DWE4016 | DeWalt DWE4016 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

DWE4016
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)13
English (original instructions)24
Español (traducido de las instrucciones originales)34
Français (traduction de la notice d’instructions originale)45
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)55
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)65
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)75
Português (traduzido das instruções originais)84
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)94
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)103
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)112
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)122
Copyright DeWALT
B
A
Figure 1
B
D
C
E
Figure 2
F
D
Figure 3a
Figure 3b
C
L
L
1
Figure 5
Figure 4
K
J
K
I
I
G
H
G
H
Figure 6
2
Dansk
VINKELSLIBER
DWE4016
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed/nominel hastighed
Hjuldiameter
Tykkelse af slibeskive
Skivetype
Spindeldiamter
Vægt
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold
til EN60745-2-3:
dB(A)
LPA (emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A)
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
86
97
3
Overfladeslibning
m/s2
5,1
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i
dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse
med en standardiseret test, der er angivet i
EN60745 og kan anvendes til at sammenligne et
værktøj med et andet. Det kan anvendes til en
foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
3
Dansk
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
VINKELSLIBER
DWE4016
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.11.2015
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til
dit elektroniske (ledning) eller batteribetjente
(trådløse) elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
4
ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på
afstand, når der anvendes elektrisk
værktøj. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
Dansk
c)
d)
e)
f)
g)
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning
til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a) Denne værktøjsmaskine er beregnet til
at fungere som en slibemaskine. Læs
alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende
overholdelse af alle nedenstående instruktioner
kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
b) Det anbefales ikke at udføre funktioner som
fx børstning, afskæringer, slibning, polering
og afskæringer med dette elværktøj. Anden
brug end den, elværktøjet er fremstillet til, kan
udgøre en fare og forårsage personskade.
c) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det. Alt
elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
d) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er
markeret på elværktøjet. Tilbehør, der kører
hurtigere end dets nominelle hastighed, kan gå
itu og flyve væk.
e) Tilbehørets udvendige diameter og
tykkelse skal være inden for elværktøjets
kapacitetsvurdering. Tilbehør af ukorrekt
størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
5
Dansk
f)Gevindmontering af tilbehør skal matche
med slibemaskinens spindelgevind.
For tilbehør monteret med flanger skal
dornhullet på tilbehøret passe til flangens
placeringsdiameter. Tilbehør, der ikke matcher
med el-værktøjets monterede hardware, vil køre
ud af balance, vibrere for meget og kan medføre
tab af kontrol.
l)Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er
helt stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe
fast i overfladen, og du kan miste kontrollen
over elværktøjet.
g) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug
af tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for
skår og revner, støttepuder for revner eller
slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes,
bør det undersøges for skade, eller der
bør monteres ubeskadiget tilbehør. Efter
undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets
rotationsplan, og elværktøjet køres ved
maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
n) Rengør værktøjets lufthuller med jævne
mellemrum. Motorens ventilator vil trække støv
ind i kabinettet, og for megen akkumulering af
metalstykker kan udgøre en elektrisk fare.
h) Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Afhængig af brugen bør du anvende
ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller.
Hvis det er nødvendigt, skal du anvende
støvmaske, hørebeskyttelse, handsker og
et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af
de forskellige betjeninger. Støvmasken eller
åndedratsværnet skal kunne filtrere partikler,
der frembringes som følge af din betjening.
Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i)Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder
sig i arbejdsområdet, skal anvende
personligt beskyttelsesudstyr. Fragmenter
af arbejdsemnet eller ødelagt tilbehør kan
flyve afsted og forårsage skade uden for det
umiddelbare arbejdsområde.
j)Hold kun elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på el-værktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
k)Placer ledningen væk fra det roterende
tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen blive skåret eller fastklemt, og
din hånd eller arm kan trækkes ind i det
roterende tilbehør.
6
m) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det
på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende
tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende
ind i huden.
o) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare
materialer. Gnister kan antænde
disse materialer.
p) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske.
Brug af vand eller anden kølevæske kan
resultere i livsfarligt elektrisk stød.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL AL
BRUG
Årsager til og undgåelse af
tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt
eller blokeret slibehjul, støttepude, børste eller andet
tilbehør. Fastklemmelse eller blokering forårsager
hurtig blokering af det roterende tilbehør, der gør, at
det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af
arbejdsemnet, kan kanten af hjulet, der er på vej
ind i det spidse punkt, grave sig ind i overfladen på
materialet og forårsage, at hjulet arbejder sig ud eller
falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller væk fra
operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning
ved fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i
stykker under disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af værktøjet. Det kan undgås ved at
følge nedenstående forholdsregler:
a) Hold godt fast på værktøjet og placer
kroppen og armen således, at du kan
modstå styrken fra et tilbageslag. Anvend
altid ekstrahåndtaget, hvis det medfølger,
for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart.
Operatøren kan kontrollere momentreaktionen
eller tilbageslagets styrke, hvis der tages
korrekte forholdsregler.
Dansk
b) Placer aldrig hånden i nærheden af det
roterende tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage
over din hånd.
c) Placer ikke kroppen i det område, hvor
værktøjet kan bevæge sig, hvis der opstår et
tilbageslag. Tilbageslag vil drive værktøjet frem
i den modsatte retning af hjulets bevægelse
ved blokeringspunktet.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug
af en reststrømsanordning med
en reststrømskapacitet på 30mA
eller mindre.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug
af en reststrømsanordning med
en reststrømskapacitet på 30mA
eller mindre.
d) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at bumpe
eller blokere tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter
eller bump har en tendens til at blokere det
roterende tilbehør og kan forårsage mangel på
kontrol eller tilbageslag.
Restrisici
e) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller
en savklinge med tænder. Sådanne klinger
forårsager ofte tilbageslag og mangel på kontrol.
– Risiko for personskade som følge af
flyvende partikler.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibning
a) Brug kun hjultyper, der er anbefalet
til dit elværktøj og den specifikke
beskyttelsesskærm, der er fremstillet til
det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet
til værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og
er usikre.
b) Slibeoverfladen på de midterste trykkede
hjul skal være monteret under fladen
på kanten af beskyttelsesskærmen.
Et hjul, der ikke er monteret korrekt,
og som projekteres gennem fladen på
kanten af beskyttelsesskærmen, kan ikke
beskyttes tilstrækkeligt.
c) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert
fastgjort elværktøjet for maksimal sikkerhed,
således at mindst muligt af hjulet er blotlagt
mod operatøren. Beskyttelsesskærmen
hjælper med til at beskytte operatøren mod
hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med hjulet
og gnister, som kan antænde tøjet.
d) Hjulene skal kun anvendes til den
anbefalede brug. F.eks.: slib ikke med siden
af afskæringshjulet. Slibeskæringshjul er
tilsigtet perifer slibning. Sidekraft på disse hjul
kan ødelægge dem.
e) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med
den rette størrelse og form til dit valgte
hjul. Korrekte hjulflanger støtter hjulet og
reducerer dermed muligheden for hjulskade.
Flanger til skærehjul kan være forskellige
fra slibehjulflanger.
f)Brug ikke brugte, slidte hjul fra større
elværktøjer. Hjul, der er tilsigtet større
elværktøjer, er ikke egnet til det lille værktøjs høje
hastighed og kan gå i stykker.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af
forlænget brug.
– Risiko for støv fra farlige stoffer.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (E), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Vinkelsliber
1Beskyttelsesskærm
1Antivibrationssidehåndtag
1Flangesæt
1Sekskantnøgle
1Brugsvejledning
7
Dansk
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået
under transport.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Brug af forlængerledning
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
A.Tænd/sluk-kontakt
B.Spindellåseknap
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
C.Beskyttelsesskærm
SAMLING OG JUSTERING
D.Sidehåndtag
TILSIGTET BRUG
Din DWE4016 vinkelsliber er er blevet fremstillet til
professionel slibning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse slidstærke vinkelslibere er
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Blød startfunktion
Den bløde startfunktion giver mulighed for langsom
hastighedsopbygning for at undgå ryk ved start.
Denne funktion er særdeles nyttig, når der arbejdes
i lukkede rum.
Ingen-volt
Ingen-volt-funktionen stopper vinkelsliberens
genstart, uden at der er tændt og slukket for
kontakten, hvis der er en pause i strømforsyningen.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet
8
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Montering og fjernelse af
beskyttelsesskærmen (Fig. 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke
på udløserkontakten og slippe den igen
for at sikre, at værktøjet er slukket.
FORSIGTIG: Der skal anvendes
beskyttelsesskærme med denne sliber.
SÅDAN MONTERES AFSKÆRMNINGEN
1.Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2.Tryk afskærmningen (C) ned (Fig. 3A).
3.Placer afskærmningen mellem din krop
og arbejdsemnet.
4. Stram skruen (L), mens du holder
båndkraven godt fast omkring spindelnakken
(Fig. 3B)
SÅDAN FJERNES AFSKÆRMNINGEN
1.Løsn skruen (L), der holder kraven omkring
halsen af spindlen og sørg for, at skruen
forbliver fastgjort til kraven.
2.Løft afskærmningen op.
Dansk
Montering og aftagning af slibeskive
(Fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Brug ikke en
beskadiget skive.
1.Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2.Montér støtteflangen (G) korrekt på spindlen (H)
(Fig. 4).
3.Anbring skiven (I) på støtteflangen (G). Når der
monteres en skive med en forhøjet midte, skal
du sikre, at den forhøjede midte (J) vender mod
støtteflangen (G).
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal
slibes eller skæres, sidder godt fast.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
Anvend ikke sidepres på skiven.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet
varmt, skal du lade det køre i tomgang
nogle få minutter.
Korrekt håndposition (Fig. 1, 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som vist.
4.Skru den gevindskårne klemmemøtrik (K) på
spindlen (H) (Fig. 5): ingen på den gevindskårne
klemmemøtrik (K) skal vende mod skiven,
når der monteres en slibeskive.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du
ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
5.Tryk på spindellåseknappen (B) og drej
spindlen (H) indtil den falder i hak.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (D) og den anden hånd på værktøjets
krop som vist på figur 6.
6.Fastspænd flangen (K) med sekskantnøglen
eller den topolede skruenøgle, der følger med.
7.Udløs spindellåsen.
8.Du fjerner skiven ved at løsne flangen (K)
med den medleverede sekskantnøgle eller en
topolet skruenøgle.
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette
skive eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er
meget slidte.
• Sørg for, at den indvendige og udvendige
flange er monteret korrekt. Følg de
instruktioner, der findes i skemaet over slibeog skæretilbehør.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af
pilene på tilbehøret og værktøjet.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Kontakter
ADVARSEL: Tænd eller sluk ikke for
værktøjet, når det er under belastning.
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet,
skal du sikre, at håndtaget sidder
godt fast.
SKALAKONTAKT (FIG. 1)
Du starter værktøjet ved at skubbe on/off
skalakontakten (A) imod forsiden på værktøjet.
Du slukker for værktøjet ved at udløse on/
off skalakontakten.
For fortsat drift skub kontakten imod forsiden
på værktøjet og tryk den forreste del af
kontakten indad.
Du stopper værktøjet, når du arbejder i forsat
funktion ved at trykke på den bagerste del af
skalakontakten og slippe den.
Spindellås (Fig. 1)
Spindellåsens (B) funktion er at forhindre spindelen
i at dreje, når der monteres eller fjernes hjul. Betjen
kun spindellåsen, når der er slukket for værktøjet,
og stikket er taget ud af kontakten, og værktøjet
står helt stille.
BEMÆRK: For at reducere risikoen for
skade på værktøjet, bør du ikke aktivere
spindellåsen, mens værktøjet kører. Det
kan resultere i skade på værktøjet, og
påsat tilbehør kan falde af og eventuelt
forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på
spindellåseknappen og dreje spindelen, indtil du ikke
kan dreje den længere.
9
Dansk
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du
sørge for, at der er indsat en fejlstrømsafbryder
(RCD) for at undgå restricisi som følge
af metalspåner.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få
værktøjet efterset af en autoriseret DeWALTreparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan der ophobes støv
inde i maskinehuset, når der arbejdes
med metal. Dette kan resultere i, at
beskyttelsesisoleringen inde i maskinen
bliver reduceret og dermed øger risikoen
for elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i
maskinen anbefaler vi at rydde ventilationshullerne
dagligt. Se Vedligeholdelse.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft,
lige så snart der samler sig snavs
i og omkring luftaftrækket. Bær
godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af
denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Brug af papirskiver
ADVARSEL: Metalstøvophobning.
Overdreven brug af papirskiver i
metalarbejder kan resultere i øget
mulighed for elektrisk stød. For
at reducere denne risiko skal du
indsætte en fejlstrømsafbryder før
brug og rengøre ventilationshullerne
dagligt ved at blæse tør, komprimeret
luft ind i ventilationshullerne i
overensstemmelse med nedenstående
vedligeholdelsesinstruktioner.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt
an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind
und die Maschine gewartet werden muss. Die
Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
10
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Maks.
[mm]
D
b
[mm]
d
Min. rotation
[min.-1]
Perifer
hastighed
[m/s]
11 000
80
d
115 6 22,23
D
b
Dansk
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol
må ikke bortskaffes sammen med
normalt husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
11
Dansk
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR
Beskyttelsesskærmtype
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
Tilbehør
Beskrivelse
Slibeskive med
nedtrykket
midte
Sådan monteres sliber
Type 27 beskyttelsesskærm
Støtteflange
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Gevindskåret klemmemøtrik
12
Deutsch
WINKELSCHLEIFER
DWE4016
Herzlichen Glückwun)sch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufnenndrehzahl
Scheibendurchmesser
Schleifscheibendicke
Scheibentyp
Spindeldurchmesser
Gewicht
VWS
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN607452-3.
dB(A)
86
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
Schallpegel)
Oberflächenschleifen
Vibrationskennwert ah,AG =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
5,1
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen
führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
13
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
WINKELSCHLEIFER
DWE4016
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
30.11.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes
(kabelloses) Elektrowerkzeug.
14
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung
von für den Außeneinsatz geeigneten
Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch
einen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schalter oder RCD) geschützte
Stromversorgung. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters mindert die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
Deutsch
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel
oder Werkzeuge, bevor Sie das
Elektrogerät einschalten. Werkzeuge oder
Schlüssel, die an rotierenden Teilen des
Elektrogerätes angebracht sind, können zu
Verletzungen führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz
und/oder die Akkus vom Elektrogerät,
bevor Sie Einstellungen am Gerät
vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das Elektrogerät
unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen
Situationen führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
15
Deutsch
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a) Dieses Elektrowerkzeug ist als Schleifer
zu verwenden. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen
b) Arbeiten wie beispielsweise Schmirgeln,
Polieren und Trennschleifen sollten mit
diesem Elektrowerkzeug nicht durchgeführt
werden. Verwendungen, für die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können
Gefährdungen und Verletzungen verursachen.
c) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert
das keine sichere Verwendung.
d) Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör,
das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
e) Außendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen.
Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
f)Zubehör mit Gewindemontage muss
mit dem Gewinde der Schleiferspindel
übereinstimmen. Bei Zubehör mit
Flanschbefestigung muss das Aufnahmeloch
des Zubehörs mit dem Flanschdurchmesser
übereinstimmen. Zubehör, das nicht genau auf
die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passt,
dreht sich ungleichmäßig, vibriert sehr stark und
kann zum Verlust der Kontrolle führen.
g) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
16
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn
Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert
und eingesetzt haben, halten Sie und
in der Nähe befindliche Personen sich
außerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs und lassen Sie das Gerät
eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen.
Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen
fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkörpern geschützt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den
bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind,
können Sie einen Hörverlust erleiden.
i)Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und
Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j) Halten Sie das Gerät nur an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten
ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
k)Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l)Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.
Deutsch
m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren
Körper bohren.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse
zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.
o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.
p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag führen.
WEITERE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Kontrolle über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe
sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.
c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.
d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstück zurückprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren
führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Schleifarbeiten
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe,
die in das Werkstück eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder
einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe
bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder
von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an
der Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben
auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie Ihren Körper und
Ihre Arme in eine Position, in der Sie
die Rückschlagkräfte abfangen können.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die größtmögliche
a) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper
und die für diese Schleifkörper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können
nicht ausreichend abgeschirmt werden und
sind unsicher.
b) Die Schleiffläche der mittleren
heruntergedrückten Räder muss unter der
Fläche der Schutzlippe montiert werden.
Ein falsch montiertes Rad, das durch die
Fläche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht
angemessen geschützt.
c) Die Schutzvorrichtung muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein Höchstmaß
an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt
offen zur Bedienperson. Die Schutzvorrichtung
soll die Bedienperson vor Bruchstücken und
zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper sowie
vor Funken schützen, durch die die Kleidung
entzündet werden könnte.
17
Deutsch
d) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkörper kann sie zerbrechen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
e) Verwenden Sie immer unbeschädigte
Spannflansche in der richtigen Größe
und Form für die von Ihnen gewählte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen
die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen
für andere Schleifscheiben unterscheiden.
f)Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für
größere Elektrowerkzeuge sind nicht für
die höheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und
können brechen.
Packungsinhalt
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Verletzungsgefahr durch
umherfliegende Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch
andauernden Gebrauch.
– Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
18
Der Datumscode (E), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Die Packung enthält:
1Winkelschleifer
1Schutzabdeckung
1 Vibrationsdämpfender Zusatzgriff
1Flanschsatz
1Innensechskantschlüssel
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Ein-/Aus-Schalter
B.Spindelarretierung
C.Schutzvorrichtung
D.Zusatzhandgriff
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Winkelschleifer DWE4016 wurde
für den professionellen Einsatz bei
Schleifarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
Diese leistungsstarken Bohrmaschinen sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Deutsch
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Sanftanlauf
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
Der Sanftanlauf ermöglicht eine langsame
Steigerung der Drehzahl und verhindert den Ruck
beim Starten. Dieses Merkmal ist besonders nützlich
bei Arbeiten in beengter Umgebung.
No-Volt
Die No-Volt-Funktion verhindert das Wiederanlaufen
des Schleifgeräts, ohne dass der Schalter getaktet
wurde, wenn es eine Unterbrechung in der
Stromversorgung gab.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
I hr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät
aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. 2)
WARNUNG: Vor Verwendung des
Gerätes prüfen Sie bitte, ob der Griff fest
angezogen ist.
WARNUNG: Der Zusatzhandgriff
sollte immer benutzt werden, um
das Werkzeug immer unter Kontrolle
zu haben.
Schrauben Sie den Zusatzgriff (D) fest in eines der
Löcher (F) auf jeder Seite des Getriebegehäuses.
Anbringen und Entfernen der
Schutzabdeckung (Abb. 3)
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder
Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
VORSICHT: An diesem Schleifgerät
müssen Schutzabdeckungen
verwendet werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
MONTAGE DER SCHUTZVORRICHTUNG
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
3.Positionieren Sie die Schutzvorrichtung
zwischen Ihrem Körper und dem Werkstück.
1.Legen Sie den Winkelschleifer auf einen Tisch
mit der Spindel nach oben.
2.Drücken Sie die Schutzvorrichtung (C) nach
unten (Abb. 3A).
4. Ziehen Sie die Schraube (L) fest, die den
Cinch-Kragen am Hals der Spindel hält
(Abb. 3B).
19
Deutsch
DEMONTAGE DER SCHUTZVORRICHTUNG
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das
gesamte zu schleifende oder trennende
Material fest gesichert ist.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
1.Lockern Sie die Schraube (L), die den CinchKragen um den Hals der Spindel herum
festhält, und stellen Sie sicher, dass die
Schraube am Kragen befestigt bleibt.
2.Nehmen Sie die Schutzvorrichtung ab.
Auswechseln der Schleifscheibe
(Abb. 1, 4, 5)
WARNUNG: Verwenden Sie keine
beschädigten Scheiben.
1.Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2.Setzen Sie den Aufnahmeflansch (G) richtig auf
die Spindel (H) (Abb. 4).
3.Legen Sie die Scheibe (I) auf den
Aufnahmeflansch (G). Beim Einsetzen einer
Scheibe mit erhöhter Mitte muss die erhöhte
Mitte (J) zum Aufnahmeflansch (G) zeigen.
4.Schrauben Sie die Gewindespannmutter (K)
auf die Spindel (H) (Abb. 5): Der Ring an der
Gewindespannmutter (K) muss zur Scheibe
zeigen, wenn eine Schleifscheibe montiert wird.
5.Drücken Sie den Spindelarretierknopf (B) und
drehen Sie die Spindel (H), bis sie einrastet.
6.Drehen Sie den Gewindesperrflansch (K) mit
dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder mit
einem Stirnlochschlüssel fest.
7.Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Vermeiden Sie Überlastung. Sollte
sich das Elektrowerkzeug überhitzen,
so lassen Sie es einige Minuten lang
im Leerlauf laufen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
8.Um die Scheibe zu entfernen, lösen Sie
den Flansch (K) mit dem mitgelieferten
Sechskantschlüssel oder mit
einem Stirnlochschlüssel.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Zusatzgriff (D) liegt, während die andere
Hand am Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung 6.
Vor dem Betrieb
Schalter
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und
die passende Scheibe oder Trennscheibe.
Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Scheiben.
WARNUNG: Schalten Sie das Gerät
nicht ein und aus, wenn es unter
Last ist.
WARNUNG: Vor Verwendung des
Werkzeugs prüfen Sie bitte, ob der Griff
fest angezogen ist.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche
korrekt montiert sind. Befolgen Sie die
Anweisungen in der Tabelle Zubehör für
Schleif- und Schneidarbeiten.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe
sich in Richtung der Pfeile auf dem Zubehör
und dem Gerät dreht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
20
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
SCHIEBESCHALTER (FIG. 1)
Zum Einschalten des Werkzeugs schieben Sie
den ein-/aus-Schiebeschalter (A) in Richtung
Werkzeugvorderseite. Zum Ausschalten des Gerätes
lassen Sie den ein-/aus-schalter los.
Für Dauerbetrieb schieben Sie den Schalter in
Richtung Werkzeugvorderseite und drücken Sie den
vorderen Teil des Schalters nach innen.
Deutsch
Um das Werkzeug im Dauerbetrieb auszuschalten,
drücken Sie den hinteren Teil des Schiebeschalters
und lassen ihn dann los.
Einblasen von trockener Druckluft
in die Lüftungsschlitze gemäß
den Wartungsanweisungen.
Spindelarretierung (Abb. 1)
WARTUNG
Die Spindelarretierung (B) sorgt dafür, dass
die Spindel sich nicht dreht, wenn Scheiben
ausgewechselt werden. Verwenden Sie die
Spindelarretierung nur, wenn die Maschine
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und
vollständig stillsteht.
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
INWEIS: Um die Gefahr einer
H
Gerätebeschädigung zu vermeiden,
lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Die Folge wäre eine Beschädigung der
Maschine und das angebaute Zubehör
kann möglicherweise zu Verletzungen
führen, wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf und drehen die Spindel, bis sie
sich nicht mehr weiter drehen lässt.
Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung
verwenden, vergewissern Sie sich, dass
ein Fehlerstromschutzschalter (sog. RCD)
zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen
Metallstaubs zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den
Fehlerstromschutzschalter abgeschaltet wird,
bringen Sie die Maschine zu einer autorisierten
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen
Bedingungen kann sich bei Metallarbeiten
leitfähiger Staub im Maschinengehäuse
ansammeln. Dadurch kann sich die
Schutzisolierung in der Maschine
verschlechtern, mit der potenziellen
Gefahr eines elektrischen Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern
der Maschine zu vermeiden, empfehlen wir,
die Lüftungsschlitze täglich zu reinigen. Siehe
unter Wartung.
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt
an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind
und die Maschine gewartet werden muss. Die
Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine
zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Verwendung von Schleifmopptellern
WARNUNG: Metallstaubbildung. Die
extensive Nutzung von Schleifmopptellern
bei der Metallbearbeitung kann zu einer
erhöhten Gefahr eines elektrischen
Schlages führen. Um diese Gefahr zu
mindern, schalten Sie vor dem Einsatz
einen Fehlerstromschutzschalter
(sog. RCD) zwischen und reinigen
Sie die Lüftungsschlitze täglich durch
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät
aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
21
Deutsch
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Max.
[mm] Min. Rotation Umfangsgesch-nwindigkeit
[mm]
-1
D
b
d
[min. ]
[m/s]
11 000
80
d
115 6 22,23
D
b
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
22
Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR
Schutztyp
TYP-27-SCHUTZ
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe mit
vertiefter Mitte
Schleifscheibe passend
TYP-27-Schutz
Aufnahmeflansch
Typ-27-Scheibe mit
vertiefter Mitte
Gewindespannmutter
23
English
ANGLE GRINDERS
DWE4016
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load/rated speed
Wheel diameter
Grinding Wheel thickness
Wheel Type
Spindle diameter
Weight
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
230/115
1
730
11 000
115
6
27
M14
1.8
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-3:
dB(A)
86
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
97
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level) dB(A)
3
Surface grinding
Vibration emission value ah,AG =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
5.1
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase
the exposure level over the total
working period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
24
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice
not related to personal injury
which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
English
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
ANGLE GRINDERS
DWE4016
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.11.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
25
English
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
26
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a) This power tool is intended to function
as a grinder. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow
all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
b) Operations such as sanding, wire
brushing, polishing and cutting-off are not
recommended to be performed with this
power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.
c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running faster
than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories can not be adequately guarded
or controlled.
f)Threaded mounting of accessories must
match the grinder spindle thread. For
accessories mounted by flanges, the arbour
hole of the accessory must fit the locating
diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power
tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheel for chips and cracks, backing
pad for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accessory,
position yourself and bystanders away from
the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
English
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
i)Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.
j)Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electrical shock.
k)Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
l)Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
m) Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite
these materials.
p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or any
other accessory. Pinching or snagging causes rapid
stalling of the rotating accessory which in turn causes
the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the
point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the
wheel’s movement at the point of pinching. Abrasive
wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary
handle, if provided, for maximum control
over kickback or torque reaction during start
up. The operator can control torque reaction or
kickback forces, if proper precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over
your hand.
c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point
of snagging.
d) Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag
the rotating accessory and cause loss of control
or kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for
Grinding Operations
a) Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
27
English
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
b) The grinding surface of centre depressed
wheels must be mounted below the plane
of the guard lip. An improperly mounted wheel
that projects through the plane of the guard lip
cannot be adequately protected.
c) The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum
safety, so the least amount of wheel is
exposed towards the operator. The guard
helps to protect the operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and
sparks that could ignite clothing.
d) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding, side
forces applied to these wheels may cause them
to shatter.
e) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
f)Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of dust from hazardous substances.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
28
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (E), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Hex key
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.On/off switch
B.Spindle lock button
C.Guard
D.Side handle
INTENDED USE
Your DWE4016 angle grinder has been designed for
professional grinding applications.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
English
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
When using a cable reel, always unwind the
cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
Soft Start Feature
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting. This feature is
particularly useful when working in confined spaces.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
No-Volt
Attaching Side Handle (Fig. 2)
The No-volt function stops the grinder restarting
without the switch being cycled if there is a break in
the power supply.
WARNING: Before using the tool, check
that the handle is tightened securely.
WARNING: The side handle should
always be used to maintain control of the
tool at all times.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have
to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth
screen between the primary and
secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Screw the side handle (D) tightly into one of the
holes (F) on either side of the gear case.
Mounting and Removing the Guard
(Fig. 3)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
CAUTION: Guards must be used with
this grinder.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
TO MOUNT THE GUARD
If a new mains plug needs to be fitted:
1.Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Safely dispose of the old plug.
2.Press the guard (C) down (Fig. 3A).
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
3.Position the guard between your body and
work piece.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
4. Tight the screw (L) holding the cinch collar
firmly around the neck of spindle (Fig. 3B)
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
TO REMOVE THE GUARD
1.Loosen the screw (L) holding the cinch collar
around the neck of the spindle and make sure
the screw remains attached to the collar.
remain attached to the collar..
2.Lift up on the guard.
29
English
Fitting and Removing a Grinding Disc
(Fig. 1, 4, 5)
prevent movement of the workpiece
and loss of control. Movement of the
workpiece or loss of control may create
a hazard and cause personal injury.
WARNING: Do not use a damaged disc.
1.Place the tool on a table, guard up.
2.Fit the backing flange (G) correctly onto the
spindle (H) (Fig. 4).
3.Place the disc (I) on the flange (G). When fitting
a disc with a raised centre, make sure that the
raised centre (J) is facing the flange (G).
4.Screw the outer flange (K) onto the spindle (H)
(Fig. 5). The ring on the flange (K) must face
towards the disc when fitting a grinding disc.
5.Press the spindle lock button (B) and rotate the
spindle (H) until it locks in position.
6.Tighten the flange (K) with the hex key provided
or a two pin spanner.
7.Release the spindle lock.
8.To remove the disc, loosen the flange (K) with
the hex key provided or a two pin spanner.
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly. Follow the instructions given in the
Grinding and Cutting Accessory Chart.
• Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and
the tool.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury..
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Secure and support the workpiece.
Use clamps or a vice to hold and
support the workpiece to a stable
platform. It is important to clamp and
support the workpiece securely to
30
• Support panels or any oversized
workpiece to minimize the risk
of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be
placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the
workpiece on both sides of the wheel.
• Apply only a gentle pressure to the
tool. Do not exert side pressure on
the disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories
before they have cooled. The discs
become very hot during use.
Proper Hand Position (Fig. 1, 6)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (D), with the other hand on the body of the
tool, as shown in Figure 6.
Switches
WARNING: Do not switch the tool on or
off when under load.
WARNING: Before using the tool, check
that the handle is tightened securely.
SLIDER SWITCH (FIG. 1)
To start the tool, slide the on/off slider switch (A)
toward the front of the tool. To stop the tool, release
the on/off slider switch.
For continuous operation, slide the switch toward
the front of the tool and press the forward part of
the switch inward.
To stop the tool while operating in continuous mode,
press the rear part of the slider switch and release.
Spindle Lock (Fig. 1)
The spindle lock (B) is provided to prevent the
spindle from rotating when installing or removing
wheels. Operate the spindle lock only when the tool
English
is turned off, unplugged from the power supply, and
has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, do not engage the spindle
lock while the tool is operating. Damage
to the tool will result and attached
accessory may spin off possibly resulting
in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button
and rotate the spindle until you are unable to rotate
the spindle further.
Using Depressed Centre Grinding
Wheels
potential for electric shock. To reduce
this risk, insert an RCD before use and
clean the ventilation slots daily by blowing
dry compressed air into the ventilation
slots inaccordance with the below
maintenance instructions.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed
to operate over a long period of time with a
minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
SURFACE GRINDING WITH GRINDING WHEELS
1.Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2.Apply minimum pressure to the work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Grinding rate is greatest when the tool operates
at high speed.
3.Maintain a 20° to 30° angle between the tool
and work surface.
4.Continuously move the tool in a forward and
back motion to avoid creating gouges in the
work surface.
5.Remove the tool from work surface before
turning tool off. Allow the tool to stop rotating
before laying it down.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Pop-off Brushes
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and
that the tool needs servicing. The carbon brushes
are not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DeWALT repair agent.
Metal Applications
Lubrication
When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has
been inserted to avoid residual risks caused by
metal swarf.
Your power tool requires no additional lubrication.
If the power supply is shut off by the RCD, take the
tool to an authorised DeWALT repair agent.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can result
in the protective insulation in the machine
becoming degraded with a potential risk
of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. Refer to Maintenance.
Using Flap Discs
WARNING: Metal dust build-up.
Extensive use of flap discs in metal
applications can result in the increased
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
31
English
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol
must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
32
English
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed
centre grinding
disc
TYPE 27
GUARD
Type 27 guard
Backing flange
Type 27 depressed
centre wheel
Threaded clamp nut
33
Español
AMOLADORAS ANGULARES
DWE4016
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad prevista/sin carga
Diámetro de la rueda
Espesor de la muela abrasiva
Tipo de muela
Diámetro del eje
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de
acuerdo con EN60745-2-3:
dB(A)
86
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
97
K (incertidumbre para el nivel de sonido
dB(A)
3
dado)
Amolado de Superficie
Valor de la emisión de vibración ah,AG =
m/s2
5,1
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
34
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación
de peligro inminente, que si no
se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se
evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Español
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
AMOLADORAS ANGULARES
DWE4016
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30.11.2015
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual
de instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados
o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
35
Español
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica correcta
para su trabajo. La herramienta eléctrica
correcta funcionará mejor y con mayor
36
b)
c)
d)
e)
f)
g)
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar
las herramientas eléctricas. Dichas
medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en marcha la herramienta
eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas
no capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Español
NORMAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las operaciones
a) Esta herramienta eléctrica está diseñada
para funcionar como amoladora.
Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones
y especificaciones provistas con esta
herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación
podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b) Las operaciones como el lijado, cepillado,
pulido y corte no se recomiendan con esta
herramienta. Su uso para operaciones para las
que la herramienta no ha sido diseñada puede
ocasionar peligro y lesiones personales.
c) No utilizar accesorios que no estén
diseñados y recomendados específicamente
por el fabricante de la herramienta. El
hecho de que el accesorio pueda acoplarse
a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d) La velocidad prevista del accesorio debe ser
como mínimo igual a la velocidad máxima
marcada en la herramienta eléctrica. Los
accesorios que funcionen más rápido que
su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
e) El diámetro externo y el grosor del accesorio
deben estar dentro de la capacidad de su
herramienta eléctrica. Los accesorios de
tamaño incorrecto no pueden protegerse o
controlarse adecuadamente.
f)El montaje a rosca de accesorios debe
coincidir con la rosca del eje de la
amoladora. Para los accesorios instalados
por bridas, el orificio del eje del accesorio
debe adaptarse al diámetro de la brida. Los
accesorios que no se corresponden con las
piezas de montaje de la herramienta eléctrica
se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y
pueden causar pérdida de control.
g) No utilice un accesorio dañado. Antes
de cada uso inspeccione el accesorio,
como por ejemplo la muela abrasiva, para
verificar si tiene muescas o grietas, el plato
portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la
escobilla de alambre para comprobar si
tiene alambres sueltos o agrietados. Si se
cae la herramienta eléctrica o un accesorio,
inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado.
Después de inspeccionar e instalar un
accesorio, colóquense usted y las personas
presentes alejados del plano del accesorio
en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad
sin carga máxima durante un minuto. Los
accesorios dañados normalmente se romperán
durante este periodo de prueba.
h) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un
protector facial y gafas protectoras. Si
corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes
y un delantal de trabajo que pueda detener
pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe
poder detener las partículas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla
antipolvo o el respirador deben poder filtrar
las partículas generadas por la operación que
esté realizando. La exposición prolongada
al ruido de intensidad elevada puede causar
pérdida auditiva.
i)Mantenga a las personas que estén cerca
a una distancia de seguridad del área de
trabajo. Todos los que entren al área de
trabajo deben llevar puesto un equipo de
protección personal. Los fragmentos de una
pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del
área inmediata de operación.
j)Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el
accesorio para cortar pudiera entrar en
contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga
eléctrica al operador.
k)Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable puede
cortarse o engancharse y puede arrastrar a la
mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
l)No deje nunca a un lado la herramienta
eléctrica hasta que el accesorio se haya
parado por completo. El accesorio giratorio
puede agarrarse a la superficie y hacer que
usted pierda el control de la herramienta.
m) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El
contacto accidental con el accesorio giratorio
37
Español
podría hacer que se enganche la ropa y que el
accesorio toque su cuerpo.
n) Limpie periódicamente los orificios de
ventilación de la herramienta eléctrica. El
ventilador del motor atraerá el polvo dentro
de la caja protectora y la acumulación
excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.
o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían
prender fuego a estos materiales.
p) No utilice accesorios que requieran
líquidos refrigerantes. El utilizar agua u
otros refrigerantes líquidos puede ocasionar
electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
El rebote es una reacción repentina al quedar
enganchados o atrapados una muela, plato
portadiscos, cepillo u otro accesorio en movimiento.
Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su
vez causa que la herramienta eléctrica no controlada
quede forzada en dirección opuesta a la rotación del
accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o
queda presionada por la pieza de trabajo, el borde
de la muela que entra en el punto de presión puede
incrustarse en la superficie del material ocasionando
que la muela se salga o se trabe. La muela puede
saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de
la dirección del movimiento de la muela en el punto
de presión. Las muelas abrasivas pueden también
romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la
herramienta o de procedimientos o condiciones
de operación incorrectos y puede ser evitado si se
toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica
y sitúe el cuerpo y el brazo de manera
que pueda resistir la fuerza del rebote.
Para un máximo control del rebote o
reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la
empuñadura auxiliar, si la hubiera. El
operador puede controlar la reacción del par
motor o la fuerza del rebote, si se toman las
precauciones adecuadas.
38
b) No ponga nunca la mano cerca del
accesorio en movimiento. El accesorio puede
rebotarle en la mano.
c) No se sitúe en el área hacia donde vaya a
moverse la herramienta eléctrica si ocurre
un rebote. El rebote impulsará a la herramienta
en la dirección opuesta al movimiento de la
muela en el momento del enganche.
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje
esquinas, bordes afilados, etc. Evite hacer
rebotar o enganchar el accesorio. Las
esquinas, los bordes afilados o los rebotes
tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o
tensión de retroceso.
e) No acople una hoja de tallado de madera
de sierra de cadena o una hoja de sierra
dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
amolado
a) Utilice sólo tipos de muela que estén
recomendados para su herramienta
eléctrica y el protector específico diseñado
para la muela seleccionada. Las muelas
para las que la herramienta eléctrica no
ha sido diseñada no pueden protegerse
adecuadamente y no son seguras.
b) La superficie de amolado de las muelas
centrales bajadas debe montarse debajo
del plano del borde del protector. Una rueda
instalada incorrectamente que se proyecta fuera
del plano del borde del protector no puede
protegerse correctamente.
c) El protector debe estar unido a la
herramienta eléctrica de forma segura y
posicionado para una seguridad máxima,
de manera que quede expuesta la menor
cantidad de muela hacia el operador. El
protector ayuda a proteger al operador de
fragmentos de muela rotos y del contacto
accidental con la rueda y las chispas que
podrían incendiar la ropa.
d) Las muelas deben utilizarse únicamente
para las aplicaciones recomendadas. Por
ejemplo: no amole con el lado de una muela
de corte. Las muelas de corte abrasivo están
previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden
provocar que se rompan.
e) Use siempre bridas de muela no dañadas
que sean del tamaño y forma correctos
Español
para la muela seleccionada. Las bridas de
muela apropiadas sirven de soporte para la
muela, reduciendo así la posibilidad de rotura
de la misma. Las bridas de las muelas de corte
pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
f) No utilice muelas desgastadas de
herramientas eléctricas más grandes. Una
muela diseñada para una herramienta eléctrica
más grande no es adecuada para la mayor
velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los
siguientes:
–Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesiones personales debido a
partículas flotantes en el aire.
– Riesgo de quemaduras producidas por
los accesorios que se calientan durante
el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales por
uso prolongado.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Amoladora angular
1Protector
1 Empuñadura lateral anti-vibraciones
1 Juego de bridas
1 llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Interruptor de encendido/apagado
B.Botón de bloqueo del eje
C.Protector
D.Asa lateral
USO PREVISTO
Su amoladora angular DWE4016 ha sido diseñada
para las aplicaciones de amolado profesionales.
– Riesgo de polvo de sustancias peligrosas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Marcas sobre la herramienta
Estas amoladoras angulares de gran capacidad son
herramientas eléctricas profesionales.
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual
de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (E), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Función de arranque suave
La característica de arranque suave permite que
la velocidad aumente lentamente para evitar una
sacudida inicial al poner la herramienta en marcha.
Esta característica es especialmente útil cuando se
trabaja en espacios reducidos.
39
Español
Tensión nula
La función tensión nula impide que la amoladora
se reinicie sin iniciar el ciclo con el interruptor en
caso de interrupción del suministro de energía.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Montaje de la empuñadura lateral
(Fig. 2)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
ADVERTENCIA: El asa lateral deberá
utilizarse siempre para mantener
el control de la herramienta en
todo momento.
Atornille la empuñadura lateral (D) firmemente en
uno de los orificios (F) ubicados a cada lado de la
caja de cambio.
Montaje y extracción del protector
(Fig. 3)
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
MONTAJE Y AJUSTES
ATENCIÓN: Deben usarse protectores
con esta amoladora.
MONTAJE DEL PROTECTOR
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
MONTAJE Y AJUSTES
40
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
1.Coloque la amoladora angular sobre una mesa,
con el eje hacia arriba.
2.Empuje el protector (C) hacia abajo (Fig. 3A).
3.Posicione el protector entre su cuerpo y la
pieza de trabajo.
4. Ajuste el tornillo (L) sujetando firmemente el
colarín de sujeción alrededor del cuello del eje
(Fig. 3B).
EXTRACCIÓN DEL PROTECTOR
1.Afloje el tornillo (L) sosteniendo el collarín
de cincha alrededor del cuello del husillo
y compruebe que el tornillo quede sujeto
al collarín.
2.Levante el protector.
Colocar y sacar una muela abrasiva
(figs. 1, 4, 5)
ADVERTENCIA: No utilice un
disco dañado.
1.Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
Español
2.Ajuste la brida de soporte (G) correctamente en
el eje (H) (Fig. 4).
3.Ponga el disco (I) en la brida de soporte (G).
Cuando coloque un disco con el centro en
relieve, asegúrese de que el centro en relieve (J)
esté mirando hacia la brida de soporte (G).
4.Atornille la tuerca de sujeción roscada (K) en el
eje (H) (Fig. 5). El anillo en la tuerca de sujeción
roscada (K) debe mirar hacia el disco cuando
coloque un disco para amolar.
5.Presione el botón de bloqueo del eje (B) y gire
el eje (H) hasta que se bloquee en su sitio.
6.Apriete la brida (K) con la llave hexagonal
suministrada o con una llave de dos clavijas.
7.Suelte el botón de bloqueo del eje.
8.Para extraer la muela, afloje la brida (K) con la
llave hexagonal suministrada o con una llave de
dos clavijas.
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela
apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
• Compruebe que los rebordes interior y
exterior estén montados correctamente. Siga
las instrucciones indicadas en el cuadro de
accesorios abrasivos y de corte.
• Compruebe que el disco o la muela giren
en dirección de las flechas en el accesorio y
la herramienta.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre
las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales
que vayan a ser amolados o cortados
estén bien fijos en su sitio.
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. No ejerza presión lateral
en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la
herramienta se calienta, déjela
en funcionamiento unos minutos
sin carga.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 1, 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (D) y
la otra en el cuerpo de la herramienta, como se
muestra en la figura 6.
Conmutadores
ADVERTENCIA: No encienda
ni apague la herramienta cuando
tenga carga.
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
INTERRUPTOR DE DESLIZAMIENTO (FIG. 1)
Para arrancar la herramienta, ponga el interruptor
de deslizamiento encendido/apagado (A) hacia
la parte frontal de la herramienta. Para detener la
herramienta, suelte el interruptor de deslizamiento
de encendido/apagado.
Para un funcionamiento continuo, ponga el
interruptor hacia la parte frontal de la herramienta y
pulse la parte delantera del interruptor hacia dentro.
Para detener la herramienta mientras opera en
modo continuo, pulse la parte trasera del interruptor
de deslizamiento y suéltelo.
Bloqueo del eje (Fig. 1)
El bloqueo del eje (B) sirve para evitar que el eje
gire cuando se instalen o saquen muelas. Utilice
el bloqueo del eje sólo cuando la herramienta esté
apagada, desenchufada del suministro eléctrico y
se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño
a la herramienta, no engrane el bloqueo
del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño
41
Español
acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
a la herramienta y el accesorio puesto
puede salirse resultando posiblemente
en una lesión.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón del
bloqueo del eje y gire el eje hasta que no pueda
girarlo más.
Aplicaciones de metal
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de
metal, asegúrese de que se haya insertado un
dispositivo de corriente residual (DCR) para evitar
los riesgos residuales causados por las virutas
de metal.
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado
de DeWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de
trabajo extremas, el polvo conductor
puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se
trabaja con metal. Esto puede dar como
resultado que el aislamiento protector de
la máquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal
dentro de la máquina, recomendamos limpiar
las ranuras de ventilación a diario. Consulte la
sección Mantenimiento.
Escobillas desmontables
El motor se parará automáticamente para
indicar que las escobillas de carbón están casi
desgastadas y que es necesario hacerle el
mantenimiento a la herramienta. Las escobillas de
carbón no pueden ser reparadas por el usuario.
Lleve la herramienta a un agente de reparaciones
autorizado de DeWALT.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere
lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Uso de discos de aletas
ADVERTENCIA: Acumulación de
polvo metálico. El uso extensivo de
discos de aletas en las aplicaciones
de metal puede resultar en un mayor
potencial de descarga eléctrica. Para
reducir el riesgo, introduzca un DCR
antes de usarlos y limpie las ranuras de
ventilación a diario soplando en ellas aire
comprimido seco según las instrucciones
de mantenimiento que se indican
más abajo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
42
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
Español
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas. Recicle
los productos eléctricos y las baterías de acuerdo
con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
43
Español
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
amolado
abombado
PROTECTOR
TIPO 27
Protector Tipo 27
Brida de soporte
Muela abombada Tipo 27
Tuerca de presión roscada
44
Français
MEULEUSES ANGULAIRES
DWE4016
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre de meule
Épaisseur de la roue de meulage
Type de roue
Diamètre de broche
Poids
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-3.
86
LPA (niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
97
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3
donné)
Meulage de Finition
Valeur d’émission de vibration ah,AG =
m/s2
5,1
Incertitude K =
m/s2
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves
ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
45
Français
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
MEULEUSES ANGULAIRES
DWE4016
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom
de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30.11.2015
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
46
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation
avec un outil électrique mis à la terre
(masse). L’utilisation de fiches d’origine et
de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à
la terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
un outil électrique. Protéger le cordon
de toute source de chaleur, de l’huile,
et de tout bord tranchant ou pièce
mobile. Les cordons endommagés ou
emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
Français
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les
outils peuvent être dangereux entre des
mains inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a) Cet outil électrique est prévu pour servir de
meuleuse. Lire toute directive de sécurité,
consigne, illustration et spécification fournie
avec l’outil électrique. Tout manquement
aux directives suivantes pose des risques de
décharges électriques, d’incendie et/ou de
blessures graves.
b) Les opérations comme le ponçage, le
brossage métallique, le polissage et le
tronçonnage sont déconseillées avec cet
outil électrique. Toute opération pour laquelle
47
Français
l’outil n’a pas été conçu comporte des risques
de dommages matériels et corporels.
c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas
été spécifiquement conçus et recommandés
par le fabricant de l’outil. Le fait que
l’accessoire peut être rattaché à l’outil électrique
ne veut pas automatiquement dire que son
utilisation ne posera aucun risque.
d) La vitesse nominale des accessoires
doit être équivalente ou supérieure
à celle recommandée sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse
nominale peuvent éclater ou se détacher de
l’outil.
e) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire utilisé doivent se conformer
aux spécifications de la plaque signalétique
de l’outil électrique. Les accessoires aux
spécifications incorrectes ne peuvent être ni
maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f)Le filetage de montage des accessoires
doit correspondre à celui de l’axe de la
meuleuse. Pour les accessoires montés
avec des brides, l’alésage de l’accessoire
doit correspondre au diamètre de
positionnement de la bride. Les accessoires
qui ne correspondent pas au dispositif
d’installation de l’outil électrique ne tournent
pas correctement, vibrent de façon excessive
et peuvent provoquer la perte de contrôle de
l’outil.
g) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil
n’a pas été endommagé et remplacer tout
accessoire abîmé. Après avoir inspecté
et installé un accessoire, se situer, soimême et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser
tourner l’outil une minute à sa vitesse à
vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
h) Porter un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utiliser une
protection faciale et des lunettes ou un
masque de protection. Si approprié, porter
un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier
capables de vous protéger contre toute
48
projection abrasive ou tout fragment. La
protection oculaire doit être capable d’arrêter
toute projection de débris engendrés par
des opérations diverses. Le masque antipoussières doit être capable de filtrer les
particules engendrées par l’opération en cours.
Toute exposition prolongée à un haut niveau
de décibels peut occasionner une perte de
l’acuité auditive.
i)Maintenir à distance toute personne
étrangère au travail en cours. Toute
personne à l’intérieure de l’aire de travail
doit porter un équipement de protection
individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient
être éjectés et causer des dommages corporels
au-delà de l’aire de travail immédiate.
j) Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues r
cet effet pendant toute utilisation ou l’organe
de coupe pourrait entrer en contact avec
des fils électriques cachés ou son propre
cordon. Tout contact de l’organe de coupe
avec un fil sous tension peut mettre les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocuter l’utilisateur.
k)Maintenir le cordon électrique éloigné de la
partie rotative de l’outil. En cas de perte de
contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou
abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en
contact avec l’organe rotatif.
l)Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et
rendre l’outil dangereusement imprévisible.
m) Ne pas laisser l’outil électrique en marche
alors qu’il est accroché à votre côté. Tout
contact accidentel de l’organe rotatif pourrait
faire que ce dernier s’accroche aux vêtements
et qu’un accessoire entre en contact avec
le corps.
n) Nettoyer régulièrement les orifices
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attirera de la poussière à l’intérieur du boîtier
et une accumulation excessive de poussières
métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o) Ne pas utiliser cet outil électrique à
proximité de matériaux inflammables, car
des étincelles pourraient les enflammer.
p) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant
l’utilisation d’un réfrigérant fluide. L’utilisation
Français
d’eau ou de tout autre réfrigérant fluide pourrait
poser des risques d’électrocution ou de
décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou
coinçage d’une meule, d’un tampon de soutien,
d’une brosse en rotation ou de tout autre accessoire.
Tout grippage ou coinçage causera rapidement le
blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à
l’accessoire en rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée
ou pincée dans une pièce à travailler, le bord de la
meule engagée au point de grippage peut s’enfoncer
dans la surface du matériau et faire tressauter ou
rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du
mouvement de la meule au point de grippage. Dans
ces conditions, il peut aussi arriver que les meules
abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de l’outil ou de conditions ou procédures d’exécution
incorrectes, et peuvent être évités en prenant les
précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a) Maintenir la scie fermement en positionnant
le corps et les bras de façon à pouvoir
résister à toute force de rebonds. Utiliser
systématiquement la poignée latérale,
si fournie avec l’outil, pour un contrôle
maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur
peut contrôler le retour de couple ou les forces
de rebonds si des précautions adéquates
sont prises.
b) Ne jamais approcher les mains de l’organe
rotatif. L’accessoire pourrait rebondir sur
les mains.
c) Ne pas positionner le corps dans l’espace
que pourrait occuper l’outil en cas de
rebonds. Les rebonds projetteront l’outil dans
la direction opposée au mouvement de la meule
au point de grippage.
d) Prendre des précautions supplémentaires
pour travailler des coins, des bords acérés,
etc. Éviter que l’accessoire sursaute ou
reste accroché. Les coins, bords acérés ou les
sursauts ont tendance à retenir l’accessoire en
rotation et causer la perte de contrôle de l’outil,
ou des rebonds.
e) Ne pas rattacher une lame à chaîne
coupante, à sculpter ou une lame dentée.
Ces lames posent des risques de rebonds
fréquents et de perte de contrôle de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité
propres aux opérations de meulage
a) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique
ainsi que le carter spécifiquement conçu
pour la meule choisie. Les meules non
conçues pour un outil électrique ne peuvent être
adéquatement protégées et sont dangereuses.
b) La surface de meulage des disques à
moyeu déporté doit être montée sous le
plat de la lèvre du carter. Un disque mal
monté qui dépasse du plat de la lèvre du carter
ne peut pas être correctement protégé.
c) Le carter doit être soigneusement arrimé à
l’outil électrique et installé pour optimiser
la sécurité, de façon à ce que l’utilisateur
soit le moins possible exposé à la meule.
Le carter doit protéger l’utilisateur contre des
fragments de roue cassés, le contact accidentel
et des étincelles qui pourraient enflammer
les vêtements.
d) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées.
Par exemple : ne pas meuler avec la
partie latérale d’une meule à tronçonner.
Les meules à tronçonner ont été conçues
pour le meulage périphérique, toute force
latérale appliquée sur ces meules pourrait les
faire éclater.
e) Utiliser systématiquement des brides de
meules en parfait état, de taille et forme
adaptées à la meule choisie. Les brides
de meules servent de support aux meules,
réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner
peuvent différer des brides de disques à meuler.
f)Ne pas utiliser de meules émoussées lors
de leur utilisation sur des outils électriques
plus gros. Les meules conçues pour des outils
électriques plus gros ne sont pas adéquates
pour les vitesses plus rapides des outils plus
petits, et risqueraient d’éclater.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
49
Français
Risques résiduels
Description (Fig. 1)
Malgré l’application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. À savoir :
– Diminution de l’acuité auditive.
A.Interrupteur marche/arrêt
– Risques de dommages corporels dus à la
projection de particules.
B.Bouton de blocage de l’arbre
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires chauffant pendant leur utilisation.
D.Poignée latérale
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
– Risques posés par les poussières de
substances dangereuses.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (E), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur
le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse angulaire
1Carter
1 Poignée latérale anti-vibrations
1 Dispositif de bride
1 Clé hexagonale
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
50
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
C.Carter
UTILISATION PRÉVUE
Votre meuleuse d’angle DWE4016 a été conçue
pour les applications de meulage professionnel.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces meuleuses angulaires industrielles sont des
outils électriques de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Fonction Démarrage en douceur
La fonction Démarrage en douceur permet
d’augmenter la vitesse progressivement et d’éviter la
secousse initiale du démarrage. Cette fonctionnalité
est particulièrement utile pour travailler dans des
espaces réduits.
Perte de tension
La fonction Perte de tension stoppe le redémarrage
de la meuleuse sans que l’interrupteur
ne soit actionné en cas de coupure de
l’alimentation électrique.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation
est conforme à la norme EN60745;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
Français
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
ATTENTION : cette meuleuse à disque
doit être utilisée avec un carter.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
POUR MONTER LE CARTER DE PROTECTION
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
1.Placez la meuleuse d’angle sur une table, axe
vers le haut.
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Installation de la poignée latérale
(Fig. 2)
AVERTISSEMENT : avant toute
utilisation, vérifier que la poignée est
solidement arrimée.
AVERTISSEMENT : la poignée latérale
doit toujours être utilisée pour conserver
le contrôle de l’outil en permanence.
Vissez fermement la poignée latérale (D) dans
l’un des trous (F) situés de chaque côté du carter
d’engrenage.
Installation et retrait du carter
(Fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
2.Enfoncez le carter de protection (C) vers le bas
(Fig. 3A).
3.Placez le carter de protection entre votre corps
et la pièce à travailler.
4. Serrez la vis (L) en tenant le collier
fermement autour du col de l’axe (Fig. 3B)
POUR RETIRER LE CARTER DE PROTECTION
1.Dévissez la vis (L) en tenant le collier Cinch
autour de l’encolure de l’axe et assurez-vous
que la vis reste fixée au collier.
2.Soulevez le carter de protection.
Montage et démontage d’un disque
de meulage (Fig. 1, 4, 5)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de
disque endommagé.
1.Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2.Installez correctement la bride de soutien (G)
sur la broche (H), (Fig. 4).
3.Placez le disque (I) sur la bride de soutien (G).
Lors de l’installation d’un disque avec un centre
en relief, assurez-vous que ce centre en relief (J)
soit positionné face à la bride de soutien (G).
4.Vissez l’écrou de blocage fileté (K) sur la
broche (H), (Fig. 5). L’anneau sur l’écrou de
blocage fileté (K) doit se trouver contre le
disque lorsqu’on utilise un disque de meulage.
5.Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre (B)
puis faites pivoter la broche (H) jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place.
6.Serrez la bride (K) à l’aide de la clé hexagonale
fournie ou d’une clé à double ergot.
7.Libérez le verrouillage de l’arbre.
8.Pour retirer le disque, dévissez la bride (K) à
l’aide de la clé hexagonale fournie ou d’une clé
à double ergot.
51
Français
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule
appropriés. N’utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.
• Assurez-vous que les brides, externe et
interne, sont correctement installées. Suivez
les instructions fournies dans le Tableau des
accessoires de meulage et découpe.
• Assurez-vous que le disque ou la meule
tourne dans le sens des flèches marquées sur
l’accessoire et l’outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (D), et l’autre sur le boîtier de
l’outil, comme illustré en figure 6.
Interrupteurs
AVERTISSEMENT : ne démarrez ni
n’arrêtez pas l’outil s’’il est en contact
avec une quelconque surface.
AVERTISSEMENT : avant d’utiliser
l’outil, vérifiez que la poignée est
fermement fixée.
COMMUTATEUR DU JEU DE COULISSE (FIG. 1)
Pour démarrer l’outil, faites glisser le commutateur
on/off curseur (A) vers l’avant de l’outil. Pour arrêter
l’outil, relâcher l’interrupteur à glissière Marche/Arrêt.
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Pour un fonctionnement continu, faites glisser le
commutateur vers l’avant de l’outil et appuyez sur la
partie avant de l’interrupteur vers l’intérieur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Pour arrêter l’outil tout en fonctionnant en
mode continu, appuyez sur la partie arrière de
l’interrupteur à glissière et relâchez.
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler ou
à tronçonner est fermement arrimé.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Ne pas exercer de
pression latérale sur le disque.
• Évitez toute surcharge. Si l’outil
devient chaud, laissez-le tourner à
vide pendant quelques minutes.
Position correcte des mains
(Fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
52
Bouton de blocage de l’arbre (Fig. 1)
Le bouton de blocage de l’arbre (B) est destiné à
empêcher la broche de tourner lors de l’installation
ou du retrait de la meule. N’utilisez le bouton de
blocage de l’arbre que lorsque l’outil est à l’arrêt,
débranché du secteur, et après arrêt complet
du moteur.
AVIS : pour réduire tout risque de
dommages matériels, ne pas actionner
le bouton de blocage de l’arbre alors
que l’outil est en marche. L’outil pourrait
non seulement être endommagé
mais tout accessoire installé pourrait
se détacher et poser des risques de
dommages corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton
de blocage de l’arbre puis faites tourner la broche
jusqu’à la bloquer complètement.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal,
assurez-vous que le dispositif à courant résiduel
(DCR) a été inséré pour prévenir tout risque résiduel
inhérent aux limailles.
Si le courant venait à être coupé par le DCR,
rapportez l’outil chez un réparateur agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : dans des
conditions de travail extrêmes, des
poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier
de l’appareil lors du travail du
Français
métal. Cela pourra provoquer la
dégradation de l’isolation protectrice
de l’appareil et poser des risques de
décharges électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à
l’intérieur de l’appareil, il est recommandé de
nettoyer quotidiennement les fentes d’aération. Se
reporter à la section Maintenance.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide
d’air comprimé chaque fois que les
orifices d’aération semblent s’encrasser.
Porter systématiquement des lunettes
de protection et un masque antipoussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Utilisation de disques à lamelles
AVERTISSEMENT : accumulation de
poussières métalliques. L’utilisation
intensive de disques à lamelles pour
des applications métal pose des risques
accrus de décharges électriques. Pour
réduire ces risques, insérer un DCR
avant utilisation et nettoyer les fentes
d’aération quotidiennement en y soufflant
de l’air comprimé conformément aux
instructions de maintenance ci-dessous.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Balais autorupteurs
Le moteur sera coupé automatiquement pour
indiquer que les balais de charbon sont presque
usés et qu’il faut effectuer la maintenance de l’outil.
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DeWALT.
Lubrification
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des
matières qui peuvent être récupérées et recyclées
afin de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
53
Français
TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à moyeu
déporté
CARTER DE
TYPE 27
Carter de type 27
Bride de soutien
Meule de type 27 à moyeu
déporté
Écrou de blocage fileté
54
Italiano
SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4016
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità nominale a vuoto
Diametro mola
Spessore della mola
Tipo di mola
Diametro dell’alberinor
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale)
secondo EN60745-2-3:
86
LPA (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
97
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Smerigliatura
m/s2
5,1
Valore di emissione delle vibrazioni ah,AG =
1,5
Incertezza K =
m/s2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare
il lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
55
Italiano
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4016
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.11.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono
gli incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
56
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni.
L’uso di un cavo elettrico adatto ad ambienti
esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso
di tali apparati potrebbe provocare gravi
lesioni personali.
Italiano
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di
protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo,
caschi di sicurezza o protezioni uditive, in
condizioni opportune consente di ridurre le
lesioni personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o
capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti
in movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato
elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve
essere riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
prima di cambiare gli accessori o
di riporlo. Queste misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a) Questo apparato elettrico è stato progettato
per essere utilizzato come smerigliatrice.
Leggere attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite
con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.
b) L’esecuzione di operazioni come la
sabbiatura, la spazzolatura metallica,
la lucidatura e il taglio abrasivo non è
consigliabile con questo apparato elettrico.
L’esecuzione di lavorazioni per le quali l’apparato
57
Italiano
non è stato progettato comporta dei rischi e
può causare lesioni personali.
c) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal
produttore per questo tipo di apparato.
Anche se un accessorio può essere collegato
all’apparato, ciò non ne garantisce la sicurezza
di utilizzo.
d) La velocità nominale dell’accessorio deve
essere pari almeno a quella massima
indicata sull’apparato. Gli accessori fatti
funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi
e disintegrarsi.
e) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono rientrare nei limiti
previsti per l’apparato. Non è possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli
accessori di dimensioni errate.
f)Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino
della smerigliatrice. Per gli accessori
montati tramite flange, il foro dell’albero
dell’accessorio deve corrispondere al
diametro di posizionamento della flangia. Gli
accessori che non corrispondono alla struttura
di montaggio dell’apparato non mantengono
l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono
causare la perdita di controllo.
g) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima di ogni utilizzo controllare gli
accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano
presenti crepe o segni eccessivi di usura
sul platorello, che le spazzole metalliche
non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è
caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio,
verificare che l’operatore e le altre persone
siano lontane dal piano dell’accessorio
rotante e far girare l’apparato a vuoto
alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono
durante questa fase di verifica.
h) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. A seconda delle lavorazioni,
utilizzare una maschera o occhiali di
protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni
acustiche, guanti e un grembiule da lavoro
in grado di arrestare frammenti abrasivi
o di lavorazione di piccole dimensioni. La
protezione oculare deve impedire a detriti volanti
58
generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore
devono essere in grado di filtrare le particelle
generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito.
i)Tenere le altre persone a distanza di
sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque
acceda alla zona di lavoro deve indossare
abbigliamento di protezione adeguato.
Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare
lesioni al di là dell’immediata area di lavoro.
j)Sostenere l’apparato unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando si
eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
k)Posizionare il cavo lontano dall’accessorio
rotante. In caso di perdita di controllo,
il cavo può essere tagliato o impigliato e
potrebbe avere una forza tale da trascinare
la mano o il braccio dell’operatore verso
l’accessorio rotante.
l)Non appoggiare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. L’accessorio rotante potrebbe fare
presa sulla superficie e trascinare l’apparato
facendone perdere il controllo.
m) Non azionare l’apparato mentre lo si
trasporta a fianco. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante può farlo impigliare ai
vestiti e trascinarlo verso il corpo dell’operatore.
n) Pulire regolarmente le prese d’aria
dell’apparato. La ventola del motore può
attirare la polvere all’interno dell’alloggiamento
e l’accumulo eccessivo di metallo polverizzato
può causare pericoli elettrici.
o) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco ai materiali.
p) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri
liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione
o scosse elettriche.
Italiano
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE PER TUTTE LE
LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da
mole, platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio
in rotazione che rimanga pinzato o impigliato. Ciò
provoca un arresto immediato dell’accessorio
rotante che a sua volta provoca la perdita di controllo
dell’apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell’accessorio nel
punto in cui è stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o
pinzato dal pezzo da lavorare, il bordo della mola
penetrato nel punto pinzato può scavare nel materiale
e causare lo scavalcamento o il rimbalzo della
mola. la mola può saltare sia verso l’operatore che
in direzione opposta a secondo della direzione del
movimento della mola nel punto pinzato. In queste
condizioni è possibile che i dischi abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato
dell’apparato e/o di metodi o condizioni di lavoro
scorretti e può essere evitato prendendo le
appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a) mantenere una salda presa sull’apparato
e scegliere una posizione per corpo
e braccia che sia in grado di resistere
alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l’impugnatura ausiliaria, se presente, per
offrire la massima resistenza al rimbalzo o
alla reazione di coppia durante l’avviamento.
L’operatore può frenare la reazione di coppia
o la forza di rimbalzo se vengono prese le
precauzioni adatte.
b) non porre mai le mani vicino l’accessorio
rotante. L’accessorio può rimbalzare sulle mani
dell’operatore.
c) l’operatore non deve posizionarsi nel punto
in cui si potrebbe dirigere l’apparato in caso
di rimbalzo. Il rimbalzo spinge l’apparato nella
direzione opposta al movimento del disco nel
punto in cui si impiglia.
d) prestare particolare attenzione quando
si lavorano angoli, estremità appuntite
ecc. Evitare di far rimbalzare o impigliare
l’accessorio. Angoli, estremità appuntite o
rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il
rimbalzo dell’apparato.
Queste lame creano rimbalzi e perdita di
controllo frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per lavorazioni di smerigliatura
a) Usare solo i tipi di mola raccomandati
per il proprio apparato e le protezioni
specifiche progettate per quella mola. Le
mole non omologate per quell’apparato non
possono essere protette adeguatamente e non
sono sicure.
b) La superficie di smerigliatura delle mole
premute al centro deve essere montata
al di sotto del piano della linguetta di
protezione. Non è possibile fornire una
protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano
della linguetta di protezione.
c) La protezione deve essere fissata
saldamente all’apparato e posizionata per
la massima sicurezza, in modo che la mola
sporga il meno possibile verso l’operatore.
La protezione serve per proteggere l’operatore
da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che
potrebbero incendiare gli indumenti.
d) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni
per cui sono raccomandate. Per esempio:
non molare con il fianco di una mola
da taglio. Le mole da taglio abrasivo sono
progettate per la smerigliatura periferica. Forze
laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
e) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma
corretta per quella mola. Se le flange sono
appropriate, supportano la mola e ne riducono
la possibilità di rottura. Le flange per dischi
da taglio possono differire dalle flange per
dischi abrasivi.
f)Non utilizzare mole consumate dall’uso
con apparati più potenti. Le mole progettate
per apparati più potenti non sono adatte alle
maggiori velocità degli apparati più piccoli e si
possono spaccare.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
e) non collegare una lama da motosega
per legno o una lama da sega dentata.
59
Italiano
Rischi residui
Descrizione (Fig. 1)
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
–Menomazioni uditive.
A.Interruttore on/off
– Rischio di lesioni personali causati da
schegge volanti.
B.Pulsante di blocco dell’alberino
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
D.Side handle
– Rischio di lesioni personali causate
dall’utilizzo prolungato.
– Rischio di polveri provenienti da
sostanze pericolose.
Riferimenti sull’apparato
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o
lesioni personali.
C.Impugnatura laterale
UTILIZZO PREVISTO
La smerigliatrice angolare DWE4016 è stata
progettata per lavorazioni professionali
di smerigliatura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Queste smerigliatrici angolari per uso pesante sono
apparati elettrici professionali.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (E), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Smerigliatrice angolare
1Protezione
1 Impugnatura laterale antivibrazione
1 Set di flange
1 Chiave per brugole
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
60
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Funzione di avviamento lento
La funzione di avviamento lento consente una
velocità di partenza rallentata per evitare il sobbalzo
iniziale. Questa caratteristica è particolarmente utile
quando si lavora in spazi ristretti.
No-Volt
La funzione No-Volt interrompe il riavvio della
smerigliatrice senza l’attivazione e disattivazione
dell’interruttore in caso di interruzione
dell’alimentazione.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Italiano
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di
assistenza DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
PER MONTARE LA PROTEZIONE
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
ATTENZIONE: le protezioni vanno usate
con questa smerigliatrice.
1.Poggiare la smerigliatrice angolare su un tavolo,
con l’alberino in su.
Utilizzo di un cavo di prolunga
2.Premere la protezione (C) verso il basso
(Fig. 3A).
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
3.Posizionare la protezione tra il corpo e il pezzo
da lavorare.
4. Stringere la vite (L) che tiene il collare cinch
saldamente attorno al collo del mandrino
(Fig. 3B)
Se si utilizza un cavo in bobina,
srotolarlo completamente.
PER RIMUOVERE LA PROTEZIONE
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Attacco dell’impugnatura laterale
(Fig. 2)
AVVERTENZA: prima di utilizzare
l’apparato, verificare che l’impugnatura
sia fissata saldamente.
AVVERTENZA: l’impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per
mantenere il controllo dell’apparato in
qualsiasi momento.
Avvitare a fondo l’impugnatura laterale (D) in uno
degli innesti (F) presenti su ciascun lato della
scatola ingranaggi.
Montaggio e rimozione della
protezione (Fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
1.Allentare la vite (L) tenendo il collare cinch
attorno al collo del mandrino e assicurarsi che
la vite rimanga attaccata al collare.
2.Sollevare la protezione.
Inserimento e rimozione di un disco
da smerigliatura (fig, 1, 4, 5)
AVVERTENZA: non utilizzare dischi
danneggiati
1.Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2.Inserire correttamente la flangia (G)
sull’alberino (H) (Fig. 4).
3.Poggiare il disco (I) sulla flangia (G). Quando
si inserisce un disco con il centro depresso,
assicurarsi che la parte centrale rialzata (J) sia
rivolta verso la flangia (G).
4.Avvitare il dado di serraggio filettato (K)
sull’alberino (H) (Fig. 5). Quando si inserisce
un disco di smerigliatura, l’anello del dado di
serraggio filettato (K) deve essere rivolto verso
il disco.
5.Premere il tasto di blocco dell’alberino (B)
e ruotarlo (H) fino a quando si blocca
in posizione.
6.Serrare la flangia (K) con la chiave esagonale in
dotazione o con una chiave doppia.
7.Rilasciare il blocco dell’alberino.
61
Italiano
8.Per rimuovere il disco, allentare la flangia (K)
con la chiave esagonale in dotazione o con una
chiave doppia.
Per una presa corretta, stringere con una mano
l’impugnatura laterale (D) e con l’altra il corpo
dell’apparato, come mostrato in Figura 6.
Prima di cominciare
Interruttori
• Installare la protezione e il disco o la mola
appropriata. Non utilizzare dischi o mole
troppo consumati.
AVVERTENZA: non accendere
o spegnere l’apparato durante
la lavorazione.
• Assicurarsi che le flange interna ed esterna
siano montate correttamente. Seguire le
istruzioni fornite nel Diagramma degli
accessori di smerigliatura e di taglio.
AVVERTENZA: prima di utilizzare
l’apparato, verificare che l’impugnatura
sia fissata saldamente.
• Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella
direzione delle frecce indicate sull’accessorio e
sull’apparato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative
in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• assicurarsi che tutti i materiali
da smerigliare o tagliare siano
fissati saldamente.
• applicare solo una pressione leggera
sull’apparato. Non esercitare pressioni
laterali sul disco.
• evitare i sovraccarichi. Se l’apparato
si surriscalda, farlo girare a vuoto per
qualche minuto.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 1, 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
62
INTERRUTTORE DI SCORRIMENTO (FIG. 1)
Per avviare l’apparato, far scorrere l’interruttore di
scorrimento on/off (A) verso il davanti dell’apparato.
Per arrestare l’apparato, rilasciare l’interruttore on/
off.
Per il funzionamento continuo, far scorrere
l’interruttore verso il davanti dell’apparato e premere
la parte anteriore dell’interruttore in dentro.
Per arrestare la modalità di funzionamento
continuo dell’apparato, premere la parte posteriore
dell’interruttore di scorrimento e rilasciare.
Blocco dell’alberino (Fig. 1)
Il blocco dell’alberino (B) serve a prevenire la
rotazione dell’alberino durante il montaggio o la
rimozione delle mole. Agire sul blocco del’alberino
solo quando l’apparato è spento, con il cavo
elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’apparato, non inserire
il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia
l’apparato e gli accessori presenti
potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’alberino e ruotarlo fino a quando non gira più.
Lavorazioni su metalli
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che
sia stato inserito un interruttore differenziale per
evitare i rischi residui causati da sfridi metallici.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore
differenziale, portare l’apparato presso un centro di
assistenza autorizzato DeWALT.
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro
estreme, durante le lavorazioni su metalli
si possono accumulare polveri conduttive
dentro l’alloggiamento del motore Ciò
può far degradare l’isolamento protettivo
della macchina, con possibili rischi di
scossa elettrica.
Italiano
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la
macchina, si raccomanda di pulire le prese d’aria
giornalmente. Vedere Manutenzione.
Uso dei dischi lamellari
esegue questa procedura indossare
occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
AVVERTENZA: accumulo di polvere
metallica Nelle lavorazioni su metalli,
l’uso estensivo di dischi lamellari
aumenta le possibilità di scossa elettrica.
Per ridurre questo rischio, inserire un
interruttore differenziale prima dell’utilizzo
e pulire le prese d’aria giornalmente con
aria compressa, seguendo le istruzioni
di manutenzione.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
MANUTENZIONE
Accessori su richiesta
Questo apparato DeWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una manutenzione
minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a
pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Spazzole del motore autoespellenti
Il motore si arresta automaticamente indicando
che le spazzole di carbone sono quasi del tutto
consumate e che l’apparato deve essere portato
in assistenza. Le spazzole di carbone non sono
sostituibili dall’utilizzatore. Portare l’apparato presso
un centro di assistenza autorizzato DeWALT.
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna
ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la
polvere dall’alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco
visibile all’interno e intorno alle prese
d’aria di ventilazione. Quando si
63
Italiano
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA
Tipo di protezione
PROTEZIONE
TIPO 27
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura
a centro
depresso
Protezione tipo 27
Flangia di sostegno
Mola a centro depresso tipo 27
Dado di serraggio filettato
64
Nederlands
HOEKSLIJPMACHINES
DWE4016
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid zonder weerstand
Schijfdiameter
Dikte slijpschijven
Schijftype
Spildiameter
Gewicht
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN607452-3.
dB(A)
86
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97
K (onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Oppervlakte Slijpen
Vibratie-emissiewaarde ah,AG =
m/s2
5,1
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
ook te worden overwogen wanneer
het gereedschap wordt uitgeschakeld
of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden
uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie
van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk
letsel optreedt die, indien niet
voorkomen, schade aan goederen
kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
65
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
HOEKSLIJPMACHINES
DWE4016
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via
het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30.11.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met
een accu.
66
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van
een verlengsnoer dat geschikt is voor
buitenshuis, vermindert het risico op een
elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Nederlands
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang
haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) G
EBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
b)
c)
d)
e)
f)
g)
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen
en laat niet toe dat personen die
onbekend zijn met het elektrische
gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
67
Nederlands
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a) Dit elektrische gereedschap is bedoeld
om als slijpmachine te worden gebruikt.
Lees alle veiligheidswaarschuwingen,
instructies, illustraties en specificaties die bij
dit gereedschap zijn meegeleverd. Het niet
opvolgen van alle onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
b) U kunt met dit elektrische gereedschap
beter niet werkzaamheden zoals schuren,
polijsten, draadborstellen en afkorten
uitvoeren. Werkzaamheden waarvoor het
elektrische gereedschap niet is ontworpen,
kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en
lichamelijk letsel.
c) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Het feit
dat een accessoire aan uw gereedschap kan
worden bevestigd wil nog niet zeggen dat dit
een veilige bediening garandeert.
d) Het nominale toerental van het accessoire
moet tenminste gelijk zijn aan het maximale
toerental zoals dit op het gereedschap
staat vermeld. Accessoires die sneller draaien
dan hun nominale toerental kunnen breken
en wegschieten.
e) De buitendiameter en de dikte van uw
accessoire moeten binnen het nominale
vermogen van uw gereedschap liggen.
Accessoires met een onjuiste grootte
kunnen niet voldoende worden vastgemaakt
of beheerst.
f)Wanneer u accessoires monteert door
middel van schroefdraad moet de
schroefdraad overeenkomen met die van
de as van de slijpmachine. Voor accessoires
die zijn gemonteerd door middel van flenzen
moet het drevelgat van het accessoire
passen bij de plaatsingsdiameter van de
flens. Accessoires die niet passen op de
bevestigingshardware van het gereedschap
zullen uit balans raken en/of extreem trillen en
kunnen u de beheersing over het gereedschap
doen verliezen.
g) Gebruik een accessoire niet als ze
beschadigd is. Controleer het accessoire
zoals een schuurwiel voor gebruik op
schilfers en barstjes, steunkussens op
68
barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden.
Als het gereedschap of het accessoire is
gevallen, controleert u dit op schade of
plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een
accessoire zorgt u dat u en omstanders
uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan
op maximale snelheid zonder weerstand.
Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
h) Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt
u een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een werkschort die kleine
afgeschuurde deeltjes of deeltjes van het
werkstuk tegenhouden. De oogbescherming
moet rondvliegende brokstukken die door
de diverse werkzaamheden vrijkomen
tegen kunnen houden. Het stofmasker e.d.
moet in staat zijn om partikeltjes die door
uw werkzaamheden vrijkomen te filteren.
Langdurige blootstelling aan intense geluiden
kan gehoorverlies veroorzaken.
i)Houd omstanders op een veilige afstand
van het werkgebied. Iedereen die het
werkgebied betreedt moet persoonlijke
beschermende kleding dragen. Brokstukken
van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten
het directe werkgebied veroorzaken.
j)Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken wanneer
u een handeling uitvoert waarbij het
snijdgereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of
het eigen stroomsnoer. Accessoires van
snijdgereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
k)Plaats het stroomsnoer buiten het bereik
van het ronddraaiende accessoire. Als
u de controle verliest, wordt het snoer
mogelijk doorgesneden of gegrepen en kan
uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.
l)Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen.
Het ronddraaiende accessoire kan mogelijk in
Nederlands
contact met de oppervlakte komen waardoor u
de controle over het gereedschap verliest.
m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het
aan uw zijde draagt. Per ongeluk contact met
het ronddraaiende accessoires kan uw kleding
grijpen waardoor het accessoire naar uw
lichaam wordt getrokken.
n) Maak de luchtgaten van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de
motor zuigt het stof in de behuizing en extreme
ophoping van metaaldeeltjes kan een elektrische
schok veroorzaken.
o) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of andere
koelvloeistoffen kan leiden tot elektrocutie of een
elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een
ronddraaiend wiel, steunkussen, borstel of ander
accessoire dat bekneld of gegrepen wordt.
Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen
van het ronddraaiende accessoire dat op zijn
beurt zorgt dat het onbeheersbare gereedschap
in de tegenovergestelde richting van de draaiing
van het accessoire wordt gedwongen op
het bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of
bekneld raakt door het werkstuk, kan de rand van
het wiel die er bij het beknellingpunt ingaat in het
oppervlak van het materiaal slaan waardoor het wiel
naar buiten loopt of terugslaat. Het wiel kan ofwel
naar de operator toe of van hem vandaan springen,
afhankelijk van de richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van het
gereedschap en kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo
dat u terugslagkrachten kunt weerstaan.
Gebruik altijd een hulphandgreep indien
meegeleverd voor maximale beheersing
van terugslag of torsiereactie tijdens het
opstarten. De operator kan torsiereactie of
terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire
kan over uw hand terugslaan.
c) Plaats uw lichaam niet in het gebied
waar het gereedschap naartoe zal gaan
als zich terugslag voordoet. Terugslag
zorgt dat het gereedschap wegschiet in de
tegenovergestelde richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt.
d) Wees extra voorzichtig als u hoeken,
scherpe randen, enz. bewerkt. Voorkom
dat het accessoire stuitert of blijft hangen.
Hoeken, scherpe randen en stuiteren kunnen
er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van
controle of terugslag veroorzaken.
e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand
zaagblad aan het gereedschap. Dergelijke
zaagbladen kunnen herhaaldelijke terugslag en
verlies van controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor slijpwerkzaamheden
a) Gebruik uitsluitend wieltypes die
zijn aanbevolen voor uw elektrische
gereedschap en de specifieke beveiliging die
is ontworpen voor het gekozen wiel. Wielen
waarvoor het elektrische gereedschap niets
is ontwikkeld kunnen niet adequaat worden
beveiligd en zijn onveilig.
b) Het slijpoppervlak van de in het midden
ingedrukte schijven moet worden gemonteerd
onder het vlak van de beveiligingslip. Een wiel
dat niet goed is gemonteerd en dat uitsteekt
door het vlak van de beveiligingslip, kan niet
naar behoren worden beschermd.
c) De beschermkap moet stevig zijn
vastgemaakt aan en geplaatst zijn op het
elektrisch gereedschap voor maximale
veiligheid, zodat het gedeelte dat
onafgeschermd is voor de gebruiker zo
klein mogelijk is. De beschermkap helpt de
gebruiker te beschermen tegen afgebroken
deeltjes van de schijf en voorkomt dat de
gebruiker in contact komt met de schijf en met
vonken die kleding in brand kunnen zetten.
d) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
een snijdwiel. Schurende snijdwielen zijn
69
Nederlands
bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse krachten
kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
e) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen
van de juiste grootte en vorm voor het
wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen
ondersteunen het wiel en verminderen zo de
mogelijkheid dat het wiel breekt. Flenzen voor
snijdwielen kunnen verschillen van wielflenzen
voor slijpen.
f)Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is
bedoeld voor een groter elektrisch gereedschap
is niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleiner gereedschap en kan barsten.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Hoekslijpmachine
1Beveiliging
1 Antitrilling zijhandgreep
1Flensset
1Inbussleutel
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig
door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
A.Aan/Uit-schakelaar
– Gehoorbeschadiging .
B.Knop asvergrendeling
– Risico op persoonlijk letsel door
rondvliegende deeltjes.
C.Beschermkap
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
GEBRUIKSDOEL
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van stof dat van gevaarlijke
stoffen vrijkomt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
D.Zijhandgreep
Uw hoekslijpmachine DWE4016 is ontworpen voor
toepassing bij professionele slijpwerkzaamheden.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
Deze hoekslijpmachines voor zwaar gebruik zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
De datumcode (E), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Functie langzame start
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
70
De functie langzame start maakt het langzaam
opbouwen van snelheid mogelijk zodat een eerste
hapering tijdens het opstarten wordt voorkomen.
Deze functie is vooral handig als u in beperkte
ruimten werkt.
Nederlands
No-volt
De functie No-volt voorkomt dat de slijpmachine
weer wordt gestart zonder dat u een
schakelaar omzet, als er een onderbreking is in
de stroomvoorziening.
De bescherming bevestigen en
verwijderen (Afb. 3)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
VOORZICHTIG: Bij deze slijpmachine
moeten beveiligingen worden gebruikt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
DE BESCHERMKAP MONTEREN
Een verlengsnoer gebruiken
2.Druk de beschermkap (C) omlaag (Afb. 3A).
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
De zijhandgreep bevestigen (Afb. 2)
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt of de hendel
stevig vastzit.
WAARSCHUWING: Gebruik de
zijhandgreep zodat u te allen tijde de
controle over het gereedschap behoudt.
Schroef de zijhandgreep (D) stevig in een (F) van de
openingen aan weerszijde van de tandwielkast.
1.Plaats de hoekslijpmachine op een tafel, de
spil omhoog.
3.Plaats de beschermkap tussen uw lichaam en
het werkstuk.
4. Draai de schroef (L) aan die de
bevestigingskraag stevig om de hals van de as
vasthoudt (Afb. 3B)
DE BESCHERMKAP LOSNEMEN
1.Draai de schroef (L) los terwijl u de knelkraag
rond de hals van de as vasthoudten let
er vooral op dat de schroef op de kraag
bevestigd blijft.
2.Breng de beschermkap omhoog.
Een slijpschijf plaatsen en
verwijderen (Afb. 1, 4, 5)
WAARSCHUWING: Gebruik geen
beschadigde schijf.
1.Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2.Breng de ondersteunende flens (G) op de juiste
wijze op de as (H) aan (Afb. 4).
3.Plaats de schijf (I) op de ondersteunende
flens (G). Wanneer u een schijf met een
verhoogd middenstuk bevestigt, zorg er dan
voor dat het verhoogde middenstuk (J) naar de
ondersteunende flens (G) is gericht.
4.Schroef de klemmoer met schroefdraad (K) op
de as (H) (Afb. 5). De ring op de klemmoer met
schroefdraad (K) moet naar de schijf zijn gericht
wanneer u een slijpschijf plaatst.
5.Druk op de knop voor de asvergrendeling (B)
en draai de as (H) totdat deze op zijn plaats
vast komt te zitten.
71
Nederlands
6.Zet de flens (K) vast met de meegeleverde
inbussleutel of met een steeksleutel.
7.Hef de asvergrendeling op.
8.Draai, als u de schijf wilt losnemen, de flens
los met de meegeleverde inbussleutel of met
een steeksleutel.
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel
aan. Gebruik geen extreem versleten schijven
of wielen.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand
aan de zijhandgreep (D), terwijl u met de andere
hand de behuizing van het gereedschap vasthoudt,
zoals afgebeeld in Afb. 6.
Schakelaars
• Controleer dat de binnenste en buitenste
flens op juiste wijze zijn gemonteerd. Volg de
instructies die worden gegeven in de Tabel
Accessoires voor slijpen en zagen.
WAARSCHUWING: Schakel
het gereedschap niet in of uit
onder belasting.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in
de richting van de pijlen op het accessoire en
het gereedschap.
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt, dat de
hendel stevig vastzit.
SCHUIFSCHAKELAAR (AFB. 1)
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd
of gesneden gaat worden stevig op zijn
plaats zit.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit. Oefen geen zijwaartse
druk uit op de schijf.
• Vermijd overbelasting. Als het
gereedschap heet wordt, laat
u het een paar minuten zonder
belasting draaien.
Juiste positie van de handen
(Afb. 1, 6)
72
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Start het gereedschap door de on/offschuifschakelaar (A) naar de voorzijde van het
gereedschap te schuiven. U kunt het gereedschap
stilzetten door de on/off-schuifschakelaar los
te laten.
Als u het gereedschap ononderbroken wilt laten
werken, schuift u de schakelaar in de richting van
de voorzijde van het gereedschap en drukt u het
voorste gedeelte van schakelaar naar binnen.
Als u het gereedschap wilt laten stoppen terwijl
het ononderbroken werkt, drukt u op het achterste
gedeelte van de schuifschakelaar en laat u de
schakelaar los.
Spilvergrendeling (Afb. 1)
Er is in de spilvergrendeling (B) voorzien om te
voorkomen dat de spil ronddraait terwijl u wielen
plaatst of verwijdert. Gebruik de spilvergrendeling
uitsluitend als het gereedschap is uitgeschakeld,
de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald, en
volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade
aan het gereedschap te voorkomen,
bedient u de spilvergrendeling niet als het
gereedschap in gebruik is. Er kan schade
aan het gereedschap optreden en het
bevestigde accessoire kan losschieten,
hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling in en draait u de spil totdat u niet
in staat bent de spil verder te draaien.
Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor
toepassingen op metaal, zorg er dan voor dat
een differentieelschakelaar is ingestoken om
Nederlands
overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel
te voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door
de differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap
naar de erkende DeWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme
werkomstandigheden kan geleidend
stof zich in de machinebehuizing
ophopen als u met metaal werkt. Dit
kan ertoe leiden dat de beschermende
isolatie in de machine wordt aangetast,
met het potentiële risico van een
elektrische schok.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de
machine te voorkomen, adviseren wij u de
ventilatieopeningen dagelijks vrij te maken.
Zie Onderhoud.
Flapschijven gebruiken
WAARSCHUWING: Opeenhoping
van metaalstof. Veelvuldig gebruik van
flapschijven bij toepassingen op metaal
kan leiden tot een verhoogd risico op
een elektrische schok. Om dit risico te
verminderen, steekt u voor gebruik een
differentieelschakelaar in en maakt u de
ventilatieopeningen dagelijks schoon
door perslucht in de ventilatieopeningen
te blazen, overeenkomstig de
onderhoudsinstructies hieronder.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar bevrediging functioneren hangt
af van de juiste zorg voor het gereedschap en
regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Losgekomen borstels
De motor wordt automatisch uitgeschakeld om
aan te geven dat de koolstofborstels bijna versleten
zijn en dat het gereedschap een onderhoudsbeurt
nodig heeft. De koolstofborstels kunnen niet
door de gebruiker worden vervangen. Breng het
gereedschap naar een erkende DeWALT reparateur.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
73
Nederlands
TABEL SLIJPACCESSOIRES
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf met
niet ingedrukt
midden
TYPE 27
BEVEILIGING
Type 27 beveiliging
Ondersteunende flens
Type 27 niet ingedrukt middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
74
Norsk
VINKELSLIPERE
DWE4016
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Diameter hjul
Slipehjultykkelse
Hjultype
Spindeldiameter
Vekt
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN607452-3:
dB(A)
86
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Overflatesliping
m/s2
5,1
Verdi vibrasjonsutslipp ah,AG =
Usikkerhet K =
m/s2
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
75
Norsk
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINERIDIREKTIV
VINKELSLIPERE
DWE4016
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30.11.2015
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
76
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede
eller innviklede ledninger øker risikoen for
elektrisk sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller
alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk
alltid vernebriller. Verneutstyr slik som
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller
hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Norsk
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold
hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende antrekk,
smykker eller langt hår kan bli fanget opp av
bevegelige deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert
eller fastskjært, om deler er ødelagt
eller andre forhold som kan påvirke
driften av verktøyet. Dersom det er
skadet, få verktøyet reparert før neste
bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektriske verktøyet er ment å
brukes som en slipemaskin. Les alle
sikkerhetsadvarsler, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som leveres
med dette elektroverktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b) Oppgaver som sliping, stålbørsting, polering
og kapping anbefales ikke med dette
verktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til
andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre
til fare og forårsake personskade.
c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten av
verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
d) Merkehastighet på tilbehøret må være
minst lik maksimal hastighet som er angitt
på elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere
enn merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly
i stykker.
e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
f)Gjenget feste på tilbehør må passe til
slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert
på flens, må senterhullet på tilbehøret passe
til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke
passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil
rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til
at du mister kontrollen.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må
du inspirere tilbehøret, som slipeskiven,
for hakk og sprekker, festeplatene må
77
Norsk
inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller
sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
i)Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Personer som går inn
i arbeidsområdet, må bruke personlig
verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde,
og kan føre til skader langt ut over det
umiddelbare arbeidsområdet.
j)Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
k)Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l)Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret
har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan
ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut
av kontrollen din.
m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke
støvet inn i kabinettet, og overskytende
78
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt
eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste
eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring
forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt,
hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller
klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den
skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i
overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut
eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort
fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da
den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt
under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/
eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan
unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som
angitt nedenfor:
a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet,
og plasser kroppen og armene slik at
du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid hjelpehåndtaket, dersom montert,
for maksimal kontroll på tilbakeslag
eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b) Plasser aldri hånden i nærheten av det
roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake
over hånden.
c) Ikke plasser kroppen i det området
elektroverktøyet vil bevege seg hvis det
oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive
fram verktøyet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjørte
seg fast.
d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding
av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at
Norsk
tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet
sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at
du mister kontrollen.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
sliping
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt
under bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Støvfare fra farlige stoffer.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
a) Bruk kun skivetyper som anbefales for
ditt elektroverktøy og den spesifiserte
verneanordningen for den valgte skiven.
Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er
ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b) Slipeflaten på hjul med senterforsenking
må monteres under planet på
beskyttelseskanten. Feilmontert hjul som går
utenfor planet på beskyttelseskanten kan ikke
beskyttes tilstrekkelig.
c) Beskyttelsen må festes forsvarlig til
elektroverktøyet og stilles inn for maksimal
sikkerhet, slik at minst mulig av skiven
eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner
brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver,
utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
d) Skiver må kun brukes for anbefalte
operasjoner. For eksempel: ikke slip med
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver
er laget for kantsliping, dersom det brukes
sidekrefter på disse skivene kan det få dem til
å knuses.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (E), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Vinkelsliper
1Verneanordning
1 Anti-vibrerende sidehåndtak
e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på
den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Flenser for kappeskiver kan være annerledes
enn flenser for slipeskiver.
1Flenssett
f)Ikke bruk nedslitte skiver fra større
elektroverktøy. Skiver beregnet på
større elektroverktøy er ikke egnet for den
høyere hastigheten til et mindre verktøy og
kan ødelegges.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
1Sekskantnøkkel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materielleller personskader.
A.Strømbryter
B.Spindellåseknapp
C.Beskyttelse
D.Sidehåndtak
–Hørselskader.
79
Norsk
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
TILTENKT BRUK
Din DWE4016 vinkelsliper er designet for
profesjonell sliping.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige vinkelsliperne er
profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Montering av sidehåndtak (Fig. 2)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
kontroller at håndtaket er forsvarlig festet.
ADVARSEL: Sidehåndtaket skal alltid
brukes for å holde kontroll på verktøyet.
Skru sidehåndtaket (D) stramt inn i ett av hullene (F)
på siden av girkassen.
Montering og fjerning av
verneanordningen (Fig. 3)
”No-volt” (spenningsløs) funksjonen hindrer
vinkelsliperen fra å starte igjen uten først å bruke
bryteren dersom det var brudd i strømforsyningen.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
FORSIKTIG: Det må brukes beskyttelse
med denne vinkelsliperen.
Elektrisk sikkerhet
MONTERE BESKYTTELSEN
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
2.Press beskyttelsen (C) ned (figur 3A).
Myk oppstart
Myk oppstart gir en sakte oppbygging av hastighet
for å unngå et plutselig kast ved oppstart.
Denne egenskapen er spesielt nyttig ved arbeid i
trange rom.
”No-volt”
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
80
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
1.Plasser vinkelsliperen på et bord med
spindelen opp.
3.Posisjoner beskyttelsen mellom kroppen din
og arbeidsstykket.
4. Trekk til skruen (L) ved å holde
krympekragen hardt rundt halsen på spindelen
(figur 3B).
DEMONTERE BESKYTTELSEN
1.Løsne skruen (L) som holder klemkragen rundt
nakken av spindelen, pass på at skruen forblir
festet til kragen.
2.Løft opp beskyttelsen.
Montere og demontere en slipeskive
(Fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive.
1.Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2.Monter den bakre flensen (G) korrekt på
spindelen (H) (Fig. 4).
Norsk
3.Plasser skiven (I) på den bakre flensen (G). Når
du monterer en skive med opphøyd senter,
kontroller at det opphøyde senteret (J) vender
mot den bakre flensen (G).
4.Skru den gjengede klemmemutteren (K) på
spindelen (H) (Fig. 5). Ringen på den gjengede
klemmemutteren (K) må vende mot skiven ved
montering av en slipeskive.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 1, 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
5.Press knappen for spindellåsen (B) og roter
spindelen (H) til den låses på plass.
6.Stram til flensen (K) med umbrakonøkkelen som
følger med eller en to-pins nøkkel.
7.Frigjør spindellåsen.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd
på sidehåndtaket (D), med den andre hånden på
hoveddelen av verktøyet som vist i figur 6.
8.For å ta av skiven, løsne flensen (K) med
den medfølgende umbrakonøkkelen eller en
to-pins nøkkel.
Brytere
ADVARSEL: Ikke slå verktøyet på eller
av under belastning.
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke
bruk utslitte skiver.
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
pass på at håndtaket er godt skrudd til.
GLIDEBRYTER (FIG. 1)
• Kontroller at indre og ytre flens er montert
korrekt. Følg instruksene i Tabell over slipeog kappetilbehør.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på
tilbehøret og verktøyet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn
til sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal
slipes eller kappes er godt festet.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk
ikke sidekrefter på skiven.
• Unngå overbelastning. Dersom
verktøyet blir varmt, la det gå i noen
minutter uten belastning.
For å starte verktøyet, dra PÅ/AV glidebryteren (A)
mot fronten på verktøyet. For å stoppe verktøyet,
slipp PÅ/AV glidebryteren.
For å sette i kontinuerlig modus, dra bryteren mot
fronten på verktøyet og trykk den fremre delen av
bryteren innover.
For å stoppe verktøyet mens det jobber i
kontinuerlig modus, trykk den bakre delen av
glidebryteren og slipp.
Spindellås (Fig. 1)
Spindellåsen (B) skal hindre spindelen fra å rotere
ved installasjon eller fjerning av skiver. Bruk
spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut
fra strømforsyningen, og har stoppet helt.
MERK: For å redusere risikoen for skade
på verktøyet, slå ikke på spindellåsen
når verktøyet er i bruk. Dette vil resultere
i skader på verktøyet og tilbehøret
kan komme til å rotere av og dermed
forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for
spindellåsen og roter spindelen helt til du ikke kan
rotere spindelen ytterligere.
Anvendelse på metall
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at
en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå
restrisikoer forårsaket av metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta
verktøyet til en autorisert DeWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbeidsforhold kan strømførende støv
81
Norsk
samles opp inne i maskinkabinettet under
arbeid med metall. Dette kan føre til at
den beskyttende isolasjonen i maskinen
brytes ned, med en potensiell fare for
elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon
inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre
ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i
en væske.
Bruk av lamellslipestift
ADVARSEL: Oppsamling av
metallstøv. For mye bruk av
lamellslipestifter på metall kan føre til
økt potensiale for elektrisk sjokk. For
å redusere denne risikoen, sett inn
en jordfeilbryter (RCD) før bruk og
rengjør ventilasjonsåpningene daglig
ved å blåse komprimert luft inn i
ventilasjonsåpningene i samsvar med
vedlikeholdsinstruksjonene under.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
"Pop-off" børster
Motoren slås av automatisk og indikerer dermed
at karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet
trenger vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke
repareres av brukeren. Få en autorisert DeWALTreparatør til å reparere verktøyet.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
82
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer
som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer
behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske
produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale
regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Norsk
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere
slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket
senter
TYPE 27
VERNEANORDNING
Type 27 verneanordning
Bakre flens
Type 27 skive med nedsenket
senter
Gjenget klemmemutter
83
Português
REBARBADORAS ANGULARES
DWE4016
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Espessura da roda de esmeril
Tipo de roda
Diâmetro do veio
Peso
VCA
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-3:
dB(A)
86
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
97
K (variabilidade do nível acústico indicado) dB(A)
3
relativamente a operações de desbaste de superfícies
m/s2
5,1
Valor de emissão de vibrações ah,AG =
K de variabilidade =
m/s2
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
84
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Português
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
REBARBADORAS ANGULARES
DWE4016
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30.11.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e
das instruções poderá resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
85
Português
b)
c)
d)
e)
f)
g)
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais
fácil controlar a ferramenta eléctrica em
situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
86
c)
d)
e)
f)
g)
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só
deve ser reparada por um técnico
qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta
forma, é garantida a segurança da
ferramenta eléctrica.
Português
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektriske verktøyet er ment å
brukes som en slipemaskin. Les alle
sikkerhetsadvarsler, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som leveres
med dette elektroverktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b) Oppgaver som sliping, stålbørsting, polering
og kapping anbefales ikke med dette
verktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til
andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre
til fare og forårsake personskade.
c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten av
verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
d) Merkehastighet på tilbehøret må være
minst lik maksimal hastighet som er angitt
på elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere
enn merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly
i stykker.
e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
f)A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta
de desbaste. No que respeita a acessórios
montados com flanges, o orifício de fixação
do acessório deve corresponder ao diâmetro
de localização da flange. Os acessórios que
não correspondam ao tamanho dos elementos
de montagem da ferramenta eléctrica irão
funcionar de forma desequilibrada e vibrar de
modo excessivo, podendo causar a perda do
controlo da ferramenta.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må
du inspirere tilbehøret, som slipeskiven,
for hakk og sprekker, festeplatene må
inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller
sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
i)Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Personer som går inn
i arbeidsområdet, må bruke personlig
verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde,
og kan føre til skader langt ut over det
umiddelbare arbeidsområdet.
j)Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
k)Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l)Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret
har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan
ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut
av kontrollen din.
m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke
støvet inn i kabinettet, og overskytende
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
87
Português
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
sliping
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
a) Bruk kun skivetyper som anbefales for
ditt elektroverktøy og den spesifiserte
verneanordningen for den valgte skiven.
Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er
ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt
eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste
eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring
forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt,
hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller
klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den
skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i
overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut
eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort
fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da
den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt
under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/
eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan
unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som
angitt nedenfor:
a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet,
og plasser kroppen og armene slik at
du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid hjelpehåndtaket, dersom montert,
for maksimal kontroll på tilbakeslag
eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b) Plasser aldri hånden i nærheten av det
roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake
over hånden.
c) Ikke plasser kroppen i det området
elektroverktøyet vil bevege seg hvis det
oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive
fram verktøyet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjørte
seg fast.
d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding
av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at
tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet
sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at
du mister kontrollen.
b) A superfície de desbaste das rodas com
depressão central deve ser montada abaixo
da plaina da aba de protecção. Uma roda
montada incorrectamente que fique saliente
através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
c) Beskyttelsen må festes forsvarlig til
elektroverktøyet og stilles inn for maksimal
sikkerhet, slik at minst mulig av skiven
eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner
brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver,
utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
d) Skiver må kun brukes for anbefalte
operasjoner. For eksempel: ikke slip med
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver
er laget for kantsliping, dersom det brukes
sidekrefter på disse skivene kan det få dem til
å knuses.
e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på
den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Flenser for kappeskiver kan være annerledes
enn flenser for slipeskiver.
f)Ikke bruk nedslitte skiver fra større
elektroverktøy. Skiver beregnet på
større elektroverktøy er ikke egnet for den
høyere hastigheten til et mindre verktøy og
kan ødelegges.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
–Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por
partículas voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
88
Português
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
– Risco de inalação de partículas de
substâncias perigosas.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (E), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície
do equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora angular
1Protecção
1 Punho lateral antivibrações
1 Conjunto de encaixes
1 Chave hexagonal
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou
os acessórios foram danificados durante
o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Interruptor de ligar/desligar
B.Botão de bloqueio do veio
C.Resguardo
D.Punho lateral
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A sua rebarbadora angular DWE4016 foi concebida
para operações de afiação profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas rebarbadoras angulares são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Funcionalidade de arranque suave
A funcionalidade de arranque suave permite o
aumento progressivo da velocidade, de forma a
evitar um puxão inicial da ferramenta aquando
do respectivo arranque. Esta funcionalidade
é particularmente útil ao trabalhar em
espaços confinados.
Sem tensão
A função de corte de alimentação impede o
arranque da rebarbadora sem o interruptor se
houver uma falha na fonte de alimentação.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
89
Português
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
Fixar o punho lateral (Fig. 2)
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
apertado com segurança.
ATENÇÃO: o punho lateral deve ser
sempre utilizado para manter o controlo
da ferramenta.
Enrosque o punho lateral (D) com firmeza num dos
orifícios (F) em cada lado da caixa do motor.
Montar e retirar a protecção (Fig. 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
CUIDADO: tem de utilizar protecções
nesta rebarbadora.
INSTALAR A PROTECÇÃO
1.Coloque a rebarbadora angular em cima de
uma mesa com o veio virado para cima.
2.Pressione a protecção (C) para baixo (Fig. 3A).
3.Posicione a protecção entre a estrutura e a
peça de trabalho.
4. Aperte o parafuso (L) segurando no anel da
cilha com firmeza à volta do suporte do eixo
(Fig. 3B)
90
RETIRAR A PROTECÇÃO
1.Afrouxe o parafuso (L) segurando o anel de
fixação à volta do pescoço do eixo e certifiquese de que o parafuso permanece fixado
no anel.
2.Levante a protecção.
Instalar e retirar um disco de
desbaste (Fig. 1, 4, 5)
ATENÇÃO: não utilize
discos danificados.
1.Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
2.Insira o encaixe de apoio (G) correctamente no
veio (H) (Fig. 4).
3.Coloque o disco (I) no encaixe de apoio (G).
Ao instalar um disco com o centro levantado,
certifique-se de que o centro levantado (J) está
virado para o encaixe de apoio (G).
4.Enrosque a porca de fixação roscada (K) no
veio (H) (Fig. 5). O anel na porca de fixação
roscada (K) tem de estar virado para o disco ao
instalar um disco de desbaste.
5.Prima o botão de bloqueio do veio (B) erode o
veio (H) até este ficar fixo.
6.Aperte a flange (K) com a chave hexagonal
fornecida ou uma chave de dois pinos.
7.Solte o bloqueio do veio.
8.Para remover o disco, afrouxe a flange (K) com
a chave hexagonal fornecida ou uma chave de
dois pinos.
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não
utilize discos excessivamente gastos.
• Certifique-se de que os encaixes interior e
exterior são montados correctamente. Siga
as instruções indicadas na secção Tabela de
acessórios de desbaste e de corte.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção
das setas no acessório e na ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
Português
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os materiais
a serem desbastados ou cortados
estão fixos com firmeza.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. Não exerça
qualquer pressão lateral no disco.
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta. Se a
ferramenta começar a ficar quente,
deixe-a funcionar durante alguns
minutos em vazio.
Posição correcta das mãos (Fig. 1, 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta, tal como exemplificado
na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte
da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho lateral (D) com uma mão e o corpo da
ferramenta com a outra, tal como exemplificado na
Figure 6.
Interruptores
ATENÇÃO: não ligue nem desligue a
ferramenta em contacto com a peça
de trabalho.
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
bem apertado.
INTERRUPTOR DA BARRA DE DESLIZAMENTO (FIG. 1)
Para ligar a ferramenta, deslize o interruptor da
barra de deslocamento on/off (Ligar/desligar) (A)
para a parte da frente da ferramenta. Para parar
a ferramenta, liberte o interruptor on/off (Ligar/
desligar).
Para obter um funcionamento contínuo, deslize o
interruptor para a parte da frente da ferramenta e
prima a parte da frente do interruptor para dentro.
Para parar a ferramenta durante o modo de
funcionamento contínuo, prima a parte de trás
do interruptor da barra de deslizamento e depois
liberte-a.
Bloqueio do veio (Fig. 1)
O bloqueio do veio (B) é fornecido para impedir
que o veio rode ao instalar ou retirar discos. Utilize
o bloqueio do veio apenas quando a ferramenta
estiver desligada e a respectiva ficha tiver sido
retirada da tomada de electricidade e após a
ferramenta ter ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na
ferramenta, não utilize o bloqueio do veio
quando a ferramenta estiver a funcionar.
Caso contrário, tal irá resultar em danos
na ferramenta. Além disso, o acessório
instalado poderá saltar, o que também
poderá resultar em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio
do veio e rode o veio até este ficar bloqueado.
Operações em metal
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal,
certifique-se de que foi empregue um dispositivo
de corrente residual (DCR) para evitar os riscos
residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado
da DeWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho
extremas, poderá verificar-se a
acumulação de partículas condutoras
dentro da caixa do equipamento ao
trabalhar com metal. Isto pode resultar
na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um
risco potencial de choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro
do equipamento, recomendamos que limpe as
ranhuras de ventilação diariamente. Consulte a
secção Manutenção.
Utilizar discos de abas
ATENÇÃO: acumulação de
partículas de metal. A utilização
frequente de discos de abas para
operações em metal pode resultar num
potencial acrescido de choque eléctrico.
Para reduzir este risco, empregue um
DCR antes de utilizar a ferramenta
e limpe as ranhuras de ventilação
diariamente com ar comprimido seco,
de acordo com as instruções de
manutenção abaixo.
91
Português
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos..
Escovas de carbono
O motor irá desligar-se automaticamente quando
as escovas de carbono estiverem praticamente
gastas e a ferramenta necessitar de manutenção.
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado
da DeWALT.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
92
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias
indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a
procura de matérias-primas. Recicle o equipamento
eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão
disponíveis mais informações em www.2helpU.
com.
Português
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE
Tipo de protecção
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de
desbaste
de centro
côncavo
Protecção do Tipo 27
Encaixe de apoio
Disco de centro côncavo
do Tipo 27
Porca de fixação roscada
93
Suomi
KULMAHIOMAKONEET
DWE4016
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nimellisnopeus
Laikan halkaisija
Hiomalaikan paksuus
Laikan tyyppi
Karan halkaisija
Paino
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3
mukaisesti:
dB(A)
86
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Pinnan hionta
m/s2
5,1
Tärinäpäästöarvo ah,AG =
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
94
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KULMAHIOMAKONEET
DWE4016
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Suomi
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.11.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai
vääntimet ennen sähkötyökalun
käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään
osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
95
Suomi
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää
vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien
eheys ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta
sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä.
Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja
käytettäessä
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu
hiomakoneeksi. Lue kaikki tämän
sähkötyökalun mukana toimitetut
varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
96
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b) Toimintoja kuten hionta, teräsharjaus,
kiillotus ja katkaisu ei suositella
suoritettavaksi tällä sähkötyökalulla. Jos
sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen, johon
sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua vaaratilanne
ja henkilövahinko.
c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita
valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt.
Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain
siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun.
d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun
merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita
käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi
lentää kappaleita.
e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia.
Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai
hallita riittävän tehokkaasti.
f)Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin.
Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden
kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on
sovittava laipan sijoituskohdan halkaisijaan.
Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun
kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit
menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi.
g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikassa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä
tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen
tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa.
Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä
ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin
ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa
hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä
ja suojavaatetusta, joka estää lentävien
kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä
kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin.
Pitkäaikainen altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
Suomi
i)Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella
on käytettävä henkilösuojavarusteita.
Työstettävän kappaleen tai särkyneen
varusteen singahtavat osat voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja.
j)Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
k)Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos
menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
l)Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua
työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä
kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva
sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi
osua kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat
sytyttää ne.
p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä
varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen
käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn,
harjan tai varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä
pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee hallitsemattomasti
vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään
kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen pintaan,
jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle tai aiheuttaa
potkun. Hiomalaikka voi singahtaa käyttäjää kohden
tai hänestä poispäin sen mukaan mihin suuntaan
laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi
ja käsivartesi asennossa, jossa ne
vastustavat takapotkun voimaa. Pidä
aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku
ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä
voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa,
jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään.
b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun
lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun.
c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon
sähkötyökalu singahtaa takapotkun
vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun
singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi
esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä
työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni.
Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat
aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen
kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi
aiheutua takapotku.
e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää.
Muutoin aiheutuu helposti takapotku tai
hallinnan menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa
a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja
laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia.
Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita
ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi
suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran.
b) Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta
on asennettava suojakaistaleen tason
alapuolelle. Virheellisesti asennettua laikkaa,
joka näkyy suojakaistaleen tason läpi, ei voida
suojata oikeaoppisesti.
c) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun
kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon,
jotta mahdollisimman pieni osa laikasta
jää näkyviin. Suoja estää rikkoutuneiden
laikan sirujen sinkoamisen, koskettamisen
vahingossa laikkaan ja vaatetuksen syttymisen
kipinöiden vuoksi.
d) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä
käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat
katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada
laikan rikkoutumaan.
e) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
f)Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa
käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien
97
Suomi
sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän
työkalun suurempaa nopeutta, joten ne
voivat särkyä.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on
enintään 30 mA.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Virtakytkin
B.Karan lukituspainike
C.Suoja
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
–Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden
aiheuttamat henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen
aiheuttamat henkilövahingot.
– vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
D.Sivukahva
KÄYTTÖTARKOITUS
DWE4016-kulmahiomakoneesi on suunniteltu
ammattimaisiin hiontasovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen
ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Käytä kuulosuojaimia.
Pehmeä käynnistys
Käytä suojalaseja.
Pehmeä käynnistys estää laitteen hallinnan
menettämisen käynnistettäessä. Tästä
ominaisuudesta on hyötyä varsinkin
ahtaissa paikoissa.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (E) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Kulmahiomakone
1Suojus
1 Tärinää estävä sivukahva
1Laippasarja
1Kuusiokulma-avain
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttämistä.
98
Kuvaus (Kuva 1)
No-volt
No-volt-toiminto estää hiomakoneen uudelleen
käynnistymisen ilman kytkintä, jos virransyötössä
tapahtuu keskeytys.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on
kaksoiseristetty EN60745 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Suomi
Jatkojohdon käyttäminen
SUOJUKSEN IRROTTAMINEN
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
1.Löysää ruuvia (L), joka pitää kiinnitysrenkaan
karan kauluksen ympärillä. Varmista, että ruuvi
jää kiinni renkaaseen.
2.Nosta suojus ylös.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina
kokonaan auki.
Hiomalaikan asettaminen ja
irrottaminen (Kuvat 1, 4, 5)
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Sivukahvan kiinnittäminen (Fig. 2)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on
kiristetty oikein.
VAROITUS: Sivukahvaa tulee aina
käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Ruuvaa sivukahva (D) kireälle johonkin aukkoon (F)
vaihteiston jommallakummalla puolella.
Suojuksen kiinnittäminen ja
irrottaminen (Kuva 3)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
HUOMIO: Tässä hiomakoneessa on
käytettävä suojia.
SUOJUKSEN ASENTAMINEN
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle kara ylöspäin.
2.Paina suojus (C) alas (Kuva 3A).
3.Aseta suojus oman kehosi ja
työkappaleen väliin.
4. Kiristä ruuvi (L), joka pitää renkaan tiukasti
kiinni karan varressa (Kuva 3B)
VAROITUS: Älä käytä
vaurioitunutta laikkaa.
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle
suojus ylöspäin.
2.Asenna taustalaippa (G) oikein karaan (H)
(kuva 4).
3.Aseta aluslevy (I) taustalaippaan (G). Kun
asetat keskeltä kohotetun levyn paikalleen,
varmista, että kohotettu keskiosa (J) osoittaa
taustalaippaan (G) päin.
4.Kierrä kierteinen lukitusmutteri (K) karaan (H)
(Kuva 5). Kierteisen lukitusmutterin (K)
renkaan on osoitettava levyyn päin, kun
hiomalaikka asennetaan.
5.Paina karan lukituspainiketta (B) ja kierrä
karaa (H), kunnes se lukittuu paikoilleen.
6.Kiristä laippa (K) tuotteen mukana
toimitetulla kuusiokoloavaimella tai
kaksipäisellä ruuviavaimella.
7.Vapauta karan lukitus.
8.Poista levy löysäämällä kierteistä
lukituslaippaa (K) tuotteen mukana
toimitetulla kuusiokoloavaimella tai
kaksipäisellä ruuviavaimella.
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä
käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on
kiinnitetty oikein. Noudata ohjeita Hiomisja leikkausvarustetaulukko.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja
työkaluun merkityn nuolen suuntaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
99
Suomi
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava
kappale on tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä
paina laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä ylikuormitusta. Jos työkalu
kuumenee, anna sen olla toiminnassa
muutama minuutti ilman kuormitusta.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja
kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Metallin työstäminen
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista,
että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta
metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun,
vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DeWALThuoltokorjaamoon.
Käsien oikea asento (Kuva 1, 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (D) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
työkalun runkoon kuvassa 6 näkyvällä tavalla.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi
on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot
päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa.
Pehmeiden laikkojen käyttäminen
Kytkimet
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
työkalua, kun se on kuormitettuna.
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on
kiristetty oikein.
LIUKUKYTKIN (KUVA 1)
Käynnistä työkalu liu’uttamalla on/off-liukukytkin (A)
työkalun etuosaan päin. Pysäytä työkalu
vapauttamalla on/off-liukukytkin.
Kun haluat työkalun toimivan jatkuvasti, liu’uta
kytkintä työkalun etuosaan päin ja paina kytkimen
etuosaa sisäänpäin.
Pysäytä työkalu jatkuvassa käyttötilassa, paina
liukukytkimen takaosaa ja vapauta se.
Karan lukko (Kuva 1)
Karan lukko (B) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa
kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun
työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun
sen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun
työkalua käytetään. Muutoin työkalu
voi vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu,
siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja
aiheuttaa vahingoittumisen.
100
VAROITUS: tietyissä
työskentelyolosuhteissa laitteen sisään
voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava
eristys ei toimi, joten on olemassa
sähköiskun vaara.
VAROITUS: Metallipölyä voi
kertyä. Runsas metallin työstäminen
pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun
vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden
vähentämiseksi yhdistä laite
vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista
ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla.
Lisätietoja on jäljempänä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Hiiliharjat
Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite
on huollettava, moottori lakkaa toimimasta. Käyttäjä
ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun
DeWALT-huoltokorjaamoon.
Suomi
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä
varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
101
Suomi
HIOMAVARUSTEKAAVIO
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Hiomalaikka,
jonka keskiosassa
on painautuma
TYYPIN 27
SUOJUS
Tyypin 27 suojus
Tukilaippa
Tyypin 27 alas painetttu
keskilaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
102
Svenska
VINKELSLIPAR
DWE4016
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångs-/klassad hastighet
Hjuldiameter
Tjocklek på slipskiva
Skivtyp
Drivaxelns diameter
Vikt
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet
med EN60745-2-3:
dB(A)
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
86
97
3
Ytslipning
m/s2
5,1
Vibration, emissionsvärde ah,AG =
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom
att: underhålla verktyget och
tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
103
Svenska
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
VINKELSLIPAR
DWE4016
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.11.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING: Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
104
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar
med ett elverktyg. Använd inte ett
elverktyg när du är trött eller påverkad
av droger, alkohol eller medicinering.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du
arbetar med elektriska verktyg kan resultera i
allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Bär alltid ögonskydd. Skyddsutrustning
såsom dammfilterskydd, halksäkra
säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd
som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning.
Se till att strömbrytaren är i frånläge
innan du ansluter till strömkällan och/
eller batteripaketet, plockar upp eller
bär verktyget. Att bära elektriska verktyg
med ditt finger på strömbrytaren eller att
Svenska
strömsätta elektriska verktyg som har
strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket
det konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget
blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna
elektriska verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all
verksamhet
a) Detta elverktyg är avsett att fungera som
en vinkelslip. Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och
specifikationer som levereras med
detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
b) Arbeten såsom slipning, stålborstning,
polering och kapning rekommenderas
inte att utföras med detta elverktyg.
Arbetsmoment för vilka elverktyget inte är
konstruerat kan eventuellt ge upphov till fara och
orsaka personskada.
c) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta
en säker användning.
d) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet
som elverktyget är märkt med. Tillbehör som
går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
e) Ytterdiametern och tjockleken på
ditt tillbehör måste vara inom den
kapacitetsklassificering som gäller för ditt
elverktyg. Felaktigt storleksanpassade tillbehör
kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f)Gängade monteringen av tillbehören
måste matcha vinkelslipens spindelgänga.
För tillbehör monterade med flänsar
måste spindelhålet på tillbehöret passa
fixeringsdiametern på flänsen. Tillbehör med
som inte matchar elverktygets monterade
105
Svenska
hårdvara kommer att gå obalanserat,
vibrera för mycket och kan orsaka att man
tappar kontrollen.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före
varje användning, inspektera tillbehör
såsom sliptrissa med avseende på flisor
och sprickor, stödrondell med avseende
på sprickor, nötning eller för stort slitage,
stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. skada
eller installera ett oskadat tillbehör.
Efter inspektion och installation av ett
tillbehör, placera dig själv och åskådare
bort från tillbehörets rotationsplan,
och kör elverktyget med maximal
tomgångshastighet under en minut. Skadade
tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
h) Bär individuell skyddande utrustning.
Beroende på tillämpning, använd
ansiktsskydd, skyddsglasögon eller
säkerhetsglasögon. Efter vad som är
lämpligt, bär dammfilterskydd, hörselskydd,
handskar och verkstadsförkläde som klarar
av att stoppa små slipande delar eller bitar
av arbetsstycket. Ögonskyddet måste klara
av att stoppa flygande skräp som skapas av
diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet eller
respiratorn måste kunna filtrera partiklar som
skapas i ditt arbete. Att utsättas för högt buller
under lång tid kan orsaka hörselförlust.
i)Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in
i arbetsområdet måste ha individuell
skyddande utrustning. Småbitar av
arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör kan
flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j)Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin egen
sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
k)Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden
bli kapad eller fastna, och din hand eller arm
kan dras in i det roterande tillbehöret.
l)Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän
tillbehöret har stannat helt och hållet. Det
roterande tillbehöret kan hugga tag i ytan och
göra att du tappar din kontroll över elverktyget.
106
m) Kör inte elverktyget medan du bär det vid
sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och
dra tillbehöret mot din kropp.
n) Rengör regelbundet elverktygets lufthål.
Motorns fläkt kommer att dra in dammet
i kåpan, och för stor ansamling av metall i
pulverform kan utgöra elektriska risker.
o) Använd inte elverktyget i närheten
lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna
antända dessa ämnen.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
flytande kylmedel kan leda till dödande elchock
eller en stöt.
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALL
VERKSAMHET
Orsaker till och användarens
förebyggande av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört
roterande hjul, en stödrondell, borste eller något annat
tillbehör. Klämning eller fastkörning orsakar snabb
överstegring av det roterande tillbehöret, som i sin
tur tvingar det okontrollerade elverktyget i motsatt
riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av
arbetsstycket, kan kanten på det hjul som går in i
klämpunkten gräva sig in i materialets yta och göra att
hjulet klättrar upp eller hoppar ut. Hjulet kan antingen
hoppa mot eller bort från användaren, beroende på
hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor kan
dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att vidta
ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs här
nedan:
a) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget,
och placera din kropp och arm så att
de motverkar rekylkrafter. Använd alltid
extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller
vridmoment-reaktion under igångsättning.
Användaren kan kontrollera vridmomentreaktion eller rekylkrafter, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig din hand nära roterande
tillbehör. Tillbehöret kan rekylera över din hand.
Svenska
c) Placera inte din kropp inom det område
dit elverktyget kommer att förflytta sig om
rekyl inträffar. Rekylen kommer att kasta
verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse
vid klämpunkten.
d) Använd speciell försiktighet när du bearbetar
hörn, vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret
studsar och kör fast. Hörn, vassa kanter eller
studsande har en tendens att hugga tag i det
roterande tillbehöret, och orsaka förlust av
kontroll eller rekyl.
e) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga
eller tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta
upphov till rekyl och förlust av kontroll.
Säkerhetsvarningar specifika för
slipningsarbeten
a) Använd enbart hjultyper som är
rekommenderade för ditt elverktyg och
det specifika skydd som är avsett för den
valda trissan. Trissor som elverktyget inte är
konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra,
och är osäkra.
b) Slipytans centrum på den nedtryckta
skivan måste vara monterad nedanför
skyddsklacken. Felaktigt monterad skiva som
skyddas av nivån av skyddsklacken kan inte var
tillräckligt skyddande.
c) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt
på elverktyget och placeras för maximal
säkerhet, så att så litet som möjligt av
skivan är exponerad för operatören. Skyddet
hjälper till att skydda operatören från trasiga
skivfragment, oavsiktlig kontakt med skivan och
gnistor som kan antända kläder.
d) Trissorna får bara användas för
rekommenderade tillämpningar. Exempel:
Slipa inte med sidan på en kaptrissa.
Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa
trissor kan orsaka att de splittras.
e) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har
korrekt storlek och form för din valda trissa.
Korrekta hjulflänsar stödjer trissan, och minskar
därmed risken för att trissan bryts sönder.
Flänsar för kaptrissor kan vara annorlunda än
flänsar för sliptrissor.
e) Använd inte nedslitna trissor från större
elverktyg. En trissa avsedd för större elverktyg
är inte lämplig för den högre hastigheten hos ett
mindre verktyg, och kan eventuellt spricka.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
–Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av
flygande partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av
långvarig användning.
– Risk för damm från farliga ämnen.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkoden (E), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Vinkelslip
1Skydd
1 Sidohandtag mot vibration
1Flänssats
1Insexnyckel
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
107
Svenska
A.Strömbrytare
B.Spindellåsknapp
C.Skydd
D.Sidohandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
Din DWE4016 vinkelslip har konstruerats för
användning för professionell slipning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka vinkelslipar är
yrkesmässiga elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Mjukstartsfunktion
Mjukstartsfunktionen möjliggör en acceleration från
låg hastighet för att undvika ett ryck vid starten.
Denna egenskap är särskilt användbar vid arbete i
trånga utrymmen.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Påmontering av sidohandtag (Bild 2)
VARNING: Innan du använder
verktyget, kontrollera att handtaget är
ordentligt åtdraget.
VARNING: Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla
kontrollen över verktyget.
Skruva in sidohandtaget (D) hårt i ett av hålen (F) på
endera sidan av växellådan.
Montering och borttagning av
skyddet (Bild 3)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
SE UPP: Skydden måste användas med
denna vinkelslip.
MONTERING AV SKYDDET
Ingen-volt
Ingen-voltfunktionen förhindrar vinkelslipen att starta
om utan att omkopplaren används och det blivit ett
avbrott i strömförsörjningen.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
108
1.Placera vinkelslipen på bordet, med drivaxeln
vänd uppåt.
2.Tryck ned skyddet (C) (Bild 3A).
3.Placera skyddet mellan kroppen
och arbetsstycket.
4. Dra åt skruven (L) som håller fast
spännhylsan runt drivaxeln (Bild 3B)
BORTTAGNING AV SKYDDET
1.Lossa skruven (L) som håller låshylsan runt
spindeltappen och se till att skruven sitter kvar
i hylsan.
2.Lyft upp skyddet.
Svenska
Montering och borttagande av en
slipskiva (Bild 1, 4, 5)
VARNING: Använd inte en skadad skiva.
1.Placera verktyget på ett bord, med skyddet
vänt uppåt.
2.Sätt på bakflänsen (G) korrekt på spindeln (H)
(Bild 4).
3.Placera skivan (I) på bakflänsen (G). När du
sätter på en skiva med höjt centrum, se till
att det upphöjda centrumet (J) riktas mot
flänsen (G).
4.Skruva fast den gängade klämmuttern (K) på
spindeln (H) (Bild 5). Ringen på den gängade
klämmuttern (K) måste riktas mot skivan när en
vinkelslipskiva monteras.
5.Tryck på spindellåsknappen (B) och vrid
spindeln (H) till dess den låser på plats.
6.Dra åt låsflänsen (K) med insexnyckeln som
medföljer eller med en skiftnyckel.
7.Öppna spindellåset.
8.För att ta bort skivan lossa låsflänsen (K)
med den medföljande insexnyckeln eller med
en skiftnyckel.
Före användning
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa.
Använd inte alltför slitna skivor eller trissor.
• Se till att den inre och den yttre flänsen är
korrekt monterade. Följ instruktionerna som ges
i tabellen Slipnings- och kapningstillbehör.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas
riktning på tillbehöret och på verktyget.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas
eller kapas sitter stadigt på plats.ce.
• Applicera bara ett försiktigt tryck
på verktyget. Utsätt inte skivan
för sidotryck.
• Undvik överbelastning. Om verktyget
blir hett, låt det arbeta några minuter
utan belastning.
Korrekt Handplacering (Bild 1, 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (D) och den andra handen på själva
verktyget, så som visas i figur 6.
Reglage
VARNING: Slå inte på eller stäng av
verktyget när det är belastat.
VARNING: Innan du använder
verktyget, kontrollera att handtaget
är ordentligt åtdraget.e handle is
tightened securely.
SKJUTREGLAGE (BILD 1)
För att starta verktyget skjut på/av skjutreglaget (A)
mot fronten av verktyget. För att stoppa verktyget,
släpp på/av-omkopplaren.
För kontinuerlig drift skjut skjutreglaget mot fronten
på verktyget och tryck främre delen av reglaget inåt.
För att stoppa verktyget när det körs i kontinuerlig
drift, tryck på bakre delen av reglaget och
släpp den.
Vridaxellås (Bild 1)
Vridaxellåset (B) finns för att förhindra att drivaxeln
roterar under installation eller borttagande av trissor.
Använd bara vridaxellåset när verktyget är avstängt,
bortkopplat från strömförsörjningen, och har stannat
helt och hållet.
OBSERVERA: För att minska
skaderisken på verktyget, koppla inte in
drivaxelns lås medan verktyget arbetar.
Skada på verktyget kommer att uppstå,
och påmonterat tillbehör kan snurra loss
och möjligen resultera i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för
drivaxellåset och vrid drivaxeln tills du inte kan vrida
drivaxeln längre.
109
Svenska
Metallappliceringar
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se
till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att
undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån.
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till
ett behörigt reparationsombud för DeWALT.
VARNING: Under extrema
arbetsförhållanden kan ledande damm
ansamlas inuti maskinens kåpa vid arbete
med metall. Detta kan resultera i att
den skyddande isoleringen i maskinen
försämras, med en potentiell risk att få en
elektrisk stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti
maskinen rekommenderar vi daglig rensning av
ventilationsspringorna. Se Underhåll.
Användning av sliprondeller
VARNING: Ansamling av
metalldamm. Omfattande användning
av sliprondeller i metalltillämpningar
kan resultera i ökad risk för elektrisk
stöt. För att minska denna risk,
sätt in en RCD före användning,
och rengör ventilationsspringorna
dagligen genom att blåsa in torr
tryckluft i ventilationsspringorna enligt
nedanstående underhållsanvisningar.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av, vilket indikerar att
kolborstarna är nästan utslitna och att verktyget
behöver service. Kolborstarna kan inte servas
av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DeWALT.
110
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje
gång du ser smuts samlas i och runt
lufthålen. Bär godkända ögonskydd och
godkänt dammfilterskydd när du utför
denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Svenska
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
SKYDD AV
TYP 27
Skydd av typ 27
Stödfläns
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Gängad klämmutter
111
Türkçe
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI
DWE4016
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
VAC
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı
Disk çapı
Taşlama Diski kalınlığı
Disk Tür
Mil çapı
Ağırlık
W
dev/dak
mm
mm
kg
DWE4016
230
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
EN60745-2-3’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
dB(A)
86
LPA (ses basıncı düzeyi)
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
97
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
yüzey taşlama
Titreşim emisyon değeri ah,AG =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
5,1
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi
için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
112
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve
bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Türkçe
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI
DWE4016
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
30.11.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık
tutun. Karışık ve karanlık alanlar kazaya
davetiye çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
113
Türkçe
b)
c)
d)
e)
f)
g)
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler
ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
114
d)
e)
f)
g)
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal
yedek parçaların kullanıldığı yetkili
DeWALT servisine tamir ettirin. Bu,
elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik
Talimatları
a) Bu elektrikli alet, taşlama makinesi
olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik
özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm
talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Türkçe
b) Zımparalama, fırçalama, cilalama ve
kesme gibi işlemlerin bu elektrikli alet ile
yapılması önerilmez. Elektrikli aletin kullanım
amacı dışındaki işlemler tehlike yaratarak
yaralanmalara neden olabilir.
c)Özel olarak tasarlanmamış veya
aletin üreticisi tarafından önerilmeyen
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d)Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli
aletin üzerinde yazılı maksimum hıza eşit
olmalıdır. Anma hızlarından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılarak parçalanabilirler.
e)Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı
elektrikli aletinizin kapasite değerleri
dahilinde olmalıdır. Boyutu hatalı olan
aksesuarlar yeterli derecede korunamaz ve
kontrol edilemezler.
f) Aksesuarların dişli montajı, taşlama
makinesinin mil dişine uymalıdır. Flanjlarla
monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın
mil çaplarının flanjın yerleştirme çapına
uyması gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü
kaybetmeye neden olabilir.
g)Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarı kontrol edin,
örneğin taşlama çarkında çatlak olup
olmadığını, zımpara tabanında çatlak,
aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller
olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet
veya aksesuar düşürülürse hasara karşı
kontrol edin ya da hasarsız bir aksesuar
takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri
dönen aksesuarın düzleminden uzağa
konumlandırdıktan sonra elektrikli aleti
yüksüz maksimum hızda bir dakika süreyle
çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h)Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya
bağlı olarak yüz siperi veya güvenlik
gözlüğü kullanın. Duruma bağlı olarak
toz maskesi, kulaklık, eldiven ve küçük
zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz
koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu
uçan parçacıkları durdurabilecek özellikte
olmalıdır. Toz maskesi veya solunum aygıtı,
yaptığınız işlemin neden olduğu parçacıkları
filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
i) Etrafta bulunanların çalışma alanından
güvenli bir mesafede durmalarını sağlayın.
Çalışma alanına giren herkes koruyucu
ekipman giymelidir. İş parçasının veya
kırılan bir aksesuarın parçaları uçuşarak
çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
k)Elektrik kablosunu dönen aksesuardan
uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda
kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen
aksesuara çekilmesine neden olabilir.
l) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi kaparak elektrikli aletin kontrolünüzden
çıkmasına neden olabilir.
m)Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda
taşırken çalıştırmayın. Dönen aksesuara
kazara temas edilmesi elbiselerinizi kapabilir,
aksesuarı vücudunuza çekebilir.
n)Elektrikli aletin havalandırma deliklerini
düzenli olarak temizleyin. Motor fanı
tozu gövdenin içine çeker ve toz metallerin
aşırı miktarda birikmesi elektrik hasarlarına
yol açabilir.
o)Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin
tutuşmasına neden olabilir.
p)Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları
kullanmayın. Su veya başka soğutma
sıvılarının kullanılması elektrik çarpmasına
neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER İÇİN TEK
GÜVENLİK TALİMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının,
115
Türkçe
fırçanın veya başka bir aksesuarın sıkışma
veya takılmaya karşı gösterdiği reaksiyondur.
Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan
elektrikli aletin tutukluk yaptığı noktada aksesuarın
dönüş istikametinin aksi istikametinde itilmesine
neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması
veya takılması durumunda taşın sıkışma noktasına
giren kenarı, malzemenin yüzeyine işleyerek taşın
çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında taşın
hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru
veya kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara
taşları ayrıca bu şartlar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a)Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun
ve vücudunuz ile kolunuzu geri tepme
güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin.
Geri tepmeye veya başlama sırasında tork
tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri
tepme güçlerini kontrol edebilir.
b)Elinizi daima dönen aksesuardan uzak
tutun. Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde
elektrikli aletin hareket edebileceği
alana yerleştirmeyin. Geri tepme aleti,
sıkışma noktasındaki taş hareketinin aksi
yönünde itecektir.
d)Köşelerde, keskin kenarlarda vs.
çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarın
zıplamasına veya takılmasına engel olun.
Köşeler, keskin kenarlar veya zıplama, dönen
aksesuarın takılmasına neden olarak kontrolün
kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e)Zincir testere bıçağı veya dişli testere
bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme yaparak kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk
türleri ile seçili disk için tasarlanmış özel
siper kullanın. Elektrikli aletin tasarımına
uygun olmayan diskler yeterince korunamazlar
ve güvenli değildir.
b)Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin
116
aşındırma yüzeyi, koruma ağzının
düzleminin altına monte edilmesi gerekir.
Düzgün şekilde monte edilmemiş olan ve
koruma ağzının düzlemine yansıyan tekerlek,
gereğince korunamayabilir.
c)Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan
kalan kısmı minimum olacak şekilde
elektrikli alete sıkıca bağlanmalı ve
maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı kopan
disk parçaları, diske kazara temas etme ve
giysiyi yakabilecek kıvılcımlara karşı korur.
d)Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin
kenarı ile taşlama yapmayın. Taşlama
diskleri çevresel taşlama için tasarlanmışlardır,
bu disklere uygulanan kenar güçleri disklerin
parçalanmasına neden olabilir.
e)Her zaman seçilen disk için doğru boyutta
ve şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın.
Uygun disk flanşları diski destekleyerek diskin
kırılma ihtimalini azaltırlar. Kesim disk flanşları
taşlama disk flanşlarından farklı olabilir.
f) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için
tasarlanmış disk küçük aletin yüksek hızı için
uygun değildir ve parçalanabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Tehlikeli maddelerin tozlarından
kaynaklanan riskler.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Türkçe
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (E)
gövdeye basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Avuç için taşlama makinesi
1 Siper
1 Titreşimi engelleyen yan tutamak
1 Flanş seti
1 Altıgen anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (Şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Açma/kapama şalteri
B.Mil kilidi düğmesi
C.Siper
D.Yan tutamak
KULLANIM AMACI
DWE4016 avuç taşlama makinesi profesyonel
taşlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi açılı taşlama makineleri
profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Yumuşak ilk hareket Özelliği
Yumuşak ilk hareket özelliği, başlatma sırasında
ilk sarsıntıyı önlemek amacıyla hızın yavaş yavaş
artmasına imkan verir. Bu özellik özellikler dar
alanlarda çalışırken faydalıdır.
Gerilimsiz
Acil durum kesme özelliği güç kaynağında bir
aksaklık olduğunda anahtara müdahale etmeye
gerek kalmadan durduru ve yeniden başlatır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının,
etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
117
Türkçe
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Yan Tutamağın Takılması
(şekil 2)
UYARI: Aleti kullanmadan önce
tutamağın iyice sıkıldığından
emin olun.
UYARI: Aletin kontrolünü sağlamak için
her zaman yan tutamak kullanılmalıdır.
Yan kolu (D) gövdenin her iki tarafındaki
deliklerden birine iyice vidalayın.
Siperin Takılıp Çıkarılması
(şekil 3)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
çıkarın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan
emin olmak için tetik düğmesine
basıp bırakın.
DİKKAT: Bu taşlama makinesiyle
siperler kullanılmalıdır.
SİPERİ TAKMAK İÇİN
1.Taşlama makinesini, mili yukarı gelecek
şekilde bir masaya yatırın.
2.Siperi (C) aşağı doğru bastırın (şek. 3A).
3.Siperi vücudunuz ve çalışılan parça
arasına yerleştirin.
4. Bileziği mil muyunda tutarak vidayı (I) sıkın
(şek. 3B).
SİPERİ ÇIKARMAK İÇİN
1.Milin boynunun etrafındaki kavrama
kelepçesini tutan vidayı (L) gevşetin ve
vidanın kelepçeye bağlı konumda kaldığından
emin olun.
2.Siperi kaldırın.
118
Taşlama Diskinin Takılıp
Çıkarılması (şekil 1, 4, 5)
UYARI: Hasarlı disk kullanmayın.
1.Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir
masaya yatırın.
2.Destekleme flanşını (G) mil (H) üzerine
düzgünce takın (şekil 4).
3.Diski (I) destekleme flanşı (G) üzerine
yerleştirin. Yüksek merkezli bir disk takarken
yüksek merkezin (J) destekleme flanşına (G)
baktığından emin olun.
4.Dişli tespit somununu (K) mile (H) vidalayın
(şekil 5). Taşlama diski takarken dişli tespit
somunu (K) üzerindeki halka diske bakmalıdır.
5.Mil kilidine (B) bastırın ve yerine kilitlenene dek
mili (H) çevirin.
6.Flanşı (K) gönderilen altıgen anahtar veya iki
pimli anahtar ile sıkın.
7.Mil kilidini bırakın.
8.Diski çıkarmak için, flanşı (K) gönderilen
altıgen anahtar veya iki pimli anahtar
ile gevşetin.
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da çarkı
takın. Oldukça aşınmış disk veya
çarkları kullanmayın.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin
olun. Taşlama ve Kesim Aksesuarları
Çizelgesinde verilen talimatlara uyun.
• Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki
oklar yönünde döndüğünü kontrol edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına
ve geçerli düzenlemelere her
zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm
malzemelerin yerlerine sıkıca
sabitlendiklerinden emin olun.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Diske yanal basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin
ısınması durumunda yüksüz durumda
birkaç dakika çalıştırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 6)
UYARI: Ciddi yaralanma
riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
neden olabilecektir.
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine basın
ve mili artık daha fazla döndüremeyecek duruma
gelene dek döndürün.
Metal Uygulamaları
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal
talaşının neden olduğu kalıcı riskleri engellemek
için kaçak akım rölesinin takılı olduğundan
emin olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı
kapatılırsa aleti yetkili DeWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında,
metalle çalışırken makine gövdesinde
iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun
bozulmasına ve olası elektrik çarpması
risklerine neden olabilir.
Uygun el pozisyonu şekil 6’de gösterildiği gibi
bir elin yan tutamakta (D) ve diğer elin aletin
gövdesinde olmasını gerektirir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini
engellemek için havalandırma deliklerini her gün
temizlemenizi tavsiye ederiz. Bkz. Bakım.
Anahtarlar
Flap Disk Kullanımı
UYARI: Yük altındayken aleti
açıp kapatmayın.
UYARI: Aleti kullanmadan önce, kolun
iyice sıkıldığından emin olun.
SÜRGÜ ANAHTARI (ŞEKIL 1)
Aleti çalıştırmak için, aletin ön tarafındaki sürgü
anahtarını (A) açik/kapali yönlerine doğru sürün.
Aleti durdurmak için açik/kapali sürgü anahtarını
serbest bırakın.
Sürekli çalışma için, anahtarı aletin ön tarafında
doğru sürün ve anahtarın ön tarafına içeriye
doğru bastırın.
Sürekli çalışma modunda çalışan aleti durdurmak
için, sürgü anahtarının arka tarafına bastırın
ve bırakın.
Mil Kilidi (şekil 1)
Mil kilidi (B), diskleri takıp çıkarırken milin
dönmesini engellemek için sağlanmıştır. Mil
kilidini yalnızca alet kapalıyken, güç kaynağından
ayrık durumdayken ve tamamen durduktan
sonra kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini
engellemek için alet çalışırken
mil kilidini kullanmayın. Aletin
hasar görecek ve takılı aksesuar
yerinde çıkarak yaralanmaya
UYARI: Metal tozu birikimi. Metal
uygulamalarında flap disklerin aşırı
kullanılması elektrik çarpması riskini
artırır. Riski azaltmak için kullanmadan
önce kaçak akım rölesi takın ve
aşağıdaki bakım talimatlarına göre
havalandırma deliklerine kuru basınçlı
hava üfleyerek havalandırma deliklerini
her gün temizleyin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla
uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
119
Türkçe
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen
hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik
olarak kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı
tarafından servis yapılamaz. Aletini yetkili DeWALT
servisine götürün.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir
yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin;
aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
120
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller
geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da
bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen
elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha
ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Türkçe
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
TİP 27 SİPER
Tip 27 siper
Destek flanşı
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
121
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ
DWE4016
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/
ονομαστική ταχύτητα
Διάμετρος τροχού
Πάχος τροχού λείανσης
Τύπος τροχού
Διάμετρος άξονα
Βάρος
W
DWE4016
230
1
730
min-1
11 z000
mm
mm
115
6
27
M14
1,8
VAC
kg
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα
με EN60745-2-3:
dB(A)
86
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου) dB(A)
3
τρόχισμα επιφάνειας
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,AG =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
5,1
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
122
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Ελληνικά
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ
DWE4016
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
30.11.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και
των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν
αιτία ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
123
Ελληνικά
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα
για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η
χρήση καλωδίου κατάλληλου για χρήση
σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με
υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε
παροχή ηλεκτροδότησης με προστασία
από ρεύματα διαρροής (RCD). Η
χρήση μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
124
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε
να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία
σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε
καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει
να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου
σε λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
που δεν χρησιμοποιείτε μακριά
από μέρη όπου μπορούν να τα
προσεγγίσουν παιδιά και μην
επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου από άτομα που δεν είναι
Ελληνικά
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα
κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες
λυγίσματος κατά τη λειτουργία και
ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον
τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια του
ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ
ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες
τις διαδικασίες
α) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
να λειτουργεί ως τροχιστής. Διαβάστε
όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις
οδηγίες, τα σχήματα και τις προδιαγραφές
που παρέχονται με το παρόν ηλεκτρικό
εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών
που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
β) Εργασίες όπως γυαλοχάρτισμα, ξύσιμο
με συρματόβουρτσα, στίλβωση και κοπή
δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό
το ηλεκτρικό εργαλείο. Οι εργασίες για
τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το εργαλείο
μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και να
προκαλέσουν σωματική βλάβη.
γ)Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά και
συνιστώνται από τον κατασκευαστή του
εργαλείου. Το γεγονός ότι ένα παρελκόμενο
μπορεί να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό
εργαλείο, δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία.
δ)Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται επάνω
στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα παρελκόμενα
που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη από
την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν
θραύση και να πεταχτούν μακριά.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η
προστασία ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των
παρελκόμενων με λανθασμένο μέγεθος.
στ)Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να
ταιριάζει με το σπείρωμα του άξονα του
εργαλείου τροχού. Για αξεσουάρ που
στερεώνονται με φλάντζες, η οπή ατράκτου
του αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει με τη
διάμετρο τοποθέτησης της φλάντζας.
Αξεσουάρ που δεν ταιριάζουν με τα υλικά
στερέωσης του ηλεκτρικού εργαλείου θα
κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης, θα δονούνται
υπερβολικά και μπορεί να γίνουν αιτία
απώλειας του ελέγχου.
η) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα
παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρήστε τα παρελκόμενα όπως
το λειαντικό τροχό για θραύσματα και
ρωγμές, τα προστατευτικά υποστήριξης
για ρωγμές, οπές ή υπερβολική φθορά
και τη συρματόβουρτσα για χαλαρά
ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση
πτώσης του ηλεκτρικού εργαλείου ή
κάποιου παρελκόμενου, επιθεωρήστε
για τυχόν ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη
125
Ελληνικά
κατεστραμμένο παρελκόμενο. Μετά την
επιθεώρηση και την τοποθέτηση ενός
παρελκόμενου, φροντίστε να παραμείνετε,
εσείς και τυχόν άτομα που βρίσκονται
δίπλα σας, μακριά από την επιφάνεια
του περιστρεφόμενου παρελκόμενου
και λειτουργήστε το εργαλείο σε μέγιστη
ταχύτητα χωρίς φορτίο επί ένα λεπτό.
Τα κατεστραμμένα παρελκόμενα πρέπει
φυσιολογικά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια
αυτού του ελέγχου.
θ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Ανάλογα με την εφαρμογή,
χρησιμοποιείτε προστατευτική προσωπίδα,
προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
Ανάλογα με το τι χρειάζεται, χρησιμοποιείτε
μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά για τα
αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά
θραύσματα από τη λείανση ή από το υπό
κατεργασία τεμάχιο. Τα προστατευτικά για
τα μάτια πρέπει να μπορούν να σταματούν τα
ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για
τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας πρέπει να
μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια που
δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
ια) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα
άτομα σε ασφαλή απόσταση από το
χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν
θραύσματα από το υπό κατεργασία τεμάχιο
ή από παρελκόμενο που έχει σπάσει μπορεί
να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
ιβ)Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο
από μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση, μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ιγ) Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από
το περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν
χάσετε τον έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται
να κοπεί ή να μαγκώσει και το χέρι ή ο
126
βραχίονάς σας να τραβηχτεί προς το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο.
ιδ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να
κινείται το παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αδράξει την επιφάνεια
και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
ιε) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία
ενόσω το μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με
το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να προκαλέσει το μάγκωμα στα ρούχα
σας, τραβώντας το παρελκόμενο προς το
σώμα σας.
ιστ)Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του
κινητήρα έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος και η υπερβολική συσσώρευση
μετάλλου σε σκόνη μπορεί να ενέχει κινδύνους
λόγω του ρεύματος.
ιη) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη των υλικών αυτών.
ιθ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που
απαιτούν ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση
νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή
μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και
πρόληψή της από το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική
αντίδραση λόγω σύνθλιψης ή εμπλοκής του
περιστρεφόμενου τροχού, του προστατευτικού
υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου
παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί
το απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, γεγονός που με τη σειρά του
προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση του ανεξέλεγκτου
ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του
παρελκόμενου στο σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη
του λειαντικού τροχού από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, η ακμή του τροχού που εισήλθε στο
σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή
ή την ανάδραση του τροχού. Ο τροχός μπορεί
είτε να μεταπηδήσει προς τον χειριστή ή μακριά
Ελληνικά
από αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού
στο σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί
τροχοί μπορούν να υποστούν θραύση υπό αυτές
τις συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης
του εργαλείου ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί να αποφευχθεί
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α)Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι
και τοποθετήστε το σώμα και τους
βραχίονές σας έτσι ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική λαβή,
εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο
σε περίπτωση ανάδρασης ή κατά την
αντίδραση λόγω ροπής κατά τη διάρκεια
της εκκίνησης του εργαλείου. Ο χειριστής
μπορεί να ελέγξει την αντίδραση λόγω ροπής
ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β)Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά
στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το
παρελκόμενο μπορεί να «κλωτσήσει» προς τα
πίσω στο χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην
περιοχή προς την οποία θα μετακινηθεί
το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση
ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την
κίνηση του τροχού στο σημείο εμπλοκής.
δ)Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
εργάζεστε σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ.
Αποφεύγετε την αναπήδηση και εμπλοκή
του παρελκόμενου. Οι γωνίες, οι αιχμηρές
ακμές ή η αναπήδηση έχουν την τάση να
προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του
ελέγχου ή ανάδραση.
ε) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες
αλυσοπρίονου για χάραξη ξύλου ή
οδοντωτές λεπίδες πριονιού. Οι λεπίδες
αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
τροχίσματος
α)Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο
και το συγκεκριμένο προστατευτικό
που έχει σχεδιαστεί για τον επιλεγμένο
τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν σχεδιαστεί
για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό
να προστατευτούν κατάλληλα και δεν
είναι ασφαλείς.
β)Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς
βυθισμένου κέντρου πρέπει να τοποθετείται
κάτω από το επίπεδο του χείλους
του προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από
το επίπεδο του χείλους προφυλακτήρα δεν
επιτρέπει επαρκή προστασία.
γ)Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι
προσαρτημένος στέρεα στο ηλεκτρικό
εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί η θέση
του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο
χειριστής να είναι εκτεθειμένος σε όσο το
δυνατόν μικρότερο μέρος του τροχού. Ο
προφυλακτήρας βοηθά να προστατεύεται ο
χειριστής από θραύσματα λόγω ενδεχόμενης
θραύσης του τροχού, από κατά λάθος επαφή
με τον τροχό και από σπινθήρες οι οποίοι
θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη
σε ρουχισμό.
δ)Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: Μην τροχίζετε με το πλαϊνό
τμήμα του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί
κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα
και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε
αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν
το θρυμματισμό τους.
ε) Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος
και σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι
κατάλληλες φλάντζες τροχού στηρίζουν τον
τροχό, ελαττώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται
να διαφέρουν από τις φλάντζες για τους
τροχούς τροχίσματος.
στ)Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς
από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι
τροχοί που προορίζονται για μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι για
τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν τα
μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
127
Ελληνικά
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης
των αξεσουάρ κατά τη λειτουργία.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
A.Διακόπτης λειτουργίας (on/off)
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
B.Κουμπί ασφάλισης άξονα
– Κίνδυνος σκόνης από επικίνδυνες ουσίες.
D.Πλευρική λαβή
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
Δ
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (E), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Γωνιακός τροχιστής
1 Προστατευτικό
1 Αντικραδασμική πλευρική λαβή
1 Σετ φλάντζας
1 Κλειδί Άλεν
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
128
C.Προφυλακτήρας
Ο γωνιακός τροχιστής DWE4016 σχεδιάστηκε για
επαγγελματικές εφαρμογές τροχίσματος.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι υψηλής απόδοσης γωνιακοί τροχιστές είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει αργή
αύξηση της ταχύτητας ώστε να αποφευχθεί
η αρχική ανάδραση κατά την εκκίνηση. Αυτή
η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη
λειτουργία σε περιορισμένους χώρους.
No-volt
Η λειτουργία No-volt αποτρέπει την επανεκκίνηση
του τροχιστή μετά από αποκατάσταση διακοπής
ρεύματος, αν αυτός δεν απενεργοποιηθεί και
ενεργοποιηθεί πάλι με το διακόπτη.
Ελληνικά
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Βιδώστε την πλευρική λαβή (D) σφιχτά στην οπή
(F)μίας από τις δύο πλευρές της θήκης γραναζιών.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
προστατευτικού (εικ. 3)
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Πριν αποσυνδέσετε
το εργαλείο, πιέστε και ελευθερώστε
πάλι το διακόπτη σκανδάλης για
να βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο
είναι απενεργοποιημένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να
χρησιμοποιούνται προφυλακτήρες με
αυτό τον τροχιστή.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
1.Τοποθετήστε το γωνιακό τροχιστή σε ένα
τραπέζι, με τον άξονα προς τα επάνω.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
2.Πιέστε τον προφυλακτήρα (C) προς τα κάτω
(εικ. 3A).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
3.Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα ανάμεσα στο
σώμα σας και στο τεμάχιο εργασίας.
4. Σφίξτε τον κοχλία (L) που συγκρατεί το
κολάρο σφιχτά γύρω από τον αυχένα του
άξονα (εικ. 3B)
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
1.Λασκάρετε τη βίδα (L) που συγκρατεί το
κολάρο γύρω από τον αυχένα του άξονα και
βεβαιωθείτε ότι η βίδα παραμένει συνδεδεμένη
στο κολάρο.
2.Ανυψώστε τον προφυλακτήρα.
ύνδεση της πλευρικής λαβής
(εικ. 2)
Τοποθέτηση και αφαίρεση
δίσκου τροχίσματος
(εικ. 1, 4, 5)
1.Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω σε ένα
τραπέζι, με τον προφυλακτήρα προς τα πάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική
λαβή ώστε να διατηρείτε σε κάθε
περίπτωση τον έλεγχο του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιήσετε δίσκο που έχει
υποστεί ζημιά.
2.Τοποθετήστε τη φλάντζα βάσης (G) σωστά
πάνω στον άξονα (H) (εικ. 4).
129
Ελληνικά
3.Τοποθετήστε το δίσκο (I) πάνω στη φλάντζα
βάσης (G). Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο
με ανυψωμένο κέντρο, βεβαιωθείτε ότι το
ανυψωμένο κέντρο (J) κοιτάζει προς τη
φλάντζα βάσης (G).
4.Βιδώστε το παξιμάδι (K) σύσφιξης με
σπείρωμα πάνω στον άξονα (H) (εικ. 5). Ο
δακτύλιος πάνω στο παξιμάδι (K) σύσφιξης με
σπείρωμα πρέπει να κοιτάζει προς το δίσκο
όταν τοποθετείτε ένα δίσκο τροχίσματος.
5.Πατήστε το κουμπί (B) ασφάλισης του άξονα
και περιστρέψτε τον άξονα (H) έως ότου
ασφαλίσει στη θέση του.
6.Σφίξτε τη φλάντζα (K) με το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν ή με ένα κλειδί δύο πείρων.
7.Ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
8.Για να αφαιρέσετε το δίσκο, λασκάρετε τη
φλάντζα (K) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
κλειδί Άλεν ή ένα κλειδί δύο πείρων.
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον
κατάλληλο δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένους δίσκους ή τροχούς.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική
φλάντζα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τηρείτε
τις οδηγίες που δίνονται στο Διάγραμμα
παρελκομένων τροχίσματος και κοπής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ή ο τροχός
περιστρέφεται προς την κατεύθυνση
των βελών που βρίσκονται επάνω στο
παρελκόμενο και στο εργαλείο.
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς
τρόχισμα ή κοπή έχουν στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση τους.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Μην ασκείτε πλευρική πίεση
στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Αν το εργαλείο θερμανθεί πολύ,
αφήστε το να λειτουργήσει λίγα λεπτά
χωρίς φορτίο.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (D) και το άλλο χέρι στο κύριο
τμήμα του εργαλείου, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
Διακόπτες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν είναι
υπό φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
Οδηγίες χρήσης
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΕΙΚ. 1)
130
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
σύρετε το συρόμενο διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (A) προς το μπροστινό
μέρος του εργαλείου. Για να σταματήσετε το
εργαλείο, ελευθερώστε το συρόμενο διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
Για συνεχόμενη λειτουργία, σύρετε το διακόπτη
προς το μπροστινό μέρος του εργαλείου και πιέστε
το μπροστινό μέρος του διακόπτη προς τα μέσα.
Ελληνικά
Για να σταματήσετε το εργαλείο ενώ λειτουργεί σε
συνεχόμενη λειτουργία, πιέστε το πίσω μέρος του
συρόμενου διακόπτη και ελευθερώστε το.
Ασφάλεια άξονα (εικ. 1)
Η ασφάλεια άξονα (B) παρέχεται για να
αποτρέπει τον άξονα από το να περιστρέφεται
κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των τροχών.
Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια του άξονα μόνον
όταν το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας, έχει
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και έχει
σταματήσει εντελώς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος
πρόκλησης βλάβης στο εργαλείο, μην
ενεργοποιείτε την ασφάλεια του άξονα
ενόσω το εργαλείο λειτουργεί. Θα
προκύψει βλάβη στο εργαλείο και το
προσαρτημένο παρελκόμενο μπορεί
να αποσυνδεθεί περιστρεφόμενο από
το εργαλείο, οδηγώντας ενδεχομένως
σε τραυματισμό.
Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, πιέστε το
κουμπί ασφάλισης άξονα και περιστρέψτε τον
άξονα έως ότου δεν είναι δυνατή η περαιτέρω
περιστροφή του άξονα.
Εφαρμογές με μέταλλα
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εφαρμογές
με μέταλλα, να βεβαιώνεστε ότι έχει τοποθετηθεί
διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής
(RCD), για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που
προκαλούνται από τα γρέζια των μετάλλων.
Εάν η τροφοδοσία αποκοπεί από τη διάταξη
RCD, μεταφέρετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες
συνθήκες εργασίας, όταν εργάζεστε
με μέταλλα, μπορεί να συσσωρευτεί
αγώγιμη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος του εργαλείου. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει στη βαθμιαία
υποβάθμιση της προστατευτικής
μόνωσης του εργαλείου και ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση γρεζιών
μετάλλων στο εσωτερικό του εργαλείου,
συνιστούμε να καθαρίζετε καθημερινώς
τις υποδοχές αερισμού. Ανατρέξτε στην
ενότητα Συντήρηση.
Χρήση δίσκων με πτερύγια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Συσσώρευση
σκόνης μετάλλων. Η εκτεταμένη
χρήση δίσκων με πτερύγια σε
εφαρμογές με μέταλλα μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένες πιθανότητες
ηλεκτροπληξίας. Για να ελαττωθεί αυτός
ο κίνδυνος, τοποθετήστε μια διάταξη
RCD πριν από τη χρήση και καθαρίζετε
καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού
χρησιμοποιώντας ξηρό πεπιεσμένο
αέρα στις υποδοχές αερισμού,
σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης
που αναφέρονται παρακάτω.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Φθορά ψηκτρών
Όταν ο κινητήρας τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας,
υποδεικνύει ότι οι ψήκτρες άνθρακα έχουν σχεδόν
φθαρεί εντελώς και ότι το εργαλείο χρειάζεται
σέρβις. Οι ψήκτρες άνθρακα δεν μπορούν να
επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Μεταφέρετε το
εργαλείο σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DeWALT.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί
επιπλέον λίπανση.
131
Ελληνικά
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου
σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι
μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό
το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά
που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν
132
ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.
Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Ελληνικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης στον
τροχιστή
Δίσκος τροχίσματος
με βυθισμένο
κέντρο
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 27
Προστατευτικό τύπου 27
Φλάντζα υποστήριξης
Τροχός τύπου 27 με βυθισμένο
κέντρο
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
133
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
Tel: 214 66 75 00
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N45252912/15
Download PDF

advertising