till 4.
NOTERA: Om så önskas kan splitterskyddet vinklas
till 45° upprepa sedan steg 1 till 4. Detta gör att
enda sidan av skenan kan såga parallella sågningar
och den andra sidan är inställd för 45° fassågningar
(Bild 18).
NOTERA: Om splitterskyddet är inställt för
parallellsågning på båda sidorna då när enheten är
vinklad kommer itne klingan att köra genom kanten
på splitterskyddet. Detta eftersom tappunkten på
enhetsfasen inte är stationär och att klingan rör sig
utåt när enheten är vinklad.
Sågsnitts-indikator (Bild 19–21)
Fronten på sågskon har en sågsnittsindikator (AM)
för vertikal- och fassågning. Denna indikator gör
att du kan styra sågen längs med ritade såglinjer
på materialet som skall sågas. Sågsnittsindikatorn
riktar in sig mot vänstra (yttre) sidan av sågklingan
vilket gör att spåret eller ”sågsnittet” som sågas av
sågklingan blir till höger om indikatorn. Styr längs
den ritade såglinjen så att sågsnittsindikatorn faller
in i spån- eller restmaterialet. Figur 20 visar sågen i
parallellsågpositionen relativt till styrskenan. Figur 21
visar sågen i fassågpositionen relativt till styrskenan.
Innan du börjar
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Sågklingskyddet måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på klingan.
• Använd inte mycket slitna klingor.
VIKTIGT: Läs ALLTID och följ Inställning av
cirkelsågen till styrskenan innan sågning med
splitterskyddet!
ANVÄNDNING
STEG FÖR INSTÄLLNING AV SPLITTERSKYDDET
(BILD 15–18
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
1.Placera styrskenan (AH) på en skräpbit av trä
(AL) med en minimilängd på 100 mm längre än
arbetsstycket. Använd en klämma för att se till
att styrskenan sitter fast på arbetsstycket. Detta
kommer att garantera korrektheten.
Bruksanvisning
225
Svenska
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild 22)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
huvudhandtaget (C) och den andra handen på
sidohandtaget (F).
LED-arbetsbelysning (Bild 1)
LED-arbetsbelysningen (l) är aktiverad när
avtryckaren är intryckt. När avtryckaren släpps
fortsätter arbetslampan att lysa i upp till 20
sekunder.
NOTERA: Arbetslampan är till för att belysa det
omedelbara arbetsområdet och är inte avsedd att
användas som ficklampa.
Switching Att sätta på och stänga
av (Bild 1)
Av säkerhetsskäl är startknappen (A) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (B).
Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
För att köra verktyget, tryck på strömbrytaren (A).
Så snart som startknappen släpps upp blir
startspärren automatiskt aktiverad för att
förhindra oavsiktlig start av maskinen.
BSERVERA: Slå inte PÅ eller STÄNG
O
av verktyget när sågklingan vidrör
arbetsstycket eller andra material.
Stöd av arbetsstycket (Bild 23–26)
VARNING: För att minska risken
för allvarliga personskador, stöd
arbetsstycket ordentligt och håll
sågen i ett fast grepp för att
förhindra kontrollen förloras.
Figurerna 23 och 25 visar korrekt sågposition.
Figurerna 24 och 26 visar osäkert förhållande.
Händerna bör hållas undan från sågområdet och
strömsladden placeras undan från sågområdet så
att den inte fastnar under arbetet.
För att undvika rekyler, stöd ALLTID skivor eller
arbetsstycken NÄRA sågområdet , (Bild 23 och
25). Stöd INTE skivor eller arbetsstycken långt från
226
sågområdet (Bild 24 och 26). När sågen hanteras
håll sladden undan från sågområdet och förhindra
att den fastnar i arbetsstycket.
KOPLA ALLTID IFRÅN SÅGEN INNAN NÅGRA
INSTÄLLNINGAR GÖRS! Placera arbetet med dess
“fina” sida—den som är viktigast—nedåt. Sågen
sågar uppåt så eventuell splittring kommer att bli på
den arbetsyta som är uppåt när du sågar.
Sågning
VARNING: Försök aldrig att använda
detta verktyg genom att lägga det
upp och ned på en arbetsyta och
föra materialet till verktyget. Kläm alltid
fast arbetsstycket och för verktyget till
arbetsstycket, håll verktyget säkert med
båda händerna såsom visas i figur 25.
Placera den bredare deler av sågbasen på den del
av arbetsstycket som sitter fast och inte på den del
som kommer att ramla bort när sågningen är klar.
Exemplet i figur 25 illustrerar RÄTT sått att såga av
kanten på en skiva. Kläm alltid fast arbetet. Försök
inte att hålla korta bitar i handen! Kom ihåg att
stödja utskjutande och överhängande material. Var
försiktig vid sågning av material nedifrån.
Se till att sågen når full hastighet innan klingan
kommer i kontakt med materialet som skall sågas.
Start med sågklingan mot materialet som skall
sågas eller skjutning framåt in i ett sågsnitt kan
resultera i en rekyl. Skjut sågen framåt med en
hastighet som låter klingan kapa utan kraftpåverkan.
Hårdhet och seghet kan variera även i samma
arbetsstycke och kvistiga eller fuktiga sektioner kan
utgöra en kraftig belastning för sågen. När detta
sker, skjut sågen långsammare men tillräckligt hårt
för att fortsätta arbetet utan minskad hastighet.
Om sågen tvingas kan det orsaka ojämn sågning,
felaktigheter, rekyler och överhettning av motorn.
Skulle sågningen börja lämna såglinjen, försök inte
att tvinga tillbaka den. Släpp istället avtryckare och
låt klingan stanna helt och hållet. Sedan kan du dra
tillbaka sågen, rikta in på nytt och påbörja en ny
sågning något innanför det felaktiga spåret. Under
alla omständigheter, dra tillbaka sågen om du måste
ändra sågningen. Tvingad korrigering kan klämma
fast sågen och orsaka rekyler.
OM SÅGEN FASTNAR, SLÄPP AVTRYCKAREN
OCH BACKA SÅGEN TILLS DEN LOSSNAR. SE
TILL ATT KLINGAN ÄR RAKT I SÅGSPÅRET OCH
FRI FRÅN SÅGKANTEN INNAN DEN STARTAS OM.
När kapningen är klar, släpp avtryckaren och låt
klingan stanna innan sågen lyfts från arbetet. När
du lyfter upp sågen kommer det fjäderbelastade
skyddet automatiskt att stängas under klingan. Kom
ihåg att klingan är exponerad tills detta sker. Sträck
Svenska
dig aldrig av någon anledning under arbetsstycket.
När du måste dra tillbaka teleskopskyddet
manuellt (då det är nödvändigt för att påbörja en
instickssågning) använd alltid indragningsspaken.
NOTERA: Vid sågning av tunna remsor, var noga
med att små avsågade delar inte fastnar på insidan
av det nedre skyddet.
INSTICKSSÅGNING (BILD 27)
VARNING: Fäst aldrig upp klingskyddet
i upplyft position. Flytta aldrig sågen
bakåt vid instickssågning. Detta kan
göra att enheten reser sig upp från
arbetsytan vilket kan orsaka skador.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
En insticksågning är en sågning som görs på ett
golv, i en vägg eller på annan plan yta.
1.Ställ i sågens basplatta så att klingan sågar på
önskat djup.
2.Luta sågen framåt och vila fronten på
basplattan mot materialet som skall sågas.
3.Använd det nedre skyddet, dra tillbaka det
nedre klingskyddet till en uppåtriktad position.
Sänk bakdelen på basplattan tills klingans
tänder nästan vidrör såglinjen.
4.Släpp klingskyddet (dess kontakt med
arbetsstycket kommer att hålla det på plats
för att öppnas fritt när sågningen startar). Ta
bort handen från skyddsspaken och ta ett fast
tag i sidohandtaget (F) såsom visas i figur 27.
Placera kroppen och armen så att du kan stå
emot rekyler om de uppstår.
VARNING: Använd ALLTID en
dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp vid
sågning av trä. Slangen hos de flesta
vanliga dammsugare passar direkt i
dammutsugningsuttaget.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Självsmörjande kulor och kullager används
i verktyget så smörjning behövs inte. Vi
rekommenderar emellertid att du en gång per år
tar med dig eller skickar verktyget till ett certifierat
servicecenter för en grundlig rengöring och
inspektion.
5.Se till att klingan är i kontakt med sågytan innan
sågen startas.
6.Starta motorn och sänk gradvis sågen till
basplattan vilar plant på materialet som skall
sågas. Fortsätt längs såglinjen tills sågningen
är klar.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
7.Släpp avtryckaren och låt klingan stoppa
helt och hållet innan klingan dras tillbaka
från materialet.
8.Vid start av varje ny sågning, upprepa
ovanstående.
Dammutsugning (Bild 30)
VARNING: Risk för inandning av damm.
För att minska risken för personskador
bär ALLTIDgodkänd dammask.
Ett dammutsugningsuttag (AG) medföljer verktyget.
Dammutsugaradaptern låter dig ansluta verktyget till
en extern dammutsugare, antingen med AirLockô
systemet (DWV9000-XJ) eller en standard 35 mm
dammutsugarslang.
NEDRE SKYDD
Det nedre skyddet skall alltid rotera och stänga fritt
från full öppning till helt stängd position. Kontrollera
alltid att det fungerar korrekt innan sågningen
227
Svenska
genom att helt öppna skyddet och låta det stängas.
Om skyddet stängs långsmat eller inte fullt ut
behöver det rengöras eller service. Använd inte
sågen innan den fungerar korrekt. För att rengöra
skyddet, använd torr luft eller en mjuk borste för att
ta bort allt samlat sågspån eller skräp från skyddets
väg och runt skyddets fjäder. Om detta inte rättar till
problemet behöver den lämnas på service hos ett
auktoriserat servicecenter.
Basplatteinställning (Bild 5, 28, 29)
Basplattan har ställts in från fabrik för att garantera
att klingan är i rät vinkel mot basplattan. Om du
efter lång användning behöver rikta om klingan följ
riktlinjerna nedan:
INSTÄLLNING FÖR 90 GRADERS SÅGNINGAR
1.Ställ tillbaka sågen till 0 graders vinkel.
2.Lägg sågen på sidan och dra tillbaka det nedre
skyddet.
3.Ställ in sågdjupet till 51 mm.
4.Lossa fasinställningsspaken (Bild 29, G).
Placera en vinkelhake mot klingan och
basplattan såsom visas i figur 28.
5.Använd en skiftnyckel (W, Bild 5), vrid på
inställningsskruven (AN, Bild 28) på undersidan
av basplattan tills både klingan och basplattan
är helt i kontakt med vinkelhaken. Dra åt
fasinställningsspaken.
INSTÄLLNING AV FASINSTÄLLNINGSSPAKEN (BILD 29)
Det kan vara önskvärt att ställa in
fasinställningsspaken (G). Den kan lossna emellanåt
och träffa basplattan innan den dras åt.
För att dra åt spaken:
1.Håll fasinställningsspaken (G) och lossa
faslåsmuttern (AO).
2.Ställ in fasinställningsspaken genom att vrida
den i önskad riktning ungefär 1/8 av en
svängning.
3.Dra åt muttern.
Klingan
En slö klinga kommer att orsaka en långsam
och ineffektiv sågning, överbelasta sågmotorn,
överdriven sprickbildning och kan öka risken för
rekyler. Byt klingan när det inte längre är lätt att
skjuta sågen genom sågningen, när motorn är
ansträngd eller när klingan blir mycket het. Det är en
bra praxis att ha extra klingor till hands så att vassa
klingor finns tillgängliga för omedelbar användning.
Slöa klingor kan slipas på de flesta platser.
228
Härdat gummi på klingan kan tas bort med fotogen,
terpentin eller ugnsrengöring. Anti-stickbelagda
klingor kan användas där mycket ansamlingar
upptäcks t.ex. tryckbehandlat och grönt timmer.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
ANVÄND INTE VATTENMATNINGSTILLSATSER
MED DENNA SÅG.
UNDERSÖK VISUELLT KARBIDKLINGOR INNAN
ANVÄNDNING. BYT VID SKADA.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Türkçe
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V
KABLOSUZ DAIRE TESTERE
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Akü tipi
Yüksüz hızı
Bıçak çapı
Maksimum kesim derinliği
Bıçak deliği
Meyil açısı ayarı
Ağırlık (akü hariç)
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
EN60745-2-5’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
94
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
105
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ahw =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
<2,5
1,5
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
–
–
–
94
105
3
–
–
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
dak, 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
kg
0,66
VAC
229
Türkçe
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
KABLOSUZ DAIRE TESTERE
DCS575, DCS576
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için,
lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
230
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
21.06.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen
tüm güvenlik uyarılarını, talimatları,
resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm
talimatlara uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Türkçe
c)
d)
e)
f)
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
h) Aletlerin sık kullanımı sonucu oluşan
aşinalığın keyfi davranışta bulunmanıza
ve aletle ilgili güvenlik ilkeleri ihmal
etmenize neden olmasına izin vermeyin.
Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya eğer
demonte edilebilir tipteyse, bataryayı
aletten çıkartın. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletler ve aksesuarlarının
bakımını yaptırın. Hareketli parçalardaki
hizalama hatalarını ve tutuklukları,
parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm
231
Türkçe
diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
elektrikli aleti kullanmadan önce tamir
ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından
kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
h) Tüm tutamakları ve tutma yerlerini
kuru, temiz ve üzerinde yağ ile gres
bulunmayacak şekilde muhafaza edin.
Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir
şekilde tutulması ve kontrol edilmesine
izin vermez.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
e) Hasarlı ya da modifiye edilmiş bir
batarya veya aleti kullanmayın. Hasarlı
ya da modifiye edilmiş bataryalar yangın,
patlama veya yaralanma riskiyle sonuçlanan
öngörülemeyen durumlara neden olabilir.
232
f) Batarya veya aleti ateşe veya aşırı
ısıya maruz bırakmayın. 130 ˚C üzeri
ısı veya ateşe maruz kalması patlamaya
neden olabilir.
g) Tüm şarj talimatlarına uyun ve
talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı
dışında batarya veya aleti şarj etmeyin.
Doğru olmayan şekilde veya belirtilen
aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi
bataryaya hasar verebilir ve yangın riskini
artırabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
b) Hasar görmüş bataryalara asla
serviste bulunmayın. Bataryaların servisi
sadece üretici veya yetkili servis tarafından
yapılmalıdır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLIK
KURALLARı
Tüm işlemler için güvenlik
talimatları
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ve
diskten uzak tutun. Diğer elinizi ilave
tutamak veya motor kapağı üzerinde
tutun. Bıçkıyı iki elinizle tutuyorsanız, diskle
kesilmeyebilirler.
b)Çalışma parçasının altına uzanmayın.
Kılavuz, sizi çalışma parçasının altındaki
diskten koruyamaz.
c)Kesme derinliğini çalışma parçasının
kalınlığına kadar ayarlayın. Çalışma
parçasının altından, disk dişlerinin
tamamından daha azı görünür olmalıdır.
d)Kesme sırasında kesilen parçayı kesinlikle
ellerinizle veya bacaklarınızın arasında
tutmayın. İş parçasını stabil bir platforma
sabitleyin. Bıçak sarmasını, maruz kalan
vücut kısmını, kontrol kaybını ya da
yaralanmayı en aza indirmek için işi uygun
şekilde desteklemek önemlidir.
e)Kesim aksesuarının, gömülü elektrik
kablolarına temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından
tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla temas,
akımı elektrikli aletin iletken metal parçaları
a)
Türkçe
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
f) Yarma sırasında her zaman bir yarma
korkuluğu ya da düz kenarlı bir kılavuz
kullanın. Bu, kesme işleminin doğruluğunu
artırır ve bıçak sarması ihtimalini azaltır.
g)Her zaman doğru boyut ve şekilde mil
deliği olan bıçaklar (elmasa karşı yuvarlak)
kullanın. Montaj donanımına uygun olmayan
bıçaklar dengesiz çalışıp kontrol kaybına
neden olacaktır.
h)Asla hasarlı veya hatalı disk rondelalarını
veya cıvatayı kullanmayın. Disk rondelaları
ve cıvatası, optimum çalışma performansı
ve güvenliği için bıçkınız için özel olarak
tasarlanmıştır.
Geri Tepme Nedenleri ve
Operatörün Korunması
– Geri tepme, sıkışmış, engellenmiş veya yanlış
ayarlanmış bir bıçkı diskinin, kontrolden çıkan
bıçkının üzerinde çalışılan parçadan yukarı ve
dışa yükselerek operatöre doğru yönelmesine
yol açan, ani bir tepkidir;
– Disk sıkıştığında veya kapanan kertik
tarafından sıkıca engellendiğinde, diskin
hızı kesilir ve motor tepkimesi üniteyi aniden
operatöre doğru geri gelene kadar tahrik eder;
– Disk kesme sırasında burulur veya yanlış
hizalanırsa, diskin dişleri ve arka kenarı
tahtanın üst yüzeyine saplanıp diskin kertikten
dışarı ve operatöre doğru fırlamasına yol
açabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya
yanlış çalıştırma prosedürleri veya çalıştırma
şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda verilen
önlemler alınarak engellenebilir:
a)Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın
ve kollarınızı geri tepme kuvvetlerine
dayanacak şekilde konumlandırın.
Bedeninizi disk ile aynı hizada değil, diskin
herhangi bir yanında konumlandırın. Geri
tepme bıçkının arkaya doğru fırlamasına yol
açabilir, ancak uygun önlemler alınırsa, geri
tepme kuvvetleri operatör tarafından kontrol
edilebilir.
b)Diskin dönüşü engellendiğinde ya da
herhangi bir nedenle kesime ara vermek
gerektiğinde tetiği serbest bırakın ve disk
tamamen duruncaya kadar üniteyi malzeme
içinde hareketsiz tutun. Asla üniteyi iş
parçasından çıkarmaya çalışmayın ya da
disk hareket ederken üniteyi geri çekmeyin
yoksa geri tepme olabilir. Diskin engellenme
nedenlerini ortadan kaldırmak için inceleme
yapın ve düzeltici önlemler alın.
c) İş parçasının içinde bir testereyi yeniden
çalıştırırken, testere bıçağını kesiğin içinde
testere dişleri malzemeye temas etmeyecek
şekilde ortalayın. Testere bıçağı sıkışırsa,
yeniden çalıştırıldığında yerinden çıkabilir ya
da iş parçasından geri tepebilir.
d)Diskin dönüşünün engellenmesi ve geri
tepme riskini en aza indirgemek için geniş
panelleri destekleyin. Büyük paneller kendi
ağırlıkları altında bükülme eğilimindedir.
Destek her iki kenardan, kesim hattının
yanında ve panelin kenarı yakınında panel
altına yerleştirilmelidir.
e)Kör veya hasarlı diskler kullanmayın.
Keskinleştirilmemiş veya uygun olmayan
biçimde ayarlanmış diskler, aşırı sürtünme,
diskin dönüşünün engellenmesi ve geri
tepmeye neden olan dar kertik oluşturur.
f) Disk derinliği ve şev ayarlama kilitleme
kolları, kesme yapılmadan önce sıkı ve
sabit olmalıdır. Kesme sırasında disk ayarı
kayarsa, bu diskin dönüşünün engellenmesi ve
geri tepmeye yol açabilir.
g)Mevcut duvar veya diğer kör noktalarda
kesim yaparken daha dikkatli olun.
Dalan bıçak geri tepmeye neden olabilecek
nesneleri kesebilir.
Sarkaç Bıçak Siperli Testereler
için Güvenlik Talimatları
a)Her kullanımdan önce alt siperin doğru
kapatıldığını kontrol edin. Alt siper serbest
hareket etmiyor ve hemen kapanmıyorsa
testereyi çalıştırmayın. Alt siperi asla açık
pozisyonda sıkıştırmayın veya bağlamayın.
Testere yanlışlıkla düşerse alt siper bükülebilir.
Alt siperi hareketli kol ile indirip, kesimin
tüm açı ve derinliklerinde serbestçe hareket
ettiğinden, bıçak veya diğer parçalara
dokunmadığından emin olun.
b)Alt siper yayının çalıştığını kontrol edin.
Koruma ve yay düzgün çalışmıyorsa
kullanmadan önce servise alınmalıdır.
Siper, arızalı parçalar, yapışkan tortular ya da
biriken pislikler nedeniyle yavaş çalışabilir.
c)Alt siper sadece ìdalarak kesmeî ve ìbileşik
kesimî gibi özel kesme işlemleri için
233
Türkçe
manüel olarak geri çekilmelidir. Alt siperi
hareketli kolu kullanarak kaldırın, bıçak
malzemeye girdiğinde alt siper serbest
bırakılmalıdır. Tüm diğer kesme işlemleri için,
alt siper otomatik olarak çalışmalıdır.
d)Testereyi tezgaha ya da zemine
yerleştirmeden önce her zaman alt siperin
bıçağı örttüğünden emin olun. Korumasız,
hızlı dönen bir bıçak, kestiği şey ne olursa
olsun geriye doğru yürüyecektir. Düğme
bırakıldıktan sonra bıçağın durması için
gereken süreye dikkat edin.
Dairesel testereler için ek
emniyet kuralları
• Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
• Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına
maruz kalma, nefes alma güçlüğü ve olası
yaralanmaya yol açabilir.
• Önerilenden daha büyük veya küçük
çapa sahip diskler kullanmayın. Uygun
kesme kapasiteleri için, Teknik Özellikleri
bakınız. Yalnızca bu el kitabında belirtilen
ve EN 847-1 ile uyumlu diskleri kullanın.
• Asla aşındırıcı kesme çarkları
kullanmayın.
• Su besleme ekleri kullanmayın.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek
ve desteklemek için kelepçe veya başka
pratik yöntemler kullanın. İş parçasını
elle tutmak veya vücudunuza dayamak
dengesizliğe ve kontrol kaybına neden
olabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
234
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (Q) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz
uyumlu şarj cihazları hakkında önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik Özellikleri
bölümüne bakın).
•Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan
akım kesici cihazla beraber
kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DeWALT
şarj edilebilir akülerini şarj edin. Diğer
akü tipleri patlayarak yaralanmanıza
veya hasar meydana gelmesine yol
açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
şarj içindeki açık şarj kontakları
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
çelik yünü, alüminyum folyo veya
metal parçacık birikimi gibi yabancı
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maddeler şarj cihazının yuvalarından
uzak tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
En uzun ömür ve en iyi performans batarya
18 °C ve 24 °C (65° – 75 °F) arasında şarj
edildiğinde elde edilir. Hava sıcaklığı +40 °F
(+4,5 °C) altında veya +105 °F (+40,5 °C)
olduğunda bataryayı şarj ETMEYİN. Bu
önemlidir ve bataryanın ciddi hasar görmesini
engelleyecektir.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir
akülerini şarj etmekten başka kullanımlar
için tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar
yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın—bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
•Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
•ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltaj ile kullanmayı
denemeyin. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB118 şarj cihazı 18V Li-İyon XR ve XR
FLEXVOLT™ (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185
ve DCB546) bataryalarla çalışır.
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi
(Şek. 1)
1.Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun
prize takın.
2.Bataryayı (O) şarj cihazına takın, bataryanın
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Devamlı yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
3.Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli
yanmasıyla belirtilir. Batarya tam olarak
şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı
şarj cihazından çıkarmak için, bataryanın
üzerindeki batarya bırakma düğmesine (P)
basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum
performans almak ve bataryaların kullanım ömrünü
uzatmak için, ilk kullanım öncesinde tam olarak
şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere
bakın.
235
Türkçe
Şarj ışıkları: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye
devam edecek, fakat bir sarı ışık da yanacaktır.
Akü uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Duvara Montaj
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya
bir masa veya çalışma tezgahı üzerinde yukarı
doğru durabilir şekilde tasarlanır. Duvara monte
edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin yakınında
veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek
diğer engellerden uzakta konumlandırın. Şarj
cihazının arka tarafını montaj vidalarının duvar
üzerindeki yerini belirlemek amacıyla şablon olarak
kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı
çapına sahip, ahşap üzerine vidalandığında vida
başının açıkta olan kısmı yaklaşık 5,5 mm optimal
bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak monte
edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların
açıkta olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara
tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik öncesinde AC çıkışı
bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez
parçası yada metal olmayan bir fırça
kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin
vermeyin; aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha
yavaş bir hızla şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak
için tasarlanmış bir dahili fan bulunmaktadır.
Bataryanın soğutulması gerektiğinde bu fan
otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru
şekilde çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları
tıkanmışsa şarj cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj
cihazının içerisine yabancı maddelerin girmesine
izin vermeyin.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
YALNIZCA LITYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse lityum iyon aküyü tamamen şarj
olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
236
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Türkçe
• Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105° F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı
metal nesnelerin batarya
terminallerine değmeyecekleri
şekilde saklayın veya taşıyın.
Örneğin, bataryayı içerisinde gevşek
çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan
kayışlı taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün
kiti kutuları, çekmece vb. içerisine
koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
•Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
•Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
•Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya
nakliyatında, batarya kutuplarının
istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi
ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas
edip kısa devreye sebep olabilecek
maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın
nakliyesinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9
Tehlikeli Maddeler kapsamında sınıflandırılması
beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon
bataryayı içeren taşıma işlemlerinin tam olarak
düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler
kapsamında sınıflandırılarak yapılması
gerekmektedir. Tüm lityum iyon bataryalarda
ambalajın üzerinde Watt Saati değeri mevcuttur.
Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt
Saati değeri göz önünde bulundurulmaksızın
havayolu kargosuyla tek başına taşınmasını
önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın
sahip olduğu Watt Saati değerinin 100 Watt
Saatinden yüksek olmaması şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
237
Türkçe
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
FLEXVOLT™ BATARYANIN TAŞINMASI
DeWALT FLEXVOLT™ bataryanın iki farklı modu
mevcuttur: ve Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLT™ batarya tek başına
olduğunda veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde
bulunduğunda, bir 18V batarya olarak çalışacaktır.
FLEXVOLT™ batarya 54V veya 108V (ika adet
54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLT™ bataryaya kapak
takıldığında batarya taşıma modundadır. Taşıma
için kapağı muhafaza edin.
Saklama Önerileri
1.En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. En uygun akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için
şarj cihazından uzak serin, kuru bir yerde
tamamen dolu bir akü saklamak için tavsiye
edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde
saklanmamalıdır. Akünün kullanılmadan önce
yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki
Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Taşıma modundayken pil
dizileri, 3 bataryanın
daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine
sahip 1 bataryaya kıyasla daha düşük bir Watt
saatiyle sonuçlanacak şekilde elektriksel olarak
birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı
bataryanın daha yüksek bir Watt saati değerine
sahip bataryaların tabi olduğu belirli taşımacılık
düzenlemelerinden muaf olmasına neden olabilir.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
3 x 36 Wh olarak
KULLANIM VE TAŞIMA
gösterilen taşıma
MODU ETIKET IŞARETI
Wh değeri her
ÖRNEĞI
biri 36 Watt
saatlik 3 batarya
anlamına gelir.
Kullanım Wh değeri 108 Watt saatini gösterir (1
batarya kastedilmiştir).
Suya maruz bırakmayın.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCS575 ve DCS576 54 volt akülerle çalışır.
Batarya DCB546 kullanılabilir. Daha fazla bilgi için
Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
238
arj süresi için Teknik Özellikleri
Ş
bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Hasarlı kabloların hemen
değiştirilmesini sağlayın.
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
küleri cevremize gerekli ozeni
A
gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar
için tasarlanmış olan DeWALT şarj
cihazlarında şarj edin. DeWALT aküleri
haricindeki akülerin DeWALT şarj
cihazlarıyla şarj edilmesi patlamalarına
veya diğer tehlikeli durumların ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
Türkçe
M.Alt siper kolu
Aküyü ateşe atmayın.
Kullanım: Taşıma kapağı olmadan
kullanım, Wh değeri 108 Wh gösterir
(108 Wh değerine sahip 1 batarya).
Taşıma: Dahili taşıma kapağıyla
taşıma, Wh değeri 3 x 36 Wh gösterir
(36 Wh değerine sahip 3 batarya).
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Dairesel Testere
1 Dairesel testere bıçağı
1 Bıçak anahtarı
1 Paralel korkuluk
1 Toz emme ağzı
1 Şarj aleti (yalnızca T modelleri)
1 Li-İyon batarya (T1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (T2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (T3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (Şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Tetik düğmesi
B.Tetik düğmesi kilit açma düğmesi
C.Ana kol
D.Bıçak kilidi
E.Uç kapağı
F.Yardımcı kol
G.Açı ayarlama kolu
H.Açı ayarlama mekanizması
I.LED worklight
J.Taban plakası
K.Alt bıçak siperi
N.Üst bıçak siperi
O.Batarya paketi
P.Batarya serbest bırakma düğmesi
Q.Tarih kodu
R.Ray ayarlayıcı (0° kesme)
S.Ray ayarlayıcı (1-45° eğimli kesme)
T.Yakıt göstergesi düğmesi (batarya üzerinde)
KULLANIM AMACI
Bu ağır hizmet tipi dairesel testereler profesyonel
ahşap kesim uygulamaları için tasarlanmıştır.
Metal, plastik, beton, tuğla veya fiber çimento
ürünlerini kesmeyin. Su besleme ekleri
KULLANMAYIN. Aşındırma çarkı veya bıçağı
KULLANMAYIN. Islak koşullarda veya yanıcı
sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi testereler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak
şekilde ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının
aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere
uyup uymadığını kontrol edin. Aynı zamanda şarj
cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
L.Bıçak kelepçe vidası
239
Türkçe
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik
girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın),
onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj
cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma
(Şek. 1)
NOT: Akünün (O) tamamen şarjlı olduğundan emin
olun.
AKÜYÜ ALETIN KOLUNA TAKMA
1.Aküyü (O) kolun içindeki raylarla hizalayın
(Şek. 1).
2.Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve
alette tamamen oturana kadar kolun içine
kaydırın.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMA
1.Serbest bırakma düğmesine (P) basın ve
aküyü sıkıca çekerek aletin kolundan çıkarın.
2.Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
AKÜ ŞARJ SEVİYESİ GÖSTERGESİ (ŞEK. 1)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini
gösteren üç yeşil LED ışından oluşan bir şarj
seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine (T) basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED
ışığının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj
seviyesini gösterir. Bu alet işlevini göstermez; ürün
240
parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı uygulamaya
göre değişime tabidir.
Bıçak Değişimi
BIÇAĞI TAKMAK IÇIN (ŞEK. 2–5)
1.Bataryayı çıkartın.
2.Alt siper kolunu (M) kullanarak alttaki bıçak
siperini çekin (K) ve bıçağı testere milinin
üzerine, iç kıskaç pulunun (U) karşısına
yerleştirin, bıçağın doğru yönde döneceğinden
emin olun (testere bıçağı üzerindeki dönüş
okunun dönüş yönü ve dişler, testerenin
üzerindeki dönüş okunun yönüyle aynı
olmalıdır). Bıçağın üzerindeki yazının, düzgün
bir şekilde yerleştirildiğinde her zaman
size dönük olacağını farz etmeyin. Bıçağı
yerleştirmek için alttaki bıçak siperini çekerken,
düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak
için alttaki bıçak siperinin durumunu ve
çalışmasını kontrol edin. Kesimin tüm açı ve
derinliklerinde serbestçe hareket ettiğinden,
bıçak veya diğer parçalara dokunmadığından
emin olun.
3.Dış kıskaç pulunu (V) testere milinin üzerine
açılanmış köşesi dışarıya bakacak şekilde
yerleştirin. Bıçağın ortalandığından emin
olmak için kıskacın bıçak tarafındaki 30 mm
çapın testere bıçağındaki 30 mm’lik deliğe
sığacağından emin olun.
4.Bıçak sıkıştırma vidasını (L) testere milinin
üzerine elle sıkın (vidanın dişleri sağa
doğrudur bu yüzden sıkmak için saat yönünde
çevrilmelidir).
5.Bıçak kilidi kapanana ve bıçağın dönmesi
durana kadar batarya bölmesinin altındaki
bıçak anahtarıyla (W) testere milini
çevirirken bıçak kilidini (D) sıkın.
6.Bıçak kelepçe vidasını bıçak anahtarıyla iyice
sıkın.
İKAZ: Testere çalışırken, asla bıçak
kilidini takmayın veya aleti durdurmaya
çalışmayın. Bıçak kilidi kapalıyken
asla testereyi açık konuma getirmeyin.
Testereniz ciddi anlamda zarar
görecektir.
BIÇAĞI DEĞIŞTIRMEK IÇIN (ŞEK. 2–5)
1.Bataryayı çıkartın.
2.Bıçak sıkıştırma vidasını (L) gevşetmek için
bıçak kilidi kapanana ve bıçağın dönmesi
durana kadar batarya bölmesinin altındaki
Türkçe
bıçak anahtarıyla (W) testere milini çevirin
ve bıçak kilidini (D) sıkın. Bıçak kilidi kapalı
haldeyken, bıçak anahtarıyla (vidanın dişleri
sağa doğrudur bu yüzden gevşetmek için saat
yönünün tersine çevrilmelidir) bıçak sıkıştırma
vidasını saat yönünün tersinde döndürün.
3.Bıçak sıkıştırma vidasını (L) ve dış kıskaç
pulunu (V) çıkarın. Eski bıçağı çıkarın.
4.Siperde veya kıskaç mili alanında birikmiş olan
her türlü testere talaşını temizleyin ve daha
önce de açıklandığı gibi, alt bıçak siperinin
durumunu ve çalışmasını kontrol edin. Bu
alanı yağlamayın.
5.Uygulama için doğru bıçağı seçin (bkz.
Bıçaklar). Düzgün büyüklükte olan doğru
büyüklükte (çapta) bıçaklar kullanın ve testere
mili üzerine monte edilmek üzere merkezdeki
deliği şekillendirin. Testere bıçağında önerilen
maksimum hızın (rpm) testerenin hızını
karşıladığından veya aştığından (rpm) her
zaman emin olun.
6.Bıçağın doğru yönde döneceğinden emin
olmak için Bıçağı Takmak İçin, kısmında yer
alan 1-5. adımları takip edin.
ALT BIÇAK SIPERI
UYARI: Alt bıçak siperi, ciddi kişisel
yaralanma riskini azaltan bir güvenlik
özelliğidir. Alt siper kayıpsa, zarar
görmüşse, yanlış monte edilmişse
veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa,
testereyi asla kullanmayın. Sizi her
durumda koruması için alt bıçak
mahfazasına güvenmeyin. Güvenliğiniz
aşağıdaki tüm uyarılara ve önlemlere
olduğu kadar testerenin düzgün bir
şekilde kullanılmasına da bağlıdır.
Her kullanımdan önce alt bıçak
siperinin doğru kapatıldığını kontrol
edin. Alt bıçak siperi kayıpsa veya
düzgün bir şekilde çalışmıyorsa,
testereyi kullanmadan önce servise
gönderin. Ürün güvenliğini ve
güvenilirliğini sağlamak için tamirat,
bakım ve ayarlama işlemleri,
yetkilendirilmiş bir servis merkezi
veya diğer yetkilendirilmiş servis
organizasyonu tarafından, her zaman
aynı parçalarla değiştirilmek suretiyle
gerçekleştirilmelidir.
ALT SIPERI KONTROL ETME (ŞEK. 1)
1.Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2.Alt siper kolunu (Şek. 1, M) tamamen kapalı
pozisyondan tamamen açık pozisyona getirin.
3.Kolu bırakın ve siperin (K) tamamen kapalı
pozisyona gelmesini izleyin.
Eğer aşağıdaki durumlar oluşursa, alete
yetkilendirilmiş servis merkezi bakmalıdır:
•tamamen kapalı pozisyona gelemiyorsa,
•kesik kesik veya yavaş hareket ediyorsa, ya
da
•tüm açılarda ve kesme derinliklerinde bıçakla
veya başka bir parçayla temas ediyorsa.
BIÇAKLAR
UYARI: Gözünüze zarar gelme
riskini en aza indirmek için daima göz
koruyucu ekipman kullanın. Karbür sert
fakat kırılgan bir maddedir. Çalışılan
parça içindeki tel veya çivi gibi yabancı
maddeler uçların çatlamasına veya
kırılmasına sebep olabilir. Testereyi
yalnızca testerenin uygun bıçak siperi
yerinde bulunduğunda çalıştırın.
Kullanmadan önce bıçağı uygun
dönüşte sağlam bir şekilde monte edin
ve daima temiz, keskin bıçak kullanın.
UYARI: Bu testereyle metal, plastik,
beton, tuğla veya fiber çimento
ürünlerini kesmeyin.
190 mm Çap
Uygulama
Diş
Hızlı kesme
18
Kesme
24
Genel Amaçlı
40
184 mm Çap
Uygulama
Diş
Kesme
24
Genel Amaçlı
36
Bitirme
60
Bıçaklarla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, yerel
DeWALT bayiniz ile temas kurun.
Geri Tepme
Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan
bir testere bıçağına karşı ani bir tepkidir ve
testerenin kontrolsüz bir şekilde iş parçasının
içinden fırlayarak operatöre savrulmasına neden
241
Türkçe
olur. Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında,
bıçak durur ve motor tepkisi cihazı hızla operatöre
doğru savurur. Bıçak kesiğin içinde burkulur ya da
hizası bozulursa, bıçağın arka tarafındaki dişler
malzemenin üst yüzeyine saplanarak bıçağın
kesikten dışarı çıkmasına ve operatöre doğru
sıçramasına neden olabilir.
C.Testereye zayıf vücut kontrolüyle (dengesiz
bir biçimde) ulaşmak veya bu şekilde
çalıştırmak, bıçağın burkulmasına neden
olabilir.
Geri tepmenin meydana gelme ihtimali, aşağıdaki
durumlardan herhangi birinin mevcut olması
halinde daha yüksektir.
E.Bıçağı temizlemek için testerenin
desteklenmesi, burkulmasına neden olabilir.
1.İŞ PARÇASINA YANLIŞ DESTEK
A.Kesilen parçanın sarkması veya düzgün
olmayan bir şekilde kaldırılması, bıçağın
sıkışmasına ve geri tepmeye yol açmasına
neden olabilir (Şekil 24).
B.Sadece dış uçlarından desteklenen
malzemelerin kesilmesi, geri tepmeye
neden olabilir. Malzeme zayıfladıkça sarkar,
kerfi kapatır ve bıçağı sıkıştırır (Şekil 24).
C.Kolonlarla desteklenmiş veya üstten sarkan
malzeme parçasının aşağıdan yukarıya
doğru dikey yönde kesilmesi, geri tepmeye
neden olabilir. Düşen kesme parçası bıçağı
sıkıştırabilir.
D.Uzun dar parçaların kesilmesi, geri tepmeye
neden olabilir. Kesme parçası sarkarak
veya burkularak kerfi kapatabilir ve bıçağı
sıkıştırabilir.
E.Alt siperin kesilmekte olan malzemenin
altındaki bir yüzeyde takılması,
operasyonun kontrolünü anında azaltır.
Testere, kısmen kesiğin dışına kalkarak
bıçağın burkulması ihtimalini artırabilir.
2.TESTERE ÜZERİNDE KESİK AYARININ
YANLIŞ DERİNLİĞİ
En etkili kesiği yapmak için, Bıçak şekil 8’de
gösterildiği gibi, dişi açıkta bırakmak için yeterli
mesafede dışarı çıkmış olmalıdır. Bu, ayağın
bıçağı desteklemesini sağlar ve malzemenin
burkulmasını ve sıkışmasını minimize eder.
Kesme Derinliği Ayarı başlıklı bölüme bakın.
3.BIÇAĞIN BURKULMASI (KESİKTE YANLIŞ
HİZALAMA)
A.Kesmek amacıyla fazla itmek, bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
B.Testereyi kesiğin içinde döndürmeye
çalışmak (işaretlenen hatta geri gelmeyi
denemek) bıçağın burkulmasına neden
olabilir.
242
D.Kesme sırasında tuttuğunuz eli veya
vücut konumunuzu değiştirmeniz, bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
4.KÖR VEYA KİRLİ BIÇAKLARIN
KULLANILMASI
Kör bıçaklar, testereye artan bir şekilde
yüklenmesine neden olur. Bunu telafi etmek
için, operatör genellikle daha sert iter bu da
birime daha fazla yükleme yapar ve kerfteki
bıçağın burkulmasını kolaylaştırır. Yıpranmış
bıçaklar da yetersiz vücut açıklığına sahip
olabilir, bu da bağlama ve yüksek yükleme
şansını artırır.
5.BIÇAĞIN DİŞLERİ MALZEMEYE
SIKIŞTIĞINDA KESİĞİN YENİDEN
BAŞLATILMASI
Kesiğe başlamadan önce veya kerfteki bıçakla
birim durdurulduktan sonra kesiğe yeniden
başlamadan önce, testere tam çalıştırma
hızına getirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde,
tekleme veya geri tepme meydana gelebilir.
Bıçağın sıkışmasına, bağlanmasına, burkulmasına
veya yanlış hizalanmasına neden olabilecek diğer
tüm şartlar, geri tepmeye neden olabilir. Geri
tepmenin oluşmasını minimize edecek prosedürler
ve teknikler için Dairesel Testereler İçin İlave
Güvenlik Kuralları ve Bıçaklar bölümlerine bakın.
Kesme Derinliği Ayarı
(Şek. 6–8)
1.Gevşetmek için derinlik ayarlama kolunu (X)
kaldırın.
2.Doğru kesme derinliğini elde etmek için, üst
bıçak siperinde, dişi (Y) derinlik ayarlama
kayışının (AA) doğru yerine hizalayın.
3.Derinlik ayarlama kolunu sıkın.
4.Karbür uçlu testere bıçağıyla en etkili kesme
işlemini yapmak için, derinlik ayarını kesilecek
ahşabın yüzeyinin bir buçuk diş altına gelecek
şekilde yapın.
5.Doğru kesme derinliği kontrolü için bir yöntem
şekil 8’de gösterilmiştir. Kesmeyi planladığınız
bir parça malzemeyi şekilde gösterildiği gibi
Türkçe
bıçağın yanına koyun ve ne kadar dişin
malzemeye düştüğüne bakın.
DERINLIK AYARLAMA KOLUNU AYARLAMA
(ŞEK. 7)
Derinlik ayarlama kolunu (X) ayarlamak istenebilir.
Zamanla gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban
plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1.Derinlik ayarlama kolunu (X) tutun ve kilit
somununu (Z) gevşetin.
2.Derinlik ayarlama kolunu istenilen yöne doğru
bir turun 1/8’i kadar çevirerek ayarlayın.
3.Somunu tekrar sıkın.
Açı ayarı (Şek. 1, 9)
Açı ayarlama mekanizması (H) 0° ila 57° arasında
ayarlanabilir.
Daha hassas kesim elde etmek için, pivot
destekteki (AC) ince ayarlama işaretlerini kullanın.
1.Gevşetmek için açı ayarlama kolunu (G)
kaldırın.
2.İnce açı işaretçisini (AB) istenilen açı işareti
pivot desteğe (AC) gelecek şekilde hizalayarak
taban plakasını istediğiniz açıya doğru eğin.
3.Tekrar sıkmak için açı ayarlama kolunu indirin.
Açı mandalı (Şek. 9)
DCS575 ve DCS576 modellerinde açı mandalı
özelliği bulunmaktadır. Taban plakasını eğdiğinizde
bir tık sesi duyacaksınız ve tabanın hem 22,5
hem de 45 derecede durduğunu hissedeceksiniz.
Eğer istenilen açı bu ikisinden biri değilse, kolu (G)
indirerek tekrar sıkın. Başka bir açı istiyorsanız,
genel açı işaretçisini (AD) veya ince işaretçiyi (AB)
işaret ile hizalanana kadar taban plakasını eğmeye
devam edin.
Kesme Uzunluğu Göstergesi
(Şek. 10)
Taban plakasının (J) yan tarafındaki işaretler
tam kesme derinliğinde malzemede kesilen yerin
uzunluğunu göstermektedir. İşaretler 5 mm’nin
katlarıdır.
Paralel Çitin Takılması ve Ayarı
(Şek. 11)
Paralel çit (AF) iş parçası kenarına paralel kesim
yapmak için kullanılır.
TAKMA
1.Paralel çitin geçmesine izin vermek için paralel
çit ayar düğmesini (AE) gevşetin.
2.Paralel çiti (AF) şekilde gösterildiği gibi taban
plakasına (J) takın.
3.Paralel çit ayar düğmesini (AE) sıkın.
AYAR
1.Çit ayar düğmesini (AE) gevşetin ve paralel çiti
(AF) istenen genişliğe ayarlayın.
Ayar paralel çit skalası üzerinde okunabilir.
2.Çit ayar düğmesini (AE) sıkın.
Toz Emme Portuna Takma
(Şek. 1, 6, 12)
DCS575/DCS576 daire testereleri ile birlikte bir toz
emme portu tedarik edilir.
TOZ EMME PORTUNUN TAKILMASI
1.Derinlik ayarlama kolunu (X) tamamen
gevşetin.
2.Taban plakasını (J) en düşük konuma
yerleştirin.
3.Toz emme portunun (AG) sol yarısını
gösterildiği şekilde üst bıçak siperine (N)
hizalayın. Tırnağı araç üzerindeki ayar
dişine geçirdiğinizden emin olun. Doğru
şekilde takıldığında, kesme işaretçisinin asıl
derinliğiyle tamamen uygun hale gelecektir.
4.Sağ el parçası ile sol el parçasını hizalayın.
5.Vidaları takın ve iyice sıkın.
Kılavuz Ray Sistemi
(DCS576, Şek. 13)
Aksesuar olarak farklı uzunlukları bulunan
kılavuz raylar, dairesel testerenin kesin, düz,
temiz kesim yapmasına ve aynı anda iş parçası
yüzeyinin hasara karşı korunmasına olanak tanır.
İlave aksesuarlarla beraber, kılavuz ray sistemi
sayesinde kesin açılı kesimler, gönye kesimleri ve
sığdırma işleri gerçekleştirilebilir.
Kılavuz rayı (AH) iş parçasına (AI) sabitlemek için
kıskaçlar (AJ) mevcuttur (Şek. 13). Bu kıskaçların
(AJ) kullanımı kılavuz rayın (AH) güvenli kullanım
için iş parçasına (AI) sıkıca bağlanmasını sağlar.
Kılavuz ray kesim hattına göre ayarlandıktan ve iş
parçasına sabitlendikten sonra, kesim esnasında
hiç oynama olmaz.
243
Türkçe
ÖNEMLİ : Birim üzerindeki yükseklik skalası
testerenin kılavuz ray olmadan kullanımına göre
ayarlıdır. Testereyi kılavuz rayla birlikte kullanırken
yükseklik farkı yaklaşık 5.0 mm olacaktır.
DAİRESEL TESTEREYİ KILAVUZ RAYA
GÖRE AYARLAMA (ŞEK. 1, 14)
En iyi kesimi elde etmek için dairesel testere ve
kılavuz ray (Şek. 14, AH) arasındaki açıklık çok az
olmalıdır. Bu açıklık azaldıkça iş parçasındaki düz
kesim daha da iyi olacaktır.
Açıklık, iki ray ayarlayıcısı (Şek. 1 R, S) ile tabanın
her kanalında 0° kesme (R) ve 1-45° açılı kesme
(S) için ayarlanabilir. Ray ayarlayıcıları birim ve
kılavuz ray arasındaki açıklığı azaltmaya imkan
tanıyan kesinlik kamlarıdır. Bu ayarlayıcıların ayarı
yapıldığında, testerenin kesim esnasındaki yatay
hareketleri en aza iner, böylece düzgün kesim
işlemi sağlanır.
NOT: Ayarlayıcılar fabrikada en az açıklığa göre
ayarlanmıştır, bu yüzden birim kullanılmadan önce
ayarlanmaları gerekebilir. Dairesel testere kılavuz
raylarını ayarlamak için aşağıdaki talimatları
uygulayın.
UNUTMAYIN: Testeredeki ray ayarlayıcıları
kılavuz raya göre ayarlayın.
1. Testere ve kılavuz ray arasındaki ayarın
yapılabilmesi için ray ayarlayıcısının içindeki
vidayı çıkarın.
2. Alt siperi çekin ve bıçağın en yüksek
pozisyonda olduğundan emin olarak birimi
kılavuz raya oturtun.
3. Testere kılavuz raya kilitlenene kadar
ayarlayıcıyı çevirin.
ÖNEMLİ: Testereyi ileri itmeye çalışarak
testerenin raya iyice oturduğundan emin olun.
Testerenin hareket etmediğinden emin olun.
4. Testere rayda kolayca kayabilene kadar
ayarlayıcıyı geriye doğru hafifçe çevirin.
5. Ray ayarlayıcısını bu noktada tutun ve vidayı
tekrar sıkın.
NOT: Sistemi başka raylarla kullanırken HER
ZAMAN ayar yapın.
Ray ayarlayıcıları artık kılavuz ray üzerinde
testere ile kesim yaparken yatay sapmanın en aza
indirilmesi için ayarlanmış durumda.
Testereyi kullanmadan önce, kılavuz raydaki kıymık
önleme siperinin (AK) uyarlanması gerekecektir.
Kıymık Önleme Siperinin Uyarlanması kısmına
bakın.
244
KIYMIK ÖNLEME SİPERİNİN UYARLANMASI
(ŞEK. 14)
Kılavuz rayda (AH) ilk kullanım öncesinde
testereye uyarlanması gereken bir kıymık önleme
siperi (AK) bulunmaktadır.
Kıymık önleme siperi (AK) kılavuz rayın tüm
köşelerine yerleştirilmiştir (Şek. 14). Kıymık önleme
siperinin amacı, kesim esnasında iş parçasının
kesilen yerlerinde oluşan kıymıkları azaltarak
kesim hattının kullanıcı tarafından rahatça
görülebilmesini sağlamaktır.
ÖNEMLİ: Kıymık siperini kesmeden önce
MUTLAKA Dairesel Testereyi Kılavuz Raya
Yerleştirme kısmını okuyun ve ona uygun hareket
edin!
KIYMIK ÖNLEME SIPERININ UYARLANMASI
ADIMLARI (ŞEK. 15–18)
1.Kılavuz rayı (AH) kesilecek ahşaba (AL) en
az 100 mm’si iş parçasının dışında kalacak
şekilde yerleştirin. Bir kıskaç kullanarak kılavuz
rayın iş parçasına sıkıca oturduğundan emin
olun. Bu hatasız kesim sağlayacaktır.
2.Birimi 20 mm kesim derinliğine ayarlayın.
3.Testerenin ön kısmını kılavuz rayın sonundan
sarkacak şekilde, bıçağın ray kesitinin önüne
geldiğinden emin olarak yerleştirin (Şek. 16).
4.Testereyi açın ve kıymık siperini rayın tamamı
boyunca yavaşça ve tek bir seferde kesin.
Kıymık siperinin kesiti artık bıçağın kesim
kesitiyle tam uyum içindedir (Şek. 17).
Kıymık önleme siperini kılavuz rayın diğer tarafında
da uyarlamak için testereyi raydan çıkarın ve rayı
180° döndürün. 1 ve 4 arası adımları tekrarlayın.
NOT: İstenirse kıymık siperi 45° açıya getirilip 1 ve
4 arası adımlar tekrarlanabilir. Bu sayede rayın bir
tarafı paralel kesimler için, diğer tarafı ise 45° açılı
kesimler için uyarlanmış olur (Şek. 18).
NOT: Eğer kıymık önleme siperi her iki tarafta
da paralel kesim için uyarlanmışsa, birim
açılandırıldığında bıçak kıymık önleme siperinin
kesitinde doğru şekilde ilerlemez. Bu, birim
açısının pivot noktasının sabit olmamasından
kaynaklanmaktadır, birim açılandırıldığında bıçak
dışarı çıkar.
Kerf Göstergesi (Şek. 19–21)
Testere pabucunun ön tarafında dikey ve açılı
kesim için kerf göstergesi (AM) bulunmaktadır.
Bu gösterge sayesinde kesilen malzeme
Türkçe
üzerinde çalışırken testereyi kesim hatlarında
gezdirebilirsiniz. Kerf göstergesi testere bıçağının
sol (dış) tarafıyla hizalanır, böylece hareket
halindeki bıçağın yaptığı delik veya “kerf” kesim
göstergenin sağ tarafında kalır. Testereyi, kerf atık
veya artık malzeme içerisine düşecek şekilde,
kalemle çizilen kesim hattı boyunca ilerletin.
Şekil 20 kılavuz raya göre testerenin paralel
kesim pozisyonunda olduğunu göstermektedir.
Şekil 21 kılavuz raya göre testerenin açılı kesim
pozisyonunda olduğunu göstermektedir.
Çalıştırmadan Önce
• Siperlerin doğru takıldığından emin olun.
Testere bıçak siperi kapalı konumda olmalıdır.
• Testere bıçağının bıçak üzerinde gösterilen ok
yönünde döndüğünden emin olun.
Açma Kapama (Şek. 1)
Aletinizin tetik düğmesi (A) düğmesi güvenlik
gerekçesiyle bir lock-off (kilit-açık) düğmesi (B)
içerir.
Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık)
düğmesine basın.
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (A) basın.
Tetik düğmesi serbest bırakıldığında makinenin
istemsiz çalışmasını önlemek amacıyla lock-off
(kilit-açık) düğmesi otomatik olarak devreye girer.
IKAZ: Bıçak çalışılan parçayla veya
diğer malzemelerle temas halindeyken
ALETI açıp KAPATMAYIN.
İş Parçası Desteği (Şek. 23–26)
• Aşırı derecede aşınmış bıçakları kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. 22)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol üzerinde (C),
diğeri yardımcı kol (F) üzerinde olacak şekildedir.
LED Çalışma lambası (Şek. 1)
LED çalışma lambası (I) tetik düğmesine
basıldığında devreye girer. Tetik serbest
bırakıldığında çalışma lambası maksimum 20
saniye kadar ışık vermeye devam eder.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması
için değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için
tasarlanmıştır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için iş parçasını doğru
biçimde destekleyin ve testerenin
kontrolden çıkmasını engellemek
için testereyi sıkıca tutun.
Şekil 23 ve 25 doğru kesme pozisyonunu
göstermektedir. Şekil 24 ve 26 güvenli olmayan
pozisyonu göstermektedir. Eller kesme alanından
uzak tutulmalı, elektrik kablosu da kesilmemesi
ve işin durmaması için kesme alanına yakın
tutulmamalıdır.
Geri tepmeyi engellemek için, kesim yerinin
YANINDAKİ panoyu veya paneli HER ZAMAN
destekleyin, (Şek. 23 ve 25). Panoyu veya paneli
kesim yerinden uzakta DESTEKLEMEYİN (Şek. 24
ve 26). Testere ile çalışırken, elektrik kablosunu
kesilmemesi ve işin durmaması için kesme
alanından uzakta tutun.
HERHANGİ BİR AYARLAMA YAPMADAN ÖNCE
TESTEREYİ MUTLAKA FİŞTEN ÇIKARIN! İş
parçasının “iyi” tarafını —görünümünün önemli
olduğu taraf— aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
Testere yukarıya doğru kesim yapmaktadır, bu
yüzden herhangi bir kıymıklanma yukarıya bakan
yüzde olacaktır.
Kesme
UYARI: Bu aleti iş yüzeyine ters
şekilde yerleştirip malzemeyi aletin
üzerine getirmek suretiyle kesim
yapmayı asla denemeyin. İş parçasını
her zaman sıkıca kıskaçlayın ve aleti
şekil 25’te gösterildiği gibi ki elinizle
sıkıca tutarak iş parçası üzerinde
kullanın.
245
Türkçe
Testere tabanının geniş kısmını iş parçasının
kesildiğinde düşecek olan bölümüne değil, sağlam
şekilde desteklenmiş olan bölümüne yerleştirin.
Örnek olarak, şekil 25 panonun sonunun DOĞRU
kesiliş biçimini göstermektedir. İş parçasını her
zaman kıskaçlayın. Kısa parçaları elinizde tutmaya
çalışmayın! Konsolu ve dışarıda kalan malzemeleri
desteklemeyi unutmayın. Malzemeyi alttan
keserken dikkatli olun.
Bıçak kesilecek malzemeyle temas kurmadan
önce testerenin son hızda olduğundan emin
olun. Testereyi, bıçak kesilecek malzemeye
temas ederken veya kesiğin ilerisinde dururken
çalıştırmak geri tepmeye sebep olabilir. Testereyi,
bıçağın emek vermeden kesmesine izin veren
bir hızda ileri doğru itin. Sertlik ve dayanıklılık
aynı tip malzemede bile farklılık gösterebilir ve
pürüzlü veya nemli bölümler testereye ağır bir yük
bindirebilir. Böyle bir durum oluştuğunda, testereyi
daha yavaş şekilde fakat hızda çok büyük düşüş
olmadan çalışmaya devam edebilecek şekilde
itin. Testereyi zorlamak kötü kesime, hatalara,
geri tepmeye ve motorun aşırı ısınmasına sebep
olabilir. Kesiminiz kesme hattından ayrılmaya
başlarsa, geri koymak için zorlamayın. Anahtarı
serbest bırakın ve bıçağın tamamen durmasını
bekleyin. Sonrasında testereyi çıkarıp, yeniden
yerleştirip, yanlış kesiğin içinden doğru yeni kesime
başlayabilirsiniz. Herhangi bir sebeple kesimi
değiştirmek istiyorsanız testereyi çıkarın. Kesim
devam ederken düzeltmeye zorlamak, testerenin
durmasına ve geri tepmeye neden olabilir.
EĞER TESTERE TEKLERSE, TETİĞİ BIRAKIN
VE ÇIKANA KADAR TESTEREYİ GERİ ÇEKİN.
TEKRAR BAŞLAMADAN ÖNCE BIÇAĞIN KESİM
YERİNDE DÜZ DURDUĞUNDAN VE KESİM
KESİTİNDE OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.
Kesiği tamamlarken, tetiği serbest bırakın
ve testereyi işten kaldırmadan önce bıçağın
durmasına izin verin. Testereyi kaldırırken, yay
gerilimli teleskopik siper otomatik olarak bıçağın
altında kapanacaktır. Bu olana kadar bıçağın
açıkta olacağını unutmayın. İş parçasının altına
asla hiçbir sebepten ötürü uzanmayın. Teleskopik
siperi manuel olarak çekerken (cep kesme işlemine
başlamak için gerektiği gibi) her zaman çekme
kolunu kullanın.
NOT: İnce parçaları keserken, küçük parçaların alt
siperin içine kaçmadığından emin olun.
246
CEP KESME (ŞEK. 27)
UYARI: Bıçak siperini asla kalkık
pozisyonda bağlamayın. Cep kesme
esnasında testereyi asla geriye doğru
götürmeyin. Bu işlem birimin iş parçası
yüzeyinden yukarı kalkmasına ve
yaralanmalara sebep olabilir.
Cep kesme bir zemin, duvar veya diğer düz
yüzeyde yapılan kesimdir.
1.Testere bıçağını istenen derinlikte kesim
yapılacak şekilde ayarlayın.
2.Testereyi ileri doğru eğin ve taban plakasının
ön tarafını kesilecek malzemenin üzerine
yerleştirin.
3.Alt siper kolunu kullanarak alt bıçak siperini
yukarı pozisyona çekin. Taban plakasının
arkasını bıçak dişleri kesim hattına neredeyse
değene kadar aşağıya indirin.
4.Bıçak siperini bırakın (iş parçasıyla temasta
olması, siz kesime başlarken onun serbestçe
açılacak pozisyonda tutacaktır). Şekil 27’de
gösterildiği gibi siperden elinizi çekin ve
yardımcı kolu (F) sıkıca tutun. Vücudunuzu ve
kolunuzu geri tepme olması durumunda karşı
koyabileceğiniz şekilde pozisyonlandırın.
5.Kesime başlamadan önce bıçağın kesilecek
yüzeyle temas halinde olmadığından emin
olun.
6.Motoru çalıştırın ve taban plakası kesilecek
malzemenin üzerinde düz bir şekilde durana
kadar testereyi kademeli olarak alçaltın. Kesim
bitene kadar testereyi kesme hattında ilerletin.
7.Tetiği bırakın ve bıçağı malzemeden
çekmeden önce bıçağın tamamen durmasını
bekleyin.
8.Her yeni kesime başlarken yukarıdakileri
tekrarlayın.
Toz Emme (Şek. 30)
UYARI: Toz soluma riski.
Yaralanmaları azaltmak için, HER
ZAMAN onaylı bir maske takın.
Aletle birlikte bir toz emme portu (AG) tedarik edilir.
Toz Emme Adaptörü aleti, AirLockô sistemi
(DWV9000-XJ) veya standart 35 mm toz emme
takımı kullanarak harici bir toz emiciye bağlamanızı
sağlar.
Türkçe
UYARI: Ağaç kesimi sırasında HER
ZAMAN, yürürlükte olan toz emme
yönergeleriyle uyumlu toz emme
sistemi kullanın. Kullanılan çoğu
elektrikli süpürgelerin boruları toz
çıkışına doğrudan takılmaya uygundur.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
ALT SIPER
Alt siper her zaman tamamen açıktan tamamen
kapalı pozisyona geçerken dönmeli ve rahatça
kapanmalıdır. Kesimden önce her zaman siperi
tamamen açıp kapanmasını bekleyerek doğru
çalıştığını kontrol edin. Eğer siper yavaş kapanırsa
veya tam kapanmazsa, temizlenmesi veya servise
götürülmesi gerekmektedir. Doğru çalışana kadar
testereyi kullanmayın. Siperi temizlerken, siperin
yolunda ve siper yayının etrafında birikmiş tüm
testere talaşlarını ve birikintileri kuru hava veya
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. Eğer
bu sorunu gidermezse, yetkilendirilmiş bir servis
merkezi tarafından bakılması gerekmektedir.
Taban Plakası Ayarı
(Şek. 5, 28, 29)
Taban plakanız, bıçağın taban plakasına dik
konumda durduğunu garanti edecek şekilde
ayarlanmıştır. Eğer uzun süreli kullanımdan sonra
bıçağı tekrar hizalamanız gerekirse, şu talimatları
izleyin:
90 DERECE KESIM IÇIN AYARLAMA
Yağlama
Alette kendini yağlayan bilyalar ve rulman
yatakları kullanılmıştır, bu yüzden tekrar yağlama
gerekli değildir. Bununla birlikte, yılda bir kez dişli
kutusunun iyice temizlenmesi, incelenmesi ve
yağlanması için aleti bir yetkili servis merkezine
göndermeniz veya götürmeniz tavsiye edilir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
1.Testereyi 0 derece açıya geri döndürün.
2.Testereyi yan çevirin ve alt siperi çekin.
3.Kesme derinliğini 51 mm’ye ayarlayın.
4.Açı ayarlama kolunu bırakın (Şek. 29, G).
Bıçak ve taban plakasının arasına şekil 28’de
gösterildiği gibi bir gönye koyun.
5.Bir anahtar (W, Şek. 5) kullanarak, taban
plakasının alt tarafındaki ayar vidasını (AN,
Şek. 28) bıçak ve taban plakası gönyeyle
tam olarak temas edene kadar döndürün. Açı
ayarlama kolunu yeniden sıkın.
AÇI AYARLAMA KOLUNU AYARLAMA
(ŞEK. 29)
Açı ayarlama kolunu (G) ayarlamak istenebilir.
Zamanla gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban
plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1.Açı ayarlama kolunu (G) tutun ve açı kilit
somununu (AO) gevşetin.
2.Açı ayarlama kolunu istenilen yöne doğru bir
turun 1/8’i kadar çevirerek ayarlayın.
3.Somunu tekrar sıkın.
247
Türkçe
Bıçaklar
Körelmiş bıçak, randımansız kesmeye, testere
motoru üzerine fazla yük binmesine, aşırı
parçalanmaya sebep olacak ve geri tepme
ihtimalini artıracaktır. Testereyi kesim esnasında
itmek zorlaştığında, motor zorlanmaya
başladığında veya bıçak aşırı ısınmaya
başladığında bıçakları değiştirin. İstenilen zamanda
elinizde keskin bıçaklar olmasını sağlamak için
ilave bıçak bulundurmak iyi bir uygulamadır.
Körelmiş bıçaklar bir çok yerde keskinleştirilebilirler.
Bıçak üzerindeki sert pislikler gaz yağı, terebentin
veya fırın temizleyicisi ile temizlenebilir. Basınçla
işlenmiş yeşil kereste gibi aşırı birikmeye sebep
olan kesimler yapılırken yapışmaz kaplamalı
bıçaklar kullanılabilir.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
BU TESTERE İLE SU BESLEME EKLERİ
KULLANMAYIN.
KULLANIM ÖNCESİNDE KARBÜR BIÇAKLARI
FİZİKEN İNCELEYİN. HASARLILARSA
DEĞİŞTİRİN.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller
geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da
bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen
elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha
ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
248
geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik ömürlerinin
sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra
aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya yerel toplama
merkezine teslim edin. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Ελληνικά
190 mm (7-1/2") / 184 mm (7-1/4") 54V
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος τροχού
Μέγιστο βάθος κοπής
Οπή τροχού
Ρύθμιση λοξής γωνίας
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS575
54
1
Li-Ion
5800
190
67
30
57
3,6
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-5:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
94
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
105
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ahW =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
<2,5
1,5
DCS575-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
64
20
57
3,6
DCS576
54
1
Li-Ion
5800
190
61
30
57
3,7
DCS576-XE
54
1
Li-Ion
5800
184
58
20
57
3,7
–
–
–
94
105
3
–
–
–
–
–
<2,5
1,5
–
–
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
249
Ελληνικά
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VAC
min
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
Εργαλεία 230 V
60 (6,0 Ah)
0,66
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επ