FME340 | Stanley FME340 JIGSAW Type 2 instruction manual

7
8
588778-03 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.stanley.eu
FME340
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše elektrická přímočará pila Stanley Fat Max je určena
pro řezání dřeva, plastů a tabulových plechů. Nářadí je určeno pro náročnější práce, ne však pro profesionální využití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zá3
ČESKY
d.
e.
f.
g.
5.
a.
strčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
přímočaré a mečové pily
♦
♦
♦
♦
4
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezného
prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte do
prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do
blízkosti pilového listu a upínací svorky pilového listu.
Nepokoušejte se stabilizovat pilu uchopením patky pily.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo poškozené
pilové listy mohou při práci způsobit vychýlení nebo
zablokování pilového listu. Vždy používejte typ pilového
listu odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
♦
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se v nich
nenachází elektrické vodiče, voda atd.
♦ Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu ihned
po ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
♦ Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním
do stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu elektrických vodičů a potrubí.
♦ Po uvolnění hlavního spínače bude pilový list
pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí vždy
uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému
zastavení řezného nástroje.
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu a pilin, které
vznikají při řezání, může ohrozit zdraví pracovníka i okolo
stojících osob. Používejte protiprachovou masku určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými
látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦ Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
ČESKY
Vibrace
Nasazení a vyjmutí pilového listu (obr. A)
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
♦
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Zajišťovací páčka pilového listu
4. Držák pilového listu
5. Základna pily
6. Páčka náklonu základny pily
7. Páčka režimu řezání
8. Ochranný kryt základny pily
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí akumulátor
a ujistěte se, zda je pilový list zastaven. Použité pilové listy
mohou být horké.
♦
♦
♦
♦
Uchopte pilový list (11) tak, aby jeho zuby směřovaly
dopředu.
Zvedněte nahoru zajišťovací páčku pilového listu (3).
Zasuňte upínací stopku pilového listu co nejdále do
držáku pilového listu (4).
Uvolněte páčku.
Chcete-li pilový list (11) vyjmout, zvedněte nahoru
zajišťovací páčku pilového listu (3) a vyjměte pilový list.
Nasazení a sejmutí ochranného krytu základny pily
(obr. B)
Ochranný kryt základny pily zabraňující poškrábání (9) by
měl být použit při řezání materiálu s povrchem, který lze
snadno poškrábat, jako jsou lamináty, dýhy a lakované
povrchy. Může být také použit pro ochranu povrchu základny
pily během přepravy nebo skladování pily.
Nasazení ochranného krytu základny pily:
♦ Umístěte přední část základny pily (5) do přední části
ochranného krytu základny pily (9).
♦ Zasuňte nářadí do ochranného krytu základny pily (9).
Ochranný kryt základny pily se bezpečně zaklapne na
zadní části základny pily.
Sejmutí ochranného krytu základny pily:
♦ Uchopte ochranný kryt základny pily ze spodní části za
dva zadní výstupky a stáhněte kryt ze základny pily (5).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí, je-li sejmuta nebo
uvolněna základna pily.
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
♦
♦
♦
♦
Nářadí zapnete stiskem spínače s regulací otáček
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
Nepřetržitý chod zvolíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a stisknutím spínače s plynulou regulací otáček.
Tato možnost je k dispozici pouze při maximálních
otáčkách nářadí.
Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk hlavního spínače s regulací otáček.
Chcete-li vypnout nářadí, které pracuje v režimu
nepřetržitého chodu, znovu stiskněte a uvolněte spínač
s plynulou regulací otáček.
Regulace otáček
♦
Pro řezání dřeva používejte vysoké otáčky, střední
otáčky pro řezání hliníku a plastů a nízké otáčky pro
řezání ostatních kovů mimo hliníku.
5
ČESKY
Šikmé řezy (obr. D a E)
Rady pro optimální použití
Základna pily může být nastavena doleva nebo doprava pro
provádění šikmých řezů až do úhlu 45°.
Všeobecné
Nastavení šikmého úhlu:
♦ Nastavte páčku náklonu základny pily (6) směrem od
pily, aby došlo k odblokování základny pily (5).
♦ Posuňte základnu pily dopředu tak, aby se uvolnila
z polohy pevného dorazu pro polohu 0°.
♦ Nastavte základnu pily na požadovaný úhel šikmého
řezu. Pro ověření přesnosti nastaveného úhlu použijte
úhloměr.
♦ Přitiskněte páčku náklonu základny pily (6) zpět k pile,
aby došlo k zajištění základny pily (5).
Poznámka: Základna může být nakloněna doleva nebo
doprava a má pevné dorazy pro úhly 15°, 30° a 45°.
Nastavení základny pily zpět do polohy pro přímé řezy:
♦ Nastavte páčku náklonu základny pily (6) směrem od
pily, aby došlo k odblokování základny pily (5).
♦ Otočte základnu pily do polohy přibližně 0° a potom přitáhněte základnu směrem dozadu, aby došlo k zajištění
v poloze 0°.
♦ Přitiskněte páčku náklonu základny pily (6) zpět k pile,
aby došlo k zajištění základny pily (5).
Řezání (obr. F)
Tato přímočará pila může pracovat ve čtyřech režimech
řezání, třech kyvadlových a jednom přímočarém. Kyvadlový
pohyb pilového listu je více agresivní a je určen k řezání
měkkých materiálů, jako jsou dřevo a plasty. S použitím
kyvadlového pohybu je řez materiálu proveden rychleji, ale
méně čistě. Kyvadlový pohyb přidává při pohybu pilového
listu nahoru a dolů ještě pohyb vpřed.
Varování! Kovy a tvrdé dřevo by nikdy neměly být řezány
kyvadlovým pohybem.
♦ Přesunujte páčku režimu řezání (8) mezi čtyřmi polohami pro řezání: 0, 1, 2, a 3.
♦ Poloha 0 je určena pro přímočarý řez.
♦ Polohy 1, 2 a 3 jsou pro řezání kyvadlovým pohybem.
♦ Agresivita řezu závisí na zvolené poloze páčky od
jedné do tří, poloha tři značí nejagresivnější řez.
Řezání
♦
♦
♦
♦
6
Držte nářadí vždy oběma rukama.
Před zahájením řezu nechejte pilový list několik sekund
v chodu naprázdno.
Při provádění řezu vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Je-li to možné, pracujte se základnou pily (5) přitisknutou k obrobku. Tímto způsobem bude zajištěno lepší
ovládání pily, budou omezeny vibrace a bude zabráněno poškození pilového listu.
♦
Pro řezání dřeva používejte vysoké otáčky, střední
otáčky pro řezání hliníku a PVC a nízké otáčky pro
řezání ostatních kovů mimo hliníku.
Řezání vrstvených materiálů
Protože pilový list provádí řez při pohybu směrem nahoru,
na povrchu, který se nachází nejblíže u základny pily, může
docházet ke štípání.
♦ Použijte pilový list s jemnými zuby.
♦ Provádějte řez na spodní straně obrobku.
♦ Chcete-li minimalizovat štípání obrobku, upněte na
obě strany obrobku kousek odpadového dřeva nebo
dřevotřísky a proveďte řez přes celou tuto sestavu.
Řezání kovů
Uvědomte si, že řezání kovu zabere mnohem více času než
řezání dřeva.
♦ Používejte pilové listy vhodné pro řezání kovu. Pro
řezání železných kovů používejte pilové listy s jemnými
zuby a pro řezání neželezných kovů pilové listy s hrubšími zuby.
♦ Při řezání tenkých kovových plechů upněte na spodní
stranu obrobku kousek odpadového dřeva a proveďte
řez přes celou tuto sestavu.
♦ Naneste podél čáry řezu tenký olejový film.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení
výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte
toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
S tímto nářadím mohou být používány pilové listy s upínací
stopkou ve tvaru U i T.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦ Naneste na osku podpěrné kladky pilového listu občas
kapku oleje.
ČESKY
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
LpA (akustický tlak) 88,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LpA (akustický tlak) 99,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Řezání desek (ah, B) 6,2 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání tabulových plechů (ah, M) 6,4 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
FME340
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1: 2009 + A1 2010,
EN 60745-2-11:2010
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím naši společnost na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Technický ředitel
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.08.2015
Technické údaje
FME340 (Typ 2)
Napájecí napětí
V
230
Příkon
W
710
Otáčky naprázdno
min -1
0 - 3 200
Zdvih
mm
20
Dřevo
mm
85
Ocel
mm
10
Hliník
mm
15
Hmotnost
kg
2,74
Maximální hloubka řezu
zst00298921 - 19-04-2016
7
ČESKY
Záruka
Spoleþnost Stanley Europe je pĜesvČdþena o kvalitČ svých
výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimoĜádnČ a žádným
zpĤsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoleþnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruþní
doby (24 mČsícĤ pĜi nákupu pro pĜímou osobní spotĜebu,
12 mČsícĤ pĜi nákupu pro podnikatelskou þinnost) bezplatné
odstranČní jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
Ƈ Tento výrobek byl používán pouze správným zpĤsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
Ƈ Tento výrobek byl vystaven bČžnému použití a opotĜebování.
Ƈ Tento výrobek nebyl opravován neoprávnČnými osobami.
Ƈ Byl pĜedložen doklad o zakoupení.
Ƈ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
pĤvodními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisĤ Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNČNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodnČné tĜíleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
Ƈ Registrace je vyžadována do 4 týdnĤ od zakoupení.
Ƈ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
8
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising