SVA420B | Black&Decker SVA420B STICK-VAC instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533225-29 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
SVA420B
2
3
4
5
MAGYAR
A készülék használata
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER SVA420B típusú, 2 az 1-ben
nyeles porszívója porszívózási célra készült. Ezek
a készülékek iparszerű felhasználásra nem alkalmasak.
♦ Ne használja a készüléket folyadék
vagy gyúlékony anyag felszívására.
♦ Ne használja víz közelében.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ A töltőt soha ne a vezetékénél fogva
húzza ki a konnektorból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és éles szélektől
óvja.
♦ Ezt a készüléket 8 éves és annál
idősebb gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelő vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és tudással
nem rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják, vagy
ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértették
velük a készülék használatával járó
veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását
gyermekek nem végezhetik felügyelet
nélkül.
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
Biztonságtechnikai útmutatások
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros
készülékek használatakor tűz,
akkumulátor-szivárgás, személyi
sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése végett többek
között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell
betartani.
Átvizsgálás és javítások
♦ A termék használata előtt gondosan
tanulmányozza át a teljes kézikönyvet.
♦ A termék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy kiegészítő használata, illetve itt
fel nem sorolt műveletek végzése
személyi sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi
használatra.
Használat előtt ellenőrizze, hogy nem
sérült vagy hibás-e a készülék valamely alkatrésze. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek eltörve,
a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja
a készülék működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha valamelyik alkatrésze sérült vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt megbízott márkaszervizzel javíttassa meg
6
cseréje közben bekövetkező sérülések;
♦ a szerszám hosszú idejű használata
miatt bekövetkező sérülések; Ha
a készüléket hosszú ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ halláskárosodás;
♦ a fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek (például tölgy, bükk és
MDF anyagok megmunkálásánál).
vagy cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem
sérült-e a töltő vezetéke. Cserélje
ki a töltőt, ha a vezetéke sérült vagy
hibás.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt
kiszerelni vagy kicserélni, amelyet ez
a kézikönyv nem említ.
További biztonságtechnikai előírások
Akkumulátorok és töltőHasználat után
készülékek
♦ A töltő vagy talapzatának tisztítása
előtt húzza ki a töltő kábelét a hálózati Akkumulátorok
csatlakozóból.
♦ A használaton kívüli készüléket száraz helyen tárolja.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt géphez.
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja
szétbontani az akkumulátort.
♦ Víztől óvja.
♦ Hőtől óvja.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedhet.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett töltse.
♦ Csak a készülékhez/szerszámhoz
mellékelt töltővel töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütéshez vagy
az akkumulátor túlmelegedéséhez
vezethet.
♦ Lemerült akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be „Környezetvédelem”
című rész útmutatásait.
♦ Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort, azaz védje kilyukadástól
és ütődéstől, mert az sérülést vagy
tüzet okozhat.
♦ Sérült akkumulátort ne töltsön.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel
nem sorolt maradványkockázatokkal is
járhat. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, hosszú ideig tartó
stb. használatából adódhatnak. Bizonyos
maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági utasítások betartása és
a védőeszközök használata mellett sem
kerülhetők el.
Ezek a következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek érintése
által okozott sérülések;
♦ alkatrészek, vágóélek, tartozékok
7
♦ Szélsőséges körülmények között
szivároghatnak az akkumulátorok. Ha
az akkumulátoron folyadékszivárgást
észlel, óvatosan törölje le ronggyal.
Vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦ Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis érintkezésbe került, az
alábbiakat tegye.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat. Ha a bőrére került, azonnal
öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom
vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz.
Ha a szemébe került, tiszta vízzel azonnal öblítse, és forduljon orvoshoz.
♦ Víztől és egyéb nedvességtől óvja
a töltőt.
♦ Ne nyissa fel a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
♦ Töltéskor a készüléket/akkumulátort
jól szellőző helyre tegye.
Elektromos biztonság
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
Soha ne próbálja a töltőt hagyományos
hálózati dugasszal helyettesíteni.
Szimbólumok a töltőn
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a teljes kézikönyvet.
Töltők
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért
nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze,
hogy az áramforrás megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja
a töltőt hagyományos hálózati dugasszal
helyettesíteni.
♦ A BLACK+DECKER töltővel csak
a készülékhez tartozó akkumulátort
töltse. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.
♦ Nem tölthető telepet soha ne is próbáljon tölteni.
♦ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély
megelőzése végett cseréltesse ki
a gyártóval vagy megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Zárlatvédelemmel ellátott biztonsági szigetelő
transzformátor. A hálózati tápellátás elektromosan le van választva a transzformátor
kimenetéről.
SMPS
A polaritás jelzése
A töltőkészüléket csak beltéri használatra
terveztük.
A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a dátumkóddal együtt a következő szimbólumok láthatók.
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a teljes kézikönyvet.
J0D-S-180050GS
Részegységek
Ez a készülék a következő részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7a.
8.
9.
9a.
10.
11.
12.
Üzemi kapcsoló
Portartály kioldógombja
Portartály
A vázon elhelyezett üzemi kapcsoló
Kefevezérlő kapcsoló
Felső nyél
Váz
Váz kioldógombja
Padlótisztító fej
Töltő talapzata
Szerszámtároló
Töltő
Kefe
Réstisztító fej
♦
♦
♦
♦
A szűrők tisztítása (J, K, L ábra)
♦
Nyomja meg a kioldógombot (2), és vegye ki a portartályt (3) (J ábra).
♦
Emelje ki a szűrő szerelvényt (15) a portartályból
(3) (K ábra).
♦
Egy hulladékgyűjtő felett rázva ürítse ki a portartályt.
♦
A szűrőt (16) az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva most már kiveheti az előszűrőből
(15) (L ábra).
♦
Ütögetéssel ürítse ki a szűrőből, az előszűrőből
és a porzsákból a maradék port és törmeléket
(L1 ábra).
♦
Meleg szappanos vízzel öblítse át a portartályt
(L1 ábra).
♦
Meleg szappanos vízzel mossa át a szűrőket
(L1 ábra).
♦
Szárítsa meg a szűrőket és a portartályt.
♦
Tegye vissza a szűrőket a készülékbe.
♦
Csukja be a portartályt. Győződjön meg arról, hogy
a kioldógomb (2) a helyére kattant.
Időnként törölje át a készüléket nedves ronggyal.
Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert. Ne merítse vízbe a készüléket.
Használat
Be- és kikapcsolás (A ábra)
♦
♦
Bekapcsoláshoz nyomja meg főegység (1) vázán
elhelyezett üzemi kapcsolót(1) vagy pedig a váz
nyelén elhelyezett kapcsolót (4).
Kikapcsoláshoz ismét nyomja meg a kapcsolót (1)
vagy (4).
Tartozékok használata (B ábra)
♦
♦
A készülékhez kefe (11) és réstisztító fej (12) is
tartozik.
A kiválasztott tartozékot illessze be a készülék
elülső részébe, ahogyan a B ábra szemlélteti.
A felső nyél illesztése a vázhoz (C, D ábra)
♦
♦
♦
♦
A nyeles porszívó vázát 2 részben szállítjuk: felső
nyél (6) és alsó váz (7), amelyek huzallal össze
vannak kapcsolva.
Csúsztassa bele a felső nyelet (6) a vázba (7),
ahogyan a C ábrán látható.
Ügyeljen arra, hogy a huzal ne szoruljon be.
Biztosítsa a rögzítőcsavarral (13) a D ábra szerint.
A forgó kefe eltávolítása és tisztítása
(M ábra)
♦
♦
♦
A padlótisztító fej illesztése a vázhoz
(E ábra)
♦
♦
♦
Nyomja meg és emelje meg a forgatható kapcson
(17) lévő műanyag fület, és fordítsa el a padlótisztító fejtől.
Emelje ki a forgó kefét (18) a padlótisztító fejből.
A forgó kefét és a forgatható kapcsot tegye vissza
a helyére, mielőtt használnál a porszívót.
Karbantartás
Csúsztassa bele a vázat (7) a padlótisztító fejbe
(8), amíg kattanást nem hall, lásd az E ábrát.
Az Ön BLACK+DECKER akkumulátoros készülékét
minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra
terveztük. A készülék folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek karbantartása előtt:
♦
Hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az
a készülékbe van építve, majd azután kapcsolja ki
a készüléket.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a burkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
A porszívó illesztése a vázhoz (F, G ábra)
♦
Helyezze a készüléket a töltő talapzatába (9) a H
ábra szerint.
Dugaszolja a töltőt (10) a töltő talapzatába (9).
Dugaszolja a töltőt (10) egy konnektorra.
Kapcsolja be a konnektort. A töltésjelző LED (14)
világítani fog (I ábra).
Csúsztassa bele a porszívót (először a szívófejet)
a vázba (7) az F ábra szerint, amíg kattanást nem
hall.
A porszívót úgy veheti le a vázról, hogy megnyomja
a váz kioldógombját (7a), majd kiemeli a készüléket.
A készülék most már működtethető a nyélen (6) lévő
üzemi kapcsológombbal (4). Ez lehetővé teszi azt
is, hogy a kefevezérlő kapcsolóval (5) működtesse
a forgó keféket, ahogyan a G ábrán látható.
Töltés (H ábra)
♦
A töltő talpazatát (9) biztonságosan rögzíteni kell
a falhoz.
Tartsa szem előtt: A fal típusának megfelelő rögzítőelemeket használjon.
9
A szűrők cseréje
A szűrőket 6–9 havonta kell cserélni, illetve akkor,
amikor már elkoptak vagy megsérültek. Csereszűrőket
BLACK+DECKER forgalmazójától szerezhet be (kat.
szám: SVF11).
♦
Távolítsa el a régi szűrőket a fent ismertetett módon.
♦
Tegye be az új szűrőket a fent ismertetett módon.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal
jelölt termékeket és akkucsomagokat tilos
a normál háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkucsomagok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek
csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi
előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos
termékek és akkucsomagok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Wattóra
Súly
V
Wh
kg
SVA420B
14,4
28,8
2
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő kb.
VAC
V
mA
óra
J0D-S-180050GS
100 - 240
18
500
4
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill. hogy
megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00306347 - 27-05-2016
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising