DCN692 | DeWalt DCN692 CORDLESS NAILER Type 2 instruction manual

DCN692
DCN695
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)21
English (original instructions)39
Español (traducido de las instrucciones originales)54
Français (traduction de la notice d’instructions originale)72
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)90
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)108
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)126
Português (traduzido das instruções originais)141
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)159
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)174
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)190
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)205
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
3
6
9
13
DCN695
7
9
8
DCN692
6
4
3
7
1
11
5
2
14
10
12
1
Fig. B
12
15
16
Fig. C
17
6
2
7
2
Fig. D
Fig. E
4
8
Fig. F
Fig. G
10
18
3
Fig. H
Fig. I
27
11
28
Fig. J
Fig. K
29
30
31
28
Fig. L
32
27
33
4
Vægt
Dansk
18V XR LI-ION BATTERIDREVET SØMPISTOL
DCN692, DCN695
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Affyring
Magasinvinkel
Søm
længde
sømdiameter
angle
vinkel
bearbejdningstype
Vægt (uden batteripakke)
Kørselsenergi
VDC
W
mm
mm
kg
J
DCN692
18
2
Sekventiel/ stød
33°
DCN695
18
2
RapidCycle sekventiel/sekventiel
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
klippede eller offset runde
papir eller wiresvejsning
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
klippede eller offset runde
papir eller wiresvejsning
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN 60745-2-16:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
m/s2
m/s2
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til en
foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet
anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan
forøge eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke
bruges til at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
5
Dansk
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
18V XR Li-Ion Batteridrevet Sømpistol
DCN692, DCN695
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.04.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
6
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
Dansk
b )
c )
d )
e )
f )
g )
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsinstruktioner for trådløse
sømpistoler
•
•
•
•
Sørg altid for, at værktøjet er forsynet med
lukkemekanismer. Skødesløs håndtering af sømpistolen
kan medføre uventet udløsning af lukkemekanismer
og personskader.
Ret ikke værktøjet imod dig selv eller nogen i nærheden.
Uventet udløsning vil løsne lukkemekanismen og medføre
personskade.
Aktivér kun værktøjet, når det er sikkert placeret
imod et arbejdsemne. Hvis værktøjet ikke har kontakt til
arbejdsemnet, kan lukkemekanismen blive afledt væk fra
dit mål.
Slå strømmen fra værktøjet, hvis lukkemekanismen
blokeres i værktøjet. Når du frigør en blokeret
7
Dansk
lukkemekanisme, kan sømpistolen blive aktiveret ved et uheld,
hvis strømmen er tilsluttet.
• Brug ikke denne strømpistol til fastgørelse af kabler. Den
er ikke designet til installation af elkabler og kan beskadige
isoleringen på elkabler og kan fremkalde elektrisk chok eller
brandfare.
ADVARSEL: Hvis værktøjet er blevet tabt, eller du har
mistanke om beskadigelse af værktøj, bør du udføre
kontrol af værktøjsfunktionen som defineret i afsnittet om
valg af tilstand i denne vejledning. Hvis det ikke fungerer
korrekt, skal du stoppe brugen af værktøjet og få det
repareret på et autoriseret dewalt-serviceværksted.
• Bær altid sikkerhedsbriller.
• Bær altid høreværn.
• Brug kun den type søm, der er angivet i vejledningen.
• Undlad at montere værktøjet på noget stativ i
understøttelsesøjemed.
• Undlad at afmontere eller blokere nogen dele af sømpistolen
så som kontaktudløseren.
• Før udførelsen af en opgave skal det kontrolleres, at
sikkerheds- og -aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at
alle bolte og møtrikker er ordentligt fastspændt.
• Anvend ikke DCN692
ʵʵ ved skift fra et sted til et andet, der involverer brug
af stilladser, trapper, stiger eller stige-lignende
konstruktioner, f.eks. taglægter osv.;
ʵʵ ved lukning æsker eller kasser;
ʵʵ ved montering af transportsystemers sikkerhedssystemer,
f.eks. på køretøjer, vogne, osv.
For undtagelser kontrollér de lokale arbejdspladsregulativer
• Kontrollér altid de lokale arbejdspladsregulativer.
• Værktøjet må ikke bruges som hammer.
• Sømpistolen må aldrig affyres ud i luften.
• Når værktøjet bæres omkring i arbejdsområdet må dette aldrig
gøres med aftrækkeren aktiveret.
• Tag hensyn til forholdene på arbejdsområdet. Sømmene
kan trænge igennem tynde arbejdsemner eller smutte på
arbejdsemnets hjørner og kanter og derved forårsage fare for
personskade.
• Undlad at drive søm tæt på arbejdsemnets kant.
• Undlad at drive søm oven på andre søm.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen af disse
maskiner:
• Skader som følge af ukorrekt håndtering af værktøjet.
• Skader som følge af ukorrekt håndtering af værktøjet.
• Stramning af muskler i arme og hænder, især ved arbejde over
hovedhøjde. Hold altid regelmæssige pauser når du arbejder i
længere tid ad gangen.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
8
•
•
•
•
•
•
Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Tab af kontrol som følge af tilbageslag.
Risiko for personskade på grund af spidse punkter, skarpe
hjørner eller ukorrekt håndtering af arbejdsemner.
Risiko for personskade på grund af skarpe hjørner ved
udskiftning af søm eller indsættelse af sømstokke.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 12 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 15 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i
opladeren.
9
Dansk
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
10
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
•
•
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
Dansk
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCN692 og DCN695 kører på 18 volt batteripakker.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Sømpistol
1 Oplader (kun P2 modeller)
2 Batteripakker (kun P2 modeller)
1 Intet mærke-spids
1 Værktøjskasse (kun P2 modeller)
1Brugsvejledning
11
Dansk
•
Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
•
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
50-90mm
Sømlængde.
Sømtykkelse.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Kapacitet i magasin.
Magasinvinkel
Datokodeposition
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløser
2 Udløsersikkerhedslås
3 Kontaktudløser
4 Hjul til justering af dybde
5 Indikatorlys for lavt batteri & blokering/fastlåsning
6 Udløsergreb for fastlåsning
7 Magasin
8 Skubberlås
9 Funktionsvælger
10 Roterende spær/bæltekrog
11 Indbygget sekskantnøgle
12 Batteripakke
13 Intet mærke-spids
14 Hastighedsvælger
12
Tilsigtet Brug
De ledningsfrie DCN692 og DCN695 sømpistoler er blevet
designet til at drive søm ind i arbejdsemner af træ.
DCN692 ledningsfrie sømpistol er designet til sekventielle/
stødvirkende funktioner. Denne sømpistol er designet for
sekventielle/stødvirkende funktioner MÅ ALDRIG anvende på
stilladser, trapper, stiger eller stige-lignende konstruktioner,
f.eks. taglægter osv. For undtagelser kontrollér de lokale
arbejdspladsregulativer.
DCN695 ledningsfrie sømpistol er kun designet til sekventiel
brug enten i standard sekventiel funktion eller RapidCycle
sekventiel funktion for hurtigere sømning. Sømpistoler designet
for kun sekventiel funktion MÅ anvendes på stilladser, trapper,
stiger eller stige-lignende konstruktioner, f.eks. taglægter osv.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse ledningsfrie sømpistoler er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
12 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 12 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 15 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Dansk
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 16 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Drejning af spær/bæltekrog (Fig. F)
Spær/bæltekrog 10 kan nemt placeres til venstre eller højre for
værktøjet, så den passer til venstre-eller højrehåndede brugere.
Hvis brug af krogen overhovedet ikke ønskes, kan den drejes til
forsiden eller bagsiden af håndtaget.
Ladning af Værktøj (Fig. D)
ADVARSEL: Lås altid værktøjet og frakobl batteripakken
før ilægning og udtagning af fastgørelseselementer.
1. Skub den fjederbelastede skubberlås 8 til bunden af
magasinet til at låse den på plads.
2. Vælg en passende sømtype. (Se Tekniske data.) DeWALT vil
altid anbefale, at du bruger DeWALT søm af eget fabrikat.
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
3. Indsæt sømmene i ladningsspalten på siden af magasinet.
Sørg for at fastgørelseselementerne kører på deres hoveder
i sømkanalen.
4. Luk magasinet ved at udløse skubberlåsen. Lad låsen glide
forsigtigt fremad og aktivere sømstrimlen.
Tør brandlås
Sømpistolen er udstyret med en tør brandlås, som forhindrer
værktøjet i at bliver aktiveret, når magasinet næsten er tomt. Når
der er ca. 7 til 9 søm tilbage i magasinet, aktiveres værktøjets
tørre brandlås. Se Ladning af Værktøj for at genopfylde en stok
med kollationerede søm
BEMÆRK: Hvis der lægges kraftig vægt på værktøjet er det
muligt at tilsidesætte låsen. Dette beskytter værktøjet fra mulig
skade, hvis det tabes.
Justering af indslåningsdybden (Fig. E)
Sømmets indslåningsdybde kan justeres ved hjælp af
dybdejusteringshjulet.
1. Til at drive sømmet fladt, drej dybdejusteringshjuletl 4 mod
venstre, imod symbolet for fladt søm.
2. Til at drive sømmet dybere, drej dybdejusteringshjuletl 4 mod højre, imod symbolet for dybere søm.
Valg af funktion (Fig. A)
DCN692
Du vælger den sekventielt virkende funktion ved at skubbe
funktionsvælgeren 9 til at vise symbolet
for et enkelt søm .
Du vælger den stødvirkende funktion ved at skubbe
funktionsvælgeren 9 til at vise symbolet
for tre søm.
BEMÆRK: Maksimal strømstyrke til at drive lange søm i opnås
i sekventiel funktion, begræns derfor brugen af stødfunktionen
ved inddrivning af lange søm.
DCN695
Du vælger standard sekventiel funktion ved at skubbe
funktionsvælgeren 9 til at vise enkelt pil symbolet.
Du vælger RapidCycle sekventiel funktion ved at skubbe
funktionsvælgeren 9 til at vise dobbelt pil symbolet.
BEMÆRK: Batterilevetid i RapidCycle sekventiel funktion vil
blive kortere end i standard sekventiel funktion. Du opnår
maksimal batterilevetid ved at lade værktøjet stå i standard
sekventiel funktion.
BEMÆRK: Batterilevetiden vil blive kortere i hurtig sekventiel
funktion end i standard sekventiel funktion. Du opnår maksimal
batterilevetid ved at lade værktøjet stå i standard sekventiel
funktion.
Valg af hastighed (Fig. A)
Denne sømpistol er udstyret med en
dobbelthastighedsvælger 14 placeret på foden.
• For kortere søm, vælg hastighed 1 ved at indstille vælgeren
til positionen yderst til venstre.
• For længere søm og hårdere opgaver, vælg hastighed 2 ved
at indstille vælgeren til positionen yderst til højre.
I tilfælde af, at sømmene ikke kører i dybden i
hastighedsindstilling 1, kan du være nødt til at skifte til
hastighedsindstilling 2 for at få mere kraft.
BEMÆRK: Affyring af søm under en længde på 71 mm
ved hjælp af hastighedsindstilling 2 vil give ekstra slitage
på dit værktøj og kan resultere i tidlige fejl.
HastighedsTypisk sømFordel
Opgave
indstilling
længde
Stolpearbejde
Strømstyrke til affyring Tømmerstokke
2
71 – 90 mm
Bjælker
af længere søm
Bindingsværk
Gulvbelægning
Beklædning
Øget slidstyrke på
Hegnsværktøjet, øget
batteriliv, øget
materialer
1
50 – 70 mm
affyringsBræddehastighed, mindre
beklædning
tilbageslag
Lægter
13
Dansk
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:Hvis værktøjet er blevet tabt, eller du
har mistanke om beskadigelse af værktøj, bør du
udføre kontrol af værktøjsfunktionen som defineret
i afsnittet om valg af tilstand i denne vejledning.
Hvis det ikke fungerer korrekt, skal du stoppe brugen
af værktøjet og få det repareret på et autoriseret
DeWALT-serviceværksted.
Korrekt håndposition (Fig. G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hovedhåndtaget 18 som vist.
Klargøring af Værktøjet (Fig. A)
1. Fjern batteripakken 12 fra værktøjet og kontrollér, at
værktøjet er låst.
2. Tag alle søm ud af magasinet 7 .
3. Kontroller at kontaktudløseren 3 kan bevæges frit.
4. Læg sømmene tilbage i magasinet.
5. Indsæt batteripakken.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet, hvis kontaktudløseren
eller sømskubberen ikke kan bevæges frit.
BEMÆRK: Der må IKKE sprøjtes eller på nogen anden
måde påføres smøremidler eller rengøringsmidler i
værktøjet. Dette kan påvirke værktøjets levetid og ydelse i
alvorlig grad.
Indkøring af værktøjet
Bemærk venligst at dette værktøj skal have en
indkøringsperiode, før det kan virke med fuld kraft på grund af
dele, som har brug for at komme i indgreb med hinanden. Det
kan ske, at værktøjet ikke affyrer lange søm konsekvent i niveau
i denne periode.
Efter affyring af mellem 500 og 1000 søm skulle værktøjet være
indkørt og kan arbejde med fuld kapacitet.
Aktivering af værktøjet (Fig. A)
Værktøjet kan betjenes i en af to funktioner: sekventiel
handlingsfunktion eller stødvirkende handlingsfunktion.
14
Sekvensindstilling
Sekvensindstillingen bruges til intermitterende affyring, når der
er brug for en omhyggelig og meget nøjagtig placering. Det
giver også den maksimale strømstyrke til at drive de længste
søm ind.
1. Vælg ved hjælp af funktionsvalgkontakten 9 den
sekventielt virkende funktion
eller .
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen 2 .
3. Skub kontaktudløseren 3 ind mod arbejdsfladen.
4. Træk i aftrækkeren 1 for at aktivere værktøjet.
5. Udløs udløseren og hæv sømmet fra arbejdsoverfladen.
6. Gentag trinene 3–5 for at aktivere det næste søm.
Stødvirkende handlings funktion
DCN692
Stødfunktionen bruges til hurtig sømning på flade, stationære
overflader og er typisk mest effektiv ved inddrivning af
kortere søm.
1. Vælg stødindstillingen med funktionsomskifteren  9 .
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen 2 .
3. Et enkelt søm kan drives ind ved at benytte værktøjet som
beskrevet for sekventiel brug:
a. Skub kontaktudløseren 3 ind mod arbejdsfalden.
b. Træk i aftrækkeren 1 for at aktivere værktøjet. Hver gang
der trækkes i aftrækkeren med kontaktudløseren presset
ind mod arbejdsfladen, drives et søm ind.
4. Flere søm drives ind ved at trykke og holde aftrækkeren 1 inde og derefter skubbe kontaktudløseren 3 gentagne
gange mod arbejdsfladen.
ADVARSEL: Hold ikke aftrækkeren trykket ned, når
værktøjet ikke er i brug. Behold udløsersikkerhedslåsen 2 i låst position for at undgå, at den går i gang ved en
fejltagelse, når værktøjet ikke er i brug.
5. Ved skift mellem sekventielle og stødvirkende funktioner,
kan det være nødvendigt at justere indslåningsdybden. Se
Justering af indslåningsdybden for instruktioner.
Rapidcycle funktion
DCN695
RapidCycle funktionen er ideel, når brugeren affyrer mange søm
i en sekvens og har brug for hurtigere bevægelse. Værktøjet
kører stadig i en fuld sekventiel funktion, men motoren gør sig
klar til det næste søm umiddelbart efter affyring for at minimere
ventetiden, indtil motoren kommer op i fart.
1. Brug funktionsvalgkontakten 9 til at vælge RapidCycle
funktionen .
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen 2 .
3. For affyring af et enkelt søm betjen værktøjet som beskrevet
for den sekventielt virkende funktion:
a. Skub kontaktudløseren 3 ind mod arbejdsemnet.
b. Træk i aftrækkerkontakten 1 for at aktivere værktøjet.
(Du vil høre, at motoren kører op, efter sømmet er
blevet affyret).
Dansk
4. Du affyrer flere søm ved at gentage vejledningen i punkt
3 ovenfor. Hvis du ikke affyrer et søm inden for 2 sekunder
efter den foregående, vil motoren køre i frigear.
Anvendelse af udløsersikkerhedslåsen (Fig. C)
Alle DeWALT sømpistoler er udstyret med en
udløsersikkerhedslås 2 som når den skubbes til højre som
vist i figur C, forhindrer værktøjet i at affyre et søm ved at låse
udløseren og ved at omlede strømmen til motoren.
Når udløsersikkerhedslåsen er trykket til venstre, vil værktøjet
være fuldt funktionsdygtigt. Udløsersikkerhedslåsen skal altid
være slået til, når der foretages justeringer, eller når værktøjet
ikke er direkte i brug.
Intet-mærkespids (Fig. A)
Når du bruger dette værktøj på materialer, som du ikke ønsker
at lave mærker på, som fx træbeklædning, skal du bruge intet
mærkespidsen 13 af plastik over kontaktspidsen 3 .
BEMÆRK: For maksimal affyringsdybde især med lange søm,
skal det, der ikke er dækket et mærke, fjernes.
Lysdiodeindikator(Fig. A)
Din sømpistol er udstyret med to lysdiodeindikatorlys 5 som
er placeret bag på værktøjet lige under bagdækslet. Se også
Fejlfinding for flere instruktioner.
LAVT BATTERI
Udskift batteriet med en opladet
pakke.
VARM PAKKE
Lad batteriet afkøle eller udskift det
med en kold pakke.
BLOKERINGS-/
FASTLÅSNINGSTILSTAND
Drej på udløsergrebet for at udløse
fastlåsningen. Se Udløsning af
fastlåsning.
VARMT VÆRKTØJ
Lad værktøjet afkøle før du
fortsætter med at bruge det.
+/
ELLER FEJL
Nulstil værktøjet ved at udtage og
genindsætte batteripakken eller
eller enhver ved at slå udløserlåsen til og fra.
Hvis fejlkoden stadig er der, tag
anden
kombination. værktøjet med hen til et autoriseret
DeWALT værksted.
Udløsning af fastlåsning (Fig. A, C)
Hvis sømpistolen anvendes i til en hård opgave, hvor al
tilgængelig energi i motoren bruges til at drive en fastgørelse,
kan værktøjet gå i stå. Indslåningsbladet afsluttede ikke
kørselscyklussen, og indikatorlyset 5 for blokering/fastlåsning
vil blinke. Drej udløsergrebet 6 til at udløse fastlåsningen på
værktøjet, og mekanismen udløses. Hvis indslåningsbladet
ikke automatisk vender tilbage til startpositionen, fortsæt
til Udtagning af fastklemte søm. Hvis enheden fortsætter
er fastlåst, skal du gennemgå valgfunktionen, længden på
materialet og fastgørelseselementet for at sikre, at opgaven ikke
er for hård.
Hvis der forekommer kontinuerlige stop, kig på valg af
hastighed. Afhængigt af opgaven kan det være nødvendigt at
indstille til en anden hastighed.
Udtagning af fastklemte søm (Fig. A, C)
Hvis et søm sætter sig fast i spidsen,vil indikatorlyset 5 for
blokering/fastlåsning blinke.
BEMÆRK: Stoppet kan være et resultat af ophobning af
snavs i næsekanalen. Kontrollér og fjern omgående eventuelt
snavs som skitseret nedenfor, hvis du bemærker ændringer af
værktøjets ydeevne.
1. Tag batteripakken ud af værktøjet og aktivér
udløsersikkerhedslåsen 2 .
2. Skub den fjederbelastede skubberlås 8 til bunden af
magasinet til at låse den på plads og tøm sømstrimlen.
3. Løsn ved hjælp af det medfølgende unbracoværktøj 11 de
to sekskantbolte 17 øverst i magasinet.
4. Drej magasinet 7 fremad.
5. Tag det fastklemte/bøjede søm ud. Brug eventuelt en tang.
Fjern om nødvendigt evt. snavs i sømkanalen.
6. Hvis indslåningbladet er i nedad position, drej
udløsergrebet 6 ovenpå sømmet.
BEMÆRK: Hvis indslåningsbladet ikke nulstilles efter
drejning af udløsergrebet til at udløse fastlåsningen, manuel
nulstilling af bladet med en lang skruetrækker kan blive
nødvendig.
7. Drej magasinet tilbage til positionen under værktøjsnæsen
og spænd sekskantboltene 17 .
8. Sæt igen batteripakken i.
BEMÆRK: Værktøjet vil deaktivere sig selv og vil ikke
nulstille, før batteripakken er taget ud og genindsat.
9. Læg igen søm i magasinet (se Ladning af værktøje).
10. Udløs skubberlåsen 8 .
11. Deaktivér udløsersikkerhedslåsen 2 når du er klar til at
fortsætte med at sømme.
Hvis sømmene tit sidder fast i spidsen, få værktøjet efterset af et
autoriseret DeWALT serviceværksted.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
15
Dansk
Sådan udskiftes knækkede returfjedre
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
BEMÆRK: Der må IKKE sprøjtes eller på nogen anden
måde påføres smøremidler eller rengøringsmidler i
værktøjet. Dette kan påvirke værktøjets levetid og ydelse i
alvorlig grad.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
DCN6901 Ombytningssæt til returfjeder
(Fig. H–L)
I tidens løb – vil indslåningsbladets returfjedre blive slidte,
og det kan være nødvendigt at udskifte dem. Det vil være
indlysende, at fjedrene skal udskiftes, hvis indslåningsbladet ikke
vender tilbage efter hvert skud. Du kan kontrollere det ved at
åbne magasinet som nævnt i afsnittet Udtagning af fastklemte
søm , og hvis fjedrene er slidte, kan du flytte bladet frem og
tilbage i sømkanalen med meget lidt modstand.
Værktøjet er designet på en sådan måde, at det er muligt at
udskifte returfjedrene på mindre end 5 minutter på stedet ved
brug af tilbehør DCN6901-XJ.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed, læs
betjeningsvejledningen for værktøjet før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge disse advarsler, kan det
medføre personskade og alvorlig beskadigelse afværktøjet
og tilbehøret. Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
BEMÆRK: Alle mekaniske dele i fjederombytningssættet
til fjederen er vist for nemheds skyld og kontrol vedrørende
indeslutning. Sættet indeholder også en pakke Loctite
klæbemiddel til brug i trin 9. Se figur L..
16
BEMÆRK: Fjedre bør udskiftes parvis og kun ved anvendelse af
det korrekte DeWALT ombytningssæt til tilbehørsfjedre.
1. Løsn ved hjælp af den vedlagte nøgle 11 de to skruer 27 på hver side af enheden. Se figur H.
2. Fjern retursystemet 28 fra enheden. Se figur I.
3. Skub fjederskinneklipsen 29 af fjederskinnen 30 . Se figur J.
4. Vrid og fjern fjederstødfangeren 31 og fjern spændeskiven
32 og returfjederen 33 . Se figur J.
5. Montér den nye returfjeder og spændeskive på
fjederskinnen 30 . Mens fjederen presses sammen med
spændeskiven tæt ved den modsatte ende af skinnen, vrid
den nye fjeders stødfanger, indtil den er forbi rillen 34 til
fjederens skinneclips.
6. Montér den nye fjederrilleclips, så den sidder godt fast og
anbring stødfangeren imod clipsen.
7. Gentag trinene 3–6 for den næste fjeder.
BEMÆRK: Kontrollér profilens tilbagevenden ved at skubbe
profilen op ad fjederrillen og lade den køre. Den bør vende
tilbage på grund af kraften fra fjedrene.
8. Skub retursystemet 28 tilbage i enheden. Se figur K.Det
er vigtigt at afprøve justering af profilen og svinghjulet, før
retursystemet skrues tilbage på enheden. Dette kan gøres
ved at tilslutte et batteri og skubbe og derefter udløse
næsen på enheden imod en bænk eller en hård overflade.
Dette vil starte motorspinning.
BEMÆRK: Når profilen og svinghjulet er rettet korrekt ind,
vil du høre, at motoren går i frigear fra fuld hastighed. Hvis
profilen og svinghjulet ikke er korrekt rettet ind, er det
muligt, at motoren ikke vil starte, kan gå meget hurtigere
ned i fart end normalt sammen med en høj skurrende lyd
fra enheden. Hvis dette sker skal retursystemet udtages og
genindsættes.
9. Når retursystemet er anbragt korrekt, åbn den medfølgende
pose med Loctite®* og påfør lidt på gevindet på de to skruer
27 og montér igen de to skruer ved hjælp af nøglen og
stram dem godt. Se figur L.
ADVARSEL: Kontrollér altid enheden ved at affyre korte
søm ind i blødt træ for at sikre, at værktøjet arbejder
korrekt. Hvis værktøjet ikke arbejder korrekt, kontakt
omgående et anerkendt DeWALT servicecenter.
ADVARSEL: LOCTITE ® POSENS INDHOLD KAN IRRITERE
ØJNE, HUD OG ÅNDEDRÆTSSYSTEM. BRUG AL INDHOLDET
EFTER ÅBNING. Indånd ikke røg. Få det ikke i øjnene eller
på hud eller klæder. Brug det kun i et godt ventileret
område. Hold det uden for børns rækkevidde.
FØRSTEHJÆLPSBEHANDLING: Indeholder polyglycol
dimethacrylat, polyglycol-oleat propylenglycol,
titandioxid og cumenhydroperoxid. Hvis det sluges,
kontakt omgående den nærmeste skadestue eller en læge.
Fremtving ikke opkastning.
Hvis det er indåndet, flyt personen ud i frisk luft. Hvis i
øjnene, skyld dem med vand i 15 minutter. Søg lægehjælp.
Hvis på huden, skyl godt med vand. Hvis på klæder, tag
dem af.
*Loctite® er et registreret varemærke tilhørende Henkel Corp.
Dansk
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
17
Dansk
FEJLFINDINGSVEJLEDNING
MANGE ALMINDELIGE PROBLEMER KAN LET LØSES VED HJÆLP AF SKEMAET NEDENFOR.
For mere alvorlige eller vedvarende problemer
Kontakt din nærmeste autoriserede DeWALT reparatør eller kontakt dit
DeWALT kontor på adressen, der står i denne vejledning.
ADVARSEL: Du nedsætter risikoen for alvorlig personskade ved ALTID at frakoble battteripakken fra værktøjet før
alle reparationer.
SYMPTOM
Motor kører ikke med
udløseren trykket ind
Motor kører ikke med
kontaktspidsen trykket
ind
ÅRSAG
Udløserlås i låst position
Værktøjet sidder fast og forhindrer motoren
i at dreje
Værktøjet står i sekventiel
aktiveringsfunktion
Værktøjets interne elektronik skal nulstilles
Motor stopper med at køre efter 5 sekunder
Poler er snavsede eller ødelagte
Ødelagt intern elektronik
Ødelagt udløser
Batteriet er varmt
Værktøjet er varmt
Udløserlås i låst position
Tør brandlås aktiveret, blokerer
kontaktspidsen i fuld bevægelse
Værktøjet sidder fast og forhindrer motoren
i at dreje
Bøjet kontaktudløser
Motor stopper med at køre efter 5 sekunder
Poler er snavsede eller ødelagte
Ødelagt intern elektronik
Ødelagt udløser
Batteriet er varmt
Værktøjet er varmt
Værktøjet aktiveres ikke Tør brandlås aktiveret, blokerer
(motoren kører, men vil kontaktspidsen i fuld bevægelse
ikke affyre)
Lavt batteri eller ødelagt batteri
Fastklemt søm/indslåningsbladet er ikke
vendt tilbage til startposition
Ødelagt driver/retursamling
Fastklemt intern mekanisme
Ødelagt intern elektronik
18
LØS
Lås udløserlåsen op.
Drej udløsergrebet til at udløse fastlåsningen på værktøjet,
og mekanismen udløses. Hvis indslåningsbladet ikke
vender tilbage, tag batteriet ud og skub manuelt
indslåningsbladet tilbage til startposition.
Tryk først på kontaktspidsen før affyring eller skift til
stødfunktion (kun DCN692).
Udtag batteriet, vent 3 sekunder og sæt det i igen.
Normal drift, udløs udløseren og tryk den igen ned.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Lad batteriet afkøle eller udskift det med en kold pakke.
Lad værktøjet afkøle før du fortsætter med at bruge det.
Lås udløserlåsen op.
Læg flere søm i magasinet.
Drej udløsergrebet til at udløse fastlåsningen på værktøjet,
og mekanismen udløses. Hvis indslåningsbladet ikke
vender tilbage, tag batteriet ud og skub manuelt
indslåningsbladet tilbage til startposition.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Normal drift, udløs kontaktudløser og tryk den igen ned.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Lad batteriet afkøle eller udskift det med en kold pakke.
Lad værktøjet afkøle før du fortsætter med at bruge det.
Læg søm i magasinet.
Kontrollér opladningsniveau, hvis pakken viser ”state-ofcharge”. Oplad eller udskift om nødvendigt batteripakken.
Tag batteriet ud, frigør fastklemt søm, kør udløsergrebet
til at udløse fastlåsningen frem og tilbage (skub om
nødvendigt skubberbladet op manuelt), sæt igen
batteripakken i.
Udskift driver/retursamling Se autoriseret DeWALT
reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Dansk
SYMPTOM
ÅRSAG
LØS
Motoren starter, men
Fastklemt søm og indslåningsblad sidder fast Brug udløsergrebet til at udløse fastlåsningen, udred om
genererer en masse støj i nedad position
nødvendigt alle fastklemte søm og returindslåningsbladet
manuelt.
Ødelagt driver/retursamling
Udskift driver/retursamling Se autoriseret DeWALT
reparatør.
Indslåningsbladet sidder Fastklemt søm og indslåningsblad sidder fast Brug udløsergrebet til at udløse fastlåsningen, udred om
fortsat fast i nedad
i nedad position
nødvendigt alle fastklemte søm og returindslåningsbladet
position
manuelt.
Ødelagt driver/retursamling
Udskift driver/retursamling Se autoriseret DeWALT
reparatør.
Længde på materiale og fastgørelseselement Hvis enheden fortsætter med at gå i stå (tvinger behovet
for at dreje udløsergrebet for fastlåsning) vælg passende
længde på materiale og fastgørelseselement, som ikke er
for hård til opgaven.
Snavs i spidsen
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på små
stykker brækket søm i stien.
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Nye værktøjer kan tage 500–1000 søm til delene, som har
brug for at komme i indgreb med hinanden. Affyr kortere
søm i denne periode, hvis der er problemer med at affyre
flugtende søm.
Anvendelse af forkert hastighed
Hvis du prøver at affyre lange søm med ringskaft i blødt
træ eller at affyre søm med ringskaft i hårdt materiale ved
hastighed 1 – justér hastighedsindstillingen til position 2.
Værktøjet kører, men slår Dybdejusteringsindstillingen for overfladisk Drej dybdeindstilling til en dybere indstilling.
Værktøjet sidder ikke helt op til arbejdsemnet Anvend tilstrækkelig kraft til at sikre, at det sidder tæt op ad
ikke sømmene helt i
arbejdsemnet. Se instruktionsvejledningen.
Stødfunktion valgt med lange søm
Vælg sekventiel funktion.
(DCN692)
Længde på materiale og fastgørelseselement Hvis enheden fortsætter med at gå i stå (tvinger behovet
for at dreje udløsergrebet for fastlåsning) vælg passende
længde på materiale og fastgørelseselement, som ikke er
for hård til opgaven.
Ødelagt eller slidt spids på indslåningsblad Udskift driver/retursamling. Se autoriseret DeWALT
reparatør.
Værktøj anvendt med intet-mærke-spids
Fjern intet-mærke-spidsen.
Ødelagt aktiveringsmekanisme
Se autoriseret DeWALT reparatør.
Værktøjet kører,
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Nye værktøjer kan tage 500–1000 søm til delene, som har
men intet
brug for at komme i indgreb med hinanden. Affyr kortere
fastgørelseselement
søm i denne periode, hvis der er problemer med at affyre
køres
flugtende søm.
Anvendelse af forkert hastighed
Hvis du prøver at affyre lange søm med ringskaft i blødt
træ eller at affyre søm med ringskaft i hårdt materiale ved
hastighed 1 – justér hastighedsindstillingen til position 2.
Ingen søm i magasinet
Læg søm i magasinet
Forkert størrelse eller vinkel på søm
Brug kun anbefalede søm. Se Tekniske data.
Snavs i spidsen
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på små
stykker brækket søm i stien.
Snavs i magasinet
Rens magasinet.
Slidt magasin
Udskift magasin. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Ødelagt eller slidt indslåningsblad
Udskift indslåningsbladet. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Ødelagt skubbefjeder
Udskift fjeder, kontakt autoriseret DeWALT reparatør.
19
Dansk
SYMPTOM
Fastklemt søm
ÅRSAG
Forkert størrelse eller vinkel på søm
Magasinskruer ikke sikret efter foregående
udredning af fastklemning/inspektion
Ødelagt eller slidt indslåningsblad
Længde på materiale og fastgørelseselement
Snavs i spidsen
Slidt magasin
Ødelagt skubbefjeder
Den tørre brandlås er aktiveret med kun
7–9 søm tilbage i magasinet, og brugeren
anvender mange kræfter på at tvinge
kontatktspidsen til at tilsidesætte låsen
Værktøj der endnu ikke er indkørt
Anvendelse af forkert hastighed
20
LØS
Brug kun anbefalede søm. Se Tekniske data.
Sørg for at spænde sekskantbolte på magasinet med den
medfølgende skruenøgle.
Udskift indslåningsbladet. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Hvis enheden fortsætter med at gå i stå (tvinger behovet
for at dreje udløsergrebet for fastlåsning) vælg passende
længde på materiale og fastgørelseselement, som ikke er
for hård til opgaven.
Rens spidsområdet og vær meget opmærksom på små
stykker brækket søm i stien.
Udskift magasin. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Udskift fjeder. Se autoriseret DeWALT reparatør.
Læg flere søm i magasinet for at deaktivere den tørre
brandlås.
Nye værktøjer kan tage 500–1000 søm til delene, som har
brug for at komme i indgreb med hinanden. Affyr kortere
søm i denne periode, hvis der er problemer med at affyre
flugtende søm.
Hvis du prøver at affyre lange søm med ringskaft i blødt
træ eller at affyre søm med ringskaft i hårdt materiale ved
hastighed 1 – justér hastighedsindstillingen til position 2.
Gewicht
Deutsch
18 V XR NAGLER MIT LI-IONEN-AKKU
DCN692, DCN695
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DCN692
18
2
Sequentiell/ Einzelstoß
33°
DCN695
18
2
RapidCycle Sequenziell/Sequenziell
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
zugeschnittenes oder rundes Offset
Papier oder Draht
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
zugeschnittenes oder rundes Offset
Papier oder Draht
3,63
105
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-16.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
82
93
3
83
94
3
m/s2
m/s2
2,5
1.5
2,5/3,3
1.5
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Befestigungsmittel
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Kopfgeometrie
in loser Form
Gewicht (ohne Akku)
Antriebsenergie
VGS
W
mm
mm
kg
J
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN60745
gemessen und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen Einschätzung der
Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es
zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
21
Deutsch
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
18 V XR Nagler mit Li-Ionen-Akku
DCN692, DCN695
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
19.04.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
22
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
Deutsch
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
23
Deutsch
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Sicherheitsanweisungen für AkkuNagelmaschinen
•
•
•
•
•
Gehen Sie immer davon aus, dass das Werkzeug Nägel
enthält. Die sorglose Behandlung der Nagelmaschine
kann zum unerwarteten Abfeuern der Nägel und zu
Personenverletzung führen.
Richten Sie das Werkzeug nicht auf sich oder jemand
in der Nähe. Bei unerwarteter Auslösung werden Nägel
abgegeben, wodurch eine Verletzung verursacht wird.
Setzen Sie das Werkzeug nicht in Gang, wenn es nicht
fest auf dem Werkstück ruht. Wenn das Werkzeug keinen
Kontakt zum Werkstück hat, kann der Nagel von Ihrem Ziel
abgelenkt werden.
Trennen Sie das Werkzeug von der Stromquelle ab,
wenn der Nagel im Werkzeug klemmt. Wenn Sie einen
klemmenden Nagel entfernen, kann die Nagelmaschine
unbeabsichtigt eingeschaltet werden, wenn der Akku sich
noch im Gerät befindet.
Benutzen Sie diese Nagelmaschine nicht zur Befestigung
von Stromkabeln. Sie ist nicht für die Installation von
Stromkabeln bestimmt und kann die Isolierung von
Stromkabeln beschädigen, wodurch Stromschlag- oder
Brandgefahren verursacht werden.
WARNUNG: Wenn das werkzeug heruntergefallen ist
oder wenn sie vermuten, dass es beschädigt ist, führen sie
den werkzeugfunktionstest durch, so wie er im abschnitt
zur betriebsartenauswahl im handbuch beschrieben
wird. Wenn das werkzeug nicht wie beschrieben
funktioniert, lassen sie es in einem autorisierten dewalt
kundendienstzentrum warten.
Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch angegebenen
Befestigungsmittel.
Verwenden Sie keine Ständer, um das Werkzeug an einer
Halterung zu befestigen.
Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise den
Kontaktanschlag.
Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit dem Gerät, dass der
Sicherheits- und Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet
und sämtliche Muttern und Schrauben fest sitzen.
Verwenden Sie den DCN692 nicht:
ʵʵ wenn Sie von einem Nagelbereich zu einem anderen
wechseln und dazu Gerüste, Treppen, Leitern oder
leiterähnliche Konstruktionen verwenden, z.B. Dachlatten
usw.;
ʵʵ beim Verschließen von Kästen oder Kisten;
•
•
•
•
•
•
•
24
ʵʵ z um Anbringen von Sicherheitssystemen für den Transport,
z.B. an Fahrzeugen, Waggons usw..
Ausnahmen entnehmen Sie Ihren örtlichen nationalen
Arbeitsplatzvorschriften.
• Immer die lokalen Arbeitsplatzvorschriften beachten.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals im freien
Raum aus.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur am Griff und
niemals mit betätigtem Auslöser.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im Arbeitsbereich.
Befestigungsmittel können dünne Werkstücke durchdringen
oder von den Ecken und Kanten des Werkstücks abrutschen,
was Personen gefährden kann.
• Schlagen Sie keine Befestigungsmittel in der Nähe der
Werkstückkanten ein.
• Schlagen Sie keine Befestigungsmittel über bereits
vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von diesen
Maschinen untrennbar verbunden:
• Verletzungen, die durch ungeeignete Behandlung des
Werkzeugs verursacht werden.
• Verlust der Kontrolle, weil das Werkzeug nicht fest ergriffen
wird.
• Muskelbelastung der Arme und Hände, besonders bei Arbeiten
über Kopf. Machen Sie immer regelmäßige Pausen, wenn Sie
lange gearbeitet haben.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
• Verlust der Kontrolle durch Rückstoß.
• Verletzungsgefahr durch spitze Stellen, scharfe Kanten und
ungeeignete Handhabung des Werkstücks.
• Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, wenn Nägel
gewechselt werden oder Nagelstangen eingelegt werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Deutsch
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
•
•
•
•
•
•
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
•
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
•
•
•
•
•
•
•
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
25
Deutsch
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 12 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
15 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
26
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku.
Wenn sich der FLEXVOLTTMAkku in einem 54 V oder
27
Deutsch
108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet, funktioniert er als
54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn die Abdeckkappe am FLEXVOLTTMAkku angebracht ist, befindet sich der Akku im Transportmodus.
Bewahren Sie die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
28
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Für die Modelle DCN692 und DCN695 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Nagler
1 Ladegerät (nur P2-Modelle)
2 Akkupacks (nur P2-Modelle)
1Nichtmarkierungsspitze
1 Werkzeugkasten (nur P2-Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Tragen Sie Augenschutz.
Deutsch
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
50-90mm
Nagellänge.
Nagelstärke.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Magazinkapazität.
Geeignete Nagelwinkel.
Lage des Datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Auslöseschalter
2 Sicherheitssperre für Auslöseschalter
3 Kontaktanschlag
4 Tiefeneinstellrad
5 Anzeigelampe für schwachen Akku & Stau/Blockierung
6 Blockierungslösehebel
7 Magazin
8 Schieberriegel
9 Betriebsartenwahlschalter
10 Drehbarer Sparren-/Bandhaken
11 Zugehöriger Inbusschlüssel
12 Akku
13 Nichtmarkierungsspitze
14 Drehzahlwahlschalter
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die Akku-Streifennagler DCN692 und DCN695 wurden zum
Einschlagen von Nägeln in Holzwerkstücke konstruiert.
Der kabellose Streifennagler DCN692 ist für die Kontakt- und
Sequenzauslösung konzipiert. Dieser Nagler ist für die Kontaktund Sequenzauslösung konzipiert und DARF NICHT auf
Gerüsten, Treppen, Leitern oder leiterähnlichen Konstruktionen,
z.B. Dachlatten, verwendet werden. Ausnahmen entnehmen Sie
Ihren örtlichen nationalen Arbeitsplatzvorschriften.
Der kabellose Streifennagler DCN695 ist nur für den
Sequenzmodus konzipiert, und zwar entweder im StandardSequenzmodus oder im RapidCycle-Sequenzmodus für
schnelleres Nageln. Nagler, die nur für die Sequenzauslösung
konzipiert sind DÜRFEN auf Gerüsten, Treppen, Leitern oder
leiterähnlichen Konstruktionen, z.B. Dachlatten, verwendet
werden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Akku-Nagelmaschinen sind Elektrogeräte für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 12 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 12 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 15 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 16 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
29
Deutsch
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Drehbarer Sparren-/Bandhaken (Abb. F)
Der Sparren-/Bandhaken 10 kann leicht auf die linke oder
rechte Seite des Werkzeugs positioniert werden, um links- oder
rechtshändigen Benutzern entgegenzukommen.
Wenn überhaupt kein Haken benutzt wird, kann er am Unterteil
des Griffs nach vorn oder hinten gedreht werden.
Laden des Werkzeugs (Abb. D)
WARNUNG: Sperren Sie das Werkzeug immer und
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Befestigungsmittel
einlegen oder entfernen.
1. Schieben Sie den federbelasteten Schieberiegel 8 zum
Unterteil des Magazins, damit er dort einrastet.
2. Wählen Sie den gewünschten Nagelstreifen. (Siehe
Technische Daten.) DeWALT empfiehlt für alle
Anwendungsfälle den Einsatz von DeWALT First Fix Nails.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
3. Stecken Sie den Nagelstreifen in den Ladeschlitz an der Seite
des Magazins. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel
auf dem Kopf stehend in den Nagelkanal eingesetzt sind.
4. Schließen Sie das Magazin, indem Sie den Schieberiegel
loslassen. Lassen Sie den Schieberiegel sich vorsichtig nach
vorn schieben und die Nagelstange ergreifen.
Trockentrainingssperre
Die Nagelmaschine ist mit einer Trockentrainingssperre
ausgestattet, mit der eingeschränkt wird, dass das Werkzeug
betätigt wird, wenn das Magazin nahezu leer ist. Wenn etwa 7
bis 9 Nägel im Magazin bleiben, wird die Trockentrainingssperre
des Werkzeugs aktiviert. Siehe Laden des Werkzeugs, um eine
Stange passender Nägel neu zu laden.
HINWEIS: Wenn auf das Werkzeug starke Kräfte aufgewendet
werden, kann die Sperre überwunden werden. Hierdurch
werden mögliche Schäden vermieden, falls das Werkzeug
herunterfällt.
Wahl der Betriebsart (Abb. A)
DCN692
Um den sequentiellen Modus auszuwählen, schieben Sie
den Betriebsartwahlschalter 9 , um das Einzel-Nagel-Symbol
anzuzeigen.
Um den Einzelstoßmodus auszuwählen, schieben Sie den
Betriebsartwahlschalter 9 , um das Drei-Nagel-Symbol
anzuzeigen.
HINWEIS: Beim Eintreiben langer Nägel wird die maximale
Kraft im Sequenzmodus erreicht; daher sollte der Stoßmodus
eingeschränkt werden, wenn längere Nägel eingetrieben
werden sollen.
DCN695
Um den Standard-Sequenzmodus auszuwählen, schieben Sie
den Betriebsartwahlschalter 9 auf den einzelnen Pfeil .
Um den Standardaktionsmodus RapidCycle auszuwählen,
schieben Sie den Betriebsartwahlschalter 9 auf den doppelten
Pfeil .
HINWEIS: Die Lebensdauer der Batterie im sequentiellen Modus
RapidCycle ist kürzer als im Standard-Sequenzmodus. Wenn
Sie das Werkzeug im Standard-Sequenzmodus lassen, hält die
Batterie am längsten.
Drehzahlauswahl (Abb. A)
Dieser Nagler ist am Unterteil mit einem Wahlschalter für zwei
Geschwindigkeiten 14 ausgestattet.
• Wählen Sie für kürzere Nägel Geschwindigkeit 1, indem Sie
den Schalter ganz nach links stellen.
• Wählen Sie für längere Nägel und anspruchsvollere
Anwendungen Geschwindigkeit 2, indem Sie den Schalter
ganz nach rechts stellen.
Falls die Nägel mit Geschwindigkeitsstufe 1 nicht ausreichend
eingetrieben werden, müssen Sie für mehr Kraft zu
Geschwindigkeitsstufe 2 wechseln.
HINWEIS: Wenn Sie Nägel unter 71 mm Länge mit
Geschwindigkeitsstufe 2 eintreiben, entsteht an Ihrem
Werkzeug übermäßiger Verschleiß und es kann schneller
zu Ausfällen kommen.
Geschwindigkeitsstufe
Vorteil
2
Kraft zum Eintreiben längerer
Nägel
1
Erhöhte Haltbarkeit des
Werkzeugs, erhöhte
Akkulauf- zeit, erhöhte
Geschwin- digkeit beim
Eintreiben, weniger Rückstoß Holz- verlattung
Einstellen der Einschlagtiefe (Abb. E)
Die Nageleinschlagtiefe kann mit dem Tiefeneinstellrad
eingestellt werden.
1. Um den Nagel flacher einzuschlagen, drehen Sie das
Tiefeneinstellrad 4 nach links zum Flach-Nagel-Symbol.
2. Um den Nagel tiefer zu versenken, drehen Sie das
Tiefeneinstellrad 4 nach rechts zum Tiefer-Nagel-Symbol.
30
Anwen- dung
Ty- pische
Nagel- länge
Arbeiten mit
Bolzen
71 – 90 mm
Holzriegel
Decken- balken
Holz- rahmen
Boden- beläge
Verklei- dungen
Zäune
Verscha- lung
50 – 70 mm
Deutsch
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn das werkzeug heruntergefallen
ist oder wenn sie vermuten, dass es beschädigt
ist, führen sie den werkzeugfunktionstest durch,
so wie er im abschnitt zur betriebsartenauswahl
im handbuch beschrieben wird. Wenn das
werkzeug nicht wie beschrieben funktioniert,
lassen sie es in einem autorisierten DeWALT
kundendienstzentrum warten.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie abgebildet
auf dem Hauptgriff 18 .
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. A)
1. Entfernen Sie den Akku 12 aus dem Werkzeug und
überprüfen Sie, ob das Werkzeug gesperrt wurde.
2. Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin 7 .
3. Überprüfen Sie die unbehinderte Bewegung des
Kontaktanschlags 3 .
4. Füllen Sie Nägel im Magazin nach.
5. Stecken Sie den Akku wieder hinein.
AWARNUNG: Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn
sich der Kontaktanschlag oder der Nagelschieber nicht
ungehindert bewegen können.
HINWEIS: Verwenden Sie NIEMALS Schmierstoffe oder
Reinigungslösungen als Spray oder in sonstiger Form im
Inneren des Werkzeugs. Dies kann die Lebensdauer und
Leistung des Werkzeugs erheblich beeinträchtigen.
Einlaufen des Werkzeugs
Bitte beachten Sie, dass dieses Werkzeug eine Einlaufzeit
benötigt, bevor es mit voller Leistung arbeitet, da einige Teile
sich erst verzahnen oder ineinandergreifen müssen. Es kann
sein, dass das Werkzeug in diesem Zeitraum lange Nägel nicht
konsequent bündig eintreibt.
Nach dem Eintreiben von 500 bis 1000 Nägeln sollte das
Werkzeug eingelaufen sein und mit voller Kapazität arbeiten.
Betreiben des Werkzeugs (Abb. A)
Das Werkzeug kann in einer von zwei Betriebsarten genutzt
werden: Sequenzauslösung oder Kontaktauslösung.
Einzelauslösung
Der Einzelauslösemodus wird für das Nageln mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr vorsichtiges und
genaues Platzieren gewünscht wird. Er bietet auch die maximale
Kraft beim Eintreiben der längsten Nagelsorten.
1. Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter 9 den
Sequenzmodus
oder .
2. Lösen Sie die Auslösersicherheitssperre 2 .
3. Drücken Sie den Kontaktanschlag 3 gegen die
Arbeitsfläche.
4. Ziehen Sie den Auslöser 1 , um das Werkzeug auszulösen.
5. Lösen Sie den Auslöser und heben die Nagelmaschine von
der Arbeitsfläche.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3–5, um den nächsten Nagel
auszulösen.
Betriebsart Kontaktauslösung
DCN692
Der Stoßmodus ist für das schnelle Nageln auf flachen,
unbeweglichen Flächen vorgesehen und am effektivsten, um
kürzere Nagelsorten einzutreiben.
1. Benutzen Sie den Wahlschalter 9 , um die Dauerauslösung
zu wählen.
2. Lösen Sie die Auslösersicherheitssperre 2 .
3. Um einen einzelnen Nagel einzuschlagen, bedienen Sie
das Werkzeug auf die gleiche Art und Weise wie beim
Einzelauslösemodus.
a. Drücken Sie den Kontaktanschlag 3 gegen die
Arbeitsfläche.
b. Ziehen Sie den Auslöser 1 , um das Werkzeug
auszulösen. Jedes Mal, wenn bei gegen die Arbeitsfläche
gedrücktem Kontaktanschlag der Auslöser betätigt wird,
wird ein Nagel eingeschlagen.
4. Um mehrere Nägel einzuschlagen, halten Sie
den Auslöser 1 gedrückt und drücken Sie den
Kontaktanschlag 3 wiederholt gegen die Arbeitsfläche.
WARNUNG: Halten Sie den Auslöser nicht gedrückt,
wenn das Werkzeug nicht verwendet wird. Lassen Sie die
Auslösersicherheitssperre 2 in der verriegelten Position,
um eine unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern, wenn
das Werkzeug nicht benutzt wird.
5. Wenn zwischen den Betriebsarten Sequentiell und
Einzelstoß gewechselt wird, kann es notwendig sein,
die Einschlagtiefe einzustellen. Siehe Einstellen der
Einschlagtiefe zu Anweisungen.
RapidCycle-Modus
DCN695
Der RapidCycle-Modus eignet sich ideal, wenn der Anwender
mehrere Nägel nacheinander eintreibt und dabei schneller
vorgehen muss. Das Werkzeug arbeitet weiterhin im vollständig
sequentiellen Modus, aber der Motor macht sich unmittelbar
31
Deutsch
nach dem Eintreiben für den nächsten Nagel bereit, so
dass sich die Wartezeit verkürzt, bis der Motor die richtige
Geschwindigkeit erreicht hat.
1. Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter 9 den
RapidCycle-Modus .
2. Lösen Sie die Auslösersicherheitssperre 2 .
3. Um einen einzelnen Nagel einzutreiben, verwenden Sie das
Gerät gemäß der Beschreibung für den Sequenzbetrieb:
a. Drücken Sie den Kontaktanschlag 3 gegen das
Werkstück.
b. Ziehen Sie den Auslöseschalter 1 , um das Werkzeug
auszulösen. (Sie hören, wie der Motor schneller wird,
nachdem der Nagel eingetrieben wurde.)
4. Um mehrere Nägel einzutreiben, wiederholen Sie einfach
die Anweisungen unter Punkt 3 oben. Wenn Sie nicht
innerhalb von 2 Sekunden nach dem vorherigen einen
neuen Nagel eintreiben, wird der Motor langsamer und geht
in den Ruhezustand über.
SCHWACHER AKKU
Ersetzen Sie den Akku durch
einen geladenen Akkupack.
HEISSER AKKUPACK
Lassen Sie den Akkupack
abkühlen, oder ersetzen Sie ihn
durch einen kühlen Akkupack.
STAU/BLOCKIERUNG
Drehen Sie den
Blockierungslösehebel,
um den Mechanismus
freizugeben. Siehe
Blockierung lösen.
HEISSES WERKZEUG
Lassen Sie das Werkzeug
abkühlen, bevor Sie
weitermachen.
Benutzung der Auslösersperre (Abb. C)
Alle DeWALT Nagelmaschinen sind mit einer Auslösersperre 2 ausgestattet, die beim Verschieben nach rechts (siehe Abb. C)
verhindert, dass ein Nagel abgefeuert wird, indem der Auslöser
gesperrt wird und der Strom zum Motor umgeleitet wird.
Wenn die Auslösersperre nach links gedrückt wird, ist das
Werkzeug voll funktionsfähig. Die Auslösersperre sollte
immer verriegelt sein, wenn irgendwelche Einstellungen
vorgenommen werden oder das Werkzeug nicht direkt benutzt
wird.
Nichtmarkierungsspitze (Abb. A)
Wenn Sie dieses Werkzeug auf Materialien benutzen, die Sie
nicht markieren möchten, wie Holzverkleidung, benutzen
Sie die Nichtmarkierungsspitze aus Kunststoff 13 über dem
Kontaktanschlag 3 .
HINWEIS: Für eine maximale Eintreibtiefe sollte vor allem
bei langen Nägeln die Nichtmarkierungsabdeckung entfernt
werden.
LED-Anzeiger (Abb. A)
Ihre Nagelmaschine ist mit zwei LED-Anzeigelampen 5 ausgestattet, die sich auf der Rückseite des Werkzeugs direkt
unterhalb der hinteren Kappe befinden. Siehe auch Anleitung
Zur Fehlersuche zu weiteren Anweisungen.
+/ODER oder jede andere
Kombination.
FEHLER
Setzen Sie das Werkzeug
zurück, indem Sie den
Akku herausnehmen und
wieder einsetzen oder die
Auslösesperre aktivieren und
wieder deaktivieren. Wenn
der Fehlercode weiterhin
angezeigt wird, bringen
Sie das Werkzeug zu einem
autorisierten DeWALTServicezentrum.
Blockierung lösen (Abb. A, C)
Wenn die Nagelmaschine unter schweren Bedingungen benutzt
wird, in denen alle vorhandene Energie im Motor benötigt wird,
um einen Nagel einzuschlagen, kann das Werkzeug abgewürgt
werden. Die Einschlagklinge hat den Einschlagzyklus nicht
beendet, und der Anzeiger für Stau/Blockierung 5 blinkt.
Drehen Sie den Blockierungslösehebel 6 am Werkzeug, und
der Mechanismus wird freigegeben. Wenn die Einschlagklinge
nicht automatisch in die Ausgangsstellung zurückkehrt, fahren
Sie mit Beseitigen eines Klemmenden Nagels fort. Wenn
das Gerät immer noch blockiert, untersuchen Sie bitte die
Moduseinstellung, das Material und die Nagellänge, um sicher
zu sein, dass die Anwendung nicht zu schwer ist.
Wenn das Gerät wiederholt Steckenbleibt, überprüfen Sie die
Geschwindigkeitsauswahl. Je nach Anwendung kann eine
andere Geschwindigkeitsstufe nötig sein.
Beseitigen eines Klemmenden Nagels
(Abb. A, C)
Wenn ein Nagel im Mundstück eingeklemmt wird, blinkt die
Anzeigelampe für Stau/Blockierung 5 .
HINWEIS: Der Stau könnte eine Folge von Ablagerungen sein,
die sich im Weg zum Mundstück angesammelt haben. Bitte
überprüfen Sie das und entfernen Sie sofort alle Fremdkörper
32
Deutsch
wie unten beschrieben, wenn Sie Änderungen an der Leistung
des Werkzeugs bemerken.
1. Nehmen Sie den Akkupack aus dem Werkzeug heraus und
kuppeln die Auslösersicherheitssperre 2 ein.
2. Schieben Sie den federbelasteten Schieberiegel 8 zum
Unterteil des Magazins, damit er dort einrastet, und
entladen die Nagelstange.
3. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 11 die
beiden Sechskantschrauben 17 am Oberteil des Magazins.
4. Drehen Sie das Magazin 7 vorwärts.
5. Entfernen Sie den klemmenden/vorbogenen Nagel
gegebenenfalls mit einer Zange. Entfernen Sie sämtliche
Verschmutzungen, die sich eventuell im Nagelkanal
befinden.
6. Wenn die Einschlagklinge in der unteren Position ist,
drehen Sie den Blockierungslösehebel 6 am Oberteil der
Nagelmaschine.
HINWEIS: Wenn die Einschlagklinge nach dem Drehen
des Blockierungslösehebels nicht zurückgesetzt wird, kann
das manuelle Rücksetzen der Klinge mit einem langen
Schraubendreher nötig sein.
7. Drehen Sie das Magazin zurück in die Position
unter der Nase des Werkzeugs und ziehen die
Sechskantschrauben 17 fest.
8. Wiedereinsetzen des Akkupacks.
HINWEIS: Das Werkzeug deaktiviert sich selbst und setzt
sich nicht zurück, bevor der Akkupack herausgenommen
und wieder eingesetzt worden ist.
9. Legen Sie Nägel wieder ins Magazin ein (siehe Laden des
Werkzeugs).
10. Lösen Sie den Schieberiegel 8 .
11. Kuppeln Sie die Auslösersicherheitssperre 2 aus, wenn Sie
bereit sind, weiter zu nageln.
Wenn Nägel häufig im Mundstück stecken bleiben, muss das
Werkzeug von einer autorisierten DeWALT-Werkstatt repariert
werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
HINWEIS: Sprühen Sie NIE Schmiermittel oder
Reinigungslösungen in das Innere des Werkzeugs oder
tragen diese auf irgendeine andere Weise auf. Das
kann die Lebensdauer und Leistung des Werkzeugs
ernsthaft beeinträchtigen.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
DCN6901 Rückstellfeder-Austauschsatz
(Abb. H–L)
Im Laufe der Zeit verschleißen die Rückstellfedern der
Eintreibvorrichtung und müssen ersetzt werden. Die Federn
müssen ausgetauscht werden, wenn es deutlich wird, dass
die Eintreibvorrichtung nicht nach jedem Schuss in die
Ausgangsstellung zurückkehrt. Überprüfung - Öffnen Sie das
Magazine wie im Abschnitt Beseitigen eines Klemmenden
Nagels beschrieben, und wenn die Federn verschlissen sind,
können Sie die Eintreibvorrichtung mit sehr wenig Widerstand
im Nagelkanal vor und zurück bewegen.
Das Werkzeug wurde so konzipiert, dass die Rückstellfedern
in weniger als 5 Minuten einfach vor Ort mit dem Zubehör
DCN6901-XJ ausgetauscht werden können.
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitung des Werkzeugs, bevor Sie Zubehör
verwenden. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen kann
zu Verletzungen und Sachschäden am Werkzeug und
am Zubehör führen. Verwenden Sie zur Wartung dieses
Werkzeugs nur identische Austauschteile.
HINWEIS: Es werden alle mechanischen Teile der
Feder-Austauschsatzes gezeigt, um die Überprüfung
zu vereinfachen. Das Set enthält auch ein Paket mit
Loctite-Kleber zur Verwendung in Schritt 9. Siehe dazu
Abbildung L..
33
Deutsch
Austauschen defekter Rückstellfedern
HINWEIS: Federn sollten paarweise ausgetauscht werden
und es sollte nur das richtige DeWALT-Zubehör für den FederAustauschsatz verwendet werden.
1. Lösen sie mit Hilfe des mitgelieferten schlüssels 11 die
beiden schrauben 27 an den seiten des geräts. Siehe dazu
Abbildung H.
2. Entfernen sie das rückstellsystem 28 vom gerät. Siehe dazu
Abbildung I.
3. Schieben sie den federstangenclip 29 von der federstange
30 . Siehe dazu Abbildung J.
4. Entfernen sie den federpuffer 31 durch drehen und
nehmen sie die unterlegscheibe 32 und die rückstellfeder
33 ab. Siehe dazu Abbildung J.
5. Bringen sie eine neue rückstellfeder und unterlegscheibe
an der federstange 30 an. Drücken sie die feder mit der
unterlegscheibe am gegenüberliegenden ende der stange
zusammen und drehen sie dabei den neuen federpuffer auf,
bis er hinter der nut 34 für den federstangenclip sitzt.
6. Bringen sie den neuen federstangenclip fest an und setzen
sie den puffer gegen den clip.
7. Wiederholen sie die schritte 3–6 für die zweite feder.
HINWEIS: überprüfen sie das zurückstellen des profils,
indem sie das profil auf der federstange nach oben schieben
und dann loslassen. Es sollte durch die kraft der federn
zurückgestellt werden.
8. Schieben sie das rückstellsystem 28 wieder auf das gerät.
Siehe dazu abbildung K. Es ist wichtig, die ausrichtung des
profils und des schwungrads zu überprüfen, bevor das
rückstellsystem wieder auf das gerät geschraubt wird. Hierzu
wird ein akku eingelegt und die nase des geräts wird gegen
eine werkbank oder harte oberfläche gedrückt und wieder
losgelassen. Hierdurch beginnt sich der motor zu drehen.
HINWEIS: wenn profil und schwungrad korrekt ausgerichtet
sind, kann man hören, wie der motor von der vollen
drehzahl her ausläuft. Wenn profil und schwungrad nicht
korrekt ausgerichtet sind, startet der motor möglicherweise
nicht, und er läuft wesentlich langsamer aus als im
normalfall, wobei ein lautes mahlgeräusch vom gerät zu
hören ist. In einem solchen fall muss das rückstellsystem
entfernt und neu eingesetzt werden.
9. Sobald das rückstellsystem richtig eingesetzt ist, öffnen
sie das mitgelieferte tütchen mit loctite®* und tragen eine
kleine menge davon auf das gewinde der beiden schrauben
27 auf; bringen sie dann die beiden schrauben mit hilfe des
schlüssels wieder an und ziehen sie sie gut fest. Siehe dazu
abbildung L.
WARNUNG: Testen Sie das Gerät immer zuerst, indem
Sie kurze Nägel in weiches Holz eintreiben, damit Sie
sicher sein können, dass das Werkzeug ordnungsgemäß
funktioniert. Wenn das Werkzeug nicht korrekt
funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend an eine
anerkannte DeWALT-Kundendienststelle.
WARNUNG: DER LOCTITE ®-BEUTEL ENTHÄLT STOFFE,
DIE ZUR REIZUNG VON AUGEN, HAUT UND ATEMWEGEN
FÜHREN KÖNNEN. BEIM ÖFFNEN DEN GESAMTEN INHALT
34
VERBRAUCHEN. Dämpfe nicht einatmen. Nicht in die
Augen oder auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen.
Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahren.
ERSTVERSORGUNG: Enthält Polyglykol-dimethacrylat,
Polyglykol-Oleat Propylenglykol, Titandioxid und
Cumolhydroperoxid. Bei Verschlucken sofort eine
Giftnotrufzentrale oder einen Arzt verständigen. Kein
Erbrechen herbeiführen.
Bei Einatmen betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn der Stoff in die Augen gelangt ist, 15 Minuten lang
mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen. Wenn der Stoff auf
die Haut gelangt ist, gut mit Wasser abspülen. Wenn der
Stoff auf die Kleidung gelangt ist, Kleidung ausziehen.
*Loctite® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Henkel Corp.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden
die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
Deutsch
ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
VIELE GEWÖHNLICHE PROBLEME KÖNNEN LEICHT MITHILFE DER
TABELLE UNTEN GELÖST WERDEN.
Bei schwereren oder dauerhaften Problemen wenden Sie sich an Ihre nächste DeWALT-Reparaturwerkstatt
oder an Ihr DeWALT-Büro unter der in diesem Handbuch aufgeführten Adresse.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Personenverletzung zu verringern, trennen Sie den Akkupack vor allen Reparaturen IMMER
vom Werkzeug.
SYMPTOM
Motor läuft nicht, wenn
Auslöser gedrückt ist
URSACHE
Auslösersperre in verriegelter Position
Werkzeug wurde abgewürgt, Motor kann
sich nicht drehen
Werkzeug befindet sich im sequentiellen
Betätigungsmodus
Die interne Elektronik des Werkzeugs muss
zurückgesetzt werden
Motor hört nach 5 Sekunden auf zu laufen
Klemmen sind schmutzig oder beschädigt
Beschädigte innere Elektronik
Beschädigter Auslöser
Akku ist heiß
Werkzeug ist heiß
Motor läuft nicht,
wenn Kontaktanschlag
gedrückt ist
Auslösersperre in verriegelter Position
Trockentrainingssperre eingekuppelt,
Kontaktanschlag kann nicht voll fahren
Werkzeug wurde abgewürgt, Motor kann
sich nicht drehen
Kontaktanschlag verbogen
Motor hört nach 5 Sekunden auf zu laufen
Klemmen sind schmutzig oder beschädigt
Beschädigte innere Elektronik
Beschädigter Auslöser
Akku ist heiß
Werkzeug ist heiß
BESETIGUNG
Auslösersperre entriegeln.
Drehen Sie den Blockierungslösehebel am Werkzeug,
und der Mechanismus wird freigegeben. Wenn die
Einschlagklinge nicht zurückkehrt, nehmen Sie den Akku
heraus und drücken die Einschlagklinge zurück in die
Ausgangsposition.
Drücken Sie zuerst den Kontaktanschlag, bevor
Sie den Nagel abfeuern, oder schalten Sie in den
Einzelstoßmodus um (nur DCN692).
Nehmen Sie den Akku heraus, warten 3 Sekunden und
setzen ihn wieder ein.
Normaler Betrieb, Auslöser lösen und noch einmal
drücken.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Lassen Sie den Akkupack abkühlen oder ersetzen Sie ihn
durch einen kühlen Akkupack.
Lassen Sie das Werkzeug abkühlen, bevor Sie
weitermachen.
Auslösersperre entriegeln.
Mehr Nägel ins Magazin laden.
Drehen Sie den Blockierungslösehebel am Werkzeug,
und der Mechanismus wird freigegeben. Wenn die
Einschlagklinge nicht zurückkehrt, nehmen Sie den Akku
heraus und drücken die Einschlagklinge zurück in die
Ausgangsposition.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Normaler Betrieb, Kontaktanschlag lösen und noch
einmal drücken.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Lassen Sie den Akkupack abkühlen oder ersetzen Sie ihn
durch einen kühlen Akkupack.
Lassen Sie das Werkzeug abkühlen, bevor Sie
weitermachen.
35
Deutsch
SYMPTOM
Werkzeug kann nicht
betätigt werden (Motor
läuft, aber feuert nicht
ab).
Motor läuft an, aber
erzeugt viel Lärm
Die Einschlagklinge sitzt
weiterhin in der unteren
Position fest
36
URSACHE
Trockentrainingssperre eingekuppelt,
Kontaktanschlag kann nicht voll fahren
Schwacher oder beschädigter Akku
BESETIGUNG
Nägel ins Magazin laden.
Überprüfen Sie den Ladestand, wenn der Akkupack den
Ladestand anzeigt. Wenn nötig, laden oder wechseln Sie
den Akkupack.
Klemmendes Nagel-/Einschlagblatt kehrt
Nehmen Sie den Akku heraus, beseitigen Sie
nicht in die Ausgangsstellung zurück
den klemmenden Nagel, bringen Sie den
Blockierungslösehebel an den Anfangspunkt zurück
(wenn nötig, drücken Sie die Einschlagklinge manuell
nach oben), legen Sie den Akkupack wieder ein.
Beschädigte Einschlag-/
Wechseln Sie die Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe
Rückkehrbaugruppe
autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Klemmender innerer Mechanismus
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Beschädigte innere Elektronik
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Klemmender Nagel und Einschlagklinge
Benutzen Sie den Blockierungslösehebel, beseitigen
sitzt in der unteren Position fest
Sie alle klemmenden Nägel, und führen Sie die
Einschlagklinge manuell zurück, wenn nötig.
Beschädigte Einschlag-/
Wechseln Sie die Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe
Rückkehrbaugruppe
autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Klemmender Nagel und Einschlagklinge
Benutzen Sie den Blockierungslösehebel, beseitigen
sitzt in der unteren Position fest
Sie alle klemmenden Nägel, und führen Sie die
Einschlagklinge manuell zurück, wenn nötig.
Beschädigte Einschlag-/
Wechseln Sie die Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe
Rückkehrbaugruppe
autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Material und Nagellänge
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der
Blockierungslösehebel gedreht werden muss),
wählen Sie das geeignete Material und die geeignete
Nagellänge, die für eine Anwendung nicht zu schwer
sind.
Trümmer im Mundstück
Reinigen Sie den Mundbereich, und suchen Sie genau
nach kleinen Teilen zerbrochener Nägel, die in der
Führung stecken geblieben sind.
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
Neue Werkzeuge brauchen 500–1000 Nägel, damit sich
die Teile verzahnen oder ineinandergreifen. Treiben
Sie während dieser Zeit kürzere Nägel ein, wenn es
schwierig ist, sie bündig einzutreiben.
Verwendung der falschen Geschwindigkeit Wenn versucht wird, längere Nägel mit Ringschaft
in weiches Holz einzutreiben, oder wenn Nägel mit
Ringschaft auf Stufe 1 in härtere Materialien eingetrieben
werden - Stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe auf
Position 2.
Deutsch
SYMPTOM
Werkzeug funktioniert,
aber schlägt die Nägel
nicht vollständig ein
URSACHE
Tiefe ist zu gering eingestellt worden
Werkzeug nicht fest auf Werkstück
aufgelegt (nur DCN692)
Stoßmodus wurde mit langen Nägeln
gewählt
Material und Nagellänge
Beschädigte oder verschlissene
Einschlagklingenspitze
Werkzeug mit Nichtmarkierungsspitze
verwendet
Beschädigter Betätigungsmechanismus
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
Werkzeug funktioniert,
aber es wird kein Nagel
eingeschlagen
BESETIGUNG
Drehen Sie die Tiefeneinstellung auf tiefer ein.
Drücken Sie ausreichend stark auf das Werkzeug,
indem Sie es fest am Werkstück sichern. Siehe
Anweisungshandbuch.
Sequenzmodus wählen.
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der
Blockierungslösehebel gedreht werden muss),
wählen Sie das geeignete Material und die geeignete
Nagellänge, die für eine Anwendung nicht zu schwer
sind.
Wechseln Sie die Einschlag-/Rückkehrbaugruppe Siehe
autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Nichtmarkierungsspitze entfernen.
Siehe autorisierte DeWALT Reparaturwerkstatt.
Neue Werkzeuge brauchen 500–1000 Nägel, damit sich
die Teile verzahnen oder ineinandergreifen. Treiben
Sie während dieser Zeit kürzere Nägel ein, wenn es
schwierig ist, sie bündig einzutreiben.
Verwendung der falschen Geschwindigkeit Wenn versucht wird, längere Nägel mit Ringschaft
in weiches Holz einzutreiben, oder wenn Nägel mit
Ringschaft auf Stufe 1 in härtere Materialien eingetrieben
werden - Stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe auf
Position 2.
Keine Nägel im Magazin
Laden Sie Nägel ins Magazin.
Falsche Größe oder Winkelnägel
Benutzen Sie nur die empfohlenen Nägel. Siehe
Technische Daten.
Trümmer im Mundstück
Reinigen Sie den Mundbereich, und suchen Sie genau
nach kleinen Teilen zerbrochener Nägel, die in der
Führung stecken geblieben sind.
Trümmer im Mundstück
Reinigen Sie das Magazin.
Verschlissenes Magazin
Wechseln Sie das Magazin. Siehe autorisierte DeWALT
Reparaturwerkstatt.
Beschädigte oder verschlissene
Wechseln Sie die Einschlagklinge. Siehe autorisierte
Einschlagklinge
DeWALT Reparaturwerkstatt.
Beschädigte Drückerfeder
Wechseln Sie die Feder. Siehe autorisierte DeWALT
Reparaturwerkstatt.
37
Deutsch
SYMPTOM
Klemmender Nagel
URSACHE
Falsche Größe oder Winkelnägel
Die Schrauben im Magazin sind nach
der vorangegangenen Staubeseitigung/
Inspektion nicht gesichert
Beschädigte oder verschlissene
Einschlagklinge
Material und Nagellänge
Trümmer im Mundstück
Verschlissenes Magazin
Beschädigte Drückerfeder
Trockentrainingssperre wurde aufgrund
von nur noch 7–9 Nägeln im Magazin
aktiviert und der Benutzer wendet
übermäßige Kraft auf die Kontaktspitze an,
wodurch die Sperre überwunden wird
Werkzeug ist noch nicht eingelaufen
BESETIGUNG
Benutzen Sie nur die empfohlenen Nägel. Siehe
Technische Daten.
Überzeugen Sie sich davon, dass die Sechskantschrauben
im Magazin mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel
festgezogen sind.
Wechseln Sie die Einschlagklinge. Siehe autorisierte
DeWALT Reparaturwerkstatt.
Wenn das Werkzeug weiter blockiert wird (der
Blockierungslösehebel gedreht werden muss),
wählen Sie das geeignete Material und die geeignete
Nagellänge, die für eine Anwendung nicht zu schwer
sind.
Reinigen Sie den Mundbereich, und suchen Sie genau
nach kleinen Teilen zerbrochener Nägel, die in der
Führung stecken geblieben sind.
Wechseln Sie das Magazin. Siehe autorisierte DeWALT
Reparaturwerkstatt.
Wechseln Sie die Feder. Siehe autorisierte DeWALT
Reparaturwerkstatt.
Mehr Nägel in das Magazin laden, um die
Trockentrainingssperre zu deaktivieren.
Neue Werkzeuge brauchen 500–1000 Nägel, damit sich
die Teile verzahnen oder ineinandergreifen. Treiben
Sie während dieser Zeit kürzere Nägel ein, wenn es
schwierig ist, sie bündig einzutreiben.
Verwendung der falschen Geschwindigkeit Wenn versucht wird, längere Nägel mit Ringschaft
in weiches Holz einzutreiben, oder wenn Nägel mit
Ringschaft auf Stufe 1 in härtere Materialien eingetrieben
werden - Stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe auf
Position 2.
38
Weight
English
18V XR LI-ION CORDLESS FRAMING NAILER
DCN692, DCN695
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
length
shank diameter
angle
DCN692
18
2
Sequential/ Bump
33°
DCN695
18
2
RapidCycle Sequential/Sequential
33°
50–90
2.8–3.3
30–34°
50–90
2.8–3.3
30–34°
clipped or offset round
paper or wire weld
3.63
105
clipped or offset round
paper or wire weld
3.63
105
82
93
3
83
94
3
2.5
1.5
2.5/3.3
1.5
VDC
mm
mm
head geometry
collation type
Weight (without battery pack)
Drive energy
kg
J
Noise and vibration total values (triax vector sum) according to EN 60745-2-16
LPA (sound pressure)
dB(A)
LWA (sound power)
dB(A)
KWA (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for
different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly
increase the exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it
is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
39
English
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
18V XR Li-Ion Cordless Framing Nailer
DCN692, DCN695
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.04.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
40
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
English
d )
e )
f )
g )
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Safety Instructions for Cordless Nailers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
Always assume that the tool contains fasteners. Careless
handling of the nailer can result in unexpected firing of
fasteners and personal injury.
Do not point the tool towards yourself or anyone
nearby. Unexpected triggering will discharge the fastener
causing an injury.
Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly
against the workpiece. If the tool is not in contact with
the workpiece, the fastener may be deflected away from
your target.
Disconnect the tool from the power source when the
fastener jams in the tool. While removing a jammed
fastener, the nailer may be accidentally activated if it is
plugged in.
Do not use this nailer for fastening electrical cables. It is
not designed for electric cable installation and may damage
the insulation of electric cables thereby causing electric shock
or fire hazards.
WARNING: If the tool has been dropped or you suspect
tool damage perform tool operation check as defined
in the mode selection section of the manual. If it doesn’t
perform according to the manual, stop using the tool and
have it serviced at an authorized dewalt service center.
Always wear safety glasses.
Always wear ear protection.
Only use fasteners of the type specified in the manual.
Do not use any stands for mounting the tool to a support.
Do not disassemble or block any parts of the fastener driving
tool such as the contact trip.
Prior to each operation check that the safety and triggering
mechanism is functioning properly and that all nuts and bolts
are tight.
•
41
English
•
Do not use the DCN692
ʵʵ when changing from one driving location to another
involving the use of scaffoldings, stairs, ladders or ladderlike constructions, e.g., roof laths, etc.;
ʵʵ when closing boxes or crates;
ʵʵ when fitting transportation safety systems, e.g., on
vehicles, wagons, etc.
For exemptions check your local national workplace regulations.
• Always check local workplace regulations.
• Do not use the tool as a hammer.
• Never actuate the fastener driving tool into free space.
• In the work area, carry the tool at the workplace using only
one handle, and never with the trigger actuated.
• Consider the conditions in the work area. Fasteners can
penetrate thin work pieces or slip off corners and edges of the
work piece, and thus put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the workpiece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of these machines:
• Injuries caused by improper handling of the tool.
• Loss of control due to not gripping tool firmly.
• Muscle strain of arms and hands, especially when working
overhead. Always take regular breaks when working for long
periods of time.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
• Loss of control caused by recoil.
• Risk of injury caused by pinch points, sharp edges and
improper handling of workpiece.
• Risk of injury caused by sharp edges when changing nails or
inserting nail sticks.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
42
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 12 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 15 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
43
English
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Battery Packs
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
44
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
English
the FLEXVOLT battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
TM
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCN692 and DCN695 operate on an 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1Nailer
1 Charger (P2 models only)
2 Battery packs (P2 models only)
1 Non-mar tip
1 Kitbox (P2 models only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
See Technical Data for charging time.
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Do not probe with conductive objects.
Wear ear protection.
Do not charge damaged battery packs.
Wear eye protection.
Do not expose to water.
Visible radiation. Do not stare into light.
Have defective cords replaced immediately.
50-90mm
Length of nails.
45
English
Nail thickness.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Loading capacity.
Suitable nail collation angle.
Date Code Position
The date code which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger
2 Trigger safety lock-off
3 Contact trip
4 Depth adjustment wheel
5 Low battery and jam/stall indicator light
6 Stall release lever
7 Magazine
8 Pusher latch
9 Mode selector switch
10 Rotating rafter/belt hook
11 On-board hex wrench
12 Battery pack
13 No-mar tip
14 Speed selector switch
Intended Use
The DCN692 and DCN695 cordless framing nailers have been
designed for driving nails into wooden workpieces.
The DCN692 cordless framing nailer is designed for sequential/
bump modes. This nailer is designed for sequential/bump
modes MUST NOT be used on scaffoldings, stairs, ladders or
ladder-like constructions, e.g., roof laths. For exemptions check
your local national workplace regulations.
The DCN695 cordless framing nailer is designed for sequential
use only, whether in standard sequential mode, or RapidCycle
sequential mode for faster nailing. Nailers designed for
sequential only mode MAY BE used on scaffoldings, stairs,
ladders or ladder-like constructions, e.g., roof laths.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These cordless nailers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 12 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 12 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 15 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 16 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Rotating Rafter/Belt Hook (Fig. F)
The rafter/belt hook 10 and can be easily positioned to the left
or right of the tool to accommodate left- or right-handed users.
If use of the hook is not desired at all, it can be rotated to the
front or back of the handle base.
Loading the Tool (Fig. D)
WARNING: Always lock tool off and disconnect battery
pack before loading and unloading fasteners.
46
English
1. Slide the spring-loaded pusher latch 8 to the base of the
magazine to lock it into place.
2. Select an appropriate collated nail stick. (Refer to Technical
Data.) DeWALT would always recommend that you use
DeWALT branded first fix nails.
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
3. Insert collated nail stick into the loading slot on side of the
magazine. Be sure the fasteners ride on their heads in the
nail channel.
4. Close the magazine by releasing the pusher latch. Carefully
allow the latch to slide forward and engage the nail strip.
Dry Fire Lock out
The nailer is equipped with a dry fire lock out which restricts the
tool from actuating when the magazine is nearly empty. When
approximately 7 to 9 nails remain in the magazine, the tool dry
fire lock actuates. Refer to Loading the Tool to reload a stick of
collated nails.
NOTE: If heavy force is placed on the tool it is possible to
override the lock out. This protects the tool from potential
damage if dropped.
Adjusting the Driving Depth (Fig. E)
The nail driving depth can be adjusted using the depth
adjustment wheel.
1. To drive the nail shallower, rotate the depth adjustment
wheel 4 to the left, toward the shallow nail icon.
2. To sink a nail deeper, rotate the depth adjustment wheel 4 to the right, toward the deeper nail icon.
Selecting the Mode (Fig. A)
DCN692
To select sequential action mode, slide the mode selector
switch 9 to display the single nail icon ( .
To select contact trip mode (also known as bump mode), slide
the mode selector switch 9 to display the three nail icon ( .
NOTE: Maximum power for driving long nails is achieved in
sequential mode, so limit use of bump mode when driving
longer nails.
DCN695
To select standard sequential mode, slide the mode selector
switch 9 to display the single arrow icon.
To select RapidCycle sequential action mode, slide the mode
selector switch 9 to display the double arrow icon.
NOTE: Battery life in RapidCycle sequential mode will be shorter
than in standard sequential mode. Leaving the tool in standard
sequential will give maximum battery life.
Speed Selection (Fig. A)
This nailer is equipped with a dual speed selection switch 14 located on the foot.
• For shorter nails, select speed 1 by setting the switch to the
left most position.
• For longer nails and more rigorous applications, select
speed 2 by setting the switch to the right most position.
In the event that nails are not driving to depth in speed
setting 1, you may have to switch to speed setting 2 for
additional driving power.
NOTICE: Firing nails under 71 mm in length using speed
setting 2 will cause excessive wear to your tool and may
result in early failures.
Speed
Setting
Benefit
2
Power to drive
longer nails
1
Increased tool
durability, Increased
battery life,
Increased speed of
firing, Less recoil
Application
Stud Work
Noggings
Joists
Timber framing
Flooring
Cladding
Fencing
Boarding
Battening
Typical Nail
Length
71 – 90 mm
50 – 70 mm
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: If the tool has been dropped or you
suspect tool damage perform tool operation
check as defined in the mode selection section of
the manual. If it doesn’t perform according to the
manual, stop using the tool and have it serviced at
an Authorized DeWALT Service Centre.
Proper Hand Position (Fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle 18 as shown.
Preparing the Tool (Fig. A)
1. Remove the battery pack 12 from the tool and ensure the
tool is locked off.
2. Remove all nails from the magazine 7 .
3. Check if the contact trip 3 can move freely.
4. Reload the nails to the magazine.
47
English
5. Insert battery pack.
WARNING: Do not use the tool if the contact trip or nail
pusher cannot move freely.
NOTICE: NEVER spray or in any other way apply
lubricants or cleaning solvents inside the tool. This can
seriously affect the life and performance of the tool.
Running in the Tool
Please note that this tool requires a run-in period before it
operates with full power due to parts which need to mesh or
wear in together. It may be that the tool does not drive long
nails flush consistently during this period.
After driving between 500 and 1000 nails the tool should have
run-in and perform at full capacity.
Actuating the Tool (Fig. A)
The tool can be operated using one of two modes:
Sequential action mode
The sequential action mode is used for intermittent nailing
when very careful and accurate placement is desired. It
also offers the maximum delivery of power for driving the
longest nails.
1. Using the mode selector switch 9 , select the sequential
action mode ( or .
2. Release the trigger safety lock-off 2 .
3. Push the contact trip 3 against the work surface.
4. Pull the trigger switch 1 to actuate the tool.
5. Release the trigger and raise the nailer from the work
surface.
6. Repeat steps 3–5 to actuate the next nail.
Contact Trip Mode
DCN692
Contact trip mode (also known as bump mode) is used for rapid
nailing on flat, stationary surfaces and typically most effective for
application driving shorter nails.
1. Using the mode selector switch 9 to select the bump
action mode ( .
2. Release the trigger safety lock-off 2 .
3. To drive a single nail, operate the tool as described for
sequential action:
a. Push the contact trip 3 against the work surface.
b. Pull the trigger switch 1 to actuate the tool. Each trigger
pull with the contact trip pushed against the work
surface will drive one nail.
4. To drive several nails, depress and hold the trigger switch 1 ,
and then push the contact trip 3 repeatedly against the
work surface.
WARNING: Do not keep the trigger depressed when the
tool is not in use. Keep the trigger safety lock-off 2 in the
locked position to prevent accidental actuation when the
tool is not in use.
5. When changing between sequential and bump modes,
it may be necessary to adjust the driving depth. Refer to
Adjusting the Driving Depth for instructions.
48
Rapidcycle Mode
DCN695
The RapidCycle mode is ideal for when the user fires many nails
in a sequence and needs to move more rapidly. The tool still
operates in a full sequential mode, but the motor readies itself
for the next nail immediately after firing to minimise time spent
waiting for the motor to get up to speed.
1. Use the mode selector switch 9 to select the RapidCycle
mode .
2. Release the trigger safety lock-off 2 .
3. To drive a single nail, operate the tool as described in the
sequential action:
a. Push the contact trip 3 against the work piece.
b. Pull the trigger switch 1 to actuate the tool. (You will
hear the motor spin up after the nail has been driven).
4. To drive several nails simply repeat the directions in point
3. above. If you do not fire a nail within 2 seconds of the
previous then the motor will coast down to rest.
Using the Trigger Lock-off (Fig. C)
Each DeWALT nailer is equipped with a trigger lock-off 2 which
when pushed to the right as shown in Figure C, prevents the
tool from firing a nail by locking the trigger and bypassing
power to the motor.
When the trigger lock-off is pressed to the left, the tool will be
fully operational. The trigger lock-off should always be locked
off whenever any adjustments are made or when tool is not in
immediate use.
No-mar Tip (Fig. A)
When using this tool on materials that you do not want to mark,
such as wood cladding, use the plastic no-mar tip 13 over the
contact trip 3 .
NOTE: For maximum depth of drive, especially with long nails,
the no-mar covered should be removed.
LED Indicator (Fig. A)
Your nailer is equipped with two LED indicator lights 5 located
on the back of the tool just below the back cap. Also refer to to
the Troubleshooting Guide for further instruction.
English
LOW BATTERY
Replace battery with a charged
pack.
HOT PACK
Let the battery cool or replace it
with a cool pack.
JAM/STALL CONDITION
Rotate the stall release lever to
release. Refer to Stall Release.
HOT TOOL
Let the tool cool down before
continuing use.
+/OR or any other
combination.
ERROR
Reset tool by removing and
reinserting battery pack or cycling
trigger lock off. If error code
persist, take tool to an authorized
DeWALT service center.
Stall Release (Fig. A, C)
If the nailer is used in rigorous application where all available
energy in the motor is used to drive a fastener, the tool may
stall. The driver blade did not complete the drive cycle and the
jam/stall indicator 5 will flash. Rotate the stall release lever 6 on the tool and the mechanism will release. If the driver blade
does not automatically return to the home position, proceed
to Clearing a Jammed Nail. If the unit continues to stall please
review the mode selection, material and fastener length to be
sure that it is not too rigorous an application.
If continuous stalling occurs, review speed selection.
Depending upon the application, a different speed setting may
be necessary.
Clearing a Jammed Nail (Fig. A, C)
If a nail becomes jammed in the nosepiece, the
jam/stall indicator light 5 will flash.
NOTE: The jam could be as a result of debris build up in the
nose channel. Please check and clear out any debris as outlined
below immediately if you notice any change of performance in
the tool.
1. Remove battery pack from tool and engage trigger safety
lock-off 2 .
2. Slide the spring-loaded pusher latch 8 to the base of the
magazine to lock it into place and unload nail strip.
3. Using the hex tool 11 provided, loosen the two hex
bolts 17 at the top of the magazine.
4. Rotate the magazine 7 forward.
5. Remove jammed/bent nail, using pliers if necessary. Clear
out any debris in the nail channel if required.
6. If driver blade is in the down position, rotate the stall release
lever 6 on the top of the nailer.
NOTE: If the driver blade will not reset after rotating the
stall release lever, manually resetting the blade with a long
screwdriver may be necessary.
7. Rotate the magazine back into position under the nose of
the tool and tighten hex bolts 17 .
8. Reinsert battery pack.
NOTE: The tool will disable itself and not reset until the
battery pack has been removed and reinserted.
9. Reinsert nails into magazine (refer to Loading the Tool).
10. Release the pusher latch 8 .
11. Disengage the trigger safety lock-off 2 when ready to
continue nailing.
If nails become jammed in the nosepiece frequently, have the
tool serviced by an authorised DeWALT service centre.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
NOTICE: NEVER spray or in any other way apply
lubricants or cleaning solvents inside the tool. This can
seriously affect the life and performance of the tool.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
49
English
DCN6901 Return Spring Replacement Kit
(Fig. H–L)
Over time - driver blade return springs will wear and eventually
need replacement. It will become apparent that the springs
will need replacement when the driver blade does not return
home after every shot. To verify - open the magazine as in the
Clearing a Jammed Nail section and if the springs have worn
out you will be able to move the driver backwards and forwards
in the nail channel with very little resistance.
The tool has been designed in a way that it is easily possible for
the return springs to be replaced in less than 5 minutes on site
using accessory DCN6901-XJ.
WARNING: For your own safety, read the tool instruction
manual before using any accessory. Failure to heed
these warnings may result in personal injury and serious
damage to the tool and the accessory. When servicing this
tool, use only identical replacement parts.
NOTICE: All the mechanical parts of the spring
replacement kit are shown for convenience and
verification of inclusion. The kit also contains a packet of
Loctite adhesive for use in step 9. Refer to Figure L.
To change broken return springs:
NOTE: Springs should be replaced as a pair, using only the
correct DeWALT accessory spring replacement kit.
1. Using the key 11 provided, loosen the two screws 27 on
either side of the unit. Refer to Figure H.
2. Remove the return system 28 from the unit. Refer to
Figure I.
3. Slide the spring rail clip 29 off of the spring rail 30 . Refer
to Figure J.
4. Twist and remove the spring bumper 31 and remove the
washer 32 and return spring 33 . Refer to figure J
5. Mount the new return spring and washer on to the spring
rail 30 . While compressing the spring with the washer near
the opposite end of the rail, twist on the new spring bumper
until it is past the groove 34 for the spring rail clip.
6. Mount the new spring rail clip securely and position the
bumper against the clip.
7. Repeat steps 3–6 for the second spring.
NOTE: Check the return of the profile by sliding the profile
up the spring rail and letting it go. It should return due to
the force from the springs.
8. Slide the return system 28 back into the unit. Refer to
figure K. It is important to try the alignment of the profile
and the flywheel before screwing the return system back on
to the unit. This can be done by connecting a battery and
pushing then releasing the nose of the unit against a bench
or hard surface. This will start the motor spinning.
NOTE: When the profile and the flywheel are correctly
aligned, you will hear the motor coast back down from
full speed. If the profile and the flywheel are not correctly
aligned the motor it may not start up, may slow down
much faster than normal along with a loud grinding
noise from the unit. If this happens remove and reseat the
return system.
50
9. Once the return system is correctly seated, open the
provided sachet of Loctite®* and apply a small amount on
the thread of the two screws 27 and remount the two
screws using the key and tighten securely. Refer to figure L
WARNING: Always test the unit by firing short nails in
to soft wood, to ensure that the tool is working properly.
If tool does not operate properly, contact a recognized
DeWALT service center immediately.
WARNING: LOCTITE ® SACHET CONTENTS MAY IRRITATE
EYES, SKIN, AND RESPIRATORY SYETEM. USE ENTIRE
CONTENTS ON OPENING. Do not breath fumes. Do not get
in eyes or on skin or clothing. Use only in a well ventilated
area. Keep out of reach of children.
FIRST AID TREATMENT: Contains polyglycol
dimethacrylate, polyglycol oleate propylene glycol,
titanium dioxide, and cumene hydroperoxide. If
swallowed, call a Poison Control Center or doctor
immediately. Do not induce vomitting. If breathed in
move person to fresh air. If in eyes, rinse with water for 15
minutes. Obtain medical attention. If on skin, rinse well
with water. If on clothes, remove clothes.
*Loctite® is a registered trademark of Henkel Corp.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be replaced when it fails to
produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
English
TROUBLESHOOTING GUIDE
MANY COMMON PROBLEMS CAN BE SOLVED EASILY BY UTILIZING THE CHART BELOW.
For more serious or persistent problems, contact your nearest authorised DeWALT repair agent,
or contact your DeWALT office at the address indicated in this manual.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS lock off the tool and disconnect battery pack from tool before
all repairs.
SYMPTOM
CAUSE
Motor does not run with Trigger lock in locked position
trigger depressed
Tool is stalled, locking the motor from
rotating
Tool is in the sequential actuation mode
Tool internal electronics need to be reset
Motor stops running after 5 seconds
Terminals are dirty or damaged
Damaged internal electronics
Damaged trigger
Battery is hot
Tool is hot
Motor does not run with Trigger lock in locked position
contact trip depressed
Dry fire lock out engaged, blocking
contact trip from traveling fully
Tool is stalled, locking the motor from
rotating
Tool does not actuate
(motor runs but will
not fire)
Bent contact trip
Motor stops running after 5 seconds
Terminals are dirty or damaged
Damaged internal electronics
Damaged trigger
Battery is hot
Tool is hot
Dry fire lock out engaged, blocking
contact trip from traveling fully
Low battery charge or damaged battery
Jammed nail/drive blade not returned to
home position
Damaged driver/return assembly
Motor starts up but
generates a lot of noise
Jammed internal mechanism
Damaged internal electronics
Jammed nail and driver blade is stuck in
down position
Damaged driver/return assembly
FIX
Unlock trigger lock.
Rotate the stall release lever on the tool and the
mechanism will release. If driver blade does not return,
remove battery and manually push driver blade back to
home position.
Depress contact trip first before firing or switch to bump
mode (DCN692 only).
Remove battery, wait 3 seconds and reinsert.
Normal operation, release trigger and redepress.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
Let the battery cool or replace it with a cool pack.
Let the tool cool down before continuing use.
Unlock trigger lock.
Load more nails into magazine.
Rotate the stall release lever on the tool and the
mechanism will release. If driver blade does not return,
remove battery and manually push driver blade back to
home position.
See authorised DeWALT repair agent.
Normal operation, release contact trip and redepress.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
Let the battery cool or replace it with a cool pack.
Let the tool cool down before continuing use.
Load nails into magazine.
Check charge level if pack shows state-of-charge. Charge
or replace battery pack if necessary.
Remove battery, clear jammed nail, cycle stall release
lever, (push driver blade up manually if necessary) reinsert
battery pack.
Replace driver/return assembly. See authorised DeWALT
repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
See authorised DeWALT repair agent.
Use stall release lever, clear any jammed nails, and return
driver blade manually if necessary.
Replace driver/return assembly. See authorised DeWALT
repair agent.
51
English
SYMPTOM
Drive blade continues
to get stuck in down
position
CAUSE
Jammed nail and driver blade is stuck in
down position
Damaged driver/return assembly
Material and fastener length
Debris in nosepiece
Tool is not yet run-in
Use of incorrect speed
Tool operates but does
not drive fasteners fully
Depth adjust set too shallow
Tool not firmly applied to workpiece
Bump mode selected with long nails
(DCN692 only)
Material and fastener length
Damaged or worn driver blade tip
Tool used with no-mar tip
Damaged actuation mechanism
Tool is not yet run-in
Use of incorrect speed
Tool operates, but no
fastener is driven
No nails in magazine
Wrong size or angle nails
Debris in nosepiece
Debris in magazine
Worn magazine
Damaged or worn driver blade
Damaged pusher spring
52
FIX
Use stall release lever, clear and jammed nails, and return
driver blade manually if necessary.
Replace driver/return assembly. See authorised DeWALT
repair agent.
If the unit continues to stall (forcing the need to rotate the
Stall release lever) choose the appropriate material and
fastener length that is not too rigorous an application.
Clean nose area and watch closely for small pieces of
broken nails stuck in the track.
New tools can take 500–1000 nails for parts to mesh and
wear in together. Drive shorter nails during this period if
experiencing difficulty driving nails flush.
If trying to drive longer ring shank nails in soft woods, or
driving ring shank nails into harder materials in speed 1 adjust speed setting to position 2.
Rotate depth adjust to a deeper setting.
Apply adequate force to tool securing it tightly to
workpiece. Refer to instruction manual.
Select sequential mode.
If the unit continues to stall (forcing the need to rotate the
Stall release lever) choose the appropriate material and
fastener length that is not too rigorous of an application.
Replace driver/return assembly. See authorised DeWALT
repair agent.
Remove no-mar tip.
See authorised DeWALT repair agent.
New tools can take 500–1000 nails for parts to mesh and
wear in together. Drive shorter nails during this period if
experiencing difficulty driving nails flush.
If trying to drive longer ring shank nails in soft woods, or
driving ring shank nails into harder materials in speed 1 adjust speed setting to position 2.
Load nails in magazine.
Use only the recommended nails. Refer to Technical Data.
Clean nose area and watch closely for small pieces of
broken nails stuck in the track.
Clean magazine.
Replace magazine. See authorised DeWALT repair agent.
Replace driver blade. See authorised DeWALT repair agent.
Replace spring; see authorised DeWALT repair agent.
English
SYMPTOM
Jammed nail
CAUSE
Wrong size or angle nails
Magazine screws not secured after
previous jam clear/inspection
Damaged or worn driver blade
Material and fastener length
Debris in nosepiece
Worn magazine
Damaged pusher spring
Dry fire lock out is engaged with only 7–9
nails remaining in magazine and the user
is applying excessive force to contact trip,
overriding the lockout
Tool is not yet run-in
Use of incorrect speed.
FIX
Use only the recommended nails. Refer to Technical Data.
Make sure to tighten magazine hex bolts with wrench
provided.
Replace driver blade. See authorised DeWALT repair agent.
If the unit continues to stall (forcing the need to rotate the
Stall release lever) choose the appropriate material and
fastener length that is not too rigorous an application.
Clean nose area and watch closely for small pieces of
broken nails stuck in the track.
Replace magazine. See authorised DeWALT repair agent.
Replace spring. See authorised DeWALT repair agent.
Load more nails in magazine to disengage dryfire lockout.
New tools can take 500–1000 nails for parts to mesh and
wear in together. Drive shorter nails during this period if
experiencing difficulty driving nails flush.
If trying to drive longer ring shank nails in soft woods, or
driving ring shank nails into harder materials in speed 1 adjust speed setting to position 2.
53
Peso
Español
CLAVADORA ESTRUCTURAL INALÁMBRICA
DE LITIO-IÓN DE 18V XR DCN692, DCN695
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Modo de accionamiento
Ángulo del depósito
Clavos
longitud
diámetro del vástago
ángulo
forma de la cabeza
collation type
Peso (sin paquete de batería)
Energía de clavado
DCN692
18
2
Secuencial/Golpes
33°
DCN695
18
2
Secuencial RapidCycle/Secuencial
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
redonda con recorte o con desviación
soldadura de papel o alambre
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
redonda con recorte o con desviación
soldadura de papel o alambre
3,63
105
VDC
mm
mm
kg
J
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-16.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se ha medido de conformidad con una prueba normalizada
proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación
preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin
embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener en cuenta también las veces en que la herramienta está
apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de trabajo.
Pilas
54
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Español
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Clavadora Estructural Inalámbrica
de litio-ión de 18V XR DCN692, DCN695
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
19.04.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
55
Español
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
56
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
Español
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad para las
grapadoras inalámbricas
•
•
•
•
•
Considere siempre que la herramienta incluye grapas. La
manipulación descuidada de la grapadora puede dar lugar a
una salida imprevista de las grapas y a daños personales.
No apunte con la herramienta hacia Vd. mismo ni
hacia otra persona que se encuentre a su alrededor. La
activación imprevista descargará la grapa, provocando daños
personales.
No active la herramienta a menos que esté colocada
firmemente sobre la pieza de trabajo. Si la herramienta
no está en contacto con la pieza de trabajo, la grapa podrá
desviarse de su meta.
Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación
cuando la grapa se atasque en la herramienta. Mientras
saca una grapa atascada, la grapadora podrá activarse de
forma accidental si está conectada.
No utilice esta grapadora para fijar cables eléctricos.
No está diseñada para la instalación de cables eléctricos y
podrá dañar el aislamiento de los cables eléctricos si la utiliza
con dicho fin, provocando un peligro de electrocución o
de incendios.
ADVERTENCIA: Si la herramienta se ha caído o usted
piensa que ha sufrido un daño, realice una prueba de
funcionamiento de la herramienta según se indica
en la sección de selección de modo del manual. Si la
herramienta no funciona según se indica en el manual,
deje de utilizarla y hágala reparar en un centro de servicios
autorizado de dewalt.
Utilice siempre gafas de seguridad.
Lleve siempre auriculares de protección.
Use solo clavos del tipo indicado en este manual.
No use ninguna base para montar la herramienta en un
soporte.
No desmonte ni bloquee ninguna pieza de la herramienta
clavadora como, por ejemplo, el activador por contacto.
Siempre que vaya a trabajar con la máquina compruebe antes
que el mecanismo de seguridad y de disparo funcione bien y
que todos los tornillos y tuercas estén apretados.
No utilice el DCN692
ʵʵ cuando cambie de una ubicación de manejo a otra que
implique el uso de andamiajes, escaleras, escaleras de
mano, construcciones semejantes a escaleras, como por
ejemplo, listones de tejados, etc.;
ʵʵ cuando cierre cajas o cajones;
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ cuando ajuste sistemas de transporte de seguridad, como
por ejemplo, vehículos, vagones, etc.
Para excepciones, controle las normas laborales locales de su país
• Controlar siempre las normas locales sobre la pieza de trabajo.
• No use la herramienta como martillo.
• No accione nunca la herramienta clavadora sin apoyarla
contra una superficie.
• En el trabajo, transporte la herramienta al lugar de utilización
solo por el mango y nunca con el disparador accionado.
• Considere las condiciones de la zona de trabajo. Los clavos
pueden penetrar en las piezas delgadas o salirse de los bordes
y esquinas de la pieza a trabajar, con el consiguiente riesgo
para las personas.
• No clave clavos cerca de los bordes de la pieza a trabajar.
• No clave clavos unos encima de otros.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de estas máquinas:
• Daños provocados por la manipulación incorrecta de la
herramienta.
• Pérdida del control debido a la falta de agarre firme de la
herramienta.
• Desgarro muscular de brazos y manos, especialmente cuando
trabaje en alturas. Realice siempre descansos frecuentes
cuando trabaje durante periodos prolongados.
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
• Pérdida de control provocada por un retroceso.
• Riesgo de daños provocados por puntos de enganche, bordes
afilados y una manipulación incorrecta de la pieza de trabajo.
• Riesgo de daños personales provocados por los bordes afilados
cuando cambie las grapas o introduzca las listas de grapas.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
57
Español
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
•
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
58
•
•
•
•
•
•
•
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 12 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 15 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Español
Funcionamiento del cargador
completamente cargado
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
retraso por batería caliente/fría*
Instrucciones para la limpieza del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
59
Español
•
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
60
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
Español
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Tipo de baterÍa
Las DCN692 y DCN695 funcionan con paquetes de baterías de
18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para más
información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Clavadora
1 Cargador (sólo en los modelos P2)
2 Paquetes de batería (solo en los modelos P2)
1 Punta para no dañar las superficies
1 Estuche (solo en los modelos P2)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Póngase protección para el oído.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Póngase protección para los ojos.
Sólo para uso en interior.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
50-90mm
Grosor de los clavos.
2.8–3.3 mm
55
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Longitud de los clavos.
30 - 34˚
Capacidad de carga.
Ángulo del depósito.
Posición del Código de Fecha
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
61
Español
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor
2 Bloqueo de seguridad del interruptor
3 Gatillo
4 Rueda de ajuste de profundidad
5 Indicador de batería baja y atasco
6 Palanca de liberación de bloqueo
7 Cargador
8 Pestillo de empuje
9 Interruptor de selección de modo
10 Viga rotativa/gancho del cinturón
11 Llave hexagonal integrada
12 Bloque de baterías
13 Punta para no dañar las superficies
14 Interruptor de selección de velocidad
Uso Previsto
Las clavadoras estructurales sin cable DCN692 y DCN695 han
sido diseñadas para aplicar clavos en piezas de madera.
La clavadora de estructura inalámbrica DCN692 ha sido
diseñada para modo secuencial y rebote. Esta clavadora ha sido
diseñada para modo secuencial y rebote y NO DEBE usarse
en andamiajes, escaleras, escaleras de mano o construcciones
semejantes a escaleras, como por ejemplo, listones de tejados.
Para excepciones, controle las normas laborales locales de
su país.
La clavadora de estructura inalámbrica DCN695 ha sido
diseñada para usar solo en modo secuencial, o en modo
secuencial RapidCycle para un clavado más rápido. Las
clavadoras diseñadas para modo secuencial solamente
PUEDEN usarse en andamiajes, escaleras, escaleras de mano
o construcciones semejantes a escaleras, como por ejemplo,
listones de tejados.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas clavadoras inalámbricas son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
62
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 12 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 12 con los rieles ubicados en
el interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 15 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 16 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Montaje de la viga/gancho del cinturón (Fig. F)
La viga/el gancho del cinturón 10 puede colocarse fácilmente
a la izquierda o a la derecha de la herramienta para acomodarse
a los usuarios diestros o zurdos.
Si no desea utilizar en absoluto el gancho, puede girarse hacia la
parte frontal o trasera de la base del asa.
Carga de la Herramienta (Fig. D)
ADVERTENCIA: Bloquee y desconecte siempre el paquete
de la batería antes de carga y descargar clavos.
1. Deslice el pestillo de empuje cargado de grapas 8 hacia la
base del cargador para bloquearlo en su lugar.
Español
2. Seleccione una tira de clavos adecuada. (Consulte la Datos
Técnicos). DeWALT recomienda usar siempre clavos de
fijación de primera calidad DeWALT.
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
3. Inserte la tira de clavos en la ranura de carga situada en
un lado del depósito. Compruebe que los sujetadores se
deslicen sobre la cabeza en el canal del clavo.
4. Cierre el cargador soltando el pestillo de empuje. Deje
cuidadosamente que el pestillo se deslice hacia delante y
que active la serie de clavos.
Bloqueo de disparo en seco
La clavadora está equipada con un bloqueo de funcionamiento
en vacío que impide que la herramienta funcione cuando el
cargador esté casi vacío. Cuando queden aproximadamente 7
o 9 grapas en el cargador, la herramienta dejará de funcionar.
Véase la sección Cargar de la herramienta para recarga una
tira de clavos pegados.
NOTA: Si se ejercita una presión excesiva sobre la herramienta,
se puede anular el bloqueo. Esto protege a la herramienta de
potenciales daños en caso de que se caiga.
NOTA: La vida de la batería en modo secuencial RapidCycle
será más corta que en modo secuencial estándar. Si se deja la
herramienta en modo secuencial estándar, la batería tendrá una
vida más larga.
Selección de velocidad (Fig. A)
Esta clavadora está equipada con un interruptor de selección de
velocidad 14 situado en el pie.
• Para clavos cortos, seleccione la velocidad 1 colocando el
interruptor en posición totalmente a la izquierda.
• Para clavos más largos y aplicaciones más rigurosas,
seleccione la velocidad 2 colocando el interruptor en
posición totalmente a la derecha.
En caso de que los clavos no se claven en profundidad en
ajuste de velocidad 1, puede que tenga que cambiar a ajuste de
velocidad 2 para más potencia de clavado.
AVISO: Clavar clavos de explosión de menos de 71mm
de largo usando el ajuste de velocidad 2 causa un
excesivo desgaste de la herramienta y puede causar
fallos prematuros.
Ajuste de
velocidad
Ventaja
2
Potencia para clavar clavos
más largos
1
Más duración de la
herramienta. Más
duración de la vida de la
batería. Mayor velocidad
de encendido. Menos
movimientos de retroceso
Ajustar la profundidad de clavado (Fig. E)
El clavado de grapas puede ajustarse utilizando la rueda de
ajuste de profundidad.
1. Para clavar el clavo con menos profundidad, gire la rueda de
ajuste de profundidad 4 hacia la izquierda, hacia el icono
de clavo bajo.
2. Para introducir un clavo con más profundidad, gire la rueda
de ajuste de profundidad 4 hacia la derecha, hacia el icono
de clavo profundo.
Selección del modo (Fig. A)
DCN692
Para seleccionar el modo de acción secuencial, deslice el
interruptor de selector de modo 9 para mostrar el icono de un
único clavo .
Para seleccionar el modo de acción por golpeo, deslice el
interruptor de selector de modo 9 para mostrar el icono de tres
clavos
.
NOTA: La máxima potencia para clavar clavos largos se alcanza
con el modo secuencial, por lo tanto limite el uso del modo de
refuerzo cuando clave clavos más largos.
DCN695
Para seleccionar el modo secuencial estándar, deslice el
interruptor selector de modo 9 para mostrar el icono de una
sola flecha .
Para seleccionar el modo de acción secuencial RapidCycle,
deslice el interruptor selector de modo 9 para mostrar el icono
de doble flecha .
Aplicación
Trabajos de
tachonar
Entramado
Vigas/viguetas
Estructura de
madera
Suelos
Chapado
Cercado
Entablado
Largo de
tornillo típico
71 – 90 mm
50 – 70 mm
Colocación de
listones
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Si la herramienta se ha caído o
usted piensa que ha sufrido un daño, realice una
prueba de funcionamiento de la herramienta
según se indica en la sección de selección de modo
del manual. Si la herramienta no funciona según
se indica en el manual, deje de utilizarla y hágala
reparar en un centro de servicios autorizado de
DeWALT.
63
Español
Posición adecuada de las manos (Fig. G)
Modo de funcionamiento de golpe
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
repose en la empuñadura principal 18 tal y como se indica en
la ilustración.
DCN692
El modo de funcionamiento reforzado se usa para el clavado
rápido en superficies planas y fijas y por lo general es más
efectivo para el clavado de clavos más cortos.
1. Mediante el selector de modo 9 , seleccione el modo de
funcionamiento por impacto
.
2. Suelte el bloqueo de seguridad del activador 2 .
3. Para clavar un solo clavo, haga funcionar la herramienta tal
como se indica en el modo secuencial:
a. Empuje el activador por contacto 3 contra la superficie
de trabajo.
b. Accione el disparador 1 para que la herramienta
funcione. Cada presión en el disparador, con el activador
por contacto pulsado contra la superficie de trabajo,
clavará un único clavo.
4. Para clavar varios clavos, oprima y mantenga oprimido el
disparador 1 , y luego pulse el activador por contacto 3 repetidamente contra la superficie de trabajo.
ADVERTENCIA: No mantenga pulsado el activador
cuando no utilice la herramienta. Mantenga el bloqueo
de seguridad del activador 2 en posición de bloqueo para
evitar una activación accidental cuando la herramienta
no esté en uso.
5. Cuando cambie entre el modo secuencial y de golpeo,
quizás tenga que ajustar la profundidad de clavado. Véase la
sección de Ajuste de la profundidad de clavado para más
instrucciones.
Preparación de la Herramienta (Fig. A)
1. Quitar el paquete de la batería 12 de la herramienta y
asegurarse que la herramienta esté bloqueada.
2. Extraiga todos los clavos del depósito 7 .
3. Compruebe que el activador por contacto 3 se mueva
libremente.
4. Vuelva a cargar los clavos en el depósito.
5. Inserte la batería.
ADVERTENCIA: no utilice la herramienta si el activador
por contacto o el impulsor de clavos no se pueden mover
libremente.
AVISO: NUNCA rocíe ni aplique de ninguna otra forma
lubricantes o disolventes de limpieza en el interior de la
herramienta. Esto puede afectar gravemente a la vida útil
y el rendimiento de la herramienta.
Funcionamiento de la herramienta
Tenga en cuenta que esta herramienta requiere un periodo de
rodaje antes de funcionar a plena potencia, debido a piezas
que necesitan engranar o trabajar juntas. Puede darse que la
herramienta no clave largos flujos de clavos correctamente
durante este periodo.
Después de clavar entre 500 y 1000 clavos, la herramienta
debería estar rodada y funcionar a plena capacidad.
Accionar la herramienta (Fig. A)
La herramienta puede funcionar usando uno de los dos
modos: modo de funcionamiento secuencial y modo de
funcionamiento de golpe.
Modo de funcionamiento secuencial
El modo de funcionamiento secuencial se emplea para clavar de
modo intermitente cuando se desea un clavado esmerado y de
posición precisa. Ofrece también la máxima entrega de potencia
para clavar los clavos más largos.
1. Con el interruptor selector de modo 9 , seleccione el modo
de acción secuencial
o .
2. Suelte el bloqueo de seguridad del activador 2 .
3. Empuje el activador por contacto 3 contra la superficie de
trabajo.
4. Accione el disparador 1 para que la herramienta funcione.
5. Suelte el activador y levante el clavo de la superficie de
trabajo.
6. Repita los pasos 3–5 para activar el siguiente clavo.
64
MODO RAPIDCYCLE
DCN695
El modo RapidCycle es ideal cuando el usuario dispara muchos
clavos en modo secuencial y debe moverse más rápidamente.
La herramienta sigue funcionando totalmente en modo
secuencial, pero el motor se prepara inmediatamente para el
próximo clavo después del disparo, para minimizar el tiempo de
espera para que el motor adquiera velocidad.
1. Utilice el interruptor selector de modo 9 para seleccionar el
modo RapidCycle ( .
2. Suelte el bloqueo de seguridad del disparador 2 .
3. Para disparar un solo clavo, utilice la herramienta como se
describe en el modo secuencial:
a. Empuje el disparo de contacto 3 contra la pieza de
trabajo.
b. Tire del interruptor del disparador 1 para accionar la
herramienta. (Escuchará la rotación del motor después
del disparo del clavo).
4. Para disparar varios clavos, solo deberá repetir las
instrucciones del anterior punto 3. Si no dispara ningún
clavo dentro de los 2 segundos del disparo anterior, el
motor descenderá embragado hasta detenerse.
Uso del bloqueo del activador (Fig. C)
Cada clavadora de DeWALT está equipada con un bloqueo de
activador 2 que al empujarse hacia la derecha, tal y como se
Español
muestra en la Figura C, evita que la herramienta clave un clavo
bloqueando el activador y poniendo en espera la potencia del
motor.
Cuando el bloqueo del activador está pulsado hacia la izquierda,
la herramienta estará completamente operativa. El bloqueo
del activador debería estar siempre bloqueado cuando se
realicen ajustes o cuando la herramienta no vaya a utilizarse de
inmediato.
Punta para no dañar las superficies (Fig. A)
Cuando utilice esta herramienta en materiales que no desea
marcar, como el clavado en madera, utilice la punta de plástico
de protección de superficies 13 sobre la banda de contacto 3 .
NOTA: Para la máxima profundidad de clavado, especialmente
con clavos largos, la cubierta antimarcas debe extraerse.
Indicador LED (Fig. A)
Su clavadora está equipada con dos luces indicadoras LED 5 ubicadas en la parte trasera de la herramienta, justo bajo la tapa
trasera. Véase igualmente la sección de Guía de Resolución de
Problemas para obtener más instrucciones al respecto.
BATERÍA BAJA
Cambie la pila por un paquete
cargado.
PAQUETE CALIENTE
Deje que la batería se enfríe o
sustitúyala por un paquete frío.
ATASCO/BLOQUEO
Gire la palanca de liberación
de atasco para liberar. Véase
la sección de Liberación de
bloqueos.
HERRAMIENTA CALIENTE
Deje que la herramienta se enfríe
antes de seguir utilizándola.
+/O o cualquier otra
combinación.
ERROR
Restablecer la herramienta
extrayendo y volviendo a
insertar el paquete de baterías
o alternando el bloqueo del
disparador. Si el error persiste,
lleve la herramienta a un centro
de servicios DeWALT autorizado.
Liberación de bloqueos (Fig. A, C)
Si la clavadora se utiliza en aplicaciones difíciles en las que se
utiliza toda la energía disponible del motor para clavar una
grapa, la herramienta podrá bloquearse. La cuchilla de clavado
no completó el ciclo de clavado y el indicador de atasco/
bloqueo 5 se encenderá. Gire la palanca de liberación de
bloqueo 6 en la herramienta y el mecanismo lo liberará. Si la
cuchilla de clavado no regresa automáticamente a la posición
inicial, siga los pasos indicados en la sección de Desatascar
los clavos. Si la unidad sigue atascada, revise la selección del
modo, el material y la longitud del clavo para garantizar que la
aplicación no sea demasiado rígida.
Si se sigue parando, revise la selección de velocidad.
Dependiendo de la aplicación, puede ser necesario cambiar el
ajuste de velocidad.
Desatascar los clavos (Fig. A, C)
Si un clavo se atasca en la boquilla, parpadea el
indicador luminoso de atasco/bloqueo 5 .
NOTA: El atasco puede ser el resultado de restos de
construcción en la punta del canal. Controle y limpie
inmediatamente cualquier resto como se muestra abajo si nota
cualquier cambio de funcionamiento de la herramienta.
1. Saque el paquete de pilas de la herramienta y active el
bloqueo de seguridad del activador 2 .
2. Deslice el pestillo de empuje cargado de grapas 8 hacia la
base del cargador para bloquearlo en su lugar y descargue
la serie de clavos.
3. Utilizando la herramienta hexagonal suministrada 11 ,
afloje los dos pernos hexagonales 17 ubicados en la parte
superior del cargador.
4. Gire el cargador 7 hacia delante.
5. Retire el clavo atascado/doblado, utilizando los alicates si es
necesario. Limpiar cualquier resto del canal del clavo si es
necesario.
6. Si la cuchilla de clavado se encuentra en posición inferior,
gire la palanca de liberación de atasco 6 en la parte
superior de la clavadora.
NOTA: Si la cuchilla de clavado no se reinicia tras girar la
palanca de liberación de atasco, quizás tenga que reiniciar
manualmente la cuchilla con un destornillador largo.
7. Vuelva a girar el cargador hacia la posición, bajo la boquilla
de la herramienta y apriete los pernos hexagonales 17 .
8. Reintroduzca el bloque de baterías.
NOTA: La herramienta se desactivará a sí misma y no se
reiniciará hasta que el bloque de pilas se haya retirado y se
haya vuelto a introducir.
9. Reintroduzca los clavos en el cargador (véase la sección de
Carga de la herramienta).
10. Suelte el pestillo de empuje 8 .
11. Desactive el bloqueo de seguridad del activador 2 cuando
esté listo para seguir clavando.
Si se atascan clavos en la boquilla con frecuencia, haga que la
herramienta sea reparada por un centro de servicio habilitado
de DeWALT.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
65
Español
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
AVISO: NUNCA rocíe ni aplique de ninguna otra forma
lubricantes o disolventes de limpieza en el interior de la
herramienta. Esto puede afectar gravemente a la vida útil
y el rendimiento de la herramienta.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Juego de repuesto del muelle de retorno
DCN6901 (Fig. H–L)
Con el tiempo, los muelles de retorno de la hoja empujadora
se desgastan y posiblemente haya que cambiarlos. Se nota que
hay que sustituir los muelles cuando la hoja empujadora no
vuelve a su posición después de cada disparo. Para verificarlo,
abra el almacén como en la sección Desatascar los clavos y si
los muelles están desgastados podrá mover el empujador hacia
atrás y adelante en el canal del clavo con muy poca resistencia.
La herramienta ha sido diseñada en modo que sea lo más fácil
posible cambiar los muelles de retorno en menos de 5 minutos
in situ usando el accesorio DCN6901-XJ.
66
ADVERTENCIA: Para su propia seguridad, lea el
manual de instrucciones de la herramienta antes de
utilizar cualquier accesorio. Si no aplica las presentes
advertencias, podrá dar lugar a daños personales y
daños graves en la herramienta y en el accesorio. Cuando
repare esta herramienta, utilice exclusivamente piezas de
repuesto idénticas.
AVISO: Se muestran todas las piezas mecánicas del
juego de repuesto del muelle para su comodidad y para
que compruebe que no falte ninguna. El juego contiene
también un paquete de adhesivo Loctite para usar en el
paso 9. Consulte la figura L.
Cambiar muelles de retorno rotos
NOTA: Los muelles deben cambiarse por pares, usando
únicamente el juego de muelles de repuesto DeWALT.
1. Usando la llave 11 suministrada, afloje los dos tornillos 27 de ambos lados de la unidad. Consulte la figura H.
2. Extraiga el sistema de retorno 28 de la unidad. Consulte la
figura I.
3. Haga deslizar la abrazadera de la corredera del muelle 29 fuera de la corredera 30 . Consulte la figura J.
4. Gire y saque el tope del muelle 31 y saque la tuerca 32 y el
muelle de retorno 33 . Consulte la figura J.
5. Coloque el nuevo muelle de retorno y la tuerca en la
corredera del muelle 30 . Mientras comprime el muelle
con la arandela cerca del extremo opuesto de la corredera,
retuerza el tope del nuevo muelle hasta que pase la ranura
34 de la abrazadera de la corredera del muelle.
6. Coloque firmemente la abrazadera de la corredera del
muelle y posicione el tope contra la abrazadera.
7. Repita los pasos 3–6 con el segundo muelle.
NOTA: Compruebe el retorno del perfil deslizando el perfil
hacia arriba de la corredera del muelle y soltándolo. Debe
retornar debido a la fuerza de los muelles.
8. Vuelva a deslizar el sistema de retorno 28 en la unidad.
Consulte la figura K. Es importante probar la alineación
del perfil y el volante antes de volver a atornillar el sistema
en la unidad. Esto puede hacerse conectando una batería
y empujando y soltando el extremo de la unidad contra
un banco o una superficie dura. Esto iniciará la rotación
del motor.
NOTA: Cuando el perfil y el volante estén correctamente
alineados, se oirá la marcha por inercia hacia atrás desde
máxima velocidad. Si el perfil y el volante no están
correctamente alineados, puede ser que el motor no
arranque, o que reduzca la velocidad mucho más rápido
de lo normal y produzca un rechinido fuerte de la unidad.
Si esto sucede, extraiga y vuelva a colocar el sistema
de retorno.
9. Una vez que el sistema de retorno esté correctamente
colocado, abra el sobrecito de Loctite ®* suministrado
y aplique una pequeña cantidad en la rosca de los dos
tornillos 27 ; a continuación, vuelva a montar los dos
tornillos usando la llave y apriete bien. Consulte la figura L.
Español
ADVERTENCIA: Pruebe siempre la unidad disparando
algunos clavos cortos sobre una madera blanda para
cerciorarse de que la unidad funciona correctamente.
Si la herramienta no funciona correctamente, póngase
inmediatamente en contacto con un centro de servicios
autorizado DeWALT.
ADVERTENCIA: EL CONTENIDO DEL SOBRECITO DE
LOCTITE ® PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y EL SISTEMA
RESPIRATORIO. USE TODO EL CONTENIDO DESPUÉS DE
ABRIR. No respire las exhalaciones. No pasar por los ojos,
la piel o la ropa. Use el producto únicamente en lugar
ventilado. Mantenga fuera del alcance de los niños.
TRATAMIENDO DE PRIMEROS AUXILIOS: Contiene
dimetacrilato de poliglicol, oleato de poliglicol,
propilenglicol, dióxido de titanio e hidroperóxido de
cumeno. En caso de ingestión, llame inmediatamente a
un Centro de Toxicología o a un médico. No provoque el
vómito.
En caso de inhalación,.respire aire puro. Si el producto
le ha entrado en los ojos, aclare con agua durante 15
minutos. Solicite atención médica. Si el producto se ha
depositado en la piel, aclare bien con agua. Si el producto
se ha depositado en la ropa, sáquese la ropa.
*Loctite® es una marca registrada de Henkel Corp.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
67
Español
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MUCHOS DE LOS PROBLEMAS COMUNES PUEDEN RESOLVERSE FÁCILMENTE UTILIZANDO EL SIGUIENTE CUADRO.
En caso de problemas más serios o si el problema persiste, póngase en contacto con el agente de reparaciones autorizado DeWALT
más próximo a su domicilio
o contacte con la oficina de DeWALT en la dirección indicada en el presente manual.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales graves, desconecte SIEMPRE el bloque de baterías de la herramienta
antes de realizar las reparaciones.
SÍNTOMA
CAUSA
El motor no gira cuando se El activador está bloqueado en la
posición de bloqueo
pulsa el activador
La herramienta está atascada,
bloqueando el giro del motor
El motor no gira cuando
se empuja la banda de
contacto
68
SOLUCIÓN
Desbloquee el bloqueo del activador.
Gire la palanca de liberación de bloqueo en la herramienta y
el mecanismo lo liberará. Si la cuchilla de clavado no regresa,
saque la batería y empuje manualmente la cuchilla hacia su
posición inicial.
Empuje primeramente la banda de contacto antes de clavar o
de cambiar al modo de golpeo (Solo DCN692).
Saque la batería, espere 3 segundos y vuelva a introducirla.
La herramienta se encuentra en el
modo de activación secuencial
Los dispositivos electrónicos internos
de la herramienta deben reiniciarse
El motor se detiene al cabo de
Funcionamiento normal, suelte el gatillo y vuelva a apretarlo.
5 segundos
Los terminales están sucios o dañados Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
Dispositivos electrónicos internos
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
dañados
DeWALT.
Activador dañado
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
La batería está caliente
Deje que la batería se enfríe o sustitúyala por un paquete frío.
La herramienta está caliente
Deje que la herramienta se enfríe antes de seguir utilizándola.
El activador está bloqueado en la
Desbloquee el bloqueo del activador.
posición de bloqueo
Bloqueo de activación en seco
Cargue más clavos en el cargador.
activado, que bloquea el trayecto
completo de la banda de contacto
La herramienta está atascada,
Gire la palanca de liberación de bloqueo en la herramienta y
bloqueando el giro del motor
el mecanismo lo liberará. Si la cuchilla de clavado no regresa,
saque la batería y empuje manualmente la cuchilla hacia su
posición inicial.
Banda de contacto doblada
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
El motor se detiene al cabo de
Funcionamiento normal, suelte la banda de contacto y vuelva
5 segundos
a pulsarla.
Los terminales están sucios o dañados Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
Dispositivos electrónicos internos
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
dañados
DeWALT.
Activador dañado
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
La batería está caliente
Deje que la batería se enfríe o sustitúyala por un paquete frío.
La herramienta está caliente
Deje que la herramienta se enfríe antes de seguir utilizándola.
Español
SÍNTOMA
CAUSA
La herramienta no clava (el Bloqueo de activación en seco
motor gira pero no clava) activado, que bloquea el trayecto
completo de la banda de contacto
Carga baja de la batería o batería
dañada
Clavo atascado/ la cuchilla de clavado
no regresa a la posición inicial
Ensamblaje de clavado/regreso
dañado
Mecanismo interno atascado
El motor arranca pero
genera mucho ruido
La cuchilla de clavado
sigue bloqueándose en la
posición inferior
Dispositivos electrónicos internos
dañados
Clavo atascado y la cuchilla de clavado
está bloqueada en la posición inferior
Ensamblaje de clavado/regreso
dañado
Clavo atascado y la cuchilla de clavado
está bloqueada en la posición inferior
Ensamblaje de clavado/regreso
dañado
Longitud del material y de los clavos
Restos en la boquilla
La herramienta aún no ha sido rodada
Uso de velocidad incorrecta
SOLUCIÓN
Cargue clavos en el cargador.
Compruebe el nivel de carga si el bloque muestra el estado
de carga. Cargue o sustituya el bloque de baterías si fuese
necesario.
Saque la batería, desatasque el clavo atascado, active la
palanca de liberación de atascos (empuje la cuchilla de
clavado manualmente hacia arriba si fuese necesario) e
reintroduzca el paquete de pilas.
Cambie el ensamblaje de clavado/regreso Consulte a un
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
Utilice la palanca de liberación de bloqueo, libere
cualquier clavo atascado y retroceda la cuchilla de clavado
manualmente si fuese necesario.
Cambie el ensamblaje de clavado/regreso Consulte a un
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.
Utilice la palanca de liberación de bloqueo, libere
cualquier clavo atascado y retroceda la cuchilla de clavado
manualmente si fuese necesario.
Cambie el ensamblaje de clavado/regreso Consulte a un
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.
Si la unidad sigue atascándose (forzando la necesidad de
girar la palanca de liberación de bloqueo), elija la longitud
adecuada del material y del clavo para garantizar que no sea
demasiado grande para la aplicación.
Limpie la zona de la boquilla y observe de cerca las piezas
pequeñas de clavos rotos atascadas en la pista.
Las herramientas nuevas pueden llevar 500–1000 clavos
para piezas para engranar y trabajar juntas. Clave clavos más
cortos durante este periodo si tiene dificultad con el flujo de
clavado de clavos.
Si trata de clavar clavos más largos con ranuras circulares en
el fuste en maderas blandas, o clavos con ranuras circulares
en materiales más duros con velocidad 1. Regule el ajuste de
velocidad en posición 2.
69
Español
SÍNTOMA
La herramienta opera
pero no clava los clavos
completamente
CAUSA
La configuración del ajuste de
profundidad es demasiado alta
La herramienta no se aplicó
firmemente sobre la pieza de trabajo
Modo reforzado seleccionado para
clavos más largos (solo DCN692)
Longitud del material y de los clavos
SOLUCIÓN
Gire el ajuste de profundidad para obtener un parámetro de
mayor profundidad.
Aplique una fuerza adecuada a la herramienta, para
garantizar su apriete con la pieza de trabajo. Véase el manual
de instrucciones.
Seleccionar el modo secuencial.
Si la unidad sigue atascándose (forzando la necesidad de
girar la palanca de liberación de bloqueo), elija la longitud
adecuada del material y del clavo para garantizar que no sea
demasiado grande para la aplicación.
Punta de la cuchilla de clavado dañada Cambie el ensamblaje de clavado/regreso Consulte a un
o gastada
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.
Herramienta usada sin punta para no Quitar la punta para no dañar las superficies.
dañar las superficies
Mecanismo de activación dañado
Consulte a un agente de reparaciones autorizado por
DeWALT.
La herramienta aún no ha sido rodada Las herramientas nuevas pueden llevar 500–1000 clavos
para piezas para engranar y trabajar juntas. Clave clavos más
cortos durante este periodo si tiene dificultad con el flujo de
clavado de clavos.
Uso de velocidad incorrecta
Si trata de clavar clavos más largos con ranuras circulares en
el fuste en maderas blandas, o clavos con ranuras circulares
en materiales más duros con velocidad 1. Regule el ajuste de
velocidad en posición 2.
La herramienta opera pero No hay clavos en el cargador
Cargue clavos en el cargador
no clava ningún clavo
Tamaño incorrecto o clavos angulares Utilice sólo los clavos recomendados. Véase la sección de
Datos técnicos.
Restos en la boquilla
Limpie la zona de la boquilla y observe de cerca las piezas
pequeñas de clavos rotos atascadas en la pista
Restos en el cargador
Limpie el cargador.
Cargador gastado
Cambie el cargador. Consulte a un agente de reparaciones
autorizado por DeWALT.
Cuchilla de clavado dañada o gastada Cambie la cuchilla de clavado. Consulte a un agente de
reparaciones autorizado por DeWALT.
Anilla de empuje dañada
Cambie la anilla; consulte a un agente de reparaciones
autorizado por DeWALT.
70
Español
SÍNTOMA
Clavo atascado
CAUSA
SOLUCIÓN
Tamaño incorrecto o clavos angulares Utilice sólo los clavos recomendados. Véase la sección de
Datos técnicos.
Los tornillos del cargador no están
Compruebe que aprieta los pernos hexagonales del cargador
fijados tras inspeccionar o suprimir
con la llave suministrada.
claramente el atasco
Cuchilla de clavado dañada o gastada Cambie la cuchilla de clavado. Consulte a un agente de
reparaciones autorizado por DeWALT.
Longitud del material y de los clavos Si la unidad sigue atascándose (forzando la necesidad de
girar la palanca de liberación de bloqueo), elija la longitud
adecuada del material y del clavo para garantizar que no sea
demasiado grande para la aplicación.
Restos en la boquilla
Limpie la zona de la boquilla y observe de cerca las piezas
pequeñas de clavos rotos atascadas en la pista.
Cargador gastado
Cambie el cargador. Consulte a un agente de reparaciones
autorizado por DeWALT.
Anilla de empuje dañada
Cambie la anilla. Consulte a un agente de reparaciones
autorizado por DeWALT.
El bloqueo de funcionamiento en
Cargar los clavos en el cargador para desbloquear el bloqueo
vacío funciona cuando quedan solo
de funcionamiento en vacío.
7–9 clavos en el cargador y el usuario
aplica una excesiva presión para
disparo de contacto, anulando el
bloqueo
La herramienta aún no ha sido rodada Las herramientas nuevas pueden llevar 500–1000 clavos
para piezas para engranar y trabajar juntas. Clave clavos más
cortos durante este periodo si tiene dificultad con el flujo de
clavado de clavos.
Uso de velocidad incorrecta
Si trata de clavar clavos más largos con ranuras circulares en
el fuste en maderas blandas, o clavos con ranuras circulares
en materiales más duros con velocidad 1. Regule el ajuste de
velocidad en posición 2.
71
DC
Poids
Français
CLOUEUSE À CHARPENTE SANS FIL 18V XR LI-ION
DCN692, DCN695
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Mode de commande
Angle du magasin
Clous
longueur
diamètre de la tige
angle
géométrie de tête
type d’assemblage
Poids (sans le bloc-piles)
Puissance d’entraînement
DCN692
18
2
Séquentiel/contact
33°
DCN695
18
2
Séquentiel RapidCycle/Séquentiel
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
coupée ou ronde décalée
papier ou soudure
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
coupée ou ronde décalée
papier ou soudure
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
VDC
mm
mm
kg
J
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-16.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé
établie par EN60745, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins, si
l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur la
durée totale de travail.
Piles
72
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Français
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Cloueuse à charpente sans fil 18V XR Li-ion
DCN692, DCN695
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
1) Sécurité – Aire de Travail
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
19.04.2017
2) Sécurité – Électricité
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
73
Français
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
74
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité pour les cloueuses
sans fil
•
•
Supposez toujours que l’outil contient des attaches.
Une manipulation négligente de la cloueuse peut entraîner la
décharge inattendue des attaches et des blessures.
Ne dirigez pas l’outil vers vous-même ou d’autres
personnes à proximité. Un déclenchement inattendu
déchargera l’attache et causera des blessures.
Français
•
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces
machines :
• Blessures causées par une manipulation incorrecte de l’outil.
• Perte de contrôle due à l’absence de prise en main ferme de
l’outil.
• Fatigue musculaire des bras et des mains, notamment lors
du travail au-dessus de la tête. Faites toujours des pauses
régulières lorsque vous travaillez pendant de longues durées.
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
• Perte de contrôle causée par le recul.
• Risque de blessures causé par les points de pincement, les
bords tranchants et la manipulation incorrecte de l’ouvrage.
• Risque de blessures causé par les bords tranchant lors du
remplacement des clous ou de l’introduction des cartouches
de clous.
N’actionnez pas l’outil s’il n’est pas placé fermement
contre l’ouvrage. Si l’outil n’est pas en contact avec
l’ouvrage, l’attache peut être déviée de votre cible.
• Débranchez l’outil de la source d’alimentation
lorsque les attaches se coincent dans l’outil. Lors du
retrait d’une attache coincée, la cloueuse peut être activée
involontairement si elle est branchée.
• N’utilisez pas cette cloueuse pour la fixation des
câbles électriques. Elle n’est pas conçue pour l’installation
des câbles électriques et peut endommager l’isolation des
câbles électrique, causant ainsi un choc électrique ou un
risque d’incendie.
AVERTISSEMENT : si l’outil a chuté ou que vous
pensez qu’il a été endommagé, procédez à un test de
fonctionnement comme défini dans la section sélection du
mode du manuel. Si l’outil ne fonctionne pas tel que décrit
dans le manuel, cessez toute utilisation et faites-le réparer
dans un centre d’assistance dewalt agréé.
• Portez toujours des lunettes de sécurité.
• Portez toujours un serre-tête antibruit.
• N’utilisez que le type de fixation spécifié dans ce mode
d’emploi.
• N’utilisez pas de socle pour monter l’outil sur un support.
• Ne désassemblez, ni ne bloquez les pièces du cloueur comme
le bout de contact.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le mécanisme de sûreté
et de déclenchement fonctionne correctement et que tous les
écrous et boulons sont bien serrés.
• N’utilisez pas le DCN692 :
ʵʵ lors du changement d’emplacement de clouage
impliquant l’utilisation d’échafaudages, d’escalier,
d’échelles ou de constructions similaires (par ex. lattes de
toit, etc.) ;
ʵʵ lors de la fermeture de boîtes ou de caisses ;
ʵʵ lors de l’installation de systèmes de sécurité du transport,
par ex. sur des véhicules, wagons, etc.
Pour les exceptions, consultez les réglementations nationales
relatives au lieu de travail
• Toujours vérifier les réglementations locales du lieu de travail.
• N’utilisez pas l’outil comme un marteau.
• Ne faites jamais fonctionner le cloueur à vide.
• Transportez l’outil jusqu’à l’aire de travail en le tenant par une
seule poignée et jamais avec la gâchette enfoncée.
• Prenez en compte l’environnement de l’aire de travail. Les
clous peuvent perforer les pièces minces ou déraper sur les
coins ou les arêtes de la pièce, ce qui peut ainsi mettre en
danger les personnes présentes.
• N’enfoncez pas les clous trop près des arêtes de la pièce
travaillée.
• N’enfoncez pas les clous les uns au-dessus des autres.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
75
Français
Chargeurs
•
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
76
•
•
•
•
•
•
•
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 12 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 15 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
Français
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
77
Français
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
78
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Français
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Porter un dispositif de protection auditive.
Ne pas exposer à l’eau.
Porter un dispositif de protection oculaire.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
50-90mm
Longueur des clous.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Épaisseur des clous.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Les modèles DCN692 et DCN695 fonctionnent avec un bloc
batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Cloueur
1 Chargeur (modèles P2 uniquement)
2 Blocs batterie (modèles P2 uniquement)
1 Embout anti-marque
1 Coffret de transport (modèles P2 uniquement)
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Capacité de chargement.
Angle du magasin.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Gâchette
2 Verrou de sécurité de la gâchette
3 Bout de contact
4 Molette de réglage de profondeur
5 Voyant batterie faible et bourrage/calage
6 Levier de libération de calage
7 Magasin
8 Verrou à poussoir
9 Sélecteur de mode
10 Chevron rotatif/crochet pour ceinture
11 Clé Hex intégrée
12 Bloc batterie
79
Français
13 Embout anti-marque
14 Sélecteur de vitesse
Utilisation Prévue
Les cloueuses à charpente sans fil DCN692 et DCN695 ont été
conçues pour enfoncer des clous dans les ouvrages en bois.
La cloueuse à charpente sans fil DCN692 est conçue pour les
modes séquentiels/par contact. Les cloueuses conçues pour
les modes séquentiel/par contact NE DOIVENT PAS être
utilisées sur des échafaudages, des escaliers, des échelles ou
des constructions similaires (par ex. liteaux de toiture). Pour les
exceptions, consultez les réglementations nationales relatives
au lieu de travail.
La cloueuse à charpente sans fil DCN695 est uniquement
conçue pour une utilisation séquentielle, soit en mode
séquentiel standard, soit en mode séquentiel RapidCycle pour
un cloutage plus rapide. Les cloueuses uniquement conçues
pour le mode séquentiel PEUVENT ÊTRE utilisées sur des
échafaudages, des escaliers, des échelles ou des constructions
similaires (par ex. liteaux de toit).
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces cloueuses sont des outils électriques de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 12 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 12 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
80
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 15 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 16 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Chevron rotatif/crochet pour ceinture (Fig. F)
Le chevron rotatif/crochet pour ceinture 10 peut être aisément
placé à gauche ou à droite de l’outil pour s’adapter aux
utilisateurs gauchers ou droitiers.
Si l’utilisation du crochet n’est pas nécessaire, il peut être pivoté
vers l’avant ou l’arrière de la base de la poignée.
Chargement de l’outil (Fig. D)
AVERTISSEMENT : toujours verrouiller l’outil et
débrancher le bloc batterie avant le chargement et le
déchargement des attaches.
1. Faites coulisser le verrou à poussoir à ressort 8 vers la base
du magasin pour le bloquer en position.
2. Sélectionnez des clous en bande adaptés. (Voir les Fiche
techniques.) DeWALT recommande d’utiliser toujours des
clous de fixation de marque DeWALT.
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
3. Insérez la bande de clous dans l’encoche de chargement sur
le côté du magasin. Assurez-vous que les pointes glissent
dans le canal à clous sur leur tête.
4. Fermez le magasin en libérant le verrou à poussoir. Laissez
soigneusement le verrou coulisser vers l’avant et s’engager
dans la cartouche de clous.
Verrouillage de décharge à vide
La cloueuse est dotée d’un verrouillage de décharge à vide qui
empêche l’activation de l’outil lorsque le magasin est presque
vide. Lorsqu’il reste environ 7–9 clous dans le magasin, le
Français
verrouillage de décharge à vide de l’outil s’active. Consultez la
section Chargement de l’outil pour recharger une cartouche
de clous collés.
REMARQUE : Si vous forcez trop sur l’outil, il est possible
de débloquer le verrouillage. Ceci protège l’outil contre les
éventuels dégâts en cas de chute.
Réglage de
vitesse
Avantage
2
Puissance pour enfoncer les
clous plus longs
1
Plus grande durabilité de
l’outil, meilleure durée de la
batterie, plus grande vitesse
de projection, recul inférieur
Réglage de la profondeur de clouage (Fig. E)
La profondeur de clouage peut être réglée en utilisant la
molette de réglage de profondeur.
1. Pour enfoncer le clou moins profondément, tournez la
molette de réglage de profondeur 4 vers la gauche, vers
l’icône clou peu enfoncé.
2. Pour enfoncer le clou plus profondément, tournez la
molette de réglage de profondeur 4 vers la droite, vers
l’icône clou très enfoncé.
Sélection du mode (Fig. A)
DCN692
Pour sélectionner le mode d’action séquentiel, faites coulisser le
commutateur de mode 9 de manière à afficher l’icône avec un
seul clou .
Pour sélectionner le mode d’action contact, faites coulisser le
commutateur de mode 9 de manière à afficher l’icône avec
trois clous
.
REMARQUE : La puissance maximale pour enfoncer de longs
clous est obtenue en mode séquentiel. Veuillez donc limiter
l’utilisation du mode contact lorsque vous enfoncez de longs
clous.
DCN695
Pour sélectionner le mode séquentiel standard, faites glisser le
sélecteur de mode 9 de manière à afficher l’icône de la pointe
seule .
Pour sélectionner le mode séquentiel rapide RapidCycle, faites
glisser le sélecteur de mode 9 de manière à afficher l’icône de
la pointe double .
REMARQUE : La durée de vie de la batterie en mode séquentiel
rapide RapidCycle est plus courte qu’en mode séquentiel
standard. En laissant l’outil en mode séquentiel standard, la
durée de vie de la batterie est maximale.
Sélection de vitesse (Fig. A)
Cette cloueuse est équipée d’un sélecteur à deux vitesses 14 situé sur le pied.
• Pour les clous plus courts, sélectionner la vitesse 1 en réglant
le sélecteur complètement à gauche.
• Pour les clous plus longs et les applications plus
difficiles, sélectionner la vitesse 2 en réglant le sélecteur
complètement à droite.
Si les clous ne sont pas enfoncés sur toute la profondeur avec le
réglage de vitesse 1, vous pouvez passer au réglage de vitesse 2
pour obtenir davantage de puissance.
AVIS : La projection de clous inférieurs à 71 mm de long
en utilisant le réglage de vitesse 2 entraînera une usure
excessive de votre outil et peut causer des pannes précoces.
Application
Colombage
Traverses
Solives
Encadrement
en bois
Plancher
Parement
Clôture
Planchéiage
Lattage
Longueur type
de clou
71 – 90 mm
50 – 70 mm
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : si l’outil a chuté ou que vous
pensez qu’il a été endommagé, procédez à un
test de fonctionnement comme défini dans la
section sélection du mode du manuel. Si l’outil ne
fonctionne pas tel que décrit dans le manuel, cessez
toute utilisation et faites-le réparer dans un centre
d’assistance DeWALT agréé.
Position correcte des mains (Fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 18 comme illustré.
Préparation de L’outil (Fig. A)
1. Retirez le bloc batterie 12 de l’outil et assurez-vous que
l’outil est verrouillé.
2. Retirez tous les clous du magasin 7 .
3. Vérifiez si le bout de contact 3 peut bouger sans difficulté.
4. Rechargez les clous dans le magasin.
5. Insérez le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’outil si le bout
de contact ou l’enfonceur de clou ne bougent que
difficilement.
AVIS : JAMAIS de lubrifiants ou solvants de nettoyage
avec un atomiseur ou autre à l’intérieur de l’outil. Cela
81
Français
pourrait gravement affecter la durée de vie et la
performance de l’outill.
Utilisation de l’outil
Veuillez noter que cet outil nécessite une période de rodage
avant de pouvoir fonctionner à pleine puissance en raison des
pièces qui doivent s’engrener ou s’adapter. Il est possible que
l’outil ne parvienne pas à enfoncer complètement tous les clous
longs durant cette période.
Après l’utilisation sur 500–1000 clous, l’outil devrait avoir
terminé le rodage et fonctionner au mieux de ses capacités.
Actionnement de l’outil (Fig. A)
L’outil peut être utilisé selon l’un des deux modes : mode
séquentiel ou mode contact.
Mode d’action séquentielle
Le mode d’action séquentielle permet d’enfoncer des clous de
façon intermittente lorsqu’un placement très soigneux et très
précis est requis. Il offre également la meilleure puissance pour
enfoncer les clous plus longs.
1. A l’aide du sélecteur de mode 9 , choisissez le mode
d’action séquentiel
ou .
2. Relâchez le verrou de sécurité de la gâchette 2 .
3. Poussez le bout de contact 3 contre la surface de travail.
4. Tirez sur la gâchette 1 pour faire fonctionner l’outil.
5. Relâchez la gâchette et relevez la cloueuse de la surface de
travail.
6. Répétez les étapes 3–5 pour enfoncer le clou suivant.
Mode contact
DCN692
Le mode contact est utilisé pour un clouage rapide sur des
surfaces planes et fixes et il est généralement plus efficace pour
enfoncer les clous plus courts.
1. Sélectionnez le mode d’action à percussion avec le sélecteur
de mode
9 .
2. Relâchez le verrou de sécurité de la gâchette 2 .
3. Pour enfoncer un seul clou, faites fonctionner l’outil comme
indiqué pour l’action séquentielle :
a. Poussez le bout de contact 3 contre la surface de travail.
b. Tirez sur la gâchette 1 pour faire fonctionner l’outil.
Chaque fois que vous tirez sur la gâchette avec le bout
de contact appuyé contre la surface de travail, un clou
est enfoncé.
4. Pour enfoncer plusieurs clous, maintenez enfoncée la
gâchette 1 , puis poussez le bout de contact 3 de manière
répétée contre la surface de travail.
AVERTISSEMENT : ne maintenez pas la gâchette
enfoncée lorsque l’outil n’est pas utilisé. Maintenez le
verrou de sécurité de la gâchette 2 en position bloquée
pour empêcher toute activation accidentelle lorsque l’outil
n’est pas utilisé.
5. Lors du changement de mode, il peut être nécessaire de
réglage la profondeur de clouage. Consultez la section
Réglage de la profondeur de clouage pour les instructions.
82
Mode Rapidcycle
DCN695
Le mode RapidCycle est idéal lorsque l’utilisateur tire beaucoup
de clous en séquence et qu’il doit se déplacer rapidement.
L’outil fonctionne toujours en mode parfaitement séquentiel
mais, immédiatement après avoir projeté un clou, le moteur se
tient prêt pour le prochain, afin de réduire la durée d’attente
nécessaire à la prise de vitesse du moteur.
1. Utilisez le sélecteur de mode 9 pour choisir le mode
RapidCycle .
2. Libérez le verrou de sécurité de la gâchette 2 .
3. Pour entraîner un clou seul, utlisez l’outil comme décrit dans
l’action séquentielle :
a. Appuyez le déclencheur par contact 3 contre la surface
de travail.
b. Appuyez sur la gâchette 1 pour actionner l’outil. (Vous
entendez le moteur tourner, une fois que le clou a été
entraîné).
4. Pour projeter plusieurs clous, répétez simplement les
instructions du point 3 ci-dessus. Si vous ne projetez pas
d’autre clou dans les 2 secondes qui suivent, le moteur
ralentit pour se mettre en pause.
Utilisation du verrou de la gâchette (Fig. C)
Chaque cloueuse DeWALT est dotée d’un verrou de gâchette 2 qui, une fois poussé à droite comme illustré sur la Figure C,
empêche la décharge d’un clou en bloquant la gâchette et
coupant l’alimentation du moteur.
Lorsque le verrou de gâchette est enfoncé à gauche, l’outil est
à nouveau opérationnel. Le verrou de gâchette doit toujours
être bloqué lors des réglages ou lorsque l’outil n’est pas
immédiatement utilisé.
Embout anti-marquage (Fig. A)
Lors de l’utilisation de cet outil sur des matériaux que vous
ne voulez pas marquer (par ex. revêtement en bois), utilisez
l’embout anti-marquage en plastique 13 par-dessus l’embout
de contact 3 .
REMARQUE : Pour une profondeur d’enfoncement maximale,
notamment avec les clous longs, l’embout anti-marque doit
être retiré.
Voyant (Fig. A)
Votre cloueuse est dotée de deux voyants 5 situés à l’arrière
de l’outil, juste au-dessus du capuchon arrière. Consultez
également la section Guide De Dépannage pour plus
d’instructions.
Français
BATTERIE FAIBLE
Remplacez la batterie par un bloc
rechargé.
BLOC CHAUD
Laissez la batterie refroidir ou
remplacez-la par un bloc froid.
BOURRAGE/CALAGE
Tournez le levier de libération
de calage pour la libération.
Consultez la section Libération
du calage.
OUTIL CHAUD
Laissez l’outil refroidir avant de
continuer l’utilisation.
+/OU ou tout autre
combinaison.
ERREUR
Réinitialiser l’outil en retirant
et remettant en place le bloc
batterie ou en le mettant hors
tension, puis à nouveau sous
tension. Si le code d’erreur
persiste, portez l’outil dans
un centre de service DeWALT
autorisé.
Libération du calage (Fig. A, C)
Si la cloueuse est utilisée dans des applications exigeantes
où toute la puissance disponible du moteur est utilisée pour
enfoncer une attache, l’outil peut caler. La lame de clouage ne
termine pas le cycle de clouage et le voyant bourrage/calage 5 clignote. Tournez le levier de libération de calage 6 sur l’outil
pour libérer le mécanisme. Si la lame de clouage ne revient
pas automatiquement en position initiale, passez à la section
Retrait d’un clou coincé. Si l’appareil continue à caler, veuillez
vérifier mode choisi, le matériau et la longueur de l’attache pour
vous assurer que l’application n’est pas trop exigeante.
Si un calage continu se produit, vérifier la sélection de vitesse.
Selon l’application, un réglage de vitesse différent peut être
nécessaire.
Retrait d’un clou coincé (Fig. A, C)
Si un clou se coince dans le nez de l’outil, le
voyant bourrage/calage 5 clignote.
REMARQUE : Le coincement peut être causé par une
accumulation de débris dans le canal du nez. Veuillez contrôler
et nettoyer tous les débris comme indiqué ci-dessous dès que
vous constatez une altération des performances de l’outil.
1. Retirez le bloc batterie de l’outil et engagez le verrou de
sécurité de la gâchette 2 .
2. Faites coulisser le verrou à poussoir à ressort 8 vers la base
du magasin pour le bloquer en position et décharger la
cartouche de clous.
3. Utilisez la clé hexagonale 11 fournie pour desserrer les deux
boulons Allen 17 au sommet du magasin.
4. Pivotez le magasin 7 vers l’avant.
5. Retirez le clou coincé/tordu en utilisant des pinces si
nécessaire. Éliminer tous les débris dans le canal des clous
si nécessaire.
6. Si la lame de clouage est en position basse, tournez le levier
de libération de calage 6 au sommet de la cloueuse.
REMARQUE : si la lame de clouage ne revient pas en
position initiale après avoir tourné le levier de libération
de calage, il peut être nécessaire de remettre la lame de
clouage dans sa position initiale à l’aide d’un long tournevis.
7. Remettez le magasin en position sous le nez de l’outil et
serrez les boulons hex 17 .
8. Remontez le bloc batterie.
REMARQUE : l’outil se désactivera et ne se réinitialisera que
lorsque le bloc batterie aura été retiré, puis remis en place.
9. Remettez les clous dans le magasin (voir Chargement de
l’outil).
10. Libérez le verrou à poussoir 8 .
11. Dégagez le verrou de sécurité de la gâchette 2 lorsque
vous êtes prêt à continuer le clouage.
Si les clous se coincent fréquemment dans le nez, faites réviser
l’outil par un centre de service agréé DeWALT.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
AVIS : JAMAIS de lubrifiants ou solvants de nettoyage
avec un atomiseur ou autre à l’intérieur de l’outil.
Cela pourrait gravement affecter la durée de vie et la
performance de l’outill.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
83
Français
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Kit de remplacement de ressort de retour
DCN6901 (Fig.H–L)
Au fil du temps, les ressorts de retour à lame d’entraînement
s’useront et devront être remplacés. Il deviendra évident que les
ressorts doivent être remplacés lorsque la lame d’entraînement
ne reviendra plus en position initiale après chaque projection.
Pour vérifier cela, ouvrez le magasin comme indiqué dans la
section Retrait d’un clou coincé et si les ressorts sont usés, vous
pourrez déplacer la lame d’entraînement en arrière et en avant
dans le canal à clou pratiquement sans effort.
L’outil a été conçu de manière à permet le remplacement des
ressorts de retour en moins de 5 minutes sur place en utilisant
l’accessoire DCN6901-XJ.
AVERTISSEMENT : pour votre sécurité, lisez le manuel
d’instructions de l’outil avant d’utiliser tout accessoire.
Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à l’outil et à l’accessoire.
Lors de la révision de cet outil, n’utilisez que des pièces de
rechange identiques.
AVIS : Toutes les parties mécaniques du kit de
remplacement de ressort sont illustrées pour commodité
et pour vérifier le contenu. Le kit contient également un
paquet d’adhésif Loctite à utiliser à l’étape 9. Consultez la
figure L.
Pour remplacer les ressorts de retour
cassés :
REMARQUE : Les ressorts doivent être remplacés par paire
en utilisant exclusivement le kit de remplacement de ressort
accessoire DeWALT.
1. En utilisant la clé 11 fournie, desserrer les deux vis 27 des
deux côtés de l’appareil.Consultez la figure H.
2. Retirer le système de retour 28 de l’appareil. Consultez la
figure I.
3. Faire coulisser l’attache du rail du ressort 29 hors du rail du
ressort 30 . Consultez la figure J.
4. Tourner et retirer l’amortisseur du ressort 31 et retirer la
rondelle 32 et le ressort de retour 33 . Consultez la figure J.
5. Monter le nouveau ressort de retour et la rondelle sur le
rail du ressort 30 . Comprimer le ressort avec la rondelle à
proximité de l’extrémité opposé du rail et tourner le nouvel
84
amortisseur de ressort jusqu’à ce qu’il dépasse la rainure 34 pour l’attache du rail du ressort.
6. Monter solidement la nouvelle attache du rail du ressort et
placer l’amortisseur contre l’attache.
7. Répéter les étapes 3–6 pour le deuxième ressort.
REMARQUE : Contrôler le retour du profil en faisant
coulisser le profil vers le haut du rail du ressort et en le
laissant aller. Il doit revenir grâce à la force des ressorts.
8. Remettre le système de retour 28 dans l’appareil. Consultez
la figure K. Il est important d’essayer l’alignement du profil
et le volant avant de revisser le système de retour sur l’unité.
Cette opération peut être effectuée en raccordant une
batterie et en poussant, puis relâchant le nez de l’appareil
contre un établi ou une surface dure. Cela démarrera la
rotation du moteur.
REMARQUE : Lorsque le profil et le volant sont
correctement alignés, vous entendrez le régime du moteur
diminuer. Si le profil et le volant ne sont pas correctement
alignés, le moteur peut ne pas démarrer, peut ralentir
beaucoup plus rapidement que la normale avec un fort
grincement provenant de l’appareil. Si cela se produit, retirer
et remettre en position le système de retour.
9. Lorsque le système de retour est correctement logé, ouvrir
le sachet de Loctite®* fourni et appliquer une petite quantité
sur le filetage des deux vis 27 et remonter les deux vis en
utilisant la clé et en serrant solidement. Consultez la figure L.
AVERTISSEMENT : toujours tester l’appareil en projetant
des clous courts dans du bois tendre pour s’assurer que
l’outil fonctionne correctement. Si l’outil ne fonctionne
pas correctement, contacter immédiatement un centre de
service agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : LE CONTENU DU SACHET DE
LOCTITE® PEUT IRRITER LES YEUX, LA PEAU ET LES VOIES
RESPIRATOIRES. UTILISER L’INTÉGRALITÉ DU CONTENU
APRÈS OUVERTURE. Ne pas inhaler les fumées. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser
uniquement dans un lieu bien ventilé. Conserver hors de
portée des enfants.
MESURES DE PREMIERS SECOURS : Contient du
diméthacrylate de polyglycol, de l’oléate de polyglycol, du
propylène glycol, de l’oxyde de titane et de l’hydroperoxyde
de cumène. En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre anti-poison ou un médecin. Ne pas induire le
vomissement.
En cas d’inhalation, déplacer la personne à l’air libre. En
cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin. En cas de contact avec la
peau, rincer abondamment à l’eau. En cas de contact avec
les vêtements, retirer les vêtements.
*Loctite® est une marque déposée de Henkel Corp.
Français
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
85
Français
GUIDE DE DÉPANNAGE
DE NOMBREUX PROBLÈMES PEUVENT ÊTRE FACILEMENT RÉSOLUS EN UTILISANT LE TABLEAU CI-DESSOUS.
Pour des problèmes plus graves ou persistants, contactez votre technicien réparateur agréé DeWALT ou le
bureau DeWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel.
VERTISSEMENT : afin de réduire les risques de blessures, débranchez TOUJOURS le bloc batterie de l’outil avant
A
toute réparation.
SYMPTÔME
CAUSE
Le moteur ne fonctionne pas
Verrou de gâchette en position
lorsque la gâchette est enfoncée bloquée
L’outil a calé et empêche le moteur
de tourner
L’outil est en mode d’action
séquentielle
Le circuit électronique interne de
l’outil doit être réinitialisé
Le moteur s’arrête au bout de
5 secondes
Les bornes sont sales ou
endommagées
Circuit électronique interne
endommagé
Gâchette endommagée
La batterie est chaude
Le moteur ne fonctionne pas
lorsque le bout de contact est
enfoncé
86
SOLUTION
Débloquez le verrou de gâchette.
Tournez le levier de libération de calage sur l’outil pour
libérer le mécanisme. Si la lame de clouage ne revient pas,
retirez la batterie et poussez manuellement la lame de
clouage en position initiale.
Enfoncez d’abord le bout de contact avant la décharge ou
passez en mode contact (DCN692 uniquement).
Retirez la batterie, patientez 3 secondes, puis remontez-la.
Fonctionnement normal, relâchez la gâchette et enfoncezla à nouveau.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Laissez la batterie refroidir ou remplacez-la par un bloc
froid.
Laissez l’outil refroidir avant de continuer l’utilisation.
Débloquez le verrou de gâchette.
L’outil est chaud
Verrou de gâchette en position
bloquée
Verrouillage de décharge à vide
Chargez davantage de clous dans le magasin.
engagé et bloquant la course
complète du bout de contact
L’outil a calé et empêche le moteur Tournez le levier de libération de calage sur l’outil pour
de tourner
libérer le mécanisme. Si la lame de clouage ne revient pas,
retirez la batterie et poussez manuellement la lame de
clouage en position initiale.
Bout de contact tordu
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Le moteur s’arrête au bout de
Fonctionnement normal, relâchez le bout de contact et
5 secondes
enfoncez-le à nouveau.
Les bornes sont sales ou
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
endommagées
Circuit électronique interne
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
endommagé
Gâchette endommagée
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
La batterie est chaude
Laissez la batterie refroidir ou remplacez-la par un bloc
froid.
L’outil est chaud
Laissez l’outil refroidir avant de continuer l’utilisation.
Français
SYMPTÔME
L’outil ne s’actionne pas (le
moteur fonctionne, mais il n’y a
aucune décharge)
Le moteur démarre, mais fait
beaucoup de bruit
CAUSE
Verrouillage de décharge à vide
engagé et bloquant la course
complète du bout de contact
Batterie faible ou endommagée
Clou coincé ou la lame de clouage
n’est pas revenue en position
initiale
Ensemble clouage/retour
endommagé
Mécanisme interne coincé
Circuit électronique interne
endommagé
Clou coincé et lame de clouage
bloquée en position basse
Ensemble clouage/retour
endommagé
La lame de clouage continue à se Clou coincé et lame de clouage
coincer en position basse
bloquée en position basse
Ensemble clouage/retour
endommagé
Matériau et longueur d’attache
Débris dans le nez
L’outil n’est pas encore rodé
Utilisation d’une vitesse incorrecte
(DCN692 uniquement)
SOLUTION
Chargez des clous dans le magasin.
Vérifiez le niveau de charge si le bloc indique l’état
de charge. Rechargez ou remplacez le bloc batterie si
nécessaire.
Retirez la batterie, retirez le clou coincé, actionnez le
levier de libération de calage (poussez la lame de clouage
manuellement au besoin) et remontez le bloc batterie.
Remplacez l’ensemble clouage/retour. Consultez un
technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Utilisez le levier de libération de calage, retirez les
clous coincés et remettez la lame de clouage en place
manuellement au besoin.
Remplacez l’ensemble clouage/retour. Consultez un
technicien réparateur agréé DeWALT.
Utilisez le levier de libération de calage, retirez les
clous coincés et remettez la lame de clouage en place
manuellement au besoin.
Remplacez l’ensemble clouage/retour. Consultez un
technicien réparateur agréé DeWALT.
Si l’appareil continue à caler (forçant à tourner le levier de
libération de calage), choisissez le matériau et la longueur
d’attache appropriés pour que l’application ne soit pas
trop exigeante.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement la
présence de petits éléments ou de clous cassés coincés
dans le passage.
Les outils neufs peuvent avoir besoin d’une période de
rodage de 500–1000 clous pour que les différentes pièces
s’engrennent et s’adaptent. Enfoncez des clous plus petits
durant cette période si vous rencontrez des difficultés à
enfoncer les clous sur toute leur longueur.
Si vous essayez d’enfoncer des clous d’ancrage plus
longs dans du bois tendre ou si vous enfoncez des clous
d’ancrage dans des matériaux plus dur avec la vitesse 1,
réglez la vitesse sur la position 2.
87
Français
SYMPTÔME
L’outil fonctionne, mais
n’enfonce pas complètement les
attaches
CAUSE
Le réglage de profondeur est trop
faible
L’outil n’est pas fermement
appliqué sur l’ouvrage
Le mode contact est sélectionné
avec de longs clous (DCN692
uniquement)
Matériau et longueur d’attache
Embout de lame de clouage
endommagé ou usé
L’outil est utilisé avec un embout
anti-marque
Mécanisme d’actionnement
endommagé
L’outil n’est pas encore rodé
Utilisation d’une vitesse incorrecte
(DCN692 uniquement)
L’outil fonctionne, mais aucun
clou n’est enfoncé
Aucun clou dans le magasin
Mauvaise taille ou clous pliés
Débris dans le nez
Débris dans le magasin
Magasin usé
Lame de clouage endommagée
ou usée
Ressort du poussoir endommagé
88
SOLUTION
Tournez le réglage de profondeur sur une valeur plus
importante
Appuyez suffisamment fort sur l’outil pour le maintenir sur
l’ouvrage. Consultez le manuel d’instructions.
Sélectionnez le mode séquentiel.
Si l’appareil continue à caler (forçant à tourner le levier de
libération de calage), choisissez le matériau et la longueur
d’attache appropriés pour que l’application ne soit pas
trop exigeante.
Remplacez l’ensemble clouage/retour. Consultez un
technicien réparateur agréé DeWALT.
Retirez l’embout anti-marque.
Consultez un technicien réparateur agréé DeWALT.
Les outils neufs peuvent avoir besoin d’une période de
rodage de 500–1000 clous pour que les différentes pièces
s’engrennent et s’adaptent. Enfoncez des clous plus petits
durant cette période si vous rencontrez des difficultés à
enfoncer les clous sur toute leur longueur.
Si vous essayez d’enfoncer des clous d’ancrage plus
longs dans du bois tendre ou si vous enfoncez des clous
d’ancrage dans des matériaux plus dur avec la vitesse 1,
réglez la vitesse sur la position 2.
Chargez des clous dans le magasin
N’utilisez que les clous recommandés. Consultez la section
Fiche techniques.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement la
présence de petits éléments ou de clous cassés coincés
dans le passage
Nettoyez le magasin.
Remplacez le magasin. Consultez un technicien réparateur
agréé DeWALT.
Remplacez la lame de clouage. Consultez un technicien
réparateur agréé DeWALT.
Remplacez le ressort ; consultez un technicien réparateur
agréé DeWALT.
Français
SYMPTÔME
Clou coincé
CAUSE
Mauvaise taille ou clous pliés
Les vis du magasin n’ont pas été
serrées après un retrait de clou ou
une inspection précédents
Lame de clouage endommagée
ou usée
Matériau et longueur d’attache
Débris dans le nez
Magasin usé
Ressort du poussoir endommagé
Le verrouillage de décharge à
vide est engagé lorsqu’il ne reste
que 7–9 clous dans le magasin
et l’utilisateur applique une force
excessive sur l’embout de contact,
débloquant le verrouillage.
L’outil n’est pas encore rodé
Utilisation d’une vitesse incorrecte
(DCN692 uniquement)
SOLUTION
N’utilisez que les clous recommandés. Consultez la section
Fiche techniques.
Assurez-vous de serrer les boulons Hex du magasin avec
la clé fournie.
Remplacez la lame de clouage. Consultez un technicien
réparateur agréé DeWALT.
Si l’appareil continue à caler (forçant à tourner le levier de
libération de calage), choisissez le matériau et la longueur
d’attache appropriés pour que l’application ne soit pas
trop exigeante.
Nettoyez la zone du nez et vérifiez attentivement la
présence de petits éléments ou de clous cassés coincés
dans le passage.
Remplacez le magasin. Consultez un technicien réparateur
agréé DeWALT.
Remplacez le ressort. Consultez un technicien réparateur
agréé DeWALT.
Chargez davantage de clous dans le magasin pour libérer
le verrouillage de charge à vide.
Les outils neufs peuvent avoir besoin d’une période de
rodage de 500–1000 clous pour que les différentes pièces
s’engrennent et s’adaptent. Enfoncez des clous plus petits
durant cette période si vous rencontrez des difficultés à
enfoncer les clous sur toute leur longueur.
Si vous essayez d’enfoncer des clous d’ancrage plus
longs dans du bois tendre ou si vous enfoncez des clous
d’ancrage dans des matériaux plus dur avec la vitesse 1,
réglez la vitesse sur la position 2.
89
Peso
Italiano
CHIODATRICE A BATTERIA LI-ION XR 18V
DCN692, DCN695
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Modo di attuazione
Angolo caricatore
Chiodi
lunghezza
diametro gambo
angolo
geometria della testa
tipo di collazione
Peso (senza blocco batteria)
Energia di inserimento
VDC
DCN692
18
2
Sequenziale/a percussione
33°
DCN695
18
2
RapidCycle sequenziale/Sequenziale
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
squadrata o rotonda
saldatura di carta o filo
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
squadrata o rotonda
saldatura di carta o filo
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
mm
mm
kg
J
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-16
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato in base al test standard indicato nella
normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se
l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando è acceso
ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Batterie
90
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Italiano
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Chiodatrice per Intelaiature a Batteria
DCN692, DCN695
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
19.04.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
91
Italiano
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
92
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Italiano
Istruzioni di sicurezza per chiodatrici a
batteria
Dare sempre per scontato che l’utensile contenga
chiodi/punti. Se non si presta attenzione quando si
maneggia la chiodatrice è possibile sparare inavvertitamente
dei chiodi/punti e provocare lesioni a persone.
• Non puntare l’utensile verso di sé o verso qualunque
persona nelle vicinanze. Attivando inavvertitamente
l’utensile è possibile sparare chiodi/punti e provocare lesioni.
• Non azionare l’utensile se non è tenuto saldamente
contro il pezzo. Se l’utensile non è a contatto con il pezzo, il
chiodo/punto può essere deviato lontano dal bersaglio.
• Scollegare lo strumento dalla presa di corrente quando
il chiodo/punto è inceppato nell’utensile. La chiodatrice
può essere attivata inavvertitamente se si rimuove il chiodo/
punto inceppato quando è collegata alla presa.
• Non utilizzare questa chiodatrice per il fissaggio di cavi
elettrici. Non è progettata per l’installazione di cavi elettrici e
potrebbe danneggiare l’isolamento dei cavi elettrici causando
in tal modo scosse elettriche o rischio d’incendio.
AVVERTENZA: se l’elettroutensile è caduto o si sospetta
che sia danneggiato, eseguire il controllo del suo
funzionamento, come definito nella sezione “selezione
della modalità” del manuale. Se l’elettroutensile non
dovesse funzionare come previsto secondo il manuale,
interromperne immediatamente l’uso e portarlo presso un
centro di assistenza dewalt autorizzato per le riparazioni
del caso.
• Indossare sempre gli occhiali di protezione.
• Indossare sempre la protezione per le orecchie.
• Utilizzare chiodi del tipo specificato nel manuale.
• Non utilizzare supporti per il montaggio dello strumento su
un supporto.
• Non smontare o bloccare le parti dello strumento per
l’inserimento di chiodi, ad esempio la sicura a contatto.
• Prima di ogni operazione, verificare che il meccanismo di
sicurezza e azionamento funzioni correttamente e che tutti i
dadi e i bulloni siano serrati.
• Non utilizzare il modello DCN692
ʵʵ quando si passa da una posizione di inserimento ad
un’altra che comporti l’utilizzo di impalcature, scale, scale
a pioli o strutture simili, es. assicelle dei tetti, ecc.;
ʵʵ durante la chiusura di scatole o casse;
ʵʵ durante il montaggio di sistemi di sicurezza per il
trasporto, es. su veicoli, vagoni, ecc.
Per le esenzioni, consultare le proprie normative sul posto di lavoro
nazionali e locali
• Controllare sempre le normative applicabili al posto di lavoro.
• Non utilizzare lo strumento come un martello.
• Evitare di azionare lo strumento per l’inserimento di chiodi
in aria.
• Nell’area di lavoro, trasportare lo strumento in prossimità del
pezzo in lavorazione tenendo una sola maniglia, e senza mai
azionare l’interruttore.
•
•
•
•
Prendere in considerazione le condizioni dell’area di lavoro.
I chiodi possono penetrare nei pezzi in lavorazione sottili o
scivolare all’esterno di angoli e spigoli del pezzo in lavorazione,
mettendo in pericolo le persone.
Non inserire i chiodi in prossimità dei bordi del pezzo in
lavorazione.
Non inserire i chiodi sopra altri chiodi dello stesso tipo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di queste macchine:
• Infortuni causati da uso improprio dell’utensile.
• Perdita di controllo perché l’utensile non è afferrato
abbastanza saldamente.
• Tensione muscolare alle braccia e alle mani, specialmente
quando si lavora in alto sopra la testa. Effettuare sempre
pause regolari quando si lavora per periodi di tempo lunghi.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
• Perdita di controllo causata da rinculo.
• Rischio di lesioni conseguenti alla presenza di punti di
schiacciamento, spigoli vivi e a un maneggiamento non
corretto del pezzo.
• Rischio di lesioni provocate da bordi taglienti, quando si
sostituiscono i chiodi o si inseriscono stecche di chiodi.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
93
Italiano
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
•
•
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
94
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 12 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 15 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
Italiano
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Montaggio a parete
•
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
95
Italiano
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
96
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Italiano
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Non toccare con oggetti conduttivi.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare protezioni acustiche.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni oculari.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
50-90mm
Lunghezza dei chiodi.
Solo per uso interno.
Spessore dei chiodi.
2.8–3.3 mm
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
I modelli DCN692 e DCN695 funzionano con un pacco batterie
da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Chiodatrice
1 Caricabatterie (solo modelli P2)
2 Pacchi batteria (solo modelli P2)
1 Punta che non danneggia la superficie
1 Cassetta di trasporto (solo modelli P2)
55
30 - 34˚
Capacità di carico.
Angolo del caricatore.
Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Grilletto di azionamento
2 Blocco di sicurezza del grilletto di azionamento
3 Dispositivo di scatto a contatto
4 Rotella di regolazione della profondità
5 Spia di batteria scarica e inceppamento/stallo
6 Leva di rilascio dallo stallo
7 Caricatore
8 Fermo dispositivo di spinta
9 Interruttore del selettore di modalità
10 Gancio rotante di trave/cinghia
11 Chiave esagonale in dotazione
12 Gruppo batterie
13 Punta che non danneggia la superficie
14 Interruttore del selettore di velocità
97
Italiano
Utilizzo Previsto
Le chiodatrice a batteria modello DCN692 e DCN695 per
intelaiatura sono state progettate per inserire chiodi in pezzi
di legno.
La chiodatrice DCN692 a batteria è progettata per le modalità
sequenziale/di avviamento a spinta. Questa chiodatrice è
progettate per le modalità sequenziali/di avviamento a spinta e
NON DEVE essere utilizzata su impalcature, scale, scale a pioli o
strutture simile, es. assicelle dei tetti. Per le esenzioni, consultare
le proprie normative sul posto di lavoro nazionali e locali.
La chiodatrice a batteria DCN695 è progettata esclusivamente
per l’uso sequenziale, sia in modalità sequenziale standard, o in
modalità sequenziale RapidCycle per una chiodatura più rapida.
Le chiodatrici progettate solo per la modalità sequenziale
POSSONO ESSERE utilizzate su impalcature, scale, scale a pioli
o strutture simile, es. assicelle dei tetti.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste chiodatrici a batteria sono elettroutensili professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 12 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 12 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 15 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
98
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 16 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Gancio rotante di trave/cinghia (Fig. F)
Gancio di trave/cinghia 10 e può essere facilmente posizionato
a sinistra o a destra dell’utensile per andare incontro a utilizzatori
destri e mancini.
Se si desidera non utilizzare affatto il gancio, è possibile ruotarlo
verso la parte anteriore o posteriore della base del manico.
Caricamento dello Strumento (Fig. D)
AVVERTENZA: bloccare sempre l’apparato e staccare
la batteria prima di caricare e scaricare dispositivi di
fissaggio.
1. Far scorrere alla base del caricatore il fermo del dispositivo di
spinta a molla 8 per bloccarlo in posizione.
2. Selezionare la stecca di chiodi nastrati appropriati per
l’utensile (vedere le Dati Tecnici). DeWALT raccomanda
sempre di utilizzare chiodi di primo intervento recanti il
marchio DeWALT.
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
3. Inserire la stecca di chiodi nastrati nell’incavo dalla parte del
caricatore. Assicurarsi che i dispositivi di fissaggio scorrano
sulle testine nel canale dei chiodi.
4. Chiudere il caricatore rilasciando il fermo del dispositivo di
spinta. Facendo attenzione lasciar scorrere il fermo in avanti
e impegnare la striscia di chiodi.
Blocco sparo a vuoto
La chiodatrice è dotata di un blocco sparo a vuoto che
impedisce all’utensile di funzionare quando il caricatore è quasi
vuoto. Quando rimangono nel caricatore circa 7–9 chiodi, il
blocco sparo a vuoto dell’apparato si attiva. Fare riferimento
a Caricamento dello Strumento per ricaricare una stecca di
chiodi.
Italiano
NOTA: applicando una forza decisa sull’utensile è possibile
controllare manualmente il blocco. Questo protegge l’utensile
da potenziali danni in caso di caduta.
Regolazione della profondità di inserimento
(Fig. E)
La profondità di inserimento del chiodo può essere regolata con
la rotella di regolazione della profondità.
1. Per inserire il chiodo meno profondo, ruotare la rotella di
regolazione della profondità 4 a sinistra, verso il simbolo
del chiodo in superficie.
2. Per affondare maggiormente un chiodo, ruotare la rotella di
regolazione della profondità 4 verso destra, verso il simbolo
del chiodo profondo.
causerà un’usura eccessiva all’apparato e potrebbe
causare guasti prematuri.
Impostazione
della velocità
2
1
Selezione della modalità (Fig. A)
DCN692
Per selezionare la modalità di azionamento sequenziale, far
scorrere il selettore della modalità di funzionamento 9 in modo
da visualizzare il simbolo con un unico chiodo .
Per selezionare la modalità di azionamento a percussione, far
scorrere il selettore della modalità di funzionamento 9 in modo
da visualizzare il simbolo con tre chiodi
.
NOTA: la potenza massima per l’inserimento di chiodi lunghi
viene ottenuta in modalità sequenziale, pertanto limitare l’uso
della modalità ad urto durante l’inserimento dei chiodi più
lunghi.
DCN695
Per selezionare la modalità sequenziale standard, far scorrere
il selettore della modalità di funzionamento 9 in modo da
visualizzare l’icona con la freccia singola .
Per selezionare la modalità di azionamento sequenziale
RapidCycle, far scorrere il selettore della modalità di
funzionamento 9 in modo da visualizzare l’icona con la doppia
freccia .
NOTA: la durata della batteria in modalità sequenziale
RapidCyclesarà più breve che nella modalità sequenziale
standard. Lasciando l’utensile nella modalità sequenziale
standard sarà possibile ottenere la massima durata della batteria.
Selezione della velocità (Fig. A)
Questa chiodatrice è munita di un interruttore di selezione a due
velocità 14 situato sulla base.
• Per i chiodi più corti, selezionare la velocità 1 impostando
l’interruttore nella posizione più a sinistra.
• Per i chiodi più lunghi e le applicazioni più rigorose,
selezionare la velocità 2 impostando l’interruttore nella
posizione più a destra.
Nel caso in cui i chiodi non raggiungano la profondità
desiderata nell’impostazione della velocità 1, è possibile passare
all’impostazione della velocità 2 per una maggiore potenza di
inserimento.
AVVISO: l’inserimento di chiodi sotto i 71 mm di
lunghezza utilizzando l’impostazione della velocità 2
Vantaggio
Applicazione
Lunghezza
tipica dei
chiodi
Lavori di
intelaiatura
Potenza per l’inserimento
Tasselli
71 – 90 mm
Travicelli
di chiodi più lunghi
Intelaiatura in
legno
Pavimentazione
Maggiore durata
Rivestimento
dell’apparato, maggiore Recintazione
durata della batteria,
Pannellatura 50 – 70 mm
maggiore velocità di
Rivestimento in
inserimento, rinculo
legno
ridotto
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: se l’elettroutensile è caduto o si
sospetta che sia danneggiato, eseguire il controllo
del suo funzionamento, come definito nella
sezione “selezione della modalità” del manuale.
Se l’elettroutensile non dovesse funzionare come
previsto secondo il manuale, interromperne
immediatamente l’uso e portarlo presso un centro
di assistenza DeWALT autorizzato per le riparazioni
del caso.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 18 come illustrato.
Preparazione dello Strumento (Fig. A)
1. Rimuovere il pacco batteria 12 dall’utensile e assicurarsi che
l’utensile sia bloccato.
2. Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore 7 .
3. Accertarsi che la sicura a contatto 3 si sposti liberamente.
4. Ricaricare i chiodi nel caricatore.
5. Montare il blocco batteria.
99
Italiano
AVVERTENZA: non utilizzare lo strumento se la sicura
a contatto o lo spingichiodo non possono spostarsi
liberamente.
AVVISO: MAI spruzzare né applicare in altro modo
lubrificanti o solventi di pulizia all’interno dello strumento.
Questa operazione può limitare notevolmente la durata e
le prestazioni dello strumento.
Rodaggio dell’apparato
Tenere presente che questo apparato richiede un periodo di
rodaggio prima di funzionare alla massima potenza prevista.
È possibile che l’apparato non inserisca chiodi lunghi a filo in
modo uniforme durante tale periodo.
Dopo aver inserito tra i 500 e i 1.000 chiodi, l’apparato dovrebbe
aver completato il rodaggio ed è pronto a funzionare alla
massima capacità.
Attivazione dell’apparato (Fig. A)
L’apparato può funzionare utilizzando una di due modalità:
la modalità di azionamento sequenziale o la modalità di
avviamento a spinta.
Modalità sequenziale
La modalità sequenziale permette di sparare i chiodi
singolarmente, ad intermittenza, per garantire la massima
precisione di posizionamento. Offre anche la potenza massima
per l’inserimento dei chiodi più lunghi.
1. Utilizzando il selettore della modalità di funzionamento 9 ,
selezionare la modalità di azionamento sequenziale
o .
2. Rilasciare il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento 2 .
3. Premere la sicura a contatto 3 sulla superficie di lavoro.
4. Tirare l’interruttore di azionamento 1 per mettere in
funzione lo strumento.
5. Rilasciare il grilletto e sollevare la chiodatrice dal piano
di lavoro.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per attivare l’inserimento del
chiodo successivo.
Modalità di avviamento a spinta
DCN692
La modalità azione d’urto viene utilizzata per l’inserimento
rapido di chiodi su superfici piane e stazionarie e generalmente
è più efficace per le applicazioni che prevedono l’inserimento di
chiodi più corti.
1. Selezionare la modalità continua con l’interruttore 9 di
selezione della modalità
.
2. Rilasciare il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento 2 .
3. Per conficcare un solo chiodo, utilizzare lo strumento nella
modalità sequenziale:
a. Premere la sicura a contatto 3 sulla superficie di lavoro.
b. Tirare l’interruttore di azionamento 1 per mettere in
funzione lo strumento. Ad ogni uso dell’interruttore di
azionamento con la sicura a contatto collocata sulla
superficie di lavoro viene conficcato un chiodo.
100
4. Per conficcare più chiodi, tenere premuto l’interruttore
di azionamento 1 , quindi premere più volte la sicura a
contatto 3 contro la superficie di lavoro.
AVVERTENZA: non tenere il grilletto premuto quando
l’utensile non è in uso. Mantenere il blocco di sicurezza del
grilletto 2 in posizione di blocco per evitare l’azionamento
accidentale quando l’utensile non è in uso.
5. Quando si passa tra la modalità sequenziale e quella a
percussione, può essere necessario regolare la profondità
di inserimento. Fare riferimento a Regolazione della
profondità di inserimento per istruzioni.
Modalità RapidCycle
DCN695
La modalità RapidCycle è l’ideale per quando l’utente inserisce
molti chiodi in sequenza e ha la necessità di muoversi più
velocemente. L’utensile funziona ancora in modalità sequenziale
completa, ma il motore si prepara per il chiodo successivo
subito dopo l’inserimento per ridurre al minimo il tempo di
attesa necessario per far prendere velocità al motore.
1. Utilizzare il selettore della modalità di funzionamento 9 per
selezionare la modalità RapidCycle .
2. Rilasciare il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento 2 .
3. Per inserire un solo chiodo, azionare l’utensile come
descritto nell’azione sequenziale:
a. Spingere lo scatto a contatto 3 contro la superficie di
lavoro.
b. Tirare il grilletto 1 per azionare l’apparato. (Si udirà il
motore andare su di giri dopo l’inserimento del chiodo).
4. Per inserire più chiodi, ripetere le istruzioni al punto 3 di
cui sopra. Se non si inserisce un chiodo entro 2 secondi da
quello precedente, il motore si porterà nella posizione di
riposo.
Utilizzazione del blocco del grilletto di
azionamento (Fig. C)
Ciascuna chiodatrice DeWALT è dotata di un blocco del grilletto
di azionamento 2 che quando viene spinto verso destra come
illustrato in figura C, impedisce all’utensile di sparare i chiodi
bloccando il grilletto e togliendo l’alimentazione al motore.
Quando il blocco del grilletto di azionamento viene premuto
verso sinistra, l’utensile è pienamente funzionante. Il blocco
del grilletto di azionamento deve essere sempre attivato ogni
volta che si effettuano regolazioni o quando l’utensile non deve
essere utilizzato immediatamente.
Punta che non danneggia la superficie (Fig. A)
Quando si utilizza questo utensili su materiali che non si
desidera segnare come rivestimenti in legno, utilizzare la punta
in plastica che non danneggia la superficie 13 sul dispositivo di
scatto a contatto 3 .
NOTA: per la massima profondità di inserimento, specialmente
con chiodi lunghi, è necessario rimuovere la copertura di
protezione della superficie.
Italiano
Spia a LED (Fig. A)
La tua chiodatrice è dotata di due spie luminose a LED 5 poste
sul retro dell’utensile appena sotto il cappuccio posteriore. Vedi
anche Risoluzione dei problemi per ulteriori istruzioni.
BATTERIA SCARICA Sostituire
la batteria con un pacco batteria
carico.
PACCO BATTERIA CALDOLasciar
raffreddare la batteria o sostituirla
con un pacco batteria freddo.
CONDIZIONI DI
INCEPPAMENTO/STALLO
Ruotare la leva di rilascio dallo
stallo. Fare riferimento a Rilascio
dallo stallo.
UTENSILE CALDOLasciar
raffreddare l’utensile prima di
continuare a utilizzarlo.
+/O o qualsiasi altra
combinazione
ERRORE
Reimpostare l’apparato
rimuovendo e reinserendo il
pacco batteria o disattivando il
blocco di attivazione. Se l’errore
persiste, portare l’apparato presso
un centro di assistenza DeWALT
autorizzato.
Rilascio dallo stallo (Fig. A, C)
Se la chiodatrice viene utilizzata in applicazioni con materiali
duri in cui viene utilizzata tutta l’energia disponibile nel motore
per inserire un chiodo/punto, l’utensile può spegnersi. La
lama di guida non completa il ciclo di inserimento e la spia di
inceppamento/stallo 5 lampeggia. Ruotare la leva di rilascio
dallo stallo 6 sull’utensile e il meccanismo attuerà il rilascio. Se
la lama di guida non ritorna automaticamente nella posizione
iniziale, procedere a Disinnesco di un chiodo inceppato. Se
l’unità rimane in condizioni di stallo modificare il materiale e
la lunghezza dei chiodi/punti per essere sicuri che il materiale
sul quale sono applicati non sia troppo duro.Se l’unità rimane
in condizioni di stallo modificare la selezione della modalità, il
materiale e la lunghezza dei chiodi/punti per essere sicuri che il
materiale sul quale sono applicati non sia troppo duro.
Se l’apparato continua a spegnersi, rivedere la selezione
della velocità. A seconda dell’applicazione, potrebbe essere
necessaria un’altra impostazione della velocità.
Disinnesco di un chiodo inceppato (Fig. A, C)
Se un chiodo si inceppa nel piede del cilindro, laspia di
inceppamento/stallo 5 lampeggia.
NOTA: l’inceppamento potrebbe essere dovuto all’accumulo
di detriti nel canale del cilindro. Verificare ed eliminare
immediatamente i detriti come delineato di seguito se si
ravvisano dei cambiamenti nelle prestazioni dell’apparato.
1. Rimuovere il pacco batteria dallo strumento e inserire il
blocco del grilletto di azionamento 2 .
2. Far scorrere alla base del caricatore il fermo del dispositivo
di spinta a molla 8 per bloccarlo in posizione e scaricare la
stecca di chiodi.
3. Con la chiave esagonale 11 in dotazione, allentare le due
viti a testa esagonale 17 nella parte superiore del caricatore.
4. Ruotare il caricatore 7 in avanti.
5. Rimuovere il chiodo inceppato/piegato usando delle pinze,
se necessario. Rimuovere eventuali detriti residui nel canale
dei chiodi, se necessario.
6. Se la lama di guida è nella posizione verso il basso, ruotare
la leva di rilascio dallo stallo 6 sulla parte superiore della
chiodatrice.
NOTA: se la lama di guida non si ripristina dopo aver
ruotato la leva di rilascio dallo stallo, può essere necessario
ripristinare manualmente la lama con un cacciavite lungo.
7. Ruotare nuovamente il caricatore in posizione sotto il
boccaglio dell’utensile e serrare i bulloni esagonali 17 .
8. Reinserire il pacco batteria.
NOTA: lo strumento si disattiva e non si ripristina fino a
quando non è stato rimosso e reinserito il pacco batteria.
9. Reiserire i chiodi nel caricatore (vedi Caricamento dello
Strumento).
10. Rilasciare il fermo del dispositivo di spinta 8 .
11. Disinserire il blocco di sicurezza del grilletto di
azionamento 2 quando si è pronti a proseguire
l’inchiodatura.
Se se i chiodi si inceppano frequentemente nel piede del
cilindro, far effettuare la manutenzione dell’utensile in un centro
di assistenza DeWALT autorizzato.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
AVVISO: MAI spruzzare né applicare in altro modo
lubrificanti o solventi di pulizia all’interno dello strumento.
Questa operazione può limitare notevolmente la durata e
le prestazioni dello strumento.
101
Italiano
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Kit di sostituzione della molla di ritorno
DCN6901 (Fig. H–L)
Con il tempo, le molle di ritorno della lama dell’avvitatore si
usureranno e necessiteranno di essere sostituite. È evidente che
le molle necessitano di essere sostituite se la lama dell’avvitatore
non ritorna nella posizione iniziale dopo ogni inserimento. Per
verificare - aprire lo scomparto come riportato nella sezione
Disinnesco di un chiodo inceppato e se le molle si sono
usurate sarà possibile muovere l’avvitatore avanti e dietro nel
canale dei chiodi senza incontrare resistenza.
L’apparato è stato progettato in modo tale che sia facilmente
possibile sostituire le molle di ritorno in meno di 5 minuti in loco
utilizzando l’accessorio DCN6901-XJ.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza, leggere il
manuale d’istruzioni dell’apparato prima di utilizzare
qualsiasi accessorio. La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni personali o danni
all’apparato e all’accessorio. Durante l’assistenza tecnica,
utilizzare solamente parti di ricambio identiche.
AVVISO: tutte le parti meccaniche del kit di sostituzione
della molla di ritorno sono indicate per comodità e verifica
di inclusione. Il kit contiene anche un pacchetto di adesivo
Loctite per l’utilizzo al passaggio 9. Fare riferimento alla
figura He.
Per sostituire le molle di ritorno rotte:
NOTA: le molle devono essere sostituite in coppia,
utilizzando esclusivamente il kit di sostituzione della molla
accessorio DeWALT.
102
1. Utilizzando la chiave 11 fornita in dotazione, allentare le
due viti 27 su ambo i lati dell’unità. Fare riferimento alla
figura H.
2. Rimuovere il sistema di ritorno 28 dall’unità. Fare
riferimento alla figura I.
3. Far scorrere il fermaglio della guida della molla 29 via dalla
guida della molla 30 . Fare riferimento alla figura J.
4. Ruotare e rimuovere il respingente della molla 31 e
rimuovere la rondella 32 e la molla di ritorno 33 . Fare
riferimento alla figura J.
5. Montare la nuova molla di ritorno e la rondella sulla guida
della molla 30 . Comprimendo la molla con la rondella
vicino all’estremità opposta della guida, ruotare il nuovo
respingente della molla finché non oltrepassa la scanalatura
34 del fermaglio della guida della molla.
6. Montare saldamente il nuovo fermaglio della guida della
molla e posizionare il respingente contro il fermaglio.
7. Ripetere i passaggi 3–6 per la seconda molla.
NOTA: Controllare il ritorno del profilo facendo scorrere
il profilo sulla guida della molla e lasciandolo andare.
Dovrebbe tornare indietro a causa della forza delle molle.
8. Far scorrere il sistema di ritorno 28 nuovamente nell’unità.
Fare riferimento alla figura K. È importante provare
l’allineamento del profilo e il volano prima di avvitare il
sistema di ritorno nuovamente sull’unità. È possibile farlo
collegando una batteria e quindi spingendo e rilasciando
il naso dell’unità contro un piano o una superficie rigida.
Questo manderà su di giri il motore.
NOTA: quando il profilo e il volano sono correttamente
allineati, si udirà il motore decelerare dalla massima velocità.
Se il profilo e il volano non sono allineati correttamente, il
motore potrebbe non avviarsi o potrebbe rallentare molto
più rapidamente del normale insieme a un forte stridore
dall’unità. In tal caso, rimuovere e riposizionare il sistema
di ritorno.
9. Una volta posizionato correttamente il sistema di ritorno,
aprire la bustina di Loctite®* fornita in dotazione e
applicarne una piccola quantità sulla filettatura delle due
viti 27 e rimontare le due viti utilizzando la chiave e serrare
saldamente. Fare riferimento alla figura L.
AVVERTENZA: testare sempre l’unità inserendo dei chiodi
corti nel legno morbido per assicurarsi che l’utensile
funzioni correttamente. Se l’utensile non funziona
correttamente, contattare immediatamente un centro di
assistenza DeWALT riconosciuto.
AVVERTENZA: IL CONTENUTO DELLA BUSTINA DI
LOCTITE ® POTREBBE IRRITARE GLI OCCHI, LA PELLE
E L’APPARATO RESPIRATORIO. UTILIZZARE L’INTERO
CONTENUTO ALL’APERTURA. Non inalare i fumi. Impedire
il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Utilizzare
soltanto in una zona ben ventilata. Conservare lontano
dalla portata dei bambini.
TRATTAMENTO DI PRONTO SOCCORSO: Contiene
dimetacrilato poliglicolico, glicole propilenico oleato
poliglicolico, biossido di titanio e idroperossido di cumene.
In caso di ingerimento, chiamare immediatamente un
Italiano
Centro Antiveleno o un medico. Non indurre il vomito.
In caso di inalazione, spostare la persona all’aria fresca. In
caso di contatto con gli occhi, sciacquare per 15 minuti.
Rivolgersi a un medico. In caso di contatto con la pelle,
sciacquare bene con acqua. In caso di contatto con gli
indumenti, rimuoverli.
*Loctite® è un marchio registrato di Henkel Corp.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
103
Italiano
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
MOLTI PROBLEMI COMUNI POSSONO ESSERE RISOLTI FACILMENTE
UTILIZZANDO IL SEGUENTE GRAFICO.
Per problemi più gravi o persistenti, contattare il più vicino centro di riparazione autorizzato DeWALT,
o contattare l’ufficio DeWALT all’indirizzo indicato in questo manuale.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, staccare SEMPRE il pacco batteria dallo strumento prima di tutte le
riparazioni
SINTOMO
Il motore non
funziona con
il grilletto di
azionamento premuto
Il motore non
funziona con il
dispositivo di scatto a
contatto premuto
104
CAUSA
Blocco del grilletto in posizione di blocco
L’utensile è in stallo, impedendo al motore
di girare
SOLUZIONE
Sbloccare il blocco del grilletto di azionamento.
Ruotare la leva di rilascio dallo stallo sull’utensile e il
meccanismo attuerà il rilascio. Se la lama di guida non viene
ripristinata, rimuovere la batteria e spingere manualmente la
lama indietro nella posizione iniziale.
L’utensile si trova in modalità di
Premere in primo luogo il dispositivo di scatto a contatto
azionamento sequenziale
prima di sparare i chiodi o passare alla modalità a
percussione (solo DCN692).
È necessario resettare il circuito elettronico Rimuovere la batteria, attendere 3 secondi e reinserirla.
all’interno dell’utensile
Il motore si ferma dopo 5 secondi
Funzionamento normale, rilasciare il grilletto e premere.
I terminali sono sporchi o danneggiati
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Circuito elettronico interno danneggiato
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Grilletto di azionamento danneggiato
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Batteria calda
Lasciar raffreddare la batteria o sostituirla con un pacco
batteria freddo.
Utensile caldo
Lasciar raffreddare l’utensile prima di continuare a utilizzarlo.
Blocco del grilletto in posizione di blocco Sbloccare il blocco del grilletto di azionamento.
Blocco sparo a vuoto inserito, impedendo Inserire altri chiodi nel caricatore.
al dispositivo di scatto a contatto di
effettuare la corsa completa
L’utensile è in stallo, impedendo al motore Ruotare la leva di rilascio dallo stallo sull’utensile e il
di girare
meccanismo attuerà il rilascio. Se la lama di guida non viene
ripristinata, rimuovere la batteria e spingere manualmente la
lama indietro nella posizione iniziale.
Dispositivo di scatto a contatto piegato
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Il motore si ferma dopo 5 secondi
Funzionamento normale, rilasciare il dispositivo di scatto a
contatto e premere.
I terminali sono sporchi o danneggiati
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Circuito elettronico interno danneggiato
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Grilletto di azionamento danneggiato
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Batteria calda
Lasciar raffreddare la batteria o sostituirla con un pacco
batteria freddo.
Utensile caldo
Lasciar raffreddare l’utensile prima di continuare a utilizzarlo.
Italiano
SINTOMO
L’utensile non si
aziona (il motore gira
ma l’utensile non
riesce a sparare)
CAUSA
Blocco sparo a vuoto inserito, impedendo
al dispositivo di scatto a contatto di
effettuare la corsa completa
Batteria scarica o danneggiata
Chiodo inceppato/la lama di guida non
torna nella posizione iniziale
Gruppo di guida/ritorno danneggiato
Il motore si avvia, ma
genera molto rumore
Meccanismo interno inceppato
Circuito elettronico interno danneggiato
Chiodo inceppato e la lama di guida è
bloccata in posizione abbassata
Gruppo di guida/ritorno danneggiato
La lama di guida
continua a rimanere
bloccata in posizione
abbassata
Chiodo inceppato e la lama di guida è
bloccata in posizione abbassata
Gruppo di guida/ritorno danneggiato
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
Residui nel piede del cilindro
L’apparato non ha ancora completato il
rodaggio
Uso della velocità errata
SOLUZIONE
Inserire chiodi nel caricatore.
Controllare il livello di carica se sul pacco batteria viene
visualizzato lo stato di carica. Caricare o sostituire il pacco
batteria, se necessario.
Rimuovere la batteria, rimuovere il chiodo inceppato,
azionare ripetutamente la leva di rilascio dallo stallo,
(spingere in su manualmente la lama di guida se necessario)
reinserire la batteria.
Sostituire gruppo di guida/ritorno . Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
Utilizzare la leva di rilascio dallo stallo, rimuovere eventuali
chiodi inceppati e riportare manualmente nella posizione
iniziale la lama di guida, se necessario.
Sostituire gruppo di guida/ritorno . Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Utilizzare la leva di rilascio dallo stallo, rimuovere eventuali
chiodi inceppati e riportare manualmente nella posizione
iniziale la lama di guida, se necessario.
Sostituire gruppo di guida/ritorno . Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
If the unit continues to stall (forcing the need to rotate the
Stall release lever) choose the appropriate material and
fastener length that is not too rigorous an application.
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se ci sono
frammenti di chiodi bloccati nella guida.
I nuovi apparati possono richiedere 500–1.000 chiodi prima
di completare il rodaggio. Inserire chiodi più corti durante
tale periodo se si riscontrano difficoltà a inserire i chiodi a filo.
Se si sta tentando di inserire chiodi con codolo ad anello più
lunghi in materiali di legno morbido o in materiali più duri
con la velocità 1, regolare l’impostazione della velocità alla
posizione 2.
105
Italiano
SINTOMO
L’utensile funziona
ma non guida fino in
fondo i chiodi/punti
L’utensile funziona,
ma non spara chiodi/
punti
106
CAUSA
Regolazione della profondità insufficiente
L’utensile non è saldamente a contatto
del pezzo
Modalità ad urto selezionata con chiodi
lunghi (solo DCN692)
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
SOLUZIONE
Girare la rotella di regolazione su una profondità maggiore.
Applicare una forza adeguata a far aderire saldamente
l’utensile al pezzo. Fare riferimento al manuale di istruzioni.
Selezionare la modalità sequenziale.
Se l’utensile continua a essere in stallo (costringendo a girare
la leva di rilascio dallo stallo) scegliere un materiale e una
lunghezza dei chiodi/punti per i quali il materiale sul quale
devono essere applicati non sia troppo duro.
Sostituire gruppo di guida/ritorno . Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT
Rimuovere la punta che non danneggia la superficie.
Bordo della lama di guida usurato o
danneggiato
Utensile utilizzato con la punta che non
danneggia la superficie.
Meccanismo di azionamento danneggiato Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato DeWALT.
L’apparato non ha ancora completato il
I nuovi apparati possono richiedere 500–1.000 chiodi prima
rodaggio
di completare il rodaggio. Inserire chiodi più corti durante
tale periodo se si riscontrano difficoltà a inserire i chiodi a filo.
Uso della velocità errata
Se si sta tentando di inserire chiodi con codolo ad anello più
lunghi in materiali di legno morbido o in materiali più duri
con la velocità 1, regolare l’impostazione della velocità alla
posizione 2.
Non ci sono chiodi nel caricatore
Inserire i chiodi nel caricatore
Chiodi con dimensione o angolo non
Utilizzare solo i chiodi consigliati. Fare riferimento a Dati
corretti
tecnici.
Residui nel piede del cilindro
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se ci sono
frammenti di chiodi bloccati nella guida
Residui nel caricatore
Pulire il caricatore.
Caricatore usurato
Sostituire il caricatore Rivolgersi a un centro di riparazione
autorizzato DeWALT.
Lama di guida usurata o danneggiata
Sostituire la lama di guida. Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Molla del dispositivo di spinta danneggiata Sostituire la molla, rivolgersi a un centro di riparazione
autorizzato DeWALT.
Italiano
SINTOMO
Chiodo inceppato
CAUSA
Chiodi con dimensione o angolo non
corretti
Le viti del caricatore non sono state strette
dopo l’ultima ispezione o rimozione per
inceppamento
Lama di guida usurata o danneggiata
SOLUZIONE
Utilizzare solo i chiodi consigliati. Fare riferimento a Dati
tecnici.
Assicurarsi di stringere i bulloni esagonali del caricatore con
la chiave in dotazione.
Sostituire la lama di guida. Rivolgersi a un centro di
riparazione autorizzato DeWALT.
Materiale e lunghezza dei chiodi/punti
Se l’utensile continua a essere in stallo (costringendo a girare
la leva rilascio dallo stallo) scegliere un materiale e una
lunghezza dei chiodi/punti per i quali il materiale sul quale
devono essere applicati non sia troppo duro.
Residui nel piede del cilindro
Pulire la zona del boccaglio e guardare da vicino se ci sono
frammenti di chiodi bloccati nella guida.
Caricatore usurato
Sostituire il caricatore Rivolgersi a un centro di riparazione
autorizzato DeWALT.
Molla del dispositivo di spinta danneggiata Sostituire la molla. Rivolgersi a un centro di riparazione
autorizzato DeWALT.
Il blocco sparo a vuoto è innestato quando Caricare altri chiodi nel caricatore per disinnestare il blocco
rimangono solo 7–9 chiodi nel caricatore e sparo a vuoto.
l’utente sta applicando una forza eccessiva
al dispositivo di scatto a contatto,
bypassando il blocco
L’apparato non ha ancora completato il
I nuovi apparati possono richiedere 500–1.000 chiodi prima
rodaggio
di completare il rodaggio. Inserire chiodi più corti durante
tale periodo se si riscontrano difficoltà a inserire i chiodi a filo.
Uso della velocità errata
Se si sta tentando di inserire chiodi con codolo ad anello più
lunghi in materiali di legno morbido o in materiali più duri
con la velocità 1, regolare l’impostazione della velocità alla
posizione 2.
107
Gewicht
Nederlands
SNOERLOOS SPIJKERAPPARAAT 18V XR LI-ION
DCN692, DCN695
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Aandrijfmodus
Magazijnhoek
Spijkers
lengte
diameter schacht
hoek
kopgeometrie
collatietype
Gewicht (zonder accuset)
Slagkracht
DCN692
18
2
Sequentieel/Snelvuur
33°
DCN695
18
2
RapidCycle Sequentieel/Sequentieel
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
afgekort of rond afgewerkt
papier of draadlas
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
afgekort of rond afgewerkt
papier of draadlas
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
VDC
mm
mm
kg
J
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-16.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde
test volgens EN60745 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het
gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan
de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Accu's
108
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Nederlands
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snoerloze Constructietacker
DCN692, DCN695
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
19.04.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
109
Nederlands
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
c )
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
110
d )
e )
f )
g )
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
Nederlands
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidsvoorschriften voor Accutackers
•
•
•
•
•
Ga er altijd vanuit dat er nieten/spijkers in het
gereedschap zitten. Wanneer onzorgvuldig met de tacker
wordt omgegaan, kan dat dat tot gevolg hebben dat er
onverwacht nieten/spijkers worden afgeschoten en dat er
daardoor persoonlijk letsel ontstaat.
Richt het gereedschap niet op uzelf of op iemand die bij
u staat. Wanneer de trekker onverwacht wordt overgehaald,
zullen nieten/spijkers worden afgevuurd en dat kan persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Stel het gereedschap pas in werking als het stevig tegen
het werkstuk is geplaatst. Als het gereedschap geen contact
maakt met het werkstuk, kunnen nieten/spijkers worden
weggeschoten in een onbedoelde richting.
Neem de accu los van het gereedschap wanneer er
nieten/spijkers in het gereedschap vast komen te zitten.
Wanneer u nieten/spijkers die vastzitten, losmaakt, kan de
tacker onbedoeld in werking treden als de accu nog in het
gereedschap zit.
Gebruik deze tacker niet voor het vastzetten van
elektrische kabels. Dit gereedschap is niet ontworpen
voor het installeren van elektrische kabels, de isolatie kan
beschadigd raken waardoor het gevaar van een elektrische
schok of van brand ontstaat.
WAARSCHUWING: Als het gereedschap is gevallen of u
vermoedt dat het is beschadigd, voer dan een controle
van de werking van het gereedschap uit zoals wordt
uiteengezet in het hoofdstuk standenselectie van de
handleiding. Werkt het gereedschap niet volgens de
beschrijving in de handleiding, gebruik het dan niet
meer en laat het nazien in een geautoriseerd dewaltservicecentrum.
Draag altijd een veiligheidsbril.
Draag altijd gehoorbescherming.
Gebruik alleen nagels van het soort dat aangegeven staat in
de handleiding.
Gebruik geen stellingen om het werktuig te bevestigen aan
een steunpunt.
Geen enkel onderdeel van de nagelmachine, zoals het con
tactuitschakelingsmechanisme, mag gedemonteerd of
geblokkeerd worden.
Controleer vóór elk gebruik of het veiligheids- en
triggermechanisme goed werkt en of alle bouten en
moeren vastzitten.
Gebruik de DCN692 niet
ʵʵ wanneer u bijvoorbeeld overgaat van de ene werklocatie
naar een andere met stellingmateriaal, trappen, ladders
•
•
•
•
•
•
•
of een op een ladder gelijkende constructie , bijvoorbeeld,
raamwerk voor daken;
ʵʵ wanneer u dozen of kratten sluit;
ʵʵ bij het monteren van transportveiligheidsystemen, bijv., op
voertuigen, , wagons, enz.
Zie voor vrijstellingen voor deze bepalingen de in uw land
geldende voorschriften voor de werklocatie.
• Controleer altijd de ter plaatse geldende voorschriften voor
de werkplek.
• Richt nooit een nagelmachine die in gebruik is op uzelf of op
een andere persoon.
• Activeer de nagelmachine nooit in de open ruimte.
• Draag het werktuig in het werkgebied naar de werkplek
met behulp van één handvat, en nooit met een
geactiveerde schakelaar.
• Beoordeel de omstandigheden in het werkgebied. Spijkers
kunnen dunne werkstukken doorboren of van hoeken
en kanten van het werkstuk afglijden, en zo mensen aan
risico’s blootstellen.
• Sla geen nagels dicht bij de rand van het werkstuk.
• Sla geen nagels bovenop andere nagels.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van deze apparaten:
• Letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling van het
gereedschap.
• Verlies van controle over het gereedschap wanneer het niet
goed wordt vastgepakt.
• Vermoeidheid van de spieren van armen en handen, vooral
wanneer u boven uw hoofd werkt. Neem altijd regelmatig een
rustpauze wanneer u lange tijd aan het werk bent.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
• Verlies van controle over het gereedschap door terugslag.
• Risico van letsel door beknelling, scherpe randen en onjuiste
behandeling van het werkstuk.
• Risico van letsel veroorzaakt door scherpe randen bij het
inzetten van andere nieten/spijkers of het aanvullen van
nieten/spijkers.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
111
Nederlands
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
•
•
•
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
•
•
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
112
•
•
•
•
•
•
•
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 12 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 15 op de accu.
Nederlands
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
113
Nederlands
•
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
114
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
Nederlands
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Spijkerpistool
1 Lader (alleen P2-modellen)
2 Accu’s (alleen P2-modellen)
1 Niet-krassende tip
1 Gereedschapskoffer (alleen P2-modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Draag gehoorbescherming.
Niet blootstellen aan water.
Draag oogbescherming.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCN692 en de DCN695 werken op een accu van 18 V.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor meer
informatie.
50-90mm
Lengte van de spijkers.
Dikte van de spijkers.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Laadcapaciteit.
Magazijnhoek.
Positie Datumcode
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Trekker
Trekkerbeveiliging vergrendeling-uit
Contactschakelaar
Diepteafstellingswiel
Indicatielampje gering vermogen accu & vastlopen
Vrijgaveknop bij vastlopen
115
Nederlands
7 Magazijn
8 Grendel aanduwmechanisme
9 Standenkeuzeschakelaar
10 Roterende balk-/riemhaak
11 Geïntegreerde inbussleutel
12 Accu
13 Niet-krassende tip
14 Snelheidskeuzeschakelaar
Gebruiksdoel
De snoerloze constructietackers DCN692 en DCN695 zijn
ontworpen voor het in houten werkstukken schieten van
nagels/nieten.
De snoerloze framing-tacker DCN692 is ontworpen voor de
stand sequentieel/stoot (niet-sequentieel). Deze tacker is
ontworpen voor de stand sequentieel/stoot MAG NIET worden
gebruikt voor stellingmateriaal, trappen, ladders of een op
een ladder gelijkende constructie, bijv. raamwerk voor daken.
Zie voor vrijstellingen voor deze bepalingen de in uw land
geldende voorschriften voor de werklocatie.
De snoerloze framing-tacker DCN695 is ontworpen voor
uitsluitend sequentieel gebruik, in de standaard sequentiële
stand, of in de stand RapidCycle sequentieel voor sneller tacken.
Tackers die zijn ontworpen voor alleen de stand sequentieel
MOGEN worden gebruikt voor stellingmateriaal, trappen,
ladders of op een ladder gelijkende constructie, bijv. raamwerk
voor daken.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De accutackers zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 12 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 12 in de handgreep van
de lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 15 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 16 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
De roterende balk-/riemhaak (Afb. F)
De balk-/riemhaak 10 kan gemakkelijk rechts of links van het
gereedschap worden geplaatst voor links- of rechtshandige
gebruikers.
Als u de haak helemaal niet wilt gebruiken, kunt u deze naar
de voor- of achterzijde van de onderzijde van de handgreep
draaien.
Het gereedschap opladen (Afb. D)
WAARSCHUWING: Vergrendel altijd het gereedschap
in de uit-stand en neem de accu los voordat u
hechtmateriaal plaatst of uitneemt.
1. Zet de van een veer voorziene grendel van het
aanduwmechanisme 8 vast door deze naar de onderzijde
van het magazijn te schuiven.
2. Selecteer de juiste rolnagels. (Zie Technische Gegevens.)
DeWALT adviseert u altijd hechtnagels van het merk
DeWALT te gebruiken.
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
116
Nederlands
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
3. Plaats de rolnagels in het laadslot aan de zijkant van het
magazijn. Let erop dat het bevestigingsmateriaal op z’n kop
het spijkerkanaal doorloopt.
4. Sluit het magazijn door de grendel van het
aanduwmechanisme los te maken. Laat de grendel
voorzichtig naar voren schuiven zodat de strook spijkers/
nieten vast komt te zitten.
Uitschakeling bij leeg magazijn
De tacker is voorzien van een functie voor uitschakeling
wanneer de nieten/spijkers opraken en deze functie verhindert
dat het gereedschap werkt wanneer het magazijn bijna leeg is.
Wanneer er nog zo’n 7 tot 9 nieten/spijkers in het magazijn over
zijn, treedt de vergrendeling voor een leeg magazijn in werking.
Raadpleeg Technische gegevens voor het laden van een strook
aaneengehechte spijkers.
OPMERKING: Als veel kracht op het gereedschap wordt
uitgeoefend, kan de vergrendeling worden opgeheven. Dit
voorkomt dat het gereedschap beschadigd raakt, wanneer het
valt.
De inslagdiepte afstellen (Afb. E)
U kunt de inslagdiepte afstellen met het diepteafstellingswiel.
1. Als u de niet/spijker minder diep wilt inslaan, draait u het
diepteafstellingswiel 4 naar links, in de richting van het
pictogram van de ondiepe spijker.
2. Als u de niet/spijker dieper wilt inslaan, draait u het
diepteafstellingswiel 4 naar rechts, in de richting van het
pictogram van de diepere spijker.
De werkstand selecteren (Afb. A)
DCN692
U selecteert de sequentiële werkstand door de
standenselectieschakelaar 9 zo te schuiven dat het pictogram
met de enkele spijker zichtbaar wordt .
U selecteert de snelvuurwerkstand door de
standenselectieschakelaar 9 zo te schuiven dat het pictogram
met de drie spijkers zichtbaar wordt
.
OPMERKING: De maximale kracht voor het slaan van lange
nieten/spijkers wordt bereikt in sequentiële stand, dus u kunt
bij het slaan van langer hechtmateriaal beter het gebruik van de
stootstand beperken.
DCN695
U selecteert de sequentiële stand door de
standenselectieschakelaar 9 zo te schuiven dat het pictogram
van de enkele pijl zichtbaar wordt.
U selecteert de sequentiële werkstand RapidCycle door de
standenselectieschakelaar 9 zo te schuiven dat het pictogram
van de dubbele pijl zichtbaar wordt.
OPMERKING: De tacker zal in de sequentiële stand RapidCycle
minder lang op een volle accu werken dan in de standaard
sequentiële stand. Laat u het gereedschap in de standaard
sequentiële stand staan, dan werkt het het langst op een
volle accu.
Snelheidskeuze (Afb. A)
Deze tacker is voorzien van een snelheidskeuzeschakelaar voor
twee snelheden 14 , die zich op de voet bevindt.
• Kies voor kortere nagels snelheid 1 door de schakelaar in
meest linkse positie te zetten.
• Kies voor langere nagels en veeleisender toepassingen
snelheid 2 door de schakelaar in meest rechtse positie te
zetten.
Als nagels niet diep genoeg worden geslagen in instelling 1, zult
u misschien moet overschakelen naar instelling 2 zodat meer
aandrijfkracht vrijkomt.
OPMERKING: Het afvuren van nagels die minder dan
71 mm lang zijn, in snelheidsinstelling 2 zal leiden tot
uitzonderlijk veel slijtage aan uw gereedschap en zal
misschien al snel tot storingen leiden.
Snelheidsinstelling
2
Voordeel
Toepassing
Vermogen langere nagels
in te slaan
Regelwerk
Verbindingen
Balken
Hout-
Langere levensduur van
gereed1
schap, accu gaat langer
mee, hogere inslagsnelheid, minder terugslag
constructies
Vloerenwerk
Bekleding
Afrastering
Beschotwerk
Typische nagellengte
71 – 90 mm
50 – 70 mm
Bekisting
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Als het gereedschap is gevallen
of u vermoedt dat het is beschadiºgd, voer dan
een controle van de werking van het gereedschap
uit zoals wordt uiteengezet in het hoofdstuk
standenselectie van de handleiding. Werkt het
gereedschap niet volgens de beschrijving in
de handleiding, gebruik het dan niet meer en
laat het nazien in een geautoriseerd DeWALTservicecentrum.
117
Nederlands
Juiste positie van de handen (Afb.G)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep 18 , zoals wordt afgebeeld.
Het Gereedschap Voorbereiden (Afb. A)
1. Neem de accu 12 uit het gereedschap en controleer dat
het gereedschap is vergrendeld in de uit-stand.
2. Verwijder alle spijkers uit het magazijn 7 .
3. Controleer of het contactmechnisme 3 vrij kan bewegen.
4. Plaats de spijkers weer in het magazijn.
5. Plaats de accuset.
WAARCHUWING: Gebruik het werktuig niet als het
contactmechanisme of de nagelschuiver niet vrij kunnen
bewegen.
OPMERKING: NOOIT smeermiddelen of
schoonmaakmiddelen in het werktuig spuiten of op een
andere manier aanbrengen. Dit kan een grote invloed
hebben op de levensduur en de prestatie van het werktuig.
Het gereedschap inwerken
N.B. Dit gereedschap moet gedurende enige tijd op beperkt
vermogen worden gebruikt voordat het op volle kracht kan
werken, omdat er onderdelen zijn op elkaar moeten inwerken.
Het kan zijn dat het gereedschap gedurende deze tijd lange
nagels niet altijd geheel inslaat.
Na het inslaan van 500 tot 1000 nagels moet het gereedschap
wel zijn ingewerkt en op volle kracht kunnen werken.
Het gereedschap in werking stellen (Afb. A)
Het gereedschap kan in twee standen worden gebruikt:
sequentiele actie en snelvuur.
Opeenvolgende actiemodus
De opeenvolgende actiemodus wordt gebruikt om
intermitterend te nagelen als erg nauwkeurige plaatsing
gewenst is. Zo wordt ook de maximale afgifte van vermogen
bereikt voor het slaan van de langste nieten/spijkers.
1. Selecteer met de standenselectieschakelaar 9 of
or .
2. Hef de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 op.
3. Duw het contactmechanisme 3 tegen het werkoppervlak.
4. Haal de trekkerknop 1 over om het werktuig te activeren.
5. Maak de trekker los en neem de tacker van
het werkoppervlak.
6. Herhaal de stappen 3–5 voor het in gereedheid brengen
van de volgende niet/spijker.
Snelvuurwerking
DCN692
De stootactie wordt gebruikt voor het snel slaan van nieten
op vlakke, stationaire oppervlakken en deze stand is in het
118
algemeen het meest geschikt voor het slaan van kortere
nieten/spijkers.
1. Gebruik de methodeselectieknop 9 om de stotende
actiemodus te kiezen
.
2. Hef de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 op.
3. Om één enkele nagel te slaan, gebruikt u het werktuig zoals
omschreven voor de opeenvolgende actie:
a. Duw het contactmechanisme 3 tegen
het werkoppervlak.
b. Haal de trekkerknop 1 over om het werktuig te
activeren. Elke keer dat u de trekkerknop gebruikt met
het contactmechanisme tegen het werkoppervlak
gedrukt, zal er één nagel geslagen worden.
4. Om meerdere nagels te slaan, drukt u de
trekkerknop 1 in en houdt deze ingedrukt, en drukt
dan het contactmechanisme 3 herhaaldelijk tegen
het werkoppervlak.
WAARSCHUWING: Houd niet de trekker ingedrukt
wanneer u het gereedschap niet gebruikt. Houd
de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 in de
vergrendelde stand zodat wordt voorkomen dat het
gereedschap per ongeluk in werking wordt gesteld,
wanneer u het niet gebruikt.
5. Wanneer u wisselt tussen de werkstand Sequentieel en
de werkstand Snelvuur, zult u misschien de slagdiepte
moeten afstellen. Raadpleeg De slagdiepte afstellen
voor instructies.
Stand Rapidcycle
DCN695
De stand RapidCycle is ideaal voor wanneer de gebruiker vele
nagels achtereen afvuurt en zich snel moet kunnen bewegen.
Het gereedschap werkt in volledige sequentiële stand maar
de motor bereidt zich onmiddellijk na het afvuren voor op de
volgende nagel zodat de motor zo min mogelijk tijd verliest met
op snelheid komen.
1. Selecteer met de standenselectieschakelaar 9 de stand
RapidCycle .
2. Hef de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 op.
3. U kunt een enkele nagel afvuren door het gereedschap
te bedienen zoals bij de sequentiële werking
wordt beschreven.
a. Duw het contactmechanisme 3 tegen
het werkoppervlak.
b. Haal de trekker 1 over en stel het gereedschap in
werking. (U zult horen dat de motor sneller gaat draaien
nadat de nagel is afgevuurd).
4. U kunt meerdere nagels afvuren door de aanwijzingen in
punt 3 hierboven te herhalen. Vuurt u niet een nagel af
binnen 2 seconden na de laatste, zal de motor langzamer
gaan draaien en tot stilstand komen.
Nederlands
Vergrendeling van de trekker gebruiken
(Afb. C)
Iedere DeWALT tacker is voorzien van een vergrendeling van
de trekker 2 die, wanneer u deze naar rechts duwt, zoals
Afbeelding C laat zien, voorkomt dat het gereedschap een niet/
spijker afvuurt doordat de trekker wordt vergrendeld en de
aandrijving van de motor wordt onderbroken.
Wanneer u de vergrendeling van de trekker naar links duwt, is
het gereedschap volledig klaar voor gebruik. De vergrendeling
van de trekker moet altijd in de vergrendelde stand staan,
wanneer u het gereedschap afstelt of wanneer het gereedschap
niet direct in gebruik is.
Niet-krassende tip (Afb. A)
Wanneer u dit gereedschap gebruikt op materialen die u
niet wilt beschadigen, zoals houten afwerkingsmaterialen,
gebruik dan de kunststof niet-krassende tip 13 over de
contactschakelaar 3 .
OPMERKING: Voor een maximale inslagdiepte, vooral bij lange
nagels, moet de niet-krassende afdekking worden verwijderd.
LED-indicatielampje (Afb. A)
Uw tacker is voorzien van twee LED-indicatielampjes 5 , die zich
aan de achterzijde van het gereedschap, vlak onder de zwarte
kap, bevinden. Raadpleeg altijd Oplossen van problemen voor
verdere instructies.
GERING VERMOGEN ACCU
Vervang de accu door een
opgeladen exemplaar.
HETE ACCU
Laat de accu afkoelen of vervang
de accu door een koel exemplaar.
VASTGELOPEN
Draai de vrijgaveknop bij
vastlopen zodat het gereedschap
weer kan worden gebruikt.
Raadpleeg Vrijgave bij
vastlopen.
GEREEDSCHAP HEET
GEWORDEN
Laat het gereedschap afkoelen
voordat u het weer gebruikt.
+/OF
of een andere
combinatie.
FOUT
Reset het gereedschap door
de accu uit te nemen en weer
te plaatsen of door de Aan/
Uit-vergrendeling in- en weer
uit te schakelen. Als de foutcode
blijft terugkomen, breng het
gereedschap dan naar een
officieel erkend DeWALTservicecentrum.
Vrijgave bij vastlopen (Afb. A, C)
Als de tacker wordt gebruikt voor een zware toepassing
waarbij alle in de motor beschikbare energie wordt gebruikt
voor het inslaan van nieten/spijkers, kan het gereedschap
vastlopen. Het aandrijfblad heeft niet de gehele aandrijfcyclus
voltooid en vastloopindicator 5 knippert. Draai vrijgaveknop
bij vastlopen 6 op het gereedschap en het mechanisme komt
vrij. Als het aandrijfblad niet automatisch terugkeert in de
uitgangspositie, ga dan verder naar Een vastgelopen nagel
verwijderen. Als de unit blijft vastlopen, kijk dan welke stand
is geselecteerd en kijk naar de lengte van de nieten/spijkers
zodat u er zeker van kunt zijn dat deze niet te licht zijn voor de
toepassing.
Als het gereedschap steeds vastloopt, kijk dan nog eens goed
naar de keuze van de snelheid. Afhankelijk van de toepassing
zult u misschien een andere snelheid moeten instellen.
Een vastgelopen nagel verwijderen (Afb. A, C)
Als een niet/nagel komt vast te zitten in het neusgedeelte,
knippert het vastloop-indicatielampje 5 .
OPMERKING: Het vastlopen kan het gevolg zijn van vuil in het
neuskanaal. Controleer dit en verwijder onmiddellijk eventueel
aanwezig vuil zoals hieronder wordt uiteengezet als u merkt dat
het gereedschap niet goed functioneert.
1. Haal de accu uit het gereedschap en schakel de
veiligheidsvergrendeling van de trekker in 2 .
2. Zet de van een veer voorziene grendel van het
aanduwmechanisme 8 vast door deze naar de onderzijde
van het magazijn te schuiven en haal de strook nieten/
spijkers uit het gereedschap.
3. Maak met de meegeleverde inbussleutel 11 de twee
inbusbouten 17 aan de bovenzijde van het magazijn los.
4. Draai het magazijn 7 naar voren.
5. Verwijder de vastgelopen/gebogen niet/spijker, zo nodig
met een tang. Verwijder zo nodig vuil uit het nagelkanaal.
6. Als het aandrijfblad omlaag staat, draai dan de vrijgaveknop
bij vastlopen 6 aan de bovenzijde van de tacker.
OPMERKING: Als het aandrijfblad niet wordt gereset,
wanneer u de vrijgaveknop bij vastlopen draait, zult
u misschien het blad met behulp van een lange
schroevendraaier moeten resetten.
7. Draai het magazijn terug in de stand onder de neus van het
gereedschap en zet de inbusbouten 17 vast.
8. Zet de accu weer in.
OPMERKING: Het gereedschap zal zichzelf uitschakelen en
het kan pas worden gereset als de accu is uitgenomen en
weer is ingezet.
9. Zet de nieten/spijkers weer in het magazijn (raadpleeg Het
Gereedschap laden).
10. Hef de vergrendeling van het aanduwmechanisme 8 op.
11. Schakel de veiligheidsvergrendeling van de trekker 2 uit
wanneer u de tacker weer kunt gebruiken.
Laat, als er vaak nieten/spijkers in het neusgedeelte vastlopen,
het gereedschap nazien door een officieel
DeWALT-servicecentrum.
119
Nederlands
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
OPMERKING: NOOIT smeermiddelen of
schoonmaakmiddelen in het werktuig spuiten of op een
andere manier aanbrengen. Dit kan een grote invloed
hebben op de levensduur en de prestatie van het werktuig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
DCN6901 Vervangingspakket Contraveer
(Afb. H–L)
Na verloop van tijd zullen de retourveren van het aandrijfblad
versleten raken en zullen uiteindelijk moeten worden
vervangen. Het zal duidelijk worden dat de veren moeten
worden vervangen wanneer het aandrijfblad niet na iedere slag
120
terugkeert in de uitgangspositie. U kunt dit controleren door
het magazijn te openen zoals in het gedeelte Een vastgelopen
nagel verwijderen wordt uitgelegd en als de veren zijn
versleten, kunt u het aandrijfblad in het nagelkanaal heen en
weer bewegen zonder dat er veel weerstand is.
Het gereedschap is zo ontworpen dat het niet moeilijk is de
retourveren in minder dan 5 minuten ter plaatse te vervangen
met behulp van het accessoire DCN6901-XJ.
WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid de
instructiehandleiding voordat u een accessoire in gebruik
neemt. Als u deze aanwijzingen niet in acht neemt, kan
dat leiden tot persoonlijk letsel en ernstige beschadiging
van het gereedschap en het accessoire. Gebruik, wanneer
u onderhoud aan dit gereedschap verricht, uitsluitend
identieke vervangende onderdelen.
OPMERKING: Alle mechanische onderdelen van het
veervervangingspakket worden getoond zodat u kunt zien
wat het pakket inhoudt en kunt controleren of het pakket
compleet is. Het pakket bevat ook Loctite dat u in stap 9
moet gebruiken. Zie afbeelding L.
Gebroken contraveren vervangen:
OPMERKING: Veren moeten per paar worden vervangen,
gebruik alleen het juiste veervervangingspakket van
DeWALT-accessoires.
1. Draai met de geleverde sleutel 11 de twee schroeven 27 aan weerszijde van de unit los. Zie afbeelding H.
2. Neem het contrasysteem 28 uit de unit. Zie afbeelding I.
3. Schuif de veerrailklem 29 van de veerrail 30 . Zie
afbeelding J.
4. Draai en verwijder de Veerbumper 31 en verwijder de ring
32 en de contraveer 33 . Zie afbeelding J.
5. Monteer de nieuwe contraveer en ring op de veerrail 30 .
Draai de veer, terwijl u deze met de ring samendrukt bij het
tegenovergestelde uiteinde van de rail, op de veerbumper,
tot voorbij de groef 34 voor de klem van de veerrail.
6. Monteer de nieuwe klem van de veerrail stevig en plaats de
bumper tegen de klem.
7. Herhaal stappen 3 – 6 voor de tweede veer.
OPMERKING: Controleer dat het profiel terugkeert door het
profiel over de veerrail te schuiven en los te laten. Het moet
terugkeren door de kracht van de veren.
8. Schuif het contrasysteem 28 terug in de unit. Zie
afbeelding K. Het is belangrijk dat het contrasysteem pas
terugschroeft in de unit, wanneer u hebt nagegaan dat het
profiel is uitgelijnd met het vliegwiel. U kunt dit doen door
een accu aan te sluiten en vervolgens de neus van de unit
even tegen een werkbank of een hard oppervlak te duwen.
Hierdoor moet de motor gaan draaien.
OPMERKING: Wanneer het profiel en het vliegwiel
goed zijn uitgelijnd, hoort u het toerental van de motor
teruggelopen. Als het profiel en het vliegwiel niet goed
zijn uitgelijnd. zal de motor misschien niet starten, zal de
snelheid van de motor misschien veel sneller afnemen dan
normaal, wat gepaard gaat met een luid schurend geluid
Nederlands
van de unit. Verwijder het contrasysteem en plaats het
opnieuw, als dat gebeurt.
9. Open, wanneer het contrasysteem eenmaal goed op zijn
plaats zit, het geleverde zakje Loctite®* en breng een kleine
hoeveelheid aan op de draad van de twee schroeven 27 en
monteer de twee schroeven weer met de sleutel en zet ze
stevig vast. Zie afbeelding L.
WAARSCHUWING: DE INHOUD VAN DE ZAKJES LOCTITE ®
KAN DE OGEN, DE HUID EN HET ADEMHALINGSSYSTEEM
IRRITEREN. GEBRUIK NA OPENING DE GEHELE INHOUD.
Adem de dampen niet in. Zorg ervoor dat het niet in uw
ogen, op uw huid of op uw kleding komt. Alleen gebruiken
in een goed geventileerde ruimte. Buiten bereik van
kinderen houden.
EERSTE-HULPBEHANDELING Bevat polyglycoldimethacrylaat, polyglycol-oleaat propyleen-glycol,
titanium-dioxide en cumeen-hydroperoxide. Schakel bij
inslikking onmiddellijk het Poison Control Center (het
antigifcentrum) of een arts in. Wek niet braken op.
Breng iemand die dampen heeft ingeademd naar een
plaats met frisse lucht. Spoel gedurende 15 minuten met
water bij aanraking met de ogen. Roep medische hulp
in. Spoel goed met water bij aanraking met de huid. Trek
kleding uit bij aanraking met kleding.
WAARSCHUWING: Test de unit altijd door korte spijkers
in zachte hout te schieten, zodat u zeker weet dat het
gereedschap goed werkt. Werkt het gereedschap niet
goed, neem dan onmiddellijk contact op met een erkend
DeWALT-servicecentrum.
*Loctite® is een gedeponeerd handelsmerk van Henkel Corp.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
121
Nederlands
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
VEEL VAN DE PROBLEMEN DIE ZICH VOORDOEN KUNNEN GEMAKKELIJK WORDEN OPGELOST DOOR MIDDEL VAN
ONDERSTAANDE TABEL.
Neem voor ernstiger problemen en problemen die zich blijven voordoen contact op met de officiële DeWALT-reparateur bij u in de
buurt, of neem contact op met het DeWALT-kantoor op het adres dat in deze handleiding wordt vermeld.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, neem ALTIJD de accu los van het gereedschap voordat u
reparaties gaat uitvoeren.
SYMPTOOM
Motor loopt niet terwijl u de
trekker ingedrukt houdt
OORZAAK
Vergrendeling van de trekker is
ingeschakeld
Gereedschap is vastgelopen, waardoor
de motor niet kan roteren
Gereedschap staat in de sequentiële
stand
De interne elektronica van het
gereedschap moet worden gereset
Motor komt tot stilstand na 5 seconden
Aansluitpunten zijn vuil of beschadigd
Beschadigde interne elektronica
Beschadigde trekker
Accu is heet
Gereedschap is heet
Motor loopt niet terwijl de
contactschakelaar is ingedrukt
Vergrendeling van de trekker is
ingeschakeld
Vergrendeling bij leeg magazijn
in werking getreden, waardoor de
contactschakelaar zich niet vrij kan
verplaatsen
Gereedschap is vastgelopen, waardoor
de motor niet kan roteren
Verbogen contactschakelaar
Motor komt tot stilstand na 5 seconden
Aansluitpunten zijn vuil of beschadigd
Beschadigde interne elektronica
Beschadigde trekker
Accu is heet
Gereedschap is heet
122
OPLOSSING
Hef de vergrendeling van de trekker op.
Draai vrijgaveknop bij vastlopen op het gereedschap
en het mechanisme komt vrij. Als het aandrijfblad
niet in de uitgangspositie terugkeert, verwijder dan
de accu en duw met de hand het aandrijfblad terug
in de uitgangspositie.
Druk eerst de contactschakelaar in en stel het
gereedschap in werking of schakel over naar de
stand Snelvuren (alleen DCN692).
Neem de accu uit, wacht 3 seconden en zet de accu
weer in.
Normale werking, laat schakelaar vrijkomen en druk
opnieuw in.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Laat de accu afkoelen of vervang de accu door een
koel exemplaar.
Laat het gereedschap afkoelen voordat u het weer
gebruikt.
Hef de vergrendeling van de trekker op.
Laad meer nieten/spijkers in het magazijn.
Draai vrijgaveknop bij vastlopen op het gereedschap
en het mechanisme komt vrij. Als het aandrijfblad
niet in de uitgangspositie terugkeert, verwijder dan
de accu en duw met de hand het aandrijfblad terug
in de uitgangspositie.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Normale werking, laat contactschakelaar vrijkomen
van het werkstuk en druk opnieuw in.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Laat de accu afkoelen of vervang de accu door een
koel exemplaar.
Laat het gereedschap afkoelen voordat u het weer
gebruikt.
Nederlands
SYMPTOOM
Gereedschap werkt niet (motor
loopt maar schiet geen nieten/
spijkers af)
OORZAAK
Vergrendeling bij leeg magazijn
in werking getreden, waardoor de
contactschakelaar zich niet vrij kan
verplaatsen
Gering accuvermogen of beschadigde
accu
Vastgelopen niet/spijker / aandrijfblad
niet teruggekeerd in uitgangspositie
Beschadigd aandrijfblad/
retourmechanisme
Vastgelopen intern mechanisme
Beschadigde interne elektronica
Motor start wel, maar maakt veel Vastgelopen niet/spijker en aandrijfblad
zit vast in onderste stand
lawaai
Beschadigd aandrijfblad/
retourmechanisme
Aandrijfblad blijft in de onderste Vastgelopen niet/spijker en aandrijfblad
zit vast in onderste stand
stand vastzitten
Beschadigd aandrijfblad/
retourmechanisme
Material and fastener length
Vuil in het neusgedeelte
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Gebruik van onjuiste snelheid
OPLOSSING
Laad nieten/spijkers in het magazijn.
Controleer laadniveau als accu laadtoestand toont.
Laad accu op of vervang de accu, als dat nodig is.
Neem accu uit, haal vastgelopen niet/spijker uit,
beweeg de vrijgaveknop bij vastlopen heen en weer,
(duw zo nodig zelf het aandrijfblad omhoog), zet de
accu weer in.
Vervang aandrijfblad/retourmechanisme. Ga naar
een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Verwijder met behulp van de vrijgaveknop
bij vastlopen vastgelopen nieten/spijkers en
breng zo nodig zelf het aandrijfblad terug in de
uitgangspositie.
Vervang aandrijfblad/retourmechanisme. Ga naar
een officiële DeWALT-reparateur.
Verwijder met behulp van de vrijgaveknop
bij vastlopen vastgelopen nieten/spijkers en
breng zo nodig zelf het aandrijfblad terug in de
uitgangspositie.
Vervang aandrijfblad/retourmechanisme. Ga naar
een officiële DeWALT-reparateur.
If the unit continues to stall (forcing the need to
rotate the Stall release lever) choose the appropriate
material and fastener length that is not too rigorous
an application.
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er
misschien kleine stukjes afgebroken niet/spijker in
de baan zitten.
Nieuw gereedschap zal 500–1000 nagels moeten
verwerken zodat de onderdelen op elkaar raken in
gewerkt. Werk met kortere nagels als u gedurende
deze periode merkt dat het moeite kost nagels
geheel in te slaan.
Als u probeert langere ribnagels in te slaan, of
ribnagels probeert in te slaan in hardere materialen,
met snelheid 1 - stel de snelheid dan in op positie 2.
123
Nederlands
SYMPTOOM
Gereedschap werkt wel maar
drijft nieten/spijkers niet geheel
in
Gereedschap werkt, maar er
worden geen nieten/spijkers
ingedreven
124
OORZAAK
Diepteafstelling te ondiep ingesteld
OPLOSSING
Draai diepteafstellingsknop naar een diepere
instelling
Gereedschap wordt niet stevig tegen het Oefen de juiste hoeveelheid druk uit door het
werkstuk gezet
gereedschap stevig tegen het werkstuk te drukken.
Raadpleeg instructiehandleiding.
Stootstand geselecteerd met lange
Selecteer sequentiële stand.
spijkers/nieten (alleen DCN692)
Lengte materiaal en nieten/spijkers
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds
de vrijgaveknop bij vastlopen moet draaien), kies
dan de juiste lengte van het materiaal en van nieten/
spijkers en let er daarbij op dat zij geschikt zijn voor
de toepassing.
Beschadigde of versleten tip van het
Vervang aandrijfblad/retourmechanisme. Ga naar
aandrijfblad
een officiële DeWALT-reparateur.
Gereedschap gebruikt met nietVerwijder de niet-krassende tip.
krassende tip
Beschadigd slagmechanisme
Ga naar een officiële DeWALT-reparateur.
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Nieuw gereedschap zal 500–1000 nagels moeten
verwerken zodat de onderdelen op elkaar raken in
gewerkt. Werk met kortere nagels als u gedurende
deze periode merkt dat het moeite kost nagels
geheel in te slaan.
Gebruik van onjuiste snelheid
Als u probeert langere ribnagels in te slaan, of
ribnagels probeert in te slaan in hardere materialen,
met snelheid 1 - stel de snelheid dan in op positie 2.
Geen nieten/spijkers in het magazijn
Laad nieten/spijkers in het magazijn
Onjuist formaat of onjuiste hoek nieten/ Gebruik alleen de aanbevolen nieten/spijkers.
spijkers
Raadpleeg Technische Gegevens.
Vuil in het neusgedeelte
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er
misschien kleine stukjes afgebroken niet/spijker in
de baan zitten
Vuil in magazijn
Maak magazijn schoon.
Versleten magazijn
Vervang magazijn. Ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Beschadigde of versleten tip van het
Vervang aandrijfblad. Ga naar een officiële DeWALTaandrijfblad
reparateur.
Beschadigde veer duwmechanisme
Vervang veer; ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Nederlands
SYMPTOOM
Vastgelopen niet/spijker
OORZAAK
Onjuist formaat of onjuiste hoek nieten/
spijkers
Schroeven van het magazijn zijn niet
vastgezet na de vorige vastloper/
inspectie
Beschadigde of versleten tip van het
aandrijfblad
Lengte materiaal en nieten/spijkers
Vuil in het neusgedeelte
Versleten magazijn
Beschadigde veer duwmechanisme
Vergrendeling bij leeg magazijn is
ingeschakeld met niet meer dan 7–9
nieten in het magazijn en de gebruiker
heeft uitzonderlijk veel kracht op de
contactschakelaar uitgeoefend zodat de
vergrendeling is opgeheven
Gereedschap is nog niet ingewerkt
Gebruik van onjuiste snelheid
OPLOSSING
Gebruik alleen de aanbevolen nieten/spijkers.
Raadpleeg Technische Gegevens.
Draai vooral de inbusbouten van het magazijn goed
vast met de bijgeleverde inbussleutel.
Vervang aandrijfblad. Ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Als het apparaat blijft vastlopen (waardoor u steeds
de vrijgaveknop bij vastlopen moet draaien), kies
dan de juiste lengte van het materiaal en van nieten/
spijkers en let er daarbij op dat zij geschikt zijn voor
de toepassing.
Maak neusgedeelte schoon en kijk goed of er
misschien kleine stukjes afgebroken niet/spijker in
de baan zitten.
Vervang magazijn. Ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Vervang veer. Ga naar een officiële DeWALTreparateur.
Plaats meer nieten/spijkers in het magazijn
zodat de vergrendeling bij leeg magazijn wordt
uitgeschakeld.
Nieuw gereedschap zal 500–1000 nagels moeten
verwerken zodat de onderdelen op elkaar raken in
gewerkt. Werk met kortere nagels als u gedurende
deze periode merkt dat het moeite kost nagels
geheel in te slaan.
Als u probeert langere ribnagels in te slaan, of
ribnagels probeert in te slaan in hardere materialen,
met snelheid 1 - stel de snelheid dan in op positie 2.
125
Vekt
Norsk
SNOERLOOS SPIJKERAPPARAAT 18V XR LI-ION
DCN692, DCN695
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Utløsersmodus
Magasinvinkel
Spiker
lengde
skaftdiameter
vinkel
hodegeometri
collation type
Vekt (uten batteripakke)
Driv-energi
VDC
W
mm
mm
kg
J
DCN692
18
2
Sekvensiell/slagaktivering
33°
DCN695
18
2
Hurtigsyklus sekvensiell/Sekvensiell
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
klippet eller offset-rund
papir eller trådsveis
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
klippet eller offset-rund
papir eller trådsveis
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-16:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Batterier
126
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Norsk
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Snoerloos Spijkerapparaat 18V XR Li-Ion
DCN692, DCN695
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
19.04.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
127
Norsk
b )
c )
d )
e )
f )
g )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
128
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle trådløse
spikerpistoler
•
•
•
•
•
Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder spikere. Uforsiktig
håndtering av spikerpistolen kan føre til at spikere avfyres og
til personskader.
Ikke pek verktøyet mot deg selv eller mot andre
personer. Utilsiktet innrykking av avtrekkeren vil avfyre spiker
og kan føre til personskade.
Ikke bruk verktøyet uten at det er fast trykket mot
arbeidsstykket. Dersom verktøyet ikke er i kontakt
med arbeidsstykket, kan spikrene prelle av fra den
ønskede posisjonen.
Koble verktøyet fra strømkilden dersom spikeren setter
seg fast i verktøyet. Når en fastlåst spiker skal fjernes kan
spikerpistolen aktiveres utilsiktet dersom den er plugget inn.
Ikke bruk spikerpistolen for å feste elektriske ledninger.
Den er ikke designet for å feste elektriske kabler. Den kan skade
isolasjonen på elektriske ledninger og føre til elektrisk støt eller
fare for brann
ADVARSEL: Dersom verktøyet har falt ned eller
du mistenker at verktøyet er skadet, gjennomfør
funksjonskontroll av verktøyet som angitt i avsnittet
om modusvalg i manualen. Dersom det ikke fungerer i
henhold til manualen, stopp bruken av verktøyet og få
service på et autorisert dewalt servicesenter.
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk bare spiker av den typen som er spesifisert
i brukerhåndboken.
• Monter ikke verktøyet på en støtte.
• Unngå å demontere eller blokkere deler av spikerpistolen,
f.eks. kontaktutløseren.
• Før bruk skal du sjekke at sikkerhets- og utløsingsmekanismen
fungerer som den skal og at alle mutre og bolter er stramme.
• Ikke bruk DCN692:
ʵʵ ved skifte fra et brukssted til et annet ved hjelp av stillaser,
trapper, stiger eller stigelignende konstruksjoner, f.eks.
taksprosser, etc.;
ʵʵ ved lukking av bokser eller esker;
ʵʵ ved montering av transportsikringssystemer, f.eks. på
kjøretøy, vogner, etc.
For unntak, sjekk de gjeldende HMS-reglene
• Sjekk alltid de lokale reglene.
• Bruk ikke verktøyet som hammer.
• Skyt aldri med spikerpistolen i løse luften.
• På arbeidsstedet skal du bære verktøyet i det ene håndtaket,
og aldri med utløseren aktivert.
• Ta hensyn til forholdene på arbeidsstedet. Spiker kan trenge
gjennom tynne materialer eller gli unna i hjørner og kanter og
dermed utsette personer for fare.
• Kjør ikke inn spiker for nær kantene på jobbmaterialet.
• Kjør ikke inn spiker oppå annen spiker.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av slike verktøy:
• Personskader ved feilaktig bruk av verktøyet.
• Tap av kontroll ved ikke å holde verktøyet fast.
• Muskelbelastning på armer og hender, spesielt ved arbeid over
hodehøyde. Ta alltid regelmessige pauser når du arbeider i
lange tidsperioder.
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
• Tap av kontroll på grunn av rekylen.
• Fare for skader fra klypende punkter, skarpe kanter og feilaktig
håndtering av arbeidsstykket.
• Fare for personskader fra skarpe kanter ved skifte av spikere
eller ved innsetting av spikerestrimler.
Norsk
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
129
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 12 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 15 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
130
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
Norsk
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTMbatteriet er i et 54V eller et 108V
(to 54V batterier) produkt, vil det
fungere som et 54V batteri.
131
Norsk
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTMbatteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken
er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCN692 og DCN695 bruker 18 volts batteripakker.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Spikerpistol
1 Lader (kun P2-modeller)
2 Batteripakker (kun P2-modeller)
1 Skrapesikker tupp
1 Utstyrsboks (kun P2-modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk hørselvern.
Ikke utsett for vann.
Bruk vernebriller.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
50-90mm
Kun for innendørs bruk.
Spikerdiameter.
2.8–3.3 mm
132
Spikerlengde.
Norsk
55
30 - 34˚
Magasinkapasitet.
Magasinvinkel
Datokode plassering
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekker
2 Avtrekkerlås
3 Kontaktutløser
4 Dybdejusteringshjul
5 Indikatorlys for lavt batteri og låst/fastkilt spiker
6 Låsespake
7 Magasin
8 Skyvelås
9 Modusvalgknapp
10 Roterende feste/beltekrok
11 Medhørende sekskantnøkkel
12 Batteripakke
13 Skrapesikker tupp
14 Hastighetsknapp
Tiltenkt Bruk
DCN692 og DCN695 trådløse rammespikerpistoler er designet
for å slå inn spikere i arbeidsstykker av treverk.
DCN692 trådløs rammespikerpistol er designet for sekvensiell/
slag modus. Denne spikerpistolen er designet for sekvensiell/
slag modus SKAL IKKE brukes på stillaser, trapper, stiger eller
stigelignende konstruksjoner, f.eks. taksprosser. For unntak, sjekk
de gjeldende HMS-reglene.
DCN695 trådløs rammespikerpistol er designet kun for
sekvensiell bruk, enten som standard sekvensiell modus eller
hurtigsyklus modus for raskere stifting. Spikerpistoler for kun
sekvensiell modus KAN brukes på stillaser, trapper, stiger eller
stigelignende konstruksjoner, f.eks. taksprosser.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse trådløse spikerpistoler er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 12 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 12 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 15 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
16 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Roterende feste/beltekrok (Fig. F)
Feste/beltekrok 10 kan enkelt festes på venstre eller høyre side
av verktøyet etter brukerens ønske.
Dersom du ikke ønsker å bruke kroken, kan den roteres til
fronten eller baksiden av håndtaket.
Fylling av Verktøyet med Spiker
(Fig. D)
ADVARSEL: Lås alltid verktøyet og ta av batteripakken før
du legger i eller tar ut spikere.
1. Skyv den fjærbelastede skyvelåsen 8 til bunnen av
magasinet for å låse på plass.
2. Velg en hensiktsmessig sammenheftet spikerrekke. (Se
Tekniske data.) DeWALT anbefaler at du alltid bruker
DeWALT spikere.
133
Norsk
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
3. Legg et strip med stavspiker inn i innlastingssporet på
siden av magasinet. Pass på at stiftene hviler på hodet i
stiftekanalen.
4. Lukk magasinet ved å løsne skyvelåsen. Skyv låsen forsiktig
forover og fest spikerstripen.
Klikk-lås
Spikerpistolen er utstyrt med en klikk-lås for å hindre at
verktøyet skyter dersom magasinet nesten er tomt. Når det
er omtrent 7 til 9 spikere igjen i magasinet, slutter verktøyet
å fungere. Se Lade verktøyet for å sette inn en stripe av
sammenlimte spikere.
MERK: Dersom det øves kraftig trykk på verktøyet er det mulig
å verstyre låsen. Dette beskytter verktøyet fra potensiell skade
dersom det faller ned.
Justering av slagdybden (Fig. E)
Spikerens slagdybde kan justeres ved hjelp av
dybdejusteringshjulet.
1. For mindre slagdybde på spikeren, roter
dybdejusteringshjulet 4 til venstre, mot symbolet for
grunnere spiker.
2. For større slagdybde på spikeren, roter
dybdejusteringshjulet 4 til venstre, mot symbolet for
dypere spiker.
Velge modus (Fig. A)
DCN692
For å velge sekvensiell virkemåte, skyv modus valgbryteren 9 for å vise symbolet for enkel spiker .
For å velge slagaktivert modus, skyv modusvalgbryteren 9 for å
vise symbolet for tre spikere
.
MERK: Maksimal kraft for driving av lange spikere oppnås ved
sekvensiell modus, så begrens bruken av støt-modus ved bruk
av lange spikere.
DCN695
For å velge standard sekvensiell virkemåte, skyv modus
valgbryteren 9 til å vise enkel pil symbolet.
For å velge RapidCycle sekvensiell virkemåte, skyv modus
valgbryteren 9 til å vise dobbel pil symbolet.
MERK: Batterilevetiden i RapidCycle sekvensiell modus vil være
kortere enn ved standard sekvensiell modus. Ved å la verktøyet
være i standard sekvensiell modus får du maksimal levetid
på batteriet.
Hastighetsvelger (Fig. A)
Denne stiftemaskinen er utstyrt med en valgknapp for 2
hastigheter 14 plassert på foten.
• For kortere spikere, velg hastighet 1 ved å sette bryteren til
posisjon lengst til venstre.
134
• For lengre spikere og tyngre bruk, velg hastighet 2 ved å
sette bryteren til posisjon lengst til høyre.
Dersom spikerne ikke slås langt nok inn med hastighet 1, skift til
hastighet 2 for ekstra kraft.
MERK: Bruk av spikere under 71mm med hastighet 2 vil
føre til kraftig slitasje på verktøyet og kan føre til tidlig svikt.
Hastighetsvalg
2
1
Fordel
Bruksområde
Bærebjelker
Kraft for bruk av lange
Tverrbjelker
Gulv-/takbjelker
spikere
Tømmerrammer
Gulvlegging
Økt levetid på
Kledning
verktøyet, økt levetid
Gjerder
på batteriet, økt
Plater
stiftehastighet, mindre
Lekter
rekyl
Typisk
spikerlengde
71 – 90 mm
50 – 70 mm
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Dersom verktøyet har falt ned eller
du mistenker at verktøyet er skadet, gjennomfør
funksjonskontroll av verktøyet som angitt i
avsnittet om modusvalg i manualen. Dersom det
ikke fungerer i henhold til manualen, stopp bruken
av verktøyet og få service på et autorisert DeWALT
servicesenter.
Korrekt plassering av hendene (Fig. G)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket 18 som
anvist.
Klargjøring av Verktøyet (Fig. A)
1. Ta ut batteripakken 12 fra verktøyet og sikre at verktøyet
er låst.
2. Ta all spiker ut av magasinet 7 .
3. Kontroller om kontaktutløseren 3 kan bevege seg fritt.
4. Legg spikrene i magasinet.
5. Sett inn batteripakken.
ADVARSEL: Bruk ikke verktøyet hvis kontaktutløseren eller
spikerfremtrykkeren ikke kan bevege seg fritt.
Norsk
MERK: Du skal ALDRI spraye eller på annen måte påføre
smøre- eller rengjøringsmidler inni verktøyet. Dette kan
redusere verktøyets varighet og ytelse vesentlig.
Bruk av verktøyet
Vennligst merk at dette verktøyet krever en innkjøringsperiode
før det kan brukes med full kraft, på grunn av deler som må
”innkjøres” og slites mot hverandre. Det kan derfor være at
verktøyet ikke slår helt inn lange spikere i denne perioden.
Etter mellom 500 og 1000 stifter bør verktøyet være innkjørt og
avgi full kraft.
Avfyre verktøyet (Fig. A)
Verktøyet kan brukes på to måter sekvensiell bruk
eller slagutløsning.
Sekvensmodus
Sekvensmodus brukes til skyting av en og en spiker når spikrene
må kjøres inn på en forsiktig og nøye måte. Det gir også
maksimal effekt for driving av de lengste spikerne.
1. Ved bruk av modus valgbryteren 9 , velg sekvensiell modus
eller .
2. Løsne avtrekkerens sikkerhetslås 2 .
3. Skyv kontaktutløseren 3 mot arbeidsmaterialet.
4. Trykk på utløseren 1 for å skyte med verktøyet.
5. Løsne avtrekkeren og løft spikerpistolen fra arbeidsflaten.
6. Gjenta trinnene 3–5 for å fyre av neste spiker.
Bump action mode
DCN692
Støt-modus brukes for rask spikring på flate, stasjonære flater og
er typisk mest effektiv ved bruk av korte spikere.
1. Velg kontinuerlig-modus
med modusvelgeren 9 .
2. Løsne avtrekkerens sikkerhetslås 2 .
3. Hvis du skal kjøre inn én spiker, bruker du verktøyet slik som
beskrevet for sekvensmodus:
a. Skyv kontaktutløseren 3 mot jobbflaten.
b. Trykk på utløseren 1 for å skyte med verktøyet. For hver
gang du trykker kontaktutløseren mot jobbmaterialet og
trykker på utløseren, kjører du inn én spiker.
4. Hvis du vil kjøre inn flere spiker, kan du trykke på og holde
utløseren 1 inne, og trykke kontaktutløseren 3 gjentatte
ganger mot arbeidsflaten.
ADVARSEL: Ikke hold avtrekkeren inne når verktøyet ikke
er i bruk. Hold avtrekkerens sikkerhetslås 2 i låst posisjon
for å forhindre utilsiktet aktivering når verktøyet ikke er
i bruk.
5. Når du skifter mellom sekvensiell og slagaktivert modus
kan det være nødvendig å justere slagdybden. Vennligst se
Justering av slagdybden for anvisninger.
1. Bruk modus valgknappen 9 for å velge hurtigsekvens
modus .
2. Løsne avtrekkerens sikkerhetslås 2 .
3. For å slå inn en enkel stift, bruk verktøyet som beskrevet i
sekvensiell modus:
a. Skyv kontaktutløseren 5 mot arbeidsflaten.
b. Trekk i avtrekkeren 1 for å aktivere verktøyet. (Du vil høre
at motoren spinner opp etter at stiften er slått inn).
4. For å slå inn flere stifter, gjenta instruksene i punkt 3 over.
Dersom du ikke slår inn en stift innen 2 sekunder etter den
forrige, vil motoren senke hastighet til hvile.
Bruk av avtrekkerlåsen (Fig. C)
Alle DeWALT spikerpistoler er utstyrt med en avtrekkerlås 2 som når den trykkes til høyre som vist i figur C låser pistolen
fra å skyte spikere, ved at avtrekkeren låses og strømmen til
motoren stoppes.
Når avtrekkerlåsen trykkes til venstre vil verktøyet være i full
funksjon. Avtrekkerlåsen bør alltid settes på når det skal foretas
justeringer eller dersom verktøyet ikke straks skal brukes.
Merkefri tupp (Fig. A)
Ved bruk av verktøyet på materialer som du ikke vil sette
merker på, så som trefiner, sett den merkefrie tuppen (laget av
plast) 13 over kontakt-tuppen 3 .
MERK: For maksimal slagdybde, spesielt ved lange spikere, bør
slitasjebeskyttelsen fjernes.
LED indikator (Fig. A)
Spikerpistolen er utstyrt med to LED indikatorer 5 plassert på
baksiden av verktøyet rett under hetten bak. Se også Feilretting
for mer informasjon.
LAVT BATTERI
Skift ut batteriet med en
fulladet pakke.
VARM PAKKE
La batteripakken kjøle seg av
eller sett på en kald pakke.
BLOKKERT/LÅST
SITUASJON
Roter låsespaken for å løsne
Se Løsne blokkering.
VARMT VERKTØY
La verktøyet kjøle seg av før
du fortsetter.
Hurtigsyklus Modus
DCN695
Hurtigsyklus modus er perfekt der brukeren skal bruke mange
stifter i sekvens og må bevege seg raskere. Verktøyet vil fortsatt
være i full sekvensiell modus, men motoren vil klargjøres for
neste stift straks etter avfyring, for å minimalisere tiden det tar
for å få motoren opp i full hastighet.
+/ELLER eller en annen
kombinasjon.
FEIL
Tilbakestill verktøyet ved
å ta av og sette på igjen
batteripakken eller ved å
slå avtrekkerlåsen av og på
igjen. Dersom feilkoden
fortsatt er på, ta med
verktøyet til et autorisert
DeWALT serviceverksted.
135
Norsk
Løsne blokkering (Fig. A, C)
Dersom spikerpistolen brukes hardt slik at all energi i motoren
brukes for å slå inn spikeren, kan verktøyet låse seg. Driverbladet
gjennomførte ikke slagsyklusen og blokkeringsindikatoren 5 blinker. Roter låsespaken 6 på verktøyet og mekanismen
vil løsne. Dersom driverbladet ikke automatisk går tilbake til
utgangsposisjonen, gå til Fjerne en forkilt spiker. Dersom
enheten stadig blokkeres og går i lås, kontroller modus,
materialet og spikerlengden for å se om bruksområdet
er korrekt.
Dersom det fortsatt låser seg, forsøk å endre hastighet.
Avhengig av bruken kan det være nødvendig med en
annen hastighet.
Fjerne en forkilt spiker (Fig. A, C)
Dersom en spiker kiler seg i nesestykket, vil
blokkeringsindikatoren 5 blinke.
MERK: Forkilingen kan være resultat av avfall som samler seg i
nesekanalen. Vennligst kontroller og fjern rusk som beskrevet
under, straks du merker endring av ytelse på verktøyet.
1. Ta batteripakken av verktøyet og sett på avtrekkerlåsen 2 .
2. Skyv den fjærbelastede skyvelåsen 8 til bunnen av
magasinet for å låse på plass, og ta ut spikerstripen.
3. Bruk sekskantnøkkelen 11 som følger med for å løsne de to
boltene 17 på toppen av magasinet.
4. Roter magasinet 7 forover.
5. Ta ut den bøyde/fastlåste spikeren, bruk en tang om
nødvendig. Om nødvendig, fjern alt rusk i spikerkanalen.
6. Dersom driverbladet er i ned-posisjon, vri låsespaken 6 på
toppen av spikerpistolen.
MERK: Dersom driverbladet ikke går tilbake når
du vrir låsespaken, kan det være nødvendig å sette
driverbladet tilbake til utgangsposisjonen ved hjelp av en
lang skrutrekker.
7. Vri magasinet tilbake på plass under nesen av verktøyet, og
trekk til boltene 17 .
8. Sett inn igjen batteripakken.
MERK: Verktøyet vil deaktivere seg selv og ikke tilbakestilles
før batteripakken er tatt ut og satt inn igjen.
9. Sett inn igjen spikere i magasinet (se Lade verktøyet).
10. Løsne skyvelåsen 8 .
11. Ta av sikkerhetslåsen på avtrekkeren 2 når du er klar til å
fortsette bruken.
Dersom spikere ofte setter seg fast i nesestykket, send verktøyet
til service hos en autorisert DeWALT serviceforhandler.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
136
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
MERK: Du skal ALDRI spraye eller på annen måte påføre
smøre- eller rengjøringsmidler inni verktøyet. Dette kan
redusere verktøyets varighet og ytelse vesentlig.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpnngene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
DCN6901 Erstatningssett for returfjær
(Fig. H–L)
Over tid vil returfjær på drivbladet slites og må kanskje skiftes.
Dersom drivbladet ikke returnerer helt etter et skudd er det
tydelig at fjærene må skiftes. For å kontrollere - åpne magasinet
som i avsnittet Fjerne en forkilt spiker, dersom fjæren er slitt vil
du kunne bevege drivbladet frem og tilbake i spikerkanalen med
svært liten motstand.
Verktøyet er designet slik at der er enkelt å skifte returfjærene, på
under 5 minutter ved bruk av verktøyet DCN6901-XJ.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet, les bruksanvisningen
før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler kan
resultere i personskade og alvorlig skade på verktøyet og
tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal kun identiske
reservedeler brukes.
MERK: Alle mekaniske deler i erstatningssettet for fjærer er
vist. Dette av praktiske grunner og at man kan se til at alt
kommer med. Settet inneholder også Loctite-lim som er til
bruk i trinn 9. Se figur L.
For å bytte ut brukne returfjærer
MERK: Fjærene skal byttes ut parvis, bruk bare erstatningssett
for fjær som kommer fra DeWALT.
Norsk
1. Bruk den medfølgende nøkkelen 11 , til å løsne de to
skurene 27 på begge sidene av enheten. Se figur H.
2. Fjern retursystemet 28 fra enheten. Se figur I.
3. Skyv fjærskinneklemmen 29 av skinneklemmen 30 . Se
figur J.
4. Vri og fjern fjærstøtdemperen 31 , fjern deretter skiven 32 og returfjæren 33 . Se figur J.
5. Monter den nye returfjæren og skiven på skinneklemmen
30 . Press ned fjæringen mot skiven, dette på motsatt side
av klemmen. Vri deretter den nye fjørstøtdemperen til den
går nedenfor gjengen 34 for fjærskinneklemmen.
6. Monter den nye fjærskinneklemmen ordentlig og plasser
støtdemperen mot klemmen.
7. Gjenta trinn 3 til 6 for det andre fjæret.
MERK: Sjekk returen på profilen ved å skyve profilen opp til
fjærskinnen og slipp den. Den skal komme på plass grunnet
kraften fra fjæringen.
8. Skyv retursystemet 28 tilbake på enheten. Se figur K. Det
er viktig å teste justeringen av profilen og svinghjulet, dette
før retursystemet blir skrudd tilbake på enheten. Dette
kan gjøres ved å koble til et batteri, deretter dytt og løs ut
tuppen av enheten mot en benk eller hard overflate. Dette
gjør at motoren starter å spinne.
MERK: Når profilen og svinghjulet er ordentlig justert, vil du
høre at motoren går på tomgang ned fra full fart. Dersom
profilen og svinghjulet ikke er ordentlig justert, starter ikke
motoren eller den kan sakke ned mye raskere enn normalt,
der det kommer en høy støyende lyd fra enheten. Dersom
dette skjer, fjern og monter retursystemet på nytt.
9. Når retursystemet sitter slik det skal, åpne den medfølgende
tuben med Loctite®*, og påfør en liten del på de to skurenes
gjenger 27 . Monter deretter de to skruene og tight godt til.
Se figur L.
ADVARSEL: Test alltid enheten ved å skyte korte spikre inn
i et mykt treverk, dette for å se at vertøyet funger som det
skal. Dersom verktøyet ikke fungerer tilstrekkelig, kontakt
straks et av DeWALTs servicesentre.
ADVARSEL: INNHOLDET I LUKTEPOSEN LOCTITE ® KAN
IRRITERE ØYNE, HUD OG LUFTVEISSYSTEMET. BRUK HELE
INNHOLDET VED ÅPNING. Ikke pust inn damper. Ikke få det
i øynene eller på hud eller klær. Bruk kun i godt ventilert
område. Hold unna barn.
FØRSTEHJELPSBEHANDLING: Inneholder
polyglykoldimetakrylat, polyglykololeat, propylenglykol,
titanoksid og kumenhydroperoksid. Om svelget, ring en
giftinformasjonssentral eller doktor umiddelbart. Ikke
fremkall oppkast.
Om innåndet, flytt person til frisk luft. Om i øynene, skyll
med vann i 15 minutter. Få legehjelp. Om på hud, skyll
godt med vann. Om på klær, fjern klær.
*Loctite® er en registrert merkevare av Henkel Corp.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
137
Norsk
FEILRETTING
MANGE VANLIGE PROBLEMER KAN LØSES FORHOLDSVIS ENKELT VED HJELP AV TABELLEN UNDER.
For alvorlige eller vedvarende problemer, kontakt ditt nærmeste autoriserte DeWALT reparasjonsverksted,
eller kontakt din DeWALT forhandler på adressen angitt i manualen.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, koble ALLTID batteripakken fra verktøyet før vedlikehold og reparasjon.
SYMPTOM
Motoren går ikke med
avtrekkeren inntrykket
Motoren går ikke med
kontaktutløseren inntrykket
Verktøyet utløses ikke (motoren
går, men den avfyrer ikke)
Motoren starter, men lager mye
støy
138
ÅRSAK
Avtrekkerlås låst
Verktøyet er låst, med motoren
blokkert for rotering
LØSNING
Lås avtrekkerlåsen.
Vri låsespaken på verktøyet for å løsne mekanismen.
Dersom driverbladet ikke går tilbake, ta av batteriet og
manuelt skyv driverbladet tilbake til utgangsposisjonen.
Verktøyet er satt til sekvensiell
Trykk inn kontaktutløseren først før du skyter eller skifter
aktiverings modus
til slagaktiverings-modus (Kun DCN692).
Den interne elektronikken i verktøyet Ta ut batteriet, vent 3 sekunder og sett det inn igjen.
må tilbakestilles
Motoren stopper etter 5 sekunder
Normal drift, løsne avtrekkeren og trykk inn igjen.
Batteripolene er skitne eller skadet
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Skadet intern elektronikk
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Skadet avtrekker
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Batteriet er varmt
La batteriet kjøle seg av eller sett på en kald pakke.
Verktøyet er varmt
La verktøyet kjøle seg av før du fortsetter.
Avtrekkerlås låst
Lås opp avtrekkerlåsen.
Blokkeringslås satt på og hindrer full Sett flere spikere i magasinet.
bevegelse av kontaktutløseren
Verktøyet er låst, med motoren
Vri låsespaken på verktøyet for å løsne mekanismen.
blokkert for rotering
Dersom driverbladet ikke går tilbake, ta av batteriet og
manuelt skyv driverbladet tilbake til utgangsposisjonen.
Bøyd kontaktutløser
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Motoren stopper etter 5 sekunder
Normal drift, løsne kontakturløseren og trykk inn igjen.
Batteripolene er skitne eller skadet
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Skadet intern elektronikk
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Skadet avtrekker
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Batteriet er varmt
La batteriet kjøle seg av eller sett på en kald pakke.
Verktøyet er varmt
La verktøyet kjøle seg av før du fortsetter.
Blokkeringslås satt på og hindrer full Sett spikere i magasinet.
bevegelse av kontaktutløseren
Lavt batteri eller skadet batteri
Kontroller ladenivå dersom pakken har statusvisning.
Skift eller lad opp batteripakken om nødvendig.
Låst spiker/drivblad går ikke tilbake Ta av batteriet, fjern den fastlåste spikeren, vri på
til utgangsposisjon
låsespaken (skyv opp driverbladet manuelt om
nødvendig) og sett inn igjen batteripakken.
Skade på driver/retur mekanisme
Skift ut driver/retur mekanisme Kontakt et autorisert
DeWALT serviceverksted.
Låst intern mekanisme
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Skadet intern elektronikk
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Blokkert spiker og driverblad låst i
Bruk låsespaken, fjern fastlåst spiker og sette driverbladet
ned-posisjonen
tilbake manuelt om nødvendig.
Skade på driver/retur mekanisme
Skift ut driver/retur mekanisme Kontakt et autorisert
DeWALT serviceverksted.
Norsk
SYMPTOM
Drivblad blir stadig låst i nedposisjon
ÅRSAK
Blokkert spiker og driverblad låst i
ned-posisjonen
Skade på driver/retur mekanisme
Material og spikerlengde
Avfall i nesestykket
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Bruk av feil hastighet
Verktøyet fungerer, men slår ikke Dybdereguleringen satt for kort
spikrene helt inn
Verktøyet ikke fast presset mot
arbeidsstykket
Støt-modus valgt for lange
spikereDe selected with long nails
(kun DCN692)
Material og spikerlengde
LØSNING
Bruk låsespaken, fjern fastlåst spiker og sette driverbladet
tilbake manuelt om nødvendig.
Skift ut driver/retur mekanisme Kontakt et autorisert
DeWALT serviceverksted.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig må vri
på låsespaken), kontroller at materialet og spikerlengden
passer for den aktuelle bruken.
Rengjør tuppen og se nøye etter små biter fra spikrene
i sporet.
Nye verktøy kan trenge 500–1000 stifter før delene er
innkjørt og slitt inn mot hverandre. Bruk kortere stifter
i dene perioden dersom det er vanskelig å stifte med
lange stifter.
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere i mykt
treverk, eller slå inn riflede spikere i hardt materiale med
hastighet 1 - skift til hastighet 2.
Vri dybdejusteringen til en dypere innstilling
Bruk passe kraft for å presse verktøyet mot
arbeidsstykket. Se bruksanvisningen.
Velg sekvensiell modus.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig må vri
på låsespaken), kontroller at materialet og spikerlengden
passer for den aktuelle bruken.
Skadet eller slitt tupp på driverbladet Skift ut driver/retur mekanismen. Kontakt et autorisert
DeWALT serviceverksted.
Verktøyet brukes med skrapesikker
Ta av skrapesikker tupp.
tupp
Skadet utløsermekanisme
Kontakt et autorisert DeWALT serviceverksted.
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Nye verktøy kan trenge 500–1000 stifter før delene er
innkjørt og slitt inn mot hverandre. Bruk kortere stifter
i dene perioden dersom det er vanskelig å stifte med
lange stifter.
Verktøyet fungerer, men slår ikke Bruk av feil hastighet
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere i mykt
inn spikere
treverk, eller slå inn riflede spikere i hardt materiale med
hastighet 1 - skift til hastighet 2.
Ingen spikere i magasinet
Sett inn spikere i magasinet
Feil størrelse eller vinkel på spikere
Bruk kun anbefalte spikere. Se Tekniske data.
Avfall i nesestykket
Rengjør tuppen og se nøye etter små biter fra spikrene
i sporet.
Avfall i magasinet
Rengjør magasinet.
Slitt magasin
Skift ut magasinet. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Skadet eller slitt driverblad
Skift ut driverblad. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Skadet skyvefjær
Skift fjæren, kontakt autorisert DeWALT serviceverksted.
139
Norsk
SYMPTOM
Fastlåst spiker
ÅRSAK
Feil størrelse eller vinkel på spikere
Magasinskruene er ikke trukket til
etter tidligere inspeksjon ved låsing/
blokkering
Skadet eller slitt driverblad
Material og spikerlengde
Avfall i nesestykket
Slitt magasin
Skadet skyvefjær
Klikk-lås settes på når det er
7–9 spikere igjen i magasinet,
og brukeren bruker stor kraft på
kontaktutløseren for å overstyre
låsingen.
Verktøyet er ikke innkjørt ennå
Bruk av feil hastighet
140
LØSNING
Bruk kun anbefalte spikere. Se Tekniske data.
Pass på å trekke til skruene ved hjelp av den
medfølgende sekskantnøkkelen.
Skift ut driverblad. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Dersom enheten stadig går i lås (slik at du stadig må vri
på låsespaken), kontroller at materialet og spikerlengden
passer for den aktuelle bruken.
Rengjør tuppen og se nøye etter små biter fra spikrene
i sporet.
Skift ut magasinet. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Skift ut fjæren. Kontakt et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Lad flere spikere i magasinet for å koble ut klikk-låsen.
Nye verktøy kan trenge 500–1000 stifter før delene er
innkjørt og slitt inn mot hverandre. Bruk kortere stifter
i dene perioden dersom det er vanskelig å stifte med
lange stifter.
Dersom du forsøker å slå inn lange riflede spikere i mykt
treverk, eller slå inn riflede spikere i hardt materiale med
hastighet 1 - skift til hastighet 2.
Peso
Português
PREGADORA COM ARMAÇÃO SEM FIO, COM PILHAS DE
IÕES DE LÍTIO XR DE 18 V DCN692, DCN695
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Modo de activação
Ângulo do carregador
Comprimento
diâmetro do
encabadouro ângulo
geometria da cabeça
tipo de fixação
Tipo de intercalação
Peso (sem bateria)
Energia de propulsão
VCC
mm
mm
kg
J
DCN692
18
2
Sequência/ressalto
33°
DCN695
18
2
Sequencial RapidCycle/sequencial
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
de encaixe ou rebordo
soldadura a papel ou arame
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
de encaixe ou rebordo
soldadura a papel ou arame
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-16:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado
para uma avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto, se a
ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o nível de
emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do
período total de trabalho.
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
141
Português
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Pregadora Com Armação Sem Fio, Com
pilhas de iões de lítio XR de 18 V DCN692,
DCN695
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
19.04.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
142
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Português
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
b )
c )
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
d )
e )
f )
g )
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
143
Português
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança para agrafadoras
sem fio
•
•
•
•
•
Parta sempre do pressuposto que a ferramenta tem
pregos. Um manuseio descuidado da agrafadora pode
resultar numa disparo inesperado dos pregos e em ferimentos.
Não aponte a ferramenta na sua direcção ou de
outra pessoa. O disparo inesperado irá disparar o prego e
causar ferimentos.
Só deve accionar a ferramenta quando esta estiver
encostada com firmeza à peça de trabalho. Se a
ferramenta não estiver em contacto com a peça de trabalho, o
prego pode desviar-se do local pretendido.
Desligue a ferramenta da fonte de alimentação se o
prego ficar encravado na ferramenta. Quando remover
um prego encravado, a agrafadora pode ser activada
acidentalmente se estiver ligada à corrente.
Não utilize a agrafadora para fixar cabos eléctricos.
A ferramenta não foi concebida para a instalação de cabos
eléctricos e pode danificar o isolamento dos cabos, dando
origem a um choque eléctrico ou risco de incêndio.
ATENÇÃO: se a ferramenta cair ou se suspeitar que
ocorreram danos, verifique se a ferramenta está a
funcionar, como indicado na secção de selecção de
modo no manual. Se não funcionar conforme indicado
no manual, deixe de utilizar a ferramenta e envie-a
para reparação num centro de assistência autorizado
da dewalt.
Utilize sempre óculos de protecção.
Utilize sempre protecção auditiva.
Utilize apenas pregos do tipo especificado no manual.
Não utilize quaisquer apoios para montar a ferramenta
num suporte.
Não desmonte nem bloqueie quaisquer partes da ferramenta
de fixação, como por exemplo, a lingueta de contacto.
Antes de cada operação, verifique se o mecanismo de
segurança e de accionamento está a funcionar correctamente
e se todos os parafusos e porcas estão bem apertados.
•
•
•
•
•
•
144
•
Não utilize o DCN692:
ʵʵ quando mudar de um local para outro que implique
a utilização de andaimes, escadas, escadotes ou
equipamento semelhante a escadotes, por exemplo,
telhados de ripados, etc.;
ʵʵ quando fechar caixas ou grades;
ʵʵ quando instalar sistemas de segurança de transporte, por
exemplo, em veículos, vagões, etc.
No que respeita a excepções, consulte as regulamentações de local
de trabalho nacionais e locais
• Verifique sempre as regulações locais da peça de trabalho.
• Não utilize a ferramenta como um martelo.
• Nunca accione a pistola de pregos num espaço livre.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta para o local
de trabalho utilizando apenas o manípulo e nunca com o
gatilho accionado.
• Tenha em atenção as condições da área de trabalho. Os
pregos podem penetrar peças finas ou deslizar sobre cantos
e extremidades da peça de trabalho, colocando assim as
pessoas em risco.
• Não pregue pregos perto da extremidade da peça.
• Não pregue pregos em cima de outros pregos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização deste
equipamento:
• Ferimentos causados por um manuseio incorrecto
da ferramenta.
• Perda de controlo, porque não segurou a ferramenta
com firmeza.
• Tensão muscular dos braços e das mãos, especialmente se
trabalhar com a ferramenta suspensa. Faça sempre pausas
regulares quando trabalhar durante períodos prolongados.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
• Perda de controlo causada pelo movimento de recuo.
• Risco de ferimentos causados por pontos de fixação, arestas
afiadas e manuseamento incorrecto da peça de trabalho.
• Risco de ferimentos causados por arestas afiadas quando
substitui ou insere os pregos.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
Português
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
•
•
•
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
•
•
•
•
•
•
•
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 12 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
145
Português
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 15 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
146
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
Português
•
•
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
147
Português
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
Os modelos DCN692 e DCN695 funcionam com pilhas de 18
volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter mais
informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola de pregos
1 Carregador (apenas nos modelos P2)
2 Pilhas (apenas nos modelos P2)
1 Ponta sem marca
1 Caixa de transporte (apenas nos modelos P2)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Não exponha o equipamento à água.
Use uma protecção auditiva.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
Use uma protecção ocular.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
148
50-90mm
Comprimento dos pregos.
Grossura dos pregos.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Capacidade de carga.
Ângulo do carregador.
Não queime a bateria.
Posição do Código de data
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
O código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Português
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Gatilho
2 Bloqueio de segurança do gatilho
3 Activador de contacto
4 Roda de ajuste da profundidade
5 Indicador luminoso de bateria fraca e encravamento/
bloqueio
6 Alavanca anti-bloqueio
7 Cartucho
8 Patilha do impulsor
9 Interruptor de selecção de modo
10 Caibro rotativo/gancho de correia
11 Chave sextavada integrada
12 Compartimento das pilhas
13 Ponta sem marca
14 Interruptor de selecção de velocidade
Utilização Adequada
As agrafadoras com armação sem fio DCN692 e DCN695 foram
concebidas para fixar agrafos em peças de madeira.
A agrafadora para pregar quadros sem fios DCN692 foi
concebida para os modos em sequência/rápido. Esta agrafadora
foi concebida para os modos em sequência/rápido NÃO DEVE
ser utilizada em andaimes, escadas, escadotes ou equipamento
semelhante a escadotes, por exemplo, telhados de ripados. No
que respeita a excepções, consulte as regulamentações de local
de trabalho nacionais e locais.
A agrafadora para pregar quadros sem fio DCN695 foi concebida
apenas para o modo de sequência, quer seja no modo de
sequência padrão ou no modo sequencial RapidCycle para uma
fixação mais rápida. As agrafadoras concebidas apenas para
o modo de sequência PODEM SER utilizadas em andaimes,
escadas, escadotes ou equipamento semelhante a escadotes,
por exemplo, telhados de ripados.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas agrafadoras sem fio são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 12 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 12 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 15 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 16 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Caibro rotativo/gancho de correia (Fig. F)
O caibro/gancho de correia 10 pode ser posicionado
facilmente à esquerda ou direita da ferramenta, adaptado tanto
para pessoas que utilizem a mão esquerda como a direita.
Se não quiser utilizar o gancho, pode rodá-lo para a parte da
frente ou de trás da base da pega.
Carregar a Ferramenta (Fig. D)
ATENÇÃO: desengate sempre a ferramenta e desligue a
pilha antes de colocar ou retirar pregos.
1. Faça deslizar a patilha do impulsor com mola 8 para a base
do cartucho para fixá-la no local pretendido.
2. Seleccione um cartucho de pregos apropriado. (Ver Dados
Técnicos.) A DeWALT recomenda sempre a utilização de
pregos de fixação da marca DeWALT.
149
Português
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
3. Inserir o cartucho de pregos na ranhura de carregamento na
parte lateral do carregador. Certifique-se de que as cabeças
dos pregos ficam virados para cima no respectivo canal.
4. Liberte a patilha do impulsor para fechar o cartucho. Faça
deslizar com cuidado a patilha para a frente e encaixe
o prego.
Bloqueio de disparo sem agrafos
A agrafadora está equipada com um sistema de bloqueio de
disparo sem agrafos, que impede a activação da ferramenta
quando o cartucho está quase vazio. Se houver cerca de 7
a 9 pregos no cartucho, é activado o sistema de bloqueio
de disparo sem agrafos da ferramenta. Consulte Carregar a
ferramenta para recarregar um cartucho de pregos colados.
NOTA: se for aplicada força excessiva na ferramenta, é possível
desengatar o bloqueio. Isto impede que a ferramenta sofra
danos se cair.
Ajustar a profundidade de agrafamento
(Fig. E)
A profundidade de agrafamento pode ser ajustada com uma
roda de ajuste de profundidade.
1. Para fixar um prego com menos profundidade, gire a roda
de ajuste de profundidade 4 para a esquerda, na direcção
do ícone de agrafo superficial.
2. Para fixar um prego com mais profundidade, gire a roda
de ajuste de profundidade 4 para a direita, na direcção do
ícone de agrafo com mais profundidade.
Seleccionar o modo (Fig. A)
NOTA: A vida útil da bateria no modo de sequência rápida é
menor do que no modo de sequência padrão RapidCycle é
menor do que no modo de sequência padrão. Se a ferramenta
permanecer no modo de sequência padrão, a vida útil atinge
um valor máximo.
Selecção de velocidade (Fig. A)
Esta agrafadora está equipada com um interruptor de selecção
de velocidade dupla 14 localizado no pé.
• Para agrafos mais pequenos, desloque o interruptor para a
posição mais à esquerda para seleccionar a velocidade 1.
• Para agrafos maiores e aplicações mais exigentes, desloque
o interruptor para a posição mais à direita para seleccionar
a velocidade 2.
Se não conseguir fixar os agrafos para a profundidade
pretendida com a definição de velocidade 1, pode ter de mudar
para a definição de velocidade 2 para obter uma maior potência.
AVISO: Fixar agrafos com menos de 71 mm de
comprimento com a definição de velocidade 2 irá causar
um desgaste excessivo da ferramenta e dar origem a uma
avaria prematura.
Definição de
velocidade
DCN695
Para seleccionar o modo de sequência padrão, deslize o
interruptor de selecção de modo 9 para visualizar o ícone de
seta única .
Para seleccionar o modo de acção de sequência RapidCycle, faça
deslizar o interruptor de selecção de modo 9 para visualizar o
ícone de seta dupla .
150
Aplicação
Trabalhos
relacionados com
vigas
Potência para colocar
Escoras
agrafos maiores
Traves
Estrutura de
madeira
Pavimentação
Revestimento
exterior
Maior durabilidade das
Colocação de
ferramentas, da duração
vedações
das pilhas, velocidade de
Colocação de
fixação, menos recuo
soalhos
Reforçar com
travessas
2
1
DCN692
Para seleccionar o modo de acção sequencial, faça deslizar o
interruptor de selecção do modo 9 para visualizar o ícone de
prego único .
Para seleccionar o modo de acção de ressalto, faça deslizar o
interruptor de selecção do modo 9 para visualizar o ícone de
três pregos
.
NOTA: a potência máxima para inserir pregos grandes
é atingida no modo sequencial, por isso deve restringir
a utilização do modo de acção rápida quando inserir
pregos maiores.
Vantagem
Comprimento
comum dos
agrafos
71 – 90mm
50 – 70mm
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: se a ferramenta cair ou se suspeitar que
ocorreram danos, verifique se a ferramenta está
a funcionar, como indicado na secção de selecção
de modo no manual. Se não funcionar conforme
indicado no manual, deixe de utilizar a ferramenta
Português
e envie-a para reparação num centro de assistência
autorizado da DeWALT.
Posição correcta das mãos (Fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal 18 , tal como indicado.
Preparar a Ferramenta (Fig. A)
1. Retire a pilha 12 da ferramenta e certifique-se de que a
ferramenta está bloqueada.
2. Retire todos os pregos do carregador 7 .
3. Verifique se a lingueta de contacto 3 se pode mover
livremente.
4. Volte a colocar os pregos no carregador.
5. Insira a bateria.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta caso a lingueta de
contacto ou o empurrador do prego não se puder mover
livremente.
AVISO: NUNCA pulverize ou aplique lubrificantes ou
solventes de limpeza no interior da ferramenta. Isso pode
ter um efeito nocivo na vida útil e no desempenho da
ferramenta.
Colocar a ferramenta em funcionamento
Tenha em atenção que esta ferramenta requer um período de
teste antes de ser utilizada com potência total, devido às peças
que têm de engrenar ou ser utilizadas em conjunto. É provável
que a ferramenta não consiga colocar agrafos de maneira
consistente durante este período.
Depois de colocar 500 a 1000 agrafos, a ferramenta deve estar
pronta a ser utilizada e a trabalhar à capacidade total.
Actuação da ferramenta (Fig. A)
A ferramenta pode ser utilizada num dos seguintes modos:
modo de acção sequencial ou modo de acção rápida.
Modo de accionamento sequencial
O modo de accionamento sequencial é utilizado para pregar
pregos de forma intermitente, quando se pretende pregar
os pregos com muito cuidado e precisão. Também fornece a
potência máxima de fluxo para inserir os pregos maiores.
1. Utilizando o interruptor de selecção de modo 9 , seleccione
o modo de acção de sequência rápida
ou .
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho 2 .
3. Empurre a lingueta de contacto 3 contra a superfície de
trabalho.
4. Puxe o botão do gatilho 1 para activar a ferramenta.
5. Liberte o gatilho e levante a agrafadora da superfície de
trabalho.
6. Repita os passos 3 a 5 para disparar o próximo agrafo.
Modo de acção rápida
DCN692
O modo de acção rápida é utilizado para inserir pregos
rapidamente em superfícies planas e fixas e é mais eficaz para
inserir pregos mais pequenos.
1. Seleccione o modo de accionamento por impacto
, com
o botão de selecção do modo 9 .
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho 2 .
3. Para pregar apenas um prego, opere a ferramenta como
descrito para o accionamento sequencial:
a. Empurre a lingueta de contacto 3 contra a superfície de
trabalho.
b. Puxe o botão do gatilho 1 para activar a ferramenta.
Sempre que puxar o gatilho com a lingueta de contacto
pressionada contra a superfície de trabalho será
disparado um prego.
4. Para pregar vários pregos, prima o botão do gatilho 1 demoradamente e, de seguida, empurre repetidamente a
lingueta de contacto 3 contra a superfície de trabalho.
ATENÇÃO: não mantenha o gatilho premido quando
a ferramenta não estiver a ser utilizada. Mantenha o
bloqueio de segurança do gatilho 2 na posição de
bloqueio para evitar uma actuação acidental quando a
ferramenta não estiver a ser utilizada.
5. Quando alternar entre os modos de sequência e ressalto,
pode ser necessário ajustar a profundidade de agrafamento.
Consulte Ajustar a profundidade de agrafamento para
obter instruções.
Modo rapidcycle
DCN695
O modo RapidCycle é ideal quando o utilizador dispara vários
pregos em sequência e necessita de mover-se com maior
rapidez. A ferramenta continua a funcionar no modo de
sequência total, mas o motor fica pronto de imediato para o
prego seguinte imediatamente após o disparo para minimizar o
tempo dispendido a aguardar que o motor esteja pronto.
1. Utilize o interruptor de selecção de modo 9 para
seleccionar o modo RapidCycle .
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho 2 .
3. Para disparar um único prego, utilize a ferramenta conforme
descrito na acção sequencial:
a. Empurre o activador de contacto 3 contra a peça de
trabalho.
b. Prima o gatilho 1 para activar a ferramenta. (Ouve-se o
motor a rodar depois do prego ser disparado).
4. Para disparar vários pregos, repita as instruções do ponto
3. indicadas acima. Se não disparar um prego 2 segundos
depois do anterior, o motor desacelera para a posição de
repouso.
Utilizar o bloqueio do gatilho (Fig. C)
Cada agrafadora DeWALT está equipada com um dispositivo
de bloqueio do gatilho 2 , que, ao ser premido para a direita,
como indicado na Figura C, impede que a ferramenta dispare
151
Português
um agrafo, bloqueando o gatilho e transferindo a energia para
o motor.
Quando o bloqueio do gatilho é premido para a esquerda, a
ferramenta fica totalmente operacional. O bloqueio do gatilho
deve estar sempre bloqueado quando efectuar quaisquer
ajustes ou se a ferramenta não for utilizada de imediato.
verifique o modo seleccionado, o material e o prego utilizados
para certificar-se de que não se trata de uma aplicação
demasiado difícil.
Se ocorrer uma paragem contínua, verifique a selecção de
velocidade. Dependendo da aplicação, pode ser necessário
definir uma velocidade diferente.
Ponta sem marca (Fig. A)
Retirar um agrafo encravado (Fig. A, C)
Se utilizar esta ferramenta em materiais que não pretende
marcar, tais como revestimento de madeira, utilize a ponta sem
marca 13 sobre o activador de contacto 3 .
NOTA: Para uma profundidade máxima, especialmente
com agrafos compridos, deve ser removida a cobertura antidesgaste.
Se um agrafo ficar encravado no adaptador, o
indicador luminoso de encravamento/bloqueio 5 fica
intermitente.
NOTA: O encravamento pode resultar da acumulação de
sujidade no canal da ponteira. Inspeccione e limpe de imediato
qualquer sujidade, como indicado abaixo, se verificar qualquer
alteração no desempenho da ferramenta.
1. Retire a pilha da ferramenta e active o bloqueio de
segurança do gatilho 2 .
2. Faça deslizar a patilha do impulsor com mola 8 para a base
do cartucho para fixá-la no local pretendido e descarregue
o agrafo.
3. Com a chave sextavada 11 fornecida, afrouxe os dois
parafusos sextavados 17 na parte superior do cartucho.
4. Rode o cartucho 7 para a frente.
5. Retire o agrafo encravado/dobrado, utilizando um alicate se
necessário. Limpe quaisquer resíduos no canal de pregos,
se necessário.
6. Se a lâmina propulsora estiver virada para baixo, rode a
alavanca anti-bloqueio 6 na parte superior da agrafadora.
NOTA: se a lâmina propulsora não for colocada na posição
inicial depois de rodar a alavanca anti-bloqueio, poderá
ser necessário fazê-lo manualmente com uma chave de
parafusos comprida.
7. Rode o cartucho para a posição pretendida debaixo
do adaptador da ferramenta e aperte os parafusos
sextavados 17 .
8. Volte a colocar a pilha.
NOTA: a ferramenta será desligada e só será reposta depois
de retirar e voltar a colocar a pilha.
9. Volte a colocar os agrafos no cartucho (consulte Carregar a
ferramenta).
10. Liberte a patilha do impulsor 8 .
11. Desengate o bloqueio de segurança do gatilho 2 quando
estiver pronto para continuar a fixação dos agrafos.
Se os agrafos ficarem encravados no adaptador com frequência,
leve a ferramenta para reparação num centro de assistência
autorizado da DeWALT.
Indicador LED (Fig. A)
A agrafadora está equipada com dois indicadores luminosos
LED 5 , que se encontram na parte de trás da ferramenta
imediatamente abaixo da tampa posterior. Consulte também a
secção Resolução de problemas para obter mais instruções.
BATERIA FRACA
Substitua a pilha gasta por uma
carregada.
BATERIA QUENTE
Deixe a pilha arrefecer ou
substitua-a por uma fresca.
ENCRAVAMENTO/BLOQUEIO
Rode a alavanca anti-bloqueio
para desbloquear. Consulte
Desbloquear.
FERRAMENTA QUENTE
Deixe a pilha arrefecer antes de
continuar a utilizá-la.
ERRO
Reinicie a ferramenta removendo
e reinserindo a pilha ou
desbloquear o gatilho. Se o
F+/
OU ou qualquer outra código de erro persistir, leve
a ferramenta a um centro
combinação.
de assistência autorizado da
DeWALT.
Desbloquear (Fig. A, C)
Se utilizar a agrafadora num local difícil, em que toda a energia
disponível no motor seja utilizada para fixar um agrafo, a
ferramenta pode ficar bloqueada. A lâmina propulsora não
concluiu o ciclo de transmissão e o indicador de encravamento/
bloqueio 5 irá ficar intermitente. Rode a alavanca antibloqueio 6 na ferramenta para desbloquear o mecanismo.
Se a lâmina propulsora não voltar automaticamente para a
posição inicial, vá para a secção Retirar um agrafo encravado.
Se a ferramenta continuar bloqueada, verifique o material e o
agrafo para certificar-se de que não se trata de uma aplicação
demasiado difícil. Se a ferramenta continuar bloqueada,
152
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
AVISO: NUNCA pulverize ou aplique lubrificantes ou
solventes de limpeza no interior da ferramenta. Isso
pode ter um efeito nocivo na vida útil e no desempenho
da ferramenta.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Kit de substituição da mola de retorno
DCN6901 (Fig. H–L)
Com o tempo, as molas de retorno da lâmina do accionado
desgastam-se e têm de ser eventualmente substituídas. Se a
lâmina não voltar para a posição inicial depois de colocar um
agrafo, é necessário substituir as molas accionadoras. Para
verificar, abra o cartucho, como indicado na secção Retirar
um agrafo encravado e se as molas estiverem gastas, poderá
mover o accionador para trás e para a frente no canal dos
agrafos com uma resistência mínima.
A ferramenta foi concebida de modo a substituir facilmente as
molas de retorno em menos de 5 minutos utilizando o acessório
DCN6901-XJ.
Português
ATENÇÃO: Para sua segurança, leia o manual de
instruções da ferramenta antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes avisos, podem ocorrer
ferimentos e danos graves na ferramenta e no acessório.
Quando reparar esta ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
AVISO: Todas as peças mecânicas do kit de substituição
da mola são apresentadas para sua comodidade e
verificação dos artigos incluídos. O kit também inclui uma
embalagem de adesivo Loctite para utilização no passo 9.
Consulte a figura L.
Para substituir as molas de retorno
partidas:
NOTA: As molas devem ser substituídas em pares,
utilizando apenas o kit de substituição de molas adicionais
DeWALT correcto.
1. Utilizando a chave 11 fornecida, afrouxe os dois parafusos
27 em qualquer um dos lados da unidade. Consulte a
figura H.
2. Retire o sistema de retorno 28 da unidade. Consulte a
figura I.
3. Deslize o encaixe da calha da mola 29 para fora da calha da
mola 30 . Consulte a figura J.
4. Rode e retire o amortecedor da mola 31 e retire a anilha
32 e a mola de retorno 33 . Consulte a figura J.
5. Monte a nova mola de retorno e a anilha na calha da mola
30 . À medida que comprime a mola com a anilha junto da
extremidade oposta da calha, rode o amortecedor da nova
mola até passar a ranhura 34 do encaixe da calha da mola.
6. Monte com firmeza o encaixe da calha da mola nova e
encoste o amortecedor ao encaixe.
7. Repita os passos 3–6 para a outra mola.
NOTA: Verifique o retorno do perfil, deslizando o perfil
para cima da calha da mola e libertando-o. Deve retroceder
devido à força das molas.
8. Deslize o sistema de retorno 28 de volta para a unidade.
Consulte a figura K. É importante experimentar o
alinhamento do perfil e do volante antes de aparafusar
de novo o sistema de retorno na unidade. Isto pode ser
efectuado ligando uma bateria e, em seguida, puxando e
libertando a ponteira da unidade contra um banco ou uma
superfície rígida. Isto irá iniciar a rotação do motor.
NOTA: Se o perfil e o volante estiverem alinhados
correctamente, irá ouvir o motor passar da velocidade
máxima para o ponto morto. Se o perfil e o volante não
estiverem alinhados correctamente, o motor pode não
arrancar, pode desacelerar muito mais depressa do que o
normal e a unidade irá emiti um rangido intenso. Se isto se
verificar, retire e volte a instalar o sistema de retorno.
9. Depois de instalar correctamente o sistema de retorno,
abra a embalagem de Loctite®* fornecida e aplique uma
pequena quantidade na rosca dos dois parafusos 27 ,
monte de novo os parafusos com a chave e aperte-os com
firmeza. Consulte a figura L.
153
Português
ATENÇÃO: teste sempre a unidade, disparando
pregos pequenos em madeira macia, para assegurar o
funcionamento correcto da ferramenta. Se a ferramenta
não funcionar devidamente, contacte de imediato um
centro de assistência oficial da DeWALT.
ATENÇÃO: AS SUBSTÂNCIAS DA EMBALAGEM LOCTITE ®
PODEM IRRITAR OS OLHOS, A PELE E O SISTEMA
RESPIRATÓRIO. DEPOIS DE ABRIR A EMBALAGEM, DEVE
UTILIZAR TODO O CONTEÚDO. Não inale os vapores. Não
deixe que o produto entre em contacto com os olhos ou o
vestuário. Utilize o produto apenas em áreas devidamente
ventiladas. Mantenha o produto fora do alcance das
crianças.
TRATAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS: Contém
dimetacrilato de poliglicol, glicol de propileno de oleato de
poliglicol, dióxido de titânio e hidroperóxido de cumeno.
Em caso de ingestão, contacte um centro de informação
antivenenos ou um médico de imediato. Não induzir o
vómito.
Se for inspirado, leve a pessoa para um local arejado. Se
entrar em contacto com os olhos, lave com água durante
15 minutos. Peça aconselhamento médico. Se entrar em
contacto com a pele, lave bem com água. Se entrar em
contacto com o vestuário, retire a roupa.
*Loctite® é uma marca registada da Henkel Corp.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
154
Português
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
É POSSÍVEL RESOLVER MUITOS PROBLEMAS COMUNS SE
CONSULTAR O GRÁFICO INDICADO ABAIXO.
No que respeita a problemas mais graves ou persistentes, contacte o seu agente de reparação autorizado da DeWALT mais próximo
ou contacte um escritório da DeWALT através da morada indicada neste manual.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, retire SEMPRE a bateria antes de efectuar quaisquer reparações.
SINTOMA
O motor não funciona se
não premir o gatilho
O motor não funciona
quando o activador de
contacto está premido
CAUSA
O bloqueio do gatilho está activado
A ferramenta está bloqueada,
impedindo assim a rotação do motor
SOLUÇÃO
Desactive o bloqueio do gatilho.
Rode a alavanca anti-bloqueio na ferramenta para libertar o
mecanismo. Se a lâmina propulsora não for reposta, retire a
pilha e empurre manualmente a lâmina para a posição inicial.
A ferramenta está no modo de
Prima o activador de contacto antes de disparar ou mudar
actuação sequencial
para o modo de ressalto (Apenas para o modelo DCN692).
Os componentes electrónicos internos Retire a pilha, aguarde 3 segundos e volte a colocá-la.
da ferramenta têm de ser repostos
O motor deixa de funcionar após
Funcionamento normal, liberte o gatilho e volte a premi-lo.
5 segundos
Os terminais estão sujos ou danificados Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Os componentes electrónicos internos Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
estão danificados
Gatilho danificado
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Pilha quente
Deixe a pilha arrefecer ou substitua-a por uma fresca.
Ferramenta quente
Deixe a pilha arrefecer antes de continuar a utilizá-la.
O bloqueio do gatilho está activado
Desactive o bloqueio do gatilho.
O bloqueio de disparo sem agrafos
Coloque mais agrafos no cartucho.
está activado, que impede o curso
completo do activador de contacto
A ferramenta está bloqueada,
Rode a alavanca anti-bloqueio na ferramenta para libertar o
impedindo assim a rotação do motor mecanismo. Se a lâmina propulsora não for reposta, retire a
pilha e empurre manualmente a lâmina para a posição inicial.
Activador de contacto dobrado
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
O motor deixa de funcionar após
Funcionamento normal, liberte o activador de contacto e
5 segundos
volte a premi-lo.
Os terminais estão sujos ou danificados Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Os componentes electrónicos internos Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
estão danificados
Gatilho danificado
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Pilha quente
Deixe a pilha arrefecer ou substitua-a por uma fresca.
Ferramenta quente
Deixe a pilha arrefecer antes de continuar a utilizá-la.
155
Português
SINTOMA
A ferramenta não funciona
(o motor funciona, mas
não dispara)
O motor arranca, mas faz
muito ruído
A lâmina propulsora
continua presa na posição
descendente
CAUSA
O bloqueio de disparo sem agrafos
está activado, que impede o curso
completo do activador de contacto
A carga da bateria está fraca ou a pilha
está danificada
Um agrafo está encravado ou a lâmina
propulsora não foi reposta para a
posição inicial
Conjunto de retorno/activador
danificado
Mecanismo interno encravado
Os componentes electrónicos internos
estão danificados
Há um agrafo encravado e a lâmina
propulsora está presa na posição
descendente
Conjunto de retorno/activador
danificado
Há um agrafo encravado e a lâmina
propulsora está presa na posição
descendente
Conjunto de retorno/activador
danificado
Comprimento do material e dos
agrafos
Resíduos no adaptador
A ferramenta ainda não foi sujeita a
um teste de funcionamento
Utilização da velocidade incorrecta
156
SOLUÇÃO
Coloque pregos no cartucho.
Verifique o nível de carga caso a pilha indique o estado da
carga. Carregue ou substitua a pilha, se necessário.
Retire a pilha, retire o agrafo encravado, active a alavanca
anti-bloqueio (empurre a lâmina propulsora para cima, se
necessário) e volte a colocar a pilha.
Substitua o conjunto de retorno/activador danificado
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Utilize a alavanca anti-bloqueio, retire quaisquer agrafos
encravados e coloque manualmente a lâmina propulsora na
posição inicial, se necessário.
Substitua o conjunto de retorno/activador danificado
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Utilize a alavanca anti-bloqueio, retire quaisquer agrafos
encravados e coloque manualmente a lâmina propulsora na
posição inicial, se necessário.
Substitua o conjunto de retorno/activador danificado
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer a rotação
da alavanca anti-bloqueio), escolha um comprimento
adequado para o material e os agrafos que não implique um
esforço excessivo.
Limpe a área do adaptador e verifique com atenção se
existem pequenos pedaços de agrafos partidos no trajecto.
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar 500–1000
agrafos para que as peças possam engrenar e ser utilizadas
em conjunto. Se tiver dificuldade em colocar agrafos sem
problemas, utilize agrafos mais pequenos.
Se tentar colocar agrafos anelados mais compridos em
madeira macia ou em materiais mais duros com a velocidade
1 - ajuste a definição de velocidade para a posição 2.
Português
SINTOMA
A ferramenta funciona,
mas não fixa totalmente os
agrafos
CAUSA
O ajuste de profundidade é demasiado
superficial
A ferramenta não foi encostada com
firmeza à peça
O modo de acção rápida seleccionado
para pregos compridos
Comprimento do material e dos
agrafos
SOLUÇÃO
Rode o ajuste de profundidade para uma definição mais
profunda
Aplique uma força adequada à ferramenta, para fixá-la com
firmeza na peça. Consulte o manual de instruções.
Seleccione o modo sequencial.
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer a rotação
da alavanca anti-bloqueio), escolha um comprimento
adequado para o material e os agrafos que não implique um
esforço excessivo.
Ponta da lâmina propulsora danificada Substitua o conjunto de retorno/activador danificado
ou gasta
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Ferramenta utilizada com ponta sem Retire a ponta sem marca.
marca
Mecanismo de funcionamento
Contacte um agente de reparação autorizado da DeWALT.
danificado
A ferramenta ainda não foi sujeita a
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar 500–1000
um teste de funcionamento
agrafos para que as peças possam engrenar e ser utilizadas
em conjunto. Se tiver dificuldade em colocar agrafos sem
problemas, utilize agrafos mais pequenos.
Utilização da velocidade incorrecta
Se tentar colocar agrafos anelados mais compridos em
madeira macia ou em materiais mais duros com a velocidade
1 - ajuste a definição de velocidade para a posição 2.
A ferramenta funciona,
O cartucho não tem pregos
Coloque pregos no cartucho
mas não é fixado qualquer Pregos com tamanho ou ângulo
Utilize apenas os pregos recomendados pelo fabricante.
agrafo
incorrectos
Consulte Dados técnicos.
Resíduos no adaptador
Limpe o adaptador e esteja atento a pequenos pedaços de
pregos partidos no trajecto
Resíduos no cartucho
Limpe o cartucho.
Cartucho gasto
Substitua o cartucho. Contacte um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
Lâmina propulsora danificada ou gasta Substitua a lâmina propulsora. Contacte um agente de
reparação autorizado da DeWALT.
A mola do impulsor está danificada
Substitua a mola; consulte um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
157
Português
SINTOMA
Prego encravado
CAUSA
Pregos com tamanho ou ângulo
incorrectos
Os parafusos do cartucho não foram
apertados após uma inspecção de
agrados encravados
Lâmina propulsora danificada ou gasta
SOLUÇÃO
Utilize apenas os pregos recomendados pelo fabricante.
Consulte Dados técnicos.
Certifique-se de que aperta os parafusos sextavados do
cartucho com a chave fornecida.
Substitua a lâmina propulsora. Contacte um agente de
reparação autorizado da DeWALT.
Comprimento do material e dos
Se a unidade permanecer bloqueada (o que requer a rotação
agrafos
da alavanca anti-bloqueio), escolha um comprimento
adequado para o material e os agrafos que não implique um
esforço excessivo.
Resíduos no adaptador
Limpe a área do adaptador e verifique com atenção se
existem pequenos pedaços de agrafos partidos no trajecto.
Cartucho gasto
Substitua o cartucho. Contacte um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
A mola do impulsor está danificada
Substitua a mola. Contacte um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
O sistema de bloqueio de disparo sem Coloque mais pregos no cartucho para desengatar o sistema
agrafos está engatado com apenas 7 de bloqueio de disparo sem agrafos.
ou 9 pregos no cartucho e o utilizador
está a aplicar força excessiva no
activador de contacto, desengatando
o bloqueio
A ferramenta ainda não foi sujeita a
As novas ferramentas têm capacidade para aceitar 500–1000
um teste de funcionamento
agrafos para que as peças possam engrenar e ser utilizadas
em conjunto. Se tiver dificuldade em colocar agrafos sem
problemas, utilize agrafos mais pequenos.
Utilização da velocidade incorrecta
Se tentar colocar agrafos anelados mais compridos em
madeira macia ou em materiais mais duros com a velocidade
1 - ajuste a definição de velocidade para a posição 2.
158
Paino
Suomi
18V XR LITIUMIONI LANGATON RUNKONAULAIN
DCN692, DCN695
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Käyttötila
Virransyöttö
Naulat
pituus
varren läpimitta
kulma
pään geometria
vertailutyyppi
Paino (ilman akkupakkausta)
Käyttöenergia
DCN692
18
2
Sarja/sku
33°
DCN695
18
2
RapidCycle-sarjalaukaisu/Sarjalaukaisu
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
kiinnitetty tai pyöreä poikkeama
paperi tai hitsauslanka
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
kiinnitetty tai pyöreä poikkeama
paperi tai hitsauslanka
3,63
105
VDC
W
mm
mm
kg
J
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-16 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja
keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään
erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä
voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
159
Suomi
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
18V XR Litiumioni Langaton Runkonaulain
DCN692, DCN695
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.04.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
160
Suomi
b )
c )
d )
e )
f )
g )
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Langattomien naulauskoneiden
turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Oleta aina, että työkalu sisältää nauloja. Naulauskoneen
huolimaton käsittely voi johtaa naulojen odottamattomaan
laukaisemiseen ja henkilövahinkoihin.
Älä kohdista työkalua itseesi tai muihin päin.
Odottamaton laukaisemisen yhteydessä laitteesta sinkoaa
naula, joka voi aiheuttaa henkiövahinkoja.
Älä kytke työkalua päälle, ellei se ole tiukasti
työkappaletta vasten. Jos työkalu ei kosketa
työkappaleeseen, naula voi singota väärään suuntaan.
Irrota työkalu sähköverkosta, jos naula jää
kiinni työkaluun. Kun poistat kiinni jääneen naulan,
naulauskone voi kytkeytyä vahingossa päälle, jos se on
liitetty sähköverkkoon.
Älä käytä tätä naulauskonetta sähköjohtojen
kiinnittämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu sähköjohtojen
asentamiseen ja se voi vaurioittaa sähköjohtojen eristystä ja
täten aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalovaaroja.
VAROITUS: Tarkista työkalun toiminta ohjekirjan
tilanvalintaa koskevien ohjeiden mukaisesti, jos työkalu on
pudotettu tai epäilet vaurioita työkalussa. Jos laite ei toimi
ohjekirjan mukaisesti, lopeta työkalun käyttö ja vie se
huoltoon valtuutettuun dewalt-huoltopalveluun.
161
Suomi
•
•
•
•
•
Käytä aina suojalaseja.
Käytä aina korvasuojaimia.
Käytä vain käyttöohjeessa määriteltyä naulatyyppiä.
Älä käytä mitään asennustelineitä työkalun tukemiseen.
Älä irrota naulaimen mitään osaa, kuten kärkilaukaisinta, tai
estä sen toimintaa.
• Tarkista ennen jokaista työtä, että turva- ja
laukaisumekanismi toimii oikein ja että kaikki mutterit ja pultit
ovat tiukasti kiinni.
• Älä käytä DCN692-laitetta
ʵʵ kun vaihdat yhdestä työskentelykohteesta toiseen ja
joudut käyttämään rakennustelineitä, portaita, tikkaita tai
tikkaiden kaltaisia rakenteita, esim. kattoruoteita jne,
ʵʵ laatikoiden tai kuljetuslaatikoiden sulkemiseen,
ʵʵ turvallisuusjärjestelmien kiinnittämiseen kuljetuksen
aikana, esim. ajoneuvoissa, vaunuissa jne.
Tarkista poikkeukset paikallisista työpaikkasäädöksistä
• Tarkista aina paikallisen työpaikan määräykset.
• Älä käytä työkalua vasarana.
• Älä koskaan kohdista naulainta tyhjään kohtaan.
• Kanna työkalua työskentelyalueella aina vain yhdellä kädellä
äläkä koskaan liipaisimen ollessa toimintavalmiina.
• Ota huomioon työskentelyalueen olosuhteet. Naulat voivat
tunkeutua ohuen kappaleen läpi tai luiskahtaa kappaleen
nurkista tai reunoista ja olla siten vaaraksi paikalla olijoille.
• Älä laukaise nauloja lähelle työkappaleen reunaa.
• Älä laukaise nauloja toisten naulojen päälle.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät näiden koneiden käyttöön:
• Työkalun väärinkäytöstä aiheutuvat henkilövahingot.
• Hallinnan menetys puutteellisen työkalun kiinni
pitämisen vuoksi.
• Käsivarsien ja käsien lihasrasitukset, erityisesti pään
yläpuolella työskennellessä. Pidä aina säännöllisiä taukoja
pitkien käyttöjaksojen aikana.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
• Takaiskun aiheuttama hallinnan menetys.
• Kiinnityskohdan aiheuttama henkilövahinkovaara, terävät
reunat ja työkappaleen virheellinen käsittely.
• Terävien reunojen aiheuttama henkilövahinkovaara nauloja
vaihtaessa tai naulayksiköitä asettaessa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
162
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 12 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 15 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
163
Suomi
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
164
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Suomi
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCN692 ja DCN695 toimivat 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Naulain
1 Laturi (vain P2-mallit)
2 Akut (vain P2-mallit)
1Kärkisuoja
1 Varustepakkaus (vain P2-mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Käytä kuulosuojaimia.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä suojalaseja.
Älä altista vedelle.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Vaihdata vialliset akut heti.
50-90mm
Naulojen pituus.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Naulojen paksuus.
2.8–3.3 mm
Käytettäväksi vain ulkona.
55
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
30 - 34˚
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Makasiinin tilavuus.
Makasiinin kulma.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
165
Suomi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisin
2 Liipaisimen turvalukitus
3 Kärkilaukaisin
4 Syvyyden säätökiekko
5 Alhaisen akkuvirran ja kiinni jäämisen/leikkautumisen
merkkivalo
6 Kiinni leikkautumisen vapautusvipu
7 Naulakotelo
8 Työntökappaleen lukitus
9 Tilakytkin
10 Kierrettävä tukirakenne/vyökoukku
11 Sisäänrakennettu kuusiokoloavain
12 Akku
13 Kärkisuoja
14 Nopeuskytkin
Käyttötarkoitus
Langattomat DCN692 ja DCN695 naulauskoneet on tarkoitettu
puukappaleiden naulaamiseen.
Langattomassa DCN692-naulaimessa on sarjalaukaisu- ja
iskutila. Tätä naulainta, jossa on sarjalaukaisu- ja iskutilat, EI
SAA käyttää rakennustelineillä, portailla, tikkailla tai tikkaiden
kaltaisilla rakenteilla, esim. kattoruoteilla. Tarkista poikkeukset
paikallisista työpaikkasäädöksistä.
Langaton DCN695-naulain on suunniteltu vain sarjalaukaisuun
joko standardissa sarjalaukaisutilassa tai RapidCyclesarjalaukaisutilassa nopeampaa naulaamista varten. Naulaimia,
joissa on vain sarjalaukaisutila, SAA käyttää rakennustelineillä,
portailla, tikkailla tai tikkaiden kaltaisilla rakenteilla, esim.
kattoruoteilla.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä langattomat naulauskoneet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
166
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 12 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 12 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 15 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 16 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Kierrettävä tukirakenne/vyökoukku (Kuva F)
Tukirakenne/vyökoukku 10 voidaan asettaa helposti työkalun
vasemmalle tai oikealle puolelle vasen- ja oikeakätisiä
käyttäjiä varten.
Jos koukkua ei haluta käyttää lainkaan, se voidaan kiertää kahvan
jalustan etu- tai takaosaan.
Makasiinin Täyttäminen (Kuva D)
VAROITUS: Lukitse aina työkalu pois päältä asentoon ja
irrota akku ennen kiinnittimien lataamista ja poistamista.
1. Liu’uta jousikuormitteinen työntökappaleen lukitus 8 naulakotelon pohjaan sen lukitsemiseksi paikoilleen.
2. Valitse sopiva yhteenliitetty naulasarja. (Katso Tekniset
tiedoissa.) DeWALT suosittelee aina DeWALT-merkkisten
kiinnitysnaulojen käyttämistä.
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
3. Työnnä yhteenliitetty naulasarja makasiinin sivussa olevaan
syöttöaukkoon. Varmista, että kiinnittimet siirtyvät kantojaan
vasten naulakanavassa.
Suomi
4. Sulje naulakotelo vapauttamalla työntökappaleen
lukitus. Anna lukituksen liukua varoen eteenpäin ja
lukitse naulayksikkö.
Nopeusasetus
Tyhjentymislukitus
Etu
Naulauskoneessa on tyhjentymislukitus, joka estää työkalun
käyttämisen, kun naulakotelo on lähes tyhjä. Kun kotelossa on
noin 7 - 9 naulaa, työkalun tyhjentymislukitus aktivoituu. Katso
Makasiinin Täyttäminen naulapatruunojen lataamiseksi.
HUOMAA: Jos työkaluun kohdistetaan voimakasta voimaa,
lukitus voidaan ohittaa. Tämä suojaa työkalun mahdollisilta
vaurioilta, jos se pudotetaan.
2
Pitkien naulojen
kiinnittämiseen
vaadittu teho
Naulaussyvyyden asettaminen (Kuva E)
1
Parempi työkalun
kestävyys, pitempi
akun käyttöaika,
suurempi
naulausnopeus,
vähemmän uudelleen
kelausta
Naulaussyvyys voidaan asettaa syvyyden säätökiekolla.
1. Kun haluat naulan menevän vähemmän syvemmälle, kierrä
syvyyden säätökiekkoa 4 vasemmalle vähemmän syvän
naulan kuvakkeen suuntaan.
2. Kun haluat naulan menevän syvemmälle, kierrä syvyyden
säätökiekkoa 4 oikealle syvän naulan kuvakkeen suuntaan.
Toimintatilan valitseminen (Kuva A)
DCN692
Voit valita sarjakäyttötilan liu’uttamalla tilakytkimen 9 yksittäisen naulakuvakkeen kohdalle.
Voit valita iskutilan liu’uttamalla tilakytkimen 9 kolmen naulan
kuvakkeen
kohdalle.
HUOMAA: Pitkien naulujen maksimiteho saavutetaan asteittain,
joten vältä iskutilan käyttämistä pitempiä nauloja ruuvatessa.
DCN695
Voit valita standardin sarjalaukaisutilan liu’uttamalla tilakytkimen
9 yksittäisen nuolikuvakkeen kohdalle.
Voit valita RapidCycle-sarjalaukaisutilan liu’uttamalla
tilakytkimen 9 kaksoisnuolikuvakkeen kohdalle.
HUOMAA: Akun käyttöaika on standardia sarjalaukaisutilaa
lyhyempi RapidCycle-sarjalaukaisutilassa. Akun
käyttöaika on maksimaalinen, kun työkalu jätetään
standardiin sarjalaukaisutilaan.
Nopeuden säätö (Kuva A)
Tämän naulauskoneen jalustassa on kaksiasentoinen
nopeuskytkin 14 .
• Valitse lyhempien naulojen kohdalla nopeus 1 säätämällä
kytkin vasemmalle.
• Valitse pitempien naulojen ja vaativimpien töiden kohdalla
nopeus 2 säätämällä kytkin oikealle.
Jos naulat eivät kiinnity syvälle nopeusasetuksessa 1, tehoa
voidaan lisätä valitsemalla nopeusasetus 2.
HUOMAUTUS: Jos alle 71 mm pituisia nauloja
kiinnitetään nopeusasetuksella 2, työkalu kuluu liikaa ja
se voi vioittua.
Sovellus
Pystytukien
kiinnitys
Poikkitukien
kiinnitys
Palkit
Puukehykset
Lattiat
Päällystys
Aitaus
Laudoitus
Tyypillinen
naulan pituus
71 – 90 mm
50 – 70 mm
Listoitus
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Tarkista työkalun toiminta ohjekirjan
tilanvalintaa koskevien ohjeiden mukaisesti,
jos työkalu on pudotettu tai epäilet vaurioita
työkalussa. Jos laite ei toimi ohjekirjan mukaisesti,
lopeta työkalun käyttö ja vie se huoltoon
valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun.
Käsien oikea asento (Kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 18 kuten kuvassa näytetään.
Työkalun Valmistelu (Kuva A)
1. Poista akku 12 työkalusta ja varmista, että työkalu on
lukittunut.
2. Ota kaikki naulat ulos makasiinista 7 .
3. Tarkista, että kärkilaukaisin 3 voi liikkua vapaasti.
4. Täytä makasiini uudelleen nauloilla.
5. Aseta akkuyksikkö paikoilleen.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos kärkilaukaisin tai
naulantyönnin eivät liiku vapaasti.
HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN suihkuta tai muulla
tavoin pane voitelu- tai puhdistusliuotteita työkalun
sisään. Tämä voi vaikuttaa vakavasti työkalun
käyttöikään ja suorituskykyyn.
167
Suomi
Työkalun käyttäminen
Työkalu vaatii sisäänajon ennen kuin se toimii täydellä teholla,
sillä osa laitteen osista on sovitettava yhteen tai niitä on
käytettävä yhdessä. Työkalu ei välttämättä naulaa pitkiä nauloja
tasaisesti kyseisen aikajakson aikana.
500–1000 naulan jälkeen sisäänajo on suoritettu ja työkalu
toimii täydellä teholla.
Työkalun käynnistäminen (Kuva A)
Työkalua voidaan käyttää kahdessa eri toimintatilassa: sarjaja kertalaukaisu.
Yksittäistoimintotapa
Yksittäistoimintotapaa käytetään keskeytyksiä sisältävään
naulaukseen, kun halutaan hyvin huolellista ja tarkkaa
kohdistusta. Se tarjoaa myös maksimaalisen tehon pitempien
naulojen kohdalla.
1. Valitse tilakytkimellä 9 sarjalaukaisutila
tai .
2. Vapauta liipaisimen turvalukitus 2 .
3. Työnnä kärkilaukaisin 3 työpintaa vasten.
4. Käytä työkalua vetämällä liipaisukytkintä 1 .
5. Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone
työkappaleen pinnasta.
6. Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan kiinnittämiseksi.
Kertalaukaisu
DCN692
Iskutilaa käytetään nopeaan naulaamiseen tasaisilla ja
pysyvillä alustoilla ja se on yleensä tehokkainta lyhyempien
naulojen kiinnittämiseen.
1. Valitse sarjatoimintotapa
toimintotavan valitsimesta 9 .
2. Vapauta liipaisimen turvalukitus 2 .
3. Laukaise yksittäinen naula yksittäistoimintotavalla:
a. Työnnä kärkilaukaisin 3 työpintaa vasten.
b. Käynnistä naulain vetämällä liipaisukytkimestä 1 .
Jokainen liipaisukytkimen veto kärkilaukaisimen ollessa
työpintaa vasten laukaisee yhden naulan.
4. Kun laukaiset useita nauloja, paina liipaisukytkin 1 ja pidä
se painettuna. Työnnä sitten kärkilaukaisin 3 toistuvasti
työpintaa vasten.
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta painettuna, kun työkalu ei
ole käytössä. Pidä liipaisimen lukitus 2 lukitusasennossa
estääksesi työkalun laukeamisen vahingossa, kun sitä
ei käytetä.
5. Kun siirryt sarjakäyttö- ja iskutilan välillä, naulaussyvyyden
säätäminen voi olla tarpeen. Katso ohjeet osiosta
Naulaussyvyyden asettaminen.
2. Vapauta liipaisimen turvalukitus 2 .
3. Voit kiinnittää yksittäisen naulan käyttämällä työkalua
sarjalaukaisutilan ohjeita noudattaen:
a. Paina kärkilaukaisin 3 työstökappaletta vasten.
b. Vedä liipaisimesta 1 työkalun käynnistämiseksi.
(Kuulet moottorin kiertonopeuden kiihtyvän naulan
kiinnittämisen jälkeen).
4. Voit kiinnittää useita nauloja yksinkertaisesti toistamalla yllä
olevan osion 3 ohjeet. Jos naulaa ei laukaista 2 sekunnin
kuluessa edellisestä naulasta, moottorin kiertonopeus laskee
lepotilan tasolle.
Liipaisimen lukituksen käyttäminen (Kuva C)
Kaikissa DeWALT-naulauskoneissa on liipaisimen lukitsin 2 ,
joka painettaessa oikealle (Kuva C) estää työkalun naulan
laukeamisen lukitsemalla liipaisimen ja katkaisemalla
moottorin virran.
Kun liipaisimen lukitus painetaan vasemmalle, täykalu on täysin
käytettävissä. Liipaisimen lukitus tulee aina lukita, kun työkaluun
tehdään säätöjä tai kun sitä ei käytetä heti.
Kärkisuoja (Kuva A)
Kun tätä työkalua käytetään materiaaleihin, joihin et halua
jäävän merkkejä, kuten puisiin päällysteisiin, aseta kärkisuoja 13 kärkilaukaisimeen 3 .
HUOMAA: Kärkisuoja on poistettava maksimaalisen
naulaussyvyyden saavuttamiseksi erityisesti pitkien
naulojen kohdalla.
LED-merkkivalo (Kuva A)
Naulauskoneessa on kaksi LED-merkkivaloa 5 takaosassa
pohjakannen alapuolella. Katso lisäohjeita osiosta Vianmääritys.
ALHAINEN AKKUVIRTA
Vaihda akku ladatuun akkuun.
KUUMA AKKU
Anna akun jäähtyä tai vaihda se
viileään akkuun.
KIINNI JUUTTUMINEN/
LEIKKAUS
Käännä kiinni leikkautumisen
vapautusvipua. Katso
Kiinni leikkautumisen
vapauttaminen.
KUUMA TYÖKALU
Anna työkalun jäähtyä ennen
käytön jatkamista.
RapidCycle-Tila
DCN695
RapidCycle-tila sopii hyvin useiden naulojen laukaisemiseksi
nopeammin sarjassa. Työkalu toimii edelleen täydessä
sarjalaukaisutilassa, mutta moottori valmistautuu
seuraavaa naulaa varten heti laukaisun jälkeen, jotta
odotusaika olisi minimaalinen moottorin vaaditun
kierrosnopeuden saavuttamiseksi.
1. Valitse tilakytkimellä 9 RapidCycle-tila .
168
+/TAI tai jokin muu
yhdistelmä.
VIRHE
Nollaa työkalu poistamalla ja
asettamalla akku takaisin tai
kytkemällä laukaisimen lukitus
pois. Jos virhe toistuu, vie
työkalu valtuutettuun DeWALThuoltopalveluun.
Suomi
Kiinni leikkautumisen vapauttaminen
(Kuvat A, C)
Jos naulauskonetta käytetään vaativissa toimissa, joissa
naulaamiseen käytetään muuttorin kaikkea saatavilla olevaa
energiaa, työkalu voi leikkautua kiinni. Käyttöterä ei suorittanut
loppuun käyttöjaksoa ja kiinni jäämisen/leikkautumisen
merkkivalo 5 vilkkuu. Käännä työkalun kiinni leikkautumisen
vapautusvipua 6 ja mekanismi avautuu. Jos käyttöterä ei palaa
automaattisesti lähtöasentoon, suorita osion Kiinni jääneen
naulan poistaminen ohjeet. Jos laite leikkautuu edelleen kiinni,
tarkista materiaali ja naulan pituus varmistaaksesi, ettei käyttö
ole liian vaativaa. Jos laite leikkautuu edelleen kiinni, tarkista
toimintatila, materiaali ja naulan pituus varmistaaksesi, ettei
käyttö ole liian vaativaa.
Jos kone juuttuu kiinni toistuvasti, tarkista nopeusasetus. Toinen
nopeusasetus voi olla tarpeen käyttötarkoituksesta riippuen.
Kiinni jääneen naulan poistaminen (Kuvat A, C)
Jos naula juuttuu kärkikappaleeseen,
kiinni jäämisen/leikkautumisen merkkivalo 5 vilkkuu.
HUOMAA: Kiinni juuttuminen voi johtua jäämien kertymisestä
kärkikanavaan. Tarkista ja poista mahdolliset jäämät alla
kuvattujen ohjeiden mukaisesti välittömästi, jos huomaat
työkalun tehossa muutoksia.
1. Poista akku työkalusta ja kytke päälle liipaisimen lukitus 2 .
2. Liu’uta jousikuormitteinen työntökappaleen lukitus 8 naulakotelon pohjaan sen lukitsemiseksi paikoilleen ja
naulayksikön poistamiseksi.
3. Löysää tuotteen mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella 11 kahta naulakotelon yläpuolella
olevaa kuusiokolopulttia 17 .
4. Käännä naulakoteloa 7 eteenpäin.
5. Poista kiinni jäänyt/taipunut naula tarpeen mukaan
pihtien avulla. Poista tarvittaessa mahdolliset
jäämät naulakanavasta.
6. Jos käyttöterä on ala-asennossa, käännä naulauskoneen
yläosassa olevaa kiinni leikkautumisen vapautusvipua 6 .
HUOMAA: Jos käyttöterä ei palaa lähtöasentoon
kiinni leikkautumisen vapautusvivun kääntämisen
jälkeen, käyttöterä voi olla tarpeen nollata pitkää
ruuvimeisseliä käyttäen.
7. Käännä naulakotelo takaisin lähtöasentoon työkalun kärjen
alapuolelle ja kiristä kuusiokolopultit 17 .
8. Aseta akku takaisin paikoilleen.
HUOMAA: Työkalu poistuu automaattisesti käytöstä eikä
se nollaudu ennen kuin akku on poistettu ja asetettu
uudelleen paikoilleen.
9. Aseta nauloja naulakoteloon (ks. Makasiinin Täyttäminen).
10. Vapauta työntökappaleen lukitus 8 .
11. Kytke liipaisimen turvalukitus 2 pois, kun olet valmis
jatkamaan naulaamista.
Jos nauloja jää usein kiinni kärkikappaleeseen, anna valtuutetun
DeWALT-huoltopalvelun huoltaa työkalu.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN suihkuta tai muulla
tavoin pane voitelu- tai puhdistusliuotteita työkalun
sisään. Tämä voi vaikuttaa vakavasti työkalun
käyttöikään ja suorituskykyyn.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
DCN6901-palautusjousen vaihtosarja
(Fig. H–L)
Kiinnitysterän palautusjouset kuluvat ajan myötä ja ne on lopulta
vaihdettava. Jouset on vaihdettava, kun kiinnitysterä ei palaa
enää lähtöasentoon kunkin laukaisun jälkeen. Tarkista avaamalla
säiliö osion Kiinni jääneen naulan poistaminen mukaisesti ja
jos jouset ovat kuluneet, kiinnitysterää voidaan liikuttaa taakseja eteenpäin naulakanavassa lähes ilman vastusta.
Työkalu on suunniteltu niin, että palautusjouset voidaan
vaihtaa alle 5 minuutissa paikan päällä lisävarustetta DCN6901XJ käyttäen.
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja ennen lisävarusteiden
käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
169
Suomi
varoituksien noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja työkalun sekä lisävarusteen
vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
HUOMAUTUS: Kaikki palautusjousen vaihtosarjan
mekaaniset osat näytetään mukavuussyistä ja
vahvistuksena sarjan sisällöstä. Sarja sisältää myös
paketin Loctite-liimaa, jota käytetään vaiheessa 9. Katso
kuva L.
Rikkoutuneen palautusjousen
vaihtaminen
HUOMAA: Jouset tulee vaihtaa parina ja käyttää vain oikeaa
DeWALT in lisävarusteena saatavaa vaihtosarjaa.
1. Irrota mukana toimitettavalla avaimella 11 kaksi ruuvia 27 yksikön molemmilta puolilta. Katso kuva H.
2. Irrota palautusjärjestelmä 28 yksiköstä. Katso kuva I.
3. Liu’uta jousitangon kiinnitin 29 pois jousitangosta 30 .
Katso kuva J.
4. Väännä ja irrota jousen pysäytin 31 . Irrota aluslevy 32 ja
palautusjousi 33 . Katso kuva J.
5. Kiinnitä uusi palautusjousi ja aluslevy jousitankoon 30 .
Samalla kun painat jousta aluslevyn kanssa lähelle tangon
vastakkaista päätä, käännä uutta jousipysäytintä, kunnes se
ohittaa uurteen 34 jousitangon kiinnitintä varten.
6. Kiinnitä uusi jousitangon kiinnitin huolellisesti ja aseta
pysäytin kiinnitintä vasten.
7. Toista vaiheet 3–6 toista jousta varten.
HUOMAA: Tarkista profiilin palautuminen liu’uttamalla
profiilia ylös jousitankoa pitkin ja päästämällä irti. Sen tulisi
palautua jousien voimalla.
8. Liu’uta palautusjärjestelmä 28 takaisin yksikköön. Katso
kuva K. On tärkeää yrittää kohdistaa profiili ja vauhtipyörä
ennen palautusjärjestelmän ruuvaamista takaisin yksikköön.
Tämä voidaan tehdä yhdistämällä akku ja sitten työntämällä
ja vapauttamalla yksikön kärki penkkiä tai kovaa pintaa
vasten. Moottorin pyöriminen käynnistyy.
HUOMAA: Kun profiili ja vauhtipyörä on kohdistettu oikein,
kuulet moottorin liukuvan alas täydestä nopeudesta. Jos
profiilia ja vauhtipyörää ei ole kohdistettu oikein, moottori ei
välttämättä käynnisty, saattaa hidastua paljon nopeammin
kuin tavallisesti ja pitää voimakasta kirskuvaa ääntä. Jos
näin tapahtuu, irrota palautusjärjestelmä ja aseta se takaisin
uudelleen.
9. Kun palautusjärjestelmä on asetettu oikein, avaa
toimitukseen kuuluva Loctite®* ja laita pieni määrä kahden
ruuvin 27 kierteisiin ja kiinnitä ruuvit uudelleen avaimella ja
kiristä huolellisesti.Katso kuva L.
VAROITUS: Testaa aina yksikkö naulaamalla lyhyitä
nauloja pehmeään puuhun ja varmista, että työkalu
toimii oikein. Jos työkalu ei toimi oikein, ota yhteyttä
valtuutettuun DeWALT-palvelukeskukseen välittömästi.
VAROITUS: LOCTITE ®-PUSSIN SISÄLTÖ VOI ÄRSYTTÄÄ
SILMIÄ, IHOA JA HENGITYSTEITÄ. KÄYTÄ KOKO
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ AVAAMISEN JÄLKEEN. Älä hengitä
höyryjä. Älä päästä silmiin tai iholle tai vaatteisiin.
170
Käytä ainoastaan hyvin tuuletetulla alueella. Pidä lasten
ulottumattomissa.
ENSIAPUTOIMET: Sisältää polyglykolidimetakrylaattia,
polyglykolioleaattipropyleeniglykolia, titaanidioksidia
ja kumeenihydroperoksidia. Jos tuotetta niellään, ota
välittömästi yhteyttä myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Ei
saa oksennuttaa.
Jos ainetta hengitetään sisään, siirrä henkilö raikkaaseen
ilmaan. Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtele vedellä 15
minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. Jos tuotetta
pääsee iholle, huuhtele hyvin vedellä. Jos tuotetta pääsee
vaatteille, poista vaatteet.
*Loctite® on Henkel Corp:n rekisteröity tavaramerkki.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Suomi
VIANMÄÄRITYS
Jos ongelma on vakavampi tai toistuu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun,
tai DeWALT-edustajaan tämän ohjekirjan osoitetietoja käyttäen.
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran vähentämiseksi akku tulee AINA poistaa työkalusta ennen korjaustoimenpiteitä.
ONGELMA
Moottori ei käynnisty,
kun liipaisinta painetaan
SYY
Liipaisimen lukitus on
lukitusasennossa
Työkalu on leikkautunut kiinni,
moottori ei toimi
Työkalu on sarjakäyttötilassa
Moottori ei käynnisty,
kun kärkilaukaisinta
painetaan
Työkalu ei toimi
(moottori toimii, mutta
sitä ei voi laukaista)
Työkalun sisäinen elektroniikka tulee
nollata.
Moottori pysähtyy 5 sekunnin jälkeen
Liitännät ovat likaiset tai vaurioituneet
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut
Liipaisin on vaurioitunut
Akku on kuuma
Työkalu on kuuma
Liipaisimen lukitus on
lukitusasennossa
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se
estää kärkilaukaisimen liikkumisen
Työkalu on leikkautunut kiinni,
moottori ei toimi
KORJEUSTOIMENPIDE
Avaa liipaisimen lukitus
Käännä työkalun kiinni leikkautumisen vapautusvipua ja
mekanismi avautuu. Jos käyttöterä ei palaa lähtöasentoon,
poista akku ja paina käyttöterä käsin takaisin lähtöasentoon.
Paina kärkilaukasinta ennen laukaisemista tai valitse iskutila
(vain DCN692).
Poista akku, odota 3 sekuntia ja aseta se takaisin paikoilleen.
Normaali toiminta, vapauta laukaisin ja paina uudelleen.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään akkuun.
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Avaa liipaisimen lukitus.
Lisää nauloja naulakoteloon.
Käännä työkalun kiinni leikkautumisen vapautusvipua ja
mekanismi avautuu. Jos käyttöterä ei palaa lähtöasentoon,
poista akku ja paina käyttöterä käsin takaisin lähtöasentoon.
Kärkilaukaisin on taittunut
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Moottori pysähtyy 5 sekunnin jälkeen Normaali toiminta, vapauta kärkilaukaisin ja paina uudelleen.
Liitännät ovat likaiset tai vaurioituneet Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Liipaisin on vaurioitunut
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Akku on kuuma
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään akkuun.
Työkalu on kuuma
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se Lisää nauloja naulakoteloon.
estää kärkilaukaisimen liikkumisen
Alhainen akkuvirta tai vaurioitunut
Tarkista akun lataustaso, jos akussa näkyy lataustila. Lataa tai
akku
vaihda akku tarvittaessa.
Kiinni juuttunut naula/käyttöterä ei
Poista akku, poista kiinni juuttunut naula, käännä kiinni
ole palanut lähtöasentoon
leikkautumisen vapautusvipua, (paina käyttöterä tarvittaessa
ylös käsin), aseta akku takaisin paikoilleen.
Käyttö-/palautusmekanismi on
Vaihda käyttö-/palautusmekanismi. Ota yhteyttä valtuutettuun
vaurioitunut
DeWALT-korjauspalveluun.
Sisämekanismi on juuttunut kiinni
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
171
Suomi
ONGELMA
Moottori käynnistyy,
mutta siitä kuuluu
huomattavasti ääntä
Käyttöterä jää edelleen
kiinni ala-asentoon
Työkalu toimii, mutta
naulat eivät kiinnity
kokonaan
Työkalu toimii, mutta se
ei laukaise nauloja
172
SYY
KORJEUSTOIMENPIDE
Kiinni juuttunut naula ja käyttöterä on Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen
jäänyt ala-asentoon
vapautusvivulla ja palauta käyttöterä lähtöasentoon
tarvittaessa käsin.
Käyttö-/palautusmekanismi on
Vaihda käyttö-/palautusmekanismi. Ota yhteyttä valtuutettuun
vaurioitunut
DeWALT-korjauspalveluun.
Kiinni juuttunut naula ja käyttöterä on Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen
jäänyt ala-asentoon
vapautusvivulla ja palauta käyttöterä lähtöasentoon
tarvittaessa käsin.
Käyttö-/palautusmekanismi on
Vaihda käyttö-/palautusmekanismi. Ota yhteyttä valtuutettuun
vaurioitunut
DeWALT-korjauspalveluun.
Materiaalin ja naulan pituus
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni leikkautumisen
vapautusvipua käännetään), valitse sopiva materiaali ja naulan
pituus, jotta käyttö ei olisi liian vaativaa.
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä naulan
kappaleita.
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia 500–1000
loppuun
naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän aikajakson aikana, jos
naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Virheellinen nopeusvalinta
Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja pehmeään
puuhun tai kovempiin materiaaleihin nopeudella 1 - valitse
nopeusasetus 2.
Syvyysasetus ei ole riittävän matala
Kierrä syvyyden säädin syvempään asetukseen.
Työkalua ei paineta riittävän
Paina työkalua asianmukaisella voimalla työkappaleeseen.
voimakkaasti työkappaleeseen
Katso ohjekirja.
Iskutila on valittu pitkillä nauloilla (van Valitse asteittainen tila.
DCN692)
Materiaalin ja naulan pituus
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni leikkautumisen
vapautusvipua käännetään), valitse sopiva materiaali ja naulan
pituus, jotta käyttö ei olisi liian vaativaa.
Käyttöterän kärki on vaurioitunut tai
Vaihda käyttö-/palautusmekanismi. Ota yhteyttä valtuutettuun
kulunut
DeWALT-korjauspalveluun.
Työkalua käytetään kärkisuojalla
Poista kärkisuoja.
Käyttömekanismi on vaurioitunut
Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia 500–1000
loppuun
naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän aikajakson aikana, jos
naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Virheellinen nopeusvalinta
Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja pehmeään
puuhun tai kovempiin materiaaleihin nopeudella 1 - valitse
nopeusasetus 2.
Naulakotelossa ei ole nauloja
Lisää nauloja naulakoteloon.
Virheellinen naulan koko tai kulma
Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Katso Tekniset tiedoissa.
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä naulan
kappaleita.
Naulakotelossa on epäpuhtauksia
Puhdista naulakotelo.
Naulakotelo on kulunut
Vaihda naulakotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Käyttöterä on vaurioitunut tai kulunut Vaihda käyttöterä. Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Työntökappaleen jousi on
Vaihda jousi. Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTvaurioitunut
korjauspalveluun.
Suomi
ONGELMA
SYY
Naula on juuttunut kiinni Virheellinen naulan koko tai kulma
Naulakotelon nauloja ei ole
varmistettu paikoilleen edellisen kiinni
jäämisen poistamisen/tarkistuksen
jälkeen
Käyttöterä on vaurioitunut tai kulunut
Materiaalin ja naulan pituus
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia
Naulakotelo on kulunut
Työntökappaleen jousi on
vaurioitunut
Tyhjentymislukitus on päällä ja
kotelossa on vain 7–9 naulaa jäljellä
ja käyttäjä painaa liian voimakkaasti
kärkeaä, jolloin lukitus ohitetaan
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Virheellinen nopeusvalinta
KORJEUSTOIMENPIDE
Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Katso Tekniset tiedot.
Varmista, että kiristät naulakotelon kuusiokolopulteilla tuotteen
mukana toimitettua avainta käyttämällä.
Vaihda käyttöterä. Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni leikkautumisen
vapautusvipua käännetään), valitse sopiva materiaali ja naulan
pituus, jotta käyttö ei olisi liian vaativaa.
Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä naulan
kappaleita.
Vaihda naulakotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Vaihda jousi. Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALTkorjauspalveluun.
Lataa enemmän nauloja koteloon tyhjentymislukituksen
kytkemiseksi pois.
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia 500–1000
naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän aikajakson aikana, jos
naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja pehmeään
puuhun tai kovempiin materiaaleihin nopeudella 1 - valitse
nopeusasetus 2.
173
Vikt
Svenska
18 V XR LI-JON SLADDLÖS RAM-SPIKPISTOL
DCN692, DCN695
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Aktiveringsmetod
Magasinsvinkel
Fästelement
längd
skaftdiameter
huvudgeometri
jämförelsetyp
sorteringstyp
Vikt (utan batteripaket)
Driftenergi
DCN692
18
2
Sekvens/stötar
33°
DCN695
18
2
Sekventiellt snabbläge/Sekventiell
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
ellips eller svängd rund
pappers- eller trådhäftning
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
ellips eller svängd rund
pappers- eller trådhäftning
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
VDC
mm
mm
kg
J
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-16.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har uppmätts i enlighet med en standardiserad test som
anges i EN60745, och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan
avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är avstängt, eller
när det är igång utan att utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna varma, organisera arbetsgången.
Batterier
174
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Svenska
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
18 V XR li-jon Sladdlös Ram-spikpistol
DCN692, DCN695
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.04.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
175
Svenska
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
176
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Säkerhetsinstruktioner för alla sladdlösa
spikpistoler
•
•
•
•
•
Förutsätt alltid att verktyget innehåller fästelement.
Oförsiktig hantering av spikpistolen kan resultera i oväntad
avskjutning av fästelement och personskador.
Rikta inte verktyget mot dig själv eller någon i närheten.
Oväntad avtryckning kommer att avlossa spikpistolen och
orsaka skador.
Aktivera inte verktyget såvida inte verktyget är fast
placerat mot arbetsstycket. Om verktyget inte är i kontakt
med arbetsstycket kan spikpistolen vikas av bort från målet.
Koppla ifrån verktyget från strömkällan när
fästelementet fastnar i verktyget. När ett fästelement som
fastnat tas bort kan spikpistolen oavsiktligt aktiveras om den
är inkopplad.
Använd inte spikpistolen för att fästa elektriska kablar.
Den är inte avsedd för installation av elektriska kablar och kan
skada isoleringen hos elektriska kablar och därmed utgöra en
risk för elektriska stötar eller brandfara.
VARNING: Om verktyget har tappats eller om du
misstänker att verktyget skadats gör en driftkontroll såsom
definieras i lägesväljarsektionen i manualen. Om den inte
presterar enligt vad som anges i manualen, sluta använda
verktyget och lämna det för service hos ett auktoriserat
dewalt servicecenter.
Svenska
•
•
•
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd alltid öronskydd.
Använd enbart fästelement av den typ som specificerats
i bruksanvisningen.
• Använd inte stativ som stöd för verktyget.
• Ta inte isär eller blockera några som helst delar, så som
kontaktutlösaren, hos det fästelementsdrivande verktyget .
• Kontrollera att säkerhets- och utlösningsmekanismen fungerar
rätt och att alla skruvar och muttrar är väl åtdragna före
varje användande.
• Använd inte DCN692:
ʵʵ vid byte från en arbetsplats till en annan där
byggnadsställning, trappor, stegar eller stegliknande
konstruktioner används, t.ex. takläkt etc.;
ʵʵ vid stängning av kartonger eller lådor;
ʵʵ vid montering av transportsäkerhetssystem, t.ex. på
fordon, vagnar etc.
För förklaring se din lokala arbetsplats nationella bestämmelser.
• Kontrollera alltid bestämmelserna för den
lokala arbetsplatsen.
• Använd inte verktyget som hammare.
• Skjut aldrig av det fästelementsdrivande verktyget ut i luften.
• På arbetsområdet bör du enbart bära verktyget i
handtaget när du för det till arbetsstället och aldrig med
avtryckaren aktiverad.
• Ta hänsyn till omständigheterna på arbetsområdet.
Fästelement kan gå igenom tunna arbetsföremål eller slinta
från hörn och kanter på arbetsföremålet och på så sätt utsätta
folk för fara.
• Driv inte in fästelement nära kanten på arbetsföremålet.
• Driv inte in fästelement ovanpå andra fästelement.
Återstående risker
Följande risker följer med användning av dessa maskiner:
• Skador orsakade av felaktig hantering av verktyget.
• Tappad kontroll på grund av att verktyget inte hålls fast.
• Muskelansträngning för armar och händer, särskilt vid arbete
ovanför huvudet. Ta alltid paus regelbundet vid arbete under
långa perioder.
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
• Tappad kontroll orsakad av rekyl.
• Risk för skador orsakade av klämning, vassa kanter och
felaktig hantering av arbetsstycket.
• Risk för skador orsakad av vassa kanter vid byte av spik eller
isättning av spikband.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
177
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 12 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 15 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
178
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
Svenska
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
179
Svenska
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCN692 och DCN695 arbetar med 18 volts batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Spikpistol
1 Laddare (endast P2 modeller)
2 Batteripaket (endast P2 modeller)
1 Repfri spets
1 Uppsättningsväska (endast P2 modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
180
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Svenska
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
50-90mm
Spiklängd.
Spiktjocklek.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Laddningskapacitet.
Magasinsvinkel.
Datumkodplacering
Datumkoden), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Avtryckare
2 Avtryckare säkerhetslås
3 Kontakttunga
4 Djupjusteringshjul
5 Indikatorlampa lågt batteri och klämning/stopp
6 Stoppfrigöringsspak
7 Magasin
8 Inmatarspärr
9 Väljare lägesomkopplare
10 Roterande svivel/bälteskrok
11 Insexnyckel ombord
12 Batteripaket
13 Repfri spets
14 Hastighetsväljare
Avsedd Användning
DCN692 och DCN695 sladdlösa ramspikpistoler har konstruerats
för att driva in spikar i arbetsstycken av trä.
DCN692 sladdlösa ramspikmaskin är designad för sekventiell/
stötlägen. Denna spikmaskin som är designade för sekventiell/
stötlägen FÅR INTE användas på byggnadsställningar, trappor,
stegar eller stegliknande konstruktioner, t.ex. takreglar. För
dispens se din lokala arbetsplats nationella bestämmelser.
DCN695 sladdlösa ramspikmaskin är endast designad för
sekventiell användning, antingen i standardsekventiellt läge eller
i sekventiellt snabbläge för snabbare spikning. Spikmaskiner
som endast designats för sekventiellt läge KAN användas
på byggnadsställningar, trappor, stegar eller stegliknande
konstruktioner, t.ex. takreglar.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sladdlösa spikpistoler är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 12 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 12 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 15 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 16 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Montering av svivel/bälteskrok (Bild F)
Sviveln/bälteskroken 10 kan enkelt placeras på vänster
eller höger sida av verktyget för anpassning för vänster- eller
högerhänta användare.
181
Svenska
Om inte kroken önskas alls kan den vridas till fram- eller
baksidan av handtagsbasen.
Laddning av Verktyget (Bild D)
VARNING: Lås alltid verktyget och koppla bort
batteripaketet innan laddning och urladdning av fästdon.
1. Skjut den fjäderbelastade spärren 8 mot magasinets bas för
att låsa den på plats.
2. Välj en lämpligt sammansatt spiksats. (Se Tekniska data.)
DeWALT rekommenderar alltid att du använder DeWALT
varumärkets spikar.
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
3. Sätt in spiksatsen i laddningsöppningen på sidan av
magasinet. Se till att fästdonen åker på sina huvuden i
spikkanalen.
4. Stäng magasinet genom att lossa låsspärren. Låt spärren
försiktigt glida framåt och aktivera spikremsan.
NOTERA: Batterilivslängden i RapidCycle sekventiellt läge
kommer att vara kortare än i standard sekventiellt läge. Om
verktyget lämnas i standard sekventiellt läge fås maximal
batterilivslängd.
Hastighetsinställning (Fig. A)
Denna spikpistol är utrustad med omkopplare för val av två
hastigheter 14 placerad på foten.
• För kortare spikar välj hastighet 1 genom att ställa
omkopplaren längst till vänster.
• För längre spikar välj hastighet 2 genom att ställa
omkopplaren längst till höger.
I de fall där spikarna inte slås in tillräckligt djup vid hastighet 1
kan du byta till hastighet 2 för ytterligare effekt.
OBSERVERA: Avfyrning av spikar kortare än 71 mm med
inställningen på hastighet 2 kommer att orsaka överdrivet
slitage på verktyget och resultera i funktionsavbrott.
Inställning
hastighet
2
Kraft för att slå i längre
spikar
1
Ökad verktygshållbarhet,
ökad batterilivslängd,
ökad hastighet för
avfyrning, mindre rekyler
Spärr mot tomavfyrning
Spikpistolen är utrustad med en spärr mot tomavfyrning vilket
begränsar verktyget att aktiveras när magasinet är nästan tomt.
När ungefär 7 till 9 spikar finns kvar i magasinet aktiveras spärren
mot tomavfyrning. Se Laddning av Verktyget för att ladda om
en remsa med samlade spikar.
NOTERA: Om kraft används på verktyget är det möjligt att
åsidosätta låsningen. Detta skyddar verktyget från potentiella
skador om det tappas.
Inställning av drivdjupet (Bild E)
Spikdrivdjupet kan ställas in med djupinställningshjulet.
1. För att driva spiken grundare vrid djupinställningshjulet 4 åt vänster mot den ytliga spikikonen.
2. För att driva spiken djupare vrid djupinställningshjulet 4 åt
höger mot den djupare spikikonen.
Val av läge (Bild A)
DCN692
För att välja sekventiellt handlingsläge skjut lägesväljaren 9 för
att visa ikonen enstaka spik .
För att välja stöthandlingsläge skjut lägesväljaren 9 för att visa
ikonen tre spikar
.
NOTERA: Maximal effekt för att driva in långa spikar uppnås i
sekventiellt läge, så begränsa användning av slagläge när långa
spikar drivs i.
DCN695
För att välja standard sekventiellt läge, skjut lägesväljaren 9 för
att visa ikonen enstaka pil .
För att välja RapidCycle sekventiellt läge, skjut lägesväljaren 9 för att visa ikonen dubbelpil .
182
Fördelar
Användning
Bultarbeten
Kortling
Reglar
Virkesinramning
Golvläggning
Inklädning
Stängsling
Brädfodring
Typisk
spiklängd
71 –
90 mm
50 –
70 mm
Ribbeslagning
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Om verktyget har tappats eller om
du misstänker att verktyget skadats gör en
driftkontroll såsom definieras i lägesväljarsektionen
i manualen. Om den inte presterar enligt vad som
anges i manualen, sluta använda verktyget och
lämna det för service hos ett auktoriserat DeWALT
servicecenter.
Korrekt Handplacering (Bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Svenska
Korrekt handplacering kräver en hand på huvudhandtaget 18 såsom visas.
Preparering av Verktyget (Bild A)
1. Ta bort batteripaketet 12 från verktyget och se till att
verktyget är låst.
2. Ta ut alla spikarna från magasinet 7 .
3. Kontrollera om kontaktutlösarspärren 3 kan röra sig fritt.
4. Sätt tillbaka spikarna i magasinet.
5. Sätt i batteripaketet.
VARNING: Använd inte verktyget om kontaktutlösaren
eller spikdrivaren inte kan röra sig fritt.
OBSERVERA: Du bör ALDRIG spraya eller på annat sätt
tillföra smörjmedel eller rengöringsmedel in i verktyget.
Det kan på ett betydande sätt påverka livslängden och
funktionen hos verktyget.
Köra verktyget
Notera att verktyget kräver en inkörningsperiod innan den
arbetar med full effekt på grund av att delar behöver kopplas
ihop eller slitas in tillsammans. Det kan vara att verktyget inte
driver långa spikar med konstant flöde under denna period.
Efter att drivit mellan 500 och 1000 spikar bör verktyget vara
inkört och prestera med full kapacitet.
Driva verktyget (Bild A)
Verktyget kan arbeta med ett av två lägen: sekventiellt driftläge
eller stötläge.
Enkelskottsläge
Enkelskottsläget används för spikning med avbrott emellan, då
mycket noggrann och precis placering önskas. Det ger också
maximal effekt vid drivning av de längre spikarna.
1. Använd lägesväljaren 9 , välj sekventiella arbetsläget
eller .
2. Lossa säkerhetslåset för avtryckaren 2 .
3. Pressa kontaktutlösaren 3 mot arbetsytan.
4. Tryck på avtryckarknappen 1 för att aktivera verktyget.
5. Släpp avtryckare och lyft spikpistolen från arbetsytan.
6. Upprepa steg 3–5 för att aktivera nästa spik.
Stötläge
DCN692
Slagläget används för snabb spikning på plana, fasta ytor och är
typiskt mest effektivt vid drivning av korta spikar.
1. Välj serieskottsläget
med lägesväljaren 9 .
2. Lossa säkerhetslåset för avtryckaren 2 .
3. Använd verktyget så som beskrivs för enkelskottsavfyrning,
för att driva in en enstaka spik:
a. Pressa kontaktutlösaren 3 mot arbetsytan.
b. Tryck på avtryckarknappen 1 för att aktivera verktyget.
Varje tryck på avtryckaren med kontaktutlösaren pressad
mot arbetsytan kommer att driva in en spik.
4. För att slå i flera spikar, tryck in och håll kvar avtryckaren 1 och tryck sedan kontaktutlösaren 3 upprepade gånger
mot arbetsytan.
VARNING: Håll inte avtryckaren intryckt när verktyget inte
används. Håll säkerhetslåset för avtryckaren 2 i låst läge
för att förhindra att verktyget går i gång oavsiktligt när det
inte används.
Vid byte mellan sekventiellt och stötlägen kan det vara
nödvändigt att ställa in drivdjupet. Se Inställning av drivdjupet
för instruktioner.
Snabbläge
DCN695
Snabbläget är idealiskt när användaren avfyrar många spikar i
en sekvens och behöver förflytta sig snabbare. Verktyget arbetar
fortfarande i fullt sekventiellt läge men motorn gör sig redo
för nästa spik omedelbart efter avfyringen för att minimera
väntetiden för att motorn skall komma upp i varv.
1. Använd lägesväljaren 9 för att välja snabbläget .
2. Lossa avtryckarens säkerhetslås 2 .
3. För att driva en enda spik, använd verktyget såsom beskrivs i
den sekventiella hanteringen:
a. Tryck kontaktutlösaren 3 mot arbetsstycket.
b. Tryck in avtryckaren 1 för att aktivera verktyget. (Du
kommer att höra att motorn varvar upp efter att spiken
drivits i).
4. För att driva flera spikar repetera bara anvisningarna i punkt
3 ovan. Om du inte avfyrar en spik inom 2 sekunder efter
föregående kommer motorn att sakta ned för vila.
Använda avtryckarlåset (Bild C)
Varje DeWALT spikpistol är utrustad med ett avtryckarlås 2 som när det skjuts åt höger såsom visas i figur C, förhindrar
att verktyget avfyrar en spik genom att låsa avtryckaren och
förbikopplar kraften till motorn.
När avtryckaslåset trycks åt vänster kommer verktyget att
vara fullt operativt. Avtryckarlåset skall alltid vara låst närhelst
några inställningar görs eller när verktyget inte omedelbart
skall användas.
Repfri spets (Bild A)
När detta verktyg används på material som du inte vill ska få
märken, såsom belagt trä, använd repfria plastspetsen 13 över
kontakttungan 3 .
NOTERA: För maximalt drivdjup, särskilt med långa spikar bör
repfria täckningen tas bort.
183
Svenska
LED-indikator (Bild A)
Spikpistolen är utrustad med två LED-indikatorlampor 5 placerade på baksidan av verktyget precis nedanför bakre locket.
Se också Felsökning för ytterligare instruktioner.
SVAGT BATTERI
Byt batteriet mot ett laddat
paket.
HETT PAKET
Låt batteriet svalna eller byt till
ett paket som är svalt.
FASTNA/STOPP
FÖRHÅLLANDEN
Vrid på stoppfrigöringsspaken
för att lossa. Se
Stoppfrigöring.
HETT VERKTYG
Låt verktyget svalna innan
fortsatt användning.
FEL
Återställ verktyget genom
att ta bort och sätta tillbaka
batteripaketet eller slå av
+/ELLER eller någon annan och slå på avtryckarlåset.
Om felkoden kvarstår, lämna
kombination.
verktyget hos ett auktoriserat
DeWALT servicecenter.
Stoppfrigöring (Bild A, C)
Om spikpistolen används under hårda förhållanden där
all tillgänglig energi i motorn används för att driva ett
fästelement kan motorn stoppa. Drivarbladet fullföljde inte
drivarcykeln och fastna/stoppindikatorn 5 blinkar. Vrid på
stoppfrigöringsspaken 6 på verktyget och mekanismen
kommer att lossna. Om drivarbladet inte automatiskt återgår
till startpositionen fortsätt till Ta bort en spik som fastnat.
Om enheten fortsätter att stoppa granska materialet och
fästelementets längd för att vara säker på att användningen inte
är för hård. IOm enheten fortsätter att stoppa granska lägesvalet,
materialet och fästelementets längd för att vara säker på att
användningen inte är för hård.
Om det fortsätter att fastna, se över hastighetsvalet. Beroende
på användningsområde kan en annan hastighetsinställning vara
nödvändig.
Att ta bort spik som fastnat (Bild A, C)
Om en spik fastnar i nosdelen kommer fastna/
stoppindikatorlampan 5 att blinka.
NOTERA: Att det fastnar kan bero på att skräp byggts upp i
noskanalen. Kontrollera och ta bort eventuellt skräp såsom
anges nedan om du märker en förändring i prestandan hos
verktyget.
1. Ta bort batteripaketet från verktyget och aktivera
säkerhetslåset för avtryckaren 2 .
184
2. Skjut den fjäderbelastade spärren 8 mot magasinets bas för
att låsa den på plats och lossa spikbandet.
3. Använd insexnyckeln 11 som medföljer och lossa den två
insexskruvarna 17 överst på magasinet.
4. Vrid magasinet 7 framåt.
5. Ta bort fastnad/böjd spik, använd en tång om så behövs. Ta
bort eventuellt skräp från spikkanalen om så behövs.
6. Om drivarbladet är i nedre positionen vrid på
frigöringsspaken 6 ovanpå spikpistolen.
OBSERVERA: Om drivarbladet inte återgår efter rotationen
av stoppfrigöringsspaken kan det vara nödvändigt att
återställa bladet manuellt med en lång skruvmejselI.
7. Rotera magasinet tillbaka i position under verktygets nos
och dra åt insexskruvarna 17 .
8. Sätt tillbaka batteripaketet.
NOTERA: Verktyget kommer att avaktivera sig självt och inte
återställas innan batteripaketet tagits bort och satts tillbaka.
9. Sätt tillbaka spikarna i magasinet (se Laddning av verktyget).
10. Lossa spärren 8 .
11. Avaktivera avtryckarens säkerhetslås 2 när du är redo att
fortsätta spikningen.
Om spikar ofta fastnar i nosdelen, lämna verktyget för service
hos ett auktoriserat DeWALT servicecenter.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
OBSERVERA: Du bör ALDRIG spraya eller på annat sätt
tillföra smörjmedel eller rengöringsmedel in i verktyget.
Det kan på ett betydande sätt påverka livslängden och
funktionen hos verktyget.)
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
Svenska
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
DCN6901 Returfjäder utbytessats
(Fig. H–L)
Med tiden kommer drivbladets returfjäder att slitas och
eventuellt behöva bytas. Det blir tydligt att fjädern behöver
bytas när drivbladet inte returneras efter varje skott. För att
verifiera - öppna magasinet såsom i sektionen Att ta bort spik
som fastnat och om fjädern är sliten kan du flytta drivaren
bakåt och framåt i spikkanalen med mycket lite motstånd.
Verktyget har designats på så sätt att det är enkelt att byta
returfjädern på mindre än 5 minuter på plats med tillbehöret
DCN6901-XJ.
VARNING: För din egen säkerhet, läs igenom
bruksanvisningen innan tillbehör används. Om inte dessa
varningar följs kan det leda till personskador och allvarliga
skador på arbetsställningen och tillbehören. Vid service på
detta verktyg använd identiska reservdelar.
OBSERVERA: Alla mekaniska delar i fjäderutbytessatsen
visas för bekvämlighet och verifikation av innehållet.
Satsen innehåller också ett paket med Loctite fästmedel
för användning i steg 9. Se figur L.
För byte av trasig returfjäder
NOTERA: Fjädrar skall bytas parvis och endast korrekt DeWALT
tillbehörssats med utbytesfjäder.
1. Använd medföljande nyckel 11 , lossa de två skruvarna 27 på bägge sidorna av enheten. Se figur H.
2. Ta bort retursystemet 28 från enheten. Se figur I.
3. Skjut av fjäderspårklämman 29 från fjäderstången 30 . Se
figur J.
4. Vrid och ta bort fjäderstötfångaren 31 och ta bort brickan
32 och returfjädern 33 . Se figur J.
5. Montera den nya returfjädern och brickan på fjäderstången
30 . Medan fjädern med brickan trycks ned nära motsatta
sidan av stången, vrid på den nya fjäderstötfångaren tills
den passerar skårorna 34 för fjäderspårklämman.
6. Fäst den nya fjäderspårklämman och placera stötdämparen
mot klämman.
7. Upprepa 3–6 för den andra fjädern.
NOTERA: Kontrollera returen av profilen genom att skjuta
profilen upp längs fjäderspåret och släppa den. Den bör
återgå tack vare kraften från fjädrarna.
8. Skjut retursystemet 28 tillbaka på enheten. Se figur K. Det
är viktigt att testa inriktningen av profilen och balanshjulet
innan retursystemet skruvas tillbaka på enheten. Detta kan
göras genom att ansluta ett batteri skjuta och sedan släppa
munstycket på enheten mor en bänk eller en hård yta. Detta
göra att motorn börjar spinna.
NOTERA: När profilen och balanshjulet är korrekt inriktade
kommer du höra motorn återgå från full hastighet. Om
profilen och balanshjulet inte är korrekt inriktade kanske
inte motorn startar, den kan sakta ned mycket snabbare än
normalt samtidigt som ett högljutt malande ljud kommer
från enheten. Om detta sker, ta bort och sätt tillbaka
retursystemet.
9. När retursytemet är korrekt placerat, öppna den
medföljande påsen till Loctite®* och påför en liten mängd
på gängan på de två skruvarna 27 och montera sedan
tillbaka de två skruvarna med nyckeln och dra åt. Se figur L.
VARNING: Testa alltid enheten genom att avfyra korta
spikar i ett mjukt trä för att garantera att verktyget
fungerar korrekt. Om verktyget inte fungerar korrekt,
kontakta ett erkänt DeWALT servicecenter omedelbart.
VAROITUS: LOCTITE ®-PUSSIN SISÄLTÖ VOI ÄRSYTTÄÄ
SILMIÄ, IHOA JA HENGITYSTEITÄ. KÄYTÄ KOKO
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ AVAAMISEN JÄLKEEN. Älä hengitä
höyryjä. Älä päästä silmiin tai iholle tai vaatteisiin.
Käytä ainoastaan hyvin tuuletetulla alueella. Pidä lasten
ulottumattomissa.
ENSIAPUTOIMET: Sisältää polyglykolidimetakrylaattia,
polyglykolioleaattipropyleeniglykolia, titaanidioksidia
ja kumeenihydroperoksidia. Jos tuotetta niellään, ota
välittömästi yhteyttä myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Ei
saa oksennuttaa.
Jos ainetta hengitetään sisään, siirrä henkilö raikkaaseen
ilmaan. Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtele vedellä 15
minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. Jos tuotetta
pääsee iholle, huuhtele hyvin vedellä. Jos tuotetta pääsee
vaatteille, poista vaatteet.
*Loctite® är ett registrerat varumärke tillhörande Henkel Corp.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
185
Svenska
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
186
Svenska
FELSÖKNING
MÅNGA VANLIGA PROBLEM KAN ENKELT LÖSAS GENOM ATT ANVÄNDA TABELLEN NEDAN.
För mer allvarliga problem, kontakta din närmaste auktoriserade DeWALT reparatörsombud,
eller kontakta ditt DeWALT kontor på adressen som anges i denna manual.
VARNING: För att minska risken för allvarliga personskador, koppla ALLTID ifrån batteriet från verktyget innan
reparationer utförs.
SYMPTOM
Motorn körs inte när
avtryckaren trycks in
ORSAK
Avtryckarlåset är i låst position
Verktyget är stoppat, låser motor så
den inte roterar
Verktyget är i sekventiellt
handlingsläge
Verktygets interna elektronik
behöver återställas
Motorn slutar att köras efter 5
sekunder
Terminalerna är smutsiga eller
skadade
Skadad intern elektronik
Skadad avtryckare
Batteriet är hett
Verktyget är hett
Motorn körs inte med Avtryckarlåset är i låst position
kontakttungan intryckt Tomavfyrningslåset är aktiverat,
blockerar kontakttungan från att
helt tryckas in
Verktyget är stoppat, låser motor så
den inte roterar
Verktyget aktiveras
inte (motorn körs med
avfyrar inte)
Böjd kontakttunga
Motorn slutar att köras efter
5 sekunder
Terminalerna är smutsiga eller
skadade
Skadad intern elektronik
Skadad avtryckare
Batteriet är hett
Verktyget är hett
Tomavfyrningslåset är aktiverat,
blockerar kontakttungan från att
helt tryckas in
Låg batteriladdning eller skadat
batteri
Spik som fastnat/drivarblad som
inte återgår till startposition
Skadad drivare/returmontage
Intern mekanism har fastnat
Skadad intern elektronik
LÖSNING
Lås upp avtryckarlåset.
Vrid på stoppfrigöringsspaken på verktyget och mekanismen
kommer att lossna. Om drivarbladet inte återgår, ta bort batteriet
och skjut manuellt drivarbladet tillbaka till startpositionen.
Tryck först ned kontakttungan innan avfyrning eller växla till
stötläge (Endast DCN692).
Ta bort batteriet, vänta 3 sekunder och sätt tillbaka det.
Normal drift, släpp avtryckaren och tryck in igen.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Låt batteriet svalna eller byt till ett paket som är svalt.
Låt verktyget svalna innan fortsatt användning.
Lås upp avtryckarlåset.
Ladda fler spikar i magasinet.
Vrid på stoppfrigöringsspaken på verktyget och mekanismen
kommer att lossna. Om drivarbladet inte återgår, ta bort batteriet
och skjut manuellt drivarbladet tillbaka till startpositionen.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Normal drift, lossa kontakttungan och tryck in igen.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Låt batteriet svalna eller byt till ett paket som är svalt.
Låt verktyget svalna innan fortsatt användning.
Ladda spikar i magasinet.
Kontrollera laddningsnivån om paketet visar laddningsstatus. Ladda
eller byt batteripaket om så behövs.
Ta bort batteriet, ta bort spik som fastnat, vrid på
stoppfrigöringsspaken, (skjut drivarbladet upp manuellt om så
behövs) sätt tillbaka batteripaketet.
Byt drivare/returmontage. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
187
Svenska
SYMPTOM
Motorn startar med
avger mycket oljud
Drivarbladet fortsätter
att fastna i nedre
positionen
ORSAK
Spik som fastnat och drivarbladet
har fastnat i nedre position
Skadad drivare/returmontage
Spik som fastnat och drivarbladet
har fastnat i nedre position
Skadad drivare/returmontage
Material och fästelements längd
Skräp i nosdelen
Verktyget är ännu inte inkört
Användning av felaktig hastighet
Verktyget arbetar
men driver inte in
fästelementen helt
Djupinställningen är för grund
Verktyget ligger inte fast an mot
arbetsstycket
Slagläge valt med långa spikar
(endast DCN692))
Material och fästelements längd
Skadad eller sliten drivarbladspets
Verktyget använt med ickerepande spets
Skada aktiveringsmekanism
Verktyget är ännu inte inkört
Användning av felaktig hastighet
Verktyget arbetar men
inga fästelement sätts
i rörelse
Inga spikar i magasinet
Fel storlek eller sneda spikar
Skräp i nosdelen
Skräp i magasinet
Slitet magasin
Skadat eller slitet drivarblad
Skadad skjutfjäder
188
LÖSNING
Använd stoppfrigöringsspaken, ta bort spik som fastnat och återför
drivarbladet manuellt om så behövs.
Byt drivare/returmontage. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Använd stoppfrigöringsspaken, ta bort spik som fastnat och återför
drivarbladet manuellt om så behövs.
Byt drivare/returmontage. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov att vrida på
stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt material och fästelements
längd som inte är för hård för att använda.
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av trasiga spikar som
fastnat i spåret.
Nya verktyg kan behöva 500–1000 spikar för att kopplas ihop eller
slitas in tillsammans. Använd korta spikar under denna period om
det är svårt med drivningsflödet av spikar.
Om du försöker att driva i längre ringskaftade spikar i mjukt trä eller
driver in ringskaftade spikar i hårdare material med hastighet 1 ändra hastighetsinställningen till position 2.
Vrid djupinställningen till en djupare inställning
Använd lämplig kraft så att verktyget ligger tätt an mot
arbetsstycket. Se instruktionsboken.
Välj sekventiellt läge.
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov att vrida på
stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt material och fästelements
längd som inte är för hård för att använda.
Byt drivare/returmontage. Se auktoriserad DeWALT reparatör
Ta bort den icke-repande spetsen.
Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Nya verktyg kan behöva 500–1000 spikar för att kopplas ihop eller
slitas in tillsammans. Använd korta spikar under denna period om
det är svårt med drivningsflödet av spikar.
Om du försöker att driva i längre ringskaftade spikar i mjukt trä eller
driver in ringskaftade spikar i hårdare material med hastighet 1 ändra hastighetsinställningen till position 2.
Ladda spikar i magasinet
Använd endast rekommenderade spikar. Se Tekniska data.
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av trasiga spikar som
fastnat i spåret
Rengör magasinet.
Byt magasin. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Byt drivarblad. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Byt fjäder, se auktoriserad DeWALT reparatör.
Svenska
SYMPTOM
Spik fastnat
ORSAK
Fel storlek eller sneda spikar
Magasinskruvar inte fastsatta efter
tidigare rensning efter stopp/
inspektion
Skadat eller slitet drivarblad
Material och fästelements längd
Skräp i nosdelen
Slitet magasin
Skadad skjutfjäder
Tomavfyrningslåset är aktiverat
med endast 7–9 spikar kvar
i magasinet och användaren
använder överdriven kraft på
kontaktspetsen och åsidosätter
låsningen
Verktyget är ännu inte inkört
Användning av felaktig hastighet
LÖSNING
Använd endast rekommenderade spikar. Se Tekniska data.
Se till att dra åt magasinets insexskruvar med nyckeln som
medföljer.
Byt drivarblad. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Om enheten fortsätter att stoppa (fortsatt behov att vrida på
stoppfrigöringsspaken) välj lämpligt material och fästelements
längd som inte är för hård för att använda.
Rensa nosdelen och leta noga efter små delar av trasiga spikar som
fastnat i spåret.
Byt magasin. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Byt fjäder. Se auktoriserad DeWALT reparatör.
Ladda fler spikar för att frånkoppla tomavfyrningslåset.
Nya verktyg kan behöva 500–1000 spikar för att kopplas ihop eller
slitas in tillsammans. Använd korta spikar under denna period om
det är svårt med drivningsflödet av spikar.
Om du försöker att driva i längre ringskaftade spikar i mjukt trä eller
driver in ringskaftade spikar i hårdare material med hastighet 1 ändra hastighetsinställningen till position 2.
189
Ağırlık
Türkçe
18V XR LITYUM-IYON KABLOSUZ AHŞAP
ÇIVI TABANCASI DCN692, DCN695
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Çalıştırma modu
Şarjör açısı
Bağlayıcılar
uzunluk
gövde çapı
Şarjör açısı
kafa geometrisi
tasnif tipi
Ağırlık (akü hariç)
Tahrik enerjisi
DCN692
18
2
Sıralı/Vuruş
33°
DCN695
18
2
RapidCycle Sıralı/Sıralı
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
kırpık veya ofset dizit round
kağıt veya tel kaynak
3,63
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
kırpık veya ofset dizit round
kağıt veya tel kaynak
3,63
105
82
93
3
83
94
3
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
VDC
mm
mm
kg
J
EN60745-2-16’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate almalıdır. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını yapın, elleri
sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Aküler
190
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Türkçe
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
18V XR Lityum-iyon Kablosuz Ahşap
Çivi Tabancası DCN692, DCN695
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
19.04.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
191
Türkçe
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
192
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kablosuz Çivi Tabancaları için Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
Her zaman aletin içinde çivi olduğunu varsayın.
Tabancanın dikkatsiz kullanımı çivilerin beklenmedik şekilde
fırlamasına ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
Aleti kendinize veya yakınınızdaki insanlara doğru
tutmayın. Beklenmeyen bir ateşleme çivinin fırlamasına ve
yaralanmaya sebep olacaktır.
Alet çalışılacak yüzey üzerine sıkıca yerleştirilmeden
çalıştırmayın. Alet çalışılacak yüzey ile temas halinde değilse,
tabanca hedefinizden geriye sekebilir.
Çivi aletin içinde sıkıştığında, aletin güç kaynağı
bağlantısını kesin. Aletin elektriğe bağlı olması durumunda
sıkışan çivi çıkarılırken kazara fırlayabilir.
Bu aleti elektrik kablolarını sabitlemek için kullanmayın.
Alet elektrik kabloları için tasarlanmamıştır ve elektrik
kablolarının izolasyonuna zarar verebilir, böylece elektrik
çarpmasına veya yangın çıkmasına sebep olabilir.
UYARI: Alet yere düşürülürse veya aletin bir şekilde
hasar gördüğünden şüphelenmeniz durumunda
kilavuzun mod seçme bölümünde belirtildiği şekilde alet
Türkçe
çaliştirma kontrolü gerçekleştirin. Kilavuza uygun şekilde
çalişmiyorsa, aleti kullanmayi birakin ve yetkili bir dewalt
servis merkezinde bakim yapilmasini sağlayin.
• Her zaman emniyet gözlükleri takın.
• Her zaman kulak koruması kullanın.
• Sadece kılavuzda belirtilen tipte bağlayıcılar kullanın.
• Aleti monte etmek üzere herhangi bir sehpa kullanmayın.
• Bağlayıcı sürme aletinin kontak ucu gibi herhangi bir parçasını
sökmeyin veya engellemeyin.
• Her çalıştırmadan önce, güvenlik ve tetikleme mekanizmasının
düzgün biçimde çalışıp çalışmadığını ve bütün somunlar ve
cıvataların sıkı olup olmadığını kontrol edin.
• DCN692’ı kullanmayın:
ʵʵ iskele, merdiven, basamak veya basamak benzeri yapılar
ör: çatı kafesi, vb. kullanımını içeren bir çalışma yerine
geçerken;
ʵʵ kutuları veya sandıkları kapatırken;
ʵʵ taşıma güvenlik sistemlerini ör: araç tipi, vagon, vb.
takarken.
İstisnalar için ulusal iş yeri düzenlemelerine bakın
• Her zaman çalışma alanı düzenlemelerini kontrol edin.
• Aleti çekiç olarak kullanmayın.
• Hiçbir zaman bağlayıcı sürme aletini boş alana doğru
çalıştırmayın.
• Çalışma bölgesinde, aleti sadece bir kulbunu kullanarak taşıyın
ve tetiğin açık olmamasına dikkat edin.
• Çalışma alanındaki koşulları değerlendirin. Bağlayıcılar ince
çalışma parçalarından geçebilir veya köşelerden kayabilir ve
insanları risk altına sokabilir.
• Bağlayıcıları çalışma parçası köşesinin yakınına sürmeyin.
• Bağlayıcıları başka bağlayıcıların üstüne sürmeyin.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki riskler bu makineyi kullanmanın doğasında vardır:
• Aletin yanlış kullanımından doğan yaralanmalar.
• Aletin sıkı tutulmamasından dolayı oluşan kontrol kaybı.
• Özellikle baş seviyesinin üzerinde çalışırken kollardaki ve
ellerdeki kasların gerilmesi. Uzun süreli çalışmalarda her
zaman düzenli aralıklarla mola verin.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
• Geri tepmeden dolayı kontrol kaybı.
• Kıstırma noktaları, keskin kenarlar ve çalışılan yüzeyin yanlış
yerleşiminden kaynaklanan yaralanma riski.
• Çivileri değiştirirken veya çivi ucu yerleştirme esnasında keskin
kenarlardan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
193
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 12 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 15 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
194
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Türkçe
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
195
Türkçe
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCN692 ve DCN695 18 voltluk batarya ile çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Çivileme aleti
1 Şarj aleti (yalnızca P2 modelleri)
2 Batarya (yalnızca P2 modelleri)
1 Kusursuz çakma ucu
1 Alet kutusu (yalnızca P2 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Kulaklık takın.
196
Türkçe
Koruyucu gözlük takın.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
50-90mm
Çivilerin uzunluğu.
Çivi kalınlığı.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Yükleme kapasitesi.
Şarjör açısı.
Tarih Kodu Konumu
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik
2 Tetik güvenlik kilidi
3 Temas tetiği
4 Derinlik ayarlama düğmesi
5 Düşük batarya ve sıkışma/takılma gösterge ışığı
6 Takılma bırakma kolu
7 Kartuş
8 İtme mandalı
9 Mod seçme düğmesi
10 Döndürme yeri/kemer kancası
11 Yerleşik altıgen anahtar
12 Akü paketi
13 Kusursuz çakma ucu
14 Hız ayar düğmesi
Kullanim Amaci
DCN692 ve DCN695 kablosuz çerçeve çivi tabancası ahşap iş
parçalarına çivi çakmak için tasarlanmıştır.
DCN692 kablosuz çerçeve çivi tabancası sıralı/darbeli kullanım
için tasarlanmıştır. Sıralı/darbeli modlar için tasarlanan bu çivi
tabancası, iskele, merdiven, basamak veya basamak benzeri
yapılar, vb. üzerinde KULLANILMAMALIDIR. İstisnalar için
ulusal iş yeri düzenlemelerine bakın.
DCN695 kablosuz çerçeve çivi tabancası standart sıralı mod veya
hızlı çivileme için RapidCycle sıralı modda da olsa yalnızca sıralı
kullanım için tasarlanmıştır. Yalnızca sıralı mod için tasarlanan
çivi tabancaları, iskele, merdiven, basamak veya basamak benzeri
yapılar, vb. üzerinde BELKİ kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kablosuz tabancalar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 12 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 12 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 15 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
16 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Döndürme Yeri/Kemer Kancası (Şek. F)
Döndürme yeri/kemer kancası 10 sol veya sağ elini kullanan
kişiler için kolayca aletin sol veya sağ tarafına takılabilir.
Kancanın kullanımına hiç gerek duyulmuyorsa, kolun alt kısmının
ön veya arka tarafına döndürülebilir.
Aletin Yüklenmesi (Şek. D)
UYARI: Çivileri takarken veya çıkarırken her zaman aleti
kilitleyin ve akü paketini çıkarın.
197
Türkçe
1. Yaylı itme mandalını 8 kilitlemek için kartuşun alt kısmına
doğru kaydırın.
2. Uygun karşılaştırmalı çivi sapını seçin. (Teknik Özellikleri
bakınız.) DeWALT her zaman DeWALT marka sabitleme
çivileri kullanmanızı önermektedir.
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
3. Karşılaştırmalı çivi sapını şarjörün yan tarafındaki
yükleme deliğine yerleştirin. Mandalların çivi yolunda dik
ilerlediklerinden emin olun.
4. İtme mandalını bırakarak kartuşu kapatın. Dikkatlice
mandalın kayarak çivi şeridine geçmesine izin verin.
• Kısa çiviler için, düğmeyi en sol pozisyona çekerek hız 1’e
ayarlayın.
• Uzun ve daha sert uygulamalar için, düğmeyi en sağ
pozisyona çekerek hız 2’ye ayarlayın.
Çivilerin hız 1’de yeterli derinliğe çakılamaması durumunda,
ilave çakma gücü sağlamak için hız 2’ye ayarlayabilirsiniz.
İKAZ: Uzunluğu 71mm’den kısa çivilerin hız 2’de çakılması
alette aşırı yıpranmaya ve erken arızaya sebep olabilir.
Hız Ayarı
Çakma Derinliğini Ayarlama (Şek. E)
Çivi çakma derinliği derinlik ayarlama düğmesi kullanılarak
ayarlanabilir.
1. Çiviyi daha sığ çakmak için, derinlik ayarlama düğmesini 4 sola, sığ çivi simgesine doğru çevirin.
2. Çiviyi daha derin çakmak için, derinlik ayarlama
düğmesini 4 sağa, derin çivi simgesine doğru çevirin.
Mod seçimi (Şek. A)
DCN692
Sıralı çalışma modunu seçmek için, mod seçme düğmesini 9 tek çivi simgesini
gösterecek şekilde kaydırın.
Vuruş çalışma modunu seçmek için, mod seçme düğmesini 9 üç çivi simgesini
gösterecek şekilde kaydırın.
NOT: Uzun çivileri çakmak için gereken maksimum güç sıralı
modda elde edilir, bu yüzden uzun çiviler çakarken vuruş modu
kullanımını sınırlı tutun.
DCN695
Standart sıralı çalışma modunu seçmek için, mod seçme
düğmesini 9 tek ok simgesini gösterecek şekilde kaydırın.
RapidCycle sıralı çalışma modunu seçmek için, mod seçme
düğmesini 9 çift ok simgesini gösterecek şekilde kaydırın.
NOT: Batarya ömrü RapidCycle sıralı moddayken standart
sıralı moda göre daha kısadır. Aletin standart sıralı modda
çalıştırılması maksimum batarya ömrü sunar.
Hız Ayarı (Şek. A)
Bu çivi tabancasının ayağında çift hız ayarı düğmesi 14 bulunmaktadır.
198
Uygulama
Tipik Çivi Uzunluğu
Dolma Ahşap
Uzun çivileri çakmak için
gereken güç
2
Duvar Dolgusu
Kiriş
Ahşap çatkı
Kaplama
Daha yüksek alet
Plakaj
sağlamlığı, Daha yüksek
Çit
batarya ömrü, Daha yüksek Ahşap kaplama
çakma hızı, Daha düşük
geri tepme
Kürkleme
Boş Atış Kilidi
Tabancada kartuş boşalmaya yakınken aletin atış yapmasına
engel olan boş atış kilidi bulunmaktadır. Kartuşta yaklaşık 7 ila 9
çivi kaldığında, aletin boş atış kilidi devreye girer. Bir grup karışık
çiviyi yüklemesi yapmak için Aletin Yüklenmesi bölümüne
bakın.
NOT: Alet üzerine aşırı yük binerse kilidin açılması mümkündür.
Bu aletin düşmesi durumunda hasar almasını engeller.
Fayda
1
71 – 90 mm
50 – 70 mm
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Alet yere düşürülürse veya aletin bir şekilde
hasar gördüğünden şüphelenmeniz durumunda
kilavuzun mod seçme bölümünde belirtildiği şekilde
alet çaliştirma kontrolü gerçekleştirin. Kilavuza
uygun şekilde çalişmiyorsa, aleti kullanmayi birakin
ve yetkili bir DeWALT servis merkezinde bakim
yapilmasini sağlayin.
Uygun El Pozisyonu (Şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana tutamak 18 üzerinde olduğu konumdur.
Aletin Hazırlanması (Şek. A)
1. Akü paketini 12 aletten çıkarın ve aletin kilitli olduğundan
emin olun.
2. Şarjördeki 7 bütün çivileri çıkartın.
3. Kontak emniyetinin 3 serbestçe hareket edip etmediğini
kontrol edin.
Türkçe
4. Çivileri şarjöre yeniden yükleyin.
5. Pil takımını takın.
UYARI: Kontak emniyeti veya çivi iticinin serbestçe hareket
edememesi halinde aleti kullanmayın.
İKAZ: HİÇ BİR ZAMAN aletin içine yağlama maddeleri
veya temizlik maddeleri püskürtmeyin veya başka şekilde
sürmeyin. Bu durum aletin ömrünü ve performansını ciddi
şekilde etkileyebilir.
Aletin Kullanımı
Bu aletin tam güçle çalıştırılmadan önce parçaların ısınması için
bir süre çalıştırılması gerektiğini unutmayın. Bu süre zarfında alet
uzun çivileri tutarlı şekilde çakamayabilir.
500 ila 1000 çivi çakıldıktan sonra aletin ısınma süresi sona ermiş
ve tam kapasitede çalışır vaziyette olmalıdır.
Aleti Çalıştırma (Şek. A)
Alet iki modundan biri kullanılarak çalıştırılabilir: sıralı çalışma
modu veya darbeli çalışma modu.
Sıralı işlem modu
Sıralı işlem modu, çok dikkatli ve doğru yerleştirmenin gerekli
olduğu durumlarda kesintili çivileme işlemi için kullanılır. Aynı
zamanda en uzun çivileri çakmak için maksimum güç sağlar.
1. Mod seçme düğmesini 9 kullanarak sıralı çalışma modunu
veya seçin.
2. Tetik güvenlik kilidini 2 açın.
3. Kontak emniyetini 3 çalışma yüzeyine doğru itin.
4. Aleti harekete geçirmek için tetik anahtarını 1 çekin.
5. Tetiği bırakın ve tabancayı çalışılan yüzeyden kaldırın.
6. Bir sonraki çiviyi çakmak için 3 ila 5. adımları tekrar edin.
Darbeli çalışma modu
DCN692
Vuruş çalışma modu, düz, sabit yüzeylerde hızlı çakma için
kullanılır ve tipik olarak kısa çivileri çakarken etkindir.
1. Mod seçme anahtarını 9 kullanarak, darbeli işlem modunu
seçin
.
2. Tetik güvenlik kilidini 2 açın.
3. Tek bir çivi çakmak için, aleti sıralı işlem modunda açıklandığı
şekilde kullanın:
a. Kontak emniyetini 3 çalışma yüzeyine doğru itin.
b. Aleti harekete geçirmek için tetik anahtarını 1 çekin. Tetiğin her çekilmesi ve kontak emniyetinin
çalışma yüzeyine doğru itilmesi bir çivinin çakılmasını
sağlayacaktır.
4. Birden fazla çivinin çakılması için, tetik anahtarını 1 bastırarak tutun ve daha sonra kontak emniyetini 3 tekrar
tekrar çalışma yüzeyine doğru itin.
UYARI: Alet kullanılmadığı zaman tetiği basılı bırakmayın.
Alet kullanılmadığında kazara harekete geçmesini
önlemek için, tetik güvenlik kilidini 2 kilitli konuma getirin.
5. Sıralı ve vuruş modları arasında geçiş yaparken çakma
derinliğinin ayarlanması gerekebilir. Talimatlar için Çakma
Derinliğini Ayarlama bölümüne bakın.
Rapidcycle Modu
DCN695
RapidCycle modu kullanıcı sıralı olarak birçok çivi çaktığında ve
daha hızlı hareket etmesi gerektiğinde idealdir. Alet tam sıralı
modda çalışmaya devam eder, fakat motor çiviyi çaktıktan sonra
bir sonraki çivi için kendini hemen hazır hale getirir böylece
motorun hazırlanmasını beklerken geçen süre en aza indirilmiş
olur.
1. RapidCycle modu seçmek için mod seçme düğmesini 9 kullanın.
2. Tetik güvenlik kilidini 2 açın.
3. Tek bir çivi çakmak için, aleti sıralı çalışmada belirtildiği
şekilde kullanın:
a. Temas tetiğini 3 iş parçasına bastırın.
b. Aleti harekete geçirmek için 1 tetiği çekin. (Çivi
çakıldıktan sonra motorun döndüğü duyulacaktır).
4. Birden fazla çivi çakmak için yukarıda 3. bölümdeki
direktifleri tekrarlayın. Bir önceki çividen sonra 2 saniye içinde
yenisini çakmazsanız, motor kalan çivileri yavaşlatacaktır.
Tetik Güvenlik Kilidinin Kullanımı (Şek. C)
Her DeWALT tabancada tetik güvenlik kilidi 2 mevcuttur, bu
kilit, Şek. C’te gösterildiği gibi sağa itildiğinde, tetiği kilitleyip
motora giden gücü baypas ederek çivi fırlatılmasını engeller.
Tetik güvenlik kilidi sola çekik olduğunda alet tamamen çalışır
durumda olacaktır. Herhangi bir ayar yapıldığında veya alet
kullanımda değilse tetik güvenlik kilidi her zaman kilitli olmalıdır.
Kusursuz Çakma Ucu (Şek. A)
Bu aleti işaretlemek istemediğiniz ahşap kaplama gibi bir
malzeme üzerinde kullanırken, plastik kusursuz çakma
ucunu 13 temas tetiği 3 üzerine yerleştirin.
NOT: Maksimum çakma derinliği için, özellikle uzun çivilerde
kusursuz çakma ucu çıkarılmalıdır.
LED Gösterge (Şek. A)
Tabancanızda iki LED gösterge ışığı 5 bulunmaktadır, bunlar
aletin arkasında, arka kapağın hemen altında bulunmaktadır.
Daha fazla talimat için Sorun Giderme bölümüne bakın.
199
Türkçe
DÜŞÜK BATARYA
Bataryayı dolu bir bataryayla
değiştirin.
SICAK BATARYA
Bataryayı soğutun veya soğuk bir
bataryayla değiştirin.
SIKIŞMA/TAKILMA DURUMU
Bırakmak için takılma bırakma
kolunu döndürün. Takılma
Bırakma bölümün bakın.
ALET SICAK
Kullanmaya devam etmeden
önce aletin soğumasını bekleyin.
+/OR veya tüm diğer
kombinasyonlar
HATA
Aleti bataryasını çıkarıp takarak
veya tetik kilidini döndürerek
kapatıp açın. Hata devam ederse
yetkili DeWALT servis merkezine
götürün.
Takılma Bırakma (Şek. A, C)
Alet, motorun ürettiği tüm enerjinin bir çivi çakmak için
kullanıldığı sert uygulamalara maruz bırakıldığında takılacaktır.
Vuruş bıçağı vuruş devrini tamamlayamadığında sıkışma/
takılma göstergesi 5 yanacaktır. Alet üzerindeki takılma bırakma
kolunu 6 döndürün, mekanizma serbest kalacaktır. Vuruş bıçağı
otomatik olarak başlangıç pozisyonuna dönmezse, Sıkışmış bir
Çivinin Çıkarılması bölümüne bakın. Alet takılmaya devam
ederse, lütfen çalışılan malzemeyi ve çivi boyunu çok sert bir
uygulama olup olmadığına dair değerlendirin. Alet takılmaya
devam ederse, lütfen mod seçimini, çalışılan malzemeyi
ve çivi boyunu çok sert bir uygulama olup olmadığına dair
değerlendirin.
Sürekli tekleme ortaya çıkarsa hız seçiminizi gözden geçirin.
Uygulamaya bağlı olarak farklı hız seçimleri gerekebilir.
Sıkışmış bir Çivinin Çıkarılması (Şek. A, C)
Bir çivi ağızda sıkışırsa, sıkışma/takılma gösterge ışığı 5 yanıp
sönecektir.
NOT: Sıkışma ağız kanalında biriken talaşlardan dolay olabilir.
Aletin performansında herhangi bir değişim görürseniz derhal
aşağıda belirtildiği şekilde mevcut talaşları temizleyin.
1. Aletin bataryasını çıkarın ve tetik güvenlik kilidini açın 2 .
2. Yaylı itme mandalını 8 kilitlemek için kartuşun alt kısmına
doğru kaydırın ve çivi şeridini boşaltın.
3. Aletle birlikte gelen altıgen aleti 11 kullanarak kartuşun
üzerindeki iki altıgen cıvatayı 17 gevşetin.
4. Kartuşu 7 ileriye doğru döndürün.
5. Sıkışan çiviyi, gerekirse pense kullanarak çıkarın. Gerekiyorsa
çivi kanalındaki kalıntıları temizleyin.
200
6. Vuruş bıçağı aşağı pozisyondaysa, tabancanın üstündeki
takılma bırakma kolunu 6 döndürün.
NOT: Takılma bırakma kolu döndürüldükten sonra vuruş
bıçağı sıfırlanmazsa, uzun bir tornavida yardımı ile bıçağın
sıfırlanması gerekebilir.
7. Kartuşu aletin uç kısmının altındaki yerine geri döndürün ve
altıgen cıvataları 17 sıkın.
8. Bataryayı geri takın.
NOT: Alet kendisini kapatacak ve batarya çıkarılıp tekrar
takılana kadar sıfırlanmayacaktır.
9. Çivileri kartuşa geri takın (Aletin Yüklenmesi kısmına bakın).
10. İtme mandalını 8 bırakın.
11. Çalışmaya devam etmek için hazır olduğunuzda tetik
güvenlik kilidini 2 kapatın.
Eğer çiviler ağızda sıkışmaya devam ederse, aleti yetkili bir
DeWALT servis merkezine götürün.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
İKAZ: HİÇ BİR ZAMAN aletin içine yağlama maddeleri
veya temizlik maddeleri püskürtmeyin veya başka şekilde
sürmeyin. Bu durum aletin ömrünü ve performansını ciddi
şekilde etkileyebilir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
Türkçe
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
DCN6901 Geri dönüş Yayı Değiştirme Kiti
(Fig. H–L)
Zamanla çakma bıçağı ters yayı eskiyecek ve değiştirilmesi
gerekecektir. Her çakma işleminden sonra çakma bıçağı yerine
geri dönmediğinde yayların değişmesi gerektiği belli olacaktır.
Doğrulamak için, Sıkışmış bir Çivinin Çıkarılması bölümünde
gösterildiği gibi kartuşu açın, yaylar aşınmışsa çok az bir eforla
çakma sistemini ileri geri oynatmanız mümkün olacaktır.
Alet, DCN6901-XJ aksesuarı kullanılarak ters yayları 5 dakika
içinde kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
UYARI: Güvenliğiniz için herhangi bir aksesuarı
kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel yaralanmaya ve aletin
ve aksesuarın hasar görmesine neden olabilir. Bu alete
bakım yaparken, yalnızca aynı yedek parçaları kullanın.
İKAZ: Geri dönüş yayı değiştirme kitlerinin tümü uygunluk
ve satın alım için doğrulama amacıyla gösterilmiştir. Kit
aynı zamanda 9. adımda kullanılacak Loctite paketi de
içermektedir. Şek. L’ye bakın.
Arızalı geri dönül yaylarını değiştirmek
için
NOT: Yaylar yalnızca doğru DeWALT aksesuarları ve yay değişim
kitleri kullanılarak değiştirilmelidir.
1. Paket içeriğinde gönderilen anahtarı 11 kullanarak birimin
iki tarafında bulunan iki vidayı 27 gevşetin. Şek. H’ye bakın.
2. Geri dönüş sistemini 28 birimden çıkarın. Şek. I’ye bakın.
3. Yay ray ucunu 29 yay rayından 30 kaydırarak çıkarın.
Şek. J’ye bakın.
4. Yay Tamponunu 31 döndürüp çıkarın ve conta 32 ile geri
dönüş yayını 33 çıkarın. Şek. J’ye bakın.
5. Yeni geri dönüş yayını ve contayı yay rayına 30 yerleştirin. Rayın ters ucunda yayı contayla bastırırken,
yeni yay tamponunu yay ray ucunun yuvasını 34 geçene
kadar döndürün.
6. Yeni yay rayı ucunu sıkıca takın ve tamponu uca
doğru yerleştirin.
7. 3 ila 6. adımları ikinci yay için tekrarlayın.
NOT: Profilin dönüşünü profili yay rayına kayıdırıp
bırakarak kontrol edin. Yaylardaki güç sayesinde geri
dönmesi gerekmektedir.
8. Geri dönüş sistemini 28 birimine kaydırarak yerleştirin.
Şek. K’ye bakın. Geri dönüş sistemini birime monte etmeden
önce profil ve volanı doğru hizalamak önem taşımaktadır. Bu
işlem bataryayı bağladıktan sonra birimin ucunu bir tezgaha
ya da sert bir yüzeye bastırıp geri çekerek yapılabilir. Bu
motorun dönmesini sağlayacaktır.
NOT: Profil ve volan doğru şekilde hizalandıklarında,
motorun son hızda tırmanma sesi duyulcaktır. Profil ve
volan doğru şekilde hizalanmamışsa, bu durum motor
çalışmayabilir, birimden yüksek bir aşınma sesi çıkarak
normalden çok daha yavaş çalışmasına sebep olabilir. Bu
durum ortaya çıkarsa geri dönüş sistemini çıkarın ve sıfırlayın.
9. Geri dönüş sistemi doğru şekilde yerine oturduğunda,
gönderilen Loctite®* paketini açın ve iki vidanın 27 dişlerine
az bir miktar uygulayın, sonrasında bu iki vidayı anahtarı
kullanarak tekrar yerleştirin ve sıkın. Şek. L’ye bakın.
UYARI: Kısa çivileri yumuşak ahşapa çakmak suretiyle
aletin doğru çalışıp çalışmadığını her zaman kontrol edin.
Alet doğru çalışmıyorsa, yetkili DeWALT servisiyle derhal
iletişime geçin.
UYARI: LOCTITE ® KESE IÇERIĞI GÖZLERI, CILDI VE
SOLUNUM SISTEMINI TAHRIŞ EDEBILIR. Açıldığında
tüm içeriği kullanın. Buharı solumayın. Gözlerinize,
cildinize veya giysilerinize temas ettirmeyin. Yalnızca iyi
havalandırılan yerlerde kullanın. Çocukların erişemeyeceği
bir yerde saklayın.
İLK YARDIM MÜDAHALESİ: Poliglikol dimetakrilat,
poliglikol oleat propilen glikol, titanyum dioksit ve kümen
hidroperoksit içerir. Yutulması durumunda derhal Zehir
Kontrol Merkezini veya doktoru arayın. Kusmayın.
Solunması durumunda kişiyi açık havaya çıkarın. Göze
temas etmesi durumunda suyla 15 dakika yıkayın. Tıbbi
yardım alın. Cilde temas etmesi durumunda suyla iyice
yıkayın. Giysilere temas etmesi durumunda giysileri çıkarın.
*Loctite® Henkel Corp.’un tescilli markasıdır.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
201
Türkçe
SORUN GIDERME
AŞAĞIDAKİ ŞEMA KULLANILARAK BİRÇOK PROBLEM KOLAYLIKLA ÇÖZÜLEBİLİR.
Daha ciddi ve sürekli problemler için, En yakınınızdaki DeWALT tamircisiyle iletişime geçin veya
bu rehberde adresi belirtilen DeWALT ofisiyle iletişime geçin.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, tüm tamir işlemlerinden önce HER ZAMAN bataryayı aletten çıkarın.
SORUN
Tetik basılıyken
motor çalışmıyor
Temas tetiği
basılıyken motor
çalışmıyor
Alet çalışmıyor
(motor çalışıyor
fakat çivileme
yapmıyor)
Motor çalışıyor
fakat çok gürültü
yapıyor
202
SEBEP
Tetik kilidi kilitli pozisyonda
Alet takıldı, motorun dönmesine
engel oluyor
ÇÖZÜM
Tetik kilidini kapatın.
Alet üzerindeki takılma bırakma kolunu döndürün, mekanizma serbest
kalacaktır. Vuruş bıçağı geri dönmezse, bataryayı çıkarın ve vuruş bıçağını
manuel olarak yerine itin.
Alet sıralı çalışma modunda
Çivilemeye veya vuruş moduna geçirmeden önce temas tetiğine basın
(yalnızca DCN692).
Aletin dahili elektronik parçalarının Bataryayı çıkarın, 3 saniye bekleyin ve tekrar takın.
sıfırlanması gerekiyor
Motor 5 saniye sonunda duruyor
Normal kullanım, tetiği bırakın ve tekrar basın.
Terminaller pis veya hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Tetik hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Akü sıcak
Bataryayı soğutun veya soğuk bir bataryayla değiştirin.
Alet sıcak
Kullanmaya devam etmeden önce aletin soğumasını bekleyin.
Tetik kilidi kilitli pozisyonda
Tetik kilidini kapatın.
Boş atış kilidi açık, temas tetiğinin Kartuşa çivi doldurun.
tamamen basılmasını engelliyor
Alet takıldı, motorun dönmesine
Alet üzerindeki takılma bırakma kolunu döndürün, mekanizma serbest
engel oluyor
kalacaktır. Vuruş bıçağı geri dönmezse, bataryayı çıkarın ve vuruş bıçağını
manuel olarak yerine itin.
Temas tetiği bükük
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Motor 5 saniye sonunda duruyor
Normal kullanım, temas tetiğini bırakın ve tekrar basın.
Terminaller pis veya hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Tetik hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Akü sıcak
Bataryayı soğutun veya soğuk bir bataryayla değiştirin.
Alet sıcak
Kullanmaya devam etmeden önce aletin soğumasını bekleyin.
Boş atış kilidi açık, temas tetiğinin Kartuşa çivi doldurun.
tamamen basılmasını engelliyor
Batarya şarjı az veya batarya hasarlı Batarya şarj durumunda görünüyorsa şarj seviyesini kontrol edin.
Gerekiyorsa bataryayı şarj edin veya değiştirin.
Sıkışan çivi/vuruş bıçağı normal
Bataryayı çıkarın, sıkışan çiviyi çıkarın, sıkışma bırakma kolunu çevirin,
pozisyonuna dönmüyor
(gerekiyorsa vuruş bıçağını manuel olarak yerine itin) bataryayı geri takın.
Vuruş/dönüş tertibatı hasarlı
Vuruş/dönüş tertibatını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Dahili mekanizma sıkıştı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Dahili elektronik parçalar hasarlı
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Çivi sıkışmış ve vuruş bıçağı aşağı Takılma bırakma kolunu kullanın, sıkışan çivileri temizleyin ve gerekiyorsa
pozisyonda sıkışmış
vuruş bıçağını manuel olarak yerine itin.
Vuruş/dönüş tertibatı hasarlı
Vuruş/dönüş tertibatını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Türkçe
SORUN
Vuruş bıçağı sürekli
aşağı pozisyonda
sıkışıyor
SEBEP
Çivi sıkışmış ve vuruş bıçağı aşağı
pozisyonda sıkışmış
Vuruş/dönüş tertibatı hasarlı
Malzeme ve çivi uzunluğu
Ağızda birikinti var
Alet henüz ısınmamış
Hatalı hız kullanımı
Alet çalışıyor
fakat çivileri tam
çakmıyor
Derinlik ayarı sığa ayarlı
Alet iş parçasına sıkıca oturmuyor
Uzun çivili vuruş modu (yalnızca
DCN692)
Malzeme ve çivi uzunluğu
Hasarlı veya eski vuruş bıçağı ucu
Alet kusursuz çakma ucu ile
kullanılıyor
Hasarlı çalışma mekanizması
Alet henüz ısınmamış
Hatalı hız kullanımı
Alet çalışıyor fakat
çivi çakmıyor
Kartuşta çivi yok
Yanlış boyut veya açılı çivi
Ağızda birikinti var
Kartuşta birikinti var
Eskimiş kartuş
Hasarlı veya eski vuruş bıçağı
İtme yayı hasarlı
ÇÖZÜM
Takılma bırakma kolunu kullanın, sıkışan çivileri temizleyin ve gerekiyorsa
vuruş bıçağını manuel olarak yerine itin.
Vuruş/dönüş tertibatını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma bırakma kolunu kullanmak
zorunda bırakacak) çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi boyutuna
geçin.
Ağız bölümünü temizleyin ve yatağa sıkışan kırık çivi parçaları olup
olmadığını kontrol edin.
Yeni aletler, parçalarının ısınması için 500 ila 1000 çivi çakmaya ihtiyaç
duymaktadır. Bu süre içinde uzun çivilerin çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda kısa çivi takın.
Yumuşak ahşaplara uzun halkalı çiviler çakarken veya hız 1’de sert
materyallere halkalı çiviler takarken, hızı 2. pozisyona getirin.
Derinlik ayarını daha derin olacak şekilde döndürün
Aleti iş parçasına sıkıca oturtmak için uygun gücü uygulayın. Kullanma
kılavuzuna bakın.
Sıralı modu seçin.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma bırakma kolunu kullanmak
zorunda bırakacak) çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi boyutuna
geçin.
Vuruş/dönüş tertibatını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Kusursuz çakma ucunu çıkarın.
Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yeni aletler, parçalarının ısınması için 500 ila 1000 çivi çakmaya ihtiyaç
duymaktadır. Bu süre içinde uzun çivilerin çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda kısa çivi takın.
Yumuşak ahşaplara uzun halkalı çiviler çakarken veya hız 1’de sert
materyallere halkalı çiviler takarken, hızı 2. pozisyona getirin.
Kartuşa çivi doldurun
Sadece önerilen çivileri kullanın. Teknik Özelliklere bakın.
Ağız bölümünü temizleyin ve yatağa sıkışan kırık çivi parçaları olup
olmadığını kontrol edin.
Kartuşu temizleyin.
Kartuşu değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Vuruş bıçağını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yayı değiştirin; yetkili DeWALT servisine bakın.
203
Türkçe
SORUN
Çivi sıkışmış
SEBEP
Yanlış boyut veya açılı çivi
Önceki sıkışma temizliği/
incelemeden sonra kartuş vidaları
sıkılmamış
Hasarlı veya eski vuruş bıçağı
Malzeme ve çivi uzunluğu
Ağızda birikinti var
ÇÖZÜM
Sadece önerilen çivileri kullanın. Teknik Özelliklere bakın.
Kartuş altıgen cıvatalarını verilen anahtar ile sıktığınızdan emin olun.
Vuruş bıçağını değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Eğer alet takılmaya devam ederse (Takılma bırakma kolunu kullanmak
zorunda bırakacak) çok sert olmayan uygun malzeme ve çivi boyutuna
geçin.
Ağız bölümünü temizleyin ve yatağa sıkışan kırık çivi parçaları olup
olmadığını kontrol edin.
Kartuşu değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Yayı değiştirin. Yetkili DeWALT servisine bakın.
Boş atış kilidini devre dışı bırakmak için kartuşa çivi doldurun.
Eskimiş kartuş
İtme yayı hasarlı
Boş atış kilidi yalnızca kartuşta 7–9
çivi kaldığında ve kullanıcı temas
tetiğine aşırı güç uygulayarak kilidi
devre dışı bıraktığında devreye
girer
Alet henüz ısınmamış
Yeni aletler, parçalarının ısınması için 500 ila 1000 çivi çakmaya ihtiyaç
duymaktadır. Bu süre içinde uzun çivilerin çakılmasında zorluk yaşamanız
durumunda kısa çivi takın.
Hatalı hız kullanımı
Yumuşak ahşaplara uzun halkalı çiviler çakarken veya hız 1’de sert
materyallere halkalı çiviler takarken, hızı 2. pozisyona getirin.
204
Ελληνικά
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 V XR ΛΙΘΊΟΥ-ΙΌΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ DCN692, DCN695
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
33°
DCN695
18
2
Διαδοχικής ενέργειας
Γρήγορου κύκλου
/Διαδοχικής ενέργειας
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
αποκομμένη ή στρογγυλή
μετατοπισμένη
50–90
2,8–3,3
30–34°
αποκομμένη ή στρογγυλή
μετατοπισμένη
χαρτί ή συγκόλληση σε σύρμα
3,63
105
χαρτί ή συγκόλληση σε σύρμα
3,63
105
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-16:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
82
93
3
83
94
3
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5/3,3
1,5
Τάση
Τύπος
DCN692
18
2
Διαδοχικά/με επαφή
ενεργοποίησης
VDC
Γωνία γεμιστήρα
Συνδετήρες
μήκος διάμετρος
στελέχους
γωνία
γεωμετρία κεφαλής
τύπος συρραφής
mm
mm
Τύπος ταξινόμησης
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
kg
Ισχύς
J
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή
που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο,
εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
205
Βάρος
Ελληνικά
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
Καρφωτικο Μπαταριας 18 V XR ΛιθίουΙόντων Για Κατασκευες Ξυλινων Σκελετων
DCN692, DCN695
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
19.04.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
206
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
207
Ελληνικά
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Οδηγίες ασφαλείας για καρφωτικά
μπαταρίας
•
•
•
•
•
208
Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει καρφιά.
Ο απρόσεκτος χειρισμός του καρφωτικού μπορεί να έχει ως
συνέπεια μη αναμενόμενη βολή καρφιών και τραυματισμό.
Μην κατευθύνετε το εργαλείο προς το μέρος σας ή
προς οποιονδήποτε παρευρισκόμενο. Η μη αναμενόμενη
πυροδότηση θα προκαλέσει εξαγωγή του καρφιού
προκαλώντας τραυματισμό.
Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο αν αυτό δεν έχει πρώτα
τοποθετηθεί σε σταθερή επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
Αν το εργαλείο δεν είναι σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας, το
καρφί μπορεί να εξοστρακιστεί μακριά από το στόχο του.
Αποσυνδέετε το εργαλείο από την πηγή ισχύος αν
σφηνώσει καρφί μέσα στο εργαλείο. Όταν αφαιρείτε
ένα καρφί που έχει σφηνώσει, το καρφωτικό μπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος αν είναι συνδεδεμένο στην
πηγή ισχύος.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το καρφωτικό για στερέωση
ηλεκτρικών καλωδίων. Δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση
ηλεκτρικών καλωδίων και μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στη μόνωση των καλωδίων, προκαλώντας έτσι κινδύνους
ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το εργαλειο σας εχει πεσει ή
υποψιαζεστε οτι εχει υποστει ζημια, διενεργηστε εναν
ελεγχο λειτουργιας του εργαλειου οπως καθοριζεται
στο τμημα επιλογης τροπου λειτουργιας στο παρον
εγχειριδιο. Αν το εργαλειο δεν λειτουργει συμφωνα με τα
περιγραφομενα στο εγχειριδιο, σταματηστε τη χρηση του
και παραδωστε το για σερβις σε εξουσιοδοτημενο κεντρο
σερβις dewalt.
• Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
• Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνδετήρες του τύπου που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εξαρτήματα στερέωσης για
την προσαρμογή του εργαλείου σε εξάρτημα υποστήριξης.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην παρεμποδίζετε οποιαδήποτε
εξαρτήματα του εργαλείου καρφώματος συνδετήρων, όπως
του εξαρτήματος ενεργοποίησης άκρου.
• Πριν από κάθε λειτουργία, ελέγξτε ότι ο μηχανισμός
ενεργοποίησης και ασφάλειας λειτουργεί σωστά και ότι όλα τα
παξιμάδια και μπουλόνια είναι σφιχτά βιδωμένα.
• Μη χρησιμοποιείτε το DCN692:
ʵʵ όταν αλλάζετε από μία θέση καρφώματος σε άλλη όπου
χρησιμοποιούνται σκαλωσιές, σκαλοπάτια, σκάλες ή
κατασκευές παρόμοιες με σκάλες όπως π.χ. πηχάκια
οροφής κλπ.,
ʵʵ όταν κλείνετε κουτιά ή ξυλοκιβώτια,
ʵʵ όταν τοποθετείτε συστήματα ασφαλούς μεταφοράς, π.χ.
πάνω σε οχήματα, βαγόνια κλπ.
Για εξαιρέσεις ελέγξτε τους τοπικούς σας εθνικούς κανονισμούς
σχετικά με το χώρο εργασίας
• Πάντα να ελέγχετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τους
χώρους εργασίας.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ως σφυρί..
• Μην ενεργοποιείτε ποτέ το εργαλείο καρφώματος συνδετήρων
σε ελεύθερο χώρο.
• Στην περιοχή εργασίας, μεταφέρετε το εργαλείο στο χώρο
εργασίας με τη χρήση μόνο μίας χειρολαβής και ποτέ με τη
σκανδάλη ενεργοποιημένη.
• Λάβετε υπόψη τις συνθήκες στην περιοχή εργασίας. Οι
συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν διάτρηση λεπτών
τεμαχίων ή να ξεφύγουν από γωνίες του τεμαχίου στο οποίο
εργάζεστε, αποτελώντας έτσι κίνδυνο για τα παρόντα άτομα.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες κοντά σε γωνίες του
τεμαχίου εργασίας.
• Μην καρφώνετε συνδετήρες πάνω σε άλλους συνδετήρες.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση αυτών των
μηχανημάτων:
• Τραυματισμοί προκαλούμενοι από ακατάλληλο χειρισμό του
εργαλείου.
• Απώλεια ελέγχου λόγω μη σταθερής λαβής του εργαλείου.
• Μυική καταπόνηση βραχιόνων και κάτω χεριών, ειδικά κατά
την εργασία πάνω από το ύψος της κεφαλής. Πάντα κάνετε
τακτικά διαλείμματα όταν εργάζεστε για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
• Απώλεια ελέγχου προκαλούμενη από ανάδραση.
• Κίνδυνος τραυματισμού προκαλούμενος από σημεία
σύνθλιψης, αιχμηρές ακμές και ακατάλληλο χειρισμό του
τεμαχίου εργασίας.
• Κίνδυνος τραυματισμού προκαλούμενος από αιχμηρές ακμές
όταν αλλάζετε καρφιά ή όταν εισάγετε ταινίες καρφιών.
•
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
•
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
•
•
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
•
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
•
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Ελληνικά
•
209
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 12 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 15 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
210
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του
φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
Ελληνικά
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
•
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
211
Ελληνικά
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει
3 μπαταρίες των 36 Wh
212
η μία. Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί να είναι 108 Wh (υπονοείται
1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Ελληνικά
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Τα DCN692 και DCN695 λειτουργούν με πακέτο μπαταριών 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 καρφωτικό πιστολέτο
1 Φορτιστή (μοντέλα P2 μόνο)
2 Πακέτα μπαταριών (μοντέλα P2 μόνο)
1 Μύτη αποφυγής σημαδιών
1 Κουτί μεταφοράς (μοντέλα P2 μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
50-90mm
Μήκος καρφιών.
Πάχος καρφιών.
2.8–3.3 mm
55
30 - 34˚
Χωρητικότητα φόρτωσης.
Γωνία γεμιστήρα.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Σκανδάλη
2 Κλείδωμα σκανδάλης σε απενεργοποιημένη θέση
3 Ενεργοποιητής επαφής
4 Τροχός ρύθμισης βάθους
5 Ενδεικτική λυχνία χαμηλής τάσης μπαταρίας & ενσφήνωσης/
εμπλοκής
6 Μοχλός απελευθέρωσης εμπλοκής
7 Γεμιστήρας
8 Ασφάλιση προωθητήρα
9 Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
10 Περιστρεφόμενο άγκιστρο καδρονιού/ζώνης
11 Ενσωματωμένο κλειδί εξαγωνικών κοχλιών
12 Πακέτο μπαταριών
13 Μύτη αποφυγής σημαδιών
14 Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
Προοριζομενη Χρηση
Τα καρφωτικά μπαταρίας DCN692 και DCN695 κατασκευής
ξύλινων σκελετών έχουν σχεδιαστεί για κάρφωμα καρφιών σε
ξύλινα τεμάχια εργασίας.
Το καρφωτικό μπαταρίας DCN692 για κατασκευή ξύλινων
σκελετών είναι σχεδιασμένο για τις λειτουργίες διαδοχικής
ενέργειας/ενέργειας με κρούση. Αυτό το καρφωτικό που είναι
σχεδιασμένο για τις λειτουργίες διαδοχικής ενέργειας/ενέργειας
με κρούση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται πάνω σε σκαλωσιές,
σκαλοπάτια, σκάλες ή κατασκευές παρόμοιες με σκάλες, όπως
π.χ. πηχάκια οροφής. Για εξαιρέσεις ελέγξτε τους τοπικούς σας
εθνικούς κανονισμούς σχετικά με το χώρο εργασίας.
Το καρφωτικό μπαταρίας DCN695 για κατασκευή ξύλινων
σκελετών είναι σχεδιασμένο για τη λειτουργία διαδοχικής
ενέργειας μόνο, ή για λειτουργία διαδοχικής ενέργειας γρήγορου
κύκλου (RapidCycle), για ταχύτερο κάρφωμα. Τα καρφωτικά που
είναι σχεδιασμένα μόνο για τη λειτουργία διαδοχικής ενέργειας
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ χρησιμοποιούνται πάνω σε σκαλωσιές,
σκαλοπάτια, σκάλες ή κατασκευές παρόμοιες με σκάλες, όπως
π.χ. πηχάκια οροφής.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα καρφωτικά μπαταρίας είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
213
Ελληνικά
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 12 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 12 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. B).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 15 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 16 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
214
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Περιστρεφόμενο άγκιστρο δοκαριών/ζώνης
(εικ. F)
Το άγκιστρο δοκαριών/ζώνης 10 μπορεί να τοποθετηθεί
εύκολα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του εργαλείου, για να
διευκολύνει αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες.
Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε καθόλου το άγκιστρο,
μπορείτε να το περιστρέψετε μπροστά ή πίσω από τη βάση
της λαβής.
Όπλιση του εργαλείου (εικ. D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να ασφαλίζετε το εργαλείο
σε κατάσταση απενεργοποίησης και να αποσυνδέετε
το πακέτο μπαταριών, πριν την τοποθέτηση ή την
αφαίρεση καρφιών.
1. Κινήστε την ασφάλιση 8 του προωθητήρα με ελατήριο στη
βάση του γεμιστήρα για να τον ασφαλίσετε στη θέση του.
2. Επιλέξτε μια κατάλληλη δεσμίδα καρφιών. (Δείτε τα
τεχνικά δεδομένα.) Η DeWALT θα συνιστούσε πάντα
να χρησιμοποιείτε καρφιά πρώτης στερέωσης της
μάρκας DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
3. Εισάγετε τη δεσμίδα στην εγκοπή όπλισης στο πλάι του
γεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι τα καρφιά κινούνται πάνω στα
κεφάλια τους μέσα στο κανάλι καρφιών.
4. Κλείστε το γεμιστήρα ελευθερώνοντας την ασφάλιση
προωθητήρα. Προσεκτικά, αφήστε την ασφάλιση να κινηθεί
εμπρός και να συμπλέξει την ταινία καρφιών.
Κλείδωμα προστασίας από πυροδότηση εν
κενώ
Το καρφωτικό είναι εξοπλισμένο με σύστημα κλειδώματος
προστασίας από πυροδότηση εν κενώ, το οποίο εμποδίζει την
ενεργοποίηση του εργαλείου όταν ο γεμιστήρας είναι σχεδόν
κενός. Όταν στο γεμιστήρα απομένουν περίπου 7 έως 9 καρφιά,
ενεργοποιείται το σύστημα κλειδώματος προστασίας από
πυροδότηση εν κενώ. Βλ. Φόρτωση του εργαλείου σχετικά με
τη φόρτωση νέας ταινίας καρφιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ασκηθεί έντονη δύναμη στο εργαλείο, είναι
εφικτή η παράκαμψη του κλειδώματος προστασίας. Αυτό
προστατεύει το εργαλείο από ενδεχόμενη ζημιά σε περίπτωση
που πέσει.
Ρύθμιση του βάθους καρφώματος (εικ. E)
Το βάθος καρφώματος μπορεί να ρυθμιστεί με τον τροχό
ρύθμισης βάθους.
Ελληνικά
1. Για πιο ρηχό κάρφωμα, περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης
βάθους 4 προς τα αριστερά, προς το εικονίδιο του
ρηχού καρφιού.
2. Για βαθύτερο κάρφωμα, περιστρέψτε τον τροχό
ρύθμισης βάθους 4 προς το εικονίδιο του βαθύτερα
καρφωμένου καρφιού.
Ρύθμιση
ταχύτητας
2
DCN692
DCN695
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας κανονικής διαδοχικής
ενέργειας, μετακινήστε το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας 9 ώστε να εμφανιστεί το εικονίδιο μονού βέλους ( .
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας διαδοχικής ενέργειας
RapidCycle, μετακινήστε το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας 9 ώστε να εμφανιστεί το εικονίδιο διπλού βέλους .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε τρόπο
λειτουργίας διαδοχικής ενέργειας RapidCycle θα είναι μικρότερη
από ότι σε κανονικής διαδοχικής ενέργειας. Αφήνοντας το
εργαλείο σε λειτουργία κανονικής διαδοχικής ενέργειας θα
επιτύχετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Επιλογή ταχύτητας (εικ. A)
Το καρφωτικό είναι εξοπλισμένο με διακόπτη 14 επιλογής από
δύο ταχύτητες, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο πόδι στήριξης.
• Για πιο κοντά καρφιά, επιλέξτε την ταχύτητα 1 τοποθετώντας
το διακόπτη στην πιο αριστερή θέση.
• Για πιο μακριά καρφιά και για πιο ακριβείς εφαρμογές,
επιλέξτε την ταχύτητα 2 τοποθετώντας το διακόπτη στην πιο
δεξιά θέση.
Σε περίπτωση που τα καρφιά δεν εισάγονται στο σωστό βάθος
στη ρύθμιση ταχύτητας 1, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε σε
ρύθμιση ταχύτητας 2 για πρόσθετη δύναμη καρφώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτόξευση καρφιών μήκους κάτω από 71
mm με τη ρύθμιση ταχύτητας 2 θα προκαλέσει υπερβολική
φθορά στο εργαλείο σας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
πρόωρες βλάβες.
Εφαρμογή
Τυπικό μήκος
καρφιών
Εργασίες σε
ορθοστάτες
Δύναμη για κάρφωμα Εγκάρσια τμήματα
71 – 90 mm
πιο μακριών καρφιών Οριζόντια δοκάρια
Κατασκευές με
βαριά ξυλεία
Κατασκευές
δαπέδων
Επενδύσεις
Αυξημένη ανθεκτικότητα
Φράκτες
εργαλείου. Αυξημένη
Σανιδώματα
διάρκεια ζωής
μπαταρίας. Αυξημένη
50 – 70 mm
ταχύτητα εκτόξευσης
καρφιών. Μικρότερη
Πηχάκια
ανάδραση
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (εικ. A)
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας διαδοχικής
ενεργοποίησης, μετακινήστε το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας 9 ώστε να εμφανιστεί το εικονίδιο του μονού
καρφιού .
Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης
με επαφή, μετακινήστε το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας 9 ώστε να εμφανιστεί το εικονίδιο τριών καρφιών
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη ισχύς για το κάρφωμα καρφιών μεγάλου
μήκους επιτυγχάνεται σε διαδοχική λειτουργία. Για το λόγο αυτό,
να περιορίζετε τη χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης με
επαφή όταν καρφώνετε καρφιά μεγάλου σχετικά μήκους.
Όφελος
1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το εργαλειο σας εχει πεσει ή
υποψιαζεστε οτι εχει υποστει ζημια, διενεργηστε
εναν ελεγχο λειτουργιας του εργαλειου οπως
καθοριζεται στο τμημα επιλογης τροπου λειτουργιας
στο παρον εγχειριδιο. Αν το εργαλειο δεν λειτουργει
συμφωνα με τα περιγραφομενα στο εγχειριδιο,
σταματηστε τη χρηση του και παραδωστε το για
σερβις σε εξουσιοδοτημενο κεντρο σερβις DeWALT.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
κύρια λαβή 18 όπως δείχνει η εικόνα.
215
Ελληνικά
Προετοιμασία του εργαλείου (εικ. A)
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών 12 από το εργαλείο
και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι ασφαλισμένο σε
κατάσταση απενεργοποίησης.
2. Αφαιρέστε όλα τα καρφιά από το γεμιστήρα 7 .
3. Ελέγξτε εάν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα το εξάρτημα
ενεργοποίησης επαφής 3 .
4. Επαναφορτώστε τα καρφιά στο γεμιστήρα.
5. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
το άκρο ενεργοποίησης επαφής ή ο ωθητής καρφιών δεν
μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ψεκάζετε ΠΟΤΕ και μην χρησιμοποιείτε
λιπαντικά ή καθαριστικούς διαλύτες σε εσωτερικά τμήματα
του εργαλείου. Αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη
διάρκεια ζωής και απόδοση του εργαλείου.
Στρώσιμο του εργαλείου
Έχετε υπόψη σας ότι χρειάζεται μια περίοδος στρωσίματος
αυτού του εργαλείου πριν τη χρήση του σε πλήρη ισχύ, λόγω
εξαρτημάτων που χρειάζεται να συμπλεχτούν με ακρίβεια ή να
«στρώσουν» μεταξύ τους. Ενδέχεται σε αυτή την περίοδο το
εργαλείο να μην μπορεί να καρφώσει πάντα πλήρως τα καρφιά
μεγάλου μήκους.
Μετά το κάρφωμα μεταξύ 500 και 1000 καρφιών, το εργαλείο
θα πρέπει να έχει στρώσει και να αποδίδει στην πλήρη
του ικανότητα.
Ενεργοποίηση του εργαλείου (εικ. A)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο με έναν από δύο
τρόπους λειτουργίας: λειτουργία διαδοχικής ενέργειας ή
λειτουργία ενέργειας με κρούση.
Λειτουργία διαδοχικού καρφώματος
Η λειτουργία διαδοχικού καρφώματος χρησιμοποιείται για
διακοπτόμενο κάρφωμα, όταν απαιτείται πολύ προσεκτική
και ακριβής τοποθέτηση. Επίσης αυτό προσφέρει τη
μέγιστη μεταβίβαση ισχύος για κάρφωμα των πιο μεγάλου
μήκους καρφιών.
1. Χρησιμοποιώντας το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας 9 , επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας διαδοχικής
ενέργειας
ή .
2. Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας 2 της σκανδάλης.
3. Ωθήστε το άκρο ενεργοποίησης επαφής 3 στην
επιφάνεια εργασίας.
4. Πιέστε το διακόπτη της σκανδάλης 1 για ενεργοποίηση
του εργαλείου.
5. Απελευθερώστε την σκανδάλη και ανυψώστε το καρφωτικό
από την επιφάνεια εργασίας.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3–5 για να βάλετε το
επόμενο καρφί.
Λειτουργια Ενεργειας Με Κρουση
DCN692
Η λειτουργία ενεργοποίησης με επαφή χρησιμοποιείται για
ταχύ κάρφωμα σε επίπεδες, στατικές επιφάνειες και τυπικά
216
προσφέρει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για εφαρμογές
καρφώματος μικρότερων καρφιών.
1. Με τη χρήση του διακόπτη επιλογής λειτουργίας 9 , επιλέξτε
τη λειτουργία διαδοχικού καρφώματος .
2. Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας 2 της σκανδάλης.
3. Για κάρφωμα ενός καρφιού, χρησιμοποιήστε το εργαλείο
όπως περιγράφεται για διακοπτόμενη λειτουργία:
a. Ωθήστε το άκρο ενεργοποίησης επαφής 3 στην
επιφάνεια εργασίας.
b. Πιέστε το διακόπτη της σκανδάλης 1 για ενεργοποίηση
του εργαλείου. Κάθε πίεση της σκανδάλης με το άκρο
ενεργοποίησης επαφής ωθούμενο στην επιφάνεια
εργασίας, θα καρφώσει ένα καρφί.
4. Για κάρφωμα περισσότερων από ένα καρφιών, πιέστε και
κρατήστε πιεσμένη τη σκανδάλη 1 και κατόπιν ωθήστε το
άκρο ενεργοποίησης επαφής 3 επαναλαμβανόμενα στην
επιφάνεια εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κρατάτε τη σκανδάλη πατημένη
όταν δεν είναι σε χρήση το εργαλείο. Διατηρείτε το
κλείδωμα ασφαλείας 2 της σκανδάλης στην κλειδωμένη
θέση, για να εμποδίσετε αθέλητη ενεργοποίηση, όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο.
5. Όταν αλλάζετε τρόπο λειτουργίας, μεταξύ διαδοχικού
καρφώματος και καρφώματος με επαφή, μπορεί
να χρειαστεί να ρυθμίσετε το βάθος καρφώματος.
Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του
βάθους καρφώματος.
Λειτουργια Γρηγορου Κυκλου (RapidCycle)
DCN695
Η λειτουργία Γρήγορου κύκλου είναι ιδανική για όταν ο χρήστης
εκτοξεύει πολλά καρφιά διαδοχικά και χρειάζεται να κινείται
πιο γρήγορα. Το εργαλείο εξακολουθεί να λειτουργεί πλήρως
σε τρόπο λειτουργίας διαδοχικής ενέργειας, αλλά το εργαλείο
ετοιμάζεται για το επόμενο καρφί αμέσως μετά την εκτόξευση,
ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονή για ανάπτυξη της
πλήρους ταχύτητας του μοτέρ.
1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη τρόπου λειτουργίας 9 για να
επιλέξετε τη λειτουργία Γρήγορου κύκλου .
2. Ελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας 2 της σκανδάλης.
3. Για να καρφώσετε ένα μόνο καρφί, χρησιμοποιήστε το
εργαλείο όπως περιγράφηκε στη λειτουργία διαδοχικής
ενέργειας:
a. Πιέστε τον ενεργοποιητή επαφής 3 πάνω στο
τεμάχιο εργασίας.
b. Τραβήξτε τη σκανδάλη 1 για να ενεργοποιήσετε
το εργαλείο. (Θα ακούσετε το μοτέρ να αναπτύσσει
ταχύτητα αφού έχει καρφωθεί το καρφί).
4. Για να καρφώσετε περισσότερα καρφιά, απλά επαναλάβετε
τα βήματα των οδηγιών στο σημείο 3. πιο πάνω. Αν δεν
εκτοξεύσετε ένα καρφί εντός 2 δευτερολέπτων από το
προηγούμενο, τότε το μοτέρ θα επιβραδύνει ως την
κατάσταση ηρεμίας.
Ελληνικά
Χρήση του κλειδώματος ασφαλείας της
σκανδάλης (εικ. C)
Κάθε καρφωτικό DeWALT είναι εξοπλισμένο με κλείδωμα
ασφαλείας 2 της σκανδάλης, το οποίο όταν μετακινηθεί προς
τα δεξιά όπως φαίνεται στην Εικόνα C, εμποδίζει το εργαλείο να
εκτοξεύει καρφιά, κλειδώνοντας τη σκανδάλη και προκαλώντας
παράκαμψη της τροφοδοσίας ρεύματος από το μοτέρ.
Όταν το κλείδωμα σκανδάλης έχει πατηθεί προς τα αριστερά, το
εργαλείο θα είναι πλήρως λειτουργικό. Το κλείδωμα σκανδάλης
θα πρέπει να είναι πάντα στην κλειδωμένη θέση όταν γίνονται
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή όταν το εργαλείο δεν είναι σε
άμεση χρήση.
Μύτη αποφυγής σημαδιών (εικ. A)
Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο σε υλικά που δεν θέλετε
να σημαδευτούν, όπως ξύλινη επένδυση, χρησιμοποιείτε
την πλαστική μύτη αποφυγής σημαδιών 13 πάνω από τον
ενεργοποιητή επαφής 3 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μέγιστο βάθος καρφώματος, ειδικά
σε μακριά καρφιά, θα πρέπει να αφαιρεθεί το κάλυμμα
αποφυγής σημαδιών.
Ενδεικτική λυχνία LED (εικ. A)
Το καρφωτικό σας είναι εξοπλισμένο με δύο ενδεικτικές λυχνίες
LED 5 που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εργαλείου, μόλις
κάτω από το πίσω κάλυμμα. Επίσης ανατρέξτε στο τμήμα
Αντιμετώπιση βλαβών για περισσότερες οδηγίες.
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αντικαταστήστε το πακέτο
μπαταριών με ένα φορτισμένο.
ΚΑΥΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αφήστε τη μπαταρία να κρυώσει
ή αντικαταστήστε τη με ένα κρύο
πακέτο μπαταριών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΗΝΩΣΗΣ/
ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Περιστρέψτε το μοχλό
απελευθέρωσης εμπλοκής για να
την αποκαταστήσετε. Ανατρέξτε
στο τμήμα Απελευθέρωση
εμπλοκής.
ΚΑΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει
πριν συνεχίσετε τη χρήση του.
ΣΦΑΛΜΑ
Πραγματοποιήστε επαναφορά
του εργαλείου αφαιρώντας και
επανατοποθετώντας το πακέτο
μπαταριών ή ενεργοποιώντας και
+/ή ή οποιοσδήποτε απενεργοποιώντας το κλείδωμα
άλλος συνδυασμός σκανδάλης. Αν ο κωδικός
σφάλματος επιμένει, παραδώστε
το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις DeWALT.
Απελευθέρωση εμπλοκής (εικ. A, C)
Αν το καρφωτικό χρησιμοποιείται σε απαιτητική εφαρμογή
όπου όλη η διαθέσιμη ενέργεια στο μοτέρ χρησιμοποιείται
για το κάρφωμα ενός καρφιού, το εργαλείο μπορεί να
παρουσιάσει εμπλοκή. Η λάμα καρφώματος δεν ολοκλήρωσε
τον κύκλο καρφώματος και η ενδεικτική λυχνία ενσφήνωσης/
εμπλοκής 5 θα αναβοσβήνει. Περιστρέψτε το μοχλό
απελευθέρωσης εμπλοκής 6 του εργαλείου και ο μηχανισμός
θα απελευθερωθεί. Αν η λάμα καρφώματος δεν επιστρέφει
αυτόματα στη βασική της θέση, προχωρήστε με τη διαδικασία
στο τμήμα Αφαίρεση σφηνωμένου καρφιού. Αν η μονάδα
εξακολουθεί να παρουσιάζει εμπλοκή, εξετάστε το υλικό και
το μήκος των καρφιών για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή
δεν είναι υπερβολικά απαιτητική.Αν η μονάδα εξακολουθεί να
παρουσιάζει εμπλοκή, εξετάστε την επιλογή τρόπου λειτουργίας,
το υλικό και το μήκος των καρφιών για να βεβαιωθείτε ότι η
εφαρμογή δεν είναι υπερβολικά απαιτητική.
Αν προκύπτει συνεχής εμπλοκή του εργαλείου, ελέγξτε πάλι
την επιλογή ταχύτητας. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να
χρειαστεί διαφορετική ρύθμιση ταχύτητας.
Αφαίρεση σφηνωμένου καρφιού (εικ. A, C)
Αν σφηνώσει ένα καρφί στο μπροστινό τμήμα,
θα αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ενσφήνωσης/εμπλοκής 5 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενσφήνωση θα μπορούσε να οφείλεται σε
υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στο κανάλι της μύτης.
Ελέγξτε και απομακρύνετε αμέσως τυχόν υπολείμματα όπως
αναφέρεται παρακάτω, αν προσέξετε οποιαδήποτε αλλαγή στην
απόδοση του εργαλείου.
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών από το εργαλείο και
ενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας 2 της σκανδάλης.
2. Κινήστε την ασφάλιση 8 του προωθητήρα με ελατήριο
προς τη βάση του γεμιστήρα για να την ασφαλίσετε στη
θέση της και να αφαιρέσετε την ταινία καρφιών.
3. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί εξαγωνικών
κοχλιών 11 , λασκάρετε τους δύο εξαγωνικούς κοχλίες 17 στο πάνω μέρος του γεμιστήρα.
4. Περιστρέψτε το γεμιστήρα 7 προς τα εμπρός.
5. Αφαιρέστε το σφηνωμένο/λυγισμένο καρφί,
χρησιμοποιώντας πένσα αν χρειαστεί. Καθαρίστε τυχόν
υπολείμματα στο κανάλι καρφιών, αν απαιτείται.
6. Αν η λάμα καρφώματος είναι στην κάτω θέση, περιστρέψτε
το μοχλό απελευθέρωσης εμπλοκής 6 στο πάνω μέρος
του καρφωτικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η λάμα καρφώματος δεν επανέρχεται μετά
την περιστροφή του μοχλού απελευθέρωσης εμπλοκής,
μπορεί να χρειαστεί χειροκίνητη επαναφορά της λάμας με
ένα μακρύ κατσαβίδι.
7. Περιστρέψτε το γεμιστήρα πάλι στη θέση του κάτω από
τη μύτη του εργαλείου και σφίξτε τους εξαγωνικούς
κοχλίες 17 .
8. Εισάγετε πάλι το πακέτο μπαταριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
χωρίς επαναφορά, έως ότου έχει αφαιρεθεί και εισαχθεί πάλι
το πακέτο μπαταριών.
217
Ελληνικά
9. Εισάγετε πάλι τα καρφιά μέσα στο γεμιστήρα (βλ. τμήμα
Φόρτωση του εργαλείου).
10. Ελευθερώστε την ασφάλιση 8 του προωθητήρα.
11. Αποσυμπλέξτε το κλείδωμα ασφαλείας 2 της σκανδάλης
όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε το κάρφωμα.
Αν τα καρφιά σφηνώνουν συχνά στο μπροστινό τμήμα,
δώστε το εργαλείο για σέρβις σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις DeWALT.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ψεκάζετε ΠΟΤΕ και
μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά ή καθαριστικούς διαλύτες
σε εσωτερικά τμήματα του εργαλείου. Αυτό θα επηρεάσει
σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής και απόδοση
του εργαλείου.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
218
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
DCN6901 Κιτ Αντικαταστασης Ελατηριων
Επαναφορας (εικ. H–L)
Με την πάροδο του χρόνου, τα ελατήρια επαναφοράς της
λάμας καρφώματος θα φθαρούν και τελικά θα χρειαστούν
αντικατάσταση. Θα γίνει εμφανές ότι τα ελατήρια θα χρειαστούν
αντικατάσταση όταν η λάμα καρφώματος δεν επιστρέφει
στην αρχική της θέση μετά από κάθε κάρφωμα. Για να το
επαληθεύσετε - ανοίξτε το γεμιστήρα όπως περιγράφεται στην
ενότητα Αφαίρεση σφηνωμένου καρφιού και αν τα ελατήρια
έχουν φθαρεί θα μπορέσετε να μετακινήσετε το εξάρτημα
κίνησης των καρφιών προς τα εμπρός και πίσω στο κανάλι
καρφιών με πολύ μικρή αντίσταση.
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που είναι εύκολο τα
ελατήρια επαναφοράς να αντικατασταθούν σε λιγότερο από 5
λεπτά στο χώρο εργασίας με τη χρήση του αξεσουάρ
DCN6901-XJ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας ασφ