DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

371002-76 LV
DWE6411
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
Attēls / Рисунок A
1
10
3
11
2
6
5
4
Attēls / Рисунок B
7
9
8
Attēls / Рисунок C
4
6
8
7
3
Attēls / Рисунок D
Attēls / Рисунок E
3
2
5
8
Attēls / Рисунок F
12
4
Attēls / Рисунок G
13
13
4
Attēls / Рисунок H
9
Attēls / Рисунок IA
11
10
Attēls / Рисунок IB
5
LATVIEŠU
ROKAS SLĪPMAŠĪNA
DWE6411
Apsveicam!
Definīcijas: Ieteikumi par drošību
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no
uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju
partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra signālvārda
nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un
pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.
BĪSTAMI: Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras
rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS: Norāda iespējami bīstamu situāciju,
kuras rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU: Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras
rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI: Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst
ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var sabojāt
īpašumu.
Tehniskie dati
Spriegums
Apvienotā Karaliste un Īrija
Veids
Izejas jauda
Paliktņa izmēri
Vlīdzstr.
Vlīdzstr.
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Orbītas
min-1
14 000
Orbīta
mm
1,6
Svars
kg
1,28
W
Trokšņa un vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar
EN62841-2-4:
LPA (skaņas emisijas spiediena līmenis)
dB(A)
82
LWA (skaņas jaudas līmenis)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(nenoteiktība pie dotā skaņas līmeņa)
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
m/s²
<4,0
Neprecizitāte K =
m/s²
<1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir
izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta
EN62841, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS: Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība
attiecas uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu.
Tomēr, ja instruments tiek izmantots atšķirīgiem
pielietojuma veidiem, ar atšķirīgiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var atšķirties. Šādos gadījumos
var ievērojami palielināties iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni, līdztekus darba
režīmam ir jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var
ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai aizsargātu
operatoru no vibrācijas iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas
būtu siltas, jāorganizē darba gaita.
BRĪDINĀJUMS: Strādājot ar slīpmašīnu, vienmēr
valkājiet ausu aizsargus.
6
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
Mašīnu direktīva
ROKAS SLĪPMAŠĪNA
DWE6411
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti sadaļā
Tehniskie dati, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES un 2011/65/
ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DEWALT
turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo
vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un DEWALTvārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Markus Rompel
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
20.04.2016
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM
Termins “elektroinstruments”, kas redzams brīdinājumos,
attiecas uz šo elektroinstrumentu, ko darbina ar elektrības
palīdzību (ar vadu), vai ar akumulatoru darbināmu (bez vada)
elektroinstrumentu.
1) Darba vietas drošība
a ) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba
zonā var rasties negadījumi.
b ) Nedarbiniet elektroinstrumentus
sprādziennedrošās vietās, piemēram viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt
putekļus vai izgarojumu tvaikus.
c ) Instrumenta darba laikā noturiet bērnus un
nepiederošas personas drošā attālumā. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) Elektrodrošība
a ) Barošanas spraudņiem jāatbilst ligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b ) Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja
jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c ) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d ) Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezglojies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e ) Darbinot elektroinstrumentu āra apstākļos,
izmantojiet vadu, kas paredzēts lietošanai ārā.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
f ) Ja elektroinstruments ir nenovēršami jāekspluatē
mitrā vidē, elektrobarošanai uzstādiet
noplūdstrāvas aizsardzības ierīci (RCD). Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
3) Personīgā drošība
a ) Strādājot ar elektroinstrumentu esiet modri,
skatieties ko darāt un izmantojiet veselo
saprātu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat
noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b ) Izmantojiet personīgos aizsargpiederumus.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
c ) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/
vai akumulatora pievienošanas, instrumenta
pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai
slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai
pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d ) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
e ) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
f ) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus,
apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g ) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, obligāti tās
pievienojiet un ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
h ) Neļaujiet zināšanām, kuras iegūst no biežas
instrumentu lietošanas, ļaut jums kļūt bezrūpīgam
un ignorēt instrumentu darba drošības principus.
Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnus savainojumus
sekundes daļas laikā.
4) Elektroinstrumenta ekspluatācija un
apkope
a ) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam lietojumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet
darbu daudz labāk un drošāk.
b ) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ar slēdzi nav
iespējams to ieslēgt vai izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
7
LATVIEŠU
c ) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā no
barošanas avota atvienojiet kontaktdakšu un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru,
ja tas ir izņemams. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
d ) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet
to ekspluatēt personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos noteikumus.
Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e ) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja
elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas
tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f ) Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
g ) Elektroinstrumentu, tā piederumus un detaļas, u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
Krāsas slīpēšana
•
•
•
BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet spēkā esošus noteikumus
attiecībā uz krāsas slīpēšanu. Īpaši ievērojiet šādus
norādījumus:
Ja iespējams, putekļu savākšanai lietojiet putekļu nosūcēju.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas, iespējams, ir uz
svina bāzes:
 Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtniecēm.
 Visām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā maska,
kas ir īpaši paredzēta aizsardzībai pret svina krāsas
putekļiem un izgarojumiem.
 Darba vietā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt.
Atbrīvojieties no putekļu daļiņām un citiem savācamiem
netīrumiem drošā veidā.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams
novērst. Tie ir šādi:
• Dzirdes pasliktināšanās.
• Ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ.
• Risks gūt apdegumus no piederumiem, kas darba laikā kļūst
karsti.
• Ievainojuma risks, pagarinot instrumenta ekspluatācijas laiku.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
5) Apkalpošana
a ) Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi
kvalificētam remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi
slīpmašīnām
BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot
atsevišķus kokmateriālus (piemēram, bērzu, ozolu) un
metālu, kas var veidot toksiskus putekļus. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret toksiskiem
putekļiem un izgarojumiem, turklāt tām personām, kas
atrodas darba vietā, arī jāvalkā aizsargaprīkojums.
BRĪDINĀJUMS: Slīpējot melno metālu, strādājiet labi
vēdinātā vietā. Instrumentu nedrīkst darbināt viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Slīpēšanas laikā radušās dzirksteles vai karstas daļiņas vai
dzinēja suku dzirksteļošana var aizdedzināt uzliesmojošus
materiālus.
BRĪDINĀJUMS: Mēs iesakām izmantot noplūdstrāvas
aizsargierīci ar nominālo nostrādes strāvu 30 mA vai
mazāk.
Datuma koda novietojums
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts
uz korpusa.
Piemērs:
2016 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Rokas slīpmašīna
1 Putekļu maiss
1 Smilšpapīra loksne
1 Papīra caurumotājs
1 Lietošanas rokasgrāmata
•
•
Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts instruments, tā
detaļas vai piederumi.
Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un
izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS: Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst
pārveidot. Tā var rasties bojājumi vai ievainojumi.
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2 Priekšējais papīra iespīlētājs
8
LATVIEŠU
3 Priekšējā iespīlētāja poga
4 Pamata plāksne/paliktnis
5 Papīra atdures ribas
6 Aizmugurējais papīra iespīlētājs
7 Sānu iespīlētāji
8 Noturošās atdures
9 Putekļu nosūcēja pāreja
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.
10 Putekļu maiss
Smilšpapīra uzstādīšana (B.-F. att.)
11 Putekļu maisa manšete
Standarta smilšpapīra lokšņu
piestiprināšana (B.-E. att.)
Paredzētā lietošana
Šī rokas slīpmašīna DWE6411 ir paredzēta profesionāliem
koksnes, metāla un plastmasas slīpēšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu
šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī slīpmašīna ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas. Instrumentu
nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām
personām bez uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai
psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien
tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērnus
nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektromotors paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam.
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta izolācija
atbilstoši EN62841, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši
sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
• Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas.
• Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes.
• Pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS: Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes
kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien bez tā nekādi
nevar iztikt. Izmantojiet atzītus pagarinājuma vadus, kas atbilst
lādētāja ieejas jaudai (sk. Tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1,5 mm²; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost.
1. Lai cieto smilšpapīra loksni padarīt mīkstāku, pārvelciet
to pār galda malu vai kādu citu 90° leņķī esošu virsmu, kā
parādīts B. attēlā. Īpašu uzmanību pievērsiet tām malām,
kuras tiks iespīlētas.
2. Atbrīvojiet aizmugurējo papīra iespīlētāju 6 , pavelkot
uz augšu sānu iespīlētāja sviras 7 un atbrīvojot tās no
atdurēm 8 , kas ir uz pamata plāksnes/paliktņa 4 , kā tas
parādīts C. attēlā.
3. Atbrīvojiet priekšējo papīra iespīlētāju ( 2 , D. att.), spiežot
un turot priekšējā iespīlētāja pogu 3 , kamēr abrazīvā
papīra malu 115 mm platumā ievietota zem priekšējās
papīra spailes 2 , un tas atduras pret papīra atdures ribām
5 . Atbrīvojiet priekšējo papīra iespīlētāju, lai nostiprinātu
papīra priekšējo daļu.
4. Izvelciet papīru pār pamata plātnei/paliktnim 4 un sāciet
griezt aizmugurējo papīra iespīlētāju 6 , līdz tas nobloķējas.
Nobloķējiet vienu sānu iespīlētāja sviru 7 , novietojiet to aiz
ciļņa ( 8 , E. att.) uz pamata plātnes/paliktņa 4 , un to pašu
atkārtojiet ar otru sānu iespīlētāja sviru.
5. Ja izmantojat putekļu nosūkšanas funkciju, smilšpapīrā
izspiediet caurumus (skatīt Papīra caurumotājs).
Smilšpapīra loksnes ar stiprināšanas āķi
un cilpu (F. att.)
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai plātne/paliktnis 4 būtu vērsts augšup.
2. Novietojiet smilšpapīra loksni tieši uz plātnes/paliktņa
virsmas 4 .
3. Ar vienu roku turiet slīpēšanas plātni/paliktni un savietojiet
putekļu izvadcaurumus 12 .
4. Cieši piespiediet loksni uz plātnes/paliktņa.
Papīra caurumotājs (G. att.)
Slīpmašīnas komplektācijā ir papīra caurumotājs 13 , lai
standarta smilšpapīra loksnēs varētu izspiest caurumus putekļu
savākšanai.
Lai izspiestu caurumus smilšpapīrā
Smilšapīru ievietojiet instrumentā, kā norādīts šajā
rokasgrāmatā. Kad slīpmašīna izslēgta un atvienota no
kontakta, papīra caurumotāju novietojiet uz papīrā, lai atdures
caurumotāja malās atbilstu jebkurām divām blakus esošām
slīpēšanas paliktņa malām, kā parādīts. Piespiediet caurumotāju
pret paliktni, lai tas 8 punktos caurdurtu papīru, kā rādīts G.
attēlā. (Caurumotāju spiediet pret paliktni, līdz tas atduras.)
Noņemiet papīra caurumotāju, un papīrs ir gatavs.
9
LATVIEŠU
Caurumus papīrā var izspiest arī ar citu paņēmienu –
caurumotāju droši nostiprinot pie piemērotas darba virsmas.
Šim nolūkam caurumotājā paredzēti divi caurumi. Izmantojiet
#8 skrūves ar plakanu galvu. Slīpmašīnu (ar piestiprinātu papīru)
spiediet uz caurumotāju.
•
Apstrādājamajam materiālam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Pārmērīgs spiediens nepalielina
slīpēšanas kvalitāti, bet gan paaugstina instrumenta
noslodzi un izraisa abrazīvās daļas nodilšanu.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst slīpēt magniju!
Putekļu savākšana (A., H. att.)
BRĪDINĀJUMS: Tā kā, apstrādājot koksni ar slīpmašīnu,
rodas putekļi un skaidas, jāpiestiprina putekļu maiss, kas
ražots atbilstoši spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS: Slīpējot metālu, putekļu maisu vai
putekļsūcēju nedrīkst lietot bez piemērota dzirksteļu
aizsarga.
Šī instrumenta komplektācijā atrodas adapters putekļu maisa
vai putekļsūcēja pievienošanai.
Jūsu slīpmašīnā ir iebūvēta pāreja uz putekļu nosūcēju 9 , pie
kā iespējams pievienot vai nu komplektācijā ietilpstošo esošo
putekļu maisu 10 , vai veikalā iegādātu putekļu nosūcēju.
Iebūvētā izeja izmanto DEWALT AirLock savienojumu, kas
padara to saderīgu ar DEWALT putekļu nosūcēju.
Lai pievienotu putekļu maisiņu
1. Pieturot slīpmašīnu, ievietojiet putekļu maisiņa manšeti 11 putekļu nosūcēja pārejā 9 , kā tas parādīts H. attēlā.
2. Manšeti 11 pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
putekļu maisiņu 10 nostiprinātu vietā.
Lai iztukšotu putekļu maisiņu
1. Pieturot slīpmašīnu, manšeti 11 pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbrīvotu putekļu
maisiņu 10 .
2. Noņemiet putekļu maisiņu no slīpmašīnas un viegli
sakratiet vai padauziet, lai to iztukšotu.
3. Putekļu maisiņu ievietojiet atpakaļ izvadā un nostipriniet
vietā, pagriežot putekļu maisiņa manšeti pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Varbūt pamanījāt, ka putekļu maisiņš nav pilnībā atbrīvots
no putekļiem. Tas neietekmēs pašu slīpēšanu, bet samazinās
slīpmašīnas putekļu nosūkšanas efektivitāti. Lai atjaunotu jūsu
slīpmašīnas putekļu nosūkšanas efektivitāti, piespiediet atsperi
putekļu maisiņa iekšpusē, kad to iztukšojat, un piedauziet ar to
pie atkritumu tvertnes sāniem vai pie putekļu uztvērēja.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
10
BRĪDINĀJUMS: Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS:
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai paredzētie materiāli ir
cieši nostiprināti.
Pareizs rokas novietojums (IA., IB. att.)
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu smaga ievainojuma risku,
VIENMĒR turiet roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu smaga ievainojuma risku,
VIENMĒR saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu gatavs
negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku uz galvenā
roktura vai instrumenta augšpusē, kā norādīts IA. un IB. attēlos.
Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)
Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
1 pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
pozīcijā O.
Slīpēšana
1. Sāciet darbu ar visraupjāko smilšpapīru.
2. Tā kā instruments visos virzienos veido nelielus abrazīvus
nospiedumus, ar faktūras papīru nav jāslīpē.
3. Ik pēc neliela laika pārbaudiet paveikto darbu.
4. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta atvienošanas
no elektrotīkla tas ir obligāti jāizslēdz.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama
darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas IZSLĒGTĀ pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS: Ar sausu gaisu no galvenā korpusa
izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot
šo darbību, valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu un
putekļu masku.
•
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS: Instrumenta detaļu tīrīšanai, kas nav
no metāla, nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var pavājināt materiālus,
kas tiek lietoti šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Ja, slīpējot metālu, nav lietots putekļu maiss, iztīriet
instrumentu ar zema spiediena gaisu, kad darbs ir pabeigts.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS: Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT, nav
ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai
mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet
tikai DEWALT ieteiktos piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet
izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un
akumulatorus, kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var atgūt
vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Lūdzu
pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un baterijas saskaņā ar
vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē
www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА
DWE6411
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний опыт
фирмы по производству инструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты
DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Размер подошвы
В пост. тока
мм
DWE6411
230
1
230
108 × 115
Частота колебаний
кол./мин.
14 000
Амплитуда колебаний
мм
1,6
Вес
кг
1,28
Вт
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN62841-2-4:
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
82
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
93
дБ(А)
3
K
(погрешность измерения
акустической мощности)
Значения вибрационного воздействия
м/с²
< 4,0
ah =
Погрешность K =
м/с²
< 1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном
листке, был рассчитан по стандартному методу
тестирования в соответствии со стандартом EN62841
и может использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться для
предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации
относится только к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет
отличаться от указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время, когда
инструмент находился в выключенном состоянии
или когда он включён, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно уменьшить
12
уровень воздействия в течение всего периода
работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего места.
ВНИМАНИЕ: При работе шлифмашиной всегда
надевайте защитные наушники.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности
каждого сигнального слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную
ситуацию, которая приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную
ситуацию, которая может привести
к смертельному исходу или получению
тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести
к получению травмы лёгкой или средней
тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию,
не связанную с получением телесной
травмы, которая, однако, может привести
к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Директива по механическому
оборудованию
Вибрационная шлифмашина
DWE6411
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе
«Технические характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление от
имени фирмы DEWALT.
b)
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
c)
d)
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению тяжёлой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
e)
Термин «Электроинструмент» во всех привёденных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) Безопасность рабочего места
a ) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b ) Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c ) Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
2) Электробезопасность
a ) Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле электроинструмента есть
провод заземления. Использование оригинальной
f)
вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый или
запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный
для наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы
электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3) Личная безопасность
a ) при работе электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент,
если Вы устали, а также находясь под
действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
b ) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
c ) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой клавишей пускового
выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d ) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать причиной
получения тяжёлой травмы.
e ) Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо
стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f ) Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g ) Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
h ) Даже если Вы являетесь опытным
пользователем и часто используете
подобные инструменты, не позволяйте
себе расслабляться и игнорировать
правила безопасности при использовании
инструментов. Неосторожность
и невнимательность при работе могут привести
к тяжёлым травмам за доли секунды.
4) Использование электроинструментов и технический уход
a ) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно
и безопасно только при соблюдении параметров,
указанных в его технических характеристиках.
b ) Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
14
c)
d)
e)
f)
g)
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор
(если имеется) перед регулировкой,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента и дополнительных
принадлежностей. Проверяйте точность
совмещения и лёгкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать
заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством по эксплуатации и с учётом
рабочих условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) Техническое обслуживание
a ) ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила
безопасности при работе шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность
при шлифовании некоторых сортов дерева
(например, бука, дуба) и металла, которые могут
быть источниками токсичной пыли. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от токсичной пыли и паров, и следите,
чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также
РУССКИЙ ЯЗЫК
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании чёрных металлов
используйте инструмент только в хорошо
проветриваемых помещениях. Не используйте
инструмент вблизи от горючих жидкостей,
газов или пыли. Искры или раскалённые частицы,
образующиеся в результате шлифования, или
искрение щёток электродвигателя могут вызвать
воспламенение горючих материалов.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использование
устройства защитного отключения с остаточным
током 30 мА или менее.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Вибрационная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Лист шлифовальной бумаги
1 Дырокол для шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные
приспособления на наличие повреждений, которые
могли произойти во время транспортировки.
Перед началом работы необходимо внимательно
прочитать настоящее руководство и принять
к сведению содержащуюся в нем информацию.
•
Шлифование окрашенных поверхностей
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Шлифование окрашенных
поверхностей производите в соответствии
с действующими нормами и правилами. Особое
внимание уделяйте следующим моментам:
Для пылеотвода используйте по возможности пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу:
 Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
 Все лица, находящиеся в рабочей зоне, должны
надевать респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и испарений свинцовых красок.
 Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным
для окружающей среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
• Ухудшение слуха.
• Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
• Риск получения ожогов от принадлежностей и насадок,
которые в процессе работы сильно нагреваются.
• Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации.
Место положения кода даты
Код даты, который также включает в себя год изготовления,
отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2016 XX XX
Год изготовления
Описание (Рис. А)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте
электроинструмент или какую-либо его деталь.
Это может привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Клавиша пускового выключателя
Передний зажим шлифовальной бумаги
Кнопка переднего зажима
Основание/Подошва
Ограничительные буртики для шлифовальной бумаги
Задний зажим шлифовальной бумаги
Боковые зажимы
Удерживающие язычки
Переходник для подключения устройств пылеудаления
Пылесборник
Муфта пылесборника
Назначение
Ваша вибрационная шлифовальная машина DWE6411
предназначена для профессионального шлифования
древесины, металла и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных условиях
или при наличии в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данная шлифмашина является профессиональным
электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту.
Неопытные пользователи всегда должны работать под
наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование инструмента
детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не
оставляйте детей с инструментом без присмотра.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при
одном напряжении электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке инструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN62841, что
исключает потребность в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться специально
подготовленным кабелем, который можно получить
в сервисном центре DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только в случае
крайней необходимости! Всегда используйте
удлинительный кабель установленного образца,
соответствующий входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен составлять
1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать
30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. B-F)
Крепление обычной шлифовальной
бумаги (Рис. B-Е)
1. Разомните шлифовальную бумагу, протянув её обратной
стороной об угол стола или любой другой угол 90°, как
показано на Рисунке В. Особо тщательно разомните
края бумаги, которые будут фиксироваться зажимами.
2. Откройте задний зажим 6 , подняв оба боковых
зажима 7 и выведя их из-за удерживающих язычков 8 ,
расположенных на основании/подошве 4 , как показано
на Рисунке С.
3. Откройте передний зажим ( 2 , Рис. D), нажав
и удерживая кнопку переднего зажима 3 , и вставьте
115 мм край шлифовальной бумаги под передний
зажим 2 , пока бумага не упрётся в ограничительные
буртики 5 . Закройте передний зажим, фиксируя
передний край шлифовальной бумаги.
4. Растяните шлифовальную бумагу по всей длине
основания/подошвы 4 и начните опускать задний
16
зажим 6 вниз, возвращая его в фиксированное
положение. Сначала закройте один из боковых зажимов
7 , поместив его за удерживающий язычок ( 8 , Рис. Е)
на основании/подошве 4 , затем таким же образом
закройте второй боковой зажим.
5. Если Вы собираетесь использовать функцию
пылеудаления, проделайте в шлифовальной бумаге
отверстия (см. раздел «Дырокол для шлифовальной
бумаги»).
Крепление самоклеющейся
шлифовальной бумаги (Рис. F)
1. Положите инструмент на стол основанием/подошвой
4 вверх.
2. Положите на основание/подошву 4 лист
шлифовальной бумаги.
3. Удерживая основание/подошву одной рукой,
совместите отверстия для всасывания пыли 12 на
основании/подошве и шлифовальной бумаге.
4. Плотно прижмите шлифовальную бумагу к основанию/
подошве.
Дырокол для шлифовальной бумаги
(Рис. G)
Дырокол для шлифовальной бумаги 13 предназначен для
проделывания отверстий (перфорирования) в обычных
листах шлифовальной бумаги для последующего
пылеудаления.
Перфорирование шлифовальной
бумаги
Установите лист шлифовальной бумаги на инструмент,
следуя инструкциям данного руководства по эксплуатации.
Выключите инструмент и отсоедините его от источника
питания. Положите на бумагу дырокол таким образом,
чтобы язычки на краях дырокола плотно прилегали
к обеим сторонам шлифовальной подошвы, как показано
на рисунке. Надавите дырокол, чтобы 8 острых элементов
проткнули шлифовальную бумагу, как показано на
Рисунке G. (Прижимайте дырокол к подошве максимально
плотно). Удалите дырокол. Шлифовальная бумага готова
к использованию.
Существует и другой способ перфорирования
шлифовальной бумаги. Для этого надёжно закрепите
дырокол на подходящей рабочей поверхности. Для этого
предусмотрены отверстия в дыроколе. Для фиксации
используйте винты #8 с плоскими головками. Прижмите
подошву шлифмашины (с установленным на неё листом
шлифовальной бумаги) к дыроколу.
Пылеудаление (Рис. А, Н)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при обработке
шлифмашиной древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда устанавливайте
пылесборник, разработанный в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: При шлифовании металлических
поверхностей не используйте пылесборник
или пылесос без соответствующих средств
искрозащиты.
Данный инструмент поставляется с переходником для
подсоединения пылесборника или пылесоса.
Ваша шлифмашина оборудована встроенным
переходником 9 , к которому можно подсоединить
пылесборник 10 , входящий в комплект поставки
инструмента, или промышленный пылесос. Переходник для
устройств пылеудаления оборудован системой соединения
DEWALT AirLock и совместим с промышленным пылесосом
DEWALT.
Установка пылесборника
1. Удерживая шлифмашину одной рукой, установите на
переходник 9 муфту пылесборника 11 , как показано
на Рисунке Н.
2. Поверните муфту 11 по часовой стрелке, фиксируя
пылесборник 10 на месте.
Опорожнение пылесборника
1. Удерживая шлифмашину одной рукой, поверните
муфту 11 против часовой стрелки, разблокировав
пылесборник 10 .
2. Снимите пылесборник со шлифмашины и аккуратно
потрясите или слегка постучите, опорожняя его
содержимое.
3. Снова установите пылесборник на выпускное
отверстие и зафиксируйте его на месте, повернув муфту
пылесборника по часовой стрелке.
Вы можете заметить, что при опорожнении из
пылесборника выходит не вся пыль. Это никак не повлияет
на шлифовальную производительность инструмента, но
значительно снизит эффективность сбора пыли. Чтобы
пылеудаление стало вновь эффективным, при опорожнении
нажмите на пружину внутри пылесборника и постучите им
о край мусорного контейнера.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки
были надёжно зафиксированы на месте.
•
Не прилагайте к инструменту чрезмерного
усилия. Чрезмерное прижимное давление не
улучшает качество шлифования, но приводит
к перегрузкам инструмента и быстрому
истиранию абразивной бумаги.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: Не допускается шлифование магния!
Правильное положение рук во время
работы (Рис. IA, IB)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения
тяжёлой травмы, ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения
тяжёлой травмы ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы: одной рукой
возьмитесь за основную рукоятку или за верхнюю часть
корпуса инструмента, как показано на Рисунках IA и IB.
Включение и выключение (Рис. А)
Чтобы включить инструмент, установите пусковой
выключатель 1 в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите пусковой
выключатель в положение О.
Шлифование
1. Начинайте шлифование бумагой с самым крупным
абразивным зерном.
2. Поскольку шлифмашина оставляет небольшие
царапины во всех направлениях, нет необходимости
шлифовать вдоль волокон древесины.
3. С небольшими промежутками проверяйте качество
работы.
4. Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной
смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль из корпуса
сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру, надев средство
защиты глаз и респиратор утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические
средствами для очистки неметаллических
деталей инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов, применённых
в данных деталях. Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
После использования шлифмашины для шлифования
металла без пылесборника, очистите шлифмашину
слабым потоком сжатого воздуха.
•
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих
принадлежностей может привести к опасной
ситуации. Во избежание риска получения травмы,
с данным продуктом должны использоваться
только дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы,
помеченные данным символом, нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Инструменты и аккумуляторы содержат материалы,
которые могут быть восстановлены или переработаны
в целях сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте
электрические продукты и аккумуляторы в соответствии
с местными положениями. Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт www.2helpU.com.
zst00301787 - 10-05-2016
18
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising