SPS-1400 | SPS-1400 BRUSH CUTTER instruction manual

Benzine bosmaaier
SPS-1400
Benzine bosmaaier
Onder licentie vervaardigd door:
MATRIX GmbH • Postauer Straße 26 • D-84109 Wörth/Isar • www.matrix-direct.net
Stanley is een gedeponeerd handelsmerk van Stanley Works of zijn dochterondernemingen en
wordt onder licentie gebruikt.
2
3
9
8
10
A2
5
4
3
7
6
2
18
1
19
A3
20
12
11
A1
A4
1
6
2
3
15
2
6
1
4
13 21
1
7
2
4
2
5
B1
B2-1
B3-1
4
B2-2
2
2
B3-2
B3-3
2
7
5
B3-4
B3-5
B3-6
B3-7
B3-8
B3-9
B3-10
B4-1
B4-2
B5-1
B5-2
B6
B7
B8
B9
B10
6
7
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
4
UIT
B19
B20
5
B21
B22
18
6
B23
B24
AAN
B25
8
B26
9
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
0,63
mm
B35
B36-2
B36-1
B37
B38
B39
B40
B41
B42
10
11
Opmerkingen over Veiligheid en
Waarschuwingen
Lees de handleiding voor gebruik!
Kijk uit voor deeltjes die
rondvliegen in de snijrichting!
Zorg ervoor dat er tussen
machine en personen
tijdens het gebruik een
minimale afstand van 15 m
is!
Gebruik goedgekeurde
gehoorbescherming,
veiligheidshelm, veiligheidsbril!
Draag stevige antislip schoenen!
Draag hoogwaardige
handschoenen geschikt voor zwaar
werk!
Draag hoogwaardige werkkleding
geschikt voor zwaar werk!
Uitlaatgas is giftig en heeft een
verstikkend effect!
Let op, brandrisico!
Benzine en benzinedampen
zijn sterk ontvlambaar!
Gebruik altijd een
ademhalingstoestel bij de
bewerking van materialen die stof
produceren.
114
Geluidsemissie in overeenstemming
met Richtlijn 2000/14/EC!
Belangrijk. Hete onderdelen.
Blijf op veilige afstand.
Gebruik geen zaagbladen met
dit apparaat!
Zet de choke-hendel tijdens de koude
start naar , sluit de choke.
Zet de choke-hendel bij een warme
start naar , open de choke.
Geachte Klant,
Gefeliciteerd met de aanschaf
van uw benzine bosmaaier.
Lees deze handleiding aandachtig
voordat u begint. Onjuist gebruik kan
leiden tot schade aan personen en
eigendommen.
Personen die niet vertrouwd zijn met deze handleiding
mogen het apparaat niet gebruiken. Bewaar deze
handleiding op een veilige plaats.
Kinderen en jongeren onder 16 jaar mogen het apparaat
niet gebruiken. Jongeren ouder dan 16 jaar die werken
onder toezicht van een vakman, mogen het apparaat
gebruiken.
Doelmatig gebruik
Al naar gelang het bijgevoegde snijwerktuig is de benzine
bosmaaier bedoeld voor het trimmen van gazons of gras,
kreupelhout, struiken, heesters en kleine bomen op
particuliere terreinen.
Dit gereedschap mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventueel
oneigenlijk gebruik of voor welke modificaties van
de motor dan ook.
Neem aanwijzingen voor de veiligheid, de
montage- en de bedieningsinstructies in acht en
vooral ook de bestaande voorschriften ter
voorkoming van ongevallen.
Opmerkingen over veiligheid
Zorg ervoor dat er zich geen personen of dieren in
de buurt van het werkgebied bevinden (minimale
afstand van 15 m).
Gras dat wordt gesneden en mogelijk opgeworpen kan
vreemde voorwerpen zoals stenen bevatten. U bent
verantwoordelijk voor de veiligheid in uw werkgebied en
u bent aansprakelijk voor schade aan personen of zaken.
Het is niet toegestaan om de benzine
bosmaaier te starten of in de nabijheid van
personen of dieren te gebruiken.
Gebruik geen gereedschap als u moe bent of
afgeleid, of wanneer uw vermogen om te
reageren wordt aangetast onder de invloed
van alcohol of medicijnen.
Onoplettendheid kan ernstig letsel
Zorg ervoor dat u permanent op een stabiele en veilige
plaats bent tijdens de werkzaamheden. Vermijd in verband
met het risico van struikelen achteruit te bewegen met het
apparaat. Vermijd een onnatuurlijke houding.
Als de cutter gedurende lange werktijden wordt gebruikt
kan er als gevolg van de vibratie eventueel een
bloedsomloopstoornis optreden (de ziekte van Raynaud). In
dit geval is het onmogelijk om aan te geven welke duur van
gebruik te lang zou zijn, aangezien dit kan verschillen van
persoon tot persoon. De volgende factoren kunnen invloed
hebben op dit fenomeen: Stoornissen in de bloedsomloop
van de bediener, lage buitentemperaturen, lange werkuren.
Het is daarom raadzaam om warme beschermende
handschoenen te dragen en op regelmatige tijdstippen te
pauzeren.
De uitlaatgassen van verbrandingsmotoren zijn giftig en
kunnen onder andere leiden tot verstikking. Het is niet
toegestaan om de bosmaaier in gesloten of slecht
geventileerde ruimtes te gebruiken.
veroorzaken. Gebruik een goedgekeurde
veiligheidsbril.
Gebruik een goedgekeurde
Vul de benzinetank alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte.
gehoorbescherming. Gebruik
Benzine en benzinedampen zijn sterk ontvlambaar. Blijf uit
de buurt van brandbare materialen en ontstekingsbronnen,
zoals fornuizen en kachels.
hoogwaardige
Rook niet tijdens het tanken of tijdens het gebruik
veiligheidshandschoenen.
van het apparaat. Veeg gemorste benzine direct op
Gebruik hoogwaardige antislip
veiligheidsschoenen met stalen neuzen. Bedien
het apparaat nooit op sandalen of wanneer u op
blote voeten bent.
met een doek.
Draag altijd een goedgekeurde veiligheidshelm
tijdens het werken in een bosgebied.
Zorg er altijd voor dat het deksel van de brandstoftank is
afgesloten. Kijk uit voor eventuele lekkage.
Draag geen wijde kleding of sieraden.
Wanneer de motor draait of de motor nog warm is, is het
niet toegestaan om de dop van de brandstoftank te nemen
en/of benzine bij te vullen.
Draag een lange broek om uw benen te
beschermen. Draag een veiligheidshelm ter
Start de bosmaaier uitsluitend op een locatie ver weg van
de plaats van het bijtanken.
Open de vuldop van de brandstoftank langzaam
zodat benzinedamp kan ontsnappen.
bescherming van lang haar.
Loszittende kleding, sieraden en lange haren
kunnen onvoorzien in de bewegende delen
terechtkomen.
Draag geschikte en duurzame, strak zittende
kleding.
Wanneer u de motor start of stationair laat
draaien, houd dan lichaamsdelen en kleding uit de
buurt van het snijwerktuig.
12
Zorg ervoor dat de hendels droog, schoon en vrij
van benzine vermengd met olie zijn.
Gebruik het apparaat niet zonder uitlaat of wanneer de
uitlaatbeschermer niet correct is geïnstalleerd.
13
Raak de uitlaat niet aan, er bestaat verbrandingsgevaar.
Gebruik alleen de in de handleiding aanbevolen
brandstof. Bewaar benzine uitsluitend in speciale
reservoirs en berg deze op een veilige plaats op.
De personen die de machine bedienen mogen
niet worden afgeleid vanwege het gevaar van
controleverlies over het apparaat.
Tijdens het snijden op een helling moet u steeds
onder het apparaat staan.
Gebruik het apparaat nooit tijdens regen, in een
vochtige of natte omgeving en laat het zeker niet
onbeschermd in de buitenlucht achter.
Zorg er altijd voor dat er zich geen voorwerpen
of andere rommel ophopen in de freeskop
onder de beschermkap of in de motor.
Indien het apparaat onverhoopt nat is
geworden, wacht dan tot het helemaal
droog is voordat u het weer gaat gebruiken.
Schakel altijd het apparaat uit voordat u het neerlegt.
Voordat u met de werkzaamheden begint is het
raadzaam om de te snijden objecten te
controleren en eventuele vreemde voorwerpen
vooraf te verwijderen. Wanneer u desondanks
een vreemd object tijdens het snijden ontdekt,
schakel dan het apparaat uit en verwijder het
object.
Gebruik geen draad of iets dergelijks in de
lijnspoel.
Werk alleen overdag, of wanneer het werkoppervlak
helder wordt verlicht met behulp van kunstlicht.
Onderwerp het apparaat vóór elk gebruik aan een
visuele inspectie.
Controleer of alle bouten en
verbindingsdelen goed zijn aangedraaid.
Houd het apparaat altijd met beide handen vast.
Controleer het apparaat en de bijbehorende
onderdelen en afschermingen op schade of slijtage vóór
elk gebruik en laat het indien nodig repareren. Maak de
beschermings- en veiligheidsonderdelen nooit onklaar.
Gebruik het apparaat nooit wanneer schade en/of
tekenen van slijtage zichtbaar zijn.
Draag zorg voor een betere en veiliger werking door het
apparaat schoon en volledig functioneel te houden.
Houd altijd een veilige afstand tussen het apparaat
en uw lichaam tijdens het werken.
Als het apparaat wordt geblokkeerd door een
vreemd voorwerp (steentjes, stapels gras),
schakel dan het apparaat uit en verwijder het
object met een stomp voorwerp. Gebruik nooit
uw vingers om vastzittende vreemde voorwerpen
te verwijderen, aangezien zulks kan leiden tot
ernstig letsel.
Houd het bewegende apparaat altijd van het lichaam vandaan.
Let op: het snijwerktuig draait nog gedurende enige
tijd nadat het apparaat al is uitgeschakeld!
Voorkom overbelasting van de motor en gebruik
het apparaat niet voor werkzaamheden
waarvoor het niet is bedoeld.
Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van
vuil.
Bewaar het apparaat buiten het bereik van
Schakel het apparaat altijd uit wanneer de
werkzaamheden worden onderbroken of de
locatie wordt gewijzigd; wacht totdat het
snijwerktuig volledig tot stilstand is gekomen en
schakel dan de motor pas uit.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht op de
plaats van de werkzaamheden achter. Bewaar het
apparaat op een veilige plaats wanneer de
werkzaamheden worden onderbroken.
kinderen. Bewaar het apparaat op een
veilige en droge plaats.
Controleer de motor op schade na inwerking van
buitenaf, of op eventuele andere schade.
Houd lichaamsdelen en kledingstukken uit de buurt van de
freeskop wanneer u de motor start, of wanneer deze
stationair draait.
Houd er altijd rekening mee dat vooral tijdens het
trimmen van gazonranden grind meekomt en op
soortgelijke plaatsen stenen en vuil kunnen
worden rondgeslingerd.
Steek geen wegen of paden over terwijl het
apparaat is ingeschakeld.
Probeer nooit tegen harde voorwerpen zoals stenen,
etc. te snijden. Op deze manier vermijdt u letsel en
schade aan het apparaat.
Gebruik het apparaat nooit zonder bevestigde
afschermingen. Gebruik nooit uw handen om
Montage
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn
alvorens ze te monteren en nadat ze zijn
beschadigd tijdens transport.
1. Plaats het apparaat horizontaal met de motor
het snijwerktuig te stoppen. Wacht altijd totdat
naar de grond.
deze vanzelf stopt.
2. Maak de klemschroef (19) (A1) los en plaats het
Houd en geleid de trimmer zo dicht mogelijk bij
de grond.
bovenste en onderste slangetje van de trimmer in de
aanwezige connector (A2).
3. Draai de onderste slang enigszins om de
Maai uitsluitend gras dat op de grond groeit.
Probeer geen gras in scheuren of in muren te
trimmen, of gras, dat op rotsen, etc. groeit.
bevestigingspen (20) in de boring van de
connector te plaatsen. Draai vervolgens de
klemschroef vast.
Zorg er altijd voor dat er zich in de trimmer
onder de beschermkap of in de motor geen
voorwerpen of andere rommel ophopen.
4. Draai voor demontage de klemschroef los,
Gebruik het apparaat uitsluitend als de
Stuurstangen
afscherming is bevestigd. Schakel het apparaat
Het ontwerp van de benzinebosmaaier is bedoeld voor
de rechterkant van het lichaam van de gebruiker.
altijd uit voordat u het neerlegt.
Houd er steeds rekening mee dat er gevaar voor
verwondingen bestaat binnen het bereik van het
snijelement, bestemd voor het afsnijden van de lijn.
LET OP: Het snijwerktuig draait nog een paar seconden
door nadat de motor is uitgeschakeld.
Leg het apparaat pas neer nadat het snijwerktuig
volledig stilstaat en de motor is uitgeschakeld.
Als het snijwerktuig beschadigd is geraakt,
moet dit meteen worden vervangen.
Gebruik altijd de originele lijn. Gebruik nooit een metalen
draad in plaats van de nylon lijn.
Apparaat en snijwerktuig moeten goed worden
gecontroleerd en regelmatig onderhouden. Schade
moet worden gerepareerd door een
servicecentrum.
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant
zijn aanbevolen.
Laat uw apparaat enkel door gekwalificeerd personeel
onderhouden en gebruik uitsluitend originele
onderdelen.
Dit zorgt ervoor dat het apparaat ook in de toekomst
veilig werkt.
14
duw de bevestigingspen naar binnen en trek de
slang van de trimmer eruit (A4).
- Plaats de grotere veer (24) aan in de onderzijde van
de draaibare beugel (23). (B3-2)
- Druk op de kleinere(25) veer in de bovenzijde van
de draaibare beugel (23).(B3-3)
- Plaats de handgreep (2) in de sleuf van de
draaibare beugel (23).(B3-4)
- Verbind en sluit de beugelafdekking (26) met de
draaibare beugel (23) met behulp van de haken aan de
beugelafdekking. (B3-5)
- Plaats de bout van de handgreep (27) door de
beugel (26) en de draaibare beugel (23).(B3-6)
- Plaats de beugelmontage op de beugelbasis (22) en
draai de bout van de handgreep lichtjes aan (27) .(B3-7
en B3-8)
- Stel de handgreep in de werkhoek in en draai de
handgreep vast.(B3-9)
Wanneer u het apparaat wegbergt kunt u de
handgreep enigszins losdraaien en de deze evenwijdig
met de hoofdas plaatsen om opslagruimte te sparen
(B4-1 en B4-2).
Montage van de lijncassette
Trek om het risico van een ongewenste motorstart
te verhinderen de bougiekap los.
15
LETSELGEVAAR
LET OP: Draag altijd handschoenen tijdens
het werken met en in de buurt van het
snijwerktuig.
De bosmaaier wordt geleverd met bijgevoegd snijblad
(11) en bijbehorende beschermkap (12).
Voor het gebruik van de bosmaaier als
gazontrimmer moeten de afscherming (12) en de
spoel (13) goed worden bevestigd.
De snijbescherming kan worden geïnstalleerd zoals op
de foto's B5-1 en B5-2.
- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde
inbussleutel (14) om de as van de benzinebosmaaier op
de beoogde locatie B6) met een borgmoer te fixeren.
Het snijblad dient periodiek te worden geslepen volgens
de instructies. Verkeerd geslepen of botte messen
kunnen het apparaat overbelasten.
GEVAAR VOOR BREUKEN en SCHEUREN
Rondvliegende delen weg van het snijwerktuig
kunnen zeer ernstige verwondingen veroorzaken.
Voor het gebruik van de benzinebosmaaier als gemotoriseerde
trimmer moeten de afscherming en het snijblad worden
vastgemaakt.
- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde
- Gebruik voor de bevestiging van het snijblad (B7) de
inbussleutel om de as van de benzinebosmaaier op de
beoogde locatie met een borgmoer te fixeren. Verwijder
nu de lijn cassette (13) van de as door hem naar rechts te
draaien (B11).
meegeleverde inbussleutel (15) om de zeskantbout door
deze rechtsom te draaien.
- Plaats het snijblad (12) op de borgbout.
- Verwijder de zeskantige bout, de borgring en
- Plaats de borgschijf (let op de juiste zijde) en de
de borgschijf van het snijblad (B8). Bewaar deze
onderdelen op een veilige plaats.
- Bevestig de borgbout (B9).
- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde
inbussleutel om de as van de benzinebosmaaier op de
beoogde locatie met een borgmoer (B10) te fixeren.
- Schroef nu de lijncassette (13) op de as met de
borgring op het snijblad (11) (B13).
- Gebruik een schroevendraaier of de
meegeleverde inbussleutel om de as van de
benzinebosmaaier op de beoogde locatie met
een borgmoer te fixeren. Schroef de zeskantige
bout op de as linksom en gebruik de
meegeleverde inbussleutel (15) om deze
schroef vast te draaien (B14).
draairichting linksom (B10).
LET OP: Linksdraaiende
LET OP: Linksdraaiende
Schroefdraad Montage van de
Schroefdraad Montage van het
Draagriem
Snijblad
De bosmaaier moet worden gebruikt met
een draagriem (17).
Trek om het risico van een ongewenste
motorstart te verhinderen de bougiedop los.
LETSELGEVAAR
LET OP: Draag altijd handschoenen tijdens
het werken met en in de buurt van het
snijwerktuig.
Breng als eerste de
benzinebosmaaier in balans wanneer
het apparaat is uitgeschakeld.
- Draag de schouderriem (17).
- Stel de lengte van band in, zodat de
karabijnhaak zich grofweg één handbreedte
onder de rechter heup bevindt (B15).
- Haak de bosmaaier vast in de karabijnhaak.
- Beweeg de bosmaaier heen en weer.
Starten bij Koude Motor
Wanneer men in een normale werkhouding staat
moet het apparaat net de grond raken (B16).
- Plaats de benzinebosmaaier veilig op de grond.
Brandstoftank en snijdbladbescherming worden als
- U kunt met een inbussleutel de beugel losdraaien
en indien gewenst deze naar voren of naar
achteren schuiven.
Daarbij is het belangrijk dat de bosmaaier altijd goed
in balans is (B17).
Haak de benzinebosmaaier voor gebruik in
de karabijnhaak van de schouderriem
terwijl de motor draait.
Brandstof
Gebruik alleen een mix van loodvrije normale
benzine en speciale 2-takt motorolie in een
mengverhouding van 40:1.
Let op: Gebruik geen andere mengverhouding en
gebruik geen zuivere benzine.
ondersteuning gebruikt.
Zorg ervoor dat het snijwerktuig niet in contact
komt met de grond of andere voorwerpen (B18).
- Zet de schakelaar (4) op de bedieningshendel
omlaag (B19).
- Plaats de choke hendel omhoog (B20):
- Druk op de klep en houd hem vast, totdat het
doorzichtige benzinebuisje gevuld met benzine
(B21).
- Gebruik uw rechterhand om de
bedieningshendel te grijpen (3). Daarmee
ontgrendelt de vergrendeling (5) van de
smoorklep (B22).
Gebruik geen brandstof ouder dan 2-3
maanden. Leeg de brandstoftank bij langere
pauzes en vul deze vóór aanvang van het werk
weer bij.
- Druk stevig op de smoorklep (6).
Benzinemengsel
4,0 liter benzine en 100 ml speciale 2-takt
motorolie (benzinestation)
- Houd de vergrendelingstoets (18) ingedrukt en
laat de smoorklep (6) en vergrendeling los (5).
Daardoor wordt de vergrendelingstoets (18)
automatisch ingedrukt.
- Vul 4,0 liter benzine in een tank samen met 100 ml 2-
- Draag zorg voor een veilige houding.
- Tegelijkertijd, drukt u op de
vergrendelingstoets (18) (B23).
takt motorolie en meng door de tank te schudden.
- Vul de brandstof in de tank en sluit de kap.
Benzine Bijtanken
- Draai langzaam de dop van het reservoir
open, zodat de druk en de benzinedamp
ontsnappen op een ongevaarlijke manier.
- Gebruik een trechter om de 2-takt olie vermengd
met benzine in een verhouding van 40:1 bij te vullen
en draai de dop vast.
16
- Gebruik uw linkerhand om de
benzinebosmaaier sterk gedrukt op de grond
te drukken (B24). LET OP: Plaats nooit uw voet
op de as of kniel erop.
- Trek 3 tot 5 keer de startkabel volledig aan
(B24).
- Plaats de choke hendel (B25) omlaag:
- Trek een paar keer snel en krachtig tot het
uiteinde aan de startkabel, totdat de motor
aanslaat.
17
LET OP - GEVAAR: De motor start op halve snelheid en
met het roterende snijwerktuig. Houd de motor
gedurende enkele secondes draaiende.
- Zorg altijd voor een goed stationair draaien van de
Wanneer de smoorklep kort wordt ingedrukt, schakelt de
vergrendelingstoets automatisch uit. De motor
gaat terug naar stationair draaien. Het
snijwerktuig stopt na enkele seconden.
- Gebruik altijd de hoogste snelheid tijdens het
motor zodat het snijwerktuig niet langer roteert,
wanneer de smoorklep wordt ingedrukt.
werken, op deze manier bereikt u het beste
resultaat.
Uitschakelen van de Motor
Als u een steen of boom tijdens de werkzaamheden
tegenkomt, schakel dan de motor uit en controleer de
benzinebosmaaier op eventuele schade.
- Laat de motor terugdraaien naar stationair
zonder indrukken van de smoorklep.
Let op: Bij het werken in een moeilijke omgeving en op
hellingen moet u steeds onder het apparaat staan.
- Zet de schakelaar (4) op de bedieningshendel
naar de stand "STOP" (B26).
Draag altijd een veiligheidsbril en
gehoorbeschermers en een veiligheidshelm
tijdens werkzaamheden in een bos.
LET OP: Het snijwerktuig draait nog een paar
seconden door nadat de motor is
uitgeschakeld. Houd beide handgrepen vast
totdat het snijwerktuig tot stilstand komt.
Gebruik van de Trimmer (freeskop) om te Snijden
Starten als de Motor Warm is
snede ook bij ongelijkmatige randen, hekpalen, en
bomen.
- Dit is vergelijkbaar met de start van een koude
motor. In dit geval blijft het choke niveau
altijd aan de onderkant (B25).
Werken met de benzinebosmaaier
- Wanneer u voor het eerst werkt met de
benzinebosmaaier om vertrouwd met de werking en
bediening te raken, doe dit dan zonder draaiende motor.
- Gebruik de kunststof lijncassette voor een zuivere
- Vooraf zorgvuldig de freeslijn op een obstakel instellen
en gebruik de punt van de lijn voor het snijden rond het
obstakel. Wanneer de freeslijn in contact komt met
stenen, bomen en muren, wordt de lijn ingekort of breekt
af. In dit geval kan het gebeuren dat de draad in het
spoelhuis verdwijnt en de automatische trimtransmissie
werkt niet meer.
- Zwenk de benzinebosmaaier zoals een gewone zeis
horizontaal van rechts naar links en weer terug. U
definieert de maaihoogte al naar gelang hoe hoog u het
apparaat vasthoudt.
- Het ontwerp van de benzinebosmaaier is
bedoeld voor de rechterkant van het
lichaam van de gebruiker.
- Vervang nooit de nylon lijn met een metalen draad .
- Gebruik altijd beide handen om de handgrepen van de
bosmaaier vast te houden.
Gebruik van het Snijblad voor het Snijden
- Houd met de rechterhand de bedieningshendel en met
de linkerhand de hendel van de handgreep vast.
- Houd altijd in gedachten dat het snijwerktuig
doordraait kort nadat de smoorklep werd
vrijgegeven.
LETSELGEVAAR
- Gebruik het snijblad om kreupelbos, ranke groei, jonge
boompopulaties (stamdiameter maximaal 2 cm) en hoog
gras door te kammen.
- Tijdens het gebruik van metalen snijwerktuigen
bestaat er over het algemeen een risico op
terugslag, wanneer het apparaat een solide
obstakel raakt (stenen, bomen, takken, etc.).
Hierdoor wordt het werktuig tegen de draairichting
teruggeslagen.
- Neem de spoelplaat (K) uit de
- Om rank groei en kreupelhout te snijden moet u deze
met het snijblad vanaf de bovenkant "naderen”. Op
deze manier worden de te snijden objecten geschaafd.
LET OP: Wees vooral voorzichtig wanneer u deze
techniek gebruikt, want hoe verder het
snijwerktuig vanaf de grond is, hoe hoger het
risico dat de te snijden objecten en deeltjes
worden rondgeslingerd.
- Verplaats het apparaat om jonge boompopulaties te
kammen en gras te snijden als een zeis dicht boven het
maaiveld.
LET OP: Verkeerd gebruik en misbruik kan leiden tot
beschadiging van de bosmaaier en ernstige
verwondingen door rondslingerende delen
veroorzaken.
- Beperk de risico's van ongevallen door
lijnspoelbehuizing (B28).
- Plaats de nieuwe freeslijn in het centrum en hang de
lus die is gevormd in de uitsparing in de spoelsplitter
(B29).
-Draai de lijn linksom en breng deze onder spanning. De
spoelplitter scheidt de twee helften van de lijn (B30).
-Sluit de laatste 15cm van beide uiteinden van de lijn op
de tegenoverliggende lijnhouders van de spoelplaat
(B31).
-Haal de twee uiteinden van de lijn door de metalen
ogen in de lijnspoelbehuizing (B28).
-Druk de spoelplaat in de lijnspoel behuizing
-Trek de twee lijneinden scherp aan om deze vrij te
maken van de lijn.
-Klem de behuizingdelen opnieuw op elkaar
-Knip de overtollige lijn over een lengte van ongeveer
13 cm af. Dit vermindert de belasting op de motor
tijdens het starten en warmdraaien.
-Monteer de lijnspoel.
snijden waarvan de diameter groter is dan 2 cm.
LET OP: wanneer u de machine gebruikt, vermijd dan
contact met stoepranden, stenen en andere harde
voorwerpen, want de freeslijn kan breken en de
trimmer stopt automatisch met werken. Ga in dat geval
door naar punt 1-11 "Vervangen van de lijnspoel/
freeslijn".
- Vermijd contact met metalen voorwerpen, stenen, etc.
Verzorging en Onderhoud
- Controleer periodiek het snijblad op schade.
Smering van het Apparaat
Maak nooit gebruik van een beschadigd snijblad.
Controleer de vulling van smeervet elke 25
bedrijfsuren.
doelmatig gebruik van het snijblad en neem
daarbij de volgende punten in acht:
- Probeer nooit kreupelhout of stammen af te
- Wanneer het snijblad bot is moet het volgens de
instructies worden geslepen.
- Gebruik een inbussleutel om de plug door
draaien te verwijderen (B32).
Wanneer het snijblad kennelijk uit balans is, moet het
worden vervangen.
- Als u geen vet op de schroef kunt zien, vul dan ca.
Automatische Invoer van de Freeslijn
5 g smeervet (bouwmarkt) in de behuizing van de
tandwielkast en sluit de vulopening weer.
Laat om de freeslijn (22) te verlengen de motor op
volle toeren draaien en tik met de de lijnspoel op de
grond. Dit zal automatisch de lijn verlengen. Het blad
op de beschermkap snijdt de lijn tot de toelaatbare
lengte.
Vervangen van de lijn spoel/ freeslijn
-Demonteer de lijnspoel. Druk de spoel omlaag en
verwijder één helft van de behuizing (B27-1 en B27-2).
18
Neem in acht dat de behuizing van de tandwielkast
nooit volledig mag worden gevuld met smeervet.
Luchtfilter
19
Na langere werkzaamheden moet u het luchtfilter
reinigen. Stof en pollen sluiten de poriën van het van
geschuimd kunststof gemaakte filter.
- Verwijder het deksel (B33) en was het filter (B34)
in mild zeepwater. Let op: Gebruik geen benzine of
oplosmiddel.
- Droog het filter voordat u het opnieuw gebruikt.
Om de levensduur van de motor niet te verkorten,
moet een beschadigd luchtfilter worden vervangen.
Afstelling van de Bougie
Controleer de bougie luchtspleet ten minste eenmaal per
jaar of wanneer de motor slecht start. De correcte
luchtspleet tussen contact vlag en contact is 0,25
inch/0,63 mm (B35).
- Wacht tot de motor is afgekoeld.
Frezen van het Lijnmes
- Wanneer de freeslijn niet langer schoon is tijdens het
aanvoeren, gebruik dan een vijl om deze scherper te maken
(B38). Vijl in één richting en onder de opgegeven hoek.
Reinigen
Gebruik een vochtige doek voor het reinigen van de kunststof onderdelen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen,
of scherpe voorwerpen.
Tijdens het verloop van de werkzaamheden
wikkelt zich nat gras en onkruid om technische
redenen rondom de aandrijfas onder de
snijbladbescherming. Verwijder deze, anders
kan de motor oververhit raken wegens teveel
wrijving.
Periodieke Controles
- Draai de schroef los en verwijder de plastic dop (B36-1).
- Trek de bougiekap (B36-2) van de bougie en
gebruik de meegeleverde bougiesleutel om de
bougie te verwijderen (B37).
- Wanneer de elektrode ernstig versleten is of
een sterke verharding blijkt te hebben, moet
deze worden vervangen door een gelijkwaardig
exemplaar.
Een sterke verharding van de bougie kan worden
veroorzaakt door: Hoeveelheid olie is te hoog in
het benzinemengsel, slechte kwaliteit van de olie,
oud benzinemengsel, of een verstopt luchtfilter.
- Schroef de bougie met de hand helemaal in de
schroefdraad. (Voorkom blokkage)
- Gebruik de meegeleverde bougiesleutel om de bougie
vast te draaien.
- Bij gebruik van een momentsleutel moet
het aanhaalmoment 12-15 Nm bedragen.
- Plaats de bougiekap correct op de bougie.
Houd er rekening mee dat onderstaande
specificaties in relatie staan tot het normale
gebruik. Door omstandigheden (langere perioden
van dagelijks werk, zware blootstelling aan stof,
etc.) worden de voorgeschreven intervallen
dienovereenkomstig korter.
Voor aanvang van de werkzaamheden en na het
tanken: Controleer of het snijwerktuig goed vastzit,
doe een algemene inspectie, slijp het snijblad
(eveneens, indien nodig).
Wekelijkse inspectie: Smering van het tandwiel
(indien nodig).
Indien nodig: Draai de bevestigingsbouten, schroeven en
moeren goed vast.
U voorkomt overmatige slijtage en schade
aan het gereedschap, wanneer u de
instructies in deze handleiding nauwgezet
volgt.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
instructies in deze handleiding.
Dit geldt ook voor niet-toegestane wijzigingen
van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde
onderdelen, accessoires, werkinstrumenten,
gelieerde en ondoelmatig gebruik, bijkomende
schade te wijten aan het gebruik van defecte
onderdelen.
Onderdelen onderhevig aan slijtage
Zelfs wanneer deze worden gebruikt op de beoogde
manier, sommige onderdelen zijn onderworpen aan
normale slijtage. Ze moeten worden vervangen,
afhankelijk van de aard en de duur van het gebruik.
Deze onderdelen omvatten o.a. het snijwerktuig en de
borgschijf.
Opslag/Winter
U moet de volgende stappen ondernemen, zodat de
bosmaaier na een lange stilstand weer storingsvrij
werkt:
Specificaties
Motortype:
Max. Uitgangsvermogen:
Zuigercapaciteit:
Stationair toerental:
Koppelsnelheid:
Max. Motortoerental:
Snijvlak diameter:
Luchtgekoelde 2-takt motor
1,4 kW
51,2 cm3
3400 min-1
4900 min-1
9000 min-1 (gazontrimmer)
10500 min-1 (bosmaaier)
430 mm (gazontrimmer)
255 mm (bosmaaier)
Specifiek brandstofverbruik:
Tank volume:
Gewicht:
Lijn afmeting:
Bougie:
Geluidsdrukniveau LpA:
684 g/kWu
850 ml
7,8 kg leeg
Ø 2,4 mm
L8RTC (bougie)
96,2 dB(A), K=3 dB(A)
(gazontrimmer)
97,2 dB(A), K=3 dB(A) (bosmaaier)
opening en trek meerdere malen langzaam aan
de startkabel. Zo worden roetafzettingen eruit
geblazen en zuiger en cilinder gesmeerd.
Geluidsvermogensniveau LWA:
109.2dB(A),K=3dB(A)
(gazontrimmer)
108.4dB(A),K=3dB(A) (bosmaaier)
- Controleer de bougie en vervang hem, als de
Trilling bij gebruik:
8,484 m/s2 K = 1,5 m/s2
(gazontrimmer)
6,243 m/s2 K = 1,5 m/s2
(bosmaaier)
- Leeg de brandstoftank.
- Start de motor en laat hem draaien tot hij tot
stilstand komt.
- Verwijder de bougie als de motor is afgekoeld.
- Vul een kleine lepel van 2-takt mix in de bougie
vonklip tezeer is verbrand.
- Bewaar de bosmaaier op een droge plek waar
deze niet is onderworpen aan een risico op
brand.
Opnieuw starten na langere Pauzes
1. Verwijder de bougie.
2. Trek meerdere malen aan de kabel van de
startmotor om de olie en de afzettingen in de
motor te verwijderen.
3. Controleer de bougie, vervang deze indien nodig en
schroef hem weer vast.
- Vul de tank met een 2-takt mix van 40:1.
- Start de motor zoals beschreven in "Starten bij
Koude Motor".
20
21
Overzicht van Apparaat Onderdelen (A1)(B1)
14. Inbussleutel
15. Bougiesleutel
16. Benzinemengsel tank
17. Schouderriem
18. Vergrendelingstoets
19. Borgschroef
20. Bevestigingspen
21. Freeslijn
22. Beugel basis
23. Draaibare beugel
24. Grotere veer
25. Kleinere veer
26. Beugelafdekking
27. Bout van de handgreep
1. Hoofdas
2. Handgreep
3. Bedieningshendel
4. Hoofdschakelaar
5. Vergrendeling
6. Smoorklep hendel
7. Kabelboom van de
ophanging
8. Uitlaatpijp
afscherming
9. Motor
10. Brandstoftank
11. Snijblad
12. Snijblad
afscherming
13. Freeskop
(trimmer)
Probleem
De motor stopt.
Mogelijke Oorzaak
Onjuiste afstelling van carburateur
Het apparaat start, maar
de motor heeft weinig
energie.
Onjuiste afstelling van choke-hendel
Luchtfilter is vuil
Onjuiste afstelling van carburateur
Problemen oplossen
Carburateur laten afstellen door
een monteur.
Overschakelen naar
Verwijder het filter van geschuimd
kunststof, was het met zeepwater
en plaats het na het drogen terug.
Carburateur laten afstellen door een
monteur.
Het apparaat start niet of het
start, maar werkt niet.
Verkeerde procedure bij het
starten of een verkeerde afstelling
van de carburateur of bougie zit
vol roet
Benzinefilter is verstopt
Volg de instructies in "Starten bij
Koude Motor 1-8".
Carburateur laten afstellen door
een monteur.
Reinig de bougie, corrigeer de
luchtspleet, of vervang de bougie.
Vervang benzinefilter
De motor loopt onregelmatig.
Luchtspleetcorrectie nodig bij bougie
Reinig de bougie, corrigeer de
luchtspleet, ideaal is 0,25 inch/0,63
mm of vervang de bougie.
Carburateur laten afstellen door
een monteur.
Leeg de brandstoftank, vul met de
juiste mix: 2-takt mix 40:1.
Bougie verbrand
Buitensporige
rookontwikkeling.
Luchtspleetcorrectie nodig bij bougie
Bougie verbrand
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising