DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

588779-91 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE6411
Obrázek A
1
10
3
11
2
6
5
4
Obrázek B
7
8
Obrázek C
4
6
8
7
2
9
Obrázek D
Obrázek E
3
2
5
8
Obrázek F
12
4
Obrázek G
13
13
3
Obrázek H
11
9
Obrázek IA
4
Obrázek IB
10
PĚSTNÍ BRUSKA
DWE6411
Blahopřejeme Vám!
Definice: Bezpečnostní pokyny
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností,
důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti
DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého
označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou
situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se
způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Výstupní výkon
Rozměry podložky
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Počet kmitů
min-1
14 000
Rozkmit
mm
1,6
Hmotnost
kg
1,28
V
V
W
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN62841-2-4:
LPA (hladina akustického tlaku)
dB(A)
82
LWA (hladina akustického výkonu)
dB(A)
93
dB(A)
3
K
(odchylka uvedené hodnoty týkající se
hluku)
Hodnota vibrací ah =
m/s²
< 4,0
Odchylka K =
m/s²
< 1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena
podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny
v normě EN62841 a může být použita pro srovnání jednoho
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují
na určené standardní použití tohoto nářadí. Je-li
ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně prodloužit doba
působení vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také
počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové pracovní doby se tak
může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která
chrání obsluhu před účinkem vibrací, jako jsou: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
VAROVÁNÍ: Při práci s touto bruskou vždy používejte
ochranu sluchu.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
Směrnice pro strojní zařízení
16
Pěstní bruska
DWE6411
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v části Technické údaje splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti DEWALT.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 4. 2016
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte
tento návod k obsluze.
5
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem)
nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) Bezpečnost v pracovním prostoru
a ) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b ) Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c ) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost
dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
2) Elektrická bezpečnost
a ) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
b ) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
c ) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
d ) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený
napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e ) Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f ) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový
chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6
3) Bezpečnost osob
a ) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při
práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b ) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
c ) Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí
k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d ) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e ) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f ) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g ) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
h ) Dbejte na to, aby vás vaše znalosti získané
z častého používání nářadí nedostaly do pocitu
nadměrné jistoty se sebou samým a aby nevedly
k ignoraci principů bezpečnosti při práci s tímto
nářadím. Lehkomyslnost při práci může vést ve zlomku
sekundy k způsobení vážného zranění.
4) Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
a ) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b ) Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c ) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
d)
e)
f)
g)
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito
osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí
a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů
atd., používejte podle těchto pokynů a berte
v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci,
kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
5) Servis
a ) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy
pro brusky
VAROVÁNÍ: Při broušení některých druhů dřeva
(například buk, dub) a kovu buďte velmi opatrní, protože
během broušení může vznikat toxický prach. Používejte
masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před
toxickým prachem a výpary a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
VAROVÁNÍ: Při broušení železných kovů používejte
toto nářadí na dobře větraném místě. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a prachu.
Horké částečky vznikající při broušení nebo jiskry od uhlíků
motoru mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám používat proudový
chránič (RCD) s citlivostí minimálně 30 mA.
Broušení nátěrů
•
•
VAROVÁNÍ: Dodržujte platné předpisy týkající se
broušení nátěrů. Věnujte náležitou pozornost následujícím
bodům:
Kdykoli je to možné, používejte odsávání pro zachytávání
prachu vznikajícího při broušení.
Při broušení nátěrů, které mohou obsahovat přísady olova,
provádějte následující opatření:
•
 Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního
prostoru.
 Všechny osoby vstupující do pracovního prostoru musí
používat ochrannou masku určenou speciálně na
ochranu před prachem a výpary z nátěrů obsahujících
přísady olova.
 V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot
vzniklých při broušení.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
• Poškození sluchu.
• Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částečkami.
• Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým
příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
• Riziko zranění způsobené dlouhodobým použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Umístění datového kódu
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu
nářadí.
Příklad:
2016 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Pěstní brusku
1 Vak na prach
1 List brusného papíru
1 Děrovačku
1 Návod k obsluze
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí,
jeho částí nebo příslušenství.
Před použitím věnujte dostatek času pečlivému prostudování
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy
elektrického nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít
k jeho poškození nebo k zranění.
1 Spínač zapnuto/vypnuto
2 Přední příchytka papíru
3 Tlačítko přední příchytky
4 Základna/podložka
5 Žebra zabraňující pohybu papíru
6 Zadní příchytka papíru
7
7 Boční příchytky
8 Přidržovací výstupky
9 Adaptér pro odsávání
10 Vak na prach
11 Objímka vaku na prach
Použití výrobku
Vaše pěstní bruska DWE6411 je určena pro profesionální
broušení dřeva, kovu a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na místech
s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato bruska je elektrické nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do
kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být
zajištěn odborný dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení není určeno
pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez
dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy
ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno dvojitou izolací
v souladu s normou EN62841. Proto není nutné
použití uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen
speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném
servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
• Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 13 A.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo
před každou montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Připevnění listů brusného papíru (obr. B - F)
Připevnění běžných listů brusného papíru
(obr. B - E)
1. Změkčete tuhý brusný papír přetažením přes kolmou hranu
stolu nebo přes jinou rovnou hranu, jak je znázorněno
na obr. B. Zaměřte se zejména na změkčení okrajů, které
budou upnuty.
2. Uvolněte zadní příchytku brusného papíru 6 vytažením
bočních upínacích páček 7 a jejich uvolněním z výstupků
8 na desce základny/podložce 4 , jak je zobrazeno na
obr. C.
3. Uvolněte přední příchytku brusného papíru ( 2 , obr. D)
stisknutím a držením tlačítka přední příchytky 3 a současně zasunujte stranu brusného papíru s délkou
115 mm pod přední příchytku 2 , dokud nebude zastavena
žebry, které zabraňují pohybu brusného papíru 5 . Uvolněte
přední příchytku brusného papíru, aby došlo k zajištění
přední části brusného papíru.
4. Napínejte brusný papír přes desku základny/podložku 4 a začněte otáčet zadní příchytkou brusného papíru 6 do
její zajišťovací polohy. Zajistěte jednu boční upínací páčku
brusného papíru 7 umístěním za výstupek ( 8 , obr. E) na
desce základny/podložce 4 a potom tento úkon zopakujte
i s druhou upínací páčkou.
5. Budete-li používat odsávací zařízení, proveďte děrování
brusného papíru (viz část Děrovačka brusného papíru).
Připevnění rychloupínacích listů brusného
papíru (obr. F)
1. Položte nářadí na stůl tak, aby byla deska základny/
podložka 4 otočena nahoru.
2. Položte list brusného papíru přímo na plochu desky
základny/podložku 4 .
3. Jednou rukou držte desku základny/podložku a srovnejte
otvory pro odvod prachu 12 .
4. Přitlačte brusný papír řádně na desku základny/podložku.
Děrovačka brusného papíru (obr. G)
Použití prodlužovacího kabelu
S touto bruskou je dodávána děrovačka brusného papíru 13 ,
která provádí děrování běžného brusného papíru, aby bylo
umožněno odsávání prachu.
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný
pro příkon vaší nabíječky (viz kapitola Technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou
délku kabelu.
8
Jak provádět děrování brusného papíru
Umístěte brusný papír na nářadí podle pokynů uvedených
v tomto návodu. Vypněte brusku a odpojte ji od napájecího
zdroje, postavte děrovačku na brusný papír tak, aby byly
výstupky na okrajích děrovačky srovnány se sousedními
stranami brusné podložky, jako na uvedeném obrázku.
Přitiskněte děrovačku k základně tak, aby 8 hrotů proniklo
brusným papírem, jak je zobrazeno na obr. G. (Přitlačte
děrovačku k podložce co nejvíce to půjde.) Sejměte děrovačku
a brusný papír je připraven.
Alternativním způsobem děrování brusného papíru je
bezpečné upevnění děrovačky k vhodnému pracovnímu
povrchu. Pro tento účel jsou v děrovačce k dispozici dva
otvory. Použijte šrouby s plochou hlavou s č. 8. Přitlačte brusku
(s upevněným brusným papírem) dolů na děrovačku.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda jsou řádně upnuty všechny materiály,
které budete brousit.
• Vyvíjejte na obrobek pouze mírný tlak. Nadměrný
tlak kvalitu broušení nezvyšuje, ale jeho důsledkem
je větší zatížení nářadí, které způsobuje rychlejší
opotřebování.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte broušení hořčíkových slitin!
Odsávání prachu (obr. A, H)
VAROVÁNÍ: Protože při obrábění dřeva touto bruskou
vzniká velké množství prachu, vždy nasaďte na brusku
vak na prach, který splňuje požadavky platných směrnic
týkajících se prachových emisí.
VAROVÁNÍ: Při broušení kovu nepoužívejte vak na prach
nebo odsávací zařízení bez řádné ochrany proti jiskření.
Toto nářadí je vybaveno adaptérem k připojení vaku na prach
nebo odsávacího zařízení.
Vaše bruska je opatřena zabudovaným adaptérem pro
připojení odsávání 9 , který umožňuje připojení dodávaného
vaku na prach 10 nebo odsávacího systému. Zabudovaný
výstup používá spojku systému DEWALT AirLock, což zaručuje
kompatibilitu s odsávacími zařízeními DEWALT.
Připojení vaku na prach
1. Uchopte brusku a nasaďte objímku vaku na prach 11 na
adaptér 9 , jako na uvedeném obr. H.
2. Otočte objímku 11 ve směru pohybu hodinových ručiček,
aby došlo k zajištění vaku na prach 10 na určeném místě.
Vyprázdnění vaku na prach
1. Uchopte brusku a otočte objímku 11 proti směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k uvolnění vaku na prach
10 .
2. Sejměte vak na prach z brusky a proveďte jeho vyprázdnění
lehkým poklepem nebo vytřepáním.
3. Znovu nasaďte vak na prach na výstup pro odvod prachu
a zajistěte jej otočením objímky ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Můžete si všimnout, že z vaku na prach nedojde k úplnému
odstranění prachu. Nebude to mít žádný vliv na brusný výkon
brusky, ale dojde k snížení účinnosti odsávání prachu. Chcete-li
obnovit účinnost odsávání prachu, při vyprazdňování vaku
stlačte pružinu uvnitř tohoto vaku a poklepejte vakem o okraj
koše nebo nádoby na prach.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo
před každou montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Správná poloha rukou (obr. IA, IB)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění
VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění
držte nářadí VŽDY bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na
hlavní rukojeti a druhou ruku na horní části brusky, jako na
uvedených obrázcích IA a IB.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Chcete-li nářadí zapnout, nastavte spínač zapnuto/vypnuto 1 do polohy I.
Chcete-li nářadí vypnout, nastavte spínač zapnuto/vypnuto do
polohy O.
Broušení
1. Zahajte broušení s nejhrubším listem brusného papíru.
2. Protože nářadí kmitá ve všech směrech, není nutné
provádět broušení po směru růstu vláken dřeva.
3. Provádějte kontrolu provedené práce v krátkých
intervalech.
4. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu
nářadí vždy vypněte.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo
před každou montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
9
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách hlavního
krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy
nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto
chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto
částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Jestliže bylo toto nářadí používáno pro broušení kovů
bez vaku na prach, očistěte nářadí proudem nízkotlakého
vzduchu.
•
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití takového
příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li
snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto
symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou
být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků
a baterií podle místních předpisů. Další informace naleznete na
internetové adrese www.2helpU.com.
zst00301776 - 27-04-2016
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising