DCB132 | DeWalt DCB132 CHARGER instruction manual

359205-37 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCB132
Фигура 1
A
2
XR ЛИТИЕВО-ЙОННО ДВОЙНО ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО DCB132
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на
продукти и иновации прави DEWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на
професионални електроинструменти.
Технически данни
Зарядно устройство
Изходящ волтаж
Волтаж на електрическото захранване
Тип
Вид на батерията
Приблизително време за зареждане
на батерийните пакети
VDC
VAC
мин.
Ток на зарядното устройство
Входяща мощност
A
Изходяща мощност при единичен порт A
Тегло
кг
Предпазители
Eвропа
Великобритания и Ирландия
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
DCB132
10,8, 14,4, 18
230
1
Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
90 (6,0 Ah)
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
1,5
4,0
1,2
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за
тези символи.
Обозначава риск от пожар.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би
могла да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
Обозначава риск от токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за безопасност.
Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки
наранявания.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА
СПРАВКА
3
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
• Преди да използвате
зарядното устройство,
прочетете всички
инструкции
и предупредителните
означения на зарядното
устройство, батерийния
пакет и продукта, като
използвате батерийния
пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасност от удар.
Не допускайте
навлизането на
течност в зарядното
устройство. Може да
доведе до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ние препоръчваме
използването на
дефектнотокова
защита с остатъчен
ток 30 mA или
по-малко.
ВНИМАНИЕ: Опасност
от изгаряне. За да
намалите риска
от нараняване,
зареждайте само
зарядни батерии
DEWALT. Други видове
батерии може да
се пръснат, като
причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: На
децата не трябва да
се позволява да играят
с уреда.
4
ЗАБЕЛЕЖКА: При
определени условия,
и когато зарядното
устройство е свързано
към източника на
мощност, зарядното
устройство може
да получи късо
съединение от чужд
материал. Чужди
проводни материали
като например прах от
шлифоване, метални
частици, стоманена
вълна, алуминиево
фолио или натрупване
от метални частици,
както и други подобни
материали трябва да
се държат далече от
кухините на зарядното
устройство. Винаги
изключвайте
зарядното устройство
от електрическата
мрежа, когато
в кухините няма
батерии за зареждане.
Изключете зарядното
устройство преди да
бъде почистено.
• Малките деца и немощните. Този уред не е предназначен за употреба от малки
деца или хора с увреждания
без наблюдение.
• Tози продукт не
е предназначен за
употреба от хора
(включително деца)
с намалени физически,
сензорни или умствени
възможности, или с липса
на знания, освен ако не
•
•
•
•
•
•
са под наблюдение или не
са били инструктирани
относно употребата на
устройството от човек,
отговорен за тяхната
безопасност. Никога не
оставяйте сами деца да си
играят с този продукт.
НЕ се опитвайте да
зареждате батерийния
пакет с други зарядни
устройства, освен
с указаните в това
ръководство. Зарядното
устройство и батерийния
пакет са създадени
специално съвместими
едно с друго.
Tези зарядни устройства
не са предназначени
за друга употреба,
освен за зареждане на
презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка
друга употреба може да
доведе до риск от пожар,
късо съединение или токов
удар.
Не излагайте зарядното
устройство на дъжд
и сняг.
Издърпвайте щепсела,
а не кабела, когато
изключвате зарядното
устройство. Това ще
намали риска от повреда
в щепсела или кабела.
Внимавайте кабела да не
бъде на място, където
може да бъде настъпан,
да се спъват в него или
да бъде повреден.
Не използвайте
удължителен кабел,
•
•
•
•
освен ако не е абсолютно
задължително.
Използването на
неподходящ удължителен
кабел може да доведе до
риск от пожар, токов удар
или късо съединение.
Не поставяйте никакви
предмети върху
зарядното устройство
и не го поставяйте
върху мека повърхност,
която може да блокира
вентилационните отвори
и да доведе до прекомерна
вътрешна топлина.
Поставете зарядното
устройство далече
от нагорещени уреди.
Зарядното устройство
се охлажда чрез отвори
отгоре и отдолу на
корпуса.
Не работете със
зарядното устройство,
ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги
заменете.
Не работете със
зарядното устройство,
ако е ударено рязко,
ако е изпуснато или
повредено по някакъв
начин. Занесете го
в упълномощен сервизен
център.
Не разглобявайте
зарядното устройство;
когато се изисква
сервизиране или
поправка, занесете го
в упълномощен сервизен
център. Неправилното
5
•
•
•
•
•
сглобяване може да
доведе до токов удар, късо
съединение или пожар.
В случай на повреден
захранващ кабел, същият
трябва да бъде заменен
веднага от производителя,
неговия сервизен агент или
подобно квалифицирано
лице, за да се предотврати
всякаква опасност.
Преди почистване,
изключете зарядното
устройство от
захранването. Това ще
намали риска от токов
удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да
намали този риск.
НИКОГА не се опитвайте
да свързвате две зарядни
устройства заедно.
Зарядното устройство
е създадено да работи
при стандартна битова
електрическа мощност
от 230 V. Не се опитвайте
да го използвате при
други волтажи. Това не
се отнася до зарядните
устройства за употреба
в превозни средства.
Внимавайте зарядното
устройство да стои
на стабилна и сигурна
позиция. Падането на
батерия или зарядно
устройство може да
доведе до нараняване на
вас и/или други лица.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
6
Зарядни устройства
Зарядното устройство DCB132 приема
10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-Ion XR и XR FLEXVOLT
батерийни пакети (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546).
Зарядните устройства на DEWALT не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Зареждане на батерия
(Фиг. 1)
1. Включете зарядното устройство
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерийни пакети,
заредете напълно батерийният пакет преди
първа употреба.
Работа на зарядното
устройство
Вижте таблицата по-долу за статуса за
зарядност на батерийния пакет.
Индикатори за зареждане
Зареждане
Напълно зареден
Горещ/студен пакет
закъснение*
*Червената светлина ще продължи да мига,
но жълтата индикаторна лампичка ще свети
по време на тази работа. Когато батерийния
пакет достигне подходящата температура,
жълтата светлинка ще се изключи
и зарядното устройство ще възобнови
зареждането.
Зарядното устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното
устройство ще покаже грешка в батерийния
пакет, като не включи светлинката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
ГОРЕЩ/СТУДЕН ПАКЕТ ЗАКЪСНЕНИЕ
Когато зарядното устройство засече
батерийния пакет, която е прекалено гореща
или прекалено студена, автоматично започва
режим горещ/студен пакет закъснение, като
прекъсва зареждането докато батерията
не достигне подходяща температура.
Зарядното устройство тогава автоматично се
превключва към режим на зареждане. Тази
характеристика осигурява максимален живот
на батерийния пакет.
Студеният батериен пакет се зарежда
на по-бавен режим в сравнение с топъл
батериен пакет. Батерийният пакет се
зарежда с това бавно темпо през целия
цикъл на зареждане и няма да се промени
в максимално темпо, дори ако батерийния
пакет се затопли.
САМО ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която
да защитава батерийния пакет срещу
пренатоварване, пренагряване или дълбоко
изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете
литиево-йонния батериен пакет на зарядното
устройство, докато се зареди напълно.
Окачване за стена
Тези зарядни устройства са създадени
за монтаж на стени или за поставяне
в право положение на маса или работна
повърхност. Ако е монтиран на стена,
поставете зарядното устройство в близост
до електрически контакт и далече от ъгъл
или други прегради, които може да попречат
на притока на въздух. Използвайте задната
страна на зарядното устройство като мярка
за мястото на монтажните винтове на
стената. Монтирайте зарядното устройство
здраво с помощта на винтове за гипскартон
(закупени допълнително) поне 25,4 мм дълги
и глава на винтовете с диаметър 7–9 мм,
завинтени в дърво до оптимална дължина
с допълнително издадена дължина от 5,5 мм.
Подравнете отворите отзад на зарядното
устройство с издадените винтове и ги
поставете докрай в отворите.
Инструкции за почистване
на зарядното устройство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта
преди почистване. От
външната част на зарядното
устройство можете да
почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу. След това следвайте дадената
процедура за зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
7
(104 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не
чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния
пакет. Не използвайте
батерийния пакет или зарядното
устройство, ако са били ударени
силно, поради риск от токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от пожар. Не съхранявайте
и не пренасяйте батерийния
пакет така, че да се получи
контакт на батерийните клеми
с метални предмети. Например,
не поставяйте батерийния пакет
в престилка, джобове, кутии
с инструменти, чекмеджета и др.,
в които има пирони, винтове,
ключове и др.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната
му страна на стабилна
повърхност, където няма
да представлява опасност
от препъване и падане.
Някои инструменти с големи
батерийни пакети могат да
стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ
(LI-ION) БАТЕРИИ
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание
влезе в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
8
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Транспортиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от пожар. Транспортирането
батерии може евентуално
да предизвика пожар, ако
клемите на батерията по
невнимание влязат в контакт
с проводими материали. При
транспортирането на батерии
се уверете, че клемите на
батерията са защитени и добре
изолирани от материали, които
могат да влязат в контакт с тях
и да причинят късо съединение.
Батериите DEWALT са в съответствие с всички
приложими наредби за транспортиране, както
се препоръчва от стандартите на индустрията
и законовите стандарти, които включват
препоръките на ООН относно превоза на
опасни товари; Наредбите за превоз на
опасни стоки на Международната асоциация
за въздушен транспорт (IATA), наредбите на
Международни опасни товари по море (IMDG)
и Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR).
Литиево-йонните клетки и батерии са били
тествани в раздел 38.3 от Ръководството
за тестове и критерии с препоръки на ООН
относно превоза на опасни товари.
В повечето случаи, транспортирането на
пакет батерии DEWALT ще бъдат изключени
от класифициране като напълно регулиран
клас 9 Опасни материали. По принцип, само
пратки, които съдържат литиево-йонни
батерии с енергийна номирална мощност
по-голяма от 100 Ват часа (Wh) трябва да се
изпращат като напълно регулирани продукти
от Клас 9. Всичките литиево-йонни батерии
имат отбелязана енергия във ват часа на
пакета. Допълнително, поради регулационни
усложнения, DEWALT не препоръчва превоз
по въздух на литиево-йонни батерийни пакети
без значение от номиналната мощност за Ват
часа. Превозването на инструменти с батерии
(комплект) може да бъде извършвано по
въздуха по изключение, ако номиналната
мощност на Ват часа на батерийния пакет не
е по-голяма от 100 Whr.
Независимо от това дали дадена пратка
се счита за изключение или е напълно
регламентирана, отговорността пада на
изпращача да се консултира за най-новите
разпоредби за опаковане, етикетиране/
маркиране и изисквания за документация.
Информацията, предоставена в този
раздел на ръководството е предоставена
добросъвестно и се счита за точна към
момента на създаване на документа.
Въпреки това, не се дава гаранция, изразена
или подразбираща се. Отговорността е на
купувача да гарантира, че неговите дейности
са в съответствие с приложимите разпоредби.
ПРЕВОЗ НА FLEXVOLT БАТЕРИИ
Батерията DEWALT FLEXVOLT има два
режима: Употреба и Превоз.
Режим на употреба: Когато батерията
FLEXVOLT стои поотделно или е в продукт
от DEWALT 18 V, ще работи като 18 V батерия.
Когато батерията FLEXVOLT е в продукт
от 54 V или 108 V (две батерии от 54 V), ще
работи като 54 V батерия.
Режим на превоз: Когато капачето
е поставено към батерията FLEXVOLT,
батерият е в режим за превоз. Пазете
капачето за превоз.
Когато е в Режим
за превоз, линиите
на клетките са
електрически
разкачени в пакета,
което прави 3 батерии с по-ниска номинална
мощност на Ват часа (Wh) в сравнение
с 1 батерия с по-висока номинална мощност
на Ват часа. Това увеличено количество от
3 батерии с по-ниска номинална мощност на
Ват часа може да изключи пакета от някои
регулационни изисквания за превоз, които
важат само за батерии с висока номинална
мощност на Ват часа.
Номиналната
мощност Wh
указва 3 × 36 Wh,
което означава
3 батерии от
36 Ват часа
ПРИМЕРНИ МАРКИРОВКИ ЗА
УПОТРЕБА И ПРЕВОЗ
всяка. Използването на номинална мощност
Wh указва 108 Ват часа (означава само
1 батерия).
Батериен пакет
ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
1. Най-доброто място за съхраняване
е това, което е хладно и сухо, далече от
директна слънчева светлина и прекалена
жега или студ. За оптимална работа
и живот, когато не са в употреба,
съхранявайте батерийните пакети при
стайна температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за
оптимални резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет може да
показват следните пиктограми:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Виж Teхнически данни за времето
за зареждане.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Не излагайте на вода.
9
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Да се зарежда само при температура
между 4 °C и 40 °C.
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Зареждайте батерийните пакети
на DEWALT само със съответните
зарядни устройства на DEWALT.
Зареждането на батерийни
пакети, различни от определените
DEWALT батерии със зарядно
устройство DEWALT могат да ги
взривят или да доведе до други
опасни ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Употреба: Употреба без капачето
за превоз, Wh номиналната ощност
указва 108 Wh (1 батерия с 108 Wh).
Транспортиране: Превоз с вградено
капаче за превоз, Wh номинална
мощност указва 3 × 36 Wh (3 батерии
от 36 Wh).
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Зарядното устройство DCB132 е създадено
за зареждане на батерийни пакети 10,8 V,
14,4 V, 18 V Li-Ion XR и XR FLEXVOLT (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB546).
НЕ използвайте при мокри условия или в присъствието на запалителни течности и газове.
Тези зарядни устройства за батерии
и батерийните пакети са професионални
инструменти.
НЕ допускайте деца в близост до зарядното
устройство. Необходим е надзор, когато това
зарядно устройство се използва от неопитен
оператор.
• Използвайте само презареждащи се
батерии с това зарядно устройство.
ВИД БАТЕРИИ НАПРЕЖЕНИЕ КЛЕТКА КАПАЦИТЕТ
DCB123
10,8
3 × Li-Ion
1,5 Ah
DCB125
10,8
3 × Li-Ion
1,3 Ah
DCB127
10,8
3 × Li-Ion
2,0 Ah
DCB141
14,4
4 × Li-Ion
1,5 Ah
DCB142
14,4
8 × Li-Ion
4,0 Ah
DCB143
14,4
4 × Li-Ion
2,0 Ah
DCB144
14,4
8 × Li-Ion
5,0 Ah
Съдържание на пакета
DCB145
14,4
4 × Li-Ion
1,3 Ah
Съдържанието на пакета включва:
1 Батерийно зарядно устройство
1 Ръководство с инструкции
DCB181
18
5 × Li-Ion
1,5 Ah
DCB182
18
10 × Li-Ion
4,0 Ah
DCB183
18
5 × Li-Ion
2,0 Ah
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети
и зарядните устройства не са включени
с N-моделите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
подробно това ръководство преди да
работите преди работа.
DCB184
18
10 × Li-Ion
5,0 Ah
DCB185
18
5 × Li-Ion
1,3 Ah
DCB546
18/54
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (А), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2016 XX XX
Година на производство
15 × Li-Ion 6,0 Ah/ 2,0 Ah
Електрическа безопасност
Винаги проверявайте дали напрежението
на батерията отговаря на напрежението
на табелката. Също така се уверете, че
напрежението на зарядното устройство
съответства на това на електрическата
мрежа.
Вашето зарядно устройство на
DEWALT е двойно изолирано
в съответствие с EN 60335;
следователно не се изисква
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
10
който можете да намерите в сервизите на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
• Не се опитвайте да поправяте
зарядното устройство. За да осигурите
безопасността и надеждността на
продукта, поправката, поддръжката
и регулирането трябва да се извършва
в упълномощени сервизни центрове на
DEWALT.
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
Смазване
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
Вашият електроинструмент трябва да се
смазва допълнително.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (виж Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
Зарядното устройство не се сервизира. Няма
части за сервизиране на вътрешността на
зарядното устройство.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
11
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите
и батериите, отбелязани с този
символ не трябва да се изхвърлят
с битовите отпадъци.
Продуктите и батериите съдържат материали,
които могат да бъдат възстановени или
рециклирани, което намаляване търсенето на
суровини. Моля, рециклирайте електрически
продукти и батериите в съответствие
с местните разпоредби. Повече информация
можете да намерите на www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет,
след това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на
местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00310728 - 26-07-2016
12
Download PDF

advertising