PE242SHI010 | Honda PE242SHI010 PETROL GENERATOR instruction manual

GX 120 * GX 160 * GX 200 * GX 240
GX 270 * GX 340 * GX 390
NÁVOD K OBSLUZE
HONDA MOTOR CO., LTD.
Motor HONDA
GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390
Návod k obsluze
Děkujeme Vám za nákup motoru HONDA.
Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu motorů HONDA GX120, GX160,
GX200, GX240, GX270, GX340, GX390.
Všechny informace obsažené v této publikaci se zakládají na nejnovějších
informacích o výrobcích, které byly dostupné v době vydání souhlasu k tisku.
HONDA MOTOR Ltd. si vyhrazuje právo provést kdykoliv a bez předchozího
oznámení změnu bez převzetí jakýchkoliv závazků.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu
vydavatele – BG Technik cs, a.s.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí motoru a musí s ním zůstat v případě
jeho dalšího prodeje.
Věnujte zvláštní pozornost údajům, které jsou zvýrazněny :
VÝSTRAHA!!!
Upozorňuje na velice pravděpodobné nebezpečí zranění nebo nebezpečí života
pokud nebudou dodržovány příslušné pokyny.
POZOR !
Upozorňuje na možnost poškození zařízení nebo majetku, pokud nebudou
dodržovány příslušné pokyny.
POVŠIMNĚTE SI !
Poskytuje užitečné informace.
Pokud se vyskytnou závady nebo pokud máte nějaké dotazy na Váš motor, obraťte
se na svého autorizovaného odborného dealera HONDA.
VÝSTRAHA !!!
Motor HONDA je konstruován k bezpečnému a spolehlivému provozu, pokud je
obsluhován v souladu s návodem k obsluze. Pročtěte si tento uživatelský návod k
obsluze dříve, než uvedete motor do provozu. Jeho nedodržování může mít za
následek zranění osob nebo poškození zařízení a zároveň může být podnětem
k zániku nároku na záruku.
1
1. Bezpečnostní předpisy
VÝSTRAHA !!!
*Vždy před zahájením práce proveďte předběžnou provozní zkoušku. Můžete tak
předejít úrazu nebo poškození zařízení.
*Abyste předešli nebezpečí ohně a zabezpečili dostatečnou ventilaci umístěte
provozovaný motor minimálně 1m od budovy nebo jiných zařízení. Nedávejte do
blízkosti motoru žádné vznětlivé látky.
*Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti, protože vzniká
možnost popálenin od horkých částí motoru nebo zranění některým zařízením, pro
jejichž provoz je motor používán.
*Měli byste vědět, jakým způsobem je možno motor co nejrychleji vypnout. Kromě
toho byste se měli důkladně seznámit s obsluhou ovládacích prvků. Nenechávejte
obsluhovat motor nikoho bez předchozího poučení.
*Nenechávejte v blízkosti motoru žádné snadno vznětlivé věci jako benzin a pod.
pokud je motor v provozu.
*Doplňování pohonných látek se musí provádět v dobře větraném prostoru a při
vypnutém motoru. Benzin je mimořádně zápalná látka a za určitých podmínek
výbušná.
*Nádrž nepřeplňujte. Nedoplňujte až k uzávěru palivové nádrže.
*Zajistěte, aby uzávěr palivové nádrže byl dobře uzavřen.
*Jestliže vytekl benzin, bezpodmínečně zajistěte, aby toto místo bylo před
nastartováním motoru dostatečně suché a aby se benzinové výpary odpařily.
*Během tankování a v okolí uložených pohonných hmot nekuřte a nepoužívejte
otevřeného ohně.
*Splodiny obsahující jedovatý kysličník uhelnatý. Nadýchání může vést ke ztrátě
vědomí nebo dokonce k úmrtí. Motor nenechávejte nikdy běžet v uzavřeném nebo
stísněném prostoru.
*Motor umístěte na pevném podkladu. Nenaklánějte motor o více než 20° od
horizontální polohy. V případě většího náklonu vzniká nebezpečí rozlití paliva.
*Nepokládejte žádné předměty na motor, abyste předešli nebezpečí vzniku ohně.
*Výfuk je během provozu velice horký a zůstává horký také dlouho po vypnutí
motoru. Upozorňujeme také na to, abyste se výfuku nedotýkali, pokud je horký.
Abyste předešli těžkým popáleninám nebo nebezpečí vzplanutí, nechte motor
vychladnout dříve než má být přepravován nebo uskladněn v uzavřených
prostorách.
2
2. Připojení baterie (pouze pro modely s elektrostartem)
Používejte výhradně 12 V akumulátorovou baterii s minimální kapacitou 18 Ah.
Připojte kladný (+) kabel baterie ke svorce na solenoidu startéru. Záporný (-) kabel
připevněte ke kotvícímu šroubu motoru popř. k jinému šroubu tak, aby byl kabel
ukostřen.
Ujistěte se, zda kontakty na baterii nejsou poškozeny či zoxidovány. V případě
nutnosti kontakty řádně očistěte a potřete tenkou vrstvou vazelíny.
VÝSTRAHA !!!
• Při dobíjení baterie produkuje výbušnou směs plynů. Proto nekuřte a zabraňte
přístupu s otevřeným ohněm. Zajistěte řádné a dostatečné větrání prostoru.
• Baterie obsahuje elektrolyt s kyselinou sírovou. Kontakt s pokožkou nebo jinými
částmi těla způsobuje těžká poleptání a popáleniny. Při práci používejte ochranný
oděv a ochranné pomůcky rukou a očí.
* při zasažení pokožky elektrolytem zasažené místo ihned řádně opláchněte
čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
* při zasažení očí, oči proplachujte min. 15 min. čistou tekoucí vodou a ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Kyselina sírová je prudce jedovatá. V případě požití je třeba vypít co největší
množství vody nebo mléka, poté požít kysličník hořčíku a okamžitě vyhledat
lékařskou pomoc.
• Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat.
UPOZORNĚNÍ !
• Pro doplnění elektrolytu používejte výhradně destilovanou vodu. Obyčejná voda
z vodovodu způsobuje zkrácení životnosti baterie.
• Baterii nikdy nepřeplňujte. Může dojít k úniku elektrolytu což způsobuje korozi
kovových částí motoru. Rozlitý elektrolyt ihned řádně vysušte.
• Při zapojování baterie dbejte, aby nedošlo k přepólování baterie. Může dojít ke
zkratu a následnému poškození elektroinstalace motoru popřípadě ke vzniku
požáru.
3
3. Kontrola před uvedením do provozu
1. Olejová náplň motoru
UPOZORNĚNÍ !
• Provozování motoru s nedostatečným množstvím oleje může způsobit vážné
poškození motoru bez nároku na záruku.
• Kontrolu úrovně oleje provádějte na rovině a při vypnutém motoru před každým
spuštěním.
• Olejové čidlo slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku a poklesu hladiny
motorového oleje.
• Olejové čidlo neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým
použitím.
• Olejové čidlo nesmí být odpojeno nebo demontováno.
• Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před každým spuštěním motoru
v souladu s tabulkou předepsané údržby.
1) Odšroubujte plnicí olejovou zátku a očistěte měrku dosucha.
2) Měrku opět vložte do plnícího hrdla a zašroubujte. Ihned opět vyšroubujte a
vizuálně zkontrolujte množství oleje – úroveň by měla dosahovat horního okraje
plnicího hrdla.
3) Při nízkém stavu oleje doplňte doporučovaným olejem na požadovanou úroveň.
Množství oleje pro: GX120, GX160, GX200 : 0,6 lt
GX240, GX270, GX340, GX390 : 1,1 lt
Používejte originální motorový olej HONDA nebo olej SHELL HELIX SUPER
SAE15W-40 (obojí lze získat v prodejní síti HONDA) nebo jiný HONDOu doporučený
vysocekvalitní a prvotřídní olej, který odpovídá požadavkům jakostní třídy API min.
SG/CD amerických automobilových výrobců, popř. je převyšujících. Nádoby
motorových olejů jsou jakostními třídami SG odpovídajícím způsobem označeny.
SAE 15W-40 je viskozní třída, která zaručuje vynikající viskozně teplotní závislost .
Pokud je používán olej jednooblastní, pak vyberte vhodnou viskozitu pro průměrnou
teplotu v provozním prostředí dle tabulky.
Teplota okolního vzduchu
1. Jednooblastní olej
2. Víceoblastní olej
4
UPOZORNĚNÍ !
Nerozpustné oleje a oleje určené pro 2-taktní motory se zakazují používat z důvodu
negativního působení na životnost motoru.
1. Olejová náplň redukční převodovky (pouze pro modely R, L, H)
Zkontrolujte stav oleje v převodovce. V případě potřeby olej doplňte na předepsanou
úroveň.
Do převodovek se používá stejný olej jako do motoru – viz. výše.
Modely s převodovkou 1/2 s odstředivou spojkou
1) Odšroubujte plnicí olejovou zátku a očistěte měrku dosucha.
2) Měrku opět vložte do plnícího hrdla a zašroubujte. Ihned opět vyšroubujte a
vizuálně zkontrolujte množství oleje – úroveň by měla dosahovat horního okraje
vybrání na měrce.
3) Při nízkém stavu oleje doplňte doporučovaným olejem na požadovanou úroveň.
Množství oleje pro: GX120, GX160, GX200 : 0,5 lt
GX240, GX270, GX340, GX390 : 0,3 lt
Modely s převodovkou 1/2 bez odstředivé spojky jsou mazány společnou
motorovou náplní.
5
Modely GX120, GX160, GX200 s převodovkou 1/6
1) Odšroubujte plnicí olejovou zátku a očistěte měrku dosucha.
2) Měrku opět vložte do plnícího hrdla a zašroubujte. Ihned opět vyšroubujte a
vizuálně zkontrolujte množství oleje – úroveň by měla dosahovat horního okraje
vybrání na měrce.
3) Při nízkém stavu oleje doplňte doporučovaným olejem na požadovanou úroveň.
Množství oleje pro převodovku 1/6 : GX120, GX160, GX200 : 0,15 lt
Modely GX240, GX270, GX340, GX390 s převodovkou 1/6 jsou mazány
společnou motorovou náplní.
2. Vzduchový filtr
UPOZORNĚNÍ !
Nenechávejte nikdy motor v chodu bez vzduchového filtru. Dochází k rychlému
opotřebení motoru. Obsluha vzduchového filtru je popsána níže.
6
3. Palivo
UPOZORNĚNÍ !
Používejte benzín běžně užívaný pro motorová vozidla – min. oktanové číslo 90.
(doporučujeme používat benzín bezolovnatý ; Natural 95 z důvodu omezení
usazenin ve spalovací komoře, nicméně používání bezolovnatého benzínu
v motorech bez katalyzátoru je ze zdravotního hlediska horší, než-li používání
benzínu olovnatého, tzn. Special, Super).
Při nízkém stavu paliva, palivo doplňte po spodní okraj palivového sítka. Nádrž
nepřeplňujte.
Nikdy nepoužívejte směs oleje a benzínu nebo benzín znečištěný či kontaminovaný.
Zabraňte vnikání nečistot, prachu či vody do palivové nádrže.
Před uskladněním na dobu delší než 3 týdny zbylé palivo z nádrže vypusťte a
odkalte benzín z karburátoru.
VÝSTRAHA!!!
• Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
• Tankujte v dobře větraném prostoru a při vypnutém motoru. Během tankování a
v místech uskladnění pohonných hmot nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným
ohněm.
• Palivovou nádrž nepřeplňujte ( v nalévacím hrdle by nemělo být palivo) a po
skončení tankování nádrž řádně uzavřete.
• Dbejte, aby během tankování nedocházelo k rozlévání paliva. Benzínové výpary
nebo přímo rozlité palivo se můžou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva,
zajistěte, aby prostor byl před spuštěním zcela vysušen a benzínové výpary byly
řádně odvětrány.
• Zabraňte opakovanému či delšímu kontaktu s pokožkou a vdechování
benzínových výparů.
• Udržujte pohonné hmoty mimo dosah dětí.
Objem palivové nádrže : GX120 : 2,5 lt
GX160, GX200 : 3,6 lt
GX240, GX270 : 6,0 lt
GX340, GX390 : 6,5 lt
Používání benzínu s obsahem alkoholu
Jestliže se rozhodnete pro používání benzínu
s obsahem alkoholu, ujistěte se, že jeho
oktanové číslo je min. 90.
Existují 2 druhy alkoholových benzínů : První
obsahuje etanol, druhý obsahuje metanol. Nepoužívejte benzín, který obsahuje více
než 10% etanolu a benzín s příměsí metanolu (metylalkoholu nebo benzín s podílem
prostředku na ochranu proti korozi a rozpouštědlo metanolu). V žádném případě
nepoužívejte benzín s podílem metanolu vyšším než 5% i v případě, že benzín
obsahuje rozpouštědlo a prostředek proti korozi.
UPOZORNĚNÍ !
• Závady na palivovém systému nebo provozní závady na motoru vzniklé
používáním takovýchto pohonných látek nemohou být kryty zárukou. HONDA
nemůže schválit používání pohonných látek s obsahem metanolu z důvodu
neúplnosti posudku o vlastnostech takovýchto pohonných látek.
7
•
Dříve než zakoupíte benzín u neznámé pumpy, ujistěte se, zda neobsahuje
alkohol a v případě, že ano, zjistěte jaký druh a jaké množství. Pokud zjistíte po
použití jakéhokoliv alkoholového benzínu jakékoliv nežádoucí jevy, nebo máte
nějaké pochybnosti, použijte běžný benzín, který alkohol neobsahuje.
4. Dotažení šroubů a matek
Zkontrolujte dotažení všech šroubů. V případě nutnosti dotáhněte a zajistěte.
4. Startování motoru
1. Palivový kohout uveďte do polohy ON (Otevřeno).
2. Páčku ovládání sytiče za chladného počasí přesuňte do polohy ZAPNUTO.
POZNÁMKA: Sytič nepoužívejte, jestliže je motor zahřátý nebo při vysoké okolní
teplotě.
2. Páku ovládání motoru uveďte do polohy POMALU (mírně přidejte plyn).
3. Vypínač motoru
uveďte do polohy
ON (Zapnuto).
* Startování ručně
8
4. Pomalu povytahujte startovací rukujeť, dokud neucítíte lehký odpor, potom
zatáhněte zprudka.
UPOZORNĚNÍ !
Nedopusťte, aby se rukojeť startéru vracela zpět
rychle proti motoru. Rukojeť pouštějte pomalu,
abyste zabránili poškození krytu startéru.
Pozn.:
Vždy startujte rychlým zatažením za rukojeť.
Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.
* Startování pomocí elektrostartéru
Klíčkem zapalování otočte do polohy START a v této
poloze přidržte až do nastartování motoru.
Po naskočení motoru klíček uvolněte a ten se
automaticky vrátí do polohy ON (Zapnuto).
UPOZORNĚNÍ !
Klíček v poloze START přidržujte MAX. 5 vteřin.
V případě, že motor nenastartuje, klíček uvolněte a
vyčkejte MIN. 10 vteřin před dalším startováním.
Provoz ve velkých nadmořských výškách
Ve vysokých nadmořských výškách dochází ke změně poměru sycení paliva
směrem k přesycení směsi. Má to za následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou
spotřebu paliva.
Výkon motoru při provozu ve vysokých výškách se dá zlepšit výměnou hlavní trysky
s menším vrtáním a změnou polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud motor
pracuje dlouhodobě ve výškách nad 1830 m n. m., nechte provést kalibraci
karburátoru v autorizovaném servisu.
I při doporučeném nastavení karburátoru dochází ke snížení výkonu přibližně o 3,5
% na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je
ztráta výkonu ještě větší.
UPOZORNĚNÍ !
Pokud motor pracuje naopak v nižších nadmořských výškách než na které je
kalibrován karburátor, dochází z důvodu příliš chudé směsi paliva a vzduchu opět ke
ztrátě výkonu, přehřátí nebo dokonce k vážnější poruše.
Hlídač poklesu hladiny oleje (pokud je namontován)
Olejový signalizační systém slouží k vyloučení škod na motoru, pokud by v klikové
skříni bylo nedostatečné množství oleje. Při poklesu hladiny oleje pod bezpečnou
hranici se motor automaticky vypne (motorový spínač přitom zůstane v poloze ON)
Pokud dojde k zastavení motoru a nelze jej již nastartovat, dříve než začnete
vyhledávat příčinu poruchy jinde, zkontrolujte, zda je v motoru dostatečné
množství oleje.
9
UPOZORNĚNÍ !
• Provozování motoru s nedostatečným množstvím oleje může způsobit vážné
poškození motoru bez nároku na záruku.
• Kontrolu úrovně oleje provádějte na rovině a při vypnutém motoru před každým
spuštěním.
• Olejové čidlo slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku a poklesu hladiny
motorového oleje.
• Olejové čidlo neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým
použitím.
• Olejové čidlo nesmí být odpojeno nebo demontováno.
• Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před každým spuštěním motoru
v souladu s tabulkou předepsané údržby.
5.Obsluha
1. Během postupného zahřívání motoru posunujte ovládací páčku sytiče až do
polohy VYPNUTO.
2. Pomocí ovládací páky plynu nastavte potřebné otáčky motoru.
Ochranný jistič dobíjení baterie.
Ochranný jistič dobíjení baterie chrání
baterii a elektroinstalaci motoru proti
přetížení el. proudem.
Zelený ukazatel na jističi svým vysunutím
signalizuje vypnutí jističe.
Před znovuuvedením do provozu je nutné
odstranit příčinu vypnutí jističe.
Po odstranění příčiny je možné jistič
zapnout jeho stlačením.
10
6.Vypínání motoru
UPOZORNĚNÍ !
V případě potřeby okamžitého či nouzového vypnutí motoru, uveďte vypínač motoru
do polohy STOP,popř. OFF (Vypnuto).
1) Páku ovládání plynu uveďte do polohy POMALU.
2) Vypínač motoru uveďte do polohy VYPNUTO.
3) Palivový kohout uzavřete.
11
7.Údržba
VÝSTRAHA!!
• Před zahájením údržbových prací vypněte motor.
• Z důvodu vyloučení možnosti nečekaného nastartování motoru vypněte spínač
motoru a odpojte fajfku zapalovací svíčky.
• Motor by měl být opravován výhradně autorizovaným prodejcem HONDA, který
má k dispozici veškeré potřebné nářadí, díly a náležité odborné znalosti.
UPOZORNĚNÍ !
Používejte pouze originální díly HONDA. Při použití dílů, které neodpovídají
kvalitativním požadavkům, může dojít k vážnému poškození motoru a následnému
zániku nároku na záruku.
Předepsané prohlídky a seřizování motoru HONDA v pravidelných intervalech jsou
hlavním předpokladem pro dosahování vysokých výkonů. Pravidelná údržba
zaručuje dlouhou životnost motoru.
Doporučené intervaly pro údržbu a druh údržbových prací jsou uvedeny v následující
tabulce:
Motorový olej
Převodový olej
(pouze modely s
převodovkou)
Kontrola hladiny
Výměna
Kontrola hladiny
Každý rok
nebo 300 hod.
Každých
6 měsíců
nebo 100 hod.
Každé
3 měsíce
nebo 50 hod.
PŘEDMĚT ÚDRŽBY
První měsíc
nebo
20 prov.hod.
NORMÁLNÍ INTERVALY ÚDRŽBY (1)
Provádějte v uvedených měsíčních intervalech
nebo provozních hodinách v závislosti co nastane
dříve
Před každým
použitím
Tabulka pravidelné údržby
O
O
O
O
Výměna
O
O
Kontrola
O
Čištění
O(2)
Lapač jisker
Čištění
O
Svíčka zapalování
Čištění - Seřízení
O
Odkalovací nádobka
Čištění
O
Vůle ventilů
Kontrola - Seřízení
O(3)
Palivová nádrž a sítko
Čištění
O(3)
Palivové hadičky
Kontrola
Každé 2 roky (v případě nutnosti vyměňte) (3)
Poznámka : (1) Počet provozních hodin vyžaduje odpovídající údržbu.
(2) Při provozu v extrémně prašném prostředí operaci provádějte častěji.
(3) Tyto operace by měly být prováděny autorizovaným servisem HONDA, který má
k dispozici vhodné nářadí a dokumentaci.
Vzduchový filtr
12
1.Výměna oleje
Použitý olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru.
1. Odšroubujte zátku plnicího hrdla a vypouštěcí šroub a olej nechte vytéci do
předem připravené nádoby.
2. Namontujte zpět vypouštěcí šroub a řádně dotáhněte.
2. Znovu doplňte nový doporučený olej na požadovanou úroveň (viz. uvedeno
výše).
4. Zátkou uzavřete plnicí hrdlo.
Množství motorového oleje pro : GX120, GX160, GX200 : 0,6 lt
GX240, GX270, GX340, GX390 : 1,1 lt
Množství převodového oleje pro : GX120, GX160, GX200 : 0,5 lt
GX240, GX270, GX340, GX390 : 0,3 lt
Množství oleje pro převodovku 1/6 : GX120, GX160, GX200 : 0,15 lt
Modely GX240, GX270, GX340, GX390 s převodovkou 1/6 jsou mazány
společnou motorovou náplní.
VÝSTRAHA!!!
Doporučujeme bezprostředně po dotyku s opotřebovaným olejem umýt důkladně
ruce vodou a mýdlem.
Dodržujte prosím při likvidaci starého oleje odpovídající pravidla ochrany životního
prostředí.
Doporučuje se proto dopravovat olej v uzavřených nádobách do sběrny použitých
olejů. Použitý olej nevyhazujte mezi odpadky a nelijte do kanalizace, odpadu nebo
na zem.
13
2.Čištění vzduchového filtru
Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru. Z důvodu
zabránění následného poškození karburátoru je třeba vzduchový filtr pravidelně
čistit. Filtr čistěte častěji v případě provozu ve zvláště prašném prostředí.
VÝSTRAHA !!!
K čištění vložky filtru nepoužívejte nikdy benzín nebo jiné vysoce hořlavé látky.
Mohlo by dojít k požáru nebo k explozi.
UPOZORNĚNÍ !
Nikdy nenechávejte běžet motor bez vzduchového filtru, vede to k
urychlenému a nadměrnému opotřebení motoru.
Typ „Dual element“ a „Cyclone“
1. Uvolněte křídlovou matici krytu
filtru a demontujte plastový kryt.
2. Vyjměte filtrační vložku, a
zkontrolujte zda není poškozena.
3. Vložku lehce vyklepejte a opatrně
profoukněte stlačeným vzduchem
zevnitř
směrem ven. Nikdy nečistěte
filtrační vložku kartáčem. V případě
velkého
znečištění nebo poškození vložku
vyměňte.
4. Molitanovou manžetu vyperte ve vodě
s pracím prostředkem (nesmí to být
hořlavina) a řádně vymačkejte.
V případě poškození či enormního
znečištění molitanovou manžetu
vyměňte.
5. Filtrační vložku s manžetou nasaďte
zpět na své místo a opět zajistěte
nasazením krytu čističe.
14
Typ „Semi-dry“
1. Uvolněte křídlovou matici krytu
filtru a demontujte plastový kryt.
2. Vyjměte filtrační vložku, a
zkontrolujte zda není poškozena.
3. Filtrační vložku vyperte ve vodě
s pracím prostředkem (nesmí to být
hořlavina) a řádně vymačkejte.
V případě poškození či enormního
znečištění molitanovou manžetu
vyměňte.
4. Filtrační vložku nasaďte zpět na své
místo a opět zajistěte nasazením krytu
čističe.
Typ „Oil bath“
1. Uvolněte křídlovou matici krytu
filtru a demontujte plastový kryt.
2. Vyjměte filtrační vložku, a
zkontrolujte zda není poškozena.
3. Filtrační vložku vyperte ve vodě
s pracím prostředkem (nesmí to být
hořlavina) a řádně vymačkejte.
V případě poškození či enormního
znečištění molitanovou manžetu
vyměňte.
4. Filtrační vložku nasaďte zpět na své
místo a opět zajistěte nasazením krytu čističe.
5. Olej z nádobky filtru vylijte a zbytky nečistot odstraňte pomocí nehořlavým
rozpouštědlem (např. mýdlová voda). Poté nádobku nechte řádně vyschnout.
6. Doplňte nádobku filtru motorovým olejem předepsaným pro náplň do motoru na
požadovanou úroveň :
GX240, GX270 – 0,06 lt
GX340, GX390 – 0,08 lt
3. Údržba zapalovacích svíček
Doporučované svíčky: BPR6ES (NGK)
UPOZORNĚNÍ !
Nepoužívejte nikdy svíčky s nesprávným teplotním rozsahem.
Aby bylo dosaženo dokonalého chodu motoru, musí být svíčka správně nastavena a
očištěna od usazenin.
1. Sejměte kabel svíčky (fajfku) a svíčku demontujte pomocí správného klíče na
svíčky.
VÝSTRAHA!!!
Pokud byl motor krátce předtím v provozu, je výfuk velmi horký. Dejte proto velký
pozor aby nedošlo k popálení.
15
2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky. Jestliže je svíčka viditelně značně
opotřebována nebo má prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, svíčku
vyměňte. Pokud musíte znovu použít již použitou svíčku, je třeba ji očistit
drátěným kartáčem.
3. Pomocí měrky nastavte vzdálenost elektrod.
Vzdálenost upravte podle
doporučení odpovídajícím přihnutím elektrod.
Vzdálenost elektrod: 0,70 - 0,80 mm
4. Ujistěte se, zda je v pořádku těsnící kroužek, potom svíčku zašroubujte rukou.
5. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte
pomocí klíče na svíčky tak, aby svíčka
stlačila těsnící kroužek.
POZNÁMKA
Novou svíčku je nutno po dosednutí
dotáhnout o 1/2 otáčky tak, aby došlo ke
stlačení těsnícího kroužku. Jestliže je znovu
použita stará svíčka je nutno ji dotáhnout pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.
UPOZORNĚNÍ !
Dbejte, aby byla svíčka řádně dotažena. Nesprávně dotažená svíčka se silně
zahřívá a může dojít k vážnému poškození motoru.
4.Čištění sedimentačního kalíšku karburátoru
VÝSTRAHA!!!
• Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
• Zabraňte opakovanému či delšímu kontaktu s pokožkou a vdechování
benzínových výparů.
• Udržujte pohonné hmoty mimo dosah dětí.
• Po opětovné montáži sedimentačního kalíšku se ujistěte, zda nedochází k úniku
paliva, popř. případné rozlité palivo vytřete do sucha ještě před nastartováním
motoru.
1. Palivový kohout uzavřete.
2. Demontujte sedimentační kalíšek a vymyjte jej
v nehořlavém pracím prostředku.
3. Nechejte řádně vysušit, poté namontujte zpět a
řádně dotáhněte.
4. Otevřete palivový kohout a ujistěte se o řádné
těsnosti montáže.
16
5. Údržba lapače jisker
VÝSTRAHA!!!
Před jakoukoliv manipulací s výfukem nechte motor řádně vychladnout.
Tlumič výfuku se při chodu motoru silně zahřívá a hrozí nebezpečí popálení.
UPOZORNĚNÍ !
Lapač jisker musí být kontrolován a servisován každých 100 provozních hodin.
1. Uvolněním 4 mm upevňovacích
šroubů demontujte deflector výfuku.
2. Uvolněním 5 mm upevňovacích
šroubů demontujte kryt tlumiče
výfuku.
3. Demontujte lapač jisker.
4. Zkontrolujte zda není lapač jisker
poškozen či nadměrně zakarbonován.
V případě nutnosti vyčistětě popř.
lapač jisker vyměňte.
5. Pro čištění lapače jisker použijte silonového kartáče.
UPOZORNĚNÍ !
Dbejte, aby nedošlo k poškození sítka lapače jisker.
6. Lapač jisker a tlumič výfuku namontujte zpět
v opačném pořadí.
6. Údržba žeber chlazení válce
Je nutné pravidelně kontrolovat stupeň zanesení chladícího žebrování motoru.
V případě silného znečištění může docházet k přehřívání motoru a následnému
vážnému poškození motoru.
V případě nutnosti kontaktujte svůj autorizovaný servis HONDA.
7. Seřízení karburátoru
UPOZORNĚNÍ !
Seřízení bohatosti směsi je nastaveno od výrobce a není dovoleno toto seřízení
jakkoliv měnit. V případě neodborného seřizování bohatosti směsi může dojít
destrukci seřizovacího šroubku. Kontaktujte svůj autorizovaný servis HONDA.
Na karburátoru lze seřídit pouze výši volnoběžných otáček
motoru.
1. Motor nastartujte a nechte zahřát na provozní teplotu.
2. Pomocí vhodného šroubováku seřiďte dorazový šroub
volnoběžných otáček tak, aby motor dosahoval :
1400 ± 150 ot/min.
17
8. Ovládání plynu a sytiče (zvláštní výbava)
Páka klapky ovládání plynu a ovládání
sytiče je opatřena otvorem, který dovoluje
namontování bowdenu s lankem či strunou
(drátem). Následující obrázek ukazuje
možnosti montáže bowdenu s lankem či
strunou (drátem).
V případě montáže lanka je nutné
namontovat vratnou pružinu.
V případě použití takovéhoto dálkového
ovládání motoru je nutné uvolnit třecí matici
páky ovládání plynu.
9.Přeprava / Skladování
VÝSTRAHA!!!
Při přepravě motoru se ujistěte, zda je správně uzavřena palivová nádrž aby nedošlo
k rozlití benzínu.
• Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
• Manipulaci s palivem provádějte v dobře větraném prostoru a při vypnutém
motoru. Během manipulace a v místech uskladnění pohonných hmot nekuřte a
zabraňte přístupu s otevřeným ohněm.
• Dbejte, aby během odkalování nedocházelo k rozlévání paliva. Benzínové výpary
nebo přímo rozlité palivo se můžou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva,
zajistěte, aby prostor byl zcela vysušen a benzínové výpary byly řádně
odvětrány.
• Zabraňte opakovanému či delšímu kontaktu s pokožkou a vdechování
benzínových výparů.
• Udržujte pohonné hmoty mimo dosah dětí.
Před uskladněním stroje na delší dobu:
1. Ujistěte se, zda prostor pro uskladnění není nadměrně vlhký nebo prašný.
2. Vypusťte benzín z palivové nádrže do předem připravené nádoby.
3. Palivový kohout uzavřete.
4. Uvolněte drenážní šroub karburátoru a nechte palivo z
karburátoru vytéci do
předem připravené nádoby. Poté drenážní šroub
karburátoru opět zašroubujte
a řádně dotáhněte.
5. Demontujte sedimentační kalíšek a vypusťte zbylé
palivo. Poté kalíšek opět řádně namontujte.
18
VÝSTRAHA!!!
Benzín je velice snadno zápalná látka a za určitých podmínek i výbušná. V okolí
pracoviště proto nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm.
6. Vyměňte olejovou náplň motoru (uvedeno výše).
7. Vyčistěte vzduchový filtr (uvedeno výše).
8. Demontujte zapalovací svíčku a otvorem pro svíčku vlijte do spalovacího prostoru
polévkovou lžíci čistého motorového oleje. Několikrát motor protočte a
namontujte zpět zapalovací svíčku.
9. Rukojeť startéru povytahujte pomalu dokud
neucítíte odpor. Píst motoru uveďte do
horní úvratě komprese, kdy jsou oba ventily
uzavřeny.
10. Pro motory s elektrostartérem demontujte akumulátorovou baterii a uskladněte
v suchém místě. Baterii 1x za měsíc dobijte.
11. Motor zabalte.
10.Odstraňování poruch
Motor nenaskočí při startování ručním startérem:
1. Je vypínač motoru v poloze ZAPNUTO ?
2. Je v motoru dostatečné množství oleje ?
3. Je v nádrži palivo ?
4. Je palivový kohout otevřen ?
5. Dostává se palivo do karburátoru?
Zkontrolujtre pomocí drenážního šroubu.
6. Přeskakuje jiskra na zapalovací svíčce ?
VÝSTRAHA!!!
Jestliže vytekl benzín, zajistěte, aby místo bylo suché dříve než-li začnete zkoušet
zapalovací svíčku. Vyteklý benzín nebo benzínové výpary se mohou snadno vznítit.
a.Sejměte fajfku svíčky, očistěte tělo svíčky od prachu, poté svíčku demontujte.
b.Svíčku nasaďte zpět do fajfky.
c.Svíčku přidržujte na kostře (žebrování) motoru, poté zatáhněte za startovací šňůru
d.Sledujte, zda dochází k přeskakování jiskry.
e.Pokud k jiskření nedochází, svíčku vyměňte. Je-li poté svíčka v pořádku,
namontujte ji zpět na motor a zkuste nastartovat dle návodu.
e.Jestliže ani poté motor nenaskočí, svěřte jej některému autorizovanému servisu
HONDA.
Motor s elektrostartérem nenaskočí:
1. Ujistěte se, zda kabely baterie jsou řádně namontovány a nejsou zkorodovány
kontakty.
2. Je baterie řádně dobitá ?
3. V případě, že motor baterii nedobíjí, překontrolujte ochranný jistič. V případě, že
je jistič v pořádku a závada trvá, motor předejte do autorizovaného servisu
HONDA.
4. V případě, že elektrostartér funguje řádně a motor přesto nenaskočí, postupujte
dle diagnózy popsané pro motory s ručním startérem.
19
11.Technické parametry (základní)
Model
Kód označení
Délka x Šířka x Výška (mm)
Suchá hmotnost (kg)
Typ motoru
Zdvihový objem (ccm)
Vrtání x Zdvih (mm)
Max. výkon kW(HP)
Max. krout. moment (N.m)
Spotřeba paliva (g/kwh)
Chlazení
Zapalování
Směr otáčení hřídele
Model
Kód označení
Délka x Šířka x Výška (mm)
Suchá hmotnost (kg)
Typ motoru
Zdvihový objem (ccm)
Vrtání x Zdvih (mm)
Max. výkon kW(HP)
Max. krout. moment (N.m)
Spotřeba paliva (g/kwh)
Chlazení
Zapalování
Směr otáčení hřídele
Model
Kód označení
Délka x Šířka x Výška (mm)
Suchá hmotnost (kg)
Typ motoru
Zdvihový objem (ccm)
Vrtání x Zdvih (mm)
Max. výkon kW(HP)
Max. krout. moment (N.m)
Spotřeba paliva (g/kwh)
Chlazení
Zapalování
Směr otáčení hřídele
GX120
GX160
GX200
GC01
GC02
GCAE
300 x 345 x 320
305 x 365 x 335
313 x 376 x 335
12
14
16
Čtyřtaktní jednoválec s rozvodem OHV
118
163
196
60 x 42
68 x 45
68 x 54
-1
-1
-1
2,9(4,0)/4000 min
4,0(5,5)/4000 min
4,8(6,5)/3600 min
-1
-1
-1
7,5/2500 min
11/2500 min
13,5/2500 min
310
Vzduchem
Tranzistorové, bezdotykové
Proti směru otáčení hodinových ručiček
GX240
GC04
GX270
GCAB
355 x 430 x 410
25
Čtyřtaktní jednoválec s rozvodem OHV
242
270
73 x 58
77 x 58
-1
-1
6,0(8,0)/3600 min
6,7(9,0)/3600 min
-1
-1
17/2500 min
19,5/2500 min
310
Vzduchem
Tranzistorové, bezdotykové
Proti směru otáčení hodinových ručiček
GX340
GC05
GX390
GCAA
380 x 450 x 443
31
Čtyřtaktní jednoválec s rozvodem OHV
337
389
82 x 64
88 x 64
-1
-1
8,2(11,0)/3600 min
10,0(13,0)/3600 min
-1
-1
24/2500 min
27/2500 min
310
Vzduchem
Tranzistorové, bezdotykové
Proti směru otáčení hodinových ručiček
POZNÁMKA :
Uvedené technické parametry se týkají pouze základních modelů motorů.
20
12.Schéma zapojení
Ruční startér s olejovým čidlem
Elektrostart s olejovým čidlem
21
Obsah :
Předmluva
1. Bezpečnostní předpisy
2. Připojení baterie
3. Kontrola před uvedením
do provozu
4. Startování motoru
5. Obsluha
6. Vypínání motoru
7. Údržba
8. Ovládání plynu a sytiče
9. Přeprava / Skladování
10.Odstraňování poruch
11.Technické parametry
12.Schéma zapojení
2
3
4
8
10
11
12
18
18
19
20
21
Download PDF

advertising