DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

370002-34 LT
DWE6411
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
Pav. / Рисунок A
1
10
3
11
2
6
5
4
Pav. / Рисунок B
7
9
8
Pav. / Рисунок C
4
6
8
7
3
Pav. / Рисунок D
Pav. / Рисунок E
3
2
5
8
Pav. / Рисунок F
12
4
Pav. / Рисунок G
13
13
4
Pav. / Рисунок H
9
Pav. / Рисунок IA
11
10
Pav. / Рисунок IB
5
LIETUVIŲ
RANKINIS ŠLIFUOKLIS
DWE6411
Sveikiname!
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties,
kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo bendrovė „DEWALT“
yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių
vartotojų partnerių.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo
griežtumą. Perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir atkreipkite
dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios
neišvengę, žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją,
kurios neišvengus, galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią pavojingą situaciją,
kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. Nurodo praktiką, nesusijusią su
susižeidimu, kuri gali padaryti žalos turtui.
Techniniai duomenys
Įtampa
JK ir Airija
Tipas
Galios išvestis
Pado dydis
mm
DWE6411
230
230 / 115
1
230
108 × 115
Sferos
min-1
14 000
Sfera
mm
1,6
Svoris
kg
1,28
VDC
VDC
W
Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN62841-2-4:
LPA (skleidžiamo garso slėgio lygis)
dB(A)
82
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(nustatyto garso lygio paklaida)
Vibracijos emisijos dydis, ah =
m/s²
<4,0
Paklaida K =
m/s²
<1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama vibracija
nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą
EN62841, todėl ją galima palyginti su kitų elektrinių įrankių
keliama vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti
naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija kyla naudojant įrankį
pagrindiniams numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant kitus priedus arba
prastai prižiūrimus priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį per tam tikrą darbo
laikotarpį, reikia atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis veikia,
bet ir į tą laiką, kai įrankis yra išjungtas ir į laiką, kai jis
veikia parengties režimu. Dėl to gali žymiai sumažėti
vibracijos poveikis per visą darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad
apsisaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiui:
techniškai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas
šiltai, planuokite darbą.
ĮSPĖJIMAS! Naudodamiesi šlifuokliu, visada dėvėkite
ausų apsaugas.
6
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
Mašinų direktyva
Rankinis šlifuoklis
DWE6411
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų skyriuje aprašyti
gaminiai yra sukurti laikantis toliau nurodytų reikalavimų ir
standartų: 2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EB ir 2011/65/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“
atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento
sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2016.04.20
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų,
perskaitykite šią instrukciją.
Bendrieji įspėjimai dėl elektrinio įrankio
saugos
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jeigu nesilaikysite toliau pateiktų
LIETUVIŲ
įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
c)
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia
į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba
akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) Darbo vietos sauga
a ) Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b ) Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c ) Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
d)
e)
f)
2) Elektros sauga
a ) Elektrinio įrankio kištukas privalo atitikti lizdą.
Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko.
Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
b ) Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis
ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
c ) Nedirbkite su elektriniais įrankiais lietuje arba
esant didelei oro drėgmei. Į elektrinį įrankį patekęs
vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d ) Saugokite laidą. Niekada nenaudokite laido
elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų
arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai
padidina elektros smūgio pavojų.
e ) Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f ) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
3) Asmens sauga
a ) Kai naudojate elektrinį įrankį, būkite budrūs,
stebėkite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku
protu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba
vaistų. Dėl momentinio nedėmesingumo dirbant su
elektriniais įrankiais galite sunkiai susižaloti.
b ) Naudokite apsaugos priemones. Visada naudokite
akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės,
g)
h)
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir
(arba) įdėdami akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Pavojinga nešti elektrinį įrankį uždėjus
pirštą ant jo jungiklio arba be reikalo junginėti elektrinius
įrankius, turinčius jungiklį.
Prieš jungdami elektrinį įrankį, pašalinkite visus
reguliavimo raktus arba veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant
žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite geriau
valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Naudokite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus,
aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
Jeigu papildomiems dulkių ištraukimo ir surinkimo
įrenginiams prijungti yra numatyti prietaisai,
patikrinkite, ar jie prijungti ir tinkamai naudojami.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti
su dulkėmis susijusius pavojus.
Net jeigu esate įgudę naudotojai ir dažnai
naudojatės įrankiais, perdėtai nepasitikėkite
savimi ir neignoruokite įrankio naudojimo saugos
taisyklių. Nerūpestingas elgesys per sekundės dalį gali
baigtis sunkiu susižalojimu.
4) Elektrinių įrankių naudojimas ir
priežiūra
a ) Dirbdami su įrankiu, nenaudokite jėgos. Darbui
atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu
įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b ) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo įjungimo/
išjungimo jungiklis sugedęs. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c ) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, papildomų
įtaisų keitimo darbus arba jei ketinate įrankio
nenaudoti ilgesnį laiką, ištraukite kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo ir (arba) iš elektrinio įrankio
išimkite akumuliatorių (jeigu jis išimamas). Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d ) Tuščiąja eiga veikiančius elektrinius įrankius
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir
neleiskite šio elektrinio įrankio naudoti žmonėms,
nesusipažinusiems su įrankiu arba šia instrukcija.
Naudojami nekvalifikuotų naudotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
7
LIETUVIŲ
e ) Atlikite elektrinių įrankių ir priedų techninės
priežiūros darbus. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys nesulūžę
ir visas kitas būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f ) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g ) Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir t.t.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Jei elektrinius įrankius naudosite ne pagal paskirtį,
gali kilti pavojinga situacija.
5) Techninė priežiūra
a ) Techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas
remonto meistras, naudojant tik originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios šlifuoklių naudojimo
saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Būkite itin atsargūs, šlifuodami tam
tikrą medieną (pvz., beržą, ąžuolą) ir metalus, kuriuos
apdorojant kyla nuodingų dulkių. Dėvėkite specialias,
nuo nuodingų dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir
užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje
esantys arba į ją įeinantys žmonės.
ĮSPĖJIMAS! Šlifuodami juoduosius metalus, naudokite šį
įrankį gerai vėdinamoje vietoje. Nesinaudokite įrankiu, jei
šalia yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Kibirkštys arba
karštos dalelės, atsirandančios atliekant šlifavimo darbus
arba besisukant variklio šepetėliams, gali uždegti degias
medžiagas.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame naudoti apsauginį
srovės nuotėkio įtaisą, kurio liekamosios srovės stiprumas
neviršytų 30 mA.
Dažyto paviršiaus šlifavimas
•
•
•
8
ĮSPĖJIMAS! Šlifuodami dažytus paviršius, laikykitės
saugos taisyklių. Ypač atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
Jei įmanoma, naudokitės dulkių siurbliu.
Būkite ypač atsargūs, šlifuodami dažytus paviršius, kurių
pagrindinė medžiaga gali būti švinas:
 Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščiųjų.
 Visi į darbo teritoriją patekę asmenys turi dėvėti kaukę,
skirtą apsaugai nuo švino turinčių dažų dulkių bei dūmų.
 Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas atliekas.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir
saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti
neįmanoma. Kyla šie pavojai:
• klausos pablogėjimas;
• susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
• pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai labai įkaista;
• pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo
instrukciją.
Datos kodo vieta
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra
pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2016 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Rankinis šlifuoklis
1 Dulkių surinkimo maišelis
1 Šlifavimo popieriaus lapelis
1 Popieriaus skylamušis
1 Naudojimo instrukcija
•
•
Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai
nebuvo sugadinti.
Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti šią
instrukciją.
Aprašymas (A pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite elektrinio įrankio arba
kokios nors jo dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
1 Įjungimo/išjungimo jungiklis
2 Priekinis popieriaus spaustuvas
3 Priekinio spaustuvo mygtukas
4 Pagrindo plokštė / padas
5 Popieriaus ribojimo krašteliai
6 Galinis popieriaus spaustuvas
7 Šoniniai spaustuvai
8 Atraminė auselė
9 Dulkių siurblio adapteris
10 Dulkių surinkimo maišelis
11 Dulkių surinkimo maišelio sandariklis
Numatytoji naudojimo paskirtis
Šis rankinis šlifuoklis DWE6411 skirtas profesionaliems
medienos, metalo ir plastiko šlifavimo darbams.
LIETUVIŲ
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms arba šalia
degių skysčių ar dujų.
Šis šlifuoklis yra profesionalus elektrinis įrankis.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį naudoja
nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu be priežiūros
negalima naudotis mažiems vaikams arba asmenims su
protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių, sensorinių
ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus) arba
asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai niekada
neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet
patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
Atsižvelgiant į standartą EN62841, „DEWALT“ įrankis
turi dvigubą izoliaciją; todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia pakeisti specialiai
paruoštu laidu, kurį galima įsigyti „DEWALT“ techninės
priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Šlifavimo popieriaus lapelių uždėjimas
(B–F pav.)
Įprastų šlifavimo popieriaus lapelių
uždėjimas (AB–E pav.)
1. Perbraukite kietą šlifavimo popieriaus lapelį per stalo 90°
kampo kraštą arba kitokį tiesų kraštą, kaip parodyta B
pav., kad jis suminkštėtų. Ypač reikia suminkštinti kraštus,
kuriuose reikės prispausti.
2. Atlaisvinkite galinį popieriaus spaustuvą 6 , pakeldami
šoninių spaustuvų svirtis 7 ir atkabindami jas nuo pagrindo
plokštės / pado 4 auselių 8 , kaip parodyta C pav.
3. Atlaisvinkite priekinį popieriaus spaustuvą ( 2 , D pav.),
paspausdami ir laikydami nuspaudę priekinio spaustuvo
mygtuką 3 ; tuo pat metu kiškite 115 mm šlifavimo
popieriaus kraštą po priekiniu popieriaus spaustuvu 2 ,
kol jis atsirems į popieriaus ribojimo kraštelius 5 . Atleiskite
priekinį popieriaus spaustuvą, kad popieriaus priekis būtų
užfiksuotas.
4. Ištempkite popierių ant pagrindo plokštės / pado 4 ir
pradėkite sukti galinio popieriaus spaustuvą 6 , kol jis bus
fiksavimo padėtyje. Užfiksuokite vieną šoninio spaustuvo
svirtį 7 , užkišdami ją už pagrindo plokštės / pado 4 auselės ( 8 , E pav.), tada tą patį padarykite su antra šoninio
spaustuvo svirtimi.
5. Jeigu naudojate dulkių ištraukimo sistemą, pradurkite
šlifavimo popieriuje skyles (žr. skyrių Popieriaus
skylamušis).
Lipukais tvirtinamų šlifavimo popieriaus
lapelių uždėjimas (E pav.)
1. Padėkite įrankį ant stalo pagrindo plokšte / padu 4 į viršų.
2. Dėkite šlifavimo popieriaus lapelį tiesiai ant pagrindo
plokštės / pado 4 viršaus.
3. Viena ranka laikydami pagrindo plokštę / padą, kita
sulygiuokite dulkių ištraukimui skirtas skyles 12 .
4. Tvirtai užspauskite lapelį ant pagrindo plokštės / pado.
Ilginimo laido naudojimas
Popieriaus skylamušis (G pav.)
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. Prireikus
ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų šio įrankio galią (žr. „Techniniai duomenys“).
Minimalus laido skersmuo – 1,5 mm²; maksimalus laido ilgis –
30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo išvyniokite kabelį.
Kartu su šiuo šlifuokliu pateikiamas popieriaus skylamušis 13 ,
kad įprastame šlifavimo popieriuje galima būtų pramušti skyles
ir pro jas surinkti dulkes.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių
susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius
įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio. Svirtinis jungiklis būtinai
turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Kaip pramušti šlifavimo popierių
Uždėkite šlifavimo popierių ant įrankio, kaip nurodyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Išjungę šlifuoklį ir atjungę jį nuo
elektros tinklo, dėkite popieriaus skylamušį ant popieriaus
taip, kad skylamučio kraštuose esančios auselės atsiremtų
į bet kuriuos du gretutinius šlifavimo pagrindo šonus, kaip
pavaizduota. Užspauskite skylamušį ant pagrindo, kad popierius
būtų pramuštas 8 taškuose, kaip pavaizduota G pav. (Iki galo
užspauskite skylamušį ant pagrindo.) Nuimkite popieriaus
skylamušį ir popierius bus paruoštas naudoti.
Alternatyvus popieriaus pramušimo būdas – tvirtai pritvirtinti
skylamušį prie tinkamo darbastalio. Šiam tikslui skylamušyje yra
padarytos dvi skylės. Naudokite 8 numerio varžtus plokščiomis
9
LIETUVIŲ
galvutėmis. Užspauskite šlifuoklį (su pritvirtintu popieriumi) ant
skylamušio.
•
Ruošinį spauskite labai švelniai. Per didelis įrankio
spaudimas šlifavimo darbų efektyvumo nedidina,
tik padidina mašinos apkrovą ir dėl to šlifuojamoji
medžiaga gali plyšti.
• Venkite per didelės apkrovos.
ĮSPĖJIMAS! Draudžiama šlifuoti magnį!
Dulkių ištraukimas (A, H pav.)
ĮSPĖJIMAS! Kadangi apdirbant medieną kyla daug
dulkių, visada sumontuokite dulkių surinkimo maišelį,
atitinkantį galiojančias direktyvas dėl dulkių emisijos.
ĮSPĖJIMAS! Jei šlifuojate metalo paviršių, tačiau neturite
apsauginės priemonės nuo kibirkščių, nenaudokite dulkių
maišelio bei siurblio.
Įrankis pateikiamas su adapteriu, skirtu dulkių surinkimo
maišeliui arba dulkių siurbliui prijungti.
Šis šlifuoklis turi įrengtą dulkių siurblio adapterį 9 , prie kurios
galima jungti arba pateiktąjį dulkių surinkimo maišelį 10 , arba
įsigytą dulkių siurbimo sistemą. Dulkių išleidimo antgalis turi
„DEWALT“ „AirLock“ jungtį, todėl jį galima naudoti su „DEWALT“
dulkių trauktuvu.
Kaip uždėti dulkių surinkimo maišelį
1. Laikydami šlifuoklį, sumontuokite dulkių surinkimo
maišelio sandariklį 11 ant dulkių siurblio adapterio 9 , kaip
pavaduota H pav.
2. Sukite sandariklį 11 pagal laikrodžio rodyklę, kad tinkamai
užfiksuotumėte dulkių surinkimo maišelį 10 .
Kaip iškratyti dulkių surinkimo maišelį
1. Laikydami šlifuoklį, sukite sandariklį 11 prieš laikrodžio
rodyklę, kad atlaisvintumėte dulkių surinkimo maišelį 10 .
2. Nuimkite dulkių surinkimo maišelį nuo šlifuoklio ir atsargiai
iškratykite arba patapšnokite, kad iškratytumėte jame
esančias dulkes.
3. Vėl uždėkite dulkių surinkimo maišelį ant išleidimo angos ir
tinkamai jį užfiksuokite, sukdami dulkių surinkimo maišelį
pagal laikrodžio rodyklę.
Gali būti, kad iš maišelio bus iškratytos ne visos dulkės.
Nors šlifavimo našumas dėl to nesumažės, sumažės dulkių
surinkimo efektyvumas. Norėdami, kad šlifavimo dulkės vėl
būtų surenkamos efektyviai, iškratydami dulkių surinkimo
maišelį, nuspauskite jame esančią spyruoklę ir padaužykite jį
į šiukšliadėžės arba konteinerio kraštą.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
10
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės saugos nurodymų ir
taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių
susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius
įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio. Svirtinis jungiklis būtinai
turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS!
• Pasirūpinkite, kad visos medžiagos, kurias ruošiatės
šlifuoti, būtų gerai įtvirtintos.
Tinkama rankų padėtis (IA, IB pav.)
ĮSPĖJIMAS! norėdami sumažinti sunkaus susižeidimo
pavojų, VISUOMET laikykite rankas tinkamoje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkaus susižeidimo
pavojų, VISADA tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant pagrindinės
rankenos arba ant įrenginio viršaus, kaip parodyta IA ir IB pav.
Įjungimas ir išjungimas (A pav.)
Norėdami įrankį įjungti, nustatykite įjungimo / išjungimo
jungiklį 1 į padėtį I.
Jeigu įrankį norite išjungti, nustatykite įjungimo / išjungimo
jungiklį į padėtį „O“.
Šlifavimas
1. Iš pradžių naudokite šiurkščiausią šlifavimo popierių.
2. Kadangi įrankis paliekant mažas šlifavimo žymes visomis
kryptimis, šlifuoti išilgai medienos nebūtina.
3. Reguliariai tikrinkite, kaip sekasi poliruoti.
4. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus
kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių
susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius
įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio. Svirtinis jungiklis būtinai
turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame
korpuse arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru. Atlikdami šį darbą
dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir respiratorius.
•
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio dalių niekada
nevalykite tirpikliais arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali susilpninti šioms
dalims panaudotas plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą šluostę. Visuomet
saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.
Panaudojus įrankį metalo šlifavimo darbams be dulkių
surinkimo maišelio, išvalykite įrankį, naudodami mažo
slėgio oro srautą.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei „DEWALT“, priedai nebuvo
išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės
į savo vietos tiekėją.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu pažymėtų
gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų,
kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti, mažinant
aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį. Rūšiuokite elektros
prietaisus ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų
surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje
www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА
DWE6411
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний опыт
фирмы по производству инструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты
DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Размер подошвы
В пост. тока
мм
DWE6411
230
1
230
108 × 115
Частота колебаний
кол./мин.
14 000
Амплитуда колебаний
мм
1,6
Вес
кг
1,28
Вт
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN62841-2-4:
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
82
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
93
дБ(А)
3
K
(погрешность измерения
акустической мощности)
Значения вибрационного воздействия
м/с²
< 4,0
ah =
Погрешность K =
м/с²
< 1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном
листке, был рассчитан по стандартному методу
тестирования в соответствии со стандартом EN62841
и может использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться для
предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации
относится только к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет
отличаться от указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время, когда
инструмент находился в выключенном состоянии
или когда он включён, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно уменьшить
12
уровень воздействия в течение всего периода
работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего места.
ВНИМАНИЕ: При работе шлифмашиной всегда
надевайте защитные наушники.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности
каждого сигнального слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную
ситуацию, которая приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную
ситуацию, которая может привести
к смертельному исходу или получению
тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести
к получению травмы лёгкой или средней
тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию,
не связанную с получением телесной
травмы, которая, однако, может привести
к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Директива по механическому
оборудованию
Вибрационная шлифмашина
DWE6411
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе
«Технические характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление от
имени фирмы DEWALT.
b)
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
c)
d)
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению тяжёлой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
e)
Термин «Электроинструмент» во всех привёденных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) Безопасность рабочего места
a ) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b ) Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c ) Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
2) Электробезопасность
a ) Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле электроинструмента есть
провод заземления. Использование оригинальной
f)
вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый или
запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный
для наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы
электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3) Личная безопасность
a ) при работе электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент,
если Вы устали, а также находясь под
действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
b ) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
c ) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой клавишей пускового
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d ) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
e ) Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f ) Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g ) Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
h ) Даже если Вы являетесь опытным
пользователем и часто используете
подобные инструменты, не позволяйте
себе расслабляться и игнорировать
правила безопасности при использовании
инструментов. Неосторожность
и невнимательность при работе могут привести
к тяжёлым травмам за доли секунды.
4) Использование электроинструментов и технический уход
a ) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно
и безопасно только при соблюдении параметров,
указанных в его технических характеристиках.
b ) Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
14
c)
d)
e)
f)
g)
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор
(если имеется) перед регулировкой,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента и дополнительных
принадлежностей. Проверяйте точность
совмещения и лёгкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать
заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством по эксплуатации и с учётом
рабочих условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) Техническое обслуживание
a ) ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила
безопасности при работе шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность
при шлифовании некоторых сортов дерева
(например, бука, дуба) и металла, которые могут
быть источниками токсичной пыли. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от токсичной пыли и паров, и следите,
чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также
РУССКИЙ ЯЗЫК
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании чёрных металлов
используйте инструмент только в хорошо
проветриваемых помещениях. Не используйте
инструмент вблизи от горючих жидкостей,
газов или пыли. Искры или раскалённые частицы,
образующиеся в результате шлифования, или
искрение щёток электродвигателя могут вызвать
воспламенение горючих материалов.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использование
устройства защитного отключения с остаточным
током 30 мА или менее.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Вибрационная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Лист шлифовальной бумаги
1 Дырокол для шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные
приспособления на наличие повреждений, которые
могли произойти во время транспортировки.
Перед началом работы необходимо внимательно
прочитать настоящее руководство и принять
к сведению содержащуюся в нем информацию.
•
Шлифование окрашенных поверхностей
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Шлифование окрашенных
поверхностей производите в соответствии
с действующими нормами и правилами. Особое
внимание уделяйте следующим моментам:
Для пылеотвода используйте по возможности пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу:
 Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
 Все лица, находящиеся в рабочей зоне, должны
надевать респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и испарений свинцовых красок.
 Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным
для окружающей среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
• Ухудшение слуха.
• Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
• Риск получения ожогов от принадлежностей и насадок,
которые в процессе работы сильно нагреваются.
• Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации.
Место положения кода даты
Код даты, который также включает в себя год изготовления,
отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2016 XX XX
Год изготовления
Описание (Рис. А)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте
электроинструмент или какую-либо его деталь.
Это может привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Клавиша пускового выключателя
Передний зажим шлифовальной бумаги
Кнопка переднего зажима
Основание/Подошва
Ограничительные буртики для шлифовальной бумаги
Задний зажим шлифовальной бумаги
Боковые зажимы
Удерживающие язычки
Переходник для подключения устройств пылеудаления
Пылесборник
Муфта пылесборника
Назначение
Ваша вибрационная шлифовальная машина DWE6411
предназначена для профессионального шлифования
древесины, металла и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных условиях
или при наличии в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данная шлифмашина является профессиональным
электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту.
Неопытные пользователи всегда должны работать под
наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование инструмента
детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не
оставляйте детей с инструментом без присмотра.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при
одном напряжении электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке инструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN62841, что
исключает потребность в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться специально
подготовленным кабелем, который можно получить
в сервисном центре DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только в случае
крайней необходимости! Всегда используйте
удлинительный кабель установленного образца,
соответствующий входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен составлять
1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать
30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. B-F)
Крепление обычной шлифовальной
бумаги (Рис. B-Е)
1. Разомните шлифовальную бумагу, протянув её обратной
стороной об угол стола или любой другой угол 90°, как
показано на Рисунке В. Особо тщательно разомните
края бумаги, которые будут фиксироваться зажимами.
2. Откройте задний зажим 6 , подняв оба боковых
зажима 7 и выведя их из-за удерживающих язычков 8 ,
расположенных на основании/подошве 4 , как показано
на Рисунке С.
3. Откройте передний зажим ( 2 , Рис. D), нажав
и удерживая кнопку переднего зажима 3 , и вставьте
115 мм край шлифовальной бумаги под передний
зажим 2 , пока бумага не упрётся в ограничительные
буртики 5 . Закройте передний зажим, фиксируя
передний край шлифовальной бумаги.
4. Растяните шлифовальную бумагу по всей длине
основания/подошвы 4 и начните опускать задний
16
зажим 6 вниз, возвращая его в фиксированное
положение. Сначала закройте один из боковых зажимов
7 , поместив его за удерживающий язычок ( 8 , Рис. Е)
на основании/подошве 4 , затем таким же образом
закройте второй боковой зажим.
5. Если Вы собираетесь использовать функцию
пылеудаления, проделайте в шлифовальной бумаге
отверстия (см. раздел «Дырокол для шлифовальной
бумаги»).
Крепление самоклеющейся
шлифовальной бумаги (Рис. F)
1. Положите инструмент на стол основанием/подошвой
4 вверх.
2. Положите на основание/подошву 4 лист
шлифовальной бумаги.
3. Удерживая основание/подошву одной рукой,
совместите отверстия для всасывания пыли 12 на
основании/подошве и шлифовальной бумаге.
4. Плотно прижмите шлифовальную бумагу к основанию/
подошве.
Дырокол для шлифовальной бумаги
(Рис. G)
Дырокол для шлифовальной бумаги 13 предназначен для
проделывания отверстий (перфорирования) в обычных
листах шлифовальной бумаги для последующего
пылеудаления.
Перфорирование шлифовальной
бумаги
Установите лист шлифовальной бумаги на инструмент,
следуя инструкциям данного руководства по эксплуатации.
Выключите инструмент и отсоедините его от источника
питания. Положите на бумагу дырокол таким образом,
чтобы язычки на краях дырокола плотно прилегали
к обеим сторонам шлифовальной подошвы, как показано
на рисунке. Надавите дырокол, чтобы 8 острых элементов
проткнули шлифовальную бумагу, как показано на
Рисунке G. (Прижимайте дырокол к подошве максимально
плотно). Удалите дырокол. Шлифовальная бумага готова
к использованию.
Существует и другой способ перфорирования
шлифовальной бумаги. Для этого надёжно закрепите
дырокол на подходящей рабочей поверхности. Для этого
предусмотрены отверстия в дыроколе. Для фиксации
используйте винты #8 с плоскими головками. Прижмите
подошву шлифмашины (с установленным на неё листом
шлифовальной бумаги) к дыроколу.
Пылеудаление (Рис. А, Н)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при обработке
шлифмашиной древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда устанавливайте
пылесборник, разработанный в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: При шлифовании металлических
поверхностей не используйте пылесборник
или пылесос без соответствующих средств
искрозащиты.
Данный инструмент поставляется с переходником для
подсоединения пылесборника или пылесоса.
Ваша шлифмашина оборудована встроенным
переходником 9 , к которому можно подсоединить
пылесборник 10 , входящий в комплект поставки
инструмента, или промышленный пылесос. Переходник для
устройств пылеудаления оборудован системой соединения
DEWALT AirLock и совместим с промышленным пылесосом
DEWALT.
Установка пылесборника
1. Удерживая шлифмашину одной рукой, установите на
переходник 9 муфту пылесборника 11 , как показано
на Рисунке Н.
2. Поверните муфту 11 по часовой стрелке, фиксируя
пылесборник 10 на месте.
Опорожнение пылесборника
1. Удерживая шлифмашину одной рукой, поверните
муфту 11 против часовой стрелки, разблокировав
пылесборник 10 .
2. Снимите пылесборник со шлифмашины и аккуратно
потрясите или слегка постучите, опорожняя его
содержимое.
3. Снова установите пылесборник на выпускное
отверстие и зафиксируйте его на месте, повернув муфту
пылесборника по часовой стрелке.
Вы можете заметить, что при опорожнении из
пылесборника выходит не вся пыль. Это никак не повлияет
на шлифовальную производительность инструмента, но
значительно снизит эффективность сбора пыли. Чтобы
пылеудаление стало вновь эффективным, при опорожнении
нажмите на пружину внутри пылесборника и постучите им
о край мусорного контейнера.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки
были надёжно зафиксированы на месте.
•
Не прилагайте к инструменту чрезмерного
усилия. Чрезмерное прижимное давление не
улучшает качество шлифования, но приводит
к перегрузкам инструмента и быстрому
истиранию абразивной бумаги.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: Не допускается шлифование магния!
Правильное положение рук во время
работы (Рис. IA, IB)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения
тяжёлой травмы, ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения
тяжёлой травмы ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы: одной рукой
возьмитесь за основную рукоятку или за верхнюю часть
корпуса инструмента, как показано на Рисунках IA и IB.
Включение и выключение (Рис. А)
Чтобы включить инструмент, установите пусковой
выключатель 1 в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите пусковой
выключатель в положение О.
Шлифование
1. Начинайте шлифование бумагой с самым крупным
абразивным зерном.
2. Поскольку шлифмашина оставляет небольшие
царапины во всех направлениях, нет необходимости
шлифовать вдоль волокон древесины.
3. С небольшими промежутками проверяйте качество
работы.
4. Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной
смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль из корпуса
сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические
средствами для очистки неметаллических
деталей инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов, применённых
в данных деталях. Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
После использования шлифмашины для шлифования
металла без пылесборника, очистите шлифмашину
слабым потоком сжатого воздуха.
•
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих
принадлежностей может привести к опасной
ситуации. Во избежание риска получения травмы,
с данным продуктом должны использоваться
только дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы,
помеченные данным символом, нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Инструменты и аккумуляторы содержат материалы,
которые могут быть восстановлены или переработаны
в целях сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте
электрические продукты и аккумуляторы в соответствии
с местными положениями. Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт www.2helpU.com.
zst00301786 - 10-05-2016
18
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising