DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

372003-10 EST
DWE6411
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
11
Joonis / Рисунок A
1
10
3
11
2
6
5
4
Joonis / Рисунок B
7
9
8
Joonis / Рисунок C
4
6
8
7
3
Joonis / Рисунок D
Joonis / Рисунок E
3
2
5
8
Joonis / Рисунок F
12
4
Joonis / Рисунок G
13
13
4
Joonis / Рисунок H
9
Joonis / Рисунок IA
11
10
Joonis / Рисунок IB
5
EESTI KEEL
EKSTSENTRIKLIHVIJA
DWE6411
Õnnitleme!
Mõisted: Ohutusjuhised
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused,
põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade
kasutajatele.
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse
astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele
sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda,
mis mittevältimisel võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda,
mis mittevältimisel võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
NB: Viitab tegevusele, mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib põhjustada varalist
kahju.
Tehnilised andmed
Pinge
Suurbritannia ja Iirimaa
Tüüp
Väljundvõimsus
Lihvtalla suurus
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Võngete arv
min-1
14 000
Võnge
mm
1,6
Kaal
kg
1,28
VDC
VDC
W
Müraväärtused ja vibratsiooniväärtused (kolme telje vektorsumma) kooskõlas
standardiga EN62841-2-4:
LPA (emissiooni helirõhutase)
dB(A)
82
LWA (helivõimsustase)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(antud helitaseme määramatus)
Vibratsioonitugevus ah =
m/s²
<4,0
Määramatus K =
m/s²
<1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt
standardis EN62841 toodud standardtestile ja seda võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju
esmasel hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse
muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on
halvasti hooldatud, võib vibratsioonitugevus erineda.
Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda
aega, mil tööriist on välja lülitatud või töötab vabajooksul
ning tööd ei tee. See võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed kasutaja
kaitsmiseks vibratsiooni mõjude eest – tööriistade
ja tarvikute hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
HOIATUS: Kandke alati kuulmiskaitset, kui lihvijat
kasutate.
6
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusavaldus
Masinadirektiiv
Ekstsentriklihvija
DWE6411
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed kirjeldatud
tooted vastavad standarditele: 2006/42/EÜ, EN62841-1:2015,
EN62841-2-4:2014.
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/EU.
Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga aadressil või
vaadake kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest ja on
valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
20.04.2016
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
HOIATUS: Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
EESTI KEEL
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
c)
1) Tööala ohutus
a ) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada
õnnetusi.
b ) Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c ) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
d)
e)
f)
2) Elektriohutus
a ) Elektritööriista pistikud peavad sobima
pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b ) Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on
maaga ühenduses.
c ) Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d ) Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
e ) Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f ) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) Isiklik ohutus
a ) Olge tähelepanelikud, vaadake, mida teete, ja
kasutage tervet mõistust, kui elektritööriistaga
töötate. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna
ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all
olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas
või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b ) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
g)
h)
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse
vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist
on käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista,
mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Ärge laske tööriista sagedasest kasutamisest
tekkinud harjumusel muuta teid liigselt
enesekindlaks, nii et te eirate tööriista kasutamise
ohutuspõhimõtteid. Hooletu tegutsemine võib tekitada
tõsiseid vigastusi vaid sekundi murdosa vältel.
4) Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
a ) Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b ) Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa
lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c ) Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku, kui võimalik.
Nende ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d ) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
e ) Hooldage elektritööriistu ja tarvikuid. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd.
Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
7
EESTI KEEL
f ) Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g ) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
lõiketerasid jms vastavalt käesolevatele juhistele,
võttes arvesse töötingimusi ja teostatavat tööd.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5) Teenindus
a ) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad eriohutuseeskirjad
lihvimismasinate kasutamisel
HOIATUS: Hoolitsege selle eest, kui lihvite puitu (nt pöök,
tamm) ja metalli, mis võib moodustada toksilist tolmu.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja
aurude eest; veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks
samuti kaitstud.
HOIATUS: Raudmetalle lihvides kasutage seda tööriista
hea ventilatsiooniga kohas. Ärge kasutage seda
tööriista süttivate vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Lihvimisest või kaaremootori harjadest tulenevad leegid
või kuumad osakesed võivad põlevad materjalid süüdata.
HOIATUS: Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30 mA või vähem.
Värvi lihvimine
•
•
•
HOIATUS: Värvi lihvimisel järgige rakenduvaid eeskirju.
Pöörake erilist tähelepanu järgnevale:
Kui võimalik, kasutage tolmu kogumiseks tolmuimejat.
Olge eriti hoolikas, kui pliipõhise värvi lihvimisel:
 Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
 Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed peaksid kandma
spetsiaalselt pliivärvi tolmu ja aurude eest kaitsvat maski.
 Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
Visake tolmuosakesed ja kõik muud eemaldatav praht ohutult
ära.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
• Kuulmiskahjustused.
• Lendavatest osakestest tekitatud kehavigastuste oht.
• Põletushaavade oht, mida tekitavad kasutamisel kuumenevad
tarvikud.
• Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
8
Kuupäevakoodi asukoht
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on trükitud
korpusele.
Näiteks:
2016 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgmist:
1 Ekstsentriklihvija
1 Tolmukott
1 Liivapaberi leht
1 Auguraud
1 Kasutusjuhend
•
•
Veenduge, et tööriist, selle osad või tarvikud ei ole
transportimisel kahjustada saanud.
Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi
lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle
ühtki osa ümber. See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
1 Toitelüliti
2 Eesmine paberiklamber
3 Eesmine klambri nupp
4 Alusplaat/-tald
5 Paber piirderibid
6 Tagumine paberiklamber
7 Külgklambrid
8 Kinnitussakid
9 Vac-adapter
10 Tolmukott
11 Tolmukoti kaelus
Kasutusotstarve
Teie ekstsentriklihvija DWE6411 on loodud puidu, metalli ja
plasti lihvimiseks professionaalses keskkonnas.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega
plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.
See lihvija on professionaalne elektritööriist.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada. Kogenematute
kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See seade ei ole mõeldud
ilma järelevalveta kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks inimestele
(k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsikalised, sensoorsed
või vaimsed võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende
turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
EESTI KEEL
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks. Veenduge
alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on vastavalt standardile
EN62841 topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTI
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei ole hädavajalik.
Kasutage heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib laadija
sisendvõimsusega (vt Tehnilised andmed). Juhtme
minimaalne ristlõikepindala on 1,5 mm²; maksimaalne lubatud
pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada tõsist kehavigastusohtu,
tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada. Veenduge, et toitelüliti on asendis OFF
(väljas). Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.
Liivapaberite paigaldamine (joonis B-F)
Tavalise liivapaberi paigaldamine
(joon. B-E)
1. Tehke jäik liivapaber pehmemaks, tõmmates seda üle 90°
lauanurga või muu sirge nurga, nagu näidatud joonisel B.
Keskenduge servade pehmemaks muutmiseks, et need
saaks klammerdada.
2. Vabastage tagumine paberiklamber 6 , tõmmates üles
külgklambri hoovad 7 ja vabastades need alusplaadi/-talla
4 sakkide 8 küljest, nagu näidatud joonisel C.
3. Vabastage eesmine paberiklamber ( 2 , joon. D), avaldades
ja hoides survet eesmisel klambri nupul 3 , samal ajal
kui sisestate eesmise paberklambri 2 alla 115 mm
abrasiivpaberi servast, kuni see ulatub paberi piirderibideni
5 . Vabastage eesmine paberiklamber, et kinnitada paberi
esiosa.
4. Venitage paber üle alusplaadi/-talla 4 ja alustage tagumise
paberiklambri 6 kallutamist oma lukustusasendisse.
Lukustage üks külgklambri hoob 7 , asetades selle
alusplaadil/tallal 4 saki ( 8 , joon. E) saki taha ja siis korrake
sama teise külgklambri hoovaga.
5. Kui kasutate tolmuärastusfunktsiooni, tehke liivapaberisse
augud (vt Auguraud).
Takjakinnitusega liivapaberi
paigaldamine (joon. F)
1. Asetage tööriist lauale, alusplaat/-tald 4 ülespoole.
2. Asetage liivapaber otse alusplaadile/-tallale 4 .
3. Hoidke alusplaati/-talda ühe käega ja joondage paber
tolmueraldusavadega 12 kohakuti.
4. Vajutage leht tugevalt alusplaadile/-tallale kinni.
Auguraud (joon. G)
Auguraud 13 on lihvijaga kaasas, et saaksite tolmu kogumiseks
teha tavalisse liivapaberisse auku.
Oma liivapaberi augustamine
Paigaldage liivapaber tööriistale, nagu on antud
kasutusjuhendis kirjeldatud. Kui lihvija on välja lülitatud ja
vooluvõrgust eraldatud, asetage auguraud paberile nii, et
raua servadel olevad sakid asetseksid lihvtalla kahe kõrvuti
asetseva külje vastas, nagu näidatud. Vajutage raud vastu talda
nii, et 8 punkti saaksid paberi läbida, nagu näidatud joonisel G.
(vajutage raud tallas võimalikult kaugele.) Eemaldage auguraud
ja paber ongi valmis.
Paberi augustamise alternatiivmeetodiks on auguraua tugev
kinnitamine sobiva tööpinna külge. Sel eesmärgil on rauas
kaks auku. Kasutage #8 lamepeakruvisid. Vajutage lihvija (koos
paberiga) raua peal alla.
Tolmuäratõmme (joon. A, H)
HOIATUS: Kuna puidu töötlemine lihvijaga tekitab
tolmu, paigaldage alati tolmukogumiskott, mis vastab
rakenduvatele tolmueemaldust käsitlevatele direktiividele.
HOIATUS: Ärge kasutage metalli lihvides
sädemekaitsmeta tolmueemalduskotti ega tolmuimejat.
Tööriist on varustatud tolmukoti või imuseadme
ühendusadapteriga.
Teie lihvijal on vac-adapter 9 , millega saab ühendada kas
pakutava tolmukoti 10 või väljatõmbesüsteemi. Integreeritud
väljund on varustatud DEWALTi AirLock-ühendusega, mistõttu
ühildub see DEWALTi tolmuärasti.
Tolmukoti ühendamine
1. Lihvijat hoides paigaldage tolmukoti kaelus 11 vacadapterile 9 , nagu näidatud joonisel H.
2. Keerake kaelust 11 päripäeva, et keerata tolmukott 10 lukku.
Tolmukoti tühjendamine
1. Lihvijat hoides keerake kaelust 11 vastupäeva tolmukoti
avamiseks 10 .
2. Eemaldage tolmukott lihvija küljest ja raputage või
patsutage kott õrnalt tühjaks.
3. Kinnitage tolmukott tagasi väljundi külge ja lukustage see,
keerates tolmukoti kaelust päripäeva.
9
EESTI KEEL
Võite tähele panna, et mitte kogu tolm ei tule kotist välja. See ei
mõjuta lihvimistulemust, kuid vähendab lihvija tolmukogumise
tõhusust. Lihvija tolmukogumisvõimsuse taastamiseks,
vajutage koti tühjendamise ajal kotis olevat vedru ja kloppige
seda vastu prügikasti või tolmukogumisanuma serva.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada tõsist kehavigastusohtu,
tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada. Veenduge, et toitelüliti on asendis OFF
(väljas). Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS:
• Veenduge, et kõik lihvitavad materjalid on tugevalt
kinnitatud.
• Avaldage materjalile ainult kerget survet. Liigne surve
ei paranda lihvimistulemust, kuid võib põhjustada
masina ülekoormust ja lihvimistarviku purunemist.
• Vältige ülekoormamist.
HOIATUS: Ärge lihvige magneesiumi!
eemaldamist välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada. Veenduge, et toitelüliti on asendis OFF
(väljas). Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
•
HOIATUS: Mustuse kogunemisel ventilatsiooniavadesse
ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt
kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist
osade puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale.
Need kemikaalid võivad nimetatud osade materjale
nõrgendada. Kasutage vaid vee ja õrna seebiga niisutatud
riiet. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke
tööriista ega selle osi vedelikku.
Kui tööriista on metalli lihvimisel kasutatud ilma
tolmukotita, puhastage tööriista madalsurveõhuga.
Lisavarustus
Õige käte asend (joonis IA, IB)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu vähendamiseks
kasutage ALATI õiget hoideasendit, nagu näidatud
joonisel.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks
hoidke ALATI tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
ootamatut liikumist.
Käte õige asend näeb ette, et üks käsi on põhikäepidemel või
seadme peal, nagu näidatud joonistel IA ja IB.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)
Tööriista sisselülitamiseks viige toitelüliti 1 asendisse I.
Tööriista väljalülitamiseks viige toitelüliti asendisse O.
Lihvimine
1. Alustage lihvimist jämeda liivapaberiga.
2. Kuna tööriistaga tekivad igas suunas väikesed kriimud, pole
vaja krobelise pinnaga lihvida.
3. Kontrollige oma tehtud tööd iga natukese aja tagant.
4. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist lülitage
tööriist välja.
HOOLDUS
Teie DEWALT elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva
rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Et vähendada tõsist kehavigastusohtu,
tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja
10
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale DEWALTI
pakutavate ei ole koos selle seadmega testitud, võib
nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud
tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos
olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab
eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt
kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА
DWE6411
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний опыт
фирмы по производству инструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты
DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Размер подошвы
В пост. тока
мм
DWE6411
230
1
230
108 × 115
Частота колебаний
кол./мин.
14 000
Амплитуда колебаний
мм
1,6
Вес
кг
1,28
Вт
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN62841-2-4:
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
82
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
93
дБ(А)
3
K
(погрешность измерения
акустической мощности)
Значения вибрационного воздействия
м/с²
< 4,0
ah =
Погрешность K =
м/с²
< 1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном
листке, был рассчитан по стандартному методу
тестирования в соответствии со стандартом EN62841
и может использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться для
предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации
относится только к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет
отличаться от указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время, когда
инструмент находился в выключенном состоянии
или когда он включён, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего периода
работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего места.
ВНИМАНИЕ: При работе шлифмашиной всегда
надевайте защитные наушники.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности
каждого сигнального слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную
ситуацию, которая приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную
ситуацию, которая может привести
к смертельному исходу или получению
тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести
к получению травмы лёгкой или средней
тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию,
не связанную с получением телесной
травмы, которая, однако, может привести
к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Директива по механическому
оборудованию
Вибрационная шлифмашина
DWE6411
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе
«Технические характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление от
имени фирмы DEWALT.
b)
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
c)
d)
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению тяжёлой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
e)
Термин «Электроинструмент» во всех привёденных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) Безопасность рабочего места
a ) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b ) Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c ) Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
2) Электробезопасность
a ) Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле электроинструмента есть
провод заземления. Использование оригинальной
12
f)
вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый или
запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный
для наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы
электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3) Личная безопасность
a ) при работе электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент,
если Вы устали, а также находясь под
действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
b ) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c ) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой клавишей пускового
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d ) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
e ) Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f ) Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g ) Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
h ) Даже если Вы являетесь опытным
пользователем и часто используете
подобные инструменты, не позволяйте
себе расслабляться и игнорировать
правила безопасности при использовании
инструментов. Неосторожность
и невнимательность при работе могут привести
к тяжёлым травмам за доли секунды.
4) Использование электроинструментов и технический уход
a ) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно
и безопасно только при соблюдении параметров,
указанных в его технических характеристиках.
b ) Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
c)
d)
e)
f)
g)
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор
(если имеется) перед регулировкой,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента и дополнительных
принадлежностей. Проверяйте точность
совмещения и лёгкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать
заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством по эксплуатации и с учётом
рабочих условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) Техническое обслуживание
a ) ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила
безопасности при работе шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность
при шлифовании некоторых сортов дерева
(например, бука, дуба) и металла, которые могут
быть источниками токсичной пыли. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от токсичной пыли и паров, и следите,
чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании чёрных металлов
используйте инструмент только в хорошо
проветриваемых помещениях. Не используйте
инструмент вблизи от горючих жидкостей,
газов или пыли. Искры или раскалённые частицы,
образующиеся в результате шлифования, или
искрение щёток электродвигателя могут вызвать
воспламенение горючих материалов.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использование
устройства защитного отключения с остаточным
током 30 мА или менее.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Вибрационная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Лист шлифовальной бумаги
1 Дырокол для шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные
приспособления на наличие повреждений, которые
могли произойти во время транспортировки.
Перед началом работы необходимо внимательно
прочитать настоящее руководство и принять
к сведению содержащуюся в нем информацию.
•
Шлифование окрашенных поверхностей
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Шлифование окрашенных
поверхностей производите в соответствии
с действующими нормами и правилами. Особое
внимание уделяйте следующим моментам:
Для пылеотвода используйте по возможности пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу:
 Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
 Все лица, находящиеся в рабочей зоне, должны
надевать респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и испарений свинцовых красок.
 Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным
для окружающей среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
• Ухудшение слуха.
• Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
• Риск получения ожогов от принадлежностей и насадок,
которые в процессе работы сильно нагреваются.
• Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации.
Место положения кода даты
Код даты, который также включает в себя год изготовления,
отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2016 XX XX
Год изготовления
14
Описание (Рис. А)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте
электроинструмент или какую-либо его деталь.
Это может привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Клавиша пускового выключателя
Передний зажим шлифовальной бумаги
Кнопка переднего зажима
Основание/Подошва
Ограничительные буртики для шлифовальной бумаги
Задний зажим шлифовальной бумаги
Боковые зажимы
Удерживающие язычки
Переходник для подключения устройств пылеудаления
Пылесборник
Муфта пылесборника
Назначение
Ваша вибрационная шлифовальная машина DWE6411
предназначена для профессионального шлифования
древесины, металла и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных условиях
или при наличии в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данная шлифмашина является профессиональным
электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту.
Неопытные пользователи всегда должны работать под
наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование инструмента
детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не
оставляйте детей с инструментом без присмотра.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при
одном напряжении электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке инструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN62841, что
исключает потребность в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться специально
подготовленным кабелем, который можно получить
в сервисном центре DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только в случае
крайней необходимости! Всегда используйте
удлинительный кабель установленного образца,
соответствующий входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен составлять
1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать
30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. B-F)
Крепление обычной шлифовальной
бумаги (Рис. B-Е)
1. Разомните шлифовальную бумагу, протянув её обратной
стороной об угол стола или любой другой угол 90°, как
показано на Рисунке В. Особо тщательно разомните
края бумаги, которые будут фиксироваться зажимами.
2. Откройте задний зажим 6 , подняв оба боковых
зажима 7 и выведя их из-за удерживающих язычков 8 ,
расположенных на основании/подошве 4 , как показано
на Рисунке С.
3. Откройте передний зажим ( 2 , Рис. D), нажав
и удерживая кнопку переднего зажима 3 , и вставьте
115 мм край шлифовальной бумаги под передний
зажим 2 , пока бумага не упрётся в ограничительные
буртики 5 . Закройте передний зажим, фиксируя
передний край шлифовальной бумаги.
4. Растяните шлифовальную бумагу по всей длине
основания/подошвы 4 и начните опускать задний
зажим 6 вниз, возвращая его в фиксированное
положение. Сначала закройте один из боковых зажимов
7 , поместив его за удерживающий язычок ( 8 , Рис. Е)
на основании/подошве 4 , затем таким же образом
закройте второй боковой зажим.
5. Если Вы собираетесь использовать функцию
пылеудаления, проделайте в шлифовальной бумаге
отверстия (см. раздел «Дырокол для шлифовальной
бумаги»).
Крепление самоклеющейся
шлифовальной бумаги (Рис. F)
1. Положите инструмент на стол основанием/подошвой
4 вверх.
2. Положите на основание/подошву 4 лист
шлифовальной бумаги.
3. Удерживая основание/подошву одной рукой,
совместите отверстия для всасывания пыли 12 на
основании/подошве и шлифовальной бумаге.
4. Плотно прижмите шлифовальную бумагу к основанию/
подошве.
Дырокол для шлифовальной бумаги
(Рис. G)
Дырокол для шлифовальной бумаги 13 предназначен для
проделывания отверстий (перфорирования) в обычных
листах шлифовальной бумаги для последующего
пылеудаления.
Перфорирование шлифовальной
бумаги
Установите лист шлифовальной бумаги на инструмент,
следуя инструкциям данного руководства по эксплуатации.
Выключите инструмент и отсоедините его от источника
питания. Положите на бумагу дырокол таким образом,
чтобы язычки на краях дырокола плотно прилегали
к обеим сторонам шлифовальной подошвы, как показано
на рисунке. Надавите дырокол, чтобы 8 острых элементов
проткнули шлифовальную бумагу, как показано на
Рисунке G. (Прижимайте дырокол к подошве максимально
плотно). Удалите дырокол. Шлифовальная бумага готова
к использованию.
Существует и другой способ перфорирования
шлифовальной бумаги. Для этого надёжно закрепите
дырокол на подходящей рабочей поверхности. Для этого
предусмотрены отверстия в дыроколе. Для фиксации
используйте винты #8 с плоскими головками. Прижмите
подошву шлифмашины (с установленным на неё листом
шлифовальной бумаги) к дыроколу.
Пылеудаление (Рис. А, Н)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при обработке
шлифмашиной древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда устанавливайте
пылесборник, разработанный в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: При шлифовании металлических
поверхностей не используйте пылесборник
или пылесос без соответствующих средств
искрозащиты.
Данный инструмент поставляется с переходником для
подсоединения пылесборника или пылесоса.
Ваша шлифмашина оборудована встроенным
переходником 9 , к которому можно подсоединить
пылесборник 10 , входящий в комплект поставки
инструмента, или промышленный пылесос. Переходник для
устройств пылеудаления оборудован системой соединения
DEWALT AirLock и совместим с промышленным пылесосом
DEWALT.
Установка пылесборника
1. Удерживая шлифмашину одной рукой, установите на
переходник 9 муфту пылесборника 11 , как показано
на Рисунке Н.
2. Поверните муфту 11 по часовой стрелке, фиксируя
пылесборник 10 на месте.
Опорожнение пылесборника
1. Удерживая шлифмашину одной рукой, поверните
муфту 11 против часовой стрелки, разблокировав
пылесборник 10 .
2. Снимите пылесборник со шлифмашины и аккуратно
потрясите или слегка постучите, опорожняя его
содержимое.
3. Снова установите пылесборник на выпускное
отверстие и зафиксируйте его на месте, повернув муфту
пылесборника по часовой стрелке.
Вы можете заметить, что при опорожнении из
пылесборника выходит не вся пыль. Это никак не повлияет
на шлифовальную производительность инструмента, но
значительно снизит эффективность сбора пыли. Чтобы
пылеудаление стало вновь эффективным, при опорожнении
нажмите на пружину внутри пылесборника и постучите им
о край мусорного контейнера.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
16
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки
были надёжно зафиксированы на месте.
•
Не прилагайте к инструменту чрезмерного
усилия. Чрезмерное прижимное давление не
улучшает качество шлифования, но приводит
к перегрузкам инструмента и быстрому
истиранию абразивной бумаги.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: Не допускается шлифование магния!
Правильное положение рук во время
работы (Рис. IA, IB)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения
тяжёлой травмы, ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения
тяжёлой травмы ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы: одной рукой
возьмитесь за основную рукоятку или за верхнюю часть
корпуса инструмента, как показано на Рисунках IA и IB.
Включение и выключение (Рис. А)
Чтобы включить инструмент, установите пусковой
выключатель 1 в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите пусковой
выключатель в положение О.
Шлифование
1. Начинайте шлифование бумагой с самым крупным
абразивным зерном.
2. Поскольку шлифмашина оставляет небольшие
царапины во всех направлениях, нет необходимости
шлифовать вдоль волокон древесины.
3. С небольшими промежутками проверяйте качество
работы.
4. Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной
смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль из корпуса
сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические
средствами для очистки неметаллических
деталей инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов, применённых
в данных деталях. Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
После использования шлифмашины для шлифования
металла без пылесборника, очистите шлифмашину
слабым потоком сжатого воздуха.
•
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих
принадлежностей может привести к опасной
ситуации. Во избежание риска получения травмы,
с данным продуктом должны использоваться
только дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы,
помеченные данным символом, нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Инструменты и аккумуляторы содержат материалы,
которые могут быть восстановлены или переработаны
в целях сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте
электрические продукты и аккумуляторы в соответствии
с местными положениями. Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт www.2helpU.com.
zst00301784 - 10-05-2016
17
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising