DCB500 | DeWalt DCB500 ADAPTOR instruction manual

DCB500
Final print size: A6 (105mmx148mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)25
Français (traduction de la notice d’instructions originale)33
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)41
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)49
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)57
Português (traduzido das instruções originais)64
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)72
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)79
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)86
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)93
Copyright DeWALT
Fig. A
2
8
1
3
2
Fig. B
3
4
5
1
Fig. C
6
Fig. D
3
2
7
Dansk
LEDNINGSFØRT STRØMFORSYNING
DCB500
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og
innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere
af elværktøj.
Tekniske Data
Strømforsyning
Type
Maks. strøm
A
Lysnettets strømstyrke VAC
Vægt
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den undgås, vil
resultere i død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kunne
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kan
resultere i mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som
kan resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og
specifikationer, der følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
3
Dansk
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Sikkerhedsregler for ledningsført strømforsyning
FARE: Højspænding til stede i enheden. Undersøg ikke med ledende
genstande. Fare for elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
FARE: Hvis det ledningsførte strømforsyningsetui er revnet eller beskadiget,
må du ikke sætte den i en stikkontakt eller indsætte værktøjet. Lever enheden
tilbage til et autoriseret DeWALT-servicecenter. Fare for elektrisk stød eller død ved
elektrisk stød.
FARE: Den ledningsførte strømforsyning og elværktøjet kan producere et
lille magnetfelt. Brugere med pacemakere bør holde den ledningsførte
strømforsyning og elværktøjet mindst 15 cm væk fra den implanterede enhed.
Brugere bør øjeblikkeligt holde op med at bruge dette produkt, fjerne det fra
strømmen og ringe til en læge, hvis der opleves fysiske effekter.
ADVARSEL: Vi anbefaler at bruge en fejlstrømsafbryder med en mærkereststrøm på 30
mA eller mindre.
ADVARSEL: Læs og følg alle anvisninger og advarsler i værktøjets
instruktionsvejledning, der er forbundet med den ledningsførte
strømforsyning. Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Må ikke anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Udsæt ikke den ledningsførte strømforsyning for regn eller sne.
Brug af et tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af DeWALT, kan resultere i en risiko for
brand, elektrisk stød eller personskade.
Denne ledningsførte strømforsyning er ikke beregnet til andre anvendelser end forsyning
af DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™-værktøjer. Al anden brug kan medføre risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
Træk i stikket og ikke i ledningen, når du frakobler den ledningsførte
strømforsyning. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af elstikket og ledningen.
Kontrollér, at ledningen er placeret således, at der ikke trædes på den, faldes over
den, eller den på anden måde udsættes for skader eller stress.
Brug ikke en forlængerledning, med mindre det er absolut nødvendigt. Anvendelse
af en ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
•
•
•
•
•
•
•
4
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Når den ledningsførte strømforsyning bruges udendørs, skal den altid placeres
et tørt sted, og der skal bruges en forlængerledning, som er velegnet til udendørs
brug. Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
Undlad at bruge magt over for den ledningsførte strømforsyning. Brug det værktøj,
der er bedst egnet til det arbejde, der skal udføres.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop
er jordforbundet.
Den ledningsførte strømforsyning må ikke bruges med beskadiget ledning eller
stik. Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af producenten, hans
forhandler eller lignende kvalificeret person for at forebygge enhver risiko.
Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Brug ikke den ledningsførte strømforsyning, hvis den har fået et fået et hårdt
slag, er blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
Værktøjet og batteripakken må ikke opbevares eller anvendes på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller over 40 ˚C.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når den ledningsførte strømforsyning er sluttet
til strømforsyningen, kan den ledningsførte strømforsyning blive kortsluttet af
fremmede materialer. Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til slibestøv, metalspåner, ståluld, aluminiumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler, skal holdes på afstand af den ledningsførste
strømforsyning. Træk altid den ledningsførte strømforsyning ud af stikkontakten, når
den ikke er sluttet til værktøjet. Træk den ledningsførte strømforsyning ud, inden du
forsøger at rengøre.
El-sikkerhed
Den ledningsførte strømforsyning fra DeWALT kan anvendes på alle 2x 54V
FLEXVOLT™-værktøjer med en mærkestrøm på under eller lig med mærkestrømmen
vist på mærkningen af den ledningsførte strømforsyning fra DeWALT. Kontrollér
altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen af den
ledningsførte strømforsyning.
Din ledningsførte strømforsyning fra DeWALT er dobbelt isoleret i
overensstemmelse med EN62841, og der kræves derfor ingen jordleder.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet ledning, der
fås gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
5
Dansk
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut nødvendigt. Brug en
godkendt forlængerledning, der er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Ledningsført strømforsyning
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være opstået
under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før betjening.
Mærkninger på ledningsført strømforsyning
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 8 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A–D)
1
2
3
4
5
6
6
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele deraf. Det kan medføre
materiale- eller personskade.
7 Værktøjs ledningsklemmeholder (Fig. D)
Vekselstrømstik
Udløserknap
Ledningsklemme
Støvdæksel (Fig. B)
Værktøjets ledningsførte strømforsynings
vekselstrømstikforbindelse (Fig. B)
Støvdækselholder (Fig. C)
Dansk
Tilsigtet Brug
This corded power supply is designed for professional use in DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™
Denne ledningsførte strømforsyning er beregnet til professionel brug i DeWALT 2x 54V
FLEXVOLT™-værktøj.
MÅ IKKE anvendes eller opbevares under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.
Introduktion
Den ledningsførte strømforsyning DCB500 fra DeWALT er beregnet til at levere strøm til
DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™-værktøjer uden ledning.
Din ledningsførte strømforsyning fra DeWALT bør kun anvendes med en strømforsyning,
der svarer til spændingen på mærkepladen af DCB500, og ikke med jævnstrømforsyninger.
Den ledningsførte strømforsyning DCB500 er beregnet til brug med dobbelt isolerede
2x 54V FLEXVOLT™-værktøjer uden ledning.
Yderligere anvisninger til specifik anvendelse
Den ledningsførte strømforsyning kan blive varm at røre ved under brug. Dette er normalt
og angiver ikke et problem.
VIGTIGT. Strømforsyningen kan ikke repareres af brugeren. Der findes ingen dele inde
i strømforsyningen, som kan repareres af brugeren. Ledningen kan udskiftes hos et
autoriseret servicecenter.
Installation og fjernelse af den ledningsførte strømforsyning i
og fra værktøjet (Fig. B–D)
Inden du indsætter den ledningsførte strømforsyning i værktøjet, skal du fjerne enden af
støvdækslet ( 4 , Fig. B) fra værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse, hvis
relevant. Træk støvdækslet væk fra værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse,
så det ikke forstyrrer indsætningen af den ledningsførte strømforsyning. Se værktøjets
ledningsførte strømforsynings stikforbindelse efter for rester. Rester i stikforbindelsen kan
forhindre den ledningsførte strømforsyning i at sætte sig korrekt fast. Hvis der er rester, skal
den rengøres med lavtryksluft eller en støvsuger. Se vejledningen til værktøjet.
7
Dansk
ADVARSEL: Bær altid ANSI Z87.1-godkendte beskyttelsesbriller og åndedrætsværn for
at minimere risikoen for øjenskader, når du udfører dette.
BEMÆRK: Den ledningsførte strømforsyning er kun til vekselstrømkilder, når
den bruges med et værktøj. Brug med jævnstrømkilder kan resultere i beskadigelse
af værktøjet.
Sådan installerer du den ledningsførte strømforsyning i værktøjet
• Mens den ledningsførte strømforsyning er frakoblet, skal vekselstrømstikket 1 nivelleres
med værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse ( 5 , Fig. B) og derefter
trykkes på plads.
• Sørg for, at den sidder helt på plads i værktøjet og ikke bliver frakoblet.
• Fastsæt om relevant støvdækslet 4 på støvdækselholderen ( 6 , Fig. C) i den
ledningsførte strømforsyning.
• Fastgør ledningsklemmen 3 i værktøjets ledningsholder ( 7 , Fig. D), hvis relevant. Tryk
klemmen godt ind i holderen.
• Mens værktøjet er slukket, skal du slutte den ledningsførte strømforsyning til en
almindelig 230 V elektrisk stikkontakt. Forsøg ikke at bruge den ledningsførte
strømforsyning med en anden strømstyrke.
• Brug værktøjet i overensstemmelse med værktøjets anvisninger, mens du kontrollerer,
at ledningen er placeret således, at der ikke trædes på den, faldes over den, eller den på
anden måde udsættes for skader eller stress.
• For at fjerne den ledningsførte strømforsyning fra værktøjet (Fig. B) skal du først trække
den ledningsførte strømforsyning ud af kontakten og derefter trykke på udløserknappen
2 og trække den ledningsførte strømforsyning godt ud af værktøjet. Tryk om
relevant enden af støvdækslet 4 godt ind i værktøjets ledningsførte strømforsynings
stikforbindelse 5 .
VEDLIGEHOLDELSE
Den ledningsførte strømforsyning kan ikke repareres. Der findes ingen dele inde i den
ledningsførte strømforsyning, som kan repareres.
Forsøg ikke at reparere den ledningsførte strømforsyning. For at sikre produktsikkerhed
og -pålidelighed skal reparationer, vedligeholdelse og justeringer udføres af autoriserede
DeWALT-servicecentre. Din ledningsførte strømforsyning fra DeWALT er designet til at
fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende funktion er
afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
8
Dansk
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke for
værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
Rengøring
Rengøring af den ledningsførte strømforsyning fra DeWALT
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
ikke-metalliske dele af den ledningsførte strømforsyning. Disse kemikalier kan svække
de materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand
og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i den ledningsførte strømforsyning, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Rengøring af den ledningsførte strømforsynings
stikforbindelse til værktøjet
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så snart der samler
sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne procedure.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af DeWALT, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun anvendes med
tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln
Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
9
Deutsch
NETZBETRIEBENE STROMVERSORGUNG
DCB500
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannungsquelle
Typ
Max. Strom
Netzspannung
Gewicht
A
VWS
kg
DCB500-QS
DCB500-GB
DCB500-LX
DCB500-XE
WS
1
16
230
1,1
WS
1
13
230
1,1
WS
1
16
115
1,1
WS
1
10
230
1,1
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern
nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und alle Anweisungen. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag,
Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
10
Deutsch
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Sicherheitsregeln für die netzbetriebene Stromversorgung
GEFAHR: Im Gerät ist Hochspannung vorhanden. Nicht mit leitfähigen
Objekten prüfen. Gefahr von Stromschlag oder Elektroschock.
GEFAHR: Wenn das Gehäuse der netzbetriebenen Stromversorgung
gerissen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht in die Steckdose stecken
oder in das Gerät einsetzen. Bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten DeWALT
Kundendienststelle. Gefahr von Stromschlag oder Elektroschock.
GEFAHR: Die netzbetriebene Stromversorgung und das Elektrowerkzeug
können ein kleines Magnetfeld erzeugen. Benutzer mit Herzschrittmachern
sollten die netzbetriebene Stromversorgung und das Elektrowerkzeug
mindestens 15 cm vom implantierten Gerät entfernt halten. Wenn körperliche
Auswirkungen zu spüren sind, sollte der Benutzer sofort aufhören, dieses
Produkt zu verwenden, den Netzstecker ziehen und einen Arzt konsultieren.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung eines Fehlerstromschutzgeräts mit einem
Fehlerstrom von maximal 30 mA.
WARNUNG: Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise,
die in dem Anweisungshandbuch des Geräts enthalten sind, an das
die netzbetriebene Stromversorgung angeschlossen werden soll. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag,
Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Nicht in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen verwenden.
Setzen Sie die netzbetriebene Stromversorgung weder Regen noch Schnee aus.
Die Verwendung eines nicht von DeWALT empfohlenen oder verkauften Zubehörteils kann
zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.
Diese netzbetriebene Stromversorgung darf nicht für andere Zwecke als zur
Stromversorgung von DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™-Werkzeugen verwendet werden.
Eine anderweitige Verwendung kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie das Kabel der
netzbetriebenen Stromversorgung aus der Steckdose ziehen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt wird, dass nicht darauf getreten bzw.
darüber gestolpert oder es anderweitig beschädigt oder belastet wird.
•
•
•
•
•
•
11
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.
Ein ungeeignetes Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Betreiben Sie die netzbetriebene Stromversorgung im Freien nur an einem
trockenen Ort und verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den
Außenbereich geeignet ist. Die Verwendung von für den Außeneinsatz geeigneten
Kabeln mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Überlasten Sie die netzbetriebene Stromversorgung nicht. Verwenden Sie das für Ihre
Arbeit passende Elektrogerät.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen, wie Rohre, Radiatoren,
Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
Benutzen Sie die netzbetriebene Stromversorgung nicht, wenn Kabel oder Stecker
beschädigt sind. Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel
unverzüglich vom Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Benutzen Sie die netzbetriebene Stromversorgung nicht, wenn sie einen harten
Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie
sie zu einer autorisierten Kundendienststelle.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen lagern oder verwenden, in denen die
Temperatur 40 °C überschreiten könnte.
HINWEIS: Unter bestimmten Umständen können bei an die Stromquelle
angeschlossener netzbetriebener Stromversorgung die Kontakte darin durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden. Leitende Fremdmaterialien, wie z. B.
Schleifstaub, Metallspäne, Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die Ansammlung von
Metallpartikeln von der netzbetriebenen Stromversorgung fernhalten. Ziehen Sie
immer den Stecker der netzbetriebenen Stromversorgung aus der Steckdose, wenn
sie nicht an das Gerät angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker der netzbetriebenen
Stromversorgung aus der Steckdose, bevor Sie versuchen, das Gerät zu reinigen.
Elektrische Sicherheit
Die DeWALT Netzbetriebene Stromversorgung kann zusammen mit allen 2x 54V
FLEXVOLT™-Werkzeugen mit einer Stromstärke verwendet werden, die kleiner oder gleich
der Stromstärke ist, die auf dem Typenschild der DeWALT Netzbetriebenen Stromversorgung
angegeben ist. Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild der netzbetriebenen Stromversorgung entspricht.
12
Deutsch
Ihre DeWALT Netzbetriebene Stromversorgung ist gemäß EN62841doppelt
isoliert. Sie muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es absolut notwendig ist.
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen
beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Netzbetriebene Stromversorgung
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Markierungen an der netzbetriebenen Stromversorgung
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 8 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
13
Deutsch
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Fig. A–D)
1
2
3
4
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder seinen Teilen
vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.
5 Netzanschlussbuchse für die
Netzanschluss
netzbetriebene Stromversorgung des
Löseknopf
Werkzeugs (Abb. B)
Kabelclip
6
Staubschutzhalter (Abb. C)
Staubschutz (Abb. B)
7 Kabelhalteclip des Werkzeugs (Abb. D)
Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese netzbetriebene Stromversorgung ist für die professionelle Verwendung in DeWALT
2x 54V FLEXVOLT™-Werkzeugen vorgesehen.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen
verwenden oder aufbewahren.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
Einführung
Die DCB500 DeWALT netzbetriebene Stromversorgung ist dazu vorgesehen, DeWALT 2x 54V
FLEXVOLT™-Akkuwerkzeuge mit Strom zu versorgen.
Ihre DeWALT Netzbetriebene Stromversorgung darf nur mit einer Stromquelle betrieben
werden, deren Spannung derjenigen auf dem Typenschild der DCB500 entspricht, und nicht
mit Gleichstromquellen.
Die DCB500 netzbetriebene Stromversorgung ist für den Einsatz mit doppelt isolierten
2x 54V FLEXVOLT™-Akkuwerkzeugen geeignet.
14
Deutsch
Zusätzliche spezifische Benutzungshinweise
Die netzbetriebene Stromversorgung kann während der Verwendung warm werden. Dies
ist ein normaler Umstand und weist nicht auf ein Problem hin.
WICHTIG: Die Stromversorgung kann nicht vom Anwender gewartet werden. Es gibt keine
vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren der Stromversorgung. Der Austausch des
Kabels kann in einer autorisierten Kundendienststelle vorgenommen werden.
Anbringen und Entfernen der netzbetriebenen
Stromversorgung am bzw. vom Werkzeug (Abb. B–D)
Bevor Sie die netzbetriebene Stromversorgung in Ihr Gerät einsetzen, entfernen Sie,
falls vorhanden, das Endstück des Staubschutzes ( 4 , Abb. B) aus der Buchse der
netzbetriebenen Stromversorgung. Ziehen Sie den Staubschutz von der Buchse der
netzbetriebenen Stromversorgung weg, damit sie das Einsetzen der netzbetriebenen
Stromversorgung nicht beeinträchtigt. Überprüfen Sie die Buchse der netzbetriebenen
Stromversorgung auf Verschmutzungen. Verschmutzungen in der Buchse können
verhindern, dass die netzbetriebene Stromversorgung richtig sitzt. Wenn Verschmutzungen
vorhanden sind, entfernen Sie diese mit schwacher Druckluft oder einem Staubsauger.
Siehe Werkzeughandbuch.
WARNUNG: Tragen Sie bei dieser Arbeit immer einen nach ANSI Z87.1 zugelassenen
Augenschutz, um Augenverletzungen zu vermeiden, sowie Atemschutz.
HINWEIS: Die netzbetriebene Stromversorgung darf bei der Verwendung mit
einem Werkzeug nur an Wechselstromquellen angeschlossen werden. Die
Verwendung von Gleichstromquellen kann zu Schäden am Werkzeug führen.
So setzen Sie die netzbetriebene Stromversorgung in Ihr Gerät ein
• Ziehen Sie den Stecker der netzbetriebenen Stromversorgung aus der Steckdose,
richten Sie den Netzanschluss 1 an Buchse für die netzbetriebene Stromversorgung
des Werkzeugs ( 5 , Abb. B) aus und lassen Sie sie einrasten.
• Stellen Sie sicher, dass sie vollständig im Werkzeug sitzt und sich nicht lösen kann.
• Falls vorhanden, bringen Sie den Staubschutz 4 am Staubschutzhalter ( 6 , Abb. C) in
der netzbetriebenen Stromversorgung an.
• Sichern Sie den Kabelclip 3 im Kabelhalteclip des Werkzeugs ( 7 , Abb. D), falls
vorhanden. Drücken Sie den Clip fest in den Halter.
• Wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, stecken Sie die netzbetriebene Stromversorgung
in eine 230 V-Steckdose. Die netzbetriebene Stromversorgung darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden.
15
Deutsch
• Verwenden Sie das Werkzeug entsprechend seiner Anleitung und stellen Sie sicher, dass
das Kabel so verlegt wird, dass nicht darauf getreten bzw. darüber gestolpert oder es
anderweitig beschädigt oder belastet wird.
• Um die netzbetriebene Stromversorgung vom Werkzeug zu entfernen (Abb. B), ziehen
Sie zuerst ihr Kabel aus der Steckdose, dann drücken sie den Löseknopf 2 und ziehen
die netzbetriebene Stromversorgung kräftig aus dem Werkzeug heraus. Falls vorhanden,
drücken Sie das Endstück des Staubschutzes 4 fest in die Buchse der netzbetriebenen
Stromversorgung 5 .
WARTUNG
Die netzbetriebenen Stromversorgung kann nicht gewartet werden. Es gibt keine zu
wartenden Teile im Inneren der netzbetriebenen Stromversorgung.
Versuchen Sie nicht, die netzbetriebene Stromversorgung selbst zu reparieren. Zur
Gewährleistung von Produktsicherheit und -zuverlässigkeit sollten Reparatur-, Wartungsund Einstellungsarbeiten nur von autorisierten DeWALT Kundendienststellen durchgeführt
werden. Ihre DeWALT netzbetriebene Stromversorgung wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb
hängt von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn vom Netz, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Reinigung
Reinigung der DeWALT Netzbetriebenen Stromversorgung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien
für die Reinigung der nichtmetallischen Teile der netzbetriebenen Stromversorgung.
Diese Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie
darauf, dass niemals Flüssigkeiten in die netzbetriebene Stromversorgung; eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
16
Deutsch
Reinigung der Buchse für die netzbetriebene
Stromversorgung am Werkzeug
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird, nicht mit diesem
Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt
nur von DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln
Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
17
English
CORDED POWER SUPPLY
DCB500
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development
and innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power
tool users.
Technical Data
Power source
Type
Max. current
Mains voltage
Weight
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1.1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1.1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1.1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1.1
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will
result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could
result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided,
may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
18
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
English
Safety Rules for the Corded Power Supply
DANGER: High voltage present inside the unit. Do not probe with conductive
objects. Danger of electric shock or electrocution.
DANGER: If the corded power supply case is cracked or damaged, do not plug
into AC outlet or insert into tool. Return the unit to an authorized DeWALT service
center. Danger of electric shock or electrocution.
DANGER: The corded power supply and power tool may produce a small
magnetic field. Users with cardiac pacemakers should keep the corded power
supply and power tool at least 15 cm away from implanted device. Users
should immediately stop using this product, remove power, and call physician
if any physical effects are felt.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current
rating of 30mA or less.
WARNING: Review and follow all instructions and warnings contained within
the tool's instruction manual connected with the corded power supply
manual. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
Do not use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.
Do not expose corded power supply to rain or snow.
Use of an attachment not recommended or sold by DeWALT may result in a risk of fire,
electric shock, or injury to persons.
This corded power supply is not intended for any uses other than powering DeWALT 2x 54V
FLEXVOLT™ tools. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Pull by the plug rather than the cord when disconnecting the corded power
supply. This will reduce the risk of damage to the electric plug and cord.
Make sure that the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or
otherwise subjected to damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire, electric shock or electrocution.
When operating the corded power supply outdoors, always provide a dry location
and use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor
use reduces the risk of electric shock.
Do not force the corded power supply. Use the correct power tool for your application.
Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
English
•
•
•
•
Do not operate the corded power supply with damaged cord or plug. In case
of damaged power supply cord, the supply cord must be replaced immediately by the
manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.
Do not operate corded power supply if it has received a sharp blow, been dropped,
or otherwise damaged in any way. Take it to an authorised service centre.
Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may
reach or exceed 40 ˚C.
NOTICE: Under certain conditions, with the corded power supply plugged into the
power supply, the corded power supply can be shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such as, but not limited to, grinding dust, metal
chips, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept
away from corded power supply. Always unplug the corded power supply from the
power supply when not connected to the tool. Unplug the corded power supply before
attempting to clean.
Electrical Safety
The DeWALT corded power supply may be used on all 2x 54V FLEXVOLT™ tools with a
current rating less than or equal to the current rating shown on the DeWALT corded power
supply rating label. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the
rating plate of the corded power supply.
Your DeWALT corded power supply is double insulated in accordance with
EN62841; therefore, no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating transformer with
an earth screen between the primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available
through the DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
20
English
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved
extension cable suitable for the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Package Contents
The package contains:
1 Corded power supply
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.
Markings on Corded Power Supply
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 8 , which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A–D)
1
2
3
4
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.
5 Tool's corded power supply AC
AC connector
connector receptacle (Fig. B)
Release button
6 Dust cover holder (Fig. C)
Cord clip
7 Tool's cord clip holder (Fig. D)
Dust cover (Fig. B)
21
English
Intended Use
This corded power supply is designed for professional use in DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™
tools.
DO NOT use or store under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not intended for use by young
children or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should
never be left alone with this product.
Introduction
The DCB500 DeWALT corded power supply is designed to provide power for DeWALT
2x 54V FLEXVOLT™ cordless tools.
Your DeWALT corded power supply should only be used with a power supply
corresponding to the voltage on the rating plate of the DCB500, and not with DC
power sources.
The DCB500 corded power supply is suitable for use with double insulated 2x 54V
FLEXVOLT™ cordless tools.
Additional Specific Usage Instructions
The corded power supply may become warm to the touch during use. This is a normal
condition and does not indicate a problem.
IMPORTANT. The power supply is not user serviceable. There are no user serviceable
parts inside the power supply. Cord replacement may be conducted at an authorized
service centre.
Installing and Removing the Corded Power Supply into and
from Tool (Fig. B–D)
Before inserting the corded power supply into your tool, remove the end of the dust cover
( 4 , Fig. B) from the tool's corded power supply receptacle if applicable. Pull the dust cover
away from the tool’s corded power supply receptacle so that it does not interfere with
insertion of the corded power supply. Inspect the tool's corded power supply receptacle for
debris. Debris inside the receptacle can prevent the corded power supply from fully seating.
If debris is present, clean it using low pressure air or vacuum cleaner. Refer to tool manual.
22
English
WARNING: To minimize the risk of eye injury, always wear ANSI Z87.1 approved eye
protection and respiratory protection when performing this.
NOTICE: The corded power supply is for AC power sources only when used with
a tool. Use with DC power sources could result in damage to the tool.
To install the corded power supply into your tool
• With the corded power supply unplugged, align its AC connector 1 with the tool's
corded power supply receptacle ( 5 , Fig. B) then snap into place.
• Ensure that it is fully seated in the tool and does not disengage.
• If applicable, attach the dust cover 4 to the dust cover holder ( 6 , Fig. C) in the corded
power supply.
• Secure the cord clip 3 into the tool's cord holder ( 7 , Fig. D), if applicable. Firmly press
the clip into the holder.
• With the tool turned off, plug the corded power supply into a standard 230 V household
electric power outlet. UK 115V units should be plugged into a 115V transformer. Do not
attempt to use the corded power supply on any other voltage.
• Use the tool according to the tool instructions, making sure the cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
• To remove the corded power supply from the tool (Fig. B), first unplug the corded
power supply from the outlet, then press the release button 2 and firmly pull the
corded power supply out of the tool. If applicable, firmly press the end of the dust cover
4 into the tool’s corded power supply receptacle 5 .
MAINTENANCE
The corded power supply is not serviceable. There are no serviceable parts inside the
corded power supply.
Do not attempt to repair the corded power supply. To assure product safety and reliability,
repairs, maintenance, and adjustments should be performed by authorized DeWALT service
centers. Your DeWALT corded power supply has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends
upon proper care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect
battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
23
English
Cleaning
Cleaning the DeWALT Corded Power Supply
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the corded power supply. These chemicals may weaken the materials used in
these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid
get inside the corded power supply; never immerse any part of the tool into a liquid.
Cleaning the Corded Power Supply Receptacle of the Tool
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt
is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and
approved dust mask when performing this procedure.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been
tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To
reduce the risk of injury, only DeWALT recommended accessories should be used with
this product.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be
disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled
reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and
batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.
24
Español
FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON CABLE
DCB500
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los
usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Fuente de
alimentación
Tipo
Corriente máx.
Tensión de red
Peso
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
DCB500-GB
AC
DCB500-LX
AC
DCB500-XE
AC
1
16
230
1,1
1
13
230
1,1
1
16
115
1,1
1
10
230
1,1
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no se evita, provocará la
muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones podría provocar
una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
25
Español
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS
Normas de seguridad para la fuente de alimentación con cable
PELIGRO: Alta tensión presente dentro de la unidad. No sondee con objetos
conductivos. Peligro de choque eléctrico o electrocución.
PELIGRO: Si la caja de la fuente de alimentación con cable está rajada o
dañada, no enchufe la fuente de alimentación en la toma de corriente ni la
inserte en la herramienta. Devuelva la unidad a un centro de servicios autorizado de
DeWALT. Peligro de choque eléctrico o electrocución.
PELIGRO: La fuente de alimentación con cable y la herramienta eléctrica
pueden producir un pequeño campo magnético. Los usuarios de marcapasos
cardíaco deben mantener la fuente de alimentación con cable y la
herramienta eléctrica a una distancia de por lo menos 15 cm del dispositivo
implantado. Los usuarios deben dejar de usar inmediatamente este producto,
interrumpir la corriente y llamar a un médico en caso de sentir cualquier
efecto físico.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo diferencial residual con
corriente residual nominal de 30 mA o inferior.
ADVERTENCIA: Consulte y siga las instrucciones y las advertencias contenidas
en el manual de instrucciones de la herramienta y el manual de la fuente
de alimentación con cable. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
No usar en condiciones de humedad o en presencia de líquidos o gases inflamables.
No exponga la fuente de alimentación con cable a la lluvia o a la nieve.
El uso de un accesorio no recomendado o vendido por DeWALT puede causar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
Esta fuente de alimentación con cable no está prevista para usos distintos a la
alimentación de las herramientas DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™. Cualquier otro uso supone
riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución.
Tire del enchufe y no del cable para desenchufar la fuente de alimentación con
cable. Así se reduce el riesgo de daños al enchufe y al cable de corriente.
Compruebe que el cable esté colocado en modo de no pisarlo, tropezar con él o
causarle cualquier otro daño o tirón.
No use cables prolongadores salvo que sea absolutamente necesario. El uso de
un cable prolongador inadecuado puede causar riesgo de incendios, descarga eléctrica
o electrocución.
•
•
•
•
•
•
•
26
Español
•
•
•
•
•
•
•
Si utiliza el cable prolongador en un lugar exterior, hágalo en un lugar seco y use
un cable prolongador para uso en exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
No fuerce la fuente de alimentación con cable. Use la herramienta eléctrica correcta
para su trabajo.
Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra tales como tuberías,
radiadores, cocinas y neveras. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su propio
cuerpo está conectado a tierra.
No utilice la fuente de alimentación con cable si el cable o el enchufe están
dañados. Si el cable de suministro está dañado, deberá ser sustituido de inmediato con
otro por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar, para
evitar todo tipo de riesgos.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
No utilice la fuente de alimentación con cable si ha recibido un golpe fuerte,
si se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo. Llévela a un centro de
servicios autorizado.
No guarde ni utilice la herramienta y la batería en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ºC.
AVISO: En determinadas circunstancias, cuando la fuente de alimentación con cable
está conectada a la red, la fuente de alimentación con cable puede cortacircuitarse
debido a un material extraño. Los materiales extraños que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips metálicos, la lana de acero, el papel de aluminio
o cualquier acumulación de partículas metálicas, deben mantenerse alejados de las
cavidades de la fuente de alimentación con cable. Desenchufe siempre la fuente de
alimentación con cable cuando no esté conectada a la herramienta. Desenchufe la
fuente de alimentación con cable antes de tratar de limpiarla.
Seguridad eléctrica
La fuente de alimentación con cable DeWALT puede usarse con todas las herramientas
2x 54V FLEXVOLT™ con corriente nominal igual o inferior a la corriente nominal que se
muestra en la etiqueta de características de la fuente de alimentación con cable DeWALT.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de
características de la fuente de alimentación con cable.
La fuente de alimentación con cable DEWALT tiene doble aislamiento conforme a
la norma EN 62841, por lo que no se requiere conexión a tierra.
27
Español
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario. Use un
alargador adecuado a la potencia del cargador (consulte los Datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Fuente de alimentación con cable
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún desperfecto durante
el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este manual antes de
utilizar la herramienta.
Marcas en la fuente de alimentación con cable
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 8 , que contiene también el año de fabricación, viene impreso en la
caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A–D)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales o daños.
28
Español
1 Conector de CA
5 Alojamiento del conector de CA de la
2 Botón de liberación
fuente de alimentación con cable de la
herramienta (Fig. B)
6 Fijación de la tapa antipolvo (Fig. B)
7 Sujetacable del cable de la herramienta
(Fig. D)
3 Sujetacable
4 Tapa antipolvo (Fig. B)
Uso Previsto
Esta fuente de alimentación con cable ha sido diseñada para uso profesional con las
herramientas DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™.
NO debe usarse o guardarse en condiciones de humedad ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta herramienta por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los
niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén supervisadas por
una persona que se haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Introducción
La fuente de alimentación con cable DCB500 de DeWALT ha sido diseñada para
proporcionar corriente a las herramientas sin cable DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™.
La fuente de alimentación con cable DeWALT debe usarse únicamente con una fuente
de suministro que corresponda a la tensión indicada en la placa de características de la
DCB500, y no con fuentes de suministro de corriente continua.
La fuente de alimentación con cable DCB500 es apta para usar con las herramientas sin
cable DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™ con doble aislación.
Instrucciones de uso específicas adicionales
L fuente de alimentación con cable puede calentarse durante el uso. Esto es normal y no
indica ningún problema.
IMPORTANTE. L fuente de alimentación no puede ser reparada por el usuario. No existen
partes que el usuario pueda reparar dentro de la fuente de alimentación. La sustitución del
cable puede ser realizada en un centro de servicios autorizado.
29
Español
Instalar y extraer la fuente de alimentación con cable de la
herramienta (Fig. B–D)
Antes de colocar la fuente de alimentación con cable en la herramienta, extraiga el extremo
de la tapa antipolvo ( 4 , Fig. B) del alojamiento de la fuente de alimentación con cable
de la herramienta, si es aplicable. Saque la tapa antipolvo del alojamiento de la fuente
de alimentación con cable de la herramienta para que no interfiera con la inserción de la
fuente de alimentación con cable. Controle que el alojamiento de la fuente de alimentación
con cable de la herramienta no tenga residuos. Los residuos dentro del alojamiento pueden
impedir la correcta colocación de la fuente de alimentación con cable. En caso de que
tenga residuos, límpielos usando aire a baja presión o un aspirador. Consulte el manual de
la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños visuales, use siempre protección
ocular y respiratoria aprobada de conformidad con la norma ANSI Z87.1.
AVISO: La fuente de alimentación con cable está prevista solo para fuentes de
suministro de corriente alterna cuando se usa con una herramienta. Si se usan
fuentes de suministro de corriente continuas pueden causarse daños a la herramienta.
Para instalar la fuente de alimentación con cable en la herramienta
• Con la fuente de alimentación con cable desenchufada, alinee el conector de CA 1 con
el alojamiento de la fuente de alimentación con cable de la herramienta ( 5 , Fig. B) y
hágala encajar en su lugar.
• Compruebe que esté totalmente colocada en la herramienta y que no se separe.
• Si es aplicable, coloque la tapa antipolvo 4 a la fijación de la tapa antipolvo ( 6 , Fig. C)
en la fuente de alimentación con cable.
• Fije la abrazadera del cable 3 en el sujetacable de la herramienta ( 7 , Fig. D), si es
aplicable. Apriete bien la abrazadera en el sujetacable.
• Con la herramienta apagada, enchufe la fuente de alimentación con cable en una toma
de corriente doméstica estándar de 230 V. No intente utilizar la fuente de alimentación
con cable con ningún otro voltaje.
• Use la herramienta de acuerdo con sus instrucciones y compruebe que el cable esté
colocado en modo de no pisarlo, tropezar con él o causarle cualquier otro daño o tirón.
• Para extraer la fuente de alimentación con cable de la herramienta (Fig. B), primero
desenchufe la fuente de alimentación con cable de la toma, después apriete el botón
de liberación 2 y tire firmemente la fuente de alimentación con cable fuera de la
herramienta. Si es aplicable, apriete firmemente el extremo de la tapa antipolvo 4 en el
alojamiento de la fuente de alimentación con cable de la herramienta 5 .
30
Español
MANTENIMIENTO
La fuente de alimentación no puede ser reparada. No existen partes que puedan repararse
dentro de la fuente de alimentación.
No intente reparar la fuente de alimentación con cable. Para garantizar la seguridad y la
fiabilidad del producto, las operaciones de reparación, mantenimiento y ajustes deberán ser
realizadas por los centros de servicio autorizados por DeWALT. La fuente de alimentación
con cable DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen cuidado y de
la limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la
herramienta y desconecte la batería antes de realizar cualquier ajuste o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.
Limpieza
Limpieza de la fuente de alimentación con cable DeWALT
ADVERTENCIA: No utilice nunca disolventes u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la fuente de alimentación con cable. Estos productos
químicos pueden debilitar los materiales usados en estas partes. Use un paño
humedecido únicamente con agua y jabón suave. Nunca permita que entre ningún
líquido en la fuente de alimentación con cable ni sumerja ninguna parte de la misma
en ningún líquido.
Limpieza del alojamiento de la fuente de alimentación con
cable de la herramienta
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal
tan pronto como se advierta su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento póngase una protección ocular
aprobada y una mascarilla antipolvo aprobada.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por DeWALT
no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
31
Español
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser recuparados
y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas. Recicle los productos
eléctricos y las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información, vaya
a www.2helpU.com.
32
Français
BLOC D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DCB500
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et
l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs
professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Source d’alimentation
Type
Courant maxi
A
Tension du secteur
VAC
Poids
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Lisez
le manuel de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels,
mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et consignes de sécurité. Tout
manquement aux directives et consignes ci-incluses comporte des risques de
décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages corporels graves.
33
Français
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES À
TITRE DE RÉFÉRENCE
Consignes de sécurité pour les blocs d’alimentation électrique
DANGER : présence de haute tension à l’intérieur de l’appareil. Ne le sondez
pas à l’aide d’objets conducteurs. Risque de choc électrique ou d’électrocution.
DANGER : si le boîtier du bloc d’alimentation électrique est fissuré ou
endommagé, ne le branchez pas dans une prise de courant et ne l’insérez pas
dans l’outil. Rapportez l’appareil dans un centre d’assistance DeWALT agréé. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
DANGER : le bloc d’alimentation électrique et l’outil électrique peuvent créer
un léger champ magnétique. Les utilisateurs appareillés d’un pacemaker
doivent garder une distance d’au moins 15 cm entre le bloc d’alimentation,
l’outil électrique et l’équipement en question. Les utilisateurs doivent
immédiatement cesser toute utilisation de ce produit, retirez l’alimentation et
appelez un médecin, s’ils ressentent le moindre le symptôme physique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un dispositif différentiel à
courant résiduel calibré à 30mA ou moins.
AVERTISSEMENT : consultez et respectez toutes les instructions et
avertissements contenus dans le manuel d’utilisation de l’outil auquel est
raccordé le bloc d’alimentation électrique. Tout manquement au respect des
avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou
de graves blessures.
N’utilisez pas l’appareil dans des environnements humides ou en présence de liquides ou de
gaz inflammables.
N’exposez pas le bloc d’alimentation électrique à la pluie ou à la neige.
L’utilisation d’un équipement non recommandé ou qui n’est pas vendu par DeWALT peut
entraîner un risque d’incendie, de choc électrique ou de blessures.
Ce bloc d’alimentation électrique n’est pas conçu pour être utilisé à d’autres fins que
l’alimentation d’outils DeWALT FLEXVOLT™ 2x 54V. Toute autre utilisation peut entraîner un
risque d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Tirez sur la prise plutôt que sur le cordon pour débrancher le bloc d’alimentation
électrique. Cela réduit le risque de dommage pour la prise et le cordon.
Assurez-vous que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas marcher
ou trébucher dessus et qu’il ne puisse pas être endommagé d’une quelque
autre manière.
•
•
•
•
•
•
34
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
N’utilisez pas de rallonge à moins que cela ne soit absolument nécessaire.
L’utilisation d’une rallonge inadaptée peut générer un risque d’incendie, de choc électrique
ou d’électrocution.
Si vous devez utiliser le bloc d’alimentation électrique à l’extérieur, choisissez
toujours un endroit sec et utilisez une rallonge homologuée pour les travaux en
extérieur. L’utilisation d’une rallonge électrique homologuée pour les travaux en extérieur
réduit le risque de choc électrique.
N’utilisez pas le bloc d’alimentation électrique au delà de sa capacité. Utilisez l’outil
approprié pour le travail à réaliser.
Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre comme des tuyaux,
des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs par exemple. Le risque de choc
électrique augmente lorsque votre corps est relié à la terre.
Ne faites pas fonctionner le bloc d’alimentation électrique si son cordon ou sa
prise son endommagés. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
immédiatement par le fabricant, un réparateur ou une personne similaire qualifiée, afin
d’éviter tout risque.
Maintenez le cordon éloigné de la chaleur, de substances grasses, de bords
tranchants ou de pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le
risque de choc électrique.
N’utilisez pas le bloc d’alimentation électrique s’il a reçu un choc violent, s’il
est tombé ou s’il a été autrement endommagé de quelque manière que ce soit.
Emmenez-le dans un centre d’assistance agréé.
Ne rangez et n’utilisez pas l’outil et le bloc d’alimentation électrique dans des endroits où la
température peut atteindre ou dépasser 40°C.
AVIS : dans certaines conditions, il est possible que le bloc d’alimentation électrique
soit mis en court-circuit alors qu’il est raccordé à l’alimentation électrique. Les
matériaux étrangers de nature conductrice comme notamment, les poussières
de meulage, les copeaux de métal, la paille de fer, l’aluminium ou toutes autres
accumulations de particules métalliques doivent être tenus à distance du bloc
d’alimentation électrique. Débranchez toujours le bloc d’alimentation électrique
du secteur lorsqu’il n’est pas raccordé à l’outil. Débranchez le bloc d’alimentation
électrique avant de le nettoyer.
Sécurité électrique
Le bloc d’alimentation électrique DeWALT peut être utilisés avec tous les outilsFLEXVOLT™
2x 54V dont le courant nominal est inférieur ou égal au courant nominal indiqué sur
l’étiquette signalétique du bloc d’alimentation électrique DeWALT. Assurez-vous toujours
35
Français
que l’alimentation électrique correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique
du bloc d’alimentation électrique.
Votre bloc d’alimentation électrique dispose d’une double isolation
conformément à la norme EN62841 ; aucun raccordement à la terre n’est
donc nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon spécialement conçu à cet
effet, et disponible auprès du service après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur (consulter la Caractéristiques
techniques). La section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Bloc d’alimentation électrique
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été endommagés lors
du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Marquages sur le bloc d’alimentation électrique
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
36
Français
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 8 , qui comprend aussi l’année de fabrication, est imprimée
sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A–D)
1
2
3
4
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique ni aucun de ses composants. Il
y a risques de dommages corporels ou matériels.
5 Compartiment de réception du bloc
Prise mâle CA
d’alimentation électrique de l’outil
Bouton de libération
(Fig. B)
Serre-câble
6 Support du cache-poussière (Fig. C)
Cache-poussière (Fig. B)
7 Support du serre-câble sur l’outil (Fig. D)
Utilisation Prévue
Ce bloc d’alimentation électrique est conçu pour un usage professionnel avec les outils
DeWALT FLEXVOLT™ 2x 54V.
NE L’UTILISEZ PAS et ne le stockez pas dans un environnement humide ou en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec
ce produit.
Introduction
Le bloc d’alimentation électrique DeWALT DCB500 est conçu pour alimenter les outils sans
fil DeWALT FLEXVOLT™ 2x 54V.
37
Français
Votre bloc d’alimentation électrique DeWALT ne doit être utilisé qu’avec une source
d’alimentation électrique correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique du
DCB500 et non avec des sources électriques CC.
Le bloc d’alimentation électrique DeWALT DCB500 est conçu pour être utilisé avec les outils
sans fil à double isolation DeWALT FLEXVOLT™ 2x 54V.
Instructions d’utilisation spécifiques supplémentaires
Le bloc d’alimentation électrique peut devenir chaud au toucher au cours d’une utilisation
normale. Ceci est normal et n’indique pas un problème.
IMPORTANT. L’alimentation électrique n’est pas réparable par l’utilisateur. Elle ne contient
aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. Le remplacement du cordon ne peut
être réalisé que par un centre de réparation agréé.
Installation et retrait du bloc d’alimentation électrique dans
l’outil (Fig. B–D)
Avant d’insérer le bloc d’alimentation électrique dans votre outil, retirez, le cas échéant,
l’extrémité du cache-poussière ( 4 , Fig. B) du compartiment de réception du bloc
d’alimentation électrique sur l’outil. Retirez le cache-poussière du compartiment de
réception du bloc d’alimentation électrique sur l’outil pour ne pas qu’il gêne l’insertion
du bloc d’alimentation électrique. Contrôlez l’absence de débris dans le compartiment
de réception du bloc d’alimentation électrique sur l’outil. Des débris à l’intérieur du
compartiment pourraient empêcher la bonne assise du bloc d’alimentation électrique. Si
des débris s’y trouvent, supprimez-les avec de l’air pulsé à faible pression ou un aspirateur.
Consultez le manuel de l’outil.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures aux yeux, portez toujours des
protections oculaires ainsi qu’une protection respiratoire ANSI Z87.1 appropriées lors de
cette opération.
AVIS : le bloc d’alimentation électrique n’est prévu que pour des sources
électriques CA lorsqu’il est utilisé avec un outil. L’utilisation avec des sources de
courant CC peut endommager l’outil.
Pour installer le bloc d’alimentation électrique dans votre outil
• Alignez la prise mâle CA du bloc d’alimentation électrique débranché 1 avec le
compartiment de réception du bloc d’alimentation électrique sur l’outil ( 5 , Fig. B) avant
d’enclencher le bloc en place.
• Assurez-vous qu’il est correctement inséré dans l’outil et qu’il ne peut pas se libérer.
• Fixez, le cas échéant, le cache-poussière 4 sur le support du cache-poussière ( 6 , Fig. C)
dans le bloc d’alimentation électrique.
38
Français
• Fixez le serre-cable 3 dans le porte-câble de l’outil ( 7 , Fig. D), le cas échéant. Enfoncez
fermement le clip dans le support.
• Outil éteint, branchez le bloc d’alimentation électrique dans une prise de courant 230
V domestique standard. Ne tentez pas d’utiliser le bloc d’alimentation électrique à une
autre tension.
• Utilisez l’outil conformément aux instructions le concernant, en vous assurant que
le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas marcher ou trébucher dessus ou
l’endommager d’une autre manière.
• Pour retirer le bloc d’alimentation électrique de l’outil (Fig. B), débranchez d’abord
le bloc d’alimentation de la prise, puis enfoncez le bouton de libération 2 et tirez
fermement le bloc d’alimentation hors de l’outil. Le cas échéant, enfoncez fermement
l’extrémité du cache-poussière 4 dans le compartiment de réception du bloc
d’alimentation électrique sur l’outil. 5 .
MAINTENANCE
Le bloc d’alimentation électrique n’est pas réparable. Il ne contient aucune pièce pouvant
être réparée.
Ne tentez pas de réparer le bloc d’alimentation électrique. Afin d’assurer la sûreté et la
fiabilité du produit, les réparations, la maintenance et les réglages doivent être réalisés
par des centres d’assistance DeWALT, agréés. Votre bloc d’alimentation électrique
DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum de maintenance.
Son fonctionnement continu et satisfaisant dépend d’un entretien adéquat et d’un
nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de blessures graves, éteignez et
débranchez l’outil du bloc d’alimentation électrique avant d’effectuer tout réglage ou
avant de retirer/installer tout équipement ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Nettoyage
Nettoyage du bloc d’alimentation électrique DeWALT
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais aucun solvant ou autres produits chimiques
décapants pour nettoyer les parties non métalliques du bloc d’alimentation électrique.
Ces produits chimiques peuvent fragiliser les matières utilisées pour ces pièces. Utilisez
un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide
pénétrer à l’intérieur du bloc d’alimentation électrique et n’immergez jamais aucune de
ses pièces dans aucun liquide.
39
Français
Nettoyage du compartiment de réception du bloc
d’alimentation électrique sur l’outil
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette procédure.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts par DeWALT
n’ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires
DeWALT recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être
jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et
recyclées afin de réduire la demande en matières premières. Veuillez recycler les
produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour
plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
40
Italiano
ALIMENTATORE CON CAVO
DCB500
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Alimentazione
Tipo
Corrente massima
Tensione di rete
Peso
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il
manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata,
provoca il decesso o lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare il decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che,
se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. La
mancata osservanza delle istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio e/o
gravi lesioni personali.
41
Italiano
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER
RIFERIMENTI FUTURI
Norme di sicurezza riguardanti l’alimentatore con cavo
PERICOLO: all’interno dell’unità è presente alta tensione. Non toccare con
oggetti conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
PERICOLO: se l’alloggiamento dell’alimentatore con cavo è crepato o
danneggiato, non collegare l’unità alla presa di corrente c.a. e non inserire
l’alimentatore con cavo nell’elettroutensile. Portare l’unità presso un centro di
assistenza DeWALT autorizzato. Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
PERICOLO: l’alimentatore con cavo e l’elettroutensile nel quale è inserito
possono generare un piccolo campo magnetico. Gli utilizzatori portatori di
pacemaker cardiaco devono tenere l’alimentatore con cavo e l’elettroutensile
ad almeno 15 cm di distanza dal dispositivo medicale impiantato. Se si
dovessero avvertire effetti sul fisico, interrompere immediatamente l’uso del
prodotto, scollegare la corrente e rivolgersi a un medico.
AVVERTENZA: si raccomanda l’uso di un interruttore differenziale (RCD) con una
corrente residua nominale di 30 mA o inferiore.
AVVERTENZA: leggere attentamente e aseguire tutte le indicazioni e le
avvertenze contenute nel manuale d’istruzioni dell’elettroutensile associato al
manuale d’uso dell’alimentatore con cavo. L’inosservanza delle istruzioni seguenti
può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.
Non utilizzare l’alimentatore con cavo in condizioni di umidità o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Non esporre l’alimentatore con cavo a pioggia e neve.
L’uso di un accessorio non raccomandato né venduto da DeWALT potrebbe comportare il
rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Questo alimentatore con cavo non è inteso per scopi diversi da quello di fornire corrente
agli elettroutensili 2x54 V FLEXVOLT™ DeWALT . Ogni utilizzo diverso comporta rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
Per scollegare l’alimentatore con cavo dalla presa di corrente tirare la spina e non
il cavo. In tal modo si riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga calpestato, non
causi intralcio e non sia altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.
Non usare cavi di prolunga, salvo nei casi in cui sia assolutamente necessario.
L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar luogo al rischio di incendio, scossa elettrica
o folgorazione.
•
•
•
•
•
•
•
42
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
Quando si utilizza l’alimentatore con cavo all’aperto, scegliere un luogo asciutto
e usare un cavo di prolunga idoneo per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
Non forzare l’alimentatore con cavo. Utilizzare un elettroutensile adatto al lavoro
da eseguire.
Evitare il contatto con superfici collegate a terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il corpo dell’utilizzatore entra in contatto con superfici collegate a
terra, il rischio di scossa elettrica aumenta.
Non azionare l’alimentatore con cavo se il cavo di alimentazione o la spina sono
danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire immediatamente
dal produttore, da un suo rappresentante addetto all’assistenza o da altre persone
qualificate per evitare pericoli.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.
Se il cavo è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa elettrica aumenta.
Non azionare l’alimentatore con cavo se ha subito un forte colpo, è
caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
Non riporre né utilizzare l’elettroutensile e il pacco batteria in luoghi in cui la temperatura
raggiunge o supera i 40°C.
AVVISO: in certe condizioni, con la spina dell’alimentatore inserita nella presa di
corrente, l’alimentatore con cavo può essere cortocircuitato da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, polvere
di smerigliatura, schegge metalliche, lana di acciaio, lamine di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche, dovrebbero essere eliminati dall’alimentatore con
cavo. Scollegare sempre la spina dell’alimentatore con cavo dalla presa di corrente
quando non è collegato all’elettroutensile. Scollegare sempre la spina dell’alimentatore
con cavo dalla presa di corrente prima di provare a pulirlo.
Sicurezza elettrica
Questo alimentatore con cavo DeWALT può essere usato con tutti gli elettroutensili
2x 54V FLEXVOLT™ con una corrente nominale inferiore o uguale al valore indicato sulla
targhetta dei valori nominali dell’alimentatore stesso. Verificare sempre che la tensione
dell’alimentatore corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta dei valori nominali.
Questo alimentatore con cavo DeWALT possiede un doppio isolamento in
conformità alla normativa EN62841, pertanto non è necessario il collegamento
a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo
appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza DeWALT.
43
Italiano
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non assolutamente necessario.
Utilizzare un cavo di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Alimentatore con cavo
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli accessori che possano essere
avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente questo manuale.
Riferimenti sull’alimentatore con cavo
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 8 , che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
44
Italiano
Descrizione (Fig. A–D)
1
2
3
4
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di esso. Si possono causare
danni o lesioni personali.
5 Presa c.a. per l’alimentatore con cavo
Connettore c.a.
dell’elettroutensile (Fig. B)
Pulsante di rilascio
6 Supporto della linguetta di copertura
Fermo del cavo
anti polvere (Fig. B)
Linguetta di copertura antipolvere
7 Supporto per il fermo del cavo
(Fig. B)
dell’elettroutensile (Fig. D)
Utilizzo Previsto
Questo alimentatore con cavo è concepito per l’uso professionale con gli elettroutensili
2x 54V FLEXVOLT™ DeWALT.
NON utilizzare in condizioni di umidità o in presenza di liquidi o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone inesperte devono
utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere
lasciati da soli con questo prodotto.
Premessa
L’alimentatore con cavo DCB500 DeWALT è concepito per fornire corrente agli elettroutensili
senza filo 2x 54V FLEXVOLT™ DeWALT.
L’alimentatore con cavo DeWALT deve essere collegato esclusivamente a una rete elettrica
con una tensione corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei valori nominali del
DCB500 e non può essere usato con una fonte di alimentazione c.c..
L’alimentatore con cavo DCB500 è adatto per l’uso con gli elettroutensili senza filo con
doppio isolamento 2x 54V FLEXVOLT™ DeWALT.
Istruzioni per l’uso aggiuntive specifiche
L’alimentatore con cavo potrebbe diventare caldo al tatto durante l’uso. Questa è una
condizione normale, e non indica un problema.
IMPORTANTE: l’alimentatore non richiede manutenzione da parte dell’utente e all’interno
non vi sono parti riparabili dall’utente. Il cavo di alimentazione può essere sostituito presso
un centro di assistenza autorizzato.
45
Italiano
Installazione dell’alimentatore con cavo nell’elettroutensile e
rimozione dallo stesso (Fig. B–D)
Prima di installare l’alimentatore con cavo nell’elettroutensile rimuovere l’estremità della
linguetta di copertura antipolvere ( 4 , Fig. B) dalla presa per l’alimentatore con cavo
dell’elettroutensile, se applicabile. Rimuovere la linguetta di copertura antipolvere dalla
presa per l’alimentatore con cavo dell’elettroutensile in modo che esso non interferisca
con l’installazione dell’alimentatore con cavo. Ispezionare la presa per l’alimentatore
con cavo dell’elettroutensile per verificare che non siano presenti detriti. La presenza di
detriti all’interno della presa potrebbe impedire che l’alimentatore con cavo si inserisca
completamente in sede. Qualora fossero presenti detriti, rimuoverli con un getto
d’aria compressa a bassa pressione o un aspirapolvere. Fare riferimento al manuale
dell’elettroutensile.
AVVERTENZA: per ridurre al minimo il rischio di lesioni agli occhi durante l’operazione,
indossare una protezione oculare adeguata conforme allo standard ANSI Z87.1.
AVVISO: L’alimentatore con cavo può essere esclusivamente collegato a una
fonte di alimentazione c.a. quando viene usato con un elettroutensile. Il
collegamento a fonti di alimentazione c.c. potrebbe provocare danni all’elettroutensile.
Per installare l’alimentatore con cavo nel proprio elettroutensile procedere come
descritto di seguito
• Con l’alimentatore con cavo scollegato dalla corrente, allineare il rispettivo connettore
c.a. 1 con la presa per l’alimentatore con cavo dell’elettroutensile ( 5 , Fig. B), quindi farlo
scattare in posizione.
• Assicurarsi che sia completamente inserito e che non si sganci.
• Se applicabile, inserire la linguetta di copertura antipolvere 4 nel rispettivo supporto
( 6 , Fig. C) sull’alimentatore con cavo.
• Fissare il fermo del cavo 3 nel supporto per il cavo dell’utensile ( 7 , Fig. D), se
applicabile. Premere con forza il fermo del cavo all’interno del supporto.
• Con l’elettroutensile spento, collegare l’alimentatore con cavo a una presa di corrente
standard da 230 V. Non tentare di utilizzare l’alimentatore con cavo con una tensione di
rete diversa.
• Utilizzare l’elettroutensile osservando le rispettive istruzioni d’uso, assicurandosi che il
cavo sia posizionato in modo che non venga calpestato, non causi intralcio e non sia
altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.
• Per rimuovere l’alimentatore con cavo dall’utensile (Fig. B), per prima cosa scollegare
la spina dalla presa di corrente e premere il pulsante di rilascio 2 , quindi afferrare
saldamente l’alimentatore ed estrarlo dall’elettroutensile. Se applicabile, incastrare
46
Italiano
con forza la linguetta di copertura antipolvere 4 nella presa per l’alimentatore
dell’elettroutensile 5 .
MANUTENZIONE
L’alimentatore non richiede manutenzione da parte dell’utente e non sono presenti parti
riparabili dall’utente al suo interno.
Non tentare di riparare l’alimentatore con cavo. Per garantire la sicurezza e l’affidabilità
dei prodotti, le riparazioni, la manutenzione e le regolazioni devono essere eseguite da
centri di assistenza autorizzati DeWALT. L’alimentatore con cavo DeWALT è stato progettato
per lavorare a lungo con una minima manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti
dipendono da una cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere l’elettroutensile
e scollegare il pacco batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
Pulizia
Pulizia dell’alimentatore con cavo DeWALT
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’alimentatore con cavo. Tali prodotti chimici possono
indebolire i materiali utilizzati nelle parti suddette. Usare un panno inumidito
solamente con acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all’interno
dell’alimentatore con cavo e non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente
in un liquido..
Pulizia della presa dell’elettroutensile sull’alimentatore
con cavo
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con aria compressa, non
appena vi sia sporco visibile all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso.
Per ridurre il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori più adatti.
47
Italiano
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con questo simbolo
non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati o riciclati
diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici
e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.2helpU.com.
48
Nederlands
VOEDINGSADAPTER MET SNOER
DCB500
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners
voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Stroombron
Type
Max. stroom
Voedingsspanning
Gewicht
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal
leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden,
kan leiden tot kleine of matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt
die, indien niet voorkomen, schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
49
Nederlands
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ALS
TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
Veiligheidsregels voor de voedingsadapter met snoer
GEVAAR: Hoogspanning aanwezig in het apparaat. Niet aanraken met
geleidende voorwerpen. Gevaar van elektrische schok of elektrocutie.
GEVAAR: Als de behuizing van de voedingsadapter met snoer gescheurd
of beschadigd is, steek de stekker dan niet in het stopcontacten plaats het
apparaat niet in gereedschap. Breng het apparaat terug naar een officieel DeWALTservicecentrum. Gevaar van elektrische schok of elektrocutie.
GEVAAR: De voedingsadapter met snoer en het elektrisch gereedschap
kunnen klein magnetisch veld geven. Gebruikers met een pacemaker
moeten de voedingsadapter met snoer en het elektrisch gereedschap op
een afstand van minimaal 15 cm van het geïmplanteerde toestel houden.
Gebruikers moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit product,
het product uitschakelen en een arts raadplegen wanneer fysieke gevolgen
worden gevoeld.
WAARSCHUWING: Wij adviseren u een aardlekschakelaar te gebruiken met een
nominale reststroomwaarde van 30 mA of minder.
WAARSCHUWING: Neem alle instructies en waarschuwingen in de
instructiehandleiding van het gereedschap en van de voedingsadapter met
snoer door, en volg deze instructies en waarschuwingen op. Het niet opvolgen
van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
Niet gebruiken bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
Stel de voedingsadapter met snoer niet bloot aan regen of sneeuw.
Gebruik van een hulpstuk dat niet door DeWALT wordt aanbevolen of verkocht, kan leiden
tot een gevaar van brand, elektrische schok of letsel van personen.
Deze voedingsadapter met snoer is niet bedoeld voor andere toepassingen dan het van
stroom voorzien van DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™ gereedschap. Andere toepassingen
kunnen leiden tot het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie.
U kunt beter aan de stekker trekken dan aan het snoer wanneer u de aansluiting
van de voedingsadapter op het stopcontact verbreekt. Er is dan minder risico op
beschadiging van het snoer en van de stekker.
Controleer dat het snoer zo is geplaatst dat niemand erop kan stappen of erover
kan struikelen of het snoer op andere wijze beschadigd of bekneld raakt.
•
•
•
•
•
•
50
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut noodzakelijk is. Gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan leiden tot het risico van brand, elektrische schok
of elektrocutie.
Wanneer u met de voedingsadapter met snoer buitenshuis werkt, moet u altijd
zorgen voor een droge locatie en een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor werken
buitenshuis, vermindert het risico van een elektrische schok.
Forceer de voedingsadapter met snoer niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap
voor uw toepassing.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw
lichaam geaard is.
Werk niet met de voedingsadapter met snoer wanneer het snoer of de stekker
beschadigd is. Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen
door de fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant of een dergelijk vakbekwaam
persoon, zodat risico is uitgesloten.
Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de war zijn geraakt, verhogen het
risico van een elektrische schok.
Werk niet met de voedingsadapter met snoer als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Breng het apparaat naar
een erkend servicecentrum.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden kan er, door materialen die er
buitenaf in doordringen, kortsluiting in de voedingsadapter met snoer ontstaan
wanneer deze op de stroomvoorziening is aangesloten. Houd materialen
die geleidende eigenschappen hebben, zoals, maar niet uitsluitend, slijpstof,
metaalsnippers, staalwol, aluminiumfolie of een ophoping van metaaldeeltjes, weg bij
de voedingsadapter met snoer. Trek altijd de stekker van de voedingsadapter met snoer
uit het stopcontact wanneer het apparaat niet is aangesloten op gereedschap. Trek de
stekker van de voedingsadapter met snoer uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
Elektrische veiligheid
De DeWALT voedingsadapter met snoer kan worden gebruikt op alle gereedschappen van
het type 2x 54V FLEXVOLT™ met een nominale stroom van minder dan of gelijk aan de
nominale stroom die op het classificatielabel van de DeWALT voedingsadapter met snoer
51
Nederlands
wordt vermeld. Controleer altijd dat de stroomvoorziening overeenkomt met het voltage
op het typeplaatje van de voedingsadapter met snoer.
De DeWALT voedingsadapter met snoer is dubbel geïsoleerd in overeenstemming
met EN62841; daarom is een aardedraad niet nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Gebruik een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Voeding met snoer
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd
tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
Markeringen op de Voeding met snoer
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 8 , die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
52
Nederlands
Beschrijving (Fig. A–D)
1
2
3
4
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
5 Wisselstroomaansluiting van het
Wisselstroomaansluiting
gereedschap voor de voedingsadapter
Ontgrendelingsknop
met snoer (Afb. B)
Snoerklem
6
Stofkaphouder (Afb. C)
Stofkap (Afb. B)
7 Snoerklemhouder van het gereedschap
(Afb. D)
Gebruiksdoel
Deze voedingsadapter met snoer is ontworpen voor professioneel gebruik in DeWALTgereedschap van het type 2x 54V FLEXVOLT™.
NIET GEBRUIKEN of opbergen onder natte omstandigheden of op een plaats waar
brandbare vloeistoffen of gassen zijn.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, sensorische of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen
worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Inleiding
De DeWALT voedingsadapter met snoer DCB500 is ontworpen voor het van stroom
voorzien van snoerloos DeWALT-gereedschap van het type 2x 54V FLEXVOLT™.
De DeWALT voeding met snoer mag alleen worden gebruikt met een stroomvoorziening
waarvan de spanning overeenkomt met het typeplaatje van de DCB500, en niet met
gelijkstroomvoedingen.
De DeWALT voedingsadapter met snoer DCB500 is geschikt voor gebruik met snoerloos
DeWALT-gereedschap van het type 2x 54V FLEXVOLT™.
Aanvullende specifieke gebruiksinstructies
De voedingsadapter met snoer kan tijdens gebruik warm aanvoelen. Dit is normaal en wijst
niet op een probleem.
BELANGRIJK. De gebruiker kan geen onderhoudswerkzaamheden aan de voedingsadapter
uitvoeren. Er zitten geen onderdelen in de voedingsadapter waaraan de gebruiker
onderhoud kan verrichten. Het snoer kan worden vervangen in een officieel servicecentrum.
53
Nederlands
De voedingsadapter met snoer in het gereedschap plaatsen en
uit het gereedschap verwijderen (Afb. B-D)
Voordat u de voedingsadapter met snoer in uw gereedschap plaatst, moet u, indien van
toepassing, het uiteinde van de stofkap ( 4 , Afb. B) van de voedingsaansluiting van het
gereedschap voor de voedingsadapter nemen. Trek de stofkap van de aansluiting van
het gereedschap die voor de voedingsadapter is bedoeld, zodat het inzetten van de
voedingsadapter niet wordt belemmerd. Inspecteer de aansluiting van het gereedschap
die is bedoeld voor de voedingsadapter op de aanwezigheid van vuil. Als er vuil in de
aansluiting zit kan dat verhinderen dat de voedingsadapter geheel op z’n plaats komt. Als
er vuil in de aansluiting zit, blaas dat dan weg met lucht onder geringe druk of haal het weg
met een stofzuiger. Raadpleeg handleiding Van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van oogletsel, draag altijd volgens ANSI Z87.1
goedgekeurde oogbescherming en bescherming van de luchtwegen wanneer u deze
handelingen uitvoert.
OPMERKING: De voedingsadapter met snoer is alleen bestemd voor
wisselstroomvoeding bij gebruik van gereedschap. Gebruik van
gelijkstroomvoeding kan leiden tot beschadiging van het gereedschap.
De voedingsadapter met snoer in uw gereedschap plaatsen
• Houd, terwijl de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact is, de
wisselstroomaansluiting 1 tegenover de aansluiting voor de voedingsadapter met
snoer van het gereedschap ( 5 , Afb. B) klik vervolgens de voedingsadapter op z’n plaats.
• Controleer dat de voedingsadapter volledig in het gereedschap zit en niet kan
loskomen.
• Bevestig eventueel de stofkap 4 op de stofkaphouder ( 6 , Afb. C) in de
voedingsadapter met snoer.
• Zet eventueel de snoerklem 3 in de houder van het snoer van het gereedschap ( 7 ,
Afb. D). Druk de klem stevig in de houder.
• Steek, terwijl het gereedschap is uitgeschakeld, de stekker van de voedingsadapter in
een standaard stopcontact van 230 V. Probeer niet de voedingsadapter met snoer op
een andere spanning te gebruiken.
• Gebruik het gereedschap volgens de instructies bij het gereedschap, controleer dat
het snoer zo is geplaatst dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen of het
snoer op andere wijze beschadigd of bekneld raakt.
54
Nederlands
• Neem de voedingsadapter met snoer uit het gereedschap (Afb. B) door eerst de
stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact te trekken 2 en vervolgens de
voedingsadapter met snoer stevig uit het gereedschap te trekken. Druk eventueel het
uiteinde van de stofkap 4 stevig in de aansluiting voor de voedingsadapter van het
gereedschap 5 .
ONDERHOUD
Er kunnen geen onderhoudswerkzaamheden aan de voedingsadapter worden uitgevoerd.
Er zitten geen onderdelen in de voedingsadapter met snoer waaraan de gebruiker
onderhoud kan verrichten.
Probeer niet de voedingsadapter met snoer te repareren. De veiligheid en betrouwbaarheid
van dit product kunnen alleen worden gegarandeerd als reparaties, onderhoud en
aanpassingen worden uitgevoerd door een erkend DeWALT-servicecentrum. De DEWALT
voedingsadapter met snoer is ontworpen om gedurende lange tijd te functioneren met
een minimum aan onderhoud. Of het gereedschap voortdurend naar tevredenheid zal
functioneren hangt af van de juiste zorg en regelmatige reiniging.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel tot een minimum:
zet het gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Wanneer het gereedschap per
ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
Reiniging
De DeWALT voedingsadapter met snoer reinigen
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere scherpe chemicaliën voor
het reinigen van de niet-metalen onderdelen van de voedingsadapter met snoer. Deze
chemicaliën kunnen de materialen die in deze onderdelen worden gebruikt, week
maken. Gebruik een doek die uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Laat
nooit zo stof in de voedingsadapter met snoer komen; dompel nooit een onderdeel van
het gereedschap onder in een vloeistof.
De aansluiting van het gereedschap voor de
voedingsadapter met snoer reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo
vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde
oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.
55
Nederlands
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT zijn aangeboden
niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend
door DeWALT aanbevolen accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen
en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische
producten en batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar
op www.2helpU.com.
56
Norsk
STRØMFORSYNING MED LEDNING
DCB500
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og
innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av
elektrisk verktøy.
Tekniske data
Strømkilde
Type
Maks. strøm
Strømnett spenning
Vekt
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les
brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre
til dødsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre
til mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan
føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende
overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
57
Norsk
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR
FREMTIDIG BRUK
Sikkerhetsregler for strømforsyning med ledning
FARE: Høyspenning tilstede inne i enheten. Ikke stikk inn ledende objekter.
Fare for elektrisk støt.
FARE: Hvis dekselet til strømforsyningen med ledning har sprekker eller
er ødelagt, skal du ikke plugge den inn i en stikkontakt eller sette den
inn i verktøyet. Returner enheten til et autorisert DeWALT servicesenter. Fare for
elektrisk støt.
FARE: Strømforsyning med ledning og verktøyet kan skape et lite magnetisk
felt. Brukere med hjertepacemakere skal holde strømforsyningen med ledning
og verktøyet minst 15 cm bort fra den implanterte enheten. Hvis brukere
opplever fysisk påvirkning, skal de umiddelbart slutte å bruke produktet og
koble fra strømmen og kontakte lege.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en reststrømenhet med et restrømområde på 30mA
eller midre.
ADVARSEL: Les og følg alle instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen til
verktøyet i sammenheng med tilleggsbruksanvisningen til strømforsyningen
med ledning. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i
elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Ikke utsett strømforsyningen med ledning for regn eller snø.
Bruk av tilleggsutstyr som ikke anbefales eller selges av DeWALT kan føre til brann, elektrisk
støt eller personskade.
Denne strømforsyningen med ledning er ikke tiltenkt bruk til annet enn å lade DeWALT
2x 54V FLEXVOLT™ verktøy. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
Dra i pluggen og ikke i ledningen når du kobler fra strømforsyningen med
ledning. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen
måte utsettes for skade eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
Ved bruk av en strømforsyningen med ledning utendørs, sørg alltid for tørr
plassering og bruk en skjøteledning som passer for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58
Norsk
•
•
•
•
•
Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og
kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
Du skal ikke bruke strømforsyningen med ledninghvis ledningen eller kontakten
er skadet. Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten,
dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede
eller flokede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
Ikke bruk strømforsyningen med ledning dersom den har fått et slag, er mistet i
gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller
overstige 40˚ C.
MERK: Under visse omstendigheter, når strømforsyningen med ledning er tilkoplet
strømtilførselen, kan strømforsyningen med ledning kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon,
aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i
strømforsyningens hulrom. Du skal alltid koble fra strømforsyningen med ledning
når den ikke er tilkoblet verktøyet. Koble fra strømforsyningen med ledning når du
skal rengjøre.
Elektrisk sikkerhet
DeWALT strømforsyning med ledning kan brukes på alle 2x 54V FLEXVOLT™ verktøy med et
strømforbruk mindre enn eller lik strømverdien vist på DeWALT strømforsyningens typeskilt.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Din DeWALT strømforsyning med ledning er dobbeltisolert i samsvar med
EN62841, det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via
DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent
skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
59
Norsk
1 Strømforsyning med ledning
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
Merker på strømforsyning med ledning
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 8 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A–D)
1
2
3
4
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til
materiell- eller personskader.
5 Verktøyets kontakt for tilkobling av
AC kobling
strømforsyningen med ledning (Fig. B)
Utløserknapp
6 Støvdekselholder (Fig. C)
Ledningsklips
7 Verktøyets ledningklipsholder (Fig. D)
Støvdeksel (Fig. B)
Tiltenkt Bruk
Denne strømforsyningen med ledning er laget for profesjonell bruk i DeWALT 2x 54V
FLEXVOLT™ verktøy.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de
bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med
mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates
alene med dette produktet.
60
Norsk
Introduksjon
DCB500 DeWALT strømforsyning med ledning er laget for å gi strøm til DeWALT 2x 54V
FLEXVOLT™ trådløse verktøy.
Din DeWALT strømforsyning med ledning skal kun brukes med en strømtilførsel som
korresponderer med typeskiltet på DCB500, og ikke med likestrøms strømkilder.
DCB500 strømforsyning med ledning passer til dobbeltisolerte 2x 54V FLEXVOLT™
trådløse verktøy.
Ekstra spesifikke bruksanvisninger
Strømforsyningen med ledning kan bli varm under bruk. Dette er normalt og er ikke et tegn
på et problem.
VIKTIG. Strømforsyningen med ledning kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen deler
inne i strømforsyningen med ledning som trenger service. Ledningsbytte kan utføres ved et
autorisert servicesenter.
Installere og fjerne strømforsyningen med ledning fra
verktøyet (Fig. B–D)
Før du setter strømforsyningen med ledning inn i verktøyet skal du fjerne enden på
støvdekselet ( 4 , Fig. B) fra verktøyets stikkontakt om mulig. Dra støvdekselet vekk ra
verktøyets stikkontakt slik at den ikke forstyrrer med innsettingen av strømforsyningen
med ledning. Sjekk verktøyets stikkontakt for skitt. Skitt inne i stikkontakten kan forhindre
strømforsyningen med ledning fra å sitte på plass. Hvis du finner skitt skal du fjerne det ved
bruk av lavtrykksluft eller en støvsuger. Se bruksanvisningen.
ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid ANSI Z87.1 godkjente
vernebriller og pustebeskyttelse når dette utføres.
MERK: Strømforsyningen med ledning skal tilkobles vekselstrøm kun når den
brukes med et verktøy. Bruk av DC strømkilder kan skade verktøyet.
For å installere strømforsyningen med ledning i verktøyet
• Med strømforsyningen med ledning koblet fra, rett inn vekselstrømstøpselet 1 med
verktøyets stikkontakt for strømforsyning ( 5 , Fig. B) og klikk på plass.
• Forsikre deg om at den sitter helt fast i verktøyet og at den ikke er løs.
• Om mulig sett støvdekselet 4 på støvdekselholderen ( 6 , Fig. C) i strømforsyningen
med ledning.
• Sikre ledningsklipsen 3 i verktøyets ledningholder ( 7 , Fig. D), om mulig. Trykk klipsen
hardt inn i holderen.
61
Norsk
• Når verktøyet er av, skal du plugge strømforsyningen med ledning inn i en standard
230 V elektrisk stikkontakt. Ikke forsøk å bruke strømforsyningen med ledning på
annen spenning.
• I henhold til bruksanvisningen skal du påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning.
• For å fjerne strømforsyningen med ledning fra verktøyet (Fig. B), skal du først koble
strømforsyningen fra kontakten, så trykke på utløserknappen 2 og dra bestemt
strømforsyningen med ledning ut fra verktøyet. Om mulig skal du trykke enden på
støvdekselet 4 inn i verktøyets kontakt for strømtilførsel 5 .
VEDLIKEHOLD
Strømforsyningen med ledning kan ikke repareres. Det er ingen deler inne i
strømforsyningen med ledning som trenger service.
Ikke prøv å reparere strømforsyningen med ledning. For å sikre produktets sikkerhet og
pålitelighet, bør reparasjon, vedlikehold og justeringer foretas på et autorisert DeWALT
servicesenter. Din DeWALT strømforsyning med ledning er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift er avhengig
av riktig stell og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble
fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Rengjøring
Rengjøring av DeWALT strømforsyning med ledning
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske
deler av strømforsyningen med ledning. Disse kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i strømforsyning med ledning, aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Rengjøring av verktøyets stikkontakt for strømforsyning
med ledning
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne
i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
62
Norsk
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være
farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren
for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med
dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes,
som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og
batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.
com.
63
Português
FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM FIO
DCB500
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos
argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores
de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Fonte de alimentação
eléctrica
Tipo
Corrente máx.
A
Tensão do sector
VCA
Peso
kg
DCB500-QS
CA
DCB500-GB
CA
DCB500-LX
CA
DCB500-XE
CA
1
16
230
1,1
1
13
230
1,1
1
16
115
1,1
1
10
230
1,1
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade correspondente a cada
palavra de advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em morte ou lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em lesões ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que, se não for evitada,
poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
64
Português
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não
seguimento dos avisos e das instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Regras de segurança para a fonte de alimentação com fio
PERIGO: a unidade tem alta tensão. Não a perfure com objectos condutores.
Perigo de choque eléctrico ou electrocussão.
PERIGO: se o estojo da fonte de alimentação com fio apresentar rachas ou
danos, não ligue a ficha na tomada CA ou inseri-a noutra ferramenta. Devolva
a unidade a um centro de assistência da DeWALT autorizado. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
PERIGO: a fonte de alimentação com fio e a ferramenta eléctrica podem
produzir um pequeno campo magnético. As pessoas que utilizam
estimuladores cardíacos devem manter a fonte de alimentação com fio e a
ferramenta eléctrica a uma distância de pelo menos 15 cm do dispositivo
implantado. Os utilizadores devem deixar de utilizar de imediato este produto,
desligar a alimentação e contactar um médico se sentirem qualquer efeito.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente residual com
um limite de corrente residual de 30 mA ou menos.
ATENÇÃO: reveja e siga todas as instruções e avisos indicados no manual de
instruções da ferramenta relacionados com o manual da fonte de alimentação
com fio. O não seguimento dos avisos e das instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
Não utilize a ferramenta em locais húmidos ou na presença de líquidos ou
gases inflamáveis.
Não exponha a fonte de alimentação com fio a chuva ou neve.
A utilização de um acessório não recomendado ou vendido pela DeWALT pode dar origem
a incêndio, choque eléctrico ou ferimentos em pessoas.
Esta fonte de alimentação com fio não foi concebida para qualquer utilização que não seja
a ligação das ferramentas 2x 54 V FLEXVOLT™ da DeWALT. Quaisquer outras utilizações
podem resultar em incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
Quando desligar a fonte de alimentação com fio, puxe pela ficha e não pelo fio.
Isto permite reduzir o risco de danos na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo é instalado num local onde não seja pisado, onde não
tropecem no fio ou esteja sujeito a danos ou esforço.
•
•
•
•
•
•
65
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
Só deve utilizar uma extensão se for estritamente necessário. O uso de uma
extensão inadequada pode resultar num incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
Se utilizar a fonte de alimentação com fio ao ar livre, coloque-a sempre num local
seco e utilize uma extensão adequada para uso ao ar livre. A utilização de um cabo
adequado para uso ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.
Não utilize a fonte de alimentação com fio de maneira forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho.
Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não utilize a fonte de alimentação com fio se o fio ou a ficha estiverem
danificados. Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo de imediato para
o fabricante, agente de assistência ou um responsável devidamente qualificado para que
possa ser substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco
de choque eléctrico.
Não utilize a fonte de alimentação com fio se tiver sofrido um golpe brusco,
se a deixar cair ou se ficar de algum modo danificada. Leve-o para um centro de
assistência autorizado.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa
atingir ou exceder 40˚ C.
AVISO: Em determinadas condições, quando a fonte de alimentação com fio está
ligado à fonte de alimentação, pode ocorrer um curto-circuito na fonte de alimentação
com fio causado por material estranho. Materiais estranhos de natureza condutora,
tais como, mas não limitados a, pó polido, aparas de metal, lã de aço, alumínio em
folha ou qualquer acumulação de partículas metálicas devem ser mantidos afastados
do compartimento da fonte de alimentação com fio. Desligue sempre a fonte de
alimentação com fio da fonte de alimentação quando não estiver ligada à ferramenta.
Desligue a fonte de alimentação com fio antes de limpá-la.
Segurança eléctrica
A fonte de alimentação com fio da DeWALT pode ser utilizada em todas as ferramentas
FLEXVOLT™ de 2x 54 V com um limite de corrente inferior ou igual ao limite de corrente
indicado na etiqueta de limite de corrente da fonte de alimentação com fio da DeWALT.
Verifique sempre se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na
placa com os requisitos de alimentação da fonte de alimentação com fio.
66
Português
A fonte de alimentação com fio da DeWALT tem um isolamento duplo em
conformidade com a EN62841; por conseguinte, não é necessário fio à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído por um cabo
especialmente preparado, disponível através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja absolutamente necessário.
Utilize uma extensão aprovada adequada para a potência da alimentação do seu
carregador (consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o
comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Fonte de alimentação com fio
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados durante
o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Marcas na fonte de alimentação com fio
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 8 , o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso na superfície
do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
67
Português
Descrição (Fig. A–D)
1
2
3
4
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um dos seus
componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.
5 Ficha de conector CA da fonte de
Conector CA
alimentação com fio da ferramenta
Patilha de libertação
(Fig. B)
Presilha do cabo
6
Suporte da tampa de protecção contra
Tampa de protecção contra o pó (Fig. B)
o pó (Fig. C)
7 Suporte da presilha do cabo da
ferramenta (Fig. D)
Utilização Adequada
Esta fonte de alimentação com fio foi concebida para uso profissional nas ferramentas 2x 54
V FLEXVOLT™ DeWALT.
NÃO utilize ou guarde a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com
este produto.
Introdução
A fonte de alimentação com fio DCB500 da DeWALT foi concebida para fornecer energia às
ferramentas com fio 2x 54 V FLEXVOLT™ da DeWALT.
A fonte de alimentação com fio da DeWALT só deve ser utilizada com uma fonte de
alimentação que corresponda à tensão indicada na placa da DCB500, e não com fontes de
alimentação CC.
A fonte de alimentação com fio DCB500 foi concebida para utilização com ferramentas sem
fio 2x 54 V FLEXVOLT™ de isolamento duplo.
Instruções adicionais de utilização específica
A fonte de alimentação com fio pode ficar quente durante a utilização. Isto é normal e não
representa um problema.
68
Português
IMPORTANTE. A fonte de alimentação não é passível de ser reparada pelo utilizador. A
fonte de alimentação não tem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. A
substituição do fio pode ser efectuada num centro de assistência autorizado.
Instalar e remover a fonte de alimentação com fio da
ferramenta (Fig. B–D)
Antes de inserir a fonte de alimentação com fio na ferramenta, retire a extremidade da
tampa de protecção contra o pó ( 4 , Fig. B) da ficha da fonte de alimentação com fio da
ferramenta, se aplicável. Retire a tampa de protecção contra o pó da ficha da fonte de
alimentação com fio da ferramenta para que não interfira com a inserção da fonte de
alimentação com fio. Inspeccione se a ficha da fonte de alimentação com fio da ferramenta
apresenta resíduos. Os resíduos no interior da ficha podem impedir que a fonte de
alimentação com fio fique totalmente encaixada. Se houver resíduos, limpe o receptáculo
com ar de baixa pressão ou um aspirador. Consulte o manual da ferramenta.
ATENÇÃO: quando efectuar esta operação, use sempre uma protecção ocular ANSI
Z87.1 aprovada para minimizar o risco de lesões oculares.
AVISO: A fonte de alimentação com fio foi concebida apenas para fontes de
alimentação CA quando são utilizadas com uma ferramenta. A utilização com
fontes de alimentação CC pode causar danos na ferramenta.
Para instalar a fonte de alimentação com fio na ferramenta
• Com a fonte de alimentação com fio desligada, alinhe o respectivo conector CA 1 com
a ficha da fonte de alimentação com fio da ferramenta ( 5 , Fig. B) e depois encaixe-o no
respectivo local.
• Certifique-se de que está totalmente encaixado e que não se solta.
• Se aplicável, fixe a tampa de protecção contra o pó 4 no suporte da tampa de
protecção contra o pó ( 6 , Fig. C) na fonte de alimentação com fio.
• Fixe a presilha do cabo 3 no suporte do cabo da ferramenta ( 7 , Fig. D), se aplicável.
Prima a presilha com firmeza no suporte.
• Com a ferramenta desligada, ligue a fonte de alimentação com fio numa tomada
eléctrica doméstica de 230 V padrão. Não tente utilizar a fonte de alimentação com fio
com qualquer outro tipo de tensão.
• Utilize a ferramenta de acordo com as instruções da ferramenta, certificando-se de que
o cabo é instalado num local onde não seja pisado, onde não tropecem no fio ou esteja
sujeito a danos ou esforço.
• Para retirar a fonte de alimentação com fio da ferramenta (Fig. B), desligue primeiro a
fonte de alimentação com fio da tomada e depois prima o botão de libertação 2 e
retire com firmeza a fonte de alimentação com fio da ferramenta. Se aplicável, prima
69
Português
com firmeza a extremidade da tampa de protecção contra o pó 4 na ficha da fonte de
alimentação com fio da ferramenta 5 .
MANUTENÇÃO
A fonte de alimentação com fio não é passível de ser reparada. A fonte de alimentação com
fio não tem peças no interior que possam ser reparadas.
Não tente reparar a fonte de alimentação com fio. Para garantir a segurança e fiabilidade
do produto, os trabalhos de reparação, manutenção e ajuste devem ser realizados por
centros de assistência DeWALT autorizados. A fonte de alimentação com fio da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma manutenção
apropriada e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e desligue
a bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental pode causar lesões.
Limpeza
Limpar a fonte de alimentação com fio da DeWALT
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros produtos químicos abrasivos para
limpar peças não metálicas da fonte de alimentação com fio. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da fonte de
alimentação com fio; nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta dentro de líquido.
Limpeza do receptáculo da fonte de alimentação com fio da
ferramenta
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com ar comprimido
seco sempre que houver uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção ocular e uma máscara contra o
pó aprovadas ao efectuar este procedimento.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios
disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os acessórios apropriados.
70
Português
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou
reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas. Recicle o equipamento
eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
71
Suomi
JOHDOLLINEN VIRRANSYÖTTÖYKSIKKÖ
DCB500
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja
innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Virtalähde
Tyyppi
Maksimivirta
Verkkojännite
Paino
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota
näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa
aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia
ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN
72
Suomi
Johdollisten virransyöttöyksiköiden turvallisuusohjeet
VAARA: Suuri jännite laitteen sisällä. Ei saa kytkeä johtaviin kohteisiin.
Sähköiskun ja sähkötapaturman vaara.
VAARA: Jos johdollisen virransyöttöyksikön kotelo on haljennut tai
vaurioitunut, sitä ei saa liittää AC-pistorasiaan tai työkaluun. Palauta laite
valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun. Sähköiskun ja sähkötapaturman vaara.
VAARA: Johdollinen virransyöttöyksikkö ja sähkötyökalu voivat tuottaa
pienen magneettikentän. Sydämentahdistimien käyttäjien tulee pitää
johdollinen virransyöttöyksikkö ja sähkötyökalu vähintään 15 cm etäisyydellä
implantoidusta laitteesta. Jos tunnet fyysisiä vaikutuksia, lopeta tämän
tuotteen käyttö välittömästi, katkaista virta ja ottaa yhteyttä lääkäriin.
VAROITUS: Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytkintä, jonka
nimellisjäännösvirta on korkeintaan 30 mA.
VAROITUS: Lue kaikki johdolliseen virransyöttöyksikköön liitetyn työkalun
käyttöoppaassa olevat ohjeet ja varoitukset ja noudata niitä. Jos varoituksia
ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Älä käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Älä jätä johdollista virransyöttöyksikköä sateeseen tai lumeen.
Muun kuin DeWALTin suositteleman tai myydyn lisäosan käyttö voi johtaa tulipaloon,
sähköiskuun tai henkilövahinkoon.
Tätä johdollista virransyöttöyksikköä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden kuin DeWALT
2x 54V FLEXVOLT™-työkalujen kanssa. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
jopa kuolettavan sähköiskun vaaran.
Irrota johdollinen virransyöttöyksikkö vetämällä sen pistokkeesta johdon sijaan.
Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johdon päälle ei voida astua, siihen ei voida kaatua ja ettei se voi
muutoin vaurioitua tai kulua.
Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole välttämätöntä. Virheellisen jatkojohdon käyttö voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkötapaturman.
Kun johdollista virransyöttöyksikköä käytetään ulkona, käytä sitä aina kuivassa
paikassa ja ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon kanssa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Älä kohdista johdolliseen virransyöttöyksikköön voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
73
Suomi
•
•
•
•
•
Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin,
lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
Älä käytä johdollista virransyöttöyksikköä, jos sen johto tai pistoke on
vaurioitunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan
pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista
osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Älä käytä johdollista virransyöttöyksikköä, jos siihen on kohdistunut iskuja, se on
pudonnut tai muutoin vaurioitunut. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää
40 ˚C.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun johdollinen virransyöttöyksikkö on liitetty
virransyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa johdollisen virtalähteen oikosulun.
Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset,
teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa
johdollisen virransyöttöyksikön aukoista. Irrota johdollinen virransyöttöyksikkö aina
virtalähteestä, kun sitä ei ole liitetty työkaluun. Irrota johdollinen virransyöttöyksikkö
verkkovirrasta ennen sen puhdistamista.
Sähköturvallisuus
Johdollista DeWALT-virransyöttöyksikköä voidaan käyttää kaikissa 2x 54V FLEXVOLT™
-työkaluissa, joiden nimellisvirta on korkeintaan johdollisen DeWALT-virtalähteen
tyyppikilven ilmoittama nimellisarvo. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
johdollisen virransyöttöyksikön tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Johdollinen DeWALT-virtalähde on kaksoiseristetty standardin EN62841
mukaisesti. Se ei täten vaadi maadoitusjohtoa.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin
huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen
vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
74
Suomi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Johdollinen virransyöttöyksikkö
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Johdollisen virransyöttöyksikön merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 8 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuvat A–D)
1
2
3
4
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
5 Työkalun johdollisen virransyöttöyksikön
AC-liitin
AC-liittimen liitäntä (kuva B)
Vapautuspainike
6 Pölysuojan pidike (kuva C)
Johtoliitin
7 Työkalun johtoliittimen pidike (kuva D)
Pölysuoja (kuva B)
Käyttötarkoitus
Tämä johdollinen virransyöttöyksikkö on tarkoitettu ammattikäyttöön DeWALT 2x 54V
FLEXVOLT™-työkaluissa.
ÄLÄ käytä tai säilytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
75
Suomi
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei
koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Johdanto
Johdollinen DCB500 DeWALT-virransyöttöyksikkö on tarkoitettu syöttämään virtaa
langattomiin DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™-työkaluihin.
Johdollista DeWALT-virransyöttöyksikköä tulee käyttää vain virtalähteissä, joiden jännite
vastaa DCB500:n tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. Sitä ei saa käyttää DC-virtalähteissä.
Johdollinen DCB500 -virransyöttöyksikkö sopii käytettäväksi kaksoiseristettyjen 2x 54V
FLEXVOLT™-työkalujen kanssa.
Lisäkäyttöohjeita
Johdollinen virransyöttöyksikkö voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia eikä se
ole merkki ongelmasta.
TÄRKEÄÄ: Virransyöttöyksikkö ei ole käyttäjän huollettavissa. Virransyöttöyksikön sisällä ei
ole huollettavia osia. Ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu voi vaihtaa virtajohdon.
Johdollisen virransyöttöyksikön asentaminen työkaluun ja sen
poistaminen työkalusta (kuvat B–D)
Ennen kuin asennat johdollisen virransyöttöyksikön työkaluun, irrota tarvittaessa
pölysuojan ( 4 , kuva B) pää työkalun johdollisen virransyöttöyksikön liitännästä. Vedä
pölysuoja irti työkalun johdollisen virransyöttöyksikön liitännästä niin, ettei se häiritse
johdollisen virransyöttöyksikön paikoilleen asettamista. Tarkista työkalun johdottoman
virransyöttöyksikön liitäntä jäämien varalta. Liitännässä olevat jäämät voivat estää
johdollisen virransyöttöyksikön liittämisen paikoilleen. Jos jäämiä havaitaan, puhdista liitäntä
matalapaineisella ilmalla tai imurilla. Katso työkalun ohjekirja.
VAROITUS: Silmävammojen minimoimiseksi tämän toimenpiteen aikana tulee aina
käyttää ANSI Z87.1 -hyväksyttyjä suojalaseja ja hengityssuojaa.
HUOMAUTUS: Johdollinen virransyöttöyksikkö on tarkoitettu liitettäväksi vain
AC-virtalähteisiin, kun sitä käytetään työkalun kanssa. Jos laitetta käytetään
DC-virtalähteessä, työkalu voi vaurioitua.
Johdollisen virransyöttöyksikön asentaminen työkaluun
• Kun johdollinen virransyöttöyksikkö on irrotettu virtalähteestä, kohdista sen AC-liitin
1 työkalun johdollisen virransyöttöyksikön liitäntään ( 5 , kuva B) ja napsauta
se paikoilleen.
• Varmista, että se asettuu kokonaan työkaluun ja ettei se voi irrota.
76
Suomi
• Kiinnitä tarvittaessa pölysuoja 4 pölysuojan pidikkeeseen ( 6 , kuva C) johdollisessa
virransyöttöyksikössä.
• Kiinnitä johtoliitin 3 tarvittaessa työkalun johdon pidikkeeseen ( 7 , kuva D). Paina
johtoliitin hyvin pidikkeeseen.
• Kun työkalun virta on katkaistu, liitä johdollinen virransyöttöyksikkö asuinrakennuksen
standardiin 230 V pistorasiaan. Älä yritä käyttää johdollista virransyöttöyksikköä
muussa jännitteessä.
• Käytä työkalua vastaavien ohjeiden mukaisesti ja varmista, että johdon päälle ei voida
astua, siihen ei voida kaatua ja ettei se voi muutoin vaurioitua tai kulua.
• Irrota johdollinen virransyöttöyksikkö työkalusta (kuva B) irrottamalla ensin johdollinen
virransyöttöyksikkö virtalähteestä, painamalla sitten vapautuspainiketta 2 ja vetämällä
johdollinen virransyöttöyksikkö työkalusta irti. Paina tarvittaessa pölysuojan 4 pää
tiukasti kiinni työkalun johdollisen virransyöttöyksikön liitäntään 5 .
HUOLTO
Johdollinen virransyöttöyksikkö ei ole huollettavissa. Johdollisen virransyöttöyksikön sisällä
ei ole huollettavia osia.
Älä yritä korjata johdollista virransyöttöyksikköä. Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden
varmistamiseksi korjaukset, huolto ja säädöt tulee jättää valtuutetun DeWALThuoltopalvelun hoidettavaksi. Johdollinen DeWALT-virransyöttöyksikkö on tarkoitettu
käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja
säännöllinen puhdistus varmistavat ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Puhdistaminen
Johdollisen DeWALT-virransyöttöyksikön puhdistaminen
VAROITUS: Älä koskaan käytä liuottimia tai muita voimakkaita kemikaaleja
johdollisen virransyöttöyksikön ei-metallisten osien puhdistamiseen. Nämä kemikaalit
voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä nestettä johdollisen
virransyöttöyksikön sisälle. Työkalun mitään osaa ei saa upottaa nesteeseen.
77
Suomi
Työkalun johdollisen virransyöttöyksikön liitännän
puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa,
joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää
uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
78
Svenska
SLADDANSLUTEN STRÖMKÄLLA
DCB500
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och
innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga
elverktygs-användare.
Tekniska data
Strömkälla
Typ
Max ström
Nätspänning
Vikt
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den
inte undviks, skulle kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda..
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att
följa varningarna och instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
79
Svenska
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Säkerhetsregler för den sladdanslutna strömkällan
FARA: Hög spänning inuti enheten. Undersök inte med ledande föremål. Risk
för elektrisk stöt eller dödsfall.
FARA: Om det sladdanslutna strömkällans hölje är spräckt eller skadad
koppla då inte in i eluttaget eller anslut i något verktyg. Returnera enheten till ett
auktoriserat DeWALT servicecenter. Risk för elektrisk stöt eller dödsfall.
FARA: Den sladdanslutna strömkällan och elverktyg kan producera mindre
magnetfält. Användare med hjärtpacemaker skall hålla den sladdanslutna
strömkällan och elverktyg minst 15 cm från den implanterade enheten.
Användare skall omedelbart sluta att använda denna produkt, ta bort
strömförsörjningen och ringa en läkare om några fysiska effekter känns av.
VARNING: Vi rekommenderar användning av restströmsenhet med en
restströmsmärkning på 30 mA eller mindre.
VARNING: Läs igenom och följ alla instruktioner och varningar i verktygets
instruktionsmanual tillhörande manualen för den sladdanslutna strömkällan.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt,
eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
Använd inte under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Utsätt inte den sladdanslutna strömkällan för regn eller snö.
Användning av en tillsats som inte rekommenderas eller som sålts av DeWALT kan utgöra
en risk för brand, elstötar eller personskador.
Denna sladdanslutna strömkälla är inte avsedd för annan användning än
strömförsörjning av DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™ verktyg. All annan användning kan
resultera i brandrisk, elstötar eller till och med dödliga elstötar.
Dra ut kontakten istället för själva sladden när den sladdanslutna strömkällan
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
Se till att sladden är placerad så att den inte trampas på, snubblas på eller på
annat sätt utsätts för skador eller påfrestning.
Använd inte en förlängningssladd såvida det inte är absolut nödvändigt.
Användning av en olämplig förlängningssladd kan resultera i risk för brand, elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
När sladdansluten strömkälla används utomhus, använd alltid på en torr plats
och använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusanvändning.
•
•
•
•
•
•
•
•
80
Svenska
•
•
•
•
•
•
Användning av en sladd som passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Tvinga inte den sladdanslutna strömkällan. Använd det korrekta elverktyget för
ditt arbete.
Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk stöt om din kropp
är jordansluten eller jordad.
Använd inte den sladdanslutna strömkällan med skadad sladd eller kontakt. Om
strömsladden skadas måste den bytas omedelbart av tillverkaren, dess serviceombud eller
liknande kvalificerad person för att förhindra alla faror.
Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
Använd inte sladdanslutna strömkällan om den utsatts för skarpa stötar, tappats
eller skadats på annat sätt. Lämna den hos ett auktoriserat servicecenter.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet på platser där temperaturen kan nå
upptill eller överstiga 40 ˚C.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när den sladdanslutna strömkällan kopplas
in i eluttaget kan den kortslutas av främmande föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till, slipdamm, metallspån, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metallpartiklar bör hållas borta från sladdanslutna strömkällan.
Koppla alltid ifrån den sladdanslutna strömkällan från elanslutningen när den inte är
ansluten till verktyget. UKoppla ifrån den sladdanslutna strömkällan innan rengöring.
Elektrisk säkerhet
DeWALT sladdanslutna spänning kan användas på alla 2x 54 V FLEXVOLT™verktyg med
en strömmärkning mindre än eller lika med strömmärkningen som visas på DeWALT
sladdanslutna strömkällans märkdataetikett. Kontrollera alltid att strömkälla motsvarar den
spänning som finns angiven på märkplattan.
Din sladdanslutna strömkälla är dubbelisolerad i enlighet med EN62841; därför
behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt preparerad sladd
som finns att få genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
81
Svenska
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdansluten strömkälla
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas ha
uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före användning.
Märkningar på sladdansluten strömkälla
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 8 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A–D)
1
2
3
4
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det. Skada eller personskada
skulle kunna uppstå.
5 Verktygs sladdansluten strömkälla AC
AC-kontakt
kontakt (Bild B)
Låsknapp
6 Dammhöljeshållare (Bild C)
Sladdclips
7 Verktygssladd clipshållare (Bild D)
Dammhölje (Bild B)
Avsedd Användning
Denna sladdanslutna strömkälla är designad för professionell användning i DeWALT 2x 54 V
FLEXVOLT™ verktyg.
FÖRSÖK INTE ATT använda eller förvara under våta förhållanden eller i närvara av
lättantändliga vätskor eller gaser.
82
Svenska
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn
skall aldrig lämnas ensamma med denna produkt.
Introduktion
DCB500 DeWALT sladdanslutna strömkälla är designad för att tillhandahålla ström för
DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™ sladdlösa verktyg.
Din DeWALT sladdanslutna strömkälla kan endast användas med en strömförsörjning som
motsvarar spänningen på märkplattan för DCB500 och inte med DC strömkällor.
DCB500 sladdanslutna strömkällan är lämplig för användning med dubbelisolerade 2x 54 V
FLEXVOLT™ sladdlösa verktyg.
Ytterligare specifika användarinstruktioner
Den sladdanslutna strömkällan kan bli för varm att vidröras under användning. Detta är
normalt och indikerar inte något problem.
VIKTIGT. Strömkällan är inte servicebar. Det finns inga användarservicebara delar inuti
strömkällan. Sladdbyte kan utföras av ett auktoriserat servicecenter.
Installation och borttagning av sladdanslutna strömkällan till
och från ett verktyg (Bild B–D)
Innan sladdanslutna strömkällan ansluts till verktyget, ta bort änden på dammhöljet
( 4 , Bild B) från verktygets sladdanslutna strömkällas hållare om tillämpligt. Dra bort
dammhöljet från verktygets sladdanslutna strömkällas hållare så att det inte stör införandet
av den sladdanslutna strömkällan. Se efter om det finns skräp i verktygets sladdanslutna
strömkällas kontakt. Skräp inuti kontakten kan förhindra att den sladdanslutna
strömkällan sitter fast. Om det finns skräp, rengör med lågt lufttryck eller dammsugare.
Se verktygsmanualen.
VARNING: För att minska risken för ögonskador använd alltid ANSI Z87.1 godkända
skyddsglasögon och andningsskydd när detta görs.
OBSERVERA: Den sladdanslutna strömkällan är endast till för AC strömkällor
vid användning med ett verktyg. Användning med DC strömkällor kan resultera i
skador på verktyget.
83
Svenska
Installation av den sladdanslutna strömkällan i verktyget
• Med den sladdanslutna strömkällan urkopplad riktas dess AC-kontakt 1 mot verktygets
kontakt för strömkällan ( 5 , Bild B) tills den snäpper på plats.
• Se till att den sitter helt fast i verktyget och inte lossnar.
• Om tillämpligt, fäst dammhöljet 4 på dammhöljeshållaren ( 6 , Bild C) i den
sladdanslutna strömkällan.
• Fäst sladdclipset 3 i verktygets sladdhållare ( 7 , Bild D), om tillämpligt. Tryck fast clipset
i hållaren.
• Med verktyget avstängt kopplas strömkällan in i ett standard 230 V elektriskt
hushållsuttag. Försök inte att använda den sladdanslutna strömkällan med
annan spänning.
• Använd verktyget enligt verktygsinstruktionerna, se till att sladden är placerad så att den
inte trampas på, snubblas på eller på annat sätt utsätts för skador eller påfrestning.
• För att ta bort den sladdanslutna strömkällan från verktyget (bild B) koppla först bort
den sladdanslutna strömkällan från uttaget och tryck sedan på låsknappen 2 och dra
med ett fast grepp den sladdanslutna strömkällan ut från verktyget. Om tillämpligt,
tryck fast änden på dammhöljet 4 i verktygets sladdanslutna strömkällas uttag 5 .
UNDERHÅLL
Den sladdanslutna strömkällan är inte servicebar. Det finns inga användarservicebara delar
inuti den sladdanslutna strömkällan.
Försök inte att reparera den sladdanslutna strömkällan. För att garantera produktens
säkerhet och tillförlitlighet ska endast reparationer, underhåll och justeringar utföras av ett
auktoriserat DeWALT servicecenter. Din DeWALT sladdanslutna strömkälla har konstruerats
för att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande
funktion beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, stäng av verktyget och
koppla bort batteripaketet innan du gör några justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Rengöring
Rengöring av DeWALT sladdanslutna strömkälla
VARNING: Använd aldrig lösningsmedeln eller andra skarpa kemikalier för att rengöra
de icke-metalliska delarna på den sladdanslutna strömkällan. Dessa kemikalier kan
försvaga de material som används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad
84
Svenska
med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska komma in i den sladdanslutna
strömkällan; sänk aldrig ned någon del av verktyget i en vätska.
Rengöring av den sladdanslutna strömkällans kontakt på
verktyget
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT inte har testats
med denna produkt, kan användningen av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med denna symbol får
inte kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas och återanvändas
vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier
enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
85
Türkçe
KABLOLU GÜÇ KAYNAĞI
DCB500
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Güç kaynağı
Tip
Maks. akım
Şebeke gerilimi
Ağırlık
A
VAC
kg
DCB500-QS
AC
1
16
230
1,1
DCB500-GB
AC
1
13
230
1,1
DCB500-LX
AC
1
16
115
1,1
DCB500-XE
AC
1
10
230
1,1
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz
ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu
talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
86
Türkçe
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Kablolu Güç Kaynağı için Güvenlik Kuralları
TEHLİKE: Ünite içerisinde yüksek voltaj mevcuttur. İletken nesnelerle temas
ettirmeyin. Elektrik şoku veya elektrik çarpması tehlikesi.
TEHLİKE: Kablolu güç kaynağının dış kısmında kırık veya hasar varsa fişini
herhangi bir elektrik prizine veya alete takmayın. Üniteyi yetkili bir DeWALT servis
merkezine götürün. Elektrik şoku veya elektrik çarpması tehlikesi.
TEHLİKE: Kablolu güç kaynağı ve elektrikli alet küçük bir manyetik alan
oluşturabilir. Kalp pili kullananlar kablolu güç kaynağı ve elektrikli aleti
implante edilmiş cihazdan en az 15 cm mesafede tutmalıdır. Kullanıcıların
herhangi bir fiziksel etki hissetmeleri durumunda aleti kullanmayı derhal
durdurmaları, gücü kesmeleri ve doktor çağırmaları gerekir.
UYARI: 30mA veya daha düşük kaçak akım değerine sahip bir kaçak akım rölesi
kullanılmasını öneriyoruz.
UYARI: Kablolu güç kaynağı kılavuzuna bağlantılı olarak aletin kullanma
kılavuzunda mevcut olan tüm uyarı ve talimatları inceleyin ve bunlara uyun.
Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda kullanmayın.
Kablolu güç kaynağını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
DeWALT tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir ataşmanın kullanılması yangın,
elektrik şoku veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
Bu kablolu güç kaynağı DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™ aletlere güç sağlamak dışında
herhangi bir amaçla kullanım için tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Bu kablolu güç kaynağının bağlantısını keserken kablodan değil fişten tutarak
çekin. Bu, fiş ve kablonun hasar görmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ayağa dolaşmayacak veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik şokuna neden olabilir.
Kablolu güç kaynağını açık havada çalıştırırken, daima kuru bir yer temin edin ve
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Kablolu güç kaynağını zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
87
Türkçe
•
•
•
•
•
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle
vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik
çarpması riski vardır.
Kablolu güç kaynağını hasarlı kablo veya fişle çalıştırmayın. Güç kablosunun hasar
görmesi halinde, kablo herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici, servis birimi veya
benzer yetkili bir kişi tarafından derhal değiştirilmelidir.
Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
Kablolu güç kaynağını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya herhangi bir şekilde
hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili servise götürün.
Aleti veya bataryayı sıcaklığın 40˚C veya üzerinde olduğu yerlerde muhafaza etmeyin
veya kullanmayın.
İKAZ: Belirli koşullar altında, kablolu güç kaynağı prize takılıyken, yabancı maddeler
cihazda kısa devreye neden olabilir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik yünü, alüminyum folyo veya metal parçacık
birikimi gibi yabancı maddeler kablolu güç kaynağından uzak tutulmalıdır. Alete
bağlı olmadığında kablolu güç kaynağını daima prizden çekin. Kablolu güç kaynağını
temizlemeye başlamadan önce mutlaka fişini çekin.
Elektrik Emniyeti
DeWALT kablolu güç kaynağı, DeWALT kablolu güç kaynağı sınıflama etiketinde belirtilen
akım değerlerine eşit veya ondan düşük bir akım değerine sahip 2x 54V FLEXVOLT™
aletlerde kullanılabilir. Güç beslemesinin, kablolu güç kaynağı üretim etiketinde belirtilen
voltajla aynı olup olmadığını daima kontrol edin.
DeWALT kablolu güç kaynağınız EN62841 standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin edilebilen özel olarak hazırlanmış
bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın
elektrik girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
88
Türkçe
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kablolu güç kaynağı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.
Kablolu Güç Kaynağı Üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [Fig.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 8 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A–D)
1
2
3
4
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
5 Aletin kablolu güç kaynağı AC girişi
AC konnektörü
(Şek. B)
Bırakma düğmesi
6 Toz kapağı tutucu (Şek. C)
Kablo klipsi
7 Aletin kablo klipsi tutucu (Şek. D)
Toz kapağı (Şek. B)
Intended Use
Bu kablolu güç kaynağı DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™ aletlerde profesyonel kullanım
için tasarlanmıştır.
ISLAK KOŞULLARDA veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
kullanmayın veya saklamayın.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
89
Türkçe
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında
tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile kontrol altında tutulmalıdır.
Giriş
DCB500 DeWALT kablolu güç kaynağı DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™ şarjlı aletler için güç
sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
DeWALT kablolu güç kaynağınız, DC güç kaynaklarıyla değil sadece DCB500 sınıflandırma
plakası üzerindeki voltaja denk bir güç kaynağıyla birlikte kullanılmalıdır.
DCB500 kablolu güç kaynağı 2x 54V FLEXVOLT™ şarjlı aletler için güç sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır.
Alete Özel Ek Kullanım Talimatları
Kablolu güç kaynağına kullanım sırasında dokunduğunuzda sıcak olduğunu
hissedebilirsiniz. Bu normal bir durumdur ve bir sorun olduğunu göstermez.
ÖNEMLI. Güç kaynağında kullanıcı tarafından bakım yapılamaz. Alet içinde kullanıcı
tarafından bakımı yapılacak hiçbir parça yoktur. Kablo değişimi yetkili bir servis merkezi
tarafından yapılabilir.
Kablolu Güç Kaynağının Alete Takılması ve Aletten Çıkartılması
(Şek. B-D)
Kablolu güç kaynağını alete takmadan önce eğer mevcutsa toz kapağının ucunu ( 4 , Şek. B)
aletin kablolu güç kaynağı girişinden çıkartın. Toz kapağını, kablolu güç beslemesinin
takılmasını engellemeyecek şekilde aletin kablolu güç kaynağı girişinden çekin. Aletin
kablolu güç kaynağı girişinde kir bulunup bulunmadığını kontrol edin. Girişte biriken kirler
kablolu güç kaynağının tam olarak yerine oturmasını engelleyebilir. Kir varsa düşük basınçlı
hava uygulayarak veya elektrikli süpürgeyle temizleyin. Aletin kullanma kılavuzuna bakın.
UYARI: Bu işlemi yaparken gözlerin zarar görmesini önlemek için daima ANSI Z87.1
onaylı gözlük ve solunum koruması kullanın.
İKAZ: Kablolu güç kaynağı sadece bir aletle kullanıldığında AC güç kaynakları
içindir. DC güç kaynaklarıyla kullanılması aletin hasar görmesine neden olabilir.
Kablolu güç kaynağını aletinize takmak için
• Kablolu güç kaynağının fişi çıkartılmış şekildeyken, AC konnektörünü 1 aletin kablolu
güç kaynağı girişiyle ( 5 , Şek. B) aynı hizaya getirin ve ardından yerine takın.
• Alete tam olarak yerleştiğinden emin olun ve kesinlikle yerinden çıkartmayın.
• Eğer varsa toz kapağını 4 kablolu güç kaynağındaki toz kapağı tutucuya ( 6 ,
Şek. C) takın.
90
Türkçe
• Kablo klipsini 3 eğer varsa aletin kablo tutucusuna ( 7 , Şek. D) sabitleyin. Klipsi sağlam
bir şekilde yerine bastırın.
• Alet kapalıyken kablolu güç kaynağının fişini standart 230 V ev tipi elektrik prizine takın.
Kablolu güç kaynağını başka bir voltajla kullanmaya çalışmayın.
• Aleti talimatlara uygun şekilde, kablosunun üzerine basılmayacak, ayağa dolaşmayacak
veya başka şekilde hasara ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden
emin olarak kullanın.
• Kablolu güç kaynağını aletten çıkartmak için (Şekil B), öncelikle kablolu güç kaynağının
fişini prizden çekin, ardından serbest bırakma düğmesine basın 2 ve kablolu güç
kaynağını aletten sıkıca çekin. Eğer varsa, toz kapağının ucunu 4 aletin kablolu güç
kaynağı girişine 5 sıkıca bastırın.
BAKIM
Kablolu güç kaynağında kullanıcı tarafından bakım yapılamaz. Kablolu güç kaynağının
içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılacak hiçbir parça yoktur.
Kablolu güç kaynağını lendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Ürün güvenliği ve
güvenilirliğinden emin olmak için, tamir, bakım ve ayarlar DeWALT yetkili servis
merkezlerinde yapılmalıdır. DeWALT kablolu güç kaynağınız uzun süre boyunca minimum
bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışma, uygun
bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar yapmadan ya da parça
veya aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve bataryaları çıkartın. Kazara
çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.
Temizleme
DeWALT Kablolu Güç Kaynağının Temizlenmesi
UYARI: Kablolu güç kaynağının metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla
çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez
kullanın. Kablolu güç kaynağının içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin;
aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Aletin Kablolu Güç Kaynağı Girişinin Temizlenmesi
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması halinde bu tozu ve kiri
kuru hava kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir
göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
91
Türkçe
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması halinde bu tozu ve kiri
kuru hava kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir
göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla çözücü veya başka
sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin
içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece
DeWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel atıklarla birlikte
çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir,
bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri
yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler
www.2helpU.com adresinde mevcuttur
92
Ελληνικά
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
DCB500
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες
στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Πηγή ρεύματος
Τύπος
Μέγ. ρεύμα
Τάση ρεύματος
δικτύου
Βάρος
A
VAC
DCB500-QS
AC
1
16
230
DCB500-GB
AC
1
13
230
DCB500-LX
AC
1
16
115
DCB500-XE
AC
1
10
230
kg
1,1
1,1
1,1
1,1
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική
λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
93
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες
τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Κανόνες ασφαλείας για το τροφοδοτικό με καλώδιο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υψηλή τάση στο εσωτερικό της μονάδας. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν το περίβλημα του τροφοδοτικού με καλώδιο έχει ραγίσει ή
υποστεί ζημιά, μην το συνδέσετε σε πρίζα AC και μην το εισάγετε στο εργαλείο.
Επιστρέψτε τη μονάδα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT. Κίνδυνος
τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Το τροφοδοτικό με καλώδιο και το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να
παράγουν ένα μικρό μαγνητικό πεδίο. Οι χρήστες με καρδιακούς βηματοδότες
θα πρέπει να κρατούν το τροφοδοτικό με καλώδιο και το ηλεκτρικό εργαλείο
σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από εμφυτευμένη συσκευή. Οι χρήστες
θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη χρήση αυτού του προϊόντος, να
αφαιρέσουν την παροχή ρεύματος και να καλέσουν ιατρό αν αισθανθούν
κάποια σωματική επίδραση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης προστασίας από ρεύμα διαρροής
με διαβάθμιση έντασης ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μελετήστε και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και
προειδοποιήσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του εργαλείου
το οποίο συνδέεται με το τροφοδοτικό με καλώδιο. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.
Μην το χρησιμοποιείτε υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Μην εκθέτετε το τροφοδοτικό με καλώδιο σε βροχή ή χιόνι.
Η χρήση ενός προσαρτήματος που δεν συνιστάται ή δεν πωλείται από την DeWALT μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων.
Αυτό το τροφοδοτικό με καλώδιο δεν προορίζεται για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις εκτός
από την τροφοδοσία εργαλείων DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό με καλώδιο.
Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και στο καλώδιο.
•
•
•
•
•
94
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
μπερδευτεί στα πόδια ατόμων ή υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό με καλώδιο σε εξωτερικό χώρο, πάντα
εξασφαλίζετέ του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εργασία
σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην υπερφορτώνετε το τροφοδοτικό με καλώδιο. Χρησιμοποιείτε το σωστό
ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή.
Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
σώματα καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αν το σώμα σας γειωθεί.
Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό με καλώδιο σε συνδυασμό με καλώδιο ή φις
που έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό
πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή
άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα
μέρη. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό με καλώδιο αν έχει δεχθεί δυνατό χτύπημα,
έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τη
συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η
θερμοκρασία μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το τροφοδοτικό με καλώδιο συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος, το τροφοδοτικό με καλώδιο μπορεί να βραχυκυκλωθεί από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμό
σε αυτά, η σκόνη από τρόχισμα, μεταλλικά θραύσματα, το σύρμα τριψίματος, το
αλουμινόχαρτο ή οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα πρέπει
να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες του τροφοδοτικού με καλώδιο. Πάντα
να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό με καλώδιο από την παροχή ρεύματος όταν δεν
το χρησιμοποιείτε. Αποσυνδέετε το τροφοδοτικό με καλώδιο από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να το καθαρίσετε.
Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Το τροφοδοτικό DeWALT με καλώδιο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με όλα τα εργαλεία
2x 54 V FLEXVOLT™ με ονομαστική τιμή ρεύματος μικρότερη ή ίση με την ονομαστική τιμή
95
Ελληνικά
ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων του τροφοδοτικού DeWALT με
καλώδιο. Ελέγχετε πάντα ότι η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του τροφοδοτικού με καλώδιο.
Το τροφοδοτικό DeWALT με καλώδιο έχει διπλή μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN62841, επομένως δεν χρειάζεται αγωγό γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2,
ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Τροφοδοτικό με καλώδιο
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Σημάνσεις πάνω στο τροφοδοτικό με καλώδιο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 8 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
96
Ελληνικά
Περιγραφή (εικ. A–D)
1
2
3
4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
5 Υποδοχή συνδέσμου AC του εργαλείου
Σύνδεσμος AC
για το τροφοδοτικό με καλώδιο (Εικ. B)
Κουμπί απασφάλισης
6 Υποδοχή καλύμματος σκόνης (Εικ. C)
Κλιπ καλωδίου
7 Υποδοχή κλιπ καλωδίου εργαλείου
Κάλυμμα σκόνης (Εικ. B)
(Εικ. D)
Προοριζομενη Χρηση
Αυτό το τροφοδοτικό με καλώδιο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση σε εργαλεία
DeWALT 2x 54V FLEXVOLT™.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
που έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη
εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
Εισαγωγή
Το DCB500 τροφοδοτικό DeWALT με καλώδιο έχει σχεδιαστεί να παρέχει την τροφοδοσία
ρεύματος για εργαλεία μπαταρίας DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™.
Το τροφοδοτικό σας DeWALT με καλώδιο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με παροχή
ρεύματος που αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών του DCB500, και όχι με πηγές ρεύματος DC.
Το DCB500 τροφοδοτικό με καλώδιο είναι κατάλληλο για χρήση με εργαλεία μπαταρίας
DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™ τα οποία είναι διπλά μονωμένα.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες χρήσης
Το τροφοδοτικό με καλώδιο μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αυτό είναι κανονικό
φαινόμενο και όχι ένδειξη προβλήματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Το τροφοδοτικό δεν επιδέχεται σέρβις από το χρήστη. Δεν υπάρχουν μέσα
στο τροφοδοτικό εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από το χρήστη. Η αντικατάσταση του
καλωδίου μπορεί να γίνει σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
97
Ελληνικά
Τοποθέτηση και αφαίρεση του τροφοδοτικού με καλώδιο στο
και από το εργαλείο (Εικ. B–D)
Πριν εισάγετε το τροφοδοτικό με καλώδιο στο εργαλείο σας, αφαιρέστε το άκρο
του καλύμματος σκόνης ( 4 , Εικ. B) από την υποδοχή τροφοδοτικού με καλώδιο του
εργαλείου, αν αυτό έχει εφαρμογή. Τραβήξτε το κάλυμμα σκόνης μακριά από την υποδοχή
τροφοδοτικού με καλώδιο του εργαλείου, έτσι ώστε να μην εμποδίζει την εισαγωγή
του τροφοδοτικού με καλώδιο. Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοτικού με καλώδιο του
εργαλείου για τυχόν ξένα υπολείμματα. Τα ξένα υπολείμματα μέσα στην υποδοχή μπορεί
να εμποδίσουν την πλήρη έδραση του τροφοδοτικού με καλώδιο. Αν υπάρχουν ξένα
υπολείμματα, καθαρίστε τα χρησιμοποιώντας αέρα χαμηλής πίεσης ή αναρροφώντας τα με
ηλεκτρική σκούπα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού των ματιών,
πάντα φοράτε εγκεκριμένη κατά ANSI Z87.1 προστασία ματιών και προστασία της
αναπνοής όταν εκτελείτε αυτήν την εργασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τροφοδοτικό με καλώδιο προορίζεται μόνο για πηγές ρεύματος
AC όταν χρησιμοποιείται με εργαλείο. Η χρήση με πηγές ρεύματος DC θα
μπορούσαν να έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά στο εργαλείο.
Για να εγκαταστήσετε το τροφοδοτικό με καλώδιο στο εργαλείο σας
• Με το τροφοδοτικό με καλώδιο συνδεδεμένο, ευθυγραμμίστε το σύνδεσμο AC 1 με
την υποδοχή τροφοδοσίας για τροφοδοτικό με καλώδιο του εργαλείου ( 5 , Εικ. B) και
κατόπιν κουμπώστε το στη θέση του.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εδράσει πλήρως στο εργαλείο και δεν θα αποσυνδεθεί.
• Αν έχει εφαρμογή, συνδέστε το κάλυμμα σκόνης 4 στην υποδοχή καλύμματος σκόνης
( 6 , Εικ. C) μέσα στο τροφοδοτικό με καλώδιο.
• Στερεώστε το κλιπ καλωδίου 3 μέσα στην υποδοχή καλωδίου ( 7 , Εικ. D) του
εργαλείου, αν αυτό έχει εφαρμογή. Πιέστε σταθερά το κλιπ μέσα στην υποδοχή.
• Με το εργαλείο απενεργοποιημένο, συνδέστε το τροφοδοτικό με καλώδιο σε μια
στάνταρ οικιακή πρίζα 230 V. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό με
καλώδιο με οποιαδήποτε άλλη τάση.
• Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαλείου, και να
βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί, μπερδευτεί στα
πόδια ατόμων ή υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή καταπόνηση.
• Για να αφαιρέσετε το τροφοδοτικό με καλώδιο από το εργαλείο (Εικ. B), πρώτα
αποσυνδέστε από την πρίζα το τροφοδοτικό με καλώδιο, κατόπιν πατήστε το κουμπί
απελευθέρωσης 2 και τραβήξτε σταθερά το τροφοδοτικό με καλώδιο και βγάλτε το
από το εργαλείο. Αν έχει εφαρμογή, πιέστε σταθερά το άκρο του καλύμματος σκόνης 4 ώστε να εισέλθει στην υποδοχή 5 της υποδοχής του τροφοδοτικού με καλώδιο.
98
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το τροφοδοτικό με καλώδιο δεν επιδέχεται σέρβις. Δεν υπάρχουν μέσα στο τροφοδοτικό με
καλώδιο εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το τροφοδοτικό με καλώδιο. Για να διασφαλίσετε
ασφάλεια και αξιοπιστία του προϊόντος, οι επισκευές, η συντήρηση και οι ρυθμίσεις
θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις DeWALT. Το
τροφοδοτικό σας DeWALT με καλώδιο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα με την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
τη σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Καθαρισμός
Καθαρισμός του τροφοδοτικού DeWALT με καλώδιο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για τον
καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων του τροφοδοτικού με καλώδιο. Τα χημικά
αυτά μπορεί να εξασθενήσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά τα εξαρτήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην
αφήσετε οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο τροφοδοτικό με καλώδιο. Ποτέ μη βυθίσετε
κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Καθαρισμός της υποδοχής του εργαλείου για το
τροφοδοτικό με καλώδιο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα
κάθε φορά που διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο προστατευτικό
για τα μάτια και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί άλλα
παρελκόμενα εκτός από αυτά που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται
από την DeWALT.
99
Ελληνικά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το
σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή
να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε
να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
100
101
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
70 20 15 10
70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
Ελλάς
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
Ireland
Italia
Nederlands
Norge
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
Australia
Middle East Africa
N457711
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
971 4 812 7400
971 4 2822765
11/16
Download PDF

advertising