DCS7485 | DeWalt DCS7485 TABLE SAW instruction manual

DCS7485
Final Page size: A5 (148mm x 210 mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)7
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)23
English (original instructions)41
Español (traducido de las instrucciones originales)56
Français (traduction de la notice d’instructions originale)73
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)90
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)107
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)124
Português (traduzido das instruções originais)139
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)156
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)171
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)186
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)202
Copyright DeWALT
B
Fig. A
16
11
2
22
1
20
21
24
5
14
15
9
49
11
18
17
19
14
4
10
7
3
12
8
9
13
6
1
Fig. B
12
25
13
12
Fig. C
2
27
26
21
28
Fig. D
29
23
11
2
2
Fig. E
17
30
Fig. F
Fig. G
19
33
32
31
Position 2
31 Position 1
Fig. H
33
35
Fig. I
Position 1
Position 2
31
31
21
5
3
Fig. J
36
5
Fig. K
37
38
Fig. L
40
39
6
7
Fig. M
42
41
43
4
Fig. N
45
44
Fig. O
22
Fig. P
22
14
11
19
18
21
10
23
5
Fig. Q
Fig. R
48
47
46
6
Dansk
LEDNINGSFRI BORDSAV
DCS7485
Tillykke!
Sikringer:
Europa
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
EF-Konformitetserklæring
Tekniske Data
Maskindirektiv
Spænding
Type
Batteritype
Tomgangshastighed
Klingediameter
Klingeboring
Klingesavsnit
Klingens kropstykkelse
Spaltekniv tykkelse
Skæredybde,ved 90°
Skæredybde,ved 45°
Langsnitningskapacitet (til højre for klingen)
Langsnitningskapacitet (til venstre for klingen)
Arbejdsoverflade dimensioner
Samlede dimensioner
Vægt
VDC
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN62841-1-2015:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
86
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB118 opladeren accepterer 18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 og DCB546).
230V værktøj
10 Amp, el-net
Ledningsfri bordsav
DCS7485
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.07.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
7
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
8
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
h ) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer
medføre, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne. En skødesløs
handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdel af et
sekund.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/ eller fjern
batterienheden hvis aftagelig fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres, dets
tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
Dansk
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligehold elektrisk værktøj og tilbehør. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
h ) Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet
i uventede situationer.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
e ) Anvend ikke en batteripakke eller et værktøj, der er
beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfærd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.
f ) Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild
eller meget varme temperaturer. Udsættelse for ild eller
temperaturer over 130° kan medføre en eksplosion.
g ) Følg alle opladningsinstruktionerne og oplad
ikke batteripakken eller værktøjet uden for det
temperaturområde, der er anført i instruktionerne.
Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden
for det specificerede område kan beskadige batteriet og
øge risikoen for brand.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
b ) Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker.
Service på batteripakker bør kun udføres af producenten
eller autoriserede serviceudbydere.
Sikkerhedsinstruktioner for bordsave
1) Opgaverelaterede advarsler
a ) Hold beskyttelsesskærmene på plads.
Beskyttelsesskærmene skal være i orden og være
korrekt monteret. En beskyttelsesskærm, der er løs, er
beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal repareres eller
udskiftes.
b ) Brug altid beskyttelsesskærm til savklingen,
spaltekniven for hver gennemgående skæring.
For gennemgående skæringer, hvor savklingen
skærer helt igennem arbejdsemnets tykkelse, hjælper
beskyttelsesskærmen og andre sikkerhedsanordninger til
at reducere risikoen for personskader.
c ) Sæt omgående beskyttelsesskærmsystemet
på igen efter en afsluttet skæring (som f.eks.
sammenfalsnings- eller genopsavningssnit), som kræver
fjernelse af beskyttelsesskærmen eller spaltekniven.
Beskyttelsesskærmen og spaltekniven hjælper med til at
nedsætte risikoen for personskade.
d ) Kontroller at savklingen ikke er i kontakt
med beskyttelsesskærmen, spaltekniven eller
arbejdsemnet før kontakten slås til. Disse elementers
utilsigtede kontakt med savklingen kan forårsage en farlig
tilstand.
e ) Justér spaltekniven som beskrevet i denne
instruktionsmanual. Ukorrekt afstand, placering og
tilpasning kan gøre spaltekniven ineffektiv til at reducere
sandsynligheden for tilbageslag.
f ) For at spaltekniven kan arbejde, skal den sidde
fast i arbejdsemnet. Spaltekniven er ineffektiv ved
skæring i arbejdsemner, der er for korte til at sidde fast i
spaltekniven. Under disse forhold kan et tilbageslag ikke
forhindres af spaltekniven.
g ) Brug den korrekte savklinge til spaltekniven.
For at spaltekniven kan fungere ordentligt, skal
savklingediameteren matche den korrekte spaltekniv,
og selve savklingen skal være tyndere end spalteknivens
tykkelse, og savklingens skærebredde skal være bredere
end spalteknivens tykkelse.
2) Advarsler om skæringsprocedurer
a )
FARE: Anbring aldrig dine fingre eller hænder i
nærheden af eller på linje med savklingen. Et
9
Dansk
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
10
øjebliks uopmærksomhed eller en fejl vil føre din hånd
mod savklingen og medføre alvorlig personskade.
Indfør udelukkende arbejdsemnet i savklingen mod
rotationsretningen. Indføring af arbejdsemnet i den
samme retning, som savklingen roterer over bordet, kan
resultere i, at arbejdsemnet og din hånd bliver trukket ind
i savklingen.
Brug aldrig geringsmåleren til indføring af
arbejdsemnet under langsnitning, og brug ikke
langsnitanslaget som et længdestop under
tværsnitning med geringsmåleren. Føring af
arbejdsemnet med langsnitsanslaget og geringsmåleren
øger samtidig sandsynligheden for, at savklingen binder
og for tilbageslag.
Anvend under langsnitning altid arbejdsemnets
indføringskraft mellem anslaget og savklingen.
UBrug en skubbestok når afstanden mellem
anslaget og savklingen er mindre end 150 mm og
brug en skubbeklods, når denne afstand er mindre
end 50 mm. ”Arbejdshjælper” enheder vil holde din hånd
på en sikker afstand fra savklingen.
Brug kun skubbestokken fra producenten, eller
en der er konstrueret i overensstemmelse med
instruktionerne. Denne skubbestok giver en tilstrækkelig
afstand fra hånden til savklingen.
Brug aldrig en beskadiget eller skåret skubbestok.
En beskadiget skubbestok kan knække og forårsage, at din
hånd glider ind i savklingen.
Udfør ikke nogen opgave med “frihånd”. Brug altid
enten langsnitsanslaget eller geringsmåleren til
at placere og føre arbejdsemnet. “Frihånd” betyder,
at du bruger dine hænder til at understøtte eller føre
arbejdsemnet i stedet for et langsnitsanslag eller en
geringsmåler. Frihåndssavning fører til forskydning,
binding og tilbageslag.
Ræk aldrig rundt om eller over en roterende
savklinge. Hvis du rækker ud efter et arbejdsemne,
kan det føre til utilsigtet kontakt med den bevægelige
savklinge.
Sørg for ekstra understøtning af arbejdsemner ved
bagenden og/eller sider af savbordet for at holde
lange og/eller brede arbejdsemner i niveau. Et langt
og/eller bredt arbejdsemne har en tendens til at dreje på
bordkanten og forårsage tab af kontrol, så savklingen
binder og giver tilbageslag.
Indfør arbejdsemner med et ensartet tempo. Bøj eller
drej ikke arbejdsemnet. Hvis der opstår blokering,
slå omgående værktøjet fra, tag stikket ud og fjern
blokeringen. Hvis arbejdsemnet blokerer savklingen, kan
det forårsage tilbageslag, eller det kan stoppe motoren.
Fjern ikke stykker af afskåret materiale, mens saven
kører. Materialet kan blive fanget mellem anslaget eller
inde i savklingens beskyttelsesskærm, og savklingen
trækker dine fingre ind i savklingen. Slå saven fra og vent,
indtil savklingen stopper, før udtagning af materiale.
l ) Brug et ekstra anslag i kontakt med bordpladen
under langsnitning af arbejdsemner med en tykkelse
på mindre end 2 mm. Et tyndt arbejdsemne kan kile sig
fast under langsnitsanslaget og danne et tilbageslag.
3) Årsager til tilbageslag og relaterede
advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion fra arbejdsemnet på grund
af en blokeret, fastklemt savklinge eller et fejljusteret linjesnit
i arbejdsemnet i forhold til savklingen, eller når en del af
arbejdsemnet binder mellem savklingen og langsnitsanslag eller
anden fast genstand.
Hyppigst ved tilbageslag er, at arbejdsemnet løftes fra bordet af
den bagerste del af savklingen og drives frem mod operatøren. Et
tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved misbrug af
saven. Det kan undgås ved at følge nedenstående forholdsregler.
a ) Stå aldrig direkte på linje med savklingen. Stå
altid på samme side af savklingen som anslaget.
Tilbageslag kan drive arbejdsemnet fremad med høj
hastighed mod nogen, der står foran på linje med
savklingen.
b ) Ræk aldrig over eller bagved savklingen for at
trække i eller understøtte arbejdsemnet. Utilsigtet
kontakt med savklingen kan forekomme, eller tilbageslag
kan trække dine fingre ind i savklingen.
c ) Hold aldrig på eller tryk på det arbejdsemne, der
bliver skåret af mod den roterende savklinge. Tryk på
det arbejdsemne, der skæres af mod savklingen, vil skabe
en bindende tilstand og tilbageslag.
d ) Ret anslaget ind så det er parallelt med savklingen.
Et skævt anslag vil klemme arbejdsemnet mod savklingen
og skabe tilbageslag.
e ) Brug en pasfederplade til at styre arbejdsemnet
mod bordet og anslaget under udførelse af
ikke gennemgående skæringer som f.eks.
sammenfalsnings- eller genopsavningssnit. En
pasfederplade hjælper med til at styre arbejdsemnet i
tilfælde af et tilbageslag.
f ) Vær ekstra forsigtig, når du foretager et snit i blinde
områder af samlede emner. Savklingen, der skal dykke
ned, kan skære genstande, der kan forårsage tilbageslag.
g ) Understøt lange paneler for at minimere risikoen
for, at savklingen sidder fast og for tilbageslag. Store
paneler har en tendens til at synke under deres egenvægt.
Der skal placeres holder(e) under alle dele af panelet, der
hænger ud over bordpladen.
h ) Vær ekstra forsigtig, når du skærer et arbejdsemne,
der er snoet, knudret, skævt eller ikke har en lige
kant til styring med en geringsmåler eller langs
anslaget. Et skævt, knudret eller snoet arbejdsemne
er ustabilt og forårsager forskydning af savsnittet med
savklingen, binding og tilbageslag.
i ) Sav aldrig mere end et arbejdsemne, stablet lodret
eller vandret. Savklingen kunne samle et eller flere
stykker op og forårsage tilbageslag.
j ) Ved genstart af saven med savklingen i
arbejdsemnet, centrer savklingen i savsnittet, så
Dansk
savtænderne ikke sidder fast i materialet. Hvis
savklingen binder, kan den løfte arbejdsemnet op og
forårsage tilbageslag, når saven genstartes.
k ) Hold savklinger rene, skarpe og korrekt indstillet.
Brug aldrig bøjede savklinger eller savklinger med
revnede eller knækkede tænder. Skarpe og korrekt
indstillede savklinger minimerer binding, blokering og
tilbageslag.
4) Advarsler om betjeningsproceduren for
bordsav
a ) Sluk for bordsaven og afbryd batteripakken, når
du fjerner bordindsatsen, ændrer savklingen eller
foretager justeringer af spaltekniven, eller klingens
beskyttelsesskærm, og når maskinen efterlades
uden opsyn. Forebyggende foranstaltninger vil undgå
ulykker.
b ) Forlad aldrig et kørende bord uden opsyn. Slå det fra
og forlad først værktøjet, når det er helt stoppet. En
uovervåget kørerende sav er en ukontrolleret risiko.
c ) Anbring bordsaven i et veloplyst og plant område,
hvor du kan opretholde et godt fodfæste og balance.
Det skal installeres i et område, der giver plads nok
til let håndtering af størrelsen på dit arbejdsemne.
Trange, mørke områder og ujævne glatte gulve inviterer
til ulykker.
d ) Gør ofte rent og fjern savsmuld under savbordet og/
eller støvopsamlingsenheden. Akkumuleret savsmuld
er brændbart og er selvantændeligt.
e ) Bordsaven skal være forsvarligt fastgjort. En bordsav,
der ikke er forsvarligt fastgjort, kan bevæge sig eller vælte.
f ) Fjern værktøjer, trærester osv. fra bordet, før
bordsaven tændes. Distraktion eller en potentiel
fastklemning kan være farlig.
g ) Brug altid savklinger med den korrekte størrelse
og form (diamant kontra rund) spændehuller.
Savklinger, som ikke passer til det monterede hardware på
saven, vil køre skævt og medføre tab af kontrol.
h ) Brug aldrig beskadiget eller forkert
monteringsudstyr til savklinger som f.eks. flanger,
savklingespændeskiver, bolte eller møtrikker. Dette
monteringsudstyr er blevet specielt designet til din sav, for
sikker betjening og optimal ydeevne.
i ) Stå aldrig på bordsaven, brug den ikke som en
taburet. Der kan opstå alvorlig personskade, hvis
værktøjet vippes, eller hvis der utilsigtet tændes for
skæreværktøjet.
j ) Kontroller at savklingen er installeret til at rotere i
den rigtige retninn. Brug ikke slibehjul, stålbørster
eller slibeskiver på en bordsav. Forkert installation af
savklinge eller brug af tilbehør, der ikke anbefales, kan
forårsage alvorlig skade.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænke
ADVARSEL: Skæring i plastik, saftrigt træ og andre
materialer kan forårsage, at smeltede materialer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
akkumuleres på klingespidserne og selve savklingen,
hvilket øger risikoen for, at klingen bliver overophedet og
binder under skæring.
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning, og at
tænderne peger mod forenden af savbænken.
Sørg for at alle håndtags holdeanordninger er stramme, før
der arbejdes med værktøjet.
Sørg for at alle klinger og flanger er rene, og at den største
klemmeskiveflade vender imod klingen. Stram dornmøtrikken
sikkert.
Sørg for at spaltekniven er justeret til den korrekte afstand fra
klingen - maksimum 8 mm.
Betjen aldrig saven uden, at den øverste og nederste
beskyttelsesskærm er på plads.
Tilsæt ikke smøremidlerne til klingen, når den kører.
Opbevar altid skubbestokken på dens plads, når den ikke
anvendes.
Anvend ikke beskyttelsesskærmen til håndtering eller transport.
Anvend ikke sidetryk på savklingen.
Skær aldrig lette legeringer. Maskinen er ikke designet til dette
arbejde.
Anvend ikke slibelameller eller diamantskærehjul
Sammenfalsning, notning eller kanalskæring er ikke tilladt.
I tilfælde af maskinfejl, slå omgående maskinen fra og tag
batteriet ud. Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre
ikke bruger den fejlbehæftede maskine.
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk ALTID for maskinen og
tag batteriet ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen
kører frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med
nedsat fremføringskraft.
Forsøg ALDRIG at skære en stak af løse materialestykker, som
kan forårsage tab af kontrol eller tilbageslag. Understøt alle
materialer på en sikker måde.
Savklinger
•
•
•
•
•
•
Anvend ikke savklinger, som ikke er i overensstemmelse med
de dimensioner, der er angivet i de tekniske data. Anvend
ingen afstandsskiver for at få klingen til at passe ind i spindlen.
Brug kun de klinger, der er angivet i denne vejledning,
der opfylder EN 847-1, hvis beregnet for træ og lignende
materialer.
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
Brug ikke højtlegerede stål (HS) savklinger.
Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
Kontrollér at klingen passer til det kanalmateriale, der skal
skæres.
Bær velegnede handsker ved håndtering af en savklinge eller
hårde materialer. Savklinger skal bæres i en holder, hvor det
er muligt.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen af save:
• kvæstelser som følge af berøring af roterende dele
11
Dansk
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for ulykker på grund af udækkede dele ved den
roterende savklinge.
• Risiko for kvæstelser ved udskiftning af savklinger med
ubeskyttede hænder.
• Risiko for at klemme fingre ved åbning
af beskyttelsesskærme.
• Sundhedsfare på grund af indånding af støv, der udvikles
ved savning i træ, specielt eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer påvirker frembringelse af støj:
• det materiale der skal skæres
• savklingetypen
• fremføringskraften
• vedligeholdelse af maskinen
De følgende faktorer påvirker udsættelse for støv:
• slidt savklinge
• støvopsamler med en lufthastighed under 20 m/s
• arbejdsemnet fremføres ikke nøjagtigt
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
12
•
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Dansk
•
•
•
•
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 12 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 13 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i
opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud
eller en blød ikke-metallisk børste. Do not use water
or any cleaning solutionsBrug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
13
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
14
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt
inde i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere
watt time (Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt
timeydelse. Denne øgede mængde på 3 batterier med den
lavere watt timeydelse kan
eksempel på mærkning af anvendelses- og
fritage pakken fra visse
transportlabel
forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere
watt timer.
Transport Wh ydelse
angiver 3 x 36 Wh, lig med
3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh ydelsen
angiver 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Dansk
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546. Se Tekniske data for
flere informationer.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Delvist samlet maskine
1Langsnitanslagssamling
1Geringsanslag
1Savklinge
1 Øverste klinges beskyttelsesskærmenhed
1Stingplade
2Klingeskruenøgler
1Støvopsamlingsadapter
1 Batterioplader (T2)
2 Li-ion batteripakker (T2)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs betjeningsvejledningen før brug.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Bær høreværn.
Må ikke udsættes for vand.
Bær øjenværn.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Bær ansigtsmaske.
Kun til indendørs brug.
Hold hænderne væk fra skæreområdet og klingen.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Bærepunkt.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Anvendelse: Anvendelse uden transportdæksel,
Wh ydelse angiver 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med indbygget
transportdæksel, Wh ydelse angiver 3 x 36 Wh (3
batterier på 36 Wh).
Batteritype
Fjern batteriet ved udskiftning af klinger, installation/
fjernelse af tilbehør og ved justering/reparationer.
Datokodeposition (Fig. A, D)
Datokoden 49 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
DCS7485 skal anvendes med batteripakker på 54 volt.
15
Dansk
1 Bord
15 Støvopsamlingsåbning
2 Klinge
16 Beskyttelsesskærmens
3 Ripskalaindikator
støvopsamlingsåbning
4 Finjusteringsgreb
17 Stingplade
5 Skinnelåsegreb
18 Langsnitanslag
6 Klingens
19 Lås til langsnitanslag
højdejusteringshjul
7 Låsegreb til smigsnit
8 TÆND/SLUK samling
9 Monteringshuller
10 Geringsmåler
11 Klingens
beskyttelsesskærmenhed
12 Batteri
13 Batteriets udløsningsknap
14 Bærehåndtag
20 Smalt langsnitsanslag/
støtteforlænger
21 Klingeskruenøgler
(opbevaringsposition)
22 Skubbestok
(opbevaringsposition)
23 Spaltekniv (ikke
gennemgående savning)
(Fig. D)
24 Opbevaring af
geringsmåler
Tilsigtet Brug
Din bordsav er designet til professionel langsnitning,
skråskæring, smigskæring and geringskæring i forskellige
materialer som trælignende materialer og plastik.
MÅ IKKE anvendes til savning i metal, cementplader eller
murværkt board.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse bordsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 12 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
maskinen
1. Ret batteripakken ind efter rillerne i maskinen.
16
2. Skub det ind i maskinen, indtil batteripakken sidder godt fast
i værktøjet og sørg for at du hører, at den klikker på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra maskinen
1. Tryk på udløserknap 13 og træk batteripakken ud af
maskinen.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 25 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Udpakning
• Tag forsigtigt saven ud af indpakningsmaterialet.
• Maskinen er helt samlet med undtagelse af
langsnitanslagget, geringsmåleren, støvadapteren og
klingens beskyttelsesskærmenhed.
• Afslut samlingen ved at følge instruktionerne angivet
nedenfor.
Montering af savklingen (Fig. A, C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af
tilbehør, justering eller ændring af indstillinger
eller udførelse af reparationer. Kontrollér at
udløserkontakten er på position OFF. En utilsigtet start kan
forårsage kvæstelser.
ADVARSEL: Tænderne på et nyt blad er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL: Savklingen SKAL udskiftes som beskrevet i
dette afsnit. Brug KUN de savklinger, der er specificerede
under tekniske data. Vi foreslår DT99565. Brug ALDRIG
andre savklinger.
BEMÆRK: Dette værktøj har en klinge installeret fra fabrik.
1. Hæv savklingens dorn til dens maksimum højde ved at dreje
klingens højdejusteringshjul 6 med uret.
2. Fjern stingpladen 17 . SeMontering af stingplade.
3. Brug en skruetrækker 21 til at løsne og fjerne
dornmøtrik 26 og flange 27 fra savdornen ved at dreje
den mod uret.
4. Anbring savklingen på dornen 28 og sørg for, at
klingens tænder 2 peger nedad foran på bordet. Saml
spændeskiverne og dornmøtrikkerne til spindelen og stram
dornmøtrik 26 så vidt muligt med hånden og sørg for, at
Dansk
savklingen vender imod den indvendige spændeskive, og
at den udvendige klemmespændeskive 27 vender imod
klingen. Sørg for at den største diameter på flangen vender
imod klingen. Sørg for at spindlen og spændeskiverne er fri
for rust og snavs.
5. Du undgår, at spindlen roterer ved under stramning
af dornmøtrikken at bruge den åbne ende af
klingeskruenøglen 21 til at fastgøre spindlen.
6. Stram ved hjælp af den lukkede ende på klingeskruenøglen
dornmøtrikken 26 ved at dreje den med uret.
7. Udskift stingpladen.
ADVARSEL: Kontrollér altid langsnitanslagsmarkøren
og klingens beskyttelsesskærmenhed efter udskiftning af
klingen.
Montering/demontering af klingens
beskyttelsesskærmenhed/spaltekniv
(Fig. A, D)
ADVARSEL: Brug beskyttelsesskærmenheden til alt under
savning.
1. Hæv savklingedornen til den maksimale højde.
2. Løsn spalteknivens låsegreb 29 (minimum tre
omdrejninger).
3. Du udløser spalteknivens låsestift ved at trække i
låseknappen som angivet ved de sorte pile på knappen.
4. Løft, mens du trækker i låsegrebet, spaltekniven ud af
klemmen. Skub derefter klingens beskyttelsesskærmenhed
ind i klemmen, indtil den når bunden.
BEMÆRK: Monter ikke samtidig klingens
beskyttelsesskærmenhed og spaltekniven i klemmen.
5. Slip låseknappen for at aktivere låsestiften. Giv klingens
beskyttelsesskærm et lille skub opad for at sikre, at stiften er
aktiveret.
6. Spænd spalteknivens låsegreb.
BEMÆRK: Følg den samme procedure for spaltekniven.
ADVARSEL: Før tilslutning af bordsaven til strømkilden
eller betjening af saven, inspicér altid klingens
beskyttelsesskærmenhed for korrekt justering og frigang
med savklingen. Kontrollér justering efter hver ændring af
smigvinkel.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
personskader arbejd ALDRIG med saven, hvis
klingeenheden ikke er korrekt fastgjort.
Ved korrekt justering vil spaltekniven 23 være rettet ind
efter klingen både øverst på bordet og øverst på klingen.
Kontrollér ved hjælp af et lige hjørne, at klingen 2 flugter
med spaltekniven 23 . Med strømmen afbrudt, kør klingens
hældnings- og højdejusteringer gennem ekstreme vandringer
og kontrollér, at klingens beskyttelsesskærmenhed fritlægger
klingen under alt arbejde.
ADVARSEL: Korrekt montering og justering af klingens
beskyttelsesskærmenhed er vigtig for sikker drift!
Montering af stingpladen (Fig. E)
1. Ret stingpladen 17 ind som vist i figur E og indsæt
tapperne bag på stingpladen i hullerne bag på
bordåbningen.
2. Drej låseskrue 30 med en skruetrækker med uret 90° for at
låse bordindsatsen på plads.
3. Stingpladen har fire justeringsskruer, som hæver eller
sænker stingpladen. Ved korrekt justering bør den forreste
del af stingpladen flugte eller være en anelse under det
øverste af bordpladen overflade og være forsvarligt fastgjort.
Bagsiden på stingpladen bør flugte eller være en anelse over
det øverste af bordet.
ADVARSEL: Anvend aldrig maskinen uden stingpladen.
Udskift omgående stingpladen, hvis den er slidt eller
beskadiget.
Udtagelse af stingpladen
1. Fjern stingpladen 17 ved at dreje låseskruen 30 med en
skruetrækker 90˚ mod uret
2. Træk stingpladen op og frem for at afdække savens
inderside. Betjen ALDRIG saven uden stingpladen.
Tilpasning af langsnitanslag (Fig. F)
Langsnitanslaget kan monteres i to positioner til højre (position
1 for 0 mm til 510 mm langsnitning og position 2 for 100 mm til
610 mm langsnitning) og en position til venstre på din bordsav.
1. Lås låsene på langsnitanslaget 19 op.
2. Mens du holder anslaget i en vinkel, ret lokaliseringsstifterne
(foran og bagpå) 31 på anslagsskinnerne ind efter anslagets
hovedåbninger 32 .
3. Skub hovedåbningerne på stifterne og drej anslaget ned,
indtil den hviler på skinnerne.
4. Lås anslaget på plads ved at lukke låsene 19 foran og
bagpå på skinnerne.
Fastgørelse til arbejdsbord (Fig. A)
• Maskinrammen mellem fødderne på hver side er forsynet
med to huller 9 , som giver mulighed for fastgørelse på et
arbejdsbord. Brug hullerne diagonalt.
• Du kan forbedre håndteringen ved at fastgøre maskinen på
et stykke krydsfiner med en tykkelse på min 15 mm.
Under brug kan krydsfinerpladen spændes til arbejdsbordet.
Dette giver mulighed for nemmere transport af maskinen ved
frigørelse af klemmerne.
JUSTERINGER
Justering af klinge
Justering af klinge (parallelt med
geringsåbningen)(Fig. G)
ADVARSEL: Risko ved savning. Kontrollér klingen ved 0˚
og 45˚ for at sikre, at klingen ikke rammer stingpladen og
forårsager personskader.
Hvis det viser sig, at klingen er ude af justering med
geringsåbningen på det øverste af bordet, skal den kalibreres for
17
Dansk
justering. Brug følgende procedure til at genjustere klingen og
geringsåbningen:
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af
tilbehør, justering eller ændring af indstillinger
eller udførelse af reparationer. En utilsigtet start kan
forårsage kvæstelser.
1. Løsn ved hjælp af en 5 mm sekskantnøgle bagerste
drejetapbeslagsbolte 33 , placeret på bordets underside,
tilstrækkeligt, så beslaget kan bevæges fra side til side.
2. Justér beslaget, indtil klingen er parallel med åbningen til
geringsmåleren.
3. Spænd de bagerste drejetapbeslagsbolte til 110–120 in-lbs
(12,5–13,6 Nm).
Højdejustering af klinge (Fig. A)
Klingen kan hæves og sænkes ved at dreje på klingens
højdejusteringshjul 6 .
Kontrollér at de tre øverste tænder på klingen lige skærer
igennem den øverste overflade på arbejdsemnet under savning.
Dette vil sikre, at det maksimale antal tænder fjerner materiale
på et givent tidspunkt, hvilket giver en optimal ydeevne.
Tilpasning af beskyttelsesskærmenhed til
klingen (Fig. H)
1. Tag stingpladen af. Se Udtagning af stingpladen
under Montering og justeringer.
2. Hæv klingen til den fulde skæredybde og 0° smigvinkel.
3. Find de tre små stilleskruer 33 . Disse skruer skal bruges til at
justere positionen for spaltekniven.
4. Læg en lige kant på bordet mod to klingespidser.
Spaltekniven bør ikke røre det lige hjørne.
5. Hvis justering er nødvendig, løsn de to store låseskruer 35 .
6. Brug de små stilleskruer 33 til at justere spalteknivens
position. Læg det lige hjørne på den modsatte side af
klingen og gentag om nødvendigt justeringerne.
7. Spænd de to store låseskruer 35 let.
8. Anbring en firkant fladt mod spaltekniven for at efterprøve,
at spaltekniven er vertikal og på linje med klingen.
9. Brug om nødvendigt stilleskruerne til at anbringe
spaltekniven vertikalt med firkanten.
10. Gentag trin 4 for at bekræfte spalteknivens position. Gentag
om nødvendigt trin 5 til 9.
11. Spænd de to store låseskruer 35 helt til.
Parallel justering (Fig. A, I, J)
For optimal ydeevne skal klingen være parallel med
langsnitanslag. Denne justering er blevet foretaget på fabrikken.
For at genjustere:
Position 1 tilpasning af anslag
1. Installér anslaget i position 1 og lås skinnelåsegreb 5
op. Find begge lokaliseringsstifter 31 som understøtter
anslaget på skinnerne foran og bagpå.
18
2. Løsn den bagerste lokaliseringsstiftskrue og justér tilpasning
af anslaget i rillen, indtil forsiden på anslaget er parallelt med
klingen. Kontrollér at du måler fra forsiden af anslagget og
bagsiden på klingen for at sikre afstemning.
3. Spænd positionsindikatorskruen og gentag på venstre side
af klingen.
4. Kontrollér justering af langsnitsskalamarkøren (Fig. J).
Position 2 tilpasning af anslag (Fig. I)
1. Ved tilpasning af position 2 anslagets lokaliseringsstifter 31 kontrollér at position 1 stifterne er blevet rettet ind, se
Position 1 tilpasning af anslag.
2. Løsn position 2 stifterne, brug derefter klingens
skruenøglehuller 21 som en vejledning til positionering, ret
stifterne ind (Fig. I).
3. Spænd lokaliseringsstifterne (foran og bagpå).
Justering af langsnitsskala (Fig. J)
1. Lås skinnelåsegreb 5 op.
2. Indstil klingen ved 0° smig og flyt anslaget, indtil det rører
ved klingen.
3. Lås skinnelåsegrebet.
4. Løsn langsnitsskalaindikatorens skruer 36 og indstil
langsnitsskalaindikatoren til at aflæse nul (O). Spænd igen
langsnitsskalaindikatorens skruer. Den gule langsnitsskala
(top) aflæses kun korrekt, når anslaget er monteret på højre
side af klingen og står i position 1 (for 0 mm til 510 mm
langsnitning) ikke 610 mm langsnitsposition. Den hvide
skala (bund) aflæses kun korrekt, når anslaget er monteret
på højre side af klingen og i position 2 (for position 100 mm
til 610 mm langsnitning).
Langsnitsskalaen aflæses kun korrekt, når anslaget er monteret
på højre side af klingen.
Justering af skinnelås (Fig. J, K)
Skinnelåsen er blevet indstillet på fabrikken. Hvis du har brug for
at omjustere den, fortsæt som følger:
1. Lås skinnelåsegreb 5 .
2. Løsn på undersiden af saven kontramøtrik 37 .
3. Spænd den sekskantede stang 38 indtil fjederen
på låsesystemet er komprimeret og skaber den
ønskede spænding på skinnelåsegrebet. Spænd igen
kontramøtrikken mod den sekskantede stang.
4. Vend saven og kontrollér, at anslaget ikke bevæger sig, når
låsegrebet er aktiveret. Hvis anslaget stadig er løst, spænd
fjederen lidt mere.
Justering af smigstop og markør (Fig. L)
1. Hæv klingen helt op ved at dreje på klingens
højdejusteringshjul 6 med uret, indtil den stopper.
2. Lås smiglåsegrebet 7 op ved at skubbe det op og til højre.
Løsn smigstopskruen 39 .
3. Anbring en firkant fladt imod det øverste af bordet og imod
klingen mellem tænderne. Kontrollér at smiglåsegrebet står i
sin ulåste eller op position.
Dansk
4. Justér ved hjælp af smiglåsegrebet smigvinklen, indtil den er
flad imod firkanten.
5. Spænd smiglåsegrebet ved at skubbe det ned.
6. Drej smigstopskruen 39 til at dreje knasten, indtil den har
fast kontakt med den bærende blok. Stram smigstopskruen.
7. Kontrollér smigvinkelskalaen. Hvis markøren ikke viser 0°,
løsn markørskrue 40 og flyt markøren, så den viser korrekt.
Spænd igen markørskruen.
8. Gentag ved 45°, men justér ikke markøren.
Justering af geringsmåler (Fig. A)
Du justerer geringsmåleren 10 ved at løsne grebet, indstille til
den ønskede vinkel og stramme grebet.
Krops- og håndposition
Korrekt placering af din krop og hænder under arbejde med
bordsaven, vil gøre det lettere at skære mere nøjagtigt og mere
sikkert.
ADVARSEL:
• Anbring aldrig dine hænder tæt ved skæreområdet.
• Anbring ikke dine hænder tættere end på end 150 mm
fra klingen.
• Kryds ikke dine hænder.
• Hold begge fødder solidt plantet på jorden og forbliv
ordentligt i balance.
Før brugen
ADVARSEL:
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget
slidte klinger. Værktøjets maksimale rotation må ikke
overstige savklingens.
• Undgå at skære meget små stykker.
• Tillad klingen at skære frit. Overbelast den ikke.
• Lad motoren opnå fuldt omdrejningstal, inden
skæringen påbegyndes.
DRIFT
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og
de gældende regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og
tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehør. En utilsigtet start kan
forårsage kvæstelser.
Brugere i Storbritannien skal være opmærksom på “woodworking
machines regulations 1974” og de derefter følgende ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din
ergonomi med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Ved
placeringen af maskinen skal brugeren være opmærksom på,
at der er mulighed for et godt overblik og der er tilstrækkelig
plads omkring maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden
begrænsninger.
For at reducere vibrationseffekter, skal det kontrolleres, at
omgivelsestemperaturen ikke er for lav, at maskine og tilbehør
er i upåklagelig tilstand, og at arbejdsemnets størrelse passer til
denne maskine.
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og de
gældende regler.
• Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til
din ergonomi med hensyn til bordhøjde og stabilitet.
Maskinstedet skal udvælges, så brugeren har et godt
overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen
til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget
slidte klinger. Værktøjets maksimale rotation må ikke
overstige savklingens.
• Undgå at skære meget små stykker.
• Tillad klingen at skære frit. Overbelast den ikke.
• Lad motoren opnå fuldt omdrejningstal, inden
skæringen påbegyndes.
• Kontrollér at alle låseknapper og -greb er fastspændte.
• Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er
tilsluttet til den elektriske strømkilde.
• Brug aldrig din sav til frihåndssavning!
• Sav ikke i skæve, bøjede eller skålformede
arbejdsemner. Der skal være mindst én lige, glat side til
at gå imod langsnit eller geringsanslag.
• Understøt altid lange arbejdsemner for at undgå
tilbageslag.
• Fjern ikke nogle afskårne dele fra klingeområdet, mens
klingen kører.
Til- og frakobling (Fig. A, M)
Tænd/sluk-kontakten 8 (Fig. A) på din bordsav giver
mange fordele:
• Udløserkontakt ved manglende strøm: Hvis strømmen af
en eller anden grund skulle blive afbrudt, skal kontakten
forsætligt genaktiveres.
• Løft den røde skovl 41 og tryk den grønne knap 42 ind for
at starte saven.
• Tryk på den røde knap 43 eller skub den røde skovl ned for
at slå denne sav fra.
Betjening af langsnitsanslag (Fig. A, N)
Skinnelåsegreb
Skinnelåsegrebet 5 låser anslaget på plads og forhindrer
bevægelse under savning. Du låser skinnegrebet ved at skubbe
det ned og imod bagenden af saven. Du låser den op ved at
trække den op og imod forenden af saven.
BEMÆRK: Under langsnitning lås altid skinnens låsegreb.
Forlængelse af arbejdsstøtte /snæver
langsnitanslag
Din bordsav er udstyret med en forlænger til arbejdsstøtten til at
understøtte det arbejde, som rager ud over savbordet.
19
Dansk
Du anvender det smalle langsnitsanslag i
arbejdsstøttepositionen ved at dreje den fra sin
opbevaringsposition som vist i figur N og skubbe stifterne ind i
de nederste sæt åbninger 44 på begge ender af anslaget.
Du anvender det smalle langsnitanslag i den smalle
langsnitposition ved at skubbe stifterne ind i det øverste sæt
åbninger 45 på begge ender af anslaget. Denne funktion vil
give 51 mm ekstra frigang til klingen. Se figur N.
BEMÆRK: Træk arbejdsstøtteforlængeren tilbage eller justér
den til den smalle langsnitanslagsposition, hver gang der
arbejdes over bordet.
1. Indstil den nødvendige smigvinkel, ved drejning af grebet 7 ved at skubbe det op og til højre.
2. Indstil til den ønskede vinkel, drej grebet ved at skubbe det
ned og til venstre for at låse det på plads.
3. Fortsæt som for langsnitning.
Tværsnit og geringstværsnit
1. Tag langsnitsanslaget af og installér geringsmåleren i
åbningen.
2. Lås geringsmåleren ved 0°.
3. Fortsæt som for langsnitning.
Finjusteringsgreb
Geringssnit (Fig. A)
Finjusteringsgrebet 4 giver mulighed for mindre justeringer
ved indstilling af anslaget. Kontrollér før justering at
skinnelåsegrebet står i op eller ulåst position.
1. Indstil geringsmåleren 10 til den ønskede vinkel.
BEMÆRK: Hold altid arbejdsemnet tæt imod forsiden på
geringsmåleren.
2. Fortsæt som for langsnitning.
Langsnitsskalamarkør
Langsnitskalamarkøren skal justeres for korrekt
langsnitanslagsydeevne, hvis brugeren skifter mellem klinger
til tykke og tynde snit. Langsnitskalamarkøren læser kun korrekt
for position 1 (0 mm til 510 mm), for position 1 med smalt
langsnitanslag i brug 52 mm. Se Justering af langfsnitskala
under Montering.
Kombineret gering
Grundsavsnit
• Understøt altid lange stykker.
• Understøt lange arbejdsemner ved hjælp af passende
anordninger som fx savbukke eller lignende, så enderne ikke
falder ned.
Langsnitning (Fig. A, B, O)
ADVARSEL: Skarpe hjørner.
1. Indstil klingen til 0°.
2. Lås låsen på langsnitanslaget 19 (Fig. A).
3. Hæv klingen indtil den er ca. 3 mm højere end toppen af
arbejdsemnet.
4. Justér anslagets position, se Betjening af langsnit.
5. Hold arbejdsemnet fladt på bordet og imod anslaget. Hold
arbejdsemnet på afstand af klingen.
6. Hold begge hænder på afstand af klingens sti (Fig. O).
7. Slå maskinen til og lad klingen komme op på fuld hastighed.
8. Indfør langsomt arbejdsemnet under beskyttelsesskærmen
og hold det fasttrykket imod langsnittet. Lad tænderne
skære og tving ikke arbejdsemnet gennem klingen. Klingens
hastighed skal holdes konstant.
9. Brug altid en skubbestok 22 når du arbejder tæt ved
klingen (Fig. O).
10. Når snittet er færdigt, sluk for maskinen, lad klingen stoppe
og udtag arbejdsemnet.
ADVARSEL:
• Skub aldrig eller hold i den ”frie” eller afskårne side af
arbejdsemnet.
• Skær ikke i meget små arbejdsemner.
• Brug altid en skubbestok ved langsnitning af små
arbejdsemner.
Smigsnit (Fig. A)
ADVARSEL: Undgå smiglangsnitning på
smigskæringssiden (venstre) af klingen.
20
Dette snit er en kombination af et gerings- og smigsnit.
Indstil smig til den ønskede vinkel og fortsæt som for et
geringstværsnit.
Understøtning af lange stykker
Støvopsamling (Fig. A)
Maskinen er forsynet med en støvopsamlingsåbning 15 bagerst
på maskinen, der passer til brug med støvopsamlingsudstyr, der
indeholder 57/65 mm dyser. Sammen med maskinen leveres en
reduktionsåbning til brug for støvopsamlingsdyser på 34-40 mm
diameter.
Klingens beskyttelsesskærmenhed indeholder også en
støvopsamlingsåbning for 35 mm dyser og AirLock system.
• Tilslut under alt arbejde en støvopsamlingsenhed, der er
designet i henhold til de relevante regulativer med hensyn
til støvemission.
• Kontrollér at den anvendte støvopsamlingsslange passer
til applikationen og det materiale, der skal skæres. Sørg for
korrekt slangestyring.
• Vær opmærksom på at menneskeskabte materialer såsom
spånplader eller MDF producerer flere støvpartikler under
skæring end naturligt træ.
Opbevaring (Fig. P)
1. Fastgør skubbestok 22 til anslaget.
2. Tag klingens beskyttelsesskærmenhed af 11 .
Se montering/demontering af klingens
beskyttelsesskærmenhed og spaltekniv. Anbring klingens
beskyttelsesskærmenhed i holderen som vist, drej derefter
låsen 1/4 omdrejning for at låse den på plads.
3. Skub den lukkede ende af klingens skruenøgler 21 ind i
palen og fastgør den derefter med vingemøtrikken.
4. Indsæt geringsmålerens 10 styrestang i lommen, indtil den
når bunden.
5. Spaltekniven 23 til ikke gennemgående savning skubbes
på plads bagpå beskyttelsesskærmens opbevaringsklemme.
6. Du gemmer anslaget 18 , ved at klikke arbejdsunderlaget i
gemt position. Fjern anslag fra skinner. Fastgør igen anslaget
med bunden i vejret på venstre side af saven. Drej anslagets
sikkerhedslås.
Transport (Fig. A)
• Bær altid maskinen ved hjælp af bærehåndtagene 14 .
ADVARSEL: Transportér altid maskinen med
beskyttelsesskærmen på den øverste klinge.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring (Fig. Q)
Motoren og lejerne kræver ingen ekstra smøring. Hvis det
bliver vanskeligt at hæve og sænke klingen, rengør og smør
højdejusteringsskruerne.
1. Træk savens stik ud af kontakten.
2. Vend saven på siden.
3. Rengør og smør gevindene 46 på højdejusteringsskruerne
på undersiden af denne sav som vist i figur Q. Brug
smøremiddel til generelle formål.
Rengøring (Fig. A, R)
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal bordpladen rengøres regelmæssigt.
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal støvopsamlingssystemet rengøres regelmæssigt.
Beskyttelsesskærmenhed 11 og stingpladen skal være anbragt i
position før betjening af saven.
Inspicér før brug omhyggeligt beskyttelsesskærmene på den
øverste og nederste klinge igen såvel som støvopsamlingsrøret
for at fastslå, at den vil køre korrekt. Sørg for at skår, støv eller
partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af
funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem
savklingen og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra
strømforsyningen og følg de instruktioner, der findes i afsnittet
Montering af savklingen. Fjern de fastklemte dele og
genmontér savklingen.
Hold ventilationshullerne rene og rengør med jævne
mellemrum huset med en ren klud.
Rengør regelmæssigt støvopsamlingssystemet:
1. Vend saven om, så bunden, den åbne del af enheden er
tilgængelig.
2. Åbn støvadgangslemmen 47 vist i figur R ved at løsne de to
skruer 48 og tage lemmen af. Rens det overskydende støv
ud, fastgør igen lemmmen med skruerne.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Udskift klingens beskyttelsesskærm når den er slidt. Kontakt dit
lokale DeWALT servicecenter for detaljer om udskiftning af en
klinges beskyttelsesskærm.
SAVKLINGER: Brug ALTID 210 mm støjreducerende savklinger
med 30 mm spændehuller. Klingens hastighedsmærkning skal
være mindst 6000 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en mindre
diameter. Den vil ikke blive korrekt beskyttet.
KLINGEBESKRIVELSER
Opgave
Diameter
Konstruktionssavklinger (hurtigt langsnit)
210 mm
Generelle formål
210 mm
Fine tværsnit
Savklinger til træbearbejdning
(giver jævne, rene snit)
210 mm
Fine tværsnit
Tænder
24
40
60
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
21
Dansk
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
22
Deutsch
KABELLOSE TISCHKREISSÄGE
DCS7485
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Sägeblattschlitz
Stärke des Sägeblattkörpers
Spaltkeildicke
Frästiefe bei 90°
Frästiefe bei 45°
Leistung für Längsschnitte (rechts vom
Sägeblatt)
Leistung für Längsschnitte (links vom Sägeblatt)
Abmessungen der Arbeitsoberfläche
Gesamtabmessungen
Gewicht
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
mm
318
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VGS
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN62841-1-2015.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
Schallpegel)
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VGS
Ah
kg
VWS
min
86
100
3
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
Ladegerät
Gewicht
kg
DCB118
0,66
Das DCB118-Ladegerät kann mit 18V Li-Ion XR und
XR FLEXVOLTTM-Akkupacks verwendet werden (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 und
DCB546).
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Kabellose Tischkreissäge
DCS7485
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
29.07.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
23
Deutsch
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
24
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Deutsch
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
h ) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder
entfernen Sie die Akkus, falls abnehmbar,
vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen am
Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör.
Prüfen Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder in einem
Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerätes
beeinträchtigen kann. Bei Beschädigungen lassen
Sie das Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen mangelnder
Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
h ) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl
und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen
e ) Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschädigt ist oder modifiziert wurde. Beschädigte
oder modifizierte Akkus können unvorhersehbare
Reaktionen auslösen und zu Bränden, Explosionen oder
Verletzungen führen.
f ) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder übermäßig hohen Temperaturen aus. Die
Belastung durch Feuer oder Temperaturen über 130 °C
kann zur Explosion führen.
g ) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie
das Akkupack oder Werkzeug nicht außerhalb des in
den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs
auf. Ein unsachgemäßer Ladevorgang oder Temperaturen
außerhalb des festgelegten Bereichs können den Akku
schädigen und die Brandgefahr erhöhen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
b ) Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschädigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten
Dienstleistern durchgeführt werden.
Sicherheitsanweisungen für Tischkreissägen
1) Warnungen in Bezug auf
Schutzvorrichtungen
a ) Sorgen Sie dafür, dass Schutzvorrichtungen
vorhanden sind. Die Schutzvorrichtungen müssen
im betriebsbereiten Zustand und ordnungsgemäß
25
Deutsch
b )
c )
d )
e )
f )
g )
montiert sein. Eine lose, beschädigte oder nicht korrekt
funktionierende Schutzvorrichtung muss repariert oder
ersetzt werden.
Verwenden Sie bei allen Trennschneidarbeiten
stets den Sägeblattschutz und Spaltkeil. Bei
Trennschneidarbeiten, bei denen das Sägeblatt
komplett durch die Werkstückdicke schneidet, helfen die
Schutzvorrichtung und andere Sicherheitseinrichtungen
dabei, das Verletzungsrisiko gering zu halten.
Bringen Sie sofort nach der Fertigstellung
eines Arbeitsgangs (beispielsweise Nut- oder
Auftrennschnitte), bei dem das Entfernen der
Schutzvorrichtung oder des Spaltkeils erforderlich
ist, die Schutzvorrichtung wieder an. Die
Schutzvorrichtung und der Spaltkeil helfen dabei, das
Verletzungsrisiko zu verringern.
Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt die
Schutzvorrichtung, den Spaltkeil oder das Werkstück
nicht berührt, bevor der Schalter eingeschaltet wird.
Der versehentliche Kontakt dieser Elemente mit dem
Sägeblatt kann zu gefährlichen Situationen führen.
Stellen Sie den Spaltkeil gemäß der Beschreibung in
dieser Bedienungsanleitung ein. Ein falscher Abstand,
eine falsche Positionierung oder Ausrichtung können
den Spaltkeil unwirksam machen, sodass Rückschläge
wahrscheinlich sind.
Damit der Spaltkeil richtig funktioniert, muss er in
das Werkstück eingreifen. Der Spaltkeil ist unwirksam,
wenn die zu schneidenden Werkstücke zu kurz sind, sodass
der Spaltkeil nicht darin eingreifen kann. Unter diesen
Umständen kann der Spaltkeil einen Rückschlag nicht
verhindern.
Verwenden Sie ein geeignetes Sägeblatt für das
Spaltmesser. Damit der Spaltkeil richtig funktioniert,
muss der Sägeblattdurchmesser dem jeweiligen Spaltkeil
ansprechen, und der Sägeblattkörper muss dünner als die
Dicke des Spaltkeils sein; zudem muss die Schnittbreite des
Sägeblatts breiter als die Dicke des Spaltkeils sein.
d )
e )
f )
g )
h )
i )
2) Warnungen für Sägearbeiten
GEFAHR: Bringen Sie Ihre Finger oder Hände
niemals in die unmittelbare Nähe des
Sägeblatts bzw. in eine Linie mit diesem. Durch einen
Moment der Unachtsamkeit oder Abrutschen kann Ihre
Hand das Sägeblatt berühren und schwere Verletzungen
erleiden.
b ) Führen Sie das Werkstück nur entgegen der
Drehrichtung des Sägeblatts zu. Das Zuführen des
Werkstücks in der gleichen Richtung, in der das Sägeblatt
über dem Tisch dreht, kann dazu führen, dass das
Werkstück und somit auch Ihre Hand in das Sägeblatt
eingezogen werden.
c ) Verwenden Sie die Gehrungslehre bei Längsschnitten
niemals zum Zuführen des Werkstücks, und nutzen
Sie den Parallelanschlag nicht als Längsanschlag,
wenn Sie Querschnitte mit der Gehrungslehre
durchführen. Das gleichzeitige Führen des Werkstücks
a )
26
j )
k )
l )
mit dem Parallelschlag und der Gehrungslehre erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass das Sägeblatt blockiert und ein
Rückschlag eintritt.
Wenden Sie bei Längsschnitten stets die
Werkstückzufuhrkraft zwischen Anschlag und
Sägeblatt an. Nutzen Sie einen Schiebestock, wenn
der Abstand zwischen dem Anschlag und Sägeblatt
weniger als 150 mm beträgt, und nutzen Sie einen
Schiebeblock, wenn Abstand kleiner als 50 mm ist.
Diese Vorrichtungen zur Arbeitserleichterung halten Ihre
Hände in sicherem Abstand zum Sägeblatt.
Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller
bereitgestellten Schiebestock oder einen, der gemäß
dessen Anweisungen konstruiert wurde. Dieser
Schiebestock gewährleistet einen ausreichenden Abstand
der Hand zum Sägeblatt.
Verwenden Sie niemals einen beschädigten
oder angesägten Schiebestock. Ein beschädigter
Schiebestock kann brechen, sodass Ihre Hand in das
Sägeblatt abrutschen kann.
Führen Sie keine „Freihandarbeiten“ durch.
Verwenden Sie stets den Parallelanschlag oder die
Gehrungslehre, um das Werkstück zu positionieren
und zu führen. „Freihand“ bedeutet, dass Sie Ihre Hände
zum Stützen oder Führen des Werkstücks verwenden,
anstelle eines Parallelanschlags oder der Gehrungslehre.
Freihand-Sägearbeiten führen zu falscher Ausrichtung,
zum Blockieren und Rückschlag des Werkstücks.
Greifen Sie niemals in den Bereich um bzw. über das
drehende Sägeblatt. Das Greifen nach dem Werkstück
kann zu versehentlichem Kontakt mit dem drehenden
Sägeblatt führen.
Stellen Sie auf der Rückseite und an den Seiten des
Sägetisches eine zusätzliche Werkstückabstützung
bereit, wenn die Werkstücke sehr lang und/oder
breit sind. Dadurch können diese waagerecht gehalten
werden. Ein langes und/oder breites Werkstück neigt
dazu, an der Tischkante zu drehen. Dadurch entstehen
Kontrollverluste sowie Blockaden des Sägeblatts und
Rückschläge des Werkstücks.
Führen Sie das Werkstück mit gleichmäßiger
Geschwindigkeit zu. Biegen oder verdrehen Sie das
Werkstück nicht. Sollte das Werkstück blockieren,
schalten Sie das Werkzeug sofort aus, ziehen Sie
den Netzstecker und beseitigen Sie die Blockade.
Eine Sägeblattblockade durch das Werkstück kann zum
Rückschlag des Werkstücks oder zum Abwürgen des
Motors führen.
Entfernen Sie kein Schnittgut, während die Säge in
Betrieb ist. Das Material kann zwischen dem Anschlag
oder innerhalb des Sägeblattschutzes eingeklemmt
werden, sodass das Sägeblatt Ihre Finger hineinzieht.
Schalten Sie die Säge aus und warten Sie, bis das
Sägeblatt stoppt, bevor Sie das Material entfernen.
Nutzen Sie einen zusätzlichen Anschlag mit Kontakt
zur Tischoberseite, wenn Sie Werkstücke mit einer
Deutsch
Dicke von weniger als 2 mm bearbeiten. Ein dünnes
Werkstück kann sich unter dem Parallelanschlag verteilen
und zum Rückschlag des Werkstücks führen.
3) Ursachen für Rückschläge und
diesbezügliche Warnungen
Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion des Werkstücks
aufgrund eines eingeklemmten, blockierten Sägeblatts oder
durch eine falsche Ausrichtung des Werkstücks in Relation zum
Sägeblatt. Oder es ist ein Teil des Werkstücks zwischen dem
Sägeblatt und Parallelanschlag oder einem anderen festen Objekt
blockiert.
Meistens wird das Werkstück bei einem Rückschlag durch den
hinteren Teil des Sägeblatts vom Tisch angehoben und in Richtung
des Bedieners geschleudert. Ein Rückschlag ist das Resultat eines
Missbrauchs und/oder einer falschen Bedienung der Säge oder
falscher Bedingungen und kann durch die entsprechenden unten
angegebenen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.
a ) Stehen Sie niemals direkt in einer Linie mit dem
Sägeblatt. Stellen Sie sich immer auf die Seite des
Sägeblatts, auf der sich auch der Anschlag befindet.
Durch einen Rückschlag kann das Werkstück in hoher
Geschwindigkeit auf Personen geschleudert werden, die in
einer Linie mit dem Sägeblatt stehen.
b ) Greifen Sie niemals über oder hinter das Sägeblatt,
um das Werkstück zu ziehen oder abzustützen.
Dadurch könnten Sie das Sägeblatt versehentlich
berühren, oder Ihre Finger könnten durch einen
Rückschlag in das Sägeblatt eingezogen werden.
c ) Halten und drücken Sie nie ein Werkstück, das
abgetrennt wird, gegen das drehende Sägeblatt.
Das Drücken des abzutrennenden Werkstücks gegen das
Sägeblatt führt zur Blockade und zum Rückschlag.
d ) Richten Sie den Anschlag parallel mit dem
Sägeblatt aus. Ein falsch ausgerichteter Anschlag wird
das Werkstück gegen das Sägeblatt drücken und zum
Rückschlag führen.
e ) Verwenden Sie einen Druckkamm, um das Werkstück
am Tisch und Anschlag entlang zu führen, wenn
nicht-durchgehende Schnitte wie Falzen oder
Nachsägen durchgeführt werden. Ein Druckkamm
hilft, das Werkstück bei einem Rückschlag zu kontrollieren.
f ) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in nicht
einsehbaren Bereichen montierter Werkstücke
schneiden. Das hervorstehende Sägeblatt kann
Gegenstände schneiden, die einen Rückschlag verursachen
können.
g ) Stützen Sie große Platten ab, damit das Sägeblatt
nicht eingeklemmt wird und kein Rückschlag
entsteht. Große Tafeln neigen dazu, durch ihr eigenes
Gewicht durchzuhängen. Unter allen Bereichen der Tafel,
die über die Tischplatte hinaus hängen, müssen Stützen
angebracht werden.
h ) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein
Werkstück schneiden, das verdreht, verästelt oder
verbogen ist oder keine gerade Kante besitzt, mit der
es an der Gehrungslehre oder entlang des Anschlags
geführt werden kann. Ein verdrehtes, verästeltes
oder verborgenes Werkstück ist instabil und kann zur
Fehlausrichtung des Sägeschlitzes am Sägeblatt, zu
Blockaden und Rückschlägen führen.
i ) Schneiden Sie niemals mehr als ein Werkstück, das
vertikal oder horizontal gestapelt ist. Das Sägeblatt
könnte eines oder mehrere Teile aufnehmen und einen
Rückschlag auslösen.
j ) Wird eine Säge mit dem Sägeblatt im Werkstück
wieder in Betrieb genommen, zentrieren Sie das
Sägeblatt im Schlitz und vergewissern Sie sich,
dass die Sägeblattzähne nicht in das Material
eingreifen. Wenn das Sägeblatt blockiert, kann es das
Werkstück anheben und beim Neustart der Säge zu einem
Rückschlag führen.
k ) Halten Sie die Sägeblätter sauber, scharf und
ausreichend eingestellt. Verwenden Sie niemals
verbogene Sägeblätter oder solche, bei denen die
Zähne gerissen oder gebrochen sind. Scharfe und
ordnungsgemäß eingestellte Sägeblätter minimieren
Blockaden, Abwürgen und Rückschläge.
4) Warnungen für den Betrieb der
Tischkreissäge
a ) Schalten Sie die Tischkreissäge aus und klemmen
Sie das Akkupack ab, bevor Sie den Tischeinsatz
ausbauen, das Sägeblatt wechseln, Einstellungen
am Spaltkeil oder Sägeblattschutz durchführen,
oder die Maschine unbeaufsichtigt zurücklassen.
Vorbeugende Maßnahmen können Unfälle verhindern.
b ) Lassen Sie die Tischkreissäge niemals ohne Aufsicht
eingeschaltet. Schalten Sie das Werkzeug aus
und verlassen Sie es nicht, bis es vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Eine unbeaufsichtigte Säge
stellt im laufenden Betrieb eine unkontrollierbare Gefahr
dar.
c ) Stellen Sie die Tischkreissäge in einem gut
ausgeleuchteten und ebenen Bereich auf, in dem Sie
gut stehen und das Gleichgewicht halten können.
Sie sollte in einem Bereich installiert werden,
der ausreichend Platz für den Umgang mit der
Werkstückgröße bietet. Beengte, dunkle Bereiche
und unebene, rutschige Böden ziehen Unfälle geradezu
magisch an.
d ) Reinigen Sie die Tischkreissäge regelmäßig, und
entfernen Sie das Sägemehl unter dem Sägetisch
und/oder von der Staubabsaugung. SägemehlAnsammlungen sind brennbar und können sich
entzünden.
e ) Die Tischkreissäge muss gesichert werden. Eine
nicht ordnungsgemäß befestigte Tischkreissäge kann
verrutschen oder umkippen.
f ) Entfernen Sie Werkzeuge, Holzstücke, usw. vom Tisch,
bevor die Tischkreissäge eingeschaltet wird. Ablenkung
oder mögliche Blockaden können gefährlich sein.
27
Deutsch
g ) Verwenden Sie stets Sägeblätter der richtigen
Größe und Form (Diamant kontra rund) der
Wellenbohrungen. Sägeblätter, die nicht zu den
Befestigungsteilen der Säge passen, laufen exzentrisch,
was zu einem Kontrollverlust führt.
h ) Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche
Befestigungsteile für das Sägeblatt, beispielsweise
Flansche, Sägeblatt-Unterlegscheiben, Bolzen oder
Muttern. Diese Befestigungsteile wurden speziell für Ihre
Säge und deren sicheren Betrieb und optimale Leistung
konzipiert.
i ) Stellen Sie sich niemals auf die Tischkreissäge,
und nutzen Sie diese nicht als Steighilfe. Es können
schwere Verletzungen entstehen, wenn das Werkzeug
kippt oder das Schneidwerkzeug versehentlich berührt
wird.
j ) Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt in der
korrekten Drehrichtung installiert ist. Verwenden
Sie keine Schleifscheiben, Drahtbürsten oder
Trennschleifscheiben an der Tischkreissäge. Der
Einbau eines falschen Sägeblatts oder die Nutzung von
Zubehör, das nicht empfohlen wurde, kann schwere
Verletzungen nach sich ziehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Tischkreissägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
WARNUNG: Beim Sägen von Kunststoffen, Holz, das
mit einer Beschichtung gegen das Auslaufen von
Pflanzensaft versehen ist, und anderen Materialien kann
sich geschmolzenes Material auf den Spitzen und dem
Körper des Sägeblatts ansammeln, wodurch das Risiko des
Überhitzens und Blockierens der Klinge beim Schneiden
erhöht wird.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht und dass die Sägezähne zur Vorderseite der
Tischsäge hin zeigen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellhebel angezogen sind,
bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Blätter und Flansche sauber
sind und die größere Fläche der Klemmscheibe am Blatt
anliegt. Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
Stellen Sie sicher, dass das Spaltmesser auf den richtigen
Abstand vom Sägeblatt eingestellt ist - maximal 8 mm.
Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich
noch dreht.
Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn dieser
nicht benötigt wird.
Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung
oder zum Transport.
Üben Sie nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
Sägen Sie niemals Leichtmetalle. Die Maschine ist dazu nicht
geeignet.
•
•
•
•
•
Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder
Diamanttrennscheiben.
Fugen, Einsatznuten oder Nuten sind nicht erlaubt.
Bei einem Ausfall der Maschine schalten Sie das Gerät sofort
aus und entfernen den Akku. Melden Sie den Ausfall und
kennzeichnen Sie die Maschine in einer Weise, die geeignet
ist zu verhindern, dass andere Personen die defekte Maschine
benutzen.
Wenn das Sägeblatt während des Sägens aufgrund von
abnormaler Vorschubkraft blockiert wird, schalten Sie das
Gerät IMMER aus und entfernen Sie den Akku. Entfernen Sie
das Werkstück und stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt frei
läuft. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie einen neuen
Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
Versuchen Sie NIEMALS, einen Stapel loser Materialien zu
schneiden. Das kann zum Kontrollverlust oder Rückschlag
führen. Stützen Sie alle Materialien sicher ab.
Sägeblätter
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie keine Sägeblätter, die nicht mit den in
den technischen Daten angegebenen Abmessungen
übereinstimmen. Benutzen Sie keine Abstandsstücke, um ein
Sägeblatt auf die Spindel zu setzen. Verwenden Sie nur die
Sägeblätter, die in diesem Handbuch angegeben sind und
EN 847-1 entsprechen, wenn Holz und ähnliche Werkstoffen
bearbeitet werden sollen.
Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten
lärmmindernden Sägeblättern in Erwägung.
Verwenden Sie keine Sägeblätter aus
Hochgeschwindigkeitsstahl (HS-Stahl).
Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten
Sägeblätter.
Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Sägeblatt für das zu
sägende Material geeignet ist.
Tragen Sie bei der Arbeit mit Sägeblättern und grobem
Material immer geeignete Handschuhe. Sägeblätter sollten
möglichst immer in einer Halterung transportiert werden.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen
untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren rotierender Teile
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Schwerhörigkeit.
• Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des
rotierenden Sägeblatts.
• Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts mit
ungeschützten Händen.
• Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
• Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der
beim Sägen von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche
und MDF.
Deutsch
Die folgenden Faktoren wirken sich auf die Lärmentwicklung
aus:
• das zu schneidende Material
• die Art des Sägeblatts
• die Vorschubkraft
• Wartung der Maschine
Die folgenden Faktoren wirken sich auf die
Staubentwicklung aus:
• abgenutztes Sägeblatt
• Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von höchstens
20 m/s
• Werkstück nicht exakt geführt.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
•
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
•
•
•
•
•
•
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
•
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
•
29
Deutsch
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 12 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 13 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
30
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
Deutsch
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
31
Deutsch
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Anwendungsbeispiele für use- und
Der Nennwert‚ Transport
transport-kennzeichnungen
Wh‘ kennzeichnet 3 x 36
Wh; das bedeutet 3 Akkus
mit jeweils 36 Wattstunden.
Der Nennwert, Use
Wh‘ kennzeichnet 108
Wattstunden (bei 1 impliziertem Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
32
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Anwendung (Use): Nutzung ohne Transportkappe,
der Wh-Nennwert signalisiert 108 Wh (1 Akku mit
108 Wh).
Transport: Transport mit integrierter
Transportkappe, der Wh-Nennwert signalisiert 3 x
36 Wh (3 Akkus mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das Modell DCS7485 wird ein 54 Volt-Akku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546. Weitere
Angaben sind den technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Vormontierte Maschine
1 Parallelanschlag Baugruppe
1Gehrungsanschlag
1Sägeblatt
Deutsch
1 Baugruppe oberer Sägeblattschutz
1Stichplatte
2Sägeblattschlüssel
1Spanabsauganschluss
1 Ladegerät (T2)
2 Li-Ion-Akkupacks (T2)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
11 Baugruppe Sägeblattschutz
Bildzeichen am Werkzeug
22 Schiebestock (Aufbewahrungsposition)
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragen Sie eine Schutzmaske.
Halten Sie Ihre Hände vom Sägebereich und dem
Sägeblatt fern.
Tragepunkt.
Entfernen Sie den Akku beim Wechseln des
Blatts, dem Einbau/Ausbau von Zubehör und der
Durchführung von Einstellungen/Reparaturen.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 49 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, D)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Tisch
2 Sägeblatt
3 Reißskalenanzeige
4 Feineinstellungsknopf
5 Schienenverriegelungshebel
6 Rad zur Sägeblatthöheneinstellung
7 Neigungsverriegelungshebel
8 EIN/AUS-Baugruppe
9 Montagebohrungen
10 Gehrungslehre
12 Akku
13 Akku-Löseknöpfe
14 Transportgriff
15 Anschluss für Absaugvorrichtung
16 Schutzabdeckung für Absaugvorrichtung
17 Stichplatte
18 Parallelanschlag
19 Parallelanschlaglasche
20 Schmaler Anschlag/Abstützung
21 Sägeblattschlüssel (Aufbewahrungsposition)
23 Spaltkeil (kein Durchsägen) (Abb. D)
24 Aufbewahrung der Gehrungslehre
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihre Tischkreissäge ist für professionelles Reißen, Querschneiden,
Gehrungssägen und Neigungsschnitte in verschiedenen
Materialien wie holzartigen Werkstoffen und Kunststoff
vorgesehen.
NICHT zum Schneiden von Metall, Zementbauplatten oder
Mauerwerk verwenden.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
Diese Tischkreissägen sind Elektrogeräte für den professionellen
Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 12 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in die Maschine
1. Richten Sie den Akku an den Führungen in der
Maschine aus.
33
Deutsch
2. Schieben Sie den Akku in die Maschine, bis er fest im
Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass Sie das Einrasten
der Sicherung hören.
Entfernen des Akkus aus der Maschine
1. Drücken Sie den Löseknopf 13 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus der Maschine.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt „Ladegerät“ dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 25 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Auspacken
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig aus der
Transportverpackung.
• Die Säge ist vollständig aufgebaut, mit Ausnahme des
Anschlags, der Gehrungslehre und der Baugruppe des
Sägeblattschutzes.
• Stellen Sie die Montage gemäß den nachfolgenden
Anweisungen fertig.
Montage des Sägeblatts (Abb. A, C)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich der Auslöseschalter
in der OFF-Position befindet. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr
scharf und können gefährlich sein.
WARNUNG: Das Sägeblatt MUSS wie in diesem Abschnitt
beschrieben ausgetauscht werden. Verwenden Sie NUR
Sägeblätter gemäß den technischen Daten. Wir empfehlen
DT99565. Montieren Sie NIEMALS andere Sägeblätter.
HINWEIS: Dieses Werkzeug besitzt ein im Werk eingebautes
Sägeblatt.
1. Heben Sie die Sägeblattwelle bis zu ihrer maximalen
Höhe, indem das Rad zur Sägeblatthöheneinstellung 6 im
Uhrzeigersinn gedreht wird.
2. Entfernen Sie die Stichplatte 17 . Siehe Montage der
Stichplatte.
34
3. Lösen und entfernen Sie die Wellenmutter 26 und die
Klemmscheibe 27 mit einem Schraubenschlüssel 21 von
der Sägewelle, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn
drehen.
4. Legen Sie das Sägeblatt auf die Welle 28 , stellen Sie
dabei sicher, dass die Zähne des Sägeblatts 2 an der
Vorderseite des Tisches nach unten zeigen. Bringen Sie die
Unterlegscheiben und die Wellenmutter an der Spindel an
und ziehen Sie die Wellenmutter 26 so weit wie möglich
von Hand an, um sicherzustellen, dass das Sägeblatt an
der inneren Unterlegscheibe und die Klemmscheibe 27 am Sägeblatt anliegt. Stellen Sie sicher, dass der größte
Durchmesser des Flansches gegen das Sägeblatt liegt.
Stellen Sie sicher, dass die Spindel und die Unterlegscheiben
frei von Staub und Schmutz sind.
5. Damit sich die Spindel beim Anziehen der Wellenmutter
nicht dreht, verwenden Sie das offene Ende des
Sägeblattschlüssels 21 , um die Spindel zu sichern.
6. Verwenden Sie das geschlossene Ende des
Sägeblattschlüssels, und ziehen Sie die Wellenmutter 26 durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.
7. Ersetzen Sie die Stichplatte.
WARNUNG: Überprüfen Sie immer den
Parallelanschlagzeiger und die Baugruppe des
Sägeblattschutzes, nachdem Sie das Sägeblatt
gewechselt haben.
Einbau/Ausbau der SägeblattschutzBaugruppe/des Spaltkeils (Abb. A, D)
WARNUNG: Verwenden Sie den Sägeblattschutz für alle
Trennschneidarbeiten.
1. Heben Sie die Sägeblattwelle auf ihre maximale Höhe an.
2. Lösen Sie den Verriegelungsknopf des Spaltkeils 29 (mindestens drei Umdrehungen).
3. Um den Sicherungsstift des Spaltkeils zu lösen, ziehen Sie
den Feststellknopf gemäß Kennzeichnung der am Knopf
vorhandenen schwarzen Pfeile.
4. Während Sie am Feststellknopf ziehen, heben Sie den
Spaltkeil aus der Klemme heraus. Schieben Sie anschließend
die Baugruppe des Sägeblattschutzes bis zum Anschlag in
die Klemme.
HINWEIS: Bauen Sie die Baugruppe des Sägeblattschutzes
und den Spaltkeil nicht gleichzeitig in die Klemme ein.
5. Lösen Sie den Feststellknopf, um den Sicherungsstift
einzurasten. Ziehen Sie den Sägeblattschutz leicht nach
oben, um sicherzustellen, dass der Stift eingerastet ist.
6. Ziehen Sie den Feststellknopf des Spaltkeils fest.
HINWEIS: Gehen Sie gleichermaßen auch beim
Spaltkeil vor.
WARNUNG: Bevor Sie die Tischkreissäge mit der
Stromquelle verbinden oder die Säge in Betrieb
nehmen, kontrollieren Sie immer die Baugruppe des
Sägeblattschutzes auf korrekte Ausrichtung und Abstand
zum Sägeblatt. Überprüfen Sie die Ausrichtung nach jeder
Änderung des Neigungswinkels.
Deutsch
Montage an der Werkbank (Abb. A)
EINSTELLUNGEN
Einstellung des Sägeblatts
Montage der Stichplatte (Abb. E)
WARNUNG: Um das Risiko von schweren Verletzungen
zu reduzieren, betreiben Sie die Säge NICHT, wenn die
Sägeblattbaugruppe nicht sicher festgeklemmt ist.
Bei richtiger Ausrichtung befindet sich das Führungsmesser 23 in einer Linie mit dem Sägeblatt, und zwar sowohl auf
Tischhöhe als auch an der Oberseite des Sägeblatts. Stellen
Sie mit einer geraden Leiste sicher, dass das Sägeblatt 2 am Führungsmesser 23 ausgerichtet ist. Stellen Sie bei
ausgeschalteter Stromversorgung die Neigung und Höhe des
Sägeblatts bis zu den Endpunkten ein und stellen Sie dabei
sicher, dass die Baugruppe des Sägeblattschutzes bei allen
Operationen am Sägeblatt vorbeigeht.
WARNUNG: Die korrekte Montage und Ausrichtung der
Baugruppe des Sägeblattschutzes ist für den sicheren
Betrieb unerlässlich!
1. Richten Sie die Stichplatte 17 wie in Abbildung E gezeigt
aus und stecken Sie die Laschen an der Rückseite der
Stichplatte in die Löcher auf der Tischrückseite.
2. Drehen Sie die Feststellschraube 30 mit einem
Schraubendreher um 90° im Uhrzeigersinn, damit der
Tischeinsatz einrastet.
3. Die Stichplatte besitzt vier Stellschrauben, welche die
Stichplatte anheben oder absenken. Bei richtiger Einstellung
sollte die Vorderseite der Stichplatte bündig mit oder
leicht unter der Oberfläche der Tischplatte liegen und
dort gesichert werden. Die Rückseite der Stichplatte muss
bündig oder leicht oberhalb der Tischplatte liegen.
WARNUNG: Verwenden Sie die Maschine immer mit der
Stichplatte. Ersetzen Sie die Stichplatte sofort, wenn sie
abgenutzt oder beschädigt ist.
Ausbau der Stichplatte
1. Bauen Sie die Stichplatte 17 aus, indem Sie die
Feststellschraube 30 mit einem Schraubendreher um 90˚
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Ziehen Sie die Stichplatte nach oben und nach vorn, um
die Innenseite der Säge freizulegen. Betreiben Sie die Säge
NICHT ohne die Stichplatte.
Montieren des Anschlags (Abb. F)
Der Parallelanschlag kann auf der rechten Seite in zwei
Positionen (Position 1 für 0 bis 510 mm Reißen, und Position
2 für 100 bis 610 mm Reißen)und einer Position auf der linken
Seite der Tischkreissäge installiert werden.
1. Lösen Sie die Verriegelungen des Parallelanschlags 19 .
2. Halten Sie den Anschlag abgewinkelt, richten
Sie den Positionsstift (vorne und hinten) 31 an den Anschlagschienen an den Schlitzen des
Anschlagkopfes 32 aus.
3. Schieben Sie die Schlitze des Kopfes auf die Stifte und
drehen Sie den Anschlag nach unten, bis er auf den
Schienen ruht.
4. Sichern Sie den Anschlag an Ort und Stelle, indem Sie die
vorderen und hinteren Verriegelungen 19 an den Schienen
schließen.
• Der Maschinenrahmen zwischen den Füßen auf jeder
Seite ist mit zwei Löchern 9 ausgestattet, die die Montage
auf einer Werkbank ermöglichen. Nutzen Sie die Löcher
diagonal.
• Um die Handhabung zu verbessern, befestigen Sie die
Maschine auf einem Stück Sperrholz mit min. 15 mm Dicke.
Bei der Nutzung kann das Sperrholz an der Werkbank
festgeklemmt werden. Dadurch wird der Transport der
Maschine erleichtert, indem die Klemmen gelöst werden.
Ausrichtung des Sägeblatts (parallel zum
Gehrungsschlitz) (Abb. G)
WARNUNG: Gefahr von Schnittverletzungen. Prüfen Sie
das Sägeblatt bei 0˚ und 45˚, um sicherzustellen, dass das
Sägeblatt nicht auf die Stichplatte trifft und Verletzungen
verursacht.
Wenn es scheint, dass das Sägeblatt nicht mehr am
Gehrungsschlitz an der Tischplatte ausgerichtet ist, ist eine
Kalibrierung der Ausrichtung erforderlich. Um Sägeblatt und
Gehrungsschlitz auszurichten, gehen Sie wie folgt vor:
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
1. Lösen Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die hinteren
Verbindungselemente der Schwenkhalterung 33 , die sich
an der Unterseite der Tischplatte befinden, gerade so weit,
dass sich die Halterung von Seite zu Seite bewegen lässt.
2. Stellen Sie die Halterung ein, bis das Sägeblatt parallel zum
Schlitz der Gehrungslehre liegt.
3. Ziehen Sie die hinteren Verbindungselemente der
Schwenkhalterung auf 110-120 in-lbs (12,5 bis 13,6 Nm) fest.
Einstellung der Sägeblatthöhe (Abb. A)
Das Sägeblatt kann durch Drehen des Rads zur
Sägeblatthöheneinstellung 6 angehoben und gesenkt werden.
Stellen Sie sicher, dass die ersten drei Zähne des Sägeblatts
beim Sägen gerade die obere Fläche des Werkstücks
durchdringen. Dadurch wird sichergestellt, dass immer die
maximale Anzahl von Zähnen Material entfernen, was eine
optimale Leistung ermöglicht.
Ausrichten der Schutzvorrichtung am
Sägeblatt (Abb. H)
1. Entfernen Sie die Stichplatte. Siehe Ausbau der Stichplatte
unter Montage und Einstellungen.
2. Heben Sie das Sägeblatt auf die volle Schnitttiefe und auf 0°
Neigungswinkel an.
35
Deutsch
3. Suchen Sie die drei kleinen Einstellschrauben 33 . Diese
Schrauben werden verwendet, um die Position des
Spaltkeils einzustellen.
4. Legen Sie eine gerade Kante auf den Tisch gegen zwei
Sägeblattspitzen. Der Spaltkeil darf die gerade Kante nicht
berühren.
5. Falls eine Einstellung erforderlich ist, lösen Sie die beiden
größeren Sicherungsschrauben 35 .
6. Nutzen Sie die kleinen Stellschrauben 33 , um die Position
des Spaltkeils einzustellen. Legen Sie die gerade Kante
auf der gegenüberliegende Seite des Sägeblatts und
wiederholen Sie die Anpassungen falls nötig.
7. Ziehen Sie die beiden größeren Sicherungsschrauben 35 etwas an.
8. Legen Sie einen Winkel gegen den Spaltkeil, um zu
überprüfen, dass der Spaltkeil vertikal und in einer Linie mit
dem Sägeblatt liegt.
9. Falls erforderlich, verwenden Sie die Stellschrauben, um den
Spaltkeil senkrecht zum Winkel auszurichten.
10. Wiederholen Sie Schritt 4, um die Position des Spaltkeils zu
überprüfen. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 5 bis 9.
11. Ziehen Sie die beiden größeren Sicherungsschrauben 35 vollständig fest.
Paralleleinstellung (Abb. A, I, J)
Für eine optimale Leistung muss das Sägeblatt parallel zum
Parallelanschlag sein. Diese Anpassung wurde im Werk
vorgenommen. Zum Nachstellen:
Position 1 Anschlagausrichtung
1. Bringen Sie den Anschlag in Position 1 an und lösen Sie
den Schienenverriegelungshebel 5 . Suchen Sie beide
Positionsstifte 31 , die den Anschlag an den vorderen und
hinteren Schienen stützen.
2. Lösen Sie die hintere Fixierschraube und passen Sie die
Ausrichtung des Anschlags in der Nut an, bis die Fläche
des Anschlags parallel zum Sägeblatt verläuft. Messen Sie
unbedingt den Anschlag nach vorne und nach hinten, um
sicherzustellen, dass die Ausrichtung korrekt ist.
3. Ziehen Sie die Fixierschraube an und wiederholen Sie den
Vorgang auf der linken Seite des Sägeblatts.
4. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zeigers an der Skala des
Parallelanschlags (Abb. J).
Position 2 Anschlagausrichtung (Abb. I)
1. Um die Anschlagpositionsstifte 31 an Position
2 auszurichten, stellen Sie sicher, dass die
Anschlagpositionsstifte an Position 1 ausgerichtet wurden,
siehe Position 1 Anschlagausrichtung.
2. Lösen Sie die Stifte an Position 2, und richten Sie die Stifte
dann mit Hilfe der Sägeblattschlüsselbohrungen 21 als
Positionierungshilfe aus (Abb. I).
3. Ziehen Sie die Positionsstifte fest (vorne und hinten).
Anpassen der Reißskala (Abb. J)
1. Lösen Sie den Schienenverriegelungshebel 5 .
36
2. Stellen Sie das Sägeblatt auf 0° Neigung ein und bewegen
Sie den Anschlag, bis er das Sägeblatt berührt.
3. Sichern Sie den Schienenverriegelungshebel.
4. Lösen Sie die Schrauben der Reißskalenanzeige 36 und
stellen Sie die Reißskalenanzeige auf Null (O). Ziehen Sie
die Schrauben der Reißskalenanzeige wieder fest. Die gelbe
Reißskala (oben) gibt nur korrekte Werte an, wenn der
Anschlag an der rechten Seite des Sägeblatts angebracht
ist und er sich in Position 1 (für 0 bis 510 mm Reißen) und
nicht in der 610 mm-Reißposition befindet. Die weiße Skala
(unten) gibt nur korrekte Werte an, wenn der Anschlag an
der rechten Seite des Sägeblatts angebracht ist und sich in
Position 2 befindet (Position für 100 bis 610 mm Reißen).
Die Reißskala gibt nur korrekte Werte an, wenn der Anschlag an
der rechten Seite des Sägeblatts angebracht ist.
Einstellung der Schienenverriegelung
(Abb. J, K)
Die Schienenverriegelung ist werkseitig eingestellt. Wenn Sie
eine Neueinstellung vornehmen müssen, wie folgt vorgehen:
1. Arretieren Sie den Schienenverriegelungshebel 5 .
2. Lösen Sie auf der Unterseite der Säge die Gegenmutter 37 .
3. Ziehen Sie die Sechskantstange 38 fest, bis die Feder
im Verriegelungssystem komprimiert ist und die
gewünschte Spannung am Schienenverriegelungshebel
erreicht ist. Ziehen Sie die Gegenmutter gegen die
Sechskantstange fest.
4. Kippen Sie die Säge um und vergewissern Sie sich, dass sich
der Anschlag nicht bewegt, wenn der Verriegelungshebel
eingerastet ist. Wenn der Anschlag immer noch lose ist,
ziehen Sie die Feder weiter fest.
Ausrichtung von Neigungsanschlag und
Zeiger (Abb. L)
1. Heben Sie das Sägeblatt vollständig an, indem Sie das Rad
zur Sägeblatthöheneinstellung 6 im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.
2. Lösen Sie den Neigungsverriegelungshebel 7 , indem Sie
ihn nach oben und nach rechts schieben. Lösen Sie die
Schraube des Neigungsanschlags 39 .
3. Legen Sie einen Winkel gegen die Tischplatte und zwischen
den Zähnen gegen das Sägeblatts. Stellen Sie sicher, dass
der Neigungsverriegelungshebel in seiner entriegelten oder
oberen Position steht.
4. Stellen Sie mit dem Neigungsverriegelungshebel den
Neigungswinkel ein, bis er flach gegen den Winkel liegt.
5. Ziehen Sie den Neigungsverriegelungshebel fest, indem Sie
ihn nach unten drücken.
6. Drehen Sie die Schraube des Neigungsanschlags 39 , um
den Nocken zu drehen, bis dieser den Lagerblock berührt.
Ziehen Sie die Schraube des Neigungsanschlags an.
7. Überprüfen Sie die Neigungswinkelskala. Wenn der
Zeiger nicht 0° zeigt, lösen Sie die Zeigerschraube 40 und bewegen Sie den Zeiger so, dass der richtige Wert
abgelesen wird. Ziehen Sie die Zeigerschraube wieder an.
Deutsch
8. Wiederholen Sie dies bei 45°, aber stellen Sie den Zeiger
nicht ein.
Einstellung der Gehrungslehre (Abb. A)
Zur Einstellung der Gehrungslehre 10 lösen Sie den Knopf, um
den gewünschten Winkel einzustellen, und stellen den Knopf
wieder fest.
Position von Körper und Händen
Die richtige Positionierung von Körper und Händen beim
Betrieb der Tischsäge macht das Sägen einfacher, genauer und
sicherer.
WARNUNG:
• Halten Sie Ihre Hände vom Schneidbereich fern.
• Bringen Sie Ihre Hände nicht näher als 150 mm an das
Sägeblatt heran.
• Halten Sie Ihre Hände nicht über Kreuz.
• Halten Sie beide Füße fest auf dem Boden und achten
Sie darauf, das Gleichgewicht zu behalten.
Vor dem Betrieb
WARNUNG:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden
Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die
höchstzulässige Drehzahl der Säge darf nicht höher
sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu
sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen
Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den
Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Benutzer in GB müssen die “Woodworking machines regulations
1974” sowie nachfolgende Ergänzungen beachten.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss
so gewählt werden, dass der Bediener einen guten Überblick
sowie genügend Platz um die Maschine herum hat, dass er die
Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen höherer
Vibrationen sicher, dass die Umgebung nicht zu kalt ist,
dass Maschine und Zubehör gut gewartet sind und sich die
Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und
die geltenden Vorschriften.
• Achten Sie bei der Aufstellung der Maschine auf eine
ergonomische Tischhöhe und -stabilität. Der Standort
der Maschine muss so gewählt werden, dass der
Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz
um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke
ohne Einschränkung bearbeiten kann.
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden
Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die
höchstzulässige Drehzahl der Säge darf nicht höher
sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen
Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den
Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknöpfe und Hebel
angezogen sind.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des
Sägeblatts, wenn die Säge an der Stromversorgung
angeschlossen ist.
• Verwenden Sie die Säge nicht für Einsatzschnitte!
• Sägen Sie keine verzogenen, gebogenen oder
hohlen Werkstücke. Es muss mindestens eine
gerade, glatte Seite gegen den Parallelanschlag oder
Gehrungsanschlag liegen.
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab, um einen
Rückschlag zu verhindern.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen Teile aus dem
Sägeblattbereich, während das Sägeblatt läuft.
Ein- und Ausschalten (Abb. A, M)
Der Ein-/Ausschalter 8 (Abb. A) Ihrer Tischkreissäge beinhaltet
mehrere Vorteile:
• Freigabefunktion bei fehlender Spannung:Sollte der Strom
aus irgendeinem Grund abgeschaltet werden, muss der
Schalter bewusst wieder eingeschaltet werden.
• Heben Sie das rote Verschlusselement 41 an und drücken
Sie die grüne Taste 42 , um die Säge einzuschalten.
• Drücken Sie die rote Taste 43 oder klappen Sie das rote
Verschlusselement nach unten, um die Säge auszuschalten.
Bedienung des Parallelanschlags (Abb. A, N)
Schienenverriegelungshebel
Der Schienenverriegelungshebel 5 sichert den Anschlag in
seiner Position und verhindert so ein Bewegen während des
Sägens. Um den Schienenverriegelungshebel zu verriegeln,
schieben Sie ihn nach unten und zum hinteren Ende der Säge.
37
Deutsch
Um die Verriegelung aufzuheben, ziehen sie nach oben in
Richtung Vorderseite der Säge.
HINWEIS: Beim Reißen immer den Schienenverriegelungshebel
verriegeln.
Verlängerung zur Werkstückabstützung /
Schmaler Anschlag
Ihre Tischkreissäge ist mit einer Verlängerung zur
Werkstückabstützung ausgestattet, die über den Sägetisch
hinausreicht.
Um den schmalen Anschlag mit der Werkstückabstützung zu
verwenden, drehen Sie ihn aus seiner gesicherten Position wie
in Abbildung N dargestellt und schieben die Stifte in die unteren
Schlitze 44 an beiden Enden des Anschlags.
Um den schmalen Anschlag in der schmalen Position zum
Reißen zu verwenden, lassen Sie die Stifte in den oberen
Schlitzen 45 an beiden Enden des Anschlags einrasten. Diese
Eigenschaft ermöglicht 51 mm zusätzlichen Abstand zum
Sägeblatt. Siehe dazu Abbildung N.
HINWEIS: Ziehen Sie die Verlängerung zur
Werkstückabstützung zurück oder passen Sie sie an die Position
des schmalen Anschlags an, wenn Sie über dem Tisch arbeiten.
Feineinstellungsknopf
Der Feineinstellungsknopf 4 ermöglicht bei der Einstellung
des Anschlags kleinere Anpassungen. Vor dem Einstellen
sicherstellen, dass der Schienenverriegelungshebel in seiner
oberen bzw. entriegelten Position steht.
Reißskalenzeiger
Der Reißskalenzeiger muss justiert werden, um eine
ordnungsgemäße Funktion des Anschlags zu gewährleisten,
wenn der Anwender zwischen Sägeblättern mit dicken und
dünnen Kerben wechselt. Der Reißskalenzeiger wird nur an der
Position 1 (0 bis 510 mm) korrekt abgelesen, allerdings müssen
für Position 1 beim schmalen Anschlag 52 mm addiert werden.
Siehe Anpassen der Reißskala unter Montage.
Grundschnitte
Längsschnitte (Abb. A, B, O)
WARNUNG: Scharfe Kanten.
1. Stellen Sie das Sägeblatt auf 0° ein.
2. Verriegeln Sie den Parallelanschlag 19 (Abb.A).
3. Heben Sie das Sägeblatt ca. 3 mm höher als die Oberseite
des Werkstücks.
4. Passen Sie die Position des Anschlags an, siehe
Verwendung des Anschlags.
5. Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen
den Anschlag. Halten Sie das Werkstück vom Sägeblatt weg.
6. Halten Sie beide Hände vom Weg des Sägeblatts weg
(Abb. O).
7. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt
seine volle Geschwindigkeit erreichen.
8. Führen Sie das Werkstück langsam unter der
Schutzvorrichtung zu, während Sie es fest gegen
den Parallelanschlag drücken. Die Zähne sollten frei
38
schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeband
hineingepresst werden. Die Sägebandgeschwindigkeit sollte
konstant bleiben.
9. Verwenden Sie immer einen Schiebestock 22 , wenn Sie in
der Nähe des Sägeblatts arbeiten (Abb. O).
10. Schalten Sie die Maschine nach Abschluss des Schnitts
aus, damit das Sägeblatt anhält, und entfernen Sie das
Werkstück.
WARNUNG:
• Schieben oder halten Sie niemals die „freie“ oder
abgeschnittene Seite des Werkstücks.
• Sägen Sie keine extrem kleinen Werkstücke.
• Verwenden Sie beim Reißen kleiner Werkstücke immer
einen Schiebestock.
Neigungsschnitte (Abb. A)
WARNUNG: Vermeiden Sie geneigte Längsschnitte auf
der Neigungsseite (links) des Sägeblatts.
1. Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel durch Drehen
des Hebels 7 ein, indem Sie ihn nach oben und nach rechts
drücken.
2. Um den gewünschten Winkel einzustellen, drehen Sie den
Hebel, indem Sie ihn nach unten und nach links drücken, bis
er einrastet.
3. Gehen Sie wie für Längsschnitte vor.
Querschneiden und abgeschrägtes
Querschneiden
1. Entfernen Sie den Parallelanschlag und setzen Sie die
Gehrungslehre in den Schlitz ein.
2. Verriegeln Sie die Gehrungslehre bei 0°.
3. Gehen Sie wie für Längsschnitte vor.
Gehrungsschnitte (Abb. A)
1. Stellen Sie die Gehrungslehre 10 auf den gewünschten
Winkel ein.
HINWEIS: Halten Sie das Werkstück immer fest gegen die
Vorderseite der Gehrungslehre.
2. Gehen Sie wie für Längsschnitte vor.
Doppelgehrungsschnitte
Dieser Schnitt ist eine Kombination aus einem Gehrungsund einem Neigungsschnitt. Stellen Sie die Neigung auf
den erforderlichen Winkel ein und gehen Sie wie bei einer
Querschnittgehrung vor.
Stütze für lange Werkstücke
• Stützen Sie lange Stücke immer ab.
• Stützen Sie lange Werkstücke mit einem geeigneten Mittel,
zum Beispiel einem Sägebock, damit die Enden nicht
herunterfallen.
Staubabsaugung (Abb. A)
Die Maschine ist an der Rückseite mit einem
Staubabsauganschluss 15 ausgestattet, der für den Einsatz mit
Deutsch
Staubabsaugvorrichtungen mit 57/65 mm-Düsen geeignet ist.
Die Maschine wird mit einem Reduzierstück zur Verwendung
von Staubabsaugdüsen von 34-40 mm Durchmesser geliefert.
Die Baugruppe des Sägeblattschutzes verfügt außerdem über
einen Staubabsauganschluss für 35 mm Düsen mit AirLockSystem.
• Bringen Sie bei allen Arbeiten eine Absaugvorrichtung an,
die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
• Stellen Sie sicher, dass der verwendete Saugschlauch für die
Anwendung und das zu schneidende Material geeignet ist.
Sorgen Sie für sorgfältigen Umgang mit den Schläuchen.
• Seien Sie sich bewusst, dass künstlichen Materialien wie
Spanplatten oder MDF beim Sägen mehr Staubpartikel
erzeugen als Naturholz.
Lagerung (Abb. P)
1. Bringen Sie den Schiebestock 22 am Anschlag an.
2. Entfernen Sie die Baugruppe des Sägeblattschutzes 11 .
Siehe Einbau/Ausbau der Sägeblattschutz-Baugruppe
und des Spaltkeils. Positionieren Sie die SägeblattschutzBaugruppe wie dargestellt in der Halterung, und drehen Sie
diese dann 1/4 Umdrehung, um sie in Position zu arretieren.
3. Schieben Sie das geschlossene Ende der
Sägeblattschlüssel 21 in die Arretierung, und sichern Sie
diese dann mit einer Flügelmutter in Position.
4. Setzen Sie die Führungsschiene der Gehrungslehre 10 bis
zum Anschlag in die Tasche ein.
5. Der Spaltkeil 23 für nicht durchdringende Sägearbeiten
wird auf der Rückseite des Aufbewahrungsclips der
Schutzvorrichtung eingeschoben.
6. Zum Sichern des Anschlags 18 lassen Sie die
Werkstückabstützung in der gesicherten Position einrasten.
Entfernen Sie den Anschlag von den Schienen. Bringen
Sie den Anschlag umgekehrt auf der linken Seite der Säge
wieder an. Drehen Sie die Laschen der Anschlagarretierung,
um diese zu fixieren.
Transport (Abb. A)
• Tragen Sie die Maschine stets mit den Tragegriffen 14 .
WARNUNG: Transportieren Sie die Maschine nur, wenn
die obere Schutzvorrichtung montiert ist.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung (Abb. Q)
Motor und Lager benötigen keine zusätzliche Schmierung.
Wenn das Anheben und Absenken des Sägeblatts
schwierig wird, reinigen und schmieren Sie die
Höheneinstellungsschrauben:
1. Trennen Sie die Säge von der Stromquelle.
2. Drehen Sie die Säge auf die Seite.
3. Reinigen und schmieren Sie die Gewinde der
Höheneinstellungsschrauben 46 an der Unterseite
der Säge, wie in Abbildung Q gezeigt. Verwenden Sie
Mehrzweckfett.
Reinigung (Abb. A, R)
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern,
reinigen Sie die Tischoberfläche regelmäßig.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern,
reinigen Sie die Arbeitsplatte regelmäßig.
Die Baugruppe des Sägeblattschutzes 11 und die Stichplatte
müssen sich an ihrer Position befinden, bevor die Säge
betrieben wird.
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
und unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr,
damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Späne
noch Staub oder Teilchen des Werkstücks eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und
Schutzvorrichtungen steckenbleiben, trennen Sie die Maschine
von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen
in Abschnitt Montage des Sägeblatts. Entfernen Sie die
steckengebliebenen Teile und montieren Sie das Sägeband
wieder.
Halten Sie die Belüftungsschlitze sauber und reinigen Sie das
Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen.
Reinigen Sie die Absauganlage regelmäßig:
1. Drehen Sie die Säge auf die Seite, so dass der untere, offene
Teil des Geräts zugänglich ist.
2. Öffnen Sie die Zugangstüren 47 der
Staubauffangvorrichtung wie in Abbildung R dargestellt,
39
Deutsch
indem Sie die beiden Schrauben 48 lösen und die Tür
abnehmen. Entfernen Sie übermäßigen Staub und bringen
Sie die Tür wieder an, indem Sie diese mit den Schrauben
sichern.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Ersetzen Sie abgenutzte Sägeblattschutzvorrichtungen.
Wenden Sie sich wegen Details über den Austausch einer
Sägeblattschutzvorrichtung bitte an Ihre lokale DeWALTKundendienststelle.
SÄGEBLÄTTER: Verwenden Sie IMMER schallgedämpfte
210 mm-Sägeblätter mit 30 mm-Aufnahmelöchern. Die
Nenndrehzahl muss mindestens 6000 U/MIN betragen.
Verwenden Sie niemals ein Sägeblatt mit geringerem
Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
Anwendung
Durchmesser
Zähne
Sägeblätter für Bauarbeiten (für schnelle Schnitte)
Allgemeine Anwendungen
210 mm
24
Feine Querschnitte
210 mm
40
Sägeblätter für Holzarbeiten
(für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
210 mm
60
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden
die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
40
English
CORDLESS TABLE SAW
DCS7485
Congratulations!
Fuses:
U.K. & Ireland
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
EC-Declaration of Conformity
Technical Data
Machinery Directive
Voltage
Type
Battery type
No load speed
Blade diameter
Blade bore
Blade kerf
Blade body thickness
Riving knife thickness
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Ripping capacity (Right of blade)
Ripping capacity (Left of blade)
Work surface dimensions
Overall dimensions
Weight
VDC
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1.8
1.3
1.6
65
45
610
318
485 x 485
605 x 605 x 330
21.5
Noise values (triax vector sum) according to EN62841-1-2015:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
dB(A)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Weight
DCB546
Li-Ion
18/54
6.0/2.0
1.05
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
kg
86
100
3
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah)
60 (6.0 Ah)
0,66
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
The DCB118 charger accepts 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM
battery packs (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fuses:
Europe
230V tools
10 Amperes. mains
230V tools
3 Amperes. in plugs
Cordless Table Saw
DCS7485
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.07.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
41
English
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
d )
e )
f )
g )
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
42
h )
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
English
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h ) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
e ) Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.
f ) Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or temperature
above 130 °C may cause explosion.
g ) Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the risk of fire.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
b ) Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.
b ) Always use saw blade guard, riving knife for every
through–cutting operation. For through-cutting
operations where the saw blade cuts completely through
the thickness of the workpiece, the guard and other safety
devices help reduce the risk of injury.
c ) Immediately reattach the guarding system after
completing an operation (such as rabbeting or
resawing cuts) which requires removal of the guard
or riving knife. The guard and riving knife help to reduce
the risk of injury.
d ) Make sure the saw blade is not contacting the guard,
riving knife or the workpiece before the switch is
turned on. Inadvertent contact of these items with the
saw blade could cause a hazardous condition.
e ) Adjust the riving knife as described in this instruction
manual. Incorrect spacing, positioning and alignment
can make the riving knife ineffective in reducing the
likelihood of kickback.
f ) For the riving knife to work, they must be engaged in
the workpiece. The riving knife is ineffective when cutting
workpieces that are too short to be engaged with the
riving knife. Under these conditions a kickback cannot be
prevented by the riving knife .
g ) Use the appropriate saw blade for the riving knife.
For the riving knife to function properly, the saw blade
diameter must match the appropriate riving knife and the
body of the saw blade must be thinner than the thickness
of the riving knife and the cutting width of the saw blade
must be wider than the thickness of the riving knife.
2) Cutting Procedures Warnings
a )
b )
c )
d )
Safety Instructions for Table Saws
1) Guarding Related Warnings
a ) Keep guards in place. Guards must be in working
order and be properly mounted. Aguard that is loose,
damaged, or is not functioning correctly must be repaired
or replaced.
e )
DANGER: Never place your fingers or hands in
the vicinity or in line with the saw blade.
A moment of inattention or a slip could direct your hand
towards the saw blade and result in serious
personal injury.
Feed the workpiece into the saw blade only against
the direction of rotation. Feeding the workpiece in the
same direction that the saw blade is rotating above the
table may result in the workpiece, and your hand, being
pulled into the saw blade.
Never use the mitre gauge to feed the workpiece
when ripping and do not use the rip fence as a
length stop when cross cutting with the mitre gauge.
Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre
gauge at the same time increases the likelihood of saw
blade binding and kickback.
When ripping, always apply the workpiece feeding
force between the fence and the saw blade. Use a
push stick when the distance between the fence and
the saw blade is less than 150 mm, and use a push
block when this distance is less than 50 mm. “Work
helping” devices will keep your hand at a safe distance
from the saw blade.
Use only the push stick provided by the
manufacturer or constructed in accordance with the
43
English
f )
g )
h )
i )
j )
k )
l )
instructions. This push stick provides sufficient distance
of the hand from the saw blade.
Never use a damaged or cut push stick. A damaged
push stick may break causing your hand to slip into the
saw blade.
Do not perform any operation “freehand”. Always
use either the rip fence or the mitre gauge to
position and guide the workpiece. “Freehand” means
using your hands to support or guide the workpiece, in lieu
of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to
misalignment, binding and kickback.
Never reach around or over a rotating saw blade.
Reaching for a workpiece may lead to accidental contact
with the moving saw blade.
Provide auxiliary workpiece support to the rear
and/or sides of the saw table for long and/or wide
workpieces to keep them level. A long and/or wide
workpiece has a tendency to pivot on the table’s edge,
causing loss of control, saw blade binding and kickback.
Feed workpiece at an even pace. Do not bend or
twist the workpiece. If jamming occurs, turn the
tool off immediately, unplug the tool then clear the
jam. Jamming the saw blade by the workpiece can cause
kickback or stall the motor.
Do not remove pieces of cut-off material while the
saw is running. The material may become trapped
between the fence or inside the saw blade guard and the
saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn
the saw off and wait until the saw blade stops before
removing material.
Use an auxiliary fence in contact with the table top
when ripping workpieces less than 2 mm thick. A
thin workpiece may wedge under the rip fence and create
a kickback.
3) Kickback Causes and Related Warnings
Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched,
jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with
respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds
between the saw blade and the rip fence or other fixed object.
Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the
table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards
the operator. Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below.
a ) Never stand directly in line with the saw blade.
Always position your body on the same side of
the saw blade as the fence. Kickback may propel the
workpiece at high velocity towards anyone standing in
front and in line with the saw blade.
b ) Never reach over or in back of the saw blade to pull
or to support the workpiece. Accidental contact with
the saw blade may occur or kickback may drag your
fingers into the saw blade.
c ) Never hold and press the workpiece that is being
cut off against the rotating saw blade. Pressing the
44
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
workpiece being cut off against the saw blade will create a
binding condition and kickback.
Align the fence to be parallel with the saw blade. A
misaligned fence will pinch the workpiece against the saw
blade and create kickback.
Use a featherboard to guide the workpiece against
the table and fence when making non-through cuts
such as rabbeting or resawing cuts. A featherboard
helps to control the workpiece in the event of a kickback.
Use extra caution when making a cut into blind
areas of assembled workpieces. The protruding saw
blade may cut objects that can cause kickback.
Support large panels to minimise the risk of saw
blade pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Support(s) must be placed under
all portions of the panel overhanging the table top.
Use extra caution when cutting a workpiece that is
twisted, knotted, warped or does not have a straight
edge to guide it with a mitre gauge or along the
fence. A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable
and causes misalignment of the kerf with the saw blade,
binding and kickback.
Never cut more than one workpiece, stacked
vertically or horizontally. The saw blade could pick up
one or more pieces and cause kickback.
When restarting the saw with the saw blade in the
workpiece, centre the saw blade in the kerf so that
the saw teeth are not engaged in the material. If the
saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause
kickback when the saw is restarted.
Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient
set. Never use warped saw blades or saw blades with
cracked or broken teeth. Sharp and properly set saw
blades minimise binding, stalling and kickback.
4) Table Saw Operating Procedure
Warnings
a ) Turn off the table saw and disconnect the battery
pack when removing the table insert, changing
the saw blade or making adjustments to the riving
knife, or blade guard, and when the machine
is left unattended. Precautionary measures will
avoid accidents.
b ) Never leave the table saw running unattended.
Turn it off and don’t leave the tool until it comes
to a complete stop. An unattended running saw is an
uncontrolled hazard.
c ) Locate the table saw in a well-lit and level area
where you can maintain good footing and balance.
It should be installed in an area that provides
enough room to easily handle the size of your
workpiece. Cramped, dark areas, and uneven slippery
floors invite accidents.
d ) Frequently clean and remove sawdust from under
the saw table and/or the dust collection device.
Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.
English
e ) The table saw must be secured. A table saw that is not
properly secured may move or tip over.
f ) Remove tools, wood scraps, etc. from the table
before the table saw is turned on. Distraction or a
potential jam can be dangerous.
g ) Always use saw blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Saw blades
that do not match the mounting hardware of the saw will
run off-centre, causing loss of control.
h ) Never use damaged or incorrect saw blade mounting
means such as flanges, saw blade washers, bolts or
nuts. These mounting means were specially designed for
your saw, for safe operation and optimum performance.
i ) Never stand on the table saw, do not use it as a
stepping stool. Serious injury could occur if the tool is
tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.
j ) Make sure that the saw blade is installed to rotate
in the proper direction. Do not use grinding wheels,
wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.
Improper saw blade installation or use of accessories not
recommended may cause serious injury.
Additional Safety Rules for Saw Benches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: Cutting plastics, sap coated wood, and other
materials may cause melted material to accumulate on
the blade tips and the body of the saw blade, increasing
the risk of blade overheating and binding while cutting.
Make sure that the blade rotates in the correct direction and
that the teeth are pointing to the front of the saw bench.
Be sure all clamp handles are tight before starting
any operation.
Be sure all blade and flanges are clean and the larger face
of the clamp washer is against the blade. Tighten the arbor
nut securely.
Make sure that the riving knife is adjusted to the correct
distance from the blade - maximum 8 mm.
Never operate the saw without the upper and lower guards
in place.
Do not apply lubricants to the blade when it is running.
Always keep the push stick in its store place when not in use.
Do not use the guard for handling or transportation.
Do not exert side pressure on the saw blade.
Never cut light alloy. The machine is not designed for
this application.
Do not use abrasive disc or diamond cutting wheels
Rabbeting, slotting or grooving is not allowed.
In case of machine failure, immediately switch the machine
off and remove the battery. Report the failure and mark the
machine in suitable form which prevents that other persons
use the defective machine.
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force
during cutting, ALWAYS switch the machine off and remove
the battery. Remove the workpiece and ensure that the saw
blade runs free. Turn the machine on and start a new cutting
operation with reduced feed force.
•
NEVER attempt to cut a stack of loose pieces of material
which could cause loss of control or kickback. Support all
materials securely.
Saw Blades
•
•
•
•
•
•
Do not use saw blades that do not conform to the dimensions
stated in the Technical Data. Do not use any spacers to make
a blade fit onto the spindle. Use only the blades specified in this
manual, complying with EN847-1, if intended for wood and
similar materials.
Consider applying specially designed noise-reduction blades.
Do not use high steel (HS) saw blades.
Do not use cracked or damaged saw blades.
Ensure that the chosen saw blade is suitable for the material
to be cut.
Always wear gloves for handling saw blades and rough
material. Saw blades should be carried in a holder
wherever practicable.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
• injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the
rotating saw blade.
• Risk of injury when changing the saw blade with
unprotected hands.
• Risk of squeezing fingers when opening the guards.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
sawing wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors are of influence to noise production:
• the material to be cut
• the type of saw blade
• the feed force
• machine maintenance
The following factors are of influence to dust exposure:
• worn saw blade
• dust extractor with air velocity less than 20 m/s
• workpiece not exactly guided
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
45
English
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 12 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 13 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
English
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Battery Packs
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
•
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
47
English
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
48
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
Transport Wh rating
Example of Use and Transport Label Marking
indicates 3 x 36 Wh,
meaning 3 batteries of
36 Watt hours each. The
Use Wh rating indicates
108 Watt hours (1 battery
implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
English
Have defective cords replaced immediately.
Wear ear protection.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Wear eye protection.
Only for indoor use.
Wear face mask.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Keep hands away from cutting area and the blade.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Carrying point.
Remove battery when changing blade, installing/
removing accessories and making adjustment/repairs.
Do not incinerate the battery pack.
Date Code Position (Fig. A)
Use: Use without transportation cap, Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
The date code 49 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Transport: Transport with built-in transport cap, Wh
rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS7485 operates on a 54 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB546. Refer to Technical
Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 Rip fence assembly
1 Mitre fence
1 Saw blade
1 Upper blade guard assembly
1 Throat plate
2 Blade wrenches
1 Dust extraction adapter
1 Battery charger (T2)
2 Li-Ion battery packs (T2)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Description (Fig. A, D)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Table
14 Carry handle
2 Blade
15 Dust collection port
3 Rip scale indicator
16 Guard dust collection port
4 Fine adjust knob
17 Throat plate
5 Rail lock lever
18 Rip fence
6 Blade height adjustment
19 Rip fence latch
wheel
20 Narrow ripping fence/
7 Bevel lock lever
support extension
8 ON/OFF assembly
21 Blade wrenches (stored
position)
9 Mounting holes
22 Push stick (stored position)
10 Mitre gauge
23 Riving knife (non thru
11 Blade guard assembly
sawing) (Fig. D)
12 Battery
24 Mitre gauge storage
13 Battery release button
Intended Use
Your table saw has been designed for professional ripping,
cross-cutting, mitreing and bevelling with various materials as
wood analogous materials and plastic.
DO NOT use for cutting metal, cement board, or masonry.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable
liquids or gases.
These table saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
49
English
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 12 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the
Machine
1. Align the battery pack with the rails inside the machine.
2. Slide it into the machine until the battery pack is firmly
seated in the tool and ensure that you hear the lock snap
into place.
To Remove the Battery Pack from the
Machine
1. Press the release button 13 and firmly pull the battery pack
out of the machine.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 25 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Unpacking
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• The machine is fully assembled except for the rip fence,
mitre gauge, dust adapter and blade guard assembly.
• Finalise the assembly following the instructions as
described below.
50
Mounting the Saw Blade (Fig. A, C)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories, before
adjusting or changing set-ups or when making
repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and
can be dangerous.
WARNING: The saw blade MUST be replaced as described
in this section. ONLY use saw blades as specified under
Technical Data. We suggest DT99565. NEVER fit other
saw blades.
NOTE: This tool has blade installed from factory.
1. Raise the saw blade arbor to its maximum height by turning
the blade height adjustment wheel 6 clockwise.
2. Remove the throat plate 17 . Refer to Mounting the
throat plate.
3. Using wrenches 21 , loosen and remove the arbor nut 26 and clamp washer 27 from the saw arbor by turning anticlockwise.
4. Place the saw blade on to the arbor 28 making sure the
teeth of the blade 2 point down at the front of the table.
Assemble the washers and arbor nut to the spindle and
tighten arbor nut 26 as far as possible by hand, making
sure that the saw blade is against the inner washer and the
outer clamp washer 27 is against the blade. Ensure the
largest diameter of the flange is against the blade. Ensure
the spindle and washers are free from dust and debris.
5. To keep the spindle from rotating when tightening the
arbor nut, use the open end of the blade wrench 21 to
secure the spindle.
6. Using the closed end of the blade wrench, tighten the arbor
nut 26 by turning it clockwise.
7. Replace the throat plate.
WARNING: Always check the rip fence pointer and the
blade guard assembly after having changed the blade.
Mounting/Removing the Blade Guard
Assembly/Riving Knife (Fig. A, D)
WARNING: Use the guard assembly for all
through cutting.
1. Raise the saw blade arbor to its maximum height.
2. Loosen the riving knife lock knob 29 (minimum of
three turns).
3. To disengage riving knife lock pin, pull lock knob as
indicated by the black arrows on the knob.
4. While pulling the lock knob, lift the riving knife out of the
clamp. Then slide the blade guard assembly into the clamp
until it bottoms out.
NOTE: Do not install both blade guard assembly and riving
knife into the clamp at the same time.
5. Release the lock knob to engage the lock pin. Give the blade
guard a slight pull upwards to ensure pin is engaged.
English
6. Tighten the riving knife lock knob.
NOTE: Follow the same procedure for the riving knife.
WARNING: Before connecting the table saw to the power
source or operating the saw, always inspect the blade
guard assembly for proper alignment and clearance
with saw blade. Check alignment after each change of
bevel angle.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
DO NOT operate saw if blade assembly is not securley
clamped in place.
When properly aligned, the riving knife 23 will be in line with
the blade at both table top level, and at the top of the blade.
Using a straight edge, ensure that the blade 2 is aligned with
the riving knife 23 . With power disconnected, operate the
blade tilt and height adjustments through the extremes of
travel and insure the blade guard assembly clears the blade in
all operations.
WARNING: Correct mounting and alignment of the blade
guard assembly is essential to safe operation!
Fixing to Workbench (Fig. A)
• The machine frame between the feet on each side is
provided with two holes 9 which allow fixing on a
workbench. Use the holes diagonally.
• To improve the handling fix the machine on a piece of
plywood of min 15 mm thick.
When in use the plywood sheet can be clamped to the
workbench. This allows easier transportation of the machine, by
releasing the clamps.
ADJUSTMENTS
Blade Adjustment
Blade Alignment (Parallel to Mitre Slot)
(Fig. G)
WARNING: Cut Hazard. Check the blade at 0˚ and 45˚
to make sure blade does not hit the throat plate, causing
personal injury.
If the blade appears to be out of alignment with the mitre slot
on the table top, it will require calibration for alignment. To
realign the blade and mitre slot, use the following procedure:
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories, before
adjusting or changing set-ups or when making
repairs. An accidental start-up can cause injury.
1. Using a 5 mm hex wrench, loosen rear pivot bracket
fasteners 33 , located on the underside of the table, just
enough to allow the bracket to move side-to-side.
2. Adjust the bracket until the blade is parallel to the mitre
gauge slot.
3. Tighten the rear pivot bracket fasteners to 110–120
in-lbs (12.5–13.6 Nm).
Removing the Throat Plate
Blade Height Adjustment (Fig. A)
Mounting the Throat Plate (Fig. E)
1. Align the throat plate 17 as shown in figure E, and insert
the tabs on the back of the throat plate into the holes on the
back of the table opening.
2. Turn the locking screw 30 with a screw driver clockwise 90°
to lock the table insert in place.
3. The throat plate includes four adjustment screws which
raise or lower the throat plate. When properly adjusted, the
front of the throat plate should be flush or slightly below the
surface of the table top and secured in place. The rear of the
throat plate should be flush or slightly above the table top.
WARNING: Never use the machine without the throat
plate. Immediately replace the throatplate when worn
or damaged.
1. Remove the throat plate 17 by turning the locking
screw 30 with a screw driver 90˚ anti-clockwise
2. Pull throat plate up and forward to expose the inside of the
saw. DO NOT operate the saw without the throat plate.
Fitting the Rip Fence (Fig. F)
The rip fence can be installed in two positions on the
right (Position 1 for 0 mm to 510 mm ripping, and Position 2
for 100 mm to 610 mm ripping.) and one position on the left of
your table saw.
1. Unlock the rip fence latches 19 .
2. Holding the fence at an angle, align the locator pins (front
and back) 31 on the fence rails with the fence head
slots 32 .
3. Slide the head slots onto the pins and rotate the fence down
until it rests on the rails.
4. Lock the fence in place by closing the front and back
latches 19 onto the rails.
The blade can be raised and lowered by turning the blade
height adjustment wheel 6 .
Make sure the top three teeth of the blade are just breaking
through the upper surface of the workpiece when sawing. This
will ensure that the maximum number of teeth are removing
material at any given time, thus giving optimum performance.
Aligning Guard Assembly to Blade (Fig. H)
1. Remove the throat plate. Refer to Removing Throat Plate
under Assembly and Adjustments.
2. Raise the blade to full depth of cut and 0° bevel angle.
3. Locate the three small set screws 33 . These screws will be
used to adjust the riving knife position.
4. Lay a straight edge on the table against two blade tips. The
riving knife should not touch the straight edge.
5. If adjustment is needed, loosen the two larger lock
screws 35 .
51
English
6. Use the small set screws 33 to adjust the riving knife
position. Lay the straight edge on the opposite side of the
blade and repeat adjustments as needed.
7. Lightly tighten the two larger lock screws 35 .
8. Place a square flat against the riving knife to verify the riving
knife is vertical and in-line with the blade.
9. If needed, use the set screws to bring the riving knife vertical
with the square.
10. Repeat step 4 to verify position of riving knife. Repeat 5
thru 9 if necessary.
11. Fully tighten the two larger lock screws 35 .
Rail Lock Adjustment (Fig. J, K)
Parallel Adjustment (Fig. A, I, J)
Bevel Stop And Pointer Adjustment (Fig. L)
For optimum performance, the blade must be parallel to the
rip fence. This adjustment has been made at the factory. To
re-adjust:
Position 1 Fence Alignment
1. Install the fence in position 1 and unlock the rail lock
lever 5 . Locate both locator pins 31 that support the fence
on the front and rear rails.
2. Loosen the rear locator pin screw and adjust the allignment
of the fence in the groove until the fence face is parallel to
the blade. Make sure you measure from the fence face to
the front and back of the blade to ensure alignment.
3. Tighten the locator screw and repeat on the left side of
the blade.
4. Check rip scale pointer adjustment (Fig. J).
Position 2 Fence Alignment (Fig. I)
1. To align position 2 fence locator pins 31 , ensure
position 1 pins have been aligned, refer to Position 1
Fence Alignment.
2. Loosen the position 2 pins, then using the holes on the
blade wrench 21 as a guide for positioning, align the
pins (Fig. I).
3. Tighten the locator pins (front and rear).
Adjusting the Rip Scale (Fig. J)
1. Unlock the rail lock lever 5 .
2. Set the blade at 0° bevel and move the fence in until it
touches the blade.
3. Lock the rail lock lever.
4. Loosen the rip scale indicator screws 36 and set the rip
scale indicator to read zero (O). Retighten the rip scale
indicator screws. The yellow rip scale (top) reads correctly
only when the fence is mounted on the right side of the
blade and is in position 1 (for 0 mm to 510 mm ripping) not
the 610 mm rip position. The white scale (bottom) reads
correctly only when the fence is mounted on the right
side of the blade and in position 2 (for position100 mm to
610 mm ripping).
The rip scale reads correctly only when the fence is mounted to
the right of the blade.
52
The rail lock has been factory-set. If you need to re-adjust,
proceed as follows:
1. Lock the rail lock lever 5 .
2. On the underside of the saw, loosen the jam nut 37 .
3. Tighten the hex rod 38 until the spring on the locking
system is compressed creating the desired tension on the
rail lock lever. Retighten the jam nut against the hex rod.
4. Flip the saw over and check that the fence does not move
when the lock lever is engaged. If the fence is still loose,
tighten the spring further.
1. Raise the blade fully by rotating the blade height
adjustment wheel 6 clockwise until it stops.
2. Unlock the bevel lock lever 7 by pushing it up and to the
right. Loosen the bevel stop screw 39 .
3. Place a square flat against the table top and against the
blade between teeth. Ensure the bevel lock lever is in its
unlocked, or up, position.
4. Using the bevel lock lever, adjust the bevel angle until it is
flat against the square.
5. Tighten the bevel lock lever by pushing it down.
6. Turn the bevel stop screw 39 to rotate the cam until it
firmly contacts the bearing block. Tighten the bevel stop
screw.
7. Check the bevel angle scale. If the pointer does not read 0°,
loosen pointer screw 40 and move the pointer so it reads
correctly. Retighten the pointer screw.
8. Repeat at 45°, but do not adjust pointer.
Mitre Gauge Adjustment (Fig. A)
To adjust mitre gauge 10 loosen knob, set to desired angle and
tighten knob.
Body and Hand Position
Proper positioning of your body and hands when operating the
table saw will make cutting easier, more accurate and safer.
WARNING:
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from
the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain
proper balance.
Prior to Operation
WARNING:
• Install the appropriate saw blade. Do not use
excessively worn blades.The maximum rotation speed
of the tool must not exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
English
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic
conditions in terms of table height and stability. The machine
site shall be chosen so that the operator has a good overview
and enough free surrounding space around the machine that
allows handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of increased vibration, make sure the
environment is not too cold, the machine and accessory are well
maintained and the workpiece size is suitable for this machine.
WARNING:
• Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
• Ensure the machine is placed to satisfy ergonomic
conditions in terms of table height and stability. The
machine site shall be chosen so that the operator
has a good overview and enough free surrounding
space around the machine that allow handling of the
workpiece without any restrictions.
• Install the appropriate saw blade. Do not use
excessively worn blades. The maximum rotation speed
of the tool must not exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles
are tight.
• Never place either hand in the blade area when the
saw is connected to the electrical power source.
• Never use your saw for freehand cuts!
• Do not saw warped, bowed or cupped workpieces.
There must be at least one straight, smooth side to go
against the rip fence or mitre fence.
• Always support long workpieces to prevent kickback.
• Do not remove any cut-offs from the blade area while
the blade is running.
Switching On and Off (Fig. A, M)
The on/off switch 8 (Fig. A) of your table saw offers multiple
advantages:
• No-volt release function: should the power be shut off for
any reason, the switch has to be deliberately reactivated.
• Lift the red paddle 41 and push green button 42 in to turn
this saw on.
• Push the red button 43 or push down the red paddle to
turn this saw off.
Rip Fence Operation (Fig. A, N)
Rail Lock Lever
The rail lock lever 5 locks the fence in place preventing
movement during cutting. To lock the rail lever, push it down
and toward the rear of the saw. To unlock, pull it up and toward
the front of the saw.
NOTE: When ripping, always lock the rail lock lever.
Work Support Extension /Narrow Ripping
Fence
Your table saw is equipped with a work support extension to
support work that extends beyond the saw table.
To use the narrow ripping fence in the work support position,
rotate it from its stored position as shown in Figure N, and
slide the pins into the lower sets of slots 44 on both ends of
the fence.
To use the narrow ripping fence in the narrow ripping position,
snap the pins into the upper sets of slots 45 on both ends of
the fence. This feature will allow 51 mm of extra clearance to the
blade. Refer to Figure N.
NOTE: Retract the work support extension or adjust to narrow
rip fence position whenever working over the table.
Fine Adjustment Knob
The fine adjustment knob 4 allows smaller adjustments when
setting the fence. Before adjusting, be sure the rail lock lever is in
its up or unlocked, position.
Rip Scale Pointer
The rip scale pointer will need to be adjusted for proper
performance of the rip fence if the user switches between thick
and thin kerf blades. The rip scale pointer only reads correctly
for position 1 (0 mm to 510 mm), however for position 1 with
narrow rip fence in use add 52 mm. See Adjusting the Rip Scale
under Assembly.
Basic Saw Cuts
Ripping (Fig. A, B, O)
WARNING: Sharp edges.
1. Set the blade to 0°.
2. Lock the rip fence latch 19 (Fig. A).
3. Raise the blade until it is about 3 mm higher than the top of
the workpiece.
4. Adjust the position of the fence, refer to Rip
Fence Operation.
5. Hold the workpiece flat on the table and against the fence.
Keep the workpiece away from the blade.
6. Keep both hands away from the path of the blade (Fig. O).
53
English
7. Switch the machine on and allow the blade to reach
full speed.
8. Slowly feed the workpiece underneath the guard, keeping
it firmly pressed against the rip fence. Allow the teeth to
cut, and do not force the workpiece through the blade. The
blade speed should be kept constant.
9. Always use a push stick 22 when working close to the
blade (Fig. O).
10. After completing the cut, switch the machine off, allow the
blade to stop and remove the workpiece.
WARNING:
• Never push or hold the "free" or cut-off-side of
the workpiece.
• Do not cut excessively small workpieces.
• Always use a push stick when ripping
small workpieces.
Bevel Cuts (Fig. A)
WARNING: Avoid bevel ripping on the beveling (left) side
of the blade.
1. Set the required bevel angle, by rotating lever 7 by pushing
it up and to the right.
2. Set to desired angle, rotate lever by pushing down and to
the left to lock in place.
3. Proceed as for ripping.
Cross-Cutting and Bevel Crosscutting
1. Remove the rip fence and install the mitre gauge in the slot.
2. Lock the mitre gauge at 0°.
3. Proceed as for ripping.
Mitre Cuts (Fig. A)
1. Set the mitre gauge 10 to the required angle.
NOTE: Always hold the workpiece tightly against the face of the
mitre gauge.
2. Proceed as for ripping.
Compound Mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.Set the bevel
to the angle required and proceed as for a cross-cut mitre.
Support for Long Pieces
• Always support long pieces.
• Support long workpieces using any convenient means
such as saw-horses or similar devices to keep the ends
from dropping.
Dust Extraction (Fig. A)
The machine is provided with a dust exhaust port 15 at
the rear of the machine suitable for use with dust extraction
equipment featuring 57/65 mm nozzles. Supplied with the
machine is a reducer port for use of dust extraction nozzles of
34–40 mm diameter.
The blade guard assembly also features a dust exhaust port for
35 mm nozzles and AirLock system.
54
• During all operations, connect a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
• Ensure that the dust extraction hose in use is suitable for
the application and material being cut. Ensure proper
hose management.
• Be aware that man-made materials such as chipboard
or MDF produce more dust particles during cutting than
natural timber.
Storage (Fig. P)
1. Attach push stick 22 to fence.
2. Remove blade guard assembly 11 . Refer to Installing/
Removing the Blade Guard Assembly and Riving Knife.
Place blade guard assembly into holder as shown, then turn
lock 1/4 turn to lock in place.
3. Slide closed end of blade wrenches 21 into catch then
secure in place with wing nut.
4. Insert guide bar of mitre guage 10 into pocket until it
bottoms out.
5. Non thru-sawing riving knife 23 slides in place on back side
of guard storage clip.
6. To store fence 18 , snap work support in stored position.
Remove fence from rails. Reattach fence upside down on
left side of saw. Pivot fence lock latches to secure.
Transporting (Fig. A)
• Always carry the machine using the carry handles 14 .
WARNING: Always transport the machine with the upper
blade guard fitted.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication (Fig. Q)
The motor and bearings require no additional lubrication. If
raising and lowering the blade becomes difficult, clean and
grease the height adjustment screws:
1. Unplug the saw from power source.
2. Turn the saw on its side.
3. Clean and lubricate the height adjustment screw
threads 46 on the underside of this saw as shown in
figure Q. Use general purpose grease.
English
BLADE DESCRIPTIONS
Cleaning (Fig. A, R)
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the dust collection system.
The blade guard assembly 11 and throat plate must be placed
in position before operating the saw.
Before use, carefully inspect upper and lower blade guards as
well as the dust extraction tube to determine that it will operate
properly. Ensure that chips, dust or work piece particles cannot
lead to blockage of one of the functions.
In case workpiece fragments are jammed between saw blade
and guards, disconnect the machine from the power supply
and follow the instructions given in section Mounting the
saw blade. Remove the jammed parts and reassemble the
saw blade.
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing
with a soft cloth.
Regularly clean the dust collection system:
1. Turn the saw on its side, so the bottom, open part of the
unit is accessible.
2. Open the dust access door 47 shown in figure R loosening
the two screws 48 and detaching the door. Clean out
the excess dust, Then reattach the door securing it with
the screws.
Application
Diameter
Construction Saw Blades (fast rip)
General Purpose
210 mm
Fine Crosscuts
210 mm
Woodworking Saw Blades
(provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
210 mm
Teeth
24
40
60
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Replace blade guard when worn. Contact your local DeWALT
service centre for details on a blade guard replacment.
SAW BLADES: ALWAYS USE 210 mm noise reduced saw blades
with 30 mm arbour holes. Blade speed rating must be al least
6000 RPM. Never use a smaller diameter blade. It will not be
guarded properly.
55
Español
SIERRA DE MESA INALÁMBRICA
DCS7485
¡Enhorabuena!
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 y DCB546).
Fusibles:
Europa
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Declaración de Conformidad CE
Datos técnicos
Directriz de la Maquinaria
Tensión
Tipo
Tipo de batería
Velocidad en vacío
Diámetro de la cuchilla
Orificio de la cuchilla
Pieza de trabajo de la cuchilla
Grosor del cuerpo de la cuchilla
Grosor del cuchillo divisor
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Capacidad de corte (derecha de la cuchilla)
Capacidad de corte (izquierda de la cuchilla)
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Dimensiones de la superficie de trabajo
Dimensiones totales
Peso
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN62841-1-2015.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
86
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
100
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dB(A)
3
dado)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
kg
0,66
VAC
El cargador DCB118 acepta paquetes de baterías de iones de
litio XR y FLEXVOLTTM XR de 18 V (DCB181, DCB182, DCB183,
56
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Sierra de mesa inalámbrica
DCS7485
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
29.07.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Español
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
h ) No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fracción de segundo.
57
Español
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
o extraiga el paquete de baterías de la herramienta
eléctrica, si es desmontable, antes de realizar
cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha
accidentalmente la herramienta eléctrica.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Efectúe el mantenimiento de las herramientas
eléctricas y de los accesorios. Compruebe si
hay desalineación o bloqueo de las piezas en
movimiento, rotura de piezas y otras condiciones
que puedan afectar el funcionamiento de la
herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
está dañada, llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes por el mal
mantenimiento de las herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
h ) Mantenga todas las empuñaduras y superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en
situaciones imprevistas.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
58
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
e ) No utilice paquetes de baterías o herramientas
dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o
modificadas pueden presentar un funcionamiento
imprevisto y causar incendio, explosión o riesgo de
lesiones.
f ) No exponga el paquete de baterías o la herramienta
al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al
fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede causar
explosión.
g ) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue
la batería o la herramienta fuera del rango de
temperatura indicado en las instrucciones. La carga
incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado
puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
b ) No repare nunca los paquetes de baterías dañados.
La reparación de paquetes de baterías debe ser realizada
únicamente por el fabricante o los proveedores de servicios
autorizados.
Instrucciones de seguridad para sierras
de mesa
1) Advertencias relacionadas con los
protectores
a ) Mantenga puestos los protectores. Los protectores
deben estar en buen estado y deben estar instalados
correctamente. Todo protector suelto o dañado, o que
no funcione correctamente, se debe reparar o cambiar.
b ) Siempre debe utilizar un protector de cuchilla de
sierra y el cuchillo divisor en cada operación de
corte. En las operaciones de corte en las que la cuchilla de
la sierra atraviesa completamente el grosor de la pieza de
Español
c )
d )
e )
f )
g )
trabajo, el protector y el resto de dispositivos de seguridad
ayudan a reducir el riesgo de lesiones.
Vuelva a colocar de inmediato el sistema de
protección una vez finalizada la operación (por
ejemplo, cortes de reducciones o reaserrado) que
haya requerido quitar el protector o el cuchillo
divisor. El protector y el cuchillo divisor ayudan a reducir
el riesgo de lesiones.
Asegúrese de que la cuchilla de la sierra no esté en
contacto con el protector, el cuchillo divisor o la
pieza de trabajo antes de conectar el interruptor. El
contacto accidental de estos componentes con la cuchilla
de la sierra pueden generar una situación peligrosa.
Ajuste el cuchillo divisor tal como se describe en este
manual de instrucciones. Una separación, colocación y
alineación incorrectas pueden hacer que el cuchillo divisor
resulte ineficaz para reducir la probabilidad de rebote.
Para que el cuchillo divisor funcione, debe estar
encajado en la pieza de trabajo. El cuchillo divisor no
es eficaz para cortar piezas de trabajo que son demasiado
cortas para encajarse en el cuchillo divisor. En esos casos
no se puede evitar el rebote del cuchillo divisor.
Utilice la cuchilla adecuada para el cuchillo divisor.
Para que el cuchillo divisor funcione correctamente, el
diámetro de la cuchilla de la sierra debe ser adecuado
para el cuchillo divisor correspondiente, el cuerpo de
la cuchilla de la sierra debe ser más fino que el cuchillo
divisor y el ancho de corte de la cuchilla de la sierra debe
ser superior al grosor del cuchillo divisor.
2) Advertencias relativas a los
procedimientos de corte
PELIGRO: Nunca debe colocar los dedos o las
manos cerca o en línea con la cuchilla de la
sierra. Un momento de distracción o un deslizamiento
pueden llevar la mano hacia la cuchilla de la sierra y
provocar una lesión personal grave.
b ) Introduzca la pieza de trabajo en la cuchilla de la
sierra únicamente en la dirección de rotación. La
introducción de la pieza de trabajo en la misma dirección
en que la cuchilla de la sierra gira por encima de la mesa
puede provocar que la pieza de trabajo y la mano se
arrastren hacia la cuchilla de la sierra.
c ) Nunca debe utilizar la guía de ingletes para
introducir la pieza de trabajo al cortar, ni utilizar
la guía de corte como tope de longitud al realizar
cortes transversales con la guía de ingletes. Guiar la
pieza de trabajo con la guía de corte y la guía de ingletes
al mismo tiempo aumenta las probabilidades de que la
cuchilla de la sierra se atasque o se produzca un rebote.
d ) Al cortar, aplique siempre la fuerza de introducción
de la pieza de trabajo entre la guía de corte y la
cuchilla de la sierra. Utilice una varilla de empuje
cuando la distancia entre la guía de corte y la
cuchilla de la sierra sea inferior a 150 mm, y utilice
un bloque de empuje cuando dicha distancia sea
inferior a 50 mm. Los dispositivos de “ayuda para el
e )
f )
g )
h )
i )
j )
a )
k )
l )
trabajo” mantendrán la mano a una distancia segura de
la cuchilla de la sierra.
Utilice solamente la varilla de empuje suministrada
por el fabricante o que se haya construido de
conformidad con las instrucciones. Esta varilla de
empuje proporciona una distancia suficiente entre la
mano y la cuchilla de la sierra.
Nunca debe utilizar una varilla de empuje que esté
dañada o cortada. Una varilla de empuje dañada puede
romperse y provocar que la mano se deslice hacia la
cuchilla de la sierra.
No realice ninguna operación “a mano alzada”.
Siempre debe utilizar la guía de corte o la guía de
ingletes para colocar y guiar la pieza de trabajo. “A
mano alzada” significa utilizar las manos para sujetar o
guiar la pieza de trabajo, en lugar de utilizar una guía de
corte o una guía de ingletes. El aserrado a mano alzada
provoca desajustes, atascos y rebotes.
Nunca debe poner la mano alrededor ni detrás de
la cuchilla de la sierra. Extender la mano para alcanzar
una pieza de trabajo puede provocar un contacto
accidental con la cuchilla de la sierra en movimiento.
Proporcione más soporte para la pieza de trabajo
en la parte de atrás o los lados de la mesa de la
sierra cuando trabaje con piezas largas o anchas,
para mantenerlas al nivel. Una pieza de trabajo larga
o ancha tiende a girar en el borde de la mesa, lo que
provoca la pérdida de control y el atasco y el rebote de la
cuchilla de la sierra.
Introduzca la pieza de trabajo a un ritmo uniforme.
No doble ni tuerza la pieza de trabajo. Si se produce
un bloqueo, apague la herramienta de inmediato y
desenchúfela; a continuación, elimine el bloqueo. El
bloqueo de la cuchilla de la sierra por la pieza de trabajo
puede provocar un rebote o el bloqueo del motor.
No extraiga trozos del material cortado mientras
la sierra esté en marcha. El material puede quedar
atrapado entre la guía de corte o en el interior del
protector de la cuchilla de la sierra, y esta puede arrastrar
los dedos hacia su interior. Apague la sierra y espere a
que la cuchilla de la sierra se detenga antes de retirar el
material.
Utilice una guía de corte auxiliar en contacto con
la parte superior de la mesa cuando vaya a cortar
piezas de trabajo de un grosor inferior a 2 mm. Una
pieza de trabajo fina se puede quedar enganchada debajo
de la guía de corte y provocar un rebote.
3) Causas y advertencias relacionadas con
el rebote
El rebote es una reacción repentina de la pieza de trabajo debido
a que la cuchilla de la sierra se contrae o se bloquea, o la línea de
corte de la pieza de trabajo se desalinea con respecto a la cuchilla
de la sierra, o cuando una parte de la pieza de trabajo se atasca
entre la cuchilla de la sierra y la guía de corte u otro objeto fijo.
59
Español
La mayoría de las veces cuando se produce un rebote, la parte
de atrás de la cuchilla de la sierra levanta la pieza de trabajo de
la mesa y la empuja hacia el operador. El rebote es el resultado
del mal uso de la sierra o de procedimientos o condiciones
de operación incorrectos y se puede evitar si se toman las
precauciones debidas, enumeradas a continuación:
a ) Nunca debe colocarse directamente en línea con la
cuchilla de la sierra. Siempre debe colocar el cuerpo
en el mismo lado de la cuchilla de la sierra que
la guía de corte. El rebote puede empujar la pieza de
trabajo a gran velocidad hacia cualquier persona que se
encuentre enfrente y en línea con la cuchilla de la sierra.
b ) Nunca debe extender la mano por encima o por
detrás de la cuchilla de la sierra para tirar de la pieza
de trabajo o para sujetarla. Se puede producir un
contacto accidental con la cuchilla de la sierra o un rebote
que arrastre los dedos hacia la cuchilla de la sierra.
c ) Nunca debe sujetar y presionar la pieza de trabajo
que se esté cortando contra la cuchilla de la sierra. Si
presiona la pieza de trabajo que se está cortando contra la
cuchilla de la sierra, provocará un atasco y un rebote.
d ) Alinee la guía de corte para que quede paralela a
la cuchilla de la sierra. Una guía de corte mal alineada
comprimirá la pieza de trabajo contra la cuchilla de la
sierra y generará un rebote.
e ) Si no va a realizar cortes de sección sino rebajos o
desdobles, por ejemplo, utilice un peine de sujeción
para guiar la pieza de trabajo contra la mesa y que
haga de barrera. Un peine de sujeción ayuda a controlar
la pieza en caso de rebote.
f ) Tenga más cuidado al realizar un corte en las zonas
ciegas de las piezas de trabajo montadas. La cuchilla
de la sierra que sobresale puede cortar objetos que pueden
provocar un rebote.
g ) Sujete los paneles grandes para reducir al mínimo
el riesgo de que la cuchilla de la sierra se comprima
y provoque un rebote. Los paneles grandes tienden a
hundirse por su propio peso. Se deben colocar soportes
debajo de todas las partes del panel que sobresalgan de la
parte superior de la mesa.
h ) Tenga más cuidado al cortar una pieza de trabajo
que esté torcida o arqueada, tenga nudos o no tenga
un borde recto para guiarla con una guía de ingletes
o a lo largo de la guía de corte. Una pieza de trabajo
arqueada o torcida, o con nudos, resulta inestable y
provoca la desalineación de la entalladura con la cuchilla
de la sierra, atascos y rebotes.
i ) Nunca debe cortar más de una pieza de trabajo,
apilando las piezas vertical u horizontalmente. La
cuchilla de la sierra podría agarrar una o varias piezas y
provocar un rebote.
j ) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra con la
cuchilla sobre la pieza de trabajo, centre la cuchilla
de la sierra en la entalladura y compruebe que los
dientes no estén enganchados al material. Si la
cuchilla de la sierra se atasca, podría levantar la pieza de
60
trabajo y provocar un rebote al volver a poner en marcha
la sierra.
k ) Mantenga las cuchillas de la sierra limpias, afiladas
y con una fijación suficiente. Nunca debe utilizar
cuchillas de sierra arqueadas o rajadas, o con
dientes rotos. Las cuchillas de sierra afiladas y fijadas
correctamente reducen al mínimo el riesgo de atascos y
rebotes.
4) Advertencias sobre el procedimiento
operativo de la sierra de mesa
a ) Apague la sierra de mesa y desconecte la batería
cuando vaya a retirar el inserto de la mesa, cambiar
la cuchilla de la sierra o ajustar el cuchillo divisor o
el protector de la cuchilla, y siempre que la máquina
se vaya a quedar sin supervisión. Las medidas de
precaución evitarán los accidentes.
b ) Nunca debe dejar la sierra de mesa en marcha sin
supervisión. Apáguela y no se marche hasta que la
herramienta se haya detenido completamente. Una
sierra en marcha que se deja sin supervisión constituye un
peligro sin control.
c ) Coloque la sierra de mesa en una zona bien
iluminada y nivelada, donde pueda apoyarse bien y
mantener el equilibrio. Se debe instalar en una zona
en la que haya suficiente espacio para manipular
fácilmente el tamaño de la pieza de trabajo. Las
zonas estrechas y oscuras y los suelos resbaladizos y
desnivelados pueden provocar accidentes.
d ) Limpie con frecuencia y elimine el serrín de la parte
de debajo de la mesa de la sierra o del dispositivo de
recogida de polvo. El serrín acumulado es combustible y
puede arder espontáneamente.
e ) La sierra de mesa debe estar sujeta. Una sierra de
mesa que no esté bien sujeta se puede mover o volcar.
f ) Retire las herramientas, los restos de madera, etc. de
la mesa antes de encender la sierra. Las distracciones o un
posible atasco pueden resultar peligrosos.
g ) Utilice siempre cuchillas con la forma (diamante en
lugar de redonda) y el tamaño de agujeros del eje
correctos. Las cuchillas de sierra que no coincidan con los
elementos de montaje de la sierra funcionarán de forma
excéntrica, lo que causará una pérdida de control.
h ) Nunca debe utilizar medios de montaje de la cuchilla
de la sierra que estén dañados o sean incorrectos,
como pestañas, presillas de cuchilla de sierra, pernos
o tuercas. Estos medios de montaje se han diseñado
especialmente para su sierra, para que pueda utilizarla de
forma segura y óptima.
i ) Nunca debe ponerse de pie sobre la sierra de mesa;
no debe utilizarla como taburete para elevarse.
Pueden producirse lesiones graves si la herramienta se
inclina o si se toca accidentalmente la herramienta de
corte.
j ) Asegúrese de que la cuchilla de la sierra esté
instalada de forma que gire en la dirección correcta.
Español
No utilice muelas, cepillos de alambre o ruedas
abrasivas en una sierra de mesa. La instalación
incorrecta de la cuchilla de la sierra o el uso de accesorios
no recomendados pueden provocar lesiones graves.
Normas de seguridad adicionales para
sierras circulares de mesa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Cortar plástico, madera recubierta de
savia y otros materiales puede hacer que el material
fundido se acumule en las puntas y el cuerpo de la cuchilla
de la sierra, aumentando el riesgo de que la cuchilla se
recaliente y se atasque durante el corte.
Compruebe que la cuchilla gire en la dirección correcta y que
los dientes estén dirigidos hacia la parte frontal del banco de
la sierra.
Compruebe que las asas de fijación estén apretadas antes de
iniciar cualquier operación.
Compruebe que todas las cuchillas y pestañas estén limpias y
que las partes más grandes de la presilla se orientan hacia la
cuchilla. Apriete bien el perno del árbol.
Asegúrese de ajustar el cuchillo divisor a la distancia correcta
de la hoja (8 mm como máximo).
No utilice nunca la sierra sin haber colocado los protectores
inferiores y superiores.
No aplique lubricantes a la cuchilla cuando esté funcionando.
Mantenga siempre la varilla de empuje en su lugar cuando
no la utilice.
No utilice el protector como empuñadura o para el traslado.
No ejerza ninguna presión lateral sobre la cuchilla de la sierra.
No corte nunca aleaciones ligeras. La máquina no ha sido
diseñada para esta aplicación.
No utilice discos abrasivos o discos de corte de diamante.
No están permitidas las reducciones, los ranurados o los
asentados.
En caso de fallo de la máquina, apáguela de inmediato
y extraiga la batería. Informe del fallo y márquela
adecuadamente para impedir que otras personas hagan uso
de esta máquina defectuosa.
Si por aplicar una fuerza de entrada incorrecta la hoja de sierra
se bloquea durante el corte, apague la máquina SIEMPRE y
extraiga la batería. Retire la pieza de trabajo y compruebe que
la hoja se mueve con libertad. Encienda la máquina y realice
un nuevo corte con menor fuerza de entrada.
NUNCA debe intentar cortar una pila de piezas sueltas de
material, ya que podría provocar una pérdida de control o un
rebote. Sujete bien todos los materiales.
Cuchillas de sierra
•
No utilice cuchillas de sierra que no cumplan con las
dimensiones indicadas en los datos técnicos. No utilice
ningún separador para hacer que la cuchilla se ajuste al eje.
Use únicamente las cuchillas especificadas en este manual,
que cumplen la norma EN 847-1, en caso de cortar madera y
materiales similares.
•
•
•
•
•
Considere el uso de cuchillas especialmente diseñadas para
reducir el ruido.
No utilice cuchillas de sierra con alta proporción de
carbono (HS).
No utilice cuchillas de sierra rotas o dañadas.
Seleccione la cuchilla adecuada para el material que
vaya cortar.
Lleve siempre guantes adecuados cuando manipule la cuchilla
de la sierra y materiales duros. Las cuchillas de la sierra deben
transportarse en un soporte siempre que sea posible.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las sierras:
• daños causados por contacto con las piezas giratorias
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de accidentes causados por partes descubiertas de la
cuchilla giratoria.
• Riesgo de lesiones al cambiar la cuchilla de la sierra sin
protegerse las manos.
• Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir los
protectores.
• Daños a la salud, provocados por la respiración del polvo
emitido al cortar madera, especialmente haya, roble y
tableros de fibra de densidad media.
Los siguientes factores influyen en la emisión de ruido:
• el material que se vaya a cortar
• el tipo de cuchilla de la sierra
• la fuerza de alimentación
• el mantenimiento de la máquina
Los siguientes factores influyen en la exposición al polvo:
• desgaste de la cuchilla de sierra
• extractor de polvo con velocidad de aire inferior a 20 m/s
• pieza de trabajo guiada incorrectamente
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
61
Español
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
•
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
62
•
•
•
•
•
•
•
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 12 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 13 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Español
completamente cargado
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
retraso por batería caliente/fría*
Instrucciones para la limpieza del cargador
Indicadores de carga
cargando
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
63
Español
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
64
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
La capacidad de Wh de
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
transporte de 3 x 36 Wh,
y transporte
significa 3 baterías de 36
vatios horas cada una. La
capacidad de uso de Wh
indica 108 vatios hora
(1 batería implicada).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
Español
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
•
conjunto de guía de corte
guía de ingletes
cuchilla de sierra
protector de cuchilla superior
placa de garganta
llaves para tuercas de la cuchilla
adaptador para extracción de polvo
cargador de batería (T2)
paquetes de baterías de iones de litio (T2)
Manual de instrucciones
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
•
No realizar pruebas con objetos conductores.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No cargar baterías deterioradas.
Antes de usar el aparato, lea el manual de
instrucciones.
No exponer al agua.
Use protección auditiva.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Use protección para los ojos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Utilice una mascarilla.
Sólo para uso en interior.
Mantenga las manos alejadas de la zona de corte y de
la cuchilla.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Uso: Uso sin tapa de transporte, la capacidad de
Wh indica 108 Wh (1 batería con 108 Wh).
Transporte: Transporte con tapa de transporte
incorporada, la capacidad de Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de 36 Wh).
Tipo de baterÍa
La DCS7485 funciona con paquetes de baterías de 54 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB546. Consulte los
Datos técnicos para más información.
Punto de traslado.
Extraiga la batería si va a cambiar la cuchilla, instalar o
extraer accesorios y realizar ajustes o reparaciones.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 49 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, D)
1
2
3
Contenido del embalaje
4
El embalaje contiene:
1 máquina ensamblada parcialmente
5
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
6 Volante de ajuste de altura
Mesa
de la cuchilla
Cuchilla
7 Palanca de bloqueo de
Indicador de escala de
bisel
corte
8 Conjunto de ENCENDIDO/
Botón de ajuste de
APAGADO
precisión
Palanca de bloqueo de riel 9 Orificios de instalación
65
Español
10 Guía de ingletes
19 Enganche de la guía de
11 Conjunto protector de la
corte
20 Guía de corte angosto /
extensión de soporte
21 Llaves para cuchilla
(posición de
almacenamiento)
22 Varilla de empuje (posición
de almacenamiento)
23 Cuchillo divisor (aserrado
que no atraviesa) (Fig. D)
24 Almacenamiento de guía
de ingletes
cuchilla
12 Batería
13 Botón de liberación de la
batería
14 Asa de traslado
15 Puerto de recogida de
polvo
16 Puerto de recogida del
polvo del protector
17 Placa de garganta
18 Guía de corte
Uso Previsto
Su sierra de mesa se ha diseñado para corte profesional
longitudinal, transversal, de ingletes y de bisel de distintos
materiales, como los sucedáneos de la madera y los plásticos.
NO utilice la sierra para cortar metales, placas de cemento o
mampostería.
NO usar en condiciones de humedad o en presencia de líquidos
o gases inflamables.
Estas sierras de mesa son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 12 está completamente cargado.
Instalar la batería en la máquina
1. Alinee el paquete de baterías con los rieles ubicados en el
interior de la máquina.
2. Deslice el paquete de baterías en la máquina hasta que
quede bien colocado y asegúrese de que haga clic cuando
encaje.
66
Retirar la batería de la máquina
1. Pulse el botón de liberación 13 y tire firmemente del
paquete de baterías para sacarlo de la empuñadura de la
herramienta.
2. Introduzca la batería en el cargador como se indica en la
sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 25 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Desembalaje
• Retire con cuidado la sierra del embalaje.
• La máquina está completamente ensamblada, salvo la guía
de corte, la guía de ingletes, el adaptador de polvo y el
protector de la cuchilla.
• Finalice el ensamblaje siguiendo las instrucciones que se
describen a continuación.
Montaje de la cuchilla de la sierra (Fig. A, C)
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación antes de colocar y
extraer los accesorios, antes de ajustar o cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones.
Compruebe que el interruptor de encendido esté en
posición APAGADO. El encendido accidental puede causar
lesiones.
ADVERTENCIA: Los dientes de la nueva cuchilla son muy
afilados y pueden resultar peligrosos.
ADVERTENCIA: La cuchilla de la sierra SE DEBE sustituir
tal como se describe en esta sección. Utilice SOLAMENTE
las cuchillas de sierra especificadas en Datos técnicos.
Sugerimos DT99565. NUNCA debe colocar otras cuchillas
de sierra.
NOTA: Esta herramienta trae la cuchilla instalada de fábrica.
1. Levante el eje de la cuchilla de la sierra hasta la altura
máxima, girando el volante de ajuste de altura de la
cuchilla 6 en sentido horario.
2. Extraiga la placa de garganta 17 . Consulte Montaje de la
placa de garganta.
Español
3. Usando las llaves 21 , afloje y extraiga la tuerca del eje 26 y el plato 27 del eje de la sierra girando en sentido
antihorario.
4. Coloque la cuchilla de la sierra en el eje 28 comprobando
que los dientes de la cuchilla 2 queden orientados
hacia abajo en la parte delantera de la mesa. Coloque las
arandelas y la tuerca del eje y apriete la tuerca del eje 26 lo máximo posible con la mano, asegurándose de que la
cuchilla de la sierra quede contra la arandela interior y que
el plato exterior 27 esté contra la cuchilla. Compruebe
que el diámetro mayor del plato esté contra la cuchilla.
Compruebe que el husillo y las arandelas no contengan
polvo ni residuos.
5. Para impedir que el husillo gire al ajustar la tuerca del eje,
use el extremo abierto de la llave para tuercas 21 para
sujetar el husillo.
6. Usando el extremo cerrado de la llave de la cuchilla, apriete
la tuerca del eje 26 girándola en sentido horario.
7. Sustituya la placa de garganta.
ADVERTENCIA: Controle siempre el puntero de la guía
de corte y el protector de la cuchilla después de cambiar
la cuchilla.
Montaje/Extracción del conjunto del
protector de cuchilla/cuchillo divisor
(Fig. A, D)
ADVERTENCIA: Use el protector de cuchilla para todos
los cortes.
1. Levante el eje de la cuchilla hasta la altura máxima.
2. Afloje el botón de bloqueo del cuchillo divisor 29 (tres
vueltas como mínimo).
3. Para desenganchar el pasador de bloqueo del cuchillo
divisor, tire del botón de bloqueo tal como indican las
flechas de color negro del botón.
4. Mientras tira del botón de bloqueo, levante el cuchillo
divisor para sacarlo de la abrazadera. A continuación, deslice
el conjunto del protector de cuchilla en la abrazadera, hasta
que salga por la parte inferior.
NOTA: No instale el conjunto del protector de cuchilla y el
cuchillo divisor en la abrazadera al mismo tiempo.
5. Suelte el botón de bloqueo para enganchar el pasador de
bloqueo. Tire un poco del protector de cuchilla hacia arriba
para comprobar que el pasador se ha enganchado.
6. Apriete el botón de bloqueo del cuchillo divisor.
NOTA: Siga el mismo procedimiento con el cuchillo divisor.
ADVERTENCIA: Antes de conectar la sierra de mesa a
la fuente de alimentación o de hacer funcionar la sierra,
controle siempre que el protector tenga la correcta
alineación y holgura respecto de la cuchilla de la sierra.
Controle la alineación después de cada cambio de ángulo
de bisel.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, NO utilice la sierra si el conjunto de la
cuchilla no está firmemente sujeto en su posición.
El cuchillo divisor 23 debe estar alineado con la hoja a ambos
niveles de la encimera y en la parte superior de la hoja. Con un
canto recto o una regla compruebe que la hoja 2 está alineada
con el cuchillo divisor 23 . Con la alimentación desconectada,
efectúe los ajustes de inclinación y altura de la cuchilla en los
extremos del recorrido y asegúrese de que el protector de la
cuchilla la deje libre para todas las operaciones.
ADVERTENCIA: El montaje y la alineación correctos
del protector de cuchilla son esenciales para un
funcionamiento seguro.
Montaje de la placa de garganta (Fig. E)
1. Alinee la placa de garganta 17 tal como se muestra en la
figura E, e inserte las lengüetas de la parte posterior de la
placa de garganta en los orificios posteriores de la mesa.
2. Gire el tornillo de bloqueo 30 con un destornillador a 90°
en sentido horario para bloquear el inserto de la mesa en
su posición.
3. La placa de garganta incluye cuatro tornillos de ajuste
para subir o bajar la placa de garganta. Cuando está
correctamente ajustada, el frente de la placa de garganta
debe estar al mismo nivel o ligeramente por debajo de la
superficie superior de la mesa y fijo en su posición. La parte
posterior de la placa de garganta debe estar al mismo nivel
o ligeramente por debajo de la superficie de la mesa.
ADVERTENCIA: No utilice nunca la sierra sin la placa de
garganta. Sustituya inmediatamente la placa de garganta
cuando esté gastada o dañada.
Extracción de la placa de garganta.
1. Extraiga la placa de garganta 17 girando el tornillo
de bloqueo 30 con un destornillador a 90° en sentido
antihorario
2. Tire de la placa de garganta hacia arriba y hacia delante para
exponer el interior de la sierra. NO debe utilizar la sierra sin la
placa de garganta.
Ajuste de la guía de corte (Fig. F)
La guía de corte puede montarse en dos posiciones: una a la
derecha (Posición 1 para corte de 0 a 510 mm, y Posición 2 para
corte de 100 a 610 mm) y una posición a la izquierda de la sierra
de mesa.
1. Desbloquee los enganches de la guía de corte 19 .
2. Teniendo la guía en ángulo, alinee los pasadores de
posición (delanteros y traseros) 31 en los rieles de la guía
con las ranuras de la cabeza de la guía 32 .
3. Deslice las ranuras de la cabeza en los pasadores y gire las
guías hacia abajo, hasta que quede en los rieles.
4. Bloquee las guías en su posición cerrando los enganches
delanteros y traseros 19 en los rieles.
Sujeción al banco de trabajo (Fig. A)
• El bastidor de la máquina situado entre las patas de cada
lado tiene dos orificios 9 que permiten su sujeción a un
banco de trabajo. Utilice los orificios diagonalmente.
• Para mejorar la manipulación, sujete la máquina a una pieza
de contrachapado de un grosor mínimo de 15 mm.
67
Español
Cuando se esté utilizando, la lámina de contrachapado se
puede sujetar al banco de trabajo. Esto facilita el transporte de la
máquina al soltar las abrazaderas.
AJUSTES
Ajuste de la cuchilla
Alineación de la cuchilla (paralela a la
ranura de inglete) (Fig. G)
ADVERTENCIA: Peligro de corte. Compruebe la cuchilla
a 0° y 45° para asegurarse de que no golpee la placa de
garganta y provoque lesiones personales.
Si la cuchilla parece estar desalineada con la ranura de inglete
de la parte superior de la mesa, es necesario calibrarla para
alinearla. Para realinear la cuchilla y la ranura de inglete, realice
el siguiente procedimiento:
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación antes de colocar y
extraer los accesorios, antes de ajustar o cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones. El
encendido accidental puede causar lesiones.
1. Usando una llave hexagonal de 5 mm, afloje las sujeciones
posteriores del soporte de pivote 33 , situados en la parte
inferior de la mesa, solo lo suficiente para que el soporte se
mueva lateralmente.
2. Ajuste el soporte hasta que la sierra quede paralela a la
ranura de la guía de inglete.
3. Apriete los sujetadores posteriores del soporte de pivote a
110–120 pulgadas por libra (12.5-13.6 Nm).
Ajuste de altura de la cuchilla (Fig. A)
La cuchilla se puede levantar y bajar girando el volante de
ajustes de altura 6 .
Compruebe que los tres dientes superiores de la cuchilla
penetren apenas la superficie superior de la pieza de trabajo al
usar la sierra. Esto garantiza que un número máximo de dientes
extraiga material en un determinado momento, obteniendo así
un óptimo rendimiento.
Alineación del conjunto protector de la
cuchilla (Fig. H)
1. Extraiga la placa de garganta. Consulte Extracción de la
placa de garganta en Ensamblaje y ajustes.
2. Levante la cuchilla a la máxima profundidad de corte y
ángulo de bisel de 0°.
3. Localice los tres tornillos de ajuste pequeños 33 . Estos
tornillos se usan para ajustar la posición del cuchillo divisor.
4. Coloque un borde recto sobre la tabla contra las dos puntas
de la cuchilla. El cuchillo divisor no debe estar en contacto
con el borde recto.
5. Si debe realizar algún ajuste, afloje los dos tornillos de
bloqueo más grandes 35 .
6. Utilice los tornillos de sujeción pequeños 33 para ajustar
la posición del cuchillo divisor. Coloque el borde recto
68
en el lado opuesto de la cuchilla y repita los ajustes si es
necesario.
7. Apriete un poco los dos tornillos de bloqueo más
grandes 35 .
8. Coloque una escuadra plana contra el cuchillo divisor para
comprobar si este está vertical y en línea con la cuchilla.
9. Si es necesario, use los tornillos de ajuste para colocar
el cuchillo divisor en posición vertical con respecto a la
escuadra.
10. Repita el paso 4 para comprobar la posición del cuchillo
divisor. Repita los pasos 5 a 9 si es necesario.
11. Apriete del todo los dos tornillos de bloqueo más
grandes 35 .
Ajuste paralelo (Fig. A, I, J)
Para un óptimo rendimiento, la cuchilla debe estar paralela a la
guía de corte. Este ajuste viene hecho de fábrica. Para reajustar:
Posición 1 Alineación de la guía
1. Instale la guía en la posición 1 y desbloquee la palanca de
bloqueo del riel 5 . Coloque los pasadores de posición 31 que sujetan la guía en los rieles delanteros y traseros.
2. Afloje el tornillo del pasador de posición trasero y ajuste
la alineación de la guía en el canal hasta que la cara de la
guía quede paralela a la cuchilla. Compruebe haber medido
desde la cara de la hendidura hasta la parte frontal y trasera
de la cuchilla para garantizar la alineación.
3. Apriete el tornillo de posición y repita en la parte lateral
izquierda de la cuchilla.
4. Compruebe el ajuste del puntero de la escala de corte
(Fig. J).
Posición 2 Alineación de la guía (Fig. I)
1. Para alinear en posición 2 los pasadores de posición de la
guía 31 , compruebe que los pasadores en posición 1 estén
alineados, consulte Posición 1 Alineación de la guía.
2. Afloje los pasadores de posición 2, usando los agujeros de
la llave para cuchilla 21 como guía de posición, alinee los
pasadores (Fig. I).
3. Apriete los pasadores de posición (anteriores y posteriores).
Ajuste de la escala de corte (Fig. J)
1. Desbloquee la palanca de bloqueo del riel 5 .
2. Coloque la cuchilla en bisel de 0° y mueva la guía hasta que
toque la cuchilla.
3. Bloquee la palanca de bloqueo del riel.
4. Afloje los tornillos indicadores de escala de corte 36 y
coloque el indicador de escala de corte en cero (O). Vuelva a
apretar los tornillos indicadores de escala de corte. La escala
de corte amarilla (arriba) lee correctamente solo cuando
la guía está montada en el lado derecho de la cuchilla
y está en posición 1 (para corte de 0 a 510 mm), no en
posición de corte de 610 mm. La escala blanca (fondo) lee
correctamente solo cuando la guía está montada en el lado
derecho de la cuchilla y está en posición 2 (para corte de
100 a 610 mm).
Español
La escala de corte lee correctamente solo cuando la guía está
montada en el lado derecho de la cuchilla.
Ajuste del bloqueo de rieles (Fig. J, K)
El bloqueo de riel viene establecido de fábrica. Si debe volver a
ajustarlo, proceda como sigue:
1. Bloquee la palanca de bloqueo del riel 5 .
2. En la parte inferior de la sierra, afloje la contratuerca 37 .
3. Apriete la varilla hexagonal 38 hasta que el muelle del
sistema de bloqueo se comprima creando la tensión que se
desee en la palanca de bloqueo del riel. Vuelva a apretar la
contratuerca en la varilla hexagonal.
4. Dé la vuelta a la sierra y compruebe que la guía no se mueve
cuando la palanca de bloqueo está acoplada. Si la guía aún
está floja, ajuste más el muelle.
Ajuste del tope de bisel y del puntero (Fig. L)
1. Levante completamente la cuchilla girando el volante de
ajuste de altura de la cuchilla 6 en sentido horario hasta el
tope.
2. Desbloquee la palanca de bloqueo de bisel 7 empujándolo
hacia arriba y hacia la derecha. Afloje el tornillo de tope de
bisel 39 .
3. Coloque una escuadra plana contra la parte superior de
la mesa y contra la cuchilla, entre los dientes. Compruebe
que la palanca de bloqueo de bisel esté en posición
desbloqueada o arriba.
4. Usando la palanca de bloqueo de bisel, ajuste el ángulo de
bisel hasta que quede totalmente contra la escuadra.
5. Apriete la palanca de bloqueo de bisel empujándola
hacia abajo.
6. Gire el tornillo de tope de bisel 39 para hacer girar la leva
hasta que entre en contacto firmemente con el bloque del
cojinete. Apriete el tornillo de tope de bisel.
7. Controle la escala de ángulo de bisel. Si el puntero no lee
0°, afloje el tornillo del puntero 40 y mueva el puntero
para que lea correctamente. Vuelva a apretar el tornillo
del puntero.
8. Repita a 45°, pero no ajuste el puntero.
Ajuste de la guía de ingletes (Fig. A)
Para ajustar la guía de ingletes 10 , afloje el botón y ajuste el
ángulo que desee apretando el botón.
Posición del cuerpo y de las manos
Colocar en posición correcta el cuerpo y las manos cuando se
utiliza la sierra de mesa hace que el corte sea más fácil, preciso
y seguro.
ADVERTENCIA:
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de
corte.
• Coloque las manos a una distancia mínima de
150 mm de la cuchilla.
• No cruce las manos.
•
Mantenga ambos pies firmes en el suelo y mantenga
un equilibrio adecuado.
Antes de usar la máquina
ADVERTENCIA:
• Instale la cuchilla de sierra adecuada. No utilice
cuchillas excesivamente desgastadas. La velocidad
máxima de giro de la herramienta no deberá superar
la de la cuchilla de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la cuchilla corte libremente. No la fuerce.
• Deje que el motor alcance plena velocidad antes de
cortar.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de poner o quitar acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar lesiones.
Cabe recordar a los usuarios del Reino Unido la “normativa n.º
1974 sobre máquinas para trabajar la madera” y sus posteriores
modificaciones.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que
corresponda a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la
altura y la estabilidad adecuadas. Deberá elegir la ubicación de
la máquina para que el operador goce de una buena visión y de
suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le permita
manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración aumentada, compruebe
que la temperatura ambiente no sea demasiado baja, que tanto
la máquina como sus accesorios estén en buen estado y que la
pieza de trabajo sea adecuada para esta máquina.
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
• Compruebe que la máquina esté colocada para
satisfacer sus condiciones ergonómicas en cuanto
a la altura y la estabilidad de la mesa. Deberá elegir
la ubicación de la máquina para que el operador
goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la
pieza de trabajo sin límites.
• Instale la cuchilla de sierra adecuada. No utilice
cuchillas excesivamente desgastadas. La velocidad
máxima de giro de la herramienta no deberá superar
la de la cuchilla de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la cuchilla corte libremente. No la fuerce.
• Deje que el motor alcance plena velocidad antes
de cortar.
69
Español
•
•
•
•
•
•
Compruebe que todos los botones de bloqueo y asas
de sujeción estén apretados.
No coloque nunca las manos en la zona de la
cuchilla cuando la sierra esté conectada a la
alimentación eléctrica.
¡No utilice la sierra para realizar cortes a mano alzada!
No corte piezas combadas, inclinadas o ahuecadas.
Debe haber por lo menos un lado recto y liso para
colocar contra la guía de corte o de inglete.
Apoye siempre las piezas largas para evitar
que reboten.
No extraiga ningún recorte de la zona de la cuchilla
mientras la cuchilla esté en funcionamiento.
Encendido y apagado (Fig. A, M)
El interruptor de encendido y apagado 8 (Fig. A) de la sierra de
mesa ofrece muchas ventajas:
• Función de emisión de tensión: en caso de corte de
electricidad por cualquier motivo, hay que reactivar el
interruptor.
• Levante la pala de color rojo 41 y pulse el botón verde 42 para poner en marcha la sierra.
• Presione el botón rojo 43 o presione la pala roja para
apagar la sierra.
Operación con la guía de corte (Fig. A, N)
Palanca de bloqueo de riel
La palanca de bloqueo de riel 5 bloquea la guía en su posición
evitando que se mueva durante el corte. Para bloquear la
palanca de riel, empújela hacia abajo y hacia la parte trasera
de la sierra. Para desbloquear, tírela hacia arriba y hacia la parte
delantera de la sierra.
NOTA: Cuando corte, bloquee siempre la palanca de bloqueo
del riel.
Extensión de soporte de pieza / Guía de
corte angosto
La sierra de mesa está dotada de extensión de soporte de pieza
para sujetar las piezas que se extienden más allá de la mesa de
la sierra.
Para usar la guía de corte angosto en la posición de soporte de
pieza, gírela desde la posición de almacenamiento, tal como se
muestra en la figura N, y deslice los pasadores hacia la parte más
baja de las ranuras 44 de ambos extremos de la guía.
Para usar la guía de corte angosto en la posición de corte
angosto, introduzca los pasadores en la parte superior de las
ranuras 45 de ambos extremos de la guía. Esta función dejará
51 mm de espacio libre extra a la cuchilla. Consulte la figura N.
NOTA: Repliegue la extensión de soporte de la pieza o ajústela
a la posición de la guía de corte angosto siempre que trabaje
sobre una mesa.
Botón de ajuste preciso
El botón de ajuste preciso 4 permite hacer ajustes más finos al
ajustar la guía. Antes del ajuste, asegúrese de que la palanca de
bloqueo del riel esté en posición levantada y desbloqueada.
70
Puntero de la escala de corte
El puntero de la escala de corte deberá ajustarse para una
correcta prestación de la guía de corte si el usuario cambia
cuchillas de corte gruesas y finas. El puntero de escala de
corte solo lee correctamente la posición 1 (de 0 a 510 mm);
no obstante, para la posición 1 con guía de corte angosto
en uso, añada 52 mm. Consulte Ajuste de la escala de corte
en Ensamblaje.
Cortes básicos de la sierra
Corte (Fig. A, B, O)
ADVERTENCIA: Bordes afilados.
1. Ajuste la cuchilla en 0°.
2. Bloquee el enganche de la guía de corte 19 (Fig. A).
3. Levante la cuchilla hasta que quede aproximadamente 3
mm por encima de la parte superior de la pieza de trabajo.
4. Ajuste la posición de la guía, consulte Utilización de la
guía de corte.
5. Mantenga la pieza horizontalmente sobre la mesa y contra
la guía. Mantenga la pieza alejada de la cuchilla.
6. Mantenga ambas manos alejadas de la trayectoria de la
cuchilla (Fig. O).
7. Encienda la máquina y deje que la cuchilla de la sierra
alcance la velocidad máxima.
8. Introduzca suavemente la pieza de trabajo por debajo del
protector manteniéndola firmemente apretada contra
la guía. Deje que los dientes corten y no fuerce la pieza
a través de la cuchilla. La velocidad de la cuchilla debe
mantenerse constante.
9. Use siempre una varilla de empuje 22 cuando trabaje cerca
de la cuchilla (Fig. O).
10. Después de terminar de cortar, apague la máquina, deje que
se pare la cuchilla y saque la pieza.
ADVERTENCIA:
• Nunca empuje o sujete la parte “libre” o de corte de
la pieza.
• No corte piezas demasiado pequeñas.
• Use siempre una varilla de empuje cuando corte
piezas pequeñas.
Cortes biselados (Fig. A)
ADVERTENCIA: Evite los cortes de bisel en el lado de
biselado (izquierdo) de la cuchilla.
1. Ajuste el ángulo de bisel que desee girando la palanca 7 y
empujándola hacia arriba y hacia la derecha.
2. Ajuste el ángulo que desee, gire la palanca empujándola
hacia abajo y hacia la izquierda para bloquearla en su
posición.
3. Proceda al igual que para el corte.
Corte transversal y corte transversal
en bisel
1. Extraiga la guía de corte e instale la guía de ingletes en la
ranura que desee.
Español
2. Bloquee la guía de ingletes en 0°.
3. Proceda al igual que para el corte.
Cortes ingleteados (Fig. A)
1. Ajuste la guía de ingletes 10 en el ángulo que desee.
NOTA: Mantenga siempre la pieza sujeta contra la cara de la
guía de ingletes.
2. Proceda al igual que para el corte.
Inglete compuesto
Este corte es una combinación de corte de inglete y bisel. Ajuste
el bisel en el ángulo que desee y proceda de la misma forma
que con el corte transversal de ingletes.
Soporte para piezas largas
• Proporcione siempre un soporte para las piezas largas.
• Apoye las piezas largas sobre cualquier medio idóneo,
como, por ejemplo, caballetes o dispositivos similares para
evitar que los extremos se caigan.
Vuelva a colocar la guía al revés en el lado izquierdo de la
sierra. Gire los enganches de la guía para sujetarla.
Transporte (Fig. A)
• Siempre debe transportar la máquina con las asas de
transporte 14 .
ADVERTENCIA: Transporte siempre la máquina con el
protector de la cuchilla superior colocado.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Extracción de polvo (Fig. A)
La máquina está dotada de un orificio de aspiración de
polvo 15 en la parte posterior para usar con un equipo de
extracción de polvo dotado de boquillas de 57/65 mm. Con la
máquina se suministra un reductor para usar con boquillas de
extracción de polvo de 34-40 mm de diámetro.
El conjunto protector de cuchilla también tiene un orificio de
aspiración de polvo para boquillas de 35 mm y un sistema
AirLock.
• Durante todas las operaciones, conecte un dispositivo
de extracción de polvo diseñado de conformidad con las
normas correspondientes de emisión de polvo.
• Compruebe que la manguera de extracción de polvo sea
adecuada para la aplicación y el material que va a cortar. Use
correctamente la manguera.
• Tenga cuidado, pues muchos materiales artificiales como
el aglomerado y los tableros de fibra, al cortarlos, producen
más partículas de polvo que la madera natural.
Almacenamiento (Fig. P)
1. Sujete la varilla de empuje 22 a la guía.
2. Extraiga el conjunto del protector de cuchilla 11 . Consulte
Instalación/Extracción del conjunto del protector de
cuchilla y del cuchillo divisor. Coloque el conjunto del
protector de cuchilla en su suporte, tal como se muestra, y
luego gire 1/4 de vuelta para que quede sujeto.
3. Deslice el extremo cerrado de las llaves de cuchilla 21 en su
enganche y luego sujételo con la tuerca.
4. Introduzca la barra de guía de la guía de ingletes 10 en el
hueco, hasta que salga por el fondo.
5. El cuchillo divisor de aserrado sin atravesar 23 se desliza
hasta el lado trasero de la pinza de almacenamiento del
protector.
6. Para guardar la guía 18 , encaje el soporte de trabajo en
posición de almacenamiento. Extraiga la guía de los rieles.
Lubricación (Fig. Q)
El motor y los cojinetes no requieren lubricación adicional. Si le
cuesta levantar y bajar la cuchilla, limpie y engrase los tornillos
de ajuste de altura:
1. Desenchufe la sierra de la fuente de alimentación.
2. Gire la sierra de lado.
3. Limpie y lubrique la rosca del tornillo de ajuste de altura 46 de la parte inferior de la sierra, tal como se muestra en la
figura Q. Utilice grasa de uso general.
Limpieza (Fig. A, R)
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
limpie regularmente la encimera de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
limpie regularmente el sistema de recogida de polvo.
El protector de cuchilla 11 y la placa de garganta deben
colocarse en su posición antes de utilizar la sierra.
71
Español
Antes del uso, controle con cuidado el protector superior e
inferior de la cuchilla y el tubo de extracción de polvo para
cerciorarse de que funcionen correctamente. Compruebe que
las astillas, el polvo y las partículas de la pieza no causen el
bloqueo de ninguna función.
Si se han atascado fragmentos de la pieza de trabajo entre la
cuchilla de la sierra y los protectores, desconecte la máquina de
la fuente de alimentación y siga las instrucciones suministradas
en la sección Montaje de la cuchilla de la sierra. Retire las
partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la sierra.
Mantenga limpias las ranuras de ventilación y limpie la cubierta
regularmente con un paño suave.
Limpie regularmente el sistema de aspiración de polvo:
1. Gire la cuchilla de lado para acceder al fondo, parte abierta
de la unidad.
2. Abra la puerta de acceso al polvo 47 que se muestra en la
figura R, aflojando los dos tornillos 48 y extraiga la puerta.
Limpie el exceso de polvo y, a continuación, vuelva a colocar
la puerta sujetándola con los tornillos.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Sustituya el protector de cuchilla cuando esté desgastado.
Póngase en contacto con su centro de servicios DeWALT para
obtener más información sobre la sustitución del protector de
cuchilla.
CUCHILLAS DE SIERRA: UTILICE SIEMPRE cuchillas de sierra
de ruido reducido de 210 mm con orificios de eje de 30 mm. La
velocidad de la cuchilla debe ser como mínimo de 6000 RPM.
No utilice nunca cuchillas de diámetro inferior. No quedarán
protegidas correctamente.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
Aplicación
Diámetro
Dientes
Cuchillas de sierra para construcción
(corte rápido)
Fines generales
210 mm
24
Cortes transversales finos
210 mm
40
Cuchillas de sierra para madera
(ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
210 mm
60
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
72
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
Français
SCIE D’ÉTABLI SANS FIL
DCS7485
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Alésage
Trait de lame
Épaisseur corps de lame
Épaisseur du couteau diviseur
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Capacité de coupe longitudinale (droite de la
lame)
Capacité de coupe longitudinale (gauche de
la lame)
Dimensions de la surface de travail
Dimensions générales
Poids
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
mm
318
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN62841-1-2015.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
86
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
100
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3
donné)
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
VAC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Le chargeur DCB118 est compatible avec les blocs-batteries
18V Li-Ion XR et XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie de table sans fil
DCS7485
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
29.07.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
73
Français
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
74
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
h ) Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l’outil
après l’avoir utilisé à de nombreuses reprises,
au point de ne plus rester vigilant et d’en oublier
les consignes de sécurité. Un geste imprudent peut
provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.
Français
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le blocbatterie de l’outil électrique avant d’effectuer tout
réglage, de changer un accessoire ou de ranger l’outil
électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenez vos outils électriques et leurs accessoires.
Vérifier les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont affectées
d’aucune condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. En cas de dommage,
faire réparer l’outil électrique avant toute nouvelle
utilisation. De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
h ) Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension sèches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler
l’outil correctement en cas de situations inattendues.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
d )
e )
f )
g )
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
N’utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui
est endommagé ou qui a été modifié. Une batterie
endommagée ou altérée peut avoir un comportement
imprévisible qui peut conduire à un incendie, une
explosion ou un risque de blessure.
N’exposez pas le bloc-batterie ou l’outil au feu ou à
des températures excessives. L’exposition au feu ou à
des températures dépassant 130° C peut provoquer une
explosion.
Respectez toutes les consignes de mise en charge et
ne rechargez pas le bloc-batterie ou l’outil en dehors
de la plage de températures spécifiée dans les
instructions. Une mise en charge inappropriée ou à des
températures hors de la plage spécifiée peut endommager
la batterie et augmente le risque d’incendie.
Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
b ) Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé.
Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent être
effectuées que le fabricant ou l’un de ses prestataires de
services agréés.
Consignes de sécurité concernant les scies
de table
1) Avertissements relatifs aux dispositifs
de protection
a ) Gardez les dispositifs de protection en place. Les
dispositifs de protection doivent être en bon état
de fonctionnement et correctement installés. Un
dispositif de protection mal fixé, endommagé ou qui ne
fonctionne pas correctement doit être immédiatement
réparé ou remplacé.
b ) Utilisez toujours le carter de lame, le couteau
diviseur pour toutes les opérations de coupe
traversante. Lors des opérations de coupes traversantes
où la lame de scie passe complètement à travers
l’épaisseur de la pièce à découper, le carter et les autres
dispositifs de protection aident à réduire le risque de
blessure.
c ) Refixez immédiatement le système de protection
après une opération (rainurage ou refendage) qui
nécessite le retrait du carter ou du couteau diviseur.
75
Français
d )
e )
f )
g )
Le carter et le couteau diviseur aident à réduire le risque
de blessure.
Assurez-vous que la lame de scie ne touche pas le
carter, le couteau diviseur ou la pièce à découper
avant de mettre la scie en marche. Tout contact
involontaire de ces éléments avec la lame de scie engendre
des conditions dangereuses.
Réglez le couteau diviseur conformément aux
instructions de ce manuel. Un espacement, un
positionnement et un alignement incorrects empêchent le
couteau diviseur de réduire la possibilité de rebond.
Le couteau diviseur doit être engagé dans la pièce
pour fonctionner correctement. Le couteau diviseur
n’est pas efficace dans la découpe de pièces trop courtes
pour être y engagées. Dans ces conditions, il est impossible
pour le couteau diviseur d’empêcher un rebond.
Utilisez une lame de scie adaptée au couteau
diviseur. Pour que le couteau diviseur fonctionne
correctement, le diamètre de la lame doit correspondre
au couteau diviseur adapté, le corps de la lame de scie
doit être plus fin que l’épaisseur du couteau diviseur et
la largeur de coupe de la lame doit être supérieure à
l’épaisseur du couteau diviseur.
2) Avertissements concernant les procédés
de découpes
a )
b )
c )
d )
e )
76
DANGER : Ne placez jamais vos doigts ou vos
mains à proximité ou en ligne avec la lame de
scie. Un moment d’inattention ou un dérapage pourrait
diriger vos mains vers la lame et engendrer de graves
blessures.
Faites avancer la pièce à découper sur la lame de scie
à contre sens du sens de rotation. En faisant avancer
la pièce à découper sur la lame dans le même sens que le
sens de rotation de la lame au dessus de la table, la pièce à
découper et vos mains pourraient être attirées sur la lame
de scie.
N’utilisez jamais de calibre à onglet pour faire
avancer la pièce à découper lors de coupes
longitudinales et n’utilisez pas la garde
longitudinale comme butée de longueur pour les
coupes transversales avec un calibre à onglet. Le
guidage de la pièce à découper avec à la fois la garde
longitudinale et le calibre à onglet augmente la possibilité
de coincement et de rebond de la lame de scie.
Pendant une coupe longitudinale, appliquez
toujours la force pour faire avancer la pièce à
découper entre la garde et la lame de scie. Utilisez
un bâton-poussoir lorsque la distance entre la garde
et la lame de scie est inférieure à 150 mm et utilisez
un bloc-poussoir quand cette distance est inférieure
à 50 mm Les «dispositifs d’aide au travail» permettent de
garder vos mains à une distance sûre de la lame de scie.
N’utilisez que le bâton-poussoir fourni par
le fabricant ou fabriqué conformément aux
instructions. Ce bâton-poussoir apporte la distance
suffisante entre la main et le lame de scie.
f ) N’utilisez jamais un bâton-poussoir qui soit
endommagé ou coupé. Il pourrait rompre et faire
déraper vos mains sur la lame de scie.
g ) Ne réalisez aucune opération à mains-nues. Utilisez
toujours soit la garde longitudinale, soit le calibre
à onglet pour positionner et guider la pièce à
découper. «Opération à mains-nues» signifie l’utilisation
de vos mains pour soutenir ou guider la pièce à travailler,
au lieu d’une garde longitudinale ou d’un calibre à onglet.
Le sciage à mains-nues conduit à un mauvais alignement,
des coincements et des rebonds.
h ) N’approchez jamais la zone autour ou au dessus de
la lame de scie. Toute approche de la pièce à découper
peut conduire à un contact accidentel avec la lame de scie
en mouvement.
i ) Mettez en place des supports supplémentaires pour
la pièce à travailler à l’arrière et/ou les côtés de la
scie de table pour les pièces longues et/ou larges,
afin de les maintenir de niveau. Une pièce longue et/ou
large a tendance à pivoter sur le bord de la table et ainsi
provoquer une perte de contrôle, et le coincement et le
rebond de la lame de scie.
j ) Faites avancer la pièce à découper à un
rythme constant. Ne pliez et ne vrillez pas la
pièce à découper. En cas de blocage, éteignez
immédiatement l’outil avant de le débrancher puis
remédiez au blocage. Le blocage de la lame de scie dans
la pièce à découper peut provoquer un rebond ou faire
caler le moteur.
k ) Ne retirez pas les morceaux de matière découpée
pendant que la scie en marche. Les morceaux peuvent
se coincés contre la garde ou à l’intérieur du carter de la
lame de scie et la lame et vos doigts peuvent être attirés
sur la lame. Éteignez la scie et attendez jusqu’à l’arrêt
complet de la lame avant de retirer les morceaux.
l ) Utilisez une garde supplémentaire en contact avec
le haut de la table lors de coupes longitudinales de
pièces de moins de 2 mm d’épaisseur. Une pièce à
découper fine peut se coincer sous la garde longitudinale
et provoquer un rebond.
3) Causes de rebonds et avertissements
associés
Le rebond est une réaction soudaine de la pièce à découper due
au pincement ou au coincement de la lame de scie ou au mauvais
alignement de la ligne de coupe dans la pièce par rapport à la
lame ou si un bout de la pièce se coince entre la lame de scie et la
garde longitudinale ou un autre objet fixe.
La plupart du temps, lors d’un rebond, la pièce à découper
est soulevée de la table par l’arrière de la lame de scie et elle
est propulsée vers l’utilisateur. Les rebonds proviennent d’une
utilisation impropre de la scie ou de conditions ou procédures
d’exécution incorrectes, et peuvent être évités en prenant les
précautions adéquates énoncées ci-dessous.
a ) Ne vous tenez jamais directement en ligne avec la
lame de scie. Placez toujours votre corps du même
côté de la lame que la garde. Le rebond peut propulser
Français
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
la pièce à découper à grande vitesse vers quiconque se
trouve devant et en ligne avec la lame de scie.
N’approchez jamais du dessus ou de l’arrière de
la lame de scie pour tirer ou soutenir la pièce à
découper. Un contact accidentel avec la lame de scie
pourrait en résulter ou un rebond pourrait faire glisser vos
doigts sur la lame.
Ne tenez et n’appuyez jamais la pièce en train d’être
découpée contre la lame de scie en mouvement. Si la
pièce est appuyée contre la lame de scie, un coincement
est possible et donc un rebond.
Alignez la garde parallèle à la lame de scie. Une garde
mal alignée peut pincer la pièce à découper contre la lame
de scie et créer un rebond.
Utilisez une cale-guide pour guider la pièce à
découper contre la table et la garde pour les
découpes non traversantes comme le rainurage ou le
refendage. Une cale-guide aide au contrôle de la pièce à
découper en cas de rebond.
Soyez extrêmement prudent lors de découpe à
l’aveugle dans des pièces assemblées. La partie
saillante de la lame peut couper des objets susceptibles de
provoquer un rebond.
Soutenez les grands panneaux afin de minimiser le
risque de pincement de la lame de scie et de rebond.
Les panneaux de grande taille ont tendance à s’affaisser
sous leur propre poids. Un/des support(s) doivent être
placés sous toutes les portions de panneau qui pendent du
haut de la table.
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous coupez
une pièce vrillée, avec des nœuds, voilée ou dont les
bords ne sont pas droits pour pouvoir la guider avec
un calibre à onglet ou le long de la garde. Une pièce
voilée, avec des nœuds ou vrillée est instable et provoque
un mauvais alignement du trait de coupe avec la lame de
scie qui peut alors se coincer et rebondir.
Ne découpez jamais plus d’une pièce à la fois,
qu’elles soient empilées à la verticale ou à
l’horizontale. La lame de scie pourrait soulever une ou
plusieurs pièces et provoquer un rebond.
Pour redémarrer la scie alors que la lame est dans
la pièce, centrez la lame de scie dans l’encoche et
vérifiez que les dents ne sont pas engagées dans la
matière. Si la lame de scie se coince, elle peut soulever la
pièce et rebondir au redémarrage de la scie.
Gardez les lames de scie propres, affûtées et
correctement réglées. N’utilisez jamais de lames
de scies voilées ou dont les dents sont fissurées ou
brisées. Les lames de scie affûtées et correctement réglées
minimisent les coincements, les calages et les rebonds.
4) Avertissements concernant le
fonctionnement de la scie de table
a ) Éteignez la scie de table et débranchez le blocbatterie lors du retrait de l’insert de table, du
remplacement de la lame de scie ou du réglage du
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
couteau diviseur, du carter de lame et lorsque la
machine est laissée sans surveillance. Ces mesures de
précaution permettent d’éviter les accidents.
Ne laissez jamais la scie de table en marche sans
surveillance. Éteignez-la et ne quittez pas l'outil
avant son arrêt complet. Une scie en marche sans
surveillance représente un risque non contrôlé.
Positionnez la scie de table dans une zone bien
éclairée et de niveau où vous pourrez garder un
bon ancrage au sol et votre équilibre. Elle doit être
installée dans une zone suffisamment spacieuse
pour manipuler pouvoir la pièce à découper. Les
zones étroites et sombres ou dont le sol est irrégulier et
glissant sont propices aux accidents.
Nettoyez et supprimez les poussières de sciage sous
la table et/ou dans le dispositif de récupération
des poussières de façon régulière. Les poussières
accumulées sont combustibles et peuvent s’enflammer.
La scie de table doit être sécurisée. Une scie de table
mal fixée peut bouger ou basculer.
Retirez les outils, les débris de bois, etc. du plateau
avant de mettre la scie en marche. Toute distraction ou
blocage potentiel peut être dangereux.
Utilisez toujours des lames de scie taille et de forme
adaptées à l’orifice de l’arbre (en losange ou rond).
Les lames de scie inadaptées aux éléments de montage de
la scie tournent de façon excentrique et provoquent des
pertes de contrôle.
N’utilisez jamais d’élément de montage
endommagés ou mal adaptés (brides, rondelles,
boulons ou écrous pour lame de scie). Ces éléments
de montage ont été spécialement conçus pour votre scie,
pour son fonctionnement sûr et optimal.
Ne montez jamais sur la scie de table, ne l’utilisez
pas comme escabeau. De graves blessures pourraient
en résulter si la machine bascule ou en cas de contact
accidentel avec l’élément de coupe.
Assurez-vous que la lame de scie est installée de
façon à tourner dans le bon sens. N’utilisez pas de
disques de meulage, de brosses métalliques ou de
disques abrasifs sur une scie de table. L’installation
de la lame de scie ou l’utilisation d’accessoires non
recommandés peut provoquer de graves blessures.
Consignes de sécurité supplémentaires
concernant les établis de sciage
•
•
AVERTISSEMENT : la découpe de plastique, de bois
recouvert de sève et d’autres matériaux peut provoquer
l’accumulation de matière fondue sur les pointes et le
corps de la lame de scie, augmentant ainsi le risque de
surchauffe de la lame et de grippage durant la découpe.
Assurez-vous que la lame tourne dans le bon sens et que les
dents pointent vers l’avant de l’établi de sciage.
Vérifiez que toutes les poignées de fixation sont bien serrées
avant toute utilisation.
77
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous que toutes les lames et brides sont propres et que
la face la plus large de la rondelle de fixation est contre. Serrez
fermement l’écrou de l’arbre.
Assurez-vous que le couteau diviseur est réglé à la bonne
distance par rapport à la lame – maximum 8 mm.
N’utilisez jamais la scie si les carters de protection supérieur et
inférieur ne sont pas en place.
Ne lubrifiez pas la lame lorsqu’elle tourne.
Laissez le bâton-poussoir dans son emplacement de
rangement lorsqu’il n’est pas utilisé.
N’utilisez pas les dispositifs de protection pour manipuler ou
transporter la machine.
N’exercez pas de pression latérale sur la lame de scie.
Ne coupez jamais d’alliages légers. La machine n’est pas
conçue pour cette application.
N’utilisez pas de disques abrasifs ou disques de tronçonnage
diamantés
Le rainurage, le mortaisage, le rainurage en plongée ne sont
pas autorisés.
En cas de panne de la machine, arrêtez immédiatement cette
dernière et retirez la batterie. Signalez la panne et consignez
la machine de façon appropriée pour éviter que d’autres
personnes n’utilisent la machine défectueuse.
Si la lame de la scie se coince à cause de l’application d’une
force mal adaptée pour faire avancer la pièce pendant la
découpe, arrêtez TOUJOURS la machine et retirez la batterie.
Retirez la pièce à découper et assurez-vous que la lame de scie
tourne sans entrave. Mettez la machine en marche et entamez
une nouvelle découpe en réduisant la force appliquée.
Ne tentez JAMAIS de couper une pile de pièces non fixées qui
pourraient provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
Soutenez toutes les pièces fermement.
Lames de scie
•
•
•
•
•
•
N’utilisez pas de lames de scie ne respectant pas les
dimensions mentionnées dans les Données techniques.
N’utilisez aucune entretoise pour monter une lame sur l’arbre.
Utilisez uniquement les lames spécifiées dans ce manuel,
conformes à la norme EN 847-1, si elles sont prévues pour le
bois et des matières similaires.
Envisagez la possibilité d’utiliser des lames spécialement
conçues pour réduire le bruit.
N’utilisez pas de lames de scies en acier à coupe rapide (HSS).
N’utilisez pas de lames de scies fissurées ou endommagées.
Assurez-vous que la lame de scie choisie est adaptée à la
matière à découper.
Portez toujours des gants pour manipuler les lames de scie
et les matières rugueuses. Les lames de scies doivent être
transportées dans un étui si possible.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
• blessures provoquées par le contact avec les pièces rotatives
78
Malgré l’application de la réglementation de sécurité en vigueur
et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• La diminution de l’acuité auditive.
• Les risques d’accidents provoqués par les parties non
protégées de la lame de scie en rotation.
• -Risque de blessure lors du remplacement de la lame de scie
sans gants.
• Les risques de coincements de doigts lors de l’ouverture des
carters de protection.
• Les risques sanitaires provoqués par la respiration des
poussières émises lors du sciage du bois, notamment le
chêne, le hêtre et les panneaux de fibre MDF.
Les facteurs suivants influencent l’émission de bruit :
• la matière à découper
• le type de lame de scie
• la force d’avancement
• l’entretien de la machine
Les facteurs suivants influencent l’exposition à la poussière :
• usure de la lame de scie
• extracteur de poussières avec débit d’air inférieur à 20 m/s
• pièce mal guidée
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Français
Chargeurs
•
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 12 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 13 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
79
Français
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
80
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
Français
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La valeur en Wh pour le
Exemple de marquage pour l’utilisation et
transport indique 3 x 36 Wh, le transport
représentant 3 batteries de
36 Watts heure chacune.
La valeur en Wh pour
l’utilisation indique 108
watts heure (1 seule batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
81
Français
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
1
1
2
1
•
Adaptateur pour extracteur de poussières
Chargeur de batterie (T2)
Bloc-batterie Li-Ion (T2)
Notice d’instructions
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
•
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Étiquettes sur l’appareil
Ne pas recharger une batterie endommagée.
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation.
Ne pas exposer à l’eau.
Portez une protection auditive.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Portez une protection oculaire.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Portez un masque.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Tenez vos mains à distance de la zone de sciage et de
la lame.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Utilisation : Utilisation sans cache de transport,
la valeur en Wh indique 108 Wh (1 batterie de
108 Wh).
Transport : Transport avec cache de transport, la
valeur en Wh indique 3 x 36 Wh (3 batteries de
36 Wh).
Type de Batterie
Le modèle DCS7485 fonctionne grâce à un bloc-batterie de
54 volts.
Ces blocs-batteries peuvent être utilisés : DCB546. Consultez les
Caractéristiques techniques pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Machine partiellement assemblée
1 Ensemble Garde longitudinale
1 Garde à onglet
1 Lame de scie
1 Ensemble carter de lame supérieur
1Passe-lame
2 Clés pour lame
82
Point de transport.
Retirez la batterie lors du changement de lame, de
l'installation et du retrait d'accessoires et avant de
procéder aux réglages ou aux réparations.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 49 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, D)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
9 Orifices de montage
Table
10 Calibre à onglet
Lame
11 Ensemble carter de lame
Échelle longitudinale
12 Batterie
Bouton de réglage de
précision
13 Bouton de libération de la
Levier de verrouillage
batterie
du rail
14 Poignée de transport
Molette de réglage de
15 Orifice pour la récupération
hauteur de lame
des poussières
Levier de verrouillage de
16 Protection pour l’orifice
biseau
de récupération des
Ensemble MARCHE/ARRÊT
poussières
Français
17 Passe-lame
21 Clés pour lame
18 Garde longitudinale
(rangements)
22 Bâton-poussoir
(rangement)
23 Couteau diviseur (sciage
non traversant) (Fig. D)
24 Rangement calibre à
onglet
19 Attache du garde
longitudinale
20 Rallonge étroite garde
longitudinale/support
Utilisation Prévue
Votre scie de table a été conçue pour les applications
professionnelles de coupe longitudinale, coupe transversale,
coupe d’onglets et chanfreinage dans différentes matières
comme le bois et les matières similaires ainsi que le plastique.
N’UTILISEZ PAS la machine pour couper du métal, des plaques
de ciment ou la maçonnerie.
N’UTILISEZ PAS la machine dans des environnements humides
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies de table sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 12 est complètement chargé.
Pour installer le bloc-batterie dans la
machine
1. Alignez le bloc batterie avec les rails à l’intérieur de la
machine.
2. Glissez-le dans la machine jusqu’à ce qu’il se fixe en place
dans l’outil et assurez-vous d’entendre le clic de verrouillage.
Pour retirer le bloc batterie de la machine
1. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie 13 et
tirez fermement le bloc-batterie hors de la machine.
2. Insérez le bloc-batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section relative au chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 25 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Déballage
• Retirez soigneusement la scie du matériau d’emballage.
• La machine est entièrement assemblée à l’exception de la
garde longitudinale, du calibre à onglet de l’adaptateur pour
la récupération des poussières et l’ensemble carter de lame.
• Terminez l’assemblage en suivant les instructions ci-dessous.
Montage de la lame de scie (Fig. A C)
AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques de
blessures, arrêtez la machine et débranchez-la
de la source d'alimentation avant d'y installer ou
d'en retirer des accessoires, avant tout réglage ou
avant d'en changer la configuration ou d'effectuer
des réparations. Assurez-vous que l’interrupteur est en
position ARRÊT. Un démarrage accidentel peut provoquer
des blessures.
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très
tranchantes et peuvent être dangereuses.
AVERTISSEMENT : la lame de scie DOIT être remplacée
comme décrit dans cette section. N’utilisez QUE les lames
de scie spécifiées dans les Données techniques. Nous
préconisons les lames DT99565. N’installez JAMAIS un
autre type de lames.
REMARQUE : Cet outil possède une lame installée en usine.
1. Soulevez l’arbre de la lame de scie jusqu’à sa hauteur
maximale en tournant la molette de réglage de hauteur de
lame 6 dans le sens des aiguilles d’une montre.
2. Retirez le passe-lame 17 . Consultez la section Montage du
passe-lame.
3. À l’aide des clés 21 , desserrez et retirez l’écrou de
l’arbre 26 et la rondelle de fixation 27 de l’arbre de la scie
en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
4. Placez la lame de scie sur l’arbre 28 en vous assurant
que les dents de la lame 2 pointent vers le bas à l’avant
de la table. Assemblez les rondelles et l’écrou de l’arbre
sur l’axe, puis serrez l’écrou de l’arbre 26 le plus possible
à la main, en prenant soin que la lame de scie se trouve
contre la rondelle intérieure et que la rondelle de fixation
extérieure 26 se trouve contre la lame. Assurez-vous que
83
Français
le diamètre le plus grand de la bride soit contre la lame.
Assurez-vous que l’axe et les rondelles sont exempts de
poussière et de débris.
5. Pour empêcher l’axe de tourner pendant le serrage de
l’écrou de l’arbre, utilisez l’extrémité ouverte de la clé de
réglage de la lame 21 pour retenir l’axe.
6. À l’aide de l’extrémité fermé de la clé de réglage de la lame,
serrez l’écrou de l’arbre 26 en le tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
7. Réinstallez le passe-lame.
AVERTISSEMENT : contrôlez toujours le pointeur de la
garde longitudinale et l’ensemble carter de lame après
avoir changé la lame.
Montage/démontage de l’ensemble carter
de lame/couteau diviseur (Fig. A, D)
AVERTISSEMENT : utilisez l’ensemble carter de lame pour
toutes les coupes traversantes.
1. Soulevez l’arbre de la lame de scie jusqu’à sa hauteur
maximale.
2. Dévissez le bouton de verrouillage du couteau diviseur 29
(d’au moins trois tours).
3. Pour dégager l’ergot de verrouillage du couteau diviseur,
tirez le bouton de verrouillage comme indiqué par les
flèches noires sur le bouton.
4. Tout en tirant sur le bouton de verrouillage, soulevez
le couteau diviseur hors de la fixation. Glissez ensuite
l’ensemble carter de la lame vers le bas dans la fixation
jusqu’à ce qu’il sorte.
REMARQUE : N’installez pas à la fois l’ensemble carter de
lame et le couteau diviseur dans l’attache.
5. Relâchez le bouton de verrouillage pour réengager l’ergot
de verrouillage. Tirez légèrement le carter de lame vers le
haut pour vous assurer que l’ergot est en place.
6. Serrez le bouton de verrouillage du couteau diviseur.
REMARQUE : Suivez la même procédure pour le couteau
diviseur.
AVERTISSEMENT : avant de raccorder la scie de table
à la source d’alimentation ou d’utiliser la scie, inspectez
toujours l’ensemble carter de lame pour vérifier son bon
alignement avec la lame et le fait qu’il n’entrave pas
son mouvement. Contrôlez l’alignement après chaque
modification de l’angle de chanfrein.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures
graves, NE FAITES PAS FONCTIONNER la scie si l’ensemble
carter de lame n’est pas solidement fixé en position.
Lorsqu’il est correctement aligné, le couteau diviseur 23 est
aligné avec la lame à la fois au niveau du dessus de la table et
au niveau du sommet de la lame. À l’aide d’une règle, assurezvous que la lame 2 est alignée avec le couteau diviseur 23 .
Alimentation débranchée, bougez les réglages d’inclinaison et
de hauteur de la lame sur l’ensemble de la course et assurezvous que l’ensemble carter de lame ne touche pas la lame,
quelle que soit l’opération effectuée.
84
AVERTISSEMENT : le montage et l’alignement corrects
de l’ensemble carter de lame sont essentiels pour une
utilisation sûre !
Montage du passe-lame (Fig. E)
1. Alignez le passe-lame 17 comme illustré par la figure E et
insérez les onglets à l’arrière du passe-lame dans les trous à
l’arrière de l’ouverture de la table.
2. Tournez la vis de blocage 30 de 90° dans le sens des
aiguilles d’une montre à l’aide d’un tournevis, pour
verrouiller l’insert de la table en position.
3. Le passe-lame inclut quatre vis d’ajustement qui soulèvent
ou abaissent le passe-lame. Lorsqu’il correctement ajusté,
l’avant du passe-lame doit être à fleur ou légèrement sous
la surface du dessus de la table et fixé en position. L’arrière
du passe-lame doit être à fleur ou légèrement au-dessus de
la table.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais la machine sans
passe-lame. Remplacez immédiatement le passe-lame s’il
est usé ou endommagé.
Retrait du passe-lame
1. Retirez le passe-lame 17 en tournant la vis de blocage 30
de 90˚ dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, à
l’aide d’un tournevis
2. Tirez le passe-lame vers le haut et l’avant pour mettre à nu
l’intérieur de la scie. NE FAITES PAS fonctionner la scie sans
le passe-lame.
Installation de la garde longitudinale (Fig. F)
La garde longitudinale peut être installée dans deux positions à
droite (position 1 pour les coupes longitudinales de 0 mm à 510
mm et position 2 pour les coupes longitudinales de 100 mm à
610 mm) et une position à gauche de votre scie de table.
1. Débloquez les attaches de la garde longitudinale 19 .
2. En maintenant la garde à un certain angle, alignez les ergots
de positionnement (avant et arrière) 31 sur les rails de la
garde avec les logements sur la tête de la garde 32 .
3. Glissez les logements de la tête dans les ergots et pivotez la
garde vers le bas jusqu’à ce qu’elle soit fixée aux rails.
4. Verrouillez la garde en position en refermant les attaches
avant et arrière 19 sur les rails.
Fixation sur un établi (Fig. A)
• Le cadre de la machine entre les pieds de chaque côté
dispose de deux orifices 9 qui permettent de le fixer à un
établi. Utilisez les trous en diagonale.
• Afin d’améliorer la manipulation, fixez la machine sur
une planche de contre-plaqué de 15 mm d’épaisseur au
minimum.
Si vous utilisez une planche de contre-plaqué, elle peut être
fixée à l’établi. Cela permet de faciliter le transport de la machine
en déverrouillant les attaches.
Français
RÉGLAGES
Réglage de la lame
Alignement de la lame (parallèle à la fente
d’onglet) (Fig. G)
AVERTISSEMENT : risque de coupures. Vérifiez la lame
à 0˚ et à 45˚ pour vous assurer qu’elle ne heurte pas le
passe-lame et ne provoque par de blessures.
Si la lame semble mal alignée avec la fente d’onglet sur le
dessus de la table, son alignement doit être calibré. Pour
réaligner la lame et la fente d’onglet, procédez comme suit :
AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques de
blessures, arrêtez la machine et débranchez-la de
la source d’alimentation avant d’y installer ou d’en
retirer des accessoires, avant tout réglage ou avant
d’en changer la configuration ou d’effectuer des
réparations. Un démarrage accidentel peut provoquer
des blessures.
1. À l’aide d’une clé hexagonale de 5 mm, desserrez les
attaches de la console pivotante arrière 33 , situées
au-dessous de la table, suffisamment pour permettre à la
console de se déplacer latéralement.
2. Réglez la console pour que la lame soit parallèle à la fente
du calibre à onglet.
3. Serrez les attaches de la console pivotante arrière à 110–120
in-lbs (12,5–13,6 Nm).
Réglage de la hauteur de la lame (Fig. A)
La lame peut être surélevée et abaissée en tournant la molette
de réglage de hauteur de lame 6 .
Assurez-vous que les trois dents supérieures de la lame
dépassent à peine de la surface supérieure de la pièce à
découper lors du sciage. Cela permet de garantir que le nombre
maximum de dents éliminent de la matière en un temps donné
pour des performances optimales.
Alignement de l’ensemble carter de lame
(Fig. H)
1. Retirez le passe-lame. Consultez la section Retrait du passelame dans Ensemble et réglages.
2. Soulevez la lame jusqu’à la profondeur de coupe maximale
avec un angle de chanfreinage de 0°.
3. Localisez les trois petites vis de réglage 33 . Ces trois vis
servent pour régler la position du couteau diviseur.
4. Posez une règle sur la table contre deux pointes de la lame.
Le couteau diviseur ne doit pas toucher la règle.
5. Si un réglage est nécessaire, dévissez les deux plus grosses
vis de blocage 35 .
6. Utilisez les petites vis de réglage 33 pour régler la position
du couteau diviseur. Posez la règle de l’autre côté de la lame
et répétez les réglages le cas échéant.
7. Serrez légèrement les deux plus grosses vis de blocage 35 .
8. Placez une équerre à plat contre le couteau diviseur pour
vérifier que ce dernier est bien vertical et aligné avec la lame.
9. Si nécessaire, utilisez les vis de réglage pour amener le
couteau diviseur à la verticale à l’aide de l’équerre.
10. Répétez l’étape 4 pour vérifier le positionnement du
couteau diviseur. Répétez les étapes 5 à 9 si nécessaire.
11. Serrez parfaitement les deux plus grosses vis de blocage 35 .
Réglage du parallélisme (Fig. A, I, J)
Pour des performances optimales, la lame doit être parallèle à
la garde longitudinale. Ce réglage a été effectué en usine. Pour
réajuster :
Alignement de la garde en position 1
1. Installez la garde en position 1 et déverrouillez le levier
de verrouillage du rail 5 . Localisez les deux ergots de
positionnement 31 qui soutiennent la garde sur les rails
avant et arrière.
2. Desserrez la vis de l’ergot de positionnement arrière et
réglez l’alignement de la garde dans la rainure jusqu’à
ce qu’elle soit parallèle à la lame. Assurez de prendre des
mesures depuis l’avant de la garde et jusqu’à l’avant et
l’arrière de la lame pour garantir le bon alignement.
3. Serrez la vis de positionnement et recommencez du côté
gauche de la lame.
4. Contrôlez le réglage du curseur sur l’échelle longitudinale
(Fig. J).
Alignement de la garde en position 2
(Fig. I)
1. Pour aligner les ergots de positionnement de la garde 31
en position 2, assurez-vous que les ergots de la position
1 ont été alignés. Consultez la section Alignement de la
garde en position 1.
2. Desserrez les ergots de la position 2 puis utilisez les trous
de la clé de réglage de la lame 21 comme guide pour
positionner et aligner les ergots (Fig. I).
3. Serrez les ergots de positionnement (avant et arrière).
Réglage de l’échelle longitudinale (Fig. J)
1. Débloquez le levier de verrouillage du rail 5 .
2. Réglez la lame à un angle de chanfreinage de 0° et déplacez
la garde jusqu’à ce qu’elle touche la lame.
3. Bloquez le levier de verrouillage du rail.
4. Desserrez les vis de l’échelle longitudinale 36 et réglez
la graduation sur zéro (O). Resserrez les vis de l’échelle
longitudinale. L’échelle longitudinale jaune (au-dessus)
n’est exacte que si la garde est montée à droite de la lame
et qu’elle est en position 1 (pour coupes longitudinales
de 0 à 510 mm), et non sur la position 610 mm. L’échelle
blanche (au-dessous) n’est exacte que si la garde est
montée du côté droit de la lame et en position 2 (pour
coupes longitudinales de 100 à 610 mm).
L’échelle longitudinale n’est exacte que si la garde est installée à
droite de la lame.
Réglage du verrouillage du rail (Fig. J, K)
Le verrouillage du rail a été réglé en usine. Si vous devez le
régler à nouveau, procédez comme suit :
85
Français
1. Bloquez le levier de verrouillage du rail 5 .
2. Sous la scie, dévissez le contre-écrou 37 .
3. Serrez la tige hexagonale 38 jusqu’à ce que le ressort
du système de verrouillage soit comprimé, créant ainsi la
tension désirée sur le levier de verrouillage du rail. Resserrez
le contre-écrou contre la tige hexagonale.
4. Retournez la scie et vérifiez que la garde ne bouge pas
lorsque le levier de verrouillage est engagé. Si la garde
bouge encore, tendez davantage le ressort.
Réglage de la butée et du pointeur de
chanfreinage (Fig. L)
1. Soulevez complètement la lame en tournant la molette de
réglage de hauteur de lame 6 dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’en butée.
2. Déverrouillez le levier de verrouillage de chanfrein 7 en le
poussant vers le haut et la droite. Desserrez la vis de butée
de chanfreinage 39 .
3. Placez une équerre contre le dessus de la table et contre
la lame entre les dents. Assurez-vous que le levier de
verrouillage de chanfrein est en position débloquée
ou haute.
4. À l’aide du levier de verrouillage de chanfrein, réglez l’angle
de chanfrein jusqu’à ce qu’il soit à plat contre l’équerre.
5. Serrez le levier de verrouillage de chanfrein en le poussant
vers le bas.
6. Tournez la vis de butée de chanfreinage 39 pour faire
pivoter la came jusqu’à ce qu’elle entre fermement en
contact avec le bloc-support. Serrez la vis de butée de
chanfreinage.
7. Vérifiez l’échelle de graduation de l’angle du chanfrein. Si le
pointeur n’indique pas 0°, desserrez la vis du pointeur 40
et déplacez le pointeur de sorte qu’il fournisse l’indication
correcte. Resserrez la vis du pointeur.
8. Répétez l’opération à 45°, mais sans ajuster le pointeur.
Réglage du calibre à onglet (Fig. A)
Pour régler le calibre à onglet 10 , dévissez le bouton, réglez
l’angle voulu et resserrez le bouton.
Position du corps et des mains
Un positionnement correct de votre corps et de vos mains
pendant l’utilisation de la scie de table facilite la découpe et
améliore la précision et la sécurité.
AVERTISSEMENT :
• Ne placez jamais vos mains à proximité de la zone de
coupe.
• Placez vos mains à 150 mm minimum de la lame.
• Ne croisez pas les mains.
• Gardez vos deux pieds fermement ancrés au sol et
conservez votre équilibre.
86
Avant toute utilisation
AVERTISSEMENT :
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas
de lames de scie excessivement usées. La vitesse de
rotation maximum de l’outil ne doit pas dépasser celle
de la lame de scie.
• N’essayez pas de couper des pièces trop petites.
• Laissez la lame couper librement. Ne forcez pas.
• Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de
procéder à la coupe.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respectez toujours les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de
graves dommages corporels, arrêtez et débranchez
l’outil du bloc batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel peut provoquer des
blessures.
L’attention des utilisateurs du Royaume-Uni est attirée sur la
réglementation relative aux machines d’usinage du bois de 1974
et ses modifications ultérieures.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser
une position ergonomique en termes de hauteur de table
et de stabilité. L’emplacement de la machine doit être choisi
afin que l’opérateur possède une bonne vue d’ensemble
et suffisamment d’espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restriction.
Afin de réduire l’effet des vibrations, assurez-vous que la
température ambiante n’est pas trop froide, que la machine et
les accessoires sont bien entretenus et que la taille de la pièce à
travailler est adaptée à cette machine.
AVERTISSEMENT :
• Respectez toujours les consignes de sécurité et la
réglementation applicable.
• Assurez-vous que la machine est placée de manière
à favoriser une position ergonomique en termes
de hauteur de table et de stabilité. L’emplacement
de la machine doit être choisi afin de permettre à
l’utilisateur d’avoir une bonne vue d’ensemble et
suffisamment d’espace autour de la machine pour
permettre la manipulation des pièces à découper sans
entraves.
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas
de lames de scie excessivement usées. La vitesse de
rotation maximum de l’outil ne doit pas dépasser celle
de la lame de scie.
• N’essayez pas de couper des pièces trop petites.
• Laissez la lame couper librement. Ne forcez pas.
• Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de
procéder à la coupe.
Français
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et
les poignées de fixation sont bien serrés.
Ne placez jamais n’importe laquelle de vos mains dans
la zone de la lame lorsque la scie est branchée à la
source d’alimentation électrique.
N’utilisez jamais votre scie pour des coupes en
main libre !
Ne sciez pas de pièces voilées, courbées ou creuses. Au
moins une face droite et lisse doit être placée contre la
garde longitudinale ou la garde d’onglet.
Soutenez toujours les longues pièces à découper pour
éviter les rebonds.
Ne retirez aucune chute de la zone de la lame lorsque
la lame est en mouvement.
Mise en marche et arrêt (Fig. A, M)
L’interrupteur Marche/Arrêt 8 (Fig. A) de votre scie de table
offre de nombreux avantages :
• Fonction de sécurité en cas d’absence de tension : en
cas de coupure de courant pour une quelconque raison,
l’interrupteur doit être délibérément réarmé.
• Soulevez la barrette rouge 41 et enfoncez le bouton
vert 42 pour allumer la scie.
• Enfoncez le bouton rouge 43 ou abaissez la barrette rouge
pour éteindre la scie.
Fonctionnement de la garde
longitudinale (Fig. A, N)
Levier de verrouillage du rail
Le levier de verrouillage du rail 5 bloque la garde en place et
empêche le mouvement durant la coupe. Pour bloquer le levier
du rail, enfoncez-le vers le bas et l’arrière de la scie. Pour le
débloquer, tirez-le vers le haut et l’avant de la scie.
REMARQUE : Pendant les coupes longitudinales, bloquez
toujours le levier de verrouillage du rail.
Rallonge de support de pièces / Garde
longitudinale étroite
Votre scie de table est équipée d’une rallonge pour soutenir les
pièces qui dépassent du plateau de la scie.
Pour utiliser la garde longitudinale étroite dans sa position de
support, pivotez-la de sa position de rangement comme illustré
par la figure N et glissez les ergots au réglage le plus bas dans
les logements 44 sur les deux extrémités de la garde.
Pour utiliser la garde longitudinale étroite en position de coupe
longitudinale étroite, engagez les ergots au réglage le plus haut
dans les logements 45 sur les deux extrémités de la garde.
Cette caractéristique permet un dégagement supplémentaire
de 51 mm de la lame. Consultez la figure N.
REMARQUE : Rentrez la rallonge support ou réglez-la à la
position de la garde longitudinale étroite lorsque vous travaillez
au-dessus de la table.
que le levier de verrouillage du rail est en position haute ou
déverrouillée.
Pointeur de l’échelle longitudinale
Le pointeur de l’échelle longitudinale doit être réglé pour que
la garde longitudinale fonctionne correctement si l’utilisateur
alterne entre des lames épaisses et fines. Le pointeur de l’échelle
longitudinale n’est exact que pour la position 1 (de 0 à 510 mm),
mais pour utiliser la position 1 avec la garde longitudinale
étroite, ajoutez 52 mm. Consultez Réglage de l’échelle
longitudinale sous Ensemble.
Coupes de base
Coupes longitudinales. (Fig. A, B, O)
AVERTISSEMENT : Arêtes vives.
1. Positionnez la lame à 0°.
2. Bloquez l’attache de la garde longitudinale 19 (Fig. A).
3. Soulevez la lame jusqu’à ce qu’elle soit environ 3 mm plus
haute que le dessus de la pièce à découper.
4. Réglez la position de la garde, consultez la section
Fonctionnement de la garde longitudinale.
5. Tenez la pièce à plat sur la table et contre la garde.
Maintenez la pièce à découper éloignée de la lame.
6. Tenez vos deux mains éloignées du parcours de la
lame (Fig. O).
7. Mettez la machine en marche et laissez la lame atteindre sa
vitesse maximum.
8. Poussez lentement la pièce à travailler sous le carter,
tout en la gardant fermement appuyée contre la garde
longitudinale. Laissez les dents couper et ne forcez pas
l’avancée de la pièce sur la lame. La vitesse de la lame doit
être maintenue constante.
9. Utilisez toujours un bâton-poussoir 22 lorsque vous
travaillez près de la lame (Fig. A).
10. Après avoir terminé la coupe, arrêtez la machine, laissez la
lame s’immobiliser et retirez la pièce découpée.
AVERTISSEMENT :
• Ne poussez ou ne retenez jamais la partie libre ou la
chute de la pièce.
• Ne coupez pas de pièces trop petites.
• Utilisez toujours un bâton-poussoir pendant les
coupes longitudinales de petites pièces.
Chanfreinage (Fig. A)
AVERTISSEMENT : évitez de chanfreiner sur le côté
biseauté (gauche) de la lame.
1. Réglez l’angle de chanfreinage requis en faisant pivoter le
levier 7 en le poussant vers le haut et la droite.
2. Réglez l’angle voulu, faites pivoter le levier en le poussant
vers le bas et la gauche pour le bloquer en position.
3. Procédez comme pour une coupe longitudinale.
Bouton de réglage de précision
Le bouton de réglage de précision 4 permet de régler la
garde de façon plus précise. Avant le réglage, assurez-vous
87
Français
Coupe transversale et coupe transversale
chanfreinée
1. Retirez la garde longitudinale et installez le calibre à onglet
dans la fente.
2. Verrouillez le calibre à onglet à 0°.
3. Procédez comme pour une coupe longitudinale.
Coupes d’onglet (Fig. A)
1. Réglez le calibre à onglet 10 sur l’angle désiré.
REMARQUE : Maintenez toujours la pièce fermement contre la
face du calibre à onglet.
2. Procédez comme pour une coupe longitudinale.
Coupe composée
Cette coupe est une combinaison de coupe d’onglet et de
coupe chanfreinée. Réglez le chanfrein à l’angle voulu et
procédez comme pour une coupe d’onglet transversale.
Support pour les pièces longues
• Soutenez toujours les pièces longues.
• Soutenez les longues pièces à l’aide de tout moyen pratique,
comme un chevalet de sciage ou un appareil similaire par
exemple, afin d’empêcher les extrémités de tomber.
Extraction des poussières (Fig. A)
La machine est équipée d’un orifice pour l’aspiration des
poussières 15 à l’arrière, prévu pour l’utilisation d’un
équipement d’aspiration des poussières doté d’un embout
de 57 à 65 mm. Un adaptateur est prévu pour l’utilisation
d’embouts d’aspiration des poussières de 34 à 40 mm de
diamètre.
L’ensemble carter de lame comprend également un orifice
d’extraction des poussières pour embouts de 35 mm et le
système AirLock.
• Durant toutes les opérations, raccordez un appareil
extracteur de poussières conçu conformément à la
réglementation applicable en matière d’émission de
poussières.
• Assurez-vous que le tuyau d’extraction des poussières utilisé
est adapté à l’application et à la matière découpée. Assurez
une gestion appropriée du tuyau.
• Souvenez-vous que les matières fabriquées par l’homme
comme les panneaux de particules ou MDF produisent
davantage de particules de poussières durant la coupe que
le bois naturel.
Rangement (Fig. P)
1. Fixez le bâton-poussoir 22 à la garde.
2. Retirez l’ensemble carter de lame 11 . Consultez la section
Installation/Retrait de l’ensemble carter de lame et du
couteau diviseur. Placez l’ensemble carter de lame dans le
support comme indiqué, puis tournez le verrou d’un quart
de tour pour le fixer en place.
3. Glissez l’extrémité fermée des clés de lame 21 dans la
retenue puis fixez-les en place à l’aide de l’écrou papillon.
88
4. Insérez la barre de guidage du calibre à onglet 10 dans la
poche jusqu’en butée.
5. Le couteau diviseur pour les coupes non traversantes 23
glisse à l’arrière du clip de rangement du carter.
6. Pour ranger la garde 18 , enclenchez le support en position
de rangement. Retirez la garde des rails. Remontez la garde
à l’envers sur le côté gauche de la scie. Pivotez les attaches
de verrouillage de la garde pour la fixer.
Transport (Fig. A)
• Portez toujours la machine par ses poignées de
transport 14 .
AVERTISSEMENT : transportez toujours la machine avec
le carter lame supérieur installé.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification (Fig. Q)
Le moteur et les engrenages n’ont besoin d’aucune lubrification
supplémentaire. Si le soulèvement et l’abaissement de la lame
deviennent difficiles, nettoyez et graissez les vis de réglage de
hauteur :
1. Débranchez la scie de la source d’alimentation.
2. Placez la scie sur le flanc.
3. Nettoyez et lubrifiez le filetage des vis de réglage de
hauteur 46 sous la scie, comme illustré par la figure Q.
Utilisez de la graisse à usage général.
Entretien (Fig. A, R)
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Français
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessure, nettoyez régulièrement le plateau de la table.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessure, nettoyez régulièrement le système de
récupération des poussières.
L’ensemble carter de lame 11 et le passe-lame doivent être
placés en position avant d’utiliser la scie.
Avant utilisation, inspectez soigneusement les carters de
lame supérieur et inférieur, ainsi que le tuyau d’extraction des
poussières pour confirmer qu’ils fonctionnent correctement.
Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou les particules
de la pièce ne peuvent pas provoquer l’entrave de l’une des
fonctions.
Dans le cas où des fragments de pièce se coincent entre la
lame et les dispositifs de protection, débranchez la machine de
l’alimentation et suivez les instructions données dans la section
Montage de la lame de scie. Retirez les morceaux coincés et
remontez la lame de scie.
Gardez les fentes d’aération propres et nettoyez régulièrement
le boîtier avec un chiffon doux.
Nettoyez régulièrement le système de récupération des
poussières :
1. Placez la scie sur le flanc de sorte que la partie ouverte sur le
fond de la machine soit accessible.
2. Ouvrez la trappe d’accès à la poussière 47 illustrée par la
figure R en dévissant les deux vis 48 et en retirant la trappe.
Éliminez l’excès de poussière puis refixez la trappe à l’aide
des vis.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Remplacez le carter de lame s’il est usé. Contactez votre centre
d’assistance DeWALT local pour obtenir plus d’informations sur
le remplacement du carter de lame.
LAMES DE SCIE : UTILISEZ TOUJOURS des lames de scie de
210 mm minimisant le bruit avec des trous d’arbre de 30 mm.
L’indice de vitesse de la lame doit être de 6 000 tr/min au moins.
N’utilisez jamais de lame de diamètre inférieur. Elle ne serait pas
correctement recouverte par le carter.
DESCRIPTION DES LAMES
Application
Diametre
Lames de scie pour construction
(coupe rapide)
Usage général
210 mm
Coupes transversales fines
210 mm
Lames de scie à bois
(fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
210 mm
Dents
24
40
60
89
Italiano
SEGA DA BANCO A BATTERIA
DCS7485
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batteria
Velocità a vuoto
Diametro lama
Alesatura lama
Taglio della lama
Spessore lama
Spessore del coltello fenditore
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Capacità di sfilatura (Destra della lama)
Capacità di sfilatura (Sinistra della lama)
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Dimensioni del piano di lavoro
Dimensioni complessive
Peso
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN62841-1-2015
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
86
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
100
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Il caricabatterie DCB118 accetta pacchi batteria da 18V Li-Ion XR
e XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 e DCB546).
90
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Sega da banco a batteria
DCS7485
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
29.07.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Fusibili:
Europa
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi .
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
h ) Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un’azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
91
Italiano
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il
pacco batteria, se smontabile, dell’elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
prima di cambiare gli accessori o di riporlo. Queste
misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Mantenere gli elettroutensili e gli accessori.
Verificare il cattivo allineamento e inceppamento
di parti mobili, la rottura di componenti e ogni altra
condizione che possa influire sul funzionamento
degli apparati. Se danneggiato, far riparare
l’apparato elettrico prima dell’uso. Molti incidenti
sono provocati da apparati elettrici su cui non è stata
effettuata la corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
h ) Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono di
maneggiare e controllare in modo sicuro l’utensile nel caso
di imprevisti.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
92
e ) Non utilizzare un pacco batteria o un utensile
danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o
modificate potrebbero manifestare un comportamento
imprevedibile con la possibilità di causare un’esplosione o
un incendio.
f ) Non esporre un pacco batteria o un utensile al fuoco
o a temperature elevate. L’esposizione al fuoco o a
una temperatura superiore a 130°C potrebbe provocare
un’esplosione.
g ) Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare
il pacco batteria o l’utensile a una temperatura che
non rientri nell’intervallo di valori specificato nelle
istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera scorretta o
a una temperatura che non rientra nell’intervallo di valori
specificato, potrebbe danneggiare la batteria aumentando
il rischio d’incendio.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
b ) Non riparare i pacchi batteria danneggiati. Gli
interventi di riparazione sui pacchi batteria devono
essere eseguiti dal costruttore o da fornitori di assistenza
autorizzati.
Istruzioni di sicurezza per seghe da banco
1) Avvertenze relative alle protezioni
a ) Mantenere le protezioni in posizione. Le protezioni
devono essere in condizione di funzionare ed essere
montate in modo corretto. Una protezione allentata,
danneggiata o non correttamente funzionante deve
essere riparata o sostituita.
b ) Usare sempre la protezione della lama e il
coltello fenditore per ogni operazione di taglio.
Per le operazioni di taglio in cui la sega lama taglia
completamente attraverso lo spessore del pezzo, la
protezione e gli altri dispositivi di sicurezza riducono il
rischio di lesioni.
c ) Rifissare immediatamente il sistema di protezione,
dopo aver completato un’operazione (come ad
esempio i tagli a scanalatura o trasversali), che
richiede la rimozione della protezione o del coltello
fenditore. La protezione e il coltello fenditore aiutano a
ridurre il rischio di lesioni.
d ) Assicurarsi che la lama non sia a contatto con la
protezione, il coltello fenditore o il pezzo prima che
l’interruttore viene acceso. Il contatto accidentale
di questi elementi con la lama potrebbe causare una
condizione di pericolo.
e ) Regolare il coltello fenditore operando secondo le
descrizioni contenute nel manuale di istruzioni per
l’uso. Uno spessore, una posizione ed un allineamento
non conformi possono rendere inefficace il coltello
fenditore nel prevenire i rimbalzi.
Italiano
f ) Perché il coltello fenditore possa funzionare
correttamente è necessario che si trovi nella fessura
del taglio. Il coltello fenditore non è efficace quando
si tagliano pezzi troppo corti per essere innestati con il
coltello fenditore. In queste condizioni non è possibile
impedire un contraccolpo da parte del coltello fenditore.
g ) Usare la lama adatta per il coltello fenditore. Per il
funzionamento corretto del coltello fenditore, il diametro
della lama deve combaciare con il coltello fenditore
appropriato e il corpo della lama deve essere più sottile del
coltello fenditore e la larghezza di taglio della lama deve
essere superiore allo spessore del coltello fenditore.
2) Avvertenze sulle procedure di taglio
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
PERICOLO: Non mettere mai le dita o le mani
in prossimità o in linea con la lama. Un attimo
di distrazione o una scivolata potrebbe dirigere la mano
verso la lama della sega e causare gravi lesioni personali.
Inserire il pezzo nella lama solo contro il senso
di rotazione. L’alimentazione del pezzo nella stessa
direzione in cui ruota la lama sopra il banco può causare il
trascinamento del pezzo e della mano nella lama.
Non usare mai l’indicatore obliquo per alimentare
il pezzo durante il taglio a strappo e non usare la
guida parallela come arresto lunghezza durante il
taglio trasversale con l’indicatore obliquo. Guidare
il pezzo con la guida parallela e l’indicatore obliquo
contemporaneamente aumenta la probabilità di
inceppamento e contraccolpo della lama.
Durante il taglio a strappo, applicare sempre la forza
di avanzamento del pezzo tra la guida e la lama
della sega. Utilizzare un’asta guidapezzo quando la
distanza tra la guida e la lama
è inferiore a 150 mm, e utilizzare un blocco a spinta
quando questa distanza
è inferiore a 50 mm. I dispositivi di “supporto del lavoro”
mantengono la mano a debita distanza dalla lama.
Utilizzare esclusivamente l’asta guidapezzo fornita
dal produttore o costruita secondo le istruzioni.
Questa asta guidapezzo fornisce una distanza sufficiente
della mano dalla lama.
Non utilizzare mai un’asta guidapezzo danneggiata
o tagliata. Un’asta guidapezzo danneggiata può
rompersi causando lo scivolamento della mano nella
lama.
Non eseguire alcuna operazione “a mano libera”.
Utilizzare sempre sia l’asta guidapezzo che la
guida parallela per posizionare e guidare il pezzo
in lavorazione. “A mano libera” significa usare le mani
per sostenere o guidare il pezzo in lavorazione, al posto
di un’asta guidapezzo o di una guida parallela. Il taglio a
mano libera provoca disallineamento, inceppamento e
contraccolpo.
Non mettere mai le mani attorno o sopra la lama.
Sporgersi per raggiungere un pezzo in lavorazione
può causare un contatto accidentale con la lama in
movimento.
i ) Fornire un supporto del pezzo ausiliario nella parte
posteriore e/o sui lati della sega per i pezzi lunghi
e/o larghi per tenerli a livello. Un pezzo lungo e/o largo
ha la tendenza a ruotare sul bordo del banco, facendo
perdere il controllo o causando l’inceppamento e il
contraccolpo della lama.
j ) Alimentare il pezzo a un passo uniforme. Non
piegare o torcere il pezzo. In caso di inceppamento,
spegnere immediatamente l’apparato, scollegare
l’apparato e quindi rimuovere l’inceppamento.
L’inceppamento della lama tramite il pezzo può causare il
contraccolpo o lo stallo del motore.
k ) Non rimuovere pezzi di materiale tagliato, mentre
la sega è in funzione. Il materiale può rimanere
intrappolato tra la guida o all’interno della protezione
della lama e la lama trascinando le dita nella lama della
sega. Spegnere la sega e attendere l’arresto della lama
prima di rimuovere il materiale.
l ) Utilizzare una guida ausiliaria a contatto con il
piano del banco quando si tagliano pezzi di spessore
inferiore a 2 mm. Un pezzo sottile può incunearsi sotto la
guida parallela e creare un contraccolpo.
3) Cause del contraccolpo e relative
avvertenze
Il contraccolpo è una reazione improvvisa del pezzo dovuto ad
una lama incastrata o inceppata o a una linea di taglio male
allineata nel pezzo rispetto alla lama della sega o quando una
parte del pezzo si inceppa tra la lama e la guida parallela o un
altro oggetto fisso.
Più frequentemente durante il contraccolpo, il pezzo viene
sollevato dal banco dalla parte posteriore della lama e viene
spinto verso l’operatore. Il contraccolpo è il risultato di un uso
sbagliato della sega e/o di metodi o condizioni di lavoro scorretti
e può essere evitato prendendo le appropriate precauzioni come
descritto di seguito:
a ) Mai stare direttamente in l inea con la lama.
Posizionare sempre il corpo sullo stesso lato della
lama di quello della guida. Il contraccolpo potrebbe
spingere il pezzo ad alta velocità verso chiunque si trovi
davanti e in linea con la lama.
b ) Mai sporgersi al di sopra o dietro la lama per tirare
o sostenere il pezzo in lavorazione. Può verificarsi il
contatto accidentale con la lama o il contraccolpo può
trascinare le dita nella lama della sega.
c ) Non tenere mai o premere il pezzo in lavorazione che
viene tagliato contro la lama rotante. La pressione
del pezzo tagliato contro la lama creerà una condizione
favorevole all’inceppamento e al contraccolpo.
d ) Allineare la guida in modo tale che sia parallela alla
lama. Una guida disallineata intrappolerà il pezzo contro
la lama e creerà un contraccolpo.
e ) Quando si devono eseguire tagli non passanti, come
quelli per eseguire scanalature o i tagli in parallelo,
utilizzare un pressore a pettine per guidare il pezzo
93
Italiano
f )
g )
h )
i )
j )
k )
da lavorare contro il banco e la battuta. Il pressore a
pettine aiuta a controllare il pezzo in caso di contraccolpo.
Usare la massima cautela quando si effettua un
taglio in aree cieche di pezzi assemblati. La lama
da taglio sporgente può tagliare oggetti e provocare un
rimbalzo.
Supportare i pannelli grandi per minimizzare il
rischio che la lama rimanga pinzata e provochi il
rimbalzo. I pannelli più grandi tendono a incurvarsi sotto
il loro stesso peso. Devono essere collocati dei supporti
sotto tutte le porzioni del pannello sovrastante al piano
del tavolo.
Usare la massima cautela quando si taglia un pezzo
che risulta attorcigliato, annodato, deformato
o non dispone di un regolo per guidarlo con
una guida parallela o lungo la guida. Un pezzo
deformato, annodato o attorcigliato è instabile e provoca
undisallineamento del taglio con la lama, inceppalemento
e contraccolpo.
Non tagliare mai più di un pezzo impilato
verticalmente o orizzontalmente. La lama potrebbe
prendere uno o più pezzi e causare un contraccolpo.
Quando si riavvia una sega che ancora si trova nel
pezzo in lavorazione, centrare la lama nella fessura
del taglio ed accertarsi che la dentatura della
sega non sia rimasta agganciata nel materiale. Se
la lama si inceppa può sollevare il pezzo e causare un
contraccolpo quando la sega viene riavviata.
Mantenere le lame pulite, taglienti, e con
sufficienteecc. Non utilizzare mai lame per seghe
deformate o lame con i denti incrinati o rotti. Le lame
affilate e adeguatamente fissate riducono al minimo
l’inceppamento, lo stallo e il contraccolpo.
e )
f )
g )
h )
i )
j )
Regole di sicurezza aggiuntive per seghe da
banco
4) Avvertenze sulle procedure operative
delle seghe da banco
a ) Spegnere la sega e scollegare il pacco batteria
durante la rimozione dell’inserto del banco, la
sostituzione della lama o le regolazioni al coltello
fenditore, o alla protezione della lama, e quando
la macchina viene lasciata incustodita. Le misure
precauzionali eviteranno incidenti.
b ) Non lasciare mai la sega da banco incustodita
mentre è in funzione. Spegnerla e non lasciare
l'apparato fino a quando non arriva a un arresto
completo. Una sega incustodita mentre è in funzione è
un rischio incontrollato.
c ) Collocare la sega da banco in una zona ben
illuminata e uniforme dove è possibile mantenere
una buona posizione e l’equilibrio. Si consiglia di
installarla in una zona che offre spazio sufficiente
per gestire facilmente le dimensioni del pezzo. Le
zone buie e strette e i pavimenti scivolosi e irregolari
favoriscono gli incidenti.
d ) Pulire e rimuovere periodicamente la segatura da
sotto la sega da banco e / o il dispositivo di raccolta
94
della polvere. La segatura accumulata è combustibile e
può auto-incendiarsi.
La sega deve essere fissata. Una sega da banco non
adeguatamente fissata può muoversi o ribaltarsi.
Rimuovere gli utensili, i trucioli di legno, ecc dal
banco prima di accendere la sega. La distrazione o un
potenziale inceppamento possono essere pericolosi.
Usare sempre lame con dimensioni e forme
corrette (a diamante piuttosto che rotonde) dei fori
dell’albero. Lame per seghe non adatte ai relativi pezzi di
montaggio, avranno una rotazione eccentrica causando
la perdita di controllo.
Non utilizzare mai mezzi di montaggio danneggiati
o non corretti come flange, rondelle, bulloni o
dadi per lame di sega. Questi mezzi di montaggio
sono stati appositamente progettati per la sega, per un
funzionamento sicuro e prestazioni ottimali.
Non stare mai in piedi sulla sega da banco, non
utilizzarla come sgabello. Se l’utensile si capovolge
oppure se si entra accidentalmente in contatto con la
lama, potrebbero verificarsi lesioni gravi.
Assicurarsi che la lama sia installata in modo da
ruotare nella direzione corretta. Non utilizzare
mole, spazzole metalliche o dischi abrasivi su una
sega da banco. L’installazione impropria della lama
o l’uso di accessori non raccomandati possono causare
lesioni gravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: il taglio di plastica, legno di linfa d’acero
e altri materiali può causare l’accumulo del materiale
sciolto sulle punte della lama e sul corpo della lama
della sega, aumentando il rischio di surriscaldamento e
inceppamento della lama durante il taglio.
Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione giusta e che i
dentini siano rivolti verso la parte anteriore del banco della
troncatrice.
Assicurarsi che tutte le impugnature di fissaggio siano serrate
prima di cominciare qualsiasi operazione.
Assicurarsi che tutte le lame e flange siano pulite e che il lato
più ampio del collare si trovi contro la lama. Serrare bene il
dado dell’albero.
Assicurarsi che il coltello divisorio sia regolato alla distanza
corretta dalla lama (max. 8 mm).
Non utilizzare mai la sega senza le protezioni superiore e
inferiore in posizione.
Non applicare lubrificanti alla lama mentre è in funzione.
L’asta guidapezzo deve restare sempre in posizione di riposo
quando non è in uso.
Non utilizzare la protezione per la movimentazione o il
trasporto.
Non esercitare pressioni laterali sulla lama.
Non tagliare mai le leghe leggere. La macchina non è
progettata per questa applicazione.
Italiano
•
•
•
•
•
Non utilizzare mole abrasive o di diamante
La battentatura, stozzatura o scanalatura non è consentita.
In caso di guasto della macchina, spegnerla immediatamente
e rimuovere la batteria. Segnalare il guasto e contrassegnare
la macchina in modo adeguato per impedire che altre persone
utilizzino la macchina difettosa.
Se la lama si blocca a causa di una forza di alimentazione
anomala durate l’esecuzione di un taglio, spegnere SEMPRE
la macchina e rimuovere la batteria. Rimuovere il pezzo da
lavorare e assicurarsi che la sega giri liberamente. Accendere la
macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una
forza di alimentazione ridotta.
Non tentare MAI di tagliare una pila di pezzi sfusi di
materiale che potrebbero causare la perdita di controllo o il
contraccolpo. Sostenere tutti i materiali in modo sicuro.
Lame della sega
•
•
•
•
•
•
Non usare lame non conformi alle dimensioni riportate nei
Dati tecnici. Non utilizzare distanziatori per consentire
l’inserimento della lama sull’alberino. Utilizzare unicamente
le lame specificate nel presente manuale, conformi alla
normativa EN 847-1, se destinate al legno e materiali simili.
Prendere in considerazione l’applicazione di lame
specificamente progettate per ridurre la rumorosità.
Non utilizzare lame in acciaio rapido (HS).
Non utilizzare lame spaccate o danneggiate.
Selezionare la lama adatta al materiale da tagliare.
Indossare sempre guanti quando si maneggiano le lame e i
materiali grezzi. Le lame dovrebbero essere trasportate in un
apposito supporto ove possibile.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso delle troncatrici:
• lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• menomazioni uditive;
• rischi di infortuni causati da parti ;
• Rischio di infortuni nel sostituire la lama della sega senza
indossare i guanti protettivi.
• rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle
protezioni;
• polvere formatasi durante il taglio del legno, specialmente
di quercia, faggio e MDF.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione al rumore:
• il materiale da tagliare
• il tipo di lama.
• la forza di alimentazione.
• la manutenzione della macchina
I seguenti fattori influiscono sull’esposizione al rumore:
• lama usurata
• dispositivo di estrazione della polvere con velocità inferiore
a 20 m/s
• pezzo da lavorare non guidato correttamente
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
95
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
96
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 12 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 13 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Italiano
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
•
•
•
•
•
•
•
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
97
Italiano
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
98
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Il valore di Wh per il
e trasporto
trasporto indica 3 x 36
Wh, il che significa 3
batterie di 36 wattore
ciascuna. Il valore Wh
d’Uso indica 108 wattore
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Italiano
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Uso: Uso senza coperchio di trasporto, il valore Wh
indica 108 Wh (1 batteria con 108 Wh).
Trasporto: Trasporto con coperchio di trasporto
integrato, il valore Wh indica 3 x 36 Wh (3 batterie
di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCS7485 funziona con una batteria da 54 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB546. Fare
riferimento a Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Assemblaggio del guidapezzo
1 Guida ortogonale
1Lama
1 Assemblaggio paralama superiore
1 Inserto del piano
2 Chiavi lama
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Caricabatterie (T2)
2 Pacchi batterie Li-Ion (T2)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Indossare protezioni acustiche.
Indossare protezioni oculari.
Indossare una maschera per il viso.
Tenere le mani lontane dalla zona di taglio e dalla
lama.
Punto di trasporto.
Rimuovere la batteria durante la sostituzione della
lama, l'installazione / rimozione di accessori e
l'esecuzione di regolazioni / riparazioni.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 49 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A, D)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Tavola
13 Pulsante di rilascio della
batteria
2 Lama
14 Impugnatura di trasporto
3 Indicatore di taglio
15 Porta di raccolta polveri
parallelo
4 Manopola di regolazione
16 Porta di raccolta della
fine
polvere della protezione
5 Leva di bloccaggio della
17 Inserto del piano
sponda
18 Guidapezzo
6 Rotellina di regolazione
19 Chiusura a scatto del
dell’altezza della lama
guidapezzo
7 Leva di bloccaggio
20 Guidapezzo stretto /
inclinazione
estensione del supporto
8 Assemblaggio ACCESO/
21 Chiavi della lama
SPENTO
(posizione di riposo)
9 Fori di montaggio
22 Asta guidapezzo (posizione
10 Indicatore di taglio obliquo
di riposo)
11 Assemblaggio del
23 Coltello fenditore (taglio
paralama
non a tuffo) (Fig. D)
12 Batteria
24 Indicatore di taglio obliquo
Utilizzo Previsto
La sega da banco è progettata per le applicazioni professionali
di fenditura, taglio trasversale, taglio obliquo e taglio inclinato
con vari materiali come i materiali analoghi al legno e alla
plastica.
NON utilizzare per tagliare metallo, cemento o muratura.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
Queste seghe da banco sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
99
Italiano
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 12 sia completamente carico.
Installazione del pacco batteria nella
macchina
1. Allineare il pacco batteria alle guide all’interno della
macchina.
2. Far scorrere la batteria nella macchina finché non è
saldamente alloggiato all’interno dell’utensile e assicurarsi di
avverire lo scatto del blocco in posizione.
Rimozione del pacco batteria dalla
macchina
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 13 ed estrarre il
pacco batteria dalla macchina.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 25 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Apertura della confezione
• Rimuovere la sega dall’imballaggio con la massima
attenzione.
• La macchina è completamente assemblata eccezion fatta
per il guida pezzo, l’indicatore di taglio obliquo, l’adattatore
per la polvere e l’assemblaggio del paralama.
• Terminare l’assemblaggio in base alle istruzioni descritte
di seguito.
100
Montaggio della lama della sega (Fig. A, C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l'unità e scollegare la macchina dalla fonte
di alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di azionamento sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare
lesioni.
AVVERTENZA: i denti di una nuova lama sono molto
affilati e possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: la lama DEVE essere sostituita, come
descritto in questa sezione. Usare SOLAMENTE lame come
quelle specificate nei Dati Tecnici. Suggeriamo DT99565.
NON montare mai altre lame.
NOTA: Questo utensile è dotato di una lama installata
in fabbrica.
1. Sollevare l’albero della lama della sega alla massima altezza
ruotando la rotellina di regolazione dell’altezza della lama 6 in senso orario.
2. Rimuovere l’inserto del piano 17 . Fare riferimento a
Montaggio dell’inserto del piano.
3. Servendosi delle chiavi 21 , allentare e rimuovere il dado
dell’albero 26 e la rondella del fermo 27 dall’albero della
sega ruotando in senso anti-orario.
4. Posizionare la lama della sega sull’alberino 28 assicurandosi
che i denti della lama 2 siano rivolti verso il basso sul
davanti del piano. Assemblare le rondelle e il dado
dell’albero all’alberino e serrare il dado dell’albero 26 il
più possibile manualmente, assicurandosi che la lama si
trovi contro la rondella interna e che la rondella del fermo
esterno 27 si trovi contro la lama. Assicurarsi che il diametro
più grande della flangia sia contro la lama. Assicurarsi che
l’alberino e le rondelle siano liberi di polvere e detriti.
5. Per impedire la rotazione dell’alberino durante il serraggio
del dado dell’albero, utilizzare l’estremità aperta della chiave
della lama 21 per fissare l’alberino.
6. Utilizzando l’estremità chiusa della chiave della lama, serrare
il dado dell’albero 26 in senso orario.
7. Riposizionare l’inserto del piano.
AVVERTENZA: controllare sempre l’indicatore della guida
di taglio parallelo e l’assemblaggio del paralama dopo la
sostituzione della lama.
Montaggio/Smontaggio della protezione del
disco di montaggio/coltello fenditore
(Fig. A, D)
AVVERTENZA: utilizzare l’assemblaggio della protezione
per tutte le operazioni di taglio.
1. Sollevare l’albero della lama alla sua massima posizione.
2. Allentare la manopola di blocco del coltello fenditore 29 (minimo di tre giri).
Italiano
3. Per disinnestare il perno di bloccaggio del coltello divisore,
tirare la manopola di blocco come indicato dalle frecce nere
sulla manopola.
4. Tirando la manopola di blocco, sollevare il coltello fenditore
fuori del morsetto. Quindi, far scorrere il gruppo delle
protezioni della lama nel morsetto fino in fondo.
NOTA: Non installare il gruppo delle protezioni della lama e
il coltello fenditore nel morsetto allo stesso tempo.
5. Rilasciare la manopola di blocco per impegnare il perno di
blocco. Dare alla protezione della lama una leggera spinta
verso l’alto per assicurarsi che il perno sia impegnato.
6. Serrare la manopola di bloccaggio del coltello fenditore.
NOTA: Seguire la stessa procedura per il coltello fenditore.
AVVERTENZA: prima di collegare la sega da banco alla
sorgente di alimentazione o mettere in funzione la sega,
ispezionare sempre l’assemblaggio del paralama per
assicurare l’allineamento corretto e il gioco con la lama
della sega. Verificare l’allineamento dopo ogni sostituzione
dell’angolo di inclinazione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, NON utilizzare la sega se l’assemblaggio della lama
non è fissato saldamente in posizione.
Se allineato correttamente, il coltello divisorio 23 sarà in
linea con la lama al livello superiore del banco e con la
parte superiore della lama. Utilizzando una riga, assicurarsi
che la lama 2 sia allineata con il coltello divisorio 23 . Con
l’alimentazione scollegata, azionare le regolazioni di inclinazione
e altezza della lama attraverso le estremità della corsa e
assicurarsi che l’assemblaggio del paralama liberi la lama in tutte
le operazioni.
AVVERTENZA: il montaggio e l’allineamento corretti
dell’assemblaggio del paralama sono essenziali per un
funzionamento sicuro!
Montaggio dell’inserto del piano (Fig. E)
1. Allineare l’inserto del piano 17 come mostrato in figura E e
inserire le linguette del retro dell’inserto del piano nei fori sul
retro dell’apertura del piano.
2. Girare la vite di bloccaggio 30 con un cacciavite in senso
orario di 90° per fissare l’inserto del piano in posizione.
3. L’inserto del piano comprende quattro viti di regolazione
che alzano o abbassano l’inserto del piano. Quando è
regolato correttamente, il davanti dell’inserto del piano deve
trovarsi a filo o leggermente al di sotto della superficie del
piano e fissato in posizione. Il retro dell’inserto del piano
deve essere a filo o leggermente al di sopra del piano.
AVVERTENZA: non usare mai la macchina senza
l’inserto del piano. Quando il inserto del piano è usurato o
danneggiato, sostituirlo immediatamente.
Rimuovere l’inserto del piano
1. Rimuovere l’inserto del piano 17 girando la vite di
bloccaggio 30 di 90˚ in senso anti-orario
2. Tirare il piano in alto e in avanti per esporre l’interno della
sega. NON utilizzare la sega senza l’inserto del piano.
Montaggio del guidapezzo (Fig. F)
Il guidapezzo può essere installato in due posizioni sulla
destra (Posizione 1 per tagli da 0 mm a 510 mm, e Posizione 2
per tagli da 100 mm a 610 mm) e in una posizione sulla sinistra
della sega da banco.
1. Sbloccare le chiusure a scatto del guidapezzo 19 .
2. Tenendo la guida a un’angolazione, allineare le viti dei perni
di posizionamento (fronte e retro) 31 sui binari della guida
agli alloggiamenti della testata della guida 32 .
3. Far scorrere gli alloggiamenti della testata sui perni e ruotare
la guida verso il basso finché non risulta appoggiata ai
binari.
4. Fissare la guida in posizione chiudendo le chiusure a scatto
anteriore e posteriore 19 sui binari.
Fissaggio a un banco da lavoro (Fig. A)
• Il telaio della macchina tra i piedi su ogni lato è provvisto
di due fori 9 che permettono di fissaggio su un banco di
lavoro. Utilizzare i fori in diagonale.
• Per migliorare la manovrabilità fissare la macchina su un
pezzo di compensato di almeno 15 mm di spessore.
Durante l’uso il foglio di compensato può essere fissato al
banco di lavoro. Questo consente un più facile trasporto della
macchina, rilasciando i morsetti.
REGOLAZIONI
Regolazione della lama
Allineamento della lama (Alloggiamento
taglio parallelo a obliquo) (Fig. G)
AVVERTENZA: pericolo di taglio. Verificare che la lama
si trovi a 0˚ e 45˚ per assicurarsi che non urti l’inserto del
piano, causando lesioni personali.
Se la lama risulta essere fuori allineamento con l’alloggiamento
del taglio obliquo sul piano, richiederà la calibrazione per
l’allineamento. Per riallineare l’alloggiamento della lama e del
taglio obliquo, utilizzare la seguente procedura:
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e scollegare la macchina dalla fonte
di alimentazione prima di installare e rimuovere
gli accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
1. Utilizzando una chiave esagonale da 5 mm, allentare i
dispositivi di fissaggio della staffa girevole 33 , situati al di
sotto del piano sufficientemente da consentire alla staffa di
muoversi lateralmente.
2. Regolare la staffa finché la lama non si trova parallela
all’alloggiamento dell’indicatore obliquo.
3. Serrare i dispositivi di fissaggio della staffa girevole
posteriore a 110–120 in-lbs (12,5–13,6 Nm).
Regolazione dell’altezza della lama (Fig. A)
La lama può essere sollevata e abbassata ruotando la rotellina di
regolazione dell’altezza della lama 6 .
101
Italiano
Assicurarsi che i tre dentini superiori della lama siano appena
a raso della superficie superiore del pezzo da lavorare durante
la segatura. Questo farà sì che il numero massimo di dentini
rimuovano il materiale in qualsiasi momento, consentendo in tal
modo prestazioni ottimali.
Allineamento dell’assemblaggio della
protezione alla lama (Fig. H)
1. Rimuovere l’inserto del piano. Fare riferimento a Rimuovere
l’inserto del piano in Assemblaggio e regolazioni.
2. Sollevare la lama alla massima profondità di taglio e a un
angolo inclinato di 0°.
3. Collocare le tre piccole viti di fermo 33 . Queste viti saranno
utilizzate per regolare la posizione del coltello fenditore.
4. Adagiare una guida con estremità ad angolo retto contro
due punte della lama. Il coltello fenditore non deve toccare
la guida ad angolo retto.
5. Se è necessaria la regolazione, allentare le due viti di blocco
più grandi 35 .
6. Utilizzare le viti di fissaggio piccole 33 per regolare la
posizione del coltello fenditore. Adagiare la guida ad angolo
retto sul lato opposto della lama e ripetere le regolazioni
secondo necessità.
7. Serrare leggermente le due viti di blocco più grandi 35 .
8. Posizionare una squadra in piano contro il coltello fenditore
per verificare che sia verticale e in linea con la lama.
9. Se necessario, utilizzare le viti di fissaggio per riportare il
coltello fenditore in posizione verticale con la squadra.
10. Ripetere il passaggio 4 per verificare la posizione del coltello
fenditore. Ripetere i passaggi dal 5 al 9, se necessario.
11. Serrare completamente le due viti di bloccaggio più
grandi 35 .
Regolazione parallela (Fig. A, I)
Per una prestazione ottimale, la lama deve essere parallela al
guidapezzo. Questa regolazione è stata effettuata alla fabbrica.
Per eseguire nuovamente la regolazione:
Allineamento Guida Posizione 1
1. Installare la guida in posizione 1 e sbloccare la leva di
blocco del binario 5 . Individuare entrambi i perni di
posizionamento 31 che supportano la guida sui binari
anteriore e posteriore.
2. Allentare la vite del perno di posizionamento posteriore e
regolare l’allineamento della guida nella scanalatura finché
la parte anteriore della guida non risulta parallela alla lama.
Assicurarsi di misurare dal davanti della guida al davanti e
dietro della lama per garantire l’allineamento.
3. Serrare la vite di posizionamento e ripetere sul lato sinistro
della lama.
4. Controllare la regolazione del puntatore della scala parallela
(Fig. J).
Allineamento Guida Posizione 2 (Fig. I)
1. Per allineare i perni di posizionamento della guida in
posizione 2 31 , assicurarsi che i perni di posizione 1 siano
102
stati allineati, fare riferimento a Allineamento guida
Posizione 1.
2. Allentare i perni di posizione 2, quindi utilizzando i fori della
chiave della lama 21 come guida per il posizionamento,
allineare i perni (Fig. I).
3. Serrare i perni di posizionamento (fronte e retro).
Regolazione della scala parallela (Fig. J)
1. Sbloccare la leva di blocco del binario 5 .
2. Impostare la lama a un’inclinazione di 0° e spostare la guida
finché non tocca la lama.
3. Bloccare la leva di blocco del binario.
4. Allentare le viti dell’indicatore della scala parallela 36 e
impostare l’indicatore della scala parallela in modo che
legga zero (O). Serrare nuovamente le viti dell’indicatore
della scala parallela. La scala parallela gialla (in alto) dà la
lettura corretta soltanto quando la guida è montata sul lato
destro della lama ed è in posizione 1 (per il taglio parallelo
da 0 a 510 mm non nella posizione del taglio parallelo da
610 mm. La scala bianca (in basso) dà la lettura corretta
soltanto quando la guida è montata sul lato destro della
lama ed è in posizione 2 (per il taglio parallelo da zero a
100 mm a 610 mm.
La scala parallela dà la lettura corretta soltanto quando la guida
è montata sulla destra della lama.
Regolazione del blocco del binario (Fig. J, K)
Il blocco del binario è stato impostato in fabbrica. Se è
necessario rieffettuare la regolazione, procedere come di
seguito:
1. Bloccare la leva di blocco del binario 5 .
2. Sul lato inferiore della sega, allentare il controdado 37 .
3. Serrare l’asta esagonale 38 finché la molla sul sistema di
blocco non viene compressa creando la tensione desiderata
sulla leva di blocco del binario. Serrare nuovamente il
controdado contro l’asta esagonale.
4. Ribaltare la sega e verificare che la guida non si muova
quando viene innestata la leva di blocco. Se la guida è
ancora allentata, serrare ulteriormente la molla.
Regolazione dell’arresto e del puntatore di
inclinazione (Fig. L)
1. Sollevare la lama completamente ruotando la rotellina di
regolazione dell’altezza della lama 6 in senso orario finché
non si arresta.
2. Sbloccare la leva di blocco del taglio inclinato 7 spingengola in alto e a destra. Allentare la vite di arresto
dell’inclinazione 39 .
3. Posizionare una squadra piatta contro il piano e contro
la lama tra i dentini. Assicurarsi che la lama di blocco
dell’inclinazione sia nella posizione di sblocco o superiore.
4. Utilizzando la leva di blocco dell’inclinazione, regolare
l’angolo di inclinazione finché non si trova in piano contro
la squadra.
Italiano
5. Serrare la leva di blocco dell’inclinazione premendola verso
il basso.
6. Girare la vite di arresto dell’inclinazione 39 per ruotare la
camma fino a che non entra saldamente a contatto con il
telaio di supporto. Serrare la vite di arresto dell’inclinazione.
7. Controllare la scala dell’angolo di inclinazione. Se il
puntatore non legge 0°, allentare la vite del puntatore 40 e muovere il puntatore in modo che dia la lettura corretta.
Riserrare la vite del puntatore.
8. Ripetere a 45°, ma non regolare il puntatore.
Regolazione dell’indicatore obliquo (Fig. A)
Per regolare l’indicatore obliquo 10 allentare la manopola,
impostare all’agolazione desiderata e serrare la manopola.
Posizione del corpo e delle mani
Il posizionamento corretto del corpo e delle mani durante
l’utilizzo della sega da banco faciliterà il taglio, rendendolo più
accurato e sicuro.
AVVERTENZA:
• non avvicinare mai le mani alla zona di taglio.
• Collocare le mani a non meno di 150 mm dalla lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere i piedi ben appoggiati a terra e mantenere un
corretto equilibrio.
Prima di cominciare
AVVERTENZA:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare
lame eccessivamente usurate. La velocità max. di
rotazione dell’utensile non deve superare quella della
lama della sega da banco.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente. Non
forzare.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore
elettrico abbia raggiunto il regime max.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza
e alle normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la
batteria o dalla presa di corrente prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
Si invitano gli utilizzatori del Regno Unito ad attenersi alle
“Woodworking machines regulations” (Norme sulle macchine per
la lavorazione del legno) 1974 e successive modifiche.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da
soddisfare le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del
tavolo. Il luogo di installazione della macchina deve essere
selezionato in modo che l’operatore abbia una buona visuale
e abbastanza spazio libero attorno all’utensile in modo da
consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza
limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la
temperatura ambiente non sia troppo fredda, che la macchina
e gli accessori siano mantenuti in modo adeguato e che
le dimensioni del pezzo da lavorare siano adatte a questa
macchina.
AVVERTENZA:
• Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e alle
normative in vigore.
• Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo
da soddisfare le condizioni ergonomiche di altezza
e stabilità del tavolo. Il luogo di installazione della
macchina deve essere selezionato in modo che
l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza
spazio libero attorno all’utensile in modo da
consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare
lame eccessivamente usurate. La velocità max. di
rotazione dell’utensile non deve superare quella della
lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente.
Non forzare.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore
elettrico abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di
bloccaggio siano serrate.
• Non posizionare mai una mano nell’area della
lama quando la troncatrice è collegata alla fonte di
alimentazione elettrica.
• Non utilizzare mai la sega per tagli a mani libere!
• Non tagliare pezzi deformati, piegati o a coppa. Deve
essere presente almeno un lato dritto e levigato contro
cui passare la guida di taglio parallelo o la guida di
taglio obliquo.
• Supportare sempre i pezzi da lavorare lunghi per
impedire il rinculo.
• Non rimuovere pezzi di taglio dalla zona della lama
mentre la lama è in funzione.
Accensione e spegnimento (Fig. A, M)
L’interruttore acceso/spento 8 (Fig. A) della sega da banco offre
diversi vantaggi:
• Funzione di rilascio in assenza di tensione: se dovesse
verificarsi un’interruzione di corrente per un motivo
qualsiasi, l’interruttore si spegne.
• Sollevare la levetta rossa 41 e premere il pulsante verde 42 per accendere questa sega.
• Premere il pulsante rosso 43 o spingere verso il basso la
levetta rossa per spegnere questa sega.
103
Italiano
Funzionamento del guidapezzo (Fig. A, N)
Leva di bloccaggio della sponda
La leva di bloccaggio della sponda 5 blocca la guida in
posizione impedendone i movimenti durante il taglio. Per
bloccare la leva della sponda, spingerla verso il basso e verso la
parte posteriore della sega. Per sbloccarla, tirarla verso l’alto e
verso la parte anteriore della sega.
NOTA: durante la refilatura, bloccare sempre la leva di
bloccaggio della sponda.
Estensione del supporto lavoro /
Guidapezzo stretto
La sega da banco è munita di un’estensione del supporto
di lavoro per sostenere il lavoro che si estende oltre il banco
della sega.
Per utilizzare il guidapezzo stretto nella posizione di supporto
del lavoro, ruotarlo dalla sua posizione di riposo come
indicato in Figura O e far scorrere i perni nei set inferiori degli
alloggiamenti 44 su entrambe le estremità della guida.
Per utilizzare il guidapezzo stretto nella posizione di
refilatura stretta, far scattare i perni nei set superiori degli
alloggiamenti 45 su ambo le estremità della guida. Questa
funzione consente 51 mm di spazio extra rispetto alla lama. Fare
riferimento alla Figura N.
NOTA: ritrarre l’estensione del supporto lavoro o regolarlo
alla posizione del guidapezzo stretto ogni volta che il lavoro si
estende oltre il banco.
Manopola di regolazione fine
La manopola di regolazione fine 4 consente piccole regolazioni
durante l’impostazione della guida. Prima della regolazione,
assicurarsi che la leva di blocco della sponda sia nella sua
posizione elevata o bloccata.
Indicatore di taglio parallelo
L’indicatore di taglio parallelo necessiterà di essere regolato per
ottenere prestazioni adeguate del guidapezzo se l’utente alterna
tra lame di taglio spesse e sottili. L’indicatore di taglio parallelo
effettua una lettura corretta soltanto per la posizione 1 (da 0
a 510 mm), tuttavia per la posizione 1 con guidapezzo stretto
in uso aggiungere 52 mm. Vedere Regolazione della scala
parallela in Assemblaggio.
Tagli principali della sega
Rifilatura (Fig. A, B, O)
AVVERTENZA: Affilare le estremità.
1. Impostare la lama a 0°.
2. Bloccare la chiusura della guida di taglio
parallelo 19 (Fig. A).
3. Sollevare la lama finché non si trova a circa 3 mm più in alto
della parte superiore del pezzo da lavorare.
4. Regolare la posizione della guida, fare riferimento a
Operazione della guida di taglio parallelo.
5. Tenere il pezzo da lavorare in piano sul banco contro la
guida. Tenere il pezzo da lavorare lontano dalla lama.
104
6. Tenere entrambe le mani lontano dal percorso della
lama (Fig. O).
7. Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la
velocità massima.
8. Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto la protezione
anteriore, mantenendolo saldamente premuto contro la
guida. Consentire il taglio da parte dei denti della segatrice
senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità della
lama dovrà essere mantenuta costante.
9. Utilizzare sempre un’asta guidapezzo 22 quando si lavora
vicino alla lama (Fig. O).
10. Dopo aver completato il taglio, spegnere la macchina,
lasciare che la lama si arresti e rimuovere il pezzo da
lavorare.
AVVERTENZA:
• Non spegnere mai né tenere il lato “libero” o tagliato
del pezzo da lavorare.
• Non tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Utilizzare sempre un’asta guidapezzo quando si
refilano pezzi da lavorare piccoli.
Tagli inclinati (Fig. A)
AVVERTENZA: evitare la refilatura inclinata sul lato
inclinato (a sinistra) della lama.
1. Impostare l’angolo di inclinazione richiesto 7 spingendolo
in alto e a destra.
2. Impostare all’angolazione desiderata, ruotare la leva
spingendo in basso e a sinistra per bloccarla in posizione.
3. Procedere come per la refilatura.
Tagli trasversali e tagli trasversali inclinati
1. Rimuovere la guida di taglio parallelo e installare l’indicatore
obliquo nell’alloggiamento.
2. Bloccare l’indicatore obliquo a 0°.
3. Procedere come per la refilatura.
Tagli obliqui (Fig. A)
1. Impostare l’indicatore obliquo 10 all’angolo richiesto.
NOTA: tenere sempre il pezzo serrato contro la parte anteriore
dell’indicatore obliquo.
2. Procedere come per la refilatura.
Taglio composto
Questo taglio è una combinazione tra un taglio obliquo e un
taglio inclinato. Impostare l’inclinazione all’angolazione richiesta
e procedere come per il taglio obliquo trasversale.
Supporto per pezzi lunghi
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Sostenere i pezzi di lavorazione lunghi con un qualsiasi
mezzo adeguato, come cavalletti o dispositivi analoghi, in
modo da sostenerne le estremità.
Italiano
Aspirazione polveri (Fig. A)
La macchina è dotata di un portello per l’aspirazione delle
polveri 15 sul retro della macchina adatto per l’uso con
apparecchiature di aspirazione delle polveri dotate di ugelli da
57/65 mm. In dotazione con la macchina è un portello riduttore
per l’uso con ugelli di aspirazione delle polveri di diametro da
34-40 mm.
L’assemblaggio del paralama presenta inoltre un portello
di aspirazione delle polveri per ugelli da 35 mm e il sistema
AirLock.
• Durante tutte le operazioni, collegare un dispositivo di
estrazione della polvere progettato in conformità alle
normative riguardanti l’emissione di polvere.
• Assicurarsi che il tubo di aspirazione delle polveri in uso sia
adatto all’applicazione e al materiale di taglio. Assicurare
una gestione corretta del tubo.
• Tenere presente che i materiali sintetici come il truciolato o
l’MDF producono più particelle di polvere durante il taglio
rispetto al legno naturale.
Conservazione (Fig. P)
1. Fissare l’asta guidapezzo 22 alla guida.
2. Rimuovere l’assemblaggio del paralama 11 . Fare
riferimento a Installazione / Rimozione del gruppo
protezione della lama e coltello fenditore. Collocare
il gruppo di protezione della lama nel supporto come
illustrato, quindi ruotare il blocco di 1/4 di giro per bloccare
in posizione.
3. Far scorrere l’estremità chiusa delle chiavi delle lama 21 nella chiusura a scatto quindi fissare in posizone con un
dado ad aletta.
4. Inserire la barra della guida dell’indicatore obliquo 10 nella
tasca fino in fondo.
5. Il coltello fenditore 23 scorre in posizione sul lato posteriore
della clip di ritiro della protezione.
6. Per ritirare la guida 18 , far scattare il supporto di lavoro
nella posizione di riposo. Rimuovere la guida dai binari.
Rifissare la guida a testa in giù sul lato sinistro della guida.
Far ruotare i fermi di blocco per fissare.
Trasporto (Fig. A)
• Trasportare sempre la macchina utilizzando le maniglie di
trasporto 14 .
AVVERTENZA: trasportare sempre la macchina con la
protezione della lama superiore montata.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione (Fig. Q)
Il motore e i cuscinetti non necessitano di ulteriore
lubrificazione. Se risulta difficile sollevare e alzare la lama, pulire
e ingrassare le viti di regolazione dell’altezza:
1. Scollegare la sega dalla sorgente di alimentazione.
2. Girare la sega di lato.
3. Pulire e lubrificare le filettature delle viti di regolazione
dell’altezza 46 sul lato inferiore della sega come mostrato in
figura Q. Utilizzare grasso multiuso.
Pulizia (Fig. A, R)
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire
regolarmente la superficie del tavolo.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire
regolarmente il sistema di raccolta polveri.
L’assemblaggio del paralama 11 e l’inserto del piano devono
essere sistemati in posizione prima di utilizzare la sega.
Prima dell’uso, esaminare attentamente i portalama superiore
e inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne
il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere
o le particelle del pezzo non provochino il blocco di una delle
funzioni.
In caso di frammenti del pezzo incastrati tra la lama della
sega da banco e le protezioni, scollegare la macchina
dall’alimentazione e seguire le istruzioni fornite in Montaggio
della lama. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la lama.
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’apparato periodicamente con un panno morbido.
Pulire regolarmente il sistema di raccolta della polvere:
1. Girare la sega di lato in modo che la parte inferiore aperta
dell’unità risulti accessibile.
2. Aprire lo sportello di accesso alla polvere 47 in figura R
allentando le due viti 48 e staccare lo sportello. Eliminare la
105
Italiano
polvere in eccesso, quindi ricollegare lo sportello fissandolo
con le viti.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Sostituire il paralama quando è usurato. Contattare il centro di
assistenza DeWALT di zona per i dettagli sulla sostituzione del
paralama.
LAME DELLA TRONCATRICE: Utilizzare SEMPRE lame con
riduzione del rumore da 210 mm con fori del mandrino di
30 mm. La velocità nominale deve essere di almeno 6000 RPM.
Non utilizzare mai una lama di diametro piccolo. Non sarà
possibile proteggerla adeguatamente.
DESCRIZIONE LAME
Applicazione
Diametro
Denti
Lame per l’edilizia (taglio rapido)
Impieghi generici
210 mm
24
Tagli trasversali sottili
210 mm
40
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e
puliti)
Tagli trasversali sottili
210 mm
60
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
106
Nederlands
SNOERLOZE TAFELZAAG
DCS7485
Hartelijk gefeliciteerd!
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 en DCB546).
Zekeringen:
Europa
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
EG-conformiteitsverklaring
Technische gegevens
Richtlijn Voor Machines
Spanning
Type
Accutype
Snelheid onbelast
Zaagbladdiameter
Zaagbladboring
Zaagsnede zaagblad
Dikte zaagblad-body
Spouwmesdikte
Zaagsnedediepte bij 90°
Zaagsnedediepte bij 45°
Afkortcapaciteit (Rechts van zaagblad)
Afkortcapaciteit (Links van zaagblad)
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Afmetingen werkoppervlak
Totale afmetingen
Gewicht
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN62841-1-2015.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
geluidsniveau)
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
86
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
De lader van het type DCB118 is geschikt voor accu’s van
het type 18V Li-Ion XR en XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182,
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Snoerloze tafelzaag
DCS7485
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
29.07.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
107
Nederlands
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
108
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
h ) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat
u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Nederlands
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu, als deze uitneembaar is, uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt, of het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per
ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires
goed. Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen
beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap voor
gebruik wordt gerepareerd als het beschadigd
is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
h ) Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en oppervlakken die u beet pakt,
kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
e ) Werk niet met een accu of met gereedschap
dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn
aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s
kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en dat kan brand,
explosie of een risico van letsel tot gevolg kan hebben.
f ) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open
vuur of uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand of
een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu doen
exploderen.
g ) Volg alle instructies voor het opladen en laad
de accu of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt
opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen
bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
b ) Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De
reparaties aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.
Veiligheidsvoorschriften voor tafelzagen
1) Waarschuwingen over afscherming
a ) Houd beschermkappen op hun plaats.
Beschermkappen moeten in goede werkende staat
zijn en goed zijn gemonteerd. Een beschermkap die los
of beschadigd is, of niet goed functioneert, moet worden
gerepareerd of worden vervangen.
b ) Gebruik altijd een beschermkap voor het zaagblad
en het spouwmes voor alle zaagwerkzaamheden. Bij
zaagwerkzaamheden waarbij het zaagblad het werkstuk
geheel doorzaagt helpen de beschermkap en andere
veiligheidsvoorzieningen het risico van letsel te beperken.
109
Nederlands
c ) Bevestig de beschermende voorzieningen weer
onmiddellijk na het voltooien van een verrichting
(zoals het rabatzagen of opnieuw uitvoeren van
zaagsneden) waarbij de beschermkap of het
spouwmes moet worden verwijderd. De beschermkap
en het spouwmes helpen het risico van letsel te beperken.
d ) Let erop dat het zaagblad de beschermkap, het
spouwmes of het werkstuk niet raakt, voor dat
schakelaar op Aan wordt gezet. Onbedoelde aanraking
van deze items met het zaagblad kan tot een gevaarlijke
situatie leiden.
e ) Stel het spouwmes af zoals wordt beschreven in deze
instructiehandleiding. Onjuiste tussenruimte, plaatsing
en uitlijning kan maken dat het spouwmes niet goed
werkt bij het voorkomen van terugslag.
f ) Het spouwmes werkt alleen als het op het werkstuk
wordt gezet. Het spouwmes werkt niet goed wanneer
werkstukken worden gezaagd die te kort zijn om door
het spouwmes te worden vastgehouden. Onder die
omstandigheden kan een terugslag niet door het
spouwmes worden voorkomen.
g ) Gebruik het zaagblad dat geschikt is voor het
spouwmes. Het spouwmes kan alleen goed werken
als de diameter van het zaagblad is afgestemd op het
spouwmes, de body van het zaagmes dunner is dan het
spouwmes en de zaagbreedte van het zaagblad groter is
dan de dikte van het spouwmes.
f )
g )
h )
i )
j )
2) Waarschuwingen bij
zaagwerkzaamheden
a )
b )
c )
d )
e )
110
GEVAAR: Plaats nooit uw vingers of handen in
de buurt van of in een lijn met het zaagblad.
Een ogenblik van onoplettendheid of een verkeerde
beweging kan uw hand bij het zaagblad brengen en
ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Voer het werkstuk uitsluitend tegen de draairichting
in naar het zaagblad. Wanneer u het werkstuk boven de
zaagtafel aanvoert in dezelfde richting als het zaagblad
draait, kan ertoe leiden dat het werkstuk, en uw hand, in
het zaagblad worden getrokken.
Voer nooit met de verstekmeter het werkstuk aan
wanneer u delen van het werkstuk afzaagt en
gebruik niet de langsgeleiding als een stop bij het
afkorten met de verstekmeter. Wanneer u het werkstuk
geleidt met de langsgeleiding en de verstekmeter samen,
zal het zaagblad gemakkelijker vastlopen en zal eerder
terugslag optreden.
Pas bij het afkorten altijd de aanvoerdruk van
het werkstuk toe tussen de langsgeleiding en
het zaagblad. Duw het werkstuk aan met een
aanduwstok wanneer de afstand tussen de
langsgeleiding en het zaagblad minder is dan
150 mm, en gebruik een aanduwblok wanneer de
afstand minder is dan 50 mm. Dergelijke “hulpstukken”
houden uw hand op veilige afstand van het zaagblad.
Gebruik alleen de aanduwstok die wordt geleverd
door de fabrikant of die is vervaardigd in
k )
l )
overeenstemming met de instructies. De aanduwstok
zorgt voor voldoende afstand tussen uw hand en het
zaagblad.
Gebruik nooit een beschadigde of ingezaagde
aanduwstok. Een beschadigde aanduwstok kan breken
en dan kan uw hand tegen het zaagblad komen.
Voer geen zaagwerkzaamheden “uit de vrije hand”
uit. Plaats en geleid het werkstuk altijd met de
langsgeleiding of de verstekmeter. “Uit de vrije hand”
betekent dat u met uw handen het werkstuk ondersteunt
of geleidt, in plaats van met de langsgeleiding of de
verstekmeter. Zagen uit de vrije hand leidt tot verkeerde
uitlijning, vastlopen en terugslag.
Reik nooit rond of over een draaiend zaagblad.
Wanneer u uw hand uitsteekt naar een werkstuk kan dat
leiden tot het per ongeluk aanraken van een bewegend
zaagblad.
Zorg voor aanvullende ondersteuning van het
werkstuk aan de achterzijde en/of de zijkanten van
de zaagtafel zodat u lange en/of brede werkstukken
waterpas kunt houden. Een lang en/of breed werkstuk
zal misschien doorhangen op de rand van de zaagtafel,
waardoor u de controle kunt verliezen en het zaagblad
kan vastlopen en kan terugslaan.
Voer het werkstuk aan in een gelijkmatige snelheid.
Buig of draai het werkstuk niet. Als het zaagblad
vastloopt, schakel het gereedschap dan onmiddellijk
uit, maak het stroomloos en verhelp het probleem.
Wanneer het zaagblad vastloopt in het werkstuk kan dat
leiden tot terugslag of tot het vastlopen van de motor.
Verwijder geen delen van afgezaagd materiaal
terwijl de zaag loopt. Het materiaal kan vast komen
te zitten tussen de langsgeleiding of aan de binnenzijde
van de beschermkap van het zaagblad en dan kan het
zaagblad uw vingers naar binnen trekken. Schakel de
zaag uit en verwijder pas materiaal wanneer het zaagblad
tot stilstand is gekomen.
Gebruik een hulpgeleider in contact met het
tafelblad bij het afzaggen van werkstukken die
minder dan 2 mm dik zijn. Een dun werkstuk kan vast
komen te zitten onder de langsgeleiding en een terugslag
veroorzaken.
3) Oorzaken van terugslag en
bijbehorende waarschuwingen
Terugslag is een plotselinge reactie van het werkstuk wanneer het
zaagblad bekneld raakt of vastloopt of bij een niet goed uitgelijnde
zaagsnede ten opzichte van het zaagblad of wanneer een deel
van het werkstuk vast komt te zitten tussen het zaagblad en de
langsgeleiding of een ander vast voorwerp.
Heel vaak wordt bij een terugslag het werkstuk van de tafel gelicht
door het achterste gedeelte van het zaagblad en wordt het in de
richting van de gebruiker geworpen. Terugslag is het gevolg van
een verkeerd gebruik en/of onjuiste gebruiksomstandigheden
van de zaag en kan worden voorkomen door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder worden vermeld.
Nederlands
a ) Ga nooit in een rechte lijn achter het zaagblad staan.
Plaats uw lichaam altijd aan dezelfde zijde van het
zaagblad als de langsgeleiding. Terugslag kan het
werkstuk met hoge snelheid werpen naar iemand die voor
de zaagtafel en in één lijn met het zaagblad staat.
b ) Reik nooit over of achter het zaagblad, bijvoorbeeld
om aan het werkstuk te trekken of om er het
werkstuk te ondersteunen. U zult misschien per ongeluk
het zaagblad aanraken of terugslag kan uw vingers in het
zaagblad trekken.
c ) Houd het werkstuk dat wordt afgezaagd nooit tegen
het draaiende zaagblad en druk het werkstuk nooit
tegen het draaiende werkstuk. Wanneer u het werkstuk
dat wordt afgezaagd tegen het zaagblad drukt, kan het
zaagblad vastlopen en kan terugslag ontstaan.
d ) Lijn de langsgeleiding parallel uit met het zaagblad.
Een niet goed uitgelijnde langsgeleiding kan het werkstuk
tegen het zaagblad drukken en zo kan terugslag ontstaan.
e ) Leid met een spiebord het werkstuk tegen de tafel
en langsgeleiding wanneer u inzaagsneden maakt
zoals bij rabatzagen of bij het opnieuw zagen van
zaagsneden. Een spiebord helpt u het werkstuk onder
controle te houden in het geval van een terugslag.
f ) Ga extra voorzichtig te werk wanneer u een
zaagsnede uitvoert in delen van gemonteerde
werkstukken die u niet kunt overzien. De
vooruitstekende zaag kan voorwerpen zagen die terugslag
kunnen veroorzaken.
g ) Ondersteun grote panelen zodat het risico van het
bekneld raken van het zaagblad en van terugslag tot
een minimum wordt beperkt. Grote panelen kunnen
onder hun eigen gewicht doorzakken. Er moeten steunen
worden geplaatst onder alle gedeelten van het paneel dat
over het bovenblad van de zaagtafel hangt.
h ) Ga extra voorzichtig te werk bij het zagen van een
werkstuk dat gedraaid, verwrongen of krom is of dat
geen rechte rand heeft waarmee u het kunt leiden
langs een verstekmeter of een langsgeleiding. Een
werkstuk dat gedraaid, verwrongen of krom is, is onstabiel
en veroorzaakt verkeerde uitlijning van de zaagplaat met
het zaagblad, en veroorzaakt vastlopen en terugslag.
i ) Zaag nooit meer dan een werkstuk, stapel
werkstukken niet verticaal of horizontaal. Het
zaagblad kan een of meer delen oppakken en terugslag
veroorzaken.
j ) Centreer, wanneer u een zaag opnieuw start in het
werkstuk, het zaagblad in de zaagsnede zodat de
zaagtanden niet in het materiaal vastzitten. Als
het zaagblad is vastgelopen, kan het omhoog komen of
terugslaan uit het werkstuk wanneer de zaag opnieuw
wordt gestart.
k ) Houd zaagbladen schoon, scherp en met voldoende
gezette vertanding. Gebruik nooit kromme
zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of
afgebroken tanden. Met scherpe en op juiste wijze
gezette zaagbladen worden vastlopen en terugslaan tot
een minimum beperkt.
4) Waarschuwingen voor de
bedieningsprocedure van de tafelzaag
a ) Schakel de tafelzaag uit en neem de accu los
wanneer u de tafelinzet verwijderd, het zaagblad
vervangt of aanpassingen aanbrengt aan het
spouwmes, of de zaagbladbeschermkap en wanneer
de machine onbeheerd wordt achtergelaten.
Voorzorgsmaatregelen zullen ongelukken voorkomen.
b ) Laat de tafelzaag nooit werken zonder dat u er
toezicht op houdt. Schakel de tafelzaag uit en laat
het gereedschap niet onbeheerd achter voordat het
volledig tot stilstand is gekomen. Een werkende zaag
waar geen toezicht op wordt gehouden, is een risico dat
niet kan worden overzien.
c ) Plaats de tafelzaag op een goed verlichte plaats
die waterpas is en waar u goed rechtop en in
evenwicht kunt blijven staan. De zaag moet worden
geïnstalleerd op een plaats waar genoeg ruimte is
en waar u gemakkelijk de omvang van uw werkstuk
kunt hanteren. In krappe, donkere ruimtes en op
ongelijke gladde vloeren zullen gemakkelijk ongelukken
gebeuren.
d ) Verwijder vaak het zaagsel van onder de zaagtafel
en/of de afzuiginstallatie. Opeenhopingen van zaagsel
zijn brandbaar en kunnen vlam vatten.
e ) De tafelzaag moet stevig worden vastgezet. Een
tafelzaag die niet goed is vastgezet kan van zijn plaats
komen of omvallen.
f ) Verwijder gereedschap, afgezaagde stukken hout,
enz. van onder de tafel voordat u de tafelzaag
inschakelt. Afleiding of een mogelijk vastlopen van de
zaag kunnen gevaarlijk zijn.
g ) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste omvang en
vorm (ruitvormig tegenover rond) van het asgat.
Zaagbladen die niet passen bij de montagevoorziening
van de zaag, zullen excentrisch lopen, en dat kan ertoe
leiden dat u de controle verliest.
h ) Gebruik nooit een beschadigde of onjuiste
montagevoorziening voor het zaagblad, zoals
flenzen, zaagbladringen, bouten en moeren. Deze
montagevoorzieningen zijn speciaal ontworpen voor uw
zaag, voor veilig werken en optimale prestaties.
i ) Ga nooit op de tafelzaag staan, gebruik de zaag
niet als opstapje. Ernstig letsel kan ontstaan als het
zaaggereedschap omvalt of als iemand per ongeluk in
aanraking komt met het gereedschap.
j ) Let erop dat het zaagblad zo is geïnstalleerd
dat het in de juiste richting draait. Gebruik geen
slijpschijven, draadborstels of schuurschijven op een
tafelzaag. Een onjuiste installatie van het zaagblad of
gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen kan
ernstig letsel veroorzaken.
111
Nederlands
Aanvullende veiligheidsregels voor
zaagtafels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Door het zagen van kunststoffen,
nat hout en andere materialen kan zich gesmolten of
gedroogd materiaal op de tip van het zaagblad en op
het zaagblad zelf afzetten, waardoor het risico van
oververhitting en van vastlopen van het zaagblad tijdens
het zagen kan toenemen.
Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait en dat de
tanden naar de voorzijde van de zaagbank wijzen.
Let erop dat alle klemhandgrepen vastzitten voordat u een
bedieningshandeling start.
Het is belangrijk dat alle zaagbladen en flenzen schoon zijn en
dat de grote oppervlak van de klemring tegen het zaagblad
zitten. Draai de moer van de spandoorn stevig vast.
Let erop dat het spouwmes is afgesteld op de juist afstand van
het zaagblad - maximaal 8 mm.
Werk nooit met de zaag zonder dat de bovenste en onderste
beschermkappen zijn geplaatst.
Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan terwijl het
loopt.
Houd de aanduwstok altijd op de vaste plaats.
Gebruik de beschermkap niet voor het vastpakken of vervoeren
van het gereedschap.
Oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.
Zaag nooit een lichtmetaallegering. De machine is niet
ontworpen voor deze toepassing.
Gebruik geen schuurschijf en geen diamantslijpwielen
Het zagen van rabatten, sleuven of groeven is niet toegestaan.
Schakel de machine, als deze niet goed werkt, onmiddellijk
uit en neem de accu uit. Rapporteer de storing en markeer
de machine op juiste wijze, zodat niet andere mensen de
machine die niet goed werkt, gaan gebruiken.
Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van
abnormale aanvoerdruk, schakel de machine dan ALTIJD uit
en neem de accu uit. Verwijder het werkstuk en controleer
dat het zaagblad vrijloopt. Schakel de machine in en start uw
zaagwerk opnieuw met minder aanvoerdruk.
Probeer NOOIT een stapel losse stukken materiaal te zagen,
omdat dat kan leiden tot verlies van de controle of terugslag.
Geef alle materiaal een stevige ondersteuning.
Zaagbladen
•
•
•
•
112
Gebruik geen zaagbladen waarvan de afmetingen niet
overeenstemmen met de afmetingen die in de Technische
gegevens worden vermeld. Gebruik geen tussenringen om
een zaagblad passend te maken voor de as. Gebruik alleen
de zaagbladen die worden aangeduid in deze handleiding
en die voldoen aan EN 847-1, als zij bedoeld zijn voor hout en
dergelijke materialen.
U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te
passen die minder lawaai maken.
Gebruik geen HS-zaagbladen (High Steel).
Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
•
•
Het is belangrijk dat het gekozen zaagblad geschikt is voor het
materiaal dat u wilt zagen.
Draag altijd handschoenen wanneer u werkt met zaagbladen
en ruw materiaal. Zaagbladen kunnen beter altijd in een
houder worden gedragen, als dat praktisch mogelijk is.
Overige risico's
De volgende risico's horen bij het gebruik van zagen:
• letsel dat wordt veroorzaakt door het aanraken van
draaiende delen
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging.
• Risico van ongelukken veroorzaakt door onbedekte delen
van het roterende zaagblad.
• Risico van letsel wanneer u het zaagblad vervangt zonder
bescherming van uw handen.
• Risico van het knellen van vingers bij het openen van de
beschermkappen.
• Gezondheidsrisico's door het inademen van stof dat
ontstaat bij het zagen van hout, vooral eikenhout,
beukenhout en MDF.
De volgende factoren zijn van invloed op de geluidsproductie:
• het te zagen materiaal
• het type zaagblad
• de aanvoerdruk
• onderhoud van de machine
De volgende factoren zijn van invloed op de blootstelling
aan stof:
• versleten zaagblad
• stofafzuigsysteem met een luchtsnelheid van minder dan
20 m/s
• werkstuk niet nauwkeurig geleid
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
•
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 12 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 13 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
113
Nederlands
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
114
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
Nederlands
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Wh-classificatie voor het
voorbeeld van markering met etiket gebruik
transport geeft 3 x 36
en transport
Wh, wat betekent 3
accu’s van elk 36 Wattuur.
Wh-classificatie van de
gebruiksstand geeft 108
Wattuur (betekent 1 accu).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
115
Nederlands
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
1Inlegstuk
2Zaagbladsleutels
1Stofextractieadapter
1 Acculader (T2)
2 Li-Ion-accu's (T2)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Draag gehoorbescherming.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Draag oogbescherming.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Draag een gezichtsmasker.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Houd uw handen verwijderd van het zaaggebied en
het zaagblad.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Draagpunt.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Gebruik: Gebruik zonder transportkap,
Wh-classificatie geeft 108 Wh (1 accu van 108 Wh).
Transport: Gebruik met transportkap,
Wh-classificatie geeft 3 x 36 Wh (3 accu’s van 36
Wh).
Accutype
De DCS7485 werkt op een 54 V-accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB546. Raadpleeg
Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
1Langsgeleiding
1Verstekgeleiding
1Zaagblad
1 Bovenste zaagbladbeschermkap
116
Neem de accu uit wanneer u het zaagblad vervangt,
accessoires plaatst/verwijdert en aanpassingen/
reparaties uitvoert.
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 49 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, D)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
10 Verstekmeter
Tafel
11 Zaagbladbeschermkap
Zaagblad
12 Accu
Indicator
afkortschaalverdeling
13 Accu-ontgrendelknop
Fijnafstellingsknop
14 Draaghandgreep
Hendel railvergrendeling
15 Stofafzuigpoort
Afstelwiel zaagbladhoogte 16 Kap stofafzuigpoort
Hendel vergrendeling
17 Inlegstuk
verstekzagen
18 Langsgeleiding
AAN/UIT-schakelaar
19 Grendel langsgeleiding
Montagegaten
Nederlands
20 Smalle verlenging
22 Aanduwstok (opgeborgen)
langsgeleiding/steun
21 Zaagbladsleutels
(opgeborgen)
23 Splijtmes (inzagen) (Afb. D)
24 Opbergvak verstekmeter
Gebruiksdoel
De tafelzaag is ontworpen voor professioneel afkorten, zagen,
verstekzagen en afschuinen van diverse materialen, zoals hout,
houtproducten en kunststoffen.
NIET gebruiken voor het zagen van metaal, cementplaat of
metselwerk.
NIET gebruiken in natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze tafelzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 12 volledig oplaadt.
De accu in de machine plaatsen
1. Houd de accu tegenover de rails in de handgreep.
2. Schuif de accu in de machine tot deze stevig vastzit en let er
vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit de machine halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 13 en trek de accu stevig
uit de handgreep van de machine.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 25 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Uitpakken
• Neem de zaag voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.
• De machine is volledig gemonteerd, behalve de
langsgeleiding voor overlangszagen, de verstekmeter, de
stofadapter en de beschermkap van het zaagblad.
• Voltooi de montage door de instructies te volgen die
hieronder worden beschreven.
Het zaagblad monteren (Afb. A, C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet
de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u accessoires plaatst of verwijdert, voordat
u aanpassingen aanbrengt of een andere opstelling
kiest of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer
dat de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat.
Wanneer de werklamp per ongeluk wordt ingeschakeld,
kan dat leiden tot letsel.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad
zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Het zaagbladMOET worden
vervangen volgens de aanwijzingen in dit deel. Gebruik
ALLEEN zaagbladen die onder Technische Gegevens
worden genoemd. Wij adviseren DT99565. Monteer
NOOIT andere zaagbladen.
OPMERKING: Het zaagblad is in de fabriek in dit gereedschap
gemonteerd.
1. Breng de doorn van het zaagblad omhoog naar de
maximale hoogte door het afstelwiel voor de hoogte van
het zaagblad 6 naar rechts te draaien.
2. Neem het inlegstuk 17 uit. Raadpleeg Het inlegstuk
monteren.
3. Draai met de steeksleutels 21 de moer 26 van de doorn
los en verwijder deze en de klemring 27 van de zaagdoorn
door naar links te draaien.
4. Plaats het zaagblad op de doorn 28 en let er daarbij op
dat de tanden van het zaagblad 2 omlaag wijzen aan de
voorzijde van de tafel. Monteer de ringen en de moer van
de doorn op de as en zet de moer 26 met de hand vast,
zo veel als mogelijk is, en let er daarbij op dat het zaagblad
tegen de binnenste ring zit en de buitenste klemring 27 tegen het zaagblad zit. Let erop dat de grootste diameter
117
Nederlands
van de flens tegen het zaagblad zit. Let erop dat de as en de
ringen vrij zijn van stof en vuil.
5. U kunt voorkomen dat de as draait wanneer u de moer
van de doorn vastzet, door met het open einde van de
zaagbladsteeksteutel 21 de as vast te zetten.
6. Zet met het gesloten uiteinde van de steeksleutel de doorn
de moer 26 van de doorn vast door de moer naar rechts
te draaien.
7. Zet het inlegstuk terug.
WAARSCHUWING: Controleer altijd de aanwijzer van de
afkortgeleiding en de zaagbladbeschermkap wanneer u
het zaagblad hebt vervangen.
De zaagbladbeschermkap/het spouwmes
monteren/verwijderen (Afb. A, D)
WAARSCHUWING: Gebruik de beschermkap bij alle
zaagwerkzaamheden.
1. Breng de doorn van het zaagblad naar de maximale hoogte.
2. Draai de vergrendelknop 29 van het spouwmes los
(minimaal drie slagen).
3. Maak de vergrendelpen van het spouwmes los door de
vergrendelknop uit te trekken zoals wordt aangeduid door
de zwarte pijlen op de knop.
4. Trek de vergrendelknop uit en licht tegelijkertijd het
spouwmes uit de klem. Schuif vervolgens de beschermkap
in de klem tot deze niet verder kan.
OPMERKING: Installeer niet de beschermkap en het
spouwmes tegelijkertijd in de klem.
5. U kunt de vergrendelpen vastzetten door de
vergrendelknop los te maken. Controleer dat de pen vastzit
door de zaagbladbeschermkap wat naar rechts te trekken.
6. Zet de knop voor de vergrendeling van het spouwmes vast.
OPMERKING: Volg dezelfde procedure voor het spouwmes.
WAARSCHUWING: Inspecteer, voordat u de tafelzaag
aansluit op de stroomvoorziening of de zaag in gebruik
neemt, altijd de zaagbladbeschermkap op de juiste
uitlijning en controleer de vrijloop van het zaagblad.
Controleer de uitlijning na iedere verandering van de
afschuinhoek.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstige
persoonlijk letsel, werk NIET met de zaag als de
beschermkap niet stevig op z’n plaats is vastgeklemd.
Wanneer het spouwmes 23 goed is uitgelijnd, staat het in
één lijn met het zaagblad, zowel op zaagtafelniveau als aan
de bovenzijde van het zaagblad. Controleer met behulp
van een winkelhaak dat het zaagblad 2 is uitgelijnd met
het spouwmes 23 . Probeer, terwijl de stroomvoorziening is
uitgeschakeld, de uiterste stand van de aanpassingen opzij
en omhoog, en controleer dat bij alle werkzaamheden de
beschermkap vrijloopt van het zaagblad.
WAARSCHUWING: Voor een veilige werking is het van
essentieel belang dat de zaagbladbeschermkap goed is
gemonteerd en uitgelijnd!
118
Het inlegstuk monteren (Afb. E)
1. Lijn het inlegstuk 17 uit zoals wordt afgebeeld in
afbeelding E, en steek de nokjes aan de achterzijde van
het inlegstuk in de gaten aan de achterzijde van de
tafelopening.
2. Draai de vergrendelschroef 30 90° zodat de tafelinzet op
z'n plaats wordt vergrendeld.
3. Het inlegstuk heeft vier stelschroeven waarmee het omhoog
of omlaag kan worden gebracht. Wanneer het inlegstuk
goed is afgesteld, moet het gelijk liggen met of iets lager
liggen dan het oppervlak van de bovenzijde van de tafel
en op zijn plaats zijn bevestigd. De achterzijde van het
inlegstuk moet gelijk liggen met de bovenzijde van de tafel
of er iets boven liggen.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine nooit zonder het
inlegstuk. Vervang het inlegstuk onmiddellijk wanneer het
versleten of beschadigd is.
Het inlegstuk uitnemen
1. Verwijder het inlegstuk 17 door de vergrendelschroef 30 met een schroevendraaier 90˚ naar links te draaien
2. Trek het inlegstuk omhoog en naar voren zodat het
binnenste van de zag toegankelijk wordt. Werk NIET met de
zaag zonder het inlegstuk.
Langsgeleiding plaatsen (Afb. F)
De geleiding voor overlangszagen kan worden geïnstalleerd
op twee posities aan de rechterzijde (Positie 1 voor 0 mm tot
510 mm overlangszagen en Positie 2 voor 100 mm tot 610 mm
overlangszagen) en één positie aan de linkerzijde van de
tafelzaag.
1. Maak de vergrendelingen van de langsgeleiding los 19 .
2. Houd de geleiding in een hoek vast, houd de lokatiepennen
(voor en achter) 31 op de rails van de langsgeleiding
tegenover de kopsleuven van de geleiding 32 .
3. Schuif de kopsleuven op de pennen en draai de geleiding
omlaag tot deze op de rails rust.
4. Vergrendel de geleiding op z'n plaats door de grendels voor
en achter 19 op de rails te sluiten.
De werkbank vastzetten (Afb. A)
• Het machine-frame tussen de voeten aan beide zijden
is voorzien van twee gaten 9 , waarmee de machine op
de werkbank kan worden vastgezet. Gebruik de gaten
diagonaal.
• U kunt gemakkelijker met de machine werken wanneer
u deze op een stuk multiplex van tenminste 15 mm
dik vastzet.
Wanneer u de machine gaat gebruiken kunt u het multiplex op
de werkbank klemmen. Wanneer u de machine wilt vervoeren,
hoeft u alleen maar de klemmen los te maken.
Nederlands
AANPASSINGEN
Aanpassing van het zaagblad
Uitlijning van het zaagblad (Parallel aan de
versteksleuf) (Afb. G)
WAARSCHUWING: Snijgevaar. Controleer het zaagblad
in de stand 0˚ en 45˚ zodat u er zeker van kunt zijn dat het
zaagblad niet het inlegstuk raakt, omdat dat persoonlijk
letsel zou kunnen veroorzaken.
Als het zaagblad niet uitgelijnd is met de versteksleuf op het
zaagtafelblad, moet het zaagblad weer uitgelijnd worden. Ga
als volgt te werk voor het uitlijnen van het zaagblad en de
versteksleuf:
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet
de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u accessoires plaatst of verwijdert, voordat
u aanpassingen aanbrengt of een andere opstelling
kiest of wanneer u reparaties uitvoert. Wanneer de
werklamp per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden
tot letsel.
1. Draai met inbussleutel van 5 mm de achterste bevestiging
van de draaibeugel 33 los, die zich aan de onderzijde van
tafel bevindt, draai niet meer los dan nodig is om de beugel
heen en weer te kunnen bewegen.
2. Stel de beugel af tot het zaagblad parallel loopt aan de sleuf
van de verstekmeter.
3. Draai de achterste bevestiging van de draaibeugel vast op
een aanhaalmoment van 12,5 – 13,6 Nm.
Aanpassing van de hoogte van het
zaagblad (Afb. A)
U kunt het zaagblad hoger of lager zetten door het stelwiel voor
de hoogte van het zaagblad te draaien 6 .
Het is belangrijk dat de bovenste drie tanden tijdens het zagen
net door het bovenste oppervlak van het werkstuk breken. Dat
maakt dat het maximumaantal tanden te eniger tijd materiaal
verwijderen, en dat het gereedschap maximaal presteert.
Beschermkap/Splijtmes uitlijnen met het
zaagblad (Afb. H)
1. Neem het inlegstuk uit. Raadpleeg Inlegstuk verwijderen
onder Montage en aanpassingen.
2. Breng het zaagblad over de gehele diepte van de zaagsnede
omhoog en stel een schuine hoek van 0° in.
3. Kijk waar zich de drie kleine stelschroeven 33 bevinden.
Met deze schroeven wordt de stand van het spouwmes
afgesteld.
4. Leg een rechte lat op de tafel tegen de twee punten van het
zaagblad. Het spouwmes mag de rechte lat niet raken.
5. Draai de twee grotere vergrendelschroeven los, als
aanpassing nodig is 35 .
6. Stel met de kleine stelschroeven 33 de positie van het
spouwmes af. Leg de rechte lat aan de tegenovergestelde
zijde van het zaagblad en herhaal de afstelling, als dat nodig
is.
7. Draai de twee grotere vergrendelschroeven licht vast 35 .
8. Plaats een vierkant vlak deel tegen het spouwmes zodat u
kunt zien of het spouwmes verticaal is en is uitgelijnd met
het zaagblad.
9. Zet, als dat nodig is, met de stelschroeven het spouwmes
verticaal op het vierkante vlakke deel.
10. Controleer de positie van het spouwmes door stap 4 te
herhalen. Herhaal 5 tot en met 9, als dat nodig is.
11. Draai de twee grotere vergrendelschroeven 35 licht vast.
Parallele aanpassing (Afb. A, I, J)
Voor optimale prestaties moet het zaagblad parallel zijn aan de
langsgeleiding. Deze afstelling is uitgevoerd in de fabriek. U kunt
deze weer afstellen:
Positie 1 Uitlijning langsgeleiding
1. Installeer de langsgeleiding in positie 1 en ontgrendel
de vergrendelhendel van de rails 5 . Kijk waar zich de
beide lokatiepennen 31 bevinden die de langsgeleiding
ondersteunen op de voorste en achterste rails.
2. Draai de schroef van de achterste lokatiepen los en
stel de positie van de langsgeleiding in de groef op
de langsgeleiding af, totdat het oppervlak van de
langsgeleiding parallel aan het zaagblad staat. Meet
vooral vanaf het oppervlak van de langsgeleiding tot de
voor en achterzijde van het zaagblad, zodat uitlijning is
gewaarborgd.
3. Draai de plaatsingsschroef vast en herhaal de procedure aan
de linkerzijde van het zaagblad.
4. Controleer de aanpassing van de aanwijzer van
geleidingsschaal (Afb. J).
Positie 2 Uitlijning langsgeleiding (Afb. I)
1. Maak voor het uitlijnen van positie 2 langsgeleidinglokatiepennen 31 dat de positie 1-pennen zijn uitgelijnd,
raadpleeg Positie 1 Uitlijninng Langsgeleiding.
2. Draai de positie 2 pennen los, en lijn de pennen uit, gebruik
de gaten van de zaagbladsteeksleutel 21 als richtlijn voor
de plaatsing (Afb. I).
3. Draai de lokatiepennen vast (voor en achter).
De afkortschaalverdeling afstellen (Afb. J)
1. Ontgrendel de hendel van de railvergrendeling 5 .
2. Stel het zaagblad af in een hoek van 0° en verplaats de
langsgeleiding tot deze het zaagblad raakt.
3. Zet de hendel van de railvergrendeling vast.
4. Draai de schroeven van de aanwijzer van de
afkortschaalverdeling los 36 en zet de aanwijzer van de
afkortschaalverdeling op nul (O). Zet de schroeven van de
indicator van de afkortschaalverdeling weer vast. De gele
afkortschaalverdeling (boven) geeft alleen een juiste aflezing
als de langsgeleiding is gemonteerd aan de rechterzijde van
het zaagblad en in positie 1 staat (voor 0 mm tot 510 mm
afkorten), niet in de stand voor afkorten van 610 mm. De
witte schaalverdeling (onder) geeft alleen een juiste aflezing
als de langsgeleiding is gemonteerd aan de rechterzijde van
119
Nederlands
het zaagblad en in positie 2 staat (voor de positie voor 100
mm tot 610 mm afkorten).
De schaalverdeling voor het afkorten geeft alleen een juiste
uitlezing wanneer de langsgeleiding is gemonteerd aan de
rechterzijde van het zaagblad.
Afstelling van de railvergrendeling (Afb. J, K)
De railvergrendeling is in de fabriek afgesteld. Ga als volgt te
werk als u deze afstelling moet aanpassen.
1. Zet de hendel 5 van de railvergrendeling vast.
2. Maak aan de onderzijde van de zaag de borgmoer 37 los.
3. Zet de zeskantige stang 38 vast tot de veer op het
vergrendelsysteem wordt ingedrukt, waardoor de gewenste
spanning op de hendel van de railvergrendeling ontstaat.
Zet de borgmoer tegen de zeskantige stang weer vast.
4. Keer de zaag om en controleer dat de langsgeleiding niet
beweegt wanneer de vergrendelhendel is vastgezet. Als de
langsgeleiding nog los is, moet u de veer vaster zetten.
Aanpassing van de afschuinstop en de
aanwijzer (Afb. L)
1. Breng het zaagblad geheel omhoog door het wiel 6 voor
de hoogteafstelling van het zaagblad naar rechts te draaien
tot het stopt.
2. Ontgrendel de hendel voor de afschuinvergrendeling 7 door deze omhoog en naar rechts te duwen. Draai de
schroef voor de schuine stop 39 los.
3. Plaats het vierkante vlakke deel tegen de bovenzijde van de
tafel en tegen het zaagblad tussen tanden. Controleer dat
de hendel van de afschuinvergrendeling in de ontgrendelde
positie, dus omhoog, staat.
4. Stel met behulp van de hendel van de
afschuinvergrendeling de afschuinhoek af tot deze vlak
tegen het vierkant staat.
5. Zet de hendel van de afschuinvergrendeling vast door deze
omlaag te duwen.
6. Draai de schroef 39 van de afschuinstop zodat de nok
roteert tot deze stevig tegen het lagerblok staat. Draai de
schroef van de afschuinstop vast.
7. Controleer de schaalverdeling voor de afschuinhoek. Als
de aanwijzer niet 0° aangeeft, draai de schroef 40 van de
aanwijzer dan los en verplaats de aanwezigen naar de juiste
uitlezing. Zet de schroef van de aanwijzer weer vast.
8. Herhaal dit bij 45°, maar stel de aanwijzer niet af.
Afstelling van de verstekmeter (Afb. A)
Draai, als u de verstekmeter 10 wilt afstellen, de knop los, stel
de gewenste hoek in en draai de knop vast.
Positie van lichaam en handen
Plaats uw lichaam en handen bij het bedienen van de tafelzaag
in de juiste positie, dat maakt het zagen gemakkelijker,
nauwkeuriger en veiliger.
120
WAARSCHUWING:
• Plaats uw handen nooit in de buurt van het
zaaggebied.
• Plaats uw handen niet op minder dan 150 mm
afstand van het zaagblad.
• Zet uw handen niet kruislings.
• Houd beide voeten stevig op de vloer en blijf goed in
evenwicht.
Voor ingebruikneming
WAARSCHUWING:
• Plaats het juiste zaagblad. Gebruik geen al te versleten
zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid van het
gereedschap mag niet hoger zijn dan die van het
zaagblad.
• Probeer niet werkstukken te zagen die heel klein zijn.
• Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen
kracht op uit.
• Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat
u met zagen begint.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde
voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer de werklamp per
ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
De aandacht van gebruikers in de UK wordt gevestigd op
“Woodworking machines regulations 1974” (Voorschriften
voor machines voor houtbewerking 1974) en eventuele
daaropvolgende wijzigingen.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst
overeenkomstig uw ergonomische condities waar het betreft
hoogte en stabiliteit van het werkblad. De plaats van de
machine moet zo worden gekozen dat de gebruiker een goed
overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine heeft
voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Beperk de gevolgen van toegenomen trillingen, zorg ervoor
dat de omgevingstemperatuur niet te laag is, de machine en
de accessoires goed zijn onderhouden en het formaat van het
werkstuk geschikt is voor deze machine.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
• Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst
overeenkomstig de ergonomische condities waar
het betreft hoogte en stabiliteit van het werkblad. De
plaats van de machine moet zo worden gekozen dat
de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ruimte rond de machine heeft voor het zonder enige
beperkingen werken met het werkstuk.
Plaats het juiste zaagblad. Gebruik geen zeer versleten
zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid van het
gereedschap mag niet hoger zijn dan die van het
zaagblad.
Probeer niet werkstukken te zagen die heel klein zijn.
Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen
kracht op uit.
Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat
u met zagen begint.
Controleer dat alle vergrendelingsknoppen en
klemhandgrepen vastzitten.
Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het
zaagblad wanneer de zaag is aangesloten op de
stroomvoorziening.
Gebruik uw zaag niet voor het zagen uit de losse hand!
Zaag geen krom- of holgetrokken of gebogen
werkstukken. Er moet ten minste één rechte,
gladde zijde zijn voor plaatsing tegen de afkort- of
versteklangsgeleiding.
Ondersteun lange werkstukken altijd zodat terugslag
wordt voorkomen.
Verwijder geen afgezaagde stukken uit het gebied
rond het zaagblad zolang het zaagblad draait.
In- en uitschakelen (Afb. A, M)
De aan/uit-schakelaar 8 (Afb. A) van uw zaagbank biedt
meerdere voordelen:
• Vrijgavefunctie bij geen spanning: als de stroom om een
bepaalde reden uitvalt, moet de schakelaar bewust opnieuw
worden bediend.
• Licht de rode hendel 41 op en schakel de zaag in door de
groene knop 42 in te duwen.
• Duw op de rode knop 43 of duw de rode handle omlaag
als u deze zaak wilt uitschakelen.
Werken met de langsgeleiding voor
overlangszagen (Afb. A, N)
Hendel railvergrendeling
De hendel van de railvergrendeling 5 vergrendelt de
langsgeleiding op z'n plaats zodat beweging tijdens het zagen
wordt voorkomen. U kunt de hendel voor de rail vergrendelen
door deze omlaag te duwen naar de achterzijde van de zaag.
U kunt de hendel ontgrendelen door deze omhoog te trekken
naar de voorzijde van de zaag.
OPMERKING: Vergrendel altijd de hendel van de
railvergrendeling wanneer u overlangszaagt.
Uitbreiding werkondersteuning /Smalle
geleiding overlangszagen
Uw zaagtafel is voorzien van een uitbreiding voor
werkondersteuning zodat werkstukken die buiten de zaagtafel
steken, kunnen worden ondersteund.
U kunt de smalle geleiding voor zagen gebruiken voor
ondersteuning van een werkstuk door de geleiding uit de
opbergpositie te draaien, zoals wordt getoond in Afbeelding N,
en de pennen in de lagere sleuven 44 aan beide uiteinden van
de langsgeleiding te schuiven.
U kunt de smalle langsgeleiding voor zagen in de smalle
positie gebruiken, door de pennen in de bovenste sleuven 45 aan beide uiteinden van de langsgeleiding te schuiven. In
deze stand ontstaat 51 mm extra ruimte tot het zaagblad. Zie
Afbeelding N.
OPMERKING: Trek de uitbreiding van de ondersteuning van
werkstukken in of stel deze af in de smalle positie voor de
langsgeleiding wanneer u boven de zaagtafel werkt.
Fijnafstellingsknop
De fijnafstellingsknop 4 maakt kleinere aanpassingen
mogelijk bij het instellen van de langsgeleiding. Voordat u de
langsgeleiding afstelt, moet u erop letten dat de hendel voor de
railvergrendeling omhoog staat in de ontgrendelde stand.
Aanwijzer schaalverdeling overlangszagen
De aanwijzer voor de schaalverdeling overlangszagen
moet worden afgesteld voor de juiste werking van de
langsgeleiding als de gebruiker overschakelt tussen dikke
en dunne zaagbladen. De aanwijzer voor de schaalverdeling
overlangszagen geeft alleen een juiste uitlezing voor positie
1 (0 mm tot 510 mm), maar voeg voor positie 1 met de smalle
langsgeleiding 52 mm toe. Zie De schaalverdeling voor
overlangszagen afstellen onder Montage.
Eenvoudige zaagsneden
Overlangszagen (Afb. A, B, O)
WAARSCHUWING: Scherpe randen.
1. Stel het zaagblad in op 0°.
2. Zet de grendel van de langsgeleiding 19 vast (Afb. A).
3. Breng het zaagblad omhoog tot het ongeveer 3 mm hoger
is dan de bovenzijde van het werkstuk.
4. Pas de positie van de langsgeleiding aan, zie Bediening
van de langsgeleiding voor overlangszagen.
5. Houd het werkstuk vlak tegen de tafel en tegen de
langsgeleiding. Houd het werkstuk weg bij het zaagblad.
6. Houd beide handen weg van het pad van het zaagblad
(Afb. O).
7. Schakel de machine in en laat het zaagblad volledig op
snelheid komen.
8. Voer het werkstuk langzaam onder de beschermkap aan,
terwijl u het stevig tegen de langsgeleiding gedrukt houdt.
Laat de tanden zagen en dwing het werkstuk niet door
het zaagblad. De snelheid van het zaagblad moet constant
worden gehouden.
9. Gebruik altijd een aanduwstok 22 wanneer u in de buurt
van het zaagblad werkt (Afb. O).
10. Schakel na het voltooien van de zaagsnede de machine
uit, laat het zaagblad tot stilstand komen en verwijder het
werkstuk.
121
Nederlands
WAARSCHUWING:
• Duw nooit tegen het "vrije" of afgezaagde gedeelte
van het werkstuk en houd het niet vast.
• Zaag geen al te kleine werkstukken.
• Gebruik altijd een aanduwstok wanneer u kleine
werkstukken zaagt.
Schuine zaagsneden (Afb. A)
WAARSCHUWING: Maak geen schuine zaagsneden aan
afschuinzijde (links) van het zaagblad.
1. Stel de gewenste schuine hoek in door de roterende
hendel 7 omhoog en naar rechts te duwen.
2. Stel de gewenste hoek in, draai de hendel door deze omlaag
te duwen en naar links en op z'n plaats te vergrendelen.
3. Ga verder als bij overlangszagen.
Afkorten en schuin afkorten
1. Verwijder de langsgeleiding en installeer de verstekmeter
in de sleuf.
2. Vergrendel de verstekmeter op 0°.
3. Ga verder als bij overlangszagen.
Verstekzaagsneden (Afb. A)
1. Zet de verstekmeter 10 in de gewenste hoek.
OPMERKING: Houd altijd het werkstuk stevig tegen de
voorzijde van de verstekmeter.
2. Ga verder als bij overlangszagen.
Samengesteld verstek
Deze zaagsnede is een combinatie van de verstek- en de
afschuinzaagsnede. Stel de afschuinhoek in de gewenste stand
en ga verder als bij afkortverstek.
Lange werkstukken ondersteunen
• Zorg altijd voor ondersteuning van lange werkstukken.
• Ondersteun lange werkstukken op allerlei geschikte
manieren, zoals zaagbokken of dergelijke, zodat afgezaagde
gedeelten niet kunnen vallen.
Stofafzuiging (Afb. A)
De machine is aan de achterzijde voorzien van een poort voor
stofafzuiging 15 , die geschikt is voor gebruik met apparatuur
voor stofafzuiging met zuigmonden van 57/65 mm. Bij de
machine wordt een verloopstuk geleverd voor gebruik van
stofafzuigmonden met een diameter van 34 - 40 mm.
De zaagbladbeschermkap is ook voorzien van een
stofafzuigmond voor zuigmonden met een diameter van 35
mm en het AirLock-systeem.
• Sluit bij alle werkzaamheden een toestel voor stofafzuiging
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de relevante
voorschriften voor stofemissie.
• Controleer dat de slang van stofafzuigapparatuur geschikt
is voor de toepassing en voor het materiaal dat wordt
gezaagd. Zorg ervoor dat de slang niet vast komt te zitten of
bekneld raakt.
122
• Bedenk dat geproduceerde materialen zoals spaanplaat
of MDF meer stofdeeltjes geven bij het zagen dan
natuurlijk hout.
Berging (Afb. P)
1. Bevestig de aanduwstok 22 op de langsgeleiding.
2. Verwijder de zaagbladbeschermkap 11 . Raadpleeg De
zaagbladbeschermkap en het spouwmes installeren/
verwijderen. Plaats de zaagbladbeschermkap in de houder
zoals wordt getoond, draai vervolgens de vergrendeling
1/4 slag.
3. Schuif het gesloten uiteinde van de zaagbladsleutels 21 in
de grendel en zet vast met de vleugelmoer.
4. Steek de geleidebalk van de verstekmeter 10 tot onderin
in het vak.
5. Het spouwmes voor inzagen 23 schuift op z’n plaats aan
de achterzijde van de klem voor het opbergen van de
beschermkap.
6. U kunt de langsgeleiding 18 opbergen door de
werkondersteuning in de opbergpositie te klikken. Haal
de langsgeleiding van de rails. Bevestig de langsgeleiding
ondersteboven aan de linkerzijde van de zaag. Zet de
grendels voor het vastzetten van de langsgeleiding vast
door te draaien.
Vervoeren (Afb. A)
• Draag de machine altijd aan de draaghandgrepen 14 .
WAARSCHUWING: Vervoer de machine altijd met de
bovende zaagbladbeschermkap gemonteerd.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering (Afb. Q)
De motor en de lagers hoeven niet extra te worden gesmeerd.
Als het omhoog en omlaag brengen van het zaagblad moeilijk
wordt, reinig dan de schroeven voor de hoogteafstelling en
breng er wat vet op aan.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de zaag op z'n kant.
3. Reinig en smeer de schroefdraad van de schroeven voor de
hoogteafstelling 46 aan de onderzijde van deze zaag, zoals
Nederlands
in afbeelding Q wordt getoond. Gebruik vet voor algemene
toepassingen.
Reiniging (Afb. A, R)
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, maak
het blad van de werkbank regelmatig schoon.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, maak
het systeem voor stofverzameling regelmatig schoon.
De zaagbladbeschermkap 11 en het inlegstuk moeten op hun
plaats worden gezet, voordat u de zaag in gebruik neemt.
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste en de onderste
beschermkap van het zaagblad en ook de stofafzuigbuis
zodat u weet dat zij goed zullen functioneren. Zorg ervoor dat
opeenhoping van spaanders, stof of deeltjes niet kan leiden tot
blokkering van één van de functies.
Als er delen van het werkstuk tussen het zaagblad en de
beschermkappen bekneld zitten, trek de stekker van de
machine dan uit het stopcontact en volg de instructies die
worden gegeven bij Het zaagblad monteren. Verwijder de
vastgelopen delen en monteer het zaagblad opnieuw.
Houd de ventilatiesleuven vrij en reinig de behuizing regelmatig
met een zachte doek.
Maak het stofafzuigsysteem regelmatig schoon.
1. Draai de zaag op z'n kant, zodat de onderzijde, het open
gedeelte van de machine toegankelijk is.
2. Open de klep van de stofopening 47 die wordt getoond
in afbeelding R, door de twee schroeven 48 los te draaien
en de klep los te maken. Verwijder alle stof en bevestig
vervolgens de klep weer door deze met de schroeven vast
te zetten.
plaatse voor nadere gegevens over een vervangende
zaagbladbeschermkap.
ZAAGBLADEN: GEBRUIK ALTIJD zaagbladen van 210 mm met
asgaten van 30 mm. Nominale snelheid van het zaagblad moet
ten minste 6000 TPM zijn. Gebruik nooit zaagbladen met een
kleinere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden
afgeschermd.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
Toepassing
Diameter
Tanden
Constructiezaagbladen (afkorten)
Algemene toepassing
210 mm
24
Fijne afkortzaagsneden
210 mm
40
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone
zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
210 mm
60
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Vervang de zaagbladbeschermkap wanneer deze versleten
is. Neem contact op met het DeWALT-servicecentrum ter
123
Norsk
TRÅDLØS BORDSAG
DCS7485
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Ubelastet hastighet
Bladdiameter
Bladåpning
Bladspor
Bladtykkelse
Spalteknivtykkelse
Kuttdybde ved 90°
Kuttdybde ved 45°
Kløvekapasitet (høyre for bladet)
Kløvekapasitet (venstre for bladet)
min
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Arbeidsflatedimensjoner
Dimensjoner
Vekt
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
-1
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN62841-1-2015:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
124
VDC
Ah
kg
VAC
min
86
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
Lader
Vekt
kg
DCB118
0,66
Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Trådløs bordsag
DCS7485
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
29.07.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
Norsk
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
h ) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av
verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet, hvis det
er avtagbart, før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
125
Norsk
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Hold verktøy og tilbehør ved like. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
h ) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir
utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i
uventede situasjoner.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
e ) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy som er skadet
eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan
oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.
f ) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild
eller for høy temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C
kan føre til en eksplosjon.
g ) Følg alle anvisninger for lading og lad ikke
batteripakken eller verktøyet ved temperaturer som
avviker fra området spesifisert i bruksanvisningen.
126
Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det
angitte område kan skade batteriet og øker brannfaren.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
b ) Utfør aldri vedlikehold på skadede batteripakker.
Vedlikehold av batteripakker skal kun utføres av
produsenten eller autoriserte serviceverksteder.
Sikkerhetsinstruksjoner for bordsager
1) Sikkerhetsrelaterte advarsler
a ) Hold beskyttelsen på plass. Beskyttelser må fungere
og være riktig montert. En beskyttelse som er løs,
ødelagt eller ikke fungerer skikkelig må repareres eller
skiftes ut.
b ) Du skal alltid bruke en sagbladbeskyttelse og
spaltekniv ved all gjennomsaging. For saging hvor
sagbladet kutter helt gjennom tykkelsen av arbedsstykket
kan beskyttelsen og andre sikkerhetsenheter redusere
risikoen for personskader.
c ) Du skal straks sette på plass beskyttelsessystemet
etter å ha blitt ferdig med en jobb (slik som falsing
eller omsaging av kutt) som krever at du fjerner
beskyttelsen eller spaltekniven. Beskyttelsen og
spaltekniven reduserer risikoen for personskader.
d ) Forsikre deg om at sagbladet ikke er i kontakt med
beskyttelsen, spaltekniven eller arbeidsstykket før
bryteren slås på. Utilsiktet kontakt mellom disse delene
og sagbladet kan føre til farlige situasjoner.
e ) Juster spaltekniven som beskrevet i
bruksanvisningen. Uriktig mellomrom, posisjonering og
innretting kan gjøre spaltekniven inneffektiv i å forhindre
muligheten for tilbakeslag.
f ) For at spaltekniven skal fungere, må den gå inn i
arbeidsstykket. Spaltekniven er ineffektiv når du kutter
arbeidsstykker som er for korte for å komme i kontakt med
spaltekniven. Under disse forholdene kan ikke tilbakeslag
forhindres av spaltekniven.
g ) Bruk et blad som er tilpasset spaltekniven. For at
spaltekniven skal kunne fungere skikkelig, må sagbladets
diameter passe til den riktige spaltekniven og kroppen av
sagbladet være tynnere enn spaltekniven, og kuttebredden
av bladet må være bredere enn spaltekniven.
2) Advarsler for saging
FARE: Du skal aldri plassere fingre eller hender
i nærheten av eller på linje med sagbladet. Et
øyeblikks uoppmerksomhet eller en glipp kan føre hånden
din mot sagbladet og resultere i alvorlige personskader.
b ) Du skal mate arbeidsstykket inn i sagbladet kun mot
rotasjonsretningen. Ved å mate arbeidsstykket i samme
retning som sagbladet roterer over bordet kan resultere i at
arbeidsstykket og hånden din blir trukket inn i sagbladet.
a )
Norsk
c ) Du skal aldri bruke gjæringsanlegget til å mate
arbeidsstykket når du kapper, og ikke bruk
parallellanlegget som lengdestopper når du
krysskapper med gjæringsanlegget. Ved å føre
arbeidsstykket med parallellanlegget og gjæringsanlegget
på samme tid øker faren for tilbakeslag og at bladet
henger seg opp.
d ) Når du kløver, skal du alltid mate arbeidsstykket
mellom anlegget og sagbladete. Bruk en skyvestav
når avstanden mellom anlegget og sagbladet er
mindre enn 150 mm, og bruk en skyveblokk når
avstanden er mindre enn 50 mm. Slik "arbeidshjelp"
holder hendene dine i sikker avstand fra sagbladet.
e ) Du skal kun bruke en skyvepinne som er levert
av produsenten eller som er laget i henhold til
instruksjonene. Denne skyvepinne lager tilstrekkelig
avstand mellom hånden og sagbladet.
f ) Du skal aldri bruke en ødelagt eller kappet
skyvepinne. En ødelagt skyvepinne kan brekke og
forårsake at hånden din skyves inn i sagbladet.
g ) Ikke utfør noen operasjoner på "frihånd". Du skal
alltid bruke parallellanlegget eller gjæringsanlegget
til å posisjonere og lede arbeidsstykket. “Frihånd”
betyr at du bruker hendene til å støtte eller føre
arbeidsstykket på linje med parallellanlegget og
gjæringsanlegget. Frihåndsaging fører til skjevheter,
fastkjøring og tilbakeslag.
h ) Aldri strekk hendene rundt eller over et roterende
sagblad. Ved å strekke seg etter et arbeidsstykke kan føre
til ulykker da du kan komme i kontakt med det roterende
sagbladet.
i ) Bruk ekstra arbeidsstykkestøtte til enden og/
eller sidene på sagbordet for lange og/eller brede
arbeidsstykker for å holde dem rett. Et langt og/
eller bredt arbeidsstykke har en tendens til å rotere på
bordkanten, noe som fører til at du mister kontrollen, at
sagbladet kjører seg fast eller tilbakeslag.
j ) Mate arbeidsstykket i jevn hastighet. Ikke bøy eller
vri arbeidsstykket. Hvis det kjører seg fast, skal du
straks slå av verktøyet , ta ut kontakten og løsne
fastkjøringen. Når arbeidsstykket låser sagbladet kan det
forårsake tilbakeslag eller stoppe motoren.
k ) Du skal ikke fjerne avkuttede materialer når sagen
går. Materialet kan feste seg mellom anlegget eller inne i
sagbladbeskyttelsen. Sagbladet kan dermed dra fingrene
dine inn i bladet. Skru sagen av og vent til sagbladet
stopper før du fjerner materialer.
l ) Bruk et tilleggsanlegg i kontakt med bordflaten
når du kutter arbeidsstykker som er mindre enn
2 mm tykke. Et tynt arbeidsstkke kan lirke seg under
paralellanlegget og forårsake tilbaleslag.
3) Tilbakeslagsårsaker og relaterte
advarsler
Tilbakeslag er en umiddelbar reaksjon på arbeidsstykket grunnet
klem eller tilstoppet sagblad eller kutting av en skjev linje i forhold
til sagbladet eller når en del av arbeidsstykket stopper mellom
sagbladet og paralellanlegget eller et annet festet objekt.
Det mest vanlige ved tilbakeslag er at arbeidsstykket løftes
fra bordet av enden på sagbladet og kastes mot operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å ta skikkelige
forholdsregler, som angitt nedenfor.
a ) Aldri stå direkte på linje med sagbladet. Du
skal alltid plassere kroppen på samme side av
sagbladet som anlegget. Tilbakeslag kan forårsake at
arbeidsstykket kastes mot den som står foran og på linje
med sagbladet.
b ) Du skal aldri strekke deg over eller bak sagbladet
for å dra eller støtte arbeidsstykket. Du kan komme i
kontakt med sagbladet eller tilbakeslag kan dra fingrene
dine inn i sagbladet.
c ) Du skal aldri holde og presse arbeidsstykket som
kuttes mot det roterende sagbladet. Press på
arbeidsstykket mot sagbladet kan føre til tilstopping og
tilbakeslag.
d ) Sett anlegget parallelt med sagbladet. Et anlegg som
ikke er på linje vil klemme arbeidsstykket mot sagbladet og
skape tilbakeslag.
e ) Bruk en fingerplate (featherboard) for å styre
arbeidsstykket mot bordet og anlegget når du
foretar saging som ikke går helt igjennom, så som
falsing eller omsaging av et kutt . En fingerplate hjelper
deg å kontrollere arbeidsstykket ved eventuelt tilbakeslag.
f ) Vær ekstra forsiktig når du kutter i blindsoner på
monterte arbeidsstykker. Det utstikkende bladet kan
kutte objekter som kan forårsake tilbakeslag.
g ) Støtt opp store paneler for å redusere risikoen
for tilbakeslag og at bladet setter seg fast. Store
arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Støttene må plasseres under alle deler av panel
som henger ut over bordet.
h ) Vær ekstra forsiktig når du kutter et arbeidsstykket
som er vridd, kvistete, bulket eller ikke har en
rett kant som kan føres med et gjæringsanlegg
eller langs anlegget. Et bulket, kvistete eller vridd
arbeidsstykket er ustabilt og kan forårsake at sporet ikke er
på linje med sagbladet, faskjøring og tilbakeslag.
i ) Du skal aldri kutte mer enn ett arbeidsstykke stablet
vertikalt eller horisontalt. Sagbladet kan plukke opp et
eller flere stykker og forårsake tilbakeslag.
j ) Når du starter en sag på nytt i arbeidsstykket,
plasser sagbladet sentrert i sporet slik at tennene
ikke er fast i materialet. Dersom sagbladet kjører
seg fast, kan det løfte opp arbeidsstykket og forårsake
tilbakeslag når den starter på nytt.
k ) Hold sagblader rene, skarpe og med tilstrekkelig
tanning. Du skal aldri bruke et bulket sagblad eller
sagblad med sprukne eller ødelagte tenner. Skarpe
og ordentlig tannede sagblader minimerer fastkjøring,
tilstopping og tilbakeslag.
127
Norsk
4) Bordsag bruksadvarsler
a ) Du skal slå av bordsagen og ta ut batteripakken
når du fjerner bordinnfellingen, skifter sagbladet
eller gjør justeringer på spaltekniven eller
bladbeskyttelsen, og dersom maskinen forlates uten
oppsyn. Ved hjelp av slike tiltak unngår du ulykker.
b ) Du skal aldri la bordsagen gå uten oppsyn. Slå av
og ikke gå fra maskinen før den har stoppet helt. En
roterende sag uten oppsyn er en ukontrollert risiko.
c ) Plasser bordsagen på et lyst og jevnt sted hvor du
har godt fotfeste og balanse. Den bør installeres på
et sted der det er nok plass til å håndtere størrelsen
på arbeidsstykket. Trange, mørke rom og ujevne, glatte
gulv kan forårsake ulykker.
d ) Du skal ofte rengjøre og fjerne spon under
bordsagen og/eller støvoppsamlingsenheten.
Oppsamlet spon er brannfarlig og kan selvantennes.
e ) Bordsagen må være godt festet. En bordsag som ikke
er skikkelig festet kan bevege seg og tippe over.
f ) Fjern verktøy, trebiter, etc. fra bordet før sagen slås
på. Uoppmerksomhet eller en potensiell fastkjøring kan
være farlig.
g ) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og form
(diamant kontra rund) på festehull. Blad som ikke
passer til festemekanismen på sagen vil gå eksentrisk, som
fører til at du mister kontrollen.
h ) Du skal aldri bruke ødelagte eller feil
sagbladmontering, slik som flenser, sagbladskiver,
bolter eller muttere. Slike monteringsmåter er spesielt
laget for sagen for sikker drift og optimal utføring av
arbeidet.
i ) Du skal aldri stå på bordsagen, ikke bruk den som
krakk. Det kan føre til alvorlig personskade dersom
verktøyet vippes eller dersom skjæreverktøyet utilsiktet
kommer i kontakt med deg.
j ) Forsikre deg om at sagbladet er installert slik
at det roterer i riktig retning.n. Du skal ikke
bruke slipeskiver, stålbørster eller pusseskiver
på bordsagen. Feil sagbladinstallasjon eller bruk av
feil tilbehør anbefales ikke og kan forårsake alvorlig
personskade.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbenker
•
•
•
128
ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye
harpiks eller andre materialer kan førte til at smeltet
materiale samler seg opp på bladet og bladtennene, dette
øker risikoen for at bladet blir overopphetet og bøyer seg
mens du sager.
Påse at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot
forsiden av sagbenken.
Sørg for at alle klemmehåndtak er strammet til før bruk.
Påse at alle blader og flenser er rene og at den største delen av
klemskiven er mot bladet. Stram akselmutteren godt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsikre deg om at spaltekniven er justert til korrekt distanse
fra bladet – maksimum 8 mm.
Ikke bruk sagen uten at øvre og nedre beskyttelsene er på
plass.
Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i bevegelse.
Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk.
Ikke bruk beskyttelsen for håndtering eller for transport.
Bruk ikke sidetrykk på sagbladet.
Sag aldri lettmetall-legeringer. Verktøyet er ikke designet for
slikt bruk.
Ikke bruk slipeskiver eller diamantkappeskiver
Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
Ved feil ved maskinen, slå den straks av og ta ut batteriet.
Rapporter feilen og merk maskinen tydelig, slik at andre
personer ikke forsøker å bruke den defekte maskinen.
Dersom sagbladet er blokkert på grunn av unormal matekraft
ved saging, slå ALLTID av maskinen og ta av batteriet. Fjern
arbeidsstykket og sjekk at sagbladet går fritt . Slå på maskinen
og start sagingen på nytt med redusert matekraft.
Du skal ALDRI prøve å kutte en stabel av løse materialdeler
som kan forårsake tap av kontroll og tilbakeslag. Støtt alle
materialer sikkert.
Sagblader
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk sagblader som ikke er i samsvar med målene angitt
i Tekniske data. Ikke bruk avstandsstykker for at bladet
skal passe på spindelen. Bruk bare blad som angitt i denne
manualen og som samsvarer med EN 847-1, dersom de skal
brukes i treverk eller lignende materialer.
Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
Ikke bruk sagblad av høyhastighetsstål (HS).
Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
Velg riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes.
Bruk arbeidshansker ved håndtering av sagblad og
råmaterialer. Sagblad bør bæres i en holder om det er praktisk.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
• skader som følge av å berøre roterende deler
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. Disse er:
• Hørselskader.
• Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende
sagbladet.
• Fare for skader ved skifte av sagbladet med ubeskyttede
hender.
• Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelsene.
• Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk,
spesielt eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer har betydning for støyutviklingen:
• materialet som skal sages
• type av sagblad
• matekraften
Norsk
• maskinvedlikehold
Følgende faktorer har betydning for støveksponering:
• slitt sagblad
• støvavsug med lufthastighet under 20 m/s
• arbeidsstykket ikke nøyaktig styrt
•
Elektrisk sikkerhet
•
•
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 12 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 13 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
129
Norsk
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
130
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
Norsk
batteri. Dersom FLEXVOLT -batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTMbatteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri
med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med
lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse
begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere
watt-timer.
Nominell Wh er på
Eksemple på merking for bruk og
3 x 36 Wh, som altså er
for transport
3 batterier med 36 watttimer hver. Nominell Wh
ved bruks-modus er 108
watt-timer (regnes da som
1 batteri).
TM
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
131
Norsk
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Bruk støvmaske.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Bærepunkt.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Fjern batteriet når du skifter blad, installerer/fjerner
tilbehør og utfører justeringer/reparasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Bruk: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCS7485 bruker en 54 volts batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546. Se Tekniske data for
mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
1 Parallellanlegg
1Gjæringsanlegg
1Sagblad
1 Øvre bladvern
1Innleggsplate
2Bladnøkler
1Støvsugeradapter
1 Batterilader (T2)
2 Li-ion batteripakker (T2)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
132
Hold hendene unna skjæreområdet og bladet.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 49 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A, D)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Bord
2 Blad
3 Kløvskalapeker
4 Finjusteringsknapp
5 Skinnelåshendel
6 Justeringshjul for bladhøyde
7 Skråvinkel låseknapp
8 PÅ/AV bryter
9 Monteringshull
10 Gjæringsindikator
11 Bladvern
12 Batteri
13 Festeknapp for batteriet
14 Bærehåndtak
15 Støvsugertilkobling
16 Beskyttelsesstøvsugertilkopling
17 Strupeplate
18 Parallellanlegg
19 Lås for parallellanlegg
20 Smalt parallellanlegg/støtteforlengelse
21 Skrunøkler for blad (lagret posisjon)
22 Skyvepinne (lagret posisjon)
23 Spaltekniv (ikke gjennomsaging) (Fig. D)
24 Gjæringssporlagring
Tiltenkt Bruk
Din bordsag er konstruert for profesjonell kløving, tverrkutting,
gjæring og fasing av forskjellige materialer slik som tre,
trelignende materialer og plast.
DEN MÅ IKKE brukes til saging i metall, sementplater eller
murverk.
Norsk
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse bordsirkelsagene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 12 er helt
oppladet før bruk.
Installere batteripakken i maskinen
1. Rett inn batteripakken mot skinnene inne i maskinen.
2. Sett den inn i maskinen til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass.
Fjerne batteripakken fra maskinen
1. Trykk batteriets festeknapp 13 og trekk batteriet bestemt
ut av maskinen.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne bruksanvisningen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen 25 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil
lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Pakke ut
• Vær forsiktig når du tar sagen ut av emballasjen.
• Sagen er ferdig montert med unntak av parallellanlegget,
gjæringsanlegget, støvsamleren og bladvernet.
• Gjennomfør monteringen i henhold til anvisningene under.
Montering av sagbladet (Fig. A, C)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av maskinen og koble den fra strømmen før
du setter på eller tar av tilbehør, før justering eller
endring av opp- sett eller ved reparasjon. Se til at
utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL: Sagbladet MÅ skiftes ut som beskrevet her.
Det må BARE brukes sagblader som spesifisert under
Tekniske data. Vi anbefaler DT99565. ALDRI bruk andre
sagblader.
MERK: Dette verktøyet har et blad installert fra fabrikken.
1. Hev sagbladets spindel til maksimal høyde ved å vri
høydejusteringshjulet for bladet 6 med klokken.
2. Fjern innleggsplaten 17 . Se Montere innleggsplaten.
3. Bruk en skrunøkkel 21 til å løsne spindelmutteren 26 og fjern den og flensen 27 fra spindelen ved å dreie mot
klokken.
4. Plasser sagbladet på spindelen 28 , og se til at tennene
i bladet 2 peker nedover mot forsiden av bordet. Sett
skivene og mutteren på spindelen, og trekk til mutteren 26 så langt som mulig for hånd, mens du sjekker at sagbladet
ligger mot den indre skiven og at den ytre flensen 27 ligger
an mot bladet. Sjekk at den største diameteren på flensen
ligger mot bladet. Se til at spindelen og skivene er fri for støv
og rusk.
5. For å unngå at spindelen roterer ved tiltrekking av mutteren,
bruk den åpne enden av bladnøkkelen 21 til å holde
spindelen fast.
6. Bruk spindelnøkkelen til å trekke til mutteren på
spindelen 26 ved å vri den med klokken.
7. Sett innleggsplaten tilbake.
ADVARSEL: Sjekk alltid pekeren for parallellanlegget og
bladvernet etter at bladet er byttet.
Montering/fjerning av bladvernet/
spaltekniven (Fig. A,D)
ADVARSEL: Bruk bladvernet ved all kapping.
1. Hev sagbladets spindel til maksimal høyde.
2. Løsne spalteknivens låseknapp 29 (minimum tre
omdreininger).
3. For å løsne spalteknivens låseknapp skal du dra i
låseknappen som henvist ved de svarte pilene på knappen.
4. Når du drar i låseknappen, løfter du spaltekniven ut av
sporet. Skyv så bladbeskyttelsen inn i sporet til den treffer
bunnen.
MERK: Du skal ikke installere bladbeskyttelsen og
spaltekniven inn i sporet samtidig.
5. Løs ut låseknappen for å sette på låsepinnen. Dra lett i
bladbeskyttelsen oppover for å forsikre deg om at pinnen i
inngrep.
133
Norsk
6. Stram spalteknivens låseknapp.
MERK: Følg samme prosedyre for spaltekniven.
ADVARSEL: Før du kobler strøm til sagen eller bruker
sagen, sjekk alltid at bladvernet har riktig justering og
klaring mot sagbladet. Sjekk justeringen etter hver endring
av skråvinkelen.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, IKKE bruk sagen hvis sagbladmodulen ikke er
sitter fast og sikkert klemt på plass.
Når den er korrekt innrettet, er spaltekniven 23 på linje
med bladet både på nivå med bordplaten og på toppen av
bladet. Bruk en rett kant for å sikre at bladet 2 er innrettet
med spaltekniven 23 . Med strømmen frakoblet, beveg
bladets vippe- og høydejustering til ytterpunktene, og sjekk at
bladvernet har klaring til bladet i alle operasjoner.
ADVARSEL: Riktig montering og justering av bladvernet
er avgjørende for sikker drift!
Montering av innleggsplaten (Fig. E)
1. Rett inn innleggsplaten 17 som vist på Fig. E, og sett
inn knastene på baksiden av innleggsplaten i hullene på
baksiden av bordets åpning.
2. Vri låseskruen 30 med klokken 90° for å låse bordinnsatsen.
3. Innleggsplaten er utstyrt med fire justeringsskruer for å
heve eller senke innleggsplaten. Når den er riktig justert,
skal fronten av innleggsplaten ligge i plan med eller litt
under overflaten av bordet, og den festes i denne stillingen.
Baksiden av innleggsplaten skal være plan med eller litt over
bordplaten.
ADVARSEL: Bruk aldri sagen uten innleggsplaten. Skift
ut innleggsplaten umiddelbart dersom den er skadet eller
slitt.
Fjern innleggsplaten
1. Ta av innleggsplaten 17 ved å dreie låseskruen 30 90˚ mot
klokken
2. Dra innleggsplaten opp og frem for å eksponere innsiden av
sagen. Sagen MÅ IKKE brukes uten innleggsplaten.
Sette på parallellanlegget (Fig. F)
Kløveanlegget kan installeres i to posisjoner til høyre (posisjon
1 for 0 mm til 510 mm kløving, og posisjon 2 for 10.2 cm [4"] til
610 mm kløving), og i en posisjon til venstre på bordsagen.
1. Åpne låsene på parallellanlegget 19 .
2. Hold anlegget på skrå, rett inn styrepinnene (foran og
bak) 31 på anleggsskinnene med sporene øverst på
anlegget 32 .
3. Skyv sporene inn på pinnene og vri anlegget ned til det
hviler på skinnene.
4. Lås anlegget på plass ved å lukke låsene foran og bak 19 på skinnene.
Feste til arbeidsbenk (Fig. A)
• Maskinrammen mellom føttene på hver side har to hull 9 som gjør at den kan festes på en arbeidsbenk. Bruk hullene
diagonalt.
134
• For å forbedre håndteringen skal du feste maskinen på et
stykke kryssfiner som er minimum 15 mm tykk.
Under bruk kan kryssfineret festes fast i arbeidsbenken.
Dette gjør at maskinen transporteres enklere, kun ved å lsne
klemmene.
JUSTERINGER
Bladjustering
Innretting av bladet (parallelt med
gjæringssporet) (Fig. G)
ADVARSEL: Kuttfare. Kontroller bladet ved 0˚ og 45˚
og se til at bladet ikke treffer innleggsplaten, da det kan
forårsake personskade.
Hvis bladet ikke ser ut til å være riktig rettet inn i forhold til
gjæringssporet på bordplaten, vil det være nødvendig å rette
inn på nytt. Du bruker du følgende fremgangsmåte for rette inn
bladet mot gjæringssporet:
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av maskinen og koble den fra strømmen før
du setter på eller tar av tilbehør, før justering eller
endring av opp- sett eller ved reparasjon. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
1. De bakre festene for svingbraketten som ligger på
undersiden av bordet 33 løsnes ved hjelp av en 5 mm
sekskantnøkkel, akkurat nok til å tillate at braketten kan
beveges sideveis.
2. Juster braketten til bladet er parallelt med gjæringssporet.
3. Stram de bakre brakettfestene til 12,5–13,6 Nm.
Høydejustering av sagbladet (Fig. A)
Bladet kan heves og senkes ved å dreie bladets
høydejusteringshjul 6 .
Se til at de tre øverste tennene på bladet så vidt bryter gjennom
den øvre overflaten av arbeidsstykket når du sager. Dette vil
sikre at det maksimale antallet tenner fjerner materiale til enhver
tid, og vil dermed gi optimal effekt.
Rette inn bladvern (Fig. H)
1. Fjern innleggsplaten. Se Fjerne innleggsplate
under Montering og justering.
2. Hev bladet til full kuttdybde 0° skråvinkel.
3. Finn de tre små setteskruene 33 . Disse skruene vil bli brukt
for å justere spalteknivens stilling.
4. Legg en rett kant på bordet mot to av bladets tenner.
Spaltekniven skal ikke berøre den rette kanten.
5. Om nødvendig, løsne de to større låseskruene 35 .
6. Bruk de små setteskruene 33 for å justere spalteknivens
posisjon. Legg den rette kanten på motsatt side av bladet og
gjenta justeringene ved behov.
7. Dra de to større låseskruene 35 lett til.
8. Legg en flat kvadrat mot spaltekniven for å bekrefte at
spaltekniven er loddrett og på linje med bladet.
9. Om nødvendig, bruk justeringsskruene til å sørge for at
spaltekniven er loddrett på linje med kvadratet.
Norsk
10. Gjenta trinn 4 for å kontrollere posisjonen til spaltekniven.
Repeter 5 til 9 om nødvendig.
11. Dra de to større låseskruene 35 helt til.
Parallelljustering (Fig. A, I, J)
For optimal ytelse må bladet være parallell med
parallellanlegget. Denne justeringen er gjort på fabrikken. For å
rejustere:
POSISJON 1 INNRETTING AV
PARALLELLANLEGG
1. Sett anlegget i posisjon 1 og åpne låsehendelen 5 . Finn
begge styrepinnene 31 som støtter anlegget på de fremre
og bakre skinnene.
2. Løsne skruen for den bakre styrepinnen, og juster
innretningen av anlegget i sporet slik at anlegget er parallelt
med bladet. Sørg for at du måler fra anleggsflaten til både
foran og bak på bladet for å sikre innrettingen.
3. Stram skruen for styrepinnen, og gjenta på venstre siden av
bladet.
4. Kontroller skalaen på anlegget for justering av pekeren
(Fig. J).
Posisjon 2 innretting av parallellanlegg
(Fig. I)
1. For å rette inn styrepinnene for anleggets posisjon 2 31 ,
se til at styrepinnene for posisjon 1 er innrettet først, se
Posisjon 1 innretting av parallellanlegg.
2. Løsne styrepinnene for posisjon 2, bruk så hullene
i skrunøkkelen 21 for sagbladet som en guide for
posisjonering og juster pinnene (Fig. I).
3. Stram styrepinnene (foran og bak).
Justere skalaen på parallellanlegget (Fig. J)
1. Løsne spaken for skinnelåsen 5 .
2. Sett bladet til 0° vinkel, og skyv anlegget innover til det
berører bladet.
3. Lås spaken for skinnelåsen.
4. Løsne skruene på skalaindikatoren for parallellanlegget 36 ,
og sett skalaindikatoren til å vise null (O). Stram skruene for
skalaindikatoren igjen. Den gule skalaen (øverst) viser bare
korrekt når anlegget er montert på høyre side av bladet,
og er i posisjon 1 (for kapping mellom 0 og 510 mm) ikke
når den er i posisjon for kapping inntil 610 mm. Den hvite
skalaen (nederst) viser bare korrekt når anlegget er montert
på høyre side av bladet, og er i posisjon 2 (for kapping
mellom 100 mm og 610 mm).
Skalaen viser bare korrekt når parallellanlegget er montert på
høyre side av bladet.
Justering av skinnelås (Fig. J, K)
Skinnelåsen er stilt inn fra fabrikken. Hvis du har behov for å
justere den på nytt, gjør som følger:
1. Lås spaken for skinnelåsen 5 .
2. Løsne låsemutteren på undersiden av sagen 37 .
3. Stram opp den sekskantede stangen 38 til fjæren på
låsesystemet gir ønsket spenning på låsehendelen for
skinnen. Trekk til låsemutteren igjen mot den sekskantede
stangen.
4. Snu deretter sagen rundt, og sjekk at anlegget ikke beveger
seg når spaken er satt i låsestilling. Dersom anlegget fortsatt
er løst, stram fjæren ytterligere.
Justering av vinkelstopp og peker (Fig. L)
1. Løft bladet helt opp ved å vri høydejusteringshjulet for
bladet 6 med klokken til det stopper.
2. Lås opp låsehendelen for skråstilling 7 ved å skyve den opp
og til høyre. Løsne stoppeskruen for skråstilling 39 .
3. Plasser en falt kvadrat mot bordplaten og mot bladet
mellom tennene. Se til at låsehendelen for skråstilling er
ulåst, altså oppover.
4. Juster skråstillingsvinkelen inntil den ligger flatt mot
kvadratet.
5. Lukk låsehendelen for skråstilling ved å skyve den nedover.
6. Vri stoppekammen 39 for å rotere kammen inntil den
ligger fast an mot lagerblokken. Trekk til stoppeskruen for
skråstilling.
7. Sjekk vinkelskalaen for skråstilling. Hvis pekeren ikke viser 0°,
løsne pekerskruen 40 og beveg pekeren slik at den viser
riktig. Stram til pekerskruen igjen.
8. Gjenta ved 45°, men uten å justere pekeren.
Justering av gjæringsanlegg (Fig. A)
For å justere gjæringsanlegget 10 løsnes knappen, anlegget
settes i ønsket vinkel og knappen skrus til igjen.
Plassering av kropp og hender
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av bordsagen vil
gjøre sagingen, enklere, mer nøyaktig og tryggere.
ADVARSEL:
• Plasser aldri hendene nær kappeområdet.
• Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra bladet.
• Ikke kryss hendene.
• Hold begge bena godt på bakken og hold riktig
balanse.
Før bruk
ADVARSEL:
• Installer passende sagblad. Ikke bruk blader som er
svært slitt. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet
må ikke overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full hastighet før saging.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og
gjeldende regler.
135
Norsk
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Brukere i UK skal være spesielt oppmerksom på "woodworking
machines regulations 1974" og eventuelle påfølgende endringer.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske
forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal
plasseres slik at operatøren har god oversikt og nok fri plass
rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene
ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og
at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
ADVARSEL:
• Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.
• Pass på at verktøyet er plassert så det sikrer
ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og
stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
• Installer passende sagblad. Ikke bruk svært slitte
blader. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet må
ikke overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full hastighet før saging.
• Påse all alle låseknotter og klemmehåndtak er
stramme.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er
tilkoplet strømmen.
• Sagen må aldri brukes til frihåndskapping!
• Arbeidsstykker som er vridd, bøyd eller krummet
må ikke sages. Det må være minst én rett, glatt
side som kan legges an mot parallellanlegget eller
gjæringsanlegget.
• Lange arbeidsstykker må alltid støttes opp for å unngå
tilbakeslag.
• Ikke fjern avkapp fra området rundt sagbladet mens
bladet er i gang.
Slå på og av (Fig. A, M)
Av/på-bryteren 8 (Fig. A) for sagbordet gir flere fordeler:
• Spenningsløs utløserfunksjon: Dersom strømmen av en eller
annen grunn faller ut, må bryteren reaktiveres manuelt.
• Løft den røde hendelen 41 og trykk på den grønne
knappen 42 for å slå sagen på.
• Trykk på den røde knappen 43 eller trykk ned den røde
hendelen for å slå sagen av.
Bruk av parallellanlegg (Fig. A, N)
Skinnelåshendel
Skinnelåshendelen 5 låser anlegget og hindrer bevegelse
under sagingen. For å låse skinnelåsen, trykk hendelen ned og
136
bakover. For å låse opp. trekk den opp og fremover mot fronten
av sagen.
MERK: Ved kløving, lås alltid skinnelåshendelen.
Arbeidsstøtteforlenger / smalt
parallellanlegg
Bordsagen er utstyrt med en arbeidsstøtteforlenger for å støtte
opp arbeidsstykker som er for lange for bordet.
For å bruke det smale parallellanlegget sammen med
arbeidsstøtteforlengeren, vri det fra den lagrede posisjonen
som vist i Fig. O og skyv pinnene inn i de nedre sporene 44 ved
begge ender av anlegget.
For å bruke det smale parallellanlegget i posisjon for smal
kløving, sett pinnene inn i de øvre sporene 45 ved begge ender
av anlegget. Denne funksjonen vil gi 51 mm ekstra klaring til
bladet. Se Fig. O.
MERK: Trekk tilbake arbeidsstøtteforlengeren eller juster
parallellanlegget til posisjonen for smal kløving når du arbeider
over bordet.
Finjusteringsknapp
Finjusteringsknappen 4 lar deg gjøre små justeringer
ved innstilling av anlegget. Før justering, pass på at
skinnelåshendelen er i øvre posisjon, altså ulåst.
Peker for skala på parallellanlegg
Skalapekeren må justeres for korrekt bruk av parallellanlegget
dersom brukeren skifter mellom tykke og tynne kappeblad.
Skalapekeren viser bare korrekt for posisjon 1 (0 til 510 mm),
men for posisjon 1 med smalt parallellanlegg må det legges til
52 mm. Se Justere parallellanlegget under Montering.
Grunnleggende sagkutt
Kløving (Fig. A, B, O)
ADVARSEL: Skarpe kanter.
1. Still inn bladet til 0°.
2. Åpne låsene på parallellanlegget 19 (Fig. A).
3. Løft bladet til det er ca 3 mm høyere enn toppen av
arbeidsstykket.
4. Justere plasseringen av paralellanlegget, se Bruk av
parallellanlegget .
5. Hold arbeidsstykket flatt på bordet og mot anlegget. Hold
arbeidsstykket vekk fra bladet.
6. Hold begge hendene unna bladbanen (Fig. O).
7. Slå maskinen på og la sagbladet komme opp i full hastighet.
8. Mat arbeidsstykket langsomt inn under bladvernet mens
du holder det fast presset mot anlegget. La tennene skjære
seg gjennom arbeidsstykket, ikke bruk makt for å tvinge det
gjennom bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant.
9. Bruk alltid en skyvestav 22 ved arbeid nært bladet (Fig. O).
10. Etter at kappingen er fullført, slå av maskinen, la bladet
stoppe og ta bort arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du må aldri skyve på, eller berøre den avkappede
delen av arbeidsstykket.
Norsk
•
•
Ikke forsøk å kappe svært små biter.
Bruk alltid en skyvestav ved kapping av mindre
arbeidsstykker.
Skråvinkelkutt (Fig. A)
ADVARSEL: Unngå skråvinkelkløving på skråvinkel
(venstre) siden av bladet.
1. Sett ønsket vinkel med hendelen 7 ved å skyve den opp
og til høyre.
2. Sett til ønsket vinkel, vri hendelen ved å trykke den ned og til
venstre for å låse den på plass.
3. Fortsett som for kløving.
Tverrkutting og vinklet tverrkutting
1. Ta bort parallellanlegget og installer gjæringsanlegget i
ønsket spor.
2. Lås gjæringsanlegget ved 0°.
3. Fortsett som for kløving.
Gjæringskapping (Fig. A)
1. Sett gjæringsanlegget 10 til ønsket vinkel.
MERK: Hold alltid arbeidsstykket tett mot flaten på
gjæringsanlegget.
2. Fortsett som for kløving.
Kombinert gjæring
Dette kuttet er en kombinasjon av en gjæring og en
skråkapping. Sett skråstillingen til vinkelen som kreves og
fortsett som for en gjæret tverrkutting.
Støtte for lange arbeidsstykker
• Støtt alltid opp lange arbeidsstykker.
• Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske
løsninger som en sagbukk eller lignende, for å hindre at
endene henger ned.
Støvsuging (Fig. A)
Maskinen er forsynt med en åpning for avsuging av støv 15 på baksiden av maskinen. Den er egnet for bruk med utstyr
for støvavsug med 57/65 mm dyser. Sammen med maskinen
leveres det et reduksjonsstykke for bruk av støvavsug med dyser
på 34-40 mm diameter.
Bladvernet har også en åpning for støvavsug med 35 mm dyser
og Airlock system.
• Dersom det er mulig, bør det alltid brukes støvavsug som er
designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug.
• Se til at slangen for støvavsuget som brukes er egnet for
bruksområdet og materialet som skal kappes. Se til at
slangen håndteres riktig.
• Vær oppmerksom på at kunstige materialer som sponplater
eller MDF produserer mer støvpartikler under kutting enn
naturlig treverk.
Lagring (Fig. P)
1. Fest skyvestaven 22 til anlegget.
2. Fjern bladvernet 11 . Se Installering/Fjerning av
bladvernet og spaltekniven . Plasser bladvernet inn i
holderen som vist, skru så låsen 1/4 vridning for å låse den
på plass.
3. Skyv den lukkede enden av bladskrunøklene 21 i lås og
sikre den på plass med en vingemutter.
4. Sett inn styrestaget til gjæringsanlegget 10 inn i lommen til
den når bunnen.
5. Ikke gjennomtrengelig spaltekniv 23 skyves på plass på
baksiden av beskyttelseslagringsklipsen.
6. For å lagre anlegget 18 , sett arbeidsstøtten i lagret posisjon.
Ta anlegget bort fra skinnene. Fest anlegget opp-ned på
venstre side av sagen. Svingbraketten til anlegget hektes
for sikring.
Transport (Fig. A)
• Maskinen skal alltid bæres i bærehåndtakene 14 .
ADVARSEL: Maskinen må alltid ha øvre bladvern montert
når den transporteres.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring (Fig. Q)
Motoren og lagrene krever ingen ekstra smøring. Hvis det
blir tungt å heve og senke bladet, bør du rense og smøre
høydejusteringsskruene:
1. Koble sagen fra strømkilden.
2. Legg sagen over på siden.
3. Rengjør og smør gjengene på høydejusteringsskruene 46 på undersiden av sagen, som vist i Fig. Q. Bruk vanlig
smøringsfett.
Rengjøring (Fig. A, R)
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
137
Norsk
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
rengjør bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
rengjør støvsugersystemet regelmessig.
Bladvernet 11 og innleggsplaten må være på plass i riktig
stilling før du bruker sagen.
Før bruk, inspiser nøye det øvre og det nedre bladvernet, samt
støvavsugsrøret for å se om det vil fungere riktig. Se til at spon,
støv eller avkapp fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av
noen av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad
og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg
instruksjonene i avsnitt Montere sagbladet. Ta bort de fastkilte
delene og sett sagbladet på igjen.
Hold ventilasjonsåpningene rene, og rengjør huset regelmessig
med en myk klut.
Regelmessig rengjøring av støvoppsamlingssystem:
1. Legg sagen over på siden, slik at den nederste, åpne delen
av enheten blir tilgjengelig.
2. Åpne støvåpningsdøren 47 som vist på firgur R ved å løsne
de to skruene 48 og fjerne døren. Fjern overflødig støv, sett
døren på plass igjen ved å sikre den med skruene.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Skift ut bladvernet hvis det er slitt. Kontakt din lokale DeWALT
servicesenter for informasjon om utskifting av bladvernet.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 210 mm sagblader med 30 mm
festehull. Hastighetsangivelsen skal være minst 6000 RPM.
Bruk aldri blad med mindre diameter. Det vil ikke beskyttes
tilstrekkelig.
BLADBESKRIVELSER
Bruksområde
Diameter
Tenner
Bygg-sagblader (hurtigkløving)
Generelt bruk
210 mm
24
Fine tverrkutt
210 mm
40
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
210 mm
60
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
138
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
SERRA DE MESA SEM FIO
DCS7485
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Tipo de bateria
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Diâmetro interno da lâmina
Corte da lâmina
min-1
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1.8
Espessura do corpo da lâmina
Espessura da cunha abridora
Profundidade de corte de 90°
Profundidade de corte de 45°
Capacidade de serração (lado direito da lâmina)
Capacidade de serração (lado esquerdo da lâmina)
Dimensões da superfície de trabalho
Dimensões globais
Peso
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
1.3
1.6
65
45
610
318
485 x 485
605 x 605 x 330
21.5
VCC
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN62841-1-2015:
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
86
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
100
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
VCC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VAC
DCB118
230
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
Carregador
Peso
kg
DCB118
0,66
O carregador DCB118 é compatível com baterias de iões de
lítio XR e XR FLEXVOLTTM de 18 V (modelos DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra de mesa sem fio
DCS7485
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
29.07.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
139
Português
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
140
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
h ) Não permita que a familiaridade resultante da
utilização frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os princípios de segurança
da ferramenta. Uma acção descuidada pode causar
ferimentos graves numa fracção de segundo.
Português
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou
retire a bateria da ferramenta eléctrica, caso seja
desmontável, antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a ferramenta. Estas
medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Manutenção de ferramentas eléctricas e acessórios.
Verifique se as peças móveis da ferramenta
eléctrica estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou danificadas ou
quaisquer outras condições que possam afectar
o funcionamento da mesma. Se a ferramenta
eléctrica estiver danificada, esta não deve ser
utilizada até que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas com uma
manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
h ) Mantenha as pegas e as superfícies de fixação
secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
Pegas e superfícies de fixação molhadas não permitem
o funcionamento e o controlo seguros em situações
inesperadas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
e ) Não utilize uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou modificada. As baterias danificadas ou
modificadas podem dar origem a um comportamento
imprevisível e resultar em incêndio, explosão ou
ferimentos.
f ) Não exponha a bateria ou a ferramenta a fogo
ou temperatura excessiva. A exposição a fogo ou
temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosão.
g ) Siga todas as instruções de carregamento. Não
carregue a bateria ou a ferramenta fora da gama
especificada nas instruções. O carregamento indevido ou
a temperaturas fora da gama especificada podem causar
danos na bateria e aumentar o risco de incêndio.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
b ) Nunca repare baterias danificadas. A reparação de
baterias danificadas só deve ser efectuada pelo fabricante
ou por fornecedores de serviços autorizados.
Instruções de segurança para serras de mesa
1) Avisos relacionados com protecções
a ) Mantenha as protecções no respectivo local. As
protecções devem estar em boas condições e
montadas correctamente. Uma protecção solta,
danificada ou que não funcione correctamente deve ser
reparada ou substituída.
b ) Utilize sempre a protecção da lâmina de serra e a
cunha abridora para cada operação de corte. No que
141
Português
c )
d )
e )
f )
g )
respeita às operações de corte em que a lâmina de serra
faça um corte completo ao longo da espessura da peça de
trabalho, a protecção e outros dispositivos de segurança
ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
Volte a montar de imediato o sistema de protecção
depois de concluir uma operação (por exemplo,
entalhes ou novos cortes de serragem) que exija
a remoção da protecção ou da cunha abridora. A
protecção e a cunha abridora ajudam a reduzir o risco de
ferimentos.
Certifique-se de que a lâmina de serra não está em
contacto com a protecção, a cunha abridora ou
a peça de trabalho antes de ligar o interruptor. O
contacto acidental destes objectos com a lâmina de serra
pode dar origem a uma situação de perigo.
Ajuste a cunha abridora como descrito neste manual
de instruções. O espaçamento, posicionamento e
alinhamento incorrectos podem tornar a cunha abridora
ineficaz, reduzindo a probabilidade de recuo.
Para um bom funcionamento, a cunha abridora tem
de estar encaixada. A cunha abridora não é eficaz para
cortar peças que sejam muito pequenas para encaixar na
cunha abridora. Nestas condições, não é possível prever se
vai ocorrer recuo causado pela cunha abridora.
Utilize a lâmina de serra adequada para a cunha
abridora. Para que a cunha abridora funcione
correctamente, o diâmetro da lâmina de serra deve
corresponder à cunha abridora e o corpo da lâmina deve
ser mais fino do que a espessura da cunha abridora e a
largura de corte da lâmina da serra deve ser mais larga do
que a espessura da cunha abridora.
2) Avisos sobre procedimentos de corte
PERIGO: nunca aproxime os dedos ou as mãos
da lâmina de serra. Uma falta de atenção ou um
tropeção podem fazer com que a sua mão toque na
lâmina de serra e causar ferimentos graves.
b ) Insira a peça de trabalho na lâmina de serra apenas
no sentido de rotação. Se inserir a peça no sentido de
rotação da lâmina de serra acima da mesa, a peça e a sua
mão podem ser puxadas na direcção da lâmina da serra.
c ) Quando serrar, nunca utilize o indicador de
esquadria para inserir a peça e não utilize a guia
longitudinal como batente longitudinal quando fizer
cortes transversais com o indicador de esquadria. Se
orientar a peça com a guia longitudinal e o indicador de
esquadria em simultâneo, há um maior risco de bloqueio
e recuo da lâmina de serra.
d ) Quando serrar, aplique sempre a força de avanço
da peça entre a guia e a lâmina de serra. Utilize
uma haste de empurrar se a distância entre a guia
e a lâmina da serra for inferior a 150 mm, e utilize
um bloco para empurrar se a distância for inferior
a 50 mm. Os dispositivos “de apoio ao trabalho” ajudam
a manter a sua mão a uma distância segura da lâmina
de serra.
a )
142
e ) Utilize apenas a haste de empurrar fornecida
pelo fabricante ou construída de acordo com as
instruções. Esta haste de empurrar proporciona uma
distância suficiente entre a mão e a lâmina de serra.
f ) Nunca utilize uma haste de empurrar danificada ou
cortada. Uma haste de empurrar pode partir-se, fazendo
com que a mão deslize na direcção da lâmina de serra.
g ) Não efectue qualquer operação “à mão livre”.
Utilize sempre a guia longitudinal ou o indicador
de esquadria para posicionar e orientar a peça de
trabalho. “À mão livre” significa utilizar as mãos para
apoiar ou orientar a peça de trabalho em vez de uma guia
longitudinal ou indicador de esquadria. A serragem à mão
livre resulta em falha de alinhamento, bloqueio e recuo.
h ) Nunca tente aceder a nada à volta ou por trás de
uma lâmina da serra que esteja a rodar. Tentar tocar
na peça de trabalho pode dar origem a um contacto
acidental com a lâmina de serra em movimento.
i ) Para peças compridas e/ou largas, coloque um
suporte adicional na peça na parte de trás e/ou
laterais da mesa de serra para que fiquem niveladas.
Uma peça comprida e/ou larga tem tendência para rodar
na ponta da mesa, resultando em perda de controlo,
bloqueio da lâmina de serra e recuo.
j ) Insira a peça a um ritmo regular. Não dobre nem
torça a peça. Se ocorrer encravamento, desligue a
ferramenta de imediato, retire a ficha da tomada
e resolva o problema. O encravamento da peça a
trabalhar na lâmina de serra pode causar recuo ou
estrangulamento do motor.
k ) Não retire as peças do material cortado enquanto a
serra estiver a girar. O material pode ficar preso entre a
guia ou no interior da protecção da lâmina de serra e esta
pode puxar os seus dedos na direcção da lâmina de serra.
Antes de retirar o material, desligue a serra e aguarde até
a lâmina de serra parar de girar.
l ) Utilize uma guia auxiliar que esteja em contacto com
o tampo da mesa quando serrar peças com menos
de 2 mm de espessura. Uma peça de trabalho fina pode
ficar presa debaixo da guia longitudinal e provocar recuo.
3) Causas do efeito de recuo e avisos
relacionados
O efeito de recuo é uma reacção inesperada da peça de trabalho
devido a uma lâmina comprimida, encravada ou a uma linha
de corte desalinhada na peça em relação à lâmina de serra ou
quando uma parte da peça fica presa entre a lâmina de serra e a
guia longitudinal ou outro objecto fixo.
Muito frequentemente durante o recuo, a peça de trabalho
é levantada da mesa pela parte de trás da lâmina de serra
e projectada na direcção do operador. O efeito de recuo é o
resultado de uma utilização abusiva da serra e/ou de condições
ou procedimentos de utilização incorrectos e pode ser evitado
tomando as precauções indicadas abaixo.
a ) Nunca se coloque directamente à frente da lâmina
de serra. Posicione sempre o corpo do mesmo
Português
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
lado da lâmina de serra e da guia. O efeito de recuo
pode projectar a peça a uma velocidade na direcção de
qualquer pessoa que esteja à frente e alinhada com a
lâmina de serra.
Nunca tente aceder por trás ou à volta da lâmina de
serra para puxar ou apoiar a peça. Pode ocorrer um
acidente acidental com a lâmina de serra ou o efeito de
recuo pode arrastar os seus dedos na direcção da lâmina
de serra.
Nunca mantenha premida a peça que está a ser
serrada contra a lâmina de serra rotativa. Se
pressionar a peça que está a ser cortada contra a lâmina
de serra, a lâmina irá ficar presa e causar um efeito de
recuo.
Alinhe a guia de modo a ficar paralela com a lâmina
de serra. Uma guia desalinhada irá comprimir a peça
contra a lâmina de serra e criar um efeito de recuo.
Utilize uma tábua guia para orientar a peça na mesa
e uma guia quando fizer cortes não profundos como
entalhes e novos cortes de serragem. Uma tábua guia
ajuda a controlar a peça se ocorrer o efeito de recuo.
Tenha muita atenção quando fizer cortes nos locais
de difícil acesso das peças montadas. A lâmina de
serra saliente pode cortar objectos que possam causar
efeito de recuo.
Coloque painéis grandes para minimizar o risco de
bloqueio e recuo da lâmina de serra. Os painéis de
grandes dimensões tendem a vergar sobre o seu próprio
peso. Devem ser colocados suportes debaixo de todas as
partes do painel que fiquem suspensas sobre o tampo da
mesa.
Tenha muito cuidado quando cortar uma peça que
esteja torcida, com nós, dobrada ou não tenha uma
vara para orientá-la com um indicador de esquadria
ou ao longo da guia. Uma peça dobrada, com nós ou
torcida é instável e faz com que a zona de corte fique
desalinhada com a lâmina de serra, bloqueio e recuo.
Nunca corte mais de uma peça empilhada na
vertical ou na horizontal. A lâmina de serra pode ficar
presa numa ou mais peças e causar o efeito de recuo.
Quando voltar a utilizar a serra com a lâmina de
serra na peça, centre a lâmina da serra na zona de
corte e verifique se os dentes da serra não estão em
contacto com o material. Se a lâmina da serra ficar
bloqueada, pode soltar-se ou fazer recuo quando a serra
for reiniciada.
Mantenha as lâminas de serra limpas, afiadas e com
uma regulação suficiente. Nunca utilize lâminas de
serra torcidas, rachadas ou com dentes partidos.
Se as lâminas de serra estiverem afiadas e devidamente
reguladas há um menor risco de bloqueio, resistência e
recuo.
4) Avisos sobre como utilizar a mesa de
serra
a ) Desligue a mesa de serra e retire a bateria quando
remover o suporte da mesa, substituir a lâmina
de serra ou fizer ajustes na cunha abridora ou na
protecção da lâmina ou quando deixar a máquina
sem vigilância. As medidas de precaução evitam
acidentes.
b ) Nunca deixe a serra de mesa a funcionar sem
vigilância. Desligue-a e não aguarde no local
até a serra parar por completo. Uma serra em
funcionamento sem vigilância é um perigo não
controlado.
c ) Coloque a serra de mesa num local bem iluminado e
nivelado onde possa estar com os pés bem assentes
e equilibrados. Deve estar instalada numa área
com espaço suficiente para lidar facilmente com
o tamanho da peça de trabalho. Locais apertados,
escuros, irregulares e escorregadios podem dar origem a
acidentes.
d ) Limpe a área com frequência e remova a serradura
debaixo da mesa de serra e/ou o dispositivo de
recolha de serradura. A serradura acumulada é
combustível e pode inflamar-se.
e ) A serra da mesa deve estar fixada. Se não estiver bem
fixada, a mesa pode deslocar-se ou tombar.
f ) Retire as ferramentas, aparas de madeira, etc. da
mesa antes de ligar a serra de mesa. As distracções ou
possíveis encravamentos podem ser perigosos.
g ) Utilize sempre lâminas de serra com tamanho e
forma correctos (diamante, por oposição a redondo)
dos orifícios do mandril. As lâminas de serra que não
correspondam ao equipamento de montagem da serra
irão ficar descentradas, resultando na perda de controlo.
h ) Nunca utilize dispositivos de montagem de lâminas
de serra danificados ou incorrectos, como roscas,
anilhas de lâminas de serra, cavilhas ou porcas.
Estes dispositivos de montagem foram especialmente
concebidos para a sua serra, um funcionamento em
segurança e um excelente desempenho.
i ) Nunca se coloque em cima da mesa de serra, não a
utilize como escadote. Podem ocorrer ferimentos graves
se a ferramenta estiver inclinada ou se a ferramenta de
corte for ligada acidentalmente.
j ) Certifique-se de que a lâmina de serra está instalada
de modo a rodar na direcção correcta. Não utilize
rodas de esmeril, escovas metálicas ou discos
abrasivos numa mesa de serra. A instalação da lâmina
de serra ou a utilização de acessórios não recomendados
pode causar ferimentos graves.
Regras de segurança adicionais para
bancadas de serragem
ATENÇÃO: o corte de plásticos, madeira com seiva e
outros materiais pode causar a acumulação do material
143
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
derretido nas pontas da lâmina e na lâmina da serra,
aumentando o risco de sobreaquecimento da lâmina e
dobragem durante o corte.
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que
os dentes estão a apontar para a parte da frente da bancada
de serragem.
Assegure-se de que todos os grampos do punho se encontram
apertados antes de iniciar qualquer operação.
Certifique-se de que todas as lâminas e roscas estão limpas e
que a superfície maior da anilha de fixação está encostada à
lâmina. Aperte a porca de aperto com firmeza.
Certifique-se de que a cunha abridora está ajustada para a
distância correcta a partir da lâmina – máximo de 8 mm.
Nunca utilize a serra sem os resguardos superior e inferior
devidamente colocados.
Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a ser
utilizada.
Guarde sempre a haste de empurrar no respectivo local
quando não estiver a ser utilizada.
Não utilize a protecção para manuseamento ou transporte.
Não exerça pressão lateral na lâmina de serra.
Nunca corte ligas ligeiras. A máquina não foi concebida para
esta aplicação.
Não utilize discos abrasivos ou lâminas de corte de diamante
Não é permitido entalhar, fazer ranhuras ou sulcos.
Se ocorrer uma falha na máquina, desligue-a de imediato e
retire a bateria. Comunique a falha e assinale a máquina de
maneira adequada, para evitar que outras pessoas utilizem a
máquina defeituosa.
Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue SEMPRE da máquina e retire
a ficha da fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e
certifique-se que a lâmina da serra funciona sem problemas.
Ligue a máquina e inicie uma nova operação de corte com
força de avanço reduzida.
NUNCA tente cortar uma pilha de peças soltas que possam
causar perda de controlo ou recuo. Sustente bem todos os
materiais.
Lâminas de serra
•
•
•
•
•
•
144
Não utilize lâminas de serra que não correspondam às
dimensões indicadas nos dados técnicos. Não utilize
espaçadores para ajustar uma lâmina no eixo. Utilize apenas
as lâminas especificadas neste manual, em conformidade
com a norma EN847-1, caso sejam concebidas para madeira
ou materiais semelhantes.
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído
especialmente concebidas.
Não use lâminas de serra com aço de corte rápido.
Não use lâminas danificadas ou rachadas.
Certifique-se de que a lâmina de serra escolhida é adequada
para o material que pretende cortar.
Use sempre luvas quando utilizar lâminas de serra e material
áspero. As lâminas de serra devem ser transportadas num
suporte, sempre que possível.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das serras:
• ferimentos causados ao tocar nas partes rotativas
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de acidentes causados por partes descobertas da
lâmina da serra em rotação.
• Risco de ferimentos quando substituir a lâmina de serra com
as mãos desprotegidas.
• Risco de entalar os dedos quando abrir os resguardos.
• Perigos de saúde provocados pela inalação de poeiras
produzidas durante o corte de madeira, especialmente
carvalho, faia e placas de fibra de densidade média.
Os seguintes factores podem causar ruído:
• o material a cortar
• o tipo de lâmina de serra
• a força de avanço
• a manutenção da máquina
Os seguintes factores podem causar exposição à serradura:
• lâmina de serra gasta
• extractor de serradura com velocidade do ar inferior a
20 m/s
• a peça não está devidamente direccionada
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Português
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 12 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 13 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
145
Português
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
146
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
Português
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria
de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
A capacidade nominal de Exemplo de marca de etiqueta de utilização
Wh de transporte é de
e transporte
3 x 36 Wh, o que significa
3 baterias de 36 watts
cada. A capacidade Wh de
utilização é de 108 watthora (1 bateria implícita).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
147
Português
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
•
•
Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Não exponha o equipamento à água.
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
Use protecção auditiva.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Use protecção ocular.
Apenas para uso dentro de casa.
Use uma máscara de protecção.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Utilização: Se for utilizada sem a tampa de
transporte, a capacidade nominal de Wh indica
108 Wh (1 bateria de 108 Wh).
Transporte: Transporte com a tampa de transporte
integrada, a capacidade nominal de Wh indica 3 x
36 Wh (3 baterias de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCS7485 funciona com uma bateria de 54 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546. Consulte os
Dados técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
1 Guia longitudinal
1 Guia de esquadria
1 Lâmina de serra
1 Conjunto da protecção superior da lâmina
1 Placa fina
2 Chaves de veios
1 Adaptador de extracção de serradura
1 Carregador de bateria (T2)
2 Baterias de iões de lítio (T2)
1 Manual de instruções
148
Mantenha as mãos afastadas da área de corte e da
lâmina.
Ponto de transporte.
Retire a bateria quando substituir a lâmina, instalar/
remover acessórios e efectuar ajustes/reparações.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 49 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, D)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Mesa
12 Bateria
2 Lâmina
13 Patilha de libertação das
baterias
3 Indicador da régua
14 Pega de transporte
graduada
4 Botão de regulação
15 Porta de extracção de
serradura
5 Alavanca de bloqueio do
16 Dispositivo de recolha de
varão
serradura da protecção
6 Roda de ajuste da lâmina
17 Placa fina
7 Alavanca de fixação do
18 Guia longitudinal
bisel
8 Interruptor de ligar/
19 Patilha da guia longitudinal
desligar
20 Guia de esquadria estreita/
9 Orifícios de montagem
extensão de suporte
10 Indicador de esquadria
21 Chaves de veios (posição
de armazenamento)
11 Conjunto do resguardo da
lâmina
Português
22 Haste de empurrar
(posição de
armazenamento)
23 Cunha abridora (serragem
não profunda) (Fig. D)
24 Local de armazenamento
do indicador de esquadria
Utilização Adequada
A serra de mesa foi concebido para serragem, corte transversal,
corte transversal e biselagem profissionais com vários materiais,
como madeira, materiais similares e plástico.
NÃO utilize para cortar metal, placas de fibrocimento ou
alvenaria.
NÃO utilize as ferramentas em locais húmidos ou na presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
Estas serras de mesa são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 12 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Colocar a bateria na máquina
1. Alinhe a bateria com os varões no interior da máquina.
2. Deslize-a para dentro da máquina até a bateria encaixar
com firmeza na ferramenta e ouvir um som de encaixe no
respectivo local.
Retirar a bateria da máquina
1. Prima a patilha de libertação 13 e puxe a bateria com
firmeza para fora da máquina.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 25 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Desembalagem
• Retire a serra da embalagem com cuidado.
• A máquina está totalmente montada, excepto a guia
longitudinal, o indicador de esquadria, o adaptador de
poeira e a protecção da lâmina.
• Finalize a montagem de acordo com as instruções descritas
abaixo.
Montagem da lâmina da serra (Fig. A, C)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e retire a ficha da fonte de alimentação
antes de instalar ou remover acessórios, antes
de fazer ajustes ou alterar configurações ou fizer
reparações. Certifique-se de que o interruptor de
activação está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: os dentes de uma nova lâmina são muito
afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO: a lâmina de serra DEVE ser substituída
conforme descrito nesta secção. Utilize APENAS as
lâminas de serra como especificado em Dados técnicos.
Sugerimos que utilize o modelo DT99565. NUNCA coloque
outras lâminas de serra.
NOTA: Esta ferramenta tem uma lâmina instalada de origem.
1. Levante o eixo da lâmina de serra para a altura máxima,
girando a roda de ajuste de altura da lâmina 6 para a
direita.
2. Retire a placa fina 17 . Consulte Montar a placa fina.
3. Com chaves sextavadas 21 , desaperte e retire a porca
de aperto 26 e a anilha de fixação 27 do eixo da serra,
rodando-as para a esquerda.
4. Coloque a lâmina de serra no veio 26 , certificando-se de
que os dentes da lâmina 2 apontam para baixo na parte
da frente da mesa. Monte as anilhas e a porca de aperto
no veio e aperte à mão a porca de aperto 26 o máximo
possível, certificando-se de que a lâmina de serra está
encostada à anilha interna e a anilha de fixação externa 27 está encostada à lâmina. Certifique-se de que o diâmetro
maior da flange está encostado à lâmina. Certifique-se de
que o veio e as anilhas não têm pó nem sujidade.
5. Para impedir a rotação do veio quando apertar a porca de
aperto, utilize a extremidade aberta da chave de veios 21
para fixar o veio.
149
Português
6. Com a parte fechada da chave de veios, aperte a porca de
aperto 26 rodando-a para a direita.
7. Volte a colocar a placa fina.
ATENÇÃO: verifique sempre o indicador da guia
longitudinal e a protecção da lâmina depois de substituir
a lâmina.
Montar/remover a protecção da lâmina/
cunha abridora (Fig. A, D)
ATENÇÃO: utilize a protecção para todas as operações
de corte.
1. Levante o eixo da lâmina de serra para a altura máxima.
2. Afrouxe o botão de bloqueio da cunha abridora 29 (mínimo de três voltas).
3. Para desencaixar o pino de bloqueio da cunha abridora,
puxe o botão de bloqueio como indicado pelas setas pretas
no botão.
4. Enquanto puxa o botão de bloqueio, retire a cunha abridora
do sistema de fixação. Em seguida, insira a protecção da
lâmina dentro do sistema de fixação até ficar saliente.
NOTA: Não instale a protecção da lâmina e a cunha abridora
no sistema de fixação em simultâneo.
5. Liberte o botão de bloqueio para encaixar o pino de
bloqueio. Puxe a protecção da lâmina ligeiramente para
cima para assegurar-se de que o pino está encaixado.
6. Aperte o botão de bloqueio da cunha abridora.
NOTA: Siga o mesmo procedimento para a cunha abridora.
ATENÇÃO: antes de ligar a serra de mesa à fonte de
alimentação ou utilizar a serra, inspeccione sempre o
conjunto do resguardo da lâmina para verificar se está
devidamente alinhado e se a folga está correcta com a
lâmina da serra. Verifique o alinhamento sempre que
alterar o ângulo do bisel.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, NÃO
utilize a serra se o conjunto da lâmina não estiver fixado
com firmeza.
Quando está alinhada correctamente, a cunha abridora 23 fica
alinhada com a lâmina a nível do tampo da mesa e na parte
superior da lâmina. Utilize uma vara para certificar-se de que
a lâmina 2 está alinhada com a cunha abridora 23 . Com a
corrente desligada, utilize os ajustes de inclinação e altura da
lâmina através das extremidades de deslocação e certifique-se
de que a protecção da lâmina protege a lâmina em todas as
operações.
ATENÇÃO: a montagem e o alinhamento correctos
da protecção da lâmina são essenciais para um
funcionamento em segurança!
Montar a placa fina (Fig. E)
1. Alinhe a placa fina 17 conforme indicado na Figura E e
insira as patilhas na parte de trás da placa fina nos orifícios
na parte de trás da abertura da mesa.
2. Rode o parafuso de bloqueio 30 para a direita com uma
chave de fenda num ângulo de 90° para bloquear a inserção
da mesa no devido local.
150
3. A placa fina inclui quatro parafusos de ajuste que levantam
ou baixam a placa fina. Se estiver ajustada correctamente,
a parte da frente da placa fina deve ficar nivelada ou
ligeiramente abaixo da superfície do tampo da mesa e
fixada no respectivo local. A parte de trás da placa fina deve
estar nivelada ou ligeiramente acima do tampo da mesa.
ATENÇÃO: nunca utilize o equipamento sem a placa fina.
Substitua de imediato a placa fina quando estiver gasta
ou danificada.
Retirar a placa fina
1. Retire a placa fina 17 rodando o parafuso de bloqueio 30
com uma chave de fenda num ângulo de 90˚ para a
esquerda
2. Puxe a placa fina para cima e para a frente para ter acesso ao
interior da serra. NÃO utilize a serra sem a placa fina.
Montar a guia longitudinal (Fig. F)
A guia longitudinal pode ser instalada em duas posições no lado
direito (Posição 1 para serragem de 0 mm a 510 mm e Posição 2
para serragem de 100 mm a 610 mm) e uma posição à esquerda
da serra de mesa.
1. Desbloqueie as patilhas da guia longitudinal 19 .
2. Segurando a guia a um ângulo, alinhe os pinos de
localização (dianteiros e traseiros) 31 nos varões da guia
com as ranhuras dianteiras da guia 32 .
3. Faça deslizar as ranhuras dianteiras para dentro dos pinos e
rode a guia até ficarem assentes nos varões.
4. Fixe a guia, fechando as patilhas dianteiras e traseiras 19
nos varões.
Fixar a mesa na bancada de trabalho (Fig. A)
• A estrutura da máquina entre os pés em cada lado tem dois
orifícios 9 que permitem a fixação numa bancada. Utilize os
orifícios na diagonal.
• Para melhorar o manuseamento, fixe a máquina num
pedaço de contraplacado com uma espessura mínima de
15 mm.
O contraplacado pode ser fixado na bancada de trabalho.
Isto permite um fácil transporte da máquina, uma vez que os
sistemas de fixação são libertados.
AJUSTES
Ajuste da lâmina
Alinhamento da lâmina (paralela à ranhura
de esquadria) (Fig. G)
ATENÇÃO: perigo de corte. Verifique se a lâmina está a
um ângulo de 0˚ e 45˚ para ter a certeza de que a lâmina
não bate na placa fina, o que pode causar ferimentos.
Se a lâmina estiver desalinhada com a ranhura de esquadria no
tampo da mesa, é necessário calibrá-la para que fique alinhada.
Para alinhar de novo a lâmina e a ranhura de esquadria, proceda
do seguinte modo:
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e retire a ficha da fonte de alimentação
Português
antes de instalar ou remover acessórios, antes
de fazer ajustes ou alterar configurações ou fizer
reparações. Um arranque acidental pode causar lesões.
1. Com uma chave sextavada de 5 mm, afrouxe os fixadores de
suporte articulado traseiros 33 , localizados na parte inferior
da mesa, o suficiente para que o suporte se desloque na
lateral.
2. Ajuste o suporte até a lâmina ficar paralela com a ranhura do
indicador de esquadria.
3. Aperte os fixadores de suporte articulado traseiros para um
valor de 12,5–13,6 Nm).
Ajuste da altura da lâmina (Fig. A)
Para levantar ou baixar a lâmina, gire a roda de ajuste de altura
da lâmina 6 .
Certifique-se de que os três dentes superiores da lâmina estão
a perfurar a superfície superior da peça durante a serragem. Isto
irá garantir que o número máximo de dentes está a remover
material numa determinada altura, proporcionando assim um
excelente desempenho.
Alinhar a protecção com a lâmina (Fig. H)
1. Retire a placa fina. Consulte Retirar a placa fina
em Montagem e ajustes.
2. Levante a lâmina para a profundidade total de corte e um
ângulo de bisel de 0°.
3. Localize os três pequenos parafusos de fixação 33 . Estes
parafusos serão utilizados para ajustar a posição da cunha
abridora.
4. Coloque uma vara em cima da mesa contra as duas pontas
da lâmina. A cunha abridora não deve tocar na vara.
5. Se for necessário ajuste, afrouxe os dois parafusos de
bloqueio maiores 35 .
6. Utilize os parafusos de fixação pequenos 33 para ajustar a
posição da cunha abridora. Coloque a vara no lado oposto
da lâmina e repita os ajustes conforme necessário.
7. Aperte ligeiramente os dois parafusos de fixação
maiores 35 .
8. Coloque um esquadro sobre a cunha abridora para verificar
se esta está vertical e alinhada com a lâmina.
9. Se necessário, utilize os parafusos de fixação para colocar a
cunha abridora vertical com o esquadro.
10. Repita o passo 4 para verificar a posição da cunha abridora.
Se necessário, repita os passos 5 a 9.
11. Aperte por completo os dois parafusos de fixação
maiores 35 .
Ajuste paralelo (Fig. A, I, J)
Para um óptimo desempenho, a lâmina deve ficar paralela com
a guia longitudinal. Este ajuste foi efectuado de origem. Para
voltar a ajustar:
Alinhamento das guias, posição 1
1. Instale a guia na posição 1 e desbloqueie a alavanca de
bloqueio do varão 5 . Procure os pinos de localização 31
que apoiam a guia nos varões dianteiros e traseiros.
2. Desaperte o parafuso do pino de localização traseiro e ajuste
o alinhamento da guia na ranhura até a superfície da guia
ficar paralela com a lâmina. Certifique-se de que mede a
distância entre a superfície da guia e a parte frontal e traseira
da lâmina para assegurar o alinhamento.
3. Aperte o parafuso de localização e repita o procedimento no
lado esquerdo da lâmina.
4. Verifique o ajuste do indicador da régua graduada (Fig. J).
Alinhamento das guias, posição 2 (Fig. I)
1. Para alinhar os pinos de localização da posição 2 31 ,
certifique-se de que os pinos da posição 1 foram alinhados,
consulte Alinhamento das guias, posição 1.
2. Desaperte os pinos da posição 2 e, em seguida, utilize
os orifícios da chave de veios 21 como guia para o
posicionamento e alinhe os pinos (Fig. I).
3. Aperte os pinos de localização (dianteiros e traseiros).
Ajustar a régua graduada (Fig. J)
1. Desbloquear a alavanca de bloqueio do varão 5 .
2. Regule a lâmina para um ângulo de bisel de 0° e desloque o
varão até este tocar na lâmina.
3. Bloqueie a alavanca de bloqueio do varão.
4. Desaperte os parafusos do indicador da régua graduada 36 e regule o indicador da régua graduada para zero (O). Volte
a apertar os parafusos do indicador da régua graduada. O
indicador da régua graduada amarelo (parte superior) lê
apenas correctamente quando a guia está montada no
lado direito da lâmina e na posição 1 (para serragem entre
0 mm e 510 mm), mas não na posição de esquadria de 610
mm. O indicador da régua branca (parte inferior) lê apenas
correctamente quando a guia está montada no lado direito
da lâmina e na posição 2 (para serragem entre 100 mm e
610 mm).
O indicador da régua graduada lê apenas correctamente se a
guia estiver montada no lado direito da lâmina.
Ajuste do engate do varão (Fig. J, K)
O engate do varão foi predefinido de origem. Se for necessário
ajustá-lo novamente, proceda do seguinte modo:
1. Bloqueie a alavanca de bloqueio do varão 5 .
2. Na parte inferior da serra, desaperte a porca de
bloqueio 27 .
3. Aperte a haste hexagonal 38 até a mola no sistema de
bloqueio ficar comprimida, criando a tensão pretendida
na alavanca de engate do varão. Volte a apertar a porca de
bloqueio na haste hexagonal.
4. Rode a serra e verifique se a guia não se desloca quando a
alavanca de bloqueio estiver engatada. Se mesmo assim a
guia estiver solta, aperte mais a mola.
Ajuste do bloqueio do bisel e do indicador
(Fig. L)
1. Levante a lâmina totalmente, girando a roda de ajuste da
altura 6 para a direita até parar.
151
Português
2. Desbloqueie a alavanca de engate do varão 37 .
empurrando-a para cima e para a direita. Aperte o parafuso
de bloqueio do bisel 39 .
3. Coloque um esquadro sobre o tampo da mesa e contra
a lâmina entre os dentes. Certifique-se de que a alavanca
de engate do bisel está na posição de desbloqueio ou
para cima.
4. Com a alavanca de bloqueio do bisel, ajuste o ângulo de
bisel até ficar encostada ao esquadro.
5. Aperte a alavanca de bloqueio do bisel, empurrando-a
para baixo.
6. Rode o parafuso de bloqueio do bisel 39 para rodar o came
até tocar com firmeza no bloco de rolamentos. Aperte o
parafuso de bloqueio do bisel.
7. Verifique a régua do ângulo de bisel. Se o indicador não ler o
ângulo 0°, desaperte o parafuso do indicador 40 e desloque
o indicador de modo a efectuar a leitura correctamente.
Volte a apertar o parafuso do indicador.
8. Repita a leitura a um ângulo de 45°, mas não ajuste
o indicador.
Ajuste do indicador de esquadria (Fig. A)
Para ajustar o indicador de esquadria 10 , desaperte o botão,
regule-o para o ângulo pretendido e aperte o botão.
Posição do corpo e da mão
O posicionamento correcto do seu corpo e das suas mãos
durante o trabalho com a serra de mesa tornam o corte mais
fácil, preciso e seguro.
ATENÇÃO:
• Nunca coloque as mãos perto da área de corte.
• Nunca coloque as mãos a uma distância inferior a
150 mm da lâmina.
• Não cruze as mãos.
• Coloque os pés firmemente assentes no chão e
mantenha o equilíbrio adequado.
Antes de qualquer utilização
ATENÇÃO:
• Coloque a lâmina da serra adequada. Não utilize
lâminas de serra demasiado gastas. A velocidade
máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina fazer o corte livremente. Não force o
movimento de corte.
• Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de
iniciar o corte.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e desligue a bateria antes
152
de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Chama-se a atenção dos utilizadores do Reino Unido para
as “regulamentações de máquinas de carpintaria de 1974” e
quaisquer alterações subsequentes.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a
satisfazer as suas condições ergonómicas em termos de altura
e estabilidade da mesa. O local de instalação da máquina deve
ser escolhido de modo a que o operador tenha uma visão
adequada e suficiente espaço em redor à volta da máquina que
permita um funcionamento da peça de trabalho sem quaisquer
restrições.
Para diminuir os efeitos do aumento da vibração, certifique-se
de que a temperatura não é demasiado baixa, a manutenção da
máquina e do acessório foi devidamente efectuada e o tamanho
da peça de trabalho é adequado para esta máquina.
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que a máquina é colocada de modo
a satisfazer as condições ergonómicas em termos de
altura e estabilidade da mesa. O local de instalação
da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e espaço
suficiente em redor da máquina que permita um
funcionamento da peça de trabalho sem quaisquer
restrições.
• Coloque a lâmina da serra adequada. Não utilize
lâminas de aço muito gastas. A velocidade máxima de
rotação da ferramenta não deve exceder a da lâmina
de serra.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina fazer o corte livremente. Não force o
movimento de corte.
• Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de
iniciar o corte.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local
onde a serra está ligada à fonte de energia eléctrica.
• Não utilize a serra para cortes directos!
• Não serre peças tortas, dobradas ou em forma
de taça. Pelo menos um dos lados deve estar um
lado direito e sem irregularidades quando entrar
em contacto com a guia longitudinal ou a guia de
esquadria.
• As peças compridas devem ter sempre um apoio para
evitar recuo.
• Não remova quaisquer cortes da área da lâmina
enquanto a lâmina estiver a ser utilizada.
Ligar e desligar (Fig. A, M)
O interruptor de ligar/desligar 8 da mesa de serra tem várias
vantagens:
Português
• Função de libertação por corte de alimentação: se a
alimentação se desligar por algum motivo, o interruptor tem
de ser reactivado propositadamente.
• Levante a espátula vermelha 41 e prima o botão verde 42 para ligar a serra.
• Prima o botão vermelho 43 ou empurre para baixo a
espátula vermelha para desligar a serra.
Funcionamento da guia de
esquadria (Fig. A, N)
Alavanca de bloqueio do varão
A alavanca de bloqueio do varão 5 bloqueia a guia para
impedir qualquer movimento durante o corte. Para bloquear
a alavanca do varão, empurre-a para baixo e na direcção da
parte traseira da serra. Para desbloquear, puxe-a para cima e na
direcção da parte da frente da serra.
NOTA: Quando serrar, bloqueie sempre a alavanca de bloqueio
do varão.
Extensão do suporte de trabalho/guia de
esquadria estreita
A serra de mesa está equipada com uma extensão de suporte
de trabalho, que se estende para além da mesa da serra.
Para utilizar a guia de esquadria estreita na posição de suporte
de trabalho, rode-a a partir da posição armazenada, como
indicado na Figura N, e deslize os pinos para dentro dos
conjuntos inferiores de ranhuras 44 em ambas as extremidades
da guia.
Para utilizar a guia de esquadria estreita na posição de
escarificação estreita, encaixe os pinos nos conjuntos superiores
das ranhuras 45 em ambas as extremidades da guia. Esta
função permite uma folga adicional de 51 mm na lâmina.
Consulte a Figura N.
NOTA: Sempre que trabalhar em cima da mesa, recolha a
extensão de suporte de trabalho ou ajuste para a posição da
guia de esquadria estreita
Botão de regulação
O botão de regulação 4 permite efectuar pequenos ajustes
durante a regulação da guia. Antes de ajustar, certifique-se
de que a alavanca de bloqueio do varão está na posição de
bloqueio ou desbloqueio.
Indicador da régua graduada
O indicador da régua graduada tem de ser ajustado para um
desempenho adequado da guia de esquadria se o utilizador
alternar entre lâminas de zona de corte finas e espessas. O
indicador da régua graduada lê apenas correctamente a posição
1 (0 mm a 510 mm). Todavia, para a posição 1 com a guia
de esquadria estreita, utilize uma folga adicional de 52 mm.
Consulte Ajustar a régua graduada em Montagem.
Cortes com serra básicos
Serragem (Fig. A, B, O)
ATENÇÃO: arestas afiadas.
2. Bloqueie a patilha da guia longitudinal 19 (Fig. A).
3. Levante a lâmina até ficar a cerca de 3 mm acima da parte
superior da peça.
4. Ajuste a posição da guia, consulte Funcionamento da guia
longitudinal.
5. Avance a peça achatada contra mesa e a guia. Mantenha a
peça afastada da lâmina.
6. Mantenha ambas as mãos afastadas do percurso da lâmina
(Fig. O).
7. Ligue a máquina e aguarde até a lâmina da serra atingir a
velocidade máxima.
8. Avance lentamente a peça debaixo do resguardo,
mantendo-a premida com firmeza contra a guia
longitudinal. Permita que os dentes cortem a peça e não
a force contra a lâmina. A velocidade da lâmina deve ser
sempre constante.
9. Utilize sempre uma haste de empurrar 22 quando trabalhar
próximo da lâmina (Fig. O).
10. Depois de efectuar o corte, desligue a máquina, aguarde até
a lâmina e retire a peça.
ATENÇÃO:
• Nunca empurre nem mantenha premido o lado
“disponível” ou cortado da peça.
• Não corte peças demasiado pequenas.
• Utilize sempre uma haste de empurrar quando serrar
peças pequenas.
Cortes em bisel (Fig. A)
ATENÇÃO: evite fazer cortes em bisel no lado de
biselamento (esquerdo) da lâmina.
1. Regule o ângulo de bisel pretendido, rodando a alavanca 7
empurrando-a para cima e para a direita.
2. Regule o ângulo pretendido, rode a alavanca, empurrando-a
para baixo e para a esquerda para fixá-la.
3. Efectue o processo utilizado para serrar ao comprido.
Corte transversal e corte transversal
em bisel
1. Retire a guia longitudinal e instale o indicador de esquadria
na ranhura.
2. Bloqueie o indicador de esquadria a um ângulo de 0°.
3. Efectue o processo utilizado para serrar ao comprido.
Cortes em esquadria (Fig. A)
1. Regule o indicador de esquadria 10 para o ângulo
pretendido.
NOTA: Segure sempre a peça com firmeza contra a superfície
do indicador de esquadria.
2. Efectue o processo utilizado para serrar ao comprido.
Esquadria composta
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria e
em bisel. Regule o bisel para o ângulo pretendido e efectue
o processo como se tratasse de uma esquadria de corte
transversal.
1. Regule a lâmina para 0°.
153
Português
Apoio para peças compridas
• Apoie sempre as peças compridas.
• Apoie as peças compridas, usando qualquer meio
conveniente como uma bancada ou um dispositivo
semelhante para impedir a queda da extremidade.
Extracção de serradura (Fig. A)
A máquina está equipada com uma porta de saída de
serradura 15 na parte de trás da máquina, e é adequada para
equipamento de extracção de serradura com bocais de 57/65
mm. A máquina está também equipada com uma entrada de
redução, utilizada para bocais de extracção de serradura com
34-40 mm de diâmetro.
O conjunto do resguardo da lâmina também inclui uma porta
de saída de serradura para bocais de 35 mm e o sistema AirLock.
• Durante todas as operações, ligue um dispositivo de
extracção de serradura, concebido em conformidade com
as respectivas regulamentações no que respeita à emissão
de serradura.
• Certifique-se de que o tubo de extracção de serradura
utilizado é adequado para a aplicação e o material que está
a ser cortado. Certifique-se de que o tubo é manuseado de
maneira correcta.
• Tenha em atenção que os materiais processados, como
madeira compensada ou MDF, produzem mais pó durante o
corte do que a madeira normal.
Armazenamento (Fig. P)
1. Fixe a haste de empurrar 22 na guia.
2. Retire a protecção da lâmina 11 . Consulte Instalar/
remover a protecção da lâmina/cunha abridora. Coloque
a protecção da lâmina no suporte, como indicado, e depois
rode o bloqueio 1/4 de volta para bloqueá-lo.
3. Faça deslizar a extremidade fechada das chaves de veios 21 na patilha e depois fixe-a com a porca de asas.
4. Insira a barra guia do indicador de esquadria 10 no orifício
até ficar saliente.
5. A cunha abridora para cortes não profundos 23 desliza
para o local pretendido na parte de trás do clipe de
armazenamento da protecção.
6. Para guardar a guia 18 , coloque o apoio de trabalho na
posição armazenada. Retire a guia dos varões. Volte a
colocar a guia virada ao contrário no lado esquerdo da serra.
Rode as patilhas de bloqueio da guia para fechá-la.
Transporte (Fig. A)
• Transporte sempre a máquina pelas respectivas pegas 14 .
ATENÇÃO: transporte sempre a máquina com o
resguardo da lâmina superior montada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
154
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação (Fig. Q)
O motor e os rolamentos não requerem lubrificação adicional.
Se for difícil levantar ou baixar a lâmina, limpe e lubrifique os
parafusos de ajuste da altura:
1. Desligue a serra da fonte de alimentação.
2. Coloque a serra de lado.
3. Limpe e lubrifique as roscas dos parafusos de ajuste da
altura 46 na parte inferior desta serra, conforme indicado
na Figura Q. Utilize massa lubrificante de aplicação geral.
Limpeza (Fig. A, R)
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, limpe o
tampo da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, limpe o
sistema de recolha de serradura com regularidade.
A protecção da lâmina 11 e a placa fina devem ser colocados
na respectiva posição antes de utilizar a serra.
Antes de utilizar, inspeccione com cuidado os resguardos da
lâmina superior e inferior, bem como o tubo de extracção
de serradura para determinar se funciona correctamente.
Certifique-se de que aparas, pó ou as partículas das peças não
dão origem a bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre
a lâmina da serra e os resguardos, desligue a máquina da
fonte de alimentação e siga as instruções indicadas na secção
Montagem da lâmina de serra. Retire as partes encravadas e
volte a montar a lâmina de serra.
Português
Mantenha as ranhuras de ventilação desobstruídas e limpe
regularmente a superfície com um pano macio.
Limpe o sistema de recolha de serradura com regularidade:
1. Coloque a serra de lado, de modo a que a parte inferior e
aberta da unidade fiquem acessíveis.
2. Abra a porta de entrada da poeira 47 , indicada na Figura R,
afrouxando os dois parafusos 48 e retirando a porta.
Limpe o excesso de poeira e depois volte a colocar a porta,
fixando-a com os parafusos.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Substitua o resguardo da lâmina quando estiver gasto. Contacte
o centro de assistência local da DeWALT para obter mais
informações sobre como substituir a protecção da lâmina.
LÂMINAS DA SERRA: UTILIZE SEMPRE lâminas de serra de
210 mm de ruído reduzido com orifícios de eixo de 30 mm.
O índice de velocidade da lamina deve ser, pelo menos, de
6000 RPM. Nunca utilize uma lâmina com um diâmetro mais
pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica devidamente protegida.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
Aplicação
Diâmetro
Dentes
Lâminas de serra de construção (corte longitudinal rápido)
Utilização geral
210 mm
24
Corte transversais finos
210 mm
40
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem
fazer cortes macios e limpos)
Cortes transversais finos
210 mm
60
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
155
Suomi
LANGATON PÖYTÄSAHA
DCS7485
Onnittelut!
Sulakkeet
Eurooppa
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Tekniset tiedoissa
Konedirektiivi
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Kuormittamaton nopeus
Terän läpimitta
Terän reikä
Terän lovi
Terän rungon paksuus
Halkaisukiilan paksuus
Leikkaussyvyys 90°
Leikkaussyvyys 45°
Jyrsintäkapasiteetti (terän oikealla puolella)
Jyrsintäkapasiteetti (terän vasemmalla puolella)
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Työpinnan mitat
Yleiset mitat
Paino
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN62841-1-2015
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
86
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
100
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja XR ja
XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
156
10 ampeerin sulake
Langaton pöytäsaha
DCS7485
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.07.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230 voltin työkalut
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Suomi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
b )
c )
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
d )
e )
f )
g )
h )
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun
turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin
sekunnin murto-osassa.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta tai irrota akku (jos irrotettavissa)
siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin
voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Varmista sähkötyökalujen ja lisävarusteiden hyvä
kunto. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys,
osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät.
157
Suomi
Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt
sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h ) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina
sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat
ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
e ) Vaurioitunutta tai muokattua akkua tai työkalua ei
saa käyttää. Vaurioituneissa tai muokatuissa akuissa voi
esiintyä odottamattomia häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa
tulipaloja, räjähdysvaaroja tai henkilövahinkoja.
f ) Akku ja työkalu tulee suojata tulelta sekä liian
korkealta lämpötilalta. Mikäli akku altistuu tulelle tai yli
130 °C lämpötilalle, seurauksena voi olla räjähdys.
g ) Noudata kaikkia latausohjeita, akkua tai työkalua
ei saa ladata ohjeissa annettujen lämpötilavälien
ulkopuolella. Virheellisen latauksen tai annettujen
lämpötilavälien ulkopuolella lataamisen seurauksena
akku voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
b ) Vaurioituneita akkuja ei saa koskaan huoltaa.
Ainoastaan valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet
saavat huoltaa akkuja.
158
Pöytäsahojen turvallisuusohjeet
1) Suojia koskevat varoitukset
a ) Pidä suojat paikoillaan. Suojien on oltava
hyväkuntoisia ja ne on asennettava oikein
paikoilleen. Irtonainen, vaurioitunut tai virheellisesti
toimiva suoja tulee korjata tai vaihtaa.
b ) Käytä aina sahanterän suojaa ja halkaisukiilaa
kaikissa lävistyksissä. Kun saha leikkaa läpileikkauksissa
työkappaleen koko paksuudelta, suoja ja turvalaitteet
suojaavat henkilövahingoilta.
c ) Kiinnitä suojajärjestelmä heti takaisin paikoilleen
sellaisen toimenpiteen jälkeen (esim. uurtaminen tai
leikkauksien uudelleen sahaaminen), joka edellytti suojan
tai halkaisukiilan poistamista. Suoja ja halkaisukiila
suojaavat henkilövahingoilta.
d ) Varmista, ettei sahanterä kosketa suojaan,
halkaisukiilaan tai työkappaleeseen ennen kuin
virtakytkin on kytketty päälle. Jos kyseiset osat
koskettavat vahingossa sahanterään, seurauksena voi olla
vaaratilanne.
e ) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla
tavalla. Virheellinen väli, asento ja kohdistus voivat tehdä
halkaisukiilasta tehottoman takaiskun estämiseen.
f ) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy
koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila on tehoton
leikatessa työkappaleita, jotka ovat liian lyhyitä
kiinnitettäviksi halkaisukiilalla. Näissä olosuhteissa
halkaisukiila ei voi estää takaiskua.
g ) Käytä halkaisukiilaan sopivaa sahanterää.
Halkaisukiilan virheetön toiminta edellyttää, että
sahanterän halkaisija vastaa asianmukaista halkaisukiilaa
ja sahanterän runko on halkaisukiilan paksuutta ohuempi
ja sahanterän leikkausleveys on halkaisukiilan paksuutta
suurempi.
2) Leikkausta koskevat varoitukset
VAARA: Älä koskaan aseta sormia tai käsiä
sahanterän lähelle tai sen leikkauslinjaan.
Pienikin varomattomuus tai lipsahdus voi johtaa käsien
siirtymiseen sahanterää kohti, jolloin seurauksena voi olla
vakava henkilövahinko.
b ) Syötä työkappaletta sahanterään ainoastaan
vastakkaiseen suuntaan kiertosuuntaan nähden.
Jos työkappaletta syötetään samaan suuntaan pöydän
yläpuolella olevan sahanterän kiertosuuntaan nähden,
järjestelmä voi vetää työkappaleen ja kätesi sahanterään.
c ) Älä koskaan käytä viistemittaa työkappaleen
syöttämiseen jyrsimisen aikana. Älä myöskään
käytä halkaisuohjainta pituusrajoittimena, kun
viistemitalla poikkileikataan. Jos työkappaletta
ohjataan halkaisuohjaimella ja viistemittaa käytetään
samanaikaisesti, sahanterän kiinnijuuttumisen ja
takaiskun vaara on suurempi.
d ) Kohdista työkappaleeseen aina jyrsimisen aikana
syöttövoimaa ohjaimen ja sahanterän väliin. Käytä
työntökapulaa, kun ohjaimen ja sahanterän välinen
a )
Suomi
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
l )
etäisyys on alle 150 mm. Käytä työntökappaletta
etäisyyden ollessa alle 50 mm. “Työskentelyä
helpottavien” välineiden avulla pidät kätesi turvallisen
etäisyyden päässä sahanterästä.
Käytä ainoastaan valmistajan toimittamaa tai
ohjeiden mukaisesti valmistettua työntökapulaa.
Kyseinen työntökapula takaa riittävän käden ja
sahanterän välisen etäisyyden.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai leikattua
työntökapulaa. Vaurioitunut työntökapula voi rikkoutua
ja aiheuttaa käden liukumisen sahanterään.
Älä suorita mitään toimenpiteitä “vapaalla kädellä”.
Käytä aina joko halkaisuohjainta tai viistemittaa
työkappaleen sijoittamiseksi ja ohjaamiseksi.
“Vapaalla kädellä” tarkoittaa, että työkappaletta
tuetaan tai ohjataan käsillä halkaisuohjaimen tai
viistemitan sijaan. Vapaalla kädellä sahaaminen voi
johtaa virheelliseen kohdistukseen, kiinnijuuttumiseen tai
takaiskuun.
Älä koskaan kurottele sahanterän ympärille tai
päälle. Työkappaleeseen kurottelemisen seurauksena voit
vahingossa koskettaa liikkuvaan sahanterään.
Tue sahanterän takaosaa ja/tai sivuja
lisätukikappaleilla pitkien ja/tai leveiden
työkappaleiden pitämiseksi tasaisina. Pitkä ja/tai
leveä työkappale ohjautuu helposti pöydän reunaan,
jolloin seurauksena voi olla hallinnan menetys,
sahanterän kiinnijuuttuminen tai takaisku.
Syötä työkappaletta tasaisella nopeudella.
Työkappaletta ei saa taittaa tai kääntää. Jos terä
juuttuu kiinni, sammuta työkalu välittömästi, irrota
se sähköverkosta ja poista sen jälkeen tukos. Jos
sahanterä juuttuu kiinni työkappaleeseen, seurauksena
voi olla takaisku tai moottorin sammuminen.
Älä poista leikattuja työkappaleen paloja sahan
ollessa käynnissä. Materiaali voi juuttua ohjaimen väliin
tai sahanterän suojan sisään, jolloin sahanterä vetää
sormiasi sahanterään. Sammuta saha ja odota, että
sahanterä pysähtyy ennen materiaalin poistamista.
Käytä pöydän yläpintaan kosketuksissa olevaa
lisäohjainta, kun haluat jyrsiä paksuudeltaan alle
2 mm:n työkappaleita. Ohut työkappale voi kiilautua
halkaisuohjaimen alle ja aiheuttaa takaiskun.
3) Takaiskun syyt ja vastaavat varoitukset
Takaisku on työkappaleen äkillinen reaktio, joka aiheutuu
työkappaleen jäädessä puristuksiin, sahanterän juuttuessa kiinni
tai työstökappaleen virheellisen leikkauslinjan seurauksena
sahanterään nähden tai kun osa työkappaleesta jää kiinni
sahanterän ja halkaisuohjaimen tai muun pysyvän kohteen väliin.
Useimmissa tapauksissa työkappale nousee pöydästä takaiskun
aikana sahanterän takaosan vuoksi, jolloin se sinkoutuu käyttäjää
kohti. Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/
tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan
välttää seuraavilla varotoimenpiteillä.
a ) Älä koskaan seiso suorassa linjassa sahanterään
nähden. Aseta kehosi aina samalle puolelle
sahanterää ohjaimen kanssa. Takaisku voi aiheuttaa
työkappaleen sinkoutumisen suurella nopeudella
sahanterän edessä tai samassa linjassa oleviin henkilöihin.
b ) Älä koskaan kurkottele sahanterän päälle tai taakse
työkappaleen vetämiseksi tai tukemiseksi. Muutoin
voit osua vahingossa sahanterään tai takaisku voi vetää
sormesi sahanterään.
c ) Älä koskaan pitele tai paina leikattavaa
työstökappaletta pyörivää sahanterää vasten. Jos
leikattavaa työkappaletta painetaan sahanterää vasten,
se juuttuu kiinni ja seurauksena on takaisku.
d ) Kohdista ohjain samansuuntaisesti sahanterään.
Virheellisesti kohdistettu ohjain aiheuttaa työkappaleen
jäämisen puristuksiin sahanterää vasten, jolloin
seurauksena on takaisku.
e ) Ohjaa työkappaletta pöytää ja ohjainta vasten
ohjauslevyn avulla suorittaessasi muita leikkauksia
kuin lävistyksiä (esim. urasahaus tai leikkauksien
uudelleen sahaus). Ohjauslevy auttaa hallitsemaan
työkappaletta mahdollisen takaiskun tapahtuessa.
f ) Noudata erityistä varovaisuutta, kun leikkaat
asennettujen työkappaleiden näkymättömissä
olevia alueita. Esiin tunkeutuva sahanterä voi kohdata
vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
g ) Tue isot levyt sahanterän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät
taipumaan omasta painostaan. Kaikki paneelin osat, jotka
tulevat pöydän yli, on tuettava alapuolelta tukikappaleilla.
h ) Noudata erityistä varovaisuutta leikatessa
työkappaletta, joka on taittunut, vääntynyt,
jossa on oksia tai jossa ei ole suoraa sivua sen
ohjaamiseksi viistemitalla tai ohjainta pitkin.
Taittunut, vääntynyt tai oksia sisältävä työkappale on
epävakaa, jolloin lovi kohdistuu virheellisesti sahanterään
aiheuttaen kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
i ) Älä koskaan leikkaa useampaa kuin yhtä
työkappaletta, tämä koskee niin pysty- tai
vaakasuunnassa pinottuja kappaleita. Sahanterä voi
osua yhteen tai useampaan kappaleeseen ja aiheuttaa
takaiskun.
j ) Kun käynnistät sahan uudelleen sahanterän ollessa
työkappaleessa, keskitä terä loveen niin, etteivät
hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos sahanterä
juuttuu kiinni, se voi aiheuttaa työkappaleen nousun ja
aiheuttaa takaiskun, kun saha käynnistetään uudelleen.
k ) Pidä sahanterät puhtaina, terävinä ja oikein
säädettyinä. Älä koskaan käytä vääntyneitä
sahanteriä tai teriä, joissa on haljenneita tai
rikkoutuneita hampaita. Terävät ja oikein asetetut
sahanterät minimoivat kiinnijuuttumisen, lukittumisen ja
takaiskun vaaran.
159
Suomi
4) Pöytäsahojen käyttöä koskevat
varoitukset
a ) Sammuta pöytäsaha ja irrota akku, kun poistat
pöytäkappaleen, vaihdat sahanterän tai säädät
halkaisukiilaa tai terän suojaa tai kun kone on
jätetty ilman valvontaa. Varotoimien avulla vältetään
onnettomuudet.
b ) Älä koskaan jätä pöytäsahaa päälle ilman
valvontaa. Sammuta se ja jää työkalun luo, kunnes
se pysähtyy kokonaan. Ilman valvontaa jätetty päällä
oleva saha on kontrollaimaton vaara.
c ) Sijoita pöytäsaha hyvin valaistuun tilaan ja
tasaiselle alustalle, jossa voidaan säilyttää
hyvä jalansija ja tasapaino. Se tulee asentaa
alueelle, jossa on riittävästi tilaa työkappaleen
käsittelemiseen. Ahtaat ja hämärät tilat sekä
epätasaiset ja liukkaat alustat aiheuttavat helpommin
onnettomuuksia.
d ) Puhdista ja poista sahanpöly säännöllisesti
sahapöydän alta ja/tai pölynpoistolaitteesta.
Kerääntynyt sahanpöly on voi syttyä helposti palamaan.
e ) Pöytäsaha on asennettava tiukasti paikoilleen.
Jos pöytäsahaa ei ole kiinnitetty oikein, se voi siirtyä tai
kaatua kumoon.
f ) Poista työkalut, puukappaleet jne. pöydältä
ennen pöytäsahan käynnistämistä. Epähuomio tai
mahdollinen tukos voi aiheuttaa vaaratilanteita.
g ) Käytä aina oikean kokoisia sahanteriä, joissa on
oikean muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
sahanterä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h ) Älä koskaan käytä vaurioituneita tai virheellisiä
sahanterän asennusosia (esim. laippoja, sahanterän
aluslevyjä, pultteja tai muttereita). Kyseiset asennusosat
on suunniteltu erityisesti sahaasi sen turvallista käyttöä ja
optimaalista toimintaa varten.
i ) Älä koskaan seiso pöytäsahan päällä tai käytä sitä
jalustana. Vakavia henkilövahinkoja voi aiheutua, jos
työkalu kallistuu tai jos sahaan kosketetaan vahingossa.
j ) Varmista, että sahanterä on asennettu pyörimään
oikeaan suuntaan. Älä käytä pöytäsahassa
hiomalaikkoja tai teräsharjoja. Virheellinen
sahanterän asennus tai muiden kuin suositeltujen
lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
Sahapenkkien lisäturvasääntöjä
•
•
160
VAROITUS: Muovin, pihkan peittämän puun ja muiden
materiaalien leikkaaminen voi aiheuttaa sulaneiden
materiaalien kerääntymisen terän kärkiin ja sahanterän
runkoon, mikä voi lisätä terän ylikuumenemisen ja
jumiutumisen riskiä leikattaessa.
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat
osoittavat sahapenkin etuosaan päin.
Varmista, että kaikki kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että kaikki terät ja laikat ovat puhtaita ja että
puristimen aluslaatan suurempi puoli on terää vasten. Kiristä
mutteri huolellisesti.
Varmista, että halkaisukiila on säädetty oikealle etäisyydelle
terästä - enintään 8 mm.
Älä käytä sahaa ilman ylä- ja alasuojia paikallaan.
Älä laita terään voiteluaineita sen käydessä.
Pidä työntökapula aina paikallaan säilytysasennossa, kun sitä
ei käytetä.
Älä käytä suojusta käsittelyyn tai kuljetukseen.
Älä paina sahanterää sivusuunnassa.
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia. Kone ei ole suunniteltu tätä
sovellusta varten.
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Uurtaminen ei ole sallittua.
Mikäli koneessa esiintyy toimintahäiriö, sammuta kone
välittömästi ja irrota akku. Ilmoita häiriöstä ja merkitse
kone asianmukaisesti, jotta muut henkilöt eivät käyttäisi
viallista konetta.
Kun sahanterä lukittuu poikkeavan syöttövoiman vuoksi
leikkaamisen aikana, sammuta kone AINA ja irrota akku.
Poista työkappale ja varmista, että sahanterä liikkuu vapaasti.
Kytke kone päälle ja käynnistä uusi leikkaus alhaisemmalla
syöttövoimalla.
ÄLÄ KOSKAAN yritä leikata pinossa olevia irtonaisia
kappaleita, muutoin seurauksena voi olla hallinnan menetys
tai takaisku. Tue kaikkia materiaaleja tukevasti.
Sahanterät
•
•
•
•
•
•
Älä käytä sahanteriä, jotka eivät vastaa teknisissä
tiedoissa ilmoitettuja mittoja. Älä käytä välilevyjä, jotta
saisit terän sopimaan karaan. Käytä ainoastaan tämän
ohjekirjan mukaisia teriä, jotka täyttävät standardin EN8471 vaatimukset ja jotka on tarkoitettu puun ja vastaavien
materiaalien leikkaamiseen.
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien
terien käyttöä.
Älä käytä pikateräksestä (HS) valmistettuja sahanteriä.
Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
Varmista, että valittu terä sopii leikattavalle materiaalille.
Käytä aina suojakäsineitä sahanterää ja karkeita materiaaleja
käsitellessä. Sahanteriä tulee kuljettaa pidikkeessä aina
kun mahdollista.
Jäännösriskit
Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön:
• työkalun pyörivien osien koskettamisesta
aiheutuvat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama
onnettomuusriski.
Suomi
• Henkilövahinkovaara sahanterää vaihtaessa ilman
suojakäsineitä.
• Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.
• Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä
sahattaessa puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät vaikuttavat meluntuottamiseen:
• leikattava materiaali
• sahan terän tyyppi
• syöttövoima
• koneen huolto.
Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen:
• kulunut sahanterä
• pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus on alle 20 m/s
• työstökappaletta ei ohjata täsmällisesti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
•
•
•
•
•
•
Jatkojohdon käyttäminen
•
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
•
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
•
•
•
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 12 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
161
Suomi
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 13 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
Akkuyksikkö
kuuma-/kylmäviive*
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
162
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
Suomi
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLT -akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvoon
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
3 x 36 Wh, mikä tarkoittaa merkinnästä
kolmea 36 Wh akkua.
Käytön Wh-arvo on 108 Wh
(yksi akku).
TM
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
163
Suomi
Käytettäväksi vain ulkona.
Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Käyttö: Käyttö ilman kuljetuskantta, Wh-arvo on
108 Wh (yksi 108 Wh akku).
Kuljetus: Kuljetus integroidulla kuljetuskannella,
Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua).
Akun Tyyppi
DCS7485 toimii 54 voltin akuilla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546. Katso lisätietoja kohdasta
Tekniset tiedot.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Osittain koottu kone
1Halkaisuohjain
1 Kulmasahauksen ohjain
1Sahanterä
1Yläteräsuojus
1 Hammasvälin levy
2 Terän avainta
1Pölynpoistosovitin
1 Akkulaturi (T2)
2 Litiumioniakkua (T2)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulonsuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Käytä suojanaamaria.
164
Kantokohta.
Poista akku sahanterää vaihtaessa, lisävarusteita
asentaessa/irrottaessa ja säätämisen/
korjaamisen ajaksi.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 49 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A, D)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Pöytä
15 Pölynpoistoportti
2 Terä
16 Suojan pölynkeräysaukko
3 Halkaisuasteikon osoitin
17 Hammasvälin levy
4 Hienosäätönuppi
18 Halkaisuohjain
5 Kiskon lukitusvipu
19 Halkaisuohjaimen lukitus
6 Terän korkeuden säädin
20 Kapea jyrsimisohjain/
lisätuki
7 Viisteen lukitusvipu
21 Terän avaimet
8 Virtakytkin
(säilytysasento)
9 Asennusreiät
22 Työntökappale
10 Viistemitta
(säilytysasento)
11 Terän suojus
23 Halkaisukiila (ei lävistys)
12 Akku
(Kuva D)
13 Akun vapautuspainike
24 Kulmasahauksen
14 Kantokahva
säilytyskotelo
Käyttötarkoitus
Pöytäsahasi on suunniteltu erilaisten materiaalien, kuten puun ja
vastaavien materiaalien ja muovin, ammattimaiseen jyrsimiseen,
poikkisahaukseen, kulmasahaukseen ja viistämiseen.
ÄLÄ käytä metallin, sementtilevyn tai kivimateriaalin
leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pöytäsahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Suomi
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 12 on ladattu täyteen.
Akun asentaminen koneeseen
1. Kohdista akku koneen sisällä oleviin kiskoihin.
2. Liu’uta se koneeseen, kunnes akku on hyvin paikoillaan
työkalussa ja varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun poistaminen koneesta
1. Paina vapautuspainiketta 13 ja vedä akku ulos koneesta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 25 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Pakkauksesta poistaminen
• Poista saha varoen pakkausmateriaalista.
• Kone on täysin asennettu lukuun ottamatta halkaisuohjainta,
viistemittaa, pölysovitinta ja terän suojusta.
• Viimeistele kokoonpano noudattamalla alla olevia ohjeita.
Sahanterän asentaminen (Kuvat A, C)
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät ja
ne voivat olla vaaralliset.
VAROITUS: Sahanterä TULEE vaihtaa tämän osion
ohjeiden mukaisesti. Käytä VAIN teknisissä tiedoissa
määritettyjä sahanteriä. Suosittelemme terää DT99565.
ÄLÄ KOSKAAN asenna muita sahanteriä.
HUOMAA: Tässä työkalussa on tehtaalla asennettu terä.
1. Nosta sahanterän kiinnityskara maksimikorkeudelle
kääntämällä terän korkeuden säädintä 6 myötäpäivään.
2. Poista hammasvälin levy 17 . Katso kohta Hammasvälin
levyn kiinnitys.
3. Löysää ja irrota kiinnityskaran mutteri 26 ja puristimen
aluslaatta 27 sahan kiinnityskarasta kiertämällä niitä
vastapäivään avaimilla 21 .
4. Aseta sahanterä kiinnityskaraan 28 ja varmista, että
terän 2 hampaat osoittavat alaspäin pöydän etuosassa.
Kiinnitä aluslaatat ja kiinnityskaran mutteri karaan ja kiristä
kiinnityskaran mutteri 26 mahdollisimman tiukalle käsin.
Varmista, että sahanterä on sisälaattaa vasten ja ulkoinen
puristimen aluslaatta 27 on terää vasten. Varmista, että
laipan suurin halkaisija on terää vasten. Varmista, ettei
karassa ja aluslaatoissa ole pölyä tai jäämiä.
5. Estä karan pyöriminen kiinnityskaran mutterin kiristämisen
aikana pitämällä kara paikoillaan terän avaimen 21 avonaisella päällä.
6. Kiristä kiinnityskaran mutteri 26 kiertämällä sitä
myötäpäivään teräavaimen suljetulla päällä.
7. Asenna hammasvälin levy takaisin paikoilleen.
VAROITUS: Tarkista aina halkaisuohjaimen osoitin ja
terän suojus terän vaihtamisen jälkeen.
Teräsuojan/halkaisukiilan asentaminen/
irrottaminen (Kuvat A, D)
VAROITUS: Käytä suojusta kaikkiin läpileikkauksiin.
1. Nosta sahanterän kiinnityskara maksimikorkeudelle.
2. Löysää halkaisukiilan lukitusnuppia 29 (vähintään kolme
kierrosta).
3. Irrota halkaisukiilan lukitustappi vetämällä lukitusnuppia
kuvan mukaisesti nupissa olevien mustien nuolien suuntaan.
4. Vedä lukitusnuppia ja nosta halkaisukiila pois puristimesta.
Liu’uta sitten terän suojus puristimeen pohjaan saakka.
HUOMAA: Älä asenna terän suojusta ja halkaisukiilaa
samanaikaisesti puristimeen.
5. Irrota lukitusnuppi lukitustapin kytkemiseksi. Vedä terän
suojusta hiukan ylöspäin varmistaaksesi, että tappi on
kytkeytynyt.
6. Kiristä halkaisukiilan lukitusnuppi.
HUOMAA: Toimi samoin halkaisukiilan kohdalla.
VAROITUS: Tarkista aina terän suojus virheettömän
kohdistuksen ja välyksen takaamiseksi sahanterään
ennen pöytäsahan kytkemistä sähköverkkoon tai sen
käyttämistä. Tarkista kohdistus aina viistekulman
muuttamisen jälkeen.
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkoriskin välttämiseksi
pöytäsahaa EI SAA käyttää, jos terä ei ole tiukasti
paikoillaan.
Oikein kohdistettuna halkaisukiila 23 on oikein kohdistettuna
terään sekä pöydän ylätasossa että terän päällä. Varmista suoran
reunan avulla, että terä 2 on kohdistunut halkaisukiilaan 23 .
Kytke virta pois päältä ja säädä terän kallistusta ja korkeutta
165
Suomi
ääriasennosta toiseen varmistaaksesi, ettei terän suojus osu
koskaan terään.
VAROITUS: Terän suojuksen virheetön asennus ja
kohdistus on oleellisen tärkeää turvallisen käytön
kannalta!
SÄÄTÄMINEN
Terän säätäminen
Hammasvälin levyn kiinnitys (Kuva E)
VAROITUS: Leikkausvaara. Tarkista terä kulmissa 0˚ ja
45˚ varmistaaksesi, ettei terä osu hammasvälin levyyn ja
aiheuta henkilövahinkoja.
Jos terä on kohdistunut virheellisesti pöydän yläosassa olevaan
viisteuraan, kohdistusta on säädettävä. Kohdista terä uudelleen
viisteuraan seuraavasti:
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
1. Löysää 5 mm:n kuusiokoloavaimella pöydän alapuolella
olevia takakannattimen kiinnittimiä 33 , jotta kannatin
voidaan siirtää sivulta sivulle.
2. Säädä kannatinta, kunnes terä on samansuuntaisesti
viisteuraan.
3. Kiristä takakannattimien kiinnittimet 110 – 120 in-lbs
(12,5 – 13,6 Nm).
1. Kohdista hammasvälin levy 17 kuvan E mukaisesti ja aseta
hammasvälin levyn takana olevat kielekkeet pöydän aukon
takana oleviin reikiin.
2. Kierrä lukitusruuvia 30 ruuvimeisselillä myötäpäivään 90°
pöydän kappaleen lukitsemiseksi paikoilleen.
3. Hammasvälin levy sisältää neljä säätöruuvia, joiden
avulla hammasvälin levyä voidaan nostaa ja laskea.
Oikein säädettynä hammasvälin levyn etuosan on oltava
tasaisesti tai hiukan pöydän yläpinnan alapuolella ja tiukasti
paikoillaan. Hammasvälin levyn takaosan on oltava tasaisesti
ja hiukan pöydän yläpinnan yläpuolella.
VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta ilman
hammasvälin levyä. Vaihda hammasvälin levy
välittömästi, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
Hammasvälin levyn irrottaminen
1. Poista hammasvälin levy 17 kiertämällä lukitusruuvia 30 ruuvimeisselillä 90˚ vastapäivään
2. Vedä hammasvälin levyä ylös- ja eteenpäin sahan sisäosaan
pääsemiseksi. ÄLÄ käytä sahaa ilman hammasvälin levyä.
Halkaisuohjaimen kiinnitys (Kuva F)
Halkaisuohjain voidaan asentaa kahteen eri kohtaan oikealle
puolelle (asento 1 jyrsimiseen 0-510 mm sekä asento 2
jyrsimiseen 100-610 mm) ja yhteen asentoon pöytäsahan
vasemmalle puolelle.
1. Avaa halkaisuohjaimen lukitus 19 .
2. Pidä halkaisuohjainta kulmassa, kohdista sijoitustapit (edessä
ja takana) 31 ohjaimen kiskoihin ohjaimen pään urilla 32 .
3. Liu’uta pään urat tappeihin ja kierrä ohjainta, kunnes se
kiinnittyy kiskoihin.
4. Lukitse ohjain paikoilleen sulkemalla etu- ja
takalukitukset 19 kiskoihin.
Työpöytään kiinnittäminen (Kuva A)
• Jalkojen välissä molemmilla puolilla oleva koneen
runko sisältää kaksi reikää 9 , jotka mahdollistavat sen
kiinnittämisen työpöytään. Käytä reikiä diagonaalisesti.
• Kiinnitä kone vähintään 15 mm paksuun vanerilevyyn
käsittelyn helpottamiseksi.
Vanerilevy voidaan kiinnittää työpöytään käytön ajaksi. Tämä
mahdollistaa koneen helpomman kuljettamisen avaamalla
puristimet.
166
Terän kohdistus (samansuuntaisesti
viisteuraan) (Kuva G)
Terän korkeuden säätö (Kuva A)
Terä voidaan nostaa ja laskea kääntämällä terän korkeuden
säädintä 6 .
Varmista, että terän kolme ylintä hammasta läpäisevät
työstökappaleen yläpinnan sahaamisen aikana. Täten varmistat,
että materiaalia poistavat aina mahdollisimman monta
hammasta, jolloin suorituskyky on optimaalinen.
Suojuksen kohdistaminen terään (Kuva H)
1. Poista hammasvälin levy. Katso osio Hammasvälin levyn
irrottaminen kohdassa Asentaminen ja säädöt.
2. Nosta terä täyteen leikkaussyvyyteen ja 0° viistekulmaan.
3. Paikanna kolme pientä asetusruuvia 33 . Kyseisillä ruuveilla
säädetään halkaisukiila paikoilleen.
4. Aseta pöydän suora reuna kahta teräpäätä vasten.
Halkaisukiila ei saa koskettaa suoraan reunaan.
5. Löysää tarvittaessa kahta suurempaa lukitusruuvia 35 .
6. Säädä halkaisukiila paikoilleen pienillä asetusruuveilla 33 .
Aseta suora reuna terän vastakkaiselle puolelle ja toista
säädöt tarvittaessa.
7. Kiristä kevyesti kaksi suurempaa lukitusruuvia 35 .
8. Aseta tasainen suorakulma halkaisukiilaa vasten ja tarkista,
että halkaisukiila on pystyasennossa ja kohdistunut terään.
9. Käytä tarvittaessa asetusruuveja halkaisukiilan asettamiseksi
pystyasentoon suorakulman avulla.
10. Toista vaihe 4 halkaisukiilan asennon tarkistamiseksi. Toista
tarvittaessa vaiheet 5-9.
11. Kiristä kaksi suurempaa lukitusruuvia 35 kokonaan.
Suomi
Säätö samansuuntaisesti (Kuvat A, I, J)
Terän on oltava samansuuntaisesti halkaisuohjaimeen
optimaalista suorituskykyä varten. Kyseinen säätö on suoritettu
tehtaassa. Uudelleen säätäminen:
Asento 1 ohjaimen säätö
1. Asenna ohjain asentoon 1 ja vapauta kiskon lukitusvipu 5 .
Paikanna molemmat sijoitustapit 31 , jotka tukevat ohjainta
etu- ja takakiskoilla.
2. Löysää takana olevaa sijoitusruuvia ja säädä ohjaimen
kohdistusta kiskon urassa, kunnes ohjaimen etuosa on
samansuuntaisesti terään nähden. Varmista, että mittaat
välimatkan ohjaimen etuosasta terän etu- ja takaosaan
kohdistuksen varmistamiseksi.
3. Kiristä sijoitusruuvi ja toista toimenpide terän vasemmalla
puolella.
4. Tarkista halkaisuasteikon kohdistimen säädöt (Kuva J).
Asento 2 ohjaimen säätö (Kuva I)
1. Kohdista asennon 2 ohjaimen paikannustapit 31 ja
varmista, että asennon 1 tapit ovat kohdistuneet, katso
kohta Asento 1 ohjaimen säätö.
2. Löysää asennon 2 tappeja ja kohdista tapit pitäen viitteenä
terän avaimen reikiä 21 (Kuva I).
3. Kiristä paikannustapit (etu- ja takaosa).
Halkaisuasteikon kiinnitys (Kuva J)
1. Vapauta kiskon lukitusvipu 5 .
2. Aseta terä 0° viistekulmaan ja siirrä ohjainta sisään, kunnes
se koskettaa terään.
3. Lukitse kiskon lukitusvipu.
4. Löysää halkaisuasteikon osoittimen ruuveja 36 ja
aseta halkaisuasteikon osoitin nolla-arvoon (O). Kiristä
halkaisuasteikon osoittimen ruuvit uudelleen. Keltainen
halkaisuasteikko (yläosa) toimii virheettömästi vain silloin,
kun ohjain on asennettu terän oikealle puolelle ja on
asennossa 1 (0-510 mm jyrsintä) ei 610 mm halkaisuasento.
Valkoinen asteikko (alaosa) toimii virheettömästi vain
silloin, kun ohjain on asennettu terän oikealle puolelle ja on
asennossa 2 (asento 100-610 mm jyrsintä).
Halkaisuasteikko toimii virheettömästi vain silloin, kun ohjain on
asennettu terän oikealle puolelle.
Kiskon lukon säätäminen (Kuvat J, K)
Kiskon lukko on asetettu tehtaalla. Jos sen uudelleen säätö on
tarpeen, toimi seuraavasti:
1. Lukitse kiskon lukitusvipu 5 .
2. Löysää sahan alapuolella olevaa kiinnitysmutteria 37 .
3. Kiristä kuusiovartta 38 , kunnes lukitusjärjestelmän jousi on
paineenalainen ja kiskon lukitusvipuun kohdistuu haluttu
jännite. Kiristä kiinnitysmutteri uudelleen kuusiovartta
vasten.
4. Käännä saha ylösalaisin ja tarkista, ettei ohjain liiku
lukitusvivun kytkennän yhteydessä. Jos ohjain on edelleen
löysä, kiristä jousta enemmän.
Viisteen lukituksen ja kohdistimen säädöt
(Kuva L)
1. Nosta terä kokonaan kääntämällä terän korkeuden
säädintä 6 myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
2. Vapauta viisteen lukitusvipu 7 painamalla sitä ylös ja
oikealle. Löysää viisteen lukitusruuvia 39 .
3. Aseta tasainen suorakulma pöydän yläosaa vasten ja terää
vasten hampaiden väliin. Varmista, että viisteen lukitusvipu
on vapaassa tai yläasennossa.
4. Säädä viistekulmaa viisteen lukitusvivulla, kunnes se on
tasaisesti suorakulmaa vasten.
5. Kiristä viisteen lukitusvipu työntämällä se alas.
6. Kierrä viisteen lukitusruuvia 39 nokan kiertämiseksi, kunnes
se koskettaa hyvin laakerijalustaa. Kiristä viisteen lukitusruuvi.
7. Tarkista viistekulman asteikko. Jos osoitin ei ole lukemassa
0°, löysää osoittimen ruuvia 40 ja siirrä osoitin oikeaan
asentoon. Kiristä osoittimen ruuvi uudelleen.
8. Toista toimenpiteet 45° kohdalla kuitenkaan osoitinta
säätämättä.
Viistemitan säätäminen (Kuva A)
Säädä viistemittaa 10 löysäämällä nuppia, aseta se haluttuun
kulmaan ja kiristä nuppi.
Kehon ja käden asento
Kehon ja käsien oikeaoppinen asento pöytäsahan käytön aikana
tekee sahaamisesta helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.
VAROITUS:
• Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle.
• Pidä kädet käytön aikana vähintään 150 mm:n
päässä terästä.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea
tasapaino.
Ennen käyttämistä
VAROITUS:
• Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä liiallisesti
kuluneita teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei
saa ylittää sahanterän enimmäispyörimisnopeutta.
• Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
leikkaamista.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
167
Suomi
Käyttäjien Isossa-Britanniassa tulee kiinnittää huomiota ohjeeseen
“puuntyöstökoneiden säännökset 1974” and ja sitä seuraaviin
lisäyksiin.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus
ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että
käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa
koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn
rajoituksetta.
Jotta vähennetään suuremman tärinän vaikutukset, varmista,
että ympäristö ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin
huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
• Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti
pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka
tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä
ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä
mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
• Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita
teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän enimmäispyörimisnopeutta.
• Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
leikkaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat
on kiristetty.
• Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on
liitetty verkkolähteeseen.
• Älä koskaan käytä sahaa vapaisiin leikkauksiin!
• Älä sahaa vääntyneitä, kaartuneita tai kuperia
työstökappaleita. Vähintään yhden suoran ja
tasapuolisen on mentävä halkaisuohjainta tai
kulmasahauksen ohjainta vasten.
• Tue työstökappaleita aina takaisiniskun välttämiseksi.
• Älä poista leikattuja paloja terän alueelta terän ollessa
käynnissä.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(Kuvat A, M)
Pöytäsahan virtakytkin 8 (Kuva A) tarjoaa monia etuja:
• Vapautustoiminto virran puuttuessa: jos virta katkeaa jostain
syystä, kytkin on käynnistettävä varta vasten uudelleen.
• Nosta punaista vipua 41 ja paina vihreää painiketta 42 sahan käynnistämiseksi.
• Paina punaista painiketta 43 tai paina punainen vipu alas
sahan sammuttamiseksi.
Halkaisuohjaimen käyttö (Kuvat A, N)
Kiskon lukitusvipu
Kiskon lukitusvipu 5 lukitsee ohjaimen paikoilleen ja estää sen
liikkumisen leikkaamisen aikana. Lukitse kiskon vipu, paina se
alas ja sahan takaosaa kohti. Vapauta se vetämällä se ylös ja
sahan etuosaa kohti.
168
HUOMAA: Lukitse kiskon lukitusvipu aina jyrsimisen aikana.
Työstökappaleen tuen jatke / kapea
halkaisuohjain
Pöytäsahassa on työstökappaleen tuen jatke niiden kappaleiden
tukemiseksi, jotka menevät pöytäsahan yli.
Käytä kapeaa jyrsimisohjainta työstökappaleen asennossa, kierrä
se pois sen säilytysasennosta kuvan N mukaisesti ja liu’uta tapit
ohjaimen molemmissa päissä oleviin ala-aukkoihin 44 .
Kapea halkaisuohjain asennetaan kapeaan jyrsintäasentoon
napsauttamalla tapit yläaukkoihin 45 ohjaimen molemmissa
päissä. Kyseinen ominaisuus mahdollistaa 51 mm suuremman
välyksen terään. Katso kuva N.
HUOMAA: Vedä työstökappaleen jatke takaisin tai säädä
kapean halkaisuohjaimen asentoa, kun työskentelet pöydän
ulkopuolella.
Säätönuppi
Säätönuppi 4 mahdollistaa pienemmät säädöt ohjainta
asettaessa. Ennen säätöä on varmistettava, että kiskon
lukitusvipu on yläasennossa tai vapaassa asennossa.
Halkaisuasteikon osoitin
Halkaisuasteikon osoitinta on säädettävä halkaisuohjaimen
virheetöntä toimintaa varten, jos käyttäjä vaihtaa paksusta
ohueen uurrosterään tai päinvastoin. Halkaisuasteikon osoitin
lukee oikein vain asennon 1 (0-510 mm). Jos asennossa
1 käytetään kuitenkin kapeaa halkaisuohjainta, lisävälys
on 52 mm. Katso kohta Halkaisuasteikon säätäminen
osiossa Asentaminen.
Perussahaleikkaukset
Jyrsintä (Kuvat A, B, O)
VAROITUS: Terävät reunat.
1. Aseta terä 0° kulmaan.
2. Lukitse halkaisuohjaimen lukitus 19 (Kuva A).
3. Nosta terää, kunnes se on noin 3 mm työstökappaleen
yläreunaa korkeammalla.
4. Säädä ohjaimen asentoa, katso kohta Halkaisuohjaimen
käyttö.
5. Pidä työstökappaletta tasaisesti pöydällä ja ohjainta vasten.
Pidä työstökappale terästä kaukana.
6. Pidä molemmat kädet poissa terän toimintaalueelta (Kuva O).
7. Kytke kone päälle ja anna terän saavuttaa täysi nopeus.
8. Syötä työstettävää kappaletta hitaasti suojuksen alle. Paina
kappaletta tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna hampaiden
leikata, älä pakota työkappaletta terän läpi. Terän nopeuden
tulisi olla tasainen.
9. Käytä aina työntökappaletta 22 terän lähellä
työskennellessä (Kuva O).
10. Sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista työstökappale
leikkauksen jälkeen.
VAROITUS:
• Älä koskaan paina tai pidä kiinni työstökappaleen
”vapaasta” tai pois leikatusta puolesta.
• Älä leikkaa liian pieniä kappaleita.
• Käytä aina työntökappaletta pieniä työstökappaleita
jyrsiessä.
Viistoleikkaukset (Kuva A)
VAROITUS: Vältä viistejyrsintää terän viistepuolella
(vasen).
1. Aseta vaadittu viistekulma kääntämällä vipua 7 painamalla
sitä ylös ja oikealle.
2. Aseta haluamasi kulma, käännä vipua painamalla sitä alas ja
vasemmalle sen lukitsemiseksi.
3. Jatka samalla tavalla kuin jyrsinnän kohdalla.
Poikkisahaus ja viistot poikkileikkaukset
1. Poista halkaisuohjain ja asenna viistemitta syvennykseen.
2. Lukitse viistemitta arvoon 0°.
3. Jatka samalla tavalla kuin jyrsinnän kohdalla.
Kulmasahaukset (Kuva A)
1. Aseta viistemitta 10 vaadittuun kulmaan.
HUOMAA: Pidä työstökappaletta aina tiukasti paikoillaan
viistemitan etusivua vasten.
2. Jatka samalla tavalla kuin jyrsinnän kohdalla.
Yhdistelmäjiirisahaus
Kyseinen leikkaus on viiste- ja kulmaleikkauksen yhdistelmä.
Aseta viiste vaadittuun kulmaan ja toimi poikkisahauksen
viisteen tavoin.
Pitkien kappaleiden tukeminen
• Tue aina pitkiä kappaleita.
• Tue pitkiä työkappaleita kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen,
kuten sahapukkia tai vastaavaa laitetta käyttäen päiden alas
putoamisen välttämiseksi.
Pölyn poisto (Kuva A)
Koneen takaosassa on pölynpoistoportti 15 , joka sopii 57/65
mm:n suulakkeilla varustettuihin pölynpoistolaitteisiin. Koneen
mukana toimitetaan supistusportti, joka sopii halkaisijaltaan
34-40 mm:n suulakkeisiin.
Terän suojuksessa on myös pölynpoistoportti 35 mm:n
suulakkeisiin sekä AirLock-järjestelmä.
• Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite
kaikkien toimenpiteiden aikana.
• Varmista, että käytettävä pölynpoistoletku sopii
käyttötarkoitukseen ja leikattavaan materiaaliin. Varmista
oikeaoppinen letkun hallinta.
• Huomaa, että keinotekoiset materiaalit, kuten lastulevy
tai MDF-levy, tuottavat luonnollista puuta enemmän
pölyhiukkasia sahaamisen aikana.
Suomi
Säilytys (Kuva P)
1. Kiinnitä työntökapula 22 ohjaimeen.
2. Poista terän suojus 11 . Katso kohta Teräsuojan/
halkaisukiilan asentaminen/irrottaminen. Aseta terän
suojus pidikkeeseen kuvan mukaisesti, lukitse se sitten
paikoilleen kiertämällä suojusta 1/4 kierrosta.
3. Liu’uta teräavaimien 21 suljettu pää lukitukseen ja kiinnitä
paikoilleen siipimutterilla.
4. Aseta viistemitan 10 ohjaustanko taskuun, kunnes se on
pohjassa.
5. Muiden kuin lävistyksien halkaisukiila 23 liukuu paikoilleen
suojan säilytyspidikkeen takaosaan.
6. Säilytä ohjainta 18 napsauttamalla työstötuki
säilytysasentoon. Poista ohjain kiskoista. Kiinnitä ohjain
ylösalaisin sahan vasemmalle puolelle. Ohjaa ohjaimen
lukitsimet lukitusasentoon.
Kuljetus (Kuva A)
• Kuljeta konetta aina kuljetuskahvoista 14 kiinni pitäen.
VAROITUS: Kuljeta konetta aina ylempi terän suojus
paikoillaan.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voitelu (Kuva Q)
Moottori ja laakerit eivät vaadi lisävoitelua. Jos terän nostaminen
tai laskeminen on vaikeaa, puhdista ja voitele korkeuden
säätöruuvit:
1. Irrota saha virtalähteestä.
2. Käännä saha sivun varaan.
3. Puhdista ja voitele korkeuden säätöruuvin kierteet 46 sahan
alapuolella kuvan Q mukaisesti. Käytä yleisrasvaa.
Puhdistaminen (Kuva A, R)
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
169
Suomi
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
VAROITUS: Siivoa työtaso säännöllisesti
henkilövahinkojen välttämiseksi.
VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä
säännöllisesti henkilövahinkojen välttämiseksi.
Terän suojus 11 ja hammasvälin levy on asetettava paikoilleen
ennen sahan käyttöä.
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi ja alempi terän
suojus sekä pölynpoistoputki varmistaaksesi, että ne toimivat
virheettömästi. Varmista, että lastut, pöly tai työstökappaleen
hiukkaset eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin,
irrota kone virtalähteestä ja noudata kohdan Sahanterän
asentaminen ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan
terä uudelleen.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina ja puhdista kotelo säännöllisesti
pehmeällä kankaalla.
Puhdista pölynkeräysjärjestelmä säännöllisesti:
1. Käännä saha sivun varaan, jotta laitteen avoimeen alaosaan
päästään käsiksi.
2. Avaa pölysäiliön luukku 47 kuvan R mukaisesti löysäämällä
kaksi ruuvia 48 ja irrottamalla luukun. Puhdista liiallinen
pöly ja kiinnitä luukku takaisin paikoilleen ruuveilla.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Vaihda kulunut terän suojus. Pyydä lisätietoa terän suojuksen
vaihdosta valtuutetusta DeWALT-huoltopalvelusta.
SAHANTERÄT: KÄYTÄ AINA 210 mm:n äänivaimennettuja
sahanteriä, joissa on 30 mm:n kiinnitysreiät. Nimellisnopeuden
on oltava vähintään 6000 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä
pienemmän halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole turvallista.
TERÄN KUVAUS
Sovellus
Halkaisija
Hammas
Rakennustöiden sahanterät (nopea katkaisu)
Yleiskäyttö
210 mm
24
Hienot poikkileikkaukset
210 mm
40
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat
leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
210 mm
60
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
170
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä
tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja
akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
SLADDLÖS BORDSSÅG
DCS7485
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Håldiameter
Klingsågspår
Tjocklek klingstomme
Tjocklek spaltkniv
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Klyvningskapacitet (till höger om klingan)
Klyvningskapacitet (till vänster om klingan)
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Arbetsytans mått
Totalmått
Vikt
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN62841-1-2015.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
86
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB118 laddaren accepterar 18V Li-jon XR och XR FLEXVOLTTM
batteripaket (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 och DCB546).
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Sladdlös bordssåg
DCS7485
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.07.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
171
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
b )
c )
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
172
g )
h )
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
Bli inte vårdslös och ignorera inte
säkerhetsprinciperna trots att du är van att använda
verktyg. Vårdslöst handlande kan leda till allvarlig
kroppsskada på en bråkdel av en sekund.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
Svenska
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
h ) Se till att handtagen och greppytorna är torra och
fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor
förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
e ) Använd inte ett batteripaket eller ett verktyg som
är defekt eller modifierat. Defekta eller modifierade
batterier kan fungera oförutsägbart och ge upphov till
brand, explosion eller risk för kroppsskador.
f ) Utsätt inte batteripaketet eller verktyget för eld eller
höga temperaturer. Utsättande för eld eller temperaturer
över 130 °C kan orsaka en explosion.
g ) Följ alla instruktioner gällande laddningen och
ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det
temperaturområde som anges i bruksanvisningen.
Att ladda på fel sätt eller utanför det angivna
temperaturområdet kan skada batteriet och höjer
brandrisken.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
b ) Serva aldrig skadade batteripaket. Service av
batteripaket bör endast genomföras av tillverkaren eller
auktoriserade tjänsteleverantörer.
Säkerhetsinstruktioner för bordssågar
1) Skyddsrelaterade varningar
a ) Behåll skydden på plats. Skydden måste fungera och
vara korrekt monterade. Ett skydd som är löst, skadat
eller inte fungerar korrekt måste repareras eller bytas ut.
b ) Använd alltid sågklingans skydd, spaltkniven
vid varje genomsågningsarbete. För
genomsågningsarbeten där sågklingan sågar helt igenom
arbetsstycket hjälper skyddet och andra säkerhetsenheter
att minska risken för skador.
c ) Sätt omedelbart tillbaka skyddssystemen efter
att ett arbete avslutats (såsom falsning eller
klyvsågning) vilket kräver att skyddet eller
spaltkniven tas bort. Skyddet och spaltkniven hjälper till
att minska risken för skador.
d ) Se till att sågklingan inte kommer i kontakt med
skyddet, spaltkniven eller arbetsstycket innan
strömbrytaren slås på. Förbiseende av kontakt av dessa
föremål med sågklingan kan utgöra en fara.
e ) Justera spaltkniven enligt beskrivning i den här
bruksanvisningen. Felaktigt avstånd, läge och inriktning
kan vara orsaken till att spaltkniven inte effektivt
förhindrar en rekyl.
f ) För att spaltkniven ska fungera måste den aktiveras
i arbetsstycket. Spaltkniven är ineffektiv vid kapning
av arbetsstycken som är för korta för att aktiveras med
spaltkniven. Under dessa förhållanden kan inte en rekyl
förhindras av spaltkniven.
g ) Använd rätt sågklinga för spaltkniven. För att
spaltkniven skall fungera måste sågklingans diameter
matcha lämplig spaltkniv och sågklingan måste vara
tunnare än tjockleken på spaltkniven och sågbredden hos
klingan måste vara bredare än tjockleken på spaltkniven.
2) Varningar sågprocedur
FARA: Placera aldrig dina fingrar eller händer i
närheten av eller i linje med sågklingan. Ett
ögonblicks ouppmärksamhet eller glidning kan föra
handen mot sågklingan vilket kan resultera i allvarliga
personskador.
b ) Mata endast arbetsstycket mor sågklingan mot
rotationsriktningen. Matning av arbetsstycket i
samma rotationsriktning som sågklingan roterar ovanför
arbetsbordet kan resultera i att arbetsstycket och din hand
dras in i sågklingan.
c ) Använd aldrig geringsmätaren för att mata
arbetsstycket vid klyvning och använd inte
klyvningsanslaget som längdstopp vid kapning
med klyvningsmätaren. Styrning av arbetsstycket med
a )
173
Svenska
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
l )
klyvningsanslaget och geringsmätaren samtidigt ökar
risken att sågklingan kärvar och det blir en rekyl.
Vid klyvning, använd alltid arbetsstyckets
matningskraft mellan anslaget och sågklingane.
Använd en påskjutare när avståndet mellan
anslaget och sågklingan är mindre än 150 mm och
använd en påskjutningsblock när avståndet är
mindre än 50 mm. ”Arbetshjälpmedel” kommer att hålla
dina händer på ett säkert avstånd från sågklingan.
Använd endast den påskjutare som tillhandahålls
av tillverkare eller skapad i enlighet med
instruktionerna. Denna påskjutare ger tillräckligt
avstånd för handen från sågklingan.
Använd aldrig en skadad eller kapad påskjutare. En
skadad påskjutare kan gå sönder och göra att handen
halkar in i sågklingan.
Gör inga arbeten på ”frihand”. Använd alltid
antingen klyvningsanslaget eller geringsmätaren
för att positionera och styra arbetsstycket.
”Frihand” betyder att händerna används för att stödja
eller styra arbetsstycket istället för klyvningsanslaget
eller geringsmätaren. Frihandssågning leder till ej linjär
sågning, kärvning och rekyler.
Sträck dig aldrig runt eller över en roterande
sågklinga. Om man sträcker sig över ett arbetsstycket
kan det leda till oavsiktlig kontakt med den snurrande
sågklingan.
Stöd långa och/eller breda arbetsstycken på
baksidan och/eller sidorna av sågbordet för att hålla
arbetsstycket plant. Ett långt och/eller brett arbetsstycke
har en tendens att luta på bordskanterna vilket gör att
kontrollen förloras, sågklingan kärvar och kan orsaka
rekyler.
Mata arbetsstycket med en jämn hastighet. Böj inte
eller vrid arbetsstycket. Om kärvning uppstår, stäng
av verktyget omedelbart, koppla ifrån verktyget och
rensa fastklämningen. Fastklämning av sågklingan av
arbetsstycket kan orsaka rekyler eller att motorn fastnar.
Ta inte bort delar av avsågat material medan sågen
körs. Materialet kan fastna mellan anslagen eller inuti
sågklingans skydd och sågklingan kan dra in dina fingrar
mot sågklingan. Stäng av sågen och vänta tills sågklingan
stannat innan material tas bort.
Använd ett stödanslag med kontakt med bordets
ovansida vid klyvning av arbetsstycken som är
tunnare än 2 mm. Ett tunt arbetsstycke kan kilas fast
under klyvningsanslaget och skapa en rekyl.
3) Rekylorsaker och relaterade varningar
Rekyl är en plötslig reaktion hos arbetsstycket på grund av en
sågklinga som klämts fast eller felinriktad såglinje i arbetsstycket i
förhållande till sågklingan eller när en del av arbetsstycket fastnar
mellan sågklingan och klyvningsanslaget eller andra fasta objekt.
Mest frekvent vid rekyler är att arbetsstycket lyfts från bordet
av den bakre delen av sågklingan och drivs mot operatören.
Rekyl är resultatet av missbruk av sågen och/eller felaktiga
174
arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden och kan undvikas
genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs
här nedan.
a ) Stå aldrig i direkt linje med sågklingan. Placera
alltid kroppen på samma sida om sågklingan
som anslaget. Rekyl kan driva arbetsstycket med hög
hastighet mot någon som står i närheten och i linje med
sågklingan.
b ) Sträck dig aldrig över eller in på baksidan av
sågklinga för att dra eller stödja arbetsstycket.
Oavsiktlig kontakt med sågklingan kan ske eller en rekyl
kan dra dina fingrar in i sågklingan.
c ) Håll aldrig och tryck på arbetsstycket som kapas mot
den roterande sågklingan. Tryckning på arbetsstycket
som kapas mot sågklingan kommer att göra att det kärvar
och skapar rekyler.
d ) Rikta in anslaget så att det är parallellt med
sågklingan. Ett felinriktat anslag kommer att klämmas
fast mot sågklingan och orsaka en rekyl.
e ) Använd en featherboard för att styra arbetsstycket
mot bordet och anslaget när icke-genomsågningar
utförs såsom falsning eller delningssågningar. En
featherboard hjälper till att kontrollera arbetsstycket vi en
eventuell rekyl.
f ) Var extra försiktig när sågningar görs i dolda
områden på monterade arbetsstycken. Den
inträngande sågklingan kan såga föremål som kan orsaka
rekyler.
g ) Stöd stora arbetsstycken för att minimera risken för
kärvning och rekyler. Stora arbetsstycken tenderar att
svikta under sin egen vikt. Stöd måste placeras under alla
delar av skivan som hänger över bordskanten.
h ) Var extra försiktig vis kapning av arbetsstycken som
är skeva, kvistiga, förvridna eller inte har en rak
kant för att styra den med en geringsmätare eller
längs med anslaget. Ett förvridet, kvistigt eller förvridet
arbetsstycket är instabilt och orsakar felinriktning av
sågspåret med sågklingan, kärvning och rekyler.
i ) Såga aldrig mer än ett arbetsstycke i taget, staplade
vertikalt eller horisontellt. Sågklinga kan lyfta upp en
eller flera delar och orsaka en rekyl.
j ) När en såg som sitter i arbetsstycket ska återstartas
centrera sågklingan i sågspåret och kontrollera att
sågklingans tänder inte hakat fast i materialet. Är
sågklingan inklämd kan den gå upp ur arbetsstycket eller
orsaka rekyl vid återstart av sågen.
k ) Håll sågklingor rena, vassa och med tillräcklig
inställning. Använd aldrig skeva sågklingor eller
sågklingor med spruckna eller avbrutna tänder.
Vassa och korrekt inställda sågklingor minimerar
kärvning, överstegring och rekyler.
4) Varningar driftprocedurer för
bordssågar
a ) Stäng av bordssågen och koppla ifrån batteripaketet
när bordsinsatsen tas bort, sågklingan ändras
Svenska
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
eller inställningar görs av spaltkniven eller
klingskyddet och när maskinen är utan uppsikt.
Försiktighetsåtgärder för att undvika olyckor.
Lämna aldrig sågen utan uppsikt när den är igång.
Stäng av den och lämna inte verktyget innan det
stannat helt och hållet. En såg som körs utan uppsikt är
en okontrollerad fara.
Placera bordssågen på en väl upplyst och plan
plats där du kan bibehålla bra fotfäste och balans.
Den bör installeras på en plats med tillräckligt
utrymme för att enkelt kunna hantera storleken på
arbetsstycket. Trånga, mörka områden och hala golv
framkallar olyckor.
Rengör och ta regelbundet bort sågdamm från
sågbordet och/eller dammuppsamlingsenheten.
Ackumulerat sågdamm är brännbart och kan
självantändas.
Bordssågen måste sitta fast. En bordssåg som inte
sitter ordentligt fast kan röra sig eller tippa över.
Ta bort verktyg, träskräp etc. från bordet innan
bordssägen slås på. Distraktioner eller eventuell
klämning kan vara farligt.
Använd alltid sågklingor med rätt storlek
och lämpligt infästningshål (t.ex. i stjärnform
eller rund). Klingor som inte passar till sågens
monteringskomponenter roterar ocentrerat och leder till
att kontrollen förloras.
Använd aldrig skadade eller felaktiga sågklingor
som monterats med hjälp av sådant som flänsar,
sågklingsbrickor, bultar eller muttrar. Dessa
monteringshjälpmedel har speciellt designats för din såg,
för säkert arbete och optimal prestanda.
Stå aldrig på bordssågen och använd den inte
som trappstege. Allvarlig kroppskada kan uppstå om
verktyget välter eller om kapverktyget vidrörs av misstag.
Se till att sågklingan är installerad för att rotera
i korrekt riktning. Använd inte vinkelslipskivor,
stålborstar eller slipskivor på bordssågen. Felaktig
sågklingsinstallation eller användning av tillbehör som
inte rekommenderas kan orsaka allvarliga skador.
Ytterligare säkerhetsregler för sågbänkar
•
•
•
•
•
VARNING: Sågning i plast, kådigt trä eller annat material
kan orsaka att smält material samlas på sågklingan och
dess tänder, vilket ökar risken för att klingan överhettas
Se till att klingan roterar i korrekt riktning och att tänderna
pekar mot fronten på sågbänken.
Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan arbetet startar.
Se till att alla klingor och flänsar är rena och att den stora
sidan av klämbrickan är mot klingan. Dra åt axelmuttern
ordentligt.
Se till att spaltkniven är inställd på korrekt avstånd från
klingan - maximalt 8 mm.
Arbeta aldrig med sågen utan det övre och nedre skydden på
plats.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillför inte smörjmedel på klingan medan den körs.
Förvara alltid påskjutaren på dess plats när den inte används.
Använd inte skyddet för hantering eller transport.
Tryck aldrig i sidled mot sågklingan.
Såga aldrig lättlegeringar. Maskinen är inte konstruerad för
denna användning.
Använd inte några slip- eller diamantskivor
Falsning, klyvning eller spontning är inte tillåten.
Vid eventuellt maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och
ta bort batteriet. Rapportera felet och markera maskinen på
lämpligt sätt för att förhindra att andra personer använder
den defekta maskinen.
När sågklingan är blockerad på grund av onormal
matningskraft under sågningen, stäng ALLTID av maskinen
och ta bort batteriet. Ta bort arbetsstycket och se till att
sågklingan kan köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny
sågning med reducerad matningskraft.
Försök ALDRIG att kapa en hög med lösa delar med material
som kan göra att kontrollen förloras eller orsaka en rekyl. Stöd
allt material ordentligt.
Sågklingor
•
•
•
•
•
•
Använd inte sågklingor som inte överensstämmer med måtten
som anges i Tekniska data. Använd inte några brickor för
att klingan ska passa på spindeln. Använd endast de klingor
som specificeras i denna manual, som överensstämmer med
EN847-1, om de är avsedda för trä eller liknande material.
Överväg att använda speciellt konstruerade
bullerbekämpande klingor.
Använd inte high steel (HS) sågklingor.
Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
Se till att vald sågklinga är lämplig för det material som
skall sågas.
Använd skyddshandskar när sågklingor och grovt material
hanteras. Sågklingor bör bäras och förvaras i en hållare
närhelst så är möjligt.
Återstående risker
Följande risker följer med användning av sågar:
• skador kan uppstår vid kontakt med rörliga delar
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande
sågklingan.
• Risk för skador vid byte av sågklingan med oskyddade
händer.
• Risk att fingrar kläms när skydden öppnas.
• Hälsofara orsakade av inandning av damm som uppkommer
vid sågning av trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer påverkar bullret:
• materialet som skall sågas
• typ av sågklinga
175
Svenska
• matningshastigheten
• maskinunderhåll
Följande faktorer påverkar dammexponeringen:
• sliten sågklinga
• dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s
• arbetsstycket inte exakt styrt
•
Elektrisk Säkerhet
•
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
176
•
•
•
•
•
•
•
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 12 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
Svenska
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 13 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
177
Svenska
•
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
178
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Transport Whmärkning
exempel på etikettmärkning för
indikerar 3 x 36 Wh, vilket
användning och transport
betyder tre batterier
med 36 Watt-timmar
var. Användningen av
Wh-märkningen indikerar
108 Watt-timmar (1 batteri underförstått).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Svenska
Stick inte in ledande föremål.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Ladda inte skadade batteripaket.
Läs bruksanvisningen före användning.
Utsätt inte för vatten.
Använd hörselskydd.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Använd skyddsglasögon.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Använd ansiktsmask.
Endast för användning inomhus.
Håll händerna borta från sågområdet och sågklingan.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Användning: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCS7485 arbetar med 54 volts batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB546. Se Tekniska data för
mer information.
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1Klyvningsanslag
1Geringsanslag
1Sågklinga
1 Övre klingskydd
1Bordsinlägg
2Klingnycklar
1Dammutsugningsadapter
1 Batteriladdare (T2)
2 Li-jon batteripaket (T2)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Bärpunkt.
Ta bort batteriet vid klingbyte, installation/borttagning
av tillbehör och när inställningar och reparationer görs.
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 49 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, D)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Arbetsbord
2 Klinga
3 Visare klyvningsskala
4 Finjusteringsratt
5 Skenlåsspak
6 Inställningshjul klinghöjd
7 Spärrspak fasning
8 PÅ/AV montage
9 Monteringshål
10 Geringsmätare
11 Klingskydd
12 Batteri
13 Batterilåsknapp
14 Bärhandtag
15 Dammuppsamlingsöppning
16 Skydd dammuppsamlingsöppning
17 Bordsinlägg
18 Klyvningsanslag
19 Klyvningsanslagshake
20 Smalt klyvningsanslag/stödförlängning
21 Klingnycklar (förvaringsplats)
22 Påskjutare (förvaringsplats)
179
Svenska
23 Spaltkniv (icke-genomsågning) (Bild D)
24 Geringsmätarförvaring
Avsedd Användning
Din bordssåg har designats för professionell klyvning, kapning,
gerings- och fassågning med olika material såsom träliknande
material och plast.
ANVÄND INTE för kapning av metall, cementskivor eller
murverk.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa bordssågar är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 12 är fulladdat.
Installation av batteripaketet i maskinen
1. Rikta in batteripaketet mot listerna inuti maskinen.
2. Glid den in i maskinen tills batteripaketet sitter fast i
verktyget, se till att du hör att den snäpper på plats.
Borttagning av batteripaketet från
maskinen
1. Tryck på låsknappen 13 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från maskinen.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 25 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
180
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Uppackning
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
• Maskinen är färdigmonterad så när som på klyvanslaget,
geringsmätaren, dammadaptern och klingskyddet.
• Avsluta monteringen enligt instruktionerna som
beskrivs nedan.
Montering av sågklinga (Bild A, C)
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och
innan reparationer utförs. Se till att avtryckaren är i
läget OFF. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa
och kan vara farliga.
VARNING: Sågklingan MÅSTE bytas såsom beskrivs i
denna sektion. Använd ENDAST klingor som specificeras
under tekniska data. Vi föreslår DT99565. Montera
ALDRIG andra sågklingor.
NOTERA: Detta verktyg har klingan installerad från fabrik.
1. Höj sågklingans axel på maximal höjd genom att vrida
klingans höjdjusteringshjul 6 medurs.
2. Ta bort bordsinlägget 17 . Se Montera bordsinlägget.
3. Använd skruvnycklar 21 för att ta bort axelmuttern 26 och
klämbrickan 27 från sågaxeln genom att vrida moturs.
4. Placera sågklingan på axeln 28 se till att tänderna på
klingan 2 pekar nedåt på framsidan av bordet. Montera
brickorna och axelmuttern på spindeln och dra åt
axelmuttern 26 så mycket som möjligt för hand, se till att
sågklingan är mot den inre brickan och den yttre flänsen 27 är mot klingan. Se till att den största diametern hos flänsen
är mot klingan. Se till att spindeln och brickorna är fria från
damm och skräp.
5. För att förhindra att spindeln roterar när axelmuttern dras åt,
använd den öppna änden av klingnyckeln 21 för att fästa
spindeln.
6. Använd axelnyckeln, dra åt axelmuttern 26 genom att vrida
den medurs.
7. Sätt tillbaka bordsinlägget.
VARNING: Kontrollera alltid klyvanslagspekaren och
klingskyddet efter att klingan bytts.
Montering/borttagning av klingskyddet/
spaltkniven (Bild A, D)
VARNING: Använd skyddet för alla typer av kapning.
1. Höj sågklingaxeln till dess maximala höjd.
2. Lossa spaltknivens låsratt 29 (minimum tre varv).
3. För att avaktivera spaltknivens låspinne, dra låsratten såsom
visas av de svarta pilarna på ratten.
Svenska
4. Medan låsratten dras ut, lyft spaltkniven ut från klämman.
Skjut sedan klingskyddet inpå klämman tills den bottnar.
NOTERA: Installera inte både klingskyddet och spaltkniven i
samma klämma samtidigt.
5. Släpp låsratten för att aktivera låspinnen. Ge klingksyddet en
lätt dragning uppåt för att se till att pinnen är aktiverad.
6. Dra åt spaltknivens låsratt.
NOTERA: Följ samma procedur för spaltkniven.
VARNING: Innan anslutning av bordssågen till
strömkällan eller sågen hanteras, inspektera alltid
klingskyddet för korrekt inställning och frigående från
klingan. Kontrollera alltid inriktningen efter varje ändring
av geringsvinkeln.
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, hantera ALDRIG sågen om klingan inte
sitter säkert på plats.
När den är korrekt inställd kommer spaltkniven 23 att vara
i linje med klingan på bordets ovansida och i överkant av
klingan. Använd en rak kant, se till att klingan 2 är i linje med
spaltkniven 23 . Med strömmen frånkopplad, hantera klingans
lutning och höjdinställningar i dess ytterlägen för att kontrollera
att klingskyddet går fritt från klingan under alla arbetsmoment.
VARNING: Korrekt montering och inriktning av
klingskyddet är viktigt för säkert arbete!
Montering av bordsinlägget (Bild E)
1. Rikta in bordsinlägget 17 såsom visas i bild E och sätt in
flikarna på baksidan av bordsinlägget i hålen på baksidan av
bordets öppning.
2. Vrid låskruven 30 medurs 90° med en skruvmejsel för att
låsa bordsinlägget på plats.
3. Bordsinlägget inkluderar fyra inställningsskruvar vilka höjer
eller sänker bordsinlägget. Vid korrekt inställning skall
framkanten på bordsinlägget vara kant i kant eller strax
under ytan på bordets ovansida och sitta fast. Baksidan
på bordsinlägget måste vara i höjd med eller något över
bordets ovansidan.
VARNING: Använd aldrig maskinen utan bordsinlägget.
Byt omedelbart bordsinlägget när det är slitet eller skadat.
Ta bort bordsinlägget
1. Ta bort bordsinlägget 17 genom att vrida låsskruven 30 90˚ moturs
2. Dra bordsplattan upp och framåt för att exponera insidan på
sågen. Använd INTE sågen utan bordsinlägget.
Fastsättning av klyvningsanslaget (Bild F)
Klyvningsanslaget kan installeras i två positioner på höger sida
(Position 1 för 0 mm till 510 mm klyvning och Position 2 för 100
mm till 610 mm klyvning) och en position på vänster sida av
bordssågen.
1. Lås upp klyvningsanslaget hakar 19 .
2. Håll anslaget i en vinkel, rikta in positionerarpinnarna (front
och bak) 31 på anslagsskenan med anslagshuvudets
öppningar 32 .
3. Skjut huvudöppningar på bultarna och vrid ned anslaget tills
det vilar mot skenan.
4. Lås anslaget på plats genom att stänga den främre och
bakre haken 19 på skenan.
Fästa på arbetsbänken (Bild A)
• Maskinramen mellan fötterna på var sida är utrustad med
två hål 9 vilka möjliggör fastsättning på en arbetsbänk.
Använd hålen diagonalt.
• För att förbättra hanteringen fäst maskinen på en bit
plywood som är minst 15 mm tjock.
När den används kan plywoodsbiten klämmas fast på
arbetsbänken. Detta möjliggör enklare transport av maskinen
genom att klämmorna tas bort.
INSTÄLLNINGAR
Klingjustering
Klinginställning (parallell till
geringsöppning)(Bild G)
VARNING: Risk för skärskador. Kontrollera klingan vid 0˚
och 45˚ för att se till att klingan inte träffar bordsinlägget
och orsakar personskador.
Om klingan verkar vara i linje med geringsöppningen på bordets
översida krävs inriktningskalibrering. För att rikta in klingan och
geringsöppningen använd följande procedur:
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas
bort, innan inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En oavsiktlig start kan
orsaka skador.
1. Använd en 5 mm insexnyckel, lossa bakre pivotkonsolens
fästen 33 , placerade på undersidan av bordet, bara så att
konsolen kan flyttas i sidled.
2. Ställ in konsolen tills klingan är parallell med
geringsmätarens öppning.
3. Dra åt de bakre pivotkonsolfästena till 12,5–13,6 Nm).
Klinghöjdinställning (Bild A)
Klingan kan höjas eller sänkas genom att vrida
höjdinställningshjulet 6 .
Se till att de övre tre tänderna på klingan precis är över den övre
ytan på arbetsstycket vid sågning. Detta garanterar att maximalt
antal tänder tar bort material under arbetet samt ger optimal
prestanda.
Inriktning skyddsmontaget till klinga
(Bild H)
1. Ta bort bordsinlägget. Se Ta bort bordsinlägget
under Montering och justeringar.
2. Höj klingan till fullt kapdjup och 0° fasvinkel.
3. Leta reda på de tre små skruvuppsättningarna 33 . Dessa
skruvar kommer att användas för att justera spaltknivens
position.
181
Svenska
4. Lägg en rak kant på bordet mot två klingspetsar. Splittern
skall inte vidröra den raka kanten.
5. Om justering behövs, lossa de två stora låsskruvarna 35 .
6. Använd det lilla setet med skruvar 33 för att justera
spaltknivens position. Lägg den raka kanten på motsatt sida
av klingan och upprepa justeringen såsom behövs.
7. Dra lätt åt de två stora låsskruvarna 35 .
8. Placera en vinkelhake mot splittern för att verifiera att
spaltkniven är vertikal mot klingan.
9. Om så behövs, använd skruvarna för att få spaltkniven
vertikal mot vinkelhaken.
10. Upprepa steg 4 för att verifiera spaltknivens position.
Upprepa steg 5 till 9 om så behövs.
11. Dra helt åt de två stora låsskruvarna 35 .
Parallelljustering (Bild A, I, J)
För optimal prestanda måste klingan vara parallell mot
klyvningsanslaget. Denna inställning har gjorts från fabrik.
Återjustering:
Position 1 anslagsinställning
1. Installera anslaget i position 1 och lås upp skenlåsspaken 5 .
Leta reda på båda positionspinnarna 31 som stöder
anslaget på främre och bakre skenorna.
2. Lossa den bakre positionspinskruven och justera
inställningen av anslaget i spåret tills anslaget riktas parallellt
mot klingan. Se till att du mäter från anslaget till framsidan
och baksidan av klingan för att verifiera inriktningen.
3. Dra åt positionsskruven och upprepa proceduren på vänster
sida av klingan.
4. Kontrollera inställningen av klyvskalans visare (Bild J).
Position 2 anslagsinställning
1. För att rikta in position 2 anslagspositionspinnar 31 ,
se till att position 1 pinnar har riktats in, se Position 1
anslagsinriktning.
2. Lossa position 2 pinnar, använd sedan klingnyckelhålen 21 som styrning för positionering, inriktning av pinnarna (Bild l).
3. Dra åt positionspinnarna (front och bak).
Inställning av klyvningsanslaget (Bild J)
1. Lås upp stånglåsspaken 5 .
2. Ställ in klingan på 0° fasning och flytta anslaget tills den
touchar klingan.
3. Lås skenlåsspaken.
4. Lossa klyvningsskalindikatorns skruvar 36 och
ställ in klyvningsskalindikatorn på noll (O). Dra åt
klyvningsskalindikatorns skruvar. Den gula klyvningsskalan
(överst) läses endast korrekt när anslaget är monterat på
höger sida av klingan och är i position 1 (för 0 till 510 mm
klyvning) inte 610 mm klyvningsposition. Den vita skalan
(nederst) läses endast korrekt när anslaget är monterat på
höger sida av klingan och är i position 2 (för 100 mm till 610
mm klyvning).
Klyvningsskalan läses endast korrekt när anslaget är monterat på
höger sida av klingan.
182
Skenlåsinställning (Bild J, K)
Skenlåset är fabriksinställt. Om du behöver justera om, gör enligt
följande:
1. Lås skenlåsspaken 5 .
2. På undersidan av sågen lossa klämmuttern 37 .
3. Dra åt den sexkantiga stången 38 tills fjädern på
låssystemet är hoptryckt så att önskad spänning
skapas på skenlåsspaken. Dra åt klämmuttern igen mot
sexkantsstången.
4. Vippa över och kontrollera att anslaget inte flyttas när
låsspaken är aktiverad. Om anslaget fortfarande är löst, dra
åt fjädern ytterligare.
Justering av fassågningsstopp och visare
(Bild L)
1. Lyft klingan helt genom att vrida på klingans
höjdinställningsratt 6 medurs till stopp.
2. Lås upp faslåsspaken 7 genom att skjuta den upp och åt
höger. Lossa fasstoppskruven 39 .
3. Placera en vinkelhake mot bordets översida och mot klingan
mellan tänder. Se till att faslåsspaken är i olåst läge eller i
övre positionen.
4. Använd faslåsspaken för att justera fasvinkel tills den är plan
mot vinkelhaken.
5. Dra åt faslåsspaken genom att skjuta den nedåt.
6. Vrid på fasstoppskruven 39 för att vrida kammen tills den är
i kontakt med lagerblocket. Dra åt fasstoppskruven.
7. Kontrollera fasvinkelskalan. Om pekaren inte avläses vid 0°,
lossa pekarskruven 40 och flytta pekaren så att den avläser
korrekt. Dra åt pekarskruven.
8. Upprepa vid 45°, men justera inte pekaren.
Geringsmätarinställning (Bild A)
För att justera geringsmätaren 10 lossa ratten ställ in önskad
vinkel och dra åt ratten.
Placering av kroppen och händer
Korrekt placering av kroppen och händerna när geringssågen
hanteras gör sågningen enklare, mer korrekt och säkrare.
VARNING:
• Placera aldrig händerna i närheten av sågområdet.
• Placera inte dina händer närmare än 150 mm från
klingan.
• Korsa inte dina händer.
• Ha båda fötterna stadigt på golvet och bibehåll en
bra balans.
Innan du börjar
VARNING:
• Installera lämplig sågklinga. Använd inte mycket
slitna klingor. Den maximala rotationshastigheten hos
verktyget får inte överstiga den för sågklingan.
• Försök inte att såga mycket små bitar.
• Låt klingan såga fritt. Tvinga inte.
Svenska
•
Låt motorn nå dess fulla hastighet innan
sågningen sker.
DRIFT
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Skötsel för användare i Storbritannien finns angivet i
"woodworking machines regulations 1974” (bestämmelsen
träbearbetningsmaskiner 1974) och följande tillägg.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller
höjd och stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att operatören
har god översikt och tillräckligt med utrymme runt maskinen så
att arbetsstyckena kan hanteras utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att miljön inte
är för kall, att maskinen och tillbehör är väl underhållna och att
arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
• Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt
sätt vad gäller höjd och stabilitet. Maskinens plats
skall väljas så att operatören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att
arbetsstyckena kan hanteras utan begränsningar.
• Installera lämplig sågklinga. Använd inte mycket
slitna klingor. Den maximala rotationshastigheten hos
verktyget får inte överstiga den för sågklingan.
• Försök inte att såga mycket små bitar.
• Låt klingan såga fritt. Tvinga inte.
• Låt motorn nå dess fulla hastighet innan
sågningen sker.
• Se till att alla låsrattar och låshandtagen är åtdragna.
• Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen
är ansluten till den elektriska strömkällan.
• Använd aldrig sågen för frihandssågning!
• Såga inte skeva, böjda eller skålformade arbetsstycken.
Det måste finnas minst en rak smidig sida som går
mot klyvningsanslaget eller geringsanslaget.
• Stöd alltid långa arbetsstycken för att
förhindra rekyler.
• Ta inte bort avkapade delar från klingområdet medan
klingan körs.
Påslagning och avstängning (Bild A, M)
På- och avstängningsomkopplaren 8 (Bild A) på bordssågen
ger flera fördelar:
• Ingen voltfrigöringsfunktion: skulle strömmen av någon
orsak försvinna, måste omkopplaren medvetet återaktiveras.
• Lyft den röda paddeln 41 och tryck på den gröna
knappen 42 för att slå på sågen.
• Tryck på den röda knappen 43 eller tryck ned den röda
paddeln för att stänga av sågen.
Hantering av klyvningsanslaget (Bild A, N)
Skenlåsspak
Skenlåsspaken 5 låser anslaget på plats för att förhindra rörelser
under sågningen. För att låsa skenlåsspaken, skjut den ned och
mot baksidan av sågen. För att låsa upp, skjut den upp och mot
framsidan av sågen.
NOTERA: Vid klyvning, lås alltid skenlåsspaken.
Förlängning arbetsstöd/smalt
klyvningsanslag
Din bordssåg är utrustad med ett förlängningsstöd för att stödja
arbetet som sticker ut utanför sågbordet.
För att använda det smala klyvningsanslaget i stödpositionen
för arbetet, vrid det från dess förvaringsposition såsom visas
i bild N och låt pinnarna glida in i nedre uppsättningen med
öppningar 44 på båda sidor om anslaget.
För att använda det smala klyvningsanslaget i den smala
klyvningspositionen snäpp pinnarna i den övre uppsättningen
med öppningar 45 på båda sidor om anslaget. Denna funktion
ger 51 mm extra mellanrum mot klingan. Se bild N.
NOTERA: Dra tillbaka det förlängda arbetsstödet eller justera
det smala klyvningsanslagets position vid arbete över bordet.
Finjusteringsratt
Finjusteringsratten 4 möjliggör mindre justeringar vid
inställningen av anslaget. Innan justeringen, se till att
skenlåsspaken är i dess övre eller upplåsta position.
Klyvningsskalpekare
Klyvningsskalpekaren behövs för korrekt inställning hos
klyvningsanslaget om användaren växlar mellan tjock och
tunn sågklinga. Klyvningsskalpekaren läser endast korrekt för
position 1 (0 till 510 mm), emellertid när position 1 med smalt
klyvningsanslag används lägg till 52 mm. Se Justering av
klyvningsskalan under Montering.
Grundläggande sågning
Transport (Bild A, B, O)
VARNING: Vassa kanter.
1. Ställ klingan på 0°.
2. Lås klyvningsanslagets hakar 19 (Bild A).
3. Höj klingan tills den är 3 mm högre än ovansidan av
arbetsstycket.
4. Justera positionen på anslaget, se Hantering av
klyvningsanslaget.
5. Håll arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget. Håll
arbetsstycket undan från klingan.
6. Håll båda händerna borta från klingans väg (Bild O).
7. Slå på maskinen och låt sågklingan nå full hastighet.
183
Svenska
8. Mata långsamt in arbetsstycket under skyddet och håll det
tryckt mot anslaget. Ge tänderna tid att skära och tvinga inte
arbetsstycket förbi sågklingan. Klinghastigheten bör förbli
konstant.
9. Använd alltid en påskjutare 22 vid arbete nära klingan
(Bild O).
10. Efter att kapningen är klar, stäng av maskinen och låt klingan
stanna och ta sedan bort arbetsstycket.
VARNING:
• Skjut aldrig eller håll i den "fria" eller avkapade sidan
av arbetsstycket.
• Försök inte att såga mycket små bitar.
• Använd alltid en påskjutare vid klyvning av små
arbetsstycken.
Faskapningar (Bild A)
VARNING: Undvik fasklyvning på fassidan (vänster) om
klingan.
1. Ställ in önskad fasvinkel genom att vrida på spaken 7 genom att skjuta den upp och åt höger.
2. Ställ in önskad vinkel, vrid spaken genom att skjuta den ned
och åt vänster för att låsa på plats.
3. Fortsätt som vid klyvning.
Kapning och fassågning
1. Ta bort klyvningsanslaget och installera geringsmätaren i
avsedd öppning.
2. Lås geringsmätaren på 0°.
3. Fortsätt som vid klyvning.
Klingskyddet har också en dammutsugningsöppning för 35 mm
munstycken och AirLock-system.
• Under alla arbeten anslut dammutsugningsenheten som
konstruerats i enlighet med relevanta bestämmelser
beträffande dammutsläpp.
• Se till att dammutsugningsslangen som används är lämplig
för uppgiften och för materialet som sågas. Hantera slangen
korrekt.
• Var medveten om att handgjorda material såsom spånskivor
eller MDF producerar mer damm under kapningen är
naturligt virke.
Förvaring (Bild P)
1. Fäst påskjutaren 22 på anslaget.
2. Ta bort klingskyddet 11 . Se Installera/ta bort
klingskyddet och spaltkniven. Placera klingskyddet i
hållaren såsom visas, vrid sedan låset 1/4 varv för att låsa
på plats.
3. Glid den stängda änden av klingnyckeln 21 in i hållaren och
fäst den på plats med vingmuttern.
4. För in styrlisten på geringsmätaren 10 in i fickan tills den
bottnar.
5. Spaltkniven för icke-genomsågning 23 glider på plats på
baksidan av skyddsförvaringsclipset.
6. För förvaring av anslag 18 , snäpp arbetsstödet i
förvaringspositionen. Ta bort anslaget från skenorna. Sätt
tillbaka anslaget upp och ned på vänster sida av sågen. Vrid
anslagslåsets hakar för att fästa.
Geringskapning (Bild A)
Transport (Bild A)
1. Ställ in geringsmätaren 10 på önskad vinkel.
NOTERA: Håll alltid arbetsstycket tätt mot ytan på
geringsmätaren.
2. Fortsätt som vid klyvning.
• Bär alltid maskinen i bärhandtagen 14 .
VARNING: Transportera alltid maskinen med det övre
klingskyddet monterat.
Sammansatt geringssnitt
• Stöd alltid långa arbetsstycken.
• Stöd långa arbetsstycken med något bekvämt hjälpmedel
såsom sågbock eller likande enheter för att förhindra att
änden faller ned.
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Dammutsugning (Bild A)
Smörjning (Bild Q)
Denna sågning är en kombination av gerings- och fassågning.
Ställ in fasen på vinkeln som krävs och fortsätt såsom för
geringskapning.
Stöd för långa arbetsstycken
Maskinen är utrustad med en dammutsugningsöppning 15 på baksidan av maskinen lämplig att användas med
dammutsugningsutrustning med 57/65 mm munstycken.
Medföljande med maskinen finns en reduceringsöppning
som reducerar öppningen för användning med
dammutsugningsmunstycken med 34-40 mm i diameter.
184
UNDERHÅLL
Motorn och lagren behöver ingen ytterligare smörjning. Om
höjning och sänkning av klingan börjar bli svårt, rengör och
smörj höjdjusteringsskruvarna:
1. Koppla ifrån sågen från strömkällan.
2. Lägg sågen på sidan.
Svenska
3. Rengör och smörj höjdjusteringsskruvarnas gängor 46 på
undersidan av sågen såsom visas i bild Q. Använd vanligt
smörjfett.
Rengöring (Bild A, R)
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
VARNING: För att minska risken för skador, rengör
regelbundet bordets ovansida.
VARNING: För att minska risken för skador, rengör
regelbundet dammuppsamlingssystemet.
Klingskyddet 11 och bordsinlägget måste finnas på plats innan
sågen används.
Innan användning kontrollera noga att det övre klingskyddet,
det nedre klingskyddet samt dammutsugningsröret fungerar
korrekt. Se till att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte
medför att någon av funktionerna blockeras.
Om bitar från arbetsstycket fastnar mellan sågklingan och
skydden, koppla ifrån maskinen från strömförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i Montering av sågklingan. Ta bort
de bitar som fastnat och montera tillbaka sågklingan.
Håll ventilationsöppningarna rena och rengör regelbundet
elverktyget med en mjuk trasa.
Rengör regelbundet dammuppsamlingssystemet:
1. Lägg sågen på sidan så att botten, öppna delen av enheten
är åtkomlig.
2. Öppna dammluckan 47 såsom visas i bild R genom att
lossa den två skruvarna 48 och haka loss luckan. Rensa bort
dammet, sätt sedan tillbaka luckan och fäst med skruvarna.
Användning
Diameter
Tänder
Konstruktionssågklingor (snabb klyvning)
Allmänna ändamål
210 mm
24
Fin kapning
210 mm
40
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
210 mm
60
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Byt klingskyddet när det är slitet. Kontakta ditt lokala DeWALT
servicecenter för detaljer om byte av klingskydd.
SÅGKLINGA: Använd ALLTID 210 mm sågklingor med 30 mm
axelhål. Klingans hastighetsmärkning måste vara minst 6000
RPM. Använd aldrig en klinga med mindre diameter. De
kommer inte att skyddas ordentligt.
KLINGBESKRIVNING
185
Türkçe
ŞARJLI TEZGAH TİPİ TESTERE
DCS7485
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Batarya tipi
Yüksüz hız
Bıçak çapı
Bıçak deliği
Bıçak kanalı
Bıçak et kalınlığı
Yarma bıçağı kalınlığı
90°'de kesme derinliği
45°'de kesme derinliği
Yarma kapasitesi (Bıçağın sağ tarafı)
Yarma kapasitesi (Bıçağın sol tarafı)
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
DCS7485
54
1
Li-Ion
5800
210
30
1,8
1,3
1,6
65
45
610
318
Çalışma yüzeyi ebatları
Genel boyutlar
Ağırlık
mm
mm
kg
485 x 485
605 x 605 x 330
21,5
VDC
EN62841-1-2015’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
86
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
100
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB118 şarj cihazı 18V Li-İyon XR ve XR FLEXVOLTTM (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ve
DCB546) bataryalarla çalışır.
186
230V aletler
10 Amper, şebeke
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Şarjlı Tezgah Tipi Testere
DCS7485
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN62841-1:2015, EN62841-3-1:2014.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
29.07.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Sigortalar
Avrupa
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak Şek.de taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun Şek.de giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru Şek.de kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
h ) Aletlerin sık kullanımı sonucu oluşan aşinalığın
keyfi davranışta bulunmanıza ve aletle ilgili
güvenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasına
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya eğer demonte edilebilir
tipteyse, bataryayı aletten ayırın. Bu tür önleyici
187
Türkçe
d )
e )
f )
g )
h )
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletler ve aksesuarlarının bakımını
yaptırın. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını
ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli Şek.de yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
Şek.de yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz
ve üzerinde yağ ile gres bulunmayacak şekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde
tutulması ve kontrol edilmesine izin vermez.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
e ) Hasarlı ya da modifiye edilmiş bir batarya veya aleti
kullanmayın. Hasarlı ya da modifiye edilmiş bataryalar
yangın, patlama veya yaralanma riskiyle sonuçlanan
beklenmedik durumlara neden olabilir.
f ) Bir batarya veya aleti ateşe veya aşırı ısıya maruz
bırakmayın. 130 °C üzeri ısı veya ateşe maruz kalması
patlamaya neden olabilir.
188
g ) Tüm şarj talimatlarına uyun ve talimatlarda
belirtilen sıcaklık aralığı dışında batarya veya aleti
şarj etmeyin. Doğru olmayan şekilde veya belirtilen
aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi bataryaya hasar
verebilir ve yangın riskini artırabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
b ) Hasar görmüş bataryalara asla serviste bulunmayın.
Bataryaların servisi sadece üretici veya yetkili servis
tarafından yapılabilir.
Tezgah Tipi Testereler için Güvenlik
Talimatları
1) Siperle İlgili Uyarılar
a ) Siperleri yerinde muhafaza edin. Siperler çalışır
durumda ve doğru şekilde monte edilmiş olmalıdır.
Gevşemiş, hasar görmüş veya doğru şekilde işlev
göstermeyen bir siper onarılmalı veya değiştirilmelidir.
b ) Her türlü düz kesim uygulaması için testere bıçağı
siperi, yarma bıçağını daima kullanın. Testere
bıçağının iş parçasının kalınlığı boyunca komple kesim
yaptığı düz kesim işlemlerinde siper ve diğer güvenlik
düzenekleri yaralanma riskini azaltmaya yardımcı olur.
c ) Siper veya yarma bıçağının çıkartılmasını gerektiren
bir işlemin (örn. kanal açma veya tekrar kesim işlemleri)
tamamlanmasının ardından koruma sistemini derhal
yeniden takın. Siper ve yarma bıçağı yaralanma riskini
azaltmaya yardımcı olur.
d ) Testere bıçağının düğme açık konuma getirilmeden
önce siper, yarma bıçağı veya iş parçasına temas
etmediğinden emin olun. Bu bahsedilenlerin testere
bıçağıyla yanlışlıkla temas etmesi tehlikeli bir duruma
neden olabilir.
e ) Yarma bıçağını bu talimat kılavuzunda anlatılan
şekilde ayarlayın. Hatalı boşluk verme, konumlandırma
ve hizalama, yarma bıçağının geri tepmeyi azaltmada
yetersiz olmasına neden olabilir.
f ) Yarma bıçağının çalışması için, bunların iş parçasına
temas etmesi gerekir. Yarma bıçağı, bıçağın temas
etmesi için çok kısa mesafede olan iş parçalarının kesimi
sırasında işlevsiz kalır. Bu tür koşullarda bir geri tepme
yarma bıçağı tarafından önlenemez.
g ) Yarma bıçağı için uygun testere bıçağını kullanın.
Yarma bıçağının işlev göstermesi için testere bıçağının
çapı uygun yarma bıçağıyla eşit, testere bıçağının gövdesi
yarma bıçağından ince ve testere bıçağı kesme genişliği
yarma bıçağının kalınlığına göre daha geniş olmalıdır.
2) Kesim Prosedürü Uyarıları
a )
TEHLİKE: Parmak veya ellerinizi testere
bıçağının yakınına veya kesim hattına doğru
kesinlikle koymayın. Bir anlık dikkatsizlik veya kayma
Türkçe
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
i )
j )
k )
ellerinizin testere bıçağına yönelmesine ve ciddi
yaralanmaların meydana gelmesine neden olabilir.
İş parçasını testere bıçağına sadece dönme yönünün
tersine doğru besleyin. İş parçasının tezgahın üzerinde
dönen testere bıçağıyla aynı yönde beslenmesi iş
parçasının ve elinizin testere bıçağına doğru çekilmesine
neden olabilir.
Yarma işlemi sırasında iş parçasını beslemek için
kesinlikle gönye göstergesi kullanmayın ve gönye
göstergesi ile çapraz kesim sırasında bir uzunluk
durdurma olarak yarma korkuluğunu kullanmayın.
İş parçasının yarma korkuluğu ve gönye göstergesi ile
aynı anda yönlendirilmesi bıçak sarması ve geri tepme
ihtimalini artırır.
Yarma sırasında, iş parçası besleme gücünü daima
korkuluk ve testere bıçağı arasında uygulayın.
Korkuluk ve testere bıçağı arasındaki mesafe 150
mm’den az olduğunda bir itme çubuğu ve bu mesafe
50 mm’den az olduğunda bir itme bloğu kullanın.
“İşe yardımcı” cihazlar elinizi testere bıçağından güvenli bir
mesafede tutmanızı sağlar.
Sadece üretici firma tarafından üretilmiş veya
talimatlara uygun şekilde yapılmış itme çubuğu
kullanın. Bu itme çubuğu ellerinizle testere bıçağı
arasında yeterli bir mesafe sağlar.
Asla hasarlı veya kesilmiş bir itme çubuğu
kullanmayın. Hasarlı bir itme çubuğu kırılarak ellerinizin
testere bıçağına kaymasına neden olabilir.
Hiç bir işlemi “serbest el modunda” yapmayın. İş
parçasını yerleştirmek ve yönlendirmek için yarma
korkuluğu veya gönye göstergesi kullanın. “Serbest el”
iş parçasını desteklemek veya yönlendirmek için bir yarma
korkuluğu veya gönye göstergesi yerine ellerin kullanılması
anlamına gelmektedir. Serbest elle kesim hizalama
hataları, bıçak sarması ve geri tepmeye neden olur.
Kesinlikle dönen testere bıçağının etrafı veya
üzerinde uzanmayın. Bir iş parçasına bu şekilde
ulaşılmaya çalışılması kaza sonucu hareketli testere
bıçağına temasa yol açabilir.
Uzun ve/veya geniş iş parçalarında eşit seviyeyi
korumak için testere tezgahının arka ve/veya
kenarlarına ilave iş parçası desteği sağlayın. Uzun
ve/veya geniş bir iş parçası kontrol kaybı, testere bıçağının
sarması ve geri tepmeye neden olacak şekilde tezgahın
kenarında ekseni üzerinde dönme eğilimindedir.
İş parçasını eşit hızla besleyin. İş parçasını bükmeyin
veya katlamayın. Sıkışma meydana gelirse aleti
derhal kapatın, aletin fişini çekin ve ardından
sıkışmayı giderin. İş parçasında sıkışan testere bıçağı geri
tepmeye neden olabilir veya motoru durdurabilir.
Kesilen malzeme parçalarını testere çalışıyorken
atmaya çalışmayın. Malzeme korkuluk arasında veya
testere bıçağı siperinde sıkışabilir ve parmaklarınız testere
bıçağına çekilebilir. Malzemeyi çıkartmadan önce testereyi
kapalı konuma getirin ve testere bıçağı tam durana kadar
bekleyin.
l ) 2 mm’den kalın iş parçalarında yarma işlemi
yaparken tezgahla temas eden bir ilave korkuluk
kullanın. İnce bir iş parçası yarma korkuluğunun altında
takılabilir ve bir geri tepme oluşturabilir.
3) Geri Tepme Nedenleri ve İlgili Uyarılar
Geri tepme sıkışmış, takılmış bir testere bıçağı veya testere
bıçağıyla iş parçası arasında kesim hattı hizasının uyuşmaması
nedeniyle veya iş parçasının bir kısmının testere bıçağı ve
yarma korkuluğu veya başka bir sabit nesne arasında sıkışması
durumunda iş parçası tarafından verilen ani bir tepkidir.
Daha sık olarak geri tepme sırasında iş parçası testere bıçağının
arka kısmı tarafından tezgahtan yukarı kaldırılır ve operatöre
doğru itilir. Geri tepme, testerenin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve
aşağıda verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir.
a ) Kesinlikle testere bıçağıyla aynı hatta durmayın.
Vücudunuzu daima korkuluk gibi testere bıçağının
aynı tarafında konumlandırın. Geri tepme iş parçasını
yüksek bir hızla testere bıçağının önünde ve aynı hattında
duran kişilere doğru fırlatabilir.
b ) İş parçasını çekmek veya desteklemek için asla
testere bıçağının üzerinden veya arkasından
uzanmaya çalışmayın. Yanlışlıkla testere bıçağıyla
temas meydana gelebilir veya geri tepme nedeniyle
parmaklarınız testere bıçağına çekilebilir.
c ) Kesilen iş parçasını kesinlikle dönen testere bıçağına
doğru tutmayın veya bastırmayın. Kesilen iş parçasının
dönen testere bıçağına doğru bastırılması bir bıçak
sarması ve geri tepme durumu oluşturur.
d ) Korkuluğu testere bıçağıyla paralel olacak şekilde
hizalayın. Hatalı hizalanmış bir korkuluk iş parçasını
testere bıçağına sıkıştırır ve bir geri tepme oluşturur.
e ) Kanal açma veya tekrar kesim işlemleri gibi doğrusal
olmayan kesikler yaparken iş parçasını tezgaha
ve korkuluğa yönlendirmek için bir featherboard
kullanın. Bir featherboard geri tepme durumunda iş
parçasını kontrol etmeyi kolaylaştırır.
f ) Monte edilen iş parçalarının kör noktalarında kesim
yaparken ekstra dikkatli olun. Çıkıntı yapan testere
bıçağı geri tepmeye neden olabilecek nesneleri kesebilir.
g ) Testere bıçağının sıkışması ve geri tepmesi riskini
en aza indirmek için büyük parçaları destekleyin.
Büyük parçalar kendi ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. Tezgahın üzerine sarkan panelin tüm
kısımlarının altına destek(ler) yerleştirilmelidir.
h ) Bükülmüş, düğümlü, eğilmiş veya bir gönye
göstergesi ile veya korkuluk boyunca yönlendirmek
için düz bir kanala sahip olmayan iş parçalarını
keserken ekstra dikkat edin. Bükülmüş, düğümlü
veya eğilmiş bir iş parçası dengesizdir ve kanalın testere
bıçağıyla yanlış hizalanmasına, bıçak sarmasına ve geri
tepmeye neden olabilir.
i ) Dikey veya yatay olarak bir araya getirilmiş, birden
fazla iş parçasını kesinlikle kesmeyin. Testere bıçağı
189
Türkçe
bir veya birden fazla parçayı kaldırabilir ve geri tepmeye
neden olabilir.
j ) Testereyi, testere bıçağı iş parçasının içinde yeniden
çalıştırırken, testere bıçağını kesiğin içinde testere
dişleri malzemeye temas etmeyecek şekilde
ortalayın. Testere bıçağı sıkışırsa, yeniden çalıştırıldığında
iş parçası yukarı kalkabilir ve geri tepmeye neden olabilir.
k ) Testere bıçaklarını temiz, keskin ve uygun şekilde
ayarlanmış olarak muhafaza edin. Bükülmüş veya
çatlak ya da kırık dişleri bulunan testere bıçaklarını
kesinlikle kullanmayın. Keskin ve doğru şekilde
ayarlanmış testere bıçakları bıçak sarması, takılma ve geri
tepmeyi en aza indirir.
4) Tezgah Tipi Testere Çalıştırma
Prosedürü Uyarıları
a ) Tezgah montaj parçası çıkartılırken, testere bıçağı
değiştirilirken veya yarma bıçağı ya da bıçak siperi
ayarlamaları yapılırken ve o sırada makineyi kontrol
eden kimse bulunmadığında tezgah tipi testereyi
kapatın ve bataryayı ayırın. Alınacak önlemler
kazaların önlenmesini sağlar.
b ) Tezgah tipi testereyi kesinlikle tek başına çalışır
konumda bırakmayın. Aleti kapatın ve tamamen
durana kadar aletin başından ayrılmayın. Kendi
başına çalışan bir testere kontrol edilemeyecek bir
tehlikedir.
c ) Tezgah tipi testereyi ayaklarının iyi ve dengede
olduğu düz ve iyi aydınlatmalı yerlere koyun.
Tezgah, iş parçasını kolayca ele alabileceğiniz yeterli
alan sunan bir yerde kurulmalıdır. Etrafı dar ve sınırlı,
karanlık ve düz olmayan kaygan zeminler kazalara
davetiye çıkartır.
d ) Tezgah testeresinin ve/veya toz toplama
düzeneğinin altındaki talaşları düzenli olarak
temizleyin. Biriken talaş yanıcıdır ve kendi kendine
tutuşabilir.
e ) Tezgah testere sağlam şekilde sabitlenmelidir.
Düzgün sabitlenmeyen bir tezgah tipi testere yerinden
oynayabilir veya devrilebilir.
f ) Tezgah testereyi açık konuma getirmeden önce
tezgah üzerindeki aletleri ve ahşap parçalarını vb.
kaldırın. Dikkat dağıtıcı şeyler veya olası bir sıkışma
tehlikeli olabilir.
g ) Her zaman doğru boyut ve şekilde mil deliği olan
testere bıçakları (elmasa karşı yuvarlak) kullanın.
Montaj donanımına uygun olmayan testere bıçakları
dengesiz çalışıp kontrol kaybına neden olacaktır.
h ) Flanş, testere bıçağı rondelası, cıvata veya somun
gibi hasar görmüş veya hatalı testere bıçağı montaj
elemanlarını kesinlikle kullanmayın. Bu montaj
elemanları özel olarak sizin testereniz için, güvenli
çalışacak ve optimum performans gösterecek şekilde
tasarlanmıştır.
i ) Kesinlikle tezgah testeresi üzerinde ayağa
kalkmayın, onu bir merdiven gibi kullanmayın. Bu,
190
alet devrilirse veya kazara kesme aletiyle temas edilirse
ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
j ) Testere bıçağının doğru yönde dönecek şekilde
monte edildiğinden emin olun. Bir tezgah
testerede taşlama diski, tel fırça veya aşındırıcı disk
kullanmayın. Doğru olmayan testere bıçağı kurulumu
veya önerilmemiş aksesuar kullanımı ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Testere Tezgahları için İlave Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Plastik, ıslak ahşap ve diğer malzemelerin
kesilmesi bıçak uçlarında ve testere gövdesinde erimiş
materyal birikmesine sebep olur ve bıçağın aşırı ısınması
ve kesim esnasında takılma riski artar.
Bıçakların doğru yönde döndüğünden ve dişlerin testere
tezgahının önünü gösterdiğinden emin olun.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kelepçe kollarının
sıkı olduğundan emin olun.
Tüm bıçak ve flanşların temiz ve kelepçe pulunun geniş
yüzeyinin bıçağın karşısında olduğundan emin olun. Mil
somununu sağlam şekilde sıkın.
Yarma bıçağının bıçaktan doğru mesafede ayarlandığından
emin olun – maksimum 8 mm.
Üst ve alt siperler yerinde değilken testereyi asla çalıştırmayın.
Bıçağı hareketliyken yağlamayın.
İtme çubuğunu kullanılmadığında her zaman saklama
yerinde bulundurun.
Siperi tutma veya taşıma için kullanmayın.
Testere bıçağına yan basınç uygulamayın.
Asla hafif alaşım kesmeyin. Makine bu tür uygulamalar için
tasarlanmamıştır.
Aşındırıcı disk veya elmas kesme çarkları kullanmayın
Kanal açma, yarma veya oluk açma uygulamalarında
kullanılamaz.
Makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatın ve
bataryayı çıkartın. Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi,
başkaları tarafından kullanılmaya çalışılmasını önlemek için
uygun şekilde işaretleyin.
Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, MUTLAKA makineyi kapatıp bataryayı
çıkartın. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere
bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın
ve daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim
işlemini başlatın
Kontrolün kaybedilmesine veya geri tepmeye neden
olabileceği için gevşek malzeme parçalarından oluşan bir
desteyi KESİNLİKLE kesmeyin. Tüm malzemeleri sağlam şekilde
destekleyin.
Testere Bıçakları
•
Teknik Veriler bölümünde belirtilen boyutlara uymayan
testere bıçaklarını kullanmayın. Bıçağın mile uymasını
sağlamak için pul kullanmayın. Ahşap veya benzeri
Türkçe
•
•
•
•
•
malzemeler için kullanılacaksa yalnızca bu kılavuzda belirtilen
ve EN847-1 uyumlu bıçakları kullanın.
Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı
dikkate alın.
Yüksek nitelikli çelik (HS) testere bıçaklarını kullanmayın.
Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
Kesilecek malzeme için doğru testere bıçağını seçtiğinizden
emin olun.
Kesme bıçağı ve sert malzeme kullanırken her zaman uygun
eldivenleri takın. Testere bıçakları mümkün olan her aşamada
bir taşıyıcı içerisine taşınmalıdır.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın doğasında vardır:
• dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• İşitme kaybı.
• Dönen testere bıçağının kapatılmamış parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
• Korunmasız ellerle bıçakları değiştirirken yaralanma riski.
• Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
• Ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF keserken ortaya çıkan
tozun solunmasından kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Aşağıdaki etmenler gürültü üretimini etkilemektedir:
• kesilecek malzeme
• testere bıçağının tipi
• besleme gücü
• makine bakımı
Aşağıdaki etmenler toz miktarını etkilemektedir:
• aşınmış testere bıçağı
• 20 m/sn’den düşük hava hızına sahip toz toplayıcı
• üzerinde çalıştığınız parça tam olarak yerleştirilmemesi
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
191
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 12 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 13 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
192
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri,
3 bataryanın daha yüksek bir
Watt saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
193
Türkçe
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
3 x 36 Wh olarak
gösterilen taşıma
Wh değeri her biri
36 Watt saatlik
3
batarya anlamına
gelir. Kullanım Wh değeri 108 Watt saatini gösterir (1 batarya
kastedilmiştir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Kullanım: Taşıma kapağı olmadan kullanım, Wh
değeri 108 Wh gösterir (108 Wh değerine sahip 1
batarya).
Taşıma: Dahili taşıma kapağıyla taşıma, Wh değeri 3
x 36 Wh gösterir (36 Wh değerine sahip 3 batarya).
Akü tipi
DCS7485, 54 voltluk bir bataryayla çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB546. Daha fazla bilgi için
Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Kısmen monte edilmiş makine
1 Paralel korkuluk düzeneği
1 Gönye korkuluğu
1 Testere bıçağı
1 Üst bıçak siper tertibatı
1 Boğaz plakası
2 Bıçak anahtarları
1 Toz emme adaptörü
1 Batarya şarj aleti (T2)
2 Li-İyon bataryalar (T2)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Yüz maskesi kullanın.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan uzak tutun.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Taşıma noktası.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Bıçak değiştirme, aksesuarları takma/çıkartma ve
ayarlama/onarım sırasında bataryayı çıkartın.
Aküyü ateşe atmayın.
194
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 49 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Türkçe
Açıklama (Şek. A, D)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tabla
15 Toz toplama portu
2 Bıçak
16 Siper toz toplama portu
3 Kesim ölçeği göstergesi
17 Boğaz plakası
4 İnce ayar düğmesi
18 Paralel Korkuluk
5 Ray kilit kolu
19 Korkuluk mandalı
6 Bıçak yüksekliği ayar kolu
20 Dar yarma korkuluğu/
destek uzantısı
7 Eğim kilit düğmesi
21 Bıçak anahtarları (saklama
8 Açma/Kapama düzeneği
yeri)
9 Montaj delikleri
22
İtme çubuğu (saklama yeri)
10 Gönye göstergesi
23 Yarma bıçağı (doğrudan
11 Bıçak siper tertibatı
olmayan kesme) (Şek. D)
12 Batarya
24 Gönye göstergesi saklama
13 Batarya çıkarma düğmesi
yeri
14 Taşıma kolu
Kullanim Amaci
Tezgah testereniz, ahşap benzeri ve plastik gibi çeşitli
materyallerin profesyonel yarma, çapraz kesim, gönyeleme ve
eğim verme işlemleri için tasarlanmıştır.
Metal, beton levha veya tuğla kesmek için KULLANMAYIN.
ISLAK KOŞULLARDA veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut
olduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu tezgah testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 12 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Bataryanın Makineye Takılması
1. Bataryayı makinenin içindeki raylarla hizalayın.
2. Batarya tam olarak aletteki yerine oturana kadar
makineye kaydırın ve kilit tırnağının yerine yerleşme sesini
duyduğunuzdan emin olun.
Bataryanın Makineden Çıkartılması
1. Serbest bırakma düğmesine 13 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek makineden çıkartın.
2. Bataryayı bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi
şarj cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine 25 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının
bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde
yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken,
gösterge yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Ambalajından Çıkarma
• Testereyi ambalaj materyalinden dikkatli bir şekilde çıkarın.
• Makine, yarma korkuluğu, gönye göstergesi, toz emme
adaptörü ve siper tertibatı hariç tamamen monte edilmiştir.
• Aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda kurulumu
tamamlayın.
Testere Bıçağının Takılması (Şek. A, C)
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takıp ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini
azaltmak için üniteyi kapatın ve makineyi prizden
çıkarın. Tetikleme düğmesinin OFF (KAPALI) konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalıştırma yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI: Testere bıçağı bu bölümde gösterildiği
şekildedeğiştirilmelidir. Yalnızca Teknik Veri bölümünde
belirtilen testere bıçaklarını kullanın. Önerdiğimiz model
DT99565. Diğer testere bıçaklarını ASLAkullanmayın.
NOT: Bu aletin bıçağı fabrikada monte edilmektedir.
1. Yükseklik ayar kolunu 6 saat yönünde döndürerek testere
bıçağı milini maksimum yüksekliğine getirin.
2. Boğaz plakasını 17 çıkartın. Bkz. Boğaz plakasının
takılması.
3. Anahtarları 21 kullanarak, saat yönünün tersinde
döndürmek suretiyle mil somunu 26 ve kelepçe pulunu 27 testere milinden çıkarın.
4. Bıçak dişlerinin 2 tezgahın ön tarafını gösterdiğinden emin
olarak, testere bıçağını mile 28 yerleştirin. Testere bıçağının
iç pulun ve dış kelepçe pulunun 27 karşısında olduğundan
emin olarak pulları ve mil somununu mile takın ve mil
somununu 26 elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkın. Flanşın en
geniş açısının bıçağın karşısında olduğundan emin olun. Mil
ve pullarda toz ve pislik bulunmadığından emin olun.
5. Mil somununu sıkarken milin dönmemesi için, bıçak
anahtarının açık ucunu 21 kullanarak mili sabitleyin.
195
Türkçe
6. Bıçak anahtarının kapalı ucunu kullanarak, mil
somununu 26 saat yönünde döndürmek suretiyle sıkın.
7. Boğaz plakasını değiştirin.
UYARI: Bıçakları değiştirdikten sonra her zaman yarma
korkuluğu göstergesini ve bıçak siperi tertibatını kontrol
edin.
Bıçak Siper Tertibatı/Yarma Bıçağının Monte
Edilmesi/Sökülmesi (Şek. A, D)
UYARI: Tüm kesim süresince siper tertibatını kullanın.
1. Testere bıçağı milini maksimum yüksekliğe ayarlayın.
2. Yarma bıçağı kelepçe topuzunu 29 gevşetin (minimum
üç tur).
3. Yarma bıçağı kilit pimini devre dışı bırakmak için kelepçe
topuzunu topuz üzerindeki siyah oklarla belirtildiği gibi
çekin.
4. Kelepçe topuzunu çekerken yarma bıçağını kelepçenin
dışına doğru kaldırın. Ardından bıçak kılavuzu düzeneğini en
düşük seviyeye inene kadar kelepçeye doğru kaydırın.
NOT: Bıçak kılavuzu düzeneği ve yarma bıçağını kelepçeye
aynı anda takmayın.
5. Kilit pimini takmak için kelepçe topuzunu serbest bırakın.
Pimin devrede olduğundan emin olmak için bıçak siperini
hafif yukarı doğru çekin.
6. Yarma bıçağı kelepçe topuzunu sıkın.
NOT: Yarma bıçağı için de aynı prosedürü takip edin.
UYARI: Tezgah testereyi bir güç kaynağına bağlamadan
veya kullanmadan önce her zaman bıçak siperi
tertibatının doğru hizalandığını ve testere bıçağıyla
arasındaki açıklığın doğru olduğunu teyit edin. Her açı
değişiminde hizalamayı kontrol edin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, bıçak
tertibatı mandallarla sabitlenmemişse testereyi
ÇALIŞTIRMAYIN.
Doğru şekilde hizalandığında yarma bıçağı 23 bıçakla hem
tezgah seviyesinde hem de bıçağın üst kısmının seviyesinde
hizalı olacaktır. Bir mastar kullanarak bıçağın 2 yarma
bıçağıyla 13 hizalandığından emin olun. Güç bağlantısı
yokken, bıçak eğim ve yükseklik ayarlarını en yüksek seviyeye
getirerek bıçak siper tertibatının her türlü işlemde bıçağa temas
etmediğinden emin olun.
UYARI: Bıçak siper tertibatının doğru takılması ve
hizalanması güvenli kullanım için çok önemlidir!
Boğaz Plakasının Takılması (Şek. E)
1. Boğaz plakasını 17 Şekil E’de gösterildiği şekilde hizalayın ve
boğaz plakasının arkasındaki tırnakları tezgahın arkasındaki
yuvalara yerleştirin.
2. Tezgahı sabitlemek için kilit vidasını 30 bir tornavida
yardımıyla saat yönünde 90° çevirin.
3. Boğaz plakasının yükseltmek ve alçaltmak için dört ayar
vidası vardır. Doğru şekilde ayarlandığında, boğaz plakasının
ön tarafı tezgah yüzeyiyle aynı seviyede veya biraz altında
olmalı ve sabitlenmelidir. Boğaz plakasının arka tarafı
tezgahla hizalı veya tezgahın biraz üzerinde olmalıdır.
196
UYARI: Testerenizi asla boğaz plakası olmadan
kullanmayın. Eskimiş veya hasar görmüş boğaz plakasını
derhal değiştirin.
Boğaz Plakasının Çıkartılması
1. Boğaz plakasını 17 kilit vidasını 30 bir tornavida yardımıyla
saatin tersi yönde 90° çevirin
2. Boğaz plakasını testerenin iç kısmına yönlendirmek için
yukarı ve aşağı çekin. Testereyi boğaz plakası olmadan
KULLANMAYIN.
Yarma Korkuluğunun Takılması (Şek. F)
Yarma korkuluğu tezgah testerenizin sağ tarafında iki
pozisyonda (0 mm ila 510 mm yarma için Pozisyon 1 ve
100 mm ila 610 mm yarma için Pozisyon 2) ve sol tarafında bir
pozisyonda kurulabilir.
1. Korkuluk mandallarını 19 açın.
2. Korkuluğu bir açıda sabit tutarak, tespit pimlerini (ön ve
arka) 31 korkuluğun üst yuvalarıyla 32 birlikte korkuluk
rayına hizalayın.
3. Üst yuvaları pimlere doğru kaydırın ve raya oturana kadar
korkuluğu aşağı doğru döndürün.
4. Ön ve arka mandalları 19 kullanarak korkuluğu raya
sabitleyin.
Tezgaha Sabitleme (Şek. A)
• Makine gövdesinde her bir taraftaki ayaklar arasında bir
tezgaha sabitlemeyi sağlayan iki delik 9 bulunmaktadır.
Delikleri çapraz olarak kullanın.
• Kullanımı geliştirmek için makineyi minimum 15 mm
kalınlığındaki bir kontrplak parçasının üzerine sabitleyin.
Kullanım sırasında kontrplak parçası tezgaha kelepçeyle
sabitlenebilir. Bu da kelepçeleri serbest bırakarak makinenin
daha kolay taşınmasını sağlar.
AYARLAR
Bıçak Ayarı
Bıçağın Hizalanması (Gönye Yuvasına
Paralel) (Şek. G)
UYARI: Kesme Tehlikesi. Bıçağın boğaz plakasına temas
ederek kişisel yaralanmaya sebep olmadığından emin
olmak için bıçağı 0˚ ve 45˚’de kontrol edin.
Bıçak tezgah üzerinde gönye yuvasıyla hizalı değil gibi
duruyorsa, hizalanması gerekecektir. Bıçağı ve gönye yuvasını
tekrar hizalamak için aşağıdaki prosedürü izleyin:
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takıp ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini
azaltmak için üniteyi kapatın ve makineyi prizden
çıkarın. Kazara çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.
1. 5 mm altıgen anahtar kullanarak, tezgahın alt tarafında
bulunan arka pivot destek sabitleyicileri 33 , desteğin sağa
sola hareket etmesine yetecek kadar gevşetin.
2. Desteği bıçak gönye göstergesi yuvasına paralel olana kadar
ayarlayın.
Türkçe
3. Arka pivot destek sabitleyicilerini 110–120 in-lbs
(12,5 –13,6 Nm)’e kadar sıkın.
Bıçak Yükseklik Ayarı (Şek. A)
Bıçak, bıçak ayar kolu 6 kullanılarak yükseltilebilir ve alçaltılabilir.
Kesim esnasında bıçağın üst üç dişinin kesilen parçanın
üst yüzeyine yetiştiğinden emin olun. Böylece her zaman
maksimum sayıda dişin materyali aşındırdığından ve optimum
performansın elde edildiğinden emin olunur.
Siper Tertibatının Bıçakla Hizalanması
(Şek. H)
1. Boğaz plakasını çıkarın. Bkz. Boğaz Plakasının Çıkartılması
bölümü Montaj ve Ayarlar.
2. Bıçağı tam kesim derinliğine ve 0° açıya yükseltin.
3. Üç adet küçük ayar vidasının 33 konumunu belirleyin.
Bu vidalar yarma bıçağının pozisyonunu ayarlamak için
kullanılacaktır.
4. İki bıçak ucunun karşısına bir düz kenar yerleştirin. Yarma
bıçağı düz kenara temas etmemelidir.
5. Ayarlama gerekiyorsa iki büyük kilit vidasını 35 gevşetin.
6. Yarma bıçağının pozisyonunu ayarlamak için küçük ayar
vidalarını 33 kullanın. Gerekiyorsa düz kenarı bıçağın diğer
tarafına yerleştirip ayarları tekrar yapın.
7. İki büyük kilit vidasını 35 hafifçe sıkın.
8. Yarma bıçağının dikey ve bıçakla hizalı olduğunu
doğrulamak için yarma bıçağının karşısına bir düz kare
yerleştirin.
9. Gerekiyorsa, yarma bıçağına kareye dikey olacak şekilde
ayarlamak için vidaları kullanın.
10. Yarma bıçağının konumunu doğrulamak için adım 4’ü
tekrarlayın. Gerekirse adım 5 ila 9 arasını tekrarlayın.
11. İki büyük kilit vidasını 35 tam sıkın.
Paralel Ayarlama (Şek. A, I, J)
Optimum performans için bıçak yarma korkuluğuna
paralel olmalıdır. Bu ayar fabrikada yapılmaktadır. Yeniden
ayarlamak için:
Pozisyon 1 Siper Hizalaması
1. Korkuluğu pozisyon 1’de monte edin ve ray kilit kolunu 5 açın. Ön ve arka raylarda korkuluğu destekleyen tespit
pimlerini 31 bulun.
2. Arka tespit pimi vidasını gevşetin ve siperin hizalamasını,
siperdeki yiv üzerinden, siperin yüzü bıçağa paralel olacak
şekilde ayarlayın. Hizalamanın düzgün bir şekilde yapılmasını
sağlamak için çitin yüzü ile bıçağın önü ve arkası arasındaki
mesafeyi ölçtüğünüzden emin olun.
3. Konum belirleme vidasını sıkın ve aynı prosedürü bıçağın
diğer tarafı için de tekrarlayın.
4. Yarma ölçeği ibresinin ayarını kontrol edin (Şek. J).
Pozisyon 2 Siper Hizalaması (Şek. I)
1. Pozisyon 2 siper tespit pimlerini 31 hizalamak için, pozisyon
1 pimlerinin hizalandığından emin olun, bkz. Pozisyon 1
Siper Hizalaması.
2. Pozisyon 2 pimlerini gevşetin, sonrasında bıçak anahtarı 21 üzerindeki delikleri pozisyon belirlemede kılavuz olarak
kullanarak pimleri hizalayın (Şek. I).
3. Tespit pimlerini sıkın (ön ve arka).
Yarma Ölçeğinin Ayarlanması (Şek. J)
1. Ray kilit kolunu 5 açın.
2. Bıçağı 0° açıya ayarlayın ve bıçağa temas edene kadar siperi
hareket ettirin.
3. Ray kilit kolunu kilitleyin.
4. Yarma ölçeği göstergesinin vidalarını 36 sökün ve yarma
ölçeği göstergesini sıfırı (O) gösterecek şekilde ayarlayın.
Yarma ölçeği göstergesinin vidalarını tekrar sıkın. Sarı
yarma ölçeği (üst) yalnızca siper pozisyon 1’de, bıçağın sağ
tarafında takılıyken (0 mm’den 510 mm’ye yarma için) doğru
okur, 610 mm yarma pozisyonundayken doğru okuyamaz.
Beyaz yarma ölçeği (alt) yalnızca siper pozisyon 2’de, bıçağın
sağ tarafında takılıyken (pozisyon 100 mm ila 610 mm
yarma) doğru okur.
Yarma ölçeği yalnızca siper bıçağın sağ tarafında takılıyken
doğru okur.
Ray Kilidinin Ayarlanması (Şek. J, K)
Ray kilidi fabrikada ayarlanmıştır. Tekrar ayarlamanız gerekirse, şu
adımları izleyin:
1. Ray kilit kolunu 5 kilitleyin.
2. Testerenin alt bölümündeki sıkıştırma somununu 37 açın.
3. Kilit sistemindeki yay, ray kilit kolunda arzu edilen gerilimi
oluşturana kadar altıgen çubuğu 38 sıkın. Sıkıştırma
somununu tekrar sıkın.
4. Testereyi ters çevirin ve kilit kolu açıkken siperin hareket
etmediğini teyit edin. Siper halen gevşekse, yayı biraz
daha sıkın.
Eğim Durdurucu ve Göstergenin Ayarlanması
(Şek. L)
1. Bıçak yükseklik ayar kolunu 6 durana kadar saat yönünde
döndürerek bıçağı yükseltin.
2. Yukarı ve sağa doğru iterek eğim kilit kolunu 7 açın. Eğim
durdurma vidasını 39 gevşetin.
3. Tezgah üzerine ve bıçak dişleri arasına bir düz kare
yerleştirin. Eğim kilit kolunun açık veya yukarıda olduğundan
emin olun.
4. Eğim kilit kolunu kullanarak, eğim açısını kareye düz olacak
şekilde ayarlayın.
5. Aşağı doğru iterek eğim kilidi kolunu sıkın.
6. Yatak bloğuyla sıkıca birleşene kadar kamı döndürmek
için eğim durdurma vidasını 39 çevirin. Eğim durdurma
vidasını sıkın.
7. Eğim açı ölçeğini kontrol edin. Gösterge 0°’yi göstermiyorsa,
gösterge vidasını 40 gevşetin ve göstergeyi doğru okuma
yapacağı şekilde ayarlayın. Gösterge vidasını yeniden sıkın.
8. 45°’de tekrarlayın fakat göstergeyi ayarlamayın.
197
Türkçe
Gönye Göstergesi Ayarlama (Şek. A)
Gönye göstergesini 10 ayarlamak için, düğmeyi gevşetin,
istenen açıya ayarlayın ve düğmeyi sıkın.
Vücut ve El Pozisyonu
Tezgah testereyi kullanırken vücudunuzun ve ellerinizin doğru
şekilde pozisyonlandırılması, kesimi daha kolay, daha kesin ve
daha güvenli hale getirecektir.
UYARI:
• Ellerinizi asla kesim alanının yakınına koymayın.
• Asla ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla
yaklaştırmayın.
• Ellerinizi çapraz pozisyona getirmeyin.
• İki ayağın da sıkıca zeminde olmasını sağlayın ve
uygun dengeyi koruyun.
•
•
•
•
•
•
•
•
Çalıştırmadan Önce
UYARI:
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere
bıçağının hızını aşmamalıdır.
• Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma yaralanmaya
neden olabilir.
İngiliz kullanıcıları için uyarılar “ahşap işleme makine yönergeleri
1974” ve izleyen değişikliklere göredir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama
olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan
bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Artan titreşim etkilerini azaltmak için çevre sıcaklığının çok
düşük olmadığından, makine ve aksesuarların bakımının iyi
yapıldığından ve iş parçası boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her
zaman uyun.
• Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından
ergonomik durumunuza uygun şekilde
yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin
yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi
198
•
•
bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak
şekilde seçilmelidir.
Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış
bıçakları kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı
testere bıçağının hızını aşmamalıdır.
Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
Tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı
olduğundan emin olun.
Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla
bıçak alanına koymayın.
Testereyi asla rastgele kesim için kullanmayın!
Eğri, ezik veya birleştirilmiş parçalar üzerinde kesim
yapmayın. Yarma korkuluğu veya gönye siperinin
yanında olacak en az bir düz ve pürüzsüz kısım
mevcut olmalıdır.
Geri tepmeyi engellemek için uzun parçaları her
zaman destekleyin.
Bıçak çalışırken bıçağın etrafında kalan
parçaları almayın.
Açma ve Kapatma (Şek. A, M)
Tezgah testerenizin açma/kapama anahtarı 8 (Şek. A) çeşitli
avantajlar sunmaktadır:
• Voltaj olmadığında bırakma özelliği: herhangi bir nedenle
gücün kapatılması gerekirse şalter güç verilmeden önce
bilinçli olarak sıfırlanmalıdır.
• Bu testereyi çalıştırmak için kırmızı açma/kapama
düğmesini 41 kaldırın ve yeşil düğmeyi 42 itin.
• Bu testereyi kapatmak için kırmızı düğmeye 43 basın veya
kırmızı açma/kapama düğmesini aşağı itin.
Korkuluk Kullanımı (Şek. A, N)
Ray Kilit Kolu
Ray kilit kolu 5 korkuluğu sabitleyerek kesim esnasında
hareket etmesini engeller. Ray kolunu kilitlemek için aşağıya
ve testerenin arkasına doğru bastırın. Açmak için yukarıya ve
testerenin ön tarafına doğru çekin.
NOT: Yarma işlemi esnasında ray kilit kolunu mutlaka kilitleyin.
Destek Eklentisi /Dar Yarma Korkuluğu
Tezgah testereniz, tezgah testerenin boyunu aşan işler için bir
destek eklentisi içermektedir.
Dar yarma korkuluğunu destek pozisyonunda kullanmak için,
Şekil N’da gösterildiği şekilde bulunduğu yerde döndürün
ve pimleri korkuluğun her iki ucundaki alt yuva setlerine 44 doğru kaydırın.
Dar yarma korkuluğunu dar yarma pozisyonunda kullanmak için,
pimleri korkuluğun her iki ucundaki üst yuva setlerinden 45 çıkarın. Bu özellik bıçağa 51 mm ilave açıklık sağlayacaktır.
Şekil N’ye bakın.
NOT: Tezgahın üzerinde çalışırken destek eklentisini kapatın
veya dar yarma korkuluğu pozisyonuna ayarlayın.
Türkçe
İnce Ayar Düğmesi
Gönye Kesim (Şek. A)
İnce ayar düğmesi 4 korkuluk ayarlanırken daha küçük ayarlar
yapmaya imkan tanır. Ayarlamadan önce ray kilit kolunun açık
pozisyonda olduğundan emin olun.
1. Gönye göstergesini 10 istenen açıya ayarlayın.
NOT: Çalışma parçasını her zaman gönye göstergesinin yüzüne
doğru sıkıca tutun.
2. Yarma işlemindeki gibi devam edin.
Yarma Ölçeği Göstergesi
Kullanıcı kalın ve ince kerf bıçakları değiştirerek kullanıyorsa,
yarma korkuluğunun doğru çalışması için yarma ölçeği
göstergesi nin ayarlanması gerekmektedir. Yarma ölçeği
göstergesi yalnızca pozisyon 1 (0 mm ila 510 mm) için
doğru okuma yapabilmektedir, fakat dar yarma korkuluğu
kullanımdayken pozisyon 1’e 52 mm eklenir. Kurulum
bölümündeki Yarma Ölçeğinin Ayarlanması kısmına bakın.
Temel Testere Kesim İşlemleri
Yarma (Şek. A, B, O)
Bileşik Gönye Kesme İşlemleri
Bu kesim gönye ve açılı kesim kombinasyonudur. Açıyı gerekli
seviyeye getirin ve çapraz kesim gönyesiyle devam edin.
Uzun Parçaların Desteklenmesi
• Uzun parçaları her zaman destekleyin.
• Uçların düşmesini önlemek için testere tezgahları veya
benzeri aletler gibi kullanışlı yollarla uzun iş parçalarını
destekleyin.
UYARI: Keskin uçlar.
1. Bıçağı 0°’ye ayarlayın.
2. Yarma korkuluğu mandalını 19 kilitleyin (Şek. A).
3. Bıçağı çalışma parçasının 3 mm üstünde olacak şekilde
yükseltin.
4. Korkuluğun pozisyonunu ayarlayın Korkuluk Kullanımı
bölümüne bakın.
5. Çalışma parçasını tezgahın üzerinde korkuluğa doğru düz
tutun. Çalışma parçasını bıçaktan uzakta tutun.
6. İki elinizi de bıçak yolundan uzak tutun (Şek. O).
7. Makineyi açın ve bıçağın tam hızına erişmesine izin verin.
8. İş parçasını çite sıkıca bastırarak yarma korkuluğunun
altından besleyin. Dişlerin kesmesine izin verin ve iş parçasını
bıçağa bastırmayın. Bıçak hızı sabit tutulmalıdır.
9. Bıçağa yakın çalışırken her zaman itme çubuğu 22 kullanın (Şek. O).
10. Kesim tamamlandıktan sonra, makineyi kapatın, bıçağın
durmasını bekleyin ve çalışma p