SXPW19E | Stanley SXPW19E PRESSURE WASHER instruction manual

SXPW19E
SXPW19PE
SXPW19E
SXPW19PE
cod. 93685 - DP
93685_DP.indb 1
stanleytools.com
High pressure washer
Original instructions
EN
Idropulitrice alta pressione
Istruzioni originali
IT
Водоструйна машина
Превод на оригиналните инструкции
BG
Vysokotlaký čistič
Překlad originálního návodu
CS
Højtryksrenser
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DA
Hochdruckreiniger
Übersetzung der Originalanleitung
DE
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών
EL
PT
Hidrolimpiadora de alta presión
Traducción de las instrucciones originales
ES
Kõrgsurvepesur
Originaaljuhendi tõlge
ET
Korkeapainepesuri
Alkuperäisten ohjeiden käännös
FI
Nettoyeur haute pression
Traduction des instructions originales
FR
Visokotlačni uređaj za pranje
Prijevod izvorne upute
HR
Nagynyomású tisztítóberendezés
Az eredeti utasítások fordítása
HU
Aukšto slėgio plautuvas
Originalių instrukcijų vertimas
LT
Augstspiediena mazgātājs
Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums
LV
Hogedrukreiniger
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
NL
Høytrykksvasker
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
NO
Myjka ciśnieniowa
Tłumaczenie oryginału instrukcji
PL
Lavadora a alta pressão
Tradução das instruções originais
PT
Aparat de spălat cu înaltă presiune
Traducerea instrucţiunilor originale
RO
Моечная машина высокого давления
Перевод оригинальных инструкций
RU
Vysokotlakový čistič
Preklad pôvodného návodu
SK
Visokotlačni čistilec
Prevod izvirnih navodil
SL
Högtryckstvätt
Översättning av bruksanvisning i original
SV
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
Orijinal talimatların tercümesi
TR
Мийка високого тиску
Переклад оригінальна інструкція
UK
07/04/16 12:10
EN Please read these instructions carefully before use. Please retain these instructions for future reference. In case of problems or
IT
BG
CS
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HR
HU
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SV
TR
UK
difficulties, please contact the consumer helpline: www.2helpu.com
Page: 7-16
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. In caso di problemi o
difficoltà, contattate l’helpline consumatori: www.2helpu.com
Pagina: 17-27
Прочетете внимателно тези указания преди употреба. Запазете тези указания за справка. При проблеми или
затруднения се обърнете към отдела за обслужване на клиенти: www.2helpu.com
Страница: 28-37
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Laskavě si uložte tento návod pro budoucí použití. V případě jakýchkoli problémů
nebo potíží laskavě kontaktujte linku pomoci zákazníkům: www.2helpu.com
Strana: 38-47
Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug. Opbevar disse instruktioner til senere brug. Kontakt kundeservicetelefonen i tilfælde
af problemer eller vanskeligheder: www.2helpu.com
Side: 48-57
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf,
damit Sie sie auch später zu Rate ziehen können. Wenden Sie sich im Falle von Problemen bitte an die Verbraucher-Hotline:
www.2helpu.com
Seite: 58-68
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντικές αναφορές. Σε περίπτωση
προβλημάτων ή δυσκολιών, επικοινωνήστε με τη γραμμή helpline υποστήριξης καταναλωτών:
www.2helpu.com
Σελίδα: 69-79
Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el equipo. Guardar estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.
En caso de problemas o dificultades, ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente:
www.2helpu.com
Página: 80-90
Enne kasutamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. Probleemide või raskuste
ilmnemisel pöörduge klienditoe poole: www.2helpu.com
Lk: 91-100
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteys kuluttajien
helpline-palveluun: www.2helpu.com
Sivu: 101-110
Lire attentivement ces instructions avant emploi. Conserver ces instructions pour toute consultation à venir. En cas de problèmes ou
de difficultés, contacter l’assistance consommateur : www.2helpu.com
Page : 111-121
Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovaj priručnik. Sačuvajte ove upute za buduće korištenje. Ako naiđete na kakve
probleme ili poteškoće, molimo vas da se obratite službi za podršku korisnicima:www.2helpu.com
Stranica: 122-131
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A későbbi hivatkozások érdekében őrizze meg az útmutatót.
Kérdés vagy probléma esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: www.2helpu.com
132-141. oldal
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas vėl
perskaityti. Jei kyla problemų arba sunkumų, kreipkitės į klientų pagalbos liniją: www.2helpu.com
Puslapiai: 142-151
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus turpmākai uzziņai. Ja rodas kādas problēmas
vai grūtības, lūdzu, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu: www.2helpu.com
Lappuse: 152-161
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het gebruik aandachtig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Contacteer bij problemen of moeilijkheden de hulplijn voor de gebruikers: www.2helpu.com
Pagina: 162-172
Les disse instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på instruksjonene for senere bruk. Ved problemer eller vanskeligheter, kontakt
kundeservice: www.2helpu.com
Side: 173-182
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.
W razie jakichkolwiek problemów lub trudności można skontaktować się z działem pomocy technicznej pod adresem:
www.2helpu.com
Strona: 183-193
Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. Conserve estas instruções para consultas futuras. Em caso de
problemas ou dificuldades, contacte a helpline de atendimento aos consumidores: www.2helpu.com
Página: 194-204
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de utilizare. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultarea pe
viitor. În caz de probleme sau dificultăţi, vă rugăm să contactaţi linia de asistenţă a clienţilor:
www.2helpu.com
Pagina: 205-214
Внимательно прочитайте эти инструкции до начала использования. Сохраните инструкции для пользования ими в
будущем. При появлении проблем или затруднений обращайтесь в отдел обслуживания клиентов:
www.2helpu.com
Страница: 215-225
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti. Ak narazíte na akékoľvek
problémy alebo ťažkosti, obráťte sa na linku pomoci pre zákazníkov: www.2helpu.com
Strana: 226-235
Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo. Če naletite na težave, se obrnite na službo za
pomoč kupcem: www.2helpu.com
Stran: 236-245
Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk. Vid ev. problem eller frågeställningar,
kontakta kundtjänst på www.2helpu.com
Sid.: 246-255
Kullanmadan önce, bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatları, ileride danışmak için saklayınız. Problem veya zorluk
durumunda, tüketici yardım hattına başvurunuz: www.2helpu.com
Sayfa: 256-265
Перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання в
довідкових цілях. У разі виникнення проблем або труднощів звертайтеся до нашої служби підтримки:
www.2helpu.com
Сторінки: 266-275
93685_DP.indb 2
07/04/16 12:10
E3
SXPW19E
SXPW19PE
C3
C5
E1
C12
H
C14
B4
SXFPW19PE
A1-A2-A3-A4
C1
C4
C17
C10
B5
C13
E
C9
C2
B2
C8
L
B3
I
D
1
3
93685_DP.indb 3
07/04/16 12:10
1
KO !
OK!
OK!
KO!
C12
C12
2
C9
C9
Ø13
3
4
B5
B5
B5
5
6
B2
B2
7
B3
E
C2
B4
2
4
93685_DP.indb 4
07/04/16 12:10
8
SXPW19PE
C4
C17
9
B3
C4
C4
SXPW19PE
C10
C8
B2
C8
C8
C8
10
2
5
93685_DP.indb 5
07/04/16 12:10
1
2
3
4
B3
C13
5
6
E
3
D
H
I
0
I
D
I
I
4
6
93685_DP.indb 6
07/04/16 12:10
1 SAFETY INSTRUCTIONS
1.1 The appliance you have purchased is a technologically advanced product designed by
one of the leading European manufacturers of high pressure washers. To obtain the
best performance from your unit, read this booklet carefully and follow the instructions
each time you use it. During connection, use and servicing of the appliance, take
all possible precautions to protect your own safety and that of the people in the
immediate vicinity. Read the safety regulations carefully and comply with them on all
occasions; failure to do so may put health and safety at risk or cause expensive damage.
2 SAFETY SIGNS
2.1 Comply with the instructions provided by the safety signs and symbols fitted to the
appliance and in this manual.
The appliance and manual only feature the symbols relevant to the model purchased.
Check that the symbols and signs affixed to the appliance are always present and
legible; otherwise, fit replacements in the original positions.
EN
Warning - Caution - Hazard
Please read these instructions carefully before use.
E2 symbol (if symbol appears in manual)- Indicates that the appliance is intended
for professional use, i.e. for experienced people familiar with the relative technical,
regulatory and legislative factors and capable of performing the operations involved in
using and maintaining the appliance. This appliance is not intended for use by children,
persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or persons without the
necessary experience and knowledge.
E3 symbol (if symbol appears in manual)- Indicates that the appliance is intended
for non-professional (domestic) use. This appliance may be used by persons with
impaired physical, sensory or mental capabilities, or who do not have the necessary
experience and knowledge, if they are under supervision or have been instructed in the
safe use of the appliance and understand the risks involved.
Moving parts. Do not touch.
EN
93685_DP.indb 7
© 2016 English
7
(Original instructions)
07/04/16 12:10
0 Switch “OFF” position
EN
I Switch “ON” position
Guaranteed sound power level
Prohibition sign, informs users that local regulations may prohibit connection of
the product to the drinking water supply system.
Danger sign, warns users not to direct the water jet at people, animals,
electrical equipment or the product itself.
This product is rated in insulation class II. This means it has reinforced or double
insulation (only if symbol appears on appliance).
This product is rated in insulation class I. This means that it is equipped with a
protective earthing conductor (only if symbol appears on appliance).
The product complies with the relevant European directives.
E1 symbol - Indicates that the appliance must not be disposed of as municipal
waste; it may be handed in to the dealer on purchase of a new appliance.
The appliance’s electrical and electronic parts must not be reused for improper uses
since they contain substances which constitute health hazards.
Wear ear defenders.
Wear a protective mask.
Wear respiratory protection.
Wear protective gloves.
Wear safety footwear.
Wear protective clothing.
EN
93685_DP.indb 8
© 2016 English
8
(Original instructions)
07/04/16 12:10
3 SAFETY RULES/RESIDUAL RISKS
3.1 SAFETY “DO NOTS”
3.1.1 Warning. DO NOT allow children to use the appliance; supervise them to ensure
that they do not play with it.
3.1.2 Warning. High pressure jets may be dangerous if incorrectly used.
3.1.3 Warning. DO NOT use the appliance with flammable or toxic liquids, or any
products which are not compatible with its correct operation. Use of the
appliance in a potentially inflammable or explosive atmosphere is forbidden.
3.1.4 Warning. RISK OF EXPLOSION. DO NOT use the appliance to spray flammable
liquids.
3.1.5 Warning. DO NOT point the water jet at people or animals.
3.1.6 Warning. DO NOT point the water jet at the unit itself, electrical parts or other
electrical equipment.
3.1.7 Warning. DO NOT use the appliance with people within its range of action unless
they are wearing protective clothing.
3.1.8 Warning. DO NOT point the jet at yourself or others to clean clothing or footwear.
3.1.9 Warning. DO NOT use the appliance outdoors when it is raining.
3.1.10 Warning. DO NOT allow children, incompetent persons or those who have not
read and understood the instructions to use the appliance.
3.1.11 Warning. DO NOT touch the plug and/or socket with wet hands.
3.1.12 Warning. DO NOT use the appliance if the electric cable is damaged. If the
electric cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, one of its
authorised Service Centres or similarly qualified persons in order to avoid a
safety hazard.
3.1.13 Warning. DO NOT use the appliance if a supply cable or important parts such as
the safety devices, high pressure hoses or gun are damaged.
3.1.14 Warning. DO NOT jam the trigger in the operating position.
3.1.15 Warning. Check that the data plate is affixed to the appliance; if not, inform your
dealer. Appliances without plates must NOT be used as they are unidentifiable
and potentially dangerous.
3.1.16 Warning. DO NOT tamper with or adjust the setting of the safety valve or the
safety devices.
3.1.17 Warning. DO NOT alter the original diameter of the spray head nozzle.
3.1.18 Warning. DO NOT move the appliance by pulling on the ELECTRIC CABLE.
EN
93685_DP.indb 9
© 2016 English
9
EN
(Original instructions)
07/04/16 12:10
3.1.19 Warning. DO NOT allow vehicles to drive over the high pressure hose.
3.1.20 Warning. DO NOT move the appliance by pulling on the high pressure hose.
3.1.21 Warning. When directed towards tyres, tyre valves or other pressurised
components, the high pressure jet is potentially dangerous. Do not use the
rotating nozzle kit, and always keep the jet at a distance of at least 30 cm during
cleaning.
3.1.22 Warning. The use of non-original accessories and any other spare parts not
specifically intended for the model in question is prohibited. All modifications to
the appliance are prohibited; any modifications shall render the Declaration of
Conformity null and void and relieve the manufacturer of all liability under civil
and criminal law.
3.2 SAFETY “MUSTS”
3.2.1 Warning. All electrical conductors MUST BE PROTECTED against the water jet.
3.2.2 Warning. The electric supply connection must be made by a qualified electrician
and comply with IEC 60364-1. Either a residual current device that will cut off
the power supply if the leakage current to earth exceeds 30 mA for 30 ms or a
ground fault interrupt device must be installed.
3.2.3 Warning. DURING start-up, the appliance may cause network noise.
3.2.4 Warning. Use of a residual current breaker (RCB) will provide additional
protection for the operator (30 mA).
3.2.5 Warning. Models supplied without plug must be installed by qualified staff.
3.2.6 Warning. Use only approved electrical extension leads with suitable conductor
cross-section.
3.2.7 Warning. Always turn off the switch when leaving the appliance unattended.
3.2.8
EN
Warning. High pressure may cause parts to rebound: wear all the protective
clothing (PPE) and equipment needed to ensure the operator’s safety.
3.2.9 Warning. Before doing work on the appliance, REMOVE the plug.
3.2.10 Warning. Before pressing the trigger, GRIP the gun firmly to counteract the recoil.
3.2.11 Warning. COMPLY WITH the local water supply authority regulations.
Under IEC 60335-2-79, the appliance may only be connected to the mains
drinking water supply if the supply hose is fitted with a backflow preventer valve
with drain facility corresponding to EN 12729 type BA. The backflow preventer
can be ordered from the manufacturer.
EN
93685_DP.indb 10
© 2016 English
10
(Original instructions)
07/04/16 12:10
3.2.12 Warning. Water that has passed through backflow preventers is considered to
be non-potable.
3.2.13 Warning. Maintenance and/or repair of electrical components MUST be carried
out by qualified staff.
3.2.14 Warning. DISCHARGE residual pressure before disconnecting the hose from the
appliance.
3.2.15 Warning. CHECK before each use and at regular intervals that the screws are fully
tightened and that there are no broken or worn parts.
3.2.16 Warning. ONLY USE detergents which will not corrode the coating materials of
the high pressure hose / electric cable.
3.2.17 Warning. ENSURE that all people or animals keep a minimum distance of 16 yd.
(15m) away.
3.2.18 Warning. This appliance is designed for use with the detergent supplied or
recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals
may adversely affect the appliance’s safety.
3.2.19 Warning. Do not allow the detergent to come into contact with the skin, and the
eyes in particular! In case of contact with eyes, rinse with plenty of water and
seek medical advice at once!
3.2.20 Warning. High pressure hoses, fittings and joints are important for the appliance’s
safety. Use only hoses, fittings and joints recommended by the manufacturer.
3.2.21 Warning. To ensure the appliance’s safety, only use the manufacturer’s genuine
parts, or other parts which carry its approval.
3.2.22 Warning. Unsuitable extension cables can be dangerous. If an extension cable is
used, it must be suitable for outdoor use, and the connection must be kept dry
and off the ground. Use of a power cable reel which keeps the socket at least 60
mm above the ground is strongly recommended.
3.2.23 Warning. Switch the appliance off and disconnect it from the power supply before
assembly, cleaning, adjustments, maintenance, storage and transportation.
3.2.24 Warning. Insert the pipe jet kit down to the red mark before turning the
appliance on.
EN
93685_DP.indb 11
© 2016 English
11
EN
(Original instructions)
07/04/16 12:10
4
EN
- Thermostat valve (D1 where fitted)If the water temperature
exceeds the temperature set by the manufacturer, the thermostat
valve discharges the hot water and draws in an amount of cold
water equal to the amount of water discharged, until the correct
temperature is restored.
- Safety catch (D): prevents accidental spraying of water.
- Overload cutout: stops the appliance in case of overload.
GENERAL INFORMATION (FIG.1)/PAGE 3
4.1 Use of the manual
The manual forms an integral part of the appliance and should be
kept for future reference. Please read it carefully before installing/
using the unit. If the appliance is sold, the seller must pass on this
manual to the new owner along with the appliance.
4.2Delivery
6
The appliance is delivered partially assembled in a cardboard box.
The supply package is illustrated in fig.1.
4.2.1
Documentation supplied with the appliance
A1
A2
A3
A4
Warning - danger!
Use and maintenance manual
Safety instructions
Declaration of conformity
Warranty regulations
All installation and assembly operations must be performed with the appliance disconnected from the mains power
supply.
The assembly sequence is illustrated in fig.2.
6.2 Fitting the pressure release caps (on models with this feature)
To prevent oil leaks, the appliance is delivered with the oil intakes
sealed with red caps which must be replaced with the pressure
release caps supplied.
4.3 Disposing of packaging
The packaging materials are not environmental pollutants but must
still be recycled or disposed of in compliance with the relevant
legislation in the country of use.
5
INSTALLATION (FIG.2)/PAGE 4-5
6.1Assembly
6.3 Fitting the rotating nozzle
TECHNICAL INFORMATION (FIG.1)/PAGE 3
(For models with this feature).
The rotating nozzle kit delivers greater washing power.
Use of the rotating nozzle may cause a reduction in pressure of
25% compared to the pressure obtained with the adjustable nozzle.
However, the rotating nozzle kit delivers greater washing power due
to the rotation of the water jet.
5.1 Envisaged use
This appliance has been designed for individual use for the cleaning
of vehicles, machines, boats, masonry, etc., to remove stubborn dirt
using clean water and biodegradable chemical detergents.
Vehicle engines may be washed only if the dirty water is disposed of
as per regulations in force.
- Intake water temperature: see data plate on the appliance.
- Intake water pressure: min. 0.1 MPa - max. 1 MPa.
- Operating ambient temperature: above 0°C.
The appliance is compliant with the IEC 60335-1 and IEC 60335-2-79
standards.
6.4 Electrical connection
Warning - danger!
Check that the electrical supply voltage and frequency
(V-Hz) correspond to those specified on the data plate (fig.2).
6.4.1
5.2Operator
The symbol illustrated in fig. 1 identifies the appliance’s intended
operator (professional or non-professional).
5.3 Main components
6.5 Water supply connection
B2Lance
B3 Gun with safety catch
B4 Electric cable with plug (on models with this feature)
B5 High pressure hose
B6 Detergent tank (on models with this feature)
B7 Oil cap (on models with this feature)
E Nozzle
F Detergent regulator (on models with this feature)
G Pressure regulator (on models with this feature)
L Water filter
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
5.4
Warning - danger!
Only clean or filtered water should be supplied to
the appliance. The flow rate of the water inlet tap should be
equal to the pump flow rate.
Place the appliance as close to the water supply system as possible.
6.5.1
6.5.2
Accessories (if included in the supply package – see fig.1)
Nozzle cleaning tool
Rotating nozzle kit
Handle
Brush
Hose reel
Water suction kit
Pipe jet kit
Large surface
cleaning brush kit
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Adapter
Screws
Brackets
Lever
Detergent kit
Wheels
Lubricating grease tube
Pressure gauge
Accessories adapter
6.5.3
Safety devices
- Starter device (H)
The starter device prevents accidental use of the appliance.
Warning - danger!
Do not tamper with or adjust the safety valve setting.
- Safety valve and/or pressure limiting valve.
The safety valve is also a pressure limiting valve. When the gun
trigger is released, the valve opens and the water recirculates
through the pump inlet or is discharged onto the ground.
EN
93685_DP.indb 12
© 2016 English
Use of extension cables
Use cables and plugs with "IPX5" protection level.
The cross-section of the extension cable should be proportionate to its length; the longer it is, the greater its
cross-section should be. See table 1.
7
Connection points
l Water outlet (OUTLET)
n Water inlet with filter (INLET)
Connection to the mains water supply
The appliance may only be connected directly to the
mains drinking water supply if the supply hose is fitted
with a backflow preventer valve as per current regulations
in force. Make sure that the hose is at least Ø 13 mm, that
it is reinforced and that it is not more than 25 m long.
Suction of water from open containers
1) Screw the inlet hose with filter to the water INLET and
insert it down to the bottom of the container.
2) Vent the air from the appliance:
a) Unscrew the lance.
b) Start the appliance and keep the gun open until there
are no air bubbles in the water flowing out.
3) Switch the appliance off and screw the lance back on.
N.B.: the maximum suction height is 0.5 m. The suction
hose should be filled before use.
ADJUSTMENTS (FIG.3)/PAGE 6
7.1 Adjusting the spray nozzle (for models with this feature)
Water flow is adjusted by regulating the nozzle (E).
12
(Original instructions)
07/04/16 12:10
7.2 Adjusting the detergent
8.6 Refilling and using detergent
The detergent must be delivered using the accessories and by
the procedures described in point 7.3.
Use of a high pressure hose longer than the one originally supplied
with the appliance, or the use of an additional hose extension, may
reduce or completely halt the suction of detergent.
Fill the tank (B6) with highly biodegradable detergent.
To deliver detergent at the correct pressure, set the nozzle (E)
(where fitted) on " " or fit the detergent kit (C13) (where available)
as shown.
The quantity of detergent delivered is adjusted using the regulator (F).
7.3
8
Adjusting the working pressure (on models with this feature)
The regulator (G) is used to adjust the working pressure. The pressure is shown on the pressure gauge (where fitted).
EN
8.7 Recommended cleaning procedure
Dissolve dirt by applying the detergent mixed with water to the
surface while still dry.
When dealing with vertical surfaces work from the bottom upwards.
Leave the detergent to act for 1-2 minute but do not allow the
surface to dry. Starting from the bottom, use the high pressure jet
at a minimum distance of 30 cm. Do not allow the rinse water to run
onto unwashed surfaces.
In some cases, scrubbing with brushes is needed to remove dirt.
High pressure is not always the best solution for good cleaning
results, since it may damage some surfaces. The finest adjustable
nozzle jet setting or the rotating nozzle should not be used on
delicate or painted parts, or on pressurised components (e.g. tyres,
inflation valves, etc..).
Effective cleaning depends on both the pressure and volume of the
water used, to the same degree.
INFORMATION ON USE OF THE APPLIANCE (FIG.4)/PAGE 6
8.1Controls
- Starter device (H).
Set the starter switch on (ON/I) to:
a) start the motor (in models without TSS device);
b) set the motor ready to start (in models with TSS device).
If there is a pilot light on the starter device, it should light up.
Set the starter device switch on (OFF/0) to stop the appliance.
If there is a pilot light on the starter device, it should go out.
- Water jet control lever (I).
Warning - danger!
During operation the appliance must be positioned as
shown in fig. 4 on a firm, stable surface.
8.2Start-up (see fig. 4)
9
1) Turn on the water supply tap fully.
2) Release the safety catch (D).
3) Depress the gun trigger for a few seconds and start up the appliance using the starter device (ON/I).
MAINTENANCE (FIG.5)/PAGE 279
Any maintenance operations not covered by this chapter should be
carried out by an Authorised Sales and Service Centre.
Warning - danger!
Always disconnect the plug from the power socket
before carrying out any work on the appliance.
Warning - danger!
Before starting up the appliance check that it is receiving water correctly; use of the appliance without water will
damage it. Do not cover the ventilation grilles when the
appliance is in use.
TSS models - In TSS models with automatic delivery flow cut-off system:
- when the gun trigger is released the dynamic pressure automatically cuts out the motor;
- when the gun trigger is depressed the automatic drop in pressure
starts the motor and the pressure is restored after a very slight delay;
- if the TSS is to function correctly, all gun trigger releasing and
depressing operations must be at least 4-5 seconds apart.
To prevent damage to the appliance, do not allow it to
operate dry and check that it is properly supplied with water.
For models without TSS, to prevent damage to the appliance
due to an increase in water temperature, do not cut off the jet
of water for more than 5 minutes with the appliance running.
9.1 Cleaning the nozzle
1) Disconnect the lance from the nozzle.
2) Remove any dirt deposits from the nozzle hole using the tool (C1).
9.2 Cleaning the filter
Inspect the inlet filter (L) and detergent filter (if fitted) before each
use, and clean in accordance with the instructions if necessary.
9.3 Unjamming the motor (on models with this feature)
9.4
In case of lengthy stoppages, limescale sediments may cause the
motor to seize. To unjam the motor, turn the drive shaft with a
tool (M).
Refilling the oil (for models with this feature)
Add oil through the intake hole to restore the correct level.
For oil characteristics, refer to the “Oil characteristics” table.
9.5 End-of-season storage
Treat the appliance with non-corrosive, non-toxic antifreeze before
storing it away for winter.
Put the appliance in a dry place, protected from frost.
8.3Stopping
1) Set the starter device switch on (OFF/0).
2) Depress the gun trigger and discharge the residual pressure
inside the pipes.
3) Engage the safety catch (D).
10 STORAGE AND TRANSPORTATION (FIG. 5)/PAGE 279
Store the accessories as shown in fig. 5.
Transport the machine as shown in fig. 5.
8.4Restarting
1) Release the safety catch (D).
2) Depress the gun trigger and discharge the residual air inside
the pipes.
3) Set the starter device on (ON/I).
8.5Storage
1) Turn off the water supply tap.
2) Discharge the residual pressure from the gun until all the water
has come out of the appliance.
3) Switch the appliance off (OFF/0).
4) Remove the plug from the socket.
5) Drain and wash out the detergent tank at the end of the working session. To wash out the tank, use clean water instead of the detergent.
6) Engage the gun safety catch (D).
EN
93685_DP.indb 13
© 2016 English
13
(Original instructions)
07/04/16 12:10
11 TROUBLESHOOTING
EN
Problem
Possible causes
Remedy
Nozzle worn
Water filter fouled
Insufficient water supply
Air being sucked into system
Pump does not reach working
pressure
Pump pressure drops during
suddenly use
Motor “buzzes" but fails to start
Motor fails to start
Replace nozzle
Clean filter (L) (fig.5)
Turn on water supply tap fully
Check tightness of hose fittings
Switch off the appliance and keep depressing and releasing the gun trigger until the water comes out in a steady
flow. Switch the appliance back on again.
Set nozzle (E) on (+) setting (fig.3)
Wait for correct water temperature to be restored
Air in pump
Adjustable nozzle not positioned correctly
Thermostatic valve tripped
Water being sucked from an open container from a
Reduce the suction height.
height of more than 0.5 m.
Water being sucked from an external tank
Connect appliance to the mains water supply
Inlet water too hot
Reduce temperature
Nozzle clogged
Clean nozzle (fig.5)
Inlet filter (L) fouled
Clean filter (L) (fig.5)
Check that the voltage of the mains power supply line is
Power supply voltage too low
the same as that on the plate (fig.2)
Voltage drop due to use of extension cable
Check characteristics of extension cable
Appliance not used for a long period of time
Contact your nearest Authorised Service Centre
Problems with TSS device
Contact your nearest Authorised Service Centre
Check that the plug is firmly in the socket and that the
No electrical power
mains voltage supply is present (*)
Problems with TSS device
Contact your nearest Authorised Service Centre
Safety valve tripped and discharging
Water too hot
Seals worn
Using the tool (M) unjam the motor through the hole at the
rear of the appliance (in models with this feature) (fig. 5)
Have the seals replaced at your nearest Authorised
Service Centre
Contact an Authorised Service Centre
Reduce temperature (see technical data)
Contact your nearest Authorised Service Centre
High pressure system or pump circuit not watertight
Contact your nearest Authorised Service Centre
Nozzle clogged
Clean nozzle (fig.5)
Adjustable nozzle on high pressure setting
Detergent too dense
High pressure hose extension being used
Set nozzle (E) on " " setting (fig.3)
Dilute with water
Fit original hose
Flush with clean water and eliminate any restrictions. If the
problem persists, contact an Authorised Service Centre
Appliance not used for a long period of time
Seals worn
Water leakages
Appliance noisy
Oil leakages
TSS versions only: appliance starts
even with gun trigger released
TSS versions only: no water delivery
when gun trigger is depressed
(with supply hose connected)
No detergent sucked in
Deposits or restriction in detergent circuit
Water escapes from thermostat valve
Water temperature inside pump head has
With appliance in operation, do not stop the water
exceeded max. rated value stated on nameplate jet for more than 5 minutes at a time
(*) If the motor stops and does not restart during operation, wait 2-3 minutes before repeating the start-up procedure (Overload cutout has been tripped).
If the problem recurs more than once, contact your nearest Authorised Service Centre.
MODEL
EN
93685_DP.indb 14
SERIAL NUMBER
© 2016 English
14
(Original instructions)
07/04/16 12:10
12 HOW TO AVOID DAMAGING SURFACES
EN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
WARNING
Using the appliance to wash tyres may damage the tyre and can be dangerous.
Never point the high pressure jet straight at the tyre.
Always use the appliance at the lowest pressure setting when cleaning in the vicinity of wheels and tyres.
Never use the “Turbo Lance” for washing any part of the vehicle.
For further information refer to section: “8.7 Recommended cleaning procedure”.
EC Declaration of Conformity
We, Annovi Reverberi S.p.A, declare that the following Stanley Machine(s):
Designation of machine
High pressure washer
Model No.
SXPW19ESXPW19PE
Rated power
1,8 kW
1,8 kW
conform(s) to the following European Directives: 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU and 2000/14/EC
and are (is) manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Name and address of the person appointed to issue the technical file: Stefano Reverberi / AR Managing Director Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italy
The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC has been performed in accordance with Annex V
Model No.
Measured sound power level:
Guaranteed sound power level:
SXPW19ESXPW19PE
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
84 dB (A) 84 dB (A)
Date: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
WARRANTY
The validity of the warranty is in accordance with the relevant legislation in the country where the product is sold (unless otherwise stated by the producer).
The warranty covers materials, construction and conformity defects during the warranty period, during which time the manufacturer will replace defective
parts and repair the product if not excessively worn, or replace it.
The warranty does not cover components subject to normal wear and tear (valve, piston, water gasket, oil gasket, springs, O-rings, accessories such as the
hose, gun, brushes, wheels, etc.);
The warranty does not cover defects caused by or arising from:
- improper use, misuse, negligence,
- hire or professional use if the product has been sold for domestic use,
- failure to comply with the maintenance instructions provided in this manual,
- repair by unauthorised staff or centres,
- use of non-genuine parts or accessories,
- damage caused by transport, by dirt or foreign bodies, accidents,
- storage or warehousing problems.
Proof of purchase must be submitted to obtain warranty cover.
For assistance, page: 276.
EN
93685_DP.indb 15
© 2016 English
15
(Original instructions)
07/04/16 12:10
Technical Data
EN
Technical Data
Flow rate
Maximum flow rate
Pressure
Maximum pressure
Power
Maximum inlet temperature
Maximum inlet pressure
Gun repulsive force at maximum pressure
Pump oil type
Protection class
Unit
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Motor insulation
Motor protection
Voltage
Maximum permitted electrical system impedance
Sound pressure level LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Sound power level LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Appliance vibration (K = 1 m/s2):
Weight
Class
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Subject to technical modification!
EN
93685_DP.indb 16
© 2016 English
16
(Original instructions)
07/04/16 12:10
1 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
1.1 La macchina da Voi acquistata è un prodotto ad alto contenuto tecnologico realizzato
da una delle più esperte ditte europee di idropulitrici ad alta pressione. Per ottenere il
meglio delle prestazioni, abbiamo compilato queste righe da leggere attentamente e
osservare a ogni utilizzo. In fase di allacciamento, uso e manutenzione della macchina
adottare tutte le precauzioni possibili per salvaguardare la propria incolumità e
quella delle persone nelle immediate vicinanze. Leggere attentamente e rispettare le
prescrizioni di sicurezza poiché se trascurate possono mettere a rischio la salute e la
sicurezza delle persone o provocare danni economici.
2 SEGNALAZIONI DI INFORMAZIONE
2.1 Rispettare le segnalazioni dettate dalle targhe e dai simboli applicati sulla macchina e
su queste istruzioni.
Sono presenti sulla macchina e sul libretto solo i simboli opportuni per la macchina
acquistata. Verificare che simboli e targhe applicati sulla macchina siano sempre integri
e leggibili; in caso contrario, sostituirli applicandoli nella posizione originale.
IT
Attenzione - Pericolo
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso.
Icona E2 (se il simbolo è presente in fig. 1) - Indica che la macchina è destinata
all’uso professionale, cioè alle persone che hanno esperienza, conoscenza tecnica,
normativa, legislativa e in grado di svolgere le attività necessarie all’uso e alla
manutenzione della macchina. La presente macchina non è destinata all’uso da parte
di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
mancanza di esperienza e conoscenze.
Icona E3 (se il simbolo è presente in fig. 1) - Indica che la macchina è destinata
all’uso non professionale (domestico). Può essere utilizzata da persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenze, se sono
sotto sorveglianza o se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro della macchina e
comprendono i rischi che tale uso comporta.
Organi in movimento. Non toccare.
IT
93685_DP.indb 17
© 2016 Italiano
17
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
0 Posizione interruttore spento
I Posizione interruttore acceso
IT
Livello di potenza sonora garantito
Divieto, segnala all’utilizzatore che le normative nazionali possono proibire il
collegamento del prodotto alla rete di distribuzione dell’acqua potabile.
Segnale di pericolo, segnala all’utilizzatore di non indirizzare il getto d’acqua
verso persone, animali, equipaggiamenti elettrici o verso il prodotto stesso.
Questo prodotto è di classe di isolamento II. Ciò significa che è equipaggiato con
un isolamento rinforzato o con un doppio isolamento (solo se il simbolo è presente
sulla macchina).
Questo prodotto è di classe di isolamento I. Ciò significa che è equipaggiato di un
conduttore di protezione di messa a terra (solo se il simbolo è presente sulla macchina).
Questo prodotto è conforme con le direttive Europee applicabili in materia.
Icona E1 - Indica l’obbligo di non smaltire la macchina come rifiuto urbano; può
essere riconsegnata al distributore all’atto dell’acquisto di una macchina nuova. Le parti
elettriche ed elettroniche costituenti la macchina non devono essere riutilizzate per usi
impropri per la presenza di sostanze dannose alla salute.
Utilizzare cuffie di protezione.
Utilizzare maschera di protezione.
Utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio.
Utilizzare guanti protettivi.
Utilizzare scarpe antiinfortunistiche.
Utilizzare abbigliamento di protezione.
IT
93685_DP.indb 18
© 2016 Italiano
18
I
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA/RISCHI RESIDUI
3.1 AVVERTENZE: NON FARE
3.1.1 Attenzione. NON permettere l’uso della macchina ai bambini, ma sorvegliarli per
accertarsi che non giochino con essa.
3.1.2 Attenzione. I getti a pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo
improprio.
3.1.3 Attenzione. NON utilizzare la macchina con fluidi infiammabili, tossici o aventi
caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento della macchina
stessa. È vietato utilizzare la macchina in atmosfera potenzialmente infiammabile
od esplosiva.
3.1.4 Attenzione. PERICOLO DI ESPLOSIONE. NON irrorare liquidi infiammabili.
3.1.5 Attenzione. NON dirigere il getto dell’acqua contro persone o animali.
3.1.6 Attenzione. NON dirigere il getto dell’acqua contro la macchina stessa, parti
elettriche o verso altre apparecchiature elettriche.
3.1.7 Attenzione. NON impiegare la macchina entro il raggio in cui si trovano persone
che non indossano abbigliamento di protezione.
3.1.8 Attenzione. NON dirigere il getto contro la propria persona o altri per pulire abiti
o calzature.
3.1.9 Attenzione. NON utilizzare la macchina all’aperto in caso di pioggia.
3.1.10 Attenzione. La macchina NON può essere azionata da bambini, da incapaci e da
coloro che non abbiano letto e compreso le istruzioni.
3.1.11 Attenzione. NON toccare la spina e/o la presa con le mani bagnate.
3.1.12 Attenzione. NON utilizzare la macchina col cavo elettrico danneggiato. Se il cavo
elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo Centro
Assistenza autorizzato o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli
per la sicurezza.
3.1.13 Attenzione. NON impiegare la macchina se un cavo di alimentazione o parti
importanti come p.es. dispositivi di sicurezza, tubi ad alta pressione, pistola,
risultano danneggiati.
3.1.14 Attenzione. NON bloccare la leva della pistola in posizione di funzionamento.
3.1.15 Attenzione. Controllare che la macchina sia provvista della targhetta
caratteristiche, se sprovvista avvertire il rivenditore. Le macchine sprovviste
di targhetta NON devono essere usate, essendo anonime e potenzialmente
pericolose.
IT
93685_DP.indb 19
© 2016 Italiano
19
IT
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
3.1.16 Attenzione. NON manomettere o variare la taratura della valvola di regolazione
e dei dispositivi di sicurezza.
3.1.17 Attenzione. NON variare il diametro originale del getto della testina.
3.1.18 Attenzione. NON spostare la macchina tirando il CAVO ELETTRICO.
3.1.19 Attenzione. Evitare il transito di veicoli sul tubo alta pressione.
3.1.20 Attenzione. NON spostare la macchina tirando il tubo alta pressione.
3.1.21 Attenzione. Il getto alta pressione su pneumatici, valvole di pneumatici e altri
componenti in pressione è potenzialmente pericoloso. Evitare l'utilizzo del kit
ugello rotante e comunque mantenere una distanza del getto di almeno 30 cm
durante la pulizia.
3.1.22 Attenzione. È vietato utilizzare accessori non originali e non specifici per il
modello. È vietato eseguire modifiche alla macchina; l’esecuzione di modifiche
fa decadere la Dichiarazione di Conformità ed esonera il costruttore da
responsabilità civili e penali.
3.2 AVVERTENZE: DA FARE
3.2.1 Attenzione. Tutte le parti conduttrici di corrente DEVONO ESSERE PROTETTE
contro il getto dell’acqua.
3.2.2 Attenzione. Il collegamento elettrico dovrà essere eseguito da un elettricista
qualificato in conformità alla norma IEC 60364-1. Si raccomanda di prevedere un
interruttore differenziale che interrompa l’alimentazione elettrica alla presente
macchina se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms,
oppure un dispositivo di controllo del circuito di terra.
3.2.3 Attenzione. DURANTE la fase di avviamento, la macchina può generare disturbi
in rete.
3.2.4 Attenzione. Il funzionamento con un interruttore differenziale di sicurezza offre
una protezione personale supplementare (30 mA).
3.2.5 Attenzione. Nei modelli sprovvisti di spina l'installazione deve essere effettuata
da personale qualificato.
3.2.6 Attenzione. Utilizzare solo prolunghe elettriche autorizzate e con sezione di
conduzione appropriata.
3.2.7 Attenzione. Disinserire sempre l’interruttore quando si lascia la macchina
incustodita.
IT
IT
93685_DP.indb 20
© 2016 Italiano
20
I
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
3.2.8
Attenzione. L’alta pressione può causare il rimbalzo di parti, usare tutti quegli
indumenti e protezioni (PPE) che consentano la messa in sicurezza e l’incolumità
dell’operatore.
3.2.9 Attenzione. Prima di eseguire lavori sulla macchina, ESTRARRE la spina.
3.2.10 Attenzione. A causa del rinculo, IMPUGNARE saldamente la pistola quando si tira
la leva.
3.2.11 Attenzione. RISPETTARE le prescrizioni dell’ente locale di distribuzione dell’acqua.
Secondo la IEC 60335-2-79 la macchina può essere collegata direttamente alla
rete pubblica di distribuzione dell’acqua potabile solamente se nella tubazione
di alimentazione è installato un dispositivo antiriflusso con svuotamento tipo
BA conforme alla norma EN 12729. Il dispositivo antiriflusso può essere ordinato
presso il fabbricante.
3.2.12 Attenzione. L’acqua fluita nei dispositivi antiriflusso non è considerata potabile.
3.2.13 Attenzione. La manutenzione e/o la riparazione dei componenti elettrici DEVE
essere effettuata da personale qualificato.
3.2.14 Attenzione. SCARICARE la pressione residua prima di staccare il tubo dalla macchina.
3.2.15 Attenzione. CONTROLLARE prima di ogni utilizzo e periodicamente il serraggio
delle viti ed il buon stato delle parti componenti la macchina, guardare se ci
sono parti rotte od usurate.
3.2.16 Attenzione. UTILIZZARE solo detergenti compatibili coi materiali di rivestimento
del tubo alta pressione / cavo elettrico.
3.2.17 Attenzione. TENERE persone od animali alla distanza minima di 15 m.
3.2.18 Attenzione. La presente macchina è stata progettata per l’uso con i detergenti
forniti o raccomandati dal fabbricante. L’uso di detergenti o prodotti chimici
diversi può avere un impatto negativo sulla sua sicurezza.
3.2.19 Attenzione. Evitare il contatto del detergente con la pelle, in particolare con gli
occhi! In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua pulita e cercare
aiuto medico immediato!
3.2.20 Attenzione. I tubi ad alta pressione, i raccordi e i giunti sono importanti per
la sicurezza della macchina. Utilizzare esclusivamente tubi ad alta pressione,
raccordi e giunti consigliati dal fabbricante.
IT
93685_DP.indb 21
© 2016 Italiano
21
IT
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
3.2.21 Attenzione. Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare soltanto ricambi
originali del fabbricante o approvati dal medesimo.
3.2.22 Attenzione. I cavi di prolunga inadeguati possono risultare pericolosi.
Se s’impiega un cavo di prolunga, scegliere un tipo idoneo per l’uso all’aperto e
accertarsi che il collegamento resti asciutto e distante dal terreno. Si raccomanda
di utilizzare a tale scopo un avvolgicavo, che mantenga la presa ad almeno
60 mm di distanza dal terreno.
3.2.23 Attenzione. Spegnere la macchina e scollegarla dalla sorgente di alimentazione
prima di effettuare operazioni di montaggio, pulizia, regolazione, manutenzione,
stoccaggio e trasporto.
3.2.24 Attenzione. Inserire il kit pulizia tubazioni fino alla tacca rossa prima di accendere
la macchina.
IT
IT
93685_DP.indb 22
© 2016 Italiano
22
I
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
Quando si chiude la pistola, la valvola si apre e l’acqua ricircola
dall’aspirazione della pompa oppure si scarica a terra.
- Valvola termostatica (D1 dove prevista)
Se la temperatura dell'acqua supera la temperatura prevista dal
costruttore, la valvola termostatica scarica l'acqua calda e aspira
una quantità di acqua fredda pari all'acqua scaricata fino al ripristino della temperatura corretta.
- Sicura (D): evita il getto d’acqua accidentale.
- Protezione termica: in caso di sovraccarico la protezione termica
ferma la macchina.
4 INFORMAZIONI GENERALI (FIG.1)/PAGINA 3
4.1 Uso del manuale
Il presente manuale è parte integrante della macchina; conservare
per future consultazioni. Leggere attentamente prima dell’installazione/uso. In caso di passaggi di proprietà il cedente ha l’obbligo di
consegnare il manuale al nuovo proprietario.
4.2Consegna
La macchina è consegnata all’interno di un imballo di cartone,
parzialmente smontata.
La composizione della fornitura è rappresentata in fig.1.
4.2.1
6 INSTALLAZIONE (FIG.2)/PAGINA 4-5
Documentazione a corredo
A1
A2
A3
A4
6.1Montaggio
Manuale di uso e manutenzione
Istruzioni per la sicurezza
Dichiarazione di conformità
Regole garanzia
Attenzione - pericolo!
Tutte le operazioni d’installazione e montaggio devono
essere effettuate con la macchina scollegata dalla rete elettrica.
Per la sequenza di montaggio vedere fig.2.
4.3 Smaltimento degli imballi
6.2
I materiali costituenti l’imballo non sono inquinanti per l’ambiente,
tuttavia devono essere riciclati o smaltiti secondo la normativa
vigente nel paese di utilizzo.
5 INFORMAZIONI TECNICHE (FIG.1)/PAGINA 3
Montaggio dei tappi di sfiato (dove previsto)
Per evitare perdite d'olio, la macchina è consegnata con le bocche di
immissione olio chiuse con tappi di colore rosso che devono essere
sostituiti con i tappi di sfiato compresi nella fornitura.
6.3 Montaggio dell’ugello rotante
5.1 Uso previsto
(Per i modelli che ne sono equipaggiati).
Il kit ugello rotante permette di erogare una maggiore potenza
di lavaggio.
L'uso dell'ugello rotante può coincidere con un calo della pressione
pari al 25% rispetto alla pressione ottenuta con la testina regolabile.
Comunque il suo utilizzo permette di erogare una maggiore potenza di lavaggio grazie all'effetto rotante impresso al getto di acqua.
La macchina è destinata all’uso individuale per la pulizia di veicoli,
macchine, natanti, opere murarie ecc., per rimuovere lo sporco tenace con acqua pulita e detergenti chimici biodegradabili.
Il lavaggio di motori di veicoli è consentito solamente se l’acqua
sporca viene smaltita secondo le norme vigenti.
- Temperatura acqua in ingresso: vedi targa caratteristiche sulla
macchina.
- Pressione acqua in ingresso: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Temperatura ambientale di funzionamento: superiore a 0°C.
La macchina è conforme alla norma IEC 60335-1 e IEC 60335-2-79.
6.4 Collegamento elettrico
Attenzione - pericolo!
Verificare che la rete elettrica corrisponda al voltaggio
e alla frequenza (V-Hz) riportata sulla targa di identificazione
(fig.2).
5.2Operatore
Per identificare l’operatore addetto all’uso della macchina (professionale o non professionale) vedere l’icona rappresentata in fig. 1.
6.4.1
5.3 Parti principali
B2Lancia
B3 Pistola con sicura
B4 Cavo elettrico con spina (dove previsto)
B5 Tubo alta pressione
B6 Serbatoio detergente (dove previsto)
B7 Tappo olio (dove previsto)
ETestina
F Regolatore detergente (dove previsto)
G Regolatore pressione (dove previsto)
L Filtro acqua
Utensile pulizia testina
Kit ugello rotante
Manico
Spazzola
Avvolgitubo
Kit aspiraz. acqua
Kit pulizia tubazioni
Kit spazzola per grandi
superfici
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Attenzione - pericolo!
Aspirare solamente acqua filtrata o pulita. Il rubinetto di prelievo acqua deve garantire una erogazione pari alla
portata della pompa.
Collocare la macchina il più vicino possibile alla rete idrica di
approvvigionamento.
6.5.1
Adattatore
Viterie
Staffe
Leva
Kit detergente
Ruote
Tub. grasso lubrificante
Manometro
Adattatore accessori
6.5.2
6.5.3
5.4 Dispositivi di sicurezza
- Dispositivo di avviamento (H)
Il dispositivo di avviamento evita l’uso accidentale della macchina.
Attenzione - pericolo!
Non manomettere o variare la taratura della valvola
di sicurezza.
- Valvola di sicurezza e/o limitatrice di pressione.
La valvola di sicurezza è anche una valvola limitatrice di pressione.
IT
93685_DP.indb 23
© 2016 Italiano
Utilizzo dei cavi di prolunga
Utilizzare cavi e spine con grado di protezione “IPX5”.
La sezione dei cavi di prolunga deve essere proporzionata
alla sua lunghezza; più è lunga, maggiore deve essere la
sezione. Vedi tabella I.
6.5 Collegamento idrico
5.3.1Accessori (se previsti nella fornitura - vedere fig.1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
IT
23
Bocche di collegamento
l Uscita acqua (OUTLET)
n Entrata acqua con filtro (INLET)
Collegamento alla rete idrica pubblica
La macchina può essere collegata direttamente alla rete
pubblica di distribuzione dell’acqua potabile solamente se nella tubazione di alimentazione è installato un
dispositivo antiriflusso con svuotamento conforme alle
normative vigenti. Assicurarsi che il tubo sia almeno Ø
13 mm, che sia rinforzato e che non abbia una lunghezza
superiore a 25 m.
Aspirazione di acqua da contenitori aperti
1) Avvitare il tubo di aspirazione con il filtro all’entrata
dell’acqua (INLET) ed immergerlo a fondo nel contenitore.
2) Sfiatare la macchina:
a) Svitare la lancia.
b) Avviare la macchina ed aprire la pistola affinché l’acqua
che fuoriesce sia priva di bolle d’aria.
3) Spegnere la macchina e riavvitare la lancia.
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
8.5 Messa fuori servizio
Nota: l’altezza massima di aspirazione è di 0,5 m. È consigliato riempire il tubo di aspirazione prima dell’utilizzo.
1) Chiudere il rubinetto dell’acqua.
2) Scaricare la pressione residua dalla pistola fino alla fuoriuscita di
tutta l’acqua dalla macchina.
3) Spegnere la macchina (OFF/0).
4) Estrarre la spina dalla presa.
5) Svuotare e lavare il serbatoio detergente a fine lavoro. Per il lavaggio del serbatoio utilizzare acqua pulita al posto del detergente.
6) Inserire la sicura (D) della pistola.
7 REGOLAZIONI (FIG.3)/PAGINA 6
IT
7.1 Regolazione della testina (dove previsto)
Agire sulla testina (E) per regolare il getto d’acqua.
7.2 Regolazione erogazione detergente
Per erogare il detergente alla corretta pressione, mettere la testina
(E) (dove prevista) in posizione " " oppure montare il kit detergente (C13) (dove previsto) come illustrato in figura.
Agire sul regolatore (F) per dosare la quantità di detergente da
erogare (dove previsto).
8.6 Rifornimento e uso del detergente
Il detergente deve essere erogato con gli accessori e secondo le
modalità previsti al punto 7.3.
L'uso di un tubo alta pressione più lungo di quello nella dotazione
originale della macchina o l'uso di una prolunga tubo supplementare può diminuire o arrestare completamente l'aspirazione del
detergente da serbatoio (dove previsto).
Riempire il serbatoio (B6) con detergente ad alta biodegrabilità.
7.3 Regolazione pressione di lavoro (dove previsto)
Agire sul regolatore (G) per variare la pressione di lavoro. La pressione è indicata dal manometro (se presente).
8 INFORMAZIONI D'USO (FIG.4)/PAGINA 6
8.7 Consigli per il corretto lavaggio
8.1Comandi
Sciogliere lo sporco applicando sulla superficie secca il detergente.
Sulle superfici verticali operare dal basso verso l’alto. Lasciare agire
per 1÷2 minuti, senza lasciare però asciugare la superficie. Agire
con il getto ad alta pressione ad una distanza maggiore di 30 cm,
cominciando dal basso. Evitare che il risciacquo coli sulle superfici
non lavate.
In taluni casi per rimuovere lo sporco è necessaria l'azione meccanica delle spazzole per lavaggio.
La pressione alta non è sempre la miglior soluzione per un buon
lavaggio, in quanto può danneggiare taluni superfici. È consigliabile evitare l'uso del getto a spillo della testina regolabile e l'uso
dell'ugello rotante su parti delicate e verniciate e su componenti in
pressione (es. pneumatici, valvole di gonfiaggio...).
Una buona azione lavante dipende in egual misura dalla pressione
e dal volume di acqua.
- Dispositivo di avviamento (H).
Mettere il dispositivo di avviamento in pos. (ON/I) per:
a) avviare il motore (nei modelli senza dispositivo TSS);
b) predisporre al funzionamento il motore (nei modelli provvisti
di dispositivo TSS).
Se il dispositivo di avviamento è dotato di spia, questa si deve accendere.
Mettere il dispositivo di avviamento in pos. (OFF/0) per arrestare il funzionamento della macchina.
Se il dispositivo di avviamento è dotato di spia, questa si deve spegnere.
- Leva di comando getto d’acqua (I).
Attenzione - pericolo!
La macchina deve funzionare appoggiata su di un piano
sicuro e stabile, posizionata come indicato in fig.4.
8.2Avviamento (vedi fig. 4)
1) Aprire completamente il rubinetto della rete idrica.
2) Disinserire la sicura (D).
3) Tenere la pistola aperta per alcuni secondi e avviare la macchina
con il dispositivo di avviamento (ON/I).
9 MANUTENZIONE (FIG.5)/PAGINA 279
Tutti gli interventi manutentivi non compresi in questo capitolo
devono essere effettuati presso un Centro di vendita e Assistenza
autorizzato.
Attenzione - pericolo!
Prima di mettere in funzione la macchina, assicurarsi
che sia correttamente alimentata dall’acqua; l’utilizzo a
secco danneggia la macchina; durante il funzionamento
non coprire le griglie di ventilazione.
Modelli TSS - Nei modelli TSS, con interruzione automatica della
mandata:
- chiudendo la pistola, la pressione dinamica spegne automaticamente il motore elettrico;
- aprendo la pistola, la caduta di pressione avvia automaticamente
il motore e la pressione si riforma con un piccolissimo ritardo;
- per un corretto funzionamento del TSS, le operazioni di chiusura
e apertura pistola non devono essere effettuate in un intervallo
di tempo inferiore ai 4÷5 secondi.
Per evitare danneggiamenti alla macchina evitare il funzionamento a secco e controllare che la macchina sia sempre
adeguatamente alimentata con acqua.
Per i modelli senza TSS per evitare danneggiamenti alla
macchina dovuti ad aumento della temperatura dell’acqua,
non interrompere, con macchina in funzione, il getto d’acqua per un periodo superiore a 5 minuti.
Attenzione - pericolo!
Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina, estrarre la spina dalla presa di corrente.
9.1 Pulizia della testina
1) Smontare la lancia dalla pistola.
2) Togliere lo sporco dal foro della testina con l’utensile (C1).
9.2 Pulizia del filtro
Verificare il filtro aspirazione (L) e il filtro detergente (dove previsto)
prima di ogni utilizzo e, nel caso sia necessario, procedere alla pulizia
come indicato.
9.3 Sbloccaggio motore (dove previsto)
In caso di soste prolungate, sedimenti calcarei possono provocare
il bloccaggio del motore. Per sbloccare il motore ruotare l’albero
motore con l’utensile (M).
9.4 Rabbocco olio (dove previsto)
9.5Rimessaggio
8.3Arresto
Prima del rimessaggio invernale, far funzionare la macchina con
liquido antigelo non aggressivo e non tossico.
Mettere l'apparecchio in luogo asciutto e protetto dal gelo.
1) Mettere il dispositivo di avviamento in pos. (OFF/0).
2) Aprire la pistola e scaricare la pressione all’interno delle tubazioni.
3) Inserire la sicura (D).
8.4Riavviamento
10 STOCCAGGIO E TRASPORTO (FIG.5)/PAGINA 279
1) Disinserire la sicura (D).
2) Aprire la pistola e lasciare scaricare l'aria presente all’interno
delle tubazioni.
3) Mettere il dispositivo di avviamento in pos. (ON/I).
IT
93685_DP.indb 24
© 2016 Italiano
Rabboccare con olio dal foro di immissione fino a ripristinare il
corretto livello.
Per le caratteristiche dell’olio vedere tabella “Dati tecnici”.
Stoccare gli accessori come previsto in fig. 5.
Trasportare la macchina come previsto in fig. 5.
24
I
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
11 INFORMAZIONI SUI GUASTI
Inconvenienti
Probabili cause
Rimedi
Ugello usurato
Filtro acqua sporco
Alimentazione insufficiente acqua
Aspirazione d'aria
La pompa non raggiunge la pressione prescritta
La pompa ha sbalzi di pressione
Aria nella pompa
Testina non correttamente regolata
Intervento valvola termostatica
Altezza di aspirazione da contenitore aperto superiore
a 0,5 m
Aspirazione acqua da serbatoio esterno
Temperatura acqua in ingresso troppo elevata
Ugello otturato
Filtro aspirazione (L) sporco
Insufficiente tensione di rete
Il motore "ronza" ma non si avvia
Perdita di tensione causata dalla prolunga
Arresto prolungato della macchina
Problemi al dispositivo TSS
Mancanza di tensione
Il motore elettrico non si avvia
Problemi al dispositivo TSS
Non aspira detergente
Collegare la macchina alla rete idrica
Abbassare la temperatura
Pulire l'ugello (fig.5)
Pulire il filtro (L) (fig.5)
Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella
di targa (fig.2)
Verificare le caratteristiche della prolunga
Consultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato
Consultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato
Verificare la presenza di tensione nella rete e controllare
che la spina sia inserita correttamente (*)
Intervento valvola di sicurezza a scarico libero
Temperatura acqua troppo elevata
Guarnizioni di tenuta usurate
Tenuta difettosa nel sistema alta pressione o nel circuConsultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato
ito della pompa
Ugello otturato
Pulire l'ugello (fig.5)
Posizione testina regolabile in alta pressione
Detergente troppo denso
Utilizzo di prolunghe tubo alta pressione
Mettere testina (E) in posizione " " (fig.3)
Diluire con acqua
Ripristinare tubo originale
Risciacquare con acqua pulita ed eliminare eventuali
strozzature. Se il problema persiste consultare un Centro
di Assistenza Tecnica autorizzato.
Circuito detergente incrostato o strozzato
Fuoriesce acqua dalla valvola
termostatica
Ridurre l’altezza di aspirazione
Dal foro posteriore, sbloccare il motore con l'utensile (M)
(per i modelli che lo prevedono) (fig.5)
Sostituire le guarnizioni presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato
Consultare un Centro di Assistenza autorizzato
Abbassare la temperatura (vedi dati tecnici)
Consultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato
Guarnizioni di tenuta usurate
Rumorosità
Perdite d'olio
Solo per TSS: la macchina si avvia
nonostante la pistola chiusa
Solo per TSS: tirando la leva della
pistola, l'acqua non esce (con tubo
alimentazione inserito)
IT
Consultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato
Macchina da molto tempo ferma
Perdite d'acqua
Sostituire ugello
Pulire il filtro (L) (fig.5)
Aprire completamente il rubinetto
Controllare i raccordi
Spegnere la macchina ed azionare la pistola fino alla fuoriuscita di un getto continuo. Riaccendere.
Mettere testina (E) in posizione (+) (fig.3)
Attendere il ripristino della corretta temperatura dell'acqua
La temperatura dell'acqua all'interno della testa ha
superato il valore max indicato nella targhetta dati
Non interrompere, con macchina in funzione, il getto
d’acqua per un periodo superiore a 5 minuti
(*) Se durante il funzionamento il motore si ferma e non riparte attendere 2-3 minuti prima di rifare l’avviamento (Intervento della protezione termica).
Se l’inconveniente si ripete per più di una volta contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.
MODELLO
IT
93685_DP.indb 25
NUMERO DI SERIE
© 2016 Italiano
25
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
12 COME NON DANNEGGIARE LE SUPERFICI
IT
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATTENZIONE
L’utilizzo della macchina per il lavaggio di pneumatici può causare danni ai pneumatici e risultare pericoloso.
Non rivolgere il getto ad alta pressione direttamente sul pneumatico.
Utilizzare sempre la macchina alla pressione più bassa quando si effettuano operazioni di pulizia vicino a ruote e pneumatici.
Non usare mai la “Lancia turbo” per lavare una qualsiasi parte del veicolo.
Per ulteriori informazioni leggere la sezione: “8.7 Consigli per il corretto lavaggio”.
Dichiarazione di conformità CE
Noi di Annovi Reverberi S.p.A., Bomporto (Mo), Italia, dichiariamo che la(e) seguente(i) macchina(e) Stanley:
Denominazione della macchina
Idropulitrice ad alta pressione
N. modello
SXPW19ESXPW19PE
Potenza assorbita
1,8 kW
1,8 kW
è(sono) conforme(i) alle seguenti direttive europee: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (D. Lgs. 262/2002).
ed è(sono) prodotta(e) nel rispetto delle seguenti norme o dei seguenti documenti standardizzati: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN
55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581;
Nome e indirizzo della persona incaricata di rilasciare il fascicolo tecnico: Stefano Reverberi / AR Managing Director Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italia
La procedura di valutazione della conformità richiesta dalla direttiva 2000/14/CE è stata eseguita in osservanza all’Allegato V
N. modello
SXPW19ESXPW19PE
Livello di potenza sonora misurato: 81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Livello di potenzasonora garantito: 84 dB (A) 84 dB (A)
Data : 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
Garanzia
La validità della garanzia è regolamentata dalle normative vigenti nel paese in cui il prodotto viene commercializzato (salvo diverse indicazioni del produttore).
Se il prodotto risulta difettoso per qualità del materiale, della costruzione o per mancata conformità durante il periodo di validità della garanzia il fabbricante
garantisce la sostituzione delle parti difettose, provvede alla riparazione dei prodotti se ragionevolmente usurati oppure alla loro sostituzione.
La garanzia non copre componenti soggetti a normale usura (valvola, pistone, guarnizione acqua, guarnizione olio, molle, anelli OR, accessori come tubo,
pistola, spazzole, ruote, ecc.);
La garanzia non copre difetti causati da o risultati da:
- uso scorretto, uso non ammesso, negligenza,
- noleggio o uso professionale qualora il prodotto sia stato venduto per uso domestico,
- mancata osservazione delle norme di manutenzione previste nell’apposito libretto,
- riparazioni eseguite da personale o centri non autorizzati,
- impiego di ricambi o accessori non originali,
- danni causati dal trasporto, da oggetti o sostanze estranee, sinistro,
- problemi di immagazzinaggio o stoccaggio.
Per attivare la garanzia è necessario esibire la prova d’acquisto.
Per assistenza,pagina: 276.
IT
93685_DP.indb 26
© 2016 Italiano
26
I
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
Dati Tecnici
Dati Tecnici
Portata
Portata massima
Pressione
Pressione massima
Potenza
Temperatura di alimentazione massima
Pressione di alimentazione massima
Forza repulsiva della pistola alla pressione massima
Tipo olio pompa
Classe Protezione
Unità
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Isolamento Motore
Protezione Motore
Tensione
Massima impedenza di rete consentita
Livello di pressione sonora LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Livello di potenza sonora LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibrazioni dell’apparecchio (K = 1 m/s2 ):
Peso
IT
Classe
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Con riserva di modifiche tecniche!
IT
93685_DP.indb 27
© 2016 Italiano
27
(Istruzioni originali)
07/04/16 12:10
1 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
BG
1.1 Закупеният от вас уред представлява високотехнологично изделие, конструирано
от един от водещите европейски производители на водоструйни машини.
За да се възползвате в максимална степен от машината, прочетете внимателно
тази книжка и спазвайте указанията при всяко нейно използване. По време на
свързването, използването и обслужването на уреда вземете всички възможни
предпазни мерки, за да осигурите своята собствена безопасност и тази на хората в
непосредствена близост. Прочетете внимателно разпоредбите за безопасността и
ги спазвайте винаги; в противен случай можете да изложите на опасност здравето
и безопасността или да причините скъпо струваща повреда.
2 ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Спазвайте указанията, дадени до знаците и символите за безопасност, поставени на
уреда и в това ръководство.
Уредът и ръководството съдържат само символите, които имат отношение към
закупения модел. Проверете дали поставените на уреда символи и знаци са винаги
налице и четливи; в противен случай ги сменете с нови такива на първоначалните места.
Предупреждение – Внимание – Опасност
Прочетете внимателно тези указания преди употреба.
Символ E2 (ако символът фигурира в ръководството) – означава, че уредът е
предназначен за професионална употреба – т. е. за опитни потребители, запознати
със съответните технически, нормативни и законови фактори и способни да
извършват съответните операции при употребата и обслужването на уреда. Този
уред не е предназначен за използване от деца, лица с намалени физически,
сетивни или умствени способности, или лица без необходимия опит и познания.
Символ E3 (ако символът фигурира в ръководството) – означава, че уредът е
предназначен за непрофесионална (домашна) употреба. Този уред може да се
използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или
лица без необходимия опит и познания, стига те да бъдат под надзор или да са били
инструктирани за безопасната употреба на уреда и да разбират присъщите рискове.
Подвижни части. Не пипайте.
BG
93685_DP.indb 28
© 2016 Български
28
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
0 „Изключено“ положение
I „Включено“ положение
Гарантирано ниво на звукова мощност
BG
Забранителен знак – уведомява потребителите, че местните разпоредби може да
забраняват свързването на изделието със системата за снабдяване с питейна вода.
Знак за опасност – предупреждава потребителите да не насочват водната
струя към хора, животни, електроапаратура или самото изделие.
Това изделие има II изолационен клас. Това означава, че има усилена или
двойна изолация (само ако символът фигурира на уреда).
Това изделие има I изолационен клас. Това означава, че има защитен заземяващ
проводник (само ако символът фигурира на уреда).
Изделието е в съответствие с приложимите европейски директиви.
Символ E1 – означава, че уредът не трябва да се изхвърля като битов
отпадък; той може да се предаде на представителя при закупуването на нов уред.
Електрическите и електронните части на уреда не трябва да се използват повторно
по нерегламентиран начин, тъй като съдържат опасни за здравето вещества.
Носете антифони.
Носете защитна маска.
Носете предпазни средства за дихателните пътища.
Носете защитни ръкавици.
Носете защитни обувки.
Носете защитно облекло.
BG
93685_DP.indb 29
© 2016 Български
29
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
BG
3 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА/ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ
3.1 „ЗАБРАНИ“ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
3.1.1 Предупреждение. НЕ позволявайте на деца да използват уреда; наблюдавайте ги, за да
не си играят с него.
3.1.2 Предупреждение. Струите под високо налягане могат да бъдат опасни, ако се използват
неправилно.
3.1.3 Предупреждение. НЕ използвайте уреда с огнеопасни или отровни течности, както и
с продукти, несъвместими с правилната му експлоатация. Използването на уреда в
потенциално огнеопасна или взривоопасна атмосфера е забранено.
3.1.4 Предупреждение. ОПАСНОСТ ОТ ВЗРИВ. НЕ използвайте уреда за пръскане на
огнеопасни течности.
3.1.5 Предупреждение. НЕ насочвайте водната струя към хора или животни.
3.1.6 Предупреждение. НЕ насочвайте водната струя към самата машина, електрически части
или друга електроапаратура.
3.1.7 Предупреждение. НЕ използвайте уреда, ако в неговия работен диапазон има хора,
които не носят защитно облекло.
3.1.8 Предупреждение. НЕ насочвайте струята към себе си или други хора, за да почиствате
облекло или обувки.
3.1.9 Предупреждение. НЕ използвайте уреда на открито, когато вали.
3.1.10 Предупреждение. НЕ позволявайте деца, некомпетентни лица или такива, които не са
прочели и разбрали указанията, да използват уреда.
3.1.11 Предупреждение. НЕ докосвайте щепсела и/или контакта с мокри ръце.
3.1.12 Предупреждение. НЕ използвайте уреда, ако електрическият кабел е повреден. Ако
електрическият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, някой от
упълномощените от него сервизни центрове или подобни квалифицирани лица, за да
се избегне риск за безопасността.
3.1.13 Предупреждение. НЕ използвайте уреда, ако захранващият кабел или важни части като
защитните средства, маркучите за високо налягане или пистолетът са повредени.
3.1.14 Предупреждение. НЕ фиксирайте спусъка в работното положение.
3.1.15 Предупреждение. Проверете дали идентификационната табелка е поставена на уреда;
ако не е, уведомете представителя. Уреди без табелки НЕ трябва да се използват,
защото не могат да се идентифицират и са потенциално опасни.
3.1.16 Предупреждение. НЕ манипулирайте и не променяйте настройката на защитния вентил
или защитните средства.
3.1.17 Предупреждение. НЕ променяйте оригиналния диаметър на дюзата на пръскащата
глава.
BG
93685_DP.indb 30
© 2016 Български
30
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
3.1.18 Предупреждение. НЕ движете уреда с дърпане на ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ.
3.1.19 Предупреждение. Не допускайте превозни средства да минават през маркуча за високо
налягане.
3.1.20 Предупреждение. НЕ движете уреда с дърпане на маркуча за високо налягане.
3.1.21 Предупреждение. Когато бъде насочена към гуми, вентили на гуми или други компоненти
под налягане, струята под високо налягане е потенциално опасна. Не използвайте
комплекта с въртяща се дюза и винаги поддържайте струята на най-малко 30 cm
разстояние по време на чистене.
3.1.22 Предупреждение. Използването на неоригинални аксесоари и всякакви други резервни
части, които не са специално предназначени за въпросния модел, е забранено.
Всякакви изменения по уреда са забранени; всички изменения анулират Декларацията
за съответствие и освобождават производителя от всякаква отговорност по
гражданското и наказателното право.
3.2 „ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
3.2.1 Предупреждение. Всички електрически проводници ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ от
водната струя.
3.2.2 Предупреждение. Свързването с електрозахранването трябва да се изпълни от
правоспособен електротехник и да съответства на IEC 60364-1. Трябва да се монтира
дефектнотокова защита, която изключва захранването, ако токът на утечка към земята
превиши 30 mA за 30 ms, или защитен прекъсвач за късо съединение към земята.
3.2.3 Предупреждение. ПО ВРЕМЕ НА пуск уредът може да предизвика шум по мрежата.
3.2.4 Предупреждение. Използването на защитен прекъсвач за дефектнотокова защита (RCB)
ще осигури допълнителна защита за оператора (30 mA).
3.2.5 Предупреждение. Моделите, доставяни без щепсел, трябва да се монтират от
квалифициран персонал.
3.2.6 Предупреждение. Използвайте само одобрени електрически удължители с подходящо
сечение на проводниците.
3.2.7 Предупреждение. Винаги изключвайте превключвателя, когато оставяте уреда без
надзор.
BG
3.2.8
Предупреждение. Високото налягане може да причини отскачане на части: носете цялото
необходимо защитно облекло и лични предпазни средства (ЛПС) за осигуряване на
безопасността на оператора.
3.2.9 Предупреждение. Преди да работите по уреда, ИЗВАДЕТЕ щепсела.
3.2.10 Предупреждение. Преди да натискате спусъка, ХВАНЕТЕ пистолета здраво, за да
удържите отката.
BG
93685_DP.indb 31
© 2016 Български
31
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
3.2.11 Предупреждение. СПАЗВАЙТЕ разпоредбите на местния орган за водно регулиране.
Съгласно IEC 60335-2-79, уредът може да се свързва с водоснабдителната мрежа
за питейна вода само ако захранващият маркуч има вентил за предотвратяване
на противотока със средство за източване по EN 12729, тип BA. Вентилът за
предотвратяване на противотока може да се поръча от производителя.
3.2.12 Предупреждение. Водата, преминала през вентилите за предотвратяване на противотока,
се счита за негодна за пиене.
3.2.13 Предупреждение. Обслужването и/или ремонтът на електрически компоненти ТРЯБВА
да се извършват от квалифициран персонал.
3.2.14 Предупреждение. ИЗПУСНЕТЕ остатъчното налягане, преди да разкачвате маркуча от
уреда.
3.2.15 Предупреждение. ПРОВЕРЯВАЙТЕ преди всяко използване и на редовни интервали дали
болтовете са затегнати докрай и дали няма повредени или износени части.
3.2.16 Предупреждение. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО почистващи препарати, които няма да разядат
материалите на покритията на маркуча за високо налягане/електрическия кабел.
3.2.17 Предупреждение. ПОГРИЖЕТЕ СЕ всички хора или животни да се намират на минимално
разстояние от 16 ярда (15 метра).
3.2.18 Предупреждение. Този уред е предназначен за използване с почистващия препарат,
доставен или препоръчан от производителя. Използването на други почистващи
препарати или химикали може да наруши безопасността на уреда.
3.2.19 Предупреждение. Не позволявайте почистващият препарат да попадне върху кожата и
особено върху очите! Ако попадне върху очите, изплакнете обилно с вода и незабавно
потърсете медицинска помощ!
3.2.20 Предупреждение. Маркучите, фитингите и съединенията за високо налягане са важни
за безопасността на уреда. Използвайте само препоръчаните от производителя
маркучи, фитинги и съединения.
3.2.21 Предупреждение. За да осигурите безопасността на уреда, използвайте само
оригиналните части на производителя или други одобрени от него.
3.2.22 Предупреждение. Неподходящите удължителни кабели могат да бъдат опасни. Ако се
използва удължителен кабел, той трябва да бъде подходящ за използване на открито,
а връзката трябва да се пази суха и да не опира в земята. Използването на макара
със захранващ кабел, която поддържа контакта на поне 60 mm над земята, е силно
препоръчително.
3.2.23 Предупреждение. Изключете уреда и го разкачете от електрозахранването преди
монтаж, почистване, регулиране, обслужване, съхранение и транспортиране.
3.2.24 Предупреждение. Вкарайте тръбния струен комплект до червената маркировка, преди
да включвате уреда.
BG
BG
93685_DP.indb 32
© 2016 Български
32
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
4
Защитният вентил представлява и ограничителен вентил за налягането. Когато спусъкът на пистолета бъде пуснат, вентилът се отваря и
водата рециркулира през входа на помпата или се излива на земята.
- Вентил на термостата (D1, където има)
Ако температурата на водата превиши температурата, установена
от производителя, вентилът на термостата изпуска горещата вода и
поема количество студена вода, равно на количеството на изпуснатата вода, докато подходящата температура се възстанови.
- Осигурител (D): предотвратява неволно пръскане на вода.
- Изключвател при претоварване: спира уреда при претоварване.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (ФИГ. 1)/СТРАНИЦА 3
4.1 Използване на ръководството
Ръководството е неделима част от уреда и трябва да се пази
за справки. Прочетете го внимателно, преди да монтирате или
използвате машината. Ако уредът се продава, продавачът трябва
да предаде това ръководство, заедно с уреда, на новия собственик.
4.2Доставка
Уредът се доставя частично сглобен в кашон.
Окомплектоването на доставката е илюстрирано на фиг. 1.
4.2.1
Документация, доставена с уреда
6
A1 Ръководство за експлоатация и техническо
обслужване
A2 Указания за безопасността
A3 Декларация за съответствие
A4 Гаранционни условия
МОНТАЖ (ФИГ. 2)/СТРАНИЦА 4-5
6.1Сглобяване
Предупреждение – опасност!
4.3 Депониране на амбалажа
Амбалажните материали не замърсяват околната среда, но
въпреки това трябва да се рециклират или депонират в съответствие с действащото законодателство в страната на употреба.
5
6.2 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ФИГ. 1)/СТРАНИЦА 3
5.1Предназначение
6.3
Този уред е предназначен за индивидуална употреба за
почистване на превозни средства, машини, лодки и др., за
отстраняване на упорити замърсявания с помощта на чиста
вода и биоразградими химически почистващи препарати.
Двигатели на автомобили могат да се мият само ако мръсната
вода се депонира съгласно действащите разпоредби.
- Температура на входящата вода: вижте идентификационната
табелка на уреда.
- Налягане на входящата вода: мин. 0,1 MPa – макс. 1 MPa.
- Работна околна температура: над 0 °C.
Уредът съответства на стандартите IEC 60335-1 и IEC 60335-2-79.
Всички операции по монтажа и сглобяването трябва
да се изпълняват, когато уредът е изключен от мрежовото
захранване.
Последователността на сглобяването е илюстрирана на фиг. 2.
Поставяне на изпускателните капачки (на моделите, които имат)
За да се избегнат течове на масло, уредът се доставя с входящи отвори за масло, запечатани с червени капачки, които трябва да се сменят
с доставените изпускателни капачки.
Поставяне на въртящата се дюза (на моделите, които имат).
Комплектът с въртяща се дюза осигурява по-добри възможности за измиване.
Използването на въртящата се дюза може да доведе до понижаване на налягането с 25% в сравнение с налягането при
регулируемата дюза. Въпреки това комплектът с въртяща се
дюза осигурява по-добри възможности за измиване поради
въртенето на водната струя.
6.4 Електрическо свързване
Предупреждение – опасност!
Проверете дали напрежението и честотата (V-Hz) на
електрозахранването съответстват на посочените на идентификационната табелка (фиг. 2).
5.2Оператор
Даденият на фиг. 1 символ посочва за какъв оператор (професионален или непрофесионален) е предназначен уредът.
6.4.1
5.3 Основни компоненти
B2
B3
B4
B5
B6
B7
E
F
G
L
Удължителна тръба
Пистолет с осигурител
Електрически кабел с щепсел (на моделите, които имат)
Маркуч за високо налягане
Резервоар за почистващ препарат (на моделите, които имат)
Капачка за масло (на моделите, които имат)
Дюза
Регулатор за почистващ препарат (на моделите, които имат)
Регулатор за налягането (на моделите, които имат)
Воден филтър
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Предупреждение – опасност!
Уредът трябва да се захранва само с чиста или
филтрирана вода. Дебитът на входния кран за водата
трябва да бъде равен на дебита на помпата.
Поставете уреда възможно най-близо до системата за снабдяване с вода.
6.5.1
6.5.2
Болтове
Конзоли
Лост
Комплект за почистващ препарат
Колелата
Тубичка смазочна грес
Mанометъра
Преходник
6.5.3
5.4 Защитни средства
- Пусково устройство (H)
Пусковото устройство предпазва от неволно включване на уреда.
Предупреждение – опасност!
Не манипулирайте и не променяйте настройката
на защитния вентил.
- Защитен вентил и/или ограничителен вентил за налягането.
BG
93685_DP.indb 33
© 2016 Български
Използване на удължителни кабели
Използвайте кабели и щепсели с ниво на защита „IPX5“.
Сечението на удължителния кабел трябва да бъде пропорционално на неговата дължина: колкото по-дълъг е кабелът,
толкова по-голямо трябва да бъде сечението. Вижте таблица 1.
6.5 Свързване с водопровода
Аксесоари (ако са включени в доставката – вижте фиг. 1)
Инструмент за почистване на дюзата
Комплект с въртяща се дюза
Дръжка
Четка
Ролка за маркуч
Смукателен комплек за вода
Тръбен струен комплект
Комплект четка за почистване на
Преходник
BG
33
Точки на свързване
l Изход за вода (OUTLET)
n Вход за вода с филтър (INLET)
Свързване с водоснабдителната мрежа
Съгласно действащите разпоредби уредът може да се
свързва с водоснабдителната мрежа за питейна вода
само ако захранващият маркуч има вентил за предотвратяване на противотока. Маркучът трябва да бъде
най-малко Ø 13 mm, армиран и не по-дълъг от 25 m.
Поемане на вода от отворени съдове
1) Завийте входния маркуч с филтър към входа за водата
(INLET) и го потопете до дъното на съда.
2) Изпуснете въздуха от уреда:
а) Развийте удължителната тръба.
б) Включете уреда и задръжте пистолета отворен, докато
започне да излиза вода без въздушни мехурчета.
3) Изключете уреда и завийте отново удължителната тръба.
ВАЖНО: максималната височина на поемане на водата
е 0,5 m. Смукателният маркуч трябва да бъде запълнен
преди употреба.
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
7
8.5Съхранение
РЕГУЛИРАНЕ (ФИГ. 3)/СТРАНИЦА 6
1) Затворете крана на водопровода.
2) Изпуснете остатъчното налягане от пистолета, докато цялата
вода изтече от уреда.
3) Изключете уреда (OFF/0).
4) Извадете щепсела от контакта.
5) Източвайте и измивайте резервоара за почистващия препарат в
края на работната смяна. За да измиете резервоара, използвайте
чиста вода, а не препарата.
6) Поставете осигурителя на пистолета (D).
7.1 Регулиране на пръскащата дюза (на моделите, които имат)
Дебитът на водата се регулира с дюзата (E).
7.2 Регулиране на почистващия препарат
За да се подава почистващият препарат с подходящото налягане, поставете дюзата (E) (където има) в положение „ “ или
монтирайте комплекта за почистващ препарат (C13) (където
има), както е показано.
Количеството на подавания почистващ препарат се регулира с
регулатора (F).
BG
8.6 Зареждане и използване на почистващ препарат
7.3 Регулиране на работното налягане (на моделите, които
имат такава функция)
Почистващият препарат трябва да се подава с аксесоарите и
по процедурите, описани в точка 7.3.
Използването на маркуч за високо налягане, който е по-дълъг от оригиналния доставен с уреда, или на допълнителен удължител за маркуча
може да намали или напълно да спре поемането на почистващ препарат.
Заредете резервоара (B6) със силно биоразградим почистващ препарат.
Регулаторът (G) се използва за регулиране на работното налягане. Налягането се отчита на манометъра (където има).
8
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА (ФИГ. 4)/СТРАНИЦА 6
8.1 Органи за управление
8.7 Препоръчителна процедура за почистване
- Пусково устройство (H).
Поставете пусковия превключвател в положение (ON/I) за:
а) стартиране на двигателя (за моделите без устройство TSS);
б) п одготовка на двигателя за пуск (за моделите с устройство TSS).
Ако на пусковото устройство има светлинен индикатор, той трябва да светне.
Поставете превключвателя на пусковото устройство в положение (OFF/0),
за да спрете уреда.
Ако на пусковото устройство има светлинен индикатор, той трябва да изгасне.
- Лост за управление на водната струя (I).
Разтворете замърсяванията с нанасяне на смесения с вода почистващ
препарат върху повърхността, докато е още суха.
Когато работите с вертикални повърхности, работете отдолу-нагоре.
Оставете почистващия препарат да действа 1-2 минути, но не оставяйте
повърхността да изсъхне. Като започнете отдолу, използвайте струята с
високо налягане на минимално разстояние 30 cm. Не оставяйте водата
за изплакване да протече върху немити повърхности.
В някои случаи замърсяванията трябва да се изтъркат с четки.
Високото налягане не винаги е най-подходящото решение за добро
почистване, тъй като може да повреди някои повърхности. Настройката
за най-фина струя на регулируемата дюза или въртящата се дюза не
трябва да се използват за чувствителни или боядисани части, както и
за компоненти под налягане (напр. гуми, вентили за напомпване и пр.).
Ефективното почистване зависи в една и съща степен от налягането и от
обема на използваната вода.
Предупреждение – опасност!
По време на работа уредът трябва да бъде разположен,
както е показано на фиг. 4, на твърда и стабилна повърхност.
8.2Пуск (вижте фиг. 4)
1) Отворете докрай крана на водопровода.
2) Освободете осигурителя (D).
3) Натиснете спусъка на пистолета за няколко секунди и включете уреда с пусковото устройство (ON/I).
9
Предупреждение – опасност!
Преди да включите уреда, проверете дали водата
постъпва нормално; използването на уреда без вода ще
го повреди. Не покривайте вентилационните решетки,
когато уредът се използва.
Модели с TSS – при моделите с TSS и система за автоматично спиране на подавания поток:
- когато спусъкът на пистолета бъде пуснат, динамичното налягане автоматично спира двигателя;
- когато спусъкът на пистолета бъде натиснат, автоматичното
понижаване на налягането стартира двигателя и налягането се
възстановява след много малко забавяне;
- за да функционира изправно TSS, между всеки две операции
за пускане и натискане на спусъка на пистолета трябва да
има интервал от поне 4-5 секунди.
За да не се повреди уредът, не допускайте да работи на сухо
и проверявайте дали се захранва нормално с вода.
При моделите без TSS, за да не се повреди уредът поради повишаване на температурата на водата, не спирайте
водната струя за повече от 5 минути, докато уредът работи.
Предупреждение – опасност!
Винаги изключвайте щепсела от контакта, преди
да работите по уреда.
9.1 Почистване на дюзата
1) Разкачете удължителната тръба от дюзата.
2) Почистете всички наслоени замърсявания от отвора на дюзата с инструмента (C1).
9.2 Почистване на филтъра
Проверете входния филтър (L) и филтъра за почистващ препарат (ако има) преди всяка употреба и ги почистете съгласно
указанията, ако е необходимо.
9.3 Разблокиране на двигателя (на моделите, които имат
такава функция)
9.4
8.3Спиране
1) Поставете превключвателя на пусковото устройство в положение (OFF/0).
2) Натиснете спусъка на пистолета и изпуснете остатъчното
налягане в тръбите.
3) Поставете осигурителя (D).
Заредете уреда с неразяждащ и неотровен антифриз, преди да
го зазимявате.
Поставете уреда на сухо място, защитено от замръзване.
1) Освободете осигурителя (D).
2) Натиснете спусъка на пистолета и изпуснете остатъчния
въздух в тръбите.
3) Поставете пусковото устройство в положение (ON/I).
93685_DP.indb 34
© 2016 Български
При продължителни престои наслояванията на котлен камък
може да блокират двигателя. За да разблокирате двигателя,
въртете двигателния вал с инструмент (M).
Зареждане на масло (на моделите, които имат такава функция)
Долейте масло през входящия отвор, за да възстановите подходящото ниво.
За характеристиките на маслото вижте таблицата „Характеристики
на маслото“.
9.5 Съхранение след края на сезона
8.4Рестартиране
BG
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ (ФИГ. 5)/СТРАНИЦА 279
Всички операции за техническо обслужване, които не са включени в тази глава, трябва да се извършват от упълномощен
търговски и сервизен център.
10 СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ (ФИГ. 5)/СТРАНИЦА 279
Съхранявайте аксесоарите, както е показано на фиг. 5.
Транспортирайте машината, както е показано на фиг. 5.
34
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Вероятни причини
Отстраняване
Износена дюза
Запушен воден филтър
Недостатъчно подаване на вода
Системата засмуква въздух
Помпата не достига работно налягане
Налягането на помпата внезапно пада по
време на работа
Двигателят „бръмчи“, но не стартира
Двигателят не стартира
Сменете дюзата
Почистете филтъра (L) (фиг. 5)
Отворете докрай крана на водопровода
Проверете дали фитингите на маркучите са затегнати добре
Изключете уреда и продължавайте да натискате и пускате спусъка
Въздух в помпата
на пистолета, докато водата започне да излиза с равномерен поток.
Включете отново уреда.
Регулируемата дюза не е разположена правилно
Поставете дюзата (E) на настройката (+) (фиг. 3)
Задействал се е вентилът на термостата
Изчакайте да се възстанови подходящата температура на водата
Водата се поема от отворен съд от височина, по-голяма от 0,5 m. Намалете височината на поемане на водата.
Водата се поема от външен резервоар
Свържете уреда с водоснабдителната мрежа
Входящата вода е твърде гореща
Намалете температурата
Дюзата е запушена
Почистете дюзата (фиг. 5)
Входният филтър (L) е запушен
Почистете филтъра (L) (фиг. 5)
Проверете дали напрежението на мрежовото захранване е същото
Захранващото напрежение е много ниско
като посоченото на табелката (фиг. 2)
Напрежението пада поради използване на удължителен кабел
Проверете характеристиките на удължителния кабел
Уредът не е бил използван продължително време
Обърнете се към най-близкия упълномощен сервизен център
Проблеми с устройство TSS
Обърнете се към най-близкия упълномощен сервизен център
Проверете дали щепселът е влязъл добре в контакта и дали има
Няма електрозахранване
напрежение в мрежата (*)
Проблеми с устройство TSS
Обърнете се към най-близкия упълномощен сервизен център
Уредът не е бил използван продължително време
Износени уплътнения
Течове на вода
Уредът работи шумно
Течове на масло
Само за моделите с TSS: уредът се включва дори при пуснат спусък на пистолета
Само за моделите с TSS: не излиза вода,
когато спусъкът на пистолета бъде
натиснат (а маркучът за подаване на
вода е свързан)
Уредът не поема почистващ препарат
От вентила на термостата излиза вода
BG
Защитният вентил се е задействал и изпуска
Водата е много гореща
Износени уплътнения
Разхерметизиране на системата за високо налягане или контура
на помпата
Дюзата е запушена
С помощта на инструмента (M) разблокирайте двигателя през отвора отзад на уреда (при моделите, които имат такава функция) (фиг. 5)
Поръчайте смяна на уплътненията в най-близкия упълномощен
сервизен център
Обърнете се към упълномощен сервизен център
Намалете температурата (вижте техническите данни)
Обърнете се към най-близкия упълномощен сервизен център
Обърнете се към най-близкия упълномощен сервизен център
Почистете дюзата (фиг. 5)
Регулируемата дюза е на настройката за високо налягане
Почистващият препарат е много гъст
Използва се удължител за маркуча за високо налягане
Поставете дюзата (E) на настройка „ “ (фиг. 3)
Разредете с вода
Монтирайте оригиналния маркуч
Промийте с чиста вода и отстранете всички запушвания. Ако проНаслоявания или запушване в контура за почистващия препарат
блемът продължи, се обърнете към упълномощен сервизен център
Температурата на водата вътре в дюзата е превишила максималната номинална стойност, посочена на идентификационната
табелка
Докато уредът работи, не спирайте водната струя за повече от 5
минути на едно спиране
(*) Ако двигателят спре и не може да се рестартира по време на работа, изчакайте 2-3 минути, преди да повтаряте пусковата процедура (задействал
се е изключвателят при претоварване).
Ако проблемът възникне повече от веднъж, се обърнете към най-близкия упълномощен сервизен център.
МОДЕЛ
BG
93685_DP.indb 35
СЕРИЕН НОМЕР
© 2016 Български
35
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
12 КАК СЕ ИЗБЯГВА УВРЕЖДАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТИ
BG
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на уреда за миене на гуми може да повреди гумата и може да бъде опасно.
Никога не насочвайте струята с високо налягане директно към гумата.
Винаги използвайте уреда на най-ниската настройка за налягането, когато почиствате в близост до джанти и гуми.
Никога не използвайте удължителната тръба „Турбо“ за миене на автомобилни части.
За повече информация вижте раздел: „8.7 Препоръчителна процедура за почистване“.
Декларация за съответствие за ЕО
Ние, Annovi Reverberi S.p.A, декларираме, че следната машина или машини Stanley:
Наименование на машината
Водоструйна машина
Модел № SXPW19ESXPW19PE
Номинална мощност
1,8 кВт
1,8 кВт
съответстват на следните европейски Директиви: 2006/42/ЕО, 2014/35/EC, 2011/65/ЕС, 2012/19/ЕС, 2014/30/EC и 2000/14/ЕО
и са изработени в съответствие със следните стандарти: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN
61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Име и адрес на лицето, упълномощено да издава техническото досие: Стефано Ревербери (управляващ директор на AR)
Via ML King, 3-41122 Модена, Италия
Процедурата за оценка на съответствието, изисквана по Директива 2000/14/ЕО, е изпълнена съгласно Приложение V
Модел № SXPW19ESXPW19PE
Измерено ниво на звукова мощност:
81,9 дБ (A) 81,9 дБ (A)
Гарантирано ниво на звукова мощност:
84 дБ (A) 84 дБ (A)
Дата: 06.04.2016 г.
МОДЕНА (I)
Стефано РевербериУправляващ директор
Гаранция
Валидността на гаранцията е в съответствие с действащото законодателство в страната, където изделието се продава (ако не е посочено друго от
производителя).
Гаранцията включва дефекти в материалите, конструкцията и съответствието в рамките на гаранционния срок, през който производителят ще смени
дефектните части и ще ремонтира изделието, ако не е твърде износено, или ще го смени.
Гаранцията не включва компоненти, които търпят нормално износване (вентил, бутало, водна гарнитура, маслена гарнитура, пружини, O-пръстени,
аксесоари от рода на маркуча, пистолета, четките, колелата и др.);
Гаранцията не включва дефекти, причинени или възникнали от:
- Неправилна употреба, злоупотреба, небрежност,
- отдаване под наем или професионална употреба, ако изделието е продадено за домашна употреба,
- неспазване на дадените в това ръководство указания за техническо обслужване,
- ремонт от неупълномощен персонал или центрове,
- използване на неоригинални части или аксесоари,
- повреда, причинена от транспортиране, замърсяване или чужди тела, злополуки,
- проблеми в съхранението или складирането.
За получаване на гаранционно обслужване трябва да бъде представен документ за покупка.
За съдействие, Страница: 276.
BG
93685_DP.indb 36
© 2016 Български
36
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
Технически данни
Технически данни
Дебит
Максимален дебит
Налягане
Максимално налягане
Мощност
Максимално входно температура
Максимално входно налягане
Сила на отблъскване на пистолета при максимално налягане
Тип на маслото за помпата
Клас на защита
Изолация на двигателя
Защита на двигателя
Напрежение
Максимално допустим импеданс на електрическата система
Ниво на звуково налягане LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 дБ (A))
Ниво на звукова мощност LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 дБ (A))
Вибрации на уреда (K = 1 м/с2):
Тегло
Единица
SXPW19E - SXPW19PE
л/мин
л/мин
МПа
МПа
кВт
°C
МПа
Н
кг
5,33
6,67
10
13
BG
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Клас
В/Гц
Ω
дБ (A)
дБ (A)
м/с2
кг
Подлежат на технически изменения!
BG
93685_DP.indb 37
© 2016 Български
37
(Превод на оригиналните инструкции)
07/04/16 12:10
1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
1.1 Přístroj, který jste si zakoupili, je technologicky vyspělý produkt navržený předním
evropským výrobcem vysokotlakých čističů. Chcete-li, aby byl váš přístroj maximálně
výkonný, přečtěte si pozorně tuto příručku a při jeho používání vždy postupujte podle
pokynů v ní uvedených. Při připojování, používání a údržbě zařízení je třeba zajistit
vlastní bezpečnost i bezpečnost osob, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti.
Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a vždy se jimi řiďte. Pokud je nebudete
dodržovat, můžete ohrozit zdraví a bezpečnost anebo způsobit rozsáhlé škody.
2 BEZPEČNOSTNÍ NÁPISY
2.1 Dodržujte pokyny, uváděné pomocí bezpečnostních nápisů a symbolů umístěných na
přístroji a v tomto návodu.
Tento přístroj a návod uvádějí pouze symboly, které souvisí s vámi zakoupeným
modelem. Zkontrolujte, zda jsou symboly a nápisy uvedené na přístroji kompletní a
čitelné. V opačném případě umístěte na jejich místo náhradní symboly a nápisy.
Varování – Upozornění – Nebezpečí
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.
Symbol E2 (pokud je tento symbol uveden v návodu) – označuje, že je přístroj určen
pro odborné použití, tj. pro zkušené pracovníky, kteří jsou obeznámeni s příslušnými
technickými, regulačními a legislativními faktory a jsou způsobilí přístroj používat a
udržovat. Tento přístroj není určen pro děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.
Symbol E3 (pokud je tento symbol uveden v návodu) – označuje, že je přístroj
určen pro neodborné (domácí) použití. Tento přístroj mohou používat osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které
nemají potřebné zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem, nebo byly poučeny
o bezpečném způsobu používání tohoto přístroje a chápou rizika, která jsou s jeho
používáním spojena.
Pohyblivé části. Nedotýkat se.
CS
93685_DP.indb 38
© 2016 Česky
38
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
0 Poloha vypínače „vypnuto“
I Poloha vypínače „zapnuto“
Garantovaná hladina akustického výkonu
Symbol zákazu informuje uživatele, že místní předpisy mohou zakazovat připojení
přístroje k vodovodnímu systému pitné vody.
CS
Symbol nebezpečí varuje uživatele, aby nemířil vodním paprskem na osoby,
zvířata, elektrická zařízení, ani na vlastní přístroj.
Tento produkt se řadí do II. třídy ochrany. To znamená, že má zesílenou nebo
dvojnásobnou izolaci (pouze pokud je tento symbol umístěn na přístroji).
Tento produkt se řadí do I. třídy ochrany. To znamená, že je vybaven uzemňovací
svorkou (pouze pokud je tento symbol umístěn na přístroji).
Výrobek splňuje příslušné evropské směrnice.
Symbol E1 – označuje, že přístroj nelze zlikvidovat jako komunální odpad, ale
může být při koupi nového přístroje předán prodejci. Elektrické a elektronické díly
přístroje nesmí být znovu používány pro jiné účely, než pro jaké byly určeny, protože
obsahují látky, které představují zdravotní riziko.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochrannou masku.
Používejte ochranu dýchání.
Používejte ochranné brýle.
Používejte ochrannou pracovní obuv.
Používejte ochranný pracovní oděv.
CS
93685_DP.indb 39
© 2016 Česky
39
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/OSTATNÍ RIZIKA
3.1 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
3.1.1 Varování. NEDOVOLTE dětem používat přístroj. Mějte je pod dohledem, aby si
nemohly s přístrojem hrát.
3.1.2 Varování. Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném používání nebezpečné.
3.1.3 Varování. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE spolu s hořlavými nebo toxickými kapalinami ani s
produkty, jejichž používání je neslučitelné s řádným způsobem použití. Přístroj nesmí
být používán v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí.
3.1.4 Varování. RIZIKO VÝBUCHU. PřístrojNEPOUŽÍVEJTE k rozstřikování hořlavých tekutin.
3.1.5 Varování. Vodním paprskem NEMIŘTE na osoby ani zvířata.
3.1.6 Varování. Vodním paprskem NEMIŘTE na samotný přístroj, elektrické části ani jiná
elektrická zařízení.
3.1.7 Varování. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud se v jeho bezprostředním dosahu nacházejí
další osoby, které na sobě nemají ochranný oděv.
3.1.8 Varování. NEMIŘTE vodním paprskem na oděv ani obuv, pokud je máte na sobě,
popř. je má na sobě jiná osoba.
3.1.9 Varování. PřístrojNEPOUŽÍVEJTE venku v dešti.
3.1.10 Varování. NEDOVOLTE, aby přístroj používaly děti, neoprávněné osoby nebo osoby,
které si nepřečetly a nepochopily pokyny k jeho používání.
3.1.11 Varování. Mokrýma rukama se NEDOTÝKEJTE zástrčky a/nebo zásuvky.
3.1.12 Varování. PřístrojNEPOUŽÍVEJTE, pokud má poškozený elektrický kabel. Pokud
je elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným
servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, abyste se tak vyvarovali
bezpečnostnímu riziku.
3.1.13 Varování. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozen přívodní kabel nebo důležité
části, jako například bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice nebo pistole.
3.1.14 Varování. NEBLOKUJTE spoušť pistole v pracovní poloze.
3.1.15 Varování. Zkontrolujte, zda je k přístroji připojen typový štítek. Pokud není, informujte
svého prodejce. Přístroje neopatřené typovým štítkem NESMÍ být používány, protože
je není možné identifikovat, a jsou proto potenciálně nebezpečné.
3.1.16 Varování. NEMANIPULUJTE ani neměňte nastavení pojistného ventilu či
bezpečnostních zařízení.
3.1.17 Varování. NEMĚŇTE původní průměr hlavové rozstřikovací trysky.
3.1.18 Varování. NEPŘESOUVEJTE přístroj tažením za ELEKTRICKÝ KABEL.
CS
CS
93685_DP.indb 40
© 2016 Česky
40
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
3.1.19 Varování. Zajistěte, aby vozidla nepřejížděla přes vysokotlaké hadice.
3.1.20 Varování. NEPŘEMÍSŤUJTE přístroj tahem za vysokotlakou hadici.
3.1.21 Varování. Vodní paprsek nesmí dopadat přímo na pneumatiky, ventily pneumatik ani
jiné díly, které jsou pod tlakem, protože by je mohl poškodit. Nepoužívejte soupravu
s rotační tryskou a při čištění neustále dodržujte vzdálenost min. 30 cm.
3.1.22 Varování. Použití neoriginálního příslušenství a jakýchkoliv jiných náhradních součástí,
které nejsou určeny pro dotyčný model přístroje, je zakázáno. Všechny modifikace
přístroje jsou zakázány. Jakékoliv změny provedené na zařízení povedou k tomu, že
Prohlášení o shodě nebude platné a zprostí výrobce veškeré občanskoprávní i trestní
odpovědnosti.
3.2 POVINNÉ ČINNOSTI Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
3.2.1 Varování. Všechny elektrické vodiče MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY před proudem vody.
3.2.2 Varování. Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný elektrikář a musí splňovat
normu IEC 60364-1. Musí být nainstalován buď proudový chránič, který přívod
přeruší, pokud svodový proud překročí 30 mA na dobu 30 ms, nebo ochranný
uzemňovací obvod.
3.2.3 Varování. Zařízení může BĚHEM spouštění způsobit poruchu sítě.
3.2.4 Varování. Použití bezpečnostního jističe (RCB) zajistí zvýšenou ochranu operátora
(30 mA).
3.2.5 Varování. Modely dodávané bez zátky musí instalovat kvalifikovaní pracovníci.
3.2.6 Varování. Používejte pouze schválený prodlužovací kabel s odpovídajícím průřezem
vodičů.
3.2.7 Varování. Pokud ponecháte přístroj bez dozoru, vždy jej vypněte.
3.2.8
CS
Varování. Vysoký tlak může vymrštit některé součásti: používejte ochranný oděv a
vybavení (OOPP), které zajistí bezpečnost obsluhujícího pracovníka.
3.2.9 Varování. Před tím, než začnete provádět na zařízení jakoukoli práci, vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
3.2.10 Varování. Přes stisknutím spouště UCHOPTE PEVNĚ stříkací pistoli tak, abyste
vyrovnali zpětný ráz.
3.2.11 Varování. DODRŽUJTE předpisy místního rozvodného vodárenského závodu. Podle
normy IEC 60335-2-79 může být přístroj připojen k vodovodní síti pitné vody pouze
v případě, že je na přívodní hadici instalován zpětný ventil s vypouštěním v souladu
s normou EN 12729 typ BA. Zpětný ventil lze objednat u výrobce.
CS
93685_DP.indb 41
© 2016 Česky
41
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
3.2.12 Varování. Voda, která protekla zpětnými ventily, není považována za pitnou.
3.2.13 Varování. Údržba a/nebo opravy elektrických součástí MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY pouze
kvalifikovaným personálem.
3.2.14 Varování. Před odpojením hadice od přístroje VYPUSŤTE zbytkový tlak.
3.2.15 Varování. Pravidelně a také vždy před použitím přístroje ZKONTROLUJTE, zda jsou
šrouby dokonale dotaženy a přístroj nemá žádné poškozené nebo opotřebované
součásti.
3.2.16 Varování. POUŽÍVEJTE POUZE takové čisticí prostředky, které nezpůsobují korozi
povlakových materiálů vysokotlaké hadice/elektrického kabelu.
3.2.17 Varování. ZAJISTĚTE, aby veškeré ostatní osoby a zvířata byla v minimální vzdálenosti
15 m od přístroje.
3.2.18 Varování. Tento přístroj byl navržen pro čisticí přípravek, který výrobce dodává nebo
doporučuje. Používání jiných čisticích prostředků nebo chemických přípravků může
nepříznivě ovlivnit bezpečnost přístroje.
3.2.19 Varování. Nedovolte, aby se čisticí prostředek dostal do kontaktu s pokožkou a
obzvláště očima! Pokud by došlo k vniknutí čisticího prostředku do očí, vypláchněte
je větším množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc!
3.2.20 Varování. Vysokotlaké hadice, spojovací díly a spojky mají zásadní význam pro
bezpečnost přístroje. Používejte pouze hadice, spojovací díly a spojky doporučené
výrobcem.
3.2.21 Varování. Používejte výhradně originální díly nebo díly schválené výrobcem, které
zaručují bezpečnou obsluhu přístroje.
3.2.22 Varování. Nevhodné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. Jestliže používáte
prodlužovací šňůru, musí být určena k venkovnímu použití. Zásuvku se zapojenou
vidlicí je třeba položit na suché místo a nesmí se dotýkat země. K tomuto účelu
důrazně doporučujeme použít naviják, který zajistí, že zásuvka se nachází nejméně
60 mm nad zemí.
3.2.23 Varování. Než budete přístroj montovat, čistit, nastavovat, udržovat, skladovat nebo
přepravovat, vypněte jej a odpojte od zdroje elektrické energie.
3.2.24 Varování. Než přístroj zapnete, umístěte soupravu s trubkovou tryskou směrem dolů
k červenému znaku.
CS
CS
93685_DP.indb 42
© 2016 Česky
42
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
4
Pokud teplota vody překročí teplotu nastavenou výrobcem,
termostatický ventil bude vypouštět horkou vodu a napouštět
takový objem studené vody, který se rovná objemu vypuštěné
vody, dokud není dosaženo správné teploty.
-Bezpečnostní pojistka (D): zabraňuje nechtěnému vystříknutí
vody.
- Vypínač proti přetížení: zastaví přístroj, pokud dojde k přetížení.
VŠEOBECNÉ INFORMACE (OBR. 1)/STRANA 3
4.1 Používání návodu
Návod tvoří nedílnou součást přístroje, uložte si jej proto pro budoucí použití. Před instalováním/použitím přístroje si návod pečlivě
přečtěte. Při prodeji musí prodávající předat tento návod novému
vlastníkovi spolu s přístrojem.
4.2Dodání
6
Tento přístroj je dodáván částečně smontovaný v kartonové krabici.
Dodaný balíček je vyobrazen na obr. 1.
4.2.1
Dokumentace dodávané spolu s přístrojem
A1
A2
A3
A4
Návod k použití a údržbě
Bezpečnostní pokyny
Prohlášení o shodě
Pravidla záruky
Přístroj montujte a sestavuje, pouze pokud je přístroj
odpojen od sítě.
Postup sestavování je vyobrazen na obr. 2.
6.2 Upevnění tlakového uzávěru (u modelů s tímto prvkem)
Přístroj je dodáván s přívodem oleje uzavřeným červeným uzávěrem, který je nutné nahradit tlakovým uzávěrem, aby nedocházelo
k unikání oleje.
Balicí materiál neznečišťuje životní prostředí. Musí být ale recyklován a zlikvidován v souladu s příslušnou legislativou platnou v zemi,
kde bude používán.
6.3 Upevnění rotační trysky
(U modelů s tímto prvkem).
Souprava s rotační tryskou dosahuje vyššího mycího výkonu.
Používání rotační trysky může způsobit pokles tlaku o 25 % ve
srovnání s tlakem dosaženým s nastavitelnou tryskou. Souprava s
rotační tryskou dosahuje vyššího mycího výkonu díky rotujícímu
vodnímu paprsku.
TECHNICKÉ INFORMACE (OBR. 1)/STRANA 3
5.1 Předpokládané použití
Tento přístroj je určen pro domácí použití k čištění vozidel, strojů,
lodí, zdiva atd. a k odstraňování odolných nečistot s použitím vody a
biologicky odbouratelných chemických prostředků.
Motory vozidel lze mýt, pouze pokud je zajištěna likvidace odpadní
vody v souladu s platnými předpisy.
- Teplota přiváděné vody: viz informace na štítku přístroje.
- Tlak přiváděné vody: min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
- Provozní okolní teplota: nad 0°C.
Přístroj vyhovuje normám IEC 60335-1 a IEC 60335-2-79.
6.4 Připojení k síti
Varování – nebezpečí!
Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence (V-Hz)
odpovídají napětí a frekvenci uvedeným na štítku přístroje
(obr. 2).
6.4.1
5.2Obsluha
Symbol zobrazený v obr. 1 představuje předpokládaného uživatele
(odborníka nebo laika).
5.3 Hlavní komponenty
B2
B3
B4
B5
B6
B7
E
F
G
L
Pracovní nástavec
Pistole s bezpečnostní pojistkou
Elektrický kabel se zástrčkou (u modelů s tímto prvkem)
Vysokotlaká hadice
Nádrž na čisticí prostředek (u modelů s tímto prvkem)
Uzávěr oleje (u modelů s tímto prvkem)
Tryska
Regulátor mycího prostředku (u modelů s tímto prvkem)
Regulátor tlaku (u modelů s tímto prvkem)
Vodní filtr
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Varování – nebezpečí!
K přístroji je možné připojit pouze čistou nebo filtrovanou vodu. Rychlost toku přívodní vody by měla odpovídat průtoku čerpadla.
Umístěte přístroj co možná nejblíže vodovodní sítě.
6.5.1
6.5.2
Adaptér
Šrouby
Držáky
Páka
Sada mycího prostředku
Kolečka
Tuba s plastickým mazivem
Snímači tlaku
Adaptér
6.5.3
5.4 Bezpečnostní zařízení
- Startér (H)
Startér zabraňuje nechtěnému spuštění přístroje.
Varování – nebezpečí!
Nemanipulujte ani neměňte nastavení pojistného ventilu.
- Bezpečnostní ventil a/nebo tlakový omezovací ventil.
Bezpečnostní ventil je zároveň tlakovým omezovacím ventilem.
Jakmile uvolníte západku pistole, ventil se otevře a voda se vrací
do sání čerpadla nebo je vypuštěna z přístroje.
- Termostatický ventil (D1 je-li namontován)
CS
93685_DP.indb 43
© 2016 Česky
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte kabely a zástrčky s úrovní ochrany IPX5.
Průřez prodlužovacího kabelu by měl být přiměřený jeho
délce. Čím je delší, tím větší by měl průřez být. Viz
tabulka 1.
6.5 Přípojka vody
Příslušenství (pokud je součástí dodaného balíčku – viz obr. 1)
Čisticí tryska
Souprava rotační trysky
Držadlo
Kartáč
Naviják na hadici
Souprava se sací hadicí na vodu
Souprava s trubkovou tryskou
Souprava kartáčů na čistění
velkých ploch kartáče
CS
Varování – nebezpečí!
4.3 Odstranění balení
5
SMONTOVÁNÍ (OBR. 2)/STRANA 4-5
6.1Sestavení
7
Místa připojení
l Výpusť vody (ODTOK)
n Přívod vody s filtrem (PŘÍVOD)
Připojení k vodovodní síti
Přístroj může být připojen přímo k vodovodní síti zdroje
pitné vody, pouze pokud je přívodní hadice vybavena
zpětnou klapkou ventilu v souladu s platnými předpisy.
Průměr hadice musí být minimálně 13 mm, hadice musí
být vyztužená a dlouhá ne více než 25 m.
Nasávání vody z otevřené nádrže
1) Přišroubujte přívodní hadici s filtrem k PŘÍVODU vody a
vložte jej na dno nádrže.
2) Odvzdušněte přístroj:
a) Odšroubujte pracovní nástavec.
b) Spusťte přístroj a nechte z pistole unikat vodu, dokud
nevypustíte všechny vzduchové bubliny.
3) Přístroj vypněte a opět našroubujte pracovní nástavec.
Pozn.: maximální sací výška je 0,5 m. Před použitím musí
být sací hadice naplněna.
NASTAVENÍ (OBR. 3)/STRANA 6
7.1 Nastavení rozstřikovací trysky (u modelů s tímto prvkem)
Průtok vody je regulován tryskou (E).
43
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
7.2 Nastavení čisticího prostředku
8.6 Doplňování a používání čisticího prostředku
Čisticí prostředek musí být aplikován pomocí příslušenství a
postupem popsaným v bodě 7.3.
Pokud použijete vysokotlakou hadici, která je delší než hadice
dodaná spolu s přístrojem, nebo použijete prodlužovací hadici,
může dojít k omezení nebo zastavení nasávání čisticího prostředku.
Doplňte do nádrže (B6) vysoce biologicky odbouratelný čisticí
prostředek.
Aby byl čisticí prostředek pod správným tlakem, nastavte trysku
(E) (je-li namontována) na symbol " " nebo upevněte soupravu s
čisticím prostředkem (C13) (je-li k dispozici) zobrazeným způsobem.
Množství aplikovaného čisticího prostředku se nastavuje pomocí
regulátoru (F).
7.3 Nastavení pracovního tlaku (u modelů s tímto prvkem)
CS
Regulátor (G) se používá k nastavování pracovního tlaku. Tlak je
zobrazen na snímači tlaku (je-li namontován).
8
8.7 Doporučený postup čištění
Nečistoty rozpustíte pomocí čisticího prostředku smíchaného s
vodou, který nanesete na suchý povrch.
Pokud čistíte vertikální povrchy, postupujte zespodu směrem nahoru. Ponechte čisticí prostředek působit 1 až 2 minuty, ale nenechte
povrch oschnout. Začněte směrem zespodu a použijte vysokotlaký
proud vody z minimální vzdálenosti 30 cm. Voda při oplachování
nesmí stékat na povrchy, které se nemají mýt.
V některých případech je k odstranění nečistot zapotřebí použít
drhnutí kartáčem.
Vysoký tlak nemusí vždy zajišťovat nejlepší výsledky čištění, protože
může způsobit poškození některých povrchů. Nejjemnější nastavení
nastavitelné rozstřikovací trysky nebo rotační trysky by se nemělo
používat pro čištění citlivých nebo lakovaných součástí ani dílů,
které jsou pod tlakem (např. pneumatiky, ventily atd.).
Účinnost čištění závisí ve stejné míře na tlaku i používaném množství vody.
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE (OBR. 4)/STRANA 6
8.1Ovládání
- Zařízení startéru (H).
Nastavte spínač startéru na zapnuto (ON/I). Tím:
a) motor spustíte (u modelů bez systému TSS);
b) připravíte motor ke spuštění (u modelů se systémem TSS).
Pokud je na startéru kontrolka, měla by se rozsvítit.
Přístroj vypnete otočením spínače do pozice vypnuto (OFF/0).
Pokud je na startéru kontrolka, měla by zhasnout.
- Páka pro ovládání vodního paprsku (I).
Varování – nebezpečí!
Pokud je přístroj v provozu, musí byt postaven tak, jak je
zobrazeno v obr. 4, na pevné a stabilní ploše.
8.2Spuštění (viz obr. 4)
1) Vodovodní kohoutek otevřete naplno.
2) Uvolníte bezpečnostní pojistku (D).
3) Na několik vteřin stisknete západku pistole a pomocí startéru
přístroj zapnete (ON/I).
9
ÚDRŽBA (OBR. 5)/STRANA 279
Veškerou údržbu, která není popsaná v této kapitole, by měl provádět autorizovaný prodejce nebo servisní centrum.
Varování – nebezpečí!
Varování – nebezpečí!
Před spuštěním přístroje zkontrolujte dostatečný přívod vody; pokud budete pouštět přístroj bez vody, mohlo by
dojít k jeho poškození. Pokud je přístroj v chodu, nezakrývejte ventilační mřížku.
Modely se systémemTSS – v modelech se systémem TSS s automatickým
systémem odpojení přítoku:
- pokud západku pistole uvolníte, vysoký tlak automaticky vypne motor;
- pokud západku pistole stisknete, automatický pokles tlaku spustí
motor a k obnovení tlaku dojde za malou chvíli;
- pokud má systém TSS správně fungovat, musí všechna uvolnění a
stisknutí západky pistole proběhnout alespoň s 4 až 5 vteřinovým
odstupem.
Aby nedošlo k poškození přístroje, nenechávejte jej v provozu bez vody a vždy kontrolujte, zda je do přístroje dodáváno
dostatečné množství vody.
Aby nedošlo k poškození přístroje, u modelů bez systému
TSS, následkem zvýšení teploty vody, nevypínejte paprsek
vody v průběhu provozu přístroje na dobu delší než 5 minut.
Než začnete na přístroji provádět jakoukoli údržbu,
vždy jej nejdřív odpojte od sítě.
9.1 Čištění trysky
1) Odpojte trysku z pracovního nástavce.
2) Pomocí nástroje odstraňte z otvoru trysky veškeré nánosy špíny
(C1).
9.2 Čištění filtru
Před každým použitím přístroje zkontrolujte sací filtr (L) a filtr
čisticího prostředku (je-li namontován). Podle potřeby je vyčistěte
podle návodu.
9.3 Uvolnění motoru (u modelů s tímto prvkem)
9.4
8.3Zastavení
Pokud dochází ke zdlouhavému přerušování práce, může dojít k
usazování vodního kamene, který způsobuje zaseknutí motoru.
Motor uvolníte pootočením hnací hřídele pomocí nástroje (M).
Doplnění oleje (u modelů s tímto prvkem)
Olej doplňujte na správnou hladinu do příslušného otvoru.
Informace o vlastnostech oleje naleznete v tabulce „Vlastnosti oleje“.
9.5 Uložení na konci sezóny
1) Otočte startér přístroje do pozice vypnuto (OFF/0).
2) Stiskněte západku pistole a uvolněte přebytečný tlak uvnitř trubic.
3) Zasuňte bezpečnostní pojistku (D).
Před uložením přístroje před zimou jej spusťte s použitím nekorodující a netoxické nemrznoucí směsi, pomocí které přístroj propláchnete.
Přístroj uložte na suchém místě, na němž bude chráněn proti mrazu.
8.4 Opětovné zapnutí
1) Uvolněte bezpečnostní pojistku (D).
2) Stiskněte západku pistole a uvolněte přebytečný vzduch uvnitř
trubic.
3) Otočte startér přístroje do pozice zapnuto (ON/I).
10 ULOŽENÍ A PŘEPRAVA (OBR. 5)/STRANA 279
Příslušenství uložte způsobem zobrazeným v obr. 5.
Příslušenství přepravujte způsobem zobrazeným v obr. 5.
8.5Uložení
1) Vypněte kohoutek přívodu vody.
2) Uvolněte přebytečný tlak z pistole, dokud z přístroje nepoteče
jen voda.
3) Přístroj vypněte (OFF/0).
4) Vypojte zástrčku ze zásuvky.
5) Po ukončení práce vypusťte čisticí prostředek z nádrže a vypláchněte
ji. Nádrž vyplachujte čistou vodou, nikoli čisticím prostředkem.
6) Zasuňte bezpečnostní pojistku pistole (D).
CS
93685_DP.indb 44
© 2016 Česky
44
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
11 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Problém
Možné příčiny
Náprava
Opotřebovaná tryska
Ucpaný vodní filtr
Nedostatečný přísun vody
Dochází k nasátí vzduchu do systému
Čerpadlo nedosahuje požadovaného provozního tlaku
Tlak čerpadla v průběhu práce
najednou klesne
Motor „hučí“, ale nestartuje
Motor nestartuje
V čerpadle je vzduch
Nastavitelná tryska není správně umístěna
Termostatický ventil je aktivován
Voda je nasávána z otevřené nádrže z výšky přesahující
0,5 m.
Voda je nasávána z vnější nádrže
Přívodní voda je příliš horká
Tryska je ucpaná
Sací filtr (L) je ucpaný
Snižte výšku sání.
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
Opotřebované těsnění
Pojistný ventil je aktivován a vypouští vodu
Voda je příliš horká
Opotřebované těsnění
Pomocí nástroje (M) odblokujte motor skrz otvor v zadní
části přístroje (u modelů s tímto prvkem) (obr. 5)
Nechte těsnění vyměnit v nejbližším autorizovaném servisu
Obraťte se na autorizovaný servis
Snižte teplotu (vize technická data)
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
Vysokotlaký systém nebo obvod čerpadla prosakují
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
Tryska je ucpaná
Vyčistěte trysku (obr. 5)
Přístroj nebyl dlouhou dobu používán
Přístroj je hlučný
Uniká olej
Pouze verze TSS: přístroj se zapíná i
při uvolněné západce pistole
Pouze verze TSS: po stisknutí západky pistole nevytéká voda (pokud je
připojena přívodní hadice)
CS
Připojte přístroj k vodovodní síti
Snižte teplotu
Vyčistěte trysku (obr. 5)
Vyčistěte filtr (L) (obr. 5)
Zkontrolujte, zda napájení v síti odpovídá napájení uvedeNapětí sítě je příliš nízké
nému na typovém štítku (obr. 2)
Pokles napětí následkem použití prodlužovacího kabelu Zkontrolujte vlastnosti prodlužovacího kabelu
Přístroj nebyl dlouhou dobu používán
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
Problémy s přístrojem se systémem TSS
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá v zásuvce, a
Došlo k výpadku proudu
že nedošlo k výpadku proudu (*)
Problémy s přístrojem se systémem TSS
Uniká voda
Vyměňte trysku
Vyčistěte filtr (L) (obr. 5)
Vodovodní kohoutek otevřete naplno
Zkontrolujte, zda jsou spojení hadic utěsněná
Přístroj vypněte, uvolněte západku pistole a snižujte tlak,
dokud proud vytékající vody nezačne být stabilní. Přístroj
opět zapněte.
Nastavte trysku (E) na (+) (obr. 3)
Vyčkejte, dokud není dosaženo správné teploty vody
Přístroj nenasává čisticí prostředek
Nastavitelná tryska je nastavena na vysoký tlak
Čisticí prostředek je příliš hustý
Je používána vysokotlaká prodlužovací hadice
Z termostatického ventilu uniká
voda
Teplota vody uvnitř trysky překročila max. jmenovitou
teplotu uvedenou na štítku
Nastavte trysku (E) na " " (obr.3)
Nařeďte jej vodou
Namontujte originální hadici
Propláchněte čistou vodou a odstraňte překážky. Pokud
Usazeniny nebo překážka v okruhu čisticího prostředku
problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Ponechte přístroj v chodu a nechte vodu tryskat déle než
5 minut
(*) Pokud se motor zastaví a nelze jej v průběhu práce opět spustit, vyčkejte 2 až 3 minuty a zkuste jej opět nastartovat (Spuštění po vypnutí přetížením).
Pokud se problém projeví více než jednou, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
MODEL
CS
93685_DP.indb 45
SÉRIOVÉ ČÍSLO
© 2016 Česky
45
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
12 JAK PŘEDEJÍT POŠKOZENÍ POVRCHU
CS
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
VAROVÁNÍ
Pokud tento přístroj použijete k mytí pneumatik, může dojít k jejich poškození, které může být nebezpečné.
V žádném případě nesměrujte vysokotlaký paprsek rovně na pneumatiku.
Při čištění v blízkosti kol a pneumatik vždy nastavte na přístroji nejnižší tlak.
Při čištění jakýchkoli částí vozidla nepoužívejte pracovní nástavec „Turbo“.
Další informace naleznete v části: „8.7 Doporučený postup čištění“.
ES Prohlášení o shodě
My, společnost Annovi Reverberi S.p.A, prohlašujeme, že následující přístroj(e) značky Stanley:
Označení přístroje
Vysokotlaký čistič
Model č. SXPW19ESXPW19PE
Jmenovitý výkon
1,8 kW
1,8 kW
odpovídá (odpovídají) následujícím evropským směrnicím: 2006/42/ES, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU a 2000/14/ES
a byl(y) vyroben(y) v souladu s následujícími normami nebo normalizačními dokumenty: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Jméno a adresa osoby určené k vydání technické dokumentace: Stefano Reverberi/AR Managing Director
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Itálie
Posouzení shody požadované směrnicí 2000/14/ES bylo provedeno v souladu s přílohou V.
Model č. SXPW19ESXPW19PE
Naměřená hladina akustického výkonu:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu:
84 dB (A) 84 dB (A)
Datum: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
Záruka
Platnost záruky je v souladu s příslušnou legislativou země, ve které je produkt prodáván (pokud výrobce neuvádí něco jiného).
Záruka se vztahuje na materiály, konstrukci a nedodržení shody v záruční lhůtě, v průběhu které výrobce nahradí vadné části a opraví produkt, nebo jej celý
vymění, pokud nebude nepřiměřeně opotřeben.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení komponent (ventilu, pístu, vodního těsnění, olejového těsnění, pružin, O-kroužků a příslušenství, jako jsou
hadice, pistole, kartáče, kolečka apod.);
Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nebo se projevily následkem následujících činností:
- nevhodné, nesprávné nebo nedbalé používání,
- pronajímání nebo profesionální použití, pokud je produkt určen pro domácí použití,
- nedodržování návodu k údržbě uvedeného v této příručce,
- opravy neoprávněnými techniky nebo servisy,
- používání neoriginálních částí nebo příslušenství,
- škody způsobené přepravou, nečistotami, cizími tělesy nebo nehodami,
- problémy způsobené uložením nebo uskladněním.
Aby měl uživatel nárok na využití záruky, musí předložit doklad o nákupu.
Pokud potřebujete pomoc, Strana: 276.
CS
93685_DP.indb 46
© 2016 Česky
46
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
Technická data
Technické údaje
Průtok:
Maximální průtok
Tlak
Maximální tlak
Výkon
Maximální vstupní teplotu
Maximální vstupní tlak
Odpudivá síla pistole při maximálním tlaku
Typ čerpadlového oleje
Třída ochrany
Jednotka: SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
Izolace motoru
Ochrana motoru
Napětí
Maximální povolená impedance elektrického systému
Hladina akustického tlaku LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Hladina akustického výkonu LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibrace spotřebiče (K = 1 m/s2):
Váha
Trida
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
5,33
6,67
10
13
CS
1,8
50
1
12,6
-
I/
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Možnost technických změn vyhrazena!
CS
93685_DP.indb 47
© 2016 Česky
47
(Překlad originálního návodu)
07/04/16 12:10
1 SIKKERHEDSREGLER
DA
1.1 Denne maskine er et højteknologisk produkt fremstillet af en af Europas førende
producenter af højtryksrensere. For at opnå optimalt udbytte har vi udarbejdet
denne vejledning, som skal gennemlæses nøje og overholdes i forbindelse med brug.
Iværksæt alle nødvendige foranstaltninger, så maskinen og personer i nærheden
beskyttes i forbindelse med tilslutning, brug og vedligeholdelse af maskinen. Læs og
overhold sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse kan udgøre en
fare for helbredet og sikkerheden eller medføre økonomiske tab.
2 INFORMATIONSSKILTE OG -SYMBOLER
2.1 Overhold oplysningerne på maskinens skilte og symboler samt i denne vejledning.
Maskinen og vejledningen omfatter kun de symboler, som har relevans for den
konkrete maskine. Kontrollér, at symbolerne og skiltene på maskinen altid er intakte og
læselige. I modsat fald skal de udskiftes, og de nye skilte skal monteres på samme sted.
Advarsel - fare
Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug.
Ikon E2 (hvis symbolet findes i fig. 1) - Maskinen er beregnet til professionel brug;
dvs. den skal betjenes af personer, som har erfaring, teknisk og lovgivningsmæssigt
kendskab samt er i stand til at udføre den nødvendige form for brug og vedligeholdelse
af maskinen. Denne maskine må ikke betjenes af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og
kendskab til maskinen.
Ikon E3 (hvis symbolet findes i fig. 1) - Maskinen er beregnet til ikke-professionel
(privat hjem). Maskinen kan betjenes af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, såfremt dette sker under opsyn eller såfremt personerne har fået
oplysninger vedrørende sikker brug af maskinen og er bekendt med de risici, som
brugen indebærer.
Dele i bevægelse. Må ikke berøres.
DA
93685_DP.indb 48
© 2016 Dansk
48 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
0 Afbryder slukket
I Afbryder tændt
Garanteret lydeffektniveau
Forbud, som gør brugeren opmærksom på, at den nationale lovgivning kan
forbyde tilslutning af produktet til drikkevandsforsyningen.
DA
Faresignal, som gør brugeren opmærksom på, at vandstrålen ikke må rettes
mod personer, dyr, elektrisk udstyr eller selve maskinen.
Dette produkt er i isoleringsklasse II. Dette indebærer, at maskinen er udstyret med
en forstærket eller dobbelt isolering (kun hvis dette symbol findes på maskinen).
Dette produkt er i isoleringsklasse I. Dette indebærer, at maskinen er udstyret med
en jordfejlsleder (kun hvis dette symbol findes på maskine).
Dette produkt opfylder kravene i de gældende EU-direktiver på området.
Ikon E1 - Højtryksrenseren må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
Maskinen kan indleveres til forhandleren i forbindelse med køb af en ny højtryksrenser.
Maskinens elektriske og elektroniske dele må ikke genbruges til ikke tilladte formål,
idet de indeholder sundhedsskadelige stoffer.
Benyt ørepropper.
Benyt visir.
Benyt åndedrætsværn.
Benyt beskyttelseshandsker.
Benyt sikkerhedssko.
Benyt sikkerhedsbeklædning.
DA
93685_DP.indb 49
© 2016 Dansk
49 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
3 SIKKERHEDSFORSKRIFTER/RESTERENDE RISICI
3.1 FORSKRIFTER: FORBUD
3.1.1 Advarsel: Maskinen må ikke benyttes af børn. Hold opsyn med børnene, så de
ikke benytter maskinen som legetøj.
3.1.2 Advarsel: Højtryksstrålerne kan udgøre en fare, hvis de ikke anvendes korrekt.
3.1.3 Advarsel: Benyt IKKE apparatet sammen med brandfarlige og giftige væsker eller
med væsker, som hindrer korrekt funktion i apparatet. Det er forbudt at benytte
apparatet i omgivelser med brand- og eksplosionsfare.
3.1.4 Advarsel: EKSPLOSIONSFARE. Må IKKE benyttes til brandfarlige væsker.
3.1.5 Advarsel: Ret IKKE vandstrålen mod personer eller dyr.
3.1.6 Advarsel: Ret IKKE vandstrålen mod maskinen, det elektriske udstyr eller mod
andre elektriske maskiner.
3.1.7 Advarsel: Brug IKKE maskinen, hvis personer uden beskyttelsesbeklædning
opholder sig inden for dens arbejdsradius.
3.1.8 Advarsel: Ret IKKE strålen mod dig selv eller andre for at rense beklædning eller
fodtøj.
3.1.9 Advarsel: Benyt IKKE maskinen udendørs i regnvejr.
3.1.10 Advarsel: Maskinen må IKKE betjenes af børn, handicappede og personer, som
ikke har læst og forstået disse oplysninger.
3.1.11 Advarsel: Berør IKKE stikket og/eller stikkontakten med våde hænder.
3.1.12 Advarsel: Benyt IKKE maskine, hvis ledningen er beskadiget. Hvis ledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af et autoriseret servicecenter eller
af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farer med betydning for
sikkerheden.
3.1.13 Advarsel: Benyt IKKE maskinen, hvis en forsyningsledning eller vigtige dele
(såsom sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, pistol) er beskadiget.
3.1.14 Advarsel: Lås IKKE pistolens greb i positionen for funktion.
3.1.15 Advarsel: Kontrollér, at maskinen er udstyret med dataplade. Kontakt forhandleren,
hvis skiltet mangler. Maskiner uden dataplade må IKKE benyttes, idet de er
anonyme og kan udgøre en fare.
3.1.16 Advarsel: Sikkerhedsventilens og sikkerhedsanordningernes kalibrering må IKKE
ændres.
3.1.17 Advarsel: Ændre ikke dysens originale diameter.
3.1.18 Advarsel: Flyt IKKE maskinen ved at trække i LEDNINGEN.
DA
DA
93685_DP.indb 50
© 2016 Dansk
50 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
3.1.19 Advarsel: Sørg for, at motorkøretøjer ikke kører hen over højtryksslangen.
3.1.20 Advarsel: Flyt IKKE maskinen ved at trække i højtryksslangen.
3.1.21 Advarsel: Hvis højtryksstrålen rettes mod dæk, dækventiler og andre dele under
tryk, udgør den en potentiel fare. Undgå brug af kittet med den roterende dyse,
og sørg for at holde dysen i en afstand på mindst 30 cm under rengøringen.
3.1.22 Advarsel: Det er forbudt at benytte uoriginalt udstyr og udstyr, som ikke er
beregnet specifikt til den pågældende model. Det er forbudt at ændre maskinen.
Eventuelle ændringer medfører bortfald af konformitetserklæringen og fritager
producenten for civil- og strafferetsligt ansvar.
3.2 FORSKRIFTER: PÅBUD
3.2.1 Advarsel: Alle strømførende dele SKAL BESKYTTES mod vandstrålen.
3.2.2 Advarsel: Den elektriske tilslutning skal udføres af en kvalificeret elektriker i
overensstemmelse med standard IEC 60364-1. Det anbefales at montere
en jordfejlsafbryder, som afbryder strømforsyningen til maskinen, hvis
jordfejlstrømmen overskrider 30 mA i 30 ms, eller en kontrolanordning i
jordkredsløbet.
3.2.3 Advarsel: Maskinen kan skabe spændingsforstyrrelser I FORBINDELSE MED start.
3.2.4 Advarsel: Jordfejlsafbryderens funktion udgør en supplerende beskyttelse for
personalet (30 mA).
3.2.5 Advarsel: På modeller uden stik skal installationen udføres af kvalificeret personale.
3.2.6 Advarsel: Brug kun autoriserede forlængerledninger med et passende tværsnit.
3.2.7 Advarsel: Frakobl altid afbryderen, når maskinen efterlades uden opsyn.
3.2.8
DA
Advarsel: Det høje tryk kan medføre udslyngning af dele. Benyt altid
beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler (PV).
3.2.9 Advarsel: FJERN stikket fra stikkontakten inden udførelse af arbejde på maskinen.
3.2.10 Advarsel: HOLD FAST omkring pistolen, når der trækkes i grebet, idet der er fare
for udslyngning.
3.2.11 Advarsel: OVERHOLD forskrifterne fra den lokale vandforsyningsmyndighed.
I henhold til standarden IEC 60335-2-79 må maskinen kun forbindes direkte
til drikkevandsforsyningen, hvis der i forsyningsslangen installeres en ventil,
der forhindrer tilbagestrømning og samtidigt muliggør dræning (type BA) jf.
standarden EN 12729. Ventilen, der forhindrer tilbagestrømning, kan bestilles hos
producenten.
DA
93685_DP.indb 51
© 2016 Dansk
51 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
3.2.12 Advarsel: Vandet i ventilerne til forhindring af tilbagestrømning er ikke drikkevand.
3.2.13 Advarsel: Vedligeholdelse og/eller reparation af de elektriske komponenter SKAL
udføres af kvalificeret personale.
3.2.14 Advarsel: UDLIGN resttrykket inden slangen kobles fra maskinen.
3.2.15 Advarsel: KONTROLLÉR hver gang ingen brug og regelmæssigt fastspændingen
af skruerne samt at maskinens komponenter er i god stand. Kontrollér, om der er
slidte eller beskadigede dele.
3.2.16 Advarsel: BENYT kun rengøringsmidler, der er egnede til højtryksslangens/
ledningens beklædning.
3.2.17 Advarsel: SØRG FOR, at personer og dyr opholder sig på min. 15 meters afstand.
3.2.18 Advarsel: Denne maskine er projekteret til brug med de rengøringsmidler, der
leveres eller anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller
kemiske produkter kan øve negativ indflydelse på maskinens sikkerhed.
3.2.19 Advarsel: Undgå, at rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden - specielt
øjnene! Skyl med rent vand og søg straks læge, hvis rengøringsmidlet kommer
i øjnene.
3.2.20 Advarsel: Højtryksslangerne, koblingerne og samlingerne har en vigtig
sikkerhedsmæssig betydning for maskinen. Benyt udelukkende de højtryksslanger,
koblinger og samlinger, som anbefales af producenten.
3.2.21 Advarsel: Benyt udelukkende originale reservedele fra producenten eller
reservedele, som er godkendt af producenten, for at garantere maskinens
sikkerhed.
3.2.22 Advarsel: Uegnede forlængerledninger kan udgøre en fare. Vælg ved brug af
en forlængerledning en type, der er egnet til udendørs brug, og kontrollér, at
tilslutningen holdes tør og hævet over jorden. I den forbindelse anbefales det at
benytte en kabeltromle, som holder stikket ca. 60 mm over jorden.
3.2.23 Advarsel: Sluk maskinen og frakobl strømmen inden montering, rengøring,
justering, vedligeholdelse, opbevaring og transport.
3.2.24 Advarsel: Stik udstyret til rengøring af slanger ind til det røde hak, inden
maskinen tændes.
DA
DA
93685_DP.indb 52
© 2016 Dansk
52 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
4
GENERELLE OPLYSNINGER (FIG.1)/SIDE 3
Når pistolen lukkes, åbnes ventilen og vandet recirkuleres gennem pumpeindløbet, eller løber ud på jorden.
- - Termostatventil (D1 hvis monteret)
Hvis vandtemperaturen overskrider den temperatur, som er fastsat af producenten, bortleder termostatventilen det varme vand
og indsuger en tilsvarende mængde koldt vand for at genetablere
den korrekte temperatur.
- Sikkerhedsgreb (D): Hindrer utilsigtet tænding af vandstrålen.
- Motorsikring: Sikringen standser maskinen i tilfælde af overbelastning.
4.1 Brug af vejledningen
Denne vejledning udgør en vigtig del af maskinen og skal opbevares til senere brug. Læs vejledningen omhyggeligt inden installation
og brug. Ved et eventuelt salg af højtryksrenseren anbefales det
også at udlevere vejledningen.
4.2Levering
Maskinen leveres delvist afmonteret i en papemballage.
Leveringens forskellige dele er vist i fig. 1.
4.2.1
Medfølgende dokumentation
A1 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
A2Sikkerhedsregler
A3konformitetserklæring
A4Garanti
6
Advarsel - fare!
Maskinen skal være frakoblet i forbindelse med installation og montering.
Se fig. 2 vedrørende rækkefølgen i forbindelse med montering.
4.3 Bortskaffelse af emballage
Emballagen er af genbrugsmateriale og bør bortskaffes i henhold
til lokale regler herom.
5
TEKNISKE OPLYSNINGER (FIG.1)/SIDE 3
5.1 Tilsigtet anvendelse
Maskinen er beregnet til særskilt brug til rengøring af køretøjer,
maskiner, både, murværk osv. Maskinen benyttes til fjernelse af
vanskeligt snavs ved hjælp af rent vand og biologisk nedbrydelige
kemiske rengøringsmidler.
Motorkøretøjers motorer må kun rengøres på steder, hvor det snavsede vand bortskaffes med overholdelse af kravene i de gældende
standarder.
- Vandets indløbstemperatur: se mærkedata på maskinen.
- Vandets indløbstryk: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Omgivelsestemperatur ved drift: over 0 °C.
Maskinen opfylder kravene i standarderne IEC 60335-1 og IEC
60335-2-79.
5.2 Maskinens bruger
Vedrørende identifikation af de nødvendige kvalifikationer for
maskinens bruger (professionel eller ikke-professionel) henvises
til ikonet i fig. 1.
6.2
Montering af udluftningsproppen (afhængigt af model)
For at undgå olielækager er maskinens oliestudser ved levering
lukket med røde propper, som skal udskiftes med de medfølgende
udluftningspropper.
6.3 Montering af roterende dyse
(afhængigt af model)
Vaskekraften øges, hvis man anvender kittet med den roterende
dyse.
Brugen af den roterende dyse kan medføre et trykfald på 25 % i
forhold til det tryk, som opnås ved hjælp af den justerbare strålespids. Vandstrålens roterende effekt gør det muligt at sprede en
øget vaskekraft.
6.4 Tilslutning af strøm
Advarsel - fare!
Kontrollér, at stikkontaktens netspænding og frekvens
(V/Hz) svarer til angivelserne på datapladen (fig. 2).
6.4.1
5.3Hovedkomponenter
B2Lanse
B3 Pistol med sikkerhedsgreb
B4 Ledning med stik (afhængigt af model)
B5Højtryksslange
B6 Beholder til rengøringsmiddel (afhængigt af model)
B7 Oliedæksel (afhængigt af model)
EDyse
F Regulator for rengøringsmiddel (afhængigt af model)
G Trykregulator (afhængigt af model)
LVandfilter
5.3.1Tilbehør (hvis omfattet af leveringen - se fig. 1).
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Værktøj til rengøring af strålespids
Roterende dyse
Håndtag
Børste
Slangetromle
Vandfilter
Udstyring til rengøring af slanger
Roterende børste til store
overflader
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Adapter
Beslag
Vægkonsoller
Greb
Rengøringsanordning
Hjul
Tube med smørefedt
Manometeret
Adapter
5.4Sikkerhedsanordninger
- - Startanordning (H)
Startanordningen hindrer utilsigtet brug af maskinen.
Advarsel - fare!
Sikkerhedsventilens kalibrering må ikke ændres.
- Sikkerheds- og/eller trykbegrænsningsventil.
Sikkerhedsventilen fungerer også som trykbegrænsningsventil.
DA
93685_DP.indb 53
© 2016 Dansk
DA
INSTALLATION (FIG. 2)/SIDE 4-5
6.1Montering
Brug af forlængerledninger
Brug forlængerledninger og stik med beskyttelsesgrad
IPX5.
Forlængerledningernes tværsnit skal være proportionalt
med længden, dvs. jo længere forlængerledningerne er,
jo større skal tværsnittet være. Se tabel I.
6.5 Tilslutning til vandforsyning
Advarsel - fare!
Indsug kun filtreret eller rent vand. Vandhanen skal
mindst svare til pumpens kapacitet.
Anbring maskinen så tæt som muligt på vandforsyningskilden.
6.5.1Tilslutningsstudser
l Vandafledning (OUTLET)
n Vandindtag med filter (INLET)
6.5.2
6.5.3
Tilslutning til lokal vandforsyning
I henhold til de gældende standarder må maskinen kun
forbindes direkte til drikkevandsforsyningen, hvis der i forsyningsslangen installeres en ventil, der forhindrer tilbagestrømning og samtidigt muliggør dræning. Kontrollér,
at slangen er min. Ø 13 mm, at den er forstærket og at
dens længde ikke overskrider 25 m.
Indsugning af vand fra åbne beholdere
1) Spænd sugeslangen med filteret fast på vandindtaget
(INLET) og sænk den ned i bunden af beholderen.
2) Udluft maskinen:
a) Løsn lansen.
b) Start maskinen og åbn pistolen, indtil der ikke længere
er luftbobler i vandet, som strømmer ud.
3) Sluk maskinen og fastspænd lansen.
Bemærk: Maks. sugehøjden er 0,5 m. Det anbefales at
spæde sugeslangen inden brug.
53 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
7
4) Tag stikket ud af stikkontakten.
5) Tøm og afvask beholderen til rengøringsmiddel efter arbejdet.
Afvask beholderen ved at benytte rent vand i stedet for rengøringsmiddel.
6) Udløs sikkerhedsgrebet (D) i pistolen.
JUSTERINGER (FIG. 3)/SIDE 6
7.1 Justering af dyse (afhængigt af model)
Drej dysen (E) for at justere vandstrålen.
7.2 Justering af spredning af rengøringsmiddel
For at sprede rengøringsmidlet ved det korrekte tryk skal dysen
(E) (afhængigt af model) være indstillet i pos. " ". Alternativt er
det muligt at montere rengøringsanordningen (C13) (afhængigt af
model) som vist i figuren.
Drej på regulatoren (F) for at justere mængden af det spredte
rengøringsmiddel.
DA
8.6 Påfyldning og brug af rengøringsmiddel
Rengøringsmidlet skal spredes med det tilbehør og i overensstemmelse med de fremgangsmåder, der er beskrevet i
afsnit 7.3.
Brug af en længere højtryksslange end den slange, som blev leveret
sammen med maskinen, eller brug af en forlængerslange kan reducere eller afbryde indsugningen af rengøringsmiddel fra beholderen
(afhængigt af model) fuldstændigt.
Fyld beholderen (B6) med rengøringsmiddel med høj biologisk
nedbrydelighed.
7.3 Justering af arbejdstryk (hvis dette er muligt)
Drej regulatoren (G) for at justere arbejdstrykket. Trykket vises på
manometeret (afhængigt af model).
8
OPLYSNINGER OM BRUG (FIG. 4)/SIDE 6
8.1Kontroller
8.7 Anbefalet fremgangsmåde ved korrekt rensning
Opløs snavset ved at påføre rengøringsmiddel på den tørre overflade. På lodrette flader arbejder man nedefra og opefter. Lad rengøringsmidlet virke i 1-2 minutter, men lad ikke overfladen tørre ud.
Anvend derefter højtryksstrålen, idet De holder dysen i en afstand
på mindst 30 cm fra overfladen og arbejder nedefra og opefter. Lad
ikke vandet løbe over overflader, der ikke er vasket.
I nogle tilfælde er det nødvendigt at benytte børsterne til afvaskning for at fjerne snavset.
Højt tryk er ikke altid den bedste løsning til sikring af en god afvaskning, idet det kan beskadige visse former for overflader. Det frarådes
at benytte spidsstrålen i den justerbare dyse og den roterende dyse
på sarte og lakerede dele samt på dele under tryk (eksempelvis dæk,
dækventiler osv.).
En god afvaskning afhænger i lige så høj grad af trykket og vandmængden.
- Startanordning (H).
Indstil startanordningen i pos. (ON/I) for at:
a) s tarte motoren (på modeller uden TSS)
b) forberede motoren til start (på modeller med TSS).
Hvis startanordningen er udstyret med kontrollampe, skal den tændes.
Indstil startanordningen i pos. (0/OFF) for at afbryde maskinen.
Hvis startanordningen er udstyret med kontrollampe, skal den slukkes.
- Styregreb for vandstråle (I).
Advarsel - fare!
Maskinen skal hvile på et robust og stabilt underlag i
forbindelse med brug. Anbring maskinen som vist i fig. 4.
8.2Start (se fig. 4)
1) Åbn vandhanen helt.
2) Udløs sikkerhedsgrebet (D).
3) Hold pistolen åben i et par sekunder og start maskinen ved hjælp
af startanordningen (ON/I).
9
Advarsel - fare!
Før maskinen startes, skal det kontrolleres, at den
forsynes korrekt med vand. Hvis man anvender maskinen
uden vand, kan den beskadiges. Ventilationsristene må
ikke tildækkes, når maskinen er i drift.
Modeller med TSS - På modeller med TSS med automatisk afbrydelse af forsyningen:
- Når pistolen lukkes, afbrydes den elektriske motor automatisk af
det dynamiske tryk.
- Når pistolen å bnes , startes den elektriske motor automatisk af
trykfaldet, og trykket genetableres herefter med en
meget begrænset forsinkelse.
- For at sikre en korrekt funktion i TSS anordningen må lukning
og åbning af pistolen kun finde sted i intervaller på min. 4-5
sekunder.
For at undgå beskadigelse af maskinen må den ikke køre
tør. Kontrollér, at maskinen konstant forsynes med vand.
På modeller uden TSS: For at undgå beskadigelse af maskinen som følge af forøgelse af vandtemperaturen må vandstrålen må ikke afbrydes i mere end 5 minutter.
8.3Afbrydelse
1) Indstil startanordningen i pos. (OFF/0).
2) Åbn pistolen og udlign trykket i slangerne.
3) Udløs sikkerhedsgrebet (D).
8.4Genstart
1) Frakobl sikkerhedsgrebet (D).
2) Åbn pistolen og udlign trykket i slangerne.
3) Indstil startanordningen i pos. (ON/I).
8.5Opbevaring
1) Luk for vandhanen.
2) Udled resttrykket i pistolen, indtil der ikke kommer mere vand
ud af maskinen.
3) Sluk for maskinen (0/OFF).
DA
93685_DP.indb 54
© 2016 Dansk
VEDLIGEHOLDELSE (FIG. 5)/SIDE 279
De former for vedligeholdelse, som ikke er beskrevet i dette kapitel,
skal udføres ved et autoriseret servicecenter.
Advarsel - fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden udførelse af
indgreb i maskinen.
9.1 Rengøring af dyse
1) Tag lansen af pistolen.
2) Fjern eventuelt snavs fra hullet i dysen ved hjælp af værktøjet
(C1).
9.2 Rengøring af filter
Kontrollér sugefilteret (L) og filteret til rengøringsmiddel (afhængigt
af model) hver gang inden brug, og rengør eventuelt filtrene som
beskrevet.
9.3 Udløsning af motor (hvis dette er muligt)
I tilfælde af langvarige afbrydelser kan kalkaflejringer medføre
blokering af motoren. Løsn motoren ved at dreje motorakslen med
værktøjet (M).
9.4Oliedæksel (afhængigt af model)
Efterfyld olie til det korrekte niveau gennem påfyldningshullet.
Vedrørende specifikationerne for olie henvises til tabellen
“Specifikationer for olie”.
9.5 Opbevaring for vinter
Lad maskinen køre med ikke tærende eller giftig frostvæske, før
højtryksrenseren sættes til opbevaring for vinteren.
Opbevar maskinen på et tørt sted, der er beskyttet mod temperaturer
under frysepunktet.
10 OPBEVARING OG TRANSPORT (FIG. 5)/SIDE 279
Opbevar tilbehøret som vist i fig. 5.
Transportér maskinen som vist i fig. 5.
54 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
11 FEJLFINDING
Problem
Pumpen kører ikke med det foreskrevne tryk.
Pumpen har trykforskelle.
Mulig årsag
Forslag
Den roterende dyse er slidt.
Vandfilteret er snavset.
Vandforsyningen er utilstrækkelig.
Der suges luft ind i systemet.
Luft i pumpen.
Den justerbare strålespids er forkert justeret.
Termostatventilen er udløst.
Sugehøjden fra den åbne beholder overstiger 0,5 m.
Vand suges ind fra ekstern beholder.
Vandtemperaturen er for høj ved forsyningen.
Den roterende dyse er stoppet.
Sugefilteret (L) er snavset.
For lav spænding ved forsyningen.
Motoren ”brummer” men starter
ikke.
Spændingstab på grund af forlængerledning.
Maskinen har stået uvirksom længe.
Problemer med TSS anordningen.
Spændingssvigt.
Den elektriske motor starter ikke.
Problemer med TSS anordningen.
Slidte pakninger.
Sikkerhedsventilen med fri bortledning er udløst.
Vandtemperaturen er for høj.
Slidte pakninger.
Tætningsfejl i højtrykssystemet eller i pumpens
hydrauliske kredsløb.
Støj.
Der drypper olie.
Kun modeller med TSS: Maskinen
starter selv med lukket pistol.
Kun modeller med TSS: Der kommer ikke vand ud, når der trækkes
Den roterende dyse er stoppet.
i pistolens greb (forsyningsslangen
er tilsluttet).
Den justerbare strålespids er indstillet til højt tryk.
Rengøringsmidlet er for tyktflydende.
Der indsuges ikke rengøringsDer anvendes forlængerslanger.
middel.
Kredsløbet til rengøringsmiddel indeholder aflejringer
eller er forsnævret.
Der drypper vand fra termostatventilen.
DA
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Maskinen har stået uvirksom længe.
Der drypper vand.
Udskift den roterende dyse.
Rens filteret (L) (fig. 5).
Åben vandhanen helt.
Kontrollér koblingerne.
Sluk for maskinen og brug pistolen, indtil der kommer en
konstant strøm af vand. Tænd derefter maskinen.
Indstil dysen (E) i pos. ”+” (fig. 3).
Vent, indtil den korrekte vandtemperatur er genetableret.
Reducér sugehøjden.
Forbind maskinen til vandforsyningen.
Nedsæt temperaturen.
Rens den roterende dyse (fig. 5).
Rens filteret (L) (fig. 5).
Kontrollér, at stikkontaktens spænding svarer til angivelserne på datapladen (fig. 2).
Kontrollér forlængerledningens karakteristika.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Kontrollér, at stikket er korrekt indsat i stikkontakten, og
at der er spænding (*).
Vandtemperaturen i dysen har overskredet maks.
værdien, der er angivet på datapladen.
Løsn motoren ved at stikke værktøjet (M) gennem det
bageste hul (afhængigt af model) (fig. 5).
Få pakningerne udskiftet ved et autoriseret servicecenter.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Nedsæt temperaturen (se de tekniske specifikationer).
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Rens den roterende dyse (fig. 5).
Indstil dysen (E) i pos. ” ” (fig. 3).
Fortynd med vand.
Montér den originale slange igen.
Skyl med rent vent, og fjern eventuelle forsnævringer. Ret
henvendelse til et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsat ikke er afhjulpet.
Vandstrålen må ikke afbrydes i mere end 5 minutter, når
maskinen er i drift.
(*) Hvis motoren standser under drift og ikke genstarter, er det nødvendigt at vente 2-3 minutter inden motoren startes på ny (udløsning af motorsikring).
Ret henvendelse til det autoriserede servicecenter, hvis fejlen opstår gentagne gange.
MODEL
DA
93685_DP.indb 55
SERIENUMMER
© 2016 Dansk
55 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
12 FREMGANGSMÅDE TIL UNDGÅELSE AF BESKADIGELSE AF OVERFLADER
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ADVARSEL
Det kan udgøre en fare og medføre beskadigelse af dækkene, hvis maskinen benyttes til afvaskning af dæk.
Ret ikke højtryksstrålen direkte mod dækket.
Benyt altid maskinen ved så lavt tryk som muligt i forbindelse med rengøring i nærheden af hjul og dæk.
Brug aldrig turbolansen i forbindelse med afvaskning af køretøjer.
Vedrørende yderligere oplysninger henvises til afsnittet “8.7 Anbefalet fremgangsmåde ved korrekt rensning med
højtryksrenseren”.
DA
EF-konformitetserklæring
Vi - Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italien - erklærer, at følgende Stanley maskine/maskiner:
MaskinbetegnelseHøjtryksrenser
Modelnr.
SXPW19ESXPW19PE
Effektforbrug
1,8 kW 1,8 kW
opfylder kravene i følgende EU-direktiver:
2006/42/EF, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EF (lovdekret nr. 262/2002).
og er produceret med overholdelse af kravene i følgende standarder eller standardiserede dokumenter:
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 60704-1, EN 62233 og EN 50581
Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier: Stefano Reverberi / AR adm. direktør
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italien
Fremgangsmåden i forbindelse med vurdering af konformiteten jf. direktivet 2000/14/EF er sket med overholdelse af kravene i bilag V.
SXPW19ESXPW19PE
Modelnr.
Garanteret lydeffektniveau: 81,9 dB (A)81,9 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau: 84 dB (A) 84 dB (A)
Dato: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiAdm. direktør
Garanti
Garantien er omfattet af de gældende nationale normer i landet, hvor produktet markedsføres (medmindre andet er angivet af producenten).
Hvis produktet bliver defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl eller som følge af manglende overensstemmelse med kvalitetskravene i løbet af
garantiperioden, udskifter producenten defekte dele og sørger for reparation eller udskiftning af rimeligt slidte dele.
Garantien dækker ikke almindelige sliddele (ventil, stempel, vandpakning, oliepakning, fjedre, O-ringe samt tilbehør såsom slange, pistol, børster, hjul osv.).
Garantien dækker ikke skader, der skyldes eller opstår som følge af:
- forkert brug, ikke tilladt brug, forsømmelse
- udlejning eller professionel brug, såfremt produktet er blevet solgt til ikke-professionel brug,
- manglende overholdelse af forskrifterne vedrørende vedligeholdelse i denne vejledning,
- reparationer udført af uautoriseret personale eller uautoriserede servicecentre,
- brug af uoriginale reservedele/tilbehør,
- skader som følge af transport, uvedkommende genstande eller substanser, ulykke
- samt problemer i forbindelse med opbevaring.
Påberåbelse af garantien kræver forevisning af kvittering.
Med reparationer, Side: 276.
DA
93685_DP.indb 56
© 2016 Dansk
56 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
Tekniske specifikationer
Tekniske data
Kapacitet
Maks. kapacitet
Tryk
Maks. tryk
Effekt
Maks. forsyningstemperatur
Maks. forsyningstryk
Pistolens repulsionskraft ved maks. tryk
Olietype til pumpe
Beskyttelsesklasse
Motorisolering
Motorbeskyttelse
Spænding
Maks. tilladt netmodstand
Lydtryksniveau LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Lydeffektniveau LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Maskinens vibrationer (K = 1 m/s2):
Vægt
Måleenhed SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
Klasse
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
DA
I/
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Med forbehold for tekniske ændringer.
DA
93685_DP.indb 57
© 2016 Dansk
57 (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
07/04/16 12:10
1 SICHERHEITSANWEISUNGEN
DE
1.1 Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es sich um ein hochtechnisiertes Gerät von einem
der erfahrensten europäischen Hersteller von Hochdruckreinigern. Lesen Sie die vorliegende
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie bei jedem Gebrauch des Geräts alle
in ihr enthaltenen Anweisungen, um alle Leistungsmerkmale des Geräts nutzen zu können.
Beim Anschließen, beim Gebrauch und bei der Wartung des Geräts sind alle erforderlichen
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die eigene Sicherheit und die der in unmittelbarer Nähe
befindlichen Personen zu gewährleisten. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch
und beachten Sie sie genau, da andernfalls die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht.
2 SCHILDER UND SICHERHEITSZEICHEN
2.1 Die Schilder und Sicherheitszeichen beachten, die am Gerät angebracht und in dieser
Bedienungsanleitung abgebildet sind.
Es sind nur die Sicherheitszeichen am Gerät angebracht bzw. in der Bedienungsanleitung
abgebildet, die für den sicheren Gebrauch des Geräts zweckdienlich sind. Darauf achten, dass
die am Gerät angebrachten Schilder und Sicherheitszeichen stets unversehrt und gut lesbar sind.
Andernfalls sind sie durch neue Schilder bzw. Zeichen zu ersetzen, die an den ursprünglichen
Stellen anzubringen sind.
Achtung - Gefahr
Diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durchlesen.
Symbol E2 (falls in Abb. 1 abgebildet) - Es weist darauf hin, dass das Gerät für den
gewerblichen Gebrauch bestimmt ist, d.h. für den Gebrauch durch Personen, die über die hierzu
erforderliche Erfahrung und die nötigen technischen Kenntnisse verfügen, die gesetzlichen
Bestimmungen kennen und in der Lage sind, die zum Betrieb und zur Wartung des Geräts
erforderlichen Tätigkeiten auszuführen. Dieses Gerät ist nicht dazu vorgesehen, von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
benutzt zu werden. Gleiches gilt für Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis.
Symbol E3 (falls in Abb. 1 abgebildet) - Es weist darauf hin, dass das Gerät für den nicht
gewerblichen Gebrauch (Einsatz im Haushalt) bestimmt ist. Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis
dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und erst dann benutzen, nachdem sie in seinen sicheren
Gebrauch eingewiesen wurden und die mit seinem Gebrauch verbundenen Gefahren nachweislich
verstanden haben.
DE
93685_DP.indb 58
© 2016 Deutsch
58
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
Gefahr durch bewegte Teile. Nicht berühren.
0 AUS-Stellung des Geräteschalters
I EIN-Stellung des Geräteschalters
Garantierter Schallleistungspegel
Verbotszeichen: Es weist darauf hin, dass die nationalen Bestimmungen möglicherweise den
Anschluss des Geräts an das Trinkwassernetz verbieten.
DE
Warnzeichen: Es weist darauf hin, dass der Wasserstrahl nicht auf Personen, Tiere,
elektrische Ausrüstungen und das Gerät selbst gerichtet werden darf.
Dieses Gerät hat die Schutzklasse II. Das heißt, dass es eine verstärkte und doppelte
Isolierung hat (nur wenn das entsprechende Zeichen am Gerät angebracht ist).
Dieses Gerät hat die Schutzklasse I. Das heißt, dass es mit einem Schutzleiter versehen ist
(nur wenn das entsprechende Zeichen am Gerät angebracht ist).
Dieses Gerät entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien.
Symbol E 1 - Es weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden darf. Es kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden.
Die elektrischen und elektronischen Komponenten der Maschine dürfen nicht zweckwidrig
wiederverwendet werden, da sie gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
Gehörschutz benutzen.
Gesichtsschutz benutzen.
Atemschutz benutzen.
Handschutz benutzen.
Fußschutz benutzen.
Schutzkleidung benutzen.
DE
93685_DP.indb 59
© 2016 Deutsch
59
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
3 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN/RESTRISIKEN
3.1 WARNHINWEISE: VERBOTE
3.1.1 Achtung. Kindern darf NICHT erlaubt werden, das Gerät zu benutzen oder mit
ihm zu spielen.
3.1.2 Achtung. Der Druckstrahl kann bei unsachgemäßem Umgang gefährlich sein.
3.1.3 Achtung. Das Gerät NICHT mit entzündbaren, giftigen bzw. mit solchen
Flüssigkeiten betreiben, die seinen ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen
könnten. Es ist verboten, das Gerät in entzündlicher oder explosiver Atmosphäre
zu betreiben.
3.1.4 Achtung. EXPLOSIONSGEFAHR. KEINE entzündlichen Flüssigkeiten versprühen.
3.1.5 Achtung. Den Wasserstrahl NICHT auf Personen oder Tiere richten.
3.1.6 Achtung. Den Wasserstrahl NICHT auf das Gerät selbst, elektrische Komponenten
bzw. andere Elektrogeräte richten.
3.1.7 Achtung. Das Gerät NICHT verwenden, wenn sich in seinem Aktionsradius
Personen aufhalten, die keine Schutzkleidung tragen.
3.1.8 Achtung. Den Wasserstrahl NICHT auf sich selbst oder andere Personen richten,
um die Bekleidung oder die Schuhe zu reinigen.
3.1.9 Achtung. Das Gerät NICHT bei Regen im Freien betreiben.
3.1.10 Achtung. Das Gerät darf NICHT von Kindern, Personen mit eingeschränkten
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die die Bedienungsanleitung nicht gelesen
und verstanden haben, verwendet werden.
3.1.11 Achtung. Den Stecker bzw. die Steckdose NIEMALS mit nassen Händen anfassen.
3.1.12 Achtung. Das Gerät NICHT in Betrieb nehmen, wenn sein Netzkabel beschädigt
ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss man es vom Hersteller, einem
autorisierten Kundendienstzentrum oder einem Fachmann austauschen lassen,
damit der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet bleibt.
3.1.13 Achtung. Das Gerät NICHT verwenden, wenn das Netzkabel oder andere
wichtige Teile wie z.B. die Sicherheitsvorrichtungen, die Hochdruckschläuche
oder die Pistole beschädigt sind.
3.1.14 Achtung. Den Hebel der Pistole NICHT in der Betriebsstellung blockieren.
3.1.15 Achtung. Kontrollieren, ob am Gerät sein Typenschild angebracht ist. Andernfalls
den Händler hiervon unterrichten. Geräte ohne Typenschild dürfen NICHT in
Betrieb genommen werden, da sie als nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnete
Geräte eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.
DE
DE
93685_DP.indb 60
© 2016 Deutsch
60
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
3.1.16 Achtung. KEINE unbefugten Eingriffe am Regelventil und an den
Sicherheitsvorrichtungen vornehmen und ihre Einstellungen nicht verändern.
3.1.17 Achtung. NICHT den Originaldurchmesser der Düse verändern.
3.1.18 Achtung. Das Gerät NICHT am NETZKABEL ziehen.
3.1.19 Achtung. Darauf achten, dass keine Fahrzeuge über den Hochdruckschlauch
fahren.
3.1.20 Achtung. Das Gerät NICHT am Hochdruckschlauch ziehen.
3.1.21 Achtung. Es kann gefährlich sein, den Hochdruckstrahl auf Reifen, Reifenventile
und sonstige unter Druck stehende Bauteile zu richten. Hierzu nicht den
Rotordüsensatz verwenden und in jedem Fall den Wasserstrahl beim Reinigen
auf einem Abstand von mindestens 30 cm halten.
3.1.22 Achtung. Es ist verboten, anderes als das für das jeweilige Modell bestimmte
Originalzubehör zu verwenden. Es ist verboten, am Gerät irgendwelche
Änderungen vorzunehmen. Unbefugte Änderungen führen zum Erlöschen
der Konformitätserklärung und befreien den Hersteller von jeder zivil- und
strafrechtlichen Verantwortung.
3.2 WARNHINWEISE: GEBOTE
3.2.1 Achtung. Sämtliche stromführenden Teile MÜSSEN gegen den Wasserstrahl
GESCHÜTZT sein.
3.2.2 Achtung. Der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann in Einklang mit
der Norm IEC 60364-1 ausgeführt werden. Es sollte ein FI-Schalter installiert
werden, der die Stromversorgung unterbricht, wenn der Fehlerstrom gegen
Erde 30 mA für die Dauer von 30 ms überschreitet. Alternativ kann ein Gerät zur
Schutzleiterüberwachung installiert werden.
3.2.3 Achtung. BEIM ANLAUF kann das Gerät Netzstörungen verursachen.
3.2.4 Achtung. Der Betrieb mit einem FI-Schalter (30 mA) bietet zusätzliche persönliche
Sicherheit.
3.2.5 Achtung. Bei den Modellen ohne Stecker muss die Installation von einem
Fachmann ausgeführt werden.
3.2.6 Achtung. Ausschließlich vorschriftsmäßige Verlängerungskabel mit einem
angemessenen Querschnitt verwenden.
3.2.7 Achtung. Stets den Geräteschalter ausschalten, wenn das Gerät unbeaufsichtigt
gelassen wird.
DE
93685_DP.indb 61
© 2016 Deutsch
61
DE
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
3.2.8
Achtung. Durch den hohen Druck können Teile zurückprallen. Daher muss
die Bedienungsperson die zu ihrem Schutz erforderliche Schutzkleidung und
Schutzausrüstung (PSA) tragen.
3.2.9 Achtung. Vor der Ausführung von Arbeiten am Gerät stets zuerst den
NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
3.2.10 Achtung. Die Pistole beim Betätigen des Hebels wegen dem druckbedingten
Rückstoß GUT FESTHALTEN.
3.2.11 Achtung. Die Vorschriften des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens
BEACHTEN. Gemäß der Norm IEC 60335-2-79 darf das Gerät nur dann direkt
an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden, wenn auf die
Wasserzufuhr ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA installiert wird. Der
Systemtrenner kann beim Hersteller erworben werden.
3.2.12 Achtung. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, gilt nicht mehr
als Trinkwasser.
3.2.13 Achtung. Die Wartung bzw. Reparatur der elektrischen Bauteile DARF NUR durch
Fachpersonal erfolgen.
3.2.14 Achtung. Vor dem Lösen des Schlauchs vom Gerät unbedingt den Restdruck
ablassen.
3.2.15 Achtung. Vor jedem Gebrauch sowie in regelmäßigen Zeitabständen den
Festsitz der Schrauben und Muttern kontrollieren und die Komponenten des
Geräts auf Bruch bzw. Verschleiß überprüfen.
3.2.16 Achtung. NUR solche Reinigungsmittel verwenden, die mit dem Material der
Ummantelung des Hochdruckschlauchs und des Netzkabels verträglich sind.
3.2.17 Achtung. Personen und Tiere müssen sich in einem Sicherheitsabstand von
mindestens 15 m AUFHALTEN.
3.2.18 Achtung. Dieses Gerät wurde für den Betrieb mit dem vom Hersteller gelieferten
oder empfohlenen Reinigungsmitteln konstruiert. Die Verwendung von anderen
Reinigungsmitteln oder chemischen Produkten kann sich nachteilig auf seine
Sicherheit auswirken.
3.2.19 Achtung. Den Kontakt der Haut und vor allem der Augen mit dem Reinigungsmittel
unbedingt vermeiden! Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen
und unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen!
DE
DE
93685_DP.indb 62
© 2016 Deutsch
62
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
3.2.20 Achtung. Die Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig
für die Sicherheit des Geräts. Ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen
Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen verwenden.
3.2.21 Achtung. Zur Gewährleistung der Sicherheit des Geräts ausschließlich
Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile
verwenden.
3.2.22 Achtung. Ungeeignete Verlängerungskabel können zur Entstehung von Gefahren
führen. Nur für die Verwendung im Freien geeignete Verlängerungskabel
verwenden und sicherstellen, dass die Kupplung vom Boden angehoben und
gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Es wird empfohlen, eine Kabeltrommel zu
verwenden, die gewährleistet, dass sich die Steckdose mindestens 60 mm über
dem Boden befindet.
3.2.23 Achtung. Das Gerät vor der Ausführung von Arbeiten zur Montage, Reinigung,
Einstellung, Wartung, Lagerung und zum Transport ausschalten und vom
Stromnetz trennen.
3.2.24 Achtung. Vor dem Einschalten des Geräts die Rohrreinigungsspirale bis zur roten
Markierung einführen.
DE
93685_DP.indb 63
© 2016 Deutsch
63
DE
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
4
- Sicherheits- und/oder Druckbegrenzungsventil.
- Das Sicherheitsventil ist auch ein Druckbegrenzungsventil. Beim Lösen des
Hebels der Pistole öffnet sich das Ventil und das Wasser läuft zurück zur
Saugseite der Pumpe oder wird auf den Boden abgelassen.
-Thermostatventil (D1, falls vorgesehen)
Wenn die Wassertemperatur die vom Hersteller vorgesehene Temperatur überschreitet, lässt das Thermostatventil das heiße Wasser ab und saugt eine der
Menge des abgelassenen Wassers entsprechende Menge kalten Wassers an, um
wieder die richtige Temperatur herzustellen.
- Verriegelung (D): Sie sperrt den Hebel und verhindert so seine ungewollte
Betätigung.
- Überhitzungsschutz: Er schaltet das Gerät im Fall einer Überlast aus.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN (ABB. 1)/SEITE 3
4.1 Gebrauch der Bedienungsanleitung
Die vorliegende Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil
des Geräts und muss sorgfältig aufbewahrt werden, damit sie auch später jederzeit zu Rate gezogen werden kann. Die Bedienungsanleitung
vor der Installation und dem Gebrauch aufmerksam durchlesen. Der
Eigentümer ist verpflichtet, die Bedienungsanleitung im Falle der
Veräußerung des Geräts dem neuen Eigentümer zu übergeben.
4.2Lieferung
Das Gerät wird teilweise zerlegt in einen Karton verpackt geliefert.
Der Lieferumfang ist in Abb. 1 dargestellt.
4.2.1
DE
4.3
5
Beiliegende Dokumentation
6
A1 Bedienungs- und Wartungsanleitung
A2Sicherheitsanweisungen
A3Konformitätserklärung
A4Garantiebedingungen
Achtung - Gefahr!
Das Gerät muss zur Ausführung aller Installationsund Montagearbeiten vom Stromnetz getrennt sein.
Für die Reihenfolge der Montagearbeiten siehe Abb. 2.
Entsorgung der Verpackung
Die Verpackungsmaterialien sind nicht umweltschädlich, müssen
jedoch in jedem Fall in Einklang mit den im Verwendungsland geltenden Bestimmungen entsorgt bzw. recycelt werden.
6.2
TECHNISCHE INFORMATIONEN (ABB. 1)/SEITE 3
5.1 Vorgesehener Gebrauch
Montage der Entlüftungsverschlüsse (falls vorgesehen)
Um das Austreten von Öl zu verhindern, werden die Öleinfüllöffnungen
für den Transport mit roten Deckeln verschlossen, die dann durch die
im Lieferumfang enthaltenen Entlüftungsverschlüsse zu ersetzen sind.
6.3 Montage der Rotordüse
Das Gerät ist zum Betrieb durch eine Person zum Reinigen von
Fahrzeugen, Maschinen, Booten, Mauerwerken usw. bestimmt, um
hartnäckige Verschmutzungen mit sauberem Wasser und biologisch
abbaubaren chemischen Reinigungsmitteln zu entfernen.
Das Waschen von Fahrzeugmotoren ist nur dann erlaubt, wenn das
Abwasser vorschriftsmäßig entsorgt wird.
- Wasserzulauftemperatur: siehe das Typenschild auf dem Gerät.
- Wasserzulaufdruck: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Betriebsumgebungstemperatur: über 0°C.
Das Gerät entspricht den Normen IEC 60335-1 und IEC 60335-2-79.
(Bei den Modellen, die hiermit ausgestattet sind.)
Der Rotordüsensatz ermöglicht die Erhöhung der Reinigungsleistung.
Bei Verwendung der Rotordüse kann es zu einer Abnahme des
Drucks um 25 % gegenüber dem Druck kommen, den man mit der
verstellbaren Düse erhält. Da sie jedoch einen kreisförmig rotierenden Wasserstrahl erzeugt, ist ihre Reinigungsleistung größer.
6.4 Elektrischer Anschluss
Achtung - Gefahr!
Sicherstellen, dass Netzspannung und -frequenz den
Angaben auf dem Typenschild (V-Hz) entsprechen (Abb. 2).
5.2Bedienungsperson
6.4.1
Die Anforderungen an die Bedienungsperson hängen davon ab, ob das
Gerät für den gewerblichen oder den nicht gewerblichen Gebrauch
bestimmt ist. Siehe hierzu das entsprechende Symbol in Abb. 1.
5.3
INSTALLATION (ABB. 2)/SEITE 4-5
6.1Montage
Wichtigste Teile
B2Lanze
B3 Pistole mit Verriegelung
B4 Netzkabel mit Netzstecker (falls vorgesehen)
B5Hochdruckschlauch
B6 Reinigungsmitteltank (falls vorgesehen)
B7 Ölverschluss (falls vorgesehen)
EDüse
F Regler für Reinigungsmittel (falls vorgesehen)
G Druckregler (falls vorgesehen)
L Wasserfilter
6.5Wasseranschluss
Achtung - Gefahr!
Nur gefiltertes oder sauberes Wasser ansaugen. Der
Wasserhahn muss mindestens eine der Fördermenge der
Pumpe entsprechende Wassermenge liefern.
Das Gerät so nahe wie möglich am Wasseranschluss aufstellen.
6.5.1Anschlussstutzen
l Wasserauslass (OUTLET)
n Wasserzulauf mit Filter (INLET)
6.5.2
5.3.1Zubehör (falls im Lieferumfang eingeschlossen - siehe Abb. 1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Reinigungswerkzeug für Düse
Satz Rotordüse
Griff
Bürste
Schlauchtrommel
Satz Wasseransaugung
Rohrreinigungssatz
Satz Bürste für große Flächen
Adapter
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Schrauben
Wandhalterungen
Hebel
Satz Reinigungsmittel
Räder
Schmierfetttube
Manometer
Adapter
6.5.3
5.4Sicherheitsvorrichtungen
- Geräteschalter (H)
Der Geräteschalter verhindert den unbeabsichtigten Betrieb des Geräts.
Achtung - Gefahr!
Keine unbefugten Änderungen am Sicherheitsventil
vornehmen und seine Einstellung nicht verändern.
DE
93685_DP.indb 64
© 2016 Deutsch
Gebrauch von Verlängerungskabeln
Kabel und Stecker mit Schutzart IPX5 verwenden.
Der Querschnitt des Verlängerungskabels muss proportional zu seiner Länge sein. Je länger es ist, umso größer
muss der Querschnitt sein. Siehe Tabelle I.
64
Anschluss an das öffentliche Wassernetz
Der direkte Anschluss des Geräts an das öffentliche
Trinkwassernetz ist nur dann zulässig, wenn die Zuleitung
mit einer vorschriftsmäßigen Sicherungsarmatur versehen ist. Einen gewebeverstärkten Wasserschlauch mit
einem Durchmesser von mindestens 13 mm und einer
Höchstlänge von 25 m verwenden.
Wasseransaugung aus offenen Behältern
1) Den Saugschlauch mit Filter auf den Wasserzulaufanschluss
(INLET) schrauben und sein anderes Ende bis zum Boden
in den Behälter eintauchen.
2) Das Gerät entlüften:
a) Die Lanze abschrauben.
b) Das Gerät einschalten und die Pistole betätigen, bis blasenfreies Wasser austritt.
3) Das Gerät ausschalten und die Lanze wieder anschrauben.
Hinweis: Die Saughöhe darf höchstens 0,5 m betragen. Es
empfiehlt sich, den Saugschlauch vor der Verwendung zu Füllen.
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
7
8.5Außerbetriebnahme
EINSTELLUNGEN (ABB. 3)/SEITE 6
1) Den Wasserhahn schließen.
2) Den Restdruck über die Pistole ablassen, bis das gesamte Wasser
aus dem Gerät ausgetreten ist.
3) Das Gerät ausschalten (OFF/0).
4) Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
5) Nach der Arbeit den Reinigungsmitteltank entleeren und
waschen. Zum Waschen des Tanks sauberes Wasser anstelle des
Reinigungsmittels verwenden.
6) Die Verriegelung (D) der Pistole wieder betätigen.
7.1 Einstellung der Düse (falls vorgesehen)
Den Wasserstrahl an der Düse (E) regulieren.
7.2 Einstellung der Reinigungsmittelabgabe
Damit das Reinigungsmittel mit dem richtigen Druck ausgegeben
wird, die Düse (E) (falls vorgesehen) in die Stellung " " bringen
oder den Satz Reinigungsmittel (C13) (falls vorgesehen) wie in der
Abbildung dargestellt montieren.
Die abzugebende Reinigungsmittelmenge mit dem Regler (F)
dosieren (falls vorgesehen).
8.6 Einfüllen und Gebrauch des Reinigungsmittels
7.3 Einstellung des Arbeitsdrucks (falls vorgesehen)
Das Reinigungsmittel muss mit den Zubehöreinrichtungen
und nach den Verfahrensweisen ausgegeben werden, die unter
Punkt 7.3 angeführt sind.
Verwendet man einen längeren als den zur Originalausstattung
des Hochdruckreinigers gehörenden Hochdruckschlauch oder eine
zusätzliche Schlauchverlängerung, wird unter Umständen weniger
oder gar kein Reinigungsmittel angesaugt.
Den Tank (B6) mit einem hochgradig biologisch abbaubarem
Reinigungsmittel füllen.
Den Arbeitsdruck mit dem Regler (G) regulieren. Der Druck wird auf
dem Manometer angezeigt (falls vorgesehen).
8
INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH (ABB. 4)/SEITE 6
8.1Bedieneinrichtungen
- Geräteschalter (H).
Den Geräteschalter in die Schaltstellung (ON/I) schalten, um:
a) den Motor einzuschalten (bei den Modellen ohne TSS-Vorrichtung);
b) den Motor für den Betrieb vorzubereiten (bei den Modellen mit
TSS-Vorrichtung).
Wenn der Geräteschalter über eine Kontrolllampe verfügt, muss
diese Kontrolllampe aufleuchten.
Den Geräteschalter in die Schaltstellung (OFF/0) schalten, um das
Gerät auszuschalten.
Wenn der Geräteschalter über eine Kontrolllampe verfügt, muss
diese Kontrolllampe dann erlöschen.
- Hebel der Pistole (I).
8.7 Ratschläge zum richtigen Gebrauch
Zum Lösen des Schmutzes das Reinigungsmittel auf die trockenen
Oberflächen sprühen.
Senkrechte Flächen von unten nach oben bearbeiten. Die
Reinigungsmittellösung 1 bis 2 Minuten einwirken lassen, jedoch
die Oberflächen nicht trocknen lassen. Dann die Oberflächen mit
dem Hochdruckstrahl in einem Abstand von mindestens 30 cm
von unten nach oben waschen. Darauf achten, dass das Spülwasser
nicht auf nicht zu reinigende Oberflächen läuft.
Manchmal kann der Schmutz nur durch die mechanische
Einwirkung einer Waschbürste entfernt werden.
Ein hoher Druck ist nicht immer die beste Lösung beim Reinigen,
da manche Oberflächen durch ihn Schaden nehmen können. Bei
empfindlichen, lackierten oder unter Druck stehenden Teilen (z.B.
Reifen, Reifenfüllventile usw.) sollten daher der Nadelstrahl der
verstellbaren Düse und die Rotordüse nicht verwendet werden.
Eine gute Reinigungswirkung hängt in gleichem Maße vom Druck
und vom Wasservolumen ab.
Achtung - Gefahr!
Das Gerät muss für den Betrieb wie in Abb. 4 gezeigt
auf einem sicheren und festen Untergrund aufgestellt werden.
8.2Einschalten (siehe Abb. 4)
1) Den Wasserhahn ganz öffnen.
2) Die Verriegelung (D) der Pistole lösen.
3) Den Hebel der Pistole einige Sekunden gezogen halten und dann
das Gerät mit dem Geräteschalter einschalten (ON/I).
Achtung - Gefahr!
9
Vor der Inbetriebnahme des Geräts sicherstellen, dass
es ordnungsgemäß mit Wasser versorgt wird. Wenn es trocken läuft, kann es Schaden nehmen. Während des Betriebs
darauf achten, dass die Lüftungsgitter nicht verdeckt sind.
Modelle TSS - Bei den TSS-Modellen mit automatischer Zulaufunterbrechung:
- Beim Lösen des Hebels der Pistole bewirkt der dynamische
Druck automatisch die Abschaltung des Elektromotors.
- Beim Ziehen des Hebels der Pistole bewirkt der Druckabfall
automatisch die Einschaltung des Motors. Der Druck wird mit
einer minimalen Verzögerung wieder aufgebaut.
- Damit die TSS-Vorrichtung ordnungsgemäß funktioniert, muss
man zwischen dem Lösen und dem Ziehen des Hebels der Pistole
mindestens 4 bis 5 Sekunden abwarten.
Das Gerät kann durch Trockenlauf Schaden nehmen. Daher ist darauf
zu achten, dass es stets ordnungsgemäß mit Wasser versorgt wird.
Bei den Modellen ohne TSS-Vorrichtung ist zur Vermeidung von
Schäden am Gerät durch eine zu hohe Wassertemperatur darauf zu
achten, dass der Wasserstrahl nicht länger als 5 Minuten unterbrochen wird, während das Gerät eingeschaltet ist.
Vor der Ausführung von Eingriffen am Gerät unbedingt zuerst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
9.1 Reinigung der Düse
1) Die Lanze von der Pistole lösen.
2) Mit dem Werkzeug (C1) die Bohrung der Düse säubern.
9.2 Reinigung des Filters
Vor jedem Gebrauch den Saugfilter (L) und den Reinigungsmittelfilter (falls
vorgesehen) kontrollieren und erforderlichenfalls wie angegeben reinigen.
9.3 Aufheben einer Motorblockierung (falls vorgesehen)
Wenn das Gerät über lange Zeit nicht verwendet wird, können
Kalkablagerungen die Blockierung des Motors verursachen. Zum Aufheben
der Blockierung des Motors die Motorwelle mit dem Werkzeug (M) drehen.
9.4 Öl nachfüllen (falls vorgesehen)
en Geräteschalter in die Schaltstellung (OFF/0) schalten.
D
2) Den Hebel der Pistole ziehen, um den Druck aus den Leitungen
abzulassen.
3) Die Verriegelung (D) der Pistole betätigen.
Vor Stilllegung und Lagerung über die kalte Jahreszeit das Gerät mit
einem nicht aggressiven und ungiftigen Frostschutzmittel laufen lassen.
Das Gerät an einem trockenen und frostgeschützten Ort lagern.
1) Die Verriegelung (D) der Pistole lösen.
2) Am Hebel der Pistole ziehen, um die Leitungen zu entlüften.
3) Den Geräteschalter in die Schaltstellung (ON/I) schalten.
93685_DP.indb 65
Das Öl durch die Einfüllöffnung bis zum vorgesehenen Ölstand einfüllen.
Für Informationen zu den Eigenschaften des Öls siehe die Tabelle
"Eigenschaften des Öls”.
9.5 Stilllegung und Lagerung
8.4Neustart
© 2016 Deutsch
WARTUNG (ABB. 5)/SEITE 279
Alle nicht in diesem Kapitel genannten Wartungsarbeiten müssen
von einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgeführt werden.
Achtung - Gefahr!
8.3Ausschalten
DE
DE
10 LAGERUNG UND TRANSPORT (ABB. 5)/SEITE 279
Das Zubehör wie in Abb. 5 gezeigt lagern.
Das Gerät wie in Abb. 5 gezeigt transportieren.
65
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
11 INFORMATIONEN ZU BETRIEBSSTÖRUNGEN
Fehlfunktionen
Wahrscheinliche Ursachen
Abhilfe
Düse verschlissen.
Wasserfilter verschmutzt.
Wasserzulauf ungenügend.
Es wird Luft angesaugt.
Pumpe erreicht nicht den
vorgeschriebenen Druck.
Düse ersetzen.
Den Filter (L) reinigen (Abb. 5).
Wasserhahn ganz öffnen.
Armaturen überprüfen.
Das Gerät abschalten und die Pistole betätigen, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl austritt. Wieder einschalten.
Die Düse (E) in die Stellung (+) bringen (Abb. 3).
Abwarten, bis wieder die richtige Wassertemperatur erreicht
wurde.
Saughöhe verringern.
Das Gerät ans Wassernetz anschließen.
Temperatur senken.
Düse reinigen (Abb. 5).
Den Filter (L) reinigen (Abb. 5).
Kontrollieren, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Bemessungsspannung entspricht (Abb. 2).
Eigenschaften der Verlängerung überprüfen.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Kontrollieren, ob die Netzspannung vorhanden ist und ob der
Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. (*)
Luft in der Pumpe.
Düse nicht richtig eingestellt.
Auslösung des Thermostatventils.
DE
Druckschwankungen der Pumpe.
Saughöhe von offenem Behälter über 0,5 m.
Wasseransaugung von externem Tank.
Zulaufwassertemperatur zu hoch.
Düse verstopft.
Saugfilter (L) verschmutzt.
Netzspannung zu niedrig.
Der Motor „brummt“, läuft aber
nicht an.
Spannungsfall durch die Verlängerung.
Langzeitige Abschaltung des Geräts.
Probleme bei der TSS-Vorrichtung.
Versorgungsspannung fehlt.
Der Elektromotor läuft nicht an.
Probleme bei der TSS-Vorrichtung.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Das Gerät steht seit langer Zeit still.
Dichtungen verschlissen.
Wasserleck.
Geräuschvoller Betrieb.
Ölleck.
Nur für TSS: Das Gerät startet, obwohl
der Hebel der Pistole nicht gezogen ist.
Nur für TSS: Bei Betätigung des Hebels
der Pistole tritt kein Wasser aus (bei
angeschlossenem Zulaufschlauch).
Auslösung des frei abblasenden Sicherheitsventils.
Wassertemperatur zu hoch.
Dichtungen verschlissen.
Dichtung im Hochdrucksystem oder im Pumpenkreislauf
defekt.
Düse verstopft.
Über die rückseitige Öffnung die Blockierung des Motors mit
dem Werkzeug (M) aufheben (bei den Modellen, bei denen dies
vorgesehen ist) (Abb. 5).
Die Dichtungen von einem autorisierten Kundendienstzentrum
ersetzen lassen.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Temperatur senken (siehe die technischen Daten).
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Düse reinigen (Abb. 5).
Es wird kein Reinigungsmittel
angesaugt.
Die verstellbare Düse ist auf Hochdruck eingestellt.
Die Düse (E) in die Stellung " " bringen (Abb. 3).
Reinigungsmittel zu zähflüssig.
Mit Wasser verdünnen.
Verwendung von Verlängerungen für den Hochdruckschlauch. Wieder den Originalschlauch verwenden.
Mit sauberem Wasser reinigen und darauf achten, dass die Leitung
Reinigungsmittelleitung verkrustet oder gequetscht.
nicht gequetscht wird. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt,
ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Aus dem Thermostatventil tritt
Wasser aus.
Die Wassertemperatur im Pumpenkopf hat den auf dem
Typenschild angegebenen Höchstwert überschritten.
Den Wasserstrahl nicht länger als 5 Minuten unterbrechen, während das Gerät eingeschaltet ist.
(*) Sollte der Motor während des Betriebs anhalten und nicht wieder anlaufen, vor dem erneuten Start 2 bis 3 Minuten abwarten (Auslösung des Übertemperaturschutzes).
Falls die Störung wiederholt auftritt, ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
MODELL
DE
93685_DP.indb 66
SERIENNUMMER
© 2016 Deutsch
66
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
12 VERMEIDUNG EINER BESCHÄDIGUNG DER OBERFLÄCHEN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ACHTUNG
Die Verwendung des Geräts zum Reinigen von Reifen kann gefährlich sein. Außerdem können die Reifen Schaden nehmen.
Den Hochdruckwasserstrahl nicht direkt auf den Reifen richten.
Für Reinigungsarbeiten in der Nähe der Räder und Reifen den Hochdruckreiniger stets auf den niedrigsten Druck einstellen.
Niemals die Turbodüse zum Reinigen irgendeines Teils des Fahrzeugs verwenden.
Für weitere Informationen siehe den Abschnitt “8.7 Ratschläge zum richtigen Gebrauch”.
DE
EG-Konformitätserklärung
Die Firma Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italien, erklärt, dass das/die folgende/n Gerät/e Stanley:
Bezeichnung des Geräts
Hochdruckreiniger
Modellnr.SXPW19ESXPW19PE
Leistungsaufnahme
1,8 kW
1,8 kW
den folgenden europäischen Richtlinien entspricht/entsprechen:
2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EG (Italienisches Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 262/2002).
und gemäß den folgenden Normen oder vereinheitlichten Dokumenten hergestellt wurde/n:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Name und Anschrift der für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigten Person: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italien
Das von der Richtlinie 2000/14/EG verlangte Verfahren zur Beurteilung der Konformität wurde gemäß Anhang V ausgeführt.
Modellnr.SXPW19ESXPW19PE
Gemessener Schallleistungspegel:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel:
84 dB (A) 84 dB (A)
Datum: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
Garantie
Die Gültigkeit der Garantie wird von den Bestimmungen in dem Land geregelt, in dem das Produkt in Verkehr gebracht wird (vorbehaltlich anderer Angaben
des Herstellers).
Wenn sich das Produkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums der Garantie wegen eines Material- oder Herstellungsfehlers oder nicht gegebener Konformität
als mangelhaft erweist, garantiert der Hersteller den Austausch der defekten Teile und veranlasst die Reparatur der Produkte, falls sich ihr Verschleiß in
zumutbaren Grenzen hält, bzw. ihren Austausch.
Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen (Ventil, Kolben, Wasserdichtung, Öldichtung, Federn, O-Ringe sowie
Zubehör wie Schlauch, Pistole, Bürsten, Räder usw.).
Von der Garantie ausgeschossen sind Defekte aufgrund oder infolge von:
- unsachgemäßem Gebrauch, unzulässigem Gebrauch, mangelnder Sorgfalt,
- Vermietung oder gewerblicher Gebrauch, falls das Produkt für den Einsatz im Haushalt verkauft worden ist,
- Missachtung der in der entsprechenden Anleitung enthaltenen Wartungsvorschriften,
- Reparaturen, die von unbefugten Personen oder Werkstätten ausgeführt wurden,
- Verwendung von nicht originalen Ersatz- oder Zubehörteilen,
- Schäden, die durch einen Unfall, den Transport, Fremdkörper oder Fremdstoffe verursacht wurden,
- Problemen bei der Lagerung oder Aufbewahrung.
Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.
Für den Kundendienst,Seite: 276.
DE
93685_DP.indb 67
© 2016 Deutsch
67
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
Technische Daten
Technische Daten
DE
Fördermenge
Max. Fördermenge
Druck
Max. Druck
Leistung
Zulauftemperatur
Max. Zulaufdruck
Rückstoßkraft der Pistole beim max. Druck
Pumpenöltyp
Schutzklasse
Einheit
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Isolationsklasse Motor
Schutzart Motor
Spannung
Maximal zulässige Netzimpedanz
Schalldruckpegel LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Schallleistungspegel LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibrationen des Geräts (K = 1 m/s2):
Gewicht
Klasse
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Technische Änderungen vorbehalten!
DE
93685_DP.indb 68
© 2016 Deutsch
68
(Übersetzung der Originalanleitung)
07/04/16 12:10
1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1 Το μηχάνημα που αγοράσατε είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας το οποίο κατασκευάστηκε
από μία από τις πιο έμπειρες ευρωπαϊκές εταιρίες πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης.
Για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης, συντάξαμε τα παρακάτω τα οποία πρέπει
να διαβάσετε με προσοχή και να τηρήσετε με κάθε χρήση. Κατά τη σύνδεση, χρήση και
συντήρηση του μηχανήματος λάβετε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για τη διασφάλιση της
ακεραιότητάς σας και όσων βρίσκονται κοντά. Διαβάστε με προσοχή και ακολουθήστε τις
προδιαγραφές ασφαλείας καθώς εάν δεν τηρηθούν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων ή να προκαλέσουν οικονομικές ζημιές.
2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2.1 Τηρείτε τις ενδείξεις που αναφέρονται στις πινακίδες και στα σύμβολα που υπάρχουν
επάνω στο μηχάνημα και στις παρούσες οδηγίες.
Στο μηχάνημα και στο βιβλίο υπάρχουν μόνο τα σύμβολα που αφορούν το μηχάνημα που
αγοράσατε. Να ελέγχετε ότι τα σύμβολα και οι πινακίδες που υπάρχουν στο μηχάνημα
είναι πάντα ακέραια και ευανάγνωστα· σε αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε τα με άλλα
τοποθετώντας τα στην ίδια θέση.
EL
Προχοχή - Κίνδυνος
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
Εικόνα E2 (εάν το σύμβολο υπάρχει στην εικ. 1) - Δείχνει ότι το μηχάνημα προορίζεται
για επαγγελματική χρήση, δηλαδή για άτομα που έχουν εμπειρία, τεχνικές γνώσεις, γνωρίζουν
τους κανονισμούς και τη νομοθεσία και είναι σε θέση να εκτελέσουν τις απαραίτητες
ενέργειες για τη χρήση και τη συντήρηση του μηχανήματος. Το παρόν μηχάνημα δεν
προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές,
αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή τα οποία δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις.
Εικόνα E3 (εάν το σύμβολο υπάρχει στην εικ. 1) - Δείχνει ότι το μηχάνημα προορίζεται
για μη επαγγελματική χρήση (οικιακή). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες
φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή τα οποία δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις,
εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή εάν έχουν λάβει τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του
μηχανήματος και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση αυτή.
Κινούμενα όργανα. Μην αγγίζετε.
EL
93685_DP.indb 69
© 2016 Ελληνικά
69
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:10
0 Θέση διακόπτη σβηστό
I Θέση διακόπτη αναμμένο
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Απαγόρευση, επισημαίνει στο χρήστη ότι οι εθνικοί κανονισμοί μπορεί να
απαγορεύουν την σύνδεση του προϊόντος με το δίκτυο παροχής του πόσιμου νερού.
Σήμα κινδύνου, επισημαίνει στο χρήστη να μην κατευθύνει τη ροή του νερού
προς ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικούς εξοπλισμούς ή προς το ίδιο το προϊόν.
EL
Το προϊόν αυτό ανήκει στην κλάση μόνωσης II. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με
ενισχυμένη μόνωση ή με διπλή μόνωση (μόνον εάν το σύμβολο υπάρχει επάνω στο μηχάνημα).
Το προϊόν αυτό ανήκει στην κλάση μόνωσης I. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με
έναν αγωγό προστασίας γείωσης (μόνον εάν το σύμβολο υπάρχει επάνω στο μηχάνημα).
Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με τις σχετικές εφαρμοστέες Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Εικόνα E1 - Δείχνει την υποχρέωση να μην απορρίπτετε το μηχάνημα ως αστικό
απόβλητο. Μπορεί να παραδοθεί στον κατάστημα πώλησης κατά την αγορά ενός
καινούριου μηχανήματος. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα οποία
αποτελείται το μηχάνημα δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για ανάρμοστες
χρήσεις λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών για την υγεία.
Χρησιμοποιείτε ακουστικά προστασίας.
Χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας.
Χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.
Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.
Χρησιμοποιείτε υποδήματα πρόληψης ατυχημάτων.
Χρησιμοποιείτε ρούχα προστασίας.
EL
93685_DP.indb 70
© 2016 Ελληνικά
70
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:10
3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
3.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
3.1.1 Προσοχή. ΜΗΝ επιτρέπετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το μηχάνημα, αλλά
επιβλέψτε τα για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με αυτό.
3.1.2 Προσοχή. Οι ροές υπό πίεση μπορούν να είναι επικίνδυνες εάν χρησιμοποιούνται
ανάρμοστα.
3.1.3 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με εύφλεκτα, τοξικά υγρά ή τα
οποία έχουν χαρακτηριστικά μη συμβατά με τη σωστή λειτουργία του ίδιου του
μηχανήματος. Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος σε δυνητικά εύφλεκτη
ή εκρηκτική ατμόσφαιρα.
3.1.4 Προσοχή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ. ΜΗΝ βρέχετε εύφλεκτα υγρά.
3.1.5 Προσοχή. ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή του νερού προς άτομα ή ζώα.
3.1.6 Προσοχή. ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή του νερού προς το ίδιο το μηχάνημα, στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
3.1.7 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εντός της ακτίνας στην οποία
βρίσκονται άτομα που δεν φορούν ρουχισμό προστασίας.
3.1.8 Προσοχή. ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα για να
καθαρίσετε ρούχα ή υποδήματα.
3.1.9 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικούς χώρους σε
περίπτωση βροχής.
3.1.10 Προσοχή. Η μηχανή ΔΕΝ πρέπει να τίθεται σε λειτουργία από παιδιά, από ανίκανα
άτομα και από όσους δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες.
3.1.11 Προσοχή. ΜΗΝ αγγίζετε το βύσμα και/ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
3.1.12 Προσοχή. ΜΗ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με κατεστραμμένο το ηλεκτρικό
καλώδιο. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον παραγωγό, από ένα εξουσιοδοτημένο Σέρβις του ή από άτομα που είναι
ειδικευμένα προς αποφυγή κινδύνων για την ασφάλεια.
3.1.13 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή
σημαντικά μέρη όπως π.χ. μέσα ασφαλείας, σωλήνες υψηλής πίεσης, πιστόλι,
είναι κατεστραμμένα.
3.1.14 Προσοχή. ΜΗΝ μπλοκάρετε το λεβιέ του πιστολιού στη θέση λειτουργίας.
EL
93685_DP.indb 71
© 2016 Ελληνικά
71
EL
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:10
3.1.15 Προσοχή. Ελέγχετε αν το μηχάνημα διαθέτει την πινακίδα με τα χαρακτηριστικά,
σε αντίθετη περίπτωση ειδοποιήστε το κατάστημα πώλησης. Τα μηχανήματα
που δεν διαθέτουν πινακίδα ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι
είναι ανώνυμα και πιθανώς επικίνδυνα.
3.1.16 Προσοχή. ΜΗΝ επεμβαίνετε και μην αλλάζετε τη διακρίβωση της βαλβίδας
ρύθμισης και των διατάξεων ασφαλείας.
3.1.17 Προσοχή. ΜΗΝ αλλάζετε την αρχική διάμετρο του πίδακα της κεφαλής.
3.1.18 Προσοχή. ΜΗΝ μετακινείτε το μηχάνημα τραβώντας το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ.
3.1.19 Προσοχή. Αποφύγετε τη διέλευση οχημάτων πάνω από το σωλήνα υψηλής
πίεσης.
3.1.20 Προσοχή. ΜΗΝ μετακινείτε το μηχάνημα τραβώντας το σωλήνα υψηλής πίεσης.
3.1.21 Προσοχή. Η ροή υψηλής πίεσης επάνω σε ελαστικά, βαλβίδες ελαστικών και
άλλα εξαρτήματα με πίεση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αποφύγετε τη χρήση του
κιτ περιστρεφόμενου ακροφυσίου και σε κάθε περίπτωση διατηρείστε κατά το
καθάρισμα μία απόσταση της ροής τουλάχιστον 30 cm.
3.1.22 Προσοχή. Απαγορεύεται η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή μη ειδικών για
το μοντέλο αυτό. Απαγορεύεται να επιφέρετε τροποποιήσεις στο μηχάνημα· η
εκτέλεση τροποποιήσεων ακυρώνει τη Δήλωση Συμμόρφωσης και απαλλάσσει
τον κατασκευαστή από αστικές και ποινικές ευθύνες.
3.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
3.2.1 Προσοχή. Όλα τα εξαρτήματα που είναι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ από τον πίδακα νερού.
3.2.2 Προσοχή. Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να εκτελεστεί από έναν εξειδικευμένο
ηλεκτρολόγο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364-1. Συνιστάται να προβλέψετε
ένα διαφορικό διακόπτη που διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία στο παρόν
μηχάνημα εάν το ρεύμα διαροής προς τη γείωση υπερβαίνει τα 30 mA για 30 ms,
ή ένα μέσο ελέγχου του κυκλώματος γείωσης.
3.2.3 Προσοχή. ΚΑΤΑ τη φάση εκκίνησης, το μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει
διαταραχές στο δίκτυο.
3.2.4 Προσοχή. Η λειτουργία με ένα διαφορικό διακόπτη ασφαλείας προσφέρει
επιπλέον ατομική προστασία (30 mA).
3.2.5 Προσοχή. Στα μοντέλα που δεν διαθέτουν βύσμα η εγκατάσταση πρέπει να γίνει
από ειδικευμένο προσωπικό.
EL
EL
93685_DP.indb 72
© 2016 Ελληνικά
72
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:10
3.2.6 Προσοχή. Χρησιμοποιήστε μόνο εξουσιοδοτημένες ηλεκτρικές προεκτάσεις και
με κατάλληλη διατομή αγωγιμότητας.
3.2.7 Προσοχή. Να αποσυνδέετε πάντα τον διακόπτη όταν αφήνετε το μηχάνημα
αφύλακτο.
3.2.8
Προσοχή. Η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την αναπήδηση εξαρτημάτων, γι’
αυτό πρέπει να φοράτε όλα τα ρούχα και τις προστασίες που είναι κατάλληλες
(PPE) για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του χειριστή.
3.2.9 Προσοχή. Πριν να κάνετε επεμβάσεις στο μηχάνημα, ΒΓΑΛΤΕ το φις από την πρίζα.
3.2.10 Προσοχή. Λόγω του ότι υπάρχει η πιθανότητα κύλισης προς τα πίσω, πρέπει να
ΚΡΑΤΑΤΕ το πιστόλι γερά όταν τραβάτε το λεβιέ.
3.2.11 Προσοχή. ΤΗΡΕΙΤΕ τις προδιαγραφές του τοπικού οργανισμού παροχής ύδρευσης.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-79 το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί απ’
ευθείας στο εθνικό δίκτυο παροχής πόσιμου νερού μόνο εφόσον στο σωλήνα
τροφοδοσίας τοποθετηθεί μία διάταξη αντιροής με εκκένωση του νερού τύπου
ΒΑ συμβατή με το πρότυπο ΕΝ 12729. Μπορείτε να παραγγείλετε την συσκευή
αντιροής από τον κατασκευαστή.
3.2.12 Προσοχή. Το νερό που εισέρχεται στις συσκευές αντιροής δεν θεωρείται πόσιμο.
3.2.13 Προσοχή. Η συντήρηση και/ή επισκευή των ηλεκτρικών τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να
εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
3.2.14 Προσοχή. ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ την υπολειπόμενη πίεση πριν αποσυνδέσετε το σωλήνα
από το μηχάνημα.
3.2.15 Προσοχή. ΕΛΕΓΧΕΤΕ πριν από κάθε χρήση και σε τακτά διαστήματα το σφίξιμο
των βιδών και την καλή κατάσταση των τμημάτων του μηχανήματος, καθώς και
αν υπάρχουν τμήματα σπασμένα ή τα οποία παρουσιάζουν φθορές.
3.2.16 Προσοχή. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ μόνο απορρυπαντικά που είναι συμβατά με τα υλικά
επένδυσης του σωλήνα υψηλής πίεσης / ηλεκτρικού καλωδίου.
3.2.17 Προσοχή. ΚΡΑΤΑΤΕ τα άτομα και τα ζώα σε ελάχιστη απόσταση 15 μ.
3.2.18 Προσοχή. Το παρόν μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με
απορρυπαντικά τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
Η χρήση διαφορετικών απορρυπαντικών ή χημικών προϊόντων μπορεί να έχει
αρνητική επίπτωση στην ασφάλειά του.
EL
93685_DP.indb 73
© 2016 Ελληνικά
73
EL
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:10
3.2.19 Προσοχή. Αποφύγετε την επαφή του απορρυπαντικού με το δέρμα, ιδιαίτερα
με τα μάτια! Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεβγάλτε με καθαρό νερό και
ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή!
3.2.20 Προσοχή. Οι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα ρακόρ και οι συνδέσεις είναι σημαντικά
στοιχεία για την ασφάλεια της μηχανής. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σωλήνες
υψηλής πίεσης, ρακόρ και συνδέσμους συνιστώμενους από τον κατασκευαστή.
3.2.21 Προσοχή. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της μηχανής, χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή ή εγκεκριμένα από τον ίδιο.
3.2.22 Προσοχή. Τα ακατάλληλα καλώδια προέκτασης μπορούν να καταστούν
επικίνδυνα. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, επιλέξτε έναν κατάλληλο
τύπο για τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση
παραμένει στεγνή και σε απόσταση από το έδαφος. Συνιστάται για το σκοπό
αυτό η χρήση μιας περιέλιξης καλωδίου, που να διατηρεί την πρίζα σε απόσταση
τουλάχιστον 60 mm από το έδαφος.
3.2.23 Προσοχή. Σβήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας
πριν κάνετε εργασίες τοποθέτησης, καθαρισμού, ρύθμισης, συντήρησης,
αποθήκευσης και μεταφοράς.
3.2.24 Προσοχή. Τοποθετήστε το κιτ καθαρισμού σωληνώσεων μέχρι την κόκκινη
εγκοπή πριν ανάψετε το μηχάνημα.
EL
EL
93685_DP.indb 74
© 2016 Ελληνικά
74
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:10
4
το πιστόλι, η βαλβίδα ανοίγει και το νερό ανακυκλοφορεί από την
αναρρόφηση της αντλίας ή εκκενώνεται στο έδαφος.
- Θερμοστατική βαλβίδα (D1 όπου προβλέπεται)
Εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τη θερμοκρασία που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, η θερμοστατική βαλβίδα εκκενώνει το
ζεστό νερό και αναρροφά μία ποσότητα κρύου νερού ίση με το νερό
που εκκενώθηκε μέχρι να αποκατασταθεί η σωστή θερμοκρασία.
- Ασφάλεια (D): αποτρέπει την τυχαία ροή του νερού.
- Θερμική προστασία: σε περίπτωση υπερφόρτισης η θερμική προστασία σταματά το μηχάνημα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΕΙΚ.1)/ΣΕΛΙΔΑ 3
4.1 Χρήση του εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του μηχανήματος, φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση/χρήση. Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας αυτός
που παραχωρεί το μηχάνημα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το
εγχειρίδιο στο νέο ιδιοκτήτη.
4.2Παράδοση
Το μηχάνημα παραδίδεται στο εσωτερικό μιας συσκευασίας από
χαρτόνι, αποσυναρμολογημένο εν μέρει.
Η σύνθεση του εξοπλισμού απεικονίζεται στην εικ. 1.
4.2.1
6
Συνοδευτικά έντυπα
A1
A2
A3
A4
Προσοχή - κίνδυνος!
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης
πρέπει να γίνονται με το μηχάνημα αποσυνδεμένο από το
ηλεκτρικό δίκτυο.
Για τη σειρά συναρμολόγησης δείτε εικ.2.
4.3 Διάθεση συσκευασίας
Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία δεν μολύνουν το περιβάλλον, ωστόσο πρέπει να ανακυκλώνονται ή να διατίθενται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται.
5
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ (ΕΙΚ.2)/ΣΕΛΙΔΑ 4-5
6.1Συναρμολόγηση
Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
Οδηγίες για την ασφάλεια
Δήλωση συμμόρφωσης
Κανόνες εγγύησης
6.2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΕΙΚ.1)/ΣΕΛΙΔΑ 3
5.1 Προβλεπόμενη χρήση
Το μηχάνημα προορίζεται για ατομική χρήση για τον καθαρισμό οχημάτων,
μηχανημάτων, σκαφών, οικοδομικών εργασιών κλπ., για την αφαίρεση
της επίμονης βρωμιάς με καθαρό νερό και βιοαποικοδομήσιμα χημικά
απορρυπαντικά.
Το πλύσιμο κινητήρων οχημάτων επιτρέπεται μόνον εάν το ακάθαρτο νερό
απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Θερμοκρασία νερού στην είσοδο: βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
επάνω στο μηχάνημα.
- Πίεση νερού στην είσοδο: min. 0,1MPa - max. 1 MPa.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: μεγαλύτερη από 0°C.
Το μηχάνημα είναι συμβατό με το πρότυπο IEC 60335-1 και IEC 60335-2-79.
Συναρμολόγηση των ταπών εξαέρωσης (όπου προβλέπεται)
Προς αποφυγή διαρροών λαδιού, το μηχάνημα παραδίδεται με τα
στόμια εισαγωγής λαδιού κλειστά με τάπες κόκκινου χρώματος που
πρέπει να αντικατασταθούν με τις τάπες εξαέρωσης που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό.
6.3 Συναρμολόγηση του περιστρεφόμενου ακροφυσίου
(Για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα).
Το κιτ περιστρεφόμενου ακροφυσίου επιτρέπει την παροχή μιας
μεγαλύτερης ισχύος πλυσίματος.
Η χρήση του περιστρεφόμενου ακροφυσίου μπορεί να συμπέσει με
μία πτώση της πίεσης ίση με το 25% σε σχέση με την πίεση που επιτυγχάνεται με τη ρυθμιζόμενη κεφαλή. Σε κάθε περίπτωση η χρήση
της επιτρέπει την παροχή μιας μεγαλύτερης ισχύος πλυσίματος
χάρη στην περιστροφή της ροής νερού.
6.4 Ηλεκτρική σύνδεση
Προσοχή - κίνδυνος!
Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο αντιστοιχεί στο
βολτάζ και στη συχνότητα (V-Hz) που αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης (εικ.2).
5.2Χειριστής
Για τον προσδιορισμό του αρμόδιου χειριστή για την χρήση του
μηχανήματος (επαγγελματική ή μη επαγγελματική) δείτε την εικόνα
που απεικονίζεται στην εικ. 1.
6.4.1
5.3 Κύρια μέρη
B2Εκτοξευτήρας
B3 Πιστόλι με ασφάλεια
B4 Ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα (όπου προβλέπεται)
B5 Σωλήνας υψηλής πίεσης
B6 Ντεπόζιτο απορρυπαντικού (όπου προβλέπεται)
B7 Τάπα λαδιού (όπου προβλέπεται)
EΚεφαλή
F Ρυθμιστής απορρυπαντικού (όπου προβλέπεται)
G Ρυθμιστής πίεσης (όπου προβλέπεται)
L Φίλτρο νερού
Εργαλείο καθαρισμού κεφαλής
Κιτ περιστρεφόμενου ακροφυσίου
Μάνικα
Βούρτσα
Περιέλιξη σωλήνα
Κιτ αναρρόφ. νερού
Κιτ καθαρισμού σωληνώσεων
Κιτ βούρτσας για μεγάλες
επιφάνειες
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Προσοχή - κίνδυνος!
Πρέπει να γίνεται αναρρόφηση μόνο φιλτραρισμένου
ή καθαρού νερού. Η βρύση παροχής νερού πρέπει να εξασφαλίζει παροχή ίση με την ικανότητα της αντλίας.
Τοποθετήστε το μηχάνημα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δίκτυο
παροχής ύδρευσης.
6.5.1
Αντάπτορας
Βίδες
Βάσεις
Μοχλός
Κιτ απορρυπαντικού
Βούρτσες
Σωλ. λιπαντικού γράσου
Μανόμετρο
Αντάπτορας
6.5.2
5.4 Διατάξεις ασφαλείας
6.5.3
- Διάταξη εκκίνησης (H)
Η διάταξη εκκίνησης αποτρέπει την τυχαία χρήση του μηχανήματος.
Προσοχή - κίνδυνος!
Μην επεμβαίνετε και μην αλλάζετε τη διακρίβωση
της βαλβίδας ασφαλείας.
- Βαλβίδα ασφαλείας και/ή περιοριστής πίεσης.
Η βαλβίδα ασφαλείας είναι και περιοριστής πίεσης. Όταν κλείνει
EL
93685_DP.indb 75
© 2016 Ελληνικά
Χρήση καλωδίων προέκτασης
Χρησιμοποιήστε καλώδια και βύσματα με βαθμό προστασίας «IPX5».
Η διατομή των καλωδίων προέκτασης πρέπει να είναι
ανάλογη με το μήκος της· όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος,
τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η διατομή. Βλέπε πίνακα Ι.
6.5 Σύνδεση ύδρευσης
5.3.1Εξαρτήματα (εάν προβλέπονται με τον εξοπλισμό - βλέπε εικ.1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
EL
75
Στόμια σύνδεσης
l Έξοδος νερού (OUTLET)
n Είσοδος νερού με φίλτρο (INLET)
Σύνδεση στο εθνικό δίκτυο ύδρευσης
Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί απ’ ευθείας στο εθνικό δίκτυο
παροχής πόσιμου νερού μόνο εφόσον στο σωλήνα τροφοδοσίας τοποθετηθεί μία διάταξη αντιροής με εκκένωση του νερού
συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι το
σωλήνας είναι τουλάχιστον Ø 13 mm, ότι είναι ενισχυμένος και
ότι δεν έχει ένα μήκος μεγαλύτερο από 25 m.
Αναρρόφηση νερού από ανοιχτά δοχεία
1) Βιδώστε το σωλήνα αναρρόφησης με το φίλτρο στην είσοδο
του νερού (INLET) και βυθίστε τον στον πάτο του δοχείου.
2) Εξαερώστε το μηχάνημα:
α) Ξεβιδώστε τον εκτοξευτήρα.
β) Θέστε σε εκκίνηση το μηχάνημα και ανοίξτε το πιστόλι μέχρι
που να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο νερό που βγαίνει.
3) Σβήστε το μηχάνημα και ξαναβιδώστε τον εκτοξευτήρα.
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:11
Σημείωση: το μέγιστο ύψος αναρρόφησης είναι 0,5 m. Συνιστάται
να γεμίσετε το σωλήνα αναρρόφησης πριν από τη χρήση.
7
2) Εκκενώστε την υπολειπόμενη πίεση από το πιστόλι μέχρι να βγει
όλο το νερό από το μηχάνημα.
3) Σβήστε το μηχάνημα (OFF/0).
4) Βγάλτε το φις από την πρίζα.
5) Αδειάστε και πλύνετε το ντεπόζιτο απορρυπαντικού στο τέλος της
εργασίας. Για το πλύσιμο του ντεπόζιτου χρησιμοποιείστε καθαρό
νερό στη θέση του απορρυπαντικού.
6) Εισάγετε την ασφάλεια (D) του πιστολιού.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΕΙΚ.3)/ΣΕΛΙΔΑ 6
7.1 Ρύθμιση της κεφαλής (όπου προβλέπεται)
Χρησιμοποιήστε την κεφαλή (E) για να ρυθμίσετε τη ροή του νερού.
7.2 Ρύθμιση παροχής απορρυπαντικού
Για να χορηγήσετε το απορρυπαντικό στη σωστή πίεση, θέστε την
κεφαλή (E) (όπου προβλέπεται) στη θέση " " ή συναρμολογήστε το κιτ
καθαρισμού (C13) (όπου προβλέπεται) όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή (F) για να δοσολογήσετε την ποσότητα
απορρυπαντικού που θα χορηγήσετε (όπου προβλέπεται).
8.6 Ανεφοριασμός και χρήση του απορρυπαντικού
Το απορρυπαντικό πρέπει να παρέχεται με τα εξαρτήματα και σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται στο σημείο 7.3.
Η χρήση ενός σωλήνα υψηλής πίεσης με μεγαλύτερο μήκος από τον
αρχικό που παρέχεται με το μηχάνημα ή η χρήση μιας προέκτασης πρόσθετου σωλήνα μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει εντελώς την αναρρόφηση του απορρυπαντικού από το ντεπόζιτο (όπου προβλέπεται).
Γεμίστε το ντεπόζιτο (B6) με απορρυπαντικό υψηλής βιοαποικοδόμησης.
7.3 Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας (όπου προβλέπεται)
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή (G) για να αλλάξετε την πίεση λειτουργίας. Η πίεση αναφέρεται στο μανόμετρο (εάν υπάρχει).
EL
8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΙΚ.4)/ΣΕΛΙΔΑ 6
8.1Χειριστήρια
8.7 Συμβουλές για τη σωστή πλύση
- Διάταξη εκκίνησης (H).
Βάλτε τη διάταξη εκκίνησης στη θέση (ON/I) για:
α) να θέσετε σε εκκίνηση τον κινητήρα (στα μοντέλα χωρίς διάταξη TSS)
β) να προετοιμάσετε τη λειτουργία του κινητήρα (στα μοντέλα που
διαθέτουν διάταξη TSS).
Εάν η διάταξη εκκίνησης διαθέτει λυχνία, αυτή πρέπει να ανάψει.
Βάλτε τη διάταξη εκκίνησης στη θέση (OFF/0) για να σταματήσετε τη
λειτουργία του μηχανήματος.
Εάν η διάταξη εκκίνησης διαθέτει λυχνία, αυτή πρέπει να σβήσει.
- Μοχλός εντολής ροής νερού (I).
Διαλύστε τη βρωμιά τοποθετώντας επάνω στην στεγνή επιφάνεια
το απορρυπαντικό. Επάνω στις κάθετες επιφάνειες ενεργείτε από
κάτω προς τα πάνω. Αφήστε να ενεργήσει για 1÷2 λεπτά, χωρίς να
αφήσετε όμως να στεγνώσει η επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε με τη
ροή υψηλής πίεσης σε μία απόσταση μεγαλύτερη από 30 cm, αρχίζοντας από κάτω. Φροντίστε ώστε τα νερά από το ξέβγαλμα να μην
τρέχουν επάνω στις επιφάνειες που δεν έχουν πλυθεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις για να αφαιρέσετε την ακαθαρσία είναι
απαραίτητη η μηχανική δράση των βουρτσών πλυσίματος.
Η υψηλή πίεση δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για ένα καλό πλύσιμο, καθώς μπορεί να καταστρέψει ορισμένες επιφάνειες, Συνιστάται
να αποφεύγετε τη χρήση της ροής ακίδας της ρυθμιζόμενης κεφαλής και τη χρήση του περιστρεφόμενου ακροφυσίου επάνω σε
ευαίσθητα και βαμμένα μέρη και επάνω σε εξαρτήματα με πίεση
(π.χ. ελαστικά, βαλβίδες φουσκώματος...)
Μια καλή πλυστική δράση εξαρτάται κατά ίση αναλογία από την
πίεση και από τον όγκο του νερού.
Προσοχή - κίνδυνος!
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί τοποθετημένο σε μία
ασφαλή και σταθερή επίπεδη επιφάνεια, όπως φαίνεται στην εικ.4.
8.2Εκκίνηση (βλέπε εικ. 4)
Ανοίξτε εντελώς τη βρύση του δικτύου υδροδότησης.
2) Αποσυνδέστε την ασφάλεια (D).
3) Κρατήστε το πιστόλι ανοιχτό για μερικά δευτερόλεπτα και θέστε
σε εκκίνηση το μηχάνημα με τη διάταξη εκκίνησης (ON/I).
9
Προσοχή - κίνδυνος!
Πριν να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται κατάλληλα με νερό, η χρήση του
χωρίς νερό καταστρέφει το μηχάνημα, κατά τη λειτουργία
του μην καλύπτετε τις γρίλιες αερισμού.
Μοντέλα TSS - Στα μοντέλα TSS, με αυτόματη διακοπή της παροχής:
- κλείνονταςτο πιστόλι, η δυναμική πίεση σβήνει αυτόματα τον ηλεκτροκινητήρα
- ανοίγοντας το πιστόλι, η πτώση της πίεσης ξεκινά αυτόματα τον κινητήρα και η πίεση αναμορφώνεται με μία πολύ μικρή καθυστέρηση
- για μία σωστή λειτουργία του TSS, οι ενέργειες κλεισίματος και
ανοίγματος του πιστολιού δεν πρέπει να γίνονται μέσα σε χρονικό
διάστημα μικρότερο από 4÷5 δευτερόλεπτα.
Για να μην προκληθούν φθορές στο μηχάνημα αποφύγετε
τη λειτουργία του χωρίς νερό και ελέγχετε ότι το μηχάνημα
είναι πάντα κατάλληλα τροφοδοτημένο με νερό.
Για τα μοντέλα χωρίς TSS για να μην προκληθούν φθορές
στο μηχάνημα που οφείλονται στην αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, μην διακόπτετε, με τη μηχανή σε λειτουργία,
τη ροή νερού για μία περίοδο μεγαλύτερη από 5 λεπτά.
Προσοχή - κίνδυνος!
Πριν να κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στο μηχάνημα, βγάλτε το φις από την πρίζα ρεύματος.
9.1 Καθαρισμός της κεφαλής
1) Αποσυναρμολογήστε τον εκτοξευτήρα από το πιστόλι.
2) Απομακρύνετε την ακαθαρσία από την οπή της κεφαλής με το
εργαλείο (C1).
9.2 Καθαρισμός του φίλτρου
Ελέγξτε το φίλτρο αναρρόφησης (L) και το φίλτρο απορρυπαντικού
(όπου προβλέπεται) πριν από κάθε χρήση και, σε περίπτωση που
είναι απαραίτητο, προχωρήστε στο καθάρισμα όπως αναφέρεται.
9.3 Απεμπλοκή κινητήρα (όπου προβλέπεται)
Σε περίπτωση παρατεταμένων στάσεων, αλατούχα ιζήματα μπορούν
να προκαλέσουν την εμπλοκή του κινητήρα. Για να ξεμπλοκάρετε
τον κινητήρα γυρίστε τον άξονα του κινητήρα με το εργαλείο (M).
9.4 Συμπλήρωση λαδιού (όπου προβλέπεται)
8.3Σταμάτημα
1) Βάλτε τη διάταξη εκκίνησης στη θέση (OFF/0).
2) Ανοίξτε το πιστόλι και εκκενώστε την πίεση στο εσωτερικό των
σωληνώσεων.
3) Εισάγετε την ασφάλεια (D).
Πριν από τη χειμερινή αποθήκευση, βάλτε το μηχάνημα να λειτουργήσει με μη επιθετικό και μη τοξικό αντιπαγωτικό υγρό.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος και προστατευόμενο
από τον παγετό.
1) Αποσυνδέστε την ασφάλεια (D).
2) Ανοίξτε το πιστόλι και αφήστε να εκκενωθεί ο αέρας που υπάρχει
στο εσωτερικό των σωληνώσεων.
3) Βάλτε τη διάταξη εκκίνησης στη θέση (ON/I).
10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΕΙΚ.5)/ΣΕΛΙΔΑ 279
Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα όπως προβλέπεται στην εικ. 5.
Μεταφέρετε το μηχάνημα όπως προβλέπεται στην εικ. 5.
8.5 Θέση εκτός λειτουργίας
1) Κλείστε τη βρύση του νερού.
93685_DP.indb 76
© 2016 Ελληνικά
Συμπληρώστε με λάδι από την οπή εισαγωγής μέχρι να επαναφέρετε τη
σωστή στάθμη.
Για τα χαρακτηριστικά του λαδιού δείτε τον πίνακα “Χαρακτηριστικά λαδιού”.
9.5Φύλαξη
8.4Επανεκκίνηση
EL
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΕΙΚ.5)/ΣΕΛΙΔΑ 279
Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης που δεν περιλαμβάνονται στο
παρόν κεφάλαιο πρέπει να γίνονται σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο
πώλησης και Τεχνικής Υποστήριξης.
76
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:11
11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ
Προβλήματα
Η αντλία δεν φθάνει την καθορισμένη
πίεση
Η αντλία έχει απότομες αλλαγές πίεσης
Πιθανές αιτίες
Λύσεις
Έχει φθαρεί το ακροφύσιο
Φίλτρο νερού ακάθαρτο
Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού
Αναρρόφηση αέρα
Αέρας στην αντλία
Κεφαλή ρυθμισμένη όχι σωστά
Επέμβαση θερμοστατικής βαλβίδας
Ύψος αναρρόφησης από ανοιχτό δοχείο μεγαλύτερο από 0,5 m
Αναρρόφηση νερού από εξωτερικό ντεπόζιτο
Θερμοκρασία νερού στην είσοδο υπερβολικά υψηλή
Ακροφύσιο βουλωμένο
Φίλτρο αναρρόφησης (L) βρώμικο
Ανεπαρκής τάση του δικτύου
Ο κινητήρας “βουίζει” αλλά δεν ξεκινά
Απώλεια τάσης οφειλόμενη στην προέκταση
Παρατεταμένο σταμάτημα του μηχανήματος
Προβλήματα στη διάταξη TSS
Απουσία τάσης
Ο ηλεκτροκινητήρας δεν ξεκινά
Προβλήματα στη διάταξη TSS
Οι φλάντζες στεγανότητας έχουν φθαρεί
Θόρυβος
Διαρροές λαδιού
Μόνο για TSS: το μηχάνημα ξεκινά παρόλο που το πιστόλι είναι κλειστό
Μόνο για TSS: τραβώντας το μοχλό του
πιστολιού, το νερό δεν βγαίνει (με σωλήνα τροφοδοσίας εισαγμένο)
Δεν αναρροφά απορρυπαντικό
Βγαίνει νερό από τη θερμοστατική
βαλβίδα
EL
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Μηχάνημα σταματημένο εδώ και πολύ καιρό
Απώλειες νερού
Αντικαταστήστε το ακροφύσιο
Καθαρίστε το φίλτρο (L) (εικ.5)
Ανοίξτε πλήρως τη βρύση
Ελέγξτε τα ρακόρ
Σβήστε το μηχάνημα και ενεργοποιήστε το πιστόλι μέχρι να βγει μία
συνεχής ροή. Θέστε και πάλι σε εκκίνηση.
Θέστε την κεφαλή (E) στη θέση (+) (εικ.3)
Περιμένετε την επαναφορά της σωστής θερμοκρασίας του νερού
Μειώστε το ύψος αναρρόφησης
Συνδέστε το μηχάνημα στο δίκτυο ύδρευσης
Μειώστε τη θερμοκρασία
Καθαρίστε το ακροφύσιο (εικ.5)
Καθαρίστε το φίλτρο (L) (εικ.5)
Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας
(εικ.2)
Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά της προέκτασης
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Ελέγξτε την παρουσία τάσης στο δίκτυο και ελέγξτε ότι το φις έχει
τοποθετηθεί σωστά (*)
Επέμβαση βαλβίδας ασφαλείας με ελεύθερη εκκένωση
Θερμοκρασία νερού υπερβολικά υψηλή
Οι φλάντζες στεγανότητας έχουν φθαρεί
Ελαττωματική στεγανότητα στο σύστημα υψηλής πίεσης ή στο
κύκλωμα της αντλίας
Ακροφύσιο βουλωμένο
Από την πίσω οπή, ξεμπλοκάρετε τον κινητήρα με το εργαλείο (M)
(για τα μοντέλα που το προβλέπουν) (εικ.5)
Αντικαταστήστε τις φλάντζες σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Μειώστε τη θερμοκρασία (βλέπε τεχνικά στοιχεία)
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Καθαρίστε το ακροφύσιο (εικ.5)
Θέση ρυθμιζόμενης κεφαλής σε υψηλή πίεση
Πολύ πυκνό απορρυπαντικό
Χρήση προεκτάσεων σωλήνα υψηλής πίεσης
Τοποθετήστε την κεφαλή (E) σε θέση " " (εικ.3)
Αραιώστε με νερό
Αποκαταστήστε τον αρχικό σωλήνα
Ξεβγάλτε με καθαρό νερό και εξαλείψτε ενδεχόμενα τσακίσματα. Εάν
Κύκλωμα απορρυπαντικού με σχηματισμό κρούστας ή με τσατο πρόβλημα επιμένει συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο
κίσματα
Τεχνικής Υποστήριξης
Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό της κεφαλής έχει
υπερβεί τη μέγιστη τιμή που υποδεικνύεται στην πινακίδα
δεδομένων
Μην διακόπτετε, με τη μηχανή σε λειτουργία, τη ροή νερού για μία
περίοδο μεγαλύτερη από 5 λεπτά.
(*) Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο κινητήρας σταματήσει και δεν ξεκινήσει και πάλι, περιμένετε 2-3 λεπτά πριν να κάνετε εκ νέου την εκκίνηση
(Επέμβαση της θερμικής προστασίας).
Εάν το πρόβλημα επαναληφθεί για περισσότερες από μία φορές επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
ΜΟΝΤΕΛΟ
EL
93685_DP.indb 77
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
© 2016 Ελληνικά
77
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:11
12 ΠΏΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΤΕ ΖΗΜΙΆ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση του μηχανήματος για το πλύσιμο των ελαστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα ελαστικά και να καταστεί επικίνδυνη.
Μην στρέφετε τη ροή υψηλής πίεσης απ’ ευθείας επάνω στο ελαστικό.
Χρησιμοποιείτε πάντα το μηχάνημα στην πιο χαμηλή πίεση όταν κάνετε χειρισμούς καθαρισμού κοντά στις ρόδες και τα ελαστικά.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον “Εκτοξευτήρα τούρμπο” για να πλένετε ένα οποιοδήποτε μέρος του οχήματος.
Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το μέρος: “8.7 Συμβουλές για τη σωστή πλύση”.
EL
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Εμείς η Annovi Reverberi S.p.A., Μοντενα, Iταλία, δηλώνουμε ότι το(τα) ακόλουθο(α) μηχάνημα(τα) Stanley:
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Ονομασία του μηχανήματος
Αρ. μοντέλουSXPW19ESXPW19PE
Απορροφούμενη ισχύς
1,8 kW
1,8 kW
είναι συμβατό(ά) με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, 2014/35/EE, 2011/65/ΕΕ, 2012/19/ΕΕ, 2014/30/EE, 2000/14/ΕΚ (Ν. Δ/μα 262/2002).
και παράγεται(ονται) σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή τα παρακάτω τυποποιημένα έγγραφα:
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 60704-1, EN 62233, EN 50581
Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για τη χορήγηση του τεχνικού φακέλου: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Μοντενα, Iταλία,
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης η οποία απαιτείται από την οδηγία 2000/14/ΕΚ έχει εκτελεστεί σύμφωνα με το Παράρτημα V
Αρ. μοντέλουSXPW19ESXPW19PE
Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος: 81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 84 dB (A) 84 dB (A)
Ημερομηνία : 06.04.2016
ΜΟΝΤΕΝΑ (I)
Stefano ReverberiManaging Director
Εγγύηση
Η ισχύς της εγγύησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα στην οποία διακινείται η εμπορία του προϊόντος (εκτός εάν οριστεί
διαφορετικά από τον παραγωγό).
Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό λόγω της ποιότητας των υλικών, λόγω κατασκευής ή λόγω μη συμμόρφωσης κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης
ο κατασκευαστής εγγυάται την αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών, προνοεί για την επισκευή των προϊόντων εάν η φθορά είναι λογική ή για την
αντικατάστασή τους.
Η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε συνήθη φθορά (βαλβίδα, έμβολο, παρέμβυσμα νερού, παρέμβυσμα λαδιού, ελατήρια, δακτύλιους
OR, εξαρτήματα όπως σωλήνας, πιστόλι, βούρτσες, ρόδες, κλπ.)
Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία προκαλούνται από ή προκύπτουν από:
- ανάρμοστη χρήση, μη επιτρεπτή χρήση, αμέλεια,
- ενοικίαση ή επαγγελματική χρήση εφόσον το προϊόν έχει πωληθεί για οικιακή χρήση,
- μη τήρηση των κανόνων συντήρησης που προβλέπονται στο σχετικό βιβλίο,
- επισκευές που έχουν εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή κέντρα υποστήριξης,
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων,
- ζημιές προκαλούμενες από την μεταφορά, από ξένα αντικείμενα ή ουσίες, ατύχημα,
- προβλήματα αποθήκευσης ή αποθεματοποίησης.
Για την ενεργοποίηση της εγγύησης είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόδειξης αγοράς.
Για υποστήριξη, Σελίδα: 276.
EL
93685_DP.indb 78
© 2016 Ελληνικά
78
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:11
Τεχνικά Στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία
Παροχή
Μέγιστη παροχή
Πίεση
Μέγιστη πίεση
Ισχύς
Μέγιστη Θερμοκρασία τροφοδοσίας
Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας
Δύναμη ανάκρουσης του πιστολιού στη μέγιστη πίεση
Τύπος λαδιού αντλίας
Βαθμός προστασίας
Μόνωση Κινητήρα
Προστασία Κινητήρα
Τάση
Μέγιστη επιτρεπτή σύνθετη αντίσταση δικτύου
Στάθμη ακουστικής πίεσης LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Κραδασμοί της συσκευής (K = 1 m/s2):
Βάρος
Μονάδες
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Κλάση
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
EL
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων!
EL
93685_DP.indb 79
© 2016 Ελληνικά
79
(Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών)
07/04/16 12:11
1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD
ES
1.1 La máquina que ha adquirido es un producto tecnológicamente muy avanzado, realizado
por uno de los mayores expertos europeos en la fabricación de hidrolimpiadoras de alta
presión. Hemos redactado este documento para que usted pueda sacarle el máximo
rendimiento a la máquina: léalo atentamente y siga las instrucciones cada vez que la
utilice. Durante la conexión, el uso y el mantenimiento de la máquina, tome todas las
precauciones posibles para proteger su propia integridad física y la de cualquier otra
persona que se encuentre en las inmediaciones. Es fundamental leer atentamente y
respetar las normas de seguridad, ya que su inobservancia puede crear riesgos para la
salud y seguridad de las personas o provocar daños económicos.
2 SEÑALES DE INFORMACIÓN
2.1 Respetar las disposiciones indicadas en las señales, las placas y los símbolos aplicados
a la máquina e incluidas en estas instrucciones.
Tanto en la máquina como en este manual de instrucciones aparecen solo los símbolos
correspondientes a la máquina comprada. Verificar que las placas y los símbolos
aplicados a la máquina siempre estén íntegros y que sean perfectamente legibles; de
no ser así, sustituirlos sin modificar su posición original.
Atención: peligro
Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el equipo.
Icono E2 (si el símbolo aparece en la fig. 1). Indica que la máquina se destina a un
uso profesional, es decir, a personas que tienen los conocimientos técnicos, normativos
y legales, la experiencia y la capacidad para llevar a cabo las actividades necesarias para
utilizar y hacer el mantenimiento de la máquina. La presente máquina no deberá ser
utilizada por personas (incluidos los niños) con capacidades psicofísicas o sensoriales
reducidas o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos necesarios.
Icono E3 (si el símbolo aparece en la fig. 1). Indica que la máquina está destinada a un
uso no profesional (doméstico). Puede ser utilizada por personas con capacidades
psicofísicas o sensoriales reducidas, o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos
necesarios, siempre que estén supervisados o que hayan recibido instrucciones sobre el uso
seguro de la máquina y que comprendan los riesgos que este uso conlleva.
Órganos en movimiento. No tocar.
ES
93685_DP.indb 80
© 2016 Español
80
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
0 Posición de interruptor apagado
I Posición de interruptor encendido
Nivel de potencia acústica garantizado
Prohibición: le indica al usuario que es posible que las normas nacionales prohíban
la conexión del producto a la red de abastecimiento de agua potable.
Señal de peligro: le indica al usuario que no dirija el chorro de agua hacia
personas, animales, equipos eléctricos ni contra el producto mismo.
ES
Este producto lleva aislamiento de Clase II, lo que significa que está equipado con
un aislamiento reforzado o doble (solo si el símbolo está presente en la máquina).
Este producto lleva aislamiento de Clase I, lo que significa que está equipado con un
conductor de protección de puesta a tierra (solo si el símbolo está presente en la máquina).
Este producto cumple con las directivas europeas aplicables en la materia.
Icono E1. Indica que la máquina no se puede eliminar como residuo urbano; se le
puede entregar al distribuidor al comprar una máquina nueva. Las partes eléctricas y
electrónicas que constituyen la máquina no deben reutilizarse para usos impropios,
dada la presencia de sustancias nocivas para la salud.
Llevar auriculares de protección.
Llevar máscara de protección.
Llevar equipos de protección respiratoria.
Llevar guantes de protección.
Llevar calzado de seguridad.
Llevar ropa de protección.
ES
93685_DP.indb 81
© 2016 Español
81
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
3 NORMAS DE SEGURIDAD / RIESGOS RESIDUALES
3.1 ADVERTENCIAS: OPERACIONES QUE NO DEBEN EFECTUARSE
3.1.1 Atención. NO permitir que los niños utilicen la máquina y vigilarlos para impedir
que jueguen con ella.
3.1.2 Atención. Los chorros a presión pueden ser peligrosos si se utilizan de modo
impropio.
3.1.3 Atención. NO utilizar la máquina con fluidos inflamables, tóxicos o cuyas
características sean incompatibles con el correcto funcionamiento de dicha
máquina.Está prohibido utilizar la máquina en atmósferas potencialmente
inflamables o explosivas.
3.1.4 Atención. PELIGRO DE EXPLOSIÓN. NO rociar líquidos inflamables.
3.1.5 Atención. NO dirigir el chorro de agua hacia personas o animales.
3.1.6 Atención. NO dirigir el chorro de agua hacia la máquina misma o sus componentes
eléctricos ni hacia otros equipos eléctricos.
3.1.7 Atención. NO utilizar la máquina en el radio en que se encuentren personas
desprovistas de ropa de protección.
3.1.8 Atención. NO dirigir el chorro contra sí mismo ni contra otras personas para
limpiar ropa o calzado.
3.1.9 Atención. NO utilizar la máquina al aire libre en caso de lluvia.
3.1.10 Atención. La máquina NO puede ser accionada por niños, personas discapacitadas
o personas que no hayan leído y comprendido las instrucciones.
3.1.11 Atención. NO tocar el enchufe ni la toma eléctrica con las manos mojadas.
3.1.12 Atención. NO utilizar la máquina si el cable eléctrico está dañado. Si el cable
eléctrico está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o uno de sus
centros de asistencia autorizados, o bien por una persona debidamente
cualificada, a fin de evitar riesgos para la seguridad.
3.1.13 Atención. NO utilizar la máquina si está dañado un cable de alimentación o
piezas importantes tales como los dispositivos de seguridad, los tubos de alta
presión o la pistola.
3.1.14 Atención. NO bloquear el gatillo de la pistola en la posición de funcionamiento.
3.1.15 Atención. Comprobar que la máquina lleve la placa de datos; en caso contrario,
informar al distribuidor. Las máquinas desprovistas de placa NO deben utilizarse,
ya que se desconocen sus datos y características y, por tanto, son potencialmente
peligrosas.
ES
ES
93685_DP.indb 82
© 2016 Español
82
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
3.1.16 Atención. NO alterar ni modificar la calibración de la válvula de regulación ni de
los dispositivos de seguridad.
3.1.17 Atención. NO modificar el diámetro original del chorro de la boquilla.
3.1.18 Atención. NO desplazar la máquina tirando del CABLE ELÉCTRICO.
3.1.19 Atención. Evítese el tránsito de vehículos sobre el tubo de alta presión.
3.1.20 Atención. NO desplazar la máquina tirando del tubo de alta presión.
3.1.21 Atención. Puede ser peligroso aplicar el chorro de alta presión sobre neumáticos,
válvulas de neumáticos y otros componentes bajo presión. No usar el kit de la
boquilla giratoria y, en cualquier caso, mantener el chorro a una distancia de 30
cm como mínimo durante la limpieza.
3.1.22 Atención. Está prohibido utilizar accesorios no originales o no específicos para el
modelo. Está prohibido modificar la máquina; la realización de modificaciones
invalida la declaración de conformidad y exime al fabricante de responsabilidades
civiles y penales.
3.2 ADVERTENCIAS: OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE
3.2.1 Atención. Todos los componentes conductores de corriente DEBEN ESTAR
PROTEGIDOS contra el chorro de agua.
3.2.2 Atención. La conexión eléctrica deberá ser realizada por un electricista cualificado
de conformidad con lo dispuesto por la norma IEC 60364-1. Se recomienda
instalar un interruptor diferencial que interrumpa la alimentación eléctrica de la
máquina si la corriente de dispersión a tierra supera los 30 mA por 30 ms, o bien
un dispositivo de control del circuito de tierra.
3.2.3 Atención. DURANTE la fase de arranque, la máquina puede crear interferencias
en la red.
3.2.4 Atención. El funcionamiento con un interruptor diferencial de seguridad ofrece
una protección personal adicional (30 mA).
3.2.5 Atención. En los modelos desprovistos de enchufe, la instalación debe ser
efectuada por personal cualificado.
3.2.6 Atención. Utilizar solo cables alargadores autorizados y con un conductor de
sección apropiada.
3.2.7 Atención. Desconectar siempre el interruptor cuando se va a dejar la máquina
sin supervisión.
ES
93685_DP.indb 83
© 2016 Español
83
ES
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
3.2.8
Atención. La alta presión puede provocar el rebote de piezas. Usar todas
las prendas y protecciones (EPI) necesarias para garantizar la seguridad y la
integridad física del operador.
3.2.9 Atención. EXTRAER el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar trabajos
en la máquina.
3.2.10 Atención. Se debe EMPUÑAR la pistola firmemente al accionar el gatillo, a causa
de la fuerza de retroceso.
3.2.11 Atención. RESPETAR las disposiciones establecidas por el ente local de abastecimiento
de agua potable. Según la norma IEC 60335-2-79, la máquina se puede conectar
directamente a la red pública de distribución de agua potable solo si en la tubería
de alimentación está instalado un dispositivo de protección contra el reflujo con
zona de presión reducida de tipo BA, de conformidad con la norma EN 12729.
El dispositivo de protección contra el reflujo se le puede pedir al fabricante.
3.2.12 Atención. El agua que refluye a los dispositivos de protección contra el reflujo no
se considera potable.
3.2.13 Atención. El mantenimiento y la reparación de componentes eléctricos DEBEN
ser efectuados por personal cualificado.
3.2.14 Atención. DESCARGAR la presión residual antes de desconectar el tubo de la
máquina.
3.2.15 Atención. Antes de cada uso y periódicamente, COMPROBAR el apriete de los
tornillos y el buen estado de los componentes de la máquina. Comprobar si hay
piezas rotas o desgastadas.
3.2.16 Atención. UTILIZAR solo detergentes compatibles con los materiales de
revestimiento del tubo de alta presión / cable eléctrico.
3.2.17 Atención. Las personas y los animales DEBEN PERMANECER a una distancia
mínima de 15 m.
3.2.18 Atención. Esta máquina ha sido diseñada para usarse con los detergentes
suministrados o recomendados por el fabricante. El uso de detergentes o
productos químicos diferentes puede perjudicar su seguridad.
3.2.19 Atención. Evitar que el detergente entre en contacto con la piel ¡y especialmente
con los ojos! ¡En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y
solicitar asistencia médica inmediatamente!
ES
ES
93685_DP.indb 84
© 2016 Español
84
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
3.2.20 Atención. Los tubos de alta presión, los racores y las juntas son importantes para
la seguridad de la máquina. Utilizar exclusivamente tubos de alta presión, juntas
y racores recomendados por el fabricante.
3.2.21 Atención. Para garantizar la seguridad de la máquina, utilizar solo recambios
originales o aprobados por el fabricante.
3.2.22 Atención. Los cables alargadores inadecuados pueden ser fuente de peligro.
Si se emplea un cable alargador, elegir un tipo adecuado para el uso al aire libre
y asegurarse de que la conexión permanezca seca y alejada del terreno. Para tal
fin, se recomienda utilizar un enrollador de cable que mantenga la toma como
mínimo a 60 mm del suelo.
3.2.23 Atención. Apagar la máquina y desconectarla de la fuente de alimentación
antes de realizar operaciones de montaje, limpieza, ajuste, mantenimiento,
almacenamiento y transporte.
3.2.24 Atención. Introducir el kit de limpieza de tuberías hasta la muesca roja antes de
encender la máquina.
ES
93685_DP.indb 85
© 2016 Español
85
ES
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
4
La válvula de seguridad también es una válvula limitadora de presión.
Cuando se cierra la pistola, la válvula se abre y el agua se recircula desde
la boca de aspiración de la bomba o bien se descarga hacia el suelo.
- Válvula termostática (D1 si está prevista)
Si la temperatura del agua supera el valor previsto por el fabricante, la
válvula termostática descarga el agua caliente y aspira una cantidad de
agua fría igual a la cantidad de agua descargada hasta que se restablezca la temperatura correcta.
- Seguro (D): impide que salga accidentalmente un chorro de agua.
- Protección térmica: en caso de sobrecarga, la protección térmica detiene la máquina.
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL (FIG. 1)/PÁGINA 3
4.1 Uso del manual
El presente manual es parte integrante de la máquina y debe guardarse para poder consultarlo en el futuro. Leerlo atentamente antes
de la instalación y el uso. En caso de cambio de propiedad, el vendedor tiene la obligación de entregar este manual al nuevo propietario.
4.2Entrega
La máquina se entrega parcialmente desmontada dentro de un
embalaje de cartón.
Las piezas que componen el suministro se ilustran en la fig. 1.
4.2.1
Documentación adjunta
A1
A2
A3
A4
6
Manual de uso y mantenimiento
Instrucciones sobre seguridad
Declaración de conformidad
Normas de garantía
Atención: ¡peligro!
Todas las operaciones de instalación y montaje se deben
realizar con la máquina desconectada de la red eléctrica.
Consultar la secuencia de montaje en la fig. 2.
4.3 Eliminación/reciclaje de los embalajes
Los materiales que forman el embalaje no son contaminantes para
el medio ambiente; sin embargo, se deben reciclar o eliminar de
conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza.
ES
5
INSTALACIÓN (FIG. 2)/PÁGINA 4-5
6.1Montaje
6.2
INFORMACIÓN TÉCNICA (FIG. 1)/PÁGINA 3
Montaje de los tapones de desahogo (si está previsto)
Para evitar pérdidas de aceite, la máquina se entrega con las bocas de
introducción de aceite cerradas con tapones de color rojo, que deben ser
sustituidos con los tapones de desahogo incluidos en el equipamiento.
6.3 Montaje de la boquilla giratoria
5.1 Uso previsto
(Para los modelos que la llevan).
El kit de la boquilla giratoria proporciona una mayor potencia de lavado.
El uso de la boquilla giratoria puede coincidir con una caída de la presión del 25 % respecto de la presión obtenida con la boquilla regulable.
Aun así, su uso permite suministrar una mayor potencia de lavado
gracias al efecto giratorio que transmite al chorro de agua.
La máquina se dirige a particulares y se destina a la limpieza de vehículos,
máquinas, barcos, obras de albañilería, etc., a fin de eliminar la suciedad
difícil con agua limpia y detergentes químicos biodegradables.
Está permitido lavar motores de vehículos únicamente a condición de que
el agua sucia se elimine de conformidad con las normas vigentes.
- Temperatura del agua entrante: véase la placa de datos de la máquina.
- Presión del agua entrante: mín. 0,1 MPa - máx. 1 MPa.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: superior a 0 °C.
La máquina cumple con lo establecido por las normas IEC 60335-1 e IEC
60335-2-79.
6.4 Conexión eléctrica
Atención: ¡peligro!
Comprobar que la red eléctrica presente el mismo
voltaje y frecuencia (V/Hz) que se indica en la placa de
identificación (fig. 2).
5.2Operador
6.4.1
Para identificar al tipo de operador encargado de utilizar la máquina
(profesional o no profesional), consultar el icono que aparece en la fig. 1.
5.3 Elementos principales
B2Lanza
B3 Pistola con seguro
B4 Cable eléctrico con enchufe (si está previsto)
B5 Tubo de alta presión
B6 Depósito de detergente (si está previsto)
B7 Tapón de aceite (si está previsto)
EBoquilla
F Regulador de detergente (si está previsto)
G Regulador de presión (si está previsto)
L Filtro de agua
6.5 Conexión al suministro de agua
Atención: ¡peligro!
Aspirar solamente agua filtrada o limpia. La llave
de paso del suministro de agua debe garantizar un caudal
equivalente al caudal de la bomba.
Colocar la máquina lo más cerca posible de la red de suministro de agua.
6.5.1
5.3.1Accesorios (si están previstos en la entrega, véase la fig. 1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Herr. de limpieza de la boquilla
Kit de boquilla giratoria
Mango
Cepillo
Enrollador de manguera
Kit de aspiración de agua
Kit de limpieza de tuberías
Kit de cepillo p.grandes superficies
Adaptador
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
6.5.2
Tornillería
Soportes
Palanca
Kit de detergente
Ruedas
Tubo grasa lubricante
Manómetro
Adaptador
6.5.3
5.4 Dispositivos de seguridad
- Dispositivo de arranque (H)
El dispositivo de arranque impide el accionamiento accidental de
la máquina.
Atención: ¡peligro!
No alterar ni modificar la calibración de la válvula
de seguridad.
- Válvula de seguridad y/o limitadora de presión.
ES
93685_DP.indb 86
© 2016 Español
Uso de cables alargadores
Utilizar cables y enchufes con grado de protección «IPX5».
La sección de los cables alargadores debe ser proporcional
a su longitud, es decir, cuanto más largo sea el cable,
mayor debe ser la sección. Véase la tabla I.
86
Bocas de conexión
l Salida de agua (OUTLET)
n Entrada de agua con filtro (INLET)
Conexión a la red de suministro de agua potable
La máquina solamente se puede conectar a la red pública
de distribución de agua si en la tubería de alimentación
se instala un dispositivo de protección contra el reflujo
con zona de presión reducida conforme con lo dispuesto
por las normas vigentes. Comprobar que la tubería tenga
como mínimo 13 mm de diámetro, que esté reforzada y
que no mida más de 25 m de largo.
Aspiración de agua desde contenedores abiertos
1) Enroscar el tubo de aspiración con el filtro en la entrada
de agua (INLET) y sumergirlo a fondo en el contenedor.
2) Purgar el aire de la máquina:
a) desatornillar la lanza;
b) poner en marcha la máquina y accionar la pistola hasta
que el agua salga sin burbujas de aire.
3) Apagar la máquina y volver a enroscar la lanza.
Nota: La altura máxima de aspiración es de 0,5 m. Se recomienda llenar el tubo de aspiración antes del uso.
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
7
3) Poner el dispositivo de arranque en la posición (ON/I).
AJUSTES (FIG. 3)/PÁGINA 6
8.5 Puesta fuera de servicio
7.1 Ajuste de la boquilla(si está previsto)
1) Cerrar la llave de paso del agua.
2) Descargar la presión residual de la pistola hasta que se vacíe toda
el agua de la máquina.
3) Apagar la máquina (OFF/0).
4) Extraer el enchufe de la toma.
5) Vaciar y lavar el depósito del detergente al terminar el trabajo.
Para lavar el depósito, utilizar agua limpia en lugar del detergente.
6) Poner el seguro (D) de la pistola.
Girar la boquilla (E) para ajustar el chorro de agua.
7.2 Ajuste del suministro de detergente
Para suministrar el detergente con la presión correcta, poner la
boquilla (E) (si está prevista) en la posición « » o bien montar el kit
de detergente (C13) (si está previsto) como se muestra en la figura.
Girar el regulador (F) para dosificar la cantidad de detergente que
se desea suministrar.
7.3 Ajuste de la presión de trabajo (si está previsto)
8.6 Rellenado y uso del detergente
Girar el regulador (G) para modificar la presión de trabajo. La presión
se indica mediante el manómetro (si está previsto).
8
El detergente se debe suministrar con los accesorios y según los
modos previstos en el punto 7.3.
Si se usa un tubo de alta presión más largo que el tubo original de
la máquina o bien un tubo alargador auxiliar, se puede reducir o
interrumpir por completo la aspiración de detergente.
Rellenar el depósito (B6) con detergente muy biodegradable.
INFORMACIÓN SOBRE EL USO (FIG. 4)/PÁGINA 6
8.1Mandos
ispositivo de arranque (H).
D
Poner el dispositivo de arranque en la pos. (ON/I) para:
a) poner en marcha el motor (en los modelos que no disponen de
dispositivo TSS);
b) preparar el motor para el funcionamiento (en los modelos dotados de dispositivo TSS).
Si el dispositivo de arranque está dotado de un piloto, éste debe
iluminarse.
Poner el dispositivo de arranque en la pos. (OFF/0) para detener el
funcionamiento de la máquina.
Si el dispositivo de arranque está dotado de un piloto, éste debe
apagarse.
- Gatillo de control del chorro de agua (I).
8.7 Consejos para efectuar un lavado correcto
Disolver la suciedad aplicando el detergente sobre la superficie
seca.
En las superficies verticales, trabajar de abajo arriba. Dejar que la
mezcla actúe durante 1÷2 minutos, sin permitir que la superficie se
seque. Aplicar el chorro a alta presión desde una distancia superior
a 30 cm, comenzando por abajo. Evitar que el agua de enjuague se
escurra por las superficies no lavadas.
En algunos casos, para eliminar la suciedad se requiere la acción
mecánica de los cepillos de lavado.
La presión alta no es siempre la mejor solución para efectuar un
buen lavado, ya que puede dañar algunas superficies. Se aconseja
evitar el uso del chorro concentrado de la boquilla regulable y el
uso de la boquilla giratoria sobre zonas delicadas, pintura y componentes bajo presión (p. ej.: neumáticos, válvulas de inflado, etc.).
Una acción de lavado eficaz depende en igual medida de la presión
y del volumen de agua.
Atención: ¡peligro!
La máquina debe funcionar apoyada sobre una superficie segura y estable, colocada como se indica en la fig. 4.
8.2Arranque (véase la fig. 4)
1) Abrir por completo la llave de paso de la red de abastecimiento de agua.
2) Quitar el seguro (D).
3) Mantener abierta la pistola durante unos segundos y poner en
marcha la máquina mediante el dispositivo de arranque (ON/I).
9
Atención: ¡peligro!
Antes de poner en funcionamiento la máquina, comprobar que reciba un suministro correcto de agua. El uso en
seco daña la máquina. No cubrir las rejillas de ventilación
durante el funcionamiento.
Modelos TSS. En los modelos TSS dotados de interrupción automática de la impulsión:
- al cerrar la pistola, la presión dinámica apaga automáticamente
el motor eléctrico;
- al abrir la pistola, la caída de presión arranca automáticamente
el motor y la presión se reajusta con un retraso muy pequeño;
- para obtener un correcto funcionamiento del dispositivo TSS, los
intervalos entre las operaciones de apertura y cierre no deben ser
inferiores a 4÷5 segundos.
Para impedir que se dañe la máquina, evitar que funcione
en seco y comprobar que reciba siempre un correcto suministro de agua.
En los modelos sin TSS, para impedir que se dañe la máquina a causa del aumento de la temperatura del agua, no
interrumpir el chorro de agua durante más de 5 minutos
seguidos mientras la máquina esté en marcha.
Antes de realizar cualquier operación en la máquina,
extraer el enchufe de la toma de corriente.
9.1 Limpieza de la boquilla
1) Desmontar la lanza de la pistola.
2) Eliminar la suciedad del orificio de la boquilla sirviéndose de la
herramienta (C1).
9.2 Limpieza del filtro
Comprobar el filtro de aspiración (L) y el filtro de detergente (si
está previsto) antes de cada uso y, de ser necesario, limpiarlos de
la manera indicada.
9.3 Desbloqueo del motor (si está previsto)
Cuando la máquina permanece parada durante largo tiempo, pueden formarse depósitos de cal que bloquean el motor. Para desbloquear el motor, girar el eje mediante la herramienta (M).
9.4 Rellenado de aceite (si está previsto)
8.3Parada
Antes de efectuar el almacenamiento invernal, hacer funcionar la
máquina con líquido anticongelante no agresivo ni tóxico.
Almacenar el aparato en un lugar seco y protegido contra el hielo.
8.4Rearranque
10 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (FIG. 5)/PÁGINA 279
1) Quitar el seguro (D).
2) Abrir la pistola y descargar el aire presente en el interior de
los tubos.
93685_DP.indb 87
Introducir aceite a través de la boca de llenado hasta que se alcance
el nivel correcto.
Véase la tabla «Características del aceite» para mayor información
sobre las características del aceite.
9.5 Almacenamiento invernal
1) Poner el dispositivo de arranque en la posición (OFF/0).
2) Abrir la pistola y descargar la presión del interior de los tubos.
3) Poner el seguro (D).
© 2016 Español
MANTENIMIENTO (FIG. 5)/PÁGINA 279
Todas las operaciones de mantenimiento no indicadas en este capítulo deben realizarse en un centro de venta y asistencia autorizado.
Atención: ¡peligro!
ES
ES
Guardar los accesorios como se indica en la fig. 5.
Transportar la máquina como se indica en la fig. 5.
87
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
11 INFORMACIÓN SOBRE AVERÍAS
Problemas
Causas probables
Remedios
Boquilla desgastada
Filtro de agua sucio
Alimentación de agua insuficiente
Aspiración de aire
La bomba no alcanza la presión predeterminada
ES
La bomba presenta cambios bruscos
de presión
Aire en la bomba
La boquilla no está ajustada correctamente
Activación de la válvula termostática
Aspiración desde un contenedor abierto a una altura superior
a 0,5 m
Aspiración de agua desde depósito externo
Temperatura excesiva del agua entrante
Boquilla obstruida
Filtro de aspiración (L) sucio
Tensión de red insuficiente
El motor «zumba», pero no arranca
Pérdida de tensión debida al cable alargador
Máquina parada durante largo tiempo
Problemas en el dispositivo TSS
Ausencia de tensión
El motor eléctrico no arranca
Problemas en el dispositivo TSS
Ruido excesivo
Pérdidas de aceite
Solo para TSS: la máquina se pone en
marcha aunque la pistola esté cerrada
Solo para TSS: cuando se acciona el
gatillo de la pistola, no sale agua (con el
tubo de alimentación montado)
No aspira detergente
Juntas de estanqueidad desgastadas
Activación de la válvula de seguridad de descarga libre
Temperatura excesiva del agua
Juntas de estanqueidad desgastadas
Defecto de estanqueidad en el sistema de alta presión o en el
circuito de la bomba
Utilizar la herramienta (M) para desbloquear el motor a través del
orificio trasero (para los modelos en los que está previsto) (fig. 5)
Sustituir las juntas en un centro de asistencia técnica autorizado
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Reducir la temperatura (véanse los datos técnicos)
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Boquilla obstruida
Limpiar la boquilla (fig. 5)
Boquilla regulable en posición de alta presión
Detergente demasiado denso
Uso de alargadores del tubo de alta presión
Poner la boquilla (E) en la posición « » (fig. 3)
Diluir con agua
Volver a instalar el tubo original
Enjuagar con agua limpia y eliminar posibles obstrucciones. Si el
problema persiste, ponerse en contacto con un centro de asistencia
técnica autorizado
Incrustaciones u obstrucción en el circuito del detergente
Sale agua a través de la válvula termostática
Reducir la altura de aspiración
Conectar la máquina a la red de suministro de agua potable
Reducir la temperatura
Limpiar la boquilla (fig. 5)
Limpiar el filtro (L) (fig. 5)
Comprobar que la tensión de red coincida con la que se indica en
la placa (fig. 2)
Comprobar las características del cable alargador
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Verificar que haya tensión de red y comprobar que el enchufe esté
correctamente introducido (*)
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Máquina parada durante largo tiempo
Pérdidas de agua
Sustituir la boquilla
Limpiar el filtro (L) (fig. 5)
Abrir completamente la llave de paso
Comprobar los racores
Apagar la máquina y accionar la pistola hasta que salga un chorro
continuo. Volver a encenderla
Poner la boquilla (E) en la posición (+) (fig. 3)
Esperar a que se restablezca la temperatura correcta del agua
La temperatura del agua en el interior de la cabeza ha superado el valor máximo indicado en la placa de datos
Cuando la máquina está funcionando, no interrumpir el chorro de
agua durante más de 5 minutos
(*) Si, durante el funcionamiento, el motor se para y no vuelve a ponerse en marcha, esperar 2 o 3 minutos antes de volver a realizar el arranque
(Activación de la protección térmica).
Si se repite el problema, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
MODELO
ES
93685_DP.indb 88
NÚMERO DE SERIE
© 2016 Español
88
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
12 CÓMO EVITAR DAÑOS A LAS SUPERFICIES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATENCIÓN
El uso de la máquina para lavar neumáticos puede dañarlos y resultar peligroso.
No dirigir el chorro de alta presión directamente hacia el neumático.
Utilizar siempre el nivel de presión más bajo de la máquina cuando se realizan operaciones de limpieza cerca de ruedas y neumáticos.
No usar nunca la «lanza turbo» para lavar ninguna parte del vehículo.
Para mayor información, consultar el apartado «8.7 Consejos para efectuar un lavado correcto».
ES
Declaración de conformidad CE
Annovi Reverberi S.p.A., Módena, Italia, declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) Stanley:
Denominación de la máquina
Hidrolimpiadora de alta presión
N.º de modeloSXPW19ESXPW19PE
Potencia absorbida
1,8 kW
1,8 kW
cumple(n) con lo dispuesto por las siguientes directivas europeas:
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (D. Lgs. 262/2002 italiano).
y ha(n) sido fabricada(s) en cumplimiento de las siguientes normas o los siguientes documentos normalizados:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Nombre y dirección de la persona encargada de expedir el expediente técnico: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Módena, Italia
El procedimiento de evaluación de la conformidad requerida por la directiva 2000/14/CE ha sido aplicado en cumplimiento del Anexo V.
N.º de modeloSXPW19ESXPW19PE
Nivel de potencia acústica medido:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizado: 84 dB (A) 84 dB (A)
Fecha: 06.04.2016
MÓDENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
GARANTÍA
La validez de la garantía está sujeta a las normas vigentes en el país en el que se comercializa el producto (salvo si el fabricante indica otra cosa).
Si el producto presenta defectos de calidad del material, de la fabricación o falta de conformidad durante el período de validez de la garantía, el fabricante
garantiza la sustitución de los componentes defectuosos y se encarga de reparar los productos si presentan un desgaste razonable, o bien los sustituye.
La garantía no cubre los componentes sujetos a desgaste normal (válvulas, pistón, juntas de agua, juntas de aceite, muelles, juntas tóricas; accesorios tales
como el tubo, la pistola, los cepillos, las ruedas, etc.).
La garantía no cubre los defectos causados por o que deriven de:
- uso incorrecto, uso no permitido, negligencia;
- alquiler o uso profesional si el producto se ha vendido para uso doméstico.
- inobservancia de las normas de mantenimiento incluidas en el manual correspondiente;
- reparaciones realizadas por personal o centros no autorizados;
- uso de recambios o accesorios no originales;
- daños causados durante el transporte, por sustancias u objetos extraños, accidente;
- problemas de almacenamiento o conservación.
Para activar la garantía, es necesario mostrar el comprobante de compra.
En caso de necesitar asistencia, Página: 276.
ES
93685_DP.indb 89
© 2016 Español
89
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
Datos técnicos
Datos técnicos
Caudal
Caudal máximo
Presión
Presión máxima
Potencia
Temperatura de alimentación m.xima
Presión máxima de alimentación
Fuerza de retroceso de la pistola a presión máxima
Tipo de aceite de la bomba
Unidad
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
Clase de protección
ES
Aislamiento del motor
Protección del motor
Tensión
Máxima impedancia de red permitida
Nivel de presión acústica LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Nivel de potencia acústica LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibraciones del aparato (K = 1 m/s2):
Peso
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Clase
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
¡Reservada la posibilidad de hacer modificaciones técnicas!
ES
93685_DP.indb 90
© 2016 Español
90
(Traducción de las instrucciones originales)
07/04/16 12:11
1 OHUTUSNÕUDED
1.1 Teie ostetud seade on kõrgtehnoloogiline toode, mille on välja töötanud üks Euroopa
juhtivaid kõrgsurvepesurite tootjaid. Et teie seade töötaks võimalikult hästi, lugege
see brošüür tähelepanelikult läbi ja järgige juhiseid igal kasutuskorral. Ühendamise,
kasutamise ja hooldamise ajal rakendage kõiki ohutusabinõusid, et tagada iseenda
ning teiste lähedal viibijate ohutus. Lugege ohutuseeskirjad hoolikalt läbi ja järgige
neid alati; vastasel korral võib see ohustada teie elu ja ohutust või põhjustada kulukaid
kahjusid.
2 OHUTUSSILDID
2.1 Järgige seadmele paigaldatud ning selles juhendis esitatud ohutussilte ja -tähiseid.
Seadmel ja juhendis on toodud ainult ostetud mudeli puhul asjakohased tähised.
Veenduge, et seadmele paigaldatud tähised ja sildid on alati olemas ning loetavad. Kui
see nii ei ole, asendage need uutega esialgses asukohas.
ET
Hoiatus – Ettevaatust – Oht
Enne kasutamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi.
Tähis E2 (kui juhendis esineb see tähis) – Näitab, et seade on ette nähtud
profikasutuseks, s.t kogenud inimestele, kes tunnevad sellega seotud tehnilisi,
normatiivseid ja õiguslikke asjaolusid ning on suutelised tegema seadme kasutamiseks
ja hooldamiseks vajalikke toiminguid. Seda seadet ei tohi kasutada lapsed, puudulike
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ega vajalike kogemuste ja
teadmisteta isikud.
Tähis E3 (kui juhendis esineb see tähis) – Näitab, et seade on mõeldud
olmekasutuseks, s.t inimestele, kes ei ole professionaalid. Seda seadet on lubatud
kasutada puudulike füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete ning vajalike
kogemuste ja teadmisteta isikutel järelevalve all või kui neile on õpetatud seadme
ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
Liikuvad osad. Ärge puudutage.
ET
93685_DP.indb 91
© 2016 Eesti keel
91
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
0 Lüliti „VÄLJAS” asend.
I Lüliti „SEES” asend.
Garanteeritud müravõimsustase.
Keelumärk, mis teavitab kasutajaid, et kohalikud eeskirjad võivad keelata toote
ühendamist joogiveevõrku.
Ohumärk, mis hoiatab kasutajat, et veejuga ei tohi suunata inimeste, loomade,
elektriseadmete ega toote enda poole.
See toode on liigitatud II isolatsiooniklassi. See tähendab, et tootel on tugevdatud
või topeltisolatsioon (üksnes juhul, kui seadmel on vastav tähis).
ET
See toode on liigitatud I isolatsiooniklassi. See tähendab, et toode on varustatud
kaitsemaandusjuhtmega (üksnes juhul, kui seadmel on vastav tähis).
Toode vastab asjakohaste Euroopa direktiivide nõuetele.
Tähis E1 – Näitab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldada olmejäätmetena; selle
võib uue seadme ostmisel tagastada edasimüüjale. Seadme elektrilisi ja elektroonilisi
osi ei tohi korduskasutada selleks mitte ette nähtud otstarbel, sest need sisaldavad
aineid, mis võivad olla tervisele ohtlikud.
Kandke kuulmiskaitsevahendeid.
Kandke kaitsemaski.
Kandke hingamisteede kaitsevahendeid.
Kandke kaitsekindaid.
Kandke kaitsejalatseid.
Kandke kaitserõivaid.
ET
93685_DP.indb 92
© 2016 Eesti keel
92
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
3 OHUTUSREEGLID/JÄÄKRISKID
3.1 OHUTUSKEELUD
3.1.1 Hoiatus! ÄRGE lubage lastel seadet kasutada; jälgige, et lapsed ei mängiks
sellega.
3.1.2 Hoiatus! Väära kasutamise korral võib kõrgsurvejuga olla ohtlik.
3.1.3 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet kergsüttivate või mürgiste vedelikega ega mis
tahes toodetega, mis ei sobi kokku selle õige kasutusviisiga. Seadet on keelatud
kasutada tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
3.1.4 Hoiatus! PLAHVATUSOHT! ÄRGE kasutage seadet kergsüttivate vedelike
pihustamiseks.
3.1.5 Hoiatus! ÄRGE suunake veejuga inimeste ega loomade poole.
3.1.6 Hoiatus! ÄRGE suunake veejuga seadme enda, elektriliste osade ega muude
elektriseadmete poole.
3.1.7 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet, kui selle tööulatuses viibib teisi inimesi, kes ei
kanna kaitserõivastust.
3.1.8 Hoiatus! ÄRGE suunake veejuga enda ega teiste inimeste poole rõivaste või
jalatsite puhastamiseks.
3.1.9 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet välitingimustes, kui vihma sajab.
3.1.10 Hoiatus! ÄRGE lubage seadet kasutada lastel, ebapädevatel isikutel ega inimestel,
kes ei ole juhendit lugenud või sellest aru saanud.
3.1.11 Hoiatus! ÄRGE puudutage pistikut ega pistikupesa märgade kätega.
3.1.12 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet, kui elektrikaabel on kahjustatud. Ohutusriskide
ärahoidmiseks võib kahjustatud elektrikaabli välja vahetada üksnes tootja, mõni
tema volitatud hoolduskeskustest või sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.
3.1.13 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet, kui on kahjustatud selle toitekaabel või olulised
osad, näiteks ohutusseadmed, kõrgsurvevoolikud või püstol.
3.1.14 Hoiatus! VÄLTIGE päästiku kinnikiilumist tööasendis.
3.1.15 Hoiatus! Kontrollige, kas seadmele on paigaldatud andmeplaat; kui mitte,
teavitage sellest edasimüüjat. Ilma andmeplaadita seadmeid EI TOHI kasutada,
sest neid ei ole võimalik tuvastada ja need võivad olla ohtlikud.
3.1.16 Hoiatus! ÄRGE muutke omavoliliselt ega reguleerige kaitseklapi või
ohutusseadiste seadistust.
3.1.17 Hoiatus! ÄRGE muutke pihustusotsaku düüsi algset läbimõõtu.
3.1.18 Hoiatus! ÄRGE liigutage seadet ELEKTRIKAABLIST tõmbamisega.
ET
93685_DP.indb 93
© 2016 Eesti keel
93
ET
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
3.1.19 Hoiatus! Ärge laske sõidukitel sõita üle kõrgsurvevooliku.
3.1.20 Hoiatus! ÄRGE liigutage seadet kõrgsurvevoolikust tõmbamisega.
3.1.21 Hoiatus! Rehvide, rehviventiilide või muude surve all olevate osade poole
suunatud kõrgsurvejuga võib olla ohtlik. Ärge kasutage pöörddüüsi komplekti
ja hoidke juga puhastamise ajal vähemalt 30 cm kaugusel.
3.1.22 Hoiatus! Keelatud on kasutada mitteoriginaalseid lisatarvikuid ja muid varuosi,
mis ei ole ette nähtud konkreetselt kõnealuse mudeli jaoks. Seadme igasugune
modifitseerimine on keelatud. Mis tahes modifitseerimine muudab kehtetuks
vastavusdeklaratsiooni ning vabastab tootja tsiviil- ja kriminaalõiguse järgsest
vastutusest.
3.2 OHUTUSKOHUSTUSED
3.2.1 Hoiatus! Kõiki elektrijuhtmeid PEAB KAITSMA veejoa eest.
3.2.2 Hoiatus! Elektriühenduse peab tegema väljaõppinud elektrik ja see peab
vastama standardile IEC 60364-1. Tuleb paigaldada kas rikkevoolukaitse, mis
katkestab elektritoite juhul, kui maanduslekkevool ületab 30 ms vältel 30 mA,
või maandusrikkekaitse.
3.2.3 Hoiatus! Käivitamise AJAL võib seade põhjustada võrgumüra.
3.2.4 Hoiatus! Rikkevoolukaitse kasutamine annab kasutajale lisakaitse (30 mA).
3.2.5 Hoiatus! Ilma pistikuta tarnitavad mudelid peab paigaldama vastava väljaõppega
personal.
3.2.6 Hoiatus! Kasutage üksnes heakskiidetud pikendusjuhtmeid, millel on sobiv
juhtme ristlõige.
3.2.7 Hoiatus! Seadme järelevalveta jätmisel lülitage lüliti kindlasti välja.
3.2.8
ET
Hoiatus! Kõrgsurve võib põhjustada osade tagasilööki: kandke kõiki kasutaja
ohutuse tagamiseks vajalikke kaitserõivaid (isikukaitsevahendeid) ja -varustust.
3.2.9 Hoiatus! Enne töid seadme juures EEMALDAGE pistik.
3.2.10 Hoiatus! Enne päästiku vajutamist HAARAKE püstol kindlalt kätte, et tagasilöögiga
toime tulla.
3.2.11 Hoiatus! JÄRGIGE kohaliku veevarustusameti eeskirju. Standardi IEC 60335-2-79
kohaselt tohib seadme ühendada joogiveevõrku üksnes juhul, kui toitevoolik on
varustatud standardi EN 12729 tüübile BA vastava tagasivoolu tõkestava klapiga,
millel on olemas tühjendusseadis. Tagasivoolu tõkesti saab tellida tootjalt.
3.2.12 Hoiatus! Läbi tagasivoolu tõkestite voolanud vett loetakse joogikõlbmatuks.
ET
93685_DP.indb 94
© 2016 Eesti keel
94
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
3.2.13 Hoiatus! Elektriosade hooldus- ja/või remonttöid TOHIVAD teha ainult
väljaõppinud töötajad.
3.2.14 Hoiatus! Enne vooliku seadme küljest lahtiühendamist VABASTAGE jääkrõhk.
3.2.15 Hoiatus! VEENDUGE enne iga kasutuskorda ja korrapäraste ajavahemike tagant,
et kruvid on täiesti kinni ja purunenud või kulunud osi ei ole.
3.2.16 Hoiatus! KASUTAGE ÜKSNES puhastusaineid, mis ei korrodeeri kõrgsurvevooliku
ega elektrikaabli kattematerjale.
3.2.17 Hoiatus! TAGAGE, et kõik inimesed ja loomad hoiduksid vähemalt 15 meetri
(16 jardi) kaugusele.
3.2.18 Hoiatus! Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes tootja tarnitud või soovitatud
puhastusainetega. Muude puhastusainete või kemikaalide kasutamine võib
negatiivselt mõjutada seadme turvalisust.
3.2.19 Hoiatus! Vältige puhastusaine nahale ja eriti silma sattumist. Silma sattumisel
loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.
3.2.20 Hoiatus! Kõrgsurvevoolikud, -liitmikud ja -ühendused on olulised seadme
ohutuse seisukohast. Kasutage ainult tootja soovitatud voolikuid, liitmikke ja
ühendusdetaile.
3.2.21 Hoiatus! Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage üksnes tootja originaalosi või
muid tootjalt heakskiidu saanud osi.
3.2.22 Hoiatus! Sobimatud pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Pikendusjuhtme
kasutamise korral peab see olema ette nähtud välitingimustes kasutamiseks;
selle ühenduskohta tuleb hoida kuivana ja maapinnast kõrgemal. Tungivalt
soovitatakse kasutada juhtmepooli, mis hoiab pistikupesa maapinnast vähemalt
60 mm kõrgusel.
3.2.23 Hoiatus! Enne kokkupanekut, puhastamist, reguleerimist, hooldustöid,
hoiustamist või transporti lülitage seade välja ja ühendage toiteallikast lahti.
3.2.24 Hoiatus! Enne seadme sisselülitamist sisestage torujoa komplekt kuni punase
märgini.
ET
93685_DP.indb 95
© 2016 Eesti keel
95
ET
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
4
sisselaskeava või voolab maapinnale.
- Termostaadi klapp (D1, kui on paigaldatud).
Kui vee temperatuur ületab tootja määratud temperatuuri, siis
laseb termostaadi klapp kuuma vett välja ja tõmbab sisse väljalastud veega võrdses koguses külma vett, kuni on taastatud õige
temperatuur.
- Kaitseriiv (D): takistab vee tahtmatut pihustamist.
- Ülekoormuskaitse: seiskab ülekoormuse korral seadme.
ÜLDINE TEAVE (JOONIS 1) / LK 3
4.1 Juhendi kasutamine
Kasutusjuhend on seadme lahutamatu osa ja tuleb edaspidiseks
kasutamiseks alles hoida. Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege seda tähelepanelikult. Seadme müümisel peab müüja
andma uuele omanikule koos seadmega ka kasutusjuhendi.
4.2Tarnimine
Seade tarnitakse osaliselt kokkupanduna pappkastis.
Tarnepakki on kujutatud joonisel 1.
4.2.1
6
Koos seadmega tarnitav dokumentatsioon
A1 Kasutus- ja hooldusjuhend
A2Ohutusnõuded
A3Vastavusdeklaratsioon
A4Garantiireeglid
Hoiatus – oht!
Kõigi paigaldus- ja koostetööde tegemise ajal peab
seade olema vooluvõrgust lahutatud.
Kokkupanekujärjekorda on kujutatud joonisel 2.
6.2 Rõhuvabastuskorkide paigaldamine (vastava funktsiooniga
mudelitel)
Õlilekete ärahoidmiseks on õlisisendid tarnimise ajal suletud punaste korkidega, mis tuleb asendada komplekti kuuluvate rõhuvabastuskorkidega.
4.3 Pakendi käitlemine
Pakkematerjalid ei ole keskkonnasaasteained, kuid need tuleb
siiski ringlusse võtta või neid käidelda kasutusriigi asjakohaste
õigusaktide kohaselt.
ET
5
PAIGALDAMINE (JOONIS 2) / LK 4-5
6.1Kokkupanemine
TEHNILINE TEAVE (JOONIS 1) / LK 3
6.3 Pöörddüüsi paigaldamine
5.1Kasutusotstarve
(Vastava funktsiooniga mudelitel.)
Pöörddüüsi komplekt suurendab pesemisvõimsust.
Võrreldes reguleeritava düüsi kasutamisel saadava survega võib
pöörddüüsi kasutamine vähendada survet 25% võrra. Veejoa pöörlemise tõttu suurendab pöörddüüsi komplekt aga pesemisvõimsust.
See seade on välja töötatud erakasutuseks sõidukite, masinate,
paatide, müüritise jms puhastamiseks, et eemaldada kangekaelne
mustus puhta vee ja biolagunevate keemiliste puhastusainete abil.
Sõidukite mootoreid võib pesta üksnes juhul, kui musta vett käideldakse kehtivate eeskirjade kohaselt.
- Sisendvee temperatuur: vaadake seadmel olevat andmeplaati.
- Sisendvee rõhk: min 0,1 MPa – max 1 MPa.
- Keskkonnatemperatuur töötamisel: üle 0 °C.
Seade vastab standarditele IEC 60335-1 ja IEC 60335-2-79.
6.4Elektriühendused
Hoiatus – oht!
Kontrollige, kas elektritoite pinge ja sagedus (V/Hz)
vastavad andmeplaadil esitatutele (joonis 2).
6.4.1
5.2Käitaja
Joonisel 1 kujutatud tähis näitab seadme ettenähtud käitajat (elukutseline või mitte).
5.3 Peamised osad
B2Püstolitoru
B3 Kaitseriiviga pihustuspüstol
B4 Elektrikaabel pistikuga (vastava funktsiooniga mudelitel)
B5Kõrgsurvevoolik
B6 Puhastusaine paak (vastava funktsiooniga mudelitel)
B7 Õlipaagi kork (vastava funktsiooniga mudelitel)
E Düüs
F Puhastusaine regulaator (vastava funktsiooniga mudelitel)
GRõhuregulaator (vastava funktsiooniga mudelitel)
L Veefilter
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
6.5 Veevarustussüsteemi ühendamine
Hoiatus – oht!
Seadme veevarustuse jaoks tohib kasutada üksnes
puhast või filtreeritud vett. Vee sisselaskekraani voolukiirus peab olema võrdne pumba voolukiirusega.
Paigutage seade võimalikult veevarustussüsteemi lähedale.
6.5.1Ühenduspunktid
l Vee väljavooluava (VÄLJALASE)
n Vee sisselaskeava, filtriga (SISSELASE)
6.5.2
Lisatarvikud (kui kuuluvad tarnekomplekti – vt joonist 1)
Düüsipuhastustööriist
Pöörddüüsi komplekt
Käepide
Hari
Voolikutrummel
Vee imikomplekt
Torujoa komplekt
Suure pinna puhastusharja komp.
Adapter
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Kruvid
Toendid
Hoob
Puhastusaine komplekt
Rattad
Määrdetuub
Manomeetril
Adapter
6.5.3
5.4Ohutusseadised
- Käiviti (H)
Käiviti takistab seadme tahtmatut kasutamist.
Hoiatus – oht!
Ärge muutke omavoliliselt ega reguleerige kaitseklapi
seadistust.
- Kaitseklapp ja/või rõhupiiramisklapp
Kaitseklapp on ühtlasi rõhupiiramisklapp. Pihustuspüstoli päästiku vabastamisel klapp avaneb ja vesi ringleb uuesti läbi pumba
ET
93685_DP.indb 96
© 2016 Eesti keel
Pikenduskaablite kasutamine
Kasutage kaableid ja pistikuid kaitseastmega IPX5.
Pikenduskaabli ristlõige peab vastama selle pikkusele;
mida pikem on kaabel, seda suurem peab olema selle
ristlõige. Vt tabelit 1.
7
Ühendamine veevõrguga
Standardi IEC 60335-2-79 kohaselt tohib ühendada seadme otse joogiveevõrku üksnes juhul, kui toitevoolik on
varustatud kehtivate eeskirjade kohase tagasivoolu tõkestava klapiga. Veenduge, et vooliku läbimõõt on vähemalt
13 mm, et see on tugevdatud ega ole üle 25 meetri pikk.
Vee sissetõmbamine lahtistest mahutitest
1) Keerake filtriga sisselaskevoolik vee SISSELASKEAVASSE
ja sisestage voolik mahutisse kuni põhjani.
2) Laske õhk seadmest välja.
a) Kruvige püstolitoru lahti.
b) Käivitage seade ja hoidke pihustuspüstolit avatuna,
kuni väljavoolavas vees ei ole enam õhumulle.
3) Lülitage seade välja ja keerake püstolitoru uuesti peale.
NB! Maksimaalne imikõrgus on 0,5 m. Imivoolik tuleb enne
kasutamist täita.
REGULEERIMISED (JOONIS 3) / LK 6
7.1 Pihustusdüüsi reguleerimine (selle funktsiooniga mudelitel)
Veevoolu saab reguleerida düüsi reguleerimisega (E).
96
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
7.2 Puhastusaine reguleerimine
8.6 Puhastusaine lisamine ja kasutamine
Puhastusaine etteandmiseks tuleb kasutada punktis 7.3 nimetatud lisatarvikuid ja kirjeldatud toiminguid.
Kui kasutada kõrgsurvevoolikut, mis on koos seadmega tarnitust
pikem, või lisapikendusvoolikut, võib puhastusaine sissetõmbamine
väheneda või täielikult lakata.
Täitke paak (B6) hästi biolaguneva puhastusainega.
Et puhastusaine etteanne toimuks õigel rõhul, seadke düüs (E) (kui
on paigaldatud) asendisse „ ” või paigaldage puhastusaine komplekt (C13) (kui on saadaval) joonise järgi.
Etteantava puhastusaine kogust saab muuta regulaatori abil (F).
7.3 Töörõhu reguleerimine (vastava funktsiooniga mudelitel)
Töörõhku saab muuta regulaatori (G) abil. Rõhk kuvatakse manomeetril (kui see on paigaldatud).
8
8.7 Soovitatav puhastustoiming
Mustuse lahustamiseks kandke veel kuivale pinnale veega segatud
puhastusainet.
Vertikaalpindade korral töötage suunaga alt üles. Laske puhastusainel 1–2 minutit toimida, ent ärge laske pinnal kuivada. Alustage alt
ja kasutage kõrgsurvejuga vähemalt 30 cm kauguselt. Ärge laske
loputusveel voolata pesemata pindadele.
Mõnikord on mustuse eemaldamiseks vaja harjadega hõõruda.
Kõrgsurve ei ole heade puhastustulemuste saavutamiseks alati
parim lahendus, sest mõnda pinda võib see kahjustada. Õrnade
või värvitud osade, aga ka surve all olevate osade (nt rehvid, täispumpamiseks kasutatavad ventiilid jms) puhul ei tohi kasutada
reguleeritava düüsi kõige peenemat joaseadistust ega pöörddüüsi.
Tõhus puhastamine sõltub samavõrra nii kasutatava vee survest
kui ka hulgast.
TEAVE SEADME KASUTAMISE KOHTA (JOONIS 4) / LK 6
8.1Juhtimisseadised
- Käiviti (H).
Lülitage käivituslüliti sisse (ON/I), et:
a) k äivitada mootor (ilma TSS-seadmeta mudelitel);
b) seada mootor käivitusvalmis (TSS-seadmega mudelitel).
Kui käivitil on märgutuli, peab see süttima.
Seadme seiskamiseks lülitage käivituslüliti välja (OFF/0).
Kui käivitil on märgutuli, peab see kustuma.
- Veejoa juhthoob (I).
Hoiatus – oht!
Kasutamise ajaks tuleb seade paigutada kindlale stabiilsele pinnale (vt joonist 4).
9
8.2Käivitamine (vt joonist 4)
ET
HOOLDUS (JOONIS 5) / LK 279
Kõiki selles peatükis käsitlemata hooldustöid peab tegema volitatud
müügi- ja hoolduskeskus.
1) Keerake veekraan täies ulatuses lahti.
2) Vabastage kaitseriiv (D).
3) Vajutage pihustuspüstoli päästik mõneks sekundiks alla ja käivitage seade käiviti abil (ON/I).
Hoiatus – oht!
Enne igasuguseid töid seadme juures eemaldage
pistik kindlasti pistikupesast.
Hoiatus – oht!
9.1 Düüsi puhastamine
Enne seadme käivitamist veenduge, et see saab õigesti vett; seadme kasutamine ilma veeta kahjustab seda. Ärge
katke seadme õhutusvõresid kasutamise ajal kinni.
TSS-mudelid. Etteandevoolu automaatse katkestussüsteemiga TSSmudelite puhul:
- pihustuspüstoli päästiku vabastamisel lülitab dünaamiline surve
mootori automaatselt välja;
- kui pihustuspüstoli päästik vajutatakse alla, käivitab rõhu automaatne langemine mootori ja surve taastub üliväikese viivitusega;
- TSS-i õigesti toimimiseks peab kõigi püstolipäästiku vabastamisja allavajutamiskordade vahe olema vähemalt 4–5 sekundit.
Seadme kahjustamise ärahoidmiseks ärge laske sellel kuivalt
töötada ja kontrollige, kas sellel on olemas nõuetekohane
veevarustus.
Ilma TSS-ita mudelite korral ärge katkestage töötava seadme
veejuga rohkem kui viieks minutiks, et seade ei saaks veetemperatuuri tõusu tõttu kahjustada.
1) Ühendage püstolitoru düüsi küljest lahti.
2) Eemaldage düüsiavast tööriista (C1) abil kõik mustusejäägid.
9.2 Filtri puhastamine
Enne iga kasutuskorda vaadake üle sisselaskefilter (L) ja puhastusaine filter. Vajaduse korral puhastage juhiste kohaselt.
9.3 Kinnikiilunud mootori vabastamine (vastava funktsiooniga
mudelitel)
9.4
Pikaajaliste seisakute korral võivad katlakivisetted põhjustada mootori kinnikiilumist. Mootori vabastamiseks pöörake ajamivõlli vastava tööriistaga (M).
Õli lisamine (vastava funktsiooniga mudelitel)
Õige taseme taastamiseks lisage sisselaskeava kaudu õli.
Õli omadusi vaadake tabelist „Õli omadused”.
9.5 Hoiustamine hooaja lõpul
Enne talveks hoiulepanekut käitage seadet veega, millele on lisatud
korrosioonikindlat mittemürgist antifriisi.
Paigutage seade kuiva külma eest kaitstud kohta.
8.3Seiskamine
1) Lülitage käivituslüliti välja (OFF/0).
2) Vajutage püstoli päästik alla ja vabastage torud neisse jäänud
rõhu alt.
3) Rakendage kaitseriiv (D).
10 HOIUSTAMINE JA TRANSPORT (JOONIS 5) / LK 279
Hoiustage lisatarvikuid joonise 5 kohaselt.
Transportige masinat joonise 5 kohaselt.
8.4Taaskäivitamine
1) Vabastage kaitseriiv (D).
2) Vajutage pihustuspüstoli päästik alla ja laske torudest välja neisse
jäänud õhk.
3) Lülitage käivituslüliti sisse (ON/I).
8.5Hoiustamine
1) Keerake veekraan kinni.
2) Vabastage pihustuspüstol selles säilinud rõhu alt, kuni kogu vesi
on seadmest välja voolanud.
3) Lülitage seade välja (OFF/0).
4) Võtke toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
5) Kui olete töö lõpetanud, tühjendage ja loputage puhastusaine paak.
Paagi loputamiseks kasutage puhastusaine asemel puhast vett.
6) Rakendage pihustuspüstoli kaitseriiv (D).
ET
93685_DP.indb 97
© 2016 Eesti keel
97
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
11 TÕRKEOTSING
Probleem
Võimalikud põhjused
Düüs on kulunud.
Veefilter on saastunud.
Ebapiisav veevarustus.
Süsteemi imetakse õhku.
Pump ei saavuta töörõhku.
Kasutamise ajal väheneb ootamatult
pumba surve.
ET
Pumbas on õhku.
Reguleeritav düüs ei ole õiges asendis.
Termostaadi klapp on rakendunud.
Vett tõmmatakse sisse lahtisest mahutist rohkem kui 0,5 m
kõrguselt.
Vett tõmmatakse sisse välisest mahutist.
Sisendvesi on liiga kuum.
Düüs on ummistunud.
Sisselaskefilter (L) on must.
Toitepinge on liiga madal.
Mootor müriseb, kuid ei käivitu.
Pikenduskaablite kasutamisest tingitud pinge langus.
Seadet ei ole pikemat aega kasutatud.
Probleemid TSS-seadmega.
Puudub elektritoide.
Probleemid TSS-seadmega.
Mootor ei käivitu.
Seadme töö on mürarikas.
Õlilekked
Üksnes TSS-versioonide puhul: seade
käivitub isegi siis, kui püstoli päästik on
vabastatud.
Üksnes TSS-versioonide puhul: püstoli
päästiku allavajutamisel ei toimu
vee etteannet (ehkki toitevoolik on
ühendatud).
Puhastusainet ei imeta sisse.
Ühendage seade veevõrguga.
Langetage temperatuuri.
Puhastage düüs (joonis 5).
Puhastage filter (L) (joonis 5)
Kontrollige, kas vooluvõrgu toitepinge on sama, mis on märgitud
andmeplaadile (joonis 2).
Kontrollige pikenduskaabli karakteristikuid.
Pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
Pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
Kontrollige, kas pistik on kindlalt pistikupesas ja võrgupinge on
olemas (*).
Tihendid on kulunud.
Kaitseklapp on rakendunud ja toimub tühjendamine.
Vesi on liiga kuum.
Tihendid on kulunud.
Vabastage kinnikiilunud mootor tööriista (M) abil seadme
tagaküljel asuva ava kaudu (vastava funktsiooniga mudelitel)
(joonis 5).
Laske tihendid lähimas volitatud hoolduskeskuses välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Langetage temperatuuri (vaadake tehnilisi andmeid).
Pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
Kõrgsurvesüsteemi või pumba ringe ei ole veekindel.
Pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
Düüs on ummistunud.
Puhastage düüs (joonis 5).
Reguleeritav düüs on seadistatud kõrgsurvele.
Puhastusaine on liiga paks.
Kasutatakse kõrgsurvevooliku pikendust.
Seadke düüs (E) asendisse (joonis 3).
Lahjendage veega.
Paigaldage originaalvoolik.
Loputage puhta veega ja kõrvaldage kõik takistused. Kui probleem
ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Puhastusaine ringes on sadet või takistusi.
Termostaadi klapist immitseb vett.
Vähendage imikõrgust.
Pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
Seadet ei ole pikemat aega kasutatud.
Veelekked
Lahendus
Vahetage düüs välja.
Puhastage filter (L) (joonis 5).
Keerake veekraan täies ulatuses lahti.
Kontrollige voolikuliitmike pingust.
Lülitage seade välja, vajutage pihustuspüstoli päästikut korduvalt
alla ja vabastage, kuni vesi hakkab pideva joana välja voolama.
Lülitage seade uuesti sisse..
Seadke düüs (E) asendisse (+) (joonis 3).
Oodake õige veetemperatuuri taastumist.
Vee temperatuur düüsi sees on ületanud nimiandmete plaadile märgitud maksimaalse nimiväärtuse.
Ärge katkestage töötava seadme veejuga järjest rohkem kui
viieks minutiks.
(*) Kui mootor seiskub ega taaskäivitu enam, siis oodake enne käivitustoimingu kordamist 2–3 minutit (on rakendunud ülekoormuskaitse).
Kui probleem püsib, pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
MUDEL
ET
93685_DP.indb 98
SEERIANUMBER
© 2016 Eesti keel
98
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
12 KUIDAS VÄLTIDA PINDADE KAHJUSTAMIST?
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
HOIATUS
Kui seadet kasutatakse rehvide pesemiseks, võib see kahjustada rehve ja olla ohtlik.
Ärge suunake kõrgsurvejuga otse rehvile.
Rehvide ja rataste ümbruse puhastamisel kasutage seadet madalaimal rõhuseadistusel.
Ärge kasutage sõiduki pesemisel kõrgsurvepesuri seadistust Turbo Lance.
Lisateavet vaadake jaotisest: „8.7 Soovitatav puhastustoiming”.
EÜ vastavusdeklaratsioon
Annovi Reverberi S.p.A, Modena, Itaalia, deklareerib, et alljärgnev(ad) Stanleyi masin(ad):
ET
masina nimetus
kõrgsurvepesur
SXPW19ESXPW19PE
mudeli nr
nimivõimsus
1,8 kW
1,8 kW
vastab (vastavad) järgnevatele Euroopa direktiividele:
2006/42/EÜ, 2014/35/EL, 2011/65/EL, 2012/19/EL, 2014/30/EL ja 2000/14/EÜ
ja on valmistatud järgnevate standardite või standarddokumentide kohaselt:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581.
Tehnilise toimiku väljastajaks määratud isiku nimi ja aadress: Stefano Reverberi / AR-i tegevdirektor
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Itaalia
Direktiivi 2000/14/EÜ nõuete kohane vastavushindamise menetlus on läbi viidud V lisa kohaselt.
SXPW19ESXPW19PE
mudeli nr
Mõõdetud müravõimsustase:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garanteeritud müravõimsustase:
84 dB (A) 84 dB (A)
Kuupäev: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiTegevdirektor
Garantii
Garantii kehtivus vastab toote müümise asukohariigi asjakohastele õigusaktidele (kui tootja ei ole sätestanud teisiti).
Garantii hõlmab garantiiaja jooksul ilmnevaid materjali-, konstruktsiooni- ja vastavusdefekte. Selle aja jooksul asendab tootja defektsed osad ja remondib
toote, kui see ei ole üleliia kulunud, või asendab selle.
Garantii ei kata tavapäraselt kuluvaid osi (klapp, kolb, veetihend, õlitihend, vedrud, rõngastihendid, lisatarvikud, näiteks voolik, püstol, harjad, rattad jms).
Garantii ei kata defekte, mille on põhjustanud või tinginud:
- väär kasutamine, kuritarvitamine, ettevaatamatus;
- rentimine või profikasutus juhul, kui toode on müüdud olmekasutuseks
- selles kasutusjuhendis esitatud hooldusjuhiste eiramine;
- remont, mida on teinud vastavate volitusteta töötajad või keskused;
- mitteoriginaalosade või -lisatarvikute kasutamine;
- transportimisest, mustusest või võõrkehadest ja õnnetusjuhtumitest tingitud kahjustused;
- probleemid hoiustamisel või ladustamisel.
Garantiikatte saamiseks tuleb esitada ostutõend.
Abi saamiseks, Lk: 276.
ET
93685_DP.indb 99
© 2016 Eesti keel
99
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Voolukiirus
Maksimaalne voolukiirus
Rõhk
Maksimumrõhk
Võimsus
Maks. sisendtemperatuur
Maksimaalne sisendrõhk
Püstoli tõukejõud maksimumrõhu juures
Pumbaõli tüüp
Kaitse klass
ET
Seade
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Mootori isolatsioon
Mootori kaitseaste
Pinge
Elektrisüsteemi maksimaalselt lubatud näivtakistus
Helirõhutase LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Müravõimsustase LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Seadme vibratsioon (K = 1m/s2):
Kaal
Classe
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Tehnilisi andmeid võidakse muuta.
ET
© 2016 Eesti keel
93685_DP.indb 100
100
(Originaaljuhendi tõlge)
07/04/16 12:11
1 TURVAOHJEET
1.1 Hankkimasi kone on huipputeknologinen tuote, jonka on valmistanut yksi Euroopan
asiantuntevimmista korkeapainepesurien valmistajista. Olemme laatineet nämä ohjeet,
jotta kykenet hyödyntämään koneen suorituskykyä täydellisesti. Lue ne huolellisesti ja
noudata niitä jokaisella käyttökerralla. Käytä kaikkia mahdollisia varotoimia koneen
liitännän, käytön ja huollon aikana oman ja lähellä olevien henkilöiden turvallisuuden
takaamiseksi. Lue turvallisuusmääräykset huolellisesti ja noudata niitä. Noudattamatta
jättämisen seurauksena saattaa olla terveys- ja turvallisuusriskejä ja taloudellisia
menetyksiä.
2 TIEDOTUKSET
2.1 Noudata koneessa ja näissä ohjeissa olevien tarrojen ja symbolien ohjeita.
Koneessa ja oppaassa on ainoastaan symbolit, jotka koskevat hankittua konetta.
Tarkista, että koneeseen kiinnitetyt symbolit ja tarrat ovat aina ehjiä ja lukukelpoisia.
Vaihda ne muussa tapauksessa uusiin ja kiinnitä alkuperäiseen kohtaan.
FI
Huomio - vaara!
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Symboli E2 (jos symboli on kuvassa 1) - Osoittaa, että kone on tarkoitettu
ammattikäyttöön. Sitä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on kokemusta, teknistä
tuntemusta sekä tietoja standardeista ja laeista ja jotka kykenevät suorittamaan
käyttöön ja huoltoon tarvittavat toimenpiteet. Konetta eivät saa käyttää lapset,
toimintarajoitteiset henkilöt tai muut henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoja koneen
käytöstä.
Symboli E3 (jos symboli on kuvassa 1) - Osoittaa, että kone on tarkoitettu
ei-ammattimaiseen käyttöön (kotitalous). Toimintarajoitteiset tai kokemattomat
henkilöt voivat käyttää sitä ainoastaan valvonnassa tai saatuaan riittävät ohjeet koneen
turvalliseen käyttöön ja tietoja käytöstä aiheutuvista riskeistä.
Liikkuvia osia Älä koske.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 101
101
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
0 Katkaisimen sammutusasento
I Katkaisimen käynnistysasento
Taattu äänitehotaso
Kielto, joka varoittaa käyttäjää, että kansalliset määräykset saattavat kieltää
koneen liitännän juomavesiverkkoon.
Varoitusmerkki, joka varoittaa käyttäjää suuntaamasta vesisuihkua ihmisiä,
eläimiä, sähkölaitteita tai konetta kohti.
Tämän koneen eristysluokka on II. Se tarkoittaa, että kone on varustettu
vahvistetulla tai kaksoiseristyksellä (ainoastaan jos symboli on koneessa).
FI
Tämän koneen eristysluokka on I. Se tarkoittaa, että kone on varustettu
maadoitusjohtimella (ainoastaan jos symboli on koneessa).
Tämä kone on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen.
Symboli E1 - Osoittaa, että konetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa.
Se voidaan palauttaa jälleenmyyjälle hankittaessa uusi kone. Koneen sähkö- ja
elektroniikkaosia ei tule käyttää uudelleen sopimattomiin tarkoituksiin, sillä ne sisältävät
terveydelle haitallisia aineita.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä kasvonsuojainta.
Käytä hengityssuojaimia.
Käytä suojakäsineitä.
Käytä turvajalkineita.
Käytä suojavaatetusta.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 102
102
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET/MUUT VAARAT
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
VAROITUKSIA: KIELLETYT TOIMENPITEET
Huomio. ÄLÄ anna lasten käyttää konetta ja valvo, etteivät he leiki sillä.
Huomio. Paineistetut suihkut saattavat väärin käytettyinä olla vaarallisia.
Huomio. ÄLÄ käytä koneessa syttyviä, myrkyllisiä tai ominaisuuksiltaan koneen
toiminnalle yhteensopimattomia nesteitä. Koneen käyttö on kiellettyä
potentiaalisesti syttyvässä tai räjähdysvaarallisessa tilassa.
3.1.4 Huomio. RÄJÄHDYSVAARA ÄLÄ ruiskuta syttyviä nesteitä.
3.1.5 Huomio. ÄLÄ suuntaa vesisuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti.
3.1.6 Huomio. ÄLÄ suuntaa vesisuihkua konetta, jännitteisiä osia tai muita sähkölaitteita
kohti.
3.1.7 Huomio. ÄLÄ käytä konetta, jos sen toimintasäteellä on henkilöitä, joilla ei ole
yllään suojavaatteita.
3.1.8 Huomio. ÄLÄ suuntaa suihkua itseäsi tai muita ihmisiä kohti puhdistaaksesi
vaatteita tai jalkineita.
3.1.9 Huomio. ÄLÄ käytä konetta ulkona sateella.
3.1.10 Huomio. Koneen käyttö on KIELLETTYÄ lapsilta ja henkilöiltä, jotka eivät tunne
sen käyttöä tai jotka eivät ole lukeneet sen ohjeita huolellisesti.
3.1.11 Huomio. ÄLÄ koske pistotulppaa ja/tai pistorasiaa märillä käsillä.
3.1.12 Huomio. ÄLÄ käytä konetta, jos sen sähköjohto on vaurioitunut. Jos sähköjohto
vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltopalvelu tai
ammattihenkilö, jotta vaaratilanteet vältetään.
3.1.13 Huomio. ÄLÄ käytä konetta, jos sähköjohto tai tärkeät osat (esim. suojalaitteet,
korkeapaineletkut ja pesupistooli) ovat vaurioituneet.
3.1.14 Huomio. ÄLÄ lukitse pesupistoolin vipua toiminta-asentoon.
3.1.15 Huomio. Tarkista, että koneessa on konekilpi. Ilmoita jälleenmyyjälle, jos se
puuttuu. Ellei koneessa ole konekilpeä, sitä EI saa käyttää. Sen ominaisuuksia ei
tunneta ja se saattaa olla vaarallinen.
3.1.16 Huomio. ÄLÄ käsittele tai muuta säätöventtiilin ja suojalaitteiden kalibrointia.
3.1.17 Huomio. ÄLÄ muuta suuttimen suihkun alkuperäistä halkaisijaa.
3.1.18 Huomio. ÄLÄ siirrä konetta SÄHKÖJOHDOSTA vetämällä.
3.1.19 Huomio. Älä aja ajoneuvolla korkeapaineletkun päältä.
3.1.20 Huomio. ÄLÄ siirrä konetta korkeapaineletkusta vetämällä.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 103
103
FI
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
3.1.21 Huomio. Renkaisiin, täyttöventtiileihin tai muihin paineistettuihin osiin
kohdistettu korkeapainesuihku on potentiaalisesti vaarallinen. Älä käytä
pyörivää suutinta. Suihkuta joka tapauksessa vähintään 30 cm:n etäisyydeltä
puhdistuksen aikana.
3.1.22 Huomio. Älä käytä ei-alkuperäisiä tai eri mallille tarkoitettuja varusteita.
Älä muuta konetta; muutokset mitätöivät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja
vapauttavat valmistajan siviili- ja rikosoikeudellisesta vastuusta.
3.2 VAROITUKSIA: SUORITETTAVAT TOIMENPITEET
3.2.1 Huomio. Kaikki sähköä johtavat osat TULEE SUOJATA vesisuihkulta.
3.2.2 Huomio. Ammattitaitoisen sähköasentajan tulee suorittaa sähköliitäntä standardin
IEC 60364-1 mukaan. Asenna vikavirtakytkin, joka katkaisee koneen sähkön
maavuotovirran ollessa yli 30 mA 30 ms ajan, tai maadoituspiirin valvontalaite.
3.2.3 Huomio. KÄYNNISTYSVAIHEESSA kone saattaa aiheuttaa verkkohäiriöitä.
3.2.4 Huomio. Vikavirtakytkimen asennus antaa lisäsuojaa henkilöille (30 mA).
3.2.5 Huomio. Ellei mallissa ole pistotulppaa, sen saa asentaa ainoastaan
ammattitaitoinen henkilö.
3.2.6 Huomio. Käytä ainoastaan valtuutettuja jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala on
asianmukainen.
3.2.7 Huomio. Kytke katkaisin aina pois jättäessäsi koneen ilman valvontaa.
3.2.8
FI
Huomio. Korkeapaine saattaa aiheuttaa osien kimpoamisen. Käytä asianmukaisia
suojavaatteita ja henkilönsuojaimia (PPE).
3.2.9 Huomio. IRROTA pistotulppa ennen koneeseen suoritettavia toimenpiteitä.
3.2.10 Huomio. PIDÄ pesupistoolista tukevasti kiinni vivusta vetäessäsi rekyylin vuoksi.
3.2.11 Huomio. NOUDATA paikallisen vesilaitoksen määräyksiä. Standardin IEC 60335-2-79
mukaan kone voidaan liittää suoraan julkiseen juomavesiverkkoon ainoastaan, jos
tulovesiletkuun on asennettu standardin EN 12729 mukainen BA-tyypin tyhjentävä
takaisinvirtauksen estolaite. Takaisinvirtauksen estolaite voidaan tilata valmistajalta.
3.2.12 Huomio. Takaisinvirtauksen estolaitteeseen virrannut vesi ei sovellu juomavedeksi.
3.2.13 Huomio. AINOASTAAN ammattihenkilö saa huoltaa ja/tai korjata sähköisiä osia.
3.2.14 Huomio. PURA jäännöspaine ennen kuin irrotat letkun koneesta.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 104
104
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
3.2.15 Huomio. TARKISTA ruuvien kireys ja koneen osien käyttökunto ennen jokaista
käyttöä ja määräajoin. Varmista, ettei koneessa ole rikkoutuneita tai kuluneita
osia.
3.2.16 Huomio. KÄYTÄ ainoastaan korkeapaineletkun / sähköjohdon pinnoitusmateriaaleille
sopivia pesuaineita.
3.2.17 Huomio. PIDÄ ihmiset ja eläimet vähintään 15 m:n etäisyydellä.
3.2.18 Huomio. Kone on suunniteltu käyttöön valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla
pesuaineilla. Niistä poikkeavien pesuaineiden tai kemikaalien käyttö saattaa
heikentää sen turvallisuutta.
3.2.19 Huomio. Vältä pesuaineen joutumista iholle ja ennen kaikkea silmiin! Jos sitä
joutuu silmiin, huuhdo puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin!
3.2.20 Huomio. Korkeapaineletkut, liitokset ja liitoskappaleet ovat koneen
turvallisuuden kannalta tärkeitä osia. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, liitoksia ja liitoskappaleita.
3.2.21 Huomio. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai hyväksymiä alkuperäisiä
varaosia, jotta koneen käyttö on turvallista.
3.2.22 Huomio. Sopimattomat jatkojohdot saattavat olla vaarallisia. Jos käytät
jatkojohtoa, valitse ulkokäyttöön sopiva tyyppi ja varmista, että liitäntä pysyy
kuivana ja etäällä maasta. Käytä johtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään
60 mm:n korkeudella maasta.
3.2.23 Huomio. Sammuta kone ja katkaise sen sähkö ennen asennusta, puhdistusta,
säätöä, huoltoa, varastointia ja kuljetusta.
3.2.24 Huomio. Työnnä putken puhdistusyksikkö punaiseen merkkiin asti ennen koneen
käynnistystä.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 105
105
FI
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
4
termostaattiventtiili poistaa kuuman veden ja ottaa poistettua
vesimäärää vastaavan määrän kylmää vettä, kunnes lämpötila
palautuu asianmukaiseksi.
- Turvakatkaisin (D): estää veden tahattoman suihkuamisen.
- Lämpökatkaisin: pysäyttää koneen, jos se ylikuormittuu.
YLEISET OHJEET (KUVA 1)/SIVU 3
4.1 Käyttöoppaan käyttö
Tämä opas kuuluu tärkeänä osana koneen varusteisiin. Säilytä se huolellisesti tulevaa käyttöä varten. Lue se huolellisesti ennen asennusta
ja käyttöä. Luovuta opas uudelle omistajalle, jos myyt painepesurin.
6
4.2Toimitus
Kone toimitetaan osittain purettuna pahvilaatikossa.
Pakkauksen sisältö on esitelty kuvassa 1.
4.2.1
Huomio - vaara!
Ohessa toimitetut asiakirjat
Kaikki asennus- ja kokoonpanotoimenpiteet tulee suorittaa koneen virta katkaistuna.
Katso kokoonpanojärjestys kuvasta 2.
A1 Käyttö- ja huolto-opas
A2Turvaohjeet
A3Vaatimustenmukaisuusvakuutus
A4Takuusäännöt
6.2
4.3 Pakkausten hävitys
Pakkauksen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. Kierrätä tai hävitä
ne käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaan.
5
Ilmaustulppien asennus (mallista riippuen)
Jotta öljyvuodot vältetään, kone toimitetaan öljyn täyttöaukot suljettuina punaisilla tulpilla. Vaihda ne toimitettuihin ilmaustulppiin.
6.3 Pyörivän suuttimen asennus
(Mallit, joihin asennettu)
Pyörivä suutin lisää pesutehoa.
Käytettäessä pyörivää suutinta paine saattaa laskea 25 % säädettävällä suuttimella saatuun paineeseen nähden. Sen käyttö kuitenkin
lisää pesutehoa vesisuihkun pyörivän liikkeen ansiosta.
TEKNISET TIEDOT (KUVA 1)/SIVU 3
5.1Käyttötarkoitus
Painepesuri on tarkoitettu yksityiseen ajoneuvojen, koneiden,
veneiden, rakennusten jne. pesuun irrottamaan pinttynyt lika puhtaalla vedellä ja biologisesti hajoavilla kemiallisilla pesuaineilla.
Ajoneuvojen moottorien pesu on sallittua ainoastaan, jos likainen
vesi hävitetään voimassa olevien standardien mukaan.
- Veden tulolämpötila: katso koneessa olevaa konekilpeä.
- Veden tulopaine: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Ympäröivä lämpötila toiminnan aikana: yli 0 °C.
Kone on standardien IEC 60335-1 ja IEC 60335-2-79 mukainen.
FI
ASENNUS (KUVA 2)/SIVU 4-5
6.1Kokoonpano
6.4Sähkökytkentä
Huomio - vaara!
Tarkista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat konekilvessä annettuja arvoja (V/Hz) (kuva 2).
6.4.1
5.2Käyttäjä
Koneen käyttäjä on osoitettu kuvan 1 symbolilla (ammattimainen tai
ei-ammattimainen).
6.5Vesiliitäntä
Huomio - vaara!
5.3Pääosat
Painepesuria saa käyttää ainoastaan suodatetulla tai
puhtaalla vedellä. Vesihanan virtaaman tulee olla pumpun
virtaaman mukainen.
Sijoita kone mahdollisimman lähelle vesiliitäntää.
B2Tehosuutin
B3 Turvakatkaisimella varustettu pesupistooli
B4 Sähköjohto ja pistotulppa (mallista riippuen)
B5Korkeapaineletku
B6 Pesuainesäiliö (mallista riippuen)
B7 Öljytulppa (mallista riippuen)
ESuutin
F Pesuaineen säädin (mallista riippuen)
GPaineensäädin (mallista riippuen)
LVedensuodatin
6.5.1Liitäntäaukot
l Paineliitin (OUTLET)
n Suodattimella varustettu tulovesiliitin (INLET)
6.5.2
5.3.1Varusteet (jos sisältyvät pakkaukseen - katso kuva 1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Suuttimen puhdistustyökalu
Pyörivä suutin
Kahva
Harja
Letkukela
Vedentuloyksikkö
Putkien puhdistusyksikkö
Harjayksikkö suurille pinnoille
Sovitin
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Ruuvit
Seinätelineet
Vipu
Pesuaineyksikkö
Pyörät
Määrdetuub
Painemittarissa
Sovitin
6.5.3
5.4Suojalaitteet
- Käynnistyskatkaisin (H)
Käynnistyskatkaisin estää koneen tahattoman käytön.
7
Huomio - vaara!
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 106
Liitäntä julkiseen vesijohtoverkkoon
Kone voidaan liittää suoraan julkiseen juomavesiverkkoon
ainoastaan, jos tulovesiletkuun on asennettu voimassa
olevien standardien mukainen tyhjentävä takaisinvirtauksen estolaite. Varmista, että letkun halkaisija on vähintään
13 mm ja pituus alle 25 m ja että se on vahvistettu.
Veden imu avoimista astioista
1) Ruuvaa suodattimella varustettu imuletku tulovesiliittimeen (INLET) ja upota se astian pohjalle.
2) Ilmaa kone:
a) Irrota tehosuutin.
b) Käynnistä kone ja avaa pesupistoolia, kunnes ulostulevassa vedessä ei ole enää ilmakuplia.
3) Sammuta kone ja ruuvaa tehosuutin takaisin.
Huomautus: maksimi-imukorkeus on 0,5 m. Pyri täyttämään imuletku ennen käyttöä.
SÄÄDÖT (KUVA 3)/SIVU 6
7.1 Suuttimen säätö (mallista riippuen)
Älä käsittele tai muuta varoventtiilin kalibrointia.
- Varo- ja/tai paineenrajoitusventtiili.
Varoventtiili toimii myös paineenrajoitusventtiilinä. Kun pesupistooli suljetaan, venttiili avautuu ja vesi kiertää uudelleen pumpun
vedentulopuolelta tai venttiili poistaa veden maahan.
- Termostaattiventtiili (D1 mallista riippuen)
Jos veden lämpötila ylittää valmistajan ilmoittaman lämpötilan,
FI
Jatkojohtojen käyttö
Käytä IPX5-suoja-asteen jatkojohtoja ja pistotulppia.
Jatkojohdon johtimien poikkipinta-alan tulee olla verrannollinen sen pituuteen; mitä pidempi jatkojohto, sitä
suurempi poikkipinta-ala. Katso taulukkoa I.
Säädä vesisuihkua säädettävästä suuttimesta (E).
7.2 Pesuaineen syötön säätö
Jotta pesuainetta syötetään oikealla paineella, aseta suutin (E)
(mallista riippuen) -asentoon tai asenna pesuaineyksikkö (C13)
(mallista riippuen) kuten kuvassa.
Säädä pesuaineen määrä säätimestä (F) (mallista riippuen).
7.3 Käyttöpaineen säätö (mallista riippuen)
106
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
8.7 Suositeltava pesutapa
Säädä käyttöpaine säätimellä (G). Paine näkyy painemittarissa (jos
asennettu).
8
Liuota lika levittämällä kuivalle pinnalle pesuainetta. Työskentele
pystysuorilla pinnoilla alhaalta ylöspäin. Anna pesuaineen vaikuttaa
1–2 minuuttia, mutta älä päästä pintaa kuivaksi. Suihkuta korkeapainesuihkulla vähintään 30 cm:n etäisyydeltä ja työskentele alhaalta
ylöspäin. Vältä veden leviämistä pesemättömälle pinnalle.
Joissakin tapauksissa lika joudutaan poistamaan mekaanisesti pesuharjoilla.
Korkeapaine ei aina ole paras tapa saada hyviä pesutuloksia, sillä
se saattaa vaurioittaa joitakin pintoja. Vältä säädettävän suuttimen
neulasuihkun ja pyörivän suuttimen käyttöä aroilla ja maalatuilla
pinnoilla ja paineistetuissa osissa (esim. renkaat, täyttöventtiilit jne.).
Hyvä pesutulos riippuu yhtä lailla paineesta kuin vesimäärästä.
KÄYTTÖ (KUVA 4)/SIVU 6
8.1Ohjauslaitteet
- Käynnistyskatkaisin (H)
Aseta käynnistyskatkaisin (ON/I)-asentoon:
a) käynnistääksesi moottorin (malleissa, joissa ei ole TSS-laitetta)
b) asettaaksesi moottorin toimintatilaan (TSS-laitteella varustetuissa
malleissa).
Jos käynnistyskatkaisimessa on merkkivalo, sen tulee syttyä.
Aseta käynnistyskatkaisin (OFF/0)-asentoon pysäyttääksesi koneen.
Jos käynnistyskatkaisimessa on merkkivalo, sen tulee sammua.
- Vesisuihkun ohjausvipu (I)
9
Huomio - vaara!
HUOLTO (KUVA 5)/SIVU 279
Kaikki huoltotoimenpiteet, joita ei ole selostettu tässä luvussa, tulee
suorittaa valtuutetussa huoltopalvelussa.
Konetta tulee käyttää tasaisella ja tukevalla tasolla,
katso kuva 4.
Huomio - vaara!
8.2Käynnistys (kuva 4)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkään
koneeseen suoritettavan huoltotyön aloittamista.
1) Avaa vesihana kokonaan.
2) Vapauta turvakatkaisin (D).
3) Pidä pesupistooli auki muutaman sekunnin ajan ja käynnistä
kone katkaisimella (ON/I).
9.1 Suuttimen puhdistus
1) Irrota tehosuutin pesupistoolista.
2) Poista kaikki lika suuttimen reiästä työkalulla (C1).
Huomio - vaara!
9.2 Suodattimen puhdistus
Varmista ennen koneen käynnistystä, että se saa
vettä asianmukaisesti; kuivakäyttö vaurioittaa konetta. Älä
peitä tuuletusritilöitä toiminnan aikana.
TSS-mallit - TSS-malleissa, joissa on automaattinen syötön keskeytys:
- suljettaessa pesupistooli dynaaminen paine sammuttaa automaattisesti sähkömoottorin
- avattaessa pesupistooli paineen laskeminen käynnistää sähkömoottorin automaattisesti ja paine palautuu huomaamattoman
pienellä viiveellä
- TSS-laitteen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, että
pesupistoolin sulkemista ja aukaisua eisuoriteta alle 4–5 sekunnin kuluessa.
Vältä kuivakäyttöä, ettei kone vaurioidu. Varmista, että
kone saa jatkuvasti vettä.
Älä katkaise vesisuihkua yli 5 minuutiksi toiminnan aikana,
ettei kone vaurioidu lämpötilan kasvun seurauksena (malleissa, joissa ei ole TSS-laitetta).
Tarkista tulovesi- (L) ja pesuainesuodatin (mallista riippuen) ennen
jokaista käyttöä ja puhdista tarvittaessa ohjeiden mukaan.
FI
9.3 Moottorin vapautus (mallista riippuen)
Jos painepesuri on pitkään käyttämättömänä, kalkkikerääntymät
saattavat lukita moottorin. Vapauta moottori kääntämällä moottorin
akselia työkalulla (M).
9.4 Öljyn täydennys (mallista riippuen)
Täydennä öljyä täyttöaukosta, kunnes saavutat oikean tason.
Katso öljyn ominaisuudet Öljyn ominaisuudet -taulukosta.
9.5Varastointi
Käytä koneessa syövyttämätöntä ja myrkytöntä jäätymisenestoainetta ennen talvisäilytystä.
Säilytä konetta kuivassa paikassa ja suojaa se jäätymiseltä.
10 VARASTOINTI JA KULJETUS (KUVA 5)/SIVU 279
Varastoi varusteet kuvan 5 mukaisesti.
Kuljeta konetta kuvan 5 mukaisesti.
8.3Pysäytys
1) Aseta käynnistyskatkaisin (OFF/0)-asentoon.
2) Avaa pesupistooli ja poista paine putkista.
3) Kytke turvakatkaisin (D).
8.4Uudelleenkäynnistys
1) Vapauta turvakatkaisin (D).
2) Avaa pesupistooli ja anna ilman poistua putkista.
3) Aseta käynnistyskatkaisin (ON/I)-asentoon.
8.5Säilytys
1) Sulje vesihana.
2) Pura jäännöspainetta pesupistoolista, kunnes kaikki vesi poistuu
koneesta.
3) Sammuta kone (OFF/0).
4) Poista pistotulppa pistorasiasta.
5) Tyhjennä ja pese pesuainesäiliö työskentelyn jälkeen. Käytä säiliön
pesuun puhdasta vettä, älä pesuainetta.
6) Aseta pesupistoolin turvakatkaisin (D).
8.6 Pesuaineen täyttö ja käyttö
Pesuaine tulee syöttää kohdassa 7.3 selostetuilla varusteilla
ja tavoilla.
Jos käytät koneen ohessa toimitettua alkuperäistä letkua pidempää
korkeapaineletkua tai jatkoletkua, pesuaineen tulo saattaa vähentyä
tai loppua kokonaan säiliöstä (mallista riippuen).
Täytä säiliö (B6) biologisestierittäin hajoavalla pesuaineella.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 107
107
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
11 VIANETSINTÄ
Vika
Pumppu ei tuota määriteltyä
painetta.
Pumpun paine vaihtelee.
Mahdollinen syy
Korjaus
Suutin kulunut.
Vedensuodatin likainen.
Veden tulopaine liian alhainen.
Ilmaa pääsee järjestelmään.
Vaihda suutin.
Puhdista suodatin (L) (kuva 5).
Avaa vesihana kokonaan.
Tarkista liitokset.
Sammuta kone ja käytä pesupistoolia, kunnes vesi suihkuaa ulos tasaisesti. Käynnistä painepesuri uudelleen.
Aseta suutin (E) (+)-asentoon (kuva 3).
Odota, että veden lämpötila palautuu oikeaksi.
Vähennä imukorkeutta.
Kytke kone vesijohtoverkkoon.
Laske veden lämpötilaa.
Puhdista suutin (kuva 5).
Puhdista suodatin (L) (kuva 5).
Tarkista, että verkkojännite vastaa konekilven jännitettä
(kuva 2).
Tarkista jatkojohdon mitat.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa ja että
siihen tulee virtaa (*).
Pumpussa ilmaa.
Säädettävä suutin väärässä asennossa.
Termostaattiventtiilin laukeaminen
Imukorkeus avoimesta astiasta yli 0,5 m.
Vettä tulee ulkopuolisesta säiliöstä.
Veden tulolämpötila liian korkea.
Suutin on tukossa.
Likainen tulovesisuodatin (L)
Verkkojännite ei ole riittävä.
Moottori hurisee, mutta ei
käynnisty.
FI
Jännitteen lasku johtuu jatkojohdosta.
Koneen pitkä käyttötauko
TSS-laite viallinen.
Sähkövirta puuttuu.
Sähkömoottori ei käynnisty.
TSS-laite viallinen.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Koneen pitkä käyttötauko
Tiivisteet ovat kuluneet.
Paineen suoraan purkavan varoventtiilin laukeaminen
Veden lämpötila liian korkea.
Tiivisteet ovat kuluneet.
Vesivuoto
Liiallinen käyttöääni.
Öljyvuoto
Ainoastaan TSS-mallit: kone
Viallinen tiiviste korkeapainepuolella tai veden
käynnistyy, vaikka pesupistooli
kierrossa.
on kiinni.
Ainoastaan TSS-mallit: pesupistoolin vipua vedettäessä vettä ei tule
Suutin on tukossa.
ulos (kun tulovesiletku on asetettu
paikoilleen).
Säädettävä suutin on korkeapaineasennossa.
Pesuaine on liian sakeaa.
Ei ota pesuainetta.
Käytössä on korkeapaineletkun jatkoletku.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Puhdista suutin (kuva 5).
Aseta suutin (E) -asentoon (kuva 3).
Laimenna vedellä.
Käytä alkuperäistä letkua.
Huuhtele puhtaalla vedellä ja korjaa kaventumat. Jos vika
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Pesuainekierrossa on sakkaa tai kaventumia.
Termostaattiventtiilistä valuu
vettä.
Vapauta moottori asettamalla työkalu (M) sen takaosassa
olevaan reikään (mallista riippuen) (kuva 5).
Vaihda tiivisteet huoltopalvelussa.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Laske veden lämpötilaa (ks. teknisiä tietoja).
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Suuttimen sisällä olevan veden lämpötila on ylittänyt
konekilvessä ilmoitetun enimmäisarvon.
Älä katkaise vesisuihkua yli 5 minuutiksi toiminnan
aikana.
(*) Jos moottori sammuu toiminnan aikana eikä käynnisty uudelleen, odota 2–3 minuuttia ennen uutta käynnistystä (lämpökatkaisimen laukeaminen).
Jos vika toistuu useita kertoja, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
MALLI
FI
SARJANUMERO
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 108
108
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
12 KUINKA OLLA VAURIOITTAMATTA PINTOJA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
HUOMIO
Koneen käyttö renkaiden pesuun saattaa vaurioittaa renkaita ja olla vaarallista.
Älä suuntaa korkeapaineista suihkua suoraan renkaaseen.
Käytä konetta aina matalimmalla paineella suorittaessasi puhdistusta pyörien ja renkaiden lähellä.
Älä koskaan käytä turbosuutinta ajoneuvon osien pesuun.
Etsi lisätietoja käyttöoppaan osasta: 8.7 Suositeltava pesutapa.
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Me Annovi Reverberi S.p.A. -yrityksestä, Modena, Italia, vakuutamme että seuraava(t) Stanley-kone(et):
Koneen nimikeKorkeapainepesuri
MallinroSXPW19ESXPW19PE
Tehonkulutus
1,8 kW
1,8 kW
FI
on(ovat) seuraavien direktiivien mukainen(mukaisia):
2006/42/EY, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EY (lakiasetus 262/2002).
ja valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaan: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1;
EN 62233; EN 50581
Sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen eritelmän: Stefano Reverberi / AR Toimitusjohtaja
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italia
Direktiivissä 2000/14/EY vaadittu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on toteutettu liitteen V mukaan.
MallinroSXPW19ESXPW19PE
Mitattu äänitehotaso:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Taattu äänitehotaso:
84 dB (A) 84 dB (A)
Pvm: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiToimitusjohtaja
Takuu
Takuun voimassaoloaika määrätään tuotteen myyntimaassa voimassa olevissa määräyksissä (ellei valmistaja toisin ilmoita).
Valmistajan takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat ja vaatimuksista poikkeavuuden takuun voimassaoloaikana. Siihen sisältyy viallisten osien vaihto ja
kohtuullisesti kuluneiden tuotteiden korjaus tai vaihto.
Takuu ei kata normaalisti kuluvia osia (venttiili, mäntä, vesitiiviste, öljytiiviste, jouset, O-renkaat, varusteet kuten letku, pesupistooli, harjat, pyörät jne.).
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat seuraavista syistä:
- virheellinen tai kielletty käyttö, laiminlyönti
- ammattikäyttö tai vuokraus, jos kone on myyty kotitalouskäyttöön
- oppaassa annettujen huoltomääräysten noudattamatta jättäminen
- valtuuttamattomien henkilöiden tai huoltopalvelujen suorittamat korjaukset
- ei-alkuperäisten varaosien tai varusteiden käyttö
- kuljetuksen tai ylimääräisten esineiden/aineiden aiheuttamat vauriot, onnettomuus
- varastointiin liittyvät ongelmat.
Takuun voimaan saattamiseksi tulee esittää ostotodistus.
Ota huolto pyynnöissä, Sivu: 276.
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 109
109
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Virtaama
Maksimivirtaama
Paine
Maksimipaine
Teho
Maks. tulolämpötila
Maksimitulopaine
Pesupistoolin työntövoima maksimipaineella
Pumpun öljytyyppi
Suojausluokka
FI
Mitt.
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Moottorin eristys
Moottorin suojaus
Jännite
Suurin sallittu verkkoimpedanssi
Äänenpainetaso LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Änitehotaso LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Koneen tärinä (K = 1 m/s2):
Paino
Class
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!
FI
© 2016 Suomi
93685_DP.indb 110
110
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
07/04/16 12:11
1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.1 L'appareil que vous avez acheté est un produit à fort contenu technologique, fabriqué
par l'un des plus grands spécialistes de nettoyeurs à haute pression sur le marché
européen. Nous vous invitons à lire attentivement et à observer ces quelques lignes
pour optimiser davantage ses performances. Pour le raccordement, l'utilisation et la
maintenance de l'appareil, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires à votre
sécurité et à celle des personnes à proximité. Veuillez lire et respecter à la lettre les
consignes de sécurité pour ne compromettre ni la santé ni la sécurité des personnes et
pour éviter tout dégât matériel.
2 ICÔNES ET SYMBOLES
2.1 Respecter les pictogrammes de sécurité et les symboles figurant sur l'appareil et dans ce
manuel.
Seuls les symboles concernant l'appareil acheté sont reproduits sur l'appareil et dans le
manuel. S'assurer que les symboles et les pictogrammes de sécurité sur l'appareil sont
lisibles et en bon état. Dans le cas contraire, les remplacer en respectant la position d'origine.
FR
Attention - Danger
Lire attentivement ces instructions avant emploi.
Icône E2 (si le symbole est présent sur fig. 1) - Elle indique que l'appareil est conçu
pour un usage professionnel, c'est-à-dire pour les personnes qui ont de l'expérience, la
connaissance technique, normative, législative et qui sont en mesure d'exécuter les
opérations nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de l'appareil. Cet appareil ne doit
pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou par des personnes sans expérience ni formation.
Icône E3 (si le symbole est présent sur fig. 1) - Elle indique que l'appareil est conçu
pour un usage non professionnel (domestique). Il peut être utilisé par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de
connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou ont reçu des explications
permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
Organes en mouvement. Ne pas toucher.
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 111
111
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
0 Position « arrêt » de l'interrupteur
I Position « marche » de l'interrupteur
Niveau de puissance acoustique garanti
Interdiction, avertit l'utilisateur que les réglementations nationales peuvent
interdire le raccordement du produit au réseau d'eau potable.
Signal de danger, avertit l'utilisateur de ne pas diriger le jet d'eau vers les
personnes, les animaux, les dispositifs électriques, ni vers l'appareil lui-même.
Classe d'isolation électrique II. L'appareil comporte une isolation renforcée ou une
isolation double (uniquement si le symbole figure sur l'appareil).
Classe d'isolation I. L'appareil comporte un conducteur de protection extérieur
(borne de terre) (uniquement si le symbole figure sur l'appareil).
FR
Ce produit observe les directives européennes en vigueur.
Icône E1 - Elle indique l'obligation de ne pas évacuer l'appareil comme déchet
urbain. Il peut être remis au distributeur au moment de l'achat d'un appareil neuf.
Les parties électriques et électroniques de l'appareil ne doivent pas être réutilisées pour
un usage impropre, car elles contiennent des substances dangereuses pour la santé.
Porter un casque de protection.
Porter un masque de protection.
Porter un appareil de protection respiratoire.
Porter des gants de protection.
Porter des chaussures de sécurité.
Porter une tenue de protection.
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 112
112
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ/RISQUES RÉSIDUELS
3.1 AVERTISSEMENTS : À NE PAS FAIRE
3.1.1 Attention. NE PAS laisser les enfants utiliser l'appareil et veiller à ce qu'ils ne jouent
pas avec.
3.1.2 Attention. Les jets à haute pression peuvent être dangereux en cas d'utilisation
incorrecte.
3.1.3 Attention. NE PAS utiliser l'appareil avec des produits inflammables ou toxiques,
ou avec tout liquide dont les caractéristiques sont incompatibles avec son mode
d'opération.Il est interdit de faire fonctionner l'appareil en atmosphère explosible
ou potentiellement inflammable.
3.1.4 Attention. DANGER D'EXPLOSION. NE PAS pulvériser de liquides inflammables.
3.1.5 Attention. NE PAS diriger le jet d'eau vers les personnes ou les animaux.
3.1.6 Attention. NE PAS diriger le jet d'eau vers l'appareil lui-même, des équipements
électriques sous tension ou tout autre matériel électrique.
3.1.7 Attention. NE PAS utiliser l'appareil si des personnes sont à portée du jet haute
pression et sans équipement de protection.
3.1.8 Attention. NE PAS diriger le jet d'eau dans sa direction ou dans la direction d'autres
personnes dans le but de nettoyer des chaussures ou des vêtements.
3.1.9 Attention. NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur par temps de pluie.
3.1.10 Attention. L'appareil NE doit en aucun cas être laissé à un enfant ou à une personne
incapable de s'en servir correctement.
3.1.11 Attention. NE PAS toucher la prise mâle et/ou la prise de courant avec les mains
mouillées.
3.1.12 Attention. NE PAS utiliser l'appareil si le câble électrique est endommagé.
Si le câble électrique est abîmé, le faire remplacer par le fabricant, par un centre
d'assistance agréé ou par une personne de qualification similaire pour éviter un
danger.
3.1.13 Attention. NE PAS utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des pièces
importantes comme, par exemple, les protections, les tuyaux à haute pression, le
pistolet, sont abîmés.
3.1.14 Attention. NE PAS verrouiller le pistolet en position de marche.
3.1.15 Attention. S'assurer que l'appareil comporte une plaquette signalétique. Si celle-ci
est manquante, contacter le revendeur. Un appareil sans plaque NE doit PAS être
utilisé, car il ne peut pas être identifié et représente donc un danger potentiel.
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 113
113
FR
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
3.1.16 Attention. NE PAS modifier ni dérégler la vanne de régulation ou les dispositifs de
sécurité.
3.1.17 Attention. NE PAS changer le diamètre d'origine de la buse.
3.1.18 Attention. NE PAS tirer sur le CÂBLE ÉLECTRIQUE pour déplacer l'appareil.
3.1.19 Attention. Faire en sorte qu'aucun véhicule ne roule sur le tuyau haute pression.
3.1.20 Attention. NE PAS tirer sur le tuyau haute pression pour déplacer l'appareil.
3.1.21 Attention. Le jet haute pression est potentiellement dangereux lorsqu'il est dirigé
vers des pneus, des valves de pneu ou autres objets pressurisés. Ne pas utiliser la
buse rotative, et garder une distance d'au moins 30 cm par rapport aux pneus.
3.1.22 Attention. Il est interdit d'utiliser des accessoires qui ne sont ni d'origine ni
spécifiques pour le modèle. Toute modification entraîne l'invalidation de la
déclaration de conformité et décharge le fabricant de toute responsabilité civile
et pénale.
3.2 AVERTISSEMENTS : À FAIRE
3.2.1 Attention. Toutes les pièces conductrices DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES contre les
jets d'eau.
3.2.2 Attention. Conformément à la norme CEI 60364-1, faire appel à un électricien qualifié
pour les branchements électriques de l'appareil.Il est recommandé d'installer
un disjoncteur différentiel qui coupe l'alimentation électrique de l'appareil si
le courant de fuite à la terre excède 30 mA pendant 30 ms, ou un dispositif qui
garantit la mise à la terre.
3.2.3 Attention. LORS du démarrage, l'appareil peut créer des interférences avec
l'alimentation électrique.
3.2.4 Attention. Le fonctionnement avec disjoncteur différentiel offre une protection
individuelle supplémentaire (30 mA).
3.2.5 Attention. Sur les modèles sans prise mâle, l'installation doit être confiée à un
personnel qualifié.
3.2.6 Attention. Utiliser uniquement les rallonges électriques autorisées de section
appropriée.
3.2.7 Attention. Déconnecter toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le
laisser sans surveillance.
3.2.8
FR
Attention. Le jet haute pression peut faire rebondir les objets. Porter tous les
équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour travailler en sécurité.
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 114
114
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
3.2.9 Attention. DÉCONNECTER l'appareil (en le débranchant de la prise) avant toute
manipulation de nettoyage et d'entretien.
3.2.10 Attention. Veiller à toujours TENIR le pistolet fermement avant d'appuyer sur la
gâchette, afin de contrecarrer le recul lors de la mise en route.
3.2.11 Attention. RESPECTER les réglementations locales des autorités de l'eau en matière
de connexion de ce type d'appareil aux canalisations. Selon la norme CEI 60335-2-79,
l'appareil ne peut être raccordé directement au réseau public de distribution de l'eau
potable que si, dans la tuyauterie d'alimentation, est installé un clapet anti-retour de
type BA conforme à la norme EN 12729 avec système de vidange incorporé. Le clapet
anti-retour peut être acheté chez le fabricant.
3.2.12 Attention. L'eau ayant circulé dans un dispositif anti-refoulement est considérée
comme non potable.
3.2.13 Attention. Toute opération de maintenance et/ou de réparation des composants
électriques DOIT être effectuée par un personnel qualifié.
3.2.14 Attention. Avant de débrancher le tuyau, DÉCHARGER la pression résiduelle.
3.2.15 Attention. Avant chaque utilisation et de manière régulière, VÉRIFIER que les vis
sont bien serrées et que toutes les pièces sont en bon état. S'assurer qu'aucune
pièce n'est usée ou cassée.
3.2.16 Attention. N'UTILISER que des détergents compatibles avec le revêtement du
tuyau haute pression / câble électrique.
3.2.17 Attention. Les personnes et les animaux DOIVENT RESTER à une distance de 15 m
au moins.
3.2.18 Attention. Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec le détergent fourni
ou préconisé par le fabricant. L'utilisation de tout autre détergent ou produit
chimique peut rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.
3.2.19 Attention. Éviter tout contact du détergent avec la peau et surtout avec les yeux !
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment sous le robinet et consulter
immédiatement un médecin !
3.2.20 Attention. Les tuyaux à haute pression, les raccords et les joints sont tous importants
pour permettre le fonctionnement sécurisé de l'appareil. Utiliser uniquement les
tuyaux à haute pression, les raccords et les joints préconisés par le fabricant.
3.2.21 Attention. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine fournies ou
approuvées par le fabricant pour éviter que l'appareil ne devienne dangereux.
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 115
115
FR
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
3.2.22 Attention. Utiliser une rallonge inadaptée peut être dangereux. Si vous devez
utiliser une rallonge, celle-ci doit être spécifiquement conçue pour une utilisation
en extérieur. La connexion entre le câble et la rallonge doit rester au sec et à
distance du sol. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un enrouleur de
rallonge permettant de garder la prise à au moins 60 mm au-dessus du sol.
3.2.23 Attention. Éteindre et débrancher l'appareil avant de le ranger, de le transporter
et d'effectuer toute opération de montage, de nettoyage, de réglage et de
maintenance.
3.2.24 Attention. Emboîter le déboucheur de canalisations jusqu'au repère rouge avant
d'allumer l'appareil.
FR
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 116
116
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
4
l'aspiration de la pompe ou est évacuée au sol.
- Robinet thermostatique (D1 si prévu)
Si la température de l'eau dépasse la température prévue par le fabricant, le robinet thermostatique évacue l'eau chaude et aspire une
quantité d'eau froide égale à l'eau évacuée jusqu'au rétablissement
de la bonne température.
- Loquet (D) : évite que la gâchette ne soit actionnée accidentellement.
- Protection thermique : en cas de surcharge, la protection thermique
arrête le moteur de l'appareil.
INFORMATIONS GÉNÉRALES (FIG.1)/PAGE 3
4.1 Utilisation du manuel
Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé
pour pouvoir être consulté en cas de besoin. Le lire attentivement
avant l'installation/utilisation. En cas de cessions, l'ancien propriétaire doit remettre le manuel au nouveau propriétaire.
4.2Emballage
L'appareil est livré partiellement démonté, dans un emballage en carton.
Son contenu est représenté sur la fig.1.
4.2.1
6
Documentation fournie
A1
A2
A3
A4
Attention - danger !
Éteindre et débrancher l’appareil avant toute opération d'installation et de montage.
Pour la séquence de montage, voir fig.2.
4.3 Élimination de l'emballage
6.2
Les matériaux de l'emballage ne sont pas dangereux pour l'environnement. Cependant, ils doivent être recyclés ou éliminés conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.
5
INSTALLATION (FIG.2)/PAGE 4-5
6.1Montage
Manuel d'utilisation et d'entretien
Consignes de sécurité
Déclaration de conformité
Règles de garantie
INFORMATIONS TECHNIQUES (FIG.1)/PAGE 3
Montage des bouchons de purge (si prévu)
Pour éviter les fuites d'huile, au moment de la livraison, les orifices
de remplissage de l'huile sont fermés par des bouchons de couleur
rouge qui doivent être remplacés par les bouchons de purge fournis.
6.3 Montage de la buse rotative
5.1 Domaine d'utilisation
(Pour les modèles qui en sont équipés)
Le kit buse rotative augmente la puissance de lavage.
L'utilisation de la buse rotative peut entraîner une baisse de la pression de 25% par rapport à la pression obtenue avec la buse réglable.
Quoi qu'il en soit, son utilisation augmente la puissance de lavage
par l'effet rotatif transmis au jet d'eau.
Cet appareil a été conçu pour laver les véhicules, voitures et bateaux
privés, les bâtiments, etc. avec de l'eau claire et des détergents
chimiques biodégradables pour enlever la saleté tenace.
Il peut être utilisé pour laver les moteurs uniquement si l'eau sale est
évacuée selon les normes en vigueur.
- Température de l'eau en entrée : voir plaquette signalétique
de l'appareil.
- Pression de l'eau en entrée : min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Température ambiante de fonctionnement : supérieure à 0°C.
L'appareil est conforme aux normes CEI 60335-1 et CEI 60335-2-79.
6.4 Branchement électrique
Attention - danger !
Vérifier la tension et la fréquence de la prise (V-Hz).
Elles doivent correspondre à la tension et à la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (fig.2).
5.2Opérateur
6.4.1
Pour identifier l'opérateur chargé de l'usage de l'appareil (professionnel ou non professionnel), voir l'icône représentée sur la fig.1.
5.3 Pièces principales
B2Lance
B3 Pistolet avec loquet
B4 Câble électrique avec prise mâle (si prévu)
B5 Tuyau haute pression
B6 Réservoir de détergent (si prévu)
B7 Bouchon huile (si prévu)
EBuse
F Régulateur détergent (si prévu)
G Régulateur de pression (si prévu)
L Filtre à eau
Aiguille de nettoyage de la buse
Buse rotative
Poignée
Brosse
Enrouleur
Kit aspiration eau
Déboucheur de canalisations
Kit brosse grandes surfaces
Adaptateur
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Attention - danger !
Aspirer uniquement de l'eau filtrée ou propre. Le robinet
du réseau d'eau doit garantir un débit égal à celui de la pompe.
Placer l'appareil le plus près possible du point de raccordement au
réseau d'eau.
6.5.1Raccords
l Sortie eau (OUTLET)
n Entrée eau avec filtre (INLET)
6.5.2
Vis
Supports
Gâchette
Kit détergent
Roues
Tube de graisse lubrifiant
Manomètre
Adaptateur
6.5.3
5.4 Dispositifs de sécurité
- Dispositif de mise en marche (H)
Le dispositif de mise en marche évite que l'appareil ne soit
actionné accidentellement.
Attention - danger !
Ne pas modifier ni dérégler la soupape de sécurité.
- Soupape de sécurité et/ou soupape régulatrice de pression.
La soupape de sécurité sert aussi à limiter la pression. Lorsque
la gâchette est relâchée, la soupape s'ouvre et l'eau circule par
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 117
Utilisation d'une rallonge
Les câbles et les prises mâles doivent avoir un indice de
protection « IPX5 ».
La section d'une rallonge doit être proportionnée à sa
longueur. Plus elle est longue, plus la section doit être
grande. Voir tableau I.
6.5 Raccordement au réseau d'eau
5.3.1Accessoires (si prévus avec la marchandise - voir fig.1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
FR
117
Raccordement au réseau public d'eau potable
L'appareil ne peut être raccordé directement au réseau
public de distribution de l'eau potable que si, dans la
tuyauterie d'alimentation, est installé un clapet anti-retour
conforme aux normes en vigueur avec système de vidange
incorporé. Utiliser impérativement un tuyau renforcé d'au
moins 13 mm de diamètre et de moins de 25 m de long.
Aspiration d'eau depuis un récipient ouvert
1) Visser le tuyau d'aspiration avec filtre sur l'arrivée
d'eau (INLET), puis déposer son extrémité sur le fond
du récipient.
2) Purger l'appareil :
a) Dévisser la lance.
b) Mettre l'appareil en marche et appuyer sur la gâchette
du pistolet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air
dans l'eau qui s'écoule.
3) Éteindre l'appareil et revisser la lance. Remarque : la
hauteur d'aspiration maximale est de 0,5 m. Il est recommandé de remplir le tuyau d'aspiration avant emploi.
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
7
3) Mettre le dispositif de mise en marche en pos. (ON/I).
RÉGLAGES (FIG.3)/PAGE 6
8.5 Mise hors service
7.1 Réglage de la buse (si prévu)
1) Fermer le robinet de l'eau.
2) Appuyer sur la gâchette du pistolet pour décharger la pression
résiduelle et pour évacuer l'eau contenue dans l'appareil.
3) Éteindre l'appareil (OFF/0).
4) Débrancher l'appareil de la prise.
5) Vider et nettoyer le réservoir de détergent à la fin de la séance
de travail. Pour laver le réservoir, utiliser de l'eau claire plutôt
que du détergent.
6) Verrouiller le loquet (D) du pistolet.
Tourner la buse (E) pour ajuster le jet d'eau.
7.2 Réglage de la distribution de détergent
Pour pulvériser le détergent à la bonne pression, mettre la buse (E) (si
prévue) en position « » ou monter le kit détergent (C13) (si prévu)
comme montré sur la figure.
Utiliser le régulateur (F) pour doser la quantité de détergent (si prévu).
7.3 Réglage de la pression de travail (si prévu)
Utiliser le régulateur (G) pour ajuster la pression de travail. La pression est mesurée par le manomètre (si présent).
8
8.6 Utilisation du détergent
La pulvérisation du détergent doit se faire avec les accessoires
selon les instructions figurant au point 7.3.
L'utilisation d'un tuyau haute pression plus long que le tuyau d'origine ou l'utilisation d'une rallonge supplémentaire peut diminuer
ou arrêter complètement l'aspiration du détergent.
Remplir le réservoir (B6) avec un détergent biodégradable.
UTILISATION (FIG.4)/PAGE 6
8.1Commandes
-Dispositif de mise en marche (H).
Mettre le dispositif de mise en marche en pos. (ON/I) pour :
a) démarrer le moteur (pour les modèles sans système d'arrêt total/TSS) ;
b) préparer le moteur pour son fonctionnement (pour les modèles avec
système d'arrêt total/TSS).
Si le dispositif de mise en marche comporte un voyant, celui-ci doit
s'allumer.
Mettre le dispositif de mise en marche en pos. (OFF/0) pour éteindre
le nettoyeur.
Si le dispositif de mise en marche comporte un voyant, celui-ci doit
s'éteindre.
- Gâchette du pistolet (I).
FR
8.7 Conseils pour un bon lavage
Dissoudre la saleté en appliquant au préalable le mélange d'eau et
de détergent sur la surface encore sèche.
Dans le cas des surfaces verticales, le nettoyage s'effectue de bas
en haut. Laisser agir pendant 1÷2 minutes, mais sans attendre
qu'il sèche. Nettoyer avec le jet haute pression, à partir du bas, en
gardant une distance minimale de 30 cm. Éviter que l'eau de rinçage
coule sur les surfaces non lavées.
Dans certains cas, l'action mécanique des brosses est nécessaire
pour enlever les saletés tenaces.
Le jet haute pression n'est pas toujours la meilleure solution pour un bon
lavage, car il peut endommager certaines surfaces. Il est recommandé
de ne pas utiliser le jet fin de la buse réglable ni la buse rotative sur des
pièces fragiles ou recouvertes de peintures, ou sur des objets pressurisés
(ex. pneumatiques, valves de pneu, etc.). L'efficacité du lavage dépend à
la fois de la pression et du volume d'eau utilisé, au même degré.
Attention - danger !
L'appareil doit fonctionner sur une surface plane et
stable, dans la position indiquée sur la fig.4.
8.2 Mise en marche (voir fig.4)
1) Ouvrir complètement le robinet d'arrivée d'eau.
2) Déverrouiller le loquet (D).
3) Appuyer sur la gâchette du pistolet pendant quelques secondes
et mettre en marche l'appareil par le dispositif de mise en
marche (ON/I).
9
Attention - danger !
Avant de faire fonctionner l'appareil, s'assurer qu'il est
raccordé à l'eau. Tout fonctionnement à sec l'endommagerait.
Pendant le fonctionnement, ne pas couvrir les grilles d'aération.
Modèles TSS - Sur les modèles TSS, avec interruption automatique
du refoulement :
- en relâchant la gâchette du pistolet, la pression dynamique
coupe automatiquement le moteur électrique ;
- en appuyant sur la gâchette du pistolet, la chute de pression fait
démarrer automatiquement le moteur et la pression se reforme
avec un tout petit retard ;
- pour que le système d'arrêt total (TSS) puisse fonctionner correctement, au moins 4÷5 secondes doivent s'écouler entre la
pression et le relâchement de la gâchette, et vice versa.
Pour ne pas endommager l'appareil, éviter de le faire
fonctionner à sec et s'assurer qu'il est toujours raccordé
correctement à l'eau.
Pour les modèles sans système d'arrêt total (TSS), ne pas
interrompre le jet d'eau pendant plus de 5 minutes pour
éviter que la hausse de température de l'eau puisse endommager l'appareil.
Attention - danger !
Avant toute intervention sur l'appareil, le débrancher
de la prise de courant.
9.1 Nettoyage de la buse
1) Dévisser la lance sur le pistolet.
2) Enlever toutes les saletés déposées dans le trou de la buse à
l'aide de l'aiguille de nettoyage (C1).
9.2 Nettoyage du filtre
Vérifier le filtre d'aspiration (L) et le filtre détergent (si prévu) avant
chaque utilisation et, si nécessaire, les nettoyer comme indiqué.
9.3 Déblocage du moteur (si prévu)
En cas d'arrêts prolongés, des dépôts de calcaires peuvent provoquer le blocage du moteur. Pour débloquer le moteur, tourner
l'arbre moteur avec l'outil (M).
9.4 Appoint huile (si prévu)
8.3Arrêt
1) Mettre le dispositif de mise en marche en pos. (OFF/0).
2) Appuyer sur la gâchette du pistolet et décharger la pression à
l'intérieur des tuyauteries.
3) Verrouiller le loquet (D).
Avant ce remisage, faire fonctionner l'appareil avec du liquide antigel non agressif et non toxique.
Ranger l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel.
10 STOCKAGE ET TRANSPORT (FIG.5)/PAGE 279
1) Déverrouiller le loquet (D).
2) Appuyer sur la gâchette du pistolet et décharger l'air à l'intérieur
des tuyauteries.
© 2016 Français
93685_DP.indb 118
Faire l'appoint en huile par l'orifice de remplissage pour rétablir le
bon niveau.
Pour les caractéristiques de l'huile, voir le tableau « Caractéristiques
de l'huile ».
9.5 Remisage d'hiver
8.4 Remise en marche
FR
MAINTENANCE (FIG.5)/PAGE 279
Ne pas essayer d'effectuer des opérations de maintenance autres que
les opérations décrites dans ce chapitre. Toute autre opération doit
être effectuée auprès d'un revendeur agréé avec service après-vente.
Stocker les accessoires comme indiqué sur la fig.5.
Transporter l'appareil comme indiqué sur la fig.5.
118
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
11 DÉPANNAGE
Problèmes
La pompe n'atteint pas la pression
requise
La pompe a des fortes fluctuations de
pression
Le moteur vrombit mais ne se met pas
en marche
Le moteur électrique ne démarre pas
Causes possibles
Solutions
Buse usée
Filtre à eau sale
Alimentation en eau insuffisante
Aspiration d'air
Remplacer la buse
Nettoyer le filtre (L) (fig.5)
Ouvrir complètement le robinet
Contrôler les raccords
Éteindre l'’appareil, puis appuyer sur la gâchette du pistolet jusqu'à
Air dans la pompe
ce que sorte un jet continu. Rallumer.
Mauvais réglage de la buse
Mettre la buse (E) en position (+) (fig.3)
Intervention du robinet thermostatique
Attendre que l'eau atteigne la bonne température
Hauteur d'aspiration depuis le récipient ouvert supérieure à 0,5 m Diminuer la hauteur d'aspiration
Aspiration de l'eau depuis un réservoir extérieur
Raccorder l'appareil au réseau d'eau
Température de l'eau en entrée trop élevée
Diminuer la température
Buse bouchée
Nettoyer la buse (fig.5)
Filtre d'aspiration (L) sale
Nettoyer le filtre (L) (fig.5)
Contrôler que la tension de réseau correspond à celle de la plaque
Tension de réseau insuffisante
signalétique (fig.2)
Baisse de tension causée par la rallonge
Vérifier les caractéristiques de la rallonge
Arrêt prolongé de l'appareil
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Défaillances du système d'arrêt total (TSS)
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Vérifier la présence de tension dans le réseau et contrôler que la
Manque de tension
prise mâle est bien introduite dans la prise (*)
Défaillances du système d'arrêt total (TSS)
Par le trou arrière, débloquer le moteur avec l'outil (M) (pour les
modèles qui en sont équipés) (fig. 5)
Remplacer les joints auprès d'un Centre d'assistance technique
agréé
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Diminuer la température (voir données techniques)
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Appareil immobilisé depuis longtemps
Joints d'étanchéité usés
Fuites d'eau
Bruit excessif
Fuites d'huile
Uniquement pour TSS : l'appareil se met
en marche bien que la gâchette du pistolet soit relâchée
Uniquement pour TSS : en appuyant sur
la gâchette du pistolet, l'eau ne sort pas
(avec tuyau d'alimentation raccordé)
Le détergent n'est pas aspiré
FR
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Intervention soupape de sécurité à échappement libre
Température de l'eau trop élevée
Joints d'étanchéité usés
Mauvaise étanchéité dans le circuit haute pression ou dans le
circuit de la pompe
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Buse bouchée
Nettoyer la buse (fig.5)
Buse réglable en position haute pression
Détergent trop dense
Utilisation de rallonges tuyau haute pression
Mettre la buse (E) en position « » (fig.3)
Diluer avec de l'eau
Remettre le tuyau d'origine
Rincer avec de l'eau propre et éliminer les étranglements éventuels.
Si le problème persiste, consulter un Centre d'assistance technique
agréé.
Circuit du détergent encrassé ou étranglé
La température de l'eau à l'intérieur de la tête de pompe a
Fuite d'eau par le robinet thermostatique dépassé la valeur maximale indiquée sur la plaquette signalétique
Pendant le fonctionnement de l'appareil, ne pas interrompre le jet
d'eau pendant plus de 5 minutes
(*) Si le moteur s'arrête soudainement pendant le fonctionnement et ne repart pas, attendre 2-3 minutes avant de tenter de nouveau la mise en marche
(Intervention de la protection thermique).
Si ce problème se répète plus d'une fois, contacter le Centre d'assistance technique agréé.
MODÈLE
FR
NUMÉRO DE SÉRIE
© 2016 Français
93685_DP.indb 119
119
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
12 COMMENT NE PAS ABÎMER LES SURFACES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATTENTION
Le jet haute pression peut abîmer les pneus et représenter un danger.
Ne pas diriger le jet haute pression directement vers le pneu.
Choisir toujours la pression la plus basse pour nettoyer près des roues et des pneus.
Ne jamais utiliser la « lance turbo » pour laver une partie quelconque du véhicule.
Pour plus d'informations, lire le paragraphe : « 8.7 Conseils pour un bon lavage ».
Déclaration de conformité CE
Nous, Annovi Reverberi S.p.A., Modène, Italie, déclarons que l'/les appareil/s Stanley désigné/s ci-dessous :
Dénomination de l'appareil
N° modèle
Consommation
FR
Nettoyeur haute pression
SXPW19ESXPW19PE
1,8 kW
1,8 kW
est/sont conforme(s) aux directives européennes suivantes :
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (D. Lgs. italien 262/2002).
et est/sont produit(s) dans le respect des normes ou des référentiels ci-après :
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 60704-1, EN 62233, EN 50581
Nom et adresse de la personne chargée de constituer le dossier technique : Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modène, Italie
La procédure d'évaluation pour la conformité à la directive 2000/14/CE a été mise en œuvre dans les conditions précisées dans l'annexe V.
N° modèle
SXPW19ESXPW19PE
Niveau de puissance acoustique mesuré :81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 84 dB (A) 84 dB (A)
Date : 06.04.2016
MODÈNE (I)
Stefano ReverberiManaging Director
Garantie
La validité de la garantie est régie par la législation en vigueur dans le pays dans lequel le produit est commercialisé (sauf indication contraire du fabricant).
Si le produit est défectueux par suite d'un défaut de matériel, d'un vice de construction ou pour non-conformité pendant la période de validité de la
garantie, le fabricant assure le remplacement des pièces reconnues défectueuses, ainsi que la réparation des produits s'ils sont raisonnablement usés ou leur
remplacement.
La garantie ne couvre pas les composants sujets à usure normale (soupape, piston, joint d'étanchéité, joint d'huile, ressorts, joints toriques accessoires comme
tuyaux, pistolet, brosses, roues, etc.)
La garantie ne couvre pas les défauts causés par :
- utilisation anormale, utilisation non admise ou négligence,
- location ou utilisation professionnelle si le nettoyeur est à usage domestique.
- inobservation des normes de maintenance prévues dans le manuel,
- réparations effectuées par du personnel ou des centres de réparation non agréés,
- utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine,
- dommages causés par le transport, par des objets ou des substances étrangères, sinistre,
- problèmes d'emmagasinage ou de stockage.
La preuve d'achat est nécessaire pour activer la garantie.
Pour assistance, Page : 276.
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 120
120
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
Données techniques
Données techniques
Débit
Débit maximal
Pression
Pression maximale
Puissance
Température eau d'alimentation maximale
Pression maximale eau d'alimentation
Force de recul du pistolet avec pression maximale
Type d’huile pompe
Classe de protection
Classe d’isolation du moteur
Indice de protection du moteur
Tension
Impédance de réseau maximale admissible
Niveau de pression acoustique LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Niveau de puissance acoustique LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibrations de l'appareil (K = 1 m/s2):
Poids
Unité
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Classe
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
FR
Sous réserve de modifications techniques !
FR
© 2016 Français
93685_DP.indb 121
121
(Traduction des instructions originales)
07/04/16 12:11
1 SIGURNOSNE UPUTE
HR
1.1 Uređaj koji ste kupili je tehnološki napredan proizvod koji je izradio jedan od vodećih
europskih proizvođača visokotlačnih uređaja za pranje. Kako biste ostvarili najbolje
performanse svog uređaja, pažljivo pročitajte ovu brošuru i pridržavajte se uputa
svaki put kada koristite uređaj. Tijekom povezivanja, uporabe i servisiranja uređaja
poduzmite sve moguće mjere opreza kako biste zajamčili osobnu sigurnost i sigurnost
drugih ljudi u neposrednoj blizini. Pažljivo pročitajte sigurnosne odredbe i pridržavajte
se ih u svim prilikama; nepoštivanje tih odredbi može dovesti u opasnost vaše zdravlje
i sigurnost ili prouzročiti znatnu materijalnu štetu.
2 SIGURNOSNI ZNAKOVI
2.1 Pridržavajte se uputa sadržanih u sigurnosnim znakovima i simbolima pričvršćenim na
uređaj i navedenih u ovom priručniku.
Uređaj i priručnik sadrže samo one simbole koji se odnose na kupljeni model.
Vodite računa da simboli i znakovi na uređaju uvijek budu pričvršćeni na uređaj i da su
čitljivi i ako se odvoje od uređaja stavite zamjenske natpise na izvorno mjesto.
Upozorenje - Oprez - Opasnost
Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovaj priručnik.
Simbol E2 (ako se simbol pojavljuje u priručniku) - označava da je uređaj
namijenjen za profesionalnu uporabu, odnosno iskusne ljude upoznate s određenim
tehničkim, regulatornim i zakonodavnim uvjetima te sposobnima za izvođenje radnji
koje se odnose na uporabu i održavanje uređaja. Ovaj uređaj nije namijenjen za
uporabu od djece, osoba s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
odnosno s nedostatkom iskustva i znanja.
Simbol E3 (ako se simbol pojavljuje u priručniku) - označava da je uređaj
namijenjen za neprofesionalnu uporabu, odnosno uporabu u kućanstvu. Uređaj mogu
rabiti osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s
nedostatkom iskustva i znanja pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su upućene u
sigurnu uporabu uređaja te razumiju pripadajuće rizike.
Pokretni dijelovi. Nemojte dodirivati.
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 122
122
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
0 Položaj „OFF“ (Isključen)
I Položaj „ON“ (Uključen)
Zajamčena razina jačine zvuka
Znak zabrane obavještava korisnike da lokalnim propisima može biti zabranjeno
spajanje proizvoda na sustav opskrbe vodom za piće.
Znak upozorenja upozorava korisnike da vodeni mlaz ne usmjeravaju prema
ljudima, životinjama, električnoj opremi ili samom proizvodu.
Ovaj proizvod ima nazivnu izolaciju klase II. To znači da je izolacija ojačana ili da
ima dvostruku izolaciju (samo ako se simbol pojavljuje na uređaju).
Ovaj proizvod ima nazivnu izolaciju klase I. To znači da je opremljen zaštitnim
provodnikom uzemljenja (samo ako se simbol pojavljuje na uređaju).
HR
Proizvod je u skladu sa zahtjevima dotične direktive.
E1 simbol - označava da se uređaj ne smije odlagati kao komunalni otpad; može
se predati distributeru nakon kupnje novog uređaja. Električni i elektronički dijelovi
uređaja ne smiju se ponovno upotrebljavati niti zloupotrebljavati jer sadržavaju tvari
koje predstavljaju opasnost po zdravlje.
Nosite zaštitu za uši.
Nosite zaštitnu masku.
Nosite zaštitu za dišne organe.
Nosite zaštitne rukavice.
Nosite zaštitnu obuću.
Nosite zaštitnu odjeću.
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 123
123
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
3 SIGURNOSNA PRAVILA/PREOSTALI RIZICI
3.1 SIGURNOSNE „ZABRANE”
3.1.1 Upozorenje. NEMOJTE dopustiti da djeca koriste uređaj, pratite ih kako biste
osigurali da se ne igraju strojem.
3.1.2 Upozorenje. Mlazovi pod visokim tlakom mogu biti opasni ako se nepravilno
koriste.
3.1.3 Upozorenje. UREĐAJ NEMOJTE koristiti sa zapaljivim ili otrovnim tekućinama,
odnosno bilo kojim drugim proizvodima koji nisu kompatibilni s pravilnim
radom. Uporaba uređaja u potencijalno zapaljivim ili eksplozivnim okruženjima
je zabranjena.
3.1.4 Upozorenje. OPASNOST OD EKSPLOZIJE. Uređaj NEMOJTE rabiti za raspršivanje
zapaljivih tekućina.
3.1.5 Upozorenje. Vodeni mlaz NEMOJTE usmjeravati prema ljudima ili životinjama.
3.1.6 Upozorenje. Vodeni mlaz NEMOJTE usmjeravati prema samom uređaju,
električnim dijelovima ili drugoj električnoj opremi.
3.1.7 Upozorenje. Nikada NEMOJTE koristiti uređaj kad se u njegovom radnom
rasponu nalaze druge osobe osim ako one ne nose zaštitnu odjeću.
3.1.8 Upozorenje. Mlaz vode nikada nemojte usmjeravati prema sebi ili drugim
osobama kako biste očistili odjeću ili obuću.
3.1.9 Upozorenje. Uređaj NEMOJTE rabiti vani dok pada kiša.
3.1.10 Upozorenje. NEMOJTE dopustiti djeci, nekompetentnim osobama ili osobama
koje nisu pročitale i razumjele upute da rabe ovaj uređaj.
3.1.11 Upozorenje. NEMOJTE dodirivati utikač i/ili utičnicu vlažnim rukama.
3.1.12 Upozorenje. Uređaj NEMOJTE rabiti ako je električni kabel oštećen. Ako je
električni kabel oštećen treba ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar
ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla sigurnosna opasnost.
3.1.13 Upozorenje. Nemojte rabiti stroj ako je oštećen kabel za napajanje ili neki važan
dio stroja, poput zaštitnih uređaja, visokotlačnog crijeva ili pištolja s okidačem.
3.1.14 Upozorenje. NEMOJTE zaglavljivati okidač u radnom položaju.
3.1.15 Upozorenje. Provjerite je li natpisna pločica pričvršćena za uređaj, ako nije,
obavijestite distributera. Uređaji bez pločica NE SMIJU se koristiti jer se ne mogu
identificirati i potencijalno su opasni.
3.1.16 Upozorenje. NEMOJTE namještati ili mijenjati postavku sigurnosnog ventila ili
sigurnosnih uređaja.
HR
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 124
124
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
3.1.17 Upozorenje. NEMOJTE mijenjati izvorni promjer glave mlaznice raspršivača.
3.1.18 Upozorenje. NEMOJTE pomicati uređaj povlačenjem ELEKTRIČNOG KABELA.
3.1.19 Upozorenje. Nemojte dopustiti vozilima da prelaze preko crijeva pod tlakom.
3.1.20 Upozorenje. NEMOJTE pomicati uređaj povlačenjem za visokotlačno crijevo.
3.1.21 Upozorenje. Kad se usmjeri prema gumama, ventilima guma ili drugim
komponentama pod tlakom, visokotlačni mlaz potencijalno je opasan. Nemojte
rabiti komplet za rotirajuću mlaznicu i tijekom čišćenja mlaz uvijek držite na
razmaku od najmanje 30 cm.
3.1.22 Upozorenje. Uporaba neoriginalnih dijelova i drugih rezervnih dijelova koji nisu
posebno namijenjeni za dotični model zabranjena je. Zabranjene su sve izmjene
uređaja; svaka izmjena čini Deklaraciju o suglasnosti ništavnom i oslobađa
proizvođača od odgovornosti i prema građanskom i prema kaznenom zakonu.
3.2 SIGURNOSNE „OBVEZE“
3.2.1 Upozorenje. Svi električni provodnici MORAJU BITI ZAŠTIĆENI od vodenog mlaza.
3.2.2 Upozorenje. Priključak na električno napajanje treba obaviti osposobljen
električar u skladu s normom IEC 60364-1. Mora se instalirati zaštitni strujni
uređaj pri kvarovima prema zemlji ili rezidualni strujni uređaj koji će prekinuti
napajanje u slučaju da jakost struje u vodu za uzemljenje premaši 30 mA u
trajanju od 30 ms.
3.2.3 Upozorenje. Uređaj TIJEKOM pokretanja može prouzročiti mrežnu buku.
3.2.4 Upozorenje. Uporaba rezidualnog strujnog prekidača (RCB) pruža dodatnu
zaštitu za rukovatelja (30 mA).
3.2.5 Upozorenje. Modele bez priključnog utikača mora instalirati kvalificirano osoblje.
3.2.6 Upozorenje. Koristite samo odobrene produžne kablove odgovarajućeg promjera
vodiča.
3.2.7 Upozorenje. Kad ostavljate uređaj bez nadzora uvijek isključite prekidač.
3.2.8
HR
Upozorenje. Visoki tlak može prouzročiti odskakivanje dijelova: nosite zaštitnu
odjeću (PPE) i potrebnu opremu kako biste osigurali sigurnost rukovatelja.
3.2.9 Upozorenje. Prije izvođenja održavanja na uređaju UKLONITE utikač.
3.2.10 Upozorenje. Prije nego što pritisnete okidač UHVATITE pištolj čvrsto kako biste
onemogućili ponovno savijanje.
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 125
125
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
3.2.11 Upozorenje. PRIDRŽAVAJTE se lokalnih propisa o vodoopskrbi. Prema normi
IEC 60335-2-79 uređaj se smije spojiti na glavnu vodovodnu mrežu pitke vode
samo ako je opremljen ventilom za sprječavanje povratnog toka i odvodom u
skladu s normom EN 12729, tip BA. Ventil za sprječavanje povratnog toka može
se naručiti od proizvođača.
3.2.12 Upozorenje. Voda koja protekne kroz ventile za sprječavanje povratnog toka
smatra se da nije za piće.
3.2.13 Upozorenje. Održavanje i/ili zamjenu električnih komponenti MORA izvoditi
kvalificirano osoblje.
3.2.14 Upozorenje. Prije nego što odvojite crijevo od uređaja, OTPUSTITE preostali tlak.
3.2.15 Upozorenje. Prije svake uporabe i u redovitim razdobljima provjerite da su svi
vijci čvrsto pritegnuti i da nema pokvarenih ili istrošenih dijelova.
3.2.16 Upozorenje. RABITE samo ona sredstva za čišćenje koja neće izazvati hrđanje
materijala kojima su obloženi visokotlačno crijevo / električni kabel.
3.2.17 Upozorenje. VODITE RAČUNA da se ljudi i životinje nalaze najmanje na udaljenosti
od 16 jardi. (15 m).
3.2.18 Upozorenje. Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu sa sredstvom za čišćenje
dostavljenim ili preporučenim od proizvođača. Uporaba sredstava za pranje ili
kemikalija može imati neželjeni učinak na sigurnost uređaja.
3.2.19 Upozorenje. Pripazite da sredstvo za čišćenje ne dođe u doticaj s kožom, a
posebno, očima! U slučaju doticaja s kožom, isperite s puno vode i odmah
potražite liječnički savjet!
3.2.20 Upozorenje. Visokotlačna crijeva, armature i spojevi važni su za sigurnost uređaja.
Koristite samo ona crijeva, armature i spojeve koje preporučuje proizvođač.
3.2.21 Upozorenje. Kako biste osigurali sigurnost uređaja, koristite samo proizvođačeve
originalne dijelove ili druge dijelove koje je proizvođač odobrio.
3.2.22 Upozorenje. Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni. U slučaju
uporabe produžnog kabela treba voditi računa o tomu da bude prikladan za
uporabu na otvorenom, a mjesto priključenja mora biti suho i iznad tla. Uporaba
kolotura koji drži utičnicu na najmanje 60 mm iznad tla izričito se preporučuje.
3.2.23 Upozorenje. Prije sklapanja, čišćenja, prilagodbi, skladištenja i prijevoza isključite
uređaj i odvojite ga od napajanja.
3.2.24 Upozorenje. Prije uključivanja uređaj umetnite komplet mlazne cijevi dok ne
dođe do crvene oznake.
HR
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 126
126
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
4
Sigurnosni ventil je i ventil za ograničenje tlaka. Kad se otpusti
okidač pištolja, ventil se otvara i voda kruži kroz ulaz crpke ili se
ispušta na tlo.
- Termostatski ventil (D1 ako je ugrađen)
Ako temperatura vode premašuje temperaturu koju je odredio
proizvođač, termostatski ventil ispušta vruću vodu i usisava količinu hladne vode koja je jednaka količini ispuštene vode sve dok se
ne uspostavi odgovarajuća temperatura.
- Sigurnosna hvataljka (D): sprječava nehotično raspršivanje vode.
- Prekidač za preopterećenje: zaustavlja uređaj u slučaju preopterećenja.
OPĆE INFORMACIJE (SL. 1)/STRANICA 3
4.1 Uporaba priručnika
Ovaj je priručnik sastavni dio uređaja i trebate ga sačuvati za kasnije.
Prije instalacije/uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte. Ako se uređaj
prodaje, prodavatelj mora proslijediti priručnik novom vlasniku
zajedno s uređajem.
4.2Isporuka
Uređaj se isporučuje djelomično sklopljen u kartonskoj kutiji.
Paket u kojem se uređaj dostavlja prikazan je na sl. 1.
4.2.1
Dokumentacija priložena uz uređaj
A1
A2
A3
A4
Priručnik za uporabu i održavanje
Sigurnosne upute
Izjave o sukladnosti
Jamstvene odredbe
6
Upozorenje - opasnost!
4.3 Odlaganje pakiranja
Instalacija i sklapanje moraju se izvesti dok je uređaj
isključen iz elektroenergetske mreže.
Slijed sklapanja prikazan je na sl. 2.
6.2 Postavljanje čepova za tlak (na modelima s ovom značajkom)
Kako bi se spriječilo curenje ulja, uređaj se dostavlja s ulazima ulja
zabrtvljenima crvenim čepovima koje treba zamijeniti s isporučenim čepovima za otpuštanje tlaka.
Materijali korišteni za pakiranje uređaja nisu štetni za okoliš ali se i
dalje moraju reciklirati ili odložiti u skladu s relevantnim propisima u
zemlji u kojoj se uređaj koristi.
5
INSTALACIJA (SL. 2)/STRANICE 4-5
6.1Sklapanje
TEHNIČKE INFORMACIJE (SL. 1)/STRANICA 3
5.1Namjena
6.3 Postavljanje rotirajuće mlaznice
Uređaj je namijenjen za osobnu uporabu i čišćenje vozila, strojeva,
brodova, zgrada i služi za uklanjanje tvrdokorne prljavštine uz
uporabu čiste vode i biorazgradivih kemijskih sredstava za čišćenje.
Motori vozila mogu se prati samo ako se prljava voda odlaže u
skladu s aktualnim važećim propisima.
- Temperatura ulazne vode: pogledajte podatkovnu pločicu na
uređaju.
- Tlak ulazne vode: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Radna temperatura okoline: iznad 0°C.
Uređaj je u skladu s normama IEC 60335-1 i IEC 60335-2-79.
(Za modele s ovom značajkom)
Komplet rotirajuće mlaznice omogućuje veću snagu pranja.
Uporaba rotirajuće mlaznice može dovesti do smanjenja tlaka od
25 % u usporedbi s tlakom koji se postiže pomoću prilagodljive
mlaznice. Međutim, zahvaljujući rotaciji mlaza vode, komplet za
rotirajuću mlaznicu ima veću snagu pranja.
6.4 Električni spojevi
Upozorenje - opasnost!
Provjerite da ulazni električni napon i frekvencija (V-Hz)
odgovaraju onima navedenima na podatkovnoj ploči (sl. 2).
5.2Rukovatelj
Simbol prikazan na sl. 1 označava rukovatelja kojem je stroj namijenjen (profesionalca ili neprofesionalca).
6.4.1
5.3 Glavni dijelovi
B2Bacač
B3 Pištolj sa sigurnosnom hvataljkom
B4 Električni kabel s utikačem (na modelima s ovom značajkom)
B5 Visokotlačno crijevo
B6 Spremnik sredstva za čišćenja
B7 Čep za ulje (na modelima s ovom značajkom)
E Mlaznica
F Regulator sredstva za čišćenje (na modelima s ovom značajkom)
G Regulator tlaka (na modelima s ovom značajkom)
L Vodeni filtar
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Upozorenje - opasnost!
Za rad s uređajem treba koristiti samo čistu ili filtriranu vodu. Brzina protoka ulazne slavine vode treba biti
jednaka brzini protoka crpke.
Postavite uređaj što je bliže moguće sustavu za dovod vode.
6.5.1
Adapter
Vijci
Nosači
Poluga
Komplet sredstva za čišćenje
Kotači
Cijev za mazivo
Mjeraču tlaka
Adapter
6.5.2
6.5.3
5.4 Sigurnosni uređaji
- Pokretač (H)
Pokretač je uređaj koji sprječava nehotičnu uporabu uređaja.
Upozorenje - opasnost!
Nemojte namještati ili mijenjati postavku sigurnosnog ventila ili sigurnosnih uređaja
- Sigurnosni ventil i/ili ventil za ograničenje tlaka.
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 127
Uporaba produžnih kabela
Koristite samo one produžne kabele s razinom zaštite
„IPX5“.
Promjer produžnog kable treba biti razmjeran njegovoj
duljini, što je kabel dulji promjer treba biti veći. Pogledajte
tablicu 1.
6.5 Priključci na dovod vode
Pribor (ako je uključen u isporučeni paket – pogledajte sl. 1)
Alat za čišćenje mlaznice
Komplet za rotirajuću mlaznicu
Ručka
Četka
Kolotur za crijevo
Komplet za usisavanje vode
Komplet cijevne mlaznice
Komplet četke za čišćenje
velikih površina
HR
127
Točke priključaka
l Vodeni izlaz (IZLAZ)
n Vodeni ulaz s filtrom (ULAZ)
Spajanje na vodovodnu mrežu
Uređaj se smije spojiti na glavnu vodovodnu mrežu pitke
vode samo ako je opremljen ventilom za sprječavanje
povratnog toka u skladu s važećim propisima. Crijevo
treba imati promjer od najmanje 13 mm, biti ojačano i
ne dulje od 25 m.
Usisavanje vode iz otvorenih spremnika
1) Montirajte dovodno crijevo s filtrom na ULAZ za vodu i
umetnite ga na dno spremnika.
2) Provjetrite zrak iz uređaja:
a) Odvijte bacač.
b) Pokrenite uređaj i držite pištolj otvorenim sve dok
zračni mjehurići ne prestanu izlaziti van.
3) Isključite uređaj i zavrnite bacač.
N.B.: najveća visina usisa je 0,5 m. Usisno crijevo treba
napuniti prije uporabe.
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
7
3) Isključite uređaj (OFF/0).
4) Uklonite utikač iz utičnice.
5) Ispustite i isperite spremnik sredstva za čišćenje na kraju radne sesije.
Za pranje spremnika koristite čistu vodu umjesto sredstva za čišćenje
6) Priključite sigurnosnu hvataljku pištolja (D).
PRILAGODBE (SL. 3)/STRANICA 6
7.1 Prilagodba mlaznice za raspršivanje (Za modele s ovom
značajkom)
Protok vode prilagođava se regulacijom mlaznice (E).
7.2 Namještanje sredstva za čišćenje
8.6 Dopunjavanje i uporaba sredstva za čišćenje
Sredstvo za čišćenje mora se isporučiti pomoću dodatnog pribora i u skladu s postupcima opisanima u točki 7.3.
Uporaba visokotlačnog crijeva duljeg od crijeva isporučenog s uređajem ili uporaba crijeva s dodatnim nastavkom može oslabiti ili u
potpunosti zaustaviti usisavanje sredstva za čišćenje.
Napunite spremnik (B6) visoko biorazgradivim sredstvom za čišćenje.
Za isporuku sredstva za čišćenje na odgovarajućem tlaku, postavite
mlaznicu (E) (ako je ugrađena) na " " ili postavite komplet sredstva
za čišćenje (C13) (ako je dostupan) kao što je prikazano.
Količina isporučenog sredstva za čišćenje prilagođava se pomoću
regulatora (F).
7.3 Prilagodba radnog tlaka (na modelima s ovom značajkom)
Regulator (G) koristi se za prilagodbu radnog tlaka. Tlak je prikazan
na mjeraču tlaka (ako je ugrađen).
8
8.7 Preporučeni postupak čišćenja
Uklonite prljavštinu tako što ćete nanijeti sredstvo za čišćenje pomiješano s vodom prvo na suhu površinu.
Ako čistite uspravne površine krenite od dna prema vrhu. Ostavite
sredstvo za čišćenje da stoji 1-2 minute, ali nemojte dopustiti da se
površina osuši. Počnite rabiti visokotlačnu mlaznicu najmanje na
udaljenosti od 30 cm. Nemojte dopustiti da voda za ispiranje teče
po neopranim površinama.
U nekim će slučajevima za otklanjanje prljavštine biti potrebno
ribanje četkom.
Visok tlak nije uvijek najbolje rješenje za dobre rezultate čišćenja jer
može oštetiti neke površine. Za osjetljive ili lakirane dijelove kao i
kod komponenti koje se nalaze pod tlakom (npr. guma, ventila za
napuhavanje itd.) ne smije se koristiti ni najfinija postavka prilagodljive mlaznice niti rotirajuće mlaznice.
Učinkovito čišćenje podjednako ovisi i o tlaku i o volumenu korištene vode.
INFORMACIJE O UPORABI UREĐAJA (SL. 4)/STRANICA 6
8.1Kontrole
- Pokretač (H).
Postavite prekidač pokretača (ON/I) na:
a) pokrenite motor (na modelima bez uređaja TSS);
b) postavite motor u stanje pripravnosti za pokretanje (na modelima
s uređajem TSS).
Ako postoji glavno svjetlo na uređaju pokretača, trebalo bi se uključiti.
Postavite uređaj prekidača na (OFF/0) kako biste zaustavili uređaj.
Ako postoji glavno svjetlo na uređaju pokretača, trebalo bi se isključiti.
- Kontrolna poluga vodene mlaznice (I).
Upozorenje - opasnost!
HR
Tijekom rada uređaj treba biti postavljen kao što je
prikazano na sl. 4 na čvrstu, stabilnu površinu.
8.2Pokretanje (pogledajte sl. 4)
9
1) Okrenite slavinu za dovod vode u potpunosti.
2) Otpustite sigurnosnu hvataljku (D).
3) Pritisnite okidač pištolja nekoliko sekundi i onda pokrenite uređaj koristeći prekidač (ON/I).
ODRŽAVANJE (SL. 5)/STRANICA 279
Sve radnje održavanja koje nisu obuhvaćene u ovom poglavlju treba
izvesti ovlašteni prodajni i servisni centar.
Upozorenje - opasnost!
Prije izvođenja bilo kakvog rada na uređaju isključite
ga iz utičnice za napajanje.
Upozorenje - opasnost!
Prije pokretanja uređaja provjerite da uređaj pravilno
uzima vodu, uporaba uređaja bez vode prouzročit će oštećenja. Nemojte pokrivati rešetke ventilatora dok je uređaj
u uporabi
Modeli s TSS-om - na modelima s TSS-om s automatskim sustavom za
prekid dolaznog protoka:
- kad je okidač pištolja otpušten dinamički tlak automatski prekida
motor;
- kad je okidač pištolja pritisnut automatskim padom tlaka pokreće
se motor, a tlak se vraća u početno stanje nakon kratke odgode;
- ako TSS pravilno funkcionira, svako puštanje okidača pištolja
i pritiskanje mora se izvršavati najmanje 4-5 sekundi nakon
prethodne radnje.
Kako biste spriječili oštećenje uređaja, nemojte dopustite da
radi na suho i provjerite da je opskrbljen vodom.
Za modele bez TSS-a kako biste spriječili oštećenje uređaja
zbog povećanja temperature vode, nemojte prekidati mlaz
vode na dulje od 5 minuta dok uređaj radi.
9.1 Čišćenje mlaznice
1) Odvojite bacač od mlaznice.
2) Uklonite naslage prljavštine iz rupe mlaznice pomoću alata (C1).
9.2 Čišćenje filtra
Prije svake uporabe pregledajte usisni filtar (L) i filtar sredstva
za čišćenje (ako je ugrađen) te ih po potrebi očistite u skladu s
uputama.
9.3 Odglavljivanje motora (na modelima s ovom značajkom)
9.4
Tijekom duljih zaustavljanja naslage kamenca mogu prouzročiti
prestanak rada motora. Kako biste odglavili motor, okrenite osovinu
pogona pomoću alata (M).
Dolijevanje ulja (za modele s ovom značajkom)
Nalijte ulje kroz ulaznu rupu dok ne dođe do odgovarajuće razine.
Karakteristike ulja potražite u tablici „Karakteristike ulja“.
9.5 Skladištenje na kraju sezone
Prije nego što uređaj pohranite pred zimu pustite ga da radi neko
vrijeme s nekorozivnim, netoksičnim antifrizom.
Uređaj čuvajte na suhom mjestu, zaštićen od smrzavanja.
8.3Zaustavljanje
1) Postavite prekidač pokretača na (OFF/0).
2) Pritisnite okidač pištolja i otpustite rezidualni tlak unutar cijevi.
3) Pokrenite sigurnosnu hvataljku (D).
10 SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ (SL. 5)/STRANICA 279
8.4 Ponovno pokretanje
Čuvajte pribor kao što je prikazano na sl. 5.
Prevezite uređaj kako što je prikazano na slici 5.
1) Otpuštanje sigurnosne hvataljke(D).
2) Pritisnite okidač pištolja i otpustite rezidualni zrak iz cijevi.
3) Postavite pokretač na (ON/I).
8.5Pohrana
1) Isključite slavinu za dovod vode.
2) Otpustite rezidualni tlak iz pištolja sve dok voda ne izađe iz
uređaja.
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 128
128
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
11 RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Mogući uzroci
Korektivna radnja
Istrošena mlaznica
Prljav vodeni filtar
Nedostatna opskrba vodom
Usis zraka u sustav
Crpka ne doseže radni tlak
Tlak crpke naglo pada tijekom
uporabe
Motor „bruji“, ali se ne pokreće
Motor se ne pokreće
Zamijenite mlaznicu
Očistite filtar (L) (sl. 5)
Odvrnite slavinu za dovod vode do kraja
Provjerite pričvršćenost crijeva
Isključite uređaj i nastavite pritiskati okidač pištolja dok voda
protok vode ne postane stabilan. Ponovno uključite uređaj
Namjestite postavke mlaznice (E) na (+) (sl. 3)
Pričekajte da se ponovno uspostavi pravilna temperatura vode
Zrak u crpki
Prilagodljiva mlaznica nije pravilno postavljena.
Termostatski ventil aktiviran
Voda se usisava iz otvorenog spremnika na visini većoj
Smanjite usisnu visinu.
od 0,5 m.
Voda se usisava iz vanjskog spremnika
Spojite uređaj na vodovodni sustav
Ulazna voda prevruća
Smanjite temperaturu
Mlaznica začepljena
Očistite mlaznicu (sl. 5)
Ulazni filtar (L) zaprljan
Očistite filtar (L) (sl. 5)
Provjerite da je ulazni napon elektroenergetskog voda jednak
Prenizak ulazni napon
naponu na nazivnoj pločici (sl. 2)
Pad napona zbog produžnog kabela
Provjerite karakteristike produžnog kabela
Uređaj se ne koristi dulje razdoblje
Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru
Problemi s uređajem za TSS
Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru
Provjerite da je utikač čvrsto utaknut u utičnicu i da je utičniNema električne energije
ca pod naponom (*)
Problemi s uređajem za TSS
Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru
Uređaj se ne koristi dulje razdoblje
Curenje vode
Uređaj je bučan
Curenje ulja
Samo verzije s TSS-om: uređaj se
pokreće čak i ako je okidač pištolja
otpušten
Samo verzije s TSS-om: nema dostavljanja vode dok je okidač pištolja
otpušten (ako je crijevo priključeno)
Sredstvo za čišćenje se ne usisava
Istrošene brtve
Sigurnosni se ventil aktivirao i ispušta vodu
Prevruća voda
Istrošene brtve
Voda curi iz termostatskog ventila
Odglavite motor pomoću alata (M) koristeći otvor na stražnjoj
strani uređaja (na modelima s ovom značajkom) (sl. 5)
Zamijenite brtve u najbližem servisnom centru.
Obratite se ovlaštenom servisnom centru
Smanjite temperaturu (pogledajte tehničke podatke)
Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru
Visokotlačni sustav ili cjevovod crpke nisu vodonepropusni
Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru
Mlaznica začepljena
Očistite mlaznicu (sl. 5)
Prilagodljiva je mlaznica postavljena na visok tlak
Sredstvo za čišćenje je pregusto
Produžetak visokotlačnog crijeva se koristi
Postavite mlaznicu (E) na " " (sl.3)
Razrijedite ga vodom
Montirajte originalno crijevo
Isperite čistom vodom i uklonite eventualne prepreke. Ako se
problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Naslage ili prepreka u krugu sredstva za čišćenje
Temperatura vode unutar mlaznice dosegnula je najvišu
nazivnu vrijednost navedenu na natpisnoj pločici
HR
Tijekom rada uređaja nemojte zaustavljati vodenu mlaznicu
dulje od 5 minuta
(*) Ako se motor zaustavi tijekom rada i ne pokrene ponovno, pričekajte 2-3 minute prije nego što ponovite postupak ponovnog pokretanja
(Prekidač za preopterećenje ne radi).
Ako se problem ponovi više od jednog puta, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.
MODEL
HR
SERIJSKI BROJ
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 129
129
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
12 KAKO IZBJEĆI OŠTEĆENJE POVRŠINA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
UPOZORENJE
Upotreba uređaja za pranje guma može oštetiti gume i može predstavljati opasnost.
Nikad ne usmjeravajte visokotlačni mlaz izravno na gumu.
Pri čišćenju oko kotača i guma uređaj za pranje uvijek namjestite na najnižu postavku tlaka.
Nikada nemojte koristiti „turbo pištolj” za pranje bilo kojeg dijela vozila.
Dodatne informacije potražite u odjeljku: „8.7 Preporučeni postupci čišćenja”.
Izjava o sukladnosti sa standardima Europske zajednice
Mi, Annovi Reverberi S.p.A, izjavljujemo da je sljedeći stroj (strojevi) tvrtke Stanley:
Oznaka stroja
Br. modela Nazivna snaga
HR
Visokotlačni uređaj za pranje
SXPW19ESXPW19PE
1,8 kW
1,8 kW
u skladu sa sljedećim europskim direktivama:
2006/42/EZ, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU i 2000/14/EZ
i da je proizveden u skladu sa sljedećim normama ili normiranim dokumentima:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Ime i adresa osobe odgovorne za izdavanje tehničke dokumentacije: Stefano Reverberi / AR Glavni direktor
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italija
Postupak procjene sukladnosti koji propisuje Direktiva 2000/14/EZ izveden je u skladu s Prilogom V.
SXPW19ESXPW19PE
Br. modela Izmjerena razina jačine zvuka:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Zajamčena razina jačine zvuka:
84 dB (A) 84 dB (A)
Datum: 06.04.2016.
MODENA (I)
Stefano ReverberiGlavni direktor
Jamstvo
Valjanost jamstva u skladu je s odgovarajućim zakonodavstvom u zemlji u kojoj se proizvod prodaje (osim ako proizvođač ne navede drukčije).
Jamstvo se odnosi na materijale, izradu i kvarove povezane s usklađenošću tijekom jamstvenog razdoblja, u kojem će proizvođač zamijeniti pokvarene
dijelove i popraviti proizvod ako nije pretjerano istrošen, odnosno zamijeniti uređaj.
Jamstvo se ne odnosi na dijelove podložne uobičajenom trošenju i habanju (ventile, klip, vodenu brtvu, uljnu brtvu, O-prstene, pomoćni pribor kao što je
crijevo, četkice, kotači, itd.);
Jamstvo se ne odnosi na kvarove prouzročene ili nastale uslijed:
- nepravilne uporabe, zlouporabe, nemara,
- iznajmljivanja ili profesionalne uporabe, ako je proizvod namijenjen uporabi u kućanstvu,
- nepridržavanja uputa o održavanju navedenih u ovom priručniku,
- servisiranja u neovlaštenim centrima ili od neovlaštenih osoba,
- uporabe neoriginalnih dijelova ili pribora,
- štete prouzročene prijevozom, prljavštinom ili stranim objektima, nezgodama
- poteškoća pri pohrani i skladištenju.
Da biste aktivirali jamstvo morate predočiti potvrdu o kupnji.
Ako vam je potrebna pomoć, Stranica: 276.
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 130
130
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Brzina protoka
Maksimalna brzina protoka
Tlak
Maksimalni tlak
Snaga
Maksimalni ulazni temperatura
Maksimalni ulazni tlak
Odbojna snaga pištolja pri maksimalnom tlaku
Vrsta crpke ulja
Klasa zaštite
Jedinica
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Izolacija motora
Zaštita motora
Napon
Maksimalni dopušteni otpor električnog sustava
Razina zvučnog tlaka LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A)
Razina jačine zvuka LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A)
Vibracija uređaja (K = 1 m/s2):
Težina
Klasa
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
HR
Podložno tehničkim izmjenama!
HR
© 2016 Hrvatski
93685_DP.indb 131
131
(Prijevod izvornih uputa)
07/04/16 12:11
1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1.1 Az Ön által megvásárolt készülék a nagynyomású tisztítóberendezések egyik vezető
európai gyártója által tervezett, fejlett technológiájú termék. A lehető legjobb
teljesítmény elérése érdekében gondosan olvassa el ezt a füzetet, és a használat
során kövesse a benne szereplő utasításokat. A készülék csatlakoztatása, használata és
szervizelése során a saját és a közvetlen közelében tartózkodók biztonsága érdekében
tegyen meg minden lehetséges óvintézkedést. Gondosan olvassa el és mindig tartsa be
a biztonsági előírásokat; ennek elmulasztása személyi sérülést vagy komoly anyagi kárt
okozhat.
2 BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK
2.1 Tartsa be a készüléken és a kézikönyvben található biztonságtechnikai jelölések
utasításait.
A készülék és a kézikönyv csak a megvásárolt típusra vonatkozó szimbólumokkal van
ellátva. Ellenőrizze, hogy a készüléken elhelyezett szimbólumok és jelek megvannak-e
és jól láthatóak-e; hiányuk esetén eredeti helyükön pótolja azokat.
HU
Figyelem - fontos - veszély
Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
E2 jelölés (ha a kézikönyvben szerepel) – Azt jelzi, hogy a készülék ipari
felhasználásra szolgál, azaz olyan tapasztalt személyek használhatják, akik ismerik a
vonatkozó műszaki, szabályozási és jogi körülményeket, valamint alkalmasak a
berendezés használatára és karbantartására. Rendeletetését tekintve a készüléket nem
használhatják gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve
kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek.
E3 jelölés (ha a kézkönyvben szerepel) – Azt jelzi, hogy a készüléket nem ipari
(hanem háztartási) felhasználásra szolgál. Ezt a készüléket használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismerettel nem
rendelkező személyek, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos
használatával kapcsolatos képzésben részesültek, és ismerik a vele járó kockázatokat.
Mozgó alkatrészek. Ne érjen hozzá.
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 132
132
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
0 Kapcsoló „KI” állása
I Kapcsoló „BE” állása
Garantált hangteljesítményszint
Tiltó jelzés, amely szerint bizonyos helyi szabályok tilthatják a termék ivóvízellátó
hálózathoz történő csatlakoztatását.
Veszélyre utaló jelzés, amely szerint nem szabad a vízsugarat emberekre,
állatokra, elektromos berendezésekre vagy magára a termékre irányítani.
A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy megerősített
vagy kettős szigeteléssel rendelkezik (csak ha a szimbólum a készüléken szerepel).
A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy földelő
védővezetékkel rendelkezik (csak ha a szimbólum a készüléken szerepel).
HU
A termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak.
E1 jelölés – Azt jelzi, hogy a berendezést tilos háztartási hulladékként kezelni;
ehelyett új készülék vásárlása esetén a kereskedőnél leadható. A berendezés villamos
és elektronikai alkatrészeit tilos nem megfelelő célra újból felhasználni, mert egészségre
ártalmas anyagokat tartalmaznak.
Viseljen hallásvédő eszközt.
Viseljen védőmaszkot.
Viseljen légzésvédő eszközt.
Viseljen védőkesztyűt.
Viseljen munkavédelmi lábbelit.
Viseljen munkavédelmi ruházatot.
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 133
133
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK / JÁRULÉKOS KOCKÁZATOK
3.1 BIZTONSÁGI TILTÁSOK
3.1.1 Figyelmeztetés. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket; felügyeletükkel
biztosítsa, hogy semmiképpen ne játszhassanak vele.
3.1.2 Figyelmeztetés. A nagynyomású vízsugár nem megfelelő használat esetén veszélyt
jelenthet.
3.1.3 Figyelmeztetés. NE használjon gyúlékony vagy mérgező folyadékot, illetve bármilyen
olyan terméket a készülékhez, amely nem összeegyeztethető annak helyes használatával.
A készüléket tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben használni.
3.1.4 Figyelmeztetés. ROBBANÁSVESZÉLY. NE használja a készüléket gyúlékony folyadék
permetezésére.
3.1.5 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat emberekre vagy állatokra.
3.1.6 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat magára a készülékre vagy annak feszültség alatt
álló részeire, illetve más elektromos berendezésekre.
3.1.7 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket, ha hatósugarán belül emberek tartózkodnak,
kivéve, ha védőruházatot viselnek.
3.1.8 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat önmagára vagy másokra a ruházat vagy lábbeli
megtisztítására.
3.1.9 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket a szabadban, esős időben.
3.1.10 Figyelmeztetés. NE engedje, hogy a készüléket gyermekek, hozzá nem értők, vagy olyan
személyek használják, akik nem olvasták el és nem értették meg a berendezés használati
útmutatóját.
3.1.11 Figyelmeztetés. NE érintse meg a hálózati csatlakozódugót vagy a csatlakozóaljzatot
nedves kézzel.
3.1.12 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket, ha elektromos vezetéke megsérült. A vezetéket
sérülés esetén a biztonsági veszélyeztetés elkerülése érdekében a gyártónak, valamely
márkaszervizének, vagy egy szakképzett személynek ki kell cserélnie.
3.1.13 Figyelmeztetés. Ne használja a készüléket, ha egy tápkábel vagy bármely más fontos
alkatrész (pl. biztonsági eszközök, nagynyomású tömlők, pisztoly) sérült.
3.1.14 Figyelmeztetés. NE rögzítse a szórópisztoly ravaszát a vízsugár bekapcsolt állapotában.
3.1.15 Figyelmeztetés. Ellenőrizze, hogy a műszaki adatokat tartalmazó tábla rögzítve van-e a
készüléken; ha nincs, értesítse a kereskedőt. A táblával nem rendelkező készülékeket
TILOS használni, mivel beazonosíthatatlanok, és így veszélyesek lehetnek.
HU
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 134
134
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
3.1.16 Figyelmeztetés. Ne nyúljon hozzá a biztonsági szelephez és a biztonsági eszközökhöz,
valamint ne módosítsa azok beállításait.
3.1.17 Figyelmeztetés. Ne változtassa meg a szórófej fúvókájának átmérőjét.
3.1.18 Figyelmeztetés. Ne mozgassa a készüléket az ELEKTROMOS KÁBELNÉL húzva.
3.1.19 Figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy ne hajthassanak át gépjárművek a nagynyomású
tömlőn.
3.1.20 Figyelmeztetés. Ne mozgassa a készüléket a nagynyomású tömlőnél húzva.
3.1.21 Figyelmeztetés. A gumiabroncsokra, abroncsszelepekre és egyéb nyomás alatt lévő
részegységekre irányított vízsugár veszélyes lehet. Ne használja a forgófúvóka-készletet,
és a vízsugárral történő tisztítás során mindig tartson legalább 30 cm-es távolságot.
3.1.22 Figyelmeztetés. Tilos nem eredeti tartozékokat vagy olyan pótalkatrészeket használni,
amelyek nem kifejezetten az adott típushoz készültek. Tilos a készüléken bármiféle
változtatás végrehajtani. A készülék változtatása esetén a megfelelőségi nyilatkozat
érvényét veszti, és a gyártó mentesül minden polgár- és büntetőjogi felelősség alól.
3.2 BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
3.2.1 Figyelmeztetés. Minden elektromos vezetéket VÉDENI KELL a vízsugártól.
3.2.2 Figyelmeztetés. Az elektromos tápcsatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie az IEC 60364-1 szabványnak megfelelően. Amennyiben a földelésre jutó
kapacitív áram 30 ms időtartamig meghaladja a 30 mA értéket, a készüléket áramellátásvagy földzárlat-megszakító áramvédő kapcsolóval kell ellátni.
3.2.3 Figyelmeztetés. Indítás SORÁN a készülék hálózati zajt okozhat.
3.2.4 Figyelmeztetés. A kezelő biztonsága hibaáram-védőkapcsoló használatával fokozható
(30 mA-ig).
3.2.5 Figyelmeztetés. A csatlakozó nélküli készülékek beüzemelését kizárólag szakképzett
személyzet végezheti.
3.2.6 Figyelmeztetés. Kizárólag megfelelő keresztmetszettel és minőségi tanúsítvánnyal
rendelkező elektromos hosszabbítók használata engedélyezett.
3.2.7 Figyelmeztetés. A készüléket mindig kapcsolja ki, ha őrizetlenül hagyja.
3.2.8
HU
Figyelmeztetés. A nagy nyomás részecskék elszabadulását okozhatja. A kezelő a
biztonsága érdekében viseljen megfelelő egyéni védőruházatot és -felszerelést (PPE).
3.2.9 Figyelmeztetés. A berendezésen végzett munkák előtt húzza ki a hálózati dugaszt.
3.2.10 Figyelmeztetés. A ravasz meghúzása előtt a visszalökődés megakadályozása érdekében
TARTSA erősen a szórópisztolyt.
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 135
135
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
3.2.11 Figyelmeztetés. KÖVESSE a helyi vízművek rendelkezéseit. A készülék az IEC 60335-2-79
szabvány szerint csak akkor csatlakoztatható az ivóvízhálózatra, ha a hálózati csatlakozótömlő
az EN 12729 BA szabványnak megfelelő, vízelvezetéses visszafolyásgátlóval rendelkezik. A
visszafolyásgátló a gyártónál rendelhető.
3.2.12 Figyelmeztetés. A visszafolyásgátlón átfolyt víz nem ivóvíz.
3.2.13 Figyelmeztetés. Az elektromos alkatrészek karbantartását és/vagy javítását KIZÁRÓLAG
szakképzett személyzet végezheti.
3.2.14 Figyelmeztetés. A tömlő eltávolítása előtt NYOMÁSMENTESÍTSE a készüléket.
3.2.15 Figyelmeztetés. Minden használat előtt, valamint szabályos időközönként ELLENŐRIZZE
a csavarok szoros meghúzását, valamint a készüléket törött vagy elhasználódott
alkatrészek szempontjából.
3.2.16 Figyelmeztetés. KIZÁRÓLAG olyan tisztítószert használjon, amely nem károsítja a
nagynyomású tömlő, illetve a tápkábel köpenyét.
3.2.17 Figyelmeztetés. GYŐZŐDJÖN MEG arról, hogy minden személy és állat legalább 15 m
távolságra tartózkodik a működő készüléktől.
3.2.18 Figyelmeztetés. A készülék a mellékelt vagy a gyártó által javasolt tisztítószerrel való
használatra alkalmas. Bármilyen más tisztítószer vagy vegyszer használata hátrányosan
befolyásolhatja a készülék biztonságát.
3.2.19 Figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer a bőrre vagy különösen szembe ne
kerüljön! Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz!
3.2.20 Figyelmeztetés. A nagynyomású tömlők, a szerelvények és a tömítések a készülék
biztonságos üzemének fontos részét képezik. Kizárólag a gyártó által ajánlott tömlőket,
szerelvényeket és csatlakozókat használja.
3.2.21 Figyelmeztetés. A készülék biztonságos üzeme érdekében csak a gyártó eredeti
pótalkatrészeit vagy az általa jóváhagyott más pótalkatrészeket használja.
3.2.22 Figyelmeztetés. A nem megfelelő hosszabbítóvezetékek veszélyesek lehetnek.
Ügyeljen arra, hogy a hosszabbítóvezeték kültéri használatra alkalmas legyen, a
csatlakozást pedig tartsa szárazon és ne a földön. Használjon kábeldobos hosszabbítót,
amely a csatlakozót legalább 60 mm-rel a talajszint felett tartja.
3.2.23 Figyelmeztetés. A készüléket összeszerelés, tisztítás, beállítás, karbantartás, tárolás és
szállítás előtt mindig kapcsolja ki és csatlakoztassa le a táphálózatról.
3.2.24 Figyelmeztetés. A készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa a csőtisztító készletet a
piros jelzésnél.
HU
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 136
136
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
4
- Biztonsági szelep és/vagy nyomáshatároló szelep. A biztonsági
szelep egyúttal nyomáshatároló szelepként is működik. A billentyű
elengedésekor a szelep kinyit, és a víz visszajut a szivattyú bemeneti
nyílásához, vagy a földre folyik.
- Termosztátszelep (D1, ha van ilyen)
Ha a vízhőmérséklet meghaladja a gyártó által beállított értéket, a
termosztátszelep kiengedi a forró vizet és a megfelelő hőmérséklet
helyreállásáig ugyanilyen mennyiségű hideg vizet szív be.
- Biztonsági kapcsoló (D): megakadályozza a véletlen vízfecskendezést.
- Túlterhelés-védelem: túlterhelés esetén leállítja a készüléket.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (1. ÁBRA)/3. OLDAL
4.1 Az útmutató használata
Jelen útmutató a készülék fontos tartozéka és a későbbi hivatkozás
érdekében őrizze meg. A készülék telepítése / használata előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A készülék eladása esetén adja át a
készülék mellett ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.
4.2Szállítás
A készülék szállítása részben összeszerelve, kartondobozban történik.
A csomagolás tartalmát az 1. ábra mutatja be.
4.2.1
A készülékhez mellékelt dokumentáció
A1
A2
A3
A4
6
Kezelési és karbantartási útmutató
Biztonsági utasítások
Megfelelőségi nyilatkozat
Jótállási szabályok
Figyelem – veszély!
Üzembe helyezési vagy szerelési műveletek megkezdése
előtt csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról.
Az összeszerelés folyamata a 2. ábrán látható.
6.2 A nyomáscsökkentő szelepek felszerelése (ilyen tartozékkal
rendelkező típusok esetén)
Az olajszivárgások megelőzése érdekében a készülék olajbeszívói a
szállítás idejére piros sapkákkal vannak ellátva; ezeket ki kell cserélni
a mellékelt nyomáscsökkentő szelepekre.
4.3 Csomagolóanyagok ártalmatlanítása
Bár a csomagolóanyagok nem környezetszennyezők, újrahasznosításokról vagy ártalmatlanításukról a felhasználás helyén érvényes
jogszabályok betartásával kell gondoskodni.
5
ÜZEMBE HELYEZÉS (2. ÁBRA)/4-5. OLDAL
6.1Összeszerelés
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK (1. ÁBRA)/3. OLDAL
5.1 Javasolt felhasználás
A készülék járművek, gépek, csónakok, építmények stb. tisztítására,
nehezen eltávolítható szennyeződések tiszta vízzel, illetve biológiailag lebontható tisztítószerekkel történő lemosására alkalmas.
Járműmotorok csak a keletkező szennyvíz érvényes előírásoknak
megfelelő elvezetése esetén tisztíthatók a készülékkel.
- Bemenő víz hőmérséklete: lásd a készüléken található adattáblát.
- Bemenő víz nyomása: min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
- Környezeti hőmérséklet használat közben: 0 °C fölött.
A készülék megfelel az IEC 60335-1 és az IEC 60335-2-79 szabványok
előírásainak.
6.3 A forgófúvóka felszerelése
(Ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén).
A forgófúvóka-készlet nagyobb mosóerőt biztosít.
A forgófúvóka használata az állítható fúvókához képest 25%-os víznyomáscsökkenést eredményezhet. Ugyanakkor a forgófúvóka-készlet a vízsugár forgása következtében nagyobb mosóerőt biztosít.
6.4 Elektromos csatlakozás
Figyelem – veszély!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség (V) és frekvencia
(Hz) megegyezik-e a készülék adattábláján szereplő adatokkal
(2. ábra).
5.2Kezelő
6.4.1
Az 1. ábrán szemléltetett jelzés a készülék javasolt kezelőjét határozza meg (ipari vagy háztartási).
5.3 Főbb részegységek
B2Lándzsa
B3 Szórópisztoly biztonsági kapcsolóval
B4 Tápkábel csatlakozódugasszal (ilyen tartozékkal rendelkező
típusok esetén)
B5 Nagynyomású tömlő
B6 Tisztítószertartály (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
B7 Olajsapka (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
E Fúvóka
F Tisztítószer-adagoló (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
G Nyomásszabályozó (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
L Vízszűrő
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Figyelem – veszély!
A készüléket csak tiszta vagy szűrt vízzel üzemeltesse. Az átfolyási sebesség legyen azonos a vízvezeték
csapjánál és a szivattyú bemeneti nyílásánál.
A készüléket helyezze a lehető legközelebb a vízvezetékhez.
6.5.1
6.5.2
Csavarok
Tartók
Kar
Tisztítószerkészlet
Kerekek
Kenőzsír tubus
Nyomásmérő
Adapter
6.5.3
5.4 Biztonsági eszközök
- Kapcsológomb (H)
A kapcsológomb megakadályozza a készülék véletlen használatát.
Figyelem – veszély!
Ne nyúljon a biztonsági szelephez és ne módosítsa
annak beállításait.
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 137
Hosszabbítóvezetékek használata
Csak IPX5 védettségű kábelt és csatlakozódugaszt használjon.
A hosszabbítóvezeték keresztmetszete legyen arányos
a hosszával – minél hosszabb a kábel, annál nagyobb
keresztmetszet szükséges. Lásd az 1. ábrát.
6.5 Csatlakozás a vízvezetékhez
Tartozékok (ha a csomagolás ezeket tartalmazza –
lásd az 1. ábrát)
Fúvókatisztító eszköz
Forgófúvóka-készlet
Fogantyú
Kefe
Tömlőorsó
Vízszívó készlet
Csőtisztító készlet
Nagyfejű kefekészlet
Adapter
HU
137
Csatlakozási pontok
l Víz kiömlőnyílása (KIMENET)
n Víz bemeneti nyílása szűrővel (BEMENET)
Csatlakozás a vízhálózathoz
A készülék csak akkor csatlakoztatható az ivóvízhálózatra,
ha a hálózati csatlakozótömlő az mindenkori érvényes
rendelkezéseknek megfelelő, vízelvezetéses visszafolyásgátlóval rendelkezik. A tömlőnek legalább 13 mm-es
átmérővel kell rendelkeznie, megerősített kivitelűnek kell
lennie, és nem lehet hosszabb 25 m-nél.
Vízszívás nyitott tartályból
1) Csavarozza a szűrővel ellátott bemeneti tömlőt a
BEMENETHEZ, majd helyezze a tartály aljára.
2) Légtelenítse a készüléket:
a) Csavarja le a lándzsát.
b) Indítsa be a készüléket és nyissa meg a pisztolyt addig,
amíg még buborékok vannak a kifolyó vízben.
3) Kapcsolja ki a készüléket, majd csavarja vissza a lándzsát.
Megjegyzés: a készülék legfeljebb 0,5 m-es magasságból
képes szívni. A szívócsövet használat előtt fel kell tölteni.
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
7
2) Nyomásmentesítse a szórópisztolyt úgy, hogy az összes víz
kifolyjon a készülékből.
3) Kapcsolja ki a készüléket (KI/0).
4) Húzza ki a csatlakozódugaszt az aljzatból.
5) A munka végeztével eressze le és mossa ki a tisztítószertartályt. A
tartály tisztításához tisztítószer helyett használjon tiszta vizet.
6) Működtesse be a szórópisztoly biztonsági kapcsolóját (D).
BEÁLLÍTÁSOK (3. ÁBRA)/6. OLDAL
7.1 A porlasztófúvóka beállítása (ilyen funkcióval rendelkező
típusok esetén)
A vízfolyás mértékét a fúvóka (E) szabályozza.
7.2 A tisztítószer-adagolás beállítása
A tisztítószer megfelelő nyomással történő adagolásához állítsa a
fúvókát (E) (ha fel van szerelve) „ ” helyzetbe, vagy szerelje fel a
tiszítószer-készletet (C13) (ha rendelkezésére áll) a jelzett módon.
A tisztítószer mennyiségét a szabályozóval (F) lehet beállítani.
8.6 A tisztítószer használata és újratöltése
A tisztítószer kiszállítását a tartozékok használatával, valamint
a 7.3. pontban leírt eljárások alkalmazásával kell végezni.
A berendezéshez eredetileg mellékeltnél hosszabb nagynyomású
tömlő vagy tömlőhosszabbító használata lelassíthatja vagy teljesen
leállíthatja a beadagolt tisztítószer felszívását.
A tartályt (B6) biológiailag nagyon könnyen lebomló mosószerrel
töltse fel.
7.3 A munkanyomás beállítása (ilyen funkcióval rendelkező típusok esetén)
A munkanyomás a szabályozóval (G) állítható be. A nyomást nyomásmérő jelzi ki (ha fel van szerelve).
8
8.7 Ajánlott tisztítási eljárás
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (4. ÁBRA)/6. OLDAL
Oldja fel a szennyeződést a még száraz felületre felvitt, tisztítószerrel
kevert vízzel.
Függőleges felületek esetén alulról felfelé haladjon. Hagyja hatni
a tisztítószert 1-2 percig anélkül, hogy hagyná a felületet teljesen
megszáradni. Alulról felfelé haladva tartsa a nagynyomású vízsugarat legalább 30 cm-es távolságban. Az öblítéshez használt vizet ne
hagyja a tisztítatlan felületre folyni.
Bizonyos esetekben a szennyeződés csak kefével távolítható el.
Felületkárosító hatásai miatt a nagynyomású vízsugár nem mindig
a legeredményesebb tisztítási módszer. Érzékeny és festett részek,
valamint nyomás alatt lévő részegységek (gumiabroncsok, töltőszelepek stb.) esetén ne használja az állítható fúvóka legkisebb
átmérőjű beállítását és a forgófúvókát.
A tisztítás hatékonysága egyaránt függ a felhasznált víz nyomásától
és mennyiségétől.
8.1Kezelőszervek
- Kapcsológomb (H)
A kapcsológomb (BE/I) állásba kapcsolásával:
a) e lindul a motor (TSS egység nélküli készülékek esetén);
b) a motor üzemkész állapotba kerül (TSS egységgel ellátott készülékek esetén).
Ha a kapcsológombon van jelzőlámpa, annak világítania kell.
A kapcsológomb (KI/0) állásba kapcsolásával a készülék leáll.
Ha a kapcsológombon van jelzőlámpa, annak ki kell aludnia
- Vízsugár-szabályozó kar (I).
Figyelem – veszély!
HU
A készüléket működés közben a 4. ábrán látható módon
szilárd, stabil felületre kell helyezni.
8.2Indítás (lásd a 4. ábrát)
1) Nyissa ki teljesen a vízcsapot.
2) Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót (D).
3) Nyomja meg a szórópisztoly billentyűjét néhány másodpercre,
majd indítsa be a készüléket a kapcsológombbal (BE/I).
9
KARBANTARTÁS (5. ÁBRA)/279. OLDAL
A jelen fejezetben nem szereplő karbantartási műveletek elvégzését
bízza márkakereskedésekre és márkaszervizekre.
Figyelem – veszély!
Figyelem – veszély!
Bármely munka elvégzését megelőzően mindig
húzza ki a készülék hálózati dugaszát az aljzatból.
A készülék indítása előtt ellenőrizze a megfelelő vízbeszívást; a víz nélküli használat a készüléket tönkreteszi.
Használat közben ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.
TSS készülékek – Automatikus átfolyásvezérelt kapcsolórendszerrel
ellátott TSS készülékek esetén:
- a szórópisztoly billentyűjének elengedésekor a dinamikus nyomásváltozás automatikusan kikapcsolja a motort;
- a szórópisztoly billentyűjének meghúzásakor a nyomásesés automatikusan beindítja a motort, így a nyomás igen kis késleltetéssel
helyreáll;
- a TSS megfelelő működéséhez a billentyű elengedését és megnyomását legalább 4-5 másodpercenként el kell végezni.
A készülék károsodásának elkerülése érdekében kerülje a
víz nélküli használatot és ellenőrizze a megfelelő vízellátást.
TSS nélküli készülékek esetén a vízhőmérséklet növekedéséből eredő készülékkárosodás elkerülése érdekében, bekapcsolt készülék esetén 5 percnél hosszabb időre ne állítsa le
a vízsugarat.
9.1 A fúvóka tisztítása
1) Szerelje le a lándzsát a fúvókáról.
2) Távolítson el minden szennyeződést a fúvóka nyílásából az eszköz
segítségével (C1).
9.2 A szűrő tisztítása
Minden használat előtt ellenőrizze a bemenő víz (L) és a tisztítószer
szűrőjét (ha fel van szerelve). Szükség esetén tisztítsa meg azokat az
útmutatónak megfelelően.
9.3 A motor eltömődésének megszüntetése (ilyen funkcióval
rendelkező típusok esetén)
9.4
8.3Leállítás
1) Állítsa a kapcsológombot a (KI/0) állásba.
2) Nyomásmentesítse a tömlőket a szórópisztoly billentyűjének
megnyomásával.
3) Működtesse a biztonsági kapcsolót (D).
Hosszabb időre leállított készülékeken a vízkőlerakódás megakadályozhatja a motor újbóli indulását. Az eltömődés megszüntetése
érdekében szerszámmal forgassa meg a hajtótengelyt (M).
Az olaj újratöltése (ilyen funkcióval rendelkező típusok esetén)
Töltsön olajat a bemeneti nyílásba a megfelelő olajszint helyreállításához.
Olajjellemzőkre vonatkozó információkat az „Olajjellemzők” táblázat
tartalmaz.
9.5 Téli tárolás
Téli tárolás előtt kezelje le a készüléket nem korrozív, nem mérgező
fagyásgátló szerrel.
A készüléket tartsa száraz és fagymentes helyen.
8.4Újraindítás
1) Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót (D).
2) Légtelenítse a tömlőket a szórópisztoly billentyűjének megnyomásával.
3) Állítsa a kapcsológombot a (BE/I) állásba.
10 TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS (5. ÁBRA)/279. OLDAL
A tartozékok tárolását az 5. ábrának megfelelően végezze.
A gép szállítását az 5. ábrának megfelelően végezze.
8.5Tárolás
1) Zárja el a vízcsapot.
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 138
138
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
11 HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
Lehetséges okok
Ellenintézkedés
A fúvóka elhasználódott
A vízszűrő eldugult
Nem megfelelő vízellátás
Levegő került a rendszerbe
A szivattyú nem képes létrehozni a
munkanyomást
Használat közben hirtelen leesik
a nyomás
Levegő került a szivattyúba
Az állítható fúvóka nincs a megfelelő helyzetben
A termosztátszelep kioldott
A víz szívása nyitott tartályból, 0,5 méternél magasabbról
történik
A víz szívása külső tartályból történik
A bemenő víz hőmérséklete túl magas
A fúvóka eltömődött
A bemenő víz szűrője (L) eltömődött
A motor nem indul
Nincs tápfeszültség
A TSS eszköz meghibásodott
Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
Túlzott mértékű feszültségesés a hosszabbítóvezetékben
A készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt
A TSS eszköz meghibásodott
A készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt
A tömítések elhasználódtak
A biztonsági szelep kioldott és ürül
A víz túl meleg
A tömítések elhasználódtak
Vízszivárgások
A készülék hangos
Olajszivárgások
Csak TSS készülék esetén: a készülék
A nagynyomású rendszer vagy a szivattyú hidraulikus
nem lenyomott billentyű esetén
körének tömítése nem vízzáró
is elindul
Csak TSS készülék esetén: a billentyű
lenyomása esetén sem jön víz a fúvó- A fúvóka eltömődött
kából (a víztömlő csatlakoztatva van)
Az állítható fúvóka nagy nyomásra van állítva
A tisztítószer túl sűrű
A készülék nem szívja fel a tisztíNagynyomású tömlőhosszabbító van használatban
tószert
Lerakódás vagy eltömődés az oldószerkörben
Víz folyik a termosztátszelepből
Csökkentse a szívási magasságot
Csatlakoztassa a készüléket a vízhálózathoz
Csökkentse a víz hőmérsékletét
Tisztítsa meg a fúvókát (5. ábra)
Tisztítsa meg a szűrőt (L) (5. ábra)
Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett értéknek (2. ábra)
Ellenőrizze a hosszabbítókábel jellemzőit
Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatban, illetve van-e hálózati feszültség (*)
Túl alacsony a tápfeszültség
A motor zúg, de a készülék nem
indul be.
Cserélje ki a fúvókát
Tisztítsa meg a szűrőt (L) (5. ábra)
Nyissa ki teljesen a vízcsapot
Ellenőrizze a tömlőcsatlakozások feszességét
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a szórópisztoly
billentyűjét többször egymás után a folyamatos vízsugár megjelenéséig. Ezután kapcsolja be újból a készüléket.
Állítsa a fúvókát (E) (+) állásba (3. ábra)
Várjon a megfelelő vízhőmérséklet helyreállásáig
A készülék hátoldalán található nyíláson keresztül a szerszám
segítségével (M) szüntesse meg a motor eltömődését (ilyen
funkcióval rendelkező típusok esetén) (5. ábra)
Cseréltesse ki a tömítéseket a legközelebbi márkaszervizben
Forduljon bármelyik márkaszervizhez
Csökkentse a víz hőmérsékletét (lásd a műszaki adatokat)
Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
HU
Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
Tisztítsa meg a fúvókát (5. ábra)
Állítsa a fúvókát (E) „ ” helyzetbe (3. ábra)
Hígítsa fel a tisztítószert vízzel
Szerelje fel az eredeti tömlőt
Öblítse ki tiszta vízzel és szüntesse meg az esetleges eltömődéseket Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez
A fúvókában a vízhőmérséklet túllépte az adattáblán meg- A készülék működtetése közben ne állítsa le a vízsugarat 5
adott legnagyobb értéket
percnél hosszabb időre
(*) Ha a motor működés közben leáll és nem indul újra, várjon 2-3 percet, majd ismételje meg az indítási műveletet (kioldott a túlterhelés-védelem).
Ha a probléma többször is előfordul, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
TÍPUS
HU
SOROZATSZÁM
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 139
139
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
12 FELÜLETEK SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE
FIGYELEM!
12.1 Az abroncsok nagynyomású tisztítóberendezéssel történő tisztítása esetén az abroncs megsérülhet, és a művelet
egyébként is veszélyes lehet.
12.2 Soha ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat közvetlenül az abroncsra.
12.3 A kerekek és az abroncsok körül végzett tisztításkor állítsa a tisztítóberendezést a legalacsonyabb nyomásra.
12.4 A „Turbólándzsa” lehetőség a jármű egyik részének a tisztításához sem használható.
12.5 További információk a kézikönyv „8.7. Ajánlott tisztítási eljárás” című fejezetében találhatók.
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Az Annovi Reverberi S.p.A. kijelenti, hogy a következő Stanley készülék(ek):
Készülék megnevezése
Nagynyomású tisztítóberendezés
SXPW19ESXPW19PE
Típusszám
Névleges teljesítmény
1,8 kW
1,8 kW
megfelel(nek) a következő európai irányelveknek:
2006/42/EK, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU és 2000/14/EK
HU
és gyártásuk a következő szabványoknak és szabványdokumentumoknak megfelelően történt:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
A műszaki dokumentáció kiadásáért felelős személy neve és címe: Stefano Reverberi / AR Ügyvezető igazgató
41122 Modena (Olaszország), Via ML King, 3
A 2000/14/EK irányelv szerinti megfelelőségi vizsgálat elvégzése az V. melléklet előírásai szerint történt.
SXPW19ESXPW19PE
Típusszám
Mért hangteljesítményszint:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint:
84 dB (A) 84 dB (A)
Kelt: 2016. 04. 06.
MODENA (I)
Stefano ReverberiÜgyvezető igazgató
Jótállás
A jótállás a termékértékesítési ország jogszabályi előírásainak megfelelően érvényes (amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik).
A jótállás a jótállási időszakban fellépő anyag- és konstrukciós hibákra, valamint a megfelelőséget érintő meghibásodásokra vonatkozik. Ezen az időszakon
belül a gyártó vállalja, hogy kicseréli a meghibásodott alkatrészeket, illetve nem túlzott elhasználódás esetén megjavítja vagy kicseréli a terméket.
A jótállás nem vonatkozik az alkatrészek (szelepek, dugattyúk, a víz- és olajrendszer tömítései, rugók, O-gyűrűk) és a tartozékok (tömlők, szórópisztolyok,
kefék, kerekek stb.) normális mértékű kopására.
A jótállás nem vonatkozik a következő okokból történt meghibásodásokra:
- nem megfelelő, illetve helytelen használat, hanyagság,
- bérbeadás vagy ipari felhasználás, ha a termék háztartási célra lett eladva,
- a használati utasításban foglalt karbantartási utasítások be nem tartása,
- nem meghatalmazott személyzet vagy szerviz által végzett javítás
- nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata
- szállítás, szennyeződés, idegen tárgyak vagy baleset által okozott sérülések,
- helytelen tárolásból vagy raktározásból adódó problémák.
A jótállás érvényesítéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot.
További segítség érdekében, 276. oldal.
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 140
140
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Átfolyási sebesség
Maximális átfolyási sebesség
Nyomás
Maximális nyomás
Teljesítmény
Maxim.lis bemeneti hőmérséklet
Maximális bemeneti nyomás
Szórópisztoly ellenereje maximális nyomáson
Szivattyúolaj típusa
Védelmi osztály
Egység
SXPW19E - SXPW19PE
l/perc
l/perc
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Motorszigetelés
Motorvédelem
Tápfeszültség
Legnagyobb megengedett hálózati impedancia
Hangnyomásszint LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB (A))
Hangteljesítményszint LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB (A))
Készülékrezgés (K = 1 m/s2):
Tömeg
Osztály
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
HU
© 2016 Magyar
93685_DP.indb 141
HU
141
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
07/04/16 12:11
1 SAUGOS INSTRUKCIJOS
1.1 Įrenginys, kurį įsigijote, yra technologiškai pažangus produktas, sukurtas vieno iš
pirmaujančių Europos aukšto slėgio plautuvų gamintojų. Norėdami išgauti geriausias
galimas įrenginio charakteristikas, atidžiai perskaitykite šią brošiūrą, ir kiekvieną kartą jį
naudodami vadovaukitės instrukcijomis. Prijungdami įrenginį, jį naudodami ir atlikdami
jo techninę priežiūrą, imkitės visų galimų atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte
savo ir kitų šalia esančių asmenų saugumą. Atidžiai perskaitykite saugumo reglamentus
ir visada jais vadovaukitės. Jei to nepadarysite, gali kilti pavojus sveikatai ir saugumui
arba galite sukelti žalos, kurios ištaisymas bus brangus.
2 SAUGOS ŽENKLAI
2.1 Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis saugos ženkluose ir simboliuose,
esančiuose ant įrenginio ir šiame vadove.
Ant įrenginio ir vadove pateikiami tik tie simboliai, kurie svarbūs jūsų įsigytam
modeliui. Patikrinkite, ar simboliai ir ženklai, pritvirtinti prie įrenginio, visada yra jiems
skirtose vietose ir yra įskaitomi. Jei taip nėra, ant jų originalios vietos uždėkite naujus
atitinkamus simbolius ar ženklus.
Įspėjimas – Perspėjimas – Pavojus
LT
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
Simbolis „E2“ (jei toks yra vadove) žymi, kad įrenginys yra skirtas profesionaliam
naudojimui, t. y. jį gali naudoti patirties turintys žmonės, susipažinę su susijusiais
techniniais, reguliavimo ir teisiniais veiksniais, bei galintys atlikti veiksmus, susijusius su
įrenginio naudojimu ir technine priežiūra. Šis įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams,
asmenims su sutrikusiais fiziniais, jutimo arba psichiniais gebėjimais, arba asmenims,
neturintiems reikiamos patirties ir žinių.
Simbolis „E3“ (jei toks yra vadove) žymi, kad įrenginys yra skirtas neprofesionaliam
(buitiniam) naudojimui. Šį įrenginį gali naudoti asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimo
arba psichiniais gebėjimais, arba asmenys, neturintys reikiamos patirties ar žinių, jei jie
yra prižiūrimi arba jiems duoti nurodymai, kaip saugiai elgtis su įrenginiu, ir jei jie
supranta susijusią riziką.
Judančios dalys. Nelieskite.
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 142
142
L
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
0 Išjungimo padėtis
I Įjungimo padėtis
Garantuotas garso galios lygis
Draudimo ženklas, informuojantis naudotojus, kad vietos teisės aktai gali drausti
prijungti produktą prie geriamojo vandens tiekimo sistemos.
Pavojaus ženklas, įspėjantis naudotojus, kad negalima nukreipti vandens
srovės į žmones, gyvūnus, elektros įrangą arba patį produktą.
Šio produkto izoliacija priskiriama II klasei. Tai reiškia, kad jis turi sustiprintą arba
dvigubą izoliaciją (tik jei simbolis yra ant įrenginio).
Šio produkto izoliacija priskiriama I klasei. Tai reiškia, kad jis yra įrengtas su
apsauginiu įžeminimo laidininku (tik jei simbolis yra ant įrenginio).
Produktas atitinka susijusias Europos direktyvas.
Simbolis „E1“ žymi, kad įrenginio negalima šalinti kaip buitinių atliekų. Jis gali būti
perduotas platintojui įsigyjant naują įrenginį. Įrenginio elektrinės ir elektroninės detalės
negali būti pakartotinai panaudojamos netinkamais tikslais, nes jose yra medžiagų,
keliančių pavojų sveikatai.
LT
Užsidėti ausines.
Užsidėti apsauginę kaukę.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugą.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Avėti apsauginę avalynę.
Dėvėti apsauginius drabužius
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 143
143
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
3 SAUGOS TAISYKLĖS / LIKUTINĖ RIZIKA
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
NEREKOMENDUOJAMI SU SAUGUMU SUSIJĘ VEIKSMAI
Įspėjimas. NELEISKITE vaikams naudoti įrenginio. Prižiūrėkite, kad jie nežaistų su juo.
Įspėjimas. Aukšto slėgio purkštuvai gali būti pavojingi, jei bus naudojami netinkamai.
Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio su degiais arba toksiškais skysčiais ar produktais,
kurie nesuderinami su tinkamu įrenginio veikimu. Draudžiama naudoti įrenginį
galimai degioje arba sprogioje aplinkoje.
3.1.4 Įspėjimas. SPROGIMO PAVOJUS. NENAUDOKITE įrenginio degiems skysčiams purkšti.
3.1.5 Įspėjimas. NENUKREIPKITE vandens srovės į žmones arba gyvūnus.
3.1.6 Įspėjimas. NENUKREIPKITE vandens srovės į patį agregatą, elektrines dalis ar kitą
elektrinę įrangą.
3.1.7 Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio, jei jo veikimo diapazone yra žmonių, išskyrus
atvejus, kai jie dėvi apsauginius drabužius.
3.1.8 Įspėjimas. NENUKREIPKITE purkštuvo į save arba kitus, kad nuplautumėte drabužius
ar avalynę.
3.1.9 Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio lauke, jei lyja.
3.1.10 Įspėjimas. NELEISKITE vaikams, nekompetentingiems asmenims arba asmenims,
kurie neperskaitė ir nesuprato instrukcijų, naudoti įrenginio.
3.1.11 Įspėjimas. NELIESKITE kištuko ir (arba) lizdo šlapiomis rankomis.
3.1.12 Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio, jei pažeistas elektros laidas. Siekiant išvengti
pavojaus saugumui, jei elektros laidas pažeistas, jį gali pakeisti gamintojas, jo
įgaliotas techninės priežiūros centras arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.
3.1.13 Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio, jei pažeistas maitinimo laidas arba svarbios
dalys, pvz., saugumo prietaisai, aukšto slėgio žarnos arba pistoletas.
3.1.14 Įspėjimas. SAUGOKITE, kad gaidukas neužstrigtų darbinėje padėtyje.
3.1.15 Įspėjimas. Patikrinkite, ar duomenų plokštelė pritvirtinta prie įrenginio. Jei ne,
praneškite apie tai platintojui. Įrenginiai be plokštelių NEGALI būti naudojami, nes
jų negalima identifikuoti ir jie yra galimai pavojingi.
3.1.16 Įspėjimas. NEKEISKITE ir nereguliuokite saugos vožtuvo arba kitų saugos prietaisų
nustatymų.
3.1.17 Įspėjimas. NEKEISKITE originalaus purkštuvo galvutės antgalio skersmens.
3.1.18 Įspėjimas. NEJUDINKITE įrenginio traukdami jį už ELEKTRINIO LAIDO.
3.1.19 Įspėjimas. SAUGOKITE, kad transporto priemonės nepervažiuotų per aukšto slėgio
žarną.
LT
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 144
144
L
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
3.1.20 Įspėjimas. NEJUDINKITE įrenginio traukdami jį už aukšto slėgio žarnos.
3.1.21 Įspėjimas. Kai aukšto slėgio purkštukas nukreipiamas į padangas, padangų ventilius
ar kitus slėginius komponentus, jis gali sukelti pavojų. Nenaudokite sukamojo
antgalio rinkinio ir, kai plaunate, visada išlaikykite mažiausiai 30 cm atstumą.
3.1.22 Įspėjimas. Draudžiama naudoti neoriginalius priedus arba kitas atsargines dalis,
kurios nėra skirtos susijusiam modeliui. Draudžiama atlikti bet kokias įrenginio
modifikacijas. Visos modifikacijos panaikins atitikties deklaraciją ir atleis gamintoją
nuo bet kokios civilinės ar baudžiamosios atsakomybės.
3.2 REKOMENDUOJAMI SU SAUGUMU SUSIJĘ VEIKSMAI
3.2.1 Įspėjimas. Visi elektriniai laidininkai TURI BŪTI APSAUGOTI nuo vandens srovės.
3.2.2 Įspėjimas. Elektros tiekimą gali prijungti tik kvalifikuotas elektrikas pagal IEC 60364-1
reikalavimus. Taip pat turi būti įrengtas nuotėkio srovės prietaisas, kuris atjungia elektros
tiekimą, jei nuotėkio srovė į žemę viršija 30 mA 30 ms, arba prietaisas, kuris, esant
įžeminimo gedimui, nutrauks srovės tekėjimą.
3.2.3 Įspėjimas. KAI ĮRENGINYS PALEIDŽIAMAS, gali būti girdimas tinklo triukšmas.
3.2.4 Įspėjimas. Naudotojui suteikiama papildoma apsauga (30 mA), jei naudojamas
liekamosios srovės pertraukiklis.
3.2.5 Įspėjimas. Modelius, kurie tiekiami be kištuko, gali įrengti tik kvalifikuotas personalas.
3.2.6 Įspėjimas. Naudokite tik patvirtintus tinkamo laidininko skerspjūvio elektrinius
ilgintuvus.
3.2.7 Įspėjimas. Visada išjunkite jungiklį, kai paliekate įrenginį be priežiūros.
3.2.8
LT
Įspėjimas. Dėl aukšto slėgio dalys gali atšokti: dėvėkite apsauginius drabužius (AAP)
ir įrangą, užtikrinančią naudotojo saugumą.
3.2.9 Įspėjimas. Prieš pradėdami darbą su įrenginiu, IŠTRAUKITE kištuką.
3.2.10 Įspėjimas. Prieš nuspausdami gaiduką, pistoletą tvirtai PAIMKITE į ranką, kad
išvengtumėte atatrankos.
3.2.11 Įspėjimas. VADOVAUKITĖS vietos vandens tiekimo institucijų reglamentais.
Pagal IEC 60335-2-79, įrenginys gali būti prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo,
jei tiekimo žarna yra įrengta su apsauginiu atbuliniu vožtuvu su nutekėjimo
įrenginiu, atitinkančiu BA tipą pagal EN 12729. Apsauginį atbulinį vožtuvą galima
užsisakyti iš gamintojo.
3.2.12 Įspėjimas. Vanduo, kuris pratekėjo per apsauginį atbulinį vožtuvą, negali būti
geriamas.
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 145
145
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
3.2.13 Įspėjimas. Elektrinių komponentų techninę priežiūrą ir (arba) remontą PRIVALO
atlikti kvalifikuotas personalas.
3.2.14 Įspėjimas. Prieš atjungdami žarną nuo įrenginio, NULEISKITE likusį slėgį.
3.2.15 Įspėjimas. Prieš kiekvieną naudojimą ir reguliariais intervalais PATIKRINKITE, ar varžtai
visiškai užveržti ir ar nėra nusidėvėjusių arba sulūžusių dalių.
3.2.16 Įspėjimas. NAUDOKITE TIK tokius ploviklius, kurie nesukels aukšto slėgio žarnos /
elektros laido dangos medžiagų korozijos.
3.2.17 Įspėjimas. ĮSITIKINKITE, kad visi žmonės arba gyvūnai yra mažiausiai 16 jardų (15 m)
atstumu.
3.2.18 Įspėjimas. Šis įrenginys skirtas naudoti su gamintojo tiekiamu arba rekomenduojamu
plovikliu. Kitų ploviklių arba cheminių medžiagų naudojimas gali turėti neigiamos
įtakos įrenginio saugumui.
3.2.19 Įspėjimas. Saugokite, kad skalbiklio nepatektų ant odos, ir ypač – į akis! Jei ploviklio
pateko į akis, plaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
3.2.20 Įspėjimas. Aukšto slėgio žarnos, jungiamosios detalės ir jungtys yra svarbios įrenginio
saugumui. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas žarnas, jungiamąsias detales
ir jungtis.
3.2.21 Įspėjimas. Siekdami garantuoti įrenginio saugumą, naudokite tik originalias
gamintojo dalis arba kitas dalis, kurios yra jo patvirtintos.
3.2.22 Įspėjimas. Netinkami ilgintuvai gali kelti pavojų. Jei naudojamas ilgintuvas, jis turi
būti tinkamas naudoti lauke, jungtis turi būti laikoma sausa ir pakelta nuo žemės. Jei
naudojama maitinimo laido ritė, labai rekomenduojama, kad lizdas būtų mažiausiai
60 mm virš žemės.
3.2.23 Įspėjimas. Prieš surinkdami, valydami, reguliuodami, atlikdami techninę priežiūrą,
saugodami ir gabendami įrenginį, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo.
3.2.24 Įspėjimas. Prieš įjungdami įrenginį, vamzdinio purkštuvo agregatą įkiškite iki
raudonos žymos.
LT
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 146
146
L
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
4
atleidžiamas pistoleto gaidukas, vožtuvas atsidaro ir vanduo pradeda tekėti per siurblio įleidimo sistemą arba išleidžiamas ant žemės.
- Termostato vožtuvas (D1, jei yra) Jei vandens temperatūra viršija gamintojo nurodytą temperatūrą, termostato vožtuvas išleidžia
karštą vandenį ir įsiurbia tiek šalto vandens, kiek išleido karšto, tol,
kol atkuriama tinkama temperatūra.
- Saugiklis (D): apsaugo nuo netyčinio vandens purškimo.
- Perkrovos saugiklis: sustabdo įrenginio veikimą esant perkrovai.
BENDROJI INFORMACIJA (1 PAV. / 3 PSL.)
4.1 Vadovo naudojimas
Vadovas yra integrali įrenginio dalis. Jį reiktų išsaugoti, kad būtų galima
bet kada dar kartą perskaityti. Prieš pradėdami įrengti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jei įrenginys parduodamas, pardavėjas turi perduoti šį vadovą naujam savininkui kartu su įrenginiu.
4.2Pristatymas
Įrenginys pristatomas iš dalies surinktas kartotinėje dėžėje.
Pristatymo pakuotė pavaizduota 1 pav.
4.2.1
6
A1
A2
A3
A4
Naudojimo ir techninės priežiūros vadovas
Saugumo instrukcijos
Atitikties deklaracija
Garantijos dokumentai
Įspėjimas – pavojus!
Visi įrengimo ir surinkimo darbai turi būti atliekami, kai
įrenginys atjungtas nuo maitinimo.
Surinkimo seka pateikta 2 pav.
6.2 Slėgio nuleidimo dangtelio montavimas (modeliuose su šia
funkcija)
Siekiant išvengti alyvos nuotėkio, įrenginys pristatomas su alyvos
įsiurbimo įrenginiais, užsandarintais raudonais dangteliais, kurie turi
būti pakeisti kartu pristatomais slėgio nuleidimo dangteliais.
4.3 Pakuotės šalinimas
Medžiagos, iš kurių pagaminta pakuotė, neteršia aplinkos, tačiau vis
tiek turi būti perdirbtos ir šalinamos pagal susijusius teisės aktus,
galiojančius šalyje, kurioje naudojamas įrenginys.
5
ĮRENGIMAS (2 PAV. / 4-5 PSL.)
6.1Surinkimas
Kartu su įrenginiu pristatomi dokumentai
TECHNINĖ INFORMACIJA (1 PAV. / 3 PSL.)
6.3 Sukamojo antgalio montavimas
5.1Paskirtis
(modeliuose su šia funkcija)
Sukamasis antgalis padeda išgauti didesnę plovimo galią.
Kai naudojamas sukamasis antgalis, palyginti su slėgiu, kurį galima
išgauti naudojant reguliuojamąjį antgalį, slėgis gali sumažėti 25 %.
Tačiau dėl vandens purkštuvo sukimosi sukamasis antgalis išgauna
didesnę plovimo galią.
Šis individualiam naudojimui skirtas įrenginys buvo sukurtas plauti transporto priemones, mašinas, valtis, mūro konstrukcijas ir t. t. Naudodamas
švarų vandenį ir biologiškai skaidžius cheminius ploviklius, jis pašalina
sunkiai nuvalomus nešvarumus.
Transporto priemonių varikliai gali būti plaunami, jei nešvarus vanduo gali
būti pašalintas pagal galiojančius teisės aktus.
– Įleidžiamo vandens temperatūra: žr. duomenų plokštelę ant įrenginio.
– Įleidžiamo vandens slėgis: mažiausiai – 0,1 MPa, daugiausiai –1 MPa.
– Darbinė aplinkos temperatūra: daugiau nei 0 °C.
Šis įrenginys atitinka IEC 60335-1 ir EC 60335-2-79 standartus.
6.4 Elektros prijungimas
Įspėjimas – pavojus!
Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa ir dažnis (V ir
Hz) atitinka įtampą ir dažnį, nurodytą duomenų plokštelėje
(2 pav.).
5.2Naudotojas
6.4.1
1 pav. pavaizduotas simbolis nurodo, kas yra numatytasis įrenginio
naudotojas (ar įrenginys skirtas profesionaliam, ar neprofesionaliam
naudojimui).
5.3 Pagrindiniai komponentai
B2Kotas
B3 Pistoletas su saugikliu
B4 Elektrinis laidas su kištuku (modeliuose su šia funkcija)
B5 Aukšto slėgio žarna
B6 Ploviklio bakas (modeliuose su šia funkcija)
B7 Alyvos dangtelis (modeliuose su šia funkcija)
E Antgalis
F Ploviklio kiekio reguliatorius (modeliuose su šia funkcija)
G Slėgio reguliatorius (modeliuose su šia funkcija)
L Vandens filtras
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Įspėjimas – pavojus!
Į įrenginį turėtų būti tiekiamas tik švarus arba filtruotas vanduo. Vandens įleidimo čiaupo srautas turėtų būti
lygus siurblio srautui.
Įrenginį pastatykite kiek įmanoma arčiau vandens tiekimo sistemos.
6.5.1
6.5.2
Adapteris
Csavarok
Laikytuvas
Svirtis
Ploviklių rinkinys
Ratukams
Tepalo vamzdelio
Slėgio matuoklio
Adapteris
6.5.3
5.4 Saugos prietaisai
- Paleidiklis (H)
Paleidiklis apsaugo nuo netyčinio įrenginio naudojimo.
Įspėjimas – pavojus!
Nekeiskite ir nereguliuokite apsauginio vožtuvo
nustatymo.
- Apsauginis vožtuvas ir (arba) slėgio ribojimo vožtuvas.
Apsauginis vožtuvas taip pat yra ir slėgio ribojimo vožtuvas. Kai
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 147
LT
6.5 Vandens tiekimo prijungimas
Priedai (jei pristatomi įrenginio pakuotėje, žr. 1 pav.)
Antgalio valymo įrankis
Sukamojo antgalio agregatas
Rankena
Šepetys
Žarnos ritė
Vandens įsiurbimo agregatas
Vamzdinio purkštuvo agregatas
Didelio paviršiaus valymo
šepečių rinkinys
Ilgintuvų naudojimas
Naudokite laidus ir kištukus, atitinkančius IPX5 apsaugos
lygį.
Ilgintuvo skerspjūvis turėtų būti proporcingas jo ilgiui:
kuo ilgesnis laidas, tuo didesnis turėtų būti skerspjūvis.
Žr. 1 lentelę.
147
Prijungimo taškai
l Vandens išleidimas (OUTLET)
n Vandens įleidimas naudojant filtrą (INLET)
Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos
Įrenginys gali būti prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo sistemos tik tuo atveju, jei tiekimo žarna yra įrengta
su apsauginiu atbuliniu vožtuvu, kaip numatyta galiojančiuose teisės aktuose. Įsitikinkite, kad žarna yra mažiausiai
13 mm skersmens, sustiprinta ir ne ilgesnė nei 25 m.
Vandens siurbimas iš atvirų talpų
1) Prisukite įleidimo žarną ir filtrą prie vandens įleidimo
angos, kitą jos galą įmerkite į talpos dugną.
2) Iš įrenginio pašalinkite orą:
a) išsukite kotą;
b) paleiskite įrenginį ir laikykite pistoletą atidarytą tol,
kol ištekančio vandens sraute nebebus matyti oro
burbuliukų.
3) Išjunkite įrenginį ir įsukite atgal kotą.
Pastaba. Maksimalus įsiurbimo aukštis yra 0,5 m. Prieš
naudojant įrenginį, įsiurbimo žarna turėtų būti pripildyta.
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
7
5) Kiekvieną kartą baigdami darbą, ištuštinkite ir išplaukite ploviklio
baką. Plaudami baką, vietoje ploviklio naudokite švarų vandenį.
6) Nustatykite pistoleto saugiklį (D).
REGULIAVIMAS (3 PAV. / 6 PSL.)
7.1 Purškimo antgalio reguliavimas (modeliuose su šia funkcija)
Reguliuojant antgalį, valdomas vandens srautas (E).
8.6 Ploviklio papildymas ir naudojimas
7.2 Ploviklio reguliavimas
Ploviklis turi būti tiekiamas naudojant 7.3 punkte nurodytus
priedus ir procedūras.
Jei naudojama aukšto slėgio žarna yra ilgesnė nei žarna, kuri buvo
iš pradžių pristatyta su įrenginiu, arba jei naudojamas žarnos ilgintuvas, tai gali sumažinti ploviklio įsiurbimą arba iš viso jį nutraukti.
Baką (B6) pripildykite itin biologiškai skaidaus ploviklio.
Kad ploviklis būtų reikiamo slėgio, antgalį (E) (jei yra) nustatykite
ties „ “ arba, kaip pavaizduota, uždėkite ploviklio agregatą (C13)
(jei galima).
Naudojamo ploviklio kiekis reguliuojamas naudojant reguliatorių (F).
7.3 Darbinio slėgio reguliavimas (modeliuose su šia funkcija)
8.7 Rekomenduojama valymo procedūra
Reguliatorius (G) naudojamas darbiniam slėgiui reguliuoti. Slėgis
pavaizduotas ant slėgio matuoklio (jei yra).
8
Ploviklio ir vandenio mišinį purkškite ant sauso paviršiaus ir taip
tirpdykite nešvarumus.
Jei dirbate su vertikaliais paviršiais, darbą pradėkite nuo paviršiaus
apačios. Palikite ploviklį 1–2 minutėms, tačiau nelaukite, kol paviršius nudžius. Pradėję nuo apačios, naudokite aukšto slėgio purkštuvą mažiausiai 30 cm atstumu. Saugokite, kad skalavimo vanduo
nepatektų ant nenuplautų paviršių.
Kartais gali prireikti šveisti šepečiu tam tikras vietas, kad nešvarumai
būtų pašalinti.
Aukšto slėgio naudojimas ne visada garantuoja geriausius valymo
rezultatus, nes jis gali pažeisti paviršius. Smulkiausias reguliuojamojo antgalio purkštuvo nustatymas arba sukamasis antgalis
neturėtų būti naudojamas plauti trapioms arba dažytoms dalims
arba slėginiams komponentams (pvz., padangoms, pripūtimo vožtuvams ir t. t.).
Valymo efektyvumas vienodai priklauso tiek nuo slėgio, tiek nuo
panaudojamo vandens tūrio.
INFORMACIJA APIE ĮRENGINIO NAUDOJIMĄ (4 PAV. / 6 PSL.)
8.1Valdikliai
– Paleidiklis (H).
Nustatykite paleidiklio jungiklį ties padėtimi ON/I, kad:
a) paleistumėte motorą (modeliuose be TSS prietaiso);
b) paruoštumėte paleisti motorą (modeliuose su TSS prietaisu).
Jei paleidiklis turi pagalbinę lemputę, ji turėtų įsijungti.
Norėdami sustabdyti įrenginį, paleidiklio jungiklį nustatykite ties padėtimi OFF/0.
Jei paleidiklis turi pagalbinę lemputę, ji turėtų išsijungti.
– Vandens purkštuvo valdiklio svirtis (I).
Įspėjimas – pavojus!
Kol prietaisas veikia, jis turėtų būti padėtas ant tvirto ir
stabilaus paviršiaus ir taip, kaip pavaizduota 4 pav.
8.2Paleidimas (žr. 4 pav.)
9
1) Visiškai atsukite vandens tiekimo čiaupą.
2) Atlaisvinkite saugiklį (D).
3) Kelioms sekundėms nuspauskite pistoleto gaiduką ir, naudodami
paleidiklį, paleiskite įrenginį (ON/I).
LT
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (5 PAV. / 279 PSL.)
Techninės priežiūros veiksmus, kurie neaptarti šiame skyriuje, gali
atlikti tik įgaliotas pardavimo ir techninės priežiūros centras.
Įspėjimas – pavojus!
Įspėjimas – pavojus!
Prieš atlikdami darbus su įrenginiu, visada ištraukite
kištuką iš maitinimo lizdo.
Prieš paleisdami įrenginį, patikrinkite, ar jis tinkamai
gauna vandenį. Jei įrenginį naudojate be vandens, galite jį
pažeisti. Kol prietaisas veikia, neuždenkite vėdinimo grotelių.
TSS modeliai – TSS modeliuose su automatine srauto išjungimo sistema:
– kai pistoleto gaidukas atleidžiamas , dinaminis slėgis automatiškai išjungia motorą;
– kai pistoleto gaidukas nuspaudžiamas, automatinis slėgio kritimas
paleidžia motorą, o slėgis po neilgo uždelsimo atkuriamas;
– jei TSS veikia tinkamai, visi pistoleto gaiduko atleidimo ir
nuspaudimo veiksmai turi būti atliekami rečiausiai kas 4–5
sekundes.
Kad būtų išvengta žalos įrenginiui, jis negali veikti be vandens; visada patikrinkite, ar vanduo tiekiamas tinkamai.
Jei naudojami modeliai be TSS, kad būtų išvengta žalos įrenginiui, atsiradusios dėl vandens temperatūros padidėjimo,
daugiau kaip 5 minutes neišjunkite vandens purkštuvo, kol
įrenginys veikia.
9.1 Antgalio valymas
1) Nuo antgalio atjunkite kotą.
2) Naudodami įrankį (C1), pašalinkite nešvarumus iš antgalio angos.
9.2 Filtro valymas
Kiekvieną kartą prieš naudodami įrenginį, patikrinkite įleidimo filtrą
(L) ir ploviklio filtrą (jei yra), ir, jei reikia, išvalykite juos vadovaudamiesi instrukcijomis.
9.3 Motoro užsikirtimo šalinimas (modeliuose su šia funkcija)
9.4
8.3Sustabdymas
Jei įrenginys bus ilgai nenaudojamas, kalkių nuosėdos gali trikdyti
motoro darbą. Norėdami išvalyti motorą, naudodami įrankį (M),
pasukite veleną.
Alyvos papildymas (modeliuose su šia funkcija)
Siekdami palaikyti tinkamą alyvos lygį, papildykite alyvą per įleidimo įrenginio angą.
Daugiau informacijos apie alyvos charakteristikas žr. lentelėje
„Alyvos charakteristikos“.
9.5 Saugojimas pasibaigus sezonui
1) Paleidiklį nustatykite ties padėtimi OFF/0.
2) Nuspauskite pistoleto gaiduką ir išleiskite vamzdelių viduje likusį slėgį.
3) Nustatykite saugiklį (D).
Prieš saugodami įrenginį žiemai, paleiskite jį su korozijos nesukeliančiu, netoksišku antifrizu.
Įrenginį padėkite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šalnos.
8.4 Pakartotinis paleidimas
10 SAUGOJIMAS IR GABENIMAS (5 PAV. / 279 PSL.)
1) Atleiskite saugiklį (D).
2) Nuspauskite pistoleto gaiduką ir išleiskite vamzdeliuose likusį orą.
3) Nustatykite paleidiklį ties padėtimi ON/I.
Priedus saugokite taip, kaip pavaizduota 5 pav.
Mašiną gabenkite taip, kaip pavaizduota 5 pav.
8.5Saugojimas
1) Išjunkite vandens tiekimo čiaupą.
2) Išleiskite visą likusį slėgį iš pistoleto tol, kol iš įrenginio bus pašalintas visas vanduo.
3) Išjunkite įrenginį (OFF/0).
4) Ištraukite kištuką iš lizdo.
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 148
148
L
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
11 TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galimos priežastys
Nusidėvėjęs antgalis
Užsikimšęs vandens filtras
Nepakankamas vandens tiekimas
Į sistemą įsiurbiamas vanduo
Siurblys nepasiekia darbinio slėgio
Staiga pradėjus naudoti, krinta siurblio slėgis
Girdimas motoro garsas, bet jis
nepasileidžia
Motoras nepasileidžia
Į siurblį pateko oro
Reguliuojamasis antgalis netinkamoje padėtyje
Įjungtas termostato vožtuvas
Vanduo siurbiamas iš atviros talpos, kuri yra aukščiau nei
Sumažinkite įsiurbimo aukštį
0,5 m
Vanduo siurbiamas iš išorinio bako
Prijunkite įrenginį prie vandens tiekimo tinklo
Įleidžiamas vanduo per karštas
Sumažinkite temperatūrą
Užsikimšęs antgalis
Išvalykite antgalį (5 pav.)
Užsikimšęs įleidimo filtras (L)
Išvalykite filtrą (L) (5 pav.)
Patikrinkite, ar tinklo maitinimo tiekimo linijos įtampa yra tokia
Per žema elektros tiekimo įtampa
pati, kokia nurodyta įrenginio duomenų plokštelėje (2 pav.)
Įtampos kritimas dėl ilgintuvo naudojimo
Patikrinkite ilgintuvo charakteristikas
Įrenginys ilgą laiką nebuvo naudotas
Susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru
Problemos su TSS prietaisu
Susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru
Patikrinkite, ar kištukas tvirtai laikosi lizde ir ar tiekiama tinklo
Nėra maitinimo
įtampa (*)
Problemos su TSS prietaisu
Susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru
Įrenginys ilgą laiką nebuvo naudotas
Nusidėvėję sandarikliai
Vandens nuotėkis
Įrenginys skleidžia triukšmą
Alyvos nuotėkis
Tik TSS versijoms: įrenginys pasileidžia
net atleidus pistoleto gaiduką
Tik TSS versijoms: nuspaudus pistoleto
gaiduką, netiekiamas vanduo (kai
tiekimo žarna prijungta)
Neįsiurbiama ploviklio
Įjungtas ir išleidžiamas apsauginis vožtuvas
Vanduo per karštas
Nusidėvėję sandarikliai
Aukšto slėgio sistema arba siurblio grandinė nėra nepralaidi
vandeniui
Užsikimšęs antgalis
Naudodami įrankį (M), pašalinkite motoro trikdžius per įrenginio
gale esančią angą (modeliuose su šia funkcija) (5 pav.)
Pasirūpinkite, kad sandariklius pakeistų artimiausias įgaliotas
techninės priežiūros centras
Susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru
Sumažinkite temperatūrą (žr. techninius duomenis)
Susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru
LT
Susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru
Išvalykite antgalį (5 pav.)
Reguliuojamajam antgaliui parinktas aukšto slėgio nustatymas
Ploviklis per tirštas
Naudojamas aukšto slėgio žarnos ilgintuvas
Nuosėdos arba kliūtys ploviklio grandinėje
Iš termostato vožtuvo teka vanduo
Priemonė
Pakeiskite antgalį
Išvalykite filtrą (L) (5 pav.)
Visiškai atsukite vandens čiaupą
Patikrinkite jungiamųjų žarnos detalių sandarumą
Išjunkite įrenginį ir spauskite bei atlaisvinkite pistoleto gaiduką
tol, kol vanduo pradės tekėti pastoviu srautu. Vėl įjunkite įrenginį
Nustatykite antgalį (E) ties (+) nustatymu (3 pav.)
Palaukite, kol bus pasiekta tinkama vandens temperatūra
Vandens temperatūra antgalio viduje viršija maksimalią
nominaliąją vertę, nurodytą duomenų plokštelėje
Nustatykite antgalį (E) ties „ “ nustatymu (3 pav.)
Praskieskite vandeniu
Sumontuokite originalią žarną
Praskalaukite švariu vandeniu ir pašalinkite kliūtis. Jei problema
išlieka, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru
Kai įrenginys veikia, nesustabdykite vandens purkštuvo daugiau
negu 5 minutėms vienu kartu
(*) Jei motoras sustoja ir pakartotinai nepasileidžia veikimo metu, prieš kartodami paleidimo procedūrą palaukite 2–3 minutes
(buvo įjungtas perkrovos saugiklis).
Jei problema pasikartoja, susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru.
MODELIS
LT
SERIJOS NUMERIS
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 149
149
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
12 KAIP IŠVENGTI PAŽEIDŽIAMŲ PAVIRŠIŲ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ĮSPĖJIMAS
Jei įrenginys naudojamas padangoms plauti, jis gali būti pavojingas ir pažeisti padangų paviršių.
Niekada nenukreipkite aukšto slėgio purkštuvo tiesiai į padangą.
Jei su įrenginiu dirbate netoli ratų ar padangų, visada naudokite žemiausią įrenginio slėgio nustatymą.
Transporto priemonių dalių niekada neplaukite naudodami „Turbo Lence“.
Daugiau informacijos ieškokite skyriuje: „8.7. Rekomenduojama valymo procedūra“.
EB atitikties deklaracija
Mes, „Annovi Reverberi S.p.A.“, pareiškiame, kad toliau nurodyta (-os) „Stanley“ mašina (-os):
Mašinos pavadinimas
Aukšto slėgio plautuvas
SXPW19ESXPW19PE
Modelio Nr.
Vardinė galia
1,8 kW
1,8 kW
atitinka šias Europos direktyvas:
2006/42/EB, 2014/35/ES, 2011/65/ES, 2012/19/ES, 2014/30/ES ir 2000/14/EB,
ir yra pagaminta (-os) pagal šiuos standartus arba standartizuotus dokumentus:
LT
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581.
Asmens, paskirto išduoti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: Stefano Reverberi / „AR“ generalinis direktorius
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Italy (Italija)
Atitikties vertinimo procedūra, numatyta Direktyvoje 2000/14/EB, atlikta pagal V priedą.
SXPW19ESXPW19PE
Modelio Nr.
Išmatuotas garso galios lygis:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garantuotas garso galios lygis:
84 dB (A) 84 dB (A)
Data: 2016-04-06
MODENA (I)
Stefano ReverberiGeneralinis direktorius
Garantija
Garantijos galiojimo laikas atitinka susijusios šalies, kurioje parduodamas produktas, teisės aktuose nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai gamintojas nurodo
kitaip).
Garantija apima medžiagų, gamybos ir atitikties defektus garantijos galiojimo laikotarpiu, per kurį gamintojas pakeis brokuotas dalis ir sutaisys produktą, jei
jis nėra per daug nusidėvėjęs, arba pakeis jį.
Garantija netaikoma įprastai nusidėvintiems komponentams (vožtuvui, stūmokliui, vandens tarpikliui, alyvos tarpikliui, spyruoklėms, sandarinimo žiedams ir
priedams, pavyzdžiui, žarnai, pistoletui, šepečiams, ratukams ir t. t.).
Garantija neapima defektų, kurie atsirado dėl:
- netinkamo naudojimo, nepriežiūros;
- nuomos profesionaliam naudojimui, jei produktas parduotas buitiniam naudojimui;
- techninės priežiūros nurodymų, pateiktų šiame vadove, nesilaikymo;
- remonto, kurį atliko neįgaliotas personalas arba centras;
- neoriginalių dalių arba priedų naudojimo;
- žalos, kurią sukėlė gabenimas, nešvarūs arba pašaliniai objektai, nelaimingi atsitikimai;
- saugojimo arba sandėliavimo problemų.
Norėdami gauti garantinę techninę priežiūrą, turite pateikti pirkimo įrodymą.
Jei prireikia pagalbos, Puslapis: 276.
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 150
150
L
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Srautas
Maksimalus srautas
Slėgis
Maksimalus slėgis
Galia
Maks. Įleidimo temperatūra
Maksimalus įleidimo slėgis
Pistoleto stūmos jėga esant maksimaliam slėgiui
Siurblio alyvos tipas
Apsaugos klasė
Vienetas
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Motoro izoliacija
Motoro apsauga
Įtampa
Maksimali leidžiama elektros sistemos varža
Garso slėgio lygis LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Garso galios lygis LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB (A))
Įrenginio vibracija (K = 1 m/s2):
Svoris
Classe
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Gali būti atlikta techninių pakeitimų!
LT
LT
© 2016 Lietuviškai
93685_DP.indb 151
151
(Originalių instrukcijų vertimas)
07/04/16 12:11
1 DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
1.1 Jūsu iegādātā ierīce ir tehnoloģiski moderns produkts, kuru izstrādājis viens no Eiropas
vadošajiem augstspiediena mazgātāju ražotājiem. Lai izmantotu savu ierīci maksimāli
efektīvi, uzmanīgi izlasiet šo bukletu un ievērojiet norādījumus katrā lietošanas
reizē. Ierīces pievienošanas, lietošanas un apkopšanas laikā veiciet visus iespējamos
piesardzības pasākumus, lai sargātu savu un tuvākajā apkārtnē esošo cilvēku drošību.
Rūpīgi iepazīstieties ar drošības noteikumiem un vienmēr tos ievērojiet; šo noteikumu
neievērošana var izraisīt veselības un drošības risku vai radīt ievērojamus zaudējumus.
2 DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI
2.1 Ievērojiet norādījumus, ko sniedz uz ierīces un šajā pamācībā esošie drošības apzīmējumi
un simboli.
Uz ierīces un pamācībā ir atrodami tikai tie simboli, kas attiecas uz konkrēto iegādāto
modeli. Vienmēr pārbaudiet, vai uz ierīces esošie simboli un apzīmējumi nav nozaudēti
un ir salasāmi; pretējā gadījumā uzstādiet paredzētajās vietās jaunus.
Brīdinājums - Uzmanību - Bīstami
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību.
LV
E2 simbols (ja simbols parādās pamācībā) - Norāda, ka ierīce paredzēta profesionālai
izmantošanai, t.i., to drīkst lietot pieredzējuši cilvēki, kas pārzina tehniskos, normatīvos
un likumdošanas faktorus un ir spējīgi veikt darbības, kas saistītas ar ierīces lietošanu un
uzturēšanu. Šī ierīce nav paredzēta tādu bērnu un tādu personu lietojumam, kurām ir
mazinātas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu.
E3 simbols (ja simbols parādās pamācībā) - Norāda, ka ierīce ir paredzēta
neprofesionālai (sadzīves) lietošanai. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar fiziskās,
sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem un kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, ja
tās uzrauga vai apmāca par drošu ierīces lietošanu un šīs personas apzinās riskus.
Kustīgas detaļas. Nepieskarties.
0 Slēdža “izslēgtā” pozīcija
I Slēdža “ieslēgtā” pozīcija
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 152
152
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
Garantētais skaņas intensitātes līmenis
Aizlieguma zīme informē lietotājus, ka vietējie noteikumi var aizliegt pievienot
ierīci dzeramā ūdens apgādes sistēmai.
Bīstamības zīme, kas lietotājam atgādina, ka ūdens strūklu nedrīkst vērst pret
cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroierīcēm vai pašu produktu.
Šis produkts atbilst izolācijas klasei II. Tas nozīmē, ka tam ir pastiprināta vai dubulta
izolācija (tikai tad, ja simbols parādās uz ierīces).
Šis produkts atbilst izolācijas klasei I. Tas nozīmē, ka tas ir aprīkots ar aizsardzības
zemējuma vadu (tikai tad, ja simbols parādās uz ierīces).
Produkts atbilst attiecīgajām Eiropas direktīvām.
E1 simbols - Norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem; to var
nodot pārdevējam, iegādājoties jaunu ierīci. Ierīces elektriskās un elektroniskās detaļas
nedrīkst izmantot atkārtoti neparedzētā veidā, jo tās satur vielas, kas rada veselības
apdraudējumu.
LV
Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Izmantojiet aizsargmasku.
Izmantojiet elpceļu aizsardzības līdzekļus.
Jāvalkā aizsargcimdi.
Jāvalkā aizsargapavi.
Jāvalkā aizsargapģērbs.
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 153
153
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
3 DROŠĪBAS NOTEIKUMI/ATLIKUŠAIS RISKS
3.1 DROŠĪBAS "AIZLIEGUMI"
3.1.1 Brīdinājums. NEĻAUJIET bērniem lietot ierīci; pieskatiet viņus, lai viņi nespēlētos
ar ierīci.
3.1.2 Brīdinājums. Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama.
3.1.3 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci ar uzliesmojošiem vai indīgiem šķidrumiem
vai produktiem, kas nav piemēroti tās pielietojumam. Ir aizliegts lietot ierīci
potenciāli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā atmosfērā.
3.1.4 Brīdinājums. SPRĀDZIENA RISKS. NELIETOJIET ierīci uzliesmojošu šķidrumu
izsmidzināšanai.
3.1.5 Brīdinājums. NEVĒRSIET ūdens strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
3.1.6 Brīdinājums. NEVĒRSIET ūdens strūklu pret pašu ierīci, elektrodetaļām vai citām
elektroierīcēm.
3.1.7 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci, ja tās darbības rādiusā atrodas cilvēki, kas nelieto
aizsargapģērbu.
3.1.8 Brīdinājums. NEVĒRSIET strūklu pret sevi vai citām personām, lai notīrītu
apģērbu vai apavus.
3.1.9 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci ārpus telpām lietus laikā.
3.1.10 Brīdinājums. NEĻAUJIET ierīci lietot bērniem, nekompetentām personām un
personām, kas nav iepazinušās ar ierīces lietošanas pamācību.
3.1.11 Brīdinājums. NEPIESKARIETIES kontaktdakšai un/vai kontaktligzdai ar slapjām
rokām.
3.1.12 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci, ja ir bojāts elektrības vads. Ja elektrības vads ir
bojāts, lai izvairītos no drošības apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, servisa
pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
3.1.13 Brīdinājums. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts elektrības vads vai svarīgas detaļas,
piemēram, drošības ierīces, augstspiediena šļūtene vai pistole.
3.1.14 Brīdinājums. NEBLOĶĒJIET sprūdu darba stāvoklī.
3.1.15 Brīdinājums. Pārbaudiet, vai uz ierīces atrodas datu plāksnīte; pretējā gadījumā
ziņojiet par to pārdevējam. Ierīces bez plāksnītēm NEDRĪKST lietot, jo tās ir
neidentificējamas un potenciāli bīstamas.
3.1.16 Brīdinājums. NEIEJAUCIETIES drošības vārsta vai drošības ierīču konstrukcijā un
neregulējiet to iestatījumus.
3.1.17 Brīdinājums. NEMAINIET smidzināšanas sprauslas oriģinālo diametru.
LV
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 154
154
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
3.1.18 Brīdinājums. NEPĀRVIETOJIET ierīci, velkot to aiz ELEKTRĪBAS VADA.
3.1.19 Brīdinājums. Neļauj transportlīdzekļiem braukt pāri augstspiediena šļūtenei.
3.1.20 Brīdinājums. NEPĀRVIETOJIET ierīci, velkot to aiz augstspiediena šļūtenes.
3.1.21 Brīdinājums. Pavēršot pret riepām, riepu ventiļiem vai citiem zem spiediena
esošiem komponentiem, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Nelietojiet
rotējošās sprauslas komplektu un tīrīšanas laikā vienmēr turiet strūklu vismaz
30 cm attālumā.
3.1.22 Brīdinājums. Neoriģinālo aksesuāru un citu rezerves daļu, kas nav konkrēti
paredzētas šim modelim, lietošana ir aizliegta. Ir aizliegta jebkāda ierīces
pārveidošana; jebkāda pārveidošana anulē atbilstības deklarāciju un atbrīvo
ražotāju no jebkādas civiltiesiskās un kriminālās atbildības.
3.2 OBLIGĀTAS DROŠĪBAS PRASĪBAS
3.2.1 Brīdinājums. Visas elektrības vadiem JĀBŪT AIZSARGĀTIEM pret ūdens strūklu.
3.2.2 Brīdinājums. Elektropadeves savienojums jāizveido kvalificētam elektriķim,
un šim savienojumam jāatbilst standartam IEC 60364-1. Ir jāuzstāda vai nu
paliekošās strāvas ierīce, kas atslēdz barošanu, ja noplūdes strāva uz zemi
pārsniedz 30 mA uz 30 ms, vai zemesslēguma pārtraukšanas ierīce.
3.2.3 Brīdinājums. Iedarbināšanas laikā ierīce var izraisīt tīkla trokšņus.
3.2.4 Brīdinājums. Paliekošās strāvas slēdzis (RCB) nodrošinās papildu aizsardzību
operatoram (30 mA).
3.2.5 Brīdinājums. Modeļus, kas piegādāti bez kontaktligzdas, drīkst uzstādīt tikai
kvalificēti darbinieki.
3.2.6 Brīdinājums. Lietojiet tikai sertificētus elektrības pagarinātājus ar piemērotu vadu
šķērsgriezumu.
3.2.7 Brīdinājums. Atstājot ierīci bez uzraudzības, vienmēr izslēdziet slēdzi.
3.2.8
LV
Brīdinājums. Augsts spiediens var izraisīt detaļu atsitienu: valkājiet aizsargapģērbu
(IAL) un lietojiet iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu operatora
aizsardzību.
3.2.9 Brīdinājums. Pirms darba ar ierīci NOŅEMIET aizbāzni.
3.2.10 Brīdinājums. Pirms sprūda nospiešanas stingri SATVERIET pistoli, lai slāpētu
atsitienu.
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 155
155
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
3.2.11 Brīdinājums. IEVĒROJIET vietējos ūdens apgādes noteikumus. Saskaņā ar
IEC 60335-2-79 ierīci var pievienot dzeramā ūdens padevei tikai tad, ja padeves
šļūtene ir aprīkota ar drenējamu pretvārstu, kas atbilst EN 12729 BA tipam.
Pretvārstu var pasūtīt no ražotāja.
3.2.12 Brīdinājums. Ūdens, kas izplūst caur pretvārstiem, ir nedzerams ūdens.
3.2.13 Brīdinājums. Elektrisko komponentu apkopi un/vai remontu drīkst veikt tikai
kvalificēti darbinieki.
3.2.14 Brīdinājums. LIKVIDĒJIET atlikušo spiedienu, pirms atvienojat šļūteni no ierīces.
3.2.15 Brīdinājums. Pirms katras lietošanas reizes un regulāri PĀRBAUDIET, vai skrūves ir
pilnībā pievilktas un ka detaļas nav bojātas vai nodilušas.
3.2.16 Brīdinājums. IZMANTOJIET tikai mazgāšanas līdzekļus, kas nekaitē augstspiediena
šļūtenes/elektrības vada pārklājuma materiāliem.
3.2.17 Brīdinājums. NODROŠINIET, ka visi cilvēki vai dzīvnieki ir vismaz 15 m attālumā.
3.2.18 Brīdinājums. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar tīrīšanas līdzekli, ko piegādā vai
iesaka ražotājs. Citus mazgāšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu lietošana var negatīvi
ietekmēt ierīces drošību.
3.2.19 Brīdinājums. Neļauj mazgāšanas līdzeklim nonākt saskarē ar ādu un it īpaši
acīm! Ja tas nokļūst acīs, nekavējoties tās skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un
meklējiet medicīnisku palīdzību.
3.2.20 Brīdinājums. Augstspiediena šļūtenes, piederumi un savienojumi ir ļoti svarīgi,
lai garantētu šīs ierīces drošību. Izmantojiet tikai tādas šļūtenes, piederumus un
savienojumus, kurus iesaka lietot ražotājs.
3.2.21 Brīdinājums. Lai garantētu ierīces drošību, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves
daļas vai citas daļas, kuru lietošanu ir apstiprinājis ražotājs.
3.2.22 Brīdinājums. Neatbilstoši pagarinātāji var būt bīstami. Ja tiek lietots pagarinātājs,
tam jābūt paredzētam lietošanai ārpus telpām, un savienojums jāuztur sauss, tas
nedrīkst skaties pie zemes. Stingri ieteicams izmantot pagarinātāja spoli, kuras
kontaktligzda ir vismaz 60 mm virs zemes.
3.2.23 Brīdinājums. Pirms montāžas, tīrīšanas, regulēšanas, apkopes, uzglabāšanas un
transportēšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas avota.
3.2.24 Brīdinājums. Pirms ierīces ieslēgšanas ievietojiet caurules strūklas komplektu līdz
sarkanajai atzīmei.
LV
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 156
156
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
4
pistoles sprūdu, atveras vārsts un ūdens cirkulē pa sūkņa ieplūdes
atveri vai izplūst uz zemes.
- Termostata vārsts (D1 ja ir uzstādīts)
Ja ūdens temperatūra pārsniedz ražotāja norādīto temperatūru,
termostata vārsts izlaiž karsto ūdeni un iesūknē tādu pašu daudzumu aukstā ūdens, līdz tiek atjaunota pareizā temperatūra.
- Drošības aizslēgs (D): novērš nejaušu ūdens izsmidzināšanu.
- Pārslodzes slēdzis: izslēdz ierīci pārslodzes gadījumā.
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA (1. ATT)/3. LPP.
4.1 Rokasgrāmatas lietošana
Šī rokasgrāmata ir neatņemama ierīces sastāvdaļa un ir jāsaglabā
izmantošanai nākotnē. Lūdzu, uzmanīgi to izlasiet pirms ierīces
uzstādīšanas/lietošanas. Pārdodot ierīci, rokasgrāmata ir jānodod
kopā ar ierīci tās jaunajam īpašniekam.
4.2Piegāde
Ierīce tiek piegādāta daļēji samontēta kartona kastē.
Piegādes komplekts ir attēlots 1. attēlā.
4.2.1
6
Kopā ar ierīci piegādātie dokumenti
A1
A2
A3
A4
Lietošanas un apkopes rokasgrāmata
Drošības instrukcijas
Atbilstības deklarācija
Garantijas noteikumi
Brīdinājums - briesmas!
Visi uzstādīšanas un montāžas darbi ir jāveic, kad ierīce
ir atvienota no strāvas.
Montāžas secība ir attēlot 2. att.
6.2 Spiediena atbrīvošanas vāciņu uzstādīšana (modeļiem ar šo
funkciju)
Lai novērstu eļļas noplūdi, piegādātajai ierīcei eļļas izplūdes atveres
ir pārklātas ar sarkaniem aizbāžņiem, kuru vietā ir jāuzstāda komplektā iekļautie spiediena atbrīvošanas vāciņi.
4.3 Iepakojuma izmešana
Iepakojuma materiāli nav kaitīgi apkārtējai videi, taču tie tik un tā
ir jāpārstrādā vai jāizmet, ievērojot attiecīgajā valstī spēkā esošās
prasības.
5
UZSTĀDĪŠANA (2. ATT.)/4-5. LPP.
6.1Montāža
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA (1. ATT)/3. LPP.
6.3 Rotējošās sprauslas uzstādīšana
5.1 Paredzētā lietošana
(Modeļiem ar šo funkciju).
Rotējošās sprauslas komplekts nodrošina lielāku mazgāšanas jaudu.
Rotējošās sprauslas izmantošana var izraisīt spiediena pazemināšanos par 35% salīdzinājumā ar regulējamo sprauslu. Tomēr rotējošās
sprauslas komplekts nodrošina lielāku mazgāšanas jaudu, pateicoties rotējošajai ūdens strūklai.
Šī ierīce ir paredzēta individuālai lietošanai, transportlīdzekļu, iekārtu,
laivu, mūrdarbu u.c. tīrīšanai, grūti notīrāmu netīrumu notīrīšanai,
izmantojot ūdeni un ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, kas bioloģiski noārdās.
Transportlīdzekļu dzinējus var mazgāt tikai tad, ja netīro ūdeni
novada saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Ieplūdes ūdens temperatūra: skatīt ierīces datu plāksnīti.
- Ieplūdes ūdens spiediens: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Darba apkārtējās vides temperatūra: virs 0°C.
Šī ierīce atbilst IEC 60335-1 un IEC 60335-2-79 standartiem.
6.4 Elektriskais pieslēgums
Brīdinājums - briesmas!
Pārbaudiet, vai elektrības avota spriegums un frekvence
(V-Hz) atbilst datu plāksnītē norādītajām vērtībām (2. att.).
5.2Operators
6.4.1
1. attēlā redzamais simbols norāda paredzēto ierīces operatoru (profesionāls vai neprofesionāls).
5.3 Galvenās daļas
B2Rokturis
B3 Pistole ar drošības aizslēgu
B4 Elektrības vads ar kontaktdakšu (modeļiem, kas ar to aprīkoti)
B5 Augstspiediena šļūtene
B6 Mazgāšanas līdzekļa tvertne (modeļiem, kas ar to aprīkoti)
B7 Eļļas vāciņš (modeļiem, kas ar to aprīkoti)
E Sprausla
F Mazgāšanas līdzekļa regulators (modeļiem, kas ar to aprīkoti)
G Spiediena regulators atbilstoši standartiem (modeļiem, kas ar
to aprīkoti)
L Ieplūdes filtrs
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Brīdinājums - briesmas!
Ierīci drīkst lietot tikai ar tīru vai filtrētu ūdeni. Ūdens
ieplūdes vārsta plūsmas ātrumam ir jābūt vienādam ar
sūkņa plūsmas ātrumu.
Novietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk ūdens apgādes sistēmai.
6.5.1
6.5.2
Adapteris
Skrūves
Skavas
Svira
Mazgāšanas līdzekļa komplekts
Riteņiem
Smērvielas tūbiņa
Spiediena mērītājā
Adapteris
6.5.3
5.4 Drošības ierīces
- Palaišanas ierīce (H)
Palaišanas ierīce pasargā no ierīces netīšas lietošanas.
Brīdinājums - briesmas!
Neiejaucieties drošības vārsta konstrukcijā un neregulējiet tā iestatījumus.
- Drošības vārsts un/vai spiediena ierobežošanas vārsts.
Drošības vārsts ir arī spiediena ierobežošanas vārsts. Atlaižot
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 157
LV
6.5 Ūdens padeves pievienošana
Aksesuāri (ja ir iekļauti piegādes komplektā – skatiet 1. attēlu)
Sprauslas tīrīšanas rīks
Rotējošās sprauslas komplekts
Rokturis
Birste
Šļūtenes spole
Ūdens iesūknēšanas komplekts
Strūklas cauruļu komplekts
Lielu virsmu tīrīšanas suku
komplekts
Pagarinātāju lietošana
Lietojiet pagarinātājus un kontaktdakšas ar "IPX5" aizsardzības līmeni.
Pagarinātāja vada šķērsgriezumam ir jābūt proporcionālam tā garumam; jo garāks tas ir, jo lielākam jābūt
šķērsgriezumam. Skatīt 1. tabulu.
157
Pieslēguma vietas
l Ūdens izvade (IZPLŪDE)
n Ūdens ieplūde ar filtru (IEPLŪDE)
Pieslēgums ūdens piegādes avotam
Ierīci var pievienot tieši komunālajam dzeramā ūdens
tīklam, ja padeves caurule ir aprīkota ar pretvārstu, kā to
pieprasa spēkā esošie noteikumi. Pārliecinieties, ka šļūtenes diametrs ir vismaz 13 mm, tā ir armēta un tās garums
nepārsniedz 25 m.
Ūdens iesūknēšana no vaļējiem konteineriem
1) Ieskrūvējiet ieplūdes šļūteni ar filtru ūdens IEPLŪDĒ un
novietojiet to konteinera dibenā.
2) Atgaisojiet ierīci:
a) Atskrūvējiet rokturi.
b) Iedarbiniet ierīci un turiet pistoli atvērtu, līdz izplūstošajā ūdenī vairs nav gaisa burbuļu.
3) Izslēdziet ierīci un pieskrūvējiet atpakaļ rokturi.
N.B.: maksimālais iesūknēšanas augstums ir 0,5 m.
Iesūkšanas šļūtene pirms lietošanas ir jāuzpilda.
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
7
7.1
Ūdens plūsmu regulē ar sprauslu (E).
7.2
5) Pabeidzot darbu, iztukšojiet un izskalojiet mazgāšanas līdzekļa
tvertni. Tvertnes skalošanai izmantojiet tīru ūdeni, nevis mazgāšanas
līdzekli.
6) Iestatiet pistoles drošības aizturi (D).
REGULĒŠANA (3. ATT.)/6. LPP.
Izsmidzināšanas sprauslas regulēšana (modeļiem ar šo funkciju)
Mazgāšanas līdzekļa regulēšana
8.6 Mazgāšanas līdzekļa uzpildīšana un lietošana
Lai padotu mazgāšanas līdzekli ar pareizu spiedienu, iestatiet
sprauslu (E) (ja tā ir uzstādīta) pozīcijā " " vai uzstādiet mazgāšanas līdzekļa komplektu (C13) (ja tas ir pieejams), kā parādīts attēlā.
Padotā mazgāšanas līdzekļa daudzumu regulē ar regulatoru (F).
Mazgāšanas līdzeklis ir jāpadod, izmantojot aksesuārus un
ievērojot 7.3 punktā aprakstīto kārtību.
Ja tiek izmantota augstspiediena šļūtene, kas ir garāka nekā oriģinālā ierīces komplektācijā iekļautā, vai izmantojot šļūtenes pagarinātāju, mazgāšanas līdzekļa iesūknēšana var samazināties vai
pilnībā apstāties.
Uzpildiet degvielas tvertni (B6) ar mazgāšanas līdzekli, kas bioloģiski
noārdās.
7.3 Darba spiediena regulēšana (modeļiem ar šo funkciju)
Darba spiedienu regulē ar regulatoru (G). Spiediens tiek rādīts spiediena mērītājā (ja tāds ir).
8
8.7 Ieteicamā tīrīšanas procedūra
INFORMĀCIJA PAR IERĪCES LIETOŠANU (4. ATT.)/6.LPP.
Atmiekšķējiet netīrumus, apstrādājot virsmu ar mazgāšanas līdzekļa
un ūdens maisījumu, kamēr tie vēl ir sausi.
Strādājot ar vertikālām virsmām, strādājiet virzienā no apakšas uz
augšu. Ļaujiet mazgāšanas līdzeklim iedarboties 1-2 minūtes, bet
neļaujiet virsmai nožūt. Sākot no apakšas, lietojiet augstspiediena
strūklu ne mazāk kā 30 cm attālumā. Neļaujiet skalošanas ūdenim
noplūst uz nemazgātām virsmām.
Dažos gadījumos, lai noņemtu netīrumus, tie ir jāberž ar birsti.
Augstspiediena mazgāšana ne vienmēr ir vislabākais risinājums
labu tīrīšanas rezultātu panākšanai, jo tā var sabojāt dažas virsmas.
Vissmalkāko regulējamās sprauslas iestatījumu un rotējošo sprauslu
nav vēlams izmantot uz trauslām vai krāsotām detaļām vai komponentiem, kas atrodas zem spiediena (piemēram, riepām, gaisa
vārstiem u.c.).
Tīrīšanas efektivitāte ir vienlīdz atkarīga no izmantotā ūdens spiediena un daudzuma.
8.1 Vadības ierīces
- Palaišanas ierīce (H).
Iestatiet palaišanas slēdzi pozīcijā (ON/I), lai:
a) iedarbinātu motoru (modeļiem bez TSS ierīces);
b) sagatavotu motoru iedarbināšanai (modeļiem ar TSS ierīci).
Ja uz palaišanas ierīces ir gaismas indikators, tam ir jāizgaismojas.
Iestatiet palaišanas ierīces slēdzi (OFF/0) pozīcijā, lai apturētu ierīci.
Ja uz palaišanas ierīces ir gaismas indikators, tam ir jānodziest.
- Ūdens strūklas vadības svira (I).
Brīdinājums - briesmas!
Lietošanas laikā ierīce ir jānovieto uz stingras, stabilas
virsmas, kā parādīts 4. attēlā.
8.2Iedarbināšana (skatiet 4. att.)
1) Pilnībā atveriet ūdens padeves vārstu.
2) Atlaidiet drošības aizturi (D).
3) Uz dažām sekundēm nospiediet pistoles sprūdu un iedarbiniet
ierīci ar palaišanas ierīci (ON/I).
9
Brīdinājums - briesmas!
Pirms ierīces iedarbināšanas pārliecinieties, ka
tā saņem ūdeni; lietojot ierīci bez ūdens, to var sabojāt.
Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces lietošanas laikā.
TSS modeļi - TSS modeļiem ar automātisku padeves plūsmas noslēgšanas sistēmu:
- atlaižot pistoles sprūdu, dinamiskais spiediens automātiski atslēdz
motoru;
- nospiežot pistoles sprūdu, automātiskais spiediena pazeminājums
iedarbina motoru un pēc ļoti īsas pauzes spiediens tiek
atjaunots;
- lai TSS darbotos pareizi, visas sprūda atlaišanas un nospiešanas
darbības ir jāveic ar vismaz 4-5 sekunžu intervālu.
Lai novērstu ierīces bojājumus, neļaujiet tai darboties bez
ūdens un pārliecinieties, ka ir pietiekama ūdens padeve.
Lai novērstu bojājumus modeļiem bez TSS ūdens temperatūras paaugstināšanās rezultātā, neizslēdziet ūdens strūklu
ilgāk kā uz 5 minūtēm, kamēr ierīce darbojas.
LV
APKOPE (5. ATT.)/279. LPP.
Visi apkopes darbi, kas nav iekļauti šajā sadaļā, ir jāveic pilnvarotā
pārdošanas un servisa centrā.
Brīdinājums - briesmas!
Pirms jebkādu ierīces apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
9.1 Sprauslas tīrīšana
1) Atvienojiet rokturi no sprauslas.
2) Izņemiet visas netīrumu nogulsnes no sprauslas atveres, izmantojot rīku (C1).
9.2 Filtra tīrīšana
Pārbaudiet ieplūdes filtru (L) un mazgāšanas līdzekļa filtru (ja tāds
ir uzstādīts) pirms katras lietošanas reizes un iztīriet to saskaņā ar
norādījumiem, ja nepieciešams.
9.3 Motora atbloķēšana (modeļiem ar šo funkciju)
9.4
8.3Apturēšana
1) Iestatiet palaišanas ierīces slēdzi pozīcijā (OFF/0).
2) Nospiediet pistoles sprūdu un likvidējiet atlikušo spiedienu caurulēs.
3) Iestatiet drošības aizturi (D).
Ilgstošas apstāšanās gadījumā kaļķa nogulsnes var izraisīt motora
ieķīlēšanos. Lai atbloķētu motoru, pagrieziet piedziņas vārpstu ar
rīku (M).
Eļļas uzpildīšana (modeļiem ar šo funkciju)
Pielejiet eļļu caur ieplūdes atveri, lai atjaunotu pareizo līmeni.
Eļļu raksturlielumus skatiet tabulā "Eļļas raksturlielumi".
9.5 Novietošana glabāšanai sezonas beigās
Pirms ierīces novietošanas ziemas glabāšanai padarbiniet to ar
nekorodējošu, netoksisku antifrīzu.
Novietojiet ierīci sausā vietā, kur tā ir aizsargāta no sala.
8.4 Atkārtota palaišana
1) Atlaidiet drošības aizturi (D).
2) Nospiediet pistoles sprūdu un likvidējiet atlikušo spiedienu
caurulēs.
3) Iestatiet palaišanas ierīci ieslēgtā stāvoklī (ON/I).
10 GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA (5. ATT.)/279. LPP.
Novietojiet aksesuārus, kā parādīts 5. attēlā.
Pārvietojiet ierīci, kā parādīts 5. attēlā.
8.5Uzglabāšana
1) Aizveriet ūdens padeves vārstu.
2) Likvidējiet pistolē atlikušo spiedienu, līdz no ierīces izplūst viss
tajā esošais ūdens.
3) Izslēdziet ierīci (OFF/0).
4) Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 158
158
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
11 PROBLĒMRISINĀŠANA
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Nodilusi sprausla
Aizsērējis ūdens filtrs
Nepietiekama ūdens padeve
Sistēmā tiek iesūknēts gaiss
Sūknis nesasniedz darba spiedienu Gaiss sūknī
Sūkņa spiediens negaidīti nokrītas
darbības laikā
Regulējama sprausla nav novietota pareizi
Nostrādājis termostatiskais vārsts
Ūdens tiek iesūknēts no atvērta konteinera no vairāk
nekā 0,5 m augstuma.
Tiek iesūknēts ūdens no ārējās tvertnes
Ieplūdes ūdens pārāk karsts
Aizsērējusi sprausla
Aizsērējis ieplūdes filtrs (L)
Barošanas spriegums pārāk zems
Motors "dūc", bet neiedarbojas
Sprieguma kritums pagarinātāja lietošanas dēļ
Ierīce ilgstoši nav lietota
TSS ierīces problēmas
Motors neiedarbojas
TSS ierīces problēmas
Nav elektrības padeves
Ierīce ir trokšņaina
Eļļas noplūdes
Tikai versijām ar TSS: ierīce iedarbojas pat ar atlaistu sprūdu
Tikai versijām ar TSS: nenotiek
ūdens padeve, kad ir nospiests
pistoles sprūds (ar pievienotu
padeves šļūteni)
Netiek iesūknēts mazgāšanas
līdzeklis
Izdilušas blīves
Nostrādājis drošības vārts un notiek izplūde
Pārāk silts ūdens
Izdilušas blīves
Augstspiediena sistēma vai sūkņa kontūrs nav hermētisks
Pievienojiet ierīci ūdens apgādes tīklam
Pazeminiet temperatūru
Iztīriet sprauslu (5. att.)
Iztīriet filtru (L) (5. att.)
Pārbaudiet vai elektrotīkla strāvas spriegums ir tāds pats,
kāds norādīts datu plāksnītē (2. att.)
Pārbaudiet pagarinātāja parametrus
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru
Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir kārtīgi iesprausta kontaktligzdā un vai kontaktligzdā ir spriegums (*)
Ar rīku (M) atbloķējiet motoru caur ierīces aizmugurē esošo
atveri (modeļiem ar šo funkciju) (5. att.)
Nomainiet blīves tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
Pazeminiet temperatūru (skatiet tehniskos datus)
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru
Iztīriet sprauslu (5. att.)
Regulējamā sprausla ir augstspiediena iestatījumā
Mazgāšanas līdzeklis ir pārāk blīvs
Tiek lietots augstspiediena šļūtenes pagarinātājs
Iestatiet sprauslu (E) pozīcijā " " (3. att.)
Atšķaidiet ar ūdeni
Uzstādiet oriģinālo šļūteni
Izskalojiet ar tīru ūdeni un iztīriet šķēršļus. Ja šī problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
Ūdens temperatūra sprauslas iekšpusē ir pārsniegusi maksimālo nominālo vērtību, kas norādīta uz marķējuma plāksnītes
LV
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru
Aizsērējusi sprausla
Nogulsnes vai šķēršļi mazgāšanas līdzekļa kontūrā
No termostata vārsta izplūst
ūdens
Samaziniet iesūknēšanas augstumu.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru
Ierīce ilgstoši nav lietota
Ūdens noplūdes
Nomainiet sprauslu
Iztīriet filtru (L) (5. att.)
Pilnībā atveriet ūdens padeves vārstu
Pārbaudiet šļūteņu savienojumu stingrību
Izslēdziet ierīci un spiediet un atlaidiet pistoles sprūdu,
līdz vienmērīgi sāk izplūst ūdens. Vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Iestatiet sprauslu (E) pozīcijā (+) (3. att.)
Pagaidiet, kamēr atjaunojas pareiza ūdens temperatūra
Kad ierīce darbojas, neizslēdziet ūdens strūklu uz
vairāk nekā 5 minūtēm no vietas
(*) Ja motors darbības laikā apstājas un vairs neiedarbojas, pirms iedarbināšanas procedūras atkārtošanas nogaidiet 2-3 minūtes
(Ir aktivēta pārslodzes atslēgšana).
Ja problēma atkārtojas vairākkārt, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.
MODELIS
LV
SĒRIJAS NUMURS
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 159
159
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
12 KĀ IZVAIRĪTIES NO VIRSMU SABOJĀŠANAS
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
BRĪDINĀJUMS
Ierīces lietošana riepu mazgāšanai var sabojāt riepas un būt bīstama.
Nekad nevirziet augstspiediena strūklu tieši pret riepām.
Veicot tīrīšanu ap riteņiem un riepām ar ierīci, vienmēr lietojiet zemākā spiediena iestatījumu.
Nekad nevienas transportlīdzekļa daļas mazgāšanā nelietojiet „turbo rokturi”.
Sīkāku informāciju skat. sadaļā: “8.7 Ieteicamā tīrīšanas procedūra”.
EK atbilstības deklarācija.
Mēs, Annovi Reverberi S.p.A, paziņojam, ka šāda(s) Stanley ierīce(s):
Ierīces apzīmējums
Augstspiediena mazgātājs
SXPW19ESXPW19PE
Modeļa Nr
Nominālā jauda
1,8 kW
1,8 kW
atbilst šādām Eiropas direktīvām:
2006/42/EK, 2014/35/ES, 2011/65/ES, 2012/19/ES, 2014/30/ES un 2000/14/EK
un ir izgatavota(s) saskaņā ar šādiem standartiem vai standartizētiem dokumentiem:
LV
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Personas, kam ir tiesības izsniegt tehnisko dokumentāciju, uzvārds un adrese: Stefano Reverberi / AR izpilddirektors
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Itālija
Direktīvas 2000/14/EK pieprasītā atbilstības novērtējuma procedūra ir veikta saskaņā ar Pielikumu V
SXPW19ESXPW19PE
Modeļa Nr.
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis: 81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garantētais skaņas intensitātes līmenis: 84 dB (A) 84 dB (A)
Datums: 06.04.2016.
MODENA (I)
Stefano ReverberiIzpilddirektors
Garantija
Garantijas spēkā esamība ir atkarīga no produkta pārdošanas valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja vien pārdevējs nav noteicis citādi).
Garantija attiecas uz materiālu, konstrukcijas un atbilstības defektiem garantijas periodā, kura ietvaros ražotājs nomainīs bojātās detaļas un saremontēs
produktu, ja tas nav pārmērīgi nolietots, vai nomainīs to.
Garantija neattiecas uz komponentiem, kas pakļauti normālam nolietojumam (vārstiem, virzuļiem, ūdens blīvēm, eļļas blīvēm, atsperēm, blīvgredzeniem,
aksesuāriem, piemēram, šļūtenēm, pistoli, birstēm, riteņiem u.c.);
Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisa vai kuru cēlonis ir:
- nepareiza lietošana, neparedzēta lietošana, nolaidība,
- profesionālai lietošanai vai iznomāšana, ja produkts ir pārdots lietošanai sadzīves vajadzībām,
- šajā rokasgrāmatā sniegto apkopes norādījumu neievērošana,
- remonts, ko veic nepilnvarots personāls vai serviss,
- neoriģinālo detaļu vai aksesuāru lietošana,
- transportēšanas, netīrumu vai svešķermeņu radīti bojājumi, negadījumi,
- uzglabāšanas problēmas.
Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, ir jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments.
Lai saņemtu palīdzību, Lappuse: 276.
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 160
160
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
Tehniskie dati
Tehniskie dati
Caurplūde
Maksimālais plūsmas ātrums
Spiediens
Maksimālais spiediens
Jauda
Maks. ieplūdes temperatūra
Maksimālais ieplūdes spiediens
Pistoles prettrieciens pie maksimālā spiediena
Sūkņa eļļas veids
Protection class
Mērv.
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Motora izolācija
Motora aizsardzība
Spriegums
Maksimālā atļautā elektrosistēmas pretestība
Skaņas spiediena līmenis LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Skaņas intensitātes līmenis LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Ierīces vibrācija (K = 1 m/s2):
Svars
Klase
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Iespējams ieviest tehniskus uzlabojumus!
LV
LV
© 2016 Latviešu
93685_DP.indb 161
161
(Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums)
07/04/16 12:11
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1.1 De door u aangeschafte machine is een technologisch geavanceerd product, ontwikkeld
door één van de meest deskundige Europese bedrijven op het gebied van hogedrukreinigers.
Om verzekerd te zijn van de beste resultaten, hebben we deze voorschriften opgesteld
die aandachtig moeten worden gelezen en bij ieder gebruik van het apparaat moet
worden opgevolgd. Tijdens het aansluiten, gebruik en onderhoud van de machine moet
u alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw eigen gezondheid en die van de
personen in de onmiddellijke nabijheid te waarborgen. De veiligheidsvoorschriften moeten
aandachtig worden gelezen en opgevolgd omdat de veronachtzaming ervan gevaarlijk kan
zijn voor de gezondheid en veiligheid van personen of tot financiële schade kan leiden.
2 INFORMATIEAANDUIDINGEN
2.1 Houdt u zich aan de informatie van de plaatjes en de symbolen op de machine en in deze
gebruiksaanwijzing.
Op de machine en in de gebruiksaanwijzing vindt u alleen de voor de aangeschafte
machine pertinente symbolen. Controleer of de op de machine aangebrachte symbolen en
plaatjes altijd intact en leesbaar zijn; zo niet, dan moet u ze vervangen en de nieuwe plaatjes
op dezelfde plek aanbrengen.
Let op - Gevaar
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het gebruik aandachtig door.
NL
Pictogram E2 (indien het symbool in fig. 1 aanwezig is) - Geeft aan dat de machine
bestemd is voor een professioneel gebruik, dat wil zeggen voor personen met ervaring en
technische, normatieve en juridische kennis en in staat om de noodzakelijke handelingen
voor het gebruik en onderhoud van de machine te verrichten. Deze machine is niet
bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.
Pictogram E3 (indien het symbool in fig. 1 aanwezig is) - Geeft aan dat de machine
bestemd is voor een niet-professioneel (huishoudelijk) gebruik. Mits onder toezicht, of na te
zijn zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van de machine en ze de risico's die daaraan
zijn verbonden begrijpen, mag de machine worden gebruikt door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.
Bewegende onderdelen. Niet aanraken.
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 162
162 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
0 Stand uitgeschakelde schakelaar
I Stand ingeschakelde schakelaar
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
Verbod, informeert de gebruiker dat de nationale normenstelsels de aansluiting
van het product op het drinkwaterdistributienetwerk kunnen verbieden.
Gevaarsignaal om de gebruiker te informeren dat hij de waterstraal niet rechtstreeks
op personen, dieren, elektrische apparaten of het product zelf mag richten.
Dit product heeft een isolatieklasse II bescherming. Dit betekent dat hij is uitgerust met een
versterkte of dubbele isolatie (alleen wanneer dit symbool op de machine is aangebracht).
Dit product heeft een isolatieklasse I bescherming. Dit betekent dat hij is uitgerust met een
beschermende aardgeleider (alleen wanneer dit symbool op de machine is aangebracht).
Dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen.
Pictogram E1 - Wijst op de verplichting om de machine niet te verwerken als
stedelijk afval; hij kan worden teruggegeven aan de distributeur bij aanschaf van een
nieuwe machine. De elektrische en elektronische delen waaruit de machine is
samengesteld mogen niet worden hergebruikt voor oneigenlijke doeleinden vanwege
de aanwezigheid van schadelijke substanties voor de gezondheid.
NL
Gebruik gehoorbescherming.
Gebruik een veiligheidsmasker.
Gebruik ademhalingsbescherming.
Gebruik veiligheidshandschoenen.
Gebruik veiligheidsschoenen.
Gebruik beschermende kleding.
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 163
163 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
3 VOORSCHRIFTEN VOOR DE VEILIGHEID/OVERIGE RISICO'S
3.1 WAARSCHUWING: WAT U NIET MOET DOEN
3.1.1 Let op. Sta NIET toe dat kinderen de machine gebruiken, maar controleer ze om
er verzekerd van te zijn dat ze er niet mee spelen.
3.1.2 Let op. Hogedrukstralen kunnen bij een onjuist gebruik gevaarlijk zijn.
3.1.3 Let op. Gebruik de machine NIET met vloeistoffen die ontvlambaar of giftig zijn
of eigenschappen hebben die een correcte werking van de machine in de weg
staan. De machine mag niet worden gebruikt in een ontvlambare of explosieve
omgeving.
3.1.4 Let op. EXPLOSIEGEVAAR. Sproei GEEN ontvlambare vloeistoffen.
3.1.5 Let op. Richt de waterstraal NIET op personen of dieren.
3.1.6 Let op. Richt de waterstraal NIET op de machine zelf, op elektrische onderdelen
ervan of op andere elektrische apparaten.
3.1.7 Let op. Gebruik de machine NIET binnen het bereik van personen die geen
beschermende kleding dragen.
3.1.8 Let op. Richt de straal NIET op uzelf of anderen om kleding of schoeisel mee te
reinigen.
3.1.9 Let op. Gebruik de machine NIET buiten als het regent.
3.1.10 Let op. De machine mag NIET worden gebruikt door kinderen, onbekwame
personen en personen die de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen en
begrepen.
3.1.11 Let op. Raak de stekker en/of het stopcontact NIET met natte handen aan.
3.1.12 Let op. Gebruik de machine NIET met een beschadigde voedingskabel.
Om gevaren voor de veiligheid te vermijden moet een beschadigde
voedingskabel worden vervangen door de fabrikant, een door hem erkende
klantenservice of een gekwalificeerde persoon.
3.1.13 Let op. Gebruik de machine NIET als de voedingskabel of belangrijke onderdelen,
zoals bijv. de beveiligingen, hogedrukslangen of het pistool, beschadigd blijken.
3.1.14 Let op. Blokkeer de hendel van het pistool NIET in de werkstand.
3.1.15 Let op. Controleer of het typeplaatje op de machine aanwezig is, waarschuw de
dealer bij afwezigheid ervan. Aangezien ze niet te identificeren en potentieel
gevaarlijk zijn mogen machines zonder typeplaatje NIET worden gebruikt.
3.1.16 Let op. Voer GEEN werkzaamheden uit op de veiligheidsklep en de beveiligingen
en wijzig er de afstelling NIET van.
NL
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 164
164 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
3.1.17 Let op. Verander de originele diameter van de straal van het mondstuk NIET.
3.1.18 Let op. Trek niet aan de VOEDINGSKABEL om de machine te verplaatsen.
3.1.19 Let op. Voorkom dat voertuigen over de hogedrukslang rijden.
3.1.20 Let op. Trek NIET aan de hogedrukslang om de machine te verplaatsen.
3.1.21 Let op. Een op banden, bandventielen en andere, onder druk staande onderdelen
gerichte hogedrukstraal is potentieel gevaarlijk. Vermijd het gebruik van de
vuilfrees en handhaaf in ieder geval altijd een straalafstand van tenminste 30 cm
tijdens het reinigen.
3.1.22 Let op. Het gebruik van niet-originele en niet specifiek voor het model bestemde
accessoires is verboden. Het is verboden om wijzigingen op de machine aan te
brengen; eventuele wijzigingen zullen de Conformiteitsverklaring doen vervallen
en de fabrikant vrijwaren van civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
3.2 WAARSCHUWING: WAT U WEL MOET DOEN
3.2.1 Let op. Alle elektriciteitsgeleidende delen MOETEN WORDEN AFGESCHERMD
tegen de waterstraal.
3.2.2 Let op. De elektrische aansluiting zal moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd elektromonteur conform de IEC 60364-1 norm.De montage van
een a​​ ardlekschakelaar, die de stroomtoevoer naar de machine zal onderbreken
wanneer de lekstroom naar de aarde gedurende 30 ms meer dan dan 30 mA
bedraagt, of van een besturingsinrichting van het aardcircuit wordt aanbevolen.
3.2.3 Let op. TIJDENS het opstarten van de machine kunnen storingen in het lichtnet
optreden.
3.2.4 Let op. Het gebruik met een differentiaalschakelaar voor de beveiliging biedt
extra persoonlijke bescherming (30 mA).
3.2.5 Let op. De installatie van de modellen zonder stekker moet worden uitgevoerd
door gekwalificeerd personeel.
3.2.6 Let op. Gebruik uitsluitend geautoriseerde verlengkabels met een geschikte
doorsnede van de geleidedraden.
3.2.7 Let op. Schakel altijd de hoofdschakelaar uit wanneer u de machine onbeheerd
achterlaat.
3.2.8
NL
Let op. Als gevolg van de hoge druk zullen voorwerpen kunnen wegspringen,
gebruik daarom alle beschermende kleding en beveiligingen (PBM) die de
veiligheid en gezondheid van de bediener zullen waarborgen.
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 165
165 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
3.2.9 Let op. Vóór alle werkzaamheden op de machine moet u de stekker UIT het
stopcontact TREKKEN.
3.2.10 Let op. HOUD, vanwege de terugslag, het pistool STEVIG VAST als u de hendel
indrukt.
3.2.11 Let op. HOUDT U ZICH AAN de voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf.
Volgens de Norm IEC 60335-2-79 mag de machine uitsluitend rechtstreeks op
het openbare drinkwaterdistributienetwerk worden aangesloten indien er in
de toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer van het type BA, conform
de norm EN 12729, is geïnstalleerd. De terugstroomklep kan bij de fabrikant
worden besteld.
3.2.12 Let op. Het water dat in de terugstroombeveiligingen is gestroomd is niet
drinkbaar.
3.2.13 Let op. Het onderhoud en/of de reparatie van de elektrische componenten
MOET door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
3.2.14 Let op. BLAAS de restdruk AF voordat u de slang van de machine loskoppelt.
3.2.15 Let op. CONTROLEER, vóór ieder gebruik en met regelmatige tussenpozen, of
alle schroeven goed zijn aangedraaid en of alle onderdelen van de machine in
goede staat verkeren; controleer op kapotte of versleten onderdelen.
3.2.16 Let op. GEBRUIK alleen reinigingsmiddelen die compatibel zijn met de
bekledingsmaterialen van de hogedrukslang / voedingskabel.
3.2.17 Let op. HOUD personen en dieren op een afstand van ten minste 15 m.
3.2.18 Let op. Deze machine is ontworpen voor gebruik met de door de fabrikant
geleverde of aanbevolen reinigingsmiddelen. Het gebruik van andere
reinigingsmiddelen of chemicaliën kan negatieve consequenties voor de
veiligheid ervan hebben.
3.2.19 Let op. Vermijd contact van het reinigingsmiddel met de huid en in het bijzonder
de ogen! Bij contact met de ogen moet u die onmiddellijk spoelen met schoon
water en medische hulp inroepen.
3.2.20 Let op. De hogedrukslangen, de fittingen en koppelingen zijn belangrijk voor de
veiligheid van de machine. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen
hogedrukslangen, fittingen en koppelingen.
3.2.21 Let op. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen van de fabrikant of
door hem goedgekeurde vervangingsonderdelen om van de veiligheid van de
machine verzekerd te zijn.
NL
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 166
166 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
3.2.22 Let op. Niet geschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Bij gebruik van een
verlengsnoer moet u een type kiezen dat geschikt is voor gebruik buitenshuis
en ervoor zorgen dat de verbinding droog en van de grond blijft. Het wordt
aanbevolen om hiervoor een kabelhaspel te gebruiken, die het stopcontact op
ten minste 60 mm van de grond houdt.
3.2.23 Let op. Schakel de machine uit en koppel hem los van de stroombron voordat u
de werkzaamheden voor de montage, reiniging, regeling of het onderhoud en
vervoer start.
3.2.24 Let op. Plaats de leidingreinigingsset tot aan de rode markering voordat u de
machine inschakelt.
NL
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 167
167 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
4
De veiligheidsklep is tevens een overdrukventiel. Wanneer het
pistool wordt gesloten gaat de klep open en recirculeert het water
door de pompaanzuiging of wordt het naar de grond afgevoerd.
- Thermostaatklep (D1 waar voorzien)
Wanneer de watertemperatuur de door de fabrikant voorziene
waarde overschrijdt, zal de thermostaatklep het warme water
afvoeren en genoeg koud water aanzuigen om de juiste temperatuur weer te herstellen.
- Beveiliging (D): voorkomt ongewenste waterstralen.
- Thermische beveiliging: in geval van overbelasting zal deze beveiliging de machine stoppen.
ALGEMENE INFORMATIE (FIG. 1)/PAGINA 3
4.1 Gebruik van de handleiding
Deze handleiding is een geïntegreerd onderdeel van de machine; bewaar
hem voor latere raadpleging. Lees hem vóór de installatie en het gebruik
aandachtig door. Bij overdracht van het apparaat is de oude eigenaar
verplicht om de handleiding aan de nieuwe eigenaar te overhandigen.
4.2Levering
De machine wordt gedeeltelijk gedemonteerd in een kartonnen
doos geleverd.
De samenstelling van de levering staat afgebeeld in fig. 1
4.2.1
Bijgevoegde documentatie
A1 Gebruiks- en onderhoudshandleiding
A2Veiligheidsvoorschriften
A3Conformiteitsverklaring
A4Garantiebepalingen
6
Let op - gevaar!
Tijdens alle installatie- en montagewerkzaamheden
moet de machine losgekoppeld zijn van het elektriciteitsnet.
Voor de montagevolgorde verwijzen wij naar fig. 2.
4.3 Verwerking van het verpakkingsmateriaal
De materialen waaruit de verpakking bestaat vormen geen bedreiging
voor het milieu maar zullen wel gerecycled of verwerkt moeten worden
in overeenstemming met de geldende normen in het land van gebruik.
5
TECHNISCHE INFORMATIE (FIG. 1)/PAGINA 3
6.2
Montage van de ontluchtingsdoppen (waar voorzien)
Om olielekkage te voorkomen, wordt de machine geleverd met de
olievulopeningen afgesloten met rode doppen die moeten worden
vervangen door de bijgevoegde ontluchtingsdoppen.
6.3 Montage van de vuilfrees
5.1 Beoogd gebruik
De machine is bestemd voor een persoonlijk gebruik, voor het
reinigen van voertuigen, machines, vaartuigen, metselwerk enz.,
om hardnekkig vuil met schoon water en biologisch afbreekbare
chemische reinigingsmiddelen te verwijderen.
Het wassen van voertuigmotoren is slechts toegestaan wanneer het
vieze water volgens de geldende normen wordt verwerkt.
- Temperatuur toevoerwater: zie het typeplaatje op de machine.
- Waterdruk aan de ingang: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: hoger dan 0°C.
De machine voldoet aan de normen IEC 60335-1 en IEC 60335-2-79.
5.2Bediener
NL
INSTALLATIE (FIG. 2)/PAGINA 4-5
6.1Montage
Voor de identificatie van de bediener belast met het gebruik van de
(professionele of niet-professionele) machine verwijzen wij naar het
pictogram in fig. 1.
(Voor de modellen die hiermee zijn uitgerust).
Met de vuilfrees beschikt u over meer waskracht.
Het gebruik van de vuilfrees kan leiden tot een daling van de druk
van 25% ten opzichte van de druk verkregen met het regelbare
mondstuk. Het gebruik ervan biedt meer waskracht dankzij het
roterende effect op de waterstraal.
6.4 Elektrische aansluiting
Let op - gevaar!
Controleer of de spanning en frequentie (V-Hz) van het
elektriciteitsnet overeenstemmen met de waarden vermeld op
het typeplaatje (fig. 2).
6.4.1
5.3Hoofdbestanddelen
B2Lans
B3 Pistool met beveiliging
B4 Elektriciteitskabel met stekker (waar voorzien)
B5Hogedrukslang
B6 Tank reinigingsmiddel (waar voorzien)
B7 Oliedop (waar voorzien)
EMondstuk
F Regelaar reinigingsmiddel (waar voorzien)
G Drukregelaar (waar voorzien)
LWaterfilter
5.3.1Accessoires (indien voorzien in de levering - zie fig. 1).
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Gereedschap voor het reinigen van het mondstuk
Vuilfrees
Handgreep
Borstel
Slanghaspel
Wateraanzuigset
Leidingreinigingsset
Borstel voor grote oppervlakken
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Adapter
Schroeven
Beugels
Hendel
Reinigingsmiddel
Wielen
Tube smeervet
Manometer
Adapter
5.4Beveiligingen
- Startinrichting (H)
De startinrichting voorkomt het ongewenste starten van de machine.
Let op - gevaar!
Voer geen werkzaamheden uit op de veiligheidsklep
en wijzig er de afstelling niet van.
- Veiligheids- en/of overdrukventiel.
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 168
Gebruik van de verlengkabels
Gebruik kabels en stekkers met een "IPX5" beschermingsgraad.
De diameter van de verlengkabels moet evenredig zijn aan
de lengte ervan; hoe langer de kabel, des te groter moet de
diameter ervan zijn. Zie tabel I.
6.5 Aansluiting op het waterleidingnet
Let op - gevaar!
Zuig uitsluitend gefilterd of schoon water op. De
waterkraan moet een watertoevoer garanderen die tenminste gelijk is aan de capaciteit van de pomp.
Plaats de machine zo dicht mogelijk bij het waterleidingnet.
6.5.1Verbindingsopeningen
l Wateruitlaat (OUTLET)
n Waterinlaat met filter (INLET)
6.5.2
6.5.3
Aansluiting op het openbare waterleidingnet
De machine mag alleen rechtstreeks op het openbare
drinkwaterdistributienet worden aangesloten als er in de
toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer overeenkomstig de geldende normen is geïnstalleerd. Verzeker u
ervan dat diameter van de slang tenminste 13 mm is, dat
hij verstevigd en niet langer dan 25 m is.
Het aanzuigen van water uit open recipiënten
1) Schroef de aanzuigslang met het filter aan op de waterinlaat (INLET) en laat hem tot onderin de tank zakken.
2) De machine ontluchten:
a) S chroef de lans los;
b) Start de machine en open het pistool tot het eruit stromende water geen luchtbellen meer heeft.
3) Schakel de machine uit en schroef de lans weer vast.
N.B.: de maximale aanzuighoogte is 0,5 m. Wij raden aan
om voor het starten de aanzuigleiding te vullen.
168 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
7
1) Draai de waterkraan dicht.
2) Blaas de restdruk in het pistool af tot er geen water meer uit de
machine komt.
3) Schakel de machine uit (OFF/0).
4) Trek de stekker uit het stopcontact.
5) Maak na het gebruik de reinigingsmiddeltank leeg en schoon.
Voor het schoonmaken van de tank moet u in plaats van het
reinigingsmiddel schoon water gebruiken.
6) Schakel de beveiliging (D) van het pistool in.
REGELINGEN (FIG. 3)/PAGINA 6
7.1 Regeling van het mondstuk (waar voorzien)
Verdraai het mondstuk (E) om de waterstraal te regelen.
7.2 Regeling reinigingsmiddeldosering
Voor een reinigingsmiddelafgifte met de juiste druk moet u het
mondstuk (E) (waar voorzien) in de stand " " zetten, of de reinigingsmiddelset C13(waar voorzien) monteren, zoals afgebeeld
in de figuur.
Gebruik de regulateur (F) om de reinigingsmiddelafgifte te doseren
(waar voorzien).
8.6 Het reinigingsmiddel vullen en gebruiken
De reinigingsmiddelafgifte moet plaatsvinden met de accessoires en op de wijzen voorzien in punt 7.3.
Het gebruik van een langere hogedrukslang dan het standaard, met
de machine geleverde exemplaar, of het gebruik van een extra verlengslang kan het aanzuigen van het reinigingsmiddel uit de tank
(waar voorzien) verminderen of volledig onderbreken.
Vul de tank (B6) met een biologisch goed afbreekbaar reinigingsmiddel.
7.3 Regeling van de bedrijfsdruk (waar voorzien)
Gebruik de regulateur (G) om de bedrijfsdruk te veranderen. De
druk wordt aangegeven door de manometer (indien aanwezig).
8
GEBRUIKSINFORMATIE (FIG. 4)/PAGINA 6
8.1Bedieningen
- Startinrichting (H)
Zet de startinrichting in de stand (ON/I) om:
a) d e motor te starten (bij de modellen zonder TSS-inrichting)
b) de motor voor het gebruik gereed te maken (bij de modellen
met TSS-inrichting)
Wanneer de startinrichting is uitgerust met een controlelampje, zal deze
moeten gaan branden.
Zet de startinrichting in de stand (OFF/0) om de werking van de hogedrukreiniger te onderbreken.
Wanneer de startinrichting is uitgerust met een controlelampje, zal deze
uit moeten gaan.
- Bedieningshendel waterstraal (I).
8.7 Tips voor een correcte wasbeurt
Breng reinigingsmiddel aan op het droge oppervlak om het vuil op te
lossen. Werk bij verticale oppervlakken van beneden naar boven. Laat
het product 1÷2 minuten inwerken, waarbij het oppervlak echter niet
mag opdrogen. Werk met de hogedrukstraal op een afstand van meer
dan 30 cm, en start onderaan. Voorkom dat het spoelwater op nog
niet gewassen oppervlakken druipt.
In bepaalde gevallen zal de mechanische werking van de wasborstels
nodig zijn om het vuil te verwijderen.
De hoge druk is niet altijd de beste oplossing voor een goede
wasbeurt en zal bepaalde oppervlakken kunnen beschadigen. Het
gebruik van de puntstraal van het regelbare mondstuk en het gebruik
van de vuilfrees op delicate en gelakte delen en onder druk staande
componenten (bijv. banden, ventielen..) moet worden vermeden.
Een goede waswerking hangt op gelijke mate af van de druk en van
de hoeveelheid water.
Let op - gevaar!
De machine moet tijdens de werking op een veilig en
stabiel oppervlak staan en geplaatst zijn zoals aangegeven
in fig. 4.
8.2Starten (Zie fig. 4.)
1) Open de kraan van het waterleidingnet volledig.
2) Schakel de beveiliging (D) uit.
3) Houd het pistool enkele seconden lang geopend en start de
machine met de startinrichting (ON/I).
9
Let op - gevaar!
Let op - gevaar!
Voordat u de machine in werking stelt moet u zich verzekeren van de correcte watertoevoer; het droge gebruik zal de machine
beschadigen; bedek tijdens het gebruik de ventilatieroosters niet.
TSS-modellen - Bij de TSS-modellen met automatische onderbreking van de toevoer:
- zal, bij het sluiten van het pistool, de dynamische druk de elektromotor onmiddellijk uitschakelen;
- zal, bij het openen van het pistool, de drukval automatisch de
elektromotor starten waarna de druk weer met een hele korte
vertraging wordt hersteld;
- voor een perfecte werking van de TSS mag u het pistool niet sluiten en openen met tussenpauzes van minder dan 4÷5 seconden.
Om schade aan de machine te voorkomen moet u het droge
gebruik ervan vermijden en u ervan verzekeren dat de machine
altijd naar behoren met water wordt gevoed. Bij de modellen zonder TSS moet u, om schade aan de machine als gevolg van een verhoging van de watertemperatuur te voorkomen, bij een draaiende
machine de waterstraal nooit langer dan 5 minuten onderbreken.
8.3Stoppen
1) Zet de startinrichting in de stand (OFF/0).
2) Open het pistool en blaas de druk in de leidingen af.
3) Schakel de beveiliging (D) in.
8.4Herstarten
1) Schakel de beveiliging (D) uit.
2) Open het pistool en blaas de lucht in de leidingen af.
3) Zet de startinrichting in de stand (ON/I).
ONDERHOUD (FIG. 5)/PAGINA 279
Alle, niet in dit hoofdstuk behandelde onderhoudswerkzaamheden
moeten bij een erkend Verkoop- en Servicecentrum worden uitgevoerd.
NL
Trek, vóór alle werkzaamheden op de machine, de
stekker uit het stopcontact.
9.1 Reiniging van het mondstuk
1) Demonteer de lans van het pistool.
2) Verwijder met het gereedschap (C1) het vuil uit het gaatje in
het mondstuk.
9.2 Reiniging van het filter
Controleer voor ieder gebruik het aanzuigfilter (L) en het reinigingsmiddelfilter (waar voorzien) en reinig ze, indien noodzakelijk,
volgens de aanwijzingen.
9.3 Opheffing motorblokkering (waar voorzien)
Bij langdurige stilstand kan kalkaanslag de motor blokkeren. Om
de blokkering op te heffen moet u met het gereedschap (M) de
krukas draaien.
9.4 Olie bijvullen (waar voorzien)
Gebruik de vulopening om de olie tot op het juiste niveau bij te vullen.
Zie, voor de eigenschappen van de olie, de tabel “Eigenschappen van
de olie”.
9.5Opbergen
Voordat u de machine voor de winter opbergt, moet u hem met
niet-agressieve/niet-toxische antivriesvloeistof laten draaien.
Bewaar het apparaat op een droge en tegen vorst beschermde plek.
10 OPSLAG EN TRANSPORT (FIG. 5)/PAGINA 279
Sla de accessoires op zoals voorzien in fig. 5.
Vervoer de machine zoals voorzien in fig. 5.
8.5Buitengebruikstelling
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 169
169 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
11 INFORMATIE OVER STORINGEN
Problemen
De pomp bereikt de voorgeschreven
druk niet
De pomp heeft druksprongen
Mogelijke oorzaken
Mondstuk versleten
Waterfilter vies
Onvoldoende watertoevoer
Er wordt lucht aangezogen
Er is geen spanning
Problemen met de TSS-inrichting
Raadpleeg een erkend Technisch Servicecentrum
Er is lucht in de pomp
Mondstuk niet goed afgesteld
Interventie thermostaatklep
Aanzuighoogte uit open tank hoger dan 0,5 m
Het water wordt uit een externe tank aangezogen
De temperatuur van het water aan de ingang is te hoog
Mondstuk verstopt
Aanzuigfilter (L) vies
Onvoldoende netspanning
De motor "bromt" maar start niet
De elektromotor start niet
Verlies van spanning veroorzaakt door de verlengkabel
Langdurige stop van de machine
Problemen met de TSS-inrichting
Interventie veiligheidsklep bij vrije afvoer
De temperatuur van het water is te hoog
Pakkingen versleten
Hef de motorblokkering op via de opening aan de achterzijde met
het gereedschap "M" (voor de modellen waarbij dit is voorzien)
(fig. 5)
Laat de pakkingen vervangen bij een erkend Technisch
Servicecentrum
Raadpleeg een erkend Servicecentrum
Verminder de temperatuur (zie technische gegevens)
Raadpleeg een erkend Technisch Servicecentrum
Dichting van het hogedruksysteem of het pompcircuit defect
Raadpleeg een erkend Technisch Servicecentrum
Mondstuk verstopt
Reinig het mondstuk (fig. 5)
Stand regelbaar mondstuk op hoge druk
Reinigingsmiddel te dik
Gebruik van verlengslangen voor de hogedrukslang
Zet het mondstuk (E) in stand “ “ (fig. 3)
Verdunnen met water
Monteer de oorspronkelijke slang terug
Spoel met schoon water en verwijder eventuele aankoekingen
Wanneer het probleem aanhoudt moet u het erkende Technische
Servicecentrum raadplegen
De machine heeft langdurig stilgestaan
Pakkingen versleten
Waterlekkage
NL
Lawaaiigheid
Olielekkage
Alleen voor TSS: de machine start hoewel
het pistool gesloten is
Alleen voor TSS: wanneer u de hendel van
het pistool indrukt komt er geen water
uit (met gemonteerde voedingsslang)
Er wordt geen reinigingsmiddel aangezogen
Reinigingsmiddelcircuit vuil of dichtgekoekt
Waterlekkage uit de thermostaatklep
Oplossingen
Vervang het mondstuk
Reinig het filter (L) (fig. 5)
Draai de kraan helemaal open
Controleer de fittingen
Schakel de machine uit en gebruik het pistool tot de waterstraal
ononderbroken is. Opnieuw inschakelen.
Zet het mondstuk (E) in stand (+)(fig. 3)
Wacht tot de juiste watertemperatuur weer is hersteld
Verminder de aanzuighoogte
Verbind de machine met het waterleidingnet.
Verminder de temperatuur
Reinig het mondstuk (fig. 5)
Reinig het filter (L) (fig. 5)
Controleer of de netspanning overeenstemt met die van het typeplaatje (fig. 2)
Controleer de karakteristieken van de verlengkabel
Raadpleeg een erkend Technisch Servicecentrum
Raadpleeg een erkend Technisch Servicecentrum
Controleer op de aanwezigheid van spanning op het elektriciteitsnet
en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (*)
De temperatuur van het water in het mondstuk is hoger dan de
maximale waarde aangegeven op het typeplaatje
Onderbreek, bij een draaiende machine, de waterstraal nooit langer
dan 5 minuten.
(+) Indien tijdens het gebruik de motor stil gaat staan en niet meer start, moet u 2-3 minuten wachten voordat u hem opnieuw start
(interventie van de thermische beveiliging).
Mocht het probleem zich vaker voordoen dan moet u de Technische Servicedienst waarschuwen.
MODEL
NL
SERIENUMMER
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 170
170 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
12 HOE BESCHADIGINGEN VAN DE OPPERVLAKKEN TE VERMIJDEN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
LET OP
Het gebruik van de machine voor het wassen van banden kan de banden beschadigen en ze een bron van gevaar laten worden.
Richt de hogedrukstraal nooit rechtstreeks op de band.
Gebruik de machine altijd met de laagste druk tijdens het reinigen in de buurt van wielen en banden.
Gebruik nooit de "Turbolans" voor het wassen van enig deel van de auto.
Lees, voor meer informatie, de sectie: “8.7 Tips voor een correcte wasbeurt”.
EG-Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij, van Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italië dat de onderstaand vermelde machine(s) Stanley:
Benaming van de machineHogedrukreiniger
Nr. model
SXPW19ESXPW19PE
Opgenomen vermogen
1,8 kW
1,8 kW
conform is (zijn) aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EG (Italiaans wetsbesluit 262/2002).
en gefabriceerd is (zijn) in overeenstemming met de volgende normen of de volgende standaarddocumenten :
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Naam en adres van de persoon belast met de afgifte van de technische documentatie: Stefano Reverberi / AR Algemeen directeur
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italië
De procedure ter beoordeling van de conformiteit vereist door richtlijn 2000/14/EG is uitgevoerd in navolging van Bijlage V
SXPW19ESXPW19PE
Nr. model
Gemeten geluidsvermogenniveau:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 84 dB (A) 84 dB (A)
NL
Datum: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiAlgemeen directeur
Garantie
De geldigheid van de garantie wordt bepaald door het geldende normenstelsel van het land waarin het product wordt verhandeld (behoudens andere
aanwijzingen van de fabrikant).
Bij defecten aan het product als gevolg van de kwaliteit van het materiaal, vanwege constructiefouten of een ontbrekende conformiteit tijdens de
geldigheidsperiode van de garantie, garandeert de fabrikant de vervanging van de defecte onderdelen en zal hij, bij slijtage binnen de norm, zorg dragen
voor de reparatie van de producten of de vervanging ervan.
De garantie is niet van toepassing op aan normale slijtage onderworpen componenten (klep, zuiger, pakking water, pakking olie, veren, O-ringen, accessoires
als slang, pistool, borstels, wielen enz.);
De garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door, of als gevolg van:
- onjuist gebruik, niet toegestaan gebruik, nalatigheid,
- verhuur of professioneel gebruik, wanneer het product werd verkocht voor huishoudelijk gebruik,
- niet inachtneming van de onderhoudsnormen voorzien in de specifieke handleiding,
- reparaties uitgevoerd door niet geautoriseerde personen of centra,
- het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen of accessoires,
- schade veroorzaakt door het transport, door vreemde voorwerpen of substanties, door ongelukken,
- bergings- of opslagproblemen.
Voor de activering van de garantie moet een bewijs van aankoop worden getoond.
Wendt u zich voor assistentie, Pagina: 276.
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 171
171 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
Technische gegevens
Technische Gegevens
Debiet
Maximaal debiet
Druk
Maximumdruk
Vermogen
Max. temperatuur voeding
Maximale voedingsdruk
Afstotingskracht van het pistool bij de maximale druk
Type olie pomp
Beschermingsklasse
Motorisolatie
Motorbescherming
Spanning
Maximaal toegestane netimpedantie
Geluidsdrukniveau LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Geluidsvermogenniveau LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Trillingen van het apparaat (K = 1 m/s2):
Gewicht
Eenheid
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
-
Classe
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
1,8
50
1
12,6
-
I/
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Technische wijzigingen voorbehouden!
NL
NL
© 2016 Nederlands
93685_DP.indb 172
172 (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
07/04/16 12:11
1 SIKKERHETSREGLER
1.1 Maskinen du har kjøpt er et høyteknologisk produkt fremstillet av en av Europas
ledende produsenter av høytrykksvasker. For best mulig ytelse har vi har sammenfattet
disse linjene du bør lese nøye og følge ved bruk. Ta alle forholdsregler ved tilkobling,
bruk og vedlikehold av maskinen for å beskytte deg selv og andre i nærheten
mot skader. Les nøye og følg sikkerhetsforskriftene. Manglende overhold kan sette
personers helse og sikkerhet i fare eller forårsake økonomiske skader.
2 INFORMASJONSANVISNINGER
2.1 Følg anvisningene på skiltene og symbolene festet på maskinen, og i denne bruksanvisning.
På maskinen og i bruksanvisningen finnes kun de symbolene som gjelder maskinen
som er kjøpt. Kontroller at symbolene og skiltene festet på maskinen alltid er hele og
leselige. Hvis ikke, må de skiftes ut og henges opp på samme plass.
Advarsel - fare
Les disse instruksjonene nøye før bruk.
Ikon E2 (hvis symbolet finnes på fig. 1) - Viser at maskinen er til profesjonelt bruk,
dvs. for personer med erfaring, teknisk kjennskap, kjennskap til standarder og lover, og
som er i stand til å bruke maskinen og utføre det nødvendige vedlikeholdet.
Maskinen skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
psykiske evner, eller av personer uten erfaring eller kjennskap til maskinen.
NO
Ikon E3 (hvis symbolet finnes på fig. 1) - Viser at maskinen ikke er til profesjonelt
bruk (hjemmebruk). Maskinen skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller av personer uten erfaring eller kjennskap
til maskinen med mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av maskinen og
risikoene knyttet til bruken.
Deler i bevegelse. Ikke berør.
0 Posisjon for bryter slått av
I Posisjon for bryter slått på
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 173
173 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
Garantert lydeffektnivå
Forbud: Varsler brukeren om at landets gjeldende regelverk kan forby tilkoblingen
av maskinen til drikkevannsforsyningen.
Fare: Varsler brukeren om at vannstrålen ikke skal rettes mot barn, dyr,
elektrisk utstyr eller selve maskinen.
Maskinen er i isolasjonsklasse II. Det betyr at den har en forsterket isolasjon eller er
dobbeltisolert (kun hvis symbolet finnes på maskinen).
Maskinen er i isolasjonsklasse I. Det betyr at den har en jordleder (kun hvis
symbolet finnes på maskinen).
Maskinen er i samsvar med anvendbare europeiske direktiver.
Ikon E1 - Viser påbudet om ikke å avhende høytrykksvaskeren som vanlig
husholdningsavfall. Den kan leveres inn til forhandleren ved kjøp av en ny.
Maskinens elektriske og elektroniske deler må ikke brukes om igjen til feil bruk, fordi de
kan være helseskadelige.
Bruk hørselsvern.
NO
Bruk vernemaske.
Bruk åndedrettsvern.
Bruk vernehansker.
Bruk vernesko.
Bruk verneklær.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 174
174 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
3 SIKKERHETSFORSKRIFTER/RESTERENDE RISIKOER
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
ADVARSLER: SIKKERHETSMESSIGE “FORBUD”
Advarsel. IKKE la barn bruke maskinen, og pass på at de ikke leker med maskinen.
Advarsel. Trykkstrålene kan være farlige ved feil bruk.
Advarsel. IKKE bruk maskinen med brannfarlige eller giftige væsker, eller andre
produkter som ikke er egnet for en korrekt bruk av maskinen. Det er forbudt å
bruke maskinen i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige omgivelser.
3.1.4 Advarsel. FARE FOR EKSPLOSJON IKKE sprøyt brannfarlige væsker.
3.1.5 Advarsel. IKKE rett vannstrålen mot personer eller dyr.
3.1.6 Advarsel. IKKE rett vannstrålen mot maskinen, elektriske deler eller annet
elektrisk utstyr.
3.1.7 Advarsel. IKKE bruk maskinen innenfor et arbeidsområde hvor det oppholder
seg personer uten verneklær.
3.1.8 Advarsel. IKKE rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller
skotøy.
3.1.9 Advarsel. IKKE bruk maskinen utendørs når det regner.
3.1.10 Advarsel. Maskinen må IKKE brukes av barn, ukyndige personer eller personer
som ikke har lest og forstått bruksanvisningen.
3.1.11 Advarsel. IKKE ta på støpslet og/eller stikkontakten med våte hender.
3.1.12 Advarsel. IKKE bruk maskinen hvis strømledningen er ødelagt.
Hvis strømledningen er ødelagt, må den enten skiftes ut av produsenten, et
autorisert servicesenter eller kvalifisert personale for å unngå sikkerhetsfarer.
3.1.13 Advarsel. IKKE bruk maskinen hvis en strømkabel eller viktige deler som bl.a.
sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger eller sprøytepistolen er skadet.
3.1.14 Advarsel. IKKE lås pistolhåndtaket i driftsposisjon.
3.1.15 Advarsel. Kontroller at maskinen har typeskilt. Kontakt leverandøren hvis
det ikke er tilfelle. Maskiner uten typeskilt må IKKE brukes, fordi de kan ikke
identifiseres og kan være farlige.
3.1.16 Advarsel. IKKE forsøk å endre sikkerhetsventilens og sikkerhetsanordningenes
kalibrering på noen måte.
3.1.17 Advarsel. IKKE endre originaldiameteren til den justerbare sprøytedysen.
3.1.18 Advarsel. IKKE flytt maskinen ved å dra i STRØMLEDNINGEN.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 175
NO
175 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
3.1.19 Advarsel. Unngå at kjøretøy kjører over høytrykksslangen.
3.1.20 Advarsel. IKKE flytt maskinen ved å dra i høytrykksslangen.
3.1.21 Advarsel. Hvis høytrykksstrålen rettes mot dekk, dekkventiler og andre trykksatte
deler, utgjør den en potensiell fare. Unngå bruk av rotordysen, og hold alltid
strålen på minst 30 cm avstand under vaskingen.
3.1.22 Advarsel. Det er forbudt å bruke ikke originalt tilbehør eller tilbehør som
ikke er spesifikt for modellen. Det er forbudt å utføre endringer på maskinen.
Utføring av endringer fører til bortfall av samsvarserklæringen og fritar
produsenten fra sivil- og strafferettslig ansvar.
3.2 ADVARSLER: SIKKERHETSMESSIGE “PÅBUD”
3.2.1 Advarsel. Alle strømførende deler MÅ BESKYTTES mot vannstrålen.
3.2.2 Advarsel. Den elektriske tilkoblingen må utføres av en fagkyndig elektriker i
samsvar med standard IEC 60364-1. Det anbefales å installere en jordfeilbryter
som avbryter strømforsyningen til maskinen hvis lekkasjestrømmen til jord
overstiger 30 mA for 30 ms, eller en kontrollanordning for jordkretsen.
3.2.3 Advarsel. UNDER start kan maskinen forårsake nettforstyrrelser.
3.2.4 Advarsel. Bruk av jordfeilbryter betyr økt sikkerhet for brukeren (30 mA).
3.2.5 Advarsel. For modellene uten støpsel må installasjonen utføres av kvalifisert
personale.
3.2.6 Advarsel. Bruk kun godkjente skjøteledninger med et egnet tverrsnitt.
3.2.7 Advarsel. Koble alltid fra hovedbryteren når maskinen forlates uten tilsyn.
3.2.8
NO
Advarsel. Det høye trykket kan føre til at deler slynges ut. Bruk personlig
verneutstyr.
3.2.9 Advarsel. TREKK UT støpslet før det utføres arbeid på maskinen.
3.2.10 Advarsel. Før du trykker inn pistolhåndtaket må du holde GODT FAST i
sprøytepistolen for å fange opp rekylen.
3.2.11 Advarsel. FØLG vannverkets forskrifter. I henhold til IEC 60335-2-79 kan maskinen
kun kobles til drikkevannsforsyningen hvis vanntilførselen til maskinen er
utstyrt med tilbakestrømningsbeskyttelse av typen BA i samsvar med standard
EN 12729. Tilbakestrømningsbeskyttelsen kan bestilles hos produsenten.
3.2.12 Advarsel. Vann som renner inn i tilbakestrømningsbeskyttelsene klassifiseres
ikke som drikkevann.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 176
176 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
3.2.13 Advarsel. Vedlikehold og/eller reparasjoner av elektriske komponenter MÅ
utføres av kvalifisert personale.
3.2.14 Advarsel. SLIPP UT resttrykket før slangen kobles fra maskinen.
3.2.15 Advarsel. KONTROLLER før hver bruk og jevnlig at skruene er strammet skikkelig
og at ingen av delene er slitte eller defekte.
3.2.16 Advarsel. BRUK utelukkende vaskemidler som ikke kan forårsake korrosjon på
dekklaget til høytrykksslangen/strømledningen.
3.2.17 Advarsel. HOLD personer og dyr på minst 15 meters avstand.
3.2.18 Advarsel. Denne maskinen skal brukes med vaskemidler som leveres eller
anbefales av produsenten. Hvis du bruker andre vaskemidler eller kjemiske
produkter, kan det virke negativt inn på maskinens sikkerhet.
3.2.19 Advarsel. Unngå at vaskemidlet kommer i kontakt med huden, og spesielt
øynene! Ved kontakt med øynene, skyll med rent vann og kontakt lege
umiddelbart!
3.2.20 Advarsel. Høytrykksslangene, slangekoblingene og leddene er viktige elementer
for sikker drift av maskinen. Bruk kun høytrykksslanger, slangekoblinger og ledd
som anbefales av produsenten.
3.2.21 Advarsel. For å kunne garantere sikker drift av maskinen må du kun bruke
originale reservedeler fra produsenten eller godkjente av produsenten.
3.2.22 Advarsel. Uegnede skjøteledninger kan være farlige. Ved bruk av skjøteledning,
velg en som er egnet til utendørsbruk, og pass på at tilkoblingen holdes tørr og
over bakkenivå. Det anbefales å bruke en kabeltrommel, som blir liggende minst
60 mm over bakknivå.
3.2.23 Advarsel. Slå av maskinen og koble den fra strømmen før montering, rengjøring,
justering, vedlikehold, oppbevaring og transport.
3.2.24 Advarsel. Sett rengjøringssettet for rørledninger inn til det røde merket før
maskinen slås på.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 177
NO
177 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
4
- Termostatventil (D1 hvis finnes)
Hvis vanntemperaturen overstiger produsentens fastsatte temperatur, tømmer termostatventilen ut det varme vannet og suger
inn tilsvarende mengde kaldt vann for å gjenopprette riktig
temperatur.
- Sikring (D): Unngår tilfeldig vannstråle.
- Varmevern: Stopper maskinen ved overbelastning.
GENERELL INFORMASJON (FIG. 1)/SIDE 3
4.1 Hvordan bruke bruksanvisningen
Bruksanvisningen er en viktig del av maskinen. Ta vare på den for
senere bruk. Les bruksanvisningen grundig før installasjon og bruk.
Hvis du selger høytrykksvaskeren, må bruksanvisningen overlates
til den nye eieren.
4.2Levering
Maskinen leveres delvis demontert inni en kartongemballasje.
Sammensetningen av levering er vist på fig. 1.
4.2.1
Vedlagt dokumentasjon
A1 Bruks- og vedlikeholdsanvisning
A2Sikkerhetsregler
A3Samsvarserklæring
A4Garantiregler
4.3 Kassering av emballasjen
Emballasjen er fremstillet i miljøvennlige materialer. Uansett må
de resirkuleres eller avhendes i samsvar med gjeldende regelverk.
5
TEKNISK INFORMASJON (FIG. 1)/SIDE 3
5.1 Beregnet bruk
Maskinen er beregnet til hjemmebruk for rengjøring av kjøretøy,
maskiner, båter, bygninger osv. Hardnakket skitt fjernes ved bruk av
rent vann og biologisk nedbrytbare kjemiske vaskemidler.
Rengjøring av motorer i kjøretøy er kun tillatt dersom det skitne
vannet kasseres i overensstemmelse med gjeldende lover.
- Vannets matetemperatur: Se maskinens typeskilt.
- Vannets matetrykk: min. 0,1 MPa - maks 1 MPa.
- Omgivelsestemperatur ved drift: Over 0 °C.
Maskinen er i samsvar med standard IEC 60335-1 og IEC 60335-2-79.
6
INSTALLASJON (FIG. 2)/SIDE 4-5
6.1Montering
Advarsel - fare!
Maskinen må være koblet fra strømmen ved installasjon
og montering.
For monteringssekvensen se fig. 2.
6.2
Montering av luftelokkene (avhengig av modell)
For å unngå oljelekkasjer leveres maskinen med oljepåfyllingsåpningene lukket med røde lokk. Disse må skiftes ut med luftelokkene
som følger med.
6.3 Montering av rotordysen
(for modellene som er utstyrt med dette)
Med rotordysen oppnås en enda mer effektiv vasking.
Bruk av rotordysen kan føre til et trykkfall på 25 % i forhold til trykket
som oppnås med den justerbare sprøytedysen. Bruk av rotordysen
gir allikevel en større vaskekraft pga. vannstrålens roterende effekt.
6.4 Elektrisk tilkobling
Advarsel - fare!
Kontroller at nettspenningen og -frekvensen (V/Hz)
stemmer overens med det som er oppgitt på typeskiltet (fig. 2).
6.4.1
5.2Bruker
Ikonet på fig. 1 viser hvilken bruker som kan bruke maskinen (profesjonell eller ikke profesjonell).
5.3Hoveddeler
B2Lanse
B3 Sprøytepistol med sikring
B4 Strømledning med støpsel (avhengig av modell)
B5Høytrykksslange
B6 Vaskemiddeltank (avhengig av modell)
B7 Oljelokk (avhengig av modell)
ESprøytedyse
F Vaskemiddelregulator (avhengig av modell)
G Trykkregulator (avhengig av modell)
LVannfilter
NO
5.3.1Tilbehør (hvis følger med leveringen - se fig. 1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Verktøy for rengjøring av
sprøytedyse
Rotordyse
Håndtak
Børste
Slangetrommel
Vannsugesett
Rengjøringssett for rørledninger
Børstesett for store overflater
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Adapter
Skruer og bolter
Veggkonsoll
Spak
Vaskemiddelsett
Hjul
Tube med smørefett
Manometeret
Adapter
5.4Sikkerhetsanordninger
- Oppstartsanordning (H)
Oppstartanordningen hindrer en utilsiktet bruk av maskinen.
Advarsel - fare!
Ikke forsøk å endre sikkerhetsventilens kalibrering
på noen måte.
- Sikkerhets- og/eller trykkbegrensningsventil.
Sikkerhetsventilen fungerer også som trykkbegrensningsventil.
Når pistolhåndtaket slippes, åpnes sikkerhetsventilen og vannet
resirkulerer enten gjennom pumpeinnløpet eller renner ut på
bakken.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 178
Ved bruk av skjøteledninger
Skjøteledningene og støpslene må ha en kapslingsgrad
på IPX5.
Tverrsnittet til skjøteledninger som brukes må være proporsjonalt med lengden, det vil si at jo lenger skjøteledningen er, jo større må tverrsnittet være. Se tabell I.
6.5Vanntilkobling
Advarsel - fare!
Ta inn kun filtrert eller rent vann. Vanntilførselen
må som et minimum være tilsvarende pumpens avgitte
vannmengde.
Plasser maskinen så nær vanntilførselen som mulig.
6.5.1Tilkoblingsåpninger
l Vannutløp (OUTLET)
n Vanninnløp med filter (INLET)
6.5.2
6.5.3
Tilkobling til det lokale vannverket
Maskinen kan bare kobles til drikkevannsforsyningen hvis
vanntilførselen til maskinen er utstyrt med tilbakestrømningsbeskyttelse med tømningsmulighet i samsvar med
gjeldende bestemmelser. Pass på at slangen har en diameter på minst 13 mm, er forsterket og er maks 25 m lang.
Innsuging av vann fra åpne beholder
1) Fest sugeslangen med filteret til vanninnløpet (INLET)
og senk den helt ned på bunnen av beholderen.
2) Slipp ut luften i maskinen:
a) Løsne lansen.
b) Start maskinen og åpne pistolhåndtaket helt det renner ut vann uten luftbobler.
3) Slå av maskinen og stram til lansen igjen.
Merk: Maks sugehøyde er 0,5 m. Det anbefales å fylle
sugeslangen før bruk.
178 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
7
JUSTERINGER (FIG. 3)/SIDE 6
7.1 Justering av sprøytedysen (avhengig av modell)
6) Sett på sikringen (D) for sprøytepistolen.
8.6 Fylling og bruk av vaskemiddel
Vaskemidlet må tilføres med tilbehøret og som forklart i punkt 7.3.
Bruk av en lenger høytrykksslange enn den som følger med
maskinen, eller en ekstra forlengerslange, kan føre til at innsugingen
av vaskemiddelet fra tanken (avhengig av modell) reduseres eller
avbrytes helt.
Fyll opp tanken (B6) med høyt biologisk nedbrytbart vaskemiddel.
Drei på sprøytedysen (E) for å justere vannstrålen.
7.2 Justering av vaskemiddeltilførselen
For tilføring av vaskemiddelet med riktig trykk må sprøytedysen (E)
(avhengig av modell) dreies til pos. " ", eller vaskemiddelsettet
(C13) (avhengig av modell) monteres som vist på figuren.
Drei på regulatoren (F) for dosering av vaskemiddelmengden som
skal tilføres (avhengig av modell).
8.7 Råd for korrekt vasking
Løs opp skitt ved å påføre vaskemiddelet på den tørre overflaten.
På vertikale flater begynner du nederst og jobber deg oppover. La
vaskemidlet virke i 1-2 minutter, men overflaten må ikke tørke. Bruk
høytrykksstrålen minst 30 cm fra overflaten og arbeid nedenfra og
opp. Unngå at skyllevannet renner på flater som ennå ikke er vasket.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke vaskebørster for å
fjerne skitten.
Bruk av høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen for et godt vaskeresultat ettersom noen flater kan bli ødelagt. Unngå å bruke den
justerbare sprøytedysens rette stråle og rotordysen på skånsomme
og lakkerte deler samt trykksatte deler (f.eks. dekk, dekkventiler,
osv.).
En god vaskeeffekt avhenger i like stor grad av vanntrykket som
vannmengden.
7.3 Justering av driftstrykket (avhengig av modell)
Drei på regulatoren (G) for å endre driftstrykket. Trykket vises på
manometeret (hvis finnes).
8
INFORMASJON OM BRUK (FIG. 4)/SIDE 6
8.1Kontroller
- Oppstartsanordning (H).
Drei oppstartsanordningen til pos. (1 ON) for å
a) starte motoren (for modeller uten TSS-utstyr)
b) klargjøre motoren for start (for modeller med TSS-utstyr).
Hvis oppstartsanordningen har en kontrollampe, må denne tennes.
Drei oppstartsanordningen til pos. (0 OFF) for å stanse maskinen.
Hvis oppstartsanordningen har en kontrollampe, må denne slukkes.
- Kontrollspak for vannstrålen (I).
9
Advarsel - fare!
Maskinen må stå på et sikkert, stabilt underlag når den
brukes, og i den stillingen som er vist på fig. 4.
Advarsel - fare!
8.2Start (fig. 4)
1) Åpne vannkranen helt.
2) Frigjør sikringen (D).
3) Trykk inn pistolhåndtaket noen sekunder og start maskinen med
oppstartsanordningen (1 ON).
Advarsel - fare!
Kontroller før start at maskinen forsynes med vann
på riktig måte. Tørrgang skader maskinen. Ikke dekk til
ventilasjonsrillene under bruk.
TSS-modeller - For TSS-modeller med automatisk avbrytelse av
forsyningen:
- Når pistolhåndtaket slippes, vil det dynamiske trykket automatisk
stoppe den elektriske motoren.
- Når pistolhåndtaket trykkes inn, synker trykket automatisk,
den elektriske motoren startes og trykket gjenopprettes med en
ubetydelig forsinkelse.
- For en korrekt bruk av må ikke pistolhåndtaket slippes og trykkes
inn på mindre enn 4-5 sekunder.
Ikke bruk maskinen på tørrgang, fordi den kan skades.
Kontroll at maskinen alltid er riktig forsynt med vann.
For å unngå å påføre maskinen skader som skyldes temperaturøkninger, må ikke vannstrålen avbrytes i mer enn 5
minutter (for modeller uten TSS-utstyr).
8.3Stopp
1) Drei oppstartsanordningen til pos. (0 OFF).
2) Trykk inn pistolhåndtaket for å slippe ut luften i rørledningene.
3) Sett på sikringen (D).
JUSTERINGER (FIG. 5)/SIDE 279
Alle vedlikeholdsinngrep som ikke beskrives i dette kapittelet skal
utføres ved et autorisert servicesenter.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold
av maskinen.
9.1 Rengjøring av sprøytedysen
1) Ta lansen av sprøytepistolen.
2) Fjern skitt fra åpningen i sprøytedysen med verktøyet (C1).
9.2 Rengjøring av filteret
Kontroller sugefilteret (L) og vaskemiddelfilteret (avhengig av
modell) før hver bruk, og rengjør som beskrevet ved behov.
9.3 Frigjøring av motoren (avhengig av modell)
Hvis høytrykksvaskeren ikke brukes på lang tid, kan kalkavsetninger
føre til blokkering av motoren. Drei motorakselen med et verktøy
(M) for å frigjøre motoren.
9.4 Fylling av olje (avhengig av modell)
NO
Fyll på olje gjennom påfyllingshullet for å gjenopprette riktig nivå.
Se oljens egenskaper i tabellen Oljeegenskaper.
9.5Oppbevaring
Kjør maskinen med en ikke-korroderende og giftfri frostvæske før
den settes bort for vinteren.
Oppbevar maskinen på et tørt og frostsikkert sted.
10 OPPBEVARING OG TRANSPORT (FIG. 5)/SIDE 279
Lagre tilbehøret som vist på fig. 5.
Transporter maskinen som vist på fig. 5.
8.4 Oppstart igjen
1) Frigjør sikringen (D).
2) Trykk inn pistolhåndtaket for å slippe ut luften i rørledningene.
3) Drei oppstartsanordningen til pos. (ON/I).
8.5Oppbevaring
1) Lukk vannkranen.
2) Slipp ut resttrykket ved å trykke inn pistolhåndtaket helt til det
ikke renner vann ut av maskinen.
3) Slå av maskinen (0 OFF).
4) Trekk støpslet ut av stikkontakten.
5) Tøm og vask vaskemiddeltanken etter bruk. Vask tanken med rent
vann uten bruk av vaskemiddel.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 179
179 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
11 FEILSØKING
Problem
Pumpen virker ikke ved foreskrevet trykk.
Plutselig forandring i pumpetrykk.
Motoren summer, men vil ikke
starte.
Mulige årsaker
Løsninger
Slitt dyse.
Vannfilteret er tilsmusset.
For lavt vanntrykk.
Luft suges inn i systemet.
Luft i pumpen.
Sprøytedyse i feil stilling.
Termostatventilen er utløst.
Sugehøyde på over 0,5 m fra åpen beholder.
Vanninntak fra ekstern tank.
For høy matetemperatur til vannet.
Tilstoppet dyse.
Sugefilteret (L) er skittent.
For lav matespenning.
Spenningstap ved bruk av skjøteledning.
Maskinen har ikke vært i bruk på lenge.
Problem med TSS-utstyret.
Ingen strømforsyning.
Den elektriske motoren starter
ikke.
Problem med TSS-utstyret.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Maskinen har ikke vært i bruk på lenge.
Vannlekkasje.
NO
Unormalt mye støy.
Oljelekkasje.
Kun for TSS-modeller: Maskinen
starter selv om pistolhåndtaket
er sluppet.
Kun for TSS: Ikke noe vann når
pistolhåndtaket trykkes inn (med
tilkoblet vannslange).
Skift ut dysen.
Rengjør filteret (L) (fig. 5).
Åpne vannkranen helt.
Kontroller koblingene.
Slå av maskinen og bruk sprøytepistolen helt til vannstrømmen er jevn. Slå på maskinen igjen.
Innstill sprøytedysen (E) i pos. (+) (fig. 3).
Vent til riktig vanntemperatur er gjenopprettet.
Reduser sugehøyden.
Koble maskinen til vannettet.
Senk temperaturen.
Rengjør dysen (fig. 5).
Rengjør filteret (L) (fig. 5).
Sjekk spenningen i strømnettet (fig. 2).
Kontroller skjøteledningens karakteristikker.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Sjekk at støpselet sitter riktig i stikkontakten og at strømmen ikke er gått (*).
Slitte tetninger.
Sikkerhetsventilen med fri tømming er utløst.
For høy vanntemperatur.
Slitte tetninger.
Frigjør motoren med verktøyet (M) gjennom hullet på
baksiden (på noen modeller) (fig. 5).
La et autorisert servicesenter skifte ut tetningene.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Senk temperaturen (se tekniske data).
Kontakt et autorisert servicesenter.
Høytrykkssystemet eller pumpens hydraulikksystem
er ikke tett.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Tilstoppet dyse.
Rengjør dysen (fig. 5).
Det suges ikke inn vaskemiddel.
Den justerbare sprøytedysen er innstilt på høyt trykk.
Vaskemiddelet er for tyktflytende.
Det brukes forlengerslanger for høytrykksslangen.
Vaskemiddelkretsen er full av belegg eller innsnevringer.
Innstill sprøytedysen (E) i pos. " " (fig. 3).
Bland ut med vann.
Monter den originale slangen igjen.
Skyll med rent vann og fjern ev. innsnevringer. Kontakt et
autorisert servicesenter hvis problemet vedvarer.
Vannlekkasje fra termostatventilen.
Vanntemperaturen i sprøytedysen har oversteget
maks verdi angitt på typeskiltet.
Ikke avbryt vannstrålen i mer enn 5 minutter mens
maskinen er i drift.
(*) Hvis motoren stopper under drift og ikke starter igjen, vent 2-3 minutter før du prøver igjen (varmevernet er utløst).
Kontakt kundeservice hvis feilen oppstår mer enn en gang.
MODELL
NO
SERIENUMMER
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 180
180 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
12 HVORDAN UNNGÅ Å SKADE FLATENE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ADVARSEL
Bruk av maskinen til vasking av dekk kan skade dekkene og være farlig.
Ikke rett høytrykksvannstrålen direkte mot dekket.
Bruk alltid maskinen med laveste trykk ved vasking i nærheten av hjul og dekk.
Bruk aldri turbolansen til vasking av kjøretøy.
For mer informasjon les avsnittet: “8.7 Råd for korrekt vasking”.
EF-samsvarserklæring
Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italia, erklærer at følgende Stanley maskin/er:
MaskinbenevnelseHøytrykksvasker
SXPW19ESXPW19PE
Modellnr.
Effektforbruk
1,8 kW
1,8 kW
er i samsvar med følgende europeiske direktiver:
2006/42/EF, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EF (Ita. Lovdekret 262/2002).
og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Navn og adresse på den personen som har fullmakt til å utferdige den tekniske dokumentasjonen: Stefano Reverberi / AR Daglig leder
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italia
I henhold til direktiv 2000/14/EF har prosedyren for samsvarsvurderingen blitt utført i samsvar med Vedlegg V
SXPW19ESXPW19PE
Modellnr.
Målt lydeffektnivå:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garantert lydeffektinivå:
84 dB (A) 84 dB (A)
NO
Dato: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiDaglig leder
Garanti
Garantiens gyldighet følger gjeldende lover i landet hvor produktet selges (hvis ikke annet er oppgitt av produsenten).
Dersom produktet er mangelfullt på grunn av material- eller konstruksjonsfeil eller manglende overensstemmelse med kravene, vil produsenten, i
garantiperioden, skifte ut defekte deler eller reparere/skifte ut rimelig slitte deler.
Garantien dekker ikke slitasjeutsatte deler (ventil, stempel, vanntetning, oljetetning, fjærer, O-ringer, tilbehør som slange, sprøytepistol, børster, hjul, osv.).
Garantien dekker ikke feil forårsaket av eller som resultat av:
- feil bruk, ikke tillatt bruk, skjødesløshet,
- utleie eller profesjonell bruk når produktet er solgt til hjemmebruk
- manglende overhold av vedlikeholdsforskriftene i bruksanvisningen,
- reparasjoner utført av uautorisert personale eller uautoriserte servicesenter,
- bruk av ikke originale reservedeler eller tilbehør,
- skader forårsaket av transporten, av fremmedlegemer eller ukjente stoffer, ulykker,
- problemer vedrørende lagring eller oppbevaring.
For en gyldig garanti må det fremvises kvittering.
For service, Side: 276.
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 181
181 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
Tekniske data
Tekniske data
Kapasitet
Maks kapasitet
Trykk
Maks. trykk
Effekt
Maks. matetemperatur
Maks. matetrykk
Sprøytepistolens rekyl ved maks. trykk
Olje for pumpe
Beskyttelsesklasse
Motorisolering
Motorbeskyttelse
Spenning
Maks tillatt nettimpedans
Lydtrykknivå LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Lydeffektnivå LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Maskinens vibrasjoner(K = 1 m/s2):
Vekt
Unit
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
-
Classe
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
1,8
50
1
12,6
-
I/
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Med forbehold om tekniske endringer!
NO
NO
© 2016 Norsk
93685_DP.indb 182
182 (Oversettelse av den originale bruksanvisningen)
07/04/16 12:11
1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Zakupione urządzenie jest zaawansowanym technologicznie produktem zaprojektowanym
przez jednego z wiodących europejskich producentów myjek ciśnieniowych.
Aby zapewnić najwyższą skuteczność działania urządzenia, dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję i przestrzegaj zawartych w niej zaleceń przy każdym użyciu urządzenia.
Podczas użytkowania i konserwacji urządzenia oraz podłączania jego elementów należy
zachować wszelkie możliwe środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo własne, jak
i osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. Należy dokładnie zapoznać się
ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Niezastosowanie
się do zaleceń może być przyczyną urazów lub poważnego uszkodzenia sprzętu.
2 OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Przestrzegaj zaleceń wyróżnionych oznaczeniami i symbolami bezpieczeństwa zawartych w
instrukcji i umieszczonych na urządzeniu.
W instrukcji oraz na urządzeniu znajdują się tylko symbole dotyczące zakupionego modelu
urządzenia. Upewnij się, że symbole i znaki przymocowane do urządzenia są zawsze
dostępne i czytelne. W innym wypadku umieść symbole zastępcze w pierwotnym położeniu.
Ostrzeżenie - Przestroga - Niebezpieczeństwo
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Symbol E2 (o ile pojawi się w instrukcji) oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do
użytku profesjonalnego, stworzone z myślą o doświadczonych użytkownikach dysponujących
wiedzą techniczną i prawną oraz zdolnych do wykonywania czynności związanych z obsługą
i konserwacją urządzenia. Urządzenie nie nadaje się do użytkowania przez dzieci oraz osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby
bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy.
PL
Symbol E3 (o ile pojawi się w instrukcji) oznacza, że urządzenie jest przeznaczone
do użytku domowego. Urządzenie nadaje się do użytkowania przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby bez niezbędnego
doświadczenia i wiedzy, o ile pracują one pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tym związane.
Ruchome części. Nie dotykać.
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 183
183
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
0 Przełącznik w pozycji wyłączonej
I Przełącznik w pozycji włączonej
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Znak zakazu informujący użytkowników o tym, że lokalne przepisy prawne mogą
zabraniać podłączania produktu do sieci wodociągowej.
Znak niebezpieczeństwa ostrzegający użytkowników o tym, że nie wolno
kierować strumienia wody na ludzi, sprzęt elektryczny lub na samo urządzenie.
Ten produkt jest oznaczony II klasą izolacji. Oznacza to, że izolacja jest wzmocniona
lub podwójna (dotyczy tylko urządzeń, na których znajduje się ten symbol).
Ten produkt jest oznaczony I klasą izolacji. Oznacza to, że jest wyposażony w
przewód uziemiający (dotyczy tylko urządzeń, na których znajduje się ten symbol).
Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami stosownych dyrektyw europejskich.
Symbol E1 oznacza, że urządzenie nie może być utylizowane wraz z odpadami
komunalnymi. Można przekazać je dystrybutorowi przy zakupie nowego urządzenia. Części
elektryczne i elektroniczne urządzenia nie nadają się do ponownego użycia lub innych
niewłaściwych form użytkowania ze względu na zawartość substancji groźnych dla zdrowia.
PL
Stosuj ochronę słuchu.
Stosuj maskę ochronną.
Stosuj środki ochrony dróg oddechowych.
Stosuj rękawice ochronne.
Stosuj obuwie ochronne.
Stosuj odzież ochronną.
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 184
184
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA/RYZYKO RESZTKOWE
3.1 ZAKAZY BEZPIECZEŃSTWA
3.1.1 Ostrzeżenie. NIE WOLNO pozwalać dzieciom używać urządzenia. Nie pozostawiaj
dzieci bez opieki, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3.1.2 Ostrzeżenie. Niewłaściwie użytkowane myjki ciśnieniowe mogą być niebezpieczne.
3.1.3 Ostrzeżenie. NIE WOLNO używać urządzenia wraz z cieczami palnymi i toksycznymi
ani innymi produktami niedostosowanymi do poprawnego sposobu użytkowania
urządzenia. Wykorzystywanie urządzenia w obszarze zagrożonym pożarem lub
wybuchem jest zabronione.
3.1.4 Ostrzeżenie. RYZYKO WYBUCHU. NIE WOLNO stosować urządzenia do rozpylania
cieczy łatwopalnych.
3.1.5 Ostrzeżenie. NIE WOLNO kierować strumienia wody na ludzi i zwierzęta.
3.1.6 Ostrzeżenie. NIE WOLNO kierować strumienia wody na samo urządzenie, części
elektryczne oraz sprzęt elektryczny.
3.1.7 Ostrzeżenie. NIE WOLNO korzystać z urządzenia, jeśli w zasięgu jego działania
znajdują się inne osoby, chyba że mają one na sobie ubiór ochronny.
3.1.8 Ostrzeżenie. NIE WOLNO kierować strumienia na siebie lub inne osoby w celu
wyczyszczenia odzieży lub obuwia.
3.1.9 Ostrzeżenie. NIE WOLNO używać urządzenia na wolnym powietrzu w czasie deszczu.
3.1.10 Ostrzeżenie. NIE WOLNO pozwalać używać urządzenia dzieciom, osobom
niekompetentnym lub osobom, które nie przeczytały instrukcji obsługi lub nie
zrozumiały jej.
3.1.11 Ostrzeżenie. NIE WOLNO dotykać wtyczki i/lub gniazda elektrycznego mokrymi
dłońmi.
3.1.12 Ostrzeżenie. NIE wolno używać urządzenia, jeśli przewód elektryczny jest
uszkodzony. Uszkodzony przewód elektryczny musi zostać wymieniony przez
producenta, pracowników jednego z autoryzowanych centrów serwisowych
lub osobę dysponującą podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożenia
bezpieczeństwa.
3.1.13 Ostrzeżenie. NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA jeżeli przewód zasilający lub inne
istotne części takie jak elementy zabezpieczające, węże wysokiego ciśnienia lub
pistolety są uszkodzone.
3.1.14 Ostrzeżenie. NIE WOLNO blokować spustu w położeniu roboczym.
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 185
185
PL
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
3.1.15 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że tabliczka znamionowa jest przymocowana do
urządzenia. W przeciwnym razie należy poinformować dystrybutora. NIE WOLNO
używać urządzeń bez tabliczki znamionowej, ponieważ nie będzie można ich
zidentyfikować, co jest potencjalnie niebezpieczne.
3.1.16 Ostrzeżenie. NIE WOLNO manipulować ustawieniami zaworu bezpieczeństwa ani
pozostałych zabezpieczeń.
3.1.17 Ostrzeżenie. NIE WOLNO modyfikować pierwotnej średnicy otworu głowicy dyszy
spryskującej.
3.1.18 Ostrzeżenie. NIE WOLNO przemieszczać urządzenia, ciągnąc za PRZEWÓD
ELEKTRYCZNY.
3.1.19 Ostrzeżenie. Nie wolno dopuszczać do przejeżdżania pojazdów po wężu
wysokociśnieniowym.
3.1.20 Ostrzeżenie. NIE WOLNO przemieszczać urządzenia, ciągnąc za wąż wysokiego
ciśnienia.
3.1.21 Ostrzeżenie. Dysza wysokiego ciśnienia może być szczególnie niebezpieczna po
skierowaniu jej w stronę opon, zaworów powietrza w oponach lub innych urządzeń
pod ciśnieniem. Nie należy korzystać z zestawu obrotowych dysz oraz należy
pilnować, aby podczas czyszczenia zawsze trzymać dyszę w odległości co najmniej
30 cm od powierzchni.
3.1.22 Ostrzeżenie. Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów i części zamiennych
nieprzewidzianych specjalnie do tego modelu maszyny jest zabronione. Wszelkiego
rodzaju modyfikacje urządzenia są zabronione. Każda modyfikacja unieważnia
Deklarację zgodności i zwalania producenta z odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3.2 NAKAZY BEZPIECZEŃSTWA
3.2.1 Ostrzeżenie. Wszystkie przewody elektryczne MUSZĄ BYĆ CHRONIONE przed
strumieniem wody pod ciśnieniem.
3.2.2 Ostrzeżenie. Połączenie ze źródłem zasilania musi być wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka i zgodne z normą IEC 60364-1. Należy zastosować
wyłącznik różnicowo-prądowy, który odetnie zasilanie w przypadku, gdy upływ
prądu do uziemienia przekroczy 30 mA na czas 30 ms lub zabezpieczenie
ziemnozwarciowe.
3.2.3 Ostrzeżenie. PODCZAS uruchomienia urządzenie może wywołać zakłócenia
sieciowe.
PL
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 186
186
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
3.2.4 Ostrzeżenie. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCB) stanowi
dodatkową ochronę operatora (30 mA).
3.2.5 Ostrzeżenie. Modele dostarczane bez wtyczki muszą być montowane przez
wykwalifikowany personel.
3.2.6 Ostrzeżenie. Należy korzystać wyłącznie z atestowanych przedłużaczy elektrycznych
o odpowiednim przekroju przewodu.
3.2.7 Ostrzeżenie. Przed pozostawieniem urządzenia bez dozoru należy każdorazowo
wyłączać je wyłącznikiem głównym.
3.2.8
Ostrzeżenie. Wysokie ciśnienie może spowodować odbijanie się części. Należy
korzystać z kompletnego zestawu odzieży ochronnej (PPE) i sprzętu niezbędnego
do zachowania bezpieczeństwa operatora.
3.2.9 Ostrzeżenie. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniu USUŃ wtyk z gniazda.
3.2.10 Ostrzeżenie. Przed wciśnięciem spustu CHWYĆ mocno pistolet, aby zapobiec
odrzutowi.
3.2.11 Ostrzeżenie. PRZESTRZEGAJ lokalnych przepisów związanych z dostarczaniem
wody. Zgodnie z normą IEC 60335-2-79 urządzenie może być podłączane do sieci
wodociągowej tylko wtedy, gdy wąż jest wyposażony w przerywacz próżni ze
spustem zgodnym z wymogami normy EN 12729, typ BA. Przerywacz próżni można
zamówić u producenta.
3.2.12 Ostrzeżenie. Woda przechodząca przez przerywacz próżni nie nadaje się do picia.
3.2.13 Ostrzeżenie. Konserwacja i/lub naprawa urządzeń elektrycznych MUSI być
wykonywana przez wykwalifikowany personel.
3.2.14 Ostrzeżenie. USUŃ ciśnienie resztkowe przed odłączeniem węża od urządzenia.
3.2.15 Ostrzeżenie. SPRAWDZAJ przed każdym użyciem i okresowo, czy wszystkie śruby są
właściwie dokręcone, a części urządzenia nie są uszkodzone ani zużyte.
3.2.16 Ostrzeżenie. STOSUJ WYŁĄCZNIE detergenty, które nie są żrące dla materiałów
powierzchniowych węża wysokociśnieniowego i przewodu elektrycznego.
3.2.17 Ostrzeżenie. UPEWNIJ SIĘ, że wszystkie osoby i zwierzęta znajdują się w minimalnej
odległości 15 metrów.
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 187
187
PL
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
3.2.18 Ostrzeżenie. Ze względów konstrukcyjnych z urządzeniem należy stosować
odpowiednie detergenty, dostarczone lub zalecane przez producenta.
W przypadku korzystania z innych detergentów lub środków chemicznych poziom
bezpieczeństwa urządzenia może ulec obniżeniu.
3.2.19 Ostrzeżenie. Nie dopuszczaj do kontaktu detergentu ze skórą, a szczególnie z oczami!
W przypadku kontaktu z oczami wypłucz oczy dużą ilością wody i niezwłocznie
uzyskaj pomoc medyczną!
3.2.20 Ostrzeżenie. Węże wysokociśnieniowe, elementy instalacyjne oraz złącza mają
największy wpływ na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia. Należy korzystać
z węży, elementów instalacyjnych i złączy zalecanych przez producenta.
3.2.21 Ostrzeżenie. Aby utrzymać bezpieczeństwo korzystania z urządzenia, należy
stosować wyłącznie oryginalne części producenta lub inne części, które są przez
niego zalecane.
3.2.22 Ostrzeżenie. Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne.
Wykorzystywane przedłużacze muszą być przeznaczone do użytku na wolnym
powietrzu, a złącza muszą być zawsze suche i nie znajdować się na podłożu.
Zaleca się zastosowanie wytrzymałego bębna kablowego, który utrzymuje wtyk co
najmniej 60 mm nad ziemią.
3.2.23 Ostrzeżenie. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed montażem,
czyszczeniem, regulacją, konserwacją, przechowywaniem i transportem.
3.2.24 Ostrzeżenie. Przed włączeniem urządzenia wsuń zestaw z dyszą rurową aż po
czerwone oznaczenie.
PL
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 188
188
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
4
ciśnienie. Po zwolnieniu spustu zawór zostaje otwarty, co umożliwia recyrkulację wody przez wlot pompy lub jej wypuszczenie.
- Zawór termostatu (D1 jeśli jest zamontowany)
Jeśli temperatura wody przekracza temperaturę określoną przez
producenta, zawór termostatu wypuści nadmiar gorącej wody
i wpompuje odpowiednią ilość zimnej wody, równą ilości wody
usuniętej z urządzenia, aby uzyskać właściwą temperaturę.
- Zamek bezpieczeństwa (D): zapobiega przypadkowemu rozlewaniu wody.
-Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe zatrzymuje urządzenie
w razie przeciążenia.
INFORMACJE OGÓLNE (RYS. 1)/STRONA 3
4.1 Korzystanie z instrukcji
Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia
i powinna zostać zachowana na przyszłość. Należy wnikliwie zapoznać się z nią przed montażem i użytkowaniem urządzenia. Przy
sprzedaży osoba sprzedająca musi przekazać instrukcję nowemu
właścicielowi wraz z urządzeniem.
4.2Dostawa
Urządzenie jest dostarczane częściowo zmontowane w kartonowym opakowaniu.
Opakowanie przedstawiono na rys. 1.
4.2.1
6
Dokumentacja dostarczana z urządzeniem
A1
A2
A3
A4
Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcje bezpieczeństwa
Deklaracja zgodności
Warunki gwarancji
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Wszystkie działania związane z montażem urządzenia
muszą być wykonywane przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania prądem elektrycznym.
Kolejność montażu przedstawiono na rys. 2.
6.2 Montaż korków ciśnieniowych (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
Aby zapobiec wyciekom oleju, w urządzeniu zastosowano wlewy
oleju zabezpieczone czerwonymi zaślepkami, które należy zastąpić
korkami z zaworem nadmiarowym ciśnienia.
4.3 Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska,
ale muszą być poddawane ponownemu przetworzeniu lub usuwane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju użytkowania.
5
MONTAŻ (RYS. 2)/STRONA 4-5
6.1Montaż
INFORMACJE TECHNICZNE (RYS. 1)/STRONA 3
5.1 Przeznaczenie użytkowe
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku indywidualnego, do czyszczenia pojazdów, maszyn, łodzi, murów i innych powierzchni, do usuwania
uporczywego brudu przy pomocy czystej wody lub detergentów podlegających biodegradacji.
Silniki pojazdów można myć myjką tylko wtedy, gdy brudna woda jest
utylizowana zgodnie z obowiązującym prawem.
- Temperatura wody wlotowej: patrz tabliczka znamionowa urządzenia.
- Ciśnienie wody wlotowej: min. 0,1 MPa – maks. 1 MPa.
- Temperatura robocza otoczenia: powyżej 0°C.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami norm IEC 60335-1 oraz IEC
60335-2-79.
6.3 Montaż dyszy obrotowej
(dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Zestaw dysz obrotowych zapewnia większą siłę czyszczenia.
Zastosowanie dyszy obrotowej może spowodować spadek ciśnienia
o 25% w porównaniu z ciśnieniem roboczym uzyskanym przy pomocy dyszy regulowanej. Jednakże zestaw dysz obrotowych zapewnia
większą moc czyszczenia ze względu na obrót strumienia wody.
6.4 Połączenia elektryczne
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
5.2Operator
Należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość prądu
elektrycznego (V, Hz) odpowiada wartościom wskazanym na
tabliczce znamionowej (rys. 2)
5.3 Główne podzespoły
6.4.1
Symbol przedstawiony na rys. 1 wskazuje operatora, dla którego
przeznaczone jest urządzenie (operator profesjonalny lub amator).
B2Lanca
B3 Pistolet z zamkiem bezpieczeństwa
B4 Przewód elektryczny z wtykiem (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
B5 Wąż wysokociśnieniowy
B6 Zbiornik detergentu (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
B7 Korek wlewu oleju (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
E Dysza
F Regulator użycia detergentu (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
G Regulator ciśnienia (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
L Filtr wody
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
6.5 Podłączenie do sieci wodociągowej
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
6.5.1Przyłącza
l Wylot wody (OUTLET)
n Wlot wody z filtrem (INLET)
Adapter
Śruby
Wsporniki
Dźwignia
Zestaw detergentów
Koła
Rurka smarująca
Manometrze
Adapter
6.5.2
6.5.3
5.4 Urządzenia zabezpieczające
- Starter (H)
Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Nie wolno manipulować ustawieniami zaworu bezpieczeństwa.
- Zawór bezpieczeństwa i/lub zawór ograniczający ciśnienie.
Zawór bezpieczeństwa działa również jako zawór ograniczający
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 189
PL
Z urządzeniem należy stosować czystą bądź przefiltrowaną wodę. Natężenie przepływu wody w kranie wlotowym powinno być takie samo, jak wydatek pompy.
Urządzenie należy umieścić tak blisko źródła wody, jak to możliwe.
Akcesoria (o ile zostały dostarczone w pakiecie – patrz rys. 1)
Narzędzie do oczyszczania dyszy
Zestaw z dyszą obrotową
Uchwyt
Szczotka
Szpula węża
Zestaw do zasysania wody
Dysza do czyszczenia rur
Zestaw ze szczotką do czyszczenia
dużych powierzchni
Zastosowanie przedłużaczy
Stosuj przedłużacze ze stopniem ochrony IPX5.
Przekrój przedłużacza powinien być proporcjonalny
do jego długości. Im dłuższy przedłużacz, tym większy
powinien być jego przekrój. Patrz tabela 1.
189
Podłączenie do sieci wodociągowej
Urządzenie może być podłączane do sieci wodociągowej
tylko wtedy, gdy wąż jest wyposażony w przerywacz
próżni. Upewnij się, że średnica węża wynosi co najmniej
13 mm, że wąż jest wzmocniony i nie dłuższy niż 25 m.
Zasysanie wody z otwartych zbiorników
1) Przykręć wąż wlotowy z filtrem do złącza wlotu wody
(INLET) i wprowadź na dno zbiornika.
2) Usuń powietrze z urządzenia:
a) Odkręć lancę.
b) Uruchom urządzenie i trzymaj spust pistoletu wciśnięty
do momentu, gdy pęcherzyki powietrza przestaną uwalniać się wraz z wodą.
3) Wyłącz urządzenie i ponownie wkręć lancę.
Uwaga: maksymalna wysokość ssania to 0,5 m.
Wąż ssący powinien zostać wypełniony wodą przed użyciem.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
7
7.1
3) Ustaw przełącznik startera w pozycji (ON/I).
REGULACJA (RYS. 3)/STRONA 6
8.5Przechowywanie
Regulacja dyszy spryskującej (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
1) Zakręć zawór źródła zasilania w wodę.
2) Zwolnij ciśnienie resztkowe z pistoletu do momentu usunięcia całej
pozostałej wody z urządzenia.
3) Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik w położeniu (OFF/0).
4) Wyciągnij wtyk z gniazda.
5)Po zakończeniu pracy należy opróżnić i przemyć pojemnik na detergent.
Do tego celu najlepiej użyć czystej wody zamiast innego detergentu.
6) Zamknij zamek bezpieczeństwa pistoletu (D).
Regulacji natężenia przepływu wody dokonuje się poprzez regulację dyszy (E).
7.2 Regulowanie użycia detergentu
Aby dostarczać detergent pod właściwym ciśnieniem, ustaw dyszę
(E) (jeśli jest zamontowana) w pozycji „ ” lub zamontuj zestaw do
stosowania detergentu (C13) (jeśli jest dostępny), jak przedstawiono na rysunku.
Ustaw regulowaną dyszę (E) w pozycji „ ”, aby dostarczać detergent pod właściwym ciśnieniem (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję).
Do regulacji ilości dostarczanego detergentu służy regulator (F).
8.6
7.3 Regulacja ciśnienia roboczego (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Do regulacji ciśnienia roboczego służy regulator (G). Wartość ciśnienia jest przedstawiona na manometrze (jeśli jest zamontowany).
8
Rozpuszczaj brud, nakładając detergent z wodą na suche powierzchnie.
Na płaszczyznach pionowych pracuj od dołu do góry. Pozostaw czas
na działanie detergentu wynoszący 1-2 minuty, ale nie dopuść do
wyschnięcia powierzchni. Począwszy od dołu, pracuj strumieniem wody
z myjki przy minimalnej odległości wynoszącej 30 cm. Nie dopuszczaj,
by woda wykorzystywana do spłukiwania wkraczała na nieumyte
powierzchnie.
W niektórych przypadkach konieczne może być zeskrobanie zanieczyszczeń za pomocą szczotek.
Czyszczenie pod ciśnieniem nie zawsze jest najlepszą metodą czyszczenia, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni.
Najmniejsze ustawienie strumienia dla dyszy oraz dysze obrotowe
nie powinny być stosowane do czyszczenia delikatnych lub malowanych części, a także elementów pod ciśnieniem (np. opon, zaworów
powietrznych itp.).
Skuteczność czyszczenia w równym stopniu zależy od ciśnienia i ilości
użytej wody.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA (RYS. 4)/STRONA 6
- Urządzenie uruchamiające (H)
Ustaw starter w pozycji (ON/I), aby:
a) uruchomić silnik (w modelach bez urządzenia TSS);
b) przygotować silnik do uruchomienia (w modelach z urządzeniem TSS).
Jeżeli na starterze znajduje się lampka kontrolna, powinna się ona zapalić.
Ustaw przełącznik startera w pozycji (OFF/0), aby zatrzymać urządzenie.
Jeżeli na starterze znajduje się lampka kontrolna, powinna zgasnąć.
- Dźwignia sterowania strumieniem wody (I).
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Podczas pracy urządzenie musi być ustawione w sposób
pokazany na rys. 4, na twardym, stabilnym podłożu.
8.2Uruchomienie (patrz rys. 4)
9
1) Całkowicie odkręć zawór źródła zasilania w wodę.
2) Zwolnij zamek bezpieczeństwa (D).
3) Wciśnij spust pistoletu na kilka sekund i uruchom urządzenie
przy pomocy startera (ON/I).
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu zawsze odłączaj wtyk od źródła zasilania.
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy właściwie przyjmuje ono wodę. Użycie urządzenia bez wody
spowoduje jego uszkodzenie. Nie zasłaniaj kratek wlotów
wentylacyjnych podczas użytkowania urządzenia.
Modele z TSS – automatycznym układem przerwania dopływu:
- gdy spust pistoletu zostaje zwolniony, ciśnienie dynamiczne
automatyczne odcina silnik.
- gdy spust pistoletu zostaje wciśnięty, automatyczny spadek ciśnienia wywołuje uruchomienie silnika i przywrócenie ciśnienia z bardzo
niewielkim opóźnieniem;
- jeżeli funkcja TSS ma działać prawidłowo, zwalnianie i wciskanie
spustu musi oddzielać czas co najmniej 4-5 sekund.
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie należy uruchamiać go bez dopływu wody, a podczas pracy zapewnić odpowiedni dopływ wody.
W modelach bez funkcji TSS, aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia w wyniku wzrostu temperatury, nie wyłączaj
strumienia wody na dłużej niż 5 minut pracy urządzenia.
9.1 Oczyszczanie dyszy
1) Odłącz lancę od dyszy.
2) Usuń wszelkie osady z brudu z wnętrza otworu dyszy przy pomocy narzędzia (C1).
9.2 Oczyszczanie filtra
Przed każdym użyciem należy sprawdzić filtr wlotowy (L) oraz filtr
detergentu (jeśli jest on zamontowany) i w razie potrzeby wyczyścić
je zgodnie z instrukcjami.
9.3 Usuwanie zacięcia silnika (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
9.4
Przed rozpoczęciem przechowywania na zimę uruchom na kilka
chwil urządzenie z nieżrącym, nietoksycznym środkiem zapobiegającym zamarzaniu.
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, w dodatniej
temperaturze.
1) Ustaw przełącznik startera w pozycji (OFF/0).
2) Wciśnij spust pistoletu i zwolnij ciśnienie resztkowe z wnętrza
przewodów.
3) Zamknij zamek bezpieczeństwa (D).
8.4 Ponowne uruchomienie
10 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE (RYS. 5)/STRONA 279
1) Zwolnij zamek bezpieczeństwa (D).
2) Wciśnij spust pistoletu i zwolnij ciśnienie resztkowe z wnętrza
przewodów.
93685_DP.indb 190
W przypadku długotrwałych przestojów osad z kamienia może spowodować zacięcie silnika. Aby usunąć zacięcie, obróć wał napędowy
narzędziem (M).
Uzupełnianie oleju (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Dolewaj oleju przez otwór wlotowy, aby uzyskać właściwy poziom.
Charakterystykę oleju przedstawiono w tabeli „Parametry oleju”.
9.5 Przechowywanie po zakończeniu sezonu
8.3 Zatrzymywanie urządzenia
© 2016 Polski
KONSERWACJA (RYS. 5)/STRONA 279
Wszystkie działania konserwacyjne opisane w tym rozdziale powinny
być wykonywane przez autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu.
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
PL
Detergent musi być dostarczany wraz z akcesoriami oraz zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie 7.3.
Zastosowanie węża wysokociśnieniowego o długości większej niż ten
dostarczany z urządzeniem lub zastosowanie dodatkowego przedłużacza może ograniczyć lub całkowicie zatrzymać zasysanie detergentu.
Napełnij pojemnik (B6) wysoce biodegradowalnym detergentem.
8.7 Zalecana procedura czyszczenia
8.1Sterowanie
PL
Uzupełnianie i używanie detergentu
Przechowuj akcesoria, jak pokazano w punkcie 5.
Transportuj urządzenie, jak pokazano w punkcie 5.
190
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
11 USUWANIE PROBLEMÓW
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Zużyta dysza
Zanieczyszczony filtr wody
Niedostateczne zasoby wody
Do systemu dostaje się powietrze
Pompa nie osiąga ciśnienia roboczego.
Dochodzi do spadków ciśnienia
pompy w wyniku nagłego rozpoczęcia
użytkowania
Powietrze w pompie
Dysza regulowana jest niepoprawnie ustawiona
Zawór termostatu został aktywowany
Woda jest zasysana z otwartego zbiornika o wysokości przekraczającej 0,5 m.
Woda jest zasysana z zewnętrznego zbiornika
Wlot wody jest zbyt gorący
Dysza zablokowana
Filtr wlotowy (L) zanieczyszczony
Silnik się nie uruchamia
Brak zasilania
Problemy z urządzeniem TSS
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Spadek napięcia wynikający z zastosowania przedłużacza
Urządzenie nieużywane przez dłuższy czas
Problemy z urządzeniem TSS
Zawór bezpieczeństwa został aktywowany, trwa wypuszczanie
Woda jest zbyt gorąca
Zużyte uszczelki
Przy pomocy narzędzia (M) usuń zacięcie silnika przez otwór w
tylnej części urządzenia (dotyczy modeli wyposażonych w tę
funkcję) (rys. 5)
Zleć wymianę uszczelek w najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Zmniejsz temperaturę (patrz dane techniczne)
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Układ wysokiego ciśnienia lub obieg pompy nieszczelne
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Dysza zablokowana
Wyczyść dyszę (Rys. 5)
Końcówkę regulowaną ustawiono na wysokie ciśnienie
Detergent jest zbyt gęsty
Użyto przedłużacza węża wysokiego ciśnienia
Ustaw dyszę (E) w pozycji „ ” (rys. 3)
Rozcieńcz za pomocą wody
Użyj oryginalnego węża
Przemyj czystą wodą i usuń wszelkie elementy blokujące. Jeśli
problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym
centrum serwisowym
Urządzenie nieużywane przez dłuższy czas
Zużyte uszczelki
Wycieki wody
Urządzenie hałasuje
Wycieki oleju
Tylko w wersjach z TSS: urządzenie
uruchamia się nawet ze zwolnionym
spustem
Tylko w wersjach z TSS:brak zasilania
wodą po wciśnięciu spustu (z podłączonym wężem zasilającym w wodę)
Detergent nie jest zasysany
Osad lub blokada w obwodzie detergentu
Woda wydostaje się z zaworu termostatu
Ogranicz wysokość zassania.
Podłącz urządzenie do sieci wodociągowej
Obniż temperaturę pracy
Wyczyść dyszę (Rys. 5)
Wyczyść filtr (L) (rys. 5)
Upewnij się, że napięcie głównego źródła zasilania jest takie samo,
jak na tabliczce znamionowej (rys. 2)
Sprawdź parametry zastosowanego przedłużacza
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Upewnij się, że wtyk jest mocno osadzony w gnieździe i że dostępne jest zasilanie sieciowe (*)
Napięcie zasilania jest zbyt niskie
Silnik „brzęczy”, ale się nie uruchamia
Wymień dyszę
Wyczyść filtr (L) (rys. 5)
Odkręć do końca zawór źródła zasilania w wodę
Sprawdź szczelność mocowań węża
Wyłącz urządzenie, następnie wciskaj i zwalniaj spust pistoletu,
aż woda będzie się wydobywać równym strumieniem. Ponownie
włącz urządzenie.
Ustaw dyszę (E) w pozycji (+) (rys. 3)
Poczekaj na przywrócenie prawidłowej temperatury wody
Temperatura wody wewnątrz dyszy przekracza maksymalną
dopuszczalną temperaturę wody wskazaną na tabliczce
znamionowej
PL
Podczas pracy urządzenia nie zatrzymuj strumienia wody na więcej
niż 5 minut na raz
(*) Jeśli silnik urządzenia przestanie pracować i nie uruchomi się ponownie podczas pracy, odczekaj 2-3 minuty i ponownie wykonaj procedurę rozruchu
(doszło do uruchomienia zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego).
Jeżeli problem powtórzy się, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
NUMER SERYJNY
MODEL
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 191
191
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
12 JAK UNIKNĄĆ USZKODZEŃ POWIERZCHNI
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
OSTRZEŻENIE
Stosowanie urządzenia do mycia opon może doprowadzić do ich uszkodzenia i być niebezpieczne.
Nigdy nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na opony.
Myjąc powierzchnie wokół kół i opon myjką ciśnieniową, należy zawsze korzystać z najniższego ustawienia ciśnienia.
Nie należy myć elementów pojazdu za pomocą „lancy Turbo”.
Więcej informacji znajduje się w części „8.7 Zalecana procedura czyszczenia”.
Deklaracja zgodności WE
W imieniu firmy Annovi Reverberi S.p.A, deklaruję, że następująca maszyna Stanley
Oznaczenie maszyny
Myjka ciśnieniowa
SXPW19ESXPW19PE
Model
Moc znamionowa
1,8 kW
1,8 kW
jest zgodna z wymogami następujących Dyrektyw Europejskich:
2006/42/WE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE i 2000/14/WE
i jest wytwarzana zgodnie z wymaganiami następujących norm i dokumentów standaryzujących:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za wydanie dokumentacji technicznej: Stefano Reverberi / Dyrektor zarządzający AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Włochy
Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/WE została wykonana zgodnie z treścią Załącznika V.
SXPW19ESXPW19PE
Model
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 84 dB (A) 84 dB (A)
Data: 06.04.2016
PL
MODENA (I)
Stefano ReverberiDyrektor zarządzający
Gwarancja
Okres obowiązywania gwarancji jest zgodny z obowiązującym prawem w kraju sprzedaży (chyba, że producent twierdzi inaczej).
Gwarancja obejmuje wady materiału, wyrobu i zgodności w okresie obowiązywania gwarancji, w którym to czasie producent zobowiązuje się do wymiany
uszkodzonych części i naprawy lub wymiany produktu, o ile nie jest on nadmiernie zużyty.
Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu (zawory, tłoki, uszczelnienie zapobiegające wyciekom wody i oleju, sprężyny,
pierścienie uszczelniające typu O-ring, akcesoria, takie jak węże, pistolety, szczotki, koła itp.).
Gwarancja nie dotyczy wad produktu spowodowanych lub będących wynikiem następujących zdarzeń:
- niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie;
- wynajem lub użytek profesjonalny produktu przeznaczonego do użytku domowego;
- nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji zawartej w niniejszej instrukcji;
- naprawa wykonana przez nieautoryzowany obiekt lub personel;
- zastosowanie nieoryginalnych części lub akcesoriów;
- uszkodzenia powstałe w transporcie, w wyniku zabrudzenia, wpływu ciał obcych, wypadku;
- problemy związane z przechowywaniem i magazynowaniem.
W celu zrealizowania gwarancji należy dostarczyć dowód sprzedaży.
Jeśli potrzebujesz pomocy, Strona: 276.
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 192
192
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
Dane techniczne
Dane techniczne
Natężenie przepływu
Maksymalne natężenie przepływu
Ciśnienie
Ciśnienie maksymalne
Moc
Maksymalne temp. wlotowa
Maksymalne ciśnienie wlotowe
Siła odpychająca pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu
Typ oleju stosowanego do pompy
Klasa ochrony
Urząd.
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Izolacja silnika
Ochrona silnika
Napięcie
Maksymalna dopuszczalna oporność układu elektrycznego
Poziom ciśnienia akustycznej LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Wibracje wytwarzane przez urządzenie (K = 1 m/s2):
Masa
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Klasa
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
Dane mogą ulec zmianie w wyniku modyfikacji technicznych!
PL
PL
© 2016 Polski
93685_DP.indb 193
193
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
07/04/16 12:11
1 INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA
1.1 A máquina que adquiriu é um produto de elevado conteúdo tecnológico realizado por
uma das mais experientes empresas europeias no setor das lavadoras a alta pressão.
Para obter o máximo em termos de desempenho, fornecemos aqui algumas instruções
que devem ser lidas atentamente e respeitadas sempre que o aparelho for utilizado.
Durante as operações de ligação, uso e manutenção da máquina, adote todas as
precauções possíveis para salvaguardar a integridade física sua e das pessoas que se
encontram nas proximidades imediatas da máquina. Leia atentamente e respeite as
prescrições de segurança porque, se descuradas, podem colocar em risco a saúde e a
segurança das pessoas ou provocar danos económicos.
2 AVISOS DE INFORMAÇÃO
2.1 Respeite os avisos das placas e dos símbolos aplicados na máquina e reproduzidos
nestas instruções.
Na máquina e no manual estão presentes apenas os símbolos aplicáveis à máquina
adquirida. Verifique se os símbolos e placas aplicados na máquina estão sempre
íntegros e legíveis; caso contrário, substitua-os aplicando-os na posição original.
Atenção - Perigo
Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.
Ícone E2 (se o símbolo estiver presente na fig. 1) - Indica que a máquina destina-se
a uso profissional, ou seja, a pessoas que tenham experiência, conhecimentos técnicos,
conhecimento das normas e da legislação, e que sejam capazes de realizar as operações
necessárias para usar e fazer a manutenção da máquina. Esta máquina não deve ser
utilizada por pessoas (incluindo as crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou
físicas reduzidas ou sem experiência ou discernimento.
PT
Ícone E3 (se o símbolo estiver presente na fig. 1) - Indica que a máquina destina-se
a uso não profissional (doméstico). Pode ser utilizada por pessoas com capacidades
mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou sem experiência ou discernimento, se as
mesmas forem mantidas sob vigilância ou se tiverem recebido instruções sobre a
utilização segura da máquina e compreenderem os riscos que tal utilização acarreta.
Órgãos em movimento. Não tocar.
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 194
194
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
0 Posição de interruptor desligado
I Posição de interruptor ligado
Nível de pressão acústica garantido
Proibição: assinala ao utilizador que existe a possibilidade de as normas nacionais
proibirem a conexão do produto à rede de distribuição de água potável.
Sinal de perigo: avisa o utilizador de que não deve dirigir o jato de água contra
pessoas, animais, equipamentos elétricos ou contra o próprio produto.
Este produto pertence à classe de isolamento II. Isso significa que possui um
isolamento reforçado ou um isolamento duplo (somente se o símbolo estiver presente
na máquina).
Este produto pertence à classe de isolamento I. Isso significa que está equipado
com um condutor de proteção de ligação à terra (somente se o símbolo estiver
presente na máquina).
Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias aplicáveis em matéria.
Ícone E1 - Indica que é proibido eliminar a máquina como lixo doméstico; ela
pode ser restituída ao distribuidor aquando da compra de uma nova máquina.
As partes elétricas e eletrónicas que constituem a máquina não devem ser reutilizadas
para usos impróprios porque contêm substâncias nocivas para a saúde.
PT
Utilizar protetores auriculares.
Utilizar máscara de proteção.
Utilizar equipamentos de proteção das vias respiratórias.
Utilizar luvas de proteção.
Utilizar calçados de segurança.
Utilizar vestuário de proteção.
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 195
195
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
3 PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA/RISCOS RESIDUAIS
3.1 ADVERTÊNCIAS: O QUE NÃO FAZER
3.1.1 Atenção. NÃO deixe que as crianças usem a máquina e mantenha-as sob
vigilância para se certificar de que não brinquem com ela.
3.1.2 Atenção. Os jatos de alta pressão podem ser perigosos se forem utilizados de
forma imprópria.
3.1.3 Atenção. NÃO utilize a máquina com fluidos inflamáveis, tóxicos ou com
características não compatíveis com o funcionamento correto da própria
máquina. É proibido utilizar a máquina em atmosfera potencialmente inflamável
ou explosiva.
3.1.4 Atenção. PERIGO DE EXPLOSÃO. NÃO borrife líquidos inflamáveis.
3.1.5 Atenção. NÃO dirija o jato de água contra pessoas ou animais.
3.1.6 Atenção. NÃO dirija o jato de água contra a própria máquina, partes elétricas ou
em direção de outras aparelhagens elétricas.
3.1.7 Atenção. NÃO utilize a máquina dentro do raio no qual se encontram pessoas
que não estão a usar vestuário de proteção.
3.1.8 Atenção. NÃO dirija o jato contra si ou contra outras pessoas para limpar roupas
ou calçados.
3.1.9 Atenção. NÃO utilize a máquina ao ar livre em caso de chuva.
3.1.10 Atenção. A máquina NÃO pode ser acionada por crianças, pessoas incapazes ou
por quem não tiver lido e compreendido as instruções.
3.1.11 Atenção. NÃO toque na ficha e/ou na tomada com as mãos molhadas.
3.1.12 Atenção. NÃO utilize a máquina com o cabo elétrico avariado. Se o cabo elétrico
estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, por um seu Centro de
Assistência autorizado ou por uma pessoa com as mesmas qualificações, para
evitar perigos para a segurança.
3.1.13 Atenção. NÃO utilize a máquina se um cabo de alimentação ou partes
importantes, tais como, por exemplo, dispositivos de segurança, tubos de alta
pressão, pistola, estiverem danificados.
3.1.14 Atenção. NÃO bloqueie a alavanca da pistola na posição de funcionamento.
3.1.15 Atenção. Verifique se a máquina está provida da placa de características. Em caso
negativo, avise o revendedor. As máquinas sem a placa de características NÃO
devem ser utilizadas porque são anónimas e potencialmente perigosas.
PT
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 196
196
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
3.1.16 Atenção. NÃO modifique ou varie a calibragem da válvula de regulação e dos
dispositivos de segurança.
3.1.17 Atenção. NÃO varie o diâmetro original do jato do bico.
3.1.18 Atenção. NÃO desloque a máquina puxando-a pelo CABO ELÉTRICO.
3.1.19 Atenção. Evite passar com veículos sobre o tubo de alta pressão.
3.1.20 Atenção. NÃO desloque a máquina puxando-a pelo tubo de alta pressão.
3.1.21 Atenção. O jato de alta pressão dirigido contra pneus, válvulas de pneus e
outros componentes sob pressão é potencialmente perigoso. Evite utilizar o kit
bico giratório e mantenha sempre uma distância do jato de pelo menos 30 cm
durante a limpeza.
3.1.22 Atenção. É proibido utilizar acessórios não originais e não específicos para o
modelo. É proibido efetuar modificações na máquina; a execução de modificações
anula os termos da Declaração de Conformidade e exonera o fabricante de toda
e qualquer responsabilidade civil e penal.
3.2 ADVERTÊNCIAS: O QUE FAZER
3.2.1 Atenção. Todas as partes condutoras de corrente DEVEM SER PROTEGIDAS
contra o jato de água.
3.2.2 Atenção. A ligação elétrica deverá ser executada por um eletricista qualificado em
conformidade com a norma IEC 60364-1. Recomendamos prever um interruptor
diferencial que interrompa a alimentação elétrica para esta máquina se a
corrente de dispersão para a terra ultrapassar o valor de 30 mA durante 30 ms,
ou então um dispositivo de controlo do circuito de terra.
3.2.3 Atenção. DURANTE o arranque, a máquina pode gerar perturbações na rede.
3.2.4 Atenção. O funcionamento com o interruptor diferencial de segurança oferece
uma proteção suplementar (30 mA).
3.2.5 Atenção. A instalação dos modelos sem ficha deve ser feita por pessoal
qualificado.
3.2.6 Atenção. Utilize unicamente extensões elétricas autorizadas e com secção de
condução apropriada.
3.2.7 Atenção. Desligue sempre o interruptor ao deixar a máquina sem vigilância.
3.2.8
PT
Atenção. A alta pressão pode causar o ricochete de peças; por este motivo,
utilize vestuário e equipamentos de proteção (EPI) que permitam garantir a sua
segurança e integridade física.
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 197
197
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
3.2.9 Atenção. Antes de efetuar qualquer operação de serviço na máquina, TIRE a ficha
da tomada de corrente.
3.2.10 Atenção. Por causa do recuo, SEGURE a pistola com firmeza ao puxar a alavanca.
3.2.11 Atenção. RESPEITE as prescrições da companhia local de abastecimento de
água. Segundo a norma IEC 60335-2-79, a máquina pode ser ligada diretamente
à rede pública de distribuição de água potável somente se na tubagem de
alimentação houver um dispositivo antirrefluxo com esvaziamento tipo BA,
em conformidade com a norma EN 12729. O dispositivo antirrefluxo pode ser
encomendado ao fabricante.
3.2.12 Atenção. A água que passa pelos dispositivos antirrefluxo não é considerada
potável.
3.2.13 Atenção. A manutenção e/ou a reparação dos componentes elétricos DEVE ser
feita por pessoal qualificado.
3.2.14 Atenção. DESCARREGUE a pressão residual antes de desligar o tubo da máquina.
3.2.15 Atenção. VERIFIQUE, antes de cada utilização e periodicamente, o aperto dos
parafusos e o bom estado das partes que compõem a máquina. Observe com
atenção se há peças partidas ou desgastadas.
3.2.16 Atenção. UTILIZE apenas detergentes compatíveis com os materiais de
revestimento do tubo de alta pressão/cabo elétrico.
3.2.17 Atenção. MANTENHA as pessoas e animais à distância mínima de 15 m.
3.2.18 Atenção. Esta máquina foi concebida para ser utilizada com os detergentes
fornecidos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de detergentes ou
produtos químicos diferentes pode afetar negativamente a sua segurança.
3.2.19 Atenção. Evite que o detergente entre em contacto com a pele, sobretudo com
os olhos! Em caso de contacto com os olhos, lave-os com água limpa e procure
atendimento médico imediato!
3.2.20 Atenção. Os tubos de alta pressão, conexões e juntas são importantes para a
segurança da máquina. Utilize exclusivamente tubos de alta pressão, conexões
e juntas aconselhados pelo fabricante.
3.2.21 Atenção. Para garantir a segurança da máquina, utilize apenas peças
sobressalentes genuínas do fabricante ou aprovadas por ele.
PT
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 198
198
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
3.2.22 Atenção. Os cabos de extensão inadequados podem ser perigosos. Se tiver
de utilizar um cabo de extensão, escolha um cabo de tipo adequado para a
utilização ao ar livre e assegure-se de que a conexão permaneça seca e afastada
do terreno. Para o efeito, recomendamos utilizar um enrolador de cabo que
mantenha a tomada a pelo menos 60 mm de distância do terreno.
3.2.23 Atenção. Desligue a máquina e isole-a da fonte de alimentação antes de
efetuar operações de montagem, limpeza, regulação, manutenção, estocagem
e transporte.
3.2.24 Atenção. Introduza o kit para limpeza das tubagens até à marca vermelha antes
de ligar a máquina.
PT
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 199
199
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
4
são. Quando se fecha a pistola, a válvula abre-se e a água circula
pela aspiração da bomba ou é descarregada para o chão.
- Válvula termostática (D1 quando prevista)
Se a temperatura da água ultrapassar o valor de temperatura
previsto pelo fabricante, a válvula termostática descarrega a água
quente e aspira uma quantidade de água fria igual à quantidade
de água descarregada, até a temperatura correta ser restabelecida.
- Dispositivo de segurança (D): evita o jato de água acidental.
- Proteção térmica: se acontecer uma sobrecarga, a proteção térmica interrompe o funcionamento da máquina.
INFORMAÇÕES GERAIS (FIG.1)/PÁGINA 3
4.1 Uso do manual
Este manual faz parte integrante da máquina e deve ser guardado
para toda futura consulta. Leia-o atentamente antes de instalar/usar
o aparelho. Em caso de venda do aparelho, é obrigatório entregar o
manual ao novo proprietário.
4.2Entrega
A máquina é entregue parcialmente desmontada dentro de uma
embalagem de cartão.
A composição do fornecimento está representada na fig.1.
4.2.1
6
Documentos fornecidos com a máquina
A1
A2
A3
A4
Atenção - perigo!
Todas as operações de instalação e montagem
devem ser feitas com a máquina desligada da rede elétrica.
Para a sequência de montagem ver a fig.2.
4.3 Eliminação das embalagens
6.2
Os materiais que constituem a embalagem não são poluentes para
o ambiente, todavia devem ser reciclados ou eliminados de acordo
com as normas vigentes no país onde a máquina for utilizada.
5
INSTALAÇÃO (FIG.2)/PÁGINA 4-5
6.1Montagem
Manual de uso e manutenção
Instruções para a segurança
Declaração de conformidade
Regras de garantia
INFORMAÇÕES TÉCNICAS (FIG.1)/PÁGINA 3
5.1 Uso previsto
Montagem dos tampões de respiro (quando previsto)
Para evitar fugas de óleo, a máquina é entregue com os bocais
de introdução de óleo fechados com tampões vermelhos. Estes
últimos devem ser substituídos pelos tampões de respiro incluídos
no material fornecido.
6.3 Montagem do bico giratório
A máquina destina-se a uso individual para a limpeza de veículos,
carros, barcos, edifícios, etc. para remover a sujidade mais tenaz com
água limpa e detergentes químicos biodegradáveis.
É permitido lavar motores de veículos só se a água suja for eliminada
de acordo com as normas vigentes.
- Temperatura da água na entrada: ver a placa de características
aplicada na máquina.
- Pressão da água na entrada: mín. 0,1 MPa - máx. 1 MPa.
- Temperatura ambiente de funcionamento: superior a 0 °C.
A máquina cumpre os requisitos das normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-79.
(Para os modelos que estiverem equipados com este acessório).
O kit bico giratório permite ter uma maior potência de lavagem.
A utilização do bico giratório pode coincidir com uma queda de pressão de 25% relativamente à pressão obtida com o bico regulável. De
qualquer maneira, a sua utilização permite ter uma maior potência
de lavagem graças ao efeito giratório que o jato de água passa a ter.
6.4 Ligação elétrica
Atenção - perigo!
Verifique se os valores de tensão e frequência (V-Hz)
da rede elétrica coincidem com os valores indicados na
placa de identificação (fig.2).
5.2Operador
Para identificar o operador encarregado do uso da máquina (profissional ou não profissional), observe o ícone representado na fig. 1.
6.4.1
5.3 Partes principais
B2Lança
B3 Pistola com dispositivo de segurança
B4 Cabo elétrico com ficha (quando previsto)
B5 Tubo de alta pressão
B6 Tanque de detergente (quando previsto)
B7 Tampão de óleo (quando previsto)
EBico
F Regulador de detergente (quando previsto)
G Regulador de pressão (quando previsto)
L Filtro de água
PT
6.5 Ligação hídrica
Atenção - perigo!
Aspire somente água filtrada ou limpa. A torneira da
água deve garantir uma distribuição pelo menos igual ao
caudal da bomba.
Coloque a máquina o mais perto possível da rede hídrica da qual se abastece.
6.5.1
5.3.1Acessórios (se previstos no fornecimento - ver a fig.1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Ferramenta de limpeza do bico
Kit bico giratório
Alça
Escova
Enrolador de tubo
Kit aspiração de água
Kit para limpeza das tubagens
Kit escova para grandes superfícies
Adaptador
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
6.5.2
Parafusos e porcas
Suportes
Alavanca
Kit de detergente
Rodas
Tubo de massa lubrificante
Manómetro
Adaptador
6.5.3
5.4 Dispositivos de segurança
- Dispositivo de arranque (H)
O dispositivo de arranque evita o uso acidental da máquina.
Atenção - perigo!
Não modifique ou varie a calibragem da válvula de
segurança.
- Válvula de segurança e/ou limitadora de pressão.
A válvula de segurança também é uma válvula limitadora de pres-
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 200
Utilização de cabos de extensão
Utilize cabos e fichas com grau de proteção “IPX5”.
A secção dos cabos de extensão deve ser proporcionada
ao seu comprimento, isto é, quanto mais comprida for a
extensão, maior deverá ser a secção. Consulte a tabela I.
200
Bocas de ligação
l Saída da água (OUTLET)
n Entrada da água com filtro (INLET)
Ligação à rede hídrica pública
A máquina pode ser ligada diretamente à rede pública
de distribuição de água potável somente se na tubagem
de alimentação houver um dispositivo antirrefluxo com
esvaziamento em conformidade com as normas vigentes.
Certifique-se de que o tubo tenha um diâmetro de pelo
menos 13 mm, que seja reforçado e que o seu comprimento não exceda 25 m.
Aspiração de água a partir de recipientes abertos
1) Enrosque o tubo de aspiração com o filtro à entrada da
água (INLET) e mergulhe-o até ao fundo no recipiente.
2) Faça a purga do ar presente na máquina:
a) Desenrosque a lança.
b) Ligue a máquina e abra a pistola para que a água saia
sem bolhas de ar.
3) Desligue a máquina e volte a enroscar a lança.
Nota: a altura máxima de aspiração é de 0,5 m. Aconselhase a encher o tubo de aspiração antes da utilização.
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
7
3) Desligue a máquina (OFF/0).
4) Tire a ficha da tomada de corrente.
5) Esvazie e lave o tanque de detergente ao terminar o trabalho.
Para a lavagem do tanque, utilize água limpa no lugar do
detergente.
6) Ative o dispositivo de segurança (D) da pistola.
REGULAÇÕES (FIG.3)/PÁGINA 6
7.1 Regulação do bico(quando prevista)
Rode o bico (E) para regular o jato de água.
7.2 Regulação do fornecimento de detergente
Para que o detergente seja fornecido à pressão correta, ponha o bico (E)
(quando previsto) na posição " " ou monte o kit de detergente (C13)
(quando previsto) conforme ilustrado na figura.
Rode o regulador (F) para dosear a quantidade de detergente a fornecer.
8.6 Abastecimento e uso do detergente
O detergente deve ser utilizado com os acessórios e respeitando
as instruções fornecidas no ponto 7.3.
O uso de um tubo de alta pressão mais comprido do que o fornecido
de série com a máquina ou o uso de uma extensão suplementar
para tubo pode diminuir ou interromper totalmente a aspiração
do detergente.
Encha o tanque (B6) com detergente de alta biodegrabilidade.
7.3 Regulação da pressão de trabalho (quando prevista)
Rode o regulador (G) para alterar a pressão de trabalho. A pressão é
indicada no manómetro (se presente).
8
INFORMAÇÕES SOBRE O USO (FIG.4)/PÁGINA 6
8.1Comandos
8.7 Conselhos para a lavagem correta
- Dispositivo de arranque (H).
Ponha o dispositivo de arranque na pos. (ON/I) para:
a) ligar o motor (nos modelos sem dispositivo TSS);
b) pôr o motor em condições de funcionar (nos modelos equipados
com dispositivo TSS).
Se o dispositivo de arranque tiver a lâmpada piloto, ela deve acender.
Ponha o dispositivo de arranque na pos. (OFF/0) para interromper o
funcionamento da máquina.
Se o dispositivo de arranque tiver a lâmpada piloto, ela deve apagar.
- Alavanca de comando do jato de água (I).
Dissolva a sujidade aplicando o detergente na superfície seca.
Nas superfícies verticais, efetue a operação de baixo para cima.
Deixe agir por 1 ou 2 minutos, porém sem deixar a superfície secar.
Aplique o jato de alta pressão mantendo-se a mais de 30 cm e
começando pela parte inferior. Evite que a água de enxágue escorra
sobre as superfícies não lavadas.
Nestes casos, para remover a sujidade é necessária a ação mecânica
das escovas para lavagem.
Nem sempre a alta pressão é a melhor solução para obter uma boa
lavagem, porque pode causar danos em algumas superfícies. É
aaconselhável evitar o uso do jato puntiforme do bico regulável e o
uso do bico giratório em partes delicadas e pintadas e em componentes sob pressão (ex. pneus, válvulas de enchimento...).
Uma boa ação de lavagem depende, na mesma medida, da pressão
e do volume de água.
Atenção - perigo!
A máquina deve trabalhar apoiada num plano seguro
e estável, na posição indicada na fig.4.
8.2Arranque (ver a fig. 4)
1) Abra totalmente a torneira da rede hídrica.
2) Desative o dispositivo de segurança (D).
3) Mantenha a pistola aberta durante alguns segundos e ligue a
máquina com o dispositivo de arranque (ON/I).
9
MANUTENÇÃO (FIG.5)/PÁGINA 279
Todas as operações de manutenção não incluídas neste capítulo
devem ser feitas por um centro de venda e assistência autorizado.
Atenção - perigo!
Atenção - perigo!
Antes de ligar a máquina certifique-se de que está
alimentada corretamente com água; a utilização a seco
provoca danos na máquina. Durante o funcionamento, não
cubra as grades de proteção.
Modelos TSS - Nos modelos TSS com interrupção automática da vazão:
- fechando a pistola, a pressão dinâmica desliga automaticamente
o motor elétrico;
- abrindo a pistola, a diminuição de pressão liga automaticamente o
motor e a pressão forma-se de novo com um pequeno atraso;
- para obter um funcionamento correto do TSS, as operações de fecho
e abertura da pistola não devem ser efetuadas num intervalo de
tempo inferior a 4 ou 5 segundos.
Para evitar danos na máquina, evite fazê-la funcionar a seco
e verifique se recebe sempre a alimentação correta de água.
Para os modelos sem TSS, para evitar danos na máquina
causados pelo aumento da temperatura da água, não interrompa, com a máquina a funcionar, o jato de água por um
período superior a 5 minutos.
Antes de efetuar qualquer operação na máquina, tire
a ficha da tomada de corrente.
9.1 Limpeza do bico
1) Desmonte a lança da pistola.
2) Remova a sujidade do furo do bico utilizando a ferramenta (C1).
9.2 Limpeza do filtro
Verifique o filtro de aspiração (L) e o filtro de detergente (quando
previsto) antes de cada utilização e, se for necessário, proceda à
respetiva limpeza conforme indicado.
9.3 Desbloqueio do motor (quando previsto)
PT
Se a máquina ficar inativa durante muito tempo, os depósitos de
calcário podem causar o bloqueio do motor. Para desbloquear o
motor, rode o eixo motriz com uma ferramenta (M).
9.4 Abastecimento com óleo (quando previsto)
8.3Paragem
1) Ponha o dispositivo de arranque na pos. (OFF/0).
2) Abra a pistola e descarregue a pressão presente no interior das
tubagens.
3) Ative o dispositivo de segurança (D).
Abasteça com óleo deitando-o pelo furo de introdução até restabelecer o nível correto.
Relativamente às características do óleo, consulte a tabela
“Características do óleo”.
9.5Armazenagem
Antes de guardar a máquina no período invernal, faça-a funcionar
com líquido antigelo não agressivo e não tóxico.
Coloque o aparelho em local seco e ao abrigo do gelo.
8.4 Novo arranque
10 ESTOCAGEM E TRANSPORTE (FIG.5)/PÁGINA 279
1) Desative o dispositivo de segurança (D).
2) Abra a pistola e deixe descarregar o ar presente no interior das
tubagens.
3) Ponha o dispositivo de arranque na pos. (ON/I).
Armazene os acessórios como previsto na fig. 5.
Transporte a máquina como previsto na fig. 5.
8.5 O que fazer ao desligar o aparelho
1) Feche a torneira da água.
2) Descarregue a pressão residual pela pistola até toda a água sair
da máquina.
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 201
201
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
11 INFORMAÇÕES SOBRE AS AVARIAS
Problemas
Causas prováveis
Soluções
Bico desgastado
Filtro de água sujo
Alimentação de água insuficiente
Aspiração de ar
A bomba não alcança a pressão
prescrita
Saltos de pressão na bomba
Ar na bomba
Bico regulado em posição errada
Intervenção da válvula termostática
Altura de aspiração a partir de recipiente aberto superior
a 0,5 m
Aspiração de água a partir de tanque externo
Temperatura da água na entrada muito alta
Bico obstruído
Filtro de aspiração (L) sujo
Tensão de rede insuficiente
O motor faz ruído mas não arranca
Perda de tensão causada pela extensão
Paragem prolongada da máquina
Problemas no dispositivo TSS
Falta tensão
O motor elétrico não arranca
Problemas no dispositivo TSS
Vedantes desgastados
Ruídos
Fugas de óleo
Somente para TSS: a máquina arranca apesar da pistola estar fechada
Somente para TSS: puxando a alavanca da pistola, não sai água (com
tubo de alimentação inserido)
PT
Reduzir a altura de aspiração
Ligar a máquina à rede hídrica
Abaixar a temperatura
Limpar o bico (fig.5)
Limpar o filtro (L) (fig.5)
Verificar se a tensão da rede coincide com a indicada na
placa do aparelho (fig.2)
Verificar as características da extensão
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Verificar se há tensão na rede e se a ficha está bem inserida
na tomada (*)
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Máquina há muito tempo parada
Fugas de água
Substituir o bico
Limpar o filtro (L) (fig.5)
Abrir completamente a torneira
Controlar as juntas
Desligar a máquina e acionar a pistola até sair um jato de ar
contínuo. Ligar novamente.
Colocar o bico (E) na posição (+) (fig.3)
Aguardar o restabelecimento da temperatura correta da água
Intervenção da válvula de segurança com descarga livre
Temperatura da água muito alta
Vedantes desgastados
Defeitos de vedação no sistema de alta pressão ou no
circuito da bomba
Bico obstruído
Através do orifício posterior, desbloquear o motor com a ferramenta (M) (para os modelos que a possuem) (fig.5)
Mandar substituir os vedantes num Centro de Assistência
Técnica autorizado
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Abaixar a temperatura (ver os dados técnicos)
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Limpar o bico (fig.5)
Não aspira detergente
Posição do bico regulável em alta pressão
Detergente demasiado denso
Utilização de extensões para o tubo de alta pressão
Saída de água pela válvula termostática
A temperatura da água no interior da cabeça excedeu o
valor máximo indicado na placa de dados
Colocar o bico (E) na posição " " (fig.3)
Diluir com água
Restabelecer o tubo original
Enxaguar com água limpa e eliminar os estrangulamentos
Circuito de detergente com incrustações ou estrangueventualmente presentes. Se o problema persistir, recorrer a
lamentos
um Centro de Assistência Técnica autorizado
Não interromper, com a máquina a funcionar, o jato de água
por um período superior a 5 minutos
(*) Se, durante o funcionamento, o motor parar e não voltar a funcionar, aguarde 2 a 3 minutos antes de refazer o processo de arranque
(intervenção da proteção térmica).
Se o problema reaparecer mais de uma vez, contacte o Serviço de Assistência Técnica.
MODELO
PT
NÚMERO DE SÉRIE
© 2016 Português
93685_DP.indb 202
202
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
12 COMO NÃO DANIFICAR AS SUPERFÍCIES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATENÇÃO
A utilização da máquina para a lavagem de pneus pode causar danos aos mesmos e ser perigosa.
Não dirija o jato de alta pressão diretamente contra o pneu.
Utilize sempre a máquina à pressão mais baixa ao realizar operações de limpeza perto de rodas e pneus.
Nunca utilize a “Lança turbo” para lavar uma parte qualquer do veículo.
Para obter mais informações, leia a secção: “8.7 Conselhos para a lavagem correta”.
Declaração de conformidade CE
Nós da Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Itália, declaramos que a(s) seguinte(s) máquina(s) Stanley:
Denominação da máquina
Lavadora a alta pressão
N.º do modeloSXPW19ESXPW19PE
Potência consumida
1,8 kW
1,8 kW
está(ão) em conformidade com as seguintes diretivas europeias:
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (Decreto Legislativo da República Italiana 262/2002).
e é(são) produzida(s) respeitando as seguintes normas ou os seguintes documentos normalizados:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Nome e endereço da pessoa encarregada da compilação do processo técnico: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Itália
O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela diretiva 2000/14/CE foi realizado em cumprimento do Anexo V
N.º do modeloSXPW19ESXPW19PE
Nível de poder acústico medido:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Nível de poder acústico garantido:
84 dB (A) 84 dB (A)
Data: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
PT
Garantia
A validade da garantia é regulamentada pelas normas vigentes no país em que o produto é comercializado (salvo indicações diferentes do fabricante).
Se, durante o período de validade da garantia, o produto apresentar defeitos por qualidade do material, de fabrico ou por não conformidade, o fabricante
garante a substituição das peças defeituosas, procede à reparação dos produtos se estiverem razoavelmente desgastados ou à sua substituição.
A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste normal (válvula, pistão, vedante para água, vedante para óleo, molas, anéis OR e acessórios, tais como
tubo, pistola, escovas, rodas, etc.).
A garantia não cobre defeitos causados por ou derivantes de:
- uso incorreto, uso não admitido, negligência;
- aluguel ou uso profissional se o produto tiver sido vendido para uso doméstico,
- não cumprimento das normas de manutenção previstas no manual de instruções;
- reparações feitas por pessoal ou centros não autorizados;
- emprego de sobressalentes ou acessórios não genuínos;
- danos provocados pelo transporte, por objetos ou substâncias estranhas, sinistro;
- problemas de armazenagem ou estocagem.
Para ativar a garantia, é necessário exibir o documento que comprova a compra.
Para obter assistência, Página: 276.
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 203
203
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
Dados técnicos
Dados técnicos
Caudal
Caudal máximo
Pressão
Pressão máxima
Potência
Temp. alimentação m.x.
Pressão máx. de alimentação
Força repulsiva da pistola à pressão máxima
Tipo de óleo da bomba
Classe de proteção
Isolamento do motor
Proteção do motor
Tensão
Impedância de rede máxima permitida
Nível de pressão acústica LPA (EN 60704-1) (KPA = 2,5 dB(A))
Nível de poder acústico LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibrações do aparelho (K = 1 m/s2):
Peso
Unidade
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Class
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Reservados os direitos a alterações técnicas!
PT
PT
© 2016 Português
93685_DP.indb 204
204
(Tradução das instruções originais)
07/04/16 12:11
1 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
1.1 Aparatul pe care l-aţi achiziţionat este un produs avansat tehnologic, proiectat de unul
din producătorii de vârf din Europa de aparate de spălat cu înaltă presiune. Pentru a
obţine cele mai bune performanţe de la aparatul dvs., citiţi cu atenţie această broşură
şi respectaţi instrucţiunile de fiecare dată când îl utilizaţi. Pe durata racordării, utilizării
şi întreţinerii aparatului, luaţi toate măsurile de precauţie posibile pentru a proteja
siguranţa dvs. şi a persoanelor din imediata apropiere. Citiţi cu atenţie instrucţiunile
privind siguranţa şi respectaţi-le de fiecare dată; în caz contrar puteţi risca sănătatea şi
siguranţa sau puteţi cauza daune costisitoare.
2 SIMBOLURI DE SIGURANŢĂ
2.1 Respectaţi instrucţiunile furnizate prin intermediul semnelor şi simbolurilor ataşate de
aparat şi în acest manual.
Aparatul şi manualul prezintă numai simbolurile relevante pentru modelul achiziţionat.
Verificaţi dacă simbolurile şi semnele ataşate de aparat sunt întotdeauna prezente şi
lizibile; în caz contrar, ataşaţi unele de schimb în poziţiile originale.
Avertizare - Atenţie - Pericol
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de utilizare.
Simbolul E2 (dacă apare în manual) - Indică faptul că aparatul este destinat
utilizării profesionale, de exemplu pentru persoane cu experienţă familiarizate cu
factorii tehnici, de reglementare şi legislativi relevanţi şi capabile de a efectua operaţiile
necesare pentru utilizarea şi întreţinerea aparatului. Acest aparat nu este destinat a fi
utilizat de copii, persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
persoane lipsite de experienţa şi cunoştinţele necesare.
RO
Simbolul E3 (dacă apare în manual) - Indică faptul că aparatul este destinat
utilizării neprofesionale (casnice). Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu
deficienţe ale capacităţilor fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu au experienţa şi
cunoştinţele necesare, dacă acestea sunt sub supraveghere sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile care pot apărea.
Componente în mişcare. Nu atingeţi.
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 205
205
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
0 Poziţia „oprit”
I Poziţia „pornit”
Nivelul garantat al puterii acustice
Semnul de interzicere, informează utilizatorii asupra faptului că este posibil ca
reglementările locale să interzică racordarea produsului la sistemul de alimentare cu
apă potabilă.
Semnul de pericol, avertizează utilizatorii să nu îndrepte jetul de apă spre
persoane, animale, echipamente electrice sau spre aparatul în sine.
Acest produs este evaluat în clasa de izolaţie II. Aceasta înseamnă că are izolaţie
îmbunătăţită sau dublă (numai dacă simbolul există pe aparat).
Acest produs este evaluat în clasa de izolaţie I. Aceasta înseamnă că este echipat cu
un conductor de împământare de protecţie (numai dacă simbolul există pe aparat).
Produsul este în conformitate cu directivele europene relevante.
Simbolul E1 - Indică faptul că aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile
municipale; acesta poate fi predat distribuitorului la achiziţia unui aparat nou.
Componentele electrice şi electronice ale aparatului nu trebuie reutilizate în mod
necorespunzător, deoarece conţin substanţe periculoase pentru sănătate.
Purtaţi apărători pentru urechi.
RO
Purtaţi o mască de protecţie.
Purtaţi protecţie respiratorie.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
Purtaţi încălţăminte de protecţie.
Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie.
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 206
206
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
3 REGULI DE SIGURANŢĂ/RISCURI REZIDUALE
3.1 OPERAŢII INTERZISE
3.1.1 Avertizare. NU permiteţi copiilor să utilizeze aparatul; supraveghiaţi copiii pentru a vă
asigura că nu se joacă cu acesta.
3.1.2 Avertizare. Jeturile cu înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect.
3.1.3 Avertizare. NU utilizaţi aparatul cu lichide inflamabile sau toxice, sau cu orice fel
de produse necompatibile cu funcţionarea sa corectă. Utilizarea aparatului într-o
atmosferă potenţial inflamabilă sau explozivă este interzisă.
3.1.4 Avertizare. RISC DE EXPLOZIE. NU utilizaţi aparatul pentru a pulveriza lichide inflamabile.
3.1.5 Avertizare. NU îndreptaţi jetul de apă spre persoane sau animale.
3.1.6 Avertizare. NU îndreptaţi jetul de apă înspre aparat, componente electrice sau alt
echipament electric.
3.1.7 Avertizare. NU utilizaţi aparatul când alte persoane se află în raza sa de acţiune, decât
în cazul în care acestea poartă îmbrăcăminte de protecţie.
3.1.8 Avertizare. NU îndreptaţi jetul înspre dvs. înşivă sau alte persoane pentru a curăţa
îmbrăcăminte sau încălţăminte.
3.1.9 Avertizare. NU utilizaţi aparatul afară atunci când plouă.
3.1.10 Atenţie. NU permiteţi copiilor, persoanelor incompetente sau care nu au citit şi înţeles
instrucţiunile să utilizeze aparatul.
3.1.11 Avertizare. NU atingeţi ştecherul şi/sau priza cu mâinile ude.
3.1.12 Atenţie. NU utilizaţi aparatul în cazul în care cablul electric este deteriorat. În cazul
deteriorării cablului electric, acesta trebuie înlocuit de producător, unul din centrele
sale de service autorizate sau persoane calificate în mod similar, pentru a evita
pericolele care pot afecta siguranţa.
3.1.13 Avertizare. NU utilizaţi aparatul dacă un cablu de alimentare sau piese importante cum
ar fi dispozitive de siguranţă, furtunuri de înaltă presiune sau pistolul sunt deteriorate.
3.1.14 Avertizare. NU blocaţi dispozitivul de deblocare a pistolului în poziţia de funcţionare.
3.1.15 Avertizare. Verificaţi dacă plăcuţa cu datele de identificare este ataşată de aparat; dacă
nu este, informaţi distribuitorul dvs. Aparatele fără plăcuţe NU trebuie utilizate, pentru
că nu pot fi identificate şi sunt potenţial periculoase.
3.1.16 Avertizare. NU umblaţi şi nu efectuaţi modificări la reglarea supapei de siguranţă sau a
dispozitivelor de siguranţă.
3.1.17 Avertizare. NU modificaţi diametrul original al duzei capului de pulverizare.
3.1.18 Avertizare. NU mutaţi aparatul prin tragere de CABLUL ELECTRIC.
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 207
207
RO
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
3.1.19 Avertizare. Nu permiteţi vehiculelor să treacă peste furtunul de înaltă presiune.
3.1.20 Avertizare. NU mutaţi aparatul prin tragere de furtunul de înaltă presiune.
3.1.21 Avertizare. Când este îndreptat înspre anvelope, supape de anvelopă sau alte
componente sub presiune, jetul de înaltă presiune este potenţial periculos. Nu utilizaţi
setul duzei rotative şi ţineţi întotdeauna jetul la o distanţă de cel puţin 30 cm pe durata
curăţării.
3.1.22 Avertizare. Este interzisă utilizarea de accesorii neoriginale şi piese de schimb care nu
sunt destinate în mod special pentru acest model. Modificarea aparatului este interzisă;
orice fel de modificare va face Declaraţia de conformitate nulă şi neavenită şi va elibera
producătorul de orice fel de răspundere în temeiul dreptului civil şi penal.
3.2 MĂSURI DE SIGURANŢĂ OBLIGATORII
3.2.1 Avertizare. Toţi conductorii electrici TREBUIE PROTEJAŢI împotriva jetului de apă.
3.2.2 Avertizare. Racordarea la sursa de alimentare cu curent electric trebuie efectuată de
un electrician calificat în conformitate cu IEC 60364-1. Trebuie să se instaleze fie un
dispozitiv pentru curent rezidual care va întrerupe alimentarea cu energie în cazul în
care curentul de scurgere la pământ depăşeşte 30 mA timp de 30 ms, fie un dispozitiv
de întrerupere în caz de defecţiune la împământare.
3.2.3 Avertizare. PE DURATA pornirii, aparatul poate cauza zgomot pe reţea.
3.2.4 Avertizare. Utilizarea unui întrerupător de curent rezidual va oferi protecţie suplimentară
operatorului (30 mA).
3.2.5 Avertizare. Modelele livrate fără ştecher trebuie instalate de personal calificat.
3.2.6 Avertizare. Utilizaţi numai cabluri electrice de legătură aprobate cu secţiune transversală
corespunzătoare a conductorului.
3.2.7 Avertizare. Opriţi întotdeauna comutatorul atunci când lăsaţi aparatul nesupravegheat.
3.2.8
Avertizare. Presiunea înaltă poate cauza reculul componentelor: purtaţi toată
îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie necesare pentru asigurarea siguranţei
operatorului.
3.2.9 Avertizare. Înainte de a efectua lucrări de reparaţie la aparat, SCOATEŢI ştecherul din
priză.
3.2.10 Avertizare. Înainte de a apăsa dispozitivul de deblocare a pistolului, ŢINEŢI pistolul bine
pentru a contracara reculul.
RO
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 208
208
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
3.2.11 Avertizare. RESPECTAŢI reglementările autorităţilor locale în domeniul alimentării cu
apă. În conformitate cu IEC 60335-2-79, aparatul poate fi racordat la sursa de alimentare
cu apă potabilă numai dacă furtunul de alimentare este echipat cu o supapă de
reţinere de tipul BA, cu posibilitate de scurgere în conformitate cu EN 12729. Supapa
de reţinere poate fi comandată de la producător.
3.2.12 Avertizare. Apa care trece prin supapele de reţinere este considerată a fi nepotabilă.
3.2.13 Avertizare. Întreţinerea şi/sau repararea componentelor electrice TREBUIE efectuată de
personal calificat.
3.2.14 Avertizare. EVACUAŢI presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la aparat.
3.2.15 Avertizare. VERIFICAŢI înainte de fiecare utilizare şi la intervale regulate de timp ca
şuruburile să fie complet strânse şi să nu existe componente defecte sau uzate.
3.2.16 Avertizare. UTILIZAŢI NUMAI detergenţi care nu vor coroda materialele de acoperire ale
furtunului de înaltă presiune / cablului electric.
3.2.17 Avertizare. ASIGURAŢI-VĂ că toate persoanele şi animalele se află la o distanţă minimă
de 15m.
3.2.18 Avertizare. Acest aparat este destinat utilizării cu detergentul furnizat sau recomandat
de producător. Utilizarea altor detergenţi sau substanţe chimice poate reduce în mod
negativ nivelul de siguranţă al aparatului.
3.2.19 Avertizare. Nu permiteţi ca detergentul să intre în contact cu pielea şi în special cu ochii!
În caz de contact cu ochii, clătiţi cu multă apă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală!
3.2.20 Avertizare. Furtunurile de înaltă presiune, fitingurile şi racordurile sunt extrem de
importante pentru siguranţa aparatului. Utilizaţi numai furtunuri, fitinguri şi racorduri
recomandate de producător.
3.2.21 Avertizare. Pentru a asigura siguranţa aparatului, utilizaţi numai piese de schimb
originale ale producătorului, sau alte piese de schimb aprobate de acesta.
3.2.22 Avertizare. Cablurile de extensie prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. În cazul
utilizării unui cablu prelungitor, acesta trebuie să fie de tipul potrivit pentru utilizare
de exterior şi conexiunea trebuie păstrată uscată şi deasupra solului. Se recomandă
utilizarea unui tambur pentru cablul de alimentare care să ţină priza la cel puţin 60 mm
deasupra solului.
3.2.23 Avertizare. Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu energie înainte
de asamblare, curăţare, reglare, întreţinere, depozitare şi transport.
3.2.24 Avertizare. Introduceţi setul de curăţat conducte până la marcajul roşu înainte de a
porni aparatul.
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 209
209
RO
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
4
sie al pompei sau este evacuată pe sol.
- Supapa termostatului (D1 unde este montată)
Dacă temperatura apei depăşeşte temperatura reglată de producător, supapa termostatului evacuează apa fierbinte şi absoarbe o
cantitate de apă rece egală cu cantitatea de apă evacuată, până la
restabilirea temperaturii corecte.
- Zăvorul de siguranţă (D): previne pulverizarea accidentală a apei.
- Deconectare la suprasarcină: opreşte aparatul în caz de suprasarcină.
INFORMAŢII GENERALE (FIG.1)/PAGINA 3
4.1 Utilizarea manualului
Manualul este parte integrantă a aparatului şi trebuie păstrat pentru
consultarea pe viitor. Vă rugăm să îl citiţi cu atenţie înainte de instalarea/utilizarea unităţii. Dacă aparatul este vândut, vânzătorul trebuie
să înmâneze acest manual noului proprietar împreună cu aparatul.
4.2Livrarea
Aparatul este livrat parţial asamblat într-o cutie de carton.
Pachetul livrat este ilustrat în fig.1.
4.2.1
6
Documentaţia livrată împreună cu aparatul
A1
A2
A3
A4
Avertizare - pericol!
Toate operaţiile de instalare şi asamblare trebuie efectuate cu aparatul deconectat de la sursa de alimentare cu energie.
Secvenţa de asamblare este ilustrată în fig.2.
6.2 Montarea capacelor de eliberare a presiunii (la modelele cu
această opţiune)
Pentru a preveni scurgerile de ulei, aparatul este livrat cu orificiile
de admisie a uleiului sigilate cu capace roşii, care trebuie înlocuite
cu capacele de eliberare a presiunii furnizate.
4.3 Eliminarea ambalajului
Materialele de ambalare nu poluează mediul, dar cu toate acestea
trebuie reciclate sau eliminate în conformitate cu legislaţia în vigoare din ţara de utilizare.
5
INFORMAŢII TEHNICE (FIG.1)/PAGINA 3
5.1 Utilizarea preconizată
6.3 Montarea duzei rotative
Aparatul a fost proiectat pentru utilizarea individuală la curăţarea
vehiculelor, utilajelor, bărcilor, zidăriei etc., pentru îndepărtarea
murdăriei persistente cu ajutorul apei curate şi a detergenţilor
chimici biodegradabili.
Motoarele vehiculelor pot fi spălate numai dacă apa murdară este
eliminată în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Temperatura apei utilizate: vedeţi plăcuţa cu date de pe aparat.
- Presiunea apei utilizate: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Temperatura ambientă de funcţionare: peste 0°C.
Aparatul este conform cu standardele IEC 60335-1 şi IEC 60335-2-79.
(La modelele cu această opţiune).
Setul duzei rotative asigură o putere de spălare mai mare.
Utilizarea duzei rotative poate cauza o reducere a presiunii cu 25%
comparativ cu presiunea obţinută cu duza reglabilă. Totuşi, setul
duzei rotative oferă o putere de spălare mai mare datorită rotirii
jetului de apă.
6.4 Conexiunea electrică
Avertizare - pericol!
Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare cu energie (V-Hz) corespund cu cele specificate pe plăcuţa cu
datele de identificare (fig.2).
5.2Operatorul
Simbolul prezentat în figura 1 identifică operatorul destinat aparatului (profesionist sau neprofesionist).
ergent
INSTALAREA (FIG.2)/PAGINA 4-5
6.1Asamblarea
Manualul de utilizare şi de întreţinere
Instrucţiuni de siguranţă
Declaraţia de conformitate
Reglementări privind garanţia
6.4.1
5.3 Componentele principale
de lubrefiere
B2Ţeavă
B3 Pistol cu zăvor de siguranţă
B4 Cablu electric cu ştecher (la modelele cu această opţiune)
B5 Furtun de înaltă presiune
B6 Compartiment pentru detergent (la modelele cu această opţiune)
B7 Capac pentru ulei (la modelele cu această opţiune)
E Duză
F Regulator de detergent (la modelele cu această opţiune)
G Regulator de presiune (la modelele cu această opţiune)
L Filtru de apă
RO
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
6.5 Racordul pentru alimentarea cu apă
Avertizare - pericol!
Aparatul trebuie alimentat numai cu apă curată sau
filtrată. Debitul robinetului de alimentare cu apă trebuie să
fie egal cu debitul pompei.
Aşezaţi aparatul cât mai aproape posibil de sistemul de alimentare
cu apă.
6.5.1
Accesorii (dacă sunt incluse în pachetul de livrare – vedeţi fig.1)
Unealtă de curăţare a duzei
Set duză rotativă
Mâner
Perie
Tambur pentru furtun
Set aspirare apă
Kit para limpeza das tubagens
Set perie de curăţat
suprafeţe mari
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Adaptor
Şuruburi
Console
Mâner
Set pentru detergent
Roţi
Tub cu unsoare de lubrefiere
Manometru
Adaptor
6.5.2
6.5.3
5.4 Dispozitive de siguranţă
- Dispozitiv de pornire (H)
Dispozitivul de pornire previne utilizarea accidentală a aparatului.
Avertizare - pericol!
Nu modificaţi şi nu reglaţi supapa de siguranţă.
- Supapa de siguranţă şi/sau supapa de limitare a presiunii.
Supapa de siguranţă este de asemenea o supapă de limitare a
presiunii. Atunci când dispozitivul de deblocare a pistolului este
eliberat, supapa se deschide şi apa recirculă prin orificiul de admi-
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 210
Utilizarea cablurilor de extensie
Utilizaţi cabluri şi ştechere cu nivelul de protecţie „IPX5”.
Secţiunea transversală a cablului de extensie trebuie să fie
proporţională cu lungimea sa; cu cât acesta este mai lung,
cu atât mai mare trebuie să fie secţiunea sa transversală.
Vedeţi tabelul 1.
210
Puncte de racordare
l Orificiu de ieşire a apei (EVACUARE)
n Orificiu de intrare a apei cu filtru (ADMISIE)
Racordul la sursa de alimentare cu apă
Aparatul poate fi racordat direct la sursa de alimentare cu
apă potabilă numai dacă furtunul de alimentare este echipat cu o supapă de reţinere în conformitate cu reglementările în vigoare. Aveţi grijă ca furtunul să aibă cel puţin Ø
13 mm, să fie rigid şi cu o lungime de cel mult 25 m.
Aspirarea apei din recipiente deschise
1) Înşurubaţi furtunul de alimentare cu filtru la orificiul
de admisie a apei şi introduceţi-l în partea de jos a
recipientului.
2) Aerisiţi aerul din aparat:
a) Deşurubaţi ţeava.
b) Porniţi aparatul şi ţineţi pistolul deschis până când nu
mai există bule de aer în apa care iese afară.
3) Opriţi aparatul şi înşurubaţi ţeava la loc.
Notă: înălţimea maximă de aspirare este 0,5 m. Furtunul
de aspirare trebuie montat înainte de utilizare.
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
7
7.1
8.5Depozitarea
REGLAJE (FIG.3)/PAGINA 6
1) Închideţi robinetul de alimentare cu apă.
2) Evacuaţi presiunea reziduală din pistol până când toată apa iese
afară din aparat.
3) Opriţi aparatul (OFF/0).
4) Scoateţi ştecherul din priză.
5) Goliţi şi spălaţi compartimentul pentru detergent la terminarea
sesiunii de lucru. Pentru a spăla rezervorul, utilizaţi apă curată în
loc de detergent.
6) Cuplaţi zăvorul de siguranţă al pistolului (D).
Reglarea duzei de pulverizare (la modelele cu această opţiune)
Debitul de apă este reglat cu ajutorul duzei (E).
7.2 Reglarea detergentului
Pentru a livra detergent la presiunea corectă, puneţi duza (E) (acolo
unde este montată) pe " " sau montaţi setul pentru detergent (C13)
(acolo unde este disponibil) aşa cum se prezintă.
Cantitatea de detergent livrată este reglată cu ajutorul regulatorului (F).
7.3 Reglarea presiunii de lucru (la modelele cu această opţiune)
8.6 Reumplerea şi utilizarea detergentului
Regulatorul (G) este utilizat pentru a regla presiunea de lucru.
Presiunea este prezentată pe manometru (acolo unde este montat).
8
Detergentul trebuie livrat prin utilizarea accesoriilor şi a procedurilor descrise la punctul 7.3.
Utilizarea unui furtun cu înaltă presiune mai lung decât cel original
furnizat împreună cu aparatul, sau utilizarea unui furtun prelungitor
suplimentar poate reduce sau poate opri complet aspirarea de
detergent.
Umpleţi rezervorul (B6) cu detergent înalt biodegradabil.
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI (FIG.4)/PAGINA 6
8.1Comenzi
- Dispozitiv de pornire (H).
Puneţi comutatorul de pornire pe (ON/I) pentru a:
a) porni motorul (la modelele fără dispozitiv TSS);
b) pune motorul în poziţia gata de pornire (la modelele cu dispozitiv TSS).
Dacă există o lumină pilot la dispozitivul de pornire, aceasta ar trebui
să se aprindă.
Puneţi comutatorul dispozitivului de pornire pe (OFF/0) pentru a opri
aparatul.
Dacă există o lumină pilot la dispozitivul de pornire, aceasta ar trebui
să se stingă.
- Maneta de comandă a jetului de apă (I).
8.7 Procedura de curăţare recomandată
Dizolvaţi murdăria prin aplicarea detergentului amestecat cu apă pe
suprafaţă cât încă este uscată.
În cazul suprafeţelor verticale, lucraţi de jos în sus. Lăsaţi detergentul
să acţioneze timp de 1-2 minute, dar nu lăsaţi suprafaţa să se usuce.
Începând din partea de jos, utilizaţi jetul cu înaltă presiune la o distanţă
minimă de 30 cm. Nu permiteţi curgerea apei pe suprafeţele nespălate.
În unele cazuri, este nevoie de frecarea cu peria pentru a îndepărta
murdăria.
Presiunea ridicată nu este întotdeauna cea mai bună soluţie pentru
rezultate bune la curăţare, deoarece poate deteriora unele suprafeţe.
Reglarea cea mai fină a jetului duzei reglabile sau duza rotativă nu trebuie utilizată pe componentele delicate sau vopsite, sau pe componentele sub presiune (de exemplu anvelope, supape pentru umflare etc.).
Eficienţa curăţării depinde atât de presiunea, cât şi de volumul de apă
utilizat, în aceeaşi măsură.
Avertizare - pericol!
Pe durata funcţionării, aparatul trebuie poziţionat aşa
cum se prezintă în fig. 4 pe o suprafaţă fermă, stabilă.
8.2Pornirea (vedeţi fig. 4)
1) Deschideţi complet robinetul de alimentare cu apă.
2) Eliberaţi zăvorul de siguranţă (D).
3) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului timp de câteva
secunde şi porniţi aparatul prin utilizarea dispozitivului de
pornire (ON/I).
9
Avertizare - pericol!
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă acesta primeşte apă în mod corect; utilizarea aparatului fără apă duce
la deteriorarea acestuia. Nu acoperiţi grilele de ventilaţie
atunci când aparatul este în uz.
Modele TSS - La modelele TSS cu sistem automat de întrerupere a
debitului:
- în momentul în care dispozitivul de deblocare a pistolului este
eliberat presiunea dinamică întrerupe în mod automat motorul;
- în momentul în care dispozitivul de deblocare a pistolului este
apăsat scăderea automată a presiunii porneşte motorul şi presiunea
este restabilită după o întârziere foarte scurtă;
- pentru ca TSS să funcţioneze în mod corect, toate operaţiile de
eliberare şi apăsare a pistolului trebuie să fie la cel puţin 4-5
secunde distanţă.
Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu îl lăsaţi să funcţioneze uscat şi verificaţi dacă este bine alimentat cu apă.
La modelele fără TSS, pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită unei creşteri a temperaturii apei, nu întrerupeţi
jetul de apă mai mult de 5 minute atunci când aparatul
funcţionează.
Avertizare - pericol!
Deconectaţi întotdeauna ştecherul de la priza de
alimentare înainte de a efectua orice fel de lucrare la aparat.
9.1 Curăţarea duzei
1) Deconectaţi ţeava de la duză.
2) Îndepărtaţi toate depunerile de murdărie de la orificiul duzei cu
ajutorul uneltei (C1).
9.2 Curăţarea filtrului
Verificaţi filtrul de alimentare (L) şi filtrul pentru detergent (dacă
este montat) înainte de fiecare utilizare şi curăţaţi în conformitate
cu instrucţiunile dacă este necesar.
9.4
1) Puneţi comutatorul dispozitivului de pornire pe (OFF/0).
2) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului şi evacuaţi presiunea
reziduală din interiorul conductelor.
3) Cuplaţi zăvorul de siguranţă (D).
Înainte de depozitarea pe durata iernii, lăsaţi aparatul să funcţioneze
o perioadă de timp cu antigel necoroziv şi netoxic.
Puneţi aparatul într-un loc uscat, protejat de îngheţ.
1) Eliberaţi zăvorul de siguranţă (D).
2) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului şi evacuaţi aerul
rezidual din interiorul conductelor.
3) Puneţi dispozitivul de pornire pe (ON/I).
93685_DP.indb 211
În caz de întreruperi lungi, depunerile de calcar pot cauza griparea
motorului. Pentru a debloca motorul, învârtiţi arborele de antrenare
cu o unealtă (M).
Adăugarea de ulei (la modelele cu această opţiune)
Adăugaţi ulei prin orificiul de admisie pentru a restabili nivelul
corect.
Pentru caracteristicile uleiului, consultaţi tabelul „Caracteristicile
uleiului”.
9.5 Depozitarea la sfârşitul sezonului
8.4Repornirea
© 2016 Română
RO
9.3 Deblocarea motorului (la modelele cu această opţiune)
8.3Oprirea
RO
ÎNTREŢINEREA (FIG.5)/PAGINA 279
Toate operaţiile de întreţinere care nu sunt prezentate în acest
capitol trebuie efectuate la un centru autorizat de vânzări şi service.
10 DEPOZITAREA ŞI TRANSPORTUL (FIG. 5)/PAGINA 279
Depozitaţi accesoriile aşa cum se prezintă în fig. 5.
Transportaţi utilajul aşa cum se prezintă în fig. 5.
211
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
11 DEPANAREA
Problemă
Cauze posibile
Rezolvare
Duză uzată
Filtru de apă murdar
Alimentare insuficientă cu apă
Se absoarbe aer în sistem
Pompa nu ajunge la presiunea
de lucru
Presiunea pompei scade pe durata
utilizării bruşte
Motorul „bâzâie” dar nu reuşeşte să
pornească
Motorul nu porneşte
Aer în pompă
Duza reglabilă nu este poziţionată în mod corect
Supapa termostatică a declanșat
Apa este absorbită de la un recipient deschis aflat la o Reduceţi înălţimea de aspirare.
înălţime mai mare de 0,5 m.
Apa este absorbită de la un recipient extern
Racordaţi aparatul la sursa de alimentare cu apă
Apa de alimentare este prea caldă
Reduceţi temperatura
Duza este înfundată
Curăţaţi duza (fig.5)
Filtru de alimentare (L) murdar
Curăţaţi filtrul (L) (fig.5)
dacă tensiunea sursei de alimentare cu energie este
Tensiunea sursei de alimentare cu energie este prea mică Verificaţi
identică cu cea de pe plăcuţă (fig.2)
Cădere de tensiune datorită utilizării unui cablu de
Verificaţi caracteristicile cablului de extensie
extensie
Aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp
Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat
Probleme la dispozitivul TSS
Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat
Verificaţi dacă ştecherul este bine introdus în priză şi dacă
Nu există alimentare electrică
există tensiune la reţeaua de alimentare (*)
Probleme la dispozitivul TSS
Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat
Aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp
Supapa de siguranţă a declanșat și evacuează
Apă prea caldă
Garnituri de etanşare uzate
Cu ajutorul uneltei (M) deblocaţi motorul prin orificiul din spatele aparatului (la modelele cu această opţiune) (fig. 5)
Înlocuiţi garniturile de etanşare la cel mai apropiat centru de
service autorizat
Contactaţi un centru de service autorizat
Reduceţi temperatura (vedeţi datele tehnice)
Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat
Sistemul cu înaltă presiune sau circuitul pompei nu este
etanş
Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat
Duza este înfundată
Curăţaţi duza (fig.5)
Duza reglabilă este pe setarea de înaltă presiune
Detergentul este prea dens
Este utilizată o prelungire a furtunului cu înaltă presiune
Setaţi duza (E) pe reglarea " " (fig.3)
Diluaţi cu apă
Montaţi furtunul original
Spălaţi cu apă curată şi eliminaţi toate restricţiile. Dacă problema persistă, contactaţi un centru de service autorizat
Garnituri de etanşare uzate
Scurgeri de apă
Aparatul face zgomot
Scurgeri de ulei
Numai la versiunea TSS: aparatul
porneşte chiar şi cu dispozitivul de
deblocare a pistolului eliberat
Numai la versiunea TSS: nu este furnizată apă la apăsarea dispozitivului de
deblocare a pistolului (cu furtunul de
alimentare conectat)
RO
Înlocuiţi duza
Curăţaţi filtrul (L) (fig.5)
Deschideţi complet robinetul de alimentare cu apă
Verificaţi etanşeitatea fitingurilor de furtun
Opriţi aparatul şi apăsaţi şi eliberaţi dispozitivul de deblocare
a pistolului până când apa iese afară cu un debit constant.
Porniţi aparatul din nou.
Setaţi duza (E) pe reglarea (+) (fig.3)
Aşteptaţi restabilirea temperaturii corecte a apei
Nu se absoarbe detergent
Depuneri sau restricţionări în circuitul de detergent
apei din interiorul duzei a depăşit valoarea
Apa scapă de la supapa termostatului Temperatura
maximă nominală menţionată pe plăcuţa de identificare
Cu aparatul în funcţiune, nu opriţi jetul de apă mai mult de 5
minute la un moment dat
(*) Dacă motorul se opreşte şi nu reporneşte pe durata funcţionării, aşteptaţi 2-3 minute înainte de a repeta procedura de pornire
(a fost declanşată deconectarea la suprasarcină).
Dacă problema apare de mai multe ori, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat.
MODEL
RO
NUMĂR DE SERIE
© 2016 Română
93685_DP.indb 212
212
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
12 CUM SE EVITĂ DETERIORAREA SUPRAFEŢELOR
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATENŢIE
Utilizarea aparatului pentru spălarea anvelopelor poate duce la deteriorarea acestora si poate fi periculos.
Nu îndreptaţi niciodată jetul de înaltă presiune direct spre anvelope.
Utilizaţi întotdeauna aparatul la reglajul cel mai redus al presiunii atunci când curăţaţi în jurul roţilor şi anvelopelor.
Nu utilizaţi niciodată ţeava turbo pentru spălarea niciunei părţi a vehiculului.
Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea: „8.7 Procedura de curăţare recomandată”.
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Annovi Reverberi S.p.A, declarăm faptul că următorul utilaj (următoarele utilaje) Stanley:
Denumirea utilajului
Aparat de spălat cu înaltă presiune
SXPW19ESXPW19PE
Model nr.
Puterea nominală
1,8 kW
1,8 kW
este conform (sunt conforme) cu următoarele Directive europene:
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE şi 2000/14/CE
şi este fabricat (sunt fabricate) în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Numele şi adresa persoanei desemnate a emite dosarul tehnic: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italia
Procedura de evaluare a conformităţii cerută de Directiva 2000/14/CE a fost efectuată în conformitate cu Anexa V
SXPW19ESXPW19PE
Model nr.
Nivelul măsurat al puterii acustice:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Nivelul garantat al puterii acustice:
84 dB (A) 84 dB (A)
Data: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiDirector General
RO
Garanţie
Valabilitatea garanţiei este în conformitate cu legislaţia relevantă din ţara în care este vândut produsul (cu excepţia cazului în care se specifică altceva de către
producător).
Garanţia acoperă defecte de material, construcţie şi conformitate pe durata perioadei de garanţie, perioadă în care producătorul va înlocui subansamblele
defecte şi va repara produsul în cazul în care nu este excesiv de uzat, sau îl va înlocui.
Garanţia nu acoperă componentele supuse la uzură normală (supapă, piston, garnitură de apă, garnitură de ulei, arcuri, garnituri inelare, accesorii de genul
furtun, pistol, perii, roţi etc.);
Garanţia nu acoperă defecte cauzate de:
- utilizarea necorespunzătoare, greşită, neglijenţă,
- închirierea sau utilizarea profesională, dacă produsul a fost vândut pentru uz casnic,
- nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere prezentate în acest manual,
- reparaţii efectuate de personal sau centre neautorizate,
- utilizarea de piese sau accesorii neoriginale,
- deteriorarea cauzată de transport, murdărie sau corpuri străine, accidente,
- probleme legate de depozitare.
Pentru a beneficia de garanţie, trebuie făcută dovada achiziţionării.
Pentru asistenţă, Pagina: 276.
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 213
213
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
Date tehnice
Date tehnice
Debit
Debit maxim
Presiunea
Presiunea maximă
Puterea
Max. temperatura admisie
Presiunea maximă la admisie
Forţa de respingere a pistolului la presiunea maximă
Tip de ulei pentru pompă
Clasa de protecție
Izolaţia motorului
Protecţia motorului
Tensiunea
Impedanţa maximă permisă a sistemului electric
Nivelul de presiune acustică LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Nivelul de putere acustică LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibraţia aparatului (K = 1 m/s2):
Greutatea
Unitate
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Clasa
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Sub rezerva modificărilor tehnice
RO
RO
© 2016 Română
93685_DP.indb 214
214
(Traducerea instrucţiunilor originale)
07/04/16 12:11
1 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Приобретенная вами машина - это высокотехнологичное изделие, выпущенное одним из
самых опытных европейских производителей моечных машин высокого давления. Для
достижения наилучших результатов мы составили данное руководство, которое следует
внимательно прочитать и соблюдать при каждом использовании машины. Во время
подключения, эксплуатации и обслуживания машины выполняйте все возможные меры
предосторожности для собственной безопасности, а также для безопасности людей,
находящихся в непосредственной близости. Внимательно прочитайте и соблюдайте
требования безопасности, так как их несоблюдение может поставить под угрозу здоровье
и безопасность людей или же нанести материальный ущерб.
2 ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1 Соблюдайте требования табличек и знаков, которые имеются на моечной машине и в
данном руководстве.
На моечной машине и в руководстве приводятся лишь только знаки, уместные для
приобретенной вами машины. Убедитесь, что имеющиеся на моечной машине знаки и
таблички находятся всегда в сохранности и разборчивы. В противном случае замените,
устанавливая их в исходное положение.
Внимание - Опасность
Внимательно прочитайте эти инструкции до начала использования.
Значок Е2 (если этот значок имеется на рис. 1): обозначает, что моечная машина
предназначается для профессионального использования, то есть, для лиц,
обладающих опытом, техническими, нормативными и законодательными знаниями,
способных выполнять необходимые действия для эксплуатации и обслуживания
моечной машины. Данная машина не предназначена для эксплуатации людьми
(включая детей) с недостаточными физическими, сенсорными и умственными
способностями, а также не имеющими достаточного опыта и знаний.
RU
Значок Е3 (если этот значок имеется на рис. 1): обозначает, что эта моечная
машина предназначается для непрофессионального (бытового) использования.
Люди с недостаточными физическими, сенсорными и умственными способностями,
а также не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать моечную
машину только находясь под надзором или только после прохождения инструктажа
по безопасной эксплуатации моечной машины и осознания опасности, связанной
с использованием.
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 215
215
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
Движущиеся органы. Не прикасаться.
0 Выключатель в выключенном положении
I Выключатель во включенном положении
Гарантированный уровень звуковой мощности
Запрет, сообщает пользователю, что государственные нормы могут запретить
подключение моечной машины к питьевой водопроводной сети.
Сигнал опасности, сообщает пользователю о недопустимости направления струи
воды на людей, животных, электрооборудование и на саму моечную машину.
Это изделие имеет класс изоляции II. Это означает, что оно имеет усиленную изоляцию
или же двойную изоляцию (только в том случае, если на машине имеется значок).
Это изделие имеет класс изоляции I. Это означает, что оно имеет проводник
заземления (только в том случае, если на машине имеется значок).
Это изделие соответствует европейским директивам, применимым в этой области.
Значок Е1: обозначает обязательство не утилизировать моечную машину
как городские отходы. Ее можно сдать дистрибьютору в момент покупки новой
моечной машины. Электрические и электронные части, из которых состоит
моечная машина, не должны использоваться в непредназначенных целях ввиду
наличия вредных для здоровья веществ.
Надевайте шумозащитные наушники.
Надевайте защитную маску.
RU
Надевайте защитные средства для органов дыхания.
Надевайте защитные перчатки.
Надевайте спецобувь.
Надевайте спецодежду.
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 216
216
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
3 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ/ОСТАТОЧНАЯ ОПАСНОСТЬ
3.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ЗАПРЕТЫ
3.1.1 Внимание. Не позволяйте детям пользоваться моечной машиной, следите за
ними, чтобы они не стали играть с ней.
3.1.2 Внимание. Струи под давлением могут быть опасными в случае неправильного
пользования ими.
3.1.3 Внимание. НЕ используйте моечную машину с воспламеняющимися,
токсичными жидкостями или же если их характеристики несовместимы с
исправной работой машины. Запрещается использовать моечную машину в
потенциально пожароопасной или взрывоопасной атмосфере.
3.1.4 Внимание. ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. НЕ распыляйте воспламеняющиеся
жидкости.
3.1.5 Внимание. НЕ направляйте струю воды на людей или на саму моечную
машину.
3.1.6 Внимание. НЕ направляйте струю воды на моечную машину, электрические
части или же на другое электрическое оборудование.
3.1.7 Внимание. НЕ используйте моечную машину в радиусе, в котором находятся
люди без спецодежды.
3.1.8 Внимание. НЕ направляйте струю на себя или на других людей для очистки
одежды или обуви.
3.1.9 Внимание. НЕ используйте моечную машину на открытом воздухе, если идет
дождь.
3.1.10 Внимание. Моечная машина НЕ может использоваться детьми, людьми с
ограниченными способностями, а также теми, кто не прочитал и не усвоил
данные инструкции.
3.1.11 Внимание. НЕ прикасайтесь к вилке и/или розетке мокрыми руками.
3.1.12 Внимание. НЕ пользуйтесь моечной машиной, если поврежден электрический
кабель. Если электрический кабель поврежден, то он должен заменяться
силами производителя, официального сервисного центра или же лицами с
аналогичной квалификацией, чтобы исключить возможную опасность.
3.1.13 Внимание. Не используйте машину, если кабель питания или такие важные ее
части, как, например, устройства безопасности, шланги высокого давления,
пистолет являются поврежденными.
3.1.14 Внимание. НЕ блокируйте рычаг пистолета в рабочем положении.
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 217
217
RU
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
3.1.15 Внимание. Проверяйте, чтобы машина имела паспортную табличку с
характеристиками. В случае ее отсутствия обращайтесь к дилеру. Моечные
машины без паспортной таблички НЕ должны эксплуатироваться, поскольку
они становятся неидентифицируемыми и потенциально опасными.
3.1.16 Внимание. НЕ нарушайте и не изменяйте настройку регулировочного
клапана и предохранительных устройств.
3.1.17 Внимание. НЕ изменяйте исходный диаметр струи форсунки.
3.1.18 Внимание. НЕ тяните за ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ для перемещения моечной
машины.
3.1.19 Внимание. Не допускайте движение транспортных средств по шлангу
высокого давления.
3.1.20 Внимание. НЕ тяните за шланг высокого давления для перемещения моечной
машины.
3.1.21 Внимание. Струя высокого давления, направленная на шины, клапаны шин
или другие компоненты под давлением, вызывает потенциальную опасность.
Избегайте использование вращающейся форсунки и поддерживайте
расстояние до форсунки не менее 30 см во время чистки.
3.1.22 Внимание. Запрещается использовать нефирменные принадлежности, не
имеющие специального предназначения для данной модели. Запрещается
вносить изменения в конструкцию машины. Внесение изменений отменяет
действие декларации соответствия и освобождает изготовителя от
гражданской и уголовной ответственности.
3.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.2.1 Внимание. Все токопроводящие части ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ от струй
воды.
3.2.2 Внимание. Электрическое подключение должно быть выполнено
квалифицированным электриком, в соответствии с нормой IEC 60364-1.
Рекомендуется предусмотреть дифференциальный выключатель,
отключающий питание данной машины, если рассеиваемый на землю
ток превышает 30 мА в течение 30 мс, или же предусмотреть устройство
контроля системы заземления.
3.2.3 Внимание. В МОМЕНТ запуска машина может создавать помехи в сети.
3.2.4 Внимание. Подключение через защитный дифференциальный выключатель
обеспечивает индивидуальную защиту (30 мА).
RU
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 218
218
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
3.2.5 Внимание. Модели, не оборудованные вилкой, должны устанавливаться
квалифицированным персоналом.
3.2.6 Внимание. Используйте лишь только разрешенные электрические
удлинители с необходимым сечением проводников.
3.2.7 Внимание. Всегда выключайте выключатель, когда вы оставляете машину без
присмотра.
3.2.8
Внимание. Высокое давление может вызвать отскок частей. Используйте
одежду и средства защиты (СИЗ), которые обеспечат безопасность
оператора.
3.2.9 Внимание. Перед выполнением работ на машине ВЫНИМАЙТЕ вилку из
розетки.
3.2.10 Внимание. По причине отдачи надежно ДЕРЖИТЕ пистолет, когда вы
нажимаете на рычаг.
3.2.11 Внимание. СОБЛЮДАЙТЕ указания местного водоканала. В соответствии
со стандартом IEC 60335-2-79 моечная машина может быть подключена
непосредственно к городской водопроводной сети питьевой воды
лишь только в том случае, если на трубе питания установлено запорное
противовозвратное устройство со сливом типа ВА, соответствующее
стандарту EN 12729. Запорное противовозвратное устройство может быть
заказано у производителя.
3.2.12 Внимание. Вода, попавшая в противовозвратные устройства, считается
непитьевой.
3.2.13 Внимание. Обслуживание и/или ремонт электрических компонентов
ДОЛЖЕН производиться силами квалифицированного персонала.
3.2.14 Внимание. Перед отключением шланга от моечной машины СБРАСЫВАЙТЕ
давление.
3.2.15 Внимание. Перед каждым использованием, а также периодически
ПРОВЕРЯЙТЕ затяжку болтов и исправное состояние компонентов машины,
проверяйте отсутствие сломанных или изношенных частей.
3.2.16 Внимание. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только те моющие средства, которые совместимы
с облицовочными материалами шланга высокого давления/электрического
кабеля.
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 219
219
RU
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
3.2.17 Внимание. ДЕРЖИТЕ людей или животных на расстоянии минимум 15 м.
3.2.18 Внимание. Данная машина была разработана для эксплуатации с
поставляемыми или рекомендованными производителем моющими
средствами. Использование иных моющих средств или химических
продуктов может отрицательно сказаться на безопасности машины.
3.2.19 Внимание. Не допускайте попадания моющего средства на кожу, в
особенности в глаза! В случае попадания в глаза промойте их чистой водой
и немедленно обратитесь за медицинской помощью!
3.2.20 Внимание. Шланги высокого давления, соединения и муфты - это важные
компоненты для безопасности машины. Используйте лишь только
шланги высокого давления, соединения и муфты, рекомендованные
производителем.
3.2.21 Внимание. В целях безопасности машины используйте лишь только
фирменные запасные части производителя или же одобренные им.
3.2.22 Внимание. Несоответствующие удлинительные кабели могут быть опасными.
Если используется удлинительный кабель, то выберите такой тип, который
будет пригоден для использования на улице, а также убедитесь, что точка
соединения находится в сухом месте и на расстоянии от земли. В этих
целях рекомендуется использовать наматыватель кабеля, который будет
удерживать розетку на расстоянии не менее 60 мм от земли.
3.2.23 Внимание. Всегда выключайте машину и отключайте ее от источника
питания перед выполнением монтажа, чистки, регулировки, обслуживания,
складирования и перевозки.
3.2.24 Внимание. Вставьте аксессуар для чистки труб до красной отметки перед
тем, как включить моечную машину.
RU
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 220
220
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
4
хранительного клапана.
- Предохранительный и/или ограничительный клапан давления. Предохранительный клапан является также ограничительным клапаном давления. Когда закрывается пистолет, клапан открывается и вода возвращается через линию всасывания
насоса или же сливается на пол.
- Термостатический клапан (D1 там, где предусматривается)
Если температура воды превышает предусмотренную изготовителем температуру, термостатический клапан сбрасывает
горячую воду и забирает количество холодной воды, которое
равно количеству сброшенной воды вплоть до восстановления
правильной температуры.
- Предохранитель (D): предотвращает случайную подачу воды.
- Тепловая защита: в случае перегрузки тепловая защита остановит работу моечной машины.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РИС. 1)/СТРАНИЦА 3
4.1 Пользование руководством
Данное руководство является неотъемлемой частью машины.
Сохраните его для пользования им в будущем. Внимательно
прочитайте его перед установкой или эксплуатацией. В случае
перехода собственности на машину старый владелец обязан
передать руководство новому владельцу.
4.2Поставка
Машина поставляется в картонной коробке в частично разобранном состоянии.
Состав поставки изображен на рис.1.
4.2.1
Сопроводительная документация
A1
A2
A3
A4
Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Инструкции по безопасности
Декларация соответствия
Гарантийные положения
6
4.3 Утилизация упаковки
Материалы, из которых выполнена упаковка, не загрязняют
окружающую среду, тем не менее, они должны перерабатываться или утилизироваться в соответствии с действующими в
стране назначения правилами.
5
Внимание, опасность!
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РИС. 1)/СТРАНИЦА 3
6.2
5.1 Предусмотренная эксплуатация
Данная машина предназначена для бытовой мойки автомашин,
машин, плавсредств, каменной кладки и т.д., для удаления стойких загрязнений с помощью чистой воды и биоразлагающихся
химических моющих средств.
Мойка двигателей транспортных средств разрешается лишь
только в том случае, если грязная вода собирается для переработки согласно действующим нормам.
- Температура воды на входе: см. паспортную табличку на
машине.
- Давление воды на входе: мин. 0,1 МПа, макс. 1 МПа.
- Рабочая температура окружающей среды: выше 0°C.
Машина соответствует стандартам IEC 60335-1 и IEC 60335-2-79.
Внимание, опасность!
Убедитесь, что электрическая сеть соответствует напряжению и частоте (В - Гц), указанным на паспортной табличке (рис. 2).
6.4.1
B2 Струйная трубка
B3 Пистолет с предохранителем
B4 Электрический кабель с вилкой (если предусматривается)
B5 Шланг высокого давления
B6 Бачок моющего средства (если предусматривается)
B7 Пробка бачка для масла (если предусматривается)
ЕФорсунка
F Регулятор моющего средства (если предусматривается)
G Регулятор давления (если предусматривается)
L Фильтр воды
Внимание, опасность!
Используйте лишь только фильтрованную или
чистую воду. Водопроводный кран должен обеспечивать объем подачи, равный производительности насоса.
Разместите моечную машину как можно ближе к точке подключения водопроводной сети.
6.5.1
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
Переходник
Крепеж
Кронштейны
Ручка
Аксессуар для
Колеса
Тюбик консистентной
смазки
C16 Манометре
C17 Переходник
6.5.2
6.5.3
5.4 Средства защиты
- Выключатель (H)
Выключатель не допускает случайного использования моечной машины.
Внимание, опасность!
Не нарушайте и не изменяйте настройку предо-
© 2016 Русский
93685_DP.indb 221
Использование удлинительных кабелей
Используйте кабели и вилки со степенью защиты “IPX5”.
Сечение удлинительных кабелей должно быть пропорционально их длине. Чем длиннее кабель, тем больше
должно быть сечение. См. таблицу I.
6.5 Подключение воды
5.3.1Аксессуары (если предусматриваются поставкой - см. рис. 1)
RU
Для предотвращения утечек масла машина поставляется с
заливными горловинами масла, закрытыми пробками красного
цвета, которые должны быть заменены воздушными пробками,
входящими в поставку.
6.4 Электрическое подключение
5.3 Основные узлы
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Установка воздушных пробок (если предусматриваются)
(Для моделей, которые оборудуются ею).
Комплект вращающейся форсунки обеспечивает большую мощность мойки.
Использование вращающейся форсунки может совпасть с падением давления, равным 25% по сравнению с давлением, полученным при использовании регулируемой форсунки. Тем не менее,
ее использование позволяет получать более высокую мощность
мойки благодаря эффекту вращения, придаваемому струе воды.
Для определения типа оператора, который может использовать
моечную машину (профессиональный или непрофессиональный) см. значок, изображенный на рис. 1.
Инструмент для чистки
форсунки
Вращающаяся форсунка
Ручка
Щетка
Наматыватель шланга
Аксессуар для сбора воды
Аксессуар для чистки труб
Щетка-аксессуар для
больших поверхностей
поверхностей
Все операции по установке и монтажу должны выполняться, когда машина отключена от электрической сети.
Последовательность монтажа приводится на рис. 2.
6.3 Монтаж вращающейся форсунки
5.2Оператор
C1
УСТАНОВКА (РИС. 2)/СТРАНИЦА 4-5
6.1Монтаж
221
Соединительные штуцеры
l Выход воды (OUTLET)
n Вход воды с фильтром (INLET)
RU
Подключение к городской водопроводной сети
Моечная машина может быть подключена непосредственно к городской водопроводной сети питьевой
воды лишь только в том случае, если в трубе питания
установлено запорное противовозвратное устройство
со сливом, соответствующее действующим нормам.
Убедитесь, что диаметр шланга не менее 13 мм, что
шланг усилен, а его длина не превышает 25 м.
Всасывание воды из открытых емкостей
1) Привинтите всасывающий шланг с фильтром к входному штуцеру (INLET) и опустите его до дна емкости.
2) Выпустите воздух из машины:
а) О
твинтите струйную трубку.
b) Включите машину и откройте пистолет до тех пор,
пока не будет выходить вода без пузырей воздуха.
3) Выключите машину и привинтите струйную трубку.
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
Примечание: максимальная разница уровня всасывания составляет 0,5 м. Рекомендуется заполнить всасывающий шланг перед использованием.
7
3) Выключите моечную машину (OFF/0).
4) Выньте вилку из розетки.
5) После работы опорожняйте и промывайте бак моющего средства. Для промывки бака используйте чистую воду вместо
моющего средства.
6) Поставьте пистолет на предохранитель (D).
РЕГУЛИРОВКА (РИС. 3)/СТРАНИЦА 6
7.1 Регулировка форсунки (если предусматривается)
8.6 Заправка и пользование моющим средством
Вращайте форсунку (Е) для регулировки струи воды.
Моющее средство должно подаваться при помощи аксессуаров, способами, предусмотренными в пункте 7.3.
Использование более длинного шланга высокого давления, чем
входящий в комплект с моечной машиной, или же использование дополнительного удлинителя шланга может уменьшить или
полностью прекратить всасывание моющего средства из бачка
(если предусматривается).
Наполните бачок (В6) моющим средством с высокой биоразлагаемостью.
7.2 Регулировка подачи моющего средства
7.3
8
Для подачи моющего средства под правильным давлением
переключите форсунку (Е) (если предусматривается) в положение " " или же установите аксессуар для моющего средства
(С13) (если предусматривается), как показано на рисунке.
Воспользуйтесь регулятором (F) для дозировки количества
подаваемого моющего средства (если предусматривается).
Регулировка рабочего давления (если предусматривается)
Воспользуйтесь регулятором (G) для изменения рабочего давления. Давление указывается на манометре (при наличии).
8.7 Рекомендации по правильной мойке
Растворите грязь, нанося на сухую поверхность моющее средство. На вертикальных поверхностях действуйте снизу вверх.
Оставьте на 1-2 минуты, не высушивая поверхность. Работайте
струей высокого давления с расстояния более 30 см, начиная
снизу. Не допускайте, чтобы вода промывки стекала на невымытые поверхности.
В некоторых случаях для удаления грязи необходимо механическое действие моечных щеток.
Высокое давление не всегда является наилучшим решением
для качественной мойки, так как может повредить некоторые
поверхности. Не рекомендуется использовать игольчатую струю
регулируемой форсунки и вращающуюся форсунку на легко
повреждаемых и окрашенных поверхностях, а также на компонентах под давлением (напр., шинах, клапанах накачивания...).
Хорошее моющее действие зависит в равной степени от давления и объема воды.
СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РИС. 4)/СТРАНИЦА 6
8.1 Органы управления
- Выключатель (H).
Переведите выключатель в положение (ON/I), чтобы:
а) включить двигатель (в моделях без устройства TSS);
b) подготовить двигатель к работе (в моделях с устройством TSS).
Если выключатель оборудован световым индикатором, то он
должен загореться.
Переведите выключатель в положение (OFF/0), чтобы остановить
работу машины.
Если выключатель оборудован световым индикатором, то он
должен погаснуть.
- Рычаг управления подачей воды (I).
Внимание, опасность!
Моечная машина должна работать, находясь на
прочной и устойчивой поверхности, в положении, показанном на рис. 4.
9
8.2Запуск (см. рис. 4)
1) Полностью откройте водопроводный кран.
2) Снимите пистолет с предохранителя (D).
3) Откройте пистолет на несколько секунд и включите машину
выключателем (ON/I).
Внимание, опасность!
Перед выполнением любых работ на машине
выньте вилку из сетевой розетки.
9.1 Чистка форсунки
Внимание, опасность!
1) Снимите струйную трубку с пистолета.
2) Удалите загрязнение из отверстия форсунки инструментом (C1).
Перед включением моечной машины убедитесь,
что она правильно питается водой. Работа всухую
повреждает машину. Во время работы не закрывайте
вентиляционные решетки.
Модели TSS - В моделях TSS с автоматическим прекращением подачи:
- закрывая пистолет, динамическое давление автоматически выключает электродвигатель;
- открывая пистолет, падение давления автоматически запускает
двигатель и давление создается с небольшой задержкой;
- для исправной работы TSS операции закрытия и открытия пистолета не должны выполняться с промежутками времени менее
4-5 секунд.
Для предотвращения повреждений машины не допускайте ее работы всухую и проверяйте, чтобы машина
всегда правильно питалась водой.
Чтобы предотвратить повреждение моделей моечной
машины без TSS, вызванное повышением температуры
воды, во время работы машины не выключайте струю
воды более чем на 5 минут.
RU
ОБСЛУЖИВАНИЕ (РИС. 5)/СТРАНИЦА 279
Все операции обслуживания, не описанные в данной главе,
должны выполняться в официальном сервисном центре.
9.2 Чистка фильтра
Проверьте всасывающий фильтр (L) и фильтр моющего средства
(если предусматривается) до каждого использования и в случае
необходимости выполните чистку, как указывается.
9.3 Разблокировка двигателя (если предусматривается)
В случае продолжительных остановок известковые отложения
могут вызвать блокировку двигателя. Для разблокировки двигателя проверните вал двигателя инструментом (M).
9.4 Долив масла (если предусматривается)
Долейте масло через заливное отверстие вплоть до восстановления правильного уровня.
Характеристики масла см. в таблице "Характеристики масла”.
9.5Хранение
Перед помещением на зимнее хранение включите моечную
машину, используя неедкий и нетоксичный антифриз.
Поместите машину в сухое и защищенное от мороза место.
10 ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА (РИС. 5)/СТРАНИЦА 279
8.3Остановка
Храните аксессуары так, как предусматривается на рис. 5.
Перевозите машину так, как предусматривается на рис. 5.
1) Переведите выключатель в положение (OFF/0).
2) Откройте пистолет и сбросьте давление в шлангах.
3) Поставьте пистолет на предохранитель (D).
8.4 Повторный запуск
1) Снимите пистолет с предохранителя (D).
2) Откройте пистолет и выпустите воздух, имеющийся в шлангах.
3) Переведите выключатель в положение (ON/I).
8.5 Прекращение использования
1) Закройте водопроводный кран.
2) Сбросьте остаточное давление при помощи пистолета, чтобы
вся вода вышла из машины.
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 222
222
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
11 ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ
Неисправности
Насос не достигает
предусмотренного давления
Насос обнаруживает скачки
давления
Возможные причины
Способы устранения
Изношена форсунка
Водяной фильтр засорен
Недостаточное давление воды
Попадание воздуха
Воздух в насосе
Форсунка неправильно отрегулирована
Срабатывание термостатического клапана
Высота всасывания из открытой емкости превышает
0,5 м
Всасывание воды из внешнего резервуара
Температура воды на входе слишком высокая
Форсунка засорена
Всасывающий фильтр (L) грязный
Электродвигатель не запускается
Отсутствие напряжения
Проблемы с устройством TSS
Обратитесь в официальный сервисный центр
Потеря напряжения, вызванная удлинителем
Продолжительный простой моечной машины
Проблемы с устройством TSS
Длительный простой моечной машины
Утечка воды
Шум
Утечка масла
Только для TSS: машина включается
несмотря на закрытый пистолет
Только для TSS: нажав рычаг
пистолета, вода не вытекает (при
подключенном шланге питания)
Уменьшите высоту всасывания
Подключите машину к водопроводной сети
Понизьте температуру
Очистите форсунку (рис. 5)
Очистите фильтр (L) (рис. 5)
Убедитесь, что напряжение сети соответствует
паспортному (рис. 2)
Проверьте характеристики удлинителя
Обратитесь в официальный сервисный центр
Обратитесь в официальный сервисный центр
Проверьте наличие напряжения в сети и убедитесь, что
вилка правильно вставлена (*)
Недостаточное напряжение сети
Двигатель гудит, но не запускается
Замените форсунку
Очистите фильтр (L) (рис. 5)
Полностью откройте кран
Проверить соединения
Выключите машину и включите пистолет до выхода
сплошной струи. Включите моечную машину.
Переведите форсунку (Е) в положение (+) (рис. 3)
Дождитесь восстановления правильной температуры воды
Уплотнения изношены
Срабатывание предохранительного клапана со
свободным сбросом
Слишком высокая температура воды
Уплотнения изношены
Нарушена герметичность в системе высокого давления
или в контуре насоса
Форсунка засорена
Разблокируйте двигатель инструментом (М) через заднее
отверстие (для моделей, где это предусматривается)
(рис. 5)
Замените уплотнения в официальном сервисном центре
Обратитесь в официальный сервисный центр
Понизьте температуру (см. технические данные)
Обратитесь в официальный сервисный центр
Обратитесь в официальный сервисный центр
Очистите форсунку (рис. 5)
Не всасывается моющее средство
Положение регулируемой форсунки на высоком
Переведите форсунку (Е) в положение " " (рис. 3)
давлении
Слишком густое моющее средство
Разбавьте водой
Использование удлинителей шланга высокого давления Восстановите исходный шланг
Промойте чистой водой и устраните пережатые участки
Контур моющего средства засорен или пережат
Если проблема не устранилась, обратитесь в официальный
сервисный центр.
Вытекание воды из
термостатического клапана
Температура воды в головке превысила макс. значение, Не отключайте струю воды при работающей машине более
указанное на табличке данных .
чем на 5 минут.
RU
(*) Если во время работы двигатель останавливается и больше не запускается, то подождите 2-3 минуты перед запуском
(срабатывание тепловой защиты).
Если неисправность повторяется несколько раз, то обратитесь в сервисный центр.
МОДЕЛЬ
RU
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
© 2016 Русский
93685_DP.indb 223
223
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
12 КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОВЕРХНОСТИ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ВНИМАНИЕ
Использование моечной машины для мойки шин может нанести ущерб шинам и стать опасным.
Не направляйте струю высокого давления непосредственно на шину.
Используйте моечную машину с более низким давлением, когда мойка выполняется рядом с колесами и шинами.
Никогда не используйте "Струйную трубку турбо" для мойки каких-либо частей транспортного средства.
Более подробную информацию читайте в разделе: "8.7 Рекомендации по правильной мойке".
Декларация соответствия EC
Мы, компания Annovi Reverberi S.p.A., г. Модена, Италия, заявляем, что ниженазванная(ые) машина(ы) Stanley:
Наименование машины
Моечная машина высокого давления
№ модели
SXPW19ESXPW19PE
Потребляемая мощность
1,8 кВт
1,8 кВт
соответствует(ют) следующим европейским директивам:
2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC (Закон-Декрет 262/2002).
и производится(ятся) с соблюдением следующих норм или стандартизированных документов:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
ФИО и адрес лица, уполномоченного на выдачу технического досье: Стефано Ревербери / Управляющий директор AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Италия
Процедура оценки соответствия, требуемая директивой 2000/14/EC, была выполнена с соблюдением Приложения V
SXPW19ESXPW19PE
№ модели
Измеренный уровень звуковой мощности : 81,9 дБ (A) 81,9 дБ (A)
Гарантированный уровень звуковой мощности: 84 дБ (A) 84 дБ (A)
Дата : 06.04.2016
МОДЕНА (ИТАЛИЯ)
Стефано РевербериУправляющий директор
ГАРАНТИЯ
RU
Действие гарантии регулируется нормами, действующими в стране, в которой продается изделие (при отсутствии других указаний производителя).
Если изделие обнаруживает дефекты качества материалов, изготовления или же несоответствие в течение гарантийного периода, то изготовитель
гарантирует заменудефектных деталей, выполняет ремонт изделий, если они имеют умеренный износ, или же их замену.
Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу (клапан, поршень, уплотнение для воды, уплотнение для масла,
пружины, уплотнительные кольца, аксессуары, такие как шланг, пистолет, щетки, колеса и т.д.);
Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные или ставшие результатом:
- неправильной эксплуатации, недопустимого использования, небрежности,
- профессионального использования или аренды, если изделие было продано для непрофессионального использования,
- несоблюдения правил обслуживания, предусмотренных в этом руководстве,
- ремонта, выполненного неуполномоченным персоналом или центрами,
- использования нефирменных запасных частей или аксессуаров,
- ущерба, вызванного перевозкой, посторонними предметами или веществами, авариями,
- проблем со складированием или хранением.
Для активации гарантии необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки.
Для получения обслуживания, Страница: 276.
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 224
224
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
Технические данные
Технические данные
Производительность
Максимальная производительность
Давление
Максимальное давление
Мощность
Максимальное температура питания
Максимальное давление питания
Сила отталкивания пистолета при максимальном давлении
Тип масла насоса
Класс защиты
Единица
SXPW19E - SXPW19PE
л/мин
л/мин
МПа
МПа
кВт
°C
МПа
Н
кг
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Изоляция двигателя
Степень защиты двигателя
Напряжение
Максимальное разрешенное сетевое сопротивление
Уровень звукового давления LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 дБ(A))
Уровень звуковой мощности LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 дБ(A))
Вибрация прибора (K = 1 м/с2):
Вес
Класс
В/Гц
Ω
дБ (A)
дБ (A)
м/с2
кг
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
С сохранением права на внесение технических изменений!
RU
RU
© 2016 Русский
93685_DP.indb 225
225
(Перевод оригинальных инструкций)
07/04/16 12:11
1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1.1 Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je technologicky vyspelý produkt skonštruovaný
jedným z popredných európskych výrobcov vysokotlakových čističov. Ak chcete, aby
zariadenie dosiahlo čo možno najlepší výkon, pozorne si prečítajte tento návod a
postupujte podľa pokynov zakaždým, keď ho používate. Počas pripájania, používania
a servisu spotrebiča urobte všetky možné opatrenia na ochranu svojej vlastnej
bezpečnosti a bezpečnosti ľudí v bezprostrednej blízkosti. Pozorne si prečítajte
bezpečnostné predpisy a dodržiavajte ich pri každej činnosti. V opačnom prípade
môžete ohroziť zdravie a bezpečnosť a spôsobiť škody spojené s vysokými nákladmi.
2 BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY
2.1 Dodržujte pokyny uvedené pomocou bezpečnostných značiek a symbolov na zariadení
a v tomto návode.
Na zariadení a v návode sú uvedené len symboly týkajúce sa zakúpeného modelu.
Skontrolujte, či sú symboly a značky umiestnené na zariadení vždy prítomné a čitateľné;
v opačnom prípade namontujte náhradné diely do pôvodnej polohy.
Upozornenie – Varovanie – Nebezpečenstvo
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.
Symbol E2 (ak sa symbol vyskytuje v návode) – signalizuje, že zariadenie je určené
na profesionálne použitie, t.j. pre skúsené osoby, oboznámené s príslušnými technickými,
regulačnými a právnymi faktormi a schopné vykonávať činnosti spojené s používaním
a údržbou zariadenia. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi, osobami so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných
skúseností a znalostí.
Symbol E3 (ak sa symbol vyskytuje v návode) – signalizuje, že zariadenie je určené
pre neprofesionálne (domáce) použitie. Toto zariadené môže byť použité osobami so
zhoršenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez
potrebných skúseností a znalostí len vtedy, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o
bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli rizikám.
SK
Pohyblivé časti. Nedotýkajte sa.
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 226
226
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
0 Poloha vypínača „vypnuté“
I Poloha vypínača „zapnuté“
Zaručená hladina akustického výkonu
Značka zákazu informuje používateľa o tom, že miestne predpisy môžu zakazovať
pripojenie výrobku do systému zásobovania pitnou vodou.
Značka nebezpečenstva varuje používateľa, aby nemieril prúdom vody na
osoby, zvieratá, elektrické zariadenia alebo samotný výrobok.
Tento produkt je zaradený do triedy izolácie II. To znamená, že má zosilnenú alebo
dvojitú izoláciu (iba ak je symbol uvedený na zariadení).
Tento produkt je zaradený do triedy izolácie I. To znamená, že je vybavený
ochranným uzemňovacím vodičom (iba ak je symbol uvedený na zariadení).
Tento produkt je v súlade s príslušnými európskymi smernicami.
Symbol E1 – znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako komunálny
odpad; môže byť odovzdané predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Elektrické a
elektronické diely zariadenia sa nesmú opätovne používať na nesprávne účely, pretože
obsahujú látky, ktoré sú zdraviu nebezpečné.
Používajte chrániče sluchu.
Používajte ochrannú masku.
Používajte ochranu dýchacích ciest.
SK
Používajte ochranné rukavice.
Používajte bezpečnostnú obuv.
Používajte ochranný odev.
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 227
227
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
3 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ/ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ
3.1 BEZPEČNOSTNÉ ZÁKAZY
3.1.1 Upozornenie. NEDOVOĽTE deťom používať zariadenie; dohliadnite na to, aby sa
deti so zariadením nehrali.
3.1.2 Upozornenie. Vysokotlakové trysky môžu byť pri nesprávnom použití nebezpečné.
3.1.3 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie s horľavými alebo toxickými kvapalinami
alebo s akýmikoľvek produktmi, ktoré nie sú kompatibilné s jeho správnou
prevádzkou. Použitie zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom horľavej alebo
výbušnej atmosféry je zakázané.
3.1.4 Upozornenie. NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. NEPOUŽÍVAJTE na rozstrekovanie
horľavých kvapalín.
3.1.5 Upozornenie. NEMIERTE prúdom vody na ľudí alebo zvieratá.
3.1.6 Upozornenie. NEMIERTE prúdom vody na samotné zariadenie, na elektrické
súčasti alebo iné elektrické zariadenia.
3.1.7 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, keď sú v jeho prevádzkovom dosahu
ľudia bez ochranného odevu.
3.1.8 Upozornenie. NEMIERTE prúdom vody na seba ani na iných, aby ste očistili odev
alebo obuv.
3.1.9 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie vonku, keď prší.
3.1.10 Upozornenie. NEDOVOĽTE používať zariadenie deťom, nespôsobilým osobám
alebo osobám, ktoré si neprečítali návod na použitie a neporozumeli mu.
3.1.11 Upozornenie. NEDOTÝKAJTE sa zástrčky a/alebo zásuvky mokrými rukami.
3.1.12 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je poškodený elektrický kábel.
Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom v jednom z
autorizovaných servisných stredísk alebo podobne kvalifikovanými pracovníkmi,
aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
3.1.13 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je poškodený napájací kábel alebo
dôležité časti zariadenia, napríklad bezpečnostné zariadenia, vysokotlakové
hadice alebo pištoľ.
3.1.14 Upozornenie. NEBLOKUJTE spúšť v prevádzkovej polohe.
3.1.15 Upozornenie. Skontrolujte, či je typový štítok pripevnený k zariadeniu; ak nie,
informujte predajcu. Zariadenia bez štítkov sa NESMÚ používať, pretože sú
neidentifikovateľné a potenciálne nebezpečné.
SK
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 228
228
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
3.1.16 Upozornenie. NEMEŇTE ani neupravujte nastavenie bezpečnostného ventilu
alebo bezpečnostných zariadení.
3.1.17 Upozornenie. NEUPRAVUJTE pôvodný priemer hlavy trysky.
3.1.18 Upozornenie. NEPREMIESTŇUJTE zariadenie ťahaním za ELEKTRICKÝ KÁBEL.
3.1.19 Upozornenie. Nedovoľte, aby po vysokotlakej hadici jazdili vozidlá.
3.1.20 Upozornenie. NEPREMIESTŇUJTE zariadenie ťahaním za vysokotlakovú hadicu.
3.1.21 Upozornenie. Keď sa vysokotlakový prúd namieri na pneumatiky, ventily pneumatík
alebo iné natlakované súčasti, je potenciálne nebezpečný. Nepoužívajte súpravu
rotačnej trysky a počas čistenia vždy držte hubicu vo vzdialenosti najmenej 30 cm.
3.1.22 Upozornenie. Používanie neoriginálneho príslušenstva a iných náhradných dielov,
ktoré nie sú špecificky určené pre príslušný model, je zakázané. Všetky úpravy
zariadenia sú zakázané; akékoľvek zmeny spôsobia neplatnosť Vyhlásenia o
zhode a podľa občianskeho a trestného práva zbavia výrobcu akejkoľvek
zodpovednosti.
3.2 BEZPEČNOSTNÉ PRÍKAZY
3.2.1 Upozornenie. Všetky elektrické vodiče MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ proti prúdu vody.
3.2.2 Upozornenie. Pripojenie na prívod elektrickej energie musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár v súlade s IEC 60364-1. Musí byť nainštalovaný prúdový chránič, ktorý
preruší prívod, ak zvodový prúd do zeme presiahne 30 mA v priebehu 30 ms,
alebo zariadenie, ktoré zabezpečí prerušenie napájania pri poruche uzemnenia.
3.2.3 Upozornenie. Zariadenie môže POČAS spúšťania spôsobiť rušenie siete.
3.2.4 Upozornenie. Použitie prúdového chrániča (RCB) zabezpečí dodatočnú ochranu
obsluhujúcej osoby (30 mA).
3.2.5 Upozornenie. Modely dodávané bez zástrčky musí inštalovať kvalifikovaný pracovník.
3.2.6 Upozornenie. Používajte len schválené elektrické predlžovacie káble s vhodným
priemerom vodičov.
3.2.7 Upozornenie. Keď nechávate zariadenie bez dozoru, vždy vypnite vypínač.
3.2.8
Upozornenie. Vysoký tlak môže spôsobiť odskakovanie dielov: používajte kompletný
ochranný odev (OOP) a prostriedky potrebné na zaistenie bezpečnosti obsluhy.
3.2.9 Upozornenie. Pred vykonávaním práce na zariadení VYTIAHNITE zástrčku.
3.2.10 Upozornenie. Pred stlačením spúšte pištoľ pevne UCHOPTE, aby ste udržali
spätný náraz.
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 229
229
SK
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
3.2.11 Upozornenie. DODRŽUJTE predpisy miestnych úradov o dodávaní vody.
Podľa normy IEC 60335-2-79 môže byť zariadenie pripojené k prívodu pitnej
vody len vtedy, keď je prívodná hadica vybavená spätnou klapkou s vypúšťaním
podľa normy EN 12729 typu BA. Spätnú klapku možno objednať u výrobcu.
3.2.12 Upozornenie. Voda, ktorá prešla cez spätnú klapku, sa nepovažuje za pitnú.
3.2.13 Upozornenie. Údržba a/alebo oprava elektrických súčastí musí byť vykonávaná
kvalifikovaným pracovníkom.
3.2.14 Upozornenie. Pred odpojením hadice od zariadenia VYPUSTITE zvyškový tlak.
3.2.15 Upozornenie. Pred každým použitím a v pravidelných intervaloch SKONTROLUJTE,
či sú skrutky pevne utiahnuté a či nie sú žiadne diely zlomené alebo opotrebované.
3.2.16 Upozornenie. POUŽÍVAJTE LEN také čistiace prostriedky, ktoré nebudú spôsobovať
koróziu povrchových materiálov na vysokotlakovej hadici/elektrickom kábli.
3.2.17 Upozornenie. ZABEZPEČTE, aby sa všetky osoby alebo zvieratá zdržiavali vo
vzdialenosti minimálne 15 metrov.
3.2.18 Upozornenie. Toto zariadenie je určené na použitie s čistiacim prostriedkom
dodávaným alebo odporúčaným výrobcom. Použitie iných čistiacich prostriedkov
alebo chemikálií môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.
3.2.19 Upozornenie. Nedovoľte, aby sa čistiaci prostriedok dostal do styku s pokožkou
a najmä do očí! Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou
a vyhľadajte lekársku pomoc!
3.2.20 Upozornenie. Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité pre bezpečnosť
zariadenia. Používajte len hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
3.2.21 Upozornenie. V záujme zaistenia bezpečnosti spotrebiča používajte len originálne
diely od výrobcu alebo iné diely schválené výrobcom.
3.2.22 Upozornenie. Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. Ak používate
predlžovací kábel, musí byť vhodný na vonkajšie použitie a spoj sa musí
uchovávať v suchu a nad zemou. Odporúča sa používať kábel na cievke, ktorá
má zásuvku aspoň 60 mm nad zemou.
3.2.23 Upozornenie. Pred montážou, čistením, nastavením, údržbou, skladovaním a
prepravou zariadenie vypnite a odpojte od zdroja napájania.
3.2.24 Upozornenie. Pred zapnutím zariadenia zasuňte prúdovú rúrku až po červenú
značku.
SK
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 230
230
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
4
- Termostatický ventil (D1, ak je nainštalovaný)
Ak teplota
vody prekročí teplotu nastavenú výrobcom, termostatický ventil
vypúšťa horúcu vodu a napúšťa množstvo studenej vody rovnajúce sa množstvu vypustenej vody, kým nedosiahne správnu
teplotu.
-Bezpečnostná poistka (D): zabraňuje náhodnému vystreknutiu
vody.
- Vypnutie pri preťažení: zastaví zariadenie v prípade preťaženia.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (OBR. 1)/STRANA 3
4.1 Používanie návodu
Návod je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a mal by sa uschovať
pre neskoršie použitie. Návod si pred inštaláciou/použitím zariadenia pozorne prečítajte. Ak sa zariadenie predáva, predávajúci musí
odovzdať tento návod novému majiteľovi spoločne so zariadením.
4.2Dodanie
Zariadenie sa dodáva čiastočne zmontované v kartónovej škatuli.
Dodané balenie je znázornené na obr. 1.
4.2.1
6
A1
A2
A3
A4
Návod na použitie a údržbu
Bezpečnostné pokyny
Vyhlásenie o zhode
Záručné podmienky
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Všetky inštalačné a montážne práce sa musia vykonávať
na zariadení, ktoré je odpojené od elektrickej siete.
Postup montáže je znázornený na obr. 2.
6.2 Montáž uzáveru na uvoľnenie tlaku (v modeloch s touto funkciou)
Aby nedošlo k úniku oleja, zariadenie je dodávané s otvormi na olej
uzavretými pomocou červených uzáverov, ktoré musia byť nahradené dodanými uzávermi na uvoľnenie tlaku.
4.3 Likvidácia obalov
Obalové materiály nie sú látky znečisťujúce životné prostredie, ale
musia byť recyklované alebo zlikvidované v súlade s príslušnými
právnymi predpismi v krajine použitia.
5
INŠTALÁCIA (OBR. 2)/STRANA 4-5
6.1Montáž
Dokumentácia dodávaná so zariadením
TECHNICKÉ INFORMÁCIE (OBR. 1)/STRANA 3
6.3 Montáž rotačnej trysky
5.1 Predpokladané použitie
(V modeloch s touto funkciou).
Súprava rotačnej trysky má vyšší čistiaci výkon.
Použitie rotačnej trysky môže spôsobiť zníženie tlaku o 25 % v
porovnaní s tlakom dosahovaným s nastaviteľnou tryskou. Rotačná
tryska má však vyšší čistiaci výkon v dôsledku rotácie prúdu vody.
Toto zariadenie je určené pre individuálne použitie na čistenie
vozidiel, strojov, lodí, konštrukcií, atď., na odstránenie odolných
nečistôt čistou vodou a biologicky odbúrateľných chemických
čistiacich prostriedkov.
Motory vozidiel možno umývať len v prípade, že bude znečistená
voda zlikvidovaná podľa platných predpisov.
- Vstupná teplota vody: pozrite si typový štítok na zariadení.
- Vstupný tlak vody: min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
- Prevádzková teplota prostredia: nad 0 °C.
Zariadenie je v súlade s normami IEC 60335-1 a IEC 60335-2-79.
6.4 Elektrické zapojenie
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Skontrolujte, či napätie a frekvencia elektrického napájania (V-Hz) zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku
(obr. 2).
6.4.1
5.2Obsluha
Symbol znázornený na obr. 1 predstavuje, kto môže zariadenie obsluhovať (či už ide o profesionálnu alebo neprofesionálnu obsluhu).
5.3 Hlavné komponenty
B2Nástavec
B3 Pištoľ s bezpečnostnou poistkou
B4 Elektrický kábel so zástrčkou (v modeloch s touto funkciou)
B5 Vysokotlaková hadica
B6 Nádrž na čistiaci prostriedok (v modeloch s touto funkciou)
B7 Uzáver oleja (v modeloch s touto funkciou)
E Tryska
F Regulátor čistiaceho prostriedku (v modeloch s touto funkciou)
G Regulátor tlaku (v modeloch s touto funkciou)
L Vodný filter
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
6.5 Pripojenie prívodu vody
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Do zariadenia môže byť privádzaná len čistá alebo
filtrovaná voda. Prietok vody vo vodovodnom kohútiku by
mal byť rovnaký ako prietok čerpadla.
Umiestnite zariadenie tak blízko k vodovodnej sieti, ako je možné.
6.5.1
6.5.2
Príslušenstvo (ak je súčasťou dodaného balenia – pozrite si obr. 1)
Nástroj na čistenie trysky
Súprava rotačnej trysky
Rukoväť
Kefa
Navijak na hadicu
Súprava na nasávanie vody
Súprava s prúdovou rúrkou
Súprava kefy na čistenie veľkých plôch
Adaptér
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Skrutky
Držiaky
Páka
Súprava na čistiaci prostriedok
Kolesá
Tuba s vazelíno
Tlakomeri
Adaptér
6.5.3
5.4 Bezpečnostné zariadenia
- Štartovacie zariadenie (H)
Štartovacie zariadenie zabraňuje náhodnému použitiu zariadenia.
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Nemeňte ani neupravujte nastavenia poistného ventilu.
- Poistný ventil a/alebo ventil obmedzujúci tlak.
Poistný ventil je zároveň aj ventil obmedzujúci tlak. Keď sa uvoľní
spúšť pištole, ventil sa otvorí a voda cirkuluje cez prívod čerpadla
alebo sa vypúšťa na zem.
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 231
Použitie predlžovacích káblov
Používajte káble a zástrčky s úrovňou ochrany „IPX5“.
Prierez predlžovacieho kábla musí byť primeraný jeho
dĺžke; čím je dlhší, tým väčší by mal mať prierez. Pozrite
si tabuľku 1.
7
Prípojné body
l Vývod vody (OUTLET)
n Prívod vody s filtrom (INLET)
Pripojenie k hlavnému prívodu vody
Zariadenie môže byť pripojené priamo k prívodu pitnej
vody len vtedy, keď je prívodná hadica vybavená spätnou
klapkou podľa aktuálne platných predpisov. Uistite sa, či
má hadica priemer najmenej 13 mm, či je zosilnená a či
nie je dlhšia ako 25 m.
Nasávanie vody z otvorených nádob
SK
1) Naskrutkujte prívodnú hadicu s filtrom k prívodu vody a
vložte ju na dno nádoby.
2) Odvzdušnite zariadenie:
a) Odskrutkujte nástavec.
b) Spustite zariadenie a držte pištoľ otvorenú, až kým vo
vytekajúcej vode nebudú žiadne vzduchové bubliny.
3) Vypnite zariadenie a naskrutkujte nástavec naspäť.
Poznámka: Maximálna výška nasávania je 0,5 m. Sacia
hadica musí byť pred použitím naplnená.
NASTAVENIA (OBR. 3)/STRANA 6
7.1 Nastavenie trysky (v modeloch s touto funkciou)
Prietok vody sa nastavuje reguláciou trysky (E).
231
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
7.2 Nastavenie čistiaceho prostriedku
3) Vypnite zariadenie (OFF/0).
4) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
5) Po skončení práce so zariadením vypustite a vypláchnite nádrž s
čistiacim prostriedkom. Pri vyplachovaní nádrže použite namiesto
čistiaceho prostriedku čistú vodu.
6) Zasuňte bezpečnostnú poistku (D) pištole.
Ak chcete, aby bol čistiaci prostriedok privádzaný pod správnym
tlakom, nastavte trysku (E) (ak je inštalovaná) na „ “, alebo nainštalujte súpravu na čistiaci prostriedok (C13) (ak je k dispozícii) tak, ako
je to znázornené.
Nastavte nastaviteľnú trysku (E) na „ “ tak, aby bol čistiaci prostriedok privádzaný pod správnym tlakom (v modeloch s touto
funkciou).
Množstvo privádzaného čistiaceho prostriedku sa nastavuje pomocou
regulátora (F).
8.6 Doplňovanie a použitie čistiaceho prostriedku
Čistiaci prostriedok musí byť privádzaný pomocou príslušenstva a postupmi opísanými v bode 7.3.
Použitie dlhšej vysokotlakovej hadice dodanej so zariadením alebo
predlžovacej hadice môže obmedziť alebo úplne zastaviť nasávanie
čistiaceho prostriedku.
Naplňte nádrž (B6) biologicky rozložiteľným čistiacim prostriedkom.
7.3 Nastavenie pracovného tlaku (v modeloch s touto funkciou)
Na nastavenie pracovného tlaku slúži regulátor (G). Tlak sa ukazuje
na tlakomeri (ak je nainštalovaný).
8
8.7 Odporúčaný postup čistenia
INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ ZARIADENIA (OBR. 4)/STRANA 6
Na suchý povrch naneste vodu zmiešanú s čistiacim prostriedkom,
aby sa nečistoty rozpustili.
Pri čistení zvislých plôch postupujte zdola nahor. Nechajte čistiaci
prostriedok pôsobiť 1–2 minúty, ale nenechajte povrch oschnúť.
Začnite zdola s použitím vysokotlakového prúdu v minimálnej
vzdialenosti 30 cm. Nenechávajte oplachovú vodu tiecť po neumytých povrchoch.
V niektorých prípadoch je na odstránenie nečistôt potrebné použiť
kefu.
Vysoký tlak nie je vždy optimálnym riešením, keďže môže poškodiť
niektoré povrchy. Najjemnejší nastaviteľný prúd trysky a rotačná
tryska by sa nemali používať na jemné alebo lakované povrchy ani
na natlakované komponenty (napr. pneumatiky, ventily pneumatík
atď.).
Účinné čistenie závisí v rovnakej miere od tlaku a objemu použitej
vody.
8.1Ovládanie
- Štartovacie zariadenie (H).
Nastavte štartovací spínač do polohy (ON/I), čím:
a) s a spustí motor (v modeloch bez zariadenia TSS);
b) sa motor pripraví na spustenie (v modeloch so zariadením TSS).
Ak je na štartovacom zariadení kontrolka, mala by sa rozsvietiť.
Nastavte prepínač štartovacieho zariadenia na (OFF/0), čím zastavíte
zariadenie.
Ak je na štartovacom zariadení kontrolka, mala by zhasnúť.
- Páka na reguláciu prúdu vody (I).
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Počas prevádzky musí byť zariadenie umiestnené na
pevnom a stabilnom povrchu tak, ako je to znázornené na
obr. 4.
8.2 Spustenie zariadenia (pozrite si obr. 4)
9
1) Úplne otvorte vodovodný kohútik.
2) Uvoľnite bezpečnostnú poistku (D).
3) Stlačte spúšť pištole na niekoľko sekúnd a spustite zariadenie
pomocou štartovacieho zariadenia (ON/I).
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Pred vykonaním akejkoľvek práce na zariadení vždy
vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte,
či je do neho správne privádzaná voda. Zariadenie sa používaním bez vody poškodí. Nezakrývajte vetracie mriežky, keď
je zariadenie v prevádzke.
Modely TSS – v modeloch TSS so systémom automatického odpojenia
prívodu:
- po uvoľnení spúšte pištole dynamický tlak automaticky vypne
motor;
- po stlačení spúšte pištole sa poklesom tlaku automaticky spustí
motor a tlak po veľmi krátkom intervale znova stúpne;
- ak má systém TSS fungovať správne, uvoľnenie a stlačenie pištole
musia byť vykonané s odstupom aspoň 4 až 5 sekúnd.
Ak chcete zabrániť poškodeniu zariadenia, nenechajte ho
bežať nasucho a skontrolujte, či je do neho riadne privádzaná voda.
Ak chcete zabrániť poškodeniu zariadenia v prípade modelov bez TSS v dôsledku zvýšenia teploty vody, neodpájajte
prúd vody na viac než 5 minút, keď je zariadenie v prevádzke.
SK
ÚDRŽBA (OBR. 5)/STRANA 279
Všetky činnosti súvisiace s údržbou, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
kapitole, musí vykonať autorizované predajné a servisné centrum.
9.1 Čistenie trysky
1) Odpojte nástavec od trysky.
2) Odstráňte usadené nečistoty z otvoru trysky pomocou nástroja
(C1).
9.2 Čistenie filtra
Pred každým použitím skontrolujte a prípadne podľa potreby
vyčistite vstupný filter (L ) a filter na čistiaci prostriedok (ak je nainštalovaný) v súlade s návodom.
9.3 Odblokovanie motora (pre modely s touto funkciou)
9.4
V prípade dlhšej odstávky sa môže stať, že vápenaté usadeniny
spôsobia zaseknutie motora. Ak chcete odblokovať motor, otočte
hnací hriadeľ nástrojom (M).
Doplňovanie oleja (pre modely s touto funkciou)
Prilejte požadované množstvo oleja do prívodného otvoru.
Charakteristiky oleja nájdete v tabuľke „Vlastnosti oleja“.
9.5 Skladovanie po sezóne
8.3Zastavenie
Zariadenie pred zimným uskladnením spustite s nekorozívnym a
netoxickým nemrznúcim prostriedkom, ktorým zariadenie prepláchnete.
Umiestnite zariadenie na suché miesto chránené pred mrazom.
1) Nastavte štartovacie zariadenie na (OFF/0).
2) Stlačte spúšť pištole a vypustite zvyškový tlak vo vnútri potrubia.
3) Zasuňte bezpečnostnú poistku (D).
8.4 Opätovné spustenie
10 SKLADOVANIE A DOPRAVA (OBR. 5)/STRANA 279
1) Uvoľnite bezpečnostnú poistku (D).
2) Stlačte spúšť pištole a vypustite zvyškový vzduch vo vnútri
potrubia.
3) Nastavte štartovacie zariadenie na (ON/I).
Skladujte príslušenstvo tak, ako je to znázornené na obr. 5.
Zariadenie prepravujte tak, ako je to znázornené na obr. 5.
8.5Skladovanie
1) Vypnite vodovodný kohútik prívodu vody.
2) Vypustite zvyškový tlak z pištole, kým zo zariadenia nevytečie
všetka voda.
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 232
232
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
11 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Opotrebovaná tryska
Znečistený vodný filter
Nedostatočný prívod vody
Nasatie vzduchu do systému
Čerpadlo nedosiahne prevádzkový tlak
Tlak čerpadla počas prevádzky
náhle klesne
Vzduch v čerpadle
Nastaviteľná tryska nie je nastavená do správnej polohy
Termostatický ventil sa vypol
Voda je nasávaná z otvorenej nádoby z výšky viac ako
0,5 m.
Voda je nasávaná z externej nádrže
Vstupná voda je príliš horúca
Tryska je upchatá
Vstupný filter (L) je znečistený
Napájacie napätie je príliš nízke
Motor „bzučí“, ale nezapne sa
Pokles napätia v dôsledku používania predlžovacieho
kábla
Zariadenie sa dlhšiu dobu nepoužíva
Problémy so zariadením TSS
Žiadna elektrická energia
Motor sa nespustí
Problémy so zariadením TSS
Opotrebované tesnenie
Zariadenie je hlučné
Únik oleja
Len verzie TSS: zariadenie sa spustí aj
s uvoľnenou spúšťou pištole
Len verzie TSS:voda nie je privádzaná pri stlačenej spúšti pištole (s
pripojenou prívodnou hadicou)
Znížte výšku nasávania.
Pripojte zariadenie k prívodu vody
Znížte teplotu
Vyčistite trysku (obr. 5)
Vyčistite filter (L) (obr. 5)
Skontrolujte, či je napätie v elektrickom vedení rovnaké ako
na štítku (obr. 2)
Skontrolujte charakteristiky predlžovacieho kábla
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
Skontrolujte, či je zástrčka pevne zasunutá v zásuvke a či je
prítomné napájacie napätie (*)
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
Zariadenie sa dlhšiu dobu nepoužíva
Únik vody
Vymeňte trysku
Vyčistite filter (L) (obr. 5)
Úplne otvorte vodovodný kohútik
Skontrolujte tesnosť hadíc
Vypnite zariadenie a stláčajte a uvoľňujte spúšť pištole, až
kým voda nebude vytekať ustáleným prúdom. Zariadenie
opäť zapnite.
Nastavte trysku (E) na nastavenie (+) (obr. 3)
Počkajte na obnovenie správnej teploty vody
Poistný ventil sa vypol a prepúšťa
Voda je príliš horúca
Opotrebované tesnenie
Vysoký tlak v systéme alebo čerpadlový okruh nie je
vodotesný
Pomocou nástroja (M) odblokujte motor cez otvor na zadnej
strane zariadenia (v modeloch s touto funkciou) (obr. 5)
Nechajte vymeniť tesnenia v najbližšom autorizovanom
servise
Obráťte sa na autorizovaný servis
Znížte teplotu (pozrite si technické údaje)
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
Tryska je upchatá
Vyčistite trysku (obr. 5)
Čistiaci prostriedok nie je nasávaný
Nastaviteľná tryska je nastavená na vysoký tlak
Čistiaci prostriedok je príliš hustý
Používa sa predlžovacia vysokotlaková hadica
Usadeniny alebo upchatie v okruhu čistiaceho prostriedku
Nastavte trysku (E) na nastavenie „ “ (obr. 3)
Zriedenie vodou
Nasaďte originálnu hadicu
Vypláchnite čistou vodou a odstráňte akékoľvek prekážky. Ak
problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis
Z termostatického ventilu uniká
voda
Teplota vody vo vnútri trysky prekročila maximálne
menovité hodnoty uvedené na továrenskom štítku
Keď je zariadenie v prevádzke, nezastavujte prúd vody na
dlhšie než 5 minút naraz
SK
(*) V prípade, že sa motor počas prevádzky zastaví a znova nespustí, počkajte 2–3 minúty a potom zopakujte postup spustenia (Vypnutie pri preťažení).
Ak sa problém zopakuje viackrát, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.
MODEL
SK
SÉRIOVÉ ČÍSLO
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 233
233
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
12 AKO SA VYHNÚŤ POŠKODENIU POVRCHOV
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
UPOZORNENIE
Pri použití zariadenia na umývanie pneumatík môže dôjsť k poškodeniu pneumatiky a takéto použitie môže byť nebezpečné.
Nikdy nesmerujte vysokotlakový prúd priamo na pneumatiku.
Pri čistení v blízkosti kolies a pneumatík vždy používajte zariadenie s nastavením najnižšieho tlaku.
„Turbo nadstavec“ nikdy nepoužívajte na čistenie častí vozidla.
Ďalšie informácie nájdete v oddiele: „8.7 Odporúčaný postup čistenia“.
Vyhlásenie ES o zhode
My, spoločnosť Annovi Reverberi S.p.A., vyhlasujeme, že nasledujúci stroj/nasledujúce stroje Stanley:
Označenie stroja
Vysokotlakový čistič
SXPW19ESXPW19PE
Č. modelu.
Menovitý výkon
1,8 kW
1,8 kW
je/sú v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/ES, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ, 2012/19/EÚ, 2014/30/EÚ a 2000/14/ES
a je vyrobený/sú vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Meno a adresa osoby zodpovednej na vydávanie technickej dokumentácie. Stefano Reverberi/generálny riaditeľ AR
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Taliansko
Postup posudzovania zhody podľa požiadaviek smernice 2000/14/ES bol vykonaný v súlade s prílohou V
SXPW19ESXPW19PE
Č. modelu.
Nameraná hladina akustického výkonu: 81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu: 84 dB (A) 84 dB (A)
Dátum: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Generálny riaditeľ
Záruka
SK
Platnosť záruky je v súlade s príslušnými právnymi predpismi v krajine, kde sa výrobok predáva, (ak výrobca neuvádza inak).
Záruka sa vzťahuje na materiály, konštrukciu a chyby zhody v priebehu záručnej doby, počas ktorej výrobca vymení chybné diely a opraví výrobok, ak nie je
príliš opotrebovaný, alebo ho vymení.
Záruka sa nevzťahuje na komponenty, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu (ventil, piest, vodné tesnenie, olejové tesnenie, pružiny, O-krúžky, príslušenstvo,
ako sú hadice, pištoľ, kefy, kolesá, atď.);
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledujúcimi alebo vyplývajúce z nasledujúcich:
- nesprávne použitie, zneužitie, nedbanlivosť,
- prenájom alebo profesionálne použitie, ak bol výrobok predaný na domáce použitie,
- nedodržanie pokynov pre údržbu uvedených v tomto návode,
- oprava neoprávneným pracovníkom alebo neautorizovaným servisným strediskom,
- použitie neoriginálnych dielov alebo príslušenstva,
- škody spôsobené dopravou, nečistotami alebo cudzími telesami, nehodami,
- problémy so skladovaním alebo uchovávaním.
Na uplatnenie záruky musí byť predložený doklad o nákupe.
Pre pomoc, Strana: 276.
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 234
234
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
Technické údaje
Technické údaje
Prietok
Maximálny prietok
Tlak
Maximálny tlak
Výkon
Maximálny vstupný teplota
Maximálny vstupný tlak
Odpudivá sila pištole pri maximálnom tlaku
Druh čerpadlového oleja
Trieda ochrany
Jednotka
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Izolácia motora
Ochrana motora
Napätie
Maximálna povolená impedancia elektrickej sústavy
Hladina akustického tlaku LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Hladina akustického výkonu LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibrácie zariadenia (K = 1 m/s2):
Hmotnosť
Trieda
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Technické zmeny vyhradené!
SK
SK
© 2016 Slovensky
93685_DP.indb 235
235
(Preklad pôvodného návodu)
07/04/16 12:11
1 VARNOSTNA NAVODILA
1.1 Naprava, ki ste jo kupili, je tehnološko napreden izdelek, ki ga je zasnoval eden
od vodilnih evropskih proizvajalcev visokotlačnih čistilnikov. Da bi vaša enota kar
najbolje delovala, natančno preberite to knjižico in vedno upoštevajte navodila.
Med povezovanjem, uporabo in servisiranjem naprave poskrbite za vse varnostne
ukrepe, da poskrbite za svojo varnost in varnost ljudi v svoji neposredni okolici.
Pazljivo preberite varnostne predpise in jih vedno upoštevajte. V nasprotnem primeru
lahko pride do tveganja za zdravje in varnost ter do velike materialne škode.
2 VARNOSTNI ZNAKI
2.1 Upoštevajte navodila varnostnih znakov in simbolov, nameščenih na napravo in
navedenih v tem priročniku.
Naprava in priročnik vsebujeta samo simbole, ki se nanašajo na kupljeni model.
Preverite, da so simboli in znaki, pritrjeni na napravo, vedno prisotni in čitljivi.
V nasprotnem primeru na prvotne položaje namestite nadomestne znake.
Opozorilo - pozor - nevarnost
Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila.
Simbol E2 (če se pojavi v priročniku) - označuje, da je naprava namenjena
profesionalni uporabi, tj. osebam, ki imajo izkušnje s povezanimi tehničnimi,
regulatornimi in zakonskimi dejavniki in ki so sposobni izvajati postopke za uporabo in
vzdrževanje te naprave. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani otrok, oseb z
zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem.
Simbol E3 (če se pojavi v priročniku) - označuje, da je naprava namenjena
neprofesionalni (domači) uporabi. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in
znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za uporabo naprave na varen način
in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
SL
Premični deli. Prepovedano dotikanje.
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 236
236
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
0 Položaj za izklop
I Položaj za vklop
Zagotovljena raven moči zvoka
Znak za prepoved. Uporabnika obvešča, da lokalni predpisi lahko prepovedujejo
priklop tega izdelka na vodovod s pitno vodo.
Opozorilni znak, ki opozarja uporabnika, da ne usmerja vodnega curka proti
ljudem, živalim, električni opremi ali samemu izdelku.
Ta izdelek je uvrščen v razred izolacije II. To pomeni, da ima ojačano ali dvojno
izolacijo (samo če se simbol pojavi na napravi).
Ta izdelek je uvrščen v razred izolacije I. To pomeni, da ima zaščitni ozemljitveni
vodnik (samo če se simbol pojavi na napravi).
Izdelek je v skladu z zahtevami ustreznih evropskih direktiv.
Simbol E1 - označuje, da naprave ne smete odstraniti z gospodinjskimi odpadki.
Lahko jo predate prodajalcu ob nakupu nove naprave. Električnih in elektronskih delov
naprave ne smete znova uporabljati v napačne namene, saj vsebujejo snovi, ki so
nevarne za zdravje.
Nosite ščitnike sluha.
Nosite zaščitno masko.
Nosite zaščito dihal.
Nosite zaščitne rokavice.
SL
Nosite zaščitno obutev.
Nosite zaščitna oblačila.
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 237
237
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
3 VARNOSTNA PRAVILA/PREOSTALA TVEGANJA
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
VARNOSTNE PREPOVEDI
Opozorilo. Otroci NE smejo uporabljati naprave. Nadzorujte jih, da se z njo ne bi igrali.
Opozorilo. Visokotlačni curki so lahko pri napačni uporabi nevarni.
Opozorilo. NE uporabljajte naprave z vnetljivimi ali strupenimi snovmi ali izdelki,
ki niso združljivi z njenim pravilnim delovanjem. Uporaba naprave v potencialno
vnetljivi ali eksplozivni atmosferi je prepovedana.
3.1.4 Opozorilo. NEVARNOST EKSPLOZIJE. NE uporabljajte naprave za pršenje vnetljivih
tekočin.
3.1.5 Opozorilo. Vodnega curka NE usmerjajte proti ljudem ali živalim.
3.1.6 Opozorilo. Vodnega curka NE usmerjajte proti enoti sami, električnim delom ali
drugi električni opremi.
3.1.7 Opozorilo. Naprave NE uporabljajte, kadar so v njenem delovnem območju
druge osebe, razen kadar nosijo zaščitna oblačila.
3.1.8 Opozorilo. Vodnega curka nikoli NE usmerjajte proti sebi ali drugim, da bi si
očistili oblačila ali obutev.
3.1.9 Opozorilo. NE uporabljajte naprave na prostem, če dežuje.
3.1.10 Opozorilo. NE pustite, da bi napravo uporabljali otroci, neusposobljene osebe ali
tisti, ki niso prebrali ali razumeli navodil za uporabo naprave.
3.1.11 Opozorilo. NE dotikajte se vtiča in/ali vtičnice z mokrimi rokami.
3.1.12 Opozorilo. NE uporabljajte naprave, če je napajalni kabel poškodovan.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen
servisni center ali podobno kvalificirane osebe, da preprečite nevarnost.
3.1.13 Opozorilo. NE uporabljajte naprave, če je poškodovan napajalni kabel oziroma
pomembni deli, kot so varovala, visokotlačna gumijasta cev in pištola.
3.1.14 Opozorilo. NE zatikajte sprožilca v položaj za delovanje.
3.1.15 Opozorilo. Preverite, da je na napravo nameščena tipska ploščica. Če ni,
obvestite prodajalca. Naprav brez ploščic NE smete uporabljati, saj jih ni mogoče
identificirati in so morda nevarne.
3.1.16 Opozorilo. NE modificirajte ali prilagajajte nastavitev varnostnega ventila ali
varnostnih naprav.
3.1.17 Opozorilo. NE spreminjajte prvotnega premera šobe pršilne glave.
3.1.18 Opozorilo. NE premikajte naprave tako, da vlečete za ELEKTRIČNI KABEL.
SL
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 238
238
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
3.1.19 Opozorilo. Vozila ne smejo zapeljati čez visokotlačno cev.
3.1.20 Opozorilo. NE premikajte naprave tako, da vlečete za visokotlačno cev.
3.1.21 Opozorilo. Ko visokotlačni curek usmerite proti pnevmatikam, ventilom
pnevmatik ali drugim komponentam pod tlakom, je potencialno nevaren.
Ne uporabljajte kompleta vrtljive šobe, curek pa naj bo med čiščenjem vedno
vsaj 30 cm stran od takih delov.
3.1.22 Opozorilo. Uporaba neoriginalne dodatne opreme ali drugih nadomestnih
delov, ki niso posebej namenjeni za ta model, ni dovoljena. Vse spremembe
naprave so prepovedane in izničijo izjavo o skladnosti, proizvajalca pa odvežejo
odgovornosti po civilnem in kazenskem pravu.
3.2 VARNOSTNI UKREPI
3.2.1 Opozorilo. Vsi električni vodniki MORAJO BITI ZAŠČITENI pred vodnim curkom.
3.2.2 Opozorilo. Priključitev na električno napajanje naj izvede usposobljen električar
skladno s standardom IEC 60364-1. Napravo opremite z napravo na diferenčni
tok, ki bo prekinila napajanje, če ozemljitveni uhajavi tok preseže 30 mA v 30 ms,
ali napravo, ki preverja ozemljitev.
3.2.3 Opozorilo. MED zagonom lahko naprava povzroča šum na električnem omrežju.
3.2.4 Opozorilo. Uporaba naprave zaščitnega stikala na diferenčni tok zagotavlja
dodatno zaščito za uporabnika (30 mA).
3.2.5 Opozorilo. Modele brez vtiča mora namestiti kvalificirano osebje.
3.2.6 Opozorilo. Uporabljajte samo odobrene električne podaljške s primernim presekom.
3.2.7 Opozorilo. Vedno izklopite stikalo, ko napravo pustite brez nadzora.
3.2.8
Opozorilo. Visok tlak lahko povzroči odboj delov: nositi morate zaščitna oblačila
in opremo, ki je potrebna za zagotavljanje varnosti uporabnika.
3.2.9 Opozorilo. Pred delom na napravi ODKLOPITE vtič.
3.2.10 Opozorilo. Preden pritisnete sprožilec, trdno PRIMITE pištolo, da preprečite
povratni sunek.
3.2.11 Opozorilo. UPOŠTEVAJTE lokalne predpise glede vodovodnega omrežja.
Po IEC 60335-2-79 lahko napravo priključite neposredno na vodovod samo, če
je dovodna cev opremljena s protipovratnim ventilom z izpustom, kot to določa
EN 12729, tip BA. Protipovratni ventil lahko naročite pri proizvajalcu.
3.2.12 Opozorilo. Voda, ki priteče skozi protipovratni ventil, ni pitna.
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 239
239
SL
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
3.2.13 Opozorilo. Vzdrževanje in/ali popravilo električnih komponent MORA izvajati
kvalificirano osebje.
3.2.14 Opozorilo. IZPUSTITE preostali tlak, preden odklopite cev z naprave.
3.2.15 Opozorilo. Pred vsako uporabo in v rednih intervalih PREVERITE, da so vijaki
pravilno zategnjeni in da deli niso pokvarjeni ali obrabljeni.
3.2.16 Opozorilo. UPORABLJAJTE SAMO detergente, ki ne bodo razjedli materiala
oblog na visokotlačni cevi/električnem kablu.
3.2.17 Opozorilo. PAZITE, da so ljudje in živali oddaljeni najmanj 15 m (16 yd).
3.2.18 Opozorilo. Ta naprava je zasnovana za uporabo s priloženim detergentom
oziroma detergentom, ki ga priporoča proizvajalec. Uporaba drugih detergentov
ali kemikalij lahko negativno vpliva na varnost naprave.
3.2.19 Opozorilo. Ne pustite, da detergent pride v stik s kožo, še posebej pa ne z očmi.
Če pride v neposreden stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in se takoj obrnite
na zdravnika.
3.2.20 Opozorilo. Visokotlačne cevi, objemke in spojke so pomembni za varnost
naprave. Uporabljajte samo tiste cevi, objemke in spojke za visok pritisk, ki jih
priporoča proizvajalec.
3.2.21 Opozorilo. Za zagotovitev varnosti naprave uporabljajte samo originalne
rezervne dele proizvajalca ali dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3.2.22 Opozorilo. Neprimerni podaljški so lahko nevarni. Če uporabljate kabelski
podaljšek, poskrbite, da je primeren za uporabo na prostem ter da je mesto
priključitve suho in nad tlemi. Močno priporočamo, da uporabite kolut za kabel,
ki ohranja vtičnico vsaj 60 mm nad tlemi.
3.2.23 Opozorilo. Izklopite napravo in jo odklopite z napajanja pred sestavljanjem,
čiščenjem, nastavljanjem, vzdrževanjem, shranjevanjem in transportom.
3.2.24 Opozorilo. Vstavite komplet cevi za curek do rdeče oznake, preden vklopite
napravo.
SL
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 240
240
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
4
Če temperatura vode preseže temperaturo, ki jo je nastavil proizvajalec, termostatski ventil izpusti vročo vodo in vsesa enako količino
hladne vode, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura.
- Varovalo (D): preprečuje nenamerno pršenje vode.
- Blokada pri preobremenitvi: zaustavi napravo, če je preobremenjena.
SPLOŠNE INFORMACIJE (SLIKA 1) / 3. STRAN
4.1 Uporaba priročnika
Ta priročnik je sestavni del naprave in ga morate shraniti za prihodnjo uporabo. Pred namestitvijo in uporabo enote ga natančno
preberite. Če napravo prodate, mora prodajalec predati priročnik
novemu lastniku skupaj z napravo.
6
4.2Dobava
4.2.1
Pozor - nevarnost!
Nameščanje in sestavljanje je dovoljeno samo, če je
naprava odklopljena iz napajanja.
Zaporedje sestavljanja je prikazano na sliki 2.
6.2 Nameščanje pokrovčkov za sproščanje tlaka (na modelih s to
funkcijo)
Za preprečitev puščanja olja je naprava opremljena z rdečimi
pokrovčki na vstopnikih za olje, ki jih morate zamenjati s priloženimi
pokrovčki za sproščanje tlaka.
Dokumentacija, priložena napravi
A1
A2
A3
A4
Priročnik za uporabo in vzdrževanje
Varnostna navodila
Izjava o skladnosti
Garancijska izjava
4.3 Odstranjevanje embalaže
Embalažni materiali ne onesnažujejo okolja, a jih morate reciklirati
ali odstraniti skladno z ustreznimi predpisi v vaši državi.
5
NAMESTITEV (SLIKA 2)/STRAN 4-5
6.1Sestavljanje
Naprava je dobavljena delno sestavljena v kartonasti škatli.
Vsebina kompleta je prikazana na sliki 1.
6.3 Nameščanje vrtljive šobe
(Za modele s to funkcijo).
Komplet vrtljive šobe zagotavlja večjo moč pranja.
Z vrtljivo šobo se lahko tlak zmanjša za 25 % v primerjavi s tlakom
iz nastavljive šobe. Komplet vrtljive šobe pa zagotavlja večjo moč
pranja zaradi vrtenja vodnega curka.
TEHNIČNE INFORMACIJE (SLIKA 1) / 3. STRAN
5.1 Predvidena uporaba
Ta naprava je bila narejena za individualno uporabo za čiščenje vozil,
strojev, čolnov, zidov itd. Namenjena je odstranjevanju trdovratne
umazanije s čisto vodo in biološko razgradljivimi detergenti.
Motorje vozil lahko čistite samo, če umazano vodo odstranite skladno z veljavnimi predpisi.
- Vstopna temperatura vode: glejte tipsko ploščico na napravi.
- Vstopni tlak vode: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Temperatura okolice med delovanjem: nad 0 °C.
Naprava je skladna s standardi IEC 60335-1 in IEC 60335-2-79.
6.4 Električni priključki
Pozor - nevarnost!
Preverite, da sta napajalna napetost (V) in frekvenca (Hz)
enaki kot na tipski ploščici (slika 2).
6.4.1
5.2Upravljavec
Simbol, prikazan na sliki 1, označuje upravljavca (profesionalec ali
neprofesionalec).
6.5 Priključek za vodo
Pozor - nevarnost!
5.3 Glavne komponente
B2
B3
B4
B5
B6
B7
E
F
G
L
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Z napravo uporabljajte samo čisto ali filtrirano vodo.
Pretok na dovodu vode mora biti enak pretoku črpalke.
Napravo postavite čim bližje dovodu vode.
Cevni podaljšek
Pištola z varovalom
Električni kabel z vtičem (na modelih s to funkcijo)
Visokotlačna cev
Rezervoar za detergent (na modelih s to funkcijo)
Pokrovček za olje (na modelih s to funkcijo)
Šoba
Regulator detergenta (na modelih s to funkcijo)
Regulator tlaka (na modelih s to funkcijo)
Vodni filter
5.3.1
6.5.1Priključki
l Izpust za vodo (IZPUST)
n Dovod vode s filtrom (DOVOD)
6.5.2
Dodatna oprema (če je priložena v paketu - glejte sliko 1)
Orodje za čiščenje šob
Komplet vrtljive šobe
Ročaj
Krtača
Kolut za gumijasto cev
Komplet za sesanje vode
Komplet s cevno šobo
Komplet čistilne krtače za
velike površine
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
6.5.3
Adapter
Vijaki
Nosilci
Ročica
Komplet detergenta
Kolesa
Tuba z mazalno mastjo
Manometru
Adapter
5.4 Varnostne naprave
7
- Zaganjalnik (H)
Zaganjalnik preprečuje nenamerno uporabo naprave.
93685_DP.indb 241
Črpanje vode iz odprtih posod
1) Privijte dovodno cev s filtrom na DOVOD vode in jo
vstavite na dno posode.
2) Spustite zrak iz naprave:
a) Odvijte nastavek.
b) Zaženite napravo in pustite pištolo odprto, dokler v
iztekajoči vodi ni več mehurčkov.
3) Izklopite napravo in znova privijte nastavek.
Opomba: največja sesalna višina je 0,5 m. Pred uporabo
napolnite sesalno cev.
SL
NASTAVITVE (SLIKA 3)/STRAN 6
Pretok vode nastavite s šobo (E).
Ne spreminjajte nastavitve varnostnega ventila in ne
modificirajte ventila.
- Varnostni ventil in/ali ventil za omejevanje tlaka.
Varnostni ventil je tudi ventil za omejevanje tlaka. Ko sprostite
sprožilec pištole, se ventil odpre, voda pa se spelje skozi dovod
črpalke ali odteče na tla.
- Termostatski ventil (D1, če je nameščen)
© 2016 Slovenščina
Priključek na vodovod
Napravo lahko priključite neposredno na vodovod samo,
če je dovodna cev opremljena s protipovratnim ventilom,
kot to določajo veljavni predpisi. Pazite, da ima cev premer
najmanj Ø 13 mm, da je ojačana in da ni daljša od 25 m.
7.1 Nastavljanje šobe (za modele s to funkcijo)
Pozor - nevarnost!
SL
Uporaba podaljškov
Uporabljajte kable in vtiče s stopnjo zaščite »IPX5«.
Presek podaljška mora biti sorazmeren z dolžino - daljši
kot je podaljšek, večji mora biti presek. Glejte tabelo 1.
7.2 Nastavljanje detergenta
241
Da se detergent doda s pravilnim tlakom, šobo (E) (če je nameščena)
nastavite na » « ali pa namestite komplet za detergent (C13) (če je
na voljo), kot je prikazano.
Količino dovedenega detergenta nastavite z regulatorjem (F).
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
7.3 Nastavljanje delovnega tlaka (na modelih s to funkcijo)
8.7 Priporočeni postopek čiščenja
Regulator (G) se uporablja za nastavljanje delovnega tlaka. Tlak je
prikazan na manometru (če je nameščen).
8
Umazanijo raztopite tako, da na suho površino nanesete detergent,
pomešan z vodo.
Pri delu z navpičnimi površinami čistite od spodaj navzgor. Pustite,
da detergent deluje 1-2 minuti, vendar ne pustite, da se površina
posuši. Začnite na dnu in z visokotlačnim curkom čistite na razdalji najmanj 30 cm. Voda od čiščenja ne sme zaiti na neočiščene
površine.
V nekaterih primerih boste morali umazanijo odstraniti s krtačo.
Visok tlak ni vedno najboljša rešitev za dobre rezultate čiščenja, saj
lahko nekatere površine poškoduje. Za občutljive ali pobarvane dele
oziroma komponente pod tlakom (npr. pnevmatike, ventile itd.) ne
uporabljajte najmanjše nastavitve nastavljive šobe ali vrtljive šobe.
Učinkovito čiščenje je enako odvisno od tlaka in prostornine uporabljene vode.
INFORMACIJE O UPORABI NAPRAVE (SLIKA 4)/STRAN 6
8.1 Krmilni elementi
- Zaganjalnik (H).
Stikalo zaganjalnika nastavite na vklop (ON/I), da:
a) zaženete motor (na modelih brez naprave TSS);
b) pripravite motor na zagon (na modelih z napravo TSS).
Če je na zaganjalniku pilotska lučka, mora zasvetiti.
Nastavite stikalo zaganjalnika na izklop (OFF/0), da zaustavite napravo.
Če je na zaganjalniku pilotska lučka, mora ugasniti.
- Ročica za krmiljenje vodnega curka (I).
Pozor - nevarnost!
9
Med delovanjem mora biti naprava postavljena na trdno
in stabilno površino, kot je prikazano na sliki 4.
VZDRŽEVANJE (SLIKA 5)/STRAN 279
Vzdrževanje, ki ni opisano v tem poglavju, mora izvajati pooblaščen
prodajni in servisni center.
8.2Zagon (glejte sliko 4)
1) Do konca odprite dovodni ventil.
2) Sprostite varovalo (D).
3) Za nekaj sekund pritiskajte sprožilec in zaženite napravo z zaganjalnikom (ON/I).
Pozor - nevarnost!
Vedno odklopite vtič iz vtičnice, preden delate na
napravi.
9.1 Čiščenje šobe
Pozor - nevarnost!
1) Odklopite nastavek s šobe.
2) Odstranite nanose umazanije na luknji šobe z orodjem (C1).
Pred zagonom naprave morate preveriti, da pravilno
dobiva vodo. Če jo boste uporabljali brez vode, se bo poškodovala. Ne pokrivajte ventilacijskih rešetk, ko je naprava
v uporabi.
Modeli TSS - pri modelih TSS s sistemom za samodejni izklop dovodnega pretoka:
- ko sprožilec sprostite, dinamični tlak samodejno izklopi motor;
- ko je sprožilec pritisnjen, samodejni padec tlaka zažene motor, tlak
pa se obnovi po zelo kratki zakasnitvi;
- da bi TSS pravilno deloval, mora med sproščanjem in pritiskanjem sprožilca preteči najmanj 4-5 sekund.
Da bi preprečili poškodbe naprave, ne dopustite, da deluje
brez vode, in preverite, da ima pravilen dovod vode.
Za modele brez TSS ne prekinite curka vode za več kot 5
minut, ko naprava deluje, da preprečite poškodbe naprave
zaradi povišane temperature vode.
9.2 Čiščenje filtra
Pred vsako uporabo preglejte dovodni filter (L) in filter za detergent
(če je nameščen) in ga očistite skladno z navodili, če je potrebno.
9.3 Odpravljanje zastojev motorja (na modelih s to funkcijo)
9.4
Pri daljših zaustavitvah se lahko motor zatakne zaradi vodnega
kamna. Da ga sprostite, obrnite pogonsko gred z orodjem (M).
Dolivanje olja (za modele s to funkcijo)
Olje dolijte skozi odprtino, da obnovite pravilno raven.
Za karakteristike olja glejte tabelo »Karakteristike olja«.
9.5 Shranjevanje po koncu sezone
Preden napravo shranite za čez zimo, naj nekaj časa deluje z nekorozivnim, nestrupenim sredstvom proti zmrzovanju.
Napravo postavite na suho mesto, kjer je zaščitena pred zmrzaljo.
10 SHRANJEVANJE IN TRANSPORT (SLIKA 5)/STRAN 279
8.3Zaustavitev
1) Stikalo zaganjalnika nastavite na izklop (OFF/0).
2) Pritisnite sprožilec in sprostite preostali tlak v ceveh.
3) Aktivirajte varovalo (D).
Opremo shranite, kot kaže slika 5.
Stroj transportirajte, kot kaže slika 5.
8.4 Vnovični zagon
1) Sprostite varovalo (D).
2) Pritisnite sprožilec in izpustite preostali zrak iz cevi.
3) Stikalo zaganjalnika nastavite na vklop (ON/I).
8.5Shranjevanje
1) Zaprite dovodni ventil.
2) Izpustite preostali tlak iz pištole, dokler iz naprave ne izteče
vsa voda.
3) Izklopite napravo (OFF/0).
4) Odstranite vtič iz vtičnice.
5) Izpraznite in izperite rezervoar za detergent, ko končate z delom.
Za izpiranje rezervoarja uporabljajte čisto vodo in ne detergenta.
6) Aktivirajte varovalo pištole (D).
SL
8.6 Polnjenje in uporaba detergenta
Detergent morate dovajati z dodatno opremo in skladno s
postopki, opisanimi v točki 7.3.
Uporaba visokotlačne cevi, ki je daljša kot originalna, ali uporaba
podaljška cevi lahko zmanjša ali povsem zaustavi sesanje detergenta.
Rezervoar (B6) napolnite z visoko biološko razgradljivim detergentom.
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 242
242
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
11 ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Morebitni razlog
Ukrep
Obrabljena šoba
Vodni filter je umazan
Nezadosten dovod vode
Sistem vsesava zrak
Črpalka ne doseže delovnega tlaka
Tlak črpalke med uporabo nenadoma pade
Zrak v črpalki
Nastavljiva šoba ni pravilno nastavljena
Aktiviran termostatski ventil
Voda se sesa iz odprte posode z višine več kot 0,5 m.
Voda se sesa iz zunanjega rezervoarja
Dovodna voda je prevroča
Šoba je zamašena
Dovodni filter (L) je zamašen
Prenizka napajalna napetost
Motor brni, vendar se ne zažene
Padec napetosti zaradi podaljškov
Naprave dolgo niste uporabljali
Težave z napravo TSS
Motor se ne zažene
Težave z napravo TSS
Ni napajanja
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center
Naprave dolgo niste uporabljali
Obrabljena tesnila
Varnostni ventil je sprožen in izpušča vodo
Prevroča voda
Obrabljena tesnila
Voda pušča
Naprava je glasna
Olje pušča
Samo različice TSS: naprava se
zažene tudi pri sproščenem
Visokotlačni sistem ali krogotok črpalke ni zatesnjen
sprožilcu
Samo različice TSS: ni dovoda vode,
Šoba je zamašena
ko pritisnete sprožilec (pri priklopljeni dovodni cevi)
Nastavljiva šoba je na nastavitvi za visok tlak
Pregost detergent
Detergent se ne vsesava
Uporabljate visokotlačni podaljšek cevi
Obloge ali zožanja v krogotoku detergenta
Voda izhaja iz termostatskega
ventila
Zamenjajte šobo
Očistite filter (L) (slika 5)
Do konca odprite dovodni ventil
Preverite tesnost priključkov cevi
Izklopite napravo in pritiskajte ter sproščajte sprožilec,
dokler voda ne izteka enakomerno. Znova vklopite
napravo.
Šobo (E) nastavite na (+) (slika 3)
Počakajte, da se vzpostavi pravilna temperatura vode
Zmanjšajte višino sesanja.
Priključite napravo na vodovod
Znižajte temperaturo
Očistite šobo (slika 5)
Očistite filter (L) (slika 5)
Preverite, da je napajalna napetost enaka kot na tipski
ploščici (slika 2)
Preverite karakteristike podaljška
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center
Preverite, da je vtič trdno vstavljen v vtičnico in da je vtičnica pod napetostjo (*)
Temperatura vode v šobi je presegla največjo
nazivno vrednost, navedeno na tipski ploščici
Z orodjem (M) sprostite motor skozi luknjo na zadnji strani
naprave (pri modelih s to funkcijo) (slika 5)
Tesnila naj zamenja najbližji pooblaščeni servisni center
Obrnite se na pooblaščeni servisni center
Znižajte temperaturo (glejte tehnične podatke)
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center
Očistite šobo (slika 5)
Nastavite šobo (E) na » « (slika 3)
Razredčite ga z vodo
Namestite originalno cev
Izperite s čisto vodo in odstranite zožanja. Če težava ne
izgine, se obrnite na pooblaščeni servisni center
Ko naprava deluje, vodnega curka ne prekinjajte za
več kot 5 minut naenkrat
(*) Če se motor zaustavi in se med delovanjem ne zažene, počakajte 2-3 minute, preden ponovite zagon motorja (Aktivirala se je blokada pri preobremenitvi).
Če se težava ponovi več kot enkrat, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.
MODEL
SL
SL
SERIJSKA ŠTEVILKA
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 243
243
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
12 KAKO PREPREČITI POŠKODBE POVRŠIN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
OPOZORILO
Naprava lahko pri pranju poškoduje pnevmatike, poleg tega pa je uporaba naprave za pranje pnevmatik nevarna.
Visokotlačnega curka nikoli ne usmerite neposredno v pnevmatiko.
Pri čiščenju okolice koles in pnevmatik vedno uporabljajte najnižjo nastavitev za tlak na napravi.
»Turbošobe« nikoli ne uporabljajte za pranje katerega koli dela vozila.
Za več informacij glejte poglavje: »8.7 Priporočeni postopek čiščenja«.
Izjava ES o skladnosti
Podjetje Annovi Reverbi S.p.A izjavlja, da so naslednji stroji Stanley:
Oznaka stroja
Visokotlačni čistilec
SXPW19ESXPW19PE
Št. modela
Nazivna moč
1,8 kW
1,8 kW
skladni z naslednjimi evropskimi direktivami:
2006/42/ES, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU in 2000/14/ES
in da so proizvedeni skladno z naslednjimi standardi in standardiziranimi dokumenti:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Ime in naslov osebe, ki je bila pooblaščena za izdajo tehnične dokumentacije: Stefano Reverberi / generalni direktor AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italija
Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva direktiva 2000/14/ES, je bil izveden skladno s Prilogo V.
SXPW19ESXPW19PE
Št. modela.
Izmerjena raven moči zvoka:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Zagotovljena raven moči zvoka:
84 dB (A) 84 dB (A)
Datum: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiGeneralni direktor
Garancija
SL
Veljavnost te garancije je skladna z ustreznimi predpisi v državi, kjer se ta izdelek prodaja, če proizvajalec ne navede drugače.
Ta garancija pokriva okvare materialov, konstrukcije in skladnosti med garancijskim obdobjem, v katerem bo proizvajalec zamenjal okvarjene dele in popravil
izdelek, če ni prekomerno obrabljen, ali ga zamenjal.
Garancija ne pokriva komponent, ki so izpostavljene običajni obrabi (ventil, bat, tesnilo za vodo, tesnilo za olje, vzmeti, tesnilni obročki, pripomočki, kot so
cev, pištola, ščetke, kolesa itd.);
Garancija ne pokriva okvar, ki bi jih povzročilo naslednje ali ki bi izhajale iz naslednjega:
- nepravilna uporaba, zloraba, zanemarjanje
- izposoja ali profesionalna uporaba, če je bil izdelek prodan za domačo uporabo,
- neupoštevanje navodil za vzdrževanje v tem priročniku,
- popravilo s strani nepooblaščenih oseb ali centrov,
- uporaba neoriginalnih delov ali dodatne opreme,
- poškodbe, ki jih povzročijo transport, umazanija ali tujki, nesreče
- težave pri shranjevanju ali skladiščenju.
Za pridobitev garancijskega kritja morate predložiti potrdilo o nakupu.
Za pomoč, Stran: 276.
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 244
244
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Pretok
Maksimalni pretok
Tlak
Maksimalni tlak
Moč
Maksimalni vhodni temperatura
Maksimalni vhodni tlak
Povratna sila pištole pri največjem tlaku
Tip olja za črpalko
Razred zaščite
Enota
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Izolacija motorja
Zaščita motorja
Napetost
Največja dovoljena impedanca električnega sistema
Raven zvočnega tlaka LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Raven moči zvoka LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Vibracije naprave (K = 1 m/s2):
Masa
Razred
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Predmet tehničnih sprememb
SL
SL
© 2016 Slovenščina
93685_DP.indb 245
245
(Prevod izvirnih navodil)
07/04/16 12:11
1 SÄKERHETSBESTÄMMELSER
1.1 Maskinen som du har införskaffat är en högteknologisk produkt som är konstruerad
av en av Europas ledande tillverkare av högtryckstvättar. För att få den bästa nyttan
av din maskin, läs noggrant dessa rader som vi har sammanställt och följ dem alltid
vid varje användningstillfälle. Vidta alla de försiktighetsåtgärder som erfordras för att
värna om din egen och andras säkerhet i maskinens omedelbara närhet i samband
med anslutning, användning och underhåll. Läs och iaktta säkerhetsanvisningarna
noggrant eftersom försummelse av dessa kan äventyra människors hälsa och säkerhet
eller orsaka ekonomiska skador.
2 INFORMATIONSSKYLTAR OCH SYMBOLER
2.1 Iaktta informationsskyltar och symboler på maskinen och i bruksanvisningen.
Endast de symboler som berör den införskaffade maskinen återfinns på maskinen och i
bruksanvisningen. Kontrollera att maskinens symboler och informationsskyltar alltid är
på plats och att de går att läsa. Byt ut dem om det behövs och se till att placera de nya
skyltarna där de gamla satt.
Varning - fara!
Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
Symbol E2 (om den finns i fig. 1) - anger att maskinen är avsedd för professionellt
bruk. Den som använder denna typ av maskin måste vara erfaren och känna till hur
maskinen fungerar, används och underhålls samt ha kännedom om gällande lagar och
standarder. Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap.
Symbol E3 (fig. 1) - anger att maskinen är avsedd för icke professionellt bruk
(hushållsbruk). Maskinen får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de är under
uppsikt eller har blivit informerade om säker användning av maskinen och förstår vilka
risker denna användning medför.
SV
Rörliga delar. Vidrör ej.
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 246
246
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
0 Frånslagen strömbrytare
I Tillslagen strömbrytare
Garanterad ljudeffektnivå
Förbudssymbol som informerar användaren om att nationella bestämmelser kan
förbjuda anslutning av maskinen till dricksvattennätet.
Varningssymbol som påminner användaren om att inte rikta vattenstrålen
mot personer, djur, elutrustning eller den använda maskinen.
Maskinen tillhör isolerklass II. Det betyder att den är försedd med en förstärkt eller
dubbel isolering (endast om symbolen finns på maskinen).
Maskinen tillhör isolerklass I. Det betyder att den är försedd med en jordledare
(endast om symbolen finns på maskinen).
Maskinen är i överensstämmelse med gällande EU-direktiv.
Symbol E1 - anger att maskinen inte får bortskaffas som hushållsavfall. Maskinen
kan lämnas tillbaka till återförsäljaren vid inköp av en ny maskin. Maskinens elektriska
och elektroniska komponenter får inte återanvändas för otillåtna ändamål eftersom de
innehåller hälsovådliga ämnen.
Använd hörselskydd.
Använd skyddsmask.
Använd andningsskydd.
Använd skyddshandskar.
Använd skyddsskor.
SV
Använd skyddskläder.
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 247
247
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
3 SÄKERHETSANVISNINGAR/KVARSTÅENDE RISKER
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
VARNINGSFÖRESKRIFTER: VAD DU INTE FÅR GÖRA
Varning! Håll barn under uppsikt. De får INTE använda eller leka med maskinen.
Varning! Tryckstrålar kan vara farliga om de används på fel sätt.
Varning! Använd INTE maskinen tillsammans med vätskor som är lättantändliga,
giftiga eller vilkas egenskaper är oförenliga med en korrekt funktion av
maskinen. Det är förbjudet att använda maskinen i potentiellt lättantändliga
eller explosiva utrymmen.
3.1.4 Varning! EXPLOSIONSRISK Spruta INTE lättantändliga vätskor.
3.1.5 Varning! Rikta INTE vattenstrålen mot personer eller djur.
3.1.6 Varning! Rikta INTE vattenstrålen mot maskinen, elkomponenter eller mot andra
elutrustningar.
3.1.7 Varning! Använd INTE maskinen inom en aktionsradie där det befinner sig
personer som inte har på sig skyddskläder.
3.1.8 Varning! Rikta INTE strålen mot dig själv eller andra för att rengöra kläder eller
skor.
3.1.9 Varning! Använd INTE maskinen utomhus vid regn.
3.1.10 Varning! Maskinen får INTE användas av barn, okunniga personer eller av någon
som inte har läst och förstått bruksanvisningen.
3.1.11 Varning! Ta INTE i stickkontakten och/eller eluttaget med våta händer.
3.1.12 Varning! Använd INTE maskinen om elkabeln är skadad. En skadad elkabel ska
bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller behörig personal
för att undvika fara för säkerheten.
3.1.13 Varning! Använd INTE maskinen om en elkabel eller viktiga delar som t.ex.
säkerhetsanordningar, högtrycksslangar eller tvättpistol är skadade.
3.1.14 Varning! Spärra INTE tvättpistolens spak i funktionsläge.
3.1.15 Varning! Kontrollera att maskinen är utrustad med typskylt. I annat fall måste
du kontakta återförsäljaren. Maskiner som saknar typskylt får INTE användas
eftersom de inte är godkända och därav potentiellt farliga.
3.1.16 Varning! Mixtra INTE med reglerventilen och säkerhetsanordningarna eller ändra
deras kalibrering.
3.1.17 Varning! Ändra INTE originaldiametern på munstyckets stråle.
3.1.18 Varning! Flytta INTE maskinen genom att dra i ELKABELN.
SV
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 248
248
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
3.1.19 Varning! Se till att inga motorfordon kör över högtrycksslangen.
3.1.20 Varning! Flytta INTE maskinen genom att dra i högtrycksslangen.
3.1.21 Varning! Det är potentiellt farligt att rikta högtrycksstrålen mot däck, däckventiler
och andra trycksatta delar. Undvik att använda det roterande munstycket och
håll strålen på min. 30 cm avstånd under rengöringen.
3.1.22 Varning! Det är förbjudet att använda piratreservdelar eller reservdelar som
inte är avsedda för modellen. Det är förbjudet att göra ändringar på maskinen.
Vid ändringar bortfaller EG-försäkran om överensstämmelse och tillverkaren
befrias från civil- och straffrättsligt ansvar.
3.2 VARNINGSFÖRESKRIFTER: VAD DU SKA GÖRA
3.2.1 Varning! Samtliga strömförande delar SKA SKYDDAS mot vattenstrålen.
3.2.2 Varning! Elanslutningen ska utföras av en behörig elektriker i överensstämmelse
med standard IEC 60364-1. Det ska finnas en jordfelsbrytare som bryter
eltillförseln till maskinen om läckströmmen mot jord överskrider 30 mA i 30 ms.
Installera alternativt en anordning för kontroll av jordningskretsen.
3.2.3 Varning! Maskinen kan orsaka nätstörningar I SAMBAND med start.
3.2.4 Varning! Användning av en jordfelsbrytare (30 mA) ger ett extra personligt skydd.
3.2.5 Varning! Vid modeller utan stickkontakt ska installationen utföras av en fackman.
3.2.6 Varning! Använd endast godkända förlängningssladdar med lämplig tvärsnittsarea.
3.2.7 Varning! Slå alltid från strömbrytaren när maskinen lämnas utan uppsikt.
3.2.8
Varning! Högtrycksstrålen kan lossa delar som slungas iväg. Använd därför alltid
skyddskläder och personlig skyddsutrustning.
3.2.9 Varning! DRA UT stickkontakten ur eluttaget innan det utförs arbeten på
maskinen.
3.2.10 Varning! TA ETT STADIGT TAG om tvättpistolen innan du drar i spaken med tanke
på rekylen.
3.2.11 Varning! FÖLJ anvisningarna från det lokala vattenverket. Enligt standard
IEC 60335-2-79 får maskinen endast anslutas direkt till det allmänna
dricksvattennätet om vattenledningen omfattar en backventil med
tömningsmöjlighet av typ BA i överensstämmelse med standard EN 12729.
Backventilen kan beställas från tillverkaren.
3.2.12 Varning! Vattnet som har runnit genom backventilen är inte drickbart.
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 249
249
SV
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
3.2.13 Varning! Underhåll och/eller reparation av elkomponenter får ENDAST göras av
behörig personal.
3.2.14 Varning! SLÄPP UT resttrycket innan slangen lossas från maskinen.
3.2.15 Varning! KONTROLLERA före varje användning av maskinen och med jämna
mellanrum att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna och att det inte finns
slitna eller skadade komponenter.
3.2.16 Varning! ANVÄND endast rengöringsmedel som är kompatibla med det material
som högtrycksslangens/elkabelns hölje är gjort av.
3.2.17 Varning! FÖRSÄKRA dig om att personer och djur befinner sig på minst
15 meters avstånd.
3.2.18 Varning! Maskinen är konstruerad för att användas tillsammans med de
rengöringsmedel som levereras eller rekommenderas av tillverkaren. Användning
av andra rengöringsmedel eller kemiska produkter kan påverka maskinens säkra
funktion negativt.
3.2.19 Varning! Undvik att rengöringsmedlet kommer i kontakt med huden och i
synnerhet med ögonen! Vid kontakt med ögonen, skölj med rent vatten och
uppsök omedelbart läkare!
3.2.20 Varning! Högtrycksslangar, kopplingar och skarvkopplingar är viktiga för
maskinens säkra funktion. Använd endast högtrycksslangar, kopplingar och
skarvkopplingar som rekommenderas av tillverkaren.
3.2.21 Varning! Garantera maskinens säkra funktion genom att endast använda
originalreservdelar som levereras av tillverkaren eller har godkänts av tillverkaren.
3.2.22 Varning! Olämpliga förlängningssladdar kan vara farliga. Välj en förlängningssladd
som lämpar sig för utomhusbruk. Försäkra dig om att anslutningen förblir torr
och på avstånd från marken. Det rekommenderas att använda en kabelvinda för
detta ändamål som håller uttaget på minst 60 mm avstånd från marken.
3.2.23 Varning! Stäng av maskinen och frånkoppla den från elnätet före montering,
rengöring, inställning, underhåll, förvaring och transport.
3.2.24 Varning! För in rörrensaren till det röda märket innan maskinen slås på.
SV
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 250
250
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
4
cirkulerar från pumpens insug eller töms ut på marken.
- Termostatisk ventil (D1 beroende på modell)
Om vattentemperaturen överskrider den temperatur som har
fastställts av tillverkaren, tömmer den termostatiska ventilen ut
det varma vattnet och suger in motsvarande mängd kallt vatten
tills korrekt temperatur har återställts.
- Spärr (D): Skyddar mot oavsiktliga vattenstrålar.
- Överhettningsskydd: Stoppar maskinen i händelse av överbelastning.
ALLMÄN INFORMATION (FIG. 1)/SID. 3
4.1 Användning av bruksanvisningen
Bruksanvisningen är en viktig del av maskinen och ska sparas för
framtida bruk. Läs igenom bruksanvisningen före installation och
användning av maskinen. Bruksanvisningen ska alltid medfölja vid
ev. ägarbyte.
4.2Leverans
Maskinen levereras delvis nedmonterad i en kartong.
I fig. 1 visas vilka delar som medföljer vid leveransen.
4.2.1
6
Dokumentation som medföljer
A1 Bruks- och underhållsanvisning
A2Säkerhetsbestämmelser
A3 Försäkran om överensstämmelse
A4Garantivillkor
Varning - fara!
Maskinen ska vara kopplad från elnätet vid all installering och montering.
Se fig. 2 för monteringssekvensen.
4.3 Bortskaffande av emballage
6.2
Emballaget är miljövänligt och återvinningsbart. Bortskaffa det
enligt installationslandets gällande miljölagstiftning.
5
INSTALLATION (FIG. 2)/SID. 4-5
6.1Montering
TEKNISK INFORMATION (FIG. 1)/SID. 3
5.1 Avsedd användning
Montering av avluftningspluggar (beroende på modell)
För att undvika oljeläckage levereras maskinen med oljepåfyllningshålen igensatta med röda pluggar som ska ersättas med de
avluftningspluggar som medföljer vid leveransen.
6.3 Montering av roterande munstycke
Maskinen är avsedd för hushållsbruk för rengöring av fordon,
maskiner, båtar, byggnader o.s.v. Den tar bort ingrodd smuts med
hjälp av rent vatten och kemiska rengöringsmedel som är biologiskt
nedbrytbara.
Fordonsmotorer får endast rengöras om det använda vattnet bortskaffas enligt gällande miljölagstiftning.
- Vattentemperatur vid inloppet: Se maskinens typskylt.
- Vattentryck vid inloppet: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Omgivningstemperatur vid funktion: över 0 °C.
Maskinen är i överensstämmelse med standard IEC 60335-1 och
IEC 60335-2-79.
(beroende på modell).
Det roterande munstycket ökar rengöringseffekten.
Användning av det roterande munstycket kan medföra en trycksänkning på 25 % i förhållande till det tryck som erhålls med det reglerbara munstycket. Användning av det roterande munstycket ökar
dock rengöringseffekten tack vare vattenstrålens roterande verkan.
6.4Elanslutning
Varning - fara!
Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer
med spänningen och frekvensen (V/Hz) på typskylten (fig. 2).
6.4.1
5.2Användare
Symbolen i fig. 1 anger om maskinen är avsedd för professionellt
bruk eller hushållsbruk.
5.3Huvuddelar
B2Tryckrör
B3 Tvättpistol med spärr
B4 Elkabel med stickkontakt (beroende på modell)
B5Högtrycksslang
B6 Behållare för rengöringsmedel (beroende på modell)
B7 Oljeplugg (beroende på modell)
EMunstycke
F Reglage för rengöringsmedel (beroende på modell)
G Reglage för arbetstryck (beroende på modell)
LVattenfilter
6.5Vattenanslutning
Varning - fara!
Sug endast in filtrerat eller rent vatten. Vattenkranens
kapacitet ska överensstämma med pumpens kapacitet.
Maskinen ska placeras så nära vattenledningen som möjligt.
6.5.1Anslutningshål
l Vattenutlopp (OUTLET)
n Vatteninlopp med filter (INLET)
6.5.2
5.3.1Tillbehör (om de medföljer vid leveransen - se fig. 1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Rengöringsverktyg för
munstycke
Roterande munstycke
Handtag
Borste
Slangvinda
Vattensug
Rörrensare
Borste för stora ytor
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Adapter
Skruvar och muttrar
Byglar
Spak
Behållare för rengöringsmedel
Hjul
Tub med smörjfett
Manometern
Adapter
6.5.3
5.4Säkerhetsanordningar
- Startanordning (H)
Startanordningen förhindrar oavsiktlig användning av maskinen.
Varning - fara!
Mixtra inte med säkerhetsventilen eller ändra dess
kalibrering.
- Säkerhets- och/eller övertrycksventil.
Säkerhetsventilen är även en övertrycksventil.
När tvättpistolen stängs av öppnas säkerhetsventilen och vattnet
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 251
Vid bruk av förlängningssladdar
Använd förlängningssladdar och stickkontakter med
kapslingsklass IPX5.
Tvärsnittsarean på förlängningssladden ska vara proportionell mot längden, d.v.s. ju längre förlängningssladd
desto större tvärsnittsarea. Se tabell I.
7
Anslutning till det allmänna vattennätet
Maskinen får endast anslutas direkt till det allmänna
dricksvattennätet om vattenledningen omfattar en backventil med tömningsmöjlighet enligt gällande standarder.
Försäkra dig om att slangen har min. Ø 13 mm, är förstärkt
och är max. 25 m lång.
Insug av vatten från öppna behållare
1) Skruva fast sugslangen med filtret på vatteninloppet
(INLET) och sänk ned den helt i behållaren.
2) Avlufta maskinen:
a) Skruva loss tryckröret.
b) Slå på maskinen och öppna tvättpistolen tills vattnet
som kommer ut är utan luftbubblor.
3) Stäng av maskinen och skruva åter fast tryckröret.
Obs: Max. sughöjd är 0,5 m. Det rekommenderas att fylla
sugslangen före användningen.
SV
INSTÄLLNINGAR (FIG. 3)/SID. 6
7.1 Inställning av munstycke (beroende på modell)
Ställ in vattenstrålen med munstycket (E).
251
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
7.2 Reglage för fördelning av rengöringsmedel
8.6 Påfyllning och användning av rengöringsmedel
Rengöringsmedlet ska fördelas med de tillbehör och tillvägagångssätt som beskrivs i punkt 7.3.
Användning av en högtrycksslang som är längre än den i maskinens
originalutförande eller användning av en förlängningsslang, kan
medföra att insuget av rengöringsmedel från behållaren (beroende
på modell) minskar eller upphör helt.
Fyll på behållaren (B6) med rengöringsmedel med hög biologisk
nedbrytbarhet.
Fördela rengöringsmedlet med korrekt tryck genom att sätta
munstycket (E) (beroende på modell) i läge " " eller montera
behållaren för rengöringsmedel (C13) (beroende på modell) enligt
anvisningarna i figuren.
Ställ in mängden rengöringsmedel som ska fördelas med reglaget
(F) (beroende på modell).
7.3 Reglage för arbetstryck (beroende på modell)
Ställ in arbetstrycket med reglaget (G). Trycket anges på manometern (beroende på modell).
8
8.7 Råd för korrekt rengöring
Lös upp smutsen genom att applicera rengöringsmedel på den
torra ytan. Rengör vertikala ytor nedifrån och upp. Låt verka i 1 - 2
minuter. Ytan får inte torka. Använd vattenstrålen med högt tryck
och på minst 30 cm avstånd. Börja nedifrån. Undvik att sköljvattnet
rinner på de ej rengjorda ytorna.
I vissa fall kan det behövas rengöringsborstar för att få bort smutsen.
Högtrycksstrålen är inte alltid det bästa rengöringssättet eftersom
den kan skada somliga ytor. Undvik att använda det reglerbara
munstyckets riktade stråle och det roterande munstycket på
ömtåliga och lackerade delar samt på trycksatta delar (däck,
däckventiler o.s.v.).
En bra rengöringseffekt beror lika mycket på vattentrycket som
vattenmängden.
INFORMATION OM ANVÄNDNING (FIG. 4)/SID. 6
8.1Reglage
- Startanordning (H).
Sätt startanordningen i läge (ON/I) för att utföra följande:
a) starta motorn (på modeller utan TSS-anordning)
b) förbereda motorn för start (på modeller med TSS-anordning).
Om startanordningen är försedd med lysdiod ska denna tändas.
Sätt startanordningen i läge (OFF/0) för att avbryta maskinens funktion.
Om startanordningen är försedd med lysdiod ska denna släckas.
- Spak för vattenstråle (I).
Varning - fara!
Maskinen ska placeras på ett säkert och stadigt underlag
enligt anvisningarna i fig. 4.
9
8.2Start (se fig. 4)
1) Öppna vattenkranen helt.
2) Frigör spärren (D).
3) Håll tvättpistolen öppen några sekunder och starta maskinen
med startanordningen (ON/I).
Varning - fara!
Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan det utförs
arbete på maskinen.
Varning - fara!
9.1 Rengöring av munstycke
Kontrollera före start av maskinen att den förses
korrekt med vatten. Användning av maskinen utan vatten
kan skada den. Täck inte över ventilationsöppningarna
under användning.
TSS-modeller: TSS-modeller med automatiskt avbrott av tillförseln:
- När tvättpistolen stängs, stängs elmotorn av automatiskt av det
dynamiska trycket.
- När tvättpistolen öppnas gör tryckfallet att elmotorn startar automatiskt. Trycket skapas på nytt med en liten fördröjning.
- För att garantera en perfekt funktion av TSS-anordningen måste
det gå minst 4 -5 sekunder mellan stängning och öppning av
tvättpistolen.
För att undvika skador på maskinen får den inte torrköras.
Kontrollera att maskinen alltid förses korrekt med vatten.
För att undvika skador på maskinen p.g.a. ökad vattentemperatur får vattenstrålen inte avbrytas i mer än 5 minuter
när maskinen används (på modeller utan TSS-anordning).
1) Lossa tryckröret från tvättpistolen.
2) Avlägsna smutsen i munstyckets hål med verktyget (C1).
9.2 Rengöring av filter
Kontrollera sugfiltret (L) och rengöringsmedlets filter (beroende
på modell) före varje användning och rengör vid behov enligt
anvisningarna.
9.3 Frigöra motorn (beroende på modell)
Om maskinen inte används på en längre tid, kan det bildas kalkavlagringar som får motorn att kärva. Vrid på motoraxeln med
verktyget (M) för att frigöra motorn.
9.4 Påfyllning av olja (beroende på modell)
Fyll på olja genom oljepåfyllningshålet upp till korrekt nivå.
För oljeegenskaper, se tabellen Oljeegenskaper.
9.5Förvaring
Kör igenom maskinen med icke korroderande och giftfri frostskyddsvätska före vinterförvaringen.
Förvara maskinen på en torr plats och skyddad från frost.
8.3Stopp
1) Sätt startanordningen i läge (OFF/0).
2) Öppna tvättpistolen och släpp ut resttrycket från rörledningarna.
3) Inkoppla spärren (D).
10 FÖRVARING OCH TRANSPORT (FIG. 5)/SID. 279
Förvara tillbehören enligt anvisningarna i fig. 5.
Transportera maskinen enligt anvisningarna i fig. 5.
8.4Återstart
SV
UNDERHÅLL (FIG. 5)/SID. 279
De underhållsmoment som inte tas upp i detta kapitel ska göras av
en auktoriserad serviceverkstad.
1) Frigör spärren (D).
2) Öppna tvättpistolen och släpp ut resttrycket från rörledningarna.
3) Sätt startanordningen i läge (ON/I).
8.5Avställning
1) Stäng vattenkranen.
2) Släpp ut resttrycket från tvättpistolen tills allt vatten har kommit
ut från maskinen.
3) Stäng av maskinen (OFF/0).
4) Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
5) Töm och rengör behållaren för rengöringsmedel efter användning. Rengör behållaren genom att använda rent vatten istället
för rengöringsmedel.
6) Inkoppla tvättpistolens spärr (D).
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 252
252
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
11 FELSÖKNING
Fel
Pumpen arbetar inte med inställt
tryck.
Pumpen har tryckvariationer.
Orsak
Åtgärd
Munstycket är utslitet.
Vattenfiltret är smutsigt.
Vattentillförseln är otillräcklig.
Luft sugs in.
Luft i pumpen.
Munstycket är felinställt.
Den termostatiska ventilen har utlösts.
Sughöjden från den öppna behållaren är över 0,5 m.
Vatten sugs in från en yttre behållare.
Vattentemperaturen vid inloppet är för hög.
Munstycket är tilltäppt.
Sugfiltret (L) är smutsigt.
Otillräcklig nätspänning.
Motorn brummar men startar inte.
Spänningsfall på grund av förlängningssladd.
Maskinen har inte använts på länge.
Problem med TSS-anordning.
Spänning saknas.
Elmotorn startar inte.
Problem med TSS-anordning.
Byt ut munstycket.
Rengör filtret (L) (fig. 5).
Öppna vattenkranen helt.
Kontrollera kopplingarna.
Stäng av maskinen och spruta ut vattnet ur tvättpistolen tills
det strömmar ut jämnt. Återstarta därefter maskinen.
Ställ in munstycket (E) i läge (+) (fig. 3).
Invänta återställningen av korrekt vattentemperatur.
Minska sughöjden.
Anslut maskinen till vattennätet.
Sänk temperaturen.
Rengör munstycket (fig. 5).
Rengör filtret (L) (fig. 5).
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med
typskylten (fig. 2).
Kontrollera förlängningssladdens egenskaper.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Kontrollera att nätspänning finns och att stickkontakten är
ordentligt isatt i eluttaget (*).
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Säkerhetsventilen med fri tömning har utlösts.
Vattentemperaturen är för hög.
Utslitna packningar.
Stick in verktyget (M) (beroende på modell) i det bakre hålet
för att frigöra elmotorn (fig. 5).
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för byte av
packningarna.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Sänk temperaturen (se tekniska specifikationer).
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Defekt täthet på högtryckssidan eller i pumpsystemet.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Munstycket är tilltäppt.
Rengör munstycket (fig. 5).
Det sugs inte in rengöringsmedel.
Det reglerbara munstycket är inställt på högt tryck.
Rengöringsmedlet är för trögflytande.
Det används förlängningsslangar till högtrycksslangen.
Kretsen med rengöringsmedel är full av beläggningar
eller hopklämd.
Ställ in munstycket (E) i läge " " (fig. 3).
Späd med vatten.
Sätt tillbaka originalslangen.
Skölj med rent vatten och åtgärda ev. hopklämningar. Kontakta
en auktoriserad serviceverkstad om problemet kvarstår.
Det kommer ut vatten från den
termostatiska ventilen.
Vattentemperaturen inuti munstycket har överskridit det
angivna max. värdet på typskylten.
Avbryt inte vattenstrålen i mer än 5 minuter när maskinen
används.
Maskinen har inte använts på länge.
Utslitna packningar.
Vattenläckage.
Oljud.
Oljeläckage.
Endast för TSS-modeller: Maskinen
startar fast tvättpistolen är stängd.
Endast för TSS-modeller: När du drar i
tvättpistolens spak kommer det inte
ut vatten (med ansluten vattenslang).
(*) Om motorn stannar under funktionen och inte startar om igen ska du vänta 2 - 3 minuter innan du gör ett nytt startförsök
(överhettningsskyddet har utlösts).
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemet upprepas.
MODELL
SV
SV
SERIENUMMER
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 253
253
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
12 ANVISNINGAR FÖR ATT INTE SKADA YTORNA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
VARNING!
Användning av maskinen för rengöring av däck kan skada däcken och vara farligt.
Rikta inte högtrycksstrålen direkt mot däcket.
Använd alltid maskinen med lägsta tryck vid rengöring i närheten av hjul och däck.
Använd aldrig turbotryckröret för att rengöra någon del av fordonet.
För ytterligare information, läs kapitel 8.7 Råd för korrekt rengöring.
EG-försäkran om överensstämmelse
Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italien, försäkrar att följande maskin/maskiner Stanley:
MaskinbenämningHögtryckstvätt
Modell nr.
SXPW19ESXPW19PE
Effektförbrukning
1,8 kW
1,8 kW
överensstämmer med följande EU-direktiv:
2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EG (lagdekret 262/2002).
och att den/de är tillverkad/tillverkade enligt följande standarder eller standardiserade dokument:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Stefano Reverberi / AR Verkställande direktör
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italien
Bedömningen av överensstämmelse enligt EU-direktivet 2000/14/EG har utförts enligt bilaga V.
SXPW19ESXPW19PE
Modell nr.
Uppmätt ljudeffektnivå:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garanterad ljudeffektnivå:
84 dB (A) 84 dB (A)
Datum: 2016-04-06
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Verkställande direktör
Garanti
SV
Garantins giltighet regleras av gällande bestämmelser i det land där produkten marknadsförs, om inte annat anges av tillverkaren.
Om produkten uppvisar material- eller tillverkningsfel samt fel som orsakas av bristande överensstämmelse med kraven under garantitiden, åtar sig
tillverkaren att byta ut defekta delar och reparera eller byta ut rimligt slitna produkter.
Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial (ventil, kolv, vattenpackning, oljepackning, fjädrar, O-ringar, tillbehör såsom slang, tvättpistol, borstar, hjul o.s.v.).
Garantin omfattar inte fel som orsakas av eller uppstår vid:
- felaktig, otillåten eller vårdslös användning,
- uthyrning eller professionellt bruk när maskinen har sålts för hushållsbruk,
- försummelse av underhållsanvisningarna i bruksanvisningen,
- reparationer utförda av icke auktoriserad personal eller serviceverkstäder,
- användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original,
- transportskador, skador som orsakas av främmande föremål eller ämnen, olyckor,
- problem med magasinering eller förvaring.
För garantianspråk måste inköpskvittot uppvisas.
För assistans, Sid.: 276.
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 254
254
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Flöde
Max. flöde
Tryck
Max. tryck
Effekt
Max. inloppstemperatur
Max. inloppstryck
Tvättpistolens rekylkraft vid max. tryck
Typ av pumpolja
Skyddsklass
Måttenhet
SXPW19E - SXPW19PE
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Motorns isolation
Motorns kapslingsklass
Spänning
Max. tillåten nätimpedans
Ljudtrycksnivå LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Ljudeffektnivå LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Maskinens vibrationer (K = 1 m/s2):
Vikt
Klass
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Med förbehåll för tekniska ändringar!
SV
SV
© 2016 Svenska
93685_DP.indb 255
255
(Översättning av bruksanvisning i original)
07/04/16 12:11
1 GÜVENLİK BİLGİLERİ
1.1 Satın almış olduğunuz makine, yüksek basınçlı su ile yıkama makineleri hususunda
Avrupa'nın en uzman firmalarından biri tarafından gerçekleştirilmiş, yüksek teknoloji içerikli
bir üründür. Makinenizden en üstün performansı elde etmeniz için, dikkatlice okunması ve
kullanırken her defa uyulması gereken bu bilgileri sunmaktayız. Makinenin bağlanması,
kullanımı ve bakımı esnasında, kendi can güvenliğiniz ve hemen yakın alanlarda bulunan
kişilerin can güvenliğini korumak üzere mümkün tüm tedbirler alınmalıdır. Güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve bunları uygulayınız; bunların ihmal edilmesi, kişilerin
sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atabilir veya ekonomik hasarlara neden olabilir.
2 BİLGİ İŞARETLERİ
2.1 Makine üzerine uygulanmış olan plaka etiketleri ve semboller ile vurgulanan ve bu
talimatlar kapsamında belirtilen işaretlere uyunuz.
Makine ve elkitabında sadece satın alınmış makine açısından geçerli olan sembollere yer
verilmiştir. Makine üzerine uygulanmış olan plaka etiketleri ile sembollerin daima sağlam
ve okunabilir olduklarını kontrol ediniz; aksi takdirde, orijinal olarak bulundukları yerlere
uygulayarak, yenileriyle değiştiriniz.
Dikkat - Tehlike
Kullanmadan önce, bu talimatları dikkatlice okuyunuz.
E2 ikonu (bu sembol şekil 1'de mevcut ise) – makinenin profesyonel kullanıma
yönelik olduğunu belirtir, yani makine, deneyimi bulunan, teknik, normatif, yasal bilgi
sahibi ve makinenin kullanımı ve bakımı için gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilecek
kapasitede olan kişilere yöneliktir. Bu makine, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam olmayan veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan (çocuklar dâhil) kişiler tarafından
kullanılmak için tasarlanmamıştır.
E3 ikonu (bu sembol şekil 1'de mevcut ise) - makinenin profesyonel kullanıma
yönelik olmadığını belirtir (ev kullanımı). Makine; denetim altında tutuluyor veya
makinenin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve söz konusu kullanımdan
kaynaklanan riskleri anlıyorlarsa, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam olmayan
veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
TR
Hareket halindeki organlar. Dokunmayınız.
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 256
256
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
0 Şalter kapalı pozisyonu
I Şalter açık pozisyonu
Garanti edilen ses gücü seviyesi
Yasak işareti, kullanıcıya ulusal yasal düzenlemelerin ürünün içme suyu dağıtım
şebekesine bağlanmasını yasaklayabileceklerini belirtir.
Tehlike işareti, kullanıcıya su jetlerini insanlara, hayvanlara, elektrikli
ekipmanlara veya ürünün kendisine doğru yönetilmemesi gerektiğini belirtir.
Bu ürün yalıtım sınıfı II çerçevesinde konumlanır. Bu, ürünün takviyeli bir yalıtım
veya çift yalıtımla (sadece bu sembol makine üzerinde mevcut ise) donatılmış olduğu
anlamına gelir.
Bu ürün yalıtım sınıfı I çerçevesinde konumlanır. Bu, ürünün topraklama koruyucu
bir iletkenle (sadece bu sembol makine üzerinde mevcut ise) donatılmış olduğu
anlamına gelir.
Bu ürün, mevzuata uygulanabilir Avrupa direktiflerine uygundur.
E1 ikonu - makineyi şehir atığı olarak bertaraf etmeme yükümlülüğünü belirtir;
eski makineniz, yeni bir makine satın alındığında distribütöre teslim edilebilir.
Makineyi oluşturan elektrik ve elektronik kısımlar, sağlık açısından tehlikeli maddeler
bulundurduklarından, uygun olmayan kullanımlarda yeniden kullanılmamalıdırlar.
Koruyucu kulaklık kullanınız.
Koruyucu maske kullanınız.
Solunum koruma ekipmanlarını kullanınız.
Koruyucu eldivenler kullanınız.
İş kazalarını önleyici ayakkabılar kullanınız.
TR
Koruyucu giysiler kullanınız.
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 257
257
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
3 GÜVENLİK KURALLARI/ARTIK RİSKLER
3.1 UYARILAR: YAPILMAMASI GEREKENLER
3.1.1 Dikkat. Çocukların makineyi kullanmasına İZİN VERMEYİNİZ, çocukların makineyle
oynamadıklarından emin olmak için onları gözetim altında tutunuz.
3.1.2 Dikkat. Uygun kullanılmadıkları takdirde, basınçlı su jetleri tehlikeli olabilir.
3.1.3 Dikkat. Makineyi alevlenebilir, zehirli veya makinenin doğru işleyişi ile uyumlu olmayan
özelliklere sahip sıvılarla KULLANMAYINIZ. Makinenin potansiyel olarak alevlenebilir
veya patlayıcı atmosferde kullanılması yasaktır.
3.1.4 Dikkat. PATLAMA TEHLİKESİ. Alevlenebilir sıvıları PÜSKÜRTMEYİNİZ.
3.1.5 Dikkat. Su jetini insanlara veya hayvanlara doğru YÖNLENDİRMEYİNİZ.
3.1.6 Dikkat. Su jetini makinenin kendisine, elektrikli kısımlarına veya diğer elektrikli aparatlara
doğru YÖNLENDİRMEYİNİZ.
3.1.7 Dikkat. Makineyi makinenin etki alanı içinde koruyucu giysi giymemiş olan kişilerin
bulunması halinde KULLANMAYINIZ.
3.1.8 Dikkat. Makineyi elbise veya ayakkabı temizlemek için kendinize ve başkalarına doğru
YÖNLENDİRMEYİNİZ.
3.1.9 Dikkat. Makineyi yağmur halinde açık alanlarda KULLANMAYINIZ.
3.1.10 Dikkat. Makine, çocuklar, aciz kişiler ve talimatları okumamış ve anlamamış olan kişiler
tarafından HAREKETE GEÇİRİLEMEZ.
3.1.11 Dikkat. Islak ellerle fiş ve/veya prize DOKUNMAYINIZ.
3.1.12 Dikkat. Makineyi hasar görmüş elektrik kablosu ile KULLANMAYINIZ. Elektrik kablosu
hasar görmüş ise, güvenlik açısından tehlikeleri önlemek için imalatçı tarafından, onun
yetkilendirmiş olduğu bir Teknik Servis Merkezi tarafından veya aynı derecede ehliyetli
kişiler tarafından bir yenisiyle değiştirilmelidir.
3.1.13 Dikkat. Bir besleme kablosu veya örneğin güvenlik tertibatları, yüksek basınç hortumları,
tabancalar gibi önemli kısımların hasarlı oldukları görülürse, makineyi KULLANMAYINIZ.
3.1.14 Dikkat. TABANCA TETIĞINI işler pozisyonda bloke ETMEYİNİZ.
3.1.15 Dikkat. Makinenin özellikler plaka etiketiyle donatılmış olduğunu kontrol ediniz, aksi
takdirde makineyi satın almış olduğunuz satıcıya haber veriniz. Plaka etiketi olmayan
makineler, potansiyel olarak tehlikeli ve anonim olduklarından KULLANILMAMALIDIR.
3.1.16 Dikkat. Ayarlama valfı ve güvenlik düzenlerini KURCALAMAYINIZ veya bunların ayarını
DEĞİŞTİRMEYİNİZ.
TR
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 258
258
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
3.1.17 Dikkat. Meme jetinin orijinal çapını TADİL ETMEYİNİZ.
3.1.18 Dikkat. ELEKTRİK KABLOSUNDAN çekerek makineyi hareket ETTİRMEYİNİZ.
3.1.19 Dikkat. Taşıtların yüksek basınç hortumu üzerinden geçmesini önleyiniz.
3.1.20 Dikkat. Yüksek basınç hortumunu çekerek makineyi hareket ETTİRMEYİNİZ.
3.1.21 Dikkat. Lastikler, lastik supapları ve basınç altında bulunan diğer komponentler üzerine
yüksek basınçlı su jetlerinin yönlendirilmesi potansiyel tehlike oluşturur. Döner meme
kitini kullanmaktan kaçınınız ve temizlik işlemleri sırasında, her halükarda su jetinden en
az 30 cm’lik bir mesafeyi koruyunuz.
3.1.22 Dikkat. Orijinal olmayan ve özel olarak modele ait olmayan aksesuarların kullanımı
yasaktır. Makine üzerinde tadilat yapılması yasaktır; tadilat yapılması, Uygunluk Beyanının
geçerliliğini sona erdirir ve imalatçıyı medeni ve cezai sorumluluktan muaf kılar.
3.2 UYARILAR: YAPILMASI GEREKENLER
3.2.1 Dikkat. Elektrik akımı ileten parçaların hepsinin su jetine karşı KORUNMALARI GEREKİR.
3.2.2 Dikkat. Elektrik bağlantısı, IEC 60364-1 standartları uyarınca vasıflı bir elektrikçi tarafından
gerçekleştirilmelidir. Toprağa geçen akım kaçağı 30 ms boyunca 30 mA'yı aşıyorsa, bu
makineye elektrik beslemesini kesen bir kaçak akım koruma şalteri veya bir topraklama
arızası devre şalteri öngörülmesi önemle tavsiye edilir.
3.2.3 Dikkat. Çalıştırma aşaması SIRASINDA makine şebekede parazit oluşmasına neden
olabilir.
3.2.4 Dikkat. Bir kaçak akım koruma şalterinin kullanılması, operatör için ilave bir koruma
sağlar (30mA).
3.2.5 Dikkat. Fiş ile donatılmamış olan modellerde kurma, nitelikli uzman personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
3.2.6 Dikkat. Sadece iletken kesiti uygun olan onaylı elektrik uzatma kablolarını kullanınız.
3.2.7 Dikkat. Makine denetimsiz olarak bırakıldığında daima şalteri devreden çıkarınız.
3.2.8
Dikkat. Yüksek basınç, parçaların sekmesine neden olabilir; operatörün güvenlik altına
alınmasını ve hasara uğramamasını sağlayacak tüm giysi ve koruyucu donanımlar (KKD)
kullanılmalıdır.
3.2.9 Dikkat. Makine üzerinde çalışmadan önce fişi ÇEKİNİZ:
3.2.10 Dikkat. Geri tepme nedeni, tetiğe basmadan önce tabancayı sağlam şekilde KAVRAYINIZ.
TR
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 259
259
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
3.2.11 Dikkat. Yerel su dağıtım kurumunun talimatlarına göre HAREKET EDİNİZ. IEC 60335-2-79
standardı uyarınca, sadece su besleme hortumuna EN 12729 standardına uygun nitelikte
BA tipi boşaltma tesisatlı bir geri akış engelleme cihazı monte edilmiş ise, makine doğrudan
doğruya kamu içme suyu dağıtım şebekesine bağlanabilir. Geri akış engelleme cihazı
imalatçıya sipariş edilebilir.
3.2.12 Dikkat. Geri akış engelleme cihazlarından geçmiş olan su, içilmez su olarak kabul edilir.
3.2.13 Dikkat. Elektrikli komponentlerin bakımı ve/veya onarımı vasıflı personel tarafından
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
3.2.14 Dikkat. Kalan basıncı, hortumu makineden çözmeden önce BOŞALTINIZ.
3.2.15 Dikkat. Kullanmadan önce her defa ve düzenli aralıklar ile vidaların sıkılık durumlarını ve
makineyi oluşturan parçalarının iyi durumda olduklarını KONTROL EDİNİZ, kırılmış veya
aşınmış parçalar olup olmadığını gözden geçiriniz.
3.2.16 Dikkat. Sadece yüksek basınç hortumu / elektrik kablosu kaplama malzemeleriyle
uyumlu deterjanları KULLANINIZ.
3.2.17 Dikkat. İnsanları ve hayvanları en az 15 m uzaklıkta TUTUNUZ.
3.2.18 Dikkat. Bu makine, imalatçı tarafından temin veya önemle tavsiye edilen deterjanlarla
kullanılmak için tasarlanmıştır. Farklı deterjan veya kimya ürünlerinin kullanılması
makine güvenliği üzerinde olumsuz etki gösterebilir.
3.2.19 Dikkat. Deterjanın deri ve özellikle gözlerle temasından sakınınız. Gözle teması halinde,
temiz su ile yıkayarak durulayınız ve derhal doktor yardımına başvurunuz!
3.2.20 Dikkat. Yüksek basınçlı hortumlar, rakorlar ve bağlantı parçaları makinenin güvenliği
açısından önem taşırlar. Sadece imalatçı tarafından tavsiye edilen yüksek basınç
hortumları, rakorlar ve bağlantı parçalarını kullanınız.
3.2.21 Dikkat. Makinenin güvenliğini garanti etmek için sadece imalatçının orijinal yedek
parçalarını veya imalatçı tarafından onaylanmış olanları kullanınız.
3.2.22 Dikkat. Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilirler. Bir uzatma kablosunun
kullanılması halinde, açık alanda kullanım için uygun olan bir tür seçiniz ve bağlantının
kuru kaldığı ve zeminden uzak olduğunu kontrol ederek emin olunuz. Bu amaç
doğrultusunda, prizin yerden en az 60 mm uzaklıkta olmasını sağlayacak bir kablo
makarası kullanılması önemle tavsiye edilir.
3.2.23 Dikkat. Montaj, temizleme, ayarlama, bakım, depolama ve nakliye işlemlerini
gerçekleştirmeden önce makineyi kapatınız ve güç besleme kaynağından fişini çıkarınız.
3.2.24 Dikkat. Makineyi açmadan önce boru temizleme kitini kırmızı işarete kadar yerine
sokunuz.
TR
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 260
260
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
4
- Emniyet vanası ve/veya basınç sınırlayıcısı.
Emniyet vanası, aynı zamanda bir basınç sınırlama vanasıdır.
Tabanca kapatıldığı zaman vana açılır ve su, pompa emmesi aracılığı
ile devridaim eder veya yere boşaltılır.
- Termostatik vana (D1 bu özelliği bulunduran modellerde)
Su sıcaklığı üretici tarafından öngörülen sıcaklığı aşar ise, termostatik vana sıcak suyu tahliye eder ve doğru sıcaklığı yeniden düzenleyene kadar boşaltılmış olan suya eşit miktarda soğuk su emer.
- Emniyet mandalı (D): istenmeden tesadüfî su jetini önler.
- Termik koruma: aşırı yük halinde termik koruma makineyi durdurur.
GENEL BİLGİLER (ŞEKİL 1) SAYFA 3
4.1 Elkitabının kullanımı
Bu elkitabı makinenin bütünleyici bir parçasıdır; gelecekte danışmak
için muhafaza edilmelidir. Kurmadan/kullanmadan önce dikkatlice
okuyunuz. El değiştirme durumunda, devredenin, elkitabını makinenin yeni sahibine teslim etme zorunluluğu bulunur.
4.2Teslim
Makine, kısmen demonte edilmiş olarak bir karton ambalajın içinde
teslim edilir.
Tedarik kompozisyonu şekil 1’de gösterilmiştir.
4.2.1
6
Birlikte teslim edilen dokümantasyon
A1
A2
A3
A4
Kullanım ve bakım elkitabı
Güvenlik bilgileri
Uygunluk beyanı
Garanti kuralları
Dikkat - tehlike!
Tüm kurma ve montaj işlemleri, makinenin elektrik
şebekesi ile bağlantısı kesilmiş olarak yapılmalıdır.
Montaj sırası için bakınız şekil 2.
4.3 Ambalajların imha edilmesi
6.2
Ambalajı oluşturan malzemeler çevre kirletici değillerdir, buna
rağmen malzemeler kullanıldıkları ülkenin yürürlükteki yönetmeliği
uyarınca dönüştürülmeli veya bertaraf edilmelidirler.
5
KURMA (ŞEKİL2)/SAYFA 4-5
6.1Montaj
Basınç tahliye kapaklarının montajı (bu özelliği bulunduran
modellerde)
Yağ kaçaklarını önlemek amacıyla makine yağ doldurma ağızları
kırmızı renkli kapaklar ile kapatılmış olarak teslim edilir; bu kırmızı
kapakların, tedarik dâhilinde bulunan basınç tahliye kapakları ile
değiştirilmesi gerekir.
TEKNİK BİLGİLER (ŞEKİL 1) SAYFA 3
5.1 Öngörülen kullanım
6.3 Döner memenin montajı
Makine; taşıtların, makinelerin, su üstünde yüzen araçların, duvarcılık işlerinin temizlenmesi v.b. için, giderilmesi zor kirleri temiz su ve
biyolojik ayrışabilen kimyasal deterjanlar ile gidermek için bireysel
kullanıma yöneliktir.
Taşıtların motorlarının yıkanması, sadece kirli suyun yürürlükteki
kanunlar uyarınca giderilmesi halinde uygun görülmüştür.
- Su giriş sıcaklığı: makine üzerinde bulunan özellikler plaka
etiketine bakınız.
- Su giriş basıncı: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- İşleme ortamının sıcaklığı: 0°C üstünde.
Makine, IEC 60335-1 ve IEC 60335-2-79 standardına uygundur.
(Döner meme ile donatılmış modeller için)
Döner meme kiti daha yüksek bir yıkama gücü verilmesini sağlar.
Döner memenin kullanımı, ayarlanabilir meme ile elde edilen basınca göre %25’e eşit bir basınç düşüşüne karşılık gelebilir. Her halükarda döner memenin kullanımı, su jetinin dönme hareketi sayesinde
daha yüksek yıkama gücü sağlanmasına imkân tanır.
6.4 Elektrik bağlantısı
Dikkat - tehlike!
Elektrik şebekesinin, tanımlayıcı plaka etiketinde gösterilen voltaj ve frekansa (V-Hz) uyduğunu kontrol ediniz (şekil 2).
6.4.1
5.2Operatör
Makine (profesyonel veya profesyonel olmayan) kullanımından
sorumlu operatörü belirlemek için şekil 1'de gösterilen ikona bakınız.
5.3 Başlıca kısımlar
B2Lans
B3 Emniyet mandallı tabanca
B4 Fişli elektrik kablosu (bu özelliği bulunduran modellerde)
B5 Yüksek basınç hortumu
B6 Deterjan haznesi (bu özelliği bulunduran modellerde)
B7 Yağ doldurma kapağı (bu özelliği bulunduran modellerde)
EMeme
F Deterjan regülâtörü (bu özelliği bulunduran modellerde)
G Basınç regülâtörü (bu özelliği bulunduran modellerde)
L Su filtresi
6.5 Su bağlantısı
Dikkat - tehlike!
Sadece filtreden geçirilmiş veya temiz suyu emdirin.
Su alma musluğunun debi oranı, pompanın debi oranına eş
değerde olmalıdır.
Makineyi mümkün olduğunca su besleme şebekesine yakın olarak
yerleştiriniz.
6.5.1
5.3.1Aksesuarlar (tedarik paketinde öngörülmüş ise - şekil 1’e bakınız)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Meme temizleme aleti
Döner meme kiti
Sap
Fırça
Hortum makarası
Su emme kiti
Jet borularını temizleme kiti
Büyük yüzeyler için fırça kiti
Adaptör
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
6.5.2
Vida takımı
Braketler
Levye
Deterjan kiti
Tekerlekler
Tüp gres yağı
Manometre
Adaptör
6.5.3
5.4 Güvenlik düzenleri
- - İlk hareket mekanizması (H)
İlk hareket mekanizması makinenin istenmeden tesadüfî kullanımını önler.
Dikkat - tehlike!
Emniyet vanasının ayarını kurcalamayınız veya
değiştirmeyiniz.
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 261
Uzatma kablolarının kullanımı
“IPX5” koruma dereceli kabloları ve fişleri kullanınız.
Uzatma kablolarının kesiti, kablo uzunluğu ile orantılı
olmalıdır; kablo ne kadar uzun olursa, kesit o kadar geniş
olmalıdır. Bakınız tablo I.
261
Su besleme bağlantıları
l Su çıkışı (OUTLET)
n Filtreli su girişi (INLET)
Kamu su şebekesine bağlantı
Sadece su besleme hortumuna yürürlükteki standartlara
uygun nitelikte boşaltma tesisatlı bir geri akış engelleme
cihazı monte edilmiş ise, makine doğrudan doğruya kamu
içme suyu dağıtım şebekesine bağlanabilir. Hortumun; en
az Ø 13 mm, takviye edilmiş ve uzunluğunun 25 metreyi
aşmadığını kontrol ederek emin olunuz.
Açık kaplardan su emme
1) Filtreli su emme hortumunu su girişine (INLET) vidalayınız ve kap dibine kadar daldırınız.
2) Makinedeki havayı boşaltınız:
a) Lansı, vidalarını çözerek çıkarınız.
b) Makineyi çalıştırınız ve dışarı akan suda hava kabarcıkları kalmayana kadar tabancayı açık tutunuz.
3) Makineyi kapatınız ve lansı yeniden vidalayarak takınız.
Not: maksimum emme yüksekliği 0,5 m. olmalıdır. Emme
hortumunun kullanımdan önce doldurulması tavsiye edilir.
TR
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
7
2) Tabancayı açınız ve boruların içindeki havayı boşaltınız.
3) İlk hareket mekanizmasını (ON/I) pozisyonuna getiriniz.
AYARLAR (ŞEKİL 3)/SAYFA 6
7.1 Püskürtme memesinin ayarlanması (bu özelliği bulunduran
modellerde)
8.5 Hizmet dışına çıkarma
1) Su musluğunu kapatınız.
2) Makineden bütün su dışarı akana kadar tabancadan artık basıncı
boşaltınız.
3) Makineyi kapatınız (OFF/0).
4) Fişi prizden çıkarınız.
5) Çalışma sonunda deterjan haznesini boşaltınız ve yıkayınız.
Haznenin yıkanması için deterjan yerine temiz su kullanınız.
6) Tabancanı emniyet mandalını (D) devreye alınız.
Su jeti (E) meme ayarlanarak düzenlenir.
7.2 Deterjan dağıtımını ayarlama
Doğru basınçta deterjan vermek için memeyi (E) (bu özelliği bulunduran modellerde) " " pozisyonuna getiriniz veya deterjan kitini
(C13) (bu özelliği bulunduran modellerde) şekil bağlamında gösterildiği gibi monte ediniz.
Verilecek deterjan miktarının doz ayarını regülâtörü (F) ile yapınız
(bu özelliği bulunduran modellerde).
8.6 Deterjan doldurulması ve kullanımı
7.3 Çalışma basıncının ayarlanması (bu özelliği bulunduran
modellerde)
Deterjan, 7.3 sayılı noktada öngörülen aksesuarlar ve yöntemlere göre verilmelidir.
Makinenin orijinal donatımında bulunandan daha uzun bir yüksek
basınç hortumunun kullanılması veya yedek bir hortum uzatmasının
kullanımı, hazneden (bu özelliği bulunduran modellerde) deterjan
emmesini azaltabilir veya tamamen durdurabilir.
Hazneyi (B6) yüksek biyolojik bozunma niteliğine sahip deterjan
ile doldurunuz.
Çalışma basıncını değiştirmek için regülatörü (G) kullanınız. Basınç
manometre (mevcut olduğunda) üzerinde belirtilir.
8
KULLANIM BİLGİLERİ (ŞEKİL 4) SAYFA 6
8.1Kumandalar
- İlk hareket mekanizması (H).
İlk hareket mekanizmasını, aşağıda belirtilenleri yapabilmek için (ON/I)
pozisyonuna getiriniz:
a) motorun harekete geçirilmesi (TSS mekanizması olmayan modellerde);
b) motorun işlemeye hazırlanması (TSS mekanizması ile donatılmış
modellerde).
İlk hareket mekanizması ikaz lambası ile donatılmış ise, bu lamba yanmalıdır.
İlk hareket mekanizmasını, makinenin işlemesini durdurmak için (OFF/0)
pozisyonuna getiriniz.
İlk hareket mekanizması ikaz lambası ile donatılmış ise, bu lamba sönmelidir.
- Su jeti kumanda kolu (I).
8.7 Doğru yıkama için tavsiyeler
Kuru yüzey üzerine deterjan uygulayarak kirin çözülmesini sağlayınız. Dikey yüzeyler üzerinde aşağıdan yukarıya doğru çalışınız. Etki
göstermesi için 1÷2 dakika bekleyiniz, ancak yüzeyin kurumasına
izin vermeyiniz. Aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başlayarak,
yüksek basınçlı jeti en az 30 cm mesafeden uygulayınız. Durulama
sularının yıkanmamış yüzeyler üzerine akmasından kaçınınız.
Bazı durumlarda kir giderilmesi için yıkama fırçalarının mekanik
işlemi gereklidir.
Bazı yüzeyleri hasara uğratabileceğinden, yüksek basınç her zaman
iyi bir yıkama için en iyi çözümü temsil etmez. Ayarlanabilir memenin iğne memesinin kullanımından ve hassas ve vernikli parçalar üzerinde ve basınçlı komponentler (örneğin lastikler, şişirme
supapları..) üzerinde döner memenin kullanımından kaçınılması
tavsiye edilir.
İyi bir yıkama etkisinin elde edilmesi, eşit ölçüde, su basıncına ve
hacmine bağlıdır.
Dikkat - tehlike!
Makine, şekil 4 bağlamında belirtilmiş olduğu gibi
güvenli ve sabit bir düzey üzerine yaslanmalıdır.
8.2 Harekete geçirme (bakınız şekil 4)
9
1) Su şebekesinin musluğunu tamamen açınız.
2) Emniyet mandalını serbest bırakınız (D).
3) Tabancayı birkaç saniye açık tuttuktan sonra ilk hareket mekanizması (ON/I) ile makineyi çalışmaya başlatınız.
Dikkat - tehlike!
Makine üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce fişi elektrik prizinden çıkartınız.
Dikkat - tehlike!
Makineyi çalışmaya başlatmadan önce, doğru olarak
su ile beslendiğini kontrol ediniz; kuruda çalışma makineye
zarar verir; işleme sırasında havalandırma ızgaraları kapatılmamalıdır.
TSS modelleri - Beslemenin otomatik olarak kesildiği TSS modellerinde:
- tabanca kapatıldığında, dinamik basınç otomatik olarak elektrikli
motoru kapatır;
- tabanca açıldığında, basınç düşüşü otomatik olarak motoru çalıştırır ve basınç çok küçük bir gecikme ile tekrar oluşur;
- TSS'nin doğru işlemesi için tabanca kapama ve açma işlemleri 4÷5
saniyeden daha az bir zaman aralığında gerçekleştirilmemelidir .
Makineye zarar verilmesini önlemek için makinenin kuru
çalıştırılmasından kaçınılmalı ve makinenin daima uygun
şekilde suyla beslendiği kontrol edilmelidir.
TSS ile donatılmamış olan modellerde, su sıcaklığının artışı
nedeni makineye zarar verilmesini önlemek için makine
işler durumda iken su jeti 5 dakikadan daha uzun bir süre
boyunca kesilmemelidir.
TR
9.1 Meme temizleme
1) Lansı tabancadan sökünüz.
2) Alet ile meme deliğinden kiri çıkarınız (C1).
9.2 Filtre temizliği
Her kullanımdan önce emme filtresini (L) ve deterjan filtresini (bu
özelliği bulunduran modellerde) kontrol ediniz ve gerekli olması
halinde, belirtilmiş olduğu gibi temizleyiniz .
9.3
Doğru seviyeyi yeniden düzenleyene kadar dolum ağzından yağ
ilave ediniz.
Yağ özellikleri için "Yağ özellikleri" tablosuna bakınız.
Kış mevsimi için depoya kaldırma öncesinde, makineyi korozif ve
zehirli olmayan donma önleyici sıvı ile çalıştırınız.
Cihazı kuru ve dondan korunan bir mekânda muhafaza ediniz.
10 DEPOLAMA VE TAŞIMA (ŞEKİL 5)/ SAYFA 279
Aksesuarları şekil 5 bağlamında öngörüldüğü gibi depolayınız.
Makineyi şekil 5 bağlamında öngörüldüğü gibi taşıyınız.
8.4 Yeniden çalıştırma
1) Emniyet mandalını serbest bırakınız (D).
93685_DP.indb 262
Makinenin uzun süre kullanılmadığı durumlarda, kireç birikimleri
motorun bloke olmasına neden olabilir. Motoru debloke etmek için
bir alet ile motor milini döndürünüz (M).
9.5 Sezon sonu depolama
1) İlk hareket mekanizmasını (OFF/0) pozisyonuna getiriniz.
2) Tabancayı açınız ve boruların içindeki basıncı boşaltınız.
3) Emniyet mandalını devreye alınız (D).
© 2016 Türkçe
Motorun debloke edilmesi (bu özelliği bulunduran modellerde)
9.4 Yağ ilave edilmesi (bu özelliği bulunduran modellerde)
8.3Stop
TR
BAKIM (ŞEKİL 5)/SAYFA 279
Bu bölümde yer almayan tüm bakım müdahaleleri bir yetkili satış ve
Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
262
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
11 ARIZALAR HAKKINDA BİLGİLER
Problemler
Pompa öngörülen basınca
ulaşmıyor
Pompada ani basınç değişiklikleri
mevcut
Olası nedenler
Çözümler
Meme aşınmış
Su filtresi kirli
Su beslemesi yetersiz
Hava emmesi
Pompada hava
Meme doğru olarak ayarlanmamış
Termostatik vana müdahalesi
Açık kaptan emme yüksekliği 0,5 m üstünde
Dış hazneden su emme
Girişteki su ısısı çok yüksek
Meme tıkanık
Emme filtresi (L) kirli
Şebeke gerilimi yetersiz
Motor "uğulduyor" ama çalışmaya
başlamıyor
Uzatmanın neden olduğu gerilim kaybı
Makinenin uzun süre stop etmesi
TTS mekanizmasında problemler
Gerilim yok
Elektrikli motor çalışmaya
başlamıyor
TTS mekanizmasında problemler
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Makine çok uzun süredir kullanılmıyor
Su sızıntıları
Gürültü
Yağ sızıntıları
Sadece TTS için: tabanca kapalı
olmasına rağmen makine
çalışmaya başlıyor
Sadece TSS versiyonları için: tabanca tetiği çekildiğinde, su çıkmıyor
(besleme hortumu takılı olarak)
Deterjan emmiyor
Sızdırmazlık contaları aşınmış
Serbest tahliye emniyet vanası müdahalesi
Su sıcaklığı çok yüksek
Sızdırmazlık contaları aşınmış
Makinenin arkasında bulunan delik aracılığı ile ve (M) aleti
kullanarak motoru debloke ediniz (bu özelliği bulunduran
modeller için) (şekil 5)
Contaları bir yetkili Teknik Servis Merkezinde değiştiriniz
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Sıcaklığı azaltınız (teknik verilere bakınız)
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Yüksek basınç sistemi veya pompa devresinde su
sızdırma hatası
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Meme tıkanık
Memeyi temizleyiniz (şekil 5)
Ayarlanabilir meme pozisyonu yüksek basınçta
Deterjan aşırı yoğun
Yüksek basınç hortum uzatmaları kullanımı
Memeyi (E) " " pozisyonuna getiriniz (şekil 3)
Su ile seyreltiniz
Orijinal hortumu yeniden düzenleyiniz
Temiz su ile durulayınız ve olası tıkanıklıları gideriniz.
Problemin devam etmesi halinde, yetkili bir Teknik Servis
Merkezine danışınız.
Deterjan devresi kabuk bağlamış veya tıkanmış
Termostatik vanadan su dışarı
çıkıyor
Memeyi değiştiriniz
Filtreyi temizleyiniz (L) (şekil 5)
Musluğu tamamen açınız
Rakorları kontrol ediniz
Makineyi kapatınız ve sürekli bir jet çıkışı oluşana kadar
tabancayı çalıştırınız. Makineyi tekrar çalıştırınız.
Memeyi (E) (+) pozisyonuna getiriniz (şekil 3)
Doğru su sıcaklığının yeniden düzenlenmesini bekleyiniz
Emme yüksekliğini azaltınız
Makineyi su şebekesine bağlayınız
Sıcaklığı azaltınız
Memeyi temizleyiniz (şekil 5)
Filtreyi temizleyiniz (L) (şekil 5)
Şebeke geriliminin plaka etiketinde belirtilen gerilime
uygunluğunu kontrol ediniz (şekil 2)
Uzatmanın özelliklerini kontrol ediniz
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Şebekedeki gerilim mevcudiyetini kontrol ediniz ve fişin
doğru olarak takılmış olduğunu kontrol ediniz (*)
Meme içindeki su sıcaklığı veri plaka etiketinde belirti- Makine işler durumda olarak su jetini 5 dakikadan daha
len maksimum değeri aştı.
uzun bir süre boyunca kesmeyiniz.
(*) İşleme sırasında motor durur ve yeniden harekete geçmez ise, ilk harekete geçirme işlemini tekrarlamadan önce 2-3 dakika bekleyiniz
(Termik koruma atması).
Problemin birden çok defa tekrarlaması halinde, Teknik Servis Hizmetine başvurunuz.
MODEL
SERİ NUMARASI
TR
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 263
263
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
12 YÜZEYLERE ZARAR VERMEKTEN NASIL KAÇINABILIRIZ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
DİKKAT
Lastiklerin yıkanması için makinenin kullanımı, lastiklerde hasarlara neden olabilir ve tehlike yaratabilir.
Yüksek basınçlı jeti, doğrudan lastik üzerine yönlendirmeyiniz.
Tekerlekler ve lastikler yakınında temizlik işlemleri gerçekleştirildiğinde, makineyi daima en düşük basınçta kullanınız.
Aracın herhangi bir kısmını yıkamak için asla "Turbo lans"ı kullanmayınız.
Detaylı bilgiler için burada belirtilen bölümü okuyunuz: “8.7 Doğru yıkama tavsiyeleri”.
CE uygunluk beyanı
Biz, Modena, İtalya'da kâin Annovi Reverberi S.p.A., aşağıdaki Stanley makinesi/makinelerinin:
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
Makine adı
SXPW19ESXPW19PE
Model No. Emilen güç
1,8 kW
1,8 kW
aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olduğunu (olduklarını):
2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC (Kanun hükmünde Kararname 262/2002);
ve aşağıdaki yönetmeliklere veya standartlaştırılmış aşağıdaki belgelere uygun olarak üretilmiş olduğunu (olduklarını) beyan ederiz:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Teknik fasikülün verilmesi konusunda yetkili kişinin ismi ve adresi: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, İtalya
2000/14/EC direktifi çerçevesinde talep edilen uygunluk değerlendirme prosedürü Ek V esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir
SXPW19ESXPW19PE
Model No. Ölçülmüş olan ses gücü seviyesi:
81,9 dB (A) 81,9 dB (A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi:
84 dB (A) 84 dB (A)
Tarih: 06.04.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
Garanti
TR
Garantinin geçerliliği, (üretici tarafından farklı şekilde belirtmesi dışında) ürünün piyasaya sürüldüğü ülkede geçerli kanunlar tarafından düzenlenir .
Ürünün, garanti geçerlilik süresinde, malzeme kalitesi, imalat veya uygunsuzluktan kaynaklanan nedenlerden ötürü hatalı çıkması halinde, imalatçı hatalı
kısımların değiştirilmesini garanti eder, haklı olarak aşınmış olmaları halinde, ürünlerin onarılmasını veya değiştirilmesini sağlar.
Garanti, normal aşınmaya tabi olan komponentleri kapsamaz (vanalar, piston, su contası, yağ contası, yaylar, OR ringler, hortum, tabanca, fırçalar, tekerlekler,
v.b. gibi aksesuarlar);
Garanti, aşağıdakilerin neden olduğu veya aşağıdakilerden kaynaklanan kusurları kapsamaz:
- doğru olmayan kullanım, izin verilmeyen kullanım, ihmalkârlık,
- ürünün evde kullanım için satılmış olduğu durumlarda, kiralama veya profesyonel kullanım,
- özel elkitabında öngörülen bakım kurallarına riayet edilmemesi,
- yetki sahibi olmayan personel veya merkezler tarafından yapılmış onarımlar,
- orijinal olmayan yedek parça veya aksesuarların kullanımı,
- taşıma, yabancı nesne veya maddeler, kaza nedeni hasarlar,
- ambar ve depolama problemleri.
Garantiyi geçerli kılmak için satın alma kanıtının ibraz edilmesi gerekir.
Teknik servis, Sayfa: 276.
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 264
264
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
Teknik Veriler
Teknik Veriler
Debi oranı
Maksimum debi oranı
Basınç
Maksimum basınç
Güç
Maksimum besleme sıcaklığı
Maksimum besleme basıncı
Maksimum basınçta tabancanın itme kuvveti
Pompa yağ tipi
Koruma sınıfı
Birim
SXPW19E - SXPW19PE
l/dk
l/dk
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Motor Yalıtımı
Motor Koruma
Gerilim
Elektrik şebekesinin izin verilen maksimum empedansı
Ses basınç seviyesi LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 dB(A))
Ses gücü seviyesi LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 dB(A))
Cihazın titreşimleri (K = 1 m/s2):
Ağırlık
Sinifi
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
TR
TR
© 2016 Türkçe
93685_DP.indb 265
265
(Orijinal talimatların tercümesi)
07/04/16 12:11
1 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1.1 Придбаний вами пристрій є високотехнологічною розробкою одного з провідних
європейських виробників мийок високого тиску. Для того щоб пристрій працював
з максимальною ефективністю, уважно прочитайте цю брошуру та завжди
дотримуйтесь інструкцій під час експлуатації. Під час підключення, експлуатації та
обслуговування пристрою вживайте всіх можливих заходів безпеки для власного
захисту та захисту людей, які перебувають у безпосередній близькості. Уважно
прочитайте правила техніки безпеки та виконуйте їх за будь-яких обставин.
Невиконання цих положень може поставити під загрозу здоров’я та безпеку людей
або спричинити значні матеріальні збитки.
2 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Дотримуйтеся інструкцій на знаках та символах безпеки, розташованих на пристрої
та зображених у цьому посібнику.
На пристрої та в посібнику містяться лише ті символи, які відповідають придбаній
моделі. Прикріплені до пристрою символи та знаки завжди мають бути присутніми
та розбірливими; в іншому разі прикріпіть їхні замінники на вихідних місцях.
Попередження – Застереження – Ризик
Перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію.
Символ E2 (якщо він міститься в посібнику) означає, що пристрій призначено для
професійного вжитку, тобто для використання досвідченими людьми, ознайомленими з
відповідними технічними, нормативними та законодавчими факторами та спроможними
виконувати операції з експлуатації та обслуговування пристрою. Цей пристрій не
призначено для використання дітьми, особами з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими можливостями чи людьми з браком досвіду та знань.
Символ E3 (якщо він міститься в посібнику) означає, що пристрій призначено для
непрофесійного (побутового) вжитку. Цей пристрій можуть використовувати особи з
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або люди, яким
бракує досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані
щодо безпечного використання пристрою та розуміють зумовлені цим ризики.
Рухомі частини. Не торкатися.
UK
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 266
266
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
0 Положення «Вимкнено».
I Положення «Увімкнено».
Гарантований рівень акустичної потужності.
Знак заборони, який інформує користувачів про те, що місцеві норми можуть
забороняти під’єднання виробу до системи постачання питної води.
виріб.
Знак небезпеки, який попереджає користувачів про те, що не можна
спрямовувати струмінь води на людей, тварин, електрообладнання та сам
Цей виріб має ізоляцію класу II. Це означає, що він має посилену чи подвійну
ізоляцію (лише якщо цей символ присутній на пристрої).
Цей виріб має ізоляцію класу I. Це означає, що його оснащено захисним
дротом заземлення (лише якщо символ присутній на пристрої).
Виріб відповідає вимогам належних європейських директив.
Символ E1 означає, що пристрій не слід утилізувати як комунальні відходи;
його можна віддати продавцю після придбання нового пристрою. Електричні та
електронні частини пристрою не слід повторно використовувати не за
призначенням, оскільки вони містять небезпечні для здоров’я речовини.
Надіньте засоби захисту органів слуху.
Надіньте захисну маску.
Надіньте засоби захисту органів дихання.
Надіньте захисні рукавички.
Надіньте захисне взуття.
Надіньте захисний одяг.
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 267
UK
267
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
3 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ/ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ
3.1 ЗАБОРОНЕНО З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ
3.1.1 Попередження. НЕ дозволяйте дітям користуватися пристроєм; наглядайте за
дітьми, щоб переконатися, що вони з ним не грають.
3.1.2 Попередження. У разі неправильного застосування струмені високого тиску можуть
бути небезпечними.
3.1.3 Попередження. НЕ використовуйте пристрій із займистими чи токсичними рідинами
або будь-якими виробами, які не сумісні з його коректною роботою. Заборонено
використовувати пристрій у потенційно легкозаймистій або вибухонебезпечній атмосфері.
3.1.4 Попередження. РИЗИК ВИБУХУ. НЕ використовуйте пристрій для розбризкування
займистих рідин.
3.1.5 Попередження. НЕ спрямовуйте струмінь води на людей або тварин.
3.1.6 Попередження. НЕ спрямовуйте струмінь води на сам пристрій, електричні частини
або інше електричне обладнання.
3.1.7 Попередження. НЕ користуйтеся пристроєм, коли в діапазоні його дії знаходяться
люди, якщо вони не вдягнуті в захисний одяг.
3.1.8 Попередження. НЕ спрямовуйте струмінь води на себе або інших осіб для чищення
одягу чи взуття.
3.1.9 Попередження. НЕ користуйтеся пристроєм надворі, коли йде дощ.
3.1.10 Попередження. НЕ дозволяйте використовувати пристрій дітям, некомпетентним
особам або людям, які не прочитали та не зрозуміли інструкцій.
3.1.11 Попередження. НЕ торкайтеся штепсельної вилки та/або розетки мокрими руками.
3.1.12 Попередження. НЕ користуйтеся пристроєм, якщо пошкоджено електричний
кабель. Якщо пошкоджено електричний кабель, то для запобігання нещасним
випадкам заміну має виконати виробник, один із його авторизованих сервісних
центрів або особи, які мають аналогічну кваліфікацію.
3.1.13 Попередження. НЕ використовуйте пристрій у разі пошкодження кабелю живлення
чи важливих частин, зокрема запобіжних пристроїв, шлангів високого тиску чи
пістолета-розпилювача.
3.1.14 Попередження. НЕ блокуйте пусковий важіль в робочому положенні.
3.1.15 Попередження. Переконайтеся, що до пристрою прикріплена табличка
з технічними характеристиками; в іншому разі зверніться до продавця.
НЕ можна використовувати пристрої без табличок, оскільки вони не можуть бути
ідентифіковані та є потенційно небезпечними.
3.1.16 Попередження. НЕ змінюйте та не регулюйте налаштування запобіжного клапана чи
запобіжних пристроїв.
UK
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 268
268
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
3.1.17 Попередження. НЕ змінюйте оригінальний діаметр насадки-розпилювача.
3.1.18 Попередження. НЕ переміщуйте пристрій, тягнучи його за ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАБЕЛЬ.
3.1.19 Попередження. Слідкуйте за тим, щоб транспортні засоби не переїжджали шланг
високого тиску.
3.1.20 Попередження. НЕ переміщуйте пристрій, тягнучи його за шланг високого тиску.
3.1.21 Попередження. Струмінь високого тиску, спрямований на шини, вентилі шин чи інші
компоненти під тиском, становить потенційну загрозу. Під час миття не використовуйте
комплект поворотної насадки та завжди тримайте струмінь на відстані принаймні 30 см.
3.1.22 Попередження. Заборонено використовувати неоригінальне приладдя та будьякі інші запасні частини, не призначені безпосередньо для відповідної моделі.
Заборонено вносити до пристрою будь-які модифікації; будь-які модифікації
анулюють Декларацію відповідності та звільняють виробника від усіх зобов’язань
згідно з цивільним і кримінальним правом.
3.2 ВИМАГАЄТЬСЯ З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ
3.2.1 Попередження. Усі електричні дроти МАЮТЬ БУТИ ЗАХИЩЕНІ від струменя води.
3.2.2 Попередження. Електричне підключення має виконувати кваліфікований електрик
відповідно до вимог IEC 60364-1. Необхідно встановити пристрій захисного
вимкнення, який вимикає електроживлення, якщо витік струму в землю перевищує
30 мА за 30 мс, або переривач замикання на землю.
3.2.3 Попередження. ПІД ЧАС запуску пристрій може викликати перешкоди в електромережі.
3.2.4 Попередження. Використання пристрою захисного вимкнення (ПЗВ) забезпечує
додатковий захист для оператора (30 мА).
3.2.5 Попередження. Монтаж моделей, які постачаються без штепсельної вилки, має
здійснювати кваліфікований персонал.
3.2.6 Попередження. Користуйтеся лише сертифікованими електричними подовжувачами
з дротами належного поперечного перерізу.
3.2.7 Попередження. Завжди вимикайте пристрій, коли залишаєте його без нагляду.
3.2.8
Попередження. Високий тиск може викликати віддачу в компонентах: одягайте весь
захисний одяг (ІЗЗ) та обладнання, необхідне для безпеки оператора.
3.2.9 Попередження. Перш ніж виконувати роботи на пристрої, ВИТЯГНІТЬ штепсельну
вилку з розетки.
3.2.10 Попередження. Перш ніж натиснути на пусковий важіль, міцно ВІЗЬМІТЬСЯ за
пістолет-розпилювач для протидії віддачі.
UK
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 269
269
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
3.2.11 Попередження. ДОТРИМУЙТЕСЯ місцевих норм із водопостачання. Згідно з вимогами
IEC 60335-2-79 пристрій можна під’єднувати до лінії постачання питної води, лише
якщо шланг подачі має зворотний клапан з дренажною здатністю відповідно до
стандарту EN 12729, тип BA. Зворотний клапан можна замовити у виробника.
3.2.12 Попередження. Вода, яка витікає через зворотні клапани, вважається непридатною
для пиття.
3.2.13 Попередження. Обслуговування та/або ремонт електричних компонентів МАЄ
проводити кваліфікований персонал.
3.2.14 Попередження. СКИНЬТЕ залишковий тиск, перш ніж від’єднувати шланг від пристрою.
3.2.15 Попередження. Перед кожним використанням та регулярно ПЕРЕВІРЯЙТЕ, чи всі
гвинти повністю затягнуто та чи немає зламаних або спрацьованих компонентів.
3.2.16 Попередження. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ті засоби для миття, які не пошкодять
покриття шланга високого тиску/електричного кабелю.
3.2.17 Попередження. Люди чи тварини МАЮТЬ перебувати на відстані щонайменше 15 м
від пристрою.
3.2.18 Попередження. Цей пристрій призначено для використання із засобами для миття, які
постачає чи рекомендує виробник пристрою. Використання інших засобів для миття
або хімічних речовин може негативно вплинути на безпечність експлуатації пристрою.
3.2.19 Попередження. Запобігайте контакту засобу для миття зі шкірою та особливо з
очима! У разі контакту з очима негайно промийте їх великою кількістю води та
зверніться за медичною допомогою!
3.2.20 Попередження. Шланги, фітинги та з’єднання високого тиску мають велике значення
для безпеки пристрою. Користуйтеся лише шлангами, фітингами та з’єднаннями
високого тиску, рекомендованими виробником.
3.2.21 Попередження. Для гарантування безпеки пристрою використовуйте лише
оригінальні частини від виробника або затверджені ним частини.
3.2.22 Попередження. Невідповідні подовжувачі можуть бути небезпечними. Якщо
використовується подовжувач, він має бути придатним для використання
надворі, а з’єднання має бути сухим і не торкатися землі. Настійно рекомендуємо
використовувати котушку для кабелю живлення, завдяки якій розетка знаходиться
щонайменше в 60 мм над землею.
3.2.23 Попередження. Перед збиранням, чищенням, налаштуванням, обслуговуванням,
зберіганням і транспортуванням вимикайте пристрій і від’єднуйте його від мережі
електроживлення.
3.2.24 Попередження. Перш ніж вмикати пристрій, вставте комплект трубки для
розпилення до червоної позначки.
UK
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 270
270
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
4
Запобіжний клапан також є клапаном обмеження тиску. Якщо
відпустити пусковий важіль пістолета-розпилювача, клапан відкривається, й вода рециркулює через вхідний канал насоса або
виливається на підлогу.
- Клапан термостата (D1, якщо встановлено).
Якщо температура води перевищує температуру, передбачену
виробником, клапан термостата випускає гарячу воду та всмоктує
об’єм холодної води, який дорівнює об’єму випущеної води, доки
не буде відновлено нормальну температуру.
- Запобіжний стопор (D): запобігає випадковому розпиленню води.
- Автоматичний вимикач: зупиняє пристрій у разі перевантаження.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (МАЛ. 1)/СТОР. 3
4.1 Користування посібником
Посібник є невід’ємною складовою комплекту постачання пристрою, тому його слід зберігати для використання в майбутньому. Уважно прочитайте посібник, перш ніж установлювати/
використовувати пристрій. Якщо пристрій продано, продавець
має передати цей посібник його новому власнику.
4.2Доставка
Пристрій доставляють частково зібраним у картонній коробці.
Комплект постачання зображено на мал. 1.
4.2.1
Документація, яка входить до комплекту постачання
пристрою
A1
A2
A3
A4
6
Посібник з експлуатації та обслуговування
Інструкції з техніки безпеки
Декларація відповідності
Гарантійні положення
Попередження — небезпечно!
Усі операції зі встановлення та збирання слід виконувати, коли пристрій від’єднано від мережі електропостачання.
Послідовність збирання показано на мал. 2.
6.2 Встановлення декомпресійних ковпачків (у моделях з
відповідною комплектацією)
Для запобігання витоку мастила пристрій постачається з мастилозабірниками, герметизованими червоними ковпачками, які
слід замінити декомпресійними ковпачками, які входять до
комплекту постачання.
4.3 Утилізація упаковки
Пакувальні матеріали не забруднюють навколишнього середовища, проте їх слід переробити чи утилізувати згідно з відповідними законодавчими нормами, які діють у країні використання.
5
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (МАЛ. 1)/СТОР. 3
5.1 Використання за призначенням
Цей пристрій призначено для індивідуального використання з
метою чищення транспортних засобів, машин, човнів, кам’яної
кладки тощо для видалення складних забруднень за допомогою
чистої води та засобів для миття, що розкладаються біологічним
шляхом.
Двигуни транспортних засобів можна мити лише за умови утилізації брудної води відповідно до чинних норм.
- Температура води на вході: див. табличку з технічними
характеристиками на пристрої.
- Тиск води на вході: мін. 0,1 МПа — макс. 1 МПа.
- Робоча температура навколишнього повітря: понад 0 °C.
Пристрій відповідає стандартам IEC 60335-1 і IEC 60335-2-79.
6.3 Установлення поворотної насадки
(у моделях з відповідною комплектацією)
Комплект поворотної насадки дозволяє підвищити потужність миття.
Використання поворотної насадки може спричинити зниження
тиску на 25 % порівняно з тиском, досягнутим за допомогою регульованої насадки. Проте комплект поворотної насадки забезпечує
більшу потужність миття завдяки обертанню струменя води.
6.4 Під’єднання до електромережі
Попередження — небезпечно!
Переконайтеся, що напруга та частота (В – Гц) мережі
електроживлення відповідають значенням, вказаним у табличці з технічними характеристиками (мал. 2).
5.2Оператор
Символ, зображений на мал. 1, позначає призначеного для пристрою оператора (професіонала чи непрофесіонала).
6.4.1
5.3 Основні компоненти
B2Трубка
B3 Пістолет-розпилювач із запобіжним стопором
B4 Електричний кабель зі штепсельною вилкою (у моделях з відповідною комплектацією)
B5 Шланг високого тиску
B6 Бак засобу для миття (у моделях з відповідною комплектацією)
B7 Ковпачок оливниці (у моделях з відповідною комплектацією)
E Насадка
F Регулятор засобу для миття (у моделях з відповідною комплектацією)
G Регулятор тиску (у моделях з відповідною комплектацією)
L Водяний фільтр
5.3.1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Попередження — небезпечно!
До пристрою має надходити лише чиста чи фільтрована вода. Швидкість потоку в крані подачі води має
дорівнювати швидкості потоку в насосі.
Розташуйте пристрій якнайближче до системи водопостачання.
6.5.1
Адаптер
Гвинти
Скоби
Важіль
Комплект засобу для миття
Колеса
Тюбик з консистентним мастилом
Mанометрі
Адаптер
6.5.2
6.5.3
5.4 Запобіжні пристрої
- Стартер (H).
Стартер запобігає випадковому використанню пристрою.
Попередження — небезпечно!
Не змінюйте та не регулюйте налаштувань запобіжного клапана.
- Запобіжний клапан та/або клапан обмеження тиску.
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 271
Використання подовжувачів
Використовуйте кабелі та штепсельні вилки з рівнем
захисту IPX5.
Поперечний переріз подовжувача має бути пропорційним його довжині: що довший подовжувач, то більшим
має бути його поперечний переріз. Див. таблицю 1.
6.5 З’єднання для постачання води
Приладдя (якщо входить до комплекту постачання —
див. мал. 1)
Інструмент для чищення
Комплект поворотної насадки
Ручка
Щітка
Котушка для шланга
Комплект для всмоктування води
Комплект трубки для розпилення
Комплект щітки для чишення
великих поверхонь
ВСТАНОВЛЕННЯ (МАЛ. 2)/СТОР. 4-5
6.1Збирання
271
Точки з’єднання
l Випуск води (ВИХІДНИЙ ОТВІР)
n Водозабір з фільтром (ВХІДНИЙ ОТВІР)
Під’єднання до лінії водопостачання
Пристрій можна під’єднувати до лінії постачання питної води, лише якщо шланг подачі має зворотний клапан, який відповідає чинним нормам. Переконайтеся,
що шланг щонайменше 13 мм у діаметрі, що він міцний,
а його довжина не перевищує 25 м.
Всмоктування води з відкритих ємностей
1) Пригвинтіть шланг подачі води з фільтром до
ВХІДНОГО ОТВОРУ для води та опустіть шланг на
дно ємності.
2) Випустіть повітря з пристрою:
а) відгвинтіть трубку;
б) увімкніть пристрій і тримайте пістолет-розпилювач
відкритим, доки у воді, яка виливається, не зникнуть
бульбашки;
3) вимкніть пристрій і пригвинтіть трубку на місце.
Примітка. Максимальна висота всмоктування становить 0,5 м. Перед використанням шланг для всмоктування слід наповнити.
UK
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
7
3) Вимкніть пристрій (ВИМК./0).
4) Витягніть штепсельну вилку з розетки.
5) Після закінчення роботи злийте залишки з баку засобу для миття
та промийте його. Для миття баку користуйтеся чистою водою
без засобу для миття.
6) Заблокуйте запобіжний стопор пістолета-розпилювача (D).
НАЛАШТУВАННЯ (МАЛ. 3)/СТОР. 6
7.1 Налаштування насадки-розпилювача (у моделях з відповідною комплектацією)
Потік води можна регулювати налаштуванням насадки (E).
7.2 Регулювання засобу для миття
Щоб налаштувати потрібний тиск подачі засобу для миття, встановіть
насадку (E) (якщо вона є) в положення « » або встановіть комплект
засобу для миття (C13) (за наявності), як показано на малюнку.
Кількість засобу для миття, який подається, можна налаштувати за
допомогою регулятора (F).
8.6 Доливання та використання засобу для миття
Засіб для миття має надходити за допомогою приладдя та
процедур, описаних у пункті 7.3.
Використання шланга високого тиску, довшого за той, який
входить до комплекту постачання пристрою, чи додаткового
подовжувача шланга може знизити чи повністю зупинити всмоктування засобу для миття.
Наповніть бак (B6) засобом для миття з високим рівнем біологічного розкладання.
7.3 Налаштування робочого тиску (у моделях з відповідною
комплектацією)
За допомогою регулятора (G) можна налаштувати робочий тиск.
Тиск показується на манометрі (якщо встановлено).
8
8.7 Рекомендована процедура чищення
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ (МАЛ. 4)/СТОР. 6
Розчиняйте бруд, застосовуючи розбавлений водою засіб для
миття до сухої поверхні.
Обробляючи вертикальні поверхні, просувайтеся знизу вгору.
Залиште засіб для миття на 1-2 хвилини, проте не давайте
поверхні висохнути. Просуваючись знизу, застосовуйте струмінь
високого тиску з відстані щонайменше 30 см. Не застосовуйте
воду для ополіскування до немитих поверхонь.
В окремих випадках для видалення бруду необхідно використовувати щітки.
Високий тиск не завжди забезпечує задовільні результати чищення, оскільки може пошкодити окремі поверхні. Для
обробки делікатних або пофарбованих поверхонь, а також
компонентів під тиском (наприклад, шин, вентилів накачування
тощо) не слід користуватися найтоншим налаштуванням регульованої насадки для струменя води або поворотною насадкою.
Ефективність чищення залежить як від тиску, так і від кількості
використаної води.
8.1 Елементи керування
- Стартер (H).
Встановіть вимикач стартера в положення (УВІМК./I), щоб:
а) запустити мотор (у моделях без тиристорного пристрою
м’якого пуску (ТПМП));
б) підготувати двигун до запуску (у моделях з тиристорним пристроєм м’якого пуску (ТПМП)).
Якщо на стартері є сигнальна лампочка, вона має засвітитися.
Встановіть вимикач стартера в положення (ВИМК./0), щоб зупинити
пристрій.
Якщо на стартері є сигнальна лампочка, вона має згаснути.
- Контрольний важіль струменя води (I).
Попередження — небезпечно!
Під час роботи пристрій має бути встановлений на
твердій стійкій поверхні, як показано на мал. 4.
8.2Запуск (див. мал. 4)
1) Повністю відкрийте кран подачі води.
2) Розблокуйте запобіжний стопор (D).
3) Натисніть на пусковий важіль пістолета-розпилювача й утримуйте його протягом кількох секунд, а потім запустіть пристрій за допомогою стартера (УВІМК./I).
9
ОБСЛУГОВУВАННЯ (МАЛ. 5)/СТОР. 279
Операції з обслуговування, не описані в цьому розділі, має виконувати авторизований центр зі збуту та сервісу.
Попередження — небезпечно!
Перед виконанням будь-яких робіт на пристрої завжди
виймайте його штепсельну вилку з мережі електроживлення.
Попередження — небезпечно!
Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що
він отримує воду належним чином; використання пристрою без води призведе до його пошкодження. Не закривайте вентиляційних решіток, коли пристрій працює.
Моделі з ТПМП. У моделях із ТПМП та автоматичною системою
зупинки подачі потоку:
- якщо відпустити пусковий важіль пістолета-розпилювача,
динамічний тиск автоматично вимкне мотор;
- якщо натиснути на пусковий важіль пістолета-розпилювача,
автоматичне зниження тиску запустить мотор, а тиск відновиться після дуже короткої затримки;
- щоб ТПМП працював належним чином, між усіма відпусканнями та натисканнями пускового важеля пістолета-розпилювача має минати щонайменше 4-5 секунд.
Щоб запобігти пошкодженню пристрою, не дозволяйте
йому працювати без води та перевіряйте, щоб вода надходила до нього належним чином.
Для моделей без ТПМП: щоб запобігти пошкодженню пристрою через підвищення температури води, не перекривайте струменя води на понад 5 хвилин, коли пристрій працює.
9.1 Чищення насадки
1) Від’єднайте трубку від насадки.
2) Видаліть залишкове забруднення з отвору насадки за допомогою спеціального інструмента (C1).
9.2 Чищення фільтра
9.3
9.4
Перед кожним використанням виконуйте огляд всмоктувального фільтра (L) і фільтра засобу для миття (якщо встановлено) та
очищайте їх відповідно до інструкцій, у разі необхідності.
Розблокування мотора (у моделях з відповідною комплектацією)
Тривалі зупинки можуть бути викликані вапняним нальотом,
який перешкоджає нормальній роботі мотора. Щоб розблокувати двигун, поверніть повідний вал за допомогою інструмента (M).
Доливання мастила (у моделях з відповідною комплектацією)
Долийте мастило через вхідний отвір, щоб відновити потрібний рівень.
Див. характеристики мастила в таблиці «Характеристики мастила».
9.5 Зберігання після завершення сезону
Перед зберіганням впродовж зимового періоду запустіть пристрій з некорозійним та нетоксичним антифризом.
Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.
8.3Вимкнення
1) Встановіть вимикач стартера в положення (ВИМК./0).
2) Натисніть на пусковий важіль пістолета-розпилювача та скиньте залишковий тиск у трубах.
3) Заблокуйте запобіжний стопор (D).
10 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ (МАЛ. 5)/СТОР. 279
Зберігайте приладдя, як показано на мал. 5.
Транспортуйте пристрій, як показано на мал. 5.
8.4Перезапуск
1) Розблокуйте запобіжний стопор (D).
2) Натисніть на пусковий важіль пістолета-розпилювача та випустіть залишкове повітря з труб.
3) Встановіть вимикач стартера в положення (УВІМК./I).
UK
8.5Зберігання
1) Закрийте кран подачі води.
2) Скиньте залишковий тиск з пістолета-розпилювача, поки з
пристрою не виллється вся вода.
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 272
272
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
11 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Несправність
Можливі причини
Спосіб усунення
Спрацювалася насадка
Забруднено водяний фільтр
Недостатнє водопостачання
До системи всмоктується повітря
Насос не досягає робочого тиску
Під час експлуатації тиск насоса
несподівано падає
Мотор гуде, проте не запускається
Двигун не запускається
Замініть насадку
Почистіть фільтр (L) (мал. 5)
Повністю відкрийте кран подачі води
Перевірте щільність фітингів шланга
Вимкніть пристрій, а потім натискайте та відпускайте пусковий
Повітря в насосі
важіль пістолета-розпилювача, поки вода не почне виливатися
рівномірним потоком. Знову ввімкніть пристрій
Неправильне положення регульованої насадки
Установіть насадку (E) в положення (+) (мал. 3)
Спрацював клапан термостата
Зачекайте відновлення нормальної температури води
Вода всмоктується з відкритої ємності з висоти понад 0,5 м. Зменшіть висоту всмоктування.
Вода всмоктується із зовнішнього бака
Під’єднайте пристрій до лінії водопостачання
Вода на вході надто гаряча
Зменшіть температуру
Засмічено насадку
Почистіть насадку (мал. 5)
Забруднено вхідний фільтр (L)
Почистіть фільтр (L) (мал. 5)
Переконайтеся, що напруга мережі електропостачання збігаНапруга в мережі електропостачання надто низька
ється зі значенням на табличці (мал. 2)
Спад напруги через використання подовжувача
Перевірте характеристики подовжувача
Пристрій не використовували протягом тривалого часу
Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру
Проблеми з ТПМП
Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру
Упевніться, що вилка щільно вставлена в розетку, а в мережі
Відсутнє електроживлення
присутня напруга (*)
Проблеми з ТПМП
Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру
Спрацював запобіжний клапан, і вода вилилася
Вода надто гаряча
Спрацювалися ущільнювачі
За допомогою інструмента (M) розблокуйте двигун через отвір
у задній частині пристрою (в моделях з відповідною комплектацією) (мал. 5)
Замініть ущільнювачі в найближчому авторизованому сервісному центрі
Зверніться до авторизованого сервісного центру
Зменшіть температуру (див. технічні характеристики)
Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру
Система високого тиску або контур насоса не герметичні
Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру
Засмічено насадку
Почистіть насадку (мал. 5)
Налаштування високого тиску регульованої насадки
Засіб для миття надто густий
Використовується подовжувач шланга високого тиску
Встановіть насадку (E) в положення « » (мал. 3)
Розбавте водою
Встановіть оригінальний шланг
Промийте чистою водою та видаліть усі перешкоди Якщо
проблеми не усунено, зверніться до авторизованого сервісного центру
Пристрій не використовували протягом тривалого часу
Спрацювалися ущільнювачі
Витоки води
Пристрій працює надто шумно
Витоки мастила
Лише в моделях з ТПМП: пристрій
запускається, навіть якщо пусковий
важіль пістолета-розпилювача
відпущено
Лише в моделях з ТПМП: відсутня
подача води після натискання натиснуто пускового важеля пістолета-розпилювача (шланг водопостачання
під’єднано)
Засіб для миття не всмоктано
Осад або перешкоди в трубопроводі засобу для миття
Із клапану термостата витікає вода
Температура води всередині насадки перевищила максимальне номінальне значення, вказане на табличці з
технічними характеристиками
Під час роботи пристрою не вимикайте струменя води на
понад 5 хвилин за раз
(*) Якщо під час роботи мотор зупинився та не перезапускається, зачекайте 2-3 хвилини, перш ніж повторювати процедуру запуску
(спрацював автоматичний вимикач).
Якщо несправність виникла повторно, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
UK
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 273
273
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
12 ЯК ЗАПОБІГТИ ПОШКОДЖЕННЮ ПОВЕРХОНЬ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використання пристрою для миття шин може призвести до їх пошкодження та бути небезпечним.
Не спрямовуйте струмінь води під високим тиском безпосередньо на шину.
Завжди користуйтеся найнижчим налаштуванням тиску під час чищення поблизу коліс і шин.
Не користуйтеся турбонаконечником для миття будь-яких частин транспортного засобу.
Для отримання додаткової інформації див. розділ 8.7 «Рекомендована процедура чищення».
Декларація відповідності директивам ЄС
Ми, Annovi Reverberi S.p.A, заявляємо, що зазначений (-і) нижче пристрій (-ої) Stanley:
Призначення пристрою:
Мийка високого тиску
Номер моделіSXPW19ESXPW19PE
Номінальна потужність
1,8 кВт 1,8 кВт
відповідає (-ють) таким європейським директивам:
2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU та 2000/14/EC
та виготовлений (-і) відповідно до таких стандартів або стандартної документації:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Прізвище та адреса особи, відповідальної за випуск технічної документації: Стефано Ревербері, виконавчий директор AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italy (Італія)
Процедуру оцінки відповідності, якої вимагає директива 2000/14/EC, проведено згідно з додатком V.
Номер моделіSXPW19ESXPW19PE
Виміряний рівень акустичної потужності: 81,9 дБ (A)81,9 дБ (A)
Гарантований рівень акустичної потужності: 84 дБ (A) 84 дБ (A)
Дата: 06.04.2016 р.
MODENA (I)
Стефано Ревербері
Виконавчий директор
Гарантія
UK
Юридична сила даної гарантії діє згідно з відповідними законодавчими нормами країни, де було продано виріб (окрім випадків, визначених
виробником).
Гарантія розповсюджується на матеріали, конструкцію та дефекти відповідності впродовж свого терміну дії, під час якого виробник зобов’язаний
замінити дефектні частини та відремонтувати виріб, якщо він не занадто спрацьований, або замінити його.
Гарантія не розповсюджується на компоненти, які підлягають звичайному спрацюванню (клапан, поршень, прокладка для води, прокладка для
мастила, пружини, ущільнювальні кільця та приладдя, зокрема шланг, пістолет-розпилювач, щітки, колеса тощо).
Гарантія не розповсюджується на дефекти, що мають такі причини:
- неправильне використання, використання не за призначенням, недбалість;
- прокат або професійне використання, якщо виріб був проданий для побутового використання;
- недотримання інструкцій з обслуговування, які містяться в цьому посібнику;
- ремонт робітниками чи центрами, які не мають відповідного дозволу;
- використання неоригінальних частин або приладдя;
- пошкодження, спричинене транспортуванням, забрудненням або сторонніми предметами, нещасними випадками;
- проблеми зі зберіганням або складуванням.
Щоб скористатися гарантією, необхідно надати доказ покупки.
Звертайтеся за допомогою, Сторінки: 276.
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 274
274
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Швидкість потоку
Максимальна швидкість потоку
Тиск
Максимальний тиск
Потужність
На вході
Максимальний тиск на вході
Сила відштовхування пістолета-розпилювача при максимальному тиску
тип мастила для насоса
Клас захисту
Один.
SXPW19E - SXPW19PE
л/хв
л/хв
МПа
МПа
кВт
°C
МПа
Н
кг
5,33
6,67
10
13
1,8
50
1
12,6
-
I/
-
Ізоляція мотора
Захист мотора
Напруга
Максимально припустимий повний опір електричної системи
Рівень звукового тиску LPA (EN 60704-1)(KPA = 2,5 дБ(A))
Рівень акустичної потужності LWA (EN 60704-1)+(KWA = 2,5 дБ(A))
Вібрація пристрою (K = 1 м/с2):
Вага
Клас
В/Гц
Ом
дБ(A)
дБ(A)
м/с2
кг
F
IPX5
220-240 / 50
70,4
84
<2,5
13
Можливі технічні модифікації!
UK
UK
© 2016 Українська
93685_DP.indb 275
275
(Переклад оригінальна інструкція)
07/04/16 12:11
STANLEY Service Addresses & Contact Details
Belgique et Luxemburg
België en Luxembourg
E. Walschaertstraat 14
2800 Mechelen
Belgium
Danmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Deutschland
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Ελλάς
Hμερος Τόπος 2 - Χάνι Αδάμ
Ασπρόπυργος -19300 -Αττική
España
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
France
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Schweiz
Suisse
Svizzera
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Ireland
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK
Italia
Energypark–Building 03 sud, Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)
Nederlands
Stanley Black & Decker Netherlands B.V.
Postbus 83
6120 AD Born
Norge
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
www.stanleyworks.be
Enduser.be@SBDinc.com
BE-NL= +32 15 47 37 63
BE-FR = +32 15 47 37 64
BE Fax: +32 15 47 37 100
www.stanleyworks.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Fax: 70224910
www.stanleyworks.de
info@sbdinc.de
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.stanley.gr
Greece.Service@sbdinc.com
Τηλ: +30 210 8985208
Φαξ: +30 210 5597598
www.stanleyworks.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.stanleyoutillage.fr
scufr@sbdinc.com
Tel: 04 72 20 39 77
Fax: 04 72 20 39 00
www.stanleyworks.ch
verkaufch.sbd@sbdinc.com
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.stanleytools.co.uk
Tel: +44 (0)1753 511234
Fax: +44 (0)1753 512365
www.stanley.it
Tel. 039-9590-200
Fax 039-9590-313
www.stanleyworks.nl
Enduser.NL@SBDinc.com
Tel : +31 164 28 30 63
NL Fax: +31 164 28 32 00
www.stanleyworks.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Fax: 45 25 08 00
276
93685_DP.indb 276
07/04/16 12:11
Österreich
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Portugal
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz
Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo
2770 - 071 Paço de Arcos
Suomi
PL 47
00521 Helsinki
Sverige
Box 94
431 22 Mölndal
United
Kingdom
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Hungary
Rotel Kft.
1163 Budapest,Thököly út 17.
Czech Republic
BAND SERVIS CZ s.r.o.
K Pasekam 4440
760 01 Zlín, Czech Republic
Slovakia
BAND SERVIS s.r.o.
Paulinska 22
917 01 Trnava, Slovakia
Erpatech
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
G-M&M d.o.o.
Brvace 11
1290 Grosuplje
Slovenija
IOANNOU J.
14A Ath.Diakou street
1046- Nicosia -Cyprus
Poland
Slovenia
Cyprus
www.stanleyworks.de
service.austria@sbdinc.com
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.stanleyworks.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.stanleyworks.fi
customerservice.fi@sbdinc.com
Puh: 010 400 4333
www.stanleyworks.se
kundservice.se@sbdinc.com
Fax: 31 68 60 08
www.stanleytools.co.uk
Tel: +44 (0)1753 511234
Fax: +44 (0)1753 512365
www.stanleyworks.hu
service@rotelkft.hu
Tel +36 1 404-0014
Fax+36 1 403-2260
www.stanleyworks.cz
http://www.bandservis.cz
Tel.: +420 577 008 550
Fax.: +420 577 008 559
www.bandservis.sk
Tel.: +421 335 511 063
Fax.: +421 335 512 624
www.stanleyworks.pl
Tel.: +48 22 431 05 00
Fax.: +48 22 468 87 35
www.g-mm.si
gmm@g-mm.si
T: +386 01 78 66 500
F: +386 01 78 63 023
ioannou.ioannis@cytanet.com.cy
Τel : +357 22344302
Fax : +357 22348098
277
93685_DP.indb 277
07/04/16 12:11
278
93685_DP.indb 278
07/04/16 12:11
L
C9
E
C2
C1
B4
C1
5
1 ÷ 25 m
Volt
3 x 1,5 mm2
220-240 1~ 50Hz
25 ÷ 50 m
3 x 2,5 mm2
I
279
93685_DP.indb 279
07/04/16 12:11
is a registred trademark of The Stanley Black & Decker Corporation used under license.
The product is manufactured and distributed by:
Annovi Reverberi S.p.A. Via M.L. King, 3 - 41122 Modena (Italy).
All the rights reserved.
© 2016 Stanley Black & Decker Corporation
93685_DP.indb 280
07/04/16 12:11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising