TLM660 | Stanley TLM660 LASER DISTANCE METER instruction manual

Stanley TLM660
STHT77347
Съдържание
BG
Настройка на инструмента - - - - - - - - - - - - - - - Въведение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Преглед - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Екран за основно измерване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Екран за избор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Визир за точка (Екран за преглед) - - - - - - - - - - - - - - - - - - Вкарване на батерии- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Изчистване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Кодове на съобщения- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Мултифункционален накрайник- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Постоянно / Минимално-Максимално измерване - - - - - - - Събиране / Изваждане - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Визир за точка (Екран за преглед) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Операции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настройки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Преглед - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Единици за наклон - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Единици за разстояние - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
ВКЛ/ИЗКЛ акустична сигнализация - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Цифров нивелир ВКЛ/ИЗКЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Деактивиране/Активиране на клавиатура - - - - - - - - - - - - - - 9
Заключване на клавиатура - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Де-/Активиране Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Калибриране на сензор за наклон (калибрация на наклон) 10
Персонализирани предпочитани - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Осветяване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Офсет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Нулиране - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Функции
----------------------------------Преглед - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Таймер - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Калкулатор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Регулиране на измервателна позиция / триножник - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Памет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Измерване на единично разстояние - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Интелигентен хоризонтален режим - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Проследяване на накланяне - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Площ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Обем - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Триъгълна площ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Режим голям радиус - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Измерване на Профил-Височина - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Наклонени обекти - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Проследяване на височина- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Трапец - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Трасиране на линии- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Питагор (2-точки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Питагор (3-точки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Технически данни - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Кодове на съобщения - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Грижа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Гаранция - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Инструкции за безопасност- - - - - - - - - - - - - - - 27
Области на отговорност - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Разрешено ползване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Забранено ползване- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Опасности при употреба - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ограничения за използване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Изхвърляне - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Електромагнитна съвместимост (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ползване на продукт с Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Класификация на лазера- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Етикети- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Настройка на инструмента
Въведение
Преди продукта да бъде използван за първи път,
инструкции за безопасност и ръководството на потребителя трябва да бъдат внимателно прочетени изцяло.
Отговорното за продукта лице трябва да се убеди, че
всички потребители са разбрали тези инструкции и ги
спазват.
BG
Преглед
Дисплей
Символите, които са използвани имат следните значения:
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или използване не по
предназначение, която, ако е неизбежна, ще доведе до смърт
или сериозно нараняване.
 ВНИМАНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или използване не по
предназначение, която, ако е неизбежна, може да доведе до
слабо нараняване и/или да причини значителни материални,
финансови щети или вреди на околната среда.
Важни параграфи, които трябва да се спазват в практиката, което позволява продуктът да се използва
съобразно техническите изисквания и ефективно.
i
Включване /
Измерване
Визир за точ
ка (Екран за
преглед)
Навигация
Изчистване /
Изключване
Stanley TLM660
Клавиши за из
бор, свързани
със символа
по-горе
Функциона
лен екран
Връщане /
Равно
Събиране /
Изваждане
2
Настройка на инструмента
Екран за основно измерване
Статусна
лента
BG
Екран за избор
Индикатор за
страница
FUNC
Функция /
Настройки
Главна линия
Активна
функция
Предпочитани
Stanley TLM660
Настройки
Функция за
помощ
3
Настройка на инструмента
Визир за точка (Екран за преглед)
Степен уве
личение
Регулиране на
осветлението с
клавишите за
навигация на
ляво и надясно
Активна
функция
BG
Вкарване на батерии
i
1x
Визирна точка
За да осигурите на
деждна работа, не
използвайте цинково
въглеродни батерии.
Ние препоръчваме
използването на висококачествени батерии. Сменяйте
батериите, щом символа за батерия мига.
Увеличение (1x,
2x, 4x) с клавишите за навигация
нагоре и надолу
Предпочитани
Stanley TLM660
4
Операции
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
ВКЛ
ИЗКЛ
i
2 сек
Устройството е
ИЗКЛЮЧЕНО.
BG
Изчистване
Ако за 180 секунди не бъде
натиснат клавиш, устройството се из
ключва автоматично.
Кодове на съобщения
1x
2x
Отвяна на послед
ното действие.
Напуска текущата
функция, преминава към работен ре
жим по подразбиране.
Ако се появи информационна ико
на с номер, спазвайте инструкциите в раздел „Кодове на съобщения”.
Пример:
Мултифункционален накрайник
i
Работата на на
крайника се регистрира автоматично,
нулевата точка
е регулирана
съответно.
Постоянно / Минимално-Максимално измерване
мин.
1
2
2 сек
макс.
Визуализират се минималните и
максимални измервания на разстояние (мин, макс.). Стойността на
последното измерване се визуали- 3
зира в главния ред.
Спиране постоянно / минимално-максимално измерване.
Използва се за измерване диагонали на стаи (максимални стойности) или хоризонтално разстояние
(минимални стойности)
Stanley TLM660
8.532 m
5
Операции
Събиране / Изваждане
BG
2x
1
2
7.332 m
3
Следващото из
мерване се добавя към предходното.
Следващото из
мерване се изважда от предходното.
i
4
7.332 m
Този процес може да бъде пов
торен, ако е необходимо. Същият процес може да бъде използван за събиране или изваж
дане на площ или обеми.
20.179 m
12.847 m
Визир за точка (Екран за преглед)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Изход визир за
точка (екран за
преглед)
Това е от голяма помощ за измервания на открито. Интегрираният визир за точка (екран за преглед) показва
целта на дисплея. Устройството измерва в средата на
визирната точка, дори ако лазерната точка не е видима.
Когато камерата на визира за точка се използва върху
близки цели, се получава грешка със смесване (паралакс) с такъв ефект, че лазерът изглежда сякаш е във визирната точка. В такъв случай разчитайте на реалната
лазерна точка.
Stanley TLM660
6
Настройки
Преглед
BG
Единици за наклон
1
2
Единици за разстояние
Акустична сигнализация
Цифров нивелир
Блокировка на клавиатура
Bluetooth®
Калибрация на наклон
Предпочитани
Осветяване
Офсет
Нулиране
Информация
Единици за наклон
1
2
3
Превключване между
следните модули:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Потвърдете на
стройките.
Изход от на
стройки.
7
Настройки
Единици за разстояние
1
2
BG
3
Превключване между
следните модули:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Потвърдете на
стройките.
Изход от на
стройки.
ВКЛ/ИЗКЛ акустична сигнализация
1
2
3
Изход от на
стройки.
За да ВКЛ, повторете процедурата.
ИЗКЛ
ВКЛ
Цифров нивелир ВКЛ/ИЗКЛ
1
2
За да ВКЛ, повторете процедурата.
ВКЛ
Stanley TLM660
i
3
Цифровият ни
велир се извежда на ста
тусната лента.
Изход от на
стройки.
ИЗКЛ
8
Настройки
Деактивиране/Активиране на клавиатура
1
За да дезактивира
те, повторете
процедурата.
2
BG
Заключване на клавиатура
3
1
в рамките
на 2 сек
Изход от на
стройки.
ИЗКЛ
2
ВКЛ
Де-/Активиране Bluetooth Smart
1
2
За да ВКЛ, повторете процедурата.
ВКЛ
i
i
3
Изход от на
стройки.
ИЗКЛ
Включете Bluetooth Smart в Настройки.
Свържете устройството към своя смарт телефон, таблет, лаптоп,…
Ако е установена Bluetooth връзка, реалното измерване се прехвърля автоматично. За да предадете резултата от основната линия, натиснете =.
Bluetooth се изключва веднага щом лазерният прибор за разстояние бъде изключен.
Ефективният и иновативен модул Bluetooth Smart (с новия
Bluetooth стандарт V4.0) работи с всички съвместими Bluetooth
Stanley TLM660
Режим по подразбиране:
Bluetooth е включен. Иконата
Bluetooth в статусната линия е
показана, ако устройството е
свързано с Bluetooth.
Smart устройства. Всички други Bluetooth устройства не поддържат спестяващия енергия модул Bluetooth Smart, който е интегриран в устройството.
Не носим отговорност за каквото и да е произлизащо от употребата на свободен софтуер и не сме задължени да предлагаме корекции, нито да разработваме актуализации. Приложения за
Android® или Mac iOS могат да бъдат намерени в специализираните Интернет магазини.
9
Настройки
Калибриране на сензор за наклон (калибрация на наклон)
1
2
3
BG
4
180°
Поставете устройството на напълно
плоска повърхност.
5
180°
6
7
Завъртете устройството хоризонтално
на 180° и го поставете отново на абсолютно плоска повърхност.
8
Поставете устройството на напълно
плоска повърхност.
9
180°
180°
10
i
След 2 секунди, устройството
се връща в
стандартния си режим.
Завъртете устройството хоризонтално
на 180° и го поставете отново на абсолютно плоска повърхност.
Stanley TLM660
10
Настройки
Персонализирани предпочитани
BG
Favorite
1
2
3
4
Изберете пред
почитана функцията.
i
5
Натиснете клавиша
за избор наляво или
надясно. Функцията е настроена като
предпочитана над
съответния клавиш
за избор.
Изберете свои
те предпочитани функции за
бърз достъп.
Кратък път:
Натиснете за 2
сек клавиш за
избор в режим
за измерване.
Изход от на
стройки.
Осветяване
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Изберете яркост.
i
5
Потвърдете на
стройките.
Изход от на
стройки.
За да спес
тите енергия не е не
обходимо
намаление
на яркостта.
11
Настройки
Офсет
1
BG
2
3
4
Избор на
единица.
i
6
Изход от на
стройки.
5
Регулиране
на единица.
1.012 m
1.012 m
Одобрете
стойност.
Офсетът добавя или изважда
автоматично специфична стойност към или от всички измер
вания. Тази функция позволява
да бъдат взети предвид допус
ки. Иконата за офсет е визуализирана.
Нулиране
Второ потвърждение с клавиши за
избор:
1
2
3
Отказ:
Потвърждение:
i
4
Изход от на
стройки.
Stanley TLM660
Нулирането връща инструмен
та към фабричните настройки.
Всички персонализирани и запаметени настройки ще бъдат
загубени.
12
Функции
Преглед
BG
Таймер
Проследяване на накланяне
Измерване на наклонени предмети
Калкулатор
Площ
Проследяване на височина
Регулиране на измервателна позиция
Обем
Трапец
Памет
Триъгълна площ
Трасиране на линии
Единично измерване на разстояние
Режим за голям радиус
Питагор 1
Интелигентен хоризонтален режим
Измерване на Профил-Височина
Питагор 2
Таймер
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Изберете време
за освобождаване.
Потвърдете на
стройките.
Само осво
бождаването
стартира, ако
клавишът
ВКЛ/Измерване бъде натиснат.
Калкулатор
1
2
Изберете кла
виш за на дис
плея.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Потвърдете все
ки клавиш.
Използвайте клавишите
за избор, за да изчистите
или за резултат.
i
Резултатът от измерването от
основния ред е взет след изчисление и може да бъде използван
за бъдещи изчисления.
Ft/in дроби се конвертират в
ft/in десетични.
13
Функции
Регулиране на измервателна позиция / триножник
1
2
3
BG
Дистанцията е измерена от задната част
на устройството (стандартна настройка).
Разстоянието е измерено от предната част
на устройството (символ заключено = постоянно).
Разстоянието е измерено постоянно от
резбата на триножника.
i
4
Ако устройството бъде изклю
чено, референцията се връща
към стандартната настройка
(задната част на устройството).
Потвърдете на
стройките.
Памет
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Превключване
между измервания.
Изтриване на па
метта.
4
Използвайте нави
гационните клавиши Нагоре/Надолу, за да покажете
Приемане на стой
по-детайлни резулност за допълнител- тати за определено
ни действия.
измерване.
i
Кратък път
14
Функции
Измерване на единично разстояние
1
2
BG
3
i
4
8.532 m
Насочете активния лазер към
целта.
Повърхности на целта:
Грешки при измерване могат да
се получат при измерване на
безцветни течности, стъкло,
стирофом или полу-пропускливи повърхности, или когато визирате силно отразителни
повърхности. При тъмни повърхности времето за измерва
не нараства.
Интелигентен хоризонтален режим
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Насочете лазе
ра към целта.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(до 360° и напречен наклон от
±10°)
Проследяване на накланяне
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Накланянето е показано постоян
но. Инструментът сигнализира при
0° и 90°. Идеално за хоризонтално
и вертикално регулиране.
15
Функции
Площ
1
BG
2
3
4
5
Насочете актив
ния лазер към
първата целева
точка.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Първо разстояние
Второ разстояние
Обиколка
Площ
Насочете актив
ния лазер към
втората целева
точка.
i
Резултатът се показва в главния ред, а измерената стойност отгоре.
Частични измервания / Функция бояджия:
Натиснете + или -, след стартиране на
първото измерване. Измерете и добавете
или извадете разстояния. Приключете с
=. Измерване на 2-ра дължина.
16
Функции
Обем
1
BG
2
3
4
Насочете актив
ния лазер към
първата целева
точка.
5.744 m
8
Второ разстояние
2.431 m
Трето разстояние
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Насочете актив
ния лазер към
втората целева
точка.
Първо разстояние
2.338 m
5
9
Използвайте на
вигационните
клавиши Нагоре/Надолу, за да
покажете повече
резултати.
Насочете актив
ния лазер към
третата целева
точка.
2
13.430 m
2
Площ на таван/под
39.300 m
Стенни площи
16.164 m
Обиколка
Обем
17
Функции
Триъгълна площ
1
BG
2
3
4
5
Насочете актив
ния лазер към
втората целева
точка.
Насочете актив
ния лазер към
първата целева
точка.
8
4.248 m
Първо разстояние
4.129 m
Второ разстояние
2.425 m
Трето разстояние
4.855 m
2
6
9
Използвайте навига
ционните клавиши
Нагоре/Надолу, за
да покажете повече
резултати. Изключете Визирът за точка,
ако е активиран.
7
Насочете актив
ния лазер към
третата целева
точка.
Ъгъл между първо и
второ измерване
33.60°
10.802 m
Обиколка
Триъгълна площ
Режим голям радиус
1
Stanley TLM660
2
i
Режимът за голям диапазон позво
лява измерването на трудни цели
при неблагоприятни условия, напр.
ярко осветление или лоша рефлективност на целта. Времето за измерване е по-голямо.
В статусната линия е показана икона, ако функцията е активна.
18
Функции
Измерване на Профил-Височина
1
2
BG
3
4
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
h
i
7
Хоризонтално раз
стояние до устройството
Разлика във височина
до референтна точка
(REF).
d
Насочете към допълнителни точки 1-х.
2x
d
2
h
0
Насочете към референтна точка (REF).
6
5
4
5
Функция из
ход.
Идеално за измерване на разлики във ви
сочина към референтна точка. Може да
бъде използван и за измерване на профили и секции от терен. След измерване на
референтна точка, се визуализира хоризонталното разстояние за всяка следваща
точка.
19
Функции
Наклонени обекти
1
BG
2
3
4
5
Насочете лазера
към по-горна точка.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 ъгъл
P2 разстояние
Вертикално разстоя
ние между двете точки
7
Използвайте нави
гационните клавиши Нагоре/Надолу,
за да покажете повече резултати. Изключете Визирът за
точка, ако е активиран.
Насочете лазера
към по-долна точка.
39.10 °
-4.230 m
Ъгъл на наклон между
двете точки
Хоризонтално разсто
яние между двете точки
Разстояние между
двете точки
Измерване на недиректно разстоя
ние между 2 точки с допълнителни
резултати. Идеално за приложения
като дължина и наклон на покрив,
височина на комини,…
Важно е, инструментът да бъде
позициониран в същата вертикална
равнина като при измерване на 2-те
измерени точки. Равнината се дефинира от линията между 2-те точки.
Stanley TLM660
20
Функции
Проследяване на височина
BG
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Насочете лазера в по-горни точки и
проследяването на ъгъл/ височина започва автоматично.
Насочете активния лазер
към по-долна точка.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
8
Stanley TLM660
Използвайте нави
гационните клавиши Нагоре/Надолу,
за да покажете повече резултати. Изключете Визирът за
точка, ако е активиран.
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Проследяване на ъгъл, ако
устройството е включено на
триножник
= Проследяване на височина,
ако устройството е включено
на триножник
z
y
6
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Спира просле
дяване на височина.
Определя се височината на сградите
или дърветата без подходящи рефлексни точки. При долната точка
се измерват разстоянието и наклона
- за което е нужна рефлексна лазерна цел. Горната точка може да бъде
прицелена с визира з точка / визирна
точка и не се нуждае от рефлексна
лазерна цел, тъа като се измерва
само наклона.
21
Функции
Трапец
1
BG
2
3
4
Насочете активния ла
зер към по-горна точка.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Използвайте нави
гационните клавиши Нагоре/Надолу,
за да покажете повече резултати. Изключете Визирът
за точка, ако е активиран.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Насочете лазера
към 2ра точка.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Площ на трапец
22
Функции
Трасиране на линии
i
За маркиране
на дефинирани измерени
дължини, могат да бъдат
въведени две
различни дистанции (a и b).
BG
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Избор на
единица.
7
8
Потвърдете
стойността „b” и
стартирайте измерване.
Stanley TLM660
5
Регулиране
на единица.
Преместете бав
но устройството
по трасиращата
линия. Визуализира се разстояние
то до следващата
трасираща точка.
2
1.012 m
0.240 м липсва
до следващото разстояние
0.625 м.
6
Одобрете
стойност
„a”.
Следващо пи
кетирано раз
стояние
0.625 m
0.240 m
Регулиране
стойност
„b”.
i
0.625 m
При подхождане към траси
раща точка до по-малко от
0.1 м инструментът издава
акустичен сигнал. Функцията може да бъде спряна с натискане на бутона
CLEAR/OFF (ИЗЧИСТВАНЕ/ИЗКЛ).
23
Функции
Питагор (2-точки)
1
2
BG
3
4
5
Насочете лазера
към втората цел.
Насочете лазера
към първата цел.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Резултатът се извежда на основния ред.
С натискане на клавиша за измерване за 2 сек. във
функцията активира автоматично минимално или
максимално измерване.
Препоръчваме използването на питагор само за не
директно хоризонтално измерване.
За измерване на височина (вертикално) по-прецизно е да се използва функция с измерване на наклона.
24
Функции
Питагор (3-точки)
1
2
BG
3
4
Насочете лазера
към първата цел.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Насочете лазера
към втората цел.
i
7
Насочете лазе
ра към трета
цел.
Резултатът се извежда на основния ред.
С натискане на клавиша за измерване за 2 сек. във
функцията активира автоматично минимално или
максимално измерване.
Препоръчваме използването на питагор само за
не директно хоризонтално измерване.
За измерване на височина (вертикално) по-прецизно е да се използва функция с измерване на
наклона.
25
Технически данни
Измерване на разстояние
Точност при благоприятни
условия *
± 1.0 мм / ~1/16" ***
Точност при неблагоприятни ± 2.0 мм / 0.08 in ***
условия **
Обхват при благоприятни
условия *
200 м / 660 ft
Обхват на неблагоприятно
условие **
80 м / 260 ft ****
Най-малък визуализиран
елемент
0.1 мм / 1/32 in
Power Range Technology™
да
Ø на лазерна точка на
разстояние
6 / 30 / 60 мм
(10 / 50 / 100 м)
Измерване на накланяне
Измервателен допуск до
лазерен лъч****
± 0.2°
Измервателен допуск до
корпус****
± 0.2°
Обхват
360°
Обща информация
Лазерен клас
2
Тип лазер
635 nm, < 1 mW
Защитен клас
IP54
Автоматично изключване на след 90 сек
лазер
Автоматично изключване на след 180 сек
захранване
BG
* Благоприятни условия са: бяла цел с разсеяно отразяване (боядисана в бяло стена), слабо фоново осветление и умерени температури.
** Неблагоприятни условия са: цели с ниска или висока
отразителна способност или силно фоново осветление,
или температури в горния или долния край на посочения температурен обхват.
*** Допуските са приложими от 0.05 м до 10 м със
степен на сигурност от 95%.
**** След калибриране от потребителя. Допълнителен
отклонение спрямо ъгъл от +/- 0.01° на градус до +/-45°
във всеки квадрант. Отнася се за стайна температура. За
целия диапазон на работна температура, максималното
отклонение се увеличава с
+/-0.1°.
При благоприятни условия, допускът може да се влоши
с 0.05 мм/м за разстояния между 10 м и 30 м, с 0.10 мм/м
между 30 м и 100 м и с 0.20 мм/ч за разстояния над 100
м.
При неблагоприятни условия допускът може да влоши
с 0.10 мм/м за разстояния между 10 м и 30 м, с 0.20 мм/м
между 30 м и 100 м и с 0.30 мм/м за разстояния над 100
м.
За точни допълнителни резултати се
препоръчва употребата на
триножник. За точни измервания на
наклон трябва да бъде избегнато
напречно накланяне.
i
Функции
Измерване на разстояние
да
Мин./Макс. измерване
да
Постоянно измерване
да
Трасиране
да
Събиране / Изваждане
да
Площ
да
Триъгълна площ
да
Обем
да
Трапец
да
Функция Бояджия (площ с
частично измерване)
да
Питагор
2-точки, 3-точки
Интелигентен хоризонтален
режим /
Косвена височина
да
Измерване на Профил-Височина
да
Проследяване на накланяне
да
Наклонени обекти
да
Проследяване на височина
да
Памет
30 дисплея
Акустична сигнализация
да
Осветен цветен дисплей
да
Мултифункционален
накрайник
да
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Обхват на Bluetooth®
Визир за точка (Екран за
преглед)
4xУвеличение
10 м
Трайност на батерия (2 x
AA)
до 5000 измервания
Цифров нивелир
да
Размери (В x Д x Ш)
Bluethooth® Smart
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
да
да
Тегло (с батерии)
209 гр. / 7,22 oz
Персонализирани Предпочитани
Таймер
да
Режим за голям радиус
да
Калкулатор
да
Температурен обхват:
- Съхранение
- Работа
Stanley TLM660
-25 до 70°C
-13 до 158°F
-10 до 50°C
14 до 122°F
26
Кодове на съобщения
Грижа
Инструкции за безопасностBG
Свържете с дилър, ако съобщението Error не
изчезне след многократно включване на
устройството.
Ако се появи съобщение InFo с номер, спазвайте следните инструкции:
• Почиствайте устройството с влажна,
мека кърпа.
• Никога не потопявайте устройството
във вода.
• Никога не използвайте агресивни
почистващи препарати или разтворители.
Отговорното за инструмента лице трябва
да се убеди, че всички потребители са
разбрали тези инструкции и ги спазват.
№
Причина
Корекция
156
Напречен наклон
над 10°
Задръжте инструмента
без какъвто и да е
напречен наклон.
162
Грешка при калибри Уверете се, че устройране
ството е поставена на
абсолютно хоризонтална и плоска повърхност. Повторете процедура за калибриране.
Ако все още има грешка,
свържете се с вашия
дилър.
204
Грешка в изчисление Извършете измерването
отново.
240
Грешка при
трансфер на данни
Повторете процедурата.
252
Температурата е
прекалено висока
Оставете устройството
да се охлади.
253
Температурата е
прекалено ниска
Затоплете устрой
ството.
255
Полученият сигнал е Сменете целевата
прекалено слаб,
повърхност (напр. бяла
времето за измер
хартия).
ване е прекалено
дълго
256
Полученият сигнал е Сменете целевата
прекалено силен
повърхност (напр. бяла
хартия).
257
Прекалено много
фонова светлина
Заслонете целевата
площ.
258
Измерване извън
обхвата за измерване
Коригирайте обхвата.
260
Лазерният лъч е
прекъснат
Повторете измерването.
Stanley TLM660
Гаранция
Stanley TLM има двугодишна гаранция.
За допълнителна информация се свър
жете със своя дилър.
Предмет на промяна (чертежи, описания
и технически данни).
Области на отговорност
Отговорности на производителя на
оригиналното оборудване:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Компанията носи отговорности за
доставката на продукта, включително на
Ръководството на потребителя в
изправно състояние. Посочената по-горе
компания не носи отговорност за аксесоари на трети страни.
Отговорностите на лицето, отговарящо за инструмента:
• Да се запознае с инструкциите за безо
пасност във връзка с продукта и
инструкциите в настоящото Ръководство на потребителя.
• Да познава местните разпоредби, отнасящи се до безопасността, и мерките за
предотвратяване на аварии.
• Никога не допускайте неоторизиран
персонал до продукта.
27
Инструкции за безопасност
BG
Разрешено ползване
Опасности при употреба
Изхвърляне
• Разстояния за измерване
• Измерване на накланяне
• Трансфер на данни с Bluetooth®
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ВНИМАНИЕ
Забранено ползване
• Използването на продукта без
инструкции.
• Използване извън посочените граници
• Деактивиране на обезопасителни
системи и отстраняване на етикети с
обяснения и за опасност
• Отваряне на оборудването с инстру
менти (отвертки и пр.)
• Модифициране или преустройство на
продукта.
• Използването на аксесоари от други
производители без изрично одобрение
• Преднамерено заслепяване на трети
страни; също и на тъмно
• Неадекватни защитни мерки в измер
вания обект (напр. когато измервате
пътища, строителни площадки и пр.)
• Преднамерено или безотговорно пове
дение скелета, когато използвате
стълби, при измерване близо до
машини, които работят или близо да
части от машини или инсталации, които
са незащитени
• Насочване директно към слънцето
Stanley TLM660
Наблюдавайте за грешки при измерва
нията, ако инструментът е дефектен или
ако е бил изпуснат, използван не по предназначение или модифициран. Провеждайте периодични тестови измервания.
Специално, след като инструментът е бил
предмет на необичайна употреба и
преди, по време и след важни измервания.
 ВНИМАНИЕ
Никога не се опитвайте да ремонтирате
продукта сами. В случай на повреда се
свържете с местния дилър.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменения или модификации по уреда,
които не са изрично одобрени, може да
доведат до отмяна на правото на потребителя да работи с оборудването.
Ограничения за използване
Вижте раздел „Технически данни”.
Устройството е проектирано за
употреба в зони постоянно обитавани от
хора. Не използвайте продукта в участъци
с експлозивна опасност или в агресивни
среди.
i
Изтощени батерии не трябва да се
изхвърлят заедно с битови отпадъци.
Грижете се за околната среда и ги давайте
в пунктове за събиране, съгласно националното и местно законодателство.
Продуктът не трябва да се изхвърля
заедно с битови отпадъци.
Изхвърляйте продукта по начин,
който е в съответствие с валидните за вашата страна националните разпоредби в тази връзка.
Спазвайте специфичното национално и
местно законодателство.
Информация относно специфичната за
продукта обработка и управление на
отпадъците може да бъде изтеглена от
нашата страница.
Електромагнитна съвмести
мост (EMC)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройството отговаря на най-строгите
изисквания на приложимите стандарти и
наредби.
Все пак, възможността за причиняване на
смущения в други уреди не може да бъде
напълно изключена.
28
Инструкции за безопасност
Ползване на продукт с
Bluetooth®
BG
Класификация на лазера
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електромагнитното излъчване може да
причини смущения в останалото оборудване, в инсталации (напр., медицински
уреди като пейсмейкъри или слухови
апарати) и в самолети. То може също да
засегне хората и животните.
Предпазни мерки:
Въпреки, че този продукт съответства на
най-стриктните стандарти и разпоредби,
възможността от нараняване на хора и
животни не може да бъде напълно изключена.
• Не използвайте този продукт в близост
до бензиностанции, химически заводи,
в области с потенциално взривоопасна
атмосфера и където се извършват
взривни работи.
• Не използвайте продукта в близост до
медицинско оборудване.
• Не използвайте продукта в самолети.
• Не използвайте продукта в близост до
тялото си за продължително време.
Устройството произвежда видими
лазерни лъчи, които се излъчват от
инструмента:
Той е лазерен продукт от клас 2, съгласно:
• IEC60825-1 : 2014 „Радиационна безопасност на лазерни продукти”
Продукти лазер, клас 2:
Не се взирайте в лазерния лъч, нито го
насочвайте към други хора без необходимост. Защитата на очите нормално е
постижима с мерки за предотвратяване,
включително рефлекс на мигане.
Максимална пикова изходна
мощност на излъчване:
0.95 mW
Дължина на вълната:
635 nm
Продължителност на пулсация:
>400 ps
Честота на повтаряне на
пулсация:
320 MHz
Разширение на лъча:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Етикети
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гледането директно в лазерния лъч с
оптични помощни средства (напр.
бинокли, телескопи) може да бъде
опасно.
Предмет на промяна (чертежи, описания
и технически данни) без предизвестие.
 ВНИМАНИЕ
Гледането в лазерния лъч може да бъде
опасно за очите.
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Obsah
CS
Nastavení přístroje
------------------------Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrazovka základního měření - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrazovka s volbami - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hledáček (obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vložení baterií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
------------------------------------Zapínání a vypínání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vymazat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kódy zpráv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunkční prvek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stálé / maximální – minimální měření - - - - - - - - - - - - - - - - - Sčítat / odečítat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hledáček (obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Obsluha
Nastavení
----------------------------------- 7
Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky náklonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky vzdálenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Zapnutí/vypnutí pípnutí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Zapnutí/vypnutí digitální vodováhy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Deaktivace/Aktivace zámku kláves - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Zapněte se zámkem kláves - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Deaktivace / aktivace funkce Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - - - - - - - - 10
Přizpůsobené oblíbené položky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Podsvícení- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Vyrovnání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Nulování- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkce
------------------------------------Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Časovač - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulačka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úprava referencí měření / stativ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Paměť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Měření jedné vzdálenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Režim chytrého určení vodorovné délky- - - - - - - - - - - - - - - - 15
Sledování sklonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Objem- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Oblast trojúhelníku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Režim měření dlouhých délek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Měření výškových profilů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Šikmé objekty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Sledování výšky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Lichoběžník - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Vymezení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Podle Pythagorovy věty (2bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Podle Pythagorovy věty (3bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Kódy zpráv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Záruka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Bezpečnostní pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Oblasti odpovědnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Povolené použití - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Zakázané použití - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Nebezpečí při používání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limity používání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Likvidace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Použití výrobku s Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Klasifikace laseru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Označení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Nastavení přístroje
Úvod
CS
Přehled
Je třeba si před prvním použitím výrobku důkladně přečíst
bezpečnostní pokyny a uživatelskou příručku.
Oprávněná osoba musí dbát na to, aby všichni uživatelé byli
seznámeni s těmito předpisy a rozuměli jim.
Displej
Použité symboly mají následující význam:
 VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo neúmyslný způsob
použití, jenž může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 UPOZORNĚNÍ
Upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace či neúmyslné
způsoby použití, jež by mohly mít za následek méně závažná
zranění, nezanedbatelné materiální či finanční ztráty a škody na
životním prostředí.
Důležité odstavce, které by neměly být zanedbány při práci s
přístrojem pro technicky správné, efektivní a bezpečné využití
všech jeho funkcí.
i
Zapnuto /
Měření
Hledáček
(obrazovka)
Navigace
Vynulovat /
Vypnout
Stanley TLM660
Tlačítka volby
spojená s výše
uvedenými
symboly
Funkční obrazovka
Návrat /
Rovná se
Sčítat /
odečítat
2
Nastavení přístroje
Obrazovka základního měření
Stavová lišta
CS
Obrazovka s volbami
Ukazatel
stránky
FUNC
Funkce /
Nastavení
Linie shrnutí
Aktivní funkce
Oblíbené
Stanley TLM660
Nastavení
Funkce
nápovědy
3
Nastavení přístroje
Hledáček (obrazovka)
CS
Vložení baterií
Stav přiblížení
i
1x
Úprava podsvícení pomocí
navigačních tlačítek doleva a
doprava
Aktivní funkce
Nitkový kříž
Abychom zajistili
spolehlivé použití,
nepoužívejte zinkouhlíkové baterie.
Doporučujeme
používat vysoce kvalitní baterie. Jakmile
začne symbol baterie
blikat, vyměňte baterie.
Přiblížení (1x, 2x,
4x) pomocí navigačních tlačítek
nahoru a dolů
Oblíbené
Stanley TLM660
4
Obsluha
Zapínání a vypínání
ZAPNOUT
CS
Vymazat
VYPNOUT
i
2 sekundy
Zařízení se automaticky vypne,
pokud po dobu
180 sekund
nestisknete žádné tlačítko.
Zařízení je
vypnuto.
Kódy zpráv
1x
2x
Pokud se zobrazí informační ikona s
číslem, nahlédněte do pokynů v části „Kódy zpráv“.
Příklad:
Opustí aktuální
funkci, přejdě na
výchozí provozní
režim.
Zruší poslední činnost.
Multifunkční prvek
i
Směr prvku je
rozpoznán
automaticky a
nulový bod je
nastaven správně.
Stálé / maximální – minimální měření
1
2
2 sekundy
min.
max.
Je zobrazena minimální a maximální
měřená vzdálenost (min., max.).
Na hlavním řádku je zobrazena
3
naposledy naměřená hodnota.
Používá se pro měření diagonál místnosti (maximální hodnoty) nebo vodorovných vzdáleností (minimální hodnoty).
Stanley TLM660
8.532 m
Zastavuje stálé / minimální –
maximální měření.
5
Obsluha
Sčítat / odečítat
CS
2x
1
2
7.332 m
3
Další měření se
přičte k předchozímu měření.
Další měření se
odečte od předchozího měření.
i
4
7.332 m
Tento postup lze podle potřeby
opakovat. Stejný postup se použije i u sčítání či odečítání ploch
nebo objemů.
20.179 m
12.847 m
Hledáček (obrazovka)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Opustit
hledáček
(obrazovku).
Hledáček je skvělým pomocníkem při venkovním měření.
Integrovaný hledáček (obrazovka) zobrazuje cíl na displeji.
Zařízení měří ve středu nitkového kříže, přestože laserový
bod není viditelný. Pokud se hledáček používá na blízké cíle
s efektem, při kterém se laser v nitkovém kříži zobrazí posunutý, dojde k paraxálním chybám. V takovém případě spoléhejte na skutečný laserový bod.
Stanley TLM660
6
Nastavení
Přehled
CS
Jednotky náklonu
1
2
Jednotky vzdálenosti
Pípnutí
Digitální vodováha
Zamknutí klávesnice
Bluetooth®
Kalibrace náklonu
Oblíbené
Podsvícení
Vyrovnání
Nulování
Informace
Jednotky náklonu
1
2
3
Přepínání mezi následujícími jednotkami:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Potvrďte
nastavení.
Opusťte
nastavení
7
Nastavení
Jednotky vzdálenosti
1
2
CS
3
Přepínání mezi následujícími jednotkami:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Potvrďte
nastavení.
Opusťte
nastavení
Zapnutí/vypnutí pípnutí
1
2
3
VYPNOUT
ZAPNOUT
Opusťte nastavení
Pípnutí zapnete
zopakováním
postupu.
Zapnutí/vypnutí digitální vodováhy
1
2
Pípnutí zapnete
zopakováním
postupu.
ZAPNOUT
Stanley TLM660
i
3
Digitální vodováha je zobrazena na stavové
liště.
Opusťte nastavení
VYPNOUT
8
Nastavení
Deaktivace/Aktivace zámku kláves
1
Klávesnici deaktivujete zopakováním postupu.
2
CS
Zapněte se zámkem kláves
3
1
v průběhu
2 sekund
Opusťte nastavení
VYPNOUT
2
ZAPNOUT
Deaktivace / aktivace funkce Bluetooth Smart
1
2
Pípnutí zapnete
zopakováním
postupu.
ZAPNOUT
i
i
3
Opusťte nastavení
VYPNOUT
Zapnutí Bluetooth Smart v nabídce Nastavení.
Zařízení připojte k chytrému telefonu, tabletu, laptopu apod.
Pokud je navázáno Bluetooth spojení, přenos aktuálního měření bude
probíhat automaticky. Chcete-li přenést výsledek z hlavního řádku,
stiskněte =.
Bluetooth se vypne po vypnutí laserového dálkoměru.
Výkonný a inovační modul Bluetooth Smart (s novým standardem
Bluetooth V4.0) pracuje se všemi zařízeními s možností Bluetooth
Smart Všechna ostatní Bluetooth zařízení nepodporují úsporu energie
Bluetooth Smart Module, který je integrován do tohoto zařízení.
Stanley TLM660
Výchozí režim: Bluetooth je
zapnuté. Pokud je zařízení připojeno k Bluetooth, ve stavovém
řádku je zobrazena ikonka Bluetooth.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití bezplatného
softwaru a nejsme povinni poskytovat opravy ani vyvíjet aktualizace.
Aplikace pro operační systémy Android® nebo Mac naleznete ve specializovaných internetových prodejnách.
9
Nastavení
Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu)
1
2
CS
3
4
180°
Umístěte zařízení na naprosto rovný
povrch.
180°
5
6
7
Otočte zařízení vodorovně o 180 ° a
znovu je umístěte na naprosto rovný
povrch.
8
Umístěte zařízení na naprosto rovný
povrch.
9
180°
180°
10
i
Po 2 sekundách se zařízení vrátí
zpět do
základního
režimu.
Otočte zařízení vodorovně o 180 ° a
znovu je umístěte na naprosto rovný
povrch.
Stanley TLM660
10
Nastavení
Přizpůsobené oblíbené položky
CS
Favorite
1
2
3
4
Stiskněte levé
nebo pravé tlačítko volby. Oblíbená funkce je
nastavena nad příslušným tlačítkem.
Vyberte oblíbenou funkci.
i
5
Vyberte oblíbenou funkci, pro
kterou nastavíte
rychlý přístup.
Zkratka:
V režimu měření
stiskněte tlačítko volby po
dobu 2 sekund.
Opusťte nastavení
Podsvícení
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zvolte jas.
i
5
Potvrďte nastavení.
Opusťte nastavení
Energii uspoříte snížením
jasu v době,
kdy jej nepotřebujete.
11
Nastavení
Vyrovnání
1
CS
2
3
4
Vyberte
číslici.
i
6
Opusťte
nastavení
1.012 m
5
1.012 m
Upravte
číslici.
Potvrďte
hodnotu.
Vyrovnání automaticky připočte
určitou hodnotu ke všem měřením nebo odečte určitou hodnotu
od všech měření. Tato funkce
umožňuje, aby byly zohledněny
odchylky. Je zobrazena ikona
vyrovnání.
Nulování
Druhé potvrzení tlačítky volby:
1
2
3
Odmítnout:
Potvrdit:
i
4
Nulování vrací přístroj do nastavení z výroby. Všechna přizpůsobená nastavení a položky paměti
se ztratí.
Opusťte
nastavení
Stanley TLM660
12
Funkce
Přehled
CS
Časovač
Sledování sklonu
Měření na šikmých objektech
Kalkulačka
Plocha
Sledování výšky
Úprava referencí měření
Objem
Lichoběžník
Paměť
Oblast trojúhelníku
Vymezit
Měření jedné vzdálenosti
Režim chytrého určení vodorovné délky
Režim měření dlouhých délek
Podle Pythagorovy věty 1
Měření výškových profilů
Podle Pythagorovy věty 2
Časovač
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Zvolte dobu
samospouště.
Samospoušť se
spustí po stisknutí tlačítka
ZAP/Měřit.
Potvrďte
nastavení.
Kalkulačka
1
2
Na displeji
vyberte
tlačítko.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Potvrďte každé
tlačítko.
Použijte funkční tlačítka
pro volbu smazat nebo
výsledek.
i
Kalkulačka převezme výsledek
měření z hlavního řádku a tento
výsledek může dále použít pro
další výpočty.
Zlomky ve stopách/palcích převedeny na decimální.
13
Funkce
Úprava referencí měření / stativ
1
2
3
CS
Vzdálenost je měřena od přední části zařízení (standardní nastavení).
Vzdálenost je měřena od přední části zařízení (symbol zámku = trvale).
Vzdálenost se vždy měří od závitu stativu.
i
4
Pokud je zařízení vypnuto, reference se vrátí zpět ke standardnímu nastavení (zadní část zařízení).
Potvrďte nastavení.
Paměť
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Přepínejte mezi
měřeními.
Vymazání paměti.
Převzetí hodnoty
pro další činnosti/funkce.
4
Pomocí tlačítek
Nahoru/Dolů dojde ke zobrazení
podrobnějších
výsledků konkrétních měření.
i
Zkratka
14
Funkce
Měření jedné vzdálenosti
1
2
CS
3
i
4
8.532 m
Aktivní laser namiřte na cíl.
Cílové povrchy:
Chyby měření mohou nastat při
měření proti bezbarvým kapalinám, sklu, pěnovému polystyrénu
nebo polopropustnému povrchu,
případně při zaměření na vysoce
lesklé povrchy. Při měření proti
tmavým povrchům se doba měření prodlouží.
Režim chytrého určení vodorovné délky
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Namiřte laser
na cíl.
x
y
z
x
y
1
z
(do 360 ° a příčný náklon ±10 °)
Sledování sklonu
1
2
3
89.3°
i
Sklon je zobrazen trvale. Přístroj pípáním signalizuje 0 ° a 90 °. Optimální
pro vodorovná nebo svislá nastavení.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funkce
Plocha
1
CS
2
3
4
5
Laser namiřte na
první cílový bod.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
První vzdálenost
Druhá vzdálenost
Obvod
Plocha
Laser namiřte na
druhý cílový bod.
i
Výsledek se zobrazí v linii shrnutí a naměřená
hodnota výše.
Částečná měření / funkce Malíř:
Před začátkem prvního měření stiskněte +
nebo -. Měřte a přičítejte nebo odečítejte
vzdálenosti. Dokončete pomocí =. Měření 2.
délky.
16
Funkce
Objem
1
CS
2
3
4
Laser namiřte na
první cílový bod.
8
5.744 m
První vzdálenost
2.338 m
Druhá vzdálenost
2.431 m
Třetí vzdálenost
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Laser namiřte na
druhý cílový bod.
9
Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů se
zobrazí více
výsledků.
Laser namiřte na
třetí cílový bod.
2
13.430 m
2
Plocha stropu/podlahy
39.300 m
Plochy stěn
16.164 m
Obvod
Objem
17
Funkce
Oblast trojúhelníku
1
CS
2
3
4
5
Laser namiřte na
druhý cílový bod.
Laser namiřte na
první cílový bod.
8
4.248 m
První vzdálenost
4.129 m
Druhá vzdálenost
2.425 m
Třetí vzdálenost
4.855 m
2
6
9
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů se zobrazí
více výsledků. Pokud
je aktivován hledáček, vypněte jej.
7
Laser namiřte na
třetí cílový bod.
Úhel mezi prvním a
druhým měřením
33.60°
10.802 m
Obvod
Oblast trojúhelníku
Režim měření dlouhých délek
1
Stanley TLM660
2
i
Režim měření dlouhých délek umožňuje měřit obtížné cíle za nepříznivých
podmínek, jako je silné okolní osvětlení nebo špatná odrazivost cíle. Doba
měření je prodloužena.
Ikona na stavovém řádku signalizuje,
zda je funkce aktivní.
18
Funkce
Měření výškových profilů
1
2
CS
3
4
5
3
1
0
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
Vodorovná vzdálenost
k zařízení
h
Výškový rozdíl vůči
základnímu bodu
(REF).
d
REF
Zamiřte na další body 1-x.
2x
d
2
h
0
Zamiřte na základní bod (REF).
6
5
4
i
7
Optimální pro měření výškových rozdílů vůči
základnímu bodu. Lze také využít k měření
profilů a částí terénu. Po změření referenčního bodu je zobrazována horizontální vzdálenost a výška ke každému dalšímu bodu.
Opusťte funkci.
19
Funkce
Šikmé objekty
1
2
CS
3
4
5
Laser namiřte na
horní cílový bod.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Úhel P2
Vzdálenost P2
Svislá výška mezi oběma body
7
Laser namiřte na
dolní cílový bod.
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů
se zobrazí více
výsledků. Pokud je
aktivován hledáček,
vypněte jej.
39.10 °
-4.230 m
Sevřený úhel mezi
oběma body
Vodorovná vzdálenost mezi oběma body
Vzdálenost mezi oběma body
Nepřímé měření vzdálenosti mezi
2 body pomocí dalších výsledků.
Optimální pro měření například
délky a sklonu střechy, výšky
komínu atd.
Je důležité, aby bylo měřící zařízení umístěno ve stejné vertikální
rovině, ve které se nacházejí 2
měřené body. Tato rovina je definována čarou mezi těmito 2 body.
Stanley TLM660
20
Funkce
Sledování výšky
CS
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Laser namiřte na horní body a sledování
úhlu/výšky se spustí automaticky.
Laser namiřte na dolní
bod.
29.89 °
3.475 m
P0
= Sledování úhlu, pokud je zařízení uvedeno do chodu na stativu
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
y = Sledování výšky, pokud je zaří-
zení uvedeno do chodu na stativu
Zastaví sledování výšky.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů se zobrazí
více výsledků.
Pokud je aktivován
hledáček, vypněte
jej.
i
7.160 m
z
Lze určit výšky budov nebo stromů bez
vhodných odrazných bodů. U spodního
bodu jsou měřeny vzdálenost a náklon,
což vyžaduje reflexní laserový cíl. Horní
bod lze zaměřit pomocí hledáčku / nitkového kříže, což nevyžaduje reflexní
laserový cíl, protože se měří jen sklon.
21
Funkce
Lichoběžník
1
CS
2
3
4
Laser namiřte na horní
bod.
h
y
5.790 m
7
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů se zobrazí
více výsledků. Pokud
je aktivován hledáček, vypněte jej.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Laser zaměřte na
druhý bod.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Oblast lichoběžníku
22
Funkce
Vymezení
i
CS
Lze zadat dvě
odlišné vzdálenosti (a a b)
k vyznačení
definovaných
měřených délek.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Vyberte číslici.
7
8
Potvrďte hodnotu „b“ a spusťte
měření.
Stanley TLM660
5
Upravte číslici.
2
1.012 m
Chybí 0.240 m
Zařízení pomalu
k další vzdáleposunujte podél
linie sledování. Je nosti 0.625 m.
zobrazena vzdálenost k dalšímu
bodu sledování.
6
Schvalte
hodnotu
„a“.
Další sledovaná vzdálenost
0.625 m
Seřiďte
hodnotu
„b“.
i
0.625 m
Při přibližování k vymezenému
bodu na méně než 0.1 m začne přístroj pípat. Funkci lze
zastavit stisknutím tlačítka
vymazání a vypnutí.
0.240 m
23
Funkce
Podle Pythagorovy věty (2bodové)
1
2
CS
3
4
5
Namiřte laser na
druhý cíl.
Namiřte laser na
první cíl.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Výsledek se zobrazí na hlavním řádku.
Stisknutí tlačítka měření po dobu 2 sekund ve funkci
automaticky aktivuje minimální nebo maximální měření.
Doporučujeme používat pythagorovu větu pouze při
nepřímém vodorovném měření.
U měření výšek (svislé měření) bude přesnějších výsledků dosaženo při použití funkce s měřením sklonu.
24
Funkce
Podle Pythagorovy věty (3bodové)
1
2
3
4
Namiřte laser na
první cíl.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
CS
5
6
Namiřte laser na
druhý cíl.
i
7
Namiřte laser
na třetí cíl.
Výsledek se zobrazí na hlavním řádku.
Stisknutí tlačítka měření po dobu 2 sekund ve funkci
automaticky aktivuje minimální nebo maximální
měření.
Doporučujeme používat pythagorovu větu pouze při
nepřímém vodorovném měření.
U měření výšek (svislé měření) bude přesnějších
výsledků dosaženo při použití funkce s měřením sklonu.
25
Technické údaje
CS
Měření vzdálenosti
Přesnost za příznivých
podmínek *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Přesnost za nepříznivých
podmínek **
± 2.0 mm / 0.08 palce***
Dosah za příznivých
podmínek *
200 m / 660 stop
Dosah při nepříznivých
podmínkách **
80 m/260 stop ****
Nejmenší zobrazená jednotka 0.1 mm / 1/32 palce
Power Range Technology
™
Ø vzdálenosti laserového
bodu
ano
6/30/60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Měření náklonu
Tolerance měření laserového ± 0.2°
paprsku****
Tolerance měření
pouzdra****
± 0.2°
Dosah
360°
* Příznivými podmínkami se má na mysli: cíl s bílým a
difusním odrazem (bíle natřená zeď), nízké osvětlení pozadí
a mírné teploty.
** Nepříznivými podmínkami se mají na mysli: cíle s nižší či
vyšší odrazivostí nebo vysokým osvětlením pozadí či teplotami na horní nebo spodní hranici stanoveného teplotního
rozsahu.
*** Tolerance platí od 0,05 m do 10 m s 95% spolehlivostí.
**** Po uživatelské kalibraci. Další přípustná odchylka související s úhlem +/- 0.01 ° na stupeň až +/-45 ° v každém
kvadrantu. Platí při pokojové teplotě. Pro celé rozmezí
provozní teploty se maximální přípustná odchylka zvyšuje o
+/-0.1°.
Za příznivých podmínek se odchylka může zhoršit o 0.05
mm/m u vzdáleností od 10 m do 30 m, o 0.10 mm/m u
vzdáleností od 30 m do 100 m a o 0.20 mm/m u vzdáleností
nad 100 m.
Za nepříznivých podmínek se odchylka může zhoršit o 0.10
mm/m u vzdáleností od 10 m do 30 m, o 0.20 mm/m u
vzdáleností od 30 m do 100 m a o 0.30 mm/m u vzdáleností
nad 100 m.
Obecná data
Chcete-li získat přesné nepřímé
výsledky, doporučujeme použít stativ.
Chcete-li dosáhnout přesných měření
náklonu, měli byste se vyvarovat příčných
náklonů.
Funkce
Měření vzdálenosti
ano
Min./max. měření
ano
Nepřetržité měření
ano
Vymezit
ano
Sčítání / Odčítání
ano
Plocha
ano
Oblast trojúhelníku
ano
Objem
ano
Lichoběžník
ano
Funkce malíř (plocha s
částečným měř.)
ano
Podle Pythágorovy věty
2bodový, 3bodový
Režim chytrého určení vodorovné délky
Nepřímá výška
ano
Měření výškových profilů
ano
Sledování sklonu
ano
Šikmé objekty
ano
Sledování výšky
ano
Paměť
30 zobrazení
Pípnutí
ano
Barevný displej s podsvícením
ano
Multifunkční prvek
ano
Hledáček (obrazovka)
4x přiblížení
Třída laseru
2
Typ laseru
635 nm, < 1 mW
Třída ochrany
IP54
Autom. vypnutí laseru
po 90 s
Autom. vypnutí
po 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Dosah Bluetooth®
10 m
Digitální vodováha
ano
Životnost baterie (2 x AA)
až 5000 měření
Bluetooth® Smart
ano
Rozměry (V×H׊)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Přizpůsobené oblíbené položky ano
Hmotnost (s bateriemi)
209 g / 7,22 unce
Teplotní rozsah:
- Skladování
- Obsluha
Stanley TLM660
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
i
Časovač
ano
Režim měření dlouhých délek
ano
Kalkulačka
ano
26
Kódy zpráv
Údržba
Bezpečnostní pokyny
Pokud hlášení Error nezmizí po opakovaném zapnutí zařízení, obraťte se na
prodejce.
Pokud se zobrazí hlášení InFo s číslem, stiskněte tlačítko Vymazat a proveďte následující
pokyny:
• Zařízení čistěte vlhkou měkkou utěrkou.
• Zařízení nikdy neponořujte do vody.
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
Osoba odpovědná za přístroj musí zajistit,
aby všichni uživatelé těmto pokynům porozuměli a dodržovali je.
Záruka
Č.
Příčina
Oprava
156
Příčný náklon větší
než 10 °
Podržte přístroj bez příčného náklonu.
162
Chyba kalibrace
Ujistěte se, že je zařízení
umístěno na zcela vodorovném a rovném
povrchu. Opakujte postup
kalibrace. Pokud se závada
stále vyskytuje, obraťte se
na prodejce.
Na výrobek Stanley TLM je poskytována
dvouletá záruka.
Další informace k záruce získáte u prodejce.
Uvedené informace podléhají změnám
(nákresy, popisy a technické údaje).
Odpovědný výrobce originálního zařízení:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
204
Chyba výpočtu
Opět proveďte měření.
240
Chyba přenosu dat
Opakujte postup.
252
Příliš vysoká teplota
Nechejte přístroj vychladnout.
253
Příliš nízká teplota
Přístroj zahřejte.
255
Přijatý signál je příliš
slabý, doba měření je
příliš dlouhá.
Změňte cílový povrch
(např. bílý papír).
256
Přijatý signál je příliš
vysoký
Změňte cílový povrch
(např. bílý papír).
257
Příliš mnoho okolního Stín v cílové oblasti.
světla
258
Měření mimo měřicí
rozsah
Správný rozsah.
260
Přerušený laserový
paprsek
Opakujte měření.
Stanley TLM660
CS
Oblasti odpovědnosti
Výše uvedená společnost odpovídá za
dodání produktu včetně příručky uživatele v
dokonale bezpečném stavu. Výše uvedená
společnost není odpovědná za příslušenství
dodané třetí stranou.
Odpovědnost osoby pověřené
obsluhou přístroje:
• Obsluha odpovídá za porozumění bezpečnostním pokynům k výrobku a pokynům v
uživatelské příručce.
• Seznámit se s platnými bezpečnostními
předpisy pro předcházení úrazům.
• Obsluha vždy zamezí přístupu nepovolaných osob k výrobku.
27
Bezpečnostní pokyny
CS
Povolené použití
Nebezpečí při používání
Likvidace
• Měření vzdáleností
• Měření náklonu
• Přenos dat s Bluetooth®
 VAROVÁNÍ
 UPOZORNĚNÍ
Zakázané použití
• Používání přístroje bez obeznámení se s
pokyny
• Použití mimo stanovené meze
• Vyřazení bezpečnostních systémů z
činnosti a odstranění informativních a
výstražných štítků
• Otevření zařízení pomocí nástrojů (šroubováky atd.)
• Provádění úprav nebo adaptací přístroje
• Používání příslušenství jiných výrobců bez
výslovného schválení
• Úmyslné oslňování okolních osob, taktéž
ve tmě
• Nedostatečné zajištění pracoviště při
měření (např. při měření na silnicích, na
staveništích atd.)
• Nevhodné nebo neodpovědné chování na
lešení, žebříku, při měření poblíž strojů v
provozu nebo v blízkostí strojních součástí
či instalací, které nejsou chráněné
• Míření přímo na slunce
Stanley TLM660
Dejte pozor na chybná měření, jestliže je
přístroj vadný, upadl nebo byl nesprávně
použit či pozměněn. Provádějte pravidelná
zkušební měření.
Zvláště pak po neobvyklém použití a před
důležitými měřeními, v jejich průběhu i po
nich.
 UPOZORNĚNÍ
Nikdy se nepokoušejte produkt sami opravit.
V případě poškození kontaktujte místního
prodejce.
 VAROVÁNÍ
Změny a opravy bez výslovného schválení
mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k
provozování zařízení.
Limity používání
Viz kapitola „Technické údaje“.
Zařízení je určeno k používání v prostorách trvale obývaných lidmi. Výrobek
nepoužívejte v prostorách s nebezpečím
výbuchu ani v agresivním prostředí.
i
Vybité baterie nesmí být likvidovány jako
komunální odpad. Pečujte o životní prostředí
a baterie odevzdejte na sběrných místech
ustanovených v souladu s národními nebo
místními předpisy.
Výrobek nevhazujte do komunálního
odpadu.
Výrobek patřičně zlikvidujte v
souladu s národními předpisy platnými ve vaší zemi.
Dodržujte národní předpisy a doporučení.
Informace o speciální manipulaci s výrobkem
a nakládání s odpadem si můžete stáhnout z
domovské stránky naší společnosti.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 VAROVÁNÍ
Zařízení odpovídá nejpřísnějším požadavkům
příslušných norem a předpisů.
Přesto nelze zcela vyloučit možnost rušení
jiných přístrojů.
28
Bezpečnostní pokyny
Použití výrobku s Bluetooth
CS
®
Klasifikace laseru
 VAROVÁNÍ
Maximální špičkový výstupní výkon
zářivého toku:
0.95 mW
Elektromagnetické záření může rušit ostatní
zařízení (např. lékařská zařízení, jako jsou
stimulátory nebo naslouchátka) a přístroje v
letadle. Může také ovlivňovat osoby a zvířata.
Bezpe?nostní opat?ení:
Ačkoli tento výrobek splňuje nejpřísnější
normy a předpisy, není zcela vyloučena
možnost ublížení na zdraví lidí a zvířat.
• Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti
čerpacích stanic, chemických závodů, v
prostředí s nebezpečím výbuchu a na
místech, kde probíhá manipulace s trhavinami.
• Výrobek nepoužívejte v blízkosti lékařského vybavení.
• Nepoužívejte výrobek v letadle.
• Výrobek nepoužívejte v blízkosti těla po
dlouhou dobu.
Zařízení vyzařuje viditelné laserové paprsky,
jež jsou vysílány z přístroje:
Jedná se o laserový výrobek třídy 2 dle
normy:
• IEC60825-1 : 2014 „Bezpečnost záření
laserových zařízení“
Produkty s laserem třídy 2:
Do laserového paprsku se nedívejte ani jím
bezdůvodně nemiřte na jiné osoby. Ochranu
očí obvykle zajistí reakce v podobě odvrácení
se nebo reflex mrknutí oka.
635 nm
Trvání pulsu:
>400 ps
Frekvence opakování pulsů:
320 MHz
Rozbíhavost paprsku:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Označení
 VAROVÁNÍ
Přímý pohled do paprsku s optickými
pomůckami (např. dalekohledem či teleskopem) může být nebezpečný.
 UPOZORNĚNÍ
Pohled do laserového paprsku může ohrozit
zrak.
Stanley TLM660
Vlnová délka:
Obsah (ilustrace, popisy a technické údaje)
podléhá změnám bez předchozího upozornění.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Indholdsfortegnelse
DA
Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grundliggende måle-skærmbillede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valg-skærmbillede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøger (visningsskærm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sæt batterier i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Tænde og slukke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Clear - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meddelelseskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunktionelt endestykke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permament / Minimum-Maksimum-måling - - - - - - - - - - - - - Plus / minus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøger (visningsskærm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Betjening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indstillinger
--------------------------------- 7
Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hældningsenheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Afstandsenheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tænde og slukke lyd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tænde og slukke digitialt vaterpas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Aktiver tastelås- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Tænd med tastelås - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/Aktiver Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrering af hældningssensor (hældningskalibrering) - - - - - - 10
Brugertilpassede favoritter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Belysning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Forskydning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Nulstil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktioner
--------------------------------Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Timer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indstilling af måle-reference / stativ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Memory- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Måle enkelt afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horizontal Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Hældnings-sporing- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trekant areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Lang rækkevidde mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Højdeprofil-måling- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Hældende emner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Højdesporing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Opmåling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniske specificationer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meddelelseskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vedligeholdelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sikkerhedsanvisninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ansvarsområder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Tilladt brug- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ikke-tilladt anvendelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Farer ved brug - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Begrænsninger for brug - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Bortskaffelse- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Brug produktet med Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassifikation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Mærkning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Instrumentopsætning
Introduktion
DA
Oversigt
Sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør læses
omhyggeligt, før produktet anvendes første gang.
Personen med ansvar for produktet skal sørge for at alle
brugere forstår disse anvisninger og følger dem.
Display
De anvendte symboler har følgende betydninger:
 ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil
føre til død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
On / Mål
Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil
føre til mindre personskade og/eller væsentlig materiel, økonomisk
og miljømæssig skade, hvis den ikke undgås.
Vigtigt afsnit som skal følges i praksis for at produktet kan
anvendes på en teknisk korrekt og effektiv måde.
Punktsøger
(visningsskærm)
Navigation
Valg-taster
knyttet til symboler oven
over
Funktionsskærm
Return /
Lig med
Clear / Off
Plus /
minus
 FORSIGTIG
i
Stanley TLM660
2
Instrumentopsætning
Grundliggende måle-skærmbillede
Status-bjælke
DA
Valg-skærmbillede
Side-indikator
FUNC
Funktion /
Indstillinger
Hoved-linje
Aktiv funktion
Favoritter
Stanley TLM660
Indstillinger
Hjælpefunktion
3
Instrumentopsætning
Punktsøger (visningsskærm)
DA
Sæt batterier i
Zoom-trin
i
1x
Belysningsindstilling med
venstre- og højre-tasterne
Aktiv funktion
Sigtekorn
For at sikre driftsikkerhed bør der ikke
anvendes zink-kul
batterier. Vi anbefaler
brug af batterier af
høj kvalitet. Skift batterierne når batterisymbolet blinker.
Zoom (1x, 2x, 4x)
med op- og nedtasterne
Favoritter
Stanley TLM660
4
Betjening
Tænde og slukke
ON
DA
Clear
OFF
i
2 sek.
Hvis der ikke
trykkes på nogen
tast i 180 sek. vil
apparatet automatisk slukkes.
Apparat slukkes.
Meddelelseskoder
1x
2x
Hvis "Info"-ikonet kommer frem
med et nummer, følges anvisningerne i afsnittet "Meddelseskoder".
Eksempel:
Forlad aktuel funktion og gå til default
betjenings-mode.
Fortryd seneste
handling.
Multifunktionelt endestykke
i
Endestykkets
retning spores
automatisk og
nulpunkt indstilles tilsvarende.
Permament / Minimum-Maksimum-måling
1
2
min.
max.
Den minimum- og maximumafstand vises (min, max.). Den senest
målte værdi vises i hovedlinien.
3
2 sek.
Anvendes til at måle rumdiagonaler (maksimumværdier) eller horisontale afstande (minimumværdier)
Stanley TLM660
8.532 m
Stopper permanent / minimum-maksimum måling.
5
Betjening
Plus / minus
DA
2x
1
2
7.332 m
3
Den næste måling
lægges til den forrige.
Den næste måling
trækkes fra den
forrige.
i
4
7.332 m
Denne proces kan gentages efter
behov. Den samme proces kan
anvendes til at lægge til eller trække fra for arealer og volumener.
20.179 m
12.847 m
Punktsøger (visningsskærm)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Gå ud af punktsøger (visningsskærm)
Dette er en stor hjælp ved udendørs måling. Den integrerede punktsøger (visningsskærm) viser målet på displayet. Apparatet måler midten af sigtekornet, selv hvis laserprikken
ikke er synlig. Parallakse-fejl opstår, når punktsøgerkameraet anvendes på nære mål med den effekt, at laseren fremtræder fejlplaceret i sigtekornet. I disse tilfælde skal man
anvende den rigtige laserprik.
Stanley TLM660
6
Indstillinger
Oversigt
DA
Hældningsenheder
1
2
Afstandsenheder
Bip
Digitalt vaterpas
Tastaturlås
Bluetooth®
Hældningskalibrering
Favoritter
Belysning
Forskydning
Nulstil
Information
Hældningsenheder
1
2
3
Skift mellem følgende
enheder:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Bekræft indstilling.
Gå ud af indstillinger.
7
Indstillinger
Afstandsenheder
1
DA
2
3
Skift mellem følgende
enheder:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Bekræft indstilling.
Gå ud af indstillinger.
Tænde og slukke lyd
1
2
3
Gå ud af indstillinger.
For at tænde, gentages procedure.
OFF
ON
Tænde og slukke digitialt vaterpas
1
2
For at tænde, gentages procedure.
ON
Stanley TLM660
i
3
Det digitiale vaterpas vises i
statuslinjen.
Gå ud af indstillinger.
OFF
8
Indstillinger
De-/Aktiver tastelås
1
DA
Tænd med tastelås
For at deaktivere,
gentages procedure.
2
3
1
2
indenfor 2
sek.
Gå ud af indstillinger.
ON
OFF
De-/Aktiver Bluetooth Smart
1
2
For at tænde, gentages procedure.
ON
i
i
3
Gå ud af indstillinger.
OFF
Slå Bluetooth Smart til i indstillinger.
Tilslut apparatet til din smart phone, pad, laptop,…
Selve den aktuelle måling overføres automatisk, hvis der er Bluetoothforbindelse. For at overføre et resultat fra hovedlinjen, trykkes på =.
Bluetooth slukkes, når laser-afstandsmåleren slukkes.
Det effektive og innovative Bluetooth Smart modul (med den nye
Bluetooth standard V4.0) arbejder sammen med alle Bluetooth Smart
Ready apparater. Alle andre Bluetooth apparater supporterer det
energibesparende Bluetooth Smart Modul, som er integreret i apparatet.
Stanley TLM660
Default mode: Bluetooth er slået
til. Bluetooth-ikon i statuslinje
forsvinder, hvis apparatet er forbundet med Bluetooth.
Vi påtager os intet ansvar på nogen måde for brug af den gratis software og vi er ikke forpligtede til foretage rettelser eller udvikle opgraderinger. Apps til Android® eller Mac iOS kan findes i specielle
internetbutikker.
9
Indstillinger
Kalibrering af hældningssensor (hældningskalibrering)
1
2
3
DA
4
180°
Placer apparatet på en helt flad overflade.
180°
5
6
7
Drej apparatet horisontalt 180° og
placér det igen på en helt flad overflade.
8
Placer apparatet på en helt flad overflade.
9
180°
180°
10
i
Efter 2 sek.
går apparatet
tilbage til basis-mode.
Drej apparatet horisontalt 180° og
placér det igen på en helt flad overflade.
Stanley TLM660
10
Indstillinger
Brugertilpassede favoritter
DA
Favorite
1
2
3
4
Tryk på venstre eller højre valgtast.
Funktion er valgt
som favorit over
den tilsvarende
valgtast.
Vælg favorit-funktion.
i
5
Vælg dine favoritfunktioner for
hurtig adgang.
Genvej:
Tryk i 2 sekunder på valgtast i
måle-mode.
Gå ud af indstillinger.
Belysning
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Vælg lysstyrke.
i
5
Bekræft indstilling.
Gå ud af indstillinger.
Spar strøm
ved at reducere lysstyrke, hvis den
ikke behøves.
11
Indstillinger
Forskydning
1
DA
2
3
4
1.012 m
Vælg tal.
i
6
Gå ud af indstillinger.
5
1.012 m
Indstil tal.
Godkend
værdi.
En forskydning (offset) tillægger
eller fratrækker automatisk en
specifik værdi til eller fra alle målinger. Denne funktion giver mulighed for at tage højde for
tolerancer. Forskydnings-ikonet
vises.
Nulstil
Anden bekræftelse med valg-taster:
1
2
3
Afvis:
Bekræft:
i
4
Ved nulstilling vender instrumentet tilbage til fabriksindstillinger.
Alle bruger-indstillinger og hukommelse tabes.
Gå ud af indstillinger.
Stanley TLM660
12
Funktioner
Oversigt
DA
Timer
Hældnings-sporing
Måling på hældende emner
Beregner
Areal
Højdesporing
Indstilling af måle-reference
Volumen
Trapez
Memory
Trekant areal/
Opmåling
Enkeltafstandsmåling
Lang rækkevidde mode
Pythagoras 1
Smart Horisontal Mode
Højdeprofil-måling
Pythagoras 2
Timer
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Vælg udløsningstid.
i
Selv-udløsningen starter,
hvis der trykkes på
ON/Mål-tast.
i
Måleresultatet fra hovedlinien kan
overføres til kalkulatoren og anvendes til yderligere beregninger.
Fod/inch-brøker omregnes til
fod/inch-decimaltal.
Bekræft indstilling.
Kalkulator
1
2
Vælg tast på
display.
3
Bekræft hver
tast.
C/CE
Stanley TLM660
=
Brug valgtaster for at
cleare eller resultat.
13
Funktioner
Indstilling af måle-reference / stativ
1
2
3
DA
Afstand måles fra apparatets bagside (standardindstilling).
Afstand måles fra apparatets front (låssymbol = permanent).
Afstand måles hele tiden fra stativets gevind.
i
4
Hvis apparatet slukkes, går reference tilbage til standardindstilling
(apparatets bagside).
Bekræft indstilling.
Memory
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Skift mellem målinger.
Slet memory.
Tag værdi over til
yderligere behandling.
4
Brug op-/ned-navigationstaster til at
se flere detaljerede
resultater for den
specifikke måling.
i
Genvej
14
Funktioner
Måle enkelt afstand
1
2
DA
3
i
4
8.532 m
Sigt aktiv laser mod mål.
Mål-overflader:
Målefejl kan opstå, når der måles
til farveløse væsker, glas, styrofoam eller halvgennemsigtige overflader eller ved sigte mod meget
reflekterende overflader. Måling
tager længere tid mod mørke
overflader.
Smart Horizontal Mode
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Sigt laser mod
mål.
x
y
z
x
y
1
z
(op til 360° og en tværgående
hældning på ±10°)
Hældnings-sporing
1
2
3
89.3°
i
Hældningen vises permanent. Instrument bipper ved 0° og 90°. Ideel til
horisontale eller vertikale indstillinger.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funktioner
Areal
1
DA
2
3
4
5
Ret laser mod første målpunkt.
6
6.228 m
Første afstand
3.9I0 m
20.276 m
Anden afstand
24.352 m
2
Stanley TLM660
Omkreds
Ret laser mod andet målpunkt.
i
Resultatet vises i hovedlinien og den målte
værdi ovenover.
Partielle målinger / Maler-funktion:
Tryk på + eller - før start af første måling. Mål
og læg afstande til eller træk dem fra. Færdig
med =. Mål længde nr. 2.
Areal
16
Funktioner
Volumen
1
DA
2
3
4
Ret laser mod første målpunkt.
8
5.744 m
Første afstand
2.338 m
Anden afstand
2.431 m
Tredje afstand
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Ret laser mod andet målpunkt.
9
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater.
Ret laser mod
tredje målpunkt.
2
13.430 m
2
Loft-/gulv-areal
39.300 m
Vægarealer
16.164 m
Omkreds
Volumen
17
Funktioner
Trekant areal
1
DA
2
3
4
5
Ret laser mod andet målpunkt.
Ret laser mod første målpunkt.
8
4.248 m
Første afstand
4.129 m
Anden afstand
2.425 m
Tredje afstand
4.855 m
2
6
9
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
7
Ret laser mod
tredje målpunkt.
Vinkel mellem første
og anden måling
33.60°
10.802 m
Omkreds
Trekant areal
Lang rækkevidde mode
1
Stanley TLM660
2
i
Lang rækkevidde mode giver mulighed for målinger af vanskelige mål under ugunstige forhold f.eks. kraftigt lys
i omgivelser eller dårlig reflektion på
mål. Måletiden øges.
Et ikon i statuslinjen viser, hvis funktionen er aktiv.
18
Funktioner
Højdeprofil-måling
1
DA
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horisontal afstand til
apparat
h
Højdeforskel til reference-punkt (REF).
d
Sigt mod yderligere punkter 1-x.
2x
d
2
h
0
Ret laser mod reference-punkt (REF).
6
5
4
Ideel til måling af højdeforskelle til et referencepunkt. Kan anvendes til at måle profiler og
terrænsektioner. Efter måling af referencepunktet vises horisontal afstand og højde for
hvert følgende punkt.
Gå ud af indstillinger.
19
Funktioner
Hældende emner
1
2
DA
3
4
5
Ret laser mod øvre
punkt.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 vinkel
P2 distance
Vertikal afstand mellem begge punkter
7
Ret laser mod andet målpunkt.
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
39.10 °
-4.230 m
Inkluderer vinkel mellem begge punkter
Horisontal afstand
mellem begge punkter
Afstand mellem begge
punkter
Indirekte afstandsmåling mellem 2
punkter med yderligere resultater. Ideel til anvendelser som
f.eks. længde og hældning af tag,
skorstens højde ...
Det er vigtigt, at instrumentet er
placeret i samme vertikale plan
som de 2 punkter. Planet er defineret af linjen mellem de to punkter.
Stanley TLM660
20
Funktioner
Højdesporing
DA
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Sigt laser mod øvre punkter og vinkel/højdesporing starter automatisk.
Ret laser mod nedre
punkt.
P0
29.89 °
3.475 m
y
= Sporingshøjde hvis apparatet drejes på stativ
= Sporingshøjde hvis apparatet er sat på stativ
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
Stopper højdesporing
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
i
7.160 m
z
Højder af bygninger eller træer uden
passende reflekterende punkter kan
bestemmes. I bunden måles afstand og
hældning - hvilket kræver et reflekterende laser-mål. Det øvre punkt kan
der sigtes på med punktsøger / sigtekorn og behøver ikke et reflekterence
låser-mål, da kun hældningen måles.
21
Funktioner
Trapez
1
DA
2
3
4
Ret laser mod øvre
punkt.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Ret laser mod 2.
punkt.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapez areal
22
Funktioner
Opmåling
i
DA
To forskellige
afstande (a og
b) kan indtastes for at markere
definerede
målte længder.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Vælg tal.
7
8
Godkend værdi
"b" og start måling.
Stanley TLM660
5
Indstil tal.
Bevæg apparatet
langsomt langs
opmålingslinjen.
Afstanden til det
næste opmålingspunkt vises.
2
1.012 m
0,240 m mangler op til næste
0,625 m afstand.
6
Godkend
værdi "a".
Næste opmålingsafstand
0.625 m
0.240 m
Indstil
værdi "b".
i
0.625 m
Når instrumentet kommer
nærmere end 0,1 m til et opmålingspunkt, begynder det at
bippe. Denne funktion kan
stoppes ved at trykke på
CLEAR/OFF-knappen.
23
Funktioner
Pythagoras (2-punkt)
1
2
DA
3
4
5
Sigt laser mod andet mål.
Sigt laser mod første mål.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Resultatet vises i hovedlinien.
Tryk på måletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer automatisk Minimum eller Maksimum måling.
Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte horisontal måling.
Ved højdemåling (vertikal) er det mere præcist at anvende en funktion med hældningsmålingen.
24
Funktioner
Pythagoras (3-punkt)
1
2
DA
3
4
Sigt laser mod første mål.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Sigt laser mod andet mål.
i
7
Sigt laser mod
tredje mål.
Resultatet vises i hovedlinien.
Tryk på måletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer
automatisk Minimum eller Maksimum måling.
Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte horisontal måling.
Ved højdemåling (vertikal) er det mere præcist at anvende en funktion med hældningsmålingen.
25
Tekniske specificationer
Afstandsmåling
Præcision ved gunstige
forhold *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Præcision ved ugunstige
forhold **
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Rækkevidde ved gunstige
forhold *
200 m / 660 fod
Rækkevidde ved ugunstige
forhold **
80 m / 260 fod ****
Mindste enhed vist
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
™
Ø laserpunkt ved distancer
ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hældningsmåling
Måletolerance for laserstråle****
± 0.2°
Måletolerance i forhold til
kabinet****
± 0.2°
Område
360°
Generelt
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beskyttelsesklasse
IP54
Autom. laser-slukning
efter 90 s
Autom. instrument-slukning
efter 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Rækkevidde for Bluetooth®
10 m
Batterikapacitet (2 x AA)
op til 5000 målinger
Dimensioner (H x D x B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Vægt (med batterier)
Temperaturområde:
- Opbevaring
- Anvendelse
Stanley TLM660
209 g / 7.22 ounce
DA
* gunstige forhold er: hvide og diffust reflekterende mål
(hvidmalet væg), lav baggrundsbelysning og moderate
temperaturer.
** ugunstige forhold er: mål med enten lavere eller højere
reflektion eller stærkere baggrundsbelysning eller temperaturer i den høje eller lave ende af det specificerede temperaturområde.
*** Tolerancer gælder fra 0,05 m til 10 m med et konfidensniveau på 95%.
**** efter bruger-kalibrering. Yderligere vinkelrelateret afvigelse på +/- 0,01° pr grad op til +/-45° i hver kvadrat.
Gælder ved rumtemperatur. For hele driftstemperaturområdet øges maksimum afvigelse med +/- 0,1°.
+/-0.1°.
Under gunstige forhold kan tolerancen afvige 0,05 mm/m
for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,10 mm/m mellem
30 m og 100 m og med 0,20 mm/m for afstande over 100 m
Under ugunstige forhold kan tolerancen afvige 0,10 mm/m
for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,20 mm/m mellem
30 m og 100 m og med 0,30 mm/m for afstande over 100 m
For præcise indirekte resultater anbefales brug af stativ. For præcise hældningsmålinger bør tværgående hældning
undgås.
i
Funktioner
Afstandsmåling
ja
Min/max-måling
ja
Permanent måling
ja
Opmåling
ja
Plus / Minus
ja
Areal
ja
Trekant areal/
ja
Volumen
ja
Trapez
ja
Maler-funktion (areal med
partiel måling).
ja
Pythagoras
2-punkt, 3-punkt
Smart Horisontal Mode
Indirekte højde
ja
Højdeprofil-måling
ja
Hældnings-sporing
ja
Hældende emner
ja
Højdesporing
ja
Memory
30 visninger
Bip
ja
Belyst farvedisplay
ja
Multifunktionelt endestykke
ja
Punktsøger (visningsskærm)
4xZoom
Digitalt vaterpas
ja
Bluetooth® Smart
ja
Brugertilpassede favoritter
ja
Timer
ja
Lang rækkevidde mode
ja
Beregner
ja
-25 til 70 °C
-13 til 158 °F
-10 til 50 °C
14 til 122 °F
26
Meddelelseskoder
Vedligeholdelse
Sikkerhedsanvisninger
Hvis meddelelsen Error ikke forsvinder,
efter at instrumentet er blevet tændt og
slukket adskillige gange, kontaktes forhandleren.
Hvis meddelelsen InFo vises med et
nummer, trykkes på Clear-knappen og
følgende anvisninger følges:
• Rengør instrumentet med fugtig, blød klud.
• Instrumentet må ikke nedsænkes i vand.
• Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller
opløsninger.
Personen med ansvar for instrumentet skal
sørge for at alle brugere forstår disse anvisninger og følger dem.
Garanti
Ansvar for producenten af det originale udstyr:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Nr.
Årsag
Udbedring
156
Tværgående hældning Kontroller og juster instrustørre end 10°
mentets tværgående hældning.
162
Kalibreringsfejl
Sørg for at apparatet er
placeret på en helt horisontal og flad overflade.
Gentag kalibreringsproceduren. Hvis fejlen opstår
igen, kontaktes din
forhandler.
204
Beregningsfejl
Udfør måling igen.
240
Dataoverførselsfejl
Gentag procedure.
252
Temperatur for høj
Lad instrumentet køle
ned.
253
Temperatur for lav
Varm instrumentet op.
255
Modtager for svagt
Skift mål-overflade (f.eks.
signal, måletid for lang hvidt papir).
256
Modtaget signal for
kraftigt
Skift mål-overflade (f.eks.
hvidt papir).
257
For meget
baggrundslys
Skyg for målområde.
258
Måling udenfor måleområde
Korrekt område.
260
Laserstråle brudt
Gentag måling.
Stanley TLM660
Stanley TLM har 2 års garanti.
Kontakt din forhandler for yderligere information om dette.
Ret til ændringer forbeholdes (tegninger,
beskrivelser og tekniske specificationer).
DA
Ansvarsområder
Virksomheden ovenfor er ansvarlig for at
levere produktet, incl. brugervejledning, i
komplet sikker tilstand. Virksomheden
ovenfor er ikke ansvarlig for tredjepartstilbehør.
Ansvarsområder for personen med
ansvar for instrumentet:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne på
produktet og instruktionerne i brugervejledningen.
• At være bekendt med lokale sikkerhedsregler mht. ulykkesforebyggelse.
• Altid at undgå at uautoriserede personer
får adgang til produktet.
27
Sikkerhedsanvisninger
DA
Tilladt brug
Farer ved brug
Bortskaffelse
• Afstandsmåling
• Hældningsmåling
• Dataoverførselsfejl med Bluetooth®
 ADVARSEL
 ADVARSEL
Ikke-tilladt anvendelse
• Brug af produktet uden instruktion
• Brug udenfor de nævnte grænser
• Deaktivering af sikkerhedssystemer og
fjernelse af forklarende og advarende
mærkater
• Åbning af udstyret med værktøj (skruetrækkere etc.)
• Modifikation eller ændring af produktet
• Brug af tilbehør fra andre producenter
uden udtrykkelig godkendelse
• Bevidst blænding af tredjepart; også i
mørke
• Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
på opmålingsstedet (f.eks. ved måling på
veje, byggepladser etc.)
• Bevidst fejlagtig eller uansvarlig adfærd på
stilladser, ved brug af stiger, ved måling nær
maskiner, som kører, eller nær dele af
maskiner eller installationer, som ikke er
afskærmede
• Sigte direkte mod solen
Stanley TLM660
Vær opmærksom på fejlagtige målinger, hvis
instrumentet er defekt, eller hvis det er
blevet tabt eller er fejlanvendt eller modificeret. Udfør testmålinger med jævne
mellemrum.
Især efter instrumentet har været udsat for
anormal brug, og før, under og efter vigtige
målinger.
Forsøg aldrig at reparere produktet selv. I
tilfælde af beskadigelse kontaktes en lokal
forhandler.
Brugte batterier må ikke smides ud med
husholdningsaffaldet. Skån miljøet og tag dem
til opsamlingsstederne i overensstemmelse
med nationale eller lokale regler.
Produktet må ikke smides ud med husholdningsaffaldet.
Smid produktet ud i overensstemmelse med de gældende nationale
regler i dit land.
Følg de nationale og landespecifikke regler.
Produktspecifik behandling og affaldshåndtering kan downloades fra vores hjemmeside.
Ændringer eller modifikationer ikke udtrykkeligt godkendt kan fratage brugeren retten
til at bruge udstyret.
 ADVARSEL
 FORSIGTIG
 ADVARSEL
Begrænsninger for brug
Se afsnittet "Tekniske specificationer".
Apparatet er designet til brug i områder
egnet til menneskers permanente ophold.
Brug ikke produktet i eksplosivt farlige
områder eller i kemisk aggressive områder.
i
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
Apparatet lever op til de strengeste krav i de
relevante standarder og regler.
Alligevel kan muligheden for forstyrrelse af
andre apparater ikke helt udelukkes.
28
Sikkerhedsanvisninger
Brug produktet med Bluetooth
DA
®
Laserklassifikation
 ADVARSEL
Maksimum stråle-spidseffekt:
Elektromagnetisk stråling kan give forstyrrelse af andet udstyr, i installationer (f.eks.
medicinsk udstyr så som pacemakere eller
høreapparater) og i fly. Det kan også påvirke
mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selvom dette produkt lever op til de mest
krævende standarder og regler, kan risikoen
for at skade af mennesker og dyr ikke helt
udelukkes.
• Brug ikke produktet nær tankstationer,
kemiske anlæg, i områder med potentielt
eksplosiv luft og når sprængninger udføres.
• Brug ikke produktet nær medicinsk udstyr.
• Brug ikke produktet i fly.
• Brug ikke produktet nær din krop i længere
tid.
Bølgelængde:
Instrumentet laver synlige laserstråler, som
udsendes fra instrumentet:
Det er et klasse 2 laserprodukt i overensstemmelse med:
• IEC60825-1 : 2014 "Strålesikkerhed for
laserprodukter"
Laserklasse 2 produkter:
Se ikke ind i laserstrålen og ret den ikke
unødvendigt mod andre. Øje-beskyttelse
klares normalt med undvige reaktion incl.
blinkerefleksen.
Impuls-varighed:
>400ps
Impuls-gentagelsesfrekvens:
320 MHz
Stråle-afvigelse:
0,16mrad x 0,6mrad
Mærkning
 ADVARSEL
At se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (f.eks. kikkerter, teleskoper) kan
være farligt.
 FORSIGTIG
Det kan være farligt for øjnene at se direkte
ind i laserstrålen.
Stanley TLM660
0,95 mW
635 nm
Ret til ændringer forbeholdes (tegninger,
beskrivelser og tekniske specificationer)
uden varsel.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Inhalt
DE
Inbetriebnahme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Einleitung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Übersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Basismessung-Bildschirm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Auswahlbildschirm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zielsucher- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Batterien einsetzen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Ein- / Ausschalten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zurück - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meldungscodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunktionales Endstück - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dauermessung / Minimum-/Maximum-Messung - - - - - - - - - Addieren / Subtrahieren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zielsucher- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Bedienung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Einstellungen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Übersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Neigungseinheiten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Distanzeinheiten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Beep (Ein / Aus) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitale Neigungsanzeige Ein/Aus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tastensperre de-/aktivieren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Mit Tastensperre einschalten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bluetooth Smart de-/aktivieren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrierung des Neigungssensors (Neigungskalibrierung)- - - - 10
Personalisierte Favoriten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Beleuchtung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Zurücksetzen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktionen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Übersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Timer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rechner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Einstellung der Messebene / Stativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Speicher - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Messung von Einzeldistanzen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horizontal Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Neigungstracking- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Fläche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Dreiecksfläche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Long Range Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Höhenprofil-Messung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Geneigte Objekte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Höhentracking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Absteckung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2 Punkte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3 Punkte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technische Daten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meldungscodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Pflege - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sicherheitshinweise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Verantwortungsbereiche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Bestimmungsgemässe Verwendung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Sachwidrige Verwendung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Gebrauchsgefahren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Einsatzgrenzen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Entsorgung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)- - - - - - - - - - - - - - - 28
Verwendung des Produkts mit Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassifizierung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Beschilderung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Inbetriebnahme
Einleitung
DE
Übersicht
Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung vor der
Erstinbetriebnahme des Geräts sorgfältig lesen.
Der Betreiber stellt sicher, dass alle Benutzer diese Hinweise
verstehen und befolgen.
Anzeige
Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:
 WARNUNG
Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwendung, die zu schweren
Personenschäden oder zum Tod führen kann.
 VORSICHT
Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwendung, die zu geringen
Personenschäden, aber erheblichen Sach-, Vermögens- oder
Umweltschäden führen kann.
Nutzungsinformationen, die dem Benutzer helfen, das
Produkt technisch richtig und effizient einzusetzen.
i
Ein / Messen
Zielsucher
Navigation
Zurück / Aus
Stanley TLM660
Auswahltasten
sind mit den darüberliegenden Symbolen verknüpft
Funktionsbildschirm
Zurück / Gleich
Addieren / Subtrahieren
2
Inbetriebnahme
Basismessung-Bildschirm
Statusleiste
DE
Auswahlbildschirm
Seitenanzeige
FUNC
Funktion / Einstellungen
Hauptzeile
Aktive
Funktion
Favoriten
Stanley TLM660
Einstellungen
Hilfefunktion
3
Inbetriebnahme
Zielsucher
DE
Batterien einsetzen
Zoomstufe
i
1x
Beleuchtungsanpassung mit Navigationstasten
links und rechts
Aktive
Funktion
Fadenkreuz
Um den zuverlässigen
Betrieb zu gewährleisten, keine Zink-KohleBatterien verwenden.
Wir empfehlen
die Verwendung von
hochwertigen Batterien. Batterien wechseln,
wenn das Batteriesymbol blinkt.
Zoom (1-, 2-, 4fach) m
it Navigationstasten
aufwärts und abwärts
Favoriten
Stanley TLM660
4
Bedienung
Ein- / Ausschalten
Ein
DE
Zurück
Aus
i
2 sec
1x
Wird 180 sec lang
keine Taste gedrückt, schaltet
sich das Gerät automatisch aus.
Gerät wird ausgeschaltet.
Meldungscodes
2x
Wird das Infosymbol in Kombination
mit einer Zahl angezeigt, Hinweise im
Abschnitt "Meldungscodes" beachten.
Beispiel:
Aktuelle Funktion
verlassen und in den
Standardbetriebsmodus zurückkehren.
Letzten Vorgang
rückgängig machen.
Multifunktionales Endstück
i
Die Ausrichtung
des Endstücks
wird automatisch
erkannt und der
Nullpunkt entsprechend angepasst.
Dauermessung / Minimum-/Maximum-Messung
min.
1
2
max.
Die gemessene Minimum- und Maximumdistanz wird angezeigt (min, max).
Der zuletzt gemessene Wert wird in
3
der Hauptzeile angezeigt.
2 sec
Beendet die Dauermessung / Minimum-/Maximum-Messung.
Dient zur Messung von Raumdiagonalen (Maximalwerte)
oder Horizontaldistanzen (Minimumwerte).
Stanley TLM660
8.532 m
5
Bedienung
Addieren / Subtrahieren
DE
2x
1
2
7.332 m
3
Die nächste Messung wird zur vorhergehenden
addiert.
Die nächste Messung wird von der
vorhergehenden
subtrahiert.
i
4
7.332 m
Dieses Vorgehen bei Bedarf wiederholen. Anhand dieser Vorgangsweise
können auch Flächen oder Volumen
addiert und subtrahiert werden.
20.179 m
12.847 m
Zielsucher
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Zielsucher verlassen.
Dies ist eine große Hilfe bei Messungen im Außenbereich. Der integrierte Zielsucher zeigt das Ziel auf dem Display an. Das Gerät
misst in der Mitte des Fadenkreuzes, auch wenn der Laserpunkt
nicht sichtbar ist. Beim Benutzen der Zielsucherkamera auf nahe
Ziele kommt es zu Parallaxenfehlern und der Laser erscheint im Fadenkreuz versetzt. Verlassen Sie sich in diesem Fall auf den sichtbaren Laserpunkt.
Stanley TLM660
6
Einstellungen
Übersicht
DE
Neigungseinheiten
1
2
Distanzeinheiten
Beep
Digitale Neigungsanzeige
Tastensperre
Bluetooth®
Neigungskalibrierung
Favoriten
Beleuchtung
Offset
Zurücksetzen
Information
Neigungseinheiten
1
2
3
Wechsel zwischen den
folgenden Einheiten:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Einstellung bestätigen.
Einstellungen verlassen.
7
Einstellungen
Distanzeinheiten
1
DE
2
3
Wechsel zwischen den
folgenden Einheiten:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Einstellung bestätigen.
Einstellungen verlassen.
Beep (Ein / Aus)
1
2
3
Einstellungen verlassen.
Zum Einschalten Vorgang wiederholen.
Aus
Ein
Digitale Neigungsanzeige Ein/Aus
1
2
Zum Einschalten
Vorgang wiederholen.
Ein
Stanley TLM660
i
3
Die digitale Neigungsanzeige wird
in der Statusleiste
angezeigt.
Einstellungen
verlassen.
Aus
8
Einstellungen
Tastensperre de-/aktivieren
1
Zum Deaktivieren
Vorgang wiederholen.
2
DE
Mit Tastensperre einschalten
3
1
2
innerhalb
2 sec
Einstellungen verlassen.
Ein
Aus
Bluetooth Smart de-/aktivieren
1
2
Zum Einschalten
Vorgang wiederholen.
Ein
i
i
3
Einstellungen
verlassen.
Aus
Bluetooth Smart in den Einstellungen einschalten.
Gerät mit Smartphone, Pad, Laptop usw. verbinden.
Die aktuelle Messung wird automatisch übertragen, wenn die Bluetooth-Vebindung hergestellt ist. Um ein Ergebnis von der Hauptzeile zu übertragen, drücken Sie =.
Bluetooth schaltet ab, sobald der Laserdistanzmesser abgeschaltet wird.
Das effiziente und innovative Bluetooth Smart-Modul (mit dem neuen Bluetooth Standard V4.0) arbeitet mit allen Bluetooth Smart-fähigen Geräten. Alle
anderen Bluetooth-Geräte unterstützen nicht das energiesparende Bluetooth
Smart Module, das in dem Gerät integriert ist.
Stanley TLM660
Standardmodus: Bluetooth ist eingeschaltet. Das Bluetooth-Symbol in
der Statuszeile wird angezeigt, wenn
das Gerät mit Bluetooth verbunden
ist.
Wir lehnen jegliche Haftung aus der Verwendung der kostenlosen Software ab
und sind weder zu Korrekturen noch zur Entwicklung von Upgrades verpflichtet. Apps für Android® oder Mac iOS erhalten Sie in speziellen Internet-Shops.
9
Einstellungen
Kalibrierung des Neigungssensors (Neigungskalibrierung)
1
2
3
DE
4
180°
Gerät auf absolut ebene Oberfläche stellen.
180°
5
6
7
Gerät horizontal um 180° drehen und erneut auf absolut ebene Oberfläche stellen.
8
Gerät auf absolut ebene Oberfläche stellen.
9
180°
180°
10
i
Nach 2 sec
wechselt das
Gerät zurück
in den Basismodus.
Gerät horizontal um 180° drehen und erneut auf absolut ebene Oberfläche stellen.
Stanley TLM660
10
Einstellungen
Personalisierte Favoriten
DE
Favorite
1
2
3
4
Favoritenfunktion
wählen.
i
5
Auswahltaste links
oder rechts drücken.
Die Funktion wird
als Favorit über den
entsprechenden
Auswahltasten festgelegt.
Wahl der bevorzugten Funktionen
für den Schnellzugriff.
Shortcut:
Im Messmodus
eine Auswahltaste
2 sec drücken.
Einstellungen
verlassen.
Beleuchtung
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Helligkeit wählen.
i
5
Einstellung bestätigen.
Einstellungen
verlassen.
Um Energie zu
sparen, Helligkeit reduzieren, wenn sie
nicht erforderlich ist.
11
Einstellungen
Offset
1
2
DE
3
4
Zahl wählen.
i
6
Einstellungen
verlassen.
1.012 m
5
1.012 m
Zahl einstellen.
Wert bestätigen.
Ein Offset addiert oder subtrahiert einen definierten Wert automatisch zu
allen Messungen. Diese Funktion erlaubt es, Toleranzen zu berücksichtigen. Das Offset-Symbol wird
angezeigt.
Zurücksetzen
Zweite Bestätigung mit Auswahltasten:
1
2
3
Ablehnen:
Bestätigen:
i
4
Zurücksetzen setzt das Instrument auf
die Werkseinstellungen zurück. Alle
selbst gewählten Einstellungen und
Speicherwerte gehen verloren.
Einstellungen
verlassen.
Stanley TLM660
12
Funktionen
Übersicht
DE
Timer
Neigungstracking
Messung von geneigten Objekten
Rechner
Fläche
Höhentracking
Einstellung der Messebene
Volumen
Trapez
Speicher
Dreiecksfläche
Absteckung
Einzeldistanzmessung
Long Range Mode
Pythagoras 1
Smart Horizontal Mode
Höhenprofil-Messung
Pythagoras 2
Timer
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Auslösezeit wählen.
Einstellung bestätigen.
Der Selbstauslöser beginnt zu
zählen, wenn die
Taste Ein / Messen gedrückt
wird.
Rechner
1
2
Taste auf dem
Display wählen.
3
Jede Taste bestätigen.
C/CE
Stanley TLM660
=
i
Das Messergebnis aus der Hauptzeile
wird in den Rechner übernommen
und kann für weitere Berechnungen
verwendet werden.
Fuss/Zoll-Brüche werden in
Fuss/Zoll-Dezimalwerte umgerechnet.
Auswahltasten zum Löschen
oder zur Ergebnisermittlung
verwenden.
13
Funktionen
Einstellung der Messebene / Stativ
1
2
3
DE
Die Distanz wird ausgehend von der Rückseite
des Geräts ermittelt (Standardeinstellung).
Die Distanz wird ausgehend von der Vorderseite
des Geräts ermittelt (Schloss = dauerhaft).
Die Distanz wird dauerhaft ausgehend vom Stativgewinde ermittelt.
i
4
Wenn das Gerät ausgeschaltet wird,
geht die Messebene zurück auf die
Standardeinstellung (Rückseite des
Geräts).
Einstellung bestätigen.
Speicher
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Wechsel zwischen
Messungen.
4
Speicher löschen.
Wert für weitere Vorgänge übernehmen.
Mit den Aufwärts-/Abwärtsnavigationstasten
können weitere detaillierte Ergebnisse der
spezifischen Messung
angezeigt werden.
i
Shortcut
14
Funktionen
Messung von Einzeldistanzen
1
2
DE
3
i
4
8.532 m
Aktiven Laser auf Ziel richten.
Zieloberflächen:
Messfehler können bei der Messung
auf farblose Flüssigkeiten, Glas, Styropor oder halbdurchlässige bzw. hochglänzende Oberflächen auftreten. Bei
der Messung auf dunkle Oberflächen
erhöht sich die Messzeit.
Smart Horizontal Mode
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Laser auf Ziel
richten.
x
y
z
x
y
1
z
(Bis zu 360° und Querneigung von
±10°)
Neigungstracking
1
2
3
89.3°
i
Die Neigung wird dauerhaft angezeigt.
Das Instrument gibt bei 0° und 90° einen
Signalton ab. Ideal für horizontale oder
vertikale Anpassungen.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funktionen
Fläche
1
DE
2
3
4
5
Laser auf ersten
Zielpunkt richten.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Erste Distanz
Zweite Distanz
Umfang
Laser auf zweiten
Zielpunkt richten.
i
Das Ergebnis wird in der Hauptzeile, der Messwert darüber angezeigt.
Teilmessungen / Malerfunktion:
Vor der ersten Messung + oder - drücken. Distanzen messen und addieren oder subtrahieren. Vorgang mit = beenden. Zweite Länge messen.
Fläche
16
Funktionen
Volumen
1
DE
2
3
4
Laser auf ersten
Zielpunkt richten.
8
5.744 m
Zweite Distanz
2.431 m
Dritte Distanz
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Laser auf zweiten
Zielpunkt richten.
Erste Distanz
2.338 m
5
9
Mit den Aufwärts/Abwärtsnavigationstasten können
weitere Ergebnisse
angezeigt werden.
Laser auf dritten
Zielpunkt richten.
2
13.430 m
2
Decken- / Bodenfläche
39.300 m
Wandflächen
16.164 m
Umfang
Volumen
17
Funktionen
Dreiecksfläche
1
DE
2
3
4
5
Laser auf zweiten
Zielpunkt richten.
Laser auf ersten
Zielpunkt richten.
8
4.248 m
Erste Distanz
4.129 m
Zweite Distanz
2.425 m
Dritte Distanz
4.855 m
2
6
9
Mit den Aufwärts/Abwärtsnavigationstasten können
weitere Ergebnisse
angezeigt werden.
Zielsucher ausschalten, falls aktiviert.
7
Laser auf dritten
Zielpunkt richten.
33.60°
10.802 m
Winkel zwischen erster und zweiter Messung
Umfang
Dreiecksfläche
Long Range Mode
1
Stanley TLM660
2
i
Der Long Range Mode erlaubt das Messen
von schwierigen Zielen bei ungünstigen
Bedingungen, wie z. B. helles Umgebungslicht oder schlechte Reflexion des Ziels.
Die Messzeit wird erhöht.
Ein Symbol in der Statuszeile zeigt an,
wenn die Funktion aktiv ist.
18
Funktionen
Höhenprofil-Messung
1
DE
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horizontaldistanz zum
Gerät
h
Höhendifferenz zum Referenzpunkt (REF).
d
Auf weitere Punkte 1-x richten.
2x
d
2
h
0
Auf Referenzpunkt (REF) richten.
6
5
4
Funktion verlassen.
Ideal für die Messung von Höhendifferenzen zu einem Referenzpunkt. Kann auch zur Messung von
Profilen und Geländeschnitten verwendet werden. Nach der Messung des Referenzpunktes
werden Horizontaldistanz und Höhe für jeden folgenden Punkt angezeigt.
19
Funktionen
Geneigte Objekte
1
2
DE
3
4
5
Laser auf oberen
Zielpunkt richten.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2-Winkel
P2-Distanz
Vertikale Höhe zwischen
beiden Punkten
7
Laser auf unteren
Zielpunkt richten.
Mit den Aufwärts/Abwärtsnavigationstasten können
weitere Ergebnisse
angezeigt werden.
Zielsucher ausschalten, falls aktiviert.
39.10 °
-4.230 m
Eingeschlossener Winkel
zwischen beiden Punkten
Horizontaldistanz zwischen beiden Punkten
Distanz zwischen beiden
Punkten
Indirekte Distanzmessung zwischen
zwei Punkten mit zusätzlichen Ergebnissen. Ideal für Einsätze wie Länge
und Neigung des Dachs, Höhe von
Schornsteinen ...
Wichtig ist, das Instrument in der gleichen vertikalen Ebene zu positionieren wie die beiden gemessenen
Punkte. Die Ebene ist durch die Linie
zwischen den beiden Punkten definiert.
Stanley TLM660
20
Funktionen
Höhentracking
DE
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Laser auf die oberen Punkte richten. Das
Winkel- / Höhentracking startet automatisch.
Laser auf unteren Punkt richten.
29.89 °
3.475 m
P0
= Trackingwinkel, wenn das Gerät auf dem Stativ gedreht wird
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
y = Trackinghöhe, wenn das Gerät
auf dem Stativ gedreht wird
Beendet das Höhentracking.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Mit den Aufwärts/Abwärtsnavigationstasten können
weitere Ergebnisse
angezeigt werden.
Zielsucher ausschalten, falls aktiviert.
i
7.160 m
z
Die Höhe von Gebäuden oder Bäumen
ohne geeignete reflektierende Ziele ist bestimmbar. Am unteren Punkt wird die Distanz und Neigung gemessen – was ein
reflektierendes Laserziel erfordert. Der
obere Punkt kann mit dem Zielsucher / Fadenkreuz angezielt werden und benötigt
kein reflektierendes Laserziel, da nur die
Neigung gemessen wird.
21
Funktionen
Trapez
1
DE
2
3
4
Laser auf oberen Punkt
richten.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Mit den Aufwärts/Abwärtsnavigationstasten können
weitere Ergebnisse
angezeigt werden.
Zielsucher ausschalten, falls aktiviert.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Laser auf zweiten
Punkt richten.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapezfläche
22
Funktionen
Absteckung
i
DE
Zwei verschiedene Distanzen
(a und b) können
eingegeben werden, um definierte Messlängen zu
markieren.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Zahl wählen.
7
8
Wert "b" bestätigen
und Messung starten.
Stanley TLM660
5
Zahl einstellen.
Gerät langsam entlang der Abstecklinie
bewegen. Die Distanz zum nächsten
Absteckpunkt wird
angezeigt.
2
1.012 m
0.240 m Abstand bis zur
nächsten 0.625
m Distanz.
6
Wert "a" bestätigen.
Nächste Absteckdistanz
0.625 m
Einstellen
Wert "b"
einstellen.
i
0.625 m
Bei einer Entfernung von weniger
als 0.1 m zum nächsten Absteckpunkt beginnt das Gerät zu piepen. Diese Funktion kann durch
Drücken der Taste CLEAR/OFF
beendet werden.
0.240 m
23
Funktionen
Pythagoras (2 Punkte)
1
2
DE
3
4
5
Laser auf zweites Ziel
richten.
Laser auf erstes Ziel
richten.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Das Ergebnis wird in der Hauptzeile angezeigt.
Drücken der Messtaste für 2 sec in dieser Funktion aktiviert
automatisch die Minimum-/Maximum-Messung.
Wir empfehlen die Verwendung von Pythagoras für die indirekte Horizontalmessung.
Bei der Höhenmessung (vertikal) ist eine Funktion mit Neigungsmessung genauer.
24
Funktionen
Pythagoras (3 Punkte)
1
2
DE
3
4
Laser auf erstes Ziel
richten.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Laser auf zweites
Ziel richten.
i
7
Laser auf drittes
Ziel richten.
Das Ergebnis wird in der Hauptzeile angezeigt.
Drücken der Messtaste für 2 sec in dieser Funktion aktiviert
automatisch die Minimum-/Maximum-Messung.
Wir empfehlen die Verwendung von Pythagoras für die indirekte Horizontalmessung.
Bei der Höhenmessung (vertikal) ist eine Funktion mit Neigungsmessung genauer.
25
Technische Daten
DE
Distanzmessung
Genauigkeit bei günstigen
Bedingungen *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Genauigkeit bei ungünstigen
Bedingungen **
± 2.0 mm / 0.08 in***
Reichweite bei günstigen
Bedingungen *
200 m / 20,116.80 cm
Reichweite bei ungünstigen
Bedingungen **
80 m / 260 ft ****
Kleinste Anzeigeeinheit
0.1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
™
Ø Laserpunkt
(in Entfernung)
ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Neigungsmessung
Messtoleranz zu Laserstrahl****
± 0.2°
Messtoleranz zu Gehäuse**** ± 0.2°
Reichweite
360°
Allgemeines
Laserklasse
2
Lasertyp
635 nm, < 1 mW
Schutzklasse
IP54
Autom. Abschaltung des
Lasers
nach 90 s
Autom. Abschaltung des
Geräts
nach 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Reichweite von Bluetooth®
10 m
Batterielebensdauer (2 x AA) bis zu 5000 Messungen
* günstige Bedingungen sind: weisses und diffus reflektierendes Ziel (weiss gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und gemässigte Temperaturen.
** ungünstige Bedingungen sind: Ziele mit geringerem oder
höherem Reflexionsvermögen oder starke Hintergrundbeleuchtung oder Temperaturen am oberen oder unteren
Ende des spezifizierten Temperaturbereichs.
*** Toleranzen gelten von 0.05 m bis 10 m mit einem Konfidenzniveau von 95 %.
**** nach der Kalibrierung durch den Anwender. Weitere
winkelbezogene Abweichung von +/- 0.01° pro Grad bis zu
+/-45° in jedem Quadranten. Gilt bei Raumtemperatur. Für
den gesamten Betriebstemperaturbereich erhöht sich die
Maximalabweichung um +/-0.1°.
Bei günstigen Bedingungen kann sich die Toleranz um
0.05 mm/m bei Distanzen im Bereich von 10 m bis 30 m,
um 0.10 mm/m im Bereich von 30 m und 100 m und um
0.20 mm/m bei Distanzen über 100 m verschlechtern.
Bei ungünstigen Bedingungen kann sich die Toleranz um
0.10 mm/m bei Distanzen im Bereich von 10 m bis 30 m,
um 0.20 mm/m im Bereich von 30 m und 100 m und um
0.30 mm/m bei Distanzen über 100 m verschlechtern.
Für präzise indirekte Ergebnisse wird
die Verwendung eines Stativs
empfohlen. Für genaue Neigungsmessungen
sollte eine Querneigung vermieden werden.
i
Funktionen
Distanzmessung
ja
Min-/Max-Messung
ja
Dauermessung
ja
Absteckung
ja
Addition/Subtraktion
ja
Fläche
ja
Dreiecksfläche
ja
Volumen
ja
Trapez
ja
Malerfunktion (Fläche mit Teil- ja
messungen)
Pythagoras
2 Punkte, 3 Punkte
Smart Horizontal Mode /
Indirekte Höhe
ja
Höhenprofil-Messung
ja
Neigungstracking
ja
Geneigte Objekte
ja
Höhentracking
ja
Speicher
30 Anzeigen
Beep
ja
Beleuchtetes Farbdisplay
ja
Multifunktionales Endstück
ja
Zielsucher
4-fach Zoom
Digitale Neigungsanzeige
ja
Bluetooth® Smart
ja
Personalisierte Favoriten
ja
Abmessungen (H x T x B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Timer
ja
Long Range Mode
ja
Gewicht (mit Batterien)
209 g / 7.22 oz
Rechner
ja
Temperaturbereich:
- Lagerung
- Betrieb
Stanley TLM660
-25 bis 70 °C
-13 bis 158 °F
-10 bis 50 °C
14 bis 122 °F
26
Meldungscodes
Pflege
Sicherheitshinweise
Verschwindet die Meldung Fehler nach
mehrmaligem Ein- und Ausschalten des
Geräts nicht, wenden Sie sich bitte an den
Händler.
Wird die Meldung InFo in Kombination mit
einer Zahl angezeigt, Taste CLEAR drücken
und folgende Hinweise beachten:
• Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch
reinigen.
• Gerät niemals in Wasser eintauchen.
• Gerät niemals mit aggressiven Reinigungoder Lösungsmitteln reinigen.
Der Betreiber stellt sicher, dass alle Benutzer
diese Hinweise verstehen und befolgen.
Nr.
156
Auf den Stanley TLM werden zwei Jahre
Garantie gewährt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler.
Änderungen (Abbildungen, Beschreibungen
und technische Daten) vorbehalten.
162
204
240
252
253
255
256
257
258
260
Ursache
Querneigung grösser
10°
Kalibrierfehler
Fehler in der Berechnung
Datenübertragungsfehler
Temperatur zu hoch
Temperatur zu niedrig
Empfangssignal zu
schwach, Messzeit zu
lang
Empfangssignal zu
stark
Behebung
Gerät ohne Querneigung
halten.
Sicherstellen, dass das
Gerät auf eine absolut
horizontale und ebene
Oberfläche gestellt wird.
Kalibriervorgang wiederholen. Tritt der Fehler
wieder auf, wenden Sie
sich bitte an Ihren
Händler.
Messung wiederholen.
Vorgang wiederholen.
Gerät abkühlen lassen.
Gerät wärmen.
Andere Zieloberfläche
verwenden (z.B. weisses
Papier).
Andere Zieloberfläche
verwenden (z.B. weisses
Papier).
Zielbereich abdunkeln.
Zu viel Hintergrundlicht
Messbereich korrigieren.
Messung ausserhalb
des Messbereichs
Laser wurde unterbro- Messung wiederholen.
chen
Stanley TLM660
Garantie
DE
Verantwortungsbereiche
Verantwortungsbereich des Herstellers der Originalausrüstung:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Das oben genannte Unternehmen ist verantwortlich für die sicherheitstechnisch
einwandfreie Lieferung des Produkts inklusive Gebrauchsanweisung. Das oben
genannte Unternehmen ist nicht verantwortlich für Fremdzubehör.
Verantwortungsbereich des Betreibers:
• Verständnis der Sicherheitshinweise auf
dem Produkt und der Instruktionen in der
Gebrauchsanweisung.
• Kenntnis der ortsüblichen Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung.
• Gerät zu jeder Zeit vor dem Zugriff unberechtigter Personen schützen.
27
Sicherheitshinweise
Bestimmungsgemässe Verwendung
• Messung von Distanzen
• Neigungsmessung
• Datenübertragung mit Bluetooth®
Sachwidrige Verwendung
• Verwendung des Produkts ohne Anweisungen.
• Verwendung ausserhalb der Einsatzgrenzen
• Unwirksammachen von Sicherheitseinrichtungen und Entfernen von Hinweis- und
Warnschildern
• Öffnen des Produkts mit Werkzeugen
(Schraubenzieher usw.)
• Durchführen von Modifikationen oder
Umbauten des Geräts
• Verwendung von Zubehör anderer
Hersteller, das nicht ausdrücklich
empfohlen wird
• Absichtliche Blendung Dritter; auch bei
Dunkelheit
• Ungenügende Absicherung des Messstandortes (z.B. bei der Durchführung von
Messungen an Strassen, auf Baustellen
usw.)
• Bewusstes oder leichtsinniges Hantieren
auf Gerüsten, beim Besteigen von Leitern,
beim Messen in der Nähe laufender
Stanley TLM660
DE
Maschinen oder offener Maschinenelemente oder Anlagen
• Direktes Zielen in die Sonne
Gebrauchsgefahren
 WARNUNG
Vorsicht vor fehlerhaften Messungen beim
Verwenden eines defekten Produkts, nach
einem Sturz oder sonstigen unzulässigen
Beanspruchungen bzw. Veränderungen am
Produkt. Regelmässige Kontrollmessungen
durchführen,
besonders nach übermässiger Beanspruchung des Geräts sowie vor und nach wichtigen Messaufgaben.
 VORSICHT
Keine Reparaturen am Produkt durchführen.
Bei Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler.
 WARNUNG
Nicht ausdrücklich genehmigte Änderungen
oder Modifikationen können das Recht des
Anwenders einschränken, das Gerät in
Betrieb zu nehmen.
Einsatzgrenzen
Entsorgung
 VORSICHT
Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Gebrauchte Batterien
zur umweltgerechten Entsorgung gemäss
nationaler oder lokaler Vorschriften an den
dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.
Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt
werden.
Gerät sachgemäss entsorgen.
Länderspezifische Entsorgungsvorschriften befolgen.
Gerätespezifische Informationen zur
Behandlung und Entsorgung stehen auf
unserer Homepage zum Download bereit.
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 WARNUNG
Das Gerät erfüllt die strengen Anforderungen der einschlägigen Normen und Richtlinien.
Trotzdem kann die Möglichkeit einer Störung
anderer Geräte nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.
Siehe Abschnitt "Technische Daten".
Das Produkt ist für den Einsatz in
dauernd von Menschen bewohnbaren
Gebieten ausgelegt. Das Produkt darf nicht in
einer explosionsgefährdeten oder aggressiven Umgebung eingesetzt werden.
i
28
Sicherheitshinweise
Verwendung des Produkts mit
Bluetooth®
DE
Laserklassifizierung
 WARNUNG
Elektromagnetische Strahlung kann
Störungen anderer Anlagen und Geräte (z. B.
medizinische Geräte wie Herzschrittmacher
oder Hörgeräte) und in Flugzeugen verursachen und Mensch und Tier schädigen.
Gegenmassnahmen:
Obwohl das Produkt die strengen Anforderungen der Richtlinien und Normen erfüllt,
kann die Möglichkeit einer Schädigung von
Mensch und Tier nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in der
Nähe von Tankstellen, chemischen
Anlagen, explosionsgefährdeten Bereichen
und in Sprenggebieten.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in der
Nähe von medizinischen Geräten.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in Flugzeugen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht über
längere Zeiträume in Körpernähe.
Das Gerät erzeugt sichtbare Laserstrahlen.
Das Gerät entspricht der Laserklasse 2
gemäss:
• IEC60825-1: 2014 "Sicherheit von Lasereinrichtungen"
Produkte der Laserklasse 2:
Nicht in den Laserstrahl blicken und Strahl
nicht unnötigerweise auf andere Personen
richten. Der Schutz des Auges wird üblicherweise durch Abwendungsreaktionen
einschliesslich des Lidschlussreflexes bewirkt.
Maximale Spitzen-Strahlungsleistung:
0.95 mW
Wellenlänge:
635 nm
Impulsdauer:
>400ps
Impulsfolgefrequenz:
320 MHz
Strahldivergenz:
0.16mrad x 0.6mrad
Beschilderung
 WARNUNG
Der direkte Blick in den Strahl mit optischen
Hilfsmitteln (z. B. Ferngläser, Fernrohre)
kann gefährlich sein.
 VORSICHT
Änderungen (Abbildungen, Beschreibungen
und technische Daten) vorbehalten.
Der Blick in den Laserstrahl kann für die
Augen gefährlich sein.
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Πίνακας περιεχομένων
EL
Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Συνοπτική παρουσίαση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Βασική οθόνη μέτρησης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Οθόνη επιλογής - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Τοποθέτηση μπαταριών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εκκαθάριση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Κωδικοί μηνυμάτων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών - - - - - - - - - - - - Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης - - - - - Πρόσθεση / Αφαίρεση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Χειρισμός - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ρυθμίσεις
----------------------------------- 7
Συνοπτική παρουσίαση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Μονάδες κλίσης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Μονάδες απόστασης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού - - - - - 8
(Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων - - - - - - - - - - - - 9
Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων- - - - - - - - - - - - - - - - 9
(Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) - - 10
Εξατομικευμένα αγαπημένα- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Φωτισμός - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Μηδενισμός - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Λειτουργίες - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Συνοπτική παρουσίαση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Χρονοδιακόπτης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Υπολογιστής - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Μνήμη- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Έξυπνη οριζόντια λειτουργία - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Ανίχνευση κλίσης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Εμβαδόν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Όγκος - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Εμβαδόν τριγώνου- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Μέτρηση προφίλ ύψους - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Κεκλιμένα αντικείμενα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Ανίχνευση ύψους - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Τραπέζιο - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Χάραξη- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Πυθαγόρας (2 σημεία) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Πυθαγόρας (3 σημεία) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Τεχνικά χαρακτηριστικά - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Κωδικοί μηνυμάτων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Φροντίδα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Εγγύηση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Οδηγίες ασφαλείας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Τομείς ευθύνης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Επιτρεπόμενη χρήση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Μη επιτρεπόμενη χρήση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Κίνδυνοι κατά τη χρήση- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Περιορισμοί χρήσης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Απόρριψη - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) - - - - - - - - - - - - - - 28
Χρήση του προϊόντος με Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Κατηγορία λέιζερ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Πινακίδες - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Ρύθμιση οργάνου
Εισαγωγή
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το
εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για
πρώτη φορά.
Ο υπεύθυνος του προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι
όλοι οι χρήστες κατανοούν και τηρούν αυτές τις
οδηγίες.
EL
Συνοπτική παρουσίαση
Ένδειξη
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη
σημασία:
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
μικρό τραυματισμό ή σημαντική υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική ζημιά.
Σημαντικές παράγραφοι που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τη χρήση του οργάνου, καθώς επιτρέπουν
την τεχνικά ορθή και αποδοτική χρήση του.
Ενεργοποίηση /
Μέτρηση
Εντοπιστής
κουκκίδας
(οθόνη)
Περιήγηση
i
Clear / Off
(Eκκαθάριση/απενεργοποίηση)
Stanley TLM660
Πλήκτρα επι
λογής συνδεδεμένα με τα
σύμβολα παρα
πάνω
Οθόνη λει
τουργιών
Enter / Ίσον
Πρόσθεση /
Αφαίρεση
2
Ρύθμιση οργάνου
Βασική οθόνη μέτρησης
Γραμμή
κατάστασης
EL
Οθόνη επιλογής
Δείκτης
σελίδας
FUNC
Λειτουργία /
Ρυθμίσεις
Κύρια γραμμή
Ενεργή
λειτουργία
Αγαπημένα
Stanley TLM660
Ρυθμίσεις
Λειτουργία
Βοήθειας
3
Ρύθμιση οργάνου
Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη)
EL
Τοποθέτηση μπαταριών
i
Βαθμός ζουμ
1x
Ρύθμιση φωτει
νότητας με το
αριστερό και
δεξί πλήκτρο
περιήγησης
Ενεργή
λειτουργία
Σταυρόνημα
Για να διασφαλιστεί η
αξιόπιστη χρήση, μη
χρησιμοποιείτε μπαταρίες ψευδαργύρουάνθρακα. Συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες υψηλής
ποιότητας. Αλλάζετε
τις μπαταρίες όταν
αναβοσβήνει το σύμβολο της μπαταρίας.
Ζουμ (1x, 2x, 4x)
με τα πλήκτρα περιήγησης πάνω και
κάτω
Αγαπημένα
Stanley TLM660
4
Χειρισμός
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ON
OFF
i
2 δευτ.
EL
Εκκαθάριση
1x
Εάν δεν πατήσετε
κάποιο πλήκτρο
επί 180 δευτ., η
συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
Η συσκευή απε
νεργοποιείται.
Κωδικοί μηνυμάτων
2x
Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο πληρο
φοριών μαζί με έναν αριθμό, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα
"Κωδικοί μηνυμάτων".
Παράδειγμα:
Έξοδος από την
τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο
προεπιλεγμένη
πρόγραμμα λειτουργίας.
Αναίρεση τελευταί
ας ενέργειας.
Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών
i
Η προσανατολι
σμός του τελικού
εξαρτήματος
ανιχνεύεται αυτόματα και το
μηδενικό σημείο
ρυθμίζεται ανάλογα.
Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης
ελάχ.
1
2
2 δευτ.
μέγ.
Η ελάχιστη και η μέγιστη μετρούμε
νη απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη (min, max.). Η τιμή που μετρήθηκε
τελευταία εμφανίζεται στην κεντρική 3
γραμμή.
Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση διαγώνιας (μέγιστες
τιμές) ή οριζόντιας απόστασης (ελάχιστες τιμές)
Stanley TLM660
8.532 m
Διακόπτει τη μέτρηση μόνιμης
/ελάχιστης-μέγιστης απόστασης.
5
Χειρισμός
Πρόσθεση / Αφαίρεση
EL
2x
1
2
7.332 m
3
Η επόμενη μέτρη
ση προστίθεται
στην προηγούμενη.
Η επόμενη μέτρη
ση αφαιρείται από
την προηγούμενη.
i
4
7.332 m
Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη
διαδικασία όπως επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια
διαδικασία για να προσθέσετε ή να
αφαιρέσετε εμβαδά ή όγκους.
20.179 m
12.847 m
Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Έξοδος από τον
εντοπιστή
κουκκίδας
(οθόνη).
Αυτό βοηθά σημαντικά για τις υπαίθριες μετρήσεις. Ο ενσωματωμένος εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) δείχνει το στόχο
στην οθόνη. Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση στη μέση του
σταυρονήματος, ακόμη κι αν η κουκκίδα λέιζερ δεν είναι ορατή. Παρατηρούνται σφάλματα παράλαξης όταν η κάμερα εντοπιστή κουκκίδας χρησιμοποιείται σε κοντινούς στόχους,
γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τη μετατόπιση του λέιζερ
πάνω στο σταυρόνημα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βασίζεστε στην πραγματική κουκκίδα λέιζερ.
Stanley TLM660
6
Ρυθμίσεις
Συνοπτική παρουσίαση
EL
Μονάδες κλίσης
1
2
Μονάδες απόστασης
Beep
Ψηφιακό αλφάδι
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Bluethooth®
Βαθμονόμηση κλίσης
Αγαπημένα
Φωτισμός
Offset
Μηδενισμός
Πληροφορίες
Μονάδες κλίσης
1
2
3
Εναλλαγή μεταξύ των
παρακάτω μονάδων:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Επιβεβαιώστε τη
ρύθμιση.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
7
Ρυθμίσεις
Μονάδες απόστασης
1
2
EL
3
Εναλλαγή μεταξύ των
παρακάτω μονάδων:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Επιβεβαιώστε τη
ρύθμιση.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep
1
2
3
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
Για ενεργοποίηση,
επαναλάβετε τη διαδικασία.
OFF
ON
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού
1
2
Για ενεργοποίηση,
επαναλάβετε τη διαδικασία.
ON
Stanley TLM660
i
3
Το ψηφιακό αλ
φάδι εμφανίζεται
στη γραμμή κατάστασης.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
OFF
8
Ρυθμίσεις
(Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων
1
Για απενεργοποίη
ση, επαναλάβετε τη
διαδικασία.
2
EL
Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων
3
1
2
εντός
2 δευτ.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
ON
OFF
(Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart
1
2
Για ενεργοποίηση,
επαναλάβετε τη διαδικασία.
ON
i
i
3
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
OFF
Ενεργοποιήστε το Bluetooth Smart στις Ρυθμίσεις.
Συνδέστε τη συσκευή με το smparphone σας, pad, laptop...
Η τρέχουσα μέτρηση μεταβιβάζεται αυτόματα εάν η σύνδεση Bluetooth
έχει εδραιωθεί. Για να μεταβιβαστεί ένα αποτέλεσμα από την κεντρική
γραμμή, πατήστε =.
Το Bluetooth απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιηθεί το αποστασιόμετρο λέιζερ.
Η αποτελεσματική και πρωτοποριακή μονάδα Bluetooth Smart (με το νέο
πρότυπο Bluetooth V4.0) λειτουργεί με όλες τις Smart Ready Bluetooth
συσκευές. Όλες οι υπόλοιπες Bluetooth συσκευές δεν υποστηρίζουν τη
μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας Bluetooth Smart, η οποία είναι ενσωμα-
Stanley TLM660
Προεπιλεγμένη λειτουργία: Το
Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
Το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή
κατάστασης εμφανίζεται εάν η συσκευή έχει συνδεθεί μέσω
Bluetooth.
τωμένη στη συσκευή.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που αφορά στη χρήση του δωρεάν λογισμικού
και δεν παρέχουμε διορθώσεις ή αναβαθμίσεις. Εφαρμογές (Apps) για
Android® ή Mac iOS μπορείτε να βρείτε στα ειδικά διαδικτυακά καταστήματα.
9
Ρυθμίσεις
Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης)
1
2
3
EL
4
180°
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπε
δη επιφάνεια.
180°
5
6
7
Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια
κατά 180° και τοποθετήστε την ξανά
σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια.
8
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπε
δη επιφάνεια.
9
180°
180°
10
i
Μετά από 2
δευτ. η συσκευή επι
στρέφει στη
βασική λει
τουργία.
Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια
κατά 180° και τοποθετήστε την ξανά
σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια.
Stanley TLM660
10
Ρυθμίσεις
Εξατομικευμένα αγαπημένα
EL
Favorite
1
2
3
4
Επιλέξτε την 'αγαπημένη' λειτουργία.
i
5
Πατήστε το αρι
στερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής. Η
λειτουργία ορίζεται στα αγαπημένα
πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο
επιλογής.
Επιλέξτε τις αγα
πημένες σας λει
τουργίες για γρήγορη πρόσβαση.
Συντόμευση:
Πατήστε επί 2
δευτ. ένα πλήκτρο επιλογής
στη λειτουργία
μέτρησης.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
Φωτισμός
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Επιλέξτε τη φω
τεινότητα.
i
5
Επιβεβαιώστε τη
ρύθμιση.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
Για εξοικονό
μηση ισχύος,
μειώστε τη
φωτεινότητα
εάν δεν τη
χρειάζεστε.
11
Ρυθμίσεις
Offset
1
EL
2
3
4
Επιλέξτε ψη
φίο.
i
6
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
1.012 m
5
1.012 m
Ρυθμίστε το
ψηφίο.
Εγκρίνετε
την τιμή.
Με το offset, προστίθεται η αφαιρείται μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα σε όλες τις μετρήσεις. Αυτή η
λειτουργία σας επιτρέπει να συνυπολογίσετε τις ανοχές. Εμφανίζεται
το εικονίδιο offset.
Μηδενισμός
Δεύτερη επιβεβαίωση με τα πλήκτρα
επιλογής:
1
2
3
Απόρριψη: Επιβεβαίωση:
i
4
Με το μηδενισμό, το όργανο επιστρέφει στις εργοστασιακές του
ρυθμίσεις. Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και οι αποθηκευμένες πληροφορίες χάνονται.
Έξοδος από τις
ρυθμίσεις.
Stanley TLM660
12
Λειτουργίες
Συνοπτική παρουσίαση
EL
Χρονοδιακόπτης
Ανίχνευση κλίσης
Μέτρηση σε κεκλιμένα αντικείμενα
Υπολογιστής
Εμβαδόν
Ανίχνευση ύψους
Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης
Όγκος
Τραπέζιο
Μνήμη
Εμβαδόν τριγώνου
Χάραξη
Μονή μέτρηση απόστασης
Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας
Πυθαγόρας 1
Έξυπνη οριζόντια λειτουργία
Μέτρηση προφίλ ύψους
Πυθαγόρας 2
Χρονοδιακόπτης
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Επιλέξτε ώρα
ενεργοποίησης.
Επιβεβαιώστε τη
ρύθμιση.
Η αυτόματη
ενεργοποίηση
αρχίζει εάν πατήσετε το πλήκτρο Ενεργο
ποίηση/Μέτρηση.
Υπολογιστής
1
2
Επιλέξτε πλή
κτρο στην
οθόνη.
3
Επιβεβαιώστε
κάθε πλήκτρο.
C/CE
Stanley TLM660
=
i
Το αποτέλεσμα της μέτρησης από
την κύρια γραμμή μεταβιβάζεται
στον υπολογιστή και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω
υπολογισμούς.
Οι μονάδες ft/in κλασματικής μορφής μετατρέπονται σε δεκαδικό
αριθμό.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
επιλογής για εκκαθάριση ή για
το αποτέλεσμα.
13
Λειτουργίες
Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου
1
2
3
EL
Η απόσταση μετράται από το πίσω άκρο της
συσκευής (στάνταρ ρύθμιση).
Η απόσταση μετράται από το μπροστινό
άκρο της συσκευής (σύμβολο κλειδώματος =
μόνιμα).
Η απόσταση μετράται μόνιμα από το σπεί
ρωμα του τριπόδου.
i
4
Εάν η συσκευή είναι απενεργοποι
ημένη, το επίπεδο επιστρέφει στην
στάνταρ ρύθμιση (πίσω μέρος της
συσκευής).
Επιβεβαιώστε τη
ρύθμιση.
Μνήμη
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Εναλλαγή μεταξύ
μετρήσεων.
4
Διαγραφή μνήμης.
Μεταφορά τιμής για
περαιτέρω ενέργειες.
Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα μετακίνη
σης Πάνω/Κάτω για
να εμφανίσετε περισσότερα αποτελέσματα για τη συγκε
κριμένη μέτρηση.
i
Συντόμευση
14
Λειτουργίες
Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης
1
2
EL
3
i
4
8.532 m
Στρέψτε το ενεργό λέιζερ προς
το στόχο.
Επιφάνειες στόχοι:
Μπορεί να παρατηρηθούν σφάλματα μέτρησης όταν πραγματοποιείτε
μέτρηση σε άχρωμα υγρά, γυαλί,
φελιζόλ ή ημιδιαπερατές επιφάνειες ή όταν το λέιζερ είναι στραμμένο
με πολύ γυαλιστερές επιφάνειες. Σε
σκούρες επιφάνειες, ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται.
Έξυπνη οριζόντια λειτουργία
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Στρέψτε το λέι
ζερ προς το
στόχο.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(έως 360° και με αντίθετη κλίση
±10°)
Ανίχνευση κλίσης
1
2
3
89.3°
i
Η κλίση εμφανίζεται μόνιμα. Από το όργανο ακούγεται ένας ήχος (beep) στις
0° και 90°. Ιδανική για οριζόντιες ή κάθετες ρυθμίσεις.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Λειτουργίες
Εμβαδόν
1
EL
2
3
4
5
Στρέψτε το λέιζερ
προς το πρώτο
σημείο στόχευσης.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Πρώτη απόσταση
Δεύτερη απόσταση
Περίμετρος
Εμβαδόν
Στρέψτε το λέιζερ
προς το δεύτερο
σημείο στόχευσης.
i
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική
γραμμή και η μετρηθείσα τιμή εμφανίζεται από
πάνω.
Μερικές μετρήσεις / Λειτουργία Painter:
Πατήστε + ή - πριν αρχίσει η πρώτη μέτρηση.
Πραγματοποιήστε τη μέτρηση και προσθέστε
ή αφαιρέστε αποστάσεις. Ολοκληρώστε με το
=. Μετρήστε το 2ο μήκος.
16
Λειτουργίες
Όγκος
1
EL
2
3
4
Στρέψτε το λέιζερ
προς το πρώτο
σημείο στόχευσης.
5.744 m
8
Δεύτερη απόσταση
2.431 m
Τρίτη απόσταση
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Στρέψτε το λέιζερ
προς το δεύτερο
σημείο στόχευσης.
Πρώτη απόσταση
2.338 m
5
9
Χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω
για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα.
Στρέψτε το λέιζερ
προς το τρίτο σημείο στόχευσης.
2
13.430 m
39.300 m
Εμβαδόν οροφής/
δαπέδου
Εμβαδά τοίχου
16.164 m
Περίμετρος
2
Όγκος
17
Λειτουργίες
Εμβαδόν τριγώνου
1
EL
2
3
4
5
Στρέψτε το λέιζερ
προς το δεύτερο
σημείο στόχευσης.
Στρέψτε το λέιζερ
προς το πρώτο
σημείο στόχευσης.
8
4.248 m
Πρώτη απόσταση
4.129 m
Δεύτερη απόσταση
2.425 m
Τρίτη απόσταση
4.855 m
2
6
9
Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα πλοήγησης πά
νω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα
αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπι
στή κουκκίδας εάν είναι
ενεργοποιημένος.
7
Στρέψτε το λέιζερ
προς το τρίτο σημείο στόχευσης.
33.60°
10.802 m
Γωνία ανάμεσα στην
πρώτη και τη δεύτερη μέτρηση
Περίμετρος
Εμβαδόν τριγώνου
Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας
1
Stanley TLM660
2
i
Η λειτουργία μεγάλης εμβέλειας καθι
στά εφικτή τη μέτρηση δύσκολων στόχων σε δυσχερείς συνθήκες π.χ. έντονο
φως ημέρας ή κακή ανακλαστικότητα
στόχου. Ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται.
Ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης
δείχνει αν η λειτουργία είναι ενεργή.
18
Λειτουργίες
Μέτρηση προφίλ ύψους
1
EL
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
2.042 m
h
Οριζόντια απόσταση
μέχρι τη συσκευή
Διαφορά ύψους μέχρι
το σημείο αναφοράς
(REF).
d
Στοχεύστε σε πρόσθετα σημεία 1-x.
2x
d
2
h
0
Στοχεύστε στο σημείο μέτρησης (REF).
6
5
4
5
Ιδανική για μέτρηση διαφορών ύψους μέχρι
ένα σημείο μέτρησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση προφίλ και τομών
εδάφους. Μετά τη μέτρηση ενός σημείου αναφοράς, εμφανίζεται η οριζόντια απόσταση και
το ύψος για κάθε επόμενο σημείο.
Έξοδος από τη
λειτουργία.
19
Λειτουργίες
Κεκλιμένα αντικείμενα
1
2
EL
3
4
5
Στρέψτε το λέιζερ
στο επάνω σημείο
στόχευσης.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Γωνία P2
Απόσταση P2
Κάθετο ύψος ανάμεσα
και στα δύο σημεία
7
Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα
αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι
ενεργοποιημένος.
Στρέψτε το λέιζερ
στο κάτω σημείο
στόχευσης.
39.10 °
-4.230 m
Συμπεριλαμβανόμενη
γωνία ανάμεσα και στα
δύο σημεία
Οριζόντια απόσταση
ανάμεσα και στα δύο
σημεία
Απόσταση ανάμεσα και
στα δύο σημεία
Έμμεση μέτρηση απόστασης ανά
μεσα στα δύο σημεία με πρόσθετα
αποτελέσματα. Ιδανική για εφαρμογές όπως μήκος και κλίση στέγης,
ύψος καμινάδας,...
Είναι σημαντικό το όργανο να είναι
τοποθετημένο στο ίδιο κάθετο επίπεδο με τα 2 μετρηθέντα σημεία.
Το επίπεδο ορίζεται από τη γραμμή ανάμεσα στα 2 σημεία.
Stanley TLM660
20
Λειτουργίες
Ανίχνευση ύψους
EL
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Στρέψτε το λέιζερ στα επάνω σημείο και
η ανίχνευση γωνίας/ύψους αρχίζει αυτόματα.
Στρέψτε το λέιζερ στο
κάτω σημείο.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Ανίχνευση γωνία εάν η συσκευή
περιστραφεί πάνω σε τρίποδο
z
y
6
y = Ανίχνευση ύψους εάν η συσκευή
περιστραφεί πάνω σε τρίποδο
Σταματά την ανί
χνευση ύψους.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα
αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι
ενεργοποιημένος.
Stanley TLM660
i
7.160 m
z
Μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος κτιρί
ων ή δένδρων χωρίς ανακλαστικά σημεία. Στο κάτω σημείο, μετράται η απόσταση και η κλίση - που χρειάζεται
ανακλαστικό στόχο λέιζερ. Το επάνω
σημείο μπορεί να στοχευτεί με τον εντοπιστή κουκκίδας / σταυρόνημα και δεν
χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ διότι μετράται μόνο η κλίση.
21
Λειτουργίες
Τραπέζιο
1
EL
2
3
4
Στρέψτε το λέιζερ στο
επάνω σημείο.
h
y
5.790 m
7
Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα πλοήγησης
πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα
αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι
ενεργοποιημένος.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Στρέψτε το λέιζερ
στο 2ο σημείο.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Εμφαδόν τραπεζίου
22
Λειτουργίες
Χάραξη
i
Μπορείτε να ει
σάγετε δύο διαφορετικές απο
στάσεις (a και
b) για τη σήμανση των μετρη
θέντων μηκών.
EL
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Επιλέξτε ψη
φίο.
7
8
Επιβεβαιώστε την
τιμή "b" και αρχίστε τη μέτρηση.
Stanley TLM660
5
Ρυθμίστε το
ψηφίο.
Μετακινήστε αργά
τη συσκευή κατά
μήκος της γραμμής
χάραξης. Η απόσταση έως το επόμενο σημείο χάρα
ξης εμφανίζεται
στην οθόνη.
2
1.012 m
Λείπει η ένδει
ξη 0.240 m δίπλα στην απόσταση 0.625 m.
6
Εγκρίνετε
την τιμή "a".
Επόμενη από
σταση χάραξης
0.625 m
0.240 m
Ρυθμίστε
την τιμή "b".
i
0.625 m
Όταν πλησιάζετε στο σημείο
χάραξης σε απόσταση μικρότερη του 0,1 m, από το όργανο
αρχίζει να ακούγεται ένα μπιπ.
Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
CLEAR/OFF.
23
Λειτουργίες
Πυθαγόρας (2 σημεία)
1
2
EL
3
4
5
Στρέψτε το λέιζερ
προς το δεύτερο
στόχο.
Στρέψτε το λέιζερ
προς τον πρώτο
στόχο.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή.
Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέγιστης απόστασης.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας
μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση.
Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με τη μέτρηση κλίσης.
24
Λειτουργίες
Πυθαγόρας (3 σημεία)
1
2
EL
3
4
Στρέψτε το λέιζερ
προς τον πρώτο
στόχο.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Στρέψτε το λέιζερ
προς το δεύτερο
στόχο.
i
7
Στρέψτε το λέι
ζερ προς τον
τρίτο στόχο.
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή.
Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης
ή η Μέγιστης απόστασης.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση.
Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να
χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με μέτρηση κλίσης.
25
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέτρηση απόστασης
Ακρίβεια σε ευνοϊκές
συνθήκες *
Ακρίβεια σε μη ευνοϊκές
συνθήκες **
Εμβέλεια σε ευνοϊκές
συνθήκες *
Εμβέλεια σε μη ευνοϊκή
συνθήκη **
Μικρότερη τιμή που εμφανίζεται
Power range technology™
Ø κουκκίδας λέιζερ
(σε απόσταση)
± 1.0 mm / ~1/16" ***
± 2.0 mm / 0.08 in ***
200 m / 660 ft
80 m / 260 ft ****
0.1 mm / 1/32 in
ναι
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Μέτρηση κλίσης
Ανοχή μέτρησης έως την
ακτίνα λέιζερ****
± 0.2°
Ανοχή μέτρησης έως το
κέλυφος****
± 0.2°
Εμβέλεια*
360°
Γενικά
EL
* ευνοϊκές συνθήκες είναι: λευκός, ανακλαστικός
στόχος διάχυσης (λευκός βαμμένος τοίχος), χαμηλή
φωτεινότητα φόντου και μέτριες θερμοκρασίες
** μη ευνοϊκές συνθήκες είναι: στόχοι με χαμηλή ή
υψηλότερη ανακλαστικότητα ή υψηλή φωτεινότητα
φόντου ή θερμοκρασίες στο άνω ή κάτω άκρο του καθορισμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας.
*** Ισχύουν ανοχές από 0,05 m έως 10 m με επίπεδο
εμπιστοσύνης 95%.
**** μετά τη βαθμονόμηση από τον χρήστη. Πρόσθετη
απόκλιση σχετική με γωνία +/- 0,01° για κάθε μοίρα έως
+/-45° σε κάθε τεταρτημόριο. Ισχύει για θερμοκρασία
δωματίου Σε ολόκληρο το εύρος τιμών θερμοκρασίας, η
μέγιστη απόκλιση αυξάνεται κατά
+/-0.1°.
Σε ευνοϊκές συνθήκες, η ανοχή μπορεί να μειωθεί κατά
0,05 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m, κατά
0,10 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 30 m και 100m και
κατά 0,20 mm/m για αποστάσεις πάνω από 100 m.
Σε mh ευνοϊκές συνθήκες, η ανοχή μπορεί να μειωθεί
κατά 0,10 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m,
κατά 0,20 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 30 m και 100m
και κατά 0,30 mm/m για αποστάσεις πάνω από 100 m.
Λειτουργίες
Μέτρηση απόστασης
ναι
Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης
απόστασης
ναι
Μόνιμη μέτρηση
ναι
Χάραξη
ναι
Πρόσθεση/Αφαίρεση
ναι
Εμβαδόν
ναι
Εμβαδόν τριγώνου
ναι
Όγκος
ναι
Τραπέζιο
ναι
Λειτουργία Painter (εμβαδόν με ναι
μερική μέτρηση)
Πυθαγόρας
2 σημείων, 3 σημείων
Έξυπνη οριζόντια λειτουργία / ναι
Έμμεσο ύψος
Μέτρηση προφίλ ύψους
ναι
Ανίχνευση κλίσης
ναι
Κεκλιμένα αντικείμενα
ναι
Ανίχνευση ύψους
ναι
Μνήμη
30 ενδείξεις
Beep
ναι
Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη
ναι
Τελικό εξάρτημα πολλαπλών
λειτουργιών
ναι
Κατηγορία λέιζερ
2
Τύπος λέιζερ
635 nm, < 1 mW
Κατηγορία προστασίας
IP54
Αυτόματη απενεργοποίηση
λέιζερ
μετά από 90 δευτ.
Αυτόματη απενεργοποίηση
λέιζερ
μετά από 180 δευτ.
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Ψηφιακό αλφάδι
ναι
Εμβέλεια Bluethooth®
10 m
Bluethooth® Smart
ναι
Διάρκεια μπαταρίας (2 x AA) έως 5000 μετρήσεις
Εξατομικευμένα αγαπημένα
ναι
Διάσταση (Υ x B x Π)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Χρονοδιακόπτης
ναι
209 g / 7.22 oz
Υπολογιστής
Βάρος (με μπαταρίες)
Εύρος θερμοκρασιών:
- Αποθήκευση
- Λειτουργία
Stanley TLM660
Για ακριβή έμμεσα αποτελέσματα,
συνιστάται να χρησιμοποιείτε
τρίποδο. Για ακριβείς μετρήσεις κλίσης, η
αντίθετη κλίση πρέπει να αποφεύγεται.
i
Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ζουμ 4x
Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας ναι
ναι
-25 έως 70 °C
-13 έως 158 °F
-10 έως 50 °C
14 έως 122 °F
26
Κωδικοί μηνυμάτων
Φροντίδα
Οδηγίες ασφαλείας
Εάν το μήνυμα Error (Σφάλμα) δεν εξαφανιστεί μετά από επανειλημμένες ενεργοποιήσεις της συσκευής, απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα InFo μαζί με
έναν αριθμό, πατήστε το κουμπί Clear και
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό,
μαλακό πανί.
• Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς
παράγοντες ή διαλυτικά.
Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να
διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες.
Αρ.
Αιτία
156
Εγκάρσια κλίση
Κρατήστε το όργανο χωρίς να
μεγαλύτερη από 10° σχηματίζει εγκάρσια κλίση.
162
Σφάλμα βαθμονό
μησης
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
βρίσκεται σε μια απολύτως
οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης. Εάν το
σφάλμα επαναλαβάνεται, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
της περιοχής σας.
204
Σφάλμα υπολογι
σμού
Πραγματοποιήστε τη μέτρηση
ξανά.
Το Stanley TLM καλύπτεται από διετή
εγγύηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
περιοχής σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων
(σχέδια, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά).
240
Σφάλμα μεταφοράς
δεδομένων
Επαναλάβετε τη διαδικασία.
252
Θερμοκρασία πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει.
253
Θερμοκρασία πολύ
χαμηλή
Ζεστάνετε τη συσκευή.
255
Σήμα λήψης πολύ
ασθενές, ο χρόνος
μέτρησης πολύ
μεγάλος
Αλλάξτε την επιφάνεια
στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί).
256
Σήμα λήψης πολύ
υψηλό
Αλλάξτε την επιφάνεια
στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί).
257
Πολύ έντονο φως
στο φόντο
Η επιφάνεια στόχευσης πρέπει
να είναι πιο σκοτεινή.
258
Η μέτρηση
βρίσκεται εκτός
εμβέλειας
Διορθώστε την εμβέλεια.
260
Η ακτίνα λέιζερ
διακόπτεται
Επαναλάβετε τη μέτρηση.
Stanley TLM660
Διόρθωση
Εγγύηση
EL
Τομείς ευθύνης
Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή
του γνήσιου εξοπλισμού:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Η παραπάνω εταιρεία είναι υπεύθυνη για
την παράδοση του προϊόντος, μαζί με το
εγχειρίδιο χρήσης, σε άριστη ως προς
την ασφάλεια κατάσταση. Η παραπάνω
εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αξεσουάρ
τρίτων κατασκευαστών.
Τομέας ευθύνης του κατόχου:
• Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας
στο προϊόν και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
• Να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανο
νισμούς ασφάλειας περί πρόληψης
ατυχημάτων.
• Να αποτρέπει πάντοτε την πρόσβαση
στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό.
27
Οδηγίες ασφαλείας
EL
Επιτρεπόμενη χρήση
Κίνδυνοι κατά τη χρήση
Απόρριψη
• Μέτρηση αποστάσεων
• Μέτρηση κλίσης
• Μεταφορά δεδομένων με Bluetooth®
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 ΠΡΟΣΟΧΉ
Μη επιτρεπόμενη χρήση
• Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες
• Χρήση εκτός των αναφερόμενων ορίων
• Απενεργοποίηση των συστημάτων
ασφάλειας και αφαίρεση των επεξηγηματικών και προειδοποιητικών πινακίδων
• Άνοιγμα του εξοπλισμού με εργαλεία
(κατσαβίδια, κ.λπ.)
• Πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή
μετατροπών του προϊόντος
• Χρήση αξεσουάρ από άλλους κατα
σκευαστές χωρίς ρητή έγκριση
• Σκόπιμη θάμβωση τρίτων, ακόμη και
στο σκοτάδι
• Ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου
μετρήσεων (π.χ. κατά τις μετρήσεις σε
δρόμους, εργοτάξια, κ.λπ.)
• Συνειδητός ή απερίσκεπτος χειρισμός
πάνω σε ικριώματα, σε σκάλες, κατά τη
μέτρηση κοντά σε μηχανήματα που
λειτουργούν ή σε ανοικτά εξαρτήματα
μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που
δεν προστατεύονται.
• Άμεση στόχευση στον ήλιο
Stanley TLM660
Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένες μετρή
σεις εάν το όργανο είναι ελαττωματικό ή
εάν έχει πέσει κάτω ή εάν έχει τύχει πλημμελούς χρήσης ή εάν έχει τροποποιηθεί.
Ανά διαστήματα πραγματοποιείτε δοκιμαστικές μετρήσεις.
Ιδίως μετά από ακατάλληλη χρήση του
οργάνου, και πριν, στη διάρκεια και μετά
από σημαντικές μετρήσεις.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε
το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Σε περίπτωση
ζημιάς, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν
είναι ρητά εγκεκριμένες μπορεί να αφαιρέσουν από το χρήστη τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί τον εξοπλισμό.
Περιορισμοί χρήσης
Βλ. ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε
περιοχές μόνιμα κατοικήσιμες από
ανθρώπους. Μη χρησιμοποιείτε το
προϊόν σε περιβάλλον που ενέχει κίνδυνο
έκρηξης ή σε επικίνδυνο περιβάλλον.
i
Οι άδειες μπαταρίες δεν πρέπει να απορ
ρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε το περιβάλλον και μεταφέρετέ τις σε σημεία αποκομιδής
σύμφωνα με τους εθνικές ή τοπικές κανο
νισμούς.
Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Φροντίστε για την κατάλληλη
απόρριψη του προϊόντος
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις
που ισχύουν στη χώρα σας.
Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις διάθεσης
απορριμμάτων.
Πληροφορίες για την επεξεργασία του
προϊόντος και τη διαχείριση αποβλήτων
μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσε
λίδα μας.
Ηλεκτρομαγνητική συμβατό
τητα (ΗΜΣ)
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή πληροί τις πλέον αυστηρές
απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και
διατάξεων.
Ωστόσο, η πιθανότητα να προκαλέσει
παρεμβολές σε άλλες συσκευές δεν
μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.
28
Οδηγίες ασφαλείας
Χρήση του προϊόντος με
Bluetooth®
EL
Κατηγορία λέιζερ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί
να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλον
εξοπλισμό, σε εγκαταστάσεις (π.χ.
ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότες ή
ακουστικά βαρυκοΐας) και μέσα σε αεροσκάφος. Μπορεί επίσης να επηρεάσει
ανθρώπους και ζώα.
Προφυλάξεις:
Παρόλο που αυτό το προϊόν πληροί τα
πλέον αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να βλαφθούν άνθρωποι και ζώα.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε
πρατήρια καυσίμων, σε εργοστάσια
χημικών, σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και σε σημεία που
πραγματοποιούνται εκρήξεις.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε
ιατρικό εξοπλισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέσα σε
αεροπλάνο.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά
στο σώμα σας για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς ακτινοβολίας:
0,95 mW
Μήκος κύματος:
635 nm
Διάρκεια παλμού:
>400ps
Συχνότητα επανάληψης παλμών:
320 MHz
Εκτροπή ακτίνας:
0,16mrad x 0,6mrad
Πινακίδες
Η συσκευή δημιουργεί ορατές ακτίνες
λέιζερ, που εκπέμπονται από το όργανο.
Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας λέιζερ 2
σύμφωνα με:
• IEC60825-1 : 2014 "Ασφάλεια ακτινοβολίας προϊόντων λέιζερ"
Προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2:
Μην κοιτάζετε κατευθείαν την ακτίνα
λέιζερ και μην τη στρέφετε χωρίς λόγο
προς άλλα άτομα. Συνήθως τα μάτια
προστατεύονται όταν το πρόσωπο στρέφεται αυτόματα προς την αντίθετη κατεύθυνση ή με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν κοιτάξετε κατευθείαν στην ακτίνα
λέιζερ με οπτικά βοηθήματα (π.χ. κιάλια,
τηλεσκόπιο) μπορεί να αποβεί επικίνδυνο.
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων
(σχέδια, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά) χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν κοιτάξετε στην ακτίνα λέιζερ, αυτό
μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια.
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Table of Contents
EN
Instrument Set-up
Memory- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Measuring single distance - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horizontal Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Inclination tracking- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Area - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Triangular area - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Long range mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Height-profile measurement - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Sloped objects - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Height tracking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapezium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Stake out - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2-point) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3-point) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
-------------------------2
Introduction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Overview - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Basic measuring screen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Selection screen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Pointfinder (Viewscreen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Insert batteries - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Operations - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Switching ON/OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Clear - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Message Codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunctional endpiece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permament / Minimum-Maximum measuring- - - - - - - - - - - - Add / Subtract - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pointfinder (Viewscreen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
6
6
Settings - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Overview - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Tilt units - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Distance units - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Beep ON/OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digital level ON/OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Activate keylock - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Switch on with keylock - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/Activate Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Calibration of tilt sensor (Tilt Calibration) - - - - - - - - - - - - - - 10
Personalized favorites - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Illumination - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Functions
--------------------------------Overview - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Timer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adjusting measuring reference/tripod - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Technical Data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Message Codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Care - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Warranty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Safety Instructions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Areas of responsibility - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Permitted use - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Prohibited use - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Hazards in use - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limits of use - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Disposal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Electromagnetic Compatibility (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
FCC statement (applicable in U.S.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Use of the product with Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laser classification - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Labelling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
1
Instrument Set-up
Introduction
EN
Overview
The safety instructions and the user manual should be read
through carefully before the product is used for the first time.
The person responsible for the product must ensure that all
users understand these directions and adhere to them.
Display
The symbols used have the following meanings:
 WARNING
Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use
which, if not avoided, will result in death or serious injury.
 CAUTION
Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use
which, if not avoided, may result in minor injury and/or appreciable
material, financial and environmental damage.
Important paragraphs which must be adhered to in practice as
they enable the product to be used in a technically correct and
efficient manner.
i
Stanley TLM660
On/Measure
Pointfinder
(Viewscreen)
Navigation
Selection keys
linked to symbols above
Function
screen
Return /
Equal
Clear / Off
Add /
Subtract
2
Instrument Set-up
Basic measuring screen
Status bar
EN
Selection screen
Page indicator
FUNC
Function /
Settings
Main line
Active function
Favorites
Stanley TLM660
Settings
Help
function
3
Instrument Set-up
Pointfinder (Viewscreen)
EN
Insert batteries
Zoom stage
i
1x
Illumination
adjustment
with navigation
keys left and
right
Active function
Crosshair
To ensure a reliable
use, do not use zinccarbon batteries.
We recommend
using high quality
batteries.
Change batteries
when battery symbol
is flashing.
Zoom (1x, 2x, 4x)
with navigation
keys up and down
Favorites
Stanley TLM660
4
Operations
Switching ON/OFF
ON
EN
Clear
OFF
i
2 sec
1x
If no key is
pressed for 180
sec, the device
switches off automatically.
Device is turned
OFF.
Message Codes
2x
If the info icon appears with a
number, observe the instructions in
section "Message Codes".
Example:
Leave actual function, go to default
operation mode.
Undo last action.
Multifunctional endpiece
i
The orientation
of the endpiece
is automatically
detected and
the zero point is
accordingly adjusted.
Permament / Minimum-Maximum measuring
1
2
min.
max.
2 sec
Used to measure room diagonals (maximum values) or horizontal distance (minimum values)
Stanley TLM660
The minimum and maximum distance measured is displayed (min,
max.). The last value measured is
displayed in the main line.
8.532 m
3
Stops permanent / minimummaximum measuring.
5
Operations
Add / Subtract
EN
2x
1
2
7.332 m
3
The next measurement is added
to the previous
one.
The next measurement is subtracted from the
previous one.
i
4
7.332 m
This process can be repeated as
required. The same process can
be used for adding or subtracting
areas or volumes.
20.179 m
12.847 m
Pointfinder (Viewscreen)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Exit pointfinder
(viewscreen).
This is a great help for outdoor measuring. The integrated
pointfinder (viewscreen) shows the target on the display.
The device measures in the middle of the cross hair, even if
the laser dot is not visible.
Parallax errors occur when the pointfinder camera is used
on close targets, with the effect that the laser appears displaced in the crosshair. In this case rely on the real laser dot.
Stanley TLM660
6
Settings
Overview
EN
Tilt units
1
2
Distance units
Beep
Digital level
Keypad lock
Bluethooth®
Tilt calibration
Favorites
Illumination
Offset
Reset
Information
Tilt units
1
2
3
Switch between the
following units:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Confirm setting.
Exit settings.
7
Settings
Distance units
1
EN
2
3
Switch between the
following units:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Confirm setting.
Exit settings.
Beep ON/OFF
1
2
3
Exit settings.
To switch ON,
repeat procedure.
OFF
ON
Digital level ON/OFF
1
2
To switch ON,
repeat procedure.
ON
Stanley TLM660
i
3
The digital level
is displayed in
the status bar.
Exit settings.
OFF
8
Settings
De-/Activate keylock
1
EN
Switch on with keylock
To deactivate,
repeat procedure.
2
3
1
2
within
2 sec
Exit settings.
ON
OFF
De-/Activate Bluetooth Smart
1
2
To switch ON,
repeat procedure.
ON
i
i
3
Exit settings.
OFF
Switch on Bluetooth Smart in Settings.
Connect the device with your smart phone, pad, laptop,…
The actual measurement is transferred automatically if Bluetooth connection is established. To transfer a result from the main line, press =.
Bluetooth switches off as soon as the laser distance meter is switched
off.
The efficient and innovative Bluetooth Smart module (with the new
Bluetooth standard V4.0) works together with all Bluetooth Smart
Ready devices. All other Bluetooth devices do not support the energy
saving Bluetooth Smart Module, which is integrated in the device.
Stanley TLM660
Default mode:
Bluetooth is switched on.
Bluetooth icon in status line is displayed if device is connected with
Bluetooth.
We accept no liability whatsoever arising from the use of the free software and we are not obliged to provide corrections nor to develop
upgrades. Apps for Android® or Mac iOS can be found in special internet shops.
9
Settings
Calibration of tilt sensor (Tilt Calibration)
1
2
EN
3
4
180°
Place device on absolutely flat surface.
180°
5
6
7
Turn the device horizontally by 180°
and place it again on absolutely flat
surface.
8
Place device on absolutely flat surface.
9
180°
180°
10
i
After 2 sec
the device
goes back to
the basic
mode.
Turn the device horizontally by 180°
and place it again on absolutely flat
surface.
Stanley TLM660
10
Settings
Personalized favorites
EN
Favorite
1
2
3
4
Press selection
key left or right.
Function is set as
favorite above the
corresponding selection key.
Select favorite
function.
i
5
Select your favorite functions
for quick access.
Short cut:
Press 2 sec on a
selection-key in
the measuring
mode.
Exit settings.
Illumination
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Select brightness.
i
5
Confirm setting.
Exit settings.
To save
power reduce brightness if not
necessary.
11
Settings
Offset
1
EN
2
3
4
Select digit.
i
6
Exit settings.
1.012 m
5
1.012 m
Adjust digit.
Approve
value.
An offset adds or subtracts a
specified value automatically to or
from all measurements. This function allows tolerances to be taken
into account. The offset icon is
displayed.
Reset
1
2
3
Second confirmation with selection
keys:
Refuse:
Confirm:
i
4
Reset returns the instrument to
the factory settings. All customized settings and memories are
lost.
Exit settings.
Stanley TLM660
12
Functions
Overview
EN
Timer
Inclination Tracking
Measuring on sloped objects
Calculator
Area
Height Tracking
Adjusting measuring reference
Volume
Trapezium
Memory
Triangle area
Stake out
Single Distance Measurement
Long Range Mode
Pythagoras 1
Smart Horizontal Mode
Height-profile Measurement
Pythagoras 2
Timer
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Select release
time.
The self release
starts if
ON/Measure
key is pressed.
Confirm setting.
Calculator
1
2
Select key on
display.
3
Confirm every
key.
C/CE
Stanley TLM660
=
i
The measurement result from the
main line is taken over to the calculator and can be used for further calculations.
Ft/in fractions are converted into
ft/in decimal.
Use selection keys
for clear or result.
13
Functions
Adjusting measuring reference/tripod
1
2
3
EN
Distance is measured from the rear of the
device (standard setting).
Distance is measured from the front of the
device (lock symbol = permanently).
Distance is measured from the tripod
thread permanently.
i
4
If device is switched off, reference
goes back to standard setting
(rear of the device).
Confirm setting.
Memory
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Switch between
measurements.
Delete memory.
Take over value for
further actions.
4
Use Up/Down
navigation keys to
show more detailed
results of the specific measurement.
i
Short cut
14
Functions
Measuring single distance
1
2
EN
3
i
4
8.532 m
Aim active laser at target.
Target surfaces:
Measuring errors can occur when
measuring to colourless liquids,
glass, styrofoam or semi-permeable surfaces or when aiming at
high gloss surfaces. Against dark
surfaces the measuring time increases.
Smart Horizontal Mode
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Aim laser at
target.
x
y
z
x
y
1
z
(up to 360° and a transverse
tilt of ±10°)
Inclination tracking
1
2
3
89.3°
i
Inclination is permanently displayed.
Instrument beeps at 0° and 90°. Ideal
for horizontal or vertical adjustments.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Functions
Area
1
EN
2
3
4
5
Aim laser at first
target point.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
First distance
Second distance
Circumference
Aim laser at second target point.
i
The result is shown in the main line and the
measured value above.
Partial Measurements / Painter function:
Press + or - before starting the first measurement. Measure and add or subtract distances. Finish with =. Measure 2nd length.
Area
16
Functions
Volume
1
EN
2
3
4
Aim laser at first
target point.
8
5.744 m
First distance
2.338 m
Second distance
2.431 m
Third distance
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Aim laser at second target point.
9
Use Up/Down
navigation keys to
show more results.
Aim laser at third
target point.
2
13.430 m
2
Ceiling/floor area
39.300 m
Wall areas
16.164 m
Circumference
Volume
17
Functions
Triangular area
1
EN
2
3
4
5
Aim laser at second target point.
Aim laser at first
target point.
8
4.248 m
First distance
4.129 m
Second distance
2.425 m
Third distance
4.855 m
2
6
9
Use Up/Down
navigation keys to
show more results. Switch off
Pointfinder if activated.
7
Aim laser at third
target point.
33.60°
10.802 m
Angle between first
and second
measurement
Circumference
Triangular area
Long range mode
1
Stanley TLM660
2
i
The long range mode allows measuring of difficult targets in unfavorable
conditions e.g. bright ambient light or
bad target reflectivity. The measuring
time is increased.
An icon in the status line shows if the
function is active.
18
Functions
Height-profile measurement
1
2
EN
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horizontal distance to
device
h
Height difference to
reference point (REF).
d
Aim at additional points 1-x.
2x
d
2
h
0
Aim at reference point (REF).
6
5
4
Exit function.
Ideal for measuring of height differences to a
reference point. Can be also used to measure profiles and terrain sections. After measuring the reference point, the horizontal
distance and height is displayed for each following point.
19
Functions
Sloped objects
1
2
EN
3
4
5
Aim laser at upper
target point.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 angle
P2 distance
Vertical height between both points
7
Aim laser at lower
target point.
Use Up/Down
navigation keys to
show more results. Switch off
Pointfinder if activated.
39.10 °
-4.230 m
Included angle between both points
Horizontal distance
between both points
Distance between
both points
Indirect distance measuring between 2 points with additional results. Ideal for applications such as
length and slope of roof, height of
chimneys,…
It is important, that the instrument is positioned in the same
vertical plane as the 2 measured
points. The plane is defined of the
line between the 2 points.
Stanley TLM660
20
Functions
Height tracking
EN
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Aim laser at upper points and angle/
height tracking starts automatically.
Aim laser at lower point.
P0
29.89 °
3.475 m
y
= Tracking angle if device is
turned on tripod
= Tracking height if device is
turned on tripod
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
Stops height
tracking.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Use Up/Down
navigation keys to
show more results. Switch off
Pointfinder if activated.
i
7.160 m
z
Heights of buildings or trees without
suitable reflective points can be determined. At the bottom point, distance
and tilt is measured - which needs a reflective laser target. The upper point
can be targeted with the pointfinder /
crosshair and does not need a reflective laser target as only the inclination is
measured.
21
Functions
Trapezium
1
EN
2
3
4
Aim laser at upper
point.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Use Up/Down
navigation keys to
show more results. Switch off
Pointfinder if activated.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Aim laser at 2nd
point.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapezium area
22
Functions
Stake out
i
EN
Two different
distances (a
and b) can be
entered to
mark off defined measured
lengths.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Select digit.
7
8
Approve value "b"
and start measurement.
Stanley TLM660
5
Adjust digit.
Move device
slowly along the
stake-out line.
The distance to
the next stake out
point is displayed.
2
1.012 m
0.240 m is
missing up to
next 0.625 m
distance.
6
Approve
value "a".
Next stake
out distance
0.625 m
0.240 m
Adjust
value "b".
i
0.625 m
When approaching a stake
out point to less than 0.1 m
the instrument starts to beep.
The function can be stopped
by pressing the CLEAR/OFF
button.
23
Functions
Pythagoras (2-point)
1
2
EN
3
4
5
Aim laser at second
target.
Aim laser at first
target.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
The result is shown in the main line.
Pressing the measuring key for 2 sec in the function activates automatically Minimum or Maximum measurement.
We recommend to use the pythagoras only for indirect
horizontal measuring.
For height measuring (vertical) it is more precise to use
a function with the inclination measuring.
24
Functions
Pythagoras (3-point)
1
2
EN
3
4
Aim laser at first
target.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Aim laser at second target.
i
7
Aim laser at
third target.
The result is shown in the main line.
Pressing the measuring key for 2 sec in the function
activates automatically Minimum or Maximum measurement.
We recommend to use the pythagoras only for indirect horizontal measuring.
For height measuring (vertical) it is more precise to
use a function with inclination measurement.
25
Technical Data
EN
Distance measurement
Accuracy at favourable
conditions *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Accuracy at unfavourable
conditions **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Range at favourable
conditions *
200 m / 660 ft
Range at unfavourable
condition **
80 m / 260 ft ****
Smallest unit displayed
Power Range Technology
™
Ø laser point
at distances
0.1 mm / 1/32 in
yes
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Tilt measurement
Measuring tolerance to laser
beam*****
± 0.2°
Measuring tolerance to
housing*****
± 0.2°
Range
360°
General
* favourable conditions are: white and diffuse reflecting
target (white painted wall), low background illumination and
moderate temperatures.
** unfavourable conditions are: targets with lower or higher
reflectivity or high background illumination or temperatures
at the upper or lower end of the specified temperature
range.
*** Tolerances apply from 0.05 m to 10 m with a confidence
level of 95%.
With favourable conditions the tolerance may deteriorate
by 0.05 mm/m for distances between 10 m to 30 m, by 0.10
mm/m between 30 m and 100 m and by 0.20 mm/m for
distances above 100 m.
With unfavourable conditions the tolerance may deteriorate by 0.10 mm/m for distances between 10 m to 30 m, by
0.20 mm/m between 30 m and 100 m and by 0.30 mm/m
for distances above 100 m.
**** after user calibration. Additional angle related deviation
of +/- 0.01° per degree up to +/-45° in each quadrant.
Applies at room temperature. For the whole operating
temperature range the maximum deviation increases by
+/-0.1°.
Functions
Distance measuring
yes
Min/Max measuring
yes
Permanent measuring
yes
Stake-out
yes
Addition/Subtraction
yes
Area
yes
Triangle area
yes
Volume
yes
Trapezium
yes
Painter function (area with
partial measurem.)
yes
Pythagoras
2-point, 3-point
Smart Horizontal Mode /
Indirect height
yes
Height-profile measurement
yes
Inclination tracking
yes
Sloped objects
yes
Height tracking
yes
Memory
30 displays
Beep
yes
Illuminated colour display
yes
Multifunctional endpiece
yes
Pointfinder (Viewscreen)
4xZoom
Digital Level
yes
Bluetooth® Smart
yes
Personalized Favorites
yes
Laser class
2
Laser type
635 nm, < 1 mW
Protection class
IP54
Autom. laser switch off
after 90 s
Autom. power switch-off
after 180 s
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Range of Bluethooth®
10 m
Battery durability (2 x AA)
up to 5000 measurements
Dimension (H x D x W)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Timer
yes
Long Range Mode
yes
Weight (with batteries)
209 g / 7.22 oz
Calculator
yes
Temperature range:
- Storage
- Operation
Stanley TLM660
For accurate indirect results, the use of
a tripod is recommended. For accurate
tilt measurements a transverse tilt should be
avoided.
i
-25 to 70 °C
-13 to 158 °F
-10 to 50 °C
14 to 122 °F
26
Message Codes
Care
Safety Instructions
If the message Error does not disappear
after switching on the device repeatedly,
contact the dealer.
If the message InFo appears with a number,
press the Clear button and observe the
following instructions:
• Clean the device with a damp, soft cloth.
• Never immerse the device in water.
• Never use aggressive cleaning agents or
solvents.
The person responsible for the instrument
must ensure that all users understand these
directions and adhere to them.
Warranty
No.
Cause
156
Transverse tilt greater Hold the instrument
than 10°
without any transverse tilt.
162
Calibration mistake
Make sure, the device is
placed on a absolutely
horizontal and flat surface.
Repeat the calibration
procedure. If the mistake
still occurs, contact your
dealer.
The Stanley TLM has a two-year warranty.
For further information on this, contact your
dealer.
Subject to change (drawings, descriptions
and technical data).
Responsibilities of the manufacturer
of the original equipment:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
204
Calculation error
Perform measurement
again.
240
Data transfer error
Repeat procedure.
252
Temperature too high Let device cool down.
253
Temperature too low Warm device up.
255
Received signal too
Change target surface
weak, measuring time (e.g. white paper).
too long
256
Received signal too
high
Change target surface
(e.g. white paper).
257
Too much background light
Shadow target area.
258
Measurement outside Correct range.
of measuring range
260
Laser beam interrupted
Stanley TLM660
Correction
Repeat measurement.
EN
Areas of responsibility
The company above is responsible for
supplying the product, including the User
Manual in a completely safe condition.
The company above is not responsible for
third party accessories.
Responsibilities of the person in
charge of the instrument:
• To understand the safety instructions on
the product and the instructions in the
User Manual.
• To be familiar with local safety regulations
relating to accident prevention.
• Always prevent access to the product by
unauthorised personnel.
27
Safety Instructions
EN
Permitted use
Hazards in use
Disposal
• Measuring distances
• Tilt measurement
• Data transfer with Bluetooth®
 WARNING
 CAUTION
Prohibited use
• Using the product without instruction
• Using outside the stated limits
• Deactivation of safety systems and
removal of explanatory and hazard labels
• Opening of the equipment by using tools
(screwdrivers, etc.)
• Carrying out modification or conversion of
the product
• Use of accessories from other manufacturers without express approval
• Deliberate dazzling of third parties; also in
the dark
• Inadequate safeguards at the surveying site
(e.g. when measuring on roads, construction sites, etc.)
• Deliberate or irresponsible behaviour on
scaffolding, when using ladders, when
measuring near machines which are
running or near parts of machines or installations which are unprotected
• Aiming directly in the sun
Stanley TLM660
Watch out for erroneous measurements if
the instrument is defective or if it has been
dropped or has been misused or modified.
Carry out periodic test measurements.
Particularly after the instrument has been
subject to abnormal use, and before, during
and after important measurements.
 CAUTION
Never attempt to repair the product yourself. In case of damage, contact a local dealer.
 WARNING
Changes or modifications not expressly
approved could void the user’s authority to
operate the equipment.
Limits of use
Refer to section "Technical data".
The device is designed for use in areas
permanently habitable by humans. Do not
use the product in explosion hazardous areas
or in aggressive environments.
i
Flat batteries must not be disposed of with
household waste. Care for the environment
and take them to the collection points
provided in accordance with national or local
regulations.
The product must not be disposed with
household waste.
Dispose of the product appropriately
in accordance with the national regulations in force in your country.
Adhere to the national and country specific
regulations.
Product specific treatment and waste
management can be downloaded from our
homepage.
Electromagnetic Compatibility
(EMC)
 WARNING
The device conforms to the most stringent
requirements of the relevant standards and
regulations.
Yet, the possibility of causing interference in
other devices cannot be totally excluded.
28
Safety Instructions
FCC statement (applicable in
U.S.)
This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.This equipment
generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio
communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
Stanley TLM660
EN
This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
• This device may not cause harmful interference, and
• this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.
This device complies with Industry Canada
license-exempt RSS standard(s). Operation
is subject to the following two conditions:
• This device may not cause interference and
• this device must accept any interference,
including interference that may cause
undesired operation of the device.
Cet appareil est conforme à la section 15 des
règlements FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
• cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
• cet appareil doit accepter toute autre
interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
Ce dispositif est conforme à la norme RSS210 d’Industrie Canada. L’utilisation est
sujette aux deux conditions suivantes :
• ce dispositif ne pas doit pas être la source
d’interférences nuisibles, et
• ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences
pouvant induire des opérations non
souhaitées.
Use of the product with Bluetooth®
 WARNING
Electromagnetic radiation can cause disturbances in other equipment, in installations
(e.g. medical ones such as pacemakers or
hearing aids) and in aircraft. It can also affect
humans and animals.
Precautions:
Athough this product conforms to the most
stringent standards and regulations, the
possibility of harm to people and animals
cannot totally excluded.
• Do not use the product near petrol
stations, chemical plants, in areas with a
potentially explosive atmosphere and
where blasting takes place.
• Do not use the product near medical
equipment.
• Do not use the product in airplanes.
• Do not use the product near your body for
extended periods.
29
Safety Instructions
EN
Laser classification
The device produces visible laser beams,
which are emitted from the instrument:
It is a Class 2 laser product in accordance
with:
• IEC60825-1 : 2014 „Radiation safety of
laser products“
Laser Class 2 products:
Do not stare into the laser beam or direct it
towards other people unnecessarily. Eye
protection is normally afforded by aversion
responses including the blink reflex.
Maximum peak radiant output
power:
0.95 mW
Wavelength:
635 nm
Pulse duration:
>400ps
Pulse repetition frequency:
320 MHz
Beam divergence:
0.16mrad x 0.6mrad
Labelling
 WARNING
Looking directly into the beam with optical
aids (e.g. binoculars, telescopes) can be
hazardous.
 CAUTION
Subject to change (drawings, descriptions
and technical data) without prior notice.
Looking into the laser beam may be
hazardous to the eyes.
Stanley TLM660
30
Stanley TLM660
STHT77347
Índice
ES
Configuración del instrumento - - - - - - - - - - - - -
Introducción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Descripción general - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pantalla de medición básica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pantalla de selección- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visor de punto (puntero digital) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Insertar pilas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Encender/apagar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Borrar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Códigos de mensaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Extremo multifuncional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medición permanente / mínima-máxima - - - - - - - - - - - - - - - Sumar / Restar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visor de punto (puntero digital) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Operaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ajustes
-------------------------------------- 7
Descripción general - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unidades de inclinación- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unidades de distancia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Encender/apagar pitido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Encender/apagar nivel digital - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Desactivar/activar candado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Encender con candado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Desactivar/activar Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Calibración del sensor de inclinación
(calibración de inclinación)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Favoritos personalizados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Iluminación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Restablecimiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funciones
---------------------------------Descripción general - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Temporizador - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculadora- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
Ajuste de la referencia de medición / trípode - - - - - - - - - - - - 14
Memoria - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Medición de distancia simple- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Modo horizontal inteligente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Seguimiento de inclinación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Área - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Área triangular - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Modo de largo alcance- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Medición de perfil de altura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objetos inclinados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Seguimiento de altura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapecio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Replanteo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitágoras (2 puntos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitágoras (3 puntos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Datos técnicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Códigos de mensaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Cuidado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantía - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Instrucciones de seguridad - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Áreas de responsabilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Empleo correcto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Uso improcedente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Peligros durante el uso- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Límites de utilización - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Eliminación- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilidad electromagnética (CEM) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Normativa FCC (aplicable en EE UU)- - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Uso del producto con Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Clasificación láser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Señalización - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
1
Configuración del instrumento
Introducción
ES
Descripción general
Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y el manual
de usuario antes de utilizar el producto por primera vez.
La persona responsable del producto deberá cerciorarse de
que todos los usuarios entienden y cumplen estas instrucciones.
Display
Los símbolos utilizados tienen los siguientes significados:
 ADVERTENCIA
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que,
en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la
muerte.
 CUIDADO
Indica una situación de peligro potencial o un empleo no conforme
que pueden ocasionar daños personales leves y/o considerables
daños materiales, económicos y medioambientales.
Información importante que debe respetarse en la práctica y
que ayuda al usuario a emplear el instrumento de forma
eficiente y adecuada técnicamente.
i
On / Medir
(encender/
medir)
Visor de punto
(puntero digital)
Navegación
Borrar / Apagar
Stanley TLM660
Teclas de selección vinculadas a
los símbolos anteriores
Pantalla de
función
Retorno / Igual
Sumar / Restar
2
Configuración del instrumento
Pantalla de medición básica
Barra de estado
ES
Pantalla de selección
Indicador de
página
FUNC
Función /
Ajustes
Línea principal
Función activa
Favoritos
Stanley TLM660
Ajustes
Función de
ayuda
3
Configuración del instrumento
Visor de punto (puntero digital)
ES
Insertar pilas
Nivel de zoom
i
1x
Ajuste de iluminación con las teclas de
navegación izquierda y derecha
Función activa
Para garantizar un uso
fiable, no utilice pilas de
carbón-cinc Es recomendable
el uso de pilas de alta
calidad. Cambiar las pilas cuando el símbolo
de pila esté parpadeando.
Cruz
Zoom (1x, 2x, 4x)
con teclas de navegación arriba y abajo
Favoritos
Stanley TLM660
4
Operaciones
Encender/apagar
ON (en-
ES
Borrar
OFF
i
2 seg
Si no se pulsa ninguna tecla durante
180 seg, el dispositivo se apaga automáticamente.
El dispositivo se
apaga.
Códigos de mensaje
1 vez
2 veces
Deshace la última acción.
Sale de la función actual, va al modo de
funcionamiento por
defecto.
Si aparece el mensaje "info" con un número, observe las instrucciones de la
sección "Códigos de mensaje".
Ejemplo:
Extremo multifuncional
i
La orientación del
extremo se detecta automáticamente y el punto
cero se ajusta en
conformidad.
Medición permanente / mínima-máxima
mín.
1
2
máx.
Se visualizan la distancia medida mínima
y máxima (mín, máx) El último valor
medido se visualiza en la línea principal.
2 seg
Detiene la medición permanente
/mínimo-máximo.
Se utiliza para medir diagonales espaciales (valores máximos) o distancia horizontal (valores mínimos)
Stanley TLM660
3
8.532 m
5
Operaciones
Sumar / Restar
ES
2 veces
1
2
7.332 m
3
La siguiente medición se añade a la
anterior.
i
4
La siguiente medición se resta de la
anterior.
7.332 m
Este proceso puede repetirse cuantas
veces sea necesario. El mismo proceso puede utilizarse para la suma o resta de áreas y volúmenes.
20.179 m
12.847 m
Visor de punto (puntero digital)
1x
1
i
4
4x
2
2x
1
1x
1x
2
3
4
Salir de visor de
punto (puntero
digital).
Se trata de una ayuda extraordinaria para la medición en exteriores. El visor de punto integrado (puntero digital) muestra el objetivo en el display. El dispositivo mide en el centro de la cruz, incluso
si el láser no es visible. Cuando la cámara del visor de punto se utiliza en objetivos cercanos se producen errores de paralaje con el
efecto de que el láser aparece desplazado en la cruz. En este caso,
confíe en el punto láser real.
Stanley TLM660
6
Ajustes
Descripción general
ES
Unidades de inclinación
1
2
Unidades de distancia
Pitido
Nivel digital
Bloqueo de teclado
Bluethooth®
Calibración de inclinación
Favoritos
Iluminación
Offset
Restablecimiento
Información
Unidades de inclinación
1
2
3
Conmutación entre las
siguientes unidades:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Confirmar ajuste.
Salir de ajustes.
7
Ajustes
Unidades de distancia
1
2
ES
3
Conmutación entre las
siguientes unidades:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Confirmar ajuste.
Salir de ajustes.
Encender/apagar pitido
1
2
3
Salir de ajustes.
Para encender, repetir procedimiento.
OFF
ON (en-
Encender/apagar nivel digital
1
2
Para encender, repetir procedimiento.
ON (enStanley TLM660
i
3
El nivel digital se
visualiza en la barra de estado.
Salir de ajustes.
OFF
8
Ajustes
Desactivar/activar candado
1
ES
Encender con candado
Para desactivar, repetir procedimiento.
2
3
1
2
en 2 seg
Salir de ajustes.
ON
OFF
Desactivar/activar Bluetooth Smart
1
2
Para encender, repetir procedimiento.
ON (en-
i
i
3
Salir de ajustes.
OFF
Encender Bluetooth Smart en Ajustes.
Conectar el dispositivo con su teléfono inteligente, tableta, ordenador portátil.
La medición real se transfiere automáticamente si la conexión Bluetooth se ha
establecido. Para transferir un resultado desde la línea principal, pulse =.
El Bluetooth se desconecta tan pronto como se apaga el distanciómetro láser.
El eficaz e innovador módulo Bluetooth Smart (con el nuevo Bluetooth standard V4.0) funciona combinadamente con todos los dispositivos Bluetooth
Smart Ready. El resto de dispositivos Bluetooth no es compatible con el Bluetooth Smart Module de ahorro de energía que está integrado en el dispositivo.
No aceptamos responsabilidad alguna derivada de la utilización del software libre y no estamos obligados a proporcionar correcciones ni a desarrollar actua-
Stanley TLM660
Modo predeterminado: El Bluetooth
está encendido. El icono de Bluetooth en la línea se estado se visualiza si el
dispositivo está conectado con Bluetooth.
lizaciones. Las aplicaciones para Android® o Mac iOS pueden encontrarse en
tiendas especiales de internet.
9
Ajustes
Calibración del sensor de inclinación (calibración de inclinación)
1
2
3
ES
4
180°
Colocar el dispositivo sobre una superficie
absolutamente plana.
180°
5
6
7
Girar el dispositivo horizontalmente 180°
y colóquelo de nuevo sobre una superficie
absolutamente plana.
8
Colocar el dispositivo sobre una superficie
absolutamente plana.
9
180°
10
i
Después de 2
seg el dispositivo vuelve al
modo básico.
180°
Girar el dispositivo horizontalmente 180°
y colóquelo de nuevo sobre una superficie
absolutamente plana.
Stanley TLM660
10
Ajustes
Favoritos personalizados
ES
Favorite
1
2
3
4
Seleccionar función
favorita.
i
5
Pulsar tecla de selección izquierda o derecha. La función se
establece como favorita sobre la tecla
de selección correspondiente.
Seleccione sus funciones favoritas
para acceso rápido.
Acceso directo:
pulsar durante 2
seg una tecla de selección en el modo
de medición.
Salir de ajustes.
Iluminación
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Seleccionar brillo.
i
5
Confirmar ajuste.
Salir de ajustes.
Para ahorrar
energía, reducir el brillo en
caso de que
no sea necesario.
11
Ajustes
Offset
1
ES
2
3
4
Seleccionar
dígito.
i
6
Salir de ajustes.
1.012 m
5
1.012 m
Ajustar dígito.
Aprobar valor.
Un offset suma un valor especificado
automáticamente a todas las mediciones o lo resta de las mismas. Esta función permite tener en cuenta las
tolerancias. Se visualiza el icono de
offset.
Restablecimiento
Segunda confirmación con teclas de selección:
1
2
3
Rechazar:
Confirmar:
i
4
Restablecimiento devuelve el instrumento a los ajustes de fábrica. Se perderán todos los ajustes
personalizados y las memorias.
Salir de ajustes.
Stanley TLM660
12
Funciones
Descripción general
ES
Temporizador
Seguimiento de inclinación
Medición en objetos inclinados
Calculadora
Área
Seguimiento de altura
Ajuste de la referencia de medición
Volumen
Trapecio
Memoria
Área triangular
Replanteo
Medición de distancia simple
Modo de largo alcance
Pitágoras 1
Modo horizontal inteligente
Medición de perfil de altura
Pitágoras 2
Temporizador
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Seleccionar tiempo
de activación.
La auto activación se inicia si se
pulsa la tecla Encender/Medir.
Confirmar ajuste.
Calculadora
1
2
Seleccionar tecla en el display.
3
i
El resultado de medición de la línea
principal se transfiere a la calculadora
y puede usarse para otros cálculos.
Ft/in fraccional se convierte en ft/in
decimal.
Confirmar cada
tecla.
C/CE
Stanley TLM660
=
Usar las teclas de selección para
borrar u obtener resultado.
13
Funciones
Ajuste de la referencia de medición / trípode
1
2
3
ES
La distancia se mide desde la parte posterior del
dispositivo (ajuste estándar).
La distancia se mide desde el frontal del dispositivo (símbolo de candado = permanentemente).
La distancia se mide desde la rosca del trípode
permanentemente.
i
4
Si el dispositivo está apagado, la referencia vuelve al ajuste estándar (parte
posterior del dispositivo).
Confirmar ajuste.
Memoria
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Conmutar entre
mediciones.
4
Borrar memoria.
Aplicar valor para
otras acciones.
Usar la teclas de navegación arriba/abajo
para mostrar más resultados detallados de
la medición específica.
i
Acceso directo
14
Funciones
Medición de distancia simple
1
2
ES
3
i
4
8.532 m
Apuntar el láser activo al objetivo.
Superficies de objetivo:
Pueden producirse errores de medición al medir líquidos sin color, cristal,
espuma de estireno o superficies semi
permeables o al apuntar a superficies
de brillo intenso. El tiempo de medición aumenta contra superficies oscuras.
Modo horizontal inteligente
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Apuntar el láser
al objetivo.
x
y
z
x
y
1
z
(hasta 360° y una inclinación transversal de ±10°)
Seguimiento de inclinación
1
2
3
89.3°
i
La inclinación se visualiza permanentemente. Pitidos del instrumento a 0° y 90°.
Ideal para ajustes horizontales o verticales.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funciones
Área
1
ES
2
3
4
5
Apuntar el láser al
primer objetivo.
6
6.228 m
Primera distancia
3.9I0 m
20.276 m
Segunda distancia
24.352 m
2
Stanley TLM660
Perímetro
Apuntar el láser al
segundo objetivo.
i
El resultado siempre se mostrará en la línea principal y el valor medido encima.
Mediciones parciales / función de pintor:
Pulsar + o - después de iniciar la primera medición. Medir y sumar o restar distancias. Finalizar
con =. Medir 2ª longitud.
Área
16
Funciones
Volumen
1
ES
2
3
4
Apuntar el láser al
primer objetivo.
8
5.744 m
Segunda distancia
2.431 m
Tercera distancia
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Apuntar el láser al
segundo objetivo.
Primera distancia
2.338 m
5
9
Use las teclas de navegación Arriba/Abajo para
mostros más resultados.
Apuntar el láser al
tercer objetivo.
2
13.430 m
2
Área de techo/suelo
39.300 m
Áreas de pared
16.164 m
Perímetro
Volumen
17
Funciones
Área triangular
1
ES
2
3
4
5
Apuntar el láser al
segundo objetivo.
Apuntar el láser al
primer objetivo.
8
4.248 m
Primera distancia
4.129 m
Segunda distancia
2.425 m
Tercera distancia
4.855 m
2
6
9
Use las teclas de navegación Arriba/Abajo para
mostros más resultados. Apagar el visor de punto si está
activado.
7
Apuntar el láser al
tercer objetivo.
Ángulo entre primera y
segunda medición
33.60°
10.802 m
Perímetro
Área triangular
Modo de largo alcance
1
Stanley TLM660
2
i
El modo de largo alcance permite la medición de objetivos difíciles en condiciones
desfavorables, p. ej., luz ambiente brillante
o mala reflectividad del objetivo. El tiempo
de medición aumenta.
Un icono en la línea de estado muestra si
la función está activa.
18
Funciones
Medición de perfil de altura
1
2
ES
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Distancia horizontal respecto a dispositivo
h
Diferencia de altura respecto a punto de referencia (REF).
d
Apuntar a puntos adicionales 1-x.
2 veces
d
2
h
0
Apuntar a un punto de referencia (REF).
6
5
4
Salir de la función.
Ideal para medición de diferencias de altura respecto a un punto de referencia. También puede
usarse para medir perfiles y secciones de terreno.
Después de medir el punto de referencia, la distancia horizontal y la altura se muestran para cada
punto siguiente.
19
Funciones
Objetos inclinados
1
2
ES
3
4
5
Apuntar el láser al
punto objetivo superior.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Ángulo P2
Distancia P2
Altura vertical entre ambos puntos
7
Apuntar el láser al
punto objetivo inferior.
Use las teclas de navegación Arriba/Abajo para
mostros más resultados. Apagar el visor de punto si está
activado.
39.10 °
-4.230 m
Ángulo incluido entre
ambos puntos
Distancia horizontal entre ambos puntos
Distancia entre ambos
puntos
Medición de distancia indirecta entre
2 puntos con resultados adicionales.
Ideal para aplicaciones como la longitud e inclinación del techo, la altura de
la chimenea en el techo, etc.
Es importante que el instrumento
esté posicionado en el mismo plano
vertical que los 2 puntos medidos. La
plano está definido por la línea entre
los 2 puntos.
Stanley TLM660
20
Funciones
Seguimiento de altura
ES
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Apuntar el láser a los puntos superiores y el
seguimiento de ángulo y altura comienza automáticamente.
Apuntar el láser el punto inferior.
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Ángulo de seguimiento si el dispositivo está colocado en un trípode
z
y
6
Px
-10.55 °
y = Altura de seguimiento si el dispositivo está colocado en un trípode
Para el seguimiento de altura.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Use las teclas de navegación Arriba/Abajo para
mostros más resultados. Apagar el visor de punto si está
activado.
i
7.160 m
z
Pueden determinarse las alturas de los edificios o árboles sin puntos reflectantes adecuados. En el punto inferior se mide la
distancia y la inclinación, lo que necesita un
objetivo de láser reflectante. El punto superior se puede elegir como objetivo con el visor de punto (cruz) y no necesita un
objetivo láser reflectante, puesto que solo
se mide la inclinación.
21
Funciones
Trapecio
1
ES
2
3
4
Apuntar el láser al punto
superior.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Use las teclas de navegación Arriba/Abajo para
mostros más resultados. Apagar el visor de punto si está
activado.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Apuntar el láser al
2º punto.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Área de trapecio
22
Funciones
Replanteo
i
ES
Pueden introducirse dos distancias diferentes (a
y b) para marcar
las longitudes
medidas definidas.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Seleccionar
dígito.
7
8
Aprobar valor "b" e
iniciar medición.
Stanley TLM660
5
Ajustar dígito.
Mover el dispositivo
lentamente a lo largo de la línea de replanteo. Se visualiza
la distancia hasta el
siguiente punto de
replanteo.
2
1.012 m
Faltan 0,240 m
hasta la siguiente
distancia de
0,625 m.
6
Aprobar valor
"a".
Siguiente distancia de replanteo
0.625 m
Ajustar
valor "b".
i
0.625 m
Al acercarse a un punto de replanteo a menos de 0,1 m, el instrumento comienza a pitar. La
función puede detenerse pulsando el botón CLEAR/OFF.
0.240 m
23
Funciones
Pitágoras (2 puntos)
1
2
ES
3
4
5
Apuntar al segundo
objetivo.
Apuntar el láser al
primer objetivo.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
El resultado se visualiza en la línea principal.
Pulsando la tecla de medición durante 2 seg en la función se activa automáticamente la medición Mínimo o Máximo.
Recomendamos la utilización de pitágoras solo para medición
horizontal indirecta.
Para la medición de altura (vertical) es más preciso usar una
función con la medición de inclinación.
24
Funciones
Pitágoras (3 puntos)
1
2
ES
3
4
Apuntar el láser al
primer objetivo.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Apuntar al segundo
objetivo.
i
7
Apuntar el láser al
tercer objetivo.
El resultado se visualiza en la línea principal.
Pulsando la tecla de medición durante 2 seg en la función se
activa automáticamente la medición Mínimo o Máximo.
Recomendamos la utilización de pitágoras solo para medición horizontal indirecta.
Para la medición de altura (vertical) es más preciso usar una
función con la medición de inclinación.
25
Datos técnicos
ES
Medición de distancia
Precisión con condiciones
favorables *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Precisión con condiciones
desfavorables **
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Alcance con condiciones favo- 200 m / 660 ft
rables *
Alcance en condición
desfavorable **
80 m / 260 ft ****
Unidad mínima visualizada
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
sí
™
Ø punto láser
a distancias
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Medición de inclinación
Tolerancia de medición
respecto al rayo láser****
± 0.2°
Tolerancia de medición
respecto a la carcasa****
± 0.2°
Rango de medición
360°
General
Clase de láser
2
Tipo de láser
635 nm, < 1 mW
Clase de protección
IP54
Desconexión autom. del láser después de 90 s
Desconexión autom. de
energía
después de 180 s
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Alcance de Bluethooth®
10 m
Duración de las pilas (2 x AA) hasta 5000 mediciones
* condiciones favorables son: objetivo reflectante blanco y
difuso (pared pintada de blanco), baja iluminación de fondo
y temperaturas moderadas.
** condiciones desfavorables son: objetivos con reflectividad
menor o mayor o iluminación de fondo alta o temperaturas
en el extremo superior o inferior del rango de temperatura
especificado.
*** Las tolerancias aplican desde 0,05 m a 10 m con un nivel
de confianza del 95%.
**** después de calibración por el usuario. Desviación
asociada de ángulo adicional de +/- 0,01° por grado hasta
+/-45° en cada cuadrante. Aplica a temperatura ambiente.
Para todo el rango de temperaturas operativas, la desviación
máxima aumenta en
+/-0.1°.
Con condiciones favorables la tolerancia puede bajar en
0,05 mm/m para distancias entre 10 m a 30 m, en
0,10 mm/m para distancias entre 30 m y 100 m y en 0,20
mm/m para distancias por encima de 100 m.
Con condiciones desfavorables la tolerancia puede bajar en
0,10 mm/m para distancias entre 10 m a 30 m, en
0,20 mm/m para distancias entre 30 m y 100 m y en 0,30
mm/m para distancias por encima de 100 m.
Para resultados indirectos precisos, se
recomienda el uso de un trípode. Para
realizar mediciones de inclinación precisas,
debe evitarse una inclinación transversal.
i
Funciones
Medición de distancia
sí
Medición mín/máx
sí
Medición permanente
sí
Replanteo
sí
Suma/Resta
sí
Área
sí
Área triangular
sí
Volumen
sí
Trapecio
sí
Función de pintor (área con
medición parcial)
sí
Pitágoras
2 puntos y 3 puntos
Modo horizontal inteligente /
Altura indirecta
sí
Medición de perfil de altura
sí
Seguimiento de inclinación
sí
Objetos inclinados
sí
Seguimiento de altura
sí
Memoria
30 visualizaciones
Pitido
sí
Display en color iluminado
sí
Extremo multifuncional
sí
Visor de punto (puntero digital) Zoom 4x
Nivel digital
sí
Bluethooth® Smart
sí
Favoritos personalizados
sí
Dimensiones (Al x P x An)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Temporizador
sí
Modo de largo alcance
sí
Peso (con pilas)
209 g / 7,22 oz
Calculadora
sí
Rango de temperaturas:
- Almacenaje
- Funcionamiento
Stanley TLM660
-25 hasta 70 °C
-13 hasta 158 °F
-10 hasta 50 °C
14 hasta 122 °F
26
Códigos de mensaje
Cuidado
Instrucciones de seguridad
Si el mensaje Error no desaparece después
de conectar el dispositivo repetidamente,
contacte con el distribuidor.
Si aparece el mensaje InFo con un número,
pulse el botón Clear y tenga en cuenta las
siguientes instrucciones:
• Limpie el instrumento con un paño suave y
húmedo.
• No introduzca nunca el instrumento en
agua.
• No utilice nunca agentes o disolventes de
limpieza agresivos.
La persona responsable del instrumento
deberá cerciorarse de que todos los usuarios
entienden y cumplen estas instrucciones.
N.º
Causa
156
Inclinación transSujetar el instrumento sin
versal superior a los ninguna inclinación trans10°
versal.
Garantía
162
Error de calibración Asegúrese de que el dispositivo está colocado sobre una
superficie absolutamente
horizontal y lisa. Repetir el
procedimiento de calibración. Si el error persiste,
contacte con su distribuidor.
204
Error en el cálculo
Repetir la medición.
240
Error de transferencia de datos
Repetir procedimiento.
252
Temperatura
demasiado alta
Dejar que el instrumento se
enfríe.
253
Temperatura
demasiado baja
Calentar el instrumento.
255
Señal de recepción Cambiar la superficie de
muy débil, tiempo objetivo (p. ej. papel blanco).
de medición muy
largo
256
Señal de recepción Cambiar la superficie de
demasiado potente objetivo (p. ej. papel blanco).
257
Demasiada luz de
fondo
Oscurecer el área de objetivo.
258
Medición fuera del
rango de medición
Rango correcto.
260
Rayo láser interrumpido
Repetir medición.
Stanley TLM660
Corrección
El Stanley TLM tiene una garantía de dos
años.
Para más información contacte con su distribuidor.
Sujeto a cambio (dibujos, descripciones y
datos técnicos).
ES
Áreas de responsabilidad
Responsabilidades del fabricante del
equipo original:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
La compañía mencionada es responsable del
suministro del producto, incluyendo el
Manual del usuario, en perfectas condiciones. La compañía no se hace responsable
de los accesorios de terceros.
Ámbito de responsabilidad del encargado del instrumento:
• Entender las instrucciones de seguridad del
producto y las instrucciones del Manual del
usuario.
• Conocer las normas de seguridad local
referidas a la prevención de accidentes
• Evitar siempre el acceso al producto de
personal no autorizado.
27
Instrucciones de seguridad
ES
Empleo correcto
Peligros durante el uso
Eliminación
• Medición de distancias
• Medición de inclinación
• Transferencia de datos con Bluetooth®
 ADVERTENCIA
 CUIDADO
Uso improcedente
• Emplear el producto sin previa instrucción
• Emplear el instrumento fuera de los límites
de aplicación
• Anulación de los dispositivos de seguridad
y retirada de rótulos indicativos o de
advertencia
• Abrir el equipo utilizando herramientas
(destornilladores, etc.)
• Modificar o alterar el producto
• Utilizar accesorios de otros fabricantes
que no estén expresamente autorizados
• Deslumbrar intencionadamente a
terceros, incluso en la oscuridad
• Protección insuficiente del lugar de medición (por ejemplo, durante la medición en
carreteras, emplazamientos de construcción, etc.)
• Conducta inapropiada o irresponsable en
andamios, escaleras, así como durante
mediciones en las proximidades de
máquinas en marcha, de elementos de las
máquinas y de instalaciones desprotegidas
• Apuntar directamente al sol
Stanley TLM660
Pueden producirse mediciones erróneas si se
utiliza un instrumento que esté defectuoso o
que se haya caído o haya sido objeto de
transformaciones no permitidas. Realizar
periódicamente mediciones de control.
Especialmente cuando el instrumento ha
estado sometido a esfuerzos excesivos, así
como antes y después de tareas de medición
importantes.
 CUIDADO
No intente nunca reparar el producto por su
cuenta. En caso de presentarse daños,
contacte con su distribuidor local.
 ADVERTENCIA
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.
Límites de utilización
Consulte el capítulo "Datos técnicos".
El dispositivo está diseñado para uso en
áreas permanentemente habitadas. No debe
emplearse en entornos con peligro de explosión ni en entornos hostiles.
i
Las pilas vacías no deben eliminarse con la
basura doméstica. Cuide el medio ambiente
y llévelas a los puntos de recogida disponibles
de conformidad con las regulaciones nacionales y locales.
No desechar el producto con la basura
doméstica.
Desechar el producto correctamente. Cumplir con las normas de
desecho específicas del país.
Respetar la normativa específica nacional y
local.
La información sobre el tratamiento específico del producto y de gestión de residuos
puede descargarse desde la página web.
Compatibilidad electromagnética (CEM)
 ADVERTENCIA
El dispositivo es conforme a los requisitos
más estrictos de las normas y regulaciones
pertinentes.
Sin embargo, la posibilidad de causar interferencias en otros dispositivos no se puede
excluir totalmente.
28
Instrucciones de seguridad
ES
®
Normativa FCC (aplicable en
EE UU)
Uso del producto con Bluetooth
Las pruebas efectuadas han puesto de manifiesto que este equipo se atiene a los valores
límite, determinados en la sección 15 de la
normativa FCC, para instrumentos digitales
de la clase B. Esto significa que el instrumento
puede emplearse en las proximidades de
lugares habitados, sin que su radiación
resulte molesta. Los equipos de este tipo
generan, utilizan y emiten una frecuencia de
radio alta y, en caso de no ser instalados
conforme a las instrucciones, pueden causar
perturbaciones en la recepción radiofónica.
En todo caso, no es posible excluir la posibilidad de que se produzcan perturbaciones en
determinadas instalaciones.
Si este equipo causa perturbaciones en la
recepción radiofónica o televisiva, lo que
puede determinarse al apagar y volver a
encender el equipo, el operador puede
intentar corregir estas interferencias de la
forma siguiente:
• cambiando la orientación o la ubicación de
la antena receptora.
• aumentando la distancia entre el instrumento y el receptor.
• conectando el instrumento a un circuito
distinto al del receptor.
• asesorándose por el vendedor o algún
técnico de radio-televisión.
La radiación electromagnética puede causar
perturbaciones en otros equipos, en instalaciones (por ejemplo, dispositivos médicos
como marcapasos o aparatos auditivos) y en
aeronaves. Puede afectar tanto a humanos
como a animales.
Stanley TLM660
 ADVERTENCIA
Medidas preventivas:
Aunque este producto cumple con las
normas y regulaciones más estrictas, la posibilidad de daños a las personas y los animales
no se puede excluir totalmente.
• No utilizar el producto cerca de estaciones
de servicio, plantas químicas, en áreas con
una atmósfera potencialmente explosiva ni
en lugares donde se produzcan voladuras.
• No usar el producto cerca de equipos
médicos.
• No utilizar el producto en aviones.
• No utilizar el producto cerca de su cuerpo
durante períodos prolongados.
29
Instrucciones de seguridad
ES
Clasificación láser
El dispositivo genera rayos láser visibles que
se emiten desde el instrumento:
El producto corresponde a la Clase de láser
2 con:
• IEC60825-1 : 2014 "Seguridad de los
productos láser"
Productos de Clase de láser 2:
Absténgase de mirar directamente al rayo
láser y no lo dirija a otras personas. La
protección de los ojos queda garantizada
mediante reflejos naturales como es el de
desviar la vista del rayo o cerrar los ojos.
Máxima potencia emitida
radiante de pico:
0,95 mW
Longitud de onda:
635 nm
Duración de impulso:
>400ps
Frecuencia de repetición de
impulso:
320 MHz
Divergencia del haz:
0,16mrad x 0,6mrad
Señalización
 ADVERTENCIA
Puede ser peligroso mirar directamente al
rayo con medios ópticos auxiliares (p. ej.
prismáticos, telescopios).
 CUIDADO
Sujeto a cambio (dibujos, descripciones y
datos técnicos) sin previo aviso.
Mirar directamente al rayo láser puede ser
peligroso para los ojos.
Stanley TLM660
30
Stanley TLM660
STHT77347
Sisukord
ET
Mõõtevahendi seadistus
-------------------Sissejuhatus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ülevaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Põhimõõteekraan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valikuekraan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktinäidik (ekraan) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Patareide sisestamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
---------------------------------Sisse- ja väljalülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kustutamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teatekoodid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mitmeotstarbeline otsak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pidev/minimaalse-maksimaalse mõõtmine - - - - - - - - - - - - - - Liitmine/lahutamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktinäidik (ekraan) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Toimingud
Seadistused
--------------------------------- 7
Ülevaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Kalde ühikud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Kauguse ühikud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Helisignaali sisse- ja väljalülitamine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitaalse taseme sisse- ja väljalülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Klahviluku aktiveerimine/inaktiveerimine - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Klahvilukuga sisselülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bluetooth Smarti sisse-/väljalülitamine - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kaldeanduri kalibreerimine (kalde kalibreerimine) - - - - - - - - - 10
Isiklikustatud lemmikud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Taustavalgus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Nihe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Lähtestamine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktsioonid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ülevaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taimer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulaator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mõõtmise lähtepunkti seadistamine / statiiv - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Mälu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Ühe vahemaa mõõtmine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Nutikas horisontaalrežiim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Kalde jälgimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Pindala- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Ruumala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Kolmnurga pindala- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Pika vahemiku režiim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Kõrgusprofiili mõõtmine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Kaldus objektid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Kõrguse jälgimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Märkimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagorase valem (2-punktiline) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagorase valem (3-punktiline) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tehnilised andmed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Teatekoodid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Hooldus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ohutussuunised- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vastutus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Otstarve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Keelatud toimingud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ohud kasutamisel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Kasutuspiirangud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utiliseerimine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Toote kasutamine Bluetooth®-iga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laseri klassifikatsioon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Sildid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Mõõtevahendi seadistus
Sissejuhatus
ET
Ülevaade
Ohutusteave ja kasutusjuhend tuleb enne seadme esmakordset kasutamist hoolega läbi lugeda.
Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik
seadme kasutajad mõistavad ja järgivad neid suuniseid.
Näidik
Kasutatavatel sümbolitel on järgmised tähendused.
 HOIATUS
Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele,
mis võib lõppeda eiramise korral surma või tõsiste kehavigastustega.
 ETTEVAATUST
Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele,
mis võib põhjustada eiramise korral väiksemaid kehavigastusi ja/või
suurt materiaalset ja rahalist kahju ning ohustada keskkonda.
Olulised punktid, millest tuleb kasutamisel kinni pidada, sest
need võimaldavad kasutada seadet tehniliselt õigesti ja tõhusalt.
i
Sisselülitamine/mõõtmine
Punktinäidik
(ekraan)
Navigeerimine
Kustutamine/
väljalülitamine
Stanley TLM660
Ülaltoodud
sümbolitega
seotud valikuklahvid
Funktsiooniekraan
Tagasi/võrdub
Liitmine/lahutamine
2
Mõõtevahendi seadistus
Põhimõõteekraan
Olekuriba
ET
Valikuekraan
Lehekülje näidik
FUNC
Funktsioon /
Seadistused
Põhirida
Aktiivne funktsioon
Lemmikud
Stanley TLM660
seadistused
Abi funktsioon
3
Mõõtevahendi seadistus
Punktinäidik (ekraan)
ET
Patareide sisestamine
Suumiaste
i
1x
Valgustuse reguleerimine navigatsiooniklah
videga vasakule
ja paremale
Aktiivne funktsioon
Sihikujoonestik
Ohutu kasutamise
tagamiseks ärge kasutage tsink-süsinikpatareisid.
Soovitame
kasutada kvaliteetseid patareisid.
Asendage patareid,
kui patareisümbol
vilgub.
Suum (1x, 2x, 4x)
navigatsiooniklahvidega üles ja alla
Lemmikud
Stanley TLM660
4
Toimingud
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
ET
Kustutamine
Väljalülitamine
i
2s
1x
Kui 180 s jooksul
ei vajutata ühelegi nupule, lülitub
seade automaatselt välja.
Seade on välja
lülitatud.
Teatekoodid
2x
Kui ilmub teabeikoon koos numbriga, järgige suuniseid jaotises „Teatekoodid”.
Näide:
Aktiivsest funktsioonist väljumine,
vaikerežiimiks
muutmine.
Tühistab viimase
tegevuse.
Mitmeotstarbeline otsak
i
Otsaku suund
tuvastatakse automaatselt ja
nullpunkt reguleeritakse vastavalt.
Pidev/minimaalse-maksimaalse mõõtmine
1
2
min
max
Mõõdetud minimaalne ja maksimaalne vahemaa kuvatakse (min,
max). Viimati mõõdetud väärtus
kuvatakse põhireal.
2s
Kasutatakse ruumi diagonaalide (maksimaalsed
väärtused) või horisontaalkauguste (minimaalsed
väärtused) mõõtmiseks.
Stanley TLM660
8.532 m
3
Seiskab pideva/minimaalsemaksimaalse mõõtmise.
5
Toimingud
Liitmine/lahutamine
ET
2x
1
2
7.332 m
3
Järgmine mõõtmistulemus liidetakse eelmisele.
Järgmine mõõtmistulemus lahutatakse eelmisest.
i
4
7.332 m
Seda toimingut saab korrata vastavalt vajadusele. Sama protsessi
saab kasutada pindalade ja ruumalade liitmisel või lahutamisel.
20.179 m
12.847 m
Punktinäidik (ekraan)
4x
1x
1
1x
2
3
2x
1x
i
4x
4
2x
1x
Punktinäidikult
(ekraanilt) väljumine.
See on oluliseks abiks välistingimustes mõõtmisel. Integreeritud punktinäidik (ekraan) näitab sihtmärki ekraanil. Seade
mõõdab sihikujoonestiku keskelt, isegi kui laseripunkt ei ole
nähtav. Punktinäidiku kaamera kasutamisel lähedalasuvate
sihtmärkide puhul ilmnevad parallaksivead, andes efekti, kus
laser on sihikujoonestikul nihkes. Sel juhul toetuge tegelikule
laseripunktile.
Stanley TLM660
6
Seadistused
Ülevaade
ET
Kalde ühikud
1
2
Kauguse ühikud
Helisignaal
Digitaalne tase
Klahvilukk
Bluetooth®
Kalde kalibreerimine
Lemmikud
Taustavalgus
Nihe
Lähtestamine
Teave
Kalde ühikud
1
2
3
Vahetada saab järgmiste ühikute vahel:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Seadistuste kinnitamine.
Seadistustest väljumine.
7
Seadistused
Kauguse ühikud
1
2
ET
3
Vahetada saab järgmiste ühikute vahel:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Seadistuste kinnitamine.
Seadistustest väljumine.
Helisignaali sisse- ja väljalülitamine
1
2
3
Seadistustest väljumine.
Sisselülitamiseks
korrake toimingut.
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Digitaalse taseme sisse- ja väljalülitamine
1
2
Sisselülitamiseks
korrake toimingut.
Sisselülitamine
Stanley TLM660
i
3
Digitaalne tase
kuvatakse olekuribal.
Seadistustest
väljumine.
Väljalülitamine
8
Seadistused
Klahviluku aktiveerimine/inaktiveerimine
1
2
Väljalülitamiseks
korrake toimingut.
ET
Klahvilukuga sisselülitamine
3
1
2
2 s jooksul
Seadistustest väljumine.
Väljalülitamine
Sisselülitamine
Bluetooth Smarti sisse-/väljalülitamine
1
2
Sisselülitamiseks
korrake toimingut.
Sisselülitamine
i
i
3
Seadistustest
väljumine.
Väljalülitamine
Bluetooth Smarti sisselülitamine Seadistuste alt.
Ühendage seade nutitelefoni, tahvelarvuti, sülearvuti vms.
Tegelik mõõtmistulemus edastatakse automaatselt, kui loodud on Bluetooth-ühendus. Põhirealt tulemuse edastamiseks vajutage klahvi =.
Bluetooth lülitub välja koos laserkaugusmõõdiku väljalülitamisega.
Tõhus ja innovaatiline Bluetooth Smart moodul (uue Bluetooth standardiga V4.0) töötab koos kõigi Bluetooth Smart Ready seadmetega.
Kõik muud Bluetooth-seadmed ei toeta seadmesse integreeritud energiasäästlikku Bluetooth Smart moodulit.
Me ei võta endale mitte mingisuguseid kohustusi seoses tasuta tarkvara
Stanley TLM660
Vaikerežiim: Bluetooth lülitatakse
sisse. Bluetoothi ikoon kuvatakse
olekureal, kui seade on ühendatud Bluetoothiga.
kasutamisega ja me ei ole kohustatud pakkuma parandusi ega arendama täiendusi. Rakendusi Androidile® või Mac iOS-ile võib leida spetsiaalsetes veebipoodides.
9
Seadistused
Kaldeanduri kalibreerimine (kalde kalibreerimine)
1
2
3
ET
4
180°
Asetage seade täiesti tasasele pinnale.
180°
5
6
7
Keerake seadet horisontaalselt 180°
ja asetage see uuesti täiesti tasasele
pinnale.
8
Asetage seade täiesti tasasele pinnale.
9
180°
180°
10
i
2 s pärast läheb seade tagasi
põhirežiimile.
Keerake seadet horisontaalselt 180°
ja asetage see uuesti täiesti tasasele
pinnale.
Stanley TLM660
10
Seadistused
Isiklikustatud lemmikud
ET
Favorite
1
2
3
Lemmikfunktsiooni valimine.
4
5
Vajutage valikuklahvi vasakule või pareSeadistustest
male. Funktsioon
väljumine.
seadistatakse lemmikuks vastava valikuklahvi kohal.
i
4
i
Valige kiirjuurdepääsuks lemmikfunktsioonid.
Otsetee:
Vajutage 2 sekundit valikuklahvi mõõtmise
režiimis.
Taustavalgus
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Heleduse valimine.
5
Seadistuste kinnitamine.
Seadistustest
väljumine.
Energia
säästmiseks
vähendage
heledust, kui
see pole vajalik.
11
Seadistused
Nihe
1
ET
2
3
4
Numbri valimine.
i
6
Seadistustest
väljumine.
1.012 m
5
1.012 m
Numbri reguleerimine.
Väärtuse
heakskiitmine.
Nihe liidab määratud väärtuse automaatselt kõigile mõõtmistele
või lahutab määratud väärtuse automaatselt kõigist mõõtmistest.
See funktsioon võimaldab arvesse
võtta hälbeid. Kuvatakse nihke
ikoon.
Lähtestamine
Teine kinnitamine valikuklahvidega:
1
2
3
Keeldu:
Kinnita:
i
4
Lähtestamine taastab seadme tehaseseadistused. Kõik kohandatud seadistused ja mälud
kustuvad.
Seadistustest
väljumine.
Stanley TLM660
12
Funktsioonid
Ülevaade
ET
Taimer
Kalde jälgimine
Mõõtmine kaldus objektidel
Kalkulaator
Pindala
Kõrguse jälgimine
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine
Ruumala
Trapets
Mälu
Kolmnurga pindala
Märkimine
Ühe kauguse mõõtmine
Pika vahemiku režiim
Pythagorase valem 1
Nutikas horisontaalrežiim
Kõrgusprofiili mõõtmine
Pythagorase valem 2
Taimer
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Vabastusaja valimine.
i
Automaatne
vabastus algab
sisselülitamise/mõõtmise
nupu vajutamisel.
i
Põhirea mõõtmistulemus võetakse kalkulaatorisse ja seda saab kasutada edasisteks arvutusteks.
Murdarvulised jalad/tollid teisendatakse kümnendsüsteemis jalgadeks/tollideks.
Seadistuste kinnitamine.
Kalkulaator
1
2
Klahvi valimine ekraanil.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Iga klahvi kinnitamine.
Kasutage valikuklahve
kustutamiseks või tulemuse saamiseks.
13
Funktsioonid
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine / statiiv
1
2
3
ET
Vahemaa mõõdetakse seadme tagaosast
(standardseadistus).
Vahemaa mõõdetakse seadme eesosast (luku sümbol = püsivalt).
Vahemaa mõõdetakse püsivalt statiivi keermest.
i
4
Kui seade lülitatakse välja, läheb
lähtepunkt tagasi standardseadistusele (seadme taga).
Seadistuste kinnitamine.
Mälu
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Mõõtmiste vahetamine.
Mälu kustutamine.
4
Kasutage konkreetse mõõtmise üksikasjalikumate
Väärtuse ülevõtmine tulemuste kuvamiedasisteks tegevus- seks üles/alla naviteks.
gatsiooniklahve.
i
Otsetee
14
Funktsioonid
Ühe vahemaa mõõtmine
1
2
ET
3
i
4
8.532 m
Suunake aktiivne laser sihtmärgile.
Objekti pinnad:
Mõõtmisvead võivad tekkida, kui
mõõta vahemaad värvitute vedelike, klaasi, vahtplasti või poolläbipaistvate pindadega või kui
suunata laser kõrgläikega pindadele. Tumedatel pindadel mõõtmisaeg pikeneb.
Nutikas horisontaalrežiim
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Suunake laser
sihtmärgile.
x
y
z
x
y
1
z
(kuni 360° ja põikikalle ±10°)
Kalde jälgimine
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Kalle kuvatakse püsivalt. Seade edastab piiksusignaali 0° ja 90° juures. Sobib ideaalselt horisontaalseks või
vertikaalseks reguleerimiseks.
15
Funktsioonid
Pindala
1
ET
2
3
4
5
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Esimene kaugus
Teine kaugus
Ringi ümbermõõt
Pindala
Suunake laser teisele sihtmärgile.
i
Tulemust näidatakse põhireal ja mõõdetud
väärtust selle kohal.
Osalised mõõtmised / joonistusfunktsioon:
enne esimese mõõtmise alustamist vajutage
nuppu + või –. Mõõtke ja liitke või lahutage
vahemaad. Lõpetage klahviga =. Mõõtke teine pikkus.
16
Funktsioonid
Ruumala
1
ET
2
3
4
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
8
5.744 m
Esimene kaugus
2.338 m
Teine kaugus
2.431 m
Kolmas kaugus
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Suunake laser teisele sihtmärgile.
9
Rohkemate tulemuste nägemiseks
kasutage üles/alla
klahve.
Suunake laser kolmandale sihtmärgile.
2
13.430 m
2
Lae/põranda pindala
39.300 m
Seina pindalad
16.164 m
Ringi ümbermõõt
Ruumala
17
Funktsioonid
Kolmnurga pindala
1
ET
2
3
4
5
Suunake laser teisele sihtmärgile.
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
8
4.248 m
Esimene kaugus
4.129 m
Teine kaugus
2.425 m
Kolmas kaugus
4.855 m
2
6
9
Rohkemate tulemuste nägemiseks kasutage üles/alla klahve.
Lülitage punktinäidik
välja, kui see on aktiveeritud.
7
Suunake laser kolmandale sihtmärgile.
33.60°
10.802 m
Esimese ja teise
mõõtmise vaheline
nurk
Ringi ümbermõõt
Kolmnurga pindala
Pika vahemiku režiim
1
Stanley TLM660
2
i
Pika vahemiku režiim võimaldab mõõta keerulisi sihtmärke ebasoodsates
oludes, nt ereda valguse või sihtmärgi
halva peegelduvuse korral. Mõõtmise
aeg suureneb.
Kui funktsioon on sisse lülitatud, näitab seda ikoon olekureal.
18
Funktsioonid
Kõrgusprofiili mõõtmine
1
2
ET
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horisontaalkaugus
seadmeni
h
Kõrguse erinevus lähtepunktini (REF).
d
Suunake täiendavatele punktidele 1-x.
2x
d
2
h
0
Suunake lähtepunktile (REF).
6
5
4
Sobib ideaalselt kõrguse erinevuste mõõtmiseks lähtepunktini. Võib kasutada ka profiilide ja maastikulõikude mõõtmiseks. Pärast
lähtepunkti mõõtmist kuvatakse iga järgmise
punkti puhul horisontaalne kaugus ja kõrgus.
Funktsioonist
väljumine.
19
Funktsioonid
Kaldus objektid
1
2
ET
3
4
5
Suunake laser ülemisele sihtmärgile.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 nurk
P2 kaugus
Vertikaalne kaugus
mõlema punkti vahel.
Kaugus mõlema punkti
vahel
7
Rohkemate tulemuste nägemiseks kasutage üles/alla klahve.
Lülitage punktinäidik
välja, kui see on aktiveeritud.
Suunake laser alumisele sihtmärgile.
39.10 °
-4.230 m
Sh nurk mõlema punkti vahel
Horisontaalsed kaugused mõlema punkti vahel.
Kaudne kauguse mõõtmine 2 punkti vahel
koos täiendavate tulemustega. Sobib
ideaalselt sellisteks rakendusteks nagu katuse pikkus ja kalle, korstna kõrgus jms.
Tähtis on paigutada seade kahe mõõdetud
punktiga samale vertikaaltasandile. Tasand
määratletakse kahe punkti vahelise joonega.
Stanley TLM660
20
Funktsioonid
Kõrguse jälgimine
ET
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Suunake laser ülemistesse punktidesse
ja nurga/kõrguse jälgimine käivitub automaatselt.
Suunake laser alumisse
punkti.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
= nurga jälgimine, kui seadet
keeratakse statiivil
= kõrguse jälgimine, kui seadet keeratakse statiivil
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Lõpetab kõrguse jälgimise.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Rohkemate tulemuste nägemiseks kasutage üles/alla klahve.
Lülitage punktinäidik
välja, kui see on aktiveeritud.
Stanley TLM660
i
7.160 m
z
Määrata saab ilma sobiva peegelduspunktita hoonete või puude kõrgust.
Alumises punktis mõõdetakse kaugus
ja kalle - vajab peegelduvat laseri sihtmärki. Ülemisse punkti saab suunata
punktinäidiku / sihikujoonestiku ja sellel ei pea olema peegelduvat laseri sihtmärki, kuna mõõdetakse ainult kalle.
21
Funktsioonid
Trapets
1
ET
2
3
4
Suunake laser ülemisse
punkti.
h
y
5.790 m
7
Rohkemate tulemuste nägemiseks kasutage üles/alla klahve.
Lülitage punktinäidik
välja, kui see on aktiveeritud.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Suunake laser teise punkti.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapetsi pindala
22
Funktsioonid
Märkimine
i
Sisestada saab
kahe erineva
vahekauguse
väärtused (a ja
b) kindlaksmääratud pikkuste
märkimiseks.
ET
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Numbri valimine.
7
8
Kinnitage väärtus
„b” ja alustage
mõõtmist.
Stanley TLM660
5
Numbri reguleerimine.
Liigutage seadet
aeglaselt piki märkejoont. Kuvatakse vahemaa
järgmise märkepunktini.
2
1.012 m
0,240 m puudub järgnevalt
0,625 m pikkuselt vahemaalt.
6
Kinnitage
väärtus „a”.
Järgmine mahamärkimiseks vajalik
vahekaugus
0.625 m
0.240 m
Määrake
väärtus
„b”.
i
0.625 m
Jõudes märkepunktile lähemale kui 0,1 m alustab seade helisignaali andmist. Funktsiooni
saab seisata, vajutades nuppu
CLEAR/OFF (kustutamine/väljalülitamine).
23
Funktsioonid
Pythagorase valem (2-punktiline)
1
2
ET
3
4
5
Suunake laser teisele sihtmärgile.
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Tulemus kuvatakse põhireal.
Funktsiooni kasutamise ajal mõõtmisnupu vajutamine 2
sekundi jooksul aktiveerib automaatselt minimaalse või
maksimaalse mõõtmise.
Me soovitame kasutada Pythagorase valemit ainult
kaudseks horisontaalseks mõõtmiseks.
Kõrguse mõõtmisel (vertikaalne) annab täpsema tulemuse kalde mõõtmise funktsiooni kasutamine.
24
Funktsioonid
Pythagorase valem (3-punktiline)
1
2
3
4
Suunake laser esimesele sihtmärgile.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
ET
5
6
Suunake laser teisele sihtmärgile.
i
7
Suunake laser
kolmandale sihtmärgile.
Tulemus kuvatakse põhireal.
Funktsiooni kasutamise ajal mõõtmisnupu vajutamine
2 sekundi jooksul aktiveerib automaatselt minimaalse
või maksimaalse mõõtmise.
Me soovitame kasutada Pythagorase valemit ainult
kaudseks horisontaalseks mõõtmiseks.
Kõrguse mõõtmisel (vertikaalne) annab täpsema tulemuse kalde mõõtmise funktsiooni kasutamine.
25
Tehnilised andmed
Kauguse mõõtmine
Täpsus soodsatel tingimustel
*
± 1,0 mm / ~1/16 tolli
***
Täpsus ebasoodsatel tingimustel **
± 2,0 mm / 0,08 tolli ***
Ulatus soodsates tingimustes 200 m / 660 jalga
*
Vahemik ebasoodsates
tingimustes **
Väikseim kuvatav ühik
Power Range Technology
80 m / 260 jalga ****
™
Laseripunkti läbimõõt vahemaal
0,1 mm / 1/32 tolli
jah
6/30/60 mm
(10/50/100 m)
Kalde mõõtmine
Mõõtmistolerants laserikiireni****
± 0.2°
Mõõtmistolerants korpuseni****
± 0.2°
Vahemik
360°
Üldandmed
Laseri klass
2
Laseri tüüp
635 nm, < 1 mW
Kaitseklass
IP54
Laseri automaatne väljalülitu- 90 s järel
mine
ET
* Soodsateks tingimusteks on: valge ja hajuspeegeldav sihtpunkt (valge värvitud sein), nõrk taustavalgus ja keskmised
temperatuurid.
** Ebasoodsateks tingimusteks on: madalama või kõrgema
peegelduvusega sihtpunktid või tugev taustavalgus või
määratud temperatuurivahemiku ülemisse või alumisse
serva jääv temperatuur.
*** Hälbed kehtivad alates 0,05 m kuni 10 m 95% usaldusnivooga.
**** Pärast kalibreerimist kasutaja poolt. Täiendav nurgaga
seotud hälve +/-0,01° kraadi kohta kuni +/-45° igas
sektoris. Kehtib toatemperatuuril. Kogu käitustemperatuuri
vahemikus suureneb maksimaalne kõrvalekalle
+/-0.1°.
Soodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,05 mm
võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m, 0,10
mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 30 kuni 100 m
ja 0,20 mm võrra meetri kohta kaugustel üle 100 m.
Ebasoodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,10
mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m,
0,20 mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 30 kuni
100 m ja 0,30 mm võrra meetri kohta kaugustel üle 100 m.
Täpsete kaudsete tulemuste saamiseks
on soovitatav kasutada statiivi. Vigadeta
kalde mõõtmisteks tuleks vältida põikikallet.
i
Funktsioonid
Vahekauguse mõõtmine
jah
Min/max mõõtmine
jah
Pidev mõõtmine
jah
Märkimine
jah
Liitmine/lahutamine
jah
Pindala
jah
Kolmnurga pindala
jah
Ruumala
jah
Trapets
jah
Joonistusfunktsioon (ala osalise jah
mõõtmisega)
Pythagorase valem
2-punktiline, 3-punktiline
Nutikas horisontaalrežiim /
kaudne kõrgus
jah
Kõrgusprofiili mõõtmine
jah
Kalde jälgimine
jah
Kaldus objektid
jah
Kõrguse jälgimine
jah
Mälu
30 näitu
Helisignaal
jah
Taustavalgusega värviline
ekraan
jah
Toite autom. väljalülitumine
180 s järel
Mitmeotstarbeline otsak
jah
Bluetooth® Smart
BluetoothBluetooth v4.0
Punktinäidik (ekraan)
4 x suum
Bluetooth®-i ulatus
10 m
Digitaalne tase
jah
Patareide tööiga (2 x AA)
kuni 5000 mõõtmist
Bluetooth® Smart
jah
Mõõtmed (K x S x L)
149 x 61 x 31 mm
5,9 x 2,4 x 1,2 in
Isiklikustatud lemmikud
jah
Taimer
jah
Pika vahemiku režiim
jah
Kalkulaator
jah
Kaal (koos patareidega)
Temperatuurivahemik:
- Hoiustamine
- kasutamisel
Stanley TLM660
209 g / 7,22 untsi
-25 kuni 70 °C
-13 kuni 158 °F
-10 kuni 50 °C
14 kuni 122 °F
26
Teatekoodid
Hooldus
Ohutussuunised
Kui teade „Error” (tõrge) ei kao seadme
korduva sisselülitamise järel, võtke ühendust
edasimüüjaga.
Kui ilmub teade „InFo” koos numbriga,
vajutage nuppu Clear (kustutamine) ja järgige
suuniseid.
• Kasutage seadme puhastamiseks niisket
pehmet lappi.
• Ärge kastke seadet vette.
• Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid või lahusteid.
Seadme kasutamise eest vastutav isik peab
tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad
suuniseid ja järgivad neid.
Nr
Põhjus
Parandus
156
Põikikalle üle 10°
Hoidke seadet põikikaldeta.
162
Kalibreerimisviga
Veenduge, et seade on
asetatud täiesti horisontaalsele ja tasasele pinnale.
Korrake kalibreerimistoimingut. Kui viga kordub,
võtke ühendust edasimüüjaga.
204
Arvutusviga
Teostage mõõtmine
uuesti.
240
Andmete edastamise
viga
Korrake toimingut.
252
Liiga kõrge temperatuur
Laske seadmel jahtuda.
253
Liiga madal temperatuur
Soojendage seade üles.
255
Liiga nõrk vastuvõetud signaal, liiga
pikk mõõtmisaeg
Vahetage sihtmärgi pinda
(nt valge paber).
256
Liiga kõrge vastuvõetud signaal
Vahetage sihtmärgi pinda
(nt valge paber).
257
Liiga ere tagantvalgus
Pimendage sihtmärgi ala.
258
Mõõtmine väljaspool
mõõtmisvahemikku
Parandage vahemikku.
260
Laserikiire katkestus
Korrake mõõtmist.
Stanley TLM660
Garantii
Stanley TLM-il on kaheaastane garantii.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Teave (joonised, kirjeldused ja tehnilised
andmed) võib muutuda.
ET
Vastutus
Seadme tootja vastutus
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa
arvatud kasutusjuhendi) tarnimise eest täiesti
ohutus seisukorras. Ettevõte ei vastuta
kolmandate osapoolte lisatarvikute eest.
Seadme eest vastutav isik on kohustatud:
• mõistma toote ohutussuuniseid ja kasutusjuhendis toodud suuniseid;
• tegema endale selgeks õnnetusjuhtumite
ennetamisega seotud kohalikud ohutuseeskirjad;
• takistama volitamata isikute juurdepääsu
tootele.
27
Ohutussuunised
ET
Otstarve
Ohud kasutamisel
Utiliseerimine
• Kauguse mõõtmine
• Kalde mõõtmine
• Andmete edastamine Bluetooth®-iga
 HOIATUS
 ETTEVAATUST
Keelatud toimingud
• Seadme kasutamine juhendit järgimata.
• Seadme kasutamine väljaspool nominaalväärtusi.
• Ohutussüsteemide väljalülitamine ning
selgitavate ja hoiatavate siltide eemaldamine.
• Seadme avamine tööriistadega, mis ei ole
spetsiaalselt selleks mõeldud (nt kruvikeeraja).
• Seadme modifitseerimine või muutmine
(muuks eesmärgiks kohandamine).
• Seadmega ilma selgesõnalise loata teiste
tootjate lisatarvikute kasutamine.
• Kellegi tahtlik pimestamine (ka pimedas).
• Ohutusnõuete ebapiisav järgimine mõõtmise ajal (nt töötades teedel, ehitusplatsidel).
• Seadme kasutamine kergemeelselt või
vastutustundetult tellingutel ja redelitel,
mõõtes töötavate masinate või masinate
kaitsmata osade läheduses.
• Seadme suunamine otse päikese poole.
Stanley TLM660
Kui seade on rikkis või kui seda on maha
pillatud, väärkasutatud või muudetud, võivad
mõõtmistulemused olla valed. Teostage
perioodiliselt kontrollmõõtmisi.
Eriti juhul, kui seadet on kasutatud mitteotstarbeliselt, ning enne ja pärast olulisi mõõtmisi ning nende ajal.
 ETTEVAATUST
Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikete
puhul pöörduge volitatud edasimüüja poole.
 HOIATUS
Ilma selgesõnalise heakskiiduta tehtud
muudatused või modifikatsioonid võivad
tühistada kasutaja volituse seadme kasutamiseks.
Kasutuspiirangud
Vt jaotist „Tehnilised andmed”.
Seade on mõeldud kasutamiseks alalise
inimasustusega piirkondades. Ärge kasutage
seadet plahvatusohtlikes paikades või agressiivsetes keskkonnatingimustes.
i
Tühjasid patareisid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Säästke keskkonda ja viige
need kogumispunktidesse, nagu on sätestatud riiklikes ja kohalikes eeskirjades.
Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete
hulka.
Toote jäätmekäitlus peab vastama
asukohariigis kehtivatele eeskirjadele.
Täitke vastavaid kohalikke ja riiklikke
eeskirju.
Teavet toote käsitsemise ja jäätmekäitluse
kohta saate alla laadida meie koduleheküljelt.
Elektromagnetiline ühilduvus
(EMC)
 HOIATUS
Seade vastab vastavate standardite ja eeskirjade kõige rangematele nõuetele.
Siiski ei saa täielikult välistada häirete tekitamise võimalust teistes seadmetes.
28
Ohutussuunised
ET
®
Toote kasutamine Bluetooth iga
Laseri klassifikatsioon
 HOIATUS
Elektromagnetiline kiirgus võib põhjustada
häireid teistes seadmetes, aparaatides (nt
meditsiinilistes, nagu stimulaatorid või kuuldeaparaadid) ja õhusõidukites. Samuti võib
see mõjutada inimesi ja loomi.
Ettevaatusabinõud:
Kuigi see toode vastab kõige rangematele
standarditele ja normatiividele, ei saa
inimeste ja loomade vigastamise võimalust
täielikult välistada.
• Ärge kasutage seda toodet bensiinijaamade ja keemiatehaste läheduses, potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades ja
lõhkamistööde toimumiskohtades.
• Ärge kasutage seda toodet meditsiiniliste
seadmete läheduses.
• Ärge kasutage seda toodet lennukites.
• Ärge kasutage seda toodet enda keha läheduses pikema ja vältel.
Seade tekitab nähtavaid laserikiiri, mida kiiratakse seadmest välja.
See on 2. klassi lasertoode, mis on vastavuses
standardiga
• IEC 60825-1: 2014 „Lasertoodete radiatsiooniohutus”.
2. klassi lasertooted
Ärge vaadake otse laserikiirde ega suunake
seda asjatult inimestele. Kui tunnete silmades
ebameeldivust (nt tahtmatu pilgutamisrefleks), kasutage silmakaitsevahendeid.
0,95 mW
Lainepikkus:
635 nm
Impulsi kestus:
> 400 ps
Impulsi kordumise sagedus:
320 MHz
Kiire lahknevus:
0,16 mrad x 0,6
mrad
Sildid
 HOIATUS
Läbi optiliste seadmete (nt läbi binokli või
teleskoobi) otse laserikiirde vaatamine võib
olla ohtlik.
 ETTEVAATUST
Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele
ohtlik.
Stanley TLM660
Maksimaalne tippkiirguse väljundvõimsus:
Teavet (joonised, kirjeldused ja tehnilised
andmed) võidakse ette teatamata muuta.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Sisällysluettelo
FI
Laitteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perusmittausnäyttö- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valintanäyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pisteen etsin (Näkymänäyttö) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Paristojen asettaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tyhjennä- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viestikoodit- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Monikäyttöinen päätykappale- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jatkuva / Minimi-maksimi -mittaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Laske yhteen / Vähennä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pisteen etsin (Näkymänäyttö) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Toiminnot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asetukset
----------------------------------- 7
Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Kaltevuuden yksiköt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Etäisyyden yksiköt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Piippaus PÄÄLLE/POIS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitaalinen tasain PÄÄLLE/POIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Estä/aktivoi näppäinlukko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kytke päälle näppäinlukolla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Poista käytöstä/Aktivoi Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kaltevuusanturin kalibrointi (Kallistuksen kalibrointi) - - - - - - - 10
Henkilökohtaistetut suosikit- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Valaistus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Poikkeama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Nollaus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Toiminnot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ajastin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Laskin- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mittatason/kolmijalan säätäminen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Muisti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Yksittäisen etäisyyden mittaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Älykäs vaakatila- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Inklinaation jäljittäminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Pinta-ala- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Tilavuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Kolmion ala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Pitkän alueen tila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Korkeusprofiilin mittaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Kaltevat kohteet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Korkeuden jäljittäminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Puolisuunnikas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Paalutus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2-pisteinen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3-pisteinen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniset tiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Viestikoodit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Huolto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Takuu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Turvallisuusohjeet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vastuualueet- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sallittu käyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Kielletty käyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Käyttöön liittyvät vaarat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Käytön rajoitukset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Hävittäminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - - - - - - - - - - - - - - 28
Tuotteen käyttö Bluetooth®:in kanssa - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserluokitus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Merkinnät - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Laitteen asennus
Johdanto
FI
Yleiskuva
Turvallisuusohjeet ja käyttöohje tulee lukea läpi huolellisesti
ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
Tuotteen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Näyttö
Käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:
 VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen
vastaista käyttöä, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
Päälle / Mittaa
 HUOMIO
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen
vastaista käyttöä, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai
huomattaviin vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.
Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska
ne mahdollistavat kojeen teknisesti oikean ja tehokkaan
käytön.
i
Pisteen etsin
(Näkymänäyttö)
Navigointi
Paluu / Samanarvoinen
Tyhjennä /
Pois
Stanley TLM660
Yllä oleviin symboleihin liittyvät
valintanäppäimet
Toimintonäyttö
Laske yhteen /
Vähennä
2
Laitteen asennus
Perusmittausnäyttö
Tilapalkki
FI
Valintanäyttö
Sivun ilmaisin
FUNC
Toiminto /
Asetukset
Päärivi
Aktiivinen
toiminto
Suosikit
Stanley TLM660
Asetukset
Ohjetoiminto
3
Laitteen asennus
Pisteen etsin (Näkymänäyttö)
FI
Paristojen asettaminen
Zoomausaste
i
1x
Valaistuksen
säätö vasemmalle ja oikealle
osoittavilla navigointinäppäimillä
Aktiivinen
toiminto
Hiusristikko
Luotettavan käytön
varmistamiseksi älä
käytä sinkki-hiili-paristoja. Suosittelemme
korkealaatuisten akkujen käyttämistä.
Lataa akkuja, kun kun
akkusymboli vilkkuu.
Zoomaus (1x, 2x,
4x) ylös ja alas
osoittavilla navigointinäppäimillä
Suosikit
Stanley TLM660
4
Toiminnot
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS
PÄÄLLE
FI
Tyhjennä
POIS
i
2s
Jos mitään näppäintä ei paineta
180 sekuntiin, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.
Laite menee
POIS päältä.
Viestikoodit
1x
2x
Jos tietokuvake ilmestyy numeron
kanssa, noudata osiossa "Viestikoodit" olevia ohjeita.
Esimerkki:
Poistu varsinaisesta
toiminnosta, siirry
oletuskäyttötilaan.
Kumoa viimeinen
toiminto.
Monikäyttöinen päätykappale
i
Päätykappaleen
asento havaitaan automaattisesti ja
nollapiste säädetään sen mukaisesti.
Jatkuva / Minimi-maksimi -mittaus
1
2
min.
maks.
Mitattu minimi- ja maksimietäisyys
näytetään (min, maks.). Viimeiseksi
mitattu arvo näytetään päärivillä.
3
2s
Käytetään huoneen lävistäjien (maksimiarvot) tai
vaakasuoran etäisyyden (minimiarvot) mittaamiseen
Stanley TLM660
8.532 m
Pysäyttää jatkuvan / Minimimaksimi -mittauksen.
5
Toiminnot
Laske yhteen / Vähennä
FI
2x
1
2
7.332 m
3
Seuraava mittaus
lasketaan yhteen
edelliseen.
Seuraava mittaus
vähennetään edellisestä.
i
4
7.332 m
Tämä prosessi voidaan toistaa tarpeen mukaan. Samaa prosessia
voidaan käyttää alojen tai tilavuuksien yhteenlaskemiseen tai vähentämiseen.
20.179 m
12.847 m
Pisteen etsin (Näkymänäyttö)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Poistu pisteen
etsijästä (näkymänäyttö).
Tämä on erinomainen apu ulkotiloissa mittaukseen. Integroitu pisteen etsijä (näkymänäyttö) näyttää kohteen näytössä. Laite mittaa ristiosoittimen keskellä silloinkin, kun
laserpiste ei näy. Parallaksivirheitä tapahtuu, kun pisteen etsijän kameraa käytetään lähellä oleviin kohteisiin sillä vaikutuksella, että laser näyttää siirtyneen hiusristikossa. Luota
tässä tapauksessa todelliseen laserpisteeseen.
Stanley TLM660
6
Asetukset
Yleiskuva
FI
Kaltevuuden yksiköt
1
2
Etäisyyden yksiköt
Piippaus
Digitaalinen tasain
Näppäimistön lukitus
Bluetooth®
Kaltevuuden kalibrointi
Suosikit
Valaistus
Poikkeama
Nollaus
Tiedot
Kaltevuuden yksiköt
1
2
3
Vaihtaminen seuraavien yksiköiden välillä:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Vahvista asetus.
Poistu asetuksista.
7
Asetukset
Etäisyyden yksiköt
1
FI
2
3
Vaihtaminen seuraavien yksiköiden välillä:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Vahvista asetus.
Poistu asetuksista.
Piippaus PÄÄLLE/POIS
1
2
3
POIS
PÄÄLLE
Poistu asetuksista.
Kytke PÄÄLLE
toistamalla toimenpide.
Digitaalinen tasain PÄÄLLE/POIS
1
2
Kytke PÄÄLLE
toistamalla toimenpide.
PÄÄLLE
Stanley TLM660
i
3
Digitaalinen tasain näytetään
tilarivillä.
Poistu asetuksista.
POIS
8
Asetukset
Estä/aktivoi näppäinlukko
1
FI
Kytke päälle näppäinlukolla
Poista käytöstä
toistamalla toimenpide.
2
3
1
2
2 sekunnin sisällä
Poistu asetuksista.
PÄÄLLE
POIS
Poista käytöstä/Aktivoi Bluetooth Smart
1
2
Kytke PÄÄLLE
toistamalla toimenpide.
PÄÄLLE
i
i
3
Poistu asetuksista.
POIS
Kytke Bluetooth Smart päälle kohdassa Asetukset.
Yhdistä laite älypuhelimeesi, taulutietokoneeseesi, kannettavaan tietokoneeseesi,…
Senhetkinen mittaus siirretään automaattisesti, jos Bluetooth-yhteys
on luotu. Siirtäessäsi tulosta päälinjasta paina =.
Bluetooth kytkeytyy pois päältä heti, kun laseretäisyysmittari kytketään
pois päältä.
Tehokas ja innovatiivinen Bluetooth Smart -moduuli (uudella Bluetooth-standardilla V4.0) toimii yhdessä kaikkien Bluetooth Smart Ready -laitteiden kanssa. Kaikki muut Bluetooth-laitteet eivät tue energiaa
Stanley TLM660
Oletustila: Bluetooth on kytketty
päälle. Tilarivillä oleva Bluetoothkuvake näytetään, jos laite on yhdistetty Bluetoothin kanssa.
säästävää Bluetooth Smart -moduulia, joka on integroitu laitteeseen.
Emme hyväksy minkäänlaista ilmaisen ohjelmiston käytöstä syntyvää
edesvastuuta, emmekä ole velvollisia tarjoamaan korjauksia tai kehittämään päivityksiä. Android-® tai Mac iOS löytyy erityisistä internetmyymälöistä.
9
Asetukset
Kaltevuusanturin kalibrointi (Kallistuksen kalibrointi)
1
2
3
FI
4
180°
Aseta laite ehdottoman tasaiselle pinnalle.
180°
5
6
7
Käännä laitetta vaakatasossa 180° ja
aseta se uudestaan ehdottoman tasaiselle pinnalle.
8
Aseta laite ehdottoman tasaiselle pinnalle.
9
180°
180°
10
i
2 sekunnin
kuluttua laite
menee takaisin perustilaan.
Käännä laitetta vaakatasossa 180° ja
aseta se uudestaan ehdottoman tasaiselle pinnalle.
Stanley TLM660
10
Asetukset
Henkilökohtaistetut suosikit
FI
Favorite
1
2
3
4
Valitse suosikkitoiminto.
Paina vasenta tai
oikeaa valintanäppäintä. Toiminto
asetetaan suosikiksi vastaavan valintanäppäimen
yläpuolelle.
i
5
Valitse suosikkitoimintosi nopeaa pääsyä
varten.
Pikanäppäin:
Paina jotakin valintanäppäintä 2
s ajan mittaustilassa.
Poistu asetuksista.
Valaistus
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Valitse kirkkaus.
i
5
Vahvista asetus.
Poistu asetuksista.
Jotta säästät
virtaa, alenna
kirkkautta,
jos sitä ei tarvita.
11
Asetukset
Poikkeama
1
FI
2
3
4
Valitse luku.
i
6
Poistu asetuksista.
1.012 m
5
1.012 m
Säädä lukua.
Hyväksy arvo.
Poikkeama lisää automaattisesti
määritetyn arvon kaikkiin mittauksiin tai vähentää sen automaattisesti kaikista mittauksista. Tämä
toiminto mahdollistaa toleranssien huomioon ottamisen. Poikkeamakuvake näytetään.
Nollaus
Toinen vahvistus valintanäppäimillä:
1
2
3
Kieltäydy:
Vahvista:
i
4
Nollaus palauttaa laitteen tehdasasetuksiin. Kaikki mukautetut asetukset ja muistit menetetään.
Poistu asetuksista.
Stanley TLM660
12
Toiminnot
Yleiskuva
FI
Ajastin
Inklinaation jäljittäminen
Kaltevien esineiden päällä mittaus
Laskin
Pinta-ala
Korkeuden jäljittäminen
Mittatason asettaminen
Tilavuus
Puolisuunnikas
Muisti
Kolmion ala
Paalutus
Yksittäisen etäisyyden mittaus
Pitkän toimintasäteen tila
Pythagoras 1
Älykäs vaakatila
Korkeusprofiilin mittaus
Pythagoras 2
Ajastin
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Valitse vapautusaika.
i
Itsevapautus
käynnistyy, jos
PÄÄLLE/Mittaa -näppäintä
painetaan.
i
Päärivillä oleva mittaustulos siirretään laskimeen, ja sitä voidaan
käyttää lisälaskelmiin.
Ft/in-murtoluvut muunnetaan
ft/in-desimaaleiksi.
Vahvista asetus.
Laskin
1
2
Valitse näppäin näytöstä.
3
Vahvista jokainen näppäin.
C/CE
Stanley TLM660
=
Käytä poistamiseen ja tuloksen antamiseen valintapainikkeita.
13
Toiminnot
Mittatason/kolmijalan säätäminen
1
2
3
FI
Etäisyys mitataan laitteen takaosasta
(vakioasetus).
Etäisyys mitataan laitteen etuosasta
(lukitussymboli = jatkuvasti).
Etäisyys mitataan kolmijalan kierteestä
jatkuvasti.
i
4
Jos laite kytketään pois päältä,
mittataso palaa vakioasetukseen
(laitteen takaosa).
Vahvista asetus.
Muisti
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Vaihda mittausten välillä.
Muistin tyhjennys.
4
Käytä ylös/alas-navigointipainikkeita,
Haltuunottoarvo tu- jolloin saat tarkempia tuloksia tietystä
levia toimenpiteitä
mittauksesta.
varten.
i
Pikanäppäin
14
Toiminnot
Yksittäisen etäisyyden mittaus
1
2
FI
3
i
4
8.532 m
Suuntaa aktiivinen laser kohteeseen.
Kohdepinnat:
Mittausvirheitä voi ilmetä mitattaessa värittömiin nesteisiin, lasiin,
vaahtomuoviin tai puoliläpäiseviin
pintoihin tai suunnattaessa runsaskiiltoisiin pintoihin. Tummia pintoja vasten mitattaessa mittausaika
pitenee.
Älykäs vaakatila
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Suuntaa laser
kohteeseen.
x
y
z
x
y
1
z
(360° saakka ja poikittainen
kallistus ±10°)
Inklinaation jäljittäminen
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Inklinaatio näytetään jatkuvasti. Laite
piippaa lukemissa 0° ja 90°. Ihanteellinen vaakasuoriin tai pystysuoriin säätöihin.
15
Toiminnot
Pinta-ala
1
FI
2
3
4
5
Suuntaa laser ensimmäiseen kohdepisteeseen.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Ensimmäinen etäisyys
Toinen etäisyys
Ympärysmitta
Pinta-ala
Suuntaa laser toiseen kohdepisteeseen.
i
Tulos näytetään päälinjalla ja mitattu arvo yläpuolella.
Osittaismittaukset- / maalaritoiminto:
Paina + tai - ennen ensimmäisen mittauksen
aloittamista. Mittaa ja laske yhteen tai vähennä etäisyyksiä. Lopeta painamalla =. Mittaa 2.
pituus.
16
Toiminnot
Tilavuus
1
FI
2
3
4
Suuntaa laser ensimmäiseen kohdepisteeseen.
8
5.744 m
Ensimmäinen etäisyys
2.338 m
Toinen etäisyys
2.431 m
Kolmas etäisyys
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Suuntaa laser toiseen kohdepisteeseen.
9
Käytä ylös/alasnavigointinäppäimiä lisätulosten näyttämiseksi.
Suuntaa laser kolmanteen kohdepisteeseen.
2
13.430 m
2
Katon/lattian pinta-ala
39.300 m
Seinien pinta-ala
16.164 m
Ympärysmitta
Tilavuus
17
Toiminnot
Kolmion ala
1
FI
2
3
4
5
Suuntaa laser toiseen kohdepisteeseen.
Suuntaa laser ensimmäiseen kohdepisteeseen.
8
4.248 m
Ensimmäinen etäisyys
4.129 m
Toinen etäisyys
2.425 m
Kolmas etäisyys
4.855 m
2
6
9
Käytä ylös/alas-navigointinäppäimiä lisätulosten
näyttämiseksi. Kytke
poispisteen etsin, jos
aktivoitu.
7
Suuntaa laser kolmanteen kohdepisteeseen.
33.60°
10.802 m
Ensimmäisen ja toisen mittauksen välinen kulma
Ympärysmitta
Kolmion ala
Pitkän alueen tila
1
Stanley TLM660
2
i
Pitkän alueen tila mahdollistaa vaikeiden kohteiden mittaamisen epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten esim.
kirkkaassa ympäristön valaistuksessa
tai kohteen heijastuvuuden ollessa
heikko. Mittausaikaa lisätään.
Tilarivillä oleva kuvake näyttää, onko
toiminto aktiivinen.
18
Toiminnot
Korkeusprofiilin mittaus
1
FI
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Vaakasuora etäisyys
laitteeseen
h
Korkeusero mittatason pisteeseen (REF).
d
Suuntaa lisäpisteisiin 1-x.
2x
d
2
h
0
Suuntaa mittatason pisteeseen (REF).
6
5
4
Poistu toiminnosta.
Ihanteellinen korkeuserojen mittaamiseen
mittatason pisteeseen. Voidaan myös mitata
profiileja ja maapohjan osia. Mittatason pisteeseen mittauksen jälkeen, vaakaetäisyys ja
korkeus näytetään kullekin seuraavalle pisteelle.
19
Toiminnot
Kaltevat kohteet
1
2
FI
3
4
5
Suuntaa laser yläkohdepisteeseen.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2-kulma
P2-etäisyys
Kummankin pisteen
välinen pystykorkeus
Kummankin pisteen
välinen etäisyys
7
Suuntaa laser alakohdepisteeseen.
Käytä ylös/alas-navigointinäppäimiä lisätulosten
näyttämiseksi. Kytke
poispisteen etsin,
jos aktivoitu.
39.10 °
-4.230 m
Kummankin pisteen
välille sisällytetty kulma
Kummankin pisteen
välinen vaakasuora
etäisyys
Epäsuoran etäisyyden mittaus 2
pisteen välillä lisätulosten kanssa.
Ihanteellinen sellaisiin sovelluksiin
kuin ulkokaton pituus ja kaltevuus,
katolla olevan savupiipun korkeus,…
On tärkeää, että koje sijoitetaan
samaan pystytasoon kuin 2 mitattua pistettäkin. Taso määritetään
2 pisteen välisestä linjasta.
Stanley TLM660
20
Toiminnot
Korkeuden jäljittäminen
FI
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Suuntaa laser ylempiin pisteisiin ja kulman/ korkeuden jäljitys käynnistyy automaattisesti.
Suuntaa laser alapisteeseen.
P0
29.89 °
3.475 m
y
= Kulman jäljitys, jos laitetta
käännetään kolmijalalla
= Korkeuden jäljitys, jos laitetta käännetään kolmijalalla
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
Lopettaa korkeuden jäljityksen.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Käytä ylös/alas-navigointinäppäimiä lisätulosten
näyttämiseksi. Kytke poispisteen etsin, jos aktivoitu.
i
7.160 m
z
Rakennusten tai puiden korkeudet ilman sopivia heijastuskohtia voidaan
määrittää. Alapisteessä mitataan etäisyys ja kallistus - mihin tarvitaan heijastava laserkohde. Yläpisteeseen voidaan
suunnata pisteen etsijällä / ristiosoittimella, eikä se vaadi heijastavaa laserkohdetta, sillä vain kaltevuus mitataan.
21
Toiminnot
Puolisuunnikas
1
FI
2
3
4
Suuntaa laser yläpisteeseen.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Käytä ylös/alas-navigointinäppäimiä lisätulosten
näyttämiseksi. Kytke poispisteen etsin, jos aktivoitu.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Suuntaa laser 2.
pisteeseen.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Puolisuunnikkaan pinta-ala
22
Toiminnot
Paalutus
i
FI
Kaksi eri etäisyyttä (a ja b)
voidaan syöttää rajaamaan
määritetyt mitatut pituudet.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Valitse luku.
7
8
Hyväksy arvo "b"
ja käynnistä mittaaminen.
Stanley TLM660
5
Säädä lukua.
Siirrä laitetta hitaasti merkintälinjaa pitkin. Etäisyys
seuraavaan merkintäpisteeseen
näytetään.
2
1.012 m
0,240 m puuttuu seuraavasta 0,625 m:n
etäisyydestä.
6
Hyväksy
arvo "a".
Seuraava merkintäetäisyys
0.625 m
0.240 m
Aseta
arvo "b".
i
0.625 m
Merkintäpistettä lähestyttäessä alle 0,1 m:n etäisyydeltä
koje alkaa piipata. Toiminto
voidaan pysäyttää painamalla
TYHJENNYS/POIS-painiketta.
23
Toiminnot
Pythagoras (2-pisteinen)
1
2
FI
3
4
5
Suuntaa laser toiseen kohteeseen.
Suuntaa laser ensimmäiseen kohteeseen.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Tulos näytetään päärivillä.
Mittausnäppäimen painaminen 2 sekunnin ajan toiminnossa aktivoi automaattisesti Minimi- tai Maksimimittauksen.
Suosittelemme Pythagoras-toiminnon käyttämistä vain
epäsuoraan vaakasuoraan mittaukseen.
Korkeuden mittauksessa (pystysuora) on tarkempaa
käyttää toimintoa, jossa on kaltevuuden mittaus.
24
Toiminnot
Pythagoras (3-pisteinen)
1
2
FI
3
4
Suuntaa laser ensimmäiseen kohteeseen.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Suuntaa laser toiseen kohteeseen.
i
7
Suuntaa laser
kolmanteen
kohteeseen.
Tulos näytetään päärivillä.
Mittausnäppäimen painaminen 2 sekunnin ajan toiminnossa aktivoi automaattisesti Minimi- tai Maksimimittauksen.
Suosittelemme Pythagoras-toiminnon käyttämistä
vain epäsuoraan vaakasuoraan mittaukseen.
Korkeuden mittauksessa (pystysuora) on tarkempaa
käyttää toimintoa, jossa on kaltevuuden mittaus.
25
Tekniset tiedot
FI
Etäisyyden mittaus
Tarkkuus suotuisissa
olosuhteissa *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Tarkkuus epäsuotuisissa
olosuhteissa **
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Tarkkuus suotuisissa
olosuhteissa *
200 m / 660 ft
Alue epäsuotuisassa
olosuhteissa **
80 m / 260 ft ****
Pienin näytettävä yksikkö
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
kyllä
™
Ø laserpiste
etäisyyksillä
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Kaltevuuden mittaus
Mittauksen toleranssi
lasersäteeseen****
± 0.2°
Mittauksen toleranssi
koteloon****
± 0.2°
Toimintasäde
360°
Yleistä
Laserluokka
2
Lasertyyppi
635 nm, < 1 mW
Suojausluokka
IP54
Autom. laserin päältä pois
kytkeminen
90 s jälkeen
Autom. virrankatkaisu
180 s jälkeen
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Bluethooth®:in toimintasäde
10 m
Paristojen kestävyys (2 x AA) enintään 5000 mittausta
* suotuisat olosuhteet ovat: valkoinen ja hajaheijastava
kohde (valkoinen maalattu seinä), heikko taustavalaistus ja
kohtuulliset lämpötilat.
** epäsuotuisat olosuhteet ovat: heikomman tai voimakkaamman heijastavuuden kohteet tai voimakas taustavalaistus tai lämpötilat, jotka ovat määritetyn lämpötila-alueen
ylä- tai alapäässä.
*** Toleranssit pätevät välillä 0,05 m - 10 m luotettavuustasolla 95 %.
**** käyttäjän kalibroinnin jälkeen. Lisäkulma +/- 0,01°
astetta kohden poikkeaman yhteydessä +/-45° saakka
kussakin kvadrantissa. Pätee huoneen lämpötilassa. Koko
käyttölämpötila-alueen osalta maksimipoikkeama lisääntyy
+/-0.1°.
Suotuisissa olosuhteissa toleranssi voi heiketä 10 m - 30 m
etäisyyksillä 0,05 mm/m, 30 m - 100 m etäisyyksillä 0,10
mm/m ja yli 100 m etäisyyksillä 0,20 mm/m.
Epäsuotuisissa olosuhteissa toleranssi voi heiketä 10 m - 30
m etäisyyksillä 0,10 mm/m, 30 m - 100 m etäisyyksillä 0,20
mm/m ja yli 100 m etäisyyksillä 0,30 mm/m.
Tarkkoja epäsuoria tuloksia varten
kolmijalan käyttö on suositeltavaa.
Tarkkoja kallistusmittauksia varten poikittaista kallistusta tulee välttää.
i
Toiminnot
Etäisyyden mittaus
kyllä
Min./maks. -mittaus
kyllä
Jatkuva mittaus
kyllä
Paalutus
kyllä
Yhteenlasku / vähennyslasku
kyllä
Pinta-ala
kyllä
Kolmion ala
kyllä
Tilavuus
kyllä
Puolisuunnikas
kyllä
Maalaritoiminto (ala osittaismittauksella)
kyllä
Pythagoras
2-pisteinen, 3-pisteinen
Älykäs vaakatila /
Epäsuora korkeus
kyllä
Korkeusprofiilin mittaus
kyllä
Inklinaation jäljittäminen
kyllä
Kaltevat kohteet
kyllä
Korkeuden jäljittäminen
kyllä
Muisti
30 arvoa
Piippaus
kyllä
Valaistu värinäyttö
kyllä
Monikäyttöinen päätykappale
kyllä
Pisteen etsin (Näkymänäyttö)
4xZoom
Digitaalinen tasain
kyllä
Bluetooth® Smart
kyllä
Henkilökohtaistetut suosikit
kyllä
Mitat (K x S x L)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Ajastin
kyllä
Pitkän toimintasäteen tila
kyllä
Paino (paristojen kanssa)
209 g
Laskin
kyllä
Lämpötila-alue:
- Säilytys
- Käyttö
Stanley TLM660
-25 - 70 °C
-13 - 158 °F
-10 - 50 °C
14 - 122 °F
26
Viestikoodit
Huolto
Turvallisuusohjeet
Jos viesti Virhe ei katoa laitteen toistuvan
päälle kytkemisen jälkeen, ota yhteyttä
myyjään.
Jos viesti Tiedot ilmestyy numeron kanssa,
paina Tyhjennä-painiketta ja noudata
seuraavia ohjeita:
• Puhdista laite kostealla, pehmeällä
kankaalla.
• Älä koskaan upota laitetta veteen.
• Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
Henkilön, joka vastaa kojeesta, tulee
varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät
nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Nro
Syy
Korjaus
156
Poikittainen kallistus
suurempi kuin 10°
Pidä kojetta ilman poikittaista kallistusta.
162
Kalibrointivirhe
Varmista, että laite on
asetettu ehdottoman
vaakasuoralle ja tasaiselle
pinnalle. Toista kalibrointimenettely. Jos virhe vielä
tapahtuu, ota yhteys
jälleenmyyjään.
204
Laskentavirhe
Suorita mittaus uudelleen.
240
Tiedonsiirron virhe
Toista toimenpide.
252
Lämpötila liian korkea Jäähdytä laite.
253
Lämpötila liian matala Lämmitä laite.
255
Vastaanotettu signaali Vaihda kohdepintaa (esim.
liian heikko, mittaus- valkoinen paperi).
aika liian pitkä
256
Vastaanotettu signaali Vaihda kohdepintaa (esim.
liian kirkas
valkoinen paperi).
257
Liikaa taustavaloa
Varjosta kohdealue.
258
Mittaus mittausalueen ulkopuolella.
Korjaa alue.
260
Lasersäteessä häiriö
Toista mittaus.
Stanley TLM660
Takuu
Stanley TLM:llä on kahden vuoden takuu.
Ota lisätietoja varten yhteys jälleenmyyjään.
Muutokset (piirustuksiin, kuvauksiin ja teknisiin tietoihin) ovat mahdollisia.
FI
Vastuualueet
Alkuperäisen laitteiston valmistajan
vastuut:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Edellä mainittu yhtiö on vastuussa tuotteen
toimittamisesta, Käyttöohje mukaanlukien,
täysin turvallisessa kunnossa. Edellä mainittu
yhtiö ei ole vastuussa kolmansien osapuolten
tarvikkeista.
Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:
• Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
• Tuntea voimassa olevat paikalliset onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevat
määräykset.
• Estää aina valtuuttamattomien henkilöiden
pääsy käsiksi tuotteeseen.
27
Turvallisuusohjeet
FI
Sallittu käyttö
Käyttöön liittyvät vaarat
Hävittäminen
• Etäisyyksien mittaus
• Kaltevuuden mittaus
• Tiedonsiirto Bluetooth®:in avulla
 VAROITUS
 HUOMAUTUS
Kielletty käyttö
• Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
• Käyttö muissa kuin sallituissa toimintaolosuhteissa
• Turvajärjestelmien poistaminen sekä ohjeja varoitustarrojen irrottaminen
• Kojeen avaaminen työkaluja käyttäen
(ruuvimeisselit jne.)
• Muutosten teko laitteeseen
• Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen ilman suostumusta
• Muiden ihmisten tahallinen häikäisy, myös
hämärässä
• Riittämätön mittauspaikan suojaus (esim.
suoritettaessa mittauksia kaduilla, rakennustyömailla jne.)
• Huolimaton ja vastuuton käyttö rakennustelineillä, tikkailla, käyvien koneiden lähellä,
suojaamattomien koneiden ja niiden osien
lähellä
• Tähtääminen suoraan aurinkoon
Stanley TLM660
Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta, jos
laite on vioittunut, se on pudonnut, sitä on
käytetty väärin tai sitä on muuteltu. Suorita
aika ajoin koemittauksia.
Varsinkin sen jälkeen kun laitetta on käytetty
poikkeavasti, sekä ennen tärkeitä mittauksia
että niiden jälkeen.
 HUOMIO
Älä yritä korjata sitä itse. Ota vahinkojen
sattuessa yhteyttä paikalliseen myyjään.
 VAROITUS
Muutokset tai muunnelmat, joita ei nimenomaisesti ole hyväksytty, voivat mitätöidä
käyttäjän valtuuden laitteiston käyttämiseen.
Käytön rajoitukset
Katso lisätietoja luvusta "Tekniset
tiedot".
Laite on suunniteltu käytettäväksi alueilla,
joilla on pysyvää ihmisasutusta. Älä käytä
tuotetta räjähdysvaara-alueilla tai muutoin
vaarallisissa ympäristöissä.
i
Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen
mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie ne
kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti järjestettyihin keräyspisteisiin.
Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Hävitä laite asianmukaisesti maassasi
voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Noudata kansallisia ja maakohtaisia määräyksiä.
Tuotekohtainen käsittely ja jätteidenhallinta
voidaan ladata kotisivultamme.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
 VAROITUS
Tämä laite on oleellisten standardien ja
määräysten tiukimpien vaatimusten
mukainen.
Häiriön aiheuttamisen mahdollisuutta muille
laitteille ei kuitenkaan voida sulkea täysin
pois.
28
Turvallisuusohjeet
FI
®
Tuotteen käyttö Bluetooth :in
kanssa
Laserluokitus
 VAROITUS
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa
häiriöitä muissa laitteistoissa, asennuksissa
(esim. lääketieteellisissä asennuksissa, kuten
tahdistimissa tai kuulokojeissa) sekä ilmaaluksissa. Se voi myös vaikuttaa ihmisiin ja
eläimiin.
Turvallisuustoimenpiteet:
Vaikka tämä tuote täyttää tiukimmat standardit ja säädökset, ihmisiin ja eläimiin
kohdistuvien haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea täysin pois.
• Älä käytä bensiiniasemien tai kemiallisten
laitosten lähellä, alueilla, joilla on potentiaalisesti räjähdysherkkä kaasutila tai alueilla,
joilla tapahtuu räjäyttämistä.
• Älä käytä tuotetta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä.
• Älä käytä tuotetta lentokoneissa.
• Älä käytä tuotetta kehosi lähettyvillä
pitempiä aikoja.
Laite tuottaa näkyviä lasersäteitä, jotka säteilevät kojeesta:
Laite on Luokan 2 lasertuote seuraavien
määritysten perusteella:
• IEC60825-1: 2014 “Lasertuotteiden säteilyturvallisuus“
Laserluokan 2 tuotteet:
Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä
suuntaa sitä tarpeettomasti kohti muita
ihmisiä. Luontainen silmänräpäytysrefleksi
suojaa silmiä normaalisti.
0,95 mW
Aallonpituus:
635 nm
Pulssin kesto:
>400ps
Pulssin toistotaajuus:
320 MHz
Säteen divergenssi:
0,16 mrad x 0,6
mrad
Merkinnät
 VAROITUS
Suora katsominen säteeseen optisilla apuvälineillä (esim. kiikarit, kaukoputket) voi olla
vaarallista.
 HUOMIO
Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista silmille.
Stanley TLM660
Säteilyn maksimihuippulähtöteho:
Muutokset (piirustuksiin, kuvauksiin ja teknisiin tietoihin) mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Sommaire
FR
Avant de démarrer l'appareil - - - - - - - - - - - - - - -
Introduction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vue d'ensemble - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran de mesure de base - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran de sélection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viseur numérique (caméra) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mise en place des batteries - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Mise sous / hors tension - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suppression - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Codes de message - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pièce finale multifonctionnelle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mesure continue / minimum-maximum- - - - - - - - - - - - - - - - Addition / Soustraction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viseur numérique (caméra) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Utiliser l'appareil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Réglages - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Vue d'ensemble - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unités d'inclinaison- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unités de distance - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Activation/Désactivation du bip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Activation/Désactivation du niveau numérique- - - - - - - - - - - - 8
Désactivation/activation du verrouillage de touche - - - - - - - - - 9
Activation du verrouillage de touche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Désactivation/Activation de Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Calibrage du capteur d'inclinaison (calibrage de l'inclinaison)- - 10
Favoris personnalisés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Eclairage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Décalage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Réinitialisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Fonctions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vue d'ensemble - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Retardateur de mesure - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculatrice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Réglage de la référence de mesure / trépied - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Mémoire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Mesure d'une distance simple - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Mode horizontal intelligent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Mesure continue de l'inclinaison - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Surface - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Surface triangulaire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Mode longue portée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Mesure de profil de hauteur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objets inclinés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Poursuite latérale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapèze - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Piquetage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagore (2 points) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagore (3 points) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Caractéristiques techniques - - - - - - - - - - - - - - - 26
Codes de message - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Entretien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Consignes de sécurité - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Responsabilité - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Utilisation conforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilisation non conforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Risques liés à l'utilisation- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Conditions d'application- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Tri sélectif - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilité électromagnétique (CEM)- - - - - - - - - - - - - - - - 28
Déclaration FCC, applicable aux Etats-Unis- - - - - - - - - - - - - - 29
Classification laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Signalisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
1
Avant de démarrer l'appareil
Introduction
FR
Vue d'ensemble
Lire attentivement les consignes de sécurité et le manuel
avant d'utiliser le produit pour la première fois.
Le responsable du produit doit s'assurer que tous les utilisateurs comprennent et respectent les consignes qui suivent.
Ecran
Les symboles utilisés ont la signification suivante:
 ATTENTION
Indique une situation potentiellement périlleuse pouvant entraîner
de graves blessures voire la mort si elle n'est pas évitée.
 PRUDENCE
Risque ou utilisation non conforme susceptible de provoquer des
dommages dont l'étendue est faible au niveau corporel, mais peut
être importante au niveau matériel, financier ou écologique.
Paragraphes importants auxquels il convient de se référer en
pratique car ils permettent d'utiliser le produit de manière efficace et techniquement correcte.
i
Marche /
Mesure
Viseur
numérique
(caméra)
Navigation
Touches de
sélection associées aux symboles affichés
au-dessus
Fonctions
Retour /
Signe d'égalité
Suppression /
Arrêt
Stanley TLM660
Addition /
Soustraction
2
Avant de démarrer l'appareil
Ecran de mesure de base
Barre d'état
FR
Ecran de sélection
Indicateur de
page
FUNC
Fonction /
Réglages
Ligne principale
Fonction active
Favoris
Stanley TLM660
Réglages
Fonction
d'aide
3
Avant de démarrer l'appareil
Viseur numérique (caméra)
FR
Mise en place des batteries
Niveau zoom
i
1x
Réglage de
l'éclairage avec
les touches de
navigation
gauche et
droite
Fonction active
Réticule
Pour bénéficier d'un
fonctionnement optimal, ne pas utiliser des
batteries au zinc-carbone. Nous recommandons
d'utiliser des batteries
de haute qualité. Remplacer les batteries
quand le symbole correspondant se met à
clignoter.
Zoom (1x, 2x, 4x)
avec les touches
de navigation
Haut et Bas
Favoris
Stanley TLM660
4
Utiliser l'appareil
Mise sous / hors tension
ON
FR
Suppression
OFF
i
2s
Si aucune touche
n'est actionnée
pendant 180 s,
l'appareil s'éteint
tout seul.
Appareil hors
tension.
Codes de message
1x
2x
Si l'icône Info s'affiche avec un
nombre, suivre les instructions de la
section "Codes de message".
Exemple:
Quitter la fonction
actuelle. Activer le
mode par défaut.
Annuler la dernière action.
Pièce finale multifonctionnelle
i
L'orientation de
la pièce finale est
automatiquement détectée et
le point zéro
ajusté en conséquence.
Mesure continue / minimum-maximum
1
2
2s
min.
max.
Les distances minimum et maximum mesurées s'affichent (min,
max). La dernière valeur mesurée
s'affiche sur la ligne principale.
Utilisé pour mesurer en diagonale dans l'espace (valeurs maximales) ou la distance horizontale (valeurs
minimales).
Stanley TLM660
8.532 m
3
Arrête la mesure continue /
minimum-maximum.
5
Utiliser l'appareil
Addition / Soustraction
FR
2x
1
2
7.332 m
3
La prochaine mesure est ajoutée à
la précédente.
La prochaine mesure est soustraite
de la précédente.
i
4
7.332 m
On peut répéter cette opération.
On peut procéder de la même manière pour additionner ou soustraire
des surfaces ou volumes.
20.179 m
12.847 m
Viseur numérique (caméra)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Fermer le viseur numérique (caméra).
C'est une grande aide pour les mesures en plein air. Le viseur
numérique intégré (caméra) montre la cible sur l'écran. L'instrument mesure au milieu du réticule, même si le point laser
n'est pas visible. Des erreurs de parallaxe se produisent quand
la caméra de localisation de point est utilisée sur des cibles
proches. Le laser apparaît alors décalé sur le réticule. Dans ce
cas, se référer au point laser réel.
Stanley TLM660
6
Réglages
Vue d'ensemble
FR
Unités d'inclinaison
1
2
Unités de distance
Bip
Niveau numérique
Verrouillage du clavier
Bluetooth®
Calibrage de l'inclinaison
Favoris
Eclairage
Décalage
Réinitialisation
Information
Unités d'inclinaison
1
Stanley TLM660
2
3
Commuter entre les
unités de mesure suivantes:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
4
5
Confirmer le réglage.
Quitter les réglages.
7
Réglages
Unités de distance
1
FR
2
3
Commuter entre les
unités de mesure suivantes:
0.00 m 0.00 ft
0.000 m 0.00 in
0.0000 m 0 1/32 in
0.0 mm 0'00" 1/32
4
5
Confirmer le réglage.
Quitter les réglages.
Activation/Désactivation du bip
1
2
3
Quitter les réglages.
Pour activer, répéter la procédure.
OFF
ON
Activation/Désactivation du niveau numérique
1
2
Pour activer, répéter la procédure.
ON
Stanley TLM660
i
3
Le niveau numérique est affiché
sur la barre
d'état.
Quitter les réglages.
OFF
8
Réglages
Désactivation/activation du verrouillage de touche
1
Pour désactiver,
répéter la procédure.
2
FR
Activation du verrouillage de touche
3
1
2
en l'espace
de 2 s
Quitter les réglages.
ON
OFF
Désactivation/Activation de Bluetooth Smart
1
2
Pour activer, répéter la procédure.
ON
i
i
3
Quitter les réglages.
OFF
Activer Bluetooth Smart dans les réglages.
Connecter l'instrument au smartphone, PDA, à l'ordinateur portable,...
La mesure actuelle est transférée automatiquement si la connexion Bluetooth est établie. Pour transférer un résultat de la ligne principale, presser
=.
Bluetooth devient inactif dès que le lasermètre est éteint.
Le module Bluetooth Smart, efficace et novateur (conforme au nouveau
standard Bluetooth V4.0), fonctionne avec tous les appareils Bluetooth
Smart Ready. Les autres appareils Bluetooth ne sont pas compatibles avec
le module Bluetooth Smart, économiseur d'énergie, qui est intégré dans
Stanley TLM660
Mode par défaut: Bluetooth est activé. L'icône Bluetooth sur la ligne
d'état apparaît si l'appareil est
connecté à Bluetooth.
l'appareil.
Nous déclinons toute responsabilité en relation avec l'utilisation du logiciel
gratuit et ne sommes pas obligés d'y apporter des corrections ou de proposer des mises à jour. Des applis pour Android® ou Mac iOS sont disponibles dans des boutiques internet spéciales.
9
Réglages
Calibrage du capteur d'inclinaison (calibrage de l'inclinaison)
1
2
3
FR
4
180°
Placer l'appareil sur une surface toute
plane.
180°
5
6
7
Tourner l'appareil horizontalement
de 180° et le replacer sur une surface
toute plane.
8
Placer l'appareil sur une surface toute
plane.
9
180°
180°
10
i
Au bout de 2
secondes,
l'appareil se
remet dans le
mode de
base.
Tourner l'appareil horizontalement
de 180° et le replacer sur une surface
toute plane.
Stanley TLM660
10
Réglages
Favoris personnalisés
FR
Favorite
1
2
3
4
Sélectionner la
fonction favorite.
i
5
Presser la touche de
sélection gauche ou
droite. La fonction est
définie comme favori
au-dessus de la
touche de sélection
correspondante.
Sélectionner les
fonctions favorites pour y accéder rapidement.
Raccourci:
Presser pendant
2 s une touche de
sélection en
mode mesure.
Quitter les réglages.
Eclairage
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Sélectionner la luminosité.
i
5
Confirmer le réglage.
Quitter les réglages.
Pour économiser de
l'énergie, réduire la luminosité si elle
n'est pas nécessaire.
11
Réglages
Décalage
1
FR
2
3
4
Sélectionner
un chiffre.
i
6
Quitter les
réglages.
1.012 m
5
1.012 m
Ajuster le
chiffre.
Confirmer la
valeur.
Un décalage ajoute ou soustrait une
valeur spécifiée automatiquement
à/de toutes les mesures. Cette
fonction permet de tenir compte de
tolérances. L'icône Décalage s'affiche.
Réinitialisation
1
2
3
Deuxième confirmation avec les
touches de sélection:
Refuser:
Confirmer:
i
4
La fonction Réinitialiser restaure les
paramètres usine de l'appareil.
Tous les paramètres et mémoires
personnalisés seront perdus.
Quitter les
réglages.
Stanley TLM660
12
Fonctions
Vue d'ensemble
FR
Retardateur de mesure
Mesure continue de l'inclinaison
Mesure sur des objets inclinés
Calculatrice
Réglage de la référence de
mesure
Mémoire
Surface
Poursuite latérale
Volume
Trapèze
Surface de triangle
Piquetage
Mesure de distance simple
Mode longue portée
Pythagore 1
Mode horizontal intelligent
Mesure de profil de hauteur
Pythagore 2
Retardateur de mesure
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Sélectionner le
temps de déclenchement.
i
Le retardateur
démarre à la
pression de la
touche
MARCHE/Mesure.
i
Le résultat de mesure de la ligne
principale est repris par la calculatrice et peut être utilisé pour
d'autres calculs.
Ft/in fractionnaire converti en ft/in
décimal.
Confirmer le
réglage.
Calculatrice
1
2
Sélectionner
la touche sur
l'écran.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Confirmer
chaque touche.
Utiliser les touches de sélection pour supprimer ou
enregistrer le résultat.
13
Fonctions
Réglage de la référence de mesure / trépied
1
2
3
FR
Distance mesurée depuis la face arrière de
l'appareil (réglage par défaut).
Distance mesurée depuis la face avant de
l'appareil (symbole verrou = en permanence).
Distance mesurée en permanence depuis le
filetage du trépied.
i
4
A la mise hors tension de l'appareil,
la référence par défaut est restaurée (face arrière de l'appareil).
Confirmer le réglage.
Mémoire
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Naviguer entre
les mesures en
mémoire.
Supprimer la mémoire.
Reprendre la valeur
pour d'autres actions.
4
Utiliser les touches
de navigation
haut/bas pour visualiser plus de résultats détaillés de la
mesure spécifique.
i
Raccourci
14
Fonctions
Mesure d'une distance simple
1
2
FR
3
i
4
8.532 m
Pointer le laser actif sur la cible.
Surfaces cibles:
des erreurs peuvent se produire
lors de mesures sur des liquides incolores, du verre, du polystyrène
ou des surfaces semi-perméables
ou en cas de visée de surfaces très
brillantes. Lorsqu'on vise une surface sombre, le temps de mesure
augmente.
Mode horizontal intelligent
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Pointer le laser
sur la cible.
x
y
z
x
y
1
z
(jusqu'à 360° et une inclinaison
transversale de ±10°)
Mesure continue de l'inclinaison
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
L'inclinaison est affichée en permanence. L'instrument émet un bip à 0° et
à 90°. Idéal pour ajustements horizontaux ou verticaux.
15
Fonctions
Surface
1
FR
2
3
4
5
Pointer le laser
sur le premier
point cible.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Première distance
Deuxième distance
Périmètre
Pointer le laser
sur le deuxième
point cible.
i
Le résultat s'affiche sur la ligne principale et la
valeur mesurée au-dessus.
Mesures partielles / fonction Peintre :
Presser + ou - avant le démarrage de la première mesure. Mesurer et ajouter ou soustraire des distances. Terminer avec =. Mesurer
une 2e longueur.
Surface
16
Fonctions
Volume
1
FR
2
3
4
Pointer le laser
sur le premier
point cible.
8
5.744 m
Première distance
2.338 m
Deuxième distance
2.431 m
Troisième distance
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Pointer le laser
sur le deuxième
point cible.
9
Utiliser les
touches de navigation Haut/Bas
pour visualiser
plus de résultats.
Pointer le laser
sur le troisième
point cible.
2
Surface de plafond/au
sol
39.300 m
2
Surfaces murales
16.164 m
Périmètre
13.430 m
Volume
17
Fonctions
Surface triangulaire
1
FR
2
3
4
5
Pointer le laser
sur le deuxième
point cible.
Pointer le laser
sur le premier
point cible.
8
4.248 m
Première distance
4.129 m
Deuxième distance
2.425 m
Troisième distance
4.855 m
2
Surface triangulaire
6
9
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
7
Pointer le laser
sur le troisième
point cible.
33.60°
10.802 m
Angle entre les première et deuxième
mesures
Périmètre
Mode longue portée
1
Stanley TLM660
2
i
Le mode longue portée permet de mesurer des cibles difficiles dans des conditions défavorables, par ex. forte
luminosité ou mauvais pouvoir réfléchissant de la cible. Le temps de mesure
augmente.
Une icône sur la ligne d'état montre si la
fonction est active.
18
Fonctions
Mesure de profil de hauteur
1
2
FR
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Distance horizontale à
l'appareil
h
Différence de hauteur
au point de référence
(REF).
d
Viser des points additionnels 1-x.
2x
d
2
h
0
Viser un point de référence (REF).
6
5
4
Quitter la
fonction.
Idéal pour mesurer des différences de hauteur
à un point de référence. Peut aussi être utilisé
pour mesurer des profils et sections de terrain.
Après la mesure du point de référence, la distance horizontale et la hauteur sont affichées
pour chaque point suivant.
19
Fonctions
Objets inclinés
1
2
FR
3
4
5
Pointer le laser sur
le point cible supérieur.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Angle P2
Distance P2
Hauteur verticale
entre deux points
7
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
Pointer le laser sur
le point cible inférieur.
39.10 °
-4.230 m
Angle d'ouverture
entre deux points
Distance horizontale
entre deux points
Distance entre deux
points
Mesure de distance indirecte entre
2 points avec des résultats additionnels. Idéal pour des applications
comme la longueur et la pente d'un
toit, la hauteur d'une cheminée...
Il est important de positionner l'instrument dans le même plan vertical
que les 2 points mesurés. Le plan
est défini sur la ligne entre les 2
points.
Stanley TLM660
20
Fonctions
Poursuite latérale
FR
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Pointer le laser sur les points supérieurs
et la mesure continue de l'angle / de la
hauteur démarre automatiquement.
Pointer le laser sur le point
inférieur.
29.89 °
3.475 m
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
Stanley TLM660
P0
= mesure continue de l'angle si
l'appareil est tourné sur le trépied
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
8
Px
-10.55 °
y = mesure continue de hauteur
si l'appareil est tourné sur le
trépied
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Arrêter la mesure continue
de hauteur.
Il est possible de déterminer des hauteurs
de bâtiment ou d'arbre sans points réfléchissants particuliers. Au point inférieur,
la distance et l'inclinaison sont mesurées.
Ceci exige une cible laser réfléchissante.
Le point supérieur peut être visé avec le
viseur numérique / réticule et n'a pas besoin d'être une cible laser réfléchissante,
puisque seule l'inclinaison est mesurée.
21
Fonctions
Trapèze
1
FR
2
3
4
Pointer le laser sur le
point supérieur.
h
y
5.790 m
7
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Pointer le laser
sur le second
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Surface du trapèze
22
Fonctions
Piquetage
i
FR
Il est possible de
saisir deux distances différentes (a et b)
pour reporter
des longueurs
mesurées définies.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Sélectionner un
chiffre.
7
8
Confirmer la valeur "b" et démarrer la mesure.
Stanley TLM660
5
Ajuster le
chiffre.
Déplacer l'appareil lentement le
long de la ligne de
piquetage. La distance jusqu'au piquetage suivant
s'affiche.
2
1.012 m
Il manque
0,240 m pour
atteindre
0,625 m.
6
Confirmer la
valeur "a".
Prochaine distance à implanter
0.625 m
Ajuster
la valeur
"b".
i
0.625 m
Lorsqu'on approche un piquetage à moins de 0,1 m, des bips
se font entendre. Le bouton
SUPPRESSION/ARRET permet
d'arrêter la fonction.
0.240 m
23
Fonctions
Pythagore (2 points)
1
2
FR
3
4
5
Pointer le laser sur
la deuxième cible.
Pointer le laser
sur la première
cible.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Le résultat s'affiche sur la ligne principale.
Si on presse la touche de mesure pendant 2 s, la mesure
minimum ou maximum est automatiquement activée.
Nous recommandons d'utiliser la fonction de Pythagore
seulement pour les mesures horizontales indirectes.
Pour la mesure de hauteur (verticale), il est plus précis
d'utiliser une fonction à mesure d'inclinaison.
24
Fonctions
Pythagore (3 points)
1
2
FR
3
4
Pointer le laser
sur la première
cible.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Pointer le laser
sur la deuxième
cible.
i
7
Pointer le laser
sur la troisième
cible.
Le résultat s'affiche sur la ligne principale.
Si on presse la touche de mesure pendant 2 s, la mesure
minimum ou maximum est automatiquement activée.
Nous recommandons d'utiliser la fonction de Pythagore
seulement pour les mesures horizontales indirectes.
Pour la mesure de hauteur (verticale), il est plus précis
d'utiliser une fonction à mesure d'inclinaison.
25
Caractéristiques techniques
Mesure de la distance
Précision obtenue dans des
conditions favorables *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Précision obtenue dans des
conditions défavorables **
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Portée dans dans des conditions favorables *
200 m / 660 ft
Portée dans des conditions
défavorables **
80 m / 260 ft ****
Plus petite unité de mesure
affichée
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
oui
™
Ø du point laser à (distance)
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Mesure de l'inclinaison
Tolérance de mesure par
± 0,2°
rapport au faisceau laser ****
Tolérance de mesure par
rapport au boîtier ****
± 0,2°
Portée
360°
Informations générales
Classe laser
2
Type de laser
635 nm, < 1 mW
Classe de protection
IP54
Arrêt autom. du laser
au bout de 90 s
Arrêt automatique
au bout de 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Portée de Bluetooth®
10 m
Durée de vie des batteries (2 x jusqu'à 5000 mesures
AA)
Dimensions (H x P x L)
Poids (avec batteries)
Plage de température:
- Stockage
- Service
Stanley TLM660
149 x 61 x 31 mm
5,9 x 2,4 x 1,2 in
209 g / 7,22 oz
FR
* Conditions favorables: cible blanche à réflexion diffuse
(mur peint en blanc), faible luminosité de fond et températures modérées.
** Conditions défavorables: cibles à réflectivité plus faible ou
plus élevée ou forte luminosité de fond ou températures
situées près des limites supérieure ou inférieure de la plage
spécifiée.
*** Les tolérances s'appliquent sur une distance de 0,05 m à
10 m avec un niveau de fiabilité de 95 %.
**** après calibrage par l'utilisateur. Angle additionnel relatif
à un écart de +/- 0,01° par degré jusqu'à +/-45° dans
chaque quart de cercle. S'applique à la température
ambiante. L'écart maximal augmente à +/- 0,1° pour toute
la plage de température de service.
Fonctions
Dans des conditions favorables, la tolérance peut se
dégrader de 0,05 mm/m pour des distances entre 10 m et
30 m, de 0,10 mm/m pour des distances entre 30 m et
100 m, et de 0,20 mm/m pour des distances au-dessus de
100 m.
Dans des conditions défavorables, la tolérance peut se
dégrader de 0,10 mm/m pour des distances entre 10 m et
30 m, de 0,20 mm/m pour des distances entre 30 m et 100
m, et de 0,30 mm/m pour des distances au-dessus de
100 m.
Pour obtenir des résultats indirects
précis, il est recommandé d'utiliser un
trépied. Pour obtenir des mesures précises
de l'inclinaison, éviter une inclinaison transversale.
i
Mesure de la distance
oui
Mesure Min / Max
oui
Mesure continue
oui
Piquetage
oui
Addition / Soustraction
oui
Surface
oui
Surface de triangle
oui
Volume
oui
Trapèze
oui
Fonction Peintre (surface avec
mesure partielle)
oui
Pythagore
2 points, 3 points
Mode horizontal intelligent /
Hauteur indirecte
oui
Mesure de profil de hauteur
oui
Mesure continue de l'inclinaison oui
Objets inclinés
oui
Poursuite latérale
oui
Mémoire
30 affichages
Bip
oui
Ecran couleur éclairé
oui
Pièce finale multifonctionnelle
oui
Viseur numérique (caméra)
Zoom 4x
Niveau numérique
oui
Bluetooth® Smart
oui
Favoris personnalisés
oui
Retardateur de mesure
oui
Mode longue portée
oui
Calculatrice
oui
-25 à 70 °C
-13 à 158 °F
-10 à 50 °C
14 à 122 °F
26
Codes de message
Entretien
Consignes de sécurité
Si le message Erreur ne disparaît pas après
une mise sous tension répétée de l'appareil,
contacter le revendeur.
Si le message InFo s'affiche avec un nombre,
presser le bouton Clear et suivre les instructions suivantes:
• Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux,
humide.
• Ne jamais tremper l'appareil dans l'eau.
• Ne jamais utiliser d'agents nettoyants ou
de solvants agressifs.
Le responsable du produit doit s'assurer que
tous les utilisateurs comprennent et respectent les consignes qui suivent.
N°
Cause
Correction
156
Inclinaison transversale supérieure à 10°
Maintenir l'appareil sans
inclinaison transversale.
162
Erreur de calibrage
Veiller à ce que l'appareil
soit placé sur une surface
parfaitement horizontale
et plane. Répéter l'opération de calibrage. Si
l'erreur persiste,
contacter le fournisseur.
204
Erreur de calcul
Réexécuter la mesure.
240
Erreur de transfert de Répéter la procédure.
données
252
Température trop
haute
Laisser refroidir l'appareil.
253
Température trop
basse
Réchauffer l'appareil.
255
Signal reçu trop faible, Changer la surface cible
temps de mesure trop (par ex. papier blanc).
long
256
Signal reçu trop fort
257
Trop forte luminosité Mettre la zone cible à
l'ombre.
258
Mesure hors plage
Corriger la mesure.
260
Faisceau laser interrompu
Répéter la mesure.
Stanley TLM660
Changer la surface cible
(par ex. papier blanc).
Garantie
Stanley TLM est assorti d'une garantie de
deux ans.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre fournisseur.
Sous réserve de modifications (illustrations,
descriptions et caractéristiques techniques).
FR
Responsabilité
Responsabilité du fabricant de l'équipement original:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
L'entreprise mentionnée ci-dessus est tenue
de livrer le produit, et le manuel d'utilisation,
en parfait état. L'entreprise mentionnée cidessus ne peut être tenue pour responsable
des accessoires fournis par des tiers.
Responsabilité du responsable du
produit:
• Comprendre les informations de sécurité
inscrites sur le produit et les instructions
du manuel d'utilisation.
• Connaître les consignes de sécurité locales
en matière de prévention des accidents.
• Toujours rendre le produit inaccessible à
du personnel non autorisé à l'utiliser.
27
Consignes de sécurité
FR
Utilisation conforme
Risques liés à l'utilisation
Tri sélectif
• Mesure de distances
• Mesure de l'inclinaison
• Transfert de données avec Bluetooth®
 ATTENTION
 ATTENTION
Utilisation non conforme
• Mettre le produit en service sans instructions préalables
• L'utiliser en dehors des limites définies
• Rendre les installations de sécurité inefficaces et enlever les plaques signalétiques
ainsi que les avertissements
• Ouvrir le produit avec des outils (par ex.
tournevis)
• Modifier ou transformer le produit
• Utiliser des accessoires d'autres fabricants
sans autorisation expresse
• Eblouir intentionnellement des tiers,
même dans l'obscurité
• Prendre des précautions insuffisantes sur le
lieu de mesure (par ex. exécution de
mesures au bord de routes, sur des chantiers)
• Manipuler volontairement ou non sans
précautions le produit sur des échafaudages, des escaliers à proximité de
machines en marche ou d'installations non
protégées
• Viser en plein soleil
Stanley TLM660
En cas de chutes, de sollicitations extrêmes
ou d'adaptations non autorisées, le produit
peut présenter des dommages et fournir des
mesures incorrectes. Effectuer périodiquement des mesures de contrôle,
surtout lorsque le produit a été sollicité de
façon inhabituelle, et avant, pendant et après
des mesures importantes.
 PRUDENCE
N'effectuer en aucun cas soi-même des réparations sur le produit. En cas d'endommagement, contacter un revendeur local.
 ATTENTION
Les modifications non expressément
approuvées peuvent invalider le droit de
mise en œuvre accordé à l'utilisateur.
Conditions d'application
Cf. chapitre "Caractéristiques techniques".
L'appareil est conçu pour être utilisé dans
des milieux pouvant être habités en permanence par l'homme. Le produit n'a pas le
droit d'être utilisé dans un environnement
explosif ou agressif.
i
Ne pas jeter les batteries déchargées avec les
ordures ménagères. Les amener à un point
de collecte prévu à cet effet pour une élimination conforme aux prescriptions environnementales nationales ou locales.
Ne pas jeter le produit avec les ordures
ménagères.
Eliminer le produit conformément
aux prescriptions nationales en
vigueur dans le pays d'utilisation.
Suivre les règles de recyclage en vigueur sur
le plan national, spécifiques au produit.
Il est possible de télécharger des informations sur le traitement des déchets spécifiques au produit sur notre site Internet.
Compatibilité électromagnétique (CEM)
 ATTENTION
L'appareil est conforme aux dispositions les
plus strictes des normes et réglementations
concernées.
Un risque de perturbation du fonctionnement d'autres appareils ne peut cependant
être tout à fait exclu.
28
Consignes de sécurité
Déclaration FCC, applicable aux
Etats-Unis
Ce produit a été testé et ses limites ont été
jugées conformes à celles prescrites pour les
dispositifs numériques de classe B, décrites
dans le paragraphe 15 des règles FCC. Ces
limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre des interférences
nocives dans une installation résidentielle.
Les appareils de ce type génèrent, utilisent et
peuvent rayonner de hautes fréquences. Ils
sont de ce fait susceptibles de perturber la
réception radiophonique en cas d'installation
non conforme aux instructions.
Même en cas de respect des instructions,
l'absence d'interférences dans une installation particulière ne peut cependant être
garantie. Si cet instrument perturbe la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que
l'on constate en éteignant puis en rallumant
l'instrument, l'utilisateur peut tenter de
corriger ces interférences en appliquant les
mesures suivantes :
• Réorienter ou repositionner l'antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l'instrument
et le récepteur.
• Connecter l'instrument à un autre circuit
que celui du récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien
expérimenté dans le domaine radio/TV.
Stanley TLM660
FR
Cet appareil est conforme à la section 15 des
règlements FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
• cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
• cet appareil doit accepter toute autre
interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
Ce dispositif est conforme à la norme RSS210 d’Industrie Canada. L’utilisation est
sujette aux deux conditions suivantes :
• ce dispositif ne pas doit pas être la source
d’interférences nuisibles, et
• ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences
pouvant induire des opérations non
souhaitées.
sible d'exclure totalement un risque pour les
personnes et les animaux.
• Ne pas utiliser le produit à proximité de
stations-essence, d'usines chimiques, dans
des zones à atmosphère explosif et/ou des
explosions ont lieu.
• Ne pas utiliser le produit à proximité de
matériel médical.
• Ne pas utiliser ce produit dans un avion.
• Ne pas utiliser le produit près du corps
pendant une longue période.
Utilisation du produit avec Bluetooth®
 ATTENTION
Un rayonnement électromagnétique peut
provoquer des perturbations dans le fonctionnement d'autres équipements, d'installations (par ex. matériel médical, tel qu'un
stimulateur cardiaque ou une aide auditive)
et dans un avion. Il peut aussi affecter les
êtres humains et les animaux.
Précautions:
Bien que ce produit respecte les normes et
prescriptions les plus sévères, il est impos-
29
Consignes de sécurité
FR
Classification laser
Puissance de sortie rayonnante
maximale:
L'appareil génère des faisceaux laser visibles:
C'est un produit laser de classe 2 conformément à:
• CEI60825-1: 2014 "Sécurité du rayonnement d'appareils à laser"
Produits laser de classe 2:
Ne pas regarder dans le faisceau laser et ne
pas le projeter inutilement sur des
personnes. La protection de l'œil est en
général assurée par des mouvements
réflexes tels que la fermeture des paupières.
0,95 mW
Longueur d'onde:
635 nm
Durée d'impulsion:
>400 ps
Fréquence de répétition
d'impulsion:
320 MHz
Divergence de faisceau:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Signalisation
 ATTENTION
Une observation directe du faisceau laser
avec des instruments optiques (jumelles,
lunettes, etc.) peut s'avérer dangereuse.
 PRUDENCE
Regarder dans le faisceau laser peut s'avérer
dangereux pour l'œil.
Stanley TLM660
Sous réserve de modifications (illustrations,
descriptions et caractéristiques techniques).
30
Stanley TLM660
STHT77347
Table des matières
FR-CA
Avant de démarrer l'instrument - - - - - - - - - - Introduction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vue d'ensemble - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran de mesure de base - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran de sélection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viseur numérique (caméra) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Insertion des piles - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Mise sous / hors tension - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suppression - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Codes de message - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pièce finale multifonctionnelle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mesure continue / minimum-maximum- - - - - - - - - - - - - - - - Addition / Soustraction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viseur numérique (caméra) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Utilisation de l’appareil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Réglages - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Vue d'ensemble - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unités d'inclinaison- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unités de distance - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Bip actif / inactif- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Activation/Désactivation du niveau numérique- - - - - - - - - - - - 8
Désactivation/activation du verrouillage de touche - - - - - - - - - 9
Activation du verrouillage de touche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Désactivation/Activation de Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Calibrage du capteur d'inclinaison (calibrage de l'inclinaison)- - 10
Favoris personnalisés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Eclairage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Décalage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Réinitialisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Fonctions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vue d'ensemble - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Retardateur de mesure - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculatrice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Réglage de la référence de mesure / trépied - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Mémoire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Mesure d'une distance simple - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Mode horizontal intelligent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Mesure continue de l'inclinaison - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Surface - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Surface triangulaire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Mode longue portée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Mesure de profil de hauteur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objets inclinés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Poursuite latérale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapèze - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Piquetage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagore (2 points) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagore (3 points) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Caractéristiques techniques - - - - - - - - - - - - - - - 26
Codes de message - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Entretien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Consignes de sécurité - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Responsabilité - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Utilisation conforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilisation non conforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Risques liés à l'utilisation- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Conditions d'application- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Tri sélectif - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilité électromagnétique (CEM)- - - - - - - - - - - - - - - - 28
Déclaration FCC, applicable aux Etats-Unis- - - - - - - - - - - - - - 29
Utilisation du produit avec Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Classification laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Signalisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
1
Avant de démarrer l'instrument
Introduction
FR-CA
Vue d'ensemble
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le
manuel avant d'utiliser le produit pour la première fois.
Le responsable du produit doit s'assurer que tous les utilisateurs comprennent et respectent les consignes qui suivent.
Affichage
Les symboles utilisés ont la signification suivante:
 ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant
entraîner de graves blessures voire la mort si elle n'est pas évitée.
 PRUDENCE
Risque ou utilisation non conforme pouvant provoquer des
dommages dont l'étendue est faible au niveau corporel, mais peut
être importante au niveau matériel, financier ou écologique.
Paragraphes importants auxquels il convient de se référer en
pratique car ils permettent d'utiliser le produit de manière efficace et techniquement correcte.
i
Mise en
marche /
Mesure
Viseur numérique (caméra)
Navigation
Touches de
sélection associées aux symboles affichés
au-dessus
Fonctions
Retour /
Signe d'égalité
Suppression /
Arrêt
Stanley TLM660
Addition /
Soustraction
2
Avant de démarrer l'instrument
Ecran de mesure de base
Barre d'état
FR-CA
Ecran de sélection
Indicateur de
page
FUNC
Fonction /
Réglages
Ligne principale
Fonction active
Favoris
Stanley TLM660
Réglages
Aide
3
Avant de démarrer l'instrument
Viseur numérique (caméra)
Facteur de
zoom
Réglage de
l'éclairage avec
les touches de
navigation
gauche et
droite
Fonction active
FR-CA
Insertion des piles
i
1x
Réticule
Pour bénéficier d'un
fonctionnement optimal, ne pas utiliser des
piles au zinc-carbone.
Nous recommandons
d'utiliser des batteries
de haute qualité.
Remplacer les batteries quand le symbole
correspondant se met
à clignoter.
Zoom (1x, 2x, 4x)
avec les touches
de navigation
Haut et Bas
Favoris
Stanley TLM660
4
Utilisation de l’appareil
Mise sous / hors tension
ON
FR-CA
Suppression
OFF
i
2s
Si aucune touche
n'est actionnée
pendant 180 s,
l’appareil s’éteint
automatiquement.
Appareil hors
tension.
Codes de message
1x
2x
Si l'icône Info s'affiche avec un
nombre, suivre les instructions de la
section "Codes de message".
Exemple:
Quitter la fonction
courante. Activer
le mode par défaut.
Annuler la dernière action.
Pièce finale multifonctionnelle
i
L'orientation de
la pièce finale est
automatiquement détectée et
le point zéro
ajusté en conséquence.
Mesure continue / minimum-maximum
1
2
2s
min
max
Les distances minimum et maximum mesurées s'affichent (min,
max). La dernière valeur mesurée
s'affiche sur la ligne principale.
Utilisé pour mesurer en diagonale dans l'espace (valeurs maximales) ou la distance horizontale (valeurs
minimales).
Stanley TLM660
8.532 m
3
Arrête la mesure continue /
minimum-maximum.
5
Utilisation de l’appareil
Addition / Soustraction
FR-CA
2x
1
2
7.332 m
3
La prochaine mesure est ajoutée à
la précédente.
La prochaine mesure est soustraite
de la précédente.
i
4
7.332 m
Répéter cette opération si nécessaire. La même procédure peut être
effectuée pour ajouter ou soustraire
des surfaces ou volumes.
20.179 m
12.847 m
Viseur numérique (caméra)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Fermer le viseur numérique (caméra).
C'est une grande aide pour les mesures en plein air. Le viseur
numérique intégré (caméra) montre la cible sur l'écran. L'instrument mesure au milieu du réticule, même si le point laser
n'est pas visible. Des erreurs de parallaxe se produisent quand
la caméra de localisation de point est utilisée sur des cibles
proches. Le laser apparaît alors décalé sur le réticule. Dans ce
cas, se référer au point laser réel.
Stanley TLM660
6
Réglages
Vue d'ensemble
FR-CA
Unités d'inclinaison
1
2
Unités de distance
Bip
Niveau numérique
Verrouillage du clavier
Bluetooth®
Calibrage de l'inclinaison
Favoris
Eclairage
Décalage
Réinitialisation
Information
Unités d'inclinaison
1
Stanley TLM660
2
3
Commuter entre les
unités de mesure suivantes:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
4
5
Confirmer le réglage.
Quitter les réglages.
7
Réglages
Unités de distance
1
FR-CA
2
3
Commuter entre les
unités de mesure suivantes:
0.00 m 0.00 ft
0.000 m 0.00 in
0.0000 m 0 1/32 in
0.0 mm 0'00" 1/32
4
5
Confirmer le réglage.
Quitter les réglages.
Bip actif / inactif
1
2
3
Quitter les réglages.
Pour activer, répéter la procédure.
OFF
ON
Activation/Désactivation du niveau numérique
1
2
Pour activer, répéter la procédure.
ON
Stanley TLM660
i
3
Le niveau numérique est affiché
sur la barre
d'état.
Quitter les réglages.
OFF
8
Réglages
Désactivation/activation du verrouillage de touche
1
Pour désactiver,
répéter la procédure.
2
FR-CA
Activation du verrouillage de touche
3
1
2
en l'espace
de 2 s
Quitter les réglages.
ON
OFF
Désactivation/Activation de Bluetooth Smart
1
2
Pour activer, répéter la procédure.
ON
i
i
3
Quitter les réglages.
OFF
Activer Bluetooth Smart dans les réglages.
Connecter l'instrument au smartphone, PDA, à l'ordinateur portable,...
La mesure actuelle est transférée automatiquement si la connexion Bluetooth est établie. Pour transférer un résultat de la ligne principale, presser
=.
Bluetooth devient inactif dès que le lasermètre est éteint.
Le module Bluetooth Smart, efficace et novateur (conforme au nouveau
standard Bluetooth V4.0), fonctionne avec tous les appareils Bluetooth
Smart Ready. Les autres appareils Bluetooth ne sont pas compatibles avec
le module Bluetooth Smart, économiseur d'énergie, qui est intégré dans
Stanley TLM660
Mode par défaut: Bluetooth est activé. L'icône Bluetooth sur la ligne
d'état apparaît si l'appareil est
connecté à Bluetooth.
l'appareil.
Nous déclinons toute responsabilité en relation avec l'utilisation du logiciel
gratuit et ne sommes pas obligés d'y apporter des corrections ou de proposer des mises à jour. Des applis pour Android® ou Mac iOS sont disponibles dans des boutiques internet spéciales.
9
Réglages
Calibrage du capteur d'inclinaison (calibrage de l'inclinaison)
1
2
3
FR-CA
4
180°
Placer l'appareil sur une surface entièrement plane.
180°
5
6
7
Tourner l'appareil horizontalement à
180° et le replacer sur une surface
entièrement plane.
8
Placer l'appareil sur une surface entièrement plane.
9
180°
180°
10
i
Au bout de 2
secondes,
l'appareil se
remet en
mode normal.
Tourner l'appareil horizontalement à
180° et le replacer sur une surface
entièrement plane.
Stanley TLM660
10
Réglages
Favoris personnalisés
FR-CA
Favorite
1
2
3
4
Sélectionner la
fonction favorite.
i
5
Presser la touche de
sélection gauche ou
Quitter les rédroite. La fonction
est définie comme fa- glages.
vori au-dessus de la
touche de sélection
correspondante.
Sélectionner les
fonctions favorites pour y accéder rapidement.
Raccourci:
Presser une
touche de sélection en mode mesure pendant 2 s.
Eclairage
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Sélectionner la luminosité.
i
5
Confirmer le réglage.
Quitter les réglages.
Pour économiser de
l'énergie, réduire la luminosité si elle
n'est pas nécessaire.
11
Réglages
Décalage
1
FR-CA
2
3
4
Sélectionner un
chiffre.
i
6
Quitter les réglages.
1.012 m
5
1.012 m
Ajuster le
chiffre.
Confirmer la
valeur.
Un décalage ajoute ou soustrait une
valeur spécifiée automatiquement
à/de toutes les mesures. Cette
fonction permet de tenir compte de
tolérances. L'icône Décalage s'affiche.
Réinitialisation
1
2
3
Deuxième confirmation avec les
touches de sélection:
Refuser:
Confirmer:
i
4
La fonction Réinitialiser restaure les
paramètres d'usine de l'appareil.
Tous les paramètres et mémoires
personnalisés seront perdus.
Quitter les réglages.
Stanley TLM660
12
Fonctions
Vue d'ensemble
FR-CA
Retardateur de mesure
Mesure continue de l'inclinaison
Mesure sur des objets inclinés
Calculatrice
Réglage de la référence de
mesure
Mémoire
Surface
Poursuite latérale
Volume
Trapèze
Surface de triangle
Piquetage
Mesure de distance simple
Mode longue portée
Pythagore 1
Mode horizontal intelligent
Mesure de profil de hauteur
Pythagore 2
Retardateur de mesure
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Sélectionner le
temps de déclenchement.
i
Le retardateur
démarre dès
que vous pressez la touche
MARCHE/Mesure.
i
Le résultat de mesure de la ligne
principale est repris par la calculatrice et peut être utilisé pour
d'autres calculs.
Ft/in fractionnaire converti en ft/in
décimal.
Confirmer le
réglage.
Calculatrice
1
2
Sélectionner
la touche sur
l'écran.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Confirmer
chaque touche.
Utiliser les touches de sélection pour supprimer ou
enregistrer le résultat.
13
Fonctions
Réglage de la référence de mesure / trépied
1
2
3
FR-CA
Distance mesurée depuis la face arrière de
l'appareil (réglage par défaut).
Distance mesurée depuis la face avant de
l'appareil (symbole verrou = en permanence).
Distance mesurée en permanence depuis le
filetage du trépied.
i
4
A la mise hors tension de l'appareil,
la référence par défaut est restaurée (face arrière de l'appareil).
Confirmer le réglage.
Mémoire
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Naviguer entre
les mesures.
Vider la mémoire
4
Utiliser les touches
de navigation
haut/bas pour visuaReprendre la valeur liser plus de résultats
pour d'autres acdétaillés de la metions.
sure spécifique.
i
Raccourci
14
Fonctions
Mesure d'une distance simple
1
2
FR-CA
3
i
4
8.532 m
Pointer le laser actif sur la cible.
Surfaces cibles:
Des erreurs peuvent se produire
lors de mesures sur des liquides incolores, du verre, du polystyrène
ou des surfaces semi-perméables
ou en cas de visée de surfaces très
brillantes. Lorsque l'appareil est visé
sur une surface sombre, le temps de
mesure augmente.
Mode horizontal intelligent
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Pointer le laser
sur la cible.
x
y
z
x
y
1
z
(jusqu'à 360° et une inclinaison
transversale de ±10°)
Mesure continue de l'inclinaison
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
L'inclinaison est affichée en permanence. 'instrument émet un bip à 0° et à
90°. Idéal pour les ajustements horizontaux ou verticaux.
15
Fonctions
Surface
1
FR-CA
2
3
4
5
Pointer le laser
sur le premier
point cible.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Première distance
Deuxième distance
Périmètre
Pointer le laser
sur le deuxième
point cible.
i
Le résultat s'affiche sur la ligne principale et la
valeur mesurée au-dessus.
Mesures partielles / fonction Peintre :
Presser + ou - avant le démarrage de la première mesure. Mesurer et ajouter ou soustraire des distances. Terminer avec =. Mesurer
une 2e longueur.
Surface
16
Fonctions
Volume
1
FR-CA
2
3
4
Pointer le laser
sur le premier
point cible.
8
5.744 m
Première distance
2.338 m
Deuxième distance
2.431 m
Troisième distance
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Pointer le laser
sur le deuxième
point cible.
9
Utiliser les
touches de navigation Haut/Bas
pour visualiser
plus de résultats.
Pointer le laser
sur le troisième
point cible.
2
39.300 m
Surface de plafond/au
sol
Surfaces murales
16.164 m
Périmètre
13.430 m
2
Volume
17
Fonctions
Surface triangulaire
1
FR-CA
2
3
4
5
Pointer le laser
sur le deuxième
point cible.
Pointer le laser
sur le premier
point cible.
8
4.248 m
Première distance
4.129 m
Deuxième distance
2.425 m
Troisième distance
4.855 m
2
Surface triangulaire
6
9
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
7
Pointer le laser
sur le troisième
point cible.
33.60°
10.802 m
Angle entre les première et deuxième
mesures
Périmètre
Mode longue portée
1
Stanley TLM660
2
i
Le mode longue portée permet de mesurer des cibles difficiles dans des conditions défavorables, par ex. forte
luminosité ou mauvais pouvoir réfléchissant de la cible. Le temps de mesure
augmente.
Une icône sur la ligne d'état montre si la
fonction est active.
18
Fonctions
Mesure de profil de hauteur
1
2
FR-CA
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Distance horizontale à
l'appareil
h
Différence de hauteur
au point de référence
(REF).
d
Viser des points additionnels 1-x.
2x
d
2
h
0
Viser un point de référence (REF).
6
5
4
Quitter la
fonction.
Idéal pour mesurer des différences de hauteur
à un point de référence. Peut aussi être utilisé
pour mesurer des profils et sections de terrain.
Après la mesure du point de référence, la distance horizontale et la hauteur sont affichées
pour chaque point suivant.
19
Fonctions
Objets inclinés
1
2
FR-CA
3
4
5
Pointer le laser sur
le point supérieur.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Angle P2
Distance P2
Hauteur verticale
entre deux points
7
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
Pointer le laser sur
le point inférieur.
39.10 °
-4.230 m
Angle d'ouverture
entre deux points
Distance horizontale
entre deux points
Distance entre deux
points
Mesure de distance indirecte entre
2 points avec des résultats additionnels. Idéal pour des applications
comme la longueur et la pente d'un
toit, la hauteur d'une cheminée...
Il est important de positionner l'instrument dans le même plan vertical
que les 2 points mesurés. Le plan
est défini sur la ligne entre les 2
points.
Stanley TLM660
20
Fonctions
Poursuite latérale
FR-CA
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Pointer le laser sur les points supérieurs
et sur l'angle / la poursuite latérale démarre automatiquement.
Pointer le laser sur le point
inférieur.
29.89 °
3.475 m
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
Stanley TLM660
P0
= mesure continue de l'angle si
l'appareil est tourné sur le trépied
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
8
Px
-10.55 °
y = mesure continue de hauteur
si l'appareil est tourné sur un
trépied
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Arrêter la mesure continue
de hauteur.
Il est possible de déterminer des hauteurs
de bâtiment ou d'arbre sans points réfléchissants particuliers. Au point inférieur,
la distance et l'inclinaison sont mesurées.
Ceci exige une cible laser réfléchissante.
Le point supérieur peut être visé avec le
viseur numérique / réticule et n'a pas besoin d'être une cible laser réfléchissante,
puisque seule l'inclinaison est mesurée.
21
Fonctions
Trapèze
1
FR-CA
2
3
4
Pointer le laser sur le
point supérieur.
h
y
5.790 m
7
Utiliser les touches
de navigation
Haut/Bas pour visualiser plus de résultats. Désactiver le
viseur numérique s'il
est actif.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Pointer le laser
sur le second
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Surface du trapèze
22
Fonctions
Piquetage
i
FR-CA
Il est possible de
saisir deux distances différentes (a et b)
pour reporter
des longueurs
mesurées définies.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
Sélectionner un
chiffre.
7
1.012 m
8
Confirmer la valeur "b" et démarrer la mesure.
Stanley TLM660
5
Ajuster le
chiffre.
Déplacer l'appareil lentement le
long de la ligne de
piquetage. La distance jusqu'au piquetage suivant
s'affiche.
2
1.012 m
Il manque
0,240 m pour
atteindre
0,625 m.
6
Ajuster
la valeur
"b".
Confirmer la
valeur "a".
Prochaine distance à implanter
0.625 m
i
0.625 m
Approchant un piquetage à
moins de 0,1 m, des bips se font
entendre. La touche
CLEAR/OFF permet d’arrêter
la fonction.
0.240 m
23
Fonctions
Pythagore (2 points)
1
2
FR-CA
3
4
5
Pointer le laser sur
la deuxième cible.
Pointer le laser
sur la première
cible.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Le résultat s'affiche sur la ligne principale.
Si la touche de mesure est pressée pendant 2 s, la mesure
minimum ou maximum est automatiquement activée.
Nous recommandons d'utiliser la fonction de Pythagore
seulement pour les mesures horizontales indirectes.
Pour la mesure de hauteur (verticale), il est plus précis
d'utiliser une fonction à mesure d'inclinaison.
24
Fonctions
Pythagore (3 points)
1
2
FR-CA
3
4
Pointer le laser
sur la première
cible.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Pointer le laser
sur la deuxième
cible.
i
7
Pointer le laser
sur la troisième
cible.
Le résultat s'affiche sur la ligne principale.
Si la touche de mesure est pressée pendant 2 s, la mesure minimum ou maximum est automatiquement activée.
Nous recommandons d'utiliser la fonction de Pythagore
seulement pour les mesures horizontales indirectes.
Pour la mesure de hauteur (verticale), il est plus précis
d'utiliser une fonction à mesure d'inclinaison.
25
Caractéristiques techniques
Mesure de la distance
Précision obtenue dans des
conditions favorables *
± 1,0 mm / ~1/16 po ***
Précision obtenue dans des
conditions défavorables **
± 2.0 mm / 0.08 po ***
Portée dans dans des conditions favorables *
200 m / 660 pi
Portée dans des conditions
défavorables **
80 m / 260 pi ****
Plus petite unité de mesure
affichée
0.1 mm / 1/32 po
Power Range Technology
oui
™
Ø du point laser à (distance)
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Mesure de l'inclinaison
Tolérance de mesure par
± 0.2°
rapport au faisceau laser ****
Tolérance de mesure par
rapport au boîtier****
± 0.2°
Portée
360°
Informations générales
FR-CA
* Conditions favorables: cible blanche à réflexion diffuse
(mur peint en blanc), faible luminosité de fond et températures modérées.
** Conditions défavorables: cibles à réflectivité plus faible ou
plus élevée ou forte luminosité de fond ou températures
situées près des limites supérieure ou inférieure de la plage
spécifiée.
*** Les tolérances s'appliquent de 0,05 m à 10 m avec un
niveau de fiabilité de 95 %.
**** après calibrage par l'utilisateur. Angle additionnel relatif
à un écart de +/- 0,01° par degré jusqu'à +/-45° dans
chaque quart de cercle. S'applique à la température
ambiante. L'écart maximal augmente à +/- 0,1° pour toute
la plage de température de service.
+/-0.1°.
Dans des conditions favorables, la tolérance peut se
dégrader de 0,05 mm/m pour des distances entre 10 m et
30 m, de 0,10 mm/m pour des distances entre 30 m et 100
m, et de 0,20 mm/m pour des distances au-dessus de 100
m.
Dans des conditions défavorables, la tolérance peut se
dégrader de 0,10 mm/m pour des distances entre 10 m et
30 m, de 0,20 mm/m pour des distances entre 30 m et 100
m, et de 0,30 mm/m pour des distances au-dessus de 100
m.
Fonctions
Mesure de la distance
oui
Mesure min / max
oui
Mesure continue
oui
Piquetage
oui
Addition / Soustraction
oui
Surface
oui
Surface de triangle
oui
Volume
oui
Trapèze
oui
Fonction Peintre (surface avec
mesure partielle)
oui
Pythagore
2 points, 3 points
Mode horizontal intelligent /
Hauteur indirecte
oui
Mesure de profil de hauteur
oui
Mesure continue de l'inclinaison oui
Objets inclinés
oui
Poursuite latérale
oui
Mémoire
30 affichages
Bip
oui
Ecran couleur éclairé
oui
Pièce finale multifonctionnelle
oui
Viseur numérique (caméra)
Zoom 4x
Niveau numérique
oui
Bluetooth® Smart
oui
Favoris personnalisés
oui
Retardateur de mesure
oui
Classe laser
2
Type de laser
635 nm, < 1 mW
Classe de protection
IP54
Arrêt autom. du laser
au bout de 90 s
Arrêt automatique
au bout de 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Range of Bluetooth®
10 m
Durée de vie des piles (2 x
AA)
jusqu'à 5 000 mesures
Dimensions (H x P x L)
Bluetooth
Mode longue portée
oui
Poids (avec piles)
209 g / 7.22 oz
Calculatrice
oui
Plage de température:
- Stockage
- Service
Stanley TLM660
Pour obtenir des résultats indirects
précis, il est recommandé d'utiliser un
trépied. Pour avoir des mesures précises de
l'inclinaison, une inclinaison transversale
devrait être évitée.
i
-25 à 70 °C
-13 à 158 °F
-10 à 50 °C
14 à 122 °F
26
Codes de message
Entretien
Consignes de sécurité
Si le message Erreur ne disparaît pas après
une mise sous tension répétée de l'appareil,
contacter votre fournisseur.
Si le message InFo s'affiche avec un nombre,
presser la touche Clear et suivre les instructions suivantes:
• Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux,
humide.
• Ne pas tremper l'appareil dans l'eau.
• Ne pas utiliser des produits nettoyants ou
des solvants agressifs.
Le responsable du produit doit s'assurer que
tous les utilisateurs comprennent et respectent les consignes qui suivent.
N°
Cause
Correction
156
Inclinaison transversale supérieure à 10°
Maintenir l'appareil sans
inclinaison transversale.
162
Erreur de calibrage
Veiller à ce que l'appareil
soit placé sur une surface
parfaitement horizontale
ou plane. Répéter l'opération de calibrage. Si
l'erreur persiste, veuilez
contacter votre fournisseur.
204
Erreur de calcul
Réexécuter la mesure.
240
Erreur de transfert de Répéter la procédure.
données
252
Température trop
haute
Laisser refroidir l'appareil.
253
Température trop
basse
Réchauffer l'appareil.
255
Signal reçu trop faible, Changer la surface cible
temps de mesure trop (par ex. papier blanc).
long
256
Signal reçu trop fort
257
Trop forte luminosité Mettre la zone cible à
l'ombre.
258
Mesure hors plage
Corriger la mesure.
260
Faisceau laser interrompu
Répéter la mesure.
Stanley TLM660
Changer la surface cible
(par ex. papier blanc).
Garantie
Stanley TLM est assorti d'une garantie de
deux ans.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre fournisseur.
Sous réserve de modifications (illustrations,
descriptions et caractéristiques techniques).
FR-CA
Responsabilité
Responsabilité du fabricant de l'équipement original:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
L'entreprise mentionnée ci-dessus est tenue
de livrer le produit et le manuel d'utilisation,
en parfait état. L'entreprise mentionnée cidessus ne peut être tenue pour responsable
des accessoires fournis par des tiers.
Responsabilité du responsable du
produit:
• Comprendre les informations de sécurité
inscrites sur le produit et les instructions
du manuel d'utilisation.
• Connaître les consignes de sécurité locales
en matière de prévention des accidents.
• Toujours rendre le produit inaccessible à
du personnel non autorisé à l'utiliser.
27
Consignes de sécurité
FR-CA
Utilisation conforme
Risques liés à l'utilisation
Tri sélectif
• Mesure de distances
• Mesure de l'inclinaison
• Transfert de données avec Bluetooth®
 ATTENTION
 ATTENTION
Utilisation non conforme
• Mettre le produit en service sans instructions préalables
• L'utiliser en dehors des limites définies
• Rendre les installations de sécurité inefficaces et enlever les plaques signalétiques
ainsi que les avertissements
• Ouvrir le produit avec des outils (par ex.
tournevis)
• Modifier ou transformer le produit
• Utiliser des accessoires d'autres fabricants
sans autorisation expresse
• Aveugler intentionnellement des tiers,
même dans l'obscurité
• Prendre des précautions insuffisantes sur le
lieu de mesure (par ex. exécution de
mesures au bord de routes, sur des chantiers)
• Manipuler volontairement ou non sans
précautions le produit sur des échafaudages, des escaliers à proximité de
machines en marche ou d'installations non
protégées
• Viser en plein soleil
Stanley TLM660
En cas de chutes, de sollicitations extrêmes
ou d'adaptations non autorisées, le produit
peut présenter des dommages et fournir des
mesures incorrectes. Effectuer périodiquement des mesures de contrôle,
surtout lorsque le produit a été utilisé de
façon inhabituelle, et avant, pendant et après
des mesures importantes.
 PRUDENCE
N'effectuer en aucun cas soi-même des réparations sur le produit. En cas d'endommagement, contacter un revendeur local.
 ATTENTION
Les modifications non expressément
approuvées peuvent invalider le droit de
mise en œuvre accordé à l'utilisateur.
Conditions d'application
Cf. chapitre "Caractéristiques techniques".
L'appareil est conçu pour être utilisé dans
des milieux pouvant être habités en permanence par l'homme. Le produit n'a pas le
droit d'être utilisé dans un environnement
explosif ou agressif.
i
Ne pas jeter les piles déchargées avec les
déchets ménagers. Les amener à un point de
collecte prévu à cet effet pour une élimination conforme aux prescriptions environnementales nationales ou locales.
Ne pas jeter le produit avec les déchets
ménagers.
Eliminer le produit conformément
aux prescriptions nationales en
vigueur dans le pays d'utilisation.
Suivre les règles de recyclage en vigueur sur
le plan national, spécifiques au produit.
Il est possible de télécharger des informations sur le traitement des déchets spécifiques au produit sur notre site Internet.
Compatibilité électromagnétique (CEM)
 ATTENTION
L'appareil est conforme aux dispositions les
plus strictes des normes et réglementations
concernées.
Un risque de perturbation du fonctionnement d'autres appareils ne peut cependant
être tout à fait exclu.
28
Consignes de sécurité
Déclaration FCC, applicable aux
Etats-Unis
Ce produit a été testé et ses limites ont été
jugées conformes à celles prescrites pour les
dispositifs numériques de classe B, décrites
dans le paragraphe 15 des règles FCC. Ces
limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre des interférences
nocives dans une installation résidentielle.
Les appareils de ce type génèrent, utilisent et
peuvent rayonner de hautes fréquences. Ils
sont de ce fait susceptibles de perturber la
réception radiophonique en cas d'installation
non conforme aux instructions.
Même en cas de respect des instructions,
l'absence d'interférences dans une installation particulière ne peut cependant être
garantie. Si cet instrument perturbe la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que
l'on constate en éteignant puis en rallumant
l'instrument, l'utilisateur peut tenter de
corriger ces interférences en appliquant les
mesures suivantes :
• Réorienter ou repositionner l'antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l'instrument
et le récepteur.
• Connecter l'instrument à un autre circuit
que celui du récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien
expérimenté dans le domaine radio/TV.
Stanley TLM660
FR-CA
Cet appareil est conforme à la section 15 des
règlements FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
• cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
• cet appareil doit accepter toute autre
interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
Ce dispositif est conforme à la norme RSS210 d’Industrie Canada. L’utilisation est
sujette aux deux conditions suivantes :
• ce dispositif ne pas doit pas être la source
d’interférences nuisibles, et
• ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences
pouvant induire des opérations non
souhaitées.
sible d'exclure totalement un risque pour les
personnes et les animaux.
• Ne pas utiliser le produit à proximité de
stations-essence, d'usines chimiques, dans
des zones à atmosphère explosif et/ou des
explosions ont lieu.
• Ne pas utiliser le produit à proximité de
matériel médical.
• Ne pas utiliser ce produit dans un avion.
• Ne pas utiliser le produit près du corps
pendant une longue période.
Utilisation du produit avec Bluetooth®
 ATTENTION
Un rayonnement électromagnétique peut
provoquer des perturbations dans le fonctionnement d'autres équipements, d'installations (par ex. matériel médical, tel qu'un
stimulateur cardiaque ou une aide auditive)
et dans un avion. Il peut aussi affecter les
êtres humains et les animaux.
Précautions:
Bien que ce produit respecte les normes et
prescriptions les plus sévères, il est impos-
29
Consignes de sécurité
FR-CA
Classification laser
L'appareil génère des faisceaux laser visibles:
C'est un produit laser de classe 2 conformément à:
• CEI60825-1: 2014 "Sécurité du rayonnement d'appareils à laser"
Produits laser de classe 2:
Ne pas regarder dans le faisceau laser et ne
pas le projeter inutilement sur des
personnes. La protection de l'œil est en
général assurée par des mouvements
réflexes tels que la fermeture des paupières.
Puissance de sortie rayonnante
maximale:
0,95 mW
Longueur d'onde:
635 nm
Durée d'impulsion:
>400ps
Fréquence de répétition
d'impulsion:
320 MHz
Divergence de faisceau:
0,16mrad x 0,6mrad
Signalisation
 ATTENTION
Une observation directe du faisceau laser
avec des instruments optiques (jumelles,
lunettes, etc.) peut s'avérer dangereuse.
 PRUDENCE
Regarder dans le faisceau laser peut s'avérer
dangereux pour l'œil.
Stanley TLM660
Sous réserve de modifications (illustrations,
descriptions et caractéristiques techniques).
30
Stanley TLM660
STHT77347
Tartalomjegyzék
HU
A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alapmérések képernyője- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiválasztási képernyő - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Célkereső (nézőke) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elemek behelyezése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Be- és kikapcsolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Törlés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Többfunkciós végdarab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Folyamatos / minimum-maximum mérés- - - - - - - - - - - - - - - Hozzáad / Kivon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Célkereső (nézőke) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Műveletek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beállítások
---------------------------------- 7
Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hajlásmérési mértékegységek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Távolságmérési mértékegységek- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Hangjelzés be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitális szintezés be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Billentyűzár ki- és bekapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bekapcsolás billentyűzárral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
A Bluetooth Smart ki-és bekapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Hajlásérzékelő kalibrálása (hajláskalibrálás)- - - - - - - - - - - - - - 10
Személyre szabott kedvencek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Megvilágítás- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Eltolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Visszaállítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkciók
----------------------------------Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Időzítő - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Számológép- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vonatkoztatási pont beállítása / állvány - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Memória - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Egyszeri távolságmérés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Intelligens vízszintes mód - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Hajlás nyomon követése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Terület - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Térfogat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Háromszög területe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Hosszú távú mód - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Hossz-szelvény mérés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Lejtős objektumok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Magasság nyomon követése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapéz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Kitűzés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagorasz (2 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagorasz (3 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Műszaki adatok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Karbantartás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garancia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Biztonsági előírások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Felelősségvállalás- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Megengedett használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Tiltott használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Használat közbeni veszélyek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Használati körülmények - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ártalmatlanítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 28
A termék használata Bluetooth® adatátvitellel- - - - - - - - - - - - 29
Lézerosztály - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Címkék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
A műszer beállítása
Bevezetés
HU
Áttekintés
A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
A termékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az
összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Kijelző
A szimbólumok jelentése:
 FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez, amely
halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 FIGYELEM
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez, amely
kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy környezeti kárt
okozhat.
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a műszer szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhetetlen.
i
Be / Mérés
Célkereső
(nézőke)
Navigáció
A felette látható szimbólumhoz tartozó
választógomb
Funkcióképernyő
Enter / Egyenlő
Törlés / Ki
Stanley TLM660
Hozzáad / Kivon
2
A műszer beállítása
Alapmérések képernyője
Állapotsor
HU
Kiválasztási képernyő
Oldal jelzése
FUNC
Funkció /
Beállítások
Fő kijelzősor
Aktív funkció
Kedvencek
Stanley TLM660
Beállítások
Súgó funkció
3
A műszer beállítása
Célkereső (nézőke)
HU
Elemek behelyezése
Nagyítás
i
1x
Megvilágítás
beállítása a bal
és jobb navigációs gombokkal
Aktív funkció
Szálkereszt
A megbízhatóság növelése érdekében ne
használjon cink-szén
elemeket. Jó minőségű
elemek használatát
javasoljuk. Töltse fel
az akkumulátort, ha
az elem szimbólum
villog.
Nagyítás (1x, 2x,
4x) beállítása a fel
és le navigációs
gombokkal
Kedvencek
Stanley TLM660
4
Műveletek
Be- és kikapcsolás
BE
HU
Törlés
KI
i
2s
1x
Ha 180 másodpercig egyetlen
gombot sem
nyomnak le, a készülék automatikusan kikapcsol.
A készülék kikapcsol.
Üzenetkódok
2x
A jelenlegi funkció
elhagyása, visszatérés az alapértelmezett működési
módhoz.
Utolsó művelet
visszavonása.
Ha egy szám kíséretében megjelenik
az információs ikon, akkor kövesse
az „Üzenetkódok” részben leírt utasításokat.
Példa:
Többfunkciós végdarab
i
A műszer a végdarabot állását
automatikusan
felismeri, és ennek megfelelően
módosítja a távolságmérés
kezdőpontját.
Folyamatos / minimum-maximum mérés
1
2
min.
max.
Megjelenik a minimális és maximális
távolság (min, max). A fő kijelzősor
az utoljára mért értéket mutatja.
3
2s
Helyiségek átlós távolságának (maximális értékek)
vagy vízszintes távolságának (minimális értékek)
meghatározására.
Stanley TLM660
8.532 m
Folyamatos / minimum-maximum mérés leállítása.
5
Műveletek
Hozzáad / Kivon
HU
2x
1
2
7.332 m
3
A következő mérés hozzáadódik
az előzőhöz.
A következő mérés levonódik az
előzőből.
i
4
7.332 m
Ez az eljárás szükség esetén megismételhető. Ugyanez az eljárás
használható területek vagy térfogatok hozzáadására és kivonására.
20.179 m
12.847 m
Célkereső (nézőke)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Kilépés a célkeresőből (nézőkéből).
Nagy segítséget jelenthet szabadtéri méréseknél. A beépített célkereső (nézőke) megjeleníti a célt a kijelzőn. A műszer a szálkereszt középpontját veszi figyelembe a mérésnél
akkor is, ha a lézerpont nem látható. Ha a célkeresőt közeli
cél mérésénél használja, akkor a parallaxishiba miatt előfordulhat, hogy a lézerpont nem pontosan a célkeresztben jelenik meg. Ilyenkor a mérésnél a valódi lézerpontot vegye
figyelembe.
Stanley TLM660
6
Beállítások
Áttekintés
HU
Hajlásmérési mértékegységek
1
2
Távolságmérési mértékegységek
Hangjelzés
Digitális szintezés
Billentyűzár
Bluetooth®
Hajláskalibrálás
Kedvencek
Megvilágítás
Eltolás
Visszaállítás
Információ
Hajlásmérési mértékegységek
1
Stanley TLM660
2
3
Váltás a következő
mértékegységek között:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
4
5
Beállítás jóváhagyása.
Kilépés a beállításból.
7
Beállítások
Távolságmérési mértékegységek
1
2
3
HU
Váltás a következő
mértékegységek között:
0.00 m 0.00 ft
0.000 m 0.00 in
0.0000 m 0 1/32 in
0.0 mm 0'00" 1/32
4
5
Beállítás jóváhagyása.
Kilépés a beállításból.
Hangjelzés be- és kikapcsolása
1
2
3
KI
BE
Kilépés a beállításból.
A bekapcsoláshoz
ismételje meg az eljárást.
Digitális szintezés be- és kikapcsolása
1
2
A bekapcsoláshoz
ismételje meg az
eljárást.
BE
Stanley TLM660
i
3
A digitális szintezés megjelenik
az állapotsávban.
Kilépés a beállításból.
KI
8
Beállítások
Billentyűzár ki- és bekapcsolása
1
Az érintőképernyő kikapcsolásához ismételje meg
az eljárást.
2
HU
Bekapcsolás billentyűzárral
3
1
2
2 s-en
belül
Kilépés a beállításból.
BE
KI
A Bluetooth Smart ki-és bekapcsolása
1
2
A bekapcsoláshoz
ismételje meg az
eljárást.
BE
i
i
3
Kilépés a beállításból.
KI
Kapcsolja be a Bluetooth Smart szolgáltatást a beállításoknál.
Csatlakoztassa a műszert intelligens telefonjához, táblaszámítógépéhez, laptopjához,…
A mérési eredményt a műszer automatikusan továbbítja, ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött. A fő kijelzősorban levő eredmény továbbításához nyomja meg az = gombot.
A lézeres távolságmérő kikapcsolása után a Bluetooth kikapcsol.
A hatékony és innovatív Bluetooth Smart modul (az új Bluetooth V4.0
szabvány szerint) együttműködik minden Bluetooth Smart Ready készülékkel. A többi Bluetooth-eszköz nem támogatja a Bluetooth Smart
Stanley TLM660
Alapértelmezett üzemmód: A
Bluetooth bekapcsolva. Az állapotsorban megjelenik a Bluetooth
ikon, ha a műszer Bluetooth-kapcsolatban van.
modul energiatakarékossági funkcióit, amely az eszköz szerves részét
képezi.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget a szabad szoftver használatából
adódó semmilyen kárért, és nem vagyunk kötelesek sem a szoftver javítására sem a továbbfejlesztésére. Az erre szakosodott internetes üzletekben beszerezhetők az Apps for Android® vagy Mac iOS
rendszerekhez való alkalmazások.
9
Beállítások
Hajlásérzékelő kalibrálása (hajláskalibrálás)
1
2
HU
3
4
180°
Helyezze a műszert egy teljesen lapos
felületre.
180°
5
6
7
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
8
Helyezze a műszert egy teljesen lapos
felületre.
9
180°
180°
10
i
2 másodperc után a
műszer visszaáll az
alapüzemmódba.
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
Stanley TLM660
10
Beállítások
Személyre szabott kedvencek
HU
Favorite
1
2
3
4
Válasszon egy
kedvenc funkciót.
Nyomja meg a bal
vagy a jobb választógombot. A funkciót a műszer
kedvencként rögzíti a megfelelő választógomb felett.
i
5
Kilépés a beállításból.
Válassza ki kedvenc funkcióit,
amelyeket gyorsan el szeretne
érni.
Gyorsbillentyű:
A mérési módban nyomja le 2
másodpercig a
választógombot.
Megvilágítás
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Válassza ki a fényerőt.
i
5
Beállítás jóváhagyása.
Kilépés a beállításból.
Az energiatakarékosság
érdekében
csökkentse a
fényerőt, ha
nincs rá
szükség.
11
Beállítások
Eltolás
1
HU
2
3
4
Válassza ki a
számjegyet.
i
6
Kilépés a beállításból.
1.012 m
5
1.012 m
Módosítsa
az értéket.
Érték jóváhagyása.
Az eltolás automatikusan hozzáad
egy megadott pozitív vagy negatív
értéket minden méréshez. A funkció lehetővé teszi tűrések figyelembevételét. A kijelzőn
megjelenik az eltolás ikonja.
Visszaállítás
1
2
3
Második jóváhagyás a választógombokkal:
Elvet:
Jóváhagy:
i
4
A visszaállítás funkció visszaállítja a
műszer eredeti gyári beállításait.
Az összes memóriatartalom és
egyéni beállítás elveszik.
Kilépés a beállításból.
Stanley TLM660
12
Funkciók
Áttekintés
HU
Időzítő
Hajlás nyomon követése
Mérés lejtős objektumokon
Számológép
Terület
Magasság nyomon követése
Vonatkoztatási pont beállítása
Térfogat
Trapéz
Memória
Háromszög területe
Kitűzés
Egyszeri távolságmérés
Hosszú távú mód
Pitagorasz 1
Intelligens vízszintes mód
Hossz-szelvény mérés
Pitagorasz 2
Időzítő
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Válassza ki a kioldási időt.
Az önkioldót a
Be/Mérés
gomb lenyomásával indíthatja el.
Beállítás jóváhagyása.
Számológép
1
2
Válassza ki a
kijelzőn a
gombot.
3
A kiválasztást mindegyik
gombnál meg kell erősíteni.
C/CE
Stanley TLM660
=
i
A rendszer átemeli a számológépbe a fő kijelzősorban látható mérési eredményt, és az
felhasználható a további számításokhoz.
A ft/in tört részek decimális ft/in
értékre lesznek konvertálva.
A törléshez vagy a számítás
elvégzéséhez használja a választógombot.
13
Funkciók
Vonatkoztatási pont beállítása / állvány
1
2
3
HU
A távolságot a készülék alsó részétől számítva méri (normál beállítás).
A távolságot a készülék felső részétől számítva méri (zár szimbólum = tartósan).
A távolságot ettől kezdve az állványmenettől számítva méri.
i
4
A műszer kikapcsolása után a vonatkoztatási pont ismét a normál
beállítás lesz (készülék alsó része).
Beállítás jóváhagyása.
Memória
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Váltás a mérések
között.
Memória törlése.
4
Az adott mérés
részletes eredményeinek megtekintéséhez használja a
Érték átvétele tofel/le navigációs
vábbi műveletekhez. gombokat.
i
Gyorsbillentyű
14
Funkciók
Egyszeri távolságmérés
1
2
HU
3
i
4
8.532 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
Célfelületek:
Mérési hiba következhet be, ha a
felület színtelen folyadék, üveg,
polisztirénhab vagy félig áteresztő
anyag, vagy ha tükörfényes felületre céloznak. Sötét felületeknél a
mérési idő hosszabb lesz.
Intelligens vízszintes mód
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
x
y
z
x
y
1
z
(360°-ig és ±10° keresztirányú
dőlésig)
Hajlás nyomon követése
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
A hajlás értéke folyamatosan megjelenik a kijelzőn. A műszer 0° és 90° elérésekor hangjelzést ad. Kiválóan
alkalmazható vízszintes vagy függőleges beállítások támogatására.
15
Funkciók
Terület
1
HU
2
3
4
5
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Első távolság
Második távolság
Kerület
Terület
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
i
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a
mért érték pedig felette.
Részmérések / Festő funkció:
Az első mérés megkezdése előtt nyomja
meg a + vagy – gombot. Mérjen, és adja hozzá vagy vonja le a távolságokat. Befejezés az
= gombbal. Mérje meg a 2. hosszúságot.
16
Funkciók
Térfogat
1
HU
2
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
8
5.744 m
Első távolság
2.338 m
Második távolság
2.431 m
Harmadik távolság
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
9
A fel/le navigációs
gombokkal további eredményeket
lehet megjeleníteni.
Irányítsa a lézert a
harmadik célpontra.
2
13.430 m
39.300 m
Mennyezet/padló területe
Fal területe
16.164 m
Kerület
2
Térfogat
17
Funkciók
Háromszög területe
1
HU
2
3
4
5
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
8
4.248 m
Első távolság
4.129 m
Második távolság
2.425 m
Harmadik távolság
4.855 m
2
6
9
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt, ha aktiválva van.
7
Irányítsa a lézert a
harmadik célpontra.
Az első és a második
mérés közötti szög
33.60°
10.802 m
Kerület
Háromszög területe
Hosszú távú mód
1
Stanley TLM660
2
i
A hosszú távú mód lehetővé teszi a
nehéz körülmények közötti mérést,
például erős térmegvilágítás vagy rossz fényvisszaverő képességű cél esetén. A mérési idő megnövekszik.
Az állapotsorban ikon jelzi, ha a funkció aktív.
18
Funkciók
Hossz-szelvény mérés
1
HU
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Vízszintes távolság a
műszertől
h
Magasságkülönbség a
vonatkoztatási ponthoz (REF) képest.
d
Célozza meg a további pontokat: 1-x.
2x
d
2
h
0
Célozza meg a vonatkoztatási pontot
6
5
4
Kilépés a funkcióból.
Kiválóan felhasználható a vonatkoztatási
ponthoz viszonyított magasságkülönbségek
meghatározására. Felhasználható különféle
szelvények méréséhez is. A vonatkoztatási
pont meghatározása után a következő pontoknál megjelenik a vízszintes távolság és a
magasság.
19
Funkciók
Lejtős objektumok
1
2
HU
3
4
5
Irányítsa a lézert a
felső célpontra.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 szöge
P2 távolsága
A két pont függőleges
távolsága
7
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt,
ha aktiválva van.
Irányítsa a lézert az
alsó célpontra.
39.10 °
-4.230 m
A két pontra irányított
lézernyalábok által bezárt szög
A két pont vízszintes
távolsága
A két pont közötti távolság
Közvetett távolságmérés 2 pont között,
további eredményekkel. Kiválóan alkalmazható például tető hosszának és hajlásának vagy kémény magasságának a
mérésére.
Fontos, hogy a műszer ugyanabban a függőleges síkban legyen, mint a 2 mért
pont. A két pont által alkotott vonalnak a
síkban kell lennie.
Stanley TLM660
20
Funkciók
Magasság nyomon követése
HU
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Irányítsa a lézert a felső célpontokra, és
a szög/magasság nyomon követése automatikusan elindul.
Irányítsa a lézert az alsó
célpontra.
29.89 °
3.475 m
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt, ha aktiválva van.
Stanley TLM660
P0
= Nyomon követett szög, ha a
műszert az állványon elfordítja
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
8
Px
-10.55 °
y = Nyomon követett magasság,
ha a műszert az állványon elfordítja
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Magasság nyomon
követésének leállítása.
Meghatározható olyan épületek vagy
fák magassága is, amelyeknél nem találhatók megfelelő tükröző felületek. Az
alsó pontnál a távolságot és a hajlást is
mérni kell, ezért itt a lézert megfelelően
tükröző célfelületre van szükség. A felső pont megcélozható a célkeresővel/szálkereszttel, itt nincs szükség
tükröző felületre, mert csak a hajlást
kell mérni.
21
Funkciók
Trapéz
1
HU
2
3
4
Irányítsa a lézert a felső
célpontra.
h
y
5.790 m
7
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt, ha aktiválva van.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Irányítsa a lézert a
2. célpontra.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapéz területe
22
Funkciók
Kitűzés
i
HU
Két különböző
távolságot (’a’ és
’b’) lehet megadni a műszernek,
amelyek felhasználhatók előre
megadott távolságok kitűzéséhez.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Válassza ki a
számjegyet.
7
8
A ’b’ érték jóváhagyása és a mérés megkezdése.
Stanley TLM660
5
Módosítsa
az értéket.
Mozgassa a műszert lassan a kitűzési vonal mentén.
A műszeren leolvasható a következő kitűzési pont
távolsága.
2
1.012 m
A következő
0,625 m távolságig 0,24 m
hiányzik.
6
Az ’a’ érték
jóváhagyása.
Következő kitűzendő távolság
0.625 m
0.240 m
A ’b’ érték
beállítása.
i
0.625 m
Amikor közeledik a kitűzési
ponthoz (a távolság kisebb,
mint 0,1 m), a műszer hangjelzést ad. A funkció a
CLEAR/OFF (törlés/ki)
gomb lenyomásával megszakítható.
23
Funkciók
Pitagorasz (2 pont)
1
2
HU
3
4
5
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Az eredmény a fő kijelzősorban látható.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig
lenyomja, akkor automatikusan bekapcsol a Minimum
vagy maximum mérés.
Azt javasoljuk, hogy ezt a mérést csak közvetett vízszintes mérésre használja.
Magasságmérésnél (függőleges mérés) pontosabb eredményt lehet kapni olyan funkció használatával, amelyik a
hajlást méri.
24
Funkciók
Pitagorasz (3 pont)
1
2
HU
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
i
7
Irányítsa a lézert
a harmadik célpontra.
Az eredmény a fő kijelzősorban látható.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig lenyomja, akkor automatikusan bekapcsol a Minimum vagy maximum mérés.
Azt javasoljuk, hogy ezt a mérést csak közvetett vízszintes mérésre használja.
Magasságmérésnél (függőleges mérés) pontosabb
eredményt lehet kapni olyan funkció használatával,
amelyik a hajlást méri.
25
Műszaki adatok
HU
Távolságmérés
Pontosság kedvező
körülmények esetén *
± 1,0 mm ***
Pontosság kedvezőtlen
körülmények esetén **
± 2,0 mm ***
Mérési tartomány kedvező
körülmények esetén *
200 m
Mérési tartomány kedvezőtlen
körülmények esetén **
80 m
Legkisebb kijelzett mennyiség 0,1 mm
Power Range Technology
™
Lézerpont átmérője
(távolság esetén)
igen
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hajlásmérés
Mérési tűréshatár a
lézersugárhoz****
± 0.2°
Mérési tűréshatár a
házhoz****
± 0.2°
Hatótávolság
360°
* kedvező körülmények: fehér és diffúz fényvisszaverő felület
(fehérre festett fal), gyenge háttérvilágítás és közepes
hőmérséklet.
** kedvezőtlen körülmények: alacsonyabb vagy magasabb
fényvisszaverő képességű felületek vagy erős háttérvilágítás
vagy a megadott hőmérsékleti tartomány felső vagy alsó
határához közeli hőmérsékletek.
*** A tűrés 0,05 m és 10 m közötti távolságra vonatkozik,
95%-os megbízhatósággal.
**** felhasználói kalibrálás után. További szögeltérés +/0,01° lehet fokonként, +/-45°-ig mindegyik körnegyedben.
Szobahőmérséklet esetén érvényes. A teljes üzemi hőmérsékleti tartományban a maximális eltérés ennyivel nagyobb:
+/-0.1°.
Kedvező körülmények esetén a tűréshatár 0,05 mm/m
értékkel megnőhet 10 m és 30 m közötti távolságnál,
0,10 mm/m értékkel 30 m és 100 m közötti távolságnál, és
0,20 mm/m értékkel 100 m távolság felett.
Kedvezőtlen körülmények esetén a tűréshatár 0,10 mm/m
értékkel megnőhet 10 m és 30 m közötti távolságnál,
0,20 mm/m értékkel 30 m és 100 m közötti távolságnál, és
0,30 mm/m értékkel 100 m távolság felett.
Általános adatok
Lézerosztály
2
Lézertípus
635 nm, < 1 mW
Védettségi osztály
IP54
Automatikus lézerkikapcsolás 90 s után
Műszer aut. kikapcsolása
180 s után
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Bluetooth® tartománya
10 m
Elem élettartama (2 x AA)
5000 mérésig
Méretek (M x H x Sz)
149 x 61 x 31 mm
Súly (elemmel)
209 g
Hőmérsékleti határok:
- Tárolás
–25–70 °C
- Üzemelés
–10–50 °C
Stanley TLM660
A pontos közvetett mérés érdekében
állvány használata javasolt. A pontos
hajlásmérés érdekében a keresztirányú dőlés
kerülendő.
i
Funkciók
Távolságmérés
igen
Min./max. mérése
igen
Folyamatos mérés
igen
Kitűzés
igen
Hozzáadás/Kivonás
igen
Terület
igen
Háromszög területe
igen
Térfogat
igen
Trapéz
igen
Festő funkció (terület részleges igen
méréssel)
Pitagorasz
2 és 3 pontos
Intelligens vízszintes mód /
Közvetett magasság
igen
Hossz-szelvény mérés
igen
Hajlás nyomon követése
igen
Lejtős objektumok
igen
Magasság nyomon követése
igen
Memória
30 kijelzett
Hangjelzés
igen
Megvilágított színes kijelző
igen
Többfunkciós végdarab
igen
Célkereső (nézőke)
4x nagyítás
Digitális szintezés
igen
Bluetooth® Smart
igen
Személyre szabott kedvencek
igen
Időzítő
igen
Hosszú távú mód
igen
Számológép
igen
26
Üzenetkódok
Karbantartás
Biztonsági előírások
Ha az Error (Hiba) üzenet a műszer ismételt
ki- és bekapcsolása után sem tűnik el,
forduljon a forgalmazóhoz.
Ha egy szám kíséretében megjelenik az InFo
üzenet, akkor nyomja meg a Clear (Törlés)
gombot, és kövesse az alábbi utasításokat:
• Nedves, puha kendővel tisztítsa meg a
készüléket.
• A készüléket soha ne merítse vízbe.
• Soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldatokat.
A készülékért felelős személynek biztosítani
kell, hogy az összes felhasználó megértse és
betartsa ezeket az utasításokat.
Szám Ok
Javítás
156
A keresztirányú dőlés A műszert keresztirányú
nagyobb, mint 10°
dőlés nélkül tartsa.
162
Kalibrálási hiba
Ügyeljen arra, hogy a
műszert teljesen vízszintes
és lapos felületre
helyezze. Ismételje meg a
kalibrálást. Ha a hiba
továbbra is fennáll,
forduljon a forgalmazóhoz.
204
Számítási hiba
Végezze el a mérést újra.
240
Adatátviteli hiba
Ismételje meg az eljárást.
252
A hőmérséklet túl
magas
Várja meg, amíg a műszer
lehűl.
253
A hőmérséklet túl
alacsony
Melegítse fel a műszert.
255
A mérőjel túl gyenge,
a mérési idő túl
hosszú
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
256
A mérőjel túl erős
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
257
Túl sok a háttérfény
Árnyékolja a célterületet.
258
A mérés a mérési
tartományon kívül
esik
Helyesbítse a tartományt.
260
A lézersugár megszakadt
Ismételje meg a mérést.
Stanley TLM660
Garancia
A Stanley TLM készülékre kétéves garancia
vonatkozik.
Bővebb tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőjéhez.
A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok,
leírások és a műszaki adatok módosulhatnak.
HU
Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártójának
felelőssége:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
A fenti cég a felelős az általa gyártott
terméknek a Használati útmutatóval együtt
történő biztonságos szállításáért, de nem
felelős a külső gyártók által előállított kiegészítőkért.
A műszer felügyeletével megbízott
személy felelőssége:
• A termék biztonsági előírásainak és használati utasításának megértése.
• A helyi baleset-megelőzési szabályok tökéletes ismerete.
• Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez
illetéktelen személyek ne férhessenek
hozzá.
27
Biztonsági előírások
HU
Megengedett használat
Használat közbeni veszélyek
Ártalmatlanítás
• Távolságmérés
• Hajlásmérés
• Adatátvitel Bluetooth® segítségével
 FIGYELMEZTETÉS
 FIGYELEM
Tiltott használat
• Az útmutató ismerete nélküli használat
• A megadott határokon túli használat
• A biztonsági rendszerek kiiktatása, a figyelmeztető matricák eltávolítása
• A műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval)
való kinyitása
• A termék átalakítása, módosítása
• Más gyártótól származó kiegészítők egyértelmű engedély nélküli használata
• Mások szándékos elvakítása
• Nem elég körültekintő használat (pl.
forgalmas úton vagy építési területen
történő mérésnél)
• Szándékos vagy felelőtlen magatartás
állványzaton, létrán, működő gép vagy
burkolat nélküli gépegység közelében
• A Napba történő célzás
Stanley TLM660
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően
használták vagy átalakították, hibás mérés
történhet. Végezzen időnként ellenőrző
méréseket.
Különösen azt követően végezze el ezeket,
ha a műszert nem az előírt módon használták, illetve a fontos mérések előtt, alatt és
után.
 FIGYELEM
Soha ne próbálkozzon önállóan a termék
javításával. A termék sérülése esetén lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék olyan módosítása nyomán, amely
nem lett előzetesen jóváhagyva írásban, a
felhasználó jogosulatlanná válhat a készülék
használatára.
Használati körülmények
Lásd a „Műszaki adatok” című részt.
A készülék emberi tartózkodásra
alkalmas környezetben való használatra
készült. Robbanásveszélyes vagy agresszív
környezetben nem használható.
i
A lemerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kímélje a környezetet,
és vigye az elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.
A terméket tilos a háztartási hulladékkal
együtt kidobni.
A készülék ártalmatlanítását az érvényes jogszabályoknak megfelelően
kell végrehajtani.
Tartsa be az országos és helyi előírásokat.
A termékre vonatkozó kezelési és hulladékkezelési tájékoztatók letölthetők a honlapunkról.
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék megfelel az érvényben levő szabványok és törvények legszigorúbb előírásainak.
Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni
annak a lehetőségét, hogy megzavarja valamilyen másik készülék működését.
28
Biztonsági előírások
HU
®
A termék használata Bluetooth
adatátvitellel
Lézerosztály
Maximális kimenő sugárzási csúcsteljesítmény:
0,95 mW
 FIGYELMEZTETÉS
Az elektromágneses sugárzás zavarokat
okozhat más eszközök (pl.: orvosi készülékek, úgymint pacemaker vagy hallókészülék, illetve repülőgép műszerei) működésében. Ezenkívül hatással lehet az emberekre
és az állatokra is.
Óvintézkedések:
Bár a termék megfelel a legszigorúbb szabványoknak és előírásoknak, nem lehet teljesen
kizárni annak a lehetőségét, hogy a termék
emberek vagy állatok egészségében esetleg
kárt okozhat.
• Ne használja a terméket üzemanyag-töltőállomás területén, vegyi üzemek területén,
vagy robbanásveszélyes területen, illetve
robbantási területen.
• Ne használja a terméket orvosi készülékek
közelében.
• Ne használja a terméket repülőgépen.
• Ne használja a terméket huzamosabb ideig
testközelben.
Stanley TLM660
Hullámhossz:
A készülék látható lézersugarat bocsát ki:
Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a
következőknek:
• IEC60825-1 : 2014 „Lézertermékek sugárvédelme”
2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa
mások felé! A szem ösztönösen védekezik, és
hunyorít.
635 nm
Impulzus-időtartam:
>400 ps
Impulzus-ismétlődési frekvencia:
320 MHz
Nyalábdivergencia:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Címkék
 FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai
eszközzel (szemüveg, távcső) belenézni.
 FIGYELEM
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a
szemre.
A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok,
leírások és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
29
Stanley TLM660
STHT77347
JA
目次
楽器セットアップ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
オペレーション - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
概要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 概要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 基本測定画面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 選択画面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ポイントファインダー ( ビュースクリーン ) - - - - - - - - - 電池の挿入 / 入替 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オン / オフ切替 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - クリア- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - メッセージコード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 多機能エンドピース - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 終了 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 加算 / 減算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ポイントファインダー ( ビュースクリーン ) - - - - - - - - - -
セッティング
-------------------------------- 7
概要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
チルトセンサー単位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
距離単位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
ビープ音 ON/OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
デジタルレベル ON/OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
キーロック 非アクティブ化 / アクティブ化 - - - - - - - - - - 9
キー操作によるキーロック - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bluetooth Smart のアクティブ化と非アクティブ化 - - - - 9
チルトセンサー キャリブレーション- - - - - - - - - - - - - - - 10
お気に入り任意設定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
照度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
オフセット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
リセット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
機能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 概要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - タイマー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 電卓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 測定基準設定 / 三脚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
メモリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
測距 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horizontal Mode ( 水平距離測定 )- - - - - - - - - - - - - 15
角度トラッキング - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
面積測定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
体積測定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
三角形面積測定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
ロング レンジ モード ( 長距離測定 ) - - - - - - - - - - - - - - - - 18
ハイト ( 高さ ) プロファイル測定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
傾斜のある対象物測定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
ハイト ( 高さ ) トラッキング - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
トラペーズ ( 台形 ) 面積 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
ステイクアウト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
ピタゴラス (2 ポイント ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
ピタゴラス (3 ポイント ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
テクニカルデータ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
メッセージコード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
注意 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
保証 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
安全上のご注意 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
責任範囲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
使用許可事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
禁止事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
使用上の危険事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
使用制限 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
廃棄処理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
電磁両立性 (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Bluetooth® 内蔵製品の使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
レーザークラス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
ラベル表示 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
楽器セットアップ
概要
JA
概要
ご使用になられる前に、必ず、このユーザーマニュ
アルと安全の手引きをよくお読みください。
製品の管理責任者は、すべてのユーザーがこれらの
指示に従い、厳守することを確認してください。
ディスプレイ
使用される記号の意味は次のとおりです。
 警告
死亡や重症を引き起こす可能性のある危険な状態または不
適切な使用を示します。
 注意
傷害、材質的、金銭的および環境の損害を引き起こす可能
性のある危険な状態または不適切な使用を示します。
技術的に正しく効果的な方法で製品を使用するため、
厳守すべき事項を示します。
i
オン / 測定
ポイントファ
インダー
( ビュースク
リーン )
ナビゲーショ
ン
クリア / オフ
Stanley TLM660
画面表示シン
ボル選択キー
ファンクショ
ン選択画面
エンター / 確
定
加算 / 減算
2
楽器セットアップ
基本測定画面
ステータス
バー
JA
選択画面
ページ数イン
ジケーター
FUNC
ファンクショ
ン / セッティ
ング
メイン行
ファンクショ
ンの実行
お気に入り
( よく使う
機能 )
Stanley TLM660
セッティング
ヘルプ
3
楽器セットアップ
ポイントファインダー ( ビュースクリーン )
電池の挿入 / 入替
i
ズーム段階
1x
イルミネー
ション照度調
整 ( ナビゲー
ションキー右 /
左)
JA
製品スペック確保の
ため、マンガン電池
を使用しないでくだ
さい。高品質
乾電池の使用を推奨
します。電池マーク
が点滅した時は、乾
電池を交換してくだ
さい。
クロスヘア
1、2、4 倍ズーム
( ナビゲーション
キー上 / 下 )
ファンクショ
ンの実行
お気に入り (
よく使う機能 )
Stanley TLM660
4
JA
オペレーション
オン / オフ切替
クリア
ON
OFF
i
メッセージコード
1x
2x
一つ前の操作に戻
る
測定ファンクショ
ンを終了し、デ
フォルトモードに
戻す
180 秒後、自動
的にオフになり
ます。
2秒
電源オフ
メッセージコード番号が表示され
た時は、メッセージコード一覧
(p.27) を参照してください。
例)
多機能エンドピース
i
エンドピースは
自動検知され、
測定基準のゼロ
ポイントが決定
されます。
終了
最小
1
2
最大
最小値、最大値 (min. max.) が表示
され、最後の測定結果がメイン行
に表示
2秒
最小値 / 最大値連続測定の終
了
部屋の対角 ( 最大値 )、水平距離 ( 最小値 ) の測距
時に使用
Stanley TLM660
3
8.532 m
5
JA
オペレーション
加算 / 減算
2x
1
2
7.332 m
3
次の測定値を前値
に加算
i
4
次の測定値を前値
から減算
7.332 m
測定した各結果も表示されます。
面積、体積でも同様に加算、減算
が行えます。
20.179 m
12.847 m
ポイントファインダー ( ビュースクリーン )
1x
1
4x
4x
1x
2
3
4
2x
2
終了
1x
i
1x
ポイントファインダーは、屋外での測距時に役立つ機能で
す。内蔵ポイントファインダー ( ビュースクリーン ) を使
用すると測定対象をディスプレイ上に表示します。レー
ザードットが視認できない場合でも、クロスヘア中央部分
に表示された測定対象を測定します。視差 ( レーザードッ
ト照射位置とクロスヘア表示位置の視差 ) は、ポイント
ファインダーが近距離にある測定対象に対して使用された
時に発生します。この場合は、ポイントファインダーを使
用せず、レーザードットで測定対象を確認し、測定しま
す。
Stanley TLM660
6
JA
セッティング
概要
チルトセンサー単位
1
2
距離単位
ビープ音
デジタルレベル
キーボードロック
Bluethooth®
チルトセンサーキャリブレーション
お気に入り ( よく使う機能 )
照度
オフセット
リセット
適切に測定するための情報
チルトセンサー単位
1
2
3
単位の切替:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
確定
終了
7
JA
セッティング
距離単位
単位の切替:
1
2
3
4
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
確定
終了
ビープ音 ON/OFF
1
2
3
終了
同様の手順で、ス
イッチオン
OFF
ON
デジタルレベル ON/OFF
1
2
同様の手順で、ス
イッチオン
ON
Stanley TLM660
i
3
ステータスライ
ンに、デジタル
レベルが表示さ
れます。
終了
OFF
8
JA
セッティング
キーロック 非アクティブ化 / アクティブ化
1
同様の手順で、解
除
2
キー操作によるキーロック
3
1
2
2 秒以内
終了
ON
OFF
Bluetooth Smart のアクティブ化と非アクティブ化
1
2
同様の手順で、ス
イッチオン
ON
i
i
3
終了
OFF
セッティングで、Bluetooth Smart をオンにします。
スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン等に接続します。
Bluetooth 接続が設定された場合に実際測定値が自動的に送信されま
す。メイン行の数値を転送する場合は、= キーを押下してください。
レーザー距離計の電源が切れると、Bluetooth® の電源もオフになり
ます。
低消費電力、革新的 Bluetooth® Smart モジュール ( 新 Bluetooth® 規
格 V4.0) は、Bluetooth Smart Ready® 機器と接続可能です。すべての
Bluetooth 内蔵機器は、低消費電力 Bluetooth Smart Module をサ
ポートしていませんのでご注意ください。
ライカ ジオシステムズは、無償ソフトウェアの使用から発生したい
Stanley TLM660
デフォルトモード :Bluetooth® ス
イッチオン。Bluetooth® 接続が
完了すると、Bluetooth® アイコ
ンが、ステータスラインに表示
されます。
かなる問題についての責任は負いません。また、ソフトウェアの修
正やアップデートの義務も発生しません。Android® 、Mac iOS 用ア
プリは、特定のソフトウェアショップで入手可能です。
9
JA
セッティング
チルトセンサー キャリブレーション
1
2
3
4
180°
本体を水平が確保された場所に設置
180°
5
6
7
同じ場所で、本体を 180° 回転
8
本体を水平が確保された場所に設置
9
180°
10
i
2 秒後に通常
の測定モー
ドに戻りま
す。
180°
同じ場所で、本体を 180° 回転
Stanley TLM660
10
JA
セッティング
お気に入り任意設定
Favorite
1
2
3
4
選択キー左 / 右 の
押下。選択キーお
気に入り登録の完
了
お気に入り ( よく
使う機能 ) の選択
i
5
お気に入り ( よ
く使う機能 ) を
選択します。
ショートカット
:
測定モード時
に、選択キーを
2 秒間押します。
終了
照度
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
i
5
確定
必要な時以
外は、照度
を下げると、
電源の節約
になります。
終了
照度の選択
11
JA
セッティング
オフセット
1
2
3
4
数値の設定
i
6
終了
1.012 m
5
1.012 m
数値の最終
調整
確定
オフセット設定後は、すべての
測定結果から設定した数値を加
算、減算された数値が表示され
ます。このファンクションで、
許容値を考慮した測定結果を表
示することができます。オフ
セットのアイコンがディスプレ
イに表示されます。
リセット
選択キーで、再度確認
1
2
3
キャンセル :
リセット :
i
4
リセットを選択すると、工場出
荷時の設定になります。すべて
設定した内容、メモリーは消去
されます。
終了
Stanley TLM660
12
JA
機能
概要
タイマー
角度トラッキング
傾斜のある対象物の測定
電卓
面積
ハイト ( 高さ ) トラッキング
測定基準設定 / 三脚
体積測定
トラペーズ ( 台形 ) 測定
メモリー
三角形面積測定
ステイクアウト
距離測定
ロング レンジ モード ( 長距離測定 )
ピタゴラス 1
Smart Horizontal Mode ( 水平距離 )
ハイト ( 高さ ) プロファイル
ピタゴラス 2
タイマー
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
測定開始時間の
設定
オン / 測定
キーを押すと、
カウントダウ
ン後、測定し
ます。
確定
電卓
1
2
ディスプレイ
上のキーの選
択
3
i
メイン行に表示された測定結果
は、電卓の計算に使用すること
ができます。
電卓での計算結果は、
各キーの確定
C/CE
Stanley TLM660
=
選択キーにより、消去や
計算結果の表示
13
JA
機能
測定基準設定 / 三脚
本体後端からの測定 ( 標準設定 )
1
2
3
本体前端からの測定 ( ロックアイコン = 測
定基準の固定 )
三脚ネジ穴からの距離が常時測定
i
4
本体の電源がオフになると、測
定基準は標準設定位置 ( 本体後
端 ) に戻ります。
確定
メモリー
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
測定結果の選択
4
i
メモリー消去
数値の取出し ( 多機
能への呼び出し )
上 / 下ナビゲー
ションキーを使用
して特定の測定に
の詳細につい結果
を表示します。
ショートカット
14
JA
機能
測距
1
2
3
i
4
8.532 m
測距対象にレーザーを照射
測距対象の表面が、
透明な液体、ガラス、発砲スチ
ロール、半透過性表面物、高光
沢表面の場合、測距エラーが発
生します。測距対象がダーク系
表面の場合、測距時間が長くな
る場合があります。
Smart Horizontal Mode ( 水平距離測定 )
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
ターゲットに
照準
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(最大 360°、横傾斜 ±10°)
角度トラッキング
1
2
3
89.3°
i
角度がディスプレイに常に表示され
ます。0° と 90° でビープ音が鳴り
ます。水平、垂直を確認する時に最
適です。
90°
0°
Stanley TLM660
15
JA
機能
面積測定
1
2
3
4
5
1 辺目の測定対象
を照射
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
1 辺目の距離
2 辺目の距離
2 辺目の測定対象
を照射
i
結果は、メイン行に表示されます。
部分測定 / 室内寸法測定 :
1 辺目の測定前、+ または - を押した後に、
測定、測定値に加算または減算、= キーを
押して終了します。減算ができます。
円周の長さ
面積
16
JA
機能
体積測定
1
2
3
4
1 辺目の測定対象
を照射
5.744 m
8
2 辺目の距離
2.431 m
3 辺目の距離
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
2 辺目の測定対象
を照射
1 辺目の距離
2.338 m
5
9
詳細情報の表示 (
ナビゲーション
キー 上 / 下 )
3 辺目の測定対象
を照射
2
13.430 m
2
天井 / 床面積測定
39.300 m
壁面積
16.164 m
円周の長さ
体積測定
17
JA
機能
三角形面積測定
1
2
3
4
5
2 辺目の測定対象
を照射
1 辺目の測定対象
を照射
8
4.248 m
1 辺目の距離
4.129 m
2 辺目の距離
2.425 m
3 辺目の距離
4.855 m
2
6
9
詳細情報の表示 (
ナビゲーション
キー 上 / 下 ) 活性
化した場合、
Pointfinder の電
源を切ります。
7
3 辺目の測定対象
を照射
1 辺目と 2 辺目との
間の角度
33.60°
10.802 m
円周の長さ
三角形面積測定
ロング レンジ モード ( 長距離測定 )
1
Stanley TLM660
2
i
ロング レンジ モードは、測定対象の
周囲が明るい時や反射が悪いター
ゲット等の悪条件かでの測定に使用
します。このモードでは、測定時間
は長くなります。
設定すると、ステータスラインにア
イコンが表示されます。
18
JA
機能
ハイト ( 高さ ) プロファイル測定
1
2
3
4
3
1
0
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
h
d
REF
測定 (0, 1, 2, 3, 4, 5...)
2x
d
2
h
0
測定基準点 (REF) の確定
6
5
4
5
i
7
本体までの水平距離
基準点との高低差を測定するのに最適な方
法です。この機能は側面と地形測定をため
に使用される数あります。基準点を測定す
れば、次の各地点における水平距離と高さ
が表示されます。
終了
基準点 (REF) との高低
差
19
JA
機能
傾斜のある対象物測定
1
2
3
4
5
上部の測定対象に
照射
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 角度
P2 距離
測定した 2 点間の垂直
距離
7
下部の測定対象に
照射
詳細情報の表示 (
ナビゲーション
キー 上 / 下 ) 活性
化した場合、
Pointfinder の電
源を切ります。
39.10 °
-4.230 m
測定した 2 点間の内
角
測定した 2 点間の水平
距離
測定した 2 点間の距
離
2 点間の間接測定結果と追加情報
が表示されます。屋根の高さと
傾斜度、煙突の高さなどとのよ
うな測定タスクに適合します。
装備を 2 つの測定地点と同じ垂
直線上におくことが重要です。
この面は 2 つのポイントの間に
接続した線で定義されます。
Stanley TLM660
20
JA
機能
ハイト ( 高さ ) トラッキング
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
レーザー照射を上方向へ向け ( 本体を
動かし )、照射位置までの高さ表示
下部ポイントへレーザー
照射
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= 本体を三脚に設置し、ト
ラッキングした時の角度
z
y
6
6.271 m
終了
44.80 °
8.478 m
y = 本体を三脚に設置し、ト
ラッキングした時の高さ (y)
P0
8
Stanley TLM660
詳細情報の表示 (
ナビゲーション
キー 上 / 下 ) 活性
化した場合、
Pointfinder の電
源を切ります。
i
7.160 m
z
測定に必要な反射可能な測定対象がな
い建物や木の高さが測定できます。下
部の測定時には、距離と角度が測定さ
れます ‒ この測定には、適切に反射す
る測定対象が必要です。上部の測定対
象は、ポイントファインダーとクロス
ヘアを使って照準します。この測定に
は、レーザーを反射する対象物がある
必要はありません。角度の変化から、
高さを測定します。
21
JA
機能
トラペーズ ( 台形 ) 面積
1
2
3
4
上部のポイントへレー
ザー照射
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
詳細情報の表示 (
ナビゲーション
キー 上 / 下 ) 活性
化した場合、
Pointfinder の電
源を切ります。
x
h
y
13.459 m
16.440 m
2 つ目のポイント
に照準を合わせる
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
トラペーズ ( 台形 ) 面積
22
JA
機能
ステイクアウト
測定済みの距
離を区別する
ために、二つ
の異なる距離
(a と b)を入
力することが
可能です。
i
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
数値の設定
7
8
値「b」を決定
し、測定開始
Stanley TLM660
5
数値の最終
調整
2
1.012 m
ラインに沿って本 設定値 0.625m
体を動かすと、次 まで、あと
のステイクアウト 0.240m
ポイントまでの距
離表示
6
値「a」を決
定
次のステイク
アウトの距離
0.625 m
設定値
「b」
i
0.625 m
ステイクアウト点は 0.1m の
下に行く時、測定器はビープ
音を開始します。ステイクア
ウトは、CEAR/OFF キー押下
で終了します。
0.240 m
23
JA
機能
ピタゴラス (2 ポイント )
1
2
3
4
5
第 2 測定対象を照
射
第 1 測定対象を
照射
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
ディスプレイのメイン行に測定結果が表示されます。
測定ボタンを 2 秒押すと、自動的に最大値、または、
最小値連続測定モードに切り替わります。
ピタゴラス測定は、間接的水平距離距離を測る時の
み、使用されることをおすすめします。
高さ ( 垂直 ) 測定は、角度センサーによる測定ファン
クションで行うと、より高い精度で測定できます。
24
JA
機能
ピタゴラス (3 ポイント )
1
2
3
4
第 1 測定対象を
照射
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
第 2 測定対象を
照射
i
7
第 3 測定対象を
照射
ディスプレイのメイン行に測定結果が表示されま
す。
測定ボタンを 2 秒押すと、自動的に最大値、また
は、最小値連続測定モードに切り替わります。
ピタゴラス測定は、間接的水平距離距離を測る時の
み、使用されることをおすすめします。
高さ ( 垂直 ) 測定は、角度センサーによる測定ファ
ンクションで行うと、より高い精度で測定できま
す。
25
JA
テクニカルデータ
距離測定
適切な条件での正確度 *
± 1.0 mm ***
不適切な条件での正確度 **
± 2.0 mm ***
適切な条件での測定範囲 *
不適切な条件での
測定範囲 **
200 m
80 m ****
最小測定単位
0.1 mm
Power Range Technology
™
有
レーザードットの径 ( 距離に対 6 /30 / 60 mm
し)
(10 / 50 / 100 m)
傾きの測定
レーザービーム精度 ****
± 0.2°
ハウジングまでの精度 ****
± 0.2°
範囲
360°
将軍
レーザークラス
2
レーザータイプ
635 nm, < 1 mW
電気機械器具の外郭による保
護等級
IP54
自動レーザーオフ
自動電源オフ
90 秒後
180 秒後
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Bluethooth® 範囲
10 m
電源 ( 単 4 アルカリ乾電池 x2
本)
5000 回までの測定
本体サイズ (H x D x W)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
重量 ( 電池含 )
209 g / 7.22 oz
温度範囲
- 保存
- 使用
Stanley TLM660
-25 ℃から 70 °C
-13°F から 158 °F
-10 ℃から 50 °C
14°F から 122 °F
* 適切な条件は白の反射板 ( 白色に塗られた壁 )、暗
い周辺の照明や普通室温状態です。
** 不適切な条件は、反射度が低すぎたり / 高いか、
背景照明が強すぎたり、温度が指定された温度範囲
で最大または最低状態です。
*** 公差は、95% の信頼性で,0.05m から 10m で
適用されます。
**** ユーザーによるキャリブレーション後の値 : 室
内温度において、1° あたり ±0.01° の誤差が、各
4 分円の ±45° まで生じます。使用可能温度範囲に
おいて、最大 ±0.1° 誤差が生じます。
+/-0.1°.
適切な条件で許容値は 10 30m 距離で 0.05 mm/m、
30 100m 距離で 0.10 mm/m、100m を超過する距
離で 0.20 mm/m の偏差を持つことができます。
不適切な条件で許容値は 10 30m 距離で 0.10
mm/m、30 100m 距離で 0.20 mm/m、100m を超
過する距離で 0.30 mm/m の偏差を持つことができ
ます。
より精度の高い間接測定を行うに
は、三脚の使用をおすすめします。
より精度の高い傾斜測定を行うには、
本体が横傾斜しないよう測定してくだ
さい。
i
機能
距離測定
有
最小値 / 最大値測定
有
連続測定
ステイクアウト
有
有
加算 / 減算
有
面積
有
三角形面積測定
有
体積測定
有
トラペーズ ( 台形 ) 測定
有
室内寸法測定
有
ピタゴラス
2 ポイント、3 ポイ
ント
Smart Horizontal Mode ( 水平距
離測定 ) /
間接高さ
有
ハイト ( 高さ ) プロファイル測定 有
角度トラッキング
有
傾斜のある対象物測定
有
ハイト ( 高さ ) トラッキング
有
メモリー
ビープ音
30 件表示
有
照明付きカラーディスプレイ
有
多機能エンドピース
有
ポイントファインダー ( ビュース 4 倍ズーム
クリーン )
デジタルレベル
有
Bluetooth® Smart
有
お気に入り任意設定
有
タイマー
有
ロング レンジ モード ( 長距離測
定)
有
電卓
有
26
JA
メッセージコード
注意
安全上のご注意
本体の電源のオン / オフを数回しても
エラーコードが表示される場合は、
お近くの販売店にお問い合わせくださ
い。
• 水を湿らせた柔らかい布で拭き取っ
てください。
• 本体を水につけないでください。
• 刺激性の強い洗剤や溶液を使用しな
いでください。
製品の管理者は、すべてのユーザーが
これらの指示に従い、厳守することを
確認してください。
数
原因
対処方法
156
横の傾きが 10° 以 横方向に傾かないよう
上
に、本体を固定しま
す。
162
キャリブレーショ
ンエラー
本体の設置場所が水平
であることを確認し、
手順通りに再度行いま
す。測定エラーが繰り
返し表示される場合
は、ディーラーにお問
い合わせください。
204
計算エラー
再度、正しい手順で測
定します。
240
データ転送エラー
手順を再度行います。
252
温度が高すぎます
本体を使用可能温度範
囲で使用します。
253
温度が低すぎます
本体を使用温度範囲内
で使用します。
255
受信した信号が弱
すぎる、測定時間
長すぎます。
測定対象面を変更しま
す。( たとえば、白い
紙等 )
256
受信信号が強すぎ
ます
測定対象面を変更しま
す。( たとえば、白い
紙等 )
257
周囲が明るすぎま
す
影になっている測定対
象を選びます。
258
測定範囲を超えて
います
測定範囲内で測定しま
す。
260
レーザー光が遮断
されました
再度、測定をします。
Stanley TLM660
保証
Stanley TLM は製品を 2 年保証します。
さらなる詳細については販売業者にお
問い合わせください。
図面、説明および技術データは変更さ
れることができます。
責任範囲
製品の製造に関する責任 :
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
上記会社は、取扱説明書を含めた製品
を、しっかり安全が確保された状態で
供給する責任があります。上記会社は、
他社製造のアクセサリーに関してのの
責任はとりません。
製品管理者の責任 :
• 取扱説明書に記載された製品の安全
上の注意と指示を理解すること。
• 事故防止のための使用する地域の安
全規則を熟知すること。
• 常に無断で製品を使用されないよう
にすること。
27
JA
安全上のご注意
使用許可事項
使用上の危険事項
廃棄処理
• 距離測定
• 傾きの測定
• Bluetooth® を使用したデータ転送
 警告
 注意
禁止事項
• 説明書を読まずに使用すること。
• 明記された範囲外で使用すること。
• 安全装置をオフにしたり、説明や危
険に関するラベルをはがしたりする
こと。
• ドライバー等の道具を使用して分解
すること。
• 製品の改造、または、転用をするこ
と。
• 明確な承認を受けていない他社製ア
クセサリーを使用すること。
• 他者にレーザー光を故意に照射する
こと。暗所でも同様に照射しないこ
と。
• 安全が十分に確保されていない測定
現場で使用すること。( 路上、建設現
場での測定等 )
• 梯子を使用している場合や、稼動中
の機械の近く、保護されていない機
械部品や設置近くで測定する場合に、
足場の上で故意または無責任な行動
をとること。
• 太陽光を直接照準すること。
Stanley TLM660
製品に不具合がある場合、または落下
させた場合、誤使用や改造をした場合
は、間違った測定がされる場合があり
ます。定期的に測定値をテストしてく
ださい。
特に、通常と違う方法で使用した後、
重要な測定の前後や測定中には、テス
トを実施してください。
 注意
製品をご自身で修理することは、決し
てしないでください。損傷がある場合
は、お近くの販売店に連絡してくださ
い。
 警告
コンプライアンス上、ライカ ジオシス
テムズの許可なく製品の変更や改造し
た場合、ユーザーの製品使用権限が無
効になる場合があります。
使用制限
使用済の古い乾電池は、家庭ごみと同
様の扱いで捨てないでください。環境
保護を重視し、破棄する電池は、国や
地方自治体の規定によって定められた
回収場所に持っていってください。
製品を家庭ごみと同様扱いで破棄しな
いでください。
製品を破棄する時は、所在国に
おける法律に従い,
適切に行ってください。
製品の具体的な処理と廃棄物の管理情
報に関しては、弊社ホームページでダ
ウンロードが可能です。
電磁両立性 (EMC)
 警告
製品は、最も厳しい規格および規則の
条件に適合しています。
しかしながら、他の機器に干渉を及ぼ
す可能性があります。
テクニカルデータを参照してくだ
さい。
製品は、人間が通常活動できる環境で
の使用に適しており、爆発の危険があ
る場所や、過酷な環境では使用しない
でください。
i
28
JA
安全上のご注意
Bluetooth® 内蔵製品の使用
レーザークラス
 警告
最大放電出力電力 :
0.95 mW
他の機器、設置環境(例えば、脈拍調
整装置や補聴器などの医療環境)、そし
て飛行機で電磁波干渉現象を起こすこ
とがあります。また、人間や動物に影
響を与えることができる。
予防措置 :
この製品は、最も厳しい基準や規制に
準拠していますが、人や動物に害を及
ぼす可能性は完全に排除することはで
きません。
• ガソリンスタンド、化学工場、爆発
の危険がある場所、爆発が発生して
いる場所で製品を使用しないでくだ
さい。
• 医療機器の近くで使用しないでくだ
さい。
• 飛行機では使用しないでください。
• 長時間、身体の近くでは使用しない
でください。
635 nm
パルス周期 :
>400ps
パルス反復周波数 :
320 MHz
ビームの発散 :
0.16mrad x
0.6mrad
本製品は、可視光レーザーを本体前面
ラベル表示
から照射します。
次の規格に基づく、クラス 2 製品です。
• IEC60825-1 :2014 「レーザー製品の放
射安全性」
不必要にレーザービームをのぞき込ん
だり、
他の人に向けたりしないでください。
通常、まばたきを含む嫌悪反応により、
目は保護されます。
 警告
光学補助機器 ( たとえば、双眼鏡や望
遠鏡 ) で、レーザーを直視することは
危険です。
 注意
レーザーを直視することは危険です。
Stanley TLM660
波長 :
製品の仕様および表記は、予告なく変
更になる場合があります。
29
Stanley TLM660
STHT77347
KO
목차
장비 설치
-----------------------------------소개 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 개요 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 기본 측정 화면 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 선택 화면 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 뷰파인더 ( 뷰스크린 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 배터리 삽입- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
작동 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
전원 켜짐 / 꺼짐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 삭제 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 메시지 코드- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 다기능 엔드피스 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 연속 / 최소 / 최대 측정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 더하기 / 빼기- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 뷰파인더 ( 뷰스크린 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
설정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
개요 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
경사도 단위- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
거리 단위 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
신호음 (ON/OFF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
디지털 수평계 ON/OFF- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
키잠금 비활성화 / 활성화 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
키잠금에서 켜기 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
블루투스 스마트 비활성화 / 활성화- - - - - - - - - - - - - - - - - 9
경사계의 보정 ( 경사 보정 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
사용자 정의된 즐겨찾기 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
조명 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
오프셋- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
재설정- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
기능 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
개요 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 타이머- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계산기- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 측정 기준면 조정 / 삼각대- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
메모리 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
단일 거리 측정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
스마트 수평 모드 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
경사도 트래킹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
면적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
체적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
삼각형 면적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
장거리 모드 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
고도 측정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
경사 물체 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
높이 트래킹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
사다리꼴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
측설 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
피타고라스 (2 개 지점 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
피타고라스 (3 개 지점 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
기술 사양 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
메시지 코드- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
관리 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
보증 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
안전 지침 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
책임 범위 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
사용처 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
금지 사항 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
사용상의 위험 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
사용 제한 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
폐기 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
전자기파 적합성 (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Bluetooth® 가 있는 제품의 사용 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
레이저 등급 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
라벨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
장비 설치
소개
KO
개요
제품을 처음 사용하기 전에 안전 지침과 사용자 설명
서를 자세히 읽어 보십시오 .
장비 책임자는 본 지시 사항을 숙지하고 준수해야 합
니다 .
디스플레이
사용된 기호의 의미는 다음과 같습니다 .
 경고
조심하지 않으면 사망 또는 중상을 야기할 수 있는 잠재적 위
험 상황 또는 부주의한 사용을 알립니다 .
 주의
조심하지 않으면 잠재적으로 경상을 입거나 물질적 , 경제적
또는 환경적인 손실을 일으킬 수 있는 위험 상황 또는 올바
르지 않은 사용법을 알립니다 .
제품을 기술적으로 정확하고 효과적으로 사용하기 위해
실천해야 하는 중요한 내용을 알립니다 .
i
ON/ 측정
뷰파인더 (
뷰스크린 )
탐색
상기의 기호와
연결된 선택 키
기능 화면
리턴 / 등호
삭제 /OFF
Stanley TLM660
더하기 / 빼기
2
장비 설치
기본 측정 화면
상태 표시줄
KO
선택 화면
페이지 표시
자
FUNC
기능 / 설정
주 라인
활성 기능
즐겨찾기
Stanley TLM660
설정
도움말 기능
3
KO
장비 설치
뷰파인더 ( 뷰스크린 )
축소 / 확대
단계
왼쪽 및 오른
쪽 탐색 키를
사용하여 화
면 밝기 조정
활성 기능
배터리 삽입
i
1x
십자선
올바른 사용을 위
해 탄소아연 배터
리를 사용하지 마
십시오 . 고품질
배터리를 사용하도
록 권장합니다 . 배
터리 기호가 깜빡
이면 배터리를 교
체하십시오 .
위쪽 및 아래쪽 탐
색 키를 사용하여
확대 / 축소 (1x,
2x, 4x)
즐겨찾기
Stanley TLM660
4
KO
작동
전원 켜짐 / 꺼짐
삭제
ON
OFF
i
2초
메시지 코드
1x
3 분 동안 아무
키도 누르지 않
으면 , 장치가
자동으로 꺼집
니다 .
장치가 꺼집니
다 (OFF).
2x
정보 아이콘이 숫자와 함께 나타나
면 , " 메시지 코드 " 장의 지침을 따
르십시오 .
예:
실제 기능은 그대
로 두고, 기본 작동
모드로 이동합니다
.
마지막 작업을 취
소합니다 .
다기능 엔드피스
i
엔드피스를 펼
쳤을 경우 자동
으로 측정 기준
면을 엔드피스
끝으로 맞춰 줍
니다 .
연속 / 최소 / 최대 측정
최소
1
2
최대
최대 및 최소 거리 값이 표시됩니다
( 최소 , 최대 ). 최종 측정값은 주 라
인에 표시됩니다 .
2초
연속 / 최소 / 최대 측정을 중지
합니다 .
이 기능은 일반적으로 방의 사선 거리 ( 최대 값 ) 또
는 수평 거리 ( 최소 값 ) 를 측정하기 위해 사용됩니
다.
Stanley TLM660
3
8.532 m
5
KO
작동
더하기 / 빼기
2x
1
2
7.332 m
3
다음 측정값은 이
전 측정값에 더해
집니다 .
다음 측정값은 이
전 측정값에서 빼
집니다 .
i
4
7.332 m
이 절차는 원하는 만큼 반복할
수 있습니다 . 면적이나 체적을
더하거나 뺄 때에도 동일한 절
차를 이용할 수 있습니다 .
20.179 m
12.847 m
뷰파인더 ( 뷰스크린 )
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
포인트파인더 (
뷰스크린 ) 을
종료합니다 .
실외 측정시 큰 도움이 됩니다 . 내장 포인트파인더 (
뷰스크린 ) 이 디스플레이에 타겟을 보여줍니다 . 장
치는 레이저 도트가 보이지 않는 경우에도 십자선의
중심을 측정합니다 . 반사 효과가 있는 가까운 타겟에
뷰파인더 카메라를 사용하면 시차 오류가 발생하는데
, 십자선에 레이저 점이 잘못 표시될 수 있습니다 . 기
런 경우에는 실제 레이저 도트를 사용하십시오 .
Stanley TLM660
6
KO
설정
개요
경사도 단위
1
2
거리 단위
신호음
디지털 수평계
키패드 잠금
Bluethooth®
경사 보정
즐겨찾기
조명
오프셋
재설정
정보
경사도 단위
1
2
3
다음과 같이 단위를 전
환합니다 .
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
설정을 확인합니
다.
설정을 종료합니
다.
7
KO
설정
거리 단위
1
2
3
다음과 같이 단위를 전
환합니다 .
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
설정을 확인합니
다.
설정을 종료합니
다.
신호음 (ON/OFF)
1
2
3
설정을 종료합니
다.
켜려면 절차를 반복
하십시오 .
OFF
ON
디지털 수평계 ON/OFF
1
2
켜려면 절차를 반
복하십시오 .
ON
Stanley TLM660
i
3
상태 표시줄에
디지털 수평도
가 표시됩니다
.
설정을 종료합
니다 .
OFF
8
KO
설정
키잠금 비활성화 / 활성화
1
키잠금에서 켜기
비활성화하려면
절차를 반복하십
시오 .
2
3
1
2
2 초 이내
설정을 종료합니
다.
ON
OFF
블루투스 스마트 비활성화 / 활성화
1
2
켜려면 절차를 반
복하십시오 .
ON
i
i
3
설정을 종료합
니다 .
OFF
설정에서 블루투스 스마트를 켭니다 .
장치를 스마트폰 , 패드 , 랩톱 등과 연결하십시오 .
Bluetooth 연결이 설정된 경우에 실제 측정값이 자동으로 전송
됩니다 . 주 라인의 결과를 전송하려면 , = 를 누르십시오 .
레이저 거리 미터가 꺼지면 블루투스 스위치가 꺼집니다 .
효율적이고 혁신적인 블루투스 스마트 모듈 ( 새로운 블루투스
표준 V4.0 채용 ) 은 모든 블루투스 스마트 레디 (Ready) 장치
와 호환됩니다 . 기타 모든 블루투스 장치는 장치에 내장되는
절전 블루투스 스마트 모듈을 지원하지 않습니다 .
저희는 무료 소프트웨어를 사용함으로써 발생되는 어떠한 문제
Stanley TLM660
기본 모드 : 블루투스가 켜집
니다 . 장치가 블루투스로 연
결되는 경우에 상태 표시줄에
블루투스 아이콘이 표시됩니
다.
에 대해서도 책임을 지지 않으며 이를 수ㅜ정하거나 업그레이
드를 개발할 의무가 없습니다 . Android® 또는 Mac iOS 용 앱
은 해당 인터넷 샵에서 구입 가능합니다 .
9
KO
설정
경사계의 보정 ( 경사 보정 )
1
2
3
4
180°
장치를 완전 평면 위에 두십시오 .
180°
5
6
7
장치를 수평으로 180° 돌린 다음에 다
시 완전 평면 위에 올려 놓으십시오 .
8
장치를 완전 평면 위에 두십시오 .
9
180°
180°
10
i
2 초가 지나
면 장치는
기본모드로
돌아갑니다
.
장치를 수평으로 180° 돌린 다음에 다
시 완전 평면 위에 올려 놓으십시오 .
Stanley TLM660
10
KO
설정
사용자 정의된 즐겨찾기
Favorite
1
2
3
4
왼쪽 또는 오른쪽
선택 키를 누릅니
다 . 기능 해당 선
택 키 위에 즐겨찾
기로 설정됩니다 .
즐겨찾기 기능을
선택합니다 .
i
5
빠르게 액세스
하기 위한 즐겨
찾기 기능을 선
택합니다 .
단축키
특정 모드에서
선택 키를 2 초
간 누릅니다 .
설정을 종료합
니다 .
조명
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
밝기를 선택합니
다.
i
5
설정을 확인합니
다.
설정을 종료합
니다 .
필요한 경
우에 전원
을 절약하
려면 밝기
를 줄이십
시오 .
11
KO
설정
오프셋
1
2
3
4
자리 수를
선택합니다
.
i
6
설정을 종료합
니다 .
1.012 m
5
1.012 m
자리 수를
조정합니다
.
값을 승인합
니다 .
오프셋은 지정된 값을 모든 측
정값에서 자동으로 추가하거
나 뺍니다 . 이 기능은 허용치
를 고려할 수 있도록 해줍니다
. 오프셋 아이콘이 표시됩니다
.
재설정
선택 키를 사용한 두 번째 확인 :
1
2
3
거절 :
확인 :
i
4
장비를 공장 기본값 설정으로
되돌립니다. 모든 사용자 정의
설정 및 메모리는 손실됩니다 .
설정을 종료합
니다 .
Stanley TLM660
12
KO
기능
개요
타이머
경사도 트래킹
경사가 있는 물체의 측정
계산기
면적
높이 트래킹
측정 기준면 조정
체적
사다리꼴
메모리
삼각형 면적
측설
1 회 거리 측정
장거리 모드
피타고라스 1
스마트 수평 모드
고도 측정
피타고라스 2
타이머
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
해제 시간을 선택
합니다 .
i
ON/ 측정 키
를 누른 경우
에 자체 해제
가 시작됩니
다.
i
주 라인에 있는 측정치는 계산
기로 이동되어서 추가 계산에
사용될 수 있습니다 .
Ft/in 분수는 ft/in 소수로 변환
됩니다 .
설정을 확인합
니다 .
계산기
1
2
표시된 키를 선
택합니다 .
3
모든 키를 확인
합니다 .
C/CE
Stanley TLM660
=
지우거나 결과를 보려면
선택 키를 사용하십시오 .
13
KO
기능
측정 기준면 조정 / 삼각대
1
2
3
거리는 장치 후면에서 측정됩니다 ( 표준 설
정 ).
거리는 장치 전면으로부터 측정됩니다 ( 잠
금 기호 = 연속적 ).
거리는 삼각대 중심선으로부터 연속적으로
측정됩니다 .
i
4
장치가 꺼지면 기준선은 표준
설정으로 돌아갑니다 ( 장치
후면 ).
설정을 확인합니
다.
메모리
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
측정 사이를 전환
합니다 .
4
메모리를 삭제합
니다 .
위쪽 / 아래쪽 탐색
키를 사용해서 특정
측정에 대한 자세한
추가 작업을 위해 값 결과를 표시합니다
.
을 가져옵니다 .
i
단축키
14
KO
기능
단일 거리 측정
1
2
3
i
4
8.532 m
레이저로 목표물을 조준합니다
.
목표물 표면 :
무색 용액 , 유리 , 스티로폼 또
는 이와 유사한 반투과성 물체
의 표면을 향해 측정하거나 광
택이 많이 나는 표면을 조준할
경우 측정 오류가 발생할 수 있
습니다. 어두운 표면에 조준할
경우 측정 시간이 길어질 수 있
습니다 .
스마트 수평 모드
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
레이저로 목표
물을 조준합니
다.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
( 최대 360° 및 가로 방향 기울
기 ±10°)
경사도 트래킹
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
경사도가 연속적으로 표시됩니다
. 0° 및 90° 각도에서는 장치가 신
호음을 울립니다 . 수평 또는 수직
조정에 적합합니다 .
15
KO
기능
면적
1
2
3
4
5
레이저로 첫번째
목표물을 조준합
니다 .
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
1 차 거리
2 차 거리
둘레 길이
면적
레이저로 두번째
목표물을 조준합
니다 .
i
해당 결과는 위와 같이 주 라인에 측정된
값으로 표시됩니다 .
부분 측정 / 페인터 기능 :
첫 번째 측정을 시작하기 전에 + 또는 키를 누릅니다 . 다시 측정을 해서 거리
를 더하거나 뺍니다 . = 버튼을 눌러서
완료합니다 . 두 번째 길이를 측정합니
다.
16
KO
기능
체적
1
2
3
4
레이저로 첫번째
목표물을 조준합
니다 .
5.744 m
8
2 차 거리
2.431 m
3 차 거리
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
레이저로 두번째
목표물을 조준합
니다 .
1 차 거리
2.338 m
5
9
위쪽 / 아래쪽 이
동 키를 사용하여
더 많은 결과를 표
시합니다 .
레이저로 세번째
목표물을 조준합
니다 .
2
13.430 m
2
천장 / 바닥 면적
39.300 m
벽 면적
16.164 m
둘레 길이
체적
17
KO
기능
삼각형 면적
1
2
3
4
5
레이저로 두번째
목표물을 조준합
니다 .
레이저로 첫번째
목표물을 조준합
니다 .
8
4.248 m
1 차 거리
4.129 m
2 차 거리
2.425 m
3 차 거리
4.855 m
2
6
9
위쪽 / 아래쪽 이동
키를 사용하여 더 많
은 결과를 표시합니
다 . Pointfinder 가
활성화되어 있는 경
우 이것을 끕니다 .
7
레이저로 세번째
목표물을 조준합
니다 .
첫번째와 두번째 측
정 사이의 각도
33.60°
10.802 m
둘레 길이
삼각형 면적
장거리 모드
1
Stanley TLM660
2
i
장거리 측정 모드는 밝은 주변 조
명이나 타겟 표면의 반사 불량과
같은 부적절한 상황에서 측정이
곤란한 타겟을 측정할 수 있도록
해줍니다 . 측정 시간이 길어집니
다.
상태 표시줄의 아이콘은 이 기능
이 작동 상태인지 여부를 보여줍
니다 .
18
KO
기능
고도 측정
1
2
3
4
3
1
0
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
h
REF
i
7
장치에 대한 수평 거리
기준점 (REF) 에 대한
높이 차이입니다 .
d
추가 지점 1-x 를 조준합니다 .
2x
d
2
h
0
기준점 (REF) 을 조준합니다 .
6
5
4
5
기준점에 대한 거리 차이를 측정할 때 가
장 적합합니다 . 이 기능은 측면 및 지형
측정을 위해 사용될 수 있습니다 . 기준
점을 측정하면 , 다음의 각 지점에 대해
수평 거리 및 높이가 표시됩니다 .
기능을 종료합
니다 .
19
KO
기능
경사 물체
1
2
3
4
5
레이저로 상단 타겟
지점을 조준합니다
.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 각도
P2 거리
두 지점 사이의 수직 높
이
7
위쪽 / 아래쪽 이동
키를 사용하여 더 많
은 결과를 표시합니
다 . Pointfinder 가
활성화되어 있는 경
우 이것을 끕니다 .
레이저로 하단 타겟
지점을 조준합니다
.
39.10 °
-4.230 m
양쪽 지점 사이에 발생
된 각도
두 지점 사이의 수평 거
리
두 지점 사이의 거리
추가 결과를 사용한 두 지점 사
이의 간접 거리 측정입니다 .
지붕의 높이 및 경사도 , 굴뚝
의 높이 등과 같은 측정 작업에
적합합니다 .
장비를 2 개의 측정 지점과 동
일한 수직 선상에 두는 것이 중
요합니다 . 2 개의 지점 사이에
연결한 선으로 이루어지는 면
이어야 합니다 .
Stanley TLM660
20
KO
기능
높이 트래킹
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
레이저로 상단 지점을 조준하면 각도 /
높이 트래킹이 자동으로 시작됩니다 .
레이저로 하단 지점을 조
준합니다 .
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= 삼각대 위에서 장치를 켠 경
우 트래킹 각도
z
y
6
y = 삼각대 위에서 장치를 켠 경
우 트래킹 높이
높이 크래킹을
중지합니다 .
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
위쪽 / 아래쪽 이동
키를 사용하여 더 많
은 결과를 표시합니
다 . Pointfinder 가
활성화되어 있는 경
우 이것을 끕니다 .
Stanley TLM660
i
7.160 m
z
적절한 반사 지점이 없이 건물이나
나무의 높이를 측정할 수 있습니다
. 하단 지점에서는 거리와 경사도가
측정되는데, 여기에는 레이저 반사
타겟이 필요합니다 . 상단 지점은
포인트파인더 / 십자선으로 조준하
며 경사도만 측정되기 때문에 레이
저 반사 타겟이 필요 없습니다 .
21
KO
기능
사다리꼴
1
2
3
4
레이저로 상단 지점을
조준합니다 .
h
y
5.790 m
7
위쪽 / 아래쪽 이동
키를 사용하여 더 많
은 결과를 표시합니
다 . Pointfinder 가
활성화되어 있는 경
우 이것을 끕니다 .
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
레이저로 2 차 지
점을 조준합니다 .
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
사다리꼴 면적
22
KO
기능
측설
두 개의 서로
다른 지점 (a
및 b) 을 입력
해서 정의된
측정 길이를
표시할 수 있
습니다 .
i
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
자리 수를 선
택합니다 .
7
8
값 "b" 를 확인하
고 측정을 시작합
니다 .
Stanley TLM660
5
자리 수를 조
정합니다 .
측설 라인을 따라
장치를 천천히 이
동합니다 . 다음 측
설 지점과의 거리
가 표시됩니다 .
2
1.012 m
다음 0.625 m
거리까지
0.240 m 를 더
이동해야 합니
다.
6
값 "a" 를 확
인합니다 .
다음 측설 거
리
0.625 m
값 "b" 를
조정합니다 .
i
0.625 m
표시 지점에 근접하면 (0.1
m 이내 ), 장비에서 신호음
이 들리기 시작합니다 . 삭제
/OFF 버튼을 누르면 이 기능
을 중지할 수 있습니다 .
0.240 m
23
KO
기능
피타고라스 (2 개 지점 )
1
2
3
4
5
레이저로 두번째 타
겟을 조준합니다 .
레이저로 첫번째
타겟을 조준합니
다.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
측정값이 주 라인에 표시됩니다 .
측정 키를 2 초 간 누르면 최소 또는 최대 측정이
자동으로 시작됩니다 .
간접 수평 측정에는 피타고라스만 사용하도록 권
장합니다 .
높이 ( 수직 ) 측정의 경우 경사도 측정 기능을 사
용하면 더욱 정확합니다 .
24
KO
기능
피타고라스 (3 개 지점 )
1
2
3
4
레이저로 첫번째
타겟을 조준합니
다.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
레이저로 두번째
타겟을 조준합니
다.
i
7
레이저로세번째
타겟을 조준합니
다.
측정값이 주 라인에 표시됩니다 .
측정 키를 2 초 간 누르면 최소 또는 최대 측정
이 자동으로 시작됩니다 .
간접 수평 측정에는 피타고라스만 사용하도록
권장합니다 .
높이 ( 수직 ) 측정의 경우 경사도 측정 기능을
사용하면 더욱 정확합니다 .
25
KO
기술 사양
측정 범위
적절한 조건에서의 정확도 *
± 1.0 mm / ~1/16"
***
부적절한 조건에서의 정확도 ** ± 2.0 mm / 0.08 인치
***
적절한 조건에서의 범위 *
200 m / 660 피트
부적절한 조건에서의
측정 범위 **
80 m / 260 피트 ****
최소 표시 단위
0.1 mm / 1/32 인치
Power Range Technology ™
있음
Ø 거리에 따른 레이저 포인트
크기
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
경사 측정
레이저 빔의 측정 허용치 ****
± 0.2°
하우징의 측정 허용치 ****
범위
± 0.2°
360°
일반
* 적절한 상태는 흰색의 확산 반사판 ( 흰색으로 칠해
진 벽 ), 어두운 주변 조명 및 보통 실온 상태입니다 .
** 부적절한 상태는 반사도가 너무 낮거나 높거나 배
경 조명이 너무 강하거나 온도가 지정된 온도 범위의
상단 또는 하단에 있는 상태입니다 .
*** 허용치는 95% 의 신뢰도로 0.05 m ~ 10 m 의 거
리에 적용됨 .
**** 사용자 보정 이후 . 각 사분면에서 각도 단위당
+/- 0.01° ~ +/-45° 의 추가 각도 관련 편차 . 상온에
서 적용됩니다 . 전체 작동 온도 범위에 대해 최대 편
차는
+/-0.1°.
적절한 조건에서 허용치는 10~30m 거리에서는
0.05 mm/m, 30~100m 거리에서는 0.10 mm/m,
100m 를 초과하는 거리에서는 0.20 mm/m 의 편차를
가질 수 있습니다 .
부적절한 조건에서 허용치는 10~30m 거리에서는
0.10 mm/m, 30~100m 거리에서는 0.20 mm/m,
100m 를 초과하는 거리에서는 0.30 mm/m 의 편차를
가질 수 있습니다 .
기능
거리 측정
있음
최대 / 최소 측정
있음
연속 측정
측설
있음
있음
증가 / 감소
있음
면적
있음
삼각형 면적
있음
체적
있음
사다리꼴
있음
페인터 기능 ( 부분 면적 측정 시 ) 있음
피타고라스 간접 측정
2 지점 및 3 지점
스마트 수평 모드 /
간접 높이
있음
고도 측정
경사도 트래킹
있음
있음
레이저 등급
2
경사 물체
있음
레이저 유형
635 nm, < 1 mW
높이 트래킹
있음
메모리
30 개 디스플레이
신호음
있음
조명 컬러 디스플레이
있음
다기능 엔드피스
있음
방수 / 방진 등급
IP54
자동 레이저 끄기
90 초 이후
정확한 간접 측정 경과를 얻을 수 있
도록 삼각대 사용을 권장합니다 . 정
확한 경사도를 측정하려면 수평 방향으
로 기울어지지 않도록 해야 합니다 .
i
자동 전원 끄기
180 초 이후
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Bluethooth® 범위
10 m
뷰파인더 ( 뷰스크린 )
4xZoom
배터리 수명 (2 x AA)
최대 5000 측정치
디지털 수평계
있음
치수 (H x D x W)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Bluetooth® Smart
있음
사용자 정의된 즐겨찾기
있음
209 g / 7.22 온스
타이머
있음
장거리 모드
있음
계산기
있음
무게 ( 배터리 장착 )
온도 범위 :
- 보관
- 작동
Stanley TLM660
-25 ~ 70 °C
-13 ~ 158 °F
-10 ~ 50 °C
14 ~ 122 °F
26
KO
메시지 코드
관리
안전 지침
장치를 여러 번 켠 후에도 Error 메시지
가 사라지지 않는 경우 , 대리점에 문의
하십시오 .
InFo 메시지와 숫자가 나타는 경우 , 삭
제 버튼을 누르고 다음 지침을 따릅니다
.
• 물기 있는 부드러운 천으로 장치의 먼
지를 닦아 내십시오 .
• 장치를 물에 담그지 마십시오 .
• 마모성 세척제 또는 용액을 사용하지
마십시오 .
장비 책임자는 모든 사용자가 아래의 주
의 사항을 읽고 준수하도록 해야 합니다
.
번호
원인
156
가로 방향 기울기가 측정기를 가로 방향으
10° 보다 큽니다 .
로 수평 유지하십시오 .
162
보정 오류입니다 .
장치를 완전히 수평 상
태의 평면에 올려 놓았
는지 확인하십시오 . 보
정 절차를 반복하십시
오 . 오류가 계속 발생하
는 경우 , 대리점에 문의
하십시오 .
204
계산 오류입니다 .
다시 측정하십시오 .
240
데이터 전송 오류
절차를 다시 진행하십
시오 .
252
온도가 너무 높습니 장비의 온도를 낮추십
다.
시오 .
253
온도가 너무 낮습니 장비의 온도를 높이십
다.
시오 .
255
수신된 신호가 너무 타겟 표면 ( 예 : 백지 )
약하거나 측정 시간 을 변경합니다 .
이 너무 깁니다 .
256
수신 신호가 너무 강 타겟 표면 ( 예 : 백지 )
합니다 .
을 변경합니다 .
257
주변 밝기가 너무 강 목표물 선상에 그림자
합니다 .
가 있습니다 .
258
측정 거리가 측정 범 범위를 수정합니다 .
위 밖입니다 .
260
레이저 광선이 중간 측정을 반복하십시오 .
에 차단되었습니다
.
Stanley TLM660
해결책
보증
Stanley TLM 은 2 년간 품질 보증을 받습
니다 .
보증에 대한 자세한 내용은 대리점에 문
의하십시오 .
사전 통보 없이 변경 ( 그림 , 설명 및 기
술 사양 ) 될 수 있습니다 .
책임 범위
다음 장비의 제조 업체 책임 :
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
상기 회사는 사용자 설명서를 포함해 해
당 제품을 책임지고 안전한 상태로 제공
합니다. 상기 회사는 타사에서 제공하는
액세서리에 대해 책임을 지지 않습니다 .
장비 담당자의 책임 :
• 제품의 안전 지침과 사용자 설명서의
지침에 대해 이해해야 합니다 .
• 사고 예방과 관련된 지역 안전 규정에
대한 숙지 .
• 허가받지 않은 사람이 제품을 사용하
도록 해서는 안됩니다 .
27
KO
안전 지침
사용처
사용상의 위험
폐기
• 거리 측정
• 경사 측정
• Bluetooth® 를 사용한 데이터 전송
 경고
 주의
금지 사항
• 지침에 따르지 않는 사용
• 명시된 한계 범위를 초과한 사용
• 안전 시스템의 해제 위험 경고 표시와
설명의 제거
• 도구 ( 예를 들어 , 드라이버 ) 를 사용한
제품 분해
• 장비의 개조 또는 변형
• 명시적 승인 없이 다른 회사의 액세서
리와 함께 사용
• 고의적으로 타인에게 눈부시게 하는
행위 ( 어두운 환경도 포함 )
• 측정 현장에서의 부실한 보호구 착용 (
예를 들어 , 도로 , 건설 현장 등에서의
측정 )
• 사다리 이용할 때 , 작동 중인 기계 가
까이에서 측정할 때 또는 보호 장치가
없는 기계 부품이나 시설 근처에서 측
정할 때 , 발판대 위에서의 고의적 또
는 무책임한 행동
• 직접 태양에 조준하는 행위
Stanley TLM660
장비에 결함이 있거나 , 이것을 떨어뜨리
거나 , 오용 또는 개조하는 경우 , 측정값
오류가 발생할 수 있으니 유의하십시오.
정기적인 시험 측정을 하십시오 .
특히 , 장비를 비정상적으로 사용했거나
, 중요한 측정 작업의 이전 , 중간 및 이
후에 필요합니다 .
 주의
제품을 직접 수리하지 마십시오. 장비가
손상된 경우 , 가까운 대리점에 문의하십
시오 .
 경고
허가 받지 않고 사용자 임의로 장비를 변
경하거나 수정하면 사용자의 장비 작동
권한이 박탁될 수 있습니다 .
사용 제한
" 기술 데이터 " 섹션을 참조하십시
오.
이 장치는 사람이 거주하는 환경에서 사
용하도록 설계되어 있습니다 . 제품을 폭
발 위험이 있는 지역이나 불안정한 환경
에서 사용하지 마십시오 .
i
플랫 배터리는 가정용 쓰레기와 분리하
여 폐기하십시오. 환경을 보호하고 해당
국가 또는 지역 규정에 따라 마련된 수집
처에 폐기해 주십시오 .
제품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지
마십시오 .
제품 폐기시 자국의 규정에 따라
적합한 방법으로 제품을 폐기하
십시오 .
해당 국가 및 해당 지역의 특별 법규를
따르십시오 .
품별 처리 및 폐기 관리 정보는 당사 홈
페이지에서 다운로드할 수 있습니다 .
전자기파 적합성 (EMC)
 경고
이 장치는 관련 표준 및 법규의 가장 엄
격한 요건을 준수합니다 .
그러나 , 다른 장치에 장해를 일으킬 수
있는 가능성을 완전히 배제할 수는 없습
니다 .
28
KO
안전 지침
Bluetooth® 가 있는 제품의 사용
레이저 등급
 경고
정전기 방전은 설비 ( 예를 들어 , 심장
박동기 또는 보청기와 같은 의료기 ) 및
항공기에서 다른 장비에 장해를 야기시
킬 수 있습니다 . 또한 , 인체 및 동물에
영향을 미칠 수 있습니다 .
주의 사항 :
본 장비가 가장 엄격한 표준 및 법규를
준수함에도 불구하고 , 인체 및 동물에
대한 유해 가능성을 완전히 배제할 수 없
습니다 .
• 장비를 주유소 , 화학 공장 , 폭발 가능
성이 있는 환경 , 그리고 발파 작업이
있는 장소의 근처에서 사용하지 마십
시오 .
• 장비를 의료 장비 근처에서 사용하지
마십시오 .
• 장비를 항공기 내에서 사용하지 마십
시오 .
• 장비를 인체 가까이에서 장시간 사용
하지 마십시오 .
최대 피크 방전 출력 전력 :
0.95 mW
파장 :
635nm,
펄스 주기 :
>400ps
펄스 반복 주기 :
320 MHz
광선 발산 :
0.16mrad x 0.6mrad
라벨
이 장치는 장비에서 가시 레이저 광선을
방사하는 제품입니다 .
이것은 아래 규정을 따르는 2 등급 레이
저 제품입니다 .
• IEC60825-1 : 2014 " 레이저 제품의
방사선 안전도 "
레이저 2 등급 제품 :
레이저 광선을 주시하거나 불필요하게
다른 사람에게 직접 조준하지 마십시오.
눈은 일반적으로 눈꺼풀 깜빡임과 같은
위험 반응을 통해 자신을 보호합니다 .
 경고
광학 장비 ( 예를 들어 , 현미경 , 망원경
) 를 사용하여 광선을 직접 보면 위험할
수 있습니다 .
사전 통보 없이 변경 ( 그림 , 설명 및 기
술 사양 ) 될 수 있습니다 .
 주의
레이저 광선을 쳐다보면 눈에 위험할 수
있습니다 .
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Turinys
LT
Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - -
Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apžvalga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pagrindinis matavimo langas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Žymėjimo langas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Įdėkite baterijas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
--------------------------------Įjungimas / išjungimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išvalyti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pranešimų kodai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Daugiafunkcis galas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ištisinis / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas - - - - - - - Pridėti / atimti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Naudojimas
Nuostatos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Apžvalga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pokrypio vienetai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Atstumo vienetai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Skaitmeninis įjungimo/išjungimo lygis - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Klavišo užrakto aktyvavimas / deaktyvavimas - - - - - - - - - - - - - 9
Įjungti klavišo užraktu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Aktyvuoti/deaktyvuoti „Bluetooth Smart“. - - - - - - - - - - - - - - 9
Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas) - - - - - - 10
Personalizuoti parankinius - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Apšvietimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Perėjimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Atstata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcijos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apžvalga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Laikmatis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skaičiuotuvas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Matavimo atskaitos taško reguliavimas / trikojis - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Atmintis- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Vieno atstumo matavimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Išmanusis horizontalus režimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Nuokrypio sekimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Plotas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Apimtis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trikampio plotas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Ilgo diapazono režimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Aukšto profilio matavimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Šlaitiniai objektai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Aukščio sekimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapecija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Gairė- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagoras (2 taškų)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagoras (3 taškų)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Techniniai duomenys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Pranešimų kodai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Priežiūra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Saugos nurodymai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Atsakomybės apribojimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Paskirtis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Neleistinas naudojimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Pavojai naudojant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Naudojimo apribojimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Išmetimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Produkto naudojimas su Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Lazerio klasifikacija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Žymėjimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Prietaiso paruošimas darbui
Įvadas
LT
Apžvalga
Prieš naudodami produktą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite
saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją.
Už produktą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus ir jais vadovaujasi.
Ekranas
Naudojamų ženklų reikšmė:
 DĖMESIO
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo
būdą, kurių neišvengę galite mirtinai arba sunkiai susižaloti.
 ATSARGIAI
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo
būdą, kurių neišvengę galite nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai
sugadinti medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti
aplinkai.
Žymi pastraipas, kurių nurodymų būtina laikytis dirbant, nes jie
užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų produkto naudojimą.
i
Įjungti / matuoti
Taškų ieškiklis
(ekrano
peržiūra)
Navigacija
Pasirinkimo klavišai, susiję su
aukščiau esančiai simboliais
Funkcijos langas
Grįžti / Lygus
Išvalyti / išjungti
Stanley TLM660
Pridėti / atimti
2
Prietaiso paruošimas darbui
Pagrindinis matavimo langas
Būsenos juosta
LT
Žymėjimo langas
Puslapis rodiklis
FUNC
Funkcijos /
Nuostatos
Pagrindinė eilutė
Aktyvi funkcija
Parankiniai
Stanley TLM660
Nuostatos
Pagalbos
funkcija
3
Prietaiso paruošimas darbui
Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)
LT
Įdėkite baterijas
Didinimo etapas
i
1x
Apšvietimo
reguliavimas
navigaciniais
mygtukais kairėje
ir dešinėje
Aktyvi funkcija
Kryžiukas
Kad prietaisas patikimai veiktų, nenaudokite cinko ir anglies
baterijų. Rekomenduojame
naudoti aukštos kokybės baterijas. Pakeiskite baterijas, kai
mirksi baterijų simbolis.
Priartinimas (1x, 2x,
4x) navigaciniais
mygtukais aukštyn ir
žemyn
Parankiniai
Stanley TLM660
4
Naudojimas
Įjungimas / išjungimas
Įjungti
LT
Išvalyti
Išjungti
i
2s
1x
2x
Atšaukiamas paskutinis veiksmas.
Paliekama dabartinė
funkcija, grįžtama į
numatytąjį veikimo
režimą.
Jei jokio mygtuko
nepaspausite 180
sekundžių, prietaisas automatiškai išsijungs.
Prietaisas išjungiamas.
Pranešimų kodai
Jei parodoma informacijos piktograma
su skaičiumi, žr. nurodymus skyriuje
„Pranešimų kodai“.
Pavyzdys:
Daugiafunkcis galas
i
Automatiškai
aptinkama galo
padėtis ir nustatomas atitinkamas nulinis
taškas.
Ištisinis / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas
min.
1
2
maks.
Parodomas mažiausias ir didžiausias
(„min“, „max“) išmatuotas atstumas.
Paskutinė išmatuota vertė parodoma
pagrindinėje eilutėje.
2s
Išjungia ištisinį / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimą.
Skirta matuoti patalpų kampams (didžiausios vertės) arba
horizontaliam atstumui (mažiausios vertės)
Stanley TLM660
3
8.532 m
5
Naudojimas
Pridėti / atimti
LT
2x
1
2
7.332 m
3
Kita išmatuota vertė
pridedama prie
ankstesniosios.
Kita išmatuota vertė
atimama iš ankstesniosios.
i
4
7.332 m
Prireikus šį veiksmą galima pakartoti. Tuo pačiu būdu galima sudėti
arba atimti ploto arba tūrio vertes.
20.179 m
12.847 m
Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Išeiti iš taškų ieškiklio (ekrano
peržiūros).
Tai labai padeda matuojant lauke. Integruotas taškų ieškiklis
(ekrano apžiūra) tikslą parodys ekrane. Prietaisas matuoja
kryželio viduryje, net jei lazerio taškas nėra matomas. Paralakso klaidos atsiranda, jeigu taškų ieškiklio kamera naudojama arti esantiems tikslams, susidarant įspūdžiui, kad lazeris
pasislinko nuo kryželio. Tokiu atveju pasikliaukite faktiniu lazerio tašku.
Stanley TLM660
6
Nuostatos
Apžvalga
LT
Pokrypio vienetai
1
2
Atstumo vienetai
Pyptelėjimas
Skaitmeninis lygis
Klaviatūros užrakinimas
Bluethooth®
Pokrypio kalibravimas
Parankiniai
Apšvietimas
Perėjimas
Atstata
Informacija
Pokrypio vienetai
1
2
3
Galima perjungti šiuos
matavimo vienetus:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Patvirtinti nuostatą.
Išeiti iš nuostatos.
7
Nuostatos
Atstumo vienetai
1
LT
2
3
Galima perjungti šiuos
matavimo vienetus:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Patvirtinti nuostatą.
Išeiti iš nuostatos.
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas
1
2
3
Išeiti iš nuostatos.
Norint įjungti, pakaroti veiksmą.
Išjungti
Įjungti
Skaitmeninis įjungimo/išjungimo lygis
1
2
Norint įjungti, pakaroti veiksmą.
Įjungti
Stanley TLM660
i
3
Skaitmeninis lygis vaizduojamas
būklės eilutėje.
Išeiti iš nuostatos.
Išjungti
8
Nuostatos
Klavišo užrakto aktyvavimas / deaktyvavimas
1
Norint deaktyvuoti,
pakartoti veiksmą.
2
LT
Įjungti klavišo užraktu
3
1
2
per 2 s
Išeiti iš nuostatos.
Įjungti
Išjungti
Aktyvuoti/deaktyvuoti „Bluetooth Smart“.
1
2
Norint įjungti, pakaroti veiksmą.
Įjungti
i
i
3
Išeiti iš nuostatos.
Išjungti
Nustatymuose įjunkite „Bluetooth Smart“.
Sujunkite savo prietaisą su išmaniuoju telefonu, užrašine, nešiojamu
kompiuteriu...
Einamieji matavimai perduodami automatiškai, jeigu yra nustatytas
„Bluetooth“ ryšys. Norint perduoti rezultatą iš pagrindinė linijos,
spauskite =.
Išjungus lazerio atstumo matuoklį, išsijungs ir Bluetooth.
Veiksmingas ir naujas „Bluetooth Smart“ modulis (su naujuoju Bluetooth V4.0 standartu) veikia su visais „Bluetooth Smart Ready“ prietaisais. Visi kiti Bluetooth prietaisai nepalaiko energiją taupančio
Stanley TLM660
Numatytas režimas: Blutooth yra
įjungtas. Jeigu prietaisas yra sujungtas su Bluetooth, būklės juostoje rodomas Bluetooth simbolis.
„Bluetooth Smart Module“, integruoto į prietaisą.
Neprisiimame jokios atsakomybės dėl įvykių, atsiradusių naudojant nemokamą programinę įrangą ir nesame įpareigoti atlikti pataisymus ar
teikti atnaujinimus. „Android“ skirtus priedus® ar „Mac iOS“ rasite
specializuotose interneto parduotuvėse.
9
Nuostatos
Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas)
1
2
3
LT
4
180°
Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio paviršiaus.
180°
5
6
7
Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° ir vėl
padėkite jį ant visiškai plokščio paviršiaus.
8
Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio paviršiaus.
9
180°
180°
10
i
Po 2 s prietaisas vėl grįž
prie įprastio
režimo.
Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° ir vėl
padėkite jį ant visiškai plokščio paviršiaus.
Stanley TLM660
10
Nuostatos
Personalizuoti parankinius
LT
Favorite
1
2
3
4
Į kairę arba dešinę
paspauskite pasirinkimo klavišą. Funkcija pažymėta kaip
labiau mėgstama nei
atitinkamo pasirinkimo klavišas.
Pažymėkite mėgstamiausią funkciją.
i
5
Išeiti iš nuostatos.
Greitai prieigai
paspauskite
mėgstamos
funkcijos klavišą.
Trumpiniai:
matavimo režime paspauskite
ir 2 sek. palaikykite pasirinkimo
klavišą.
Apšvietimas
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Pasirinkite ryškumą.
i
5
Patvirtinti nuostatą.
Išeiti iš nuostatos.
Energijos
taupymas,
prireikus, gali
sumažinti
ryškumą.
11
Nuostatos
Perėjimas
1
LT
2
3
4
Pasirinkti sk.
i
6
Išeiti iš nuostatos.
1.012 m
5
1.012 m
Reguliuoti sk.
Patvirtinti vertę.
Nustatymų išjungimas automatiškai prideda arba atima nustatytą
vertę prie arba nuo visų matavimų. Ši funkcija leidžia nuokrypius,
į kuriuos reikia atsižvelgti. Rodomas nustatymų išjungimo simbolis.
Atstata
Antras patvirtinimas pasirinkimo klavišais:
1
2
3
Atsisakyti:
Patvirtinti:
i
4
Atstata – grąžinti instrumentus į
gamyklinius nustatymus. Visi pritaikyti nustatymai ir atmintis bus
prarasta.
Išeiti iš nuostatos.
Stanley TLM660
12
Funkcijos
Apžvalga
LT
Laikmatis
Nuokrypio sekimas
Šlaitinių objektų matavimas
Skaičiuotuvas
Plotas
Aukščio sekimas
Matavimo atskaitos taško regulia-
Apimtis
Trapecija
Atmintis
Trikampio plotas
Gairė
Vienas atstumo matavimas
Ilgo diapazono režimas
Pitagoras 1
Išmanusis horizontalus režimas
Aukšto profilio matavimas
Pitagoras 2
Laikmatis
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Pasirinkite paleidimo laiką.
i
Savaiminis paleidimas pasileidžia, jeigu yra
paspaustas
Įjungti/Matavimas mygtukas.
i
Matavimo rezultatą iš pagrindinės
linijos perima skaičiuotuvas ir jis
gali būti naudojamas vėlesniuose
skaičiavimuose.
Ft/in trupmenos konvertuojamos
į ft/in dešimtaines trupmenas.
Patvirtinti nuostatą.
Skaičiuotuvas
1
2
Pasirinkite mygtuką ekrane.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Patvirtinkite kiekvieną mygtuką.
Norint ištrinti arba pamatyti
rezultatą, naudokite pasirinkimo mygtuką.
13
Funkcijos
Matavimo atskaitos taško reguliavimas / trikojis
1
2
3
LT
Atstumas matuojamas nuo prietaiso galo (standartinė nuostata).
Atstumas matuojamas nuo prietaiso priekio
(spynos simbolis = nuolatos).
Atstumas visada matuojamas nuo trikojo sriegio.
i
4
Jeigu prietaisas yra išjungtas, nuoroda grįžta prie standartinių nustatymų (prietaiso galas).
Patvirtinti nuostatą.
Atmintis
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Persijungti tarp matavimų.
4
Šalinti atmintį.
Perimti vertę tolesniems veiksmams.
Norėdami pamatyti
išsamesnius specifinių
matavimų rezultatus,
naudokite aukštyn /
žemyn navigacinius
mygtukus.
i
Trumpiniai
14
Funkcijos
Vieno atstumo matavimas
1
2
LT
3
i
4
8.532 m
Nukreipkite įjungtą lazerį į taikinį.
Taikinio paviršiai:
matuojant atstumą iki bespalvio
skysčio, stiklo, polistirolo, pusiau
skaidraus arba labai blizgaus paviršiaus, gali atsirasti matavimo klaidų. Matuojant atstumą iki tamsių
paviršių, matuojama ilgiau.
Išmanusis horizontalus režimas
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Nukreipkite lazerį į taikinį.
x
y
z
x
y
1
z
(iki 360 ° ir skersinis pokrypis
±10 °)
Nuokrypio sekimas
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Nuokrypis yra nuolatos rodomas.
Prietaisas pypsi esant 0° ir 90°. Labai
tinka horizontaliam arba vertikaliam
koregavimui.
15
Funkcijos
Plotas
1
LT
2
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinio tašką.
6
6.228 m
Pirmasis atstumas
3.9I0 m
20.276 m
Atnrasis atstumas
24.352 m
2
Stanley TLM660
Perimetras
Plotas
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinio tašką.
i
Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje,
o išmatuota vertė – virš jos.
Dalinis matavimas / Dažytojo funkcija:
Pradėję matuoti pirmą atstumą, paspauskite
+ arba -. Išmatuokite ir pridėkite arba atimkite išmatuotą atstumą. Užbaikite su =. Išmatuokite 2-ąjį ilgį.
16
Funkcijos
Apimtis
1
LT
2
3
4
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinio tašką.
8
5.744 m
Atnrasis atstumas
2.431 m
Trečiasis atstumas
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinio tašką.
Pirmasis atstumas
2.338 m
5
9
Norint matyti daugiau rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus.
Nukreipkite lazerį į
trečiąjį taikinio tašką.
2
13.430 m
2
Lubų / grindų plotas
39.300 m
Sienos plotas
16.164 m
Perimetras
Apimtis
17
Funkcijos
Trikampio plotas
1
LT
2
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinio tašką.
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinio tašką.
8
4.248 m
Pirmasis atstumas
4.129 m
Atnrasis atstumas
2.425 m
Trečiasis atstumas
4.855 m
2
6
9
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį,
jeigu jis yra aktyvuotas.
7
Nukreipkite lazerį į
trečiąjį taikinio tašką.
Kampas tarp pirmojo ir
antrojo matavimo
33.60°
10.802 m
Perimetras
Trikampio plotas
Ilgo diapazono režimas
1
Stanley TLM660
2
i
Ilgo diapazono režimas leidžia matuoti
sudėtingus objektus, esant nepalankiomis sąlygomis, pvz., esant ryškiam
apšvietimui arba blogam objekto atspindžiui. Matavimo laikas pailgėja.
Jeigu funkcija yra aktyvi, būklės juostoje bus rodomas simbolis.
18
Funkcijos
Aukšto profilio matavimas
1
2
LT
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horizontalus atstumas iki
prietaiso
h
Aukščio skirtumas iki atskaitos taško (REF).
d
Nustatytį į papildomą tašką 1-x.
2x
d
2
h
0
Nustatyti į atskaitos tašką (REF).
6
5
4
Labai tinka aukščių skirtumui iki atskaitos taško matuoti. Gali būti naudojamas profiliams
ir reljefo profiliams matuoti. Išmatavus atskaitos tašką, kiekviename sekančiame taške
rodomas horizontalus atstumas ir aukštis.
Išeiti iš funkcijų.
19
Funkcijos
Šlaitiniai objektai
1
2
LT
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
viršutinį tašką.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 kampas
P2 atstumas
Vertikalus aukštis tarp
abiejų taškų
7
Nukreipkite lazerį į
žemiausią tašką.
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį,
jeigu jis yra aktyvuotas.
39.10 °
-4.230 m
Yra kampas tarp abiejų
taškų
Horizontalus atstumas
tarp abiejų taškų
Atstumas tarp abiejų taškų
Netiesioginis atstumo matavimas
tarp dviejų taškų su papildomais
rezultatais. Idealiai tinka matuoti
pvz., stogo ilgį ir pokrypį, ant stogų esančių kaminų aukštį, ...
Svarbu, kad prietaisas būtų pozicionuojamas toje pačioje vertikalioje plokštumoje kaip ir 2
išmatuoti taškai. Plokštuma nustatoma linija tarp 2 taškų.
Stanley TLM660
20
Funkcijos
Aukščio sekimas
LT
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Nukreipkite lazerį į viršutinius taškus ir
kampo / aukščio sekimas bus pradėtas automatiškai.
Nukreipkite lazerį į apatinį
tašką.
29.89 °
3.475 m
P0
= Jei prietaisas sukamas ant trikojo, sekamas kampas
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
y = Jei prietaisas sukamas ant trikojo, sekamas aukštis
Aukščio sekimas
sustabdomas.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus.
Atjunkite taškų ieškiklį, jeigu jis yra aktyvuotas.
i
7.160 m
z
Gali būti nustatomas pastatų arba medžių aukštis be tinkamų atsipindinčių
taškų. Apatiniame taškė yra matuojamas pokrypis ir atstumas, kuriam reikalingas atspindintis lazerio taikinys.
Viršutinis taškas gali būti nustatytas taškų ieškikliu / kryželiu ir jam nereikia atspindinčio lazerio taikinio, kai
matuojamas tik nuokrypis.
21
Funkcijos
Trapecija
1
LT
2
3
4
Nukreipkite lazerį į viršutinį tašką.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį,
jeigu jis yra aktyvuotas.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Nukreipkite lazerį į
2-ą tašką.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapecijos plotas
22
Funkcijos
Gairė
i
LT
Tam tikriems
matuojamiems
ilgiams pažymėti galima
įvesti du skirtingus atstumus
(a ir b).
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Pasirinkti sk.
7
8
Patvirtinkite vertę
„b“ ir pradėkite matuoti.
Stanley TLM660
5
Reguliuoti sk.
Pamažu stumkite
prietaisą palei gairės
liniją. Rodomas atstumas iki kito gairės
taško.
2
1.012 m
Iki kito 0,625 m
atstumo liko dar
0,240 m.
6
Patvirtinkite
vertę „a“.
Sekančio atstumo gairės
0.625 m
0.240 m
Nustatykite
vertę „b“.
i
0.625 m
Priartėjus prie gairės taško per
mažesnį nei 0,1 m atstumą,
prietaisas pradeda pypsėti.
Funkciją galima išjungti paspaudus mygtuką CLEAR/OFF (išvalyti / išjungti).
23
Funkcijos
Pitagoras (2 taškų)
1
2
LT
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinį.
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinį.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Rezultatas parodytas pagrindinėje eilutėje.
Jei nustatę funkciją 2 sekundes spausite matavimo mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiausio atstumo matavimas.
Pitagorą rekomenduojame naudoti tik netiesioginiam
horizontaliam mataivmui.
Aukščiui matuoti (vertikaliai) tinkslingiau naudoti funkciją su nuokrypio matavimu.
24
Funkcijos
Pitagoras (3 taškų)
1
2
LT
3
4
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinį.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinį.
i
7
Nukreipkite lazerį
į trečiąjį taikinį.
Rezultatas parodytas pagrindinėje eilutėje.
Jei nustatę funkciją 2 sekundes spausite matavimo
mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiausio atstumo matavimas.
Pitagorą rekomenduojame naudoti tik netiesioginiam
horizontaliam mataivmui.
Aukščiui matuoti (vertikaliai) tinkslingiau naudoti
funkciją su nuokrypio matavimu.
25
Techniniai duomenys
Atstumo matavimas
Tikslumas palankiomis
sąlygomis*
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Tikslumas nepalankiomis
sąlygomis**
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Diapazonas palankiomis
sąlygomis*
200 m / 660 ft
Nuotolis nepalankiomis
sąlygomis**
80 m / 260 ft ****
Mažiausias rodomas matas
™
0,1 mm / 1/32 in
„Power Range Technology “ taip
lazerio taško Ø
nurodytu atstumu
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Pokrypio matavimas
Matavimo nuokrypis iki
lazerio spindulio****
± 0.2°
Matavimo nuokrypis iki
korpuso****
± 0.2°
Diapazonas
360°
Bendroji klasifikacija
Lazerio klasė
2
Lazerio tipas
635 nm, < 1 mW
Apsaugos klasė
IP54
Automat. lazerio išjungimas
po 90 s
Automat. maitinimo išjungimas
po 180 s
„Bluethooth® Smart“
Bluethooth v4.0
Bluethooth® diapazonas
10 m
Baterijų naudojimo laikas
(2 x AA)
iki 5000 matavimų
Matmenys (A x G x P)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Svoris (su baterijomis)
209 g / 7,22 oz
Temperatūros diapazonas:
- Laikymas
- Naudojimas
Stanley TLM660
LT
*tinkamos sąlygos, tai: baltas ir difuzinis atspindintis tikslas
(baltai dažyta siena), žemas fono apšvietimo lygis ir vidutinė
temperatūra.
**netinkamos sąlygos, tai: tikslai su žemesnio ar aukšto lygio
atspindėjimu, arba stiprus foninis apšvietimas, arba temperatūra, esant ties apatine arba ties žemutine temperatūros
diapazono riba.
*** Leistini nuokrypiai taikomi nuo 0,05 m iki 10 m atstumui
su 95 % pasikliautinumu.
**** kai naudotojas sukalibruoja. Papildomas su kampu
susijęs nuokrypis: +/-0,01 ° vienam laipsniui iki +/-45 °
kiekviename kvadrante. Taikoma, kai yra kambario temperatūra. Visame darbinės temperatūros diapazone maksimalus nuokrypis padidėja
+/-0.1°.
Esant palankioms sąlygoms, nuokrypis gali pablogėti 0,05
mm/m, kai atstumas yra tarp 10–30 m, 0,10 mm/m tarp 30
m ir 100 m ir 0,20 mm/m, kai atstumas yra daugiau nei
100 m.
Esant nepalankioms sąlygoms, nuokrypis gali pablogėti 0,05
mm/m, kai atstumas yra tarp 10–30 m, 0,10 mm/m tarp 30
m ir 100 m ir 0,30 mm/m, kai atstumas yra daugiau nei
100 m.
Kad netiesioginio matavimo rezultatai
būtų tikslūs, rekomenduojama naudoti
trikojį. Kad pokrypio matavimo rezultatai
būtų tikslūs, stenkitės išvengti skersinio
pokrypio.
i
Funkcijos
Atstumo matavimas
taip
Min. / maks. matavimas
taip
Ištisinis matavimas
taip
Gairė
taip
Sudėtis / atimtis
taip
Plotas
taip
Trikampio plotas
taip
Apimtis
taip
Trapecija
taip
Dažytojo funkcija (sudėtinis
ploto matavimas)
taip
Pitagoras
2 taškai, 3 taškai
Išmanusis horizontalus
režimas /
Netiesioginis aukštis
taip
Aukšto profilio matavimas
taip
Nuokrypio sekimas
taip
Šlaitiniai objektai
taip
Aukščio sekimas
taip
Atmintis
30 rodytų verčių
Pyptelėjimas
taip
Apšviestas spalvotas ekranas
taip
Daugiafunkcis galas
taip
Taškų ieškiklis (ekrano
peržiūra)
4xZoom
Skaitmeninis lygis
taip
„Bluethooth® Smart“
taip
Personalizuoti parankinius
taip
Laikmatis
taip
Ilgo diapazono režimas
taip
Skaičiuotuvas
taip
nuo -25 °C iki 70 °C
nuo -13 m iki 158 °F
nuo -10 °C iki 50 °C
nuo 14 m iki 122 °F
26
Pranešimų kodai
Priežiūra
Saugos nurodymai
Jei kelis kartus įjungus prietaisą pranešimas
„Error“ nepradingsta, kreipkitės į tiekėją.
Jei parodomas pranešimas „InFo“ ir
numeris, paspauskite mygtuką Clear (išvalyti)
ir žiūrėkite šiuos nurodymus:
• Prietaisą valykite drėgna, švelnia šluoste.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į
vandenį.
• Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių arba tirpiklių.
Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti,
kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus
ir jais vadovaujasi.
Nr.
Priežastis
Ištaisymas
156
Skersinis pokrypis
didesnis nei 10 °
Prietaisą laikykite nepakreipę jo skersai.
Garantija
162
Kalibravimo klaida
Įsitikinkite, ar prietaisą
padėjote ant visiškai horizontalaus ir plokščio paviršiaus. Pakartokite kalibravimo procedūrą. Jei klaida
išlieka, kreipkitės į tiekėją.
204
Skaičiavimo klaida
Matuokite dar kartą.
240
Duomenų perdavimo Procedūrą pakartoti.
klaida
252
Per aukšta temperatūra
Palaukite, kol prietaisas
atvės.
253
Per žema temperatūra
Sušildykite prietaisą.
255
Gaunamas signalas
Pakeiskite taikinio paviršių
per silpnas, matavimo (pvz., baltu popieriumi).
trukmė per ilga
256
Gaunamas signalas
per stiprus
Pakeiskite taikinio paviršių
(pvz., baltu popieriumi).
257
Per stiprus foninis
apšvietimas
Padarykite šešėlį taikinio
srityje.
258
Išmatuotas atstumas
už matavimo diapazono ribų
Pasirinkite teisingą diapazoną.
260
Pertrauktas lazerio
spindulys
Matuokite dar kartą.
Stanley TLM660
„Stanley TLM“ suteikiama 2 metų garantija.
Išsamesnės informacijos apie tai teiraukitės
prekybos vietoje.
Galimi pakeitimai (paveikslėliai, aprašymai ir
techniniai duomenys).
LT
Atsakomybės apribojimas
Originalios įrangos gamintojo atsakomybė:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Minėtoji įmonė atsako už visiškai saugios
būklės produkto ir naudojimo instrukcijos
pristatymą. Minėtoji įmonė neatsako už
trečiųjų šalių priedus.
Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:
• Suprasti produkto saugaus naudojimo ir
naudojimo instrukcijos nurodymus.
• Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų
atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
• Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys
negalėtų naudoti prietaiso.
27
Saugos nurodymai
LT
Paskirtis
Pavojai naudojant
Išmetimas
• Atstumų matavimas
• Pokrypio matavimas
• Duomenų perdavimas per Bluetooth®
 DĖMESIO
 DĖMESIO
Neleistinas naudojimas
• Naudojimas nesilaikant instrukcijų
• Naudojimas neleistinose ribose
• Saugos sistemų atjungimas ir paaiškinamų /
įspėjančių užrašų pašalinimas
• Įrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais ir
t. t.)
• Produkto modifikavimas arba konversija
• Kitų gamintojų priedų vartojimas be išankstinio leidimo
• Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip
pat tamsoje
• Netinkamos saugumo priemones matavimo vietose (t. y. matuojant keliuose,
statybos vietose ir t. t.)
• Lengvabūdiškas arba neatsakingas elgesys
ant pastolių, kopėčių arba matuojant arti
veikiančių įrenginių arba neapsaugotų jų
dalių
• Prietaiso nukreipimas tiesiai i saulę
Stanley TLM660
Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai naudojamas arba modifikuotas, patikrinkite, ar atstumai matuojami teisingai.
Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus.
Ypatingai tada, kai prietaisas buvo neįprastai
naudotas, taip pat prieš svarbius matavimus ir
po jų.
 ATSARGIAI
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys.
Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinį tiekėją.
 DĖMESIO
Atskirai nepatvirtinti prietaiso pakeitimai
arba modifikacijos panaikina naudotojo
leidimą naudoti prietaisą.
Naudojimo apribojimas
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Prietaisas skirtas naudoti nuolatinėse
gyvenamosiose vietose. Nenaudokite
produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų,
arba agresyvioje aplinkoje.
i
Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su
buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir
nuneškite jas į surinkimo punktą, vadovaudamiesi valstybiniais arba vietiniais nuostatais.
Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis
atliekomis.
Gaminį tinkamai sunaikinkite vadovaudamiesi Jūsų šalyje galiojančiais
valstybiniais reglamentais.
Laikykitės valstybinių ir regioninių nuostatų.
Specialią informaciją apie produkto apdorojimą ir atliekų tvarkymą galima atsisiųsti iš
mūsų svetainės.
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)
 DĖMESIO
Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų
standartų ir nuostatų reikalavimus.
Tačiau neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog
šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo.
28
Saugos nurodymai
Produkto naudojimas su Bluetooth®
LT
Lazerio klasifikacija
 DĖMESIO
Elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti kitos įrangos ar įrenginių veikimą (pvz.,
medicininės paskirties, tokius kaip širdies
stimuliatoriai ar klausos aparatai), o tai pat
lėktuvus. Jis gali taip pat veikti žmones ir
gyvūnus.
Atsargumo priemon?s:
Nors šis prietaisas atitinka griežčiausius standartus ir reikalavimus, neįmanoma visiškai
panaikinti galimos žalos žmonėms ir gyvūnams.
• Nenaudokite prietaiso netoli degalinių,
chemijos gamyklų, teritorijose, kuriose
sprogi aplinka ir ten, kur vykdomi sprogdinimai.
• Nenaudokite prietaiso šalia medicininės
įrangos.
• Nenaudokite prietaiso lėktuvuose.
• Ilgą laiką nenaudokite prietaiso šalia savo
kūno.
Stanley TLM660
Prietaisas sukuria matomus lazerio spindulius, kurie spinduliuojami iš prietaiso:
Tai 2 klasės lazerinis produktas, atitinkantis:
• IEC60825-1: 2014 „Lazerinių gaminių
sauga“
2 klasės lazeriniai produktai:
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite
jo į žmones. Akis paprastai apsaugo apsauginės reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas.
Maksimali piko spinduliavimo
išėjimo galia:
0,95 mW
Bangos ilgis:
635 nm
Impulso trukmė:
>400ps
Impulsų pasikartojimo dažnis:
320 MHz
Spindulio išsklaidymas:
0,16mrad x 0,6mrad
Žymėjimas
 DĖMESIO
Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro
optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teleskopą).
 ATSARGIAI
Žiūrėti į lazerio spindulį gali būti pavojinga
akims.
Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių
duomenų) gali būti atliekami be išankstinio
pranešimo.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Saturs
LV
Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pārskats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mērīšanas pamatekrāns - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Izvēles ekrāns - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punkta meklētājs (skata ekrāns) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bateriju ievietošana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Ieslēgšana/izslēgšana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Notīrīt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ziņojumu kodi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Daudzfunkcionālais uzgalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ilgstoša / minimāla-maksimāla mērīšana- - - - - - - - - - - - - - - - Saskaitīšana/Atņemšana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punkta meklētājs (skata ekrāns) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Ekspluatācija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iestatījumi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Pārskats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Slīpuma mērvienības - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Attāluma mērvienības - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Signāla iesl./izsl. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ciparu līmeņa iesl./izsl. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/aktivizēt taustiņslēgu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Ieslēdziet ar taustiņslēgu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/aktivizēt Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Slīpuma sensora kalibrēšana (slīpuma kalibrēšana) - - - - - - - - - 10
Personalizēta izlase- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Apgaismojums - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Nobīde- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Atiestatīt- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcijas
----------------------------------Pārskats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taimeris - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulators - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mērīšanas pozīcijas/trijkāja regulēšana- - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Atmiņa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Viena attāluma mērīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Horizontālais viedais režīms - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Slīpuma izsekošana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Laukums - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Tilpums - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trīsstūrains laukums - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Plaša rādiusa režīms - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Profila augstuma mērīšana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Slīpie objekti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Augstuma izsekošana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapece - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Atzīmēt robežas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagora metode (divpunktu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagora metode (trīspunktu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tehniskie dati - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Ziņojumu kodi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Apkope - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Drošības instrukcijas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Atbildīgie iecirkņi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Atļautais pielietojums - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Izmantot aizliegts- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Lietošanas riski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Lietošanas ierobežojumi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilizācija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnētiskā savietojamība (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Produkta izmantošana ar Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Lāzera klasifikācija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Marķēšana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Instrumenta uzstādīšana
Ievads
LV
Pārskats
Pirms instrumenta pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet
drošības instrukcijas un lietotāja rokasgrāmatu.
Atbildīgajam par ražojuma ekspluatāciju ir jāpārliecinās, ka
visi lietotāji izprot un ievēro šos norādījumus.
Displejs
Izmantotajiem simboliem ir šāda nozīme:
 BRĪDINĀJUMS
Norāda uz iespējamo bīstamo situāciju vai netīšu izmantošanu, un
nenovēršot to, var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.
 UZMANĪBU
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju vai neparedzētu izmantošanas veidu, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt nelielus miesas bojājumus un/vai novērtējamus materiālus, finansiālus un videi radītus
zaudējumus.
Svarīgākās nodaļas, ko būtu jāievēro praksē, jo tajās aprakstīts,
kā tehniski pareizi un efektīvi ekspluatēt ražojumu.
i
Ieslēgt/Mērīt
Punkta meklētājs (skata ekrāns)
Navigācija
Izvēlnes taustiņi
attiecas uz augstākminētajiem
simboliem
Funkciju ekrāns
Atgriezties/Vienāds
Notīrīt/Izslēgt
Stanley TLM660
Saskaitīšana/Atņemšana
2
Instrumenta uzstādīšana
Mērīšanas pamatekrāns
Statusa josla
LV
Izvēles ekrāns
Lappuses indikators
FUNC
Funkcija/
Iestatījumi
Galvenā līnija
Aktīvā funkcija
Izlase
Stanley TLM660
Iestatījumi
Palīdzības
funkcija
3
Instrumenta uzstādīšana
Punkta meklētājs (skata ekrāns)
Tālummaiņas
pakāpe
Apgaismojuma
regulēšana ar
kreiso un labo
navigācijas
taustiņu
Aktīvā funkcija
LV
Bateriju ievietošana
i
1x
Tēmeklis
Lai nodrošinātu izturīgu lietošanu, neizmantojiet cinkaoglekļa baterijas. Ieteicams
izmantot augstas
kvalitātes baterijas. Ja
bateriju simbols sāk
mirgot, nomainiet
baterijas.
Tālummaiņa (1x, 2x,
4x) ar navigācijas
taustiņiem uz augšu
un uz leju
Izlase
Stanley TLM660
4
Ekspluatācija
Ieslēgšana/izslēgšana
IESLĒGT
LV
Notīrīt
IZSLĒGT
i
2 sek.
1x
Ja 180 sek. laikā
neviena poga netiek nospiesta, ierīce automātiski
izslēdzas.
Ierīce ir IZSLĒGTA.
Ziņojumu kodi
2x
Ja redzama info. ikona ar numuru, skatiet instrukcijas nodaļā “Ziņojumu kodi”.
Piemērs:
Atstāt pašreizējo
funkciju, pārslēgties
uz noklusējuma režīmu.
Atcelt iepriekšējo
darbību.
Daudzfunkcionālais uzgalis
i
Uzgaļa virziens
tiek atrasts automātiski un atbilstoši tiek
noregulēts arī
nulles punkts.
Ilgstoša / minimāla-maksimāla mērīšana
min.
1
2
maks.
Nomērītie minimālie un maksimālie attālumi tiek attēloti kā min., maks. Galvenajā līnijā tiek attēlota pēdējā nomērītā
3
vērtība.
2 sek.
Pārtrauc ilgstošo / minimālo-maksimālo mērīšanu.
Izmanto telpu diagonāļu (maks. vērtības) vai horizontālo
attālumu (min. vērtības) mērīšanai
Stanley TLM660
8.532 m
5
Ekspluatācija
Saskaitīšana/Atņemšana
LV
2x
1
2
7.332 m
3
Nākamais mērījums
tiek pieskaitīts iepriekšējam mērījumam.
Nākamais mērījums
tiek atņemts no iepriekšējā mērījuma.
i
4
7.332 m
Ja nepieciešams, šo darbību var atkārtot. Šīs darbības var izmantot
saskaitot vai atņemot laukumus vai
tilpumus.
20.179 m
12.847 m
Punkta meklētājs (skata ekrāns)
4x
1x
1
1x
2
3
2x
1x
i
4x
4
2x
1x
Izejiet no punkta
meklētāja (skata
ekrāns).
Tas lieliski palīdz veikt mērījumus ārpus telpām. Iebūvētais
punkta meklētājs (skata ekrāns) displejā parāda mērķi. Ierīce
mēra no tēmekļa vidus, pat ja lāzera punkts nav redzams.
Fokusēšanās kļūdas rodas, ja punkta meklēšanas kamera tiek
izmantota tuviem mērķiem, tādējādi lāzeram pārvietojoties
uz tēmekli. Šajā gadījumā atsaucieties uz īsto lāzera punktu.
Stanley TLM660
6
Iestatījumi
Pārskats
LV
Slīpuma mērvienības
1
2
Attāluma mērvienības
Signāls
Ciparu līmenis
Papildtastatūras bloķēšana
Bluetooth®
Slīpuma kalibrēšana
Izlase
Apgaismojums
Nobīde
Atiestatīt
Informācija
Slīpuma mērvienības
1
2
3
Pārslēdzieties starp šādām mērvienībām:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Apstipriniet iestatījumu.
Izejiet no iestatījumiem.
7
Iestatījumi
Attāluma mērvienības
1
2
LV
3
Pārslēdzieties starp šādām mērvienībām:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Apstipriniet iestatījumu.
Izejiet no iestatījumiem.
Signāla iesl./izsl.
1
2
3
Izejiet no iestatījumiem.
Lai iesl., atkārtojiet
darbību.
IZSLĒGT
IESLĒGT
Ciparu līmeņa iesl./izsl.
1
2
Lai iesl., atkārtojiet
darbību.
IESLĒGT
Stanley TLM660
i
3
Ciparu līmenis
tiek attēlots statusa joslā.
Izejiet no iestatījumiem.
IZSLĒGT
8
Iestatījumi
De-/aktivizēt taustiņslēgu
1
LV
Ieslēdziet ar taustiņslēgu
Lai deaktivizētu, atkārtojiet darbību.
2
3
1
2
2 sek. laikā
Izejiet no iestatījumiem.
IESLĒGT
IZSLĒGT
De-/aktivizēt Bluetooth Smart
1
2
Lai iesl., atkārtojiet
darbību.
IESLĒGT
i
i
3
Izejiet no iestatījumiem.
IZSLĒGT
Iestatījumos ieslēdziet Bluetooth Smart.
Pieslēdziet ierīci viedtālrunim, planšetdatoram, klēpjdatoram, ...
Kad tiek izveidots savienojums ar Bluetooth, faktiskais mērījums tiek
pārsūtīts automātiski. Lai pārsūtītus rezultātus no galvenās līnijas, nospiediet =.
Bluetooth izslēdzas tiklīdz lāzera attāluma mērītājs tiek izslēgts.
Efektīvais un novatoriskais Bluetooth Smart modulis (ar jauno Bluetooth standartu V4.0) darbojas ar visām Bluetooth Smart Ready ierīcēm.
Pārējās Bluetooth ierīces neatbalsta enerģijas taupīšanas Bluetooth
Smart moduli, kas iebūvēts ierīcē.
Stanley TLM660
Noklusējuma režīms: Bluetooth ir
ieslēgts. Ja ierīce ir savienota ar
Bluetooth, statusa līnijā tiek attēlota Bluetooth ikona.
Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bezmaksas programmatūru
lietošanu un mūsu pienākumos nav labojumu veikšana vai atjaunināšana. Lietojumprogrammas Android® vai Mac iOS ierīcēm var atrast attiecīgajos interneta veikalos.
9
Iestatījumi
Slīpuma sensora kalibrēšana (slīpuma kalibrēšana)
1
2
3
LV
4
180°
Novietojiet ierīci uz pilnīgi līdzenas virsmas.
180°
5
6
7
Pagrieziet ierīci horizontāli par 180° un atkal novietojiet to uz pilnīgi līdzenas virsmas.
8
Novietojiet ierīci uz pilnīgi līdzenas virsmas.
9
180°
180°
10
i
Pēc
2 sekundēm
ierīce pārslēgsies atpakaļ uz
pamatrežīmu.
Pagrieziet ierīci horizontāli par 180° un atkal novietojiet to uz pilnīgi līdzenas virsmas.
Stanley TLM660
10
Iestatījumi
Personalizēta izlase
LV
Favorite
1
2
3
4
Nospiediet labo vai
kreiso izvēlnes taustiņu. Tagad, uz attiecīgā izvēlnes
taustiņa, funkcija tiek
iestatīta kā izlases.
Atlasiet izlases funkciju.
i
5
Atlasiet izlases
funkcijas ātrai
piekļuvei.
Saīsne:
mērīšanas režīmā nospiediet
un turiet
2 sekundes izvēles taustiņu.
Izejiet no iestatījumiem.
Apgaismojums
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Izvēlieties spilgtumu.
i
5
Apstipriniet iestatījumu.
Izejiet no iestatījumiem.
Ja nepieciešams, lai taupītu enerģiju,
samaziniet
spilgtumu.
11
Iestatījumi
Nobīde
1
LV
2
3
4
Izvēlēties ciparu.
i
6
Izejiet no iestatījumiem.
1.012 m
5
1.012 m
Pielāgojiet ciparu.
Apstipriniet
vērtību.
Nobīde automātiski pieskaita vai
atņem norādīto vērtību pie vai no
visiem mērījumiem. Šī funkcija pieļauj pielaides, kas jāņem vērā. Tiek
attēlota nobīdes ikona.
Atiestatīt
Otrais apstiprinājums ar izvēlnes taustiņiem:
1
2
3
Noraidīt:
Apstiprināt:
i
4
Atiestatīšana pārslēdz instrumentu uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi
pielāgotie iestatījumi un atmiņas
netiks saglabātas.
Izejiet no iestatījumiem.
Stanley TLM660
12
Funkcijas
Pārskats
LV
Taimeris
Slīpuma izsekošana
Mērīšana uz slīpiem objektiem
Kalkulators
Laukums
Augstuma izsekošana
Mērīšanas pozīcijas regulēšana
Tilpums
Trapece
Atmiņa
Trīsstūra laukums
Atzīmēt robežas
Viena attāluma mērīšana
Plaša rādiusa režīms
Pitagora metode 1
Horizontālais viedais režīms
Profila augstuma mērīšana
Pitagora metode 2
Taimeris
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Izvēlēties atbrīvošanas laiku.
Atbrīvošana
sāksies pēc iesl./mērīšanas
taustiņa nospiešanas.
Apstipriniet iestatījumu.
Kalkulators
1
2
Izvēlieties taustiņu uz displeja.
3
Apstipriniet katru
taustiņu.
C/CE
Stanley TLM660
=
i
Mērījuma rezultāts no galvenās līnijas tālāk tiek pārsūtīts uz kalkulatoru un to var izmantot
turpmākajiem aprēķiniem.
Pēdas/collas daļskaitļos tiek pārveidotas par pēdām/collām decimālskaitļos.
Izvēlieties izvēlnes taustiņus,
lai notīrītu vai iegūtu rezultātu.
13
Funkcijas
Mērīšanas pozīcijas/trijkāja regulēšana
1
2
3
LV
Attālums tiek mērīts no ierīces aizmugures
(standarta iestatījums).
Attālums tiek mērīts no ierīces priekšpuses (bloķēšanas simbols = vienmēr).
Attālums pastāvīgi tiek mērīts no trijkāja vītnes.
i
4
Ja ierīce ir izslēgta, pozīcija atgriežas atpakaļ uz standarta iestatījumu (ierīces aizmugure).
Apstipriniet iestatījumu.
Atmiņa
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Pārslēdzieties starp
mērījumiem.
4
Atmiņas dzēšana.
Izmantojiet navigācijas
taustiņus uz augšu/uz
leju, lai apskatītu kāda
Izvēlieties vērtību turp- noteikta mērījuma detalizētākus rezultātus.
mākajām darbībām.
i
Saīsne
14
Funkcijas
Viena attāluma mērīšana
1
2
LV
3
i
4
8.532 m
Vērsiet lāzeru pret mērķi.
Mērķa virsmas:
mērījuma kļūdas var rasties mērot
melnbaltus šķidrumus, stiklu, putupolistirolu vai daļēji caurspīdīgas
virsmas, vai mērķējot uz ļoti spīdīgām virsmām. Mērīšanas laiks palielinās, mērķējot uz tumšākām
virsmām.
Horizontālais viedais režīms
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Vērsiet lāzeru
pret mērķi.
x
y
z
x
y
1
z
(līdz pat 360° un šķērsslīpums no
±10°)
Slīpuma izsekošana
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Slīpums tiek vienmēr attēlots. Pie 0°
un 90° atskanēs signāls. Piemērots horizontālajiem un vertikālajiem regulējumiem.
15
Funkcijas
Laukums
1
LV
2
3
4
5
Vērsiet lāzeru pret
pirmo mērķa punktu.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Pirmais attālums
Otrais attālums
Perimetrs
Laukums
Vērsiet lāzeru pret
otro mērķa punktu.
i
Rezultāts tiek parādīts galvenajā līnijā un nomērītā vērtība redzama virs tās.
Daļēji mērījumi / ierakstīšanas funkcija:
Pirms pirmā mērījuma veikšanas nospiediet
+ vai - . Mēriet un saskaitiet vai atņemiet attālumus. Lai pabeigtu, nospiediet =. Nomērīt
otro garumu.
16
Funkcijas
Tilpums
1
LV
2
3
4
Vērsiet lāzeru pret
pirmo mērķa punktu.
8
5.744 m
Otrais attālums
2.431 m
Trešais attālums
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Vērsiet lāzeru pret
otro mērķa punktu.
Pirmais attālums
2.338 m
5
9
Lai apskatītu papildu
rezultātus, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz
leju.
Vērsiet lāzeru pret
trešo mērķa punktu.
2
13.430 m
2
Griestu/grīdas laukums
39.300 m
Sienas laukumi
16.164 m
Perimetrs
Tilpums
17
Funkcijas
Trīsstūrains laukums
1
LV
2
3
4
5
Vērsiet lāzeru pret
otro mērķa punktu.
Vērsiet lāzeru pret
pirmo mērķa punktu.
8
4.248 m
Pirmais attālums
4.129 m
Otrais attālums
2.425 m
Trešais attālums
4.855 m
2
6
9
Lai apskatītu papildu
rezultātus, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz
leju. Ja punkta meklētājs ir ieslēgts, izslēdziet to.
7
Vērsiet lāzeru pret
trešo mērķa punktu.
Leņķis starp pirmo un
otro mērījumu
33.60°
10.802 m
Perimetrs
Trīsstūrains laukums
Plaša rādiusa režīms
1
Stanley TLM660
2
i
Plaša rādiusa režīms ļauj mērīt sarežģītus mērķus nelabvēlīgos apstākļos,
piemēram, spilgts apkārtējais apgaismojums vai slikta mērķa atstarošanas
spēja. Mērīšanas laiks palielinās.
Ja funkcija ir iesl., statusa līnijā parādās
ikona.
18
Funkcijas
Profila augstuma mērīšana
1
2
LV
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horizontālais attālums
līdz ierīcei
h
Augstuma atšķirība līdz
pozīcijas punktam (REF).
d
Vērsiet pret papildus punktiem 1-x.
2x
d
2
h
0
Vērsiet uz pozīcijas punktu (REF).
6
5
4
Piemērots augstuma atšķirības līdz pozīcijas
punktam mērīšanai. Var izmantot profilu un
apvidus daļu mērīšanai. Pēc pozīcijas punkta
nomērīšanas, tiks attēlots katra nākamā punkta horizontālais attālums un augstums.
Pabeidziet darbību.
19
Funkcijas
Slīpie objekti
1
LV
2
3
4
5
Vērsiet lāzeru pret
augšējo mērķa punktu.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 leņķis
P2 distance
Vertikālais augstums
starp abiem punktiem
7
Vērsiet lāzeru pret
apakšējo mērķa punktu.
Lai apskatītu papildu
rezultātus, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz
leju. Ja punkta meklētājs ir ieslēgts, izslēdziet to.
39.10 °
-4.230 m
Iekļauts leņķis starp
abiem punktiem
Horizontālais attālums
starp abiem punktiem
Attālums starp abiem
punktiem
Netiešais attālums mērot starp
2 punktiem ar papildus rezultātiem. Piemērots šādiem mērījumiem: jumta garums un slīpums,
skursteņa augstums, ...
Svarīgi, lai instruments tiktu novietots tajā pašā vertikālajā plaknē kā
divi nomērītie punkti. Plakne nosaka līniju starp diviem punktiem.
Stanley TLM660
20
Funkcijas
Augstuma izsekošana
LV
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Vērsiet lāzeru pret augšējiem punktiem un
leņķa/augstuma izsekošana sāksies automātiski.
Vērsiet lāzeru pret apakšējo
punktu.
29.89 °
3.475 m
P0
= Izsekošanas leņķis, ja ierīce atrodas uz trijkāja
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
y = Izsekošanas augstums, ja ierīce
atrodas uz trijkāja
Aptur augstuma
izsekošanu.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Lai apskatītu papildu
rezultātus, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz
leju. Ja punkta meklētājs ir ieslēgts, izslēdziet to.
i
7.160 m
z
Ēku vai koku augstumu var noteikt bez
piemērotiem atstarojošiem punktiem.
Apakšējā punktā tiek nomērīts attālums
un slīpums – kam nepieciešams atstarojošs lāzera mērķis. Augšējo punktu var
mērķēt ar punkta meklētāju/tēmekli un
atstarojošs lāzera mērķis nav nepieciešams, ja vien netiek nomērīts slīpums.
21
Funkcijas
Trapece
1
LV
2
3
4
Vērsiet lāzeru pret augšējo punktu.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Lai apskatītu papildu
rezultātus, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz
leju. Ja punkta meklētājs ir ieslēgts, izslēdziet to.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Vērsiet lāzeru pret
2. punktu.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapeces laukums
22
Funkcijas
Atzīmēt robežas
i
Lai atdalītu nomērītos garumus var ievadīt
divus dažādus
attālumus (a un
b).
LV
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Izvēlēties ciparu.
7
8
Apstiprināt lielumu
“b” un sākt mērīšanu.
Stanley TLM660
5
Pielāgojiet ciparu.
Lēni pārvietojiet ierīci gar atzīmētās robežas līniju. Tiks
attēlots attālums līdz
nākamās robežas
punktam.
2
1.012 m
Trūkst 0,240 m
līdz nākamajam
0,625 m attālumam.
6
Apstiprināt
lielumu “a”.
Nākamais robežas punkts
0.625 m
0.240 m
Noregulēt
lielumu “b”.
i
0.625 m
Kad attālums līdz nākamās robežas līnijas punktam ir mazāks par 0,1 m, instruments
sāk pīkstēt. Funkciju var apstādināt, nospiežot pogu CLEAR/OFF (notīrīt/izslēgt).
23
Funkcijas
Pitagora metode (divpunktu)
1
2
LV
3
4
5
Vērsiet lāzeru pret
otro mērķi.
Vērsiet lāzeru pret
pirmo mērķi.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Rezultāts tiek attēlots galvenajā līnijā.
Nospiežot mērīšanas taustiņu 2 sek. automātiski aktivizēsies funkcija Minimālais vai Maksimālais mērījums.
Veicot netiešos horizontālos mērījumus, ieteicams izmantot Pitagora metodes.
Lai nomērītu augstuma (vertikāli), precīzāku rezultātu
varēs iegūt, izmantojot funkciju ar slīpuma mērīšanu.
24
Funkcijas
Pitagora metode (trīspunktu)
1
2
3
4
Vērsiet lāzeru pret
pirmo mērķi.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
LV
5
6
Vērsiet lāzeru pret
otro mērķi.
i
7
Vērsiet lāzeru pret
trešo mērķi.
Rezultāts tiek attēlots galvenajā līnijā.
Nospiežot mērīšanas taustiņu 2 sek. automātiski aktivizēsies funkcija Minimālais vai Maksimālais mērījums.
Veicot netiešos horizontālos mērījumus, ieteicams izmantot Pitagora metodes.
Lai nomērītu augstuma (vertikāli), precīzāku rezultātu
varēs iegūt, izmantojot funkciju ar slīpuma mērīšanu.
25
Tehniskie dati
LV
Attāluma mērīšana
Precizitāte labvēlīgos
apstākļos *
Precizitāte nelabvēlīgos
apstākļos **
Rādiuss labvēlīgos
apstākļos *
Rādiuss nelabvēlīgos
apstākļos **
Tiek parādīta vismazākā
vienība
Power Range Technology™
Ø lāzers norāda
attālumu
± 1,0 mm / ~1/16 collas ***
± 2,0 mm / 0,08 collas ***
200 m / 660 pēdas
80 m / 262 pēdas ****
0,1 mm / 1/32 collas
ir
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Slīpuma mērīšana
Mērījuma pielaide līdz lāzera
staram****
Mērījuma pielaide līdz
ēkai****
Diapazons
± 0.2°
± 0.2°
360°
* labvēlīgi apstākļi ir: balts un difūzi atstarojošs mērķis (balta
nokrāsota siena), zems fona apgaismojums un mērena
temperatūra.
** nelabvēlīgi apstākļi ir: mērķi ar zemāku vai augstāku atstarošanas spēju, augsts fona apgaismojums vai temperatūra,
kas ir tuvu augšējam vai apakšējam noteiktās temperatūras
diapazonam.
*** Pielaides attiecas no 0,05 m līdz 10 m ar 95 % drošuma
līmeni.
**** pēc lietotāja veiktās kalibrēšanas. Papildu leņķa saistītā
novirze +/- 0,01° vienā grādā līdz +/- 45° katrā kvadrantā.
Attiecas uz istabas temperatūru. Visa ekspluatācijas temperatūras diapazona maksimālā novirze palielinās par
+/-0.1°.
Labvēlīgos apstākļos pielaide var samazināties no
0,05 mm/m attālumiem no 10 m līdz 30 m, no 0,10 mm/m
attālumiem no 30 m līdz 100 m un no 0,20 mm/m attālumiem virs 100 m.
Nelabvēlīgos apstākļos pielaide var samazināties no
0,10 mm/m attālumiem no 10 m līdz 30 m, no 0,20 mm/m
attālumiem no 30 m līdz 100 m un no 0,30 mm/m attālumiem virs 100 m.
Vispārīgi
Lāzera grupa
Lāzera veids
Aizsardzības klase
Autom. lāzera izslēgšana
Autom. strāvas padeves izslēgšana
Bluetooth® Smart
Bluetooth® diapazons
Bateriju kalpošanas ilgums
(2 x AA)
Izmērs (A x Dz x P)
Svars (ar baterijām)
Temperatūras diapazons:
- Glabāšana
- Izmantošana
Stanley TLM660
2
635 nm, < 1 mW
IP54
pēc 90 s
pēc 180 s
Bluetooth v4.0
10 m
līdz 5000 mērījumiem
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
209 g / 7,22 unces
Lai iegūtu precīzus netiešus rezultātus,
ieteicams izmantot trijkāji. Lai iegūtu
precīzu slīpuma mērījumu, jāizvairās no
šķērsslīpuma.
i
Funkcijas
Attāluma mērīšana
ir
Min./maks. mērījums
ir
Ilgstošā mērīšana
ir
Robežu atzīmēšana
ir
Saskaitīšana/atņemšana
ir
Laukums
ir
Trīsstūra laukums
ir
Tilpums
ir
Trapece
ir
Ierakstīšanas funkcija (laukums ir
ar daļēju mēr.)
Pitagora metode
Divpunktu, trīspunktu
Horizontālais viedais režīms /
Netiešais augstums
ir
Profila augstuma mērīšana
ir
Slīpuma izsekošana
ir
Slīpie objekti
ir
Augstuma izsekošana
ir
Atmiņa
30 vienības
Signāls
ir
Apgaismots krāsains displejs
ir
Daudzfunkcionālais uzgalis
ir
Punkta meklētājs (skata
ekrāns)
4xTālummaiņa
Ciparu līmenis
ir
Bluetooth® Smart
ir
Personalizēta izlase
ir
Taimeris
ir
Plaša rādiusa režīms
ir
Kalkulators
ir
-25–70 °C
-13–158 °F
-10–50 °C
14–122 °F
26
Ziņojumu kodi
Apkope
Drošības instrukcijas
Ja ziņojums Error (kļūda) nepazūd pēc
atkārtotas ierīces ieslēgšanas, sazinieties ar
izplatītāju.
Ja ziņojums InFo (informācija) tiek attēlots ar
numuru, nospiediet pogu CLEAR (notīrīt) un
apskatiet šādus norādījumus:
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drāniņu.
• Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
• Nekad neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus.
Par instrumentu atbildīgajai personai ir jānodrošina, lai visi tā lietotāji izprastu un ievērotu
šos norādījumus.
Garantija
Nr.
Cēlonis
Labojums
156
Šķērsslīpums lielāks
par 10°
Turiet instrumentu bez
šķērsslīpuma.
162
Kalibrēšanas kļūda
Pārliecinieties, ka ierīce ir
novietota uz pilnīgi horizontālas un līdzenas
virsmas. Atkārtojiet kalibrēšanas procesu. Ja vēl
aizvien notiek kļūda, sazinieties ar izplatītāju.
Stanley TLM ir divu gadu garantija.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar
izplatītāju.
Maināmie priekšmeti (zīmējumi, apraksti un
tehniskie dati).
Oriģinālā aprīkojuma ražotāja atbildība:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
204
Aprēķināšanas kļūda
Vēlreiz atkārtojiet mērījumu.
240
Datu pārsūtīšanas
kļūda
Atkārtojiet darbību.
252
Temperatūra ir pārāk Ļaujiet ierīcei atdzist.
augsta
253
Temperatūra ir pārāk Sasildiet ierīci.
zema
255
Saņemtais signāls ir
pārāk vājš, mērīšanas
laiks pārāk ilgs
Nomainiet mērķa virsmu
(piem., balts papīrs).
256
Saņemtais signāls ir
pārāk spēcīgs
Nomainiet mērķa virsmu
(piem., balts papīrs).
257
Pārāk daudz fona
apgaismojuma
Mērķa laukumā jārada ēna.
258
Mērījums ārpus mērī- Labojiet rādiusu.
juma rādiusa
260
Pārtraukts lāzera stars Atkārtojiet mērījumu.
Stanley TLM660
LV
Atbildīgie iecirkņi
Iepriekšminētais uzņēmums ir atbildīgs par
izstrādājuma, ieskaitot lietotāja rokasgrāmatu
un oriģinālo piederumu piegādi, pilnīgi drošā
stāvoklī. Iepriekšminētais uzņēmums nav
atbildīgs par trešās puses piederumiem.
Pilnvarotās personas atbildība:
• izprast produkta drošības norādījumus un
lietotāja rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
• Ievērot vietējos drošības nosacījumus, lai
izvairītos no negadījumiem.
• Vienmēr ierobežot nepiederošu personu
pieeju šim produktam.
27
Drošības instrukcijas
LV
Atļautais pielietojums
Lietošanas riski
Utilizācija
• Attālumu mērīšana
• Slīpuma mērīšana
• Datu pārsūtīšana izmantojot Bluetooth®
 BRĪDINĀJUMS
 UZMANĪBU!
Izmantot aizliegts
• Produkta lietošana bez instrukcijas ievērošanas.
• Izmantot ārpusē, neievērojot ierobežojumus.
• Drošības sistēmu deaktivizācija, instrukciju
un brīdinājuma uzlīmju noņemšana.
• Ierīces atvēršana izmantojot darbarīkus
(skrūvgrieži, u. tml.).
• Veikt modifikāciju vai produkta pārveidošanu.
• Citu ražotāju piederumu izmantošana bez
speciāla apstiprinājuma.
• Trešās personas apžilbināšana; arī tumsā.
• Nepietiekami aizsarglīdzekļi mērīšanas
vietās (piem., mērot uz ceļiem, būvlaukumos u. tml.).
• Tīša vai neatbildīga rīcība uz sastatnēm,
lietojot pieslienamās kāpnes, veicot mērīšanu ieslēgtu iekārtu tuvumā, vai neaizsargātu mašīnu daļu vai iekārtu tuvumā.
• Mērķēšana tieši uz sauli.
Stanley TLM660
Ja ierīce ir bojāta, bija nokritusi, nepareizi
lietota vai tika pārveidota, pārbaudiet, vai
attāluma mērījumi nav kļūdaini. Periodiski
veiciet pārbaudes mērījumus.
It sevišķi, ja ierīce lietota nepareizi, arī pirms
svarīgiem mērījumiem, svarīgu mērījumu
laikā, vai pēc tiem.
 UZMANĪBU
Nekad nelabojiet ierīci patstāvīgi. Bojājumu
gadījumā, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
 BRĪDINĀJUMS
Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši
apstiprinātas var anulēt lietotāja pilnvaras
izmantot ierīci.
Lietošanas ierobežojumi
Skatiet nodaļu “Tehniskie dati”.
Ierīce izstrādāta, lai to izmantotu apdzīvotās vietās. Nelietojiet to sprādzienbīstamās
vietās vai agresīvā vidē.
i
Tukšās baterijas nedrīkst izmest sadzīves
atkritumu tvertnē. Rūpējieties par vidi un
aizvediet tās uz speciālajiem savākšanas
punktiem, kas ir izveidoti saskaņā ar nacionālo vai vietējo likumdošanu.
Produktu nedrīkst izvietot kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Izvietojiet produktu atbilstoši spēkā
esošajiem nacionālajiem noteikumiem.
Stingri ievērojiet valsts un vietējos specifiskos
noteikumus.
Specifisko informāciju par ierīces kopšanu un
utilizāciju varat lejupielādēt no mūsu mājas
lapas.
Elektromagnētiskā savietojamība (EMC)
 BRĪDINĀJUMS
Šī ierīce atbilst attiecīgo standartu un noteikumu visstingrākajām prasībām.
Neskatoties uz to, nevar pilnībā izslēgt citu
ierīču traucējumu iespējamību.
28
Drošības instrukcijas
Produkta izmantošana ar
Bluetooth®
LV
Lāzera klasifikācija
 BRĪDINĀJUMS
Elektromagnētiskais starojums var izraisīt
traucējumus citām tehnikai, iekārtās
(piemēram, medicīnas, piemēram, kardiostimulatori vai dzirdes aparāti) un lidmašīnās.
Tas var ietekmēt arī cilvēkus un dzīvniekus.
Piesardz?bas pas?kumi:
Lai gan šīs produkts atbilst visstingrākajiem
standartiem un noteikumiem, iespējamo
kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem tomēr
nevar izslēgt.
• Neizmantojiet produktu degvielas uzpildes
stacijās, ķīmisko vielu rūpnīcās un sprādzienbīstamā vidē.
• Neizmantojiet produktu medicīnas iekārtu
tuvumā.
• Neizmantojiet produktu lidmašīnās.
• Izvairieties no ilgstošas atrašanās produkta
tuvumā.
Ierīce rada redzamus lāzera starus, kas tiek
izstaroti no ierīces:
tie ir 2. klases lāzera produkti, saskaņā ar:
• IEC60825-1 : 2014 “Lāzera produktu
starojuma drošība”
2. klases lāzera produkti:
Neskatieties uz lāzera staru un nevērsiet to
bez vajadzības uz citiem cilvēkiem. Acu
aizsardzības sniedz reakcija uz nepatīkamu
kairinājumu, t.i. mirkšķināšana.
0,95 mW
Viļņa garums:
635 nm
Impulsa ilgums:
>400ps
Impulsa atkārtošanās frekvence:
320 MHz
Stara novirze:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Marķēšana
 BRĪDINĀJUMS
Skatīšanās tieši starā ar optiskajām ierīcēm
(piemēram, binoklis, teleskops) var būt
bīstama.
 UZMANĪBU
Skatīšanās tieši starā var būt bīstama redzei.
Stanley TLM660
Maksimālā izstarošanas jauda:
Šie elementi (zīmējumi, apraksti un tehniskie
dati) var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Inhoudsopgave
NL
Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Basismeetscherm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Selectiescherm- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puntzoeker (Zoekerscherm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Batterijen inzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
----------------------------------AAN/UIT schakelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meldingcodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunctioneel eindstuk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanent / Minimum-Maximum meting - - - - - - - - - - - - - - Optellen / Aftrekken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puntzoeker (Zoekerscherm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Bediening
Instellingen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hellingeenheden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Afstandeenheden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Piep AAN/UIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitaal buisniveau AAN/UIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Activeren toetsvergrendeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Inschakelen met toetsvergrendeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/Activeren Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibratie van de hellingsensor (Hellingkalibratie) - - - - - - - - - 10
Persoonlijke favorieten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Verlichting- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Correctiemaat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Functies - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zelfontspanner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanpassen meetreferentie/statief- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Geheugen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Meting enkele afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Slimme horizontale modus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Helling volgmeting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Oppervlakte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Opp. driehoek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Lange afstandmodus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Hoogteprofielmeting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Schuine objecten- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Hoogte volgmeting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapezium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Uitzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2 punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3 punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meldingcodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Verzorging - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Veiligheidsvoorschriften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Verantwoordelijkheidsgebieden- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Gebruik volgens de voorschriften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Gebruik in strijd met de voorschriften - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Gebruiksrisico's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Toepassingsgrenzen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Afvalverwerking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)- - - - - - - - - - - - - - - 28
Gebruik van het product met Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserclassificatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Labeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Instrument Instellen
Introductie
De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig
te worden gelezen, voordat het instrument de eerste keer in
gebruik wordt genomen.
De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze
aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
NL
Overzicht
Display
De gebruikte symbolen hebben de onderstaande betekenis:
 WAARSCHUWING
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de voorschriften, dat ernstig
letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
Aan / Meten
 VOORZICHTIG
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de voorschriften, dat slechts
gering letsel met zich meebrengt, maar aanzienlijke schade aan
materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken.
Belangrijke gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt, het
product technisch juist en efficiënt te gebruiken.
i
Puntzoeker
(Zoekerscherm)
Navigatie
Reset / Uit
Stanley TLM660
Selectietoetsen gekoppeld aan
symbolen er
boven
Functiescherm
Terug / Is Gelijk
Optellen / Aftrekken
2
Instrument Instellen
Basismeetscherm
Statusregel
NL
Selectiescherm
Paginaaanduiding
FUNC
Functie /
Instellingen
Hoofdregel
Actieve functie
Favorieten
Stanley TLM660
Instellingen
Helpfunctie
3
Instrument Instellen
Puntzoeker (Zoekerscherm)
NL
Batterijen inzetten
Zoomstap
i
1x
Verlichting regelen met pijltoetsen links en
rechts
Actieve functie
Kruisdraad
Voor een betrouwbare werking GEEN
zink-koolstof-batterijen gebruiken. Wij
adviseren
het gebruik van goede kwaliteit batterijen. Wissel de
batterijen als het batterijsymbool knippert.
Zoom (1x, 2x, 4x)
met pijltoetsen
omhoog en omlaag
Favorieten
Stanley TLM660
4
Bediening
AAN/UIT schakelen
AAN
NL
Reset
UIT
i
2 sec
Instrument
schakelt UIT.
Als gedurende
180 sec geen
toets wordt ingedrukt, dan schakelt het
instrument automatisch uit.
Meldingcodes
1x
2x
Laatste actie ongedaan maken.
Huidige functie afsluiten, ga naar
standaard modus.
Als het info-pictogram verschijnt
met een nummer, volg dan de instructies in hoofdstuk "Meldingcodes".
Voorbeeld:
Multifunctioneel eindstuk
i
De oriëntatie
van het eindstuk
wordt automatisch herkend en
het juiste nulpunt wordt ingesteld.
Permanent / Minimum-Maximum meting
1
2
2 sec
min.
max.
De gemeten minimum en maximum afstanden worden getoond
(min, max). De laatste gemeten af- 3
stand wordt getoond op de hoofdregel.
Gebruikt om kamerdiagonalen te meten (maximum
waarden) of loodrechte afstand (minimum waarden)
Stanley TLM660
8.532 m
Stopt permanente / minimum-maximum meting.
5
Bediening
Optellen / Aftrekken
NL
2x
1
2
7.332 m
3
De volgende meting wordt opgeteld bij de vorige.
De volgende meting wordt afgetrokken van de
vorige.
i
4
7.332 m
Dit proces kan zo vaak als nodig
worden herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor
optellen en aftrekken van oppervlakten en volumes.
20.179 m
12.847 m
Puntzoeker (Zoekerscherm)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Stop puntzoeker (zoekerscherm).
Dit is heel handig bij metingen buiten. De geïntegreerde
puntzoeker (zoekerscherm) toont het richtpunt op het
scherm. Het apparaat meet het midden van de kruisdraad,
ook als de laserspot niet zichtbaar is. Parallax treedt op bij
metingen op korte afstanden, waarbij het lijkt of de kruisdraad naast de laser staat. Vertrouw in dat geval op de laserspot.
Stanley TLM660
6
Instellingen
Overzicht
NL
Hellingeenheden
1
2
Afstandeenheden
Piep
Digitaal buisniveau
Toetsenbord vergrendeling
Bluetooth®
Hellingkalibratie
Favorieten
Verlichting
Correctiemaat
Reset
Informatie
Hellingeenheden
1
2
3
Wissel tussen onderstaande eenheden:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Instelling bevestigen.
Instellingen afsluiten.
7
Instellingen
Afstandeenheden
1
NL
2
3
Wissel tussen onderstaande eenheden:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Instelling bevestigen.
Instellingen afsluiten.
Piep AAN/UIT
1
2
3
UIT
AAN
Instellingen afsluiten.
Procedure herhalen om in te schakelen.
Digitaal buisniveau AAN/UIT
1
2
Procedure herhalen om in te schakelen.
AAN
Stanley TLM660
i
3
Instellingen afsluiten.
Het digitale
buisniveau
wordt getoond
in de statusregel.
UIT
8
Instellingen
De-/Activeren toetsvergrendeling
1
Herhaal procedure voor vrijgeven.
2
NL
Inschakelen met toetsvergrendeling
3
1
2
binnen
2 sec
Instellingen afsluiten.
AAN
UIT
De-/Activeren Bluetooth Smart
1
2
Procedure herhalen om in te schakelen.
AAN
i
i
3
Instellingen afsluiten.
UIT
Schakel Bluetooth Smart in via Instellingen.
Verbindt het apparaat met uw smartphone, tablet, laptop,...
De actuele meting wordt automatisch overgestuurd als er een Bluetooth verbinding is opgebouwd. Om het resultaat van de hoofdregel
over te zenden, druk op =.
Bluetooth schakelt uit, zodra de laser afstandmeter wordt uitgeschakeld.
De efficiënte en innovatieve Bluetooth Smart module (met de nieuwe
Bluetooth V4.0 standaard) werkt samen met alle Bluetooth Smart
Ready apparaten. Alle overige Bluetooth apparaten ondersteunen niet
Stanley TLM660
Standaard instelling: Bluetooth is
ingeschakeld. In de statusregel
staat het Bluetooth symbool als
Bluetooth verbonden is.
de energie spaarstand van de Bluetooth Smart Module, die geïntegreerd is in het apparaat.
Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid op het gebruik van de
gratis software en wij zijn niet verplicht fouten te corrigeren of upgrades te ontwikkelen. Apps voor Android® of Mac iOS staan in de
speciale internet shops.
9
Instellingen
Kalibratie van de hellingsensor (Hellingkalibratie)
1
2
3
NL
4
180°
Plaats het instrument op een absoluut
horizontale ondergrond.
180°
5
6
7
Draai het instrument 180° en zet het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
8
Plaats het instrument op een absoluut
horizontale ondergrond.
9
180°
180°
10
i
Na 2 sec
schakelt het
instrument
terug naar de
basismodus.
Draai het instrument 180° en zet het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
Stanley TLM660
10
Instellingen
Persoonlijke favorieten
NL
Favorite
1
2
3
4
Selecteer favoriete functie.
Selectietoets links
of rechts indrukken. Functie
wordt als favoriet
ingesteld boven de
betreffende selectietoets.
i
5
Instellingen afsluiten.
Selecteer uw favoriete functies
voor snelle toegang.
Sneltoets:
In de meetmodus de selectietoets 2 sec
ingedrukt houden.
Verlichting
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Selecteer helderheid.
i
5
Instelling bevestigen.
Reduceer de
helderheid
om de batterij te sparen.
Instellingen afsluiten.
11
Instellingen
Correctiemaat
1
2
NL
3
4
Selecteer
cijfer.
i
6
Instellingen afsluiten.
1.012 m
5
1.012 m
Wijzig cijfer.
Bevestig
waarde.
Een correctiemaat wordt automatisch bij alle metingen opgeteld
of afgetrokken. Met deze functie
kan rekening worden gehouden
met toleranties. Het correctiemaat symbool is zichtbaar.
Reset
1
2
3
Tweede bevestiging met selectietoetsen:
Weigeren:
Bevestigen:
i
4
Reset zet het instrument terug in
de fabrieksinstellingen. Alle eigen
instellingen en het geheugen worden gewist.
Instellingen afsluiten.
Stanley TLM660
12
Functies
Overzicht
NL
Zelfontspanner
Helling volgmeting
Metingen op schuine objecten
Calculator
Oppervlakte
Bepalen hoogte
Aanpassen meetreferentie
Volume
Trapezium
Geheugen
Opp. driehoek
Uitzetten
Enkelvoudige afstandmeting
Lange afstandmodus
Pythagoras 1
Slimme horizontale modus
Hoogteprofielmeting
Pythagoras 2
Zelfontspanner
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Tijd instellen
i
De tijd gaat lopen als de
AAN/Meettoets wordt ingedrukt.
i
Het meetresultaat van de hoofdregel wordt overgenomen in de
calculator en kan worden gebruikt
in berekeningen.
Ft/in fracties worden geconverteerd naar ft/in decimaal.
Instelling bevestigen.
Calculator
1
2
Selecteer
toets op het
scherm.
3
Bevestig elke
toets.
C/CE
Stanley TLM660
=
Gebruik selectietoetsen
voor reset of resultaat.
13
Functies
Aanpassen meetreferentie/statief
1
2
3
NL
Afstand wordt gemeten vanaf de achterzijde van het instrument (standaard instelling).
Afstand wordt gemeten vanaf de voorzijde
van het instrument (slotsymbool = permanent).
Afstand wordt permanent gemeten vanaf
de statiefschroefdraad.
i
4
Als het apparaat wordt uitgeschakeld, gaat de meetreferentie terug naar de standaard instelling
(achterzijde).
Instelling bevestigen.
Geheugen
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Wissel tussen
metingen.
Geheugen wissen.
Neem de waarde
over voor volgende
acties.
4
Gebruik pijltoetsen
omhoog/omlaag
om meer gedetaileerde resultaten te
tonen over de specifieke meting.
i
Sneltoets
14
Functies
Meting enkele afstand
1
2
NL
3
i
4
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Meetoppervlakken:
Meetfouten kunnen optreden bij
metingen naar kleurloze vloeistoffen, glas, piepschuim of halfdoorlatende oppervlakken, of bij
meten op hoogglansoppervlakken. Voor donkere oppervlakken
zal de meettijd toenemen.
Slimme horizontale modus
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Richt actieve
laser op richtmerk.
x
y
z
x
y
1
z
(tot 360° met een dwarshelling
van ±10°)
Helling volgmeting
1
2
3
89.3°
i
De helling wordt continu getoond. Instrument piept bij 0° en 90°. Ideaal
voor horizontaal of verticaal uitlijnen.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Functies
Oppervlakte
1
NL
2
3
4
5
Richt laser op eerste richtpunt.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Eerste afstand
Tweede afstand
Omtrek
Richt laser op
tweede richtpunt.
i
Het resultaat staat op de hoofdregel en de
gemeten waarde er boven.
Deelmeting / Schildersfunctie:
Druk op + of - voor starten van de eerste
meting. Meten en afstanden optellen of aftrekken. Afsluiten met =. Meet 2e afstand.
Oppervlakte
16
Functies
Volume
1
NL
2
3
4
Richt laser op eerste richtpunt.
8
5.744 m
Eerste afstand
2.338 m
Tweede afstand
2.431 m
Derde afstand
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Richt laser op
tweede richtpunt.
9
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Richt laser op
derde richtpunt.
2
13.430 m
39.300 m
Plafond/vloeroppervlakte
Opp. wand
16.164 m
Omtrek
2
Volume
17
Functies
Opp. driehoek
1
NL
2
3
4
5
Richt laser op
tweede richtpunt.
Richt laser op eerste richtpunt.
8
4.248 m
Eerste afstand
4.129 m
Tweede afstand
2.425 m
Derde afstand
4.855 m
2
Opp. driehoek
6
9
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
7
Richt laser op
derde richtpunt.
Hoek tussen eerste
en tweede meting
33.60°
10.802 m
Omtrek
Lange afstandmodus
1
Stanley TLM660
2
i
Met de lange afstandmodus kan worden gemeten op lastige richtpunten bij
ongunstige omstandigheden, bijv. helder omgevingslicht of slechte reflecteerbaarheid. De meettijd wordt
verlengd.
Een symbool op de statusregel toont,
dat deze functie actief is.
18
Functies
Hoogteprofielmeting
1
NL
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horizontale afstand
naar het apparaat
h
Hoogteverschil met
referentiepunt (REF).
d
Richt op overige punten 1-x.
2x
d
2
h
0
Richt naar referentiepunt (REF).
6
5
4
Functie afsluiten.
Ideaal voor het meten van hoogteverschillen
t.o.v. een rerefentiepunt. Kan ook worden
gebruikt voor het meten van lengte- en
dwarsprofielen. Na inmeten van het referentiepunt worden voor elk volgende punt de
horizontale afstand en hoogte getoond.
19
Functies
Schuine objecten
1
2
NL
3
4
5
Richt laser op bovenste punt.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 hoek
P2 afstand
Verticale hoogte tussen de twee punten
7
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
Richt laser op onderste punt.
39.10 °
-4.230 m
Hoek tussen de twee
punten
Horizontale afstand
tussen de twee punten
Afstand tussen de
twee punten
Indirecte afstandmeting tussen 2
punten met extra resultaten. Ideaal voor bepalingen, zoals lengte
en afschot van daken, hoogte van
schoorstenen,…
Het is van belang, dat het instrument in hetzelfde verticale vlak
wordt gehouden als de 2 gemeten
punten. Het vlak wordt bepaald
door de lijn tussen de 2 punten.
Stanley TLM660
20
Functies
Hoogte volgmeting
NL
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Richt laser op bovenste punten en
hoek/hoogtemeting volgt automatisch.
Richt laser op onderste
punt.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
8
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
Stanley TLM660
y
= Actuele hoek als instrument
wordt geroteerd op statief
= Actuele hoogte als instrument wordt geroteerd op statief
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Stopt de hoogte
volgmeting
Zo kan de hoogte van gebouwen of
bomen, zonder geschikt reflectiepunt,
worden bepaald. Bij het onderste punt
worden helling en afstand gemeten - dit
vereist een reflecterend laser richtpunt.
Het bovenste punt kan worden aangericht met de puntzoeker/kruisdraad en
vereist geen reflecterend laser richtpunt, omdat alleen de helling wordt gemeten.
21
Functies
Trapezium
1
NL
2
3
4
Richt laser op bovenste punt.
h
y
5.790 m
7
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Richt laser op 2e
punt.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Opp. trapezium
22
Functies
Uitzetten
i
NL
Twee verschillende afstanden (a en b)
kunnen worden ingevoerd
om gedefinieerde meetlengten te
markeren.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Selecteer
cijfer.
7
8
Bevestig waarde
"b" en start meting.
Stanley TLM660
5
Wijzig cijfer.
Beweeg instrument langzaam
langs de uitzetlijn.
De afstand naar
het volgende uitzetpunt wordt getoond.
2
1.012 m
Het is nog
0.240 m tot de
volgende
0.625 m afstand.
6
Bevestig
waarde "a".
Volgende uitzetafstand
0.625 m
0.240 m
Aanpassen
waarde "b".
i
0.625 m
Het instrument gaat piepen als
een uitzetpunt wordt genaderd binnen 0.1 m. De functie
kan worden gestopt door indrukken van de RESET/UIT
toets.
23
Functies
Pythagoras (2 punten)
1
2
NL
3
4
5
Richt laser op 2e
punt.
Richt laser op 1e
punt.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Het resultaat staat op de hoofdregel.
De meettoets 2 sec ingedrukt houden in de functie, activeert automatisch de Minimum of Maximum meting.
Wij adviseren gebruik van de Pythagoras uitsluitend
voor indirect horizontaal meten.
Voor hoogtemetingen (verticaal) is het nauwkeuriger
om een functie te gebruiken met de hellingmeter.
24
Functies
Pythagoras (3 punten)
1
2
NL
3
4
Richt laser op 1e
punt.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Richt laser op 2e
punt.
i
7
Richt laser op 3e
punt.
Het resultaat staat op de hoofdregel.
De meettoets 2 sec ingedrukt houden in de functie,
activeert automatisch de Minimum of Maximum meting.
Wij adviseren gebruik van de Pythagoras uitsluitend
voor indirect horizontaal meten.
Voor hoogtemetingen (verticaal) is het nauwkeuriger
om een functie te gebruiken met de hellingmeter.
25
Technische gegevens
Afstandmeting
Nauwkeurigheid bij gunstige
omstandigheden *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Nauwkeurigheid bij ongunstige omstandigheden **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Bereik bij gunstige omstandigheden *
200 m / 660 ft
Bereik bij ongunstige
omstandigheden **
80 m / 260 ft ****
Kleinste weergegeven
eenheid
0.1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
™
Ø laserspot
op afstanden
ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hellingmeting
Meettoleranties tov. laserstraal ****
± 0.2°
Meettoleranties tov. behuizing****
± 0.2°
Bereik
360°
Algemeen
NL
* gunstige omstandigheden zijn: witte en egale reflecterende
richtmerken (witgeverfde wand), weinig omgevingslicht and
matige temperaturen.
** ongunstige omstandigheden zijn: richtmerken met lage of
hoge reflectie of veel omgevingslicht of temperaturen aan de
onder- of bovenzijde van het gespecificeerde temperatuurbereik.
*** Toleranties van toepassing van 0.05 m tot 10 m met een
betrouwbaarheidsniveau van 95%.
**** na kalibratie door gebruiker. Extra hoekgerelateerde
afwijking van +/- 0,01° per graad tot +/-45° in elk
kwadrant. Van toepassing bij kamertemperatuur. Voor het
gehele werktemperatuurbereik neemt de maximale afwijking toe met
+/-0.1°.
Bij gunstige omstandigheden kan de tolerantie toenemen
met 0.05 mm/m voor afstanden tussen 10 m en 30 m en
met 0.10 mm/m voor afstanden tussen 30 m en 100 m en
met 0.20 mm/m voor afstanden boven 100 m.
Bij ongunstige omstandigheden kan de tolerantie toenemen
met 0.10 mm/m voor afstanden tussen 10 m en 30 m en
met 0.20 mm/m voor afstanden tussen 30 m en 100 m en
met 0.30 mm/m voor afstanden boven 100 m.
Functies
Afstandmeting
ja
Min/Max meting
ja
Permanente meting
ja
Uitzetten
ja
Optellen/Aftrekken
ja
Oppervlakte
ja
Opp. driehoek
ja
Volume
ja
Trapezium
ja
Schildersfunctie (oppervlakte
met deelmetingen)
ja
Pythagoras
2-punt en 3-punt
Slimme horizontale modus /
Indirecte hoogte
ja
Hoogteprofielmeting
ja
Helling volgmeting
ja
Schuine objecten
ja
Bepalen hoogte
ja
Geheugen
30 waarden
Piep
ja
Verlicht kleurendisplay
ja
Multifunctioneel eindstuk
ja
Puntzoeker (Zoekerscherm)
4xZoom
Digitaal buisniveau
ja
Bluetooth® Smart
ja
ja
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beschermingsklasse
IP54
Autom. laser uitschakelen
na 90 s
Automatisch uitschakelen
na 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Bereik van Bluetooth®
10 m
Levensduur batterijen
(2 x AA)
tot 5000 metingen
Persoonlijke favorieten
Zelfontspanner
ja
Afmetingen (h x d x b)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Lange afstandmodus
ja
Calculator
ja
Gewicht (met batterijen)
Temperatuurbereik:
- Opslag
- Werking
Stanley TLM660
209 g / 7.22 oz
Voor nauwkeurige indirecte resultaten
wordt gebruik van een statief aangeraden. Voor nauwkeurige hellingmetingen
moet een dwarshelling worden vermeden.
i
-25 tot 70 °C
-13 tot 158 °F
-10 tot 50 °C
14 tot 122 °F
26
Meldingcodes
Verzorging
Veiligheidsvoorschriften
Als de melding Error niet verdwijnt na
herhaaldelijk opnieuw inschakelen van het
instrument, neem dan contact op met uw
dealer.
Als de melding InFo verschijnt met een
nummer, druk dan op de Reset toets en volg
onderstaande instructies:
• Het instrument reinigen met een vochtige,
zachte doek.
• Het instrument nooit onder water
dompelen.
• Nooit agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen gebruiken.
De beheerder van het instrument moet er
op toezien, dat alle gebruikers de instructies
begrijpen en opvolgen.
Nr.
Oorzaak
Oplossing
156
Dwarshelling groter
dan 10°
Houd het instrument vast
zonder dwarshelling.
162
Kalibratiefout
Let op, dat het instrument
op een absoluut horizontale en vlakke ondergrond
ligt. Herhaal de kalibratieprocedure. Neem contact
op met uw dealer als de
fout blijft optreden.
204
Rekenfout
Meting herhalen.
240
Dataoverdracht
mislukt
Herhaal procedure.
252
Temperatuur te hoog Instrument af laten koelen.
253
Temperatuur te laag
255
Retoursignaal te
Wijzig het richtoppervlak
zwak, meettijd te lang (bijv. wit papier).
256
Retoursignaal te sterk Wijzig het richtoppervlak
(bijv. wit papier).
257
Te veel omgevingslicht
Richtgebied afschermen
(schaduw).
258
Meting buiten meetbereik
Corrigeer het bereik.
260
Laserstraal onderbroken
Meting herhalen.
Stanley TLM660
Instrument opwarmen.
Garantie
De Stanley TLM heeft twee jaar garantie.
Neem contact op met uw dealer voor
verdere informatie.
Kan worden gewijzigd (illustraties, beschrijvingen en technische details) zonder mededeling vooraf.
NL
Verantwoordelijkheidsgebieden
Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Bovenstaand bedrijf is verantwoordelijk voor
de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het product, inclusief gebruiksaanwijzing. Het bedrijf is niet verantwoordelijk
voor accessoires van derden.
Verantwoordelijkheden van de
beheerder van het instrument:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor
het product en de instructies in de
gebruiksaanwijzing.
• Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van
ongevallen.
• Hij voorkomt gebruik van het instrument
door onbevoegden.
27
Veiligheidsvoorschriften
NL
Gebruik volgens de voorschriften Gebruiksrisico's
Afvalverwerking
• Meten van afstanden
• Hellingmeting
• Data overdracht met Bluetooth®
 VOORZICHTIG
Gebruik in strijd met de voorschriften
• Gebruik van het product zonder instructie
• Gebruik buiten de toepassingsgrenzen
• Onwerkzaam maken van veiligheidsinrichtingen en verwijderen van aanwijzings- en
waarschuwingsetiketten
• Openen van het product met gereedschap
(schroevendraaier, etc.)
• Het aanbrengen van modificaties of wijzigingen aan het product
• Gebruik van toebehoren van andere fabrikanten zonder nadrukkelijke goedkeuring
• Opzettelijk verblinden van derden; ook in
het donker
• Onvoldoende beveiliging van de meetlocatie (bijv.: bij het verrichten van metingen
op straat, constructielocaties, etc.)
• Opzettelijk of onverantwoord gedrag op
steigers, bij het beklimmen van ladders, bij
het meten in de buurt van draaiende
machines of open machine-elementen of
installaties
• Direct richten in de zon
Stanley TLM660
 WAARSCHUWING
Pas op voor foutieve metingen bij gebruik van
een defect product, na een val of andere niet
toegestane belastingen resp. modificaties aan
het product. Verricht periodiek controlemetingen.
Vooral na overbelasting van het product, en
voor en na belangrijke meettaken.
 VOORZICHTIG
Probeer nooit zelf het instrument te repareren. Neem contact op met uw dealer in
geval van schade.
 WAARSCHUWING
Wijzigingen of modificaties, die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kunnen de gebruiker
het recht ontnemen om het instrument te
gebruiken.
Toepassingsgrenzen
Zie de "Technische gegevens".
Het instrument is bedoeld voor toepassing in gebieden, die geschikt zijn voor
permanente menselijke bewoning. Gebruik
het instrument niet in gebieden met explosiegevaar of in agressieve omgevingen.
i
Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil
worden weggegooid. Denk aan het milieu en
lever ze in bij de beschikbare inzamelpunten
in overeenstemming met nationale en lokale
regels.
Het product mag niet bij het huisvuil worden
weggegooid.
Het product moet in overeenstemming met de nationale regelgeving
van uw land worden verwijderd.
Houdt u aan de nationale en landspecifieke
regelgeving.
Productspecifieke informatie met betrekking
tot behandeling en afvalverwerking kan
worden gedownload van onze home page.
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 WAARSCHUWING
Het instrument voldoet aan de strengste
eisen van de relevante normen en regelgeving.
Desondanks kan de mogelijkheid op storing
in andere apparatuur niet volledig worden
uitgesloten.
28
Veiligheidsvoorschriften
Gebruik van het product met
Bluetooth®
NL
Laserclassificatie
 WAARSCHUWING
Elektromagnetische straling kan storing
veroorzaken in andere apparatuur, in installaties (bijv. medische, zoals pacemakers of
gehoortoestellen) en in vliegtuigen. Het kan
ook effect hebben op mensen en dieren.
Voorzorgsmaatregelen:
Hoewel dit product voldoet aan de strengste
normen en regelgeving, kan mogelijke schade
aan mensen en dieren niet volledig worden
uitgesloten.
• Gebruik het product niet in de nabijheid
van tankstations, chemische installaties, in
gebieden met een potentieel explosieve
atmosfeer of waar explosieven worden
gebruikt.
• Vermijdt gebruik van het product dichtbij
medische apparatuur.
• Gebruik het instrument niet in vliegtuigen.
• Gebruik het product niet gedurende
langere tijd tegen uw lichaam.
Het instrument produceert zichtbare laserstralen, die uit het apparaat naar buiten
schijnen:
Het is een klasse 2 laserproduct volgens:
• IEC60825-1 : 2014 "Veiligheid van laserinrichtingen"
Laserklasse 2 producten:
Kijk niet in de laserstraal en richt niet onnodig
op andere personen. Oogbescherming
wordt gewoonlijk bewerkstelligd door
afwendingreacties inclusief knipperreflex.
0.95 mW
Golflengte
635 nm
Pulsduur
>400ps
Puls herhaalfrequentie
320 MHz
Straaldivergentie:
0.16mrad x 0.6mrad
Labeling
 WAARSCHUWING
Direct in de laserstraal kijken met optische
hulpmiddelen (zoals bijv. verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn.
 VOORZICHTIG
Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk zijn
voor de ogen.
Stanley TLM660
Maximale piekstralingsuitvoervermogen
Kan worden gewijzigd (illustraties, beschrijvingen en technische details) zonder mededeling vooraf.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Innholdsfortegnelse
NO
Oppsett av instrumentet
------------------Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjermbilde for grunnleggende måling - - - - - - - - - - - - - - - - - Menyskjerm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøker (visningsskjerm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sette i batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Slå AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunksjons endestykke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanent / Min-maks måling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Addisjon/Subtraksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøker (visningsskjerm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Betjening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innstillinger
--------------------------------- 7
Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Helningsenheter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Avstandsenheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Lydsignal AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitalt vater AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Aktiver tastelås- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Slå på med tastelås - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Aktiver/deaktiver Bluetooth Smart- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrering av helningsføler (Helningskalibrering)- - - - - - - - - - 10
Personlige favoritter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Belysning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Tilbakestill- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funksjoner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidstaker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Endre målereferanse/stativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Minne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Måling av en enkelt avstand- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horisontalfunksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Helningssporing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trekant areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Funksjon for lange avstander - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Høydeprofil-målinger- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Skrående gjenstander- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Høydesporing- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapes- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Utsetting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pytagoras (2-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pytagoras (3-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniske data- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vedlikehold - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sikkerhetsinstrukser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ansvarsområder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Tillatt bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ulovlig bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Farer ved bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Begrensning av bruk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Avhending - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Bruk av produktet med Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassifisering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Merking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Oppsett av instrumentet
Introduksjon
NO
Oversikt
Sikkerhetsinstruksene og brukerhåndboken må leses nøye
før utstyret tas i bruk for første gang.
Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det
brukes i samsvar med instruksjonene.
Skjerm
Symbolene som brukes har følgende betydninger:
 ADVARSEL
Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan
medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir
unngått.
På/Måling
Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis den
ikke unngås, kan føre til mindre personskader og/eller betydelige
skader på utstyr og miljø, eller det kan få økonomiske følger.
Viktige avsnitt må følges i praksis for å sikre at produktet
brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte.
Punktsøker
(visningsskjerm)
Navigering
 OBS
i
Slett/
Av
Stanley TLM660
Velgetaster
knyttet til symbolet ovenfor
Funksjonsskjerm
Tilbake/
Er lik
Addisjon/
Subtraksjon
2
Oppsett av instrumentet
Skjermbilde for grunnleggende måling
Statusfelt
NO
Menyskjerm
Sideindikator
FUNC
Funksjoner/
Innstillinger
Hovedlinje
Aktive
funksjoner
Favoritter
Stanley TLM660
Innstillinger
Hjelpefunksjon
3
Oppsett av instrumentet
Punktsøker (visningsskjerm)
NO
Sette i batterier
Zoom-nivå
i
1x
Justering av lysstyrke med
høyre og venstre navigasjonstast
Aktive funksjoner
Trådkors
For å oppnå bedre
pålitelighet bør man
unngå bruk av sinkkarbon-batterier. Vi
anbefaler
at man bruker batterier med god kvalitet. Bytt batteriene
når batterisymbolet
blinker.
Zoom (1x, 2x, 4x)
med navigasjonstast opp og ned
Favoritter
Stanley TLM660
4
Betjening
Slå AV/PÅ
NO
Slett
PÅ
AV
i
Meldingskoder
1x
Hvis ingen av tastene blir trykket
på i løpet av 180
sek
2x
2 sek
Enheten er slått
AV.
Se instruksene i avsnittet "Meldingskoder" dersom informasjonsikonet
vises med et nummer.
Eksempel:
Gå ut av siste funksjon og gå til betjeningsfunksjon.
Angre siste handling.
Multifunksjons endestykke
i
Endestykkets
orientering detekteres automatisk, og
nullpunktet justeres tilsvarende.
Permanent / Min-maks måling
1
2
min.
maks.
Minste og største målte avstand vises (min, maks.) Siste måleverdi vises i hovedlinjen.
3
2 sek
Brukes til å måle romdiagonaler (maksimalverdier)
eller horisontale avstander (minimalverdier)
Stanley TLM660
8.532 m
Stopper permanent /
min-maks måling.
5
Betjening
Addisjon/Subtraksjon
NO
2x
1
2
7.332 m
3
Neste måling legges til den forrige.
Neste måling
trekkes fra den
forrige.
i
4
7.332 m
Denne prosessen gjentas ved behov. Samme fremgangsmåte kan
brukes for å legge til eller trekke
fra arealer eller volum.
20.179 m
12.847 m
Punktsøker (visningsskjerm)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Avslutt punktsøker (visningsskjerm).
Dette er til stor hjelp ved utendørsmålinger. Den integrerte
punktsøkeren (visningsskjerm) viser målet på skjermen. Instrumentet måler i senter av trådkorset selv om laseren ikke
er synlig. Parallaksefeil oppstår når punktsøkerens kamera
brukes på nærliggende mål, hvor laseren vises forskjøvet i
forhold til trådkorset. Man skal da forholde seg til det røde
laserpunktet.
Stanley TLM660
6
Innstillinger
Oversikt
NO
Helningsenheter
1
2
Avstandsenheter
Pip
Digitalt vater
Tastaturlås
Bluetooth®
Helningskalibrering
Favoritter
Belysning
Offset
Nullstill
Informasjon
Helningsenheter
1
2
3
Velg mellom følgende
enheter:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Bekreft innstilling.
Avslutt innstillinger.
7
Innstillinger
Avstandsenheter
1
NO
2
3
Velg mellom følgende
enheter:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Bekreft innstilling.
Avslutt innstillinger.
Lydsignal AV/PÅ
1
2
3
Avslutt innstillinger.
Gjenta framgangsmåten for å slå PÅ.
AV
PÅ
Digitalt vater AV/PÅ
1
2
Gjenta framgangsmåten for å slå PÅ.
PÅ
Stanley TLM660
i
3
Det digitale vateret vises på
statuslinjen.
Avslutt innstillinger.
AV
8
Innstillinger
De-/Aktiver tastelås
1
NO
Slå på med tastelås
Gjenta framgangsmåten for å slå av.
2
3
1
2
innen 2
sek.
Avslutt innstillinger.
PÅ
AV
Aktiver/deaktiver Bluetooth Smart
1
2
Gjenta framgangsmåten for å slå PÅ.
PÅ
i
i
3
Avslutt innstillinger.
AV
Slå på Bluetooth Smart i Innstillinger.
Koble enheten til smarttelefon, lesebrett, bærbar PC, ...
Den faktiske målingen overføres automatisk hvis Bluetooth tilkobling
er opprettet. For å overføre et resultat fra hovedlinjen trykker du på =.
Bluetooth slår seg av når laser-avstandsmåleren slås av.
Den effektive og nyskapende Bluetooth Smart modulen (med den nye
Bluetooth standarden V4.0) fungerer sammen med alle enheter med
Bluetooth Smart Ready. Alle andre Bluetooth-enheter støtter ikke den
strømsparende Bluetooth Smart modulen som er integrert i instrumentet.
Stanley TLM660
Standardfunksjon: Bluetooth slås
på. Bluetooth-symbolet i statuslinjen vises dersom enheten er tilkoblet via Bluetooth.
Vi påtar oss ikke erstatningsansvar fra bruker av den gratis programvaren og vi er ikke forpliktet til tilby oppdateringer eller rettelser. Programmer til Android® eller Mac OS finnes på egne nettbutikker.
9
Innstillinger
Kalibrering av helningsføler (Helningskalibrering)
1
2
3
NO
4
180°
Plasser enheten på en helt plan flate.
180°
5
6
7
Drei enheten horisontalt 180° og legg
den tilbake på en helt plan flate.
8
Plasser enheten på en helt plan flate.
9
180°
180°
10
i
Etter to sekunder går enheten tilbake
til normalfunksjonen.
Drei enheten horisontalt 180° og legg
den tilbake på en helt plan flate.
Stanley TLM660
10
Innstillinger
Personlige favoritter
NO
Favorite
1
2
3
4
Trykk på venstre
eller høyre velgetast. Funksjonen
settes som favoritt
over den tilsvarende velgetasten.
Velg favorittfunksjon.
i
5
Velg favorittfunksjoner for
rask tilgang.
Snarvei:
Trykk to sekunder på en velgetast i
målefunksjon.
Avslutt innstillinger.
Belysning
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Velg lysstyrke.
i
5
Bekreft innstilling.
Ved å redusere lysstyrken sparer
man strøm.
Avslutt innstillinger.
11
Innstillinger
Offset
1
NO
2
3
4
Velg siffer.
i
6
Avslutt innstillinger.
1.012 m
5
1.012 m
Juster siffer.
Godkjenn
verdi.
En offset vil, for alle målinger, automatisk legge til eller tekker fra
en spesifisert verdi. Med denne
funksjonen kan man ta hensyn til
toleranser. Offset-symbolet vises.
Tilbakestill
1
2
3
Andre bekreftelse med velgetastene:
Avstå:
Bekreft:
i
4
Tilbakestilling setter instrumentet
tilbake til fabrikksinnstillinger. Alle
egne tilpasninger og minne vil bli
slettet.
Avslutt innstillinger.
Stanley TLM660
12
Funksjoner
Oversikt
NO
Timer
Helningssporing
Måling av skrånende gjenstander
Kalkulator
Areal
Høydesporing
Endre målereferanse
Volum
Trapes
Minne
Trekant areal
Utsetting
Enkel avstandsmåling
Funksjon for lange avstander
Pytagoras 1
Smart Horisontalfunksjon
Høydeprofil-målinger
Pytagoras 2
Tidstaker
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Velg utløsertid.
Selvutløseren
starter hvis det
trykkes på tasten PÅ/Mål.
Bekreft innstilling.
Kalkulator
1
2
Velg tast på
skjermen.
3
i
Måleresultatet fra hovedlinjen flyttes til kalkulatoren slik at den kan
brukes til videre beregninger.
Fot/tommer fraksjoner konverteres til fot/tommer desimal.
Bekreft hver
tast.
C/CE
Stanley TLM660
=
Bruk valgtastene for å
fjerne eller for resultat.
13
Funksjoner
Endre målereferanse/stativ
1
2
NO
3
Avstanden måles fra enhetens bakside
(standard innstilling).
Avstanden måles fra enhetens framside (låsesybol = permanent).
Avstanden måles permanent fra stativets
gjenger.
i
4
Dersom enheten slås av vil referansen bli satt til standardinnstilling (instrumentets bakside).
Bekreft innstilling.
Minne
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Veksle mellom
målinger.
Slette minne.
4
Bruk Opp/Ned navigasjonstastene for
å vise mer detaljerTa over verdi for vi- te resultater fra den
dere handlinger.
spesifikke målingen.
i
Snarvei
14
Funksjoner
Måling av en enkelt avstand
1
2
NO
3
i
4
8.532 m
Sikt mot målet med den aktive
laseren.
Måleflater:
Målefeil kan oppstå ved måling
mot fargeløse væsker, glass, styropor, delvis transparente overflater
eller høyblanke flater. Mot mørke
flater vil måletiden øke.
Smart Horisontalfunksjon
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Sikt laseren
mot målet.
x
y
z
x
y
1
z
(opp til 360° og en tverrgående
helning på ±10°)
Helningssporing
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Helningen vises permanent Instrumentet gir et lydsignal ved 0° og 90°.
Ideell til horisontale eller vertikale justeringer.
15
Funksjoner
Areal
1
NO
2
3
4
5
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
6
6.228 m
Første avstand
3.9I0 m
20.276 m
Andre avstand
24.352 m
2
Stanley TLM660
Omkrets
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
i
Resultatet vises i hovedlinjen, og den målte
verdien vises ovenfor.
Delvise målinger / Malefunksjon:
Trykk + eller - før første måling startes. Mål
og legg til eller trekk fra avstander. Avslutt
med =. Mål den andre lengden.
Areal
16
Funksjoner
Volum
1
NO
2
3
4
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
8
5.744 m
Første avstand
2.338 m
Andre avstand
2.431 m
Tredje avstand
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
9
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater.
Sikt laseren mot
det tredje målepunktet.
2
13.430 m
2
Gulv-/takareal
39.300 m
Veggarealer
16.164 m
Omkrets
Volum
17
Funksjoner
Trekant areal
1
NO
2
3
4
5
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
8
4.248 m
Første avstand
4.129 m
Andre avstand
2.425 m
Tredje avstand
4.855 m
2
6
9
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
7
Sikt laseren mot
det tredje målepunktet.
Vinkel mellom første
og andre måling
33.60°
10.802 m
Omkrets
Trekant areal
Funksjon for lange avstander
1
Stanley TLM660
2
i
Funksjonen for lange avstander gjør
det mulig å utføre målinger mot vanskelige mål under ugunstige forhold,
som for eksempel skarpt lys eller mål
med dårlig refleksjon. Måletiden økes.
Et symbol i statuslinjen viser at funksjonen er aktiv.
18
Funksjoner
Høydeprofil-målinger
1
NO
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horisontal avstand til
enheten
h
Høydeforskjell til referansepunkt (REF).
d
Sikt mot tilleggspunkter 1-x.
2x
d
2
h
0
Sikt mot referansepunktet (REF).
6
5
4
Avslutt
funksjon.
Ideell til måling av høydeforskjeller i forhold
til et referansepunkt. Kan også brukes til å
måle profiler og terrengdeler. Etter målingen
av et referansepunkt, vises den horisontale
distansen og høyden for hvert følgende
punkt.
19
Funksjoner
Skrående gjenstander
1
2
NO
3
4
5
Sikt laseren mot
det øverste målpunktet.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2-vinkel
P2-distanse
Vertikal høyde mellom
begge punktene
Avstand mellom begge punktene
7
Sikt laseren mot
det nederste målpunktet.
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
39.10 °
-4.230 m
Inkludert vinkel mellom begge punktene
Horisontal avstand
mellom begge punktene
Indirekte avstandsmåling mellom
to punkter med ekstra resultater.
Ideell til oppgaver som for eksempel måling av lengde og helning av
tak, pipehøyden på et tak, ...
Det er viktig at instrumentet plasseres på samme vertikale nivå
som de to målte punktene. Nivået
defineres av linjen mellom de to
punktene.
Stanley TLM660
20
Funksjoner
Høydesporing
NO
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Sikt laseren mot de øvre punktene og
vinkel/høydesporing starter automatisk.
Sikt laseren mot det laveste punktet.
P0
29.89 °
3.475 m
y
= Sporing av vinkel hvis enheten dreies på et stativ
= Sporing av høyde hvis enheten dreies på et stativ
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
Stopper høydesporing
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
i
7.160 m
z
Man kan finne høyden på bygninger og
trær uten egnede reflekterende punkter. Ved det nedre punktet måles avstand og helning -som gjør det
nødvendig med et reflekterende lasermål. Det øvre punktet kan måles med
punktsøkeren / trådkorset og behøver
ikke et reflekterende lasermål siden det
kun er helningen som måles.
21
Funksjoner
Trapes
1
NO
2
3
4
Sikt laseren mot det
øverste punktet.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Bruk navigasjonstastene opp/ned
for å vise flere resultater. Slå av
Pointfinder hvis
denne er aktivert.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Sikt laseren mot
det andre punk-
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Traps areal
22
Funksjoner
Utsetting
i
NO
To forskjellige
avstander (a og
b) kan legges
inn for å avmerke definerte målte
lengder.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Velg siffer.
7
8
Bekreft verdi "b"
og start måling.
Stanley TLM660
5
Juster siffer.
Flytt enheten sakte langs utsettingslinjen. Avstanden
til det neste utsettingspunktet vises.
2
1.012 m
0,240 m gjenstår til neste
0,625 m avstand.
6
Bekreft verdi "a".
Neste utsettingsavstand
0.625 m
0.240 m
Juster
verdi "b".
i
0.625 m
Instrumentet vil begynne å
pipe når avstanden til neste utsettingspunkt er mindre enn
0,1 m. Funksjonen stoppes
ved å trykke på tasten
SLETT/AV.
23
Funksjoner
Pytagoras (2-punkt)
1
2
NO
3
4
5
Sikt laseren mot det
andre målet.
Sikt laseren mot
det første målet.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Resultatet vises i hovedlinjen.
Ved å trykke på måletasten 2 sekunder i funksjonen aktiveres minimums- eller maksimums-måling automatisk.
Pytagoras er anbefalt kun til indirekte horisontal måling.
For høydemåling (vertikal) er det mer nøyaktig å bruke
en funksjon med helningsmåling.
24
Funksjoner
Pytagoras (3-punkt)
1
2
NO
3
4
Sikt laseren mot
det første målet.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Sikt laseren mot
det andre målet.
i
7
Sikt laseren mot
det tredje målet.
Resultatet vises i hovedlinjen.
Ved å trykke på måletasten 2 sekunder i funksjonen
aktiveres minimums- eller maksimums-måling automatisk.
Pytagoras er anbefalt kun til indirekte horisontal måling.
For høydemåling (vertikal) er det mer nøyaktig å bruke en funksjon med helningsmåling.
25
Tekniske data
NO
Avstandsmåling
Nøyaktighet ved gunstige
forhold *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Nøyaktighet ved ugunstige
forhold **
± 2,0 mm / 0.08 in ***
Område ved gunstige forhold * 200 m / 660 ft
Avstand ved ugunstige
forhold **
80 m / 260 ft ****
Minste viste enhet
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology™
ja
Ø laserpunkt
ved avstander
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Helningsmåling
Måletoleranse mot laserstråle****
± 0.2°
Måletoleranse mot kapsling****
± 0.2°
Rekkevidde
360°
Generelt
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beskyttelsesklasse
IP54
Automatisk utkobling av laser etter 90 s.
Automatisk utkobling av
instrument
etter 180 s.
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Rekkevidde til Bluetooth®
10 m
Batterienes levetid (2 X AA)
Opp til 5000 målinger
Dimensjoner (H X D X B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Vekt (med batterier)
Temperaturområde:
- Oppbevaring
- Drift
Stanley TLM660
209 g / 7,22 oz
* gunstige forhold er: hvitt og diffunderende reflekterende
mål (hvitmalt vegg), lav bakgrunnsbelysning og moderate
temperaturer.
** ugunstige forhold er: høyere reflekterende måloverflate
eller høy bakgrunnsbelysning, eller temperaturer innenfor
det øvre eller nedre angitte temperaturområdet.
*** Toleranse gjelder fra 0,05 m til 10 m med sikkerhetsnivå
på 95 %.
**** etter brukerkalibrering. Ytterligere vinkelrelaterte avvik
på +/- 0,01° per grad opp til +/-45° i hver kvadrant.
Gjelder ved romtemperatur. For hele spektret av driftstemperatur øker det maksimale avviket med
+/-0.1°.
Under gunstige forhold kan toleransen forringes med
0,05 mm/m for avstander mellom 10 til 30 m, med
0,10 mm/m for avstander mellom 30 og 100 m, og
0,20 mm/m for avstander over 100 m.
Under ugunstige forhold kan toleransen forringes med
0,1 mm/m for avstander mellom 10 til 30 m, med
0,20 mm/m for avstander mellom 30 og 100 m, og
0,30 mm/m for avstander over 100 m.
Bruk av stativ anbefales for nøyaktige
indirekte resultater. For nøyaktige
helningsmålinger bør tverrhelning unngås.
i
Funksjoner
Avstandsmåling
ja
Min/Maks måling
ja
Permanent måling
ja
Utsetting
ja
Addisjon/subtraksjon
ja
Areal
ja
Trekant areal
ja
Volum
ja
Trapes
ja
Malefunksjon (areal med
delmåling)
ja
Pytagoras
2-punkt, 3-punkt
Smart Horisontalfunksjon /
Indirekte høyde
ja
Høydeprofil-målinger
ja
Helningssporing
ja
Skråene gjenstander
ja
Høydetracking
ja
Minne
30 visninger
Pip
ja
Belyst fargeskjerm
ja
Multifunksjons endestykke
ja
Punktsøker (visningsskjerm)
4xZoom
Digitalt vater
ja
Bluetooth® Smart
ja
Personlige favoritter
ja
Timer
ja
Funksjon for lange avstander
ja
Kalkulator
ja
-25 til 70 °C
-13 til 158 °F
-10 til 50 °C
14 til 122 °F
26
Meldingskoder
Vedlikehold
Sikkerhetsinstrukser
Kontakt forhandleren hvis meldingen Error
ikke forsvinner etter at enheten er slått på
gjentatte ganger.
Hvis meldingen InFo vises med et nummer,
trykk på Slett-knappen og følg de følgende
instruksene:
• Rengjør enheten med en fuktig myk klut.
• Enheten må aldri senkes i vann.
• Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller
løsemidler.
Den som er ansvarlig for instrumentet må
sørge for at det brukes i samsvar med
instruksjonene.
Garanti
Nr.
Årsak
Korrigering
156
Tverrhelning større
en 10°
Hold instrumentet uten
tverrhelning.
162
Kalibreringsfeil
Sørg for at enheten plasseres på en fullstendig
horisontal og plan flate.
Gjenta kalibreringen.
Kontakt forhandleren
dersom feilen vedvarer.
Stanley TLM har en garanti på to år.
Kontakt din forhandler for ytterligere informasjon.
Det tas forbehold om endringer (tegninger,
beskrivelser og tekniske data).
Ansvaret til produsenten av originalutstyret:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
204
Beregningsfeil
Mål på nytt.
240
Dataoverføringsfeil
Gjenta framgangsmåten.
252
Temperatur for høy
Kjøl ned enheten.
253
Temperatur for lav
Varm opp enheten.
255
Mottatt signal for
Bytt måleflate (f.eks. hvitt
svakt, for lang måletid papir).
256
Mottatt signal for
kraftig
257
For mye bakgrunnslys Skyggelegg målområdet.
258
Måling utenfor måleområde
Riktig område.
260
Brutt laserstråle
Gjenta målingen.
Stanley TLM660
Bytt måleflate (f.eks. hvitt
papir).
NO
Ansvarsområder
Firmaet ovenfor er ansvarlig for levering av
produktet, inklusive brukerhåndboken, i
sikker stand. Firmaet ovenfor er ikke
ansvarlig for utstyr fra tredjepart.
Ansvarsområdet til den som har
ansvar for instrumentet:
• Vedkommende skal forstå sikkerhetsinformasjonen på produktet og instruksjonene i
brukerhåndboken.
• Vedkommende skal kjenne de stedlige
forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet.
• Vedkommende skal hindre uvedkommende i å få adgang til produktet.
27
Sikkerhetsinstrukser
NO
Tillatt bruk
Farer ved bruk
Avhending
• Måling av avstander
• Helningsmåling
• Dataoverføring med Bluetooth®
 ADVARSEL
 FORSIKTIG
Ulovlig bruk
• Bruke instrumentet uten instruksjoner
• Bruk utenfor angitte grenseverdier
• Deaktivering av sikkerhetssystemer og
fjerning av forklarende merking og faremerker
• Åpning av produktet ved bruk av verktøy
(skrutrekkere osv.)
• Utføre modifikasjoner eller endring av
produktet
• Bruk av tilbehør fra andre produsenter
uten uttrykkelig godkjennelse
• Bevisst blending av andre, også i mørket
• Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på arbeidsstedet (som for eksempel ved måling på
veier, anleggsplasser osv.)
• Utilbørlig eller uansvarlig oppførsel på stillaser, i stiger, ved måling i nærheten av
maskiner som går, eller i nærheten av
maskiner eller installasjoner som ikke er
beskyttet
• Sikting direkte mot solen
Stanley TLM660
Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved
instrumentet, hvis det har falt i bakken, hvis
det har vært brukt på feil måte eller hvis det
er blitt ombygd. Utfør regelmessige testmålinger.
Særlig etter at instrumentet har vært utsatt
for ekstreme belastninger samt før og etter
viktige målinger.
 OBS
Forsøk aldri å reparere produktet selv.
Kontakt en lokal forhandler hvis produktet er
skadet.
 ADVARSEL
Endringer eller modifikasjoner som ikke er
uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens
rett til å betjene utstyret.
Begrensning av bruk
Se avsnittet "Tekniske data".
Enheten egner seg til bruk på steder der
mennesker kan oppholde seg permanent.
Produktet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlig eller aggressivt miljø.
i
Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og send dem til
oppsamlingsstasjoner som er beregnet til
dette i henhold til nasjonale eller lokale
forskrifter.
Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Utstyret må kasseres på forsvarlig
måte i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.
Følg nasjonale og landsspesifikke bestemmelser.
Informasjon om produktspesifikk behandling
og håndtering av avfall kan lastes ned fra
hjemmesiden vår.
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
 ADVARSEL
Enheten oppfyller de strenge kravene ifølge
gjeldende retningslinjer og normer.
Likevel kan muligheten for forstyrrelse av
andre apparater ikke helt utelukkes.
28
Sikkerhetsinstrukser
Bruk av produktet med Bluetooth®
NO
Laserklassifisering
 ADVARSEL
Elektromagnetisk stråling kan forårsake
forstyrrelser i annet utstyr, installasjoner (for
eksempel medisinske som pacemakere og
høreapparater) og i luftfartøy. Det kan også
påvirke mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selv om produktet er i samsvar med de
strengeste standarder og forskrifter kan man
ikke utelukke muligheten for at mennesker
og dyr kan skades fullstendig.
• Ikke bruk produktet i nærheten av bensinstasjoner, kjemiske anlegg, i områder med
potensiell eksplosiv atmosfære og steder
hvor det utføres sprengning.
• Ikke bruk produktet i nærheten av medisinsk utstyr.
• Ikke bruk produktet i fly.
• Ikke bruk produktet nær kroppen i lengre
perioder.
Enheten produserer en synlig laserstråle som
kommer ut fra instrumentet:
Produktet er i samsvar med laserklasse 2
ifølge:
• IEC60825-1 : 2014 "Strålingssikkerhet for
laserutstyr"
Laserklasse 2 produkter:
Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den
unødig mot andre personer. Øynene vil
vanligvis beskyttes ved at man snur seg bort
og ved å lukke øynene.
Maksimalt utstrålt effekt:
0,95 mW
Bølgelengde:
635 nm
Pulsvarighet:
>400 ps
Pulsrepetisjonsfrekvens:
320 MHz
Avvik på stråle:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Merking
 ADVARSEL
Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som f.eks.
lupe eller kikkert).
 OBS
Det tas forbehold om endringer (tegninger,
beskrivelser og tekniske data) uten forvarsel.
Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen.
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Spis treści
PL
Elementy i przyciski
-----------------------Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Podstawowe okno pomiaru- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Okno wyboru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Celownik (podgląd) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wkładanie baterii- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Załączanie/wyłączanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kasowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopka wielofunkcyjna- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pomiar ciągły/minimum-maksimum - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dodawanie/odejmowanie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Celownik (podgląd) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Obsługa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustawienia
---------------------------------- 7
Przegląd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednostki nachylenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednostki odległości - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Sygnał dźwiękowy ZAŁ/WYŁ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Niwelator cyfrowy ZAŁ/WYŁ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Aktywacja/dezaktywacja blokady klawiatury - - - - - - - - - - - - - 9
Załączanie z blokadą klawiatury - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Kalibracja czujnika nachylenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Ulubione funkcje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Podświetlenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Czasomierz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ustawianie punktu odniesienia/statywu- - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Pamięć - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Pomiar pojedynczej odległości- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Inteligentny tryb horyzontalny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Śledzenie nachylenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Powierzchnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Objętość - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Powierzchnia trójkąta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Tryb dalekosiężny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Pomiar wysokich profili - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Pochyłe przedmioty- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Śledzenie wysokości - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Tyczenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagoras (2 punkty)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagoras (3 punkty)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Dane techniczne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Dbałość - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Gwarancja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Wskazówki bezpieczeństwa - - - - - - - - - - - - - - - 27
Zakres odpowiedzialności - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem - - - - - - - - - - - - - - 28
Zagrożenia związane z użytkowaniem - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ograniczony zakres użytkowania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utylizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - - - - - - - - - - - - - 28
Użytkowanie produktu z technologią Bluetooth® - - - - - - - - - 29
Klasyfikacja lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Oznakowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Elementy i przyciski
Wstęp
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi ze szczególnym uwzględnieniem
wskazówek bezpieczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za produkt musi dopilnować, aby
wszyscy użytkownicy zrozumieli treść instrukcji obsługi i
przestrzegali zawartych w niej wskazówek.
PL
Przegląd
Wyświetlacz
Użyte w instrukcji symbole mają następujące znaczenie:
 OSTRZEŻENIE
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawidłowe zastosowanie, które może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia ciała.
 UWAGA
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawidłowe zastosowanie, które może spowodować małe obrażenia i/lub
doprowadzić do szkód materialnych, finansowych i środowiskowych.
Ważne akapity, których należy przestrzegać, aby zapewnić
prawidłowe i efektywne działanie produktu.
i
Załączanie/
pomiar
Celownik
(podgląd)
Przyciski nawigacyjne
Funkcje
Powrót/
wyrównanie
Kasowanie/
wyłączanie
Stanley TLM660
Przyciski
wyboru
Dodawanie/
odejmowanie
2
Elementy i przyciski
Podstawowe okno pomiaru
Pasek stanu
PL
Okno wyboru
Wskaźnik
strony
FUNC
Funkcja/ustawienia
Pasek główny
Aktywna
funkcja
Ulubione
Stanley TLM660
Ustawienia
Funkcja
pomocy
3
Elementy i przyciski
Celownik (podgląd)
Stopień powiększenia
Regulacja podświetlenia prawym i lewym
przyciskiem nawigacyjnym
Aktywna
funkcja
PL
Wkładanie baterii
i
1x
Kursor
krzyżykowy
Aby zapewnić prawidłowe działanie,
nie należy używać
baterii cynkowo-węglowych. Zaleca się
używanie wysokiej
jakości baterii. Baterie należy wymienić,
gdy zacznie migać
symbol baterii.
Powiększenie (1x,
2x, 4x) górnym i
dolnym przyciskiem nawigacyjnym
Ulubione
Stanley TLM660
4
Obsługa
Załączanie/wyłączanie
ZAŁ
PL
Kasowanie
WYŁ
i
2s
Jeśli w ciągu 180 s
nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie
wyłączy się automatycznie.
Urządzenie zostało wyłączone.
Kody komunikatów
1x
2x
Cofnij poprzednią
opeBluetoothję.
Pozostaw aktualną
funkcję i przejdź w
domyślny tryb pracy.
Jeśli pojawi się symbol informacji,
przeczytaj wskazówki zawarte w
rozdziale „Kody komunikatów”.
Przykład:
Stopka wielofunkcyjna
i
Kierunek stopki
rozpoznawany
jest automatycznie. Do niego
dostosowany
zostaje punkt
zerowy.
Pomiar ciągły/minimum-maksimum
1
2
2s
min.
maks.
Na ekranie pojawi się wynik pomiaru odległości minimalnej i maksymalnej (min./maks.). Ostatnia
3
zmierzona wartość wyświetlana
jest na pasku głównym.
Służy do pomiaru przekątnych pomieszczeń (maksimum) lub odległości poziomej (minimum).
Stanley TLM660
8.532 m
Zatrzymanie pomiaru ciągłego/minimum-maksimum.
5
Obsługa
Dodawanie/odejmowanie
PL
2x
1
2
7.332 m
3
Do poprzedniego
wyniku pomiaru
dodany zostanie
kolejny wynik.
Od poprzedniego
wyniku pomiaru
zostanie odjęty
kolejny wynik.
i
4
7.332 m
Procedurę tę można ewentualnie
powtórzyć. Tę samą procedurę
można przeprowadzić w celu dodania lub odjęcia powierzchni i objętości.
20.179 m
12.847 m
Celownik (podgląd)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Zakończenie
trybu celownika (podgląd)
Znacznie ułatwia wykonanie pomiarów zewnętrznych. Zintegrowany celownik (podgląd) wskazuje cel na wyświetlaczu. Urządzenie rozpoczyna pomiar w środkowym punkcie
kursora krzyżykowego, nawet jeśli nie jest widoczny punkt
lasera. Błędy paralaksy mogą wystąpić po przybliżeniu kamery do celu. Na kursorze krzyżykowym widać wtedy przesunięty laser. W tym przypadku należy kierować się
rzeczywistym punktem lasera.
Stanley TLM660
6
Ustawienia
Przegląd
PL
Jednostki nachylenia
1
2
Jednostki odległości
Sygnał dźwiękowy
Niwelator cyfrowy
Blokada klawiatury
Bluetooth®
Kalibracja nachylenia
Ulubione
Podświetlenie
Offset
Reset
Informacja
Jednostki nachylenia
1
Stanley TLM660
2
3
Wybierz jedną z następujących jednostek:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
4
5
Potwierdź ustawienie.
Wyjdź z trybu
ustawień.
7
Ustawienia
Jednostki odległości
1
2
PL
3
Wybierz jedną z następujących jednostek:
0.00 m 0.00 ft
0.000 m 0.00 in
0.0000 m 0 1/32 in
0.0 mm 0'00" 1/32
4
5
Potwierdź ustawienie.
Wyjdź z trybu
ustawień.
Sygnał dźwiękowy ZAŁ/WYŁ
1
2
3
Wyjdź z trybu
ustawień.
Aby włączyć, powtórz procedurę.
WYŁ
ZAŁ
Niwelator cyfrowy ZAŁ/WYŁ
1
2
Aby włączyć, powtórz procedurę.
ZAŁ
Stanley TLM660
i
3
Niwelator cyfrowy wyświetlany jest na
pasku stanu.
Wyjdź z trybu
ustawień.
WYŁ
8
Ustawienia
Aktywacja/dezaktywacja blokady klawiatury
1
Powtórz procedurę, aby wyłączyć
funkcję.
2
PL
Załączanie z blokadą klawiatury
3
1
2
przez 2
sek.
Wyjdź z trybu
ustawień.
ZAŁ
WYŁ
Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth Smart
1
2
Aby włączyć, powtórz procedurę.
ZAŁ
i
i
3
Wyjdź z trybu
ustawień.
WYŁ
Włącz funkcję Bluetooth Smart w ustawieniach.
Utwórz połączenie między urządzeniem a smartfonem, tabletem lub
laptopem.
Aktualny pomiar zostanie przesłany automatycznie, jeśli utworzone
jest połączenie Bluetooth. Aby przesłać wynik z paska głównego, naciśnij =.
Po wyłączeniu dalmierza laserowego połączenie Bluetooth zostanie
przerwane.
Efektywny i innowacyjny moduł Bluetooth Smart (z nowym standardem Bluetooth V4.0) jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami
Stanley TLM660
Tryb domyślny: Funkcja Bluetooth jest włączona. Widoczny na
pasku stanu symbol Bluetooth
oznacza, że połączenie Bluetooth
jest aktywne.
Bluetooth Smart Ready. Wszystkie pozostałe urządzenia Bluetooth nie
obsługują zintegrowanego, energooszczędnego modułu Bluetooth
Smart.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za używanie darmowego oprogramowania i nie zobowiązuje się do udoskonalania go ani
aktualizowania. Aplikacje do systemu Android® lub Mac iOS dostępne
są w specjalistycznych sklepach internetowych.
9
Ustawienia
Kalibracja czujnika nachylenia
1
2
PL
3
4
180°
Ustaw urządzenie na całkowicie płaskiej powierzchni.
180°
5
6
7
Obróć urządzenie w poziomie o 180°
i ustaw je ponownie na całkowicie
płaskiej powierzchni.
8
Ustaw urządzenie na całkowicie płaskiej powierzchni.
9
180°
180°
10
i
Po upływie
2 s urządzenie przejdzie
w tryb podstawowy.
Obróć urządzenie w poziomie o 180°
i ustaw je ponownie na całkowicie
płaskiej powierzchni.
Stanley TLM660
10
Ustawienia
Ulubione funkcje
PL
Favorite
1
2
3
4
Wybierz ulubioną
funkcję.
i
5
Naciśnij prawy lub
lewy przycisk wyboru. Funkcja ulubiona wyświetlana
jest nad przynależnym przyciskiem
wyboru.
Wybierz ulubione funkcje, do
których chcesz
mieć szybki dostęp.
Skrót klawiszowy:
Przytrzymaj wciśnięty przycisk wyboru przez 2 s w
trybie pomiaru.
Wyjdź z trybu
ustawień.
Podświetlenie
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Wybierz jasność.
i
5
Potwierdź
ustawienie.
Zmniejsz jasność
obrazu, aby
ograniczyć zużycie baterii.
Wyjdź z trybu
ustawień.
11
Ustawienia
Offset
1
PL
2
3
4
1.012 m
Wybierz
cyfrę.
i
6
Wyjdź z trybu
ustawień.
5
1.012 m
Ustaw
cyfrę.
Zatwierdź
wartość.
Offset automatycznie dodaje lub
odejmuje określoną wartość
do/od wszystkich wyników pomiaru. Funkcja ta pozwala
uwzględnić zakresy tolerancji.
Symbol offsetu wyświetlany jest
na wyświetlaczu.
Reset
1
2
3
Drugie potwierdzenie przyciskami
wyboru:
Anuluj:
Potwierdź:
i
4
Reset powoduje przywrócenie
ustawień fabrycznych. Wszystkie
indywidualne ustawienia zapisane
w pamięci zostaną utracone.
Wyjdź z trybu
ustawień.
Stanley TLM660
12
Funkcje
Przegląd
PL
Czasomierz
Śledzenie nachylenia
Pomiar na pochyłych przedmiotach
Kalkulator
Powierzchnia
Śledzenie wysokości
Ustawianie punktu odniesienia
Objętość
Trapez
Pamięć
Pomiar pojedynczej odległości
Powierzchnia trójkąta
Tyczenie
Tryb dalekosiężny
Pitagoras 1
Inteligentny tryb horyzontalny
Pomiar wysokich profili
Pitagoras 2
Czasomierz
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Wybierz czas wyzwalania.
i
Samoczynne
wyzwalanie
rozpocznie się
po naciśnięciu
przycisku
ZAŁ/pomiar.
i
Wynik pomiaru widoczny na pasku głównym zostaje przejęty do
kalkulatora i może zostać wykorzystany do dalszych obliczeń.
Ułamki ft/in zostają zamienione
na ułamki dziesiętne ft/in.
Potwierdź ustawienie.
Kalkulator
1
2
Wybierz
przycisk na
wyświetlaczu.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Potwierdź wybór
każdego przycisku.
Użyj przycisków wyboru,
aby skasować lub wyświetlić wynik.
13
Funkcje
Ustawianie punktu odniesienia/statywu
1
2
3
PL
Odległość będzie mierzona od stopki urządzenia (ustawienie standardowe).
Odległość mierzona jest od przedniej strony urządzenia (symbol blokady = pomiar
ciągły).
Odległość mierzona będzie od miejsca osadzenia gwintu statywu.
i
4
Po wyłączeniu urządzenia przywrócony zostanie standardowy
punkt odniesienia (tył urządzenia).
Potwierdź ustawienie.
Pamięć
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Przełącz między
wynikami pomiarów.
Skasuj pamięć.
4
Aby wyświetlić bardziej szczegółowe
wyniki danego pomiaru, użyj przyciZastosuj wartość do sków nawigacyjnych
dalszych operacji.
w górę/w dół.
i
Skrót klawiszowy:
14
Funkcje
Pomiar pojedynczej odległości
1
2
PL
3
i
4
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę lasera na cel.
Powierzchnie celu:
Podczas celowania do bezbarwnych cieczy, szkła, styropianu
lub powierzchni półprzezroczystych oraz silnie odblaskowych
mogą wystąpić błędy pomiarowe.
Pomiary do ciemnych powierzchni zwiększają czas pomiaru.
Inteligentny tryb horyzontalny
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Naceluj wiązkę
lasera na cel.
x
y
z
x
y
1
z
(do 360° oraz przy pochyleniu
poprzecznym ±10°)
Śledzenie nachylenia
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Wartość nachylenia wyświetlana jest
stale. Urządzenie generuje sygnał
dźwiękowy przy 0° i 90°. Doskonale
nadaje się do ustawień w pionie i poziomie.
15
Funkcje
Powierzchnia
1
PL
2
3
4
5
Naprowadź wiązkę lasera na
pierwszy punkt
docelowy.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Pierwsza odległość
Druga odległość
Obwód
Powierzchnia
Naprowadź wiązkę lasera na drugi
punkt docelowy.
i
Wynik widoczny jest na pasku głównym, a
tuż nad nim zmierzona wartość.
Pomiary cząstkowe/funkcja Painter:
Wciśnij + lub - przed rozpoczęciem pierwszego pomiaru. Odległości mogą zostać
zmierzone i dodane lub odjęte. Zakończ
przyciskiem =. Zmierz drugą odległość.
16
Funkcje
Objętość
1
PL
2
3
4
Naprowadź wiązkę lasera na
pierwszy punkt
docelowy.
8
5.744 m
Pierwsza odległość
2.338 m
Druga odległość
2.431 m
Trzecia odległość
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Naprowadź wiązkę lasera na drugi
punkt docelowy.
9
Aby wyświetlić
więcej wyników,
użyj przycisków
nawigacyjnych w
górę/w dół.
Naprowadź wiązkę lasera na trzeci
punkt docelowy.
2
13.430 m
39.300 m
Powierzchnia sufitu/podłogi
Powierzchnie ścian
16.164 m
Obwód
2
Objętość
17
Funkcje
Powierzchnia trójkąta
1
2
PL
3
4
5
Naprowadź wiązkę lasera na drugi
punkt docelowy.
Naprowadź wiązkę lasera na
pierwszy punkt
docelowy.
8
4.248 m
Pierwsza odległość
4.129 m
Druga odległość
2.425 m
Trzecia odległość
4.855 m
2
Powierzchnia trójkąta
6
9
Aby wyświetlić więcej wyników, użyj
przycisków nawigacyjnych w górę/w
dół. Wyłącz celownik, jeśli jest aktywny.
7
Naprowadź wiązkę lasera na trzeci
punkt docelowy.
33.60°
10.802 m
Kąt między pierwszym a drugim pomiarem
Obwód
Tryb dalekosiężny
1
Stanley TLM660
2
i
Tryb dalekosiężny pozwala zmierzyć
odległość punktów docelowych w
niekorzystnych warunkach, np. przy
jasnym świetle otoczenia lub słabym
współczynniku odbicia punktu docelowego. Czas pomiaru jest wydłużony.
Symbol widoczny na pasku stanu
oznacza, że funkcja jest aktywna.
18
Funkcje
Pomiar wysokich profili
1
PL
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Odległość pozioma od
urządzenia
h
Różnica wysokości
względem punktu odniesienia (REF).
d
Wyceluj dodatkowe punkty 1-x.
2x
d
2
h
0
Wyceluj punkt odniesienia (REF).
6
5
4
Anuluj funkcję.
Umożliwia pomiar różnicy wysokości względem punktu odniesienia. Może zostać użyty
również do pomiaru profili i odcinków terenu. Po zmierzeniu punktu odniesienia, dla
każdego kolejnego punktu wyświetlona zostanie odległość pozioma i wysokość.
19
Funkcje
Pochyłe przedmioty
1
2
PL
3
4
5
Naprowadź wiązkę
lasera na górny
punkt docelowy.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 kąt
P2 odległość
Wysokość pionowa
między dwoma punktami
Odległość między
dwoma punktami
7
Aby wyświetlić więcej wyników, użyj
przycisków nawigacyjnych w górę/w
dół. Wyłącz celownik, jeśli jest aktywny.
Naprowadź wiązkę
lasera na dolny
punkt docelowy.
39.10 °
-4.230 m
Kąt między dwoma
punktami
Odległość pozioma
między dwoma punktami
Pośredni pomiar odległości między 2 punktami z dodatkowymi
wynikami. Doskonale nadaje się
do pomiaru długości i nachylenia
dachu, wysokości komina itp.
Ważne jest, aby urządzenie ustawione było w tej samej płaszczyźnie pionowej co oba zmierzone
punkty. Płaszczyznę określa odcinek między dwoma punktami.
Stanley TLM660
20
Funkcje
Śledzenie wysokości
PL
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Wycelowanie wiązki lasera na górne punkty spowoduje automatyczne uruchomienie
pomiaru śledzącego kąta/wysokości.
Naprowadź wiązkę lasera
na dolny punkt.
P0
29.89 °
3.475 m
8
Stanley TLM660
Aby wyświetlić więcej wyników, użyj
przycisków nawigacyjnych w górę/w
dół. Wyłącz celownik, jeśli jest aktywny.
y
= śledzony kąt, jeśli urządzenie znajduje się na statywie
= śledzona wysokość, jeśli
urządzenie znajduje się na statywie
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Przerywa śledzenie wysokości.
Pozwala zmierzyć wysokość budynków
lub drzew nie mających odpowiednich
punktów odbicia. Pomiar odległości i
nachylenia realizowany jest przy punkcie dolnym, wymagającym docelowego
punktu odbicia. Górny punkt może być
wycelowany celownikiem/kursorem
krzyżykowym i nie wymaga docelowego punktu odbicia, gdyż mierzone jest
tylko nachylenie.
21
Funkcje
Trapez
1
PL
2
3
4
Naprowadź wiązkę lasera na górny punkt.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Aby wyświetlić
więcej wyników,
użyj przycisków
nawigacyjnych w
górę/w dół. Wyłącz celownik, jeśli
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Wyceluj drugi
punkt.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Powierzchnia trapezu
22
Funkcje
Tyczenie
i
PL
Aby wydzielić
zmierzone odcinki, można
wprowadzić
dwie wartości
(a oraz b).
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Wybierz
cyfrę.
7
8
Zatwierdź wartość „b” i rozpocznij pomiar.
Stanley TLM660
5
Ustaw
cyfrę.
Przesuń urządzenie powoli wzdłuż
linii tyczenia. Na
ekranie wyświetlona zostanie odległość od
kolejnego tyczonego punktu.
2
1.012 m
Do osiągnięcia
kolejnej odległości 0,625 m
brakuje 0,240
m.
6
Zatwierdź
wartość „a”.
Odległość od
kolejnego tyczonego
punktu
0.625 m
0.240 m
Ustaw
wartość
„b”.
i
0.625 m
Po zbliżeniu się do tyczonego
punktu na odległość mniej niż
0,1 m wygenerowany zostanie
sygnał dźwiękowy. Aby przerwać działanie funkcji, naciśnij
przycisk CLEAR/OFF.
23
Funkcje
Pitagoras (2 punkty)
1
2
PL
3
4
5
Naprowadź wiązkę
lasera na drugi
punkt docelowy.
Naprowadź wiązkę lasera na
pierwszy punkt
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Wynik wyświetlany jest na pasku głównym.
Wciśnięcie przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje
aktywację automatycznego pomiaru minimum lub maksimum.
Użycie funkcji Pitagorasa zalecane jest tylko do pośrednich pomiarów poziomych.
Do precyzyjnego pomiaru wysokości (w pionie) zaleca
się użycie funkcji służącej do pomiaru nachylenia.
24
Funkcje
Pitagoras (3 punkty)
1
2
PL
3
4
Naprowadź wiązkę lasera na
pierwszy punkt
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Naprowadź wiązkę lasera na drugi
punkt docelowy.
i
7
Naprowadź wiązkę lasera na trzeci
punkt docelowy.
Wynik wyświetlany jest na pasku głównym.
Wciśnięcie przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację automatycznego pomiaru minimum lub
maksimum.
Użycie funkcji Pitagorasa zalecane jest tylko do pośrednich pomiarów poziomych.
Do precyzyjnego pomiaru wysokości (w pionie) zaleca się użycie funkcji służącej do pomiaru nachylenia.
25
Dane techniczne
PL
Pomiar odległości
Dokładność w warunkach
korzystnych *
±1,0 mm/~1/16 cala ***
Dokładność w warunkach
niekorzystnych **
±2,0 mm/0,08 cala ***
Zasięg w warunkach korzystnych *
200 m/660 ft
Zasięg w niekorzystnych
warunkach **
80 m/260 ft ****
Najmniejsza wyświetlana
jednostka
0.1 mm/1/32 cala
Technologia Power Range™
tak
Ø plamki lasera
przy odległościach
6 /30 / 60 mm
(10/50/100 m)
Pomiar nachylenia
Tolerancja pomiaru
względem wiązki laserowej
****
±0,2°
Tolerancja pomiaru
względem obudowy****
±0,2°
Zasięg
360°
Informacje ogólne
* Warunki korzystne: białe obiekty powodujące odbicie
rozproszone (ściana pomalowana na biało), niskie oświetlenie tła i umiarkowane temperatury.
** Warunki niekorzystne: obiekty o niskim lub wysokim
współczynniku odbicia lub wysokie oświetlenie tła lub
temperatury w określonym zakresie dolnym lub górnym.
*** Zakres dotyczy przedziału od 0,05 m do 10 m na
poziomie ufności 95%.
**** Po dokonaniu kalibracji przez użytkownika. Dodatkowa
odchyłka kąta waha się na poziomie od ±0,01° do ±45° na
stopień w każdej ćwiartce. Dotyczy temperatury pokojowej. W całym zakresie temperatury roboczej maksymalna
odchyłka wzrasta o
±0,1°.
W warunkach korzystnych zakres tolerancji może pogorszyć się o 0,05 mm/m dla odległości od 10 m do 30 m, o
0,10 mm/m dla odległości od 30 m do 100 m oraz o 0,20
mm/m dla odległości powyżej 100 m.
W warunkach niekorzystnych zakres tolerancji może pogorszyć się o 0,10 mm/m dla odległości od 10 m do 30 m, o
0,20 mm/m dla odległości od 30 m do 100 m oraz o 0,30
mm/m dla odległości powyżej 100 m.
Funkcje
Pomiar odległości
tak
Pomiar min/max
tak
Pomiar ciągły
tak
Tyczenie
tak
Dodawanie/odejmowanie
tak
Powierzchnia
tak
Powierzchnia trójkąta
tak
Objętość
tak
Trapez
tak
Funkcja malarska
(powierzchnia z wartościami
cząstkowymi)
tak
Funkcja Pitagoras
2-punktowa, 3-punktowa
Inteligentny tryb horyzontalny/ tak
wysokość pośrednia
Pomiar wysokich profili
tak
Śledzenie nachylenia
tak
Pochyłe przedmioty
tak
Śledzenie wysokości
tak
Pamięć
30 wyników
Sygnał dźwiękowy
tak
Podświetlany ekran kolorowy
tak
Stopka wielofunkcyjna
tak
Celownik (podgląd)
4x zoom
Klasa lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Stopień ochrony
IP54
Automatyczne wyłączenie
lasera
po 90 s
Automatyczne wyłączenie
urządzenia
po 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Niwelator cyfrowy
tak
Zasięg Bluetooth®
10 m
Bluetooth® Smart
tak
Trwałość baterii (2 x AAA)
do 5000 pomiarów
Ulubione funkcje
tak
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Czasomierz
tak
Tryb dalekosiężny
tak
Kalkulator
tak
Waga (z bateriami)
Zakres temperatur:
- Przechowywanie
- Praca
Stanley TLM660
209 g/7,22 oz
Aby osiągać dokładne wyniki
pomiarów, zaleca się stosowanie
statywu. W celu uzyskania dokładnych
wyników pomiaru nachylenia nie należy przechylać urządzenia na boki.
i
od -25 do 70 °C
od -13 do 158 °F
od -10 do 50 °C
od 14 do 122 °F
26
Kody komunikatów
Dbałość
Wskazówki bezpieczeństwa PL
Jeśli komunikat Błąd nie zniknie po kilkukrotnym zrestartowaniu urządzenia, to
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Jeśli komunikat InFo pojawi się z cyfrą, to
należy nacisnąć przycisk Clear i przestrzegać
następujących wskazówek:
• Urządzenie należy czyścić wilgotną, miękką
szmatką.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nigdy nie stosować agresywnych środków
czyszczących ani rozpuszczalników.
Osoba odpowiedzialna za produkt musi
dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zrozumieli treść instrukcji obsługi i przestrzegali
zawartych w niej wskazówek.
Gwarancja
Zakres odpowiedzialności producenta
lasera:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Nr
Przyczyna
Środki zaradcze
156
Nachylenie boczne
powyżej 10°.
Należy trzymać urządzenie nie pochylając go
na boki.
162
Błąd kalibracji
Sprawdzić, czy urządzenie
ustawione jest na płaskiej
poziomej powierzchni.
Powtórzyć procedurę
kalibracji. Jeśli błąd nadal
występuje, to należy skontaktować się ze sprzedawcą.
204
Błąd obliczeń
Wykonaj ponownie
pomiar.
240
Błąd transferu danych Powtórz procedurę.
252
Za wysoka temperatura
Pozostaw urządzenie do
schłodzenia.
253
Za niska temperatura Rozgrzej urządzenie.
255
Zbyt słaby sygnał
zwrotny, zbyt długi
czas pomiaru
Zmień powierzchnię celowania (np. podkładając
białą kartkę).
256
Zbyt silny sygnał
zwrotny
Zmień powierzchnię celowania (np. podkładając
białą kartkę).
257
Zbyt silne podświetlenie tła
Zacień obszar celowania.
258
Pomiar poza
możliwym zasięgiem
Skoryguj zasięg.
260
Zakłócona wiązka
lasera
Powtórz pomiar.
Stanley TLM660
Na urządzenie Stanley TLM przysługuje
dwuletni okres gwarancji.
W celu zasięgnięcia dalszych informacji,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zastrzega się możliwość zmian (rysunki,
opisy i dane techniczne).
Zakres odpowiedzialności
Producent ponosi odpowiedzialność za
dostawę produktu z instrukcją obsługi w
całkowicie bezpiecznym stanie i nie odpowiada za akcesoria innych producentów.
Zakres odpowiedzialności użytkownika lasera:
• Zrozumienie wskazówek bezpieczeństwa
umieszczonych na produkcie i w instrukcji
obsługi.
• Zaznajomienie się z lokalnymi przepisami
BHP.
• Uniemożliwienie dostępu do lasera
osobom nieupoważnionym.
27
Wskazówki bezpieczeństwa
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zagrożenia związane z użytkowaniem
Utylizacja
• Pomiar odległości
• Pomiar nachylenia
• Transfer danych w technologii Bluetooth®
 OSTRZEŻENIE
Nie wyrzucać wyczerpanych baterii wraz z
odpadami domowymi. Dla zapewnienia
ochrony środowiska należy zanieść je do
punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z
przepisami krajowymi lub lokalnymi.
Nie wyrzucać lasera wraz z odpadami domowymi.
Produkt należy utylizować zgodnie z
przepisami obowiązującymi w kraju
użytkowania.
Przestrzegać obowiązujących przepisów
krajowych.
Informacje o sposobie utylizacji i zagospodarowania odpadów dostępne są do pobrania
na naszej stronie internetowej.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
• Użytkowanie lasera bez instrukcji obsługi.
• Praca z urządzeniem poza zakresem jego
zastosowania
• Dezaktywacja urządzeń zabezpieczających
i usuwanie tabliczek informacyjnych
• Otwieranie sprzętu za pomocą narzędzi
(np. śrubokrętów).
• Przeprowadzanie modyfikacji lub przeróbek urządzenia.
• Stosowanie akcesoriów pochodzących od
innych producentów bez wyraźnej zgody.
• Celowe kierowanie wiązki lasera na
otoczenie; również w ciemności.
• Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca
pomiarowego (np. podczas pomiarów na
drogach, budowach itp.)
• Nieodpowiedzialne zachowanie podczas
pracy na rusztowaniach, podczas używania
drabin. podczas pomiarów w okolicach
działających maszyn lub niezabezpieczonych instalacji.
• Celowanie bezpośrednio pod słońce.
Stanley TLM660
W przypadku uszkodzenia urządzenia,
upuszczenia go na ziemię, modyfikacji lub
zastosowania do innych celów mogą
wystąpić błędy pomiarowe. Przeprowadzać
okresowe pomiary kontrolne.
Dotyczy to szczególnie przypadku nieprawidłowego użycia lasera, a także przed, w
trakcie i po wykonaniu ważnych pomiarów.
 UWAGA
Nigdy nie naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku uszkodzenia lasera
należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
 OSTRZEŻENIE
Użytkownik może utracić prawo do użytkowania produktu w przypadku dokonania w
nim zmian lub modyfikacji bez wyraźnej
zgody producenta.
 UWAGA
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 OSTRZEŻENIE
Urządzenie spełnia ścisłe wymagania odpo-
Ograniczony zakres użytkowania wiednich norm i przepisów prawnych.
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy
w miejscach stale zamieszkanych przez ludzi.
Nie używać lasera w obszarach zagrożonych
wybuchem lub działaniem czynników agresywnych.
i
Niemniej jednak nie można całkowicie
wykluczyć, że nie będzie ono zakłócało pracy
innych urządzeń.
28
Wskazówki bezpieczeństwa
PL
Użytkowanie produktu z techno- Klasyfikacja lasera
logią Bluetooth®
 OSTRZEŻENIE
Promieniowanie elektromagnetyczne może
spowodować zakłócenia w działaniu innych
urządzeń i instalacji (np. urządzeń medycznych, takich jak stymulatory serca lub aparaty
słuchowe), a także urządzeń pokładowych w
samolocie. Ponadto może oddziaływać na
ludzi i zwierzęta.
?rodki ostro?no?ci:
Niniejszy produkt spełnia ścisłe wymagania
norm i przepisów prawnych. Mimo to nie
można całkowicie wykluczyć zagrożenia dla
bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
• Nie użytkować produktu w pobliżu stacji
paliw, zakładów chemicznych, w obszarach
wybuchowych ani w miejscach robót
strzelniczych.
• Nie używać lasera w pobliżu urządzeń
medycznych.
• Nie używać lasera w samolotach.
• Nie używać lasera w pobliżu ciała przez
dłuższy okres.
Stanley TLM660
Laser emituje widzialną wiązkę.
Jest to laser klasy 2 zgodny z normą:
• IEC60825-1 : 2014 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych”
Urządzenia laserowe klasy 2:
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę lasera
ani nie kierować jej niepotrzebnie w stronę
innych ludzi. Normalną reakcją obronną jest
odwrócenie wzroku i mruganie powiekami.
Maksymalna szczytowa moc
wyjściowa promieniowania:
0,95 mW
Długość fali:
635 nm
Czas trwania impulsu:
>400ps
Częstotliwość powtarzania
impulsów:
320 MHz
Rozbieżność wiązki:
0,16 mrad x 0,6
mrad
Oznakowanie
 OSTRZEŻENIE
Spoglądanie bezpośrednio na wiązkę lasera
przez urządzenia optyczne (np. lornetkę lub
lunetę) może być szkodliwe.
 UWAGA
Spoglądanie na wiązkę lasera może być
szkodliwe dla oczu.
Zastrzega się prawo do zmian (rysunków,
opisów i danych technicznych) bez uprzedniego powiadomienia.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Índice
PT
Configuração do instrumento
-------------Introdução - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apresentação geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecrã de medição básica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecrã de selecção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Localizador de pontos (Ecrã de visualização) - - - - - - - - - - - - Instalação das pilhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Ligar e Desligar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apagar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Códigos de mensagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tampa multifunções - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medição permanente / mínima/máxima - - - - - - - - - - - - - - - Adição / Subtracção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Localizador de pontos (Ecrã de visualização) - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Operações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Configurações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Apresentação geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unidades de inclinação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unidades de distância - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Aviso acústico ON/OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Nível digital (ON/OFF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Activar/desactivar o bloqueio do teclado - - - - - - - - - - - - - - - 9
Ligação com teclado bloqueado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Activar/desactivar Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Calibração do sensor de inclinação (Calibração da inclinação) 10
Favoritos personalizados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Iluminação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Desvio (Offset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset (Reactivar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funções
-----------------------------------Apresentação geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Temporizador - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculadora- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ajustamento da referência de medição / tripé - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Memória - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Medição de uma distância individual - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Modo Horizontal Inteligente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Medição contínua de inclinações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Área - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Área de triângulo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Modo de longa distância- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Medição de altura-perfil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objectos inclinados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Medição contínua da altura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapézio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Implantação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Triângulo rectângulo (2 vértices) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Triângulo rectângulo (3 vértices) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Características técnicas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Códigos de mensagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Cuidados e manutenção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Instruções de segurança - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Áreas de responsabilidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Utilização correcta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilização incorrecta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Riscos da utilização - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limites da utilização do instrumento - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Eliminação final - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilidade Electromagnética (EMC)- - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilização do instrumento com acessórios Bluetooth®: - - - - - 29
Classificação do laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Marcação do instrumento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Configuração do instrumento
Introdução
As instruções de segurança e o manual de operação devem
ser lidos atentamente antes de o instrumento ser utilizado
pela primeira vez.
A pessoa responsável pelo instrumento deve verificar se
todos os utilizadores compreendem claramente estas instruções e controlar o seu estrito cumprimento.
PT
Apresentação geral
Visor
Os símbolos utilizados neste manual têm os seguintes significados:
 ATENÇÃO
Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode provocar a
morte ou lesões corporais graves.
 AVISO
Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode provocar
lesões corporais ligeiras e/ou danos materiais, financeiros ou
ambientais significativos.
Informações importantes que devem ser observadas, para o
instrumento ser utilizado de modo tecnicamente correcto e
eficiente.
i
Botão
ON/Measure
(Ligado/Medição)
Localizador de
pontos
(Ecrã de visualização)
Navegação
Apagar / Off
Stanley TLM660
Botões de selecção ligados
aos símbolos
acima
Ecrã de funções
Regressar /
Igual
Adição /
Subtracção
2
Configuração do instrumento
Ecrã de medição básica
Barra de
estado
PT
Ecrã de selecção
Indicador de
página
FUNC
Função /
Configurações
Linha principal
Função activa
Favoritos
Stanley TLM660
Configurações
Função de
Ajuda
3
Configuração do instrumento
Localizador de pontos (Ecrã de visualização)
Nível de zoom
Função activa
Instalação das pilhas
i
1x
Ajustamento
da iluminação
com os botões
de navegação
(direita e esquerda)
PT
Retícula
Para uma utilização
fiável do instrumento, não utilizar pilhas
de zinco-carbono.
Recomendamos
a utilização de pilhas
de alta qualidade.
Substituir as pilhas,
quando o símbolo
respectivo começar
a piscar.
Zoom (1x, 2x, 4x)
com os botões de
navegação (para
cima e para baixo)
Favoritos
Stanley TLM660
4
Operações
Ligar e Desligar
PT
Apagar
ON
OFF
i
2s
Se não for premido nenhum botão durante 180
s, o instrumento
é desligado automaticamente.
O instrumento
é desligado.
Códigos de mensagens
1x
2x
Abandonar a função actual e ir para
o modo de operação normal.
Desfazer a última
acção.
Se o símbolo "InFo" for apresentado
com um número, seguir as instruções do parágrafo "Códigos de
mensagens".
Exemplo:
Tampa multifunções
i
A orientação da
tampa multifunções é detectada
automaticamente e o ponto
zero é ajustado
em conformidade.
Medição permanente / mínima/máxima
1
2
2s
mín.
máx.
É apresentada a distância mínima e
máxima medida (mín., máx.). O último valor medido é apresentado 3
na linha principal.
Para medição das diagonais de espaços (valores máximos) ou distâncias horizontais (valores mínimos)
Stanley TLM660
8.532 m
Paragem da medição permanente / mínima-máxima.
5
Operações
Adição / Subtracção
PT
2x
1
2
7.332 m
3
A medição seguinte é adicionada à
anterior.
A medição seguinte é subtraída da
anterior.
i
4
7.332 m
O processo pode ser repetido
conforme necessário. O mesmo
processo pode ser usado para adicionar ou subtrair áreas ou volumes.
20.179 m
12.847 m
Localizador de pontos (Ecrã de visualização)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Sair do Localizador de Pontos (ecrã de
visualização).
Uma excelente ajuda para medições no exterior. O localizador de pontos (ecrã de visualização) permite visualizar o
alvo no ecrã. O instrumento efectua a medição no centro
da retícula, mesmo se o ponto de laser não estiver visível.
Ocorrem erros de paralaxe, quando a câmara com localizador de pontos é utilizada em alvos próximos; nestas condições, o ponto de laser aparece deslocado da retícula.
Nestas situações, a operação deve ser baseada no ponto de
laser (vermelho).
Stanley TLM660
6
Configurações
Apresentação geral
PT
Unidades de inclinação
1
2
Unidades de distância
Bip
Nível digital
Bloqueio do teclado
Bluetooth®
Calibração da inclinação
Favoritos
Iluminação
Desvio
RESET (Reactivar)
Informação
Unidades de inclinação
1
2
3
Selecção entre as unidades seguintes:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Confirmar a configuração.
Sair das configurações.
7
Configurações
Unidades de distância
1
2
PT
3
Selecção entre as unidades seguintes:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Confirmar a configuração.
Sair das configurações.
Aviso acústico ON/OFF
1
2
3
OFF
ON
Sair das configurações.
Para ligar (ON), repetir o procedimento.
Nível digital (ON/OFF)
1
2
Para ligar (ON),
repetir o procedimento.
ON
Stanley TLM660
i
3
O nível digital é
apresentado na
barra de estado.
Sair das configurações.
OFF
8
Configurações
Activar/desactivar o bloqueio do teclado
1
Para desactivar,
repetir o procedimento.
2
PT
Ligação com teclado bloqueado
3
1
2
em menos
de 2 s
Sair das configurações.
ON
OFF
Activar/desactivar Bluetooth Smart
1
2
Para ligar (ON),
repetir o procedimento.
ON
i
i
3
Sair das configurações.
OFF
Ligar a função Bluetooth Smart nas Configurações.
Para ligação do instrumento a telefones avançados, tablets, computadores portáteis,…
A medição é transferida automática, se a conexão Bluetooth estiver
activada. Para transferir o resultado da linha principal, premir =.
A função Bluetooth é desligada quando o medidor de distâncias com
laser é desligado.
O inovador módulo de elevada eficiente Bluetooth Smart (nova norma
Bluetooth V4.0) permite o funcionamento do instrumento com todos
os dispositivos Bluetooth Smart Ready. Todos os outros dispositivos
Stanley TLM660
Modo normal: O Bluetooth está
activado. O símbolo de Bluetooth é apresentado, quando o instrumento se encontra ligado
através de Bluetooth.
Bluetooth não suportam a função de poupança de energia do Bluetooth Smart Module integrado no instrumento.
Declinamos quaisquer responsabilidades relativas à utilização deste
software grátis e não somos obrigados a fornecer quaisquer versões
de correcção ou a desenvolver quaisquer versões de actualização.
Aplicações (apps) para Android® ou Mac iOS podem ser encontrados
em sítios Web especializados.
9
Configurações
Calibração do sensor de inclinação (Calibração da inclinação)
1
2
3
PT
4
180°
Colocar o instrumento numa superfície completamente horizontal.
180°
5
6
7
Rodar horizontalmente o instrumento 180° e colocá-lo novamente numa
superfície totalmente horizontal.
8
Colocar o instrumento numa superfície completamente horizontal.
9
180°
180°
10
i
Após 2 s, o
instrumento
regressa ao
modo básico.
Rodar horizontalmente o instrumento 180° e colocá-lo novamente numa
superfície totalmente horizontal.
Stanley TLM660
10
Configurações
Favoritos personalizados
PT
Favorite
1
2
3
4
5
Premir o botão de
selecção (esquerda
Sair das confiSeleccionar a fun- ou direita). A função é definida como gurações.
ção favorita
favorita acima do
botão de selecção
correspondente.
i
Seleccionar as
funções favoritas para acesso
rápido.
Atalho:
Premir o botão
de selecção durante 2 segundos no modo de
medição.
Iluminação
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Seleccionar a intensidade da iluminação.
i
5
Confirmar a configuração.
Sair das configurações.
Para poupar
as pilhas, reduzir o nível
da iluminação.
11
Configurações
Desvio (Offset)
1
PT
2
3
4
Seleccionar
o dígito.
i
6
Sair das configurações.
1.012 m
5
1.012 m
Ajustar o dígito.
Aprovar o
valor.
Um desvio (offset) soma ou subtrai automaticamente um valor
especificado a/de todas as medições. Esta função permite ter as
tolerâncias em consideração. O
símbolo de Desvio é apresentado.
Reset (Reactivar)
1
2
3
Segunda confirmação com os botões de selecção:
Recusar:
Confirmar.
i
4
A reactivação repõe o instrumento nas configurações de fábrica.
Todas as configurações personalizadas e memórias são apagadas.
Sair das configurações.
Stanley TLM660
12
Funções
Apresentação geral
PT
Temporizador
Medição contínua de inclinações
Medição em objectos inclinados
Calculadora
Ajustamento da referência de
medição
Memória
Medição de uma distância individual
Modo Horizontal Inteligente
Área
Medição contínua da altura
Volume
Trapézio
Área de triângulo
Implantação
Modo de longa distância
Triângulo rectângulo 1
Medição de altura-perfil
Triângulo rectângulo 2
Temporizador
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Seleccionar o
tempo do activação/disparo.
Confirmar a
configuração.
O disparo/activação automático é
iniciado, se for
premido o botão ON/Medição.
Calculadora
1
2
Seleccionar o
botão no visor.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Confirmar todos
os botões.
Utilizar os botões de selecção para apagar ou obter o resultado.
i
O resultado da medição da linha
principal é transferido para a calculadora e pode ser utilizado em
cálculos subsequentes.
Ft/in fraccionário convertido em
ft/in decimal.
13
Funções
Ajustamento da referência de medição / tripé
1
2
3
PT
A distância é medida a partir da face traseira do instrumento (configuração normal).
A distância é medida a partir da face dianteira do instrumento (símbolo de bloqueio =
permanente).
A distância é permanentemente medida a
partir da rosca do tripé.
i
4
Se o instrumento for desligado, a
referência regressa à configuração normal (face traseira do instrumento).
Confirmar a configuração.
Memória
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Mudança entre
medições.
Apagar a memória.
Obter o valor para
outras acções.
4
Utilizar os botões de
navegação Para cima/Para baixo para
visualizar resultados
mais pormenorizados
de uma medição específica.
i
Atalho
14
Funções
Medição de uma distância individual
1
2
PT
3
i
4
8.532 m
Apontar o laser (activado) para
o alvo.
Superfícies do alvo:
Podem ocorrer erros de medição, quando o laser é apontado
para líquidos incolores, vidro, poliestireno expandido ou superfícies semi-permeáveis ou outras
superfícies com elevado brilho.
Com superfícies escuras, o tempo
de medição aumenta.
Modo Horizontal Inteligente
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Apontar o laser para o alvo.
x
y
z
x
y
1
z
(até 360° e com uma inclinação
transversal de ±10°)
Medição contínua de inclinações
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
A inclinação é permanentemente
apresentada. O instrumento emite
um bip a 0° e a 90°. Ideal para ajustamentos horizontais ou verticais.
15
Funções
Área
1
PT
2
3
4
5
Apontar o laser
para o primeiro
ponto-alvo.
6
6.228 m
Primeira distância
3.9I0 m
20.276 m
Segunda distância
24.352 m
2
Stanley TLM660
Circunferência
Área
Apontar o laser
para o segundo
ponto-alvo.
i
O resultado é apresentado na linha principal
e o valor medido acima dele.
Medições parciais / Função "Pintura":
Premir + ou - antes do início da primeira medição. Medir e adicionar ou subtrair distâncias. Terminar com =. Medir o segundo
comprimento.
16
Funções
Volume
1
PT
2
3
4
Apontar o laser
para o primeiro
ponto-alvo.
8
5.744 m
Primeira distância
2.338 m
Segunda distância
2.431 m
Terceira distância
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Apontar o laser
para o segundo
ponto-alvo.
9
Utilizar os botões
Para cima/Para
baixo para visualizar mais resultados.
Apontar o laser
para o terceiro
ponto-alvo.
39.300 m
Área de tecto/pavimento
Área de parede
16.164 m
Circunferência
2
13.430 m
2
Volume
17
Funções
Área de triângulo
1
PT
2
3
4
5
Apontar o laser
para o segundo
ponto-alvo.
Apontar o laser
para o primeiro
ponto-alvo.
8
4.248 m
Primeira distância
4.129 m
Segunda distância
2.425 m
Terceira distância
4.855 m
2
Área de triângulo
6
9
Utilizar os botões
Para cima/Para baixo para visualizar
mais resultados. Desactivar o Localizador de Pontos, se
estiver activado.
7
Apontar o laser
para o terceiro
ponto-alvo.
33.60°
10.802 m
Ângulo entre a primeira e a segunda
medição
Circunferência
Modo de longa distância
1
Stanley TLM660
2
i
O modo de longa distância permite a
medição de alvos difíceis em condições desfavoráveis, como, por exemplo, iluminação natural intensa ou
alvos com reflectividade deficiente.
Nestas condições, a duração da medição é mais elevada.
Um símbolo na linha de estado mostra se a função se encontra activada.
18
Funções
Medição de altura-perfil
1
PT
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Distância horizontal
até ao instrumento
h
Diferença de altura até
ao ponto de referência
(REF).
d
Apontar para os outros pontos 1-x.
2x
d
2
h
0
Apontar para o ponto de referência
6
5
4
Sair da função.
Ideal para a medição de diferenças de altura
relativamente a um ponto de referência. Esta
função pode também ser utilizada para a medição de perfis e secções de terreno. Após a
medição do ponto de referência, são apresentadas a distância horizontal e a altura de
cada ponto seguinte.
19
Funções
Objectos inclinados
1
2
PT
3
4
5
Apontar o laser
para o ponto-alvo
superior.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Ângulo P2
Distância P2
Altura vertical entre os
dois pontos
7
Utilizar os botões
Para cima/Para baixo para visualizar
mais resultados. Desactivar o Localizador de Pontos, se
estiver activado.
Apontar o laser
para o ponto-alvo
inferior.
39.10 °
-4.230 m
Ângulo interno entre
os dois pontos
Distância horizontal
entre os dois pontos
Distância entre os dois
pontos
Medição indirecta da distância entre 2 pontos com resultados adicionais. Ideal para aplicações diversas, como o comprimento e
inclinação de coberturas, alturas de chaminés, etc.
O instrumento deve estar posicionado no
mesmo plano vertical dos 2 pontos medidos.
O plano é definido pela linha entre os 2 pontos.
Stanley TLM660
20
Funções
Medição contínua da altura
PT
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Apontar o laser para os pontos superiores e a medição contínua do ângulo/altura é iniciada automaticamente.
Apontar o laser para o
vértice inferior.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
8
Utilizar os botões
Para cima/Para baixo para visualizar
mais resultados. Desactivar o Localizador de Pontos, se
estiver activado.
Stanley TLM660
y
= Medição contínua do ângulo, quando o instrumento é
rodado num tripé
= Medição contínua da altura,
quando o instrumento é rodado num tripé
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Paragem da medição contínua
da altura.
Determinação da altura de edifícios e
árvores sem pontos reflectivos adequados. No ponto inferior, pode ser
medida a distância e a inclinação - o que
exige a presença de um alvo reflectivo
à luz laser. O ponto superior pode ser
adquirido com o localizador de pontos
/ retícula e não necessita de ser reflectivo à luz laser (por ser apenas medida
a inclinação).
21
Funções
Trapézio
1
PT
2
3
4
Apontar o laser para o
vértice superior.
h
y
5.790 m
7
Utilizar os botões
Para cima/Para baixo para visualizar
mais resultados. Desactivar o Localizador de Pontos, se
estiver activado.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Apontar o laser
para o segundo
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Área do trapézio
22
Funções
Implantação
i
Podem ser introduzidas
duas distâncias
diferentes (a e
b), para marcar
comprimentos
medidos definidos.
PT
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Seleccionar
o dígito.
7
8
Aprovar o valor
"b" e iniciar a medição.
Stanley TLM660
5
Ajustar o dígito.
Mover lentamente o instrumento
ao longo da linha
de implantação. É
apresentada a distância até ao ponto de implantação
seguinte.
2
1.012 m
O valor 0,240
m é corrigido
para a distância 0,625 m seguinte.
6
Aprovar o
valor "a".
De seguida,
implantar a
distância
0.625 m
0.240 m
Ajustar
o valor "b".
i
0.625 m
Quando o instrumento se
aproxima a menos de 0,1 m
de um ponto de implantação,
é emitido um aviso acústico.
Para parar a função, premir o
botão CLEAR/OFF.
23
Funções
Triângulo rectângulo (2 vértices)
1
2
PT
3
4
5
Apontar o laser
para o segundo alvo.
Apontar o laser
para o primeiro
alvo.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
O resultado da medição é apresentado na linha principal.
Premir o botão de medição durante 2 s durante a função, para activar automaticamente a medição Mínima e
Máxima.
Recomendamos que o método do triângulo rectângulo
seja apenas utilizado para medições horizontais indirectas.
Para a medição de alturas (na vertical), é mais rigoroso
24
Funções
Triângulo rectângulo (3 vértices)
1
2
3
4
Apontar o laser
para o primeiro
alvo.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
PT
5
6
Apontar o laser
para o segundo alvo.
i
7
Apontar o laser
para terceiro alvo.
O resultado da medição é apresentado na linha principal.
Premir o botão de medição durante 2 s durante a
função, para activar automaticamente a medição Mínima e Máxima.
Recomendamos que o método do triângulo rectângulo seja apenas utilizado para medições horizontais
indirectas.
Para a medição de alturas (na vertical), é mais rigoro-
25
Características técnicas
Medição de distâncias
Exactidão com condições
favoráveis *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Exactidão com condições
desfavoráveis **
± 2,0 mm / 0.08 in ***
Alcance com condições favoráveis *
200 m / 660 ft
Alcance em condições
desfavoráveis **
80 m / 260 ft ****
Menor unidade visualizável
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology™
sim
Ø do ponto
de laser a
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Medição de inclinações
Tolerância da medição relati- ± 0,2°
vamente ao feixe de luz laser
****
Tolerância da medição relati- ± 0,2°
vamente ao invólucro ****
Alcance
360°
Generalidades
Classe de laser
2
Tipo de laser
635 nm, < 1 mW
Classe de protecção
IP54
Desligação automática do
laser
após 90 s
Desligação automática do
instrumento
após 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Alcance do Bluetooth®
10 m
Duração das pilhas (2 x AA)
até 5000 medições
Dimensões (A x P x L)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Peso (com pilhas)
209 g / 7.22 oz
Gama de temperaturas:
- Armazenamento
- Operação
Stanley TLM660
-25 a 70 °C
-13 a 158 °F
-10 a 50 °C
14 a 122 °F
PT
* condições favoráveis definidas como: alvo reflector de cor
branca e difuso (por exemplo: parede pintada branca),
iluminação de fundo com reduzida intensidade e temperatura ambiente moderada.
** as condições desfavoráveis definidas como: alvos com
reflectividade mais reduzida ou elevada ou iluminação de
fundo de elevada intensidade ou temperaturas nos limites
superior ou inferior da gama de temperaturas especificadas.
*** As tolerâncias são aplicáveis a 0,05 a 10 m com um nível
de confiança de 95%.
**** após calibração efectuada pelo utilizador. Desvio
adicional angular de +/-0,01° por grau, até +/-45° em cada
quadrante. Aplicável a temperatura ambiente. No caso da
totalidade da gama de temperaturas de funcionamento, o
desvio máximo aumenta
+/-0,1°.
Com condições favoráveis, a tolerância pode deteriorar-se
em 0,05 mm/m para distâncias entre 10 m e 30 m, em 0,10
mm/m para distâncias entre 30 e 100 m e em 0,20 mm/m
para distâncias superiores a 100 m.
Com condições desfavoráveis, a tolerância pode deteriorarse em 0,10 mm/m para distâncias entre 10 m e 30 m, em
0,20 mm/m para distâncias entre 30 e 100 m e em
0,30 mm/m para distâncias superiores a 100 m.
Funções
Para resultados indirectos rigorosos, é
recomendável a utilização de um tripé.
Para medições de inclinação rigorosas,
devem ser evitadas inclinações transversais.
i
Medição de distâncias
sim
Medição Min./Máx.
sim
Medição permanente
sim
Implantação
sim
Adição/Subtracção
sim
Área
sim
Área de triângulo
sim
Volume
sim
Trapézio
sim
Função "pintor" (área com
medição parcial)
sim
Triângulo rectângulo
2 vértices, 3 vértices
Modo Horizontal Inteligente /
Altura indirecta
sim
Medição de altura-perfil
sim
Medição contínua de inclinações
sim
Objectos inclinados
sim
Medição contínua da altura
sim
Memória
30 valores
Bip
sim
Visor a cores iluminado
sim
Tampa multifunções
sim
Localizador de pontos (Ecrã de Zoom 4x
visualização)
Nível Digital
sim
Bluetooth® Smart
sim
Favoritos personalizados
sim
Temporizador
sim
Modo de longa distância
sim
Calculadora
sim
26
Códigos de mensagens
Cuidados e manutenção
Instruções de segurança
Contactar o Distribuidor, se a mensagem
Error não desaparecer após a desligação e
ligação do instrumento diversas vezes.
Se a mensagem InFo for apresentada com
um número, premir o botão Clear (Apagar)
e seguir as instruções seguintes:
• Limpar o instrumento com um pano macio
e húmido.
• Não mergulhar o instrumento em líquidos
de qualquer natureza.
• Não limpar o instrumento com produtos
de limpeza agressivos ou abrasivos.
A pessoa responsável pelo instrumento deve
verificar se todos os utilizadores compreendem claramente estas instruções e o seu
estrito cumprimento.
N.º
Causa
Correcção
156
Inclinação transversal
superior a 10°
Segurar no instrumento
sem qualquer inclinação
transversal.
Garantia
162
Erro de calibração
O instrumento deve estar
colocado numa superfície
lisa e totalmente horizontal. Repetir o procedimento de calibração. Se o
erro persistir, contactar o
Distribuidor.
204
Erro de cálculo
Efectuar novamente a
medição.
240
Erro de transferência
de dados
Repetir a operação.
252
Temperatura demasiado elevada
Deixar arrefecer o instrumento.
253
Temperatura demasiado reduzida
Aquecer o instrumento.
255
Sinal recebido dema- Substituir a superfície do
siado fraco; a medição alvo (por exemplo, com
demora demasiado
papel branco).
tempo
256
Sinal recebido demasiado intenso
Substituir a superfície do
alvo (por exemplo, com
papel branco).
257
Luz de fundo demasiado intensa
Sombrear a área do alvo.
258
Medição fora do
alcance da medição
Corrigir o alcance da
medição.
260
Interrupção do raio
laser
Repetir a medição.
Stanley TLM660
O instrumento Stanley TLM é fornecido com
2 (dois) anos de garantia.
Contactar um Distribuidor para mais informações sobre a garantia.
Estas informações (figuras, descrições e
características técnicas) podem ser alteradas
sem aviso prévio.
PT
Áreas de responsabilidade
Responsabilidades do fabricante de
equipamento original :
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
A empresa acima identificada é responsável
pelo fornecimento do produto, incluindo o
Manual de Operação, em condições de total
segurança. A empresa referida não é responsável pelos acessórios fabricados por
terceiros.
Responsabilidades da pessoa responsável pelo instrumento:
• Compreender as instruções de segurança
do instrumento e as instruções constantes
do Manual de Operação.
• Familiarização com os regulamentos locais
sobre a prevenção de acidentes.
• Impedir o acesso ao instrumento a pessoas
não autorizadas.
27
Instruções de segurança
PT
Utilização correcta
Riscos da utilização
Eliminação final
• Medição de distâncias
• Medição de inclinações
• Transferência de dados com Bluetooth®
 ATENÇÃO
 AVISO
Utilização incorrecta
• Utilização do instrumento sem instruções
de uso
• Utilização fora dos limites indicados pelo
fabricante
• Desactivação dos sistema de segurança e
remoção das etiquetas de informação e de
segurança
• Abertura e desmontagem do instrumento
com ferramentas de qualquer natureza
(chaves de fendas, etc.)
• Modificação ou alteração das características do instrumento
• Utilização com acessórios de outros fabricantes, sem autorização expressa.
• Encandeamento deliberado de outras
pessoas, mesmo no escuro
• Condições de segurança inadequadas no
local de utilização do instrumento (por
exemplo, utilização em vias de circulação,
estaleiros de construção, etc.)
• Comportamento deliberado ou irresponsável em andaimes, durante a utilização de
escadas, execução de medições junto de
máquinas em funcionamento ou nas proximidades de máquinas ou instalações sem
protecções de segurança
• Apontamento do instrumento directamente para o sol
Stanley TLM660
Os instrumentos defeituosos, utilizados
incorrectamente ou modificados poderão
fornecer valores errados. Efectuar medições
de teste frequentes.
Especialmente após o instrumento ter sido
sujeito a utilização anormal e antes, durante
e após quaisquer medições particularmente
importantes.
 AVISO
Não efectuar quaisquer reparações no
instrumento. Em caso de anomalia de funcionamento ou avaria, contactar um representante local.
 ATENÇÃO
As alterações ou modificações funcionais não
aprovadas expressamente pelo fabricante
podem cancelar a autorização de utilizador
utilizar o equipamento.
Limites da utilização do instrumento
Consultar o capítulo “Características
Técnicas”.
O instrumento foi concebido para ser utilizado em áreas com ocupação humana
permanente. Não utilizar o instrumento em
áreas com perigo de explosão ou em
ambientes agressivos.
i
As pilhas esgotadas não devem ser descartadas juntamente com os resíduos domésticos. Proteger o ambiente e descartar as
pilhas nos pontos de recolha ("Pilhões") da
sua área de residência.
O instrumento não deve ser descartado
juntamente com os resíduos domésticos.
Eliminar o instrumento de acordo
com os regulamentos aplicáveis em
vigor.
Respeitar os regulamentos nacionais específicos do país.
As instruções para o tratamento específico e
a gestão de resíduos podem ser consultadas
no nosso sítio Web.
Compatibilidade Electromagnética (EMC)
 ATENÇÃO
O instrumento satisfaz os requisitos mais
exigentes das normas e regulamento aplicáveis.
No entanto, não pode ser totalmente
excluída a indução de interferências em
outros equipamentos.
28
Instruções de segurança
Utilização do instrumento com
acessórios Bluetooth®:
PT
Classificação do laser
Potência radiante máxima de pico:
 ATENÇÃO
A radiação electromagnética pode provocar
interferências em outros equipamentos,
instalações (como, por exemplo, instrumentos médicos, como reguladores de ritmo
cardíaco ou próteses auriculares) ou aeronaves. A radiação electromagnética pode
ainda afectar os seres humanos e os animais.
Precauções:
Apesar de este produto satisfazer as mais
rigorosas normas e regulamentos, não pode
ser totalmente excluída a possibilidade de
efeitos negativos em pessoas e animais.
• Não utilizar o instrumento nas proximidades de estações de serviço, instalações
de produtos químicos ou em áreas como
atmosferas potencialmente explosivas ou
em que sejam efectuadas explosões.
• Não utilizar o instrumento nas proximidades de equipamentos médicos.
• Não utilizar o instrumento em aeronaves.
• Não utilizar o instrumento junto do corpo,
durante períodos de tempo prolongados.
0,95 mW
Comprimento de onda:
635 nm
Duração do pulso:
> 400 ps
Frequência da repetição do pulso: 320 MHz
Divergência do feixe:
O instrumento emite feixes de luz laser
visível:
O produto é da Classe 2 (produtos laser), de
acordo com as seguintes normas:
• IEC60825-1: 2014 "Segurança contra
radiações em produtos com laser" (Radiation safety of laser products).
Produtos laser de Classe 2:
Não olhar directamente para o raio laser,
nem apontar o raio directamente para as
outras pessoas. A protecção dos olhos é
normalmente assegurada por reflexos de
aversão, como o pestanejar.
 ATENÇÃO
A observação directa do raio com instrumentos ópticos (por exemplo, binóculos,
telescópios, etc.) pode ser perigosa.
0,16 mrad x 0,6 mrad
Marcação do instrumento
Estas informações (figuras, descrições e
características técnicas) podem ser alteradas
sem aviso prévio.
 AVISO
A observação directa do raio laser pode ser
perigosa para os olhos.
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Índice
BR
Configuração do instrumento
-------------Introdução - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visão geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tela básica de medição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tela de seleção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Localizador de pontos (tela) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inserir baterias- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Comutar LIGAR/DESLIGAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Limpar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Códigos de mensagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Extremidade multifuncional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medição permanente / Mínimo-máximo - - - - - - - - - - - - - - - Adicionar / Subtrair - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Localizador de pontos (tela) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Operações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ajustes
-------------------------------------- 7
Visão geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unidades da inclinação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unidades da distância - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Bipe LIGAR/DESLIGAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
LIGAR/DESLIGAR nível digital- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Des-/Ativar bloqueio de tecla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Ligar com bloqueio de tecla- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Des-/Ativar Bluetooth Smart- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Calibração do sensor de inclinação (calibração inclinação) - - - 10
Favoritos personalizados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Iluminação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Compensação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Resetar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funções
-----------------------------------Visão geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Temporizador - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculadora- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ajuste medição referência/tripé- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Memória - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Medindo distância simples - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Modo horizontal inteligente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Rastreamento da inclinação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Área - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Área triangular - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Modo de longo alcance - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Medição perfil da altura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objetos inclinados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Rastreamento altura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapézio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Delimitação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitágoras (2 pontos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitágoras (3 pontos) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Dados técnicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Códigos de mensagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Cuidados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Instruções de segurança - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Áreas de responsabilidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Uso permitido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Uso proibido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Perigos durante o uso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limitações de uso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Descarte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilidade eletromagnética (CEM) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Uso do produto com Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Classificação do laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Etiquetas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Configuração do instrumento
Introdução
BR
Visão geral
As instruções de segurança e o manual do usuário devem ser
lidos atentamente antes do produto ser utilizado.
A pessoa responsável pelo produto deve assegurar que
todos os usuários entendam e apliquem estas instruções.
Display
Os símbolos usados tem os seguintes significados:
 ADVERTÊNCIA
Indica situação potencialmente perigosa ou uso não pretendido,
que, se não for evitado, pode resultar em óbito ou ferimento grave.
 CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa ou um uso não
pretendido que, se não for evitado, pode resultar num ferimento
leve e/ou dano material, financeiro ou ambiental considerável.
Parágrafos importantes que devem ser observados na prática,
já que permitem que o produto seja utilizado de forma tecnicamente correta e eficiente.
i
Ligar/Medir
Localizador de
pontos (tela)
Navegação
Limpar /
Desligar
Stanley TLM660
Teclas associadas aos símbolos acima
Tela de
funções
Voltar / Igual
Adicionar /
Subtrair
2
Configuração do instrumento
Tela básica de medição
Barra de
status
BR
Tela de seleção
Indicador de
página
FUNC
Função /
Configurações
Linha principal
Ativar função
Favoritos
Stanley TLM660
Ajustes
Função de
ajuda
3
Configuração do instrumento
Localizador de pontos (tela)
BR
Inserir baterias
Grau do zoom
i
1x
Ajuste da iluminação com
teclas de navegação à esquerda e à direita
Ativar função
A fim de garantir utilização confiável, não use
baterias de zinco-carbono. Recomendamos
que sejam usadas pilhas
de alta qualidade. Troque as pilhas quando o
símbolo das baterias
estiver piscando.
Retículo
Zoom (1x, 2x, 4x)
com teclas de navegação para cima
e para baixo
Favoritos
Stanley TLM660
4
Operações
Comutar LIGAR/DESLIGAR
LIGAR
BR
Limpar
DESLIGAR
i
2 seg
1x
Se nenhuma tecla
for acionada durante 180 seg, o dispositivo é desligado
automaticamente.
Dispositivo é
DESLIGADO.
Códigos de mensagens
2x
Se ícone informação aparecer com
um número, leia as instruções na seção "Códigos das mensagens".
Exemplo:
Sair da função atual, ir para modo de
operação padrão.
Desfazer a última
ação.
Extremidade multifuncional
i
A orientação da
extremidade é detectada automaticamente e o
ponto zero ajustada de acordo.
Medição permanente / Mínimo-máximo
1
2
mín.
máx.
A distância mínima e máxima são
exibidas (mín., máx.). O último valor medido é exibido na linha prin- 3
cipal.
2 seg
Usado para medir diagonais de em salas (valores
máximos) ou distância horizontal (valores mínimos)
Stanley TLM660
8.532 m
Para a medição permanente /
mínimo-máximo.
5
Operações
Adicionar / Subtrair
BR
2x
1
2
7.332 m
3
A próxima medição é adicionada à
anterior.
i
4
A próxima medição é subtraída da
anterior.
7.332 m
Este processo pode ser repetido, se
necessário. O mesmo processo pode
ser usado para adicionar ou subtrair
áreas ou volumes.
20.179 m
12.847 m
Localizador de pontos (tela)
4x
1x
1
1x
2
3
2x
1x
i
4x
4
2x
1x
Sair do localizador de pontos
(tela).
Este recurso é muito útil quando estiver fazendo medições em ambientes externos. O localizador de pontos (tela) integrado exibe o
alvo no display. O dispositivo mede no centro do retículo, mesmo
quando o ponto do laser não é visível. Os erros de paralaxe ocorrem quando a câmera com localizador é utilizada em alvos próximos, com o efeito que o laser aparece deslocado no retículo.
Neste caso, confie no ponto real do laser.
Stanley TLM660
6
Ajustes
Visão geral
BR
Unidades da inclinação
1
2
Unidades da distância
Bipe
Nível digital
Bloqueio teclado
Bluetooth®
Calibração da inclinação
Favoritos
Iluminação
Compensação
Resetar
Informação
Unidades da inclinação
1
2
3
Comutar entre as seguintes unidades:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Confirme a configuração.
Sair da configuração.
7
Ajustes
Unidades da distância
1
2
BR
3
Comutar entre as seguintes unidades:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Confirme a configuração.
Sair da configuração.
Bipe LIGAR/DESLIGAR
1
2
3
Sair da configuração.
Para LIGAR, repita
o procedimento.
DESLIGAR
LIGAR
LIGAR/DESLIGAR nível digital
1
2
Para LIGAR, repita o procedimento.
LIGAR
Stanley TLM660
i
3
O nível digital é
exibido na barra
de status.
Sair da configuração.
DESLIGAR
8
Ajustes
Des-/Ativar bloqueio de tecla
1
Para desativar, repita o procedimento.
2
BR
Ligar com bloqueio de tecla
3
1
2
em 2 seg
Sair da configuração.
LIGAR
DESLIGAR
Des-/Ativar Bluetooth Smart
1
2
Para LIGAR, repita o procedimento.
LIGAR
i
i
3
Sair da configuração.
DESLIGAR
Ligue o Bluetooth Smart em Configurações.
Conecte o dispositivo com o seu smartphone, tablet, laptop,…
A medição atual é transferida automaticamente caso a conexão Bluetooth esteja ativa. Para transferir um resultado da linha principal, pressione =.
O Bluetooth desliga assim que o distanciômetro a laser é desligado.
O eficiente e inovador módulo Bluetooth Smart (com o novo Bluetooth padrão V4.0) é compatível com todos os dispositivos Bluetooth Smart Ready.
Todos os demais dispositivos não suportam o módulo Bluetooth Smart com
economia de energia, integrado ao dispositivo.
Não aceitamos qualquer responsabilidade decorrente do uso de software gratuito e não temos a obrigação de disponibilizar correções ou de desenvolver
Stanley TLM660
Modo padrão Bluetooth está ligado.
O ícone Bluetooth na linha de status é
exibido caso o dispositivo esteja conectado com Bluetooth.
atualizações. Aplicativos para Android® ou Mac iOS podem ser encontrados
em lojas especiais na internet.
9
Ajustes
Calibração do sensor de inclinação (calibração inclinação)
1
2
3
BR
4
180°
Disponha o dispositivo sobre uma superfície totalmente plana.
180°
5
6
7
Gire o dispositivo horizontalmente
em 180° e torne a colocá-lo sobre a
superfície totalmente plana.
8
Disponha o dispositivo sobre uma superfície totalmente plana.
9
180°
10
i
Após 2 seg o
dispositivo retorna ao
modo normal.
180°
Gire o dispositivo horizontalmente
em 180° e torne a colocá-lo sobre a
superfície totalmente plana.
Stanley TLM660
10
Ajustes
Favoritos personalizados
BR
Favorite
1
2
3
4
Pressione a tecla de
seleção esquerda ou
direita. A função é
configurada como
favorita acima da tecla de seleção correspondente.
Selecione a função favorita.
i
5
Sair da configuração.
Selecione as suas
funções favoritas
para um acesso
mais rápido.
Atalho:
Pressione 2 seg
numa tecla de seleção no modo de
medição.
Iluminação
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Selecione o brilho.
i
5
Confirme a configuração.
Sair da configuração.
Para economizar energia reduza o brilho
se não precisar dele.
11
Ajustes
Compensação
1
2
BR
3
4
Selecione o
dígito.
i
6
Sair da configuração.
1.012 m
5
1.012 m
Ajuste o dígito.
Aprove o
valor.
A compensação adiciona ou subtrai
um valor específico automaticamente
a ou de todas as medições. Essa função permite que sejam consideradas
tolerâncias. O ícone da compensação
é exibido.
Resetar
1
2
3
Segunda confirmação com as teclas
de seleção:
Recusar:
Confirmar:
i
4
O reset restaura as configurações de
fábrica no instrumento. Todas as configurações personalizadas e memórias
são perdidas.
Sair da configuração.
Stanley TLM660
12
Funções
Visão geral
BR
Temporizador
Rastreamento da inclinação
Medição em objetos inclinados
Calculadora
Área
Rastreamento altura
Ajuste medição referência
Volume
Trapézio
Memória
Área triângulo
Delimitação
Medição de distância simples
Modo de longo alcance
Pitágoras 1
Modo horizontal inteligente
Medição perfil da altura
Pitágoras 2
Temporizador
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Selecione o tempo de liberação.
i
A auto-liberação
inicia quando a
tecla LIGAR/Medição
for pressionada.
i
O resultado da medição da linha principal é transferido para a calculadora e
pode ser usado para fazer outros cálculos.
Frações em pés/pol são convertidas
em pés/pol decimais.
Confirme a
configuração.
Calculadora
1
2
Selecione a
tecla no display.
3
Confirme cada
tecla.
C/CE
Stanley TLM660
=
Use teclas de seleção para
limpar ou resultado.
13
Funções
Ajuste medição referência/tripé
1
2
3
BR
A distância é medida a partir da face posterior do dispositivo (configuração padrão).
A distância é medida a partir da frente do
dispositivo (símbolo bloqueio = permanentemente).
A distância é permanentemente medida do
parafuso do tripé.
i
4
Caso o dispositivo seja desligado, a
referência retorna à configuração padrão (atrás do aparelho).
Confirme a configuração.
Memória
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Comute entre as
medições.
Deletar memória.
Transfira o valor
para outras ações.
4
Utilize as teclas de
navegação para cima/para baixo para
exibir resultados
mais detalhados da
medição específica.
i
Atalho
14
Funções
Medindo distância simples
1
2
BR
3
i
4
8.532 m
Mirar o laser ativo no alvo.
Superfícies alvo:
Podem ocorrer erros de medição ao
medir líquidos incolores, vidro, isopor
ou superfícies semi-permeáveis ou
quando a mira for dirigida para superfícies de alto brilho. O tempo de medição aumenta ao mirar superfícies
escuras.
Modo horizontal inteligente
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Mirar o laser
no alvo.
x
y
z
x
y
1
z
(até 360° e inclinação transversal de ±10°)
Rastreamento da inclinação
1
2
3
89.3°
i
A inclinação é exibida permanentemente.
O instrumento bipa a 0° e 90°. Ideal para
ajustes horizontais ou verticais.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funções
Área
1
BR
2
3
4
5
Mire o laser no
primeiro ponto
alvo.
6
6.228 m
Primeira distância
3.9I0 m
20.276 m
Segunda distância
24.352 m
2
Stanley TLM660
Circunferência
Mire o laser no
segundo ponto alvo.
i
O resultado é exibido na linha principal e o valor
medido acima.
Medições parciais / Função apontador:
Pressione + ou - antes de iniciar a primeira medição. Meça e adicione ou subtraia distâncias. Finalize com =. Meça a 2ª distância.
Área
16
Funções
Volume
1
BR
2
3
4
Mire o laser no
primeiro ponto
alvo.
8
5.744 m
Primeira distância
2.338 m
Segunda distância
2.431 m
Terceira distância
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Mire o laser no
segundo ponto alvo.
9
Utilize as teclas de
navegação para
exibir mais resultados.
Mire o laser no
terceiro ponto alvo.
2
13.430 m
2
Área do teto/do piso
39.300 m
Áreas parede
16.164 m
Circunferência
Volume
17
Funções
Área triangular
1
BR
2
3
4
5
Mire o laser no
segundo ponto alvo.
Mire o laser no
primeiro ponto
alvo.
8
4.248 m
Primeira distância
4.129 m
Segunda distância
2.425 m
Terceira distância
4.855 m
2
6
9
Utilize as teclas de
navegação para exibir mais resultados.
Desligue o localizador de pontos se estiver ativado.
7
Mire o laser no
terceiro ponto alvo.
33.60°
10.802 m
Ângulo entre a primeira e a segunda
medição
Circunferência
Área triangular
Modo de longo alcance
1
Stanley TLM660
2
i
O modo de longo alcance permite medir
alvos difíceis em condições desfavoráveis,
p.ex. ambientes muito iluminados ou reflectividade ruim do alvo. O tempo da medição é elevado.
Um ícone na linha de status mostra se a
função está ativa.
18
Funções
Medição perfil da altura
1
BR
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Distância horizontal
até o dispositivo.
h
Diferença de altura até
o ponto de referência
(REF).
d
Aponte para pontos adicionais 1-x.
2x
d
2
h
0
Aponte para o ponto de referência
6
5
4
Ideal para medir diferenças da altura até um ponto
de referência. Também pode ser utilizado para
medir seções de perfis e de terreno. Após medir
o ponto de referência, a distância horizontal e a altura é exibida para cada um dos pontos seguintes.
Sair da função.
19
Funções
Objetos inclinados
1
2
BR
3
4
5
Mire o laser no
ponto alvo superior.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Ângulo P2
Distância P2
Altura vertical entre os
dois pontos
7
Mire o laser no
ponto alvo inferior.
Utilize as teclas de
navegação para exibir mais resultados.
Desligue o localizador de pontos se estiver ativado.
39.10 °
-4.230 m
ângulo incluído entre
os dois pontos
Distância horizontal
entre os dois pontos
Distância entre os dois
pontos
Medição da distância indireta entre os
2 pontos com resultados adicionais.
Ideal para aplicações como comprimento e inclinação de telados, altura
de chaminés...
É importante que o instrumento seja
posicionado no mesmo plano vertical
que os 2 pontos medidos. O plano é
definido a partir da linha entre os 2
pontos.
Stanley TLM660
20
Funções
Rastreamento altura
BR
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Mire o laser nos pontos superiores e o
rastreamento de ângulo/altura inicia
automaticamente.
Mire o laser no ponto inferior.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
= rastreamento do ângulo se o
dispositivo for ligado num tripé
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
y = rastreamento da altura se o
dispositivo for ligado num tripé
Para o rastreamento da altura.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Utilize as teclas de
navegação para exibir mais resultados.
Desligue o localizador de pontos se estiver ativado.
Stanley TLM660
i
7.160 m
z
Podem ser determinadas as alturas de edifícios ou árvores sem pontos refletivos apropriados. No ponto inferior são medidas a
distância e a inclinação - o que necessita de
um alvo laser refletivo. O ponto superior
pode ser direcionado com o localizador de
pontos / retículo e não necessita de um
alvo laser refletivo, já que apenas é medida
a inclinação.
21
Funções
Trapézio
1
BR
2
3
4
Mire o laser no ponto
superior.
h
y
5.790 m
7
Utilize as teclas de
navegação para exibir mais resultados.
Desligue o localizador de pontos se estiver ativado.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Mire o laser no 2°
ponto.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Área do trapézio
22
Funções
Delimitação
i
Podem ser inseridas duas distâncias diferentes (a
e b) para distinguir os comprimentos medidos
definidos.
BR
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Selecione o
dígito.
7
8
Aprove o valor
"b" e inicie a medição.
Stanley TLM660
5
Ajuste o dígito.
Mova o dispositivo lentamente ao
longo da linha de
delimitação. A distância até o próximo ponto de
delimitação é exibida.
2
1.012 m
Faltam 0,240
m até a próxima distância
0,625 m.
6
Aprove o
valor "a".
Próxima delimitação de
distância
0.625 m
Ajustar
valor "b".
i
0.625 m
Ao se aproximar de um ponto de
delimitação em menos de 0,1 m,
o instrumento começa a bipar. A
função pode ser parada ao acionar a tecla LIMPAR/DESLIGAR.
0.240 m
23
Funções
Pitágoras (2 pontos)
1
2
BR
3
4
5
Mire o laser no segundo alvo.
Mire o laser no
primeiro alvo.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
O resultado é exibido na linha principal.
Acionar a tecla de medição por 2 seg na função ativa automaticamente a medição máxima ou mínima.
Recomendamos o uso do Pitágoras apenas para a medição
horizontal indireta.
Para a medição da altura (vertical) é mais preciso usar a função
com a medição da inclinação.
24
Funções
Pitágoras (3 pontos)
1
2
BR
3
4
Mire o laser no
primeiro alvo.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Mire o laser no
segundo alvo.
i
7
Mire o laser no
terceiro alvo.
O resultado é exibido na linha principal.
Acionar a tecla de medição por 2 seg na função ativa automaticamente a medição máxima ou mínima.
Recomendamos o uso do Pitágoras apenas para a medição
horizontal indireta.
Para a medição da altura (vertical) é mais preciso usar a função com a medição da inclinação.
25
Dados técnicos
BR
Medição da distância
Acurácia em condições
favoráveis *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Acurácia em condições
desfavoráveis **
± 2.0 mm / 0.08 pol ***
Alcance em condições
favoráveis *
200 m / 660 pés
Faixa de condição
desfavorável ***
80 m / 260 pés ****
Menor unidade exibida
Power Range Technology
™
Ø da ponta laser
nas distâncias
sim
Medição mín/máx
sim
Medição permanente
sim
Delimitação
sim
Adição/Subtração
sim
Área
sim
Área triângulo
sim
Volume
sim
Trapézio
sim
Função pintar:
sim
Pitágoras
2 pontos, 3 pontos
Modo horizontal inteligente /
Altura indireta
sim
Medição perfil da altura
sim
Rastreamento da inclinação
sim
Objetos inclinados
sim
Rastreamento altura
sim
Memória
30 exibições
Bipe
sim
Display iluminado em cores
sim
Extremidade multifuncional
sim
Localizador de pontos (tela)
Zoom 4x
Nível digital
sim
Bluetooth v4.0
10 m
até 5000 medições
Bluetooth® Smart
sim
Favoritos personalizados
sim
Temporizador
sim
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
209 g / 7.22 oz
Modo de longo alcance
sim
Calculadora
sim
0,1 mm / 1/32 pol
sim
6 /30 / 60 mm
(10 /50 / 100 m)
Medição da tolerância até o
raio laser ****
± 0.2°
Medição da tolerância até a
carcaça****
± 0.2°
Faixa
± 360°
Geral
Peso (com baterias)
Faixa de temperatura:
- Armazenamento
- Operação
Stanley TLM660
Funções
Medição da distância
Medição da inclinação
Classe do laser
Tipo do laser
Classe de proteção
Desligamento automático do
laser
Desligamento automático da
força
Bluetooth® Smart
Alcance do Bluetooth®
Durabilidade da bateria
(2 x AA)
Dimensões (A x L x P)
* condições favoráveis são: alvo branco e com reflexo difuso
(parede pintada de branco), iluminação de fundo fraca e
temperaturas moderadas.
* condições desfavoráveis são: alvos com reflectividade
baixa ou alta ou iluminação de fundo intensa ou temperaturas na extremidade superior ou inferior da faixa de temperatura especificada.
*** As tolerâncias são aplicáveis de 0,05 m a 10 m, com nível
de confiabilidade de 95%.
**** após calibração do usuário. Desvio adicional relacionado ao ângulo de ± 0,01° por grau até ±45° em cada
quadrante. Aplicável em temperatura ambiente. Em toda a
faixa de temperatura operacional o desvio máximo aumenta
em
+/-0.1°.
Com condições favoráveis a tolerância máxima pode deteriorar em 0,05 mm/m para distâncias entre 10 m e 30 m, em
0,10 mm/m entre 30 m e 100 m e em 0,20 mm/m para
distâncias superiores a 100 m.
Com condições desfavoráveis a tolerância máxima pode
deteriorar em 0,10 mm/m para distâncias entre 10 m e 30
m, em 0,20 mm/m entre 30 m e 100 m e em 0,30 mm/m
para distâncias superiores a 100 m.
2
635 nm, < 1 mW
IP54
após 90 seg
após 180 seg
Para resultados indiretos precisos,
recomenda-se o uso de um tripé. Para
medições de inclinação precisas, deve-se
evitar a inclinação transversal.
i
de -25 a 70 °C
de -13 a 158 °F
de -10 a 50 °C
de 14 a 122 °F
26
Códigos de mensagens
Cuidados
Instruções de segurança
Se a mensagem Erro não desaparecer
depois de ligar o dispositivo repetidamente,
contate o fornecedor.
Se a mensagem InFo aparecer com um
número, aperte a tecla Limpar e siga instruções a seguir:
• Limpe o dispositivo com um pano úmido e
macio.
• Nunca submerja o dispositivo em água.
• Nunca use agentes ou solventes para
limpeza agressivos.
A pessoa responsável pelo instrumento deve
assegurar que todos os usuários entendam e
apliquem estas instruções.
N°
Causa
Medida
156
Inclinação transversal
maior que 10°
Segure o instrumento sem
qualquer inclinação transversal.
162
Erro de calibração
Assegure-se de que o
dispositivo esteja disposto
sobre uma superfície
totalmente horizontal e
plana. Repita o procedimento de calibração. Se o
erro continuar a ocorrer,
contate o seu fornecedor.
204
Erro de cálculo
Torne a executar a
medição.
240
Erro de transferência
de dados
Repetir o processo.
252
Temperatura alta
demais
Permita que o dispositivo
esfrie.
253
Temperatura baixa
demais
Aqueça o dispositivo.
255
Sinal recebido fraco
Alterar superfície alvo (.
demais, tempo de
ex. papel branco).
medição longo demais
256
Sinal recebido forte
demais
Alterar superfície alvo (.
ex. papel branco).
257
Luz de fundo demais
Exibir área alvo.
258
Medição fora da faixa Faixa correta.
de medição
260
Raio laser interrompido
Stanley TLM660
Garantia
O Stanley TLM tem garantia de dois anos.
Para maiores informações, contate seu
fornecedor.
Sujeito a alterações (desenhos, descrições e
dados técnicos).
BR
Áreas de responsabilidade
Responsabilidades do fabricante do
equipamento original:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
A empresa acima é responsável pelo fornecimento do produto, incluindo o manual do
usuário, em condições totalmente seguras. A
empresa acima não é responsável por acessórios de terceiros.
Responsabilidades da pessoa responsável pelo instrumento:
• Entender as instruções de segurança sobre
o produto e as instruções no manual do
usuário.
• Estar familiarizado com as regulações
locais de segurança relacionadas à
prevenção de acidentes.
• Evite o acesso ao produto por pessoas não
autorizadas.
Repetir a medição.
27
Instruções de segurança
BR
Uso permitido
Perigos durante o uso
Descarte
• Medir distâncias
• Medição da inclinação
• Transferência de dados com Bluetooth®
 ADVERTÊNCIA
 CUIDADO
Uso proibido
• Usar o produto sem instruções
• Usá-lo fora dos limites estabelecidos
• Desativar os sistemas de segurança e
remover as etiquetas explicativas e de
perigo
• Abrir o instrumento usando ferramentas
(chaves de fenda, etc.)
• Modificar ou converter o produto
• Usar acessórios de outros fabricantes sem
a autorização expressa
• Ofuscamento proposital de terceiros,
também no escuro
• Medidas de segurança inadequadas no
local a ser analisado (p. ex. na medição de
ruas, obras, etc.)
• Comportamento proposital ou irresponsável em andaimes, ao usar escadas, ao
efetuar medições próximas de máquinas
em funcionamento ou próximo de componentes de máquinas e instalações não
protegidos
• Mirar diretamente para o sol
Stanley TLM660
Esteja atento para medições incorretas se o
instrumento estiver com defeito ou se caiu,
foi usado inadequadamente ou modificado.
Execute medições teste periodicamente.
Especialmente depois que o instrumento
tiver sido sujeitado ao uso anormal, e antes,
durante a após medições importantes.
 CUIDADO
Nunca tente efetuar reparos no produto. Em
caso de dano, contate o fornecedor local.
 ADVERTÊNCIA
Alterações ou modificações que não tenham
sido expressamente aprovadas podem invalidar a autoridade do usuário para operar o
equipamento.
Limitações de uso
Consulte a seção "Dados técnicos".
O dispositivo foi desenvolvido para ser
utilizado em áreas permanentemente habitadas por seres humanos. Não use o
produto em áreas com perigo de explosão
ou em ambientes agressivos.
i
Baterias descarregadas não devem ser
descartadas no lixo doméstico. Cuido do
meio-ambiente e leve-as para pontos de
coleta disponibilizados, de acordo com as
regulações nacionais ou locais.
O produto não deve ser descartado no lixo
doméstico.
Descarte o produto de forma
adequada de acordo com os regulamentos em vigor no seu país.
Obedeça aos regulamentos nacionais e específicos do país.
Na nossa homepage pode ser feito o download dos cuidados específicos do produto e
da gestão de resíduos.
Compatibilidade eletromagnética (CEM)
 ADVERTÊNCIA
O dispositivo está em conformidade com os
mais rigorosos requisitos dos padrões e
regulamentos relevantes.
Ainda assim, não é possível descartar totalmente que cause interferência em outros
dispositivos.
28
Instruções de segurança
Uso do produto com Bluetooth
BR
®
Classificação do laser
 ADVERTÊNCIA
A radiação eletromagnética pode causar
distúrbios em outros equipamentos, em
instalações (p.ex. instalações médicas como
marcapassos ou aparelhos auditivos) e nos
aviões. Também pode afetar pessoas e
animais.
Precauções:
Ainda que este produto esteja em conformidade com os padrões e regulações mais rigorosos, a possibilidade de que possa causar
danos a pessoas e animais não pode ser
totalmente excluída.
• Não utilize o produto próximo a postos de
gasolina, fábricas de produtos químicos,
em áreas com atmosfera potencialmente
explosiva e onde ocorrem explosões.
• Não utilize o produto próximo a equipamento médico.
• Não utilize o produto em aeronaves.
• Não utilize o produto próximo ao seu
corpo por períodos prolongados.
O dispositivo produz raios laser visíveis
emitidos pelo instrumento:
Trata-se de um produto da classe de laser 2,
de acordo com:
• IEC60825-1 : 2014 "Segurança da radiação
de produtos a laser"
Produtos da classe de laser 2:
Não olhe para o raio laser e não aponte-o na
direção de outras pessoas sem necessidade.
Normalmente será necessário usar proteção
para os olhos caso ocorram reações de
aversão, incluindo o reflexo de piscar.
Potência de pico de saída radiante
máxima:
0.95 mW
Comprimento de onda:
635 nm
Duração do pulso:
>400ps
Frequência de repetição do pulso:
320 MHz
Divergência do raio:
0,16mrad x 0,6mrad
Etiquetas
 ADVERTÊNCIA
Olhar diretamente para o raio laser com
instrumentos oculares (p. ex. binóculos,
telescópios) pode ser perigoso.
Sujeito a alterações (desenhos, descrições e
dados técnicos) sem aviso prévio.
 CUIDADO
Olhar para o raio laser pode ser perigoso
para os olhos.
Stanley TLM660
29
Stanley TLM660
STHT77347
Cuprins
RO
Configuraţia instrumentului - - - - - - - - - - - - - - - Prefață - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran pentru măsurători de bază - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran pentru selectare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator de punct de măsură (Vizor) - - - - - - - - - - - - - - - - - Inserarea bateriilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
---------------------------------Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT) - - - - - - - - - - - - - - - Ştergere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coduri pentru mesaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Piesă terminală multifuncțională - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Măsurare continuă / de minim-maxim- - - - - - - - - - - - - - - - - Adunare / Scădere- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator de punct de măsură (Vizor) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Operaţiuni
Setări - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unități pentru înclinație - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unități pentru distanță - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Semnal sonor PORNIT/OPRIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Nivel digital PORNIT/OPRIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Activarea /Dezactivarea blocării tastaturii- - - - - - - - - - - - - - - 9
Comutați blocarea tastaturii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Activare / Dezactivare Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Calibrarea senzorului de înclinare (calibrarea înclinării) - - - - - 10
Preferințe personalizate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Iluminare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Compensare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Resetare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funcţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Temporizator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ajustarea referinței de măsurare / trepied - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Memorie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Măsurarea unei singure distanțe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Mod orizontal (inteligent) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Trasarea înclinării - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Aria- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Suprafață triunghiulară - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Modul extins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Măsurarea înălțimii profilului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Obiecte înclinate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Trasarea înălțimii- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Jalonare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagora (2 puncte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagora (3 puncte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Date tehnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Coduri pentru mesaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Îngrijire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Instrucţiuni de securitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Domenii de responsabilitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Utilizări permise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilizări interzise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Riscuri în timpul utilizării - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limite de utilizare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Eliminare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilitate electromagnetică (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilizarea produsului cu Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Clasificare laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Etichetare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Configuraţia instrumentului
Prefaţă
RO
Vedere de ansamblu
Înainte de prima utilizare a acestui produs, citiți cu atenție
toate instrucțiunile de securitate şi manualul utilizatorului.
Persoana responsabilă de acest instrument trebuie să se
asigure că toți utilizatorii înțeleg şi respectă prezentele
instrucțiuni.
Ecran
Simbolurile folosite au următoarele semnificații:
 AVERTIZARE
Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată
care, dacă nu este evitată, poate provoca decesul sau vătămarea
gravă a persoanelor.
 ATENŢIE
Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată
care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau
moderate şi/sau însemnate pagube materiale, financiare şi de
mediu.
Paragrafe importante care trebuie respectate în practică,
întrucât permit utilizarea produsului într-o manieră corectă
din punct de vedere tehnic şi într-un mod eficient.
i
Pornit /
Măsurare
Indicator de
punct de măsură (Vizor)
Navigare
Ştergere /
Oprit
Stanley TLM660
Taste de selectare asociate
simbolurilor
de mai sus
Ecran pentru
funcții
Revenire /
Egal
Adunare /
Scădere
2
Configuraţia instrumentului
Ecran pentru măsurători de bază
Bară de stare
RO
Ecran pentru selectare
Indicator de
pagină
FUNC
Funcție /
Setări
Linie de sumar
Funcție activă
Preferințe
Stanley TLM660
Setări
Funcție de
asistare
3
Configuraţia instrumentului
Indicator de punct de măsură (Vizor)
Etapa Zoom
Funcție activă
Inserarea bateriilor
i
1x
Reglarea luminozității cu ajutorul tastelor
de navigare la
stânga şi la
dreapta
RO
Țintă
Pentru a asigura o
utilizare fiabilă, nu
utilizați baterii zinccarbon. Recomandăm
folosirea unor baterii
de înaltă calitate. Înlocuiți bateriile
atunci când pictograma bateriei luminează intermitent.
Zoom (1x, 2x, 4x)
cu ajutorul tastelor de navigare în
sus şi în jos
Preferințe
Stanley TLM660
4
Operaţiuni
Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
PORNIT
OPRIT
i
2 sec.
RO
Ştergere
1x
Dacă în interval
de 180 sec., nu se
apasă pe taste,
dispozitivul se închide automat.
Dispozitivul
este OPRIT.
Coduri pentru mesaje
2x
Renunțare la funcția actuală, salt la
regimul de operare
implicit.
Anularea ultimei
acțiuni.
În cazul în care simbolul „info” apare
însoțit de un număr, respectați instrucțiunile din capitolul „Coduri
pentru mesaje”.
Exemplu:
Piesă terminală multifuncţională
i
Orientarea piesei terminale
este detectată
automat şi
punctul zero se
adaptează în
consecință.
Măsurare continuă / de minim-maxim
1
2
2 sec.
min.
max.
Distanța minimă şi maximă măsurată este afişată (min., max.). Ultima
valoare măsurată este afişată pe
3
rândul de sumar.
Utilizată pentru a măsura diagonalele unei încăperi
(valori maxime) sau distanța pe orizontală (valori
minime)
Stanley TLM660
8.532 m
Opreşte măsurarea continuă /
de minim-maxim.
5
Operaţiuni
Adunare / Scădere
RO
2x
1
2
7.332 m
3
Următoarea măsurătoare se adăugă la precedenta.
Următoarea măsurătoare se scade din
precedenta.
i
4
7.332 m
Această procedură poate fi repetată de câte ori este necesar. Aceeaşi procedură poate fi utilizată
pentru a aduna sau a scădea arii
sau volume.
20.179 m
12.847 m
Indicator de punct de măsură (Vizor)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Ieşire indicator
de punct de
măsură (vizor).
Este foarte util pentru măsurători exterioare Indicatorul de
punct de măsură (vizor) afişează ținta pe ecran. Dispozitivul
măsoară în mijlocul țintei chiar şi în cazul în care raza laser
nu este vizibilă. Eroarea de paralaxă survine în momentul în
care camera foto a indicatorului de punct de măsură este
utilizată asupra unor ținte apropiate cu efect de apariție deplasată a razei laser față de țintă. În acest caz bazați-vă pe
raza laser reală.
Stanley TLM660
6
Setări
Vedere de ansamblu
RO
Unități pentru înclinație
1
2
Unități pentru distanță
Semnal sonor
Nivel digital
Blocarea tastaturii
Bluetooth®
Calibrarea înclinării
Preferințe
Iluminare
Compensare
Resetare
Informații
Unităţi pentru înclinaţie
1
2
3
Comutați între următoarele unități:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Confirmă setările.
Ieşire setări.
7
Setări
Unităţi pentru distanţă
1
2
RO
3
Comutați între următoarele unități:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Confirmă setările.
Ieşire setări.
Semnal sonor PORNIT/OPRIT
1
2
3
OPRIT
PORNIT
Ieşire setări.
Pentru a comuta pe
PORNIT, repetați
procedura.
Nivel digital PORNIT/OPRIT
1
2
Pentru a comuta
pe PORNIT, repetați procedura.
PORNIT
Stanley TLM660
i
3
Nivelul digital
este afişat pe linia de stare.
Ieşire setări.
OPRIT
8
Setări
Activarea /Dezactivarea blocării tastaturii
1
Pentru dezactivare, repetați procedura.
2
RO
Comutaţi blocarea tastaturii
3
1
2
în interval
de 2 sec.
Ieşire setări.
PORNIT
OPRIT
Activare / Dezactivare Bluetooth Smart
1
2
Pentru a comuta
pe PORNIT, repetați procedura.
PORNIT
i
i
3
Ieşire setări.
OPRIT
Comutați pe Bluetooth Smart în Setări.
Conectați dispozitivul la smart phone-ul, tableta, laptop-ul dvs.
Măsurarea curentă este transferată automat dacă conexiunea Bluetooth este stabilită. Pentru a transfera un rezultat din linia de sumar, apăsați =.
Bluetooth se dezactivează imediat după deconectarea telemetrului laser.
Modulul Bluetooth Smart eficient şi inovator (cu noul Bluetooth standard V4.0) funcționează împreună cu toate dispozitivele Bluetooth
Smart Ready. Toate celelalte dispozitive Bluetooth nu suportă modulul
Stanley TLM660
Mod implicit: Bluetooth este activat. Simbolul pentru Bluetooth
este afişat pe linia de stare în cazul
în care dispozitivul este conectat
la Bluetooth.
Bluetooth Smart de economisire a energiei, integrat în dispozitiv.
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice eveniment care decurge din utilizarea software-ul gratuit şi nu suntem obligați să îl corectăm sau să dezvoltăm upgradări ale acestuia. Aplicațiile pentru
Android® sau Mac iOS pot fi găsite în magazinele internet speciale.
9
Setări
Calibrarea senzorului de înclinare (calibrarea înclinării)
1
2
3
RO
4
180°
Aşezați dispozitivul pe o suprafață perfect plană.
180°
5
6
7
Rotiți dispozitivul în plan orizontal cu
180° şi aşezați-l din nou pe o suprafață perfect plană.
8
Aşezați dispozitivul pe o suprafață perfect plană.
9
180°
180°
10
i
După 2 secunde, dispozitivul
reintră în
modul normal de funcționare.
Rotiți dispozitivul în plan orizontal cu
180° şi aşezați-l din nou pe o suprafață perfect plană.
Stanley TLM660
10
Setări
Preferinţe personalizate
RO
Favorite
1
2
3
4
Selectați funcția
preferată.
i
5
Apăsați la stânga sau
la dreapta tastei de
selectare. Funcția
este setată ca preferată deasupra tastei
de selectare.
Pentru acces rapid, selectați
funcțiile preferate.
Scurtătură:
În modul de măsurare, apăsați
timp de 2 sec. pe
o tastă de selectare.
Ieşire setări.
Iluminare
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Selectați luminozitatea.
i
5
Confirmă setările.
Ieşire setări.
Pentru a economisi energia, reduceți
luminozitatea,
dacă aceasta
nu este necesară.
11
Setări
Compensare
1
RO
2
3
4
Selectarea
cifrei.
i
6
Ieşire setări.
5
Reglarea
cifrei.
1.012 m
1.012 m
Aprobarea
valorii.
Prin compensare, se adaugă sau
scade automat o valoare specificată la sau din toate măsurătorile.
Această funcție permite luarea în
considerație a anumitor toleranțe.
Simbolul pentru compensare este
afişat.
Resetare
1
2
3
A doua confirmare cu tasta de selectare:
Refuz:
Confirmare:
i
4
Prin resetare, instrumentul revine
la valorile setate din fabricație.
Toate setările personalizate şi datele memorate se pierd.
Ieşire setări.
Stanley TLM660
12
Funcţii
Vedere de ansamblu
RO
Cronometru
Trasarea înclinării
Măsurarea obiectelor înclinate
Calculator
Aria
Trasarea înălțimii
Reglarea referinței
Volum
Trapez
Memorie
Măsurarea unei singure distanțe
Suprafață triunghiulară
Jalonare
Modul arie largă
Pitagora 1
Mod orizontal (inteligent)
Măsurarea profil înalt
Pitagora 2
Temporizator
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Selectați durata
de temporizare.
Confirmă setările.
Auto-temporizarea se activează la
apăsarea tastei
Pornit / Măsurare.
Calculator
1
2
Selectați tasta
de pe ecran.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Confirmați fiecare tastă.
Utilizați tastele de selectare pentru ştergere sau rezultat.
i
Rezultatul măsurării de pe linia de
sumar este preluat de calculator şi
poate fi utilizat pentru calcule suplimentare.
Fracțiile de picioare/țoli sunt
transformate în zecimale de picioare/țoli.
13
Funcţii
Ajustarea referinţei de măsurare / trepied
1
2
3
RO
Distanța este măsurată începând din partea
posterioară a dispozitivului (setare standard).
Distanța este măsurată începând din partea
frontală a dispozitivului (simbol pentru blocare = în mod permanent).
Distanța este măsurată permanent de la filetul trepiedului.
i
4
Dacă dispozitivul este dezactivat,
referința revine la setarea standard (partea posterioară a dispozitivului).
Confirmă setările.
Memorie
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Comutare între
măsurări.
Ştergerea memoriei.
4
Utilizați tastele de
navigare Sus/Jos
pentru afişarea rePreluarea valorii pen- zultatelor mai detaliate ale măsurării
tru acțiuni viitoare.
specifice.
i
Scurtătură
14
Funcţii
Măsurarea unei singure distanţe
1
2
RO
3
i
4
8.532 m
Orientați fascicolul de laser activ
asupra țintei.
Suprafețele țintă:
În cazul în care se măsoară spre lichide incolore, sticlă, spumă de
polistiren extrudat sau suprafețe
semipermeabile sau dacă se vizează suprafețe foarte lucioase, pot
surveni erori de măsurare. În cazul
suprafețelor de culoare închisă,
timpul de măsurare creşte.
Mod orizontal (inteligent)
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Orientați fascicolul laser asupra țintei.
x
y
z
x
y
1
z
(până la 360° şi o înclinare
transversală de ±10°)
Trasarea înclinării
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Înclinația este permanent afişată. Instrumentul emite un semnal sonor la
0° şi 90°. Ideal pentru ajustări orizontale sau verticale.
15
Funcţii
Aria
1
RO
2
3
4
5
Orientați fascicolul laser asupra
primului punctțintă.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Prima distanță
A doua distanță
Circumferință
Aria
Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea
punct-țintă.
i
Rezultatul este afişat pe rândul de sumar împreună cu valoarea măsurată anterior.
Funcția Măsurări parțiale / Descriptor:
Apăsați pe + sau - după începerea primei
măsurători. Măsoară şi însumează sau scade
distanțele. Încheiați cu =. Măsurarea celei de
a 2a lungimi.
16
Funcţii
Volum
1
RO
2
3
4
Orientați fascicolul laser asupra
primului punctțintă.
8
5.744 m
Prima distanță
2.338 m
A doua distanță
2.431 m
A treia distanță
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea
punct-țintă.
9
Utilizați tastele de
navigare Sus/Jos
pentru afişarea
mai multor rezultate.
Orientați fascicolul laser asupra celui de-al treilea
punct-țintă.
2
13.430 m
2
Suprafață tavan/podea
39.300 m
Suprafețe pereți
16.164 m
Circumferință
Volum
17
Funcţii
Suprafaţă triunghiulară
1
2
RO
3
4
5
Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea
punct-țintă.
Orientați fascicolul laser asupra
primului punctțintă.
8
4.248 m
Prima distanță
4.129 m
A doua distanță
2.425 m
A treia distanță
4.855 m
2
6
9
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor rezultate. Dezactivați Indicatorul de punct de
măsură dacă acesta
este activat.
7
Orientați fascicolul laser asupra celui de-al treilea
punct-țintă.
Unghiul dintre prima
şi a doua măsurare
33.60°
10.802 m
Circumferință
Suprafață triunghiulară
Modul extins
1
Stanley TLM660
2
i
Modul extins permite măsurarea unor
ținte dificile, în condiții nefavorabile
precum o lumină ambientală strălucitoare sau o țintă slab reflectorizantă.
Durata măsurării creşte.
Când funcția este activată, pe linia de
stare este afişat un simbol.
18
Funcţii
Măsurarea înălţimii profilului
1
2
RO
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Distanța orizontală
până la dispozitiv
h
Diferența de înălțime
până la punctul de referință (REF).
d
Orientați spre punctele suplimentare 1-x.
2x
d
2
h
0
Orientați spre punctul de referință (REF).
6
5
4
Funcția de ieşire.
Ideală pentru măsurarea diferențelor de înălțime până la punctul de referință. Poate fi de
asemenea utilizat pentru măsurarea profilelor şi secțiunilor de teren. După măsurarea
punctului de referință, pentru fiecare punct
ulterior va fi afişată distanța orizontală şi înălțimea.
19
Funcţii
Obiecte înclinate
1
2
RO
3
4
5
Orientați fascicolul
laser asupra punctului superior.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 unghiul
P2 distanța
Înălțimea pe verticală
dintre două puncte
7
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor
rezultate. Dezactivați
Indicatorul de punct
de măsură dacă acesta este activat.
Orientați fascicolul
laser asupra punctului inferior.
39.10 °
-4.230 m
Unghiul dintre două
puncte este inclus
Distanța orizontală
dintre două puncte.
Distanța dintre două
puncte
Măsurarea distanței indirecte dintre 2
puncte cu rezultate suplimentare. Ideală pentru aplicații precum măsurarea
lungimii şi a pantei acoperişului, înălțimea coşului,…
Este important ca instrumentul să fie
poziționat în acelaşi plan vertical ca şi
cele 2 puncte măsurate. Planul este definit prin linia dintre cele 2 puncte.
Stanley TLM660
20
Funcţii
Trasarea înălţimii
RO
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Orientați fascicolul laser asupra punctelor superioare şi monitorizarea unghiului /înălțimii va fi declanşată automat.
Orientați fascicolul laser
asupra punctului inferior.
29.89 °
3.475 m
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor
rezultate. Dezactivați
Indicatorul de punct
de măsură dacă acesta este activat.
Stanley TLM660
P0
= Unghiul de monitorizare dacă dispozitivul este aşezat pe un trepied
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
8
Px
-10.55 °
y = Înălțimea de monitorizare dacă
dispozitivul este aşezat pe un trepied
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Opreşte trasarea înălțimii.
Înălțimea clădirilor sau a copacilor poate fi determinată fără puncte reflectorizante adecvate. În punctul inferior, sunt
măsurate distanța şi înclinația care impun o țintă laser reflectorizantă. Punctul superior poate fi vizat cu ajutorul
indicatorului de punct de măsură / al
țintei şi nu impune o țintă laser reflectorizantă deoarece se măsoară numai înclinația.
21
Funcţii
Trapez
RO
1
2
3
4
Orientați fascicolul laser
asupra punctului superior.
h
y
5.790 m
7
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor
rezultate. Dezactivați
Indicatorul de punct
de măsură dacă acesta este activat.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Orientați fascicolul laser asupra ce-
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Aria trapezului
22
Funcţii
Jalonare
i
RO
Două distanțe
diferite (a şi b)
pot fi introduse
pentru a marca
lungimile măsurate definite.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Selectarea
cifrei.
7
8
Aprobați valoarea
„b” şi porniți măsurarea.
Stanley TLM660
5
Reglarea cifrei.
Deplasați încet
dispozitivul de-a
lungul liniei de jalonare. Distanța
până la următorul
punct de jalonare
este afişată.
2
1.012 m
Lipsesc 0.240 m
până la următoarea distanță de
0.625 m.
6
Aprobați valoarea „a”.
Următoarea
distanță de jalonare
0.625 m
0.240 m
Ajustați
valoarea
„b”.
i
0.625 m
La apropierea de un punct de
jalonare sub 0.1 m, instrumentul începe să emită un semnal
sonor. Funcția poate fi oprită
prin apăsarea tastei CLEAR/OFF (ŞTERGERE/OPRIT).
23
Funcţii
Pitagora (2 puncte)
1
2
RO
3
4
5
Orientați laserul
asupra celei de a
doua ținte.
Orientați laserul asupra primei țintei.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Rezultatul este afişat pe linia de sumar.
Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție, activați măsurătoarea de minim sau maxim.
Vă recomandăm să folosiți calculele pitagoreice numai
pentru măsurare orizontală indirectă.
Pentru o măsurare mai exactă a înălțimii (verticală) utilizați o funcție cu măsurarea înclinației.
24
Funcţii
Pitagora (3 puncte)
1
2
RO
3
4
Orientați laserul
asupra primei țintei.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Orientați laserul
asupra celei de a
doua ținte.
i
7
Orientați laserul asupra celei
de a treia ținte.
Rezultatul este afişat pe linia de sumar.
Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție,
activați măsurătoarea de minim sau maxim.
Vă recomandăm să folosiți calculele pitagoreice numai pentru măsurare orizontală indirectă.
Pentru o măsurare mai exactă a înălțimii (verticală)
utilizați o funcție cu măsurarea înclinației.
25
Date tehnice
RO
Măsurarea distanţei
Precizie în condiţii
favorabile *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Precizie în condiţii
nefavorabile **
± 2.0 mm / 0.08 țoli ***
Rază de acţiune în condiţii
favorabile *
200 m / 660 ft
Gama în condiţii
nefavorabile **
80 m / 260 ft ****
Cea mai mică unitate afişată
0.1 mm / 1/32 țoli
Power Range Technology
da
™
Ø punct laser
la distanţă
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Măsurarea înclinării
Toleranţa de măsurare până
la raza laser****
± 0.2°
Toleranţa de măsurare până
la carcasă****
± 0.2°
Limite
360°
Generale
* Condițiile favorabile sunt: o țintă de reflexie albă şi difuză
(perete vopsit alb), o iluminare redusă în fundal şi temperaturi moderate.
** Condițiile nefavorabile sunt: ținte cu grad de reflexie mai
scăzut sau mai înalt sau o iluminare puternică de fundal sau
temperaturi la capătul superior sau inferior al intervalului
specificat de temperatură.
*** Toleranțele se aplică de la 0.05 m până la 10 m cu un nivel
de precizie de 95%.
**** Calibrare post-utilizare. Deviația suplimentară a
unghiului de +/- 0.01° per grad până la +/-45° în fiecare
cadran. Se aplică la temperatura camerei. Pentru întregul
interval de temperaturi de funcționare deviația maximă
creşte cu
+/-0.1°.
În condiții favorabile, toleranța se poate diminua cu 0.05
mm/m pe distanțe între 10 m şi 30 m, cu 0.10 mm/m pe
distanțe între 30 m şi 100 m şi cu 0.20 mm/m pe distanțe de
peste 100 m.
În condiții nefavorabile, toleranța se poate diminua cu 0.10
mm/m pe distanțe între 10 m şi 30 m, cu 0.20 mm/m pe
distanțe între 30 m şi 100 m şi cu 0.30 mm/m pe distanțe de
peste 100 m.
Funcţii
Măsurarea distanţei
da
Măsurătoare de max./min.
da
Măsurătoare continuă
da
Jalonare
da
Adunare / Scădere
da
Aria
da
Suprafaţă triunghiulară
da
Volum
da
Trapez
da
Funcţia pictor (arie cu măsură- da
toare parţială)
Pitagora
2 puncte, 3 puncte
Mod orizontal (inteligent) /
Înălţime indirectă
da
Măsurarea înălţimii profilului
da
Trasarea înclinării
da
Obiecte înclinate
da
Monitorizare înălţime
da
Memorie
30 afişări
Semnal sonor
da
Ecran color iluminat
da
Piesă terminală multifuncţională
da
Indicator de punct de măsură
(Vizor)
4xZoom
Clasa laser
2
Tip laser
635 nm, < 1 mW
Clasa de protecţie
IP54
Oprirea automată a laserului
după 90 s
Oprirea automată a alimentării
după 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Domeniul Bluetooth®
10 m
Nivel digital
da
Durata de viaţă a bateriei
(2 x AA)
până la 5000 de măsurători
Bluetooth® Smart
da
Dimensiuni (H x L x l)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Preferinţe personalizate
da
Cronometru
da
Greutate (fără baterii)
209 g / 7,22 oz
Modul arie largă
da
Calculator
da
Domeniu de temperaturi:
- Depozitare
- Funcționare
Stanley TLM660
Pentru rezultate indirecte exacte se
recomandă folosirea unui trepied.
Pentru măsurători exacte ale înclinării se va
evita înclinarea transversală a dispozitivului.
i
-25 până la 70°C
-13 până la 158°F
-10 până la 50°C
14 până la 122°F
26
Coduri pentru mesaje
Îngrijire
Instrucţiuni de securitate
Dacă mesajul Error nu dispare la închiderea
şi deschiderea repetată a instrumentului,
contactați distribuitorul.
Dacă mesajul InFo apare cu un număr,
apăsați tasta Clear (Ştergere) şi respectați
următoarele instrucțiuni:
• Ştergeți instrumentul cu o cârpă umedă şi
moale.
• Nu introduceți instrumentul în apă.
• Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare
agresivi.
Persoana responsabilă de acest instrument
trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg
şi respectă prezentele instrucțiuni.
Nr.
Cauza
156
Înclinarea transversală Mențineți dispozitivul în
mai mare de 10°
poziție fără niciun unghi de
înclinare.
162
Eroare de calibrare
Asigurați-vă că dispozitivul
este aşezat pe o suprafață
orizontală perfect plană.
Repetați procedura de
calibrare. Dacă eroarea
continuă să apară contactați dealerul.
204
Eroare de calcul
Repetați măsurătoarea.
240
Eroare transfer de
date
Repetați procedura.
252
Temperatura este
prea ridicată
Lăsați instrumentul să se
răcească.
253
Temperatura este
prea scăzută.
Încălziți instrumentul.
255
Semnalul recepționat Schimbați suprafața-țintă
este prea slab, timpul (de ex., hârtie albă).
de măsurare este prea
lung.
256
Semnalul recepționat
este prea puternic
257
Lumina de fundal este Întunecați zona-țintă.
prea puternică
258
Măsurătoarea depăşeşte domeniul de
măsurare
Corectați limitele.
260
Fasciculul laser se
întrerupe
Repetați măsurătoarea.
Stanley TLM660
Rezolvare
Schimbați suprafața-țintă
(de ex., hârtie albă).
Garanţie
Aparatul Stanley TLM are o garanție de doi
ani.
Pentru informații suplimentare, contactați
distribuitorul.
Poate fi supus modificării (desene, descrieri şi
date tehnice).
RO
Domenii de responsabilitate
Responsabilitatea producătorului
echipamentului original:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Compania sus-menționată este responsabilă
de furnizarea produsului, inclusiv a manualului de utilizare şi a accesoriilor originale, în
stare de totală siguranță. Compania susmenționată nu îşi asumă responsabilitatea
privind accesoriile produse de terți.
Obligaţiile persoanei responsabile de
instrument:
• Să înțeleagă instrucțiunile de siguranță referitoare la produs, precum şi instrucțiunile
din manualul utilizatorului.
• Să cunoască reglementările locale privind
prevenirea accidentelor.
• Să prevină accesul personalului neautorizat
la produs.
27
Instrucţiuni de securitate
RO
Utilizări permise
Riscuri în timpul utilizării
Eliminare
• Măsurarea distanțelor
• Măsurarea înclinării
• Transfer de date cu Bluetooth®
 AVERTIZARE
 AVERTISMENT
Utilizări interzise
• Utilizarea produsului fără un instructaj
prealabil.
• Utilizarea în afara limitelor indicate
• Dezactivarea sistemului de securitate şi
desprinderea etichetelor explicative şi de
siguranță
• Deschiderea echipamentului folosind
diverse scule (şurubelnițe etc.).
• Modificarea sau transformarea produsului
• Folosirea de accesorii de la alți producători
fără a dispune de aprobare explicită.
• Orbirea intenționată a terților chiar şi în
întuneric.
• Protejarea necorespunzătoare a amplasamentului pe care se face măsurarea (de ex.,
pe drumuri, şantiere de construcții etc.).
• Comportamentul intenționat sau iresponsabil pe schele, la utilizarea scărilor, la efectuarea de măsurători în apropierea utilajelor în funcțiune, sau lângă componente
ale utilajelor sau instalațiilor neprotejate.
• Îndreptarea direct spre soare.
Stanley TLM660
Dacă instrumentul prezintă defecte sau a fost
scăpat pe jos, dacă a fost utilizat necorespunzător sau a fost modificat, verificați dacă
rezultatele măsurătorilor sunt corecte. Efectuați periodic măsurători de verificare,
în special după ce produsul a fost utilizat în
condiții anormale şi înainte, în timpul şi după
efectuarea unor măsurători importante
 ATENŢIE
Nu încercați să reparați singur instrumentul.
În cazul deteriorării instrumentului, contactați un distribuitor local.
 AVERTIZARE
Schimbările sau modificările care nu sunt
aprobate în mod explicit pot conduce la pierderea dreptului utilizatorului de a exploata
acest echipament.
Limite de utilizare
Consultați secțiunea „Date tehnice”.
Instrumental este conceput pentru utilizare în zone locuite permanent de oameni,
nu utilizați produsul în zone cu potențial
exploziv sau medii agresive. Nu folosiți
produsul în zone cu risc de explozie sau în
medii agresive.
i
Bateriile consumate nu trebuie aruncate
împreună cu deşeurile menajere. Aveți grijă
de mediul înconjurător şi duceți-le la punctele de colectare, în conformitate cu reglementările naționale şi locale.
Produsul nu trebuie aruncat împreună cu
deşeurile menajere.
Aruncați produsul în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare în țara dvs.
Respectați reglementările specifice de la nivel
național şi local.
Informații privind prelucrarea specifică a
produsului şi managementul deşeurilor pot fi
descărcate de pe pagina noastră principală.
Compatibilitate electromagnetică (EMC)
 AVERTIZARE
Instrumentul respectă cele mai stricte cerințe
ale standardelor şi reglementărilor relevante.
Totuşi, nu poate fi exclusă complet posibilitatea ca produsul să provoace interferențe în
alte echipamente.
28
Instrucţiuni de securitate
Utilizarea produsului cu Bluetooth®
RO
Clasificare laser
Putere radiantă maximă de ieşire a
vârfului:
0.95 mW
 AVERTIZARE
Radiațiile electromagnetice pot provoca
anomalii în funcționarea altor echipamente,
instalații (de ex., dispozitive medicale cum ar
fi stimulatoarele cardiace sau proteze auditive) şi avioane. De asemenea, acestea pot
afecta oamenii şi animalele.
Precau?ii:
Cu toate că prezentul produs se conformează celor mai restrictive standarde şi
reglementări, posibilitatea vătămării oamenilor şi a animalelor nu poate fi exclusă total.
• Nu utilizați produsul în apropierea stațiilor
de benzină, instalațiilor chimice, în zone cu
atmosferă potențial explozivă şi în locuri în
care se efectuează detonări.
• Nu utilizați produsul în apropierea echipamentelor medicale.
• Nu utilizați produsul într-un avion.
• Nu folosiți timp îndelungat produsul în
apropierea corpului dumneavoastră.
Lungime de undă:
Aparatul produce un fascicul laser vizibil emis
prin partea frontală a instrumentului:
Aparatul este un produs laser din Clasa 2, în
conformitate cu:
• IEC60825-1 : 2014 „Siguranța produselor
laser în ceea ce priveşte radiațiile”
Produse laser din Clasa 2:
Nu priviți în fascicul şi nu îndreptați fasciculul
spre alte persoane fără a fi necesar. În mod
normal, ochii se protejează prin răspunsuri
de respingere, inclusiv reflexul clipirii.
>400 ps
Frecvență repetare impuls:
320 MHz
Divergența fasciculului:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Etichetare
 AVERTIZARE
Privitul direct în fasciculului laser cu instrumente optice (de ex., binoclu, telescop)
poate fi periculos.
 ATENŢIE
Privitul direct în fasciculul laser poate fi periculos pentru ochi.
Stanley TLM660
635 nm
Durata impulsului:
Ne rezervăm dreptul de a face modificări
(desene, descrieri şi date tehnice) fără notificare prealabilă.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Содержание
RU
Настройка инструмента
------------------Введение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Обзор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Основной измерительный экран - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Экран выбора - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Визир (экран для визуального наблюдения) - - - - - - - - - - - Установка батарей - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Работа с прибором - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Включение/Выключение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Клавиша отмены- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Коды сообщений - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Многофункциональная позиционная скоба - - - - - - - - - - - Непрерывное измерение/измерение минимальногомаксимального расстояния - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Сложение/Вычитание - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Визир (экран для визуального наблюдения) - - - - - - - - - - - -
Настройки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
7
Обзор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Единицы измерения наклона - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Единицы измерения расстояния - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Включение/выключение звукового сигнала- - - - - - - - - - - - - 8
Цифровой уровень ВКЛ./ВЫКЛ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Выключить/включить блокировку клавиатуры - - - - - - - - - - - 9
Включить с блокировкой клавиатуры - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Де-/активировать Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Калибровка датчика наклона (калибровка наклона) - - - - - - 10
Пользовательские закладки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Подсветка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Смещение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Сброс - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Функции
----------------------------------Обзор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Таймер - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Калькулятор - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
Установка точки отсчета/штатива- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Память - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Однократное измерение расстояния - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Горизонтальный режим Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Отслеживание отклонения- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Площадь - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Объем - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Площадь треугольника- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Режим с большим радиусом действия- - - - - - - - - - - - - - - - 18
Высокопрофильное измерение - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Наклонные объекты - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Отслеживание высоты - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Трапеция - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Разметка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Измерения по теореме Пифагора (две точки)- - - - - - - - - - 24
Измерения по теореме Пифагора (три точки)- - - - - - - - - - 25
Технические характеристики - - - - - - - - - - - - - 26
Коды сообщений - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Меры предосторожности - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Гарантии производителя - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Указания по безопасности - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Области ответственности - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Разрешенное использование - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Неразрешенное использование - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Источники опасности при эксплуатации прибора - - - - - - - 28
Ограничения в использовании прибора - - - - - - - - - - - - - - 28
Утилизация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Электромагнитная совместимость (ЭМС)- - - - - - - - - - - - - 28
Использование продукции с Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - 29
Классификация лазера - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Надписи на приборе - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Настройка инструмента
Введение
Перед началом работы с инструментом внимательно
изучите инструкции по технике безопасности и данное
руководство пользователя.
Лицо, ответственное за прибор, должно удостовериться, что все пользователи понимают и следуют
данному руководству.
RU
Обзор
Дисплей
Используемые символы имеют следующие значения:
 ВНИМАНИЕ
Обозначает потенциально опасную ситуацию или применение не по назначению, если не предотвратить, может
привести к смерти или серьезным травмам.
 ОСТОРОЖНО
Обозначает потенциально опасную ситуацию или применение не по назначению, если не предотвратить, может
привести к легким травмам и/или нанести материальный,
финансовый или экологический ущерб.
Важные параграфы, которых необходимо придерживаться при практическом применении, поскольку они
позволяют использовать прибор технически корректно и
рационально.
Вкл./
Измерить
Визир (экран
для визуального
наблюдения)
Навигация
i
Функциональ
ный экран
Вернуть/
Выровнять
Отмена/
Выкл.
Stanley TLM660
Клавиши выбора
соответствуют
символам сверху
Сложение/
Вычитание
2
Настройка инструмента
Основной измерительный экран
Строка
состояния
RU
Экран выбора
Указатель
страницы
FUNC
Функция /
Настройки
Итоговая строка
Активная
функция
Закладки
Stanley TLM660
Настройки
Функция
подсказки
3
Настройка инструмента
Визир (экран для визуального наблюдения)
Степень
увеличения
Подсветка
регулируется при
помощи
навигационных
кнопок "влево" и
"вправо"
Активная
функция
RU
Установка батарей
i
1x
Окулярная сетка
Для обеспечения наде
жного функционирова
ния не используйте
угольно-цинковые батареи. Мы рекомендуем
использовать высококачественные батареи.
Замените батареи, когда на дисплее появится
мигающий символ батареи.
Увеличение (1x, 2x,
4x) при помощи навигационных кнопок
"вверх" и "вниз"
Закладки
Stanley TLM660
4
Работа с прибором
Включение/Выключение
ВКЛ.
RU
Клавиша отмены
ВЫКЛ.
i
2 сек
Если ни одна из
клавиш не нажата
в течении 180 сек,
то прибор выклю
чается автомати
чески.
Прибор выключа
ется.
Коды сообщений
1x
2x
При появлении сообщения "info" вместе с
числом следуйте инструкциям в разделе
"Коды сообщений".
Пример:
Покинуть текущую
функцию, перейти к
основному режиму работы.
Отмена последнего
действия.
Многофункциональная позиционная скоба
i
Положение по
зиционной ско
бы определяется
автоматически и
соответственно
устанавливается
начало отсчета.
Непрерывное измерение/измерение минимального-максимального расстояния
мин.
1
2
макс.
Измеренное минимальное и максимальное
расстояние отображается на дисплее (мин,
макс). Последнее измеренное расстояние
отображается в итоговой строке.
2 сек
Эта функция используется для измерения диагоналей (максимальные значение) или горизонтальных расстояний до вертикальной поверхности (минимальное значение).
Stanley TLM660
8.532 m
3
Прекращение непрерывного изме
рения/измерения минимальногомаксимального расстояния.
5
Работа с прибором
Сложение/Вычитание
RU
2x
1
2
7.332 m
3
Следующее измере
ние прибавляется к
предыдущему.
Следующее измере
ние вычитается из
предыдущего.
i
4
7.332 m
Этот процесс можно повторять
столько раз, сколько это необходимо. Этот же процесс может быть
использован для сложения или вы
читания площадей или объемов.
20.179 m
12.847 m
Визир (экран для визуального наблюдения)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Выйти из визира
(экрана для визуального наблюде
ния).
Прибор является отличным помощником при выполнении из
мерений на открытом воздухе. Встроенный визир (экран для
визуального наблюдения) отображает цель на дисплее. Прибор производит измерение в центре окулярной сетки, даже
если лазерная точка не видна. Ошибки параллакса возникают,
если камера визира используется для близких целей, вызывая
эффект, когда лазер оказывается смещенным на окулярной
сетке. В этом случае следует ориентироваться на реальную лазерную точку для нацеливания на объект.
Stanley TLM660
6
Настройки
Обзор
RU
Единицы измерения наклона
1
2
Единицы измерения расстояния
Звуковой сигнал
Цифровой уровень
Блокировка клавиатуры
Bluetooth®
Калибровка наклона
Закладки
Подсветка
Смещение
Сброс
Данные
Единицы измерения наклона
1
2
3
Переключение между сле
дующими единицами измерения:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Подтвердите на
стройку.
Выйти из настроек.
7
Настройки
Единицы измерения расстояния
1
2
3
RU
Переключение между сле
дующими единицами из
мерения:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Подтвердите на
стройку.
Выйти из настроек.
Включение/выключение звукового сигнала
1
2
3
Выйти из настроек.
Чтобы ВКЛЮЧИТЬ,
повторите процедуру.
ВЫКЛ.
ВКЛ.
Цифровой уровень ВКЛ./ВЫКЛ.
1
2
Чтобы ВКЛЮЧИТЬ,
повторите процеду
ру.
ВКЛ.
Stanley TLM660
i
3
Цифровой уро
вень отображается в строке состояния.
Выйти из настро
ек.
ВЫКЛ.
8
Настройки
Выключить/включить блокировку клавиатуры
1
Чтобы деактивиро
вать, повторите процедуру.
2
RU
Включить с блокировкой клавиатуры
3
1
2
на протяжении 2
сек
Выйти из настроек.
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Де-/активировать Bluetooth Smart
1
2
Чтобы ВКЛЮЧИТЬ,
повторите процеду
ру.
ВКЛ.
i
i
3
Выйти из настро
ек.
ВЫКЛ.
Включите Bluetooth Smart в настройках.
Подключите прибор к смартфону, планшету, ноутбуку,…
Фактическое измерение передается автоматически, если установлено
соединение по Bluetooth. Для передачи результата из основной строки
нажмите =.
Bluetooth выключается сразу после выключения лазерного дальномера.
Эффективный и передовой модуль Bluetooth Smart (с новым стандартом
Bluetooth V4.0) работает со всеми устройствами Bluetooth Smart Ready.
Все другие устройства Bluetooth не поддерживают энергосберегающий
модуль Bluetooth Smart, встроенный в прибор.
Мы не несем ответственности за использование бесплатного програм-
Stanley TLM660
Режим по умолчанию: Bluetooth
включен. В строке состояния
отображается значок Bluetooth,
если прибор подключен по
Bluetooth.
много обеспечения и не обязуемся предоставлять изменения, а также
разрабатывать обновления. Приложения для Android® или ОС Mac можно найти в специализированных интернет-магазинах.
9
Настройки
Калибровка датчика наклона (калибровка наклона)
1
2
3
RU
4
180°
Поставьте прибор на абсолютно плоскую по
верхность.
180°
5
6
7
Поверните прибор на 180° по горизонтали
и снова поставьте его на абсолютно плос
кую поверхность.
8
Поставьте прибор на абсолютно плоскую по
верхность.
9
180°
180°
10
i
Через 2 сек
прибор вернется в основной
режим.
Поверните прибор на 180° по горизонтали и
снова поставьте его на абсолютно плоскую поверхность.
Stanley TLM660
10
Настройки
Пользовательские закладки
RU
Favorite
1
2
3
4
Выберите "избранную" функцию.
Нажмите клавишу вы
бора "влево" или "вправо". Функция устанавливается как
"избранная" над соответствующей клавишей
выбора.
i
5
Выберите ваши
избранные функции для быстрого
доступа.
"Быстрая" клавиша:
Нажмите и удер
живайте 2 секунды клавишу выбора в режиме
измерения.
Выйти из настро
ек.
Подсветка
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Выберите яркость.
i
5
Подтвердите на
стройку.
Выйти из настро
ек.
Чтобы сэко
номить энер
гию, уменьшите яркость, если в
ней нет необходимости.
11
Настройки
Смещение
1
RU
2
3
4
Выберите раз
ряд.
i
6
Выйти из настро
ек.
5
Отрегулируй
те разряд.
1.012 m
1.012 m
Подтвердите
значение.
Смещение автоматически добавля
ет или вычитает указанное значение от всех выполненных измерений. Функция позволяет учитывать
допуски. Отображается значок
смещения.
Сброс
Второе подтверждение при помощи кла
виш выбора:
1
2
3
Отклонить: Подтвердить:
i
4
Сброс возвращает прибор к завод
ским установкам. Все пользовательские настройки и сохранения
удаляются.
Выйти из настро
ек.
Stanley TLM660
12
Функции
Обзор
RU
Таймер
Отслеживание отклонения
Измерение на наклонных объектах
Калькулятор
Площадь
Отслеживание высоты
Установка точки отсчета измере
ний
Объем
Трапеция
Память
Площадь треугольника
Разметка
Одиночное измерение расстояния
Режим с большим радиусом действия
Вычисление по теореме Пифагора 1
Горизонтальный режим Smart
Высокопрофильное измерение
Вычисление по теореме Пифагора 2
Таймер
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Выберите время сра
батывания.
i
Самостоятельное срабатывание начинается
после нажатия
клавиши ВКЛ./Измерить.
i
Результат измерения переносится
из главной строки в калькулятор и
может быть использован для пос
ледующих вычислений.
Дробь фут/дюйм переводятся в десятичную дробь фут/дюйм.
Подтвердите на
стройку.
Калькулятор
1
2
Выберите клави
шу на дисплее.
3
Подтвердите каждую
клавишу.
C/CE
Stanley TLM660
=
С помощью кнопок выбора
можно удалить введенные дан
ные или вычислить результат.
13
Функции
Установка точки отсчета/штатива
1
2
3
RU
Расстояние измеряется от тыльной поверхности
прибора (по умолчанию).
Расстояние измеряется от передней поверхности
прибора (заблокировать значок = постоянно).
Расстояние постоянно измеряется от резьбы шта
тива.
i
4
Если прибор выключен, точка отсчета возвращается к стандартной
настройке (тыльная поверхность
прибора).
Подтвердите на
стройку.
Память
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Переключение меж
ду измерениями.
4
Удаление всех зна
чений из памяти.
Используйте навигаци
онные кнопки
вверх/вниз, чтобы
отобразить более подПередать значение для робные результаты
последующих действий. конкретного измерения.
i
"Быстрая" клавиша
14
Функции
Однократное измерение расстояния
1
2
RU
3
i
4
8.532 m
Наведите активированный лазер на
цель.
Целевые поверхности:
Ошибки при измерениях могут воз
никнуть в случае выполнения измере
ний до таких поверхностей, как бесцветные жидкости, стекло, стирофом,
матовые полупроницаемые поверхности или при наведении на очень
блестящие поверхности. При наведении на темные поверхности время измерения увеличивается.
Горизонтальный режим Smart
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Наведите лазер
на цель.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(до 360° и поперечное отклонение
±10°)
Отслеживание отклонения
1
2
3
89.3°
i
Отклонение отображается постоянно.
Прибор подает сигнал при углах 0° и
90°. Идеально подходит для регулировки горизонтали или вертикали.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Функции
Площадь
1
RU
2
3
4
5
Направьте лазер на
первую заданную
точку.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Первое расстояние
Второе расстояние
Периметр
Площадь
Направьте лазер на
вторую заданную
точку.
i
Результат отображается в итоговой строке, а
измеренное значение выше.
Частичные измерения / функция редактирования:
Нажмите кнопку + или - до начала выполнения
первого измерения. Измерьте, после чего выполните сложение или вычитание расстояний.
Выключение с помощью =. Измерение 2-ой
длины
16
Функции
Объем
1
RU
2
3
4
Направьте лазер на
первую заданную
точку.
5.744 m
8
Второе расстояние
2.431 m
Третье расстояние
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
Направьте лазер на
вторую заданную
точку.
Первое расстояние
2.338 m
5
9
Используйте навига
ционные кнопки
вверх/вниз, чтобы
отобразить больше
результатов.
Направьте лазер на
третью заданную
точку.
2
13.430 m
2
Площадь потолка/пола
39.300 m
Площади стен
16.164 m
Периметр
Объем
17
Функции
Площадь треугольника
1
2
RU
3
4
5
Направьте лазер на
вторую заданную
точку.
Направьте лазер на
первую заданную
точку.
8
4.248 m
Первое расстояние
4.129 m
Второе расстояние
2.425 m
Третье расстояние
4.855 m
2
6
9
Используйте навига
ционные кнопки
вверх/вниз, чтобы
отобразить больше
результатов. Отключите визир, если он
активирован.
7
Направьте лазер на
третью заданную
точку.
Угол между первым и
вторым измерением
33.60°
10.802 m
Периметр
Площадь треугольника
Режим с большим радиусом действия
1
Stanley TLM660
2
i
Режим с большим радиусом действия
позволяет выполнять измерения слож
ных целей при неблагоприятных усло
виях, например, ярком освещении или
плохом отражении целевой поверх
ности. Время измерения увеличивается.
Значок в строке состояния показывает,
включена ли функция.
18
Функции
Высокопрофильное измерение
1
2
RU
3
4
3
1
0
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
h
REF
i
7
Горизонтальное расстоя
ние до прибора
Разность высот относи
тельно контрольной точки
(REF).
d
Нацельтесь на дополнительные точки 1-x.
2x
d
2
h
0
Нацельтесь на контрольную точку (REF).
6
5
4
5
Отключите фун
кцию.
Идеально подходит для измерения разности
высот относительно контрольной точки. Также используется для измерения профилей и
секций на местности. После замера контрольной точки горизонтальное расстояние и высо
та отображаются для каждой последующей
точки.
19
Функции
Наклонные объекты
1
2
RU
3
4
5
Направьте лазер на вер
хнюю целевую точку.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Угол P2
Расстояние P2
Высота по вертикали меж
ду двумя точками
7
Направьте лазер на ниж
нюю целевую точку.
Используйте навига
ционные кнопки
вверх/вниз, чтобы
отобразить больше
результатов. Отключите визир, если он
активирован.
39.10 °
-4.230 m
Включен угол между двумя
точками
Горизонтальное расстоя
ние между двумя точками
Расстояние между двумя
точками
Косвенное измерение расстояния между 2
точками с дополнительными результатами.
Идеально подходит для измерения длины
или наклона крыши, высоты купола на крыше,…
Важно, чтобы инструмент находился в той
же вертикальной плоскости, что и 2 замеренные точки. Плоскость определяется по линии между 2 точками.
Stanley TLM660
20
Функции
Отслеживание высоты
RU
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Направьте лазер на верхние точки и отслежи
вание угла/высоты начнется автоматически.
Направьте лазер на нижнюю
точку.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Отслеживаемый угол при повороте прибора на штативе
z
y
6
y = Отслеживаемая высота при повороте прибора на штативе
Останавливает от
слеживание высо
ты.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Используйте навига
ционные кнопки
вверх/вниз, чтобы
отобразить больше
результатов. Отключите визир, если он
активирован.
i
7.160 m
z
Можно определить высоту здания или
дерева без подходящих точек отражения. В нижней точке, измеряется расстояние и угол наклона - это требует
отражающую лазерную мишень. Верхнюю точку можно отметить при помощи визира / окулярной сетки.
Отражающая лазерная мишень не требуется, так как измеряется только угол наклона.
21
Функции
Трапеция
1
RU
2
3
4
Направьте лазер на верх
нюю точку.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Используйте навига
ционные кнопки
вверх/вниз, чтобы
отобразить больше
результатов. Отключите визир, если он
активирован.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Направьте лазер на 2-ю
точку.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Площадь трапеции
22
Функции
Разметка
i
RU
Можно ввести
два различных
расстояния (a и
b) для разметки
определенных
измеренных
расстояний.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Выберите раз
ряд.
7
8
Подтвердить значе
ние "b" и начать измерение.
Stanley TLM660
5
Отрегулируй
те разряд.
Медленно переме
щайте прибор вдоль
линии разметки. На
дисплее отобразится
расстояние до следующей точки разметки.
2
1.012 m
0,24 м не хватает
до следующего
расстояния в
0,625 м.
6
Подтвердить
значение "a".
Затем разметить
расстояние
0.625 m
Настройте
значение "b".
i
0.625 m
При приближении к точке раз
метки на расстояние менее 0,1
м прибор начинает подавать
звуковой сигнал. Звуковой сигнал может быть прекращен на
жатием кнопки CLEAR/OFF.
0.240 m
23
Функции
Измерения по теореме Пифагора (две точки)
1
2
3
RU
4
5
Наведите лазер на вто
рую цель.
Наведите лазер на
первую цель.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Результат отображается в главной строке.
Нажатие на клавишу измерения в течение 2 сек активирует
автоматическое выполнение измерений минимального и
максимального расстояния.
Мы рекомендуем использовать теорему Пифагора только
для косвенного горизонтального измерения.
Для измерения высоты (вертикально) более точным будет
использование функции с измерением угла наклона.
24
Функции
Измерения по теореме Пифагора (три точки)
1
2
3
4
Наведите лазер на
первую цель.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
RU
5
6
Наведите лазер на
вторую цель.
i
7
Наведите лазер на
третью цель.
Результат отображается в главной строке.
Нажатие на клавишу измерения в течение 2 сек активирует
автоматическое выполнение измерений минимального и
максимального расстояния.
Мы рекомендуем использовать теорему Пифагора только
для косвенного горизонтального измерения.
Для измерения высоты (вертикально) более точным будет
использование функции с измерением угла наклона.
25
Технические характеристики
Измерение расстояния
Точность при благопри
ятных условиях *
± 1,0 мм / ~1/16 дюйма ***
Точность при неблагопри
ятных условиях **
± 2,0 мм / 0,08 дюйма ***
Диапазон при благопри
ятных условиях *
200 м / 660 футов
Диапазон при неблагопри 80 м / 260 футов ****
ятных условиях **
Наименьшая единица
измерения
0,1 мм / 1/32 дюйма
Power Range Technology™ да
(Технология усиления
сигнала)
Ø лазерной точки
(на расстояниях)
6 /30 / 60 мм
(10 / 50 / 100 м)
Измерение наклона
Погрешность измерения по
отношению к лазерному
лучу****
± 0.2°
Погрешность измерения по
отношению к корпусу****
± 0.2°
Диапазон
360°
Общие
Класс лазера
2
Тип лазера
635 нм, < 1 мВт
Степень защиты
IP54
Автом. отключение лазера
после 90 сек
Автом. отключение питания после 180 сек
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Диапазон Bluetooth®
10 м
RU
* благоприятными условиями являются: белая и
диффузно отражающая мишень (крашенная белая
стена), низкая фоновая освещенность и умеренные
температуры.
* неблагоприятными условиями являются: мишени с
более низкой или более высокой отражаемостью или
высокой фоновой освещенностью, или температуры на
верхней или нижней границах указанного диапазона
температуры.
*** погрешность определена для расстояний от 0,05 м
до 10 м с уровнем достоверности 95%.
**** после калибровки пользователем. Дополнительная
относительная погрешность +/- 0,01° на градус до +/45° в каждом квадранте. Применимо при комнатной
температуре. Для всего диапазона рабочей температуры максимальное отклонение увеличивается на
+/-0.1°.
При благоприятных условиях значение погрешности
может ухудшиться на 0,05 мм/м для расстояний от 10 м
до 30 м, на 0,10 мм/м от 30 м до 100 м и на 0,20 мм/м
для расстояний свыше 100 м.
При неблагоприятных условиях значение погрешности
может ухудшиться на 0,10 мм/м для расстояний от 10 м
до 30 м, на 0,20 мм/м от 30 м до 100 м и на 0,30 мм/м
для расстояний свыше 100 м.
Для получения точных косвенных
результатов рекомендуется исполь
зовать штатив. Для получения точных
результатов измерения наклона следует
избегать поперечного наклона.
i
Функции
Измерение расстояния
да
Мин/макс значения
да
Непрерывное измерение
да
Разметка
да
Сложение/вычитание
да
Площадь
да
Площадь треугольника
да
Объем
да
Трапеция
да
Функция редактирования
(площадь с частичным измерением)
да
Вычисления по Пифагору
2 точки, 3 точки
Горизонтальный режим
Smart/
Косвенная высота
да
Высокопрофильное изме
рение
да
Отслеживание отклонения
да
Наклонные объекты
да
Отслеживание высоты
да
Память
30 результатов
Звуковой сигнал
да
Цветной дисплей с
подсветкой
да
Многофункциональная пози
ционная скоба
да
Визир (экран для визуального 4-х кратное увелинаблюдения)
чение
Срок службы батареи (2 x AA) до 5000 измерений
Цифровой уровень
да
Размер (В х Д х Ш)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Bluetooth® Smart
да
Пользовательские закладки
209 г / 7,22 унций
да
Таймер
да
Режим с большим радиусом
действия
да
Калькулятор
да
Вес (с элементами питания)
Температурный диапазон:
- Хранение
- Работа с прибором
Stanley TLM660
от -25 до 70 °C
от -13 до 158 °F
от -10 до 50 °C
от 14 до 122 °F
26
Коды сообщений
Меры предосторожности
Указания по безопасности RU
Если сообщение Error остается активным
после нескольких отключений и включений
инструмента, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру.
При появлении сообщения InFo вместе с
числом нажмите кнопку Очистить и следуйте
указанным инструкциям:
• Периодически протирайте прибор
мягкой влажной салфеткой.
• Не погружайте прибор в воду.
• Никогда не используйте агрессивные
чистящие средства или растворители.
Ответственное должностное лицо
эксплуатирующей организации должно
быть уверено, что все пользователи понимают эти инструкции и следуют им.
Гарантии производителя
Ответственность производителя
оригинального оборудования:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
№
Причина
Исправление
156
Поперечное откло
нение больше 10°
Держите прибор без
поперечного отклонения.
162
Ошибка калибровки
Убедитесь, что прибор
расположен на абсолютно
горизонтальной и плоской
поверхности. Повторите
процедуру калибровки.
Если ошибка сохраняется,
обратитесь к авторизован
ному дилеру.
204
Ошибка вычисления
Выполните измерение
снова.
240
Ошибка передачи
данных
Повторите процедуру.
252
Перегрев прибора
Охладите прибор.
253
Слишком низкая
температура
Прогрейте прибор.
255
Слишком слабый
отраженный сигнал,
время измерения
слишком велико
Измените целевую повер
хность (например,
используя белую бумагу).
256
Отраженный сигнал
слишком сильный
Измените целевую повер
хность (например,
используя белую бумагу).
257
Слишком яркое
фоновое освещение
Затемните цель.
258
Измерение вне диапа
зона измерений
Исправьте диапазон.
260
Помеха лазерному
лучу
Повторите измерение.
Stanley TLM660
Гарантия на прибор Stanley TLM - 2 года.
Для получения дополнительной инфор
мации свяжитесь с дилером.
Все иллюстрации, описания и технические требования могут быть изменены
без предшествующего уведомления.
Области ответственности
Вышеуказанная компания несет ответс
твенность за поставку прибора, включая
Руководство пользователя, в полностью
безопасном состоянии. Вышеуказанная
компания не несет ответственности за
принадлежности производства
сторонних компаний.
Обязанности лица, ответственного
за эксплуатацию прибора:
• Ясно понимать требования предупреди
тельных надписей на приборе, а также Руководства пользователя.
• Знать требования инструкций по технике
безопасности и предотвращению несчастных случаев.
• Всегда принимать меры для предотвра
щения доступа к изделию неуполномоченного персонала.
27
Указания по безопасности
Разрешенное использование
• Измерение расстояний
• Измерение наклона
• Передача данных при помощи
Bluetooth®
Неразрешенное использование
• Использование прибора без инструкции
• Использование, выходящее за пределы
разрешенных операций
• Вывод из строя систем безопасности и
удаление с прибора предупредительных
и указательных надписей
• Вскрытие прибора с помощью инстру
ментов (отверток, и т.д.)
• Изменение конструкции прибора или
его модификация
• Использование аксессуаров, полученных от других производителей, если
они не допущены к применению
• Намеренное ослепление третьих лиц,
также в темноте
• Ненадлежащие меры безопасности на
участке произведения геодезической
съемки (например, при проведении
измерений на дорогах, стройплощадках
и т.д.)
• Безответственное обращение с
прибором на лесах, лестницах, при
измерениях вблизи работающих машин
или открытых частей машин и установок
без защиты
• Прямое наведение прибора на солнце
Stanley TLM660
RU
Источники опасности при
эксплуатации прибора
 ВНИМАНИЕ
Если прибор роняли, неправильно использовали или модифицировали, то при
работе с таким прибором Вы можете получить неправильные результаты измерений.
Периодически проводить контрольные
измерения.
Особенно после того, как прибор подвергался чрезмерным механическим и другим
воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных
работ.
 ОСТОРОЖНО
Ни в коем случае не пытаться ремонтиро
вать прибор самостоятельно. В случае
возникновения неисправностей, связаться
с местным дилером.
 ВНИМАНИЕ
Внесение изменений и модификаций,
которые не были согласованы, могут
повлечь за собой утерю пользователем
полномочий управлять оборудованием.
Ограничения в использовании
прибора
См. главу "Технические характеристики“.
Прибор спроектирован для использования
в условиях, характерных для мест постоянного проживания людей. Не использовать этот прибор во взрывоопасных или
других агрессивных условиях.
i
Утилизация
 ОСТОРОЖНО
Использованные батарейки не подлежат
утилизации с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде, сдайте
их на сборный пункт, организованный в
соответствии с государственными или
местными нормами.
Изделие не подлежит утилизации с быто
выми отходами.
Утилизировать изделие надле
жащим образом в соответствии с
государственными нормами, действующими в вашей стране.
Придерживаться национальных или
местных нормативов.
Информацию по особому обращению с
продуктом и обработке отходов можно
скачать на нашей домашней странице.
Электромагнитная совмести
мость (ЭМС)
 ВНИМАНИЕ
Прибор соответствует самым жестким
требованиям действующих стандартов и
правил в этой области.
Однако, полностью исключить влияние
прибора на другое оборудование нельзя.
28
Указания по безопасности
Использование продукции с
Bluetooth®
RU
Классификация лазера
Максимальная пиковая выходная
мощность излучения:
0,95 мВт
 ВНИМАНИЕ
Электромагнитное излучение может
создавать помехи для прочего оборудования, в установках (например, медицинских, таких как кардиостимуляторы или
слуховые аппараты) и в самолетах. Оно
может негативно воздействовать на
людей и животных.
Меры предосторожности:
Хотя данный прибор соответствует боль
шинству жестких стандартов и норм,
возможность причинения вреда человеку
и животным нельзя полностью исключить.
• Не используйте прибор вблизи автоза
правочных станций, химических
заводов, в областях с потенциально
взрывоопасной атмосферой и в местах
использования взрывов.
• Не используйте прибор вблизи меди
цинского оборудования.
• Не используйте прибор в самолетах.
• Не используйте прибор рядом со своим
телом в течение длительных периодов
времени.
Stanley TLM660
Прибор излучает видимые лазерные лучи
из своей передней части:
Изделие относится ко 2-му классу лазеров
в соответствии с:
• IEC60825-1: 2014 "Безопасность
лазерных изделий"
Лазерные изделия класса 2:
Не смотреть в лазерный луч и не направ
лять его без надобности на других людей.
Защита глаз обычно осуществляется
путем отведения их в сторону или закрытием век.
Длина волны:
635 нм
Длительность импульса:
>400 пс
Частота повторения импульсов:
320 МГц
Дивергенция луча:
0,16 мрад x 0,6
мрад
Надписи на приборе
 ВНИМАНИЕ
Прямой взгляд на луч через оптические
устройства (например, бинокли,
зрительные трубы) может быть опасен.
 ОСТОРОЖНО
Все иллюстрации, описания и технические требования могут быть изменены
без предварительного уведомления.
Взгляд на лазерный луч может быть
опасным для глаз.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Obsah
SK
Nastavenie prístroja
-----------------------Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prehľad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Základná meracia obrazovka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrazovka výberu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vloženie batérií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
Zapnutie/vypnutie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vymazať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunkčná koncová časť- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanentné/minimálna - maximálne meranie - - - - - - - - - - - Sčítať/Odčítať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Prevádzka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nastavenia
---------------------------------- 7
Prehľad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky naklonenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pípnutie ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitálna úroveň ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Aktivovanie blokovacej klávesy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Zapnutie s blokovacou klávesou- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Deaktivácia/aktivácia režimu Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)- - - - - - - 10
Personalizované obľúbené funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Osvetlenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Ofset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prehľad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Časovač - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulačka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Upravenie meracej referencie/stojan - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Pamäť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Meranie jednej vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Inteligentný horizontálny režim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Sledovanie sklonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Objem- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trojuholníková oblasť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Režim veľkého dosahu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Meranie výškového profilu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Šikmé objekty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Označenie výšky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Lichobežník - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Vymedzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pytagoras (2-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pytagoras (3-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Záruka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Bezpečnostné pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Oblasti zodpovednosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Dovolené použitie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Zakázané použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Nebezpečenstvá pri používaní- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limity používania- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Likvidácia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Použitie produktu s rozhraním Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - 29
Klasifikácia lasera- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Označenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Nastavenie prístroja
Úvod
SK
Prehľad
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
Osoba zodpovedná za výrobok musí zabezpečiť, že všetci
používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Displej
Použité symboly majú nasledovné významy:
 VÝSTRAHA
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený
účel, ktorým ak nezabránite, vyústia do smrteľného alebo vážneho
zranenia.
Zap./Merať
 UPOZORNENIE
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený
účel, ktorým ak nezabránite, môžu vyústiť do malého zranenia
a/alebo značného materiálneho, finančného alebo environmentálneho poškodenia.
Dôležité odseky, ktoré sa v praxi musia dodržiavať, keďže
umožňujú technicky správne a účinné používanie výrobku.
i
Stanley TLM660
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
Navigácia
Tlačidlá výberu prepojené
so symbolmi
vyššie
Funkčná obrazovka
Návrat/
Rovná sa
Vymazať/Vyp.
Sčítať/Odčítať
2
Nastavenie prístroja
Základná meracia obrazovka
Lišta stavu
SK
Obrazovka výberu
Indikátor
strany
FUNC
Funkcia/
Nastavenia
Hlavný riadok
Aktívna funkcia
Obľúbené
Stanley TLM660
Nastavenia
Pomocná
funkcia
3
Nastavenie prístroja
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
Stupeň
zväčšenia
Nastavenie
osvetlenia navigačnými tlačidlami doľava a
doprava
Aktívna funkcia
SK
Vloženie batérií
i
1x
Zameriavací kríž
Aby ste zabezpečili
spoľahlivé použitie,
nepoužívajte zinkovo-karbónové batérie. Odporúčame
použitie kvalitných
batérií. Keď symbol
batérie bliká, vymeňte batérie.
Zväčšenie (1x, 2x,
4x) navigačnými
tlačidlami nahor a
nadol
Obľúbené
Stanley TLM660
4
Prevádzka
Zapnutie/vypnutie
ZAP.
SK
Vymazať
VYP.
i
2 sek.
Kódy správ
1x
Ak počas 180
sek. nestlačíte
žiadne tlačidlo,
zariadenie sa automaticky vypne.
2x
Ak sa objaví informačná ikona s číslom, dodržiavajte pokyny v časti
„Kódy správy“.
Príklad:
Ponechá aktuálnu
Vráti späť posled- funkciu, prejde do
nú vykonanú akciu. pôvodného prevádzkového režimu.
Zariadenie je
vypnuté.
Multifunkčná koncová časť
i
Orientácia koncovej časti sa
zistí automaticky a nulový bod
sa primerane
nastaví.
Permanentné/minimálna - maximálne meranie
1
2
2 sek.
min.
max.
Minimálna a maximálna nameraná
vzdialenosť sa zobrazí (min., max.).
Posledná nameraná hodnota sa zo- 3
brazí v hlavnom riadku.
Bežne sa používa na meranie uhlopriečok izieb (maximálne hodnoty) alebo horizontálnych vzdialeností
(minimálne hodnoty).
Stanley TLM660
8.532 m
Zastavte permanentné/minimálne - maximálne meranie.
5
Prevádzka
Sčítať/Odčítať
SK
2x
1
2
7.332 m
3
Ďalšie meranie sa
pripočíta
k predošlému.
Ďalšie meranie sa
odpočíta
od predošlého.
i
4
7.332 m
Tento postup sa môže podľa potreby opakovať. Rovnaký postup
sa dá použiť pre sčítanie alebo odčítanie plôch alebo objemov.
20.179 m
12.847 m
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Ukončiť hľadáčik (zobrazovacia obrazovka).
Je to úžasná pomôcka pri meraní v exteriéroch. Integrovaný
hľadáčik (zobrazovacia obrazovka) ukazuje cieľ na displeji.
Zariadenie vykonáva meranie bodu, ktorý sa nachádza v
strede zameriavacieho kríža, aj keď laserový bod nie je viditeľný. Chyby paralaxe sa vyskytujú vtedy, keď sa kamera hľadáčika používa na blízke ciele s takým účinkom, že sa laser
zdá byť v zameriavacom kríži posunutý. V takom prípade sa
spoliehajte na skutočný laserový bod.
Stanley TLM660
6
Nastavenia
Prehľad
SK
Jednotky naklonenia
1
2
Jednotky vzdialenosti
Zvukový signál
Digitálna úroveň
Zámok tlačidiel
Bluetooth®
Kalibrácia naklonenia
Obľúbené
Osvetlenie
Ofset
Reset
Informácie
Jednotky naklonenia
1
2
3
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Potvrdiť nastavenie.
Ukončiť nastavenia.
7
Nastavenia
Jednotky vzdialenosti
1
2
SK
3
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Potvrdiť nastavenie.
Ukončiť nastavenia.
Pípnutie ZAP./VYP.
1
2
3
Ukončiť nastavenia.
Pre ZAPNUTIE zopakujte postup.
VYP.
ZAP.
Digitálna úroveň ZAP./VYP.
1
2
Pre ZAPNUTIE
zopakujte postup.
ZAP.
Stanley TLM660
i
3
Digitálna úroveň
je zobrazená v
stavovom riadku.
Ukončiť nastavenia.
VYP.
8
Nastavenia
De-/Aktivovanie blokovacej klávesy
1
Pre deaktivovanie
zopakujte postup.
2
SK
Zapnutie s blokovacou klávesou
3
1
2
počas 2
sek.
Ukončiť nastavenia.
ZAP.
VYP.
Deaktivácia/aktivácia režimu Bluetooth Smart
1
2
Pre ZAPNUTIE
zopakujte postup.
ZAP.
i
i
3
Ukončiť nastavenia.
VYP.
Zapnite režim Bluetooth Smart v nastaveniach.
Spojte zariadenie s vašim inteligentným telefónom, tabletom, prenosným počítačom.
Aktuálne meranie sa prenáša automaticky, ak je vytvorené spojenie
cez Bluetooth. Ak chcete preniesť výsledok z hlavného riadku, stlačte
=.
Bluetooth sa vypne hneď ako vypnete laserový merač vzdialenosti.
Efektívny a inovatívny modul Bluetooth Smart (s novým štandardom
Bluetooth V4.0) spolupracuje so všetkými zariadeniami Bluetooth
Smart Ready. Všetky ostatné Bluetooth zariadenia nepodporujú
Stanley TLM660
Predvolený režim: Bluetooth je
zapnuté. Ikona Bluetooth v stavovom riadku je zobrazená, ak je zariadenie pripojené
postredníctvom Bluetooth.
úsporný modul Bluetooth Smart, ktorý je integrovaný do zariadenia.
Nepreberáme žiadnu záruku na akékoľvek problémy, ktoré môžu
vzniknúť z používania bezplatného softvéru a nie sme povinný zabezpečiť opravy alebo vyvíjať aktualizácie. Aplikácie pre Android® alebo
Mac iOS nájdete v špeciálnych internetových obchodoch.
9
Nastavenia
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)
1
2
3
SK
4
180°
Zariadenie umiestnite na úplne rovný
povrch.
180°
5
6
7
Zariadením otáčajte horizontálne
o 180 ° a umiestnite ho znovu na úplne rovný povrch.
8
Zariadenie umiestnite na úplne rovný
povrch.
9
180°
180°
10
i
Po 2 sekundách sa zariadenie vráti
späť do základného režimu.
Zariadením otáčajte horizontálne
o 180 ° a umiestnite ho znovu na úplne rovný povrch.
Stanley TLM660
10
Nastavenia
Personalizované obľúbené funkcie
SK
Favorite
1
2
3
4
Zvoľte obľúbenú
funkciu.
i
5
Stlačte tlačidlo výberu vľavo alebo vpravo. Funkcia sa
nastaví ako obľúbená nad príslušným
tlačidlom výberu.
Zvoľte si svoje
obľúbené funkcie pre rýchly
prístup.
Skratka:
Stlačte na 2 sekundy tlačidlo
výberu v režime
merania.
Ukončiť nastavenia.
Osvetlenie
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zvoľte jas.
i
5
Potvrdiť nastavenie.
Ukončiť nastavenia.
Aby ste šetrili energiu,
znížte jas, ak
nie je potrebná jeho
vysoká intenzita.
11
Nastavenia
Ofset
1
SK
2
3
4
Zvoľte číslicu.
i
6
Ukončiť nastavenia.
1.012 m
5
1.012 m
Nastavte
číslicu.
Potvrďte
hodnotu.
Ofset pripočítava alebo odčítava
špecifickú hodnotu ku alebo od
všetkých meraní automaticky.
Táto funkcia umožňuje brať do
úvahy tolerancie. Zobrazí sa ikona
ofsetu.
Reset
1
2
3
Druhé potvrdenie tlačidlami výberu:
Odmietnuť:
Potvrdiť:
i
4
Reset vráti prístroj k pôvodným
nastaveniam z výroby. Stratia sa
všetky upravené nastavenia a údaje v pamäti.
Ukončiť nastavenia.
Stanley TLM660
12
Funkcie
Prehľad
SK
Časovač
Sledovanie sklonu
Meranie na šikmých objektoch
Kalkulačka
Nastavenie referencie merania
Plocha
Označenie výšky
Objem
Lichobežník
Pamäť
Trojuholníková plocha
Vymedzenie
Meranie jednej vzdialenosti
Režim veľkého dosahu
Pytagoras 1
Inteligentný horizontálny režim
Meranie výškového profilu
Pytagoras 2
Časovač
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Zvoľte čas uvoľnenia.
i
Automatické
uvoľnenie sa
spustí po stlačení tlačidla
ZAP./Meranie.
i
Výsledok merania z hlavného riadku
sa prenesie do kalkulačky a môže sa
použiť pre ďalšie výpočty.
Ft/in zlomky sa konvertujú na ft/in
desiatky.
Potvrdiť nastavenie.
Kalkulačka
1
2
Zvoľte tlačidlo na displeji.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Potvrďte každé
tlačidlo.
Na vymazanie alebo pre
výsledok používajte výberové tlačidlá.
13
Funkcie
Upravenie meracej referencie/stojan
1
2
3
SK
Vzdialenosť sa meria zo zadnej časti zariadenia (štandardné nastavenie).
Vzdialenosť sa meria z prednej časti zariadenia (symbol zámku = permanentne).
Vzdialenosť je trvalo meraná od závitu stojana.
i
4
Ak sa zariadenie vypne, referencia sa vráti späť na štandardné nastavenie (zadná časť zariadenia).
Potvrdiť nastavenie.
Pamäť
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Prepnutie medzi
meraniami.
Vymazanie pamäte.
Prevzatie hodnoty
pre ďalšie činnosti.
4
Ak chcete zobraziť
podrobnejšie výsledky špecifického
merania, použite
navigačné tlačidlá
hore/dole.
i
Skratka
14
Funkcie
Meranie jednej vzdialenosti
1
2
SK
3
i
4
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Cieľové povrchy:
Chyby merania sa môžu vyskytnúť
pri meraní k bezfarebným kvapalinám, polystyrénu alebo polopriepustným povrchom alebo pri
namierení na vysoko lesklé povrchy. Voči tmavým povrchom sa
čas merania zvyšuje.
Inteligentný horizontálny režim
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Namierte laser
na cieľ.
x
y
x
y
1
z
z (až 360 ° a šikmé naklonenie ± 10 °)
Sledovanie sklonu
1
2
3
89.3°
i
Sklon je zobrazený permanentne. Prístroj zapípa pri 0 ° a 90 °. Ideálne pre
horizontálne a vertikálne nastavenia.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funkcie
Plocha
1
SK
2
3
4
5
Namierte laser na
prvý cieľový bod.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Prvá vzdialenosť
Druhá vzdialenosť
Obvod
Plocha
Namierte laser na
druhý cieľový
bod.
i
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a
nameraná hodnota nad ním.
Čiastkové merania/Maliarska funkcia:
Stlačte + alebo - po spustení prvého merania. Zmerajte a pripočítajte alebo odčítajte
vzdialenosti. Dokončite pomocou =. Odmerajte 2. dĺžku.
16
Funkcie
Objem
1
SK
2
3
4
Namierte laser na
prvý cieľový bod.
8
5.744 m
Prvá vzdialenosť
2.338 m
Druhá vzdialenosť
2.431 m
Tretia vzdialenosť
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Namierte laser na
druhý cieľový
bod.
9
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili viac
výsledkov.
Namierte laser na
tretí cieľový bod.
2
Oblasť stropu/podlahy
39.300 m
2
Oblasti steny
16.164 m
Obvod
13.430 m
Objem
17
Funkcie
Trojuholníková oblasť
1
2
SK
3
4
5
Namierte laser na
druhý cieľový
bod.
Namierte laser na
prvý cieľový bod.
8
4.248 m
Prvá vzdialenosť
4.129 m
Druhá vzdialenosť
2.425 m
Tretia vzdialenosť
4.855 m
2
6
9
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili
viac výsledkov. Ak
je hľadáčik aktivovaný, vypnite ho.
7
Namierte laser na
tretí cieľový bod.
Uhol medzi prvým a
druhým meraním
33.60°
10.802 m
Obvod
Trojuholníková oblasť
Režim veľkého dosahu
1
Stanley TLM660
2
i
Režim veľkého rozsahu umožňuje
meranie obtiažnych cieľov pri nepriaznivých podmienkach, ako je napr. jasné vonkajšie svetlo alebo zlá
reflektivita cieľa. Čas merania sa zvyšuje.
Ikona v stavovom riadku zobrazuje, či
je funkcia aktívna.
18
Funkcie
Meranie výškového profilu
1
2
SK
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horizontálna vzdialenosť k zariadeniu
h
Výškový rozdiel k referenčnému bodu (REF).
d
Namierte na ďalšie body 1-x.
2x
d
2
h
0
Namierte na referenčný bod (REF).
6
5
4
Ukončiť funkciu.
Ideálne na meranie výškových rozdielov k referenčnému bodu. Môže sa používať aj na
meranie profilov a terénov. Po odmeraní referenčného bodu sa pre každý nasledovný
bod zobrazí horizontálna vzdialenosť
a výška.
19
Funkcie
Šikmé objekty
1
2
SK
3
4
5
Namierte laser na
vrchný cieľový bod.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Uhol P2
Vzdialenosť P2
Vertikálna výška medzi
oboma bodmi
Vzdialenosť medzi
oboma bodmi
7
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili viac výsledkov.
Ak je hľadáčik aktivovaný, vypnite ho.
Namierte laser na
spodný cieľový
bod.
39.10 °
-4.230 m
Vrátane uhla medzi
oboma bodmi
Horizontálna vzdialenosť medzi oboma
bodmi
Nepriame meranie vzdialenosti
medzi 2 bodmi s ďalšími výsledkami. Ideálne pre aplikácie, ako dĺžka a sklon strechy, výška komína
na streche…
Je dôležité, aby bol nástroj
umiestnený v rovnakej vertikálnej
rovine, ako 2 odmerané body.
Rovina je definovaná líniou medzi
2 bodmi.
Stanley TLM660
20
Funkcie
Označenie výšky
SK
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Namierte laser na vyššie body
a označenie uhla/výšky sa spustí automaticky.
Namierte laser na spodný
bod.
P0
29.89 °
3.475 m
y
= Označenie uhla, ak je zariadenie zapnuté na stojane
= Označenie výšky, ak je zariadenie zapnuté na stojane
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
Zastavuje označenie výšky.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili
viac výsledkov. Ak je
hľadáčik aktivovaný,
vypnite ho.
i
7.160 m
z
Môžete určiť výšku budov alebo stromov bez vhodných reflektívnych bodov. V spodnom bode sa meria
vzdialenosť a sklon - ktoré si vyžadujú
reflektívny laserový cieľ. Na horný bod
môžete namieriť pomocou hľadáčika/zameriavacieho kríža a nepotrebuje
reflektívny laserový cieľ, pretože sa meria len sklon.
21
Funkcie
Lichobežník
1
SK
2
3
4
Namierte laser na vrchný bod.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Použite navigačné
tlačidlá nahor/nadol, aby ste zobrazili viac výsledkov.
Ak je hľadáčik aktivovaný, vypnite ho.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Namierte laser na
2. bod.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Lichobežníková oblasť
22
Funkcie
Vymedzenie
i
Na rozlíšenie
definovaných
dĺžok merania
môžete zadať
dve rôzne
vzdialenosti (a
a b).
SK
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Zvoľte číslicu.
7
8
Overte hodnotu
„b“ a spustite meranie.
Stanley TLM660
5
Nastavte
číslicu.
Zariadenie pomaly posúvajte pozdĺž línie
vymedzenia. Zobrazí sa vzdialenosť k
nasledujúcemu
bodu vymedzenia.
2
1.012 m
0.240 m chýba
po nasledujúcich 0.625 m
vzdialenosti.
6
Odsúhlaste
hodnotu
„a“.
Vzdialenosť
k nasledujúce
mu bodu vymedzenia
0.625 m
Nastavte
hodnotu
„b“.
i
0.625 m
Po dosiahnutí bodu vymedzenia, ktorý je menší ako 0.1 m,
začne nástroj pípať. Funkcia sa
dá zastaviť stlačením tlačidla
VYMAZAŤ/VYP.
0.240 m
23
Funkcie
Pytagoras (2-bodové)
1
2
SK
3
4
5
Namierte laser na
druhý cieľ.
Namierte laser na
prvý cieľ.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Výsledok sa zobrazí v hlavnom riadku.
Stlačenie meracieho tlačidla na 2 sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Funkciu Pytagoras odporúčame použiť len pri nepriamom horizontálnom meraní.
Pre meranie výšky (vertikálne) je presnejšie použitie
funkcie s meraním sklonu.
24
Funkcie
Pytagoras (3-bodové)
1
2
SK
3
4
Namierte laser na
prvý cieľ.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Namierte laser na
druhý cieľ.
i
7
Namierte laser
na tretí cieľ.
Výsledok sa zobrazí v hlavnom riadku.
Stlačenie meracieho tlačidla na 2 sek. v tejto funkcii
aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Funkciu Pytagoras odporúčame použiť len pri nepriamom horizontálnom meraní.
Pre meranie výšky (vertikálne) je presnejšie použitie
funkcie s meraním sklonu.
25
Technické údaje
SK
Meranie vzdialenosti
Presnosť za priaznivých
podmienok *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Presnosť za nepriaznivých
podmienok **
± 2.0 mm/0.08 in ***
Rozsah za priaznivých
podmienok *
200 m / 660 ft
Rozsah pri nepriaznivých
podmienok **
80 m/260 ft ****
Najmenšia zobrazená
jednotka
0.1 mm / 1/32 in
Technológia Power Range
Technology™
áno
Ø laserového bodu
pri vzdialenostiach
6/30/60 mm
(10/50/100 m)
Meranie naklonenia
Tolerancia merania
k laserovému lúču****
± 0.2°
Tolerancia merania k
plášťu****
± 0.2°
Rozsah
360°
Všeobecne
Trieda lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Trieda ochrany
IP54
Automatické vypnutie lasera
po 90 sek.
Automatické vypnutie napájania
po 180 sek.
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Dosah Bluetooth®
10 m
Výdrž batérií (2 x AA)
do 5000 meraní
Rozmer (V x H x Š)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Hmotnosť (s batériami)
209 g/7,22 oz
Teplotný rozsah:
- Skladovanie
- Ovládanie
Stanley TLM660
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
* Priaznivé podmienky sú: biely a rozptýlený odrážajúci cieľ
(na bielo natretá stena), slabé osvetlenie pozadia a mierne
teploty.
** Nepriaznivé podmienky sú: ciele s nižšou alebo vyššou
odrazivosťou alebo veľké osvetlenie pozadia alebo teploty
na hornom alebo dolnom konci špecifikovaného teplotného
rozsahu.
*** Tolerancia sa aplikuje od 0,05 m do 10 m s 95 % úrovňou
spoľahlivosti.
**** Po používateľskej kalibrácii. Príslušná odchýlka dodatočného uhla +/- 0.01° na jeden stupeň až do +/-45 °
v každom kvadrante. Aplikuje sa pri izbovej teplote. Pre celý
rozsah prevádzkovej teploty sa maximálna odchýlka zvýši o
+/-0.1°.
Za priaznivých podmienok sa môže tolerancia zhoršiť o 0.05
mm/m pre vzdialenosti medzi 10 m až 30 m
a o 0.10 mm/m medzi 30 m až 100 m a o 0.20 mm/m pri
vzdialenostiach vyšších ako 100 m.
Za nepriaznivých podmienok sa môže tolerancia zhoršiť
o 0.10 mm/m pre vzdialenosti medzi 10 m až 30 m,
o 0.20 mm/m medzi 30 m až 100 m a o 0.30 mm/m pri
vzdialenostiach vyšších ako 100 m.
Pre presné nepriame výsledky sa odporúča použitie stojana. Pre presné
merania sklonu by ste sa mali vyhnúť
šikmému nakloneniu.
i
Funkcie
Meranie vzdialenosti
áno
Min./Max. meranie
áno
Permanentné meranie
áno
Vymedzenie
áno
Sčítanie/Odčítanie
áno
Plocha
áno
Trojuholníková plocha
áno
Objem
áno
Lichobežník
áno
Maliarska funkcia (plocha s čias- áno
točným meraním)
Pytagoras
2-bodové, 3-bodové
Inteligentný horizontálny
režim/
Nepriama výška
áno
Meranie výškového profilu
áno
Sledovanie sklonu
áno
Šikmé objekty
áno
Označenie výšky
áno
Pamäť
30 zobrazení
Zvukový signál
áno
Osvetlený farebný displej
áno
Multifunkčná koncová časť
áno
Hľadáčik (zobrazovacia obrazovka)
4x zväčšenie
Digitálna úroveň
áno
Bluetooth® Smart
áno
Personalizované obľúbené
funkcie
áno
Časovač
áno
Režim veľkého dosahu
áno
Kalkulačka
áno
26
Kódy správ
Údržba
Bezpečnostné pokyny
Ak správa Error nezmizne po opakovanom
zapnutí zariadenia, kontaktujte predajcu.
Ak sa objaví správa InFo spolu s číslom,
stlačte tlačidlo Vymazať a dodržte nasledujúce pokyny:
• Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou
handričkou.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Osoba zodpovedná za zariadenie musí
zabezpečiť, že všetci používatelia im
rozumejú a dodržiavajú ich.
Č.
Príčina
Oprava
156
Priečne naklonenie
väčšie ako 10°
Prístroj držte bez toho,
aby ste ho priečne nakláňali.
Záruka
162
Chyba kalibrácie
Uistite sa, že zariadenie je
umiestnené na úplne horizontálnom a rovnom
povrchu. Opakujte proces
kalibrácie. Ak sa chyba
ešte stále vyskytuje,
kontaktujte svojho
predajcu.
204
Chybná kalkulácia
Vykonajte meranie znova.
240
Chyba prenosu
údajov
Zopakujte postup.
252
Príliš vysoká teplota
Nechajte zariadenie
vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je veľmi
slabý, čas merania
príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
256
Prijatý signál je príliš
silný
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie
pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.
258
Meranie mimo
rozsahu merania
Opravte rozsah.
260
Prerušenie laserového lúča
Zopakujte meranie.
Stanley TLM660
Stanley TLM má dvojročnú záruku.
Viac informácií získate u svojho predajcu.
Podlieha zmenám (nákresy, popisy
a technické dáta).
SK
Oblasti zodpovednosti
Zodpovednosti výrobcu originálneho
vybavenia:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Vyššie uvedená spoločnosť je zodpovedná za
dodanie produktu, vrátane návodu na
použitie v úplne bezpečnom stave. Vyššie
uvedená spoločnosť nie je zodpovedná za
príslušenstvo vyrobené treťou stranou.
Zodpovednosti osoby, ktorá má zariadenie na starosti:
• Rozumieť bezpečnostným pokynom na
výrobku a pokynom v návode na použitie.
• Poznať miestne bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na predchádzanie nehodám.
• Neoprávnenému personálu zamedzte
prístup k výrobku.
27
Bezpečnostné pokyny
SK
Dovolené použitie
Nebezpečenstvá pri používaní
Likvidácia
• Meranie vzdialeností
• Meranie naklonenia
• Prenos údajov cez Bluetooth®
 VÝSTRAHA
 UPOZORNENIE
Zakázané použitie
• Používanie výrobku bez poučenia.
• Používanie mimo rozsahu stanovených
limitov
• Deaktivovanie bezpečnostných systémov a
odstránenie nálepiek s vysvetlivkami a
upozornením na nebezpečenstvo
• Otvorenie výrobku za použitia nástrojov
(napr. skrutkovače atď.)
• Vykonávanie úprav alebo prerábanie
výrobku
• Použitie príslušenstva od iných výrobcov
bez vysloveného schválenia
• Úmyselné oslňovanie tretích strán; tiež v
tme
• Neadekvátne zabezpečenie v mieste
merania (napr. pri meraní na cestách,
staveniskách atď.)
• Schválne alebo nezodpovedné správanie sa
na lešeniach, na rebríkoch, pri meraní v
blízkosti bežiacich strojov alebo v blízkosti
častí strojov alebo inštalácií, ktoré nie sú
chránené
• Priame mierenie na slnko
Stanley TLM660
Dávajte si pozor na chybné merania vzdialenosti, ak je zariadenie poškodené alebo
spadlo, alebo bolo nesprávne používané
alebo upravené. Vykonávajte pravidelné
testovacie merania.
Najmä potom, ako bolo zariadenie vystavené
neobvyklému používaniu a pred, počas a po
dôležitých meraniach.
 UPOZORNENIE
Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť sami.
V prípade poškodenia kontaktujte lokálneho
predajcu.
 VÝSTRAHA
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vopred
schválené, môžu viesť k zrušeniu povolenia
na prevádzku zariadenia.
Limity používania
Pozri časť „Technické údaje“.
Zariadenie je určené na použitie v trvalo
obývaných oblastiach. Produkt nepoužívajte
v oblastiach ohrozených výbuchom alebo v
agresívnych prostrediach.
i
Vybité batérie sa nesmú likvidovať s
domovým odpadom. Dbajte o životné
prostredie a odneste ich na zberné miesta,
ktoré sú vybavené v súlade s vnútroštátnymi
a miestnymi predpismi.
Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom.
Výrobok likvidujte náležite v súlade s
vnútroštátnymi predpismi vo svojej
krajine.
Dodržiavajte národné a lokálne predpisy.
Informácie o ošetrení produktu a spracovaní
odpadu si môžete prevziať z našej webovej
stránky.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 VÝSTRAHA
Prístroj vyhovuje najprísnejším požiadavkám
príslušných noriem a smerníc.
Avšak možnosť spôsobenia interferencie v
iných prístrojoch nie je možné úplne vylúčiť.
28
Bezpečnostné pokyny
Použitie produktu s rozhraním
Bluetooth®
SK
Klasifikácia lasera
Maximálny najvyšší výstupný výkon
prenášaný žiarením:
0.95 mW
 VÝSTRAHA
Elektromagnetické žiarenie môže spôsobovať rušenie iného vybavenia, v inštaláciách
(napr. medicínske, ako sú kardiostimulátory
alebo naslúchacie pomôcky) a v lietadlách.
Môže ovplyvniť aj ľudí a zvieratá.
Bezpe?nostné opatrenia:
Aj napriek tomu, že tento produkt spĺňa
požiadavky najprísnejších štandardov a regulácií, možnosť škodlivého účinku na ľudí a
zvieratá sa nedá úplne vylúčiť.
• Nepoužívajte produkt v blízkosti čerpacích
staníc, chemických tovární, v oblastiach s
potenciálne výbušnou atmosférou a tam,
kde sa uskutočňuje odpaľovanie náloží.
• Produkt nepoužívajte v blízkosti medicínskeho vybavenia.
• Produkt nepoužívajte v lietadlách.
• Produkt nepoužívajte dlhší čas v blízkosti
vášho tela.
Zariadenie vytvára viditeľné laserové lúče,
ktoré sa emitujú z prístroja.
Je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s:
• IEC60825-1 : 2014 „Bezpečnosť žiarenia
laserových výrobkov“
Výrobky s laserom triedy 2:
Nepozerajte sa do laserového lúča, ani ho
zbytočne nemierte na iných ľudí. Ochrana
oka je bežne poskytnutá reakciami odporu
vrátane žmurkacieho reflexu.
635 nm
Trvanie impulzu:
>400 ps
Opakovací kmitočet impulzov:
320 MHz
Odchýlka lúča:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Označenie
 VÝSTRAHA
Pozeranie sa priamo do lúča s optickými
pomôckami (napr. ďalekohľadmi, teleskopmi) môže byť nebezpečné.
 UPOZORNENIE
Pozeranie sa do laserového lúča môže byť
pre oči nebezpečné.
Stanley TLM660
Vlnová dĺžka:
Podlieha zmenám (nákresy, popisy
a technické údaje) bez predchádzajúceho
oznámenia.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Kazalo
SL
Nastavitev naprave
------------------------Predstavitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Osnovni merilni zaslon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Izbirni zaslon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iskalnik točke (Viewscreen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vstavljanje baterij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
----------------------------------VKLOP/IZKLOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Počisti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Šifre sporočil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Večfunkcionalen končni del - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stalna/Minimalna-maksimalna meritev- - - - - - - - - - - - - - - - - Prištej/Odštej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iskalnik točke (Viewscreen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Delovanje
Nastavitve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
nagibna enota - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Enote razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
VKLOP/IZKLOP piska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitalni nivo VKLOP/IZKLOP- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/aktivirajte zaklepanje tipkovnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Vklopite z zaklepanjem tipkovnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/aktiviraj Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibriranje nagibnega senzorja (kalibracija nagiba) - - - - - - - - 10
Poosebljene priljubljene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Osvetlitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Odmik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Ponastavitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcije - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Časovnik- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Računalo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prilagoditev reference merjenja/stojalo - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Pomnilnik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Merjenje posamezne razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Pameten vodoravni način - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Sledenje nagiba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Območje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Prostornina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trikotno območje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Način velike razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Meritve višinskega profila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Poševni objekti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Sledenje višine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Ograjevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagora (2-točkovni) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagora (3-točkovni) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tehnični podatki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Šifre sporočil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vzdrževanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garancija- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Varnostna navodila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Področja odgovornosti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Dovoljena uporaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Prepovedana uporaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Nevarnosti med uporabo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Omejitve uporabe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Odstranjevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetna združljivost (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Uporaba izdelka z Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Klasifikacija laserja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Označevanje- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Nastavitev naprave
Predstavitev
SL
Pregled
Pred prvo uporabo izdelka je potrebno skrbno prebrati
varnostne napotke in priročnik za uporabo.
Oseba, ki je odgovorna za izdelek mora zagotoviti, da vsi
uporabniki ta navodila razumejo in se po njih ravnajo.
Zaslon
Uporabljeni simboli imajo naslednje pomene:
 OPOZORILO
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo, ki
lahko v primeru, da se ne izognete, povzroči smrt ali resne
poškodbe.
 POZOR
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo, ki
lahko v primeru, da se je ne izognete povzroči manjšo poškodbo
in/ali znatno materialno, finančno ali okoljsko škodo.
Pomembni odstavkim ki jih je potrebno upoštevati v praksi, saj
omogočajo uporabo izdelka na tehnično pravilen in učinkovit
način.
i
Vklop/
Meritev
Iskalnik točke
(Viewscreen)
Navigacija
Počisti/
Izklop
Stanley TLM660
Izbirne tipke
so povezane z
zgornjimi simboli
Funkcijski
zaslon
Nazaj/
enako
Prištej/
Odštej
2
Nastavitev naprave
Osnovni merilni zaslon
Statusna
vrstica
SL
Izbirni zaslon
Označevalnik
strani
FUNC
Funkcija/
nastavitve
Glavna linija
Aktivna
funkcija
Priljubljene
Stanley TLM660
Nastavitve
Pomožna
funkcija
3
Nastavitev naprave
Iskalnik točke (Viewscreen)
Stopnja povečave
Prilagoditev
razsvetljave z
navigacijskimi
tipkami levo in
desno
Aktivna
funkcija
SL
Vstavljanje baterij
i
1x
Križec
Da bi zagotovili zanesljivo uporabo, ne
uporabljajte cinkogljikovih baterij. Priporočamo
uporabo visoko kakovostnih baterij.
Zamenjajte baterije,
ko prične utripati
simbol za baterije.
Povečava (1x, 2x,
4x) z navigacijskimi tipkami gor in
dol
Priljubljene
Stanley TLM660
4
Delovanje
VKLOP/IZKLOP
VKLOP
SL
Počisti
IZKLOP
i
2 sek
1x
Če 180 sekund
ne pritisnete nobene tipke, se naprava samodejno
izklopi.
Naprava je IZKLOPLJENA.
Šifre sporočil
2x
Če se je pojavi sporočilo »info« s
številko, preglejte navodila v predelu »Šifre sporočil«.
Primer:
Zapusti aktualno
funkcijo, pojdi na
privzet način operacij.
Razveljavi zadnje
dejanje.
Večfunkcionalen končni del
i
Orientacija
končnega dela je
zaznana samodejno in ničelna
točka je ustrezno prilagojena.
Stalna/Minimalna-maksimalna meritev
1
2
2 sek
min.
maks.
Prikazana je minimalna in maksimalna izmerjena razdalja (min, maks).
Nazadnje izmerjena vrednost je
3
prikazana v glavni liniji.
Uporablja se za merjenje diagonal prostorov (maksimalne vrednosti) ali vodoravnih razdalj (minimalne vrednosti).
Stanley TLM660
8.532 m
Zaustavi stalno/minimalnomaksimalno meritev.
5
Delovanje
Prištej/Odštej
SL
2x
1
2
7.332 m
3
Naslednja meritev
se bo prištela k
prejšnji.
Naslednja meritev
se bo odštela od
prejšnje.
i
4
7.332 m
Postopek lahko po želji ponavljate. Enak postopek je lahko uporabljen za prištevanje ali odštevanje
površin ali prostornin.
20.179 m
12.847 m
Iskalnik točke (Viewscreen)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Zapusti iskalnik
točk (Viewscreen)
To je v veliko pomoč pri meritvah na prostem. Integrirani iskalnik točk (Viewscreen) prikazuje cilje na zaslonu. Naprava
meri v sredini križca, čeprav laserska točka ni vidna. Napake
v paralaksi se pojavijo kadar je kamera iskalnika točk uporabljena na bližnjih ciljih z učinkom, da se laser zdi odmaknjen
v križcu. V tem primeru se zanesite na resnično lasersko točko.
Stanley TLM660
6
Nastavitve
Pregled
SL
Nagibne enote
1
2
Enote razdalje
Pisk
Digitalni nivo
Zaklepanje tipkovnice
Bluetooth®
Kalibracija nagiba
Priljubljene
Osvetlitev
Odmik
Ponastavitev
Informacije
nagibna enota
1
2
3
Preklapljanje med naslednjimi enotami:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Potrdi nastavitev.
Zapusti nastavitve.
7
Nastavitve
Enote razdalje
1
SL
2
3
Preklapljanje med naslednjimi enotami:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Potrdi nastavitev.
Zapusti
nastavitve.
VKLOP/IZKLOP piska
1
2
3
Zapusti
nastavitve.
za VKLOP, ponovite postopek.
VKLOP
IZKLOP
Digitalni nivo VKLOP/IZKLOP
1
2
za VKLOP, ponovite postopek.
VKLOP
Stanley TLM660
i
3
Digitalni nivo se
prikaže v statusni vrstici.
Zapusti
nastavitve.
IZKLOP
8
Nastavitve
De-/aktivirajte zaklepanje tipkovnice
1
Za deaktivacijo
ponovite
postopek.
2
SL
Vklopite z zaklepanjem tipkovnice
3
1
v2
sekundah
Zapusti
nastavitve.
IZKLOP
2
VKLOP
De-/aktiviraj Bluetooth Smart
1
2
za VKLOP, ponovite postopek.
VKLOP
i
i
3
Zapusti
nastavitve.
IZKLOP
Bluetooth Smart vklopite v nastavitvah.
Povežite napravo s svojim pametnim telefonom, tablico, prenosnikom,…
Dejanska dolžina se prenese samodejno, takoj ko je Bluetooth povezava vzpostavljena. Za prenos rezultata iz glavne vrstice pritisnite =.
Bluetooth se izklopi kakor hitro se izklopi meter za lasersko razdaljo.
Učinkovit in inovativen modul Bluetooth Smart (z novim Bluetooth
standardom V4.0) odlično deluje skupaj z vsemi napravami Bluetooth
Smart Ready. Vse Bluetooth naprave ne podpirajo energetsko varčnega Bluetooth Smart modula, ki je vgrajen v napravo.
Stanley TLM660
Standardni način: Bluetooth je
vklopljen. Bluetooth ikona se prikaže v statusni vrstici, če je naprava povezana prek Bluetooth-a.
Ne sprejemamo nikakršne obveznosti, ki izhaja iz uporabe brezplačne
programske opreme in nismo zavezani ponujati popravke zanjo ali razvijati nadgradnje. Aplikacije za Android® ali Mac iOS lahko najdete v
posebnih spletnih trgovinah.
9
Nastavitve
Kalibriranje nagibnega senzorja (kalibracija nagiba)
1
2
3
SL
4
180°
Napravo namestite na popolnoma ravno površino.
180°
5
6
7
Napravo vodoravno obrnite za 180°
in jo postavite ob popolnoma ravno
površino.
8
Napravo namestite na popolnoma ravno površino.
9
180°
180°
10
i
Po 2 sekundah se naprava vrne v
normalen način.
Napravo vodoravno obrnite za 180°
in jo postavite ob popolnoma ravno
površino.
Stanley TLM660
10
Nastavitve
Poosebljene priljubljene
SL
Favorite
1
2
3
4
Izberi priljubljeno
funkcijo
i
5
Pritisni levo ali desno
izbirno tipko Funkcija je nastavljena kot
priljubljena nad
ustrezno izbirno tipko.
Izberi priljubljene funkcije za hiter dostop.
Bližnjica:
Držite izbirno
tipko 2 sekundi v
merilnem načinu.
Zapusti nastavitve.
Osvetlitev
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Izberi svetlost.
i
5
Potrdi nastavitev.
Zapusti nastavitve.
Za varčevanje z energijo
znižajte svetlost, če ta ni
potrebna.
11
Nastavitve
Odmik
1
SL
2
3
4
Izberi številko.
i
6
Zapusti nastavitve.
1.012 m
5
1.012 m
Prilagodi
številko.
Potrdi vrednost.
Odmik avtomatično dodaja ali odvzema določeno vrednost k ali od
vseh meritev. ta funkcija omogoča
upoštevanje toleranc. Ikona za
odmik je prikazana.
Ponastavitev
Druga potrditev z izbirnimi tipkami:
1
2
3
Zavrni:
Potrdi:
i
4
Ponasdtavitev - vrnitev instrumenta na tovarniške nastavitve.
Vse prilagojene nastavitve in pomnilniki so izgubljeni.
Zapusti nastavitve.
Stanley TLM660
12
Funkcije
Pregled
SL
Časovnik
Sledenje nagiba
Meritve na poševnih objektih
Računalo
Prilagoditev reference merjenja
Pomnilnik
Površina
Sledenje višine
Prostornina
Trapez
Področje trikotnika
Točka ogrevanja
Meritev posamezne razdalje
Način velike razdalje
Pitagora 1
Pameten vodoravni način
Meritev višinskega profila
Pitagora 2
Časovnik
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Izberi čas sprostitve.
i
Samosprostitev se sproži,
če pritisnete
VKLOP/meritev.
i
Rezultati merjenja iz glavnega
voda se prenesejo v računalo in se
jih lahko uporabi v nadaljnjih izračunih.
Mere v ulomkih se pretvarjajo v
mere v decimalnih številkah.
Potrdi nastavitev.
Računalo
1
2
Izberi tipko na
zaslonu.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
Potrdi vsako tipko.
Uporabite izbirne tipke,
da počistite ali prikažete
rezultat.
13
Funkcije
Prilagoditev reference merjenja/stojalo
1
2
3
SL
Razdalja je merjena od zadnje strani naprave (standardna nastavitev).
Razdalja je merjena od sprednje strani naprave (zakleni simbol = stalno).
Razdalja je stalno merjena od navoja stojala.
i
4
Če se napravo izklopi, gredo reference nazaj na standardne nastavitve (zadnja stran naprave).
Potrdi nastavitev.
Pomnilnik
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Preklopi med
meritvami.
Izbriši pomnilnik.
Prenos vrednosti za
nadaljnje delo.
4
Uporabite navigacijski tipki Gor/Dol za
prikaz podrobnejših
rezultatov specifičnega merjenja.
i
Bližnjica
14
Funkcije
Merjenje posamezne razdalje
1
2
SL
3
i
4
8.532 m
Usmerite aktivni laser v cilj.
Ciljne površine:
Do napak pri merjenju lahko pride
pri merjenju v brezbarvne tekočine, steklo, stiroporno peno ali podobne na pol prozorne površine
ali kadar ciljate v površine z visokim sijajem. V primeru merjenja
nasproti temnim površinam se čas
poveča.
Pameten vodoravni način
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Usmerite laser
v cilj.
x
y
z
x
y
1
z
(do 360° in prečni nagib ±10°)
Sledenje nagiba
1
2
3
89.3°
i
Nagib je trajno prikazan. Instrument
piska pri 0° in 90°. Idealno za vodoravne ali navpične prilagoditve.
90°
0°
Stanley TLM660
15
Funkcije
Območje
1
SL
2
3
4
5
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
6
6.228 m
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Stanley TLM660
Prva razdalja
Druga razdalja
Obseg
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
i
Rezultat je prikazan v glavni liniji in izmerjena
vrednost nad njo.
Delne meritve/risalna funkcija:
Pritisnite + ali - po začetku prvega merjenja.
Izmerite in prištejte ali odštejte razdalje.
Končajte z =. Izmerite 2. dolžino.
Površina
16
Funkcije
Prostornina
1
SL
2
3
4
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
8
5.744 m
Prva razdalja
2.338 m
Druga razdalja
2.431 m
Tretja razdalja.
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
9
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske
tipke gor/dol.
Usmerite laser v
tretjo ciljno točko.
2
13.430 m
2
Območje stropa/tal
39.300 m
Območja zidu
16.164 m
Obseg
Prostornina
17
Funkcije
Trikotno območje
1
SL
2
3
4
5
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
8
4.248 m
Prva razdalja
4.129 m
Druga razdalja
2.425 m
Tretja razdalja.
4.855 m
2
6
9
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite iskalnik točk, če je
vključen.
7
Usmerite laser v
tretjo ciljno točko.
Kot med prvo in
drugo meritvijo
33.60°
10.802 m
Obseg
Trikotno območje
Način velike razdalje
1
Stanley TLM660
2
i
Način velike razdalje omogoča merjenje težavnih ciljev pod neugodnimi pogoji, kot npr. okoliška svetloba ali
slaba odsevnost cilja. Čas merjenja je
povečan.
Ikona v statusni vrstici kaže, če je funkcija aktivna.
18
Funkcije
Meritve višinskega profila
1
2
SL
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Vodoravna razdalja do
naprave
h
Višinska razlika do referenčne točke (REF).
d
Ciljaj na dodatne točke 1-x.
2x
d
2
h
0
Ciljaj na referenčno točko (REF).
6
5
4
Idealno za merjenje višinskih razlik do referenčne točke. Lahko se uporablja tudi za
merjenje profilov in delov terena. Po merjenju referenčne točke, je vodoravna razdalja
prikazana za vsako naslednjo točko.
Zapusti funkcijo.
19
Funkcije
Poševni objekti
1
2
SL
3
4
5
Usmerite laser v
zgornjo ciljno točko.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 pod kotom
P2 razdalja
Navpična razdalja med
obema točkama
7
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite iskalnik točk, če je
vključen.
Usmerite laser v
spodnjo ciljno točko.
39.10 °
-4.230 m
Vključen kot med obema točkama
Vodoravna razdalja
med obema točkama
Razdalja med obema
točkama
Posredno merjenje razdalje med
2 točkama z dodatnimi rezultati.
Idealno za uporabe kot so dolžina
in nagib strehe, višina dimnika na
strehi, …
Pomembno je, da je naprava nameščena v isti navpični ravnini kot
2 izmerjeni točki. Ravnina je definirana na razdalji med 2 točkama.
Stanley TLM660
20
Funkcije
Sledenje višine
SL
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Usmerite laser v višjo točko in sledenje
kota/višine se začne samodejno.
Usmerite laser na nižjo
točko.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
= sledenje kota, če je naprava
vklopljena na stojalu
= sledenje višine, če je naprava vklopljena na stojalu
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Zaustavi sledenje višine.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite iskalnik točk, če je
vključen.
Stanley TLM660
i
7.160 m
z
Lahko se določijo višine zgradb ali dreves brez ustreznih odsevnih točk. Na
spodnji točki se merita razdalja in nagib
- za kar je potreben odsevni laserski cilj.
Zgornjo točko se lahko nameri z iskalnikom točk/križcem in ne potrebuje
odsevnega laserskega cilja, ker se meri
samo naklon.
21
Funkcije
Trapez
1
SL
2
3
4
Usmerite laser v višjo
točko.
h
y
5.790 m
7
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite iskalnik točk, če je
vključen.
Stanley TLM660
x
h
y
70.80°
Usmerite laser v
drugo točko.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Območje trapeza
22
Funkcije
Ograjevanje
i
SL
Vnesete lahko
dve različni razdalji (a in b), da
označite definirane izmerjene
dolžine.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Izberi številko.
7
8
Potrdite vrednost »b« in začnite z merjenjem.
Stanley TLM660
5
Prilagodi
številko.
Napravo počasi
pomikajte vzdolž
linije ogrevanja.
Prikazana je razdalja do naslednje
točke ogrevanja.
2
1.012 m
0.240 m manjka do naslednje 0.625 m
razdalje.
6
Potrdite vrednost »a«.
Naslednja razdalja ograjevanja
0.625 m
Prilagodite
vrednost
»b«.
i
0.625 m
Ko se približate točki ogrevanja za manj kot 0.1 m začne
naprava piskati. Funkcijo lahko
zaustavite s pritiskom tipke
CLEAR/OFF.
0.240 m
23
Funkcije
Pitagora (2-točkovni)
1
2
SL
3
4
5
Usmerite laser v
drugi cilj.
Usmerite laser v
prvi cilj.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Rezultat se prikaže v glavni liniji.
S pritiskanjem tipke za merjenje za 2 sekundi, funkcija
samodejno aktivira minimalno ali maksimalno meritev.
Priporočamo uporabo pitagor samo za posredne vodoravne meritve.
Za merjenje višine (navpične) je bolj natančno uporabiti
funkcijo z merjenjem naklona.
24
Funkcije
Pitagora (3-točkovni)
1
2
SL
3
4
Usmerite laser v
prvi cilj.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Usmerite laser v
drugi cilj.
i
7
Usmerite laser v
tretji cilj.
Rezultat se prikaže v glavni liniji.
S pritiskanjem tipke za merjenje za 2 sekundi, funkcija
samodejno aktivira minimalno ali maksimalno meritev.
Priporočamo uporabo pitagor samo za posredne vodoravne meritve.
Za merjenje višine (navpične) je bolj natančno uporabiti funkcijo z merjenjem naklona.
25
Tehnični podatki
SL
Merjenje razdalje
Natančnost pri ugodnih
pogojih *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Natančnost ob neugodnih
pogojih **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Razpon pri ugodnih pogojih * 200 m / 660 čevljev
Območje v neugodnem
pogoju **
80 m / 260 čevljev ****
Najmanjša prikazana enota
0.1 mm / 1/32 in
Power Range Technology™
da
Ø laserskega
kazalca razdalje
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Nagibna meritev
Toleranca merjenja do laserskega žarka****
± 0.2°
Toleranca merjenja do
ohišja****
± 0.2°
Območje
360°
Splošno
* Ugodni pogoji so: bel in razpršen odbojni cilj (bela pobarvana stena), slaba osvetlitev ozadja in zmerne temperature.
** Neugodni pogoji so: cilji z nizkim ali visokim odsevanjem
ali močno osvetlitvijo ozadja ali temperature na zgornji ali
spodnji meji določenega temperaturnega razpona.
*** toleranca velja za 0.05 m do 10 m s stopnjo zaupanja 95
%.
**** Po kalibraciji s strani uporabnika. Dodaten odklon
soroden kotu za +/- 0.01° na stopinjo do +/- 45° v vsakem
kvadrantu. Velja pri sobni temperaturi. Za celotno temperaturno območje obratovanja se največji odklon poveča za
+/-0.1°.
Ob ugodnih pogojih se toleranca lahko poslabša za 0.05
mm/m za razdalje med 10 m do 30 m, za 0.10 mm/m med
30 m in 100 m, ter za 0.20 mm/m za razdalje nad 100 m.
Ob neugodnih pogojih se toleranca lahko poslabša za 0.10
mm/m za razdalje med 10 m do 30 m, za 0.20 mm/m med
30 m in 100 m, ter za 0.30 mm/m za razdalje nad 100 m.
Funkcije
Za točne neposredne rezultate, priporočamo uporabo stojala. Za točne
meritve nagiba se izognite prečnemu nagibu.
i
Merjenje razdalje
da
Min/maks meritev
da
Trajna meritev
da
Točka ogrevanja
da
Seštevanje/odštevanje
da
Površina
da
Področje trikotnika
da
Prostornina
da
Trapez
da
Funkcija čopiča (površina z
delnim merjenjem)
da
Pitagora
2-točkovni, 3-točkovni
Pameten vodoravni način/
Neposredna višina
da
Meritev višinskega profila
da
Sledenje nagiba
da
Poševni objekti
da
Sledenje višine
da
Pomnilnik
30 prikazov
Razred laserja
2
Tip laserja
635 nm, < 1 mW
Razred zaščite
IP54
Pisk
da
Samodejni izklop laserja
po 90 s
Osvetljen barvni zaslon
da
Samodejni izklop električne
energije
po 180 s
Večfunkcionalen končni del
da
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Iskalnik točke (Viewscreen)
4x povečava
Obseg Bluetootha®
10 m
Digitalni nivo
da
Trajanje baterije (2 x AA)
do 5000 meritev
Bluetooth® Smart
da
Dimenzije (V x Š x D)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Osebne priljubljene
da
Časovnik
da
Način velike razdalje
da
Računalo
da
Teža (z baterijami)
Temperaturno območje:
- Shranjevanje
- Delovanje
Stanley TLM660
209 g / 7,22 oz
-25 do 70 °C
-13 do 158 °F
-10 do 50 °C
14 do 122 °F
26
Šifre sporočil
Vzdrževanje
Varnostna navodila
Če sporočilo Error ne izgine po ponovnem
vklopu naprave, se obrnite na prodajalca
Če se sporočilo InFo pojavi s številom, pritisnite tipko Clear in sledite naslednjim navodilom:
• Napravo čistite z mehko, vlažno krpo.
• Naprave nikoli ne potapljajte v vodo.
• Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih
sredstev ali raztopil.
Oseba, ki je odgovorna za napravo mora
zagotoviti, da vsi uporabniki ta navodila razumejo in se po njih ravnajo.
Garancija
Odgovornosti proizvajalca originalne
opreme:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Št.
Vzrok
Popravek
156
Prečni nagib je večji
od 10°
Držite instrument brez
prečnega nagiba.
162
Napaka pri kalibraciji
Prepričajte se, da je
naprava postavljena na
popolnoma vodoravno in
ravno površino. Ponovite
postopek kalibracije. Če
se napaka še vedno pojavi,
se obrnite na Vašega
prodajalca.
204
Napaka pri izračunu
Ponovno izvedi meritev
240
Napaka pri prenosu
podatkov
Ponovite postopek.
252
Previsoka temperatura
Počakajte, da se naprava
ohladi.
253
Prenizka temperatura Napravo segrejte.
255
Prejet signal je
Zamenjajte ciljno površino
prešibak, čas merjenja (npr. bel papir).
je predolg
256
Prejeti signal je
premočan
Zamenjajte ciljno površino
(npr. bel papir).
257
Preveč svetlobe
ozadja
Zatemnite ciljno površino.
258
Meritev izven meritvenega območja
Popravite območje.
260
Prekinjen laserski
žarek
Ponovite meritev.
Stanley TLM660
Naprava Stanley TLM ima 2-letno garancijo.
Za dodatne informacije v zvezi s tem se
obrnite na vašega prodajalca.
Skice, opisi in tehnični podatki se lahko spremenijo.
SL
Področja odgovornosti
Zgornje podjetje je odgovorno za dobavo
izdelkov, vključno z navodili za uporabo v
popolnoma varnih pogojih. Podjetje zgoraj ni
odgovorno za opremo tretjih oseb.
Odgovornost osebe, ki je odgovorna
za napravo:
• Razumeti mora varnostna navodila in
navodila za uporabnike.
• Poznati mora krajevne varnostne uredbe
glede preprečevanja nesreč.
• Nepooblaščenemu osebju onemogočite
dostop do izdelka.
27
Varnostna navodila
SL
Dovoljena uporaba
Nevarnosti med uporabo
Odstranjevanje
• Merilne razdalje
• Nagibna meritev
• Prenos podatkov z Bluetooth®
 OPOZORILO
 POZOR
Prepovedana uporaba
• Uporaba naprave brez navodil
• Uporaba izven predpisanih meja
• Deaktivacija varnostnih sistemov in odstranitev nalepk z navodili in razlago.
• Odpiranje izdelka z orodji (izvijači, ipd.)
• Spreminjanje izdelka ali uporaba za druge
namene
• Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev brez izrecne odobritve
• Namerno slepljenje tretjih oseb; tudi v
mraku
• Neustrezna varovala na merjenem mestu
(npr. kadar merite na cestah, gradbiščih,
itd.)
• Zavestno ali nepremišljeno obnašanje na
zidarskem odru, kadar uporabljate lestve,
kadar merite v bližini naprav, ki so v zagonu
ali v bližini delov strojev ali instalacij, ki niso
zavarovani.
• Merjenje neposredno v sonce
Stanley TLM660
Bodite pozorni na nepravilne merilne
razdalje, v primeru da naprava ne deluje
pravilno, da je padla na tla oziroma, da je bila
nepravilno uporabljena ali spremenjena. Periodično izvajajte testne meritve.
Še posebno, če je bila naprava izpostavljena
neobičajni uporabi pred, med in po vsaki
pomembni meritvi.
 POZOR
Izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.
V primeru poškodbe, se obrnite na lokalnega
prodajalca.
 OPOZORILO
Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno
odobrene, lahko razveljavijo pooblastilo
uporabniku za uporabo opreme.
Omejitve uporabe
Glej razdelek »Tehnični podatki«.
Naprava je zasnovana za uporabo v
področjih, kjer stalno bivajo ljudje. Ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih območjih ali v
agresivnih okoljih.
i
Ploskih baterij ne smete zavreči skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Skrbite za okolje in
izdelek odnesite na zbiralne točke, ki so na
voljo v skladu z državnimi ali lokalnimi uredbami.
Izdelka ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek primerno zavrzite, v skladu z
veljavnimi državnimi uredbami vaše
države.
Upoštevajte nacionalne in državne predpise
posamezne države.
Za izdelek specifično ravnanje in odstranjevanje lahko prenesete z naše spletne strani.
Elektromagnetna združljivost
(EMC)
 OPOZORILO
Naprava je v skladu z najstrožjimi zahtevami
ustreznih standardov in predpisov.
Kljub temu ni možno v celoti izključiti
možnosti vplivanja na druge naprave.
28
Varnostna navodila
SL
®
Uporaba izdelka z Bluetooth
Klasifikacija laserja
 OPOZORILO
Največja izhodna moč sevanja:
Elektromagnetno sevanje lahko povzroča
motnje v ostali opremi, v inštalacijah (npr.
medicinskih napravah kot so spodbujevalniki
utripa ali slušni aparati) in v letalih. Lahko tudi
vpliva na ljudi in živali.
Varnostni ukrepi:
Čeprav izdelek ustreza najstrožjim standardom in pravilom, možnosti, da škoduje
ljudem in živalim ni mogoče popolnoma
izključiti.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini bencinskih
črpalk, kemičnih obratov in na območjih z
potencialno eksplozivno atmosfero, kjer
lahko pride do izbruhov.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini medicinskih
naprav.
• Izdelka ne uporabljajte v letalih.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini svojega
telesa za daljše obdobje.
Naprava proizvaja vidne laserske žarke, ki se
sproščajo iz instrumenta:
Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav v
skladu z:
• IEC60825-1 : 2014 »Sevalna varnost laserskih izdelkov«
Laserske naprave razreda 2:
Ne glejte v laserski žarek ter ga brez potrebe
ne usmerjajte proti drugim ljudem. Oči
običajno zavarujejo refleksni odgovori
(pomežiki).
635 nm
Trajanje impulza:
>400 ps
Frekvenca ponavljanja impulza:
320 MHz
Razmik žarka:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Označevanje
 OPOZORILO
Neposredno strmenje v žarek z optičnimi
pripomočki (npr. daljnogledi, teleskopi) je
lahko nevarno.
 POZOR
Strmenje v laserski žarek lahko poškoduje
oči.
Stanley TLM660
0,95 mW
Valovna dolžina:
Pridržujemo si pravico do sprememb (skice,
opisi in tehnični podatki) brez predhodnega
opozorila.
29
Stanley TLM660
STHT77347
Innehåll
SV
Etablera instrument
-----------------------Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mätdisplay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valdisplay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pointfinder (Viewscreen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lägga in batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
---------------------------------Starta/Stänga av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rensa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunktionellt bakstycke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanent / Minimum-Maximummätning - - - - - - - - - - - - - - Lägg till / Subtrahera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pointfinder (Viewscreen)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
Funktioner
Inställningar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Lutningsenheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Längdenheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ljud PÅ/AV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digital nivå PÅ/AV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
In-/aktivera tangentbordet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Starta med tangentbord - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
In-/aktivera Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering) - - - - - - - - - - - - 10
Anpassade favoriter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Belysning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Offset- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktioner
--------------------------------Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Timer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Räknare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Justera mätreferens / stativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
Minne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Enkel längdmätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart horisontellt läge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Lutningssökning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Area - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volym - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Rumsvinkelfunktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Lång räckvidd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Avancerad mätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Objekt med fall - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Sök höjd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Utsättning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2 punkter)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3 punkter)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniska data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Underhåll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Säkerhetsföreskrifter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ansvarsområden- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Tillåten användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Förbjuden användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Risker vid användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Begränsningar i användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Avfallshantering- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetisk acceptans EMV- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Användning av instrumentet med Bluetooth® - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassificering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Produktetikettering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Etablera instrument
Introduktion
SV
Översikt
Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga innan du
använder instrumentet första gången.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att
alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.
Display
Symbolerna har följande innebörd:
 VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död.
 OBSERVERA
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig påverkan.
Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att
de möjliggör att instrumentet används på ett tekniskt korrekt
och effektivt sätt.
i
På / Mät
Pointfinder
(Viewscreen)
Navigation
Rensa / Av
Stanley TLM660
Valtangenter
för ovanstående symboler
Funktionsdisplay
Return /
Lika med
Lägg till /
Subtrahera
2
Etablera instrument
Mätdisplay
Statuslist
SV
Valdisplay
Sidoanvisning
FUNC
Funktion /
Inställningar
Huvudrad
Aktiv funktion
Favoriter
Stanley TLM660
Inställningar
Hjälpfunktion
3
Etablera instrument
Pointfinder (Viewscreen)
SV
Lägga in batterier
Zoomnivå
i
1x
Belysningsjustering med navigationstangen
ter vänster och
höger
Aktiv funktion
Hårkors
Använd inte zinkbatterier för att säkra
pålitlig användning.
Vi rekommenderar
att använda batterier
med hög kvalitet.
Ladda batterierna
när batterisymbolen
blinkar.
Zoom (1x, 2x, 4x)
med navigationstangenter upp och
ner
Favoriter
Stanley TLM660
4
Funktioner
Starta/Stänga av
PÅ
SV
Rensa
AV
i
2 sek
Instrumentet
stänger av automatiskt om ingen
knapp trycks
inom 180 sek.
Instrumentet är
avstängt.
Meddelandekoder
1x
2x
Om infoikonen visas med ett nummer, se instruktionerna i avsnitt
"Meddelandekoder".
Exempel:
Lämna aktuell
funktion, gå till
standardläge.
Ångra senaste
funktion.
Multifunktionellt bakstycke
i
Bakstyckets
orientering
känns av automatiskt och nollpunkten justeras
motsvarande.
Permanent / Minimum-Maximummätning
1
2
min.
max.
Mätt minimum- och maximumlängd
visas (min, max.). Senaste mätt värde visas i huvudraden.
3
2 sek
Används för bestämning av rumsdiagonal (maximalvärde) eller horisontallängd (minimivärde)
Stanley TLM660
8.532 m
Stoppar permanent / minimum-maximummätning.
5
Funktioner
Lägg till / Subtrahera
SV
2x
1
2
7.332 m
3
Nästa mätning adderas till föregående.
Nästa mätning
subtraheras från
föregående.
i
4
7.332 m
Upprepa detta vid behov. Samma
tillvägagångssätt kan användas för
att lägga till eller subtrahera areor
eller volymer.
20.179 m
12.847 m
Pointfinder (Viewscreen)
1x
1
i
4x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
2
3
4
Lämna Pointfinder (Viewscreen)
Detta är till stor hjälp vid mätning utomhus. Den integrerade
sökaren (viewscreen) visar målet i displayen. Instrumentet
mäter i mitten av hårkorset även om inte laserpunkten syns.
Parallellfel uppstår när sökarkameran används för nära mål,
laserpunkten ligger utanför hårkorset. Använd den riktiga laserpunkten i detta fall.
Stanley TLM660
6
Inställningar
Översikt
SV
Lutningsenheter
1
2
Längdenheter
Ljud
Digital nivå
Knapplås
Bluetooth®
Lutningskalibrering
Favoriter
Belysning
Offset
Reset
Information
Lutningsenheter
1
2
3
Växla mellan olika enheter:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
4
5
Bekräfta
inställning.
Lämna
inställningar.
7
Inställningar
Längdenheter
1
SV
2
3
Växla mellan olika enheter:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Bekräfta inställning.
Lämna inställningar.
Ljud PÅ/AV
1
2
3
Lämna inställningar.
Upprepa för att
sätta PÅ.
AV
PÅ
Digital nivå PÅ/AV
1
2
Upprepa för att
sätta PÅ.
PÅ
Stanley TLM660
i
3
Den digitala nivån visas i statusfältet.
Lämna inställningar.
AV
8
Inställningar
In-/aktivera tangentbordet
1
SV
Starta med tangentbord
Upprepa för att
inaktivera.
2
3
1
2
inom 2 sek
Lämna inställningar.
PÅ
AV
In-/aktivera Bluetooth Smart
1
2
Upprepa för att
sätta PÅ.
PÅ
i
i
3
Lämna inställningar.
AV
Aktivera Bluetooth Smart i Inställningar.
Anslut instrumentet till din Smartphone, I-pad, bärbar dator,…
Den faktiska mätningen överförs automatiskt om Bluetooth-anslutningen är etablerad. Tryck = för att överföra ett resultat från huvudraden.
Bluetooth inaktiveras när lasermätaren stängs av.
Den effektiva och innovativa Bluetooth Smart modulen (med ny Bluetooth standard V4.0) fungerar tillsammans med alla Bluetooth Smart
Ready enheter. Alla andra Bluetooth-enheter stöder inte den strömsparande Bluetooth Smart modulen som är integrerad i instrumentet.
Vi ansvarar inte för användning av fri mjukvara och vi är inte förpliktade
Stanley TLM660
Standardläge: Bluetooth är aktiverad. Bluetooth-ikonen i statusrader visas om instrumentet är
anslutet till Bluetooth.
att tillhandahålla korrigering eller utveckla uppgradering. Appar för Android® eller Mac iOS finns att köpa på internet.
9
Inställningar
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering)
1
2
SV
3
4
180°
Placera instrumentet på en absolut
plan yta.
180°
5
6
7
Vrid instrumentet horisontellt 180°
och placera det på en absolut plan yta
igen.
8
Placera instrumentet på en absolut
plan yta.
9
180°
180°
10
i
Instrumentet återgår till
normalt läge
efter 2 sek.
Vrid instrumentet horisontellt 180°
och placera det på en absolut plan yta
igen.
Stanley TLM660
10
Inställningar
Anpassade favoriter
SV
Favorite
1
2
3
4
Tryck vänster eller
höger valtangent.
Funktionen anges
som favorit ovanför motsvarande
valtangent.
Välj favoritfunktion.
i
5
Välj dina favoritfunktioner för
snabb åtkomst.
Genväg:
Tryck en valtangent i 2 sek. i
mätläge.
Lämna inställningar.
Belysning
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Välj ljusstyrka.
i
5
Bekräfta inställning.
Sänk ljusstyrkan för att
spara ström.
Lämna inställningar.
11
Inställningar
Offset
1
SV
2
3
4
Välj siffra.
i
6
Lämna inställningar.
1.012 m
5
1.012 m
Justera
siffra.
Bekräfta
värde.
Ett offset adderar eller subtraherar ett speciellt värde automatiskt
till eller från alla mätningar. Denna
funktion tillåter toleranser. Offset-ikonen visas.
Reset
Bekräfta igen med valtangenter:
1
2
3
Ignorera:
Bekräfta:
i
4
Reset återställer instrumentet till
fabriksinställningar. Alla anpassade inställningar och minnen raderas.
Lämna inställningar.
Stanley TLM660
12
Funktioner
Översikt
SV
Timer
Lutningssökning
Mäta objekt med fall
Räknare
Area
Sök höjd
Justera mätreferens
Volym
Trapets
Minne
Triangelarea
Utsättning
En avståndsmätning
Lång räckvidd
Pythagoras 1
Smart horisontellt läge
Avancerad mätning
Pythagoras 2
Timer
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Välj utlösningstid.
Självutlösaren
startar när
PÅ/Mät-tangenten trycks.
Bekräfta inställning.
Räknare
1
2
Välj tangent i
displayen.
3
C/CE
Stanley TLM660
=
i
Mätningsresultatet i huvudraden
överförs till räknaren och kan användas för ytterligare beräkningar.
Ft/in enheter konverteras till ft/in
decimal.
Bekräfta varje
tangent.
Använd valtangenterna
för att rensa eller visa resultat.
13
Funktioner
Justera mätreferens / stativ
1
2
SV
3
Avståndet mäts från instrumentets baksida
(standardinställning).
Avståndet mäts från instrumentets framsida
(låssymbol = permanent).
Avståndet mäts alltid från stativets gänga.
i
4
Referensvärdet återgår till standardinställning (instrumentets
bakkant) om instrumentet stängs
av.
Bekräfta inställning.
Minne
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
Växla mellan mätningar.
Radera minne.
Överta värdet för
andra funktioner.
4
Använd Upp/Nertangenterna för att
visa detaljerade resultat om en speciell mätning.
i
Genväg
14
Funktioner
Enkel längdmätning
1
2
SV
3
i
4
8.532 m
Sikta med den aktiva lasern mot
målet.
Mätbara ytor:
Mätfel kan uppstå vid mätning mot
färglösa vätskor, glasskivor, styropor eller liknande ljusgenomsläppande ytor eller mot högglansiga
ytor. Mättiden ökar mot mörka
ytor.
Smart horisontellt läge
2
3
40.8 °
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Sikta lasern
mot målet.
x
y
z
x
y
1
z
(upp till 360° och tvärlutning på
±10°)
Lutningssökning
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Stanley TLM660
Lutningen visas permanent. Instrumentet piper vid 0° och 90°. Idealisk
för horisontella eller vertikala justeringar.
15
Funktioner
Area
1
SV
2
3
4
5
Sikta lasern mot
första målpunkt.
6
6.228 m
Första längd
3.9I0 m
20.276 m
Andra längd
24.352 m
2
Stanley TLM660
Omkrets
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
i
Resultatet visas i huvudraden och uppmätt
värde ovanför.
Delmätningar / målarfunktion:
Tryck + eller - innan första mätningen. Mät
och lägg till eller subtrahera längder. Avsluta
med =. Mät längd 2.
Area
16
Funktioner
Volym
1
SV
2
3
4
Sikta lasern mot
första målpunkt.
8
5.744 m
Första längd
2.338 m
Andra längd
2.431 m
Tredje längd
32.653 m
3
Stanley TLM660
5
6
7
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
9
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat.
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
2
13.430 m
2
Tak/golvarea
39.300 m
Väggarea
16.164 m
Omkrets
Volym
17
Funktioner
Rumsvinkelfunktion
1
SV
2
3
4
5
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
Sikta lasern mot
första målpunkt.
8
4.248 m
Första längd
4.129 m
Andra längd
2.425 m
Tredje längd
4.855 m
2
6
9
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
7
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
Vinkel mellan första
och andra mätning
33.60°
10.802 m
Omkrets
Rumsvinkelfunktion
Lång räckvidd
1
Stanley TLM660
2
i
Läget för lång räckvidd möjliggör mätning av olika mål vid ogynnsamma förhållanden, t.ex. mycket ljus eller dåligt
reflekterande yta. Mätningstiden ökar.
En ikon i statusraden visar om funktionen är aktiv.
18
Funktioner
Avancerad mätning
1
SV
2
3
4
5
3
1
0
REF
REF
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
Horisontellt avstånd
till instrumentet
h
Höjddifferens mot referenspunkten (REF).
d
Sikta mot ytterligare punkter 1-x.
2x
d
2
h
0
Sikta mot referenspunkten (REF).
6
5
4
Idealisk för mätning av högdifferenser mot en
referenspunkt. Kan även användas för att
mäta profiler och terräng. Horisontell längd
och höjd visas för varje följande punkt när referenspunkten är uppmätt.
Lämna funktionen.
19
Funktioner
Objekt med fall
1
2
SV
3
4
5
Sikta lasern mot
övre målpunkt.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 vinkel
P2 längd
Vertikalt höjd mellan
båda punkter
7
Sikta lasern mot
lägre målpunkt.
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
39.10 °
-4.230 m
Inkluderad vinkel mellan båda punkter
Horisontell längd mellan båda punkter
Längd mellan båda
punkter
Indirekt avståndsmätning mellan 2
punkter med ytterligare resultat.
Idealisk för applikationer som
längd och fall för ett tak, skorstenshöjd,…
Det är viktigt att instrumentet placerad i samma vertikala plan som
de 2 uppmätta punkterna. Planet
definieras med linjen mellan de 2
punkterna.
Stanley TLM660
20
Funktioner
Sök höjd
SV
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Sikta lasern mot de övre punkterna och
vinkeln/ höjdsökningen startar automatiskt.
Sikta lasern mot lägre
punkt.
P0
29.89 °
3.475 m
y
= Sökvinkel om instrumentet
är startat på stativ
= Sökhöjd om instrumentet
är startat på stativ
x
6.271 m
-10.55 °
7
z
y
6
Px
-10.55 °
Stoppar sök
höjd.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
i
7.160 m
z
Höjden för byggnader eller träd utan
passande reflekterande punkter kan
mätas. Vid den lägre punkten mäts avstånd och lutning, vilket kräver en reflekterande målyta. Den övre punkten
kan mätas med sökaren / hårkorset
och behöver ingen reflekterande yta eftersom endast lutningen mäts.
21
Funktioner
Trapets
1
SV
2
3
4
Sikta lasern mot övre
punkt.
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
Använd
Upp/Ner-tangenterna för att visa
flera resultat. Inaktivera Pointfinder om aktiverad.
x
h
y
13.459 m
16.440 m
Sikta lasern mot
punkt 2.
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapetsarea
22
Funktioner
Utsättning
i
SV
Två olika avstånd (a och b)
kan matas och
användas vid
olika definierade mätlängder.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Välj siffra.
7
8
Bekräfta värde "b"
och starta mätning.
Stanley TLM660
5
Justera
siffra.
2
1.012 m
Flytta instrumen- 0.240 m fattas
tet långsamt längs till nästa 0.625
m avstånd.
utsättningslinjen.
Avståndet till nästa utsättningspunkt visas.
6
Bekräfta
värde "a".
Nästa utsättningslängd
0.625 m
Justera
värde "b".
i
0.625 m
Instrumentet piper när man
närmar sig en utsättningspunkt
med mindre än 0.1 m. Funktionen kan stoppas RENSA/AV-tangenten.
0.240 m
23
Funktioner
Pythagoras (2 punkter)
1
2
SV
3
4
5
Sikta lasern mot andra mål.
Sikta lasern mot
första mål.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
Resultatet visas i huvudraden.
Tryck mättangenten 2 sek i denna funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt.
Vi rekommenderar att endast använda Pythagoras för
indirekt horisontell mätning.
För höjdmätning (vertikal) är det mera exakt att använda en funktion med lutningsmätning.
24
Funktioner
Pythagoras (3 punkter)
1
2
SV
3
4
Sikta lasern mot
första mål.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
Sikta lasern mot
andra mål.
i
7
Sikta lasern mot
tredje mål.
Resultatet visas i huvudraden.
Tryck mättangenten 2 sek i denna funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt.
Vi rekommenderar att endast använda Pythagoras
för indirekt horisontell mätning.
För höjdmätning (vertikal) är det mera exakt att använda en funktion med lutningsmätning.
25
Tekniska data
SV
Avståndsmätning
Noggrannhet vid gynnsamma ± 1.0 mm / ~1/16" ***
förhållanden *
Noggrannhet vid ogynnsamma förhållanden **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Räckvidd vid gynnsamma
förhållanden *
200 m / 660 ft
Räckvidd vid ogynnsamma
förhållanden **
80 m / 260 ft ****
Minsta displayenhet
0.1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
™
Ø Laserpunkt
i längder
Ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Lutningsmätning
Mättolerans mot laserstråle****
± 0.2°
Mättolerans mot hus****
± 0.2°
Räckvidd
360°
Allmänt
* gynnsamma förhållanden är: vita och diffust reflekterande
mål (vitmålad vägg), dålig bakgrundsbelysning och måttliga
temperaturer.
* ogynnsamma förhållanden är: mål som reflekterar mindre
eller mer eller kraftig bakgrundsbelysning eller temperaturer
vid den övre eller undre gränsen hos det angivna temperaturområdet.
*** Tolerans gäller från 0.05 m till 10 m med noggrannhetsnivå 95%.
**** efter användarkalibrering. Ytterligare vinkelavvikelse på
+/- 0.01° per grad upp till +/-45° i varje kvadrant. Gäller vid
rumstemperatur. Den maximala avvikelsen ökar med +/0.1° för hela driftstemperaturen.
+/-0.1°.
Vid gynnsamma förhållanden kan toleransen sjunka med
0,05 mm/m för avstånd på 10 m till 30 m, med 0,10 mm/m
för avstånd på 30 m till 100 m, och med 0,20 mm/m för
avstånd över 100 m.
Vid ogynnsamma förhållanden kan toleransen sjunka med
0,10 mm/m för avstånd på 10 m till 30 m, med 0,20 mm/m
för avstånd på 30 m till 100 m, och med 0,30 mm/m för
avstånd över 100 m.
Funktioner
Längdmätning
Ja
Min/Max mätning
Ja
Permanent mätning
Ja
Utsättning
Ja
Addition/Subtraktion
Ja
Area
Ja
Triangelarea
Ja
Volym
Ja
Trapets
Ja
Målarfunktion (area med
delmätning)
Ja
Pythagoras
2 punkter, 3 punkter
Smart horisontellt läge /
Indirekt höjd
Ja
Avancerad mätning
Ja
Lutningssökning
Ja
Objekt med fall
Ja
Sök höjd
Ja
Minne
30 displayer
Ljud
Ja
Belyst färgdisplay
Ja
Multifunktionellt bakstycke
Ja
Laserklass
2
Lasertyp
635 nm, < 1 mW
Skyddsklass
IP54
Auto. avstängn. laser
efter 90 s
Auto. avstängn. instrument
efter 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Pointfinder (Viewscreen)
4xZoom
Räckvidd för Bluetooth®
10 m
Digital nivå
Ja
Batteritid (2 x AA)
upp till 5000 mätningar
Bluetooth® Smart
Ja
Mått (H x D x B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Anpassade favoriter
Ja
Timer
Ja
Lång räckvidd
Ja
Räknare
Ja
Vikt (inkl. batterier)
Temperaturområde:
- Förvaring
- Drift
Stanley TLM660
209 g / 7,22 oz
-25 till 70 °C
-13 till 158 °F
-10 till 50 °C
14 till 122 °F
Använd ett stativ för noggranna indirekta resultat. Tvärlutning bör undvikas
för noggranna lutningsmätningar.
i
26
Meddelandekoder
Underhåll
Säkerhetsföreskrifter
Kontakta återförsäljaren om meddelandet
Error inte visas när instrumentet har startats
upprepade gånger.
Om meddelandet InFo visas med ett
nummer, tryck Rensa-tangenten och följ
instruktionerna:
• Rengör instrumentet med mjuk fuktig duk.
• Doppa inte instrumentet i vatten.
• Använd inga aggressiva rengöringsmedel
eller lösningsmedel.
Personal med instrumentansvar måste
försäkra sig om att alla användare förstår och
följer dessa föreskrifter.
Garanti
Nr.
Orsak
Åtgärd
156
Tvärlutning över 10°
Håll instrumentet utan
tvärlutning.
162
Kalibreringsfel
Kontrollera att instrumentet är placerat på en
absolut horisontell och
plan yta. Upprepa kalibreringen. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta
återförsäljaren.
Denna Stanley TLM levereras med 2 års
garanti.
För ytterligare information, vänligen kontakta
återförsäljaren.
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
Ansvarsområde för tillverkare av
originalutrustning:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
204
Fel i beräkningen
Gör om mätningen.
240
Dataöverföringsfel
Upprepa proceduren.
252
För hög temperatur
Låt instrumentet svalna.
253
För låg temperatur
Värm instrumentet.
255
Mottagen signal för
svag, mättid för lång
Byt målyta (t.ex. vitt
papper).
256
Mottagen signal för
stark
Byt målyta (t.ex. vitt
papper).
257
För mycket
bakgrundsljus
Skugga målytan.
258
Mätning utanför
mäträckvidd
Justera räckvidd.
260
Laserstråle bruten
Upprepa mätning.
Stanley TLM660
SV
Ansvarsområden
Ovanstående företag är ansvarig för att leverans av instrumentet, inklusive handbok, sker
i ett totalt säkert tillstånd. Ovanstående
företag är inte ansvarig för tillbehör från
annan tillverkare.
Instrumentansvariges åligganden:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för
instrumentet och instruktionerna i handboken.
• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
• Se alltid till att obehöriga inte får tillgång till
instrumentet.
27
Säkerhetsföreskrifter
SV
Tillåten användning
Risker vid användande
Avfallshantering
• Mätning av avstånd
• Lutningsmätning
• Dataöverföring med Bluetooth®
 VARNING
 OBSERVERA
Förbjuden användning
• Användning av instrumentet utan instruktioner
• Användning utanför angivna gränser
• Inaktivering av säkerhetssystem och eliminering av förklarande text eller varningsetiketter
• Öppna instrumentet med hjälp av verktyg
(t.ex. skruvmejsel)
• Modifiering eller konvertering av instrumentet
• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande.
• Medvetet blända annan person, även i
mörker
• Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument (t
ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser)
• Medvetet eller oansvarig hantering på
byggnadsställningar vid användning av stege
när mätning pågår i närheten av drifttagna
maskiner eller nära oskyddade maskiner
eller installationer
• Direkt inriktning mot solen
Stanley TLM660
Se upp för felaktiga mätningar om ett defekt
instrument används, efter ett fall eller andra
otillåtna påfrestningar resp. förändringar av
instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar.
Särskilt efter onormal påfrestning och
före/efter viktiga mätningar.
 OBSERVERA
Försök inte själv att reparera instrumentet.
Vänligen kontakta din återförsäljare vid
defekt instrument.
 VARNING
Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka
användarens rätt att använda istrumentet.
Begränsningar i användande
Se kapitel Tekniska data.
Instrumentet är anpassat för användning
i miljö lämpad för människor. Använd inte
instrumentet i aggressiv eller explosiv miljö.
i
Tomma batterier får inte avfallshanteras som
hushållssopor. Tänk på miljön och lämna in
batterierna till närmaste återvinningsstation
enligt gällande miljölagstiftning.
Instrumentet får inte avfallshanteras som
hushållssopor.
Se till att instrumentet skrotas på ett
sådant sätt att nationella regler efterlevs.
Följ nationella och landsspecifika regler.
Information om avfallshantering kan laddas
hem från vår hemsida.
Elektromagnetisk acceptans
EMV
 VARNING
Instrumentet uppfyller kraven för gällande
regler och normer.
Möjligheten för inverkan på annan utrustning
kan trots detta inte uteslutas.
28
Säkerhetsföreskrifter
Användning av instrumentet
med Bluetooth®
SV
Laserklassificering
 VARNING
Elektromagnetisk strålning kan förorsaka
störningar i annan utrustning, (t.ex. pacemakers eller hörapparater) och i flygplan. Den
kan även påverka människor och djur.
För säkerhets skull:
Även om instrumentet uppfyller sträng standard och regler kan inte möjligheten att
människor och djur påverkas, helt elimineras.
• Använd inte instrumentet i närheten av
bensinstationer, kemiska anläggningar eller
annat område där explosionsrisk förekommer eller vid pågående sprängning.
• Använd inte instrumentet i närheten av
medicinsk utrustning.
• Använd inte instrumentet i flygplan.
• Använd inte instrumentet i närheten av
kroppen under längre tid.
Instrumentet genererar en synlig laserstråle
utgående från instrumentet:
Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt:
• IEC60825-1 : 2014 Lasersäkerhet
Laserklass 2 produkter:
Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte
mot andra personer i onödan. Skydd av ögat
uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.
0,95 mW
Frekvens:
635 nm
Pulstid:
>400 ps
Pulsfrekvens:
320 MHz
Stråldivergens:
0,16 mrad x 0,6 mrad
Produktetikettering
 VARNING
Det kan vara farligt att titta in i strålen med
ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.
 OBSERVERA
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara farligt
för ögonen.
Stanley TLM660
Maximal topp-impulsuteffekt:
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
29
Stanley TLM660
STHT77347
目录
ZH
仪器设置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
操作流程 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
5
5
5
5
5
6
6
简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 概述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 基本测量屏幕 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 选择屏幕 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 数码瞄准器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 插入电池 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
开 / 关- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 清除 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息代码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 多功能底座 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 连续测量及最小 / 最大值测量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 加 / 减- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 数码瞄准器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
设置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
概述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
倾角单位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
距离单位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
提示音开 / 关 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
水准气泡开启 / 关闭 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
停用 / 激活键锁- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
打开键锁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
停用 / 激活 Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
倾角传感器校准 (倾角校准) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
个性化的收藏夹- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
照明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
固定值偏移 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
重置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
功能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
概述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计时器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 调整测量基准 / 三角架 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley TLM660
13
13
13
13
14
内存 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
测量单一距离 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
智能水平模式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
倾斜跟踪 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
体积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
三角形面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
远程模式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
断面测量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
对边测量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
高度跟踪 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
梯形测量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
放样功能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
勾股定理测量 (2 点)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
勾股定理测量 (3 点)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
消息代码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
保养 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
保修 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
安全说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
责任范围 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
允许使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
禁止使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
使用危害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
使用限制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
废物处置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
电磁兼容性 (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
通过 Bluetooth® 使用产品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
激光分类 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
标签 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
仪器设置
简介
ZH
概述
首次使用本产品前,先仔细阅读产品的安全说明和用
户手册。
产品负责人员必须确保所有用户了解这些说明并按照
说明操作。
显示屏
使用的符号表示以下含义:
 警告
指示潜在危险或未按预期使用的情况,若不避免,将可能导
致死亡或重伤。
 注意
指示潜在危险或未按预期使用的情况,若不避免,将可能导
致轻伤和 / 或严重的物质和财务损失及环境破坏。
在实际操作中,必须严格遵循说明书的重要章节,这样
才能正确有效地使用产品。
i
开启 / 测量
数码瞄准器
导航
快捷键
功能键
返回 / 等于
清除 / 关闭
Stanley TLM660
加/减
2
仪器设置
基本测量屏幕
状态栏
ZH
选择屏幕
页面指示符
FUNC
功能 / 设置
主显示栏
可用功能
收藏夹
Stanley TLM660
设置
帮助功能
3
仪器设置
数码瞄准器
ZH
插入电池
i
缩放倍率
1x
将导航键左右
移动以调整照
明
可用功能
为了确保可靠地使
用,请勿使用碳锌
电池。 建议
使用高质量的电
池。当电池符号闪
烁时,请更换电
池。
十字光标
将导航键上下移
动以进行缩放
(1x, 2x, 4x)
收藏夹
Stanley TLM660
4
操作流程
开/关
ZH
清除
开启
关闭
i
消息代码
1x
2x
撤消上一操作。
退出当前工作,
转至默认操作模
式。
如果 180 秒未
按下任何键,
该装置将自动
关闭。
如果显示信息图标并带有数字,
请查看 “ 消息代码 ” 部分中的
说明。
例如:
2 秒
装置将关闭。
多功能底座
i
自动检测底座
的方向,并相
应调整零点。
连续测量及最小 / 最大值测量
最小
1
2
最大
将显示测量的最小距离和最大
距离 (最小值和最大值)。上
次测量的值显示在主显示栏。
2 秒
停止连续测量及最小 / 最大
值测量。
用于测量房间的对角距离 (最大值),或水平
距离 (最小值)。
Stanley TLM660
3
8.532 m
5
操作流程
加/减
ZH
2x
1
2
7.332 m
3
下一个测量值与
前一个值相加。
i
4
下一个测量值与
前一个值相减。
7.332 m
此过程可以根据需要重复操
作。可使用相同的过程来加减
面积或体积。
20.179 m
12.847 m
数码瞄准器
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
退出数码瞄准
器。
这对户外测量大有益处。集成数码瞄准器会在显示屏
上显示目标。装置会在十字光标的中心进行测量,即
使激光点不可见。当将数码瞄准器用于近距离目标并
进行测量时,会出现判读误差,即激光出现在十字光
标中的位置会有偏差。在此情况下,请使用实际的激
光点。
Stanley TLM660
6
设置
概述
ZH
倾角单位
1
2
距离单位
提示音
水准气泡
键盘锁
Bluetooth®
倾角校准
收藏夹
照明
固定值偏移
重置
信息
倾角单位
1
2
3
在以下单位间切换: 4
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Stanley TLM660
5
确认设置。
退出设置。
7
设置
距离单位
ZH
在以下单位间切换:
1
2
3
4
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
确认设置。
退出设置。
提示音开 / 关
1
2
3
退出设置。
若要开启,请重
复操作过程。
关闭
开启
水准气泡开启 / 关闭
1
2
若要开启,请重
复操作过程。
开启
Stanley TLM660
i
3
水准气泡显示
在状态栏。
退出设置。
关闭
8
设置
停用 / 激活键锁
1
ZH
打开键锁
若要停用,请重
复操作过程。
2
3
1
2
两秒内
退出设置。
开启
关闭
停用 / 激活 Bluetooth Smart
1
2
若要开启,请重
复操作过程。
开启
i
i
3
退出设置。
关闭
在设置中开启 Bluetooth Smart。
将装置连接至您的智能手机、平板电脑、手提电脑等。
如果已建立 Bluetooth 连接,实际测量值将自动传输。若要从
主显示栏传输结果,请按 =。
如果激光测距仪关闭,Bluetooth 随即关闭。
创新而高效的 Bluetooth Smart 模块 (带有新 Bluetooth 标
准 V4.0)可与所有 Bluetooth Smart Ready 装置一起使用。所
有其他 Bluetooth 装置都不支持节能的 Bluetooth Smart 模块
(该模块需集成在装置中)。
对于因使用免费软件而引起的任何后果,我们概不负责,且我
Stanley TLM660
默认模式:Bluetooth 已开
启。如果装置已用 Bluetooth
进行连接,状态栏中将显示
Bluetooth 图标。
们没有义务提供修正或开发升级产品。可在专门的互联网商店
中找到适用于 Android? 或 Mac iOS 的应用程序。
9
设置
倾角传感器校准 (倾角校准)
1
2
ZH
3
4
180°
将装置置于完全平坦的表面。
180°
5
6
7
将装置水平旋转 180°,然后再
次将其置于完全平坦的表面。
8
将装置置于完全平坦的表面。
9
180°
10
i
两秒后,装
置将回到基
本模式。
180°
将装置水平旋转 180°,然后再
次将其置于完全平坦的表面。
Stanley TLM660
10
设置
个性化的收藏夹
ZH
Favorite
1
2
3
4
按左边或右边的
选择键。功能将
设置为相应选择
键中的首选项。
选择收藏夹功
能。
i
5
选择您的收藏
夹功能以进行
快速访问。
快捷方式:
在测量模式
下,按住选择
键两秒。
退出设置。
照明
1
2
3
1/6
Stanley TLM660
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
选择亮度。
i
5
确认设置。
如没有必
要,可降低
亮度,节省
电能。
退出设置。
11
设置
固定值偏移
1
ZH
2
3
4
选择数字。
i
6
退出设置。
1.012 m
5
1.012 m
调整数字。
核准值。
固定值偏移对所有测量值自动
加上某一指定值或减去某一指
定值。此功能允许将误差考虑
在内。固定值偏移图标会显
示。
重置
使用选择键进行第二次确认:
1
2
3
拒绝:
确定:
i
4
重置会将仪器返回到出厂设
置。所有定制设置和内存都将
丢失。
退出设置。
Stanley TLM660
12
功能
概述
ZH
计时器
倾斜跟踪
对边测量
计算器
面积
高度跟踪
调整测量基准
体积
梯形测量
内存
三角形面积
放样功能
单一距离测量
远程模式
勾股定理测量 1
智能水平模式
断面测量
勾股定理测量 2
计时器
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
选择释放时间。
如果按下 “
启动 / 测量
” 键,会启
动自我释放。
确认设置。
计算器
1
2
选择显示屏
上的键。
3
i
主显示栏上的每一个测量结果
都将由计算器接收,并可用于
后续的计算。
英尺 / 英寸分数将转换成英尺
/ 英寸小数。
确认每一个
键。
C/CE
Stanley TLM660
=
使用选择键进行清
除或产生结果。
13
功能
调整测量基准 / 三角架
ZH
从装置后端测量其距离 (标准设置)。
1
2
3
从装置前端测量其距离 ( 锁符号 = 永久
)。
永久从三角架螺纹测量其距离。
i
4
如果装置已关闭,基准返回至
标准设置 (装置后部)。
确认设置。
内存
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Stanley TLM660
在测量值之间
切换。
4
i
删除内存。
使用上 / 下导航
键来显示特定测
量的更多详细结
接管进一步行动的 果。
值。
快捷方式
14
功能
测量单一距离
1
2
ZH
3
i
4
8.532 m
将激活激光对准目标。
目标表面:
当测量与无色液体、玻璃、发
泡胶或半透物品表面或高光泽
表面之间的距离时,可能会出
现测量误差。 对较暗的表面进
行测量时,测量时间会延长。
智能水平模式
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
将激光对准
目标。
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(最大为 360°, 横向倾角
±10°)
倾斜跟踪
1
2
3
89.3°
i
倾斜角度会永久显示。在 0° 和
90° 时仪器会发出提示音。适合
于水平或垂直调整。
90°
0°
Stanley TLM660
15
功能
面积
1
ZH
2
3
4
5
将激光对准第一
个目标点。
6
6.228 m
第一个距离
3.9I0 m
20.276 m
第二个距离
24.352 m
2
Stanley TLM660
周长
将激光对准第二
个目标点。
i
结果显示在主显示栏,且测量值在上
面。
局部测量 / 画板功能:
第一次测量开始前按 + 或 -。进行测量
并加上或减去距离。使用 = 键结束过
程。测量第二个长度。
面积
16
功能
体积
1
ZH
2
3
4
将激光对准第一
个目标点。
5.744 m
8
第二个距离
2.431 m
第三个距离
32.653 m
3
Stanley TLM660
6
7
将激光对准第二
个目标点。
第一个距离
2.338 m
5
9
使用 “ 上 / 下
” 导航键来显
示更多结果。
将激光对准第三
个目标点。
2
13.430 m
2
天花板 / 地板面积
39.300 m
墙壁面积
16.164 m
周长
体积
17
功能
三角形面积
1
ZH
2
3
4
5
将激光对准第二
个目标点。
将激光对准第一
个目标点。
8
4.248 m
第一个距离
4.129 m
第二个距离
2.425 m
第三个距离
4.855 m
2
6
9
使用 “ 上 / 下
” 导航键来显
示更多结果。关
闭测点式寻边器
(如有开启)。
7
将激光对准第三
个目标点。
33.60°
10.802 m
第一个测量值与第
二个测量值之间的
角度
周长
三角形面积
远程模式
1
Stanley TLM660
2
i
远程模式允许在条件不理想情况
下 (例如,强烈的阳光或糟糕的
目标反射率)测量比较难的目标。
测量时间会增加。
如果已启动此功能,状态栏中会
显示相应图标。
18
功能
断面测量
1
ZH
2
3
4
3
1
0
REF
对准辅助点 1-x。
2.042 m
0.054 m
Stanley TLM660
i
7
到装置的水平距离
h
到参考点 (REF) 的
高度差。
d
REF
2x
d
2
h
0
对准参考点 (REF)。
6
5
4
5
适合测量到参考点的高度差。也可用于
测量剖面图和地形截面。测量参考点之
后,显示每个跟随点的水平距离和高
度。
退出功能。
19
功能
对边测量
1
ZH
2
3
4
5
将激光对准较高
目标点。
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 角度
P2 距离
两点之间的垂直高度
7
将激光对准较低
目标点。
使用 “ 上 / 下
” 导航键来显
示更多结果。关
闭测点式寻边器
(如有开启)。
39.10 °
-4.230 m
两点之间的夹角
两点之间的水平距离
两点之间的距离
使用其他结果来测量两点之间
的间接距离。适用于屋顶的长
度与坡度、烟囱高度等测量应
用。
仪器应放置在与两个测量点相
同的垂直平面中,这非常重
要。该平面通过两点之间的线
来确定。
Stanley TLM660
20
功能
高度跟踪
ZH
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
将激光对准较高点,则角度 / 高度
跟踪会自动开始。
将激光对准较低点。
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= 如果装置在三角架上开
启,则跟踪角度
= 如果装置在三角架上开
启,则跟踪高度
z
y
6
停止高度跟
踪。
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Stanley TLM660
使用 “ 上 / 下
” 导航键来显
示更多结果。关
闭测点式寻边器
(如有开启)。
i
7.160 m
z
可以在不需要适当反射点的情况下
确定建筑物或树木的高度。在底点
处测量了距离和倾角,这些测量均
需要反射激光目标。可使用数码瞄
准器 / 十字光标对准较高点,如果
只测量倾斜角度,则无需反射激光
目标。
21
功能
梯形测量
1
ZH
2
3
4
将激光对准较高点。
h
y
70.80°
5.790 m
7
Stanley TLM660
使用 “ 上 / 下
” 导航键来显
示更多结果。关
闭测点式寻边器
(如有开启)。
x
h
y
13.459 m
16.440 m
将激光对准第 2
点。
x
6
5
78.383 m2
20.9 °
梯形面积
22
功能
放样功能
i
ZH
可输入两个不
同的距离(a
和 b)来划分
已定义的测量
长度。
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
选择数字。
7
8
核准值 “b” 并
开始测量。
Stanley TLM660
5
调整数字。
沿放样线缓慢移
动装置。将显示
到下一个放样点
的距离。
2
1.012 m
距 0.625 m
的距离差
0.240 m。
6
核准值
“a”。
下一个放样
距离
调整
值 “b”。
i
0.625 m
当距离放样点不到 0.1 m
时,仪器会发出提示音。
按下清除 / 关闭按钮,可
停止功能。
0.625 m
0.240 m
23
功能
勾股定理测量 (2 点)
1
2
ZH
3
4
5
将激光对准第二
个目标。
将激光对准第一
个目标。
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Stanley TLM660
i
结果显示在主显示栏。
在此功能中按下测量键两秒,可自动激活最小或
最大测量。
建议仅将勾股定理用于间接水平测量。
对于高度测量 (垂直),使用倾斜角度测量功能
会更为精确。
24
功能
勾股定理测量 (3 点)
1
2
ZH
3
4
将激光对准第一
个目标。
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Stanley TLM660
5
6
将激光对准第二
个目标。
i
7
将激光对准第
三个目标。
结果显示在主显示栏。
在此功能中按下测量键两秒,可自动激活最小
或最大测量。
建议仅将勾股定理用于间接水平测量。
对于高度测量 (垂直),使用倾斜角度测量功
能会更为精确。
25
技术参数
ZH
距离测量
理想条件下的精度 *
± 1.0 mm / ~1/16"
***
是
最小 / 最大测量
是
连续测量
放样功能
是
是
加/减
是
面积
是
三角形面积
是
体积
是
梯形测量
是
画板功能 (进行局部测量的面
积。)
是
勾股定理测量
2 点,3 点
智能水平模式 /
间接高度
是
断面测量
是
倾斜跟踪
是
对边测量
是
高度跟踪
是
内存
30 次显示值
提示音
是
彩色照明显示屏
是
多功能底座
是
数码瞄准器
4x 缩放
水准气泡
是
Bluetooth® Smart
是
209 g / 7.22 oz
个性化的收藏夹
计时器
是
是
-25 到 70 °C
-13 到 158 °F
-10 到 50 °C
14 到 122 °F
远程模式
是
计算器
是
± 2.0 mm / 0.08 in
***
理想条件下的测程 *
200 m / 660 ft
不理想条件
下的测程 **
80 m / 260 ft ****
显示的最小单位
0.1 mm / 1/32 in
Power Range Technology™
是
Ø 激光点直径
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
倾角测量
激光束测量误差 ****
± 0.2°
外壳测量误差 ****
范围
± 0.2°
360°
常规
激光等级
2
激光类型
635 nm, < 1 mW
防护等级
IP54
自动关闭激光
90 秒后
自动关闭仪器
180 秒后
Bluethooth? Smart
Bluetooth v4.0
Bluethooth? 的范围
10 米
电池寿命 (2 x AA)
高达 5000 次测量
尺寸 (H x D x W)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
温度范围:
- 储存
- 使用
Stanley TLM660
功能
距离测量
不理想条件下的精度 **
重量 (连同电池)
* 理想条件为:白色和漫反射目标 (漆成白色的墙
壁)、背景光照低和温度适度。
** 不理想条件为:目标具有较低或较高反射率、背景
光照高或温度位于指定温度范围的上限或下限。
*** 误差适用于 0.05 m 至 10 m,置信度为 95%。
**** 在用户校准后。角度相关的附加偏差为每度 +/0.01°,最高每象限达 +/-45°。适用于室内温度。
对于整个使用温度范围,最大偏差按以下数值递增:
+/-0.1°.
在理想条件下,对于 10 m 至 30 m 的距离,误差可增
加 0.05 mm/m ;对于 30 m 至 100 m 的距离,增加
0.10 mm/m ; 100 m 以上距离增加 0.20 mm/m。
在不理想条件下,对于 10 m 至 30 m 的距离,误差可
增加 0.10 mm/m ;对于 30 m 至 100 m 的距离,增加
0.20 mm/m ; 100 m 以上距离增加 0.30 mm/m。
为了获得准确的间接结果,推荐使
用三角架。为了获得准确的倾角测
量,应避免使用横向倾斜。
i
26
消息代码
保养
安全说明
如果反复开启装置后,错误消息仍未消
失,请与经销商联系。
如果显示信息消息并带有数字,请按 “
清除 ” 按钮并查看以下说明:
• 使用软湿布清洁本装置。
• 请勿将本装置浸入水中。
• 请勿使用腐蚀性清洁剂或溶剂。
仪器负责人员必须确保所有用户了解这
些说明并按照说明操作。
保修
原装产品厂商的责任:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
数字
原因
156
横向倾角大于 10° 拿好仪器,不带任何横
向倾斜。
162
校准错误
确保装置放在完全水平
且平坦的表面。请重复
校准过程。如果错误仍
出现,请联系您的供应
商。
204
计算错误
重新执行测量。
240
数据传输错误
请重复操作过程。
252
温度太高
让设备降温。
253
温度太低
让设备升温。
255
接收信号过弱,测
量时间过长
更换目标表面 (例如白
纸)。
256
接收信号过强
更换目标表面 (例如白
纸)。
257
背景光过强
遮挡调暗目标区域。
258
超出测量范围
调整测量范围。
260
激光束中断
重新测量。
Stanley TLM660
更正
Stanley TLM 提供两年保修服务。
详情请联系您的供应商。
(图释、描述和技术资料)若有更改,
恕不另行通知。
ZH
责任范围
以上公司负责供应产品,包括用于完全
安全条件下的用户手册。以上公司对第
三方配件概不负责。
设备监管人员的责任:
• 充分了解产品的安全说明和使用手册
中的操作说明。
• 熟悉当地有关事故预防的安全法规。
• 始终防止未授权人员使用本产品。
27
安全说明
ZH
允许使用
使用危害
废物处置
• 测量距离
• 倾角测量
• 使用 Bluetooth® 进行数据传输
 警告
 注意
禁止使用
• 不参照说明就使用本产品
• 在所示的限制范围之外使用
• 停止运行安全系统并撕掉说明性标识
和危害提醒标识
• 用工具 (如螺丝刀)打开本仪器
• 改造或改变本产品
• 使用未经明确认可的其他厂家的附件
• 第三方故意使产品发出耀眼的光;或
在暗处使用
• 调查现场安全预防措施不足 (如在马
路上、建筑工地上测量等)
• 在脚手架上、使用梯子、在运转的机
器旁或在未设保护设施的机器部件或
安装附近进行的任何不负责任操作
• 直接对准太阳
Stanley TLM660
注意在仪器存在缺陷,或跌落、误用或
改动的情况下出现的测量错误。请定期
进行测试性测量。
尤其是当产品被不当使用后,或在重要
测量之前、期间和之后都须进行测试性
测量。
 注意
请勿尝试自己维修产品。如有损坏,请
与当地的经销商联系。
 警告
未经明确批准的改动或改造,可能会导
致用户使用设备的权限无效。
使用限制
请参考 “ 技术资料 ” 章节。
此装置设计在适合人类永久生存的
环境里中使用,请不要在有爆炸危险或
恶劣环境的条件下使用产品。
i
严禁将废电池与生活垃圾一起弃置。保
护环境,根据国家或地方法规将废电池
弃置在指定的垃圾收集站。
本产品不可与生活垃圾一同回收处理。
根据您所在国家 / 地区实施的法
规,恰当地弃置本产品。
遵守国家或当地相关规定。
可从我们的首页下载产品具体处理方法
和废物管理信息。
电磁兼容性 (EMC)
 警告
该装置符合最严格的有关标准和法规要
求。
但不能完全排除产品对其他设备造成干
扰的可能性。
28
安全说明
通过 Bluetooth® 使用产品
ZH
激光分类
 警告
电磁辐射可能对其他设备、装置 (例如
起搏器或助听器之类的医疗装置)和飞
行器产生干扰。同时还可能给人类和动
物带来影响。
注意事项:
尽管本产品符合最严格的标准和条例,
仍然无法完全避免对人类和动物产生有
害影响的可能。
• 请勿在加油站、化学工厂附近使用本
产品,且勿在可能爆炸的环境或发生
了爆炸的环境中使用本产品。
• 请勿在医疗设备附近使用本产品。
• 请勿在飞机上使用本产品。
• 请勿长时间在自身身体旁边使用本产
品。
此装置可产生可见激光,并从仪器的前
端发射:
本产品属于二级激光产品,符合以下标
准:
• IEC60825-1:2014“ 激光产品的辐射
安全 ”
二级激光产品:
请勿直视激光束或将激光束指向他人。
为了保护眼睛,眼睛通常会发生厌光反
应 (包括眨眼反应)。
最大峰值发射输出功率:
0.95 mW
波长:
635 nm
脉冲持续时间:
>400ps
脉冲重复频率:
320 MHz
光束发散度:
0.16mrad x
0.6mrad
标签
 警告
通过光学镜片 (如目镜、望远镜等)直
视激光束,会对眼睛造成危害。
 注意
直视激光束可能会危害眼睛。
Stanley TLM660
(图释、描述和技术资料)若有更改,
恕不另行通知。
29
Download PDF