DCM583 | DeWalt DCM583 HEDGE TRIMMER instruction manual

DCM583N
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)25
Español (traducido de las instrucciones originales)35
Français (traduction de la notice d’instructions originale)46
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)68
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)79
Português (traduzido das instruções originais)88
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)99
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)108
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)118
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)128
Copyright DeWALT
B
Fig. A
5
8
2
4
3
6
10
9
1
7
Fig. B
Fig. C
9
9
Fig. D
10
1
Fig. E
Fig. F
2
11
1
Fig. G
Fig. H
5
3
4
Fig. I
Fig. J
Fig. K
Fig. L
13
7
14
12
12
15
2
Fig. M
Fig. N
16
19
24
20
23
16
17
Fig. O
18
21
22
Fig. P
27
28
25
26
Fig. Q
29
3
Dansk
HÆKKEKLIPPER
DCM583
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Batterier og opladere sælges separat
Spænding
Type
O/min.
Skærebreddestørrelse
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-215:2009 + A1:2010:
dB(A)
78
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
90
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
4,2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
DCB496
DCB497
Batteritype
Spænding
VDC
Li-Ion
36
Li-Ion
36
Ydeevne
Vægt
Ah
kg
6.0
1.88
7.5
1.92
4
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
DCB413
220-240
36 Li-Ion
VAC
min
120 (6 Ah)
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
230V værktøj
150 (7,5 Ah)
0,82
10 Amp, el-net
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Hækkeklipper
DCM583N
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/EC Hækkeklipper, bilag V
LpA (målt lydeffekt) 90 dB(A)
usikkerhed (K) = 1,2 dB (A)
LWA (garanteret lydeffekt) 92 dB(A)
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.10.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
Dansk
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
5
Dansk
d )
e )
f )
g )
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
hækkeklippere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
ADVARSEL: Skæreelementer fortsætter med at dreje, efter
der er slukket for motoren.
Hold alle kropsdele væk fra skæreklingen. Undlad at
fjerne afskåret materiale eller at holde materialet, der
skal skæres, når klingerne bevæger sig. Sørg for, at
kontakten er slukket, når du fjerner fastklemt materiale.
Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af værktøjet
kan forårsage alvorlig personskade.
Bær hækkeklipperen i håndtaget, når skæreklingen
er standset. Under transport eller opbevaring af
hækkeklipperen skal du altid påsætte skæreenhedens
dæksel. Korrekt håndtering af hækkeklipperen reducerer
eventuel personskade fra skæreklingerne.
Hold udelukkende det elektriske værktøj ved hjælp af
gribeoverfladerne, fordi skæreklingen kan komme i
kontakt med sin skjulte ledning. Kommer skæreklingerne
i kontakt med en ”strømførende” ledning, kan blotlagte
metaldele på el-værktøjet gøres strømførende og give stød
til brugeren.
Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Hvis der udføres andre opgaver end
dem, der anbefales i denne betjeningsvejledning med dette
værktøj eller tilbehør eller udstyr, kan det medføre risiko for
personskade og/eller beskadigelse af ejendom.
Undlad at bære værktøjet med hænderne på forsidehåndtaget,
kontakten eller udløserkontakten, med mindre batteriet er
taget ud.
Hvis du ikke har brugt en hækkeklipper før, bedes du søge
praktisk vejledning af en erfaren bruger ud over at læse
denne brugervejledning.
Du må aldrig røre ved klingerne, mens værktøjet er tændt.
Forsøg aldrig at tvinge klingerne til at standse. Læg ikke
værktøjet ned, før klingerne er standset fuldstændigt.
Se regelmæssigt klingerne efter for skader og slid. Undlad at
bruge værktøjet, når klingerne er beskadigede.
Sørg for at undgå hårde genstande (f.eks. metaltråd, rækværk)
ved beskæring. Hvis du ved et uheld kommer til at ramme en
sådan genstand, skal du straks slukke for værktøjet og se efter,
om der er skader.
Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt, skal du straks
slukke det og tage batteriet ud og derefter se efter skader.
Sluk øjeblikkeligt for værktøjet, hvis det går i stå. Fjern batteriet
før forsøg på at fjerne evt. forhindringer.
Efter brug skal du anbringe den medfølgende klingeskede over
klingerne. Opbevar værktøjet, mens du sørger for, at klingen
ikke er blotlagt.
Sørg altid for, at alle værnene er påmonteret, når du bruger
værktøjet. Forsøg aldrig at bruge et ufuldstændigt værktøj eller
et værktøj med uautoriserede modifikationer.
Lad aldrig børn bruge værktøjet.
Vær opmærksom på faldende affald, når du klipper de øvre
sider af en hæk.
•
Hold altid værktøjet med begge hænder og i de
medfølgende håndtag.
Restrisici.
Yderligere restrisici, som muligvis ikke er inkluderet i de
medfølgende sikkerhedsadvarsler, kan opstå under anvendelse
af værktøjet. Disse risici kan opstå ved misbrug, forlænget brug
osv.
Selv når de relevante sikkerhedsregler overholdes, og der
anvendes sikkerhedsudstyr, kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• skader som følge af berøring af roterende/bevægelige dele.
• skader som følge af udskiftning af dele, knive eller tilbehør.
• skader som følge af forlænget brug af et værktøj. Når et
værktøj bruges over længere perioder, skal du sørge for at
holde pause med jævne mellemrum.
• Hørenedsættelse.
• Der kan opstå sundhedsfarer ved indånding af støv, der
dannes under brug af værktøjet (eksempel:- arbejde med træ,
især egetræ, bøg og træfiber).
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
•
•
Dansk
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
7
Dansk
•
•
•
•
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 9 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 10 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Pakke oplades
Pakke opladet
Varm/kold pakkeforsinkelse
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
Problem pakke eller oplader
Denne oplader er beregnet til at påvise nogle problemer, der
kan opstå. Problemer angives med det røde lys, som blinker
i et hurtigt tempo. Hvis dette sker, skal du fjerne og derefter
indsætte batteripakken i opladeren igen. Hvis problemet
fortsætter, prøv en anden batteripakke for at afgøre, om
opladeren virker korrekt. Hvis den nye pakke oplader korrekt,
så er den oprindelige pakke defekt og skal returneres til et
servicecenter eller andet indsamlingssted til genbrug. Hvis den
nye batteripakke udløser den samme fejlindikation som den
oprindelige, få opladeren og batteriepakken kontrolleret på et
autoriseret servicecenter.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
8
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
Dansk
•
•
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
9
Dansk
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløserkontakt
2 Startspærregreb
3 Kontakthåndtag
4 Klingens beskyttelsesskærm
Batteritype
DCM583 bruger et batteri på 36 volt.
Disse batteripakker kan bruges: , DCB496, DCB497. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Hækkeklipper
1Skede
1Batteri
1Oplader
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj
luftfugtighed eller efterlad udendørs i regnvejr.
5 Aktiveringshåndtag
6 Klinge
7 Skede
8 Batterihus
9 Batteripakke
10 Batteriets udløserknap
Tilsigtet Brug
Din DeWALT, DCM583 hækkeklipper er blevet designet til
at klippe hække og buske. Værktøjet er kun beregnet til
professionel brug.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Slå strømmen fra. Fjern batteriet fra værktøjet
før vedligeholdelse.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. C–E)
Hold omkringstående på afstand.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
9 er fuldt opladet.
Direktiv 2000/14/EF garanteret lydeffekt.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
Datokodeposition (Fig. Q)
Datokoden 29 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
10
Beskrivelse (Fig. A)
1. Ret batteripakken 9 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. C).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 10 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
Dansk
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. E)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 11 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
kontakthåndtaget 3 og den anden hånd på
aktiveringshåndtaget 5 for korrekt håndposition.
Tænde (Fig F)
1. Klem og hold aktiveringshåndtaget 5 med den ene hånd.
2. Tryk ned på startspærregrebet 2 , der vises i figur F, og
klem udløserkontakten 1 . Når enheden kører, kan du
slippe startspærregrebet. For at holde enheden kørende,
skal du fortsætte med at klemme aktiveringshåndtaget
og udløseren samtidig. Hvis du slipper en af delene,
slukkes enheden.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at låse en kontakt i
positionen ON (Tænd).
ADVARSEL: Klip aldrig stilke på over 19 mm. Brug
kun hækkeklipperen til at klippe normale buskadser
omkring huse og bygninger.
Anvisninger til trimning
Arbejdsstilling (Fig. F)
Hold et passende fodfæste og en passende balance, og stræk
dig ikke for langt frem. Hav beskyttelsesbriller og skridsikkert
fodtøj på under trimningen. Hold enheden godt fast med begge
hænder, og tænd for enheden. Hold altid hækkeklipperen som
vist på figur F med den ene hånd på kontakthåndtaget 3 og
den anden hånd på aktiveringshåndtaget 5 . Enheden må aldrig
holdes i beskyttelsesskærmen 4 .
Trimning af ny vækst (Fig. H)
Det er mest effektivt, hvis du bruger en bred, fejende bevægelse,
mens du fører klingens tænder gennem kvistene. Hvis du vipper
klingen en smule nedad i bevægelsesretningen, opnår du den
bedste trimning.
Lige hække (Fig. I)
For at opnå utroligt lige hække kan et stykke tråd strækkes langs
hækken som en rettesnor.
Sidetrimning af hække (Fig. J)
Vend hækkeklipperen som vist, og begynd i bunden, og lav
fejende bevægelser opad.
FARE: HOLD HÆNDERNE VÆK FRA KLINGERNE.
ADVARSEL: Overhold følgende for at undgå
personskader:
• LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG. GEM
BETJENINGSVEJLEDNINGEN.
• Undersøg hækken for fremmedlegemer, f.eks.
metaltråde eller hegn før hver brug.
• HOLD HÆNDERNE PÅ HÅNDTAGENE STRÆK DIG IKKE
FOR LANGT FREM.
• MÅ IKKE BRUGES UNDER FUGTIGE FORHOLD.
FORSIGTIG: KLINGEN KAN KØRE I FRIGEAR, NÅR DEN ER
BLEVET SLUKKET.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring (Fig. K)
1. Rengør klingerne omhyggeligt med et harpiksopløsningsmiddel.
2. Smør et let lag smøremiddel på den eksponerede klinge
efter rengøringen.
11
Dansk
3. Vend klipperen lodret med klingerne mod jorden, og kør
klipperen i nogle få sekunder for at fordele smøremidlet
fuldstændigt.
4. Før skeden 7 over klingen, som vist i figur K.
Udskiftning af klinge (Fig. L–O)
ADVARSEL: Skarpe hjørner. Bær handsker, når du udfører
vedligeholdelse på skæreklingen.
Følg anvisningerne herunder for at udskifte klingen 6 , eller
tag hækkeklipperen hen på et DeWALT-fabriksservicecenter, et
autoriseret De-SERVICECENTER ELLER TIL ANDET KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE. Brug altid identiske reservedele.
Fjernelse af klinge
1. Tag batteriet ud.
2. Brug et sekskantet bor på 4 mm til at fjerne de fire
dækselskruer 12 og en lang klinge/dækselskrue og skiver
13 , som vist i figur L. Gem skruer og skiver.
3. Løft dækslet 14 af ved at anbringe en flad skruetrækker
under bagsiden af dækslet 15 og dreje.
4. Fjern klingeskruen og skiverne 16 helt, løft forsiden af
klingen 6 for at koble den fra forbindelsesstangen 17 , og
træk klingen ud af hækkeklipperen.
5. Fjern den øverste forbindelsesstang 17 ved at løfte op i
forsiden og bagsiden og vende den, så den drejer rundt om
lejet 18 .
Installation af klinge
1. Installer klingeskrue og skiver 16 fra den gamle klinge i
hullet i den nye klinge.
2. Anbring klingeskruen 16 på den nye klinge og det
rektangulære stof 19 ud for deres respektive huller i
hækkeklipperen.
3. Stram klingeskruen delvist. Stram den ikke helt. Lad
den nederste klinge 20 glide frem og tilbage, og tryk
en smule ned, indtil klingen får fat i stiften 21 på den
nederste forbindelsesstang 22 . Sørg for, at den nederste
forbindelsesstang stadigvæk sidder på plads.
4. Stram klingeskruen helt 16 .
5. Sæt den øverste forbindelsesstang 17 på plads på den
excentriske kamskive 23 , mens du drejer den omkring
lejet 18 . Sørg for, at stiften vender ned mod den øverste
klinge 24 .
6. Skub den øverste klinge frem og tilbage, indtil klingen får fat
i stiften på den øverste forbindelsesstang.
7. Sæt dækslet 14 på plads, og fastgør med 4 dækselskruer
12 . Sæt den lange klinge/dækselskrue og skiverne 13 på
plads i den rigtige rækkefølge i hullet tættest på klingen.
Skæreklingerne er lavet af hærdet stål i høj kvalitet, og med
normal brug er det ikke nødvendigt at hvæsse dem igen. Hvis
du dog kommer til at ramme et trådhegn (figur O), sten, glas
eller andre hårde genstande, kan der komme et hak i klingen.
Det er ikke nødvendigt at fjerne hakket, så længe det ikke
forstyrrer klingens bevægelser. Hvis det virker forstyrrende,
skal du tage batteriet ud og bruge en fin fil eller slibesten til
at fjerne hakket. Hvis du taber hækkeklipperen, skal den ses
12
grundigt efter for skader. Hvis klingen er bøjet, huset er revnet,
håndtagene er ødelagt, eller hvis du ser et andet forhold, der
kan påvirke hækkeklipperens drift, bedes du kontakte dit lokale
autoriserede DeWALT-servicecenter for reparationer, inden du
tager den i brug igen.
Gødning og andre havekemikalier indeholder stoffer, der i høj
grad accelerer korrosionen af metaller. Opbevar ikke enheden
på eller i nærheden af gødning eller kemikalier.
Mens batteriet er taget ud, må du kun bruge mild sæbe og en
fugtig klud til at rengøre enheden. Lad aldrig væske trænge ind
i enheden, og nedsænk aldrig nogen del af enheden i en væske.
Undgå, at klingerne ruster, ved at påsmøre et lag let maskinolie
efter rengøring.
Hvæsning af klinge (Fig. P)
• HOLD KLINGEN SKARP FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE YDEEVNE.
EN SLØV KLINGE SKÆRER IKKE RENT.
• VED HVÆSNING AF KLINGER SKAL DU SØRGE FOR, AT
BATTERIET ER TAGET UD.
UDSKIFT OMGÅENDE REVNET ELLER BESKADIGET KLINGE
Det anbefales at få udført hvæsning af klinger på et DeWALTfabriksservicecenter. Klingekanterne kan dog hvæsses med en
fin fil 25 .
1. Kør hækkeklipper, indtil skæreklinger 26 og skærmtænder
27 er tilstrækkeligt forskudte, så skærmtanden ikke kan
røres af filen. Rør IKKE ved skærmtænderne.
2. Sørg for, at startspærregrebet er aktiveret, klingen er
stoppet, og batteriet er taget ud, inden du hvæsser klingen.
3. Bær passende øjeværn og handsker, og pas på, du ikke
skærer dig selv.
4. Fil forsigtigt klingens skærekanter med en fin fil. Fil mod
skærekanten 28 ved den originale skærevinkel (38 grader
fra horisontal). Fil kun lige skærekanter 28 af klingerne. Fil
ikke, hvor skærekanten kurver ind i midten af klingen.
5. Vend hækkeklipperen om for at hvæsse den nederste klinge.
6. Gentag trin for at hvæsse den modsatte side af hver klinge.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Dansk
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
13
Deutsch
HECKENSCHERE
DCM583
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Akkus & Ladegeräte sind separat erhältlich
Spannung
Typ
U/min
Schnittlänge
Gewicht (ohne Akku)
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
VGS
W
kg
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-215:2009 + A1:2010.
dB(A)
78
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
90
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
1,2
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s
m/s2
2
4,2
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus min
Gewicht
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
0,82
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Heckenschere
DCM583N
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009
+ A1:2010.
2000/14/EC Heckenschere, Anhang V
LPA (gemessene Schallleistung) 90 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 1,2 dB (A)
LWA (garantierte Schallleistung) 92 dB(A)
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
16.10.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
14
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
15
Deutsch
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
16
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Heckenscheren
•
•
•
•
WARNUNG: Die Messer laufen nach dem Abschalten des
Motors noch aus.
Halten Sie sämtliche Körperteile vom Messer fern.
Entfernen Sie kein geschnittenes Material und halten
Sie das zu schneidende Material nicht fest, wenn sich
die Messer bewegen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät
ausgeschaltet ist, wenn Sie feststeckendes Material
entfernen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb des
Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
Tragen Sie die Heckenschere nur am Griff und nur,
wenn die Messer sich nicht bewegen. Bringen Sie
zum Transportieren oder bei der Aufbewahrung der
Heckenschere immer die Messerabdeckung an. Die
ordnungsgemäße Handhabung der Heckenschere verringert
mögliche Verletzungen durch die Messer.
Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflächen, da die Messer versteckte
Kabel berühren könnten. Der Kontakt der Messer mit
einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem
Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren oder
Sachschäden führen.
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit den Händen am vorderen
Griff, am Schalter oder am Auslöseschalter, wenn der Akku
nicht entfernt wurde.
Wenn Sie noch nie mit einer Heckenschere gearbeitet
haben, lesen Sie dieses Handbuchs genau durch und
bitten Sie zusätzlich einen erfahrenen Benutzer um eine
praktische Einweisung.
Berühren Sie niemals die Messer, während das Werkzeug läuft.
Versuchen Sie niemals, die Messer zum Stillstand zu zwingen.
Legen Sie das Werkzeug nicht ab, bevor die Messer vollständig
zum Stillstand gekommen sind.
Überprüfen Sie die Messer regelmäßig auf Beschädigung und
Verschleiß. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn die
Messer Beschädigungen aufweisen.
Achten Sie darauf, dass Sie beim Schneiden keine harten
Gegenstände (z. B. Metalldraht, Geländer) berühren. Sollten
Sie versehentlich ein solches Objekt getroffen haben, schalten
Sie das Gerät sofort aus und überprüfen Sie es auf eventuelle
Schäden.
Sollte das Werkzeug anfangen, ungewöhnlich zu vibrieren,
schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und
überprüfen es dann auf Beschädigungen.
Wenn das Werkzeug steckenbleibt, schalten Sie es sofort aus.
Entfernen Sie den Akku, bevor Sie versuchen, Blockierungen zu
beseitigen.
Ziehen Sie nach Gebrauch die mitgelieferte Hülle über die
Messer. Bewahren Sie das Werkzeug unbedingt so auf, dass die
Messer nicht freiliegen.
Achten Sie immer darauf, dass beim Einsatz des Werkzeugs
alle Schutzeinrichtungen angebracht sind. Versuchen Sie
niemals, ein unvollständiges Werkzeug oder ein Werkzeug mit
nicht genehmigten Veränderungen zu verwenden.
Lassen Sie das Werkzeug niemals von Kindern benutzen.
Achten Sie auf herabfallendes Schnittgut, wenn Sie die
höheren Seiten einer Hecke bearbeiten.
Halten Sie das Werkzeug immer mit beiden Händen an den
vorgesehenen Griffen fest.
Restrisiken.
Es können zusätzliche Restrisiken beim Betrieb des Geräts
entstehen; diese sind unter Umständen nicht in den
aufgeführten Sicherheitswarnhinweisen enthalten. Diese Risiken
können durch unsachgemäßen Gebrauch, längeren Gebrauch
usw. entstehen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Verletzungen durch Berühren rotierender/sich bewegender
Teile.
• Verletzungen durch Auswechseln von Teilen, Klingen oder
Zubehör.
•
•
•
Verletzungen durch längeren Gebrauch eines Geräts. Wenn Sie
das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden,
müssen Sie für regelmäßige Pausen sorgen.
Schwerhörigkeit.
Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Einatmen von Staub
während des Gebrauchs Ihres Geräts (Beispiel: Arbeiten mit
Holz, insbesondere mit Eiche, Buche und MDF-Platten)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
17
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
•
•
•
•
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 9 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
10 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Akku wird aufgeladen
Akku ist aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Problem mit Akku oder Ladegerät
Das Ladegerät kann bestimmte Probleme erkennen, die
auftreten können. Probleme werden dadurch signalisiert,
dass die rote LED schnell blinkt. Wenn das geschieht, nehmen
Sie den Akku heraus und setzen ihn wieder in das Ladegerät
ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es
mit einem anderen Akku, um festzustellen, ob das Ladegerät
einwandfrei funktioniert. Wenn der neue Akku richtig
aufgeladen wird, dann ist der ursprünglich Akku defekt und
sollte zum Recycling bei einer Kundendienststelle oder einer
anderen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn der neue Akku
die gleiche Störungsanzeige verursacht wie der ursprüngliche
Akku, lassen Sie Ladegerät und Akku von einer autorisierten
Kundendienststelle überprüfen.
Deutsch
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
•
•
•
•
•
•
•
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
19
Deutsch
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
20
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Akkutyp
Das Modell DCM583 wird mit einem36 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB496, DCB497.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Heckenschere
1Hülle
1Akku
Deutsch
1Ladegerät
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder
hoher Luftfeuchtigkeit aus und lassen Sie es
nicht im Freien stehen, während es regnet.
Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie vor
der Ausführung von Wartungsarbeiten den
Akku aus dem Gerät.
Halten Sie Zuschauer auf Abstand.
Richtlinie 2000/14/EG, zugesicherter
Schallleistungspegel.
Lage des Datumscodes (Abb. ?)
Der Datumscode 29 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Auslöseschalter
2 Sicherungshebel
3 Schaltgriff
4 Sägeblattschutz
5 Bügelhandgriff
6 Sägeblatt
7 Hülle
8 Batteriefach
9 Akku
10 Akku-Löseknöpfe
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihre DeWALT Heckenschere DCM583 wurde zum Schneiden von
Hecken und Sträuchern entwickelt. Dieses Gerät ist nur für den
professionellen Gebrauch vorgesehen..
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. C–E)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 9 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 9 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. C).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 10 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. E)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 11 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
21
Deutsch
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Schaltgriff 3 und die andere auf dem Bügelhandgriff 5 .
Einschalten (Abb. F)
1. Halten Sie den Bügelhandgriff 5 mit einer Hand gedrückt.
2. Drücken Sie den in Abbildung F gezeigten Sicherungshebel
2 nach unten und drücken Sie den Auslöseschalter
1 . Wenn das Gerät in Betrieb ist, können Sie den
Sicherungshebel loslassen. Um das Gerät in Betrieb
zu halten, müssen Sie den Bügelhandgriff und den
Auslöseschalter gleichzeitig gedrückt halten. Wird ein Teil
losgelassen, schaltet sich das Gerät aus.
WARNUNG: Arretieren Sie den Schalter nie in der
Stellung ON (EIN).
WARNUNG: Schneiden Sie keine Äste, die dicker
als 19 mm (3/4 Zoll) sind. Verwenden Sie die
Heckenschere nur zum Stutzen normaler Sträucher
bei Häusern und Gebäuden.
Anweisungen zum Stutzen
Arbeitsposition (Abb. F)
Sorgen Sie für sicheren Stand und Gleichgewicht, und lehnen
Sie sich nicht zu weit nach vorn. Tragen Sie beim Schneiden
eine Schutzbrille und rutschfestes Schuhwerk Halten Sie das
Gerät mit beiden Händen fest und schalten Sie es ein. Halten
Sie die Heckenschere immer wie in Abbildung F dargestellt
mit einer Hand am Schaltgriff 3 und der anderen Hand am
Bügelhandgriff 5 . Halten Sie das Gerät niemals am Blattschutz
4 fest.
Schneiden neuer triebe (Abb. H)
Die effektivste Vorgehensweise besteht darin, das Sägeblatt in
einer weiten, schweifenden Bewegung durch die Zweige zu
22
führen. Der beste Schnitt wird durch ein in Bewegungsrichtung
leicht nach unten gerichtetes Sägeblatt erzielt.
Hecken begradigen (Abb. I)
Um besonders gerade Hecken zu erhalten, kann ein Bindfaden
als Führung entlang der gesamten Hecke gespannt werden.
Hecken seitlich stutzen (Abb. J)
Positionieren Sie die Heckenschere wie dargestellt: beginnen Sie
auf der Unterseite und schwenken Sie diese nach oben.
GEFAHR: HALTEN SIE IHRE HÄNDE VOM SÄGEBLATT FERN.
WARNUNG: Um sich vor Verletzungen zu schützen,
beachten Sie folgendes:
• VOR DER VERWENDUNG DAS HANDBUCH LESEN.
BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN
• Untersuchen Sie die Hecke vor jeder Anwendung auf
Fremdkörper, beispielsweise Drähte oder Zähne.
• HALTEN SIE DIE HÄNDE AN DEN GRIFFEN. BEI DER
ARBEIT NICHT ZU WEIT VORBEUGEN.
• ARBEITEN SIE NICHT BEI FEUCHTEN BEDINGUNGEN.
VORSICHT: DAS SÄGEBLATT KANN NACH DEM
AUSSCHALTEN NACHLAUFEN.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung (Abb. K)
1. Reinigen Sie das Sägeblatt nach der Anwendung mit einem
Harzlösungsmittel.
2. Tragen Sie nach der Reinigung einen dünnen Schmierfilm
auf das freiliegende Sägeblatt auf.
3. Halten Sie die Heckenschere vertikal, sodass das Sägeblatt
zum Boden zeigt, und lassen Sie die Heckenschere einige
Sekunden lang laufen, um das Schmiermittel vollständig zu
verteilen.
4. Schieben Sie die Hülle 7 wie in Abbildung K gezeigt über
die Messer.
Austauschen der Messer (Abb. L–O)
WARNUNG: Scharfe Kanten. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie Wartungsarbeiten am Messer durchführen.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Messer
6 auszutauschen, oder bringen Sie die Heckenschere zu
einer DeWALT-Werkskundendienststelle, einer autorisierten
DeWALT-Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten
Kundendienststelle. Verwenden Sie immer identische Ersatzteile.
Deutsch
Entfernen der Messer
1. Entfernen Sie den Akku.
2. Entfernen Sie mit einem 4-mm-Sechskantschlüssel wie in
Abbildung L gezeigt die vier Schrauben der Abdeckung 12 und die lange Schraube des Messers/der Abdeckung und
die Unterlegscheiben 13 . Bewahren Sie Schrauben und
Unterlegscheiben auf.
3. Heben Sie die Abdeckung 14 ab, indem Sie einen
Flachkopfschraubendreher unter die Rückseite der
Abdeckung 15 legen und etwas drehen.
4. Entfernen Sie die Messerschraube und die Unterlegscheiben
16 , heben Sie das Vorderteil des Messers 6 an, um es von
der Verbindungsstange 17 zu lösen, und ziehen Sie das
Messer aus der Heckenschere.
5. Entfernen Sie die obere Verbindungsstange 17 , indem Sie
sie vorne und hinten anheben und so drehen, dass sie sich
um das Lager dreht 18 .
Einsetzen eines Messers
1. Bringen Sie die Schraube und die Unterlegscheiben 16 des
alten Messers in dem Loch des neuen Messers an.
2. Richten Sie die Messerschraube 16 am neuen Messer
und dem rechteckigen Stoff 19 an den entsprechenden
Schlitzen in der Heckenschere aus.
3. Ziehen Sie die Messerschraube an. Noch nicht vollständig
festziehen. Schieben Sie das untere Messer 20 vor und
zurück und drücken Sie es leicht nach unten, bis das Messer
den Stift 21 an der unteren Verbindungsstange 22 erfasst.
Vergewissern Sie sich, dass die untere Verbindungsstange
noch an ihrer Position ist.
4. Ziehen Sie die Messerschraube 16 vollständig an.
5. Setzen Sie die obere Verbindungsstange 17 wieder auf die
Exzenterscheibe 23 und positionieren Sie sie um das Lager
18 herum. Vergewissern Sie sich, dass der Stift zum oberen
Messer 24 zeigt.
6. Schieben Sie das obere Messer vor und zurück, bis es den
Stift an der oberen Verbindungsstange erfasst.
7. Bringen Sie die Abdeckung 14 wieder an und befestigen
Sie sie mit ihren 4 Schrauben 12 . Bringen Sie die
lange Schraube des Messers/der Abdeckung und die
Unterlegscheiben 13 in der richtigen Reihenfolge wieder in
dem Loch an, das dem Messer am nächsten liegt.
Die Messer sind aus hochwertigem, gehärtetem Stahl gefertigt
und müssen bei normalem Gebrauch nicht geschärft werden.
Wenn Sie jedoch versehentlich einen Drahtzaun (Abbildung O),
Steine, Glas oder andere harte Gegenstände treffen, kann dies
zu einer Scharte im Messer führen. Es ist nicht erforderlich, diese
Scharte zu beseitigen, solange sie die Bewegung der Messer
nicht beeinträchtigt. Wenn sie eine Beeinträchtigung darstellt,
nehmen Sie den Akku heraus und beseitigen Sie die Scharte
mit einer feinzahnigen Feile oder einem Schleifstein. Wenn die
Heckenschere heruntergefallen ist, überprüfen Sie sie vor der
weiteren Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen. Wenn
das Messer verbogen ist, das Gehäuse Risse aufweist, die Griffe
defekt sind oder andere Bedingungen auftreten, die den Betrieb
der Heckenschere beeinträchtigen können, wenden Sie sich
an eine autorisierte DeWALT-Kundendienststelle in Ihrer Nähe,
bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Düngemittel und andere Gartenchemikalien enthalten Mittel,
welche die Korrosion von Metallen stark beschleunigen.
Bewahren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von
Düngemitteln oder Chemikalien auf.
Entfernen Sie den Akku und reinigen Sie das Gehäuse nur mit
milder Seife und einen feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit. Verhindern
Sie Rostbildung an den Messern, indem Sie nach dem Reinigen
etwas leichtes Maschinenöl auftragen.
Schärfen der Messer (Abb. P)
• HALTEN SIE DIE MESSER IMMER SCHARF. EIN STUMPFES
MESSER SCHNEIDET NICHT SAUBER.
• STELLEN SIE BEIM SCHÄRFEN DES MESSERS SICHER, DASS
DER AKKU ENTFERNT WURDE.
ERSETZEN SIE VERBOGENE ODER BESCHÄDIGTE MESSER
UNVERZÜGLICH.
Es wird empfohlen, das Schärfen der Klingen von einer DeWALTWerkskundendienststelle durchführen zu lassen. Allerdings
können die Messerkanten auch mit einer feinzahnigen Feile 25 nachgeschärft werden.
1. Lassen Sie die Heckenschere laufen, bis die Messer 26 und
die Schutzzähne 27 einen ausreichend großen Abstand zu
einander haben, dass die Schutzzähne nicht von der Feile
berührt werden können. Die Schutzzähne dürfen NICHT
gefeilt werden.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Schärfen, dass der
Sicherungshebel eingerastet ist, das Messer angehalten hat
und der Akku entfernt wurde.
3. Tragen Sie geeigneten Augenschutz und Handschuhe, und
achten Sie darauf, sich nicht zu schneiden.
4. Bearbeiten Sie die Schneidkanten der Messer sorgfältig
mit einer feinzahnigen Feile. Feilen Sie in Richtung
der Schneidkante 28 , und behalten Sie dabei den
ursprünglichen Schnittwinkel ein (38 Grad von der
Horizontalen). Feilen Sie nur die geraden Schneidkanten
28 der Messer. Feilen Sie nicht an den Stellen, wo die
Schneidkante in Richtung der Messermitte gewölbt ist.
5. Drehen Sie die Heckenschere um, um das untere Messer
zu schärfen.
6. Wiederholen Sie diese Schritte, um die gegenüberliegende
Seite jedes Messers zu schärfen.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nicht-
23
Deutsch
metallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden
die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
24
English
HEDGE TRIMMER
DCM583
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DCM583N
36V
36V
1
1550
19
4.1
VDC
VDC
mm
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-15:2009 + A1:2010
dB(A)
78
L PA (emission sound pressure level)
L WA (sound power level)
dB(A)
90
K(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
1.2
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
4.2
1.5
Capacity
Weight
min
120 (6 Ah)
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
150 (7.5 Ah)
0.82
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Hedge Trimmer
DCM583N
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
DCB413
220-240
36 Li-Ion
VAC
Weight
Batteries & Chargers sold separately
Voltage
UK & Ireland
Type
RPM
Cutting Swath Size
Weight (without battery pack)
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time of
battery packs
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6.0
1.88
7.5
1.92
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/EC Hedge Trimmer, Annex V
LPA (measured sound power) 90 dB(A)
uncertainty (K) = 1,2 dB (A)
LWA (guaranteed sound power) 92 dB(A)
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.10.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
25
English
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
26
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
English
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for Hedge
Trimmers
•
•
WARNING: Cutting elements continue to rotate after the
motor is switched off.
Keep all parts of the body away from the cutter blade.
Do not remove cut material or hold material to be cut
when blades are moving. Make sure the switch is off
when clearing jammed material. A moment of inattention
while operating the tool can result in serious personal injury.
Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter
blade stopped. When transporting or storing the hedge
trimmer always fit the cutting device cover. Proper handling
of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the
cutter blades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hold the power tool by insulated gripping surfaces only,
because the cutter blade may contact hidden wiring.
Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the power tool "live" and could give the operator
an electric shock.
The intended use is described in this instruction manual. The
use of any accessory or attachment or performance of any
operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual can present a risk of personal injury and/or
damage to property.
Do not carry the tool with your hands on the front
handle, switch or the trigger switch unless the battery has
been removed.
If you have not used a hedge trimmer before, preferably seek
practical instruction by an experienced user in addition to
studying this manual.
Never touch the blades while the tool is running.
Never attempt to force the blades to come to a standstill. u
Do not put the tool down until the blades have come to a
complete standstill.
Regularly check the blades for damage and wear. Do not use
the tool when the blades are damaged.
Take care to avoid hard objects (e.g. metal wire, railings)
when trimming. Should you accidentally hit any such object,
immediately switch the tool off and check for any damage.
Should the tool start to vibrate abnormally, immediately switch it off
and remove the battery then check for any damage.
If the tool stalls, immediately switch it off. Remove the battery
before attempting to remove any obstructions.
After use, place the blade sheath supplied over the blades. Store
the tool, making sure that the blade is not exposed.
Always ensure that all guards are fitted when using the
tool. Never attempt to use an incomplete tool or a tool with
unauthorised modifications.
Never allow children to use the tool.
Be aware of falling debris when cutting the higher sides of
a hedge.
Always hold the tool with both hands and by the
handles provided.
Residual Risks
Additional residual risks may arise when using the tool which
may not be included in the enclosed safety warnings. These
risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety regulations and
the implementation of safety devices, certain residual risks can
not be avoided. These include:
• Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
• Injuries caused when changing any parts, blades or
accessories.
• Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any
tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
• Impairment of hearing.
27
English
•
Health hazards caused by breathing dust developed when
using your tool (example: working with wood, especially oak,
beech and MDF.)
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
•
•
•
•
•
•
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
28
•
•
•
•
•
•
•
•
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
English
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 9 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 10 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.
Pack Charging
Pack Charged
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
Hot/Cold Pack Delay
Problem Pack or Charger
This charger is designed to detect certain problems that can
arise. Problems are indicated by the red light flashing at a fast
rate. If this occurs, remove and then reinsert the battery pack
into the charger. If the problem persists, try a different battery
pack to determine if the charger is working properly. If the new
pack charges correctly, then the original pack is defective and
should be returned to a service center or other collection site
for recycling. If the new battery pack elicits the same trouble
indication as the original, have the charger and the battery pack
tested at an authorized service center.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
29
English
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
30
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Battery Type
The DCM583 operates on a 36 volt battery pack.
These battery packs may be used: , DCB496, DCB497. Refer to
Technical Data for more information.
English
Package Contents
The package contains:
1 Hedge Trimmer
1Sheath
1Battery
1Charger
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not expose the tool to rain or high humidity
or leave outdoors while it is raining.
Switch the tool off. Before performing any
maintenance on the tool, remove the battery
from the tool.
Keep bystanders away.
6 Blade
7 Sheath
8 Battery housing
9 Battery pack
10 Battery release button
Intended Use
Your DeWALT, DCM583 hedge trimmer has been designed
for trimming hedges and shrubs. This tool is intended for
professional use only.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. C–E)
NOTE: Make sure your battery pack 9 is fully charged.
Directive 2000/14/EC guaranteed
sound power.
Date Code Position (Fig. Q)
The date code 29 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Trigger switch
Lock-off lever
Switch handle
Blade guard
Bail handle
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 9 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. C).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 10 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. E)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
11 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
31
English
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the switch handle
3 , with the other hand on the bail handle 5 .
Switching On (Fig F)
1. Squeeze and hold the bail handle 5 with one hand.
2. Push down on the the lock off lever 2 , shown in figure F,
and squeeze the trigger switch 1 . Once the unit is running,
you may release the lock off lever. In order to keep the unit
running you must continue to squeeze the bail handle and
the trigger at the same time. Releasing either part will shut
the unit off.
WARNING: Never attempt to lock a switch in the
ON position.
WARNING: Do not cut stems greater than 19 mm.
Use the trimmer only for cutting normal shrubbery
around houses and buildings.
Trimming Instructions
Working Position (Fig. G)
Level Hedges (Fig. I)
To obtain exceptionally level hedges a piece of string can be
stretched along the length of the hedge as a guide.
Side Trimming Hedges (Fig. J)
Orient the trimmer as shown and begin at the bottom and
sweep up.
DANGER: KEEP HANDS AWAY FROM BLADES.
WARNING: To guard against injury, observe the following:
• READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. SAVE
INSTRUCTION MANUAL.
• Check the hedge for foreign objects such as wires or
fences before each use.
• KEEP HANDS ON HANDLES. DON’T OVERREACH.
• DO NOT USE UNDER WET CONDITIONS.
CAUTION: BLADE MAY COAST AFTER TURN OFF.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication (Fig. K)
1. After use, carefully clean the blades with a resin solvent.
2. After cleaning, apply a light film of lubrication to the
exposed blade.
3. Turn the trimmer vertical with the blades toward the ground
and run the trimmer for a few seconds to fully disperse the
lubrication.
4. Slide the sheath 7 over the blade as shown in figure K.
Replacing Blade (Fif. L–O)
Maintain proper footing and balance and do not overreach.
Wear safety goggles, non-skid footwear when trimming. Hold
the unit firmly in both hands and turn the unit on. Always hold
the trimmer as shown in figure G, with one hand on the switch
handle 3 and one hand on the bail handle 5 . Never hold the
unit by the blade guard 4 .
WARNING: Sharp edges. Wear gloves when performing
any maintenance on the trimmer blade.
Follow the instructions below to replace the blade 6 or bring
the trimmer to a DeWALT factory service center, a DeWALT
authorized service center, or other qualified service personnel.
Always use identical replacement parts.
Trimming New Growth (Fig. H)
Blade removal
Using a wide, sweeping motion, feeding the blade teeth
through the twigs, is most effective. A slight downward tilt of
the blade in the direction of motion gives the best cutting.
32
1. Remove battery.
2. Using a 4 mm hex bit, remove the four cover screws 12 and
long blade/cover screw and washers 13 as shown in figure
L. Retain screws and washers.
3. Pry the cover 14 off by placing a flathead screwdriver under
the back of the cover 15 and twisting.
English
4. Fully remove the blade screw and washers 16 , lift the front of
the blade 6 to disengage it from the connection rod 17 and
pull the blade out of the trimmer.
5. Remove the top connection rod 17 by lifting up on the
front and back and angling it so it rotates around the
bearing 18 .
Installing blade
1. Install blade screw and washers 16 from the old blade into
the hole in the new blade.
2. Line up the blade screw 16 on the new blade and the
rectangular fabric 19 with their respective slots in the
hedge trimmer.
3. Mostly tighten the blade screw. Do not tighten fully. Slide
the bottom blade 20 back and forth, and press down
slightly until the blade catches the post 21 on the bottom
connection rod 22 . Make sure the bottom connection rod
is still in place.
4. Fully tighten the blade screw 16 .
5. Place the top connection rod 17 back onto the eccentric
cam 23 , angling it around the bearing 18 . Ensure the post
is faced down toward the top blade 24 .
6. Slide the top blade back and forth until the blade catches
the post on the top connection rod.
7. Replace the cover 14 and fasten with the 4 cover screws
12 . Replace the long blade/cover screw and washers 13 in
correct order in the hole closest to the blade.
The cutting blades are made from high quality, hardened steel
and with normal usage, they will not require resharpening.
However, if you accidentally hit a wire fence (figure O), stones,
glass, or other hard objects, you may put a nick in the blade.
There is no need to remove this nick as long as it does not
interfere with the movement of the blade. If it does interfere,
remove the battery and use a fine toothed file or sharpening
stone to remove the nick. If you drop the trimmer, carefully
inspect it for damage. If the blade is bent, housing cracked,
handles broken or if you see any other condition that may affect
the trimmer’s operation contact your local DeWALT authorized
service center for repairs before putting it back into use.
Fertilizers and other garden chemicals contain agents which
greatly accelerate the corrosion of metals. Do not store the unit
on or adjacent to fertilizers or chemicals.
With the battery removed, use only mild soap and a damp
cloth to clean the unit. Never let any liquid get inside the unit;
never immerse any part of the unit into a liquid. Prevent the
blades from rusting by applying a film of light machine oil
after cleaning.
Blade sharpening (Fig. P)
• KEEP BLADE SHARP FOR BEST PERFORMANCE. A DULL
BLADE DOES NOT CUT CLEANLY.
• WHEN SHARPENING BLADE, ENSURE THAT BATTERY
IS REMOVED.
REPLACE BENT OR DAMAGED
BLADE IMMEDIATELY
It is recommended that sharpening of blades be performed by
a DeWALT factory service center. However, blade edges may be
sharpened by using a fine tooth file 25 .
1. Run trimmer until cutting blades 26 and guard teeth 27 are offset enough so the guard tooth cannot be touched by
the file. DO NOT file the guard teeth.
2. Be sure the lock-off lever is engaged, the blade has stopped,
and the battery has been removed before sharpening blade.
3. Wear proper eye protection and gloves, and be careful not
to cut yourself.
4. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth
file. File toward the cutting edge 28 at the original cutting
angle (38 degrees from horizontal). File only the straight
cutting edges 28 of the blades. Do not file where the cutting
edge curves into the center of the blade.
5. Flip the trimmer over to sharpen the bottom blade.
6. Repeat steps to sharpen the opposite side of each blade.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
33
English
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
34
Español
CORTASETOS
DCM583
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Baterías y cargadores vendidos por separado
Voltaje
Tipo
RPM
Tamaño anchura de corte
Peso (sin paquete de batería)
VDC
mm
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-15:2009 + A1:2010.
dB(A)
78
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
90
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
1,2
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los
paquetes de baterías
Peso
Fusibles:
Europa
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Cortasetos
DCM583N
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/CE, Cortasetos, Anexo V
LPA (presión acústica medida) 90 dB(A)
incertidumbre (K) = 1,2 dB (A)
LWA (presión acústica garantizada) 92 dB(A)
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
16.10.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
35
Español
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
b )
c )
d )
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
36
e )
f )
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
Español
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
cortasetos
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Los elementos de corte siguen girando
después de apagar el motor.
Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la
hoja de corte. No retire el material cortado ni sostenga
el material que va a cortar cuando las hojas están en
movimiento. Compruebe que el cortasetos esté apagado
antes de eliminar un atasco de material. Un momento de
descuido al manejar la herramienta puede ocasionar lesiones
personales graves.
Transporte el cortasetos por la empuñadura y con la
hoja de corte parada. Cuando transporte o guarde el
cortasetos colóquele siempre la tapa sobre el dispositivo
de corte. El manejo correcto del cortasetos reduce los posibles
daños personales de las hojas de corte.
Sujete la herramienta eléctrica exclusivamente por las
superficies de agarre aisladas, ya que la hoja puede
entrar en contacto con cables ocultos. Si las hojas de corte
entran en contacto con un cable cargado pueden cargar
las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
En este manual se describe el uso previsto. El uso de accesorios
o acoplamientos o la realización de cualquier operación con
esta herramienta distintos a los recomendados en este manual
37
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de instrucciones pueden dar lugar a lesiones personales y/o
daños materiales.
No transporte la herramienta con las manos puestas en la
empuñadura delantera, el interruptor o el interruptor de
disparo, salvo que haya sacado la batería.
Si nunca antes ha usado un cortasetos, solicite instrucciones
prácticas a un usuario experimentado, además de leer este
manual.
Nunca toque las hojas mientras la herramienta está en
funcionamiento.
Nunca intente forzar las hojas para detenerlas. No baje
herramienta hasta que la hoja se haya detenido totalmente.
Compruebe periódicamente si las hojas están dañadas
o desgastadas. No use la herramienta si las hojas
están dañadas.
Tenga cuidado de evitar los objetos duros (p. ej. hilos
metálicos, verjas) durante el corte. Si golpea accidentalmente
un objeto duro, apague inmediatamente la herramienta y
compruebe si esta ha sufrido algún daño.
Si la herramienta empieza a vibrar en modo anormal,
apáguela inmediatamente, sáquele la batería y compruebe si
ha sufrido algún daño.
Si la herramienta se para, apáguela inmediatamente. Extraiga
la batería antes de intentar eliminar cualquier obstrucción.
Después del uso, coloque la vaina protectora suministrada
sobre la hoja. Guarde la herramienta teniendo cuidado de que
la hoja no quede expuesta.
Asegúrese siempre de haber colocado todos los
protectores cuando use la herramienta. Nunca intente
usar una herramienta incompleta o una herramienta con
modificaciones no autorizadas.
Nunca permita que los niños usen la herramienta.
Tenga cuidado con los restos que caen al cortar las partes más
altas de un seto.
Sostenga siempre la herramienta con ambas manos y por las
empuñaduras suministradas.
Riesgos residuales.
Pueden surgir riesgos residuales adicionales al usar una
herramienta que puede no estar incluida en las advertencias de
seguridad que se adjuntan. Estos riesgos pueden surgir del uso
indebido, el uso prolongado, etc.
Incluso con la aplicación de las regulaciones de seguridad
pertinentes y la implementación de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse.
Esto incluye:
• Lesiones causadas por el contacto con las piezas giratorias/
móviles.
• Lesiones causadas al cambiar piezas, hojas o accesorios.
• Lesiones causadas por el uso prolongado de una herramienta.
Al utilizar una herramienta por períodos prolongados,
asegúrese de tomar descansos regulares.
• Deterioro auditivo.
38
•
Riesgos a la salud causados por respirar el polvo desarrollado
al usar su herramienta (ejemplo: trabajos con madera,
especialmente roble, haya y aglomerado de densidad media).
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. ?)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 9 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 10 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Carga de la batería
Batería cargada
Retardo por batería fría / caliente
Problema en la batería o el cargador
Este cargador ha sido diseñado para detectar algunos
problemas que pueden surgir. Los problemas se señalan
mediante una luz roja que parpadea velozmente. Si esto ocurre,
extraiga y vuelva a insertar el paquete de baterías en el cargador.
Si el problema persiste, inténtelo con otro paquete de baterías
para determinar si el cargador funciona correctamente. Si el
nuevo paquete se carga correctamente, entonces el paquete
original es defectuoso y debe devolverlo a un centro de servicio
o a otro sitio de recogida para su reciclaje. Si el nuevo paquete
de baterías causa la misma indicación de error que el original,
haga revisar el cargador y el paquete de baterías por un centro
de servicio autorizado.
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
39
Español
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
40
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
•
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
Español
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Tipo de baterÍa
El DCM583 funciona con un paquete de baterías de 36 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: , DCB496, DCB497.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Cortasetos
1 Vaina protectora
1Batería
1Cargador
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
Póngase protección para el oído.
No realizar pruebas con objetos conductores.
Póngase protección para los ojos.
No cargar baterías deterioradas.
41
Español
MONTAJE Y AJUSTES
No exponga la herramienta a la lluvia o alta
humedad ni la deje al aire libre cuando llueve.
Apague la herramienta. Antes de realizar tareas
de mantenimiento en la herramienta, quite la
batería.
Mantenga alejados a quienes estén alrededor.
Directiva 2000/14/CE potencia del sonido
garantizada.
Posición del Código de Fecha (Fig. Q)
El Código de fecha 29 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor disparador
2 Palanca de bloqueo
3 Empuñadura con interruptor
4 Protector de la hoja
5 Empuñadura de agarre
6 Hoja
7 Vaina protectora
8 Alojamiento de la batería
9 Paquete de baterías
10 Botón de liberación de la batería
Uso Previsto
El cortasetos DCM583 de DeWALT ha sido diseñado para cortar
setos y arbustos. Esta herramienta está destinada solo para uso
profesional.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
42
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. C–E)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 9 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 9 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. C).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 10 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. E)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 11 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Español
Posición adecuada de las manos (Fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en la empuñadura con interruptor 3 y la otra en la
empuñadura de agarre 5 .
Encendido (Fig F)
1. Coja y sostenga la empuñadura de agarre 5 con una mano.
2. Apriete la palanca de bloqueo 2 , como se muestra en
la figura F, y apriete el interruptor de disparo 1 . Cuando
la unidad está funcionando, puede soltar la palanca de
bloqueo. Para mantener la unidad en funcionamiento
tiene que seguir apretando la empuñadura de agarre y el
disparador al mismo tiempo. Si suelta alguno de los dos, se
apaga la unidad.
ADVERTENCIA: Nunca intente bloquear un
interruptor en la posición de encendido.
ADVERTENCIA: No corte fustes de más de 3/4 de
pulgada (19 mm). Use el cortasetos solo para cortar
arbustos normales alrededor de casas y edificios.
Instrucciones de corte
Posición de trabajo (Fig. F)
Mantenga la posición y el equilibrio adecuado y no se estire
demasiado. Use gafas de seguridad y calzado antideslizante
cuando corte. Sostenga bien la unidad con ambas manos y
enciéndala. Sostenga siempre el cortasetos como se muestra en
la Figura F, con una mano en la empuñadura con el interruptor
3 y la otra en la empuñadura de agarre 5 . Nunca aferre la
unidad por el protector de la cuchilla 4 .
•
Compruebe que en el borde no haya objetos extraños
tales como cables o alambres, antes de cada uso.
• MANTENGA LAS MANOS EN LAS EMPUÑADURAS. NO
SE ESTIRE DEMASIADO.
• NO USE EL APARATO EN CONDICIONES DE HUMEDAD.
CUIDADO: LA CUCHILLA PUEDE GIRAR EN VACÍO
DESPUÉS DE APAGAR EL APARATO.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación (Fig. K)
1. Después del uso, limpie con cuidado las cuchillas con un
disolvente resinoso.
2. Después de la limpieza, aplique una película de lubricante
en la cuchilla expuesta.
3. Coloque el cortasetos vertical con las cuchillas hacia el suelo
y hágalo funcionar unos segundos para dispersar totalmente
el lubricante.
4. Deslice la vaina protectora 7 sobre la hoja como se muestra
en la figura K..
Sustitución de la hoja (Fig. L–O)
Lo más efectivo es aplicar un movimiento amplio de barrido,
alimentando los dientes de la cuchilla a través de las ramas.
Si se gira ligeramente hacia abajo la cuchilla en dirección del
movimiento, se obtiene el mejor corte.
ADVERTENCIA: Bordes afilados. Use guantes cuando
realice cualquier operación de mantenimiento en la hoja
del cortasetos.
Siga las instrucciones de abajo para sustituir la hoja 6 o lleve el
cortasetos a un centro de servicios de fábrica de DeWALT, a un
centro de servicios autorizado de DeWALT o a otro personal de
servicio cualificado. Use siempre piezas de repuesto idénticas.
Nivelar bordes (Fig. I)
Extracción de la hoja
Recortar la vegetación nueva (Fig. H)
Para obtener bordes excepcionalmente nivelados, puede
extender un trozo de cuerda a lo largo del borde como guía.
Bordes de corte lateral (Fig. J)
Oriente el cortasetos como se muestra y comenzando desde
abajo barra hacia arriba.
PELIGRO: MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LAS
CUCHILLAS.
ADVERTENCIA: Para protegerse contra lesiones, respete
lo siguiente:
• ANTES DE USAR EL APARATO, LEA EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES. GUARDE EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES.
1. Extraer la batería.
2. Usando una punta hexagonal de 4 mm, saque los cuatro
tornillos de la tapa 12 y el tornillo y las arandelas de la hoja
larga /tapa 13 como se muestra en la figura L. Conserve los
tornillos y arandelas.
3. Saque la tapa 14 haciendo palanca con un destornillador
para tornillos de cabeza plana debajo de la parte posterior
de la tapa 15 y gire.
4. Extraiga totalmente el tornillo y las arandelas de la hoja 16 ,
levante la parte delantera de la hoja 6 para desacoplarla
de la varilla de conexión 17 y tire la hoja hacia fuera del
cortasetos.
43
Español
5. Extraiga la varilla de conexión 17 levantándola hacia arriba
en el frente y atrás y torciéndola para que gire alrededor del
cojinete 18 .
Colocar la hoja
1. Coloque el tornillo y las arandelas de la hoja 16 de la
antigua hoja en el orificio de la nueva hoja.
2. Alinee el tornillo de la hoja 16 en la nueva hoja y la
estructura rectangular 19 con sus respectivas ranuras en
el cortasetos.
3. Apriete bien el tornillo de la hoja. No lo apriete del todo.
Deslice el fondo de la hoja 20 hacia atrás y adelante, y
apriete un poco hasta que la hoja coja la sujeción 21 al
fondo de la varilla de conexión 22 . Compruebe que la
varilla de conexión del fondo aún esté en su lugar.
4. Apriete bien el tornillo de la hoja 16 .
5. Vuelva a colocar la varilla de conexión superior 17 en la
leva excentrada 23 , angulándola alrededor del cojinete 18 .
Compruebe que la sujeción mire hacia abajo y hacia la parte
superior de la hoja 24 .
6. Deslice el fondo de la hoja hacia atrás y adelante hasta
que la hoja coja la sujeción de la parte superior de la varilla
de conexión.
7. Vuelva a colocar la tapa 14 y sujete con los 4 tornillos
de la tapa 12 . Sustituya el tornillo y las arandelas de la
hoja larga/tapa 13 en el orden correcto en el orificio más
próximo a la hoja.
Las hojas de corte están hechas de acero endurecido de alta
calidad y si se usan en modo normal no requieren afilado. No
obstante, si golpea accidentalmente un alambrado (figura
O), piedras, vidrios u otros objetos duros, puede hacerse una
muesca en la hoja. No es necesario eliminar la muesca si
no interfiere con el movimiento de la hoja. En caso de que
interfiera, saque la batería y con una lima de grano fino o piedra
de afilar elimine la muesca. En caso de caída del cortasetos,
compruebe que no tenga daños. Si se dobla la hoja, se parte
la carcasa, se rompen las empañaduras o nota cualquier otra
condición que pueda afectar al funcionamiento del cortasetos,
póngase en contacto con su centro de servicios autorizado de
DeWALT para reparar el cortasetos antes de volver a usarlo.
Los fertilizantes y otros productos químicos de jardinería
contienen agentes que aceleran mucho la corrosión de
los metales. No guarde la unidad en lugares donde haya
fertilizantes o productos químicos o cerca de ellos.
Después de sacar la batería, use solo un paño húmedo y jabón
suave para limpiar la unidad. Nunca permita que entre ningún
líquido en la unidad ni sumerja ninguna parte de la misma en
ningún líquido. Evite que las hojas se oxiden aplicando una
película de aceite ligero para máquinas después de la limpieza.
Afilado de la hoja (Fig. P)
• MANTENGA LA HOJA AFILADA PARA UN MEJOR
RENDIMIENTO. UNA HOJA DESAFILADA NO CORTA BIEN.
• ANTES DE AFILAR LA HOJA, COMPRUEBE HABER SACADO
LA BATERÍA.
SUSTITUYA LAS HOJAS DOBLADAS
O DAÑADAS DE INMEDIATO.
44
Se recomienda hacer afilar las hojas en un centro de servicios de
fábrica de DeWALT. No obstante, los filos de las hojas pueden
afilarse usando una lima de grano fino 25 .
1. Haga funcionar el cortasetos hasta que las hojas de corte
26 y los dientes del protector 27 estén suficientemente
equilibrados, de modo que la lima no pueda tocar el diente.
NO lime los dientes del protector.
2. Compruebe que la palanca de bloqueo esté puesta, que la
hoja se haya detenido y haber sacado la batería antes de
afilar la hoja.
3. Use gafas de protección y guantes y tenga cuidado de no
cortarse.
4. Lime con cuidado los bordes de corte de la hoja con una
lima de grano fino. Lime hacia el borde corte 28 con
el ángulo de corte original (38 grados desde posición
horizontal). Lime solo los bordes de corte rectos 28 de las
hojas. No lime los bordes de corte que se curvan hacia el
centro de la hoja.
5. Dé vuelta el cortasetos para afilar la hoja del fondo.
6. Repita los pasos para afilar el lado opuesto de cada hoja.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
Español
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
45
Français
TAILLE-HAIE
DCM583
Félicitations !
Batterie
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Type de batterie
Fiche technique
Batteries et chargeurs vendus séparément
Tension
Type
Tr/min
Taille de zone fauchage
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
mm
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-15:2009 + A1:2010.
dB(A)
78
LPA(niveau d’émission de pression
acoustique)
90
LWA(niveau de puissance acoustique) dB(A)
K (incertitude pour le niveau
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
46
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
Tension
VDC
36
36
Capacité
Ah
6,0
7,5
Poids
kg
1,88
1,92
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
Fusibles :
Europe
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Taille-haie
DCM583N
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/CE, Taille-haie, Annexe V
LPA (pression acoustique mesurée) 90 dB(A)
incertitude (K) = 1,2 dB (A)
LWA (pression acoustique garantie) 92 dB(A)
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
16.10.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
47
Français
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
48
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires
concernant les taille-haies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Les organes de coupe continuent de
tourner juste après l’extinction du moteur.
Gardez toutes les parties de votre corps loin de la lame.
Ne retirez pas les chutes et ne tenez pas les éléments à
tailler lorsque les lames sont en mouvement. Assurezvous que l’interrupteur soit sur la position d’arrêt
avant de retirer d’éventuels bourrages. Tout moment
d’inattention pendant l’utilisation de l’outil peut engendrer de
graves blessures.
Transportez le taille-hait pour la poignée, lame à l’arrêt.
Installez toujours la cache-lame pour transporter
ou ranger le taille-haie. Les blessures potentielles
liées aux lames peuvent être réduites si le taille-haie est
manipulé correctement.
Tenez l’outil électrique par ses surfaces de préhension
isolées car il est possible que la lame entre en contact
avec des fils cachés. Tout contact des lames avec un fil sous
tension peut mettre les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
L’usage prévu est décrit dans ce manuel d’instructions.
L’utilisation d’accessoires ou la réalisation de tâches avec
cet outil autres que ceux recommandés dans le présent
manuel peut entraîner un risque de blessure et/ou de
dommage matériel.
Ne transportez l’outil avec les mains sur la poignée avant,
l’interrupteur ou la gâchette si la batterie n’a pas d’abord
été retirée.
Si vous n’avez jamais utilisé de taille-haie auparavant, il
est préférable de demander les conseils d’un utilisateur
expérimenté en complément de l’étude de ce manuel.
Ne touchez jamais les lames lorsque l’outil est en marche.
Ne tentez jamais de forcer l’arrêt des lames et
n’abaissez jamais l’outil avant que les lames ne soient
complètement arrêtées.
Contrôlez régulièrement l’absence de dommage ou d’usure sur
les lames. N’utilisez pas l’outil si ses lames sont endommagées.
Prenez soin d’éviter tout contact avec des objets durs (câbles
métalliques, garde-corps par exemple) pendant la taille. Si
vous touchez ce type d’objets accidentellement, éteignez
immédiatement l’outil et contrôlez l’absence de dommage.
Français
•
•
•
•
•
•
•
Si l’outil se met à vibrer de façon anormale, éteignez-le
immédiatement et retirez-en la batterie avant de contrôler
l’absence d’un quelconque dommage.
Si l’outil cale, éteignez-le immédiatement. Retirez la batterie
avant de tenter de supprimer tout bourrage potentiel.
Après utilisation, placez le protège-lame fourni sur les lames.
Rangez l’outil en vous assurant que les lames ne sont pas
à découvert.
Assurez-vous toujours que tous les dispositifs de sécurités sont
correctement installés avant d’utiliser l’outil. Ne tentez jamais
d’utiliser un outil incomplet ou qui a été modifier de façon
non autorisée.
Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil.
Prenez garde aux débris qui peuvent chuter lorsque vous tailler
les parties plus hautes d’une haie.
Tenez toujours l’outil à deux mains et par les
poignées existantes.
Risques résiduels.
Des risques résiduels supplémentaires non indiqués dans les
avertissements de sécurité inclus peuvent survenir lors de
l'utilisation de l'outil. Ces risques peuvent survenir en cas de
mauvaise utilisation, d'utilisation prolongée, etc.
Même en appliquant les réglementations de sécurité
pertinentes et en mettant en œuvre les dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent être évités. Ceux-ci
comprennent :
• Les blessures provoquées par le contact avec des pièces en
rotation/mouvement.
• Les blessures provoquées en changeant des pièces, lames ou
accessoires.
• Les blessures provoquées par une utilisation prolongée de
l'outil. Assurez-vous de faire des pauses régulières lorsque vous
utilisez un outil pour des périodes prolongées.
• Les troubles de l'audition.
• Les risques sanitaires provoqués par l'inspiration de poussières
crées lors de l'utilisation de l'outil (par exemple : le travail sur le
bois, en particulier le chêne, le hêtre, et la fibre MDF.)
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
49
Français
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recharger une batterie (Fig. ?)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 9 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
50
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 10 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Chargement du bloc
Bloc chargé
Délai Bloc chaud/froid
Problème du bloc ou du chargeur
Ce chargeur est conçu pour détecter l’apparition de certains
problèmes. Les problèmes sont indiqués par le voyant rouge qui
clignote rapidement. Si cela se produit, retirez et ré-insérez le
bloc-batterie dans le chargeur. Si le problème persiste, essayez
avec un autre bloc-batterie afin de déterminer si le chargeur
fonctionne correctement. Si le nouveau bloc se recharge
correctement, cela indique que le bloc d’origine est défectueux
et qu’il doit être renvoyé dans un centre d’assistance pour être
recyclé. Si le nouveau bloc indique également un problème
comme le bloc d’origine, faites tester le chargeur et le blocbatterie dans un centre d’assistance agréé.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
Français
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
51
Français
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Type de Batterie
Le DCM583 fonctionne avec un bloc batterie de 36 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : , DCB496, DCB497.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Taille-haie
1Protège-lame
1Batterie
1Chargeur
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
Porter un dispositif de protection auditive.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
N'exposez pas l'outil à la pluie ou à l'humidité
élevée et ne le laissez pas dehors en cas de pluie.
Éteignez l'outil. Retirez la batterie avant
d'effectuer toute opération d'entretien sur
l'outil.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Maintenez les spectateurs à l'écart.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
52
Puissance sonore garantie selon la directive
2000/14/CE.
Français
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. Q)
La date codée de fabrication 29 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur à gâchette
2 Levier de libération
3 Poignée-interrupteur
4 Carter de protection de la lame
5 Poignée de démarrage
6 Lame
7 Protège-lame
8 Compartiment de la batterie
9 Bloc-batterie
10 Bouton de libération de la batterie
Utilisation Prévue
Votre taille-haie DeWALT DCM583 a été conçu pour la taille
des haies et des arbustes. Cet outil est destiné à un usage
professionnel uniquement.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. C–E)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 9 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 9 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. C).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 10 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. E)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 11 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée interrupteur 3 avec l’autre main sur la poignée
anse 5 .
53
Français
Mise en marche (Fig F)
1. Maintenez enfoncée la poignée de démarrage 5 d’une
main.
2. Abaissez le levier de verrouillage 2 , montré dans la figure F
et enfoncez l’interrupteur à gâchette 1 . Une fois l’appareil
en marche, vous pouvez relâcher le levier de verrouillage.
Pour maintenir l’appareil en marche, vous devez maintenir la
poignée de démarrage et la gâchette enfoncées en même
temps. Le relâchement de l’une ou l’autre arrête l’appareil.
AVERTISSEMENT : ne tentez jamais de bloquer un
interrupteur en position MARCHE.
AVERTISSEMENT : ne coupez pas de branches de plus
de 19 mm (3/4 po). Utilisez le taille-haie uniquement
pour couper les arbustes normaux autour des
maisons et des bâtiments.
Instructions d’élagage
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification (Fig. K)
Maintenez des appuis et un équilibre stables et ne vous mettez
pas en déséquilibre. Portez des lunettes de sécurité et des
chaussures antidérapantes lors de l’élagage. Tenez l’appareil
fermement avec les deux mains et mettez l’appareil en marche.
Tenez toujours le taille-haie comme illustré sur la Figure F
avec une main sur la poignée interrupteur 3 et une main sur
la poignée anse 5 . Ne tenez jamais l’appareil par le carter de
protection de la lame 4 .
Your power tool requires no additional lubrication.
1. Après l’utilisation, nettoyez soigneusement les lames avec
un solvant pour résine.
2. Après le nettoyage, appliquez une fine couche de lubrifiant
sur la lame exposée.
3. Placez le taille-haie à la verticale avec les lames vers le sol et
faites fonctionner le taille-haie pendant quelques secondes
pour distribuer le lubrifiant de manière homogène.
4. Glissez le protège-lame 7 sur la lame comme illustré par la
figure K.
Élagage de nouvelles pousses (Fig. H)
Remplacement de la lame (Fig. L-O)
Position de travail (Fig. F)
L’utilisation d’un mouvement de balayage ample, en passant
les dents de la lame à travers les brindilles, est la plus efficace.
Une légère inclinaison vers le bas de la lame dans le sens du
mouvement offre la meilleure coupe.
Niveler les haies (Fig. I)
Pour obtenir des haies parfaitement nivelées, un cordon peut
être tendu sur la longueur de la haie comme guide.
Élagage latéral des haies (Fig. J)
Orientez le taille-haie comme illustré et commencez pas le bas
en balayant vers le haut.
DANGER : TENEZ LES MAINS ÉLOIGNÉES DES LAMES.
AVERTISEMENT : Pour vous protéger contre les blessures,
respectez les règles suivantes :
• LISEZ LA NOTICE D’INSTRUCTIONS AVANT
L’UTILISATION. CONSERVEZ LA NOTICE
D’INSTRUCTIONS.
• Vérifiez l’absence d’objets étrangers dans la haie, par
ex. fils ou clôtures avant chaque utilisation.
• TENEZ LES MAINS SUR LES POIGNÉES. NE VOUS
DÉSÉQUILIBREZ PAS.
• NE PAS UTILISER DANS DES CONDITIONS HUMIDE.
ATTENTION : LA LAME PEUT CONTINUER SON
MOUVEMENT APRÈS L’ARRÊT.
54
AVERTISSEMENT : Bords tranchants. Portez des gants
pour chacune des opérations de maintenance sur la lame
du taille-haie.
Respectez les instructions ci-dessous pour remplacer la lame 6
ou apportez le taille-haie dans un centre d’assistance d’usine
DeWALT, un centre d’assistance agréé DeWALT ou chez un
réparateur qualifié. Utilisez toujours des pièces de rechange
d’origine.
Retrait de la lame
1. Retirez la batterie.
2. À l›aide d›un embout hex de 4 mm, retirez les quatre vis du
cache (12 , et la vis cache de la longue lame ainsi que les
rondelles 13 , comme illustré par la figure L. Conservez les
vis et les rondelles.
3. Soulevez le cache 14 en plaçant et en tournant un
tournevis plat sous l’arrière du cache 15 .
4. Retirez complètement la vis de lame et les rondelles 16
, soulevez l’avant de la lame 6 pour la sortir de la tige de
raccord 17 et tirez la lame hors du taille-haie.
5. Retirez la tige de raccord supérieure 17 en soulevant l’avant
et l’arrière et en la positionnant de façon qu’elle tourne
autour du roulement 18 .
Installation de la lame
1. Installez la vis de la lame et les rondelles 16 de l’ancienne
lame dans les trous de la nouvelle lame.
Français
2. Alignez la vis de lame 16 de la nouvelle lame et la pièce
rectangulaire 19 avec leurs logements respectifs sur le
taille-haie.
3. Serrez la vis de lame. Ne la serrez pas complètement.
Faites coulisser la lame inférieure 20 d’avant en arrière et
enfoncez-la doucement jusqu’à ce que la lame attrape le
tenon 21 de la tige de raccord inférieure 22 . Assurez-vous
que la tige de raccord inférieure reste en place.
4. Serrez complètement la vis de lame 16 .
5. Replacez la tige de raccord supérieure 17 sur la came
excentrique 23 , en l’orientant autour du roulement 18
. Assurez-vous que le tenon pointe vers le bas dans la
direction de la lame supérieure 24 .
6. Faites coulissez la lame supérieure d’avant en arrière
jusqu’à ce que la lame attrape le tenon de la tige de
raccord supérieure.
7. Replacez le cache 14 et fixez-le à l’aide des 4 vis du cache
12 . Replacez la vis cache de la longue lame et les rondelles
13 dans le bon ordre dans le trou le plus proche de la lame.
La lames sont des lames en acier trempé de grande qualité qui,
en cas d’utilisation normale, ne nécessitent aucun affûtage.
Cependant, si vous touchez accidentellement un grillage (figure
O), des pierres, du verre et d’autres objets durs, il se peut que
vous ébréchiez la lame. Il n’est pas nécessaire de remédier à
cette ébréchure tant qu’elle n’interfère pas avec le mouvement
de la lame. Si elle interfère retirez la batterie et utilisez une lime
fine ou une pierre à affûter pour corriger l’ébréchure. Si le taillehait chute, contrôlez avec soin l’absence de dommage. Si la
lame est courbée, que son corps est fissuré, que ses poignées
sont cassées ou si vous constatez une quelle qu’autre condition
qui pourrait nuire au bon fonctionnement du taille-haie,
contactez votre centre d’assistance agréé DeWALT le plus proche
pour y faire effectuer les réparations avant de réutiliser l’outil.
Les engrais et autres produits chimiques pour jardin contiennent
des éléments qui accélèrent grandement la corrosion des
métaux. Ne rangez pas l’appareil à proximité d’engrais ou de
produits chimiques.
Une fois la batterie retirée, n’utilisez que du savon doux et
un chiffon humide pour nettoyer l’appareil. Ne laissez jamais
aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’appareil et n’immergez
jamais aucune de ses pièces dans aucun liquide. Empêchez les
lames de rouiller en appliquant une légère couche d’huile pour
machine après chaque nettoyage.
Affûtage de la lame (Fig. P)
• POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES, GARDEZ LA LAME
BIEN AFFÛTÉE. UNE LAME ÉMOUSSÉE NE TAILLE PAS DE
FAÇON NETTE.
• POUR AFFÛTER LA LAME, ASSUREZ-VOUS QUE LA BATTERIE
A ÉTÉ RETIRÉE.
REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE LAME QUI SERAIT
COURBÉE OU ENDOMMAGÉE
Il est recommandé de faire réaliser l’affûtage des lames par un
centre d’assistance de l’usine DeWALT. Cependant, les bords de
la lame peuvent être affûtés à l’aide d’une lime fine 25 .
1. Faites tourner le taille-haie jusqu’à ce que les lames 26
et la dent du carter de protection 27 soient décalées
suffisamment pour que la dent du carter ne puisse pas
être touchée par la lime. NE limez PAS la dent du carter
de protection.
2. Assurez-vous que le levier de verrouillage est engagé, que
la lame est arrêtée et que la batterie a été retirée avant
d’affûter la lame.
3. Portez une protection oculaire adaptée et des gants et faites
attention à ne pas vous couper.
4. Limez soigneusement les bords tranchants de la lame à
l’aide d’une lime fine. Limez vers la pointe 28 suivant l’angle
de coupe d’origine (38° par rapport à l’horizontale). Ne limez
que les bords droits 28 des lames. Ne limez pas au niveau
où le bord tranchant se courbe vers le centre de la lame.
5. Retournez le taille-haie pour affûter la lame inférieure.
6. Répétez les mêmes étapes pour affûter le côté opposé de
chaque lame.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
55
Français
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
56
Italiano
TAGLIASIEPI
DCM583
Congratulazioni!
Pacco batteria
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Tipo batterie
Dati Tecnici
Batterie e caricabatterie venduti separatamente
Tensione
Tipo
giri al minuto
Dimensioni della falciata
Peso (senza blocco batteria)
VDC
mm
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-15:2009 + A1:2010
78
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
90
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
Tensione
VDC
36
36
Capacità
Ah
6,0
7,5
Peso
kg
1,88
1,92
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei pacchi
batteria
Peso
Fusibili:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Tagliasiepi
DCM583
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/CE Tagliasiepi, Allegato V
LPA (potenza sonora misurata) 90 dB(A)
incertezza (K) = 1,2 dB (A)
LWA (potenza sonora garantita) 92 dB(A)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
16.10.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
57
Italiano
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
58
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
Italiano
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per
tagliasiepi
•
•
•
•
•
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
•
•
•
•
AVVERTENZA: gli elementi di taglio continuano a ruotare
dopo lo spegnimento del motore.
Tenere tutte le parti del corpo lontano dalla lama. Non
rimuovere il materiale tagliato o tenere il materiale da
tagliare quando le lame sono in movimento. Assicurarsi
che l’interruttore sia spento durante la rimozione del
materiale inceppato. Un solo attimo di distrazione durante
l’uso dell’apparato potrebbe provocare gravi lesioni personali.
Trasportare il tagliasiepi per la maniglia con la lama di
taglio arrestata. Durante il trasporto o quando si ritira il
tagliasiepi montare sempre il coperchio del dispositivo
di taglio. La manipolazione corretta del tagliasiepi ridurrà
possibili lesioni personali dovute al contatto con le lame.
Tenere l’elettroutensile solamente tramite le apposite
impugnature isolanti, poiché la lama può entrare in
contatto con fili nascosti. Le lame da taglio che vengono a
contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte dell’elettroutensile
e possono provocare la folgorazione dell’operatore.
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. L’uso di
accessori o attrezzature diversi, o l’impiego di questo utensile
per scopi diversi da quelli raccomandati in questo manuale di
istruzioni possono comportare il rischio di infortuni e/o danni
materiali.
Non trasportare l’apparato con le mani sull’impugnatura
anteriore, l’interruttore o l’interruttore a grilletto a meno che la
batteria non sia stata rimossa.
Se non si è mai utilizzato un tagliasiepi prima d’ora,
preferibilmente chiedere istruzioni pratiche a un utente esperto
oltre alla consultazione di questo manuale.
Non toccare mai le lame mentre l’apparato è in funzione.
Non tentare mai di forzare l’arresto delle lame. Non posare
mai l’apparato fino a quando le lame non si saranno
completamente arrestate.
Controllare regolarmente le lame per la presenza di danni
e usura. Non utilizzare l’apparato quando le lame sono
danneggiate.
59
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
Fare attenzione ad evitare oggetti duri (ad esempio fili
metallici, ringhiere) durante il taglio. Se uno qualsiasi di tali
oggetti dovesse essere accidentalmente colpito, spegnere
immediatamente l’apparato e verificare la presenza di
eventuali danni.
Nel caso in cui l’apparato comincia a vibrare in modo
anomalo, spegnerlo immediatamente e rimuovere la batteria
quindi controllare la presenza di eventuali danni.
Se l’apparato si blocca, spegnerlo immediatamente.
Rimuovere la batteria prima di tentare di rimuovere
eventuali ostruzioni.
Dopo l’uso, posizionare la guaina della lama fornita in
dotazione sulle lame. Ritirare l’apparato assicurandosi che la
lama non sia esposta.
Assicurarsi sempre che tutte le protezioni siano montate
durante l’utilizzo dell’apparato. Non tentare mai di utilizzare
un apparato incompleto o un apparato con modifiche
non autorizzate.
Non permettere mai ai bambini di utilizzare l’apparato.
Fare attenzione alla caduta di detriti quando si tagliano i
fianchi più alti di una siepe.
Tenere sempre l’apparato con entrambe le mani e le
impugnature in dotazione.
Rischi residui.
Ulteriori rischi residui potrebbero scaturire se l'apparato viene
usato in un modo non indicato nelle avvertenze di sicurezza
accluse. Questi rischi possono scaturire da uso scorretto, uso
prolungato, ecc.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Sono inclusi:
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti/in
movimento.
• Lesioni causate quando si cambiano parti, lame o accessori.
• Lesioni causate dall'uso prolungato di un utensile. Quando si
usa un utensile per periodi prolungati, assicurarsi di prendere
delle pause regolari.
• Menomazioni uditive.
• Rischi per la salute causati dalla respirazione della polvere
sviluppata durante l'uso dell'apparato (come quando si lavora
con il legno, specialmente di quercia, di faggio e fibre di media
densità o MDF).
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
60
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. ?)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 9 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 10 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Ricarica del pacco
Pacco ricaricato
Ritardo pacco caldo/freddo
Pacco batteria o caricabatteria
difettoso
Questo caricabatterie è progettato per rilevare alcuni problemi
che potrebbero verificarsi. I problemi sono indicati con
una spia rossa lampeggiante in modo rapido. In tal caso,
rimuovere e reinserire la batteria nel caricatore. Se il problema
persiste, provare un altro pacco batteria per determinare se
il caricabatterie funziona correttamente. Se il nuovo pacco
si carica correttamente, il pacco originale è difettoso e deve
essere restituito a un centro di assistenza o un altro centro di
raccolta per il riciclaggio. Se il nuovo pacco batteria mostra
la stessa indicazione dei problemi di quello originale, far
testare il caricabatterie e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
61
Italiano
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
62
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
Italiano
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Tipo batterie
Il modello DCM583 funziona con un pacco batteria da 36 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: , DCB496,
DCB497. Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Tagliasiepi
1 Guaina
1Batteria
1Caricabatteria
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Non esporre l'apparato a pioggia o umidità
elevata né lasciarlo all'esterno quando piove.
Spegnere l'apparato. Prima di qualsiasi
manutenzione dell'apparato, rimuovere la
batteria.
Tenere lontano gli astanti.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Direttiva 2000/14/CE potenza sonora garantita.
63
Italiano
Posizione del Codice Data (Fig. Q)
Il codice data 29 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore di azionamento
2 Levetta di sblocco
3 Impugnatura dell’interruttore
4 Riparo lama
5 Impugnatura a staffa
6 Lama
7 Guaina
8 Alloggiamento della batteria
9 Pacco batteria
10 Pulsante di rilascio della batteria
Utilizzo Previsto
Il tagliasiepi DeWALT, DCM583 è stato progettato per il taglio
di siepi e arbusti. Questo apparato è destinato esclusivamente
all’uso professionale.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. C–E)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 9 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 9 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. C).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 10 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. E)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 11 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura dell’interruttore 3 , e l’altra mano
sull’impugnatura a staffa 5 .
Accensione (Fig F)
1. Premere e tenere l’impugnatura a staffa (5) con una mano.
64
2. Spingere verso il basso sulla levetta di sblocco (2), mostrata
in figura F, e premere l’interruttore di azionamento (1). Una
volta che l’unità è in funzione, è possibile rilasciare la levetta
di sblocco. Al fine di mantenere l’unità in funzione, occorre
continuare a premere l’impugnatura a staffa e il grilletto
contemporaneamente. In caso di rilascio di una delle due
parti l’apparecchio si spegnerà.
AVVERTENZA: non tentare mai di bloccare
l’interruttore in posizione ON.
AVVERTENZA: non tagliare gambi superiori a 19
mm. Utilizzare il tosasiepi solo per il taglio di arbusti
normali intorno a case ed edifici.
Istruzioni di potatura
Posizione di lavoro (Fig. F)
Mantenere un appoggio ed equilibrio sicuri e non sbilanciarsi.
Indossare occhiali protettivi e calzature antiscivolo durante la
potatura. Tenere l’unità saldamente con entrambe le mani e
accendere l’unità. Tenere sempre il tosaerba come mostrato in
Figura F, con una mano sulla maniglia dell’interruttore 3 e una
mano sulla maniglia a staffa 5 . Non tenere mai l’unità tramite il
paralama 4 .
Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione (Fig. K)
Your power tool requires no additional lubrication.
1. Dopo l’uso, pulire accuratamente le lame con un solvente
di resina.
2. Dopo la pulizia, applicare un sottile strato di lubrificante alla
lama esposta.
3. Ruotare il tosasiepi in posizione verticale con le lame verso
terra e farlo funzionare per alcuni secondi per disperdere
completamente la lubrificazione.
4. Infilare la guaina (7) sulla lama, come mostrato nella figura K.
Sostituzione della lama (Fig. L-O)
L’uso di un movimento ampio, alimentando i denti della lama
attraverso i rami, è più efficace. Una leggera inclinazione verso
il basso della lama nella direzione del moto rende il taglio
migliore.
AVVERTENZA: Estremità affilate. Indossare guanti
durante l’esecuzione di interventi di manutenzione sulla
lama di taglio.
Seguire le istruzioni di seguito per sostituire la lama (6) o portare
il tagliasiepi presso un centro di assistenza di fabbrica DeWALT,
un centro di assistenza autorizzato DeWALT o altro personale
qualificato. Utilizzare sempre pezzi di ricambio originali.
Siepi uniformI (Fig. I)
Rimozione della lama
Taglio di nuova vegetazione (Fig. H)
Per ottenere siepi eccezionalmente uniformi è possibile
allungare un pezzo di filo lungo tutta la lunghezza della siepe
come guida.
Potatura laterale delle siepi (Fig. J)
Orientare il tosasiepi come mostrato e cominciare dal basso e
spazzare verso l’alto.
PERICOLO: TENERE LE MANI LONTANE DALLE LAME.
AVVERTENZA: Per proteggersi dalle lesioni, osservare
quanto segue.
• LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.
CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI.
• Controllare la siepe per la presenza di oggetti estranei
come fili metallici o recinzioni prima di ogni utilizzo.
• TENERE LE MANI SULLE IMPUGNATURE. NON
SPORGERSI TROPPO.
• NON USARE IN CONDIZIONI DI BAGNATO.
ATTENZIONE: LA LAMA POTREBBE MUOVERSI DOPO LO
SPEGNIMENTO.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
1. Rimuovere la batteria.
2. Utilizzando una punta esagonale da 4 mm, rimuovere le
quattro viti del coperchio (12) e la vite della lama lunga/
coperchio e le rondelle (13) come mostrato in figura L.
Conservare le viti e le rondelle.
3. Sollevare il coperchio (14) posizionando un cacciavite a testa
piatta sotto la parte posteriore del coperchio (15) e ruotare.
4. Rimuovere completamente la vite della lama e le rondelle
(16), sollevare la parte anteriore della lama (6) per sganciarla
dalla biella di collegamento (17) ed estrarre la lama dal
tagliasiepi.
5. Rimuovere la biella di collegamento superiore (17)
sollevando la parte anteriore e posteriore e inclinarla per
farla ruotare attorno al cuscinetto (18).
Inserimento della lama
1. Inserire la vite della lama e le rondelle (16) della vecchia
lama nel foro della nuova lama.
2. Allineare la vite della lama (16) sulla nuova lama e il tessuto
rettangolare (19) ai rispettivi alloggiamenti nel tagliasiepi.
3. Stringere la vite della lama. Non serrare completamente. Far
scorrere la lama inferiore (20) avanti e indietro, e premere
leggermente verso il basso fino a che la lama non si innesta
nel montante (21) sulla biella di collegamento inferiore (22).
Assicurarsi che la biella di collegamento inferiore sia ancora
in posizione.
4. Serrare completamente la vite della lama (16).
65
Italiano
5. Inserire la biella di collegamento superiore (17) indietro sulla
camma eccentrica (23), inclinandola attorno al cuscinetto
(18). Assicurarsi che il montante sia rivolto verso il basso
verso la lama superiore (24).
6. Far scorrere la lama superiore avanti e indietro fino a
quando la lama non si innesta nel montante sulla biella di
collegamento superiore.
7. Riposizionare il coperchio (14) e fissare con le 4 viti del
coperchio (12). Riposizionare la vite della lama lunga/
coperchio e le rondelle (13) nell’ordine corretto nel foro più
vicino alla lama.
Le lame di taglio sono realizzate in acciaio temprato di alta
qualità e con l’uso normale non richiedono la riaffilatura.
Tuttavia, se si colpisce accidentalmente un recinto metallico
(figura O), pietre, vetro o altri oggetti duri, la lama potrebbe
incrinarsi. Non è necessario eliminare questa incrinatura purché
non interferisca con il movimento della lama. Se dovesse
interferire, rimuovere la batteria e utilizzare una lima a denti
fini o una pietra per affilare per rimuovere l’incrinatura. In
caso di caduta del tagliasiepi, ispezionarlo accuratamente
per la presenza di eventuali danni. Se la lama viene piegata,
l’alloggiamento incrinato, le impugnature rotte o se si nota
qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento
del tagliasiepi, contattare il centro di assistenza autorizzato
DeWALT di zona per le riparazioni del caso prima di rimetterlo
in uso.
Fertilizzanti e altre sostanze chimiche per il giardinaggio
contengono agenti che accelerano notevolmente la corrosione
dei metalli. Non conservare l’unità su o accanto a fertilizzanti o
sostanze chimiche.
Con la batteria rimossa, utilizzare solo sapone neutro e un panno
umido per pulire l’unità. Non far penetrare del liquido all’interno
dell’unità, e non immergere alcuno dei suoi componenti
direttamente in un liquido. Impedire la formazione di ruggine
sulle lame mediante l’applicazione di una pellicola di olio per
macchine leggero dopo la pulizia.
Affilatura della lama (Fig. P)
• MANTENERE LA LAMA AFFILATA PER PRESTAZIONI OTTIMALI.
UNA LAMA SMUSSATA NON TAGLIA IN MODO NETTO.
• DURANTE L’AFFILATURA DELLA LAMA, ASSICURARSI DI
RIMUOVERE LA BATTERIA.
SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LAME PIEGATE O
DANNEGGIATE
Si raccomanda di eseguire l’affilatura delle lame presso un
centro di assistenza di fabbrica DeWALT. Tuttavia, i bordi della
lama possono essere affilati utilizzando una lima a denti fini (25).
1. Far funzionare il tagliasiepi fino a che le lame di taglio (26) e
i denti della protezione (27) sono abbastanza distanziati per
far sì che la lima non tocchi i denti della protezione. NON
limare i denti della protezione.
2. Assicurarsi che la levetta di sblocco sia innestata, la lama
si sia fermata e la batteria sia stata rimossa prima di affilare
la lama.
3. Indossare protezioni adeguate per gli occhi e guanti, e fare
attenzione a non tagliarsi.
66
4. Limare con cura i bordi di taglio della lama con una lima a
denti fini. Limare verso il tagliente (28) all’angolo di taglio
originale (38 gradi rispetto all’orizzontale). Limare soltanto
i taglienti rettilinei (28) delle lame. Non limare dove il
tagliente si curva al centro della lama.
5. Capovolgere il tagliasiepi per affilare la lama inferiore.
6. Ripetere i passaggi per affilare il lato opposto di ogni lama.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Nederlands
HEGGENSCHAAR
DCM583
Hartelijk gefeliciteerd!
Accu
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Accutype
Technische gegevens
Accu’s en laders worden apart verkocht
Spanning
Type
TPM
Afmeting schaargedeelte
Gewicht (zonder accuset)
VDC
mm
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-215:2009 + A1:2010.
dB(A)
78
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
90
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
DCB496
Li-Ion
DCB497
Li-Ion
Spanning
VDC
36
36
Capaciteit
Ah
6,0
7,5
Gewicht
kg
1,88
1,92
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van
accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Heggenschaar
DCM583
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009
+ A1:2010.
2000/14/EC, Heggenschaar, Bijlage V
LpA (gemeten geluidsvermogen) 90 dB(A)
onzekerheid (K) = 1,2 dB (A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 92 dB(A)
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
16.10.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
67
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
68
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Nederlands
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
heggenscharen
•
•
•
WAARSCHUWING: De knipelementen werken nog enige
tijd nadat de machine is uitgeschakeld.
Houd alle lichaamsdelen weg bij het schaarblad.
Verwijder geen geknipt materiaal en houd geen te
knippen materiaal vast wanneer de bladen in beweging
zijn. Controleer dat de schakelaar in de uit-stand staat
wanneer u vastgeklemd materiaal weghaalt. Een
moment van onoplettendheid tijdens het werken met het
gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
Draag de heggenscharen aan de handgreep wanneer
het schaarblad is gestopt. Plaats altijd de kap over het
knipgereedschap wanneer u de heggenschaar vervoert
of opbergt. Een goede behandeling van de heggenschaar zal
de mogelijkheid van persoonlijk letsel door de schaarbladen
doen afnemen.
Houd het elektrisch gereedschap uitsluitend vast bij
de geïsoleerde handgrepen, omdat het schaarblad
verborgen bedrading kan raken. Schaarbladen die in
contact komen met bedrading waar spanning op staat,
kunnen metalen onderdelen van het elektrisch gereedschap
onder stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
69
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het bedoeld gebruik wordt beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Het gebruik van een accessoire of
hulpstuk of het uitvoeren van een handeling met dit
gereedschap voor andere doeleinden dan wordt geadviseerd
in deze gebruiksaanwijzing, kan leiden tot gevaar voor
persoonlijk letsel en/of materiële schade.
Draag het gereedschap niet met uw handen op de voorste
handgreep, de schakelaar of de aan/uit-schakelaar als de accu
niet is uitgenomen.
Als u nog niet eerder met een heggenschaar hebt gewerkt,
vraag dan een ervaren gebruiker u praktische aanwijzingen te
geven, en bestudeer ook deze handleiding.
Raak de schaarbladen nooit aan wanneer het
gereedschap werkt.
Probeer nooit de bladen tot stilstand te dwingen. Leg het
gereedschap pas neer wanneer de bladen volledig tot stilstand
zijn gekomen.
Controleer de bladen regelmatig op beschadigingen en
slijtage. Gebruik het gereedschap niet wanneer de bladen
beschadigd zijn.
Ga voorzichtig te werk en vermijd harde voorwerpen (bijv.
metalen draad, afrasteringen) tijdens het knippen. Als u per
ongeluk een dergelijk voorwerp raakt, schakel het gereedschap
dan onmiddellijk uit en controleer het op beschadiging.
Als het gereedschap abnormaal begint te trillen, schakel
het dan onmiddellijk uit, neem de accu uit en controleer het
gereedschap op beschadigingen.
Als het gereedschap hapert, schakel het dan onmiddellijk
uit. Neem de accu uit voordat u probeert de obstructie te
verwijderen.
Plaats na gebruik de meegeleverde kap voor het schaarblad
over de schaar. Berg het gereedschap op en let er daarbij op
dat het schaarblad niet onbedekt is.
Zorg er altijd voor dat alle beschermkappen zijn gemonteerd
wanneer u het gereedschap gebruikt. Probeer nooit
gereedschap dat incompleet is of gereedschap waarop
ongeautoriseerde modificaties zijn uitgevoerd, te gebruiken.
Laat nooit kinderen het gereedschap gebruiken.
Let goed op materiaal dat u afknipt en dat van boven van de
heg valt.
Houd het gereedschap altijd met beide handen vast en aan de
handgrepen die zijn meegeleverd.
Overige risico's.
Overige risico's kunnen optreden wanneer het
gereedschap niet wordt gebruikt conform de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen. Deze risico's kunnen het gevolg
zijn van verkeerd gebruik, langdurig gebruik, enzovoorts.
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de
veiligheidsvoorzieningen toegepast, sommige risico’s kunnen
niet worden vermeden. Deze omvatten:
• verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
draaiende/bewegende onderdelen,
• verwondingen die worden veroorzaakt bij de vervanging van
onderdelen, bladen of accessoires,
70
•
•
•
verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van een apparaat. Als u een apparaat langdurig moet
gebruiken, neem dan regelmatig een pauze.
gehoorbeschadiging,
gezondheidsrisico's als gevolg van de inademing van stof
tijdens het gebruik van uw gereedschap (bijv. als u werkt met
hout, vooral eiken, beuken of MDF).
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
•
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] ?)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 9 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 10 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laden van de accu
Accu opgeladen
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging
Hete/Koude Accu)
Probleem met accu of lader
Deze lader is ontworpen om problemen die kunnen ontstaan,
te detecteren. Wanneer het rode lampje snel knippert is dat een
teken dat er problemen zijn. Neem in dat geval de accu uit en
zet de accu weer in de lader. Houdt het probleem aan, probeer
dan een andere accu zodat u kunt vaststellen of de lader wel
goed werkt. Als de nieuwe accu wel goed wordt opgeladen,
is de oorspronkelijke accu kapot en moet deze worden
teruggestuurd naar het servicecentrum of bij een inzamelpunt
worden ingeleverd voor recycling. Als de nieuwe accu dezelfde
problemen geeft als de oorspronkelijke, laat dan de lader en de
accu testen bij een erkend servicecentrum.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
71
Nederlands
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
72
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
•
•
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
Nederlands
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Accutype
De DCM583 werkt op een 36-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: , DCB496, DCB497.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Heggenschaar
1Schaarbeschermingskap
1Accu
1Lader
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Stel het apparaat niet bloot aan regen of een
hoog vochtgehalte en laat het niet buiten staan
terwijl het regent.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
73
Nederlands
Schakel het gereedschap uit. Voordat u
onderhoud aan het apparaat uitvoert, dient u
de accu uit het apparaat te verwijderen.
Zorg ervoor dat omstanders uit de buurt
blijven.
Richtlijn 2000/14/EG: gegarandeerd
geluidsvermogen.
Positie Datumcode (Afb. Q)
De datumcode 29 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontgrendelingshendel
3 Schakelaarhandgreep
4 Zaagbladbeschermkap
5 Beugelhandgreep
6 Zaagblad
7 Schaarbeschermingskap
8 Accubehuizing
9 Accu
10 Accu-ontgrendelknop
Gebruiksdoel
De DeWALT-heggenschaar type DCM583 is ontworpen voor het
knippen van heggen en struiken. Dit gereedschap is uitsluitend
bedoeld voor professioneel gebruik.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
74
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. C–E)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 9 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 9 in de handgreep van de
lamp (Afb. C).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 10 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. E)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 11 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Nederlands
Juiste positie van de handen (Afb. G)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één hand
op de schakelaarhandgreep 3 en de andere op de
beugelhandgreep 5 .
Inschakelen (Afb. F)
1. Houd de beugelhandgreep (5) in één hand vast en knijp de
handgreep in.
2. Duw de ontgrendelingshendel (2), die wordt getoond
in afbeelding in F, en knijp de aan/uit-schakelaar in
1 . Wanneer het gereedschap eenmaal werkt, kunt
u de schakelaar van de vergrendeling in de Uit-stand
loslaten. U houdt het gereedschap in werking door de
beugelhandgreep en de aan/uit-schakelaar tegelijkertijd
ingedrukt te houden. Laat u één van beide los, dan wordt
het gereedschap uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit een schakelaar in
de stand ON te vergrendelen.
WAARSCHUWING: Knip geen stengels die dikker
zijn dan 19 mm. Knip met de heggenschaar alleen
normale struiken rond woningen en gebouwen.
•
LEES VOOR GEBRUIK DE INSTRUCTIEHANDLEIDING.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING.
• Controleer voor gebruik de heg op vreemde
voorwerpen, zoals draden of schuttingen.
• HOUD DE HANDEN OP DE HANDGREPEN. REIK NIET
BUITEN UW MACHT.
• NIET GEBRUIKEN ONDER NATTE OMSTANDIGHEDEN.
VOORZICHTIG: NA UITSCHAKELING KAN HET NOG EVEN
DUREN VOORDAT HET SNIJBLAD STILSTAAT.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering (Afb. K)
Houd uw voeten stevig aan de grond en blijf in evenwicht,
reik niet buiten uw macht. Draag een veiligheidsbril, antislipschoeisel tijdens het knippen. Houd het gereedschap stevig
met beide handen vast en schakel het gereedschap in. Houd de
heggenschaar altijd vast zoals in Afbeelding F wordt getoond,
met één hand op de schakelaarhandgreep 3 en één hand op
de beugelhandgreep 5 . Houd het gereedschap nooit vast bij
de beschermkap 4 van het snijblad.
Your power tool requires no additional lubrication.
1. Maak na gebruik de snijbladen voorzichtig schoon met een
oplosmiddel voor hars.
2. Breng na het schoonmaken een lichte film van smeermiddel
op het onbedekte snijblad aan.
3. Draai de heggenschaar in verticale stand met de
snijbladen naar de grond gericht en laat de heggenschaar
enkele seconden lopen zodat het smeermiddel zich kan
verspreiden.
4. Schuif de schaarbeschermingskap 7) over het schaarblad
zoals wordt getoond in afbeelding K.
Nieuwe aangroei knippen (Afb. H)
Blad vervangen (Afb. L–O)
U werkt het meest doelmatig wanneer u met een brede,
zwaaiende beweging de tanden van het snijblad door de takjes
beweegt. Een lichte neerwaartse kanteling van het snijblad in de
richting van de beweging geeft het beste knipresultaat.
WAARSCHUWING: Scherpe randen. Draag
handschoenen wanneer u onderhoud aan het blad van de
heggenschaar uitvoert.
Volg onderstaande instructies op voor het vervangen van het
blad 6 of breng de heggenschaar naar een servicecentrum van
de DeWALT-fabriek, een officieel DeWALT-servicecentrum of
ander gekwalificeerd servicepersoneel. Gebruik altijd identieke
vervangende onderdelen.
Instructies voor het knippen
Werkpositie (Afb 6)
Heggen recht knippen (Afb. I)
U krijgt uitzonderlijk rechte heggen wanneer u als richtlijn een
touwtje spant over de lengte van de heg.
Zijkant van heggen knippen (Afb. J)
Richt de heggenschaar zoals wordt getoond, begin onderaan en
zwaai de schaar omhoog.
GEVAAR: HOUD UW HANDEN ALTIJD WEG BIJ DE
SNIJBLADEN
WAARSCHUWING: Ga voorzichtig te werk zodat u zich
niet verwondt, neem het volgende in acht:
Verwijdering van het schaarblad
1. Neem de accu uit.
2. Verwijder met een inbussleutel van 4 mm de vier schroeven
12 van de kap en de lange schroef van het blad/de kap en
de ringen 13 , zoals wordt getoond in afbeelding L. Bewaar
de schroeven en ringen goed.
75
Nederlands
3. Wrik de kap 14 los door een schroevendraaier met een
platte kop onder de achterzijde van de kap 15 te plaatsen
en te draaien.
4. Verwijder de schroef van het blad en de ringen 16 volledig,
licht de voorzijde van het blad (6) op, maak het los van de
verbindingsstang 17 en trek het blad uit de heggenschaar.
5. Verwijder de bovenste verbindingsstang 17 door deze aan
de voorzijde en de achterzijde op te tillen en zo in een hoek
te houden dat de stang roteert rond het lager 18 .
Een schaarblad installeren
1. Plaats de schroef en de ringen 16 uit het oude blad in het
gat in het nieuwe blad.
2. Houd de schroef 16 op het nieuwe blad en het
rechthoekige weefsel 19 tegenover de bijbehorende
sleuven in de heggenschaar.
3. Zet de schroef voor het grootste gedeelte vast. Zet de
schroef nog niet helemaal vast. Schuif het onderste blad 20
heen en weer, en druk het wat omlaag tot het blad de post
21 op de onderste verbindingsstang 22 pakt. Let erop dat
de onderste verbindingsstang nog op z’n plaats zit.
4. Zet de schroef 16 van het blad geheel vast.
5. Plaats de bovenste verbindingsstang 17 terug op de
excentrische nok 23 , breng de stang in een hoek rond het
lager 18 . Zorg ervoor dat de post omlaag wijst naar het
bovenste blad 24 .
6. Schuif het bovenste blad heen en weer, en druk het
wat omlaag tot het blad de post op de bovenste
verbindingsstang pakt.
7. Vervang de kap 14 en de kap vast met de 4 schroeven 12 .
Plaats het lange blad/de schroef van de kap en de ringen
13 in de juiste volgorde terug in het gat dat het dichtst bij
het blad is.
De bladen van de schaar zijn gemaakt van hoogwaardig,
gehard staal en bij normaal gebruik zal slijpen niet nodig zijn.
Maar als u per ongeluk een afrastering (afbeelding O), stenen,
glas of andere harde voorwerpen geraakt, kunt u een braam in
het blad maken. Het is niet nodig deze braam te verwijderen
zolang deze de beweging van het blad van de schaar niet
belemmert. Als dat wel het geval is, moet u de accu uitnemen
en met een fijne vijl of een slijpsteen de braam verwijderen.
Als u de heggenschaar laat vallen, moet u deze zorgvuldig
op beschadigingen inspecteren. Als het blad van de schaar
gebogen is, de behuizing gescheurd is, handgrepen zijn
gebroken of als u iets anders ziet dat van invloed kan zijn op
de werking van de heggenschaar, neem dan contact met het
officiële DeWALT-servicecentrum waaruit operaties kunnen
worden uitgevoerd, voordat u de schaar weer in gebruik neemt.
Kunstmest en andere chemicaliën voor de tuin bevatten actieve
stoffen die de corrosie van metalen zeer versnellen. Berg het
apparaat niet op bij of op kunstmest of chemicaliën.
Maak het apparaat schoon met alleen een milde zeepoplossing
en vochtige doek, nadat u de accu hebt uitgenomen. Laat nooit
vloeistof in het apparaat komen; dompel nooit een onderdeel
van het apparaat onder in een vloeistof. Voorkom dat de bladen
76
roesten door er na het schoonmaken een laagje lichte machineolie op aan te brengen.
Slijpen van het blad (Afb. P)
• HOUD HET BLAD VAN DE SCHAAR SCHERP ZODAT HET
APPARAAT OPTIMAAL PRESTEERT. EEN BLAD DAT NIET
SCHERP IS KNIPT NIET GOED.
• WANNEER U HET BLAD SLIJPT, IS HET BELANGRIJK DAT DE
ACCU IS UITGENOMEN.
VERVANG EEN VERBOGEN OF BESCHADIGD
BLAD ONMIDDELLIJK
U kunt het beste de bladen van de schaar laten slijpen door het
servicecentrum van de fabriek van DeWALT. U kunt echter de
randen van het blad slijpen met een fijne vijl 25 .
1. Laat de heggenschaar werken tot de bladen 26 van de
schaar en de beschermende tanden 27 voldoende van
elkaar verwijderd staan en de beschermende tanden niet
door de vijl kunnen worden geraakt. VIJL de beschermende
tanden niet.
2. Controleer dat de hendel voor de vergrendeling in de uitstand is ingeschakeld, het blad van de schaar is gestopt
en de accu is uitgenomen, voordat u het blad van der
schaar slijpt.
3. Draag de juiste oogbescherming en handschoenen, ga
voorzichtig te werk zodat u zich niet snijdt.
4. Vijl voorzichtig de snijranden van het blad van de schaar
met een fijne vijl. Vijl naar de snijrand 28 toe onder de
oorspronkelijke snijhoek (38 graden van horizontaal). Vijl
alleen de rechte snijranden 28 van de bladen van de
schaar. Vijl niet waar de snijrand zich naar het midden van
het blad buigt.
5. Draai de heggenschaar om en slijp het onderste blad.
6. Herhaal deze stappen en slijp de tegenovergestelde zijde
van elk blad.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
Nederlands
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
77
Norsk
HEKKSAKS
DCM583
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCM583N
36
1
VDC
RPM
Klippebredde
Vekt (uten batteripakke)
1550
19
4,1
mm
kg
dB(A)
90
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
dB(A)
1,2
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
DCB496
Li-Ion
Batteritype
DCB497
Li-Ion
Spenning
VDC
36
36
Kapasitet
Ah
6,0
7,5
Vekt
kg
1,88
1,92
78
kg
0,82
230V verktøy
10 A, nettspenning
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-215:2009 + A1:2010:
dB(A)
78
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
Sikringer:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
VAC
Vekt
Batterier og ladere selges separat
Spenning
Type
Charger
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Hekksaks
DCM583
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009
+ A1:2010.
2000/14/EU, Hekksaks, vedlegg V
LpA (målt lydeffekt) 90 dB(A)
usikkerhet (K) = 1,2 dB (A)
LWA (garantert lydeffekt) 92 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
16.10.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
Norsk
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
79
Norsk
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsanvisninger for hekksakser
•
80
ADVARSEL: Klippeelementene vil fortsette å rotere etter at
motoren er slått av.
Hold alle kroppsdeler unna klippebladet. Ikke fjern
avkapp eller hold i noe som skal klippes når bladene
er i bevegelse. Pass på at bryteren er av når du fjerner
fastkjørt materiale. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under
bruk av verktøyet kan føre til alvorlig personskade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bær hekksaksen i håndtaket med klippebladet stoppet.
Sett alltid sliren på bladet når du transporterer eller
lagrer hekksaksen. Korrekt håndtering av hekksaksen vil
redusere faren for personskader fra klippebladene.
Hold det elektriske verktøyet kun i de isolerte
gripeflatene, da klippebladet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger. Klippeblad som kommer i kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på det elektriske verktøyet blir strømførende, og kan gi
brukeren støt.
Bruksområdet er beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk
av ethvert tilbehør eller ekstrautstyr, eller utføring av andre
operasjoner med dette verktøy, enn det som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader og/
eller materielle skader.
Ikke bær verktøyet med hendene på fronthåndtaket, bryteren
eller avtrekkerhåndtaket uten at batteriet er tatt ut.
Dersom du ikke har brukt en hekksaks før, få helst
praktisk instruksjon fra en erfaren bruker i tillegg til å lese
denne manualen.
Berør aldri bladene når verktøyet er i gang.
Forsøk aldri å tvinge bladene å stoppe, Ikke sett ned verktøyet
før bladene har stoppet helt.
Kontroller bladene for skader og slitasje regelmessig. Ikke bruk
verktøyet dersom bladene er skadet.
Pass på å unngå harde objekter (f.eks. ståltråd, gjerder) ved
klipping. Dersom du utilsiktet skulle treffe et slikt objekt, slå
straks av verktøyet og kontroller for skader.
Dersom verktøyet får unormale vibrasjoner, slå det straks av,
ta ut batteriet og sjekk for skader.
Dersom verktøyet kjører seg fast, slå det straks av. Fjern
batteripakken før du forsøker å fjerne forkilinger.
Etter bruk, sett på den medfølgende bladsliren over bladene.
Lagre verktøyet slik at bladet ikke er eksponert.
Pass på at alle beskyttelser er montert ved bruk av verktøyet.
Forsøk aldri å bruke et verktøy som ikke er komplett eller som
det er foretatt uautoriserte endringer på.
La aldri barn bruke verktøyet.
Vær oppmerksom på fallende avkapp ved klipping av en
høy hekk.
Hold alltid verktøyet godt i begge hender i de
angitte håndtakene.
Restrisikoer.
Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet og er kanskje
ikke inkludert i de vedlagte sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene
kan oppstå fra misbruk, langvarig bruk osv.
Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene og bruk
av sikkerhetsinnretningene, kan visse restrisikoer ikke unngås.
Disse inkluderer:
• Skader som oppstår ved berøring av roterende/
bevegelige deler.
• Skader som oppstår ved utskifting av deler, kniver eller tilbehør.
Norsk
•
•
•
Skader som oppstår ved langvarig bruk av et verktøy.
Sørg for å ta regelmessige pauser når du bruker verktøyet i
lengre perioder.
Hørselskader.
Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som utvikles når
du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk
og MDF).
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
•
•
•
•
•
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
•
•
•
•
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
•
•
•
•
•
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. ?)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 9 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 10 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
81
Norsk
Bruk av lader
Batteripakke
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Pakken lades
Pakken ladet
Ventetid for varm/kald pakke
Problem pakke eller lader
Denne laderen er laget slik at den oppdager visse problemer
som kan oppstå. Problemer indikeres ved at det røde lyset
blinker hurtig. Hvis dette oppstår, ta ut og sett inn batteripakken
i laderen igjen. Hvis problemet vedvarer skal du prøve med
en annen batteripakke for å fastslå om laderen virker slik den
skal. Hvis den nye pakken lader slik den skal, er den originale
pakken defekt og skal leveres til et servicesenter eller et annet
innsamlingssted for resirkulering. Hvis problemet vedvarer med
den nye batteripakken skal du levere laderen og batteripakken
til et servicesenter for testing.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen..
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
82
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Norsk
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Batteritype
DCM583 bruker en 36 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: , DCB496, DCB497. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Hekksaks
1Slire
1Batteri
1Lader
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
83
Norsk
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Bruk hørselvern.
MONTERING OG JUSTERING
Bruk vernebriller.
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy fuktighet
eller la det ligge utendørs mens det regner.
Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av verktøyet
før du utfører noe vedlikehold på verktøyet.
Hold tilskuere unna.
Direktiv 2000/14/EU garantert lydeffekt.
Datokode plassering (Fig. Q)
Datokoden 29 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekker-bryter
2 Låsespake
3 Bryterhåndtak
4 Bladbeskyttelse
5 Bøylehåndtak
6 Blad
7 Slire
8 Batterihus
9 Batteripakke
10 Festeknapp for batteriet
Tiltenkt Bruk
Din DeWALT DCM583 hekksaks er designet for klipping av
hekker og busker. Dette verktøyet er kun for privat bruk.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
84
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. C–E)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 9 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 9 mot skinnene i håndtaket (Fig. C).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 10 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. E)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
11 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Norsk
Korrekt plassering av hendene (Fig. G)
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på bryterhåndtaket 3 og den andre hånden på bøylehåndtaket 5 .
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Slå på (Fig F)
1. Grip og hold bøylehåndtaket 5 med en hånd.
2. Trykk ned låsespaken 2 vist i figur F, og trykk på
avtrekkerbryteren 1 . Du kan slippe låseknappen når
verktøyet er i gang. For å holde verktøyet i gang må du
holde i bøylehåndtaket og avtrekkeren inntrykket. Dersom
du slipper en av de to, vil verktøyet bli slått av.
ADVARSEL: Prøv aldri å låse bryteren i PÅ posisjonen.
ADVARSEL: Ikke klipp grener tykkere enn 3/4"
(19 mm). Bruk bare hekksaksen for å klippe normale
busker rundt hus og bygninger.
Klippeanvisninger
Arbeidsposisjon (Fig. F)
Hold godt fotfeste og balanse, ikke strekk deg for langt.
Bruk vernebriller og sklisikkert fottøy når du klipper. Hold
verktøyet godt med begge hender og slå det på. Hold alltid
hekksaksen som vist i figur F, med en hånd på bryterhåndtaket
3 og en hånd på bøylehåndtaket 5 . Hold aldri verktøyet i
bladbeskyttelsen 4 .
Trimming av tilvekst (Fig. H)
Det er mest effektivt å bruke en bred, sveipende bevegelse for å
føre bladtennene gjennom kvistene. En liten nedbøyd vinkel på
bladet i bevegelsesretningen gir best klipping.
Rette av hekker (Fig. I)
For å få helt rett topp på hekken kan du strekke en snor langs
hekken som en styring.
Side-retting av hekker (Fig. J)
Orienter hekksaksen som vist, begynn nede og sveip oppover.
FARE: HOLD HENDENE UNNA BLADENE.
ADVARSEL: Overhold følgende for å unngå personskader:
• LES BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK. TA VARE PÅ
BRUKSANVISNINGEN.
• Før buk, kontroller at hekken er fri for fremmedlegemer
som ståltråd og gjerder.
• HOLD HENDENE PÅ HÅNDTAKENE. IKKE STREKK DEG
FOR LANGT.
• SKAL IKKE BRUKES NÅR DET ER VÅTT.
FORSIKTIG: BLADET KAN FORTSETTE Å GÅ ETTER AT
VERKTØYET ER SKRUDD AV.
Smøring (Fig. K)
Your power tool requires no additional lubrication.
1. Rengjør bladene nøye med harpiks-løsende
rengjøringsmiddel etter bruk.
2. Påfør en tynn film av smørefett på det eksponerte bladet
etter rengjøring.
3. Vri hekksaksen vertikalt med bladene mot bakken og kjør
hekksaksen noen sekunder for å fjerne smørefettet.
4. Skyv sliren 7 over bladet som vist i figur K.
Skifte ut bladet (Fig. L–O)
ADVARSEL: Skarpe kanter. Bruk hansker ved alt
vedlikehold av saksbladet.
Følg instruksene under for å skifte ut bladet 6 , eller lever
hekksaksen på et DeWALT fabrikk-servicesenter, et DeWALT
autorisert servicesenter eller annet kvalifisert servicepersonell.
Bruk alltid identiske reservedeler.
Ta av bladet
1. Ta ut batteriet.
2. Bruk en 4 mm sekskantbit for å ta av de fire dekselskruene
12 og lang blad/deksel skrue og skiver 13 dom vist i figur
L. Ta vare på skruene og skivene.
3. Vipp av dekselet 14 ved å sette et flatt skrujern under
baksiden av dekselet 15 og vri.
4. Ta helt av bladskruen og skivene 16 , løft fronten av bladet
6 for å løfte det fra festestangen 17 og trekk bladet ut av
saksen.
5. Ta av topp-festestangen 17 ved å løfte opp foran og bak,
og vinkle den slik at den roterer rundt lageret 18 .
Installere blad
1. Installer bladskruen og skivene 16 fra det gamle bladet i
hullet på det nye bladet.
2. Rett inn bladskruen 16 på det nye bladet og det firkantede
stoffet 19 med de tilhørende sporene på hekksaksen.
3. Trekk til bladskruen litt. Ikke stram helt. Skyv bunnbladet 20 frem og tilbake og skyv litt ned til bladet fanges i knasten
21 på nedre festestang 22 . Pass på at nedre festestang
fortsatt er på plass.
4. Trekk til bladskruen 16 helt.
85
Norsk
5. Sett øvre festestang 17 tilbake på den eksentriske kammen
23 , vinkle den rundt lageret 18 . Pass på at knasten er rettet
ned mot toppbladet 24 .
6. Skyv toppbladet frem og tilbake og skyv litt ned til bladet
fanges i knasten på øvre festestang.
7. Sett på igjen dekselet 14 og fest med de 4 dekselskruene
12 . Sett på igjen den lange blad/deksel skruen og skivene
13 i korrekt rekkefølge i hullet nærmest bladet.
Klippebladene er laget av høykvalitets, herdet stål og trenger
ikke å slipes ved normal bruk. Men dersom du utilsiktet treffer
f.eks. ståltråd i et gjerde (figur O), steiner, glass eller andre harde
objekter, kan det gi hakk i bladet. Det er ikke nødvendig å fjerne
dette hakket, så fremt det ikke forhindrer bevegelsen av bladet.
Dersom det påvirker bevegelsen av bladet, ta ut batteriet og
bruk en fintannet fil eller et bryne for å fjerne hakket. Dersom
du mister ned hekksaksen, sjekk nøye for skader. Dersom bladet
er bøyd, huste er sprukket, håndtak knekt eller du ser andre
ting som kan påvirke bruken av hekksaksen, kontakt det lokale
DeWALT autoriserte servicesenteret for reparasjon før du tar den
i bruk igjen.
Kunstgjødsel og andre hagekjemikalier inneholder stoffer som
kan gi rask korrosjon av metall. Ikke bruk enheten på eller i
nærheten av kunstgjødsel eller kjemikalier.
Rengjør enheten med mildt såpevann og en fuktig klut, med
batteriet tatt ut. Aldri la noen væske trenge inn i enheten, aldri
dypp noen del av enheten i en væske. Beskytt bladene mot rust
ved å påføre en film av lettflytende maskinolje etter rengjøring.
Slipe bladet (Fig. P)
• HOLD BLADET SKART FOR BEST YTELSE. ET SLØVT BLAD
KUTTER IKKE RENT.
• VED SLIPING AV BLADET, PASS PÅ AT BATTERIET ER TATT UT.
SKIFT UT BØYD ELLER SKADET BLAD STRAKS
Det anbefales at sliping av bladene utføres hos et a DeWALT
fabrikk-servicesenter. Men bladeggene kan slipes ved hjelp av
en fintannet fil 25 .
1. Kjør hekksaksen litt slik at bladene 26 og
beskyttelsestennene 27 står fra hverandre
slik at beskyttelsestannen ikke berøres av filen.
Beskyttelsestennene skal IKKE files.
2. Pass på at låsespaken er i lås, at bladet er stoppet og at
batteriet er tatt ut før du sliper bladet.
3. Bruk vernebriller og hansker, vær forsiktig så du ikke
skjærer deg.
4. Fil eggene (skjærekantene) på bladet forsiktig med
en fintannet fil. Fil mot eggen 28 med den originale
eggvinkelen (38 grader mot horisontalen). Fil kun på de
rette eggene 28 på bladene. Ikke fil der eggen går i kurve
inn mot senter av bladet.
5. Vipp over saksen for å slipe bunnbladet.
6. Gjenta trinnene for filing av motsatt side av hvert blad.
86
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
CORTADOR DE SEBES
DCM583
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Baterias e carregadores vendidos em separado
Voltagem
Tipo
RPM
Tamanho da largura de corte
Peso (sem bateria)
VCC
mm
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-15:2009 + A1:2010:
dB(A)
78
LPA(nível de emissão de pressão
sonora)
dB(A)
90
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico
indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
4,2
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das
baterias
Peso
Fusíveis:
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VCA
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Cortador de sebes
DCM583
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
Cortador de sebes 2000/14/CE, anexo V
LPA (potência acústica medida) 90 dB(A)
incerteza (K) = 1,2 dB (A)
LWA (potência acústica garantida) 92 dB(A)
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
16.10.2016
87
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
88
b )
c )
d )
e )
f )
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Português
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
cortadores de sebes
•
•
•
ATENÇÃO: Os elementos de corte continuam a rodar
depois de o motor ser desligado.
Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina
do cortador. Não retire o material cortado nem segure
no material que pretende cortar quando as lâminas
estiverem em movimento. Quando retirar material
encravado, certifique-se de que o interruptor está
desligado. Um momento de distracção durante a utilização
da ferramenta poderá resultar em ferimentos graves.
Segure o cortador de sebes pela pega com a lâmina do
cortador parada. Quando transportar ou armazenar
o cortador de sebes, coloque sempre a tampa do
dispositivo de corte. O manuseamento correcto do cortador
de sebes irá reduzir a probabilidade de ferimentos causados
por lâminas de corte.
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies
isoladas, porque a lâmina do cortador pode tocar em
cabos escondidos. As lâminas do cortador que entrem em
contacto com um fio com tensão eléctrica poderão fazer com
que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
89
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A utilização adequada é descrita neste manual de instruções.
O uso de qualquer acessório ou o desempenho de qualquer
operação com esta ferramenta, que não seja o recomendado
neste manual de instruções pode constituir um risco em
termos de ferimentos e/ou danos materiais.
Não transporte a ferramenta com as mãos na pega frontal,
não ligue o interruptor de accionamento, a menos que a
bateria tenha sido removida.
Se nunca utilizou um cortador de sebes, além de consultar este
manual, peça instruções práticas a um utilizador experiente.
Nunca toque nas lâminas enquanto a ferramenta estiver
a funcionar.
Nunca tente parar as lâminas por completo. u Só deve
colocar a ferramenta no chão quando as lâminas pararem
por completo.
Verifique com regularidade se a lâmina apresenta
danos e desgaste. Não utilize a ferramenta se as lâminas
estiverem danificadas.
Tenha cuidado para não cortar objectos duros (por exemplo,
fios de metal, grades). Se tocar por acidente nesse tipo de
objectos, desligue a ferramenta de imediato e verifique se
apresenta danos.
Se a ferramenta começar a vibrar de maneira anormal,
desligue-a de imediato e verifique se apresenta danos.
Se a ferramenta bloquear, desligue-a de imediato. Retire a
bateria antes de a limpar para retirar obstruções.
Depois de utilizar a ferramenta, coloque o revestimento da
lâmina sobre as lâminas. Guarde a ferramenta, certificando-se
de que a lâmina não fica exposta.
Certifique-se sempre de que todos os resguardos estão
colocados quando utilizar a ferramenta. Nunca tente
utilizar uma ferramenta incompleta ou um ferramenta com
modificações não autorizadas.
Nunca permita que crianças utilizem a ferramenta.
Tenha cuidado com a queda de resíduos quando cortar a
parte mais alta de uma sebe.
Segure sempre a ferramenta com ambas as mãos e pelas
pegas fornecidas.
Riscos residuais.
Podem ocorrer riscos residuais adicionais quando utilizar a
ferramenta que poderão não estar incluídos nos avisos de
segurança delimitados. Estes riscos podem ocorrer da utilização
errada, utilização prolongada, etc.
Mesmo com a aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e a implementação de dispositivos de segurança,
alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças rotativas/móveis.
• Ferimentos causados quando trocar quaisquer peças, lâminas
ou acessórios.
• Ferimentos causados pela utilização prolongada de uma
ferramenta. Quando utilizar qualquer ferramenta por períodos
prolongados, certifique-se de que faz pausas regulares.
• Danos auditivos.
90
•
Riscos à saúde causados por respirar poeira desenvolvidos
quando utilizar a sua ferramenta (exemplo: trabalhos com
madeira, principalmente carvalho, faia e MDF).
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. ?)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 9 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 10 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Carregamento da bateria
Bateria carregada
Retardação de calor/frio
Problema com a bateria ou o
carregador
Este carregador foi concebido para detectar problemas que
possam ocorrer. Quando ocorrem problemas, começa a piscar
rapidamente um indicador luminoso vermelho. Se isto se
verificar, retire e volte a inserir a bateria no carregador. Se o
problema persistir, experimente uma bateria para determinar
se o carregador está a funcionar correctamente. Se a nova
bateria for carregada correctamente, isso significa que a bateria
original está defeituosa e deve ser devolvida a um centro de
assistência ou a outro ponto de recolha para reciclagem. Se a
nova bateria apresentar o mesmo problema do que a bateria
original, deve levar o carregador e a bateria testada a um centro
de assistência autorizado.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
91
Português
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
92
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
•
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
Português
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Tipo de bateria
O modelo DCM583 utiliza uma pilha de ?? volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: , DCB496, DCB497.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Cortador de sebes
1Revestimento
1Bateria
1Carregador
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Não exponha a ferramenta à chuva ou
humidade elevada ou deixe no exterior
enquanto chove.
Desligue a ferramenta. Antes de realizar
qualquer manutenção na ferramenta, remova
as pilhas da ferramenta.
93
Português
Mantenha afastadas as pessoas que se
encontrem nas proximidades.
Directiva 2000/14/CE potência acústica
garantida.
Posição do Código de data (Fig. Q)
O código de data 29 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de accionamento
2 Alavanca de desbloqueio
3 Pega do interruptor
4 Resguardo da lâmina
5 Pega
6 Lâmina
7 Revestimento
8 Compartimento da bateria
9 Compartimento das pilhas
10 Patilha de libertação das baterias
Utilização Adequada
Intended Use
O cortador de sebes DeWALT, DCM583 foi concebido para
aparar sebes e arbustos. A ferramenta foi concebida apenas para
utilização profissional.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
94
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. C–E)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 9 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 9 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. C).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 10 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. E)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 11 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega do interruptor 3 e a outra na pega 5 .
Ligar (Fig F)
1. Aperte e mantenha premido a pega 5 com uma só mão.
2. Prima a alavanca de desbloqueio 2 , indicada na Figura F e
prima o interruptor de accionamento 1 . Quando a unidade
estiver a funcionar, pode libertar a alavanca de desbloqueio.
Para manter a unidade em funcionamento, deve continuar a
apertar a pega e o gatilho ao mesmo tempo. Se libertar uma
das partes, a unidade é desligada.
ATENÇÃO: nunca tente bloquear um interruptor na
posição Ligado.
ATENÇÃO: não corte caules com tamanho superior
a 19 mm. Utilize o aparador apenas para cortar
arbustos normais junto a casas e edifícios.
Português
CUIDADO: A LÂMINA PODE CONTINUAR A DESLIZAR
DEPOIS DE DESLIGAR A FERRAMENTA.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Instruções de aparamento
Posição de trabalho (Fig. F)
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada e não se
estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta. Quando fizer
trabalhos de aparamento, use óculos de segurança e calçado
anti-derrapante. Segure a unidade com firmeza com ambas
as mãos e ligue a unidade. Segure sempre o aparador, como
indicado na Figura F, com uma mão na pega do interruptor
3 e a outra mão na pega 5 . Nunca segure a unidade pelo
resguardo da lâmina 4 .
Aparar novos arbustos (Fig. H)
É mais eficaz fazer um movimento amplo e de varrimento dos
tentes das lâminas pelos ramos. Uma ligeira inclinação para
baixo da lâmina na direcção do movimento permite obter um
melhor corte.
Nivelar sebes (Fig. I)
Para obter sebes excepcionalmente niveladas, pode esticar
um pedaço de fio ao longo do comprimento da sebe como
orientação.
aparamento lateral de sebes (Fig. J)
Oriente o aparador como indicado e faça um movimento de
varrimento de baixo para cima.
PERIGO: MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS DAS
LÂMINAS.
ATENÇÃO: para evitar ferimentos, tenha em atenção o
seguinte:
• LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O
EQUIPAMENTO. GUARDE O MANUAL DE INSTRUÇÕES.
• Verifique se o aparador tem qualquer objecto
estranho, como fios ou vedações, antes de cada
utilização.
• MANTENHA AS MÃOS NAS PEGAS. NÃO SE ESTIQUE
DEMASIADO QUANDO UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
• NÃO UTILIZE A FERRAMENTA EM LOCAIS COM MUITA
HUMIDADE.
Lubrificação (Fig. K)
1. Após a utilização, limpe as lâminas com cuidado com um
solvente à base de resina.
2. Após a limpeza, aplique uma camada fina de lubrificante na
lâmina exposta.
3. Coloque o aparador na vertical com as lâminas viradas para
o chão e ligue o aparador durante alguns segundos para
dispersar o lubrificante por completo.
4. Deslize o revestimento 7 sobre a lâmina, como indicado na
Figura K.
Substituir a lâmina (Fig. L–O)
ATENÇÃO: Arestas afiadas. Use luvas quando efectuar
qualquer manutenção na lâmina do cortador.
Siga as instruções indicadas abaixo para substituir a lâmina 6 ou leve o cortador para um centro de assistência da DeWALT, um
centro de assistência autorizado da DeWALT ou outro pessoal
de assistência qualificado. Utilize sempre peças sobresselente idênticas.
Remoção da lâmina
1. Retire a bateria.
2. Com uma chave hexagonal de 4 mm, retire os quatro
parafusos de tampa 12 e a lâmina comprida/parafuso da
tampa e as anilhas 13 , como indicado na Figura L. Aperte
os parafusos e as anilhas.
3. Levante a tampa 14 com uma chave de fenda plana
debaixo da parte de trás da tampa 15 e rode-a.
4. Retire por completo o parafuso da lâmina e as anilhas 16 ,
levante a parte da frente da lâmina 6 para desengatá-la da
haste de ligação 17 e retire a lâmina do cortador.
5. Retire a haste de ligação superior 17 levantando a parte
dianteira e traseira e colocando-a em ângulo para que rode
à volta do rolamento 18 .
Instalar a lâmina
1. Instale o parafuso da lâmina e as anilhas 16 da lâmina
antiga no orifício na nova lâmina.
95
Português
2. Alinhe o parafuso da lâmina 16 na nova lâmina e o tecido
rectangular 19 com as respectivas ranhuras no cortador
de sebes.
3. Aperte o parafuso da lâmina quase por completo. Não
aperte-os totalmente. Deslize a lâmina inferior 20 para
trás e para a frente e prima-a ligeiramente para baixo
até a lâmina ficar presa no poste 21 na haste de ligação
inferior 22 . Certifique-se de que a haste de ligação inferior
permanece no mesmo local.
4. Aperte o parafuso da lâmina por completo 16 .
5. Coloque a haste de ligação superior 17 de novo no
ressalto excêntrico 23 , colocando-a em ângulo à volta do
rolamento 18 . Certifique-se de que o poste está virado para
baixo na direcção da lâmina superior 24 .
6. Deslize a lâmina superior para trás e para a frente até a
lâmina ficar presa no poste na haste de ligação superior.
7. Volte a colocar a tampa 14 e aperte-a com os 4 parafusos
de tampa 12 . Volte a colocar lâmina comprida/parafuso da
tampa e as anilhas 13 pela ordem correcta no orifício mais
próximo da lâmina.
As lâminas de corte são feitas de aço endurecido de elevada
qualidade e, se forem sujeitas a uma utilização normal, não têm
de ser afiadas novamente. Contudo, se bater por acidente numa
cerca de arame (Figura O), pedras, vidro ou noutros objectos
duros, pode danificar a lâmina. Não é necessário reparar este
tipo de danos, desde que não interfiram com o movimento
da lâmina. Se interferirem, retire a bateria e use uma lima com
dentes finos ou uma pedra de afiar para remover os danos.
Se deixar cair o cortador, inspeccione-o com cuidado para
verificar se ocorreram danos. Se a lâmina estiver dobrada, a caixa
rachada, as pegas partidas ou se verificar qualquer problema
que possa afectar o funcionamento do cortador, contacte o
centro de assistência local autorizado da DeWALT para proceder
à reparação antes de voltar a utilizá-lo.
Os fertilizantes e outros produtos químicos para jardim contêm
agentes que aceleram consideravelmente a corrosão dos metais.
Não armazene a unidade sobre ou junto de fertilizantes ou
produtos químicos.
Depois de retirar a bateria, utilize apenas um sabão suave e
um pano húmido para limpar a unidade. Nunca deixe entrar
qualquer líquido dentro da unidade. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da unidade num líquido. Após a
limpeza, aplique uma película de óleo de máquina leve para
impedir que as lâminas enferrujem.
Afiação das lâminas (Fig. P)
• MANTENHA AS LÂMINAS AFIADAS PARA OBTER O MELHOR
DESEMPENHO. UMA LÂMINA EMBOTADA NÃO FAZ UM
CORTE LIMPO.
• CERTIFIQUE-SE DE QUE RETIRA A BATERIA ANTES DE AFIAR
A LÂMINA.
SUBSTITUA AS LÂMINAS DOBRADAS OU DANIFICADAS DE
IMEDIATO
A afiação das lâminas deve ser efectuada por um centro de
assistência da DeWALT. Contudo, as pontas das lâminas podem
ser afiadas com uma lima de dentes finos 25 .
96
1. Ligue o cortador até as lâminas de corte 26 e os dentes
do resguardo 27 estarem suficientemente desviados para
que os dentes do resguardo não entrem em contacto com a
lima. NÃO afie os dentes do resguardo.
2. Antes de afiar a lâmina, certifique-se de que a alavanca de
desbloqueio está engatada, que a lâmina está parada e que
removeu a bateria.
3. Use protecção ocular adequada e luvas e tenha cuidado
para não se cortar.
4. Afie com cuidado as bordas de corte da lâmina com uma
lima de dentes finos. Afie ao longo da borda de corte 28 de acordo com o ângulo de corte original (38 graus na
horizontal). Afie apenas os bordes de corte direitos 28 das lâminas. Não afie onde as curvas do borde de corte
estiverem no centro da lâmina.
5. Vire o cortador para afiar a lâmina inferior.
6. Repita os passos para afiar o outro lado da lâmina.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Português
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
97
Suomi
PENSASAITATRIMMERI
DCM583
Onnittelut!
Tekniset tiedoissa
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Akut ja laturit myydään erikseen
Paino
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Jännite
Tyyppi
DCM583N
36
1
VDC
kierr./min
Leikkuualueen mitat
Paino (ilman akkupakkausta)
1550
19
4,1
mm
kg
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-215:2009 + A1:2010 mukaisesti:
dB(A)
78
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
90
K (määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
1,2
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
98
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Sulakkeet
Eurooppa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Pensasaitatrimmeri
DCM583
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009
+ A1:2010.
2000/14/EC Pensasaitatrimmeri, liite V
LPA (mitattu ääniteho) 90 dB(A)
epävarmuus (K) = 1,2 dB (A)
LWA (taattu ääniteho) 92 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.10.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
Suomi
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
99
Suomi
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Pensasaitatrimmerien lisäturvallisuusohjeet
•
•
100
VAROITUS: Leikkausosat pyörivät edelleen moottorin
sammuttamisen jälkeen.
Pidä kaikki kehonosat poissa leikkuuterästä. Älä
poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta
materiaalista terien ollessa liikkeessä. Varmista
tukkiutuneiden materiaalien poistamisen yhteydessä,
että virtakytkin on pois päältä. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin työkalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Kuljeta pensasaitatrimmeriä kahvasta kiinni pitäen
terän ollessa pysähtynyt. Asenna leikkuulaitteen suojus
aina pensasaitatrimmerin kuljettamisen ja säilytyksen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ajaksi. Pensasaitatrimmerin oikeaoppinen käsittely vähentää
leikkuuterien muodostamaa henkilövahinkovaaraa.
Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä
tarttumapinnoista, koska leikkuuterä saattaa osua
piilossa oleviin johtoihin. Leikkuuterien osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laitteen
tai lisävarusteen käyttö tai toiminnon suoritus muuhun kuin
tässä käyttöohjeessa suositeltuun käyttöön tai toimintoon
voi tämän työkalun kanssa aiheuttaa henkilövahingon ja/tai
omaisuusvahingon vaaran.
Työkalua ei saa kuljettaa pitäen käsiä etukahvassa,
virtakytkimessä tai liipaisimessa ellei akkua ole irrotettu.
Jos et ole käyttänyt pensasaitatrimmeriä aikaisemmin,
lue nämä ohjeet ja pyydä käytännön ohjeita
kokeneelta käyttäjältä.
Älä koskaan kosketa teriin työkalun ollessa käynnissä.
Älä koskaan yritä pysäyttää teriä voimalla. Älä aseta työkalua
alas ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan.
Tarkista terät säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.
Älä käytä työkalua, jos terät ovat vaurioituneet.
Vältä osumista koviin kohteisiin (esim. metallivaijerit,
kiskot) leikkaamisen aikana. Jos terä osuu vahingossa
koviin kohteisiin, sammuta työkalu välittömästi ja tarkista
mahdolliset vauriot.
Jos työkalu tärisee poikkeavasti, sammuta se välittömästi,
irrota akku ja tarkista mahdolliset vauriot.
Jos työkalu pysähtyy, sammuta se välittömästi. Poista akku
ennen esteiden irrottamista.
Aseta laitteen mukana toimitettu teräsuojus teriin
käytön jälkeen. Varmista, että terä on suojattu työkalun
säilytyksen aikana.
Varmista aina, että kaikki suojat on asennettu ennen työkalun
käyttöä. Älä koskaan yritä käyttää työkalua, josta puuttuu
osia tai johon on tehty muutoksia ilman lupaa.
Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
Varo putoavia jäämiä pensaan korkeimpia sivuja leikatessa.
Pitele työkalua aina kummallakin kädellä
vastaavista kahvoista.
Jäännösriskit
Lisäjäännösriskejä saattaa esiintyä työkalua käytettäessä eikä
näitä ole välttämättä mainittu turvallisuusvaroituksissa. Riskit
voivat aiheutua mm. väärinkäytöstä tai liian pitkästä käytöstä.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
• Työkalun pyörivien/liikkuvien osien koskettamisesta
aiheutuvat vammat.
• Osien, terien tai lisälaitteiden vaihdosta aiheutuvat vammat.
• Työkalun liian pitkästä käytöstä aiheutuvat vammat. Kun
käytät työkalua pitkiä aikoja kerrallaan, muista pitää taukoja
säännöllisesti.
• Kuulon heikkeneminen.
Suomi
•
Työkalusi aiheuttaman pölyn aiheuttamat terveysvaarat
(esim. puupöly, erityisesti tammi, pyökki ja MDF).
•
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
•
•
•
•
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
•
•
•
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
•
•
•
•
•
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] ?)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 9 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 10 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
101
Suomi
Akku latauksessa
LUE KAIKKI OHJEET
•
Akku ladattu
Akun kuuma-/kylmäviive
Ongelma akussa tai laturissa
Laturi on tarkoitettu tunnistamaan joitakin käytön aikana
aiheutuvia ongelmia. Nopeasti vilkkuva punainen merkkivalo
osoittaa ongelmista. Tässä tapauksessa akku on irrotettava
ja asetettava uudelleen laturiin. Jos ongelma toistuu, kokeile
toista akkua selvittääksesi, toimiiko laturi virheettömästi.
Jos uusi akku lataa virheettömästi, alkuperäinen akku on
viallinen ja se tulee palauttaa huoltoliikkeeseen tai muuhun
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Jos sama ongelma esiintyy
uudessa akussa, laturi ja akku on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen testattavaksi.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
102
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
Suomi
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Akun Tyyppi
DCM583 toimii 36 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: , DCB496, DCB497. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Säilytyssuositukset
Pakkauksen Sisältö
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Pakkauksen sisältö:
1Pensasaitatrimmeri
1Suojus
1Akku
1Laturi
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Työkalun merkinnät
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Käytä suojalaseja.
103
Suomi
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
Älä altista työkalua sateelle tai runsaalle
kosteudelle äläkä jätä sitä ulos vesisateeseen.
Sammuta työkalu. Ennen kun huollat työkalua,
poista sen akku.
Pidä sivustakatsojat loitolla.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen
äänenvoimakkuus.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva Q)
Päivämääräkoodi 29 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva C–E)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 9 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 9 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva C).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 10 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Kuvaus (kuva A)
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva E)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkin
2 Lukituksen vapautusvipu
3 Kytkinkahva
4 Terän suojus
5 Lisäkahva
6 Terä
7 Suojus
8 Akkukotelo
9 Akku
10 Akun vapautuspainike
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 11 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Käyttötarkoitus
DeWALT, DCM583 -pensasaitatrimmeri on tarkoitettu
pensaiden leikkaamiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu vain
ammattikäyttöön.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
104
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden pitämistä
kytkinkahvassa 3 ja toisen käden pitämistä lisäkahvassa 5 .
Suomi
Käynnistäminen (Fig F)
1. Pitele lisäkahvaa 5 alhaalla yhdellä kädellä.
2. Paina lukituksen vapautusvipua 2 (kuva F) ja paina
liipaisukytkin 1 alas. Kun laite on toiminnassa, lukituksen
vapautusvipu voidaan vapauttaa. Pidä laite käynnissä
pitämällä lisäkahvaa ja liipaisukytkintä samanaikaisesti
alhaalla. Laite sammuu, jos yksikin osista vapautetaan.
VAROITUS: Älä koskaan yritä lukita kytkintä
ON-asentoon.
VAROITUS: Laitteella ei saa leikata yli 19 mm:n (3/4
tuumaa) varsia. Pensasaitatrimmerillä voidaan
ainoastaan leikata normaaleja rakennusten
ympärillä olevia pensaita.
Trimmausohjeet
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen (kuva K)
1. Puhdista terät varoen käytön jälkeen hartsipitoisella
liuottimella.
2. Levitä puhdistuksen jälkeen näkyvissä olevaan terään ohut
kerros voiteluainetta.
3. Käännä trimmeri pystyasentoon terät maahan päin ja
käytä trimmeriä muutaman sekunnin ajan voiteluaineen
levittämiseksi.
4. Liu’uta suojus 7 terän päällä kuvan K mukaisesti.
Työasento (Kuva F)
Terän vaihtaminen (kuvat L–O)
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino, vältä kurkottelua. Käytä
trimmauksen aikana suojalaseja ja tukevia jalkineita. Pidä
laitteesta hyvin kiinni molemmilla käsillä ja käynnistä laite. Pidä
trimmeristä aina kiinni kuvan F mukaisesti pitämällä yhtä kättä
kytkinkahvassa 3 ja toista kättä lisäkahvassa 5 . Älä koskaan
pidä kiinni laitteen terän suojuksesta 4 .
VAROITUS: Terävät reunat. Käytä suojakäsineitä
pensasaitatrimmerin terän huoltamisen aikana.
Vaihda terä 6 alla olevien ohjeiden mukaisesti tai vie
trimmeri DeWALT-tehtaan huoltopalveluun, valtuutettuun
DeWALT -huoltopalveluun tai muuhun ammattitaitoiseen
huoltoliikkeeseen. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.
Uuden kasvun trimmaus (Kuva H)
Terän irrotus
Tehokkain tapa käyttää trimmeriä on liikuttaa terän hampaita
laajoin pyyhkivin liikkein. Paras leikkaustulos saavutetaan, kun
terää kallistetaan hiukan alaspäin liikkeen suuntaan.
Pensaiden tasoitus (Kuva I)
Erittäin tasaisten lopputuloksien saavuttamiseksi suuntaa antava
lanka voidaan asettaa koko pensaan pituudelta.
Pensaiden sivujen leikkaus (Kuva J)
Suuntaa trimmeri kuvan mukaisesti ja liikuta sitä alhaalta
ylöspäin.
VAARA: PIDÄ KÄDET POISSA TERÄN ULOTTUVILTA.
VAROITUS: Noudata seuraavia ohjeita henkilövahinkojen
välttämiseksi:
• LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÄMISTÄ. SÄILYTÄ
OHJEKIRJA.
• Tarkista pensas vieraiden kohteiden varalta (esim.
langat tai aidat) ennen jokaista käyttökertaa.
• PIDÄ KÄDET KAHVOISSA. VÄLTÄ KURKOTTELUA.
• EI SAA KÄYTTÄÄ KOSTEISSA OLOSUHTEISSA.
HUOMIO: TERÄ VOI LIIKKUA SAMMUTTAMISEN JÄLKEEN.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
1. Poista akku.
2. Irrota 4 mm:n kuusioterällä kannen neljä ruuvia 12 sekä
pitkän terän/suojuksen ruuvi ja aluslevyt 13 kuvan L
mukaisesti. Säilytä ruuvit ja aluslevyt.
3. Irrota kansi 14 asettamalla tasapäinen ruuvimeisseli kannen
15 takaosan alle ja kiertämällä.
4. Poista terän ruuvi ja aluslevyt 16 nostamalla terän 6 etuosaa sen irrottamiseksi liitäntävarresta 17 ja vetämällä
terä irti trimmeristä.
5. Poista ylempi liitäntävarsi 17 nostamalla etu- ja takaosaa
ylöspäin ja asettamalla se kulmaan niin, että se pyörii
laakerissa 18 .
Terän asentaminen
1. Asenna terän ruuvi ja aluslevyt 16 vanhasta terästä uuden
terän reikään.
2. Kohdista terän ruuvi 16 uuteen terään ja suorakulmainen
kangas 19 vastaaviin aukkoihin pensasaitatrimmerissä.
3. Kiristä terän ruuvi. Älä kiristä liikaa. Liu’uta alaterää 20 edestakaisin ja paina sitä hiukan alaspäin, kunnes terä osuu
pylvääseen 21 alemmassa liitäntävarressa 22 . Varmista,
että alempi liitäntävarsi on edelleen paikoillaan.
4. Kiristä terän ruuvi 16 kokonaan.
5. Aseta ylempi liitäntävarsi 17 takaisin epäkeskiseen nokkaan
23 asettamalla se kulmaan laakerin 18 ympärille. Varmista,
että pylväs osoittaa alaspäin yläterää 24 kohti.
6. Liu’uta yläterää edestakaisin, kunnes terä osuu pylvääseen
ylemmässä liitäntävarressa.
7. Asenna kansi 14 paikoilleen ja kiinnitä se neljällä kannen
ruuvilla 12 . Asenna pitkän terän / kannen ruuvi ja aluslevyt
105
Suomi
13 paikoilleen oikeassa järjestyksessä terää lähimpänä
olevaan reikään.
Leikkuuterät on valmistettu laadukkaasta nuorrutusteräksestä,
niiden teroitus ei ole tarpeen normaalissa käytössä. Jos terä
osuu vahingossa teräsvaijeriin (kuva O), kiviin, lasiin tai muihin
koviin esineisiin, terään voi tulla lommo. Lommon poistaminen
ei ole tarpeen, jos se ei häiritse terän liikettä. Jos se häiritsee
terän liikettä, irrota akku ja poista lommo hienohampaisella
viilalla tai teroituskivellä. Jos pudotat trimmerin, tarkista se
huolellisesti vaurioiden varalta. Jos terä on vääntynyt, kotelossa
on halkeamia, kahvat ovat vaurioituneet tai jos havaitset muita
vikoja, jotka voivat vaikuttaa trimmerin toimintaan, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun DeWALT -huoltopalveluun laitteen
korjaamiseksi ennen sen käyttämistä.
Lannoitteet ja muut puutarhojen kemikaalit sisältävät aineita,
jotka voivat edistää metallien korroosiota. Älä säilytä laitetta
lannoitteiden tai kemikaalien päällä tai niiden lähellä.
Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja kostealla liinalla,
kun sen akku on irrotettu. Älä päästä mitään nestettä laitteen
sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Ehkäise
terien ruostuminen levittämällä niihin kevyt kerros koneöljyä
puhdistuksen jälkeen.
Terän teroitus (kuva P)
• VARMISTA TERÄN TERÄVYYS PARHAAN SUORITUSKYVYN
TAKAAMISEKSI. TYLSÄ TERÄ EI TUOTA PUHDASTA
LEIKKAUSTULOSTA.
• VARMISTA, ETTÄ AKKU ON IRROTETTU TERÄN
TEROITTAMISEN AJAKSI.
VAIHDA VÄÄNTYNYT TAI VAURIOITUNUT
TERÄ VÄLITTÖMÄSTI
Suosittelemme, että terät teroitetaan DeWALT-tehtaan
huoltopalvelussa. Terän reunat voidaan kuitenkin teroittaa
hienohampaisella viilalla 25 .
1. Käytä trimmeriä, kunnes leikkuuterät 26 ja suojuksen
hampaat 27 ovat riittävästä vastapainossa niin, että viila
ei osu suojuksen hampaisiin. Suojuksen hampaita EI SAA
viilata.
2. Varmista, että lukituksen vapautusvipu on kytkeytynyt, terä
pysähtynyt ja akku on irrotettu ennen terän teroittamista.
3. Käytä suojalaseja ja -käsineitä ja varo viiltoja.
4. Viilaa terän leikkausreunat huolellisesti hienohampaisella
viilalla. Viilaa leikkuureunaa 28 kohti alkuperäisessä
leikkuukulmassa (38 astetta vaakatasosta). Viilaa vain
terien suoria leikkuureunoja 28 . Älä viilaa kohtia, joissa
leikkuureuna kaartuu terän keskiosaa kohti.
5. Käännä trimmeri ylösalaisin alaterän teroittamiseksi.
6. Toista vaiheet kunkin terän vastakkaisen puolen
teroittamiseksi.
7.
106
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
HÄCKTRIMMER
DCM583
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Vikt
Batterier och laddare säljs separat
Spänning
Typ
DCM583N
36
1
VDC
RPM
Klippbreddstorlek
Vikt (utan batteripaket)
1550
19
4,1
mm
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-215:2009 + A1:2010.
dB(A)
78
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
90
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
1,2
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Säkringar
Europa
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Häcktrimmer
DCM583
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/EG, häcktrimmer, bilaga V
LpA (uppmätt ljudeffekt) 90 dB(A)
osäkerhet (K) = 1,2 dB (A)
LpA (garanterat ljudtryck) 92 dB(A)
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.10.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
107
Svenska
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
108
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Svenska
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
häcktrimmer
•
VARNING: Klippelementen fortsätter att rotera efter att
motorn stängts av.
Håll alla kroppsdelar undan från klippbladet. Ta inte
bort klippt material eller håll i materialet som skall
klippas när bladen är i rörelse. Se till att omkopplaren
•
•
•
är avstängd när material som fastnat tas bort. Ett
ögonblicks ouppmärksamhet när du arbetar med verktyget
kan resultera i allvarlig personskada.
Bär häcktrimmern i handtaget med klippbladen
stoppade. När häcktrimmern transporteras eller
förvaras skall alltid klippenhetens skydd vara monterat.
Korrekt hantering av häcktrimmern kommer att minska risken
för personskador från klippbladet.
Håll elverktyget i isolerade greppytor eftersom bladet
kan komma i kontakt med dolda ledningar. Klippblad
som kommer i kontakt med en strömförande ledning kan göra
att oskyddade metalldelar av elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
Avsedd användning beskrivs i denna bruksanvisning.
Användning av tillbehör, tillsatser eller utförande av arbete
med detta verktyg annat än vad som rekommenderas i denna
bruksanvisning kan utgöra en risk för personskador och/eller
egendomsskador.
Bär inte verktyget med handen på främre handtaget,
omkopplaren eller avtryckaren såvida inte batteriet tagits bort.
Om du inte har använt en häcktrimmer tidigare bör du be om
praktiska instruktioner av en erfaren användare förutom att
studera denna manual.
Vidrör aldrig bladen när verktyget körs.
Försök aldrig att tvinga bladen att stanna. Lägg inte ned
verktyget innan bladen stannat helt.
Kontrollera regelbundet bladen om det finns skador eller
slitage. Använd inte verktyget om bladen är skadade.
Se till att undvika hårda föremål (t.e.x metallledningar,
räcken) vid trimning. Skulle du oavsiktligt stöta emot ett sådan
föremål, stäng omedelbart av verktyget och undersök om det
finns några skador.
Om verktyget börjar att vibrera onormalt, stäng omedelbart
av verktyget och ta bort batteriet och undersök sedan om det
finns några skador.
Om verktyget kör fast, stäng omedelbart av det. Ta bort
batteriet innan du försöker ta bort något hinder.
Efter användning, placera bladskyddet som medföljer över
bladen. Vid förvaring av verktyget se till att bladen inte
är synliga.
Se alltid till att skydden är monterade när verktyget används.
Försök aldrig att använda ett icke komplett verktyg eller ett
verktyg med obehöriga modifieringar.
Låt aldrig barn använda verktyget.
Se upp för fallande skräp när de högre sidorna på
häcken klipps.
Håll alltid verktyget med båda händerna och i de handtag
som finns.
Dolda risker.
Ytterligare dolda risker kan uppstå vid användning av verktyget.
Dessa risker inkluderas eventuellt inte i de medföljande
säkerhetsvarningarna. Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller
långvarig användning o.s.v.
109
Svenska
Även då relevanta säkerhetsbestämmelser tillämpas och
säkerhetsenheter implementeras kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa omfattar:
• skador som uppstår vid kontakt med roterande/rörliga delar,
• skador som uppstår vid byte av delar, klingor eller tillbehör,
• skador som uppstår vid långvarig användning av verktyget,
när verktyget används under långa perioder ska regelbundna
pausar tas,
• hörselnedsättning,
• hälsofaror som orsakas av inandning av damm som bildas
under tiden verktyget används (exempelvis vid arbete med trä,
speciellt ek, bok och MDF).
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
110
•
•
•
•
•
•
•
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Svenska
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] ?)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 9 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 10 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Paket laddar
Paket laddat
Varm/kall fördröjning
Problem med paket eller laddare
Denna laddare är designad att detektera vissa problem som kan
uppsåt. Problem indikeras genom att den röda lampan blinkar
snabbt. Om detta sker, ta bort och sätt tillbaka batteripaketet
i laddaren. Om problemet kvarstår, försök med ett annat
batteripaket för att avgöra om laddaren fungerar korrekt. Om
det nya paketet laddas korrekt är det ursprungliga paketet
defekt och skall returneras till ett servicecenter eller lämnas på
en insamlingsplats för återvinning. Om det nya batteripaketet
påvisar samma felindikation som det ursprungliga paketet, låt
ett auktoriserat servicecenter testa laddaren och batteripaketet.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
111
Svenska
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
112
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Svenska
Batterityp
DCM583 arbetar med ett 36 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: , DCB496, DCB497. Se
Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Häcktrimmer
1Skydd
1Batteri
1Laddare
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Utsätt inte verktyget för regn eller hög
luftfuktighet och lämna det inte utomhus när
det regnar.
Stäng av verktyget. Avlägsna batteriet från
verktyget innan underhåll utförs.
Håll åskådare på avstånd.
Direktiv 2000/14/EC, garanterad ljudeffekt.
Datumkodplacering (Bild Q)
Datumkoden 29 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Avtryckare
2 Låsspak
3 Omkopplarhandtag
4 Bladskydd
5 Båghandtag
6 Blad
7 Skydd
8 Batterihölje
9 Batteripaket
10 Batterilåsknapp
Avsedd Användning
Din DeWALT, DCM583 häcktrimmer har designats för trimning
av häckar och buskar. Detta verktyg är endast avsedd för
professionellt bruk.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. C–E)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 9 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 9 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. C).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 10 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
113
Svenska
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. E)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 11 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
omkopplarhandtaget 3 och den andra handen på
båghandtaget 5 .
Påslagning (Bild F)
1. Tryck in och håll kvar båghandtaget 5 med en hand.
2. Skjut ned låsspaken 2 såsom visas i bild F och tryck
in avtryckaren 1 . När enheten är igång kan du släppa
låsspaken. För att fortsätta att ha enheten igång måste
du fortsätta att trycka in båghandtaget och avtryckaren
samtidigt. Om någon av dessa släpps stängs enheten av.
VARNING: Försök aldrig att låsa omkopplaren i
påslaget läge.
VARNING: Kapa inte grenar som är större än 19
mm. Använd endast trimmern för att kapa normala
buskage runt hus och byggnader.
Trimningsfunktioner
Arbetsposition (Bild F)
Bibehåll bra fotfäste och balans och sträck dig inte. Använd
skyddsglasögon, halkfria skor vid trimning. Håll fast enheten
med båda händerna och slå på enheten. Håll alltid trimmern
114
såsom visas i figur F, med ena handen på omkopplarhandtaget
3 och en hand på båghandtaget 5 . Håll aldrig enheten i
bladskyddet 4 .
Trimmning av nytillväxt (Bild H)
Det mest effektiva sättet är att använda en bred och svepande
rörelse och mata bladtänderna genom kvistarna. En lätt lutning
av bladet i rörelseriktningen ger den bästa klippningen.
Jämna häckar (Bild I)
För att få exceptionellt jämna häckar kan ett snöre sträckas längs
med häcken som vägledning.
Sidotrimning av häckar (Bild J)
Rikta in trimmern såsom visas och börja nedifrån och
svep uppåt.
FARA: HÅLL ALLTID HÄNDERNA UNDAN FRÅN BLADET.
VARNING: För att skydda mot skador, observera följande:
• LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE
ANVÄNDNINGEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN.
• Kontrollera om det finns främmande föremål i häcken,
såsom ledningar eller staket, före varje användning.
• HÅLL HÄNDERNA PÅ HANDTAGEN. STRÄCK DIG INTE.
• ANVÄND INTE UNDER VÅTA FÖRHÅLLANDEN.
FÖRSIKTIGHET : BLADET KAN FORSÄTTA RÖRA SIG EFTER
AVSTÄNGNING.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning (Bild K)
1. Efter användning, rengör bladet med en hartslösning.
2. Efter rengöring, påför en tunn film med smörjmedel på det
exponerade bladet.
3. Vrid trimmern vertikalt med bladen riktade mot marken och
kör trimmern några sekunder för att avlägsna smörjmedlet.
4. Skjut skyddet 7 över bladet såsom visas i bild K.
Byte av blad (bild L–O)
VARNING: Vassa kanter. Använd handskar när något
underhåll görs på trimmerbladet.
Följ instruktionerna nedan för att byta bladet 6 eller lämna
trimmern till ett DeWALT fabriksservicecenter eller till annan
kvalificerad servicepersonal. Använd alltid identiska reservdelar.
Svenska
Bladborttagning
1. Ta bort batteriet.
2. Använd en 4 mm hexbits, ta bort de fyra skruvarna till höljet
12 och de långa blad-/höljskruvarna och brickorna 13 såsom visas i bild L. Spara skruvarna och brickorna.
3. Bänd loss höljet 14 genom att placera en platt skruvmejsel
under baksidan av höljet 15 och vrid.
4. Ta helt bort bladskruven och brickorna 16 , lyft bort fronten
av bladet 6 för att frikoppla den från anslutningsstaget 17 och dra ut bladet från trimmern.
5. Ta bort översta anslutningsstaget 17 genom att lyfta upp
fronten och baksidan och vinkla det så att den roterar runt
axellagret 18 .
Installera ett blad
1. Installera bladskruven och brickorna 16 från det gamla
bladet i hålen på det nya bladet.
2. Rikta in bladskruven 16 på det nya bladet och det
rektangulära stommen 19 med deras respektive öppningar
i häcktrimmern.
3. Dra åt bladskruven. Dra inte åt helt. Skjut det nedre bladet
20 fram och tillbaka och tryck lätt ned tills bladet fångar
posten 21 på den undre anslutningsstaget 22 . Se till att
det undre anslutningsstaget fortfarande är på plats.
4. Dra åt bladskruven helt 16 .
5. Sätt tillbaka det övre anslutningsstaget 17 på den
excentriska kammen 23 , vinklad runt axellagret 18 . Se till
att posten är riktad nedåt mot övre bladet 24 .
6. Skjut det övre bladet fram och tillbaka tills bladet fångar
posten på det övre anslutningsstaget.
7. Sätt tillbaka höljet 14 och fäst med de fyra höljeskruvarna
12 . Sätt tillbaka den långa blad-/höljesskruvarna och
brickorna 13 i korrekt ordning i hålen närmast bladet.
Klippbladet är tillverkat av högkvalitativt härdat stål och vid
normal användning kommer de inte att behöva slipas. Om
du emellertid råkar träffa en trådledning (bild O), stenar, glas
eller andra hårda föremål kan du göra ett hack i bladet. Det
hacket behöver inte tas bort så länge som det inte stör bladets
rörelse. Om det stör, ta bort batteriet och använd en fintandad
fil eller ett bryne för att ta bort hacket. Om du tappar trimmern,
kontrollera noga att den inte skadats. Om bladet är böjt, höljet
spräckt, handtagen trasiga eller om du sen andra förhållanden
som kan påverka trimmerns drift, kontakta ditt lokala DeWALT
servicecenter för reparation innan den används igen.
Konstgödning och andra trädgårdskemikalier innehåller ämnen
som snabbar på rostningen av metaller. Förvara inte enheten på
eller i närheten av konstgödning eller andra kemikalier.
Med batteriet borttaget, använd en mild tvållösning och en
fuktig trasa för att rengöra enheten. Låt aldrig någon vätska
komma in i enheten; sänk aldrig ner någon del av enheten i en
vätska. Förhindra att bladen rostar genom att tillföra en film med
lätt maskinolja efter rengöringen.
Bladskärpning (bild P)
• HÅLL BLADEN VASSA FÖR BÄSTA PRESTANDA. EN SLÄTT
BLAD SKÄR INTE RENT.
• VIDVÄSSNING AV BLADEN, SE TILL ATT BATTERIET ÄR
BORTTAGET.
BYT OMEDELBART UT ETT BÖJT ELLER SKADAT BLAD
Det rekommenderas att slipning av blad skall utföras av ett
DeWALT fabriksservicecenter. Emellertid kan bladkanterna
vässas med en fintandad fil 25 .
1. Kör trimmern tills klippbladen 26 och skyddständerna
27 är förskjutna tillräckligt så att skyddständerna inte kan
vidröras av filen. Vidrör INTE skyddständerna.
2. Se till att låsspaken är aktiverad, bladet stoppats och att
batteriet har tagits bort innan bladen slipas.
3. Använd skyddsglasögon och handskar och var försiktig så
att du inte skär dig.
4. Fila försiktigt klippkanterna på bladet med en fintandad fil.
Fila mot klippkanten 28 i den ursprungliga klippvinkeln (38
grader från vågrätt). Fila endast de raka klippkanterna 28 på bladen. Fila inte kär klippkanterna böjer sig in i mitten av
bladet.
5. Vänd trimmern för att slipa de undre bladen.
6. Upprepa stegen för att slipa den andra sidan av varje blad.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
115
Svenska
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
116
Türkçe
ÇIT BUDAYICI
DCM583
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Batarya ve Şarj Aletleri ayrıca satılır
Voltaj
Tip
DCM583N
36
1
VDC
RPM
Kesici Tırpan Büyüklüğü
Ağırlık (akü hariç)
1550
19
4,1
mm
kg
EN60745-2-15:2009 + A1:2010’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim
değerleri (üç yönün vektör toplamı):
dB(A)
78
LPA(ses basıncı düzeyi)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
90
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj süresi
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
Ağırlık
kg
0,82
Sigortalar
Avrupa
VAC
230V aletler
10 Amper, şebeke
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Çit Budayıcı
DCM583
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009
+ A1:2010.
2000/14/EC Çit Budayıcı, Ek V
LPA (ölçülen ses şiddeti) 90 dB(A)
belirsizlik (K) = 1,2 dB (A)
LWA (garanti edilen ses şiddeti) 92 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
16.10.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
117
Türkçe
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
118
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
Türkçe
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Çit Budayıcılar İçin Ek Güvenlik Uyarıları
•
•
•
•
•
•
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Kesici parçalar makine kapatıldıktan sonra da
dönmeye devam eder.
Vücudunuzun tüm uzuvlarını kesici bıçaktan uzakta
tutun. Bıçaklar hareket halindeyken kesilecek
malzemeyi elle tutmayın veya kesilen malzemeyi
çıkartmayın. Sıkışan malzemeyi çıkartırken şalterin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Bu aleti
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Çit budayıcıyı, kesici bıçak hareket etmiyorken
sapından tutarak taşıyın. Çit budayıcıyı taşırken veya
depoya kaldırırken kesici alet kapağını daima takın. Çit
budayıcının doğru şekilde tutulması kesici bıçaklar nedeniyle
oluşabilecek olası yaralanmaları azaltacaktır.
Kesici bıçak kendi görünmez kablosuna temas
edebileceğinden, elektrikli aleti, yalnızca izole edilmiş
sap yüzeyinden tutun. “İletken” bir kablo ile temas eden
kesici bıçaklar, elektrikli aletin metal parçalarını “iletken” hale
getirerek kullanıcıda elektrik çarpmasına yol açabilir.
Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda anlatılmıştır. Bu
kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin dışında herhangi
bir aksesuar veya parça kullanımı veya bu aletle yapılacak
herhangi bir işlem yaralanma ve/veya maddi hasar
riski oluşturabilir.
Bu aleti, bataryası çıkartılmadığı sürece elleriniz ön tutamak,
şalter veya tetik düğmesi üzerindeyken taşımayın.
Daha önce bir çit budayıcı kullanmadıysanız, bu kılavuzu
okumanın yanı sıra deneyimli bir kullanıcıdan pratik bilgiler
vermesi talebinde bulunun.
Alet çalışıyorken hiç bir suretle bıçaklara dokunmayın.
Bıçaklar tam olarak durmadan üzerlerine baskı uygulamayın.
Bıçaklar tam olarak durmadan elektrikli aleti kesinlikle
yere koymayın.
Bıçakları hasar ve aşınmaya karşı düzenli kontrol edin.
Bıçakları hasar gördüğünde aleti kullanmayın.
Budama sırasında sert nesnelerden (örn. metal tel,
parmaklıklar vb.) kaçınmaya özen gösterin. Bıçağın kazara
bu tür nesnelerden herhangi birisine dokunması durumunda
derhal düğmesini kapalı konuma getirin ve hasar olup
olmadığını kontrol edin.
Alet anormal şekilde titremeye başlarsa derhal düğmesini
kapalı konuma getirin ve bataryayı çıkarttıktan sonra
herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Alet çalışmayı durdurursa derhal düğmesini kapalı konuma
getirin. Herhangi bir engeli çıkartmaya çalışmadan önce
bataryayı çıkarın.
Kullandıktan sonra bıçakları aletle birlikte gelen bıçak kılıfına
koyun. Aleti bıçağı açıkta kalmayacak şekilde muhafaza edin.
Aleti kullanırken tüm siperlerin takılı olduğundan daima emin
olun. Eksik parçası bulunan veya üzerinde izinsiz değişiklik
yapılan bir aleti kesinlikle kullanmayın.
Çocukların aleti kullanmasına izin vermeyin.
Bir çitin yüksek taraflarını budarken düşen artıklara
dikkat edin.
119
Türkçe
•
Aleti her zaman iki elle ve aletin tutma yerlerinden tutun.
Diğer riskler.
Alet kullanılırken, verilen güvenlik uyarılarına dahil
olmayabilecek başka riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler; hatalı
kullanım, uzun süreli kullanım, vb. durumlardan kaynaklanabilir.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar şunlardır:
• Dönen/hareketli parçalara dokunmaktan kaynaklanan
yaralanmalar.
• Parçalar, bıçaklar veya aksesuarların değiştirilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
• Aletin uzun süre kullanılmasından kaynaklanan yaralanmalar.
Bir aleti uzun süre kullanacaksanız, düzenli olarak mola verin.
• İşitme kaybı.
• Aracınızı kullanırken oluşan tozu solumaktan kaynaklanan
sağlık tehlikeleri (örnek: ahşapla, özellikle de meşe ağacı, kayın
ağacı ve MDF ile çalışırken.)
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
•
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
•
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
•
120
•
•
•
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
Türkçe
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] ?)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 9 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 10 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Batarya Şarj Oluyor
Batarya Şarj Oldu
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Paket veya şarj cihazında sorun
Bu şarj cihazı oluşabilecek belirli sorunları tespit etmek için
tasarlanmıştır. Sorunlar, hızlı bir şekilde yanıp sönen kırmızı
ışıkla belirtilir. Eğer bu durum meydana gelirse bataryayı şarj
cihazından çıkartıp tekrar takın. Sorun devam ederse şarj
cihazının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için
farklı bir batarya deneyin. Yeni batarya doğru şekilde şarj
oluyorsa orijinal batarya arızalıdır ve geri dönüşüm için bir servis
merkezine veya diğer bir toplama yerine geri gönderilmelidir.
Yeni batarya da orijinal bataryada olduğu gibi aynı sorunu
belirtiyorsa şarj cihazı ve bataryayı test için bir yetkili servis
merkezine götürün.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
121
Türkçe
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
122
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Türkçe
Akü tipi
DCM583 36 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: , DCB496, DCB497. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Çit Budayıcı
1Kılıf
1Pil
1 Şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Aleti yağmur veya çok fazla neme maruz
bırakmayın ya da yağmurlu havalarda dışarıda
bırakmayın.
Aleti kapatın. Alet üzerinde bakım
gerçekleştirmeden önce, bataryayı aletten
çıkarın.
Etrafta duran kişileri uzak tutun.
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi
2 Kilitleme kolu
3 Düğme kolu
4 Bıçak siperi
5 Çember tutamak
6 Bıçak
7 Kılıf
8 Batarya yuvası
9 Batarya
10 Batarya çıkarma düğmesi
Kullanim Amaci
DeWALT, DCM583 çit budayıcınız çitlerin ve çalıların budanması
için tasarlanmıştır. Bu alet sadece profesyonel amaçlı kullanım
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. C–E)
Direktif 2000/14/AT ile garanti edilen ses gücü.
Tarih Kodu Konumu (Şek. Q)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 29 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
NOT: Akünün 9 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 9 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. C).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 10 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
123
Türkçe
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. E)
Yeni büyüyen dallarin budanmasi (Şek. H)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
11 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Geniş bir süpürme hareketini kullanarak bıçak dişlerini yeni
sürgünlere doğru ilerletmek en etkili yöntemdir. Bıçağın hareket
yönünde hafifçe aşağı eğilmesi en iyi kesme sonuçlarını verir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el düğme kolu 3 üzerinde, diğer el
çember tutamak 5 üzerinde olacak şekildedir.
Açma (Şek. F)
1. Çember tutamağı 5 tek elle bastırın ve basılı tutun.
2. Kilitleme kolunu 2 şekil F’de gösterildiği gibi aşağı bastırın
ve tetik düğmesine 1 basın. Ünite çalışmaya başladıktan
sonra kilitleme kolunu serbest bırakabilirsiniz. Ünitenin
çalışmaya devam etmesi için çember tutamak ve tetiğe
aynı anda basmaya devam etmeniz gerekir. Bu parçalardan
herhangi birisinin serbest bırakılması durumunda
ünite durur.
UYARI: Kesinlikle bir düğmeyi AÇIK konumda
kilitlemeyi denemeyin.
UYARI: 19 mm’den (3/4 inç).daha büyük kökleri
kesmeye çalışmayın. Budama makinesini sadece ev
ve binaların çevresindeki normal çalılıkları kesmek
için kullanın.
Düzgün çitler (Şek. I)
Muazzam düzgün çitler elde etmek için bir kılavuz olarak çit
uzunluğu boyunca bir parça ip uzatılabilir.
Çitleri yan budama (Şek. J)
Budayıcıyı şekilde olduğu gibi çevirin ve alttan başlayarak yukarı
doğru süpürün.
TEHLİKE: ELLERİNİZİ BIÇAKTAN UZAK TUTUN.
UYARI: Yaralanmaya karşı korunmak için aşağıdakilere
dikkat edin:
• KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU
OKUYUN. KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYIN.
• Kullanmadan önce, çalılardan oluşan çiti tel veya
demir çit gibi yabancı maddeler açısından kontrol
edin.
• ELLERİNİZİ TUTAMAKLAR ÜZERİNDE TUTUN. FAZLA
UZANMAYA ÇALIŞMAYIN.
• ISLAK YERLERDE KULLANMAYIN.
DIKKAT: KAPATILDIKTAN SONRA BIÇAK BİR SÜRE BOŞTA
DÖNER.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama (Şek. K)
Budama Talimatları
Bıçağın Değiştirilmesi (Şekil L–O)
Çalişma konumu (Şek. F)
Daima sağlam ve dengeli basın, fazla uzanmaya çalışmayın.
Budama sırasında emniyet gözlüğü, altı kaymayan ayakkabı
kullanın. Üniteyi her iki elinizle sıkıca tutun ve çalıştırın. Çit
budayıcıyı daima Şek. F’da gösterildiği gibi, bir el düğme kolu
3 üzerinde, diğer el çember tutamak 5 üzerinde olacak şekilde
tutun. Kesinlikle üniteyi bıçak siperinden 4 tutmayın.
124
1. Kullandıktan sonra bıçakları bir reçine çözücü ile temizleyin.
2. Temizledikten sonra bıçak üzerine ince bir tabaka yağ sürün.
3. Çit budayıcıyı bıçakları yere bakacak şekilde dikey çevirin ve
yağı tam yaymak üzere aleti birkaç saniye süreyle çalıştırın.
4. Kılıfı 7 Şekil K’da gösterildiği gibi bıçağın üzerine kaydırın.
UYARI: Keskin uçlar. Çit budayıcı üzerinde herhangi bir
bakım işlemi yaparken eldiven takın.
Bıçağı 6 değiştirmek için aşağıdaki talimatları uygulayın veya çit
budayıcıyı bir DeWALT fabrika servis merkezi, bir DeWALT yetkili
servis merkezi veya diğer yetkili servis personeline götürün.
Daima orijinal yedek parçalar kullanın.
Türkçe
Bıçağın çıkartılması
1. Bataryayı çıkartın.
2. Bir adet 4 mm altıgen uç kullanarak dört kapak vidasını
12 ve uzun bıçak/kapak vidası ile rondelaları 13 şekil L’de
gösterildiği gibi çıkartın. Vida ve rondelaları muhafaza edin.
3. Kapağın 15 arkasına düz uçlu bir tornavida yerleştirip
bükerek kapağı 14 yerinden kaldırın.
4. Bıçak vidasını ve rondelaları 16 tamamen kaldırın, bıçağı
bağlantı çubuğundan 17 ayırmak için bıçağın ön tarafını
kaldırın 6 ve bıçağı çit budayıcıdan dışarı doğru çekin.
5. Üst bağlantı çubuğunu 17 ön ve arkada yukarı doğru
kaldırarak ve açısını yatak etrafında 18 dönecek şekilde
ayarlayarak üst bağlantı çubuğunu çıkartın.
Bıçağın takılması
1. Bıçak vidası ve rondelaları 16 eski bıçaktan alarak yeni bıçak
üzerindeki deliğe takın.
2. Bıçak vidasını 16 çit budayıcıdaki ilgili deliklerle yeni bıçak
ve dikdörtgen şekilli kumaş 19 üzerinde hizalayın.
3. Bıçak vidasını hafifçe sıkın. Tamamen sıkmayın. Alt bıçağı
20 geri ve ileri kaydırın ve bıçak bağlantı çubuğunun 22 altındaki desteğe 21 temas edene kadar aşağı doğru hafifçe
bastırın. Alt bağlantı çubuğunun halen yerinde olduğundan
emin olun.
4. Bıçak vidasını 16 tam olarak sıkın.
5. Üst bağlantı çubuğunu 17 , yatak 18 etrafında açı vererek
ekzantrik kamı 23 üzerinde geri yerleştirin. Desteğin üst
bıçağa 24 dönük baktığından emin olun.
6. Bıçak üst bağlantı çubuğu üzerindeki desteğe temas edene
kadar üst bıçağı ileri ve geri kaydırın.
7. Kapağı 14 değiştirin ve 4 kapak vidasıyla 12 sıkın. Uzun
bıçak/kapak vidası ve rondelaları 13 bıçağa en yakın olan
delikte doğru sırayla değiştirin.
Kesim bıçakları yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelikten ve normal
kullanım amaçlı üretilmiştir, keskinleştirmek için yeniden
bilemeye gerek yoktur. Yine de yanlışlıkla bir tel çite (şekil
O), taşlara, cam veya diğer sert nesnelere denk gelmeniz
durumunda bıçak üzerine bir çentik koyabilirsiniz. Bıçağın
hareketini engellemediği sürece bu çentiği çıkartmanıza gerek
yoktur. Hareketi engelliyorsa bataryayı çıkartın ve çentiği
çıkartmak için ince uçlu bir törpü veya biley taşı kullanın.
Çit budayıcıyı düşürmeniz durumunda hasar için dikkatli bir
şekilde kontrol edin. Bıçak eğrilmişse, mahfaza çatlamışsa, kollar
kırılmışsa veya budayıcının çalışmasını etkileyebilecek herhangi
bir diğer olumsuzluk görmeniz durumunda aleti yeniden
kullanmadan önce onarım için yerel DeWALT yetkili servis
merkezi ile temas kurun.
Gübre ve diğer bahçe kimyasalları metallerin aşınmasını
hızlandıran bazı maddeler içerir. Aleti gübre ve diğer bahçe
kimyasallarının üzeri veya yakınına koymayın.
Aleti temizlemek için, batarya çıkartılmış şekilde, sadece
yumuşak sabun ve ıslak bir bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin ve aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın. Temizlemeden önce bıçaklara hafif
makine yağı sürerek paslanmaya karşı önlem alın.
Bıçakların keskinleştirilmesi (Şekil P)
• BIÇAĞI EN İYİ PERFORMANS İÇİN KESKİN ŞEKİLDE
MUHAFAZA EDİN. KÖR BİR BIÇAK DÜZGÜN KESMEZ.
• BIÇAĞI BİLEYLERKEN BATARYANIN ÇIKARTILDIĞINDAN
EMİN OLUN.
EĞRİLMİŞ VEYA HASAR GÖRMÜŞ BIÇAKLARI HEMEN
DEĞİŞTİRİN
Bıçakların bileylenmesi işleminin bir DeWALT fabrika servis
merkezi tarafından yapılması önerilir. Bununla birlikte bıçak
kenarları ince dişli bir törpü 25 ile keskinleştirilebilir.
1. Budacıyı, kesim bıçakları 26 ve kılavuz dişler 27 törpüye
temas etmeyecek şekilde çıkana kadar çalıştırın. Kılavuz dişi
TÖRPÜLEMEYİN.
2. Bıçağı bileylemeden önce kilitleme kolunun devrede,
bıçağın duruyor konumda ve bataryanın çıkartılmış
konumda olduğundan emin olun.
3. Uygun bir göz koruması ve eldiven takın ve herhangi bir
yerinizi kesmemeye dikkat edin.
4. Bıçağın keskin kenarlarını bir ince dişli törpüyle dikkatli bir
şekilde bileyleyin. Keskin kenarı 28 orijinal kesim açısında
(yatayda 38 derece) bileyleyin. Bıçağın sadece düz keskin
kenarlarını 28 bileyleyin. Keskin kenarın bıçağın ortasında
kıvrım yaptığı yerleri törpüyle bileylemeyin.
5. Alt bıçağı keskinleştirmek için budacıyıcı ters çevirin.
6. Her bir bıçağın diğer kenarını keskinleştirmek için aynı
adımları tekrarlayın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
125
Türkçe
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir
veya geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi
azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler
www.2helpU.com adresinde mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
126
Ελληνικά
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΌ
DCM583
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Μπαταρίες και φορτιστές πωλούνται ξεχωριστά
Τάση
Τύπος
RPM
Μέγεθος διαδρόμου κοπής
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
mm
kg
DCM583N
36
1
1550
19
4,1
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-15:2009 + A1:2010:
dB(A)
78
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
90
K (αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
dB(A)
1,2
m/s2
m/s2
4,2
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων μπαταριών
Βάρος
Ασφάλειεσ
Ευρώπη
VDC
DCB496
Li-Ion
36
DCB497
Li-Ion
36
Ah
kg
6,0
1,88
7,5
1,92
min
DCB413
220-240
36 Li-Ion
120 (6 Ah)
150 (7,5 Ah)
kg
0,82
VAC
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Θαμνοκοπτικό
DCM583
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-15:2009 +
A1:2010.
2000/14/EΚ Θαμνοκοπτικό, Παράρτημα V
LPA (μετρηθείσα ηχητική ισχύς) 90 dB(A)
αβεβαιότητα (K) = 1,2 dB (A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 92 dB(A)
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
16.10.2016
127
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
128
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
Ελληνικά
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
θαμνοκοπτικά
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εξαρτήματα κοπής συνεχίζουν να
περιστρέφονται και μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ.
Κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από τη
λεπίδα κοπής. Μην αφαιρείτε το κομμένο υλικό και μην
κρατάτε υλικό που θέλετε να κόψετε, όταν οι λεπίδες
βρίσκονται σε κίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
είναι απενεργοποιημένος (off) κατά την αφαίρεση
129
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
130
υλικού που έχει παγιδευτεί. Μια στιγμιαία απροσεξία
κατά το χειρισμό του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς.
Μεταφέρετε το θαμνοκοπτικό από τη λαβή, με τη
λεπίδα κοπής σταματημένη. Κατά τη μεταφορά ή
αποθήκευση του θαμνοκοπτικού, να τοποθετείτε πάντα
το κάλυμμα του μηχανισμού κοπής. Ο σωστός χειρισμός
του θαμνοκοπτικού περιορίζει το ενδεχόμενο τραυματισμού
από τις λεπίδες κοπής.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής, επειδή η λεπίδα κοπής μπορεί
να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώδια. Οι λεπίδες
κοπής που έρχονται σε επαφή με καλώδια υπό τάση μπορεί
να καταστήσουν και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου ηλεκτροφόρα και να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία στο χειριστή του.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών. Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή προσαρτήματος
ή η εκτέλεση με αυτό το εργαλείο οποιασδήποτε εργασίας
διαφορετικής από αυτές που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών, μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο σωματικών βλαβών
και/ή υλικών ζημιών.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με τα χέρια σας στην μπροστινή
λαβή, το διακόπτη ή το διακόπτη-σκανδάλη εάν δεν έχετε
αφαιρέσει την μπαταρία.
Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά θαμνοκοπτικό, καλό θα
είναι να ζητήσετε πρακτικές οδηγίες από έναν έμπειρο χρήστη,
πέραν από τη μελέτη του παρόντος εγχειριδίου.
Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ενώ το εργαλείο βρίσκεται σε
λειτουργία.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αναγκάσετε τις λεπίδες να
σταματήσουν. u Μην αφήνετε το εργαλείο κάτω, έως ότου
έχουν σταματήσει τελείως οι λεπίδες.
Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες για ζημιές και φθορά. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν οι λεπίδες έχουν υποστεί ζημιά.
Προσέξτε να αποφεύγετε σκληρά αντικείμενα (π.χ.
μεταλλικά σύρματα, κιγκλιδώματα) κατά τις εργασίες
κοπής. Εάν χτυπήσετε κατά λάθος ένα τέτοιο αντικείμενο,
απενεργοποιήστε αμέσως το εργαλείο και ελέγξτε το για
τυχόν ζημιά.
Εάν τυχόν το εργαλείο αρχίσει να δονείται με μη φυσιολογικό
τρόπο, απενεργοποιήστε το αμέσως, αφαιρέστε την μπαταρία
και ελέγξτε το για τυχόν ζημιά.
Αν το εργαλείο σταματήσει να λειτουργεί λόγω μεγάλης
αντίστασης, αμέσως απενεργοποιήστε το. Αφαιρέστε
την μπαταρία πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε
οποιοδήποτε εμπόδιο.
Μετά από τη χρήση, τοποθετήστε στις λεπίδες την παρεχόμενη
θήκη λεπίδων. Αποθηκεύστε το εργαλείο, αφού βεβαιωθείτε ότι
η λεπίδα δεν είναι εκτεθειμένη.
Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι όλα τα προστατευτικά είναι
τοποθετημένα στο εργαλείο όταν το χρησιμοποιείτε.
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν
λείπουν εξαρτήματα από αυτό ή εάν έχει υποβληθεί σε μη
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.
•
•
•
Μην αφήσετε ποτέ παιδιά να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο.
Να προσέχετε το ενδεχόμενο πτώσης υπολειμμάτων
κοπής κατά την κοπή στις ψηλότερες πλευρές ενός φράχτη
από θάμνους.
Πάντα να κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια και από τις
παρεχόμενες λαβές.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι.
Κατά τη χρήση του εργαλείου ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον
κίνδυνοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες
προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι ενδέχεται να
προκληθούν από ακατάλληλη χρήση, παρατεταμένη χρήση κ.λπ.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται οι εξής:
• Τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα/κινούμενα
εξαρτήματα.
• Τραυματισμοί κατά την αλλαγή εξαρτημάτων, λεπίδων
αξεσουάρ.
• Τραυματισμοί λόγω παρατεταμένης χρήσης ενός εργαλείου.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα εργαλεία για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, φροντίζετε να κάνετε τακτικά διαλλείματα.
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης η οποία
παράγεται από τη χρήση του εργαλείου (παράδειγμα: εργασίες
με ξύλο και ειδικότερα δρυ, οξιά και MDF.)
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Ελληνικά
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
•
•
•
•
•
•
•
•
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] ?)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 9 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 10 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
131
Ελληνικά
Πακέτο φορτίζεται
Πακέτο φορτισμένο
Καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου
Πρόβλημα πακέτου ή φορτιστή
Αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει ορισμένα
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Τα προβλήματα
υποδεικνύονται από την κόκκινη λυχνία όταν αναβοσβήνει με
γρήγορο ρυθμό. Αν συμβεί αυτό, αφαιρέστε και τοποθετήστε
πάλι το πακέτο μπαταρίας μέσα στο φορτιστή. Αν το πρόβλημα
επιμένει, δοκιμάστε ένα διαφορετικό πακέτο μπαταρίας για
να δείτε αν λειτουργεί σωστά ο φορτιστής. Αν το νέο πακέτο
μπαταρίας φορτίζεται κανονικά, τότε το αρχικό πακέτο έχει
βλάβη και πρέπει να το παραδώσετε για ανακύκλωση σε κέντρο
σέρβις ή σε άλλο σημείο συλλογής. Αν και με το νέο πακέτο
μπαταρίας παράγεται η ίδια ένδειξη βλάβης όπως και με το
αρχικό, τότε αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις να
ελέγξει το φορτιστή και το πακέτο μπαταρίας.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
132
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
Ελληνικά
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
133
Ελληνικά
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υψηλή
υγρασία και μην το αφήνετε σε εξωτερικούς
χώρους υπό βροχή.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Απενεργοποιήστε το εργαλείο. Αφαιρείτε την
μπαταρία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε
συντήρησης στο εργαλείο.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Κρατάτε τους παρευρισκόμενους σε απόσταση.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Οδηγία 2000/14/ΕΚ περί Εγγυημένης
ακουστικής ισχύος.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Τύπος μπαταριών
Το DCM583 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 36 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν: ,
DCB496, DCB497. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Θαμνοκοπτικό
1Θήκη
1Μπαταρία
1Φορτιστή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη
χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
134
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. Q)
Ο κωδικός ημερομηνίας 29 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης σκανδάλης
2 Μοχλός ασφάλισης σε απενεργοποιημένη κατάσταση
3 Λαβή διακόπτη
4 Προφυλακτήρας λεπίδας
5 Λαβή λειτουργίας
6 Λεπίδα
7 Θήκη
8 Περίβλημα μπαταρίας
9 Πακέτο μπαταρίας
10 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
Προοριζομενη Χρηση
Το θαμνοκοπτικό σας DeWALT DCM583 έχει σχεδιαστεί για το
κούρεμα φρακτών από θάμνους και θάμνων. Αυτό το εργαλείο
προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. C–E))
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 9 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 9 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. C).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 11 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. E)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 11 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
λαβή διακόπτη 3 με το άλλο χέρι στη λαβή ασφαλείας 5 .
Ενεργοποίηση (εικ. F)
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη λαβή ασφαλείας 5 με το
ένα χέρι.
2. Πιέστε το μοχλό ασφάλισης σε απενεργοποιημένη
κατάσταση 2 , που φαίνεται στην εικόνα F, και πιέστε
το διακόπτη σκανδάλης 1 . Μόλις ενεργοποιηθεί η
μονάδα, μπορείτε να ελευθερώσετε το μοχλό ασφάλισης
σε απενεργοποιημένη κατάσταση. Για να συνεχίσει να
λειτουργεί η μονάδα, πρέπει να συνεχίσετε να πιέζετε
ταυτόχρονα τη λαβή ασφαλείας και τη σκανδάλη. Αν
ελευθερώσετε ένα από τα δύο εξαρτήματα αυτά, η μονάδα
θα απενεργοποιηθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην προσπαθήσετε
να κλειδώσετε έναν διακόπτη στη θέση ON
(ενεργοποιημένο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε κλαδιά μεγαλύτερα
από 19 mm σε μέγεθος. Χρησιμοποιήστε τον
θαμνοκόπτη μόνο για να κόψετε τυπικούς θάμνους
γύρω από σπίτια και κτίρια.
Οδηγίες κλαδέματος
Θεση λειτουργιας (εικ. F)
Διατηρήστε τη σωστή θέση και ισορροπία και μην
κάνετε μεγάλες κινήσεις. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά,
αντιολισθητικά υποδήματα όταν κλαδεύετε. Κρατήστε σφιχτά
και στα δύο χέρια τη μονάδα και ενεργοποιήστε την. Πάντα να
κρατάτε τον θαμνοκόπτη όπως βλέπετε στην Εικόνα F, με το ένα
χέρι στη λαβή διακόπτη 3 και ένα στη λαβή ασφαλείας 5 . Ποτέ
μην κρατάτε τη μονάδα από τον προφυλακτήρα λεπίδας 4 .
Κλαδεμα νεων ακμων (εικ. H)
Η χρήση μεγάλης σαρωτικής κίνησης, περνώντας τα δόντια της
λεπίδας μέσω των κλαδιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος.
Μία ελαφρώς καθοδική κλίση της λεπίδας στην κατεύθυνση της
κίνησης προσφέρει το καλύτερο δυνατό κόψιμο.
135
Ελληνικά
Επιπεδοι θαμνοι (εικ. I)
Για να δημιουργήσετε εξαιρετικά επίπεδους θάμνους, μπορείτε
να τοποθετήσετε ένα κομμάτι νήματος κατά το μήκος του
θάμνου ως οδηγό.
Πλευρικο κλαδεμα θαμνων (εικ. J)
Προσανατολίστε τον θαμνοκόπτη όπως βλέπετε και ξεκινήστε
από τη βάση και κινηθείτε προς τα πάνω.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να προστατευτείτε από
τραυματισμούς, προσέξτε τα ακόλουθα:
• ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ.
• Ελέγξτε τον θάμνο για αντικείμενα όπως καλώδια ή
φράχτες πριν από κάθε χρήση.
• ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΛΑΒΕΣ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.
• ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Η ΛΕΠΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση (εικ. K)
1. Μετά τη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά τις λεπίδες με
διάλυμα ρητίνης.
2. Μετά το καθάρισμα, περάστε μία λεπτή λωρίδα λιπαντικού
στην εκτεθειμένη λεπίδα.
3. Γυρίστε τον θαμνοκόπτη κάθετα με τις λεπίδες προς
το έδαφος και ενεργοποιήστε τον θαμνοκόπτη για λίγα
δευτερόλεπτα για να διανείμετε πλήρως το λιπαντικό.
4. Περάστε τη θήκη 7 ώστε να καλύψετε τη λεπίδα, όπως
δείχνει η εικόνα K.
Αντικατάσταση λεπίδας (Εικ. L–O)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αιχμηρές ακμές. Να φοράτε γάντια
όταν εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στη
λεπίδα του κοπτικού εργαλείου.
Για να αντικαταστήσετε τη λεπίδα 6 , τηρήστε τις παρακάτω
οδηγίες ή παραδώστε το εργαλείο σε ένα εργοστασιακό κέντρο
σέρβις DeWALT, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT , ή
άλλο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Πάντα να χρησιμοποιείτε
ανταλλακτικά ακριβώς ίδια με τα αφαιρούμενα εξαρτήματα.
136
Αφαίρεση της λεπίδας
1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν των 4 mm, αφαιρέστε τις
τέσσερις βίδες καλύμματος 12 και τη μεγάλου μήκους βίδα
λεπίδας/καλύμματος καθώς και τις ροδέλες 13 όπως δείχνει
η εικόνα L. Φυλάξτε τις βίδες και τις ροδέλες.
3. Με δράση μοχλού ανασηκώστε το κάλυμμα 14 τοποθετώντας ένα κατσαβίδι με ίσια μύτη κάτω από το πίσω
μέρος του καλύμματος 15 και περιστρέφοντάς το.
4. Αφαιρέστε πλήρως τη βίδα και τις ροδέλες της λεπίδας 16 ,
ανυψώστε το μπροστινό μέρος της λεπίδας 6 για να την
απεμπλέξετε από τη συνδετική ράβδο 17 και τραβήξτε τη
λεπίδα έξω από το κοπτικό εργαλείο.
5. Αφαιρέστε την πάνω συνδετική ράβδο 17 ανυψώνοντας
στο μπροστινό και πίσω μέρος και δίνοντας κατάλληλη
γωνία ώστε να περιστραφεί γύρω από το έδρανο 18 .
Εγκατάσταση της λεπίδας
1. Εγκαταστήστε τη βίδα και τις ροδέλες 16 της παλιάς
λεπίδας στην οπή στη νέα λεπίδα.
2. Ευθυγραμμίστε τη βίδα 16 της νέας λεπίδας και το
ορθογώνιο πλέγμα 19 με τις αντίστοιχες υποδοχές τους
στο θαμνοκοπτικό.
3. Σφίξτε προκαταρκτικά τη βίδα λεπίδας. Μη σφίξετε τελείως.
Περάστε την κάτω λεπίδα 20 κινώντας μπρος-πίσω και
πιέστε τη ελαφρά έως ότου η λεπίδα συμπλεχτεί στο
στυλίδιο 21 στην κάτω συνδετική ράβδο 22 . Βεβαιωθείτε
ότι η κάτω συνδετική ράβδος παραμένει στη θέση της.
4. Σφίξτε τελείως τη βίδα λεπίδας 16 .
5. Τοποθετήστε την πάνω συνδετική ράβδο 17 πάλι πάνω
στο έκκεντρο 23 , περνώντας την υπό γωνία γύρω από το
έδρανο 18 . Βεβαιωθείτε ότι το στυλίδιο κοιτάζει κάτω προς
την πάνω λεπίδα 24 .
6. Περάστε την πάνω λεπίδα κινώντας την μπρος-πίσω
έως ότου η λεπίδα συμπλεχτεί στο στυλίδιο στην πάνω
συνδετική ράβδο.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα 14 και στερεώστε το με
τις 4 βίδες καλύμματος 12 . Επανατοποθετήστε τη μεγάλου
μήκος βίδα λεπίδας/καλύμματος και τις ροδέλες 13 με τη
σωστή σειρά στην οπή που είναι η πιο κοντινή στη λεπίδα.
Οι λεπίδες κοπής είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας
σκληρυμένο χάλυβα και με κανονική χρήση δεν θα χρειαστούν
νέο τρόχισμα. Ωστόσο, αν χτυπήσετε κατά λάθος ένα φράκτη
από συρματόπλεγμα (εικόνα O), πέτρες, γυαλί ή άλλα σκληρά
αντικείμενα, μπορεί να δημιουργηθεί μια εγκοπή στη λεπίδα.
Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε αυτή την εγκοπή εφόσον δεν
επηρεάζει την κίνηση της λεπίδας. Αν όμως την επηρεάζει,
αφαιρέστε την μπαταρία και χρησιμοποιήστε μια λίμα με ψιλά
δόντια ή μια πέτρα τροχίσματος για να αφαιρέσετε την εγκοπή.
Αν σας πέσει το κοπτικό εργαλείο, επιθεωρήστε το προσεκτικά
για ζημιές. Αν έχει λυγίσει η λεπίδα, ραγίσει το περίβλημα ή
σπάσουν οι λαβές ή αν δείτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του κοπτικού εργαλείου,
επικοινωνήστε με το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
DeWALT για επισκευές, πριν θέσετε το εργαλείο πάλι σε χρήση.
Ελληνικά
Λιπάσματα και άλλα χημικά κήπου περιέχουν παράγοντες που
επιταχύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διάβρωση των μετάλλων. Μην
αποθηκεύετε τη μονάδα πάνω ή κοντά σε λιπάσματα ή χημικά.
Για τον καθαρισμό της μονάδας, αφού αφαιρέσετε την
μπαταρία, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ήπιο σαπούνι και ένα
ελαφρά υγρό πανί. Μην επιτρέψετε ποτέ να εισέλθει υγρό στο
εσωτερικό της μονάδας και μη βυθίσετε ποτέ οποιοδήποτε
μέρος της μονάδας σε υγρό. Εμποδίστε την οξείδωση των
λεπίδων απλώνοντας μια στρώση λεπτού λαδιού μηχανής μετά
τον καθαρισμό.
Τρόχισμα της λεπίδας (Εικ. P)
• ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΦΤΕΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΜΙΑ ΣΤΟΜΩΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ
ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΚΑΘΑΡΑ.
• ΟΤΑΝ ΤΡΟΧΙΖΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ
ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΓΙΣΕΙ Ή
ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ
Συνιστάται το τρόχισμα των λεπίδων να πραγματοποιείται από
ένα εργοστασιακό κέντρο σέρβις της DeWALT. Ωστόσο, μπορείτε
να τροχίσετε τις αιχμές της λεπίδας χρησιμοποιώντας μια λίμα με
λεπτές οδοντώσεις 25 .
1. Αφήστε το κοπτικό εργαλείο να λειτουργήσει έως ότου οι
λεπίδες κοπής 26 και τα προστατευτικά δόντια 27 έχουν
απόσταση αρκετή ώστε να μην μπορεί η λίμα να έρθει
σε επαφή με τα προστατευτικά δόντια. ΜΗ λιμάρετε τα
προστατευτικά δόντια.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισης σε απενεργοποιημένη
κατάσταση είναι συμπλεγμένος, η λεπίδα έχει σταματήσει και
η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, πριν τροχίσετε τη λεπίδα.
3. Φοράτε κατάλληλη προστασία ματιών και γάντια και
προσέχετε να μην κοπείτε.
4. Λιμάρετε προσεκτικά τις κοπτικές αιχμές της λεπίδας
χρησιμοποιώντας μια λίμα με λεπτές οδοντώσεις. Λιμάρετε
προς την κοπτική αιχμή 28 με την αρχική γωνία κοπής
(38 μοίρες από την οριζόντιο). Λιμάρετε μόνο τις ευθείες
κοπτικές αιχμές 28 των λεπίδων. Μη λιμάρετε στις
θέσεις όπου η κοπτική αιχμή καμπυλώνει προς το κέντρο
της λεπίδας.
5. Γυρίστε ανάποδα το κοπτικό εργαλείο για να τροχίσετε την
κάτω λεπίδα.
6. Επαναλάβετε τα βήματα για να τροχίσετε την άλλη πλευρά
της κάθε λεπίδας.
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
137
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N499949
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
12/16
Download PDF

advertising