SVA420B | Black&Decker SVA420B STICK-VAC instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588780-08 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
SVA420B
2
3
4
5
ČESKY
Použití výrobku
Použití výrobku
Váš ruční vysavač BLACK+DECKER SVA420 2 v 1 je
určen pro vysávání při úklidových pracích. Tato zařízení
jsou určena pouze pro použití v domácnosti.
♦ Nepoužívejte tento vysavač pro vysávání kapalin nebo materiálů, které by
se mohly vznítit.
♦ Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti
vody.
♦ Neponořujte toto zařízení do vody.
♦ Nikdy netahejte za napájecí kabel,
abyste odpojili jeho zástrčku od
zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
♦ Tento výrobek mohou používat osoby
starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, budou-li pod
zkušeným dozorem nebo pokud byly
seznámeny s bezpečným použitím
výrobku a pokud pochopily, jaká
nebezpečí hrozí při jeho použití.
S tímto výrobkem si nesmí hrát děti.
Čištění a uživatelská údržba nesmí
být prováděny dětmi bez dozoru.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento návod k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu
elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Varování! Při použití elektrického
nářadí napájeného baterií musí
být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili riziko
vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z baterií, riziko zranění nebo
riziko materiálních škod.
♦ Před použitím tohoto výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.
♦ V tomto návodu je popsáno určené
použití tohoto výrobku. Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko
zranění osob.
♦ Uschovejte tento návod pro další
použití.
Kontroly a opravy
Před použitím zkontrolujte, zda se na
výrobku nevyskytují žádné poškozené
nebo vadné části. Zkontrolujte, zda
nejsou rozbity jeho části a zda nejsou
poškozeny spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li
jakákoli jeho část poškozena nebo
nepracuje-li správně.
6
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se
částí.
♦ Zranění způsobená při výměně
jakýchkoli dílů, pracovních nástrojů
nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým
použitím nářadí. Používáte-li jakékoli
nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití
zařízení (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
♦ Opravu nebo výměnu poškozených
a zničených dílů svěřte autorizovanému servisu.
♦ Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen kabel nabíječky. Je-li kabel
nabíječky poškozen nebo zničen,
nabíječku vyměňte.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat
nebo vyměnit jiné díly než ty, které
jsou specifikovány v tomto návodu.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny
Po použití
♦ Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí
základny proveďte jejich odpojení od
sítě.
♦ Není-li zařízení používáno, musí být
uloženo na suchém místě.
♦ K uloženému zařízení nesmí mít
přístup děti.
Baterie a nabíječky
Baterie
♦ Baterie se nikdy nepokoušejte rozebírat.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Nevystavujte baterie nadměrné teplotě.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde
může teplota přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách
v rozsahu od 10 do 40 °C.
♦ Provádějte nabíjení pouze nabíječkou
dodanou se zařízením/nářadím. Použití nesprávné nabíječky může mít za
následek úraz elektrickým proudem
nebo přehřátí baterie.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny
uvedenými v části „Ochrana životního
prostředí“.
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených
bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd. Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
7
♦ Nepoškozujte a nedeformujte baterie
propíchnutím nebo nárazem, protože
hrozí riziko způsobení zranění a požáru.
♦ Poškozené baterie nenabíjejte.
♦ V extrémních podmínkách může
docházet k úniku kapaliny z baterie.
Jakmile zjistíte únik kapaliny z baterie,
otřete ji pečlivě hadříkem. Dbejte na
to, aby se tato látka nedostala do
kontaktu s pokožkou.
♦ Dojde-li k potřísnění pokožky touto
kapalinou nebo dostane-li se tato
kapalina dostane do očí, postupujte
podle níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z baterie může způsobit zranění osob nebo hmotné škody.
V případě potřísnění pokožky zasažené
místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li k zrudnutí, bolesti nebo podráždění
zasaženého místa, vyhledejte lékařské
ošetření. Pokud se kapalina dostane do
očí, okamžitě si je začněte vyplachovat
čistou vodou a vyhledejte lékařské
ošetření.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
která byla dodána s výrobkem. Jiné
baterie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie,
které nejsou k nabíjení určeny.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí
být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER,
aby bylo zabráněno možným rizikům.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nerozebírejte tuto nabíječku.
Nezkoumejte tuto nabíječku.
V průběhu nabíjení musí být zařízení/
baterie umístěny na dobře větraném
místě.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz
pouze pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na výkonovém štítku.
Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
Symboly na nabíječce
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte
tento návod
Nabíječky
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Vaše nabíječka je určena pro provoz
pouze pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na výkonovém štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové
zásuvce.
♦ Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze k nabíjení baterie,
Bezpečnostní izolační transformátor s ochranou proti zkratu. Napájení je elektricky odděleno od výstupu transformátoru.
SMPS
Indikace polarity.
8
Upevnění hubice na podlahu na tělo
vysavače (obr. E)
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
♦
Štítky na zařízení
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující symboly
Zasuňte tělo vysavače (7) do hubice na podlahu
(8) tak, abyste uslyšeli kliknutí, jako na uvedeném
obr. E.
Upevnění vysavače k tělu vysavače
(obr. F, G)
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte
tento návod
♦
J0D-S-180050GS
♦
Popis
♦
Nasuňte vysavač hubicí napřed do těla vysavače
(7) tak, abyste slyšeli kliknutí, jako na uvedeném
obr. F.
Chcete-li vysavač z těla vysavače uvolnit, stiskněte
uvolňovací tlačítko těla vysavače (7a) a vyjměte
vysavač.
Tento vysavač může být nyní ovládán pomocí
tlačítka zapnuto/vypnuto (4) na rukojeti (6). To vám
také umožňuje používat metlu vysavače pomocí
ovladače (5), jako na uvedeném obr. G.
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Uvolňovací tlačítko nádoby na nečistoty
3. Nádoba na nečistoty
4. Rukojeť se spínačem zapnuto/vypnuto
5. Ovladač kartáče
6. Horní rukojeť
7. Tělo vysavače
7a. Uvolňovací tlačítko těla vysavače
8. Hubice na podlahu
9. Nabíjecí základna na podlahu
9a. Uložení nářadí
10. Nabíječka
11. Kartáč
12. Štěrbinový nástavec
Nabíjecí základna (9) musí být bezpečně upevněna
na stěnu.
Poznámka: Zajistěte, aby byly použity vhodné montážní
prvky odpovídající použitému materiálu stěny.
♦
Umístěte vysavač do nabíjecí základny (9), jako na
uvedeném obr. H.
♦
Zasuňte nabíječku (10) do nabíjecí základny (9).
♦
Připojte kabel nabíječky (10) k síťové zásuvce.
♦
Zahajte nabíjení. LED indikátor nabíjení (14) bude
svítit (obr. I).
Použití
Čištění filtrů (obr. J, K, L)
Nabíjení (obr. H)
♦
♦
Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) nádoby na nečistoty a sejměte tuto nádobu (3) (obr. J).
♦
Vyjměte sestavu filtru (15) z nádoby na nečistoty
(3) (obr. K).
♦
Vyprázdněte nádobu na nečistoty lehkým poklepem o odpadkový koš.
♦
Filtr (16) může být nyní vyjmut z předfi ltru (15)
otočením proti směru pohybu hodinových ručiček,
jako na uvedeném obr. L.
♦
Poklepem vytřepejte nahromaděný prach a nečistoty z filtru, předfiltru a nádoby na nečistoty, jako
na obr. L1.
♦
Omyjte nádobu na nečistoty teplým saponátovým
roztokem, jako na obr. L1.
♦
Omyjte filtry teplým saponátovým roztokem, jako
na obr. L1.
♦
Ujistěte se, zda jsou filtry i nádoba na nečistoty
suché.
♦
Vložte filtry zpět do vysavače.
♦
Uzavřete nádobu na nečistoty. Ujistěte se, zda
došlo k zajištění uvolňovací západky (2).
Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla. Neponořujte toto zařízení do vody.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
♦
♦
Chcete-li vysavač zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1) nacházející se na těle vysavače (1)
nebo na rukojeti těla vysavače (4).
Chcete-li vysavač vypnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1) nebo (4).
Použití příslušenství (obr. B)
♦
♦
Tento vysavač je dodáván s kartáčem (11) a štěrbinovým nástavcem (12).
Upevněte zvolené příslušenství na přední část
vysavače, jak je zobrazeno na obr. B.
Upevnění horní rukojeti k tělu vysavače
(obr. C, D)
♦
♦
♦
♦
Tělo tohoto vysavače je dodáváno rozdělané na 2
části, horní rukojeť (6) a spodní část (7), které jsou
propojeny vodičem.
Zasuňte horní rukojeť (6) do těla vysavače (7), jako
na uvedeném obr. C.
Ujistěte se, zda nedošlo k zachycení vodiče.
Proveďte upevnění zajišťovacím šroubem (13), jako
na uvedeném obr. D.
Vyjmutí a vyčištění metly vysavače (obr. M)
♦
9
Stlačte a zvedněte plastový výstupek na otočné
svorce (17) směrem od hubice na podlahu.
♦
♦
Záruka
Vyjměte tyč metly (18) z hubice na podlahu.
Před opětovným použitím vysavače se ujistěte,
zda došlo k uložení metly a otočné svorky zpět do
vysavače.
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 24 měsíců
od data zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva.
Tato záruka je platná ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Údržba
Vaše zařízení BLACK+DECKER napájené baterií bylo
zkonstruováno tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků
napájených baterií:
♦
Je-li zařízení vybaveno zabudovanou baterií,
nechejte baterii při provozu zcela vybít a potom
zařízení vypněte.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pravidelně čistěte kryt motoru pomocí vlhkého
hadříku. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
Požadujete-li reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí splňovat obchodní podmínky společnosti
Black & Decker a prodejci nebo autorizovanému servisu
budete muset předložit doklad o zakoupení. Obchodní
podmínky týkající se záruky společnosti Black & Decker
v trvání 2 let a adresu nejbližšího autorizovaného servisu naleznete na internetové adrese www.2helpU.com,
nebo kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce
Black & Decker na adrese uvedené v tomto návodu.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by měla být prováděna každých 6 až 9 měsíců nebo vždy, když jsou opotřebovány nebo poškozeny. Výměnné filtry si můžete zakoupit u autorizovaného
prodejce BLACK+DECKER (katalogové číslo: SVF11).
♦
Vyjměte použité filtry podle výše uvedeného postupu.
♦
Podle výše uvedeného postupu vložte do vysavače
nové filtry.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být
obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace
naleznete na internetové adrese www.2helpU.com.
Technické údaje
Napájecí napětí
Watt hodiny
Hmotnost
V
Wh
kg
SVA420B
14,4
28,8
2
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Vac
V
mA
hod
J0D-S-180050GS
100 - 240
18
500
4
zst00306263 - 27-05-2016
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising