V.620RF | Facom V.620RF SCREWDRIVER instruction manual

Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original
Instrukcją oryginalną
Original brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
Originalbruksanvisning
VISSEUSE PNEUMATIQUE 1/4’’
PNEUMATIC SCREWDRIVER 1/4’’
DRUCKLUFT-SCHRAUBER 1/4’’
PNEUMATISCHE SCHROEVENDRAAIER 1/4’’
ATORNILLADORA 1/4’’NEUMÁTICA
AVVITATRICE 1/4’’ PNEUMATICA
APARAFUSADOR 1/4’’ PNEUMÁTICA
PNEUMATYCZNA DOKRĘTARKA 1/4’’
TRYKLUFT SKRUEMASKINE 1/4’’
KATΣABIΔI 1/4’’ AΈPOΣ
PNEUMATISK SKRUVDRAGARE 1/4-tums
PAINEILMAKÄYTTÖINEN RUUVINVÄÄNNIN 1/4’’
PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 1/4’’
PNEUMATIKUS CSAVARBEHAJTÓ 1/4’’
MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT 1/4’ PNEUMATICĂ
ПНЕВМАТИЧНА ГАЕЧЕН КЛЮЧ 1/4’’
PNEUMATICKÁ SKRUTKOVAČ 1/4’’
PNEVMATSKI IZVIJAČ 1/4’’
PNEUMATINIS SUKTUVAS 1/4’’
1/4’’ PNEIMATISKAIS SKRŪVGRIEZI
1/4’’ PNEUMAATILINE KRUVIKEERAJA
ГАЙКОВЕРТ 1/4’’ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Alkuperäinen käyttöohje
Původní návod
Eredeti útmutató
Instrucţiuni originale
Оригинална инструкция /паспорт/
Originálny návod
Izvirna navodila
Originali instrukcija
Lietošanas pamācība
Originaalkasutusjuhend
Оригинальное руководство
V.620RF
Inverseur du sens de rotation
Rotational direction switch
Rechts-/Linkslaufschalter
Schakelaar voor draairichting
Inversor del sentido de rotación
Inversore del senso di rotazione
Inversor do sentido de rotação
Przełącznik kierunku obrotów.
Retningsomskifter
Aναστροφέας κατεύθυνσης
Inställning av rotationsriktning
Suunnanvaihtokytkin
Měnič směru otáčení
Forgásirány váltókapcsoló
Inversor de sens de rotaţie
Инвертор - превключвател за смяна на посоката на въртене
Prepínač smeru otáčania
Stikalo za preklop smeri vrtenja
Su sukimosi krypties keitikliu
Rotācijas virziena pārslēdzējs
Pöörlemissuuna lüliti
Инвертор направления вращения
1/4’’
Vitesse variable par la gâchette
Trigger speed control
Drehzahlregelung über Druckschalter
Snelheid instelbaar met drukknop
Velocidad variable mediante gatillo
Velocità regolabile tramite pulsante
Velocidade variável pelo gatilho
Spust z regulacją prędkości
Hastigheden varieres med udløseren
Μεταβολή της σαχύτητας με το πάτημα της σκανδάλης
Hastigheten regleras med avtryckaren
Nopeudensäätö liipaisimesta
Variabilní rychlost nastavitelná kohoutkem
Vezérlőgombbal állítható sebesség
Viteză variabilă cu ajutorul trăgaciului
Променлива скорост на спусъка
Spúšť s reguláciou rýchlosti
Sprožilec za nadzor hitrosti
Greičio reguliavimo gaidukas
Ātruma regulēšana ar mēlīti
Päästikust muudetav kiirus
Скорость, регулируемая с помощью собачки
FR
ATTENTION
D’IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SONT JOINTES.
LIRE CE MANUEL AVANT D’UTILISER LA MACHINE. CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS. NE PAS LES DÉTRUIRE.
L’EMPLOYEUR EST TENU DE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DE CE MANUEL AUX EMPLOYÉS UTILISANT CETTE MACHINE.
LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS SUIVANTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.
MISE EN SERVICE DE LA MACHINE
• LES VISSEUSES NE SONT PRÉVUES QUE POUR LE VISSAGE ET DÉVISSAGE DE VIS.
POUR TOUTE AUTRE UTILISATION, FACOM DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.
CETTE MACHINE N’EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE EN ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE. L’utilisation de cette machine et accessoires doit être conforme
aux instructions de cette notice. Utiliser cette machine pour d’autres
opérations pourrait entraîner un risque de situation dangereuse pour les
personnes et l’environnement.
• Cette machine doit toujours être exploitée, inspectée et entretenue conformément
à toutes les réglementations (locales, départementales, fédérales et nationales),
applicables aux machines pneumatiques tenues/commandées à la main.
• Pour la sécurité, les performances optimales et la longévité maximale des pièces,
cette machine doit être connectée à une alimentation d’air comprimé de 6,2 bars
(620 kPa) maximum à l’entrée, avec un flexible de 10 mm de diamètre intérieur.
• Le dépassement de cette pression d’utilisation maximum de 6,2 bars indiquée
entraînera des risques de situations dangereuses comme une vitesse excessive, la
rupture d’éléments, un couple supérieur ou une force supérieure pouvant détruire
la machine et ses accessoires ou la pièce sur laquelle le travail est effectué.
• S’assurer que tous les flexibles et les raccords sont correctement dimensionnés
et bien serrés.
• Utiliser toujours de l’air sec, propre et lubrifié, à une pression maximum de 6,2
bars. La poussière, les fumées corrosives et/ou une humidité excessive peuvent
endommager le moteur d’une machine pneumatique.
• Ne jamais lubrifier les machines avec des liquides inflammables ou volatiles tels
que le kérosène, le gasoil ou de l’essence.
• Ne retirer aucune étiquette. Remplacer toute étiquette endommagée.
• L’utilisation d’un flexible suspendu est recommandée.
Un raccord rapide connecté directement au raccord d’admission augmente le poids
de la machine et réduit donc sa manoeuvrabilité.
• La machine pneumatique doit être équipée et connectée au réseau d’air
comprimé via des raccords rapides afin de faciliter son arrêt en cas de danger.
• A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter la machine,
de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de
manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.
UTILISATION DE LA MACHINE
• Avant l’utilisation de la machine, vérifier qu’il n’y a pas d’interaction dangereuse
avec l’environnement immédiat ( gaz explosif, liquide inflammable ou dangereux,
canalisation inconnue, gaine ou câble électrique, etc...).
• Avant de connecter la machine à l’arrivée d’air, vérifier que la gâchette n’est
pas bloquée en position marche par un obstacle et qu’aucun outil de réglage ou de
montage n’est resté en position.
• Vérifier que la machine est connectée au réseau par un raccord rapide et qu’une
vanne de coupure d’air est à proximité pour couper immédiatement l’air en cas de
blocage, rupture ou tout autre incident.
• Tenir les mains, les vêtements flottants et les cheveux longs, éloignés de
l’extrémité rotative de la machine.
• Vérifier la position du système d’inversion avant la mise en marche de la machine.
• Prévoir, et ne pas oublier, que toute machine motorisée est susceptible d’à-coups
brusques lors de sa mise en marche et pendant son utilisation.
• S’assurer que l’ensemble sur lequel le travail est effectué est bien immobilisé.
• En cas de blocage, lâcher immédiatement la gâchette et déconnecter la machine
du réseau d’air comprimé.
• Utiliser les accessoires recommandés par FACOM.
• L’utilisation de rechanges autres que les pièces d’origine FACOM peut causer
des risques d’insécurité, réduire les performances de la machine, et annule toutes
les garanties.
Les réparations ne doivent être effectuées que par des réparateurs qualifiés
autorisés. Consultez votre distributeur FACOM le plus proche.
ATTENTION
Ne pas utiliser de flexibles ou de raccords endommagés, effilochés
ou détériorés.
Utiliser les équipements de protection tels que lunettes, gants,
chaussures de sécurité ainsi qu’une protection acoustique.
Les machines pneumatiques peuvent vibrer pendant l’utilisation.
Les vibrations, les mouvements répétitifs et les positions inconfortables peuvent causer des douleurs dans les mains et les bras.
N’utiliser plus de machine en cas d’inconfort, de picotements ou
de douleurs.
Consulter un médecin avant de recommencer à utiliser la machine.
Rester vigilant, faire preuve de bon sens et d’attention pendant
l’utilisation de la machine.
Ne pas transporter la machine par son flexible.
Garder une position équilibrée et ferme. Ne pas se pencher trop en
avant pendant l’utilisation de cette machine.
Ne pas utiliser une machine sous l’emprise de drogues, d’alcool, de
médicaments ou si vous êtes fatigué.
Couper toujours l’alimentation d’air comprimé et débrancher le
flexible d’alimentation avant d’installer, déposer ou ajuster tout
accessoire sur cette machine, ou d’entreprendre une opération
d’entretien quelconque sur la machine.
Choisissez l’embout ainsi que la dimension de cet embout en
fonction de la vis utilisée. Un mauvais choix risque de détériorer la
vis et une cassure est possible avec des risques de blessures.
MISE EN SERVICE DE LA MACHINE
LUBRIFICATION
Utiliser toujours un lubrificateur avec ces machines. Nous recommandons
l’emploi du filtre-régulateur-lubrificateur suivant: FACOM N.580.
➠
Modèle
V.620RF
Modèle
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Toutes les huit heures de fonctionnement, si un lubrificateur n’est pas utilisé
sur le réseau d’air comprimé, injecter 1/2 à 1 cm3 par le raccord d’admission
de la machine.
Capacité du
mandrin
Puissance
moteur
Couple
maximum
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Niveau de bruit
Pression dB(A)
Puissance dB(A)
k*
95,3
3
Pression dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Vitesse à vide
Consommation
d’air
Pression
d’utilisation
Poids
Dimensions
tr/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = incertitude de mesure en dB
** k = incertitude de mesure en m/s²
Niveau
de vibration
m/s2
k**
3
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
NOUS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DÉCLARONS SOUS NOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ QUE
LE PRODUIT V.620RF - visseuse réversible réglable pneumatique marque facom
- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « MACHINES » 2006/42/CE
- ET EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
LE DIRECTEUR QUALITÉ FACOM
EN
WARNING
IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED.
READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER TO PLACE THE INFORMATION IN THIS MANUAL INTO THE HANDS OF THE OPERATOR.
FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN INJURY.
GETTING STARTED WITH THE MACHINE
• Always use clean dry and lubricated air at 90 psig maximum air
• THE SCREWDRIVERS SHOULD ONLY BE USED FOR SCREWING AND UNSCREWING
pressure. Dust, corrosive fumes and/or excessive moisture can ruin the
SCREWS. FACOM WILL NOT BE LIABLE IF THE MACHINE IS USED FOR ANY OTHER
motor of an air machine.
PURPOSE.
• Do not lubricate machine with flammable or volatile liquids such as
THIS MACHINE HAS NOT BEEN DESIGNED TO BE USED IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE. kerosene, diesel or petrol.
This machine and its accessories must be used in compliance with these instructions.
• Do not remove any labels. Replace any damaged label.
Using it for any other purpose may cause a risk of danger for people and the
• The use of a hose whip is recommended.
environment.
A coupler connected directly to the air inlet increases tool bulk and
• Always operate, inspect and maintain this machine in accordance with all
decreases tool maneuverability.
regulations (local, state, federal and country), that may apply to hand held/
• The pneumatic machine must be fitted and connected to the compressed
hand operated pneumatic machine.
air network via quick disconnects to facilitate shutdown in the event of
• For safety, top performance, and maximum durability of parts, operate this danger.
machine at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure at the inlet with • When the life of the tool has expired, it is recommended that the
3/8” (10 mm) inside diameter air supply hose.
machine be disassembled, degreased and parts be separated by material
• Exceeding the maximum pressure of 6.2 bar will lead to the risk of danger such as
so that they can be recycled.
excessive speed, breaking parts, higher torque or force that may destroy the machine
and its accessories or the part being worked on.
• Be sure all hoses and fittings are the correct size and are tightly secured.
USING THE MACHINE
• Before using the machine, check that there is no dangerous interaction with the
immediate environment (explosive gas, inflammable or dangerous liquid, unknown
piping, electric sheathing or cable, etc).
• Before connecting the machine to the air inlet, check the trigger is not blocked
in the on position by an obstacle and no adjustment or assembly tool is still in
position.
• Check the machine is connected to the network by a quick disconnect joint and
that an air braker valve is close by to shut the air down immediately in the event
of blockage, breakage or any other incident.
• Keep hands, loose clothing and long hair away from rotating end of
machine.
• Check the position of the inversion system before starting the machine.
• Anticipate and be alert for sudden changes in motion during start up
and operation of any power machine.
• Ensure that the unit on which the work is being carried out is immobilised.
• In the event of blockage, release the trigger and disconnect the machine
from the compressed air network
• Use accessories recommended by FACOM.
• The use of other than genuine FACOM replacement parts may result in safety
hazards, decreased machine performance, and increased maintenance, and
cancel all warranties.
Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your
nearest FACOM Authorized Servicenter.
WARNING
Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings.
Air powered machine can vibrate in use. Vibration, repetitive
motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands
and arms. Stop using any machine if discomfort, tingling feeling
or pain occurs.
Seek medical advice before resuming use.
Do not carry the machine by the hose.
Keep body stance balanced and firm. Do not overreach
when operating this machine.
Do not use the machine under the influence of drugs, alcohol,
medication or if you are tired.
Use protective equipment such as glasses, gloves, safety shoes as
well as acoustic protection.
Remain vigilant, use common sense and pay attention when using
the machine.
Always turn off the air supply and disconnect the air
supply hose before installing, removing or adjusting
any accessory on this machine, or before performing any
maintenance on this machine.
Choose the bit and its size according to the screw used. The wrong
choice may damage the screw and breakage is possible with risks
of injury.
GETTING STARTED WITH THE MACHINE
LUBRICATION
Always use of an air line lubricator with these tools. We recommended the
following Filter-Lubricator-Regulator Unit: FACOM N.580.
EMERGENCY
GATE VALVE
➠
Model
4
➠3
➠
1
2
➠
Every eight hours’ operation, if a lubricator is not used on the compressed air
network, inject 1/2 to 1cm3 through the machine’s inlet connection.
Motor power
rating
Maximum
torque
‘‘
kW
N.m
V.620RF
1/4
0,3
13
Model
Free speed
Air consumption
Working
pressure
Weight
Dimensions
rpm
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
V.620RF
Chuck capacity
* k = measurement uncertainty in dB
Noise level
Pressure dB(A)
Power dB(A)
k*
95,3
Pressure dB(C)
k*
3
106,3
3
* k = measurement uncertainty in m/s²
Vibrations
level m/s2
k*
97
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE DECLARATION OF CONFORMITY
WE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARE UNDER OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE
PRODUCT V.620RF – FACOM ADJUSTABLE REVERSABLE AIR SCREWDRIVER
- IS IN CONFORMITY WITH THE «MACHINERY” DIRECTIVE 2006/42/CE
- AND IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE HARMONISED EUROPEAN STANDARD EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
FACOM QUALITY MANAGER
DE
ACHTUNG
NACHFOLGEND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
DIESE BETRIEBSANWEISUNG VOR INBETRIEBNAHME DER MASCHINE UNBEDINGT LESEN.
DER ARBEITGEBER IST VERPFLICHTET, DIE IN DIESEM HANDBUCH GEGEBENEN INFORMATIONEN DEM BEDIENER ZUGÄNGLICH ZU
MACHEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.
INBETRIEBNAHME DER MASCHINE
• DIE SCHRAUBER SIND NUR ZUM EIN- UND AUSSCHRAUBEN VON SCHRAUBEN
VORGESEHEN. FÜR JEDE ANDERE BENUTZUNG LEHNT FACOM JEDE
VERANTWORTUNG AB.
DIESE MASCHINE WURDE NICHT FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIONSGEFÄHRLICHER ATMOSPHÄRE ENTWICKELT.
Die Verwendung dieser Maschine und des Zubehörs muss den Anweisungen dieser Anleitung entsprechen. Wenn diese Maschine für andere
Arbeiten benutzt wird, könnte das zu einer gefährlichen Situation für die
Personen und die Umgebung führen.
• Die Maschine stets nach den örtlich und landesweit geltenden Vorschriften für handgehaltene/handbetriebene Druckluftmaschinen betreiben.
• Zur Erzielung höchster Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit der Teile
sollte diese Maschine mit einem maximalen Luftdruck von 6,2 bar/620
kPa am Lufteinlaß und einem Luftzufuhrschlauch 10 mm Innendurchmesser betrieben werden.
Das Überschreiten dieses angegebenen maximalen Gebrauchsdrucks
von 6,2 bar führt zu gefährlichen Situationen, wie etwa einer zu hohen
Drehzahl, Bruch von Bauteilen, einem überhöhte Drehmoment oder einer
überhöhten Kraft, die Maschine und ihr Zubehör oder das Teil zerstören
können, an dem die Arbeit ausgeführt wird.
• Darauf achten, daß alle Schläuche und Anschlüsse die passende Größe
haben und korrekt befestigt sind.
• Stets saubere, trockene und geölte Luft verwenden und einen Luftdruck
von 6,2 bar verwenden. Staub, ätzende Dämpfe und/oder Feuchtigkeit
können den Motor einer Druckluftmaschine beschädigen.
• Die Maschinen nicht mit brennbaren oder flüchtigen
Flüssigkeiten wie Kerosin und Diesel schmieren, Benzin.
• Keine Schilder entfernen. Beschädigte Schilder austauschen.
• Einsatz eines Schlauchschutzes wird empfohlen.
Wird direkt am Lufteinlaß ein Kuppler angeschlossen, so wird dadurch die
Maschinenmasse größer und die Maschinenmanövrierfähigkeit reduziert.
Die Druckluftmaschine muss mit Schnellanschlüssen ausgestattet sein und über
sie an das Druckluftnetz angeschlossen werden, um ihr Anhalten im Gefahrenfall
zu erleichtern.
• Zur Entsorgung ist die Maschine vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.
VERWENDUNG DER MASCHINE
• Überprüfen Sie vor der Verwendung der Maschine, ob es keine gefährliche
Wechselwirkung mit der unmittelbaren Umgebung gibt (explosionsgefährliches
Gas, entflammbare oder gefährliche Flüssigkeit, unbekannte Leitungsführung,
elektrischer Leitungskanal, elektrisches Kabel usw.).
• Überprüfen Sie vor dem Anschluss der Maschine an den Luftanschluss, ob der
Abzug nicht durch ein Hindernis in Betriebsstellung blockiert ist und ob kein
Einstell- oder Montagewerkzeug in Position geblieben ist.
• Überprüfen Sie, dass die Maschine über einen Schnellanschluss mit dem Netz
verbunden ist und dass ein Absperrventil in der Nähe ist, um im Falle einer
Blockade, eines Bruchs oder eines beliebigen anderen Vorfalls abzusperren.
• Hände, lose Bekleidungsstücke und lange Haare vom rotierenden Ende
der Maschine fernhalten.
• Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine die Position des Umkehrsystems.
• Bei Start und Betrieb einer Maschine auf Rückschlag achten und darauf
vorbereitet sein.
• Achten Sie darauf, dass die Baugruppe, an der die Arbeit ausgeführt wird,
korrekt stillgelegt ist.
• Lassen Sie im Falle der Blockade sofort den Abzug los und trennen Sie die
Maschine vom Druckluftnetz.
• Stets von FACOM empfohlenes Zubehör verwenden.
• Die Verwendung von nicht Original--FACOM--Ersatzteilen kann Sicherheitsrisiken, verringerte Standzeit und erhöhten Wartungsbedarf nach sich ziehen und
hebt alle Garantien auf.
Reparaturen sollen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie
sich an Ihre nächste FACOM-- Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.
Keine beschädigten, durchgescheuerten
oder abgenutzten Luftschläuche und Anschlüsse verwenden.
ACHTUNG
Druckluftbetriebene Maschinen können während des Betriebs vibrieren. Vibrationen, häufige gleichförmige Bewegungen oder unbequeme
Positionen können
schädlich für Hände und Arme sein. Bei Unbehagen, Kribbeln oder
Schmerzen die Maschine nicht mehr benutzen. Vor dem erneuten
Arbeiten mit dem Maschine ärztliche Hilfe aufsuchen.
Die Maschine nicht am Schlauch tragen.
Während des Betreibens für festen Halt sorgen und den Körper nicht
zu weit nach vorne beugen.
Benutzten Sie keine Maschine unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol, Medikamenten oder wenn Sie müde sind.
Benutzen Sie Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille, Handschuhe,
Sicherheitsschuhe sowie Gehörschutz.
Bleiben Sie während der Benutzung der Maschine wachsam, beweisen Sie gesunden Menschenverstand und Aufmerksamkeit.
Vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Zubehör
ist die Maschine von der Druckluftversorgung abzuschalten.
Wählen Sie das Bit sowie das Maß dieses Bits gemäß der benutzten
Schraube. Bei falscher Wahl besteht die Gefahr, die Schraube zu
beschädigen, und es ist ein Bruch möglich, der zu Verletzungen
führen könnte.
VERWENDUNG DER MASCHINE
SCHMIERUNG
Die Maschine stets mit einem Leitungsöler verwenden.
Es wird folgende Filter-Regler-Öler-Kombination empfohlen: FACOM N.580.
NOTABSPERRVENTIL
➠
Modell
V.620RF
Modell
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Falls am Druckluftnetz kein Öler benutzt wird, alle acht Betriebsstunden ½ bis
1 cm3 über den Einfüllanschluss der Maschine einspritzen.
BohrfutterAufnahme
Motorleistung
Maximale
Drehmoment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Leerlaufdrehzahl
Schallpegel
Druck dB(A)
Leistung dB(A)
k*
95,3
k*
3
106,3
Gewicht
3
Durchshnittlicher
Lufverbrauch
Arbeitsdruck
U./Min.
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = Messunsicherheit in dB
Druck dB(C)
** k = Messunsicherheit in m/s²
Schwingungsintensität
m/s2
k*
97
3
k**
4,2
0,91
Abmessungen
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
WIR, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ERKLÄREN IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS DAS
PRODUKT V.620RF – DRUCKLUFTSCHRAUBER MIT RECHTS-/LINKSLAUF MARKE FACOM
- DEN BESTIMMUNGEN DER MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/CE
- UND DEN BESTIMMUNGEN DER HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORM EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
DER QUALITÄTSDIREKTOR DER FIRMA FACOM
NL
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN,
DAN HET MACHINE BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK
GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE
VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE
ten, een hoger koppel of een grotere kracht die de machine en zijn accessoires of
• DE SCHROEVENDRAAIERS ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VAST- EN
het te bewerken voorwerp onherstelbaar zou kunnen beschadigen.
LOSDRAAIEN VAN SCHROEVEN. BIJ IEDER ANDER GEBRUIK KAN FACOM GEEN
• Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben
AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN. DEZE MACHINE IS NIET GESCHIKT VOOR
en goed zijn vastgemaakt.
EEN GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVING. Deze machine en
• Altijd schone, en gesmeerd droge lucht gebruiken bij een maximum
accessoires moeten overeenkomstig de instructies van deze handleiluchtdruk van 90 psig. Stof, corroderende uitwasemingen en/of te grote
ding gebruikt worden. Het gebruik van deze machine voor andere
vochtigheid kunnen de motor van een drukluchtmachine ruïneren.
werkzaamheden zou tot een gevaarlijke situatie voor personen en de
• De machine niet smeren met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen als
omgeving kunnen leiden.
petroleum, diesel of benzine.
• Dit machine altijd bedienen, controleren en onderhouden in
• Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten
overeenstemming met alle voorschriften (plaatselijk, staat, federaal
worden vervangen.
en land), die betrekking hebben op hand--gehouden/hand--bediende
• U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die
pneumatische gereedschappen.
direct aan de luchtinlaat is aangebracht, doet de massa van het machine
• Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de
toenemen en de beweeglijkheid van het machine afnemen.
onderdelen dit machine laten werken bij een maximale luchtdruk van 90
• De pneumatische machine moet uitgerust en aangesloten worden op de persluchtleipsig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met een luchttoevoerslang, die een
ding via snelkoppelingen om uitschakeling in geval van gevaar te vereenvoudigen.
inwendige diameter van 3/8” (10 mm) heeft.
• Wanneer de levensduur van het machine verstreken is, wordt u aangeraden
• Overschrijding van deze aangegeven maximale gebruiksdruk van 6,2 bar kan
het machine te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materiatot gevaarlijke situaties leiden, zoals een overmatige snelheid, breuk van elemenlen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.
GEBRUIK VAN DE MACHINE
• Controleer, alvorens de machine te gebruiken, of er geen gevaarlijke interactie
met de onmiddellijk omgeving is (explosiegavaarlijk gas, ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen, onbekende leidingen, mantels of elektriciteitskabels, enz...).
• Controleer, alvorens de machine op de luchtaanvoerleiding aan te sluiten of de
trekker niet in de Aanstand geblokkeerd wordt door een obstakel en of er geen
afstel- of montagegereedschap aanwezig is.
• Controleer of de machine is aangesloten op de leiding via een snelkoppeling en
of er een luchtafsluitklep in de buurt is, om onmiddellijk de lucht af te sluiten in
geval van blokkering, breuk of een ander incident.
• Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind
van het machine.
Geen beschadigde, gerafelde of versleten
luchtslangen of fittingen gebruiken.
• Controleer de positie van het omkeersysteem voordat u de machine inschakelt.
• Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig
persluchtmachine zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn.
• Controleer of het element waarop gewerkt zal worden, stevig vastgezet is.
• Laat in geval van blokkering onmiddellijk de trekker los en haal de machine
van de persluchtleiding.
• Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstukken gebruiken.
• Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar
opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het
prestatievermogen van het machine en een toeneming van het onderhoud ervan;
het kan een vervallen van alle garantie--bepalingen tot gevolg hebben.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en
geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbezijnde erkende FACOM Servicenter.
WAARSCHUWING
Pneumatische machine kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen
kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Stop met bediening van enig machine wanneer u ongemak, een
tintelend gevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens
werk te hervatten.
Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen,
veiligheidsschoenen en gehoorbeschermers.
Blijf oplettend, gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het
gebruik van de machine.
Het machine niet aan de slang dragen.
Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en de
luchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deel aan dit machine
wordt aangebracht, verwijderd of afgesteld, of voordat enig
onderhoud aan dit machine mag worden uitgevoerd.
Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag
U zich niet te ver uitstrekken.
Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen
gebruikt heeft of wanneer u moe bent.
Kies de bit en de afmeting van deze bit aan de hand van de
gebruikte schroef. Bij een verkeerde keuze zou de schroef kunnen
beschadigen en is breuk met het risico van letsel mogelijk.
INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE
DE SMERING
Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar.
Wij bevelen de FACOM N.580 gecombineerde reduceerventiel met
olievernevelaar en vochtafscheider aan.
NOODSTOPKLEP
➠
Referentie
V.620RF
Referentie
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Spuit, indien er geen smeerinrichting op de persluchtleiding gebruikt wordt,
iedere acht uur ½ tot 1 cm3 via de inlaatkoppeling van de machine naar
binnen.
Capaciteit van Motorde boorkop vermogen
Maximum
koppel
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Toerental onbelast
Geluidsniveau
Deuk dB(A)
Vermogen dB(A)
k*
95,3
3
Deuk dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Gemiddeld
luchtverbruik
Werkdruk
omw./min.
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = meetonzekerheid in dB
Gewicht
** k = meetonzekerheid in m/s²
Trillingsniveau
m/s2
3
k**
4,2
0,91
Afmetingen
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT
V.620RF – PNEUMATISCHE OMKEERBARE RECHTE SCHROEVENDRAAIER MERK FACOM
- BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE MACHINERICHTLIJN 98/37/EGE BIJLAGEN I, II, III EN V
- EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
DE DIRECTEUR KWALITEIT FACOM
ES
AVISO
SE ADJUNTA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.
ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURARSE DE QUE EL OPERARIO ESTÉ AL TANTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE
ESTE MANUAL. EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS SIGUIENTES PODRÍA OCASIONAR LESIONES.
PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA
• Asegúrese de que todos los racores y mangueras sean del tamaño
• LAS ATORNILLADORAS SÓLO ESTÁN PREVISTAS PARA TORNILLAR Y DESTONILLAR
correcto y estén bien apretados.
LOS TORNILLOS. PARA CUALQUIER OTRA UTILIZACIÓN, FACOM DECLINA TODA
• Use siempre aire limpio y seco y lubricado a una presión máxima de
RESPONSABILIDAD.
90 psig (6,2 bar/620 kPa). El polvo, los gases corrosivos y el exceso de
ESTA MÁQUINA NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN UNA ATMÓSFERA
humedad pueden estropear el motor de una máquina neumática.
EXPLOSIVA.
• No lubrique la máquina con líquidos inflamables o volátiles tales como
• Utilice, inspeccione y mantenga esta máquina siempre de acuerdo con
queroseno, gasoil o gasolina.
todas las normativas locales y nacionales que se apliquen a la máquina
• No saque ninguna etiqueta. Sustituya toda etiqueta dañada.
neumática de utilización manual o que se sujeten con la mano.
• Se recomienda la utilización de una conexión flexible para manguera de
• Para mayor seguridad, rendimiento óptimo y larga vida útil de las
aire. Si se conecta un acoplador directamente a la salida de aire, se aumenpiezas, utilice esta máquina a una presión de aire máxima de 90 psig (6,2
tará el volumen de la máquina y se disminuirá su maniobrabilidad.
bar/ 620 kPa) con una manguera de suministro de aire con diámetro
• La máquina neumática debe estar equipada y conectada a la red de aire cominterno de 10 mm.
primido a través de racores rápidos para facilitar su parada en caso de peligro.
• El rebasamiento de esta presión de utilización máxima es de 6,2 bar indicada
• Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar
ocasionará riesgos de situaciones peligrosas como una velocidad excesiva, la
la máquina, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material
ruptura de elementos, un par superior o una fuerza superior que pudiera destruir
del que están fabricadas para reciclarlas.
la máquina y sus accesorios o la pieza sobre la que se trabaja.
UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA
• Antes de utilizar la máquina, verificar que no hay interacción peligrosa con el
entorno inmediato (gas explosivo, líquido inflamable o peligroso, canalización
desconocida, conducto o cable eléctrico, etc…).
• Antes de conectar la máquina a la entrada de aire verificar que el gatillo no
está bloqueado en posición de funcionamiento por un obstáculo y que ninguna
herramienta de regulación ni de montaje ha quedado en posición.
• Verificar que la máquina está conectada a la red por un racor rápido y que una
válvula de corte de aire está cerca para cortar de inmediato el aire en caso de
bloqueo, ruptura o cualquier otro incidente.
• Mantenga las manos, la ropa suelta y el cabello largo alejados del
extremo giratorio de la máquina.
• Verificar la posición del sistema de inversión antes de poner en funcionamiento
la máquina.
• Anticipe y esté atento a los cambios repentinos en el movimiento
durante la puesta en marcha y utilización de toda máquina motorizada.
• Cerciorarse de que el conjunto sobre el que se efectúa el trabajo está debidamente inmovilizado.
• En caso de bloqueo, soltar de inmediato el gatillo y desconectar la máquina de
la red de aire comprimido.
• Utilice únicamente los accesorios FACOM recomendados.
• El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas FACOM puede
poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento de la máquina y aumentar
los cuidados demantenimiento necesarios, y anula toda garantía.
Las reparaciones sólo se deben encomendar a personal debidamente cualificado
y autorizado. Consulte con el centro de servicio autorizado FACOM más próximo.
AVISO
No utilizar mangueras de aire y accesorios dañados, desgastados
ni deteriorados.
Utilizar equipos de protección como gafas, guantes, calzado de
seguridad así como una protección acústica.
La máquina neumática pueden vibrar durante el uso. La vibración,
los movimientos repetitivos o las posiciones incómodas podrían
dañarle los brazos y las manos. En caso de incomodidad, sensación
de hormigueo o dolor, dejar de usar la máquina.
Consultar al médico antes de volver a utilizarla.
Estar vigilante, tener buen sentido y de atención mientras se utiliza
la máquina.
No coger la herramienta por la manguera para levantarla.
Mantener una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estirar
demasiado los brazos al manejar la máquina.
No utilizar una máquina bajo el efecto de drogas, alcohol, medicamentos o si está cansado.
Cortar siempre el suministro de aire y desconectar la manguera
de suministro de aire antes de instalar, retirar o ajustar cualquier
accesorio de esta máquina, o antes de realizar cualquier operación
de mantenimiento de la misma.
Seleccione el extremo así como la dimensión de este extremo en
función del tornillo utilizado. Una mala elección puede deteriorar
el tornillo y una ruptura puede ocasionar lesiones.
PARA PONER LA HERRAMIENTA EN SERVICIO
LUBRICACIÓN
Utilice siempre un lubricante de aire comprimido con esta llave de impacto.
Recomendamos la siguiente unidad de Filtro-Lubricador-Regulador:
FACOM N.580.
VÁLVULA DE PARADA
DE URGENCIA
➠
Modelo
V.620RF
Modelo
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Cada ocho horas de funcionamiento, si no se utiliza un lubricante en la red
de aire comprimido, inyectar 1/2 a 1 cm3 por el racor de admisión de la
máquina.
Capacitad del
mandril
Potencia
del motor
Par
máximo
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Velocidad en vacío
Nivel de sonido
Presión dB(A)
Potencia dB(A)
k*
95,3
3
Presión dB(C)
k*
k*
106,3
3
97
Dimensiones
Consommation
d’air
Presión de
utilización
Peso
rpm
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = incertidumbre de medida en dB
Nivel
de vibraciones
m/s2
** k = incertidumbre de medida en m/s²
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
NOSOTROS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD
QUE EL PRODUCTO V.620RF – ATORNILLADORA REVERSIBLE NEUMÁTICA MARCA FACOM
- ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA “MÁQUINAS” 2006/42/CE
- Y ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA EUROPEA ARMONIZADA EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
EL DIRECTOR CALIDAD FACOM
IT
AVVERTENZA
IMPORTANTE INFORMAZIONE DI SICUREZZA ACCLUSA.
LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA.
È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI METTERE QUEST’INFORMAZIONE NELLE MANI DELL’OPERATORE.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE PUÒ CAUSARE LESIONI FISICHE.
MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA
coppia superiore o una forza superiore che possono distruggere la macchina e gli
• LE AVVITATRICI SONO PREVISTE SOLO PER L’AVVITATURA E LA SVITATURA DI VITI.
accessori o il pezzo su cui viene effettuato il lavoro.
PER QUALSIASI ALTRO USO, FACOM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ.
• Assicurarsi che tutti i tubi ed i raccordi siano delle corrette dimensioni e
QUESTA MACCHINA NON È PROGETTATA PER USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.
saldamente serrati.
L’uso di questa macchina e dei relativi accessori deve essere conforme alle
• Usare sempre aria pulita ed asciutta e lubrificata alla pressione max
istruzioni della presente nota informativa.
di 90 psig. Polvere, fumi corrosivi e/o un eccesso di umidità possono
Utilizzare questa macchina per altre operazioni potrebbe provocare una situarovinare il motore di una macchina pneumatico.
zione pericolosa per le persone e per l’ambiente.
• Non lubrificare gli utensili con liquidi infiammabili o volatili come
• Usare, ispezionare e mantenere sempre quest’macchina secondo tutti
kerosene, gasolio o combustibile per aviogetti, la benzina.
i regolamenti (locali, statali, federali e nazionale), che possano essere
• Non togliere nessuna etichetta. Sostituire eventuali etichette danneggiate.
applicabili agli attrezzi a mano pneumatici.
• Si consiglia l’uso di un segmento di flessibile. Un raccordo collegato
• Per sicurezza, massime prestazioni e massima durabilità delle parti,
direttamente all’ingresso dell’aria aumenta il volume dell’macchina e ne
usare quest’macchina ad una massima pressione d’aria di 90 psig (6,2
diminuisce la manovrabilità.
bar/ 620 kPa) all’ingresso con un flessibile di alimentazione dell’aria con
• La macchina pneumatica deve essere equipaggiata e collegata alla rete dell’aria
diametro interno di 3/8” (10 mm).
compressa tramite raccordi rapidi per facilitarne l’arresto in caso di pericolo.
• Il superamento della pressione d’uso massima di 6,2 bar indicata, provocherà
• Quando la macchina diventato inutilizzabile, si raccomanda di
situazioni pericolose come una velocità eccessiva, la rottura di elementi, una
smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo i materiali in
modo da poterli riciclare.
USO DELLA MACCHINA
• Prima dell’uso della macchina, verificare che non vi sia interazione pericolosa
con l’ambiente immediato (gas esplosivo, liquido infiammabile o pericoloso,
tubazione sconosciuta, guaina o cavo elettrico, ecc.).
• Prima di collegare la macchina alla presa dell’aria, verificare che il grilletto
non sia bloccato in posizione marcia da un ostacolo e che nessun attrezzo di
regolazione o di montaggio sia rimasto in posizione.
• Verificare che la macchina sia connessa alla rete tramite un raccordo rapido
e che una valvola di interruzione dell’aria sia a prossimità per interrompere
immediatamente l’aria in caso di bloccaggio, rottura o qualsiasi altro incidente.
• Tenere le mani, gli indumenti sciolti ed i capelli lunghi distanti
dall’estremità battente dell’macchina.
• Verificare la posizione del sistema d’inversione prima della messa
in funzione della macchina.
• Fare attenzione e cercare di anticipare improvvise di azioni di movimento durante l’avviamento e l’uso di qualsiasi utensile pneumatico.
• Accertarsi che l’insieme su cui il lavoro viene realizzato sia immobilizzato bene.
• In caso di bloccaggio, rilasciare immediatamente il grilletto e scollegare la
macchina dalla rete dell’aria compressa.
• Usare accessori raccomandati dalla FACOM.
• L’uso di ricambi non originali FACOM potrebbe causare condizioni di pericolosità, compromettere le prestazioni dell’macchina ed aumentare la necessità di
manutenzione, e annulla tutte le garanzie.
Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale autorizzato e
qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica FACOM.
AVVERTENZA
Non adoperare tubi e raccordi danneggiati, consunti o
deteriorati.
Utilizzare dispositivi personali di sicurezza, quali occhiali di protezione, guanti, scarpe di sicurezza e una protezione acustica.
La macchina pneumatica possono vibrare durate l’uso. Le
vibrazioni, i movimenti ripetitivi o le posizioni scomode possono
risultare dannosi per le mani e le braccia. Interrompere l’uso
dell’utensile se si avvertono sintomi di disagio fisico, formicolio
o dolore.
Interpellare un medico prima di riprendere il lavoro.
Rimanere vigilanti e con buon senso e attenzione durante l’uso
della macchina.
Disinserire sempre l’alimentazione aria e staccare il relativo
tubo, prima di installare, togliere o regolare qualsiasi accessorio,
oppure prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’macchina.
Non trasportare la macchina tenendolo per il tubo.
Nell’usare la macchina, mantenere con il corpo una posizione salda
e ben bilanciata. Non sbilanciarsi durante l’uso di questo macchina.
Non utilizzare la macchina sotto effetto di droghe, alcool, medicine
o in caso di fatica.
Scegliere l’innesto e la relativa dimensione in funzione della vite
utilizzata.
Una scelta sbagliata può deteriorare la vite e una rottura è
possibile, con rischio di lesioni.
MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA
LUBRIFICAZIONE
Con questo macchina usare sempre un lubrificatore di linea.
Si raccomanda l’uso del seguente gruppo filtro-regolatore-lubrificatore
FACOM N.580.
VALVOLA
DI ARRESTO
DI EMERGENZA
➠
Referenza
V.620RF
Referenza
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Ogno otto ore di funzionamento, se un lubrificatore non viene utilizzato
sulla rete di aria compressa, iniettare ½ - 1 cm3 attraverso il raccordo di
aspirazione della macchina.
Capacità del
mandrino
Potenza
motore
Coppia
massima
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Livello sonoro
Pressione dB(A)
Potenza dB(A)
k*
95,3
3
Pressione dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Velocità a vuoto
Consumo d’aria
Pressione di
utilizzo
Peso
Dimensioni
giri/min.
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = incertezza di misura in dB
** k = incertezza di misura in m/s²
Vibrazioni
m/s2
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL
PRODOTTO V.620RF – AVVITATRICE REVERSIBILE PNEUMATICA MARCA FACOM
- È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA « MACCHINE » 2006/42/CE
- ED È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
IL DIRETTORE QUALITÀ FACOM
PT
ADVERTÊNCIA
IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA EM ANEXO.
LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A MÁQUINA.
É RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PATRONAL PÔR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DOS UTILIZADORES.
A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTES PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS.
COMISSIONAMENTO DA MÁQUINA
de elementos, um binário superior ou uma força superior que pode destruir a
• OS APARAFUSADORES DESTINAM-SE APENAS AO APERTO E DESAPERTO DE
máquina e os seus acessórios ou a peça na qual o trabalho está a ser efectuado.
PARAFUSOS. PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO, A FACOM DECLINA TODA A
• Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da dimensão
RESPONSABILIDADE. ESTA MÁQUINA NÃO ESTÁ CONCEBIDA PARA SER UTILIZADA
correcta e que estão seguros firmemente.
NUMA ATMOSFERA EXPLOSIVA.
• Utilize sempre ar limpo e seco e lubrificado a uma pressão máxima
A utilização desta máquina e acessórios deve ser feita em conformidade com
de 90 psig. Poeira, fumos corrosivos e/ou humidade excessiva podem
as instruções deste manual. Utilizar esta máquina para outras operações pode
destruir o motor de uma máquina pneumática.
provocar um risco de situação perigosa para as pessoas e ambiente.
• Não lubrifique a máquina com líquidos inflamáveis ou voláteis como
• Opere, inspeccione e faça manutenção nesta máquina sempre de acordo
querosene, gasóleo ou combustível para jactos, ou gasolina.
com todos os regulamentos (locais, estatais, federais e nacionais) que
• Não retire nenhum rótulo. Substitua os rótulos danificados.
possam ser aplicáveis a máquina pneumática de mão/funcionamento
• Recomenda-se utilizar um reforço de mangueira.
manual.
Um acoplador ligado directamente à admissão do ar aumenta o volume
• Para segurança, desempenho superior e durabilidade máxima das
da máquina e diminui a capacidade de manobra da mesma.
peças, opere esta máquina a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2
A máquina pneumática deve estar equipada e ligada à rede de ar comprimido
bar/620 kPa) na admissão com uma mangueira de alimentação de ar
através das ligações rápidas, de modo a facilitar a paragem em caso de perigo.
com diâmetro interno de 3/8 pol. (10 mm).
• Quando a máquina não mais funcionar eficazmente, recomenda--se que
A superação desta pressão máxima de utilização de 6,2 bars indicada, irá
a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas
provocar riscos de situações perigosas como uma velocidade excessiva, a ruptura
por tipo de material para poderem ser recicladas.
UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
• Antes da utilização da máquina, certifique-se de que não existe interacção
perigosa com o ambiente imediato (gás explosivo, líquido inflamável ou perigoso,
canalização desconhecida, tubo flexível ou cabo eléctrico, etc…).
• Antes de ligar a máquina à entrada de ar, certifique-se de que o gatilho não
está bloqueado na posição de funcionamento por um obstáculo e de que nenhuma
ferramenta de regulação ou de montagem permanece na posição.
• Certifique-se de que máquina está ligada à rede através de uma ligação rápida
e de que uma válvula de corte de ar está próxima para cortar imediatamente o ar
em caso de bloqueio, ruptura ou qualquer outro incidente.
• Mantenha as mãos, roupas soltas e cabelos longos afastados da
extremidade rotativa da máquina.
• Verificar a posição do sistema de inversão
antes do comissionamento da máquina
• Esteja preparado e alerta para mudanças súbitas no movimento durante
o arranque e o funcionamento de qualquer máquina mecânica.
• Certificar-se de que o conjunto, no qual o trabalho é efectuado, está bem
imobilizado.
• Em caso de bloqueio, soltar imediatamente o gatilho e desligar a máquina da
rede de ar comprimido.
• Use os acessórios recomendados pela FACOM.
• A utilização de qualquer peça sobresselente que não seja FACOM genuína
pode resultar em riscos à segurança, em desempenho reduzido da máquina e
mais necessidade de manutenção, e anula todas as garantias.
• As reparações só devem ser feitas por pessoal autorizado e com formação
adequada. Consulte o Representante Autorizado FACOM mais próximo.
ADVERTÊNCIA
Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados,
puídos ou deteriorados.
Utilizar os equipamentos de protecção como óculos, luvas, calçado
de segurança assim como uma protecção auditiva.
As máquinas pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser
nocivos às suas mãos e
braços. Pare de utilizar qualquer máquina se ocorrer desconforto,
sensação de formigueiro ou dor.
Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização.
Permanecer vigilante, utilizar o bom senso e a atenção durante a
utilização da máquina.
Não transporte a máquina pela mangueira.
Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme.
Não estique o corpo ao operar esta máquina.
Não utilizar uma máquina sob o efeito de drogas, álcool, medicamentos ou se estiver cansado.
Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de
alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um
acessório desta máquina, ou antes de fazer manutenção na
mesma.
Escolha a ponta assim como a dimensão dessa ponta em função do
parafuso utilizado. Uma má escolha pode deteriorar o parafuso e
é possível uma fractura com risco de ferimentos.
COMISSIONAMENTO DA MÁQUINA
LUBRIFICAÇÃO
Com esta máquina utilize sempre um lubrificador de linha.
Recomendamos o uso do seguinte grupo de filtro-regulador-lubrificador:
FACOM N.580.
VÁLVULA DE PARAGEM
DE EMERGÊNCIA
➠
Referência
V.620RF
Referência
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
A cada oito horas de funcionamento, se um lubrificador não for utilizado na
rede de ar comprimido, injectar ½ a 1 cm3 através da ligação de admissão
da máquina.
Capacidade
da bucha
Potência
motor
Binário
máximo
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Pressão dB(A)
Consumo de ar
rt/min
1800
Potência dB(A)
k*
95,3
Velocidade em
vazio
* k = incerteza de medição em dB
Nível de Som
3
Pressão dB(C)
Nível
de Vibrações
m/s2
k*
k**
k*
106,3
3
97
Pressão de
utilização
Peso
l/min
bar
kg
mm
85
6,2
1,2
216x43x153
3
4,2
0,91
Dimensões
** k = incerteza de medição em m/s²
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
NÓS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARAMOS SOB NOSSA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE
QUE O PRODUTO V.620RF – APARAFUSADOR REVERSÍVEL PNEUMÁTICO MARCA FACOM
- ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA «MÁQUINAS» 2006/42/CE
- E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA EUROPEIA HARMONIZADA EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
O DIRECTOR DE QUALIDADE FACOM
PL
OSTRZEŻENIA
ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM MASZYNY.
OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNANIE OPERATORA MASZYNY Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI.
PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.
URUCHOMIENIE MASZYNY
• WKRĘTAKI SĄ PRZEWIDZIANE TYLKO DO WKRĘCANIA I
WYKRĘCANIA ŚRUB. DLA KAŻDEGO INNEGO UŻYTKOWANIA, FACOM
UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. MASZYNA TA NIE
ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKOWANIA W ATMOSFERZE
WYBUCHOWEJ.
Użytkowanie tej maszyny i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą instrukcją
obsługi. Stosowanie tej maszyny do innych czynności mogłoby być niebezpieczne dla osób i środowiska.
• Zawsze obsługiwać, przeglądać i utrzymywać maszyny zgodnie z
obowiązującymi przepisami nałożonymi na operatorów maszyny pneumatycznych.
• Dla bezpieczeństwa, optymalnej wydajności i żywotności podzespołów,
ciśnienie w sieci sprężonego powietrza nie powinno przekraczać 6,2 bar
(620 kPa), wewnętrzna średnica przewodu nie powinna przekraczać 10 mm.
•Przekroczenie wskazanego maksymalnego ciśnienia roboczego 6,2 barów
spowoduje niebezpieczne okoliczności, np. nadmierną prędkość, większy
moment lub większą siłę, które mogłyby uszkodzić maszynę i jej akcesoria
oraz obrabianą część.
• Upewnić się czy przewody i złączki mają odpowiedni rozmiar i czy są
prawidłowo podłączone.
• Zawsze używać czystego, pozbawionego i smarowane wilgoci powietrza
o ciśnieniu 6,2 bar (620 kPa).
• Pył, agresywne opary i nadmierna wilgoć mogą doprowadzić do zniszczenia silnika lub całego maszyny pneumatycznego.
• Nie smarować środkami zawierającymi substancje palne lub lotne, jak
nafta, ropa i benzyna.
• Nie usuwać oznaczeń z maszyny.
• Maszynę pneumatyczną należy wyposażyć i podłączyć do sieci powietrza
sprężonego za pomocą szybkozłącza, aby ułatwić jej zatrzymanie w razie
niebezpieczeństwa.
•Po całkowitym zużyciu urządzenia należy je zdemontować na części i
poddać procesowi recyklingu.
UŻYTKOWANIE MASZYNY
• Przed użytkowaniem maszyny, sprawdzić czy nie występuje niebezpieczne oddziaływanie na bezpośrednie środowisko ( gaz wybuchowy, płyn
łatwopalny lub niebezpieczny, nieznana kanalizacja, przewód lub kabel
elektryczny, itp...).
• Przed podłączeniem maszyny do doprowadzenia powietrza, sprawdzić
czy dźwignia nie jest zablokowana w położeniu startu przez jakiś przedmiot,
czy nie pozostało żadne narzędzie regulacji lub montażu.
• Sprawdzić, czy maszyna jest podłączona do sieci za pomocą
szybkozłącza i czy zawór odcinający powietrze znajduje się w pobliżu, aby
można było natychmiast odciąć dopływ powietrza w przypadku blokady,
zerwania lub innego incydentu.
• Ręce, luźne ubrania i długie włosy trzymać z dala od końcówki obrotowej
maszyny.
•Sprawdzić położenie przełącznika przed uruchomieniem maszyny.
• Należy być świadomym i przygotowanym na nagłe szarpnięcie podczas
rozruchu maszyny zenergizowanych.
Upewnić się czy zespół, na którym wykonywana jest praca jest prawidłowo
unieruchomiony.
• W przypadku blokady, natychmiast zwolnić dźwignię i odłączyć maszynę
od sieci powietrza sprężonego.
• Używać akcesoriów rekomendowanych przez FACOM.
• Stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych może spowodować
niebezpieczeństwo urazu, obniżenie wydajności, wzrost kosztów eksploatacji
i anuluje gwarancji.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i
wykwalifikowany personel. Informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy
FACOM.
OSTRZEŻENIA
Nie używać zniszczonych, uszkodzonych przewodów i złączek w złym stanie.
Używać sprzętu ochronnego, np. okularów, rękawic, obuwia
ochronnego oraz osłony przed hałasem.
Maszyny pneumatyczne mogą wywoływać drgania podczas pracy.
Drgania, powtarzające się szarpnięcia towarzyszące uruchamianiu
maszyny i nieodpowiednia pozycja przy pracy mogą mieć
szkodliwy wpływ na dłonie i ramiona. Przerwać pracę wszelkimi
narzędziami, jeśli wystąpi uczucie mrowienia lub bólu. Zasięgnąć
porady medycznej przed ponownym przystąpieniem do pracy.
Zachować ostrożność, zdrowy rozsądek podczas użytkowania
maszyny.
Nie przenosić maszyny trzymając za przewód zasilający.
Przyjąć postawę pewną i stabilną.
Nie przeceniać swoich możliwości.
Nie używać maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu, lekarstw lub w stanie zmęczenia.
Zawsze odciąć dopływ powietrza o odłączyć przewód
zasilający przed montażem/demontażem akcesoriów z
maszyny oraz przed przystąpieniem do czynności serwisowych.
Wybierz końcówkę i wymiar końcówki w zależności od
używanej śruby. Zły wybór może spowodować uszkodzenie
śruby, jej złamanie i obrażenia ciała.
URUCHOMIENIE MASZYNY
SMAROWANIE
Stosować tylko w sieci posiadającej naolejacz. Zalecamy stosowanie następującego zestawu filtrnaolejacz-reduktor: FACOM N.580.
ZAWÓR ZATRZYMANIA
AWARYJNEGO
➠
Referencja
Zakres
uchwytu
V.620RF
Referencja
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Co osiem godzin pracy, jeśli smarownica nie jest używana na sieci
powietrza sprężonego, wtryskiwać 1/2 do 1 cm3 przez złączkę
wlotową maszyny.
Moc
silnika
Maksymalny
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Pozom hałasu
Ciśnienie dB(A)
Moc dB(A)
k*
95,3
3
Ciśnienie dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Obroty biegu
jalowego
Średnie
zużycie
powietrza
Ciśníenie
robocze
Waga
obr/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = niepewność pomiaru w dB
Poziom
wibracji
m/s2
3
k**
4,2
0,91
Wymiary
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
** k = niepewność pomiaru w m/s²
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CE
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, OŚWIADCZAMY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT
V.620RF – PNEUMATYCZNA DOKRĘTARKA DWUKIERUNKOWA PROSTA MARKI FACOM
- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 2006/42/CE
- I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
DYREKTOR DS. JAKOŚCI FACOM
DA
ADVARSEL!
INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION.
DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF MASKINEN;
DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB.
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.
IBRUGTAGNING AF MASKINEN
brud på elementer, et højere moment eller en højere kraft, der kan
• SKRUEMASKINERNE ER KUN BEREGNET TIL FAST- OG LØSSKRUNING AF SKRUER.
ødelægge maskinen og tilbehøret eller det emne, som der arbejdes på.
FACOM FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR, HVIS UDSTYRET BENYTTES TIL ANDRE
• Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte
FORMÅL.
størrelse og er sikkert monteret.
DENNE MASKINE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER.
• Der skal altid bruges ren, tør luft ved og smurt et maksimalt lufttryk
Maskinen og tilbehøret skal anvendes i overensstemmelse med anvisninpå 6,2 bar. Støv, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan
gerne i denne vejledning. Hvis maskinen anvendes til andre formål, kan
ødelægge motoren i et trykluftværktøj.
det medføre risiko for, at der opstår en farlig situation for personer og
• Maskinen må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker så som
omgivelser.
petroleum, dieselolie eller benzin.
• Dette maskinen skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i
• Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal
overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for
udskiftes.
manuelle trykluftværktøjer.
• Det anbefales af bruge en slangeafstiver.
• Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid
Montering af kobling direkte på lufttilslutningen gør maskinen tungere
for værktøjskomponenterne, skal maskinen bruges ved et maksimalt
og mindre håndterligt.
indgangslufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselsslange, der har en
• Trykluftsmaskinen skal udstyres med og tilsluttes trykluftsforsyningen
indvendig diameter på 10 mm.
ved hjælp af lynkoblinger, så den er nemmere at stoppe i tilfælde af fare.
• Hvis det anførte maksimale driftstryk på 6,2 bar overskrides, medfører
• Efter maskinen levetid anbefales det at demontere og affedte maskinen,
det risiko for, at der opstår farlige situationer, såsom for høj hastighed,
og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan
genbruges.
ANVENDELSE AF MASKINEN
• Før maskinen anvendes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen farlig
interaktion med de nærmeste omgivelser (eksplosionsfarlig gas, letantændelig
eller farlig væske, ukendt kanalisering, ventilationsskakt, elkabler eller lignende).
• Før maskinen tilsluttes luftforsyningen, skal det kontrolleres, at udløseren ikke
er blokeret i aktiv position, og at intet indstillings- eller monteringsværktøj er
forblevet på maskinen.
• Kontroller, at maskinen er tilsluttet nettet ved hjælp af en lynkobling, og at der
er en stopventil i nærheden til øjeblikkelig afbrydelse af luftforsyningen i tilfælde
af en blokering, et brud eller et andet uheld.
• Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den
roterende ende af maskinen.
Der må ikke bruges beskadigede,
flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør.
• Kontroller inversionssystemets indstilling, før maskinen sættes i gang.
• Under opstart og betjening af trykluftmaskinen, skal man forsøge at
forudse og være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer.
• Kontroller, at den enhed, der arbejdes på, fastholdes sikkert.
• Slip straks udløseren i tilfælde af en blokering, og afbryd maskinen fra trykluftsforsyningen.
• Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af FACOM.
• Brug af reservedele, som ikke er originale FACOM produkter, kan resultere
i sikkerhedsrisici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og
annullerer alle garantier.
Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet
personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede FACOM servicecenter.
ADVARSEL!
Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt
gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige
for operatørens hænder og arme. Brug af maskinen bør ophøre,
hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i
kroppen eller smerter.
Der skal søges lægehjælp, før brug af maskinen genoptages.
Maskinen må ikke løftes i luftslangen.
Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt
fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt
under brug af dette maskinen.
Anvend ikke en maskine, hvis De er påvirket af narkotika, alkohol,
medicin eller er træt.
Anvend beskyttelsesudstyr såsom briller, handsker, sikkerhedssko
og høreværn.
Forbliv påpasselig, og udvis fornuftig sans og opmærksomhed
under anvendelse af maskinen.
Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal
afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør
til dette maskinen, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde
på maskinen.
Vælg en bit med den dimension, der passer til den anvendte skrue.
Et forkert valg af bit kan beskadige skruen med risiko for brud og
med deraf følgende risiko for personskader.
IBRUGTAGNING AF MASKINEN
SMØRING
Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse maskinen. Vi anbefaler
følgende filter-, smøreanordnings- og reguleringsenhend: FACOM N.580.
NØDSTOPVENTIL
➠
Reference
V.620RF
Reference
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
For hver otte timers brug skal der indsprøjtes 1/2 - 1 cm3 smøremiddel
gennem maskinens indsugningsdel, hvis der ikke anvendes en smøreanordning på trykluftsforsyningen.
Borepatronens
kapacitet
Motoreffekt Maksimalt
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Lydniveau
Tryk dB(A)
Effekt dB(A)
Tryk dB(C)
k*
k*
k*
95,3
3
106,3
3
97
Hastighed
ubelastet
Gennemsnitligt
luftforbrug
Arbejdstryk
Vægt
Størrelse
omdr./min.
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = måleusikkerhed i dB
** k = måleusikkerhed i m/s²
3
Vibrationsniveau
m/s2
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT PRODUKTET
V.620RF – LIGE REVERSIBEL TRYKLUFT-SKRUEMASKINE AF MÆRKET FACOM
– ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE
– OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
FACOM KVALITETSCHEF
EL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.
Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
• Βείαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες και τα προσαρτήµατα έχουν το σωστό µέγεθος
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
και είναι στερεά ασφαλισµένα.
• ΤΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΒΙΔΩΜΑ
• Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρό, ξηρό αέρα και λιπασμένο µεγίστης πιέσεως
ΒΙΔΩΝ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ, Η FACOM ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΤΟ
90 psig. Η σκόνη, οι διαίρωτικές αναθυµιάσεις και/ή η υπερίολική υγρασία
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.
µπορούν να καταστρέψουν τον αεροκινητήρα ενός μηχανήματος αέρος.
Η χρήση του μηχανήματος αυτού και των εξαρτημάτων του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
• Μη λιπαίνετε τα μηχανήματος µε εύφλεκτα ή πτητικά υγρά όπως η κηροζίνη,
το παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση του μηχανήματος σε άλλες λειτουργίες ενέχει τον
το ντήζελ ή καύσιµο τζετ της βενζίνης.
κίνδυνο έκθεσης σε κατάσταση επικίνδυνη για τα άτομα και το περιβάλλον.
• Μη αφαιρείτε οποιασδήποτε πινακίδες. Αντικαταστήστε οποιαδήποτε
• Πάντοτε να χειρίζεστε, να επιθεωρείτε και να συντηρείτε το μηχανήματος αυτό
κατεστραµµένη πινακίδα.
σύµφωνα µε όλους τους κανονισµούς (τοπικούς, περιφερειακούς, κρατικούς)
• Η χρήση ενός επάρτου για τον σωλήνα συνιστάται. Ενας ζευκτήρας (κόπλερ)
που προσδιορίζουν την κατάλληλη χρήση των μηχανήματος αέρος χειρός.
συνδεδεµένος κατω ευθείαν στην εισαγωγή αέρος αυξάνει τον όγκο του
• Για την ασφάλεια, υψηλή απόδοση και µέγιστη ανθεκτικότητα των διαφόρων
μηχανήματος και ελαττώνει την ευχρηστία του.
εξαρτηµάτων, λειτουργείτε το μηχανήματος αυτό µε µέγιστη πίεση αέροj 90 psig (6.2
• Το μηχάνημα συμπιεσμένου αέρα πρέπει να είναι εξοπλισμένο και συνδεδεμένο
bar/620 kPa) και mε 3/8’’ (10 χιλ.) εσωτερική διάmετρο σωλήνος παροχής αέρος.
στο δίκτυο συμπιεσμένου αέρα μέσω των ταχέων συνδετικών εξαρτημάτων για να
• Η υπέρβαση της ενδεικνυόμενης πίεσης χρήσης των 6,2 bars ενέχει τον κίνδυνο
διευκολύνεται η διακοπή της λειτουργίας του σε περίπτωση κινδύνου.
έκθεσης σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η ρήξη εξαρτημάτων,
η ανώτερη ροπή ή η ανώτερη ισχύς που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το μηχάνημα
• Οταν η προβλεπόµενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει,
και τα εξαρτήματά του ή το τεμάχιο που υφίσταται την επεξεργασία με το μηχάνημα.
συνιστάται η αποσυναρµολόγηοη του μηχανήματος, η απολίπανση και ο
διαχωρισµός των αντλλακτικών κατά υλικü για να µπορέσουν να ανακυκλωθούν.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
• Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει επικίνδυνη
αλληλεπίδραση με το άμεσο περιβάλλον (εκρηκτικό αέριο, εύφλεκτο ή επικίνδυνο υγρό,
άγνωστη σωλήνωση, ηλεκτρικό περίβλημα ή καλώδιο, κλπ…).
• Πριν συνδέσετε το μηχάνημα ελέγξτε την είσοδο αέρα, ελέγξτε πως η σκανδάλη δεν
έχει μπλοκαριστεί στη θέση λειτουργίας από κάποιο εμπόδιο και πως κανένα εργαλείο
ρύθμισης ή συναρμολόγησης δεν έχει μείνει στη θέση αυτή.
• Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα έχει συνδεθεί στο δίκτυο με ταχύ συνδετικό εξάρτημα
και πως μια βαλβίδα διακοπής αέρα βρίσκεται κοντά για την άμεση διακοπή του αέρα σε
περίπτωση μπλοκαρίσματος, ρήξης ή άλλου συμβάντος.
• Κρατάτε τα χέρια σας, χαλαρά ενδύmατα και µακρυά µαλλιά σε απόσταση από την άκρη
περιστροφής του μηχανήματος.
• Ελέγξτε τη θέση του συστήματος αναστροφής πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
• Προίλέψτε και να είστε έτοιµοι για τιj ξαφνικές αλλαγές στην κίνηση κατά το ξεκίνηµα
και τη λειτουργία κάθε µηχανοκίνητου μηχανήματος.
• Βεβαιωθείτε πως το σύνολο επάνω στο οποίο γίνεται η εργασία είναι καλά
ακινητοποιημένο.
• Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και αποσυνδέστε το
μηχάνημα από το δίκτυο συμπιεσμένου αέρα.
• Χρησµοποιείτε εξαρτήµατα που συνιστά η FACOM.
• Η χρήση άλλων εκτός των αυθεντικών ανταλλακτικών τηj FACOM µπορεί να
οδηγήσει σε κίνδυνο για την ασφάλεια, να επιφέρει µείωση τηj απόδοσης του
μηχανήματος και μηδενίζει όλες τις εγγυήσεις.
Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένο εκπαιδευµένο
προσωπικü. Συµίουλευτείτε το πλησιέστερο σας Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Εξυπηρέτησηj (Servicenter) τηj FACOM.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιµοποιήτε κατεστραµµένους, λειωµένους ή
φθαρµένους σωλήνες και προσαρτήµατα.
Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας όπως γυαλιά,
γάντια,υποδήματα ασφαλείας, καθώς και ακουστική προστασία.
Ολα τα µηχανοκίνητα μηχανήματος δυνατüν να κραδάζονται
κατά τη χρήση τους. Κραδασµοί, επαναλαµβανόmενες κινήσεις
και άβολες θέσεις δυνατüν να προκαλέσουν βλάβη στα χέρια και
στους βραχßίονες σαj. Σταµατήστε τη χρήση κάθε μηχανήματος αν
αισθανθήτε στενοχωρία, σουβλιές ή πüνο.
Ζητήστε ιατρική συµβουλή πριν επαναλάβετε τη χρήση.
Να είστε σε εγρήγορση και να σκέφτεστε λογικά κατά τη χρήση
του μηχανήματος.
Μη mεταφέρετε το μηχανήματος κρατώντας το από το σωλήνα.
Διατηρείτε το σώmα σας σε στάση ισορροπίας και σταθερό.Μην υπερβαίνετε
τη θέση ισορροπίας όταν λειτουργείτεαυτό το μηχανήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος, φαρμάκων ή αν αισθάνεστε κούραση.
Διακόπτετε πάντα την παροχή αέρος και αποσυνδέετε το σωλένα
παροχής αέρος πριν την τοποθέτηση, αφαίρεση ή ρύθµιση
οποιουδήποτε εξαρτήµατοj σ’αυτü το μηχανήματος, ή πριν την
εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησηj σ’αυτü το μηχανήματος.
Επιλέξτε την κεφαλή και τις διαστάσεις της κεφαλής αυτής σε
συνάρτηση με τη βίδα που χρησιμοποιείτε. Η κακή επιλογή
μπορεί να φθείρει τη βίδα ενώ είναι πιθανή η θραύση με κίνδυνο
τραυματισμού.
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΛΙΠΑΝΣΗ
Με αυτά τα μηχανήματος vα χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα λιπαντικό φίλτρο. Συνιστούμε τη
xρήση του ρυθμιστικού, λιπαντικού φίλτρου: FACOM N.580.
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
➠
Μοντέλο
V.620RF
Μοντέλο
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
Κάθε οκτώ ώρες λειτουργίας, εάν δεν χρησιμοποιείται λιπαντικό στο δίκτυο συμπιεσμένου
αέρα, εισαγάγετε 1/2 έως 1 cm3 μέσω του σωλήνα εισαγωγής του μηχανήματος.
Δυνατότητα
Ισχύς μοσέρ
Μέγιστη ροπή
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Κλίμακα Θορύβου σε ντεσιμπέλ
Πίεση dB(A)
Ισχύς dB(A)
Πίεση dB(C)
Επίπεδο
Δονήσεων
m/s2
k*
k*
k*
k**
3
4,2 0,91
95,3
3
106,3
3
97
Ταχύτητα εν κενώ
Κατανάλωση αέρα
Πίση λειτουργίας
Βάρος
Διαστάσεις
στρ./λεπ.
λίτ./λεπ
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = αβεβαιότητα μέτρησης σε dB
** k = αβεβαιότητα μέτρησης σε m/s²
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ CE
EMEIΣ, FACOM S.A.S., 6/8 OΔOΣ GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX ΓAΛΛIA, ΔHΛΩNOYME YΠEYΘYNA OTI TO ΠPOION
V.620RF – ANAΣTPEΦOMENH IΣIA KATΣABIΔIEPA AEPOΣ MΆΡΚΑΣ FACOM
- EINAI ΣYMΦΩNO ME TIΣ ΔIATAΞEIΣ THΣ OΔHΓIAΣ « MHXANHMATA » 2006/42/CE
- KAI EINAI ΣYMΦΩNO ME TIΣ DISPOSITIONS THΣ ENAPMONIΣMENHΣ EYPΩΠAIKHΣ ΠPOΔIAΓPAΦHΣ EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ FACOM
SV
VARNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION BIFOGAS.
LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. SPARA DESSA ANVISNINGAR VÄL. FÖRSTÖR DEM INTE.
ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG ATT UNDERRÄTTA DE ANSTÄLLDA SOM ANVÄNDER DENNA MASKIN INFORMATIONEN I DENNA
MANUAL. OM FÖRESKRIFTERNA NEDAN INTE RESPEKTERAS KAN DET MEDFÖRA PERSONSKADA.
IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN
sönder, för högt moment eller för hög kraft som kan göra att maskinen
• SKRUVDRAGARE ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ATT SKRUVA I OCH UR
och dess tillbehör eller den del man arbetar med förstörs.
SKRUVAR. FACOM TAR INGET ANSVAR VID ANNAN ANVÄNDNING. DENNA
• Säkerställ att alla slangar och anslutningar har rätt dimensioner och är
MASKIN ÄR INTE KONSTRUERAD FÖR ATT ANVÄNDAS I EXPLOSIV MILJÖ.
väl åtdragna.
Användningen av denna maskin och dess tillbehör ska respektera
• Använd alltid torr, ren och smord luft med ett högsta tryck på 6,2 bar.
anvisningarna i denna manual. Att använda denna maskin för annan
Damm, frätande ångor och/eller alltför hög luftfuktighet kan skada en
verksamhet kan medföra risk för att en situation uppstår som medför
pneumatisk maskins motor.
fara för människor och miljö.
• Smörj aldrig maskinerna med brandfarliga eller flyktiga vätskor som
• Denna maskin ska alltid användas, besiktigas och underhållas enligt
fotogen, dieselolja eller bensin.
alla bestämmelser (lokala, inom departement, federala och nationella)
• Ta inte bort några etiketter. Ersätt alla etiketter som är skadade.
som gäller för handhållna och handstyrda pneumatiska maskiner.
• Vi rekommenderar att man använder en upphängd slang.
• Av säkerhetsskäl, för att få optimala prestanda och för att delarna ska
En snabbkoppling som är ansluten direkt till matningsanslutningen gör
få längsta möjliga livslängd, ska denna maskin anslutas till tryckluftmatmaskinen tyngre och därmed mindre hanterbar.
ning med ett tryck på högst 6,2 bar (620 kPa) vid ingången, med en
• För att vara lättare att stoppa i en nödsituation ska den pneumatiska masslang med 10 mm innerdiameter.
kinen vara utrustad och ansluten till tryckluftsnätet med snabbkopplingar.
• Om detta högsta drifttryck på 6,2 bar överskrids medför det risk för
• När maskinen nått slutet av sin livslängd rekommenderar vi att man
att farliga situationer uppstår, som alltför hög hastighet, delar som går
demonterar den, avfettar delarna och separerar dem efter material, så
att de kan återvinnas.
ANVÄNDA MASKINEN
• Kontrollera innan du använder maskinen att det inte finns några farliga
gränsytor mot den närmaste omgivningen (explosiv gas, brandfarlig eller
farlig vätska, okända ledningar, kanaler eller elkablar osv.).
• Kontrollera innan du ansluter maskinen till tryckluftsmatningen att
avtryckaren inte är låst i driftläge av något hinder och att inget
inställnings- eller montagereglage står kvar i läge.
• Kontrollera att maskinen är ansluten till nätet med en snabbkoppling
och att en ventil för att bryta tryckluftsmatningen finns i närheten i
händelse av hinder, brott eller annan incident.
• Håll händer, löst sittande kläder och långt hår på avstånd från maskinens yttre roterande delar.
• Kontrollera läget för systemet för att byta riktning innan du sätter i
gång maskinen.
• Tänk på, och glöm inte, att alla motordrivna maskiner kan rycka till när
de tas i drift och medan de används.
• Kontrollera att den enhet arbetet utförs på står helt stilla.
• Släpp omedelbart avtryckaren och koppla från maskinen om den skulle
bli blockerad.
• Använd av Facom rekommenderade tillbehör.
• Om andra reservdelar än Facom originaldelar används kan det
medföra risk för bristande säkerhet, minska maskinens prestanda och
alla garantier upphör att gälla.
Reparationer ska endast utföras av behörig och kvalificerad reparatör.
Samråd med din närmaste Facom-återförsäljare.
VARNING
Använd inte slangar eller anslutningar som är skadade,
repade eller slitna.
Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar,
skyddsskor och hörselskydd.
Pneumatiska maskiner kan vibrera under användning.
Vibrationer, repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar kan medföra smärtor i händer och armar.
Sluta använda maskinen om du upplever obehag, stickningar eller smärta.
Samråd med läkare innan du åter börjar använda verktyget.
Var uppmärksam, agera förnuftigt och tänk på vad du gör
när du använder denna maskin.
Bär inte verktyget i dess slang.
Stå stadigt och i balans. Luta dig inte för långt framåt när du
använder denna maskin.
Använd ingen maskin medan du är påverkad av droger,
alkohol eller läkemedel eller om du är trött.
Bryt alltid tryckluftförsörjningen och koppla bort matningsslangen innan du monterar, demonterar eller justerar något
tillbehör på denna maskin eller försöker utföra någon form
av serviceåtgärd på den.
Välj bits och mått på bitsen beroende på vilken skruv det är
fråga om. Felaktigt val av bits kan skada skruven och den
kan splittras och orsaka personskada.
IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN
SMÖRJNING
HUVUDSLANGEN SKA HA MINST TRE
GÅNGER SÅ STORA DIMENSIONER SOM
MASKINENS MATNINGSINLOPP
TILL TRYCKLUFTSNÄTET
TILL DEN
PNEUMATISKA
MASKINEN
Använd alltid ett smörjmedel med dessa maskiner. Vi rekommenderar att man
använder följande filter/regulator/smörjanordning: FACOM N.580.
NÖDSTOPPVENTIL
FILTER
SMÖRJANORDNING
Om ingen smörjanordning används sprutas 0,5-1 cm3 olja in var åttonde
drifttimme via maskinens matningsanslutning.
REGULATOR
DEN SEKUNDÄRA LEDNINGEN SKA HA
MINST DUBBELT SÅ STORA DIMENSIONER
SOM MASKINENS MATNINGSINLOPP
KOMPRESSOR
➠
Modell
V.620RF
Modell
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
TÖMS REGELBUNDET
Chuckens
kapacitet
Motoreffekt
Maximalt
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Bullernivå
Tryck dB(A)
Effekt dB(A)
k*
95,3
3
Tryck dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Tomgångsvarvtal
Luftförbrukning
Drifttryck
Vikt
Mått
tr/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = mätosäkerhet i dB
** k = mätosäkerhet i m/s²
Vibrationsnivå
m/s²
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – BP 99 – 91 423 MORANGIS CEDEX – FRANKRIKE, FÖRSÄKRAR UNDER VÅRT
ANSVAR ATT PRODUKT V.620RF HÖGERHÅLLEN VÄNDBAR PNEUMATISK SKRUVDRAGARE, MÄRKE FACOM,
– UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKTIVET, 2006/42/EG
– OCH UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I EUROPEISK HARMONISERAD NORM EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
KVALITETSCHEFEN, FACOM
FI
HUOMIO
MUKANA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.
LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI. ÄLÄ HÄVITÄ NIITÄ.
TYÖNANTAJAN TULEE ANTAA TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA OLEVAT TIEDOT TÄTÄ KONETTA KÄYTTÄVÄLLE TYÖNTEKIJÄLLE.
SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN VAARAN.
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
• Varmista, että kaikki letkut ja liittimet ovat sopivan kokoisia ja kireällä.
• RUUVINVÄÄNTIMET ON TARKOITETTU VAIN RUUVIEN KIRISTYKSEEN JA LÖYSÄÄ• Käytä aina kuivaa, puhdasta ja voideltua, enintään 6,2 baarin paineilMISEEN. FACOM EI OTA VASTUUTA MUUNLAISESTA KÄYTÖSTÄ.
maa. Pöly, syövyttävä savu ja / tai liiallinen kosteus voivat vahingoittaa
TÄTÄ KONETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
paineilmakoneen moottoria.
RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA.
• Älä koskaan voitele koneita tulenaroilla tai haihtuvilla nesteillä, kuten
Tämän koneen ja sen lisävarusteiden käytön tulee tapahtua tässä käsikirpetroli, dieselöljy tai bensiini.
jassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän koneen käyttö muunlaiseen
• Älä poista mitään etikettejä. Vaihda vahingoittuneet etiketit.
työhön voi aiheuttaa henkilöille ja ympäristölle vaarallisia tilanteita.
• Roikkuvan syöttöletkun käyttöä suositellaan.
• Tätä konetta on aina käytettävä, tarkastettava ja huollettava kaikkien,
Suoraan syöttöliittimeen kytketty pikaliitin kohottaa koneen painoa ja
käsin pidettäville / ohjattaville paineilmakäyttöisille koneille sovellettaheikentää sen käsiteltävyyttä.
vien (paikallisten, alueellisten ja kansallisten) määräysten mukaisesti.
• Paineilmakone on varustettava ja kytkettävä paineilmaverkkoon
• Turvallisuuden, optimaalisen suorituskyvyn ja osien pitkäikäisyyden
pikaliittimillä sen pysäyttämisen helpottamiseksi vaaratilanteissa.
takaamiseksi tämä kone on kytkettävä enintään 6,2 baarin (620 kPa)
• Käyttöiän päätyttyä, suosittelemme koneen purkamista osiin. Puhdista
paineilmasyöttöön letkulla, jonka sisäläpimitta on10 mm.
sitten rasva ja lajittele osat materiaalien mukaisesti kierrätystä varten.
• Mainitun suurimman sallitun käyttöpaineen (6,2 baaria) ylitys johtaa
vaaratilanteisiin, kuten liian suuri nopeus, osien murtuminen ja haluttua
suurempi vääntömomentti tai voima, jotka voivat tuhota koneen ja sen
lisävarusteet tai työkappaleen.
KONEEN KÄYTTÖ
• Ennen koneen käyttöä tarkasta, ettei välittömässä läheisyydessä ole
mitään vaarallisia ympäristövaikutteita (räjähtävää kaasua, tulenarkoja
tai vaarallisia nesteitä, tuntemattomia kanavia, sähköjohdon suojakuoria
tai sähkökaapeleita jne.).
• Ennen koneen kytkemistä paineilmasyöttöön tarkasta, ettei mikään ole
lukinnut liipaisinta käyntiasentoon ja ettei mitään säätö- tai asennustyökaluja ole jäänyt paikalleen.
• Tarkasta, että kone on kytketty paineilmaverkkoon pikaliittimellä ja että
läheisyydessä on katkaisuventtiili paineilmasyötön katkaisemiseksi välittömästi
juuttumisen, murtumisen tai minkä tahansa häiriön ilmaantuessa.
• Pidä kädet, väljät vaatteet ja pitkät hiukset kaukana koneen pyörivistä osista.
• Tarkasta suunnanvaihtojärjestelmän asento ennen koneen käynnistämistä.
• Muista ja pidä mielessä, että moottorikäyttöisillä koneilla on taipumusta
äkillisiin sysäyksiin käynnistyksen yhteydessä ja käytön aikana.
• Varmista, että työskentelyalusta pysyy varmasti liikkumattomana.
• Kiinnitarttumisen sattuessa, vapauta välittömästi liipaisin ja kytke kone
irti paineilmaverkosta.
• Käytä FACOMIN suosittelemia lisävarusteita.
• Muiden kuin alkuperäisten FACOM-varaosien käyttö voi vaikuttaa
haitallisesti turvallisuuteen ja koneen suorituskykyyn ja johtaa takuun
peruuntumiseen.
Korjaukset saa tehdä vain sallittu ja ammattitaitoinen korjaamo.
Tiedustele lähimmältä FACOM myyjältä.
HUOMIO
Älä käytä vaurioituneita, repeytyneitä tai turmeltuneita
letkuja ja liittimiä.
Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, suojakäsineitä,
turvajalkineita sekä kuulonsuojaimia.
Paineilmakoneet voivat täristä käytön aikana.
Tärinä, toistuvat liikkeet ja epämiellyttävät asennot voivat
aiheuttaa kipua käsissä ja käsivarsissa.
Lopeta koneen käyttö, jos sinulla on epämiellyttäviä oireita
tai tunnet pistelyä tai kipua.
Käy lääkärissä ennen, kuin aloitat koneen käytön uudelleen.
Pysyttele valppaana ja käytä tervettä järkeä ja säilytä
tarkkaavaisuus koneen käytön aikana.
Älä kanna konetta letkusta.
Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa. Älä
kurkota liikaa eteenpäin tämän koneen käytön aikana.
Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena tai jos olet väsynyt.
Katkaise aina paineilmasyöttö ja kytke irti syöttöletku
ennen, kuin asennat, irrotat tai säädät lisävarusteita tähän
koneeseen tai ennen, kuin alat tekemään mitä tahansa
huoltotöitä siihen.
Valitse pala ja palakoko ruuvattavan ruuvin mukaisesti.
Huono valinta voi vahingoittaa ruuvia ja katkeaminen on
mahdollista aiheuttaen loukkaantumisvaaran.
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
VOITELU
PÄÄPUTKI - KOKO VÄHINTÄÄN KOLME
KERTAA KONEEN ILMANOTTOAUKON
LÄPIMITTA
PAINEILMAVERKKOA KOHTI
PAINEILMAKONETTA
KOHTI
Käytä aina voitelulaitetta näiden koneiden kanssa. Suosittelemme seuraavan
voitelu- ja säätösuodattimen käyttöä: FACOM N.580.
HÄTÄPYSÄYTYSVENTTIILI
SUODATIN
VOITELULAITE
Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta,
ruiskuta 1/2 - 1 cm3 voiteluainetta koneen tuloliittimestä.
SÄÄDIN
➠
Malli
V.620RF
Malli
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
TOISIOPUTKI - KOKO VÄHINTÄÄN
KOMPRESSORI
KAKSI KERTAA KONEEN ILMANOTTOAUKON LÄPIMITTA
TYHJENNÄ SÄÄNNÖLLISESTI
Istukan
aukeama
Moottorin
teho
Maksimivääntömomentti
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Melutaso
Paine dB(A)
Teho dB(A)
k*
95,3
3
Paine dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Tyhjäkäynti
Ilmankulutus
Käyttöpaine
Paino
Mitat
rpm
l/mn
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = mittaustuloksen epävarmuus (dB)
Tärinätaso
m/s2
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
** k = mittaustuloksen epävarmuus (m/s²) 3/8 "
YHDENMUKAISUUSILMOITUS
FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ILMOITTAA OMALLA VASTUULLA, ETTÄ TUOTE:
V.620RF – PAINEILMAKÄYTTÖINEN SUORA FACOM RUUVINVÄÄNNIN SUUNNANVAIHTIMELLA
- ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY VAATIMUSTEN MUKAINEN
- ON YHDENMUKAISTETUN STANDARDIN EN ISO 11148-6: 2012 VAATIMUSTEN MUKAINEN
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
FACOM - LAADUNVALVONTAJOHTAJA
CS
POZOR
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘILOŽENY.
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE. NENIČTE JE.
ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN SDĚLIT INFORMACE Z TÉTO PŘÍRUČKY ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ TOTO ZAŘÍZENÍ
POUŽÍVAJÍ. NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH UPOZORNĚNÍ MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ.
vyšší točivý moment nebo vyšší síla, která by mohla zničit zařízení a jeho
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
příslušenství nebo díl, na kterém je práce prováděna.
• UTAHOVÁKY JSOU URČENY POUZE K UTAHOVÁNÍ A
• Ujistěte se, že všechny hadice a všechny spojky mají správné rozměry
UVOLŇOVÁNÍ ŠROUBŮ. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI JINÉHO POUŽITÍ
a jsou dobře utažené.
NENESE FACOM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ
• Vždy používejte suchý, čistý a namazaný vzduch s maximálním tlakem
KONSTRUOVÁNO PRO POUŽITÍ VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ.
6,2 bar. Prach, korozivní výpary a/nebo nadměrná vlhkost mohou
Použití toho zařízení a příslušenství musí odpovídat pokynům v tomto
poškodit motor pneumatického zařízení.
návodu. Použití tohoto zařízení k jiným operacím může znamenat riziko
• Zařízení nikdy nemažte hořlavými nebo těkavými kapalinami jako je
nebezpečné situace pro osoby i okolní prostředí.
kerosin, nafta nebo benzín.
• Toto zařízení musí být vždy používáno, kontrolováno a udržováno
• Neodstraňujte žádné etikety. Poškozenou etiketu vyměňte.
v souladu s veškerými předpisy (místními, oblastními, federálními a
• Doporučuje se použití zavěšené hadice.
vnitrostátními), které se vztahují na pneumatická zařízení držená/
Rychlospojka připojená přímo na přívodní přípojku zvyšuje hmotnost
ovládaná rukou.
zařízení a snižuje tak jeho ovladatelnost.
• Pro zajištění bezpečnosti, optimálních výkonů a maximální životnosti
• Pneumatické zařízení musí být vybaveno a připojeno k síti stlačeného
dílů musí být toto zařízení připojeno k napájení stlačeného vzduchu
vzduchu pomocí rychlospojek, aby se usnadnilo jeho vypnutí v případě
maximálně 6,2 bar (620 kPa) na vstupu, pomocí pružné hadice o
nebezpečí.
vnitřním průměru 10 mm.
• Na konci životnosti se doporučuje zařízení demontovat, zbavit díly
• Překročení tohoto maximálního provozního tlaku 6,2 bar znamená
mastnoty a roztřídit je podle materiálu tak, aby bylo možné je recyklovat.
riziko nebezpečných situací jako je nadměrná rychlost, roztržení dílů,
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedochází k nebezpečné
interakci s bezprostředním okolím (výbušný plyn, hořlavá nebo
nebezpečná kapalina, neznámé potrubí, elektrický kabel atd.).
• Před připojením zařízení k přívodu vzduchu zkontrolujte, zda
kohoutek není zablokovaný v zapnuté poloze nějakou překážkou a
zda žádný nástroj pro seřízení nebo montáž nezůstal na místě.
• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti pomocí rychlospojky a
zda je ventil pro uzavření vzduchu v blízkosti, aby bylo možné v případě
zablokování, roztržení nebo jiné nehody vzduch okamžitě uzavřít.
• Ruce, volný oděv a dlouhé vlasy se nesmí dostat do blízkosti
rotujícího konce zařízení.
• Než zařízení uvedete do chodu, zkontrolujte polohu přepínacího systému.
• Mějte na paměti a nezapomínejte, že každé zařízení s motorem
se může při spuštění a během používání prudce pohnout.
• Ujistěte se, že celek, na němž se pracuje, je řádně znehybněný.
• V případě zablokování okamžitě uvolněte kohoutek a odpojte
přístroj od sítě stlačeného vzduchu.
• Používejte příslušenství doporučené společností FACOM.
• Použití jiných náhradních dílů než originálních od firmy FACOM
může vést ke snížení bezpečnosti, snížit výkon zařízení a rovněž ruší
veškeré záruky.
Opravy smí provádět pouze oprávněný kvalifikovaný odborník. Za
tímto účelem kontaktujte svého nejbližšího prodejce FACOM.
POZOR
Nepoužívejte poškozené, roztržené nebo zničené
hadice či spojky.
Používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle,
rukavice, bezpečnostní obuv a ochrana sluchu.
Pneumatická zařízení mohou během použití vibrovat.
Vibrace, opakované pohyby a nepohodlná poloha
mohou způsobit bolesti v rukou a pažích.
V případě nepohodlí, mravenčení nebo bolesti
zařízení dále nepoužívejte.
Než budete pokračovat v práci, vyhledejte lékaře.
Buďte ostražití, zkontrolujte správný směr a při
používání zařízení dávejte pozor.
Zařízení nepřenášejte za hadici.
Zachovávejte vyváženou a pevnou polohu. Při
používání tohoto zařízení se nepředklánějte příliš
dopředu.
Zařízení nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog,
léků nebo pokud jste unavení.
Před instalací, sejmutím nebo přidáním příslušenství
na zařízení nebo prováděním jakékoli údržby vždy
odpojte přívod stlačeného vzduchu a odpojte
přívodní hadici.
Zvolte nástavec a jeho rozměr podle použitého
šroubu. Při špatném výběru hrozí poškození šroubu a
případné zlomení s rizikem zranění.
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
K PNEUMATICKÉMU
ZAŘÍZENÍ
NOUZOVÉ UZAVÍRACÍ
ŠOUPÁTKO
➠
V.620RF
Model
V.620RF
REGULÁTOR
VEDLEJŠÍ POTRUBÍ MINIMÁLNĚ
2NÁSOBEK ROZMĚRU PŘÍVODU
VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
PRAVIDELNĚ
VYPRAZDŇUJTE
4
➠3
KOMPRESOR
➠
Model
2
FILTR
MAZNICE
Každých osm hodin provozu, pokud v síti stlačeného vzduchu
není používána maznice, vstříkněte 1/2 až 1 cm3 přes
přívodní přípojku zařízení.
➠
Vždy používejte se zařízením maznici. Doporučujeme použití
následující filtru-regulátoru-maznice: FACOM N.580.
1
HLAVNÍ POTRUBÍ MINIMÁLNĚ
3NÁSOBEK ROZMĚRU PŘÍVODU
VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
K SÍTI
STLAČENÉHO
VZDUCHU
MAZÁNÍ
Kapacita
trnu
Výkon
motoru
Maximální
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Hladina hluku
Tlak dB(A)
Výkon dB(A)
Tlak dB(C)
k*
k*
k*
95,3
3
106,3
97
Rychlost
naprázdno
Spotřeba
vzduchu
ot/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = nejistota měření v dB
Provozní tlak Hmotnost
3
Rozměry
3
Úroveň
vibrací
m/s2
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
** k = nejistota měření v m/s²
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, PROHLAŠUJEME NA SVOU
ODPOVĚDNOST, ŽE VÝROBEK V.620RF - PNEUMATICKÝ REVERZIBILNÍ ROVNÝ UTAHOVÁK ZNAČKY FACOM
- ODPOVÍDÁ USTANOVENÍM STROJNÍ SMĚRNICE 2006/42/ES
- A JE V SOULADU S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
ŘEDITEL ODD. KVALITY FACOM
HU
FIGYELEM!
EZ A TÁJÉKOZTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG GONDOSAN A BENNE LÉVŐ INFORMÁCIÓKAT. NE
SEMMISÍTSE MEG! A MUNKÁLTATÓ KÖTELES KÖZÖLNI AZ ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT A SZERSZÁMOT
HASZNÁLÓ MUNKAVÁLLALÓKKAL. AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET.
amely tönkreteheti a gépet vagy tartozékait, illetve az éppen megdolgozott
A SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE
munkadarabot.
• A CSAVARBEHAJTÓ KIZÁRÓLAG CSAVAROK BE- ÉS KICSAVARÁSÁRA
• Győződjön meg róla, hogy minden flexibilis cső és csatlakozás megfelelő
VALÓ. MÁS CÉLRA VALÓ HASZNÁLAT ESETÉN A FACOM NEM VÁLLAL
méretű és megfelelően illeszkedik.
FELELŐSSÉGET. A SZERSZÁM ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN
• Mindig száraz, tiszta és kenőanyagot tartalmazó levegőt használjon,
VALÓ HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS.
maximum 6,2 bar nyomással. A por, a korrozív hatású füstök és/vagy a túlzott
A szerszámot és tartozékait kizárólag a jelen útmutató utasításainak
nedvességtartalom károsíthatják a pneumatikus szerszámok motorját.
megfelelően lehet használni. A szerszám ettől eltérő műveletekre történő
• Soha ne kenje a szerszámokat gyúlékony vagy párolgó folyadékokkal,
használata következtében a személyekre és a környezetre nézve veszélyes
például kerozinnal, gázolajjal vagy benzinnel.
helyzetek alakulhatnak ki.
• Ne távolítsa el a címkéket. A károsodott feliratokat cserélje újakra.
• A szerszám üzemeltetése, ellenőrzése és karbantartása során minden eset• A felfüggesztett flexibilis cső használata ajánlott.
ben be kell tartani a kézben tartott/kézi vezérlésű pneumatikus szerszámokra
A közvetlenül a bejövő csatlakozáshoz illesztett gyorscsatlakozás növeli a
vonatkozó valamennyi (helyi, megyei, szövetségi, nemzeti) jogszabályt.
szerszám súlyát, és így csökkenti a könnyű kezelhetőségét.
• Az alkatrészek biztonsága, optimális teljesítménye és maximális élettartama
• A pneumatikus szerszámok és a sűrített levegő rendszer között gyorscsatlakoérdekében a szerszámot minden esetben maximum 6,2 bar (620 kPa) bezásokat kell kialakítani, megkönnyítve a gép leállítását veszély esetén.
meneti nyomású sűrített levegőhöz kell csatlakoztatni, 10 mm belső átmérőjű
• Élettartama végén a szerszámot ajánlott szétszerelni, valamint az alkatrészepneumatikus csővel.
• A fent említett 6,2 bar-os maximális használati nyomás túllépése veszélyes
ket zsírtalanítani és alapanyaguk szerint szétválogatni, ezzel is elősegítve az
alkatrészek újrahasznosíthatóságát.
helyzetek kockázatával jár - például a szerszám túl nagy sebessége, az
alkatrészek törése, túlságosan nagy nyomaték vagy erő kialakulása -,
A SZERSZÁM HASZNÁLATA
• A szerszám használatát megelőzően ellenőrizze, hogy nem léphet-e veszélyes
kölcsönhatásba a közvetlen környezettel (robbanásveszélyes gáz, gyúlékony
vagy veszélyes folyadék, ismeretlen csatorna, elektromos huzal vagy kábel, stb.).
• A szerszám sűrített levegőre való csatlakoztatását megelőzően ellenőrizze,
hogy a kezelőgomb nem ragadt-e be bekapcsolt állásban, és hogy a beállító
vagy összeszerelő szerszámok el lettek távolítva.
• Ellenőrizze, hogy a szerszám gyorscsatlakozóval csatlakozik a hálózathoz,
és a biztonsági levegőszelep könnyen elérhető, hogy a szerszám beragadása, eltörése vagy más baleset esetén azonnal el lehessen zárni a levegőt.
• Tartsa távol a kezét, a lebegő ruhadarabokat és a hosszú hajat a szerszám
forgó alkatrészeitől.
• A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze a forgásirány-szabályozó állását.
• Gondoljon rá és ne feledkezzen meg róla, hogy a beüzemeléskor és a használat
folyamán minden motoros szerszámnál előfordulhatnak hirtelen erős rántások.
• Győződjön meg róla, hogy a munkafelület megfelelően stabilan rögzítve van.
• A szerszám elakadása esetén azonnal engedje fel a vezérlőgombot, és
kapcsolja le a szerszámot a sűrített levegő rendszerről.
• Használjon a FACOM által ajánlott tartozékokat.
• Az eredeti FACOM alkatrészektől eltérő alkatrészek használata a
biztonság csökkenésének kockázatával jár, gyengíti a gép teljesítményét, és a
garancia megszűnését vonja magával.
A javításokat csak megfelelő képesítéssel és engedélyekkel rendelkező szakember végezheti. Forduljon a legközelebbi FACOM viszonteladóhoz!
FIGYELEM!
Ne használjon sérült, repedezett vagy károsodott pneumatikus
vezetékeket.
A pneumatikus szerszámok használata közben rezgés keletkezhet.
A szerszám rezgése, az ismétlődő mozdulatok és a kényelmetlen testhelyzetek fájdalmat okozhatnak a kézben és a karban.
Kényelmetlen érzés, viszketés, fájdalmak esetén hagyja abba a
szerszám használatát.
Mielőtt újra használatba venné a szerszámot, forduljon orvoshoz.
Használjon védőfelszereléseket, például védőszemüveget,
védőkesztyűt, biztonsági bakancsot valamint fülvédő felszerelést.
A szerszám használata közben őrizze meg éberségét, józan
ítélőképességét és odafigyelését.
Ne mozgassa a szerszámot a pneumatikus vezetéknél fogva.
A tartozékok felrakása, leszerelése és beállítása, illetve minden
karbantartási művelet megkezdése előtt minden esetben zárja
el a sűrített levegő ellátást, és csatlakoztassa le a pneumatikus
levegővezetéket a szerszámról.
Ügyeljen a kiegyensúlyozott és biztos testhelyzetre. A szerszám
használata közben ne hajoljon túlságosan előre.
Ne használja az eszközt drogok, alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt, illetve ha kimerültséget érez.
Válasszon a használt csavarhoz megfelelő csavarozófejet
illetve méretet. A rosszul megválasztott csavarozófej károsítja a
csavart, és el is törheti, balesetveszélyt okozva.
A SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE
KENÉS
A SZERSZÁM LEVEGŐ BEMENET MÉRETÉHEZ KÉPEST MINIMUM 3-SZOROS
NAGYSÁGÚ FŐ VEZETÉKRENDSZER
SŰRÍTETT LEVEGŐ
HÁLÓZAT FELÉ
PNEUMATIKUS
GÉP FELÉ
A szerszámhoz mindig használjon megfelelő kenőanyagot. A gyártó által javasolt
szűrő-szabályozó-kenőanyag folyadék: FACOM N.580.
VÉSZLEÁLLÍTÓ SZELEP
KENŐANYAG
Amennyiben a sűrített levegő rendszerben nincs kenőanyag-adagolás, minden
nyolc órányi működést követően juttasson be 1/2 - 1 cm3 kenőanyagot a gép
bemeneti csatlakozásán keresztül.
SZŰRŐ
SZABÁLYOZÓ
A SZERSZÁM LEVEGŐ BEMENET MÉRETÉHEZ KÉPEST MINIMUM 2-SZERES
NAGYSÁGÚ MELLÉKVEZETÉK-RENDSZER
KOMPRESSZOR
➠
Modell
V.620RF
Modell
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
RENDSZERESEN CSERÉLJEN
OLAJAT
Csiszolószár
kapacitása
Motor
teljesítmény
Maximális
nyomaték
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Zajszint
Nyomás dB(A)
Teljesítmény dB(A)
k*
95,3
3
Nyomás dB(C)
k*
106,3
k*
3
97
Üres forgási
sebesség
Levegőfogyasztás
Használati
nyomás
Súly
Méretek
ford./perc
l/perc
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = mérési bizonytalanság - dB
** k = mérési bizonytalanság - m/s²
Rezgésszint
m/s2
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
MI, A FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, SAJÁT FELELŐSSÉGÜNKRE KIJELENTJÜK, HOGY A
KÖVETKEZŐ TERMÉK: V.620RF - FACOM CSAVARBEHAJTÓ JOBBOS, VÁLTOZTATHATÓ IRÁNNYAL
- MEGFELEL A 2006/42/EK «GÉPEK» IRÁNYELV RENDELKEZÉSEINEK
- ÉS MEGFELEL AZ EN ISO 11148-6: 2012 HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY RENDELKEZÉSEINEK
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
A FACOM MINŐSÉGIGAZGATÓJA
RO
ATENŢIE
SUNT ANEXATE INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA.
CITIŢI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA. PĂSTRAŢI CU GRIJĂ ACESTE INSTRUCŢIUNI. NU LE DISTRUGEŢI.
ANGAJATORUL ARE OBLIGAŢIA DE A COMUNICA INFORMAŢIILE DIN ACEST MANUAL ANGAJAŢILOR CARE UTILIZEAZĂ ACEASTĂ MAŞINĂ.
NERESPECTAREA URMĂTOARELOR AVERTISMENTE POATE CAUZA VĂTĂMĂRI CORPORALE.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII
telor, un cuplu superior sau o forţă superioară putând distruge maşina şi
• MAŞINILE DE ÎNŞURUBAT SUNT CONCEPUTE NUMAI PENTRU
accesoriile acesteia, sau piesa la care se lucrează.
ÎNŞURUBAREA ŞI DEŞURUBAREA ŞURUBURILOR.
• Asiguraţi-vă că toate furtunurile şi racordurile sunt dimensionate corect şi
FACOM ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA ÎN CAZUL ORICĂRUI ALT TIP
sunt strânse corespunzător.
DE UTILIZARE. ACEASTĂ MAŞINĂ NU ESTE CONCEPUTĂ PENTRU A FI
• Utilizaţi întotdeauna aer uscat, curat şi lubrifiat, la o presiune de maximum
UTILIZATĂ ÎN MEDIU EXPLOZIV.
6,2 bari. Praful, vaporii corozivi şi/sau umiditatea excesivă pot deteriora
Utilizarea acestei maşini şi a accesoriilor sale trebuie să respecte instrucţiunile
motorul unei maşini pneumatice.
din prezentul manual. Utilizarea acestei maşini în alte scopuri ar putea genera
• Nu lubrifiaţi maşinile cu lichide inflamabile sau volatile precum kerosenul,
riscuri pentru oameni şi pentru mediul din imediata apropiere.
motorina sau benzina.
• Exploatarea, inspecţia şi întreţinerea acestei maşini trebuie să efectuate res• Nu îndepărtaţi nicio etichetă. Înlocuiţi etichetele deteriorate.
pectând toate reglementările (locale, departamentale, federale şi naţionale)
• Se recomandă utilizarea unui furtun suspendat.
aplicabile maşinilor pneumatice operate/acţionate manual.
Conectarea directă a unui racord rapid la racordul de admisie creşte greuta• Pentru a garanta securitatea, performanţele optime şi durata de viaţă
tea maşinii şi, prin urmare, reduce manevrabilitatea acesteia.
maximă a pieselor, maşina trebuie conectată la o alimentare cu aer compri• Maşina pneumatică trebuie să fie echipată şi conectată la reţeaua de aer
mat de maximum 6,2 bari (620 kPa) la intrare, printr-un furtun cu diametrul
comprimat prin racorduri rapide, pentru a facilita oprirea în caz de pericol.
interior de 10 mm.
• La sfârşitul duratei de viaţă a maşinii, se recomandă demontarea acesteia,
•Depăşirea acestei presiuni maxime de utilizare de 6,2 bari ar putea da
degresarea pieselor şi separarea lor în funcţie de material, astfel încât acestea
naştere unor situaţii periculoase, cum ar fi viteza excesivă, ruperea elemendin urmă să poată fi reciclate.
UTILIZAREA MAŞINII
• Înainte de a utiliza maşina, asiguraţi-vă că nu are loc o interacţiune
periculoasă cu mediul din imediata apropiere (gaz exploziv, lichid inflamabil sau
periculos, canalizare necunoscută, învelişul cablului electric, cablul electric etc.).
• Înainte de a conecta maşina la alimentarea cu aer, verificaţi ca trăgaciul
să nu fie blocat de un obstacol în poziţia de funcţionare şi ca să nu se fi uitat
îndepărtarea niciunei scule de reglaj sau montaj.
• Verificaţi dacă maşina este conectată la reţea printr-un racord rapid şi dacă
în apropiere se află un robinet pentru a opri imediat alimentarea cu aer în
cazul unui blocaj, ruptură sau alt incident.
• Ţineţi mâinile, îmbrăcămintea largă şi părul lung la distanţă de extremitatea
rotativă a maşinii.
• Înainte de a pune maşina în funcţiune,
verificaţi poziţia sistemului de inversare.
• Reţineţi că orice maşină cu motor poate efectua mişcări bruşte în timpul
punerii în funcţiune şi pe parcursul utilizării.
• Asiguraţi-vă că ansamblul pe care se lucrează este bine fixat.
• În cazul unui blocaj, eliberaţi imediat trăgaciul şi deconectaţi maşina de la
reţeaua de aer comprimat.
• Utilizaţi accesoriile recomandate de FACOM.
• Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale FACOM poate determina apariţia unor riscuri legate de siguranţă şi reducerea performanţelor
maşinii, şi anulează toate garanţiile.
Reparaţiile trebuie efectuate numai de către depanatori calificaţi autorizaţi.
Luaţi legătura cu cel mai apropiat distribuitor FACOM.
ATENŢIE
Nu utilizaţi furtunuri sau racorduri deteriorate, destrămate sau stricate.
Maşinile pneumatice pot vibra în timpul utilizării.
Vibraţiile, mişcările repetitive şi poziţiile neconfortabile pot cauza
dureri la nivelul mâinilor şi braţelor.
În caz de disconfort, furnicături sau dureri, întrerupeţi utilizarea maşinii.
Consultaţi un medic înainte de a utiliza scula din nou.
Nu transportaţi maşina ţinând-o de furtun.
Păstraţi o poziţie echilibrată şi fermă. Nu vă aplecaţi prea mult în
faţă în timpul utilizării maşinii.
Nu utilizaţi maşina sub influenţa drogurilor, a băuturilor alcoolice
şi a medicamentelor, sau dacă sunteţi obosit.
Utilizaţi echipamente de protecţie precum ochelari, mănuşi şi
încălţăminte de protecţie, precum şi dispozitive de protecţie
auditivă.
În timpul utilizării maşinii, fiţi precaut, raţional şi atent.
Întrerupeţi întotdeauna alimentarea cu aer comprimat şi
decuplaţi furtunul de alimentare înainte de a instala, demonta
sau regla orice accesoriu pe maşină, sau înainte de a efectua o
lucrare de întreţinere la maşină.
Alegeţi vârful precum şi dimensiunea vârfului în funcţie de
şurubul utilizat. În cazul alegerii greşite, există riscul deteriorării
şurubul, fiind posibilă ruperea acestuia şi rănirea persoanelor.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII
LUBRIFIEREA
SPRE REŢEAUA DE
AER COMPRIMAT
ŢEAVĂ PRINCIPALĂ CU DIMENSIUNEA DE
CEL PUŢIN 3 ORI MAI MARE DECÂT CEA A
ADMISIEI DE AER A MAŞINII
SPRE MAŞINA
PNEUMATICĂ
Utilizaţi întotdeauna un lubrificator cu aceste maşini. Recomandăm folosirea
următorului filtru-regulator-lubrificator: FACOM N.580.
ROBINET PENTRU
OPRIREA DE URGENŢĂ
La fiecare opt ore de funcţionare, dacă nu se utilizează un lubrificator la reţeaua
de aer comprimat, injectaţi între 1/2 şi 1 cm3 prin racordul de admisie al maşinii.
FILTRU
LUBRIFICATOR
REGULATOR
LINIE SECUNDARĂ CU DIMENSIUNEA
DE CEL PUŢIN 2 ORI MAI MARE DECÂT
CEA A ADMISIEI DE AER A MAŞINII
COMPRESOR
➠
Model
V.620RF
Model
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
GOLIŢI REGULAT
Capacitatea
mandrinei
Puterea
motorului
Cuplu
maxim
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Nivel de zgomot
Presiune dB(A)
Putere dB(A)
Presiune dB(C)
k*
k*
k*
95,3
3
106,3
3
Turaţie în gol
Consum de aer
Presiune de
utilizare
Greutate
Dimensiuni
rot/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = incertitudine de măsurare în dB
97
3
Nivel
de vibraţii
m/s2
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
** k = incertitudine de măsurare în m/s²
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
NOI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE (FRANŢA), DECLARĂM PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ
PRODUSUL V.620RF - MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT REVERSIBILĂ DREAPTĂ PNEUMATICĂ, MARCA FACOM
- RESPECTĂ PREVEDERILE DIRECTIVEI 2006/42/CE REFERITOARE LA MAŞINI
- ŞI RESPECTĂ DISPOZIŢIILE STANDARDULUI EUROPEAN ARMONIZAT EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI PENTRU CALITATE FACOM
BG
ВНИМАНИЕ
ТУК Е ПРИЛОЖЕНА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.
ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА. ЗАПАЗЕТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ГИ
УНИЩОЖАВАЙТЕ. РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДАДЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ,
ИЗПОЛЗВАЩИ ТАЗИ МАШИНА. НЕСПАЗВАНЕТО НА ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ.
ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• ГАЕЧНИТЕ КЛЮЧОВЕ СА ПРЕДВИДЕНИ САМО ЗА ЗАВИНТВАНЕ И ОТВИВАНЕ НА
ВИНТОВЕ. ЗА ВСЯКО ДРУГО ИЗПОЛЗВАНЕ FACOM НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ. Тази
машина не е предвидена, за да бъде използвана в експлозивна атмосфера.
Използването на тази машина и спомагателното оборудване към нея трябва да
отговаря на указанията в тази инструкция. Използването на машината за други
операции би могло да доведе до риск от създаване на опасна ситуация за персонала
и близкото обкръжение.
• Тази машина трябва да бъде експлоатирана, контролирана и поддържана съгласно
всички нормативни документи (местни, областни, федерални и национални) относно
пневматичните машини, държани/командвани ръчно.
• За нуждите на безопасността, за оптимални работни характеристики и максимална
продължителност на живот на частите машината трябва да бъде захранвана със
сгъстен въздух с максимум 6,2 bar (620 kPa) при влизане, с гъвкав маркуч с вътрешен
диаметър 10 mm.
• Надвишаването на това работно налягане от посочените максимум 6,2 bar ще доведе
до рискове от създаване на опасни ситуации като надвишаване на скоростта, счупване
на елементи, по-голям въртящ момент или по-голяма сила, които могат да разрушат
машината и нейното допълнително оборудване или машинната част, върху която се
извършва работата.
• Уверете се, че всички гъвкави маркучи и муфи са правилно оразмерени и добре
стегнати.
• Винаги използвайте сух въздух, чист и смазан, с максимално налягане от 6,2 bar.
Прахът, корозивният дим и/или прекалената влажност могат да повредят мотора на
една машина с пневматично задвижване.
• Никога не смазвайте машините с горими или летливи течности като керосин, газьол
или бензин.
• Не махайте етикетите. Заменяйте всеки повреден етикет.
• Използването на окачена гъвкава тръба е препоръчително.
Бързо свързване чрез муфа, прикачена директно към приемащата муфа, увеличава
теглото на машината и вследствие на това намалява нейната маневреност.
• Пневматичната машина трябва да бъде оборудвана и свързана към мрежата за
сгъстен въздух чрез бързи свързващи муфи за улеснение на нейното спиране в случай
на опасност.
• В края на живота на машината е препоръчително тя да се демонтира , да се изчистят
частите от смазките и да се разделят в зависимост от използваните материали, за да
могат да бъдат рециклирани.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА
• Преди използването на машината се уверете, че няма опасно взаимодействие с
обкръжаващата среда (експлозивен газ, запалителна или опасна течност, непозната
канализация, електрически канал или кабел и т.н.).
• Преди да свържете машината с устройството за подаване на въздух, проверете дали
спусъкът не е блокиран в позиция „вкл.“ от някакво препятствие и дали инструмент за
регулиране или монтиране не е останал в работна позиция.
• Проверете дали машината е свързана към мрежата чрез бърза муфа и дали клапанът
за прекъсване на въздуха е наблизо, за да се прекъсне веднага въздухът в случай на
блокиране, скъсване или всякакъв друг инцидент.
• Дръжте ръцете, висящи дрехи и дълги коси далече от въртящия се край на машината.
• Проверете позицията на системата за промяна на посоката на въртене преди
пускането на машината.
• Бъдете предвидливи и не забравяйте, че всяка машина с мотор може да произведе
резки удари по време на пускането й в ход и по време на нейното използване.
• Уверете се, че всички предмети в работната зона са неподвижни.
• В случай на блокиране пуснете незабавно спусъка и откачете машината от мрежата
за сгъстен въздух.
• Използвайте само препоръчано от FACOM допълнително оборудване.
• Използването на други резервни части, а не оригинални части на FACOM, може да
доведе до риск и да наруши безопасността, да влоши работните характеристики на
машината и да анулира всички гаранции.
Поправките трябва да бъдат извършвани само от квалифицирани и оторизирани
технически лица, извършващи ремонтни дейности. Обърнете се към най-близкия
дистрибутор на FACOM.
Не използвайте повредени, разнищени или
повредени гъвкави тръби или муфи.
ВНИМАНИЕ
Пневматичните машини могат да вибрират по време на използването им.
Вибрациите, повтарящите се движения и неудобното положение на
тялото могат да причинят болки в дланите и ръцете.
Спрете да използвате машината в случай на дискомфорт, сърбежи
или болки.
Консултирайте се с лекар преди повторна употреба на уреда.
Използвайте защитно оборудване като очила, ръкавици, обувки за
безопасност, както и за акустична защита.
Останете бдителни и проявявайте здрав разум и внимание по време на
използването на машината.
Не пренасяйте машината, като държите за гъвкавия й маркуч.
Прекъсвайте винаги захранването със сгъстен въздух и изключвайте
гъвкавата захранваща тръба, преди да инсталирате, сложите или
сглобите всяко допълнително оборудване върху тази машина или да
предприемете каквато и да е операция, свързана с поддръжката на
машината.
Поддържайте уравновесена и стабилна позиция. Не се навеждайте
много напред по време на използването на тази машина.
Не използвайте машината под въздействие на наркотици, алкохол,
медикаменти или ако сте изморени.
Изберете накрайник, както и размера на този накрайник, в зависимост
от използвания винт. Лошият избор рискува да повреди винта,
възможно е и счупването му с рискове от наранявания
ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
СМАЗВАНЕ
КЪМ МРЕЖАТА ЗА
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
ГЛАВНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА
С РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 3 ПЪТИ
ПО-ГОЛЯМ ОТ ТОЗИ ЗА ПОДАВАНЕ НА
ВЪЗДУХ НА МАШИНАТА
КЪМ
ПНЕВМАТИЧНАТА
МАШИНА
Винаги използвайте смазващо вещество с тези машини. Ние
препоръчваме използването на следния филтър, регулиращ
смазващото вещество: FACOM N.580.
ШИБЪР ЗА
АВАРИЙНО
СПИРАНЕ СМАЗВАЩО
На всеки 8 часа работа, ако не се използва смазващо вещество
върху мрежата за сгъстен въздух, да се инжектира ½ до 1 см3 чрез
муфата за вкарване на машината.
ФИЛТЪР
УСТРОЙСТВО
РЕГУЛАТОР
ВТОРОСТЕПЕННА
ЛИНИЯ С РАЗМЕР
КОМПРЕСОР
ДА СЕ ИЗТОЧВА
РЕДОВНО
V.620RF
Модел
V.620RF
➠3
➠
➠
Модел
4
➠
1
2
Капацитет
на бургията
Мощност
на мотора
Максимален
момент
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Ниво на шума
Налягане
dB(A)
Мощност
dB(A)
Налягане
dB(C)
k*
k*
k*
95,3
3
106,3
3
Скорост на
празен ход
Консумация на
въздух
Работно
налягане
Тегло
tr/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = грешка при измерване в dB
97
3
Нивона
вибрация
м/сек²
k**
4,2
0,91
Размери
** k = грешка при измерване в m/s²
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НИЕ, ОТ FACOM S.A.S., УЛ. „ГУСТАВ АЙФЕЛ“ №6/8 - ПК 99 - 91 423 МОРАНЖИ СЕДЕКС, ФРАНЦИЯ [6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL
- BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE], ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПОЕМАМЕ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ
V.620RF - ОБРЪЩАЕМ ДЕСЕН ГАЕЧЕН КЛЮЧ С ПНЕВМАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ МАРКА FACOM
- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА „МАШИНИ“ 2006/42/ЕО
- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО НА FACOM
SK
UPOZORNENIE
SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE. NEZAHOĎTE HO.
ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ INFORMOVAŤ SVOJICH ZAMESTNANCOV O POKYNOCH UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE.
V PRÍPADE NEDODRŽANIA NASLEDUJÚCICH UPOZORNENÍ HROZÍ RIZIKO ZRANENIA.
ZAPNUTIE ZARIADENIA
poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo alebo diel, na ktorom sa daný úkon
• SKRUTKOVAČE SA SMÚ POUŽÍVAŤ IBA NA SKRUTKOVANIE A
vykonáva.
ODSKRUTKOVANIE SKRUTIEK. PRI AKOMKOĽVEK INOM POUŽÍVANÍ SA
• Dbajte na to, aby boli všetky hadice a prípojky správne dimenzované a
SPOLOČNOSŤ FACOM VZDÁVA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI. TOTO
dobre utiahnuté.
ZARIADENIE SA NESMIE POUŽÍVAŤ VO VÝBUŠNOM PROSTREDÍ.
• Vždy používajte suchý, čistý a naolejovaný vzduch s maximálnym tlakom
Toto zariadenie a jeho príslušenstvo sa musia používať v súlade s pokynmi uve6,2 baru. Prach, korozívne dymy a/alebo nadmerná vlhkosť môžu poškodiť
denými v tomto návode. Pri používaní tohto zariadenia na iné účely by mohlo
motor pneumatického zariadenia.
hroziť riziko nebezpečného ohrozenia prítomných osôb a životného prostredia.
• Zariadenia nikdy nemažte horľavými ani prchavými kvapalinami, ako
• Toto zariadenie sa musí vždy používať, kontrolovať a udržiavať v súlade so
napríklad kerozín, motorová nafta alebo benzín.
všetkými predpismi (miestnymi, regionálnymi, federálnymi a národnými), ktoré
• Neodstraňujte žiaden štítok. Vymeňte akýkoľvek poškodený štítok.
platia pre ručne ovládané/v ruke držané pneumatické zariadenia.
• Odporúča sa používať zavesenú hadicu.
• Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabezpečeniu výkonnosti a zachovaniu
Rýchlospojka pripojená priamo na vstupnú prípojku zvyšuje hmotnosť zariamaximálnej životnosti súčiastok sa toto zariadenie musí napájať maximálnym
denia a teda zhoršuje manipuláciu s ním.
vstupným stlačeným vzduchom 6,2 baru (620 kPa) pomocou hadice s
• Pneumatické zariadenia musia byť vybavené a pripojené na rozvod
vnútorným priemerom 10 mm.
stlačeného vzduchu pomocou rýchlospojky, aby sa zjednodušilo ich vypnutie
• Pri používaní vyššieho ako uvedeného maximálneho prevádzkového tlaku
v prípade nebezpečenstva.
6,2 baru hrozí riziko vzniku nebezpečných situácií, ako napríklad nadmerná
• Na konci životnosti zariadenia sa odporúča rozmontovať zariadenie,
rýchlosť, prasknutie častí, vyšší krútiaci moment alebo vyššia sila, ktoré môžu
odmastiť súčiastky a rozdeliť ich podľa materiálov, aby sa tieto materiály
mohli recyklovať.
POUŽÍVANIE ZARIADENIA
• Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sa zariadenie nenachádza v
nebezpečnom prostredí (výbušný plyn, horľavá alebo nebezpečná kvapalina,
káblovod alebo elektrický kábel a pod.).
• Pred pripojením zariadenia na prívod vzduchu skontrolujte, či spúšť
zariadenia nie je niečím zablokovaná v polohe Zapnúť a či sa na zariadení
nenachádza nejaký nastavovací alebo montážny nástroj.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené na rozvod rýchlospojkou a či je odpojovací vzduchový ventil v blízkosti, aby bolo možné v prípade zablokovania,
prasknutia alebo pri akomkoľvek inom probléme vzduch okamžite odpojiť.
• Dbajte na to, aby ste mali ruky, široké odevy a dlhé vlasy v dostatočnej
vzdialenosti od otáčacieho mechanizmu zariadenia.
• Pred zapnutím zariadenia skontrolujte polohu prepínača smeru otáčok.
• Je potrebné mať na pamäti a nezabúdať, že pri akomkoľvek motorizovanom
zariadení môže pri zapínaní a počas používania dôjsť k náhlym nárazom.
• Skontrolujte, či je predmet, na ktorom sa úkon vykonáva, správne znehybnený.
• V prípade zablokovania okamžite uvoľnite spúšť a zariadenie odpojte od
prívodu stlačeného vzduchu.
• Používajte príslušenstvo odporúčané spoločnosťou FACOM.
• Pri používaní iných ako originálnych náhradných dielov spoločnosti
FACOM môže hroziť riziko vzniku nebezpečnej situácie, môže sa znížiť
výkonnosť a ruší sa akákoľvek záruka.
Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní a oprávnení opravári. Obráťte sa na
najbližšieho distribútora výrobkov FACOM.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte poškodené, rozstrapkané ani zničené hadice
alebo prípojky.
Používajte ochranné prostriedky, ako napríklad okuliare, rukavice, bezpečnostnú obuv, ako aj akustickú ochranu.
Pri používaní pneumatických zariadení môžu vznikať vibrácie.
Vibrácie, opakované pohyby a nepohodlné polohy môžu
spôsobiť bolesť v rukách a ramenách.
Zariadenie nepoužívajte v prípade nepohodlia, štípania alebo
bolesti.
Pred opätovným použitím nástroja sa poraďte s lekárom.
Počas používania zariadenia buďte obozretní, opatrní a
pozorní.
Pri prenášaní zariadenie nedržte za hadicu.
Dbajte na to, aby ste mali vyváženú a stabilnú polohu. Počas
používania tohto zariadenia sa veľmi nenakláňajte dopredu.
Zariadenie nepoužívajte, ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov alebo ak ste unavení.
Pred montovaním, odmontovaním alebo úpravou príslušenstva
na zariadenie alebo pred akoukoľvek údržbou na zariadení
vždy vypnite prívod stlačeného vzduchu a odpojte napájaciu
hadicu.
Nadstavec a rozmer nadstavca zvoľte v závislosti od použitej
skrutky. Pri nesprávnom výbere hrozí riziko poškodenia skrutky
a prasknutia, ako aj riziko poranenia.
ZAPNUTIE ZARIADENIA
MAZANIE
K PNEUMATICKÉMU
ZARIADENIU
NÚDZOVÝ VENTIL
V prípade, že sa v rozvode stlačeného vzduchu nepoužíva
mazadlo, každých osem hodín prevádzky vstreknite 1/2 až 1 cm3
oleja cez vstupnú prípojku zariadenia.
➠
V.620RF
Model
V.620RF
REGULÁTOR
POMOCNÝ ROZVOD MINIMÁLNE
2-KRÁT ROZMER PRÍVODU VZDUCHU
DO ZARIADENIA
PRAVIDELNE
VYPÚŠŤAJTE
4
➠3
KOMPRESOR
➠
Model
2
FILTER
MAZADLO
➠
Pri tomto zariadení používajte vždy jedno mazadlo. Odporúča sa
používať nasledujúci filter-regulátor-mazadlo: FACOM N.580.
1
HLAVNÝ ROZVOD MINIMÁLNE 3-KRÁT
ROZMER PRÍVODU VZDUCHU DO
ZARIADENI
K ROZVODU
STLAČENÉHO
VZDUCHU
Kapacita tŕňa
Výkon motora
Maximálny
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Hladina hluku
Tlak dB(A)
Výkon dB(A)
Tlak dB(C)
k*
k*
k*
95,3
3
106,3
97
Rýchlosť na
prázdno
Spotreba
vzduchu
Prevádzkový tlak
tr/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = neistota pri meraní v dB
Hmotnosť
3
** k = neistota pri meraní v m/s²
3
Množstvo
vibrácií
m/s2
k**
4,2
0,91
Rozmery
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ES VYHLÁSENIE O ZHODE
MY, SPOLOČNOSŤ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCÚZSKO, NA NAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ
VYHLASUJEME, ŽE VÝROBOK V.620RF – PRAVÝ OBOJSTRANNÝ PNEUMATICKÝ SKRUTKOVAČ ZNAČKY FACOM
- JE V SÚLADE S USTANOVENIAMI SMERNICE O „STROJOCH“ (2006/42/ES),
- AKO AJ V SÚLADE S USTANOVENIAMI HARMONIZOVANEJ EURÓPSKEJ NORMY EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
RIADITEĽ ODDELENIA KVALITY FACOM
SL
POZOR
PRILOŽENE SO POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE.
PRED UPORABO NAPRAVE JIH PREBERITE. TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE. NE UNIČITE JIH.
DELODAJALEC MORA ZAPOSLENIM, KI BODO UPORABLJALI NAPRAVO, POSREDOVATI INFORMACIJE IZ TEH NAVODIL.
NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH OPOZORIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB.
UPORABA NAPRAVE
• Preverite, ali so vsi gibljivi deli in priključki pravilnih dimenzij in
• IZVIJAČI SE LAHKO UPORABLJAJO IZKLJUČNO ZA PRIVIdobro priviti.
JANJE IN ODVIJANJE VIJAKOV. ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO
• Vedno uporabljajte suh in čist zrak z mazivom in najvišjim
UPORABO PODJETJE FACOM ZAVRAČA VSAKRŠNO ODGOtlakom 6,2 bara. Zrak, korozivni plini in/ali previsoka vlažnost
VORNOST. TA NAPRAVA NI ZASNOVANA ZA UPORABO V
lahko poškodujejo motor pnevmatske naprave.
EKSPLOZIVNEM OKOLJU.
• Za mazivo nikoli ne uporabita gorljivih ali hlapljivih tekočin,
Napravo in dodatke je treba uporabljati v skladu s temi navodili.
kot so kerozin, dizelsko ali bencinsko gorivo.
Uporaba naprave za drugo vrsto dela lahko ogrozi osebe in okolje.
• Ne odstranjujte etiket. Vse poškodovane etikete takoj
• Napravo je treba uporabljati, pregledovati in vzdrževati v
nadomestite.
skladu s predpisi (lokalnimi, regijskimi, zveznimi in nacionalnimi),
• Priporočena je uporaba viseče gibljive cevi.
ki veljajo za ročno pnevmatsko orodje.
Priključek za hitro sprostitev, pritrjen neposredno na dovodno
• Zaradi varnostnih razlogov, optimalnega delovanja in dolge
cev, poveča težo naprave in zmanjša njeno vodljivost.
življenjske dobe delov, je treba napravo priključiti na dovod
• Pnevmatska naprava mora biti opremljena s priključki za
stisnjenega zraka največ 6,2 bara (629 kPa), z gibljivo cevjo z
hitro sprostitev, ki v primeru nevarnosti poenostavijo zaustavitev
notranjim premerom 10 mm.
naprave, in z njimi povezana v omrežje stisnjenega zraka.
• Če se navedeni najvišji tlak 6,2 bara preseže, lahko to pripelje
• Na koncu življenjske dobe naprave priporočamo, da se
do nevarnih situacij, kot je previsoka hitrost, poškodbe sestavnih
napravo razstavi, razmasti sestavne dele in jih ustrezno razvrsti
delov, višji navor ali višja moč, ki lahko uničijo napravo in
glede na material in reciklira.
dodatke ali predmet, na katerem se delo z napravo izvaja.
UPORABA NAPRAVE
• Pred uporabo naprave preverite, ali v neposredni okolici ni nevarnih vplivov
(eksplozivni plin, nevarna ali vnetljiva tekočina, neznana napeljava, električni
vod, ipd ...).
• Preden napravo povežete z dovodom zraka preverite, ali sprožilec ni
blokiran v položaju delovanja, in ali nobeno drugo orodje za montažo ni v
položaju delovanja.
• Preverite, ali je naprava povezana v omrežje s priključkom za hitro sprostitev in ali je ventil za prekinitev dotoka zraka dovolj blizu, da v primeru blokade, okvare ali drugega dogodka omogoči hitro prekinitev dovoda zraka.
• Roke, ohlapna oblačila in dolgi lasje naj bodo oddaljeni od vrtljivega dela
naprave.
Ne uporabljajte poškodovanih, počenih ali
pokvarjenih cevi ali priključkov.
• Preden zaženete napravo, preverite smer vrtenja.
• Ne pozabite, da vsaka naprava z motorjem lahko nenadoma preneha
delovati med zagonom in delovanjem.
• Preverite, ali je predmet, na katerem bo potekalo delo, dobro pritrjen.
• Če pride do blokade, takoj spustite sprožilec in izključite napravo iz
omrežja s stisnjenim zrakom.
• Uporabljajte dodatke, ki jih priporoča FACOM.
• Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov lahko povzroči varnostno
tveganje, zmanjša zmogljivost naprave in izniči vsa jamstva, zato uporabite
originalne nadomestne dele FACOM.
Popravilo lahko izvaja izključno pooblaščeni serviser. Več informacij dobite
pri najbližjem distributerju orodja FACOM.
POZOR
Med uporabo lahko pnevmatske naprave vibrirajo.
Vibracije, ponavljajoči se gibi in neudoben položaj lahko
povzročijo bolečine v dlaneh in rokah.
V primeru nelagodja, mravljinčenja ali bolečine prenehajte
uporabljati napravo.
Preden ponovno začnete uporabljati napravo, se posvetujte z
zdravnikom.
Uporabljajte zaščitno opremo, kot so zaščitna očala, rokavice
in čevlji ter slušalke za zaščito sluha.
Med delom z napravo bodite pozorni in uporabite zdravo
pamet.
Preden namestite, odstranite ali prilagodite dodatek na tej napravi ali izvedete kakršno koli vzdrževanje te naprave, vedno
prekinite dovod stisnjenega zraka in odklopite cev.
Naprave ne prenašajte tako, da jo držite za cev.
Držite jo trdno in v ravnotežju. Med delom z napravo se ne
nagibajte preveč naprej.
Naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom mamil, alkohola,
zdravil ali če ste utrujeni.
Glede na uporabljeni vijak izberite nastavek in njegovo
dimenzijo. Izbira neustreznega nastavka lahko poškoduje vijak,
da poči in vas poškoduje.
ZAGON IN DELOVANJE
MAZANJE
GLAVNA CEV NAJMANJ
3-KRATNE DIMENZIJE DOVODA
ZRAKA NAPRAVE
PROTI OMREŽJU S
STISNJENIM ZRAKOM
PROTI PNEVMATSKI
NAPRAVI
Pri teh napravah vedno uporabite mazivo. Priporočamo, da uporabite
naslednji filter za uravnavanje maziva: FACOM N.580.
VENTIL ZA ZAUSTAVITEV
V SILI
Če se v omrežju s stisnjenim zrakom mazivo ne uporablja, vsakih osem ur
delovanja vbrizgajte 0,5 do 1 cm3 maziva prek dovodnega priključka
naprave.
PUŠA ZA MAZANJE
FILTER
REGULATOR
SEKUNDARNI VOD NAJMANJ 2-KRATNE
DIMENZIJE DOVODA ZRAKA NAPRAVE
KOMPRESOR
REDNO PRAZNITI
V.620RF
Model
V.620RF
➠3
➠
➠
Model
4
➠
1
2
Zmogljivost
vretena
Moč motorja
Največji
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Raven hrupa
Tlak dB(A)
Moč dB(A)
k*
95,3
k*
k**
k*
3
106,3
Teža
3
Hitrost vrtenja v
prazno
Poraba zraka
tr/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = napaka pri merjenju v dB
Delovni tlak
Tlak dB(C)
Raven
vibriranja
m/s2
97
3
4,2
0,91
Mere
** k = napaka pri merjenju v m/s²
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
IZJAVA O SKLADNOSTI
PODJETJE FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIJA, S POLNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJA, DA JE
IZDELEK V.620RF - PNEVMATSKI IZVIJAČ (Z VRTENJEM V OBE SMERI) ZNAMKE FACOM:
– SKLADEN Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 2006/42/ES O STROJIH;
– SKLADEN Z DOLOČBAMI EVROPSKEGA HARMONIZIRANEGA STANDARDA EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
DIREKTOR KAKOVOSTI PODJETJA FACOM
LT
DĖMESIO
PRIDEDAMA SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA.
PRIEŠ NAUDODAMIESI ĮTAISU PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. NESUNAIKINKITE JŲ.
DARBUOTOJAS PRIVALO PERDUOTI ŠIAM VADOVE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ DARBUOTOJAMS, NAUDOJANTIEMS ĮRENGINĮ.
NESILAIKANT TOLIAU PATEIKTŲ ĮSPĖJIMŲ GALIMA PATIRTI SUŽALOJIMŲ.
ĮRENGINIO PARUOŠIMAS NAUDOTI
stiprus užveržimas ar per didelė jėga, galintys sugadinti įrenginį ir jo
• SUKTUVAI SKIRTI TIK VARŽTAMS PRISUKTI IR ATSUKTI.
priedus arba apdorojamą detalę.
NAUDOJANT BET KOKIAM KITAM TIKSLUI „FACOM“ NEPRISIIMA
• Įsitikinkite, kad visos žarnos ir sujungimai yra tinkamo dydžio ir gerai
JOKIOS ATSAKOMYBĖS. ŠIS ĮRENGINYS NESKIRTAS NAUDOTI
užveržti.
SPROGIOJE APLINKOJE.
• Visada naudokite sausą, tinkamą ir tepalu prisotintą orą, taikydami ne
Šį įrenginį ir jo priedus reikia naudoti laikantis šiame vadove pateikiamų
didesnį kaip 6,2 baro slėgį. Dulkės, ėsdinantys dūmai ir (arba) perteklinė
instrukcijų. Naudojant šį įrenginį kitiems tikslams gali susidaryti pavojindrėgmė gali pažeisti pneumatinio įrenginio variklį.
gos žmonėms ir aplinkai situacijos.
• Niekada netepkite įrenginių degiais arba lakiais skysčiais, pvz., žibalu,
• Šis įrenginys visada turi būti naudojamas, tikrinamas ir prižiūrimas
dyzelinu ar benzinu.
laikantis visų teisės aktų reikalavimų (vietinių, departamento, federalinių
• Nenuimkite nė vienos etiketės. Jei etiketė pažeista, ją pakeiskite.
ir nacionalinių), taikomų pneumatiniams / rankiniu būdu valdomiems
• Rekomenduojama naudoti pakabinamą žarną.
įrenginiams.
Greitaveikė jungtis, prijungta tiesiogiai prie įsiurbimo jungties, padidina
• Užtikrinant dalių saugumą, optimalų veikimą ir ilgesnį veikimą šis
įrenginio svorį ir sumažina jo manevringumą.
įrenginys turi būti prijungtas prie ne stipresnės kaip 6,2 baro (620 kPa)
• Pneumatinis įrenginys turi būti parengtas ir prijungtas prie suslėgtojo
ties įvadu oro tiekimo sistemos naudojant 10 mm vidinio skersmens
oro tinklo naudojant greitaveikes jungtis, kad, kilus pavojui, būtų lengviau
lanksčią žarną.
jį išjungti.
• Viršijus šį didžiausią 6,2 baro slėgį gal kilti pavojingos situacijos,
• Tinkamumo naudoti laiko pabaigoje rekomenduojama įrenginį išrinkti,
pavyzdžiui, bus sulaužyti elementai, naudojamas per didelis greitis, per
sutepti dalis ir jas atskirti pagal medžiagas, kad būtų galima jas perdirbti.
ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
• Prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar nėra tiesioginio sąveikavimo
su aplinka (sprogiosios dujos, degus arba pavojingas skystis, nežinomas
vamzdyno išplanavimas, apvalkalas arba elektros kabelis ir pan.).
• Prieš prijungdami įrenginį prie oro tiekimo, patikrinkite, kokia nors
kliūtis neužfiksavo gaiduko įjungimo padėtyje ir ar kuris nors reguliavimo
arba montavimo įrankis neliko darbinėje padėtyje.
• Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinklo greitaveike jungtimi
ir ar netoliese yra oro tiekimo nutraukimo vožtuvas, kad būtų galima
nedelsiant nutraukti oro tiekimą užsiblokavimo, lūžimo ar bet kokios kitos
avarijos atveju.
• Saugokitės, kad besisukantis įrenginio galas neįtrauktų rankų, laisvų
drabužių ir ilgų plaukų.
• Prieš įjungdami įrenginį patikrinkite eigos krypties pakeitimo padėtį.
• Iš anksto numatykite ir nepamirškite, kad įjungiant ir naudojimo metu
visos motorinės mašinos gali staigiai sujudėti.
• Įsitikinkite, kad vieta, ant kurios dirbama, yra gerai įtvirtinta.
• Užsiblokavimo atveju nedelsdami atleiskite gaiduką ir atjunkite įrenginį
nuo suslėgtojo oro tinklo.
• Naudokite FACOM rekomenduojamus priedus.
• Naudojant ne FACOM pagamintas atsargines dalis gali kilti pavojus
saugumui, sumažėti įrenginio našumas ir nebebus taikoma garantija.
Remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti įgalioti technikai. Kreipkitės į
artimiausią FACOM platintoją.
DĖMESIO
Nenaudokite pažeistų, atpleišėjusių ar sugadintų žarnų ar
sujungimų.
Naudokite apsaugines priemones: akinius, pirštines, apsauginius batus ir klausos apsaugas.
Naudojami pneumatiniai įrenginiai gali vibruoti.
Vibracijos, pasikartojantys judesiai ir nepatogios padėtys
gali sukelti rankų ir plaštakų skausmus.
Pajutę diskomfortą, dilgčiojimus ar skausmus įrenginio
nenaudokite. Prieš pradėdami iš naujo naudoti įrankį
pasitarkite su gydytoju.
Naudodami įrenginį būkite budrūs, sąmoningi ir atidūs.
Nenešiokite įrenginio suėmę už žarnos.
Dirbkite tokioje padėtyje, kad galėtumėte stovėti tvirtai ir
išlaikyti pusiausvyrą. Naudodami įrenginį nesilenkite per
daug į priekį.
Nenaudokite įrenginio veikiami narkotinių medžiagų,
alkoholio, vaistų arba jei esate pavargę.
Prieš montuodami, padėdami ar reguliuodami įrenginio
priedus arba prieš pradėdami atlikti bet kokius įrenginio
techninės priežiūros darbus visada nutraukite suslėgtojo oro
tiekimą ir atjunkite oro tiekimo žarną.
Pasirinkite antgalį ir šio antgalio dydį pagal naudojamą
varžtą. Netinkamai pasirinkę galite sugadinti varžtą ir jis
gali trūkti, sukeldamas sužeidimo pavojų.
ĮRENGINIO PARUOŠIMAS NAUDOTI
SUTEPIMAS
PAGRINDINIAI VAMZDŽIAI TURI BŪTI NE
MAŽIAU KAIP 3 DIDESNI UŽ ĮRENGINIO
ORO ĮSIURBIMO ANGĄ
LINK SUSLĖGTOJO
ORO SISTEMOS
LINK PNEUMATINIO
ĮRENGINIO
Su šiais įrenginiais visada naudokite tepalą. Rekomenduojame naudoti šį
filtrą (reguliatorių, tepimo įrenginį): FACOM N.580.
AVARINIO IŠJUNGIMO
VOŽTUVAS
➠
Modelis
V.620RF
Modelis
V.620RF
REGULIATORIUS
ANTRAEILIAI VAMZDŽIAI TURI BŪTI NE
MAŽIAU KAIP 2 DIDESNI UŽ ĮRENGINIO
ORO ĮSIURBIMO ANGĄ
REGULIARIAI
IŠTUŠTINKITE
4
➠3
KOMPRESORIUS
➠
1
2
FILTRAS
TEPIMO ĮRENGINYS
➠
Kas aštuonias veikimo valandas, jei suslėgtojo oro sistemoje nenaudojamas
tepimo įrenginys, įpurkškite nuo 1/2 iki 1 cm3 pro įrenginio įleidimo jungtį.
Prakalo gylis
Variklio
galingumas
Didžiausias
sūkis
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Triukšmingumo lygis
Slėgis dB(A)
Galia dB(A)
k*
95,3
Slėgis dB(C)
k*
3
106,3
k*
3
97
Greitis tuščiąja
eiga
Oro sąnaudos
Darbinis slėgis
Svoris
Matmenys
aps./min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = matavimo paklaida dB
** k = matavimo paklaida m/s²
Vibracijos
lygis
m/s2
3
k**
4,2
0,91
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ATITIKTIES DEKLARACIJA
MES, „FACOM S.A.S.“, 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX France (PRANCŪZIJA, ATSAKINGAI PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS
V.620RF – TIESUS PNEUMATINIS REVERSINIS SUKTUVAS, GAMINTOJAS „FACOM“
- ATITINKA „MAŠINŲ“ DIREKTYVOS 2006/42/EB NUOSTATAS
- IR ATITINKA HARMONIZUOTOS EUROPOS NORMOS EN ISO 11148-6: 2012 NUOSTATAS
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
„FACOM“ KOKYBĖS DIREKTORIUS
LV
UZMANĪBU
LIETOŠANAS PAMĀCĪBAI IR PIEVIENOTA SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.
PIRMS IZMANTOJIET IERĪCI, IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMACĪBU. LIETOŠANAS PAMĀCĪBU RŪPĪGI SAGLABĀJIET. NEIZNĪCINIET TO. DARBA
DEVĒJA PIENĀKUMS IR ŠAJĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ ESOŠOS NORĀDĪJUMUS DARĪT ZINĀMUS DARBINIEKIEM, KURI STRĀDĀ AR ŠO IERĪCI.
TURPMĀKO BRĪDINĀJUMU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT SAVAINOJUMUS.
IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM
augstāka jauda, kas var iznīcināt ierīci un tās piederumus vai detaļu,
•SKRŪVGRIEŽI IR PAREDZĒTI TIKAI SKRŪVJU PIESKRŪVĒŠANAI
ar ko tiek strādāts.
• Pārliecinieties, ka visas caurules un savienojumi ir pareizi izmērīti
UN ATSKRŪVĒŠANAI. JA TĀS TIEK LIETOTAS CITIEM NOLŪKIEM,
FACOM NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU. ŠĪ IERĪCE NAV
un kārtīgi nostiprināti.
• Vienmēr lietojiet sausu, tīru un eļļotu gaisu, kā arī nepārsniedziet
PAREDZĒTA LIETOŠANAI SPRĀDZIENBĪSTAMĀ VIDĒ.
• Šī ierīce un tās piederumi jālieto saskaņā ar šīs lietošanas
6,2 bāru spiedienu. Putekļi, koroziju izraisošās dūmgāzes un/vai
pamācības norādījumiem. Ja ierīce tiek lietota citiem nolūkiem,
pārmērīgs mitrums var bojāt pneimatiskās ierīces dzinēju.
• Nekad neeļļojiet ierīces ar uzliesmojošiem vai gaistošiem
apkārt esošie cilvēkiem var tikt apdraudēti.
• Šo ierīci vienmēr jālieto, jāpārbauda un jāapkopj saskaņā ar
šķidrumiem, piemēram, petroleju, dīzeļdegvielu vai degvielu.
• Nenoņemiet nevienu uzlīmi. Nomainiet jebkuru bojāto uzlīmi.
likumdošanu (vietējo, departamenta, federālo vai nacionālo), kas
piemērojama rokā turamajām/ar roku vadāmajām ierīcēm.
• Ieteicams izmantot iekaramu šļūteni.
• Ja iekaramā šļūtene netiek izmantota, palielinās ierīces svars un
• Lai garantētu ierīces drošību, optimālu darbības efektivitāti un
maksimālu darba mūžu, tās ieeja jāpievieno ne vairāk kā 6,2 bāru
līdz ar to pasliktinās tās vadāmība.
• Pneimatiskajai ierīcei jābūt aprīkotai un savienotai ar saspiestā
(620 kPa) saspiestā gaisa padevei, izmantojot šļūteni, kuras iekšējais
diametrs ir 10 mm.
gaisa padeves tīklu, izmantojot ātri atvienojamus savienojumus, lai
• Ja norādītais 6,2 bāru maksimālais darba spiediens tiek
briesmu gadījumā ierīces darbību būtu vieglāk pārtraukt.
• Ierīces darba mūžam beidzoties, to ieteicams izjaukt pa detaļām,
pārsniegts, var rasties bīstamas situācijas, piemēram, pārmērīgs
detaļas ķīmiski notīrīt un sadalīt, ievērojot to, no kādiem materiāliem
ātrums, elementu sabojāšanās, augstāks griezes moments vai
tās ir izgatavotas, lai tās varētu nodot otrreizējai pārstrādei.
IERĪCES IZMANTOŠANA
• Pirms lietojiet ierīci, pārbaudiet, vai darba virsmas tuvumā nav bīstami
elementi (sprāgstošas gāzes, uzliesmojoši vai bīstami šķidrumi, nezināmas
caurules, elektriskie kabeļi vai izolēti vadi utt.).
• Pirms pieslēdziet ierīci gaisa padevei, pārbaudiet, lai mēlīte nebūtu
nobloķēta darbības režīmā un lai neviens regulēšanas vai montāžas rīks
nebūtu palicis pievienots.
• Pārbaudiet, vai ierīce tīklam ir pievienota ar ātri atvienojamu savienojumu
un vai gaisa padeves slēgvārsts ir tuvumā, lai nobloķēšanās, bojājuma vai
jebkāda cita traucējuma gadījumā nekavējoties varētu pārtraukt gaisa padevi.
• Rokas, brīvās apģērba daļas un garus matus turiet atstatus no ierīces
rotējošajām daļām.
• Pirms ierīces iedarbināšanas pārbaudiet, kādā pozīcijā atrodas rotācijas
virziena pārslēdzējs.
• Ievērojiet un neaizmirstiet, ka jebkura motorizēta ierīce var negaidīti
sakustēties gan iedarbināšanas brīdī, gan darbības laikā.
• Pārbaudiet, ka virsma, uz kuras tiks strādāts, ir labi nostiprināta.
• Ja ierīce nobloķējas, nekavējoties atlaidiet mēlīti un atvienojiet ierīci no
saspiestā gaisa padeves tīkla.
• Lietojiet FACOM ieteiktos piederumus.
• Ja izmantosiet rezerves detaļas, kuras nav izstrādājis FACOM, ierīces darbības
drošība, efektivitāte var samazināties, kā arī jebkāda garantija tiek anulēta.
Remontu drīkst veikt tikai kvalificētas un pilnvarotas personas. Sazinieties ar
tuvāko FACOM izplatītāju.
UZMANĪBU
Nelietojiet bojātas vai nolietotas šļūtenes un savienojumus.
Pneimatiskās ierīces darbības laikā var vibrēt.
Vibrācijas, periodiskas kustības un neērts novietojums var izraisīt
sāpes plaukstās un rokās.
Pārtrauciet lietot ierīci, ja parādās nekomfortabla, durstoša vai
sāpju sajūta.
Pirms atsākt darbu ar ierīci, konsultējieties ar ārstu.
Nepārnēsājiet ierīci, turot to aiz šļūtenes.
Saglabājiet līdzsvarotu un noteiktu pozīciju. Izmantojot šo ierīci,
nenoliecieties pārāk tālu uz priekšu.
Nelietojiet ierīci narkotisko vielu, alkohola, zāļu ietekmē, kā arī
tad, ja esat noguris.
Lietojiet aizsargaprīkojumu, proti, drošības brilles, cimdus,
apavus, kā arī aprīkojumu, kas nodrošina skaņas izolāciju.
Esiet modrs, saprātīgs un uzmanīgs, kamēr lietojiet ierīci.
Pirms jebkāda ierīces piederuma uzstādīšanas, pievienošanas
vai regulēšanas, kā arī pirms jebkādas ierīces apkopes, vienmēr
pārtrauciet saspiestā gaisa padevi un atvienojiet gaisa padeves
šļūteni.
Izvēlieties uzgali, kā arī tā izmērus atkarībā no izmantojamās
skrūves.
IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM
EĻĻOŠANA
GALVENĀ CAURULE, KAS IR VISMAZ 3
REIZES LIELĀKA PAR MAŠĪNAS GAISA
PADEVES CAURULI
UZ SASPIESTĀ GAISA
PADEVES TĪKLU
UZ PNEIMATISKO
IERĪCI
Šīs ierīces vienmēr jālieto kopā ar eļļošanas iekārtu. Mēs iesakām izmantot šādu
filtru-regulatoru-eļļošanas iekārtu: FACOM N.580.
➠
Modelis
V.620RF
Modelis
V.620RF
REGULATORS
SEKUNDĀRĀ LĪNIJA, KAS IR VISMAZ 2
REIZES LIELĀKA PAR MAŠĪNAS GAISA
PADEVES CAURULI
REGULĀRI IZTUKŠOT
4
➠3
KOMPRESORS
➠
1
2
FILTRS
EĻĻOŠANAS IEKĀRTA
➠
Ja saspiestā gaisa padeves tīklā netiek izmantota nekāda eļļošanas iekārta, ik pēc
astoņām darbības stundām caur ierīces gaisa padeves savienojumu jāievada 1/2
līdz 1 cm3 eļļas.
SLĒGVĀRSTS
Caursitņa
ietilpība
Dzinēja
jauda
Maksimālais
moments
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Trokšņa līmenis
Spiediens dB(A)
Jauda dB(A)
k*
95,3
k*
3
106,3
k*
3
Svars
97
Apgriezienu
skaits tukšgaitā
Gaisa patēriņš
apgr./min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = mērījuma nenoteiktība dB
Darba spiediens
Spiediens dB(C)
Vibrācijas
līmenis
m/s2
3
k**
4,2
0,91
Izmēri
1/4 PT
** k = mērījuma nenoteiktība m/s²
Ø 10 mm
3/8 "
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
MĒS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, UZ SAVU ATBILDĪBU PAZIŅOJAM, KA PRECE
V.620RF – FACOM PNEIMATISKAIS SKRŪVGRIEZIS AR REVERSU
- ATBILST PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI DIREKTĪVĀ 2006/42/EK PAR MAŠĪNĀM
- ATBILST PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI SASKAŅOTAJĀ EIROPAS STANDARTĀ EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
FACOM KVALITĀTES DAĻAS VADĪTĀJS
ET
TÄHELEPANU
LISATUD ON OLULINE OHUTUSTEAVE.
LUGEGE SEE JUHEND ENNE MASINA KASUTAMIST LÄBI. HOIDKE NEED JUHISED HOOLIKALT ALLES. ÄRGE NEID HÄVITAGE.
TÖÖANDJA PEAB EDASTAMA SELLES JUHENDIS SISALDUVAD ANDMED TÖÖTAJATELE, KES MASINAT KASUTAVAD.
ALLJÄRGNEVATE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI..
MASINA KASUTUSELEVÕTT
jõumoment või suurem jõud, mis võivad purustada masina ja selle
• KRUVIKEERAJAD ON MÕELDUD AINULT KRUVIDE KINNItarvikud või detaili, mille kallal tööd tehakse.
JA LAHTIKEERAMISEKS. TEISTSUGUSE KASUTAMISE EEST EI
•Kontrollige, et kõik voolikud ja liitmikud oleksid õigete mõõtmetega
VÕTA FACOM ENDALE MINGIT VASTUTUST. SEE MASIN EI OLE
ja korralikult kinni.
MÕELDUD KASUTAMISEKS PLAHVATUSOHTLIKUS KESKKON•Kasutage alati kuiva, puhast õhku, millele on lisatud määrdeainet,
NAS.
ning töötage rõhu juures, mis ei ületa 6,2 bar. Tolm, söövitavad gaaMasina ja selle lisatarvikute kasutamine peab vastama käesoleva
sid ja/või liigniiskus võivad pneumomasina mootorit kahjustada.
teabelehe juhistele. Masina kasutamine muudeks toiminguteks võib
•Masinaid ei tohi kunagi määrida kergsüttivate või lenduvate vedelipõhjustada inimestele ja keskkonnale ohtliku olukorra.
kega, näiteks petrooleumi, diisliõli või bensiiniga.
•Selle masina kasutamine, ülevaatused ja hooldus peavad vastama kõigi
•Ühtegi silti ei tohi eemaldada. Vahetage kõik kahjustatud sildid uute vastu.
käeshoitavate / käsitsi juhitavate pneumomasinate suhtes kohaldatavatele
•Soovitatav on voolik üles riputada.
õigusaktidele (kohalikele, maakondlikele, föderaalsetele ja riiklikele).
Kui kiirliitmik ühendatakse otse sisselaskeliitmiku külge, suurendab
•Ohutuse, parimate näitajate ja detailide maksimaalselt pika
see masina kaalu ja vähendab manööverdamisvõimet.
kasutusea tagamiseks tuleb masin ühendada suruõhuvõrku, mille
•Pneumomasin peab olema varustatud kiirliitmikega, mille abil tuleb
sisendrõhk on kuni 6,2 bar (620 kPa), kasutades selleks voolikut,
masin ühendada suruõhuvõrku, et seda oleks ohu korral hõlpsam seisata.
mille sisediameeter on 10.
•Masina tööea lõppedes on soovitatav masin lahti võtta, puhastada
•Selle kuni 6,2 bar kasutusrõhu ületamisel võivad tekkida ohtlikud
masinaosad määrdest ning sorteerida need materjali järgi, nii et neid
olukorrad, näiteks liiga suur kiirus, masinaosade purunemine, suurem
saaks uuesti ringlusse võtta.
MASINA KASUTAMINE
•Enne masina kasutamist kontrollige, et ei esineks ohtlikke
vastasmõjusid vahetu keskkonnaga (plahvatusohtlikud gaasid,
kergsüttivad või ohtlikud vedelikud, tundmatu kanalisatsioon,
elektrikaablid või -juhtmed vms).
•Enne masina ühendamist õhutoitega kontrollige, et ükski takistus
ei hoiaks päästikut tööasendis ja et ükski reguleerimis- ega
paigaldusvahend ei oleks masinale ununenud.
•Kontrollige, et masin oleks ühendatud kiirliitmikuga ning et õhu
sulgeventiil oleks läheduses, et ummistumise, purunemise või muu
vahejuhtumi korral saaks õhuvoolu kohe katkestada.
•Hoidke käed, avarad riided ja pikad juuksed masina
pöörlevast osast eemal.
•Kontrollige enne masina töölepanekut pöörlemissuuna lüliti asendit.
•Arvestage ning ärge unustage, et kõik mootoriga masinad
võivad käivitamise ja kasutamise ajal ootamatult jõnksatada.
•Kontrollige, et koost või sõlm, mille kallal te töötate, oleks
korralikult fikseeritud.
•Blokeerumise korral vabastage kohe päästik ja ühendage
masin suruõhuvõrgu küljest lahti.
•Kasutage FACOMi soovitatud tarvikuid.
•Muude kui FACOMi originaalvaruosade kasutamine võib
põhjustada ohtu, halvendada masina töönäitajaid ja tühistada
igasuguse garantii.
Remonditöid tohivad teha ainult vastava loa ja kvalifikatsiooniga
remontijad. Pöörduge FACOMi lähima edasimüüja poole.
TÄHELEPANU
Ärge kasutage kahjustatud, rebenenud või halvenenud
seisukorraga voolikuid ega liitmikke.
Kasutage kaitsevahendeid, nagu kaitseprille, -kindaid ja
-jalatseid ning kõrvakaitsmeid.
Pneumomasinad võivad kasutamise ajal vibreerida.
Vibratsioon, korduvad liigutused ja ebamugav asend
võivad põhjustada kätevalu.
Kui tunnete end ebamugavalt, teil pistab või valutab,
lõpetage masina kasutamine.
Enne, kui kasutate masinat uuesti, pöörduge arsti poole.
Olge masina kasutamise ajal ergas: täie otsustusvõime
juures ja tähelepanelik.
Ärge transportige masinat voolikutpidi.
Püsige tasakaalustatud ja kindlas asendis. Ärge kummarduge masina kasutamise ajal liiga kaugele ette.
Ärge kasutage masinat uimastite, alkoholi või ravimite
mõju all või väsinuna.
Enne masina külge tarvikute paigaldamist, nende
eemaldamist või kohendamist või masinal mis tahes
hooldustööde tegemist katkestage alati suruõhutoide ja
võtke toitevoolik lahti.
Valige otsaku kuju ja mõõtmed kruvi järgi. Valesti
valitud otsak võib kruvi rikkuda ning see võib
puruneda, millega võivad kaasneda vigastused.
MASINA KASUTUSELEVÕTT
LUBRIFICATION
PEATORUSTIKU MÕÕTMED ON VÄHEMALT
KOLMEKORDSED MASINA ÕHU SISSELASKEKOHA MÕÕTMED
SURUÕHUVÕRGU
SUUNAS
PNEUMOMASINA SUUNAS
Kasutage nende masinatega alati lubrikaatorit. Soovitame kasutada
järgmist filter-regulaator-lubrikaatorit: FACOM N.580.
AVARIISULGEVENTIIL
FILTER
LUBRIKAATOR
Kui suruõhuvõrguga ei kasutata lubrikaatorit, laske sinna iga
kaheksa kasutustunni tagant masina iga sissevõtuliitmiku kohta
1/2–1 cm3 määret.
REGULAATOR
SEKUNDAARLIINI MÕÕTMED ON
VÄHEMALT KAHEKORDSED MASINA
ÕHU SISSELASKEKOHA MÕÕTMED
KOMPRESSOR
➠
Mudel
V.620RF
Mudel
V.620RF
4
➠3
➠
1
2
➠
LASTA REGULAARSELT
TÜHJAKS
Padruni
võimsus
Mootori
võimsus
Suurim
moment
‘‘
kW
N.m
1/4
0,3
13
Müratase
Surve dB(A)
Võimsus dB(A)
k*
95,3
k*
106,3
Mass
k*
3
97
Kiirus
tühikäigul
Õhukulu
p/min
l/min
bar
kg
mm
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = mõõtemääramatus dB-des
Kasutusrõhk
3
Surve dB(C)
** k = mõõtemääramatus m/s²
Vibratsioonitase
m/s2
3
k**
4,2
0,91
Mõõtmed
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
VASTAVUSDEKLARATSIOON
MEIE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – BP 99 – 91 423 MORANGIS CEDEX, PRANTSUSMAA, DEKLAREERIME
OMAL VASTUTUSEL, ET TOODE V.620RF – FACOMI VAHETATAVA PÖÖRLEMISSUUNAGA SURUÕHUKRUVIKEERAJA
– VASTAB MASINADIREKTIIVI SÄTETELE JA ÜHTLUSTATUD EUROOPA STANDARDILE EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
FACOMI KVALITEEDIJUHT
RU
ВНИМАНИЕ
ДАЛЕЕ ПРИВЕДЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ. СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ ИХ.
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИИ НА ДАННОЙ УСТАНОВКЕ, ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМИРОВАНИЯ.
ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• ГАЙКОВЕРТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАТЯЖКИ
И ОСЛАБЛЕНИЯ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ. FACOM НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
ДАННАЯ УСТАНОВКА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ.
Использование данной установки и принадлежностей должно строго соответствовать
инструкциям данного руководства. Использование данной установки не по назначению
может стать причиной возникновения опасной для персонала и окружающей среды
ситуации.
• Эксплуатация, проверка и обслуживание данной установки должны соответствовать
всем нормативам (местным, департаментским, федеральным и национальным),
применимым к пневматическим машинам с ручным управлениям.
• Для обеспечения безопасности, оптимальных рабочих характеристик и
максимального срока службы деталей данную установку необходимо подключать с
системе подачи сжатого воздуха с максимальным входным давлением 6,2 бар (620
кПа) с помощью шланга с внутренним диаметром 10 мм.
• Превышение указанного максимального рабочего давления в 6,2 бар может стать
причиной возникновения таких опасных ситуаций, как чрезмерная скорость, излом
элементов, повышенные момент и сила, что может привести к повреждению
установки и соответствующих принадлежностей или обрабатываемой детали.
• Убедиться, что все шланги и соединители правильно подобраны по размеру и
тщательно затянуты.
• Обязательно использовать сухой чистый воздух с содержанием смазки с
максимальным давлением 6,2 бар. Пыль, коррозионные газы и/или чрезмерная
влажность могут повредить двигатель пневматической установки.
• Запрещено смазывать установку легковоспламеняющимися или летучими
жидкостями (керосином, газойлем или бензином).
• Запрещено удалять этикетку. Заменять любые поврежденные этикетки.
• Рекомендуется использование подвесного шланга.
Быстроразъемный соединитель, подключаемый непосредственно к
воздухозаборнику, увеличивает вес установки и, следовательно, снижает ее
маневренность.
• Пневматическая установка должна быть оснащена и подключена к системе
подачи сжатого воздуха с помощью быстроразъемных соединителей для
обеспечения быстрого останова в случае опасности.
• В конце срока службы рекомендуется выполнить разборку установки, удалить
смазку с деталей и рассортировать их по типам материалом для их переработки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ
• Перед эксплуатацией установки убедиться в отсутствии опасного
взаимодействия со смежными средами (взрывоопасными газами,
легковоспламеняющимися или опасными жидкостями, неизвестной
канализационной системой, электроизоляцией или электрокабелями и пр.).
• Перед подключением установки к системе подвода воздуха убедиться, что
собачка не заблокирована в положении запуска каким-либо посторонним
предметом и что ни один из инструментов для выполнение регулировки или
монтажа не оставлен в соответствующем положении.
• Убедиться, что установка подключена к системе быстроразъемным соединителем,
а клапан перекрытия воздуха расположен поблизости для немедленного перекрытия
воздуха в случае блокировки, излома или другого происшествия.
• Не приближать руки, свободные края одежды и длинные волосы к подвижной
стороне установки.
• Проверить положение системы инверсионной системы перед запуском установки.
• Иметь в виду и не забывать, что любая приводная установка чувствительна к
резким движениям во время запуска и эксплуатации.
• Убедиться, что конструкция, на которой выполняется работа, надежно зафиксирована.
• В случае блокировки немедленно отпустить собачку и отключить установку от
системы подачи сжатого воздуха.
• Использовать рекомендованные FACOM принадлежности.
• Использование запасных деталей, отличных от оригинальных деталей FACOM,
может стать причиной нарушения условий безопасности, снижения рабочих
характеристик установки и отмены гарантии.
Все ремонтные работы должны выполняться исключительно
квалифицированными и авторизированными специалистами по ремонту.
Свяжитесь с ближайшим дистрибьютором FACOM.
Запрещено использовать поврежденные,
изношенные ли разрушенные шланги и соединители.
Использовать такие средства защиты, как очки, перчатки,
защитная обувь, а также средства защиты органов слуха.
Во время использования установки не терять бдительность,
следить за хорошим самочувствием и концентрацией
внимания.
ВНИМАНИЕ
Пневматические установки могут вибрировать во время
эксплуатации. Вибрации, однообразные движения или
неудобные положения могут вызвать болевые ощущения в
области кистей и рук. Прекратить использование установки
при возникновении ощущений дискомфорта, покалывания
или боли. Проконсультироваться в врачом перед
дальнейшим использованием установки.
Запрещено перемещать установку с помощью шланга.
Сохранять удобное устойчивое положение. Не наклоняться
слишком сильно вперед при использовании данной установки.
Запрещено использовать установку, находясь в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения, после приема
лекарственных препаратов или в случае усталости.
Обязательно отключать систему подачи сжатого
воздуха и соответствующий шланг перед
монтажом, демонтажом или регулировкой любых
принадлежностей на установке, а также перед
выполнением любых операций по обслуживанию.
Выберите наконечник, а также размер данного
наконечника в зависимости от используемого винта.
Неправильный выбор может привести к разрушению и
излому винта, что может стать причиной травмирования.
ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СМАЗКА
К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ
СЖАТОГО ВОЗДУХА
Если смазочное устройство для системы подачи сжатого воздуха
не используется, то через каждые 8 часов работы необходимо
выполнять впрыск от 1/2 до 1 см3 масла в воздухозаборник
установки.
➠
Модель
V.620RF
Модель
V.620RF
КЛАПАН АВАРИЙНОГО
ОСТАНОВА
СМАЗОЧНОЕ
УСТРОЙСТВО
ФИЛЬТР
РЕГУЛЯТОР
РАЗМЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
КОМПРЕССОР
ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР СИСТЕМЫ ВПУСКА
ВОЗДУХА УСТАНОВКИ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В
2 РАЗА
РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ
СТРАВЛИВАНИЕ
4
➠3
➠
1
2
К ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКЕ
➠
Для данных установок использование смазочного устройства
является обязательным. Рекомендуем использовать следующий
фильтр-регулятор-смазочное устройство: FACOM N.580.
РАЗМЕР ОСНОВНОГО ТРУБОПРОВОДА
ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР СИСТЕМЫ
ВПУСКА ВОЗДУХА УСТАНОВКИ НЕ
МЕНЕЕ, ЧЕМ В 3 РАЗА
Размер
патрона
Мощность
двигателя
Максимальный
момент
‘‘
kW
H.M
1/4
0,3
13
Уровень шума
Давление
дБ(A)
Мощность
дБ(A)
Давление
дБ(C)
k*
k*
k*
95,3
3
106,3
3
97
Скорость
холостого хода
Расход
воздуха
Рабочее
давление
Вес
об./мин.
л/мин.
бар
кг
MM
1800
85
6,2
1,2
216x43x153
* k = погрешность измерения в дБ
3
Уровень
вибрации
м/с²
k**
4,2
0,91
Размеры
** k = погрешность измерения в м/с²
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
МЫ, КОМПАНИЯ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX, ФРАНЦИЯ, С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ V.620RF -ГАЙКОВЕРТ ПЕРЕСТАВНОЙ ПРЯМОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАРКИ FACOM
- СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВЫ «О МАШИННОМ ОБОРУДОВАНИИ» 2006/42/CE
- И СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ГАРМОНИЗИРОВАННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА EN ISO 11148-6: 2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.01.2010
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОМПАНИИ FACOM
13
2
1
7
2
8
12
6
1
14
5
9
10
11
17
2
3
4
2
1
15
2 16
N°
V.620RF
Qté
N°
V.620RF
Qté
1
V.620RFKEC
1
10
V.620RFSAV29
1
2
V.620RFKEV
1
11
V.620RFSAV31
1
3
V.620RFKR1
1
12
V.620RFSAV14
1
4
V.620RFKR2
1
13
V.620RFSAV05
1
5
V.620RFKR3
1
14
V.620RFSAV22
1
6
V.620RFKR4
1
15
V.620RFSAV49
1
7
V.620RFKR5
1
16
V.620RFSAV51
1
8
V.620RFKR6
1
17
V.620RFSAV36
1
9
V.620RFSAV30
5
BELGIQUE
LUXEMBOURG
Stanley Black&Decker Belgium BVBA
(FACOM)
De Kleetlaan 5B/C,
1831 Diegem,
Belgium
T +32 243 29 99
Facom.Belgium@sbdinc.com
NETHERLANDS
Stanley Black&Decker Netherlands
(FACOM)
POSTBUS 83
6120 AB BORN
NEDERLAND
Tél: 0800 236 236 2
Fax: 0800 237 60 20
Facom.Netherlands@sbdinc.com
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com
ASIA
The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland
SUISSE
Stanley Works Europe Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
Tel: 00 41 44 802 80 93
Fax: 00 41 44 820 81 00
ESPAÑA
FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U.
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2ª Pta
Polígono Industrial de Vallecas - 28031
MADRID
Tel: +34 91 778 21 13
Fax: +34 91 778 27 53
facom@facomherramientas.com
ÖSTERREICH
STANLEY BLACK & DECKER Austria
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at
PORTUGAL
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
UNITED KINGDOM Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
EIRE
ITALIA
SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307
Česká Rep.
Slovakia
Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784
LATIN
AMERICA
FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152
POLSKA
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com
France et internationale
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com
En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
NU-V.620RF_0115
Download PDF

advertising