DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

382015-34 BAL
DWE6411
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
12
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
6
Slika A / Crtež A / Slika A / Скица A
1
10
3
11
2
6
5
4
Slika B / Crtež B / Slika B / Скица B
7
9
8
Slika C / Crtež C / Slika C / Скица C
4
6
8
7
3
Slika D / Drtež D / Slika D / Скица D
Slika E / Ertež E / Slika E / Скица E
3
2
5
8
Slika F / Frtež F / Slika F / Скица F
12
4
Slika G / Grtež G / Slika G / Скица G
13
13
4
Slika H / Hrtež H / Slika H / Скица H
9
Slika IA / IArtež IA / Slika IA / Скица IA
11
10
Slika IB / IBrtež IB / Slika IB / Скица IB
5
SLOVENSKI
DLANSKI BRUSILNIK
SERIJE DWE6411
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj,
inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj
zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Izhodna moč
Velikost brusilnega podlaga
Hitrost kroženja
Obod
Teža
V(enosmerna napetost)
V(enosmerna napetost)
W
mm
min-1
mm
kg
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
14 000
1,6
1,28
Vrednosti emisij hrupa in izmerjene vrednosti vibracij (vektorska vsota treh
smeri) skladno z EN62841-2-4:
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti vsakega
opozorilnega znaka. Prosimo, preberite navodila in bodite
pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno nevarno situacijo,
ki bo, če jo ne preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki
bi lahko, če je ne preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki
bi lahko, če je ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni povezana s telesno
poškodbo, ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB(A)
82
LWA (raven zvočne moči)
dB(A)
93
ES-izjava o skladnosti
K
dB(A)
3
Strojna direktiva
(faktor negotovosti zvočnega tlaka)
Vrednost emisij vibracij ah =
m/s²
<4,0
Negotovost K =
m/s²
<1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih podatkih, je bil
izmerjen v skladu s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN62841, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno
primerjavo orodij. Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno
izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij vibracij predstavlja
nivo pri glavnih načinih uporabe orodja. Toda če orodje
uporabljate za druge vrste dela, z različnim priborom ali
če ga slabo vzdržujete, so lahko emisije vibracij drugačne.
To lahko znatno poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Ocena nivoja izpostavljenosti mora upoštevati tudi
čas, kolikokrat je orodje izključeno oz. ko deluje, vendar
dejansko ne opravlja dela. To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi ukrepi, da bi
zaščitili delavca pred učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote rok, organizacija
delovnih postopkov.
OPOZORILO: Med uporabo brusilnika vedno
uporabljajte zaščito za ušesa.
6
Definicije: Napotki za varno uporabo
naprave
Dlanski brusilnik
serije DWE6411
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku Tehnični
podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU.
Za več informacij stopite v stik s podjetjem DEWALT na spodnjih
naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to
izjavo v imenu DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
20.04.2016
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne poškodbe, preberite
navodila za uporabo.
SLOVENSKI
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to privede do električnega udara, požara
in/ali telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN
NAVODILA TUDI ZA UPORABO
V PRIHODNJE.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se nanaša na vaše
omrežje in lahko deluje kot kabelsko orodje (na priključni kabel) ali
orodje, ki deluje s pomočjo baterije (akumulatorja).
1) Varnost na delovnem mestu
a ) Delovni prostor mora biti vedno čist in dobro
osvetljen. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
b ) Električnih orodij ne uporabljajte v eksplozivnih
okoljih, na primer na krajih z vnetljivimi
tekočinami, plini ali prahom. Električno orodje
ustvarja iskrice, ki lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
c ) Poskrbite, da bodo med obratovanjem električnega
orodja otroci in prisotni zadosti oddaljeni. Njihove
motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2) Električna varnost
a ) Vtikači električnih orodij morajo ustrezati
vtičnicam. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Uporaba adapterskih vtičev
v kombinaciji z zaščitenim (ozemljenim)
električnim orodjem ni dovoljena. Originalni oziroma
nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega
udara.
b ) Izogibajte se telesnim stikom z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava,
radiatorji, štedilniki in hladilniki. Obstaja povečano
tveganje električnega udara, če so telesa ozemljena.
c ) Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali
mokroti. Vdor vode v električno orodje poveča tveganje
električnega udara.
d ) Pazite, da ne poškodujete električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izvlečenje vtiča iz stenske vtičnice. Kabel
zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi
in premikajočimi se deli orodja. Prepleteni ali
poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni udar.
e ) Pri delu na prostem uporabite napajalni kabel, ki
je primeren za delo v zunanjih pogojih. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje
možnost električnega udara.
f ) Če je uporaba orodja v vlažnih razmerah nujna,
uporabite napajanje, opremljeno z napravo za
zaščito pred tokovnimi izgubami (RCD). Uporaba
naprave diferenčnega toka RCD zmanjšuje tveganje za
električni udar.
3) Osebna varnost
a ) Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite
zdravo pamet, ko rokujete z električnim ročnim
orodjem. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih
poškodb.
b ) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
c ) Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega
orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
d ) Pred vklopom orodja odstranite orodja ali ključe za
nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem
sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
e ) Ne precenjujte. Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f ) Imejte primerno delovno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje, oblačilo in
rokavice ne smejo biti izpostavljeni gibljivim delom
orodja. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko
zapletejo v premikajoče se dele orodja.
g ) Če je omogočen priklop na sisteme za odsesavanje
prahu, poskrbite, da bodo te naprave pravilno
priključene in uporabljene. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
h ) Četudi se dodobra seznanite s tem orodjem, pri
rokovanju z njim ne postanite neprevidni; vedno
upoštevajte temeljna načela varnosti in zdravja pri
delu. Neprevidnost lahko že v delčku sekunde povzroči
hudo telesno poškodbo.
4) Uporaba in vzdrževanje električnega
orodja
a ) Električnih orodij ne preobremenjujte. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varneje
na način, kot je to predpisano.
b ) Orodja s pokvarjenim stikalom ne uporabljajte.
Električno orodje, ki ga ni mogoče krmiliti s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c ) Pred nastavljanjem, menjavo nastavkov ali
shranjevanjem električno in/ali akumulatorsko
orodje najprej odklopite z vira napajanja ali
odstranite baterijo, če je odstranljiva. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja po
nesreči.
7
SLOVENSKI
d ) Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite
izven dosega otrok, osebam, ki niso usposobljene
za njegovo uporabo ali niso seznanjene s temi
navodili, pa ne dovolite dela z njim. Električna orodja
so nevarna, če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
e ) Električno orodje in pripomočke skrbno negujte.
Redno preverjajte, ali je električno orodje mogoče
poškodovano! Preverite, ali gibljivi deli pravilno
delujejo, ali so zlomljeni in tako poškodovani,
da aparat ne deluje več pravilno. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f ) Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo
in so bolje vodljiva.
g ) Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Če se orodje
uporablja za druge namene, kot je priporočeno, lahko
taka uporaba povzroči poškodbe.
5) Servis
a ) Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne
rezervne dele v primeru popravila električnega
orodja. To je zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje
in varnost električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za delo
z brusilniki
OPOZORILO: Bodite posebej pazljivi, ko brusite nekatere
vrste lesa (npr. bukev, hrast) in kovino, kjer lahko nastaja
strupen prah. Nosite masko, ki je posebej oblikovana za
zaščito pred strupenim prahom in hlapi, ter zagotovite
zaščito tudi za osebe, ki se nahajajo v bližini.
OPOZORILO: Kovinske materiale brusite v dobro
prezračenih prostorih. Ne delajte z orodjem v bližini
vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Iskre ali vroči delci,
ki nastajajo med brušenjem ali pri razelektritvi ščetk
motorja, lahko zanetijo vnetljive snovi.
OPOZORILO: Priporočamo, da uporabite inštalacijski
odklopnik s tokovno zaščito do 30 mA.
Brušenje barve
•
•
8
OPOZORILO: Pri brušenju barv upoštevajte veljavne
predpise. Bodite še posebej pozorni na naslednje:
Kadarkoli je mogoče, uporabljajte napravo za odsesavanje
praha.
Bodite še posebej previdni pri brušenju barve, ki lahko vsebuje
svinec:
 Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali
otroci.
 Vsi ljudje, ki vstopijo v delovno območje, morajo nositi
masko, ki je posebej izdelana za zaščito pred prahom in
hlapi barv, ki vsebujejo svinec.
 V delovnem okolju ne jejte, pijte ali kadite.
•
Prah in ostanke brušenja odstranjujte na varen način.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov in uporabi
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
• Poškodbe sluha.
• Nevarnost telesnih poškodb zaradi odletavajočih odkruškov.
• Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora med delom.
• Nevarnost telesnih poškodb zaradi dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Preberite navodila za uporabo pred začetkom dela.
Položaj datumske kode
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi podatek o letu izdelave, je
odtisnjena na ohišje.
Primer:
2016 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Ročni brusilnik
1 Vrečka za prah
1 List brusilnega papirja
1 Prebijalo papirja
1 Navodila za uporabo
•
•
Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki niso utrpeli
poškodbe med prevozom.
Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite navodila za
uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. A)
OPOZORILO: Električnega orodja ali njegovih delov
nikoli ne predelujte. Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
1 Stikalo za vklop/izklop
2 Sprednja ščipalka za papir
3 Gumb sprednje ščipalke
4 Brusna plošča/podloga
5 Omejevalnik papirja
6 Zadnja ščipalka za papir
7 Stranski ščipalki
8 Pritrdilni jezički
9 Adapter za priklop vakuumskega sesalnika
10 Vrečka za prah
11 Objemka za vrečko za prah
Namen uporabe
Dlanski brusilnik serije DWE6411 je namenjen brušenju lesa,
kovine in plastike v profesionalnem okolju.
SLOVENSKI
NE uporabljajte naprave v vlažnih pogojih ali v prisotnosti
vnetljivih tekočin in plinov.
Ta brusilnik je profesionalno električno orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem. Neizkušeni uporabniki
naj orodje uporabljajo s pomočjo nadzornika.
• Majhni otroci in osebe s posebnimi potrebami.
Naprava ni namenjena uporabi otrok ali neizkušenih oseb
brez primernega nadzora.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi,
neizkušene osebe in osebe, ki se želijo naučiti delati
z napravo, če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez nadzora
v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno napetost. Vedno
preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni na
podatkovni plošči.
Vaša DEWALT naprava je dvojno izolirana v skladu
z EN62841; iz tega sledi, da žica za ozemljitev ni
potrebna.
Če je poškodovan priključni kabel, ga je potrebno zamenjati
s posebej pripravljenim kablom, ki je na voljo prek servisne
mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča priključnega kabla
(samo za Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal v vtiču.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi
s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
Uporaba podaljška priključnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte, razen če je to
nujno potrebno. Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki
ustreza vhodni napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati 1,5 mm²;
maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih
telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev
ali demontažo/namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Sprožilno stikalo mora biti na poziciji
IZKLOP. Neželen zagon naprave lahko povzroči poškodbe.
Pritrditev brusnega papirja (sl. B - F)
Pritrditev ustrezne brusilne plošče
(sl. B - E)
1. Zmehčajte brusni papir tako, da ga povlečete preko 90°
roba mize ali drugega ravnega roba, kot je prikazano na sliki
B. Še zlasti pomembno je da omehčate robe, katere boste
pritrdili s ščipalkami.
2. Sprostite zadnjo ščipalko za papir 6 tako, da povlečete
vzvoda stranske ščipalke 7 in jih sprostite od jezičkov 8 na
brusni plošči/podlogi 4 , kot je prikazano na sliki C.
3. Zrahljajte sprednjo ščipalko za papir ( 2 , sl. D) tako, da
pritisnete in zadržite gumb sprednje ščipalke 3 in nato
vstavite 115 mm rob brusnega papirja pod sprednjo
ščipalko 2 in ga porinite do omejevalnika papirja 5 .
Sprostite sprednjo ščipalko za papir, da pritrdite sprednji
del papirja.
4. Raztegnite papir preko brusne plošče/podloge 4 in
upognite zadnjo ščipalko za papir 6 okoli položaja za
zaklep. Blokirajte vzvod ščipalke 7 na eni strani tako, da ga
vstavite pod jeziček ( 8 , sl. E) na brusni plošči/podlogi 4 in
nato ponovite postopek na drugi strani.
5. Če želite uporabiti vakuumski sesalnik, preluknjajte brusni
papir (glej Prebijalo papirja).
Pritrditev brusnega papirja s kavljem in
zanko (sl. F)
1. Orodje položite na mizo; brusna plošča/podloga 4 mora
biti obrnjena navzgor.
2. Položite brusni papir neposredno na površino brusne
plošče/podloge 4 .
3. Držite brusno ploščo/podlogo z eno roko in poravnajte
odprtine za odsesavanje prahu 12 .
4. Močno pritisnite brusni papir navzdol na brusilno ploščo/
podlogo.
Prebijalo papirja (sl. G)
Če želite priklopiti vakuumski sesalnik, uporabite priloženo
prebijalo papirja 13 in naredite luknje v brusni papir in tako
omogočite priklop sesalnika.
Prebijanje papirja
Montirajte brusni papir na brusilnik, kot je opisano v tem
priročniku. Ko je brusilnik izključen in izklopljen iz električnega
omrežja, postavite prebijalo papirja na brusni papir tako,
da so jezički na robu prebijala obrnjeni nasproti sosednima
stranicama brusne podlage, kot je prikazano na sliki. Prebijalo
pritisnite ob podlago tako, da vseh 8 točk prebije papir, kot je
prikazano na sl. G. (Pritisnite prebijalo do konca v podlogo.)
Odstranite prebijalo papirja in brusni papir je pripravljen za
uporabo.
Lahko pa prebijete papir tako, da postavite prebijalo na
ustrezno delovno površino. Za ta namen so na prebijalu
zasnovani dve luknjici. Uporabite vijake s ploščato glavo št. 8.
Nato pritisnite brusilnik (z nameščenim papirjem) navzdol na
prebijalo.
9
SLOVENSKI
OPOZORILO: Ne brusite magnezija!
Sesalnik prahu (sl. A, H)
OPOZORILO: Ker pri obdelovanju lesa z brusilnikom
nastaja prah, vedno namestite vrečko za prah v skladu
z ustreznimi predpisi za omejevanje nastajanja in izpustov
prahu.
OPOZORILO: Ne uporabljajte vrečke za prah ali
odvajalnika prahu brez ustrezne zaščite pred iskrenjem, če
brusite kovino.
Orodje je opremljeno z adapterjem za priključitev vrečke za
prah ali vakuumskega sesalnika.
Vaš brusilnik se ponaša z adapterjem za priklop vakuumskega
sesalnika 9 , ki omogoča priklop dobavljene vrečke za prah
10 ali priklop vakuumskega sesalnika. Vgrajen priključek za
odsesavanje prahu je združljiv z AirLock priključnim sistemom
DEWALT in posledično omogoča priklop na vakuumski sesalnik.
Montaža vrečke za prah
1. Medtem, ko držite brusilnik, vstavite objemko za vrečko za
prah 11 na adapter za priklop vakuumskega sesalnika 9 ,
kot je prikazano na sliki H.
2. Objemko 11 zavrtite v smeri gibanja urinega kazalca, da
zategnete vrečko za prah 10 .
Praznjenje vrečke za prah
1. Medtem, ko držite brusilnik, zavrtite objemko 11 vrečke za
prah v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da sprostite
vrečko za prah 10 .
2. Odstranite vrečko za prah in počasi ter previdno stresite
vsebino iz vrečke.
3. Ponovno priključite vrečko za prah na priključek in zavrtite
objemko v smeri gibanja urinega kazalca.
Nekatere ostanke prahu bo morda težko odstraniti iz vrečke. To
ne bo vplivalo na kakovost brušenja, vsekakor pa se bo vrečka
hitreje napolnila. Če želite popolnoma izprazniti vrečko za prah,
pri praznjenju vrečke za prah pritisnite vzmet znotraj vrečke in
z vrečko potrkajte ob posodi za smeti.
UPORABA
Navodila za uporabo
10
OPOZORILO: Vedno upoštevajte varnostna navodila in
ustrezne predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih
telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev
ali demontažo/namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Sprožilno stikalo mora biti na poziciji
IZKLOP. Neželen zagon naprave lahko povzroči poškodbe.
OPOZORILO:
• Preverite, ali so vsi materiali, ki jih brusite, dobro
pritrjeni.
• Na obdelovanec vzpostavljajte samo rahel pritisk.
Prekomerni pritisk ne izboljšuje učinek brušenja,
temveč povečuje obremenitev orodja in povzroča
trganje brusila.
• Ne preobremenjujte orodja.
Pravilni položaj rok (sl. IA, IB)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek
resnih poškodb, VEDNO držite roke v primerni poziciji, kot
prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek
resnih poškodb, VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem držalu ali na
zgornjem delu orodja, kot prikazujeta sliki IA in IB.
Vklop in izklop (sl. A)
Orodje vključite, tako da premaknete stikalo za vklop/izklop 1 na pozicijo I.
Orodje izključite, tako da premaknete vklopno/izklopno stikalo
na pozicijo O.
Brušenje
1. Začnite z najbolj grobo granulacijo.
2. Ker orodje v vseh smereh proizvaja majhne sledi brušenja,
ni potrebno brusiti v skladu z vzorcem strukture.
3. V kratkih časovnih presledkih preverjajte rezultate svojega
dela.
4. Po končanem delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno
izključite orodje.
VZDRŽEVANJE
Vaš električni stroj DEWALT je bil oblikovan tako, da omogoča
dolgotrajno obratovanje z minimalnimi zahtevami po
vzdrževanju. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih
telesnih poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja pred izvedbo nastavitev
ali demontažo/namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Sprožilno stikalo mora biti na poziciji
IZKLOP. Neželen zagon naprave lahko povzroči poškodbe.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in prah iz glavnega
ohišja z izpihovanjem s suhim zrakom, ko opazite,
da se prah nabere v in okoli odprtin za zračenje. Med
opravljanjem tega postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih delov orodja
ne uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih
kemikalij. Take kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
SLOVENSKI
•
katerih so izdelani ti deli. Uporabite samo krpo, navlaženo
z vodo oz. milnico. Pazite, da voda ne prodre v notranjost
orodja; nikoli ne potopite nobenega dela orodja
v tekočino.
Če orodje uporabljate za brušenje kovine brez vrečke za
prah, očistite orodje z zrakom pod nizkim pritiskom.
Opcijska dodatna oprema
OPOZORILO: Ker dodatna oprema, ki je ni izdelalo
podjetje DEWALT, ni bila preizkušena s tem strojem je
njena uporaba lahko nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost
poškodb, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo priporoča
proizvajalec DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti dodatne
opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Orodja in baterij, ki so označeni s tem simbolom ne
odstranjujte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo rabljenih
proizvodov bomo zmanjšali potrebo po novih proizvodih.
Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi predpisi, ki
predpisujejo odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo. Za več podrobnosti obiščite spletno stran
www.2helpU.com.
11
HRVATSKI
RUČNA BRUSILICA
DWE6441
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva i neprekidnih
poboljšanja čine DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Vrsta
Izlazna snaga
Veličina ploče
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Okretaja
min-1
14 000
okretaja
mm
1,6
Težina
kg
1,28
VDC
VDC
W
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema smjernici EN62841-2-4:
LPA (emisija vibracija)
dB(A)
82
LWA (snaga zvuka)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(nesigurnost za danu razinu zvuka)
m/s²
<4,0
Vrijednost emisija vibracija ah =
Nesigurnost K =
m/s²
<1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom informacijskom listu
izmjerena je u skladu sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN62841 i može se upotrijebiti za međusobno
uspoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina emisije vibracija
odnosi se na glavne primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim nastavcima ili ako
je loše održavan, razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti vibracijama potrebno
je uzeti u obzir vrijeme tijekom isključivanja alata i vrijeme
dok je uključen, ali se ne upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika
od učinaka vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima, organizacija radnih
rasporeda i sl.
UPOZORENJE: Tijekom rada s električnim pilama uvijek
nosite zaštitu za sluh
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti svake riječi
naznake. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.
12
OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja
će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost
koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednje
teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja nije vezana
uz tjelesne ozljede i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
Direktiva o strojevima
Ručna brusilica
DWE6441
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku Tehnički
podaci usklađeni sa smjernicama:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2014/30/EU
i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke DEWALT.
Markus Rompel
direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik s uputama kako biste
smanjili rizik od ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
HRVATSKI
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni alat
napajan iz strujne utičnice (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1) Sigurnost u radnom području
a ) Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
b ) S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c ) Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2) Zaštita od električne struje
a ) Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
b ) Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od
strujnog udara je povećan.
c ) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
d ) Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e ) Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu
na otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f ) Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke
na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
3) Osobna sigurnost
a ) Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom.
Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b ) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će
rizik od tjelesnih ozljeda.
c ) Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d ) Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega bilo kakve ključeve za prilagođavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
e ) Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f ) Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili nakit.
Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g ) Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane
uz prašinu.
h ) Pazite da zbog osjećaja sigurnosti stečenog čestom
upotrebom alata ne zanemarite pravila sigurnosti.
Nepažljivo postupanje može u djeliću sekunde uzrokovati
ozbiljne ozljede.
4) Upotreba i čuvanje električnih alata
a ) Ne forsirajte električni alat. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije
obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
b ) Ne koristite električni alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c ) Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju ako je to moguće.
Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d ) Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje
nisu upoznate s alatom ili ovim uputama da
ga koriste. Električni alati opasni su ako njima rade
nestručni korisnici.
e ) Električne alate i pribor treba održavati. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknutih dijelova ili drugih okolnosti koje
mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je
alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik
broj nezgoda uzrokovan je loše održavanim električnim
alatima.
13
HRVATSKI
f ) Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
g ) Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije predviđen može
dovesti do opasnih situacija.
5) Servisiranje
a ) Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatne posebne sigurnosne upute za
brusilice
UPOZORENJE: Budite posebno pažljivi tijekom brušenja
nekih vrsta drva (npr. bukovina, hrastovina) i metala
koji mogu proizvesti otrovnu prašinu. Nosite zaštitnu
masku posebno dizajniranu za zaštitu od otrovnih čestica
i isparenja olovne prašine te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite u dobro prozračenim
prostorima kad brusite željezne materijale. Alat ne
upotrebljavajte u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Iskre i vruće čestice proizvedene brušenjem ili
električnim lukom četkica motora mogu upaliti zapaljive
materijale.
UPOZORENJE: preporučujemo uporabu sklopke na
diferencijalnu struju od 30 mA ili manje.
Brušenje boje
•
•
•
UPOZORENJE: Pridržavajte se važećih propisa za
brušenje boje. Obratite posebnu pažnju na sljedeće:
Kad god je moguće, za odvođenje prašine koristite usisavač.
Budite osobito pažljivi prilikom brušenja boje koja bi mogla
sadržavati olovo:
 Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
 Sve osobe koje ulaze u radno područje moraju nositi
masku koja je posebno dizajnirana za zaštitu od prašine
i isparavanja boje na bazi olova.
 U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći, a to su:
• Oštećenje sluha.
• Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih čestica.
• Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora tijekom rada.
• Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
14
Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.
Položaj šifre datuma
Šifra datuma, koja sadrži i godinu proizvodnje, ispisana je na
kućištu.
Primjer:
2016 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Ručna brusilica
1 Vreća za prašinu
1 List brusnog papira
1 Klamerica za papir
1 Priručnik s uputama
•
•
Alat, dijelove i pribor provjerite radi eventualnih oštećenja
nastalih tijekom transporta.
Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte se s njime prije
same upotrebe alata.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte električni alat ili
bilo koji njegov dio. Može doći do oštećenja ili ozljeda.
1 Prekidač uključivanja/isključivanja
2 Prednja stezaljka papira
3 Gumb prednje stezaljke
4 Podložak/ploča
5 Rebra za ograničavanje papira
6 Stražnja stezaljka papira
7 Bočne stezaljke
8 Pričvrsni jezičci
9 Prilagodnik usisavača
10 Vreća za prašinu
11 Obujmica vreće za prašinu
Namjena
Ova ručna brusilica DWE6411 predviđena je za brušenje drva,
metala i plastike u profesionalnom okruženju.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini zapaljivih
tekućina ili plinova.
Ova brusilica profesionalan je električni alat.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom. Neiskusan
korisnik mora biti pod nadzorom prilikom uporabe ovog alata.
• Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj uređaj nije
namijenjen upotrebi od strane djece ili nemoćnih osoba
bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od strane osoba
(uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz
ovaj proizvod.
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom
na opisnoj oznaci.
Vaš DEWALT alat raspolaže dvostrukom izolacijom
u skladu s dokumentom EN62841 i žica uzemljenja
nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je zamijeniti
posebnim kabelom dostupnim putem ovlaštenog servisa
tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre
kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo ako je to krajnje
potrebno. Upotrijebite odobreni produžni kabel koji je
pogodan za ulaznu snagu vašeg punjača (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm², a najveća
duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno
odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od
ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/uklanjanja
dodataka ili pribora. Provjerite je li okidač
u isključenom položaju (OFF). Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
Postavljanje brusnog papira (sl. B–F)
Postavljanje običnog brusnog papira
(sl. B–E)
1. Kruti brusni papir omekšajte povlačenjem preko ruba
stola ili drugog ravnog ruba pod 90° (sl. B). Prvenstveno
omekšajte rubove koji se pritežu.
2. Otpustite stražnju stezaljku papira 6 tako da povučete
bočne ručice stezaljke 7 i odvojite od jezičaka 8 na ploči/
podlošku 4 (sl. C).
3. Oslobodite prednju stezaljku papira 2 , sl. D) držeći pritisnut
gumb prednje stezaljke 3 i gurnite rub abrazivnog
papira od 115 mm pod prednju stezaljku 2 do rebara za
ograničavanje papira 5 . Otpustite prednju stezaljku papira
kako biste učvrstili prednji dio papira.
4. Razvucite papir preko bazne ploče/podloška 4 i počnite
zakretati stražnju stezaljku papira 6 oko njezine pričvrsne
točke. Učvrstite jednu bočnu ručicu stezaljke 7 tako da je
postavite iza jezička 8 , sl. E) na baznoj ploči/podlošku 4 i ponovite postupak s drugom bočnom ručicom.
5. Ako koristite usisavač, probušite brusni papir (odjeljak
klamerica papira).
Postavljanje brusnog papira s čičakprihvatom (sl. F)
1. Alat postavite na stol tako da brusna ploča/podložak 4 bude okrenuta prema gore.
2. Brusni list postavite izravno na brusnu ploču/podložak 4 .
3. Brusnu ploču/podložak pridržavajte jednom rukom
i poravnajte otvore za odvođenje prašine 12 .
4. List čvrsto pritisnite na brusnu ploču/podložak.
Klamerica papira (sl. G)
Uz brusilicu je isporučena klamerica papira 13 za bušenje
običnog brusnog papira radi odvođenja prašine.
Bušenje brusnog papira
Postavite brusni papir na alat prema uputama u ovom
priručniku. Dok je brusilica isključena i iskopčana iz napajanja,
stavite klamericu na papir tako da jezičci na rubovima klamerice
budu priljubljeni uz dvije susjedne strane brusnog podloška,
kao što je prikazano. Pritisnite klamericu uz podložak tako se
papir probuši na 8 mjesta (sl. G). (Pritisnite klamericu u podložak
do kraja). Uklonite klamericu i papir je spreman.
Drugi način bušenja papira je da klamericu dobro pričvrstite uz
odgovarajuću radnu površinu. U tu svrhu se na klamerici nalaze
dva otvora. Upotrijebite vijke s ravnom glavom br. 8. Pritisnite
brusilicu (s pričvršćenim papirom) na klamericu.
Odvođenje prašine (sl. A, H)
UPOZORENJE: Obzirom da obrađivanje drva pomoću
brusilice proizvodi prašinu, uvijek postavite vreću za
prašinu koja je projektirana u skladu s važećim propisima
o emisiji prašine.
UPOZORENJE: Tijekom brušenja metala ne
upotrebljavajte vreću za prašinu ili usisavač koji ne
raspolaže pravilnom zaštitom od iskri.
Alat je opremljen prilagodnikom za priključivanje vreće za
prašinu ili usisavača.
Ova brusilica opremljena je ugrađenim prilagodnikom za
usisavač 9 koji omogućuje priključivanje isporučene vrećice
za prašinu 10 ili sustava za usisavanje. Ugrađeni otvor koristi
DEWALT AirLock priključak, što ga čini kompatibilnim s DEWALT
usisavačem.
Pričvršćivanje vrećice za prašinu
1. Držeći brusilicu namjestite obujmicu vreće za prašinu 11 na prilagodnik usisavača 9 (sl. H).
2. Zakrenite obujmicu 11 u smjeru kazaljke na satu kako biste
pričvrstili vreću za prašinu 10 .
15
HRVATSKI
3. Često provjeravajte učinak vašeg rada.
4. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije isključivanja
utikača iz utičnice napajanja.
Pražnjenje vrećice za prašinu
1. Držeći brusilicu zakrenite obujmicu 11 suprotno od
kazaljke na satu kako biste oslobodili vreću za prašinu 10 .
2. Odvojite vrećicu za prašinu od brusilice i lagano je
protresite ili tapkajte po njoj kako biste je ispraznili.
3. Ponovo pričvrstite vreću za prašinu na ispušni otvor
i učvrstite je tako da obujmicu vreće za prašinu zakrenete
u smjeru kazaljke na satu.
Vrećicu možda nećete moći potpuno isprazniti. To ne utječe
na učinkovitost brušenja, ali smanjuje učinkovitost prikupljanja
prašine. Da bi brusilica radila maksimalno učinkovito, pritisnite
oprugu unutar vrećice za prašinu tijekom njezinog pražnjenja
i lupkajte njome o stjenku koša za otpatke ili priključka za
odvođenje prašine.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za dugotrajnu upotrebu
uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od
ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/uklanjanja
dodataka ili pribora. Provjerite je li okidač
u isključenom položaju (OFF). Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora. Provjerite je li okidač u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE:
• Pobrinite se da radni materijal koji će se brusiti bude
dobro učvršćen.
• Na radni materijal primijenite isključivo lagani
pritisak. Pretjerani pritisak ne poboljšava učinak
brušenja, već samo rezultira povećanim opterećenjem
na električni alat i izaziva trganje abrazivne površine.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
UPOZORENJE: Ne brusite magnezij!
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno podmazivanje.
Čišćenje
•
Pravilan položaj ruku (sl. IA, IB)
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda UVIJEK primijenite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku je kada jednom rukom držite glavni
rukohvat ili s gornje strane uređaja (sl. IA i IB).
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
Da biste alat uključili, prekidač za uključivanje/isključivanje 1 pomaknite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje
postavite u položaj O.
Brušenje
1. Započnite s najgrubljim brusnim papirom.
2. S obzirom na to da alat proizvodi male ogrebotine u svim
smjerovima, nije potrebno brusiti u smjeru godova drva.
16
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta ispušite suhim zrakom
čim primijetite nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog postupka nosite zaštitu za
oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih dijelova alata
nikad ne upotrebljavajte otapala ili druge jake kemikalije.
Te kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljenima
u tim dijelovima. Upotrebljavajte isključivo krpu
natopljenu vodom i blagim sapunom. Nikad ne dopustite
da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost alata. Nikad
ne potapajte bilo koji dio alata u tekućinu.
Nakon korištenja alata za brušenje metala i bez vreće za
prašinu, alat očistite zrakom pod niskim tlakom.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da dodaci koji nisu u ponudi
tvrtke DEWALT nisu provjereni s ovim proizvodom,
upotreba takvih dodataka uz ovaj alat može biti opasna.
Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod
koristite isključivo pribor koji preporučuje DEWALT.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije o odgovarajućim
dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije označene
ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim
otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati radi smanjenje potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih
resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi
www.2helpU.com.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema
nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će
navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku
ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno
održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od
datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati
otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod
ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju
pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku
snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom
servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od
strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
Radovi i dijelovi koji nisu predmet jamstva
1. Oštećena i kvarovi nastali:
- Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
- Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
- Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
- Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
- Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
- Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja
uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
Radovi i dijelovi koji idu na teret jamstva
•
•
•
•
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
17
SRPSKI
RUČNA EKSCENTAR BRUSILICA
DWE6411
Čestitamo!
Definicije: Bezbednosne smernice
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj
proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT postane jedan od
najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih
električnih alata.
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za svaku
signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i vodite računa
o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno opasnu situaciju
koja, ako se ne izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno opasnu
situaciju koja bi, ako se ne izbegne, može izazvati smrt ili
ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu opasnu situaciju koja,
može ako se ne izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja nije povezana
sa telesnim povredama koja, ako se ne izbegne, može
dovesti do materijalne štete.
Tehnički podaci
Napon
U.K. i Irska
Tip
Izlazna snaga
Veličina pločice
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Obrtaji
min-1
14 000
Obrtaji
mm
1,6
Súly
kg
1,28
VDC
VDC
W
Ukupne vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema
EN62841-2-4:
LPA (emisioni nivo zvučnog pritiska)
dB(A)
82
LWA (nivo zvučne snage)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(odstupanja za zadati nivo buke)
Emisiona vrednost vibracija ah =
m/s²
<4,0
Odstupanje K =
m/s²
<1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji izmeren
je prema standardizovanom postupku iz EN62841 i može se
koristiti za upoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni nivo vibracija važi
za glavne primene alata. Međutim, ako se alat koristi
za druge aplikacije, sa drugim priborima ili ako je loše
održavan, emisiona vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama takođe treba
da uzme u obzir vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može značajno smanjiti nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne mere za zaštitu
rukovaoca od efekata vibracija kao što su: održavanje
alata i pribora, održavanje ruku toplim, organizacija
radnih uzoraka.
UPOZORENJE: Nosite uvek zaštitu za sluh kada radite sa
brusilicom.
18
Označava opasnost od električnog udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
Direktiva za mašine
Ručna ekscentar brusilica
DWE6411
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu Tehnički
podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/
EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte DEWALT na
sledećoj adresi ili ih potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
20.04.2016
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda,
pročitajte uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
SRPSKI
i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1) Bezbednost radnog područja
a ) Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
b ) Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c ) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti
kontrolu.
2) Električna bezbednost
a ) Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
b ) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara ako
je vaše telo uzemljeno.
c ) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d ) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e ) Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f ) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3) Lična bezbednost
a ) Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite
električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom
lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu
sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
b ) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c ) Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d ) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
e ) Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f ) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
g ) Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se
da budu priključeni i da se pravilno koriste. Upotreba
uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
h ) Ne dozvoljavajte da vas bliskost dobijene
učestalom upotrebom alata dovede do
samouverenost i da ignorišete principe bezbednosti
alata. Nepažljiva radnja može da prouzrokuje povrede
u deliću sekunde.
4) Upotreba i održavanje električnih alata
a ) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b ) Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c ) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju, ukoliko se može skinuti, iz električnog
alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata. Takve
preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d ) Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu
upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim
uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
e ) Održavajte električne alate i pribore. Proverite da
li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li
19
SRPSKI
su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
f ) Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g ) Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje
električnog alata za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) Servis
a ) Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za
brusilice
UPOZORENJE: Budite posebno pažljivi kada brusite neke
vrste drveta (npr. bukva, hrast) i metala koji mogu stvarati
toksičnu prašinu. Nosite zaštitnu masku koja je specijalno
dizajnirana za zaštitu od otrovne prašine i isparenja
i osigurajte da osobe koje ulaze u radno područje takođe
budu zaštićene.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite u dobro provetravanim
područijma ako brusite crne metale (koji sadrže gvožđe).
Ne uključujte alat u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Varnice ili vruće čestice koje nastaju pri brušenju ili
električni luk koji stvaraju četkice motora mogu da upale
zapaljive materijale.
UPOZORENJE: Preporučujemo upotrebu FID sklopke sa
nominalnom strujom od 30 mA ili niže.
Brušenje farbanih površina
•
•
•
UPOZORENJE: Vodite računa o važećim propisima za
brušenje farbanih površina. Posebnu pažnju obratite na
sledeće:
Kadgod je moguće koristite usisivač za sakupljanje prašine.
Budite posebno oprezni kada brusite farbu koji se možda
bazira na olovu:
 Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze u radno
područje.
 Sve osobe koje ulaze u radno područje treba da nose
masku koja je naročito projektovana za zaštitu od prašina
i isparenja koja potiču od olovnih boja.
 Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom području.
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi otpad.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
• Slabljenje sluha.
20
•
•
•
Opasnost od telesnih povreda zbog letećih opiljaka.
Opasnost od opekotina zbog zagrevanja pribora u toku rada.
Opasnost od telesnih povreda zbog duge upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Pozicija datumske šifre
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje, odštampana
je na kućištu.
Primer:
2016 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Ručna ekscentar brusilica
1 Kesa za prašinu
1 List brusnog papira
1 Probijač papira
1 Uputstvo za upotrebu
•
•
Proverite da li postoje transportna oštećenja na alatu,
njegovim delovima ili priboru.
Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati i razumeti ovo
uputstvo.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte električni alat ili
njegove delove. Može doći do oštećenja ili telesne povrede.
1 Prekidač za uključivanje i isključivanje
2 Prednji stezač papira
3 Dugme prednjeg stezača
4 Osnovna ploča/podmetač
5 Rebra za ograničavanje papira
6 Zadnji stezač papira
7 Bočni stezači
8 Jezičci za držanje
9 Vac-adapter
10 Kesa za prašinu
11 Prsten kese za prašinu
Namena
Vaša ručna ekscentar brusilica DWE6411 je dizajnirana za brzo
brušenje drveta, metala i plastike u profesionalnom okruženju.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti
ili gasova.
Ova brusilica je profesionalni električni alat.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor je obavezan
ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.
• Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije predviđen za
korišćenje od strane malih deca ili nemoćnih lica bez
nadzora.
SRPSKI
•
Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim
ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi ostala sama sa
proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan napon. Uvek
proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na
natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan u skladu sa
EN62841; zato nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti specijalnim
kablom koji se može nabaviti preko DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta.
Preporučeni osigurač: 13 A.
2. Otpustite zadnji stezač papira 6 tako što ćete povući
bočne poluge stezača 7 i osloboditi ih iz jezičaka 8 na
osnovnoj ploči/podmetaču 4 kao što je prikazano u slici C.
3. Otpustite prednji stezač papira ( 2 , sl. D) pritiskom
i držanjem pritisnutim na prednjem dugmetu stezača
3 dok umećete 115 mm ivicu abrazivnog papira ispod
prednjeg stezača papira 2 dok ne udari na rebra za
ograničavanje papira 5 . Otpustite prednji stezač papira
i osigurajte prednji deo papira.
4. Razvucite papir preko osnovne ploče/podmetača 4 i počnite da okrećete zadnji stezač papira 6 oko njegovog
položaja za zaključavanje. Zaključajte jednu bočnu polugu
stezača 7 tako što ćete postaviti iza jezička( 8 , sl. E) na
osnovnoj ploči/podmetaču 4 i onda ponovite isto sa
drugom bočnom polugom stezača.
5. Ako koristite funkciju izvlačenja prašine, onda perforirajte
brusni papir (vidi probijač papira).
Postavljanje brusnih listova tipa "čičak"
(sl. F)
1. Stavite alat na sto sa osnovnom pločom/podmetačem 4 okrenutim nagore.
2. Brusni papir postavite direktno na gornju stranu osnovne
ploče/podmetača 4 .
3. Jednom rukom držite osnovnu ploču/podmetač
i poravnajte rupe za izbacivanje prašine 12 .
4. Čvrsto pritisnite papir na osnovnu ploču/podmetač.
Probijač papira (sl. G)
Korišćenje produžnog kabla
Probijač papira 13 je obezbeđen sa vašom brusilicom, s kojim
možete da perforirate običan brusni papir da biste omogućili
sakupljanje prašine.
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije nužno. Koristite
odobreni produžni kabl koji je pogodan za ulazni priključak
vašeg punjača (pogledajte Tehničke podatke). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1,5 mm²; maksimalna dužina je
30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od
povreda, isključite uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora.
Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje
u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Postavljanje brusnih listova (sl. B–F)
Postavljanje običnih brusnih listova
(sl. B–E)
1. Omekšajte kruti brusni papir tako što ćete ga prevući
preko ivice od 90° na stolu ili druge prave ivice, kao što je
prikazano u slici B. Koncetrišite se na omekšavanje ivica koji
se stežu.
Za perforaciju vašeg brusnog papira
Namestite brusni papir na alat kao što je prikazano u ovom
uputstvu. Isključite i iskopčajte brusilicu, postavite probijač
papira na papir tako da jezičci na ivicama probijača stoje
naspram bilo koje dve susedne strane brusne ploče, kao što
je prikazano. Pritisnite probijač naspram pločice tako da 8
tačaka probijaju papir, kao što je prikazano slici G. (Pritisnite
probijač u pločicu sve dok ide.) Uklonite probijač papira i papir
je spreman.
Alternativni način perforiranja papira je da čvrsto pritegnete
probijač na pogodnu radnu površinu. Za tu namenu su
obezbeđena dva otvora u probijaču. Koristite vijke sa ravnom
glavom #8. Pritisnite brusilicu (sa pričvršćenim papirom) naniže
u probijač.
Izvlačenje prašine (sl. A, H)
UPOZORENJE: Pošto se pri obradi drveta stvara prašina,
uvek instalirajte kesu za prašinu koja je projektovana
u skladu sa primenljivim smernicama u vezi sa emisijom
prašine.
UPOZORENJE: Ne koristite kesu za prašinu ili usisivač
prilikom brušenja metala ako nemate odgovarajuću
zaštitu od varnica.
21
SRPSKI
Ovaj alat je opremljen adapterom za povezivanje kese za
prašinu ili usisivača.
Vaša brusilica ima ugrađeni adapter za prašinu 9 koji
omogućava priključivanje ili isporučene vreće za prašinu 10 ili
usisivača. Ugrađeni izlaz koristi DEWALT AirLock priključak, što
ga čini kompatibilnim sa DEWALT izvlakačem prašine.
Za pričvršćivanje vreće za prašinu
1. Dok držite brusilicu, namestite prsten vreće za prašinu 11 na adapter 9 kao što je prikazano u slici H.
2. Okrećite prsten 11 udesno da biste vreću za prašinu 10 zaključali u mestu.
Pravilan položaj ruku zahteva jednu ruku na glavnoj ručici ili na
vrhu uređaja, kao što je prikazano na slikama IA i IB.
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
Da uključite alat, prekidač za uključivanje/isključivanje 1 postavite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje
postavite u položaj O.
Glačanje
1. Počnite sa najgrubljim zrnom.
2. Pošto alat pravi male tragove grebanja u svim smerovima,
nije neophodno brusiti korišćenjem zrna.
3. Proveravajte češće svoj rad.
4. Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što ga
isključite iz struje.
Za pražnjenje vreće za prašinu
1. Dok držite brusilicu, okrećite prsten 11 ulevo za
otključavanje vreće za prašinu 10 .
2. Skinite vreću za prašinu od brusilice i nežno je protresite ili
tapkanjem ispraznite vreću za prašinu.
3. Namestite ponovo vreću za prašinu na izlaz i zaključajte je
u mestu okretanje prstena vreće za prašinu udesno.
Možda ćete primetiti da ne možete očistiti svu prašinu iz
vreće. To neće uticati na performanse brušenja, ali će smanjiti
efikasnost sakupljanja prašine. Da biste ponovo uspostavili
efikasnost sakupljanja prašine, pritisnite oprugu unutar vreće
za prašinu kada je praznite i tapkajte vreću na strani kante za
smeće.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa o bezbednosnim
merama i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od
povreda, isključite uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora.
Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje
u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE:
• Uverite se da su materijali koje treba brusiti dobro
učvršćeni.
• Primenjujte samo blagi pritisak na radni komad.
Previše jak pritisak neće poboljšati učinak brušenja,
već će samo dovesti do povećanja opterećenja na
uređaju i izazvati do habanja abraziva.
• Izbegavajte preopterećenje.
UPOZORENJE: Ne brusite magnezijum!
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od
povreda, isključite uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora.
Uverite se da je prekidač za uključivanje i isključivanje
u položaju OFF (isključeno). Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno podmazivanje.
Čišćenje
Pravilan položaj ruke (sl. IA, IB)
22
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih
telesnih povreda, UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih
telesnih povreda, UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
UPOZORENJE: Suvim vazduhom izduvavajte prašinu
iz glavnog kućišta i iz ventilacionih otvora zavisno
od sakupljanja prašine. Nosite odobrenu zaštitu za
oči i odobrenu zaštitu od prašine pri obavljanju ovog
postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga
agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih
delova alata. Te hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove. Koristite samo krpu
koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo koji
deo alata u tečnost.
Nakon korišćenja alata za brušenje metala bez kese za
prašinu, očistite alat vazduhom pod niskim pritiskom.
•
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna oprema i pribor,
osim onih koje nudi DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
SRPSKI
proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme
sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite se vašem
distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene
sa ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa
otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine. Reciklirajte
električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima.
Više informacija možete naći na www.2helpU.com.
23
МАКЕДОНСКИ
РАЧНА МАШИНА ЗА ШМИРГЛАЊЕ
DWE6411
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство,
темелниот развој на производи и иновативноста го прават
DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците
на професионални електрични алатки.
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Технички податоци
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Кругови
min-1
14 000
Круг
mm
1,6
Тежина
kg
1,28
Напон
Велика Британија и Ирска
Тип
Излезна моќност
Големина на подлога
Vеднонасочна струја
Vеднонасочна струја
W
Вредност на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема
EN62841-2-4:
LPA (ниво на звучен притисок на
емисија)
dB(A)
82
LWA (ниво на звучна моќност)
dB(A)
93
dB(A)
3
K
(отстапување за дадено ниво на
звук)
Вредност на емисија на вибрации ah =
m/s²
<4,0
Отстапување К =
m/s²
<1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено во оваа табела
е измерено во склад со стандардизираниот тест даден во
EN62841 и може да се употребува за споредување на една
алатка со друга. Може да се употребува за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Декларираното ниво на
емисија на вибрации е за главните режими на
работа на алатката. Меѓутоа, доколку алатката
се употребува за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата на вибрации може
да се разликува. Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
Проценката на нивото на изложеност на вибрации
исто така треба за го земе во предвид времето
кога алатката е исклучена или кога е вклучена но
со неа не се извршува работа. Ова може значително
да го намали нивото на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од последиците на
вибрации, треба да се препознаат дополнителни
24
мерки за безбедност како што се: одржување на
алатката и додатоците, затоплување на рацете,
организација на работните задачи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш носете заштита за
слухот кога работите со машината за шмирглање.
Долунаведените дефиниции го опишуваат нивото на
сериозност на секој сигнален збор. Ве молиме да го
прочитате упатството и да обрнете внимание на овие
симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на непосредна
опасност која, доколку не се избегне, ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација на
потенцијална опасност која, доколку не се избегне,
би можела да предизвика смрт или сериозна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин на работење кој не
е поврзан со повреда на ракувачот и кој, доколку
не се избегне, може да предизвика оштетување
на имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за сообразност
Директива за машини
Рачна машина за шмирглање
DWE6411
DEWALT декларира дека производите опишани во делот
Технички податоци се во склад со:
2006/42/EК, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме
да стапите во контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на
DEWALT.
МАКЕДОНСКИ
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
20.04.2016
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од
пожар, прочитајте го упатството за употреба.
Општи мерки за безбедност при употреба
на електрични алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон предупредувањата
и упатствата може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во предупредувањата се
однесува на вашата електрична алатка која работи на
струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи
на батерии (без кабел).
1) Безбедност на работното место
a ) Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
b ) Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
c ) Држете ги децата и присутните лица
настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) Безбедност од електричен удар
a ) Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот
од електричен удар.
b ) Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело е заземјено.
c ) Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
d ) Употребувајте го правилно кабелот. Никогаш
не го употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот настрана од
топлина, масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или заплетканите каблови
го зголемуваат ризикот од електричен удар.
e ) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот од
електричен удар.
f ) Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3) Лична безбедност
a ) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или кога
сте под влијание на дрога, алкохол или лекови.
Еден момент на невнимание за време на работење
со електрична алатка може да доведе до серизна
лична повреда.
b ) Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
c ) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст на прекинувачот
или приклучување на извор на струја на вклучени
алатки може да доведе до незгоди.
d ) Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната
алатка. Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
e ) Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани ситуации.
f ) Бидете соодветно облечени. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
25
МАКЕДОНСКИ
g ) Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
h ) Не дозволувајте поради упатеноста што ја
имате здобиено од постојаната употреба на
алатки да си дозволите да не ги почитувате
и игнорирате принципите за безбедност при
употреба на алатката. Невнимателно дејство
може да предизвика повреда во дел од секунда.
4) Употреба и одржување на
електрични алатки
a ) Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
b ) Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е опасна
и мора да биде поправена.
c ) Извадете го приклучокот од изворот на
струја и/или батерискиот пакет, ако се вади,
од електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат
ризикот за случајно вклучување на електричната
алатка.
d ) Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
e ) Одржувајте ги електричните алатки
и додатоци. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба
која би можела да влијае врз работењето
на електричната алатка. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете
ја на поправка пред да ја употребите. Многу
незгоди се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
f ) Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат помала шанса да
се заглават и полесно се управуваат.
g ) Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги предвид работните
26
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) Сервис
a ) Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за
безбедност за шмиргли
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Посебно внимавајте
кога шмирглате некои дрва (на пример: бука,
даб) и метали кои што можат да произведат
токсична прав. Носете маска за прав што
е посебно направена за заштита од отровна прав
и испарувања и осигурајте лицата што стојат
или влегуваат во зоната на работа да бидат исто
така заштитени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребувајте ја оваа алатка
во добро проветрени простории кога шмирглате
метали што содржат железо. Не работете со
алатката во близина на запалливи течности,
гасови или прав. Искрите, загреаните честички од
шмирглањето или искречките моторни четкички
може да ги потпалат запалливите материјали.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална (FID) склопка со рејтинг
на диференцијална струја од 30 mA или помалку.
Шмирглање на боја
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Почитувајте ги важечките
правила за шмирглање на боја. Обрнете посебно
внимание на следниве работи:
Секогаш кога е можно, употребувајте вакуумски
извлекувач за собирање на правта.
Особено внимавајте кога шмирглате боја што можеби
е врз база на олово:
 Немојте да дозволувате деца или бремени жени да
влегуваат во зоната на работа.
 Сите лица што ќе влезат во работната околина
треба да носат специјално дизајнирана маска за
заштита од прав и испарување на оловна боја.
 Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната на
работа.
Ослободете се од честичките од прав и од другиот
отпад на безбеден начин.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност
и се воведе безбедносна опрема, одредени останати
ризици не може да се избегнат. Тоа се:
• Оштетување на слухот.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Ризик од повреда на ракувачот поради излетани
парчиња.
Ризик од изгорениците поради загревањето на
додатоците при работењето.
Ризик од повреда на ракувачот поради долготрајна
употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба пред да ја
употребите алатката.
Место за шифрата на датумот
Шифрата на датумот, која исто така ја вклучува и годината
на производство, е испечатена на куќиштето.
На пример:
2016 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Рачна машина за шмирглање
1 Торбичка за прав
1 Хартија за шмирглање
1 Продупчувач на хартија за шмирглање
1 Упатство за употреба
•
•
Проверете да не се оштетила алатката, деловите или
додатоците при транспортот.
Детално прочитајте го и разберете го ова упатство
пред да започнете со работа.
Опис (скица А)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш немојте да ја
преправате електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до оштетување или
повреда.
1 Прекинувач за вклучување и исклучување
2 Преден стегач за хартија за шмирглање
Оваа машина за шмирглање е професионална електрична
алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја
употребуваат оваа алатка.
• Мали деца и физички слаби лица. Овој уред не
е наменет за употреба од страна на мали деца или
физички слаби лица без надзор.
• Овој производ не е наменете за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) кои што патат од намалени
физички, сетилни или психички можности или на лица
со недоволно искуство и/или со желба да научат освен
ако не се под надзор на личноста која е одговорна
за нивната безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен удар
Електромоторот е наменет само за работа со определен
напон. Секогаш проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно изолирана во
склад со EN62841; затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет со специјално подготвен кабел што е достапен
преку мрежата на сервиси на DEWALT.
Замена на приклучокот за струја
(само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
• Безбедно ослободете се од стариот приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со терминалот што
е под напон во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете
квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 13 A.
3 Копче на преден стегач
Употреба на продолжен кабел
4 Основна плоча/подлошка
Продолжен кабел не треба да се употребува освен ако не
е апсолутно потребен. Употребувајте продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот приклучок на
вашиот полнач (погледнете во делот Технички податоци).
Минималниот попречен пресек на проводникот е 1,5 mm²;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога употребувате
продолжен кабел од макара.
5 Ребра за ограничување на хартијата за шмирглање
6 Заден стегач за хартија за шмирглање
7 Странични стегачи
8 Јазичиња за придржување
9 Адаптер за правосмукалка
10 Торбичка за прав
11 Обрач за торбичка за прав
Наменета употреба
Вашата рачна машина за шмирглање DWE6411
е дизајнирана за брзо шмирглање на дрво, метал и пласти
во професионална околина.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни услови или во
присуство на запалливи течности или гасови.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот од изворот на
струја пред да вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате додатоци.
Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена
27
МАКЕДОНСКИ
положба. Случајно активирање на алатката може
да предизвика повреда.
Поставување на абразивна хартија
(скици В-F)
Поставување на обична абразивна
хартија (скици В-E)
1. Омекнете ја крутата хартија за шмирглање со нејзино
навлекување врз раб од 90° на маса или на друг прав
раб, како што е прикажано на скица B. Насочете се на
омекнување на рабовите што ќе бидат стегнати.
2. Ослободете го задниот стегач за хартија за шмирглање
6 со повлекување на страничните рачки на стегачите
7 и откачете ги од јазичињата 8 на основната плоча/
подлошка 4 како што е прикажано на скица C.
3. Откачете го предниот стегач за хартија за шмирглање
( 2 , скица D) со притискање врз копчето на предниот
стегач 3 додека го вметнувате работ од 115 mm на
хартијата за шмирглање под предниот стегач за хартија
за шмирглање 2 додека тоа не допре до ребрата
за ограничување на хартијата за шмирглање 5 .
Ослободете го предниот стегач за хартија за шмирглање
за да го фиксирате предниот дел од хартијата.
4. Растегнете ја хартијата за шмирглање врз основната
плоча/подлошка 4 и започнете да го движите
задниот стегач за хартија за шмирглање 6 до неговата
блокирана положба. Блокирајте ја едната рачка на
стегачот 7 со нејзино поставување зад јазичето ( 8 ,
скица E) на основната плоча/подлошка 4 и потоа
повторете го истото со другата рачка.
5. Ако ја употребувате карактеристиката за извлекување
на прав, продупчете ја хартијата за шмирглање (видете
во делот Продупчувач на хартија за шмирглање).
Поставување на флексибилна
абразивна хартија (скица F)
1. Поставете ја алатката на маса, со основната плоча/
подлошка 4 завртена нагоре.
2. Ставете ја хартијата за шмирглање директно врз
основната плоча/подлошка 4 .
3. Држете ја основната плоча/подлошка со една рака
и порамнете ги дупките за извлекување на прав 12 .
4. Притиснете ја хартијата цврсто врз основната плоча/
подлошка.
Продупчувач на хартија за шмирглање
(скица G)
Продупчувач на хартија за шмирглање 13 е обезбеден
со вашата машина за шмирглање за да ви овозможи
да ја продупчите обичната хартија за шмирглање за да
овозможите собирање на прав.
За да ја продупчите вашата хартија за
шмирглање
Поставете ја хартијата за шмирглање како што е укажано
во овој прирачник. Со машината за шмирглање исклучена
28
и извадена од штекер, поставете го продупчувачот на
хартија за шмирглање врз хартијата така што јазичињата
на рабовите на продупчувачот да бидат врз кои било две
соседни страни на подлошката за шмирглање како што
е прикажано. Притиснете го продупчувачот врз подлошката
така што 8-те испакнатини да навлезат во хартијата, како
што е прикажано на скица G. (Притиснете го продупчувачот
во подлошката до крај.) Отстранете го продупчувачот на
хартија за шмирглање и хартијата е подготвена.
Друг метод на продопчување на хартијата е да се фиксира
продупчувачот на соодветна работна површина. Има
два отвори во продупчувачот за оваа цел. Употребете
завртки со рамна глава #8. Притиснете ја машината за
шмирглање (со прикачена хартија за шмирглање) надолу
врз продупчувачот.
Извлекување на прав (скици A и H)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Обработката на дрво
со машина за шмирглање произведува прав па
затоа секогаш монтирајте торба за прав што
е направена во склад со директивите што се
применуваат во врска со испуштањето на прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да употребувате
торба за прав или вакуумски извлекувач без
соодветна заштита од искри кога шмирглате
метал.
Алатката е опремена со адаптер за поврзување на торба за
прав или вакуумски извлекувач.
Вашата машина за шмирглање има вграден адаптер
за правосмукалка 9 што овозможува поврзување
на снабдената торбичка за прав 10 или на систем за
правосмукување. Вградениот излезен отвор го употребува
DEWALT поврзување со компресија, притоа правејќи го
компатибилно со DEWALT извлекувачот на прав.
Прикачување на торбичка за прав
1. Држејќи ја машината за шмирглање, поставете го
обрачот за торбичка за прав 11 на адаптерот за
правосмукалка 9 како што е прикажано на скица H.
2. Свртете го обрачот 11 во насоката на стрелките на
часовникот за да ја фиксирате торбичката за прав 10 .
Празнење на торбичката за прав
1. Држејќи ја машината за шмирглање, свртете го обрачот
11 во спротивна насока од стрелките на часовникот за
да ја ослободите торбичката за прав 10 .
2. Отстранете ја торбичката за прав од машината за
шмирглање и нежно истресете или потчукнете ја
торбичката за прав за да ја испразните.
3. Повторно прикачете ја торбичката за прав на
излезниот отвор и фиксирајте ја со вртење на обрачот
за торбичката за прав во насоката на стрелките на
часовникот.
Може да забележите дека целата прав нема да се ослободи
од торбичката. Ова нема да влијае на резултатот од
шмирглањето, но ќе ја намали ефикасност за собирање
на прав на машината за шмирглање. За да ја вратите
МАКЕДОНСКИ
ефикасноста за собирање на прав на вашата машина за
шмирглање, притиснете ја пружината во торбичката за прав
кога ќе ја празните и потчукнете ја на раб на канта за ѓубре
или контејнер за прав.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш работете во склад со
упатствата за безбедна употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот од изворот на
струја пред да вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате додатоци.
Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање на алатката може
да предизвика повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте сите материјали што треба да се
шмирглаат да бидат добро прицврстени.
• Нанесете само лесен притисок врз работниот
материјал. Прекумерниот притисок не го
подобрува шмирглањето туку само доведува
до зголемено напрегање на машината
и предизвикува кинење на шмирглата.
• Избегнувајте преоптоварување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да шмирглате
магнезиум!
Правилна положба на рацете (скици IА, IB)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, СЕКОГАШ користете
ја правилната положба на рацете како што
е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, СЕКОГАШ држете ја цврсто
алатката очекувајќи ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете наложува едната рака да
биде на главната рачка или на врвот од единицата како што
е прикажано на скиците IА и IB.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот
од сериозни повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот од изворот на
струја пред да вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате додатоци.
Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање на алатката може
да предизвика повреда.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно дополнително
подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте ги нечистотијата
и правта од главното куќиште со сув воздух кога
нечистотијата ќе се собере околу отворите за
влез на воздух. Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја извршувате оваа
работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не употребувајте
растворувачи или други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка на овие делови.
Употребувајте крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не дозволувајте било
каква течност да навлезе во алатката; никогаш не
потопувајте било кој дел од алатката во течност.
После употреба на алатката за шмирглање на метал
без торба за прав, исчистете ја алатката со употреба на
воздух со низок притисок.
•
Вклучување и исклучување (скица A)
Изборни додатоци
За да ја вклучите алатката, поставете го прекинувачот 1 на
позиција I.
За исклучување на алатката, поставете го прекинувачот во
положба O.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоците, освен
оние кои се во понудата на DEWALT, не се тестирани
со овој производ, употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде опасно. За да го
намалите ризикот од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци препорачани од
страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни информации во
врска со употребата на соодветните додатоци.
Шмирглање
1. Започнете со најрапавата шмиргла.
2. Бидејќи алатката прави мали резови во сите насоки, не
е потребно да се шмиргла со гранулацијата.
3. Проверувајте си го изработеното на кратки интервали.
4. Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата
е завршена, а пред исклучувањето од изворот на струја.
29
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите и батериите
означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат со
обичниот домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа
намалувајќи ја побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи и батерии според
локалните одредби. Повеќе информации се достапни на
www.2helpU.com.
zst00301789 - 10-05-2016
30
Download PDF

advertising