PE242SHI010 | Honda PE242SHI010 PETROL GENERATOR instruction manual

GX120 · GX160 · GX200
VÝROBNÉ ČÍSLO A TYP MOTORA
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Vážený zákazník,
Ďakujeme Vám za zakúpenie si motora Honda.
Táto príručka obsahuje pokyny pre údržbu a prevádzku motorov GX120,
GX160 a GX200.
Všetky informácie uvedené v tejto príručke, sú založené na najnovších
informáciách o produkte, dostupných v čase tlače.
Firma Honda si vyhradzuje právo vykonávať zmeny bez povinnosti
upozornenia.
Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukovaná bez písomného súhlasu.
Táto príručka je súčasťou motora, v prípade ďalšieho predaja musí byť
odovzdaná s ním.
Pri čítaní venujte zvýšenú pozornosť textu označenému nasl. symbolmi:
Indikuje vysoké riziko, že vážne poranenie alebo smrť
môžu nasledovať v prípade nedodržania inštrukcií.
Indikuje možnosť poranenia alebo poškodenia zariadenia
v prípade nedodržania inštrukcií.
Indikuje možnosť poškodenia zariadenia alebo majetku
v prípade nedodržania inštrukcií.
POZNÁMKA: nasledujú užitočné informácie.
V prípade vzniku poruchy alebo akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa vášho
motora sa obráťte na autorizovaného predajcu motorov Honda.
Motory Honda sú navrhnuté a skonštruované tak, aby
poskytovali bezpečnú a spoľahlivú službu ak sú prevádzkované v súlade
s pokynmi pre správnu obsluhu. Prečítajte si prosím pozorne túto
príručku pred použitím motora. V opačnom prípade sa vystavujete riziku
poranenia alebo poškodenia zariadenia.
2
1. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky:
Motory Honda sú navrhnuté a skonštruované tak, aby
poskytovali bezpečnú a spoľahlivú službu ak sú prevádzkované v súlade s pokynmi pre správnu obsluhu. Prečítajte si prosím pozorne túto príručku pred
použitím motora. V opačnom prípade sa vystavujete
riziku poranenia alebo poškodenia zariadenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vykonajte vždy pred použitím motora predprevádzkovú kontrolu
(str.6). Predídete tak nehode alebo poškodeniu motora.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti a dostatočnej ventilácie, dodržujte
vzdialenosť motora minimálne 1 meter od budov a iných objektov
počas prevádzky. V blízkosti motora neumiestňujte žiadne ľahkozápalné objekty.
Zabráňte prístupu detí a zvierat k bežiacemu motoru, hrozí možnosť
popálenia horúcimi časťami motora alebo poranenia pohyblivými
časťami.
Naučte sa okamžite zastaviť motor a správne používať všetky
ovládače motora. Nedovoľte motor obsluhovať osobe bez potrebných
inštrukcií alebo zaškolenia.
V blízkosti bežiaceho motora neumiestňujte žiadne zápalné látky a
predmety ako napr. benzín, zápalky a pod.
Benzín je veľmi horľavá a za určitých podmienok výbušná látka.
Palivo dopĺňajte len v dobre vetraných priestoroch pri vypnutom
motore.
Palivovú nádrž neprepĺňajte. V plniacom hrdle nádrže by nemal byť
žiaden benzín. Uistite sa, že uzáver palivovej nádrže je riadne
uzavretý.
Pri rozliatí paliva miesto dôkladne vyčistite a počkajte až sa zvyšky
paliva odparia pred tým ako naštartujete motor.
V blízkosti dopĺňania paliva a v priestoroch skladovania paliva
nefajčite a zabráňte vzniku akéhokoľvek iskrenia.
Výfukové plyny obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý môže pri jeho
inhalácii spôsobiť stratu vedomia a môže viesť k smrti. Nikdy
nespúšťajte lodný motor v uzavretej garáži alebo v nevetraných
priestoroch.
Umiestnite motor na pevný stabilný povrch. Nenaklápajte motor viac
ako 20° z horizontálnej polohy. Pri prevádzke príliš nakloneného
motora môže dôjsť k vytekaniu paliva.
3
Bezpečnostné inštrukcie
Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky:
•
•
•
Nepokladajte nič na motor, hrozí riziko požiaru.
Motor je možné dovybaviť lapačom iskier. V niektorých priestoroch
nie je možné motor bez lapača vôbec prevádzkovať. Pred prevádzkou
motora sa preto oboznámte s miestnymi vyhláškami a nariadeniami.
Pri prevádzke motora sa tlmič výfuku zohreje na vysokú teplotu a
zostáva istý čas horúci i po vypnutí motora. Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli horúceho tlmiča. Aby ste predišli riziku popálenia alebo
požiaru, nechajte motor vždy vychladnúť pred jeho prípadným
transportom alebo uložením vo vnútorných priestoroch.
UMIESTNENIE BEZPEČNOSTNEJ INFORMÁCIE.
Táto inštrukcia vás upozorňuje na potenciálne riziko poranenia, preto si ju
pozorne prečítajte.
Ak sa samolepka odlepí, poškodí alebo stane nečitateľnou, kontaktujte svojho
Honda dealera pre jej náhradu.
PRED PREVÁDZKOU MOTORA SI
PREČÍTAJE UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU
4
2. PRIPOJENIE BATÉRIE
Použite 12 voltovú batériu s kapacitou minimálne 18 Ah.
Pripojte kladný (+) pól batérie na kontakt solenoidu štartéra, ako ukazuje
obrázok. Záporný (-) pól batérie pripojte vhodne na kostru motora.
Skontrolujte pripojovacie káble a uistite sa, že kontakty nie sú hrdzavé a sú
riadne dotiahnuté. Akúkoľvek hrdzu odstráňte a pokryte kontakty vrstvou
vazelíny.
SOLENOID
ŠTARTÉRA
(-) PÓL BATÉRIE
KU KOSTRE
MOTORA
(+) PÓL BATÉRIE
• Batérie produkujú výbušné plyny, preto v blízkosti nefajčite, zabráňte
vzniku iskrenia alebo plameňov. Zabezpečte dostatočné vetranie pri
dobíjaní alebo používaní batérie v uzavretých priestoroch.
• Elektrolyt batérie obsahuje kyselinu sírovú. Kontakt s očami alebo
kožou (i zakrytou šatami) môže spôsobiť popáleniny. Používajte
ochranný kryt tváre a ochranný odev.
- ak elektrolyt zasiahne kožu, umyte zasiahnuté miesto prúdom vody
- v prípade zásahu očí elektrolytom ich vypláchnite v teplej vode po
dobu minimálne 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Elektrolyt je jedovatý.
- v prípade požitia vypite väčšie množstvo vody alebo mlieka. Požite
roztok magnézia alebo menšie množstvo stolového oleja a privolajte
okamžite lekársku pomoc.
• ZABRÁŇTE PRÍSTUPU DETÍ.
• Do batérie používajte iba destilovanú vodu. Použitie obyčajnej vody z
vodovodu skráti životnosť batérie.
• Preplnenie batérie nad hornú hranicu elektrolytu môže spôsobiť jeho
vytečenie, čo môže mať za následok koróziu motora alebo iných
súčastí zariadenia. Akýkoľvek vyliaty elektrolyt okamžite umytím
odstráňte.
• Dávajte pozor aby ste batériu nepripojili v opačnej polarite, spôsobili
by ste skrat v dobíjacom systéme batérie a tým vyhodenie ističa.
5
3. PREDPREVÁDZKOVÁ KONTROLA
1. Množstvo oleja
• Prevádzka motora bez dostatočného množstva oleja môže spôsobiť
vážne poškodenie motora.
• Množstvo oleja kontrolujte iba na zastavenom motore.
1. Snímte uzáver olejovej nádrže a zotrite olej z mierky.
2. Vložte mierku do hrdla olejovej nádrže ale nezaskrutkujte uzáver.
3. Skontrolujte množstvo oleja. V prípade nedostatočného množstva doplňte
olej po hornú hranicu hrdla nádrže oleja.
Použite olej Honda pre 4-taktné
motory alebo ekvivalentný
vysokoaditivovaný olej prvotriednej
kvality spĺňajúci požiadavky
servisnej klasifikácie SG, SH, čo by
malo byť vyznačené na obale.
SAE 10W-30 je doporučený olej pre
všeobecné použitie v širokom
rozsahu teplôt. Ak chcete použiť olej
pre určitú škálu teplôt, použite olej s
príslušnou viskozitou podľa
priemernej teploty, v ktorej je motor
prevádzkovaný.
TEPLOTA OKOLIA
1. JEDNOROZSAHOVÉ OLEJE
2. VIACROZSAHOVÉ OLEJE
Použitím neaditivovaného oleja alebo oleja pre 2-taktné motory skrátite
životnosť motora.
UZÁVER
OLEJOVEJ
NÁDRŽE S
MIERKOU
ÚROVEŇ
HLADINY
OLEJA
6
2. Olej prevodovky
Skontrolujte množstvo oleja v prevodovke.
V nevyhnutnom prípade naplňte prevodovku prevodovkovým olejom SG, SF.
< 1/2 redukcia s automatickou odstredivou spojkou >
1. Snímte uzáver nádrže oleja prevodovky a zotrite olej z mierky.
2. Vložte mierku do hrdla olejovej nádrže ale nezaskrutkujte uzáver.
3. Skontrolujte množstvo oleja. V prípade nedostatočného množstva naplňte
nádrž takým istým olejom ako motor po značku hornej hranice. (doporučený
olej viď na str.6).
Množstvo oleja: 0,5 l
UZÁVER OLEJOVEJ
NÁDRŽE S MIERKOU
HORNÁ HRANICA
HLADINY OLEJA
VÝPUSTNÁ SKRUTKA
< 1/6 redukcia >
1. Odskrutkujte skrutku hladiny oleja
2. Skontrolujte hladinu oleja, mala by byť po okraj otvoru skrutky hladiny oleja.
V prípade nedostatočného množstva, odskrutkujte skrutku plniaceho hrdla
oleja a doplňte nádrž pokiaľ olej nezačne vytekať otvorom skrutky hladiny
oleja. Použite ten istý typ oleja ako pre motor. (doporučený olej viď na str.6)
3. Zaskrutkujte a riadne dotiahnite obe skrutky.
Množstvo oleja: 0,15 l
SKRUTKA
PLNIACEHO
OTVORA
SKRUTKA
HLADINY
OLEJA
7
3. Vzduchový filter
Nikdy neprevádzkujte motor bez
vzduchového filtra, vyhnete sa tak
rapídnemu opotrebeniu motora.
VLOŽKY
FILTRA
< Duálny typ filtra >
1. Skontrolujte vložky filtra, či sú čisté a v
dobrom stave.
2. V nevyhnutnom prípade ich vymeňte
(str. 21)
< Cyklónový typ filtra >
1. Skontrolujte filter a vložky, či sú čisté a
v dobrom stave.
2. Skontrolujte cyklónovú komoru, či v nej
nie sú nánosy špiny a prachu - v takom
prípade ju vyčistite (str. 22)
CYKLÓNOVÁ
KOMORA
VLOŽKY
FILTRA
8
< Polosuchý typ filtra >
Skontrolujte stav filter a vložku, či nie sú znečistené (str. 23)
VLOŽKA
< Typ s olejovým kúpeľom >
1. Skontrolujte vložku filtra, či je čistá a v dobrom stave. V nevyhnutnom
prípade ju vymeňte. (str.23)
2. Skontrolujte množstvo a stav oleja.
Nikdy neprevádzkujte motor bez vzduchového filtra, vyhnete sa tak
rapídnemu opotrebeniu motora.
HLADINA
OLEJA
9
4. Palivo
Použite bezolovnatý automobilový benzín pre minimalizáciu zanesenia
spaľovacej komory.
•
•
•
•
•
Benzín je veľmi horľavá a za určitých podmienok výbušná látka.
Palivo dopĺňajte len v dobre vetraných priestoroch pri vypnutom
motore. V blízkosti dopĺňania paliva a v priestoroch skladovania paliva
nefajčite a zabráňte vzniku akéhokoľvek iskrenia.
Palivovú nádrž neprepĺňajte. V plniacom hrdle nádrže by nemal byť
žiaden benzín. Uistite sa že uzáver palivovej nádrže je riadne uzavretý.
Dávajte pozor aby ste pri dopĺňaní paliva nevyliali palivo. Rozliate
palivo alebo jeho výpary sa môžu vznietiť. Pri rozliatí paliva miesto
dôkladne vyčistite a počkajte, až sa zvyšky paliva odparia pred tým,
ako naštartujete motor.
Zabráňte vicnásobnému alebo dlhému kontaktu paliva s kožou alebo
nadýchaniu sa výparov. ZABRÁŇTE PRÍSTUPU DETÍ!
Objem palivovej nádrže: GX120... 2,5 l
GX160... 3,6 l
GX200... 3,6 l
10
BENZÍN S OBSAHOM ALKOHOLU
Ak sa rozhodnete použiť palivo s obsahom alkoholu (gasohol), presvedčte sa,
že jeho oktánové číslo je aspoň také vysoké ako doporučuje Honda. Sú dva
typy gasoholu: jeden obsahujúci etanol a druhý obsahujúci metanol.
Nepoužívajte gasohol s vyšším ako 10% obsahom etanolu. Nepoužívajte tiež
palivo obsahujúce metanol (metyl), ktorý okrem toho neobsahuje aj
antikorózny inhibítor pre metanol. Nikdy nepoužívajte palivo s viac ako 5%
obsahom metanolu.
POZNÁMKA:
§ Použitie paliva obsahujúceho alkohol môže zapríčiniť poškodenie
palivového systému a môže mať negatívny vplyv na výkon motora. Škody
spôsobené použitím paliva s obsahom alkoholu nie sú pokryté zárukou.
Honda nemôže doporučiť použitie paliva s obsahom metanolu, nakoľko
vhodnosť jeho použitia nebola zatiaľ preukázaná.
§ Predtým ako zakúpite palivo z nedôveryhodného zdroja, skúste zistiť či
neobsahuje alkohol. Ak obsahuje, zistite o aký alkohol ide a v akej
koncentrácii. Ak zaznamenáte akékoľvek nežiadúce symptómy pri použití
paliva s obsahom alkoholu, prejdite na výhradné používanie paliva bez
obsahu alkoholu.
11
4. ŠTARTOVANIE MOTORA
1. Otvorte ventil prívodu paliva (ON).
VENTIL PRÍVODU PALIVA
2. Posuňte ovládaciu páčku sýtiča do polohy sýtenia.
POZNÁMKA:
Nepoužívajte sýtenie, ak je motor už zahriaty alebo je vysoká teplota okolia.
OVLÁDACIA PÁČKA SÝTIČA
SÝTENIE.....
SÝTENIE
12
3. Posuňte páčku ovládania plynu mierne doľava.
VYSOKÉ
OTÁČKY
OVLÁDACIA PÁČKA PLYNU
4. Naštartujte motor.
• U motora s ručným štartérom:
Otočte vypínač motora do polohy ON.
VYPÍNAČ MOTORA
13
NÍZKE
OTÁČKY
Potiahnite rúčku ručného štartu zľahka
pokiaľ neucítite odpor, potom potiahnite
rázne.
Nepúšťajte lanko štartéra prudko späť
ale vracajte ho zľahka späť - predídete
tak poškodeniu štartéra.
• U motora s elektrickým štartérom:
Otočte kľúčom zapaľovania do polohy
START a podržte ho v tejto polohe
pokiaľ motor nenaštartuje.
POZNÁMKA:
Neštartujte motor dlhšie ako 5 sekúnd. Ak
motor nenaštartuje, pustite kľúč a počkajte
a počkajte 10 sekúnd pred ďalším
štartovaním.
Po naštartovaní motora pustite kľúčspínač zapaľovania do polohy ON.
VYPÍNAČ MOTORA
14
START
• Prevádzka vo vysokých nadmorských výškach
Vo vysokých nadmorských výškach je štandardne nastavená palivová zmes
karburátora príliš bohatá, nakoľko je vo vzduchu nižšia koncentrácia kyslíka.
Výkon motora klesne a spotreba paliva sa zvýši. Príliš bohatá zmes tiež
zanesie sviečky a spôsobí tým zlú štartovateľnosť.
Výkon pri prevádzke vo vysokých nadmorských výškach je možné zlepšiť
modifikáciou nastavenia karburátora a to inštalovaním hlavnej trysky s menším
priemerom a nastavením skrutky bohatosti zmesi.
Ak prevádzkujete motor výhradne v nadmorských výškach nad 1,830 metrov
nad morom, požiadajte autorizovaného predajcu motorov Honda, aby vykonal
potrebnú úpravu karburátora.
Aj napriek správne vykonaným modifikáciám karburátora sa výkon motora
znižuje približne o 3,5% na každých 305 metrov nadmorskej výšky. Tento efekt
nadmorskej výšky na výkon motora by bol ešte väčší v prípade nevykonania
žiadnych modifikácii karburátora.
Prevádzka motora s karburátorom modifikovaným na
vysoké nadmorské výšky v nízkych nadmorských výškach môže viesť k
zníženiu výkonu, prehrievaniu motora a jeho vážnemu poškodeniu v
dôsledku príliš chudobnej palivovej zmesi. Preto požiadajte vášho Honda
dealera o úpravu karburátora do pôvodného stavu.
15
5. PREVÁDZKA MOTORA
1. Po zahriatí motora vypnite sýtič presunutím páčky do polohy OPEN.
OVLÁDACIA PÁČKA SÝTIČA
2. Nastavte páčku ovládania plynu podľa požadovaných otáčok.
OVLÁDACIA PÁČKA PLYNU
VYSOKÉ
OTÁČKY
16
NÍZKE
OTÁČKY
Olejové čidlo (u vybavených typov)
Úlohou olejového čidla je zabrániť poškodeniu motora, v prípade
nedostatočného množstva oleja v kľukovej skrini. Pred tým ako hladina oleja
poklesne pod bezpečnú hranicu, olejové čidlo automaticky zastaví motor
(Vypínač motora zostane v polohe ON).
Ak motor zastaví a nejde znova naštartovať, vždy skontrolujte ako prvý stav
oleja (str. 6) pred akoukoľvek inou kontrolou.
Istič (elektrického štartéra)
Istič chráni obvod dobíjania batérie. Skrat alebo pripojenie batérie v opačnej
polarite spôsobí rozpojenie obvodu ističom.
Zelená kontrolka, nachádzajúca sa v ističi, vyskočí a signalizuje odpojenie
obvodu. Ak takýto prípad nastane, zistite príčinu a odstráňte ju pred
opätovným aktivovaním ističa.
Stlačte tlačítko ističa, čím ho reaktivujete.
ON...ISTIČ AKTIVOVANÝ
OFF...ROZPOJENÝ
OBVOD
ISTIČ
17
6. ZASTAVENIE MOTORA
Ak potrebujete núdzovo rýchlo vypnúť motor, otočte vypínač motora do polohy OFF.
Za normálnych podmienok použite nasl. postup:
1. Posuňte páčku ovládania plynu úplne doprava.
OVLÁDACIA PÁČKA PLYNU
NÍZKE
OTÁČKY
2. Otočte vypínač motora do polohy OFF.
VYPÍNAČ MOTORA
3. Odpojte prívod paliva zatvorením ventilu do pozície OFF.
VENTIL PRÍVODU PALIVA
18
7. ÚDRŽBA
• Pred každou údržbou motor vypnite.
• Aby ste predišli nechcenému štartu, odpojte kábel sviečky.
• V prípade, že vlastník motora nemá potrebné vybavenie, kvalifikáciu a
znalosti, mal by údržbu motora vykonávať autorizovaný dealer motorov
Honda.
Používajte iba originálne náhradné diely Honda alebo ich ekvivalenty.
Použitím dielov, ktoré nie sú zodpovedajúcej kvality môžete poškodiť
motor.
Pravidelná kontrola a nastavenie motora sú podstatné, ak od motora
očakávate spoľahlivú prevádzku. Pravidelná údržba tiež významne prispieva k
predĺženiu životnosti motora. Servisné intervaly pre údržbu jednotlivých častí
motora sú popísané v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka pravidelnej údržby
PRAVIDELNÉ INTERVALY ÚDRŽBY
Vykonajte po uplynutí daného časového intervalu alebo
po ubehnutí príslušných motohodín podľa toho čo nastane
skôr.
Pred
každým
použitím
Po prvom
mesiaci
alebo
Každé 3
mesiace
alebo
Každých 6
mesiacov
alebo
20
motohod.
50
motohod.
100
motohod.
Každý rok
alebo
300
motohod.
PREDMET ÚDRŽBY
Motorový olej
Olej prevodovky
(u
vybavených modelov)
Vzduchový filter
Kontrola
●
Výmena
Kontrola
●
●
Výmena
Kontrola
●
●
●
●
Vyčistenie
● (1)
Zachytávač usadenín
karburátora
Vyčistenie
●
Sviečka
Kontrola – Vyčistenie
●
Lapač iskier (voliteľná
výbava)
Vyčistenie
●
Vôľa ventilov
Kontrola - Nastavenie
● (2)
Palivová nádrž a filter
Kontrola
● (2)
Palivová hadička
Kontrola (V nevyhnutnom
prípade výmena)
Každé 2 roky (2)
POZNÁMKA:
(1) Vykonávajte častejšie pri používaní v prašnom prostredí
(2) Tieto položky by mali byť vykonávané autorizovaným servisom Honda,
pokiaľ majiteľ nemá potrebné vedomosti a nástroje. Postupujte podľa
dielenskej príručky.
19
1. Výmena oleja
Vypustite olej z ešte teplého motora aby bolo vypustenie rýchle a úplné.
1. Odskrutkujte a snímte uzáver olejovej nádrže a výpustnú skrutku a vypustite
olej.
2. Zaskrutkujte výpustnú skrutku späť a riadne ju dotiahnite.
3. Naplňte motor novým, doporučeným typom oleja a skontrolujte jeho
množstvo (viď. str.6).
4. Uzavrite olejovú nádrž.
MNOŽSTVO OLEJA - MOTOR: 0,60 l
MNOŽSTVO OLEJA - 1/2 PREVODOVKA: 0,50 l
MNOŽSTVO OLEJA - 1/6 PREVODOVKA: 0,15 l
[MOTOROVÝ OLEJ]
UZÁVER
OLEJOVEJ
NÁDRŽE
HLADINA
VÝPUSTNÁ
SKRUTKA
VÝPUSTNÁ
SKRUTKA
UZÁVER
OLEJOVEJ
NÁDRŽE
Použitý motorový olej môže zapríčiniť rakovinu kože pri opakovanom
styku na dlhšiu dobu. Hoci pravdepodobnosť tohto rizika je nízka, pokiaľ
nemanipulujte s použitým olejom denno-denne, každopádne sa odporúča
umyť si po práci dôkladne ruky mydlom.
POZNÁMKA:
Použitý motorový olej odovzdajte do zberu alebo na čerpacej stanici vo
vhodnej, pevne uzavretej nádobe. V žiadnom prípade ho nevylievajte do
kanalizácie ani nezahadzujte do komunálneho odpadu.
20
2. Údržba vzduchového filtra
Znečistený vzduchový filter zabraňuje prúdeniu vzduchu do karburátora. Pre
správnu funkciu karburátora čistite vzduchový filter pravidelne. Údržbu filtra
vykonávajte častejšie v prípade prevádzky v prašnom prostredí.
Nepoužívajte benzín alebo ľahkozápalné čistiace prostriedky na čistenie
vzduchového filtra. Mohlo by dôjsť k vznieteniu alebo výbuchu.
Nepoužívajte motor bez vzduchového filtra - riskovali by ste rapídne
opotrebovanie motora.
1. Snímte kryt filtra stlačením a odháknutím dvoch vrchných poistiek.
< Duálny typ filtra >
1. Odskrutkujte krídlovú maticu a snímte
plastový kryt filtra. Vyberte vložky filtra a
oddeľte ich. Skontrolujte ich, či nie sú
deravé, opotrebené alebo inak
poškodené a v takom prípade ich
vymeňte.
2. Penová vložka: Umyte vložku najprv v
roztoku teplej vody a bežného detergentu
pre domácnosť, potom ju prepláchnite v
nehorľavom rozpúšťadle a nechajte
riadne vyschnúť.
Namočte vložku do čistého motorového
oleja a prebytočný olej vyžmýkajte. Ak
tak neurobíte, pri veľkom množstve oleja
vo vložke bude motor počas prvého
štartu dymiť.
3. Papierová vložka: Oklepte vložku
niekoľkokrát o pevný povrch aby ste
odstránili nánosy prachu alebo ju
prefúkajte kompresorom zvnútra von.
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť prach
kefou, takto by ste naopak zatlačili prach
a nečistoty do pórov filtra. Ak je
papierová vložka príliš znečistená,
vymeňte ju.
21
KRÍDLOVÁ
MATICA
KRYT
VZDUCH.
FILTRA
PAPIEROVÁ
VLOŽKA
PENOVÁ
VLOŽKA
< Cyklónový typ filtra >
1. Odskrutkujte krídlovú maticu a snímte
plastový kryt filtra. Vyberte vložky filtra a
oddeľte ich. Skontrolujte ich, či nie sú
deravé, opotrebené alebo inak
poškodené a v takom prípade ich
vymeňte.
2. Penová vložka: Umyte vložku najprv v
roztoku teplej vody a bežného detergentu
pre domácnosť, potom ju prepláchnite v
nehorľavom rozpúšťadle a nechajte
riadne vyschnúť.
Namočte vložku do čistého motorového
oleja a prebytočný olej vyžmýkajte. Ak
tak neurobíte, pri veľkom množstve oleja
vo vložke bude motor počas prvého
štartu dymiť.
NAVÁDZAČ VZDUCHU
KRÍDLOVÁ MATICA
KRYT
PAPIEROVÁ
VLOŽKA
PENOVÁ
VLOŽKA
MRIEŽKA
CYKLÓNOVÁ KOMORA
3. Papierová vložka: Oklepte vložku niekoľkokrát o pevný povrch aby ste
odstránili nánosy prachu alebo ju prefúkajte kompresorom zvnútra von.
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť prach kefou, takto by ste naopak zatlačili
prach a nečistoty do pórov filtra. Ak je papierová vložka príliš znečistená,
vymeňte ju.
(Čistenie cyklónovej komory)
1. Ak je komora znečistená, odskrutkujte tri skrutky, ktorými je uchytená a
vyčistite alebo prepláchnite jej časti dôkladne. Potom diely nechajte
dôkladne preschnúť a filter znova skompletujte.
• Pri skladaní cyklónovej časti, dajte pozor, aby mriežka cyklónovej
komory správne zapadla do drážky krytu sacieho otvoru .
• Nainštalujte navádzač vzduchu v správnom smere.
22
KRÍDLOVÁ
< Polosuchý typ filtra >
MATICA
1. Odskrutkujte krídlovú maticu a snímte
plastový kryt filtra a vyberte vložku.
KRYT
2. Vložku prepláchnite v nehorľavom
VZDUCH.
rozpúšťadle a nechajte riadne vyschnúť.
FILTRA
3. Namočte vložku do čistého motorového
PENOVÁ
oleja a prebytočný olej vyžmýkajte.
VLOŽKA
4. Znova nainštalujte vložku a kryt filtra.
KRÍDLOVÁ
MATICA
< Typ s olejovým kúpeľom >
1. Odskrutkujte krídlovú maticu a snímte
KRYT
plastový kryt filtra a vyberte vložku filtra.
VZDUCH.
FILTRA
2. Umyte vložku najprv v roztoku teplej vody
a bežného detergentu pre domácnosť,
potom ju prepláchnite v nehorľavom
PENOVÁ
rozpúšťadle a nechajte riadne vyschnúť. VLOŽKA
3. Namočte vložku do čistého motorového
oleja a prebytočný olej vyžmýkajte. Ak
tak neurobíte, pri veľkom množstve oleja
vo vložke bude motor počas prvého
štartu dymiť.
4. Vylejte olej z vane filtra, vyčistite
nahromadenú špinu nehorľavým
rozpúšťadlom a nechajte riadne
vyschnúť.
5. Naplňte vaňu filtra tým istým olejom ako je
doporučený pre motor (viď str. 6).
6. Nainštalujte vložku a kryt filtra.
23
3. Čistenie zachytávača nečistôt
•
•
Benzín je veľmi horľavá a za určitých podmienok výbušná látka.
V blízkosti paliva nefajčite a zabráňte vzniku akéhokoľvek iskrenia.
Po nainštalovaní zachytávača nečistôt karburátora, pred tým ako
naštartujete motor, prekontrolujte či v palivovom systéme nie sú
žiadne netesnosti a v priestore sa nenachádza žiadne rozliate palivo.
Odpojte prívod paliva prepnutím ventilu prívodu paliva do polohy OFF. Snímte
komoru zachytávača s krúžkom a prepláchnite ich v nehorľavom rozpúšťadle.
Riadne ich vysušte a znova nasaďte. Zapojte prívod paliva (ON) a skontrolujte,
či v systéme nie sú netesnosti.
O - KRÚŽOK
ZACHYTÁVAČ USADENÍN
4. Údržba sviečky
Doporučený typ sviečky:
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)
Nikdy nepoužívajte sviečku s iným ako doporučeným teplotným
rozsahom.
Pre správnu funkciu motora musí byť sviečka čistá a mať správny odtrh.
1. Snímte konektor prívodného kábla zo sviečky a sviečkovým kľúčom
odskrutkujte sviečku.
Počas chodu motora sa tlmič výfuku zohreje na vysokú teplotu. Dávajte
pozor aby ste sa nedotkli horúcej časti.
24
2. Vizuálne skontrolujte sviečku. Sviečku zahoďte, ak je zjavne opotrebovaná,
keramický izolátor prasknutý alebo odštiepený. Ak je možné sviečku
opakovane použiť, vyčistite ju drôtenou kefou.
3. Zmerajte odtrh elektród sviečky odtrhomerom. Ak je to potrebné, nastavte
odtrh na správnu hodnotu opatrným ohnutím bočnej elektródy.
Odtrh by mal byť:
0,7 – 0,8mm.
4. Skontrolujte, či je podložka sviečky v dobrom stave a zľahka zaskrutkujte
sviečku rukou do otvoru, aby nedošlo k poškodeniu závitu.
5. Po dosadnutí sviečky ju dotiahnite kľúčom, aby pritlačením na podložku bola
dobre utesnená.
POZNÁMKA: Ak inštalujete novú sviečky, zatiahnite ju o pol otáčky po
dosadnutí aby vytvorila tlak na podložku. Pri použití pôvodnej ju po
dosadnutí dotiahnite o 1/8 – 1/4 otáčky.
Sviečky musia byť riadne dotiahnuté. Nesprávne
dotiahnutá sviečka sa môže uvoľniť, prehriať a môže spôsobiť
poškodenie motora.
25
5. Údržba lapača iskier (príslušenstvo)
Ak motor práve bežal, môže byť tlmič výfuku horúci. Nechajte ho
vychladnúť pred tým ako začnete.
Lapač iskier musí byť servisovaný každých 100 motohodín, aby bola
zabezpečená jeho účinnosť.
1. Odskrutkovaním dvoch 4 mm skrutiek snímte deflektor výfuku.
2. Odskrutkujte štyri 5 mm skrutky a snímte kryt tlmiča.
3. Po odskrutkovaní dvoch 4 mm skrutiek snímte lapač iskier.
5 mm SKRUTKY
DEFLEKTOR
4 mm SKRUTKY
KRYT TLMIČA
TLMIČ
4 mm SKRUTKA
LAPAČ ISKIER
4. Použite kefku na odstránenie karbónových usadenín z výpletu lapača.
POZNÁMKA:
Skontrolujte, či okolo výfuku a lapača iskier nie sú karbónové usadeniny, v
prípade nutnosti vyčistite.
Dávajte pozor aby ste nepoškodili drôtený výplet lapača iskier.
VÝPLET
POZNÁMKA:
Lapač iskier musí byť bez dier alebo trhlín, v opačnom prípade ho vymeňte za
nový.
5. Nainštalujte lapač a tlmič v opačnom poradí ako pri rozoberaní.
26
6. Nastavenie voľnobežných otáčok
1. Naštartujte motor a nechajte ho zahriať na prevádzkovú teplotu.
2. Nechajte motor bežať na voľnobehu a nastavte dorazovou skrutkou plynu
štandardné voľnobežné otáčky.
Štandardné voľnobežné otáčky: 1400 ±
200
150
ot.min-1
DORAZOVÁ SKRUTKA PLYNU
27
8. LANKO OVLÁDANIA PLYNU A SÝTIČA (príslušenstvo)
Páčky plynu i sýtiča sú vybavené dierkami pre prípadné prichytenie lanka
diaľkového ovládania. Nasledujúce obrázky znázorňujú inštaláciu v prípade
pevného drôtu a flexibilného lanka. V prípade použitia spletaného lanka
použite vratnú pružinku, ako ukazuje obrázok. Pri použití diaľkového ovládania
je potrebné uvoľniť maticu nastavenia vôle páčky plynu.
VRATNÁ PRUŽINKA
MATICA VÔLE
PÁČKY PLYNU
SVORKA
4 mm SKRUTKA
SPLETANÉ
LANKO
LANKO/DRÔT
PEVNÝ
DRÔT
5 mm POISTNÝ
C KRÚŽOK
PÁČKA
PLYNU
SVORKA
5 mm POISTNÝ
C KRÚŽOK
28
9. TRANSPORT / USKLADNENIE
Pri transporte motora, uzavrite ventil prívodu paliva (OFF) a udržujte
motor v horizontálnej polohe, aby ste nerozliali palivo. Rozliate palivo
alebo jeho výpary sa môžu vznietiť.
Pred uskladnením motora na dlhšiu dobu:
1. Uistite sa, že miesto uskladnenia nie je znečistené alebo zaprášené.
2. Vypustite palivovú nádrž a karburátor do vhodnej nádoby na benzín:
Benzín je veľmi horľavá a za určitých podmienok výbušná látka.
V blízkosti dopĺňania paliva a v priestoroch skladovania paliva nefajčite a
zabráňte vzniku akéhokoľvek iskrenia.
ZACHYTÁVAČ
a. Uzavrite ventil prívodu paliva do polohy
USADENÍN
OFF a vyprázdnite zachytávač nečistôt
karburátora.
b. Otvorte ventil prívodu paliva (ON) a VÝPUSTNÁ
SKRUTKA
vypustite palivo z nádrže motora.
c. Zachytávač nečistôt karburátora znova
nainštalujte a riadne dotiahnite.
d. Vypustite karburátor povolením
výpustnej skrutky karburátora.
3. Vymeňte motorový olej (viď str.20)
4. Vyskrutkujte sviečku a nalejte do valca
polievkovú lyžicu čistého motorového
oleja, potom sviečku znova nainštalujte.
5. Potiahnite lanko ručného štartéra pomaly, pokiaľ neucítite odpor. Pokračujte
v ťahaní pokiaľ sa značka na remenici nezosúladí s dierkou na ručnom
štartéri. (viď. obrázok dole). V tejto pozícii sú sací i výfukový ventil uzavreté
čím sa znižuje riziko vnútornej korózie valca a motora.
ZOSÚLAĎTE ZNAČKU NA
REMENICI S DIERKOU NA
VRCHU ŠTARTÉRA
6. Modely s elektroštartom: Odpojte batériu a uskladnite ju na suchom
chladnom mieste. Dobite ju raz za mesiac.
7. Motor prekryte aby ste ho ochránili pred prachom.
29
10. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Keď motor s ručným štartovaním nechce naštartovať, skontrolujte nasledovné:
1. Je vypínač motora v polohe ON?
2. Je v motore dostatok oleja?
3. Je otvorený ventil prívodu paliva?
4. Je v nádrži palivo?
5. Dostáva sa palivo do karburátora? Skontrolujte uvoľnením výpustnej skrutky
karburátora pri otvorenom ventile prívodu paliva (ON).
Pri rozliatí paliva miesto dôkladne vyčistite a počkajte až sa zvyšky paliva
odparia pred tým ako naštartujete motor alebo pred testom sviečky.
Rozliate palivo alebo jeho výpary sa môžu vznietiť.
VÝPUSTNÁ SKRUTKA
6. Dáva zapaľovacia sviečka iskru?
a. Snímte kábel zo sviečky. Očistite okolie sedla sviečky a sviečku
vyskrutkujte.
b. Nasaďte konektor kábla na sviečku.
c. Zapnite vypínač motora (ON)
d. Priložením bočnej elektródy ku kostre motora a potiahnutím tiahla ručného
štartéra sa presvedčte, že sviečka dáva iskru.
e. Ak sviečka nedáva iskru, vymeňte ju.
Ak je v poriadku, nainštalujte ju späť a pokúste sa naštartovať motor
znova podľa inštrukcií.
7. Ak motor stále nemožno naštartovať, obráťte sa na autorizovaného dealera
motorov Honda.
Ak neštartuje motor s elektroštartom:
1. Sú kontakty batérie riadne pripojené a zbavené korózie?
2. Je batéria riadne nabitá?
POZNÁMKA:
Ak motor nedobíja batériu, skontrolujte istič.
3. Ak štartér funguje ale motor nemožno naštartovať, pokračujte v kontrole
podľa bodov ako pri motore s ručným štartovaním.
30
11. TECHNICKÉ ÚDAJE
*Rozmery
Modelový kód
Dĺžka
Šírka
Výška
<Dĺžka>
<Šírka>
<Výška>
Suchá hmotnosť
Motor
Typ motora
Zdvihový objem
Vŕtanie x Zdvih
Max. výkon
Max. krútiaci moment
Spotreba paliva
Chladenie
Zapaľovanie
Zmysel otáčania
hriadeľa
*: "S" typ
GX120
GCAAT
300 mm
345 mm
320 mm
GX160
GX200
GCABT
GCACT
313 mm
305 mm
376 mm
365 mm
335 mm
335 mm
<313 mm>
<305 mm>
<395 mm>
<385 mm>
<335 mm>
<335 mm>
14 kg
16 kg
<16 kg>
<17,9 kg>
< > : Modely s elektroštartom
12 kg
4-taktný jednovalec OHC
118 cm
163 cm3
196 cm3
3
60 x 42 mm
2,9 kW/4000
ot.min-1
0,75 kg.m
68 x 45 mm
68 x 54 mm
4 kW/4000
4,8 kW/4000
-1
ot.min
ot.min-1
1,1 kg.m
1,35 kg.m
230 g/HP.h
Núteným vzduchom
Tranzistorové
proti smeru hod. ručičiek
POZNÁMKA:
Technické údaje sa podľa typov môžu líšiť a môžu byť subjektom zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
31
S cyklónovým vzduchovým filtrom
*Rozmery
GX120
Modelový kód
GCAAT
Dĺžka
310 mm
Šírka
410 mm
325 mm
Výška
Suchá hmotnosť
12 kg
Motor
Typ motora
Zdvihový objem
Vŕtanie x Zdvih
Max. výkon
Max. krútiaci moment
Spotreba paliva
Chladenie
Zapaľovanie
Zmysel otáčania
hriadeľa
*: "S" typ
GX160
GCABT
345 mm
420 mm
335 mm
14 kg
GX200
GCACT
313 mm
430 mm
335 mm
16 kg
4-taktný jednovalec OHC
118 cm
163 cm3
196 cm3
3
60 x 42 mm
2,9 kW/4000
ot.min-1
0,75 kg.m
68 x 45 mm
68 x 54 mm
4,8 kW/4000
4 kW/4000
-1
ot.min-1
ot.min
1,1 kg.m
1,35 kg.m
230 g/HP.h
Núteným vzduchom
Tranzistorové
proti smeru hod. ručičiek
POZNÁMKA:
Technické údaje sa podľa typov môžu líšiť a môžu byť subjektom zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
1.vydanie, Máj 2003
Slovenská verzia SK-GX120/160/200-01, preklad Honda Slovakia, s.r.o. 2003
Neprešlo jazykovou úpravou
Originál Honda Motor Co.,Ltd. 2001
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising