DWE46105 | DeWalt DWE46105 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

DWE46105
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)13
English (original instructions)24
Español (traducido de las instrucciones originales)33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)53
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)74
Português (traduzido das instruções originais)83
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)94
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)103
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)112
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)121
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
3
6
4
7
2
5
16
Fig. B
13
8
9
12
10
11
1
Fig. C
17
18
9
Fig. D
13
5
21
12
2
4
Fig. E
10
11
2
Fig. F
13
12
Fig. G
20
19
8
Fig. H
22
3
Dansk
FUGEFRÆSERSÆT
DWE46105
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
EF-Konformitetserklæring
Spænding
Type
Effektindgang
Tomgangshastighed/nominel hastighed
Hjuldiameter
Spindeldiameter
Vægt
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA(emissionslydtrykniveau)
dB(A)
90,0
LWA(lydeffektniveau)
dB(A)
101,0
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
230V værktøj
Fugefræsersæt
DWE46105
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
4,2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
Maskindirektiv
10 Amp, el-net
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.11.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
4
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
5
Dansk
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a ) Dette elværktøj er påtænkt at fungere som en
slibemaskine, pudsemaskine, stålbørste, pudser eller
afskæringsværktøj. Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
b ) Det anbefales ikke at udføre funktioner som fx
slibning, polering og stålbørstning med dette
elværktøj. Anden brug end den, elværktøjet er fremstillet
til, kan udgøre en fare og forårsage personskade.
c ) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt designet
til værktøjet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbehøret kan påsættes værktøjet, garanterer det ikke
sikker betjening.
d ) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret på
elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
e ) Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal
være inden for elværktøjets kapacitetsvurdering.
Tilbehør af ukorrekt størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
f ) Gevindmontering af tilbehør skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehør monteret
med flanger skal dornhullet på tilbehøret passe
til flangens placeringsdiameter. Tilbehør, der ikke
matcher med el-værktøjets monterede hardware, vil køre
ud af balance, vibrere for meget og kan medføre tab
af kontrol.
6
g ) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner,
støttepuder for revner eller slid og stålbørste for løse
eller revnede tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret
tabes, bør det undersøges for skade, eller der bør
monteres ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse
og montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under denne
testkørsel.
h ) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhængig
af brugen bør du anvende ansigtsskærm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af de forskellige
betjeninger. Støvmasken eller åndedratsværnet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som følge af din
betjening. Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i ) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder sig
i arbejdsområdet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller
ødelagt tilbehør kan flyve afsted og forårsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsområde.
j ) Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med
en strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på
el-værktøjet gøres strømførende og give stød til brugeren.
k ) Placer ledningen væk fra det roterende tilbehør.
Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive skåret eller
fastklemt, og din hånd eller arm kan trækkes ind i det
roterende tilbehør.
l ) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er helt
stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe fast i overfladen,
og du kan miste kontrollen over elværktøjet.
m ) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det på dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan hænge
fast i dit tøj og efterfølgende ind i huden.
n ) Rengør værktøjets lufthuller med jævne mellemrum.
Motorens ventilator vil trække støv ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgøre en
elektrisk fare.
o ) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare materialer.
Gnister kan antænde disse materialer.
p ) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. Brug
af vand eller anden kølevæske kan resultere i livsfarligt
elektrisk stød.
Dansk
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL
AL BRUG
Årsager til og undgåelse af tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt eller blokeret
slibehjul, støttepude, børste eller andet tilbehør. Fastklemmelse
eller blokering forårsager hurtig blokering af det roterende tilbehør,
der gør, at det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er på vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen på materialet og forårsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller
væk fra operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i stykker under
disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved misbrug
af værktøjet. Det kan undgås ved at følge nedenstående
forholdsregler:
a ) Hold godt fast på værktøjet og placer kroppen og
armen således, at du kan modstå styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis det
medfølger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operatøren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.
b ) Placer aldrig hånden i nærheden af det roterende
tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage over din hånd.
c ) Placer ikke kroppen i det område, hvor værktøjet
kan bevæge sig, hvis der opstår et tilbageslag.
Tilbageslag vil drive værktøjet frem i den modsatte retning
af hjulets bevægelse ved blokeringspunktet.
d ) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med hjørner,
skarpe kanter osv. Undgå at bumpe eller blokere
tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbehør og kan
forårsage mangel på kontrol eller tilbageslag.
e ) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller en savklinge
med tænder. Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag
og mangel på kontrol.
mens hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan der
forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har
sat sig fast, og træf passende forholdsregler, så det ikke
kan ske igen.
d ) Hjulene skal kun anvendes til den anbefalede brug.
F.eks.: slib ikke med siden af afskæringshjulet.
Slibeskæringshjul er tilsigtet perifer slibning.
Sidekraft på disse hjul kan ødelægge dem.
e ) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med den
rette størrelse og form til dit valgte hjul. Korrekte
hjulflanger støtter hjulet og reducerer dermed
muligheden for hjulskade. Flanger til skærehjul kan
være forskellige fra slibehjulflanger.
f ) Brug ikke brugte, slidte hjul fra større elværktøjer.
Hjul, der er tilsigtet større elværktøjer, er ikke egnet til det
lille værktøjs høje hastighed og kan gå i stykker.
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er specifikke
for slibeskæring
a ) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for megen kraft.
Forsøg ikke at foretage et for dybt snit. Overbelastning
af hjulet øger belastningen og følsomheden for drejning
eller binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b ) Placer ikke din krop på linje med og bag ved det
roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk fra kroppen,
kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elværktøjet
direkte mod dig.
c ) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes, slukkes
elværktøjet og det holdes stille, indtil hjulet står helt
stille. Forsøg aldrig at fjerne et skærehjul fra snittet,
mens hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan der
forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har
sat sig fast, og træf passende forholdsregler, så det ikke
kan ske igen.
d ) Forsøg ikke at genstarte skæringen i arbejdsemnet.
Lad hjulet nå fuld hastighed og sæt det derefter
forsigtigt ind i snittet. Hjulet kan eventuelt binde,
arbejde sig ud af arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag,
hvis elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e ) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes på begge
sider af hjulet, både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
f ) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et “dyksnit”
i et uoverskueligt område, f.eks. i en eksisterende
væg. Hjulet, der skal dykke ned, kan skære gas- eller
vandrør, elektriske ledninger eller genstande, der kan
forårsage tilbageslag.
Særlige sikkerhedsadvarsler til slibning og
slibeskæring
a ) Brug kun hjultyper, der er anbefalet til dit elværktøj
og den specifikke beskyttelsesskærm, der er
fremstillet til det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet
til værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er usikre.
b ) Slibeoverfladen på de midterste nedtrykkede hjul
skal være monteret under fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen. Et hjul, der ikke er monteret
korrekt, og som projekteres gennem fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen, kan ikke beskyttes tilstrækkeligt.
c ) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes, slukkes
elværktøjet og det holdes stille, indtil hjulet står helt
stille. Forsøg aldrig at fjerne et skærehjul fra snittet,
Ekstra sikkerhedsregler
•
Anvendelse af tílbehør, der ikke er angivet i denne
vejledning anbefales ikke og kan være farlige. Brug af
7
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
effektspændingsforhøjer, der kan få værktøjet til at køre ved
hastigheder, der er højere end dets nominelle hastighed, kan
medføre misbrug.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Anvend altid sidehåndtag. Spænd håndtaget sikkert.
Sidehåndtaget skal altid bruges for hele tiden at opretholde
kontrol over værktøjet.
Undgå at bumpe med hjulet eller give det en hård
behandling. Hvis det sker, stop værktøjet og inspicér hjulet for
revner eller brister.
Håndtér og opbevar altid hjul omhyggeligt.
Skær aldrig ind i et område, der kan indeholde elkabler
eller -rør. Det kan resultere i alvorlig personskade.
SkærALDRIG i metal med et diamanthjul.
Anvend INGEN slibehjul.
Brug den ALTID sammen med en støvopsamler.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer, der opstår under brug af dette værktøj, kan give
vedvarende skader i fingre, hænder og arme. Brug handsker
som ekstra stødpude, hold hyppige pauser og begræns den
daglige brug.
Udluftningshuller dækker ofte bevægelige dele og bør
undgås. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af de
bevægelige dele.
ADVARSEL: Placér værktøjet på siden på et fast
underlag, hvor det ikke medfører fare for at vælte
eller falde, når det ikke er i brug. Det kan resultere i
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Fugefræsningsmotor
1Sidehåndtag
1Skruenøgle
1 Universal konnektor
1 125 mm fugefræsningsskærm
1 Gevindskåret fastgørelsesmøtrik
1Støtteflange
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 15 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
9 Fastspændingsskrue
Knap til spindellås
10 Skæredybdesko
Spindel
11 Låseknap til
Sidehåndtag
skæredybdesko
Anti-låsningsstøtteflange
12 Låsegreb til svingdør
Gevindskåret
(låser og låser svingdøren
klemmemøtrik
op)
Støvudsugningssystem
13 Svingdør
(DES)
(åbner og tillader skæring
Skalakontakt
af et indvendigt hjørne)
Støvåbning
Dansk
Tilsigtet Brug
Din kraftige notfræser er designet til
professionelle afskæringsopgaver.
Din fugefræsningsskærm er designet til professionelle
fugefræsningsopgaver. Den er ikke beregnet til brug sammen
med metal eller træ. Ved hjælp af en passende slibemaskine,
hjul og støvopsamler kan den bruges til at fjerne en betydelig
del af statisk og luftbåret støv, som ellers kan forurene
arbejdsmiljøet eller udgøre en øget helbredsmæssig risiko
for operatøren og andre i nærheden, hvis der ikke anvendes
en fugefræsningsskærm.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din kraftige notfræser er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Funktioner
Støvudsugningssystem
Støvudsugningssystemet 6 forhindrer ophobning af støv rundt
om beskyttelsesskærmen og motorindgangen og minimerer
støvmængden, der trænger ind i motorhuset.
Udløserkontakt ved manglende strøm
ON/OFF kontakten har en udløserfunktion ved manglende
strøm. I tilfælde af strømafbrydelse eller anden uventet
nedlukning, skal der tændes og slukkes for kontakten (slå til og
fra) for at genstarte værktøjet.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Påsætning af sidehåndtag (Fig. A, H)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet, skal du sikre, at
håndtaget sidder godt fast.
Skru sidehåndtaget 3 stramt i hullet 16 på venstre side af
gearhuset som vist på figur H..
På- og afmontering af fugefræsningsskærm
(Fig. C)
BEMÆRK: Den medleverede fugefræsningsskærm
anbefales kun til brug sammen med DWE46105
kraftig fugefræsningsmotor.
1. Løsn fastspændingsskrue 9 på indstiksskærmen og ret
tapperne 17 på indstiksskærmen ind efter kærvene 18 på
sliberens gearkasse.
2. Med løs fastspændingsskrue drej afskærmningen til den
ønskede arbejdsposition. Skærmen skal anbringes mellem
spindlen og operatøren for at give maksimal effektivitet.
3. Fastgør fastspændingsskruen 9 for at sikre
overindstiksskærmen på gearkassen. Brug ikke sliberen med
en løs overindstiksskærm.
4. Du fjerner indstikskærmen ved at løsne klemmegrebet,
mens du sørger for, at skruen forbliver fastgjort til
manchetten, dreje indstiksskærmen for at rette kærver og
tapper ind og trække dem op over indstiksskærmen.
BEMÆRK: Hvis indstiksskærmen ikke kan spændes med
fastspændingsskruen, anvend ikke værktøjet. Tag værktøjet
og indstiksskærmen til et serviceværksted for reparation
eller udskiftning af indstiksskærmen.
Demontering og montering af en skæreskive
(Fig. A, D)
ADVARSEL: Brug ikke en beskadiget skive.
1. Med monteret indstiksskærm anbring værktøjet på et bord
med spindlen opad.
2. Montér støtteflangen 4 korrekt på spindlen 2 (Fig. D).
3. Drej svingdøren 13 åben og anbring skæreskiven 21 på
støtteflangen 4 .
4. Skru den gevindskårne klemmemøtrik 5 på spindlen 2 :
5. Tryk på spindellåseknappen 1 og drej spindlen 2 indtil den
når dens låseposition.
6. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik 5 med den
medfølgende nøgle.
7. Udløs spindellåsen.
8. Luk og fastgør svingdøren 13 ved stramning af svingdørens
låsegreb 12 .
9. Fjern skiven ved at løsne den gevindskårne
klemmemøtrik 5 med den medfølgende nøgle.
Fugefræsningsskærm (Fig. F)
ADVARSEL: Der må kun anvendes type 1 diamanthjul
sammen med indstiksskærme. Skær ikke i metal.
Anvend ikke sammen med sammenhængende slibehjul.
Følg instruktionerne for montering og demontering af en
skæreskive og montér slibeskiven.
Det kan være nødvendigt at åbne svingdøren for at installere
125 mm indstikshjul, se Anvendelse af svingdør.
Justering af skæredybde (Fig. E)
1. Løsn låsegrebet 11 .til skæredybdeskoen.
2. Skub skæredybdeskoen 10 til den ønskede position.
3. Stram låseknappen til skæredybdeskoen.
Anvendelse af svingdør (Fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du ALTIDslukke for værktøjet og afbryde det
fra strømkilden, inden der foretages justeringer,
9
Dansk
eller der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Dette gælder både slibemaskinen
og støvopsamleren. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
ADVARSEL: Risiko for personskader. Svingdøren bør kun
åbnes ved skæring inde i hjørner. Hold altid hænder og
krop på afstand af skæreområdet. Kontrollér at svingdøren
er lukket ved alle andre opgaver.
Denne funktion tillader skæring af et indvendigt hjørne.
1. Kontrollér at værktøjet er slået fra, og at hjulet er
helt stoppet.
2. Drej låsegrebet 12 på svingdøren en hel omdrejning mod
uret. Hold fast ved svingdøren 13 og drej den åben.
3. Placér dine hænder på afstand af hjulområdet ogplacér dig
selv, så den åbneunderside på skærmen vender væk fra dig.
4. Slå værktøjet til og lad det opnå fuld hastighed, før værktøjet
rører ved arbejdsoverfladen.
5. Anbring hjulet på arbejdsoverfladen og bevæg
slibemaskinen fra højre mod venstre for at skærer rundt om
det indvendige hjørne for bedste støvopsamling.
6. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet. Lad værktøjet holde helt op med at dreje, før du
lægger det fra dig.
7. Luk svingdøren og lås den ved hjælp af låsegrebet 12 til svingdøren.
Støvopsamling (Fig. G)
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette skive eller hjul.
Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
• Sørg for, at den indvendige og udvendige flange er
monteret korrekt.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af pilene på
tilbehøret og værktøjet.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. H)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på sidehåndtaget 3 og
den anden hånd på værktøjets krop som vist på figur H.
ADVARSEL: Brug kun de el-værktøjer, der anbefales af
DeWALT sammen med dette udstyr.
For flere informationer om DeWALT elværktøjer, der er
kompatible med dette tilbehør, kontakt venligst en af de
autoriserede serviceværksteder, der er nævnt på bagsiden eller
find detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.com.
ADVARSEL: Dette tilbehørskal anvendes sammen
med et støvopsamlingssystem. Bær ALTID certificeret
sikkerhedsansigts- eller støvmaske.
BEMÆRK: Kontrollér at slangetilslutningen er sikker.
BEMÆRK: Mængden af støv, der opfanges af støvopsamleren,
afhænger af dens filtersystem. Se betjeningsvejledningen for
støvopsamleren for flere informationer.
Alle DeWALT støvopdamlingsafskærmninger er designet til at
arbejde sammen med DeWALT Airlock DWV9000 konnektor.
1. Fastgør DWV9000 konnektor 19 til den
støvopsamlingsslange 20 .
2. Lås DWV9000 konnektor 19 op og skub den på
støvåbningen 8 .
3. Lås DWV9000 konnektor 19 .for at sikre den.
Skalakontakt (Fig. A)
Traditionelle støvopsamlingsslanger
(Fig. G)
Spindlens låseknaps funktion er at forhindre spindelen i at dreje,
når der monteres eller fjernes hjul. Betjen kun spindellåsen, når
der er slukket for værktøjet, og stikket er taget ud af kontakten,
og værktøjet står helt stille.
Fastgør den anbefalede støvopsamlingsslange til
støvåbningen 8 .
10
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet, skal du sikre, at
håndtaget sidder godt fast.
FORSIGTIG: Før tilslutning af værktøjet til en
strømforsyning, kontrollér at kontakten står i
off position ved at trykke på den bagerste del af
kontakten og slippe den. Kontrollér at kontakten
står i off position som beskrevet ovenfor efter enhver
afbrydelse af strømforsyningen til værktøjet som fx en
fejlstrømsafbryder, tilbagevisning af en kredsløbsafbryder,
fejlagtig udtrækning af stikket eller strømsvigt. Hvis
kontakten er slået til, når strømmen tilsluttes, vil værktøjet
starte uventet.
Du starter værktøjet ved at skubbe ON/OFF skalakontakten 7 imod forsiden på værktøjet. Du slukker for værktøjet ved at
udløse ON/OFF kontakten.
For fortsat drift skub kontakten imod forsiden på værktøjet og
tryk den forreste del af kontakten indad. Du stopper værktøjet,
når du arbejder i forsat funktion ved at trykke på den bagerste
del af kontakten og slippe den.
Spindellås (Fig. A)
Dansk
BEMÆRK: For at reducere risikoen for skade på værktøjet,
bør du ikke aktivere spindellåsen, mens værktøjet kører.
Det kan resultere i skade på værktøjet, og påsat tilbehør
kan falde af og eventuelt forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på spindellåseknappen 1 og
dreje spindelen, indtil du ikke kan dreje den længere.
Betjening af fugefræsningsskærmen
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du ALTIDslukke for værktøjet og afbryde det
fra strømkilden, inden der foretages justeringer,
eller der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Dette gælder både slibemaskinen
og støvopsamleren. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
ADVARSEL: Læs for din egen sikkerheds skyld
betjeningsvejledningen for både slibeværktøjet og
støvsugeren, før du bruger noget tilbehør. Hvis du
undlader at følge disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse afværktøjet og
tilbehøret. Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
ADVARSEL: Hold godt fast på sidehåndtaget og
værktøjets krop for at have kontrol over værktøjet ved
opstart og under brug, indtil hjulet eller tilbehøret holder
op med at dreje. Sørg for, at hjulet står helt stille, før du
lægger værktøjet fra dig.
ADVARSEL: Kontrollér at svingdøren er låst.
1. Kontrollér at alle monterings- og justeringsinstruktionerne
er blevet udført.
2. Slå støvopsamleren til som angivet i betjeningsvejledningen
for støvopsamleren.
3. Start sliberen som angivet i betjeningsvejledningen for
værktøjet.
BEMÆRK: Lad værktøjet nå fuld hastighed, før det
rører arbejdsoverfladen.
Anvendelse til indstik og skæring (Fig. H)
1. Indstil den ønskede skæredybde, se Justering af
skæredybde under Montering og justeringer.
2. Lad værktøjet nå fuld hastighed, for det
rører arbejdsoverfladen.
3. Anbring dig selv, så den åbne underside på skærmen og
hjulet vender væk fra dig.
4. Placér hjørnet 21 på skærmen på arbejdsoverfladen og start
skæringen ved at stikke ned i arbejdsoverfladen. BEMÆRK:
Hold hjørnet 21 på skærmen imod arbejdsoverfladen for at
sikre korrekt støvopsamling.
5. Med skærmen vendt som vist i figur F, bevæg sliberen fra
højre mod venstre langs med arbejdsoverfladen. Du opnår
de bedste resultater ved at placere sliberen i en vinkel på 45°
på støvåbningen under indstiksslibning/skæring.
6. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før du slukker for
værktøjet. Lad værktøjet holde helt op med at dreje, før du
lægger det fra dig.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
11
Dansk
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Skive til skæring i murværk,
sammenhængende
Type 1 beskyttelsesskærm
Støtteflange
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
Diamantskærehjul
Skærehjul
Gevindskåret klemmemøtrik
12
Deutsch
FUGEFRÆSERSÆT
DWE46105
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spænding
Type
Effektindgang
Tomgangshastighed/nominel hastighed
Hjuldiameter
Spindeldiameter
Vægt
EG-Konformitätserklärung
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA(emissionslydtrykniveau)
dB(A)
90,0
LWA(lydeffektniveau)
dB(A)
101,0
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
Usikkerhed K =
m/s2
4,2
m/s2
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Maschinenrichylinie
Fugefræsersæt
DWE46105
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
15.11.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
13
Deutsch
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
14
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Deutsch
b )
c )
d )
e )
f )
g )
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
c )
d )
e )
f )
g )
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a ) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbürste, Polierer
und Trennschleifmaschine. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten. Wenn
Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann
es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
b ) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Schleifen, Sandschleifen, Bürsten und
h )
Polieren. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und
Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller
nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das
keine sichere Verwendung.
Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
Zubehör mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel übereinstimmen.
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss
das Aufnahmeloch des Zubehörs mit dem
Flanschdurchmesser übereinstimmen. Zubehör, das
nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passt, dreht sich ungleichmäßig, vibriert sehr stark und
kann zum Verlust der Kontrolle führen.
Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten
auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleifund Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen
Hörverlust erleiden.
15
Deutsch
i ) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche
Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen
und Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j ) Halten Sie das Gerät nur an den isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen,
bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen
kann. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
„spannungsführenden“ Leitung kann auch metallene
Geräteteile „unter Spannung“ setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
k ) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über
das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder
erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l ) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die
Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
m ) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann
durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Körper bohren.
n ) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das
Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
o ) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese
Materialien entzünden.
p ) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige
Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen
Schlag führen.
WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
16
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können
Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben,
verhindert werden.
a ) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine
Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen
können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b ) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
c ) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.
Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an
der Blockierstelle.
d ) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
e ) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes Sägeblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen
Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das
Elektrowerkzeug
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a ) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die
für diese Schleifkörper vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug
vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt
werden und sind unsicher.
b ) Die Schleiffläche der mittleren heruntergedrückten
Räder muss unter der Fläche der Schutzlippe
montiert werden. Ein falsch montiertes Rad, das
durch die Fläche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht
angemessen geschützt.
c ) Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug
angebracht und so eingestellt sein, dass ein
Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt
offen zur Bedienperson. Die Schutzhaube soll die
Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt
mit dem Schleifkörper schützen.
Deutsch
d ) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann
sie zerbrechen.
e ) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche
in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen
gewählte Schleifscheibe. Geeignete Flansche
stützen die Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen für andere
Schleifscheiben unterscheiden.
f ) Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben
von größeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben
für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und können brechen.
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise für
Trennschleifarbeiten
a ) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig
tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe
erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines
Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
b ) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe
im Werkstück von sich wegbewegen, kann im Falle eines
Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c ) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann
ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache für das Verklemmen.
d ) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,
solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie
die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen,
bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem
Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
e ) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden
Seiten der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in
der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f ) Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten” in bestehende Wände oder
andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Objekte einen Rückschlag verursachen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht in diesem
Handbuch beschrieben sind, wird nicht empfohlen und
kann gefährlich sein. Der Einsatz von Leistungsverstärkern,
durch die das Werkzeug bei höheren Drehzahlen als der
Nenndrehzahl betrieben wird, stellt einen Missbrauch dar.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff. Ziehen Sie den
Griff richtig fest. Der Zusatzhandgriff sollte immer benutzt
werden, um das Werkzeug immer unter Kontrolle zu haben.
Vermeiden Sie, dass die Scheibe wackelt oder unsanft
behandelt wird. Wenn dies geschieht, halten Sie das
Werkzeug an und überprüfen Sie die Scheibe auf Risse
oder Sprünge.
Die Scheibe muss immer sorgfältig behandelt und
aufbewahrt werden.
Niemals in Bereiche schneiden, die elektrische Leitungen
oder Rohrleitungen enthalten können. Dies könnte zu
schweren Verletzungen führen.
Schneiden Sie NIEMALS Metall mit einer Diamantscheibe.
Verwenden Sie KEINE Schleifscheiben.
Verwenden Sie das Gerät IMMER mit
einer Staubabsaugung.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über lange
Zeiträume. Durch das Werkzeug verursachte Vibrationen
können für Ihre Finger, Hände und Arme schädlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer, legen Sie häufig
Pausen ein und begrenzen Sie die tägliche Nutzungsdauer.
Luftöffnungen decken häufig bewegliche Teile ab und
sollten freigehalten werden. Lose sitzende Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
WARNUNG: Wenn das Werkzeug nicht gebraucht
wird, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Dies könnte zu schweren
Verletzungen führen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
17
Deutsch
•
•
Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Fugenkratzermotor
1Zusatzhandgriff
1Schraubenschlüssel
1Universalanschluss
1 125 mm Fugenkratzerabdeckung
1 Gevindskåret fastgørelsesmøtrik
1Støtteflange
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
18
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 15 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Spindelarretierung
2 Spindel
3 Zusatzhandgriff
4 Antiblockier-Aufnahmeflansch
5 Gewindespannmutter
6 Staubauswurf
7 Schiebeschalter
8 Staubabsauganschluss
9 Fastspændingsskrue
10 Schuh für Schnitttiefe
11 Sicherungsknopf Schuh für Schnitttiefe
12 Verriegelungshebel Ecktür (sperrt und entsperrt Ecktür)
13 Ecktür (öffnet und ermöglicht Schneiden einer Innenecke)
Bestimmungsgemässe Verwendung
Din kraftige notfræser er designet til
professionelle afskæringsopgaver.
Ihr Fugenkratzer wurde für professionelle
Fugenkratzanwendungen entwickelt. Er ist nicht zur
Anwendung mit Metall oder Holz vorgesehen. Bei Verwendung
der entsprechenden Schleifer, Schleifscheiben und
Staubabsaugsysteme kann die Abdeckung verwendet werden,
um den größten Teil an statischem und in der Luft enthaltenem
Staub zu entfernen, der sonst ohne Verwendung der
Fugenkratzerabdeckung den Arbeitsbereich kontaminieren und
ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für den Bediener und andere
Anwesende darstellen könnte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Din kraftige notfræser er et professionelt elværktøj.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Deutsch
Merkmale
Staubauswurf
Das Staubauswurfsystem 6 verhindert das Ansammeln von
Staub um den Motor und den Motoreinlass und mindert die
Staubmenge, die in das Motorgehäuse gelangt.
Nullspannungsauslöser
Der EIN-/AUS-Schalter verfügt über eine
Nullspannungsauslösung. Bei einem Stromausfall oder anderem
unerwarteten Ausschalten muss der Schalter zyklisch ein- und
ausgeschaltet werden, um das Werkzeug neu zu starten.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen des Zusatzgriffs (Fig. A, H)
WARNUNG: Vor Verwendung des Gerätes prüfen Sie bitte,
ob der Griff fest angezogen ist.
Schrauben Sie den Seitengriff 3 fest in das Loch 16 auf der
linken Seite des Getriebegehäuses, wie in Abbildung H.
Ein- und Ausbauen der
Fugenkratzerabdeckung (Abb. C)
HINWEIS: Diese Fugenkratzerabdeckung wird nur für die
Verwendung mit dem leistungsfähigen Fugenkratzermotor
DWE46105 empfohlen.
1. Løsn fastspændingsskrue 9 på indstiksskærmen og ret
tapperne 17 på indstiksskærmen ind efter kærvene 18 på
sliberens gearkasse.
2. Med løs fastspændingsskrue drej afskærmningen til den
ønskede arbejdsposition. Skærmen skal anbringes mellem
spindlen og operatøren for at give maksimal effektivitet.
3. Fastgør fastspændingsskruen 9 for at sikre
overindstiksskærmen på gearkassen. Brug ikke sliberen med
en løs overindstiksskærm.
4. Zum Entfernen der Verkleidung der Fugenfrässcheibe lösen
Sie die Klemmschraube, wobei darauf zu achten ist, dass die
Schraube am Kragen befestigt bleibt; dann drehen Sie die
Verkleidung so, dass die Schlitze und Laschen aneinander
ausgerichtet sind, und ziehen die Verkleidung nach oben.
BEMÆRK: Hvis indstiksskærmen ikke kan spændes med
fastspændingsskruen, anvend ikke værktøjet. Tag værktøjet
og indstiksskærmen til et serviceværksted for reparation
eller udskiftning af indstiksskærmen.
Auswechseln der Trennscheibe (Abb. A, D)
WARNUNG: Verwenden Sie keine beschädigten Scheiben.
1. Legen Sie das Werkzeug mit montierter Abdeckung mit der
Spindel nach oben auf die Werkbank.
2. Setzen Sie den Aufnahmeflansch 4 richtig auf die
Spindel 2 (Abb. D).
3. Drehen Sie die Ecktür 13 auf und setzen Sie die
Trennscheibe 21 auf den Aufnahmeflansch 4 .
4. Schrauben Sie die Gewindespannmutter 5 auf die
Spindel 2 .
5. Drücken Sie den Spindelarretierknopf 1 und drehen Sie die
Spindel 2 , bis sie einrastet.
6. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik 5 med den
medfølgende nøgle.
7. Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
8. Schließen und sichern Sie die Ecktür 13 durch Anziehen
ihres Verriegelungshebels 12 .
9. Fjern skiven ved at løsne den gevindskårne
klemmemøtrik 5 med den medfølgende nøgle.
Fugenkratzerabdeckung (Abb. F)
WARNUNG: Mit dieser Abdeckung dürfen nur
Diamanttrennscheiben vom Typ 1 verwendet
werden. Schneiden Sie kein Metall. Verwenden Sie keine
gebundenen Schleifscheiben.
Befolgen Sie die Anweisungen unter Auswechseln der
Trennscheibe und montieren Sie die Schleifscheibe.
Es kann erforderlich sein, die Ecktür zu öffnen, um Scheiben mit
125 mm Einstecklaschen einzubauen, siehe dazu Anwendung
der Ecktür.
Einstellen der Frästiefe (Abb. E)
1. Lösen Sie den Sicherungsknopf für den Schuh für die
Schnitttiefe 11 .
2. Schieben Sie den Schuh für die Schnitttiefe 10 in die
gewünschte Position.
3. Ziehen sie den Sicherungsknopf für den Schuh für die
Schnitttiefe fest.
Anwendung der Ecktür (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät IMMER aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Dies gilt sowohl für den
Winkelschleifer als auch für das Staubabsaugsystem.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrowerkzeug unbeabsichtigt startet.
WARNUNG: Gefahr von Verletzungen. Die Klappe für
die Eckenbearbeitung sollte nur zum Schneiden von
Innenecken geöffnet werden. Halten Sie Hände und Körper
immer aus dem Schneidbereich heraus. Stellen Sie sicher,
dass die Klappe für die Eckenbearbeitung bei allen anderen
Anwendungen geschlossen ist.
Mit Hilfe dieser Funktion können Innenecken
geschnitten werden.
1. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und die
Scheibe völlig zum Stillstand gekommen ist.
19
Deutsch
2. Drehen Sie den Verriegelungshebel für die Klappe
zur Eckenbearbeitung 12 eine ganze Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn. Fassen Sie die Klappe zur
Eckenbearbeitung 13 und drehen Sie sie auf.
3. Halten Sie die Hände immer aus dem Bereich der Scheibe
heraus und stellen Sie sich so hin, dass die offene Unterseite
der Abdeckung von Ihnen weg zeigt.
4. Schalten Sie das Werkzeug ein und lassen Sie es auf volle
Drehzahl beschleunigen, bevor es die Arbeitsfläche berührt.
5. Setzen Sie die Scheibe auf die Arbeitsfläche und bewegen
Sie das Schleifgerät von rechts nach links um die Innenecke
herum, um die bestmögliche Staubsammlung zu erreichen.
6. Heben Sie das Werkzeug von der Oberfläche ab, bevor Sie
es ausschalten. Lassen Sie das Gerät zum Stillstand kommen,
bevor Sie es ablegen.
7. Schließen Sie die Klappe zur Eckenbearbeitung und sichern
Sie sie mit ihrem Verriegelungshebel 12 .
Staubabsaugung (Abb. G)
WARNUNG: Verwenden Sie dieses Vorsatzgerät nur mit
von DeWALT empfohlenen Elektrogeräten.
Weitere Informationen über mit diesem Anbauteil
kompatible DeWALT-Elektrowerkzeuge erhalten Sie bei den
auf der hinteren Umschlagseite aufgeführten autorisierten
Servicezentren; die vollständigen Kontaktdetails unserer
Kundendienstniederlassungen finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
WARNUNG: Dieses Anbauteil muss mit einem
Staubabsaugsystem verwendet werden. Tragen Sie IMMER
eine zertifizierte Sicherheits-Gesichts- oder -Staubmaske.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sicher
verbunden ist.
HINWEIS: Die Menge des vom Staubabsaugsystems
zurückgehaltenen Staubs hängt von dessen Filtersystem
ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung für das Staubabsaugsystem.
Alle DeWALT-Staubabsaugabdeckungen sind zum Verbinder
DeWALT Airlock DWV9000 kompatibel.
1. Schließen Sie den Verbinder DWV9000 19 an Ihren
Staubabsaugschlauch 20 an.
2. Entriegeln Sie den Verbinder DWV9000 19 und schieben
Sie ihn auf den Absauganschluss 8 .
3. Verriegeln Sie den Verbinder DWV9000 19 .
Herkömmliche Staubabsaugschläuche
(Abb. G)
Empfohlenen Staubabsaugschlauch an
Absauganschluss 8 anbringen.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und die passende
Scheibe oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche korrekt
montiert sind.
20
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehör und dem Gerät dreht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. H)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand
am Zusatzgriff 3 liegt, während die andere Hand am
Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung H.
Schiebeschalter (Abb. A)
WARNUNG: Vor Verwendung des Werkzeugs prüfen Sie
bitte, ob der Zusatzhandgriff fest angezogen ist.
VORSICHT: Bevor Sie das Werkzeug an die
Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass
sich der Schalter in der Aus-Position befindet, indem
Sie auf den hinteren Teil des Schalters drücken und
ihn dann loslassen. Stellen Sie wie oben beschrieben
sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position
befindet, wenn die Stromversorgung des Werkzeugs
unterbrochen wurde, zum Beispiel durch Aktivierung
eines Erdschlussunterbrechers, Auslösung eines
Leistungsschalters, versehentliches Ausstecken oder
Stromausfall. Wenn der Schalter gesperrt ist, wenn
die Stromversorgung angeschlossen wird, startet das
Werkzeug unerwartet.
Zum Einschalten des Werkzeugs schieben Sie den EIN-/AUSSchiebeschalter 7 in Richtung Werkzeugvorderseite. Zum
Ausschalten des Gerätes lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los.
Für Dauerbetrieb schieben Sie den Schalter in Richtung
Werkzeugvorderseite und drücken Sie den vorderen Teil des
Schalters nach innen. Um das Werkzeug im Dauerbetrieb
auszuschalten, drücken Sie den hinteren Teil des Schalters und
lassen ihn dann los.
Deutsch
Spindelarretierung (Abb. A)
Die Spindelarretierung sorgt dafür, dass die Spindel sich nicht
dreht, wenn Scheiben ausgewechselt werden. Verwenden Sie
die Spindelarretierung nur, wenn die Maschine ausgeschaltet
und vom Stromnetz getrennt ist und vollständig stillsteht.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Gerätebeschädigung
zu vermeiden, lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist. Die Folge wäre
eine Beschädigung der Maschine und das angebaute
Zubehör kann möglicherweise zu Verletzungen führen,
wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf 1 und drehen die Spindel, bis sie sich
nicht mehr weiter drehen lässt.
Betrieb der Fugenkratzerabdeckung
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät IMMER aus und
trennen es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Dies gilt sowohl für den
Winkelschleifer als auch für das Staubabsaugsystem.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrowerkzeug unbeabsichtigt startet.
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitungen für den Winkelschleifer und den
Staubabsauger, bevor Sie Zubehörteile irgendwelcher Art
verwenden. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen kann
zu Verletzungen und Sachschäden am Werkzeug und
am Zubehör führen. Verwenden Sie zur Wartung dieses
Werkzeugs nur identische Austauschteile.
WARNUNG: Halten Sie den Zusatzgriff und das
Gerätegehäuse fest, um die Kontrolle über das Gerät beim
Start und während des Betriebs zu haben, bis die Scheibe
oder das Zubehör aufhört, sich zu drehen. Vergewissern
Sie sich, dass die Scheibe vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die Klappe zur
Eckenbearbeitung geschlossen ist.
1. Alle Montage- und Einstellschritte müssen durchgeführt
worden sein.
2. Schalten Sie den Staubabsauger wie in der dazugehörigen
Anleitung beschrieben ein.
3. Starten Sie den Schleifer wie in der Anleitung beschrieben.
HINWEIS: Lassen Sie das Gerät auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor Sie die Maschine in Kontakt mit dem
Werkstück bringen.
Ausfugung und Schneiden (Abb. H)
3. Stellen Sie sich so auf, dass die offene Unterseiteder
Abdeckung und die Scheibe von Ihnen weg zeigen.
4. Setzen Sie den Rand 21 der Abdeckung auf das Werkstück
und beginnen Sie den Schnitt durch Eintauchen in die
Oberfläche. HINWEIS: Halten Sie den Rand 21 der
Abdeckung auf dem Werkstück, um eine angemessene
Staubsammlung zu gewährleisten.
5. Halten Sie die Abdeckung wie in Abbildung F gezeigt und
bewegen Sie den Schleifer von rechts nach links über das
Werkstück. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollte der
Schleifer beim Ausfugen/Schneiden in einem Winkel von
45° zum Absauganschluss positioniert sein.
6. Heben Sie das Werkzeug von der Oberfläche ab, bevor Sie
es ausschalten. Lassen Sie das Gerät zum Stillstand kommen,
bevor Sie es ablegen.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
1. Stellen Sie die gewünschte Frästiefe ein, siehe Einstellen
der Frästiefe unter Montage und Einstellung.
2. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsfläche berührt.
21
Deutsch
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
22
Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe passend
Mauerwerk
Schleifscheibe,
gebunden
TYP-1-SCHUTZ
TYP-1-Schutz
DiamantTrennscheibe
Aufnahmeflansch
Trennscheibe
Gewindespannmutter
23
English
MORTAR RAKING KIT
DWE46105
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
EC-Declaration of Conformity
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load/rated speed
Wheel diameter
Spindle diameter
Weight
VAC
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
115
1
1400
9300
125
M14
3.5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
90.0
LWA(sound power level)
dB(A)
101.0
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Surface grinding
Vibration emission value ah,AG =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
4.2
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Machinery Directive
Mortar Raking Kit
DWE46105
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.11.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
24
English
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
d )
e )
f )
g )
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
25
English
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a ) This power tool is intended to function as a cutoff tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
b ) Operations such as grinding, sanding, wire brushing,
polishing are not recommended to be performed
with this power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and cause
personal injury.
c ) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can
be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.
d ) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
e ) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.
f ) Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.
g ) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test time.
h ) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask or
26
respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.
i ) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.
j ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring or its
own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may
make exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electrical shock.
k ) Position the cord clear of the spinning accessory. If
you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
l ) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of
your control.
m ) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.
n ) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
o ) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
p ) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.
English
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control torque
reaction or kickback forces, if proper precautions are taken.
b ) Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
c ) Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel’s movement at
the point of snagging.
d ) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control
or kickback.
e ) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.
Additional Safety Warnings Specific for
Abrasive Cutting-Off Operations
a ) Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.
b ) Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point of
operations, is moving away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.
c ) When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cutoff wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
d ) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
e ) Support panels or any oversized workpiece to
minimise the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own
weight. Supports must be placed under the workpiece
near the line of cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
f ) Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.
Safety Warnings Specific for Grinding and
Abrasive Cutting-Off Operations
a ) Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the
selected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
b ) The grinding surface of the centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.
c ) The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.
d ) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with the side
of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended
for peripheral grinding, side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.
e ) Always use undamaged wheel flanges that are
of correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage. Flanges
for cut-off wheels may be different from grinding
wheel flanges.
f ) Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not suitable
for the higher speed of a smaller tool and may burst.
Additional Safety Rules
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use of accessories not specified in this manual is not
recommended and may be hazardous. Use of power
boosters that would cause the tool to be driven at speeds
greater than its rated speed constitutes misuse.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Always use side handle. Tighten the handle securely. The
side handle should always be used to maintain control of the
tool at all times.
Avoid bouncing the wheel or giving it rough treatment.
If this occurs, stop the tool and inspect the wheel for cracks
or flaws.
Always handle and store wheels in a careful manner.
Never cut into area that may contain electrical wiring or
piping. Serious injury may result.
DO NOT cut metal with a diamond wheel.
DO NOT use abrasive wheels.
ALWAYS use with a dust collector.
27
English
•
•
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by the operating action of this tool may
cause permanent injury to fingers, hands, and arms. Use
gloves to provide extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
Air vents often cover moving parts and should be
avoided. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in
moving parts.
WARNING: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping or
falling hazard. Serious personal injury may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Package Contents
The package contains:
1 Mortar raking motor
1 Side handle
1Wrench
1 Universal connector
1 125 mm Mortar-raking shroud
1 Treaded clamp nut
1 Backing flange
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
28
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 15 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Spindle lock button
2 Spindle
3 Side handle
4 Anti-lockup backing flange
5 Threaded clamp nut
6 Dust ejection system (DES)
7 Slider switch
8 Dust port
9 Clamp screw
10 Depth of cut shoe
11 Depth of cut shoe locking knob
12 Cornering door locking lever (locks and unlocks
cornering door)
13 Cornering door (opens and allows cutting of an
inside corner)
English
Intended Use
Your heavy-duty slot cutter has been designed for professional
cut-off applications.
Your mortar raking shroud has been designed for professional
mortar raking applications. It is not intended for use with
metal or wood. Using the appropriate grinder, wheel and dust
extractor vacuum, it can be used to remove the vast majority
of static and airborne dust which without the use of the mortar
raking shroud could otherwise contaminate the working
environment or pose an increased health risk to the operator
and those in close proximity.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your heavy-duty slot cutter is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Features
Dust Ejection System
The dust ejection system 6 prevents dust pile-up around the
guard and motor inlet, and minimises the amount of dust
entering the motor housing.
No-Volt Release Switch
The ON/OFF switch has a no-volt release function. In the event
of a power outage or other unexpected shut down, the switch
will need to be cycled (turned on and off) to restart tool.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Attaching Side Handle (Fig. A, H)
WARNING: Before using the tool, check that the handle is
tightened securely.
Screw the side handle 3 tightly into the hole 16 on the left
side of the gear case, l, as shown in figure H.
Mounting and Removing Mortar Raking
Shroud (Fig. C)
NOTE: The supplied mortar raking shroud is only recommended
for use with the DWE46105 heavy-duty mortar raking motor.
1. Loosen clamp screw 9 on the tuckpoint shroud and align
the tabs 17 on the tuckpoint shroud with the slots 18 on
the grinder gear case.
2. With the clamp screw loose, rotate the shroud into the
desired working position. The shroud should be positioned
between the spindle and the operator to provide
optimum efficiency.
3. Fasten the clamp screw 9 tiightlyto secure the tuckpoint
shroud on the gear case. Do not operate the grinder with a
loose tuckpoint shroud.
4. To remove the tuckpoint shroud, loosen the clamp screw,
making sure the screw remains attached to the collar, rotate
the tuckpoint shroud to align the slots and tabs and pull up
on the tuckpoint shroud.
NOTICE: If tuckpoint shroud cannot be tightened by
the clamp screw, do not use tool. Take the tool and
tuckpoint shroud to a service center to repair or replace the
tuckpoint shroud.
Fitting and Removing a Cutting Disc
(Fig. A, D)
WARNING: Do not use a damaged disc.
1. With shroud installed, place the tool on a table, spindle up.
2. Fit the backing flange 4 correctly onto the spindle 2 (Fig. D).
3. Rotate open the cornering door 13 and place the cutting
disc 21 on the backing flange 4 .
4. Screw the threaded clamp nut 5 onto the spindle 2 .
5. Press the spindle lock button 1 and rotate the spindle 2 until it locks in position.
6. Tighten the threaded clamp nut 5 with the
supplied wrench.
7. Release the spindle lock.
8. Close and secure the cornering door 13 by tightening the
cornering door locking lever 12 .
9. To remove the disc, loosen the threaded clamp nut 5 supplied wrench.
Mortar Raking Shroud (Fig. F)
WARNING: Only Type 1 diamond wheels shall be
used with tuck-point shroud. Do not cut metal. Do not
use with bonded abrasive wheels.
Follow the Fitting and Removing a Cutting Disc instructions
and mount the grinding disc.
It may be necessary to open the cornering door to
install 125 mm tuckpointing wheels, refer to Cornering
Door Application.
Depth of Cut Adjustment (Fig. E)
1. Loosen the depth of cut shoe locking knob 11 .
2. Slide the depth of cut shoe 10 to the desired position.
3. Tighten depth of cut shoe locking knob.
29
English
Corner Door Application (Fig. F)
WARNING: To reduce the risk of injury, ALWAYS turn
the tool off and disconnect the tool from the power
source before making any adjustments or removing
or installing attachments or accessories. This applies
to both the grinder and the dust extractor vacuum.
Such preventative safety measures reduce the risk of
starting the tool accidentally.
WARNING: Risk of personal injury. The corner door should
only be opened for cutting inside corners. Keep hands and
body away from cutting area at all times. Ensure corner
door is closed in all other applications.
This feature allows the cutting of an inside corner.
1. Ensure the tool is off and wheel has come to a
complete stop.
2. Turn cornering door locking lever 12 counterclockwise one
full rotation. Grasp the corner door 13 and rotate open.
3. Place hands away from the wheel area and position
yourself so the open underside of the shroud is facing away
from you.
4. Turn the tool on and allow the tool to reach full speed
before touching the tool to the work surface.
5. Place the wheel onto the work surface and move the
grinder from right to left to cut around the inside corner for
best dust collection.
6. Remove the tool from work surface before turning tool off.
Allow the tool to stop rotating before laying it down.
7. Close the corner door and lock in place using the cornering
door locking lever 12 .
Dust Extraction (Fig. G)
WARNING: Use only power tools recommended by
DeWALT with this attachment.
For more information about DeWALT power tools compatible
with this attachment, please contact one of our authorisec
services centers, listed on the back cover, or refer to the full
details of our after-sales service available on the Internet at:
www.2helpU.com.
WARNING: This attachment must be used with a dust
extractor system. ALWAYS wear certified safety face or
dust mask.
NOTE: Ensure hose connection is secure.
NOTE: The amount of dust retained by the dust extractor
vacuum is dependent on its filter system. Refer to the dust
extractor vacuum instruction manual for more information.
All DeWALT dust collection shrouds are designed to work with
the DeWALT Airlock DWV9000 connector.
1. Attach the DWV9000 connector 19 to your dust collector
hose 20 .
2. Unlock the DWV9000 connector 19 and slide onto dust
port 8 .
3. Lock the DWV9000 connector 19 to secure.
30
Traditional dust extractor vacuum hoses
(Fig. G)
Attach recommended dust extractor vacuum hose to dust port 8 .
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel. Do not use
excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flanges are mounted correctly.
• Make sure the disc or wheel rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. H)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side handle 3 ,
with the other hand on the body of the tool, as shown in
figure H.
Slider Switch (Fig. A)
WARNING: Before using the tool, check that the side
handle is tightened securely.
CAUTION: Before connecting the tool to a power supply,
be sure the switch is in the off position by pressing the rear
part of the switch and releasing. Ensure the switch is in
the off position as described above after any interruption
in power supply to the tool, such as the activation of a
ground fault interrupter, throwing of a circuit breaker,
accidental unplugging, or power failure. If the switch
is locked on when the power is connected, the tool will
start unexpectedly.
To start the tool, slide the ON/OFF slider switch 7 toward the
front of the tool. To stop the tool, release the ON/OFF switch.
For continuous operation, slide the switch toward the front of
the tool and press the forward part of the switch inward. To stop
the tool while operating in continuous mode, press the rear part
of the switch and release.
English
Spindle Lock (Fig. A)
The spindle lock button 1 is provided to prevent the spindle
from rotating when installing or removing wheels. Operate the
spindle lock only when the tool is turned off, unplugged from
the power supply, and has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not engage the spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and attached accessory
may spin off possibly resulting in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button 1 and rotate the spindle until you are unable to rotate the
spindle further.
Mortar Raking Shroud Operation
WARNING: To reduce the risk of injury, ALWAYS turn
the tool off and disconnect the tool from the power
source before making any adjustments or removing
or installing attachments or accessories. This applies
to both the grinder and the dust extractor vacuum.
Such preventative safety measures reduce the risk of
starting the tool accidentally.
WARNING: For your own safety, read the instruction
manual for both the grinding tool and the dust extractor
vacuum before using any accessory. Failure to heed
these warnings may result in personal injury and serious
damage to the tool and the accessory. When servicing this
tool, use only identical replacement parts.
WARNING: Hold the side handle and body of the tool
firmly to maintain control of the tool at start up and
during use and until the wheel or accessory stops rotating.
Make sure the wheel has come to a complete stop be­fore
laying the tool down.
WARNING: Ensure corner door is closed.
1. Ensure all assembly and adjustment instructions have
been completed.
2. Turn the dust extractor vacuum on as instructed in the dust
extractor vacuum instruction manual.
3. Start grinder as instructed in tool instruction manual.
NOTE: Allow the tool to reach full speed before applying to
the work surface.
Tuckpointing and Cutting Application
(Fig. H)
1. Set the desired depth of cut, see Depth of Cut Adjustment
under Assembly and Adjustments.
2. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.
3. Position yourself so the open underside of the shroud and
the wheel are facing away from you.
4. Place the edge 22 of shroud onto the work surface and
begin cut by plunging into the work surface. NOTE: Keep
the edge 22 of the shroud against the work surface to
ensure proper dust collection.
5. With the shroud oriented as shown in figure H, move the
grinder right to left along the work surface. For the best
results the grinder should be positioned at a 45° angle to
the dust port when tuckpointing/cutting.
6. Remove the tool from work surface before turning tool off.
Allow the tool to stop rotating before laying it down.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
31
English
CUTTING ACCESSORY CHART
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Masonry cutting disc,
bonded
TYPE 1
GUARD
Type 1 guard
Diamond cutting wheels
Backing flange
Cutting wheel
Threaded clamp nut
32
Español
FOGFRÄSNINGSSATS
DWE46105
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Declaración de Conformidad CE
Spänning
Typ
Ineffekt
Tomgång/märkvarvtal
Skivdiameter
Spindeldiameter
Vikt
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
90,0
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
101,0
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Ytslipning
Vibrationsemissionsvärde ah,AG =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
Directriz de la Maquinaria
Fogfräsningssats
DWE46105
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.11.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Indica riesgo de incendio.
33
Español
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
34
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
Español
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones
a ) Esta herramienta eléctrica está diseñada para
funcionar como amoladora, lijadora, escobilla
de alambre, pulidora o herramienta de corte. Lea
todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones provistas con
esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación podría
provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesiones graves.
b ) No se recomienda el uso de esta herramienta
eléctrica para operaciones de molido, lijado,
cepillado y pulido. Su uso para operaciones para las
que la herramienta no ha sido diseñada puede ocasionar
peligro y lesiones personales.
c ) No utilizar accesorios que no estén diseñados y
recomendados específicamente por el fabricante
de la herramienta. El hecho de que el accesorio pueda
acoplarse a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d ) La velocidad prevista del accesorio debe ser como
mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
e ) El diámetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.
f ) La instalación por rosca de accesorios debe coincidir
con la rosca del eje de la amoladora. Para los
accesorios instalados por pestañas, el orificio del
eje del accesorio debe adaptarse al diámetro de la
pestaña. Los accesorios que no se corresponden con
las piezas de montaje de la herramienta eléctrica se
desequilibrarán, vibrarán excesivamente y pueden causar
pérdida de control.
g ) No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela
abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,
el plato portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la escobilla de
alambre para comprobar si tiene alambres sueltos
o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un
accesorio, inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin carga
máxima durante un minuto. Los accesorios dañados
normalmente se romperán durante este periodo de
prueba.
h ) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, póngase
una mascarilla antipolvo, protectores para el
oído, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe poder
detener las partículas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las partículas generadas por la operación
que esté realizando. La exposición prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
35
Español
i ) Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de seguridad del área de trabajo. Todos los
que entren al área de trabajo deben llevar puesto
un equipo de protección personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del área
inmediata de operación.
j ) Aferre la herramienta eléctrica solo por las
superficies de agarre aisladas cuando realice una
operación en la cual el accesorio de corte pudiera
entrar en contacto con cables ocultos o con su propio
cable. El contacto del accesorio de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica
al operador.
k ) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si
pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse
y puede arrastrar a la mano o el brazo hacia el
accesorio giratorio.
l ) No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.
m ) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.
n ) Limpie periódicamente los orificios de ventilación
de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor
atraerá el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulación excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.
o ) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían prender
fuego a estos materiales.
p ) No utilice accesorios que requieran líquidos
refrigerantes. El utilizar agua u otros refrigerantes
líquidos puede ocasionar electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA TODAS LAS OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por parte del
operador
El rebote es una reacción repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en dirección
opuesta a la rotación del accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que
entra en el punto de presión puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
36
dirección del movimiento de la muela en el punto de presión. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta o de
procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a ) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y sitúe
el cuerpo y el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un máximo control del
rebote o reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empuñadura
auxiliar, si la hubiera. El operador puede controlar la
reacción del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.
b ) No ponga nunca la mano cerca del accesorio en
movimiento. El accesorio puede rebotarle en la mano.
c ) No se sitúe en el área hacia donde vaya a moverse
la herramienta eléctrica si ocurre un rebote. El rebote
impulsará a la herramienta en la dirección opuesta al
movimiento de la muela en el momento del enganche.
d ) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,
bordes afilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar
el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los
rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o tensión
de retroceso.
e ) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de amolado y corte abrasivo
a ) Utilice sólo tipos de muela que estén recomendados
para su herramienta eléctrica y el protector
específico diseñado para la muela seleccionada. Las
muelas para las que la herramienta eléctrica no ha sido
diseñada no pueden protegerse adecuadamente y no
son seguras.
b ) La superficie de molido de las ruedas centrales
bajadas debe instalarse bajo el plano del borde del
protector. Una rueda instalada incorrectamente que se
proyecta fuera del plano del borde del protector no puede
protegerse correctamente.
c ) El protector debe estar bien sujeto a la herramienta
eléctrica y posicionado para una seguridad máxima,
de manera que la muela quede lo menos expuesta
posible hacia el operador. El protector ayuda a proteger
al operador de fragmentos de muela rotos y del contacto
accidental con la muela y las chispas que podrían
incendiar la ropa.
d ) Las muelas deben utilizarse únicamente para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no amole
con el lado de una muela de corte. Las muelas de corte
abrasivo están previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden provocar
que se rompan.
Español
e ) Use siempre bridas de muela no dañadas que
sean del tamaño y forma correctos para la muela
seleccionada. Las bridas de muela apropiadas
sirven de soporte para la muela, reduciendo así la
posibilidad de rotura de la misma. Las bridas de las
muelas de corte pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
f ) No utilice muelas desgastadas de herramientas
eléctricas más grandes. Una muela diseñada para una
herramienta eléctrica más grande no es adecuada para
la mayor velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad adicionales para
operaciones de corte abrasivo
a ) No “atasque” la muela de corte ni aplique excesiva
presión. No intente hacer un corte de profundidad
excesiva. El ejercer demasiada presión sobre la muela
aumenta la carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo
de la muela en el corte y la posibilidad de rebote o rotura
de la muela.
b ) No posicione su cuerpo alineado con respecto a la
muela en movimiento ni detrás de ella. Cuando la
muela, en el punto de operaciones, se aleje de su cuerpo, el
posible rebote puede propulsar la muela en movimiento y
la herramienta eléctrica directamente hacia usted.
c ) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón, apague la
herramienta eléctrica y sujétela sin moverse hasta
que la muela se pare por completo. No intente nunca
sacar del corte la muela de corte mientras la muela
esté en movimiento, de lo contrario puede ocurrir
un rebote. Investigue y tome medidas correctivas para
eliminar la causa del trabado de la muela.
d ) No vuelva a empezar la operación de corte en la
pieza de trabajo. Deje que la muela alcance la
velocidad máxima y vuelva a introducirla en el
corte con cuidado. La muela puede bloquearse, saltar
o rebotar si la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
e ) Apoye los paneles o cualquier pieza de trabajo de
tamaño grande para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de trabajo grandes
tienden a hundirse por su propio peso. Se deben
colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la línea
de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo en ambos
lados de la muela.
f ) Tenga mucho cuidado cuando realice “cortes de
cavidad” en paredes existentes u otras zonas ciegas.
La muela protuberante puede cortar las tuberías de gas o
de agua, la instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Normas adicionales de seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de energía que hagan que la herramienta se opere a
velocidades superiores a su velocidad medida constituye un
uso indebido.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene el trabajo con las manos o con su cuerpo estará
inestable y podrá hacer que pierda el control.
Utilice siempre el asa lateral. Apriete el asa con
seguridad. El asa lateral deberá utilizarse siempre para
mantener el control de la herramienta en todo momento.
Evite doblar el disco o darle un tratamiento duro. Si
ocurre, detenga la herramienta e inspeccione el disco para ver
si registra roturas o defectos.
Manipule y guarde siempre los discos con cuidado.
No corte nunca en una zona que pueda incluir
cables eléctricos o tuberías. Podrá dar lugar a daños
personales graves.
NO corte metal con un disco de diamante.
NO utilice discos abrasivos.
Utilice SIEMPRE un colector de polvo.
No opere esta herramienta durante largos periodos
de tiempo. La vibración provocada por la acción del
funcionamiento de esta herramienta podrá provocar daños
permanentes en dedos, manos y brazos. Utilice guantes para
una protección adicional, realice descansos frecuentes y limite
el tiempo diario de uso.
Las ventilaciones cubren a menudo las piezas móviles
y deberán evitarse. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
ADVERTENCIA: Cuando no se utilice, coloque la
herramienta de costado en una superficie estable en
la que no provoque tropezones o caídas. Podrá dar
lugar a daños personales.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
No se aconseja el uso de accesorios no indicados en este
manual y podrá resultar peligroso. El uso de fomentadores
37
Español
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
3 Asa lateral
4 Brida de soporte antibloqueo
5 Tuerca de presión roscada
6 Sistema de expulsión de polvo (DES)
7 Interruptor de deslizamiento
8 Puerto de polvo
9 Klämskruv
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
10 Pie de profundidad de corte
Contenido del embalaje
Uso Previsto
El embalaje contiene:
1 Motor de rastrillado de mortero
1 Asa lateral
1Llave
1 Conector universal
1 Campana de rastrillado de mortero de 125 mm1
1 Gängad klämmutter
1Fästfläns
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 15 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Botón de bloqueo del eje
2 Eje
38
11 Perno de bloqueo del pie de profundidad de corte
12 Palanca de bloqueo de puerta en esquina (bloquea y
desbloquea la puerta en esquina)
13 Puerta en esquina (abre y permite el corte de una esquina
interior
Din extra kraftiga fogfräs har konstruerats för
professionell kapning.
Su campana de rastrillado de mortero ha sido diseñada para
aplicaciones profesionales de rastrillado de mortero. No se ha
previsto para el uso con metal o madera. Utilizando la pulidora,
el disco y la aspiradora adecuados, podrá utilizarse para retirar
la gran parte del polvo estático y volátil que sin el uso de
la campana de rastrillado de mortero podría contaminar el
entorno de trabajo o provocar un aumento del riesgo sanitario
para el operador y aquellos que lo rodeen.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Denna kraftiga fogfräs är ett professionellt elverktyg.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Características
Sistema de expulsión de polvo
El sistema de expulsión de polvo 6 evita la acumulación de
polvo alrededor del protector y del orificio de admisión del
motor y minimiza la cantidad de polvo que entra en la carcasa
protectora del motor.
Interruptor de desconexión por falta de corriente
El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO tiene una función
de desconexión por falta de corriente. En el caso de un corte
de alimentación o de un apagado imprevisto, el interruptor
deberá lanzar un ciclo (encendido y apagado) para reiniciar
la herramienta.
Español
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Montaje de la empuñadura lateral (Fig. A, H)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuñadura esté bien apretada.
Atornille firmemente la manija lateral 3 en el orificio 16 del
lado izquierdo de la caja de engranajes, como se muestra en la
figura H.
Montar y retirar la campana de rastrillado de
mortero (Fig. C)
NOTA: La campana de rastrillado de mortero suministrada
tan sólo se aconseja para un uso con el motor de rastrillado de
mortero de gran capacidad DWE46105.
1. Lossa klämskruven 9 på instickskåpan och rikta
in flikarna 17 på instickskåpan mot spåren 18 på
vinkelslipens växelhus.
2. Med klämskruven lossad, vrid på kåpan till önskad
arbetsposition. Kåpan bör placeras mellan spindeln och
operatören för att vara maximalt effektiv.
3. Fäst klämskruven 9 för att fästa instickskåpan på
växellådhuset. Använd inte vinkelslipen med en
lös instickskåpa.
4. Para extraer el refuerzo del punto de unión, afloje el tornillo
de sujeción comprobando que quede en el collarín, gire el
refuerzo del punto de unión para alinear las ranuras y las
lengüetas y levante el refuerzo del punto de unión.
NOTERA: Om instickskåpan inte kan dras åt med
klämskruven, använd inte verktyget. Lämna verktyget och
instickskåpan till ett servicecenter eller byt instickskåpan.
Retirar y ajustar un disco de corte (Fig. A, D)
ADVERTENCIA: No utilice un disco dañado.
1. Con la campana instalada, coloque la herramienta en una
mesa con la aguja hacia arriba.
2. Ajuste la brida de soporte 4 correctamente en el eje 2 (Fig. D).
3. Gire y abra la puerta de esquina 13 y coloque el disco de
corte 21 sobre la brida de soporte 4 .
4. Atornille la tuerca de sujeción roscada 5 en el eje 2 .
5. Presione el botón de bloqueo del eje 1 y gire el eje 2 hasta
que se bloquee en su sitio.
6. Dra åt fast den gängade klämmuttern 5 med skiftnyckeln.
7. Suelte el botón de bloqueo del eje.
8. Cierre y apriete la puerta de esquina 13 apretando la
palanca de bloqueo de la puerta de esquina 12 .
9. För att ta bort skivan, lossa den gängade klämmuttern 5 med den medföljande skruvnyckeln.
Campana de rastrillado de mortero (Fig. F)
ADVERTENCIA: Sólo se deben utilizar discos de
diamante de Tipo 1 con la campana de rastrillado.
No corte metal. No utilice con discos abrasivos doblados.
Siga las instrucciones de Ajuste y retirada de un disco de corte
y monte el disco de corte.
Puede que sea necesario abrir la puerta de esquina para instalar
las ruedas de rastrillado de 125 mm, véase Aplicación de la
puerta de esquina.
Ajuste de la profundidad de corte (Fig. E)
1. Afloje el perno de bloqueo del pie de profundidad de
corte 11 .
2. Deslice la profundidad del pie de corte 10 hasta la
posición deseada.
3. Apriete el perno de bloqueo del pie de profundidad
de corte.
Aplicación de la puerta de esquina (Fig. F)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales, apague SIEMPRE la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes de
realizar ajuste alguno o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. Esto se aplica tanto a la pulidora
como a la aspiradora. Dichas medias de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta accidentalmente.
ADVERTENCIA: Riesgo de daños personales. La puerta
de esquina tan sólo debe abrirse para cortar esquinas
interiores. Mantenga sus manos y su cuerpo alejados de
la zona de corte en todo momento. Compruebe que la
puerta de esquina está cerrada en las demás aplicaciones.
Esta característica le permite cortar una esquina interior.
1. Compruebe que la herramienta está apagada y que el disco
se ha detenido al completo.
2. Gire la palanca de bloqueo de la puerta de esquina 12 en
sentido contrario al de las agujas del reloj dando una vuelta
completa. Agarre la puerta de esquina 13 y gírela abierta.
3. Coloque sus manos lejos de la zona de disco y colóquese de
forma que la parte inferior abierta se oriente lejos de usted.
4. Encienda la herramienta y deje que alcance la velocidad
máxima antes de ponerla en contacto con la superficie
de trabajo.
5. Coloque la rueda en la superficie de trabajo y vuelva la
amoladora de derecha a izquierda para cortar alrededor de
la esquina interior y lograr una mejor recogida del polvo.
6. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes
de apagarla. Deje que la herramienta deje de rotar antes
de tumbarla.
7. Cierre la puerta de esquina y bloquéela en su lugar
utilizando la palanca de bloqueo de puerta de esquina 12 .
Extracción de polvo (Fig. G)
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente herramientas
eléctricas aconsejadas por DeWALT con
este complemento.
39
Español
Si desea más información sobre las herramientas eléctricas de
DeWALT compatibles con este accesorio, póngase en contacto
con uno de nuestros centros de reparaciones autorizados
enumerados en la contraportada u obtenga todos los datos
oportunos de nuestro servicio de posventa en Internet en:
www.2helpU.com.
ADVERTENCIA: Este accesorio debe utilizarse con un
sistema de extracción de polvo. Lleve SIEMPRE una
protección facial certificada o una máscara antipolvo.
NOTA: Compruebe que la conexión del manguito es segura.
NOTA: La cantidad de polvo retenida por la aspiradora depende
de su sistema de filtrado. Véase el manual de instrucciones de la
aspiradora para más información al respecto.
Todas las campanas de extracción de polvo de DeWALT
han sido diseñadas para operar con el conector DeWALT
Airlock DWV9000.
1. Una el conector DWV9000 19 al conducto de su colector
de polvo 20 .
2. Desbloquee el conector DWV9000 19 e introdúzcalo en el
puerto de polvo 8 .
3. Bloquee el conector DWV9000 19 para fijar.
Tubos de aspiradoras tradicionales (Fig. G)
Una el tubo de aspiradora aconsejado a un puerto de extracción
de polvo 8 .
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela apropiada. No utilice
discos o muelas excesivamente desgastados.
• Compruebe que la brida interior y exterior estén
montadas correctamente.
• Compruebe que el disco o la muela giren en dirección de las
flechas en el accesorio y la herramienta.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. H)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en la empuñadura lateral 3 y la otra en el cuerpo de la
herramienta, como se muestra en la figura H.
40
Interruptor de deslizamiento (Fig. A)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuñadura lateral esté bien apretada.
ATENCIÓN: Antes de conectar la herramienta a un
suministro de alimentación, compruebe que el interruptor
se encuentra en posición de apagado pulsando la parte
trasera del interruptor y soltándolo. Compruebe que el
interruptor se encuentra en la posición de apagado tal y
como se indica anteriormente tras cualquier interrupción
del suministro de alimentación a la herramienta, como la
activación de un interruptor de fallo de tierra, el disparo de
un interruptor de circuito, la desconexión accidental o un
fallo de alimentación. Si el interruptor se bloquea cuando
la alimentación está conectada, la herramienta arrancará
de manera imprevista.
Para arrancar la herramienta, ponga el interruptor de
deslizamiento ENCENDIDO/APAGADO 7 hacia la parte frontal
de la herramienta. Para detener la herramienta, suelte el
interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
Para un funcionamiento continuo, ponga el interruptor hacia
la parte frontal de la herramienta y pulse la parte delantera del
interruptor hacia dentro. Para detener la herramienta mientras
opera en modo continuo, pulse la parte trasera del interruptor
y suéltelo.
Bloqueo del eje (Fig. A)
El botón de bloqueo del eje sirve para evitar que el eje gire
cuando se instalen o saquen muelas. Utilice el bloqueo del eje
sólo cuando la herramienta esté apagada, desenchufada del
suministro eléctrico y se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño a la herramienta, no
engrane el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño a la herramienta y
el accesorio puesto puede salirse resultando posiblemente
en una lesión.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón de bloqueo del eje 1 y gire el eje hasta que no pueda girarlo más.
Funcionamiento de la campana de
rastrillado de mortero
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales , apague SIEMPRE la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes de
realizar ajuste alguno o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. Esto se aplica tanto a la pulidora
como a la aspiradora. Dichas medias de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta accidentalmente.
ADVERTENCIA: Para su propia seguridad, lea
detenidamente el presente manual de instrucciones
tanto para la herramienta pulidora como para la
aspiradora antes de utilizar cualquier accesorio. Si no
aplica las presentes advertencias, podrá dar lugar a
daños personales y daños graves en la herramienta y
en el accesorio. Cuando repare esta herramienta, utilice
exclusivamente piezas de repuesto idénticas.
ADVERTENCIA: Sujete la empuñadura lateral y el cuerpo
de la herramienta firmemente para mantener el control
de la herramienta durante la puesta en marcha y durante
el uso de la misma y hasta que la muela o accesorio deje
de rotar. Asegúrese de que la muela se haya parado por
completo antes de tumbar la herramienta.
ADVERTENCIA: Compruebe que la puerta de esquina
está cerrada.
1. Compruebe que se hayan respetado todas las instrucciones
de ensamblaje y ajuste.
2. Encienda la aspiradora tal y como figura en el manual de
instrucciones de la aspiradora.
3. Arranque la amoladora tal y como se indica en el manual de
instrucciones de la herramienta.
NOTA: Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de aplicarla a la superficie de trabajo.
Aplicación de rastrillado y corte (Fig. H)
1. Fije la profundidad de corte deseada, véase Ajuste de la
profundidad de corte bajo la sección de Ensamblaje
y ajustes.
2. Deje que la herramienta alcance la velocidad máxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.
3. Colóquese de forma que la parte inferior abierta de la
campana y el disco apunten lejos de usted.
4. Coloque el borde 21 de la campana sobre la superficie de
trabajo y empiece el corte introduciéndolo por la superficie
de trabajo. NOTA: Mantenga el borde 21 de la campana
contra la superficie de trabajo para garantizar una recogida
adecuada del polvo.
5. Con la campana orientada tal y como se indica en la figura F,
mueva la amoladora de derecha a izquierda a lo largo de
la superficie de trabajo. Para lograr mejores resultados, la
amoladora debe ubicarse con un ángulo de 45° en el puerto
de polvo cuando realice operaciones de rastrillado/corte.
6. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes
de apagarla. Deje que la herramienta deje de rotar antes
de tumbarla.
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
41
Español
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de corte de
mampostería,
enlazado
PROTECTOR TIPO 1
Protector Tipo 1
Muelas para
cortar diamante
Brida de soporte
Muela de corte
Tuerca de presión roscada
42
Français
KIT DE RACLAGE DE MORTIER
DWE46105
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre du disque
Diamètre de l'arbre
Poids
Certificat de Conformité CE
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-3 :
LPA (niveau d'émission de pression acoustique)
dB(A)
90,0
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
101,0
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
Meulage de la surface
Valeur des émissions de vibrations ah,AG =
Incertitude K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Directives Machines
Kit de raclage de mortier
DWE46105
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.11.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Fusibles :
Europe
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Indique un risque d’électrocution.
43
Français
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
44
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
Français
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
f )
g )
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
h )
RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a ) Cet outil électrique a été conçu pour le meulage,
ponçage, brossage métallique, polissage ou le
tronçonnage. Lire toute directive de sécurité,
consigne, illustration et spécification fournie avec
l’outil électrique. Tout manquement aux directives
suivantes pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b ) Les opérations telles que le meulage, le ponçage,
le brossage métallique et le polissage ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique. Toute
opération pour laquelle l’outil n’a pas été conçu comporte
des risques de dommages matériels et corporels.
c ) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été
spécifiquement conçus et recommandés par le
fabricant de l’outil. Le fait que l’accessoire peut être
rattaché à l’outil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.
d ) La vitesse nominale des accessoires doit être
équivalente ou supérieure à celle recommandée sur
l’étiquette d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de l’outil.
e ) Le diamètre externe et l’épaisseur de l’accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications
i )
j )
k )
de la plaque signalétique de l’outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent être
ni maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
Le filetage de montage des accessoires doit
correspondre à celui du mandrin de la meuleuse.
Pour les accessoires montés avec des brides,
l’alésage de l’accessoire doit correspondre au
diamètre de positionnement de la bride. Les
accessoires qui ne correspondent pas au dispositif
d’installation de l’outil électrique ne tourneront pas
correctement, vibreront de façon excessive et pourront
causer la perte de contrôle de l’outil.
Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,
par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
métalliques ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abîmé.
Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser tourner
l’outil une minute à sa vitesse à vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
Porter un équipement de protection individuel. Selon
l’application, utiliser une protection faciale et des
lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit être capable
d’arrêter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être
capable de filtrer les particules engendrées par l’opération
en cours. Toute exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité auditive.
Maintenir à distance toute personne étrangère
au travail en cours. Toute personne à l’intérieure
de l’aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient être éjectés
et causer des dommages corporels au-delà de l’aire de
travail immédiate.
Ne tenez l’outil que par ses surfaces de préhension
isolées lorsque vous réalisez une opération pendant
laquelle l’accessoire de coupe peut entrer en contact
avec des câbles cachés ou son propre cordon
électrique. Tout contact de l’accessoire de coupe avec
un fil sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer un choc
électrique à l’utilisateur.
Maintenir le cordon électrique éloigné de la partie
rotative de l’outil. En cas de perte de contrôle, le cordon
pourrait être sectionné ou abîmé, et les bras ou mains
pourraient entrer en contact avec l’organe rotatif.
45
Français
l ) Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et rendre l’outil
dangereusement imprévisible.
m ) Ne pas laisser l’outil électrique en marche alors qu’il
est accroché à votre côté. Tout contact accidentel de
l’organe rotatif pourrait faire que ce dernier s’accroche
aux vêtements et qu’un accessoire entre en contact avec
le corps.
n ) Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de
l’outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussière
à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive
de poussières métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o ) Ne pas utiliser cet outil électrique à proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.
p ) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant l’utilisation
d’un réfrigérant fluide. L’utilisation d’eau ou de
tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
d’électrocution ou de décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coinçage d’une
meule, d’un tampon de soutien, d’une brosse en rotation ou
de tout autre accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à l’accessoire en
rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une pièce à travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre de l’outil ou de
conditions ou procédures d’exécution incorrectes, et peuvent être
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a ) Maintenir la scie fermement en positionnant le
corps et les bras de façon à pouvoir résister à toute
force de rebonds. Utiliser systématiquement la
poignée latérale, si fournie avec l’outil, pour un
contrôle maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur peut
contrôler le retour de couple ou les forces de rebonds si des
précautions adéquates sont prises.
b ) Ne jamais approcher les mains de l’organe rotatif.
L’accessoire pourrait rebondir sur les mains.
c ) Ne pas positionner le corps dans l’espace que
pourrait occuper l’outil en cas de rebonds. Les
rebonds projetteront l’outil dans la direction opposée au
mouvement de la meule au point de grippage.
46
d ) Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Éviter
que l’accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance à retenir
l’accessoire en rotation et causer la perte de contrôle de
l’outil, ou des rebonds.
e ) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle
de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité propres au
meulage et au tronçonnage abrasif
a ) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique ainsi
que le carter spécifiquement conçu pour la
meule choisie. Les meules non conçues pour un outil
électrique ne peuvent être adéquatement protégées et
sont dangereuses.
b ) La surface de meulage des meules à moyeu déporté
doit être montée au-dessous du plan de la lèvre
du carter de protection. Une meule mal montée qui
dépasse du plan de la lèvre du carter de protection ne peut
pas être correctement protégée.
c ) Le carter doit être soigneusement fixé à l’outil
électrique et placé de façon à optimiser la sécurité,
afin que l’utilisateur soit le moins possible exposé
au disque. Le carter doit protéger l’utilisateur contre des
fragments de disques cassés, le contact accidentel avec
ces derniers et des étincelles qui pourraient enflammer
les vêtements.
d ) Les meules ne doivent être utilisées que pour les
applications recommandées. Par exemple : ne
pas meuler avec la partie latérale d’une meule à
tronçonner. Les meules à tronçonner ont été conçues
pour le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire éclater.
e ) Utiliser systématiquement des brides de meules en
parfait état, de taille et forme adaptées à la meule
choisie. Les brides de meules servent de support aux
meules, réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner peuvent
différer des brides de disques à meuler.
f ) Ne pas utiliser de meules émoussées lors de leur
utilisation sur des outils électriques plus gros. Les
meules conçues pour des outils électriques plus gros ne
sont pas adéquates pour les vitesses plus rapides des outils
plus petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de sécurité
additionnelles propres au
tronçonnage abrasif
a ) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas tenter
d’effectuer des profondeurs de coupe excessives.
Français
b )
c )
d )
e )
f )
Pousser excessivement la meule augmente la charge
imposée à l’outil, et les possibilités de torsion ou grippage
de la meule dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
Ne pas aligner le corps avec la meule en rotation
ou se placer derrière elle. Lorsque la meule, au point
d’exécution, s’éloigne du corps, tout rebond possible
pourrait propulser la meule en rotation et l’outil électrique
directement sur l’utilisateur.
En cas de grippage de meule, ou si une coupe est
interrompue pour quelque raison que ce soit, arrêter
l’outil électrique et le maintenir immobile jusqu’à
arrêt complet de la meule. Ne jamais tenter de retirer
une meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
est en rotation, pour prévenir tout rebond. Vérifier la
pièce à travailler et prendre les mesures adéquates pour
éliminer toute cause de grippage.
Ne pas reprendre l’opération de coupe dans la pièce.
Laisser la meule tourner à plein régime puis ré-entrer
dans la coupe prudemment. La meule pourrait se
gripper, sortir de la coupe ou effectuer un rebond si l’outil
électrique était remis en marche dans la pièce à travailler.
Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les pièces larges
ont tendance à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce à travailler, près de
la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté de
la meule.
Prenez des précautions supplémentaires lors de
« coupes de poche » dans des murs existants ou dans
toute zone à visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils électriques ou
des objets pouvant causer en retour des rebonds.
Consignes de sécurité supplémentaires
•
•
•
•
•
•
•
•
L’utilisation d’accessoires non spécifiés dans ce manuel
n’est pas recommandée et peut être dangereuse.
L’utilisation d’amplificateur de puissance qui entraînerait le
fonctionnement de l’outil à des vitesses supérieure à sa vitesse
nominale est considérée comme un usage impropre.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez fermement
la poignée. La poignée latérale doit toujours être utilisée pour
conserver le contrôle de l’outil en permanence.
Évitez de faire rebondir la meule ou de la maltraiter. Si
cela se produit, arrêtez l’outil et vérifiez l’absence de fissures ou
de défauts sur la meule.
Toujours manipuler et ranger les meules de manière soigneuse.
Ne jamais couper dans des zones pouvant contenir
des fils électriques ou de la tuyauterie. Risque de
blessures graves.
NE PAS tronçonner le métal avec une meule diamantée.
NE PAS utiliser de meules abrasives.
•
•
•
TOUJOURS utiliser en combinaison avec un aspirateur
de poussières.
Ne pas utiliser cet outil de manière prolongée. Les
vibrations causées par l’utilisation de cet outil peuvent causer
des blessures permanentes aux doigts, aux mains et aux bras.
Utiliser des de gants pour une meilleure protection, effectuer
des pauses fréquentes et limiter l’utilisation quotidienne.
Les évents d’aération recouvrent souvent les pièces
mobiles et doivent être évités. Les vêtements lâches,
les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les
parties mobiles.
AVERTISSEMENT : après utilisation, ranger l’outil,
à plat, sur une surface stable là où il ne pourra ni
faire tomber ni faire trébucher personne. Risque de
blessures graves.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
47
Français
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Moteur de raclage du mortier
1 Poignée latérale
1 Clé plate
1 Connecteur universel
1 Carénage pour raclage du mortier 125 mm
1 Écrou de blocage fileté
1Bride-support
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Utilisation Prévue
Votre fraise à rainurer de qualité industrielle a été conçue pour
les applications professionnelles de tronçonnage.
Votre carénage pour raclage du mortier a été conçue pour les
applications professionnelles de raclage du mortier. Il n’est pas
prévu pour l’utilisation avec le métal ou le bois. L’utilisation de la
meuleuse, de la meule et de l’aspirateur à poussière appropriés
permet de l’utiliser pour retirer la grande majorité de la
poussière statique et aérienne qui, sans utilisation du carénage
pour raclage du mortier, pourrait contaminer l’environnement
de travail ou représenter un risque accru pour la santé de
l’opérateur et des personnes à proximité.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Votre fraise à rainurer de qualité industrielle est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Caractéristiques
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 15 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
48
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
10 Semelle de profondeur de
Bouton de blocage de
l’arbre
coupe
11 Bouton de blocage de la
Arbre
semelle de profondeur de
Poignée latérale
coupe
Bride de soutien
12 Levier de verrouillage de la
antiblocage
trappe pour coupe de coin
Écrou de blocage fileté
(verrouille et déverrouille la
Système d’éjection des
trappe de coupe de coin)
poussières (DES)
13 Trappe de coupe de coin
Commutateur du jeu de
(s’ouvre et permet la
coulisse
coupe d’un coin interne)
Orifice pour les poussières
Vis de blocage
Système d’évacuation des poussières
Le système d’évacuation des poussières 6 prévient
l’accumulation de poussières autour du carter et de l’entrée
moteur, et minimise la quantité de poussières pénétrant dans le
boîtier du moteur.
Dispositif de réarmement sans courant
L’interrupteur marche/arrêt est équipé d’une fonction de
disparition de tension. En cas de coupure de courant ou d’autre
arrêt imprévu, l’interrupteur doit être enfoncé, relâché, puis
enfoncé à nouveau pour redémarrer l’outil.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Installation de la poignée latérale (Fig. A, H)
AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la
poignée est solidement arrimée.
Visser fermement la poignée latérale 3 dans le trou 16 sur le
côté gauche de la boîte de vitesses, comme illustré en figure H..
Français
Montage et démontage du carénage pour
raclage du mortier (Fig. C)
REMARQUE : Le carénage pour raclage du mortier ne
doit être utilisé qu’avec le moteur industriel de raclage du
mortier DWE46105.
1. Desserrez la vis de blocage 9 de la coiffe de déjointage et
aligner les languettes 17 de la coiffe de déjointage avec les
fentes 18 du carter d’engrenage de la meuleuse.
2. Une fois la vis desserrée, pivotez la coiffe jusqu’à la position
de travail voulue. La coiffe doit être positionnée entre l’axe et
l’opérateur pour fournir une efficacité optimale.
3. Resserrez la vis de blocage 9 fermement pour sécuriser la
coiffe de déjointage sur le carter d’engrenage. N’utilisez pas
la meuleuse si la coiffe de déjointage n’est pas fixée.
4. Pour retirer la coiffe de déjointage, desserrez la vis de
blocage en vous assurant que la vis reste sur le collier,
pivotez la coiffe pour aligner les fentes et les languettes et
soulevez la coiffe de déjointage.
NOTIFICATION : Si la coiffe de déjointage ne peut pas
être serrée correctement par la vis de blocage n’utilisez pas
l’outil. Apportez l’outil et la coiffe de déjointage dans un
centre d’assistance pour faire réparer ou remplacer la coiffe
de déjointage.
Montage et démontage d’un disque de
coupe (Fig. A, D)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de disque endommagé.
1. Avec le carénage installé, disposez l’outil sur une table, avec
l’arbre sur le dessus.
2. Installez correctement la bride de soutien 4 sur la broche 2 ,
(Fig. D).
3. Faites pivoter la trappe pour coupe de coin 13 et placez le
disque de coupe 21 sur la bride de soutien 4 .
4. Vissez l’écrou de blocage fileté 5 sur la broche 2 .
5. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre 1 puis faites
pivoter la broche 2 jusqu’à ce qu’elle se verrouille en place.
6. Serrez l’écrou de blocage fileté 5 à l’aide de la clé fournie.
7. Libérez le verrouillage de l’arbre.
8. Refermez et fixez la trappe de coupe de coin 13 en serrant
le levier de blocage de la trappe de coupe de coin 12 .
9. Pour retirer le disque, desserrez l’écrou de blocage fileté 5 à
l’aide de la clé fournie.
Carénage pour raclage du mortier (Fig. F)
AVERTISSEMENT : Seules les meules diamantées de
type 1 peuvent être utilisées avec le carénage de
jointement. Ne pas couper le métal. Ne pas utiliser avec
des meules abrasives collées.
Suivez les instructions de Montage et démontage d’un disque
de coupe et montez le disque de meulage.
Il peut être nécessaire d’ouvrir la trappe de coupe de coin pour
installer les meules de jointement de 125 mm, voir Application
de la trappe de coupe de coin.
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. E)
1. Desserrez le bouton de verrouillage de la semelle de
profondeur de coupe 11 .
2. Faites coulisser la semelle de profondeur de coupe 10 jusqu’à la position désirée.
3. Serrez le bouton de blocage de la semelle de profondeur
de coupe.
Application de la trappe de coupe de coin
(Fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
blessures, TOUJOURS arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Cet
avertissement concerne aussi bien la meuleuse que
l’aspirateur à poussières. Ces mesures préventives
réduiront tout risque de démarrage accidentel de l’outil.
AVERTISSEMENT : Risque de blessures. La trappe de
coupe de coin ne doit être ouverte que pour la coupe
des coins internes. Tenez les mains et le corps éloignés
en permanence de la zone de coupe. Assurez-vous que
la trappe de coupe de coin est fermée pour toutes les
autres applications.
Cette fonction permet la coupe d’un coin interne.
1. Assurez-vous que l’outil est arrêté et que la meule
est immobilisée.
2. Tournez le levier de blocage de la trappe de coupe de
coin 12 d’un tour complet dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Saisissez la trappe de coupe de coin 13 et
tournez-la pour l’ouvrir.
3. Placez les mains éloignées de la zone de la meule et
positionnez-vous de sorte que le dessous ouvert du
carénage se trouve loin de vous.
4. Mettez l’outil en marche et laissez-le tourner à plein régime
avant de le mettre en contact avec la surface à travailler.
5. Placez la meule sur la surface de travail et déplacez la
meuleuse de droite à gauche pour couper autour du coin
interne afin de faciliter la collecte de la poussière.
6. Retirer l’outil de la surface de travail avant de l’arrêter. Laisser
l’outil s’arrêter complètement de tourner avant de le poser.
7. Refermez la porte de coupe de coin et verrouillez-la en
position à l’aide du levier de blocage de la porte de coupe
de coin 12 .
Aspiration des poussières (Fig. G)
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les outils
électriques recommandés par DeWALT avec cet accessoire.
Pour plus d’informations sur les outils électriques DeWALT
compatibles avec ces accessoires, veuillez contacter l’un de
nos centres de services autorisés indiqués en quatrième de
couverture ou consultez les coordonnées complètes de notre
service après-vente sur le site Internet :
www.2helpU.com.
49
Français
AVERTISSEMENT : Cet accessoire doit être utilisé avec un
système d’aspiration des poussières. TOUJOURS porter un
masque pour le visage ou antipoussière certifié.
REMARQUE : Assurez-vous que le tuyau est bien raccordé.
REMARQUE : La quantité de poussière retenue par l’aspirateur
à poussières dépend de son système de filtre. Consulter le
manuel d’instructions de l’aspirateur à poussières pour plus
d’informations.
Tous les carénage d’extraction des poussières DeWALT
sont conçus pour fonctionner avec le connecteur DeWALT
Airlock DWV9000.
1. Raccordez le connecteur DWV9000 19 au tuyau de votre
aspirateur à poussières 20 .
2. Débloquez le connecteur DWV9000 19 et faites-le glisser
dans l’orifice d’aspiration 8 .
3. Bloquez le connecteur DWV9000 19 pour le fixer.
Commutateur du jeu de coulisse (Fig. A)
Raccordez le tuyau d’aspirateur à poussières recommandé sur
l’orifice d’aspiration 8 .
AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la
poignée latérale est solidement arrimée.
ATTENTION : Avant de connecter l’outil à une
alimentation électrique, vérifiez que l’interrupteur est
en position d’arrêt en appuyant sur la partie arrière de
l’interrupteur et le relâcher. Assurez-vous que l’interrupteur
est en position d’arrêt comme décrit après toute
interruption de l’alimentation de l’outil (par ex. activation
d’un disjoncteur de défaut de terre, déclenchement d’un
coupe-circuit, débranchement accidentel ou panne de
courant). Si l’interrupteur est verrouillé lorsque le courant
est branché, l’outil sera mis en marche intempestive.
Pour démarrer l’outil, faites glisser le commutateur ON/OFF
curseur 7 vers l’avant de l’outil. Pour arrêter l’outil, relâcher
l’interrupteur marche/arrêt.
Pour un fonctionnement continu, faites glisser le commutateur
vers l’avant de l’outil et appuyez sur la partie avant de
l’interrupteur vers l’intérieur. Pour arrêter l’outil tout en
fonctionnant en mode continu, appuyez sur la partie arrière de
l’interrupteur et relâchez.
Avant tout utilisation
Blocage de l’arbre (Fig. A)
Tuyaux d’aspirateur à poussières
traditionnel (Fig. G)
• Installez le carter et le disque ou la meule appropriés.
N’utilisez aucun disque ou meule excessivement émoussé.
• Assurez-vous que les brides, externe et interne, sont
correctement installées.
• Assurez-vous que le disque ou la meule tourne dans le sens
des flèches marquées sur l’accessoire et l’outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. H)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
latérale 3 , et l’autre sur le boîtier de l’outil, comme illustré en
figure H.
50
Le bouton de blocage de l’arbre est destiné à empêcher la
broche de tourner lors de l’installation ou du retrait de la
meule. N’utilisez le bouton de blocage de l’arbre que lorsque
l’outil est à l’arrêt, débranché du secteur, et après arrêt complet
du moteur.
AVIS : pour réduire tout risque de dommages matériels,
ne pas actionner le bouton de blocage de l’arbre alors
que l’outil est en marche. L’outil pourrait non seulement
être endommagé mais tout accessoire installé pourrait se
détacher et poser des risques de dommages corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton de
blocage de l’arbre 1 puis faites tourner la broche jusqu’à la
bloquer complètement.
Utilisation du carénage pour raclage du
mortier
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
blessures, TOUJOURS arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Cet
avertissement concerne aussi bien la meuleuse que
l’aspirateur à poussières. Ces mesures préventives
réduiront tout risque de démarrage accidentel de l’outil.
AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, lisez le manuel
d’instructions de la meuleuse et de l’aspirateur à poussières
avant d’utiliser tout accessoire. Le non-respect de ces
avertissements peut entraîner des blessures et de graves
dégâts à l’outil et à l’accessoire. Lors de la révision de cet
outil, n’utilisez que des pièces de rechange identiques.
AVERTISSEMENT : maintenir la poignée latérale et le
corps de l’outil fermement pour garder le contrôle de l’outil
au démarrage et pendant son utilisation, et ce, jusqu’à
arrêt complet de la meule ou de l’accessoire. Avant de
poser l’outil, s’assurer que la meule s’est complètement
arrêtée de tourner.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la trappe de coupe
de coin est fermée.
1. Assurez-vous que toutes les instructions de montage et
d’ajustement ont été suivies.
2. Mettez l’aspirateur à poussière en marche selon les
instructions de son manuel.
3. Démarrez la meuleuse comme indiqué dans le manuel
d’instructions de l’outil.
REMARQUE : laisser l’outil tourner à plein régime avant de
le mettre en contact avec la surface à travailler.
Application de jointement et de coupe
(Fig. H)
1. Réglez la profondeur de coupe désirée (voir Ajustement de
la profondeur de coupe sous Montage et ajustements.
2. Laisser l’outil tourner à plein régime avant de le mettre en
contact avec la surface à travailler.
3. Placez-vous de sorte que le dessous ouvert du carénage et
la meule se trouver loin de vous.
4. Placez le bord 21 du carénage sur la surface de travail
et commencez à couper en plongeant dans la surface de
travail. REMARQUE : Maintenez le bord 21 du carénage
contre la surface de travail pour assurer une bonne
aspiration de la poussière.
5. Avec le carénage orienté comme illustré sur la figure F,
déplacez la meuleuse de droite à gauche le long de la
surface de travail. Pour de meilleurs résultats, la meuleuse
doit être positionnées à une angle de 45° par rapport à
l’orifice des poussières lors du jointement/tronçonnage.
6. Retirer l’outil de la surface de travail avant de l’arrêter. Laisser
l’outil s’arrêter complètement de tourner avant de le poser.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Français
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
51
Français
TABLEAU D’ACCESSOIRES DE MEULAGE
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Disque de coupe de
maçonnerie, collé
CARTER DE TYPE 1
Carter de type 1
Meule à
tronçonner
diamantée
Bride de soutien
Meule à tronçonner
Écrou de blocage fileté
52
Italiano
KIT DISCO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE
DWE46105
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Dichiarazione di conformità CE
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità nominale/a vuoto
Diametro del disco
Diametro dell’alberino
Peso
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-3:
LPA ((livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
90,0
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
101,0
K ((incertezza per il livello sonoro dato)
Smerigliatura di superficie
Valore di emissione delle vibrazioni ah,AG =
Incertezza K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Direttiva Macchine
Kit disco per smerigliatrice angolare
DWE46105
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.11.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Segnala rischio di incendi.
53
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
54
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Italiano
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a ) Questo apparato è stato progettato per essere
utilizzato come smerigliatrice, sabbiatrice,
spazzola o lucidatrice. Leggere attentamente tutte
le avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
b ) Con questo apparato non è consigliabile eseguire
lavorazioni di smerigliatura, sabbiatura,
spazzolatura metallica e lucidatura. L’esecuzione di
lavorazioni per le quali l’apparato non è stato progettato
comporta dei rischi e può causare lesioni personali.
c ) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio può
essere collegato all’apparato, ciò non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.
d ) La velocità nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.
e ) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per l’apparato.
Non è possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.
f ) Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite
flange, il foro dell’albero dell’accessorio deve
corrispondere al diametro di posizionamento
della flangia. Gli accessori che non corrispondono alla
struttura di montaggio dell’apparato non mantengono
l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
g ) Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se l’apparato
o l’accessorio è caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare l’apparato
a vuoto alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
h ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. L’esposizione prolungata a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
i ) Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
là dell’immediata area di lavoro.
j ) Sostenere l’apparato unicamente con supporti
aventi superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe toccare
cavi elettrici nascosti o il cavo di alimentazione
dell’apparato stesso. Gli accessori da taglio che
vengono a contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
55
Italiano
k ) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo può essere tagliato o
impigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare la
mano o il braccio dell’operatore verso l’accessorio rotante.
l ) Non appoggiare mai l’apparato finché l’accessorio
non si sia completamente arrestato. L’accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
l’apparato facendone perdere il controllo.
m ) Non azionare l’apparato mentre lo si trasporta a
fianco. Un contatto accidentale con l’accessorio rotante
può farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
dell’operatore.
n ) Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.
La ventola del motore può attirare la polvere all’interno
dell’alloggiamento e l’accumulo eccessivo di metallo
polverizzato può causare pericoli elettrici.
o ) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco ai
materiali.
p ) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione
che rimanga pinzato o impigliato. Ciò provoca un arresto
immediato dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui è
stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato può
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. la mola può saltare sia verso l’operatore che in
direzione opposta a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni è possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato dell’apparato e/o
di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a ) mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
di resistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l’impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore può frenare
la reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono
prese le precauzioni adatte.
b ) non porre mai le mani vicino l’accessorio rotante.
L’accessorio può rimbalzare sulle mani dell’operatore.
56
c ) l’operatore non deve posizionarsi nel punto in cui
si potrebbe dirigere l’apparato in caso di rimbalzo.
Il rimbalzo spinge l’apparato nella direzione opposta al
movimento del disco nel punto in cui si impiglia.
d ) prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremità appuntite ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare l’accessorio. Angoli, estremità
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dell’apparato.
e ) non collegare una lama da motosega per legno
o una lama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche per
lavorazioni di smerigliatura e taglio abrasivo
a ) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il proprio
apparato e le protezioni specifiche progettate per
quella mola. Le mole non omologate per quell’apparato
non possono essere protette adeguatamente e non
sono sicure.
b ) La superficie di smerigliatura delle mole premute
al centro deve essere montata al di sotto del piano
della linguetta di protezione. Non è possibile fornire
una protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano della
linguetta di protezione.
c ) La protezione deve essere fissata saldamente
all’apparato e posizionata per la massima sicurezza,
in modo che la mola sporga il meno possibile
verso l’operatore. La protezione serve per proteggere
l’operatore da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che potrebbero
incendiare gli indumenti.
d ) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni per cui
sono raccomandate. Per esempio: non molare con
il fianco di una mola da taglio. Le mole da taglio
abrasivo sono progettate per la smerigliatura
periferica. Forze laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
e ) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma corretta
per quella mola. Se le flange sono appropriate,
supportano la mola e ne riducono la possibilità di
rottura. Le flange per dischi da taglio possono differire
dalle flange per dischi abrasivi.
f ) Non utilizzare mole consumate dall’uso con apparati
più potenti. Le mole progettate per apparati più potenti
non sono adatte alle maggiori velocità degli apparati più
piccoli e si possono spaccare.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio abrasivo
a ) Non far incastrare il disco di taglio e non applicare
troppa pressione. Non provare a fare tagli troppo
profondi. Il sovraccarico della mola aumenta il carico e la
Italiano
b )
c )
d )
e )
f )
suscettibilità alla torsione o all’inceppamento della mola
nel taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
Non posizionarsi con il corpo allineato alla mola
in rotazione e star dietro di essa. Quando la mola si
muove nella direzione di allontanamento dal corpo, il
possibile rimbalzo può spingere la mola in rotazione e
l’apparato proprio verso di se.
Quando la mola si inceppa o quando un taglio
si interrompe per qualsiasi ragione, spegnere
l’apparato e tenerlo immobile fino al suo completo
arresto Non tentare mai di rimuovere il disco da
taglio mentre la mola è in movimento, altrimenti
può rimbalzare. Esaminare e prendere azioni correttive
per eliminare le cause che inceppano la lama.
Non ricominciare il taglio nel pezzo in lavorazione.
Far raggiungere la massima velocità alla mola e
poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola può
incepparsi, scavalcare o rimbalzare se viene riavviata
quando ancora è dentro al pezzo in lavorazione.
Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremità del pannello, da
entrambi i lati della mola.
Prestare ancora più attenzione quando si eseguono
“tagli a tuffo” all’interno di pareti o di altre aree
cieche. La parte sporgente della mola può tagliare tubi
del gas o dell’acqua, cavi elettrici o anche oggetti che
possono provocare il ribalzo.
Norme di sicurezza aggiuntive
•
•
•
•
•
•
•
•
L’uso di accessori non specificati nel presente manuale
non è consigliato e potrebbe essere pericoloso. L’uso
di potenziatori che fanno lavorare l’apparato a una velocità
superiore alla propria velocità nominale costituisce un
uso inappropriato.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Utilizzare sempre l’impugnatura laterale. Serrare
saldamente l’impugnatura. L’impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell’apparato in qualsiasi momento.
Evitare di far sobbalzare la mola o di trattarla in modo
brusco. Se succede, arrestare l’apparato e ispezionare la mola
per verificare la presenza di rotture o difetti.
Maneggiare e conservare sempre le mole con cautela.
Non eseguire mai tagli in una zona che potrebbe
contenere fili o cavi elettrici. Potrebbero verificarsi
lesioni gravi.
NON tagliare il metallo con una mola diamantata.
Non usare mole abrasive.
•
•
•
Usare SEMPRE un dispositivo di raccolta della polvere.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall’azione di utilizzo del
presente apparato potrebbero causare lesioni permanenti
alle dita, alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per fornire
un supporto in più e limitare l’esposizione facendo delle
pause frequenti.
Le prese d’aria spesso coprono le parti mobili e devono
essere evitate. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.
AVVERTENZA: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare o di cadere.
Potrebbero verificarsi lesioni gravi alle persone.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
57
Italiano
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Motore del disco per smerigliatrice angolare
1 Impugnatura laterale
1Chiave
1 Connettore universale
1 Protezione del disco per smerigliatrice angolare da 125 mm
1 Dado di serraggio filettato
1 Flangia di sostegno
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 15 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A, B)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Pulsante di blocco dell’alberino
2 Alberino
3 Impugnatura laterale
4 Flangia di supporto anti-blocco
5 Dado di serraggio filettato
6 Sistema di espulsione della polvere (DES)
7 Interruttore di scorrimento
8 Porta di aspirazione polveri
9 VVite di fissaggio
10 Profondità del pattino di taglio
11 Profondità della manopola di bloccaggio del pattino di
taglio
12 Leva di bloccaggio dello sportello di curvatura
(blocca e sblocca lo sportello di curvatura)
13 Sportello di curvatura
(apre e consente il taglio di un angolo interno)
58
Utilizzo Previsto
La fresa per uso intensivo è stata progettata per applicazioni di
taglio professionali.
La protezione del disco per smerigliatrice angolare è stata
progettata per le applicazioni di smerigliatura angolare. Non
è destinata all’uso con metallo o legno. Congiuntamente
all’uso della smerigliatrice, della mola e dell’aspiratore di
polveri appropriato, può essere utilizzata per rimuovere la
maggior parte delle polveri statiche e in sospensione che, senza
l’uso della protezione per il disco di smerigliatura angolare,
potrebbero altrimenti contaminare l’ambiente di lavoro o creare
un maggior rischio alla salute dell’operatore e delle persone che
si trovano nelle vicinanze.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questa fresa per uso intensivo è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Funzioni
Sistema di espulsione della polvere
Il sistema di espulsione della polvere 6 ne evita l’accumulo
intorno alla protezione e all’entrata del motore e ne minimizza la
quantità che entra nell’alloggiamento del motore.
Funzione No-volt di rilascio dell’interruttore in mancanza
di corrente
L’interruttore ON/OFF possiede la funzione No-volt di rilascio in
mancanza di corrente. In caso di interruzione di corrente o altro
spegnimento imprevisto, è necessario spegnere e accendere
l’interruttore per riavviare l’apparato.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Attacco dell’impugnatura laterale (Fig. A, H)
AVVERTENZA: prima di utilizzare l’apparato, verificare
che l’impugnatura sia fissata saldamente.
Fissare la maniglia laterale 3 saldamente nel foro 16 sul
lato sinistro della scatola degli ingranaggi, come mostrato in
figura H..
Italiano
Inserimento e rimozione della protezione
per disco di smerigliatura angolare (Fig. C)
Potrebbe essere necessario aprire lo sportello di curvatura
per installare mole di riempimento da125 mm, consultare
Applicazione dello sportello di curvatura.
NOTA: la protezione per disco di smerigliatura angolare fornita
in dotazione è raccomandata esclusivamente per l’uso con il
motore del disco di smerigliatura angolare per uso intensivo
di DWE46105.
1. Allentare la vite di fissaggio 9 sulla protezione di
riempimento e allineare le linguette 17 sulla protezione alle
scanalature 18 sulla scatola del cambio della smerigliatrice.
2. Con la vite di fissaggio allentata, ruotare la protezione
nella posizione di lavoro desiderata. La protezione deve
essere posizionata tra l’alberino e l’operatore per fornire la
massima efficienza.
3. Serrare la vite di fissaggio 9 saldamente per fissare la
protezione sulla scatola del cambio. Non utilizzare la
smerigliatrice con una protezione allentata.
4. Per rimuovere la protezione del dispositivo di riempimento,
allentare la vite di fissaggio, assicurandosi che rimanga
attaccata al collare, ruotare la protezione in modo
da allineare le scanalature e le linguette, e tirare la
protezioneverso l'alto.
AVVISO: se non si riesce a stringere la protezione di
riempimento con la vite di fissaggio, non utilizzare
l’apparato. Portare l’apparato e la protezione presso un
centro di assistenza per riparare o sostituire la protezione.
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. E)
Inserimento e rimozione di un disco da
taglio (Fig. A, D)
AVVERTENZA: non utilizzare dischi danneggiati
1. Con la protezione installata, posizionare l’apparato su un
tavolo, con l’alberino rivolto verso l’alto.
2. Inserire correttamente la flangia 4 sull’alberino 2 (Fig. D).
3. Ruotare lo sportello di curvatura per aprirlo 13 e
posizionare il disco da taglio 21 sulla flangia 4 .
4. Avvitare il dado di serraggio filettato 5 sull’alberino 2 .
5. Premere il tasto di blocco dell’alberino 1 e ruotarlo 2 fino a
quando si blocca in posizione.
6. Stringere il dado di serraggio filettato 5 con la chiave
in dotazione.
7. Rilasciare il blocco dell’alberino.
8. Chiudere e fissare lo sportello di curvatura 13 serrando la
leva di bloccaggio dello sportello di curvatura 12 .
9. Per rimuovere il disco, allentare il dado di serraggio
filettato 5 con la chiave in dotazione.
Protezione del disco di smerigliatura
angolare (Fig. F)
AVVERTENZA: devono essere utilizzate soltanto
mole diamantate di Tipo 1 con la protezione di
riempimento. Non tagliare il metallo. Non usare con
mole abrasive a legante.
Seguire le istruzioni in Inserimento e rimozione di un disco da
taglio e montare il disco di smerigliatura.
1. Allentare la manopola di bloccaggio del pattino di
taglio 11 .
2. Far scorrere la profondità del pattino di taglio 10 alla
posizione desiderata.
3. Serrare la profondità della manopola di bloccaggio del
pattino di taglio.
Applicazione dello sportello di curvatura
(Fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere SEMPRE l’apparato e staccare la spina dalla
presa di corrente prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Questo si
applica sia alla smerigliatrice che all’aspiratore di polveri.
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
AVVERTENZA: Rischio di lesioni personali. Lo sportello
di curvatura deve essere aperto soltanto per il taglio degli
angoli interni. Tenere sempre le mani e il corpo lontano
dall’area di taglio. Assicurarsi che lo sportello di curvatura
sia chiuso in tutte le altre applicazioni.
Questa funzione consente il taglio di un angolo interno.
1. Assicurarsi che l’apparato sia spento e che la mola si sia
arrestata completamente.
2. Ruotare la leva di bloccaggio dello sportello di curvatura 12 in senso anti-orario di una rotazione completa. Afferrare lo
sportello di curvatura 13 e ruotarlo fino ad aprirlo.
3. Tenere le mani lontano dall’area della mola e posizionarsi in
modo tale che la parte inferiore della protezione sia rivolta
lontano da sé.
4. Accendere l’apparato e far raggiungere la massima velocità
all’apparato prima di toccare la superficie da lavorare.
5. Posizionare la mola sulla superficie di lavoro e spostare
la smerigliatrice da destra a sinistra per tagliare attorno
all’angolo interno per una raccolta ottimale della polvere.
6. Rimuovere l’apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell’apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
7. Chiudere lo sportello di angolatura e fissarlo in posizione
utilizzando la leva di bloccaggio dello sportello di
curvatura 12 .
Aspirazione polveri (Fig. G)
AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente gli apparati elettrici
raccomandati da DeWALT con questo accessorio.
Per ulteriori informazioni sugli apparati elettrici DeWALT
compatibili con questo accessorio, si prega di contattare uno dei
nostri centri di assistenza autorizzati elencati sul retrocopertina o
di consultare i dettagli completi del nostro servizio post-vendita
disponibile su Internet all’indirizzo:
www.2helpU.com.
59
Italiano
AVVERTENZA: l’accessorio deve essere utilizzato con un sistema
di aspirazione delle polveri. Indossare SEMPRE una maschera di
sicurezza o una maschera antipolvere omologata.
NOTA: assicurarsi che il collegamento del tubo sia sicuro.
NOTA: la quantità di polvere trattenuta dal sistema di
aspirazione delle polveri dipende dal suo sistema di filtro. Si
rimanda al manuale di istruzioni dell’aspiratore di polveri per
ulteriori informazioni.
Tutte le protezioni per la raccolta della polvere DeWALT sono
progettate per il funzionamento con il connettore DeWALT
Airlock DWV9000.
1. Fissare il connettore DWV9000 19 al tubo del dispositivo di
raccolta delle polveri 20 .
2. Sbloccare il connettore DWV9000 19 e farlo scorrere sulla
porta di aspirazione delle polveri 8 .
3. Bloccare il connettore DWV9000 19 per fissarlo.
Tubi degli aspiratori delle polveri
tradizionali (Fig. G)
Fissare il tubo di aspirazione delle polveri raccomandato alla
porta di estrazione della polvere 8 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. H)
uno scollegamento accidentale o mancanza di corrente.
Se l’interruttore è bloccato in posizione di accensione,
l’apparato si avvierà improvvisamente una volta
ripristinata la corrente.
Per avviare l’apparato, far scorrere l’interruttore di scorrimento
ON/OFF 7 verso il davanti dell’apparato. Per arrestare
l’apparato, rilasciare l’interruttore ON/OFF.
Per il funzionamento continuo, far scorrere l’interruttore
verso il davanti dell’apparato e premere la parte anteriore
dell’interruttore in dentro. Per arrestare la modalità di
funzionamento continuo dell’apparato, premere la parte
posteriore dell’interruttore e rilasciare.
Blocco dell’alberino (Fig. A)
Il pulsante di blocco dell’alberino serve a prevenire la rotazione
dell’alberino durante il montaggio o la rimozione delle
mole. Agire sul blocco del’alberino solo quando l’apparato è
spento, con il cavo elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di danneggiare
l’apparato, non inserire il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia l’apparato e gli
accessori presenti potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’alberino 1 e ruotarlo fino a quando non gira più.
Funzionamento della protezione per disco di
smerigliatura angolare
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere SEMPRE l’apparato e staccare la spina dalla
presa di corrente prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Questo si
applica sia alla smerigliatrice che all’aspiratore di polveri.
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza, leggere il manuale
di istruzioni relativo all’apparato per la smerigliatura e al
dispositivo di aspirazione delle polveri prima di utilizzare
qualsiasi accessorio. La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni personali o danni
all’apparato e all’accessorio. Durante l’assistenza tecnica,
utilizzare solamente parti di ricambio identiche.
AVVERTENZA: stringere saldamente l’impugnatura
laterale e il corpo dell’apparato per mantenere il controllo
all’avvio e durante l’utilizzo fino a quando la mola o
l’accessorio non sia completamente fermo. Assicurarsi che
la mola sia completamente ferma prima di appoggiare
l’apparato.
AVVERTENZA: assicurarsi che lo sportello di curvatura
sia chiuso.
1. Assicurarsi che tutte le istruzioni di montaggio e regolazione
siano state completate.
Interruttore di scorrimento (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano l’impugnatura
laterale 3 e con l’altra il corpo dell’apparato, come mostrato in
figura H.
AVVERTENZA: prima di utilizzare l’apparato, verificare
che l’impugnatura laterale sia fissata saldamente.
ATTENZIONE: prima di collegare l’apparato a una
presa di corrente, assicurarsi che l’interruttore sia nella
posizione di spegnimento premendo la parte posteriore
dell’interruttore e rilasciando. Assicurarsi che l’interruttore
sia nella posizione di spegnimento come descritto di sopra
dopo qualsiasi interruzione di corrente verso l’apparato,
come per es. l’attivazione di un interruttore automatico
differenziale, lo scatto di un interruttore differenziale,
60
Italiano
2. Accendere l’aspiratore delle polveri secondo le istruzioni
contenute nel relativo manuale di istruzioni.
3. Avviare la smerigliatrice secondo le istruzioni contenute nel
manuale dell’apparato.
NOTA: far raggiungere la massima velocità all’apparato
prima di applicarlo alla superficie da lavorare.
Applicazione di riempimento e di taglio
(Fig. H)
1. Impostare la profondità del taglio desiderata, vedere
Profondità della regolazione di taglio alla voce
Montaggio e regolazioni.
2. Far raggiungere la massima velocità all’apparato prima di
toccare la superficie da lavorare.
3. Posizionarsi in modo tale che il lato inferiore della
protezione e la mola non siano rivolti verso di sé.
4. Posizionare l’estremità 21 della protezione sulla superficie
di lavoro e iniziare il taglio affondandolo nella superficie da
lavorare. NOTA: tenere il bordo 21 della protezione contro
la superficie di lavoro per garantire una corretta raccolta
della polvere.
5. Con la protezione orientata come illustrato in figura F,
spostare la smerigliatrice da destra a sinistra lungo la
superficie da lavorare. Per ottenere risultati ottimali, la
smerigliatrice deve essere posizionata ad un’angolazione di
45° rispetto alla porta di aspirazione delle polveri durante il
riempimento/taglio.
6. Rimuovere l’apparato dalla superficie da lavorare prima
di spegnerlo. Attendere che la rotazione dell’apparato sia
terminata prima di appoggiarlo.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
61
Italiano
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco di taglio
per muratura, a
legante
PROTEZIONE TIPO 1
Protezione tipo 1
Dischi da taglio
diamantati
Flangia di sostegno
Disco da taglio
Dado di serraggio filettato
62
Nederlands
VOEGENHAKPAKKET
DWE46105
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid onbelast/nominale snelheid
Schijfdiameter
Asdiameter
Gewicht
EG-conformiteitsverklaring
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
90,0
LWA(geluidsvermogenniveau)
dB(A)
101,0
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A)
3
Vlakslijpen
Vibratie-emissiewaarde ah, AG =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Richtlijn Voor Machines
Voegenhakpakket
DWE46105
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.11.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
63
Nederlands
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
64
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
Nederlands
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
c )
d )
e )
f )
g )
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a ) Dit elektrische gereedschap is bedoeld
slijpmachine, schuurmachine, metalen borstel,
polijstmachine en snijdgereedschap. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
b ) Het wordt niet aanbevolen werkzaamheden zoals
schuren en polijsten met dit elektrisch gereedschap
uit te voeren of een draadborstel op dit gereedschap
te bevestigen. Werkzaamheden waarvoor het elektrisch
h )
i )
gereedschap niet is ontworpen, kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie en persoonlijk letsel.
Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.
Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale
toerental kunnen breken en wegschieten.
De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt of
beheerst.
Bij het monteren van accessoires moet de
schroefdraad overeenkomen met die van de
as van de slijpmachine. Voor accessoires die
zijn gemonteerd door middel van flenzen moet
het drevelgat van het accessoire passen bij de
diameter van de flens. Accessoires die niet passen op
de bevestigingshardware van het gereedschap zullen
uit balans raken en/of extreem trillen en kunnen u de
beheersing over het gereedschap doen verliezen.
Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als
het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren
en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u
en omstanders uit de buurt van het bereik van
het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken
die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.
Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
65
Nederlands
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.
j ) Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakten wanneer u een handeling
uitvoert waarbij het snijdgereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Accessoires van snijdgereedschap die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat,
kunnen metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
k ) Plaats het stroomsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest,
wordt het snoer mogelijk doorgesneden of gegrepen en
kan uw hand of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.
l ) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de oppervlakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
m ) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
n ) Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig
schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.
o ) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p ) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen
wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van
het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het
onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting
van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op
het bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld
raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij
het beknellingpunt ingaat in het oppervlak van het materiaal
slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het
wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan
springen, afhankelijk van de richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
66
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het gereedschap en kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a ) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan
torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b ) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire kan over uw
hand terugslaan.
c ) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het
gereedschap naartoe zal gaan als zich terugslag
voordoet. Terugslag zorgt dat het gereedschap wegschiet
in de tegenovergestelde richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt.
d ) Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.
e ) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad
aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen
kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van
controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
slijpende en schurende snijdhandelingen
a ) Gebruik uitsluitend wieltypes die zijn aanbevolen
voor uw elektrische gereedschap en de specifieke
beveiliging die is ontworpen voor het gekozen wiel.
Wielen waarvoor het elektrische gereedschap niets is
ontwikkeld kunnen niet adequaat worden beveiligd en
zijn onveilig.
b ) Het slijpoppervlak van de in het midden verzonken
schijven moet worden gemonteerd onder het
vlak van de beveiligingslip. Een wiel dat niet goed
is gemonteerd en dat uitsteekt door het vlak van de
beveiligingslip, kan niet naar behoren worden beschermd.
c ) De beschermkap moet voor maximale veiligheid
stevig zijn vastgemaakt aan en geplaatst zijn op
het elektrisch gereedschap, zodat het gedeelte
dat onafgeschermd is voor de gebruiker zo klein
mogelijk is. De beschermkap helpt de gebruiker te
beschermen tegen afgebroken deeltjes van de schijf en
voorkomt dat de gebruiker in contact komt met de schijf
en met vonken die kleding in brand kunnen zetten.
d ) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt voor
de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: slijp
niet met de zijkant van een snijdwiel. Schurende
Nederlands
snijdwielen zijn bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse
krachten kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
e ) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen van
de juiste grootte en vorm voor het wiel van uw
keuze. De juiste wielflenzen ondersteunen het wiel
en verminderen zo de mogelijkheid dat het wiel
breekt. Flenzen voor snijdwielen kunnen verschillen van
wielflenzen voor slijpen.
f ) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is bedoeld
voor een groter elektrisch gereedschap is niet geschikt
voor de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en
kan barsten.
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
speciaal voor schurende snijdhandelingen
a ) Laat het snijdwiel niet “vastlopen” en oefen er geen
extreme druk op uit. Probeer geen extreme diepte of
snede te maken. Het overbelasten van het wiel vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren of
vastlopen van het wiel in de snede, en de mogelijkheid van
terugslag of wielbreuk.
b ) Plaats uw lichaam niet op een lijn met en achter het
ronddraaiende wiel. Als het wiel tijdens de bediening
van uw lichaam vandaan beweegt, kan de mogelijke
terugslag het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting doen komen.
c ) Als het wiel blokkeert of als een snede om een
bepaalde reden wordt onderbroken, schakelt u het
elektrische gereedschap uit en houdt u het vast
zonder te bewegen totdat het wiel volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in beweging
is, anders kan zich een terugslag voordoen. Zoek
naar de oorzaak van het blokkeren en neem de geschikte
maatregelen om dit op te heffen.
d ) Start de snijdhandeling niet opnieuw op in het
werkstuk. Laat het wiel op volledige snelheid komen
en steek het voorzichtig nogmaals in de snede.
Het wiel kan blokkeren, weglopen of terugslaan als het
gereedschap opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.
e ) Ondersteun panelen of enig ander erg groot
werkstuk om te het risico dat het wiel vastloopt
of terugslaat te verminderen. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De ondersteuningen moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan
beide randen.
f ) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u invallend
zaagt op bestaande muren of andere verborgen
gedeelten. Het uitstekende wiel kan gas- of waterbuizen,
elektrische bedrading of objecten snijden die een
terugslag veroorzaken.
Aanvullende veiligheidsregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik van accessoires die niet in deze handleiding
worden genoemd, wordt niet aanbevolen en kan
gevaarlijk zijn. Gebruik van vermogensboosters die het
gereedschap laten werken op een hogere snelheid dan zijn
nominale snelheid, wordt gezien als verkeerd gebruik van
het gereedschap.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het werkstuk
op een stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam gedrukt
houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Gebruik altijd de zijhandgreep. Zet de handgreep stevig
vast. Gebruik de zijhandgreep zodat u te allen tijde de controle
over het gereedschap behoudt.
Laat de schijf niet stuiteren en behandel de schijf niet
ruw. Als het toch mocht gebeuren, stop het gereedschap dan
en inspecteer de schijf op scheuren en gebreken.
Behandel en bewaar schijven altijd voorzichtig.
Werk nooit op de plek waar zich misschien elektrische
bedrading of een leidingwerk bevindt. Ernstig persoonlijk
letsel zou het gevolg kunnen zijn.
SLIJP GEEN metaal door met een diamantschijf.
GEBRUIK GEEN schuurschijven.
Gebruik ALTIJD stofafzuiging.
Werk niet lange tijd achtereen met dit gereedschap.
Trillingen die worden veroorzaakt door het werken met dit
gereedschap kunnen permanent letsel aan vingers, handen
en armen veroorzaken. Gebruik handschoenen voor het
opvangen van trillingen, las regelmatig een rustperiode in en
werk per dag slechts een beperkte tijd.
Ventilatieopeningen zijn vaak gepositioneerd voor
bewegende delen en u kunt beter met uw handen niet
in de buurt komen van deze openingen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen.
WAARSCHUWING: Plaats het gereedschap als het
niet in gebruik is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen kan worden
gestruikeld of het zelf kan vallen. Persoonlijk letsel
zou het gevolg kunnen zijn.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
67
Nederlands
Elektrische veiligheid
Beschrijving (Afb. A, B)
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Knop asvergrendeling
2 As
3 Zijhandgreep
4 Anti-vergrendeling steunflens
5 Klemmoer met schroefdraad
6 Stofverwijderingssysteem (Dust Ejection System - DES)
7 Schuifschakelaar
8 Stofpoort
9 Klemschroef
10 Zaagdiepteschoen
11 Vergrendelknop zaagdiepteschoen
12 Vergrendelhendel hoekopening
(vergrendelt en ontgrendelt hoekopening)
13 Hoekopening
(kan worden geopend en maakt het uithakken van een
binnenhoek mogelijk)
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Motor voor voegenhakken
1Zijhandgreep
1Steeksleutel
1 Universele connector
1 Voegenhakscherm 125 mm
1 Klemmoer met schroefdraad
1Steunflens
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 15 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
68
Gebruiksdoel
De sleuvenhakker voor zware toepassingen is ontworpen voor
professionele haktoepassingen.
Uw voegenhakscherm is ontworpen voor het professioneel
uithakken van voegen. Het gereedschap is niet bedoeld voor
gebruik met metaal en hout. In combinatie met de juiste
slijpmachine, schijf en stofafzuiging kan het systeem worden
gebruikt voor het verwijderen van het merendeel van het
statische en in de lucht zwevende stof dat zonder gebruik
van het voegenhakscherm de werkomgeving zou kunnen
verontreinigen of een toenemend risico zou kunnen vormen
voor de gezondheid van de gebruiker en van degenen om
hem heen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze sleuvenhakker voor zware toepassingen is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Functies
Stofverwijderingsysteem
Het stofverwijderingssysteem 6 voorkomt dat stof zich
ophoopt rond de beveiliging en de ingang van de motor, en
vermindert de hoeveelheid stof die in de motorbehuizing komt.
Nederlands
Geen-voltage vrijgaveschakelaar
De Aan/Uitschakelaar heeft een geen-voltage vrijgavefunctie.
Als de stroom uitvalt of de stroomvoorziening van het
gereedschap op een andere wijze onverwacht wegvalt, kan het
gereedschap alleen opnieuw worden gestart als de Aan/Uitschakelaar in- en weer uitgeschakeld wordt.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
De zijhandgreep bevestigen (Afb. A, H)
WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt of de hendel stevig vastzit.
Schroef de zijhandgreep 3 stevig in het gat 16 aan de
linkerkant van de tandwielkast, zoals afgebeeld in figuur H.
Het voegenhakscherm plaatsen en
verwijderen (Afb. C)
OPMERKING: Gebruik van het geleverde voegenhakscherm
wordt alleen aanbevolen met de voegenhakmotor voor zware
toepassingen DWE46105.
1. Draai de klemschroef 9 op het voegenhakscherm los en
houd de nokken 17 op het voegenscherm tegenover de
sleuven 18 op de tandwielkast van de slijpmachine.
2. Draai met losgedraaide klemschroef het scherm in de
gewenste werkstand. Voor optimale effectiviteit moet het
scherm tussen de as en de gebruiker worden geplaatst.
3. Zet de klemschroef 9 goed vast zodat het voegenscherm
stevig vastzit op de tandwielkast. Werk niet met de
slijpmachine zonder dat het voegenscherm goed
is vastgezet.
4. U kunt de voegenslijpkap verwijderen door de klemschroef
los te draaien, waarbij uerop moet letten dat de schroef op
de kraag bevestigd blijft, door de voegenslijpkapte draaien
zodat de sleuven en de nokken tegenover elkaar uitkomen
en de voegenslijpkap omhoog te trekken.
KENNISGEVING: Gebruik het gereedschap niet als u het
voegenscherm niet kunt vastzetten met de klemschroef.
Breng het gereedschap en het voegenscherm naar een
servicecentrum waar het scherm kan worden gerepareerd
of vervangen.
Een zaagschijf bevestigen en verwijderen
(Afb. A, D)
WAARSCHUWING: Gebruik geen beschadigde schijf.
1. Plaats het gereedschap met geplaatst scherm op een tafel,
de spindel omhoog.
2. Breng de ondersteunende flens 4 op de juiste wijze op de
as 2 aan (Afb. D).
3. Roteer de hoekopening 13 naar de geopende stand en
plaats de zaagschijf 21 op de steunflens 4 .
4. Schroef de klemmoer met schroefdraad 5 op de as 2 .
5. Druk op de knop voor de asvergrendeling 1 en draai de
as 2 totdat deze op zijn plaats vast komt te zitten.
6. Zet de klemmoer met schroefdraad 5 vast met
de steeksleutel.
7. Hef de asvergrendeling op.
8. Sluit de hoekopening 13 en zet deze vast door de
vergrendelingshendel van de hoekopening 12 vast
te zetten.
9. U kunt de schijf verwijderen door de klemmoer 5 met
schroefdraad met de meegeleverde steeksleutel los
te draaien.
Voegenhakscherm (Afb. F)
WAARSCHUWING: U mag alleen diamantschijven
van Type 1 met het voegenscherm gebruiken. Zaag
geen metaal. Niet gebruiken met gelijmde schuurschijven.
Volg de instructies bij Een zaagschijf monteren en verwijderen
en monteer de slijpschijf.
Voor het installeren van voegenschijven van 125 mm is het
misschien nodig dat u de hoekopening opent, raadpleeg
Toepassing van de Hoekopening.
Zaagdiepteafstelling (Afb. E)
1. Maak de vergrendelknop 11 van de zaagschoen los.
2. Schuif de diepteafstelling van de zaagschoen 10 in de
gewenste positie.
3. Zet de vergrendelknop van de diepteafstelling van de
zaagschoen vast
Toepassing van de hoekopening (Afb. F)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel,
zet ALTIJD het gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert of
installeert. Dit geldt voor zowel de slijpmachine als
het systeem voor stofafzuiging. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
WAARSCHUWING: Risico van persoonlijk letsel. De
hoekopening mag alleen worden opengezet voor het
zagen binnen hoeken. Houd te allen tijde handen en
lichaam uit de buurt van het zaaggebied. Let erop dat de
hoekopening bij alle andere toepassingen gesloten is.
Met deze functie kunt u binnen een hoek zagen.
1. Controleer dat het gereedschap uitstaat en dat de schijf
volledig tot stilstand is gekomen.
2. Draai de vergrendelhendel 12 van de hoekopening een
hele slag naar links. Pak de hoekopening 13 vast en
draai open.
69
Nederlands
3. Plaats de handen niet in de buurt van de schijf en ga zelf
zo staan dat de open onderzijde van het scherm van u af
is gericht.
4. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid
te komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.
5. Plaats de schijf op het werkoppervlak en verplaats de
slijpmachine van rechts naar links langs de binnenhoek, zo
dat het stof het best wordt verzameld.
6. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerlegt.
7. Sluit de hoekopening en vergrendel deze met de
vergrendelhendel 12 van de opening.
Stofafzuiging (Afb. G)
WAARSCHUWING: Gebruik bij dit hulpstuk uitsluitend
elektrisch gereedschap dat wordt aanbevolen
door DeWALT.
Neem voor meer informatie over elektrisch gereedschap van
DeWALT dat geschikt is voor dit hulpstuk, contact op met een
van onze erkende servicecentra die worden vermeld op de
achteromslag of raadpleeg de volledige bijzonderheden over
onze service, die beschikbaar zijn op Internet:
www.2helpU.com.
WAARSCHUWING: Dit hulpstuk moet worden gebruikt
met een systeem voor stofafzuiging. Draag ALTIJD een
gecertificeerd gezichtsmasker of stofmasker.
OPMERKING: Controleer dat de slang goed vastzit.
OPMERKING: Hoeveel stof wordt tegengehouden door de
stofafzuiging hangt af van het filtersysteem. Raadpleeg de
instructiehandleiding van het systeem voor stofafzuiging voor
meer informatie.
Alle DeWALT stofafzuigkappen zijn ontworpen voor de DeWALT
Airlock DWV9000-connector.
1. Bevestig de DWV9000-connector 19 op de slang van
uw stofafzuigsysteem 20 .
2. Ontgrendel de DWV9000-connector 19 en schuif deze
op stofpoort 8 .
3. Vergrendel de DWV9000-connector 19 zodat deze
goed vastzit.
Slangen van traditionele
stofafzuigsystemen (Afb. G)
Bevestig de slang van het aanbevolen stofafzuigsysteem op
de stofpoort 8 .
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel aan. Gebruik
geen extreem versleten schijven of wielen.
• Zorg ervoor dat de binnenste en buitenste flens correct
zijn aangebracht.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de richting van
de pijlen op het accessoire en het gereedschap.
70
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. H)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand aan de
zijhandgreep 3 , terwijl u met de andere hand de behuizing van
het gereedschap vasthoudt, zoals afgebeeld in figuur H.
Schuifschakelaar (Afb. A)
WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt dat de zijhandgreep stevig vastzit.
VOORZICHTIG: Controleer, voordat u het gereedschap
op de stroomvoorziening aansluit, dat de schakelaar
in de uit-stand staat door op het achterste deel van de
schakelaar te drukken en vervolgens de schakelaar los te
laten. Controleer dat de schakelaar in de uit-stand staat,
zoals hierboven wordt beschreven, na een mogelijke
onderbreking van de stroomvoorziening van het
gereedschap, bijvoorbeeld door een aardlekschakelaar,
een circuitonderbreker, wanneer bij vergissing de
stekker uit het stopcontact wordt getrokken of na een
stroomstoring. Als de schakelaar is vergrendeld in de aanstand wanneer de spanning wordt ingeschakeld, zal het
gereedschap onverwacht gaan werken.
Start het gereedschap door de ON/OFF-schuifschakelaar 7 naar de voorzijde van het gereedschap te schuiven. U kunt het
gereedschap stilzetten door de Aan/Uit-schakelaar los te laten.
Als u het gereedschap ononderbroken wilt laten werken,
schuift u de schakelaar in de richting van de voorzijde van het
gereedschap en drukt u het voorste gedeelte van schakelaar
naar binnen. Als u het gereedschap wilt laten stoppen terwijl
het ononderbroken werkt, drukt u op het achterste gedeelte van
de schakelaar en laat u de schakelaar los.
