DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

359205-06 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWE6411
Фигура A
1
10
3
11
2
6
5
4
Фигура B
7
8
Фигура C
4
6
8
7
2
9
Фигура D
Фигура E
3
2
5
8
Фигура F
12
4
Фигура G
13
13
3
Фигура H
11
9
Фигура IA
4
Фигура IB
10
МАШИНА ЗА РЪЧНО ШЛИФОВАНЕ
DWE6411
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният
опит, задълбоченото разработване на продуктите,
както и иновативния подход, правят DEWALT един
от най-надеждните партньори на потребителите на
професионални електроинструменти.
Технически данни
мм
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Орбити
мин.-1
14 000
Орбита
мм
1,6
Тегло
кг
1,28
Напрежение
Великобритания и Ирландия
Тип
Мощност на захранването
Размер с подложката
ВDC
ВDC
W
Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума на триаксиалния
вектор), съгласно EN62841-2-4:
LPA (ниво на налягане на звука)
dB(A)
82
LWA (ниво на звуковата мощност)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(колебание за даденото ниво на звука)
Стойност на излъчваните вибрации ah=
м/с²
<4,0
Колебание K =
м/с²
<1,5
Информацията за нивото на излъчваните вибрации,
дадени в този документ, са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, даден в EN62841 и може да
бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна
оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Декларираните нива на
излъчваните вибрации представляват основните
приложения на инструмента. Все пак, ако
инструмента се използва за различни приложения
с различни аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се различават. Това
може значително да увеличи нивото на излагане
през целия работен период
При оценката на нивото на излъчваните
вибрации трябва да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента, или времето,
когато е бил включен, но без да извършва работа.
Това може значително да намали нивото на
излъчване в рамките на целия период на работа.
Идентифицирайте допълнителните мерки
за сигурност, за да се защити оператора от
ефектите на вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите и аксесоарите,
пазене на ръцете топли, организация на режима на
работа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защита за
слуха, когато работите с шлайф машина.
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за
всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството
и внимавайте за тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо опасна ситуация,
която, ако не се избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една потенциално
опасна ситуация, която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна
ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе
до минимални или средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПОКАЗВА ПРАКТИКА, която
не е свързана с лични наранявания и която,
ако не се избегне, може да доведе до повреда на
имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
Директива за машините
Машина за ръчно шлифоване
DWE6411
DEWALT декларира, че продуктите, описани под Tехнически
данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече информация, моля,
свържете с DEWALT на следния адрес или се обърнете към
задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името
на DEWALT.
Markus Rompel
Директор инженеринг
5
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
20.04.2016
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска
от наранявания, прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички
предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки наранявания.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът “електроинструмент” във всички
предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ
кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти.
1) Безопасност на работното
пространство
a ) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено. Безпорядъкът
и недостатъчното осветление могат да доведат
до трудова злополука.
b ) Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни течности, газове
или прах. Електрическите инструменти създават
искри, които могат да запалят праха или парите.
c ) Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента.
Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) Електрическа безопасност
a ) Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела
със заземени електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти намаляват
риска от токов удар.
b ) Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
c ) Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
6
d ) Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
e ) Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването
на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
f ) Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно място,
използвайте захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски е Residual
Current Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
3) Лична безопасност
a ) Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени
или сте под влияние на наркотици, алкохол
или лекарства. Един миг невнимание при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
b ) Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
c ) Предотвратяване на случайно задействане.
Преди да вземете или носите инструмента
и преди да го свържете към източника
на захранване и/или към батерийното
устройство се уверете, че превключвателя
е на позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на превключвача или
стартирането на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен", може да доведе
до трудова злополука.
d ) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Прикрепени към
въртящи се части на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове могат да доведат до
наранявания.
e ) Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото време.
Това позволява по-добър контрол на електрическия
инструмент в неочаквани ситуации.
f ) Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси
могат да бъдат захванати от движещи се части.
g ) Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления
за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите свързани
с праха.
h ) Не допускайте поради навика от честото
използване на инструмента да пренебрегвате
основите за безопасност при работа с него.
Едно невнимателно действие може да доведе
до тежки наранявания в рамките на части от
секундата.
4) Използване и грижа за
електроинструментите
a ) Не използвайте насила
електроинструментите. Да се използва
точният за вашето приложение електрически
инструмент. Подходящият електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
b ) Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
c ) Изключете щепсела от захранването
и/или батерийния комплект на
електроинструмента, ако е сваляем, преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.
Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
d ) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега на
деца и не позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези инструкции
лица да работят с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени потребители.
e ) Поддръжка на електроинструменти
и аксесоари. Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните звена, за
счупване на части и всички други условия,
които могат да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При повреда
на електроинструмента, задължително го
поправете преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от лошо
поддържани електрически инструменти.
f ) Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри остриета по-трудно
могат да се огънат и по-лесно се контролират.
g ) Използвайте електроинструментите,
аксесоарите и допълнителните части
към тях в съответствие с инструкциите,
като взимате предвид работните условия
и характера на работата. Използването на
електроинструмента за работи, различни от
тези, за които е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) Сервизиране
a ) Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от
квалифицирано лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на електроинструмента
Допълнителни специфични правила за
безопасност за шлайфмашини
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимавайте при
шлифоването на определена дървесина (като бук,
дъб) и метал, който може да произведе токсичен
прах. Носете противопрахова маска, специално
предназначени за защита от токсичен прах и дим
и се уверете, че присъстващите или влизащи
в работното място лица също са защитени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За шлифоване на железни
метали използвайте този инструмент в добре
проветрена зона. Не работете с инструмента
в близост до запалими течности, газове или прах.
Искрите или горещите частици от шлифоване или
от изхвърлящите искри моторни четки, могат да
подпалят запалими материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ние препоръчваме
използването на дефектнотокова защита
с остатъчен ток 30 mA или по-малко.
Шлифоване на боя
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте приложимите
разпоредби относно шлифоването на боя.
Обръщайте специално внимание на следното:
Когато е възможно, използвайте вакуумно устройство
за колектора на прах.
С особено внимание шлифовайте боя, която има
възможност да е на оловна основа:
 Не позволявайте на деца или бременни жени да
влизат в работното помещение.
 Всички хора, които имат достъп до работната
зона трябва да носят специално създадени маски за
защита срещу прах от оловна боя и пари.
 Не яжте, не пийте и не пушете в работното
помещение.
Безопасно изхвърлете праховите частици и всички
други остатъци.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и прилагането на предпазни средства,
7
съществуват рискове, които не могат да бъдат избегнати.
Това са:
• Увреждане на слуха.
• Риск от лично нараняване поради летящи частици.
• Риск от изгаряния поради нагорещяване на аксесоарите
по време на работа.
• Риск от лично нараняване поради продължителна
употреба.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Преди употреба, прочетете ръководството
с инструкциите.
Позиция от кода на датата
Кода с датата, който също така включва годината на
производство, е отпечатана на корпуса.
Пример:
2016 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Машина за ръчно шлифоване
1 Торба за прах
1 Листове шкурка
1 Перфоратор за хартия
1 Ръководство с инструкции
•
Проверете инструмента за повреда на частите или
аксесоарите, която може да е възникнала по време на
транспортирането.
Вземете си време да прочетете задълбочено
и с разбиране това ръководство преди започване на
работа.
•
Описание (фиг. A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте
инструмента или неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания и щети.
1 Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2 Предна хартиена скоба
3 Бутон на предната скоба
4 Основна плоча/платка
5 Ограничителни ребра за хартия
6 Задна хартиена скоба
7 Странични скоби
8 Придържащи ушенца
9 Адаптер за прахоулавяне
10 Торба за прах
11 Втулка за торбичка за прах
8
Предназначение
Вашата ръчна шлифоваща машина DWE6411 е създадена за
шлифоване на дърво, метал и пластмаси в професионална
среда.
НЕ използвайте в мокри условия или в среда на
запалителни течности или газове.
Тази шлифоваща машина е професионален
електроинструмент.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента. Необходим
е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен
оператор.
• Малките деца и немощните. Този уред не
е предназначен за употреба от малки деца или хора
с увреждания без наблюдение.
• Tози продукт не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни
или умствени възможности, или с липса на знания,
освен ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на устройството
от човек, отговорен за тяхната безопасност. Никога не
оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги
проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT е двойно изолиран
в съответствие с EN62841; затова не е необходима
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени
от специално подготвен кабел, който можете да намерите
в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия терминал в новия
щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави
свързване към заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят
с доброкачествените щепсели. Препоръчителен
предпазител: 13 A
Използване на удължителен кабел
Можете да използвате удължителен кабел само, ако
е абсолютно необходимо. Използвайте одобрен кабел,
удобен за входящата мощност на зарядното ви устройство
(виж Технически данни). Минималният размер на
проводника е 1,5 мм²; максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги развивайте
докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска
от сериозни лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия източник
преди да регулирате, сваляте/монтирате
приставки или аксесоари. Уверете се, че
пусковият превключвател е на позиция OFF
"изключен". Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика наранявания.
Монтаж на шлифовъчните листове
(фиг. B–F)
Монтаж на обикновени шлифовъчните
листове (фиг. B–E)
1. Омекотете твърдата шкурка, като я издърпате над 90°
ръб на маса или друг прав ръб, както е показано на
фигура В. Наблегнете върху омекотяването на краищата,
които ще бъдат защипани.
2. Освободете задната хартиена скоба 6 чрез издърпване
на страничните лостове на скобата 7 и чрез
освобождаването им от ушенцата 8 върху основната
плоча/подложка 4 , както е показано на фигура C.
3. Освободете предната хартиена скоба ( 2 , фиг. D) чрез
прилагане и задържане на натиск върху бутона на
предната скоба 3 докато поставяте 115 мм ръб на
шкурката под предната хартиена скоба 2 и докато не
се удари в ребрата за ограничаване на хартията 5 .
Освободете предната хартиена скоба, за да подсигурите
предната хартия.
4. Опънете хартията върху основната плоча/подложката
4 и започнете да въртите задната хартиена скоба 6 до достигане на позицията на заключване. Заключете
единия лост на страничната скоба 7 като го поставите
зад ушенцето ( 8 , фиг. E) на основната плоча/подложката
4 и след това повторете същото с втория лост на
страничната скоба.
5. Ако използвате функцията за прахоулавяне,
перфорирайте шкурката (вижте Перфоратор за
хартия).
Монтаж на залепващи се шлифовъчни
листове (фиг. F)
1. Поставете инструмента на маса, като основната плоча/
подложката 4 е нагоре.
2. Поставете шлифовъчния лист директно отгоре на
основната плоча/подложката 4 .
3. Дръжте основната плоча/подложката с една ръка
и подравнете дупките за прахоулавянето 12 .
4. Натиснете здраво листа на основната плоча/платката.
Перфоратор за хартия (фиг. G)
С вашата шлайф машина е предоставен перфоратор за
хартия 13 за да можете да перфорирате редовно шкурката,
за да може да се осъществява прахоулавянето.
Перфориране на шкурката
Поставете шкурката на инструмента според инструкциите
в това ръководство. При изключена от захранването
шлайфмашина, поставете перфоратора за хартия на
хартията така, че ушенцата по ръба на перфоратора да са
към две съседни страни на шлифовъчната платка, както
е показано. Натиснете перфоратора към платката така,
че 8-те точки да пробият хартията, както е показано на
фигура G. (Натиснете перфоратора в платката, докъдето
стигне.) Свалете перфоратора за хартия и хартията е готова.
Алтернативен метод за перфориране на хартията
е перфоратора да бъде затегнат към подфодяща работна
повърхност. За тази цел са предоставени две дупки
в перфоратора. Използвайте #8 винтове с плоска глава.
Натиснете шлайф машината (с прикрепената хартия) надолу
към перфоратора.
Прахоулавяне (фиг. A, H)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже при обработване на
дърво с машина за шлифоване се образува прах,
винаги слагайте торбичка за прах, направена
в съответствие с действащите директиви по
отношение на емисиите на прах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте торбичка
за прах или вакуумен екстрактор без подходяща
защита от искри при шлифоване на метали.
Инструментът е оборудван с адаптер за свързване към
торбичка за прах или вакуумен екстраткор.
Вашата шлайфмашина има вграден адаптер за прахоулавяне
9 , който позволява поставянето на предоставената
торбичка за прах 10 или на стандартна система за
прахоулавяне. Вграденият изход използва свързването
DEWALT AirLock, което е съвместимо с прахоуловителя на
DEWALT.
Прикачване на торбичка за прах
1. Докато държите шлайфмашината, поставете втулката на
торбичката за прах 11 към адаптера за прахоулавяне 9 както е показано на Фигура H.
2. Завъртете втулката 11 по посока на часовниковата
стрелка, за да заключите торбичката за прах 10 на
място.
Изпразване на торбичката за прах
1. Докато държите шлайфмашината, завъртете втулката
11 обратно на часовниковата стрелка, за да отключите
торбичката за прах 10 .
2. Свалете торбичката за прах от шлайфмашината и нежно
я разтресете или изтупайте торбичката от прахта.
3. Поставете обратно торбичката за прах на изхода и я
заключете на място чрез завъртане на втулката на
торбичката за прах по посока на часовниковата стрелка.
Може да забележите, че няма да можете свободно да
изкарате цялото количество прах от торбичката. Това няма
да повлияе на работата на шлайфмашината, но ще намали
ефективността на прахоулавянето на шлайфмашината.
9
За да възстановите ефективността на прахоулавянето на
шлайфмашината, натиснете пружинката в торбичката за
прах, когато я изпразвате, и я изтупайте в кофата за боклук
или върху съда за събиране на прах.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спазвайте
инструкциите за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска
от сериозни лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия източник
преди да регулирате, сваляте/монтирате
приставки или аксесоари. Уверете се, че
пусковият превключвател е на позиция OFF
"изключен". Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте всички детайли за шлифоване да са
добре закрепени.
• Прилагайте само лек натиск на обработвания
детайл. Прекомерният натиск не подобрява
ефекта на шлифоване, а само води до
увеличаване на натоварването на машината
и причинява разкъсване на шлифовъчния
материал.
• Избягвайте претоварване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не шлифовайте магнезий.
4. Винаги изключвайте инструмента, когато приключвате
работа и преди да го изключите от захранването.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска
от сериозни лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия източник
преди да регулирате, сваляте/монтирате
приставки или аксесоари. Уверете се, че
пусковият превключвател е на позиция OFF
"изключен". Едно нежелано задействане на
инструмента може да предизвика наранявания.
Смазване
Вашият електроинструмент трябва да се смазва
допълнително.
Почистване
Правилна позиция на ръцете (фиг. IA, IB)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от
сериозно нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете, както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от
сериозно лично нараняване, ВИНАГИ дръжте здраво
в очакване на внезапна реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да
е на основната ръкохватка или отгоре на уреда, както
е показано на Фигури IA и IB.
Включване и изключване (фиг. A)
За да включите инструмента, сложете превключвателя за
включване и изключване 1 на позиция І.
За да изключите инструмента, сложете превключвателя за
включване и изключване на позиция О.
Шлайфане
1. Започнете с най-грубата шкурка.
2. Понеже инструментът прави малки драскотини във
всички посоки, не е необходимо да шлифовате с грубата
част.
3. Проверявайте работата си на кратки интервали.
10
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията
и праха на основния корпус със сух въздух винаги,
когато забележите събиране на мръсотия
в и около вентилационните отвори. Носете
одобрена защита за очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато извършвате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте
разтворители или други химикали за почистване
на неметалните части на инструмента.
Тези химикали могат да влошат качеството
на материалите, използвани за тези части.
Използвайте намокрена с вода и мек сапун кърпа.
Никога не допускайте влизането на течности
в инструмента; никога не потапяйте в течност
която и да е част на инструмента.
След използване на инструмента за шлифоване на
метал без торбичка за събиране на прах, почистете
инструмента, като използвате въздух под ниско
налягане.
•
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже с този инструмент не
са тествани аксесоари, различни от предложените
от DEWALT, използването на такива аксесоари
с този инструмент може да е опасно. За да се
намали риска от нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна
информация относно подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите и батериите,
отбелязани с този символ не трябва да се
изхвърлят с битовите отпадъци.
Продуктите и батериите съдържат материали,
които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което
намаляване търсенето на суровини. Моля, рециклирайте
електрически продукти и батериите в съответствие
с местните разпоредби. Повече информация можете да
намерите на www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00301780 - 27-04-2016
11
Download PDF

advertising