PE242SHI011 | Honda PE242SHI011 GENERATOR instruction manual

Instrukcja obsługi
silników spalinowych
GX120
GX160
GX200
GX240
GX270
GX340
GX390
2
3
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
A.
B.
C.
D.
VI.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
X.
XI.
XII.
XIII.
II.
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI .....................................................................................................................................................3
WSTĘP...............................................................................................................................................................3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ..........................................................................................................................5
PODŁĄCZENIE AKUMULATORA (WYPOSAŻENIE OPCJONALNE) ............................................................5
SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM ...................................................................................................6
STAN OLEJU SILNIKOWEGO ........................................................................................................................... 6
STAN OLEJU W PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ (DOTYCZY SILNIKÓW TYP R) ............................................ 7
FILTR POWIETRZA ........................................................................................................................................... 7
PALIWO.............................................................................................................................................................. 8
URUCHOMIENIE SILNIKA ................................................................................................................................9
OBSŁUGA........................................................................................................................................................11
ZATRZYMANIE SILNIKA ................................................................................................................................11
KONSERWACJA I PRZEGLĄDY....................................................................................................................12
TABELA PRZEGLĄDÓW................................................................................................................................. 12
WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO.................................................................................................................. 13
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA ............................................................................................................. 13
CZYSZCZENIE OSTOJNIKA PALIWA ............................................................................................................. 15
OBSŁUGA ŚWIEC ZAPŁONOWYCH. ............................................................................................................. 16
ŁAPACZ ISKIER ............................................................................................................................................... 17
CIĘGŁA PRZEPUSTNICY I SSANIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) .......................................................17
TRANSPORT I SKŁADOWANIE .....................................................................................................................17
USUWANIE USTEREK....................................................................................................................................19
DANE TECHNICZNE .......................................................................................................................................19
WSTĘP
Dziękujemy za zakup silnika spalinowego HONDA. Gratulujemy wyboru. Niniejsza instrukcja zawiera informacje
jak
właściwie
użytkować
i
obsługiwać
silniki
spalinowe
HONDA
z
serii
GX120/160/200/240/270/340/390. Opisuje również jego działanie i konserwację.
Prosimy, przeczytaj ją uważnie.
Wszystkie informacje w tej publikacji oparte są na aktualnych danych o produkcie, dostępnych w chwili
drukowania. Firma Honda zastrzega sobie stałe prawo do wprowadzania zmian bez informowania o tym
użytkownika i bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Żaden fragment tej publikacji nie może być powielany bez pisemnej zgody ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o. Instrukcja ta jest nieodłączną częścią urządzenia i powinna pozostać przy nim w przypadku odsprzedaży.
4
Komunikaty o zagrożeniach
Bezpieczeństwo Twoje i innych jest bardzo ważne. W instrukcji i na silniku umieściliśmy ważne komunikaty o zagrożeniach, które należy przeczytać bardzo uważnie. Ostrzegają one i informują o potencjalnym niebezpieczeństwie, które może przynieść szkodę użytkownikowi i osobom trzecim.
Każdy komunikat o zagrożeniu jest poprzedzony symbolem graficznym ! oraz jednym ze słów:
NIEBEZPIECZEŃSTWO (DANGER) -PONIESIESZ ŚMIERĆ lub DOZNASZ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ
jeśli nie będziesz postępował zgodnie z instrukcją.
OSTRZEŻENIE (WARNING) - MOŻESZ PONIEŚĆ ŚMIERĆ lub DOZNAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ
jeśli nie będziesz postępował zgodnie z instrukcją.
PRZESTROGA (CAUTION) - MOŻESZ DOZNAĆ OBRAŻEŃ jeśli nie będziesz postępował zgodnie z instrukcją.
Każdy komunikat ostrzega o niebezpieczeństwie oraz informuje co może się stać i co można zrobić, aby
uniknąć lub zmniejszyć szkodę.
Komunikaty o możliwości uszkodzenia silnika.
Komunikat poprzedzony słowem UWAGA (NOTICE) oznacza : silnik lub inne mienie mogą zostać
uszkodzone jeśli nie będziesz postępował zgodnie z instrukcją.
Celem umieszczania tych komunikatów jest zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom silnika lub zniszczeniom mienia czy też środowiska.
Przekazując silnik w ręce użytkownika życzymy bezawaryjnej i wydajnej pracy. Będziemy zobowiązani
za przekazanie nam wszelkich swoich spostrzeżeń co do jakości sprzętu lub zastosowanych rozwiązań.
W przypadku zamawiania części zamiennych lub zapasowych należy bezwzględnie podać:
Typ i nr fabryczny silnika:______________________
Części zamienne oraz obsługę serwisową można uzyskać w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów
Aries Power Equipment Ltd., na terenie całego kraju. Lista autoryzowanych serwisów dostępna jest u
każdego dealera HONDA. Karta Gwarancyjna dołączana jest do każdego urządzenia sprzedawanego w
naszej sieci dealerskiej i jest osobnym dokumentem.
5
III.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Dla bezpiecznej pracy należy:
Przed rozpoczęciem pracy dokonać sprawdzenia wstępnego wg opisu zawartego instrukcji.
Zabezpieczy użytkownika to przed wypadkiem lub uszkodzeniem.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe należy zachować odstęp minimum 1 metr od
budowli i palnego wyposażenia.
W pobliżu pracującego silnika nie mogą znajdować się żadne materiały łatwopalne (np. benzyna,
oleje).
Na pracujący silnik nie wolno kłaść żadnych przedmiotów z względu na możliwość ich zapłonu.
Tłumik wydechu podczas pracy silnika jest gorący i po wyłączeniu silnika długo taki pozostaje.
Należy zachować szczególną ostrożność do czasu jego ostygnięcia. Nie wolno pozostawiać
gorącego silnika w zamkniętych pomieszczeniach lub przy materiałach łatwopalnych. Pod żadnym
pozorem nie transportuj silnika zaraz po jego zatrzymaniu.
Uważaj, aby w pobliżu pracującego silnika nie przebywały dzieci lub zwierzęta
Wiedzieć się jak można szybko wyłączyć (zatrzymać) silnik oraz orientować się do czego służą
poszczególne elementy sterujące. Nigdy nie wolno włączać silnika nie znając zasad jego obsługi
Uzupełniać paliwo tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i tylko i wyłącznie przy wyłączonym
(zatrzymanym) silniku. Benzyna jest szczególnie niebezpieczna i wybuchowa. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas uzupełniania paliwa (pod żadnym pozorem nie dopuszczaj otwartego ognia oraz
palenia).
Spaliny zawierają trujące substancje i ich wdychanie jest niebezpieczne , może doprowadzić do
śmierci. Nie wolno użytkować silnika w zamkniętych pomieszczeniach lub pomieszczeniach nie
posiadających odpowiedniej wentylacji.
Uważać, aby podczas pracy lub transportu nie nastąpiło przechylenie większe niż 20o. Większe
przechylenie może spowodować niebezpieczeństwo wylania się paliwa ze zbiornika oraz
niewłaściwe smarowanie silnika.
Na pracujący silnik nie wolno kłaść żadnych przedmiotów z względu na możliwość ich zapłonu
Silniki mogą być wyposażone w łapacz iskier (jako wyposażenie dodatkowe). Sprawdź, czy w
otoczeniu w jakim będzie pracował silnik wyposażenie go w ten element jest niezbędne.
Tłumik wydechu podczas pracy silnika jest gorący i po wyłączeniu silnika długo taki pozostaje.
Należy zachować szczególną ostrożność do czasu jego ostygnięcia. Nie wolno pozostawiać
gorącego silnika w zamkniętych pomieszczeniach lub przy materiałach łatwopalnych. Pod żadnym
pozorem nie transportuj silnika zaraz po jego zatrzymaniu.
IV.
PODŁĄCZENIE AKUMULATORA (wyposażenie opcjonalne)
(TYLKO DLA SILNIKÓW WYPOSAŻONYCH W ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY)
Akumulator powinien posiadać napięcie nominalne 12V i pojemność co najmniej 18Ah.
Biegun dodatni (+) połączyć przewodem do zacisku włącznika prądnicy tak jak to pokazano na rysunku.
Biegun ujemny (-) podłączyć przewodem do śruby mocującej ramę lub w inne miejsce dobrze połączone
z masą silnika.
Należy sprawdzić, czy końcówki kabli są dobrze umocowane i nie są skorodowane. Ewentualne oznaki
korozji należy usunąć, a końcówki kabli lekko natłuścić używając wazeliny technicznej.
OSTRZEŻENIE
Akumulator wytwarza eksplodujące gazy, dlatego nie wolno dopuścić w pobliże akumulatora
otwartego ognia, papierosów oraz urządzeń wytwarzających iskry.
UWAGA
Nie podłączać przewodu o nieznanej polaryzacji. Podłączenie można sprawdzić przez krótkie
przyłożenie przewodu i równoczesne włączenie przycisku startera i obserwację, czy rozrusznik
zadziała.
6
V.
SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM
A.
STAN OLEJU SILNIKOWEGO
UWAGA Nie wolno uruchamiać silnika ze zbyt
niskim poziomem oleju, gdyż spowoduje to
zniszczenie (zatarcie) silnika. Dlatego też poziom
oleju musi być sprawdzany codziennie przed
uruchomieniem.
Sprawdzanie stanu poziomu oleju silnikowego:
Odkręcić korek wlewu oleju i przetrzeć bagnet wskaźnika poziomu oleju. Bagnet wskaźnika oleju włożyć do
otworu wlewu, ale nie dokręcać korka. Po wyjęciu wskaźnika sprawdzić poziom oleju na miarce umieszczonej na bagnecie. Jeśli poziom jest zbyt niski, należy dolać odpowiedni olej tak aby poziom osiągnął
poziom maksymalny.
Do napełniania należy użyć oleju silnikowego do silników 4-suwowych dobrej jakości w typie wg tabeli
oleju uzależnionej od temperatury otoczenia. Powinny być to oleje o klasyfikacji SG,SF (zazwyczaj
SAE10W-30). Do uzupełniania stanu oleju należy użyć tego samego gatunku oleju tej samej firmy, jakiego użyto do zalania silnika.
UWAGA
Nie wolno stosować olejów do silników 2-suwowych oraz olejów nierozpuszczalnych, gdyż wpływa
to niekorzystnie na długość życia silnika i może doprowadzić do jego uszkodzenia
Nie wolno wlewać więcej oleju, niż wskazuje stan maksymalny.
Poziom oleju sprawdzaj zawsze gdy silnik ustawiony jest w pozycji poziomej.
7
Długotrwały i częsty kontakt skóry ze zużytym olejem silnikowym może spowodować raka skóry. Aczkolwiek kontakt taki jest nie do uniknięcia , należy jednak natychmiast dokładnie umyć ręce po zabrudzeniu.
a)
Wyłącznik ostrzegawczy poziomu oleju (alarm olejowy) (tylko dla silników wyposażonych)
Alarm olejowy zabezpiecza silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi niedostateczną ilością oleju silnikowego w misce olejowej. Jeżeli poziom oleju obniży się poniżej poziomu dopuszczalnego (pozwalającego na bezawaryjną pracę) alarm olejowy spowoduje zmasowanie iskry z cewki zapłonowej i jednoczesne zatrzymanie pracy silnika (wyłącznik zapłonu pozostanie w pozycji „Włączony”. Kiedy silnik zostanie
wyłączony przez alarm olejowy należy uzupełnić poziom oleju. W starszych typach silników przy próbie
uruchomienia silnika zapala się lampka kontrolna migając na czerwono.
UWAGA Nie wolno uruchamiać silnika ze zbyt niskim poziomem oleju, dlatego też wyposażenie
silnika w alarm olejowy absolutnie nie zwalnia użytkownika z codziennego sprawdzania poziomu
oleju
B.
STAN OLEJU W PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ
(Dotyczy jedynie silników wyposażonych w przekładnie)
Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić stan oleju w przekładni redukcyjnej.
Silniki z przekładnią 1/2 (typ L) oraz z przekładnią 1/2 i sprzęgło
odśrodkowe (typ R):
Odkręcić korek wlewu oleju do przekładni redukcyjnej i przetrzeć
bagnet wskaźnika poziomu oleju.
Korek wlewu wyposażony w bagnet wskaźnika oleju włożyć
do otworu wlewu, ale nie dokręcać korka.
Po wyjęciu wskaźnika sprawdzić poziom oleju na miarce
umieszczonej na bagnecie. Jeśli poziom jest zbyt niski, należy
dolać odpowiedni olej tak aby poziom osiągnął poziom maksymalny. Do uzupełniania stanu stosuj ten sam olej jaki jest
zalecany do zalewania silnika.
Zawartość oleju w tym typie przekładni redukcyjnej wynosi
0,5l.
C.
FILTR POWIETRZA
OSTRZEŻENIE
Sprawdź czystość filtra powietrza codziennie przed uruchomieniem silnika. W razie stwierdzenia
zabrudzenia wyczyść wg. wskazówek zamieszczonych w rozdziale Obsługa i serwisowanie/ Filtr
powietrza.
Stosowanie zabrudzonego filtru powietrza powoduje
nieprawidłowy stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej w
wyniku czego silnik nierówno pracuje, dusi się a czasami
staje. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku
agregatów prądotwórczych, ponieważ spadek obrotów silnika
powoduje zmianę częstotliwości prądu na gniazdku.
Stosowanie innych form filtracji powietrza lub używanie
urządzenia bez filtru powietrza może doprowadzić do jego
awarii a nawet poważnego uszkodzenia (np. zarysowanie
ścianek cylindra, zabrudzenie gaźnika itp.).
UWAGA Nie wolno uruchamiać silnika bez zamontowanego
filtru powietrza, gdyż prowadzi to do szybkiego zużycia silnika.
a)
TYP DWUELEMENTOWY
8
Obydwie części obejrzeć, stwierdzić czy nie są zanieczyszczone lub
uszkodzone. Ten typ filtra jest najczęściej stosowany w zagęszczarkach.
b)
TYP ODŚRODKOWY (CYKLON)
Filtr należy oczyścić z brudu i sprawdzić, czy wkłady filtra powietrza
są drożne. Obudowę filtra powietrza przejrzeć i usunąć ewentualny
zalegający brud. W miarę potrzeby wkład oczyścić wg wskazówek
zamieszczonych w rozdziale KONSERWACJA I PRZEGLĄDY.
c)
TYP PÓŁSUCHY (jednoelementowy)
Filtr i wkład filtra należy przejrzeć i oczyścić z brudu i
udrożnić.
d)
TYP Z KĄPIELĄ OLEJOWĄ
Sprawdzić wkład filtra i ocenić, czy nie jest brudny lub
uszkodzony. W przypadku negatywnej oceny wkładu
oczyścić go.
Sprawdzić stan oleju i olejowskazu.
D.
PALIWO
OSTRZEŻENIE
Benzyna jest środkiem łatwopalnym i przy nieprawidłowym użytkowaniu może wybuchnąć
Tankowanie może się odbywać w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach przy wyłączonym
silniku. W miejscu tankowania a także w pobliżu miejsca składowania benzyny nie wolno palić ani
stosować urządzeń z otwartym ogniem lub wytwarzających iskry.
Zbiornika nie należy przepełniać (w szyjce wlewowej nie powinno znajdować się paliwo), a po
każdym tankowaniu należy sprawdzić, czy zbiornik jest prawidłowo zamknięty.
Należy uważać, aby przy tankowaniu nie rozlewać paliwa. Opary benzyny lub pozostałości paliwa
mogą się zapalić. Jeżeli nastąpiło rozlanie benzyny należy bezwzględnie przed rozruchem silnika
wytrzeć wszelkie plamy paliwa.
9
Należy unikać przedłużenia kontaktu z benzyną, gdyż jej kontakt z ciałem lub wdychanie oparów
benzyny są szkodliwe dla zdrowia operatora. Czynności te bezwzględnie należy wykonywać bez
dostępu dzieci.
Do napędu silnika należy stosować czystą benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej co najmniej 95.
W przypadku brak ww. benzyny można stosować inne benzyny (ołowiowe), lecz liczba oktanowa nie
może być niższa niż 94.
Nigdy nie wlewaj do silnika mieszanki olejowo-benzynowej lub benzyny zabrudzonej. Do zbiornika paliwa nie może dostać się brud, kurz lub woda. Zbiornik paliwa wyposażony jest w siatkowy filtr paliwa
umiejscowiony na dnie zbiornika przed wężem doprowadzającym paliwo do gaźnika. Budowa filtra
utrudnia przedostawanie się brudu do gaźnika poprzez zasysanie paliwa ponad dnem zbiornika. Powoduje to czasami sytuacje, że silnik nie pracuje, mimo iż w zbiorniku jest jeszcze resztka paliwa. W takim
przypadku należy dolać paliwa do zbiornika i ponownie uruchomić silnik.
Pojemność zbiornika paliwa:
GX120
2,5 litra
GX160/GX200
3,6 litra
GX240/GX270
GX340/GX390
5,9 litra
6,5 litra
a)
BENZYNY ZAWIERAJĄCE ALKOHOL
Jeżeli zdecydujesz się na używanie benzyny zawierającej alkohol upewnij się, że jej liczba oktanowa jest
odpowiednio wysoka do liczby zalecanej przez Hondę. Są dwa rodzaje benzyn zawierających alkohol:
benzyny zawierające etanol, lub metanol. Nigdy nie używaj benzyn zwierających więcej niż 10% etanolu
i benzyn zawierających metanol (metyl lub alkohol drzewny) jeżeli nie zawiera on uszlachetniacza i środków opóźniających występowanie korozji. Nigdy nie używaj benzyny zawierającej więcej niż 5% metanolu, nawet jeśli zawiera uszlachetniacze i środki opóźniające korozję.
UWAGA
Uszkodzenia silnika wynikłe z używania benzyny zawierającej alkohol nie są objęte gwarancją.
Honda nie może honorować używania benzyn zawierających metanol, od kiedy katalogi zawartości
składników tych benzyn są tak niekompletne.
Kiedy kupujesz benzynę na nieautoryzowanej stacji spróbuj dowiedzieć się, czy zawiera ona alkohol,
a jeśli tak, to jaki i w jakiej ilości. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu silnika
podczas używania benzyny zawierającej alkohol lub którą podejrzewasz, że zawiera alkohol,
natychmiast przestaw się na benzynę o której wiesz, że alkoholu nie zawiera.
VI.
URUCHOMIENIE SILNIKA
Zawór paliwowy ustaw w pozycji otwartej - w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Dźwignię ssania ustawić w położeniu "zamknięta".
UWAGA
Przy uruchamianiu silnika rozgrzanego lub przy wysokiej temperaturze zewnętrznej nie należy
używać ssania. Jeśli po uruchomieniu silnik nie może ustabilizować swoich obrotów i zaczyna
"trząść się" oznacza to, iż ma zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną i należy bezwzględnie
wyłączyć ssanie.
10
Dźwignię gazu przesunąć lekko w lewą stronę.
Uruchomić silnik.
Dla silników z rozrusznikiem ręcznym:
Ustawić włącznik zapłonu w pozycji "I" – włączony.
Linkę rozrusznika wyciągnąć lekko aż do poczucia lekkiego oporu (w tym momencie sprzęgło rozrusznika zaczepia się o kosz zaczepowy umieszczony na kole zamachowym silnika).
Energicznie pociągnąć.
UWAGA
Jeżeli linka rozrusznika zostanie szarpnięta przed zazębieniem się sprzęgła spowoduje to gwałtowne
uderzenie elementów sprzęgła w kosz zaczepowy co w efekcie może spowodować zerwanie linki
startera (najczęściej) lub zerwania elementów sprzęgła.
Silnik wyposażony jest w układ automatycznej dekompresji w momencie rozruchu. Ma to na celu
ułatwienie rozruchu. W momencie rozruchu specjalna krzywka na wałku rozrządu podnosi zawór
wydechowy i nie pozwala go w pełni zamknąć. Po osiągnięciu przez silnik 1000 obr/min siła
odśrodkowa zmienia położenie krzywki umożliwiając silnikowi pełną kompresję a co za tym idzie
pełną moc. Dlatego też uruchamianie silnika powinno odbywać się poprzez zdecydowane i
energiczne szarpnięcie bez wyciągania całej długości linki. Szarpnięcie linki do końca jej długości
może spowodować uszkodzenie sprężyny powrotnej rozrusznika.
Po uruchomieniu silnika w żadnym wypadku nie należy puszczać linki swobodnie, lecz kontrolować
jej zwijanie się poprzez stopniowe popuszczanie jej. Puszczenie linki spowoduje gwałtowne
zwinięcie jej przez sprężynę powrotną i uderzenie rączki w obudowę.
Dla silników z rozrusznikiem elektrycznym: Włącznik zapłonu należy przekręcić w pozycję "START" i
przytrzymać do momentu aż silnik rozpocznie pracę
11
UWAGA
Nie należy przytrzymywać włączonego rozrusznika na czas dłuższy niż 5 sekund zwłaszcza jeśli
silnik zacznie pracować, gdyż spowoduje to uszkodzenie rozrusznika (spalenie uzwojeń). Jeśli
natomiast silnik nie wystartuje, należy odczekać 10 sekund i ponownie spróbować uruchomić silnik.
W czasie pracy silnika przełącznik zapłonu pozostaje w położeniu „I”.
A.
UŻYWANIE SILNIKA WYSOKO NAD POZIOMEM MORZA
Na dużych wysokościach mieszanka pochodząca z normalnego gaźnika będzie bardzo bogata. Wydajność silnika spadnie a zużycie paliwa gwałtownie wzrośnie.
Można przystosować silnik do używania na dużych wysokościach poprzez zainstalowanie mniejszej dyszy wtrysku do gaźnika i przestawienie sterowania śrubą. Jeśli stale używasz silnika na wysokościach
większych niż 1.830 m nad poziomem morza, poproś autoryzowanego dealera Hondy ażeby dokonał
niezbędnych przeróbek w twoim silniku.
Nawet przy odpowiednim ustawieniu dysz paliwa, moc silnika maleje wraz ze wzrostem wysokości o
3.5% na każde 305 m wysokości. Utrata mocy będzie większa, jeśli nie wprowadzisz modyfikacji dyszy
wtryskowej.
OSTRZEŻENIE
Używanie silnika na wysokościach niższych niż te, do których silnik jest przystosowany może
spowodować zmniejszenie jego osiągów, przegrzewanie się a także może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia silnika spowodowanego szczególnie ubogą mieszanką powietrza i paliwa.
VII.
OBSŁUGA
Po rozgrzaniu się silnika należy przestawić dźwignię ssania w pozycję „Otwarte” lub w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę.
Za pomocą dźwigni gazu umieszczonej pod zbiornikiem paliwa od strony rozrusznika lub jeśli silnik jest
zamontowany w maszynie i posiada manetkę przepustnicy na rączce ustawić wymagane obroty.
UWAGA
Silniki z rozrusznikiem elektrycznym wyposażone są w system zabezpieczający prawidłowe
ładowanie akumulatora. Zwarcie w instalacji lub podłączeniu akumulatora z wadliwą (zamienioną
polaryzacją) powoduje wyłączenie się samoczynnie tego wyłącznika. Zielony wskaźnik w wyłączniku
oznacza, że wyłącznik jest wyłączony. Należy usunąć przyczynę zadziałania wyłącznika a następnie
ponownie go włączyć co następuje poprzez jego wciśnięcie.
VIII. ZATRZYMANIE SILNIKA
UWAGA W sytuacjach awaryjnych wymagających
natychmiastowego zatrzymania silnika należy
przestawić wyłącznik zapłonu w pozycję „Wyłączony”.
Dźwignią gazu lub manetką na rączce zmniejszamy obroty silnika do obrotów
biegu jałowego.
Wyłącznik zapłonu przestawiamy w pozycję „Wyłączony”.
Zamykamy zawór paliwa ustawiając go w pozycję w kierunku przeciwnym do
wskazywanego przez strzałkę „Zamknięty”.
12
UWAGA
Ponieważ układ zasilania jest typu opadowego pozostawienie otwartego zaworu paliwowego może
spowodować przedostanie się paliwa do gaźnika i przepełnienie go. Nadmierna ilość paliwa spływa
do komory spalania i stamtąd przedostaje się do miski olejowej mieszając się z olejem. Mieszanka
taka traci swe właściwości smarne powodując powolne zacieranie się silnika (korbowodu, wału
korbowego, pierścieni i cylindra). Ponieważ smarowanie silnika odbywa się na zasadzie
rozbryzgowej, zbyt wysoki poziom mieszanki olejowo-paliwowej w ekstremalnych warunkach
powoduje przedostanie się jej ponad tłok i unieruchomienie silnika. w takich przypadkach należy
wykręcić świecę, spuścić olej, przeczyścić komorę spalania sprężonym powietrzem i dokonać
wymiany oleju. UWAGA! Podczas poruszania tłoka przy wykręconej świecy zgromadzony nad
tłokiem olej wytryskuje z dużą siłą i na znaczną odległość.
IX.
KONSERWACJA I PRZEGLĄDY
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem prac obsługowych silnik należy wyłączyć.
Dla zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem silnika wyłącz zapłon oraz zdejmij fajkę ze
świecy.
Konserwacji silnika powinny dokonywać autoryzowane serwisy, których lista jest dostępna w
każdym punkcie dealerskim Aries Power Equipment, ponieważ posiadają one niezbędne
wyposażenie w narzędzia i przyrządy, dane techniczne oraz pełne informacje dotyczące konserwacji
i napraw silników przemysłowych HONDA.
A.
TABELA PRZEGLĄDÓW
Regularny przegląd okresowy co ... m-cy
lub co ... motogodzin
Olej
sprawdzić
silnikowy
wymienić
Filtr
sprawdzić
powietrza
oczyścić
Olej przekładni
sprawdzić
redukcyjnej
wymienić
Odstojnik
oczyścić
Świeca
sprawdzić-oczyścić
Łapacz iskier
sprawdzić-oczyścić
Regulacja
sprawdzić
Zawory
sprawdzić-ustawić
Zbiornik paliwa z filtrem oczyścić
Przewody paliwowe
zawsze
1
20
3
50
6
100
12
300
X
X
X
X
X (1)
X
X
X
X (2)
X (2)
X (2)
Co każde 2 lata sprawdzić i wymienić w razie potrzeby
(1) jeśli silnik pracuje w zapylonym środowisku czyszczenie filtra należy przeprowadzać częściej
(2) te czynności muszą być przeprowadzane w autoryzowanym serwisie
* Regularny przegląd przeprowadzać po wskazanych okresach lub po określonej ilości godzin pracy - w
zależności od tego co wystąpi wcześniej. Przegląd po 1 miesiącu lub 20 motogodzinach następuje tylko
po pierwszych 20 motogodzinach od momentu uruchomienia fabrycznie nowego silnika.
Wykonuj obsługę częściej jeśli używasz silnika w warunkach dużego zapylenia.
Obsługa tych pozycji powinna być wykonana przez autoryzowany serwis, chyba że właściciel silnika posiada odpowiednie narzędzia i jest dobrym mechanikiem.
Używając silnik profesjonalnie - rejestruj godziny pracy dla właściwego określenia terminów przeglądów.
UWAGA
Tylko stosowanie oryginalnych części zamiennych HONDA zapewnia dobrą jakość naprawy i
poprawne działanie silnika, a co za tym idzie udzielenie przez sprzedawcę pełnej gwarancji.
Sprzedawca (oraz Gwarant) nie odpowiadają za uszkodzenia silnika wynikające ze stosowania nie
oryginalnych lub nie dostarczonych przez Dystrybutora części zamiennych.
13
B.
WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
Zużyty olej należy zlewać przy rozgrzanym silniku co zapewnia jego szybkie i dokładne spłynięcie z miski olejowej.
Odkręcić korek wlewu oraz korek spustowy oleju.
Spuścić olej do przygotowanego naczynia
UWAGA
Ze zużytym olejem postępuj w sposób, który nie zagraża środowisku. Zanieś go w szczelnym
pojemniku do najbliższej stacji benzynowej lub zakładu utylizacji. Nie wylewaj oleju do ścieków i nie
wylewaj go na ziemię.
Wkręcić korek spustowy i sprawdzić jego dokręcenie.
Przez otwór wlewowy wlać świeży olej przestrzegając informacji zamieszczonych w rozdziale
PRZEGLĄD PRZED URUCHOMIENIEM.
Zawartość oleju silnikowego
Zawartość oleju silnikowego
Zawartość oleju w przekładni 1/2
Zawartość oleju w przekładni 1/6
GX120/160/200
GX240/GX270/GX340/GX390
(tylko GX120/160/200)
0.6 litra
1.1 litra
0.3 litra
0.15 litra
OSTRZEŻENIE
Zużyte oleje silnikowe mogą spowodować raka skóry, jeśli wielokrotnie pozostają z nią w kontakcie
przez długi czas. Jest to mało prawdopodobne jeśli nie jest to kontakt codzienny. Zawsze jest
wskazane bardzo dokładne umycie rąk po zabrudzeniu zużytym olejem.
C.
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
UWAGA
Stosowanie zabrudzonego filtru powietrza powoduje nieprawidłowy stosunek mieszanki paliwowopowietrznej w wyniku czego silnik nierówno pracuje, dusi się a czasami staje. Stosowanie innych
form filtracji powietrza lub używanie urządzenia bez filtru powietrza może doprowadzić do jego
awarii a nawet poważnego uszkodzenia (np. zarysowanie ścianek cylindra, zabrudzenie gaźnika itp.).
Przy czyszczeniu filtra powietrza nie wolno stosować benzyny albo innych środków o niskim punkcie zapłonu, gdyż może to być przyczyną wybuchu lub pożaru.
Nie należy uruchamiać silnika bez zamontowanego filtra powietrza, gdyż może to spowodować uszko-
14
dzenie silnika.
a)
TYP FILTRA - DWUELEMENTOWY
Odkręcić nakrętkę motylkową i zdjąć pokrywę. Zdjąć wkład filtra i oddzielić wkład papierowy od wkładu gąbczastego. Obydwa elementy
sprawdzić, czy nie mają jakichkolwiek uszkodzeń. Przy zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia wkład filtra należy wymienić.
Wkład gąbczasty umyć dokładnie w gorącej wodzie z dodatkiem płynnego detergentu. Używanie proszkowych detergentów powoduje osadzanie się drobinek proszku na filtrze i przedostawanie się ich do gaźnika i
komory spalania, co powoduje przyspieszone zużycie silnika. Następnie
dokładnie wypłukać i wysuszyć. Po wyschnięciu wkład należy nasączyć
niewielką ilością oleju silnikowego (tak aby był wilgotny, lecz aby olej nie
ściekał).Jeśli w filtrze pozostanie zbyt duża ilość oleju mogą być kłopoty
z uruchomieniem silnika. Wkład papierowy poprzez uderzanie w twardą
powierzchnię oczyścić z większych elementów i cząstek brudu, a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem (o ciśnieniu nie większym
niż 30 psi). Nigdy do czyszczenia nie wolno używać szczotki, gdyż brud
zamiast usunięcia zostanie wciśnięty w papier filtracyjny lub zostanie
uszkodzona powłoka papieru. Jeśli czyszczenie nie odnosi skutku
wkład filtr niezwłocznie trzeba wymienić na nowy.
b)
TYP FILTRA - ODŚRODKOWY (CYKLON)
Odkręcić nakrętkę motylkową i zdjąć pokrywę. Zdjąć wkład filtra
i oddzielić wkład papierowy od wkładu gąbczastego. Obydwa
elementy sprawdzić, czy nie mają jakichkolwiek uszkodzeń.
Przy zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia wkład filtra należy
wymienić. Z gąbką postępuj jak w przypadku filtra dwuelementowego.
(CZYSZCZENIE OBUDOWY CYKLONU)
Jeśli wewnątrz obudowy cyklonu zebrało się dużo brudu należy
odkręcić trzy specjalne śruby i dokładnie wymyć obudowę w gorącej wodzie. Następnie obudowę należy wysuszyć i zamocować.
UWAGA
Przy ponownym montażu filtra należy uważać, aby
prowadnica była oddalona od ścianek obudowy, a wpust
pasował do pokrywy filtra
Należy zachować prawidłowe (pierwotne) ustawienie
prowadnic powietrza.
c)
TYP FILTRA - PÓŁSUCHY – JEDNOELEMENTOWY
Odkręcić nakrętkę motylkową i zdjąć pokrywę. Zdjąć gąbczasty
wkład filtra. Sprawdzić element, czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Przy zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia wkład filtra
należy wymienić.
Z gąbką postępuj jak w przypadku filtra dwuelementowego.
15
TYP FILTRA - Z KĄPIELĄ OLEJOWĄ
Odkręcić nakrętkę motylkową i zdjąć pokrywę. Zdjąć gąbczasty wkład filtra. Sprawdzić element, czy nie
ma jakichkolwiek uszkodzeń. Przy zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia wkład filtra należy wymienić.
Z gąbką postępuj jak w przypadku filtra dwuelementowego.
Z obudowy filtra wylać stary brudny olej, a obudowę przemyć w niepalnych środkach i dokładnie wysuszyć.
Do obudowy filtra wlać nowy, czysty olej do znaku określającego górny stan oleju, a następnie zmontować obudowę oraz wkład filtra powietrza i dokręcić pokrywę.
D.
CZYSZCZENIE OSTOJNIKA PALIWA
Ustawić zawór paliwowy w pozycję "OFF" - zamknięte. Wykręcić odstojnik paliwa wraz z pierścieniem
uszczelniającym (o-ringiem), dokładnie przepłukać w niepalnym środku myjącym i pozostawić do wyschnięcia. Następnie zamontować osadnik postępując w odwrotnej kolejności i mocno dokręcić. Zawór
paliwa otworzyć (ustawić w pozycji "ON") i sprawdzić szczelność połączenia odstojnika. Praca silnika z
nieszczelnym odstojnikiem jest niedozwolona i niebezpieczna dla użytkownika.
16
E.
OBSŁUGA ŚWIEC ZAPŁONOWYCH.
Zalecane świece:
firmy NGK:
firmy ND
typ
typ
BP6ES
W20EP-U
lub
lub
BPR6ES
W20EPR-U
UWAGA
Nigdy nie należy stosować świec o innej wartości cieplnej.
Aby silnik dobrze pracował, świece muszą mieć prawidłowy odstęp pomiędzy elektrodami (0,7-0,8 mm) a elektrody i izolator nie powinny mieć nalotu.
Dokładnie oczyść gniazdo wokół świecy z wszelkich zanieczyszczeń.
Zdjąć fajkę ze świecy i za pomocą klucza wykręcić świecę.
OSTRZEŻENIE Podczas pracy silnika tłumik osiąga temperaturę 140oC. Jeśli
wykręcamy świecę bezpośrednio po zatrzymaniu pracy silnika należy zwrócić
uwagę, aby nie dotykać tłumika.
Wizualnie sprawdzić świecę. Jeżeli zauważymy jakiekolwiek uszkodzenia bezwzględnie należy świecę
wymienić na nową. Nalot na elektrodach świecy należy oczyścić za pomocą drucianej szczotki.
Zmierzyć odstęp pomiędzy elektrodami świecy. Jeśli jego wartość odbiega od normalnej (0.7-0.8 mm)
ustawić pożądaną wartość poprzez dogięcie lub odgięcie bocznej elektrody.
Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający jest nieuszkodzony i czy nie został uszkodzony przez gwint
podczas dokręcania. Osadzić świecę w fajce i zmasować do bloku silnika. Przestawić wyłącznik zapłonu
w pozycję „I" – „Włączony” i pociągnąć linkę rozrusznika. Jeśli iskra pomiędzy elektrodami jest jasna i
mocna zamontować świecę. W innym przypadku bezwzględnie wymienić świecę na nową.
Aby nie uszkodzić gwintu, ręcznie wkręć świecę
Po wkręceniu świecy ręką do oporu, dociągnij ją przy pomocy klucza, aby ścisnąć podkładkę.
17
UWAGA:
Jeśli zakładasz nową świecę dokręć ją kluczem o 1/2 obrotu, aby ścisnąć podkładkę. Jeśli zakładasz
powtórnie świecę używaną dokręć ją o 1/8 - 1/4 obrotu.
PRZESTROGA:
Świeca musi być dobrze dokręcona.
Niewłaściwie dokręcona świeca może się bardzo nagrzewać i może spowodować uszkodzenie
silnika.
Stosuj tylko zalecane świece lub ich zamienniki. Świeca zapłonowa o niewłaściwej wartości cieplnej
może spowodować uszkodzenie silnika.
F.
ŁAPACZ ISKIER
OSTRZEŻENIE
Tłumik podczas pracy silnika mocno się nagrzewa i pozostaje gorący przez pewien czas po
zatrzymaniu silnika. Uważaj, aby nie dotknąć tłumika, kiedy jest gorący. Pozwól mu ostygnąć przed
przeprowadzeniem obsługi.
Łapacz iskier należy co 100 godzin pracy poddać przeglądowi technicznemu, aby zachował pełną
sprawność.
Odkręć śruby 4 mm i zdejmij odchylacz spalin.
Odkręć śruby 5 mm i zdejmij osłonę tłumika.
Odkręć śruby 4 mm z łapacza iskier i wyjmij go z tłumika.
Drucianą szczotką usuń osady z siatki łapacza iskier.
UWAGA
Sprawdź, czy siatka łapacza iskier nie ma dziur lub rozdarć. Jeśli jest uszkodzona, wymień łapacz
iskier.
X.
CIĘGŁA PRZEPUSTNICY I SSANIA (Wyposażenie dodatkowe)
Manetki ssania i przepustnicy wyposażone są w otwory pozwalające na zamontowanie do nich kabli
(cięgien) sterujących. Poniższy rysunek przedstawia sposoby mocowania cięgien z linki lub kabla. Przy
używaniu kabla należy zastosować sprężynę powrotną w sposób pokazany poniżej. Jeśli wymaga tego
sytuacja należy poluzować śrubę dociskową rączki przepustnicy. (Rysunek na stronie następnej)
XI.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
OSTRZEŻENIE
Podczas transportu silnika zawór paliwowy mysi być zamknięty a silnik musi być zabezpieczony
przed przewróceniem. Przewrócenie silnika lub jego przechylenie pod kątem większym niż 20o
powoduje przedostawanie się oleju z miski olejowej ponad tłok, poprzez uchylony zawór ssący do
gaźnika oraz do tłumika a w konsekwencji zablokowanie silnika.
Przed odstawieniem silnika na dłuższy czas wykonać należy następujące czynności:
18
Wybrać miejsce nie narażone na zbyt duże zakurzenie i wilgoć.
Opróżnić zbiornik paliwa.
OSTRZEŻENIE
Benzyna jest bardzo łatwopalna i przy nieodpowiednim obchodzeniu się z nią wybucha. Podczas
spuszczania należy zachować szczególną ostrożność i nie dopuszczać otwartego ognia i iskrzących
urządzeń w pobliże.
Zawór paliwowy ustawić w kierunku przeciwnym do wskazanego przez strzałkę.
Odkręcić odstojnikowy filtr paliwa.
Zawór paliwowy ustawić w kierunku wskazanym przez strzałkę w silnikach i spuścić paliwo do przygotowanego wcześniej naczynia.
Opróżnić gaźnik przez odkręcenie śruby spustowej i zlanie jej do przygotowanego wcześniej naczynia.
Zmienić olej silnikowy.
Wykręcić świece zapłonowe i wlać do cylindra łyżkę czystego oleju silnikowego. Przechylić silnik parokrotnie w celu dobrego rozprowadzenia oleju po ściankach cylindra.
Pociągnąć linkę rozrusznika do wyczucia lekkiego oporu, a następnie pociągając delikatnie linkę rozrusznika ustawić trójkątny znak na kole linki rozrusznika z otworem wywierconym w górnej części rozrusznika (patrz rys.). W tym położeniu obydwa zawory są zamknięte, co zapewnia lepsze zabezpieczenie silnika przed korozją.
Silnik przykryć zabezpieczając go w ten sposób przed kurzem.
(Tylko dla silników z rozrusznikiem elektrycznym) Akumulator należy odłączyć, wymontować i przechowywać zgodnie z instrukcją obsługi akumulatora.
19
XII.
USUWANIE USTEREK
A. Silnika nie można uruchomić. Sprawdzamy następujące elementy:
Czy jest paliwo w zbiorniku.
Czy zawór paliwowy jest w pozycji wskazanej przez strzałkę.
Czy wyłącznik zapłonu jest w pozycji „I”
Czy jest odpowiedni poziom oleju silnikowego.
Czy świeca wytwarza odpowiednio mocną iskrę.
Czy paliwo dociera go gaźnika (w tym celu należy poluzować śrubę spustową). Rozlane paliwo bezwzględnie wytrzeć do sucha przed przystąpieniem do dalszych czynności.
W przypadku silników z rozrusznikiem elektrycznym należy sprawdzić:
Czy przewody akumulatora nie są uszkodzone i jest kontakt pomiędzy przewodami oraz akumulatorem.
Czy akumulator jest naładowany. Jeśli silnik nie ładuje akumulatora sprawdzić działanie wyłącznika ładowania.
Jeżeli rozrusznik elektryczny działa, lecz mimo to silnika nie można uruchomić, sprawdzić pozostałe elementy tak jak dla silnika nie wyposażonego w rozrusznik elektryczny (patrz powyżej).
Jeśli mimo wszystko nie można uruchomić silnika należy zwrócić się do wyspecjalizowanego punktu serwisowego Aries Power Equipment.
XIII. DANE TECHNICZNE
Wymiary *
Kod modelu
Długość x szerokość x wysokość *
Waga sucha
Silnik
Typ silnika
Pojemność
Średnica x skok
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Zużycie paliwa
System chłodzenia
System zapłonowy
Kierunek obrotów WOM
Wymiary *
Kod modelu
Długość x szerokość x wysokość *
Waga sucha
Silnik
Typ silnika
Pojemność
Średnica x skok
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Zużycie paliwa
System chłodzenia
System zapłonowy
Kierunek obrotów WOM
GX120
GC01
300 x 345 x 320 mm
12.0 kg
GX160
GC02
305 x 365 x 335 mm
14.0 kg
4-suwowy, jednocylindrowy, górno zaworowy
118 cm3
163 cm3
60 x 42 mm
68 x 45 mm
2.9 kW/3.600 obr/min
4 kW/3.600 obr/min
0.75 kgm/2.500 obr/min
1.1 kgm/2.500 obr/min
230 g/KMh
wymuszony obieg powietrza
iskrownik z tranzystorowym sterowaniem
przeciwny do ruchu wskazówek zegara
GX200
GCAE
313 x 376 x 335 mm
16.0 kg
GX240
GC04
360 x 420 x 410 mm
23.5 kg
4-suwowy, jednocylindrowy, górno zaworowy
196 cm3
242 cm3
68 x 54 mm
73 x 58 mm
4.8 kW/3.600 obr/min
5.5 kW/3.600 obr/min
1.35 kgm/2.500 obr/min
1.7 kgm/2.500 obr/min
230 g/KMh
wymuszony obieg powietrza
iskrownik z tranzystorowym sterowaniem
przeciwny do ruchu wskazówek zegara
20
Wymiary *
Kod modelu
Długość x szerokość x wysokość *
Waga sucha
Silnik
Typ silnika
Pojemność
Średnica x skok
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Zużycie paliwa
System chłodzenia
System zapłonowy
Kierunek obrotów WOM
Wymiary *
Kod modelu
Długość x szerokość x wysokość *
Waga sucha
Silnik
Typ silnika
Pojemność
Średnica x skok
Moc maksymalna
Moment obrotowy
Zużycie paliwa
System chłodzenia
System zapłonowy
Kierunek obrotów WOM
Aries Power Equipment Sp. z o.o.
01-493 Warszawa
+48 22 861 43 01
+48 22 861 43 02
www.ariespower.pl
silniki@ariespower.pl
GX270
GCAB
360 x 420 x 410 mm
23.5 kg
GX340
GC05
390 x 450 x 435 mm
31 kg
4-suwowy, jednocylindrowy, górno zaworowy
270 cm3
337 cm3
77 x 58 mm
82 x 64 mm
6.2 kW/3.600 obr/min
7.5 kW/3.600 obr/min
1.95 kgm/2.500 obr/min
2.4 kgm/2.500 obr/min
230 g/KMh
wymuszony obieg powietrza
iskrownik z tranzystorowym sterowaniem
przeciwny do ruchu wskazówek zegara
GX390
GCAA
390 x 450 x 435 mm
31 kg
4-suwowy, jednocylindrowy, górno zaworowy
389 cm3
88 x 64 mm
8.9 kW/3.600 obr/min
2.7 kgm/2.500 obr/min
230 g/KMh
wymuszony obieg powietrza
iskrownik z tranzystorowym sterowaniem
przeciwny do ruchu wskazówek zegara
21
SERWIS
a)
Będzin-Łagisza
Białystok
Bielsko Biała
E)
Czeladź
Częstochowa
Dzierżoniów
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Giżycko
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Inowrocław
Jawor k/Legnicy
Kalisz
G)
Katowice
Kielce
Kędzierzyn - Koźle
Koszalin
Kraków
I)
Kraków
Legnica
Libiąż k/ Oświęcimia
K)
Łańcut
Łódź
Łódź
Mikołajki
Mińsk Mazowiecki
Olsztyn
Olsztyn
Opole
Opole
Ostrowiec Świętokrzyski
Pabianice
Płock
M)
Pruszcz Gdański
Pruszków k/ Warszawy
Radom
Radomsko
O)
Rzeszów
Słupsk
Stalowa Wola
Szczecin
Szczecin
Tarnów
Warszawa - Łomianki
Wejherowo
Wrocław
Wrocław
Wrocław
R)
Zawiercie
Zgierz
T)
b)
C)
D)
ARMAX-SERWIS
F)
HOBBY-CZELADŹ
WOKA
MASZ-TECH
TECHTRANS
MERKADO
BOSCH CENTRUM
MULTISAT
J.B.S.
KASPER
LAWSON
FOREST
MOTO SERWIS
H)
COMAR
MAG
MECHANIKA SIL. i POJ.
NESTOR
EXTECH
J)
PILAR-TECH
ELMASZ
JELOW
L)
OGRÓD-SERWIS
POLMOZBYT
TYTAN
PROPELLER
ZUL GAŃKO
GRIZLI
MERCATO
ELTRANS
EUROIMPEX
ZB
CAZA
MOTOR-LAND
N)
ZZiSMB
MOTO-JACHT
KONTAKT2
AGROTOP
P)
EXTER
IGMAR
ZAKRZEWSKI
FOREST TECHNIKA
Q)
CONTROL PROCESS
TAURUS-BIS
LAV-POL
BASMA
HOBBY
TECH-BUD
S)
AGROCENTRUM
BROKER SERWIS
U)
KOD
03-176
42-573
15-620
43-300
86-031
41-250
42-200
58-200
82-300
80-643
81-225
11-500
44-101
66-400
88-101
59-400
62-800
40-397
40-672
25-365
47-205
75-640
31-345
31-553
31-422
59-200
32-590
20-150
37-100
93-120
90-031
11-730
06-300
10-416
10-409
45-222
45-761
27-400
95-200
09-400
62-052
83-000
05-800
26-600
97-500
44-203
35-210
76-200
37-450
71-533
71-066
31-100
05-092
84-200
53-149
53-203
54-212
41-800
42-400
95-100
65-775
ULICA
Fleminga 2A
Odkrywkowa 169
Elewatorska 13/19
Wyzwolenia 49
Kwiatowa 5D
Katowicka 111
Bohaterów Katynia 146
Relaksowa 10
Strażnicza 1
Przełom 10
Morska 122 A
3-Go Maja 40
Sowińskiego 72
Gwiaździsta 24
Tupadły 55
Poniatowskiego 22
Dobrzecka 97
Lwowska 38
Armi Krajowej 49
Słowackiego 20
Dunikowskiego 24
Łąkowa 4
Sosnowiecka 91
Cystersów 2
Powstańców 4
Drukarska 25
Krakowska 105
Bursaki 6 A
Turka 25
Przybyszewskiego 199
Tuwima 95
Pl. Kościelny 1
Boczna 2A
Towarowa 3
Lubelska 50
Oleska 94
Niemodlińska 54
Zygmuntówka 15
Widzewska 7a
Gwardii Ludowej 2
Poznańska 152
Sikorskiego 2
Platynowa 89
Warszawska 150 A
Piłsudskiego 4
Mikołowska 77
Podkarpacka 12 A
Zielona 1
Rozwadowska 43
Bronisławy 17
Świerczewska 3
Skrzyszowska 6
Wiosenna 15a
Rogaczewskiego 23
Racławicka 15/18
Hallera 100
Metalowców 25
Bytomska 135
Wojska Polskiego 122 A
Farbiarska 21
Zacisze 16
Wyjaśnienia oznaczeń: O-silniki zaburtowe, G-sprzęt do pielęgnacji zieleni, P-maszyny i urządzenia
WRZESIEŃ2004
TELEFON
(022) 519-73-70
(032) 267-75-27
(085) 662-74-86
(033) 817-33-33
(052) 381-32-68
(032) 265-19-18
(034) 371-04-92
(074) 831-10-60
(055) 232-89-49
(058) 307-09-27
(058) 625-44-71
(087) 428-33-99
(032) 237-61-40
(095) 720-49-32
(052) 353-79-36
(076) 871-14-32
(062) 767-19-20
(032) 608-45-44
(032) 202-97-69
(041) 361-26-46
(077) 482-63-41
(094) 342-22-93
(012) 636-68-85
(012) 412-51-33
(012) 410-18-80
(076) 856-39-53
(032) 627-46-66
(081) 444-14-69
(017) 225-46-40
(042) 641-85-38
(042) 674-71-06
(087) 421-69-10
(025) 758-90-18
(089) 534-47-93
(089) 534-54-89
(077) 442-15-87
(077) 474-34-64
(041) 248-08-44
(042) 215-00-11
(024) 268-87-27
(061) 810-75-13
(058) 682-22-61
(022) 758-19-67
(048) 333-11-77
(044) 683-27-58
(032) 423-26-37
(017) 850-55-70
(059) 842-88-65
(015) 844-46-93
(091) 455-41-75
(091) 432-34-17
(014) 631-68-31
(022) 751-70-84
(058) 672-24-87
(071) 339-23-36
(071) 363-27-01
(071) 352-34-44
(032) 275-32-26
(032) 677-31-03
(042) 716-65-04
(068) 325-35-05
XIV.
ZAK
G, P, P
O, G, P
O, G, P
O, G, P
O, G, P
O
O, G, P
O, G, P
O, G, P
O
O, G, P
O, G, P
O, G, P
O, G, P
G, P
G
O, G, P
O, G, P
O
G, P
P,
G, P
G, P
O, G, P
G
G, P
G
O, G, P
G
G, P
O, G, P
O
G, P
G, P
O
O, G, P
O, G, P
G, P
G, P,
O, G, P
O, G, P
G, P
O
O, G, P
G, P
O, G, P
O, G, P
O, G, P
G, P
G, P
O, G ,P
G, P
G, P
G, P
G, P
O, G, P
G, P
O, G, P
G
G, P,
O, G, P
Download PDF

advertising