DCV584L | DeWalt DCV584L WET N'DRY VAC instruction manual

DCV584L
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)26
Español (traducido de las instrucciones originales)37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)48
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)59
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)70
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)81
Português (traduzido das instruções originais)91
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)103
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)113
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)123
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)134
Copyright DeWALT
B
Fig. A
8
1
5
20
10
2
4
6
3
9
Fig. B
8
11
9
7
6
3
2
1
Fig. C
13
10
14
Fig. D
15
Fig. E
11
19
12
4
11
15
5
15
2
Fig. F
2
16
6
3
Fig. G
17
16
18
3
Dansk
VÅD/TØR STØVSUGER MED LEDNINGER/UDEN LEDNINGER
DCV584L
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Type
Strømkilde
Lysnettets strømstyrke
Batterispænding
Strøm
Tankvolumen
Maks. luftstrøm
Negativt tryk (per EN60335-2-69)
Beskyttelsesklasse
Diameter på slangens mundstykke
Vægt (uden batteripakke)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60335
LPA (lydtryk)
dB(A)
76
KPA (lydtrykusikkerhed)
dB(A)
3
LWA (lydeffekt)
dB(A)
87
KWA (usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
3
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60335-2-69 og kan
anvendes til at sammenligne en støvsuger med en anden. Det
kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer støvsugerens hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med
andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan
vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan
markant forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
4
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Dansk
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 opladere accepterer
10,8V, 14,4V,18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakker
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 og DCB546).
DCB118 opladeren accepterer 18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
EF-Konformitetserklæring
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.05.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen
for at reducere risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
Maskindirektiv
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Våd/Tør Støvsuger Med Ledninger/Uden
Ledninger
DCV584L
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Disse produkter opfylder også Direktiv 2014/30/EU og 2011/65/
EU. For yderligere oplysninger, kontakt venligst DeWALT på
følgende adresse eller se på bagsiden af vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER FØR
ANVENDELSE AF DETTE APPARAT.
•
•
ADVARSEL: Operatører skal være tilstrækkeligt instrueret i
anvendelse af disse apparater.
ADVARSEL: Sådan reduceres risikoen for elektrisk chok.
Udsæt det ikke for regn. Opbevar indendørs.
Før brug skal operatører informeres, instrueres og oplæres
i brugen af apparatet og de materialer, der skal bruges
inklusive den sikre metode til at fjerne og bortskaffe
indsamlet materiale.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsnedsættelse; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under opsyn af en person, der er
5
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene
med dette produkt.
Operatørerne skal overholde alle de sikkerhedsregulativer, som
gælder for det bearbejdede materiale.
Forlad ikke apparatet, når det er tilsluttet til en strømkilde.
Træk stikket ud når det ikke er i brug, og før der udføres service
på det.
Tillad ikke at apparatet bruges som legetøj. Udvis stor
agtpågivenhed, når apparatet bruges af eller tæt ved børn.
Brug KUN dette apparat som beskrevet i
betjeningsvejledningen. Brug kun tilbehør anbefalet
af DeWALT.
Brug ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget. Hvis apparatet ikke virker korrekt, eller hvis det har
været tabt, ødelagt, efterladt udendørs eller har været tabt i
vand, returnér det til et servicecenter.
Træk eller bær ikke dette apparat ved hjælp af ledningen, brug
ej heller ledningen som håndtag, lukke en dør på ledningen
eller trække ledningen rundt om skarpe hjørner eller kanter. Kør
ikke apparatet hen over ledningen. Hold ledningen på afstand
af opvarmede overflader.
Slå ikke strømmen fra dette apparat ved at trække i ledningen.
Du slår strømmen fra ved at trække stikket ud ikke ledningen.
Rør ikke ved stikket, batteripakken eller apparatet med
våde hænder.
Stik ikke nogen genstande ind i åbningerne på apparatet.
Anvend aldrig apparatet med blokerede åbninger;
hold det fri for støv, bomuldshår, hår og alt, som kan
nedsætte luftstrømmen.
Hold dit hår, løst tøj, fingre og alle dele af kroppen på afstand
af åbninger og bevægelige dele.
Slå altid alle styresystemer fra, før du tager stikket ud af
produktet eller tager batteripakken ud.
Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
Brug ikke apparatet til at opsamle brændbare eller
letantændelige væsker som fx benzin eller bruge det i områder,
hvor der findes brændbare eller letantændelige væsker.
Der kan opstå statiske chok i tørre områder, hvor den relative
luftfugtighed er lav. Dette sker kun midlertidigt og påvirker ikke
anvendelsen af vakuum.
Du kan undgå selvantændelse ved at tømme tankindholdet
efter hver brug.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Ekstra sikkerhedsregler
•
•
•
•
6
Saml aldrig noget op som brænder eller ryger som fx cigaretter,
tændstikker eller varm aske.
Dette værktøj er stænksikkert ifølge beskyttelsesklasse IPX4.
Nedsænk ikke værktøjet i vand!
Må ikke anvendes til støvsugning af brændbare
eksplosive materialer som fx kul, korn eller andet findelt
brandbart materiale.
For støvopsamlere er det nødvendigt at sørge for en
tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis
•
•
•
•
•
•
udsugningsluften føres tilbage til rummet. Henvisning til
nationale bestemmelser er nødvendig..
Må ikke anvendes til støvsugning af farlige, giftige eller
kræftfremkaldende stoffer som fx asbest eller pesticid.
Opsaml aldrig eksplosive væsker (fx benzin, diesel, fyringsolie,
malingsfortyndere osv.), syrer eller opløsningsmidler.
Støvsug aldrig uden filtre undtagen.
Noget træ indeholder konserveringsmidler, som kan være
giftige. Vær ekstra forsigtig med at undgå indånding
og hudkontakt, når du arbejder med disse materialer.
Rådfør dig med og følg alle sikkerhedsoplysninger fra
din materialeleverandør.
Brug ikke støvsugeren som en trappestige.
Anbring ikke tunge genstande på støvsugeren.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug
af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Risiko for klemning eller knusning af fingre.
• Risiko for indånding af røg ved arbejde med klæbestoffer.
• Risiko for indånding af sundhedsfarligt støv.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er
egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data). Den
minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Dansk
•
•
•
•
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. C)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 13 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den
røde lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken
er fuldt opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i
opladeren. Skub batteriets udløserknap på batteripakken for
at udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
7
Dansk
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
•
•
•
•
•
•
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud
eller en blød ikke-metallisk børste. Do not use water
or any cleaning solutionsBrug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
8
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
•
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
Dansk
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt
inde i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere
watt time (Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt
timeydelse. Denne øgede mængde på 3 batterier med den
lavere watt timeydelse kan
eksempel på mærkning af anvendelses- og
fritage pakken fra visse
transportlabel
forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere
watt timer.
Transport Wh ydelse
angiver 3 x 36 Wh, lig med
3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh ydelsen
angiver 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Anvendelse: Anvendelse uden transportdæksel,
Wh ydelse angiver 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med indbygget
transportdæksel, Wh ydelse angiver 3 x 36 Wh (3
batterier på 36 Wh).
9
Dansk
Batteritype
3 Tank
DCV584L kører på en 14,4, 18V XR eller 18V/54V
FLEXVOLTTM XR batteripakke.
Disse batteripakker kan bruges: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. SeTekniske data for
flere informationer.
4 Støvsugerindgang
Pakkens indhold
10 Batteriåbning
5 Blæseudgang
6 Smæklås
7 Bredde på mundstykke
8 Revneværktøj
9 Slange
11 Luftslusekonnektor
Pakken indeholder:
1Støvsuger
1Støvsugerslange
1 Bredde på mundstykke
1Revneværktøj
1Støvopsamlingsadapter
1Filter
1betjeningsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på apparatet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt
inden betjeningen.
12 Støvopsamlingsadaptor (Fig. E)
Tilsigtet anvendelse
Din DCV582L industristøvsuger og støvsuger til mobil drift
uden ledning/med ledning til optagelse af våde stoffer eller
alle typer af tørt, ikke-brændbart støv op til støvklasse L med
grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er højere
end 1 mg/m³.
Dette apparat kan også anvendes som en blæser til at fjerne
efterladenskaber fra arbejdspladsen og til at tørre fugtige
overflader. Til arbejde via hovedledningsnettet (med ledning)
eller på batteri (uden ledning) kan dette apparat bruges såvel
indendørs som udendørs.
BRUG IKKE blæseren til fjernelse af farligt støv.
LAD IKKE børn komme i kontakt med dette apparat.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere anvender
dette apparat.
BRUG IKKE støvopsamleren til brændbart støv.
BRUG IKKE støvopsamleren i eksplosive atmosfærer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
BEMÆRK: Dette apparat er velegnet til kommerciel anvendelse,
fx på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer,
udlejningsfirmaer og på byggepladser.
Mærkninger på støvsugeren
Følgende piktogrammer er vist på apparatet:
Læs betjeningsvejledningen før brug.
ADVARSEL: Dette apparat indeholder skadeligt støv.
Tømning og vedligeholdelse, herunder fjernelse af
støvposen, må kun udføres af uddannet personale
iført passende beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele
filtersystemet er blevet installeret.
SAMLING OG JUSTERINGER
Klasse L støvopsamlerne er egnede til at udtrække tørt, ikkebrændbart støv med med grænseværdier for arbejdsområdet
på > 1 mg/m³.
Datakodeposition (Fig. A)
Datokoden 20 , der også inkluderer produktionsåret, er trykt
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, B, E)
ADVARSEL: Modificér aldrig støvsugeren eller nogle dele
heraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tænd/sluk-kontakt
2 Strømhoved
10
ADVARSEL : For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for produktet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Start
ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Brug kunDeWALT batteripakker og opladere.
Indsætning og udtagning af
batteripakke fra apparatet (Fig. C)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken er
fuldt opladet før brug.
Sådan indsættes batteripakken
1. Ret batteripakken 13 ind efter skinnerne i støvsugerens
batteriåbning 10 .
2. Skub pakken ind i batteriåbningen, indtil batteripakken
sidder godt fast i batteriåbningen og kontrollér, at den ikke
river sig løs.
Dansk
Sådan udtages batteripakken
1. Tryk på udløsningsknappen og træk batteripakken ud
fra åbningen.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. C)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 14 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
•
•
Sluk altid for støvsugeren, når arbejdet er udført, og inden
stikket tages ud.
Rul strømkablet sammen, når støvsugeren ikke bruges.
Batteristrøm
1. Rul strømkablet sammen.
2. Isæt en batteripakke 13 .
3. Sørg for at batteripakken er anbragt korrekt.
BEMÆRK: Strømkablets strømkilde er udelukkende designet
til at forsyne støvsugeren med strøm og oplade en installeret
batteripakke..
Støvsugning (Fig. A, E, F)
1. Tøm og rengør tanken 3 før brug.
2. Tilslut det rillede tilslutningsstykke 15 til
støvsugerindgangen 4 .
3. Vælg det passende tilbehør.
BEMÆRK: Vi anbefaler, at du ikke blander tørre og våde
substanser. Når du skifter mellem substanser, så tøm og rengør
først tanken.
Tilslutning af slangen (Fig. D)
Støvopsamler (Fig. E)
Støvsugerfunktion
I støvsugerfunktionen kan din DeWALT støvsuger også
fungere som en støvopsamler til opgaver, der producerer støv
eller efterladenskaber.
Din DeWALT støvsuger er udstyret med DeWALT
luftslusetilslutningssystem. Dette system giver mulighed for en
hurtig, sikker tilslutning mellem sugeslange 9 og elværktøjet.
Luftslusekonnektoren 11 tilsluttes direkte til DeWALT
kompatible værktøjer eller gennem brug af den vedlagte
luftsluseadapter 12 .
BEMÆRK: Hvis du bruger en adapter, kontrollér at den
er ordentligt fastgjort til værktøjets kontakt, før du følger
trinene nedenfor.
1. Kontrollér at kraven på luftslusekonnektoren står i ulåst
position. Ret kærvene på kraven og luftslusekonnektoren ind
som vist for ulåste og låste positioner.
2. Skub luftslusekonnektoren på adapterens konnektorpunkt.
3. Drej kraven til den låste position.
BEMÆRK: Kuglelejerne inde i kraven låses ind i kærven
og fastgør tilslutningen. Elværktøjet er nu sluttet korrekt
til støvopsamleren.
1. Indsæt tilslutningsstykket 15 i støvsugerindgangen 4 .
2. Drej tilslutningsstykket med uret for at fastgøre slangen.
3. Tilslut det passende tilbehør til slangens mundstykke 11 .
Blæsefunktion
1. Indsæt tilslutningsstykket 15 i støvsugeruddgangen 5 .
2. Drej tilslutningsstykket med uret for at fastgøre slangen.
3. Tilslut det passende tilbehør til slangens mundstykke 11 .
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL : Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for produktet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Start
ved et uheld kan medføre skader.
Tænde og slukke (Fig. A)
Du tænder for apparatet ved at indstille tænd/sluk-kontakten 1 på position I.
Du slukker for apparatet ved at indstille tænd/sluk-kontakten 1 på position O.
Strømkilde
Denne støvsuger kører enten via hovedledningsnettet eller på
batteri. Støvsugeren kan skifte automatisk mellem vekselstrøm
(hovedledningsnettet) og jævnstrøm (batteri).
Strøm fra hovedledningsnettet
Vådt/tørt filter (Fig. F)
ADVARSEL : Sørg altid for at støvfilteret 16 er på
plads, når du arbejder.
ADVARSEL : Anvend altid apparatet i oprejst
position. Vip ikke apparatet, så du undgår, at væsker
opsamlet i tanken løber ind i motorhuset.
ADVARSEL: Hvis der løber skum eller væske ud af
maskinen, afbryd den omgående.
FORSIGTIG: Rengør jævnligt enheden til begrænsning af
vandniveauet og undersøg den for tegn på beskadigelse.
1. Rul strømkablet helt ud.
2. Sæt kontakten i stikket, før du tænder for apparatet.
11
Dansk
Slukningsfunktion
Hvis du ved en fejltagelse kommer til at bruge apparatet
uden et støvfilter, vil en slukningsfunktion blive aktiveret, når
væskeniveauet i tanken har opnået maksimum. En flydeventil vil
blokere indsugningsåbningen og derefter stoppe indsugningen,
og motorhastigheden forøges.
Blæsning (Fig. A)
ADVARSEL: Støvsug aldrig farligt støv!
1. Tøm og rengør tanken 3 , før den bruges til blæsning.
2. Tilslut slangen 9 til blæseudgangen 5 .
3. Vælg det passende tilbehør.
Sådan tømmes tanken (Fig. F)
Tanken skal tømmes, når sugekraften nedsættes væsentligt.
1. Udløs smæklåsene 6 og fjern strømhovedet 2 fra
tanken 3 .
2. Tøm indholdet i tanken i en affaldsbeholder i
overensstemmelse med alle nuværende forordninger om
bortskaffelse af sådant affald.
3. Rengør filteret 16 som beskrevet nedenfor
under Rengøring.
4. Geninstallér strømhovedet på tanken og
fastgør smæklåsene.
Rengøring (Fig. F, G)
ADVARSEL : For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for produktet og afbryde det fra
strømkilden og tage batteripakken ud, inden der
foretages justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr. Start ved et uheld kan
medføre skader.
ADVARSEL :
• Vask ikke indersiden af filteret.
• Lad filteret tørre helt igennem, hvis indersiden
bliver våd.
• Brug ikke en børste til at rengøre filteret.
• Brug aldrig komprimeret luft eller en børste til at rense
filteret, ellers kan filtermembranen blive beskadiget, og
dette kan medføre, at der kommer støv ind i filteret.
Rengøring af filteret til
indsugningsåbningen (Fig. G)
Filteret til indsugningsåbningen skal rengøres, hvis du har brugt
apparatet uden støvfilter.
1. Idet du holder flydeventilen 18 tilbage, fjerner du filteret fra
indsugningsåbningen 17 .
2. Rengør filteret under lunkent rindende vand.
3. Tør filteret før du sætter det på plads.
4. Rengør flydeventilen 18 med en fugtig klud.
Fejlfinding
Hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, følg nedenstående
instruktioner. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt
dit serviceværksted.
Problem
Motoren kører
ikke
Sugekapaciteten
falder
Rengøring af huset
Rengør jævnligt huset med en blød klud.
Rengøring af tanken
Tanken bør rengøres hver gang, den har været i brug, eller når
du skifter substanser under brug.
1. Tøm tanken 3 .
2. Rengør tanken ved hjælp af en mild sæbe og en fugtig klud.
3. Tør omhyggeligt tanken af med en blød klud.
Rensning af vådt/tørt filter (Fig. G)
Det våde/tørre filter skal rengøres hver gang, det har været
i brug.
Hvis filteret er beskadiget eller ikke virker korrekt, skal
det udskiftes.
1. Fjern det våde/tørre filter 16 ved at dreje det mod uret og
tag det ud af indsugningsåbningen 17 .
2. Ryst overskudsstøv af ved at banke filteret let i
en affaldsbeholder.
3. Afhængigt af tilstanden rengør den udvendige side af
filteret under lunkent løbende vand.
4. Fastgør igen filteret ved at placere det over
indsugningsåbningen og dreje det med uret.
12
Støvsugeren
stopper
Løsning
Kontroller ledningen, stik og stikkontakt
eller batterikontakt, batteriets
opladningstilstand
Kontrollér at værktøjets on/off-kontakt
står i ON position I.
Fjern blokeringer i sugemundstykket,
sugerør, sugeslange eller filterets
flydeventil.
Kontrollér at filtrene er korrekt installeret.
Rengør eller udskift filtrene.
Tøm beholderen, se Tømning af tank
under Betjening.
Termisk overbelastning er blevet udløst:
1. Slå støvsugeren fra og frakobl den fra
strømkilden.
2. Tøm om nødvendigt beholderen.
3. Lad enheden køle af.
4. Sæt ledningen i en passende
stikkontakt eller batteriet i
batteriåbningen og drej værktøjets on/
off-kontakt til ON position I for at teste.
Hvis støvsugeren ikke vil genstarte,
kontakt din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DeWALT reparatør
i DeWALT kataloget eller kontakt dit
DeWALT kontor på den adresse, der er
angivet i denne vejledning
Dansk
Problem
Der kommer
støv ud under
støvsugning
Løsning
Kontrollér at filtrene er korrekt installeret
og kontroller støvtanken.
Kontrollér at filtret ikke er beskadiget;
udskift det om nødvendigt.
Kontrollér at filterpakningerne er på plads
og er sikrede.
Hvis der kommer mere støv ud under
støvsugning, kontakt din forhandler
eller den nærmeste autoriserede
DeWALT reparatør i DeWALT-kataloget
eller kontakt dit DeWALT kontor på
den adresse, der er angivet i denne
brugsvejledning.
Hvis slukningsfunktionen aktiveres
1. Slå omgående værktøjet fra.
2. Fjern tanken som beskrevet ovenfor.
3. Rengør filteret til indsugningsåbningen som beskrevet i
Rengøring af filteret til indsugningsåbningen.
4. Husk at sætte støvfilteret på plads, før du
genoptager arbejdet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT apparat er designet til at fungere i lang tid
med minimal vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende
funktion er afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og
rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal apparatet slukkes og strømforsyningen til
apparatet afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Start ved et uheld
kan medføre skader.
ADVARSEL: Når brugeren skal udføre service, skal
maskinen skilles ad, rengøres og vedligeholdes,
så vidt det er praktisk muligt, uden at forårsage
risiko for det personale og andre, som står for
vedligeholdelsen. Egnede forholdsregler omfatter
dekontaminering før demontering, mulighed for lokal
filtreret punktudsugning, hvor maskinen demonteres,
rengøring af vedligeholdelsesområdet og passende
personlig beskyttelse.
• Producenten eller en uddannet person skal udføre en
teknisk inspektion mindst én gang årligt, fx bestående
af inspektion af filtre for skader, maskinens lufttæthed
og korrekt funktion af styremekanismen.
• Ved udførelse af service eller reparationer skal alle
forurenede genstande, som ikke kan rengøres
tilfredsstillende, bortskaffes, sådanne genstande
skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i
overensstemmelse med alle gældende bekendtgørelser
for bortskaffelse af sådant affald.
• For støvopsamlere er det nødvendigt at sørge for en
tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis
udsugningsluften føres tilbage til rummet.
(BEMÆRK: Henvisning til nationale bestemmelser
er nødvendig.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Denne støvsuger skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Rengøring med trykluft er ikke tilladt for støv
klasse L støvsugere. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i
værktøjet, og nedsænk aldrig dele af værktøjet i en væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehør, end det, der tilbydes
af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj.
For at reducere risikoen for kvæstelser, må dette produkt
kun anvendes med tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Udskiftningsfilter (DCV5801 H) fås som tilbehør mod ekstra
betaling.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Kør batteripakken helt ned, og fjern den derefter fra
støvsugeren.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
13
Deutsch
NASS-/TROCKENSAUGER MIT/OHNE KABEL
DCV584L
Herzlichen Glückwunsch!
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Staubsaugern.
Technische Daten
DCV584L
Typ
1
Spannungsquelle
Wechselstrom / Gleichstrom
Netzspannung
VWS
230
Batteriespannung
VGS
14,4/18
Leistungsaufnahme
W
300
Tankvolumen
L
7,5
Max. Luftstrom
l/s
15,9
Negativer Druck (gemäß EN60335-2-69) mbar
70
Schutzklasse
IPX4
Schlauchdüsendurchmesser
mm
32
Gewicht (ohne Akku)
kg
4,8
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60335
LPA
(Schalldruckpegel)
dB(A)
76
KPA
(SchalldruckpegeldB(A)
3
Messungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
dB(A)
87
KWA(SchallleistungdB(A)
3
Messungenauigkeit)
Vibrationsemissionswert ah =
Messungenauigkeit K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60335-2-69 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Staubsaugern verwendet werden. Er kann zu
einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet
werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Staubsaugers.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann
den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
14
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VGS
Ah
kg
VWS
min
kg
VWS
min
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Deutsch
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VWS
min
kg
VWS
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
VWS
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Die Ladegeräte DCB107, DCB112, DCB113 und DCB115
können folgende Akkus laden: 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR und
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 und DCB546).
Das DCB118-Ladegerät kann mit 18V Li-Ion XR und
XR FLEXVOLTTM-Akkupacks verwendet werden (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 und
DCB546).
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.05.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Maschinenrichylinie
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Nass-/Trockensauger Mit/Ohne Kabel
DCV584L
LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE
ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT
VERWENDEN
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2014/30/EU und
2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
•
•
WARNUNG: Bediener müssen ausreichend über den
Gebrauch dieser Geräte geschult sein.
WARNUNG: Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Nicht Regen aussetzen. Nicht im Freien lagern.
Vor der Verwendung müssen die Bediener Informationen,
Anweisungen und Schulung in Bezug auf die Verwendung
des Geräts und die Substanzen, für die es zu verwenden ist,
erhalten; dies schließt die sichere Sammlung und Entsorgung
der aufgenommenen Materialien ein.
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
15
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht
zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen werden.
Die Bediener müssen jegliche Sicherheitsbestimmungen in
Bezug auf die Materialien, mit denen umgegangen wird,
beachten.
Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es an eine
Stromquelle angeschlossen ist. Netzstecker abziehen und Akku
entfernen, wenn das das Gerät nicht verwendet wird, sowie
vor jeglichen Instandsetzungsarbeiten.
Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wenn
das Gerät durch oder in der Nähe von Kindern verwendet wird,
besondere Vorsicht walten lassen.
Das Gerät NUR wie im Handbuch beschrieben verwenden. Nur
von DeWALT empfohlene Anbauteile verwenden.
Das Gerät nicht verwenden, wenn Netzstecker oder Netzkabel
beschädigt sind. Wenn das Gerät nicht richtig arbeitet oder
wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder
in Wasser getaucht wurde, ist es einem Kundendienstzentrum
zu übergeben.
Ziehen oder tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel,
verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff, klemmen Sie
das Netzkabel nicht in einem Türspalt ein und ziehen Sie es
nicht über scharfe Kanten. Fahren Sie nicht mit dem Gerät
über das Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel von beheizten
Flächen entfernt.
Ziehen Sie nicht den Netzstecker ab, indem Sie am Netzkabel
ziehen. Fassen Sie zum Abziehen am Netzstecker an, nicht
am Netzkabel.
Fassen Sie den Netzstecker, den Akku oder das Gerät nicht mit
feuchten Händen an.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Öffnungen blockiert
sind; entfernen Sie Staub, Flusen, Haare und alles, was den
Luftstrom behindern kann.
Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle
Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen entfernt.
Schalten Sie alle Kontrollelemente ab, bevor Sie den
Netzstecker des Geräts ziehen oder den Akku entfernen.
Lassen Sie beim Reinigen von Treppen besondere
Vorsicht walten.
Verwenden Sie das Gerät niemals, um entzündliche oder
brennbare Flüssigkeiten, z. B. Benzin, aufzusaugen, und nicht
in Bereichen, wo solche Stoffe vorhanden sein können.
In trockenen Bereichen oder bei niedriger Luftfeuchtigkeit sind
Entladungen statischer Elektrizität möglich. Diese treten nur
vorübergehend auf und beeinträchtigen die Verwendung des
Staubsaugers nicht.
Entleeren Sie den Tankinhalt nach jeder Verwendung, um
spontane Entzündungen zu vermeiden.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
16
Zusätzliche Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände
wie z. B. Zigaretten oder Streichhölzer sowie keine heiße
Asche auf.
Dieses Gerät ist gemäß Schutzklasse IPX4 rundum
spritzwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät niemals in
Wasser ein!
Nicht zum Aufsaugen brennbarer und explosiver Materialien
verwenden, wie z. B. Kohle, Getreide, oder andere fein verteilte
brennbare Materialien.
Für Staubabsaugungen ist es erforderlich, eine ausreichende
Luftaustauschrate L im Raum sicherzustellen, wenn die
Abluft in den Raum zurückgeleitet wird. Hierzu sind nationale
Richtlinien einzuhalten.
Nicht zum Aufsaugen gefährlicher, giftiger oder
krebserregender Materialien wie Asbest oder
Pestizide verwenden.
Niemals explosive Flüssigkeiten (z. B. Benzin,
Dieselkraftstoff, Heizöl, Farbverdünner usw.), Säuren oder
Lösungsmittel aufsaugen.
Den Staubsauger nicht ohne eingebaute Filter verwenden.
Einige Holzarten enthalten Konservierungsstoffe, die giftig sein
können. Vermeiden Sie beim Umgang mit solchen Materialien
das Einatmen von Stäuben und den Hautkontakt. Beschaffen
Sie Sicherheitsinformationen vom Lieferanten dieser
Materialien und befolgen Sie diese.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht als Trittstufe.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Staubsauger.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Gefahr, Finger einzuklemmen oder zu quetschen.
• Bei der Arbeit mit Klebstoffen Gefahr des Einatmens
von Dämpfen.
• Gefahr durch das Einatmen von
gesundheitsschädlichem Staub.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Deutsch
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
•
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
•
•
•
•
•
•
•
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.C]
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
17
Deutsch
2. Legen Sie das Akkupack 13 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
18
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7–9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
19
Deutsch
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Anwendungsbeispiele für use- und
Der Nennwert‚ Transport
transport-kennzeichnungen
Wh‘ kennzeichnet 3 x 36
Wh; das bedeutet 3 Akkus
mit jeweils 36 Wattstunden.
Der Nennwert, Use
Wh‘ kennzeichnet 108
Wattstunden (bei 1 impliziertem Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Anwendung (Use): Nutzung ohne Transportkappe,
der Wh-Nennwert signalisiert 108 Wh (1 Akku mit
108 Wh).
Transport: Transport mit integrierter
Transportkappe, der Wh-Nennwert signalisiert 3 x
36 Wh (3 Akkus mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das DCV584L muss ein 14,4, 18V XR oder 18V/54V
FLEXVOLTTM XR Akku verwendet werden.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Weitere Angaben sind den
Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Staubsauger
1Saugschlauch
1 Breite Düse
1Fugendüse
1Spanabsauganschluss
1Filter
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Markierungen am Staubsauger
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
20
WARNUNG: Dieses Gerät enthält gefährlichen Staub. Die
Entleerung und Wartung, einschließlich der Entnahme
des Staubbeutels, darf nur durch geschultes Personal
durchgeführt werden, das geeignete Schutzausrüstung
trägt. Nicht einschalten, bevor das vollständige
Filtersystem eingebaut wurde.
Deutsch
HINWEIS: Dieses Gerät eignet sich für die kommerzielle
Verwendung z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken,
Werkstätten, Büros, Vermietungsfirmen und auf Baustellen.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
Staubsauger der Klasse L sind für die Absaugung von trockenen,
nicht brennbaren Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten von
> 1 mg/m³ geeignet.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 20 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, B, E)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Staubsauger oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Saugkopf
3 Tank
4 Saugeinlass
5 Blasauslass
6 Riegel
7 Breite Düse
8 Fugendüse
9 Schlauch
10 Akkuanschluss
11 AirLock-Anschluss
12 Spanabsauganschluss (Abb. E)
Verwendungszweck
Ihr DCV582L Gerät kann als Industriestaubsauger und
Staubabsauggerät mit/ohne Kabel zur Absaugung aller Arten
von trockenen, nicht brennbaren Stäuben bis zur Staubklasse
L mit Arbeitsplatzgrenzwerten von mehr als 1 mg/m³
verwendet werden.
Das Gerät kann auch als Gebläse betrieben werden, um
Schmutz vom Arbeitsbereich zu entfernen und feuchte Flächen
zu trocknen. Es kann sowohl netzbetrieben (mit Schnur) als
auch mit Batterie (schnurlos) in geschlossenen Räumen als auch
im Freien verwendet werden.
NICHT das Gebläse verwenden, um gefährliche Stäube
zu beseitigen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
VERWENDEN SIE DEN STAUBSAUGER NICHT für
brennbare Stäube.
VERWENDEN SIE DEN STAUBSAUGER NICHT in
explosionsfähigen Atmosphären.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
WARNUNG : Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. C)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku
vollständig aufgeladen werden.
Einsetzen des Akkus
1. Richten Sie den Akku 13 an den Schienen im
Akkuanschluss 10 des Staubsaugers aus.
2. Schieben Sie ihn in den Akkuanschluss, bis der Akku
fest darin sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht
lösen kann.
Entfernen des Akkus
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Anschluss.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. C)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 14 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Anschließen des Schlauches (Abb. D)
Saug-Betriebsart
1. Setzen Sie das (die) eingekerbte(o) Verbindungsstück 15 in
den Saugeinlass 4 ein.
2. Drehen Sie das Verbindungsstück im Uhrzeigersinn, um den
Schlauch in seiner Position zu sichern.
3. Setzen Sie das entsprechende Zubehörteil auf die
Schlauchdüse 11 .
21
Deutsch
Blas-Betriebsart
1. Setzen Sie das/die eingekerbte/n Verbindungsstück 15 in
den Blasauslass 5 ein.
2. Drehen Sie das Verbindungsstück im Uhrzeigersinn, um den
Schlauch in seiner Position zu sichern.
3. Setzen Sie das entsprechende Zubehörteil auf die
Schlauchdüse 11 .
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG : Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Zum Einschalten des Geräts stellen Sie den Ein-/Ausschalter 1 auf Position I.
Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Ein-/Ausschalter 1 auf Position O.
Spannungsquelle
Der Staubsauger lässt sich mit Netzspannung oder
Batteriespannung betreiben. Der Staubsauger schaltet zwischen
Wechselspannung (Netz) und Gleichspannung (Batterie)
automatisch um.
Netzspannung
1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Verbinden Sie den Stecker mit der Netzsteckdose, bevor Sie
das Gerät einschalten.
• Schalten Sie den Staubsauger bei Beendigung der Arbeiten
immer auf AUS-Position. Nur wenn er ausgeschaltet ist, darf
der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
• Räumen Sie das Netzkabel ordentlich weg, wenn der
Staubsauger nicht gebraucht wird.
HINWEIS: Wir empfehlen, nasse und trockene Substanzen nicht
zu mischen. Beim Wechsel der Substanzen leeren und reinigen
Sie zuerst den Tank.
Staubabsaugung (Abb. E)
In der Saug-Betriebsart kann das DeWALT-Gerät auch zur
Staubabsaugung eingesetzt werden, falls bei Anwendungen
Staub oder Unrat entsteht.
Ihr DeWALT-Staubsauger ist mit dem DeWALT AirLockAnschlusssystem ausgerüstet. Das System ermöglicht einen
schnellen, sicheren Anschluss zwischen Saugschlauch 9 und
Elektrowerkzeug. Der AirLock-Anschluss 11 stellt eine direkte
Verbindung zu kompatiblen DeWALT-Werkzeugen her, alternativ
kann der mitgelieferte AirLock-Adapter 12 verwendet werden.
HINWEIS: Wenn ein Adapter verwendet wird, stellen Sie
dessen sichere Befestigung am Werkzeug sicher, bevor Sie die
nachfolgenden Schritte ausführen.
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ring am AirLock-Anschluss
in der entsperrten Position befindet. Richten Sie die Kerben
am Ring und am AirLock-Anschluss wie abgebildet aus,
um die Elemente in die entsperrte und gesperrte Position
zu bringen.
2. Drücken Sie den AirLock-Anschluss auf
den Adapteranschlusspunkt.
3. Drehen Sie den Ring in die gesperrte Position.
HINWEIS: Führen Sie die Kugellager im Bundverschluss
in den Schlitz ein und sichern Sie die Verbindung.
Das Elektrowerkzeug ist jetzt sicher mit dem
Staubsauger verbunden.
Nass-/Trocken-Filter (Abb. F)
WARNUNG : Betreiben Sie das Gerät nur, wenn der
Staubfilter 16 angebracht ist.
WARNUNG : Verwenden Sie das Gerät
immer in aufrechter Position. Kippen Sie
das Gerät nicht, um zu verhindern, dass die
aufgenommenen Flüssigkeiten im Tank in das
Motorgehäuse eintreten.
WARNUNG: Wenn Schaum oder Flüssigkeiten aus der
Maschine austreten, Maschine sofort ausschalten.
VORSICHT: Die Wasserbegrenzungsvorrichtung
regelmäßig reinigen und auf Schäden prüfen.
Batteriespannung
1. Räumen Sie das Netzkabel ordentlich weg.
2. Setzen Sie einen Akku 13 ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig sitzt.
HINWEIS: Das Netzkabel dient nur dazu, den Staubsauger zu
betreiben und lädt keinen eingesetzten Akku auf.
Wird das Gerät versehentlich ohne den Staubfilter verwendet,
so wird eine Abschaltung ausgelöst, wenn der Flüssigkeitspegel
im Tank seinen Höchststand erreicht hat. Ein Schwimmerventil
blockiert dann die Saugöffnung, der Saugvorgang wird danach
unterbrochen und die Motordrehzahl steigt.
Saugbetrieb (Abb. A, E, F)
1. Entleeren Sie den Tank 3 und reinigen Sie ihn vor
dem Gebrauch.
2. Verbinden Sie das (die) eingekerbte(n)
Verbindungsstück(e) 15 mit dem Saugeinlass 4 .
3. Wählen Sie das entsprechende Zubehör.
22
Abschaltfunktion
Blasen (Abb. A)
WARNUNG: Keinesfalls gesundheitsgefährdende
Stäube ausblasen!
Entleeren Sie den Tank 3 und reinigen Sie ihn vor
dem Gebrauch.
1. Schließen Sie den Schlauch 9 am Blasauslass 5 .
2. Wählen Sie das entsprechende Zubehör.
Deutsch
Leeren des Tanks (Fig. F)
Nimmt die Saugleistung beträchtlich ab, so muss der Tank
entleert werden.
1. Lösen Sie die Riegel 6 und entfernen Sie den Saugkopf 2 vom Tank 3 .
2. Leeren Sie den Inhalt des Staubbehälters in einen
Abfallbehälter, der den geltenden Regelungen für die
Entsorgung solcher Abfälle entspricht.
3. Reinigen Sie den Filter 16 wie unter
Reinigung beschrieben.
4. Bringen Sie den Saugkopf wieder auf dem Tank an und
sichern Sie die Riegel.
Reinigung (Abb. F, G)
WARNUNG : Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus, trennen es
vom Netz und entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Reinigen des Gehäuses
Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
•
Verwenden Sie zur Filterreinigung niemals Druckluft
oder Bürsten, da sonst Schäden an der Filtermembran
entstehen, wodurch Staub durch den Filter eindringen
kann.
Reinigen des Saugöffnungsfilters (Abb. G)
Der Saugöffnungsfilter muss gereinigt werden, falls das Gerät
ohne angebrachten Staubfilter betrieben wird.
1. Halten Sie das Schwimmerventil 18 aus dem Weg und
entfernen Sie den Filter von der Saugöffnung 17 .
2. Spülen Sie den Filter unter lauwarmem fließendem
Wasser ab.
3. Trocknen Sie den Filter ab, bevor Sie ihn wieder an seinem
Platz anbringen.
4. Reinigen Sie das Schwimmerventil 18 mit einem
feuchten Lappen.
Störungsbeseitigung
Wenn Ihr Staubsauger nicht richtig zu funktionieren scheint,
folgen Sie den Anweisungen unten. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Reinigen des Tanks
Problem
Motor läuft nicht
Der Tank sollte nach jedem Gebrauch oder beim Wechsel der
Substanzen während des Gebrauchs gereinigt werden.
1. Entleeren Sie den Tank 3 .
2. Reinigen Sie den Tank mit milder Seifenlösung und einem
feuchten Lappen.
3. Trocknen Sie den Tank vorsichtig mit einem weichen
Lappen ab.
Saugkapazität lässt nach
Reinigen des Nass-/Trocken-Filters
(Abb. G)
Der Nass-/Trocken-Filter sollte nach jedem Gebrauch
gereinigt werden.
Falls der Filter beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, so
muss er erneuert werden.
1. Entfernen Sie den Nass-/Trocken-Filter 16 , indem
Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der
Saugöffnung 17 nehmen.
2. Schütteln Sie den überschüssigen Staub ab, indem Sie den
Filter in einem Abfallbehälter abklopfen.
3. Spülen Sie je nach Zustand das Äußere des Filters unter
lauwarmem fließendem Wasser ab.
4. Sichern Sie den Filter in seiner Lage über der Saugöffnung
und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
WARNUNG :
• Waschen Sie nicht das Innere des Filters.
• Lassen Sie den Filter gründlich trocknen, falls das
Innere nass wird.
• Reinigen Sie den Filter nicht mit einer Bürste.
Lösung
Überprüfen Sie Netzkabel,
Stecker und Steckdose,
bzw. Akkukontakt und
Ladezustand des Akkus
Der Ein/Aus/
Werkzeugschalter muss sich
in der Position ON I befinden.
Blockierungen in der
Saugdüse, im Saugrohr,
im Saugschlauch, im
Schwimmerventil oder in
den Filtern beseitigen.
Richtigen Einbau der Filter
prüfen.
Filter reinigen oder
austauschen.
Behälter leeren, siehe
”Leeren des Behälters unter
Betrieb”.
23
Deutsch
Problem
Der Staubsauger geht aus
Beim Staubsaugen tritt
Staub aus
Lösung
Es wurde eine thermische
Überlast ausgelöst:
1. Schalten Sie den
Staubsauger aus und
trennen Sie ihn vom Netz.
2. Leeren Sie den Behälter,
falls erforderlich.
3. Lassen Sie das Gerät
abkühlen.
4. Stecken Sie das Netzkabel
in eine geeignete Steckdose
ein oder setzen Sie den
Akku ein und stellen Sie den
Ein/Aus/Werkzeugschalter
auf die Position ON I, um
das Gerät zu prüfen. Wenn
der Staubsauger nicht
gestartet werden kann,
setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung;
die nächste DeWALTKundendienstwerkstatt
finden Sie im DeWALTKatalog, oder setzen Sie
sich mit der DeWALTGeschäftsstelle unter der
in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in
Verbindung.
Richtigen Einbau des Filters
und Staubbehälters prüfen.
Der Filter darf nicht
beschädigt sein; falls
erforderlich ersetzen.
Die Filterdichtungen müssen
eingebaut und sicher
befestigt sein
Wenn beim Saugen
weiterhin Staub austritt,
setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung;
die nächste DeWALTKundendienstwerkstatt
finden Sie im DeWALTKatalog, oder setzen Sie
sich mit der DeWALTGeschäftsstelle unter der
in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in
Verbindung.
Falls die Abschaltung auslöst
1. Schalten Sie das Gerät sofort aus.
2. Entleeren Sie den Tank wie oben beschrieben.
3. Reinigen Sie den Saugöffnungsfilter wie unter Reinigen des
Saugöffnungsfilters beschrieben.
4. Denken Sie daran, den Staubfilter wieder an seinem Platz
anzubringen, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Gerät wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des
Gerätes und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Bei einer Instandhaltung durch
den Benutzer muss die Maschine soweit wie
vernünftigerweise durchführbar zerlegt, gereinigt und
instandgesetzt werden, ohne dass dabei Risiken für das
Wartungspersonal und andere Personen entstehen.
Angemessene Sicherheitsmaßnahmen umfassen die
Reinigung vor der Zerlegung, lokale Abluftfilterung
am Zerlegeort, Reinigung des Wartungsbereichs und
geeignete persönliche Schutzausrüstung.
• Der Hersteller oder eine unterwiesene Person führen
mindestens in jährlichen Intervallen eine technische
Prüfung durch, die z. B. aus einer Prüfung der
Filter auf Schäden, der Luftdichtheit der Maschine
sowie der ordnungsgemäßen Funktion des
Steuermechanismus besteht.
• Bei der Durchführung von Instandhaltungs- oder
Reparaturarbeiten sind alle verschmutzten
Gegenstände, die nicht zufriedenstellend gereinigt
werden können, zu entsorgen; solche Gegenstände
sind in undurchlässigen Beuteln sowie gemäß
aller entsprechenden Entsorgungsvorschriften
zu entsorgen.
• Für Staubabsaugungen ist es erforderlich, eine
ausreichende Luftaustauschrate L im Raum
sicherzustellen, wenn die Abluft in den Raum
zurückgeleitet wird.
(HINWEIS: Hierzu sind nationale
Richtlinien einzuhalten.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Staubsauger benötigt keine zusätzliche Schmierung.
24
Deutsch
Reinigung
WARNUNG: Die Reinigung durch Ausblasen mit Druckluft
ist für Staubsauger der Staubklasse L nicht erlaubt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete Material
aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer
milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT,
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Der Ersatzfilter (DCV5801 H) kann als Zubehör erworben
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Entfernen Sie den Akku erst aus dem Staubsauger, wenn er
vollständig entladen ist.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
25
English
CORDED/CORDLESS WET/DRY VACUUM CLEANER
DCV584L Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional vacuum cleaner users.
Technical Data
Type
Power source
Mains voltage
UK & Ireland
Battery voltage
Power
Tank volume
Max. airflow
Negative pressure (per EN60335-2-69)
Protection class
Hose nozzle diameter
Weight (without battery pack)
VAC
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
230
14,4/18
300
7.5
15.9
70
IPX4
32
4.8
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60335
LPA (sound pressure)
dB(A)
76
KPA (sound pressure uncertainty)
dB(A)
3
LWA (sound power)
dB(A)
87
KWA (sound power uncertainty)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
0.6
1.5
The vibration emission level given in this information sheet
has been measured in accordance with a standardised test
given in EN60335-2-69 and may be used to compare one
vacuum cleaner with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the vacuum cleaner.
However if the tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained, the vibration
emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
26
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
DCB546
Li-Ion
18/54
6.0/2.0
1.05
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
0.29
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
English
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0.5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah)
60 (6.0 Ah)
0,66
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
The DCB107, DCB112, DCB113 and DCB115 chargers accept
10.8V, 14.4V, 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM battery packs
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 and DCB546) battery packs.
The DCB118 charger accepts 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM
battery packs (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Corded/Cordless Wet/Dry Vacuum Cleaner
DCV584L
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.05.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read
the instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ
AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
•
•
WARNING: Operators shall be adequately instructed on
the use of these appliances.
WARNING: To reduce the risk of electric shock. Do not
expose to rain. Store indoors.
Before use, operators shall be provided with information,
instruction and training for the use of the appliance and
the substances for which it is to be used, including the safe
method of removal and disposal of the material collected.
This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or mental
abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their safety. Children
should never be left alone with this product.
27
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Operators should observe any safety regulations appropriate
to the materials being handled.
Do not leave the appliance when it is connected to a power
source. Unplug it from outlet and remove battery pack when
not in use and before servicing.
Do not allow the appliance to be used as a toy. Pay close
attention when the appliance is used by or near children.
Use this appliance ONLY as described in the manual. Use only
DeWALT recommended attachments.
Do not use this appliance with a damaged cord or plug. If the
appliance is not working correctly, or if it has been dropped,
damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a
service centre.
Do not pull or carry this appliance by the cord, use the cord
as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around
sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord.
Keep cord away from heated surfaces.
Do not unplug this appliance by pulling on the cord. To
unplug, grasp the plug, not the cord.
Do not handle the plug, battery pack, or appliance with
wet hands.
Do not put any objects into the openings of the appliance. Do
not use the appliance with any opening blocked; keep free of
dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from
the openings and moving parts.
Turn off all controls before unplugging appliance or removing
the battery pack.
Use extra care when cleaning on stairs.
Do not use the appliance to pick up flammable or combustible
liquids, such as gasoline, or use in areas where flammable or
combustible liquids are present.
Static shocks are possible in dry areas or when the relative
humidity of the air is low. This is only temporary and does not
affect the use of the vacuum.
To avoid spontaneous combustion, empty tank contents after
each use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Additional Safety Rules
•
•
•
•
•
•
•
28
Do not pick up anything that is burning or smoking, such as
cigarettes, matches or hot ashes.
This tool is splashproof according to protection class IPX4. Do
not submerge the tool in water.
Do not use to vacuum combustible explosive materials, such
as coal, grain or other finely divided combustible material.
For dust extractors it is necessary toprovide for an adequate
air changerate L in the room if the exhaust air isreturned to the
room. Reference to National Regulations is necessary.
Do not use to vacuum hazardous, toxic or carcinogenic
materials, such as asbestos or pesticide.
Never pick up explosive liquids (e.g. gasoline, diesel fuel,
heating oil, paint thinner, etc.), acids or solvents.
Do not use vacuum without filters in place.
•
•
•
Some wood contains preservatives which can be toxic. Take
extra care to prevent inhalation and skin contact when
working with these materials. Request and follow any safety
information available from your material supplier.
Do not use vacuum as a step ladder.
Do not place heavy objects on vacuum.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Risk of pinching or crushing of fingers.
• Risk of inhaling fumes when working with adhesives.
• Risk of inhaling hazardous dust.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
English
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
•
•
•
•
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. C)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 13 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
29
English
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
•
•
•
•
•
•
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
30
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
English
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
Transport Wh rating
example of use and transport label marking
indicates 3 x 36 Wh,
meaning 3 batteries of
36 Watt hours each. The
Use Wh rating indicates
108 Watt hours (1 battery
implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Use: Use without transportation cap, Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
Transport: Transport with built-in transport cap, Wh
rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCV584L operates on an 14.4, 18V XR or 18V/54V
FLEXVOLTTM XR battery pack.
These battery packs may be used: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
31
English
DCB184B, DCB185, DCB546. Refer to Technical Data for
more information.
8 Crevice tool
Package Contents
10 Battery port
9 Hose
11 Air-lock connector
The package contains:
1 Vacuum cleaner
1 Vacuum hose
1 Wide nozzle
1 Crevice tool
1 Dust extraction adapter
1Filter
1 Instruction manual
• Check for damage to the appliance, parts or accessories which
may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
12 Dust extraction adaptor (Fig. E)
Intended Use
Your DCV582L cordless/corded industrial vacuum cleaner and
dust extractor for mobile operation to take up wet substances or
all types of dry, non-combustable dusts up to dust Class L with
limit values for occupational exposure greater than 1 mg/m³.
This appliance can also be operated as a blower for removing
debris from the workplace and for drying damp surfaces.
Working on mains (corded) or battery (cordless) power, this
appliance can be used both indoors and outdoors.
DO NOT use blower for removing hazardous dust.
DO NOT let children come into contact with this appliance.
Supervision is required when inexperienced operators use
this appliance.
DO NOT use the dust extractor for combustible dust.
DO NOT use the dust extractor in explosive atmospheres.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable
liquids or gases.
NOTE: This appliance is suited for the commercial use, e.g.
in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, rental
companies, and on construction sites.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
Markings on Vacuum
The following pictograms are shown on the appliance:
Read instruction manual before use.
WARNING: This appliance contains harmful dust. The
emptying and maintenance, including the removal of
the dust bag, may only be executed by trained personnel
wearing suitable protection equipment. Do not switch on
until the complete filter system has been installed.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
Class L dust extractors are suitable to extract dry, noncombustable dusts with workpace limit values of > 1 mg/m³.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 20 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B, E)
1
2
3
4
5
6
7
32
WARNING: Never modify the vacuum cleaner or any part
of it. Damage or personal injury could result.
On/off switch
Power head
Tank
Vacuum inlet
Blow outlet
Latch
Wide nozzle
WARNING : To reduce the risk of serious personal
injury, turn appliance off and disconnect appliance
from power source and remove battery pack before
making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (Fig. C)
NOTE: For best results, make sure your battery pack is
fully charged.
To install the battery pack
1. Align the battery pack 13 with the rails inside the vacuum’s
battery port 10 .
2. Slide the pack into the battery port until the battery pack
is firmly seated in the battery port and ensure that it does
not disengage.
To remove the battery pack
1. Press the battery release button and firmly pull the battery
pack out of the port.
English
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
•
Always turn the vacuum off when work is finished and
before unplugging.
Tidy the mains cable when the vacuum is not in use.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. C)
•
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 14 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Battery Power
Connecting the Hose (Fig. D)
Vacuum Mode
1. Insert the notched connecting piece 15 into the vacuum
inlet 4 .
2. Turn the connecting piece clockwise to fix the hose
into position.
3. Connect the appropriate accessory to the hose nozzle 11 .
Blow Mode
1. Insert the notched connecting piece 15 into the blow
outlet 5 .
2. Turn the connecting piece clockwise to fix the hose
into position.
3. Connect the appropriate accessory to the hose nozzle 11 .
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING : To reduce the risk of serious personal
injury, turn appliance off and disconnect appliance
from power source and remove battery pack before
making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Switching On and Off (Fig. A)
To switch the appliance on, set the on/off switch 1 to position I.
To switch the appliance off, set the on/off switch 1 to
position O.
Power Source
This vacuum runs either on mains power or battery power.
The vacuum will switch between AC (mains) and DC (battery)
power automatically.
1. Tidy the mains cable.
2. Insert a battery pack 13 .
3. Make sure the battery pack is properly seated.
NOTE: The mains cable power source is only designed to power
the operation of the vacuum and will not charge an installed
battery pack.
Vacuuming (Fig. A, E, F)
1. Empty and clean the tank 3 before use.
2. Connect the notched connecting piece 15 to the vacuum
inlet 4 .
3. Select the appropriate accessory.
NOTE: We recommend not mixing wet and dry substances.
When switching substances, empty and clean the tank first.
Dust Collection (Fig. E)
In the vacuum mode, your DeWALT vacuum can function as a
dust collector for applications producing dust or debris.
Your DeWALT vacuum is fitted with the DeWALT AirLock
connection system. This system allows for a fast, secure
connection between the suction hose 9 and a power tool. The
AirLock connector 11 connects directly to DeWALT compatible
tools or through the use of the included AirLock adapter 12 .
NOTE: When using an adapter ensure it is firmly attached to the
tool outlet before following the steps below.
1. Ensure the collar on the AirLock connector is in the unlock
position. Align notches on collar and AirLock connector as
shown for unlock and lock positions.
2. Push the AirLock connector onto the adapter
connector point.
3. Rotate the collar to the locked position.
NOTE: The ball bearings inside collar lock into slot and
secure the connection.The power tool is now securely
connected to the dust extractor.
Wet/Dry Filter (Fig. F)
WARNING : Always operate the appliance with the
dust filter 16 in place.
WARNING : Always use the appliance in upright
position. Do not tilt the appliance, in order to
prevent liquids collected in the tank from entering
the motor housing.
WARNING: If foam or liquid escapes from the machine,
switch off immediately.
CAUTION: Clean the water level limiting device regularly
and examine it for signs of damage.
Mains Power
1. Fully unwind the mains cable.
2. Connect the plug to the mains outlet before turning the
appliance on.
33
English
Shut-off Feature
If by mistake the appliance is used without the dust filter in
place, a shut-off feature will be actuated when the liquid level
in the tank has reached its maximum. A float valve will block the
suction opening, after which the suction stops and the motor
speed increases.
Blowing (Fig. A)
WARNING: Never blow hazardous dust!
1. Empty and clean the tank 3 before use in blowing.
2. Connect the hose 9 to the blow outlet 5 .
3. Select the appropriate accessory.
To Empty the Tank (Fig. F)
The tank must be emptied when suction power
reduces significantly.
1. Release the latches 6 and remove the power head 2 from
the tank 3 .
2. Empty the contents of the tank into a waste container in
accordance with any current regulation for the disposal of
such waste.
3. Clean the filter 16 as described below in Cleaning.
4. Re-install the power head onto the tank and secure
the latches.
WARNING :
• Do not wash the inside of the filter.
• Let the filter dry thoroughly if the inside becomes wet.
• Do not use a brush to clean the filter.
• Never use compressed air or a brush to clean filters,
otherwise damage to the filter membrane will occur
which will allow dust to pass through the filter.
Cleaning the Suction Opening Filter
(Fig. G)
The suction opening filter needs to be cleaned if the appliance is
operated without the dust filter in place.
1. Keeping the float valve 18 out of the way, remove the filter
from the suction opening 17 .
2. Rinse the filter under lukewarm running water.
3. Dry the filter before putting it back in place.
4. Clean the float valve 18 using a damp cloth.
Troubleshooting
If your vacuum seems not to operate properly, follow the
instructions below. If this does not resolve the problem, please
contact your repair agent.
Problem
Motor does not run
Cleaning (Fig. F, G)
WARNING : To reduce the risk of serious personal
injury, turn appliance off and disconnect appliance
from power source and remove battery pack before
cleaning, making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Cleaning the Housing
Regularly clean the housing with a soft cloth.
Cleaning the Tank
The tank should be cleaned after each use or when switching
substances during use.
1. Empty the tank 3 .
2. Clean the tank using mild soap and a damp cloth.
3. Dry the tank carefully using a soft cloth.
Cleaning the Wet/Dry Filter (Fig. G)
The wet/dry filter should be cleaned after each use.
If the filter is damaged or fails to operate properly, it must
be replaced.
1. Remove the wet/dry filter 16 by turning it counterclockwise
and taking it off the suction opening 17 .
2. Shake off excess dust by tapping the filter into a
waste container.
3. Depending on its condition, rinse the outside of the filter
under lukewarm running water.
4. Secure the filter again by placing it over the suction opening
and turning it clockwise.
34
Suction capacity decreases
Solution
Check power cord, plugs and
outlet, or battery contact,
charging condition of battery
Ensure the on/off/tool
control switch is in the ON
position I.
Remove blockages in the
suction nozzle, suction tube,
suction hose, float valve
or filters.
Check for proper installation
of the filters.
Clean or replace the filters.
Empty canister, refer to
Empty Tank under Operation.
English
Problem
Vacuum stops running
Dust comes out while
vacuuming
Solution
Thermal overload has been
tripped:
1. Turn the vacuum off and
disconnect vacuum cleaner
from power source.
2. Empty the canister,
if needed.
3. Allow the unit to cool.
4. Plug the power cord into
an appropriate outlet or
battery into battery port
and turn on/off/tool control
switch to the ON positon I
to test. If vacuum will not
restart contact your seller or
check the location of your
nearest authorised DeWALT
repair agent in the DeWALT
catalogue or contact your
DeWALT office at the address
indicated in this manual
Check for proper installation
of the Filter and dust tank.
Ensure filter is not damaged;
replace if necessary.
Ensure filter seals are in place
and are secure.
If furthermore dust comes
out while vacuuming
contact your seller or check
the location of your nearest
authorised DeWALT repair
agent in the DeWALT
catalogue or contact your
DeWALT office at the address
indicated in this manual.
If Shut-off Feature Engages
1. Turn off the vacuum immediately.
2. Empty the tank as described above.
3. Clean the suction opening filter as described in Cleaning
the Suction Opening Filter.
4. Remember to put the dust filter in place before
resuming work.
MAINTENANCE
Your DeWALT appliance has been designed to operate over
a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper
appliance care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn
appliance off and disconnect appliance from power
source before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: For user servicing, the machine must be
dismantled, cleaned and serviced, as far as is reasonably
practicable, without causing risk to the maintenance staff
and others. Suitable precautions include, decontamination
before dismantling, provision for local filtered exhaust
ventilation where the machine is dismantled, cleaning of
the maintenance area and suitable personal protection.
• The manufacturer, or an instructed person, shall
perform a technical inspection at least annually,
consisting of, for example, inspection of filters for
damage, air tightness of the machine and proper
function of the control mechanism.
• When carrying out service or repair operations, all
contaminated items which cannot be satisfactorily
cleaned, are to be disposed of; such items shall be
disposed of in impervious bags in accordance with
any current regulation for the disposal of such waste.
• For dust extractors it is necessary to provide for an
adequate air change rate L in the room if the exhaust
air is returned to the room.
(NOTE: Reference to National Regulations
is necessary.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your vacuum cleaner requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Cleaning with blowing with compressed air
is not allowed for dust class L vacuums. Wear approved
eye protection and approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
The replacement filter (DCV5801 H) is available as an accessory
at additional cost.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
35
English
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can be
recovered or recycled reducing the demand for raw materials.
Please recycle electrical products and batteries according to
local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the vacuum cleaner.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
36
Español
ASPIRADORA CON CABLE/SIN CABLE PARA LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
DCV584L
¡Enhorabuena!
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos han
convertido a DeWALT en una de las empresas más fiables para
los usuarios de aspiradores de limpieza profesionales.
Datos técnicos
Tipo
Fuente de energía
Tensión de Red
Voltaje de batería
Alimentación Eléctrica
Volumen del depósito
Flujo de aire máximo
Presión negativa (según EN60335-2-69)
Clase de protección
Diámetro de la boquilla del tubo
Peso (sin batería)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60335:
LPA
(presión acústica)
dB(A)
76
KPA (incertidumbre de la presión acústica)
dB(A)
3
LWA(potencia acústica)
dB(A)
87
KWA(incertidumbre de la potencia acústica)
dB(A)
3
Valor de emisión de vibraciones ah =
Incertidumbre K=
m/s2
m/s2
0,6
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60335-2-69 y puede
utilizarse para comparar un aspirador con otro. Puede usarse
para una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: el nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones del
aspirador. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para
distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración puede variar. Esto
puede aumentar considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VDC
Ah
kg
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
VDC
Ah
kg
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
37
Español
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
min
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
VAC
min
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
VAC
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
kg
0,66
VAC
Los cargadores DCB107, DCB112, DCB113 y DCB115 admiten
baterías de XR ion de litio de 10,8V, 14,4V, 18V y FLEXVOLTTM XR
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 y DCB546).
El cargador DCB118 acepta paquetes de baterías de iones de
litio XR y FLEXVOLTTM XR de 18 V (DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 y DCB546).
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.05.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de
lesiones, lea el manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
Declaración de Conformidad CE
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
Directriz de la Maquinaria
Aspiradora con cable/sin cable para
líquidos y sólidos
DCV584L
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Estos productos también son conformes a las directivas
2014/30/EU y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior del manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
38
ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA Y
SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
•
•
ADVERTENCIA: los operadores deberán estar
debidamente capacitados para usar estos aparatos.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga
eléctrica. No exponga el producto a la lluvia. Guarde en
el interior.
Antes de utilizar el producto, los operadores deberán recibir la
información, las instrucciones y la formación necesaria sobre
el uso del aparato las sustancias para las cuales se utilizará,
incluyendo el método seguro para retirar y eliminar los
materiales recogidos.
Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos que
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
estén supervisadas por una persona que se haga responsable
de su seguridad. No deberá dejar nunca a los niños solos con
este producto.
Los operadores deberán respetar las normas de seguridad
adecuadas a los materiales que estén manipulando.
No deje el aparato cuando esté conectado a una fuente de
alimentación. Desenchúfelo de la red y extraiga el paquete de
baterías cuando no lo use y antes de repararlo.
No permita que se utilice el aparato como un juguete. Preste
atención cuando el aparato sea utilizado por o junto a niños.
Utilice este aparato SÓLO como se describe en este manual.
Utilice exclusivamente los accesorios recomendados
por DeWALT.
No utilice este aparato con un cable o toma dañado. Si el
aparato no funciona correctamente o si se ha caído, dañado,
dejado en el exterior o sumergido en agua, llévelo a un centro
de reparaciones.
No tire ni transporte este aparato por el cable, no utilice el
cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del
cable junto a bordes afilados o esquinas. No haga funcionar el
aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de cualquier
superficie de calor.
No desconecte este aparato tirando del cable. Para
desconectar, agarre la toma y no el cable.
No manipule el enchufe, el paquete de baterías ni el aparato
con las manos mojadas.
No eche ningún objeto por las aperturas del aparato. No
utilice el aparato si cualquiera de los orificios está bloqueado;
mantenga libre de polvo, pelusa, pelos o cualquier otro
elemento que pueda reducir el flujo de aire.
Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas
las partes de su cuerpo lejos de las aperturas y de las
piezas móviles.
Apague los mandos antes de desenchufar el aparato o extraer
el paquete de baterías.
Apague todos los controles antes de desconectar el aparato.
Preste especial atención cuando limpie sobre las escaleras.
No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o
combustibles, como por ejemplo gasolina ni lo utilice en
lugares donde haya líquidos combustibles o inflamables.
Para evitar una combustión espontánea, vacíe el contenido
del depósito después de cada uso.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Normas de seguridad adicionales
•
•
•
No recoja nada que se esté quemando o que eche humo,
como los cigarrillos, las cerillas o las cenizas calientes.
Esta herramienta es una herramienta a prueba de
salpicaduras de conformidad con la clase de protección IPX4.
¡No sumerja la herramienta en el agua!
No utilice el aparato para aspirar materiales combustibles
o explosivos como el carbón, los cereales u otros materiales
combustibles de división fina.
•
•
•
•
•
•
•
Para los extractores de polvo, es necesario suministrar
un índice de cambio de aire adecuado L en la habitación
cuando el aire de expulsión regresa a la habitación. Deberán
respetarse las reglamentaciones nacionales.
No utilice el aparato para aspirar materiales peligrosos, tóxicos
o cancerígenos, como el asbesto o los pesticidas.
No recoja nunca líquidos explosivos (como por ej, la gasolina,
el diésel, el aceite de calentamiento, la pintura fina, etc.),
ácidos o solventes.
No utilice la aspiradora sin los filtros ubicados en su lugar.
Algunas maderas incluyen conservantes que pueden ser
tóxicos. Preste especial cuidado para evitar la inhalación y
el contacto con la piel cuando trabaje con estos materiales.
Solicite y aplique cualquier información de seguridad que se
encuentre disponible a su proveedor de materiales.
No utilice la aspiradora como una escalera.
No coloque objetos pesados sobre la aspiradora.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
• Riesgo de comprimir o aplastar los dedos.
• Riesgo de inhalar humos al trabajar con adhesivos.
• Riesgo de inhalación de polvos peligrosos.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
39
Español
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
• No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
40
•
•
•
•
•
•
•
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. C)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 13 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería (10) del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Español
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónico
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7–9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
41
Español
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
42
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
La capacidad de Wh de
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
transporte de 3 x 36 Wh,
y transporte
significa 3 baterías de 36
vatios horas cada una. La
capacidad de uso de Wh
indica 108 vatios hora
(1 batería implicada).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Español
Marcas en la aspiradora
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
En el aparato se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
ADVERTENCIA: Este aparato contiene polvos nocivos. El
vaciado y el mantenimiento, incluyendo la retirada de la
bolsa de polvo, tan sólo puede ser ejecutado por personal
debidamente formado y que lleve un equipo de protección
adecuado. No lo encienda hasta que se haya instalado el
sistema de filtro completo.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Los extractores de polvo de clase L son adecuados para extraer
polvo seco, no combustible con valores límites en la zona de
trabajo de > 1 mg/m³.
Posición del código de fecha (Fig. A)
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Uso: Uso sin tapa de transporte, la capacidad de
Wh indica 108 Wh (1 batería con 108 Wh).
Transporte: Transporte con tapa de transporte
incorporada, la capacidad de Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de 36 Wh).
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1aspiradora
1 manguera para la aspiradora
1 boquilla ancha
1 boquilla rinconera
1 adaptador para extracción de polvo
1filtro
1 manual de instrucciones
• Compruebe si el aparato, las piezas o los accesorios han
sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer íntegramente y
comprender este manual antes de utilizar el producto.
El código de fecha 20 , que incluye también el año de
fabricación, viene impreso en la carcasa.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B, E)
ADVERTENCIA: No modifique el aspirador ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones personales o daños.
1 Interruptor de encendido/apagado
2 Cabezal de alimentación
3 Depósito
4 Entrada de la aspiradora
5 Salida del aire
6 Pestillo
7 Boquilla amplia
8 Boquilla rinconera
9 Tubo
10 Alojamiento de la batería
11 Conector Air-lock
12 Adaptador de extracción de polvo (Fig. E)
Uso previsto
La aspiradora industrial DCV582L con cable/sin cable y el
extractor de polvo para las operaciones móviles para recoger
todo tipo de polvo seco, no combustible hasta el polvo de Clase
L con valores límites de exposición ocupacional superiores a
1 mg/m³.
Este aparato también puede emplearse como soplador para
quitar residuos del lugar de trabajo y para secar superficies
húmedas. Al funcionar a electricidad (con cable) o a baterías (sin
43
Español
cable), este aparato puede utilizarse tanto en interiores como
en exteriores.
NO use el soplador para extraer polvos peligrosos.
NO permita que los niños entren en contacto con este aparato.
El uso de este aparato por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
NO utilice el extractor de polvo para polvos combustibles.
NO utilice el extractor de polvo en atmósferas explosivas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
NOTA: Este aparato es adecuado para un uso comercial,
como por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas,
tiendas, oficinas, empresas de arrendamiento y en centros
de construcción.
ENSAMBLAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato y desconéctelo
de la fuente de alimentación antes de realizar
cualquier ajuste o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. Un encendido accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Use solo paquetes de baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías
del aparato (Fig. C)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías esté completamente cargado.
Colocación del paquete de baterías
1. Alinee el paquete de baterías 13 en las guías que se
encuentran dentro del alojamiento de la batería de la
aspiradora 10 .
2. Haga deslizar el paquete en el alojamiento de la batería
hasta que quede bien colocado y compruebe que no
se salga.
Extracción del paquete de baterías
1. Pulse el botón de liberación de la batería y tire firmemente
del paquete de baterías para sacarlo del alojamiento.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de pilas con indicador de carga
(Fig. C)
Algunos paquetes de pilas de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 14 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
44
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Conexión del tubo (Fig. D)
Modo aspiradora
1. Introduzca la pieza de conexión muescada 15 en la entrada
de la aspiradora 4 .
2. Gire la pieza de conexión en sentido de las agujas del reloj
para fijar el tubo en su posición.
3. Conecte el accesorio adecuado en la boquilla del tubo 11 .
Modo de ventilación
1. Introduzca la pieza de conexión muescada 15 en la salida
de aire 5 .
2. Gire la pieza de conexión en sentido de las agujas del reloj
para fijar el tubo en su posición.
3. Conecte el accesorio adecuado en la boquilla del tubo 11 .
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA : Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato y desconéctelo
de la fuente de alimentación antes de realizar
cualquier ajuste o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. Un encendido accidental puede
causar lesiones.
Encendido y apagado (Fig. A)
Para encender el aparato, coloque el interruptor de encendido/
apagado 1 en la posición I.
Para apagar el aparato, coloque el interruptor de encendido/
apagado 1 en posición O.
Fuente de energía
Esta aspiradora funciona a electricidad o a batería. La aspiradora
pasa de CA (red) a CC (batería) en forma automática.
Alimentación de red
1. Desenrolle completamente el cable de alimentación.
2. Conecte la toma al enchufe de alimentación antes de
encender el aparato.
• Apague siempre la aspiradora cuando termine su trabajo y
antes de desconectarla.
• Guarde el cable de alimentación cuando no utilice
la aspiradora.
Alimentación a batería
1. Guarde el cable de red.
2. Introduzca el paquete de baterías 13 .
3. Compruebe que el paquete de baterías esté colocado
correctamente en su sitio.
Español
NOTA: El cable de alimentación de red ha sido diseñado solo
para alimentar la operación de aspirado y no para cargar el
paquete de baterías instalado.
Aspiración (Fig. A, E, F)
1. Vacíe y limpie el depósito 3 antes de utilizarlo.
2. Conecte la pieza de conexión muescada 15 en la entrada
de la aspiradora 4 .
3. Seleccione el accesorio adecuado.
NOTA: Le aconsejamos que no mezcle las sustancias secas y
húmedas. Cuando cambie de sustancias, vacíe y limpie primero
el depósito.
Recogida de polvo (Fig. E)
En el modo de aspiración, la aspiradora DeWALT también puede
funcionar como un colector de polvo para aplicaciones que
producen polvo o residuos.
La aspiradora DeWALT está dotada del sistema de conexión
AirLock de DeWALT. Este sistema permite una conexión rápida
y segura entre la manguera de succión 9 y la herramienta
eléctrica. El conector AirLock 11 se conecta directamente a las
herramientas compatibles de DeWALT o usando el adaptador
AirLock 12 suministrado.
NOTA: Si utiliza un adaptador, compruebe que esté bien
conectado a la salida de la herramienta antes de seguir los pasos
indicados a continuación.
1. Compruebe que el collar del conector de AirLock se
encuentra en posición de desbloqueo. Alinee las muescas
del collar y del conector de AirLock tal y como figura en
la ilustración para obtener las posiciones de bloqueo
y desbloqueo.
2. Empuje el conector AirLock hacia el punto de conexión
del adaptador.
3. Gire el collar hacia la posición de bloqueo.
NOTA: Los rodamientos de bola ubicados dentro del collar
se bloquean en la ranura y fijan la conexión. La herramienta
eléctrica ya está conectada con seguridad al extractor
de polvo.
Filtro de sólidos/líquidos (Fig. F)
ADVERTENCIA: use siempre el aparato con el filtro de
polvo 16 colocado.
ADVERTENCIA : use siempre el aparato en posición
vertical. No incline el aparato para evitar que
los líquidos recogidos en el depósito entren en la
carcasa del motor.
ADVERTENCIA: si sale espuma o líquido de la máquina,
apáguela inmediatamente.
ATENCIÓN: limpie el dispositivo de limitación del nivel de
agua regularmente y observe si registra indicios de daños.
Función de apagado
Si por error, el aparato se utiliza sin haber colocado el filtro en
su lugar, una función de apagado se activará cuando el nivel de
líquido del depósito llegue al máximo. Una válvula de flotador
bloqueará la apertura de succión, tras lo cual se detendrá la
succión y aumentará la velocidad del motor.
Ventilación (Fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca sople polvos peligrosos.
1. Vacíe y limpie el depósito 3 antes de ventilar.
2. Conecte el tubo 9 a la salida de aire 5 .
3. Seleccione el accesorio adecuado.
Vaciado del depósito (Fig. F)
El depósito debe vaciarse cuando la potencia de succión se
reduce considerablemente.
1. Suelte los pestillos 6 y retire el cabezal de alimentación 2 del depósito 3 .
2. Vacíe el contenido del depósito en un cubo de basura de
acuerdo con las normas de eliminación vigentes para tales
residuos.
3. Limpie el filtro 16 tal y como se indica más abajo en la
sección de Limpieza.
4. Vuelva a instalar el cabezal de alimentación en el depósito y
fije los pestillos.
Limpieza (Fig. F, G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato, desconéctelo
de la fuente de alimentación y retire la batería antes
de limpiarlo, realizar cualquier ajuste o de poner
o quitar acoplamientos o accesorios. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
Limpieza de la carcasa
Limpie regularmente la carcasa con un paño suave.
Limpieza del depósito
El depósito se debe limpiar tras cada uso o cuando se cambien
de sustancias durante el uso.
1. Vacíe el depósito 3 .
2. Limpie el depósito utilizando un jabón neutro y un
paño suave.
3. Seque el depósito cuidadosamente utilizando un
paño suave.
Limpieza del filtro de sólidos/líquidos
(Fig. G)
El filtro de sólidos/líquidos debe limpiarse después de cada uso.
Si el filtro está dañado o no funciona adecuadamente, deberá
sustituirlo por otro.
1. Extraiga el filtro de sólidos/líquidos 16 girándolo en sentido
antihorario y sacándole la apertura de succión 17 .
2. Retire el exceso de polvo vaciando el filtro en un contenedor
de basura.
3. En función de su estado, limpie la parte exterior del filtro con
agua templada.
4. Vuelva a fijar el filtro de nuevo colocándolo sobre la apertura
de succión y girándolo en sentido de las agujas del reloj.
ADVERTENCIA :
• No limpie el interior del filtro.
45
Español
•
•
•
Deje que el filtro se seque al completo si el interior
está húmedo.
No utilice un cepillo para limpiar el filtro.
Nunca use aire comprimido o un cepillo para limpiar
los filtros pues puede dañar la membrana del filtro y
esta dejará pasar el polvo por el filtro.
Problema
El polvo se
sale mientras
se aspira
Limpieza del filtro de la apertura de succión
(Fig. G)
El filtro de la apertura de succión debe limpiarse si el aparato se
usa sin haber colocado el filtro de polvo en su sitio.
1. Mantenga alejada la válvula de flotación 18 , retire el filtro
de la apertura de succión 17 .
2. Enjuague el filtro con agua templada.
3. Seque el filtro antes de volverlo a colocar en su lugar.
4. Limpie la válvula de flotación 18 utilizando un
paño humedecido.
Solución de problemas
Si la aspiradora no funciona correctamente, siga las siguientes
instrucciones. Si el problema no se resuelve, póngase en
contacto con su agente de reparaciones.
Problema
El motor no
funciona
Disminuye
la capacidad
de
aspiración
El aspirador
se para
46
Solución
Compruebe el cable, los enchufes y la toma,
o el contacto de la batería y las condiciones
de carga de la batería
Compruebe que el interruptor de encendido/
apagado/ control del aparato esté en la
posición de ENCENDIDO I.
Retire los elementos que bloquean la
boquilla de aspiración, el tubo de aspiración
o los filtros.
Compruebe si se han instalado
correctamente los filtros.
Limpie o cambie los filtros.
Vacíe el bote siguiendo las instrucciones
de Vaciado del depósito del apartado de
Funcionamiento.
Se ha registrado una sobrecarga térmica:
1. Apague el aspirador y desconéctelo de la
fuente de alimentación.
2. Vacíe el bote, si es necesario.
3. Deje que la unidad se enfríe.
4. Conecte el cable de alimentación a una
toma adecuada y ponga el interruptor de
encendido/apagado/control del aparato en
la posición de ENCENDIDO I para probar. Si el
aspirador no vuelve a arrancar, póngase en
contacto con su vendedor o consulte dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DeWALT más cercano en el
catálogo de DeWALT o póngase en contacto
con su oficina de DeWALT en la dirección
indicada en este manual.
Solución
Compruebe si el filtro y el depósito de polvo
están correctamente instalados.
Compruebe que el filtro no esté dañado;
cámbielo si es necesario.
Compruebe que los sellos del filtro están en
su lugar y que están seguros.
Si sigue saliendo polvo al aspirar, póngase en
contacto con su vendedor o consulte dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DeWALT más cercano en el
catálogo de DeWALT o póngase en contacto
con su oficina de DeWALT en la dirección
indicada en este manual.
Si se activa la función de apagado
1. Apague la herramienta de inmediato.
2. Vacíe el depósito tal y como se ha indicado previamente.
3. Limpie el filtro de la apertura de succión tal y como se
describe en el apartado de Limpieza del filtro de la
apertura de succión.
4. No olvide colocar el filtro de polvo en su lugar antes de
reiniciar su trabajo.
MANTENIMIENTO
Su aparato DeWALT ha sido diseñado para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio continuo depende del buen cuidado del aparato y
de una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte el aparato del
enchufe de alimentación antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de ajustar o de cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones en él.
El encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: para las reparaciones realizadas por
el usuario, la máquina deberá desmontarse, limpiarse
y repararse, siempre y cuando pueda realizarse de
forma razonable, sin provocar riesgos al personal de
mantenimiento ni a los demás. Entre las precauciones
adecuadas se incluyen la descontaminación antes del
desmontaje, la disposición de un local con ventilación
adecuada y con filtración del polvo en donde va a
desmontarse la máquina, la limpieza de la zona de
mantenimiento y la protección adecuada del personal.
• El fabricante o cualquier persona formada, deberá
realizar una inspección técnica al menos una vez al
año, revisando por ejemplo los filtros para ver si hay
daños, la hermeticidad al aire de la máquina y el
funcionamiento adecuado del mecanismo de control.
• Cuando lleve a cabo operaciones de reparaciones
o de servicio, todos los artículos contaminados que
no puedan limpiarse adecuadamente, deberán
retirarse; dichos artículos deberán eliminarse en bolsas
Español
adecuadas de conformidad con cualquier reglamento
vigente en materia de eliminación de dichos residuos.
• Para los extractores de polvo, es necesario suministrar
un índice de cambio de aire adecuado L en la
habitación cuando el aire de expulsión regresa a la
habitación.
(NOTA: Deberán respetarse las
reglamentaciones nacionales.
El cargador y el paquete de baterías no pueden ser reparados.
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Haga agotar completamente la batería y extráigala del
aspirador.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Lubricación
El aspirador no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: la limpieza mediante soplado con aire
comprimido no está admitida para aspiradores de polvo
de clase L. Cuando lleve a cabo este procedimiento,
póngase una protección ocular y una mascarilla contra el
polvo homologadas.
ADVERTENCIA: no utilice nunca disolventes u otros
productos químicos fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos productos químicos
pueden debilitar los materiales usados en estas partes.
Use un paño humedecido únicamente con agua y jabón
suave. Nunca permita que entre ningún líquido en la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en
ningún líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: puesto que los accesorios que no son
suministrados por DeWALT, no han sido sometidos a
pruebas con este producto, su uso con esta herramienta
podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones,
con este producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
El filtro de repuesto (DCV5801 H) está disponible como
accesorio a un precio adicional.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
47
Français
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AVEC OU SANS FIL
DCV584L
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Type
Source d'alimentation
Tension d'alimentation
Tension de la batterie
Puissance
Volume du réservoir
Débit d'air max.
Pression négative (selon EN60335-2-69)
Classe de protection
Diamètre embout du tuyau
Poids (sans bloc batterie)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Valeurs acoustiques et valeurs des vibrations (somme vectorielle triax) selon la
norme EN60335
LPA
(pression acoustique)
dB(A)
76
KPA (incertitude de pression acoustique)
dB(A)
3
LWA(puissance acoustique)
dB(A)
87
KWA(incertitude de puissance acoustique)
dB(A)
3
Valeur d'émission de vibrations ah =
Incertitude K =
m/s
m/s2
2
0,6
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60335-2-69, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
48
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
VAC
kg
VAC
min
kg
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Français
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
VAC
min
kg
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
VAC
min
kg
VAC
min
kg
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Les chargeurs DCB107, DCB112, DCB113 et DCB115 sont
compatibles avec les packs batterie XR Li-Ion de 10,8V, 14,4V,
18V et XR FLEXVOLTTM(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 et DCB546).
Le chargeur DCB118 est compatible avec les blocs-batteries
18V Li-Ion XR et XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.05.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque
de blessure, lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
Directives Machines
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Aspirateur Eau Et Poussière Avec Ou
Sans Fil
DCV584L
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Ces produits sont également conformes aux directives normes
2014/30/CE et 201/65/CE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de ce manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
AVANT D’UTILISER CET APPAREIL, LIRE ET
SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
•
•
AVERTISSEMENT : les opérateurs doivent être
correctement formés sur l’utilisation de ces appareils.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de choc
électrique. Ne pas exposer à la pluie. Ranger à l’intérieur.
Avant l’utilisation, les opérateurs doivent recevoir les
informations, les instructions et la formation pour l’utilisation
de l’appareil et des substances pour lesquelles il doit être utilisé,
y compris la méthode sûre de retrait et de mise au rebut du
matériau récolté.
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles
49
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience,
de connaissances ou d’aptitudes, à moins qu’elles ne soient
surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Ne
laissez jamais les enfants seuls avec ce produit.
Les opérateurs doivent toujours respecter tous les règlements
de sécurité applicables aux matériaux manipulés.
Ne pas laisser l’appareil lorsqu’il est branché à une source
d’alimentation. Le débrancher de la prise et retirer le bloc
batterie lorsqu’il n’est pas utilisé et avant toute réparation.
Ne pas laisser l’appareil être utilisé comme un jouet. Faire
très attention lorsque l’appareil est utilisé par ou à proximité
des enfants.
Utiliser cette appareil UNIQUEMENT selon les indications
du manuel. Utiliser uniquement des accessoires
DeWALT recommandés.
Ne pas utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche sont
endommagés. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, ou
s’il est tombé, s’il a été endommagé, laissé à l’extérieur ou s’il
est tombé dans l’eau, le renvoyer à un centre de service.
Ne pas tirer ou transporter cet appareil par le cordon, ni utiliser
le cordon comme poignée. Ne pas refermer la porte sur le
cordon, ni tirer le cordon autour de bords ou coins tranchants.
Ne pas faire fonctionner l’appareil au-dessus du cordon. Tenir
le cordon éloigné des surfaces chaudes.
Ne pas débrancher cet appareil en tirant sur le cordon. Pour le
débrancher, saisir la fiche et pas le cordon.
Ne pas manipuler la fiche, le bloc batterie, ni l’appareil avec les
mains mouillées.
Ne placer aucun objet dans les ouvertures de l’appareil. Ne pas
utiliser l’appareil si les ouvertures sont obstruées. Les tenir libres
de toutes poussières, peluches, cheveux ou autres pouvant
réduire le flux d’air.
Tenir les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les
parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
Arrêter toutes les commandes avant de débrancher l’appareil
ou de retirer le bloc batterie.
Faire particulièrement attention lors du nettoyage
des escaliers.
Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des liquides inflammables
ou combustibles comme l’essence et ne pas l’utiliser dans des
lieux où des liquides inflammables ou combustibles peuvent
être présents.
Des décharges statiques sont possibles dans les lieux secs ou
lorsque l’humidité relative de l’air est faible. Ce phénomène est
temporaire et n’affecte pas l’utilisation de l’aspirateur.
Pour éviter la combustion spontanée, vider le contenu du
réservoir après chaque utilisation.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Consignes de sécurité supplémentaires
•
•
50
Ne pas aspirer d’objets brûlants ou fumants, par ex. cigarettes,
allumettes ou cendres chaudes.
Cet outil est résistant aux projections d’eau conformément à la
classe de protection IPX4. Ne plongez pas l’outil dans l’eau !
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas utiliser pour aspirer des matériaux combustibles
explosifs, par ex. charbon, grain ou tout autre matériau
combustible fin.
Pour les aspirateurs à poussières, il est nécessaire de fournir un
taux de renouvellement de l’air adéquat L dans la pièce si l’air
d’échappement est renvoyé dans la pièce. La consultation des
réglementations nationales est obligatoire.
Ne pas utiliser pour aspirer des matériaux dangereux, toxiques
ou cancérigènes, par ex. amiante ou pesticides.
Ne jamais aspirer de liquides explosifs (par ex. essence, diesel,
huile thermique, diluant, etc.), d’acides ou de solvants.
Ne pas utiliser l’aspirateur sans les filtres en position.
Certains bois contiennent des conservateurs qui peuvent être
toxiques. Faire particulièrement attention à éviter l’inhalation
et le contact avec la peau lors du travail avec des matériaux.
Demander et suivre toutes les consignes de sécurité disponibles
auprès du fournisseur du matériau.
Ne pas utiliser l’aspirateur comme escabeau.
Ne pas placer d’objets lourds sur l’aspirateur.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur
et de l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
• Risque de pincement ou d’écrasement des doigts.
• Risque d’inhalation de fumées lors du travail avec des adhésifs.
• Risques d’inhalation de poussière dangereuse.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
Français
La section minimale du conducteur est de 1 mm pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
•
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
•
2
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. C)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 13 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le REMARQUE : Pour garantir les
meilleures performances et la durée de vie des blocsbatteries Li-Ion, rechargez-les complètement avant la
première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
51
Français
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
52
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
Français
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La valeur en Wh pour le
Exemple de marquage pour l’utilisation et
transport indique 3 x 36 Wh, le transport
représentant 3 batteries de
36 Watts heure chacune.
La valeur en Wh pour
l’utilisation indique 108
watts heure (1 seule batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
53
Français
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1Aspirateur
1 Tuyau d’aspiration
1 Suceur large
1 Suceur plat
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1Filtre
1 Manuel d’utilisation
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire complètement ce manuel et de
parfaitement le comprendre avant utilisation.
Étiquettes sur l’aspirateur
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
AVERTISSEMENT : cet appareil contient des poussières
nocives. Le vidage et la maintenance, y compris le retrait
du sac à poussière, ne doivent être effectués que par du
personnel formé, portant l’équipement de protection
approprié. Ne pas mettre en marche avant d’avoir installé
l’ensemble du système de filtration..
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Utilisation : Utilisation sans cache de transport,
la valeur en Wh indique 108 Wh (1 batterie de
108 Wh).
Transport : Transport avec cache de transport, la
valeur en Wh indique 3 x 36 Wh (3 batteries de
36 Wh).
Type de batterie
Le modèle DCV584L fonctionne avec un bloc-batterie de 14,4,
18V XR ou 18V/54V FLEXVOLTTM XR.
Ces blocs-batteries peuvent être utilisés : DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Consultez les Données
techniques pour plus d’informations.
54
Les aspirateurs à poussières de classe L sont adaptés pour
l’aspiration des poussières sèches non combustibles avec des
valeurs limites de cadence de travail > 1 mg/m³.
Emplacement du code date (Fig. A)
La code date 20 qui inclut également l’année de fabrication, est
imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Descriptif (Fig. A, B, E)
1
2
3
4
5
6
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’aspirateur
ou l’une de ses pièces. Des dommages ou des blessures
pourraient sinon en résulter.
Interrupteur Marche/Arrêt
Tête d’alimentation
Réservoir
Orifice d’aspiration
Sortie de soufflage
Attache
Français
7 Suceur large
8 Suceur plat
9 Tuyau
10 Logement de batterie
11 Raccord sas d’air AirLock
12 Adaptateur d’aspiration des poussières (Fig. E)
Utilisation prévue
Votre aspirateur industriel eau/poussière DCV582L avec ou sans
fil peut être utilisé pour aspirer tout type de substances humides
et tout type de poussière sèche, non combustible jusqu’à
la classe L, avec des valeur limites d’exposition supérieure à
1 mg/ m³.
Cet appareil peut également servir de souffleur pour retirer les
résidus du lieu de travail et pour sécher des surfaces humides.
L’appareil pouvant travailler sur secteur (à cordon) ou sur
batterie (sans fil), il est possible de l’utiliser à l’intérieur et à
l’extérieur.
N’UTILISEZ PAS de souffleur pour éliminer les
poussières dangereuses.
NE PAS laisser les enfants entrer en contact avec cet appareil.
Une supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
NE PAS utiliser l’aspirateur à poussières pour la
poussière combustible.
NE PAS utiliser l’aspirateur à poussières dans les
atmosphères explosives.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour un usage commercial,
par ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les fermes, les
ateliers, les bureaux, les sociétés de location et sur les chantiers
de construction.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’appareil du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement les blocs batterie
et chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (Fig. C)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie
1. Aligner le bloc batterie 13 avec les rails à l’intérieur du
logement de batterie de l’aspirateur 10 .
2. Faites coulisser le bloc dans le logement de batterie jusqu’à
ce qu’il soit solidement installé dans le logement de batterie
et vérifiez qu’il ne se libère pas.
Retrait du bloc batterie
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie et tirer
fermement le bloc batterie hors du logement de batterie.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. C)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 14 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Raccordement du tuyau (Fig. D)
Mode aspiration
1. Insérer l’élément de raccordement à encoche 15 dans
l’orifice d’aspiration 4 .
2. Tournez l’embout de raccordement dans le sens des
aiguilles d’une montre pour bloquer le tuyau.
3. Posez l’accessoire qui convient sur le bout du tuyau 11 .
Mode soufflage
1. Insérer l’élément de raccordement à encoche 15 dans la
sortie de soufflage 5 .
2. Tournez l’embout de raccordement dans le sens des
aiguilles d’une montre pour bloquer le tuyau.
3. Posez l’accessoire qui convient sur le bout du tuyau 11 .
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’appareil du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Pour allumer l’appareil, placez l’interrupteur de marche/arrêt 1 en position I.
Pour éteindre l’appareil, placez l’interrupteur de marche/arrêt 1 en position O.
55
Français
Source d’alimentation
L’aspirateur fonctionne avec une alimentation secteur ou
batterie. L’aspirateur passe automatiquement de l’alimentation
CA (secteur) à l’alimentation CC (batterie).
Alimentation secteur
1. Déroulez complètement le cordon d’alimentation.
2. Branchez la fiche dans la prise secteur avant d’allumer
l’appareil.
• Toujours mettre l’aspirateur à l’arrêt après le travail et avant de
le débrancher.
• Quand vous n’utilisez pas l’aspirateur, rangez le cordon
d’alimentation.
Alimentation à batterie
1. Rangez le cordon d’alimentation.
2. Insérez un bloc batterie 13 .
3. Vérifiez que la batterie est correctement placée.
REMARQUE : La source d’alimentation du cordon
d’alimentation est uniquement conçue pour alimenter
l’aspirateur et ne rechargera aucun bloc batterie.
Aspiration (Fig. A, E, F)
1. Videz et nettoyez le réservoir 3 avant utilisation.
2. Insérez l’élément de raccordement à encoche 15 dans
l’orifice d’aspiration 4 .
3. Sélectionnez l’accessoire approprié.
REMARQUE : Il est déconseillé de mélanger les substance sèches
et humides. En cas de changement de substances, videz et
nettoyez d’abord le réservoir.
Récupération des poussières (Fig. E)
En mode Aspiration, votre aspirateur DeWALT peut fonctionner
comme récupérateur de poussières en cas d’opération
produisant de la poussière ou des résidus.
Votre aspirateur DeWALT est équipé d’un système de
raccordement à sas d’air DeWALT. Ce système permet un
raccordement rapide et sûr entre le tuyau d’aspiration 9 et un
outil électrique. Le raccord AirLock 11 se branche directement
sur les outils DeWALT compatibles ou à l’aide de l’adaptateur
AirLock fourni 12 .
REMARQUE : Si vous utilisez l’adaptateur, assurez-vous qu’il est
fermement fixé à la sortie de l’outil avant de suivre les étapes
ci-dessous.
1. Assurez-vous que le collier du raccord AirLock est
déverrouillé. Alignez les encoches du collier et du raccord
AirLock comme illustré pour les positions de déverrouillage/
verrouillage.
2. Enfoncez le raccord AirLock sur le point de raccordement de
l’adaptateur.
3. Tournez le collier en position de verrouillage.
REMARQUE : Les roulements à billes dans le collier se
verrouillent dans la fente et assurent un bon raccordement.
L’outil électrique est alors solidement raccordé à l’aspirateur
à l’extracteur de poussières.
56
Filtre sec/humide (Fig. F)
AVERTISSEMENT : utilisez toujours l’appareil avec le
filtre à poussière 16 en position.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours l’appareil en
position droite. N’inclinez pas l’appareil afin
d’éviter que les liquides récoltés dans le réservoir ne
pénètrent dans le carter du moteur.
AVERTISSEMENT : si de la mousse ou du liquide
s’échappent de la machine, l’arrêter immédiatement.
ATTENTION : nettoyer régulièrement le dispositif de
limitation du niveau d’eau et l’inspecter pour vérifier tout
signe de dégât.
Fonction de coupure
Si l’appareil est utilisé par erreur sans le filtre à poussière en
position, un fonction de coupure sera activée lorsque le niveau
de liquide dans le réservoir atteint le maximum. Un flotteur
bloquera l’ouverture d’aspiration, puis l’aspiration cessera et la
vitesse du moteur augmentera.
Soufflage (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne soufflez jamais de poussières
dangereuses !
1. Videz et nettoyez le réservoir 3 avant l’emploi pour
le soufflage.
2. Raccordez le tuyau 9 à la sortie de soufflage 5 .
3. Sélectionnez l’accessoire approprié.
Vidange du réservoir (Fig. F)
Le réservoir doit être vidé lorsque la puissance d’aspiration
diminue considérablement.
1. Libérez les verrous 6 et retirez la tête d’alimentation 2 du
réservoir 3 .
2. Videz le contenu du réservoir dans une poubelle
conformément à la réglementation en vigueur liée à la mise
au rebut de tels déchets.
3. Nettoyez le filtre 16 comme décrit ci-dessous à la
section Nettoyage.
4. Remontez la tête d’alimentation sur le réservoir et fixez
les verrous.
Nettoyage (Fig. F, G)
AVERTISSEMENT :Afin de réduire tout risque de
dommages corporels graves, éteignez et débranchez
l’appareil du secteur et retirez le pack batterie avant
de nettoyer l’appareil, de faire des réglages ou de
démonter/installer des accessoires. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Nettoyage du carter
Nettoyez régulièrement le carter à l’aide d’un chiffon doux.
Nettoyage du réservoir
Le réservoir doit être nettoyé après chaque utilisation ou lors du
changement de substances pendant l’utilisation.
1. Videz le réservoir 3 .
Français
2. Nettoyez le réservoir à l’aide de savon neutre et d’un
chiffon humide.
3. Sécher le réservoir soigneusement à l’aide d’un chiffon doux.
Nettoyage du filtre sec/humide (Fig. G)
Le filtre sec/humide doit être nettoyé après chaque utilisation.
Si le filtre est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, il
doit être remplacé.
1. Retirer le filtre sec/humide 16 en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre et le retirer de l’ouverture
d’aspiration 17 .
2. Tapez doucement le filtre contre un conteneur de résidus
pour éliminer l’excès de poussière.
3. S’il est en bon état, rincez l’extérieur du filtre à l’eau
courante tiède.
4. Replacez le filtre sur l’orifice d’aspiration et bloquez-le en le
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT :
• Ne lavez pas l’intérieur du filtre.
• Laissez le filtre sécher complètement si l’intérieur
devient humide.
• N’utilisez pas de brosse pour nettoyer le filtre.
• N’utilisez jamais d’air comprimé ni de brosse pour
nettoyer le filtre sous peine d’endommager la
membrane du filtre et de permettre ainsi à la poussière
de passer à travers.
Problème
La capacité
d’aspiration
diminue
L’aspirateur
cesse de
fonctionner
Nettoyage du filtre de l’orifice d’aspiration
(Fig. G)
Le filtre de l’orifice d’aspiration doit être nettoyé si l’appareil est
utilisé sans le filtre à poussière.
1. Écartez le flotteur 18 , retirez le filtre de l’orifice
d’aspiration 17 .
2. Rincez le filtre à l’eau tiède.
3. Séchez le filtre avant de le remettre en place.
4. Nettoyez le flotteur 18 à l’aide d’un chiffon humide.
Dépannage
Si votre aspirateur semble ne pas fonctionner correctement,
suivez les instructions ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à
résoudre le problème, veuillez contacter votre réparateur.
Problème
Le moteur ne
fonctionne
pas
Solution
Vérifiez le cordon électrique, les prises mâles
et femelles ou les points de contact de la
batterie et l’état de charge de la batterie
Assurez-vous que l’interrupteur de
commande marche/arrêt est en position ON
(Allumé) I.
De la
poussière
sort pendant
l’aspiration
Solution
Supprimez les bourrages dans la buse
d’aspiration, le tube d’aspiration, le tuyau
d’aspiration, le clapet flotteur ou les filtres.
Vérifiez que les filtres sont correctement
installés.
Nettoyez ou remplacez les filtres.
Videz le collecteur en consultant la section
Vider le réservoir dans Fonctionnement.
La protection thermique s’est déclenchée :
1. Arrêtez l’aspirateur et débranchez-le de la
source d’alimentation.
2. Videz le collecteur, si nécessaire.
3. Laissez l’appareil refroidir.
4. Branchez le cordon d’alimentation dans
une prise appropriée ou la batterie dans
son compartiment et placez l’interrupteur
de commande marche/arrêt en position
ON I pour effectuer un test. Si l’aspirateur ne
redémarre pas, contactez votre revendeur
ou trouvez l’adresse du réparateur agréé
DeWALT le plus proche de chez vous dans
le catalogue DeWALT, ou contactez votre
succursale DeWALT à l’adresse indiquée dans
ce manuel
Vérifiez que les filtres et le réservoir à
poussières sont correctement installés.
Assurez-vous que le filtre n’est pas
endommagé, remplacez-le si nécessaire.
Assurez-vous que les joints de filtres sont
bien en place et fixés correctement.
Si l’aspirateur ne redémarre pas, contactez
votre revendeur ou trouvez l’adresse du
réparateur agréé DeWALT le plus proche
de chez vous dans le catalogue DeWALT,
ou contactez votre succursale DeWALT à
l’adresse indiquée dans ce manuel.
Si la fonction de coupure s’active
1. Éteignez immédiatement l’outil.
2. Videz le réservoir comme indiqué ci-dessus.
3. Nettoyez le filtre de l’orifice d’aspiration comme décrit à la
section Nettoyage du filtre de l’orifice d’aspiration.
4. Souvenez-vous de remettre le filtre à poussière en place
avant de reprendre le travail.
MAINTENANCE
Votre appareil DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu
et satisfaisant de l’appareil dépend d’un entretien adéquat et
d’un nettoyage régulier.
57
Français
AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant d’y installer ou
d’en retirer des accessoires, avant tout réglage ou
avant de changer la configuration ou de marquer
des repères. Un démarrage accidentel peut provoquer
des blessures.
AVERTISSEMENT : pour la révision par l’utilisateur, la
machine doit être démontée, nettoyée et révisée dans
les limites raisonnables, sans engendrer de risques au
personnel de maintenance et aux autres personnes. Les
précautions appropriées incluent la décontamination
avant le démontage, la fourniture d’une ventilation
d’extraction locale filtrée sur le lieu où la machine est
démontée, le nettoyage de la zone de maintenance et une
protection personnel appropriée.
• Le fabricant ou une personne formée doivent effectuer
une inspection technique au moins une fois par an,
consistant, par exemple, à inspecter les filtres pour
vérifier l’absence de dégâts, vérifier l’étanchéité de la
machine et le fonctionnement correct du mécanisme
de commande.
• Lors des opérations de révision ou de réparation, tous
les éléments contaminés qui ne peuvent pas être
nettoyés de manière satisfaisante doivent être mis au
rebut dans des sacs imperméables conformément à
la réglementation en vigueur sur la mise au rebut des
déchets de ce type.
• Pour les extracteurs de poussières, il est nécessaire de
fournir un taux de renouvellement de l’air adéquat L
dans la pièce si l’air d’échappement est renvoyé dans
la pièce.
(REMARQUE : La consultation des réglementations
nationales est obligatoire.
Le chargeur et le bloc-batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre aspirateur ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : le nettoyage à l’air comprimé n’est
pas autorisé pour les aspirateurs de poussières de classe
L. Portez des lunettes de protection et un masque antipoussières homologués pendant cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais aucun solvant ou
autres produits chimiques décapants pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient abîmer les matières utilisées. Utilisez un chiffon
humidifié avec de l’eau et un savon doux. Ne laissez jamais
aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’outil et n’immergez
jamais aucune pièce de l’outil dans aucun liquide.
58
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : du fait que les accessoires, autres que
ceux proposés par DeWALT, n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation pourrait être dangereuse. Afin de
réduire le risque de blessure, n’utilisez que des accessoires
DeWALT, recommandés avec ce produit.
Des filtres de rechange (DCV5801 H) sont disponibles en tant
qu’accessoire en option.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Déchargez complètement le bloc-batterie, puis retirez-le
de l’aspirateur.Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de recyclage
local. Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
ASPIRAPOLVERE A FILO/SENZA FILO A UMIDO/SECCO
DCV584L Congratulazioni!
Avete scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo
sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
aspirapolveri.
Dati Tecnici
Tipo
Alimentazione
Tensione di rete
Tensione batteria
Potenza
Capacità del serbatoio
Flusso d'aria max.
Pressione negativa (per EN60335-2-69)
Classe di protezione
Diametro bocchetta del flessibile
Peso (senza batterie)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) ai sensi
della normativa EN60335
LPA
(pressione sonora)
dB(A)
76
KPA (incertezza pressione sonora)
dB(A)
3
LWA(potenza sonora)
dB(A)
87
KWA(incertezza potenza sonora)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60335-2-69 e può essere utilizzato per
confrontare vari aspirapolveri fra di loro. Può essere utilizzato per
una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’aspirapolvere. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi accessori, o non
riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,29
0,36
59
Italiano
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
VAC
min
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
0,4
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
min
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
kg
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Peso
VAC
min
kg
0,5
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
I caricabatteria DCB107, DCB112, DCB113 e DCB115 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da 10,8V, 14,4V,
18V XR e XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Il caricabatterie DCB118 accetta pacchi batteria da 18V Li-Ion XR
e XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.05.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
Direttiva Macchine
Aspirapolvere a Filo/Senza Filo A Umido/
Secco
DCV584L
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
60
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO
APPARECCHIO, LEGGERE E SEGUIRE TUTTE
LE ISTRUZIONI.
•
•
AVVERTENZA: gli operatori devono ricevere istruzioni
adeguate sull’uso di questi apparecchi.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scossa elettrica. Non
esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.
Prima dell’uso, l’operatore riceverà informazioni, istruzioni e
addestramento per l’uso dell’apparecchio e delle sostanze per
cui ne è previsto l’uso, compreso il metodo sicuro di rimozione
e smaltimento del materiale raccolto.
Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
che non siano sottoposte sorveglianza o abbiano ottenuto
istruzioni riguardo all’uso dell’utensile da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Gli operatori devono osservare le norme di sicurezza adatte ai
materiali trattati.
Non lasciare l’apparecchio quando è collegato a una presa di
corrente. Scollegarlo dalla presa e rimuovere il pacco batteria
quando non è in uso e prima della manutenzione.
Non lasciare che l’apparecchio venga utilizzato come se
fosse un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando
l’apparecchio viene utilizzato da o nelle vicinanze di bambini.
Usare questo apparecchio SOLTANTO secondo quanto
descritto nel manuale. Utilizzare esclusivamente gli accessori
consigliati da DeWALT.
Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina
danneggiati. Se l’apparecchio non funziona correttamente, o
se è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all’aria aperta o
immerso in acqua, riportarlo a un centro di assistenza.
Non tirare né trasportare questo apparecchio per il cavo, usare
il cavo come maniglia, impigliare il cavo in mezzo a una porta
o tirare il cavo attorno a bordi o angoli affilati. Non azionare
l’apparecchio sul cavo. Tenere il cavo lontano dalle superfici
calde.
Non scollegare questo apparecchio tirandolo per il cavo. Per
scollegare, afferrare la spina, non il cavo.
Non maneggiare la spina, il pacco batteria o l’apparecchio
con le mani bagnate.
Non inserire oggetti nelle aperture dell’apparecchio. Non usare
l’apparecchio con nessuna delle aperture ostruita; tenere
lontano da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa
ridurre il flusso dell’aria.
Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del
corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
Disattivare tutti i comandi prima di scollegare l’apparecchio o
rimuovere il pacco batteria.
Esercitare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
Non utilizzare l’apparecchio per raccogliere liquidi
infiammabili o combustibili come la gasolina, e non usare in
zone dove potrebbero essere presenti liquidi infiammabili o
combustibili.
Sono possibili scosse statiche in zone secche o quando
l’umidità relativa dell’aria è bassa. Si tratta di un fenomeno
solo temporaneo che non impatta l’uso dell’aspiratore.
Per evitare la combustione spontanea, svuotare i contenuti del
serbatoio dopo ogni utilizzo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Norme di sicurezza aggiuntive
•
•
Non aspirare niente che sia bruciante o fumante, come
sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti.
Questo apparato è del tutto a prova di schizzo, in conformità
della classe di protezione IPX4. Non immergere l’apparato
in acqua!
•
•
•
•
•
•
•
•
Non usare per aspirare materiali combustibili o esplosivi come
carbone, grano o altro materiale combustibile finemente
diviso.
Per gli aspiratori di polveri è necessario fornire una frequenza
adeguata di ricambio dell’aria L nell’ambiente se l’aria
di scarico viene restituita nell’ambiente. È necessario fare
riferimento alle legislazioni nazionali.)
Non utilizzare per aspirare materiali nocivi, tossici o
cancerogeni, come amianto o pesticidi.
Non aspirare mai liquidi esplosivi (es. gasolina, benzina diesel,
nafta, acquaragia, ecc.), acidi o solventi.
Non utilizzare l’aspiratore senza aver installato i filtri,.
Alcuni materiali in legno contengono conservanti che possono
risultare tossici. Prestare particolare attenzione nell’impedire
l’inalazione e il contatto con la pelle quando si lavora con
questi materiali. Richiedere e seguire le eventuali informazioni
di sicurezza disponibili presso il proprio fornitore di materiali.
Non usare l’aspiratore come scala a pioli.
Non collocare oggetti pesanti sull’aspiratore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Rischio di pizzicarsi o schiacciarsi le dita.
• Rischio di inalare i fumi quando si lavora con gli adesivi.
• Rischio di inalare polveri nocive.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
61
Italiano
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
•
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
•
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
62
•
•
•
•
•
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. C)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 13 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
Italiano
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Montaggio a parete
•
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
•
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
63
Italiano
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
64
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Il valore di Wh per il
e trasporto
trasporto indica 3 x 36
Wh, il che significa 3
batterie di 36 wattore
ciascuna. Il valore Wh
d’Uso indica 108 wattore
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Italiano
•
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Prima di utilizzare il prodotto, prendersi il tempo per leggere e
comprendere a fondo questo manuale.
Riferimenti sull’aspirapolvere
Sull’apparecchio sono presenti i seguenti simboli:
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
AVVERTENZA: questo apparecchio contiene polveri
dannose. Lo svuotamento e la manutenzione, ivi compresa
la rimozione della sacca per la polvere, possono essere
effettuate esclusivamente da personale addestrato con
indosso le apparecchiature di protezione adatte. Non
accendere l’apparecchio finché non è stato installato un
sistema di filtro completo.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Uso: Uso senza coperchio di trasporto, il valore Wh
indica 108 Wh (1 batteria con 108 Wh).
Trasporto: Trasporto con coperchio di trasporto
integrato, il valore Wh indica 3 x 36 Wh (3 batterie
di 36 Wh).
Tipo batterie
Il DCV584L funziona con un pacco batteria 14,4, 18V XR o
18V/54V FLEXVOLTTM XR.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Fare riferimento
a Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Aspirapolvere
1 Tubo dell’aspiratore
1 Bocchetta grande
1 Bocchetta per interstizi
1 Adattatore di aspirazione polvere
1Filtro
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Gli estrattori di polvere di classe L sono adatti per l’estrazione di
polveri secche, non combustibili con valori limiti del passo di
lavoro di > 1 mg/m³.
Posizione del codice data (Fig. A)
Il codice data 20 , che comprende anche l’anno di fabbricazione,
è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A, B, E)
AVVERTENZA: non modificare mai l’aspirapolvere o
alcuna parte di esso. Ne potrebbero derivare danni o
lesioni a persone.
1 Interruttore acceso/spento
2 Vano di alimentazione
3 Serbatoio
4 Presa di aspirazione
5 Uscita soffio
6 Fermo
7 Bocchetta grande
8 Bocchetta per interstizi
9 Tubo flessibile
10 Portello della batteria
11 Connettore Air-lock
12 Adattatore per aspirazione polvere (Fig. E)
Uso previsto
L’apparecchio DCV582L senza filo/a filo può essere utilizzato
come aspiratore industriale e aspirapolveri per operazioni mobili
per aspirare le sostanze umide o tutti i tipi di polveri secche,
65
Italiano
non combustibili fino alle polveri di classe L con valori limite di
esposizione professionale maggiore a 1 mg/m³.
Questo apparato può essere usato anche come soffiatore per
rimuovere detriti dal posto di lavoro e asciugare superfici umide.
L’apparato può essere alimentato dalla rete principale (usato con
il filo) o dalla batteria (cordless) ed essere adoperato all’interno
e all’esterno.
NON utilizzare l’aspiratore per rimuovere polveri pericolose.
NON consentire ai bambini di entrare in contatto con questo
apparecchio. L’uso di questo apparecchio da parte di persone
inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
NON usare l’aspiratore per polveri per le polveri combustibili.
NON usare l’aspiratore per polveri in atmosfere esplosive.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
NOTA: questo apparecchio è adatto per uso commerciale, ad
es. in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici, società
di noleggio e sui cantieri.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la
spina dalla presa di corrente prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatteria DeWALT.
Inserimento e rimozione del
pacco batteria dall’apparato (Fig. C)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria sia
completamente carico prima dell’uso.
Per installare il pacco batteria
1. Allineare il pacco batteria 13 alle guide all’interno dello
sportello della batteria dell’aspirapolvere 10 .
2. Far scorrere il pacco nello sportello della batteria finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato nello sportello
della batteria e assicurarsi che non si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il
pacco batteria dallo sportello.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello di
carburante (Fig. C)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 14 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
66
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Attacco del tubo flessibile (Fig. D)
Modalità sottovuoto
1. Inserire l’elemento di raccordo dentato 15 nell’ingresso
dell’aspirapolvere 4 .
2. Per fissare in posizione il flessibile, ruotare l’attacco in
senso orario.
3. Inserire l’accessorio desiderato sulla bocchetta 11 del flessibile.
Modalità di soffiaggio
1. Inserire l’elemento di raccordo dentato 15 nell’uscita
soffio 5 .
2. Per fissare in posizione il flessibile, ruotare l’attacco in
senso orario.
3. Inserire l’accessorio desiderato sulla bocchetta 11 del flessibile.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA : osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la
spina dalla presa di corrente prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per accendere l’apparato, impostare l’interruttore acceso/
spento 1 su I.
Per spegnere l’apparato, impostare l’interruttore acceso/
spento 1 su O.
Alimentazione
Questo aspirapolvere funziona con l’alimentazione di
rete o a batteria. L’aspirapolvere passa automaticamente
dall’alimentazione CA (di rete) all’alimentazione CC (a batteria).
Alimentazione di rete
1. Svolgere del tutto il cavo dell’alimentazione di rete.
2. Prima di accendere l’apparato, inserire la spina nella presa
di rete.
• Spegnere sempre l’aspirapolvere al termine del lavoro e prima
di disinserire la spina.
• Avvolgere con cura il cavo di alimentazione di rete quando
non si usa l’aspirapolvere.
Italiano
Alimentazione a batteria
1. Avvolgere il cavo dell’alimentazione di rete.
2. Inserire un pacco batteria 13 .
3. Accertarsi che il gruppo batteria sia installato correttamente.
NOTA: la sorgente di alimentazione del cavo di corrente è
progettata esclusivamente per fornire corrente all’aspiratore e
non per il caricamento di un pacco batteria installato.
Aspirazione (Fig. A, E, F)
1. Svuotare e pulire il serbatoio 3 prima dell’uso.
2. Inserire l’elemento di raccordo dentato 15 nell’ingresso
dell’aspirapolvere 4 .
3. Selezionare l’accessorio del caso.
NOTA: Si suggerisce di non mischiare sostanze asciutte e
bagnate. Quando si passa da una sostanza all’altra, svuotare e
pulire prima il serbatoio.
Raccolta di polveri (Fig. E)
In modalità aspirazione, l’aspirapolvere DeWALT può essere usato
anche per raccogliere polveri o detriti di lavorazione.
L’aspiratore per polveri DeWALT è munito di un sistema di
raccordo DeWALT AirLock. Questo sistema consente un
collegamento rapido e sicuro tra il tubo di aspirazione 9 e l’apparato elettrico. Il connettore AirLock 11 si collega
direttamente agli utensili DeWALT compatibili o tramite l’utilizzo
dell’adattatore AirLock in dotazione 12 .
NOTA: se si usa un adattatore, assicurarsi che sia
saldamente fissato alla presa dell’apparato prima di seguire i
passaggi sottostanti.
1. Assicurarsi che il collare sul connettore AirLock sia nella
posizione di sblocco. Allineare le tacche sul collare e il
collettore AirLock come indicato, per le posizioni di sblocco
e di blocco.
2. Spingere il connnettore AirLock sul punto di raccordo
dell’adattatore.
3. Ruotare il collare alla posizione di blocco.
NOTA: i cuscinetti a sfera all’interno del collare si
agganciano alla fessura e fissano la connessione. Ora
l’apparato elettrico è saldamente connesso all’estrattore per
le polveri.
Filtro umido/secco (Fig. F)
AVVERTENZA: Utilizzare sempre l’apparato con il
filtro per la polvere 16 in posizione.
AVVERTENZA: Utilizzare sempre l’apparato in
posizione verticale. Non inclinare l’apparato per
evitare che i liquidi raccolti nel serbatoio penetrino
nel vano motore.
AVVERTENZA: se della schiuma o del liquido dovessero
fuoriuscire dalla macchina, spegnerla immediatamente.
ATTENZIONE: pulire regolarmente il dispositivo di
limitazione del livello dell’acqua ed esaminarlo per la
presenza di segni di danneggiamento.
Funzione di spegnimento
Se, per errore, l’apparato viene utilizzato quando il filtro non è
installato, nel momento in cui il livello del liquido contenuto nel
serbatoio raggiunge la soglia massima si attiva una funzione
di spegnimento. Una valvola galleggiante blocca l’apertura di
aspirazione per impedire l’ulteriore aspirazione e determinando
l’accelerazione del motore.
Soffiaggio (Fig. A)
AVVERTENZA: non aspirare mai polveri pericolose!
1. Prima dell’uso, svuotare e pulire il serbatoio 3 .
2. Attaccare il flessibile 9 all’uscita di soffiaggio 5 .
3. Selezionare l’accessorio del caso.
Svuotamento del serbatoio (Fig. F)
Il serbatoio va svuotato quando la capacità di aspirazione si
riduce sensibilmente.
1. Sganciare i fermi 6 ed estrarre il vano di alimentazione 2 dal serbatoio 3 .
2. Svuotare il contenuto del serbatoio in un contenitore di
rifiuti in conformità alle norme attuali per lo smaltimento di
tali rifiuti.
3. Pulire il filtro 16 come descritto di seguito in Pulizia.
4. Reinstallare il vano di alimentazione sul serbatoio e bloccare
i fermi.
Pulizia (Fig. F, G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato, staccare la spina
dalla presa di corrente e rimuovere il pacco batteria
prima di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
Pulizia dell’alloggiamento
Pulire regolarmente l’alloggiamento con un panno morbido.
Pulizia del serbatoio
Il serbatoio va pulito dopo ogni uso o quando si passa da una
sostanza all’altra.
1. Svuotare il serbatoio 3 .
2. Pulire il serbatoio con un detergente non aggressivo e un
panno umido.
3. Asciugare con cura il serbatoio usando un panno morbido.
Pulizia del filtro umido/secco (Fig. G)
Il filtro umido/secco va pulito dopo ogni uso.
Se il filtro è danneggiato o non funziona correttamente,
sostituirlo.
1. Rimuovere il filtro umido/secco 16 ruotandolo in senso
anti-orario e rimuovendolo dall’apertura di aspirazione 17 .
2. Per eliminare la polvere in eccesso, battere il filtro su un
contenitore per rifiuti.
3. In base al suo stato, sciacquare l’esterno del filtro con acqua
corrente tiepida.
4. Fissare il filtro collocandolo sopra l’apertura di aspirazione e
girandolo in senso orario.
AVVERTENZA :
• Non lavare l’interno del filtro.
67
Italiano
•
•
•
Se la parte interna del filtro si bagna, attendere che si
asciughi perfettamente.
Non fare uso di spazzole per pulire
il filtro.
Non usare mai aria compressa o una spazzola per
pulire i filtri, altrimenti si verificheranno danni alla
membrana del filtro e questo consentirà il passaggio
della polvere attraverso il filtro.
Problema
L’aspiratore smette di
funzionare
Pulizia del filtro della presa di aspirazione
(Fig. G)
Se l’apparato viene usato senza il filtro di raccolta polvere, il filtro
della presa di aspirazione deve essere pulito.
1. Allontanare la valvola galleggiante 18 e rimuovere il filtro
dall’apertura di aspirazione 17 .
2. Sciacquare il filtro in acqua corrente tiepida.
3. Fare asciugare il filtro prima di reinstallarlo in posizione.
4. Pulire la valvola galleggiante 18 con un panno umido.
Risoluzione dei problemi
Se l’aspirapolvere non risulta funzionare correttamente, seguire
le istruzioni sottostanti. Se il problema persiste, contattare il
servizio assistenza tecnica.
Problema
Il motore non funziona
La portata aspirazione
diminuisce
Soluzione
Controllare il cavo di
alimentazione, le spine e
la presa o il contatto della
batteria, lo stato della carica
della batteria
Assicurarsi che l’interruttore
di controllo acceso/spento/
dell’apparato sia in posizione
ON (l).
Rimuovere le ostruzioni
nell’ugello di aspirazione,
nel tubo di aspirazione, nella
valvola flottante o nei filtri.
Verificare la corretta
installazione dei filtri.
Pulire o sostituire i filtri.
Svuotare il contenitore,
consultare Per svuotare
il serbatoio alla voce
Funzionamento.
Esce della polvere durante
l’aspirazione
Soluzione
È scattato il sovraccarico
termico:
1. Spegnere l’aspiratore e
scollegarlo dalla presa di
corrente.
2. Svuotare il contenitore, se
necessario.
3. Lasciare che l’unità si
raffreddi.
4. Inserire il cavo di
alimentazione in una presa
adeguata o batteria in una
porta della batteria e ruotare
l’interruttore di controllo
acceso/spento/dell’apparato
in posizione ON (l) per
testarlo. Se l’aspirazione
non riparte, contattare il
venditore o individuare
il riparatore autorizzato
DeWALT più vicino nel
catalogo DeWALT o rivolgersi
all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel
presente manuale.
Verificare la corretta
installazione del filtro e del
serbatoio della polvere.
Assicurarsi che il filtro non sia
danneggiato; sostituirlo se
necessario.
Assicurarsi che le tenute dei
filtri siano in posizione e fisse.
Se fuoriesce della polvere
durante l’aspirazione,
contattare il venditore o
individuare il riparatore
autorizzato DeWALT più
vicino nel catalogo DeWALT
o rivolgersi all’ufficio DeWALT
di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale.
Si aziona la funzione di spegnimento
1. Spegnere immediatamente l’apparato.
2. Svuotare il serbatoio come descritto sopra.
3. Pulire il filtro della presa di aspirazione come descritto in
Pulizia del filtro della presa di aspirazione.
4. Ricordare di reinstallare il filtro di raccolta polvere prima di
riprendere la pulizia.
68
MANUTENZIONE
L’apparecchio DeWALT è stato progettato per lavorare a lungo
con una minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti sono necessarie una cura appropriata e una pulizia
regolare dell’elettroutensile.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di
corrente prima di installare e rimuovere gli accessori,
prima di regolare o modificare le configurazioni
o quando si eseguono le riparazioni. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: per la manutenzione dell’utente, la
macchina deve essere smontata, pulita e riparata per
quanto ragionevole e praticabile, senza causare rischi al
personale di manutenzione e ad altre persone. Precauzioni
adeguate comprendono la decontaminazione prima dello
smontaggio, una ventilazione di scarico con filtrazione
locale dove la macchina viene smontata, la pulizia
dell’area di manutenzione e protezioni personali adeguate.
• Il produttore, o una persona addestrata, eseguirà
un’ispezione tecnica almeno annualmente
consistente, per esempio, nell’ispezione dei filtri per
eventuali danni, la tenuta ermetica della macchina
e il funzionamento adeguato del meccanismo
di controllo.
• Quando si eseguono le operazioni di manutenzione
o riparazione, tutti gli oggetti contaminati che non
possono essere adeguatamente puliti devono essere
smaltiti; tali oggetti saranno smaltiti in contenitori
impenetrabili conformemente alle norme in vigore per
lo smaltimento di tali rifiuti.
• Per gli aspiratori di polveri è necessario fornire
una frequenza adeguata di ricambio dell’aria L
nell’ambiente se l’aria di scarico viene restituita
nell’ambiente.
(NOTA: È necessario fare riferimento alle
legislazioni nazionali.)
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’aspirapolvere non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Italiano
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Tali prodotti chimici possono indebolire i
materiali utilizzati nelle parti suddette. Usare un panno
inumidito solamente con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’utensile, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti
da DeWALT, non sono stati testati con questo prodotto,
l’utilizzo di tali poiché accessori potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori DeWALT raccomandati.
Il filtro di sostituzione (DCV5801 H) è disponibile come
accessorio a un costo aggiuntivo.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dall’aspirapolvere.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Pulizia
AVVERTENZA: la pulizia con aspirazione ad aria
compressa non è consentita per aspirapolveri con classe
di polveri L. Quando si esegue questa procedura indossare
occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.
69
Nederlands
NIET-SNOERLOZE/SNOERLOZE DROOG/NAT STOFZUIGER
DCV584L
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor DEWALT-gereedschap. Jaren van ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
één van de meest betrouwbare partners van gebruikers van
stofzuigers voor professionele toepassingen.
Technische gegevens
Type
Stroombron
Voedingsspanning
Accuspanning
Vermogen
Tankvolume
Max. luchtstroom
Negatieve druk (volgens EN60335-2-69)
Beveiligingsklasse
Slangmonddiameter
Gewicht (zonder accu)
VAC
VDC
W
Ltr
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Geluidswaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60335
LPA
(geluidsdruk)
dB(A)
76
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A)
3
LWA(akoestisch vermogen)
dB(A)
87
KWA(onzekerheid akoestisch vermogen) dB(A)
3
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60335-2-69 en hiermee
kan het ene gereedschap met het andere worden vergeleken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste beoordeling van
blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van de stofzuiger. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende
de totale werkperiode.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
70
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
Nederlands
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
De laders van het type DCB107, DCB112, DCB113 en DCB115
zijn geschikt voor accu’s van 10,8V, 14,4V, 18V XR Li-Ion en
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 en DCB546).
De lader van het type DCB118 is geschikt voor accu’s van
het type 18V Li-Ion XR en XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 en DCB546).
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Niet-Snoerloze/Snoerloze Droog/Nat
Stofzuiger
DCV584L
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2014/30/EU en
2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT op het volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.05.2016
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op letsel
te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG DEZE
OP VOORDAT U DIT APPARAAT IN
GEBRUIK NEEMT.
•
WAARSCHUWING: Gebruikers moeten voldoende
worden geïnstrueerd over het gebruik van deze apparaten.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van elektrische
schok. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Berg het
binnenshuis op.
Voor ingebruikname moeten gebruikers informatie, instructies
en training ontvangen voor het gebruik van het apparaat en
over de stoffen waarvoor de machine moet worden gebruikt,
71
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72
waaronder een veilige methode voor het verwijderen en bij het
afval verwerken van het verzamelde materiaal.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, zintuiglijke
of psychische mogelijkheden hebben; wanneer sprake is
van gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is gebruik
alleen toegestaan onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebruikers. Laat
nooit kinderen alleen met dit product.
Gebruikers moeten eventuele voorschriften voor de veiligheid
in acht nemen, die gelden voor de materialen waarmee
wordt gewerkt.
Laat niet het apparaat onbeheerd achter wanneer het is
aangesloten op een stroombron. Trek de stekker uit het
stopcontact en neem de accu uit wanneer het apparaat niet in
gebruik is en voordat het wordt nagezien.
Sta niet toe dat het apparaat wordt gebruikt als speelgoed. Let
goed op wanneer het apparaat wordt gebruikt door kinderen
of in de buurt van kinderen.
Gebruik dit apparaat ALLEEN volgens de beschrijving in de
handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door DeWALT
worden aanbevolen.
Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer
of een beschadigde stekker. Als het apparaat niet goed
werkt, of als het is gevallen, beschadigd is, buiten is blijven
staan, in het water is gevallen, breng het dan terug naar
een servicecentrum.
Trek het apparaat niet naar u toe aan het snoer, draag
het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als
handgreep, klem het snoer niet tussen de deur, trek het snoer
niet langs scherpe randen of hoeken. Rij niet met het apparaat
over het snoer. Houd het snoer weg bij hete oppervlakken.
Trek niet de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer, als u de stekker uit
het stopcontact wilt trekken.
Pak niet de stekker, de accu of het apparaat vast met
natte handen.
Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet als één van de openingen is
geblokkeerd; houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haar en
van alles wat de luchtstroom kan beperken.
Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen weg bij
de openingen en bewegende delen.
Schakel alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt of de accu uit het apparaat neemt.
Ga extra voorzichtig te werk wanneer u
schoonmaakwerkzaamheden uitvoert op een trap.
Gebruik het apparaat niet voor het opnemen van brandbare
of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, en gebruik het
apparaat niet op plaatsen waar brandbare of explosieve
vloeistoffen voorkomen.
Schokken als gevolg van statische elektriciteit zijn mogelijk
op plaatsen waar het droog is of waar de relatieve
luchtvochtigheid laag is. Dit is slechts tijdelijk en heeft geen
invloed op het gebruik van de zuiger.
•
Voorkom spontane ontbranding, leeg steeds na ieder gebruik
de tank.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES:
Aanvullende veiligheidsregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neem niet iets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers
of hete as.
Dit gereedschap is spatwaterproef volgens beveiligingsklasse
IPX4. Dompel het gereedschap niet onder in water!
Zuig geen brandbare, explosieve materialen op, zoals kolen,
graan of ander fijn verdeeld brandbaar materiaal.
Voor systemen voor stofafzuiging is het nodig te zorgen voor
een afdoende luchtvervanging L in de ruimte, als de lucht
terug wordt geblazen in de ruimte. Raadpleging van Nationale
Voorschriften is noodzakelijk.
Zuig geen gevaarlijke, giftige of kankerverwekkende
materialen op, zoals asbest of insectenbestrijdingsmiddel.
Neem nooit explosieve vloeistoffen (bijv. benzine, dieselolie,
stookolie, verfverdunner, enz.), zuren of oplosmiddelen op.
Gebruik de zuiger nooit zonder de filters.
Sommige houtproducten bevatten conserveringsmiddelen die
giftig kunnen zijn. Ga extra voorzichtig te werk en voorkom
inademing en contact met de huid wanneer u met deze
materialen werkt. Vraag bij uw leverancier van materialen
veiligheidinformatie aan en volg de aanwijzingen in
deze informatie.
Gebruik de zuiger niet als opstapje.
Plaats geen zware voorwerpen op de zuiger.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Risico dat vingers bekneld raken of verbrijzeld worden.
• Risico van het inademen van dampen wanneer wordt gewerkt
met lijmstoffen.
• Risico van het inademen van gevaarlijke stofdeeltjes.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Nederlands
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm ;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
2
•
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
•
•
•
•
•
•
•
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] C)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 13 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
73
Nederlands
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 –9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
74
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
Nederlands
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Wh-classificatie voor het
voorbeeld van markering met etiket gebruik
transport geeft 3 x 36
en transport
Wh, wat betekent 3
accu’s van elk 36 Wattuur.
Wh-classificatie van de
gebruiksstand geeft 108
Wattuur (betekent 1 accu).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
75
Nederlands
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Stofzuiger
1Stofzuigerslang
1 Brede zuigmond
1 Smalle zuigmond
1Stofextractieadapter
1Filter
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer het apparaat, de onderdelen en accessoires op
beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur in gebruik neemt.
Markeringen op de stofzuiger
Het apparaat is voorzien van de volgende pictogrammen:
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat schadelijk stof.
Het legen en onderhouden, inclusief de verwijdering van
de stofzak, mag alleen worden uitgevoerd door opgeleid
personeel dat een geschikte beschermende uitrusting
draagt. Schakel het apparaat pas in als het gehele
filtersysteem is geïnstalleerd.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Gebruik: Gebruik zonder transportkap,
Wh-classificatie geeft 108 Wh (1 accu van 108 Wh).
Transport: Gebruik met transportkap,
Wh-classificatie geeft 3 x 36 Wh (3 accu’s van 36
Wh).
Accutype
De DCV584L werkt op 14,4-, 18V XR- of 18V/54V
FLEXVOLTTM XR-accu.
Deze accu’s kunnen worden gebruikt: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546. Raadpleeg Technische gegevens
voor meer informatie.
Stofzuigers van klasse L zijn geschikt voor het opzuigen van
droog, niet-ontbrandbaar stof met werkplaatsgrenswaarden van
> 1 mg/m³.
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 20 , die ook omvat het jaar van fabricage, is in de
behuizing afgedrukt
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, B, E)
1
2
3
4
5
6
7
76
WAARSCHUWING: Breng nooit wijzigingen aan in
de stofzuiger of een onderdeel ervan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Aan/Uit-schakelaar
Motorgedeelte
Reservoir
Zuigopening
Uitblaasopening
Grendel
Brede mond
Nederlands
8 Hulpstuk voor kieren
9 Slang
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
10 Accupoort
Accu’s met Vermogenmeter (Afb. C)
11 Air-lock-connector
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop 14 van
de vermogenmeter ingedrukt te houden. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
12 Adapter voor stofafzuiging (Afb. E)
Bedoeld gebruik
De (niet-)snoerloze DCV582L kan worden gebruikt als een
industriële stofzuiger en industrieel stofzuigsysteem voor
mobiele toepassingen voor het opnemen van allerlei droog,
niet-ontbrandbaar stof tot en met stof van Klasse L met
grenswaarden voor blootstelling in de werkomgeving groter
dan 1 mg/m³.
Dit apparaat kan ook worden gebruikt als blazer voor het
verwijderen van afval van de werkplek of voor het drogen van
vochtige oppervlakken. Dit apparaat kan werken op netstroom
(niet-snoerloos) of op een accu (snoerloos), binnenshuis
of buitenshuis.
NIET gebruiken voor het verwijderen van gevaarlijk stof.
HOUD kinderen weg bij dit apparaat. Onervaren gebruikers
kunnen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht
Gebruik de stofzuigfunctie NIET voor het opzuigen van
brandbaar stof.
Gebruik de stofzuigfunctie NIET In een omgeving waar
explosieve stoffen zijn.
Gebruik ze NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor commercieel
gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels,
kantoren, verhuurbedrijven en op bouwplaatsen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING : Beperk het risico van ernstige
persoonlijk letsel, zet het apparaat uit en maak het
stroomloos voordat u aanpassingen aanbrengt of
hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer het apparaat per ongeluk opstart, kan dat letsel
tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend DeWALT-accu’s
en -laders.
De accu in het gereedschap plaatsen
De accu uit het gereedschap nemen (Afb. C)
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat wanneer de accu
volledig is opgeladen.
De accu plaatsen
1. Houd de accu 13 tegenover de rails binnenin de poort van
de stofzuiger 10 .
2. Schuif de accu in de accupoort tot de accu stevig vastzit en
controleer dat de accu niet kan losraken.
Het verwijderen van de accu.
1. Druk op de accu-ontgrendelknop en trek de accu met een
stevige ruk uit de poort.
De slang aansluiten (Afb. D)
Zuigstand
1. Steek het verbindingsstuk met de nok 15 in de
inlaatopening van de stofzuiger 4 .
2. Bevestig de slang in de juiste stand door het verbindingsstuk
naar rechts te draaien.
3. Sluit het geschikte accessoire aan op het mondstuk van de
slang 11 .
Blaasstand
1. Steek het verbindingsstuk met de nok 15 in de
uitblaasopening 5 .
2. Bevestig de slang in de juiste stand door het verbindingsstuk
naar rechts te draaien.
3. Sluit het geschikte accessoire aan op het mondstuk van de
slang 11 .
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING : Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING : Beperk het risico van ernstige
persoonlijk letsel, zet het apparaat uit en maak het
stroomloos voordat u aanpassingen aanbrengt of
hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer het apparaat per ongeluk opstart, kan dat letsel
tot gevolg hebben.
In- en uitschakelen (Afb. A)
U schakelt het apparaat in door de Aan/Uit-schakelaar 1 in
stand I te zetten.
U schakelt het apparaat uit door de Aan/Uit-schakelaar 1 in
stand O te zetten.
77
Nederlands
Stroombron
Deze stofzuiger werkt op netstroom en op een accu. De
stofzuiger schakelt automatisch over tussen wisselstroom
(netvoeding) en gelijkstroom (accu).
Stroomnet
1. Wikkel de netkabel geheel af.
2. Zet het apparaat pas aan wanneer u de stekker in het
stopcontact hebt gestoken.
• Zet de stofzuiger altijd uit wanneer u klaar bent met
uw werkzaamheden en trek vervolgens de stekker uit
het stopcontact.
• Berg de netkabel netjes op wanneer u de stofzuiger
niet gebruikt.
Accu
1. Berg de netkabel netjes op.
2. Plaats een accu 13 .
3. Let erop dat de accu goed vastzit.
OPMERKING: De voeding via de netkabel is uitsluitend
bedoeld voor de werking van de stofzuiger en u kunt er niet een
geïnstalleerde accu mee opladen.
Stofzuigen (Afb. A, E, F)
1. Maak het reservoir 3 schoon en leeg vóór gebruik.
2. Steek het verbindingsstuk met de nok 15 in de
inlaatopening van de stofzuiger 4 .
3. Kies het juiste accessoire.
OPMERKING: U kunt beter niet natte en droge stoffen met elkaar
opzuigen. Maak, voordat u ander stof gaat opzuigen, eerst de
tank leeg en schoon.
Stofafzuiging (Afb. E)
In de stofzuigerstand kan de DeWALT-stofzuiger worden
gebruikt voor toepassingen die stof of vuil produceren.
De DeWALT-stofzuiger is voorzien van het DeWALT AirLock
aansluitsysteem. Met dit systeem is een snelle, zekere
aansluiting tussen de zuigslang 9 en elektrisch gereedschap
mogelijk. De AirLock-connector 11 sluit direct aan op geschikt
DeWALT-gereedschap of door middel van de meegeleverde
AirLock-adapter 12 .
OPMERKING: Controleer, wanneer u een adapter gebruikt,
dat de adapter stevig op de uitgang van het gereedschap is
bevestigd, voordat u onderstaande stappen volgt.
1. Controleer dat de kraag op de AirLock-connector in de
ontgrendelde stand staat. Houd de nokken op de kraag
tegenover AirLock-connector zoals wordt getoond voor de
ontgrendelde en de vergrendelde standen.
2. Duw de AirLock-connector op het aansluitpunt van
de adapter.
3. Draai de kraag in de vergrendelde stand.
OPMERKING: De lagers binnen in de kraag komen vast
te zitten in de sleuf en zo wordt de aansluiting vastgezet.
Het elektrisch gereedschap is nu stevig aangesloten op
het stofafzuigsysteem.
78
Nat/Droog-filter (Afb. F)
WAARSCHUWING : Werk altijd met het apparaat met
het stoffilter geïnstalleerd 16 .
WAARSCHUWING : Tijdens gebruik moet het
apparaat altijd rechtop staan. Kantel het apparaat
niet, zo voorkomt u dat vloeistoffen die in de tank
zijn verzameld, in de motorbehuizing doordringen.
WAARSCHUWING: Schakel de machine onmiddellijk uit
als er schuim of vloeistof ontsnapt.
VOORZICHTIG: Reinig het toestel dat het waterniveau
beperkt, regelmatig en onderzoek het op tekenen
van beschadiging.
Uitschakelfunctie
Als het apparaat per ongeluk wordt gebruikt zonder stoffilter,
wordt een uitschakelfunctie geactiveerd wanneer het
vloeistofniveau in de tank het maximumniveau heeft bereikt.
Een vlotterafsluiter sluit de aanzuigopening af en daarna stopt
het zuigen en neemt de snelheid van de motor toe.
Blazen (Afb. A)
WAARSCHUWING: Blaas nooit gevaarlijke stoffen
weg!
1. Maak vóór gebruik als blazer de tank 3 leeg en schoon.
2. Sluit de slang 9 aan op de uitblaasopening 5 .
3. Kies het geschikte accessoire.
De tank leegmaken (Afb. F)
De tank moet worden leeggemaakt wanneer de zuigkracht
flink afneemt.
1. Maak de grendels 6 los en haal het motorgedeelte 2 uit
de tank 3 .
2. Doe de inhoud van de tank in een afvalcontainer volgens
eventuele geldende voorschriften voor de verwerking van
dergelijk afval.
3. Reinig het filter 16 zoals hieronder wordt beschreven
in Reinigen.
4. Plaats het motorgedeelte weer in de tank en zet de
grendels vast.
Reinigen (Afb. F, G)
De behuizing reinigen
WAARSCHUWING : Beperk het risico van ernstige
persoonlijk letsel, reinig het apparaat pas, breng
pas aanpassingen aan en verwijder/installeer pas
hulpstukken of accessoires wanneer u de stekker
uit het stopcontact hebt getrokken en de accu hebt
uitgenomen. Wanneer het apparaat per ongeluk wordt
gestart, kan dat letsel tot gevolg hebben.
Maak de behuizing regelmatig met een zachte doek schoon.
De tank reinigen
Reinig de tank na gebruik of wanneer u tijdens gebruik andere
stoffen gaat opzuigen.
1. Maakt de tank 3 leeg.
Nederlands
2. Maak de tank schoon met een mild schoonmaakmiddel en
een vochtige doek.
3. Droog de tank zorgvuldig uit met een zachte doek.
Probleem
De stofzuiger stopt.
Het Nat/Droogfilter reinigen (Afb. G)
Het nat/droog-filter Moet na ieder gebruik worden gereinigd.
Als het filter is beschadigd of niet goed werkt, moet het
worden vervangen.
1. Verwijder het nat/droog-filter 16 door het naar links te
draaien en uit de aanzuigopening 17 te nemen.
2. Schud stofresten af door het filter in een afvalbak schoon
te kloppen.
3. Spoel, afhankelijk van de staat van het filter, de buitenkant
van het filter af onder een lauw stromend water.
4. Zet het filter weer vast door het over de zuigopening te
plaatsen en naar rechts te draaien.
WAARSCHUWING :
• Was niet de binnenzijde van het filter.
• Laat het filter grondig drogen als de binnenzijde
nat wordt.
• Maak het filter niet schoon met een borstel.
• Reinig nooit de filters met druklucht of een borstel,
omdat u dan het membraan zult beschadigen en er
stof door het filter kan passeren.
Het filter van de zuigopening reinigen
(Afb. G)
Er komt tijdens het
stofzuigen stof uit
de machine
Het filter van de aanzuigopening moet worden gereinigd als het
apparaat is gebruikt zonder stoffilter.
1. Houd de vlotterafsluiter 18 opzij en haal het filter uit de
zuigopening 17 .
2. Spoel het filter af onder een lauw stromend water.
3. Droog het filter voordat u het weer op zijn plaats zet.
4. Reinig de vlotterafsluiter 18 met een vochtige doek.
Oplossen van problemen
Volg onderstaande instructies, als uw stofzuiger niet goed
werkt. Als hiermee het probleem niet wordt opgelost, neem dan
contact op met een reparateur.
Probleem
Motor loopt niet
Het zuigvermogen
neemt af.
Oplossing
Controleer het netsnoer, de
stekkers en het stopcontact, of het
accucontact, de laadtoestand van
de accu.
Controleer dat de Aan/Uit-/
regelschakelaar in de stand ON I staat.
Verwijder blokkeringen uit de
zuigmond, de zuigbuis, zuigslang, de
vlotterklep of de filters.
Controleer dat de filters goed zijn
geïnstalleerd.
Maak de filters schoon of vervang ze.
Ledig het stofreservoir, raadpleeg Het
reservoir leegmaken onder Bediening.
Oplossing
De thermische
overbelastingsbeveiliging is
ingeschakeld.
1. Zet de stofzuiger uit en trek de
stekker van de stofzuiger uit het
stopcontact.
2. Ledig het stofreservoir, als dat
nodig is.
3. Laat het toestel afkoelen.
4. Steek de stekker van het netsnoer
in een geschikt stopcontact en
test het toestel door de Aan/Uit/
regelschakelaar in de stand ON I te
zetten. Als de stofzuiger niet weer
start, neem dan contact op met uw
leverancier of kijk in de DeWALTcatalogus waar bij u in de buurt een
officieel DeWALT-reparatiecentrum is
of neem contact op met het DeWALTkantoor dat in deze handleiding wordt
vermeld.
Controleer dat het filter en het
stofreservoir goed zijn geïnstalleerd.
Controleer dat het filter niet
beschadigd is; vervang het als dat
nodig is.
Controleer dat de filterafdichtingen op
hun plaats zitten en stevig vastzitten.
Als er dan toch nog stof uit de
stofzuiger komt, neem dan contact
op met uw leverancier of kijk in
de DeWALT-catalogus waar bij u
in de buurt een officieel DeWALTreparatiecentrum is of neem contact
op met het DeWALT-kantoor dat in
deze handleiding wordt vermeld.
Als de afsluitfunctie wordt ingeschakeld
1. Zet het gereedschap onmiddellijk uit.
2. Maak de tank leeg zoals hierboven wordt beschreven.
3. Reinig de filter van de zuigopening zoals wordt beschreven
in De filter van de zuigopening reinigen.
4. Denk eraan het stoffilter weer te plaatsen voordat u uw
werkzaamheden hervat.
ONDERHOUD
Het DeWALT-apparaat is ontworpen voor gebruik gedurende
een lange periode en met een minimum aan onderhoud.
Voortdurend gebruik naar tevredenheid is afhankelijk van de
juiste verzorging en regelmatige reiniging van het apparaat.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel,
schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u installaties aanpast of wijzigt
79
Nederlands
of wanneer u reparaties uitvoert. Wanneer de machine
per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
WAARSCHUWING: Als de gebruiker de machine wil
nazien, moet het apparaat worden gedemonteerd,
gereinigd en onderhouden, voor zover dat redelijkerwijs in
de praktijk mogelijk is, zonder dat er gevaar ontstaat voor
onderhoudspersoneel en anderen. Geschikte maatregelen
vooraf zijn onder meer ontsmetting voorafgaand aan
demontage, toepassing van gefilterde ventilatie ter
plaatse, reiniging van de onderhoudsplek en geschikte
persoonlijke bescherming.
• De fabrikant, of een opgeleide monteur moet ten
minste jaarlijks een technische inspectie uitvoeren,
die bestaat uit, bijvoorbeeld, inspectie van filters op
beschadiging, luchtdichtheid van de machine en een
juist functioneren van het regelmechanisme.
• Wanneer service- of reparatiewerkzaamheden worden
uitgevoerd, moeten alle verontreinigde items die
niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd,
als afval worden verwerkt; dergelijke items moeten
worden opgeruimd in ondoordringbare zakken in
overeenstemming met eventuele actuele voorschriften
voor de verwerking van dergelijk afval.
• Voor systemen voor stofafzuiging is het nodig te
zorgen voor een afdoende luchtvervanging L in de
ruimte, als de lucht terug wordt geblazen in de ruimte.
(OPMERKING: Raadpleging van Nationale
Voorschriften is noodzakelijk.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw stofzuiger vraagt geen aanvullende smering..
Reiniging
WAARSCHUWING: Reinigen door middel van druklucht
is niet toegestaan voor stofzuigers die worden gebruikt
voor klasse L stof. Draag goedgekeurde oogbescherming
en een goedgekeurd stofmasker wanneer u deze procedure
uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen de materialen die in deze onderdelen
worden gebruikt, week maken. Gebruik een doek die
uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Laat
nooit vloeistof in het gereedschap komen; dompel nooit
een onderdeel van het gereedschap onder in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door
DeWALT worden aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel,
80
gebruik alleen door DeWALT aanbevolen accessoires met
dit product.
Het vervangende filter (DCV5801 H) is tegen betaling
verkrijgbaar als accessoire.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Maak de accu geheel leeg en haal de accu vervolgens uit de
stofzuiger.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
KABLET/TRÅDLØS VÅT/TØRR STØVSUGER
DCV584L Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Type
Strømkilde
Strømnett spenning
Batterispenning
Effekt
Tankvolum
Maks luftstrøm
Negativt trykk (pr. EN60335-2-69)
Beskyttelsesklasse
Slangedysediameter
Vekt (uten batteripakke)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60335:
LPA
(lydtrykk)
dB(A)
76
KPA (lydtrykk usikkerhet)
dB(A)
3
LWA(lydeffekt)
dB(A)
87
KWA(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
3
Vibrasjonsutslipp verdi ah=
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. Standardiserte tester gitt i EN60335-2-69, og kan
brukes til å sammenligne en støvsuger verktøy med en annen.
Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for støvsugeren. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller
er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike.
Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
81
Norsk
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Laderne DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 kan brukes med
batteripakker med 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 and DCB546).
Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.05.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at
skaderisikoen kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
Maskineridirektiv
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Kablet/trådløs våt/tørr støvsuger
DCV584L
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2014/30/EC og
2011/65/EU. For mer informasjon, kontakt DeWALT på følgende
adresse eller se baksiden av bruksanvisningen.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
82
LES OG FØLG ALLER ANVISNINGER FØR
BRUK AV APPARATET.
•
•
ADVARSEL: Operatører skal få tilstrekkelig opplæring om
bruk av disse redskapene.
ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt. Ikke
utsett verktøyet for regn. Oppbevares innendørs.
Før bruk skal operatører gis informasjon, instruks og
opplæring i bruk av redskapet og materialene det skal brukes
på, inkludert trygg fjerning og avfallshåndtering av det
oppsamlede materialet.
Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri
forlates alene med dette produktet.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Operatører skal følge alle sikkerhetsregler som gjelder for
materialet som håndteres.
Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er tilkoplet en
strømkilde. Kople den fra stikkontakten og fjern batteripakken
når det ikke er i bruk og før service.
Ikke tillat at det brukes som en leke. Vær meget oppmerksom
når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
Skal KUN brukes som beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk
kun tilbehør anbefalt av DeWALT.
Ikke bruk dette apparatet dersom ledningen eller støpslet er
skadet. Dersom apparatet ikke fungerer riktig, eller om det
mistes i gulvet, blir skadet, blir liggende utendørs eller det har
vært i vann skal det returneres til et servicesenter.
Ikke dra eller bære apparatet i ledningen, bruk ledningen
som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller dra ledningen
over skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør over ledningen med
apparatet. Hold ledningen unna oppvarmede flater.
Ikke kople fra apparatet ved å dra i ledningen. For å kople fra
hold i støpslet og ikke ledningen.
Ikke berør støpslet, batteripakken eller apparatet med
våte hender.
Ikke putt fremmedlegemer i apparatets åpninger. Apparatet
skal ikke brukes med noen åpning blokkert; holdes fri for støv,
lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.
Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre kroppsdeler unna
åpninger og bevegelige deler.
Slå av alle kontroller før du kobler redskapet fra eller
fjerner batteripakken.
Vær ekstra forsiktig ved bruk på trapper.
Ikke bruk apparatet for å ta opp brennbare eller antennelige
væsker så som bensin, eller i områder der slikt kan forekomme.
Statiske støt er mulig i tørre områder og når den relative
luftfuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker ikke
bruken av støvsugeren.
For å unngå selvforbrenning tøm alltid ut innholdet i
beholderen etter bruk.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ekstra sikkerhetsregler
•
•
•
•
•
•
•
Ikke sug opp noe som brenner eller avgir røyk så som
sigaretter, fyrstikker eller glødende aske.
Dette verktøyet er sprutsikkert i samsvar med beskyttelsesklasse
IPX4. Senk ikke verktøyet ned i vann.
Ikke bruk til støvsuging av brennbare eksplosive materialer så
som kull, korn og annet fint støv.
For støvsugere er det nødvendig å sørge for en tilstrekkelig
luftskiftehastighet L i rommet dersom utløpsluften forblir i
rommet. Henvisning til nasjonal regelverk er nødvendig.
Ikke bruk til støvsuging av farlige, giftige eller kreftfremkallende
materialer så som asbest eller midler mot pesticid.
Ikke sug opp eksplosive væsker (f.eks. bensin, diesel, fyringsolje,
tynnere osv.), syrer eller oppløsningsmidler.
Ikke bruk støvsugeren uten at filtrer er på plass.
•
•
•
Ved kan inneholde konserveringsmidler som kan være
giftige. Vær ekstra varsom for å hindre innhalering og
hudkontakt når det jobbes med disse materialer. Be om og følg
sikkerhetsinformasjon fra leverandøren av materialet.
Ikke bruk som gardintrapp.
Ikke sett tunge gjenstander på støvsugeren.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. Disse er:
• Risiko for klemming eller knusing av fingre.
• Risiko for å puste inn damp når du jobber med lim.
• Risiko for å puste inn farlig støv.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
83
Norsk
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lade et batteri (Fig.C)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 13 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
84
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut
av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
Norsk
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på
steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104
˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
85
Norsk
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med
lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
Nominell Wh er på
Eksemple på merking for bruk og
3 x 36 Wh, som altså er
for transport
3 batterier med 36 watttimer hver. Nominell Wh
ved bruks-modus er 108
watt-timer (regnes da som
1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Bruk: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCV584L bruker en 14.4, 18V XR or 18V/54V
FLEXVOLTTM XR batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniske data for
mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Støvsuger
1Støvsugerslange
1 Bred dyse
1Kantsuger
1Støvsugeradapter
1Filter
1Bruksanvisning
• Kontroller for skader på redskap, deler eller tilbehør som kan
ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen
før bruk.
Merking på støvsuger
Følgende piktogrammer er vist på apparatet:
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Les bruksanvisningen før bruk.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
86
ADVARSEL: Dette apparatet inneholder skadelig støv.
Tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av støvposen,
skal kun utføres av opplærte personer som bruker egnet
beskyttelsesutstyr. Ikke slå på før hele filtersystemet har
blitt installert.
Norsk
Klasse L støvsugere egner seg for støvsuging av tørt, ikkebrennbart støv med arbeidsplass grenseverdier på > 1 mg/m³.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 20 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A, B, E)
ADVARSEL: Aldri modifiser støvsugeren eller noen del av
den. Det kan føre til materielle skader eller personskader.
1 På-/av-bryter
2 Effekthode
3 Tank
4 Sugeinntak
5 Blåseutgang
6 Lås
7 Bred dyse
8 Kantsuger
9 Slange
10 Batteriport
11 Luftlås-kobling
12 Støvsugeradapter (Fig. E)
Tiltenkt bruk
Støvsugerne DCV582L, trådløs eller med kabel, kan brukes som
en industriell støvsuger og støvsuger for flyttbar bruksområder
for å plukke opp alle typer tørre, ikke-brennbare støv opp til
støv klasse L med grenseverdier for yrkeseksponering større enn
1 mg/m³.
Dette redskapet kan også brukes til å blåse vekk smuss fra
arbeidsstedet og for å tørke fuktige overflater. Dette redskapet
kan brukes både innendørs og utendørs, enten koblet til
strømnettet (kablet) eller med batteri ( trådløst).
IKKE bruk blåsemaskinen for å fjerne farlig støv.
IKKE la barn komme i kontakt med dette redskapet. Tilsyn er
nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
IKKE bruk støvsugeren for brennbart støv.
IKKE bruk støvsugeren i eksplosive omgivelser.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
MERK: Dette apparatet egner seg for kommersielt bruk f.eks.
på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer,
utleiefirmaer og på byggeplasser.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL : For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av redskapet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere
fra DeWALT.
Sette inn og ta av
Batteripakke på verktøyet (Fig. C)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken er helt
oppladet før bruk.
For å installere batteripakken
1. Rett inn batteripakken 13 med skinnene inne i
støvsugerens batteriport 10 .
2. Skyv pakken inn i batteriporten til batteripakken er godt
festet i batteriporten, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken
1. Trykk batteriets festeknapp og trekk batteriet bestemt ut
av porten.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. C)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen 14 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil
lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Koble til slange (Fig. D)
Støvsugermodus
1. Sett tilkoblingsdelen med skår 15 inn i sugeinntaket 4 .
2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon.
3. Koble til passende utstyr til slangedysen 11 .
Blåsemodus
1. Sett tilkoblingsdelen med skår 15 inn i blåseutgangen 5 .
2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon.
3. Koble til passende utstyr til slangedysen 11 .
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL : Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL : For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av redskapet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
87
Norsk
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Slå på og av (Fig. A)
For å slå redskapet på, sett på/av-bryteren 1 til posisjon I.
For å slå redskapet ab, sett på/av-bryteren 1 til posisjon O.
Strømkilde
Denne støvsugeren kan brukes både på strømnettet og med
batterier. Støvsugeren vil skifte fra AC (strømnettet) og DC
(batteri) automatisk.
Stømnett
1. Vikle strømkabelen helt ut.
2. Sett støpselet i en stikkontakt før du slår på redskapet.
• Støvsugeren skal alltid slås av når arbeidet er ferdig, og før du
kobler fra strømmen.
• Hold strømkabelen ryddig når støvsugeren ikke er i bruk.
Batteristrøm
1. Vikle opp strømkabelen.
2. Sett inn en batteripakke 13 .
3. Pass på at batteripakken er satt godt inn.
MERK: Strømkabelen er kun designet til å gi strøm til drift av
støvsugeren og vil ikke lade en installert batteripakke.
Støvsuging (Fig. A, E, F)
1. Tøm og rengjør tanken 3 før bruk.
2. Sett tilkoblingsdelen med skår 15 inn i sugeinntaket 4 .
3. Velg passende tilbehør.
MERK: Vi anbefaler at tørre og våte stoffer ikke blandes. Ved
skifte av stoff, tøm og rengjør tanken først.
Støvsamler (Fig. E)
I støvsugermodus kan DeWALT støvsugeren også brukes for
støvsamling fra apparater som produiserer støv eller avfall.
Din DeWALT støvsuger er utstyrt med DeWALT AirLock
tilkoplingssystem. Dette systemet tillater en rask og sikker
kopling mellom sugeslangen 9 og det elektriske verktøyet.
AirLock koblingen 11 kobles direkte til DeWALT kompatible
verktøy eller ved hjelp av den medfølgende AirLockadapteren 12 .
MERK: Dersom det brukes en adapter, påse at den er godt
festet på verktøyets utgang før du følger trinnene nedenfor.
1. Kontroller at mansjetten på AirLock kobleren er i posisjonen
”ulåst”. Juster hakkene på mansjetten og AirLock kobleren
som vist på bildet for posisjonene åpen og låst.
2. Trykk AirLock koblingen på adapter-koplingspunktet.
3. Vri mansjetten til posisjonen ”låst”
MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i sporet og sikrer
koplingen. Det elektriske verktøy er nå koplet fast
til støvsugeren.
Vått/tørt filter (Fig. F)
ADVARSEL : Bruk alltid redskapet med støvfilteret
16 på plass.
88
ADVARSEL : Bruk alltid redskapet i oppreist stilling.
Ikke vipp redskapet, da kan væske i tanken komme
inn i motorhuset.
ADVARSEL: Dersom skum eller væske slippes ut fra
maskinen, skru den av med en gang.
FORSIKTIG: Rengjør enheten som begrenser vannivået
regelmessig og undersøk den for tegn på skade.
Utkobligsfunksjon
Dersom redskapet ved en feiltagelse brukes uten støvfilteret
på plass, vil en utkoblingsfunksjon aktiveres dersom
væskenivået i tanken har nådd sitt maksimum. En flottørventil
vil stenge sugeåpningen, deretter vil sugingen stoppe og
motorhastigheten øke.
Blåse (Fig. A)
ADVARSEL: Blås aldri på farlig støv!
1. Tøm og rengjør tanken 3 før bruk til blåsing.
2. Koble til slangen 9 på blåseutgangen 5 .
3. Velg passende tilbehør.
For å tømme tanken (Fig. F, G)
Tanken må tømmes når sugeeffekten reduseres vesentlig.
1. Løsne låsene 6 og ta av effekthodet 2 fra tanken 3 .
2. Tøm innholdet i beholderen i avfallet i samsvar med lokale
forskrifter om avfallshåndtering.
3. Rengjør filter 16 som beskrevet under i Rengjøring.
4. Re-installer effekthodet på tanken og fest låsene.
Rengjøring (Fig. F, G)
ADVARSEL : For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av redskapet og koble det fra
strømkilden og ta av batteriet før du foretar
rengjøring, eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Rengjøring av huset
Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
Rengjøring av tanken
Tanken skal rengjøres etter hver bruk, eller når du skifter stoff
under bruk.
1. Tøm tanken 3 .
2. Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut.
3. Tørk tanken grundig med en myk klut.
Rengjøring av vått/tørt-filteret (Fig. G)
Vått/tørt-filteret skal rengjøres etter hver bruk.
Dersom filteret er skadet eller ikke fungerer ordentlig, må det
skiftes ut.
1. Fjern vått/tørt-filteret 16 ved å vri det mot klokken og ta
det av sugeåpningen 17 .
2. Rist av løst støv ved å banke filteret mot en søppelbøtte.
3. Avhengig av tilstand, rengjør utsiden av filteret under
rennende, lunkent vann.
Norsk
4. Sett på igjen filteret ved å sette det på sugeåpningen og vri
med klokka.
ADVARSEL :
• Ikke vask innsiden av filteret.
• La filteret tørke grundig dersom innsiden blir våt.
• Ikke bruk børste for å rengjøre filteret.
• Bruk aldri trykkluft eller børste for å rengjøre filteret,
ellers kan det oppstå skade på filtermembranen slik at
støv kan passere gjennom filteret.
Problem
Støv avgis under
støvsuging
Rengjøre filteret i sugeåpningen (Fig. G)
Filteret i sugeåpningen må rengjøres dersom redskapet brukes
uten støvfilteret på plass.
1. Hold flottørventilen 18 ut av veien og ta ut filteret av
sugeåpningen 17 .
2. Rengjør filteret under rennende, lunkent vann.
3. Tørk filteret før du setter det på plass igjen.
4. Rengjør flottørventilen 18 med en fuktig klut.
Feilretting
Dersom støvsugeren ikke ser ut til å fungere ordentlig, følg
instruksjonene under. Dersom det ikke løser problemet, kontakt
en reparatør.
Problem
Motoren går ikke
Sugekapasitet
minsker
Støvsugeren slutter
å gå
Løsning
Kontroller strømkabelen, støpselet og
stikkontakten, eller batterikontakten
og ladenivået av batteriet
Påse at på/av/verktøy kontrollbryteren
er i ON posisjonen I.
Fjern blokkeringen i sugedysen,
sugerør, sugeslange, flottørventil eller
filtere.
Kontroller at filtrene er riktig montert.
Rens eller bytt filtere.
Tøm beholderen, se Tøm beholderen
under Bruk.
Termisk overbelastning har slått inn:
1. Slå av støvsugeren og koble den fra
strømkilden.
2. Tøm beholderen, om nødvendig.
3. La enheten kjøle seg ned.
4. Sett strømledningen i egnet
stikkontakt og slå på/av/verktøy
kontrollbryteren til ON posisjonen I
for å teste. Dersom støvsugeren ikke
starter, kontakt forhandleren eller
sjekk beliggenheten av nærmeste
autoriserte DeWALT reparatør i
DeWALT katalogen, eller kontakt ditt
DeWALT kontor på adressen som
angitt i denne bruksanvisningen
Løsning
Kontroller at filteret og
støvbeholderen er riktig montert.
Påse at filteret ike er skadet, skift om
nødvendig.
Påse at filterpakningene er godt på
plass.
Dersom det fortsatt kommer
støv ut av støvsugeren ved bruk,
kontakt forhandleren eller sjekk
beliggenheten av nærmeste
autoriserte DeWALT reparatør i
DeWALT katalogen, eller kontakt ditt
DeWALT kontor på adressen som
angitt i denne bruksanvisningen.
Dwersom utkoblingsfunksjonen utløses
1. Slå straks av verktøyet.
2. Tøm tanken som beskrevet over.
3. Rengør filteret i sugeåpningen som beskrevet i Rengjøre
filteret i sugeåpningen.
4. Husk å sette støvfilteret på plass før du gjenopptar arbeidet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT apparat er konstruert for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende bruk avhenger av ordentlig stell av apparatet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av apparatet og kople det fra strømkilden før
du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og
før du foretar eventuelle justeringer eller endringer
i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: For service av brukeren må maskinen
demonteres, rengjøres og vedlikeholdes, så langt
det er med rimelighet gjennomførbar, uten å sette
vedlikeholdspersonell eller andre i fare. Egnede
forholdsregler inkluderer dekontaminering før
demontering, bruk av lokal filtrert undertrykksventilasjon
der maskinen demonteres, rengjøring av maskinen og
egnet personlig beskyttelse.
• Produsenten eller en opplært person skal utføre en
teknisk kontroll minst en gang i året, bestående av,
for eksempel, kontroll av filtrer for skade, maskinens
lufttetthet og at kontrollmekanismen fungerer riktig.
• Ved utføring av service eller reparasjonsarbeid må
alle kontaminerte gjenstander som ikke kan rengjøres
på tilfredsstillende vis bli håndtert som avfall; slike
gjenstander skal kastes i ugjennomtrengelige poser
i henhold til gjeldende regler for håndtering av
slik avfall.
89
Norsk
•
For støvsugere er det nødvendig å sørge for en
tilstrekkelig luftskiftehastighet L i rommet dersom
utløpsluften forblir i rommet.
(MERK: Henvisning til nasjonal regelverk
er nødvendig.
Det kan ikke utføres service på laderen og batteripakken.
Smøring
Din støvsuger trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Rengjøring med trykkluft er ikke tillatt for
støvsugere av klasse L. Bruk godkjente vernebriller og
godkjent støvmaske når prosedyren utføres.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT, brukes sammen med dette produktet.
Ekstra filter (DCV5801 H) kan leveres som tilbehør, ekstra
kostnad.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Lad ut batteripakken fullstendig og ta den deretter ut av
støvsugeren.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
90
Português
ASPIRADOR DE MATÉRIAS SECAS/LÍQUIDAS COM/SEM FIO
DCV584L Gratulerer!
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos
e um grande espírito de inovação tornaram a DeWALT um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores de aspiradores
profissionais.
Dados técnicos
Tipo
Fonte de alimentação eléctrica
Tensão do sector
Tensão da pilha
Alimentação
Volume do depósito
Fluxo de ar máximo
Pressão negativa (de acordo com a norma
EN60335-2-69)
Classe de protecção
Diâmetro do bocal da mangueira
Peso (sem bateria)
VCA
VCC
W
L
l/s
mbar
DCV584L
1
CA / CC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
mm
kg
IPX4
32
4,8
Valores de ruído e de vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
norma EN60335
LPA
(pressão sonora)
dB(A)
76
KPA (variabilidade da pressão sonora)
dB(A)
3
LWA
(potência sonora)
dB(A)
87
KWA
(variabilidade da potência sonora)
dB(A)
3
Valor de vibração das emissões ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60335-2-69 e poderá ser utilizado
para comparar aspiradores. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz
respeito às principais aplicações do aspirador. No entanto,
se a ferramenta for utilizada para outras aplicações
ou com outros acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá ser
diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível
de exposição às vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
VCC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
VCC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VCA
DCB107
230
min
kg
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
91
Português
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Peso
Directiva “máquinas”
kg
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
VCA
DCB113
230
min
kg
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
VCA
DCB115
230
min
min
kg
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Declaração de conformidade da CE
DCB112
230
VCA
VCA
min
kg
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Ferramentas de 230 V
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Estes produtos também estão em conformidade com
as Directivas 2014/30/UE e 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.05.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Os carregadores DCB107, DCB112, DCB113 e DCB115
aceitam baterias de iões de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V, 18V e
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 e DCB546).
O carregador DCB118 é compatível com baterias de iões de
lítio XR e XR FLEXVOLTTM de 18 V (modelos DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusíveis:
Europa
ASPIRADOR DE MATÉRIAS SECAS/
LÍQUIDAS COM/SEM FIO
DCV584L
10 amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
92
Português
Avisos de segurança gerais
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO,
LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: os operadores devem receber instruções
adequadas sobre a utilização destas ferramentas.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de choque eléctrico.
Não exponha o equipamento à chuva. Armazene num
espaço fechado.
Antes de utilizarem o equipamento, os operadores irão receber
informações, instruções com informação e formação no
que respeita à utilização da ferramenta e o material para o
qual será utilizado, incluindo o método seguro de remoção e
eliminação do material recolhido.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência ou conhecimentos, a
menos que estejam acompanhados por uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Os operadores devem cumprir quaisquer regulamentações
de segurança adequadas para os materiais que estão a
ser processados.
Não deixe o equipamento sem assistência quando estiver
ligado a uma fonte de alimentação. Desligue a ficha da
tomada e retire a bateria quando não estiver a utilizá-lo e
antes de enviá-lo para reparação.
Não deixe que o equipamento seja utilizado como um
brinquedo. Preste especial atenção se o equipamento for
utilizado por crianças ou perto das mesmas.
Utilize o equipamento APENAS como descrito neste manual.
Utilize apenas os acessórios recomendados pela DeWALT.
Não utilize este equipamento com um cabo ou ficha
danificado. Se o equipamento não funcionar correctamente,
ou se o deixar cair, ficar danificado, se o deixar no exterior
ou o deixar cair dentro de água, envie-o para um centro
de assistência.
Não deve puxar nem transporte a ferramenta pelo fio, utilizar
o fio como pega, entalar o fio na porta ou puxar o fio perto de
extremidades ou cantos afiados. Não ligue a ferramenta sobre
o cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
Não puxe o cabo para desligar a ferramenta. Para desligar a
ferramenta, retire a ficha, não puxe o cabo.
Não segure na ficha, na bateria ou na ferramenta com as
mãos húmidas.
Não coloque objectos dentro dos orifícios da ferramenta. Não
utilize a ferramenta com os orifícios obstruídos; mantenha-a
limpa em termos de pó, fios, cabelos e qualquer substância
que possa reduzir o fluxo de ar.
•
•
•
•
•
•
Mantenha substâncias como cabelos, roupa larga, dedos
e todas as partes do corpo afastadas de orifícios e peças
em movimento.
Desligue todos os comandos antes de desligar a ferramenta
ou retirar a bateria.
Tenha especial cuidado quando limpar escadas.
Não utilize a ferramenta para recolher líquidos inflamáveis ou
combustíveis, como gasolina nem utilize-as em locais onde
existam esse tipo de líquidos.
É provável que ocorram choques de electricidade estática em
locais secos ou se a percentagem de humidade relativa for
reduzida. Isto é apenas temporário e não afecta a utilização
do vácuo.
Para evitar uma combustão espontânea, esvazie o conteúdo
do depósito após cada utilização.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Regras de segurança adicionais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não agarre qualquer material que esteja a arder ou com
fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
Esta ferramenta é à prova de salpicos de acordo com a classe
de protecção IPX4.
Não mergulhe a ferramenta dentro de água!
Não utilize a ferramenta para aspirar materiais combustíveis
e explosivos, como carvão, grãos ou outros materiais
combustíveis finos.
No que respeita aos extractores de serradura, é necessário
fornecer um caudal de ar L adequado na divisão, caso seja
necessário uma nova entrada de ar de escape na divisão. É
necessário referência às regulamentações nacionais.
Não utilize a ferramentas para aspirar materiais perigosos,
tóxicos ou cancerígenos, como amianto ou pesticida.
Nunca recolha líquidos explosivos (por exemplo, gasolina,
gasóleo, óleo aquecido, diluente, etc.), ácidos ou solventes.
Não utilize o vácuo sem os filtros instalados.
Alguns tipos de madeira contêm conservantes que podem ser
tóxicos. Quando trabalhar com estes materiais, tenha especial
atenção para impedir a inalação e o contacto com a pele.
Solicite e siga quaisquer informações de segurança disponíveis
fornecidas pelo seu fornecedor de material.
Não utilize o vácuo como escada de mão.
Não coloque objectos pesados sobre o vácuo.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Risco de bloqueio ou esmagamento dos dedos.
• Risco de inalação de fumos quando trabalhar com adesivos.
• Risco de inalação de poeiras perigosas.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
93
Português
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
•
•
•
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
94
•
•
•
•
•
•
•
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. C)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 13 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
Português
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria.
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
95
Português
•
•
•
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
96
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de 18 V,
funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria FLEXVOLTTM
está instalada num equipamento de 54 V ou de 108 V (duas
baterias de 54 V), funciona como uma bateria de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na bateria
FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar
a bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
A capacidade nominal de Exemplo de marca de etiqueta de utilização
Wh de transporte é de
e transporte
3 x 36 Wh, o que significa
3 baterias de 36 watts
Português
cada. A capacidade Wh de utilização é de 108 watt-hora (1
bateria implícita).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Utilização: Se for utilizada sem a tampa de
transporte, a capacidade nominal de Wh indica
108 Wh (1 bateria de 108 Wh).
Transporte: Transporte com a tampa de transporte
integrada, a capacidade nominal de Wh indica 3 x
36 Wh (3 baterias de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCV584L funciona com uma bateria XR 14,4, 18 V ou
18 V/54 V FLEXVOLTTM.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Consulte os Dados
técnicos para obter mais informações.
Etiquetas no carregador e na bateria
Conteúdo da embalagem
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
A embalagem contém:
1Aspirador
1 Mangueira de vácuo
1 Bocal largo
1Bico
1 Adaptador de extracção de poeiras
1Filtro
1 Manual de instruções
• Verifique se o equipamento, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Símbolos no aspirador
O equipamento apresenta os seguintes pictogramas:
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
ATENÇÃO: Esta ferramenta contém poeiras nocivas. O
esvaziamento e a manutenção, incluindo a remoção do
saco da serradura, só podem ser efectuados por pessoal
devidamente formado com equipamento de protecção
adequado. Só deve ligar a ferramenta quando estiver
instalado o sistema completo do filtro.
Os extractores de serradura de classe L são adequados para a
extracção de poeiras secas e não combustíveis com valores de
limite de espaço de > 1 mg/m³.
97
Português
Posição do código de data (Fig. A)
O código de data 20 , que também inclui o ano de fabrico, está
impresso na caixa.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B, E)
ATENÇÃO: nunca modifique o aspirador ou qualquer
parte do mesmo. Tal poderia resultar em danos ou
ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Cabeça de alimentação
3 Depósito
4 Entrada de vácuo
5 Saída de jacto
6 Patilha
7 Bocal largo
8 Aspirador plano
9 Mangueira
10 Porta da bateria
11 Conector estanque ao ar
12 Adaptador de extracção de poeiras (Fig. E)
Uso pretendido
O aspirador industrial com/sem fio DCV582L e o extractor de
serradura para as operações móveis com capacidade para todos
os tipos de poeiras secas, não combustíveis, até à poeira classe
L, com valores de limite para exposição ocupacional superior a
1 mg/m³.
Este equipamento também pode ser utilizado como soprador
para remover detritos do local de trabalho e secar superfícies
húmidas. Este equipamento, que pode ser utilizado com tensão
do sector (com fios) ou bateria (sem fios), pode ser utilizado
tanto em interiores como exteriores.
NÃO utilize o soprador para remover poeiras perigosas.
NÃO deixe que as crianças entrem em contacto com
este equipamento. É necessário supervisão quando este
equipamento for manuseado por utilizadores inexperientes.
NÃO utilize o extractor de serradura para poeira combustível.
NÃO utilize o extractor de serradura em ambientes explosivos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NOTA: Esta ferramenta é adequada para uso comercial, por
exemplo, hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios,
empresas de aluguer e em obras.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO : para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue o equipamento e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque
acidental pode causar lesões.
98
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e carregadores
da DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (Fig. C)
NOTA: Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria está totalmente carregada.
Instalar a bateria
1. Alinhe a bateria 13 com as calhas no interior da porta do
aspirador 10 .
2. Faça deslizar a bateria para dentro da respectiva porta até
a bateria ficar totalmente encaixada na porta da bateria e
certifique-se de que não se solta.
Retirar a bateria
1. Prima a patilha de libertação da bateria e puxe a bateria com
firmeza para fora da porta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. C)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 14 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Ligação do tubo (Fig. D)
Modo de vácuo
1. Insira a peça de ligação ranhurada 15 para dentro da
entrada de vácuo 4 .
2. Rode a peça de ligação para a direita para fixar a mangueira.
3. Ligue o acessório adequado ao bocal da mangueira 11 .
Modo de sopro
1. Insira a peça de ligação ranhurada 15 para dentro da saída
de jacto 4 .
2. Rode a peça de ligação para a direita para fixar a mangueira.
3. Ligue o acessório adequado ao bocal da mangueira 11 .
Português
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO : cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO : para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue o equipamento e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
Para ligar o equipamento, coloque o interruptor de ligar/
desligar(a) na posição I.
Para desligar o equipamento, coloque o interruptor de ligar/
desligar 1 na posição O.
Fonte de alimentação eléctrica
Este aspirador funciona com a alimentação pela rede de energia
eléctrica ou das baterias. O aspirador alterna entre alimentação
CA (tensão do sector) e CC (pilha) automaticamente.
Alimentação pela rede de energia eléctrica
1. Desenrole por completo o cabo de alimentação.
2. Ligue a ficha à tomada de corrente antes de ligar
o equipamento.
• Desligue sempre o aspirador quando terminar o trabalho e
antes de o desligar da corrente.
• Quando não utilizar o aspirador, guarde o cabo
de alimentação.
Alimentação por pilha
1. Arrume o cabo de alimentação.
2. Insira uma bateria 13 .
3. Certifique-se de que a pilha está inserida correctamente.
NOTA: a fonte de alimentação do cabo de alimentação foi
concebida apenas para fornecer corrente ao aspirador e não
para carregar uma bateria instalada.
Aspiração (Fig. A, E, F)
1. Esvazie e limpe o depósito 3 antes de utilizar a ferramenta.
2. Ligue a peça de ligação ranhurada 15 na entrada de
vácuo 4 .
3. Escolha o acessório adequado.
NOTA: recomendamos que não misture substâncias
húmidas e secas. Se misturar substâncias, esvazie e limpe o
depósito primeiro.
Recolha de poeiras (Fig. E)
No modo de vácuo, o aspirador da DeWALT pode funcionar
como extractor de poeiras para aplicações que produzam
poeiras ou resíduos.
O aspirador DeWALT está equipado com o sistema de ligação
AirLock DeWALT. Este sistema permite uma ligação rápida e
segura entre a mangueira de aspiração 9 e uma ferramenta
eléctrica. O conector AirLock 11 é ligado directamente a
ferramentas compatíveis da DeWALT ou através da utilização do
adaptador AirLock incluído 12 .
NOTA: Quando utilizar um adaptador, certifique-se de que está
encaixado com firmeza na ferramenta antes de seguir os passos
indicados abaixo.
1. Certifique-se de que a cinta no sistema de ligação AirLock
se encontra na posição desbloqueada. Alinhe as ranhuras na
cinta e o sistema de ligação AirLock, tal como indicado para
as posições de desbloqueio e bloqueio.
2. Empurre o conector AirLock para dentro do conector
do adaptador.
3. Rode a cinta para a posição bloqueada.
NOTA: os rolamentos esféricos dentro do sistema de
bloqueio do anel fiquem encaixados dentro da ranhura
e fixam a ligação. A ferramenta eléctrica está agora
devidamente ligada ao extractor de serradura.
Filtro de matérias secas ou húmidas (Fig. F)
ATENÇÃO : utilize sempre a ferramenta com o(s)
filtro(s) de poeiras 16 inserido(s).
ATENÇÃO : utilize sempre o equipamento na posição
vertical. Não incline o equipamento, para impedir
a entrada de líquidos acumulados na carcaça
do motor.
ATENÇÃO: se houver fuga de espuma ou líquidos da
máquina, desligue-a de imediato.
CUIDADO: limpe o dispositivo de limitação do nível da
água com regularidade e inspeccione-o, para verificar se
apresenta danos.
Função de fecho
Se, por engano, utilizar o equipamento sem o filtro de poeiras,
a função de fecho é activada se o nível de líquido no depósito
atingir o valor máximo. A válvula de flutuador irá bloquear a
abertura de sucção, após o qual a sucção pára e a velocidade do
motor aumenta.
Soprar (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca sopre poeiras perigosas!
1. Esvazie e limpe o depósito 3 antes de utilizar o aparelho
para soprar.
2. Ligue o tubo 9 à saída de jacto 5 .
3. Escolha o acessório adequado.
Esvaziar o depósito (Fig. F)
O depósito deve ser esvaziado se a potência de sucção
reduzir significativamente.
1. Liberte as patilhas 6 e retire a cabeça de alimentação 2 do
depósito 3 .
2. Esvazie o conteúdo do depósito num contentor do lixo
de acordo com qualquer regulamentação vigente no que
respeita à eliminação desse tipo de resíduos.
3. Limpe o filtro 16 , como descrito abaixo em Limpeza.
4. Insira novamente a cabeça de alimentação no depósito e
fixe as patilhas.
99
Português
Limpeza (Fig. F, G)
ATENÇÃO : para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue o equipamento, retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade e remova a bateria antes
de efectuar qualquer limpeza, ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um arranque acidental pode causar lesões.
Problema
O motor não funciona
Limpeza da carcaça
Limpe regularmente a carcaça com um pano macio.
Limpeza do depósito
O depósito deve ser limpo após cada utilização ou quando
mudar de substâncias durante a utilização.
1. Esvazie o depósito 3 .
2. Limpe o depósito com um sabão suave e um pano húmido.
3. Seque o depósito com cuidado utilizando um pano macio.
A capacidade de aspiração
diminui
Limpeza do filtro de matérias secas ou
húmidas (Fig. G)
O filtro de matérias secas ou húmidas deve ser limpo após
cada utilização.
Se o filtro for danificado ou não funcionar correctamente, deve
substituí-lo.
1. Retire o filtro de matérias secas ou húmidas, 16 rodandoo(s) para a esquerda e retirando a abertura de sucção 17 .
2. Sacuda o pó em excesso, batendo com o filtro num
contentor do lixo.
3. Dependendo da sua condição, lave o exterior do filtro com
água corrente morna.
4. Fixe novamente o filtro, colocando-o sobre a abertura de
sucção e rodando-o para a direita.
ATENÇÃO :
• Não lave o interior do filtro.
• Deixe o filtro a secar por completo se o interior
ficar húmido.
• Não utilize uma escova para limpar o filtro.
• Nunca utilize ar comprimido ou uma escova para
limpar os filtros, caso contrário podem ocorrer danos
na membrana do filtro, que permitem a passagem de
pó através do filtro.
Limpeza do filtro da abertura de sucção
(Fig. G)
O filtro da abertura de sucção deve ser limpo se o equipamento
for utilizado sem o filtro de poeiras instalado.
1. Mantendo a válvula de flutuador 18 fora do caminho, retire
o filtro da abertura de sucção 17 .
2. Lave o filtro com água corrente morna.
3. Seque o filtro antes de o instalar novamente.
4. Limpe a válvula de flutuador 18 com um pano húmido.
Resolução de problemas
Se o aspirador não funcionar correctamente, siga as instruções
indicadas abaixo. Se estas indicações não resolverem o
problema, contacte o seu agente de reparação.
100
O sistema de vácuo deixa de
funcionar
Solução
Verifique o cabo de
alimentação, as fichas, a
tomada, o contacto da
bateria e o estado de carga
da bateria
Certifique-se de que o
interruptor de controlo de
ligar/desligar está na posição
ON (Ligado) I.
Retire os bloqueios no
dispositivo de aspiração,
tubo de aspiração,
mangueira de sucção, a
válvula de flutuador ou dos
filtros.
Verifique se os filtros estão
devidamente instalados.
Limpe ou substitua os filtros.
Esvazie a caixa de metal,
consulte Esvaziar o depósito
em Funcionamento.
A protecção térmica para
sobrecarga foi accionada:
1. Desligue o sistema de
vácuo e retire a ficha da
fonte de alimentação.
2. Esvazie a caixa de metal, se
necessário.
3. Deixe o equipamento a
arrefecer.
4. Ligue o cabo de
alimentação a uma tomada
ou bateria adequadas no
compartimento da bateria
e coloque o interruptor de
controlo para ligar/desligar
a ferramenta para a posição
ON (Ligado) I para efectuar o
teste. Se o sistema de vácuo
não for reiniciado, contacte o
seu revendedor ou verifique
a localização do seu agente
de reparação autorizado
da DeWALT mais próximo
no catálogo da DeWALT
ou contacte o escritório da
DeWALT através da morada
indicada neste manual
Português
Problema
Há saída de serradura
durante a aspiração
Solução
Verifique se o filtro e o
depósito de poeira estão
devidamente instalados.
Certifique-se de que o
filtro não está danificado;
substitua-o, se necessário.
Certifique-se de que os
vedantes do filtro estão
colocados e fixos.
Se sair mais pó durante a
limpeza, contacte o seu
revendedor ou verifique a
localização do seu agente
de reparação autorizado
da DeWALT mais próximo
no catálogo da DeWALT
ou contacte o escritório da
DeWALT através da morada
indicada neste manual.
Se a função de fecho for activada
1. Desligue a ferramenta de imediato.
2. Esvazie o depósito, tal como descrito acima.
3. Limpe o filtro da abertura de sucção, tal como descrito em
Limpeza do filtro da abertura de sucção.
4. Não se esqueça de inserir o filtro de poeiras antes de
retomar o trabalho.
MANUTENÇÃO
A ferramenta DeWALT foi concebida para funcionar durante
um período de tempo prolongado e com um mínimo de
manutenção. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada e de uma limpeza
regular da ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar e remover acessórios,
ajustar ou alterar as instalações ou efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: no que respeita à reparação efectuada pelos
utilizadores, a ferramenta deve ser desmontada, limpa e
reparada, tanto quanto for razoavelmente possível, sem
causar riscos ao pessoal de manutenção e aos outros. As
precauções adequadas incluem descontaminação antes
da desmontagem, ventilação de escape filtrada a nível
local caso a ferramenta seja desmontada, limpeza da área
de manutenção e protecção pessoal adequada.
• O fabricante, ou uma pessoa com a devida formação,
deve efectuar uma inspecção técnica pelo menos
uma vez por ano, consistindo, por exemplo, na
inspecção dos filtros quanto a danos, estanquidade
da ferramenta e o funcionamento adequado do
mecanismo de controlo.
•
Quando efectuar as operações de serviço ou
reparação, todos os itens contaminados que não
possam ser limpos de maneira satisfatória, devem
ser eliminados em sacos impermeáveis de acordo
com a actual regulamentação relacionada com a
eliminação desse tipo de resíduos.
• No que respeita aos extractores de serradura, é
necessário fornecer um caudal de ar L adequado na
divisão, caso seja necessário uma nova entrada de ar
de escape na divisão.
(NOTA: É necessário referência às
regulamentações nacionais.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
O aspirador não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: a limpeza através de sopragem com ar
comprimido não é permitida para aspiradores de classe
L. Use uma protecção ocular e uma máscara contra o pó
aprovadas ao efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, só
deve utilizar os acessórios recomendados pela DeWALT
neste equipamento.
O filtro de substituição (DCV5801 H) está disponível como
acessório a um custo adicional.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
101
Português
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• Quando utilizar o equipamento, aguarde até a pilha ficar
totalmente gasta e depois retire-a do aspirador.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
102
Suomi
LANGALLINEN/LANGATON MÄRKÄ-/KUIVAIMURI
DCV584L Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTpölynimureista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Tyyppi
Teholähde
Verkkojännite
Akkujännite
Teho
Säiliön tilavuus
Maks. ilmavirtaus
Alipaine (standardin EN60335-2-69 mukaisesti)
Suojausluokka
Letkun suuttimen halkaisija
Paino (ilman akkua)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60335
mukaisesti
LPA
(äänenpaine)
dB(A)
76
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
dB(A)
3
LWA(ääniteho)
dB(A)
87
KWA(äänitehon vaihtelu)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Epävarmuus K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN603352-69-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa
pölynimureita keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa
altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
pölynimuria sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen imuria käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
103
Suomi
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
VAC
min
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
VAC
min
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
VAC
min
Paino
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin sopivat 10,8V;
14,4V, 18V Li-Ion XR ja XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja XR ja
XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Langallinen/Langaton Märkä-/Kuivaimuri
DCV584L
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2014/30/EY ja
2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
104
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.05.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Yleisiä turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
KAIKKI OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ
ON NOUDATETTAVA ENNEN TÄMÄN
LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.
VAROITUS: Käyttäjille on annettava riittävä koulutus
laitteiden käyttöön liittyen.
VAROITUS: Sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä altista
vesisateelle. Säilytä sisätilassa.
•
•
Käyttäjille on annettava ennen käyttöä laitteen ja sen
käyttökohteen käyttöön liittyvät tiedot, ohjeet ja koulutus,
mukaan lukien turvallinen käertyn materiaalin poistoja hävitystapa.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttäjien on noudatettava käsiteltyihin materiaaleihin
liittyviä turvallisuusohjeita.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä
virtalähteeseen. Irrota se sähköverkosta ja poista akku, kun
sitä ei käytetä ja ennen huoltoa.
Älä anna kenenkään leikkiä laitteella. Ole erityisen
tarkkaavainen, kun laitetta käyttävät lapset tai sitä käytetään
lasten lähellä.
Tätä laitetta saa käyttää VAIN ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Käytä vain DeWALTin suosittelemia liitososia.
Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut. Jos laite ei toimi oikein, tai jos se on pudotettu,
vaurioitunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, palauta
se huoltopalveluun.
Älä vedä tai kuljeta tätä laitetta sen virtajohdosta kiinni
pitäen, käytä johtoa kahvana, jätä johtoa oven väliin tai
vedä johtoa terävien reunojen tai nurkkien yli. Älä anna
laitteen mennä johdon yli käytön aikana. Pidä johto kaukana
kuumista pinnoista.
Älä irrota laitetta pistokkeesta sen johdosta vetämällä. Irrota
pistoke pistokkeesta kiinni pitäen, älä pidä kiinni johdosta.
Älä käsittele pistoketta, akkua tai laitetta märillä käsillä.
Älä aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä
laitetta, jos joku aukoista on tukossa; pidä puhtaana
pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, joka saattaa
pienentää ilmavirtaa.
Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat
kaukana aukoista ja liikkuvista osista.
Kytke kaikki ohjaimet pois päältä ennen laitteen irrottamista
sähköverkosta tai akun irrottamista.
Ole erityisen huolellinen portaita puhdistaessa.
Älä käytä laitetta helposti syttyvien tai tulenarkojen nesteiden,
kuten bensiinin, imuroimiseen tai älä käytä alueilla, joilla on
syttyviä tai palavia nesteitä.
Staattiset iskut ovat mahdollisia kuivilla alueilla tai kun ilman
suhteellinen kosteus on alhainen. Tämä on vain ohimenevää
eikä se vaikuta imurin käyttöön.
Itsestään palamisen välttämiseksi säiliö tulee tyhjentää
jokaisen käyttökerran jälkeen.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Lisäturvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa kohdetta, kuten
savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
Tämä laite on roiskeenkestävä suojausluokan IPX4 mukaisesti.
Älä upota laitetta veteen!
Älä imuroi palavia räjähdysaltiita materiaaleja, kuten hiiltä,
viljaa tai muuta hienoa palavaa materiaalia.
Pölynpoistolaitteissa on varmistettava asianmukainen
huoneen ilmanvaihtonopeus L, jos poistoilma
palautetaan huoneeseen. Maakohtaiset määräykset on
otettava huomioon.
Älä käytä imuria varaallisiin, myrkyllisiin tai karsinogeenisiin
materiaaleihin, kuten asbestiin tai torjunta-aineisiin.
•
•
•
•
•
Älä koskaan imuroi räjähtäviä nesteitä (esim. bensiiniä,
dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä, maalin ohennusainetta,
jne.), happoja tai liuotusaineita.
Älä imuroi, jos suodattimet eivät ole paikoillaan.
Joissakin puumateriaaleissa on säilöntäaineita, jotka voivat
olla vaarallisia. Ole erityisen huolellinen sisäänhengityksen ja
ihokosketuksen välttämiseksi näitä materiaaleja käsitellessä.
Pyydä turvallisuusohjeet materiaalin toimittajalta ja
noudata niitä.
Älä käytä imuria portaana.
Älä aseta imurin päälle raskaita esineitä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Sormien puristuksiin jäämisen tai murskautumisen vaara.
• Myrkyllisten kaasujen hengitysvaara sideaineita käyttäessä.
• Vaarallisen pölyn hengitysvaara.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
105
Suomi
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n
kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
106
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] C)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 13 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai
sen voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla
akun vapautuspainiketta.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Suomi
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
•
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
107
Suomi
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvoon
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
3 x 36 Wh, mikä tarkoittaa merkinnästä
kolmea 36 Wh akkua.
Käytön Wh-arvo on 108 Wh
(yksi akku).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Käyttö: Käyttö ilman kuljetuskantta, Wh-arvo on
108 Wh (yksi 108 Wh akku).
Kuljetus: Kuljetus integroidulla kuljetuskannella,
Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua).
Akkutyyppi
DCV584L toimii 14,4; 18V XR tai 18V/54V FLEXVOLTTM XR -akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Katso lisätietoa osiosta
Tekniset tiedot.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Pölynimuri
1Imuletku
1 Leveä suutin
1Rakokappale
1Pölynpoistosovitin
1Suodatin
1Käyttöohje
• Tarkista, onko laitteessa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Imurin merkinnät
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
108
Seuraavat kuvakkeet näkyvät laitteessa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Suomi
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
HUOMAA: Tämä laite sopii kaupalliseen käyttöön, esim.
hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, liikkeisiin,
toimistoihin, vuokrausliikkeisiin ja rakennustyömaille.
VAROITUS: Laite sisältää haitallista pölyä. Ainoastaan
koulutettu henkilöstö saa tyhjentää ja huoltaa laitteen
sekä poistaa pölypussin asianmukaisia suojavarusteita
käyttäen. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin koko
suodatinjärjestelmä on asennettu.
Luokan L pölynpoistolaitteet sopivat kuivan ja palamattoman
pölyn poistamiseen, kun sen työperäisen altistuksen raja-arvo
on > 1 mg/m³.
Päivämääräkoodin paikka (Kuva A)
Päivämääräkoodi 20 , joka sisältää myös valmistusvuoden, on
painettu tuotteen koteloon.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuvat A, B, E)
VAROITUS: Älä koskaan muokkaa pölynimuria tai
mitään sen osaa. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Tehopää
3 Säiliö
4 Imuaukko
5 Puhallusaukko
6 Lukitus
7 Leveä suulake
8 Rakosuulake
9 Letku
10 Akkuportti
11 Air-lock-liitin
12 Pölynpoistosovitin (Kuva E)
Käyttötarkoitus
Langatonta/langallista DCV582L-teollisuusimuri ja
pölynpoistolaite on tarkoitettu kannettaviin käyttöihin kaikkien
sellaisten kuivien, palamattomien pölyjen imuroimiseen, joiden
pölyluokka on korkeintaan L ja työperäisen altistuksen raja-arvo
on yli 1 mg/m³.
Tätä laitetta voidaan käyttää myös puhaltimena työalueen
epäpuhtauksien poistamiseksi ja kosteiden alueiden
kuivaamiseksi. Tätä laitetta voidaan käyttää sekä sisä- että
ulkotilassa käyttäen verkkovirtaa (langallinen) tai akkua
(langaton).
ÄLÄ käytä imuria vaarallisen pölyn poistamiseen.
ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
ÄLÄ käytä pölynpoistolaitetta palavan pölyn poistamiseen.
ÄLÄ käytä pölynpoistolaitetta räjähtävissä ympäristöissä.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS : Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkuja ja
-latureita.
Akun asentaminen ja
poistaminen työkalusta (Kuva C)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
Akun asentaminen
1. Kohdista akku 13 imurin akkuportin 10 sisällä oleviin uriin.
2. Liu’uta akku akkuporttiin, kunnes akku on hyvin paikoillaan
akkuportissa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun poistaminen
1. Paina akun vapautuspainiketta ja vedä akku ulos portista.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla varustetut akut (Kuva C)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 14 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Letkun liittäminen (Kuva D)
Imurointitila
1. Aseta uritettu liitoskappale 15 imurin tuloaukkoon 4 .
2. Käännä liitoskappaletta myötäpäivään
letkun kiinnittämiseksi.
3. Liitä asianmukainen lisävaruste letkun suuttimeen 11 .
Puhallustila
1. Aseta uritettu liitoskappale 15 imurin puhallusaukkoon 5 .
2. Käännä liitoskappaletta myötäpäivään
letkun kiinnittämiseksi.
3. Liitä asianmukainen lisävaruste letkun suuttimeen 11 .
109
Suomi
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS : Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS : Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
Kytke laite päälle asettamalla virtakytkin 1 asentoon I.
Kytke laite pois päältä asettamalla virtakytkin 1 asentoon O.
Teholähde
Tämä imuri toimii joko verkkovirralla tai akulla. Imuri kytkee
valinnat AC (verkkovirta) ja DC (akku) automaattisesti.
Verkkovirta
1. Kelaa virtajohto kokonaan auki.
2. Kytke pistoke pistorasiaan ennen laitteen kytkemistä päälle.
• Sammuta imuri aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat
pistokkeen pois pistorasiasta.
• Kelaa virtajohto kokonaan sisään, kun laitetta ei käytetä.
Akku
1. Kelaa virtajohto sisään.
2. Aseta akku paikoilleen 13 .
3. Varmista, että akku on tiiviisti paikoillaan.
HUOMAA: Verkkovirtajohto on tarkoitettu ainoastaan imurin
virransyöttöön, se ei lataa asennettua akkua.
Imuroiminen (Kuvat A, E, F)
1. Tyhjennä ja puhdista säiliö 3 ennen käyttöä.
2. Liitä uritettu liitoskappale 15 imurin tuloaukkoon 4 .
3. Valitse sopiva lisävaruste.
HUOMAA: Märkiä ja kuivia aineita ei ole suositeltavaa sekoittaa
keskenään. Kun imuroit eri aineita, tyhjennä ja puhdista säiliö eri
aineiden välissä.
Pölyn kerääminen (Kuva E)
Imurointitilassa DeWALT-imuria voidaan käyttää myös
pölynkokoojana pölyä tai jäämiä tuottavissa käyttötarkoituksissa.
DeWALT-imurissa on DeWALT AirLock -liitäntäjärjestelmä.
Kyseinen järjestelmä mahdollistaa nopean ja varman
imuletkun 9 ja sähkötyökalun liittämisen. AirLock-liitin 11 voidaan liittää DeWALTin yhteensopiviin työkaluihin suoraan tai
käyttäen pakkaukseen sisältyvää AirLock-sovitinta 12 .
HUOMAA: Kun käytät sovitinta, varmista sen
hyvä kiinnittyminen työkaluun ennen alla olevien
ohjeiden noudattamista.
1. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä on lukittu.
Kohdista holkin urat ja AirLock-liitin kuvan mukaisesti sen
vapauttamiseksi ja lukitsemiseksi.
2. Paina AirLock-liitin liitännän sovittimeen.
110
3. Kierrä holkki lukittuun asentoon.
HUOMAA: Holkin sisällä olevat pallolaakerit lukittuvat
aukkoon ja varmistavat liitännän. Sähkötyökalu on nyt liitetty
tiukasti pölynpoistolaitteeseen.
Märkä-/kuivasuodatin (Kuva F)
VAROITUS : Käytä laitetta aina pölynsuodattimen
16 kanssa.
VAROITUS : Käytä laitetta aina pystysuunnassa. Älä
kallista laitetta, jotta säiliöön kerätyt nesteet eivät
pääsisi moottoritilaan.
VAROITUS: Jos vaahtoa tai nestettä pääsee laitteesta,
kytke se välittömästi pois päältä.
HUOMIO: Puhdista vesitason rajoitusväline säännöllisesti
ja tutki se vaurioiden merkkien varalta.
Sulkulaite
Jos laitetta käytetään ilman pölysuodatinta, sulkulaite aktivoituu,
kun säiliön maksiminestetaso on saavutettu. Uimuriventtiili
sulkee imuaukon, jonka jälkeen imu loppuu ja moottorin
nopeus nousee.
Puhaltaminen (Kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan imuroi vaarallista pölyä!
1. Tyhjennä ja puhdista säiliö 3 ennen laitteen
käyttöä puhaltamiseen.
2. Liitä letku 9 puhallusaukkoon 5 .
3. Valitse sopiva lisävaruste.
Säiliön tyhjentäminen (Kuva F)
Säiliö on tyhjennettävä, kun imuteho laskee huomattavasti.
1. Vapauta salpa 6 ja poista tehopää 2 säiliöstä 3 .
2. Tyhjennä säiliö jätesäiliöön voimassa olevien
jätemääräyksien mukaisesti.
3. Puhdista suodatin 16 alla olevan kohdan
Puhdistaminen mukaan.
4. Asenna tehopää uudelleen säiliöön ja sulje salvat.
Puhdistaminen (Kuvat F, G)
VAROITUS : Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ja poista akku ennen
puhdistamista, säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Ulkokuoren puhdistaminen
Puhdista ulkokuori säännöllisesti pehmeällä kankaalla.
Säiliön puhdistaminen
Säiliö tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen tai erilaisten
aineiden välissä imuroidessa.
1. Tyhjennä säiliö 3 .
2. Puhdista säiliö miedolla saippualla ja kostealla kankaalla.
3. Kuivaa säiliö huolellisesti pehmeällä kankaalla.
Suomi
Märkä-/kuivasuodattimen puhdistaminen
(Kuva G)
Märkä-/kuivasuodatin tulee puhdistaa jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Jos suodatin on vaurioitunut tai se ei toimi hyvin, se
tulee vaihtaa.
1. Poista märkä-/kuivasuodatin 16 kääntämällä sitä
vastapäivään ja poistamalla sen imuaukosta 17 .
2. Ravista ylimääräinen pöly pois kopauttamalla suodatinta
jätesäiliötä vasten.
3. Sen kunnosta riippuen, huuhtele suodattimen ulkopuoli
haalean juoksevan veden alla.
4. Kiinnitä suodatin takaisin paikoilleen asettamalla se
imuaukon päälle ja kääntämällä sitä myötäpäivään.
VAROITUS :
• Älä pese suodattimen sisäosaa.
• Anna suodattimen kuivua kokonaan, jos sen
sisäosa kastuu.
• Älä käytä harjaa suodattimen puhdistamiseen.
• Älä koskaan puhdista suodattimia paineilmalla tai
harjalla, muutoin suodattimen kalvo voi vaurioitua ja
suodattimeen voi päästä pölyä.
Ongelma
Imujärjestelmä
lakkaa toimimasta
Pölyä tulee ulos
imuroimisen
aikana
Imuaukon suodattimen puhdistaminen
(Kuva G)
Imuaukon suodatin tulee puhdistaa, jos laitetta käytetään
ilman pölysuodatinta.
1. Pidä uimuriventtiiliä 18 pois tieltä ja irrota suodatin
imuaukosta 17 .
2. Huuhtele suodatin haalean juoksevan veden alla.
3. Kuivaa suodatin ennen sen uudelleen asentamista.
4. Puhdista uimuriventtiili 18 kostealla kankaalla.
Vianmääritys
Jos laite ei toimi oikein, noudata alla olevia ohjeita. Jos alla olevat
ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä korjauspalveluun.
Ongelma
Moottori ei
käynnisty
Imukapasiteetti
laskee
Ratkaisu
Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia
tai akun kontakti, akun lataustila
Varmista, että virtakytkin on
ON-asennossa I.
Poista imusuuttimen, imuputken,
imuletkun, uimuriventtiilin tai
suodattimien tukkiutumat.
Tarkista suodattimien oikeaoppinen
asennus.
Puhdista ja vaihda suodattimet.
Tyhjennä kanisteri, katso kohta ”Säiliön
tyhjentäminen” osiosta ”Käyttö”.
Ratkaisu
Lämpösuoja on aktivoitunut:
1. Kytke imujärjestelmä pois päältä ja
irrota imuri virtalähteestä.
2. Tyhjennä kanisteri tarvittaessa.
3. Anna laitteen jäähtyä.
4. Liitä virtajohto asianmukaiseen
pistorasiaan tai paristo paristoporttiin ja
kytke virtakytkin ON-asentoon I testin
suorittamiseksi. Jos imuri ei käynnisty,
ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tarkista
lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot DeWALTkuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä
käyttöohjeessa näkyvään DeWALTin
toimipaikkaan.
Tarkista suodattimen ja pölysäiliön
oikeaoppinen asennus.
Varmista, ettei suodattimessa ole
vaurioita. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että suodattimen tiivisteet
ovat paikoillaan ja hyvin kiinni.
Jos pölyä tulee edelleen ulos
imuroimisen aikana, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai tarkista lähimmän
valtuutetun DeWALT-huoltokorjaamon
tiedot DeWALT-kuvastosta tai ottamalla
yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DeWALTin toimipaikkaan.
Jos sulkulaite aktivoituu
1. Kytke laite pois päältä välittömästi.
2. Tyhjennä säiliö yllä kuvatulla tavalla.
3. Puhdista imuaukko kohdan Imuaukon suodattimen
puhdistaminen mukaisesti.
4. Muista asettaa pölysuodatin paikoilleen ennen laitteen
uudelleen käyttöä.
HUOLTO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käyttäjän huoltoa varten laite tulee
purkaa, puhdistaa ja huoltaa kohtuullisen suuressa
määrin aiheuttamatta vaaroja huoltohenkilöstölle tai
muille. Asianmukaisia varotoimenpiteitä ovat mm.
111
Suomi
dekontaminaatio ennen purkamista, koneen purkutilan
paikallisen suodatetun ilmanpoistojärjestelmän
käyttö, huoltoalueen puhdistaminen ja asianmukaiset
henkilökohtaiset suojavarusteet.
• Valmistajan, tai koulutetun henkilön, on suoritettava
tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa. Sen
aikana on esimerkiksi tarkistettava suodattimet
vaurioiden varalta, koneen ilmatiiviyden ja
ohjausmekanismin virheettömän toiminnan tarkistus.
• Huolto- ja korjaustoimenpiteitä suorittaessa kaikki
kontaminoituneet osat, joita ei voida puhdistaa
tyydyttävästi, tulee hävittää. Kyseiset osat tulee
hävittää läpäisemättömässä pussissa voimassa
olevien määräyksien mukaisesti.
• Pölynpoistolaitteissa on varmistettava asianmukainen
huoneen ilmanvaihtonopeus L, jos poistoilma
palautetaan huoneeseen.
(HUOMAA: Maakohtaiset määräykset on
otettava huomioon.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä pölynimuria ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhdistaminen paineilmaa puhaltamalla
on kiellettyä pölyluokan L pölynimureilla. Käytä tällöin
hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään
työkalun osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTin lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Varasuodatin (DCV5801 H) on saatavilla lisävarusteena
lisämaksusta.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
112
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• Anna akkuyksikön tyhjentyä kokonaan ja poista se sitten
pölynimurista.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
SLADDANSLUTEN/SLADDLÖS VÅT-/TORRDAMMSUGARE
DCV584L Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en
av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga
dammsugaranvändare.
Tekniska data
Typ
Strömkälla
Nätspänning
Batterispänning
Effekt
Tankvolym
Max. luftflöde
Negativt tryck (per EN60335-2-69)
Skyddsklass
Slangmunstycke diameter
Vikt (utan batteripaket)
VAC
VDC
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60335
LPA
(ljudtryck)
dB(A)
76
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
dB(A)
3
LWA
(ljudstyrka)
dB(A)
87
KWA
(ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
3
Vibrationsemissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60335-2-69 och den kan
användas för att jämföra en dammsugare med en annan. Den
kan användas för att få fram en preliminär uppskattning av
exponeringen.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid dammsugarens huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
113
Svenska
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VAC
min
kg
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VAC
min
kg
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB107, DCB112, DCB113 och DCB115 laddarna accepterar
10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR och XR FLEXVOLTTM batteripaket
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 och DCB546).
DCB118 laddaren accepterar 18V Li-jon XR och XR FLEXVOLTTM
batteripaket (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 och DCB546).
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.05.2016
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Generella säkerhetsvarningar
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
Maskindirektiv
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Sladdansluten/sladdlös våt-/
torrdammsugare
DCV584L
INNAN APPARATEN ANVÄNDS LÄS
IGENOM OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Dessa produkter uppfyller också Direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För ytterligare information kontakta DeWALT på
följande adress eller se baksidan av manualen.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
•
114
•
VARNING: Operatörer skall vara adekvat instruerade om
användning av dessa apparater.
VARNING: För att minska risken för elektriska stötar.
Utsätt den inte för regn. Förvara inomhus.
Innan användning skall operatören informeras, instrueras och
utbildas för användning av apparaten och de substanser som
skall användas, inklusive säker metod för borttagning och
avyttring av uppsamlat material.
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med denna
produkt.
Operatörer skall iakttaga alla säkerhetsbestämmelser
tillämpligt på materialet som hanteras.
Lämna inte apparaten när den är ansluten till strömkällan.
Koppla ifrån den från uttaget och ta bort batteripaketet när
den inte används eller innan service.
Låt inte apparaten användas som leksak. Var uppmärksam
när apparaten används i närheten av barn.
Använd ENDAST denna apparat såsom beskrivs
i bruksanvisningen. Använd endast DeWALTs
rekommenderade tillbehör.
Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt.
Om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har tappats,
skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, lämna den till
ett servicecenter.
Dra inte eller bär denna apparat i sladden, använd inte
sladden som handtag, stäng inte en dörr över sladden och dra
inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte över sladden
med apparaten. Håll sladden borta från heta ytor.
Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden. För att
koppla ur, ta tag i kontakten inte i sladden.
Hantera inte kontakten eller sladden med våta händer.
Placera inga föremål i öppningarna på apparaten. Använd
inte apparaten om någon öppning är blockerad; håll
öppningarna fria från damm, bomullsfibrer, hår och övrigt
som kan minska luftflödet.
Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från
öppningar och rörliga delar.
Stäng av alla kontroller innan apparaten kopplas ur eller
batteripaketet tas bort.
Var extra försiktig vid rengöring i trappor.
Använd inte apparaten för att samla upp antändbara eller
brännbara vätskor såsom bensin, använd den heller inte på
platser där dessa kan finnas närvarande.
Statisk elektricitet är möjlig i torra utrymmen eller när den
relativa luftfuktigheten är låg. Detta är endast temporärt och
påverkar inte effekten när utsugning används.
För att undvika spontan självantändning, töm behållaren efter
varje användning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Ytterligare säkerhetsregler
•
•
•
•
Sug inte upp något som brinner eller ryker, såsom cigarretter,
tändstickor eller het aska.
Detta verktyg är stänkskyddad enligt skyddsklass IPX4. Sänk
inte ned verktyget
i vatten!
Använd inte för att suga upp självantändande explosiva
material såsom kol, fibrer eller annat finfördelat
självantändande material.
För dammutsugare är det nödvändigt att tillhandahålla ett
adekvat luftflöde L i rummet och den utsugna luften återförs
till rummet. Se nationella bestämmelser om så behövs.
•
•
•
•
•
•
Använd inte för att suga upp farliga, giftiga eller
cancerframkallande material såsom asbests eller pesticid.
Sug aldrig upp explosiva vätskor (t.ex. bensin, diesel,
bränsleolja, thinner etc.), syror eller lösningsmedel.
Använd inte dammsugaren utan filtret på plats.
Visst trä innehåller konserveringsmedel som kan vara
giftigt. Var extra försiktig för att undvika inandning
och hudkontakt vid arbete med dessa material. Begär
och följ all säkerhetsinformation som finns tillgänglig
från materialleverantören.
Använd inte dammsugaren som stege.
Placera inga tunga föremål på dammsugaren.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Risk att klämma eller krossa fingrar.
• Risk för inandning av ångor vid arbete mer bindemedel.
• Risk för inandning av vådligt damm.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
115
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
116
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
•
•
•
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] C)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 13 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
Svenska
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
•
•
•
•
•
•
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
117
Svenska
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Transport Whmärkning
exempel på etikettmärkning för
indikerar 3 x 36 Wh, vilket
användning och transport
betyder tre batterier
med 36 Watt-timmar
var. Användningen av
Wh-märkningen indikerar
108 Watt-timmar (1 batteri underförstått).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
118
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Användning: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCV584L arbetar med 14,4, 18V XR eller 18V/54V
FLEXVOLTTM XR batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniska data för
mer information.
Svenska
Förpackningens innehåll
10 Batteriuttag
11 AirLock-anslutning
Förpackningen innehåller:
1Dammsugare
1Dammsugarslang
1 Brett munstycke
1Springnyckel
1Dammutsugningsadapter
1Filter
1Bruksanvisning
• Kontrollera om apparaten, delar eller tillbehör fått skador som
kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa igenom och förstå denna
bruksanvisning innan den tas i bruk.
12 Dammutsugningsadapter (Bild E)
Avsedd användning
Din DCV582L sladdlösa/sladdanslutna industridammsugare
och dammutsugning för mobil användning för att suga upp
alla typer av våta substanser, torrt, icke-brännbart damm upp
till dammklass L med begränsade värden för yrkesexponering
större än 1 mg/m³.
Denna apparat kan också användas för att blåsa bort skräp från
arbetsplatsen och för att torka fuktiga ytor. Både vid arbete med
ström (sladdansluten) eller med batteri (sladdlöst) kan denna
apparat användas både inomhus och utomhus.
Använd INTE blåsaren för borttagning av farligt damm.
LÅT INTE barn komma i kontakt med denna apparat.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
denna apparat.
ANVÄND INTE dammsugaren för utsugning av
brännbart damm.
ANVÄND INTE dammsugaren för utsugning i explosiv miljö.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
NOTERA: Denna apparat är lämplig för kommersiellt
användning t.ex. på hotell, skolor, sjukhus, fabriker, affärer,
kontor, uthyrningsföretag och på byggarbetsplatser.
Märkningar på dammsugare
Följande bildikoner visas på apparaten:
Läs bruksanvisningen före användning.
VARNING: Denna apparat innehåller skadligt damm.
Tömning och underhåll, inklusive borttagning av
dammsugarpåsen får endast utföras av utbildad personal
som bär lämplig skyddsutrustning. Slå inte på enheten
innan hela filtersystemet har installerats.
MONTERING OCH JUSTERING
Klass L dammutsugare är lämpliga för att suga ut torrt, ickebrännbart damm med arbetsplatsgränsvärden på > 1 mg/m³.
Placering av datumkod (Bild A)
Datumkoden 20 , som också inkluderar tillverkningsår finns
tryck i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, B, E)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VARNING: Modifiera aldrig dammsugaren eller någon del
av den. Skada eller personskada kan uppstå.
Strömbrytare
Kraftdel
Tank
Dammsugningsingång
Utblåsningsuttag
Spärrhake
Brett munstycke
Elementmunstrycke
Slang
VARNING : För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av apparaten och koppla bort
den från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Använd endast DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteripaketet från verktyget (Bild C)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet är fulladdat.
Installation av batteripaketet
1. Rikta in batteripaketet 13 mot skenorna i dammsugarens
batteriöppning 10 .
2. Skjut in paketet i batteriöppningen tills batteripaketet sitter
fast i batteriöppningen och se till att det inte lossnar.
Ta bort batteripaketet
1. Tryck på batterilåsknappen och dra med en fast rörelse
batteripaketet ut från öppningen.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild C)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
119
Svenska
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 14 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan variera
baserat på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
NOTERA: Elkabeln till strömkällan är endast till för att
strömförsörja dammsugaren och kommer inte att ladda det
installerade batteripaketet.
Anslutning av slangen (Bild D)
Dammuppsamlare (Bild E)
Dammsugarläge
1. Sätt in anslutningsdelen som är försedd med hack 15 i
dammsugaruttaget 4 .
2. Vrid anslutningsdelen medurs för att fästa slangen på plats.
3. Anslut lämpligt tillbehör på slangens munstycke 11 .
Blåsläge
1. Sätt in anslutningsdelen som är försedd med hack 15 i
dammsugarutblåset 5 .
2. Vrid anslutningsdelen medurs för att fästa slangen på plats.
3. Anslut lämpligt tillbehör på slangens munstycke 11 .
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING : Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING : För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av apparaten och koppla bort
den från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Slå på och stänga av (Bild A)
För att slå på apparaten ställ på/av-brytaren 1 i position I.
För att stänga av apparaten ställ på/av-brytaren 1 i position O.
Strömkälla
Denna dammsugare körs antingen på elström eller batteriström.
Dammsugaren kommer att växla mellan AC (elnätet) och DC
(batteri) ström automatiskt.
Elström
1. Dra ut elkabeln helt och hållet.
2. Anslut kontakten till eluttaget innan apparaten slås på.
• Stäng alltid av dammsugaren när arbetet är klart och innan
sladden dras ur.
• Lägg undan elkabeln när dammsugaren inte används.
Batteriström
1. Lägg undan elkabeln.
2. Sätt i ett batteripaket 13 .
3. Se till att batteripaketet sitter ordentligt på plats.
120
Dammsugning (Bild A, E, F)
1. Töm och rengör tanken 3 innan användning.
2. Anslut anslutningsdelen som är försedd med hack 15 till
dammsugaruttaget 4 .
3. Välj lämpligt tillbehör.
NOTERA: Vi rekommenderar att inte blanda våta och torra
substanser. Vid byte av substanser, töm och rengör tanken först.
I dammsugarläget kan din DeWALT dammsugare fungera
som en dammuppsamlare för arbeten som producerar damm
eller skräp.
Din DeWALT dammsugare är utrustad med DeWALT AirLockanslutningssystem. AirLock möjliggör en snabb och säker
anslutning mellan sugslangen 9 och elverktyget. AirLockanslutningen 11 ansluter direkt till DeWALT kompatibla verktyg
eller genom användning av medföljande AirLock-adaptern 12 .
NOTERA: Om en adapter används se till att den sitter fast på
verktygets utlopp innan stegen nedan följs.
1. Se till att flänsen på AirLock kopplingen är i upplåst läge.
Rikta in spåren på flänsen och AirLock kopplingen såsom
visas för låsta och upplåsta positioner.
2. Skjut på AirLock-anslutningen på anslutningspunkten.
3. Vrid flänsen till låst position.
NOTERA: Kullagret inuti konsolen låser i spåren och
fäster anslutningen. Elverktyget är nu säkert anslutet
till dammutsugningen.
Våt-/torrfilter (Bild F)
VARNING : Använd alltid apparaten med dammfiltret
16 på plats.
VARNING : Använd alltid apparaten i upprätt
position. Luta inte apparaten eftersom vätska som
samlats i tanken kan rinna in i motorhöljet.
VARNING: Om skum eller vätska kommer ut från
maskinen, stäng av den omedelbart.
SE UPP: Rengör begränsningsenheten för vattennivån
regelbundet och undersök om den har skador.
Avstängningsfunktion
Om apparaten används av misstag utan att dammfiltret finns
på plats kommer en avstängningsfunktion att aktiveras när
vätskenivån i tanken nått maximum. En flytventil kommer
att blockera sugöppningen efter att sugningen stoppas och
motorhastigheten ökar.
Blåsning (Bild A)
VARNING: Blås aldrig farligt damm!
1. Töm och rengör tanken 3 innan användning för blåsning.
2. Anslut slangen 9 till dammsugarutgången 5 .
3. Välj lämpligt tillbehör.
Svenska
Tömning av tanken (Bild F)
Felsökning
Tanken måste vara tömd när sugeffekten minskas signifikant.
1. Lossa spärrhaken 6 och ta bort kraftdelen 2 från tanken 3 .
2. Töm innehållet i tanken i en sopbehållare i enlighet med
aktuella bestämmelser för avyttring av sådant avfall.
3. Rengör filtret 16 såsom beskrivs nedan under Rengöring.
4. Sätt tillbaka kraftdelen på tanken och lås med spärrhaken.
Om dammsugaren inte verkar fungera korrekt, följ
instruktionerna nedan. Om detta inte löser problemet, kontakta
ditt reparatörombud.
Problem
Motorn går inte
Rengöring (Bild F, G)
VARNING : För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av apparaten och koppla bort
den från strömkällan och ta bort batteripaketet
innan du tar bort/installerar några tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Sugkapaciteten avtar
Rengöring av höljet
Rengör regelbundet höljet med en mjuk trasa.
Rengöring av tanken
Tanken bör göras ren efter varje användning eller när byte av
substanser sker under användning.
1. Töm tanken 3 .
2. Rengör tanken med en mild tvållösning och en fuktig trasa.
3. Torka tanken noga med en mjuk trasa.
Dammsugaren slutar
att arbeta
Rengöring av våt-/torrfiltret (Bild G)
Våt-/torrfiltret måste rengöras efter varje användning.
Om filtret är skadat eller inte fungerar som det ska måste det
bytas ut.
1. Ta bort våt-/torrfiltret 16 genom att vrida den moturs och
ta bort den från sugöppningen 17 .
2. Skaka av överskottsdamm genom att knacka filtret i
en avfallsbehållare.
3. Beroende på dess kondition, skölj utsidan av filtret under
ljummet rinnande vatten.
4. Sätt fast filtret igen genom att placera det över sugöpningen
och vrida det medurs.
VARNING :
• Skölj inte insidan av filtret.
• Låt filtret torka ordentligt om insidan blivit våt.
• Använd inte en borste för att göra rent filtret.
• Använd aldrig tryckluft eller en borste för att rengöra
filtren, eftersom detta skadar filtermembranen och
sedan gör det möjligt för dammet att passera genom
filtret.
Rengöring av sugöppningsfiltret (Bild G)
Sugöppningsfiltret behöver göras rent om apparaten används
utan att dammfiltret sitter på plats.
1. Håll undan flytventilen 18 , ta bort filtret från
sugöppningen 17 .
2. Skölj filtret under ljummet rinnande vatten.
3. Torka filtret innan det sätts tillbaka.
4. Gör rent flytventilen 18 med en funktig trasa.
Damm kommer
ut under
dammsugningen
Lösning
Kontrollera strömsladden, kontakter
och uttag eller batterikontakten och
batteriets laddningstillstånd
Se till att på/av/verktyg
kontrollbrytaren är i positionen
ON (l).
Ta bort blockeringar i
sugmunstycket, sugröret,
sugslangen, flottörventilen eller
filtren.
Kontrollera att filtren är korrekt
installerade.
Rengör eller byt filtren.
Töm tanken se Tömma tanken under
Hantering.
Termiska överbelastningsskyddet
har löst ut:
1. Stäng av dammsugaren och
koppla bort det från strömkällan.
2. Töm behållaren om så behövs.
3. Låt enheten svalna.
4. Koppla in strömsladden i ett
lämpligt uttag eller batteriet
i batteriuttaget och vrid på/
av/verktyg kontrollbrytaren till
positionen ON (l) för test. Om
dammsugningen inte startar om,
kontakta din försäljare eller ta reda
på var ditt närmaste auktoriserade
DeWALT reparationsombud finns i
DeWALT-katalogen eller kontakta
DeWALT närmaste kontor på den
adress som anges i denna manual
Kontrollera att filtret och
dammtanken är korrekt installerade.
Se till att filtret inte är skadat; byt ut
det om nödvändigt.
Se till att filterförseglingen finns på
plats och sitter fast.
Om ytterligare damm kommer ut
vid dammsugningen, kontakta din
försäljare eller ta reda på var ditt
närmaste auktoriserade DeWALT
reparationsombud finns i DeWALTkatalogen eller kontakta DeWALT
närmaste kontor på den adress som
anges i denna manual.
121
Svenska
Om avstängningsfunktionen aktiveras
1. Stäng omedelbart av verktyget.
2. Töm tanken såsom beskrivs ovan.
3. Gör ren sugöppningsfiltret såsom beskrivs under Rengöring
av sugöppningsfiltret.
4. Kom ihåg att sätta tillbaka dammfiltret innan
arbetet återupptas.
UNDERHÅLL
Din DeWALT apparat har konstruerats för att arbeta över
en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig apparatvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för skador måste
apparaten alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas
bort, innan inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En oavsiktlig start kan
orsaka skador.
VARNING: För användarservice måste maskinen
demonteras, rengöras och ges service så långt som är
praktiskt möjligt utan att utsätta underhållspersonalen
och andra för risker. Lämpliga försiktighetsåtgärder
skall vidtagas inklusive sanering innan demontering,
ombesörjande av lokal filtrerad utsugsventilation där
maskinen demonteras, rengöring av underhållsområdet
och lämpligt personalskydd.
• Tillverkaren eller en instruerad person skall utföra
en teknisk inspektion minst årligen bestående
av exempelvis inspektion av filter för eventuella
skador, maskinens lufttäthet och korrekt funktion
av kontrollmekanismen.
• När service eller reparation utförs skall alla förorenade
delar som inte kan rengöras tillfredsställande kastas
i täta påsar i enlighet med aktuella bestämmelser för
avyttring av sådant avfall.
• För dammutsugare är det nödvändigt att
tillhandahålla ett adekvat luftflöde L i rummet och
den utsugna luften återförs till rummet.
(NOTERA: Se nationella bestämmelser om så behövs.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Din dammsugare behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Rengöring med tryckluft är inte tillåten för
dammsugare i dammklass L. Bär godkända ögonskydd
och godkänt dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
122
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Extra tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Utbytesfiltret (DCV5801 H) finns tillgängligt som ett tillbehör till
extra kostnad.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Töm batteripaketet helt och hållet och ta sedan bort det från
dammsugaren.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Türkçe
KABLOLU/KABLOSUZ ISLAK/KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
DCV584L Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
süpürge kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Tip
Güç kaynağı
Şebeke gerilimi
Batarya voltajı
Güç
Hazne hacmi
Maks. hava akışı
Negatif basınç (EN60335-2-69 için)
Koruma sınıfı
Hortum başlığı çapı
Ağırlık (bataryasız)
VAC
VDC
W
L
l/sn
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
EN60335 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı)
LPA
(ses basıncı)
dB(A)
76
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA(ses gücü)
dB(A)
87
KWA(ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60335-269 dahilinde belirtilen standart teste uygun olarak ölçülmüştür
ve elektrikli süpürgeleri birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir.
Maruz kalmaya dönük bir ön değerlendirme olarak kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, elektrikli
süpürgelerle yapılan başlıca uygulamaları yansıtır.
Bununla birlikte alet farklı uygulamalar için, farklı
aksesuarla veya bakımsız kullanıldığında, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruz kalma seviyesini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
dak, 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah)
90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
VAC
dak,
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah)
60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
123
Türkçe
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VAC
dak,
kg
VAC
dak,
kg
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah)
50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB107, DCB112, DCB113 ve DCB115 şarj cihazları 10,8V, 14,4V,
18V Li-Ion XR ve XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ve DCB546) aküleri
şarj eder.
DCB118 şarj cihazı 18V Li-İyon XR ve XR FLEXVOLTTM (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ve
DCB546) bataryalarla çalışır.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
AT Uygunluk Beyanatı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.05.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Genel Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
Makıne Dırektıfı
Kablolu/kablosuz islak/kuru elektri̇kli̇
süpürge
DCV584L
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Bu ürünler aynı zamanda 2014/30/EU ve 2011/65/EU nolu
yönetmeliklere de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresi kullanarak DeWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
124
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
BU CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN
ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN
VE UYGULAYIN.
•
•
UYARI: Operatörler kullanım öncesinde cihazla ilgili
mutlaka yeterince bilgi sahibi olmalıdır.
UYARI: Elektrik çarpması riskini azaltmak için. Yağmura
maruz bırakmayın. Kapalı yerlerde muhafaza edin.
Operatörlere cihazı kullanmaya başlamadan önce,
makinenin kullanımı ve güvenli çıkartma yöntemi ve
toplanan materyallerin atılması da dahil olmak üzere
cihazın kullanılacağı maddelerle ilgili bilgi, talimat ve eğitim
sağlanması gerekir.
Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel
kapasite kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle yalnız
bırakılmamalıdır.
Operatörler cihazın kullanılacağı maddelerle ilgili tüm
güvenlik talimatlarına uymaları gerekir.
Bir güç kaynağına bağlı konumdayken cihazın başından
ayrılmayın. Kullanılmadığında ve bakım öncesinde fişini
prizden çekin ve bataryasını çıkarın.
Oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Cihazın çocuklar
tarafından veya onların yakınında kullanılması durumlarına
karşı dikkatli olun.
Bu cihazı SADECE kılavuzda tarif edildiği Şek.de kullanın.
Sadece DeWALT tarafından önerilen ataşmanları kullanın.
Bu cihazı hasar görmüş kablo veya prizle kullanmayın. Eğer
cihaz doğru Şek.de çalışmıyorsa veya yere düşmüşse, hasar
görmüşse, uzun süre dışarıda kalmışsa veya suya düşmüşse
mutlaka bir servis merkezine götürün.
Bu cihazı kablosunu kullanarak çekmeyin veya taşımayın,
kablosunu taşıma kolu gibi kullanmayın, kabloyu kapıya
sıkıştırmayın veya kabloyu keskin kenar veya köşelerde
çekmeyin. Cihazı kablonun üzerindeyken çalıştırmayın.
Kabloyu ısınmış yüzeylerden uzak tutun.
Cihazın fişini prizden çıkartırken çekmeyin. Çıkartma işlemi
sırasında kabloyu değil fişi tutun.
Fiş, batarya veya cihaza elleriniz ıslakken dokunmayın.
Cihaz açıklıklarına herhangi bir nesne koymayın. Cihazı,
açıklıklardan herhangi biri tıkalıyken kullanmayın, toz, kıl, saç
ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
Saç, bol elbise, parmak ve diğer uzuvlarınızı açıklıklardan ve
hareketli parçalardan uzak tutun.
Cihazı fişten çekmeden veya bataryasını çıkarmadan önce
tüm kontrollerini kapatın.
Merdivenleri temizlerken ilave dikkat gösterin.
Bu cihazı benzin gibi alev alabilir veya yanıcı sıvıları toplamak
için veya bu maddelerin bulunabileceği yerlerde kullanmayın.
Kuru bölgelerde veya havadaki nispi nem oranı düştüğünde
statik şoklar meydana gelebilir. Bu sadece geçici bir durumdur
ve vakum gücünü etkilemez.
Ani yanmaları önlemek için her kullanımdan sonra depo
içeriğini boşaltın.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
•
•
•
Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya dumanı tüten
şeyleri çekmek için kullanmayın.
Bu alet, koruma sınıfı IPX4’e uygun olarak sıçramaya
korunmalıdır. Aleti suya batırmayın!
Yanıcı ve patlayıcı maddeleri, kömür, tahıllar veya
dağılmış durumdaki diğer ufak ve yanıcı maddeleri çekmek
için kullanmayın.
Toz emiciler için, cihazdan çıkan hava odaya geri veriliyorsa,
odada uygun bir hava değişim oranı L sağlanmalıdır. Gerekirse
Ulusal Düzenlemelere bakın.
Asbest veya böcek ilaçları gibi tehlikeli, zehirli veya kanserojen
maddeleri çekmek için kullanmayın.
•
•
•
•
•
Patlayıcı maddeleri (örn. benzin, dizel yakıt, kalorifer
yakıtı, boya tineri vb. gibi , asitleri veya solventleri çekmek
için kullanmayın.
Filtresi yerinde değilken cihazı çalıştırmayın.
Bazı ahşaplar zehirli olabilecek koruyucu maddeler içerebilir.
Bu maddelerle çalışırken solumayı ve cilt temasını önlemek için
ilave önlem alın. Güvenlik talimatlarını öğrenmek için cihazı
satın aldığınız yere başvurun ve bu talimatlata uyun.
Cihazı bir seyyar merdiven olarak kullanmayın.
Cihazın üzerine ağır nesneler koymayın.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• Parmakların sıkışma veya ezilme riski.
• Yapışkanlarla çalışırken bunların kokularını soluma riski.
• Tehlikeli tozları soluma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak Şek.de
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
125
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
126
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak Şek.de tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka Şek.de hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak Şek.de yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir Şek.de hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] C)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 13 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru Şek.
de çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Türkçe
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
•
•
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir Şek.de tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak Şek.de vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir Şek.de uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
•
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir Şek.de hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri Şek.de
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz Şek.de iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi Şek.de izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
127
Türkçe
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak Şek.de
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
3 x 36 Wh olarak
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
gösterilen taşıma
Wh değeri her biri
36 Watt saatlik 3
batarya anlamına
gelir. Kullanım Wh değeri 108 Watt saatini gösterir (1 batarya
kastedilmiştir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
128
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Kullanım: Taşıma kapağı olmadan kullanım, Wh
değeri 108 Wh gösterir (108 Wh değerine sahip 1
batarya).
Taşıma: Dahili taşıma kapağıyla taşıma, Wh değeri 3
x 36 Wh gösterir (36 Wh değerine sahip 3 batarya).
Batarya Tipi
DCV584L bir 14.4, 18V XR veya 18V/54V FLEXVOLTTM XR batarya
ile çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Elektrik süpürgesi
Türkçe
Kullanım Amacı
1 Vakum hortumu
1 Geniş başlık
1 Delik aparatı
1 Toz emme adaptörü
1Filtre
1 Kullanım kılavuzu
• Cihaz, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
DCV582L kablolu/kablosuz endüstriyel tip elektrikli süpürge
her türlü kuru ve yanıcı olmayan, 1 mg/m³ üzerindeki mesleki
maruziyet limitlerine sahip L Sınıfı tozları toplamayı gerektiren
mobil operasyonlar için endüstriyel vakumlu temizleyici ve toz
toplama cihazı olarak kullanılabilir.
Bu cihaz, çalışma yerlerindeki artık malzemeleri uzaklaştırmak ve
nemli yüzeyleri kurutmak için bir üfleyici olarak da çalıştırılabilir.
Bu cihaz hem iç hem de dış mekanlarda elektrikli (kablolu) veya
bataryalı (kablosuz) kullanılabilir.
Tehlikeli tozların giderilmesi için üfleyici fanı KULLANMAYIN.
ÇOCUKLARIN cihazı ellemesine izin vermeyin. Bu cihaz
deneyimsiz operatörler tarafından kullanıldığında özel
dikkat gerekir.
Bu toz toplama cihazını yanıcı tozlar için KULLANMAYIN.
Bu toz toplama cihazını patlayıcı ortamlarda KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
NOT: Bu cihaz otel, okul, hastane, fabrika, kiralama şirketleri ve
inşaatlar vb. gibi yerlerde ticari kullanım için uygundur.
Süpürgenin Üzerindeki İşaretler
Cihaz üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
UYARI: Bu cihaz zararlı toz içerir. Toz torbasının
çıkartılması da dahil olmak üzere her türlü boşaltma ve
bakım işleri uygun koruyucu donanıma sahip eğitimli
personel tarafından yürütülebilir. Komple filtre sistemi
takılana kadar cihazı çalıştırmayın.
MONTAJ VE AYARLAR
L Sınıfı toz toplama cihazları, çalışma hızı limit değerleri
> 1 m/ m³ olan kuru, yanıcı olmayan tozları emmesi
için uygundur.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren tarih kodu 20 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, B, E)
UYARI: Elektrikli süpürge veya onun herhangi bir parçası
üzerinde kesinlikle bir değişiklik yapmayın. Hasar veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Güç katı
3 Hazne
4 Emme girişi
5 Üfleme çıkışı
6 Kilit
7 Geniş başlık
8 Aralık temizleme parçası
9 Hortum
10 Batarya yuvası
11 Air-lock konektörü
12 Toz emme adaptörü (Şek. E)
UYARI : Ciddi yaralanma riskini azaltmak için,
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce cihazı kapatın ve
güç kaynağından çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DeWALT batarya ve şarj
aletlerini kullanın.
Bataryanın Alete Takılması ve Çıkarılması
(Şek. C)
NOT: En iyi sonucu almak için, bataryanızın tamamen şarj
edildiğinden emin olun.
Bataryanın takılması
1. Bataryayı 13 süpürgenin batarya yuvasındaki 10 raylarla hizalayın.
2. Bataryayı, batarya yuvasına tamamen oturana kadar batarya
yuvasına doğru kaydırın ve çıkmadığından emin olun.
Bataryanın çıkarılması
1. Batarya serbest bırakma düğmesine basın ve bataryayı sıkıca
çekerek batarya yuvasından çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı
gibi şarj cihazına takın.
Yakıt Göstergesi Akü Grupları (Şek. C)
Bazı DeWALT akü grupları, akü grubununda kalan şarj seviyesini
gösteren ve üç yeşil LED lambasından oluşan bir yakıt
göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine 14 basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED lambasının bir
kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek Şek.de yanacaktır.
Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
129
Türkçe
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan şarjın
bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamasına dayalı varyasyonlarına tabi olan alet
işlevselliğini göstermez.
Hortumu Bağlama (Şek. D)
Emme modu
1. Çentikli bağlantı parçasını 15 emme girişine 4 yerleştirin.
2. Hortumu yerine sabitlemek için bağlantı parçasını saat
yönünde çevirin.
3. Uygun aksesuar parçasını hortum başlığına 11 birleştirin.
Üfleme modu
1. Çentikli bağlantı parçasını 15 üfleme çıkışına 5 yerleştirin.
2. Hortumu yerine sabitlemek için bağlantı parçasını saat
yönünde çevirin.
3. Uygun aksesuar parçasını hortum başlığına 11 birleştirin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI :Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI : Ciddi yaralanma riskini azaltmak için,
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce cihazı kapatın ve
güç kaynağından çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir.
Açma Kapama (Şek. A)
Cihazı açmak için, on/off (açma/kapama) 1 düğmesini I
konumuna getirin.
Cihazı kapamak için, on/off (açma/kapama) 1 düğmesini O
konumuna getirin.
Güç Kaynağı
Bu süpürge, elektrikli ya da bataryalı olarak çalışır. Süpürge,
AC (şebeke elektriği) ve DC (batarya) güçle çalışma geçişini
otomatik olarak yapar.
Şebeke elektriği
1. Elektrik kablosunu tamamen açın.
2. Cihazı çalıştırmadan önce fişi prize takın.
• Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
süpürgeyi kapatın.
• Süpürge kullanılmıyorken, elektrik kablosunu toplu tutun.
Akülü çalıştırma
1. Elektrik kablosunu toplu tutun.
2. Bataryayı 13 takın.
3. Akünün uygun Şek.de yerleştiğinden emin olun.
NOT: Şebeke kablosu yalnızca aleti çalıştıracak Şek.de
tasarlanmıştır, takılı bataryayı şarj etmeyecektir.
Vakumla çekme (Şek. A, E, F)
1. Kullanımdan önce hazneyi 3 boşaltın ve temizleyin.
2. Çentikli bağlantı parçasını 15 emme girişine 4 takın.
130
3. Uygun aksesuarı seçin.
NOT: Islak ve kuru maddeleri karıştırmamanızı öneririz. Islak
ve kuru maddeler arasında geçiş yaparken, önce hazneyi
boşaltın ve temizleyin.
Toz Toplama (Şek. E)
DeWALT süpürge, emme modundayken toz veya kir üreten
uygulamalar için bir toz toplayıcı olarak da çalışabilir.
DeWALT vakumlu süpürgenize, DeWALT AirLock bağlantı sistemi
takılır. Bu sistem emme hortumu 9 ve elektrikli cihaz arasında
hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlar. AirLock konektörü 11 DeWALT uyumlu araçlara doğrudan veya cihaza dahil edilen
AirLock adaptör 12 kullanılarak takılır.
NOT: Bir adaptör kullanmanız durumunda aşağıdaki
adımlara geçmeden önce adaptörün cihazın çıkışına sıkıca
bağlandığından emin olun.
1. AirLock konektörü üzerindeki kelepçenin açık kilit
konumunda olduğundan emin olun. Kelepçe ve
AirLock konektörü üzerindeki çentikleri açık kilit ve kilit
konumlarında gösterildiği gibi hizalayın.
2. AirLock konektörünü adaptör bağlantı noktasına ittirin.
3. Kelepçeyi kilitli konuma döndürün.
NOT: Kelepçe içindeki bilyeli rulmanlaryuvaya kilitlenir ve
bağlantıyı emniyete alır. Elektrikli alet artık toz toplama
cihazına sağlam bir Şek.de bağlanmıştır.
Islak/Kuru filtresi (Şek. F)
UYARI : Cihazı her zaman toz filtresi 16 takılı Şek.
de kullanın.
UYARI : Cihazı her zaman dik pozisyonda kullanın.
Haznede toplanan sıvıların motor bölümüne
girmesini önlemek için cihazı eğmeyin.
UYARI: Makineden köpük veya sıvı sızıyorsa derhal kapalı
konuma getirin.
DİKKAT: Su seviyesi belirleme düzeneğini düzenli
temizleyin ve herhangi bir hasarı olup olmadığını
kontrol edin.
Durdurma özelliği
Eğer cihaz yanlışlıkla toz filtresi takılı değilken kullanılırsa,
haznedeki sıvı seviyesi maksimuma eriştiğinde durdurma özelliği
devreye girecektir. Emme ağzını bir şamandıra kapar, daha sonra
da emme işlemi durur ve motor hızı artar.
Üfleme (Şek. A)
UYARI: Tehlikeli tozları çekmek için kesinlikle
kullanmayın!
1. Hazneyi 3 üfleme işleminde kullanmadan önce boşaltın
ve temizleyin.
2. Hortumu 9 üfleme çıkışına 5 birleştirin.
3. Uygun aksesuarı seçin.
Hazneyi Boşaltmak için (Şek. F)
Emiş gücü belirgin Şek.de azaldığında haznenin
boşaltılması gerekir.
1. Kilitleri 6 gevşetin ve güç katını 2 hazneden 3 çıkarın.
Türkçe
2. Haznenin içerisindekileri bu tür çöplerin atılmasıyla ilgili
geçerli olan yasal düzenlemeye uygun şekilde bir çöp
kutusuna boşaltın.
3. Filtreyi 16 aşağıdaki Temizlik bölümünde anlatılan Şek.
de temizleyin.
4. Güç katını tekrar haznenin üzerine yerleştirin ve
kilitleri sıkıştırın.
Arıza Giderme
Süpürgeniz doğru çalışmıyor gibi görünüyorsa, aşağıdaki
talimatları uygulayın. Eğer bu, sorunu çözmezse, lütfen tamir
servisinizle temasa geçin.
Sorun
Motor çalışmıyor
Temizlik (Şek. F, G)
UYARI : Ciddi yaralanma riskini azaltmak için,
temizlik veya herhangi bir ayar yapmadan ya da
parça veya aksesuarları söküp takmadan önce
cihazı kapatın ve güç kaynağından çıkarın veya
bataryasını çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir.
Emme gücü düşüyor
Bölmenin temizliği
Bölmeyi yumuşak bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Haznenin temizliği
Her kullanımdan sonra veya kullanım sırasında temizlenecek
malzemeler arasında geçiş yaparken hazne temizlenmelidir.
1. Hazneyi 3 boşaltın.
2. Yumuşak bir sabun ve nemli bir bez kullanarak
hazneyi temizleyin.
3. Yumuşak bir bez kullanarak hazneyi dikkatlice kurulayın.
Islak/Kuru filtresinin temizliği (Şek. G)
Islak/kuru filtresi her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
Eğer filtre zarar görürse veya uygun Şek.de çalışmazsa,
değiştirilmelidir.
1. Saat yönünün tersine döndürerek ve emme ağzından 17 ayırarak ıslak/kuru filtresini 16 çıkarın.
2. Filtreyi bir çöp kutusuna hafifçe vurarak fazla tozu silkeleyin.
3. Konumuna bağlı olarak, filtrenin dışını akan ılık suyun
altında durulayın.
4. Filtreyi emme ağzının üzerine yerleştirerek ve saat yönünde
çevirerek tekrar yerine takın.
UYARI :
• Filtrenin içini yıkamayın.
• Filtrenin içi ıslanırsa, tamamen kurumaya bırakın.
• Filtreyi temizlemek için bir fırça kullanmayın.
• Filtreleri temizlemek için asla basınçlı hava veya bir
fırça kullanmayın aksi takdirde filtre mebranı zarar
görebilir ve bu tozun filtrenin içinden geçmesine
neden olur.
Emme ağzı filtresinin temizliği (Şek. G)
Cihaz toz filtresi takılı değilken çalıştırılıyorsa, emme ağzı
filtresinin temizlenmesi gerekir.
1. Şamandırayı 18 uzakta tutarak, filtreyi emme ağzından 17 çıkarın.
2. Filtreyi akan ılık suyun altında durulayın.
3. Filtreyi tekrar yerine yerleştirmeden önce kurulayın.
4. Şamandırayı 18 nemli bir bez kullanarak temizleyin.
Vakum çalışması durdu
Çözüm
Elektrik kablosunu, fişleri
ve prizi veya batarya
bağlantısıyla bataryanın şarj
durumunu kontrol edin
Açma/kapama kumanda
düğmesinin AÇIK I konumda
olduğundan emin olun.
Emme nozülü, emme
borusu, emme hortumu,
şamandıra valfi veya filtreleri
tıkayan şeyleri temizleyin.
Filtrelerin doğru takıldığını
kontrol edin.Filtrelerin doğru
takıldığını kontrol edin.
Filtreleri temizleyin veya
değiştirin.
Toz toplama kabını boşaltın
ve Çalıştırma başlığı altındaki
Toz Haznesini Boşaltma
bölümüne bakın.
Termal aşırı yük tetiklemiş
olabilir:
1. Vakum sistemini kapatın
ve vakumlu temizleyiciyi güç
kaynağından ayırın.
2. Gerekirse, toz toplama
kabını boşaltın.
3. Üniteyi soğumaya bırakın.
4. Güç kablosunu uygun
bir prize veya bataryayı
batarya portuna takın ve test
etmek için açma/kapama
kumanda düğmesini AÇIK
(l) konuma getirin. Süpürge
çalışmazsa, satıcınızla temas
kurmak veya size en yakın
DeWALT yetkili servisinin
yerini öğrenmek için DeWALT
kataloğuna bakın veya bu
kılavuzda belirtilen adresteki
DeWALT merkeziyle iletişime
geçin.
131
Türkçe
Sorun
Vakumlu temizleme sırasında
toz geliyor
Çözüm
Filtre ve toz haznesinin doğru
şekilde takılıp takılmadığını
kontrol edin.
Filtrelerin hasarlı
olmadığından emin olun;
gerekirse değiştirin.
Filtre contalarının yerinde ve
sağlam olduğundan emin
olun.
Süpürge çalışırken halen
toz gelmeye devam ederse,
satıcınızla temas kurun veya
size en yakın DeWALT yetkili
servisinin yerini öğrenmek
için DeWALT kataloğuna
bakın veya bu kılavuzda
belirtilen adresteki DeWALT
merkeziyle iletişime geçin.
Durdurma Özelliği Devreye Girerse
1. Aleti hemen kapatın.
2. Hazneyi yukarıda anlatıldığı Şek.de boşaltın.
3. Emme ağzı filtresini Emme Ağzı Filtresinin Temizliği
bölümünde anlatılan Şek.de temizleyin.
4. Çalışmaya devam etmeden önce toz filtresini yerine
yerleştirmeyi unutmayın.
BAKIM
DEWALT cihazınız uzun süre boyunca minimum bakımla
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Uzun süre boyunca verimli bir
Şek.de çalışma, cihazda uygun bakım ve düzenli temizlik
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takıp ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini
azaltmak için cihazı kapalı konuma getirin ve
cihazı prizden çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Kullanıcı bakımı için, makine makul olduğu
sürece bakım ekibi ve diğerleri için risk yaratmayacak
biçimde demonte edilmeli, temizlenmeli ve bakımı
yapılmalıdır. Uygun önlemler arasında demonte etmeden
önce zararlı maddeleri temizleme, makinenin demonte
edileceği yerdeki filtre havalandırma düzenlemelerine
uyma, bakım alanını temizleme ve uygun koruyucular
kullanma bulunmaktadır.
• Üretici veya eğitimli bir kişi tarafından örneğin
filtredeki hasarların kontrolü, makinenin hava
geçirmezliğinin kontrolü ve makinenin kontrol
mekanizmasının doğru Şek.de çalışıp çalışmadığının
kontrolünü içeren teknik muayeneleri yılda en az bir
kez yapılmalıdır.
• Servis veya bakım işlemleri sırasında temizlenmesine
rağmen tekrar kullanılamayacak durumdaki
132
tüm kirlenmiş malzemeler atılmalıdır; bu
malzemeler bu tür atıkların atılmasına dair güncel
düzenlemelere uygun olarak, su ve hava geçirmeyen
torbalarda atılmalıdır.
• Toz emiciler için, cihazdan çıkan hava odaya geri
veriliyorsa, odada uygun bir hava değişim oranı L
sağlanmalıdır.
(NOT: Gerekirse Ulusal Düzenlemelere bakın.
Şarj cihazı ve bataryanın serviste bakımı yapılamaz.
Yağlama
Elektrikli süpürgenizin ekstra yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Doz sınıfı L elektrikli süpürgeler için basınçlı hava
püskürtme yoluyla temizlemeye izin verilmez. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve onaylı toz
maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Yedek filtre (DCV5801 H) bir aksesuar kiti olarak ilave ücrete tabi
şekilde mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun Şek.de geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
Türkçe
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Bataryayı tamamen kullanın, sonrasında süpürgeden
çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun Şek.de atılacaktır.
133
Ελληνικά
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΥΓΡΗΣ/
ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
DCV584L Συγχαρητήρια!
Έχετε επιλέξει ένα εργαλείο DeWALT. Η πολυετής εμπειρία, η
σχολαστική διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και η καινοτομία,
καθιστούν τη DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους
εταίρους για όσους χρησιμοποιούν επαγγελματικές συσκευές
αναρρόφησης (ηλεκτρικές σκούπες).
Τεχνικά δεδομένα
Τύπος
Πηγή ρεύματος
Τάση ρεύματος δικτύου
Τάση μπαταρίας
Ισχύς
Όγκος δοχείου
Μέγ. παροχή αέρα
Αρνητική πίεση (κατά EN60335-2-69)
Βαθμός προστασίας
Διάμετρος ακροστομίου εύκαμπτου σωλήνα
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταρίας)
VAC
VDC
W
L
L/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
AC / DC
230
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Τιμές θορύβου και κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα σε τρεις άξονες)
σύμφωνα με το EN60335
LPA
(ηχητική πίεση)
dB(A)
76
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
LWA(ηχητική ισχύς)
dB(A)
87
KWA(αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
0,6
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60335-2-69 και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μιας ηλεκτρικής σκούπας
με άλλη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική
αξιολόγηση της έκθεσης σε κραδασμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές
της ηλεκτρικής σκούπας. Ωστόσο, αν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές, με
διαφορετικά αξεσουάρ ή αν δεν συντηρείται κανονικά, η
εκπομπή κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται
να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη συνολική
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
134
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
Ελληνικά
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VAC
min
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
VAC
min
kg
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Ο φορτιστής DCB107, DCB112, DCB113 και DCB115 δέχεται
πακέτα μπαταριών 10,8V, 14,4V, 18V λιθίου-ιόντων και
XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 και DCB546).
Ο φορτιστής DCB118 δέχεται πακέτα μπαταριών 18 V λιθίουιόντων (Li-Ion) XR και XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 και DCB546).
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Ηλεκτρικη σκουπα ρευματος/μπαταριας
υγρης/ξηρης λειτουργιας
DCV584L
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN 60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται επίσης με την Οδηγία
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τη DeWALT στη διεύθυνση που ακολουθεί ή
ανατρέξτε στην πίσω πλευρά του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.05.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
135
Ελληνικά
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
136
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν
διδαχθεί επαρκώς τη χρήση αυτών των συσκευών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέσετε τον εξοπλισμό στη βροχή.
Αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε εσωτερικό χώρο.
Πριν τη χρήση, θα πρέπει να παρασχεθούν στους χειριστές
πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τη χρήση της
συσκευής και για τις ουσίες για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί,
περιλαμβανομένης της ασφαλούς μεθόδου αφαίρεσης και
απόρριψης των συλλεγόμενων υλικών.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά
επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ο χειριστές θα πρέπει να τηρούν τυχόν κανονισμούς ασφαλείας
που έχουν εφαρμογή στα υλικά που χειρίζονται.
Μην αφήνετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε πηγή
ρεύματος. Αποσυνδέετέ την από την πρίζα και αφαιρείτε
το πακέτο μπαταριών όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν
το σέρβις.
Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η συσκευή σαν παιχνίδι.
Προσέχετε όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή
κοντά σε παιδιά.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή ΜΟΝΟ όπως περιγράφεται
στο εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα
εγκεκριμένα από την DeWALT.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή αν έχει υποστεί
ζημιά το καλώδιο ή το φις της. Αν δεν λειτουργεί σωστά η
συσκευή, ή αν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει παραμείνει σε
εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει μέσα σε νερό, παραδώστε τη σε
κέντρο σέρβις.
Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, μη
χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην πιέσετε το καλώδιο
κλείνοντας μια πόρτα πάνω του και μην τραβάτε το καλώδιο
γύρω από αιχμηρές ακμές ή γωνίες. Μην περνάτε τη συσκευή
πάνω από το καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από
θερμαινόμενες επιφάνειες.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αυτή από την πρίζα τραβώντας
το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα,
τραβάτε το φις, όχι το καλώδιο.
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χειρίζεστε το φις, το πακέτο μπαταριών ή τη συσκευή με
υγρά χέρια.
Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στα
ανοίγματα της συσκευής. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
αν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι φραγμένο. Διατηρείτε την
απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί
να ελαττώσει τη παροχή του αέρα.
Διατηρείτε τρίχες, χαλαρό ρουχισμό, δάκτυλα και όλα τα μέρη
του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
Απενεργοποιείτε όλα τα χειριστήρια πριν αποσυνδέσετε
τη συσκευή από την πρίζα και πριν αφαιρέσετε το
πακέτο μπαταριών.
Χρησιμοποιείτε πρόσθετη προσοχή όταν καθαρίζετε σε σκαλιά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συλλογή εύφλεκτων ή
καύσιμων υγρών, όπως βενζίνης και μην τη χρησιμοποιείτε σε
χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά.
Πλήγμα από εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού είναι πιθανό σε
ξηρές περιοχές ή όταν είναι χαμηλή η σχετική υγρασία του
αέρα. Αυτό είναι μόνο προσωρινό, και δεν επηρεάζει τη χρήση
τη συσκευής αναρρόφησης.
Για να αποφύγετε αυτανάφλεξη, αδειάζετε το δοχείο μετά από
κάθε χρήση.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη συλλέγετε με τη συσκευή οτιδήποτε καίγεται ή καπνίζει,
όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτές στάχτες.
Αυτό το εργαλείο αυτό είναι ανθεκτικό σε πιτσιλιές σύμφωνα με
το βαθμό προστασίας IPX4. Μη βυθίσετε το εργαλείο σε νερό!
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καύσιμων ή
εκρηκτικών υλικών όπως γαιάνθρακα, δημητριακών ή άλλων
λεπτόκοκκων καύσιμων υλικών.
Για μονάδες εξαγωγής σκόνης, είναι σημαντικό να παρέχεται
επαρκής ρυθμός L ανανέωσης του αέρα στο χώρο αν
ο εξαγόμενος αέρας διοχετεύεται στο χώρο αυτό. Είναι
απαραίτητο να ανατρέχετε στους εθνικούς κανονισμούς..
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση
επικίνδυνων, τοξικών ή καρκινογόνων υλικών, όπως αμίαντου
ή παρασιτοκτόνων.
Ποτέ μη συλλέγετε εκρήξιμα υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο
ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, αραιωτικό χρωμάτων κλπ.), οξέα
ή διαλύτες.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναρρόφησης χωρίς να έχετε
τοποθετήσει φίλτρα
Ορισμένα είδη ξύλου περιέχουν συντηρητικά τα οποία μπορεί
να είναι τοξικά. Προσέχετε ιδιαίτερα να αποτρέπετε την
εισπνοή και την επαφή με το δέρμα όταν εργάζεστε με αυτά τα
υλικά. Ζητήστε πληροφορίες ασφαλείας από τον προμηθευτή
υλικών σας και ακολουθείτε τις πληροφορίες αυτές.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναρρόφησης ως σκαλοπάτι.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη
συσκευή αναρρόφησης.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Κίνδυνος πιασίματος ή σύνθλιψης δακτύλων.
• Κίνδυνος εισπνοής αναθυμιάσεων κατά την εργασία με
υλικά συγκόλλησης.
• Κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνης σκόνης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
•
•
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
•
•
•
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
•
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
•
•
•
•
Ελληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
137
Ελληνικά
•
•
•
•
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] C)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 13 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Ενδείξεις φόρτισης
Στερέωση στον τοίχο
Λειτουργία του φορτιστή
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
138
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
Ελληνικά
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
139
Ελληνικά
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Η ονομαστική τιμή Wh
Παραδειγμα σημανσης χρησης και
μεταφοράς είναι 3 x 36 Wh,
μεταφορας στην ετικετα
που σημαίνει 3 μπαταρίες
των 36 βατωρών η κάθε
μία. Η ονομαστική τιμή Wh
χρήσης είναι 108 βατώρες
(υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Χρήση: Χρήση χωρίς καπάκι μεταφοράς, η
αναγραφόμενη ονομαστική τιμή Wh είναι 108 Wh (1
μπαταρία με 108 Wh).
Μεταφορά: Μεταφορά με ενσωματωμένο καπάκι
μεταφοράς, η αναγραφόμενη ονομαστική τιμή Wh
είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες των 36 Wh).
Τύπος μπαταρίας
Η DCV584L λειτουργεί με πακέτο μπαταριών 14.4, 18V XR ή
18V/54V FLEXVOLTTM XR.
140
Ελληνικά
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα μπαταριών:
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
2 Κεφαλή ισχύος
Περιεχόμενα συσκευασίας
6 Μάνδαλο
3 Δοχείο
4 Είσοδος υποπίεσης
5 Έξοδος εκφύσησης
7 Φαρδύ ακροστόμιο
Η συσκευασία περιέχει:
1 Ηλεκτρική σκούπα
1 Εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης
1 Φαρδύ ακροστόμιο
1 Εργαλείο σχισμών
1 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
1Φίλτρο
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για ζημιές στη συσκευή, τα εξαρτήματα ή τα
παρελκόμενα, που μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά και να
κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση του προϊόντος.
8 Εργαλείο σχισμών
9 Εύκαμπτος σωλήνας
10 Διαμέρισμα μπαταρίας
11 Σύνδεσμος Airl-lock
12 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης (εικ. E)
Προβλεπόμενη χρήση
Επισημάνσεις πάνω στην ηλεκτρική σκούπα
Πάνω στη συσκευή εμφανίζονται τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή περιέχει επιβλαβή
σκόνη. Το άδειασμα και η συντήρηση, περιλαμβανομένης
της αφαίρεσης της σακούλας σκόνης, επιτρέπεται να
γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό που φορά
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Μην ενεργοποιήσετε
τη συσκευή αν δεν έχει τοποθετηθεί το πλήρες
σύστημα φίλτρων.
Οι συσκευές εξαγωγής σκόνης της κατηγορίας L είναι κατάλληλες
για την εξαγωγή τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης με οριακές
τιμές χώρου εργασίας > 1 mg/m³.
Θέση κωδικού ημερομηνίας (εικ. A)
Ο Κωδικός ημερομηνίας 20 , ο οποίος περιλαμβάνει και το έτος
κατασκευής, είναι σταμπαρισμένος στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (Εικ. Α, Β, Ε)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τροποποιήσετε την
ηλεκτρική σκούπα ή οποιοδήποτε μέρος της. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
Η εργοστασιακή ηλεκτρική σκούπα ρεύματος/μπαταρίας και
εξαγωγέας σκόνης DCV582L μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη συλλογή υγρών ουσιών ή για τη συλλογή όλων των τύπων
ξηρής, μη καύσιμης σκόνης έως σκόνη Κατηγορίας L με οριακές
τιμές για επαγγελματική έκθεση μεγαλύτερες από 1 mg/m³.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φυσητήρας
για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από το χώρο εργασίας
και για στέγνωμα υγρών επιφανειών. Με λειτουργία ρεύματος
(με καλώδιο) ή μπαταρίας (χωρίς καλώδιο), η συσκευή αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το στόμιο εκφύσησης για να αφαιρέσετε
επικίνδυνη σκόνη.
ΜΗΝ αφήσετε παιδιά να έλθουν σε επαφή με αυτή τη συσκευή.
Απαιτείται επίβλεψη όταν τη συσκευή αυτή τη χρησιμοποιούν
χρήστες που δεν έχουν εμπειρία.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης για
καύσιμη σκόνη.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης σε
εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση,
π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, συνεργεία,
γραφεία, εταιρείες ενοικίασης και σε εργοτάξια.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα
ή παρελκόμενα. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο DeWALT
πακέτα μπαταριών και φορτιστές.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το εργαλείο (εικ. C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε
ότι το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένο.
141
Ελληνικά
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 13 με τις ράγες μέσα
στο διαμέρισμα μπαταρίας 10 της ηλεκτρικής σκούπας.
2. Σπρώξτε το πακέτο μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας ώσπου
να εδράσει πλήρως μέσα σε αυτό και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από
το διαμέρισμα.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακέτα μπαταριών με δείκτη φορτίου
(εικ. C)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 14 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα (εικ. D)
Λειτουργία σκούπας
1. Εισάγετε το εξάρτημα σύνδεσης με εγκοπή 15 μέσα στην
είσοδο υποπίεσης 4 .
2. Περιστρέψτε το τμήμα σύνδεσης δεξιόστροφα για να
στερεώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
3. Συνδέστε το κατάλληλο αξεσουάρ στο ακροστόμιο 11 του
εύκαμπτου σωλήνα.
Λειτουργία φυσητήρα
1. Εισάγετε το εξάρτημα σύνδεσης με εγκοπή 15 μέσα στην
έξοδο εκφύσησης 5 .
2. Περιστρέψτε το τμήμα σύνδεσης δεξιόστροφα για να
στερεώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
3. Συνδέστε το κατάλληλο αξεσουάρ στο ακροστόμιο 11 του
εύκαμπτου σωλήνα.
142
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα
ή παρελκόμενα. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 στη θέση I.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 στη θέση Ο.
Τροφοδοσία
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί είτε με ρεύμα δικτύου είτε
με μπαταρία. Η ηλεκτρική σκούπα αλλάζει αυτόματα μεταξύ
τροφοδοσίας AC (ρεύματος δικτύου) και DC (μπαταρίας).
Τροφοδοσία ρεύματος δικτύου
1. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος δικτύου.
2. Συνδέστε το φις στην πρίζα ρεύματος δικτύου πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Πάντα να απενεργοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν η
εργασία έχει τελειώσει και πριν την αποσύνδεση από την πρίζα.
• Τακτοποιείτε το καλώδιο ρεύματος δικτύου όταν δεν
χρησιμοποιείται η ηλεκτρική σκούπα.
Τροφοδοσία από μπαταρία
1. Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος δικτύου.
2. Εισάγετε ένα πακέτο μπαταριών 13 .
3. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών έχει εδράσει σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πηγή ρεύματος μέσω καλωδίου ρεύματος
δικτύου έχει σχεδιαστεί μόνο για την τροφοδότηση της
λειτουργίας της ηλεκτρικής σκούπας και δεν θα φορτίσει ένα
εγκατεστημένο πακέτο μπαταριών.
Σκούπισμα (Εικ. Α, Ε, F)
1. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο 3 πριν τη χρήση.
2. Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης με εγκοπή 15 μέσα στην
είσοδο υποπίεσης 4 .
3. Επιλέξτε το κατάλληλο αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να μην αναμιγνύετε ξηρά και υγρά
υλικά. Όταν αλλάζετε τύπο υλικών, πρώτα αδειάζετε και
καθαρίζετε το δοχείο.
Συλλογή σκόνης (Εικ. E)
Στη λειτουργία σκούπας, η σκούπα DeWALT σας μπορεί
να λειτουργήσει ως συλλέκτης σκόνης για εφαρμογές που
παράγουν σκόνη ή σκουπίδια.
Η σκούπα DeWALT σας είναι εξοπλισμένη με το σύστημα
σύνδεσης DeWALT AirLock. Αυτό το σύστημα επιτρέπει
Ελληνικά
ταχεία και ασφαλή σύνδεση ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης 9 και το ηλεκτρικό εργαλείο. Ο σύνδεσμος
AirLock 11 συνδέεται απευθείας στα συμβατά εργαλεία DeWALT
ή μέσω της χρήσης του συμπεριλαμβανόμενου προσαρμογέα
AirLock 12 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, βεβαιωθείτε
ότι είναι σταθερά συνδεδεμένος στην έξοδο του εργαλείου πριν
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
1. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο στο σύνδεσμο AirLock είναι
στην απασφαλισμένη θέση. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στο
κολάρο και στο σύνδεσμο AirLock όπως δείχνει η εικόνα για
τις θέσεις απασφάλισης και ασφάλισης.
2. Πιέστε το σύνδεσμο AirLock πάνω στο σημείο σύνδεσης
του προσαρμογέα.
3. Περιστρέψτε το κολάρο στην ασφαλισμένη θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ένσφαιροι τριβείς μέσα στο κολάρο
ασφαλίζουν στην υποδοχή και εξασφαλίζουν τη σύνδεση. Το
ηλεκτρικό εργαλείο τώρα είναι σταθερά συνδεδεμένο στη
συσκευή εξαγωγής σκόνης.
Φίλτρο υγρής/ξηρής λειτουργίας (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα τη
συσκευή με το φίλτρο σκόνης 16 στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα τη
συσκευή στην όρθια θέση. Μη γέρνετε τη συσκευή,
για να μην εισέλθουν στο περίβλημα του κινητήρα τα
υγρά που έχουν συλλεχθεί στο δοχείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν διαρρέει αφρός ή υγρό από το
μηχάνημα, απενεργοποιήστε το άμεσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίζετε τακτικά τη διάταξη περιορισμού
της στάθμης νερού και εξετάζετέ την για ενδείξεις ζημιάς.
Λειτουργία φραγής
Αν κατά λάθος η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς το φίλτρο
σκόνης στη θέση του, θα ενεργοποιηθεί μια λειτουργία
φραγής όταν η στάθμη υγρού στο δοχείο έχει φθάσει τη
μέγιστη τιμή της. Μια βαλβίδα πλωτήρα θα φράξει το άνοιγμα
αναρρόφησης, οπότε η αναρρόφηση σταματά και οι στροφές
του κινητήρα αυξάνονται.
Φύσημα (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη φυσάτε σε
επικίνδυνη σκόνη!
1. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο 3 πριν τη χρήση
σε φύσημα.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 9 στην έξοδο
εκφύσησης 5 .
3. Επιλέξτε το κατάλληλο αξεσουάρ.
Για να αδειάσετε το δοχείο (εικ. F)
Το δοχείο πρέπει να αδειάζει όταν μειώνεται σημαντικά η
ισχύς αναρρόφησης.
1. Απασφαλίστε τα μάνδαλα 6 και αφαιρέστε την κεφαλή
ισχύος 2 από το δοχείο 3 .
2. Αδειάζετε τα περιεχόμενα του δοχείου σε συμμόρφωση με
τυχόν ισχύοντα κανονισμό για την απόρριψη αποβλήτων
αυτού του είδους.
3. Καθαρίστε το φίλτρο 16 όπως περιγράφεται στο
τμήμα Καθαρισμός.
4. Επανατοποθετήστε την κεφαλή ισχύος πάνω στο δοχείο και
ασφαλίστε τα μάνδαλα.
Καθαρισμός (εικ. F, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την πηγή
ρεύματος και επιπλέον αφαιρέστε το πακέτο
μπαταριών, πριν την καθαρίσετε, πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις και πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Καθαρισμός του περιβλήματος
Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα απαλό πανί.
Καθαρισμός του δοχείου
Το δοχείο θα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση ή
όταν γίνεται αλλαγή τύπου υλικών κατά τη χρήση.
1. Αδειάστε το δοχείο 3 .
2. Καθαρίστε το δοχείο χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό
και υγρό πανί.
3. Στεγνώστε το δοχείο προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα
απαλό πανί.
Καθαρισμός του φίλτρου υγρής/ξηρής
λειτουργίας (εικ. G)
Το φίλτρο υγρής/ξηρής λειτουργίας θα πρέπει να καθαρίζεται
μετά από κάθε χρήση.
Αν το φίλτρο έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί κανονικά, τότε
πρέπει να αντικατασταθεί.
1. Αφαιρέστε το φίλτρο υγρής/ξηρής λειτουργίας 16 περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και αφαιρώντας το από
το άνοιγμα αναρρόφησης 17 .
2. Τινάξτε την πολλή σκόνη χτυπώντας προσεκτικά το φίλτρο
σε δοχείο απορριμμάτων.
3. Ανάλογα με την κατάστασή της, ξεπλύνετε την εξωτερική
πλευρά του φίλτρου κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
4. Στερεώστε πάλι το φίλτρο τοποθετώντας το πάνω στο
άνοιγμα αναρρόφησης και περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :
• Μην πλύνετε το εσωτερικό του φίλτρου.
• Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει καλά, αν υγρανθεί το
εσωτερικό του.
• Μη χρησιμοποιήσετε βούρτσα για να καθαρίσετε
το φίλτρο.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα
για να καθαρίσετε φίλτρα, διαφορετικά θα υποστεί
ζημιά η μεμβράνη του φίλτρου, με αποτέλεσμα να
επιτρέπει τη διέλευση σκόνης από το φίλτρο.
143
Ελληνικά
Καθαρισμός του φίλτρου ανοίγματος
αναρρόφησης (εικ. G)
Το φίλτρο ανοίγματος αναρρόφησης χρειάζεται να καθαριστεί
αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς να είναι τοποθετημένο το
φίλτρο σκόνης στη θέση του.
1. Κρατώντας τη βαλβίδα πλωτήρα 18 ώστε να μην εμποδίζει,
αφαιρέστε το φίλτρο από το άνοιγμα αναρρόφησης 17 .
2. Ξεπλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό τρεχούμενο νερό.
3. Στεγνώστε το φίλτρο πριν το τοποθετήσετε πάλι στη
θέση του.
4. Καθαρίστε τη βαλβίδα πλωτήρα 18 χρησιμοποιώντας ένα
υγρό πανί.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η συσκευή
αναρρόφησης
σταματά να
λειτουργεί
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν η ηλεκτρική σας σκούπα φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αν το πρόβλημα δεν
λυθεί με αυτό τον τρόπο, επικοινωνήστε με το συνεργαζόμενο
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο κινητήρας δεν
λειτουργεί
Η αναρροφητική
ικανότητα
μειώνεται
ΛΥΣΗ
Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος, τα φις και
την πρίζα, ή τις επαφές της μπαταρίας και
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/
ελέγχου του εργαλείου είναι στη θέση
ON I.
Αφαιρέστε τα αίτια απόφραξης από
το στόμιο αναρρόφησης, τον άκαμπτο
σωλήνα αναρρόφησης, τον εύκαμπτο
σωλήνα αναρρόφησης, το φλοτέρ ή τα
φίλτρα.
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των
φίλτρων.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
Αδειάστε το κάνιστρο, ανατρέξτε στο
τμήμα Για να αδειάσετε το δοχείο, στην
ενότητα Λειτουργία.
Εξέρχεται
σκόνη κατά την
αναρρόφηση
ΛΥΣΗ
Ενεργοποιήθηκε η θερμική προστασία
υπερφόρτωσης:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
αναρρόφησης και αποσυνδέστε την από
την πηγή ρεύματος.
2. Αδειάστε το κάνιστρο, αν χρειάζεται.
3. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε
κατάλληλη πρίζα και γυρίστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/
ελέγχου του εργαλείου στη θέση ON I
για να τον δοκιμάσετε. Αν η συσκευή
αναρρόφησης δεν ξεκινήσει πάλι,
απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν, ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου επισκευών της DeWALT
στον κατάλογο DeWALT ή απευθυνθείτε
στο αρμόδιο για την περιοχή σας γραφείο
DeWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του
φίλτρου και του δοχείου σκόνης.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν έχει
υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το αν
χρειάζεται.
Βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις
των φίλτρων είναι στη θέση τους και
στερεωμένες.
Αν επιπλέον εξέρχεται σκόνη κατά τη
λειτουργία αναρρόφησης, απευθυνθείτε
στο κατάστημα όπου αγοράσατε
το προϊόν, ή ελέγξτε τη θέση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου επισκευών της DeWALT
στον κατάλογο DeWALT ή απευθυνθείτε
στο αρμόδιο για την περιοχή σας γραφείο
DeWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο.
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία φραγής
1. Απενεργοποιήστε άμεσα το εργαλείο.
2. Αδειάστε το δοχείο όπως περιγράφηκε πιο πάνω.
3. Καθαρίστε το φίλτρο ανοίγματος αναρρόφησης όπως
περιγράφεται στο τμήμα Καθαρισμός του φίλτρου
ανοίγματος αναρρόφησης.
4. Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο σκόνης στη θέση του
πριν τη συνέχιση της εργασίας.
144
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Η συσκευή σας DeWALT έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα με την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σέρβις από το χρήστη, το
μηχάνημα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, να καθαριστεί
και να υποβληθεί σε σέρβις, στο βαθμό που είναι
εύλογα πρακτικό, χωρίς να προκληθεί κίνδυνος στο
προσωπικό συντήρησης και σε άλλα άτομα. Οι κατάλληλες
προφυλάξεις περιλαμβάνουν, απορρύπανση πριν την
αποσυναρμολόγηση, πρόβλεψη για τοπικό εξαερισμό
με φιλτράρισμα στη θέση αποσυναρμολόγησης του
μηχανήματος, καθαρισμό της περιοχής συντήρησης και
κατάλληλη ατομική προστασία.
• Ο κατασκευαστής, ή ένα άτομο που έχει λάβει
οδηγίες, θα πρέπει να εκτελεί μια τεχνική επιθεώρηση,
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η οποία θα
αποτελείται, για παράδειγμα, από επιθεώρηση των
φίλτρων για ζημιά, επιθεώρηση της αεροστεγούς
κατάστασης του μηχανήματος και της σωστής
λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου.
• Όταν διενεργείτε εργασίες σέρβις ή επισκευών, πρέπει
να απορρίπτετε όλα τα μολυσμένα είδη που δεν
μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Τέτοια είδη
πρέπει να απορρίπτονται σε αδιαπέραστες σακούλες,
σύμφωνα με κάθε τρέχοντα κανονισμό για την
απόρριψη αποβλήτων του είδους αυτού.
• Για μονάδες εξαγωγής σκόνης, είναι σημαντικό να
παρέχεται επαρκής ρυθμός L ανανέωσης του αέρα
στο χώρο αν ο εξαγόμενος αέρας διοχετεύεται στο
χώρο αυτό.
(ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Είναι απαραίτητο να ανατρέχετε στους
εθνικούς κανονισμούς.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταρίας δεν επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Η ηλεκτρική σκούπα σας δεν χρειάζεται πρόσθετη λίπανση.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες
ή άλλα σκληρά χημικά για τον καθαρισμό μη μεταλλικών
εξαρτημάτων του εργαλείου. Τα χημικά αυτά μπορεί να
εξασθενήσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει υγρανθεί
μόνο με νερό και ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ, εκτός αυτών
που προσφέρει η DeWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό
το προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ με αυτό το εργαλείο
θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, με τη συσκευή αυτή, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
Το ανταλλακτικό φίλτρο (DCV5801 H) είναι διαθέσιμο ως
αξεσουάρ με επιπλέον κόστος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Εξαντλήστε το πακέτο μπαταρίας με λειτουργία του
εργαλείου και κατόπιν αφαιρέστε το πακέτο από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ο καθαρισμός με φύσημα
πεπιεσμένου αέρα δεν επιτρέπεται για ηλεκτρικές σκούπες
κλάσης σκόνης L. Φοράτε εγκεκριμένη προστασία ματιών
και εγκεκριμένη μάσκα προστασίας από τη σκόνη όταν
εκτελείτε αυτή τη διαδικασία.
145
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N465726
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
06/16
Download PDF

advertising