D25481 | DeWalt D25481 ROTARY HAMMER instruction manual

D25481
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)9
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)22
Français (traduction de la notice d’instructions originale)29
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)36
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)43
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)50
Português (traduzido das instruções originais)56
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)63
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)69
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)75
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)81
Copyright DeWALT
B
Fig. A
3
7
8
1
4
5
6
2
11
Fig. B
Fig. C
9
7
8
3
2
1
Fig. D
Fig. E
5
4
2
Dansk
EKSTRA KRAFTIG BOREHAMMER
D25481
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Frekvens
Effektindgang
Hastighed ved ingen belastning
Slag uden belastning i minuttet
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Optimal boreafstand i beton
Maksimal kerneboreafstand i beton
Maksimal boreafstand i beton
Værktøjsholder
Kravediameter
Vægt
VAC
Hz
W
min-1
spm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Samlede støj- og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
L PA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
96
L WA (lydtryksniveau)
dB(A)
107
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah, HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,cheq =
Usikkerhed K =
Boring i metal
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Ekstra kraftig borehammer
D25481
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
m/s²
m/s²
9,4
1,5
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.02.2016
m/s²
m/s²
8,4
1,5
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
3
Dansk
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
4
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
Dansk
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
borehamre
•
•
•
•
•
•
•
Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre høretab.
Brug de ekstra håndtag, der følger med værktøjet. Tab af
kontrol kan medføre personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader under udførelse af arbejdet, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger. Ved kontakt
med en strømførende ledning bliver værktøjets blotlagte
metaldele strømførende, så brugeren kan få stød.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre og
understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis du holder
fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det være
ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen over det.
Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse af øjnene.
Hammerfunktioner kan medføre flyvende splinter. Flyvende
partikler kan forårsage permanente øjenskader. Bær en
støvmaske eller respirator til opgaver, der genererer støv.
Høreværn kan være påkrævet til de fleste opgaver.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg ikke på at
arbejde med dette værktøj uden at holde ved det med begge
hænder. Det anbefales altid at bruge sidehåndtaget. Hvis
du arbejder med dette værktøj med en hånd, kan du miste
kontrollen over det. Gennembrydning af eller møde med hårde
matrialer som f.eks. armeringsjern kan også være farligt.
Fastspænd omhyggeligt sidehåndtaget før brug.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer fra hammeren kan beskadige dine hænder og
arme. Brug handsker som ekstra stødpude og begræns risikoen
ved at holde hyppige pauser.
•
•
•
•
•
•
Istandsæt ikke selv bor. Istandsættelse af mejselbor bør udføres
af en autoriseret specialist. Forkert istandsatte mejselbor kan
forårsage personskade.
Bær handsker under betjening af værktøj eller udskiftning af
bor. Tilgængelige metaldele på værktøjet og bor kan blive
meget varme under drift. Små stykker brækket materiale kan
ødelægge bare hænder.
Læg aldrig værktøjet fra dig, før boret er helt stoppet. Bor i
bevægelse kan forårsage personskade.
Ram ikke fastklemte bor med en hammer for at løsne
dem. Metaldele eller materialesplinter kan løsne sig og
forårsage personskade.
Let slidte mejselbor kan genskærpes gennem slibning.
Hold strømledningen på afstand af det roterende bor.
Ledningen må ikke vikles om nogen del af din krop. En
elektrisk ledning viklet omkring et roterende bor kan forårsage
personskade og tab af kontrol.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen af
roterende hammerboremaskiner:
• Skader som følge af berøring af roterende dele eller varme dele
på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for at klemme fingre, når udstyr ændres.
• Helbredsmæssige skader på grund af indånding af støv, der
udvikles under arbejde med beton og/eller murværk.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
5
Dansk
Pakkens indhold
Aktiv vibrationskontrol
Pakken indeholder:
1Borehammer
1Sidehåndtag
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
For at opnå den bedste vibrationskontrol skal du holde
værktøjet, som beskrevet i Korrekt håndposition.
Den aktive vibrationsstyring neutraliserer tilbageslagsvibrationer
fra hammermekanismen. Reduktionen af hånd- og
armvibrationer gør anvendelsen mere komfortabel ved brug
over længere tid og forlænger enhedens levetid.
Hammeren skal kun lige have tilstrækkeligt tryk til at aktivere
den aktive vibrationsstyring. Anvendelse af et for stort tryk får
ikke værktøjet til at bore eller fræse hurtigere, og den aktive
vibrationsstyring vil ikke blive aktiveret.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 10 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Udløserkontakt
Sidehåndtag
Fronttromle (Manchet)
Funktionsvælgerdrejeknap
Funktionsvælgerfrigørelsesknap
Hovedhåndtag
Borholder
Hylster
Tilsigtet anvendelse
Din borehammer er fremstillet til professionelle bore-, mejslingsog fræsningsopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din borehammer er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
6
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Sidehåndtag (Fig. A–B)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal du ALTID anvende værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret. Hvis du undlader at gøre dette, kan
sidehåndtaget glide under arbejdet, og du mister kontrol
over værktøjet. Hold på værktøjet med begge hænder for
at maksimere kontrollen.
Dette sidehåndtag 2 klemmes fast foran på gearkassen
og kan roteres 360˚, så det kan bruges af både venstre og
højre håndede.
Montering af det lige sidehåndtag (Fig. B)
1. Udvid ringåbningen af sidehåndtaget 2 ved at rotere det
mod uret.
2. Anbring monteringen på værktøjet ved at sætte værktøjets
spids gennem stålringen 9 og på manchetten ( 3 ) forbi
borholderen og hylsteret.
3. Drej sidehåndtagets montering hen til den ønskede
position. Ved horisontal borehamring med et kraftigt
borehoved skal sidehåndtagsmonteringen placeres ved en
vinkel på ca. 20° til værktøjet for optimal kontrol.
4. Lås sidehåndtagets monteringssamling på plads ved
at stramme håndtaget 2 , idet det roteres med uret, så
monteringen ikke roterer.
Bor og borholder
ADVARSEL: Risiko for brand. Bær ALTID handsker under
udskiftning af bor. Tilgængelige metaldele på værktøjet
og bor kan blive meget varme under drift. Små stykker
brækket materiale kan ødelægge bare hænder.
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme eller løsne
borehoveder (eller andet tilbehør) ved at gribe fat i den
forreste del af patronen og dreje værktøjet. Resultatet kan
blive beskadigelse af patronen og personskader.
Borehammeren kan udstyres med forskellige mejselbor,
afhængigt af den ønskede anvendelse. Brug kun
skarpe borehoveder.
Isætning og fjernelse af SDS-bor (Fig. C)
1. Træk låsestyrebøsningen 8 tilbage og indsæt borskaftet.
Borskaftet skal være rent.
2. Drej borskaftet en anelse, indtil bøsningen går tilbage
i indhak.
3. Sørg for, at boret er korrekt tilkoblet.
BEMÆRK: Boret skal flyttes adskillige centimeter ind og ud
af borholderen 7 , når det er korrekt tilkoblet.
Fjern boret ved at trække låsestyrebøsningen tilbage og trække
boret ud.
FORSIGTIG: Brug aldrig i funktionen Roterende boring
eller Roterende hamring med et mejselbor i borholderen.
Der kan opstå personskade og beskadigelse af værktøjet.
Dit værktøj er udstyret med en funktionsvælgerdrejeknap 4 til
at vælge den passende funktion til ønsket drift.
Symbol
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på det monterede
sidehåndtag og den anden hånd på hovedhåndtaget for
korrekt håndposition.
Overbelastningskobling
I tilfælde af blokering af et bor, afbrydes drevet til borespindelen
af overbelastningskoblingen. Hold på grund af de resulterende
kræfter altid på værktøjet med begge hænder og stå godt
fast. Udløs og tryk udløseren ned efter overbelastningen for at
genaktivere drevet.
Mekanisk kobling
Disse værktøjer er udstyret med en mekanisk kobling.
Angivelsen af, at koblingen er aktiveret, vil være en hørbar
skraldevirkning sammen med øget vibration.
ADVARSEL: Boret kan gå i stå, hvis overbelastning
forårsager en pludselig vridning. Forvent altid motorstop.
Hold godt fast på boret for at styre vridningerne og
undgå skader.
Driftsfunktioner (Fig. E)
ADVARSEL: Vælg ikke driftsfunktionen, når værktøjet er
slået til.
Dansk
Funktion
Opgave
Roterende boring
Tør diamantboring
Roterende
hamring
Boring i beton og murerarbejde
Kun hamring
Let fræsning
Sådan vælger du en driftsfunktion:
1. Hold funktionsvælgerfrigørelsesknappen 5 nede.
2. Drej funktionsvælgerdrejeknappen, så pilen peger mod det
symbol, som svarer til den ønskede funktion.
BEMÆRK: Pilen på funktionsvælgerdrejeknappen 4 skal altid
vende mod funktionssymbolet. Der findes ingen driftsposition
der imellem. Det kan være nødvendigt kortvarigt at køre
motoren efter at have ændret fra funktionerne ’kun hamring’ til
’roterende’ med henblik på at justere gearene.
Udførelse af en anvendelse (Fig. A, E)
ADVARSEL: Vent altid, til motoren står helt stille, inden du
ændrer rotationsretningen.
1. Vælg og installer den passende patron, adaptere og/eller
det passende bor i værktøjet. Se Bor og borholder.
2. Brug funktionsvælgerdrejeknappen 4 til at vælge
den passende funktion til ønsket anvendelse.
Se Driftsfunktioner.
3. Juster sidehåndtaget 2 som nødvendigt.
4. Anbring boret/mejselboret på den ønskede placering.
5. Hold udløserkontakten 1 ned.
6. Slip kontakten for at stoppe hammeren.
Anbefalinger til værktøjsfunktion
• Under boring skal du altid trykke i en lige linje med boret,
men ikke så hårdt, at motoren går i stå eller bøjer spidsen. En
jævn materialeudstrømning angiver korrekt borehastighed.
• Din hammer kan bruges til tør diamantboring i murværk
på op til 100 mm. I forbindelse med diamantboring
over denne diameter i murværk og diamantboring med
almindelig stor diameter i murværk og beton, anbefaler
vi at bruge et specielt diamantkernebor. Følg kerneborets
eller producentens anbefalinger for anvendelse af
tilbehøret. BEMÆRK: Brug altid kernebor med indbyggede
centerborsystemer, og sørg for, at hammerens o/min
(hastighed) ikke overskrider den maksimalt nominerede o/
min af diamantkernen.
-- Indsæt centerboret i dets holder midt i kerneboret.
7
Dansk
-- Tag strømstikket ud af maskinen.
-- Udtag centerboret fra dets holder.
-- Sæt strømstikket i maskinen og indsæt kerneboret
i arbejdsemnet.
ADVARSEL:
• Brug ikke dette værktøj til at blande eller pumpe let
brændbare eller eksplosive væsker (benzin, alkohol
osv.).
• Bland eller rør ikke brandfarlige væsker sammen, der er
afmærkede i overensstemmelse hermed.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Forskellige typer SDS-Max-bor og mejselbor er tilgængelige
som ekstraudstyr. Anvendt tilbehør skal regelmæssigt smøres
omkring SDS-Max-udstyret.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
8
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Deutsch
HOCHLEISTUNGSBOHRHAMMER
D25481
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Frequenz
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Schläge pro Minute ohne Last
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Optimale Bohrleistung in Beton
Maximale Kernbohrleistung in Beton
Maximale Bohrleistung in Beton
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
VWS
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Gesamtwerte für Lärm und Vibrationen (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN60745‑2-6:
L PA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
96
L WA (Schallleistungspegel)
dB(A)
107
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
3
Bohren in Beton
Vibrationsemissionswert ah, HD =
Messungenauigkeit K =
Meißeln
Vibrationsemissionswert ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
Bohren in Metall
Vibrationsemissionswert ah,D =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Hochleistungsbohrhammer
D25481
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
06.02.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
9
Deutsch
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
10
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Deutsch
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
•
•
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrhämmer
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie die mitgelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust
der Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug versteckte
Leitungen berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen Augenschutz. Beim
Hammerbetrieb werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen. Tragen Sie
bei stauberzeugenden Arbeiten eine Staubmaske oder eine
Atemschutzmaske. Für die meisten Anwendungen ist ein
Gehörschutz erforderlich.
Halten Sie das Werkzeug immer gut fest. Halten Sie das
Gerät beim Betrieb immer mit beiden Händen fest. Es wird
empfohlen, immer mit angebrachtem Zusatzhandgriff zu
arbeiten. Der Betrieb des Werkzeugs mit einer Hand führt
zu Kontrollverlust. Durchbrechen oder Auftreffen auf harte
Materialien wie Bewehrungsstäbe können gefährlich sein.
Ziehen Sie den Zusatzhandgriff vor der Verwendung gut fest.
Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht für längere Zeit. Durch
das Hämmern verursachte Vibrationen können für Ihre
Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie Handschuhe als
zusätzlichen Dämpfer und legen Sie häufig Pausen ein, um
den Schwingungen nicht zu lange Zeit ausgesetzt zu sein.
Führen Sie eine Überholung von Bits nicht selbst durch. Die
Überholung der Meißelbits darf nur durch einen autorisierten
Fachmann erfolgen. Unsachgemäß überholte Meißelbits
können zu Verletzungen führen.
Tragen Sie bei der Bedienung des Werkzeugs oder beim
Austausch von Bits Handschuhe. Metallteile und Einsätze (Bits)
dieses Werkzeugs werden beim Gebrauch äußerst heiß. Kleine
Bruchteile des Materials können die Hände verletzen.
Legen Sie das Werkzeug niemals ab, bevor das Bit völlig
zum Stillstand gekommen ist. Sich bewegende Bits können
Verletzungen verursachen.
Schlagen Sie nicht mit einem Hammer auf feststeckende Bits,
um sie zu lösen. Metallfragmente oder Späne des Werkstoffs
können sich dadurch lösen und Verletzungen verursachen.
Leicht abgenutzte Meißel können durch Schleifen
nachgeschärft werden.
Halten Sie das Stromkabel vom drehenden Bit weg. Wickeln
Sie das Stromkabel keinesfalls um einen Teil Ihres Körpers. Ein
Stromkabel, das sich um ein drehendes Bit wickelt, kann zu
Verletzungen und Verlust der Kontrolle führen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
11
Deutsch
Restrisiken
Bildzeichen am Werkzeug
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von diesen
Bohrhämmern untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren von beweglichen oder
heißen Werkzeugteilen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind: • Schwerhörigkeit.
• Quetschungen an den Fingern beim Austausch
von Zubehörteilen.
• Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Staub bei der Arbeit
mit Beton und/oder Mauerwerk.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Drehbohrer
1 Zusatzhandgriff
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
12
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 10 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Auslöseschalter
Zusatzhandgriff
Vorderer Lauf (Spannhals)
Modusauswahlrad
Modusauswahl-Löseknopf
Haupthandgriff
Bohrspitzenhalter
Manschette
Verwendungszweck
Ihr Bohrhammer wurde für professionelles Drehbohren und für
Meißel- und Spanarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Aktive Vibrationssteuerung
Um eine optimale Vibrationssteuerung zu erreichen,
halten Sie das Werkzeug gemäß der Beschreibung unter
Korrekte Handposition.
Deutsch
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik neutralisiert.
Durch die Verringerung der Hand- und Armvibrationen ist das
Werkzeug komfortabler über längere Zeiträume einsetzbar, und
die Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht.
Der Hammer benötigt nur genug Druck, um die aktive
Vibrationssteuerung zu aktivieren. Durch zu viel Druck bohrt
oder meißelt das Werkzeug nicht schneller und die aktive
Vibrationssteuerung wird nicht aktiviert.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Zusatzhandgriff (Abb. A–B)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu mindern,
betreiben Sie das Gerät IMMER mit korrekt und fest
montiertem Zusatzhandgriff. Bei Nichtbeachtung kann
der Zusatzhandgriff während des Betriebs abrutschen und
der Bediener kann die Kontrolle über das Gerät verlieren.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um
maximale Kontrolle zu haben.
Der Zusatzhandgriff 2 wird vorne an das Getriebegehäuse
geklemmt und kann um 360˚ gedreht werden, um mit der
rechten oder linken Hand verwendet zu werden.
Montage des geraden Zusatzhandgriffs
(Abb. B)
1. Erweitern Sie die Öffnung des Rings des Zusatzhandgriffs 2 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setzen Sie die Baugruppe auf das Werkzeug auf, indem
Sie das Mundstück des Werkzeugs hinter dem Bithalter
und der Manschette durch den Stahlring 9 und auf den
Spannhals 3 schieben.
3. Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte
Position. Zum waagerechten Schlagbohren mit einem
Hochleistungsbohrbit bringen Sie den Zusatzhandgriff in
einem Winkel von etwa 20° zum Werkzeug an, um optimale
Kontrolle zu haben.
4. Sichern Sie den Zusatzhandgriff an der gewünschten
Position, indem Sie den Griff 2 durch Drehen im
Uhrzeigersinn so anziehen, dass er sich nicht mehr
drehen kann.
Bit und Bit-Halter
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Beim Austauschen
von Bits IMMER Handschuhe tragen. Metallteile und
Einsätze (Bits) dieses Werkzeugs werden beim Gebrauch
äußerst heiß. Kleine Bruchteile des Materials können die
Hände verletzen.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, Bohrvorsätze (oder
anderes Zubehör) einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten. Das Ergebnis
können Schäden am Bohrfutter und Verletzungen sein.
Der Bohrhammer kann je nach gewünschter Anwendung mit
verschiedenen Meißelbits versehen werden. Verwenden Sie
nur scharfe Bohrerbits.
Einsetzen und Entfernen von SDS-Bits
(Abb. C)
1. Ziehen Sie die Arretiermanschette 8 zurück und setzen Sie
den Bitschaft ein. Der Bitschaft muss sauber sein.
2. Drehen Sie das Bit etwas, bis die Manschette
wieder einrastet.
3. Achten Sie darauf, dass das Bit korrekt eingerastet ist.
HINWEIS: Das Bit muss sich einige Zentimeter in den
Bithalter 7 und aus ihm heraus bewegen, wenn es richtig
eingesetzt wurde.
Wenn Sie das Bit entfernen möchten, ziehen Sie die
Arretiermanschette zurück und ziehen das Bit heraus.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem montierten Zusatzhandgriff und die andere auf
dem Haupthandgriff.
Überlastkupplung
Bei der Blockierung eines Bohrers ist der Antrieb zur Bohrspindel
durch die Überlastkupplung unterbrochen. Aufgrund der
resultierenden Kräfte das Werkzeug immer mit beiden Händen
festhalten und eine stabile Haltung einnehmen. Nach einer
Überlastung lassen Sie den Auslöser los und drücken ihn erneut,
um den Antrieb wieder anzustellen.
Mechanische Kupplung
Diese Werkzeuge sind mit einer mechanischen Kupplung
ausgestattet. Die Aktivierung der Kupplung wird mit einem
akustischen Ratschen zusammen mit einer verstärkten
Vibration angezeigt.
13
Deutsch
WARNUNG: Der Bohrer kann durch eine Überlastung
festklemmen, was zu einer plötzlichen Drehung führt.
Seien Sie immer darauf vorbereitet. Halten Sie den Bohrer
gut fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu kontrollieren
und Verletzungen zu vermeiden.
Betriebsarten (Abb. E)
WARNUNG: Ändern Sie nicht die Betriebsart, während
das Werkzeug läuft.
VORSICHT: Verwenden Sie niemals den Modus
Drehbohren oder Schlagbohren, wenn sich ein Meißel im
Bit-Halter befindet. Verletzungen und Beschädigungen des
Geräts können die Folge sein.
Ihr Werkzeug ist mit einem Modusauswahlrad 4 ausgestattet,
um die geeignete Betriebsart für die gewünschte Arbeit
zu wählen.
Symbol
Modus
Anwendung
Drehbohren
Trocken-Kernbohren mit Diamant-Bit
Schlagbohren
Bohren in Beton und Mauerwerk
Nur Hämmern
Leichte Meißelarbeiten
Auswählen einer Betriebsart:
1. Drücken Sie den Modusauswahl-Löseknopf 5 .
2. Drehen Sie das Modusauswahlrad so, dass der Pfeil auf das
Symbol für die gewünschte Betriebsart zeigt.
HINWEIS: Der Pfeil auf dem Modusauswahlrad 4 muss immer
auf ein Modussymbol zeigen. Es gibt keine Betriebspositionen
dazwischen. Es kann notwendig sein, den Motor kurz laufen
zu lassen, nachdem von der Betriebsart ‚Nur Hämmern‘ zu
‚Drehbohren‘ oder ‚Drehhämmern‘ gewechselt wurde, um die
Zahnräder auszurichten.
Arbeitsverfahren (Abb. A, E)
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die Laufrichtung.
1. Wählen Sie das geeignete Spannfutter, den Adapter bzw.
das Bit und setzen Sie es/ihn in das Werkzeug ein. Siehe Bit
und Bit-Halter.
2. Wählen Sie mit dem Modusauswahlrad 4 die
geeignete Betriebsart für die gewünschte Anwendung.
Siehe Betriebsarten.
3. Stellen Sie den Seitengriff 2 nach Bedarf ein.
4. Setzen Sie das Bit/den Meißel auf die gewünschte Stelle auf.
5. Drücken Sie den Auslöseschalter 1 .
6. Um den Hammer zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
Empfehlungen für den Werkzeugbetrieb
• Üben Sie beim Bohren den Druck immer in gerader Linie mit
dem Bit aus, aber drücken Sie nicht so stark, dass der Motor
14
abgewürgt wird oder der Bohreinsatz abrutscht. Ein leichtes,
gleichmäßiges Austreten von Material weist auf eine richtige
Bohrleistung hin.
• Ihr Bohrhammer ist für das Trockenbohren mit Diamant-Bit
in Mauerwerk bis zu 100 mm Durchmesser geeignet. Zum
Bohren mit Diamant-Bits oberhalb dieses Durchmessers
in Mauerwerk und zum Bohren mit Diamant-Bits für
normal große Durchmesser in Mauerwerk und Beton
empfehlen wir die Verwendung eines speziellen DiamantKernbohrers. Befolgen Sie die Anweisungen zum Bit
und die des Herstellers, um das Zubehör einzusetzen.
HINWEIS: Verwenden Sie immer Kernbohrer-Bits mit
integriertem Zentrierbohrersystem und achten Sie darauf,
dass die Drehzahl (Geschwindigkeit) des Bohrhammers nicht
den maximalen Drehzahlwert überschreitet, der auf dem
Diamantkernbit angegeben ist.
-- Setzen Sie den Zentrierbohrer in seine Halterung in der
Mitte des Bohrbits ein.
-- Ziehen Sie die Maschine heraus und ziehen Sie
den Netzstecker.
-- Entfernen Sie den Zentrierbohrer aus seiner Halterung.
-- Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und setzen Sie
das Bohrbit in das Werkstück.
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht dazu, leicht
brennbare oder explosive Flüssigkeiten (Benzin,
Alkohol usw.) zu mischen oder zu pumpen.
• Mischen bzw. rühren Sie keine entsprechend
gekennzeichneten brennbaren Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
Deutsch
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Als Option sind verschiedene Arten von SDS Max-Bits und
-Meißeln erhältlich. Die verwendeten Zubehör- und Anbauteile
müssen im SDS-Max-Verbindungsbereich regelmäßig
geschmiert werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
15
English
HEAVY-DUTY ROTARY HAMMER
D25481
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K & Ireland only)
Type
Frequency
Power Input
No-load speed
No-load beats per minute
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Optimum drilling range into concrete
Maximum core drilling range in concrete
Maximum drilling range in concrete
Tool Holder
Collar diameter
Weight
VAC
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
230/115
1
50
1050
540
3150
6.1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5.9
Noise and vibration total values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
L PA (emission sound pressure level)
dB(A)
96
L WA (sound power level)
dB(A)
107
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, HD =
Uncertainty K =
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
Uncertainty K =
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
9.4
1.5
m/s²
m/s²
8.4
1.5
m/s²
m/s²
<2,5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
16
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Heavy-Duty Rotary Hammer
D25481
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.02.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
English
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
17
English
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for Rotary
Hammers
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
Use clamps or other practical way to secure and support the
workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or
against your body is unstable and may lead to loss of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
operations cause chips to fly. Flying particles can cause
permanent eye damage. Wear a dust mask or respirator
for applications that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not attempt
to operate this tool without holding it with both hands. It
is recommended that the side handle be used at all times.
Operating this tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Do not operate this tool for long periods of time. Vibration
caused by hammer action may be harmful to your hands and
arms. Use gloves to provide extra cushion and limit exposure
by taking frequent rest periods.
Do not recondition bits yourself. Chisel reconditioning should
be done by an authorized specialist. Improperly reconditioned
chisels could cause injury.
•
•
•
•
•
Wear gloves when operating tool or changing bits. Accessible
metal parts on the tool and bits may get extremely hot
during operation. Small bits of broken material may damage
bare hands.
Never lay the tool down until the bit has come to a complete
stop. Moving bits could cause injury.
Do not strike jammed bits with a hammer to dislodge them.
Fragments of metal or material chips could dislodge and
cause injury.
Slightly worn chisels can be resharpened by grinding.
Keep the power cord away from the rotating bit. Do not
wrap the cord around any part of your body. An electric cord
wrapped around a spinning bit may cause personal injury and
loss of control.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary hammers:
• Injuries caused by touching the rotating parts or hot parts of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
working in concrete and/or masonry.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
English
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Rotary Hammer
1 Side handle
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
The following pictograms are shown on the tool:
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 10 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
2
3
4
5
6
7
8
Active Vibration Control
For best vibration control, hold the tool as described in Proper
Hand Position.
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the hammer mechanism. Lowering hand and arm vibration,
it allows more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
The hammer only needs enough pressure to engage the active
vibraton control. Applying too much pressure will not make
the tool drill or chip faster and active vibration control will
not engage.
Markings on Tool
1
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Trigger switch
Side handle
Front Barrel (Collar)
Mode selector dial
Mode selector release button
Main handle
Bit holder
Sleeve
Intended Use
Your rotary hammer has been designed for professional rotary
drilling, chiseling and chipping applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your rotary hammer is a professional power tool.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Side Handle (Fig. A–B)
WARNING: To reduce the risk of personal injury, ALWAYS
operate the tool with the side handle properly installed.
Failure to do so may result in the side handle slipping
during tool operation and subsequent loss of control. Hold
tool with both hands to maximize control.
The side handle 2 clamps to the front of the gear case and may
be rotated 360˚ to permit right- or left-hand use.
Mounting the Straight Side Handle (Fig. B)
1. Widen the ring opening of the side handle 2 by rotating it
anti-clockwise.
2. Place the assembly onto the tool by the putting the nose of
the tool through the steel ring 9 and onto the collar 3 past
the bit holder and sleeve.
3. Rotate the side handle assembly to the desired position. For
hammerdrilling horizontally with a heavy drill bit, place the
side handle assembly at an angle of approximately 20° to
the tool for optimum control.
4. Lock the side handle mounting assembly in place by
securely tightening the handle 2 rotating it clockwise so
that the assembly will not rotate.
19
English
Bit and Bit Holder
Operation Modes (Fig. E)
WARNING: Burn Hazard. ALWAYS wear gloves when
changing bits. Accessible metal parts on the tool and bits
may get extremely hot during operation. Small bits of
broken material may damage bare hands.
WARNING: Do not attempt to tighten or loosen drill bits
(or any other accessory) by gripping the front part of the
chuck and turning the tool on. Damage to the chuck and
personal injury may occur.
The rotary hammer can be fitted with various chisel bits
depending on the desired application. Use sharp drill
bits only.
WARNING: Do not select the operating mode when the
tool is running.
CAUTION: Never use in Rotary Drilling or Rotary
Hammering mode with a chisel bit in the bit holder.
Personal injury and damage to the the tool may result.
Your tool is equipped with a mode selector dial 4 to select the
mode appropriate to desired operation.
Symbol
Mode
Application
Rotary Drilling
Dry diamond coring
Rotary
Hammering
Drilling into concrete and masonry
Hammering only
Light chipping
Inserting and Removing SDS Bits (Fig. C)
1. Pull back the locking sleeve 8 and insert the bit shank. The
bit shank must be clean.
2. Turn the bit slightly until the sleeve snaps back into position.
3. Ensure the bit is properly engaged.
NOTE: The bit needs to move several centimeters in and out
of the bit holder 7 when properly engaged.
To remove the bit, pull back the locking sleeve and pull the
bit out.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the mounted side
handle, with the other hand on the main handle.
Overload Clutch
In case of jamming of a drill bit, the drive to the drill spindle
is interrupted by the overload clutch. Due to the resulting
forces, always hold the tool with both hands and take a
firm stance. After the overload, release and depress the trigger
to re-engage drive.
Mechanical Clutch
These tools are fitted with a mechanical clutch. The indication
that the clutch has activated will be an audible ratcheting
together with increased vibration.
WARNING: Drill may stall if overloaded causing a sudden
twist. Always expect the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
20
To select an operating mode:
1. Depress the mode selector release button 5 .
2. Rotate the mode selector dial so that the arrow points to the
symbol corresponding for the desired mode.
NOTE: The arrow on the mode selector dial 4 must be pointing
at a mode symbol at all times. There are no operable positions
in between. It may be necessary to briefly run the motor after
having changed from 'hammering only' to 'rotary' modes in
order to align the gears.
Performing an Application (Fig. A, E)
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction
of rotation.
1. Choose and install the appropriate chuck, adapter, and/or
bit onto to the tool. Refer to Bit and Bit Holder.
2. Using the mode selector dial 4 , select the mode
appropriate to desired application. Refer to
Operation Modes.
3. Adjust the side handle 2 as necessary.
4. Place the bit/chisel on the desired location.
5. Depress the trigger switch 1 .
6. To stop the hammer, release the switch.
Recommendations for Tool Operation
• When drilling, always apply pressure in a straight line with
the bit, but do not push hard enough to stall the motor or
deflect the bit. A smooth even flow of material indicates the
proper drilling rate.
• Your hammer can be used for dry diamond drilling into
masonry up to 100 mm. For diamond drilling above this
diameter in masonry and regular large diameter diamond
drilling in masonry and concrete, we advise the use of
a dedicated diamond core drill. Follow the core bit or
manufacturer’s recommendations for using the accessory.
English
NOTE: Always use core bits with integral centredrill systems
and ensure the RPM (speed) of the hammer does not
exceed the maximum rated RPM of the diamond core.
-- Insert the centredrill into its holder in the centre of the
core bit.
-- Remove and unplug the machine.
-- Remove the centredrill from its holder.
-- Plug the machine in and insert the core bit into
the workpiece.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump easily combustible
or explosive fluids (benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Various types of SDS-Max bits and chisels are available as
an option. Accessories and attachments used must be regularly
lubricated around the SDS-Max fitment.
21
Español
MARTILLO ROTATORIO PARA TRABAJOS PESADOS
D25481
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Frecuencia
Potencia de entrada
Velocidad en vacío
Golpes por minuto sin carga
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Capacidad de perforación óptima en hormigón
Capacidad de perforación con broca hueca en
hormigón
Capacidad de perforación máxima en hormigón
Portabrocas
Diámetro del collarín
Peso
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Valores totales de ruido y vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-6:
L PA (nivel de presión acústica de emisión)
dB(A)
96
L WA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
107
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
Perforación en hormigón
Valor de emisión de vibraciones ah, HD =
Incertidumbre K=
Cincelado
Valor de emisión de vibraciones ah, Cheq =
Incertidumbre K=
Perforación en metal
Valor de emisión de vibraciones ah, D =
Incertidumbre K=
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
22
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Martillo rotatorio para trabajos pesados
D25481
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
06.02.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
Español
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
23
Español
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
los martillos rotativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Lleve protección acústica. La exposición al ruido puede
provocar pérdida de audición.
Utilice las empuñaduras auxiliares suministradas con
la herramienta. La pérdida de control puede provocar
lesiones personales.
Sostenga las herramientas eléctricas por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en la
que la herramienta de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto. En caso de contacto con un cable cargado,
se cargarán las partes metálicas de la herramienta y ello
puede producir una descarga eléctrica al operador.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y apoyar
la pieza de trabajo en una plataforma estable. Si sostiene el
trabajo con las manos o con su cuerpo estará inestable y ello
podrá hacer que pierda el control.
Lleve gafas de seguridad u otro tipo de protección visual.
Las operaciones de percusión provocan el vuelo de astillas.
Las partículas en vuelo pueden provocar daños oculares
permanentes. Lleve una máscara antipolvo o un respirador
para las aplicaciones que generen polvo. Puede que necesite
protección acústica para la mayoría de los trabajos.
Mantenga un agarre firme en la herramienta en todo
momento. No intente operar esta herramienta sin sostenerla
con ambas manos. Se recomienda usar siempre la
empuñadura lateral. La operación de esta herramienta con
una sola mano provocará la pérdida de control. Del mismo
modo, el traspaso o el choque con materiales duros como
las barras también pueden resultar peligrosos. Apriete la
empuñadura con firmeza antes del uso.
No utilice esta herramienta durante largos periodos de tiempo.
Las vibraciones provocadas por la acción del taladro pueden
resultar dañinas para sus brazos y manos. Utilice guantes
para ofrecer una protección adicional y limite la exposición
haciendo pausas frecuentes.
No reacondicione la brocas usted mismo. El
reacondicionamiento de las brocas debe ser efectuado por un
especialista autorizado. El reacondicionamiento incorrecto de
los buriles puede causar lesiones.
Use guantes cuando utilice la herramienta o cambie las
brocas. Las piezas metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas alcanzan temperaturas extremadamente altas durante
el funcionamiento. Los trozos pequeños del material roto
pueden dañar las manos desnudas.
No apoye la herramienta eléctrica hasta que la broca se haya
parado por completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones.
No golpee las brocas atascadas con un martillo para
desatascarlas. Los fragmentos de metal o las astillas de
material pueden desatascarse y causar lesiones.
Los buriles ligeramente desgastados pueden volverse a afilar
con la amoladora.
Mantenga el cable de alimentación alejado de la broca
giratoria. No se envuelva el cable alrededor de ninguna parte
Español
del cuerpo. Si el cable eléctrico está enrollado alrededor de una
broca giratoria puede causar lesiones personales y pérdida
de control.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de los martillos
rotatorios:
• Lesiones causadas al tocar las piezas giratorias o las piezas
calientes de la herramienta.
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de aplastamiento de los dedos al cambiar el accesorio.
• Riesgos para la salud causados al respirar el polvo que se
produce cuando se trabaja con hormigón o mampostería.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 10 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
Seguridad eléctrica
4
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
6
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo rotatorio
1 Empuñadura lateral
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
5
7
8
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor disparador
Empuñadura lateral
Tambor frontal (collarín)
Dial selector de modo
Botón de liberación de selector de modo
Empuñadura principal
Portapuntas
Manguito
Uso previsto
El martillo rotativo ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de perforación rotativa, cincelado y burilado.
NO debe usarse en condiciones de humedad ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
El martillo rotatorio es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Control de vibración activo
Para un mejor control de la vibración, sostenga la herramienta
como se describe en Posición correcta de las manos.
El control de vibración activo neutraliza la vibración de rebote
del mecanismo percutor. Disminuir la vibración en brazos y
manos permite un uso más cómodo durante largos periodos de
tiempo y prolonga la duración de la unidad.
25
Español
El taladro solo necesita la presión suficiente para activar el
control de vibración activo. Si aplica demasiada presión, la
herramienta no perforará o desbastará más velozmente y no se
activará el control de vibración activo.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Empuñadura lateral (Fig. A-B)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, utilice SIEMPRE la herramienta con la
empuñadura lateral correctamente instalada. En caso
contrario, la empuñadura lateral podría deslizarse durante
el uso, con la consiguiente pérdida de control de la
herramienta. Sostenga la herramienta con ambas manos
para maximizar el control.
La empuñadura lateral 2 se engancha a la parte frontal de la
caja de velocidades y puede girarse a 360º para permitirle usar
el aparato con la mano derecha o izquierda.
Montaje de la empuñadura lateral recta
(Fig. B)
1. Agrande la abertura del anillo de la empuñadura lateral 2 girándola en sentido antihorario.
2. Coloque el conjunto en la herramienta poniendo la boca
de la herramienta a través del anillo de acero 9 y en el
collarín 3 por delante de la empuñadura de la herramienta
y del manguito.
3. Gire la empuñadura lateral hasta alcanzar la posición
deseada. Para hacer perforaciones de percusión con
un broca de trabajo pesado, coloque el conjunto de la
empuñadura lateral en un ángulo de aproximadamente 20°
a la herramienta, para un óptimo control.
4. Bloquee el conjunto de montaje de la empuñadura lateral
en su posición apretando bien la empuñadura 2 girándola
en sentido horario para que el conjunto no gire.
Broca y portabrocas
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. SIEMPRE
use guantes cuando cambie las brocas. Las piezas
metálicas accesibles de la herramienta y las brocas
alcanzan temperaturas extremadamente altas durante
el funcionamiento. Los trozos pequeños del material roto
pueden dañar las manos desnudas.
ADVERTENCIA: No intente apretar o aflojar las brocas (ni
cualquier otro accesorio) agarrando la parte frontal del
mandril y encendiendo la herramienta. Podrá provocar
daños al mandril y daños personales.
El martillo rotatorio puede equiparse con diferentes tipos de
cinceles dependiendo del trabajo que se desea realizar. Utilice
solo brocas afiladas.
26
Colocar y extraer las brocas SDS (Fig. C)
1. Tire hacia detrás del manguito de bloqueo 8 e introduzca el
mango de la broca. El mango de la broca debe estar limpio.
2. Gire la broca ligeramente hasta que el manguito vuelva a
colocarse en su posición.
3. Compruebe que la broca esté correctamente colocada.
NOTA: La broca debe moverse varios centímetros
hacia dentro y fuera en el portabrocas 7 cuando está
correctamente colocada.
Para extraer la broca, tire hacia atrás del manguito de bloqueo y
saque la broca.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en la empuñadura lateral montada y la otra en la
empuñadura principal.
Limitador de par
En caso de atascamiento de una broca, el embrague de
sobrecarga interrumpe el impulso al husillo de la broca.
Debido a las fuerzas resultantes, aferre siempre la herramienta
con ambas manos y adopte una postura firme. Después de
una sobrecarga, suelte y apriete el gatillo para re-embragar
el impulso.
Embrague mecánico
Estas herramientas están dotadas de embrague mecánico.
Al activarse el embrague se oye un trinqueteo y aumenta
la vibración.
ADVERTENCIA: El taladro puede detenerse si se
sobrecarga, causando un giro repentino. Inspeccione
siempre el calado. Agarre el taladro firmemente con
ambas manos para controlar la acción de giro y
evitar daños.
Español
Modos de funcionamiento (Fig. E)
ADVERTENCIA: No seleccione el modo de
funcionamiento cuando la herramienta está
en funcionamiento.
ATENCIÓN: No utilizar en modo taladro rotatorio
o martillo rotatorio con una broca de cincel en el
portabrocas. Podrían causarse daños personales y a
la herramienta.
Su herramienta está equipada con un dial selector de modo 4 para seleccionar el modo correcto de operación deseada.
Símbolo
Modo
Aplicación
Taladro giratorio
Perforación con broca hueca en seco
con diamante
Taladrado
de percusión
giratorio
Taladrar en hormigón y mampostería
Solo percusión
Desbaste ligero
Para seleccionar un modo de funcionamiento:
1. Apriete el botón selector de modo 5 .
2. Gire el dial selector de modo de manera que la flecha
apunte al símbolo que corresponda al modo deseado.
NOTA: La flecha en el dial selector de modo 4 debe apuntar
siempre al símbolo de algún modo. No existen posiciones
operativas intermedias. Puede que sea necesario hacer
funcionar brevemente el motor después de cambiar de modo
’solo percusión’ a ’giratorio’ para alinear los engranajes.
usar una broca hueca especial de diamante. Siga las
recomendaciones del fabricante de la broca al utilizar el
accesorio. NOTA: Use siempre brocas con sistema integral
de orificio central (centredrill) y compruebe que las RPM
(velocidad) del taladro percutor no excedan las RPM
nominales máximas de la broca hueca de diamante.
-- Introduzca la broca central en su soporte, en el centro
de la punta de broca.
-- Saque y desconecte la máquina.
-- Retire la broca central de su soporte.
-- Conecte la máquina e introduzca la broca en la pieza
de trabajo.
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar o bombear
fácilmente líquidos combustibles o explosivos
(bencina, alcohol, etc.).
• No mezcle ni agite líquidos inflamables etiquetados
como tal.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Realizar una tarea (Fig. A, E)
ADVERTENCIA: Espere siempre a que el motor se detenga
por completo antes de cambiar la dirección de giro.
1. Escoja y coloque el mandril, adaptador y/o broca adecuado
en la herramienta. Consulte Broca y portabrocas.
2. Usando el dial selector de modo 4 , seleccione el modo
apropiado para la operación que desea realizar. Consulte
Modos de funcionamiento.
3. Ajuste la empuñadura lateral 2 según sea necesario.
4. Coloque la broca/cincel en el lugar que desee.
5. Pulse el gatillo 1 .
6. Para detener el martillo, suelte el interruptor.
Recomendaciones para el uso de la
herramienta
• Cuando taladre, aplique siempre presión en línea recta
con la broca, pero sin ser excesiva, ya que podrá atrancar
el motor o romper la broca. Un flujo suave y uniforme de
material indica la velocidad adecuada de taladrado.
• El taladro percutor puede usarse para perforación al
diamante en mampostería de hasta 100 mm. Para
perforación al diamante en mampostería de diámetros
superiores y perforación al diamante en mampostería y
hormigón de diámetros regulares grandes, recomendamos
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
27
Español
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Hay varios tipos de brocas y cinceles SDS-Max opcionales.
Los accesorios y acoplamientos deben usarse debidamente
lubricados alrededor de la guarnición del SDS Max.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
28
Français
PERCEUSE À PERCUSSION INDUSTRIEL
D25481
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Fréquence
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Battements à vide par minute
Énergie d’impact individuel (EPTA 05/2009)
Plage optimale de perçage dans le béton
Plage maximale de carottage dans le béton
Plage maximale de perçage dans le béton
Porte-outil
Diamètre du collier
Poids
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-6 :
L PA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
96
L WA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
107
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3
Perçage dans le béton
Valeur d’émission de vibrations ah, HD =
Incertitude K =
Burinage
Valeur d’émission de vibrations ah, Cheq =
Incertitude K =
Perçage du métal
Valeur des émissions de vibrations ah,D =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Perceuse à percussion industriel
D25481
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
06.02.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
29
Français
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
30
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
Français
b )
c )
d )
e )
f )
g )
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires liées
aux perceuses à percussion
•
•
•
•
Portez des protections auditives. L’exposition au bruit peut
engendrer une perte de l’ouïe.
Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec l’outil. La
perte de contrôle peut provoquer des blessures.
Tenez les outils électriques par leurs surfaces de
préhension isolées pendant les interventions lors
desquelles l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés. Tout contact
avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer un choc électrique
à l’utilisateur.
Utilisez des pinces ou tout autre moyen pratique pour fixer et
soutenir la pièce à travailler sur une plateforme stable. Tenir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la pièce à travailler à la main ou contre votre corps la rend
instable et peut conduire à une perte de contrôle.
Portez des lunettes de protection ou un autre moyen de
protection oculaire. Les opérations de martelage peuvent
projeter des éclats. Les particules volantes peuvent
endommager vos yeux de façon permanente. Portez un
masque anti-poussière ou un appareil respiratoire pour les
applications qui génèrent de la poussière. Une protection
auditive peut être nécessaire pour la plupart des applications.
Maintenez toujours fermement l’outil. Ne tentez pas d’utiliser
cet outil sans le tenir à deux mains. Il est recommandé de
toujours utiliser la poignée latérale. L’utilisation de cet outil à
une seule main entraîne une perte de contrôle. La perforation
ou la rencontre avec des matériaux durs comme des fers à
béton peut également être dangereuse. Serrez solidement la
poignée latérale avant utilisation.
N’utilisez pas cet outil de manière prolongée. Les vibrations
provoquées par la percussion peuvent être nuisibles pour les
mains et les bras. Utilisez des gants pour les amortir et limitez
l’exposition en faisant régulièrement des pauses.
Ne reconditionnez pas les embouts vous-même. Le
reconditionnement des burins doit être réalisé par un
spécialiste agréé. Les burins mal reconditionnés peuvent
provoquer des blessures.
Portez des gants pour utiliser l’outil ou changer les embouts.
Les parties métalliques accessibles de l’outil et les embouts
peuvent devenir extrêmement chauds pendant l’utilisation.
Les petites chutes de matière peuvent vous blesser les mains si
elles sont nues.
Ne posez jamais l’outil avant que l’embout ne soit
complètement arrêté. L’embout en mouvement pourrait
provoquer des blessures.
Ne tapez jamais sur les embouts avec un marteau pour les
déloger. Des fragments de métal ou des copeaux de matière
pourraient se détacher et provoquer des blessures.
Les burins légèrement usés peuvent être ré-affûtés en
les meulant.
Maintenez le cordon électrique éloigné de l’embout. N’enroulez
le cordon autour d’aucune partie de votre corps. Un cordon
électrique enroulé autour d’un embout en rotation peut
provoquer des blessures et la perte de contrôle.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des marteaux
perforateurs :
• Blessures dues au contact avec les pièces rotatives ou chaudes
de l’outil.
Malgré l’application de la réglementation de sécurité en
pertinente et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Ils
comprennent :
• La diminution de l’acuité auditive.
31
Français
•
•
•
•
•
Le risque de se coincer les doigts lors du remplacement
de l’accessoire.
Les risques pour la santé dus à l’inhalation de la poussière
émise lors des interventions dans le béton et/ou les matériaux
de maçonnerie.
Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse à percussion
1 Poignée latérale
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
32
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 10 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur à gâchette
Poignée latérale
Cylindre avant (collier)
Molette de sélection de mode
Bouton de libération du sélecteur de mode
Poignée principale
Porte-embout
Manchon
Utilisation prévue
Votre perceuse à percussion a été conçue pour le perçage à
percussion, le ciselage et le burinage professionnels.
NE L’UTILISEZ PAS dans un environnement humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Votre perceuse à percussion est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Contrôle actif des vibrations
Pour mieux contrôler les vibrations, tenez l’outil comme décrit
dans la section Positionnement correct des mains.
Le contrôle actif des vibrations neutralise les vibrations
de rebond du mécanisme de percussion. En réduisant les
vibrations sur les mains et les bras, il permet une utilisation
plus confortable et plus longue et prolonge la durée de vie de
la machine.
Français
Le marteau ne nécessite qu’une pression suffisante pour
enclencher le contrôle actif des vibrations. Une pression
trop importante n’augmente pas la vitesse de perforation
ou de burinage et empêche le contrôle actif des vibrations
de s’enclencher.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Poignée latérale (Fig. A–B)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
utilisez TOUJOURS l’outil avec la poignée latérale
correctement installée. Dans le cas contraire, la poignée
latérale peut glisser pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner une perte de contrôle. Tenez l’outil à deux mains
pour maximiser le contrôle.
La poignée latérale 2 se fixe sur l’avant du carter d’engrenage
et elle peut être pivotée à 360° pour permettre l’utilisation de la
main droite ou de la gauche.
Installation de la poignée latérale droite
(Fig. B)
1. Élargissez l’anneau de la poignée latérale 2 en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Placez l’ensemble sur l’outil en passant le nez de l’outil à
travers l’anneau en acier 9 et sur le collier ( 3 ) après le
porte-outil et le manchon.
3. Tournez l’ensemble de la poignée latérale dans la position
voulue. Pour le perçage à percussion horizontal avec un foret
industriel, placez la poignée latérale à un angle d’environ 20°
par rapport à l’outil pour que le contrôle soit optimal.
4. Fixez l’ensemble de la poignée latérale en place en vissant
fermement la poignée 2 dans le sens des aiguilles d’une
montre sans que l’ensemble ne bouge.
Embout et porte-embout
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Portez TOUJOURS
des gants pour changer les embouts. Les parties
métalliques accessibles de l’outil et les embouts peuvent
devenir extrêmement chauds pendant l’utilisation. Les
petites chutes de matière peuvent vous blesser les mains si
elles sont nues.
AVERTISSEMENT : ne tentez pas de serrer ou de desserrer
des forets (ou tout autre accessoire) en saisissant la partie
avant du mandrin et en mettant l’outil en marche. Le
mandrin pourrait sinon être endommagé et vous pourriez
vous blesser.
La perceuse à percussion peut être équipée de différents
embouts en fonction de l’application à réaliser. N’utilisez que
des forets bien affûtés.
Insertion et retrait des embouts SDS
(Fig. C)
1. Rétractez le manchon de verrouillage 8 et insérez la tige de
l’embout. La tige de l’embout doit être propre.
2. Tournez légèrement l’embout jusqu’à ce que le manchon
s’enclenche en position.
3. Assurez-vous que l’embout est correctement inséré.
REMARQUE : L’embout doit bouger de quelques
centimètres dans et hors du porte-outil 7 lorsqu’il est
correctement inséré.
Pour retirer l’embout, rétractez le manchon de verrouillage et
sortez l’embout.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée latérale et l’autre main sur la poignée principale.
Limiteur de couple
En cas de blocage d’un foret, l’entraînement de la tige de ce
foret est interrompu par le limiteur de couple. Du fait des forces
qui en résultent, tenez toujours l’outil à deux mains et gardez
une posture stable. Après une surcharge, relâchez et enfoncez la
gâchette pour ré-enclencher l’entraînement.
Embrayage mécanique
Cet outil est équipé d’un embrayage mécanique. L’activation
de l’embrayage est indiquée par un cliquetis et l’augmentation
des vibrations.
AVERTISSEMENT : la perceuse peut alors caler en cas
de surcharge et provoquer une torsion soudaine. Soyez
toujours prêt à cette éventualité. Tenez fermement la
perceuse à deux mains pour contrôler la torsion et éviter
les blessures.
Modes de fonctionnement (Fig. E)
AVERTISSEMENT : ne changez pas le mode de
fonctionnement lorsque l’outil est en marche.
33
Français
Attention : n’utilisez jamais l’outil en mode Perforation
rotative ou Marteau rotatif si un embout de burinage
se trouve dans le porte-embout. Des blessures ou
l’endommagement de l’outil pourraient en résulter.
Votre outil est équipé d’une molette de sélection de mode
4 qui permet de choisir le bon mode de fonctionnement en
fonction de l’opération à réaliser.
Symbole
Mode
Application
Perçage rotatif
Carottage diamant à sec
Percussion
rotative
Perçage de béton et de maçonnerie
Percussion
seulement
Burinage léger
Pour choisir un mode de fonctionnement :
1. Enfoncez le bouton de libération du sélecteur de mode 5 .
2. Tournez la molette de sélection de mode de façon que la
flèche pointe vers le symbole correspondant au mode voulu.
REMARQUE : La flèche sur la molette de sélection de mode 4
doit tout le temps pointer vers le symbole du mode. Il n’existe
aucune autre position utilisable entre ces positions. Il peut être
nécessaire de faire brièvement tourner le moteur après être
passé du mode «Percussion seulement» aux modes «Rotatifs»
afin de réaligner les pignons.
Exécuter une tâche (Fig. A, E)
AVERTISSEMENT : attendez toujours que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le sens de rotation.
1. Choisissez et installez sur l’outil le mandrin, l’adaptateur et/
ou l’embout approprié. Consultez la section Embouts et
Porte-embouts.
2. À l’aide de la molette de sélection de mode 4 , choisissez le
mode de fonctionnement adapté à l’application. Consultez
la section Modes de fonctionnement.
3. Réglez la poignée latérale 2 si nécessaire.
4. Placez l’embout/le burin à l’emplacement voulu.
5. Enfoncez l’interrupteur à gâchette 1 .
6. Pour arrêter le marteau, relâchez l’interrupteur.
Recommandations pour le fonctionnement
de l’outil
• Pendant le perçage, appliquez toujours une pression
suffisante perpendiculairement à l’embout, mais ne poussez
pas de manière excessive afin d’éviter que le moteur ne cale
ou que le foret ne dévie. Un écoulement fluide et régulier de
poussière indique que la vitesse de perçage est correcte.
• Votre marteau peut être utilisé pour le perçage diamant
à sec dans les matériaux de maçonnerie jusqu’à 100 mm.
Pour le carottage diamant de diamètres plus importants
dans les matériaux de maçonnerie et le béton, nous vous
conseillons d’utiliser une perceuse avec trépan diamant
adaptés. Suivez les recommandations figurant sur le trépan
34
ou celles du fabricant pour l’utilisation de l’accessoire.
REMARQUE : N’utilisez que des trépans avec système de
centrage intégral et assurez-vous que le régime (la vitesse)
du marteau ne dépasse pas le régime nominal maximum du
trépan diamant.
-- Introduisez le foret de centrage dans son support au
centre du trépan.
-- Retirez et débranchez-la machine.
-- Retirez le foret de centrage de son support.
-- Branchez la machine et introduisez le trépan dans
l’ouvrage.
AVERTISSEMENT :
• N’utilisez pas cet outil pour mélanger ou pomper
plus facilement des fluides combustibles ou explosifs
(essence, alcool, etc.).
• Ne mélangez et ne remuez pas de liquides
inflammables étiquetés en conséquence.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Français
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Différents types d’embouts et de burins SDS-Max sont
accessibles en option. Les accessoires et les équipements
utilisés doivent être régulièrement lubrifiés autour du point de
raccord SDS-Max.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
35
Italiano
MARTELLO ROTATORIO A USO INTENSIVO
D25481
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Frequenza
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Battiti a vuoto al minuto
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Capacità ottimale di foratura calcestruzzo:
Capacità massima di carotaggio calcestruzzo
Capacità massima di foratura calcestruzzo
Portautensili
Diametro collare
Peso
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Valori totali di rumorosità e vibrazione (somma vettore triassiale) secondo la
direttiva EN60745-2-6:
L PA (livello di pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
96
L WA (livello di potenza sonora)
dB(A)
107
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Foratura calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah, HD =
Incertezza K =
Scalpellatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,Cheq =
Incertezza K =
Foratura metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah D =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
36
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Martello rotatorio a uso intensivo
D25481
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
06.02.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Italiano
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
37
Italiano
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
•
•
•
•
•
•
•
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
tassellatori elettropneumatici
•
•
•
•
38
Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore può
causare la perdita dell’udito.
Usare le impugnature ausiliarie fornite con
l’elettroutensile. La perdita del controllo può causare lesioni
alla persona.
Sostenere gli apparati elettrici con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono lavorazioni in
cui l’accessorio di taglio potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti. Il contatto con un cavo sotto tensione trasmette la
corrente elettrica alle parti metalliche dell’apparato e potrebbe
provocare la folgorazione dell’operatore.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare il pezzo
da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con
•
•
le mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe portare alla
perdita di controllo.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per gli occhi.
Le operazioni di tassellatura possono emettere schegge.
Tali schegge possono causare danni permanenti alla vista.
Indossare una maschera anti-polvere per le applicazioni
che generano polvere. È possibile che si rendano necessarie
protezioni acustiche per la maggior parte delle applicazioni.
Mantenere sempre una presa stabile sull’apparato. Non tentare
di utilizzare l’apparato senza tenerlo con entrambe le mani.
Si raccomanda di utilizzare sempre l’impugnatura laterale.
L’utilizzo di questo apparato con una sola mano provocherà
la perdita del controllo. Anche lo sfondamento o l’impatto con
materiali duri come ad esempio sbarre può essere pericoloso.
Serrare bene l’impugnatura laterale prima dell’uso.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall’azionamento
dell’apparato potrebbero risultare dannose alle mani e alle
braccia. Servirsi di guanti per fornire un supporto in più e
limitare l’esposizione prendendo delle pause frequenti.
Non ricondizionare le punte da soli. Il ricondizionamento
dello scalpello deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.
Gli scalpelli ricondizionati impropriamente possono
causare lesioni.
Indossare guanti durante l’uso dell’utensile o la sostituzione
delle punte. Le parti metalliche accessibili sull’utensile e le
punte potrebbero diventare estremamente calde durante l’uso.
Piccole particelle di materiale rotto potrebbero danneggiare le
mani nude.
Non appoggiare mai l’apparato finché la punta non si sia
completamente arrestata. Le punte in movimento possono
causare lesioni.
Non colpire le punte inceppate con un martello per rimuoverle.
Frammenti di metallo o trucioli di materiale potrebbero
staccarsi e provocare lesioni.
Gli scalpelli leggermente usurati possono essere riaffinati con
la molatura.
Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla punta rotante.
Non avvolgere il cavo intorno a qualsiasi parte del corpo. Un
cavo elettrico avvolto intorno a una punta in rotazione può
causare lesioni personali e la perdita del controllo.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di questi martelli rotanti:
• lesioni causate dall’aver toccato le parti rotanti o parti calde
dell’apparato
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• menomazioni uditive;
• Rischio di schiacciarsi le dita durante la sostituzione
dell’accessorio.
Italiano
•
•
•
•
Rischi alla salute causati dall’inalazione di polveri sviluppatesi
durante le lavorazioni in calcestruzzo e/o muratura.
Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Martello rotante
1 Impugnatura laterale
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 10 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore di azionamento
Impugnatura laterale
Canna anteriore (collare)
Manopola di selezione della modalità
Pulsante di rilascio selezione della modalità
Impugnatura principale
Portapunte
Manicotto
Uso previsto
Il tassellatore elettropneumatico è stato progettato per l’utilizzo
professionale in lavori di foratura con rotazione, cesellatura
e scalpellatura.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
Questo martello rotatorio è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Controllo attivo delle vibrazioni
Per un migliore controllo delle vibrazioni, tenere l’utensile come
descritto in Corretta posizione delle mani.
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le vibrazioni
di rimbalzo dal meccanismo del tassellatore. Riducendo le
vibrazioni sulla mano e sul braccio, permette un uso più
confortevole per periodi maggiori di tempo ed aumenta la
durata dell’unità.
Il tassellatore necessita solo di una pressione sufficiente a
innestare il controllo attivo delle vibrazioni. Se si applica una
pressione eccessiva l’operazione di foratura non risulterà più
veloce e il controllo attivo delle vibrazioni non si innesterà.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
39
Italiano
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Impugnatura laterale (Fig. A-B)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
utilizzare SEMPRE l’utensile con l’impugnatura laterale
correttamente installata. L’inosservanza di questa
precauzione potrebbe provocare lo scivolamento
dell’impugnatura laterale durante l’utilizzo dell’utensile
e la conseguente perdita di controllo. Tenere l’utensile
con entrambe le mani per incrementare al massimo
il controllo.
L’impugnatura laterale 2 si aggancia alla parte anteriore dello
scomparto ingranaggi e può essere ruotata di 360° per essere
utilizzata sia con la mano destra che con la sinistra.
Montaggio dell’impugnatura laterale dritta
(Fig. B)
1. Ampliare l’apertura dell’anello dell’impugnatura laterale 2 ruotandola in senso antiorario.
2. Posizionare il gruppo sull’utensile inserendo il naso
dell’utensile attraverso l’anello di acciaio 9 e sul collare 3 oltre il portautensile e il manicotto.
3. Far quindi ruotare tutto l’insieme di fissaggio
dell’impugnatura laterale orientandolo nella posizione più
congeniale. Per la tassellatura orizzontale con una punta
pesante, posizionare il gruppo dell’impugnatura laterale a un
angolo di circa 20° all’utensile per un controllo ottimale.
4. Bloccare l’insieme di fissaggio dell’impugnatura laterale
in posizione stringendo saldamente l’impugnatura 2 ruotandola in senso orario in modo che l’insieme non ruoti.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura laterale, e l’altra mano
sull’impugnatura principale.
Limitatore di coppia
In caso di inceppamento di una punta da trapano, la
trasmissione al mandrino del trapano viene interrotta dal
limitatore di coppia. A causa delle forze risultanti, tenere sempre
l’utensile con entrambe le mani e adottare una posizione
stabile. Dopo il sovraccarico, rilasciare e premere l’interruttore
di azionamento a grilletto per innestare nuovamente
la trasmissione.
Punta e portapunta
Frizione meccanica
AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Quando si cambiano
le punte indossare SEMPRE dei guanti. Le parti metalliche
accessibili sull’utensile e le punte potrebbero diventare
estremamente calde durante l’uso. Piccole particelle di
materiale rotto potrebbero danneggiare le mani nude.
AVVERTENZA: non tentare di serrare o allentare le punte
(o qualsiasi altro accessorio) afferrando la parte anteriore
del mandrino e accendendo l’apparato. Potrebbero
insorgere danni al mandrino e lesioni alle persone.
Sul martello rotatorio possono essere montate punte diverse
in base all’applicazione desiderata. Utilizzare solamente
punte appuntite.
Questi utensili sono dotati di una frizione meccanica.
L’indicazione di attivazione della frizione sarà un suono sibilante
udibile insieme a una maggiore vibrazione.
AVVERTENZA: se sovraccaricato, il trapano può bloccarsi
e girare improvvisamente su se stesso. Tenere sempre
presente questa eventualità. Afferrare saldamente
il trapano per controllare l’azione di torsione ed
evitare lesioni.
Inserimento e rimozione delle punte SDS
(Fig. C)
1. Tirare indietro il manicotto di bloccaggio 8 e inserire lo stelo
della punta. Lo stelo della punta deve essere pulito.
2. Ruotare leggermente la punta finché il manicotto non scatta
in posizione.
3. Assicurarsi che la punta sia correttamente inserita.
NOTA: La punta deve muoversi di diversi centimetri dentro
e fuori il portautensili 7 se correttamente inserita.
Per rimuovere la punta, tirare indietro il manicotto di bloccaggio
ed estrarre la punta.
40
Modalità operative (Fig. E)
AVVERTENZA: non selezionare la modalità operativa
quando l’utensile è in funzione.
ATTENZIONE: non utilizzare mai nella modalità Foratura
rotativa o Foratura a percussione rotativa con la punta a
scalpello nel portapunte. Potrebbero essere causate lesioni
personali e danneggiature sull’utensile.
Il tassellatore elettropneumatico è dotato di una manopola di
selezione della modalità 4 adatta per l’operazione desiderata.
Italiano
Simbolo
Modalità
Applicazione
Foratura rotativa
Carotaggio diamante a secco
Foratura a
percussione
rotativa
Lavori su calcestruzzo e muratura
Solo
martellamento
Scalpellatura leggera
Per selezionare una modalità operativa, procedere
come descritto di seguito.
1. Premere il pulsante di rilascio del selettore di modalità 5 .
2. Ruotare la manopola di selezione della modalità in modo
che la freccia punti verso il simbolo corrispondente alla
modalità desiderata.
NOTA: La freccia sulla manopola di selezione 4 deve essere
sempre indirizzata sul simbolo modalità. Non vi sono posizioni
di modalità operative intermedie. Dopo essere passati dalla
modalità di solo martellamento a quella di foratura rotativa
potrebbe essere necessario avviare brevemente il motore per
allineare gli ingranaggi.
Esecuzione di un lavoro (Fig. A, E)
AVVERTENZA: prima di cambiare la direzione
di rotazione attendere sempre che il motore si sia
arrestato completamente.
1. Scegliere e installare sull’utensile il mandrino, l’adattatore
e/o la punta corretti. Consultare la sezione Portapunte
e punte.
2. Con la manopola di selezione della modalità 4 , selezionare
la modalità appropriata per l’applicazione desiderata.
Consultare la sezione Modalità operative.
3. Regolare l’impugnatura laterale 2 in base alla necessità.
4. Collocare la punta/lo scalpello sulla posizione desiderata.
5. Premere l’interruttore di azionamento a grilletto 1 .
6. Per fermare il martello, rilasciare l’interruttore.
Raccomandazioni per il funzionamento del
dispositivo
• Esercitare sempre una pressione in linea retta con la punta
durante la trapanatura per agevolare l’azione di foratura
senza però spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta. La fuoriuscita
continua e regolare di materiale dal foro è indice di un
funzionamento adeguato.
• Il tassellatore può essere utilizzato per la perforazione
di diamante a secco in muratura fino a 100 mm. Per la
perforazione del diamante sopra questo diametro in
muratura e la perforazione del diamante dal diametro
grande regolare in muratura e calcestruzzo, si consiglia l’uso
di una punta a corona di diamante apposita. Seguire le
raccomandazioni per punte a corona o del produttore per
utilizzare l’accessorio. NOTA: Usare sempre punte a corona
con sistemi di perforazione centrale integrali e assicurarsi
che la RPM (velocità) del tassellatore non superi il numero di
giri nominale massimo del nucleo del diamante.
-- Inserire la punta a centrare nel corrispondente
portapunta al centro della punta a corona.
-- Rimuovere e scollegare la macchina.
-- Rimuovere quindi la punta a centrare dal
relativo portapunta.
-- Collegare la macchina in rete e inserire la punta a corona
nel pezzo da lavorare.
AVVERTENZA:
• non usare questo utensile per miscelare o pompare
liquidi facilmente infiammabili o esplosivi (benzina,
alcol, ecc.).
• Non miscelare o agitare liquidi infiammabili etichettati
come tali.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
41
Italiano
Vari tipi di punte e scalpelli SDS-Max sono disponibili come
accessori opzionali. Gli accessori e le dotazioni usati devono
essere regolarmente lubrificati intorno al raccordo SDS-Max.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
42
Nederlands
BOORHAMER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN
D25481
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Frequentie
Vermogen
Snelheid onbelast
Slagen per minuut onbelast
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Optimale boordiepte in beton
Maximale kernboordiepte in beton
Maximale boordiepte in beton
Gereedschapshouder
Kraagdiameter
Gewicht
VAC
Hz
W
min-1
spm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Totaalwaarden lawaai en vibratie (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6:
L PA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
96
L WA (geluidsvermogenniveau)
dB(A)
107
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,HD =
Onzekerheid K =
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq =
Onzekerheid K =
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah, D =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Boorhamer voor zware toepassingen
D25481
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
06.02.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
43
Nederlands
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
44
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
Nederlands
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
Boorhamers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
Gebruik de extra handgrepen die bij het gereedschap
worden geleverd. Verlies van controle kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij
het gereedschap in contact kan komen met verborgen
bedrading. Contact met bedrading die onder stroom staat zal
metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten
en hierdoor kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere praktische
manier vast en ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de hand of tegen
uw lichaam gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de
controle verliezen.
Draag een veiligheidsbril of andere bescherming van uw
ogen. Tijdens het werken met de beitelhamer kunnen er kleine
stukjes materiaal in het rond vliegen. Rondgeslingerde deeltjes
kunnen permanente beschadiging van de ogen veroorzaken.
Draag een stofkap of stofmasker voor toepassing die stof
genereren. Voor de meeste toepassingen zal misschien
gehoorbescherming nodig zijn.
Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
niet te werken met dit gereedschap zonder het met beide
handen vast te houden. U wordt geadviseerd te allen tijde
de zijhandgreep te gebruiken. Wanneer u dit gereedschap
met één hand bedient zal dat leiden tot verlies van controle.
Ook kan het gevaarlijk zijn bij het doorbreken van of stuiten
op harde materialen zoals betonijzer. Draai voor gebruik de
zijhandgreep stevig vast.
Werk niet lange tijd achtereen met dit gereedschap. Trilling
die wordt veroorzaakt door de slagboorwerking van het
gereedschap kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen worden
opgevangen en beperk de blootstelling door regelmatig
rustperioden in te lassen.
Slijp niet zelf de beitels. Beitels moeten door een erkende
specialist worden geslepen. Wanneer beitels niet goed zijn
geslepen kan dat letsel veroorzaken.
Draag handschoenen wanneer u met het gereedschap werkt
of wanneer u beitels wisselt. Bereikbare metalen delen van het
gereedschap en beitels kunnen uitermate heet worden tijdens
het gebruik. Kleine stukjes afgebroken materiaal kunnen blote
handen verwonden.
Leg het gereedschap nooit neer voordat het volledig
tot stilstand is gekomen. Bewegende beitels kunnen
letsel veroorzaken.
Probeer niet vastgelopen beitels met een hamer los te slaan.
Metalen deeltjes of deeltjes materiaal kunnen loskomen en
letsel veroorzaken.
Beitels die wat versleten zijn, kunnen worden geslepen.
45
Nederlands
•
Houd het netsnoer weg bij de ronddraaiende bit. Wikkel het
netsnoer niet om een deel van uw lichaam. Een netsnoer
dat door een ronddraaiende beitel wordt gegrepen, kan
persoonlijk letsel en verlies van controle veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van hamerboren:
• Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
de draaiende delen of hete delen van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het implementeren van
veiligheidsvoorzieningen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn: • Gehoorbeschadiging.
• Een risico van het klemmen van de vingers wanneer het
accessoire wordt gewisseld.
• Gevaren voor de gezondheid die worden veroorzaakt door het
inademen van stof dat ontstaat bij het werken in beton en/
of metselwerk.
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Hamerboor
1Zijhandgreep
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
46
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 10 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Zijhandgreep
Voorste bus (kraag)
Standenselectieschakelaar
Standenselectievrijgaveknop
Hoofdhandgreep
Bithouder
Kraag
Bedoeld gebruik
Uw boorhamer is ontworpen voor professionele boor-, beitelen haktoepassingen.
NIET TE GEBRUIKEN onder natte omstandigheden of op een
plaats waar brandbare vloeistoffen of gassen zijn.
Deze beitelhamer is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Actieve trillingsdemping
Houd voor de beste trillingsdemping het gereedschap vast zoals
beschreven Juiste Handpositie
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen die
terugkomen van het hamerboormechanisme. Zo worden
trillingen in hand en arm verminderd, kunt u langer en
Nederlands
comfortabeler met het gereedschap werken en gaat het
gereedschap langer mee.
De hamer vraagt slechts genoeg druk voor het inschakelen van
de actieve trillingsdemping. Wanneer u te veel druk uitoefent
werkt het gereedschap niet sneller en wordt de actieve
trillingsdemping niet ingeschakeld.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zijhandgreep (Afb. A–B)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel
tot een minimum, gebruik het gereedschap ALTIJD met
de zijhandgreep goed bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep tijdens het gebruik
van het gereedschap los komen te zitten waardoor
u vervolgens de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
De zijhandgreep 2 wordt op de voorzijde van de tandwielkast
geklemd en kan 360 graden worden gedraaid zodat het
gereedschap zowel door rechts- als linkshandigen kan worden
gebruikt.
De rechte zijhandgreep monteren (Afb. B)
1. Draai de ring-opening van de zijhandgreep 2 naar links
verder open.
2. Plaats de handgreep op het gereedschap door de neus van
het gereedschap door de stalen ring 9 en op de kraag ( 3 )
voorbij de bithouder en de mof te schuiven.
3. Draai de zijhandgreep in de gewenste positie. Plaats, als u
horizontaal wilt boren met een zware bit, de zijhandgreep in
een hoek van ongeveer 20° op het gereedschap zodat u de
boor optimaal onder controle kunt houden.
4. Zet de zijhandgreep op z’n plaats vast door de handgreep
2 naar rechts te draaien zodat deze niet kan ronddraaien.
Boortje en boorhouder
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u beitels wisselt.
Bereikbare metalen delen van het gereedschap en beitels
kunnen uitermate heet worden tijdens het gebruik.
Kleine stukjes afgebroken materiaal kunnen blote
handen verwonden.
WAARSCHUWING: Probeer niet boren (of andere
accessoires) vast te zetten of los te maken door het
voorste gedeelte van de boorkop vast te houden en
het gereedschap in te schakelen. Dit kan leiden tot
beschadiging van de boorkop en tot persoonlijk letsel.
Er kunnen afhankelijk van de toepassing verschillende
beitels in de boorhamer worden gezet. Gebruik uitsluitend
scherpe boortjes.
SDS bits plaatsen en verwijderen (Afb. C)
1. Trek de vergrendelmof 8 naar achteren en plaats de
schacht van de bit. De schacht van de bit moet schoon zijn.
2. Draai de bit iets, tot de mof op z’n plaats klikt.
3. Controleer dat de bit goed vastzit.
OPMERKING: Wanneer de bit goed vastzit, moet u deze
enkele centimeters heen en weer kunnen bewegen in de
bithouder 7 .
Trek, als u de bit wilt verwijderen, de vergrendelmof naar
achteren en de bit uit de houder.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. D)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand
op de gemonteerde zijhandgreep en de andere op
de hoofdhandgreep.
Overbelastingsbeveiliging
Bij vastlopen van het boortje wordt de aandrijving naar
de booras onderbroken door de overbelastingskoppeling.
Houd rekening met de krachten die hierdoor ontstaan, houd
het gereedschap altijd met beide handen vast en ga stevig
staan. Laat, wanneer de machine overbelast is, de aan/uitschakelaar los en druk deze weer in zodat de aandrijving weer
wordt ingeschakeld.
Mechanische koppeling
Dit gereedschap is voorzien van een mechanische koppeling. De
inwerkingtreding van de koppeling wordt merkbaar door een
ratelend geluid in combinatie met meer trilling.
WAARSCHUWING: Boormachine kan vastlopen
als u deze overbelast en er kan dan een plotselinge
draaibeweging ontstaan. Wees altijd voorbereid op het
vastlopen. Grijp de boormachine stevig met beide handen
47
Nederlands
vast zodat u de draaibeweging kunt beheersen en letsel
kunt vermijden.
Bedrijfsstanden (Afb. E)
WAARSCHUWING: Selecteer de bedrijfsstand niet
wanneer het gereedschap in werking is.
VOORZICHTIG: Gebruik nooit de stand voor boren
of slagboren terwijl er een beitel in de bithouder zit.
Persoonlijk letsel zou het gevolg kunnen zijn en het
gereedschap zou beschadigd kunnen raken. 
Het gereedschap is voorzien van een standenselectieschakelaar
4 en hiermee kunt u de stand kiezen die geschikt is voor de
toepassing van uw keuze.
Symbool
Stand
Toepassing
Boren
Droog diamantboren
Slagboren
Boren in beton en metselwerk
Alleen hakken
Licht hakwerk
Een bedrijfsstand selecteren:
1. Druk de vrijgaveknop 5 van de
standenselectieschakelaar in.
2. Draai de standenselectieschakelaar zo dat de pijl wijst naar
het symbool van de stand van uw keuze.
OPMERKING: De pijl op de standenschakelaar 4 moet te
allen tijde naar een symbool van een stand wijzen. Er zijn
hiertussen geen bruikbare posities. Het kan nodig zijn de motor
kort te laten draaien nadat u hebt overgeschakeld van ’alleen
hakken’ naar de standen voor ’boren’, zo zorgt u ervoor dat de
tandwielen goed in elkaar grijpen.
Een toepassing uitvoeren (Afb. A, E)
WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting
van de rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand
is gekomen.
1. Kies de juiste boorkop, adapter en/of het juiste boortje
en plaats deze/dit op het gereedschap. Raadpleeg
Boorhouders, boorkoppen en boortjes.
2. Selecteer met behulp van de standenselectieschakelaar 4 de stand die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Raadpleeg Bedrijfsstanden.
3. Stel de zijhandgreep 2 naar eigen inzicht af.
4. Plaats het boortje/de beitel op de locatie van uw keuze.
5. Druk de Aan/Uit-schakelaar 1 in.
6. U kunt het gereedschap stoppen door de schakelaar los
te laten.
Aanbevelingen voor werken met het
gereedschap
• Oefen tijdens het boren altijd zo veel druk in een rechte lijn
op het bitje uit dat het zich in het materiaal blijft vreten,
48
maar duw niet zo hard dat de motor vastloopt of het bitje
wordt gebogen. Een gelijkmatige, constante stroom van de
stof wijst erop dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
• De hamerboor kan worden gebruikt voor het droog
diamantboren in metselwerk tot 100 mm. Voor
diamantboren met een grotere diameter in metselwerk
en gewoon diamantboren met een grote diameter
in metselwerk en beton, adviseren wij een speciale
diamantkernboor te gebruiken. Volg de aanbevelingen
bij de boorkop of de aanbevelingen van de fabrikant
wanneer u het accessoire gebruikt. OPMERKING: Gebruik
altijd boorkoppen met integrale centerboorsystemen en
let erop dat het toerental (tpm) van de hamerboor het
maximale nominale toerental van de diamantcenterboor
niet overschrijdt.
-- Plaats de centerboor in zijn houder in het midden van
het kernboortje.
-- Neem de machine uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
-- Verwijder de middenboor uit zijn houder.
-- Steek de stekker in het stopcontact en plaats de
kernboor in het werkstuk.
WAARSCHUWING:
• Meng of pomp niet met dit gereedschap vloeistoffen
die gemakkelijk kunnen ontbranden of kunnen
ontploffen (wasbenzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen brandbare vloeistoffen die als
zodanig zijn gelabeld.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
Nederlands
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Diverse typen SDS-Max bits en beitels zijn als optie verkrijgbaar.
Accessoires en hulpstukken moeten rond de SDS-Max-vatting
regelmatig worden gesmeerd.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
49
Norsk
KRAFTIG ROTERENDE BORHAMMER
D25481
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Frekvens
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Ubelastede slag pr. minutt
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Optimalt boreområde i betong
Maksimum kjerneboreområde i betong
Maksimum boreområde i betong
Verktøyholder
Hylsediameter
Vekt
VAC
Hz
W
o/min
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Totale støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN60745­2-6:
L PA (utviklet lydtrykksnivå)
dB(A)
96
L WA (lydeffektnivå)
dB(A)
107
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Boring i betong
Vibrasjonsutslipp verdi ah, HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ah, cheq =
Usikkerhet K =
Boring i metall
Vibrasjonsutslippsverdi ah,D =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
50
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Kraftig roterende borhammer
D25481
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
06.02.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
Norsk
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
51
Norsk
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for roterende
hammere
•
•
•
•
•
•
•
•
52
Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan
forårsake hørselstap.
Bruk hjelpehåndtak som følger med verktøyet.. Å miste
kontroll kan forårsake personskade.
Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater
når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende og kan gi operatøren
elektrisk støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk måte å feste og støtte
arbeidsstykket på en stabil plattform. Å holde arbeidsstykket
i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Meiseloperasjoner
gjør at fliser flyr gjennom luften. Flyvende partikler kan
forårsake permanent øyeskade. Bruk en støvmaske eller
respirator i situasjoner som genererer støv. Hørselsvern trenges
for de fleste bruksområder.
Hold fast i verktøyet til enhver tid. Prøv ikke å bruke dette
verktøyet uten at du holder i det med begge hender. Det
anbefales at du bruker sidehåndtaket hele tiden. Bruk av
verktøyet med kun en hånd resulterer i at du mister kontroll.
Brudd gjennom eller støt mot harde materialer så som
armering kan også være farlig. Stram sidehåndtaket godt
før bruk.
Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon forårsaket
av slagaksjonen kan skade hendene og armene. Bruk hansker
for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile ofte.
Ikke slip bitsene selv. Meiselsliping skal utføres av en autorisert
spesialist. Feilslipte meisler kan føre til personskade.
•
•
•
•
•
Bruk hansker når du bruker verktøyet eller skifter bits.
Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og bits kan bli ekstremt
varmt under bruk. Små løse biter av materiale kan skade
nakne hender.
Ikke legg elektroverktøyet fra deg før biten har stanset helt.
Bevegende bits kan forårsake personskade.
Ikke slå fastkilte bits med en hammer for å få dem
løs. Metallfragmenter eller materialbiter kan løsne og
forårsake personskade.
Meisler som er litt slitt kan skjerpes igjen ved sliping.
Hold strømkabelen borte fra den roterende biten. Ikke vikle
kabelen rundt noen del av kroppen din. En elektrisk ledning
som er viklet rundt en spinnende bit kan føre til personskade
og at du mister kontroll.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av roterende
slagbormaskiner:
• Skader som følge av berøring av roterende deler eller varme
deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. Disse er: • Hørselskader.
• Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør.
• Helseskader som følge av innånding av støv som utvikles ved
arbeid i betong og/eller murverk.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende borehammer
1Sidehåndtak
Norsk
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 10 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Avtrekker-bryter
Sidehåndtak
Fronthylse (krage)
Modusvalghjul
Modusvalg løsnebryter
Hovedhåndtak
Bit holder
Mansjett
Tiltenkt bruk
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon
fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir
mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger
enhetens levetid.
Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne
aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke
føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil
ikke utløses.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Sidehåndtak (Fig. A-B)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt
montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at
sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister
kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi
best kontroll.
Sidehåndtaket 2 kan festes til fronten av girboksen og kan
roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd.
Montering av sidehåndtaket (Fig. B)
1. Utvid ringåpningen til sidehåndtaket 2 ved å rotere det
mot klokken.
2. Plasser modulen på verktøyet ved å sette nesen til verktøyet
gjennom stålringen 9 og på kragen 3 forbi bitholderen
og mansjetten.
3. Roter sidehåndtakets monteringsinnretning til ønsket
posisjon. For horisontal slagboring med en tung borebit, sett
sidehåndtaksmodulen på en vinkel med omtrent 20° mot
verktøyet for optimal kontroll.
4. Lås sidehåndtakets monteringsinnretning på plass ved å
sikkert feste håndtaket 2 og rotere den med klokken slik at
innretningen ikke roterer.
Din roterende hammer er designet for profesjonelle bruk ved
roterende boring, hakking og meisling.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne roterende borehammeren er et
profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker
når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og
bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av
materiale kan skade nakne hender.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme drill-bits (eller annet
tilbehør) ved å gripe rundt fronten av chucken og deretter
slå på verktøyet. Det kan føre til skader på chucken og
til personskader.
Den roterende hammeren kan monteres med ulike bits,
avhengig av den ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits.
Aktiv vibrasjonskontroll
Sette inn og fjerne SDS bits (Fig. C)
For den beste vibrasjonskontrollen, skal du holde verktøyet som
beskrevet i Riktig håndposisjon.
Bit og bitholder
1. Trekk låsekragen 8 tilbake og sett inn bitskaftet. Bitskaftet
må være rent.
2. Drei biten litt inntil kragen klikker på plass.
53
Norsk
3. Forsikre deg om at biten sitter skikkelig på plass.
MERK: Biten må bevege seg flere centimeter inn og ut av
verktøyholderen 7 når den sitter skikkelig på plass.
Når du skal fjerne biten, trekker du tilbake mansjetten og trekker
ut biten.
Symbol
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. D)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på sidehåndtaket og
den andre på hovedhåndtaket.
Overbelastningsclutch
I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen
avbrytes av overbelastningschucken. På grunn av kreftene som
avgis, skal du alltid holde verktøyet med begge hender og ha
en god balanse. Etter overbelastning, skal du trykke av og på
avtrekkerknappen for å sette igang igjen.
Mekanisk clutch
Disse verktøyene har en mekanisk clutch. Indikasjonen på
at clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar skralling
sammen med en økt vibrasjon.
ADVARSEL: Boret kan låse seg ved overbelastning og
føre til plutselig vridning. Vær alltid forberedt på låsing.
Hold boremaskinen godt for å motvirke vridning og
unngå personskader.
Driftsmoduser (Fig. E)
ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang.
FORSIKTIG: Brk aldri modusene for boring eller slagboring
med en meisel montert i bitholderen. Det kan føre tiø
personskader og skader på verktøyet.
Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 4 for å velge
modusen som er passende for ønsket drift.
54
Modus
Bruksområde
Boremaskin
Tørr diamant-kjerneboring
Roterende
hamring
Bore i betong og murverk
Kun hamring
Lett hakking
For å velge driftsmodus:
1. Trykk modusvalgutløserknappen 5 .
2. Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som
korresponderer med den ønskede modus.
MERK: Pilen på modusvalghjulet 4 skal alltid peke på et
modussymbol. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner.
Det kan være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet
fra ’kun hamring’ til ’roterende’ moduser for å likerette girene.
Utføring av arbeid (Fig. A, E)
ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du
alltid vente til motoren har stoppet helt.
1. Velg og installer den riktige chuck, adapter, og/eller bit på
verktøyet. Se Bit og bitholder.
2. Ved bruk av modusvalghjulet 4 skal du velge modusen som
passer til den ønskede bruken. Se Bruksmoduser.
3. Juster sidehåndtaket 2 som ønsket.
4. Plasser biten/meiselen på det ønskede området.
5. Trykk ned avtrekksbryteren 1 .
6. For å stoppe hammeren, slipp bryteren.
Anbefalinger for verktøybruk
• Ved boring, bruk nok trykk i rett linje mot bit-en, men ikke
trykk så hardt at motoren stopper eller bit-en skjærer ut. En
myk, jevn strøm av støv tyder på korrekt bore-hastighet.
• Hammeren kan brukes for trørr diamantboring i murverkt
inntil 100 mm. For diamantboring med større diameter
i murverk og normalt store diameters diamantboring i
murverk og betong, anbefaler vil bruk av en spesial diamantkjerneboremaskin. Følg kjernebit eller produsentens
anbefalinger for bruk av tilbehøret. MERK: Bruk alltid
kjernebits med integrert senterbor-system og sikre at
turtallet (hastigheten) på hammeren ikke overstiger
maksimalt turtall for diamantkjernen.
-- Sett inn kjerneboret i holderen i senter av kjernebiten.
-- Ta bort og trekk ut støpsel på verktøyet.
-- Ta ut kjerneboren fra holderen.
-- Plugg inn verktøyet og sett kjerneboren i arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin,
alkohol, etc.).
• Ikke rør eller bland brennbare væsker som er
merket slik.
Norsk
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ulike typer SDS-Max bits og meisler er tilgjengelige som et valg.
Tilbehør og utstyr som brukes må smøres regelmessig rundt
SDS-Max monteringen.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
55
Português
MARTELO ROTATIVO PARA USO INDUSTRIAL
D25481
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Frequência
Alimentação
Velocidade sem carga
Batimentos sem carga por minuto
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Capacidade óptima de perfuração em betão
Capacidade máxima de perfuração caroteadora
em betão
Capacidade máxima de perfuração em betão
Porta-ferramentas
Diâmetro do anel
Peso
VCA
Hz
W
mín.-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Valores totais de ruído e vibração (soma vectorial triaxial) de acordo com a
EN60745-2-6:
L PA (nível de emissão de pressão sonora)
dB (A)
96
L WA (nível de potência acústica)
dB (A)
107
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB (A)
3
Perfuração em betão
Valor de vibração das emissões ah, HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de vibração das emissõesh,Cheq =
K de variabilidade =
Perfuração em metal
Valor de vibração das emissões ah,D =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
56
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Martelo rotativo para uso industrial
D25481
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
06.02.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Português
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
57
Português
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
58
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para
martelos rotativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use uma protecção auditiva. A exposição ao ruído pode
causar perda auditiva.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar ferimentos.
Segure as ferramentas eléctricas pelas superfícies
isoladas quando efectuar uma operação em que a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com fios
ocultos. O contacto com um fio com tensão eléctrica irá fazer
com que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Utilize grampos ou outro sistema para fixar e apoiar a peça
numa plataforma estável. Segurar a peça com a mão ou
contra o corpo pode causar instabilidade e perda de controlo.
Use óculos de segurança ou outra protecção ocular. As
operações com o martelo podem causar a projecção de
aparas. As partículas projectadas podem causar danos
oculares permanentes. Use uma máscara anti-poeira ou
respiratória para se proteger contra aplicações que produzam
serradura. Pode ser necessário utilizar protecção auricular
para a maioria das aplicações.
Segure a ferramenta sempre com firmeza. Não utilize
esta ferramenta sem segurá-la com ambas as mãos. É
recomendável utilizar sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta irá resultar em perda de controlo. Também
pode ser perigoso perfurar ou detectar materiais duros, tais
como barras de reforço. Aperte o punho lateral em segurança
antes de utilizar o martelo.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela acção do martelo pode ser
prejudicial às suas mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição, fazendo
pausas frequentes.
Não repare as brocas. A reparação do cinzel deve ser
efectuada por um especialista autorizado. Cinzéis reparados
incorrectamente podem dar origem a ferimentos.
Use luvas quando utilizar a ferramenta ou substituir as brocas.
As peças metálicas acessíveis na ferramenta e brocas podem
ficar muito quentes durante o funcionamento. As partículas
de material partido podem causar ferimentos nas mãos.
Só deve pousar a ferramenta depois de o acessório ficar
completamente imobilizado. As brocas em movimento podem
causar ferimentos.
Se as brocas ficarem encravadas, não utilize um martelo para
tentar retirá-las. Os fragmentos de metal ou de brocas podem
soltar-se e causar ferimentos.
Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser afiados
por trituração.
Português
•
Mantenha o cabo de alimentação afastado da broca rotativa.
Não envolva o cabo à volta de qualquer parte do corpo. Um
cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca em movimento
pode causar ferimentos e perda de controlo.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
•
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização dos martelos
rotativos:
• Ferimentos causados pelo contacto com peças rotativas ou
quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de entalar os dedos quando mudar o acessório.
• Riscos para a saúde causados pela inalação de poeiras
produzidas por trabalhos em betão e/ou alvenaria.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo rotativo
1 Punho lateral
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 10 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor de accionamento
Punho lateral
Tambor dianteiro (anel)
Botão do selector de modo
Botão de libertação do selector de modo
Punho principal
Suporte de brocas
Manga
Uso pretendido
O martelo rotativo foi concebido para aplicações de perfuração
rotativa, cinzelamento e burilagem profissionais.
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
Este martelo rotativo é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Controlo de vibrações activo
Para um melhor controlo das vibrações, segure a ferramenta
como descrito em Posição correcta das mãos.
59
Português
O controlo das vibrações activas neutraliza as vibrações de recuo
do mecanismo do martelo. Se diminuir a vibração da mão e do
braço, é mais confortável utilizar a ferramenta durante períodos
mais prolongados e aumenta assim a duração do equipamento.
O martelo necessita apenas de uma ligeira pressão para activar
o controlo de vibração activo. Se aplicar uma pressão excessiva,
a velocidade da broca ou da apara da ferramenta não aumenta
e o controlo de vibração activa não será activado.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Punho lateral (Fig. A–B)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, utilize
SEMPRE a ferramenta com o punho lateral devidamente
instalado. O não cumprimento pode resultar no deslize do
punho lateral durante o funcionamento da ferramenta e
na subsequente perda do controlo. Segure a ferramenta
com ambas as mãos para maximizar o controlo.
O punho lateral 2 é fixado na parte da frente da caixa da
engrenagem e pode ser rodado num ângulo de 360˚ para que
possa ser utilizado tanto do lado direito como do esquerdo.
Montar o punho lateral direito (Fig. B)
1. Alargue a abertura do anel do punho lateral 2 rodando-o
para a esquerda.
2. Coloque o conjunto na ferramenta, inserindo a ponteira
da ferramenta através do anel de aço 9 e no anel 3 pelo
porta-ferramentas e pela manga.
3. Rode o conjunto do punho lateral para a posição
pretendida. Para perfuração com o martelo na horizontal
com uma broca pesada, coloque o conjunto do punho
lateral a um ângulo de cerca de 20° da ferramenta para
um excelente controlo.
4. Bloqueie conjunto de montagem do punho lateral no
respectivo local, apertando com firmeza o punho 2 ,
rodando-o para a direita para que o conjunto não rode.
Brocas e porta-brocas
ATENÇÃO: Perigo de queimaduras. Utilize SEMPRE luvas
quando substituir as brocas. As peças metálicas acessíveis
na ferramenta e brocas podem ficar muito quentes
durante o funcionamento. As partículas de material
partido podem causar ferimentos nas mãos.
ATENÇÃO: Não tente apertar ou soltar as brocas (ou
qualquer outro acessório) segurando na parte frontal do
mandril e ligando a ferramenta. Podem ocorrer danos no
mandril e lesões pessoais.
60
O martelo rotativo pode ser instalado com brocas de cinzelar
diferentes consoante a aplicação pretendida. Utilize apenas
pontas de brocas afiadas.
Inserir e remover as brocas SDS (Fig. C)
1. Puxe a manga de bloqueio 8 para trás e insira a haste da
broca. A haste da broca deve estar limpa.
2. Rode a broca ligeiramente até a manga ficar encaixada.
3. Certifique-se de que a broca fica bem encaixada.
NOTA: A broca tem de deslocar-se vários centímetros
para dentro e para fora do porta-brocas 7 quando estiver
bem encaixada.
Para remover a broca, retire a manga de bloqueio e retire
a broca.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão no
punho lateral montado e a outra no punho principal.
Embraiagem de sobrecarga
Se uma ponta de broca ficar encravada, a transmissão da árvore
porta-brocas é interrompida pela embraiagem de sobrecarga.
Devido às forças resultantes, segure sempre a ferramenta com
ambas as mãos e com firmeza. Após a sobrecarga, liberte e
prima o gatilho para activar novamente a transmissão.
Embraiagem mecânica
Estas ferramentas estão equipadas com uma embraiagem
mecânica. A indicação de que a embraiagem foi activada é uma
catraca com vibração acrescida.
ATENÇÃO: A broca pode bloquear se ocorrer uma
sobrecarga devido a uma torção súbita. Esteja sempre
preparado para o bloqueio do motor. Agarre a broca com
firmeza para controlar a acção de torção e evitar lesões.
Português
Modos de funcionamento (Fig. E)
ATENÇÃO: Não seleccione o modo de funcionamento
quando a ferramenta estiver em funcionamento.
ATENÇÃO: Nunca utilize o modo de Perfuração rotativa
ou de Martelar rotativo com uma broca de cinzel
no porta-brocas. Podem ocorrer ferimentos e danos
na ferramenta.
A ferramenta está equipada com um botão de selecção
de modo 4 para seleccionar o modo adequado para a
operação pretendida.
Símbolo
Modo
Aplicação
Perfuração
rotativa
Carotagem a seco com diamantes
Martelar rotativo
Perfurar em betão e alvenaria
Apenas martelar
Burilagem ligeira
Para seleccionar um modo de funcionamento:
1. Prima o botão de libertação do selector de modo 5 .
2. Rode o botão de selecção de modo para que a seta aponte
para o símbolo correspondente ao modo pretendido.
NOTA: A seta no botão de selecção de modo 4 deve estar
sempre a apontar para o símbolo de modo. Não existem
posições de funcionamento intermédias. Pode ser necessário
ligar o motor durante alguns instantes depois de mudar dos
modos de “apenas martelagem” para “rotativo” para alinhar
as engrenagens.
uma perfuradora de diamante específica. Quando utilizar o
acessório, siga as recomendações indicadas pelo fabricante
ou da coroa. NOTA: Utilize sempre coroas com sistemas
de centragem integral e certifique-se de que as RPM
(velocidade) do martelo não excedem o regime nominal
máximo do núcleo de diamante.
-- Insira a broca de centrar no respectivo suporte no centro
da broca de coroa.
-- Retire e desligue a ferramenta.
-- Retire a broca de centrar do respectivo suporte.
-- Ligue a ferramenta e insira a broca de coroa na peça.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para misturar ou bombear
líquidos combustíveis ou explosivos (benzina,
álcool, etc.).
• Não misture nem agite líquidos inflamáveis
devidamente rotulados.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Efectuar uma aplicação (Fig. A, E)
ATENÇÃO: Aguarde sempre até que o motor pare por
completo antes de alterar a direcção da rotação.
1. Escolha e instale o mandril adequado, adaptador e/ou a
broca na ferramenta. Consulte Brocas e porta-brocas.
2. Com o botão de selecção de modo 4 , seleccione o modo
adequado para a aplicação pretendida. Consulte Modos
de funcionamento.
3. Ajuste o punho lateral 2 conforme necessário.
4. Coloque a broca/cinzel no local pretendido.
5. Prima o interruptor de accionamento 1 .
6. Para parar o martelo, liberte o interruptor.
Recomendações de funcionamento da
ferramenta
• Quando perfurar, aplique sempre pressão numa linha recta,
mas não a empurre demasiado, porque o motor pode
bloquear ou a broca pode desvia-se. Um fluxo de material
fino e regular indica uma taxa de perfuração adequada.
• O martelo pode ser utilizado para carotagem com diamante
a seco para alvenaria até 100 mm. Para uma perfuração
com diamante acima deste diâmetro em alvenaria e
perfuração com diamante grande, é aconselhável utilizar
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
61
Português
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Estão disponíveis vários tipos de brocas e cinzéis SDS-Max como
opção. Os acessórios e dispositivos complementares utilizados
devem ser lubrificados regularmente à volta do equipamento
SDS-Max.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
62
Suomi
RASKAAN KÄYTÖN PORAVASARA
D25481
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Taajuus
Ottoteho
Kuormittamaton nopeus
Iskua minuutissa ilman kuormitusta
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Optimaalinen porausväli betonissa
Maksimitimanttiporausväli betonissa
Maksimiporausväli betonissa
Laitteen pidike
Holkin läpimitta
Paino
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Ääni- ja tärinäarvot yhteensä (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN60745-2-6 mukaisesti:
L PA (äänenpainetaso)
dB(A)
96
L WA (äänitehotaso)
dB(A)
107
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Poraus betoniin
Tärinäpäästöarvo ah, HD =
Epävarmuus K =
Piikkaus
Tärinäpäästöarvo ah,Cheq =
Epävarmuus K =
Poraus metalliin
Tärinäpäästöarvo ah,D =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Raskaan käytön poravasara
D25481
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.02.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
63
Suomi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b )
c )
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
64
d )
e )
f )
g )
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Suomi
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Poravasaroiden lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä työkalun mukana toimitettuja lisäkahvoja.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon.
Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa
oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen” johtoon,
sen suojaamattomat metalliosat tulevat “jännitteenalaisiksi”,
jolloin on olemassa sähköiskuvaara.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää
ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen
käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Iskuporaustoimenpiteissä lentää lastuja. Lentävät
kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion. Käytä
pölysuojainta tai hengityssuojainta töissä, joissa syntyy pölyä.
Kuulosuojaimet voivat olla tarpeen useimpiin töihin.
Pidä työkalua tiukasti. Pidä työkalua aina kiinni molemmilla
käsillä. Sivukahvaa on suositeltavaa käyttää aina. Työkalun
käyttö yhdellä kädellä aiheuttaa hallinnan menetyksen.
Kovien materiaalien läpi tunkeutuminen tai esimerkiksi
raudoitustankoihin osuminen voi myös olla vaarallista. Kiristä
sivukahva ennen käyttöä.
Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Työkalun
iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla haitallista käsillesi ja
käsivarsillesi. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta ja
rajoita altistumista tärinälle pitämällä taukoja.
Teriä ei saa kunnostaa itse. Piikkausteriä saa kunnostaa
vain valtuutettu asiantuntija. Virheellisesti kunnostetut
piikkausterät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Käytä suojakäsineitä työkalun käyttämisen ja terien
vaihtamisen aikana. Työkalun metalliosat ja terät voivat
kuumeta huomattavasti käytön aikana. Pienet irronneet
materiaaliosat voivat vahingoittaa paljaita käsiä.
Laske työkalu alas vasta kun sen terä on pysähtynyt kokonaan.
Liikkuvat terät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kiinni juuttuneita teriä ei saa iskeä vasaralla niiden
irrottamiseksi. Metallisiruja tai materiaalipaloja voi irrota ja ne
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Hiukan kuluneet piikkausterät voidaan teroittaa hiomalla.
Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kääri
johtoa laitteen rungon ympärille. Pyörivän terän ympärille
kääritty virtajohto voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja
hallinnan menettämisen.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät porakoneiden käyttöön:
• Työkalun pyörivien tai kuumien osien koskettamisesta
aiheutuvat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Sormien puristumisen riski lisävarusteita vaihdettaessa.
• Betoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa syntyneen pölyn
hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
65
Suomi
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 10 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Liipaisukytkin
Sivukahva
Etusylinteri (holkki)
Toimintatilan valintakytkin
Toimintatilan vapautuspainike
Pääkahva
Terän pidin
Laippa
Käyttötarkoitus
Poravasara on suunniteltu ammattimaiseen iskuporaukseen
ja piikkaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä poravasara on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Aktiivinen tärinän hallinta
Tärinän parasta hallintaa varten työkalua tulee pitää osion
Käsien oikea asento. mukaisesti.
Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin
aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää
ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien
aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää.
Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen
tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan
liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen
tärinänhallinta aktivoidu.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
66
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sivukahva (kuvat A–B)
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos
näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen
työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä
hallinnan maksimoimiseksi.
Sivukahva 2 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä
voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä
oikealla että vasemmalla kädellä.
Sivukahvan asennus (kuva B)
1. Laajenna sivukahvan 2 rengasaukkoa kiertämällä
sitä vastapäivään.
2. Asenna kokoonpano työkaluun asettamalla työkalun kärki
teräsrenkaan 9 läpi holkkiin 3 teräpidikkeen ja laipan yli.
3. Kierrä sivukahvakokoonpano haluttuun asentoon. Kun
haluat käyttää iskuporaa vaakasuunnassa raskaalla
poranterällä, aseta sivukahvakokoonpano noin 20 asteen
kulmaan työkaluun optimaalista hallintaa varten.
4. Lukitse sivukahvakokoonpano paikoilleen kiristämällä
kahva 2 , suorita se kiertämällä kahvaa myötäpäivään
ääriasentoon saakka.
Terä ja työkalupidike
VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA
suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun
metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti
käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat
vahingoittaa paljaita käsiä.
VAROITUS: Älä yritä kiristää tai löysätä poranteriä (tai
muita lisävarusteita) tarttumalla istukan etuosaan ja
käynnistämällä työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja
aiheuttaa henkilövahingon.
Poravasaraan voidaan asentaa erilaisia piikkausteriä
käyttötarkoituksen mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä.
SDS-terien asentaminen ja irrottaminen
(kuva C)
1. Vedä lukitusholkkia 8 taakse ja laita teränvarsi paikalleen.
Terän karan tulee olla puhdas.
2. Käännä terää hieman, kunnes holkki napsahtaa
takaisin paikalleen.
3. Varmista, että terä on kiinnittynyt oikeaoppisesti.
HUOMAA: Oikein asennettuna terän tulee liikkua useiden
senttimetrien verran sisään ja ulos teräpidikkeestä 7 .
Irrota terä vetämällä lukituslaippaa taakse ja vetämällä terä ulos.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
Suomi
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
sivukahvassa ja toisen käden pitämistä pääkahvalla.
Ylikuormituksen kytkin
Jos poranterä jää kiinni, ylikuormituskytkin keskeyttää
voimansiirron poran karaan. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi
työkalua on aina pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa
asennossa. Vapauta ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen
voimansiirron uudelleen kytkemiseksi.
Mekaaninen kytkin
Näissä työkaluissa on mekaaninen kytkin. Kytkimen aktivoinnista
ilmoittaa hammastuksen ääni sekä lisääntyvä tärinä.
VAROITUS: Pora saattaa sakata, jos ylikuormitus
aiheuttaa yllättävän vääntymisen. Varaudu aina
sakkaukseen. Tartu poraan tiukasti, jotta hallitset työkalun
vääntymisen ja vältät loukkaantumisen.
Käyttötilat (kuva E)
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun
ollessa käynnissä.
HUOMIO: Älä koskaan käytä kiertokairaus- tai
iskuporatilaa talttaterän ollessa työkalupidikkeessä.
Vaarana on henkilövahinko tai työkalun vaurioituminen.
Työkalussa on tilavalitsin 4 , jolla voit valita käyttötilan
käyttötarkoituksen mukaan.
Symboli
Tila
Sovellus
Kiertokairaus
Kuiva timanttiporaus
Iskuporaus
Poraus betoniin ja muuraukseen
Vain isku
Kevyt haketus
Käyttötilan valitseminen:
1. Paina tilavalitsimen vapautuspainiketta 5 .
2. Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi
tilan symbolia.
HUOMAA: Tilavalitsimen 4 nuoli tulee osoittaa aina tilasymboliin. Niiden välillä ei ole muita asetuksia. Moottoria voi olla
tarpeen käyttää lyhyen aikaa hammaspyörien kohdistamiseksi,
kun olet siirtynyt ’vain isku’ tilasta ’ruuvaus’ -tilaan.
Toimenpiteen suorittaminen (kuvat A, E)
VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt
kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa.
1. Valitse ja asenna työkaluun sopiva istukka, sovitin ja/tai terä.
Katso kohta Terä ja työkalupidike.
2. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva käyttötila tilavalitsimella 4
. Katso Käyttötilat.
3. Säädä sivukahvaa 2 tarpeen mukaan.
4. Aseta poran/taltan terä haluamaasi kohtaan.
5. Paina liipaisukytkintä 1 .
6. Pysäytä vasara vapauttamalla kytkin.
Suosituksia työkalun käyttöön
• Kohdista voimaa poraamisen aikana suorassa linjassa terään
nähden. Älä kuitenkaan paina liikaa, muutoin moottori
saattaa sakata tai terä vääntyä. Yhtenäinen, tasainen
materiaalivirta osoittaa oikean porausnopeuden.
• Voit käyttää vasaraa kuivatimanttiporaukseen muurauksessa
100 mm saakka. Kun timanttiporauksen halkaisija on
tätä suurempi muurauksessa tai timanttiporauksen
tavallinen halkaisija on suuri muurauksessa tai betonissa,
suosittelemme käyttämään erityistä timanttiporaa. Noudata
porakruunun tai valmistajan suosituksia lisävarusteen
käytössä. HUOMAA: Käytä aina poranteriä integroiduilla
porausjärjestelmillä ja varmista, että poran kierrosnopeus ei
ylitä timanttiporanterän maksimikierrosnopeutta.
-- Laita keskiöpora sen pidikkeeseen porakruunun keskelle.
-- Irrota kone virtalähteestä.
-- Poista keskiöpora pidikkeestään.
-- Laita kone virtalähteeseen ja laita
porakruunu työkappaleeseen.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien
nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen
tai pumppaamiseen.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on
vastaava merkintä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
67
Suomi
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Lisävarusteena on saatavilla erilaisia SDS-Max -poran- ja
piikkausteriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella
säännöllisesti SDS-Max -liitännän ympärillä.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
68
Svenska
SLITSTARK ROTATIONSHAMNMARE
D25481
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Frekvens
Ineffekt
Varvtal utan belastning
Obelastade slag per minut
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Optimalt borrdjup i betong
Maximalt kärnborrdjup i betong
Maximalt borrdjup i betong
Verktygshållare
Hylsdiameter
Vikt
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS-MAX
76
5,9
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6:
L PA (emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
96
L WA (ljudeffektnivå)
dB(A)
107
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Borrning i betong
Vibrationsemissionsvärde ah, HD =
Osäkerhet K =
Mejsling
Vibrationsemissionsvärde ah,Cheq =
Osäkerhet K =
Borrning i metall
Vibrationsemissionsvärde ah,D =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Slitstark rotationshamnmare
D25481
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.02.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
69
Svenska
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
70
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
Svenska
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
Borrhammare
•
•
•
•
•
•
•
Använd hörselskydd. Att utsättas för buller kan leda
till hörselskador.
Använd extrahandtagen som medföljer verktyget.
Tappad kontroll kan orsaka personskador.
Håll elverktyget i isolerade greppytor under arbete
där sågverktyget kan komma i kontakt med dolda
strömledningar. Kontakt med en strömförande ledning
kan göra att exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att säkra och
stödja arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Att hålla arbetet
för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra att du
förlorar kontrollen.
Använd skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Mejslingsarbeten kan göra att flisor flyger omkring. Flygande
partiklar kan orsaka permanenta ögonskador. Använd
andningsskydd eller gasmask vid arbetet som genererar
damm. Hörselskydd krävs för de flesta arbeten.
Ha ett fast grepp om verktyget hela tiden. Försök inte att
arbeta med verktyget utan att hålla det med båda händerna.
Det rekommenderas att sidohandtaget alltid används.
Arbete med detta verktyg med en hand kommer att resultera
i att kontrollen förloras. Bryta igenom eller att stöta på hårt
material såsom armeringsjärn kan också vara riskabelt. Dra åt
sidohandtaget ordentligt innan användning.
Använd inte detta verktyg under längre perioder. Vibrationer
som orsakas av slagverktygets arbete kan vara skadligt för
dina händer och armar. Använd handskar för att få extra
stötdämpning och begränsa exponeringen genom att ta
regelbunden paus.
•
•
•
•
•
•
Renovera inte bitsarna själv. Mejselrenovering skall utföras av
en auktoriserad specialist. Felaktigt renoverade mejslar kan
orsaka skador.
Använd handskar vid arbete med verktyget eller byte av
bits. Åtkomliga metalldelar på verktyget och borrbits kan bli
mycket heta under arbetet. Små bits av trasigt material kan
skada bara händer.
Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän bitsen har stannat helt
och hållet. Bitsar i rörelse kan orsaka skador.
Slå inte på bitsar som fastnat med en hammare för att lossa
dem. Fragment av metall eller materialspån kan lossna och
orsaka skador.
Lätt slitna mejslar kan vässas med en vinkelslip.
Håll strömsladden undan från den roterande bitsen. Linda inte
sladden runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd som
lindas runt en snurrande bits kan orsaka personskador och att
kontrollen förloras.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Följande risker följer med användning av slagborrmaskiner:
• Skador orsakade av att roterade eller heta delar vidrörs
hos verktyget.
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk att fingrar kläms vid byte av tillbehör.
• Hälsofara på grund av inandning av damm som härrör från
arbete med betong och/eller murverk.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
71
Svenska
Förpackningsinnehåll
Aktiv vibrationskontroll
Förpackningen innehåller:
1Rotationshammare
1Sidohandtag
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
För bästa vibrationskontroll, håll verktyget såsom beskrivs i
Korrekt handposition.
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar studsande
vibrationer från slagmekanismen. Sänkning av hand- och
armvibrationerna gör det mer bekvämt att använda maskinen
under längre perioder och förlänger enhetens livslängd.
Hammaren behöver endast lagom mycket tryck för att koppla in
den aktiva vibrationskontrollen. Användning av för mycket tryck
kommer inte att göra att verktyget borrar snabbare och den
aktiva vibrationskontrollen kommer inte att kopplas in.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 10 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Avtryckare
Sidohandtag
Frontcylinder (krage)
Lägesväljarratt
Låsknapp lägesväljare
Huvudhandtag
Bitshållare
Hylsa
Avsedd användning
Din rotationshammare har konstruerats för professionella
rotationsborrningar och mejslingsarbeten.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Din rotationshammare är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
72
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Sidohandtag (Bild. A-B)
VARNING: För att minska risken för personskador hantera
ALLTID verktyget med sidohandtaget korrekt monterat.
Om så inte görs kan det resultera i att sidohandtaget
glider under arbetet och kontrollen över verktyget
förloras. Håll verktyget med båda händerna för att
maximera kontrollen.
Sidohandtaget 2 kläms fast på framkanten av växelhuset och
kan vridas 360˚ för användning av höger- eller vänsterhänta.
Montering av raka sidohandtaget (Bild B)
1. Bredda ringöppningen på sidohandtaget 2 genom att vrida
det moturs.
2. Placera montaget på verktyget genom att placera nosen
på verktyget genom stålringen 9 och på hylsan 3 förbi
bitshållaren och muffen.
3. Vrid sidohandtagsmontaget till önskad position. För
slagborrning horisontellt med en grov borrbits, placera
sidohandtagsmontaget i en vinkel på ungefär 20° på
verktyget för optimal kontroll.
4. Lås sidohandtagsmontaget på plats genom att dra åt
handtaget 2 genom att vrida det medurs så att montaget
inte kan rotera.
Bits och bitshållare
VARNING: Risk för brännskada. Använd ALLTID handskar
när bitsar byts. Åtkomliga metalldelar på verktyget och
borrbits kan bli mycket heta under arbetet. Små bits av
trasigt material kan skada bara händer.
VARNING: Försök inte att dra åt eller lossa borrspetsar
(eller något annat tillbehör) genom att greppa chuckens
framdel och sätta igång verktyget. Skada på chucken och
personskada kan uppstå.
Rotationshammaren kan användas med olika mesjelbits
beroende på önskad användning. Använd endast
vassa borrbits.
Svenska
Isättning och borttagning av SDS Bits
(Bild C)
Symbol
1. Dra tillbaka lås klämhylsan 8 och för in verktygsskaftet.
Bitsskaftet måste vara rent.
2. Vrid bitsen något tills hylsan snäpper på plats.
3. Se till att bitsen är ordentligt fastsatt.
NOTERA: Bitsen behöver röra sig flera centimeter in och ut
från bitshållaren 7 när den är korrekt fastsatt.
Om du vill ta bort bitsen drar du tillbaka hylsan och drar
ut bitsen.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det monterade
sidohandtaget och den andra handen på huvudhandtaget.
Överbelastningskoppling
Om en borrbits fastnar kommer drivningen till spindeln att
avbrytas av överbelastningskopplingen. På grund av de
resulterade kraftena skall alltid verktyget hållas i ett fast grepp
med båda händerna. Efter överbelastning, släpp och tryck in
avtryckaren för att åter aktivera drivningen.
Mekanisk koppling
Dessa verktyg är utrustade med en mekanisk koppling.
Indikeringen att kopplingen har aktiverats kommer att vara en
ljudlig hakning tillsammans med en ökad vibration.
VARNING: Borren kan fastna om överbelastningen
orsakar en plötslig vridning. Förvänta dig alltid att den kan
fastna. Håll fast verktyget för att kontrollera vridningen
och för att förhindra skador.
Driftlägen (Bild E)
VARNING: Välj inte driftläge när verktyget körs.
Se upp: Använd aldrig rotationsborrningsläge eller
rotationsslagborrläge med en mejselbits i bitshållaren.
Personskador och skador på verktyget kan uppstå.
Ditt verktyg är utrustad med en lägesväljarratt 4 för att välja
lämplig läge för önskat arbete.
Läge
Användning
Rotationsborrmaskin
Torr diamantkärna
Rotationsslagborrning Borrning i betong och murning
Endast slagborrning
Lätt mejsling
Välja driftläge:
1. Tryck på lägesväljarens låsknapp 5 .
2. Vrid lägesväljarratten så att pilen pekar mot den symbol som
motsvarar önskat läge.
NOTERA: Pilen på lägesväljarratten 4 måste peka på en
lägessymbol hela tiden. Det finns inga operativa lägen mellan
dessa. Det kan vara nödvändigt att kort köra motorn efter att
ha ändrat från ”endast slagborrning” till ”rotationslägen” för att
ställa in växlarna.
Genomföra ett arbete (Bild A, E)
VARNING: Vänta tills motorn stannat helt och hållet
innan rotationsriktningen ändras.
1. Välj och installera lämplig chuck, adapter och/eller bits på
verktyget. Se Bits och bitshållare.
2. Använd lägesväljarratten 4 för att välja lämpligt läge för
önskat arbete. Se Driftlägen.
3. Ställ in sidohandtaget 2 såsom krävs.
4. Placera bitsen/mejseln på önskad plats.
5. Tryck på avtryckaren 1 .
6. För att stoppa hammaren, släpp strömbrytaren.
Rekommendationer för verktygshantering
• Vid borrning använd alltid tillräckligt med tryck i en rak linje
med bitsen, men tryck inte så hårt att motorn stannar eller
bitsen påverkas. Ett fint, jämnt flöde med material indikerar
korrekt borrhastighet.
• Din slagborrmaskin kan användas för torr diamantborrning
i murverk upp till 100 mm. För diamantborrning över
denna diameter i murverk och regelmässig stora diametrar
diamantborrning i murverk och betong rekommenderar
vi användning av en diamantkärnborr avsedd för detta.
Följ kärnbitsens eller tillverkarens rekommendationer för
användning av tillbehöret. NOTERA: Använd alltid kärnbits
med integrerad centrumborr och se till att RPM (hastighet)
på slagborren inte överskrider den maximala märkta RPM
på diamantkärnan.
-- Sätt in centrumborren i dess hållare i mitten
av kärnbitsen.
-- Ta bort och koppla ifrån maskinen.
-- Ta bort centrumborren från dess hållare.
-- Koppla in maskinen och sätt in kärnbitsen
i arbetsstycket.
73
Svenska
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att blanda eller pumpa
lättantändliga eller explosiva vätskor (bensin,
alkohol etc.).
• Blanda eller rör inte vätskor som är markerade
som antändliga.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Olika typer av SDS-Max bitsa<r och mejslar finns tillgängliga
som tillval. Tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet smörjas runt SDS-Max fästet.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
74
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser.
Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Türkçe
AĞIR HIZMET TIPI DÖNER ÇEKIÇ
D25481
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Frekans
Giriş Gücü
Yüksüz hız
Yüksüz dakika başına vuruş sayısı
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Betonda optimum delme aralığı
Betonda maksimum karotiyerle delme aralığı
Betonda maksimum delme aralığı
Alet Tutucu
Bilezik çapı
Ağırlık
VAC
Hz
W
dak-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
EN60745-2-6 uyarınca gürültü ve titreşim toplam değerleri (triaks vektör
toplamı):
L PA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
96
L WA (ses güç seviyes)
dB(A)
107
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
Betonu delme
Titreşim emisyon değeri ah, HD =
Belirsizlik değeri K =
Keskiyle yontma
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K =
Metali delme
Titreşim emisyon değeri ah,D =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Ağır Hizmet Tipi Döner Çekiç
D25481
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
06.02.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
75
Türkçe
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
76
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Türkçe
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kırıcı Deliciler için Ek Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
Kulak koruması kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutamakları kullanın.
Kontrol kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Kesim aletinin, gömülü elektrik kablolarına temas
etmesine yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
tutamaklarından tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla
temas, akımı elektrikli aletin “iletken” metal parçaları üzerinden
kullanıcıya ileterek elektrik çarpmasına yol açacaktır.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek için
kelepçe veya başka bir pratik yöntem kullanın. İş parçasını
el veya vücudunuzla tutmak dengesizdir ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz koruması kullanın.
Kırma işlemlerinde bazı parçacıklar uçuşabilir. Uçuşan
partiküller kalıcı göz zararına neden olabilir. Toza neden olan
uygulamalar için bir toz maskesi veya solunum maskesi takın.
Birçok uygulama için kulak koruması gerekebilir.
Aleti her zaman sıkıca kavrayın. Bu aleti her iki elinizle de
kavramadan kullanmaya kalkmayın. Yan tutamağın her
zaman kullanılması önerilir. Bu aleti tek elle çalıştırmak, kontrol
kaybıyla sonuçlanacaktır. Demir gibi sert malzemeleri delmeye
çalışmak veya bunlarla karşılaşmak da tehlikeli olabilir. Yan
tutamağı kullanmadan önce iyice sıkıştırın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Kırıcı hareketinin yarattığı
titreşim el ve kollarınız için zararlı olabilir. Fazladan koruma
amacıyla eldiven kullanın ve maruz kalmayı azaltmak için sık
sık dinlenin.
•
•
•
•
•
•
Uçları kendiniz yenilemeyin. Keski yenilemesi yetkili bir uzman
tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan şekilde yenilenmiş
keskiler yaralanmalara neden olabilir.
Aleti çalıştırırken veya uçları değiştirirken eldiven kullanın.
Alet üstündeki ulaşılabilen metal parçalar ve uçlar çalışma
sırasında çok fazla ısınabilir. Kırılan malzemelerin küçük
parçaları çıplak ele zarar verebilir.
Ucu tam olarak durmadan elektrikli aleti asla yere koymayın.
Hareket eden uçlar yaralanmalara neden olabilir.
Sıkışmış parçaları yerinden çıkartmak için çekiçle vurmayın.
Metal parçaları veya malzeme parçacıkları etrafa uçuşabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Hafif yıpranmış keskiler bileylenerek ile
yeniden keskinleştirilebilir.
Güç kablosunu dönen uçtan uzakta tutun. Kabloyu
vücudunuzun herhangi bir yerinde sarmayın. Dönen bir uç
etrafına sarılan bir elektrik kablosu yaralanmalara ve kontrol
kaybına neden olabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler döner çekiç kullanmanın doğasında vardır:
• Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• İşitme kaybı.
• Aksesuarları değiştirirken parmakların sıkışması riski.
• Beton ve/veya duvar üzerinde çalışırken oluşan tozları
solumaktan kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
77
Türkçe
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Döner Çekiç
1 Yan tutamak
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 10 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Tetik düğmesi
Yan tutamak
Ön Namlu (Bilezik)
Mod seçme çarkı
Mod seçici serbest bırakma düğmesi
Ana tutamak
Uç tutucu
Manşon
Kullanım Amacı
Döner çekiciniz profesyonel delme, kırma ve parçalama
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu döner çekiç profesyonel kullanım amaçlı bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
78
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Aktif Titreşim Kontrolü
En iyi titreşim kontrolü için aleti Doğru El Konumu içerisinde
açıklandığı gibi tutun.
Aktif titreşim kontrolü dövme mekanizmasından gelen rezonans
titremesini ortadan kaldırır. El ve kol titremesini azaltarak
daha uzun süreli rahat kullanım sağlar ve ünitenin çalışma
ömrünü uzatır.
Aktif titreşim önlemenin devreye girmesi için kırıcıya sadece
yeterli miktarda basınç uygulamak gerekir. Çok fazla basınç
uygulamak aletin daha hızlı delmesini veya yontma yapmasını
sağlamaz ve aynı zamanda aktif titreşim kontrolünün devreye
girmesine engel olur.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yan Tutamak (Şek. A–B)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, HER ZAMAN
aleti yan tutamak düzgün bir şekilde takılı haldeyken
çalıştırın. Aksi taktirde çalışma sırasında yan tutamak
kayabilir ve kontrol kaybına neden olabilir. Kontrolü
mümkün olduğunca iyi sağlamak için aleti iki
elinizle tutun.
Yan tutamak 2 dişli kutusunun ön kısmına kelepçelenir ve sol
veya sağ elle kullanılabilmesi 360 derece döndürülebilir.
Yan Tutamağın Takılması.(Şek. B)
1. Yan tutamağın 2 halka açıklığını saat yönünün tersine
çevirerek genişletin.
2. Montaj parçasını, aletin burnunu çelik halka 9 ile alet
üzerine koyarak alet tutucu ve manşonu geçen bilezik 3 üzerine getirin.
3. Yan tutamak düzeneğini istenilen konuma döndürün. Ağır
bir matkap ucuyla yatay olarak kırıcı delici modunda yan
tutamak düzeneğini optimum kontrol için alete yaklaşık 20°
açıyla tutun.
4. Tutamağı 2 saat yönünde döndürülerek montaj
dönmeyecek şekilde sıkıştırın ve yan kol montaj takımını
yerine sabitleyin.
Uç ve Uç Tutucusu
UYARI: Yanma Tehlikesi. Uçları değiştirirken DAİMA
eldiven takın. Alet üstündeki ulaşılabilen metal parçalar
ve uçlar çalışma sırasında çok fazla ısınabilir. Kırılan
malzemelerin küçük parçaları çıplak ele zarar verebilir.
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup aleti çevirerek matkap
ucu (veya başka herhangi bir aksesuar) takmayı veya
çıkarmayı denemeyin. Mandren hasarına ve yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
İstenen uygulamaya bağlı olarak bu döner çekice çeşitli keski
uçları takılabilir. Yalnızca keskin matkap uçları kullanın.
Sembol
SDS Uçların Takılıp Çıkarılması (Şek. C)
1. Kilitleme manşonunu 8 geri çekin ve uç şaftını takın. Uç
şaftı temiz olmalıdır.
2. Manşon geri yerine oturana kadar şaftı hafifçe çevirin.
3. Ucun doğru şekilde takıldığından emin olun.
NOT: Uç, düzgün şekilde takıldığında, uç tutucusunun
7 içinde ve dışında birkaç santimetre hareket
ettirilebiliyor olmalıdır.
Ucu çıkarmak için kilitleme manşonunu geri çekin ve ucu
çekerek dışarı çıkartın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el monte edilen yan tutamak, diğer el
ana tutamak üzerinde olacak şekildedir.
Aşırı Yükleme Debriyajı
Delme ucunun sıkışması durumunda, delme milinin hareketi
aşırı yük kavraması tarafından engellenir. Binen yükler nedeniyle
aleti her zaman iki elinizle sıkıca tutun. Aşırı yük sonrası delmeye
devam etmek için tetiği bırakıp tekrar basın.
Mekanik Kavrama
Bu aletler mekanik bir kavrama ile donatılmıştır. Kavramanın
etkin hale geçmesi artan titreşimle birlikte cırlama sesinin
gelmesiyle anlaşılır.
UYARI: Matkap ani bir dönmeye neden olacak şekilde
aşırı yüklendiyse durabilir. Her zaman durmasını bekleyin.
Dönme hareketini kontrol edip yaralanmayı önlemek için
matkabı sıkıca kavrayın.
Çalışma Modları (Şek. E)
UYARI: Çalışma modunu, alet çalışır
durumdayken seçmeyin.
DIKKAT: Uç tutucuda bir keski ucu bulunuyorken kesinlikle
Kırma Delme veya Kırma Dövme modunda kullanmayın.
Yaralanmaya ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
Aletinizde istediğiniz işlem için uygun çalışma modunu seçmek
üzere bir mod seçme çarkı 4 bulunur.
Mod
Uygulama
Kırma Delme
Elmas karotu kurutun
Kırma Dövme
Beton ve duvar delme
Sadece kırma
Hafif yontma
Bir çalışma modu seçmek için:
1. Mod seçici serbest bırakma düğmesine 5 basın.
2. Mod seçme çarkını ok istenen moda ait sembolü gösterecek
şekilde döndürün.
NOT: Mod seçme çarkındaki ok 4 daima bir mod simgesini
göstermelidir. Arada başka çalışma pozisyonu yoktur. ‘Sadece
kırma’ modundan ‘kırma dövme’ moduna geçiş sonrasında
dişlileri hizalamak için motoru kısaca çalıştırmak gerekebilir.
Bir Uygulamanın Yürütülmesi (Şek. A, E)
UYARI: Dönme yönünü değiştirmeden önce daima motor
tamamen durana kadar bekleyin.
1. Alet için uygun mandren, adaptör ve/veya ucu seçin ve
takın. Bkz. Uç ve Uç Tutucu.
2. Mod seçme çarkını 4 kullanarak istenen uygulama için
uygun modu seçin. Bu konuda bkz. Çalışma Modları.
3. Yan tutamağı 2 gerektiği şekilde ayarlayın.
4. Ucu/keskiyi istenen konuma getirin.
5. Tetik düğmesine 1 basın.
6. Kırıcıyı durdurmak için düğmeyi bırakın.
Aleti Çalıştırmayla İlgili Öneriler
• Delme sırasında, daima matkap ucuyla düz bir doğrultuda
basınç uygulayın ancak motoru durdurmayacak veya ucu
saptırmayacak şekilde bastırın. Pürüzsüz, tam bir malzeme
akışı, uygun delme hızında olduğunu gösterir.
• Kırıcınız, 100 mm’ye kadar duvarlarda kuru elmas karotlu
delme için kullanılabilir. Duvarlarda bu çapın üzerinde elmas
karotlu delme için ve duvarlarda ve betonda düzenli olarak
geniş çaplı karotlu delme için bu amaçla tasarlanmış bir
elmas karot uç kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Aksesuar
kullanımyla ilgili karot ucuna bakın veya üreticinin
tavsiyelerini izleyin. NOT: Daima dahili merkezleme delme
sistemierne sahip karot uçları kullanın ve delicinin dev./dak.
değerinin (devir) elmas karot ucun maksimum anma dev./
dak. değerini aşmadığından emin olun.
-- Merkezleme matkabını karot ucun ortasındaki
tutucuya sokun.
-- Makineyi çıkarın ve fişten çekin.
-- Merkezleme matkabını tutucusundan çıkarın.
-- Makineyi prize takın ve karot ucunu iş parçasının
içine sokun.
79
Türkçe
UYARI:
• Bu aleti, kolayca alev alan veya patlayıcı sıvıları
(benzin, alkol vb.) karıştırmak veya pompalamak
için kullanmayın.
• Uygun şekilde etiketlenmiş yanıcı sıvıları karıştırmayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Bir seçenek olarak çeşitli SDS-Max matkap uçları ve keskileri
mevcuttur. SDS-Maxdüzeneğinin etrafında kullanılan aksesuar ve
parçalar düzenli olarak yağlanmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
80
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Ελληνικά
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΦΥΡΑ
D25481
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Συχνότητα
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό, χωρίς φορτίο
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Βέλτιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα
Μέγιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα
Μέγιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα
Υποδοχή αξεσουάρ
Διάμετρος κολάρου
Βάρος
VAC
Hz
W
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
mm
kg
D25481
230
1
50
1050
540
3150
6,1
16-30
45-100
40
SDS MAX
76
5,9
Συνολικές τιμές θορύβου και κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα σε τρεις
άξονες) σύμφωνα με το EN60745-2-6:
L PA (στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών)
dB(A)
96
L WA (στάθμη ηχητικής ισχύος)
dB(A)
107
K (αβεβαιότητα αναφερόμενης στάθμης ήχου)
dB(A)
3
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah, HD =
Αβεβαιότητα K =
Κοπίδιασμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,Cheq =
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
m/s²
m/s²
8,4
1,5
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Βαρεος τυπου περιστροφικη σφυρα
D25481
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
06.02.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
81
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
82
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
Ελληνικά
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
περιστροφικές σφύρες
•
•
•
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί
να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται
με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
σωματική βλάβη.
Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Σε περίπτωση επαφής με καλώδιο υπό
τάση, θα τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του εργαλείου και θα μπορούσε να προκληθεί
ηλεκτροπληξία του χειριστή.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για να
στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας ή
κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και μπορεί να
προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη προστασία των ματιών.
Οι εργασίες κρούσης προκαλούν την εκτίναξη θραυσμάτων.
Τα εκτινασσόμενα σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν
μόνιμη βλάβη στα μάτια. Φοράτε μάσκα κατά της σκόνης ή
αναπνευστική συσκευή για εργασίες στις οποίες παράγεται
σκόνη. Για τις περισσότερες εφαρμογές μπορεί να απαιτούνται
προστατευτικά αυτιών.
Κρατάτε πάντα σφιχτά το εργαλείο. Μην επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χωρίς να το κρατάτε και με τα
δύο χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείται πάντα η πλαϊνή λαβή.
Η χρήση του εργαλείου με το ένα χέρι θα προκαλέσει απώλεια
του ελέγχου. Επίσης, μπορεί να είναι επικίνδυνο να διαπεράσετε
σπάζοντας ή να συναντήσετε σκληρά υλικά όπως ο σίδηρος
οπλισμού σκυροδέματος. Σφίγγετε καλά την πλευρική λαβή
πριν τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται από
την κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς για το άνω
και κάτω τμήμα των χεριών σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για
πρόσθετη προστατευτική δράση και περιορίζετε την έκθεση
στους κραδασμούς κάνοντας συχνά διαλείμματα ξεκούρασης.
Μην αναμορφώνετε εξαρτήματα εργασίας μόνοι σας.
Η αναμόρφωση του κοπιδιού θα πρέπει να γίνει από
εξειδικευμένο ειδικό. Τα ακατάλληλα αναμορφωμένα κοπίδια
θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
83
Ελληνικά
•
•
•
•
•
Να φοράτε γάντια κατά τη χρήση του εργαλείου ή την αλλαγή
εξαρτημάτων εργασίας. Τα προσπελάσιμα μεταλλικά μέρη του
εργαλείου και τα εξαρτήματα εργασίας μπορεί να θερμανθούν
πολύ κατά τη χρήση. Μικρά κομμάτια σπασμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο αν πρώτα δεν
έχει σταματήσει τελείως να κινείται το εξάρτημα
εργασίας. Τα κινούμενα εξαρτήματα εργασίας μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό.
Μην χτυπάτε τα κολλημένα εξαρτήματα εργασίας με
σφυρί για να τα ξεκολλήσετε. Μπορεί να αποκολληθούν
θραύσματα μετάλλου ή τμήματα του υλικού και να
προκαλέσουν τραυματισμό.
Τα ελαφρά φθαρμένα κοπίδια μπορούν να ακονιστούν
με τρόχισμα.
Κρατάτε το καλώδιο ρεύματος μακριά από το περιστρεφόμενο
εξάρτημα εργασίας. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο
τυλιχτεί γύρω από ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα εργασίας
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός και απώλεια ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφική σφύρα
1 Πλευρική λαβή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση
κρουστικών δραπάνων:
• Τραυματισμοί που προκαλούνται από επαφή με
περιστρεφόμενα ή θερμά μέρη του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή του αξεσουάρ.
• Κίνδυνοι υγείας που προκαλούνται από την εισπνοή
σκόνης που αναπτύσσεται κατά την εργασία σε σκυρόδεμα
και/ή είδη τοιχοποιίας.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
84
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 10 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης σκανδάλης
Πλευρική λαβή
Μπροστινός κύλινδρος (Κολάρο)
Περιστροφικό κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
Κουμπί απασφάλισης διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας
Κύρια λαβή
Υποδοχή εξαρτημάτων εργασίας
Χιτώνιο
Ελληνικά
Προβλεπόμενη χρήση
Η περιστροφική σφύρα σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές περιστροφικής διάτρησης, σμίλευσης και αποκοπής
τεμαχίων με κοπίδι.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό υγρές συνθήκες ή με την
παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτή η περιστροφική σφύρα είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Σύστημα ενεργού ελέγχου κραδασμών
Για καλύτερο έλεγχο των κραδασμών, κρατάτε το εργαλείο όπως
περιγράφεται στο τμήμα Σωστή θέση των χεριών.
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει τους κραδασμούς
αναπήδησης από το μηχανισμό κρούσης. Επειδή περιορίζει
τους κραδασμούς στην παλάμη και στο χέρι, επιτρέπει πιο άνετη
χρήση για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και επεκτείνει τη
διάρκεια ζωής της μονάδας.
Ο μηχανισμός κρούσης χρειάζεται μόνο όση πίεση αρκεί για να
συμπλεχτεί ο ενεργός έλεγχος κραδασμών. Με την εφαρμογή
υπερβολικής πίεσης δεν επιταχύνεται η διάτρηση ή η αποκοπή
τεμαχίων με κοπίδι (κοπίδιασμα) και επιπλέον δεν συμπλέκεται ο
ενεργός έλεγχος κραδασμών.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πλευρική λαβή (Εικ. A–B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε το κίνδυνο
τραυματισμού, ΠΆΝΤΑ να χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά εγκατεστημένη. Αν δεν γίνει
αυτό, μπορεί να προκληθεί ολίσθηση της πλευρικής λαβής
κατά τη λειτουργία του εργαλείου και επακόλουθη απώλεια
ελέγχου. Κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια για να
μεγιστοποιείτε τον έλεγχο.
Η πλευρική λαβή 2 συσφίγγεται στο μπροστινό μέρος του
γραναζοκιβωτίου και μπορεί να περιστραφεί 360˚ για να
επιτρέπει χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.
Εγκατάσταση της ίσιας πλευρικής λαβής
(Εικ. B)
1. Διευρύνετε το άνοιγμα του δακτυλίου της πλευρικής λαβής
2 περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα στο εργαλείο περνώντας τη
μύτη του εργαλείου μέσα από το χαλύβδινο δακτύλιο 9 και
πάνω στο κολάρο 3 περνώντας την υποδοχή εξαρτήματος
εργασίας και το χιτώνιο.
3. Περιστρέψτε στην επιθυμητή θέση το συγκρότημα της
πλευρικής λαβής. Για κρουστική διάτρηση σε οριζόντια
διεύθυνση με βαρέος τύπου τρυπάνι, τοποθετήστε το
συγκρότημα πλευρικής λαβής σε γωνία περίπου 20° ως προς
το εργαλείο, για τον καλύτερο έλεγχο.
4. Ασφαλίστε στη θέση του το συγκρότημα τοποθέτησης
της πλευρικής λαβής σφίγγοντας με ασφάλεια τη λαβή
2 περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα έτσι ώστε να μην
περιστρέφεται το συγκρότημα.
Εξάρτημα εργασίας και υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. ΠΑΝΤΑ να
φοράτε γάντια όταν αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και τα
εξαρτήματα εργασίας μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά
τη χρήση. Μικρά κομμάτια σπασμένου υλικού μπορεί να
τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να σφίξετε
ή να ξεσφίξετε τα τρυπάνια (ή οποιοδήποτε άλλο
αξεσουάρ) πιάνοντας το μπροστινό μέρος του τσοκ και
ενεργοποιώντας το εργαλείο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο τσοκ και τραυματισμός σας.
Στην περιστροφική σφύρα μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα
κοπίδια, ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή. Χρησιμοποιείτε
αιχμηρά τρυπάνια και μόνο.
Εισαγωγή και αφαίρεση εξαρτημάτων
εργασίας SDS (Εικ. C)
1. Τραβήξτε πίσω το χιτώνιο ασφάλισης 8 και εισάγετε
τον κορμό του εξαρτήματος εργασίας. Ο κορμός του
εξαρτήματος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός.
2. Περιστρέψτε ελαφρά το κοπτικό έως ότου το χιτώνιο
ασφαλίσει πάλι στη θέση του.
3. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εργασίας έχει
συμπλεχθεί σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εξάρτημα εργασίας πρέπει να μπορεί να
κινείται αρκετά εκατοστά μέσα και έξω από την υποδοχή
εξαρτήματος εργασίας 7 όταν έχει συμπλεχθεί σωστά.
Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα εργασίας, τραβήξτε προς τα
πίσω το χιτώνιο ασφάλισης και τραβήξτε το εξάρτημα για
να βγει.
85
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
τοποθετημένη πλευρική λαβή με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση που σφηνώσει το τρυπάνι, ο συμπλέκτης
υπερφόρτωσης διακόπτει τη μετάδοση κίνησης προς την
άτρακτο διάτρησης. Λόγω των δυνάμεων που προκύπτουν,
πάντα να κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια και να
έχετε σταθερή στάση σώματος. Μετά την υπερφόρτωση,
ελευθερώστε και πατήστε τη σκανδάλη για να επανασυμπλέξετε
το μηχανισμό κίνησης.
Μηχανικός συμπλέκτης
Αυτά τα εργαλεία είναι εξοπλισμένα με μηχανικό συμπλέκτη.
Η ένδειξη ότι ο συμπλέκτης έχει ενεργοποιηθεί θα είναι
ένας έντονος ήχος δράσης καστάνιας μαζί με αύξηση
των κραδασμών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δράπανο μπορεί να μπλοκάρει
αν υπερφορτωθεί, προκαλώντας απότομη περιστροφή.
Να είστε πάντα προετοιμασμένοι για ενδεχόμενο
μπλοκάρισμα. Κρατάτε το δράπανο σταθερά και με τα
δύο χέρια για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής και να
αποφεύγετε τραυματισμό.
Τρόποι λειτουργίας (Εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε το πρόγραμμα
λειτουργίας όταν το εργαλείο είναι ήδη σε λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε
λειτουργία περιστροφικής διάτρησης ή περιστροφικής
κρούσης με εξάρτημα κοπιδιού στην υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ατόμων και ζημιά στο εργαλείο.
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ένα περιστροφικό κουμπί
επιλογής τρόπου λειτουργίας 4 με το οποίο μπορείτε να
86
επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας που είναι κατάλληλος για την
επιθυμητή εργασία.
Σύμβολο
Πρόγραμμα
λειτουργίας
Εφαρμογή
Περιστροφική
διάτρηση
Ξηρή πυρηνοληψία με
αδαμαντοκορώνα
Περιστροφική
κρούση
Διάτρηση σε σκυρόδεμα και
υλικά τοιχοποιίας
Κρούση μόνο
Ελαφριά εργασία κοπιδιάσματος
Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας:
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης του διακόπτη επιλογής
τρόπου λειτουργίας 5 .
2. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί επιλογής τρόπου
λειτουργίας έτσι ώστε το βέλος να δείχνει το σύμβολο που
αντιστοιχεί στο επιθυμητό πρόγραμμα λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βέλος στο περιστροφικό κουμπί επιλογής
τρόπου λειτουργίας 4 πρέπει να δείχνει πάντα σε κάποιο
σύμβολο τρόπου λειτουργίας. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες
θέσεις λειτουργίας. Μπορεί να είναι απαραίτητο να θέσετε για
λίγο σε λειτουργία το μοτέρ αφού αλλάξετε λειτουργία από
«μόνο κρούση» σε «περιστροφική», για να ευθυγραμμιστούν
τα γρανάζια.
Εκτέλεση μιας εφαρμογής (Εικ. A, Ε)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα περιμένετε να σταματήσει
τελείως να κινείται το μοτέρ, πριν αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
1. Επιλέξτε και εγκαταστήστε στο εργαλείο το τσοκ, αντάπτορα,
και/ή εξάρτημα εργασίας που είναι κατάλληλα για την
εργασία. Ανατρέξτε στο τμήμα Εξάρτημα εργασίας και
υποδοχή εξαρτημάτων εργασίας.
2. Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί τρόπου
λειτουργίας 4 , επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που
είναι κατάλληλος για την επιθυμητή εφαρμογή. Βλ.
Τρόποι λειτουργίας.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή 2 όπως απαιτείται.
4. Τοποθετήστε το εξάρτημα εργασίας/κοπίδι στην
επιθυμητή θέση.
5. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης 1 .
6. Για να σταματήσετε το κρουστικό εργαλείο, ελευθερώστε
το διακόπτη.
Υποδείξεις για τη λειτουργία του
εργαλείου
• Κατά τη διάτρηση, πάντα να ασκείτε πίεση σε ευθεία γραμμή
με το εξάρτημα εργασίας, αλλά μην πιέζετε τόσο δυνατά
ώστε να μπλοκάρει το μοτέρ (σταματά η περιστροφή
του) ή να κάμπτεται το εξάρτημα εργασίας. Μια ομαλή,
ομοιόμορφη ροή υλικού από την οπή υποδηλώνει σωστό
ρυθμό διάτρησης.
Ελληνικά
• Η σφύρα σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξηρή διάτρηση
με αδαμαντοκορώνα σε είδη τοιχοποιίας έως τα 100 mm.
Για διάτρηση με αδαμαντοκορώνα πάνω από αυτή τη
διάμετρο σε είδη τοιχοποιίας και τακτική διάτρηση με
αδαμαντοκορώνα μεγάλης διαμέτρου σε είδη τοιχοποιίας
και σκυρόδεμα, συνιστούμε τη χρήση ενός ειδικού
δραπάνου πυρηνοληψία με αδαμαντοκορώνα. Για τη
χρήση της κορώνας πυρηνοληψίας (ποτηροτρύπανου)
τηρείτε τις υποδείξεις πάνω στο αξεσουάρ ή αυτές του
κατασκευαστή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να χρησιμοποιείτε
κορώνες πυρηνοληψίας (ποτηροτρύπανα) με ενσωματωμένα
συστήματα κεντρικής διάτρησης και να διασφαλίζετε
ότι οι σ.α.λ. (ταχύτητα) του δραπάνου δεν υπερβαίνει τις
ονομαστικές σ.α.λ. της κορώνας πυρηνοληψίας.
-- Εισάγετε το κεντρικό τρυπάνι στην υποδοχή του στο
κέντρο της κορώνας δειγματοληψίας (ποτηροτρύπανου).
-- Αφαιρέστε το και αποσυνδέστε το μηχάνημα από
το ρεύμα.
-- Αφαιρέστε το κεντρικό τρυπάνι από την υποδοχή του.
-- Συνδέστε το μηχάνημα στο ρεύμα και εισάγετε
την κορώνα πυρηνοληψίας (ποτηροτρύπανο) στο
τεμάχιο εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να αναμίξετε
ή να αντλήσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη,
οινόπνευμα κλπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που
φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων εργασίας και κοπιδιών SDS-Max
είναι διαθέσιμα ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα αξεσουάρ και
τα προσαρτήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να λιπαίνονται
τακτικά γύρω από το εξάρτημα σύνδεσης SDS-Max.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
87
88
89
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N479490
90
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
12/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising