D25981 | DeWalt D25981 DEMOLITION HAMMER instruction manual

D25981
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)22
Français (traduction de la notice d’instructions originale)28
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)34
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)40
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)46
Português (traduzido das instruções originais)51
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)57
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)62
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)67
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)72
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
19
6
2
6
2
3
4
5
Fig. B
1
Fig. C
Fig. D
7
8
9
10
11
12
13
14
Fig. E
4
3
3
2
Fig. F
3
3
15
4
Fig. G
10
8
7
3
Fig. H
5
5
4
2
Dansk
30 KILO KNUSEMASKINE
D25981
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Maskinstøjdirektivet
Tekniske Data
Spænding
Type
Frekvens
Effektindgang
Slag uden belastning i minuttet
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Værktøjsholder
Vægt
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA(emissionslydtrykniveau)
dB(A)
105
LWA(lydeffektniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,M =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Knusemaskine
D25981
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC, Elektrisk betonknusemaskine (håndholdt), m ≥
30 kg, bilag VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germany, Bemyndiget organ ID nr.: 0197
Akustisk lydniveau i overensstemmelse med 2000/14/EC (artikel
12, bilag III, nr. 10; m</= 30 kg):
LWA (målt lydtryksniveau)
dB
105
LWA (garanteret lydtryksniveau)
dB
108
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
28.08.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
5
Dansk
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
6
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Dansk
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
knusemaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at mejslen er korrekt anbragt, før værktøjet betjenes.
I koldt vejr eller når værktøjet ikke er blevet brugt i længere tid,
skal værktøjet køre uden last i et par minutter før brug.
Hold altid godt fast på værktøjet med begge hænder og med
en god holdning. Betjen altid værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret.
Når der arbejdes over jordniveau, skal man sørge for, at
området nedenfor er ryddet.
For at forhindre elektrisk stød skal du undersøge
arbejdsområdet for strømførende ledninger før betjening.
Rør ikke mejslen eller delene omkring den umiddelbart
efter brug, da de kan være ekstremt varme og
forårsage hudforbrænding.
Sørg altid for, at strømkablet ligger bagved - væk fra mejslen.
Hold strømkablet væk fra tilbehøret. Et strømkabel, der er viklet
rundt om bordet, kan forårsage elektrisk stød.
Vikl ikke strømkablet rundt om kroppen.
Lad ikke uerfarne brugere anvende dette værktøj.
Brug hørebeskyttelse. Udsættelse for støj kan
forårsage høreskader.
Brug de ekstrahåndtag, der følger med værktøjet. Manglende
kontrol kan medføre personskade.
Slå ikke på fastsiddende tilbehør med en hammer for at løsne
det. Metalfragmenter eller materialespåner kan løsnes og
forårsage personskade.
•
•
Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med arbejdet, og før
du tager stikket ud.
Forsøg ikke selv at reparere tilbehør. Borreparation bør udføres
af en kvalificeret specialist. Ukorrekt repareret tilbehør kan
forårsage personskade. Tilbehør, der er en smule slidt, kan
hvæsses ved hjælp af slibning.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Knusemaskine
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
7
Dansk
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 19 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tænd/sluk-kontakt
2 Sidehåndtag
3 Værktøjsfastgørelsesklemme
4 Værktøjsholder
5 Håndtagsskruer
6 Lufthuller
Valgfrit tilbehør (Fig. C)
Forskellige typer 28 mm sekskantede mejsler er tilgængelige
som ekstraudstyr.
7 Spidsmejsel
8 Fladmejsel
9 Afskalningsværktøj
10 Spademejsel
11 Asfaltskær
12 Drevjordforbindelsesstang
13 Skaftstamper
14 Pladestamper
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Tilsigtet Brug
Din knusemaskine er designet til professionel ekstra kraftig
nedbrydnings- og fræsningsopgaver i beton, murværk, sten og
andre murværksmaterialer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse knusemaskiner er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Funktion til blød start
Funktionen til blød start giver mulighed for at oparbejde
stødhastigheden langsomt og derved forhindre mejslen eller
spidsen i at springe tilbage fra murværket i starten.
Fuldt vibrationsdæmpede håndtag (Fig. A)
Dæmperne i håndtagene 2 absorberer vibrationerne,
der overføres til brugeren. Dette øger brugerens komfort
under betjening.
8
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationsstyring neutraliserer tilbageslagsvibrationer
fra knusemaskinemekanismen. Ved at sænke hånd- og
armvibration gives der mulighed for mere bekvem brug i
længere perioder af gangen og forlænger apparatets levetid.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Sidehåndtag (Fig. A, H)
FORSIGTIG: Værktøjet skal altid anvendes med
sidehåndtaget monteret korrekt. Hold på værktøjet
med begge hænder for at optimere kontrollen.
Fastgør venstre sidehåndtag 2 med fire unbrakoskruer 5 (medleveret). Spænd dem fast med den
medleverede unbrakosnøgle.
BEMÆRK: Sidehåndtaget skal placeres korrekt ved monteringen
med knoppen på enden af grebet i nedadgående retning.
Isætning og udtagning af 28 mm hextilbehør (Fig. D–F)
Denne maskine anvender mejsler med sekskantet skaft på 28
mm. Vi anbefaler, at du kun anvender professionelt tilbehør.
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke tilbydes af DeWALT, ikke
er testet med dette produkt, kan brug af sådant tilbehør
være forbundet med fare. For at mindske risikoen for
kvæstelser bør du kun anvende tilbehør, der er anbefalet
af DeWALT.
Rengør mejselskaftet.
ADVARSEL: Påsmør ikke smødemiddel på maskinen.
Udfør følgende for at sætte et mejsel med
bøsning på skaftet (Fig. E)
1. Træk værktøjslåsen 3 til oplåst position.
2. Isæt mejselskaftet i værktøjsholderen 4 .
3. Skub låsen 3 på linje med tilbehørets skaft for at låse
tilbehøret fast i position.
4. Træk i mejslen for at kontrollere, at den er ordentligt låst.
Hammerfunktionen kræver, at mejslen kan bevæges aksialt
adskillige centimeter, når det er låst fast i værktøjsholderen.
For at fjerne en mejsel trækkes låsen 3 tilbage, og mejslen
trækkes ud af værktøjsholderen.
Udfør følgende for at anbringe en mejsel
med bøsning på skaftet (Fig. F)
1. Træk værktøjslåsen 3 til oplåst position.
2. Hold mejslen foran værktøjsholderen med rillen 15 opad.
3. Isæt mejselskaftet i værktøjsholderen 4 .
4. Skub holderen 3 bagud for at låse tilbehøret fast i position.
ADVARSEL: Anvend altid handsker, når du udskifter
tilbehør. De blotlagte metaldele på værktøjet og tilbehøret
kan blive ekstremt varme under betjening.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Vær opmærksom på placeringen af rør og ledninger.
• Benyt et tryk på ca. 20–30 kg på værktøjet. For megen
styrke øger ikke mejslingen, men reducerer værktøjets
ydelse og kan forkorte værktøjets levetid.
Korrekt håndposition (Fig. A, B)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hvert sidehåndtag 2 .
Tænde og slukke (Fig. A)
Tryk på tænd/sluk-kontakten 1 for at starte værktøjet.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Nedrivning, mejsling og kanalisering
(Fig. A–F)
1. Vælg den rette mejsel og rengør dens skaft.
2. Isæt mejslen og sørg for, at den er ordentligt låst fast.
3. Hold værktøjet i begge håndtag 2 og tænd det. Værktøjet
kører nu i fortsat drift.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Dansk
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
ADVARSEL: Mejslerne kan kun slibe et begrænset antal
gange. Kontakt din forhandler for anbefalinger, hvis du
er i tvivl.
ADVARSEL: Sørg for, at skærekanten ikke viser fejlfarvning
som følge af for meget tryk. Dette kan beskadige
tilbehørets hårdhed.
Vedligeholdelse af tilbehør
Vedligeholdelse af tilbehør på det rette tidspunkt garanterer
optimale resultater i brugen og lang og effektiv levetid
for tilbehøret.
Slib mejslerne på slibediske. Se Figur G for de retter vinkler for
følgende mejsler:
7 Spidsmejsel
8 Fladmejsel
10 Spademejsel
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
9
Deutsch
30 KILO-ABBRUCHHAMMER
D25981
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Spannung
Typ
Frequenz
Leistungsaufnahme
Schläge pro Minute ohne Last
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Werkzeugaufnahme
Gewicht
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
105
LWA(Schallleistungspegel)
K (Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Meißeln
Vibrationsemissionswert ah,M =
Messungenauigkeit K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
10
Outdoor-Richtlinie
Abbruchhammer
D25981
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC, Elektrobetonaufbruchhammer (hand-held), m ≥
30 kg, Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Deutschland, Nummer der benannten
Stelle ID Nr.: 0197.
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12, Anlage III, Nr.
10; m ≥ 30 kg):
LWA (gemessener Schallleistungswert)
dB
105
LWA (garantierter Schallleistungswert)
dB
108
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
28.08.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
Deutsch
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
11
Deutsch
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Abbruchhammer
•
•
12
Stellen Sie sicher, dass der Meißel vor dem Betrieb des Gerätes
an seinem Platz fest gesichert ist.
Bei kalter Witterung oder wenn das Gerät längere Zeit nicht
benutzt wurde, lassen Sie das Gerät vor dem Betrieb einige
Minuten ohne Last laufen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen gut fest und
achten Sie auf sicheren Stand. Betreiben Sie das Gerät immer
mit richtig angebautem seitlichen Griff.
Bei Arbeiten über Bodenhöhe vergewissern Sie sich, dass der
Bereich darunter frei ist.
Um elektrischen Schlag zu vermeiden, prüfen Sie den
Arbeitsbereich auf Strom führende Leitungen, bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen.
Fassen Sie nicht den Meißel oder die meißelnahen Teile
sofort nach dem Betrieb an, da sie extrem heiß werden und
Hautverbrennungen verursachen können.
Halten Sie das Stromkabel immer nach hinten gerichtet, vom
Meißel weg.
Halten Sie das Stromkabel vom Zubehör entfernt. Wenn sich
das Stromkabel um den Einsatz wickelt, kann es zu einem
elektrischen Schlag führen.
Wickeln Sie das Stromkabel nicht um Ihren Körper.
Lassen Sie unerfahrene Personen dieses Gerät nicht benutzen.
Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von Lärm kann zu
Gehörverlust führen.
Verwenden Sie die mitgelieferten Zusatzgriffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
Schlagen Sie zur Lösung von blockiertem Zubehör nicht mit
dem Hammer darauf. Metallteilchen oder Materialsplitter
können sich lösen und zu Verletzungen führen.
Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn die Arbeit beendet ist
und bevor Sie den Netzstecker ziehen.
Bereiten Sie Zubehörteile nicht selbst auf. Die
Meißelaufbereitung sollte durch eine autorisierte Fachperson
erfolgen. Unsachgemäß aufbereitetes Zubehör kann zu
Verletzungen führen. Nur wenig abgenutztes Zubehör kann
durch Schleifen wieder geschärft werden.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Deutsch
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Abbruchhammer
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 19 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Zusatzhandgriff(e)
Werkzeughaltebügel
Werkzeugaufnahme
5 Griffschrauben
6 Luftöffnungen
Optionales Zubehör (Abb. C)
Optional stehen verschiedene 28-mm-Sechskant-Meißel
zur Verfügung.
7 Spitzmeißel
8 Flachmeißel
9 Breitmeißel
10 Spatmeißel
11 Asphaltschneider
12 Treiberstange
13 Schaftstampfer
14 Stampfplatte
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Abbruchhammer ist auf den professionellen
Schwerlastabbruch, auf Meißel- und Ziselieranwendungen in
Beton, Ziegel, Stein und sonstigen Mauermaterialien ausgelegt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Abbruchhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf kann die Schlagzahl langsamer gesteigert
werden. Dadurch wird vermieden, dass der Meißel oder die
Spitze beim Start auf dem Mauerwerk springt.
Vollständig vibrationsgedämpfte Handgriffe
(Abb. A)
Die Dämpfer in den Handgriffen 2 absorbieren die auf den
Anwender übertragenen Schwingungen. Dadurch wird der
Anwendungskomfort während des Betriebs verbessert.
Aktive Vibrationskontrolle
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die abbruchhammermechanik
neutralisiert. Durch die verringerte Hand- und Armvibration wird
eine komfortablere Anwendung über längere Zeitabschnitte
möglich und die Lebensdauer des Gerätes verlängert.
13
Deutsch
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Zusatzgriff (Abb. A, H)
VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, dass der Zusatzgriff einwandfrei montiert ist.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um
maximale Kontrolle zu haben.
Bringen Sie den linken Zusatzgriff 2 mit den vier
Sechskantschrauben 5 (mitgeliefert) an. Ziehen Sie sie mit dem
mitgelieferten Sechskantschlüssel fest.
HINWEIS: Der Zusatzgriff muss in die richtige Richtung,
und zwar mit der Noppe am Griffende nach unten,
angebracht werden.
Einsetzen und Entfernen von
28-mm-Sechskantzubehör (Abb. D–F)
Diese Geräte sind für Meißel mit 28-mm-Sechskantschaft
konstruiert. Es wird empfohlen, nur Zubehör für den
professionellen Einsatz zu verwenden.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör zu
Gefahrsituationen führen. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte nur von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Reinigen Sie den Meißelschaft.
WARNUNG: Das Gerät darf nicht geschmiert werden.
Um einen Meißel mit Bund in den Schaft
einzusetzen, gehen Sie wie abgebildet vor
(Abb. E)
1. Ziehen Sie den Werkzeughalter 3 in die entriegelte Position.
2. Setzen Sie den Meißelschaft in die Werkzeugaufnahme 4 .
3. Drücken Sie den Werkzeughalter 3 in eine Reihe mit dem
Werkzeugschaft, um das Zubehör zu verriegeln.
4. Ziehen Sie am Meißel, um zu prüfen, ob er richtig festsitzt.
Die Schlagfunktion erfordert, dass der Meißel sich entlang
seiner Achse einige Zentimeter bewegen kann, wenn er in
der Werkzeugaufnahme festsitzt.
Zum Entfernen des Meißels ziehen Sie den Werkzeughalter
3 zurück und ziehen Sie den Meißel aus dem
Werkzeughalter heraus.
Um einen Meißel mit Aussparung in
den Schaft einzusetzen, gehen Sie wie
abgebildet vor (Abb. F)
1. Ziehen Sie den Werkzeughalter 3 in die entriegelte Position.
2. Halten Sie den Meißel vorne gegen die Werkzeugaufnahme,
so dass die Nut 15 nach oben zeigt.
14
3. Setzen Sie den Meißelschaft in die Werkzeugaufnahme 4 .
4. Drücken Sie den Werkzeughalter 3 nach hinten, um das
Zubehör zu verriegeln.
WARNUNG: Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie
Zubehör auswechseln. Die exponierten Metallteile am
Gerät und am Zubehör können beim Betrieb extrem
heiß werden..
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Achten Sie auf vorhandene Rohr- und Stromleitungen.
• Üben Sie einen Druck von ca.
20–30 kg auf das Gerät aus. Zu hohe Kraft
beschleunigt nicht das Meißeln, mindert aber die
Geräteleistung und kann die Lebensdauer des
Gerätes verkürzen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, B)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Korrekte Haltung der Hände bedeutet: eine Hand an jedem
Seitengriff 2 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Ein- /
Aus-Schalter 1 .
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
Abbruch-, Treib- und Kanalbohrarbeiten
(Abb. A–F)
1. Wählen Sie den geeigneten Meißel und säubern Sie
den Meißelschaft.
2. Setzen Sie den Meißel ein und prüfen Sie, ob er richtig
verriegelt ist.
3. Halten Sie das Werkzeug an beiden Griffen 2 gut fest
und schalten Sie es ein. Das Elektrowerkzeug läuft nun
im Dauerbetrieb.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
Deutsch
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
WARNUNG: Diese Meißel können nicht unbegrenzt
nachgeschliffen werden. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von
Ihrem Händler beraten.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die
Schneidkanten sich nicht durch zu hohen Druck
verfärbt haben. Dadurch kann die Härte des Zubehörs
beeinträchtigt werden.
Zubehörwartung
Die Wartung des Zubehörs zur richtigen Zeit garantiert optimale
Ergebnisse bei der Anwendung und eine lange und effiziente
Lebensdauer des Zubehörs.
Schleifen Sie die Meißel mit Schleifscheiben. In Abbildung G
sehen Sie die geeigneten Winkel für die folgenden Meißel
7 Spitzmeißel
8 Flachmeißel
10 Spatmeißel
15
English
30 KILO BREAKER
D25981
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Outdoor Noise Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Frequency
Power input
No-load beats per minute
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Tool holder
Weight
VAC
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
230/115
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
105
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Chiselling
Vibration emission value ah,M =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
4.8
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
16
Breaker
D25981
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (hand-held), m ≥ 30 kg,
Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Germany, Notified Body ID No.: 0197.
Level of sound power according to 2000/14/EC (Article 12,
Annex III, No. 10; m ≥ 30 kg):
LWA (measured sound power level)
dB
105
LWA (guaranteed sound power level)
dB
108
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.08.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
English
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
17
English
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Breakers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ensure the chisel is secured in place before operating the tool.
In cold-weather conditions or when the tool has not been used
for a longer period of time, let the tool run with no load for
several minutes before use.
Always hold the tool firmly with both hands and ensure a
secure stance. Always operate the tool with the side handle
properly mounted.
When working above ground level ensure the area below
is clear.
To prevent electric shock, check the working area for live wires
before operation.
Do not touch the chisel or the parts close to the chisel
immediately after operation, as they may be extremely hot
and cause burns to the skin.
Always direct the power cable to the rear, away from
the chisel.
Keep the power cable away from the accessory. A power cable
wrapped around the bit may cause electric shock.
Do not wrap the power cable around your body.
Do not allow inexperienced users to use this tool.
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control
can cause personal injury.
Do not strike jammed accessories with a hammer to dislodge
them. Fragments of metal or material chips could dislodge
and cause injury.
Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Do not recondition accessories yourself. Chisel reconditioning
should be done by a qualified specialist. Improperly
reconditioned accessories could cause injury. Only slightly
worn accessories can be resharpened by grinding.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
18
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of breakers:
• Injuries caused by touching the hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
working in concrete and/or masonry.
• Physical trauma due to inappropriate lifting and carrying of
heavy equipment.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1Breaker
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
English
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 19 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off switch
2 Side handle(s)
3 Tool retainer
4 Tool holder
5 Handle screws
6 Air vents
Optional accessories (Fig. C)
Various types of 28 mm hex. chisels are available as an option.
7 Pointed chisel
8 Cold chisel
9 Scaling tool
10 Spade chisel
11 Asphalt cutter
12 Driver ground rod
13 Shank tamper
14 Plate tamper
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Intended Use
Your breaker has been designed for professional heavy duty
demolition, chipping and chasing applications in concrete, brick,
stone and other masonry materials.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These breakers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Soft Start Feature
The soft start feature allows the impact rate to build up more
slowly, thus preventing the chisel or point from “bouncing”
around on the masonry when starting up.
Fully Vibration-dampened Handles (Fig. A)
The dampers in the handles 2 absorb the vibrations
transmitted to the user. This improves user comfort during
the operation.
Active Vibration Control
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the breaker mechanism. Lowering hand and arm vibration, it
allows more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Side Handle (Fig. A, H)
CAUTION: ALWAYS operate the tool with the side
handle properly assembled. Hold tool with both
hands to maximize control.
Attach left side handle 2 with four hex head
screws 5 (supplied). Tighten with hex wrench supplied.
NOTE: Side handle must be installed in the proper orientation
with the nub on the end of the grip facing down.
Inserting and Removing 28 mm Hex
Accessories (Fig. D–F)
This machine uses chisels with a 28 mm hex. shank. We
recommend to use professional accessories only.
WARNING: Since accessories other than those offered
by DeWALT have not been tested with this product,
the use of such accessories may entail hazardous
situations. To reduce the risk of injury, use only accessories
recommended by DeWALT.
Clean the chisel shank.
WARNING: Do not apply lubricant to the machine.
19
English
To fit a chisel with collar on the shank,
proceed as follows (Fig. E)
1. Pull the tool retainer 3 to the unlock position.
2. Insert the chisel shank into the tool holder 4 .
3. Push the retainer 3 in line with the accessory shank to lock
the accessory in position.
4. Pull on the chisel to check if it is properly locked. The
hammering function requires the chisel to be able to move
axially several centimetres when locked in the tool holder.
To remove a chisel pull back the retainer 3 and pull the chisel
out of the tool holder.
To fit a chisel with notch in the shank,
proceed as follows (Fig. F)
1. Pull the tool retainer 3 to the unlock position.
2. Hold the chisel in front of the tool holder with the notch 15 facing upwards.
3. Insert the chisel shank into the tool holder 4 .
4. Push the retainer 3 backwards to lock the accessory
in position.
WARNING: Always wear gloves when you change
accessories. The exposed metal parts on the tool and
accessory may become extremely hot during operation.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING:
• Be aware of the location of pipework and wiring.
• Apply a pressure of approximately
20–30 kg to the tool. Excessive force does not speed
up chiselling but decreases tool performance and may
shorten tool life.
Proper Hand Position (Fig. A, B)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on each side handle 2 .
Switching On and Off (Fig. A)
To run the tool, press the on/off switch 1 .
To stop the tool, release the switch.
Demolition, Chasing and Channelling (Fig. A–F)
1. Select the appropriate chisel and clean its shank.
2. Insert the chisel and check whether it is properly locked.
20
3. Hold the tool using both handles 2 and turn on. The tool
now runs in continuous operation.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
WARNING: These chisels can be reground only a
limited number of times. If in doubt, contact your dealer
for recommendations.
WARNING: Ensure that the cutting edge does not show
discolouration caused by too much pressure. This may
impair the hardness of the accessory.
Accessory Maintenance
Accessory maintenance at the right time guarantees optimal
results in application and a long and efficient accessory life.
Grind the chisels on grinding discs. Refer to Figure G for the
appropriate angles of the following chisels:
7 Pointed chisel
8 Cold chisel
10 Spade-shaped chisel
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
English
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
21
Español
MARTILLO DEMOLEDOR 30 KILOS
D25981
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Directriz de ruido exterior
Datos técnicos
Tensión
Tipo
Frecuencia
Potencia de entrada
Golpes por minuto sin carga
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Portaherramientas
Peso
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
105
LWA (nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
Cincelado
Valor de emisión de vibraciones ah, M =
Incertidumbre K=
m/s2
m/s2
4,8
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
22
Martillo demoledor
D25981
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
Martillo demoledor eléctrico (manual), conforme a la directiva
2000/14/CE, m</= 30 kg, Anexo VIII; Productos LGA TÜV
Rheinland GmbH (0197), D-90431 Nurenberg, Alemania. N.º de
identificación de organismo notificado: 0197.
Nivel de potencia acústica de conformidad con la directiva
2000/14/CE (Artículo 12, Anexo III, N.º 10; m</= 30 kg):
LWA (nivel de potencia acústica medida)
dB
105
LWA (nivel de potencia acústica garantizada) dB
108
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
28.08.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
Español
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
23
Español
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas adicionales
para martillos demoledores
•
•
24
Compruebe que el cincel esté fijo en su sitio antes de poner la
herramienta en funcionamiento.
En condiciones climáticas frías o cuando la herramienta no
se haya utilizado durante un período largo de tiempo, deje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la herramienta encendida sin carga durante varios minutos
antes de utilizarla.
Sujete siempre la herramienta firmemente con ambas manos
para asegurar la postura. Utilice siempre la herramienta con la
empuñadura lateral montada adecuadamente.
Cuando trabaje por encima del nivel del suelo, asegúrese de
que el área de abajo esté despejada.
Para prevenir una descarga eléctrica, compruebe si hay
cables cargados en el área de trabajo antes de la puesta
en funcionamiento.
No toque el cincel o las partes cerca del cincel inmediatamente
después de utilizar la herramienta, ya que pueden estar
extremadamente calientes y causar quemaduras en la piel.
Dirija siempre el cable de alimentación hacia la parte de atrás,
lejos del cincel.
Mantenga el cable de alimentación alejado del accesorio. Un
cable de alimentación enrollado en una broca puede causar
descarga eléctrica.
No se enrolle el cable de alimentación alrededor del cuerpo.
No permita que los usuarios sin experiencia manejen
esta herramienta.
Póngase protectores para el oído. La exposición al ruido puede
causar pérdida auditiva.
Use las empuñaduras auxiliares suministradas con la
herramienta. La pérdida de control puede ocasionar
lesión personal.
No golpee los accesorios atascados con un martillo para
sacarlos. Pueden desprenderse fragmentos de metal o astillas
de material y ocasionar heridas.
Apague siempre la herramienta cuando haya terminado el
trabajo y antes de desenchufarla.
No repare los accesorios usted mismo. La reparación de los
cinceles debe ser realizada por un especialista cualificado.
Los accesorios que no estén bien reparados pueden causar
lesiones. Los accesorios ligeramente desgastados pueden
volver a afilarse amolando.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Español
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo demoledor
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 19 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de encendido/apagado
Empuñadura(s) lateral(es)
Dispositivo de retención de la herramienta
Portaherramienta
Tornillos empuñadura
6 Ranuras de ventilación
Accesorios Opcionales (Fig. C)
Se ofrecen como opción varios tipos de cinceles hexagonales
de 28 mm.
7 Cincel de punta
8 Cortafrío
9 Cincel desincrustador
10 Cincel de pala
11 Cortador de asfalto
12 Clavadora de varillas de tierra
13 Mango apisonadora
14 Plato apisonadora
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Uso Previsto
Su martillo demoledor ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de altas prestaciones de demolición, desbaste
y cincelado en hormigón, ladrillo, piedra y otros materiales
de mampostería.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estos martillos demoledores son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Característica de arranque suave
La característica de arranque suave permite que la tasa de
impacto aumente más lentamente, evitando así que el cincel o
la punta “reboten” en la mampostería al poner la herramienta
en marcha.
Empuñaduras de amortiguación completa de
vibraciones (Fig. A)
Los amortiguadores de las empuñaduras 2 absorben las
vibraciones transmitidas al usuario. Esto mejora la comodidad
del usuario durante el funcionamiento.
Control activo de vibraciones
El control de vibración activo neutraliza la vibración de rebote
del mecanismo del martillo demoledor. El disminuir la vibración
de la mano y el brazo permite un uso más cómodo durante
períodos más largos de tiempo y prolonga la vida útil de
la herramienta.
25
Español
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Empuñadura lateral (Fig. A, H)
ATENCIÓN: UTILICE SIEMPRE la herramienta con
la empuñadura lateral correctamente montada.
Sostenga la herramienta con ambas manos para
maximizar el control.
Monte la empuñadura lateral izquierda 2 utilizando los cuatro
tornillos de cabeza hexagonal 5 (suministrados). Apriete los
tornillos con la llave hexagonal suministrada.
NOTA: La empuñadura lateral debe montarse en el sentido
correcto con la protuberancia del extremo del asidero mirando
hacia abajo.
Introducir y sacar accesorios hexagonales de
28 mm (Fig. D–F)
Esta máquina usa cinceles con un vástago hexagonal de 28 mm.
Recomendamos únicamente el uso de accesorios profesionales.
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos
a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
podría ser peligroso. Para minimizar el riesgo de lesiones,
use sólo los accesorios recomendados por DeWALT.
Limpie el vástago del cincel.
ADVERTENCIA: No aplique lubricante a la máquina.
Para colocar un cincel con collarín en el
mango, proceda como sigue (Fig. E)
1. Tire del dispositivo de retención de la herramienta 3 hasta
ponerlo en la posición de desbloqueo.
2. Introduzca el vástago del cincel en el portaherramientas 4 .
3. Empuje el dispositivo de retención 3 alineado con el
vástago del accesorio para bloquear el accesorio en su sitio.
4. Tire del cincel para comprobar que esté bien bloqueado. La
función para martillar requiere que el cincel se pueda mover
en el eje varios centímetros cuando esté bloqueado en
el portaherramientas.
Para sacar un cincel tire hacia atrás del dispositivo de
retención 3 y saque el cincel del portaherramientas.
Para colocar un cincel con muesca en el
mango, proceda como sigue (Fig. F)
1. Tire del dispositivo de retención de la herramienta 3 hasta
ponerlo en la posición de desbloqueo.
2. Sujete el cincel delante del portaherramientas con la
ranura 15 mirando hacia arriba.
3. Introduzca el vástago del cincel en el portaherramientas 4 .
4. Empuje el dispositivo de retención 3 hacia atrás y bloquee
el accesorio en su sitio.
26
ADVERTENCIA: Use siempre guantes cuando
cambie accesorios. Las partes de metal expuestas
en la herramienta y accesorios pueden ponerse
extremadamente calientes durante el funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Sepa dónde están situados las tuberías y los cables.
• Aplique una presión de aproximadamente 20 a 30
kg a la herramienta. La fuerza excesiva no acelera
el cincelado pero disminuye el rendimiento de la
herramienta y puede acortar la vida útil de la misma.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, B)
ADVERTESNCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en cada empuñadura lateral 2 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
encendido/apagado 1 .
Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Demolición, embutición y acanaladura
(Fig. A–F)
1. Seleccione el cincel apropiado y limpie el vástago.
2. Introduzca el cincel y compruebe si está bien bloqueado.
3. Aferre la herramienta con ambas manos 2 y enciéndala. La
herramienta ahora funciona en forma continua.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Español
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
ADVERTENCIA: Estos cinceles pueden ser rectificados
de nuevo sólo un número limitado de veces. Si
tiene dudas, contacte con su proveedor para
obtener recomendaciones.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el borde de corte no
muestre decoloración causada por demasiada presión.
Esto puede afectar la dureza del accesorio.
Mantenimiento de accesorios
El mantenimiento de los accesorios en el momento adecuado
garantiza los resultados óptimos en la aplicación y una vida
larga y eficiente de los accesorios.
Afile los cinceles en los discos de afilado. Consulte la Figura G
para los ángulos apropiados de los siguientes cinceles:
7 Cincel de punta
8 Cortafrío
10 Cincel en forma de palal
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
27
Français
MARTEAU-PIQUEUR 30 KILOS
D25981
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Consignes De Protection Contre Les
Nuisances Sonores À L’extérieur
Fiche technique
Tension
Type
Fréquence
Puissance absorbée
Battements à vide par minute
Énergie d'impact individuel (EPTA 05/2009)
Porte-outil
Poids
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Valeurs acoustiques et valeurs des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon
la norme EN60745-2-6 :
dB(A)
94
LPA (niveau d'émission de pression acoustique)
dB(A)
105
LWA (niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3
Burinage
Valeur des émissions de vibrations ah,M =
Incertitude K =
4,8
1,5
m/s2
m/s2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
28
Marteau-piqueur
D25981
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/CE, Brise-béton électrique (portatif), m ≥ 30 kg, Annexe
VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Allemagne, N° d’identification notifié sur le corps
: 0197.
Niveau de puissance acoustique selon 2000/14/CE (Article 12,
Annexe III, nº 10; m ≥ 30 kg)
LWA (niveau de puissance acoustique mesuré)
dB
105
LWA (niveau de puissance acoustique garantil)
dB
108
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
28.08.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
Français
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
29
Français
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les brise‑béton
•
•
•
•
•
•
30
S’assurer que le burin est bien arrimé avant d’utiliser l’outil.
En cas de basses températures ou lorsque l’outil n’a pas été
utilisé pendant un certain temps, laisser l’outil fonctionner à
vide quelques minutes avant utilisation.
Maintenir systématiquement l’outil fermement à deux mains
et les pieds bien ancrés au sol. Utiliser systématiquement l’outil
avec sa poignée latérale installée correctement.
Lorsqu’on travaille en étage, s’assurer que l’étage inférieur a
été évacué.
Pour prévenir toute décharge électrique, vérifier que
l’aire de travail ne comporte aucun fil sous tension avant
toute opération.
Ne pas toucher le burin, ou toute partie à proximité,
immédiatement après utilisation, car ceux-ci pourraient être
brûlants et brûler l’épiderme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diriger systématiquement le cordon électrique vers l’arrière,
hors du chemin du burin.
Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart de tout accessoire.
Si le cordon électrique venait à s’enrouler autour de la mèche,
il y aurait risques de décharges électriques.
Ne pas enrouler le cordon électrique autour de son corps.
Ne laisser aucun utilisateur inexpérimenté utiliser cet outil.
Porter un dispositif de protection auditive. Le bruit en résultant
pourrait occasionner une perte de l’acuité auditive.
Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec l’outil. Une
perte de contrôle de l’outil pourrait occasionner des
dommages corporels.
Ne pas asséner des coups de marteau sur des accessoires
coincés pour les déloger. Des fragments de métal
ou de matériau pourraient être éjectés et causer des
dommages corporels.
Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation et avant de
le débrancher.
Ne pas remettre à neuf des accessoires soi-même. La remise à
neuf de tout burin doit être effectuée par un spécialiste qualifié.
Tout accessoire remis à neuf incorrectement pose des risques
de dommages corporels. Seuls des accessoires légèrement usés
peuvent être réaffûtés par meulage.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Français
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Brise-béton
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
5 Vis de la poignée
6 Orifices d’aération
Accessoires En Option (Fig. C)
Différents types de burins hexagonaux de 28 mm sont
disponibles en option.
7 Burin pointu
8 Burin à froid
9 Outil à percer
10 Burin plat
11 Burin à asphalte
12 Piquet de terre
13 Dameur à tige
14 Dameur plat
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Utilisation Prévue
Votre marteau piqueur a été conçu pour la démolition
professionnelle, le burinage et la ciselure du béton, de la brique,
de la pierre et d’autres matériaux de maçonnerie.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces marteaux-piqueurs sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Fonctionnalité Démarrage en douceur
La fonctionnalité Démarrage en douceur permet aux forces
d’impact d’augmenter graduellement, prévenant ainsi que le
ciseau ou le burin ne tressaute sur la maçonnerie au démarrage.
Poignées avec amortisseur intégral de
vibrations (Fig. A)
La date codée de fabrication 19 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Les amortisseurs de vibrations des poignées 2 absorbent les
vibrations transmises à l’utilisateur. Cette particularité améliore
le confort de l’utilisateur pendant le perçage.
Description (Fig. A)
Système d’amortissement des vibrations
1
2
3
4
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur Marche/Arrêt
Poignée(s) latérale(s)
Retenue d’outil
Porte-outil
Le contrôle actif des vibrations neutralise les vibrations de
rebond du mécanisme de concassage. La réduction des
vibrations au niveau des mains et des bras permet une
utilisation plus souple de l’outil pendant des périodes de temps
prolongées ainsi que l’allongement de sa durée de vie.
31
Français
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Poignée latérale (Fig. A, H)
ATTENTION : Utilisez TOUJOURS l'outil en veillant
à ce que la poignée latérale soit correctement
assemblée. Tenez l'outil à deux mains pour en
maximiser le contrôle.
Fixez la poignée latérale gauche 2 à l’aide des quatre vis à
tête hexagonale 5 (fournies). Serrez les vis à l’aide de la clé
hexagonale fournie.
REMARQUE : La poignée latérale doit être installée dans le
bon sens, avec le tenon-support en extrémité de la zone de
préhension vers le bas.
Insertion et retrait d’accessoires hexagonaux
de 28 mm (Fig. D–F)
Cette machine utilise des burins avec une tige hexagonale
de 28 mm. Il est recommandé d’utiliser exclusivement des
accessoires de professionnels.
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation peut être dangereuse. Pour réduire tout
risque de dommages corporels, utiliser exclusivement des
accessoires recommandés par DeWALT.
Nettoyez a tige de l’accessoire.
AVERTISSEMENT : n’appliquer aucun lubrifiant sur
l’appareil.
Pour installer un burin avec un collier sur
la tige, procédez comme suit (Fig. E)
1. Déverrouillez le dispositif de retenue de l’outil 3 .
2. Insérez la tige du burin dans le porte-outil 4 .
3. Alignez le dispositif de retenue 3 sur la tige de l’accessoire
pour le verrouiller en place.
4. Tirez sur l’accessoire pour vérifier qu’il est bien verrouillé.
Les opérations de martelage requièrent que l’accessoire
puisse remuer sur son axe de quelques centimètres une fois
verrouillé dans le porte-outil.
Pour retirer le burin, repoussez le dispositif de retenue 3 puis
retirez le burin du porte-outil.
Pour installer un burin avec une rainure
sur la tige, procédez comme suit (Fig. F)
1. Déverrouillez le dispositif de retenue de l’outil 3 .
2. Mettez le burin devant porte-outil avec la rainure 15 sur
le dessus.
3. Insérez la tige du burin dans le porte-outil 4 .
4. Repoussez le dispositif de retenue 3 vers l’arrière pour
verrouiller l’accessoire en place.
32
AVERTISSEMENT : utiliser systématiquement des gants
pour changer d’accessoires. Les parties métalliques
exposées sur l’outil et l’accessoire peuvent devenir
extrêmement brûlantes pendant l’utilisation.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Attention aux tuyaux et aux fils électriques.
• Appliquer une pression d’environ 20–30 kg sur l’outil.
Toute force excessive n’accélèrera pas le ciselage,
mais diminuera les performances de l’outil et sa durée
de vie.
Position correcte des mains (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur chaque
poignée latérale 2 .
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 1 pour mettre l’outil
en marche.
Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
Démolition, ciselage et burinage (Fig. A–F)
1. Sélectionnez l’accessoire approprié puis nettoyez sa tige.
2. Insérez l’accessoire et vérifiez qu’il est bien verrouillé
en place.
3. Tenez l’outil par les deux poignées 2 et allumez-le. L’outil
fonctionne en mode continu.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Français
Protection de l’environnement
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
AVERTISSEMENT : ces accessoires ne peuvent supporter
qu’un nombre limité d’affûtages. En cas de doutes, veuillez
consulter votre détaillant agréé.
AVERTISSEMENT : s’assurer de n’exercer aucune
pression excessive pouvant décolorer le bord de coupe du
l’accessoire. Cela pourrait affecter sa solidité.
Maintenance des accessoires
Une maintenance opportune des accessoires garantit des
résultats optimums au niveau de l’application donnée, mais
aussi au niveau de leur durée de vie et efficacité.
Affûtez les burins avec des meules d’affûtage. Reportez-vous en
figure G pour connaître les angles appropriés aux accessoires
suivants :
7 Burin pointu
8 Burin à froid
10 Burin plat
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
33
Italiano
MARTELLO DEMOLITORE 30 CHILI
D25981
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Direttiva Rumore Ambientale
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Frequenza
Potenza assorbita
Battiti a vuoto al minuto
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Portautensili
Peso
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA ((livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
105
LWA (livello potenza sonora)
K ((incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Scalpellatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,M =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
34
Martello demolitore
D25981
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/CE, Martello demolitore del calcestruzzo elettrico
(manuale), m ≥ 30 kg, Appendice VIII, Prodotti TÜV Rheinland
LGA GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Germania, Ente notificato
ID N.: 0197.
Livello di potenza sonora secondo 2000/14/CE (Articolo 12,
Allegato III, N. 10; m</= 30 kg):
LWA (livello di potenza sonora misurato)
dB
105
LWA (livello di potenza sonora garantito)
dB
108
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
28.08.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
Italiano
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
35
Italiano
c )
d )
e )
f )
g )
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di sicurezza per
martelli demolitori
•
•
•
•
•
36
Verificare che lo scalpello sia assicurato nella sua sede prima di
azionare l’utensile.
A basse temperature o quando l’utensile non sia stato
utilizzato per lunghi periodi, lasciarlo acceso per qualche
minuto prima di iniziare il lavoro.
Tenere sempre l’apparato saldamente con entrambe le mani e
assumere una postura stabile. Azionare sempre l’apparato con
l’impugnatura laterale montata correttamente.
Quando si lavora a un livello più alto del suolo, assicurarsi che
l’area sottostante sia sgombra.
Per prevenire le folgorazioni, prima di iniziare il lavoro
controllare che non vi siano cavi sotto tensione nell’area
di lavoro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non toccare lo scalpello o le parti adiacenti subito dopo aver
finito il lavoro, perché possono essere estremamente caldi e
causare ustioni.
Spingere il cavo elettrico di alimentazione sempre all’indietro,
lontano dallo scalpello.
Tenere il cavo elettrico di alimentazione sempre lontano
dall’accessorio. Un cavo elettrico che si attorcigli attorno allo
scalpello potrebbe causare una folgorazione.
Non avvolgere il cavo elettrico attorno al proprio corpo.
Non consentire l’uso dell’apparato a persone inesperte.
Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore può
causare danni all’udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite con l’apparato. La
perdita di controllo può causare lesioni personali.
Non colpire con un martello per sbloccare eventuali accessori
incastrati. Frammenti di metallo o schegge di materiale
potrebbero distaccarsi e causare lesioni.
Ricordarsi sempre di spegnere l’apparato al termine del lavoro
e prima di estrarre la spina dalla presa di corrente.
Non ricondizionare gli accessori da se stessi. Il
ricondizionamento degli accessori deve essere eseguito
da un tecnico qualificato. Gli accessori non correttamente
ricondizionati possono causare lesioni. Solo gli
scalpelli leggermente consumati possono essere affilati
tramite molatura.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Italiano
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Martello demolitore
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
7 Scalpello a punta
8 Scalpello piatto
9 Stonacatore
10 Scalpello a spatola
11 Tagliasfalto
12 Picchetto di terra
13 Costipatore a tubo
14 Costipatore a piastra
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Utilizzo Previsto
Il martello demolitore è stato progettato per applicazioni
professionali di demolizione, cesellatura e tracciatura in
calcestruzzo, mattoni, pietra e altri materiali di muratura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi martelli demolitori sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Funzione di avviamento lento
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 19 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore acceso/spento
2 Impugnatura/e laterale/i
3 Fermo utensile
4 Portautensili
5 Viti dell’impugnatura
6 Fessure di ventilazione
Accessori Opzionali (Fig. C)
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi di scalpelli
esagonali da 28 mm.
La funzione di avviamento lento permette alla velocità di
percussione di aumentare gradualmente, per evitare il rimbalzo
dello scalpello o della punta sul muro durante la fase iniziale.
Impugnature ad assorbimento di vibrazioni
(Fig. A)
Gli smorzatori di vibrazioni 2 nelle impugnature, assorbono le
vibrazioni trasmesse all’operatore. Ciò migliora il comfort d’uso
dell’apparato.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza levibrazioni di
rimbalzo dal meccanismo del martello demolitore. Riducendo le
vibrazioni trasmesse alla mano e al braccio, rende possibile un
utilizzo più confortevole dell’apparato per lunghi periodi e ne
estende la durata.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
37
Italiano
Impugnatura laterale (Fig. A, H)
ATTENZIONE: utilizzare semprel’utensile con
l’impugnatura laterale assemblata correttamente.
Tenere l'utensile con entrambe le mani per
massimizzare il controllo.
Fissare l’impugnatura laterale sinistra 2 con quattro viti a
testa esagonale 5 (in dotazione). Stringere le viti con una
chiave esagonale.
NOTA: l’impugnatura laterale deve essere installata orientandola
nel verso corretto con la parte sporgente sull’estremità
dell’impugnatura rivolta verso il basso.
Inserimento e rimozione degli accessori con
codolo esagonale da 28 mm (Fig. D–F)
Questi apparati usano scalpelli con codolo esagonale da 28 mm.
Consigliamo di utilizzare soltanto accessori professionali.
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe causare situazioni rischiose. Per
ridurre il rischio di lesioni, usare solo accessori consigliati
da DeWALT.
Pulire il codolo dello scalpello.
AVVERTENZA: non lubrificare l’apparato.
Per inserire uno scalpello con collare
sul gambo, procedere come descritto di
seguito (Fig. E)
1. Sbloccare il fermapunta 3 .
2. Inserire il codolo dello scalpello nel portautensili 4 .
3. Premere il fermapunta 3 in linea con il codolo
dell’accessorio per bloccarlo in sede.
4. Tirare lo scalpello per verificare che sia fissato correttamente.
La funzione di percussione prevede che lo scalpello possa
muoversi assialmente per diversi centimetri quando si trova
serrato nel portautensili.
Per rimuovere lo scalpello spingere all’indietro il fermapunta 3 ed estrarre l’accessorio dal portautensile.
Per inserire uno scalpello con collare
sul gambo, procedere come descritto di
seguito (Fig. F)
1. Sbloccare il ferma punta 3 .
2. Posizionare lo scalpello davanti al portautensile con
l’incavo 15 rivolto verso l’alto.
3. Inserire il codolo dello scalpello nel portautensili 4 .
4. Riportare indietro il ferma punta 3 per bloccare in sede
l’accessorio.
AVVERTENZA: indossare sempre i guanti durante la
sostituzione degli accessori. Le parti metalliche esposte,
dell’apparato e dell’accessorio, potrebbero essere roventi.
38
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Fare attenzione alla posizione delle tubature e dei
cavi elettrici.
• Applicare all’utensile una pressione di circa 20–30
kg. Una forza eccessiva non aumenta la velocità
di scalpellatura, anzi diminuisce le prestazioni
dell’utensile e può abbreviarne la durata utile.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, B)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per ottenere una presa corretta, tenere le mani su entrambe le
impugnature laterali 2 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore ON/OFF 1 .
Per arrestare l’apparato, rilasciare il pulsante.
Demolizione, scalpellatura e scanalatura
(Fig. A–F)
1. Selezionare lo scalpello adeguato, pulendo il codolo.
2. Inserire lo scalpello e verificare che sia bloccato
correttamente in sede.
3. Tenere l’apparato utilizzando entrambe le impugnature 2 e
accenderlo. Ora l’apparato lavora a funzionamento continuo.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Italiano
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
AVVERTENZA: questi scalpelli possono essere affilati un
numero di volte limitato. In caso di dubbi, contattare il
proprio rivenditore per ricevere consigli.
AVVERTENZA: assicurarsi che il filo del taglio non mostri
chiazze diverse di colore dovute alla pressione eccessiva.
Ciò potrebbe deteriorare la durezza dell’accessorio.
Manutenzione degli accessori
Una puntuale manutenzione degli accessori garantisce ottimi
risultati nell’utilizzo e una loro lunga ed efficiente durata.
Affilare gli scalpelli su dischi da molatura. Far riferimento alla
figura G per gli angoli relativi agli scalpelli seguenti:
7 Scalpello a punta
8 Scalpello piatto
10 Scalpello a spatola
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
39
Nederlands
30 KILO BETONBREKER
D25981
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Richtlijn Geluidsemissie Buitenshuis
Technische gegevens
Spanning
Type
Frequentie
Vermogen
Slagen per minuut onbelast
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Gereedschapshouder
Gewicht
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Geluidswaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
105
LWA(geluidsvermogenniveau)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah, M =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
40
Betonbreker
D25981
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (hand-held), m ≥ 30 kg,
Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Germany, Notified Body ID No.: 0197.
Level of sound power according to 2000/14/EC (Article 12,
Annex III, No. 10; m ≥ 30 kg):
LWA (measured sound power level)
dB
105
LWA (guaranteed sound power level)
dB
108
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
28.08.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
Nederlands
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
41
Nederlands
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke Veiligheidsregels
voor betonbrekers
•
•
42
Zorg ervoor dat de beitel stevig op zijn plaats zit voordat u het
gereedschap gebruikt.
Zet het gereedschap bij koude weersomstandigheden of als
het gereedschap gedurende lange tijd niet is gebruikt eerst
enkele minuten zonder belasting aan voor gebruik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Houd het gereedschap altijd stevig met beide handen vast om
voor een veilige houding te zorgen. Bedien het gereedschap
altijd terwijl de zijhandgreep correct is gemonteerd.
Zorg er als u hoger dan de begane grond werkt voor dat de
ruimte eronder leeg is.
Om een elektrische schok te voorkomen, dient u het
werkgebied te controleren op onder stroom staande
bedrading voordat u met de bediening begint.
Raak de beitel of onderdelen in de directe omgeving
van de beitel aan onmiddellijk na gebruik, omdat deze
extreem heet kunnen zijn en brandwonden aan de huid
kunnen veroorzaken.
Richt het stroomsnoer altijd naar achteren, van de beitel af.
Houd het stroomsnoer altijd uit de buurt van het accessoire.
Een stroomsnoer dat om het boorstuk is gewikkeld, kan een
elektrische schok veroorzaken.
Wind het stroomsnoer niet om uw lichaam.
Laat geen onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan leiden
tot gehoorverlies.
Gebruik aanvullende handgrepen die bij het gereedschap zijn
meegeleverd. Als u de controle over het apparaat verliest, kan
dit tot persoonlijk letsel leiden.
Sla niet op vast zittende accessoires met een hamer om ze los
te krijgen. Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
Zet het gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
Herstel zelf geen accessoires. Het herstellen van de beitel
dient door een erkend vakman te worden uitgevoerd. Onjuist
herstelde accessoires kunnen tot letsel leiden. Uitsluitend licht
versleten accessoires kunnen worden scherpgeslepen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Nederlands
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
11 Asfaltsnijder
Een verlengsnoer gebruiken
14 Plaatstamper
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
13 Schachtstamper
Gebruiksdoel
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Uw betonbreker is ontworpen voor professioneel zwaar
sloopwerk, voor afsteken en voor het hakken van sleuven in
beton, baksteen, natuursteen en andere gemetselde materialen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze betonbrekers zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Draag gehoorbescherming.
Functie langzame start
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Betonbreker
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 19 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
12 Aandrijfgrondstang
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
2 Zijhandgreep/Zijhandgrepen
3 Gereedschapsbevestiging
4 Gereedschapshouder
5 Handgreepschroeven
6 Ventilatieopeningen
Optionele Accessoires (Fig. C)
Optioneel zijn diverse types 28 mm zeskant beitels leverbaar.
7 Puntbeitel
8 Koubeitel
9 Bikgereedschap
10 Schepbeitel
De functie langzame start maakt het mogelijk de
impactfrequentie langzamer op te bouwen, waardoor wordt
voorkomen dat de beitel of punt bij het opstarten rond het
metselwerk “terugkaatst”.
Volledig trillinggedempte handgrepen
(Fig. A)
De dempers in de handgrepen 2 absorberen de trillingen
waaraan de gebruiker bloot wordt gesteld. Dit verhoogt het
gebruikerscomfort tijdens de bediening.
Actieve trillingscontrole
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen die
terugkomen van het betonbrekermechanisme. Het verlagen van
de hand- en armtrilling zorgt voor een comfortabeler gebruik
tijdens lange arbeidsperiodes en verlengt de levensduur van
het apparaat.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
43
Nederlands
Zijhandgreep (Afb. A, H)
VOORZICHTIG: Bedien het gereedschap altijd met de
zijhandgreep op de juiste wijze gemonteerd. Zorg
voor een maximale controle, houd het gereedschap
met beide handen vast.
Bevestig de linker handgreep 2 met de vier
(bijgeleverde) zeskantschroeven 5 . Zet ze vast met de
bijgeleverde inbussleutel.
OPMERKING: De zijhandgreep moet in de juiste richting
worden geïnstalleerd met de nok aan het einde van de greep
naar beneden gericht.
28 mm zeskant accessoires plaatsen en
verwijderen (Fig. D–F)
Deze machine maakt gebruik van beitels met een 28 mm
zeskant schacht. Wij bevelen het gebruik van uitsluitend
professionele accessoires aan.
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door
DeWALT worden aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires tot
gevaarlijke situaties leiden. Gebruik om het risico van letsel
te verminderen uitsluitend accessoires die door DeWALT
worden aanbevolen.
Maak de beitelschacht schoon.
WAARSCHUWING: Smeer geen smeermiddel op
de machine.
Ga als volgt te werk voor het plaatsen van
een beitel met kraag op de schacht (Afb. E)
1. Trek de gereedschapsteun 3 in de positie ’ontgrendelen’.
2. Steek de beitelschacht in de gereedschapshouder 4 .
3. Druk de steun 3 op één lijn met de accessoireschacht om
het accessoire in positie te vergrendelen.
4. Trek aan de beitel om te controleren of deze correct is
vergrendeld. Bij de drilfunctie dient de beitel meerdere
centimeters om de as te kunnen draaien als deze in de
gereedschapshouder is vergrendeld.
Om een beitel te verwijderen trekt u de steun 3 terug en trekt u
de beitel uit de gereedschapshouder.
Ga als volgt te werk voor het plaatsen van
een beitel met nok in de schacht (Afb. F)
1. Trek de gereedschapsteun 3 in de positie ’ontgrendelen’.
2. Houd de beitel voor de gereedschapshouder met de
groef 15 omhoog.
3. Steek de beitelschacht in de gereedschapshouder 4 .
4. Druk de steun 3 naar achteren om het accessoire in zijn
positie te vergrendelen.
WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen als
u accessoires verwisselt. De blootliggende metalen
onderdelen op het gereedschap en accessoire kunnen
extreem heet worden tijdens de bediening.
44
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Let op de locatie van pijpleidingen en bedrading.
• Oefen een druk van ong. 20–30 kg op het gereedschap
uit. Overmatige kracht maakt het beitelen niet sneller
maar vermindert de prestaties van het gereedschap en
kan de levensduur van het gereedschap bekorten.
Juiste positie van de handen (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen vereist dat u één hand op iedere
zijhandgreep 2 hebt.
Aan en uitschakelen (Fig. A)
Om het gereedschap te bedienen drukt u de aan/uit
schakelaar 1 in.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
Slopen, bikken en kanaliseren (Fig. A–F)
1. Kies de juiste beitel, maak de schacht schoon.
2. Steek de beitel er in en controleer of deze correct
vergrendeld is.
3. Houd het gereedschap aan beide handgrepen 2
vast en schakel het in. Het gereedschap werkt nu
zonder onderbreking.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Nederlands
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen
worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar
grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
WAARSCHUWING: Deze beitels kunnen slechts een
beperkt aantal keren worden bijgeslepen. Neem bij twijfel
contact op met uw dealer voor advies.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het snijvlak geen
verkleuring als gevolg van teveel druk laat zien. Dit kan de
hardheid van het accessoire verzwakken.
Onderhoud aan accessoires
Tijdig onderhoud aan de accessoires garandeert optimale
resultaten bij de toepassing en een lange en efficiënte
levensduur van de accessoires.
Slijp de beitels op slijpschijven. Zie Figuur G voor de juiste hoek
voor de volgende beitels:
7 Puntbeitel
8 Koubeitel
10 Schepvormige beitel
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
45
Norsk
30 KILO KNUSER
D25981
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Direktiv Om Utendørs Støy
Tekniske data
Spenning
Type
Frekvens
Inngangseffekt
Ubelastede slag pr. minutt
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Verktøyholder
Vekt
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA (avgitt lydtrykknivå)
dB(A)
105
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ah, M =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
46
Knuser
D25981
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC, Elektrisk betongknuser (håndholdt), m ≥ 30 kg,
Vedlegg VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Tyskland, Notified Body ID No.: 0197.
Nivå av lydeffekt i henhold til 2000/14/EC (Artikkel 12, Vedlegg
III, Nr. 10; m ≥ 30 kg):
LWA (målt lydeffektnivå)
dB
105
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB
108
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
28.08.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
Norsk
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
47
Norsk
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for knusere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
48
Påse at meiselen sitter godt på plass før du tar i bruk verktøyet.
I kaldt vær eller hvis verktøyet ikke har vært i bruk over lengre
tid, må verktøyet gå uten belastning i flere minutter før bruk.
Hold alltid verktøyet godt fast med begge hender og sikre en
sikker slagstilling. Bruk alltid verktøyet med sidehåndtaket
skikkelig montert.
Ved arbeid over bakkenivå, må du påse at området under
arbeidsområdet er klart.
For å hindre elektrisk sjokk, kontroller at arbeidsområdet ikke
har strømførende ledninger før bruk.
Ikke berør meiselen eller deler i nærheten av meiselen
like etter bruk, da de kan være svært varme og dermed
forårsake forbrenninger.
Før alltid strømledningen bakover, bort fra meiselen.
Hold strømledningen borte fra tilbehøret. En strømledning
som er viklet rundt bittet kan føre til elektrisk sjokk.
Ikke vikle strømledningen rundt kroppen din.
Ikke la uerfarne brukere bruke dette verktøyet.
Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap
av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av
kontroll kan føre til personskade.
Ikke slå tilbehør som har kjørt seg fast med en hammer for
å løsne det. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre
til personskader.
Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du
trekker ut strømmen.
•
Ikke overhal tilbehør selv. Reparasjon av meisler må utføres
av en kvalifisert spesialist. Feil overhalt tilbehør kan føre til
personskader. Kun tilbehør som er lett slitt kan skjerpes på nytt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: • Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Knuser
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Norsk
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 19 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 På-/av-bryter
2 Sidehåndtak
3 Sikringssplint for verktøy
4 Verktøyholder
5 Håndtaksruer
6 Ventilasjonsåpninger
Tilleggsutstyr (Fig. C)
Ulike typer 28 mm umbrakomeisler leveres som tilleggsutstyr.
7 Spissmeisel
8 Kald meisel
9 Skrapeverktøyr
10 Spademeisel
11 Asfaltkutter
12 Stangdriver
13 Skaftstamper
14 Platestamper
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Tiltenkt Bruk
Denne knusemaskinen er designet for profesjonell tung bruk
ved rivningsarbeider, meisling og hugging, i betong, murverk,
stein og andre bygningsmaterialer.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse knuserne er profesjonelle kraftverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Myk oppstart
Den myke oppstarten gjør at støthastigheten kan økes
langsomt, og dermed hindre at meiselen eller punktet hopper
rundt på murverket under oppstart.
Fullt vibrasjonsdempede håndtak (Fig. A)
Demperne i håndtakene 2 absorberer de vibrasjonene
som overføres til brukeren. Dette bedrer brukerkomforten
under bruk.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon
fra knusermekanismen. Reduksjon av hånd- og armvibrasjon
gjør det mer behagelig å bruke verktøyet over lengre tid, og
forlenger verktøyets brukstid.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Sidehåndtak (Fig. A, H)
FORSIKTIG: Bruk verktøyet kun når sidehåndtaket er
riktig montert. Hold verktøyet med begge hender for
å gi best kontroll.
Fest venstre sidehåndtak 2 med fire sekskantskruer 5 (vedlagt).
Stram til med den medfølgende sekskantnøkkelen.
MERK: Sidehåndtaket må installeres i korrekt orientering med
knasten på enden av håndtaket pekende nedover.
Innsetting og fjerning av 28 mm
umbrakotilbehør (Fig. D–F)
Denne maskinen bruker meisler med et sekskantet skaft på
28 mm. Vi anbefaler å kun bruke profesjonelt tilbehør.
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke selges av DeWALT
ikke er blitt testet med dette produktet, kan bruken av
slikt tilbehør føre til farlige situasjoner. For å redusere
skaderisikoen, bruk kun tilbehør som anbefales
av DeWALT.
Rengjør meiselskaftet.
ADVARSEL: Ikke bruk smørefett på maskinen.
Feste en meisel med krage på skaftet, gå
frem som følger (Fig. E)
1. Trekk i verktøylåsen 3 til den er i den ulåste stillingen.
2. Før meiselskaftet inn i verktøyholderen 4 .
3. Press verktøylåsen 3 parallelt med skaftet på tilbehøret for å
låse tilbehøret på plass.
4. Trekk i meiselen for å kontrollere at den er helt låst. Hamrefunksjonen krever at meiselen kan bevege seg aksialt flere
centimeter når den er låst i verktøyholderen.
For å fjerne en meisel, trekk verktøylåsen 3 bakover og trekk
meiselen ut av verktøyholderen.
Feste et meisel med spor i skaftet, gå frem
som følger (Fig. F)
1. Trekk i verktøylåsen 3 til den er i den ulåste stillingen.
2. Hold meiselen foran verktøyholderen med
sporet 15 oppover.
3. Før meiselskaftet inn i verktøyholderen 4 .
4. Press verktøylåsen 3 bakover for å låse tilbehøret på plass.
49
Norsk
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du skifter tilbehør.
Metalldelene på verktøyet og tilbehøret kan bli ekstremt
varme under bruk.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Vær oppmerksom på plassering av røropplegg
og ledningsnett.
• Bruk et trykk på ca. 20–30 kg. på verktøyet. Overdreven
makt gjør ikke meislingen raskere, men reduserer
ytelsen til verktøyet, og kan føre til at det får
kortere levetid.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, B)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på hvert
sidehåndtak 2 .
Slå på og av (Fig. A)
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren 1 .
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Nedriving, siselering og kanalisering
(Fig. A–F)
1. Velg riktig meisel og rengjør skaftet på den.
2. Sett inn meiselen og kontroller om den er låst på plass.
3. Hold verktøyet i begge håndtakene 2 og slå det på.
Verktøyet kjører nå i kontinuerlig drift.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
50
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
ADVARSEL: Disse meislene kan kun brukes om igjen et
begrenset antall ganger. Ta kontakt med din forhandler
for anbefalinger dersom du er i tvil.
ADVARSEL: Påse at kuttekanten ikke er misfarget grunnet
for mye trykk. Dette kan redusere hardheten til tilbehøret.
Vedlikehold tilbehør
Vedlikehold av tilbehør i tide garanterer for optimale resultater
under bruk og en lang og effektiv brukstid for tilbehøret.
Slip meiselen på slipeskiver. Se figur G for korrekt vinkel for
følgende meisler:
7 Spissmeisel
8 Kald meisel
10 Spademeisel
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Português
MARTELO DEMOLIDOR DE 30 QUILOS
D25981
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Frequência
Alimentação
Batimentos sem de carga por minuto
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Estojo de ferramentas
Peso
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA (nível de emissão de pressão acústica)
dB(A)
105
LWA (nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Cinzelagem
Valor de vibração das emissões ah,M =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Directiva “ruído ambiente”
Martelo demolidor
D25981
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC, Martelo demolidor eléctrico (manual), m ≥ 30 kg,
Anexo VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Alemanha, Número de identificação do organismo
creditado: 0197.
Nível de potência sonora de acordo com a directiva 2000/14/EC
(Artigo 12, Anexo III, N.º 10; m ≥ 30 kg):
LWA (nível de potência sonora medida)
dB
105
LWA (nível de potência sonora garantida)
dB
108
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
28.08.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
51
Português
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
52
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
Português
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras adicionais de segurança específicas
para martelos demolidores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certifique-se de que o cinzel está bem fixo antes de utilizar
a ferramenta.
Em condições de temperatura baixa ou quando a ferramenta
não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo,
deixe-a funcionar em vazio durante vários minutos antes de
a utilizar.
Segure sempre a ferramenta com firmeza com ambas
as mãos, mantendo uma postura correcta e os pés bem
apoiados. Utilize sempre a ferramenta com o punho lateral
devidamente montado.
Ao trabalhar acima do nível do chão, certifique-se de que a
área por baixo de si está livre.
Para evitar choques eléctricos, verifique se existem fios com
tensão na área de trabalho antes de utilizar a ferramenta.
Não toque no cinzel ou nas peças perto do mesmo
imediatamente após a utilização da ferramenta, uma vez que
poderão estar extremamente quentes e causar queimaduras
na sua pele.
Afaste sempre o cabo de alimentação do cinzel, puxando-o
para a traseira da ferramenta.
Mantenha o cabo de alimentação afastado do acessório. Um
cabo de alimentação enrolado à volta do acessório poderá
causar um choque eléctrico.
Não enrole o cabo de alimentação à volta do seu corpo.
Não deixe que utilizadores inexperientes utilizem
esta ferramenta.
Use protectores auditivos. A exposição ao ruído pode causar
perda de audição.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a ferramenta. A
perda do controlo da ferramenta pode causar ferimentos.
Não bata nos acessórios encravados com um martelo para os
libertar. Tal poderá projectar fragmentos dos acessórios ou do
material a ser trabalhado, os quais poderão causar ferimentos.
Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de retirar a respectiva ficha da tomada
de electricidade.
Não tente restaurar acessórios usados. O restauro de cinzéis
apenas deverá ser efectuado por um especialista qualificado.
Os acessórios restaurados de forma incorrecta podem causar
ferimentos. Só os acessórios ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
53
Português
•
•
Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo demolidor
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 19 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
54
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Pega(s) lateral(ais)
3 Sistema de fixação da ferramenta
4 Estojo de ferramentas
5 Parafusos da pega
6 Saídas de ventilação
Acessórios opcionais (Fig. C)
Encontram-se disponíveis vários tipos de cinzéis sextavados de
28 mm em opção.
7 Cinzel com ponta
8 Buril
9 Raspador
10 Cinzel em forma de pá
11 Cortador de asfalto
12 Bate-estacas
13 Haste de calcadeira
14 Base de calcadeira
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Utilização Adequada
O martelo demolidor foi concebido para demolições industriais
profissionais, aplicações de lascamento e cinzelagem em betão,
tijolo, pedra ou outros materiais de alvenaria.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes martelos demolidores são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Funcionalidade de arranque suave
A funcionalidade de arranque suave permite aumentar
progressivamente a velocidade de impacto, evitando assim que
o cinzel salte descontroladamente na superfície do material ao
ligar a ferramenta.
Punhos com amortecimento total das
vibrações (Fig. A)
Os amortecedores nos punhos 2 absorvem as vibrações
transmitidas ao utilizador. Isto melhora o conforto do utilizador
durante a utilização da ferramenta.
Português
Controlo activo das vibrações
O controlo de vibração activo neutraliza as vibrações de recuo
do mecanismo do martelo demolidor. A redução das vibrações
transmitidas às mãos e aos braços permite uma utilização mais
confortável da unidade durante um maior período de tempo e
aumenta a respectiva vida útil.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Punho lateral (Fig. A, H)
CUIDADO: Utilize sempre a ferramenta com o punho
lateral devidamente montado. Segure a ferramenta
com ambas as mãos para maximizar o controlo.
Monte a pega lateral esquerda 2 com os quatros
parafusos hexagonais 5 (fornecidos). Aperte com a chave
hexagonal fornecida.
NOTA: A pega lateral deve ser instalada na orientação adequada
com o nó na extremidade da fixação virado para baixo.
Inserir e retirar acessórios sextavados de
28 mm (Fig. D–F)
Esta ferramenta utiliza cinzéis com uma haste sextavada de 28
mm. Recomendamos que utilize apenas acessórios profissionais.
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios poderá resultar em
situações perigosas. Para reduzir o risco de ferimentos,
utilize apenas os acessórios recomendados pela DeWALT.
Limpe a haste do cinzel.
ATENÇÃO: não aplique lubrificante na ferramenta.
Para montar um cinzel com uma cinta na
haste, proceda do seguinte modo (Fig. E)
1. Puxe o fixador de acessórios 3 para a posição
de desbloqueio.
2. Insira a haste do cinzel no suporte de acessórios 4 .
3. Puxe o fixador 3 para prender o acessório.
4. Puxe o cinzel para verificar se este se encontra bem fixo. A
função de percussão requer que o cinzel consiga deslocar-se
vários centímetros ao longo do eixo quando estiver fixo no
suporte de acessórios.
Para retirar o cinzel, puxe o fixador 3 e, em seguida, puxe o
cinzel para fora do suporte de acessórios.
Para montar um cinzel com um entalhe na
haste, proceda do seguinte modo (Fig. F)
1. Puxe o fixador de acessórios 3 para a posição
de desbloqueio.
2. Segure o cinzel em frente do suporte de acessórios com a
reentrância 15 virada para cima.
3. Insira a haste do cinzel no suporte de acessórios 4 .
4. Empurre o fixador 3 para prender o acessório.
ATENÇÃO: use sempre luvas ao substituir acessórios. As
peças de metal expostas da ferramenta e dos acessórios
podem ficar extremamente quentes durante a utilização
da ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Tenha em conta a localização das tubagens e dos fios
nas paredes e nos pavimentos.
• Aplique uma pressão de aproximadamente 20–30 kg
sobre a ferramenta. Aplicar uma força excessiva não
acelera a cinzelagem, mas diminui o desempenho da
ferramenta e poderá reduzir a respectiva vida útil.
Posição correcta das mãos (Fig. A, B)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar cada um dos
punhos laterais 2 com uma mão.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
Para ligar a ferramenta, prima o botão para ligar/desligar 1 .
Para desligar a ferramenta, solte o botão.
Demolição e cinzelagem (Fig. A–F)
1. Seleccione o cinzel apropriado e, em seguida, limpe a
respectiva haste.
2. Insira o cinzel e verifique se este se encontra bem fixo.
3. Segure a ferramenta com ambos os punhos 2 e ligue-a. A
ferramenta funciona agora no modo de operação contínua.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
55
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
ATENÇÃO: estes cinzéis apenas podem ser afiados
um determinado número de vezes. Em caso de dúvida,
contacte o seu revendedor para obter mais informações.
ATENÇÃO: certifique-se de que a extremidade aguçada
do acessório não apresenta descoloração resultante de
uma pressão excessiva. Isto poderá comprometer a dureza
do acessório.
Manutenção dos acessórios
A manutenção dos acessórios na altura certa garante uma vida
útil longa e eficiente dos mesmos e a obtenção dos melhores
resultados possíveis ao utilizar a ferramenta.
Afie os cinzéis em discos de desbaste. Consulte a Figura G para
obter mais informações sobre os ângulos apropriados dos
seguintes cinzéis:
7 Cinzel com ponta
8 Buril
10 Cinzel em forma de pá
56
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Suomi
30 KILON MURSKAIN
D25981
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Melua ulkotiloissa säätelevä direktiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Taajuus
Ottoteho
Iskua minuutissa ilman kuormitusta
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Laitteen pidike
Paino
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6
mukaisesti:
dB(A)
94
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
105
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Piikkaus
Tärinäpäästöarvo ah,M =
Epävarmuus K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Murskain
D25981
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EY Sähköinen betonimurskain (kädessä pidettävä),
m ≥ 30 kg, liite VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Saksa, Ilmoitetun elimen
tunnusnumero: 0197.
Äänitehon taso 2000/14/EC:n mukaan (artikkeli 12, liite III, nro
10; m ≥ 30 kg):
LWA (mitattu äänitehotaso)
dB
105
LWA (taattu äänitehotaso)
dB
108
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.08.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
57
Suomi
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b )
c )
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
58
d )
e )
f )
g )
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
Suomi
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä murskaimille
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista ennen työkalun käynnistämistä, että taltta on
kiinnitetty siihen tiukasti.
Jos ilma on kylmää tai työkalua ei ole käytetty pitkään aikaan,
käytä sitä ilman kuormitusta usean minuutin ajan ennen sen
käyttämistä piikkaamiseen.
Pitele työkalua aina tiukasti molemmin käsin ja varmista, että
sinulla on tukeva jalansija. Käytä työkalua vain, jos sivukahva
on kunnolla paikallaan.
Jos työskentelet korkeassa paikassa, varmista, että alle
jäävällä alueella ei ole ihmisiä.
Sähköiskun estämiseksi tarkista ennen työn aloittamista,
missä jännitteiset johdot kulkevat.
Älä koske talttaan tai sen lähellä sijaitseviin osiin heti
käyttämisen jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja
aiheuttaa ihoon palovammoja.
Pidä virtajohto aina piikkausvasaran takana poissa
taltan ulottuvilta.
Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin terien kanssa. Terän
ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kierrä sähköjohtoa kehosi ympärille.
Älä anna kokemattomien käyttäjien käyttää tätä työkalua.
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan
menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon.
Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät
sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen
pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Älä korjaa tarvikkeita itse. Vain valtuutettu asiantuntija saa
korjata ne. Virheellisesti korjattu tarvike saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen. Hieman kuluneet tarvikkeet voidaan
teroittaa hiomalla.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
•
•
•
Kuulon heikkeneminen.
Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
•
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Murskain
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 19 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Sivukahva(t)
Työkalupidike
Laitteen pidike
59
Suomi
5 Kahvan ruuvit
6 Ilmanvaihtoaukot
Lisävarusteet (Kuva C)
Erilaisia 28 mm:n kuusikulmaisia talttoja on
saatavana lisävarusteina.
7 Teräväkärkinen taltta
8 Kylmätaltta
9 Kuorintaväline
10 Kourutaltta
11 Asfalttileikkuri
12 Maattotangon ohjain
13 Varsijuntta
14 Levyjuntta
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Käyttötarkoitus
Murskain on suunniteltu ammattimaisiin vaativiin
murskaustöihin, haketukseen ja siselöintiin betoni-, tiili-, kivi- ja
muissa muurausmateriaaleissa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä murskaimet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Pehmeä käynnistys
Tehoa voidaan kasvattaa hitaasti, jotta terä ei siirry eikä kimpoa
pois pinnasta, kun piikkaaminen aloitetaan.
Täysin tärinältä vaimennetut kahvat
(Kuva A)
Kahvojen vaimentimet 2 estävät tärinää siirtymästä käyttäjään.
Tämä parantaa käyttämismukavuutta.
Aktiivinen tärinän hallinta
Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi murskainmekanismin
aiheuttaman tärinän. Käteen ja käsivarteen kohdistuvan tärinän
hallinta tekee pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavampaa ja
pidentää koneen käyttöikää.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
60
Sivukahva (kuvat A, H)
HUOMIO: KÄYTÄ TYÖKALUA AINA sivukahva
asianmukaisesti asennettuna. Pidä työkalua
molemmilla käsillä hallinnan maksimoimiseksi.
Kiinnitä vasen kahva 2 neljällä kuusiopääruuvilla
5 (kuuluvat pakkaukseen). Kiristä pakkaukseen
kuuluvalla kuusiokoloavaimella.
HUOMAA: Sivukahva on asennettava oikeaan asentoon niin,
että kädensijan päässä oleva nuppi osoittaa alaspäin.
28 mm:n kuusikulmaisten varusteiden
asettaminen paikalleen ja irrottaminen
(Kuvat D–F)
Tässä koneessa käytettivissä varusteissa on oltava 28
mm:n kuusikulmainen varsi. On suositeltavaa käyttää vain
ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja varusteita.
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä vain DeWALTin suosittelemia
varusteita loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
Puhdista taltan varsi.
VAROITUS: Älä levitä voiteluainetta koneeseen.
Asenna renkaalla varustettu taltta varteen
seuraavasti (Kuva E)
1. Vedä työkalun kiinnike 3 avattuun asentoon.
2. Aseta taltan varsi työkalun pitimeen 4 .
3. Paina työkalun kiinnike 3 samalle tasolle varusteen varren
kanssa, jotta se lukittuu paikalleen.
4. Tarkista talttaa vetämällä, että se on kunnolla paikallaan.
Iskemistoiminto edellyttää, että talttaa voidaan siirtää useita
senttimetrejä sen ollessa työkalunpitimessä.
Voit irrottaa taltan vetämällä kiinnikettä 3 taaksepäin ja
vetämällä taltan ulos.
Asenna kololla varustettu taltta varteen
seuraavasti (Kuva F)
1. Vedä työkalun kiinnike 3 avattuun asentoon.
2. Pidä talttaa työkalun pitimen edessä uran 15 osoittaessa ylöspäin.
3. Aseta taltan varsi työkalun pitimeen 4 .
4. Paina työkalun kiinnike 3 takaisin, jotta se
lukittuu paikalleen.
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä vaihtaessasi
varusteita. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat
voivat kuumentua voimakkaasti.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Tarkista, missä putket ja sähköjohdot kulkevat.
• Paina työkalua noin 20–30 kg:n voimalla. Liian suuri
voima ei nopeuta piikkaamista vaan heikentää tehoa
ja voi lyhentää työkalun ikää.
Käsien oikea asento (Kuvat A, B)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 2 yhdellä kädellä.
Suomi
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Taltat voidaan hioa vain rajoitetun määrän
kertoja. Saat tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältä.
VAROITUS: Varmista, että liiallinen painaminen ei muuta
terän väriä. Tällöin varusteen kovuus saattaa muuttua.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A) Varusteiden huoltaminen
Käynnistä työkalu painamalla katkaisinta 1 .
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Purkaminen, piikkaaminen ja kanavoiminen
(Kuvat A–F)
1. Valitse tarvittava taltta. Puhdista sen varsi.
2. Aseta taltta paikalleen. Tarkista vetämällä, että se on
kunnolla paikallaan.
3. Pidä työkalua molemmista kahvoista 2 ja kytke se
toimintaan. Työkalu toimii nyt jatkuvalla toiminnolla.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Kun varusteet huolletaan ajallaan, ne toimivat parhaalla tavalla
ja niiden käyttöikä pitenee.
Hio taltat hiomalaikan avulla. Kuvassa G on lisätietoja seuraavien
talttojen oikeista hiomakulmista:
7 Teräväkärkinen taltta
8 Kylmätaltta
10 Pistotaltta
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
61
Svenska
30 KILO BETONGHAMMARE
D25981
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Direktiv För Utomhusbuller
Tekniska data
Spänning
Typ
Frekvens
Ineffekt
Obelastade slag per minut
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Verktygshållare
Vikt
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6:
dB(A)
94
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
105
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Mejsling
Vibrationsemissionsvärde ah,M =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
62
Betonghammare
D25981
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC Elektrisk betonghammare (handhållen) m</=
30 kg, Annex VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Tyskland, anmälda organets ID-nr.: 0197.
Nivå på ljudeffekt enligt 2000/14/EG (Artikel 12, bilaga III, nr. 10;
m</= 30 kg)
LWA (uppmätt ljudeffektnivå)
dB
105
LWA (garanterad ljudeffektnivå)
dB
108
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
28.08.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
Svenska
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
63
Svenska
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler för
betonghammare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
Se till att mejseln är säkert på plats innan du arbetar
med verktyget.
Under kalla väderförhållanden eller när verktyget inte har
använts under en längre tidsperiod, låt verktyget gå utan last
under flera minuter före användning.
Håll alltid verktyget stadigt med bägge händer, och se till att
du står stadigt. Använd alltid verktyget med sidohandtaget
ordentligt monterat.
Vid arbete över marknivå, se till att området nedanför är fritt.
För att förebygga elektrisk stöt, kontrollera arbetsområdet med
avseende på strömförande trådar före användning.
Vidrör inte mejseln eller delarna nära mejseln omedelbart efter
arbetsmomentet, då de kan vara extremt heta och kan ge
upphov till brännskador på huden.
Rikta alltid strömsladden bakåt, bort från mejseln.
Håll starkströmssladden borta från tillbehöret. En
starkströmssladd runt borrspetsen kan orsaka elektrisk stöt.
Linda inte starkströmssladden runt din kropp.
Låt inte oerfarna användare använda detta verktyg.
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan orsaka förlust
av hörseln.
Använd de hjälphandtag som levereras med verktyget. Förlust
av kontroll kan orsaka personskada.
Slå inte på tillbehör som har fastnat med en hammare för
att få loss dem. Småbitar av metall eller materialflisor skulle
kunna lossna och orsaka personskada.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och innan du drar
ur kontakten.
Förbättra inte själv tillbehör. Förbättrring av mejsel bör göras
av en behörig specialist. Felaktigt förbättrade tillbehör skulle
kunna orsaka personskada. En aning slitna tillbehör kan
vässas genom slipning.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: • Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Betonghammare
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 19 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Svenska
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Strömbrytare
2 Sidohandtag
3 Verktygslås
4 Verktygshållare
5 Handtagsskruvar
6 Luftventiler
Valfria Tillbehör (Bild. C)
Olika typer av 28 mm sexkantsmejslar finns att tillgå
som tillbehör.
7 Spetsig mejsel
8 Kallmejsel
9 Skalningsverktyg
10 Spadmejsel
11 Asfaltsskärare
12 Drivare jordstång
13 Axelstamp
14 Vibratorplatta
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Avsedd Användning
Din betonghammare har designats för professionell slitstark
användning för rivning, mejsling och chasning i betong, sten
och andra betongmaterial.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa betonghammare är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Mjukstartsfunktion
Mjukstartsfunktionen möjliggör att slaghastigheten kan ökas
långsammare, och på så sätt förhindra att mejseln eller borret
studsar runt på murverket vid igångsättning.
Helt vibrationsdämpade huvudhandtag
(Bild A)
Dämparna i handtagen 2 absorberar de vibrationer som
överförs till användaren. Detta förbättrar användarens komfort
under arbetet.
Aktiv vibrationskontroll
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar studsande
vibrationer från slagmekanismen. Minskning av vibration i
hand and arm möjliggör bekvämare användning under längre
tidsperioder, och förlänger enhetens livslängd.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Sidohandtag (Bild. A, H)
SE UPP: ANVÄND alltid verktyget med sidohandtaget
ordentligt monterat. Håll verktyget med båda
händerna för att maximera kontrollen.
Fäst vänstra sidohandtaget 2 med fyra sexkantsskruvar
5 (medföljer). Dra åt med sexkantsnyckel som medföljer.
NOTERA: Sidohandtaget måste installeras i korrekt riktning med
knölen på änden av handtaget riktad nedåt.
Insättning och borttagning av 28 mm
sexkantstillbehör (Bild D–F)
Denna maskin använder mejslar med 28 mm sexkantsskaft. Vi
rekommenderar att bara använda yrkesmässiga tillbehör.
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt kan
användningen av sådana tillbehör medföra riskabla
situationer. För att minska risken för personskada använd
endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT.
Rengör mejselskaftet.
VARNING: Applicera inte smörjmedel på maskinen.
För att fästa en mejsel med hylsa på axeln,
gör enligt följande (bild E)
1. Drag verktygslåset 3 till upplåsningsläget.
2. Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren 4 .
3. Skjut låset 3 så det hamnar jäms med tillbehörets skaft för
att låsa tillbehöret på plats.
4. Dra på mejseln för att kontrollera om den är ordentligt låst.
Hammar-funktionen kräver att mejseln kan röra sig axiellt
flera centimeter när den är låst i verktygshållaren.
För att ta bort mejseln, dra tillbaks låset 3 och dra ut mejseln
ur verktygshållaren.
För att fästa en mejsel med hack på axeln,
gör enligt följande (bild F)
1. Drag verktygslåset 3 till upplåsningsläget.
2. Håll mejseln framför verktygshållaren med skåran
15 uppåtvänd.
3. Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren 4 .
4. Skjut låset 3 bakåt för att låsa tillbehöret på plats.
65
Svenska
VARNING: Använd alltid handskar vid byte av tillbehören.
De blottade metalldelarna på verktyget och tillbehören
kan bli extremt heta under arbetet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING:
• Var medveten om placeringen av rördragning
och tråddragning.
• Applicera ett tryck på ung. 20–30 kg på verktyget. För
stor kraft påskyndar inte mejslingen, men minskar
verktygets prestation och kan förkorta dess livslängd.
Korrekt Handplacering (Bild A, B)
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
VARNING: Dessa mejslar kan bara slipas om ett
begränsat antal gånger. Om du är tveksam, kontakta din
återförsäljare för rekommendationer.
VARNING: Se till att skärkanten inte uppvisar
missfärgning, orsakad av för stort tryck. Detta kan
försämra tillbehörets hårdhet.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på varje sidohandtag 2 .
Att sätta på och stänga av (Bild A)
Underhåll av tillbehör
För att köra verktyget, tryck på på/av-strömbrytaren 1 .
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Demolering, ciselering och kavitation
(Bild A–F)
1. Välj ut den lämpliga mejseln och rengör in dess skaft.
2. Sätt in mejseln och kontrollera om den är ordentligt låst.
3. Håll verktyget i båda handtagen 2 och starta. Verktyget kan
användas för kontinuerlig drift.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
66
Underhåll av tillbehör i rätt tid garanterar optimala resultat vid
användning, och ett långt och verksamt liv för tillbehöret.
Slipa mejslarna på slipskivor. Se Bild G för passande vinklar för
följande mejslar:
7 Spetsig mejsel
8 Kallmejsel
10 Spadmejsel
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Türkçe
30 KILO KIRICI
D25981
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
makine direktifi
dış mekan gürültü direktifi
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Frekans
Giriş gücü
Yüksüz dakika başına vuruş sayısı
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Alet tutucu
Ağırlık
VAC
Hz
W
BPM
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
EN60745-2-6 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör
toplamı):
dB(A)
94
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
105
LWA (ses güç seviyesi)
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
Keskiyle yontma
Titreşim emisyon değeri ah,M =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Kırıcı
D25981
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/EC Elektrikli beton kırıcı (elle kullanılan) m</= 30 kg,
Ek VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Germany, Onaylanmış Gövde Tanıtım No.: 0197.
2000/14/EC (Bölüm 12, Ek III, No. 10; m</= 30 kg) Uyarınca ses
seviyesi:
LWA (ölçülen ses seviyesi)
dB
105
LWA (garanti edilen ses seviyesi)
dB
108
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
28.08.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
67
Türkçe
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
68
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
Türkçe
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kırıcılar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerine sabitlenmiş olmasına
dikkat edin.
Soğuk havalarda veya alet uzun süre kullanılmamışsa
kullanmadan önce aletin birkaç dakika yüksüz
durumda çalıştırın.
Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun ve duruşunuzun güvenli
olmasına dikkat edin. Aleti daima yan tutamak düzgün takılı
vaziyette kullanın.
Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken aşağıda kalan alanın boş
olduğunu kontrol edin.
Elektrik çarpmasını engellemek için kullanmadan önce
çalıştığınız alanda üzerinden akım geçen kablo olup
olmadığını kontrol edin.
Çalışmanız biter bitmez aletin keski veya keskiye yakın
parçalara dokunmayın. Bunlar aşırı sıcak olabilir ve yanıklara
yol açabilir.
Elektrik kablosunun daima keskinin uzağında arkada
kalmasına dikkat edin.
Elektrik kablosunu aksesuardan uzak tutun. Matkap ucuna
dolaşan bir elektrik kablosu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunu vücudunuza sarmayın.
Bu aletin deneyimsiz kullanıcılarca kullanılmasına
izin vermeyiniz.
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutma kollarını kullanın.
Kontrolü kaybetmeniz, yaralanmanıza neden olabilir.
Sıkışan aksesuarları çıkarmak için uçlara çekiçle vurmayın.
Metal veya malzeme parçacıkları fırlayarak yaralanmaya
neden olabilir.
•
•
İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce daima
aleti kapatın.
Aksesuarları kendi başınıza yenilemeye çalışmayın. Keskilerin
yenilenmesi kalifiye bir uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun
olmayan şekilde yenilenmiş aksesuarlar yaralanmaya neden
olabilir. Sadece hafif aşınmış aksesuarlar taşlama yöntemiyle
yeniden keskinleştirilebilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1Kırıcı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
69
Türkçe
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 19 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Yan tutamak(lar)
3 Alet yuvası
4 Alet tutucu
5 Tutamak vidaları
6 Havalandırma delikleri
Opsiyonel aksesuarlar (Şek. C)
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde 28 mm altı köşe
keskiler mevcuttur.
7 Noktalı keski
8 Tıraşlama keskisi
9 Raspa aleti
10 Kürek keski
11 Asfalt kesici
12 Sürücü topraklama çubuğu
13 Cıvata sıkıcı
14 Plaka sıkıcı
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Kullanim Amaci
Kırıcınız beton, tuğla, taş veya diğer duvar malzemelerinde
yapılan her türlü profesyonel amaçlı ağır hizmet tipi
kırma, yontma ve diş açma uygulamalarında kullanım
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcılar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Hafif Başlatma Özelliği
Hafif başlatma özelliği darbe oranının yavaş yavaş artmasını
sağlayarak başlangıç aşamasında keski veya ucun çimento bazlı
malzemenin etrafında «dolaşmasını» engeller.
70
Tam Titreşim Sönümlemeli Tutamaklar (Şek. A)
Tutamaklarda 2 bulunan damperler kullanıcıya iletilen
titreşimleri emerler. Bu sayede kullanım konforu artar.
Aktif Titreşim Kontrolü
Aktif titreşim kontrolü kırıcı mekanizmasından gelen rezonans
titremesini ortadan kaldırır. El ve kola yansıyan titreşimi azaltarak
uzun süre daha rahat kullanım sağlar ve aletin ömrünü uzatır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Yan Tutamak (Şek. A, H)
DİKKAT: ALETI HER ZAMAN yan tutmak düzgün
şekilde takılmış olarak çalıştırın. Kontrolü mümkün
olduğunca çok sağlamak için aleti iki elinizle tutun.
Sol taraftaki tutamağı 2 dört adet altıgen başlı vidayla 5 takın
(ürünle verilir). Ürünle birlikte verilen altıgen anahtarla sıkın.
NOT: Yan tutamak tutma sapının ucundaki köşe aşağı bakacak
şekilde doğru yönde takılmalıdır.
28 mm Altı Köşe Aksesuarların Takılıp
Çıkarılması (Şek. D–F)
Bu makine 28 mm altı köşe uç saplı keskiler kullanır. Sadece
profesyonel aksesuarlar kullanmanızı tavsiye ederiz.
UYARI: DeWALT tarafından sunulanlar haricindeki
aksesuarlar bu ürünle test edilmediklerinden, bu tür
aksesuarların kullanılması tehlikeli durumlara yol
açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için, sadece DeWALT
tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
Keski temizleyerek.
UYARI: Makineye yağ tatbik etmeyin.
Sapında manşon olan bir keskiyi takmak
için aşağıdaki şekilde ilerleyin (Şekil E)
1. Uç tutucuyu 3 açık pozisyona getirin.
2. Keski sapını uç yuvasına 4 sokun.
3. Aksesuarı yerine sabitlemek için tutucuyu 3 aksesuar sapı ile
birlikte bastırın.
4. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek için
keskiyi çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç yuvasına
oturduğunda keskinin eksenel olarak birkaç santimetre
oynayabilmesini gerektirir.
Keskiyi çıkarmak için tutucuyu 3 geri çekin ve keskiyi çekerek uç
yuvasından çıkarın.
Sapında çentik olan bir keskiyi takmak için
aşağıdaki şekilde ilerleyin (Şekil F)
1. Uç tutucuyu 3 açık pozisyona getirin.
2. Keskiyi, oluk 15 yukarı bakacak şekilde uç yuvasının
önünde tutun.
Türkçe
3. Keski sapını uç yuvasına 4 sokun.
4. Aksesuarı yerine sabitlemek için tutucuyu 3 geriye
doğru bastırın.
UYARI: Aksesuar değiştirirken daima eldiven giyin. Alet ve
aksesuar üzerindeki açıkta olan metal parçalar çalışma
sırasında oldukça sıcak olabilirler.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir
UYARI:
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine dikkat edin.
• Alete yaklaşık 20–30 kg’lık baskı uygulayın. Aşırı güç
uygulamak keskileme işlemini hızlandırmadığı gibi
aletin performansını düşürerek ömrünü kısaltır.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, B)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu tutamağın 2 her iki tarafında bir
el gerektirir.
Açma Kapama (Şek. A)
Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 1 basın.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
Yıkma, Kırma ve Kanal Açma (Şek. A–F)
1. Uygun bir keski seçip keski sapını temizleyerek.
2. Keskiyi takın ve düzgün sabitlenip sabitlenmediğini
kontrol edin.
3. Aleti iki tutma kolundan 2 tutun ve çalıştırın. Alet bundan
sonra sürekli çalışır.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
UYARI: Bu keskiler sadece sınırlı sayıda yeniden
taşlanabilir. Emin değilseniz tavsiyeleri için satıcı
firmanıza başvurun.
UYARI: Kesim ucunun çok fazla basınçtan kaynaklanan
renk solması göstermediğinden emin olun. Bu durum
aksesuar sertliğini zayıflatabilir.
Aksesuar Bakımı
Doğru zamanda aksesuar bakımı uygulamada optimum
sonuçlar ile uzun ve verimli aksesuar ömrü sağlar.
Keskileri taşlama disklerinde taşlayın. Aşağıdaki keskilerin uygun
açıları için Şek. G’a bakın:
7 Noktalı keski
8 Tıraşlama keskisi
10 Kürek şekilli keski
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
71
Ελληνικά
30-ΚΙΛΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ
D25981
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγια Περι Μηχανικου Εξοπλισμου
Οδηγια Περι Εξωτερικου Θορυβου
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Συχνότητα
Κατανάλωση ισχύος
Κρούσεις ανά λεπτό, χωρίς φορτίο
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Υποδοχή αξεσουάρ
Βάρος
VAC
Hz
W
bpm
J
kg
D25981
230
1
50
2100
960
62
28 mm hex
31
Τιμές θορύβου και κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα τριών αξόνων) σύμφωνα
με το EN60745-2-6:
94
LPA (στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών θορύβου) dB(A)
dB(A)
105
LWA (στάθμη ηχητικής ισχύος)
K (αβεβαιότητα αναφερόμενης στάθμης ήχου)
dB(A)
3
Κοπίδιασμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,M =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
4,8
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
72
Θραυστήρας
D25981
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010
2000/14/ΕΚ Ηλεκτρική συσκευή θραύσης σκυροδέματος
(φορητή) m ≥ 30 kg, Παράρτημα VIII, TÜV Rheinland LGA
Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Γερμανία, Κωδ. αρ.
κοινοποιημένου φορέα: 0197.
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με 2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12,
Παράρτημα III, αρ. 10; m ≥ 30 kg):
LWA (μέτρηση επιπέδου έντασης ήχου)
dB
105
LWA (εγγυημένα επιπέδου έντασης ήχου)
dB
108
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
28.08.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ελληνικά
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
73
Ελληνικά
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
74
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας για
θραυστήρα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι η σμίλη έχει στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση
της προτού θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο.
Σε καιρικές συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας ή σε περίπτωση
που το εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει επί αρκετά
λεπτά χωρίς φορτίο, προτού το χρησιμοποιήσετε.
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σταθερά και με τα δυο
σας χέρια και διασφαλίστε ότι έχετε σωστή στάση. Πάντοτε να
χρησιμοποιείτε το εργαλείο με συναρμολογημένη κατάλληλα
την πλευρική λαβή.
Όταν εργάζεστε σε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους,
βεβαιωθείτε ότι ο χώρος από κάτω είναι κενός.
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ελέγχετε το χώρο εργασίας
για τυχόν ηλεκτροφόρα καλώδια πριν από τη λειτουργία.
Μην αγγίζετε τη σμίλη, ή τα τμήματα που βρίσκονται κοντά στη
σμίλη, αμέσως μετά τη λειτουργία, επειδή ενδέχεται να είναι
εξαιρετικά θερμά και να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα.
Το καλώδιο του ρεύματος να κατευθύνεται πάντοτε προς τα
πίσω, μακριά από τη σμίλη.
Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από το
παρελκόμενο. Η τύλιξη του καλωδίου ρεύματος γύρω από το
τρυπάνι μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το σώμα σας.
Μην επιτρέπετε σε άπειρους χρήστες να χρησιμοποιούν
το εργαλείο.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
Μη χτυπάτε με σφυρί παρελκόμενα που έχουν κολλήσει για
να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται να αποκολληθούν θραύσματα
μετάλλου ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας τραυματισμό.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν ολοκληρωθεί η
εργασία και προτού το αφαιρέσετε από την πρίζα.
Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα παρελκόμενα. Η επιδιόρθωση
των σμιλών πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο ειδικό.
Τα παρελκόμενα που έχουν επιδιορθωθεί με ακατάλληλο
τρόπο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Μόνο τα
ελαφρώς φθαρμένα παρελκόμενα μπορούν να ακονιστούν εκ
νέου με τρόχισμα.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Θραυστήρας
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 19 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
2 Πλευρική(ές) λαβή(ές)
3 Εξάρτημα συγκράτησης αξεσουάρ
4 Υποδοχή αξεσουάρ
5 Βίδες λαβής
6 Ανοίγματα αερισμού
Προαιρετικά παρελκόμενα (εικ. C)
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι εξαγωνικών σμιλών
των 28 mm.
7 Μυτερή σμίλη
8 Κρύα σμίλη
9 Εργαλείο αποφλοίωσης
10 Πλατιά σμίλη
11 Κόπτης ασφάλτου
12 Ράβδος οδηγού εδάφους
13 Κωνικός κορμός συγκράτησης τρυπανιού
14 Σφηνοειδής κορμός συγκράτησης τρυπανιού
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Προοριζομενη Χρηση
Ο θραυστήρας σας προορίζεται για επαγγελματικές βαρέος
τύπους εργασίες κατεδάφισης, κοπιδιάσματος και λάξευσης σε
σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα και άλλα δομικά υλικά.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτοί οι θραυστήρες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Δυνατότητα μαλακής εκκίνησης
Η δυνατότητα μαλακής εκκίνησης επιτρέπει την πιο αργή
αύξηση του ρυθμού κρούσης, αποτρέποντας έτσι την
75
Ελληνικά
αναπήδηση της σμίλης ή του σημείου γύρω από το τοιχίο κατά
την εκκίνηση.
Λαβές με πλήρη απόσβεση κραδασμών (εικ. A)
Οι αποσβεστήρες στις λαβές 2 απορροφούν τους κραδασμούς
που μεταφέρονται στο χρήστη. Αυτό βελτιώνει την άνεση του
χρήστη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Ενεργός χειρισμός κραδασμών
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει τους κραδασμούς
αναπήδησης από το μηχανισμό θραύσης. Η ελάττωση των
κραδασμών στα χέρια και τους βραχίονες επιτρέπει την πιο
άνετη χρήση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και εκτείνει τη
διάρκεια ζωής του εργαλείου.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Πλευρική λαβή (Εικ. A, Η)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΆΝΤΑ χρησιμοποιείτε το εργαλείο με την
πλευρική λαβή σωστά συναρμολογημένη. Κρατάτε
το εργαλείο και με τα δύο χέρια για να μεγιστοποιείτε
τον έλεγχο.
Συνδέστε την αριστερή πλευρική λαβή 2 με τέσσερις βίδες με
εξαγωνική κεφαλή 5 (παρέχονται). Σφίξτε με το κλειδί Άλεν
που παρέχεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλευρική λαβή πρέπει να εγκατασταθεί με
σωστό προσανατολισμό, με την προεξοχή στο άκρο της λαβής
να κοιτάει προς τα κάτω.
Τοποθέτηση και αφαίρεση εξαγωνικών
παρελκόμενων των 28 mm (εικ. D–F)
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί σμίλες με εξαγωνικό
στέλεχος 28 mm. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο
επαγγελματικά παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων μπορεί να ενέχει κινδύνους. Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται από την DeWALT.
Καθαρίστε της σμίλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην εφαρμόζετε λιπαντικό
στο μηχάνημα.
Για τοποθέτηση σμίλης με κολάρο στον
κορμό, προχωρήστε ως ακολούθως (Εικ. Ε)
1. Τραβήξτε τη διάταξη συγκράτησης του εργαλείου 3 στη
θέση ξεκλειδώματος.
2. Εισάγετε το στέλεχος της σμίλης στον εργαλειοδέτη 4 .
76
3. Ωθήστε τη διάταξη συγκράτησης του εργαλείου 3 σε ευθεία
θέση με το στέλεχος του παρελκόμενου για να ασφαλίσει το
παρελκόμενο στη θέση του.
4. Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε εάν έχει ασφαλίσει
κατάλληλα. Η λειτουργία σφυρηλάτησης απαιτεί από τη
σμίλη να μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του άξονα κατά
αρκετά εκατοστά, όταν έχει ασφαλίσει στον εργαλειοδέτη.
Για να αφαιρέσετε μια σμίλη, τραβήξτε προς τα πίσω τη
διάταξη συγκράτησης 3 και τραβήξτε τη σμίλη έξω από
τον εργαλειοδέτη.
Για τοποθέτηση σμίλης με εγκοπή στον
κορμό, προχωρήστε ως ακολούθως (Εικ. F)
1. Τραβήξτε τη διάταξη συγκράτησης του εργαλείου 3 στη
θέση ξεκλειδώματος.
2. Κρατήστε τη σμίλη μπροστά από τον εργαλειοδέτη έτσι
ώστε η αυλάκωση 15 να βλέπει προς τα επάνω.
3. Εισάγετε το στέλεχος της σμίλης στον εργαλειοδέτη 4 .
4. Ωθήστε προς τα πίσω τη διάταξη συγκράτησης του
εργαλείου 3 για να ασφαλίσει το παρελκόμενο στη
θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να φοράτε πάντοτε γάντια όταν
αλλάζετε παρελκόμενα. Τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου και των παρελκόμενων μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Ενημερωθείτε για τη θέση των σωληνώσεων και
των καλωδιώσεων.
• Εφαρμόζετε στο εργαλείο πίεση της τάξης των
20–30 kg κατά προσέγγιση. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει το σμίλευμα, αλλά μειώνει την απόδοση του
εργαλείου και μπορεί να ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει από ένα χέρι σε κάθε
πλευρική λαβή 2 .
Ελληνικά
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 .
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
Εφαρμογές κατεδαφίσεων, τόρνευσης
σπειρωμάτων και δημιουργίας αυλακώσεων
(εικ. A–F)
1. Επιλέξτε την κατάλληλη σμίλη και καθαρίστε το
στέλεχός της.
2. Τοποθετήστε τη σμίλη και ελέγξτε εάν έχει
ασφαλίσει κατάλληλα.
3. Κρατήστε το εργαλείο χρησιμοποιώντας και τις δύο
λαβές 2 και ενεργοποιήστε το. Τώρα το εργαλείο είναι σε
συνεχή λειτουργία.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Οι σμίλες αυτές μπορούν να
επανατροχίζονται για περιορισμένο αριθμό φορών.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, για τυχόν συστάσεις
επικοινωνήστε με τον πωλητή με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ακμή κοπής
δεν εμφανίζει αποχρωματισμό, ο οποίος προκαλείται
από υπερβολική πίεση. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να
επηρεάσει τη σκληρότητα του παρελκόμενου.
Συντήρηση παρελκόμενων
Η συντήρηση των παρελκόμενων την κατάλληλη στιγμή
εγγυάται άριστα αποτελέσματα εφαρμογής και μακρόχρονη και
αποτελεσματική διάρκεια ζωής για το παρελκόμενο.
Τροχίζετε τις σμίλες σε δίσκους τροχίσματος. Ανατρέξτε
στην εικόνα G για τις κατάλληλες τιμές γωνίας για τις
ακόλουθες σμίλες
7 Μυτερή σμίλη
8 Κρύα σμίλη
10 Πλατιά σμίλη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
77
Belgique et
Luxembourg België en
Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
United
Kingdom
N561705
78
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
09/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising