DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

402114-82 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE6411
Figura A
1
10
3
11
2
6
5
4
Figura B
7
8
Figura C
4
6
8
7
2
9
Figura D
Figura E
3
2
5
8
Figura F
12
4
Figura G
13
13
3
Figura H
11
9
Figura IA
4
Figura IB
10
ŞLEFUITOR DE PALMĂ
DWE6411
Felicitări!
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea
şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte produsul fac din
DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi
atent la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată
care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTIZARE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau
vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Regatul Unit şi Irlanda
Tip
Putere de ieşire
Dimensiune taler
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Orbite
min-1
14 000
Orbită
mm
1,6
Greutate
kg
1,28
Vc.c.
Vc.c.
W
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform EN62841-2-4:
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
82
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(marjă pentru nivelul sonor dat)
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
m/s²
<4,0
Marjă K =
m/s²
<1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de informaţii
a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de
standardul EN62841 şi poate fi folosit pentru compararea
uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTIZARE: Nivelul declarat al vibraţiilor este valabil
pentru principalele aplicaţii ale uneltei. Totuși, în cazul
în care unealta este utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute necorespunzător, emisia
de vibraţii poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare
a nivelului de expunere la vibraţii în cazurile în care
unealta este oprită sau atunci când funcţionează însă nu
efectuează practic nicio operaţie. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de siguranţă pentru
a proteja operatorul de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei și a accesoriilor, păstraţi
mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.
AVERTIZARE: Întotdeauna purtaţi echipament de
protecţie auzului în timpul lucrului cu șlefuitorul.
Indică un pericol de șoc electric.
Indică risc de incendiu.
Declaraţie de conformitate CE
Directiva pentru Utilaje
Şlefuitor de palmă
DWE6411
DEWALT declară că aceste produse descrise în Specificaţia
tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi DEWALT la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiţi
manualul de instrucţiuni.
5
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
AVERTIZARE: Citiţi toate avertizările de siguranţă
și toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor și
a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare, incendii
și/sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) Siguranţa în zona de lucru
a ) Păstraţi zona de lucru curată și bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
b ) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c ) Ţineţi la distanţă copiii și persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
2) Siguranţa electrică
a ) Ștecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ștecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ștechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ștecherele
nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b ) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare și
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în
care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
c ) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
d ) Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii vii sau componente
în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
e ) Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f ) În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
6
3) Siguranţa corporala
a ) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi și respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b ) Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măștile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căștile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
c ) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare și/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d ) Îndepărtaţi orice cheie sau clește de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un clește
rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
e ) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice
în situaţii neașteptate.
f ) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul,
îmbrăcămintea și mănușile de componentele în
mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mișcare.
g ) În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia și
colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
h ) Nu lăsaţi ca obișnuinţa obţinută prin utilizarea
frecventă a uneltelor să vă permită să deveniţi
impasibil și să ignoraţi principiile de siguranţă în
utilizarea uneltelor. O acţiune neglijentă poate provoca
accidente grave într-o fracţiune de secundă.
4) Utilizarea şi îngrijirea uneltelor
electrice
a ) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b ) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit și oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
c)
d)
e)
f)
g)
ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie
reparată.
Deconectaţi ștecherul de la sursa de alimentare
și/sau acumulatorul de la unealta electrică, dacă
este detașabil, înaintea efectuării oricăror reglaje,
modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor
electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor și nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Întreţineţi sculele electrice și accesoriile. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mișcare, ruperea componentelor
și orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite și curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuţite și
întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai ușor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile și cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru și de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar
putea conduce la situaţii periculoase.
5) Servisarea
a ) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Măsuri suplimentare specifice şlefuitoarelor
AVERTIZARE: Fiţi foarte atenţi atunci când șlefuiţi
anumite esenţe de lemn (ex. fag, stejar) și metale care
pot produce pulberi toxice. Purtaţi o mască de protecţie
pentru praf, gaze toxice sau vapori și asiguraţi-vă că
persoanele care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
AVERTIZARE: La șlefuirea metalelor feroase, utilizaţi
această unealtă în zone bine aerisite. Nu utilizaţi
unealta în apropierea lichidelor, gazelor sau pulberilor
inflamabile. Scânteile sau particulele încinse rezultate în
urma șlefuirii sau arcurile electrice ale periilor pot inflama
materialele combustibile.
AVERTIZARE: Vă recomandăm să folosiţi un dispozitiv
pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30 mA
sau mai puţin.
Şlefuirea vopselei
•
•
•
AVERTIZARE: Respectaţi normele aplicabile pentru
șlefuirea vopselei. Acordaţi atenţie specială următoarelor
aspecte:
Oricând este posibil, utilizaţi un extractor pentru colectarea
prafului.
Aveţi grijă în special la șlefuirea vopselei pe bază de plumb:
 Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să pătrundă
în zona de lucru.
 Toate persoanele care intră un zona de lucru trebuie să
poarte mască de protecţie pentru pulberea de plumb și
vapori.
 Nu mâncaţi, nu beţi și nu fumaţi în zona de lucru.
Depozitaţi în siguranţă toate materialele reziduale.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare
şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:
• Afectarea auzului.
• Riscul de vătămări corporale datorat particulelor proiectate.
• Riscul de arsuri cauzate de accesoriile încălzite pe durata
operării.
• Riscul de vătămări corporale datorat utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Amplasarea codului pentru dată
Codul pentru dată, care include, de asemenea, anul de
fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor orbital
1 Sac de praf
1 Folie de şmirghel
1 Perforator
1 Manual de instrucţiuni
•
•
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul
transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral și pentru
a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Descriere (Fig. A)
AVERTIZARE: Nu modificaţi niciodată unealta electrică
sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea
conduce la deteriorări sau vătămări corporale.
7
1 Comutator de pornire/oprire
2 Clemă frontală pentru şmirghel
3 Buton clemă frontală
4 Placă de bază/pad
5 Nervuri limitare şmirghel
6 Clemă posterioară pentru şmirghel
7 Cleme laterale
8 Aripioare de menţinere
9 Adaptor pentru aspirator
10 Sac pentru praf
11 Colier sac pentru praf
Destinaţia de utilizare
Şlefuitorul orbital DWE6411 a fost conceput pentru şlefuirea
lemnului, a metalului şi a materialelor plastice într-un ambient
profesional.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor
sau a gazelor inflamabile.
Acest polizor este o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de
operatori neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest aparat nu este
destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme
fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un
singur nivel de tensiune. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea
cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul EN62841; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la
unitatea de service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la reţeaua
electrică:
• Eliminaţi în siguranţă ștecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare.
8
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut
necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului este de
1,5 mm²; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice
reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Montarea foilor de şlefuit (fig. B–F)
Montarea foilor de şmirghel normale
(fig. B–E)
1. Înmuiaţi şmirghelul rigid trăgându-l peste marginea unei
mese sau altă margine dreaptă de 90°, aşa cum se arată în
figura B. Concentraţi-vă asupra marginilor de prins.
2. Eliberaţi clema pentru şmirghel din spate 6 , trăgând în
sus manetele de prindere laterale 7 şi eliberându-le din
aripioarele 8 de pe talpa de şlefuit/pad 4 , aşa cum se
arată în figura C.
3. Eliberaţi clema frontală pentru şmirghel ( 2 , fig. D) prin
aplicarea şi menţinerea apăsată a presiunii pe butonul
de prindere frontală 3 , în timp ce introduceţi muchia de
115 mm a hârtiei abrazive sub clema de şmirghel frontală
2 , până atinge nervurile de limitare a şmirghelului 5 .
Eliberaţi clema frontală pentru şmirghel pentru a fixa partea
din faţă a şmirghelului.
4. Întindeţi şmirghelul peste talpa de şlefuit/pad 4 şi începeţi
să pivotaţi clema posterioară pentru şmirghel 6 în jurul
poziţiei sale de blocare. Blocaţi maneta de prindere laterală
7 , prin plasarea acesteia în spatele aripioarei ( 8 , Fig. E) de
pe talpa de şlefuit/pad 4 şi apoi repetaţi cu a doua manetă
de prindere laterală.
5. În cazul în care utilizaţi caracteristica de extragere
a prafului, perforaţi şmirghelul (consultaţi Perforatorul).
Montarea foilor de şmirghel biadezive
(fig. F)
1. Amplasaţi unealta pe o masă cu talpa de şlefuit/padul 4 în
poziţie verticală.
2. Puneţi foaia de şmirghel exact peste talpa de şlefuit/pad 4 .
3. Ţineţi talpa de şlefuit/padul cu o mână şi aliniaţi găurile
extractorului de praf 12 .
4. Apăsaţi foaia ferm pe talpa de şlefuit/pad.
Perforator (Fig. G)
Un perforator 13 este prevăzut la şlefuitor pentru a vă permite
să perforaţi şmirghelul regulat, pentru a face posibilă colectarea
prafului.
Perforarea şmirghelului
Instalaţi şmirghelul pe unealtă conform instrucţiunilor din acest
manual. Cu şlefuitorul oprit şi scos din priză, aşezaţi perforatorul
pe şmirghel, astfel încât lamelele de la marginile perforatorului
să fie orientate contra oricăror două laturi adiacente ale plăcii
de şlefuire, aşa cum este indicat. Apăsaţi perforatorul pe placă,
astfel încât cele 8 puncte penetrează şmirghelul, aşa cum se
arată în figura G. (Apăsaţi perforatorul pe placă, atât cât este
posibil.) Îndepărtaţi perforatorul şi şmirghelul este pregătit.
O metodă alternativă de perforare a şmirghelului este de a fixa
perforatorul pe o suprafaţă de lucru adecvată. Două orificii sunt
prevăzute în perforator pentru acest scop. Utilizaţi #8 şuruburi
cu cap plat. Apăsaţi şlefuitorul (cu hârtia ataşată) pe perforator.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
Extragerea prafului (fig. A, H)
AVERTISMENT: Deoarece șlefuirea materialului lemnos
produce praf, instalaţi întotdeauna un sac colector de
praf, în conformitate cu directivele aplicabile referitoare la
emisiile de praf.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un extractor sau un colector
de praf fără protecţie corespunzătoare pentru scântei
rezultate din șlefuirea metalelor.
Unealta este livrată cu adaptor pentru conectarea unui sac
colector de praf sau a unui extractor.
Şlefuitorul are un orificiu pentru aspirator 9 , care permite
conectarea sacului de praf furnizat 10 sau a unui sistem de
aspirare din atelier. Orificiul de evacuare încorporat utilizează
conexiunea DEWALT AirLock făcându-l compatibil cu
aspiratorul de praf DEWALT.
Pentru a ataşa sacul de praf
1. În timp ce ţineţi şlefuitorul, potriviţi colierul sacului de praf
11 la adaptorul de aspirator 9 , aşa cum este indicat în
figura H.
2. Rotiţi colierul 11 spre dreapta pentru a bloca sacul de praf
10 pe poziţie.
Pentru a goli sacul de praf
1. În timp ce ţineţi şlefuitorul, rotiţi colierul 11 spre stânga
pentru a debloca sacul de praf 10 .
2. Scoateţi sacul de praf de la şlefuitor şi scuturaţi uşor sacul
de praf pentru a-l goli.
3. Montaţi sacul de praf înapoi pe orificiul de ieşire şi blocaţi-l
în poziţie prin rotirea colierului sacului de praf spre dreapta.
Este posibil să observaţi că praful nu va ieşi din sac. Acest lucru
nu va afecta performanţa de şlefuire, dar va reduce eficienţa
de colectare a prafului. Pentru a restabili eficienţa colectării de
praf de la şlefuitor, apăsaţi arcul din interiorul sacului de praf
atunci când îl goliţi şi apăsaţi-l pe partea coşului gunoi sau
a recipientului de praf.
AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă și normele în vigoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice
reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele pentru șlefuire sunt
bine securizate.
• Aplicaţi o presiune ușoară asupra piesei de prelucrat.
O presare excesivă nu va îmbunătăţi efectul de
șlefuire, ci doar va mări greutatea de apăsare
a mașinii, ceea ce duce la frecarea și apoi la rupere.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
AVERTISMENT: Nu șlefuiţi magneziu!
Poziţia corectă a mâinii (fig. IA, IB)
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiţi pentru
o reacţie neașteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să fie ţinută în
partea de sus a unităţii, conform ilustraţiei din figura IA şi IB.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
Pentru a porni unealta, setaţi comutatorul de pornire/oprire 1 în poziţia I.
Pentru a opri unealta, setaţi comutatorul de pornire/oprire, în
poziţia O.
Şlefuirea
1. Începeţi cu materialul abraziv cu granulaţia cea mai mare.
2. Deoarece unealta produce zgârieturi mici în toate direcţiile,
nu este necesar să şlefuiţi cu materialul fin.
3. Verificaţi lucrarea la intervale scurte de timp.
4. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul şi
înainte de a o deconecta.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice
9
reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria și praful din carcasa
principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdărie
în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat pentru ochi și o mască
aprobată de praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse
chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită doar cu apă și cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
După utilizarea uneltei la aplicaţii de şlefuire metal fără
sac pentru praf, curăţaţi unealta cu ajutorul unei presiuni
scăzute de aer.
•
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele
oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii suplimentare
despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi bateriile marcate cu
acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii
prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt
disponibile la www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00301781 - 27-04-2016
10
Download PDF

advertising