DCB090 | DeWalt DCB090 CHARGER instruction manual

DCB090
DCB091
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
20
English (original instructions)
40
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
78
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
96
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
113
Copyright DEWALT
B
Figure 1
d
b
c
b
e
a
f
Figure 2
a
g
1
DANSK
USB BATTERIOPLADNINGSADAPTER
DCB090/DCB091
Tillykke!
Du har valgt en DEWALT USB batteriopladningsadapter. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én af de
mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Udgang
DCB091 udgang
Type
USB opladningsport
Batteri
Vægt
A
VDC
type
VDC
kg
DCB090/DCB091
1,5
12
1
type A
Li-Ion
10,8/14,4/18
0,090
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
2
DANSK
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere i
produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: Du bør læse betjeningsvejledningen for at
reducere risikoen for personskader.
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE
Sikkerhedsadvarsler for USB
batteriopladningsadapter
•
•
ADVARSEL: Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner for denne DCB090/
DCB091 USB batteriopladningsadapter. Før du bruger
DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter, læs
denne vejledning og alle mærkater på DCB090/DCB091
USB batteriopladningsadapter, batteripakke, oplader og
produkt(er), der bruger denne batteriopladningsadapter.
Før du bruger DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter,
læs alle instruktioner og sikkerhedsmæssige afmærkninger på
DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter, batteripakke
og produkt, der bruger denne batteriopladningsadapter.
Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende væsker komme ind
i DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter. Det kan
resultere i et elektrisk chok.
3
DANSK
•
•
•
•
•
•
Risiko for brand. Du nedsætter risikoen for skader ved
udelukkende at bruge DEWALT 10,8 V, 14,4 and 18 V litium
ion batteripakker sammen med DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapter. Forsøg ikke at bruge den med andre
batteripakker. Andre batterityper kan blive overophedet og kan
eksplodere og medføre person- og produktskader.
Denne DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter er
ikke beregnet til andet brug end at levere strøm/oplade
små USB stik. Al anden brug kan medføre risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
Udsæt ikke DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapteren for regn eller sne.
Ved betjening af DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapter udendørs, skal det altid ske et
tørt sted.
Brug ikke DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapteren, hvis den har fået et hårdt
slag, er blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis.
Bring den til en autoriseret DEWALT reparatør.
Skil ikke DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapteren ad, der er ingen dele, der kan
serviceres af brugeren.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken og
produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan blive overophedet og
kan eksplodere og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
4
DANSK
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren er
tilsluttet til strømforsyningen, kan den blive kortsluttet
af fremmede materialer. Fremmede materialer af en
ledende art som for eksempel, men ikke begrænset til
slibestøv, metalspåner, ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler skal holdes på afstand
af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren ud fra
kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke. Tag
stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre opladere
end dem, der er omtalt i denne manual. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end opladning
af DEWALT genopladelige batterier. Al anden brug kan medføre
risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren frakobles.
Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af elstikket og
ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på,
snublet over eller på anden måde bliver genstand for skader
eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning kan
resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige elektriske
stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find altid et tørt sted og
brug en passende forlængerledning til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for
elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på opladeren.
Ventilationshullerne findes oven på og på siderne af
opladeren. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
5
DANSK
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget
— få dem omgående udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag er blevet
tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok, livsfarlige
elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person for
at forebygge enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på nogen
form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for elektrisk
chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard 230 V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 oplader accepterer 10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and
DCB185) batteripakker. Disse batteripakker er også velegnede til
isætning i DCB090/091 adapteren.
This charger requires no adjustment and is designed to be as easy as
possible to operate.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Indsæt opladeren (g) i en passende 230 V udgang, før
batteripakken indsættes.
6
DANSK
2. Indsæt batteripakken (a) i opladeren og kontrollér, at pakken sidder
godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke hele tiden
og angive, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe konstant på ON.
Batteriet er helt opladet og kan hermed anvendes eller efterlades i
opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for Li-Ion batterier
skal batteripakken lades helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående skema.
Opladningstilstand
oplader
––
fuldt opladet
–––––––––––––––––––––
––
––
––
forsinkelse ved varmt/koldt batteri –– • –– • –– • –– •
x
problem pakke eller oplader
••••••••••••••
problem ledningsnet
•• •• •• •• •• •• ••
Denne oplader vil ikke oplade en defekt batteripakke. Opladeren vil
angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved at vise problem
pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og batteripakken
med hen til et autoriseret servicecenter for at blive kontrolleret.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en forsinkelse for varmt/koldt
batteri, der suspenderer opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk til
batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod overbelastning,
overopvarmning eller dyb afladning.ge.
7
DANSK
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske beskyttelsessystem
aktiveres. Hvis det sker, skal du anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren,
indtil det er fuldt opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af hastigheden for en
varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed
gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til maksimal
opladningshastighed, selvom batteriet varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af nye
batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber det. Før du bruger
batteripakken og opladeren, læs sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og
følg derefter de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke nogen
ændringer på batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan blive sprængt og
kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan nå op på eller overstige 40 ºC
(105 ºF) (som f.eks. uden for skure eller metalbygninger om
sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at batteripakken er fuldt opladet
før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
8
DANSK
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært beskadiget
eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding af lithium-ionbatteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden, skal
området omgående vaskes med mild sæbe og vand. Hvis
batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne øje i
15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det er nødvendigt
at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben
ild.
Batteripakke
ANBEFALET OPBEVARING
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker ved
stuetemperatur, når de ikke er i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt opladet, når de
opbevares.
9
DANSK
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt opladet
batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for opladning.
Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning, viser
mærkaterne på opladeren og batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
x
Problem pakke eller oplader.
Problem ledningsnet.
Berør aldrig kontaktflader med strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Oplad kun DEWALT batteripakker med de specielle DEWALT
opladere. Opladning af andre typer batteripakker end de
specielle DEWALT batterier med en DEWALT oplader, kan få
dem til at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
10
DANSK
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af batteripakken.
Destruér ikke batteripakken.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
Kun til indendørs brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 USB batteriopladningsadapter
1 Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser er ikke
inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på opladeren, dele og tilbehør, der
kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
PLACERING AF DATOKODEN (FIG. 1)
Datokoden (e), der også inkluderer produktionsåret, er trykt på
undersiden af huset.
11
DANSK
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Foretag ingen ændringer af DCB090/
DCB091 USB batteriopladningsadapteren eller på nogle
dele af den. Det kan medføre materiale- eller personskade.
a. Batteripakke
b. USB batteriopladningsadapter
c. USB opladningsport
d. Batteribrændstofmåler
e. Datokode
f. 12 V kontakt (DCB091)
g. Oplader
TILSIGTET BRUG
DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter er udstyret med to
USB type A opladningsporte og er designet til at oplade eller levere
strøm til USB kompatible enheder med brug af DEWALT 10,8 V, 14,4
and 18 V litium ion batteripakker.
DCB091 USB batteriopladningsadapter er udstyret med en ekstra 12 V
kontakt til brug sammen med DEWALT opvarmet udstyr.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
USB adapteren er til professionelle opgaver.
LAD IKKE børn komme i kontakt med opladeren. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne operatører anvender denne oplader.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps
eller med mangel på erfaringer og/eller viden, medmindre de
er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres
12
DANSK
sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene for at lege med dette
produkt.
Elektrisk sikkerhed
BEMÆRK: De følgende elektriske sikkerhedsadvarsler gælder
for batteripakken og opladeren, de gælder ikke for USB
batteriopladningsadapteren.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader svarer til
din el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i overensstemmelse
med EN 60335. Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af
en specialfremstillet ledning, der fås gennem DEWALT‘s
serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut
nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
BETJENING
På- og afmontering af batteripakken (fig. 1, 2)
BEMÆRK: Kontrollér at din batteripakke er helt opladet.
VIGTIGT: For at undgå udtømning af batteriopladningen, skal du fjerne
batteriet fra DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapteren, når
den ikke er i brug.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN
Skub batteripakke (a) ind i DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapteren (b), indtil batteripakken sidder godt fast.
13
DANSK
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme i
kontakt med udsatte batteriklemmer.
SÅDAN UDTAGES BATTERIPAKKEN
Tag godt fat i batteripakken og træk den ud fra DCB090/DCB091
USB batteriopladningsadapteren. Isæt batteripakken i opladeren som
beskrevet i opladerafsnittet i denne vejledning.
BRÆNDSTOFMÅLER
Når batteriet er indsat i DCB090/DCB091 USB strømkilden, vil LED
blinke i kort tid, derefter vil antallet af lys lyse i ti sekunder baseret på
batteripakkens opladetilstand.
Brændstofmåleren (d) er en indikation af de omtrentlige niveauer af
resterende spænding i batteriet i henhold til de følgende indikatorer:
100% – 75% opladet
75% – 50% opladet
50% – 15% opladet
*
15% – 0% opladet
*BEMÆRK: En blinkende streg angiver, at
batteriet er lavt, og at det bør oplades.
USB opladningsporte (fig. 1)
DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter (b) er udstyret
med to USB type A opladningsporte (c). DCB090/DCB091 USB
batteriopladningsadapteren giver 1,5 amp total strøm.
BEMÆRK: Må ikke tilsluttes enheder, der overskrider de
tekniske data, der er angivet på batteriopladningsadapterens
14
DANSK
mærkat. Hvis du gør det, vil det forkorte batteriopladeradapterens
levetid.
Indsæt et USB stik i en af opladningsportene (c) for at få strøm eller
opladning til din enhed.
VEDLIGEHOLDELSE
Din DEWALT oplader er designet til at arbejde i lang tid med et
minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende funktion er
afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
Der kan ikke udføres service på USB batteriopladningsadapteren,
opladeren eller batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
• Forsøg ikke at reparere USB batteriopladningsadapteren,
opladeren eller batteripakken. For at sikre produktsikkerhed og
-pålidelighed skal reparationer, vedligeholdelse og justeringer
udføres af et autoriseret DEWALT værksted.
Smøring
USB batteriopladningsadapteren, opladeren eller batteripakken skal
ikke smøres.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre opladerens ikke metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
15
DANSK
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i opladeren og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Afbryd
strømforsyningen til opladeren før rengøring. Snavs og
fedt kan fjernes fra opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DEWALT ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør sammen med
denne oplader. For at mindske risikoen for personskade,
må dette produkt kun anvendes sammen med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT-produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål,
må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at
dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre
forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.
16
DANSK
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug
af udslidte DEWALT-produkter. For at benytte sig af denne service
kan man returnere produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT-serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal udskiftes, når den
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at udføre.
Ved afslutningen af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern den derefter fra
værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til din forhandler eller
til den lokale genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
17
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel bruger
og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit
DEWALT værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget
gratis af et autoriseret DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør
og reservedele, medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for 12
måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis udskiftning
af alle defekte dele eller gratis udskiftning af enheden efter
vores valg under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
18
DANSK
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på dit nærmeste autoriserede
DEWALT serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt
dit DEWALT kontor på den adresse, der er opgivet i denne
manual. Der findes en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
19
DEUTSCH
ADAPTER FÜR USBAKKULADEGERÄT DCB090/DCB091
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für einen Adapter für ein USB-Akkuladegerät
von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu
einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Ausgabe
DCB091 Ausgang
Typ
USB-Ladeanschluss
Akku
Gewicht
A
VDC
Typ
VDC
kg
DCB090/DCB091
1,5
12
1
Typ A
Li-Ion
10,8/14,4/18
0,090
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
20
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Betriebsanleitung lesen.
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ALLE ANWEISUNGEN AUF
Adapter für USB-Akkuladegerät - Warnhinweise
•
•
•
WARNUNG: Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für den USB-Ladeadapter
DCB090/DCB091. Lesen Sie vor der Verwendung des
Adapters für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 diese
Anleitung sowie alle Aufkleber auf dem Adapter für USBDCB090/DCB091 USB-Akkuladegeräte, den Akku, das
Ladegerät und die Produkte, mit denen das Akkuladegerät
eingesetzt wird.
Lesen Sie vor der Verwendung des Adapters für USBAkkuladegeräte DCB090/DCB091 alle Anweisungen und
Warnhinweise auf dem Adapter für USB-DCB090/DCB091
USB-Akkuladegeräte, den Akku, das Ladegerät und das
Produkt, mit dem der Akku eingesetzt wird.
Stromschlaggefahr. Lassen Sie keine Flüssigkeit in den Adapter
für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 eindringen. Dies
kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie zur Vermeidung von
Verletzungen mit dem Adapter für USB-Akkuladegeräte
21
DEUTSCH
•
•
•
•
•
DCB090/DCB091 nur 10,8 V, 14,4 and 18 V Lithium-IonenAkkus von DEWALT. Er darf mit keinen anderen Akkus
verwendet werden. Andere Akkutypen können sich überhitzen
und bersten, was zu Verletzungen und Sachschäden führen
kann.
Dieser Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/
DCB091 ist ausschließlich für die Verwendung
zur Stromversorgung/Aufladung von kleinen
Elektronikgeräten mit USB-Anschluss vorgesehen.
Eine anderweitige Verwendung kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock
verursachen.
Setzen Sie den Adapter für USB-Akkuladegeräte
DCB090/DCB091 weder Regen noch Schnee aus.
Wenn der Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/
DCB091 im Freien verwendet wird, darf dies nur an einem
trockenen Ort geschehen.
Benutzen Sie den Adapter für USB-Akkuladegeräte
DCB090/DCB091 nicht, wenn er einen harten Stoß
erlitten hat, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte DEWALTKundendienstwerkstatt.
Nehmen Sie den Adapter für USB-Akkuladegeräte
DCB090/DCB091 nicht auseinander, er enthält keine
Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle AkkuLadegeräte
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen
und Warnhinweise auf dem Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können sich
22
DEUTSCH
überhitzen und bersten, was zu Verletzungen und
Sachschäden führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten Umständen können bei an
die Stromquelle angeschlossenem Ladegerät die Kontakte
im Ladegerät durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie z. B. Schleifstaub,
Metallspäne, Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von den Hohlräumen des
Ladegerätes fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät, außer
dem in diesem Handbuch beschriebenen, aufgeladen werden.
Das Ladegerät und der Akku wurden speziell zur gemeinsamen
Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DEWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung kann
zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um das
Ladegerät von der Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten
oder darüber stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche oder
tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
23
DEUTSCH
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben, tun Sie dies
an einem trockenen Ort und verwenden Sie ein für den
Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung
von für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze am Ladegerät. Die
Lüftungsschlitze befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von Hitzequellen entfernt
auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten
Netzkabel oder Netzstecker — beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen harten
Stoß erlitten hat fallen gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu
einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau
kann gefährliche oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock
verursachen oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel
unverzüglich vom Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines
Stromschlags reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit standardmäßigem
230 V Netzstrom konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht für das
Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
24
DEUTSCH
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkupacks laden: 10,8 V,
14,4 V und 18 V Li-Ionen (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 und DCB185). Diese Akkus können auch
in den Adapter DCB090/091 eingesetzt werden.
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen vorgenommen
werden, und es wurde für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang [Abb. (figure) 2]
1. Stecken Sie das Ladegerät (g) in eine geeignete Steckdose mit
230 V, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (a) vollständig in das Ladegerät ein. Die rote
Leuchte (Aufladen) blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die rote Kontrollleuchte
ununterbrochen leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen und
kann jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der Li-Ion-Akkus zu
gewähren, laden Sie den Akkusatz vor der ersten Verwendung
vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten aufgeführt.
Ladezustand
x
wird geladen
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––––
––
––
––
Temperaturverzögerung
–– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku oder Ladegerät
••••••••••••••
Problem mit der Stromversorgung
•• •• •• •• •• •• ••
25
DEUTSCH
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt
einen defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder indem das
Blinkmuster für Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät angezeigt
werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen Sie es
zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer autorisierten
Servicestelle.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku zu heiß oder zu kalt ist,
wird automatisch die Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird
der Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine geeignete
Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet dann automatisch auf
Ladebetrieb. Dieses Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen Schutzsystem
ausgestattet, das den Akku vor Überladung, Überhitzung und
vollständiger Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der elektronische
Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in
das Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben Geschwindigkeit eines
warmen Akkus geladen. Der Akku wird während des gesamten
Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig aufgeladen. Lesen
Sie vor der Verwendung von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die genannten Schritte
zum Aufladen.
26
DEUTSCH
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B.
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Beim
Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das Ladegerät ein.
Führen Sie niemals Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku reißen kann, was
zu schweren Verletzungen führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen lagern
oder verwenden, in denen die Temperatur 40 ºC überschreiten
könnte (z. B. Scheunen oder Metallgebäude im Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku vor der
Verwendung vollständig aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
27
DEUTSCH
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschädigt
oder vollkommen verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines Lithiumionen-Akkus entstehen
giftige Dämpfe und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen
Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und Wasser.
Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie das
offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung nachlässt, mit
Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung begeben müssen:
Das Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von organischen
Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE LAGERUNG
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem
Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für
eine optimale Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die Akkus
bei Raumtemperatur, wenn sie nicht verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig geladen gelagert
werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig aufgeladener Akku
an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb des Ladegeräts
aufbewahrt werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt werden.
Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen werden.
28
DEUTSCH
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung verwendeten Bildzeichen
befinden sich die folgenden Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem
Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Temperaturverzögerung.
x
Problem mit Akku oder Ladegerät.
Problem mit der Stromversorgung.
Nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den dazu bestimmten
DEWALT-Ladegeräten auf. Werden andere Akkus als die
dazu bestimmten DEWALT-Akkus mit einem DEWALTLadegerät aufgeladen, können diese platzen oder andere
gefährliche Situationen verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
29
DEUTSCH
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Den Akku nicht verbrennen.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
Die Ladezeit ist den Technische Daten zu entnehmen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Adapter für USB-Akkuladegeräte
1 Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten.
• Prüfen Sie das Ladegerät, die Teile oder Zubehör auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. 1)
Der Datumscode (e), der auch das Herstelljahr enthält, ist in die
Unterseite des Gehäuses geprägt.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
30
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Verändern Sie niemals den Adapter für USBAkkuladegeräte DCB090/DCB091 oder irgendwelche Teile
des Geräts. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen
führen.
a. Akku
b. Adapter für USB-Akkuladegeräte
c. USB-Ladeanschluss
d. Ladezustandsanzeige
e. Datumscode
f. 12 V-Steckdose (DCB091)
g. Ladegerät
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 ist mit zwei
USB-Ladeanschlüssen vom Typ A ausgestattet und dient dazu, USBkompatible Geräte mit Strom zu versorgen oder aufzuladen, die über
DEWALT 10,8 V, 14,4 V und 18 V Lithium-Ionen-Akkus verfügen.
Der DCB091 USB-Akkuladeadapter ist mit einer zusätzlichen
12 V-Steckdose zur Verwendung mit beheizter DEWALT-Ausrüstung
ausgestattet.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
Der USB-Adapter ist für professionelle Anwendungen vorgesehen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Ladegerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Ladegerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse
verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung
des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut gemacht werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
31
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
HINWEIS: Die folgenden Warnungen bezüglich der elektrischen
Sicherheit beziehen sich auf den Akku und das Ladegerät, sie gelten
nicht für den Adapter für USB-Akkuladegeräte.
Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des Akkus der Spannung
auf dem Typenschild entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß EN 60335 doppelt isoliert.
Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es absolut
notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt
1 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
32
DEUTSCH
BETRIEB
Anbringen und Entfernen des Akkus (Abb. 1, 2)
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku vollständig geladen ist.
WICHTIG: Um zu vermeiden, dass die Akkuladung sich verschlechtert,
nehmen Sie den Akku aus dem Adapter für USB-Akkuladegeräte
DCB090/DCB091, wenn er nicht verwendet wird.
ANBRINGEN DES AKKUS
Schieben Sie den Akku (a) in den Adapter für USB-Akkuladegeräte
DCB090/DCB091 (b), bis der Akku fest sitzt.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können.
ENTFERNEN DES AKKUS
Halten Sie den Akku gut fest und ziehen Sie ihn vom Adapter für
USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091. Legen Sie den Akku wie
im Abschnitt Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
LADEZUSTANDSANZEIGE
Wenn der Akku in den USB-Stromanschluss des DCB090/DCB091
eingesetzt wird, blinkt die LED kurz auf, dann leuchten einige Lampen
zehn Sekunden lang, deren Anzahl vom Ladezustand des Akkus
abhängt.
Die Ladezustandsanzeige (d) zeigt wie nachfolgend dargestellt an, wie
weit der Akku ungefähr aufgeladen ist:
100% – 75% aufgeladen
75% – 50% aufgeladen
33
DEUTSCH
50% – 15% aufgeladen
*
15% – 0% aufgeladen
*HINWEIS: Ein blinkender Balken bedeutet, dass
der Akkustand niedrig ist und das Gerät aufgeladen werden sollte.
USB-Ladeanschlüsse (Abb. 1)
Der Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 (b) ist mit
zwei USB-Ladeanschlüssen vom Typ A (c) ausgestattet. Der Adapter
für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 liefert insgesamt 1,5 Amp
Strom.
HINWEIS: Schließen Sie keine Geräte an, die die
Leistungsstufen überschreiten, die auf dem Etikett des
Adapters für Akkuladegeräte angegeben sind. Hierdurch wird die
Lebensdauer des Adapters für Akkuladegeräte verkürzt.
Stecken Sie einen USB-Stecker in einen der Ladeanschlüsse (c), um Ihr
Gerät mit Strom zu versorgen oder aufzuladen.
WARTUNG
Ihr DEWALT Ladegerät wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
Der Adapter für Akkuladegeräte und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
• Versuchen Sie nicht, den Adapter für Akkuladegeräte, das
Ladegerät oder den Akku selbst zu reparieren. Damit die Sicherheit
und Zuverlässigkeit des Produkts gewährleistet werden kann,
müssen Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen von
einer autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt durchgeführt
werden.
34
DEUTSCH
Schmierung
Der Adapter für Akkuladegeräte, das Ladegerät und der Akku
benötigen keine Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Ladegeräts. Diese Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete Material
aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer
milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Ladegerät eindringen. Tauchen
Sie niemals irgendein Teil des Geräts in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages. Trennen
Sie das Ladegerät von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der Außenseite des
Ladegeräts können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt werden. Verwenden Sie
kein Wasser oder Reinigungslösungen.
35
DEUTSCH
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem
Ladegerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem
Haushaltsabfall entsorgt werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALT-Produkt ersetzt
werden muss oder Sie es nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es
nicht mit dem normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von Gebrauchtprodukten und
Verpackungen ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die getrennte Entsorgung
von Elektroprodukten und Haushaltsabfall an kommunalen
Entsorgungsstellen oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und das Recycling von
DEWALT-Produkten nach Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung.
Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu einer
beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt, die es in unserem
Auftrag sammeln.
36
DEUTSCH
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie
bei Ihrem örtlichen DEWALT-Geschäftsstelle unter der in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Adresse. Alternativ erhalten Sie
eine Liste der autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren Kundendienst im Internet unter:
www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder aufgeladen werden,
wenn er nicht mehr ausreichend Energie bei Arbeiten liefert, die vorher
problemlos durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner technischen
Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen und entfernen Sie
ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten
Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
37
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht
vollständig zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft,
an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder
ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig
eine Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
38
DEUTSCH
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht
autorisierte Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
39
ENG LIS H
USB CHARGING BATTERY
ADAPTER DCB090/DCB091
Congratulations!
You have chosen a DEWALT USB charging battery adapter. Years
of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool
users.
Technical Data
Output
DCB091 outlet
Type
USB charging port
Battery
Weight
A
VDC
Type
VDC
kg
DCB090/DCB091
1.5
12
1
Type A
Li-Ion
10.8/14.4/18
0.090
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal
injury which, if not avoided, may result in property
damage.
40
ENGLISH
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
WARNING! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
USB Charging Battery Adapter Safety Warnings
•
•
•
WARNING: This manual contains important safety and
operating instructions for this DCB090/DCB091 USB
charging battery adapter. Before using the DCB090/
DCB091 USB charging battery adapter, read this manual
and all labels on the DCB090/DCB091 USB charging
battery adapter, battery pack, charger and product(s) using
the charging battery adapter.
Before using the DCB090/DCB091 USB charging battery
adapter, read all instructions and cautionary markings on the
DCB090/DCB091 USB charging battery adapter, battery pack
and product using the battery pack.
Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside the DCB090/
DCB091 USB charging battery adapter. Electric shock may
result.
Burn hazard. To reduce the risk of injury, use only DEWALT
10.8 V, 14.4 and 18 V lithium ion battery packs with the
DCB090/DCB091 USB charging battery adapter. Do not
attempt to use it on any other battery packs. Other types of
batteries may overheat and burst resulting in personal injury and
property damage.
41
ENG LIS H
•
•
•
•
•
This DCB090/DCB091 USB charging battery adapter is
not intended for any uses other than supplying power/
charging small USB electronics. Any other uses may result
in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose the DCB090/DCB091 USB charging
battery adapter to rain or snow.
When operating the DCB090/DCB091 USB charging
battery adapter outdoors, always provide a dry location.
Do not operate the DCB090/DCB091 USB charging
battery adapter if it has received a sharp blow, been
dropped or otherwise damaged in any way. Take it to an
authorised DEWALT repair agent.
Do not disassemble the DCB090/DCB091 USB charging
battery adapter, there are no user serviceable parts.
Important Safety Instructions for All Battery
Chargers
• Before using the charger, read all instructions and cautionary
markings on the charger, battery pack, and product using the
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DEWALT rechargeable battery packs. Other
types of batteries may overheat and burst resulting in
personal injury and property damage. Do not recharge
non-rechargeable batteries.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged in to the power supply, the charger can be
shorted by foreign material. Foreign materials of a
conductive nature such as, but not limited to, grinding
dust, metal chips, steel wool, aluminum foil or any buildup
of metallic particles should be kept away from charger
42
ENGLISH
cavities. Always unplug the charger from the power supply
when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers
other than the ones in this manual. The charger and battery
pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DEWALT rechargeable batteries. Any other uses may
result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
This will reduce risk of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be stepped
on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary.
Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric
shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always provide a dry
location and use an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.
• Do not block the ventilation slots on the charger. The
ventilation slots are located on the top and sides of the
charger. Place the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate the charger with damaged cord or plug —
have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received a sharp blow, been
dropped or otherwise damaged in any way. Take it to an
authorised service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
43
ENG LIS H
• In case of damaged power supply cord the supply cord must be
replaced immediately by the manufacturer, its service agent or
similar qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet before attempting any
cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on standard 230 V
household electrical power. Do not attempt to use it on any
other voltage. This does not apply to the vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and 18 V Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and
DCB185) battery packs. These battery packs are also suitable to be
inserted into the DCB090/091 adapter.
This charger requires no adjustment and is designed to be as easy as
possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger (g) into an appropriate 230 V outlet before
inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack (a) into the charger, making sure the pack
is fully seated in the charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red light
remaining ON continuously. The pack is fully charged and may be
used at this time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of Li-Ion batteries,
fully charge the pack before first use.
44
ENGLISH
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of the battery pack.
State of charge
x
charging
––
fully charged
–––––––––––––––––––––
––
––
––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
problem pack or charger
••••••••••••••
problem powerline
•• •• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack. The charger will
indicate faulty battery by refusing to light or by displaying problem pack
or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to
be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it
automatically starts a hot/cold pack delay, suspending charging until
the battery has reached an appropriate temperature. The charger then
automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures
maximum battery life.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection System
that will protect the battery against overloading, overheating or deep
discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System
engages. If this occurs, place the Li-Ion battery on the charger until it is
fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate of a warm battery
pack. The battery pack will charge at that slower rate throughout the
entire charging cycle and will not return to maximum charge rate even if
the battery warms.
45
ENG LIS H
Important Safety Instructions for All Battery
Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include the
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the
battery pack and charger, read the safety instructions below and then
follow the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable liquids,
gases or dust. Inserting or removing the battery pack from the
charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger. Do not modify the
battery pack in any way to fit into a non-compatible charger
as battery pack may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in designated DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack in locations
where the temperature may reach or exceed 40 ºC (105 ºF)
(such as outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is fully charged before
use.
WARNING: Never attempt to open the battery pack
for any reason. If the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the charger. Do not crush,
drop or damage battery pack. Do not use a battery pack
or charger that has received a sharp blow, been dropped,
run over or damaged in any way (e.g., pierced with a
nail, hit with a hammer, stepped on). Electric shock or
electrocution may result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for recycling.
46
ENGLISH
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION (Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash the area with mild soap and water. If the
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
Battery Pack
STORAGE RECOMMENDATIONS
1. The best storage place is one that is cool and dry away from
direct sunlight and excess heat or cold. For optimum battery
performance and life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully charged when stored.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for optimal
results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of
charge. The battery pack will need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the
charger and the battery pack show the following pictographs:
47
ENG LIS H
Read instruction manual before use.
Battery charging.
Battery charged.
Hot/cold pack delay.
x
Problem pack or charger.
Problem powerline.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Charge DEWALT battery packs only with designated
DEWALT chargers. Charging battery packs other than the
designated DEWALT batteries with a DEWALT charger may
make them burst or lead to other dangerous situations.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ºC and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for the environment.
48
ENGLISH
Do not incinerate the battery pack.
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical Data for charging time.
Only for indoor use.
Package Contents
The package contains:
1 USB charging battery adapter
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included with
N-models.
• Check for damage to the charger, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (e), which also includes the year of manufacture, is
printed into the underside of the housing.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the DCB090/DCB091 USB
charging battery adapter or any part of it. Damage or
personal injury could result.
49
ENG LIS H
a. Battery pack
b. USB Charging battery adapter
c. USB charging port
d. Fuel gauge
e. Date code
f. 12 V outlet (DCB091)
g. Charger
INTENDED USE
The DCB090/DCB091 USB charging battery adapter is equipped with
two USB Type A charging ports and is designed to charge or supply
power to USB compatible devices with the use of DEWALT 10.8 V,
14.4 and 18 V lithium ion battery packs.
The DCB091 USB charging battery adapter is equipped with an
additional 12 V outlet for use with DEWALT heated gear.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
The USB adapter is for professional applications.
DO NOT let children come into contact with the charger. Supervision is
required when inexperienced operators use this charger.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities,
or for lack of experience and/or for want of knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety.
Children should never be left alone to play with this product.
Electrical Safety
NOTE: The following electrical safety warnings refer to the battery pack
and charger, they do not apply to the USB charging battery adapter.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage
on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
50
ENGLISH
Your DEWALT charger is double insulated in accordance with
EN 60335; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth
terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely necessary.
Use an approved extension cable suitable for the power input of your
charger (see Technical Data). The minimum conductor size is 1 mm2;
the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
OPERATION
Installing and Removing the Battery Pack
(fig. 1, 2)
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged.
IMPORTANT: To avoid battery charge depletion, remove the battery
pack from the DCB090/DCB091 USB charging battery adapter when
not in use.
51
ENG LIS H
TO INSTALL BATTERY PACK
Slide the battery pack (a) into the DCB090/DCB091 USB charging
battery adapter (b) until the battery pack is firmly seated.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals.
TO REMOVE THE BATTERY PACK
Grasp battery pack firmly and pull from the DCB090/DCB091 USB
charging battery adapter. Insert battery into the charger as described in
the charger section of this manual.
FUEL GAUGE
When the battery is inserted into the DCB090/DCB091 USB power
source, the LED will flash briefly, then the number of lights will illuminate
for ten seconds based on the state of charge of the battery pack.
The fuel gauge (d) is an indication of approximate levels of charge
remaining in the battery pack according to the following indicators:
100% – 75% charged
75% – 50% charged
50% – 15% charged
*
15% – 0% charged
*NOTE: One blinking bar indicates the
battery is low and it should be charged.
52
ENGLISH
USB Charging Ports (fig. 1)
The DCB090/DCB091 USB charging battery adapter (b) is equipped
with two USB Type A charging ports (c). The DCB090/DCB091 USB
charging battery adapter delivers 1.5 amps total current.
NOTE: Do not plug in devices that exceed the output ratings
on the charging battery adapter’s label. Doing so will shorten the
charging battery adapter’s useful life.
Insert a USB plug into one of the charging ports (c) to supply power or
charge your device.
MAINTENANCE
Your DEWALT charger has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper care and regular cleaning.
The USB charging battery adapter, charger and battery pack are not
serviceable. There are no serviceable parts inside.
• Do not attempt to repair the USB charging battery adapter,
charger or battery pack. To assure product safety and reliability,
repairs, maintenance, and adjustments should be performed by an
authorised DEWALT repair agent.
Lubrication
The USB charging battery adapter, charger and battery pack require no
lubrication.
53
ENG LIS H
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the charger. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the charger; never immerse
any part of the tool into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from
the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger using a cloth or
soft non-metallic brush. Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT have not been tested with this product, use
of such accessories with this charger could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
54
ENGLISH
Should you find one day that your DEWALT product needs
replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with
household waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent environmental pollution
and reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails to produce
sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of
its technical life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from the
tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local
recycling station. The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
55
ENG LIS H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers
an outstanding guarantee for professional users of the
product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user
or your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of
your DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete
with all original components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The product must
have been subject to fair wear and tear and proof of purchase
must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and
spare parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
56
ENGLISH
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com.
57
FRANÇAIS
ADAPTATEUR USB POUR
RECHARGE DE BATTERIE DCB090/
DCB091
Félicitations !
Vous avez choisi un adaptateur USB pour recharge de batterie
DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des
utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Sortie
Prise DCB091
Type
Port USB de recharge
Batterie
Poids
A
VCC
Type
VCC
kg
DCB090/DCB091
1,5
12
1
Type A
Li-Ion
10,8/14,4/18
0,090
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui,
si rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la
mort ou des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger
potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des dommages
corporels graves.
58
FRANÇAIS
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages corporels mineurs ou
moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, lire la notice d’instructions
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux directives
et consignes ci-incluses comporte des risques de
décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES
INSTRUCTIONS POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE
Consignes de sécurité relatives à l’adaptateur
USB pour recharge de batterie
AVERTISSEMENT : ce manuel contient des instructions
importantes concernant la sécurité et l’utilisation de cet
adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/
DCB091. Avant d’utiliser l’adaptateur USB pour recharge
de batterie DCB090/DCB091, lisez ce manuel et toutes les
étiquettes sur l’adaptateur USB pour recharge de batterie
DCB090/DCB091, le bloc batterie, le chargeur et les
produits qui utilisent l’adaptateur de recharge de batterie.
59
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
60
Avant d’utiliser l’adaptateur USB pour recharge de batterie
DCB090/DCB091, lisez toutes les instructions et les inscriptions
de précaution sur l’adaptateur USB pour recharge de batterie
DCB090/DCB091, le bloc batterie et le produit qui utilise le bloc
batterie.
Risque de choc. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans
l’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091.
Risque de choc électrique.
Risque de brûlure. Pour réduire le risque de blessure, utilisez
uniquement des blocs batterie DEWALT aux ions lithium de
10,8 V, 14,4 et 18 V avec l’adaptateur USB pour recharge
de batterie DCB090/DCB091. Ne pas essayer de l’utiliser
avec d’autres blocs batterie. Tout autre type de batterie peut
surchauffer et exploser, entraînant des blessures et des dégâts
matériels.
Cet adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/
DCB091 n’est pas prévus pour d’autres utilisations à
l’exception de l’alimentation/recharge de petits appareils
électroniques USB. Toute autre utilisation peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
N’exposez pas l’adaptateur USB pour recharge de
batterie DCB090/DCB091 à la pluie ou à la neige.
Lors de l’utilisation de l’adaptateur USB pour recharge
de batterie DCB090/DCB091 à l’extérieur, restez toujours
dans un lieu sec.
Ne pas utiliser l’adaptateur USB pour recharge de
batterie DCB090/DCB091 s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Portez-le chez un réparateur
agréé DEWALT.
Ne démontez pas l’adaptateur USB pour recharge de
batterie DCB090/DCB091, car il ne contient aucune pièce
pouvant être réparée par l’utilisateur.
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes propres à tous
les chargeurs de batteries
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et le
produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de choc
électrique.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type de batterie peut
surchauffer et exploser, entraînant des blessures et des
dégâts matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec le chargeur
branché dans la prise, le chargeur peut être court-circuité
par un matériel étranger. Les matériaux étrangers de nature
conductrice comme, sans limitation, la limaille, les copeaux
métalliques, la laine d’acier, les feuilles d’aluminium ou les
accumulation de particules métalliques doivent être tenus
à distance des cavités du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a pas de bloc batterie
dans la cavité. Débrancher le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un chargeur
différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le chargeur et
le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres utilisation
que la charge des batteries rechargeables DEWALT. Toute
autre utilisation peut causer un risque d’incendie, de choc
électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
61
FRANÇAIS
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le
cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse
pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge peut causer
un risque d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à l’extérieur, toujours
prévoir un lieu sec et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout risque de décharges
électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation sur le chargeur. Les
fentes de ventilation sont situées au-dessus et sur les côtés
du chargeur. Placer le chargeur dans une position éloignée de
toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés — les faires remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent, s’il
est tombé ou s’il a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apporter le chargeur à un centre de
réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation est
nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un risque
de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
immédiatement par le fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de procéder
à son nettoyage. Cette précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
62
FRANÇAIS
• Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer de
l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette directive ne
concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les packs batterie Li-Ion
de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 et DCB185). Ces blocs batterie
conviennent également pour l’adaptateur DCB090/091.
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est conçu pour une
utilisation la plus simple possible.
Procédure de charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur (g) dans une prise 230 V appropriée avant
d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (a) dans le chargeur en prenant soin que le
bloc sont complètement inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le processus de
charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en continu, il indique
que la charge est terminée. La batterie est alors complètement
chargée et peut être immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures performances et une durée
de vie plus longue des batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état de charge de la
batterie.
63
FRANÇAIS
État de charge
x
charge en cours
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––––––
––
––
––
suspension de charge
–– • –– • –– •
–– •
problème du bloc ou du chargeur • • • • • • • • • • • • • •
problème de ligne d’alimentation
•• •• •• •• •• •• ••
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie défectueux. Le chargeur
indique la batterie défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un problème avec un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, porter le chargeur et le bloc
batterie pour un essai dans un centre de service agréé.
Suspension de charge contre le chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop chaude ou
trop froide, il démarre automatiquement la fonction de suspension
de charge, arrêtant ainsi le chargement de la batterie jusqu’à ce
qu’elle reprenne sa température adéquate. Le chargeur se met alors
automatiquement en mode de charge. Cette caractéristique assure aux
batteries une durée maximale de vie.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe
ou la décharge complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système électronique de
protection sera activé. Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion
sur le chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la moitié d’un bloc batterie
chaud. Le bloc batterie se chargera plus lentement durant tout le cycle
de charge et n’atteindra pas la charge maximale même si la batterie
chauffe.
64
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes propres à
toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure son
numéro de catalogue et sa tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors du déballage.
Avant d’utiliser le bloc batterie et le chargeur, lisez les consignes de
sécurité ci-dessous, puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne modifier
le bloc batterie d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le bloc batterie peut
se casser et causer de graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs DEWALT
prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 °C (105 °F) (comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc batterie est
complètement chargé avant l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
65
FRANÇAIS
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX BATTERIES AU LITHIUM
ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques sont
dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, la
rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une quinzaine
de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates organiques liquides et
de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait causer
une irritation des voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de
la batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Batterie
RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri de toute
lumière solaire directe et de tout excès de température. Pour
des performances et une durée de vie optimales, entreposer les
batteries à température ambiante après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être pleinement
chargées avant d’être entreposées.
66
FRANÇAIS
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver la
batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec, hors du
chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé avant
l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les étiquettes sur le
chargeur et la batterie comportent les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Suspension de charge.
x
Problème du bloc ou du chargeur.
Problème de ligne d’alimentation.
Ne pas mettre en contact avec des objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Recharger les blocs batterie DEWALT uniquement avec
les chargeurs DEWALT appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT appropriées avec un
chargeur DEWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
67
FRANÇAIS
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C and 40 °C.
Mettre la batterie au rebut conformément à la réglementation
en matière d’environnement.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Charge les batteries Li-Ion.
Consulter la Caractéristiques techniques pour les temps
de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Adaptateur USB pour recharge de batterie
1 Notice d’instructions
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets de transport non
inclus avec les modèles N.
• Vérifier que le chargeur et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
68
FRANÇAIS
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 1)
La date codée de fabrication (e), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sous le boîtier.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : Ne jamais modifier l’adaptateur USB
pour recharge de batterie DCB090/DCB091 ni aucun de
ses composants. Dans le cas contraire, des dégâts ou des
blessures peuvent se produire.
a. Bloc batterie
b. Adaptateur USB pour recharge de batterie
c. Port USB de recharge
d. Témoin de batterie
e. Code de date
f. Prise 12 V (DCB091)
g. Chargeur
USAGE PRÉVU
L’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091 est
équipé de deux ports USB de recharge de type A et il est conçu pour
charger ou ‘alimenter des appareils compatibles USB qui utilisent des
blocs batterie DEWALT aux ions lithium de 10,8 V, 14,4 et 18 V.
L’adaptateur chargeur de batterie USB DCB091 est équipé d’une
prise 12 V supplémentaire pour pouvoir être utilisé avec un vêtement
chauffant DEWALT.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
L’adaptateur USB est prévu pour un usage professionnel.
69
FRANÇAIS
NE PAS laisser le chargeur à la portée des enfants. Une supervision
est nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et/
ou de connaissances et d’aptitudes sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable de leur sécurité.
Ne jamais laisser les enfants seuls jouer avec ce produit.
Sécurité électrique
REMARQUE : Les consignes de sécurité électrique suivantes se
réfèrent au bloc batterie et au chargeur ; elles ne s’appliquant pas à
l’adaptateur USB pour recharge de batterie.
Vérifier systématiquement que la tension de la batterie correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également que
la tension du chargeur correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation est conforme à la
norme EN 60335 ; un branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service aprèsvente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une
rallonge homologuée compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La section minimale du
conducteur est de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
70
FRANÇAIS
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble
sur toute sa longueur.
UTILISATION
Montage et démontage du bloc batterie (fig. 1, 2)
REMARQUE : S’assurer que le bloc batterie est entièrement chargé.
IMPORTANT : Pour éviter que la batterie ne se décharge, retirez le
bloc batterie de l’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/
DCB091 lorsqu’il n’est pas utilisé.
INSTALLATION D’UN BLOC BATTERIE
Faites coulisser le bloc batterie (a) dans l’adaptateur USB pour
recharge de batterie DCB090/DCB091 (b) jusqu’à ce que le bloc
batterie soit bien positionné.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne pas
conserver ou transporter le bloc batterie de manière
que des objets métalliques puissent toucher les
bornes de la batterie.
RETRAIT DU BLOC BATTERIE
Saisissez fermement le bloc batterie et sortez-le de l’adaptateur USB
pour recharge de batterie DCB090/DCB091. Insérer la batterie dans le
chargeur comme décrit dans la section du chargeur de ce manuel.
TÉMOIN DE BATTERIE
Lorsque la batterie est introduite dans la source d’alimentation USB
DCB090/DCB091, le voyant clignote brièvement, puis un certain
nombre de voyants s’allument pendant dix secondes en fonction de
l’état de charge du bloc batterie.
Le témoin de batterie (d) fournit une indication approximative du niveau
de charge restant dans le bloc batterie en fonction des indicateurs
suivants :
100% – 75% de charge
71
FRANÇAIS
75% – 50% de charge
50% – 15% de charge
*
15% – 0% de charge
*NOTE : Une barre clignotante indique que la
batterie est faible et qu’elle doit être rechargée
Ports USB de recharge (Fig. 1)
L’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091 (b) est
équipé de deux ports USB de type A pour la recharge (c). L’adaptateur
USB pour recharge de batterie fournit un courant total de 1,5 A.
REMARQUE : Ne branchez pas des appareils qui dépassent les
caractéristiques nominales de sortie indiquées sur l’étiquette
de l’adaptateur pour recharge de batterie. Dans le cas contraire,
la durée de vie utile de l’adaptateur pour recharge de batterie sera
raccourcie.
Insérez une fiche USB dans l’un des ports de recharge (c) pour
alimenter ou charger votre appareil.
MAINTENANCE
Votre chargeur DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec
un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage régulier.
L’adaptateur USB pour recharge de batterie et le bloc batterie ne
peuvent pas être réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
• Ne tentez pas de réparer l’adaptateur USB pour recharge de
batterie, le chargeur ou le bloc batterie. Pour assurer la sécurité
et la fiabilité du produit, les réparations, l’entretien et les réglages
doivent être réalisés par un réparateur agréé DEWALT.
72
FRANÇAIS
Lubrification
L’adaptateur USB pour recharge de batterie, le chargeur et le bloc
batterie n’ont pas besoin de lubrification.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout
autre produit chimique décapant pour nettoyer les parties
non métalliques du chargeur. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
le chargeur de tout liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de décharges électriques.
Débrancher le chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté ou graisse de la
surface externe du chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas utiliser d’eau ou tout
autre nettoyant liquide.
73
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que les accessoires
autres que ceux offerts par DEWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec ce chargeur pourrait
être dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT, recommandés
doivent être utilisés avec ce produit.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit avec les ordures
ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit DEWALT, ne pas le
jeter avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés
permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à réduire la demande
en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert : service de collecte
sélective individuel des produits électriques, ou déchetterie municipale
ou collecte sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des
produits DEWALT en fin de vie. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation agréé près de chez
vous, veuillez contacter votre distributeur DEWALT local à l’adresse
indiquée dans cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
74
FRANÇAIS
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de notre SAV et tout
renseignement complémentaire sur Internet à l’adresse : www.2helpU.
com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira plus
assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait facilement
auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les apporter au revendeur
ou dans un centre de recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
75
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat sera
exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve d’achat
sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les accessoires
et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
76
FRANÇAIS
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur notre site Internet :
www.2helpU.com.
77
NORSK
DCB090/DCB091 USB-ADAPTER
FOR BATTERILADNING
Gratulerer!
Du har valgt en DEWALT USB-adapter for batteriladning. Mange års
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en
meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Effekt
DCB091 uttak
Type
USB ladeport
Batteri
Vekt
A
VDC
Batteritype
VDC
kg
DCB090/DCB091
1,5
12
1
Type A
Li-Ion
10,8/14,4/18
0,090
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert
signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse
symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til små eller moderate personskader hvis den
ikke avverges.
78
NORSK
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les
bruksanvisningen.
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og
instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlig skade.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK
Sikkerhetsinformasjon om USB-adapter for
batteriladning
•
•
•
ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktige
sikkerhets- og bruksanvisninger for DCB090/DCB091
USB-adapter for batteriladning. Les denne håndboken
og alle etiketter på DCB090/DCB091 USB-adapter for
batteriladning, batteripakke, lader og produkt(er) som
bruker adapteren for batteriladning før du bruker DCB
USB-adapter for batteriladning.
Les alle instruksjoner og varselmerker på DCB090/DCB091
USB-adapter for batteriladning, batteripakke og produkt som
bruker batteripakken før du bruker DCB USB-adapter for
batteriladning.
Fare for støt. Ikke la noe væske komme inn i DCB090/DCB091
USB-adapter for batteriladning. Det kan resultere i elektrisk støt.
Fare for brannskader. For å redusere risikoen for fare, bruk
kun DEWALT 10,8 V, 14,4 og 18 V litium-ionbatteripakker med
DCB090/DCB091 USB-adapter for batteriladning. Ikke forsøk
79
NORSK
•
•
•
•
•
å bruke den på andre batteripakker. Andre typer batterier
kan overoppvarmes og sprekke og føre til personskader og
materielle skader.
Denne DCB090/DCB091 USB-adapteren for
batteriladning er ikke beregnet for noen annen bruk enn
å forsyne strøm / lade små USB-elektronikker. Annen bruk
kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt
Ikke DCB090/DCB091 USB-adapter for batteriladning for
regn eller snø.
Skaff alltid et tørt sted ved utendørs bruk av DCB090/
DCB091 USB-adapter for batteriladning.
Ikke bruk DCB090/DCB091 USB-adapter for
batteriladning dersom den har fått et slag, er mistet i
gulvet eller skadet på annen måte. Ta det til et autorisert
DEWALT verksted.
Ikke demonter DCB090/DCB091 USB-adapteren for
batteriladning, det er ingen deler som kan repareres av
bruker.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på
laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DEWALT oppladbare batteripakker.
Andre typer batterier kan overoppvarmes og sprekke og
føre til personskader og materielle skader. Ikke forsøk å
lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er
tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon,
80
NORSK
aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler
skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de
som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra
strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og
ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på,
snubles i eller på annen måte utsettes for skade eller
påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig.
Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk
støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid for tørr plassering
og bruk en skjøteledning som passer for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på laderen.
Ventilasjonsåpningene er plassert på toppen og sidene av
laderen. Plasser laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut
med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i
gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
81
NORSK
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette
den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av
produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard 230 V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan ta 10,8 V, 14,4 V og18 V Li-ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185) batteripakker. Disse batteripakkene passer også for bruk i
DCB090/091 adapteren.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er designet til å være så
enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen (g) i en passende 230 V stikkontakt før du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (a) i laderen, pass på at pakken sitter godt i
laderen. Det røde (lade) lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på
at ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på
kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
82
NORSK
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad
batteriet helt opp før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
––
––
––
––
Fullt ladet
–––––––––––––––––––––
Forsinkelse ved varm/kald pakke –– • –– • –– • –– •
x
problem pakke eller lader
••••••••••••••
problem strømkabel
•• •• •• •• •• •• ••
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke. Laderen vil
indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere
blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et
servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den
automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen
til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for
batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem
som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp
utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske
beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet
settes i laderen til det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en
varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
83
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye
batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker
batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de
angitte ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan antenne støvet eller
gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder
der temperaturen kan nå eller overstige 40 °C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før
bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer,
tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede
batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.
84
NORSK
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt.Batteripakken kan eksplodere i en brann.
Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ionbatteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker
du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske
på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litiumsalter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
ANBEFALINGER FOR LAGRING
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for
direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal
batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når
de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når de legges bort til
lagring.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en
fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må
lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser
merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer:
85
NORSK
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x
Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Lad kun DEWALT batteripakker med de angitte DEWALT
laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT lader kan føre til at de
sprekker eller til andre farlige situasjoner.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
86
NORSK
Ikke brenn batteripakken.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 USB-adapter for batteriladning
1 Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i
N-modeller.
• Kontroller for skader på laderen, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE (FIG. 1)
Datokoden (e), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på
undersiden av huset.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modifiser aldri DCB090/DCB091 USBadapteren for batteriladning eller noen del av den. Det kan
føre til materielle skader eller personskader.
87
NORSK
a. Batteripakke
b. USB-adapter for batteriladning
c. USB ladeport
d. Batteriindikator
e. Datokode
f. 12 V uttak (DCB091)
g. Lader
BRUKSOMRÅDE
DCB090/DCB091 USB-adapter for batteriladning er utstyrt med to
ladeporter av USB-type A og er designet til å lade eller forsyne strøm til
enheter som er USB-kompatible med bruk av DEWALT 10,8 V, 14,4 og
18 V litium-ionbatteripakker.
DCB091 USB batteriladeadapter er utstyrt med et ekstra 12 V uttak
for bruk med DEWALT oppvarmet utstyr.
DO NOT bruk under våre forhold eller i nærheten av antennelige
væsker eller gasser.
USB-adapteren er ment for profesjonell bruk.
IKKE la barn komme i kontakt med laderen. Tilsyn er nødvendig når
uerfarne brukere skal bruke laderen.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel
på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene slik at de
kan leke med produktet.
Elektrisk sikkerhet
MERK: De følgende advarslene for elektrisk sikkerhet henviser
til batteripakken og laderen, de gjelder ikke USB-adapteren for
batteriladning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
88
NORSK
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning
som fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk
en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din
lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
BRUK
Montering og fjerning av batteripakken (fig. 1, 2)
MERK: Sørg for at batteripakken er fullt ladet.
VIKTIG: For å unngå batteriutladning, fjern batteripakken fra DCB090/
DCB091 USB-adapteren for batteriladning når den ikke er i bruk.
FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN
Gli batteripakken (a) inn i DCB090/DCB091 USB-adapteren for
batteriladning (b) til batteripakken sitter godt.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene kan
komme i kontakt med metallobjekter.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN
Grip batteripakken godt og dra den fra DCB090/DCB091 USBadapteren for batteriladning. Sett batteri i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne håndboken.
LADEINDIKATOR
Når batteriet er satt inn i DCB090/DCB091 USB-strømkilden, vil LEDen blinke kort, så vil antall lys lyse i ti sekunder basert på tilstanden til
ladningen i batteripakken.
89
NORSK
Ladeindikatoren (d) er en indikator for omtrentlige ladningsnivå i
batteripakken etter de følgende indikatorene:
100% – 75% ladet
75% – 50% ladet
50% – 15% ladet
*
15% – 0% ladet
*MERK: En blinkende stolpe viser at at batteriet nesten er utladet og bør lades opp.
USB ladeporter (Fig. 1)
DCB090/DCB091 USB-adapteren for batteriladning (b) er utstyrt med
to ladeporter av USB-type A (c). DCB090/DCB091 USB-adapteren for
batteriladning forsyner 1,5 ampere sumstrøm.
MERK: Ikke plugg til enheter som overskrider utgangseffekten
til etiketten til batteriadapteren som lades opp. Å gjøre det vil
forkorte levetiden til batteriadapteren som lades opp.
Sett en USB-plugg inn i en av ladeportene (c) for å forsyne strøm til eller
lade opp enheten.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT lader er designet for å brukes over lang tid med minimum
vedlikehold. Kontinuerlig tilfredstillende drift er avhengig av riktig stell og
regelmessig renhold.
USB-adapteren for batteriladning, laderen og batteripakken er
vedlikeholdsfrie. Det er ingen deler innvendig som kan vedlikeholdes.
90
NORSK
• Ikke forsøk å reparere USB-adapteren for batteriladning, laderen
eller batteripakken. For å sikre produktets sikkerhet og pålitelighet,
bør reparasjon, vedlikehold og justeringer utføres av et autorisert
DEWALT verksted.
Smøring
USB-adapteren for batteriladning, laderen og batteripakken krever
ingen smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av laderen. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i laderen; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble laderen fra
nettilførselen før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra utsiden av laderen ved hjelp av en klut eller en
myk, ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller noen
rengjøringsmidler.
91
NORSK
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DEWALT er ikke testet med denne laderen, og
bruk av slikt tilbehør kan derfor være farlig. For å redusere
faren for skader, bør kun DEWALT anbefalt tilleggsutstyr
brukes med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes,
eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for
separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter og innpakning
gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre
miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra
husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren
der du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT
produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av
denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med
dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig
på Internett på: www.2helpU.com.
92
NORSK
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke
lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot
seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den deretter fra
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en
lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes
eller avfallsbehandles korrekt.
93
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har
på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige
rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er
gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet
(EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALTverktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du
kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må
ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av materialeller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter
vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
94
NORSK
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller
kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører
og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
95
SUOMI
USB-LATAUKSEEN SOPIVA
AKKUSOVITIN DCB090/DCB091
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT USB-lataukseen sopivan akkusovittimen. Monien
vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Antoteho
DCB091-pistorasia
Tyyppi
USB-latausportti
Akku
Paino
A
VDC
Akkutyyppi
VDC
kg
DCB090/DCB091
1,5
12
1
Tyyppi A
Litiumioni
10,8/14,4/18
0,090
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
96
SUOMI
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä
käyttöohje.
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja
ohjeet Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua
sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
USB-lataukseen sopivan akkusovittimen
turvallisuusohjeet
•
•
•
VAROITUS: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja
käyttöohjeita DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaan
akkusovittimeen. Ennen DCB090/DCB091 USB-lataukseen
sopivan akkusovittimen käyttöä käyttäjän on luettava
nämä ohjeet ja kaikki DCB090/DCB091 USB-lataukseen
sopivassa akkusovittimessa ja sitä käyttävässä akussa,
laturissa ja tuotteessa(tuotteissa) olevat merkit.
Ennen DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivan
akkusovittimen käyttöä käyttäjän on luettava kaikki DCB090/
DCB091 USB-lataukseen sopivassa akkusovittimessa ja sitä
käyttävässä akussa ja tuotteessa olevat ohjeet ja varoitusmerkit.
Sähköiskuvaara. Älä anna nesteen päästä DCB090/DCB091
USB-lataukseen sopivan akkusovittimen sisään. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
Palovamman vaara. Käytä ainoastaan DEWALT 10,8 V,
14,4 ja 18 V -litiumioniakkuja DCB090/DCB091 USBlataukseen sopivassa akkusovittimessa henkilövahinkojen
välttämiseksi. Älä yritä käyttää sitä muilla akuilla. Muut
akkutyypit voivat ylikuumentua ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
97
SUOMI
•
•
•
•
•
Tätä DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa
akkusovitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi muuhun
kuin pienen USB-elektroniikan virransyöttämiseen ja
lataamiseen. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
jopa kuolettavan sähköiskun vaaran.
Älä altista DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa
akkusovitinta sateelle tai lumelle.
Kun DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa
akkusovitinta käytetään ulkona, varmista aina kuiva
ympäristö.
Älä käytä DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa
akkusovitinta, jos siihen on kohdistunut iskuja, jos se on
pudotettu tai muutoin vaurioitunut. Vie se valtuutettuun
DEWALT-korjauspalveluun.
Älä pura DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa
akkusovitinta, sillä se ei sisällä huollettavia osia.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DEWALT akkuja. Muut
akkutyypit voivat ylikuumentua ja puhjeta ja aiheuttaa
henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on
liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa
laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei
näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla,
alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee
98
SUOMI
pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin
tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on
suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään
muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT-akkujen
lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta,
siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita
tai rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se aina kuivaan
paikkaan ja käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot sijaitsevat laturin
yläosassa ja sivuilla. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut–
vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on
pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se
huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
99
SUOMI
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan
pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei
vähennä riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n
kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin
määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturissa voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja 18 V litiumioniakkuja
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
sekä DCB185). Nämä akut sopivat myös DCB090/091-sovittimeen
liitettäviksi.
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu mahdollisimman
helpoksi.
Lataaminen [kuva (figure) 2]
1. Yhdistä laturi (g) sopivaa 230 V pistorasiaan ennen kuin laitat siihen
akun.
2. Aseta akku (a) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoillaan
laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti
ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti.
Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen
suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
100
SUOMI
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta.
Lataustila
x
lataaminen
––
––
––
––
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
–––––––––––––––––––––
ongelma akussa tai laturissa
••••••••••••••
ongelma virransyötössä
•• •• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei
syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä,
latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun
oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa
sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua
latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus
ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
101
SUOMI
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin
käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja
latausohjeita noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää
pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa
murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on
ladattu täyteen ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut
tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee
palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut
pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää
102
SUOMI
poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä
kaasuja ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele
avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu
raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa
poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai
kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään,
kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAA: Li-Ion-akut on ladattava täyteen ennen niiden
asettamista säilytykseen.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa
säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja
akussa käytetään seuraavia kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
103
SUOMI
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x
Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DEWALTlatureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DEWALT-akkuja
ladataan DEWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa
muita vaaratilanteita.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
104
SUOMI
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 USB-lataukseen sopiva akkusovitin
1 Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malliin.
• Tarkista, onko laturissa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA 1)
Päivämääräkoodi (e) on merkitty kotelon alapuolelle Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä koskaan muuta DCB090/DCB091 USBlataukseen sopivaa akkusovitinta tai mitään sen osaa.
Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Akku
b. USB-lataukseen sopiva akkusovitin
c. USB-latausportti
d. Akkuvirran mittari
e. Päivämääräkoodi
105
SUOMI
f. 12 V:n pistorasia (DCB091)
g. Laturi
KÄYTTÖTARKOITUS
DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopiva akkusovitin sisältää kaksi
A-tyypin USB-latausporttia ja se on suunniteltu sellaisten USB-laitteiden
lataamiseen tai virransyöttöön, joissa on DEWALT 10,8 V, 14,4 ja 18 V
-litiumioniakku.
DCB091 USB-latauksen akkusovitin on varustettu 12 V:n pistorasialla
käytettäväksi DEWALT-lämpövarusteiden kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
USB-sovitin on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ anna lasten koskea laturiin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
laturia vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
HUOMAA: Seuraavat sähköturvallisuuteen liittyvät varoitukset koskevat
akkua ja laturia, ne eivät koske USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon
jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN 60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta.
106
SUOMI
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.
Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa.
Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KÄYTTÄMINEN
Akun asentaminen ja poistaminen (kuvat 1, 2)
HUOMAA: Varmista, että akku on täysin ladattu.
TÄRKEÄÄ: Jotta akkuvirta ei tyhjentyisi, poista akku DCB090/DCB091
USB-lataukseen sopivasta akkusovittimesta, kun sitä ei käytetä.
AKUN ASENTAMINEN
Liu’uta akku (a) DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaan
akkusovittimeen (b), kunnes akku on oikein paikoillaan.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna
akkuja niin, että metalliesineet pääsevät kosketuksiin
akun napoihin.
AKUN POISTAMINEN
Tartu akkuun hyvin ja vedä DCB090/DCB091 USB-lataukseen
sopivasta akkusovittimesta. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
AKKUVIRRAN MITTARI
Kun akku on asetettu DCB090/DCB091 USB-virtalähteeseen, LED-valo
vilkkuu lyhyesti, jonka jälkeen merkkivalot syttyvät kymmenen sekunnin
ajaksi akun lataustason mukaan.
Virtamittari (d) osoittaa akun lataustason likimääräisesti seuraavasti:
107
SUOMI
100% – 75% lataustaso
75% – 50% lataustaso
50% – 15% lataustaso
*
15% – 0% lataustaso
*HUOMAA: yksi vilkkuvalo ilmoittaa alhaisesta
akkuvirrasta ja akun lataustarpeesta.
USB-latausportit (kuva 1)
DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivassa akkusovittimessa (b) on
kaksi A-tyypin USB-latausporttia (c). DCB090/DCB091 USB-lataukseen
sopiva akkusovitin syöttää 1,5 amps kokonaisvirran.
HUOMAA: Älä liitä laitteita, joiden antoteho on lataukseen
sopivan akkusovittimen merkintöjä suurempi. Muutoin lataukseen
sopivan akkusovittimen käyttöikä lyhenee.
Aseta USB-pistoke yhteen latausporttiin (c) virransyöttöä varten tai lataa
laite.
KUNNOSSAPITO
DEWALT -laturi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus
varmistavat ongelmattoman toiminnan.
USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta, laturia tai akkua ei voida
huoltaa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia.
• Älä yritä korjata USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta, laturia tai
akkua. Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi
ainoastaan valtuutettu DEWALT-korjauspalvelu voi suorittaa
korjaus-, huolto- ja säätötoimenpiteet.
108
SUOMI
Voiteleminen
USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta, laturia tai akkua ei tarvitse
voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin laturin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laturin sisään. Älä upota mitään laitteen osaa
nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota pistoke
sähköpistorasiasta ennen puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta pyyhkimällä kankaalla tai
harjaamalla pehmeällä muulla kuin metallista valmistetulla
harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT -lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, joten niiden käyttäminen
tämän laturin kanssa voi olla vaarallista. Käytä tämän
tuotteen kanssa vain DEWALT in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
109
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse
sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan
käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on
toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden
tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa
päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla
yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun akku on tullut
elinkaarensa päähän, toimita se kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään
oikein.
110
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa
ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo.
Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei
kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan
vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
111
SUOMI
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com.
112
SVENSKA
USB-LADDANDE BATTERIADAPTER
DCB090/DCB091
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT USB laddande batteriadapter. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till en av de
pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Utmatning
DCB091 uttag
Typ
USB-laddningsuttag
Batteri
Vikt
A
VDC
Typ
VDC
kg
DCB090/DCB091
1.5
12
1
Typ A
Li-Ion
10.8/14.4/18
0.090
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje
signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma dessa
symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
113
SVENSKA
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandrisk.
VARNING: För att minska risken för personskada, läs
instruktionshandboken.
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR ATT KUNNA
REFERERA TILL DEM SENARE
USB-laddande batteriadapter DCB090/DCB091
•
•
•
114
VARNING: Denna handbok innehåller viktiga säkerhetsoch bruksanvisningar för denna DCB090/DCB091
USB-laddande batteriadapter. Innan den USB-laddande
batteriadaptern DCB090/DCB091 används, läs denna
bruksanvisning och alla etiketter på den USB-laddande
batteriadaptern, batteripaketen, laddaren och produkterna
som använder den USB-laddande batteriadaptern.
Innan den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091
används, läs alla instruktioner och alla varningar på den USBladdande batteriadaptern DCB090/DCB091, batteripaketen och
produkterna som använder batteripaketen.
Risk för stötar. Se till att inga vätskor tränger in i den USBladdande batteriadaptern DCB090/DCB091 Det kan resultera i
elektriska stötar.
Risk för brännskador. För att reducera risken för skador, använd
endast DEWALT 10,8 V, 14,4 och 18 V li-Ion batteripaket
med den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Försök inte att använda några andra batteripaket. Andra typer
av batterier kan överhettas och spricka vilket kan resultera i
personskador och materiella skador.
Den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091 är
inte avsedd för något annat ändmål än att ge ström åt/
ladda små elektroniska USB-apprater. All annan användning
kan resultera i brandrisk, elstötar eller till och med dödliga
elstötar.
Utsätt inte den USB-laddande batteriadaptern DCB090/
DCB091 för regn eller snö.
Se alltid till att platsen är torr om den USB-laddande
batteriadaptern DCB090/DCB091 används utomhus.
Använd inte den USB-laddande batteriadaptern DCB090/
DCB091 om den har utsatts för kraftiga stötar, har
tappats eller skadats på något annat sätt. Lämna den till en
auktoriserad DEWALT reparatör.
Ta inte isär den USB-laddande batteriadaptern DCB090/
DCB091, det finns inga delar som kan servas.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och varningar
om laddaren, batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att minska risken för
skador ladda endast DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas och brista vilket
kan resultera i personskador och egendomsskador. Ladda
inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när laddaren är
inkopplad i eluttaget kan den kortslutas av främmande
115
SVENSKA
föremål. Främmande föremål som är ledande såsom,
men inte begränsat till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av metarpartiklar bör hållas
borta från laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon annan
laddare än den som tas upp i denna manual. Laddaren och
batteripaketet är speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DEWALT laddningsbara batterier. All annan
användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller död med
elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren kopplas
ur. Detta kommer att minska risken för skador på den elektriska
kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går på den, snubblar
på den eller att det på annat sätt riskerar att skadas eller
påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte det är absolut
nödvändigt. Användning av en olämplig förlängningssladd kan
resultera i risk för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör detta alltid på en
torr plats och använd en förlängningssladd som är avsedd
för utomhusbruk. Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna på laddaren.
Ventilationsöppningarna är placerade ovanpå och på sidorna
av laddaren. Placera laddaren undan från alla heta källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt — byt ut
dem omedelbart.
116
SVENSKA
• Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa stötar,
tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat
servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad person
för att förhindra alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs. Detta
kommer att minska risken för elektriska stötar. Borttagning av
batteripaketet kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230 V hushållsström. Försök inte att använda någon annan
spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och 18 V Li-jon (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 och
DCB185) batteripaket. Dessa batteripaket är också lämpliga att sättas i
DCB090/091 adaptern.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är skapade för att vara så
enkla som möjligt att hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Koppla in laddaren (g) i lämpligt 230 V uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (a) i laddaren, se till att paketet är helt isatt i
laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka kontinuerligt för
att indikera att laddningsprocessen har startat.
117
SVENSKA
3. Fullföljandet av laddningen kommer att indikeras genom att den
röda lampan förblir PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd för
Li-jon batterier bör batteripaketet laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av batteripaketet.
Status på laddningen
x
laddar
––
––
––
––
helt uppladdat
–––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning
–– • –– • –– • –– •
problem paket eller laddare
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt batteripaket.
Laddaren kommer att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra att
tända eller genom att visa blinkmönster för problempaket eller laddare.
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och batteripaketet
hos ett auktoriserat servicecenter.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt eller för kallt,
startar den automatiskt en het/kall paketfördröjning, vilket skjuter
upp laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge. Denna funktion
garanterar maximal livslängd för batteriet.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt skyddsystem
som kommer att skydda batteriet mot överladdning, överhettning eller
kraftig urladdning.
118
SVENSKA
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om det elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i
laddaren till dess det är full-laddat.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med ungefär halva hastigheten
mot ett varmt batteri. Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till
maximal laddningshastighet även om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs igenom
säkerhetsinstruktionena nedan och följ laddningsproceduren som
anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera inte
batteripaketet på något sätt så att det passar i en ickekompatibel laddare då batteripaketet kan brista och orsaka
allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet på
platser där temperaturen kan nå upptill eller överstiga 40 °C
(såsom utomhusskjul eller metallbyggnader under sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är fulladdat innan det
används.
119
SVENSKA
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa eller
skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats på något
annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska stötar
eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket skall
returneras till servicecenter för återvinning.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON (Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat och
helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga ångor
och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten. Om
batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över det öppna
ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör. Om medicinsk
omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en blandning av
flytande organiska karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom kvarstår, sök
medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
FÖRVARINGSREKOMMENDATIONER
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr, långt
bort från direkt solljus och för mycket värme eller kyla. För
optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara batteripaket vid
rumstemperatur när de inte används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier bör vara fullladdade när de förvaras.
120
SVENSKA
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett fulladdata
batteripaket på en kall och torr plats utan laddare för optimalt
resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i denna handbok visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Het/kall paketfördröjning.
x
Problem med paket eller laddare.
Problem med strömledning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Ladda endast DEWALT batteripaket med avsedda DEWALT
laddare. Laddning av batteripaket med andra än de
avsedda DEWALT batterierna med en DEWALT laddare kan
göra att de brister eller så kan det leda till farliga situationer.
121
SVENSKA
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till miljön.
Bränn inte batteripaketet.
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 USB-laddande batteriadapter
1 Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och förvaringslåda medföljer inte
med N-modeller.
• Kontrollera om det finns skador på laddare, på delar eller tillbehör
som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före
användning.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (e), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt på
undersidan av höljet.
122
SVENSKA
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig den USB-laddande
batteriadaptern DCB090/DCB091 eller delar av den. Skada
eller personskada kan uppstå.
a. Batteripaket
b. USB-laddande batteriadapter DCB090/DCB091
c. USB-laddningsuttag
d. Laddningsindikator
e. Datumkod
f. 12 V uttag (DCB091)
g. Laddare
AVSEDD ANVÄNDNING
Den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091 är utrustad med
två USB-laddningsuttag av typ A och är konstruerad för att leverera
ström till USB-apparater med hjälp av DEWALT 10.8 V, 14.4 och18 V
Li-ion batteripaket.
DCB091 USB laddningsadapter är utrustat med ett extra 12 V-uttag
för användning med DEWALT uppvärmd utrustning.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
USB-adaptern är till för professionell användning.
LÅT INTE barn komma i kontakt med laddaren. Övervakning krävs när
oerfarna handhavare använder denna laddare.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under
uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn
skall aldrig lämnas ensam för att leka med denna produkt.
123
SVENSKA
Elektrisk Säkerhet
NOTERA: Följande elektriska säkerhetsvarningar gäller för batteripaket
och laddare, de gäller inte för den USB-laddande batteriadaptern.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen hos din laddare
motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet med
EN 60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut
nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
ANVÄNDNING
Montering och borttagning av batteripaketet
(fig. 1, 2)
NOTERA: Se till att batteripaketet är fulladdat.
VIKTIGT: För att förhindra att batteriet töms, avlägsna batteripaketet
från den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091 när den inte
används.
INSTALLERA BATTERIPAKETET
Skjut in batteripaketet (a) i den USB-laddande batteriadaptern
DCB090/DCB091 (b) tills batteriet sitter på plats stadigt.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
124
SVENSKA
TA BORT BATTERIPAKETET
Ta ett stadigt tag i batteripaketet och dra ut det från den USB-laddande
batteriadaptern. Sätt i batteriet i laddaren på det sätt som det beskrivs i
avsnittet som behandlar laddaren i denna bruksanvisning.
LADDNINGSINDIKATOR
När batteriet sätts i USB-strömkällan DCB090/DCB091, blinkar LED:n
kort. Sen kommer ett visst antal lampor beroende på batteripaketets
laddningstillstånd att tändas i tio sekunder.
Laddningsindikatorn (d) indikerar den ungefärliga laddningsnivån som
återstår i batteripaketet enligt följande:
100% – 75% laddning
75% – 50% laddning
50% – 15% laddning
*
15% – 0% laddning
*NOTERA: En blinkande stapel indikerar att
batteriet är svagt och bör laddas.
USB-laddningsuttag (Fig. 1)
Den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091 (b) är utrustad
med två USB-laddningsuttag av typ A (c). Den USB-laddande
batteriadaptern DCB090/DCB091 levererar en total ström på 1,5 A.
NOTERA: Anslut inga apparater som har högre
strömförbrukning än utgångsströmmen som anges på den
laddande batteriadapterns etikett. Att göra det förkortar den
laddande batteriadapterns användningstid.
Anslut en USB-kontakt till ett av laddningsuttagen (c) för att
strömförsörja eller ladda din apparat.
125
SVENSKA
UNDERHÅLL
Din DEWALT laddare har konstruerats för att fungera under lång tid
med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
Den USB-laddande batteriadaptern, laddaren och batteriet kan inte
servas. Det finns inga delar som kräver service på insidan.
• Försök inte reparera den USB-laddande batteriadaptern, laddaren
eller batteripaketet. För att säkerställa produktens säkerhet
och tillförlitlighet, bör reparationer, underhåll och inställningar
genomföras av en auktoriserad DEWALT reparatör.
Smörjning
Den USB-laddande batteriadaptern, laddaren och batteripaketet
behöver inte smörjas.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa
kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna på
laddaren Dessa kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska komma
in i laddaren, sänk aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
126
SVENSKA
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort laddaren från
växelströmsuttaget före rengöring. Smuts och fett kan
avlägsnas från laddarens exteriör genom att använda en
trasa eller en mjuk icke-metallisk borste. Använd inte vatten
eller några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom tilbehör andra än de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med denna produkt vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
DEWALT rekommenderade tillbehör användas med denna
produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga
tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte kasseras
tillsammans med vanligt hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från DEWALT behöver
ersättas eller att du inte längre har någon användning för den, kassera
den inte tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt tillgänglig
för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter och förpackningar
möjliggör att ämnena kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen bidrar till att förhindra
miljöföroreningar och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat insamling av
elektriska produkter från hushållen, på kommunala avfallsanläggningar
eller via återförsäljaren när du köper en ny vara.
127
SVENSKA
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling och återvinning
av DEWALTs produkter när dessa har nått slutet på sin livslängd.
För att utnyttja denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga reparationsombud finns,
genom att kontakta det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett information
om vår service efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet på:
www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas upp när det inte
åstadkommer tillräcklig effekt på arbetsmoment som det lätt kunde
klara tidigare. Vid slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta därefter ut det ur
verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna dem hos din återförsäljare
eller på en återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
128
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare
av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg
till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i
egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade
rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
Garantin är giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i
Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar,
i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts,
till inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste
ha blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på
inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos ett
auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste
visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen för
garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut
alla felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt
byter ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
129
SVENSKA
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på
den adress som anges i denna manual. En förteckning
över behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
130
131
132
133
Belgique et
DEWALT - Belgium BVBA
Luxembourg België Egide Walschaertsstraat 16
en Luxemburg
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616 www.dewalt.gr
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570 Greece.Service@sbdinc.com
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@
sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DEWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
Tel: 214 66 75 00
DEWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.
com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N411593
32 15 47 37 63 www.dewalt.be
32 15 47 37 64 enduser.BE@SBDinc.com
32 15 47 37 99
09/14
Download PDF

advertising