Nederlands
Spilvergrendeling (Afb. A)
De knop voor de spilvergrendeling bedoeld om te voorkomen
dat de spil ronddraait terwijl u schijven plaatst of verwijdert.
Gebruik de spilvergrendeling uitsluitend als het gereedschap is
uitgeschakeld, de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald,
en volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade aan het
gereedschap te voorkomen, bedient u de spilvergrendeling
niet als het gereedschap in gebruik is. Er kan schade aan
het gereedschap optreden en het bevestigde accessoire
kan losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
U kunt de vergrendeling inschakelen door de knop 1 van de
asvergrendeling in te drukken en de as te draaien totdat dat niet
verder kan.
Werken met het voegenhakscherm
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel,
zet ALTIJD het gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert of
installeert. Dit geldt voor zowel de slijpmachine als
het systeem voor stofafzuiging. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid de
instructiehandleiding voor zowel het slijpgereedschap
als het stofafzuiggereedschap, voordat u een accessoire
in gebruik neemt. Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk letsel en ernstige
beschadiging van het gereedschap en het accessoire.
Gebruik, wanneer u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke vervangende onderdelen.
WAARSCHUWING: Houd de zijhandgreep en de
behuizing van het gereedschap stevig vast om de controle
over het gereedschap te behouden tijdens het opstarten
en het gebruik, en totdat het wiel of accessoire is gestopt
met draaien. Het is belangrijk dat u het gereedschap
pas neerlegt wanneer de schijf volledig tot stilstand
is gekomen.
WAARSCHUWING: Controleer dat de hoekopening
gesloten is.
1. Controleer dat u alle instructies voor de montage en
afstelling hebt doorlopen.
2. Zet de stofafzuiging aan volgens de instructies in de
handleiding van de stofafzuiging.
3. Start de slijpmachine volgens de instructies in de
instructiehandleiding.
OPMERKING: Geef het gereedschap de tijd volledig op
snelheid te komen voordat u het werkoppervlak aanraakt.
Toepassing voor voegen en zagen (Afb. H)
1. Stel de gewenste zaagdiepte in, zie Afstelling zaagdiepte
onder Montage en afstellingen.
2. Geef het gereedschap de tijd om volledig op snelheid
te komen voordat u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.
3. Ga zo staan dat de open onderzijde van het scherm en de
schijf van u af zijn gericht.
4. Plaats de rand 21 van het scherm op het werkoppervlak
en begin met zagen door de schijf in het werkoppervlak
te laten dringen. OPMERKING: Houd de rand 21 van
het scherm tegen het werkoppervlak zodat een goede
stofverzameling gewaarborgd is.
5. Verplaats de slijpmachine terwijl het scherm is gericht
zoals in afbeelding F wordt getoond, van rechts naar links
langs het werkoppervlak. Voor het beste resultaat moet de
slijpmachine tijdens het voegenhakken/zagen onder een
hoek van 45° worden gehouden.
6. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om
te stoppen met draaien voordat u het neerlegt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
71
Nederlands
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
72
Nederlands
TABEL SLIJPACCESSOIRES
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de slijpmachine
Zaagschijf voor
metselwerk, gelijmd
TYPE 1 BEVEILIGING
Type 1 beveiliging
Diamanten
snijdwielen
Ondersteunende flens
Snijdwiel
Klemmoer met schroefdraad
73
Norsk
BETONGPUSSESETT
DWE46105
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Overensstemmelseserklæring med EU
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Hjuldiameter
Spindeldiameter
Vekt
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA (avgitt lydtrykknivå)
dB(A)
90,0
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
101,0
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Overflatesliping
Vibrasjonsutslipp verdi ah, AG =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Maskineridirektiv
Betongpussesett
DWE46105
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.11.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
74
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
d )
e )
f )
g )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
75
Norsk
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a ) Dette elektroverktøyet er beregnet for bruk til
sliping, pussing, stålbørsting, polering eller
kapping. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som leveres med
dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av
instruksjonene som er listet opp under kan resultere i
elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b ) Bruk til sliping, pussing, stålbørsting og polering
anbefales ikke med dette verktøyet. Dersom
elektroverktøyet brukes til andre oppgaver enn det er
tiltenkt, kan det føre til fare og forårsake personskade.
c ) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv om
tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette
trygg drift.
d ) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
e ) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres
og kontrolleres tilstrekkelig.
f ) Gjenget feste på tilbehør må passe til slipemaskinens
gjenger. For tilbehør montert på flens, må
senterhullet på tilbehøret passe til diameteren på
flensen. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på
elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og
kan føre til at du mister kontrollen.
g ) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et
tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende
76
bort fra banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker
under denne testen.
h ) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra
arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid.
Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre
til hørselstap.
i ) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.
Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke
personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til
skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet.
j ) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som kommer
i kontakt med en strømførende ledning kan føre til
at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
k ) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt
med roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hånden eller
armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l ) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret har
stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i
overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din.
m ) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs
siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret
kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker
tilbehøret inn i kroppen din.
n ) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres
regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet,
og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre
til elektriske farlige situasjoner.
o ) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p ) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til
elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt
roterende skive, støttetallerken, børste eller annet tilbehør.
Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende
tilbehøret stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det
Norsk
ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes
fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i
klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at
skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den
klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:
a ) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll på
tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b ) Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende
tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden.
c ) Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet
vil bevege seg hvis det oppstår tilbakeslag. Et
tilbakeslag vil drive fram verktøyet i motsatt retning
av skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjørte
seg fast.
d ) Vær særlig forsiktig under bearbeiding av hjørner,
skarpe kanter osv. Unngå at tilbehører hopper og
kjører seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre
til tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e ) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.
e ) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse
og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser
støtter skiven å reduserer på den måten muligheten
for at skiven ødelegges. Flenser for kappeskiver kan
være annerledes enn flenser for slipeskiver.
f ) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy.
Skiver beregnet på større elektroverktøy er ikke egnet
for den høyere hastigheten til et mindre verktøy og
kan ødelegges.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for
slipende kappeoperasjoner
a ) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for mye makt.
Ikke forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven
øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
b ) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Når skiven, under bruk, beveger
seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den
roterende skiven og elektroverktøyet direkte mot deg.
c ) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå av
elektroverktøyet og hold det stille helt til skiven
stanser fullstendig. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven
fra kuttet mens skiven beveger seg ellers kan det
oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
d ) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La skiven
nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i kuttet.
Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg
framover eller slå tilbake dersom strømmen også restartes
i arbeidsstykket.
e ) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet henger
og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres
støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
f ) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et “dykkkutt” i eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Skiven stikker ut og kan komme til å kappe
gass- eller vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander
som kan føre til tilbakeslag.
Sikkerhetsadvarsler spesielt for sliping og
slipende kappeoperasjoner
a ) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt
elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen
for den valgte skiven. Skiver som elektroverktøyet ikke
ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b ) Slipeflaten på skiver med senterforsenking må
monteres under planet på beskyttelseskanten.
Feilmontert hjul som går utenfor planet på
beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig.
c ) Beskyttelsen må festes forsvarlig til elektroverktøyet
og stilles inn for maksimal sikkerhet, slik at
minst mulig av skiven eksponeres mot brukeren.
Beskyttelsen verner brukeren mot fragmenter fra ødelagte
skiver, utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
d ) Skiver må kun brukes for anbefalte operasjoner.
For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven.
Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom
det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til
å knuses.
Ekstra sikkerhetsregler
•
•
Bruk av tilbehør som ikke er spesifisert i denne
bruksanvisningen anbefales ikke og kan være farlig.
Bruk av effektøkere som kan drive verktøyet ved høyere
hastigheter enn angitt regnes som ferilaktig bruk.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
77
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket godt fast.
Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll
på verktøyet.
Unngå å slå med skiven eller annen røff behandling.
Dersom det skjer, stopp verktøyet og inspiser skiven for
sprekker eller skader.
Bruk og lagre alltid skiver på en forsiktig måte.
Kapp aldri i et område som kan skjule elektriske kabler
eller rør. Det kan resultere i alvorlig personskade.
IKKE kapp metall med en diamantkoppskive.
Ikke bruk slipeskiver.
Bruk ALLTID med støvavsuger.
Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon
på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på
fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping,
ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk.
Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngås.
Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp
av bevegelige deler.
ADVARSEL: Legg verktøyet på siden på et
stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare
for snubling eller velting. Dette kan resultere i
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Betongpussemotor
1Sidehåndtak
1Nøkkel
1Universalkobling
1 125 mm betongpussedeksel
1 Gjenget festemutter
1 Bakre flens
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 15 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Spindellåseknapp
2 Spindel
3 Sidehåndtak
4 Antilåse bakflens
5 Gjenget festemutter
6 Støvsugesystem (DES)
7 Glidebryter
8 Støvsugertilkobling
9 Klemskrue
10 Dybde av kuttesko
11 Dybde av kuttesko, låseknapp
12 Kantdeksel låsespak (låser eller åpner kantdekselet)
13 Kantdeksel (kan åpnes for å kutte i et einnvendig hjørne)
Tiltenkt Bruk
Verktøyet er en kraftig sporkutter som er designet for
profesjonelle kutteoppgaver.
78
Norsk
Betongsliperen er designet for profesjonell sliping av fuger/
betong. Den er ikke ment for bruk på metall eller treverk.
Ved bruk av korrekt sliper, diamantslipeskive og støvsuger
kan den brukes til fjerning av mesteparten av det statiske og
luftbårne støvet som, uten bruk av slipedekslet, kan forurense
arbeidsområdet eller påføre en økt helserisiko for brukeren og
folk i nærheten.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne kraftige sporkutteren er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Funksjoner
Støvsugersystem
Støvsugersystemet 6 hindrer at støv bygger seg opp rundt
verneanordningen og motorinntaket og minsker støvmengden
som kommer inn i motorkabinettet.
Nullspennings utløserbryter
AV/PÅ-bryteren har en nullspennings utløserfunksjon. I tilfelle
strømbrudd eller annen uventet avbrudd må du trykke og slippe
avtrekkerbryteren flere ganger for å starte verktøyet på nytt.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Montering av sidehåndtak (Fig. A, H)
4. For å ta av fresedekselet, løsne festeskruen, pass på at skruen
holder seg festet til kragen, roter fresedekselet for å rette inn
sporene og trekk opp fresedekselet.
MERK: Dersom slipedekselet ikke kan strammes ved å
bruke klemskruen, skal verktøyet ikke brukes. Ta med
verktøyet og slipedekselet til et servicesenter for å reparere
eller skifte slipedekselet.
Ta av og sette på en kappeskive (Fig. A, D)
ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive.
1. Plasser verktøyet med montert slipedeksel på et bord med
spindelen opp.
2. Monter den bakre flensen 4 korrekt på spindelen 2 (Fig. D).
3. Roter åpen kantdekselet 13 og sett kappeskiven 21 på
bakflensen 4 .
4. Skru den gjengede klemmemutteren 5 på spindelen 2 .
5. Press knappen for spindellåsen 1 og roter spindelen 2 til
den låser i posisjon.
6. Stram den gjengede festemutteren 5 med
to-pins nøkkelen.
7. Frigjør spindellåsen.
8. Lukk og lås kantdekselet 13 ved å stramme låsespaken på
kantdekselet 12 .
9. For å ta av skiven, løsne den gjengede festemutteren 5 med den medfølgende nøkkelen.
Betingslipedeksel (Fig. F)
ADVARSEL: Kun type 1 diamantskiver skal brukes
med betongslipedekselet. Ikke kapp i metall. Ikke bruk
limte slipeskiver.
Følg instruksene Sette på og ta av en kappeskive og sett
på slipeskiven.
Det akn være nødvendig å åpne kantdekselet for å installere
125 mm betongslipeskiver, se Bruk av kantdeksel.
Justere fresdybden (Fig. E)
Montering og fjerning av betongslipedekslet
(Fig. C)
Bruk av kantdeksel (Fig. F)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet, kontroller at håndtaket
er forsvarlig festet.
Skru sidehåndtaket 3 godt inn i hullet 16 på venstre side av
girkassens om vist i figur H.
MERK: Det leverte betongslipedekselet er kun anbefalt for bruk
med den kraftige DWE46105 betongslipemotoren.
1. Åpne klemskruen 9 på slipedekslet og rett inn knastene 17
på slipedekslet med slissene 18 på slipemaskinens girhus.
2. Med klemskruen åpen, roter dekselet til ønsket
arbeidsposisjon. Slipedekslet skal plasseres
mellom spindelen og brukeren for å gi brukeren
maksimal beskyttelse.
3. Lukk klemskruen 9 på slipedekselet for å låse det på
girkassen. Ikke bruk slipemaskinen med løst slipedeksel.
1. Løsne dybdejusteringsknotten på kutteskoen 11 .
2. Skyv kutteskoen 10 til ønsket posisjon.
3. Stram til dybdejusteringsknotten for kutteskoen
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå ALLTID av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Dette
gjelder både sliperen og støvsugeren. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
ADVARSEL: Fare for personskade. Kantdekselet skal kun
åpnes for å kappe innvendige hjørner. Hold alltid hendene
og kroppen unna kappeområdet. Pass på at kantdekselet
er lukket ved all annen bruk.
Denne funksjonen tillater kapping av innvendige hjørner.
1. Pass på at verktøyet har stoppet helt.
79
Norsk
2. Vri kantdekselets låsespake 12 mot klokken en hel
omdreining. Grip tak i kantdekselet 13 og roter det åpent.
3. Hold hendene unna skiveområdet og ositioplasser deg selv
slik at den åpne undersiden av dekselet peker bort fra deg.
4. Slå på og la verktøyet komme opp i full hastighet før du lar
det berøre arbeidsoverflaten.
5. Sett skiven mot arbeidsflaten og beveg slipemaskinen fra
høyre til venstre for kapping i det innvendige hjørnet, det gir
best støvsamling.
6. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La
verktøyet stoppe rotasjonen før du legger det ned.
7. Lukk kantdekselet ved hjelp av låsespaken 12 .
Støvsuging (Fig. G)
ADVARSEL: Bruk kun elektrisk verktøy som anbefalt av
DeWALT med dette tilbehøret.
For mer informasjon om DeWALT elektriske verktøy som er
kompatible med dette tilbehøret, vennligst ta kontakt med en
av de autoriserte servicesentrene listet på baksiden eller se alle
detaljer om vår kundeservice på Internett på:
www.2helpU.com.
ADVARSEL: Dette tilbehør må brukes med et
støvavsugsystem. Bruk ALLTID sertifiserte ansiktseller støvmaske.
MERK: Kontroller at dyse-koblingen er sikker.
MERK: Mengden med støv tilbakeholdt i støvsugeren
avhenger av filtersystemet. Se støvsugerens bruksanvisning for
mer informasjon.
Alle DeWALT støvoppsamlingsdeksler er designet å fungere
sammen med DeWALT Airlock DWV9000 kobling.
1. Koble DWV9000 koblingen 19 til støvsugerslangen 20 .
2. Lås opp DWV9000 koblingen 19 og skyv på
støvsugertilkoblingen 8 .
3. Lås DWV9000 koblingen 19 .
Tradisjonelle støvsugerslanger (Fig. G)
Koble anbefalt støvsugerslange til støvsugertilkoblinge 8 .
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke bruk
utslitte skiver.
• Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på tilbehøret
og verktøyet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
80
Korrekt plassering av hendene (Fig. H)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
sidehåndtaket 3 , med den andre hånden på hoveddelen av
verktøyet som vist i figur H.
Glidebryter (Fig. A)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet, pass på at
sidehåndtaket er godt skrudd til.
FORSIKTIG: Før verktøyet kobles til en strømkilde, forsikre
deg om at bryteren er i av-posisjon ved å trykke bakdelen
av bryteren og slipp den. Forsikre deg om at bryteren er i
av-posisjon etter enhver forstyrrelse i strømtilførselen til
verktøyet. Dette kan være aktivering av en jordfeilbryter, en
sikring som er gått, en tilfeldig frakobling eller strømbrudd.
Dersom bryteren er låst i på-posisjon når strømmen kobles
til, vil verktøyet starte brått.
For å starte verktøyet, dra PÅ/AV glidebryteren 7 mot fronten
av verktøyet. For å stoppe verktøyet, slipp PÅ/AV-bryteren.
For å sette i kontinuerlig modus, dra bryteren mot fronten på
verktøyet og trykk den fremre delen av bryteren innover. For å
stoppe verktøyet mens det jobber i kontinuerlig modus, trykk
den bakre delen av glidebryteren og slipp.
Spindellås (Fig. A)
Spindellåsen skal hindre spindelen fra å rotere ved installasjon
eller fjerning av skiver. Bruk spindellåsen kun når verktøyet er
slått av, plugget ut fra strømforsyningen, og har stoppet helt.
MERK: For å redusere risikoen for skade på verktøyet,
slå ikke på spindellåsen når verktøyet er i bruk. Dette vil
resultere i skader på verktøyet og tilbehøret kan komme til
å rotere av og dermed forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for spindellåsen 1 og roter
spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere.
Bruk av betongslipedeksel
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå ALLTID av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Dette
gjelder både sliperen og støvsugeren. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les bruksanvisningen
for både slipeverktøyet og støvsugeren før bruk av
noe tilbehør. Å se bort fra disse advarsler kan resultere
i personskade og alvorlig skade på verktøyet og
tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal kun identiske
reservedeler brukes.
Norsk
Rengjøring
Bruk av betongsliping og kapping (Fig. H)
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Hold sidehåndtaket og hoveddelen av
verktøyet godt fast for å beholde kontrollen over verktøyet
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret
stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
ADVARSEL: Pass på at kantdekselet er lukket.
1. Sørg for at alle monterings- og kusteringsanvisninger er
blitt utført.
2. Slå på støvsugeren som beskrevet i
støvsugerens bruksanvisning.
3. Start slipemaskinen som angitt i bruksanvisningen.
MERK: La verktøyet komme opp i full hastighet før du lar
det berøre arbeidsflaten.
1. Sett ønsket dybde av kuttet, se Justere kuttedybde under
Montering og justering.
2. La verktøyet komme opp i full hastighet før du lar det
berøre arbeidsoverflaten.
3. Plasser deg selv slik at den åpne undersiden av dekelset og
skiven er rettet bort fra deg.
4. Plasser kanten 21 av dekselet på arbeidsflaten og
begynn arbeidet ved å kappe inn i arbeidsflaten. MERK:
Hold kanten 21 av dekselet mot arbeidsflaten for å sikre
godt støvavsug.
5. Med dekselet plassert som vist i figur F, beveg slipemaskinen
fra høyre til venstre langs arbeidsflaten. For best resultat bør
slipemaskinen stå i 45° vinkel til støvsugerporten ved sliping
av spor.
6. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La
verktøyet stoppe rotasjonen før du legger det ned.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
81
Norsk
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR
Type verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Masonry cutting
disc, bonded
TYPE 1
VERNEANORDNING
Type 1 verneanordning
Kappeskiver av
diamant
Bakre flens
Kappeskive
Gjenget klemmemutter
82
Português
KIT DE ALISAMENTO DE ARGAMASSA
DWE46105
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Peso
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-3:
LPA (nível de emissão de pressão acústica)
dB(A)
90,0
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
101,0
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Desbaste de superfícies
Valor de vibração das emissões ah,AG =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Kit de alisamento de argamassa
DWE46105
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.11.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
83
Português
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
84
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
Português
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas as
operações
a ) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser utilizada
como uma ferramenta de desbaste, lixagem,
decapagem, polimento ou corte. Leia todos os
avisos de segurança, instruções, ilustrações e
especificações fornecidos com a ferramenta. O não
seguimento de todas as instruções indicadas abaixo
poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.
b ) A realização de operações como desbaste, lixagem
e limpeza com escova metálica e polimento não
é recomendada com esta ferramenta eléctrica. As
operações para as quais a ferramenta eléctrica não foi
concebida poderão criar perigo e causar ferimentos.
c ) Não utilize acessórios que não tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessório
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d ) A velocidade nominal do acessório tem de ser,
no mínimo, equivalente à velocidade máxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessórios que
forem utilizados a uma velocidade superior à respectiva
velocidade nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e ) O diâmetro exterior e a espessura do seu acessório
têm de ser compatíveis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessórios com um tamanho
incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f ) A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta de
desbaste. No que respeita a acessórios montados
com flanges, o orifício de fixação do acessório
deve corresponder ao diâmetro de localização
da flange. Os acessórios que não correspondam ao
tamanho dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada e vibrar
de modo excessivo, podendo causar a perda do controlo
da ferramenta.
g ) Não utilize acessórios danificados. Antes de cada
utilização, inspeccione os acessórios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas
e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair
a ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique
o respectivo estado. Se o acessório instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Após
inspeccionar e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
85
Português
local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão normalmente
fragmentar-se durante este período de teste.
h ) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira ou óculos
de protecção. De acordo com o necessário, use
uma máscara contra o pó, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser capaz de
o proteger contra a projecção de detritos resultantes de
várias operações. A máscara contra o pó (ou um filtro
respiratório equivalente) tem de ser capaz de filtrar
as partículas criadas pela utilização da ferramenta. A
exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade
poderá causar perda de audição.
i ) Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distância segura da área de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perímetro da área de trabalho
tem de usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça de trabalho
ou de um acessório partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da área de trabalho imediata.
j ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao
efectuar uma operação em que o acessório da
ferramenta possa entrar em contacto com fios
ocultos ou com o próprio cabo da ferramenta. O
acessório de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderá fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
k ) Afaste o cabo de alimentação do acessório rotativo.
Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderá ser
cortado ou ficar preso no acessório, puxando a sua mão
ou o seu braço na direcção do acessório rotativo.
l ) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessório ficar completamente imobilizado. Caso
contrário, o acessório rotativo poderá ficar preso na
superfície onde pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la
para longe das suas mãos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.
m ) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportá-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessório rotativo com a sua roupa poderá prendê-la no
mesmo, puxando o acessório na direcção do seu corpo.
n ) Limpe regularmente as aberturas de ventilação
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor irá
puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar
riscos eléctricos.
86
o ) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. Estes materiais poderão ser inflamados por
faíscas da ferramenta.
p ) Não utilize acessórios que necessitem de líquidos
de refrigeração. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou
choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do utilizador
do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direcção
oposta à rotação do acessório no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direcção do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de utilização
incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções indicadas
abaixo:
a ) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e
posicione o seu corpo e o seu braço de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho
auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao
máximo o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reacção do binário ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precauções.
b ) Nunca coloque a sua mão perto do acessório
rotativo. O efeito de coice poderá fazer o acessório saltar
para cima da sua mão.
c ) Não posicione o seu corpo na área para a qual a
ferramenta eléctrica poderá saltar caso ocorra
o efeito de coice. O efeito de coice irá projectar a
ferramenta na direcção oposta ao movimento do disco no
ponto de bloqueio.
d ) Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta
em cantos, extremidades aguçadas, etc. Evite que o
acessório salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o facto de o
acessório rotativo saltar tendem a fazê-lo ficar preso na
peça de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
do controlo da ferramenta ou a ocorrência do efeito
de coice.
Português
e ) Não instale na ferramenta uma lâmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de
serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente
o efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
c )
Avisos de segurança específicos para
operações de desbaste e corte abrasivo
a ) Utilize apenas os tipos de disco recomendados para
a sua ferramenta eléctrica e a protecção específica
concebida para o disco seleccionado. Os discos
para os quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada e,
consequentemente, não são seguros.
b ) A superfície de desbaste das rodas com depressão
central deve ser montada abaixo da plaina da aba
de protecção. Uma roda montada incorrectamente que
fique saliente através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
c ) A protecção tem de ser fixa com segurança à
ferramenta eléctrica e posicionada de forma a
proporcionar a máxima segurança possível, de
modo a que apenas esteja exposta uma superfície
mínima do disco na direcção do utilizador. O
resguardo ajuda a proteger o utilizador contra fragmentos
do disco partido, qualquer contacto acidental com o disco
e as faíscas podem queimar a roupa.
d ) Os discos devem ser utilizados exclusivamente para
as operações recomendadas. Por exemplo, não
desbaste materiais com a parte lateral de um disco
de corte. Os discos de corte abrasivos destinam-se a
efectuar desbastes periféricos e qualquer pressão lateral
aplicada nestes discos poderá parti-los.
e ) Utilize sempre encaixes de disco intactos com um
tamanho e uma forma adequados para o disco
seleccionado. Os encaixes de disco apropriados
suportam correctamente o disco, reduzindo assim a
possibilidade de quebra do mesmo. Os encaixes para
discos de corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
f ) Não utilize discos gastos de ferramentas eléctricas
maiores. Os discos concebidos para ferramentas
eléctricas maiores não são adequados para a velocidade
mais alta de uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança específicos
para operações de corte abrasivo
a ) Não utilize o disco de corte de forma forçada nem
aplique uma pressão excessiva no mesmo. Não
efectue cortes excessivamente profundos. Utilizar o
disco de forma forçada aumenta a respectiva carga de
trabalho e a susceptibilidade à torção ou ao bloqueio do
mesmo no corte, bem como a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a fragmentação do disco.
b ) Não posicione o seu corpo directamente atrás do
disco rotativo. Quando o disco, no ponto da operação,
d )
e )
f )
estiver a afastar-se do seu corpo, o possível efeito de coice
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão, desligue
a ferramenta eléctrica e segure-a sem se mexer
até que o disco fique completamente imobilizado.
Nunca retire o disco de corte do corte enquanto o
disco estiver em movimento. Caso contrário, poderá
ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome acções
correctivas para eliminar a causa do bloqueio do disco.
Não recomece a operação de corte na peça de
trabalho. Deixe o disco alcançar a velocidade
máxima e continue o corte de forma cuidadosa.
O disco poderá subir ou saltar da peça de trabalho ou
emperrar se a ferramenta eléctrica for ligada em contacto
com a peça.
Suporte quaisquer painéis ou qualquer peça de
trabalho sobredimensionada para minimizar o risco
de aperto do disco e ocorrência do efeito de coice. As
peças de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário colocar
suportes por baixo da peça de trabalho em ambos os
lados do disco, perto da linha de corte e da extremidade
da peça.
Tenha especial cuidado ao efectuar um corte directo
em paredes ou noutras áreas em que não seja
possível visualizar quaisquer itens ocultos dentro
das mesmas. O disco poderá cortar a canalização de
gás ou água, a cablagem eléctrica ou outros objectos que
podem causar o efeito de coice.
Regras de segurança adicionais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A utilização de acessórios não especificados não
é recomendada e pode ser perigosa. A utilização de
amplificadores de potência que façam com que a ferramenta
funcione a uma velocidade superior ao nominal representa
uma utilização abusiva.
Utilize grampos ou outro sistema prático para apoiar
e fixar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
Utilize sempre o punho lateral. Aperte o punho com
firmeza. O punho lateral deve ser sempre utilizado para
manter o controlo da ferramenta.
Evite qualquer ressalto do disco e não o sujeite a
tratamento inadequado. Se isto ocorrer, pare a ferramenta
e verifique se o disco apresenta fendas ou falhas.
Manuseie e armazene os discos com cuidado.
Nunca faça cortes numa área que possa ter fios
eléctricos ou tubos. Podem ocorrer lesões graves.
NÃO corte metal com um disco de diamante.
NÃO utilize discos abrasivos.
Utilize SEMPRE um colector de poeiras.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela utilização desta ferramenta
87
Português
•
pode causar lesões permanentes nos dedos, mãos e braços.
Use luvas para uma maior protecção, faça pausas frequentes
e limite a utilização diária da ferramenta.
As saídas de ventilação frequentemente obstruem as
peças em movimento e devem ser evitadas. As roupas
largas, as jóias ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
ATENÇÃO: Quando não estiverem a ser utilizadas,
coloque as ferramentas de lado numa superfície
estável, onde não possam causar risco de
tropeçamento ou queda. Podem ocorrer lesões
pessoais graves.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
1
1
1
1
•
•
Cobertura de alisamento de argamassa de 125 mm
Porca de fixação roscada
Encaixe de apoio
Manual de instruções
Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 15 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B)
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de bloqueio do veio
2 Veio
3 Punho lateral
4 Encaixe de apoio contra bloqueio
5 Porca de fixação roscada
6 Sistema de expulsão de partículas (DES)
7 Interruptor da barra de deslizamento
8 Porta de serradura
9 Parafuso de fixação
10 Apoio de profundidade de corte
11 Botão de bloqueio do apoio de profundidade de corte
12 Alavanca de bloqueio da porta de trabalho em cantos
(bloqueia e desbloqueia a porta de trabalho em cantos)
13 Porta de trabalho em cantos
(abre e permite o corte de um canto interior)
Conteúdo da embalagem
Utilização Adequada
A embalagem contém:
1 Motor de alisamento de argamassa
1 Punho lateral
1 Chave de fendas
1 Conector universal
O cortador de ranhuras de uso industrial foi concebido para
aplicações de corte profissional.
A cobertura de alisamento de argamassa foi concebida para
aplicações de alisamento profissionais. Não se destina a
utilização com metal ou madeira. A ferramenta de desbaste,
o disco e o extractor de serradura podem ser utilizados para
Utilizar uma extensão
88
Português
remover a maioria da estática e poeira que, sem a utilização da
cobertura de alisamento de argamassa, poderiam contaminar o
ambiente de trabalho ou representar um risco de saúde para o
utilizador e das pessoas que estejam por perto.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
O cortador de ranhuras de uso industrial é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Características
Sistema de expulsão de partículas
O sistema de expulsão de partículas 6 impede a acumulação
de partículas à volta da protecção e da entrada do motor e
minimiza a quantidade de partículas que entram na caixa
do motor.
Interruptor de desactivação por corte de alimentação
O interruptor de ligar/desligar dispõe de uma função de disparo
sem volts. Na eventualidade de interrupção de energia eléctrica
ou outra falha inesperada, é necessário reiniciar o interruptor
(ligá-lo e depois desligá-lo) para reiniciar a ferramenta.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Fixar o punho lateral (Fig. A, H)
ATENÇÃO: antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho está apertado com segurança.
Aperte firmemente o manípulo lateral 3 no orifício 16 do lado
esquerdo da caixa de velocidades, tal como exemplificado na
fig. H.
Montar e remover a cobertura de alisamento
de argamassa (Fig. C)
NOTA: A cobertura de alisamento de argamassa fornecida
é apenas recomendada para utilização com o motor de
alisamento de argamassa de uso industrial DWE46105.
1. Afrouxe o parafuso de de fixação 9 na cobertura de
contraste e alinhe as patilhas 17 na cobertura de contraste
com as ranhuras 18 na caixa de engrenagens da ferramenta
de desbaste.
2. Com o parafuso de fixação aberto, rode a cobertura para
a posição de trabalho pretendida. A cobertura deve ser
posicionada entre o veio e o operador para proporcionar
uma excelente eficiência.
3. Feche o parafuso de fixação 9 com firmeza para prender
a cobertura de contraste na caixa de engrenagens. Não
utilize a ferramenta de desbaste com a cobertura de
contraste aberta.
4. Para remover a cobertura de contraste, afrouxe o parafuso
de fixação, certificando-se de que o parafuso permanece
fixado no anel, rode a cobertura de contraste para alinhar
as ranhuras e as patilhas e puxe a cobertura de contraste
para cima.
AVISO: se a cobertura de contraste não puder ser
apertada através do parafuso de fixação, não utilize a
ferramenta. Leve a ferramenta e a cobertura de contraste
a um centro de assistência para reparação ou substitua a
cobertura de contraste.
Instalar e retirar um disco de corte (Fig. A, D)
ATENÇÃO: não utilize discos danificados.
1. Com a cobertura instalada, coloque a ferramenta em cima
de uma mesa com o veio virado para cima.
2. Insira o encaixe de apoio 4 correctamente no veio 2 (Fig. D).
3. Rode a porta de trabalho em cantos 13 e coloque o disco
de corte 21 no encaixe de apoio 4 .
4. Enrosque a porca de fixação roscada 5 no veio 2 .
5. Prima o botão de bloqueio do veio 1 e rode o veio 2 até
este ficar fixo.
6. Aperte a porca de fixação roscada 5 com a chave fornecida.
7. Solte o bloqueio do veio.
8. Feche e prenda a porta de trabalho em cantos 13 apertando a respectiva alavanca de bloqueio 12 .
9. Para remover o disco, afrouxe a chave porca de fixação
roscada 5 com a chave fornecida.
Cobertura de alisamento de argamassa
(Fig. F)
ATENÇÃO: só deve utilizar discos de diamante do
Tipo 1 com a cobertura de contraste. Não corte metal.
Não utilize com discos abrasivos ligados.
Siga as instruções de Instalar e retirar um disco de corte e
monte o disco de desbaste.
Pode ser necessário abrir a porta de trabalho em cantos para
instalar os discos de contraste de 125 mm, consulte Aplicação
da porta de trabalho em cantos.
Ajuste da profundidade de corte (Fig. E)
1. Afrouxe o botão de bloqueio do apoio de profundidade de
corte 11 .
89
Português
2. Deslize o apoio de profundidade de corte 10 para a
posição pretendida.
3. Aperte o botão de bloqueio do apoio de profundidade de
corte
Aplicação da porta de trabalho em cantos
(Fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue. SEMPRE a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar ou instalar
dispositivos complementares ou acessórios.
Isto aplica-se tanto à ferramenta de desbaste
como ao extractor de poeiras. Estas medidas de
segurança preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
ATENÇÃO: Risco de ferimentos. A porta de trabalho em
cantos só deve ser aberta para o corte de cantos interiores.
Mantenha sempre as mãos e o corpo afastados da área de
corte. Certifique-se de que a porta de trabalho em cantos
está fechada em todas as outras aplicações.
Esta função permite cortar um canto interior.
1. Certifique-se de que a ferramenta está ligada e que o disco
parou por completo.
2. Rode a alavanca de bloqueio da porta de trabalho em
cantos 12 para a esquerda uma volta completa. Agarre na
porta de trabalho em cantos 13 e rode-a para abri-la.
3. Afaste as mãos da área do disco e coloque-se numa posição
de modo a que a parte inferior aberta da cobertura fique
afastada de si.
4. Ligue a ferramenta e permita que esta atinja a velocidade
máxima antes desta entrar em contacto com a superfície
de trabalho.
5. Coloque o disco em contacto com a superfície de trabalho e
mova a ferramenta de desbaste para a esquerda e a direita
para cortar em torno do canto interior para uma melhor
recolha da serradura.
6. Retire a ferramenta da superfície de trabalho antes de
a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de
a pousar.
7. Feche a porta de trabalho em cantos e bloqueie-a com a
respectiva alavanca de bloqueio 12 .
Extracção de serradura (Fig. G)
ATENÇÃO: Utilize apenas as ferramentas eléctricas
recomendadas pela DeWALT com este acessório.
Para obter mais informações acerca das ferramentas eléctricas
da DeWALT compatíveis com este acessório, contacte um dos
nossos centros de assistência autorizados listados no verso deste
manual ou consulte os detalhes completos do nosso serviço de
pós-vendas disponível na Internet no site: www.2helpU.com.
ATENÇÃO: este acessório deve ser utilizado com um
sistema de extracção de poeiras. Use SEMPRE uma
máscara de protecção ou anti-poeiras certificada.
NOTA: Certifique-se de que a ligação do tubo está bem fixa.
90
NOTA: a quantidade de poeiras acumulada no extractor de
poeiras depende do respectivo sistema de filtragem. Para obter
mais informações, consulte o manual de instruções do extractor
de poeiras.
Todas as coberturas de recolha de poeiras DeWALT foram
concebidas para trabalhar com o conector DeWALT
Airlock DWV9000.
1. Fixe o conector DWV9000 19 na mangueira de recolha de
serradura 20 .
2. Desbloqueie o conector DWV9000 19 e faça deslizá-lo para
dentro da porta de serradura 8 .
3. Bloqueie o conector DWV9000 19 para fixá-lo.
Mangueiras comuns do extractor de
poeiras (Fig. G)
Fixe a mangueira do extractor de poeiras recomendadas na
porta de serradura 8 .
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não utilize discos
excessivamente gastos.
• Certifique-se de que os encaixes interior e exterior são
montados correctamente.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção das setas no
acessório e na ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. H)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o punho
lateral 3 com uma mão e o corpo da ferramenta com a outra,
tal como exemplificado na fig. H.
Interruptor da barra de deslizamento (Fig. A)
ATENÇÃO: antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho lateral está apertado com segurança.
CUIDADO: antes de ligar a ferramenta a uma fonte
de alimentação, certifique-se de que o interruptor se
encontra na posição de desligado premindo a parte
de trás do interruptor e libertando-a. Certifique-se de
que o interruptor se encontra na posição de desligado,
tal como descrito acima se houver uma falha da fonte
de alimentação à ferramenta, como, por exemplo, a
activação de um corta-circuitos com ligação à terra,
disparo de um disjuntor, se retirar a ficha de alimentação
de maneira inadvertida ou em caso de falha de energia.
Se o interruptor estiver bloqueado quando o equipamento
estiver ligado à corrente, a ferramenta é ligada de
maneira inesperada.
Para ligar a ferramenta, deslize o interruptor da barra de
deslocamento ON/OFF (Ligar/desligar) 7 para a parte da frente
da ferramenta. Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de
ligar/desligar.
Para obter um funcionamento contínuo, deslize o interruptor
para a parte da frente da ferramenta e prima a parte da frente
do interruptor para dentro. Para parar a ferramenta durante o
modo de funcionamento contínuo, prima a parte de trás do
interruptor e depois liberte-a.
Bloqueio do veio (Fig. A)
O botão de bloqueio do veio impede o veio de rodar durante
a instalação ou remoção de discos. Utilize o bloqueio do veio
apenas quando a ferramenta estiver desligada e a respectiva
ficha tiver sido retirada da tomada de electricidade e após a
ferramenta ter ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta, não
utilize o bloqueio do veio quando a ferramenta estiver
a funcionar. Podem ocorrer danos na ferramenta e o
acessório instalado poderá saltar, o que poderá resultar
em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio do veio 1 e
rode o veio até este ficar bloqueado.
Funcionamento da cobertura de alisamento
de argamassa
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue. SEMPRE a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar ou instalar
dispositivos complementares ou acessórios.
Isto aplica-se tanto à ferramenta de desbaste
como ao extractor de poeiras. Estas medidas de
segurança preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
ATENÇÃO: para sua segurança, deve ler o manual de
instruções tanto da ferramenta de desbaste e do extractor
de poeiras antes de utilizar qualquer acessório. Se não
cumprir estes avisos, podem ocorrer ferimentos e danos
graves na ferramenta e no acessório. Quando reparar esta
ferramenta, utilize apenas peças de substituição idênticas.
Português
ATENÇÃO: segure o punho lateral e o corpo da
ferramenta com firmeza para manter o controlo da
mesma no arranque e durante a respectiva utilização,
bem como até que o disco ou o acessório instalado pare
de rodar quando desligar a ferramenta. Certifique-se de
que o disco ficou completamente imobilizado antes de
pousar a ferramenta.
ATENÇÃO: certifique-se de que a porta de trabalho em
cantos está fechada.
1. Certifique-se de que todas as instruções de montagem e
ajuste são cumpridas.
2. Ligue o extractor de poeiras, tal como indicado no manual
de instruções do extractor de poeiras.
3. Inicie a ferramenta de desbaste, tal como indicado no
manual de instruções da ferramenta.
NOTA: deixe a ferramenta alcançar a velocidade máxima
antes de entrar em contacto com a superfície de trabalho.
Aplicação de contraste e corte (Fig. H)
1. Para saber como obter a profundidade de corte pretendida,
consulte Ajuste da profundidade de corte em
Montagem e ajustes.
2. Deixe a ferramenta alcançar a velocidade máxima antes de
tocar na superfície de trabalho.
3. Posicione-se de modo a que a parte inferior aberta da
cobertura e o disco fiquem afastados do utilizador.
4. Coloque a extremidade 21 da cobertura sobre a superfície
de trabalho e inicie o corte em profundidade na superfície
de trabalho. NOTA: mantenha a extremidade 21 da
cobertura contra a superfície de trabalho para assegurar
uma recolha adequada da serradura.
5. Com a cobertura virada para a posição indicada na figura F,
desloque a ferramenta de desbaste para a esquerda ou
direita ao longo da superfície de trabalho. Para obter os
melhores resultados, a ferramenta de desbaste deve estar
posicionada num ângulo de 45°em relação à porta de
serradura durante os trabalhos de contraste/corte.
6. Retire a ferramenta da superfície de trabalho antes de
a desligar. Deixe a ferramenta parar de rodar antes de
a pousar.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
91
Português
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
92
Português
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de corte de
alvenaria, ligado
PROTECÇÃO
DO TIPO 1
Protecção do Tipo 1
Discos de corte de
diamante
Encaixe de apoio
Disco de corte
Porca de fixação roscada
93
Suomi
SAUMAJYRSIN
DWE46105
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton/nimellisnopeus
Leikkauslaikan halkaisija
Karan halkaisija
Paino
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
90,0
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
101,0
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Pinnan hionta
Tärinäpäästöarvo ah,AG =
Epävarmuus K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Konedirektiivi
Saumajyrsin
DWE46105
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.11.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
94
Suomi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b )
c )
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
d )
e )
f )
g )
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
95
Suomi
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä
a ) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi
hioma-, teräsharjaus-, kiillotus- tai
katkaisutyökaluna. Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b ) Tätä sähkötyökalua ei ole suositeltavaa käyttää
esimerkiksi hiomiseen, hiekkapaperihiontaan,
teräsharjaukseen ja kiillottamiseen. Jos
sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole
suunniteltu, voi aiheutua vaaratilanne ja henkilövahinko.
c ) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja ei
suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen käyttäminen
ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan yhdistää
sähkötyökaluun.
d ) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn
enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
e ) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän
kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita riittävän
tehokkaasti.
f ) Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen
avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla
lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan
sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi
kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua
epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan
tärinän vuoksi.
g ) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen
hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia,
repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu
putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja
vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut
laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin
siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä
suurimmalla nopeudella kuormittamattomana
96
minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
h ) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta,
joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään
lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia
pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen
melulle voi heikentää kuuloa.
i ) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on
käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän
kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
j ) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
k ) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos menetät
työkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai
työkalu voi osua käteesi.
l ) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason
pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m ) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi
sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi,
se voi osua kehoosi.
n ) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä työkalun
sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa sähköiskun
vaaran.
o ) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne.
p ) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita.
Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi
aiheuttaa sähköiskun.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai
varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu
lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin
suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Suomi
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä tai
virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien
varotoimien avulla.
a ) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi
asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun
voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta
takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita
vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin
varotoimiin ryhdytään.
b ) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun lähelle. Se
voi aiheuttaa takapotkun.
c ) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon sähkötyökalu
singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa
työkalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d ) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi
nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun
kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät
kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa
olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta
menetetään tai voi aiheutua takapotku.
e ) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu
helposti takapotku tai hallinnan menetys.
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a ) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä liikaa.
Älä yritä katkaista liian paksua kappaletta.
Laikan ylirasittaminen lisää taipumisen, jumiutumisen,
särkymisen tai takapotkun vaaraa.
b ) Älä mene pyörivän laikan etu- tai takapuolelle
suorassa linjassa. Kun laikka liikkuu itsestäsi poispäin,
mahdollinen takapotku voi sysätä pyörivän laikan ja
sähkötyökalun päällesi.
c ) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut keskeyttämään
katkaisemisen, katkaise sähkötyökalusta virta ja
pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt
kokonaan. Älä yritä irrottaa katkaisulaikkaa
työstettävästä kappaleesta, kun terä liikkuu.
Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka
tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d ) Älä aloita työstettävän kappaleen katkaisemista
uudelleen. Anna laikan saavuttaa täysi nopeus,
ja aseta se varovaisesti takaisin katkaisukohtaan.
Jos työkalu asetetaan samaan kohtaan työstettävässä
kappaleessa, laikka voi tarttua kiinni, siirtyä tai
aiheuttaa takapotkun.
e ) Tue suuret työstettävät kappaleet terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi.
Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden
oman painon vuoksi. Aseta tuet työstettävän kappaleen
alle lähelle katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja
laikan molemmille puolille.
f ) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen, jonka
sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai vesiputkeen,
sähköjohtoon tai johonkin, joka aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a ) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja
ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos
sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne
aiheuttavat vaaran.
b ) Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on
asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle.
Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy
suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti.
c ) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun kunnolla
ja asetettava turvalliseen asentoon, jotta
mahdollisimman pieni osa laikasta jää näkyviin.
Suoja estää rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen,
koskettamisen vahingossa laikkaan ja vaatetuksen
syttymisen kipinöiden vuoksi.
d ) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä käytä
katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat
on tarkoitettu hiomiseen. Niiden aiheuttamat
sivusuuntaiset voimat voivat saada laikan rikkoutumaan.
e ) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
f ) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä
kuluneita laikkoja. Suurempien sähkötyökalujen laikat
eivät kestä pienemmän työkalun suurempaa nopeutta,
joten ne voivat särkyä.
Lisäturvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muiden kuin tässä ohjekirjassa mainittujen
lisävarusteiden käyttöä ei suositella ja se voi olla
vaarallista. Mikäli työkalun kanssa käytetään tehostimia
ja työkalu käy täten sen nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, sitä pidetään laitteen väärinkäyttönä.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin. Sivukahvaa
tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Vältä laikan värähtelyä tai sen kovakouraista
käsittelyä. Jos näin käy, pysäytä työkalu ja tarkista laikka
halkeamien tai vikojen varalta.
Käsittele ja säilytä laikkoja aina varoen.
Älä koskaan leikkaa alueeseen, jossa voi
olla sähköjohtoja tai putkia. Se voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
ÄLÄ leikkaa metallia timanttilaikalla.
ÄLÄ käytä hiomalaikkoja.
Käytä AINA pölynpoistolaitteen kanssa.
97
Suomi
•
•
Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa sormien,
käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja rajoita
päivittäistä käyttöä.
Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät vaatteet, korut
tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
VAROITUS: Kun työkalua ei käytetä, aseta se
vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta
putoamis- tai kompastumisvaaraa. Se voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 15 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (kuva A, B)
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Karan lukituspainike
2 Kara
3 Sivukahva
4 Lukituksen estävä taustalaippa
5 Kierteinen lukitusmutteri
6 Pölynpoistojärjestelmä (DES)
7 Liukukytkin
8 Pölynpoistoportti
9 Kiristysruuvi
10 Leikkauskengän syvyys
11 Leikkauskengän syvyyden lukitusnuppi
12 Kulmaluukun lukitusvipu
(lukitsee ja avaa kulmaluukun)
13 Kulmaluukku
(avaa ja mahdollistaa sisäkulman leikkaamisen)
Pakkauksen Sisältö
Käyttötarkoitus
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Pakkauksen sisältö:
1 Saumajyrsimen moottori
1Sivukahva
1Avain
1Monitoimiliitin
1 125 mm:n saumajyrsimen suojus
1 Kierteinen lukitusmutteri
1Taustalaippa
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
98
Tehokas urajyrsin on tarkoitettu ammattimaisiin leikkaustoimiin.
Saumajyrsin on suunniteltu ammattimaisiin
saumajyrsintäsovelluksiin. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
metalliin tai puuhun. Asianmukaista hiomakonetta, laikkaa
ja pölynpoistolaitetta käyttäen sillä voidaan poistaa suurin
osa pysyvistä ja ilmassa kulkevista pölyistä, jotka ilman
saumajyrsimen suojusta voivat kontaminoida työympäristön
tai aiheuttaa terveysvaaran käyttäjälle ja muille lähellä
oleville henkilöille.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä tehokas urajyrsin on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Suomi
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sivukahvan kiinnittäminen (Kuva A, H)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että
kahva on kiristetty oikein.
Kierrä sivukahva 3 tiukasti reikään 16 vasemmalla puolella
vaihdelaatikon kuvassa H näkyvällä tavalla.
Saumajyrsimen suojuksen asentaminen ja
poistaminen (Kuva C)
HUOMAA: Pakkauksen saumajyrsimen suojus on
tarkoitettu ainoastaan tehokkaaseen DWE46105
-saumajyrsimen moottoriin.
1. Löysää tasoitussuojuksen kiristysruuvia 9 ja kohdista
kielekkeet 17 tasoitussuojukseen aukkojen 18 ollessa
hiomakoneen pyörälaatikossa.
2. Kun kiristysruuvi on löysätty, kierrä suojus haluttuun
käyttöasentoon. Suojus tulee asettaa karan ja käyttäjän väliin
optimaalisen tehokkuuden takaamiseksi.
3. Kiinnitä kiristysruuvi 9 kireälle tasoitussuojuksen
kiinnittämiseksi pyörälaatikkoon. Älä käytä hiomakonetta
tasoitussuojuksen ollessa löysällä.
4. Voit poistaa sulkukohdan kotelon löysäämällä kiinnitysruuvia
(varmista, että ruuvi on edelleen kiinni renkaassa),
kiertämällä sulkukohdan koteloa aukkojen kohdistamiseksi
kielekkeisiin ja vetämällä sulkukohdan koteloa ylöspäin.
HUOMAUTUS: Jos tasoitussuojusta ei voida kiristää
kiristysruuvilla, älä käytä työkalua. Vie työkalu ja
tasoitussuojus huoltopalveluun korjattavaksi tai
vaihda tasoitussuojus.
Leikkuulaikan asentaminen ja poistaminen
(Kuva A, D)
VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta laikkaa.
1. Kun suojus on asennettu, aseta työkalu pöydälle
kara ylöspäin.
2. Asenna taustalaippa 4 oikein karaan 2 (Kuva D).
3. Käännä kulmaluukku 13 auki ja aseta leikkauslaikka 21 taustalaippaan 4 .
4. Kierrä kierteinen lukitusmutteri 5 karaan 2 .
5. Paina karan lukituspainiketta 1 ja kierrä karaa 2 , kunnes se
lukittuu paikoilleen.
6. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri 5 pakkaukseen
kuuluvalla ruuviavaimella.
7. Vapauta karan lukitus.
8. Sulje ja kiinnitä kulmaluukku 13 kiristämällä kulmaluukun
lukitusvipua 12 .
9. Poista levy löysäämällä kierteistä kiinnitysmutteria 5 pakkaukseen kuuluvalla ruuviavaimella.
Saumajyrsimen suojus (Kuva F)
VAROITUS: Tässä tasoitussuojuksessa saa käyttää
vain tyypin 1 timanttilaikkoja. Älä leikkaa metallia. Älä
käytä sidottuja hiomalaikkoja.
Noudata kohdan Leikkuulaikan asentaminen ja poistaminen
ohjeita ja asenna hiomalaikka.
Kulmaluukku voi olla tarpeen avata 125 mm:n tasoituslaikkojen
asentamiseksi, katso kohta Kulmaluukun asentaminen.
Leikkaussyvyyden säätäminen (Kuva E)
1. Löysää leikkauskengän syvyyden lukitusnuppia 11 .
2. Liu’uta leikkauskengän 10 syvyys haluamaasi asentoon.
3. Kiristä leikkauskengän syvyyden lukitusnuppi.
Kulmaluukun asentaminen (Kuva F)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise AINA työkalusta virta ja
irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tämä
koskee sekä hiomakonetta että pölynpoistolaitetta.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
VAROITUS: Henkilövahinkovaara. Kulmaluukku on
avattava vain sisäkulmien leikkaamiseen. Pidä kädet
ja keho aina kaukana leikkausalueelta. Varmista, että
kulmaluukku on suljettu kaikissa muissa tapauksissa.
Tämä ominaisuus mahdollistaa sisäkulman leikkaamisen.
1. Varmista, että työkalu on sammutettu ja laikka on
pysähtynyt kokonaan.
2. Käännä kulmaluukun lukitusvipua 12 vastapäivään
yhden koko kierroksen verran. Tartu kulmaluukkuun 13 ja
käännä auki.
3. Aseta kädet kauas laikan alueelta ja ole asennossa, jossa
avonaisen suojuksen alapuoliosoittaa sinusta poispäin.
4. Kytke työkalu päälle ja anna työkalun saavuttaa täysi nopeus
ennen kuin työkalu koskettaa työpintaa.
5. Aseta laikka työpintaan ja siirrä hiomakonetta oikealta
vasemmalle sisäkulman ympäryksen leikkaamiseksi parhaan
pölynpoiston saavuttamiseksi.
6. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista alas.
7. Sulje kulmaluukku ja lukitse se kulmaluukun
lukitusvivulla 12 .
99
Suomi
Pölyn poisto (Kuva G)
VAROITUS: Käytä tämän liitososan kanssa ainoastaan
DeWALTin suosittelemia sähkötyökaluja.
Kysy lisätietoa DeWALT-sähkötyökalujen yhteensopivuudesta
tähän liitososaan ottamalla yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluumme (tiedot takakannessa) tai katso myynnin
jälkeisen palvelun täydelliset tiedot osoitteesta: www.2helpU.
com.
VAROITUS: Tätä lisävarustetta tulee käyttää
pölynpoistojärjestelmän kanssa. Käytä AINA sertifioitua
suojanaamaria tai hengityssuojaa.
HUOMAA: Varmista, että letkuliitäntä on tiukka.
HUOMAA: Pölynpoistolaitteen pölyn keräyskapasiteetti
riippuu sen suodatinjärjestelmästä. Katso lisätietoa
pölynpoistolaitteen ohjekirjasta.
Kaikki DeWALT-pölynpoistosuojukset on tarkoitettu DeWALT
Airlock DWV9000 -liittimen kanssa käytettäväksi.
1. Liitä DWV9000-liitin 19 pölynpoistoletkuun 20 .
2. Avaa DWV9000-liitin 19 ja liu’uta se pölynpoistoporttiin 8 .
3. Lukitse DWV9000-liitin 19 kiinni.
Perinteiset pölynpoistoletkut (Kuva G)
Liitä suositeltu pölynpoistoletku
pölynpoistoporttiin 8 .
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä käytä erittäin
kuluneita laikkoja tai papereita.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on kiinnitetty oikein.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja työkaluun
merkityn nuolen suuntaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
Liukukytkin (Kuva A)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että
sivukahva on kiristetty oikein.
HUOMIO: Varmista ennen työkalun liittämistä
verkkovirtaan, että kytkin on pois päältä asennosta
painamalla ja vapauttamalla kytkimen takaosa.
Varmista, että kytkin on pois päältä asennossa yllä
kuvatulla tavalla työkalun virransyötön keskeytymisen
jälkeen, esimerkiksi maasulkukytkimen aktivoituessa,
piirikatkaisimen aktivoituessa, kun pistoke irrotetaan
vahingossa tai sähkökatkoksen tapahtuessa. Jos
kytkin on lukittu, kun virta kytketään päälle, työkalu
käynnistyy odottamattomasti.
Käynnistä työkalu liu’uttamalla ON/OFF-liukukytkin 7 työkalun
etuosaan päin. Pysäytä työkalu vapauttamalla ON/OFF-kytkin.
Kun haluat työkalun toimivan jatkuvasti, liu’uta kytkintä työkalun
etuosaan päin ja paina kytkimen etuosaa sisäänpäin. Pysäytä
työkalu jatkuvassa käyttötilassa, paina kytkimen takaosaa ja
vapauta se.
Karan lukitsin (Kuva A)
Karan lukituspainike estää karaa pyörimästä, kun laikkaa
kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun työkalu
on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun sen pistoke on
irrotettu pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun työkalua
käytetään. Muutoin työkalu voi vaurioitua. Jos työkalu
vaurioituu, siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja
aiheuttaa vahingoittumisen.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta 1 ja
kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Saumajyrsimen suojuksen käyttäminen
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva H)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 3 yhdellä kädellä ja toisella kädellä työkalun runkoon kuvassa H
näkyvällä tavalla.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise AINA työkalusta virta ja
irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tämä koskee
sekä hiomakonetta että pölynpoistolaitetta. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
VAROITUS: Oman turvallisuuden takaamiseksi
hiomakoneen ja pölynpoistolaitteen ohjekirja tulee lukea
ennen lisävarusteiden käyttöä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin
ja työkalun sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
VAROITUS: Pidä sivukahvasta ja työkalun rungosta
tiukasti kiinni työkalun hallinnan säilyttämiseksi
käynnistyksen ja käytön aikana ja kunnes laikka tai
lisävaruste lakkaa pyörimästä. Varmista, että laikka on
pysähtynyt kokonaan ennen työkalun asettamista alas.
VAROITUS: Varmista, että kulmaluukku on suljettu.
100
1. Varmista, että kaikkia asennus- ja säätöohjeita
on noudatettu.
2. Kytke pölynpoistolaite päälle pölynpoistolaitteen
käyttöohjeiden mukaisesti.
3. Käynnistä hiomakone työkalun ohjekirjan mukaisesti.
HUOMAA: Anna työkalun saavuttaa täysi nopeus ennen
kuin työkalu koskettaa työpintaa.
Tasoitus ja leikkaaminen
(Kuvat H)
1. Aseta haluamasi leikkaussyvyys, katso kohta
Leikkaussyvyyden säätäminen osiossa Asentaminen
ja säädöt.
2. Anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen kuin työkalu
koskettaa työpintaa.
3. Aseta itsesi niin, että avoimen suojuksen alapuoli ja laikka
osoittavat sinusta poispäin.
4. Aseta suojuksen reuna 21 työpintaan ja aloita
leikkaus kohdistamalla se työpintaan. HUOMAA:
Pidä suojuksen reuna 21 työpintaa vasten vaaditun
pölynpoiston takaamiseksi.
5. Kun suojus on kohdistettu kuten kuvassa F, siirrä
hiomakonetta oikealta vasemmalle työpintaa pitkin.
Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi hiomakone tulee
asettaa 45° kulmaan pölynpoistoporttiin tasoituksen/
leikkauksen aikana.
6. Poista työkalu työpinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista alas.
Suomi
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
101
Suomi
HIOMAVARUSTEKAAVIO
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen hiomakoneeseen
Puumateriaalin
leikkuulaikka, sidottu
TYYPIN 1
SUOJUS
Tyypin 1 suojus
Timanttikatkaisulaikka
Tukilaippa
Katkaisulaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
102
Svenska
FOGFRÄSNINGSSATS
DWE46105
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
EC-Följsamhetsdeklaration
Spänning
Typ
Ineffekt
Tomgång/märkvarvtal
Skivdiameter
Spindeldiameter
Vikt
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
90,0
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
101,0
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Ytslipning
Vibrationsemissionsvärde ah,AG =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
230 Volt verktyg
Fogfräsningssats
DWE46105
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
4,2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
Maskindirektiv
10 Ampere, starkström
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.11.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
103
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
b )
c )
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
104
g )
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Svenska
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all verksamhet
a ) Detta elverktyg är avsett att fungera som en slip,
sandslip, stålborste, polerare eller kapningsverktyg.
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som levereras med
detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa alla instruktioner
som listas här nedan kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda
och/eller allvarlig personskada.
b ) Vi rekommenderar inte att arbetsmoment såsom
slipning och polering utförs med detta elverktyg.
Arbetsmoment för vilka elverktyget inte är konstruerat kan
eventuellt ge upphov till fara och orsaka personskada.
c ) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta en
säker användning.
d ) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet som
elverktyget är märkt med. Tillbehör som går snabbare
än sin klassade hastighet kan brytas sönder och flyga isär.
e ) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör
måste vara inom den kapacitetsklassificering som
gäller för ditt elverktyg. Felaktigt storleksanpassade
tillbehör kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f ) Gängade monteringen av tillbehören måste matcha
vinkelslipmaskinens spindelgänga. För tillbehör
monterade med flänsar måste spindelhålet på
tillbehöret passa diametern på flänsen. Tillbehör
med som inte matchar elverktygets monterade hårdvara
kommer att gå obalanserat, vibrera för mycket och kan
orsaka att man tappar kontrollen.
g ) Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom sliptrissa
med avseende på flisor och sprickor, stödrondell
med avseende på sprickor, nötning eller för stort
slitage, stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. skada eller installera ett oskadat
tillbehör. Efter inspektion och installation av ett
tillbehör, placera dig själv och åskådare bort från
tillbehörets rotationsplan, och kör elverktyget
med maximal tomgångshastighet under en minut.
Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
h ) Bär individuell skyddande utrustning. Beroende på
tillämpning, använd ansiktsskydd, skyddsglasögon
eller säkerhetsglasögon. Efter vad som är lämpligt,
bär dammfilterskydd, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att stoppa
små slipande delar eller bitar av arbetsstycket.
Ögonskyddet måste klara av att stoppa flygande skräp
som skapas av diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet
eller respiratorn måste kunna filtrera partiklar som skapas
i ditt arbete. Att utsättas för högt buller under lång tid kan
orsaka hörselförlust..
i ) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet
måste ha individuell skyddande utrustning.
Småbitar av arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör
kan flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j ) Håll endast i elverktyget via isolerade greppytor
när du utför ett arbete där kapningstillbehöret kan
komma i kontakt med dold tråddragning eller med
sin egen sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
k ) Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden bli
kapad eller fastna, och din hand eller arm kan dras in i det
roterande tillbehöret.
l ) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän tillbehöret
har stannat helt och hållet. Det roterande tillbehöret
kan hugga tag i ytan och göra att du tappar din kontroll
över elverktyget.
m ) Kör inte elverktyget medan du bär det vid sidan.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret skulle
kunna ta tag i dina kläder, och dra tillbehöret mot
din kropp.
n ) Rengör regelbundet elverktygets lufthål. Motorns
fläkt kommer att dra in dammet i kåpan, och för
stor ansamling av metall i pulverform kan utgöra
elektriska risker.
o ) Använd inte elverktyget i närheten lättantändliga
ämnen. Gnistor skulle kunna antända dessa ämnen.
p ) Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel.
Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till dödande elchock eller en stöt.
105
Svenska
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALL VERKSAMHET
Orsaker till och användarens förebyggande
av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört roterande
hjul, en stödrondell, borste eller något annat tillbehör. Klämning
eller fastkörning orsakar snabb överstegring av det roterande
tillbehöret, som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av arbetsstycket,
kan kanten på det hjul som går in i klämpunkten gräva sig in
i materialets yta och göra att hjulet klättrar upp eller hoppar
ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från användaren,
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor
kan dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som
beskrivs här nedan:
a ) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget, och placera
din kropp och arm så att de motverkar rekylkrafter.
Använd alltid extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller vridmomentreaktion under igångsättning. Användaren kan
kontrollera vridmoment-reaktion eller rekylkrafter, om
korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Placera aldrig din hand nära roterande tillbehör.
Tillbehöret kan rekylera över din hand.
c ) Placera inte din kropp inom det område dit
elverktyget kommer att förflytta sig om rekyl
inträffar. Rekylen kommer att kasta verktyget i motsatt
riktning mot hjulets rörelse vid klämpunkten.
d ) Använd speciell försiktighet när du bearbetar hörn,
vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret studsar
och kör fast. Hörn, vassa kanter eller studsande har en
tendens att hugga tag i det roterande tillbehöret, och
orsaka förlust av kontroll eller rekyl.
e ) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga eller
tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta upphov till
rekyl och förlust av kontroll.
Säkerhetsvarningar specifika för slipning
och slipande avkapningsarbeten
a ) Använd enbart hjultyper som är rekommenderade
för ditt elverktyg och det specifika skydd som är
avsett för den valda trissan. Trissor som elverktyget
inte är konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra, och
är osäkra.
b ) Slipytans centrum på den nedtryckta skivan måste
vara monterad nedanför skyddsklacken. Felaktigt
monterad skiva som skyddas av nivån av skyddsklacken
kan inte var tillräckligt skyddande.
106
c ) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt på
elverktyget och placeras för maximal säkerhet, så
att så litet som möjligt av skivan är exponerad för
operatören. Skyddet hjälper till att skydda operatören
från trasiga skivfragment, oavsiktlig kontakt med skivan
och gnistor som kan antända kläder.
d ) Trissorna får bara användas för rekommenderade
tillämpningar. Exempel: Slipa inte med sidan på
en kaptrissa. Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa trissor kan
orsaka att de splittras.
e ) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har korrekt
storlek och form för din valda trissa. Korrekta
hjulflänsar stödjer trissan, och minskar därmed
risken för att trissan bryts sönder. Flänsar för kaptrissor
kan vara annorlunda än flänsar för sliptrissor.
f ) Använd inte nedslitna trissor från större elverktyg.
En trissa avsedd för större elverktyg är inte lämplig för
den högre hastigheten hos ett mindre verktyg, och kan
eventuellt spricka.
Tillkommande säkerhetsvarningar specifika
för slipande avkapningsarbeten
a ) Spärra inte kaptrissan eller applicera för mycket
tryck. Försök inte göra en för djup kapning.
Överansträngning av trissan ökar belastningen och risken
att trissan vrider sig eller fastnar i skåran, och risken för
rekyl eller att trissan går sönder.
b ) Placera inte din kropp mitt för och bakom den
roterande trissan. När trissan, vid arbetspunkten,
förflyttar sig bort från din kropp, kan en eventuell rekyl
kasta den roterande trissan och elverktyget rakt mot dig.
c ) När trissan fastnar eller när en kapning avbryts av
någon anledning, stäng av elverktyget och håll det
orörligt till dess att trissan stannar fullständigt.
Försök aldrig att ta bort kaptrissan från skåran
medan trissan är i rörelse, eftersom en rekyl då kan
inträffa. Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
d ) Starta inte om kapningsarbetet i arbetsstycket. Låt
trissan komma upp i full hastighet och gå sedan
försiktigt in i skåran. Trissan kan fastna, klättra eller
rekylera om elverktyget startas om i arbetsstycket.
e ) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att trissan
kläms fast och rekylerar. Stora arbetsstycken
tenderar att sjunka ihop under sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket på båda sidor om
trissan, nära kapningslinjen och nära dess kant.
f ) Tillämpa extra försiktighet när du gör en
“djupkapning” in i befintliga väggar eller andra
blinda områden. Den utstickande trissan kan kapa rör
för gas eller vatten, elektriska ledningar eller föremål som
kan ge upphov till rekyl.
Svenska
Ytterligare säkerhetsregler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Användning av tillbehör som inte specificeras i denna
manual rekommenderas inte och kan vara farligt.
Användning av effektspänningsförhöjare kan göra att
verktyget körs med en större hastighet än dess nominella
hastighet kan medföra missbruk.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra
att du förlorar kontrollen.
Använd alltid sidohandtag. Dra åt handtaget ordentligt.
Sidohandtaget bör alltid användas för att alltid kunna
bibehålla kontrollen över verktyget.
Undvik att låta skivan studsar eller behandlas
hårdhänt. Om detta sker, stoppa verktyget och inspektera
skivan efter sprickor eller flisor.
Hantera alltid och förvara skivor med försiktighet.
Såga aldrig in på platser där det kan finnas elektriska
ledningar eller rör. Allvarliga skador kan uppstå.
KAPA INTE kapa metall med en diamantskiva.
Använd INTE slipskivor.
Använd ALLTID med en dammuppsamlare.
Arbeta inte med verktyget under långa perioder.
Vibrationer som uppstår när verktyget används kan orsaka
permanenta skador på fingrar, händer och armar. Använd
handskar för att skapa en extra buffert. Ta vilopauser ofta och
begränsa daglig användning.
Luftöppningarna täcker ofta rörliga delar och bör
undvikas. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
rörliga delar.
VARNING! När det inte används, placera verktyget
på sin sida, på en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller fallande.
Personskador kan uppstå.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Fogfräsmotor
1Sidohandtag
1Nyckel
1Universalkontakt
1 125 mm fogfräskåpa
1 Gängad klämmutter
1Fästfläns
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Återstående risker
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Datumkoden 15 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Beskrivning (Bild A, B)
1
2
3
4
5
6
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Spindellåsknapp
Spindel
Sidohandtag
Anti-låsstödfläns
Gängad bygelmutter
Dammutsugningssystem (DES)
107
Svenska
7 Skjutreglage
8 Dammsugaröppning
9 Klämskruv
10 Sågdjupssko
11 Låsratt sågdjupssko
12 Låsspak hörnlucka (låser och låser upp hörnluckan)
13 Hörnlucka (öppna och tillåter sågning av ett invändigt hörn)
Avsedd Användning
Din extra kraftiga fogfräs har konstruerats för
professionell kapning.
Din fogfräskåpa har konstruerats för professionell fogfräsning.
Den är inte avsedd att användas med metall eller trä.
Användning av lämplig vinkelslip, skiva och dammutsugning
tar bort större delen av statisk och luftburet damm vilket kan,
om inte fogfräskåpan används, förorena arbetsmiljön eller
innebära en ökad hälsorisk för operatören och de som befinner
sig i närheten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna kraftiga fogfräs är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Funktioner
Dammutsugningssystem
Dammutsugningssystemet 6 förhindrar att damm samlas runt
skyddet och motorns inlopp, och minimerar mängden damm
som kommer in i motorkåpan.
Frikopplingsbrytare vid strömlöshet
PÅ/AV-omkopplaren har en frikopplingsfunktion vid
strömlöshet. I händelse av ett strömavbrott eller annan oväntad
avstängning, måste avtryckaren tryckas ner, släppas upp igen för
att verktyget ska starta.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Påmontering av sidohandtag (Fig. A, H)
VARNING: Innan du använder verktyget, kontrollera att
handtaget är ordentligt åtdraget.
Skruva fast sidohandtaget 3 tätt i hålet 16 på den vänstra
sidan av växelhuset , så som visas i figur H..
108
Montering och borttagning av fogfräskåpan
(Fig. A)
OBSERVERA: Den medföljande fogfräskåpan
rekommenderas endast att användas med DWE46105 extra
kraftiga fogfräsmotorn.
1. Lossa klämskruven 9 på instickskåpan och rikta
in flikarna 17 på instickskåpan mot spåren 18 på
vinkelslipens växelhus.
2. Med klämskruven lossad, vrid på kåpan till önskad
arbetsposition. Kåpan bör placeras mellan spindeln och
operatören för att vara maximalt effektiv.
3. Fäst klämskruven 9 för att fästa instickskåpan på
växellådhuset. Använd inte vinkelslipen med en
lös instickskåpa.
4. För att ta bort instickskåpan, lossa klämskruven, se till att
skruven sitter kvar i hylsan, vrid instickskåpan i linje med
skårorna och flikarna och dra upp instickskåpan.
NOTERA: Om instickskåpan inte kan dras åt med
klämskruven, använd inte verktyget. Lämna verktyget och
instickskåpan till ett servicecenter eller byt instickskåpan.
Montering och borttagande av en slipskiva
(Fig. A, D)
VARNING: Använd inte en skadad skiva.
1. Med monterad instickskåpa placeras verktyget på ett bord,
med spindeln vänd uppåt.
2. Sätt på bakflänsen 4 korrekt på spindeln 2 (Fig. D).
3. Vrid för att öppna hörnluckan 13 och placera kapskivan 21 på bakflänsen 4 .
4. Skruva fast den gängade klämmuttern 5 på spindeln 2 .
5. Tryck på spindellåsknappen 1 och vrid spindeln 2 till dess
den låser på plats.
6. Dra åt fast den gängade klämmuttern 5 med skiftnyckeln.
7. Öppna spindellåset.
8. Stäng och lås hörnluckan 13 genom att dra åt hörnluckans
låsspak 12 .
9. För att ta bort skivan, lossa den gängade klämmuttern 5 med den medföljande skruvnyckeln.
Fogfräskåpa (Fig. F)
VARNING: Endast diamantskvior typ 1 skall
användas med fogfräskåpan. Kapa inte metall. Använd
inte med belagda slipskivor.
Följ instruktionerna Montering och emontering av en
kapskiva och montera slipskivan.
Det kan vara nödvändigt att öppna hörnluckan för att installera
125 mm insticksskivan, se Användning av hörnlucka.
Inställning fräsdjup (Fig. E)
1. Lossa låsratten till sågdjupskon 11 .
2. Skjut sågdjupskon 10 till önskad position.
3. Dra åt låsratt till sågdjupsskon.
Svenska
Användning av hörnlucka (Fig. F)
VARNING: För att minska risken för skador, stäng
ALLTID av verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. Detta
gäller för både vinkelslipen och dammutsugningen.
Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken
att elverktyget startar oavsiktligt.
VARNING: Risk för personskador. Hörnluckan skall endast
öppnas för sågning inuti hörn. Håll alltid händer och
kroppen borta från sågområdet. Se till att hörnluckan är
stängd vid alla annan användning.
Denna funktion möjliggör sågning av ett invändigt hörn.
1. Se till att verktyget är avstängt och att skivan stannat helt
och hållet.
2. Vrid hörnluckans låsspak 12 moturs ett helt varv. Ta tag i
hörnluckan 13 och vrid för att öppna.
3. Håll händerna borta från skivområdet och placera dig själv
så att undersidan av kåpan riktas bort från dig.
4. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan.
5. Placera skivan på arbetsytan och flytta vinkelslipen från
höger till vänster för att kapa runt insidans hörn för
bästa dammuppsamling.
6. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Låt verktyget sluta rotera innan det läggs ned.
7. Stäng hörnluckan och lås den på plats med hörnluckans
låsspak 12 .
Dammutsugning (Fig. G)
VARNING: Använd endast elverktyg som rekommenderas
av DeWALT med denna tillsats.
För ytterligare information om DeWALT elverktyg som
är kompatibla med denna tillsats, kontakta ett av våra
auktoriserade servicecenter som listas på baksidan av höljet eller
se fullständiga detaljer om vår service tillgängligt på internet på:
www.2helpU.com.
VARNING: Denna tillsats måste användas med ett
dammutsugningssystem. Använd ALLTID godkänd
säkerhetsansiktsmask eller dammmask.
OBSERVERA: Se till att slangens anslutning sitter fast.
OBSERVERA: Mängden damm som samlas upp av
dammutsugningen beror på dess filtersystem. Se
dammutsugningens bruksanvisning för ytterligare information.
Alla DeWALT dammsamlingskåpor är designade för att fungera
med DeWALT Airlock DWV9000 anslutning.
1. Montera DWV9000 anslutningen 19 till
dammsamlingsslangen 20 .
2. Lås upp DWV9000 anslutningen 19 och skjut den på
dammöppningen 8 .
3. Lås DWV9000 anslutningen 19 för att fästa.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild H)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på sidohandtaget 3 och den andra handen på själva verktyget, så som visas i figur H.
Skjutreglage (Fig. A)
VARNING: Innan du använder verktyget, kontrollera att
handtaget är ordentligt åtdraget.
SE UPP: Innan verktyget ansluts till strömförsörjningen
se till att omkopplaren är i avstängd position genom att
trycka på den bakre delen av omkopplaren och släppa
den. Se till att omkopplaren är i avstängt läge såsom
beskrivs ovan efter varje avbrott i strömförsörjningen av
verktyget såsom vid aktivering av jordfelsbrytare, frånslag
av kretsbrytare, oavsiktlig urkoppling eller strömavbrott.
Om omkopplaren är låst i påslaget läge när strömmen
ansluts kan verktyget starta oväntat.
För att starta verktyget skjut PÅ/AV skjutreglaget 7 mot
fronten av verktyget. För att stoppa maskinen, släpp PÅ/
AV-omkopplaren.
För kontinuerlig drift skjut omkopplaren mot fronten på
verktyget och tryck främre delen av omkopplaren inåt. För att
stoppa verktyget när det körs i kontinuerlig drift, tryck på bakre
delen av omkopplaren och släpp den.
Spindellås (Fig. A)
Spindellåset 2 finns för att förhindra att spindeln roterar under
installation eller borttagande av skivor. Använd bara spindellåset
när verktyget är avstängt, bortkopplat från strömförsörjningen,
och har stannat helt och hållet.
OBSERVERA: För att minska skaderisken på verktyget,
koppla inte in spindellåset medan verktyget arbetar. Skada
på verktyget kommer att uppstå, och påmonterat tillbehör
kan snurra loss och möjligen resultera i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för spindellåset 1 och
vrid spindeln tills du inte kan vrida spindeln.
Traditionella dammutsugningsslangar
(Fig. G)
Fäst rekommenderade dammutsugningslangen
till dammuttaget 8 .
109
Svenska
Hantering fogfräskåpa
VARNING: För att minska risken för skador, stäng
ALLTID av verktyget och koppla bort det från strömkällan
innan du gör några justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Detta gäller för både vinkelslipen
och dammutsugningen. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget
startar oavsiktligt.
VARNING: För din säkerhet, läs igenom bruksanvisningen
för både vinkelslipverktyget och dammutsugningen innan
några tillbehör används. Om inte dessa varningar följs
kan det leda till personskador och allvarliga skador på
arbetsställningen och tillbehören. Vid service på detta
verktyg använd identiska reservdelar.
VARNING: Håll ett fast tag i sidohandtaget och i höljet
för att behålla kontrollen av verktyget vid start och under
användning och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
VARNING: Se till att hörnluckan är stängd.
1. Se till att alla monterings- och inställningsinstruktioner
har följts.
2. Slå på dammsugaren såsom instrueras i
dammsugarens bruksanvisning.
3. Starta slipen såsom instrueras i verktygets bruksanvisning.
OBSERVERA: Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget
kommer i kontakt med arbetsytan.
Användning till instick och kapning (Fig. H)
1. Ställ in önskat skärdjup, se Inställning av skärdjup under
Montering och inställning.
2. Låt verktyget nå full hastighet innan verktyget kommer i
kontakt med arbetsytan.
3. Placera dig själv så att den öppna undersidan av kåpan och
skivan riktas bort från dig.
4. Placera kanten 21 av kåpan mot arbetsytan och börja
skära genom att sticka ned i arbetsytan. OBSERVERA:
Håll kanten 21 på kåpan mot arbetsytan för att garantera
ordentlig dammuppsamling.
5. Med kåpan riktad såsom visas i figur F, flytta slipen från
höger mot vänster längs med arbetsytan. För bästa resultat
skall slipen placeras i 45° vinkel mot dammöppningen vid
instickslipning/ kapning.
6. Ta bort verktyget från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Låt verktyget sluta rotera innan det läggs ned.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
110
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Svenska
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Betongkapskiva,
belagd
SKYDD AV TYP 1
Skydd av typ 1
Kaptrissor med
diamanter
Stödfläns
Kaptrissa
Gängad klämmutter
111
Türkçe
HARÇ KAZIMA SETI
DWE46105
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı dev/dak
Disk çapı
Mil çapı
Ağırlık
AT Uygunluk Beyanatı
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
EN61029-2-3 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör
toplamı):
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
90,0
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
101,0
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
Yüzey taşlama
Titreşim emisyon değeri ah,AG =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Makıne Dırektıfı
Harç Kazıma Seti
DWE46105
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.11.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
112
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
113
Türkçe
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik Talimatları
a ) Bu elektrikli alet, taşlama, satinaj, polisaj, zımpara
ve kesim makinesi olarak kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu elektrikli aletle verilen tüm
güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik
özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara
uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
b ) Zımparalama, fırçalama, cilalama ve kesme gibi
işlemlerin bu elektrikli alet ile yapılması önerilmez.
Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c ) Özel olarak tasarlanmamış veya aletin üreticisi
tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
Aksesuarın elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d ) Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli aletin
üzerinde yazılı maksimum hıza eşit olmalıdır.
Anma hızlarından daha hızlı çalışan aksesuarlar
kırılarak parçalanabilirler.
e ) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde olmalıdır.
Boyutu hatalı olan aksesuarlar yeterli derecede korunamaz
ve kontrol edilemezler.
f ) Aksesuarların dişli montajı, taşlama makinesinin
mil dişine uymalıdır. Flanşlarla monte edilen
aksesuarlar için, aksesuarın mil çaplarının flanşın
yerleştirme çapına uyması gerekmektedir. Elektrikli
aletin montaj donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
g ) Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her kullanımdan
önce aksesuarı kontrol edin, örneğin taşlama
114
çarkında çatlak olup olmadığını, zımpara tabanında
çatlak, aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller olup
olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet veya aksesuar
düşürülürse hasara karşı kontrol edin ya da hasarsız
bir aksesuar takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri dönen aksesuarın
düzleminden uzağa konumlandırdıktan sonra
elektrikli aleti yüksüz maksimum hızda bir dakika
süreyle çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h ) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya bağlı
olarak yüz siperi veya güvenlik gözlüğü kullanın.
Duruma bağlı olarak toz maskesi, kulaklık, eldiven
ve küçük zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz koruyucu,
çeşitli işlemlerin neden olduğu uçan parçacıkları
durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz maskesi veya
solunum aygıtı, yaptığınız işlemin neden olduğu
parçacıkları filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
i ) Etrafta bulunanların çalışma alanından güvenli
bir mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma
alanına giren herkes koruyucu ekipman giymelidir.
İş parçasının veya kırılan bir aksesuarın parçaları
uçuşarak çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j ) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına
yol açabilir.
k ) Elektrik kablosunu dönen aksesuardan uzak tutun.
Kontrolü kaybetmeniz durumunda kablo kesilerek
elinizin veya kolunuzun dönen aksesuara çekilmesine
neden olabilir.
l ) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli aleti asla
yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi kaparak elektrikli
aletin kontrolünüzden çıkmasına neden olabilir.
m ) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda taşırken
çalıştırmayın. Dönen aksesuara kazara temas edilmesi
elbiselerinizi kapabilir, aksesuarı vücudunuza çekebilir.
n ) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı tozu gövdenin içine
çeker ve toz metallerin aşırı miktarda birikmesi elektrik
hasarlarına yol açabilir.
o ) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin tutuşmasına
neden olabilir.
p ) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları kullanmayın.
Su veya başka soğutma sıvılarının kullanılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Türkçe
TÜM İŞLEMLER IÇIN EK GÜVENLIK TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının, fırçanın veya
başka bir aksesuarın sıkışma veya takılmaya karşı gösterdiği
reaksiyondur. Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan elektrikli aletin
tutukluk yaptığı noktada aksesuarın dönüş istikametinin aksi
istikametinde itilmesine neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması veya takılması
durumunda taşın sıkışma noktasına giren kenarı, malzemenin
yüzeyine işleyerek taşın çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında
taşın hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru veya
kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara taşları ayrıca bu şartlar
altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir:
a ) Elektrikli aleti sağlam bir Şek.de tutun ve vücudunuz
ile kolunuzu geri tepme güçlerine dayanacak Şek.
de yerleştirin. Geri tepmeye veya başlama sırasında
tork tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri tepme
güçlerini kontrol edebilir.
b ) Elinizi daima dönen aksesuardan uzak tutun.
Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c ) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde elektrikli
aletin hareket edebileceği alana yerleştirmeyin. Geri
tepme aleti, sıkışma noktasındaki taş hareketinin aksi
yönünde itecektir.
d ) Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken özel
dikkat gösterin. Aksesuarın zıplamasına veya
takılmasına engel olun. Köşeler, keskin kenarlar veya
zıplama, dönen aksesuarın takılmasına neden olarak
kontrolün kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e ) Zincir testere bıçağı veya dişli testere bıçağı
takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme yaparak
kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel Güvenlik Uyarıları
a ) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk türleri
ile seçili disk için tasarlanmış özel siper kullanın.
Elektrikli aletin tasarımına uygun olmayan diskler
yeterince korunamazlar ve güvenli değildir.
b ) Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin aşındırma
yüzeyi, koruma ağzının düzleminin altına monte
edilmesi gerekir. Düzgün Şek.de monte edilmemiş
olan ve koruma ağzının düzlemine yansıyan tekerlek,
gereğince korunamayabilir.
c ) Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan kalan
kısmı minimum olacak Şek.de elektrikli alete sıkıca
bağlanmalı ve maksimum güvenlik sağlayacak Şek.
de konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı kopan disk
parçaları, diske kazara temas etme ve giysiyi yakabilecek
kıvılcımlara karşı korur.
d ) Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin kenarı ile
taşlama yapmayın. Taşlama diskleri çevresel taşlama
için tasarlanmışlardır, bu disklere uygulanan kenar güçleri
disklerin parçalanmasına neden olabilir.
e ) Her zaman seçilen disk için doğru boyutta ve Şek.
de, hasarsız disk flanşları kullanın. Uygun disk
flanşları diski destekleyerek diskin kırılma ihtimalini
azaltırlar. Kesim disk flanşları taşlama disk flanşlarından
farklı olabilir.
f ) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için tasarlanmış
disk küçük aletin yüksek hızı için uygun değildir
ve parçalanabilir.
Taşlama İşleri için Özel İlave Güvenlik
Uyarıları
a ) Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin ve aşırı
basınç uygulamayın. Aşırı derin kesimler yapmaya
çalışmayın. Diske aşırı basınç uygulanması yükü ve kesim
sırasında diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
b ) Vücudunuzu dönen disk ile aynı hizada veya
arkasında kalacak Şek.de konumlandırmayın. İşlemin
yapıldığı noktada disk vücunuzdan uzağa doğru hareket
ederken olası bir geri tepme, dönen diskin ve elektrikli
aletin doğrudan üzerinize yürümesine neden olabilir.
c ) Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi bir nedenle
kesim işlemine ara verilirken elektrikli aleti kapatın
ve disk tamamen durana kadar elektrikli aleti
hareketsiz olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla çıkarmaya
kalkışmayın; aksi takdirde geri tepme meydana
gelebilir. Diskin sıkışma yapmasının nedenlerini araştırın
ve gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
d ) Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden kesim
işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza çıkmasını
bekleyin ve kesim noktasına dikkatli bir Şek.de
yeniden girin. Elektrikli alet üzerinde çalışılan parçaya
yeniden konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola yürüme
veya geri tepme yapabilir.
e ) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından
dolayı bel vermeye meyillidirler. Parçanın
kesim hattına yakın bir noktaya ve diskin her
iki tarafınca olacak Şek.de parçanın kenarlarına
destek yerleştirilmelidir.
f ) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda “dalarak
kesme” yaparken daha dikkatli olun. Dalan disk geri
tepmeye neden olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
115
Türkçe
Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu kılavuzda belirtilmeyen aksesuarların
kullanılması tavsiye edilmemektedir ve tehlikeli
olabilir. Aletin nominal hızından daha yüksek hızlarda
çalışması için kullanılan güç arttırıcılar hatalı kullanım
kapsamına girmektedir.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın. İş
parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak dengesizliğe
ve kontrol kaybına neden olabilir.
Daima yan tutamağı kullanın. Kolu güvenli bir Şek.de
sıkıştırın. Aletin kontrolünü sağlamak için her zaman yan
tutamak kullanılmalıdır.
Diski sektirmekten veya sert kullanımdan kaçının. Eğer
böyle bir durum oluşursa, aleti durdurun ve diski çatlak veya
kusurlara karşı inceleyin.
Diskleri her zaman dikkatli Şek.de taşıyın ve muhafaza edin.
Elektrik kabloları veya boruları bulunabilecek yerleri
asla kesmeyin. Ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
Elmas çanak taşıyla metal kesimi YAPMAYIN.
Aşındırma çarkı KULLANMAYIN.
DAİMA toz tutucuyla kullanın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çalışma hareketinin
neden olduğu titreşim parmak, el ve kollarda kalıcı
yaralanmaya neden olabilir. Fazladan koruma sağlamak
için eldiven kullanın, sık sık dinlenin ve günlük kullanma
zamanını sınırlayın.
Havalandırma delikleri genellikle hareketli parçaların
üstünü örter ve bunlardan kaçınılmalıdır. Bol elbiseler,
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
UYARI: Kullanmadığınız zaman, aleti takılma
veya düşme tehlikesi oluşturmayan düz bir
yüzey üzerine yana yatırarak yerleştirin. Ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
116
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Harç kazıma motoru
1 Yan tutamak
1Anahtar
1 Çok amaçlı konektör
1 125 mm Harç kazıma başlığı
1 Dişli tespit somunu
1 Destek flanşı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 15 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, B)
1
2
3
4
5
6
7
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
9 Kelepçe vidası
Mil kilidi düğmesi
10 Kesme pabucu derinliği
Mil
11 Kesme pabucu derinliği
Yan tutamak
kilitleme düğmesi
Kilitlenme önleyici destek
12 Köşe eşiği kilitleme kolu
flanşı
(köşe eşiğini kilitler ve açar)
Dişli tespit somunu
13 Köşe eşiği (iç köşeyi açar ve
Toz tahliye sistemi (DES)
kesmeye imkan tanır)
Sürgü anahtarı
8 Toz portu
Türkçe
Kullanim Amaci
Ağır hizmet tipi oyuk frezeniz profesyonel kesim işlemleri
için tasarlanmıştır.
Harç kazıma başlığı profesyonel harç kazıma uygulamaları için
tasarlanmıştır. Metal veya ahşap ile kullanıma uygun değildir.
Uygun taşlayıcı, taş ve toz emiciyi kullanılarak, statik ve havadan
kaynaklanan, harç kazıma başlığı kullanılmadığında çalışma
ortamını kirletecek olan ve operatöre ve yakınında bulunanlara
yüksek bir sağlık riski doğuran tozun çoğunu temizlenebilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Elinizdeki ağır hizmet tipi oyuk frezesi profesyonel kullanım
amaçlı bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Özellıkler
Toz Atma Sistemi
Toz atma sistemi 6 siper ile motor girişi etrafında toz birikmesini
engeller ve motor gövdesine giren toz miktarını minimum
seviyede tutar.
Akım Korumalı Şalter
AÇMA/KAPAMA düğmesinde akım koruma fonksiyonu
bulunmaktadır. Güç kesilmesi veya beklenmeyen kapanma
durumunda, aleti yeniden çalıştırmak için anahtar döngüden
geçirilmelidir (açılıp kapatılmalıdır).
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yan Tutamağın Takılması (Şek. A, H)
UYARI: Aleti kullanmadan önce tutamağın iyice
sıkıldığından emin olun.
sıkıca vites durumunda sol tarafındaki deliğe 16 Yan kolu 3 vidalayın, Şek. H’de gösterildiği gibi bir .
Harç Kazıma Başlığının Takılması ve
Sökülmesi (Şek. C)
1. Kazıma başlığındaki kelepçe vidasını 9 gevşetin ve
kazıma başlığındaki tırnakları 17 dişli kutusundaki
yuvalarla 18 hizalayın.
2. Kelepçe vidası gevşetilmiş şekilde, başlığı istenilen çalışma
pozisyonuna döndürün. En iyi verimliliği sağlamak için başlık
mil ve operatör arasına yerleştirilmelidir.
3. Kazıma başlığını dişli kutusuna monte etmek için kelepçe
vidasını 9 sıkın. Taşlama makinesini kazıma başlığı
gevşetilmiş olarak çalıştırmayın.
4. Gömme derz ucunu çıkartmak için vidanın kelepçeye bağlı
konumda kaldığından emin olarak kelepçe vidasını gevşetin,
yuva ve tırnakları aynı hizaya getirmek amacıyla gömme
derz ucunu döndürün ve gömme derz ucunu çekin.
İKAZ: Kelepçe vidası sıkıldığında kazıma başlığı
sabitlenemiyorsa aleti kullanmayın. Aleti ve kazıma
başlığını bir servis merkezine götürerek tamir ettirin veya
kazıma başlığını değiştirin.
Kesme Diskinin Takılıp Çıkarılması (Şek. A, D)
UYARI: Hasarlı disk kullanmayın.
1. Başlık takılıyken, mil yukarı gelecek Şek.de aleti bir
masaya yatırın.
2. Destekleme flanşını 4 mil 2 üzerine düzgünce
takın (Şek. D).
3. Köşe eşiğini 13 döndürerek açın ve kesme diskini 21 destek flanşına 4 yerleştirin.
4. Dişli tespit somununu 5 mile 2 vidalayın.
5. Mil kilidine 1 bastırın ve yerine kilitlenene dek
mili 2 çevirin.
6. Aletle birlikte gelen anahtarı kullanarak dişli tespit
somununu 5 sıkın.
7. Mil kilidini bırakın.
8. Köşe eşiğini 13 köşe eşiği kilitleme kolunu 12 sıkarak
kapatıp sabitleyin.
9. Diski çıkartmak için aletle birlikte gelen anahtarı kullanarak
dişli tespit somununu 5 gevşetin.
Harç Kazıma Başlığı (Şek. F)
UYARI: Kazıma başlığıyla yalnızca Tip 1 elmas diskler
kullanılmalıdır. Metal kesmeyin. Bağlı aşındırma diski
ile kullanmayın.
Kesme Diskinin Takılıp Çıkarılması talimatlarına uygun hareket
edin ve taşlama diskini takın.
125 mm kazıma disklerini takmak için köşe eşiğini açmanız
gerekebilir, Köşe Eşiği Uygulamasına bakın.
Kesme Derinliği Ayarı (Şek. E)
1. Kesme pabucu kilitleme düğmesi 11 derinliğini azaltın.
2. Kesme pabucu 10 derinliğini istenen pozisyona kaydırın.
3. Kesme pabucu derinliği kilitleme düğmesini sıkın.
NOT: Gönderilen harç kazıma başlığının yalnızca DWE46105
ağır hizmet tipi harç kazıma motoruyla kullanılması
tavsiye edilmektedir.
117
Türkçe
Köşe Eşiği Uygulaması (Şek. F)
Geleneksel toz emici hortumları (Şek. G)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için DAİMA
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından çıkarın. Bu hem taşlayıcı
hem de toz emici için geçerlidir. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
UYARI: Yaralanma riski. Köşe eşiği yalnızca köşe içlerinde
kesim yaparken açılmalıdır. Kesme alanından ellerinizi ve
vücudunuzu daima uzak tutun. Tüm diğer uygulamalarda
köşe eşiğinin kapanı olduğundan emin olun.
Bu özellik köşe içlerinde kesim yapma imkanı sağlar.
1. Aletin kapalı olduğundan ve diskin tamamen durduğundan
emin olun.
2. Köşe eşiği kilitleme koluna 12 saat yönünün tersinde
bir tam dönüş yaptırın. Köşe eşiğini 13 tutun ve
döndürerek açın.
3. Ellerinizi disk etrafından uzak tutun ve vücudunuzu başlığın
açık kısmı size doğru bakmayacak Şek.de konumlandırın.
4. Aleti açın ve üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan
önce aletin tam hıza çıkmasını bekleyin.
5. Diski çalışılacak yüzeye yerleştirin ve tozun en iyi Şek.
de toplanması için taşlayıcıyı köşe etrafında sağdan sola
doğru ilerletin.
6. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan yüzeyden kaldırın. Aleti
yere koymadan önce dönmesinin durmasını bekleyin.
7. Köşe eşiğini kapatın ve köşe eşiği kilitleme kolu 12 ile kilitleyin.
Tavsiye edilen toz emici hortumunu toz portuna 8 takın.
Toz Emme (Şek. G)
UYARI: Bu aksesuar ile yalnızca DeWALT tarafından
önerilen elektrikli aletleri kullanın.
Bu eklenti ile uyumlu diğer DeWALT elektrikli aletleriyle ilgili
daha fazla bilgi edinmek için lütfen kapağın arkasında listesi
bulunan yetkilendirilmiş servis merkezlerimizle iletişime geçin
veya internet üzerinden şu adresi kullanarak tüm satış sonrası
servislerimizin tüm detaylarına ulaşın:
www.2helpU.com.
UYARI: Bu eklenti mutlaka bir toz emme sistemiyle
birlikte kullanılmalıdır. DAİMA sertifikalı yüz veya toz
maskesi kullanın.
NOT: Hortum bağlantısının güvenli olduğundan emin olun.
NOT: Toz emici tarafından tutulan tozun miktarı emicinin
filtre sistemine bağlıdır. Daha fazla bilgi için toz emici kullanım
kılavuzuna bakın.
Tüm DeWALT toz toplama başlıkları DeWALT Airlock DWV9000
konektörü ile birlikte çalışacak Şek.de tasarlanmıştır.
1. DWV9000 konektörü 19 toz toplama hortumuna 20 takın.
2. DWV9000 konektörün 19 kilidini açın ve toz portuna 8 doğru kaydırın.
3. DWV9000 konektörü 19 sabitlenmesi için kilitleyin.
118
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da çarkı takın. Oldukça aşınmış disk
veya çarkları kullanmayın.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin olun.
• Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki oklar yönünde
döndüğünü kontrol edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. H)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu Şek. H’de gösterildiği gibi bir elin yan
tutamakta 3 ve diğer elin aletin gövdesinde olmasını gerektirir.
Sürgü Anahtarı (Şek. A)
UYARI: Aleti kullanmadan önce, yan kolun iyice
sıkıldığından emin olun.
DİKKAT: Aleti elektriğe bağlamadan önce, sürgü
anahtarının arka kısmına basıp bırakarak kapalı
pozisyonda olduğundan emin olun. Alet ve elektrik
arasındaki bağlantıda, toprak kaçağı kesintisi, sigorta
atması, fişin kazara çıkması veya elektrik kesilmesi
gibi herhangi bir kesilme olması durumunda yukarıda
belirtildiği Şek.de sürgü anahtarının kapalı pozisyonda
olduğundan emin olun. Elektrik verildiğinde anahtar açık
olursa, alet beklenmedik Şek.de çalışabilir.
Aleti çalıştırmak için, aletin ön tarafındaki sürgü anahtarını 7 AÇIK/KAPALI yönlerine doğru sürün. Aleti durdurmak için
AÇMA/KAPAMA düğmesini serbest bırakın.
Sürekli çalışma için, anahtarı aletin ön tarafında doğru sürün
ve anahtarın ön tarafına içeriye doğru bastırın. Sürekli çalışma
modunda çalışan aleti durdurmak için, sürgü anahtarının arka
tarafına bastırın ve bırakın.
Mil Kilidi (Şek. A)
Mil kilidi düğmesi, diskleri takıp çıkarırken milin dönmesini
engellemek için sağlanmıştır. Mil kilidini yalnızca alet kapalıyken,
güç kaynağından ayrık durumdayken ve tamamen durduktan
sonra kullanın.
Türkçe
İKAZ: Aletin hasar görmesini engellemek için alet
çalışırken mil kilidini kullanmayın. Alet hasar görecek
ve takılı aksesuar yerinden çıkarak yaralanmaya
neden olabilecektir.
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine 1 basın ve mili artık
daha fazla döndüremeyecek duruma gelene dek döndürün.
Harç Kazıma Başlığı Kullanımı
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için DAİMA
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından çıkarın. Bu hem taşlayıcı
hem de toz emici için geçerlidir. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
UYARI: Kendi güvenliğiniz için, hem taşlayıcı hem de
toz emicinin herhangi bir aksesuarını kullanmadan
önce kullanım kılavuzlarını okuyun. Bu uyarılara dikkat
edilmemesi kişisel yaralanmaya ve aletin ve aksesuarın
hasar görmesine neden olabilir. Bu alete bakım yaparken,
yalnızca aynı yedek parçaları kullanın.
UYARI: Alet çalıştırılırken, kullanım sırasında ve disk ya da
aksesuar dönüşü durana dek aleti kontrol altında tutmak
için yan tutamak ve aletin gövdesini sıkıca tutun. Aleti
yere bırakmadan önce diskin tamamen durduğundan
emin olun.
UYARI: Köşe eşiğinin kapalı olduğundan emin olun.
1. Tüm kurulum ve ayarlama talimatlarının tamamlandığından
emin olun.
2. Toz emiciyi toz emici kullanım kılavuzunda talimat verildiği
gibi çevirin.
3. Taşlayıcıyı alet kullanma kılavuzunda belirtildiği Şek.de
çalıştırın.
NOT: Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan önce
taşlama makinesinin tam hıza çıkmasını bekleyin.
Kazıma ve Kesme Uygulaması (Şek. H)
1. Arzu edilen kesme derinliğini ayarlayın, Kurulum
ve Ayarlama bölümünde Kesme Derinliği Ayarı
kısmına bakın.
2. Üzerinde işlem yapılacak yüzeye dokunmadan önce taşlama
makinesinin tam hıza çıkmasını bekleyin.
3. Vücudunuzu başlığın açık kısmı size doğru bakmayacak Şek.
de konumlandırın.
4. Başlık kenarını 21 çalışılacak yüzeye yerleştirin ve çalışılacak
yüzeye bastırarak kesime başlayın. NOT: Uygun toz toplama
için başlık kenarını 21 çalışılacak yüzeye doğru tutun.
5. Başlık Şek. F’da gösterildiği Şek.de ayarlandığında, çalışılacak
yüzey üzerinde taşlayıcıyı sağdan sola doğru hareket ettirin.
En iyi sonucu almak için, kazıma/kesme esnasında başlık toz
portuna 45° açıyla konumlandırılmalıdır.
6. Aleti kapatmadan önce işlem yapılan yüzeyden kaldırın. Aleti
yere koymadan önce dönmesinin durmasını bekleyin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
119
Türkçe
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme diski,
bağlı
Tip 1 siper
TİP 1 SİPER
Elmas kesim
diskleri
Destek flanşı
Kesim diski
Dişli tespit somunu
120
Ελληνικά
ΚΙΤ ΚΟΠΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΑΡΜΩΝ
DWE46105
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ονομαστική
Διάμετρος τροχού
Διάμετρος άξονα
Βάρος
VAC
W
min-1
mm
kg
DWE46105
230
1
1400
9300
125
M14
3,5
Τιμές θορύβου και κραδασμών (άθροισμα διανυσμάτων σε τρεις άξονες) σύμφωνα
με το EN60745-2-3:
LPA (στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών θορύβου) dB(A)
90,0
LWA (στάθμη ηχητικής ισχύος)
dB(A)
101,0
K (αβεβαιότητα αναφερόμενης στάθμης ήχου)
Επιφανειακό τρόχισμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,AG =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Κιτ Κοπης Κονιαματος Αρμων
DWE46105
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011 +
A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.11.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
121
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
122
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
Ελληνικά
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες τις διαδικασίες
a ) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
να λειτουργεί ως τροχιστής, εργαλείο
γυαλοχαρτίσματος, συρματόβουρτσα, εργαλείο
στιλβώματος ή εργαλείο κοπής. Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τα σχήματα
και τις προδιαγραφές που παρέχονται με το παρόν
ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών
που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
b ) Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο εργασίες όπως τροχίσματος, λείανσης με
γυαλόχαρτο, συρματόβουρτσας και γυαλίσματος
(στίλβωσης). Οι εργασίες για τις οποίες δεν έχει
σχεδιαστεί το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο
και να προκαλέσουν σωματική βλάβη.
c ) Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται από τον
κατασκευαστή του εργαλείου. Το γεγονός ότι ένα
παρελκόμενο μπορεί να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό
εργαλείο, δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία.
d ) Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που
αναγράφεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα
παρελκόμενα που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη
από την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν θραύση
και να πεταχτούν μακριά.
e ) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός της
ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του ηλεκτρικού
εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η προστασία ή ο έλεγχος
σε επαρκή βαθμό των παρελκόμενων με λανθασμένο
μέγεθος.
f ) Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει
με το σπείρωμα του άξονα του τροχιστή. Για
αξεσουάρ που στερεώνονται με φλάντζες, η οπή
ατράκτου του αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει με τη
διάμετρο τοποθέτησης της φλάντζας. Αξεσουάρ που
δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης του ηλεκτρικού
εργαλείου θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης, θα
δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν αιτία απώλειας
του ελέγχου.
g ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα παρελκόμενα.
Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τα παρελκόμενα
όπως το λειαντικό τροχό για θραύσματα και ρωγμές,
τα προστατευτικά υποστήριξης για ρωγμές, οπές
ή υπερβολική φθορά και τη συρματόβουρτσα για
χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου παρελκόμενου,
123
Ελληνικά
επιθεωρήστε για τυχόν ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη
κατεστραμμένο παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση
και την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου, φροντίστε
να παραμείνετε, εσείς και τυχόν άτομα που
βρίσκονται δίπλα σας, μακριά από την επιφάνεια του
περιστρεφόμενου παρελκόμενου και λειτουργήστε
το εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο επί
ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα παρελκόμενα πρέπει
φυσιολογικά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του
ελέγχου.
h ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτική προσωπίδα, προστατευτικά γυαλιά
ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με το τι χρειάζεται,
χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά
για τα αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά θραύσματα
από τη λείανση ή από το υπό κατεργασία τεμάχιο.
Τα προστατευτικά για τα μάτια πρέπει να μπορούν να
σταματούν τα ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για τη σκόνη ή ο
αναπνευστήρας πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν τα
σωματίδια που δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
i ) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα άτομα σε ασφαλή
απόσταση από το χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα από το
υπό κατεργασία τεμάχιο ή από παρελκόμενο που έχει
σπάσει μπορεί να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης περιοχής
εργασίας.
j ) Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις
μονωμένες επιφάνειες κρατήματος μόνο, όταν
εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες το εξάρτημα
κοπής ενδέχεται να έρθει σε επαφή με κρυφές
καλωδιώσεις ή με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
του εξαρτήματος κοπής με ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί
να καταστήσει ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
k ) Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο. Εάν χάσετε τον έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται
να κοπεί ή να μαγκώσει και το χέρι ή ο βραχίονάς σας να
τραβηχτεί προς το περιστρεφόμενο παρελκόμενο.
l ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο κάτω εάν δεν
έχει σταματήσει εντελώς να κινείται το παρελκόμενο. Το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί να αδράξει την
επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
m ) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία ενόσω το μεταφέρετε.
Η τυχαία επαφή με το περιστρεφόμενο παρελκόμενο
μπορεί να προκαλέσει το μάγκωμα στα ρούχα σας,
τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα σας.
n ) Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του ηλεκτρικού
εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα έλκει τη σκόνη
124
στο εσωτερικό του περιβλήματος και η υπερβολική
συσσώρευση μετάλλου σε σκόνη μπορεί να ενέχει
κινδύνους λόγω του ρεύματος.
o ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη των
υλικών αυτών.
p ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν ψυκτικό σε
υγρή μορφή. Η χρήση νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε
υγρή μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και πρόληψή της από
το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική αντίδραση λόγω
σύνθλιψης ή εμπλοκής του περιστρεφόμενου τροχού, του
προστατευτικού υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε
άλλου παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί το
απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου παρελκόμενου,
γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση
του ανεξέλεγκτου ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του παρελκόμενου στο
σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη του λειαντικού
τροχού από το υπό κατεργασία αντικείμενο, η ακμή του τροχού
που εισήλθε στο σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή ή την ανάδραση
του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε να μεταπηδήσει προς τον
χειριστή ή μακριά από αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού
στο σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί μπορούν να
υποστούν θραύση υπό αυτές τις συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του εργαλείου ή/και
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί
να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
a ) Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι και
τοποθετήστε το σώμα και τους βραχίονές σας έτσι
ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις
ανάδρασης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική
λαβή, εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο σε
περίπτωση ανάδρασης ή κατά την αντίδραση
λόγω ροπής κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του
εργαλείου. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την αντίδραση
λόγω ροπής ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
b ) Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στο
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το παρελκόμενο μπορεί
να «κλωτσήσει» προς τα πίσω στο χέρι σας.
c ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή προς
την οποία θα μετακινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο
σε περίπτωση ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την κίνηση του
τροχού στο σημείο εμπλοκής.
d ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε
σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ. Αποφεύγετε την
Ελληνικά
αναπήδηση και εμπλοκή του παρελκόμενου. Οι
γωνίες, οι αιχμηρές ακμές ή η αναπήδηση έχουν την
τάση να προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του ελέγχου
ή ανάδραση.
e ) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες αλυσοπρίονου
για χάραξη ξύλου ή οδοντωτές λεπίδες πριονιού.
Οι λεπίδες αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
b )
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες τροχίσματος και λειαντικής κοπής
a ) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο και το
συγκεκριμένο προστατευτικό που έχει σχεδιαστεί
για τον επιλεγμένο τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν
σχεδιαστεί για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό να
προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι ασφαλείς.
b ) Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς βυθισμένου
κέντρου πρέπει να τοποθετείται κάτω από το επίπεδο
του χείλους του προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από το επίπεδο του
χείλους προφυλακτήρα δεν επιτρέπει επαρκή προστασία.
c ) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι προσαρτημένος
στέρεα στο ηλεκτρικό εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί
η θέση του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο χειριστής
να είναι εκτεθειμένος σε όσο το δυνατόν μικρότερο
μέρος του τροχού. Ο προφυλακτήρας βοηθά να
προστατεύεται ο χειριστής από θραύσματα λόγω
ενδεχόμενης θραύσης του τροχού, από κατά λάθος επαφή
με τον τροχό και από σπινθήρες οι οποίοι θα μπορούσαν
να προκαλέσουν ανάφλεξη σε ρουχισμό.
d ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις
συνιστώμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα: Μην
τροχίζετε με το πλαϊνό τμήμα του τροχού κοπής. Οι
λειαντικοί τροχοί κοπής προορίζονται για περιφερειακό
τρόχισμα και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται
σε αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν το
θρυμματισμό τους.
e ) Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος και
σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι κατάλληλες
φλάντζες τροχού στηρίζουν τον τροχό, ελαττώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα θραύσης του
τροχού. Οι φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να
διαφέρουν από τις φλάντζες για τους τροχούς τροχίσματος.
f ) Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς από
μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι τροχοί που
προορίζονται για μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι
κατάλληλοι για τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν
τα μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες λειαντικής κοπής
c )
d )
e )
f )
να πραγματοποιήσετε κοπή σε υπερβολικά μεγάλο
βάθος. Η υπερβολική πίεση στον τροχό αυξάνει
το φορτίο και την τάση του τροχού να συστραφεί
ή να σφηνώσει κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την
πιθανότητα εμφάνισης ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια ευθεία
με τον περιστρεφόμενο τροχό ή πίσω από αυτόν.
Όταν ο τροχός, στο σημείο της εργασίας, μετακινείται
με κατεύθυνση που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον περιστρεφόμενο
τροχό και το ηλεκτρικό εργαλείο προς το μέρος σας.
Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε μια
κοπή για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε
το ηλεκτρικό εργαλείο και μην το μετακινείτε έως
ότου ο τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό κοπής
από την κοπή, ενόσω ο τροχός κινείται. Σε αντίθετη
περίπτωση θα συμβεί ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και
προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
Μην αρχίζετε από την αρχή την εργασία κοπής στο
υπό κατεργασία αντικείμενο. Αφήστε τον τροχό να
προσεγγίσει τη μέγιστη ταχύτητα και μπείτε πάλι
προσεκτικά στο σημείο κοπής. Ο τροχός μπορεί να
σφηνώσει, να μετακινηθεί προς τα επάνω ή να κλωτσήσει
προς τα πίσω εάν ασκηθεί εκ νέου δύναμη στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό κατεργασία
αντικείμενο μεγάλου μεγέθους για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σύνθλιψης και
ανάδρασης του τροχού. Τα μεγάλου μεγέθους υπό
κατεργασία αντικείμενα τείνουν να κάμπτονται υπό
την επίδραση του βάρους τους. Τα υποστηρίγματα
πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, κοντά στην ευθεία κοπής και πλησίον της
ακμής του υπό κατεργασία αντικειμένου και στις δύο
πλευρές του τροχού.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη υπάρχοντες
τοίχους ή σε άλλα σημεία χωρίς ορατότητα. Ο
προεξέχων τροχός μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή
νερού, ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
•
•
Η χρήση αξεσουάρ που δεν προβλέπονται στο παρόν
εγχειρίδιο δεν συνιστάται και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Η χρήση διατάξεων ενίσχυσης που θα έκαναν το εργαλείο να
κινείται σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ονομαστική του
ταχύτητα συνιστά κακή χρήση.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
a ) Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και μην
εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην επιχειρήσετε
125
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πάντα χρησιμοποιείτε πλευρική λαβή. Σφίξτε καλά
τη λαβή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική
λαβή ώστε να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο
του εργαλείου.
Αποφεύγετε να προκαλείτε αναπήδηση και σκληρή
μεταχείριση του τροχού. Αν συμβεί αυτό, σταματήστε το
εργαλείο και επιθεωρήστε τον τροχό για ρωγμές ή ελαττώματα.
Πάντα πρέπει να χειρίζεστε και να αποθηκεύετε τους τροχούς
με προσοχή.
Ποτέ μην πραγματοποιείτε κοπή μέσα σε μια περιοχή η
οποία μπορεί να περιέχει καλώδια ρεύματος ή σωλήνες.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
ΜΗΝ κόβετε μέταλλο με αδαμαντοτροχό.
ΜΗ χρησιμοποιείτε κανονικούς τροχούς λείανσης
ή τροχίσματος.
ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε το μαζί με διάταξη
συλλογής σκόνης.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται
από τη λειτουργία αυτού του εργαλείου μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη σε δάκτυλα, κάτω και άνω τμήμα
των χεριών. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη άμβλυνση
των κραδασμών, κάνετε συχνά διαλείμματα ξεκούρασης και
περιορίζετε τον ημερήσιο χρόνο χρήσης.
Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν κινούμενα
μέρη και θα πρέπει να αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα,
τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε το
εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια σε μια σταθερή
επιφάνεια για την αποφυγή του κινδύνου
ανατροπής ή πτώσης. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μοτέρ κοπής κονιάματος αρμών
1 Πλευρική λαβή
1Κλειδί
1 Σύνδεσμο γενικής χρήσης
1 Περίβλημα 125 mm αφαίρεσης κονιάματος αρμών
1 Παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα
1 Φλάντζα βάσης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
126
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 15 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Ελληνικά
Περιγραφή (εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Κουμπί ασφάλισης άξονα
2 Άξονας
3 Πλευρική λαβή
4 Φλάντζα βάσης κατά της εμπλοκής
5 Παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα
6 Σύστημα εξαγωγής σκόνης (DES)
7 Συρόμενος διακόπτης
8 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
9 Βίδα σύσφιξης
10 Πέλμα βάθους κοπής
11 Κουμπί ασφάλισης πέλματος βάθους κοπής
12 Μοχλός ασφάλισης πόρτας κοπής γωνίας
(ασφαλίζει και απασφαλίζει την πόρτα κοπής γωνίας)
13 Πόρτα κοπής γωνίας
(ανοίγει και επιτρέπει κοπή μιας εσωτερικής γωνίας)
Προοριζομενη Χρηση
Το βαρέος τύπου κοπτικό αυλακώσεων έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής.
Το περίβλημα κοπής κονιάματος αρμών έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής κονιάματος αρμών. Δεν
προορίζεται για χρήση με μέταλλο ή ξύλο. Με χρήση του
κατάλληλου εργαλείου τροχιστή, τροχού και συσκευής εξαγωγής
σκόνης με αναρρόφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση
της μεγάλης πλειονότητας της στατικής και αιωρούμενης
σκόνης, η οποία χωρίς τη χρήση του περιβλήματος κοπής
κονιάματος αρμών θα μπορούσε να ρυπάνει το περιβάλλον
εργασίας ή να αποτελέσει αυξημένο κίνδυνο ασφάλειας για το
χειριστή και αυτούς που βρίσκονται σε κοντινή γειτνίαση.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το βαρέος τύπου κοπτικό αυλακώσεων είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Χαρακτηριστικα
Σύστημα εξαγωγής σκόνης
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης 6 εμποδίζει τη συσσώρευση
σκόνης γύρω από τον προφυλακτήρα και την είσοδο του μοτέρ
και ελαχιστοποιεί την ποσότητα σκόνης που εισέρχεται στο
περίβλημα του μοτέρ.
Διακόπτης αποσύμπλεξης σε απουσία τάσης
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαθέτει
λειτουργία αποσύμπλεξης σε απουσία τάσης. Σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος ή άλλου μη αναμενόμενου τερματισμού
λειτουργίας, ο διακόπτης χρειάζεται να υποβληθεί σε κύκλο
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης για να ξεκινήσει πάλι η
λειτουργία του εργαλείου.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Σύνδεση της πλευρικής λαβής (εικ. A, H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο,
να βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη με ασφάλεια.
Βιδώστε την πλευρική λαβή 3 σφιχτά μέσα στην οπή 16 στην
αριστερή πλευρά της υπόθεσης ταχυτήτων, όπως φαίνεται στην
εικόνα H..
Τοποθέτηση και αφαίρεση του περιβλήματος
κοπής κονιάματος αρμών (εικ. C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρεχόμενο περίβλημα κοπής κονιάματος
αρμών συνιστάται μόνο για χρήση με το DWE46105 βαρέως
τύπου μοτέρ κοπής κονιάματος αρμών.
1. Λασκάρετε τη βίδα σύσφιξης 9 του περιβλήματος
αρμολογήματος και ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες 17 του
περιβλήματος αρμολογήματος με τις εντομές 18 πάνω στη
θήκη γραναζιών του τροχιστή.
2. Με τη βίδα σύσφιξης λασκαρισμένη, περιστρέψτε το
περίβλημα ώστε να έρθει στην επιθυμητή θέση εργασίας.
Το περίβλημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση
ανάμεσα στον άξονα και στο χειριστή ώστε να προσφέρει
βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
3. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης 9 για να στερεώσετε το
περίβλημα αρμολογήματος πάνω στη θήκη γραναζιών.
Μη χρησιμοποιείτε τον τροχιστή χωρίς καλά στερεωμένο
περίβλημα αρμολογήματος.
4. Για να αφαιρέσετε το περίβλημα αρμολογήματος, λασκάρετε
τη βίδα σύσφιξης αλλά βεβαιωθείτε ότι η βίδα παραμένει
συνδεδεμένη στο κολάρο, περιστρέψτε το κολάρο
αρμολογήματος για να ευθυγραμμίσετε τις εγκοπές με τα
ρύγχη και τραβήξτε το περίβλημα αρμολογήματος προς
τα πάνω.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν είναι εφικτή η σύσφιξη του
περιβλήματος αρμολογήματος με τη βίδα σύσφιξης,
μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Παραδώστε το
εργαλείο και το περίβλημα αρμολογήματος σε ένα
κέντρο σέρβις, για επισκευή ή αντικατάσταση του
περιβλήματος αρμολογήματος.
127
Ελληνικά
Τοποθέτηση και αφαίρεση δίσκου κοπής
(εικ. A, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε δίσκο που έχει
υποστεί ζημιά.
1. Με το περίβλημα εγκατεστημένο, τοποθετήστε το εργαλείο
σε ένα τραπέζι, με τον άξονα προς τα πάνω.
2. Τοποθετήστε τη φλάντζα βάσης 4 σωστά πάνω στον
άξονα 2 (εικ. D).
3. Περιστρέψτε την πόρτα κοπής γωνίας 13 για να ανοίξει
και τοποθετήστε τον κοπτικό δίσκο 21 πάνω στη φλάντζα
βάσης 4 .
4. Βιδώστε το παξιμάδι 5 σύσφιξης με σπείρωμα πάνω στον
άξονα 2 .
5. Πατήστε το κουμπί 1 ασφάλισης του άξονα και περιστρέψτε
τον άξονα 2 έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
6. Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα 5 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί.
7. Ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
8. Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα κοπής γωνίας 13 συσφίγγοντας το μοχλό 12 ασφάλισης της πόρτας
κοπής γωνίας.
9. Για να αφαιρέσετε το δίσκο, λασκάρετε το παξιμάδι
σύσφιξης με σπείρωμα 5 χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο κλειδί.
Περίβλημα κοπής κονιάματος αρμών (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο αδαμαντοτροχοί Τύπου
1 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με το περίβλημα
αρμολογήματος. Μην κόβετε μέταλλο. Μην το
χρησιμοποιείτε με συγκολλητούς τροχούς λείανσης.
Τηρήστε τις οδηγίες για Τοποθέτηση και αφαίρεση δίσκου
κοπής και τοποθετήστε το δίσκο.
Ίσως χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα κοπής γωνίας για να
τοποθετήσετε τροχούς αρμολογήματος 125 mm, βλ. Εφαρμογή
πόρτας κοπής γωνίας.
Ρυθμιση Του Βαθους Κοπης (Εικ. E)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί ασφάλισης 11 του πέλματος
βάθους κοπής.
2. Σύρετε το πέλμα βάθους κοπής 10 στην επιθυμητή θέση.
3. Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης πέλματος βάθους κοπής.
Εφαρμογη Πορτας Κοπης Γωνιας (Εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετέ το από την πηγή ρεύματος
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε
ή τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα. Αυτό
έχει εφαρμογή και στο εργαλείο λείανσης και στη
συσκευή απομάκρυνσης σκόνης με αναρρόφηση. Τέτοια
προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο
αθέλητης εκκίνησης του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού. Η πόρτα
κοπής γωνίας θα πρέπει να ανοίγεται μόνο για κοπή
128
εσωτερικών γωνιών. Πάντα κρατάτε τα χέρια και το σώμα
σας μακριά από την περιοχή κοπής. Να βεβαιώνεστε
ότι η πόρτα κοπής γωνίας είναι κλειστή σε όλες τις
άλλες εφαρμογές.
Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την κοπή μιας εσωτερικής γωνίας.
1. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και ότι
ο τροχός έχει σταματήσει τελείως να κινείται.
2. Γυρίστε μία πλήρη περιστροφή αριστερόστροφα το
μοχλό 12 ασφάλισης πόρτας κοπής γωνίας. Πιάστε την
πόρτα κοπής γωνίας 13 και περιστρέψτε την για να ανοίξει.
3. Τοποθετήστε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή του
τροχού και τοποθετηθείτε ώστε η ανοικτή κάτω πλευρά του
περιβλήματος να κοιτάζει μακριά από το μέρος σας.
4. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να φθάσει στην
πλήρη ταχύτητα πριν φέρετε το εργαλείο σε επαφή με την
επιφάνεια εργασίας.
5. Τοποθετήστε τον τροχό πάνω στην επιφάνεια εργασίας
και μετακινήστε το εργαλείο τροχού από δεξιά προς τα
αριστερά για να κόψετε γύρω από την εσωτερική γωνία για
την καλύτερη συλλογή σκόνης.
6. Απομακρύνετε το εργαλείο από την επιφάνεια εργασίας
πριν το απενεργοποιήσετε. Επιτρέψτε στο εργαλείο να
σταματήσει να περιστρέφεται πριν το αφήσετε.
7. Κλείστε την πόρτα κοπής γωνίας και ασφαλίστε τη στη θέση
της χρησιμοποιώντας το μοχλό 12 ασφάλισης πόρτας
κοπής γωνίας.
Εξαγωγη Σκονης (Εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με το προσάρτημα αυτό
χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά εργαλεία που
συνιστά η DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικά εργαλεία
DeWALT συμβατά με αυτό το προσάρτημα, απευθυνθείτε
σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις μας που
αναφέρονται στο οπισθόφυλλο ή δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες
για την υπηρεσία μας σέρβις μετά την πώληση, οι οποίες είναι
διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προσάρτημα αυτό πρέπει να
χρησιμοποιείται με ένα σύστημα εξαγωγής σκόνης.
ΠΑΝΤΑ φοράτε πιστοποιημένη προσωπίδα ασφαλείας ή
μάσκα σκόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα
είναι ασφαλής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα σκόνης που συγκρατείται από τη
συσκευή εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση εξαρτάται από το
σύστημα φίλτρου της. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών του συστήματος εξαγωγής σκόνης
με αναρρόφηση.
Όλα τα περιβλήματα συλλογής DeWALT είναι σχεδιασμένα να
λειτουργούν με το σύνδεσμο DeWALT Airlock DWV9000.
1. Προσαρτήστε το σύνδεσμο DWV9000 19 στον εύκαμπτο
σωλήνα 20 εξαγωγής σκόνης.
2. Απασφαλίστε το σύνδεσμο DWV9000 19 και περάστε τον
πάνω στο στόμιο εξαγωγής σκόνης 8 .
3. Ασφαλίστε το σύνδεσμο DWV9000 19 για να
τον στερεώσετε.
Ελληνικά
Παραδοσιακοι Ευκαμπτοι Σωληνες
Αναρροφησης Για Εξαγωγη Σκονης (Εικ. G)
Προσαρτήστε το συνιστώμενο εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής
σκόνης με αναρρόφηση στο στόμιο εξαγωγής σκόνης 8 .
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον κατάλληλο δίσκο ή
τροχό. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένους δίσκους
ή τροχούς.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική φλάντζα έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ή ο τροχός περιστρέφεται προς
την κατεύθυνση των βελών που βρίσκονται επάνω στο
παρελκόμενο και στο εργαλείο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι στην πλευρική
λαβή 3 και το άλλο χέρι στο κύριο τμήμα του εργαλείου, όπως
φαίνεται στην εικόνα H.
Συρόμενος διακόπτης (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο,
να βεβαιώνεστε ότι η πλευρική λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνδέσετε το εργαλείο σε παροχή
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση
απενεργοποίησης πιέζοντας το πίσω μέρος του διακόπτη
και απελευθερώνοντάς το. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
είναι στη θέση απενεργοποίησης όπως περιγράφηκε
πιο πάνω μετά από κάθε διακοπή στην τροφοδοσία
ρεύματος του εργαλείου, όπως ενεργοποίηση ρελέ
σφάλματος γείωσης, πτώση ασφαλειοδιακόπτη, κατά
λάθος αποσύνδεση από την πρίζα ή διακοπή ρεύματος. Αν
ο διακόπτης είναι ασφαλισμένος στη θέση ενεργοποίησης
όταν συνδεθεί η παροχή ρεύματος, το εργαλείο θα αρχίσει
να λειτουργεί χωρίς να αναμένεται.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, σύρετε το συρόμενο
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 7 προς
το μπροστινό μέρος του εργαλείου. Για να σταματήσετε
το εργαλείο, ελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
Για συνεχόμενη λειτουργία, σύρετε το διακόπτη προς το
μπροστινό μέρος του εργαλείου και πιέστε το μπροστινό μέρος
του διακόπτη προς τα μέσα. Για να σταματήσετε το εργαλείο ενώ
λειτουργεί σε συνεχόμενη λειτουργία, πιέστε το πίσω μέρος του
διακόπτη και ελευθερώστε το.
Ασφάλιση άξονα (εικ. A)
Το κουμπί ασφάλισης άξονα παρέχεται για την αποτροπή της
περιστροφής του άξονα όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τροχούς.
Χρησιμοποιείτε την ασφάλιση άξονα μόνο αν το εργαλείο είναι
απενεργοποιημένο, έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος
και έχει ακινητοποιηθεί τελείως.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς
στο εργαλείο, μη συμπλέξετε την ασφάλιση άξονα
ενώ λειτουργεί το εργαλείο. Θα προκύψει ζημιά στο
εργαλείο και το προσαρτημένο αξεσουάρ μπορεί
να εκτιναχτεί περιστρεφόμενο και ενδεχομένως να
προκαλέσει τραυματισμό.
Για να συμπλέξετε την ασφάλιση, πιέστε το κουμπί 1 ασφάλισης
του άξονα και περιστρέψτε τον άξονα έως ότου δεν μπορείτε να
τον περιστρέψετε άλλο.
Λειτουργία του περιβλήματος κοπής
κονιάματος αρμών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Αυτό έχει εφαρμογή και στο εργαλείο
λείανσης και στη συσκευή απομάκρυνσης σκόνης
με αναρρόφηση. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν το κίνδυνο αθέλητης εκκίνησης του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε
το εγχειρίδιο οδηγιών για το εργαλείο τριβείου και για
τη συσκευή αναρρόφησης του συστήματος εξαγωγής
σκόνης πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ.
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη και σοβαρή ζημιά στο
εργαλείο και στο αξεσουάρ. Όταν διενεργείτε σέρβις
στο εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά
πανομοιότυπα με το αρχικό εξάρτημα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά την πλευρική
λαβή και τον κορμό του εργαλείου ώστε να διατηρήσετε
τον έλεγχο του εργαλείου κατά την εκκίνηση και κατά
τη διάρκεια της χρήσης και έως ότου σταματήσει να
περιστρέφεται ο τροχός ή το αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι
ο τροχός έχει σταματήσει τελείως πριν αφήσετε κάτω
το εργαλείο.
129
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή η πόρτα
κοπής γωνίας.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες
συναρμολόγησης και ρύθμισης.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης με
αναρρόφηση σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
οδηγιών της συσκευής εξαγωγής σκόνης.
3. Ξεκινήστε τη λειτουργία του εργαλείου τροχού σύμφωνα με
τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε το εργαλείο να φθάσει στην
πλήρη ταχύτητα πριν το φέρετε σε επαφή με την
επιφάνεια εργασίας.
Εφαρμογή αρμολογήματος και κοπής (εικ. H)
1. Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος κοπής, βλ. Ρύθμιση βάθους
κοπής στην ενότητα Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις.
2. Αφήστε το εργαλείο να φθάσει στην πλήρη ταχύτητα πριν
φέρετε το εργαλείο σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας.
3. Τοποθετηθείτε έτσι ώστε η ανοικτή κάτω πλευρά του
περιβλήματος και ο τροχός κοιτάζουν μακριά από το
μέρος σας.
4. Τοποθετήστε το άκρο 21 του περιβλήματος πάνω
στην επιφάνεια εργασίας και ξεκινήστε την κοπή
βυθίζοντας το εργαλείο μέσα στην επιφάνεια εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε το άκρο 21 του περιβλήματος
σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας για να εξασφαλίσετε
σωστή συλλογή της σκόνης.
5. Με το περίβλημα προσανατολισμένο όπως δείχνει η
εικόνα F, μετακινήστε το εργαλείο τροχού από δεξιά προς
τα αριστερά κατά μήκος της επιφάνειας εργασίας. Για τα
καλύτερα αποτελέσματα, το εργαλείο τροχού θα πρέπει
να τοποθετείτε σε γωνία 45° ως προς το στόμιο εξαγωγής
σκόνης κατά τις εργασίες αρμολογήματος/κοπής.
6. Απομακρύνετε το εργαλείο από την επιφάνεια εργασίας
πριν το απενεργοποιήσετε. Επιτρέψτε στο εργαλείο να
σταματήσει να περιστρέφεται πριν το αφήσετε.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
130
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Ελληνικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
Τύπος προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης
στον τροχιστή
Δίσκος κοπής
τοιχοποιίας,
συγκολλητός
Προστατευτικό τύπου 1
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 1
Αδαμαντοφόροι
τροχοί κοπής
Φλάντζα υποστήριξης
Τροχός κοπής
Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα
131
132
133
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N485428
134
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
11/16
Download PDF

advertising