SVA420B | Black&Decker SVA420B STICK-VAC instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114-45 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
SVA420B
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Použitie výrobku
Váš ručný vysávač BLACK+DECKER SVA420 2 v 1 je
určený na vysávanie pri upratovacích prácach. Tieto
zariadenia sú určené iba na použitie v domácnosti.
♦ Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie kvapalín alebo materiálov, ktoré
by sa mohli vznietiť.
♦ Nepoužívajte tento vysávač v blízkosti
vody.
♦ Neponárajte toto zariadenie do vody.
♦ Nikdy neťahajte za prívodný kábel,
aby ste odpojili jeho zástrčku od
zásuvky. Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce
a mastné povrchy.
♦ Tento výrobok môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými či
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak
budú pod skúseným dozorom alebo
ak boli oboznámené s bezpečným
použitím výrobku a ak pochopili, aké
nebezpečenstvá hrozia pri jeho použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať
deti. Čistenie a používateľskú údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Pred použitím tohto výrobku si pozorne preštudujte celý tento návod na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného akumulátorom sa musia vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny,
vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko
únikov kvapaliny z akumulátorov,
riziko zranenia alebo riziko materiálnych škôd.
Kontroly a opravy
♦ Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
♦ V tomto návode je popísané určené
použitie tohto výrobku. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané
týmto návodom, môže predstavovať
riziko zranenia osôb.
♦ Uschovajte tento návod na ďalšie
použitie.
Pred použitím skontrolujte, či sa na
výrobku nevyskytujú žiadne poškodené
alebo chybné časti. Skontrolujte, či nie sú
rozbité jeho časti a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je
akákoľvek jeho časť poškodená alebo
ak nepracuje správne.
6
bujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene
akýchkoľvek dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek
náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití
zariadenia (príklad: práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
♦ Opravu alebo výmenu poškodených
a zničených dielov zverte autorizovanému servisu.
♦ Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel nabíjačky. Ak je kábel
nabíjačky poškodený alebo zničený,
nabíjačku vymeňte.
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať
alebo vymeniť iné diely než tie, ktoré
sú špecifikované v tomto návode.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
Akumulátory a nabíjačky
Po použití
♦ Pred čistením nabíjačky alebo nabí- Akumulátor
jacej základne ich odpojte od siete.
♦ Akumulátory sa nikdy nepokúšajte
rozoberať.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Nevystavujte akumulátory nadmernej
teplote.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť
40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od 10 do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou
so zariadením/náradím. Použitie
nesprávnej nabíjačky môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom
alebo prehriatie akumulátora.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte
pokynmi uvedenými v časti „Ochrana
životného prostredia“.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť
uložené na suchom mieste.
♦ K uloženému zariadeniu nesmú mať
prístup deti.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených
bezpečnostných varovaniach, môžu
sa objaviť dodatočné zvyškové riziká.
Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku
nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď. Hoci sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom
s akoukoľvek rotujúcou alebo pohy7
♦ Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátory prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko spôsobenia
zranenia a požiaru.
♦ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦ V extrémnych podmienkach môže
dochádzať k úniku kvapaliny z akumulátora. Hneď ako zistíte únik kvapaliny
z akumulátora, utrite ho dôkladne handričkou. Dbajte na to, aby sa táto látka
nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦ Ak dôjde k pošpineniu pokožky touto
kvapalinou alebo ak sa dostane táto
kvapalina do očí, postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť zranenie osôb alebo
hmotné škody. V prípade zasiahnutia
pokožky zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou. Ak dôjde k začervenaniu,
bolesti alebo podráždeniu zasiahnutého
miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak
sa kvapalina dostane do očí, okamžite
si ich začnite vyplachovať čistou vodou
a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
látora, ktorý bol dodaný s výrobkom.
Iné akumulátory môžu prasknúť,
spôsobiť zranenie alebo iné škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú na nabíjanie
určené.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí
byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise BLACK+DECKER,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nerozoberajte túto nabíjačku.
Neskúmajte túto nabíjačku.
V priebehu nabíjania musia byť zariadenie/akumulátor umiestnené na
dobre vetranom mieste.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku
iba pod jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu uvedenému na výkonovom štítku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
Symboly na nabíjačke
Nabíjačky
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte
tento návod
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku
iba pod jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu uvedenému na výkonovom štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k sieťovej zásuvke.
♦ Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na nabíjanie akumu-
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Bezpečnostný izolačný transformátor s ochranou proti skratu. Napájanie je elektricky
oddelené od výstupu transformátora.
SMPS
Indikácia polarity.
8
Upevnenie hubice na podlahu na telo
vysávača (obr. E)
Nabíjacia základňa nie je určená na vonkajšie
použitie.
♦
Štítky na zariadení
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce symboly
Upevnenie vysávača k telu vysávača
(obr. F, G)
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte
tento návod
♦
J0D-S-180050GS
♦
Popis
♦
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na nečistoty
3. Nádoba na nečistoty
4. Rukoväť s hlavným vypínačom
5. Ovládač kefy
6. Horná rukoväť
7. Telo vysávača
7a. Uvoľňovacie tlačidlo tela vysávača
8. Hubica na podlahu
9. Nabíjacia základňa na podlahu
9a. Uloženie náradia
10. Nabíjačka
11. Kefa
12. Štrbinový násadec
♦
Nabíjacia základňa (9) musí byť bezpečne upevnená na stenu.
Poznámka: Zaistite, aby boli použité vhodné montážne
prvky zodpovedajúce použitému materiálu steny.
♦
Umiestnite vysávač do nabíjacej základne (9), ako
na uvedenom obr. H.
♦
Zasuňte nabíjačku (10) do nabíjacej základne (9).
♦
Pripojte kábel nabíjačky (10) k sieťovej zásuvke.
♦
Spustite nabíjanie. LED indikátor nabíjania (14)
bude svietiť (obr. I).
Čistenie filtrov (obr. J, K, L)
♦
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (2) nádoby na nečistoty
a odstráňte túto nádobu (3) (obr. J).
♦
Vyberte zostavu filtra (15) z nádoby na nečistoty
(3) (obr. K).
♦
Vyprázdnite nádobu na nečistoty ľahkým poklepaním o odpadkový kôš.
♦
Filter (16) je možné teraz vybrať z predfiltra (15)
otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
ako na uvedenom obr. L.
♦
Poklepaním vytrepte nahromadený prach a nečistoty z filtra, predfiltra a nádoby na nečistoty, ako na
obr. L1.
♦
Umyte nádobu na nečistoty teplým saponátovým
roztokom, ako na obr. L1.
♦
Umyte filtre teplým saponátovým roztokom, ako na
obr. L1.
♦
Uistite sa, či sú filtre aj nádoba na nečistoty suché.
♦
Vložte filtre späť do vysávača.
♦
Uzatvorte nádobu na nečistoty. Uistite sa, či došlo
k zaisteniu uvoľňovacej západky (2).
Občas zariadenie utrite vlhkou handričkou.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá. Neponárajte toto zariadenie do vody.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
♦
Ak chcete vysávač zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1) nachádzajúci sa na tele vysávača (1) alebo na
rukoväti tela vysávača (4).
Ak chcete vysávač vypnúť, stlačte hlavný vypínač
(1) alebo (4).
Použitie príslušenstva (obr. B)
♦
♦
Tento vysávač sa dodáva s kefou (11) a štrbinovým
nástavcom (12).
Upevnite zvolené príslušenstvo na prednú časť
vysávača, ako je zobrazené na obr. B.
Upevnenie hornej rukoväti k telu vysávača
(obr. C, D)
♦
♦
♦
♦
Nasuňte vysávač hubicou napred do tela vysávača
(7) tak, aby ste začuli kliknutie, ako na uvedenom
obr. F.
Ak chcete vysávač z tela vysávača uvoľniť, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo tela vysávača (7a) a vyberte
vysávač.
Tento vysávač je možné teraz ovládať pomocou
hlavného vypínača (4) na rukoväti (6). To vám zároveň umožňuje používať metlu vysávača pomocou
ovládača (5), ako na uvedenom obr. G.
Nabíjanie (obr. H)
Použitie
♦
Zasuňte telo vysávača (7) do hubice na podlahu
(8) tak, aby ste začuli kliknutie, ako na uvedenom
obr. E.
Telo tohto vysávača sa dodáva rozmontované na
2 časti, hornú rukoväť (6) a spodnú časť (7), ktoré
sú prepojené vodičom.
Zasuňte hornú rukoväť (6) do tela vysávača (7),
ako na uvedenom obr. C.
Uistite sa, či nedošlo k zachyteniu vodiča.
Časti upevnite zaisťovacou skrutkou (13), ako na
uvedenom obr. D.
Vybratie a vyčistenie metly vysávača
(obr. M)
♦
9
Stlačte a zdvihnite plastový výstupok na otočnej
svorke (17) smerom od hubice na podlahu.
♦
♦
Záruka
Vyberte tyč metly (18) z hubice na podlahu.
Pred opätovným použitím vysávača sa uistite, či
došlo k uloženiu metly a otočnej svorky späť do
vysávača.
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku
24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka
v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je platná vo všetkých
členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
Údržba
Vaše zariadenie BLACK+DECKER napájané akumulátorom bolo skonštruované tak, aby Vám slúžilo dlhý čas
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobkov
napájaných akumulátorom:
♦
Ak je zariadenie vybavené zabudovaným akumulátorom, nechajte akumulátor pri prevádzke úplne
vybiť a potom zariadenie vypnite.
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pravidelne čistite kryt motora pomocou vlhkej
handričky. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti
Black & Decker a predajcovi alebo autorizovanému
servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe. Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti
Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho
autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese
uvedenej v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete
zaregistrovať svoj nový výrobok BLACK+DECKER
a kde môžete získať informácie o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách.
Výmena filtrov
Filtre by sa mali vymieňať každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď sú opotrebované alebo poškodené. Výmenné filtre si môžete kúpiť u autorizovaného predajcu
BLACK+DECKER (katalógové číslo: SVF11).
♦
Vyberte použité fi ltre podľa vyššie uvedeného
postupu.
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vložte do vysávača nové filtre.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať
do bežného domáceho odpadu.
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je
možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie
nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com.
Technické údaje
Napájacie napätie
Watthodiny
Hmotnosť
V
Wh
kg
SVA420B
14,4
28,8
2
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
Vac
V
mA
hod
J0D-S-180050GS
100 - 240
18
500
4
zst00306264 - 27-05-2016
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising