DCS350N | DeWalt DCS350N THREADED ROD CUTTER instruction manual

509213-79 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCS350
Rys. 1
B
A
E
I
H
F
G
J
D
C
Rys. 2
H
G
x
2
Rys. 3
D
E
J
J
C
Rys. 4
Rys. 5
I
B
A
Rys. 6
3
Rys. 7
D
C
4
NOŻYCE DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH
DCS350
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych urządzeń.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Możliwości cięcia
Masa (bez akumulatora)
V
obr/min
kg
DCS350
18
1
30
M6, M8, M10 a M12
4,1
Poziom hałasu i wibracje (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) według normy EN 60745-2-8:
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
72
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
83
Niepewność pomiaru poziomu hałasu
dB(A)
3
Wartość skuteczna przyśpieszenia drgań na rękojeści
Niepewność pomiaru
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi urządzeniami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania urządzenia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie serwisowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić, jak
długo w danym czasie urządzenie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym stosowaniu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja urządzeń
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB180
litowojonowy
18
3,0
0,64
DCB181
litowojonowy
18
1,5
0,35
DCB182
litowojonowy
18
4,0
0,61
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC
Ah
kg
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB183/B DCB184/B DCB185
litowolitowolitowojonowy
jonowy
jonowy
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,40
0,62
0,35
Napięcie
Pojemność
Masa
5
Ładowarka
DCB105
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
czas ładowania
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
akumulatora
Masa
kg
0,49
Ładowarka
DCB107
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
czas ładowania
140
185
240
akumulatora
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,29
Ładowarka
DCB112
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
czas ładowania
90
120
150
akumulatora
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,36
Ładowarka
DCB113
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
czas ładowania
70
100
120
akumulatora
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,4
Ładowarka
DCB115
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
czas ładowania
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
akumulatora
Masa
kg
0,5
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V
10 A
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
NOŻYCE DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH
DCS350
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób
opisany w Danych technicznych spełnia
następujące normy: 2006/42/EC, EN 607451:2009+A11:2010, EN 60745-2-8:2009.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami
2004/108/EG (do 19.04.2016), 2014/30/EU (od
20.04.2016) i 2011/65/EU. By uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się z firmą DEWALT pod
poniższym adresem lub z jednym z naszych
przedstawicielstw handlowych wyszczególnionych
na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
kompilację dokumentacji technicznej i składa to
oświadczenie w imieniu firmy DEWALT.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
6
Marcus Rompel
Dyrektor techniczny
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
18.05.2015
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
d)
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
urządzeń elektrycznych
OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie „urządzenie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z przewodem elektrycznym) jak i akumulatorowe
(bez przewodu elektrycznego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj urządzeń w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani osób
postronnych do miejsca pracy. Mogą
one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka przewodu urządzenia musi
pasować do gniazdka elektrycznego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy urządzenia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazdka elektryczne zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj urządzeń na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie
e)
f)
się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z przewodem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
urządzenia ani do wyjmowania wtyczki
z gniazdka elektrycznego. Chroń
przewód przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany przewód może stać się
przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko dopuszczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz
obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z urządzeniem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania urządzenia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem urządzenia do
sieci elektrycznej i/lub akumulatora
sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przenoszenie urządzenia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do źródła prądu przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem urządzenia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części stwarza ryzyko
uszkodzenia ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie zapewnia
7
f)
g)
lepsze panowanie nad urządzeniem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
urządzenia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj
urządzeń dostosowanych do warunków
pracy. Najwyższą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b) Nie używaj urządzenia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje
się normalnie załączać lub wyłączać, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze najpierw wyjmuj wtyczkę
przewodu z gniazdka elektrycznego i/
lub akumulator. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia urządzenia.
d) Niepotrzebne w danej chwili urządzenia
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
urządzeń osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Urządzenia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) Utrzymuj urządzenia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone urządzenia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwe serwisowanie
urządzeń.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
pielęgnowane, ostre narzędzia robocze
8
g)
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Urządzeń, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie urządzeń wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) UŻYTKOWANIE AKUMULATORÓW
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przeznaczonych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
akumulatora innego rodzaju, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju urządzenia.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i wzniecenia
pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
metalowych przedmiotów, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora grozi oparzeniem
lub pożarem.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą zanieczyszczone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit grozi podrażnieniem lub
oparzeniem skory.
6) SERWIS
a) Naprawy urządzeń mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy nożyc
do prętów gwintowanych
• Nożyce te są przeznaczone do cięcia
następujących prętów gwintowanych ze
stali konstrukcyjnej: M6 × 1, M8 × 1,25,
M10 × 1,5, M12 × 1,75 oraz ze stali
szlachetnej: M6 × 1, M8 × 1,25, M10 × 1,5).
• Dostarczone nożyce służą tylko do cięcia
prętów gwintowanych z materiałów
określonych w tabelce „Zalecane
zastosowania” w punkcie „Zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem” w tym
podręczniku.
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
nożyce za izolowane rękojeści. W chwili
przecięcia przewodu elektrycznego napięcie
dochodzi do wszystkich gołych metalowych
części nożyc, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
• Przed użyciem sprawdź nożyce i noże
tnące. Wymień zużyte lub uszkodzone
elementy. Uszkodzona lub niewłaściwie
zmontowana maszyna może pęknąć, co grozi
urazem ciała użytkownika lub znajdujących
się w pobliżu osób.
• NIGDY nie zbliżaj żadnej części ciała do
nożyc. Chwila nieuwagi podczas pracy
z nożycami grozi doznaniem poważnego
urazu ciała.
• Przy manipulowaniu prętami
gwintowanymi ZAWSZE zakładaj rękawice
ochronne. Końcówki prętów i gwint mogą być
ostre, co grozi doznaniem poważnego urazu.
• Zawsze dobrze mocuj cięty materiał, by nie
poruszył się podczas cięcia.
• Zawsze zakładaj obuwie bezpieczne, by
chronić stopy przed ostrymi metalowymi
odpadkami na podłodze.
• Wszystkie śruby muszą być dobrze
dokręcone. Regularnie sprawdzaj, czy któraś
się nie poluzowała.
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
w obudowie silnika.
• Uważaj na spadające ucięte kawałki
materiału. Mogą one być gorące, ostre i/lub
ciężkie.
• Za otworami wentylacyjnymi często
znajdują się ruchome elementy i trzeba
trzymać się od nich z daleka. Elementy te
mogą pochwycić luźną odzież, biżuterię lub
długie włosy.
– narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Naklejki na nożycach
Na nożycach umieszczono następujące
piktogramy:
Ostrzeżenie! Przed użyciem nożyc
przeczytaj instrukcję obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
Przykład:
2015 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy kompatybilnych ładowarek (patrz Dane
techniczne).
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Groźba porażenia
prądem elektrycznym. Uważaj, by do
ładowarki nie dostała się jakaś ciecz,
ponieważ grozi to porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Zalecamy
stosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego o prądzie
różnicowym 30 mA.
– uszkodzenie narządu słuchu;
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą się przegrzać i ulec rozerwaniu,
co niechybnie grozi doznaniem urazu
ciała i szkód rzeczowych.
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się ładowarką.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa pracy i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– oparzenia gorącymi elementami maszyny;
9
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
przewodu z gniazdka elektrycznego.
Tak samo postępuj, gdy zamierzasz
czyścić ładowarkę.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego. Nieprawidłowe złożenie
może stać się przyczyną pożaru bądź
niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
porażenia prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, niezwłocznie zleć wymianę
uszkodzonego przewodu elektrycznego
producentowi, warsztatowi serwisowemu lub
wykwalifikowanemu specjaliście.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, przed czyszczeniem
ładowarki odłącz ją od sieci. Ryzyka tego
nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub
nawet śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
W ten sposób zmniejsza się ryzyko
uszkodzenia wtyczki i przewodu.
• Tak ułóż przewód elektryczny, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był on narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy,
gdy jest bezwzględnie konieczny.
Niewłaściwy przedłużacz może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub
nawet śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź jej na miękkiej
powierzchni. Może to doprowadzić do
zablokowania szczelin wentylacyjnych
i przegrzania ładowarki. Umieszczaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła. Ładowarka
zawiera szczeliny wentylacyjne na górze
i dole obudowy.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
przewodem elektrycznym lub wtyczką.
Wadliwe elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
uderzona twardym przedmiotem, spadła
na podłogę lub uległa innego rodzaju
uszkodzeniu. Oddaj ją do autoryzowanego
warsztatu serwisowego.
10
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarki DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 i DCB115 mogą ładować następujące
akumulatory litowo-jonowe XR o napięciach
10,8 V, 14,4 V i 18 V: DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
Ładowarki nie wymagają żadnych regulacji
i zostały tak skonstruowane, by ich obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazdka
elektrycznego.
2. Włóż akumulator (G) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zaczyna się świecić na stałe.
Akumulator jest teraz całkowicie naładowany
i w każdej chwili można go wyjąć lub
pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Ładowanie
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.
Stany pracy ładowarki DCB105
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania przy
zbyt gorącym lub zimnym
akumulatorze
Konieczność wymiany
akumulatora
Stany pracy ładowarek DCB107,DCB112, DCB113,
DCB115
Akumulator jest
ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania
przy zbyt gorącym lub
zimnym akumulatorze*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Czerwona lampka miga nadal, ale dodatkowo
zapala się na stałe żółta lampka. Gdy tylko
akumulator osiągnie prawidłową temperaturę,
żółta lampka gaśnie i ładowarka wznawia
pracę.
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i całkowitym rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki
i całkowicie go naładuj.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• NIE ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie substancje
mogą się zapalić.
Ładowarka(i) ta(e) nie ładuje(ą) uszkodzonych
akumulatorów. W razie uszkodzenia akumulatora
wskaźnik ładowarki nie świeci się lub,
odpowiednio migając, informuje o problemie
z akumulatorem bądź ładowarką.
• NIGDY na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. NIE modyfikuj akumulatora,
by dopasować go do innej ładowarki.
Takie postępowanie grozi rozerwaniem
akumulatora i doznaniem poważnego
urazu ciała.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani nie zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
PRZERWANIE ŁADOWANIA PRZY ZBYT
GORĄCYM LUB ZIMNYM AKUMULATORZE
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatora.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
• Ładowarki i akumulatora NIE składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
w stodołach lub metalowych budynkach
w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę
ani nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
11
które zostały uderzone twardym
przedmiotem, spadły na podłogę,
zostały przejechane lub uszkodzone
w inny sposób (np. przebite
gwoździem, uderzone młotkiem
lub nadepnięte). Grozi to bowiem
nawet śmiertelnym porażeniem
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do warsztatu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, połóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
go na podłogę. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatora litowo-jonowego wydzielają się
z niego toksyczne pary i inne substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartego ogniwa
akumulatora mogą wywołać zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT spełniają wszystkie
obowiązujące przepisy transportowe
określone przez normy przemysłowe
i prawne włącznie z zaleceniami Narodów
Zjednoczonych w zakresie przewozu materiałów
niebezpiecznych, z przepisami o transporcie
materiałów niebezpiecznych ustalonymi przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego (IATA), z Międzynarodowym
12
kodeksem ładunków niebezpiecznych (IMDG)
i ustaleniami Europejskiej umowy o drogowym
transporcie międzynarodowym materiałów
niebezpiecznych (ADR). Ogniwa i akumulatory
litowo-jonowe zostały przetestowane
zgodnie z punktem 38.3 „Zalecenia Narodów
Zjednoczonych w zakresie przewozu materiałów
niebezpiecznych, podręcznik testowy i kryteria”.
W większości przypadków transport
akumulatorów DEWALT nie podlega klasyfikacji
jako całkowicie uregulowany prawnie materiał
niebezpieczny klasy 9. Na ogół obydwa
przypadki, w których jest niezbędny transport
materiałów wg klasy 9, są następujące:
1. Transport lotniczy więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT,
gdy paczka zawiera tylko akumulatory (nie
zawiera urządzeń), i
2. Każda przesyłka, w której znajduje się
akumulator litowo-jonowy o pojemności
ponad 100 watogodzin (Wh). Moc
wszystkich akumulatorów litowo-jonowych
w watogodzinach musi być podana na
przesyłce.
Niezależnie od tego, czy transport nie jest, czy
jest w pełni uregulowany prawnie, nadawca
jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji
o aktualnych przepisach dotyczących
opakowania, etykiet/oznakowania i dokumentacji.
Przy transporcie akumulatorów zwarcie biegunów
przez niezamierzony kontakt z przewodzącymi
materiałami może spowodować pożar. Przy
transportowaniu akumulatorów ich bieguny muszą
być dobrze zabezpieczone i zaizolowane, by nie
mogły się zetknąć z materiałami, które grożą
zwarciem.
Informacje zawarte w tym rozdziale podręcznika
zostały podane w dobrej wierze i przy założeniu,
że w chwili opracowywania dokumentu były
prawidłowe. Nie oznacza to jednak gwarancji
ani wyraźnych, ani domniemanych. To klient
musi zadbać o to, by jego działania były zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Nożyce do prętów gwintowanych DCS350 są
zasilane z akumulatora o napięciu 18 V.
Można także stosować akumulatory DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B lub DCB185. Więcej informacji na ten
temat podano w p. Dane techniczne.
Zalecenia dotyczące
składowania
Akumulator ładuj tylko
w pomieszczeniach wewnętrznych.
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulatory
osiągają największą wydajność i trwałość
użytkową, gdy są przechowywane
w temperaturze pokojowej.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Akumulatory ładuj tylko przy użyciu
przeznaczonych dla nich ładowarek
DEWALT. Gdy w ładowarce DEWALT
są ładowane akumulatory inne, niż
określone przez producenta, mogą
one ulec rozerwaniu lub spowodować
wystąpienie innych niebezpiecznych
sytuacji.
2. Przy dłuższym magazynowaniu zaleca się
umieścić całkowicie naładowany akumulator
w chłodnym, suchym miejscu poza
ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Naklejki na ładowarce
i akumulatorze
Dodatkowo do piktogramów użytych w tej
instrukcji obsługi na ładowarce i akumulatorze
umieszczono następujące naklejki.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania podano w tabeli Dane
techniczne.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 Nożyce do prętów gwintowanych
1 Instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy urządzenie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek maszyny ani jej
elementów.
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Przerwanie ładowania przy zbyt
gorącym lub zimnym akumulatorze.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone
przewody.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Wyłącznik
Przycisk zerujący/blokujący
Nóż stały
Nóż ruchomy
Klucz imbusowy
Hak do zawieszania
Akumulator
Przycisk zwalniający akumulatora
Diodowa lampka robocza
Śruby imbusowe do mocowania noży tnących
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Nożyce te zostały wyprodukowane w celu
profesjonalnego cięcia prętów gwintowanych.
NIE używaj ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
13
Nożyce do prętów gwintowanych są urządzeniem
profesjonalnym.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego przewód.
NIE POZWALAJ dotykać nożyc dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą ich używać urządzeń
tylko pod nadzorem.
• Małe dzieci i osoby niepełnosprawne.
Zabrania się używania tego wyrobu
przez dzieci i osoby niepełnosprawne bez
należytego nadzoru.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym urządzeniem.
MONTAŻ I REGULACJA
NIE przecinaj hartowanych prętów gwintowanych,
prętów gwintowanych o innych średnicach ani
prętów zbrojeniowych.
ZALECANE ZASTOSOWANIA
Wielkości prętów
Stal konstrukcyjna
M6 × 1
M8 × 1,25
M10 × 1,5
M12 × 1,75
Stal szlachetna
M6 × 1
M8 × 1,25
M10 × 1,5
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
urządzenia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu
napięciu sieciowemu.
Ładowarka DEWALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony przewód elektryczny musi być
wymieniony na specjalny przewód, który można
nabyć w serwisie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył przewodu wynosił
1 mm², a jego długość nie przekraczała 30 m.
14
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu przy
zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów bądź przy regulacji,
wyłącz nożyce i wyjmij z nich
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z nożyc (rys. 2)
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (G) jest
całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
NOŻYC
1. Zgraj akumulator (G) z prowadnicami
w rękojeści nożyc (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia z wyraźnie słyszalnym
odgłosem.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. By wyjąć akumulator, naciśnij guzik
zwalniający (H) i zdecydowanym ruchem
wysuń akumulator z rękojeści.
2. Włóż akumulator do ładowarki zgodnie
z opisem w tej instrukcji.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 2)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik ładunku akumulatora w postaci trzech
zielonych diod świecących, które pokazują
pozostały ładunek akumulatora.
By włączyć ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (X). Zapala się kombinacja trzech
zielonych diod świecących, która pokazuje
pozostały ładunek. Gdy ładunek ten nie wystarcza
do pracy urządzenia, wskaźnik nie zapala się
i akumulator trzeba naładować.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik ładunku akumulatora
tylko w przybliżeniu informuje o pozostałym
ładunku. Nie świadczy on o sprawności działania
urządzenia i podlega wahaniom, które są zależne
od podzespołów, temperatury i sposobu używania
przez użytkownika końcowego.
Zdejmowanie, wymiana i/lub
zastępowanie noży tnących
(rys. rys. 1, 3)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj
naprawiać uszkodzonych lub
zużytych noży tnących. Może
to osłabić nóż i doprowadzić do
poważnego urazu ciała. Wymontuj
cały zestaw i zastąp go nowym.
Nożyce zawierają jeden nóż stały (C) i jeden nóż
ruchomy (D). Każdy nóż umożliwia cięcie prętów
gwintowanych o czterech różnych średnicach.
Przy zmianie lub wymianie noży bardzo ważne
jest ich prawidłowe ustawienie.
1. Dostarczonym kluczem imbusowym (E)
poluzuj w lewo dwie śruby imbusowe (K) do
mocowania noży tnących.
2. Gdy któryś gwint jest nadmiernie zużyty,
wymień obydwa noże na nowe.
3. Tak ustaw noże stałe i ruchome, by ich gwinty
pasowały do siebie. Zaznaczone boki obydwu
noży muszą być zwrócone do siebie (rys. 3).
WSKAZÓWKA: Przed dokręceniem śrub
imbusowych sprawdź, czy obydwie pionowe
powierzchnie noża stałego (C) i noża
ruchomego (D) przylegają do siebie.
4. Dostarczonym kluczem imbusowym (E)
dokręć obydwie śruby imbusowe (J) w prawo.
5. Włóż akumulator i załącz nożyce, by
przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy
noże zostały prawidłowo zamontowane
i ustawione.
OSTRZEŻENIE: W razie zgubienia
lub uszkodzenia śrub imbusowych
do mocowania noży tnących zastosuj
identyczne części zamienne.
Możesz je nabyć u lokalnego dilera
lub w najbliższym autoryzowanym
warsztacie serwisowym. Zawsze
stosuj oryginalne części zamienne.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu przy
zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów bądź przy regulacji,
wyłącz nożyce i wyjmij z nich
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
skaleczenia. NIGDY nie zbliżaj
żadnej części ciała do noży. Grozi to
bowiem doznaniem poważnego urazu
ciała.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
skaleczenia. By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, nożyc do prętów
gwintowanych używaj TYLKO przy
użyciu akcesoriów zalecanych przez
firmę DEWALT.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
skaleczenia. Przy manipulowaniu
prętami gwintowanymi zakładaj
rękawice ochronne. Końcówki pręta
i gwint mogą być ostre, co grozi
doznaniem urazu.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo trzymaj nożyce,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE mocno
utrzymuj nożyce, by w razie potrzeby
móc zawczasu skutecznie zareagować
w nagłej sytuacji i zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną,
a drugą - przedmiot obrabiany.
Wyłącznik (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: Nożyce te nie
zawierają żadnego urządzenia do
blokowania włączonego wyłącznika
i nie wolno tego robić żadnymi innymi
sposobami.
By załączyć nożyce, naciśnij wyłącznik (A). By
wyłączyć nożyce, zwolnij wyłącznik (A).
Przycisk zerujący/blokujący
(rys. 4)
Cięcie
Blokada
Zerowanie/
powrót
15
Przycisk sprężynowy do zerowania/blokowania
(B) określa kierunek obrotów silnika nożyc i służy
także do blokowania.
W celu normalnego cięcia zwolnij wyłącznik
i naciśnij przycisk zerujący/blokujący z prawej
strony nożyc.
Cięcie (rys. 7)
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
skaleczenia. Przy manipulowaniu
prętami gwintowanymi zakładaj
rękawice ochronne. Końcówki pręta
i gwint mogą być ostre, co grozi
doznaniem urazu.
W środkowej pozycji przycisku nożyce są
zablokowane w stanie wyłączonym. Przy zmianie
pozycji przycisku zerującego/blokującego
wyłącznik musi być zwolniony.
UWAGA: Minimalna średnica gwintu
ciętego pręta wynosi 6 mm (1/4”).
W celu wyzerowania naciśnij i przy trzymaj
przycisk zerujący/blokujący z lewej strony nożyc.
Przed ucięciem najlepiej jest dobrze zamocować
przedmiot obrabiany.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulator jest
rozładowany lub przedmiot obrabiany zbyt twardy
bądź zbyt duży, nożyce mogą utknąć.
WSKAZÓWKA: Przed przecięciem sprawdź, czy
noże tnące są ustawione w pozycji odpowiedniej
do średnicy pręta.
Gdyby w czasie cięcia nożyce zatrzymały się
z jakiegokolwiek powodu, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zerujący/blokujący (B ) w pozycji
zerowania (z lewej strony) i naciśnij wyłącznik (A),
by otworzyć szczęki i wyjąć przedmiot obrabiany.
1. Tak umieść pręt gwintowany, by znalazł się
w pozycji między nożem stałym (C) a nożem
ruchomym (D).
WSKAZÓWKA: Nie próbuj ciąć w pozycji
zerowania, gdyż może to spowodować
uszkodzenie nożyc.
Diodowa lampka robocza
(rys. 5)
UWAGA: Nie patrz w światło lampki
roboczej. Może to spowodować
poważne uszkodzenie wzroku.
W obszarze cięcia znajduje się lampka robocza
(I). Zaświeca się ona w chwili naciśnięcia
wyłącznika. Gdy wyłącznik pozostaje naciśnięty,
lampka także się świeci.
WSKAZÓWKA: Lampka robocza służy do
oświetlania bezpośredniego obszaru pracy, a nie
jako latarka.
Hak do zawieszania (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu z powodu
upadku nożyc na operatora lub osobę
postronną, zawieszaj je na haku lub
odkładaj w bezpiecznym miejscu,
gdy nie są używane. Obszar pod
nożycami powinien być wolny, by
w razie upadku maszyny lub ciętego
materiału nie doszło do urazu lub
szkody rzeczowej.
Nożyce do prętów gwintowanych zawierają
praktyczny hak (F), za który można je powiesić na
stabilnej konstrukcji, gdy nie są używane.
16
2. Zgraj pręt gwintowany z nożami.
3. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik aż do
całkowitego ucięcia pręta.
4. Zwolnij wyłącznik, gdy noże się otworzą.
Gdy przy cięciu przedmiot obrabiany znajduje
się powyżej głowy, zawsze zajmuj bezpieczną
pozycję i upewniaj się, czy odcinany kawałek
nikomu nie zagraża.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu przy
zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów bądź przy regulacji,
wyłącz nożyce i wyjmij z nich
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może
doprowadzić do wypadku.
Ładowarka i akumulator nie wymagają
konserwacji.
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów urządzenia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś
ciecz i żadnej części urządzenia nie
zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw odłącz
ładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz na
obudowie usuń szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
środków czyszczących.
Dostępne akcesoria
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
informacje znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
urządzenia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową, ale z czasem jego pojemność maleje
i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, skontaktuj się ze swoim dilerem.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
Gdy pewnego dnia zdecydujesz się zastąpić
wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
przestanie on ci być potrzebny, nie wyrzucaj
go do śmieci komunalnych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
zst00313416 - 11-08-2016
17
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
18
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising