DCH283 | DeWalt DCH283 HAMMER DRILL instruction manual

DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
DCH283
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)29
Español (traducido de las instrucciones originales)40
Français (traduction de la notice d’instructions originale)52
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)64
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)76
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)89
Português (traduzido das instruções originais)100
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)112
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)123
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)134
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)145
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
10
3
2
1
9
8
11
14
12
7
5
6
13
DCH273
4
3
2
10
1
9
8
11
14
12
7
5
13
DCH283
6
1
Fig. B
Fig. C
7
12
11
6
5
14
Fig. D
14
Fig. E
15
8
5
2
Fig. F
Fig. G
DCH254 & DCH274
10
15
17
16
15
18
Fig. H
19
19
DCH283
DCH273, DCH274
3
Dansk
SVÆR ROTERENDE BOREHAMMER UDEN LEDNING
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Hastighed ved ingen belastning
Påvirkningshastighed ved ingen belastning
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Maksimal boringsområde i stål/træ/beton
Patron
Kravediameter
Batteritype
Vægt (uden batteripakke)
VDC
min-1
spm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
Samlede støj- og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
86
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
97
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah, HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,cheq =
Usikkerhed K =
Boring i metal
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
Skruning
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
4
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Svær roterende borehammer uden ledning
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
11.08.16
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
5
Dansk
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
6
b )
c )
d )
e )
f )
g )
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
Dansk
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke sikkerhedsregler for
roterende hamre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Brug de ekstra håndtag, der følger med værktøjet. Manglende
kontrol kan medføre personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader under udførelse af arbejdet, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger. Hvis det kommer
i kontakt med en strømførende ledning, kan blotlagte
metaldele på det elektriske værktøjgøres strømførende og give
stød til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske metoder til at fastgøre
og støtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er ustabilt
at holde arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og kan
medføre manglende kontrol.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden øjenbeskyttelse. Under
betjening af hammeren kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent øjenskade. Brug
en støvmaske eller et åndedrætsværn til støvfrembringende
handlinger. Ørebeskyttelse vil være nødvendigt under de
fleste betjeninger.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg ikke at betjene
værktøjet uden at holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af værktøjet med én
hånd kan medføre manglende kontrol. Det kan også udgøre
en fare at bryde igennem eller støde på hårde materialer,
såsom en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
Betjen ikke værktøjet i længere tid ad gangen. Vibration som
følge af hammerens bevægelse kan medføre skade på dine
hænder og arme. Anvend handsker som en ekstra pude og
begræns udsættelsen ved at tage mange pauser.
Forsøg ikke selv at reparere dele. Mejselreparation bør udføres
af en autoriseret specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
Anvend handsker, når du betjener værktøjet eller skifter delene.
Blotlagte metaldele på værktøjet og delene kan blive ekstremt
varme under betjening. Små dele af ødelagt materiale kan
skade bare hænder.
Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er helt stoppet. Det kan
forårsage personskade at fjerne delene.
Slå ikke på fastsiddende dele med en hammer for at løsne
dem. Metalfragmenter eller materialespåner kan løsnes og
forårsage personskade.
Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses ved hjælp
af slibning.
Hold strømledningen borte fra den roterende del. Vikl
ikke ledningen om kroppen. En elektrisk ledning, der er
bundet om en roterende del, kan forårsage personskade og
manglende kontrol.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af roterende hamre:
• Lemlæstelser forårsaget af berøring af roterende eller varme
dele af værktøjet.
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og
anvender sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer.
Disse er:
• Høreskader.
• Risiko for at få fingrene i klemme under skift af tilbehør.
• Helbredsrisiko ved indånding af støv, der udvikles under
arbejde med beton og/eller murværk.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
7
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
•
•
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 6 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 7 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
Dansk
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
•
•
•
•
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
9
Dansk
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen eksempel på mærkning af anvendelses- og
er cellestrenge elektrisk
transportlabel
afbrudt inde i pakken, og
det resulterer i 3 batterier
med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1
batteri med en højere watt timeydelse. Denne øgede mængde
på 3 batterier med den lavere watt timeydelse kan fritage
pakken fra visse forsendelsesforordninger, der er batterier med
højere watt timer.
For eksempel kan transport Wh ydelse angive 3 x 36 Wh, lig med
3 batterier hver på 36 Wh. Anvendelses Wh ydelsen kan angive
108 Wh (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
BRUG (uden transportdæksel). Eksempel: Wh ydelse
angiver 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelse angiver 3 x 36 Wh (3 batterier
på 36 Wh).
Batteritype
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283 bruger
et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Se
Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
10
Dansk
1 Ledningsfri roterende borehammer
1 Sidehåndtag og dybdestang
1Oplader
1 Batteripakke (D1, L1, M1, P1)
2 Batteripakker (D2, L2, M2, P2)
3 Batteripakker (D3, L3, M3, P3)
1 Patron uden nøgle (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Tilsigtet Brug
Din roterende borehammer uden ledning er designet til
professionelle borings- og borehammeropgaver lige såvel som
skruetrækker- og fræsningsopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din roterende borehammer uden ledning er et
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Overbelastningskobling
I tilfælde af blokering af et bor, afbrydes drevet til borespindelen.
Hold på grund af de resulterende kræfter altid på værktøjet med
begge hænder og stå godt fast. Udløs og tryk udløseren ned
efter overbelastningen for at genaktivere drevet.
Mekanisk kobling
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
På enheder med en mekanisk kobling vil angivelsen af, at
koblingen er aktiveret, være en hørbar skraldevirkning sammen
med øget vibration.
Datokodeposition
Elektronisk kobling
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
DCH273, DCH274
Når den elektroniske kobling aktiveres, tændes og slukkes
motoren gentagne gange i et par sekunder for at replikere
feedback forbundet med en mekanisk kobling.
Beskrivelse (Fig. A)
DCH283
Udover koblingen giver et anti-rotationssystem øget
brugerkomfort og sikkerhed gennem en indbygget, antirotationsteknologi, der kan spore, hvis brugeren mister
kontrollen over hammeren. Når der spores en blokering,
nedsættes drejemomentet og hastigheden øjeblikkeligt. Denne
funktion forhindrer, at værktøjet drejer rundt og nedsætter
risikoen for håndledsskader.
Indikatoren for anti-rotationssystemet 15 lyser for at
indikere status.
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Variabel hastighedskontakt 12 Udløserknap til
dybdestang
2 Forlæns-/baglænsknap
3 Funktionsvælgerdrejeknap 13 Arbejdslys (DCH253,
DCH254, DCH273, DCH274,
4 Funktionsvælgerknap
DCH283)
5 Sidehåndtag
14 Værktøjskrog (DCH273,
6 Batteripakke
DCH274, DCH283)
7 Udløserknap
8 Hovedhåndtag
9 SDS Plus værktøjsholder
10 Hylster
11 Dybdestang
Anti-rotationssystem (Fig. E)
Indikator
FRA
SOLID
Diagnose
Værktøj fungerer
normalt
Løsning
Følg alle advarsler og instruktioner under
betjening af værktøjet.
Anti-rotationssystemet Udløs triggeren, når værktøjet er korrekt
er blevet aktiveret understøttet. Værktøjet fungerer normalt,
(TILKOBLET)
når der trykkes igen på triggeren, og
indikatorlyset slukkes
11
Dansk
Aktiv vibrationskontrol
For bedste vibrationer kontrol, holde værktøjet som beskrevet i
Korrekt håndposition.
Den aktive vibrationsstyring neutraliserer tilbageslagsvibrationer
fra hammermekanismen. Reduktionen af hånd- og
armvibrationer gør anvendelsen mere komfortabel ved brug
over længere tid og forlænger enhedens levetid.
Hammeren skal kun lige have tilstrækkeligt tryk til at aktivere
den aktive vibrationsstyring. Anvendelse af et for stort tryk får
ikke værktøjet til at bore eller fræse hurtigere, og den aktive
vibrationsstyring vil ikke blive aktiveret.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for
alvorlige personskader skal du slukke for værktøjet
og frakoble batteripakken, inden du foretager
justeringer eller fjerner/installerer påmonteringer/
tilbehør, eller når du foretager reparation. En
utilsigtet start kan forårsage personskade.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
6 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 6 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 7 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 14 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
12
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Sidehåndtag (Fig. A)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal du ALTID anvende værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret. Hvis du undlader at gøre dette, kan
sidehåndtaget glide under arbejdet, og du mister kontrol
over værktøjet. Hold på værktøjet med begge hænder for
at maksimere kontrollen.
Dette sidehåndtag 5 klemmes fast foran på gearkassen og
kan roteres 360˚, så det kan bruges af både venstre og højre
håndede. Sidehåndtaget skal spændes tilstrækkeligt til at
modstå værktøjets vridninger, hvis tilbehøret binder eller går i
stå. Sørg for at gribe fat i sidehåndtaget længst for enden for at
styre værktøjet, når det går i stå.
Du løsner sidehåndtaget ved at dreje det mod uret.
Sådan justerer du dybdestangen (Fig. C)
1. Tryk ind og hold dybdestangens udløserknap 12 inde
på sidehåndtaget.
2. Flyt dybdestangen 11 , så afstanden mellem stangenden og
hovedets ende svarer til den ønskede boredybde.
3. Slip knappen for at låse stangen på plads. Ved
boring med dybdestangen, stop når stangenden når
materialets overflade.
Værktøjskrog (Fig. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
En værktøjskrog 14 er monteret neden under hovedhåndtaget
8 på venstre side af værktøjet. Værktøjskrogen udvides
ved at trække den ud fra siden af værktøjet. Du gemmer
værktøjskrogen ved at skubbe den tilbage, så den flugter med
siden af værktøjet. Hvis krogen slet ikke skal bruges, kan den
fjernes helt.
Sådan fjerner og/eller geninstallerer du
værktøjskrogen
1. Placér værktøjskrogen i den udstrakte position og fjern
sekskantskruen placeret på undersiden af hovedhåndtaget.
2. Træk værktøjskrogen ud, indtil den er fri fra enheden.
3. Geninstaller værktøjskrogen ved at indsætte den i rillen
under hovedhåndtaget. BEMÆRK: På modellerne
DCH273 og DCH274 kan krogen installeres på hver side af
håndtaget. Rillen kan være dækket med en mærkat. Fjern
enten mærkaten eller gennembor mærkaten for at finde
rillen nedenunder.
4. Genindsæt sekskantskruen og stram den godt.
Bor og borholder
ADVARSEL: Risiko for brand. Bær ALTID handsker under
udskiftning af bor. Tilgængelige metaldele på værktøjet
og bor kan blive meget varme under drift. Små stykker
brækket materiale kan ødelægge bare hænder.
Borehammeren kan udstyres med forskellige bor, afhængigt af
den ønskede anvendelse. Brug kun skarpe borehoveder.
Dansk
Anbefalinger til bor
• For træ, brug drejebor, spadebor, sneglebor eller hulsave.
• For metal, brug højtlegeret stål, drejebor eller hulsave.
Brug et skæreoliesmøremiddel ved boring af metaller.
Undtagelserne er støbejern og messing, der skal tørbores.
• For murerarbejde, som f.eks. tegl, cement, slaggeblok osv.,
brug bor med karbidspids til slagboring.
SDS Plus borholder (Fig. F)
BEMÆRK: Specielle adaptere er nødvendige for at bruge SDS
plus-værktøjsholderen med lige skaftebor og heksagonale
skruetrækkerbor. Se Valgfrit tilbehør.
Sådan indsætter du et borehoved eller andet tilbehør:
1. Indsæt borets skaft ca. 19 mm i SDS Plus værktøjsholderen.
2. Skub og drej borehovedet, indtil det låses på plads.
Borehovedet holdes godt fast.
3. Du udløser borehovedet ved at trække bøsning 10 tilbage
og tage borehovedet ud.
Patron uden nøgle (Fig. G)
DCH254, DCH274
På visse borehammere kan der installeres en patron uden nøgle
i stedet for SDS Plus borholderen.
ADVARSEL: Anvend aldrig standard patroner i
roterende hammerfunktion.
Udskiftning af SDS Plus borholder med patron
uden nøgle
1. Vælg kun hammerfunktion (se Driftsfunktioner). Dette låser
spindlen for at forhindre den i at rotere, når den aftagelige
værktøjsholder låses op.
2. Drej låsekraven 15 ind i ulåst position og træk den
installerede borholder af.
3. Skub patronen uden nøgle 16 på spindlen 17 og drej
låsekraven til låst position.
4. Du udskifter patronen uden nøgle med
SDS Plus borholderen ved først at fjerne patronen uden
nøgle på samme måde, som SDS Plus borholderen blev
fjernet. Udskift derefter
SDS Plus borholderen på samme måde, som patronen uden
nøgle blev udskiftet.
Du indsætter et borehoved eller andet tilbehør i
patronen uden nøgle:
1. Tag fat i patronens bøsning 18 med den ene hånd, og brug
den anden hånd til at tage fat om patronens bund.
2. Drej bøsningen mod uret (som set forfra) langt nok til at
tage imod det ønskede tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm ind i patronen og stram
godt til ved at rotere patronbøsningen i retning med uret
med den ene hånd, mens du holder fast ved værktøjet
med den anden. Fortsæt med at rotere patronbøsningen,
indtil du hører flere klinkeværksklik for at sikre en
ordentlig fastspænding.
Sørg for at stramme patronen med den ene hånd på
patronbøsningen og den anden hånd på værktøjet for
maksimal stramning.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 og 2 som
nævnt ovenfor.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for
alvorlige personskader skal du slukke for værktøjet
og frakoble batteripakken, inden du foretager
justeringer eller fjerner/installerer påmonteringer/
tilbehør, eller når du foretager reparation. En
utilsigtet start kan forårsage personskade.
Korrekt håndposition (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på hovedhåndtaget
8 og den anden hånd på sidehåndtaget 5 for korrekt
håndposition.
Driftsfunktioner (Fig. A)
ADVARSEL: Vælg ikke driftsfunktionen, når værktøjet er
slået til.
Dit værktøj er udstyret med en funktionsvælgerdrejeknap 3 til
at vælge den passende funktion til ønsket drift.
Symbol
Funktion
Opgave
Roterende
boring
Skruning
Roterende
hamring
Boring i beton og
murerarbejde
Kun hamring
Boring i stål, træ og plast
Let fræsning
Sådan vælger du en driftsfunktion:
1. Hold funktionsvælgerfrigørelsesknappen 4 nede.
2. Drej funktionsvælgerdrejeknappen, så pilen peger mod det
symbol, som svarer til den ønskede funktion.
BEMÆRK: Funktionsvælgeren 3 skal stå i roterende borings-,
roterende hammer- eller kun hammerfunktion hele tiden.
Der findes ingen driftsposition der imellem. Det kan være
nødvendigt kortvarigt at køre motoren efter at have ændret fra
funktionerne ’kun hamring’ til ’roterende’ med henblik på at
justere gearene.
13
Dansk
Udførelse af en anvendelse (Fig. A)
Smøring
Rengøring
ADVARSEL: MED HENBLIK PÅ AT REDUCERE
RISIKOEN FOR PERSONSKADE SKAL DU ALTID sikre,
at arbejdsemnet er forankret og spændt godt fast. Hvis du
borer i et tyndt materiale, anvend en ”backup” blok for at
undgå at beskadige materialet.
ADVARSEL: Vent altid, til motoren står helt stille, inden du
ændrer rotationsretningen.
1. Vælg og installer den passende patron, adaptere og/eller
det passende bor i værktøjet. Se Bor og borholder.
2. Brug funktionsvælgerdrejeknappen 3 til at vælge
den passende funktion til ønsket anvendelse. Se
Driftsfunktioner.
3. Juster sidehåndtaget 5 som påkrævet.
4. Anbring boret/mejselboret på den ønskede placering.
5. Vælg rotationsretningen med forlæns-/baglænsknappen 2 .
Når positionen på styreknappen ændres, sørg for at
udløseren er udløst.
-- Du vælger forlæns rotationen ved at trykke på forlæns/
baglæns reguleringsknappen på højre side af værktøjet.
-- Du vælger omvendt ved at trykke på forlæns/baglæns
reguleringsknappen på venstre side af værktøjet.
BEMÆRK: Midterpositionen på styreknappen låser
værktøjet i off position.
6. Hold udløserkontakten 1 ned. Jo mere du trykker
på udløseren, jo hurtigere vil værktøjet arbejde. Brug
kun den variable hastighed til at starte huller eller
befæstelseselementer for at sikre maksimal levetid.
BEMÆRK: Afhængigt af dit værktøj aktiveres der
et arbejdslys 13 , der er udformet til at oplyse den
umiddelbare arbejdsflade, når du holder udløserkontakten
nede. Se Beskrivelse. Arbejdslyset vil automatisk gå ud 20
sekunder efter, at udløserkontakten udløses.
ADVARSEL:
• Brug ikke dette værktøj til at blande eller pumpe
let brændbare eller eksplosive væsker (benzin,
alkohol osv.).
• Bland eller rør ikke brandfarlige væsker sammen, der er
afmærkede i overensstemmelse hermed.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
14
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Forskellige typer SDS Plus bor og mejselbor er tilgængelige
som ekstraudstyr. Anvendt tilbehør skal regelmæssigt smøres
omkring SDS Plus-udstyret.
Støvopsamlingssystem (Fig. H)
På visse kompatible borehammere er et dedikeret integreret
støvudsugningssystem tilgængeligt og kan købes separat.
DCH273, DCH274
Støvudsugningssystemet er forsynet med en elektrisk
forbindelse 19 til en kompatibel borehammer.
DCH283
Støvudsugningssystemet er forsynet med en mekanisk
forbindelse 19 til en kompatibel borehammer.
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere informationer
omkring kompatibiliten af det passende tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Dansk
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
15
Deutsch
HOCHLEISTUNGS-AKKU-DREHBOHRHAMMER
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
Leerlauf-Schlagzahl
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Maximaler Bohrbereich in Stahl/Holz/Beton
Spannfutter
Spannhalsdurchmesser
Akkutyp
Gewicht (ohne Akku)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
Gesamtwerte für Lärm und Vibrationen (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6:
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
86
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
3
Bohren in Beton
Vibrationsemissionswert ah, HD =
Messungenauigkeit K =
Meißeln
Vibrationsemissionswert ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
Bohren in Metall
Vibrationsemissionswert ah,D =
Messungenauigkeit K =
Bohrschrauben
Vibrationsemissionswert ah =
Messungenauigkeit K =
16
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Hochleistungs-Akku-Drehbohrhammer
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
11.08.16
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
17
Deutsch
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
18
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
Deutsch
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
•
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für Bohrhämmer
•
•
•
•
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von Lärm kann zum
Gehörverlust führen.
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten zusätzlichen
Griffe. Kontrollverlust kann zu Verletzungen führen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen,
wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen berühren könnte. Der
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
Verwenden Sie Zwingen oder andere praktikable Methoden,
um das Werkstück auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit der Hand oder
gegen den Körper halten, ist es nicht stabil. Sie können die
Kontrolle über das Werkstück verlieren.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen Augenschutz.
Schlagbohrarbeiten verursachen, dass Splitter
herumfliegen. Herumfliegende Teilchen können dauerhafte
Augenverletzungen verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub verursachen.
•
•
•
•
•
•
•
Gehörschutz kann bei den meisten Anwendungen
erforderlich sein.
Halten Sie das Werkzeug immer fest im Griff. Versuchen Sie
nicht, dieses Werkzeug zu betreiben, ohne es mit beiden
Händen zu halten. Es wird empfohlen, immer den seitlichen
Griff zu verwenden. Einhandbetrieb dieses Werkzeugs führt
zum Kontrollverlust. Das Durchtrennen von Hartmaterial wie
z. B. Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann ebenfalls
gefährlich sein. Drehen Sie vor dem Betrieb den seitlichen Griff
richtig fest.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über lange Zeiträume. Die
vom Hammerbetrieb verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen. Verwenden Sie
Handschuhe zur zusätzlichen Dämpfung und begrenzen Sie
die Exponierung, indem Sie häufige Pausen einlegen.
Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst wieder auf. Die
Wiederaufbereitung von Meißeln sollte durch eine zugelassene
Fachkraft erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb des Werkzeugs oder beim
Wechseln der Einsätze. Zugängliche Metallteile am Werkzeug
und die Einsätze können beim Betrieb extrem heiß werden.
Kleine Stückchen von abgebrochenem Material können bloße
Hände verletzen.
Legen Sie das Werkzeug niemals ab, solange der Einsatz nicht
vollständig zum Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf verklemmte Einsätze,
um sie zu lösen. Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen verursachen.
Leicht abgenutzte Meißel können durch Schleifen wieder
geschärft werden.
Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden Einsatz fern.
Wickeln Sie das Kabel um keinen Teil Ihres Körpers. Ein um
einen sich drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von Bohrhämmern
nicht vermeiden:
• Verletzungen, die durch das Berühren der sich drehenden Teile
oder heißer Werkzeugteile verursacht werden.
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte Restrisiken
trotz der Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und
der Verwendung von Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es
handelt sich hierbei um:
• Gehörschäden.
• Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
• Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen von Staub
verursacht werden, wenn in Beton und/oder Mauerwerk
gearbeitet wird.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
19
Deutsch
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
•
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
20
•
•
•
•
•
•
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Deutsch
•
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 6 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 7 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
21
Deutsch
•
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
•
•
•
•
•
•
22
Deutsch
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Anwendungsbeispiele für use- und
Der Nennwert ‚Transport
transport-kennzeichnungen
Wh‘ kennzeichnet zum
Beispiel 3 x 36 Wh,
das bedeutet 3 Akkus
mit jeweils 36 Wh. Der
Nennwert ‚Use Wh‘ könnte
108 Wh (bei 1 impliziertem Akku) kennzeichnen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
NUTZUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Nennwert signalisiert 108 Wh (1 Akku mit
108 Wh).
TRANSPORT (mit integrierter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Nennwert signalisiert 3 x36 Wh (3
Akkus mit je 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274,
DCH283 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu
entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Akku-Bohrhammer
1 Seitlicher Handgriff und Tiefenbohrstange
1Ladegerät
1 Akku (D1, L1, M1, P1)
2 Akkus (D2, L2, M2, P2)
3 Akkus (D3, L3, M3, P3)
1 Schnellspannfutter (DCH254, DCH274)
1Kit-box
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
23
Deutsch
Bildzeichen am Werkzeug
Überlastkupplung
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Bei der Blockierung eines Bohrers ist der Antrieb zur Bohrspindel
unterbrochen. Aufgrund der resultierenden Kräfte das Werkzeug
immer mit beiden Händen festhalten und eine stabile Haltung
einnehmen. Nach einer Überlastung lassen Sie den Auslöser los
und drücken ihn erneut, um den Antrieb wieder anzustellen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
Mechanische Kupplung
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Bei Geräten, an denen eine mechanische Kupplung montiert
ist, wird die Aktivierung der Kupplung mit einem akustischen
Ratschen zusammen mit einer verstärkten Vibration angezeigt.
Elektronische Kupplung
Lage des Datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
10 Manschette
Drehzahl-Regelschalter
11 Tiefenmaß
Rechts-/Links-Schalter
12 Löseknopf für das
Modusauswahlrad
Tiefenmaß
Modusauswahltaste
13 Arbeitsleuchte (DCH253,
Zusatzhandgriff
DCH254, DCH273, DCH274,
Akku
DCH283)
Löseknopf
14 Mehrzweckhaken
Haupthandgriff
(DCH273, DCH274,
SDS Plus Werkzeughalter
DCH283)
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Akku-Drehbohrhämmer wurde für professionelle Bohrund Hammerbohranwendungen sowie für Schraub- und
Meißelanwendungen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Akku-Drehbohrhammer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
24
DCH273, DCH274
Wenn die elektronische Überlastkupplung aktiviert wird,
erfolgt die wiederholte Ein- und Abschaltung des Motors für
ein paar Sekunden, um die mit einer mechanischen Kupplung
verbundene Rückkopplung zu replizieren.
Antirotationssystem (Abb. E)
DCH283
Neben der Kupplung bietet auch das Antirotationssystem
verbesserten Bedienkomfort und Sicherheit durch eine
integrierte Antirotationstechnologie, die erkennt, wenn der
Benutzer die Kontrolle über den Bohrhammer verliert. Wenn
ein Steckenbleiben erkannt wird, werden Drehmoment und
Drehzahl sofort reduziert. Dieses Merkmal verhindert die
Selbstdrehung des Werkzeugs und reduziert so das Auftreten
von Handgelenksverletzungen.
Der Anzeiger des Antirotationssystems 15 leuchtet und gibt so
den Status an.
Anzeiger
Diagnose
Lösung
AUS
Werkzeug funktioniert
Befolgen Sie bei der Bedienung des
normal
Werkzeugs alle Warnungen und Hinweise.
FEST
Antirotationssystem
wurde aktiviert
(AKTIVIERT)
Stützen Sie das Werkzeug richtig ab und
lassen Sie den Auslöser los. Das Werkzeug
funktioniert normal weiter, wenn der
Auslöser erneut gedrückt wird, und die
Anzeigelampe erlischt.
Aktive Vibrationssteuerung
Halten Sie für die beste Vibrationskontrolle das Werkzeug wie in
der richtigen Richtige Haltung der Hände.
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik neutralisiert.
Durch die Verringerung der Hand- und Armvibrationen ist das
Werkzeug komfortabler über längere Zeiträume einsetzbar, und
die Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht.
Der Hammer benötigt nur genug Druck, um die aktive
Vibrationssteuerung zu aktivieren. Durch zu viel Druck bohrt
oder meißelt das Werkzeug nicht schneller und die aktive
Vibrationssteuerung wird nicht aktiviert.
Deutsch
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu verringern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen und Anbauteile/Zubehör anbringen/
entfernen oder Reparaturen vornehmen.
Ungewolltes Anlaufen kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 6 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 6 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 7 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 14 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Zusatzhandgriff (Abb. A)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu mindern,
betreiben Sie das Gerät IMMER mit korrekt und fest
montiertem Zusatzhandgriff. Bei Nichtbeachtung kann
der Zusatzhandgriff während des Betriebs abrutschen und
der Bediener kann die Kontrolle über das Gerät verlieren.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um
maximale Kontrolle zu haben.
Der Zusatzhandgriff 5 wird vorne an das Getriebegehäuse
geklemmt und kann um 360˚ gedreht werden, um mit
der rechten oder linken Hand verwendet zu werden. Der
Zusatzhandgriff muss ausreichend festgezogen werden, um den
Drehungen des Werkzeugs standzuhalten, wenn das Zubehör
klemmt oder blockiert. Halten Sie den Zusatzhandgriff immer
am anderen Ende fest, um beim Blockieren des Werkzeugs die
Kontrolle zu behalten.
Zum Lösen drehen Sie den Zusatzhandgriff entgegen
dem Uhrzeigersinn.
Anpassen des Tiefenmaßes (Abb. C)
1. Halten Sie den Löseknopf für das Tiefenmaß 12 am
Zusatzhandgriff gedrückt.
2. Bewegen Sie das Tiefenmaß 11 so, dass der Abstand
zwischen seinem Ende und dem Ende des Bits der
gewünschten Bohrtiefe entspricht.
3. Lassen Sie den Knopf los und lassen Sie das Tiefenmaß
einrasten. Beim Bohren mit dem Tiefenmaß müssen
Sie aufhören, wenn das Ende des Tiefenmaßes die
Werkstoffoberfläche erreicht.
Mehrzweckhaken (Abb. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Unterhalb des Haupthandgriffs 8 wird ein
Mehrzweckhaken 14 an der linken Seite des Werkzeugs
montiert. Um den Mehrzweckhaken zu verlängern, ziehen
Sie ihn aus der Seite des Werkzeugs heraus. Um den
Mehrzweckhaken wieder zu verstauen, schieben Sie ihn
bündig mit der Seite des Werkzeugs zurück. Wenn der
Haken gar nicht verwendet werden soll, kann er vollständig
abgenommen werden.
Abnehmen bzw. Neuanbringen des
Mehrzweckhakens
1. Positionieren Sie den Mehrzweckhaken in der erweiterten
Stellung und entfernen Sie die Sechskantschraube an der
Unterseite des Haupthandgriffs.
2. Ziehen Sie den Mehrzweckhaken heraus, bis er sich vom
Gerät gelöst ist.
3. Zum Neuanbringen setzen Sie den Mehrzweckhaken in den
Schlitz unterhalb des Haupthandgriffs ein. HINWEIS: Bei
den Modellen DCH273 und DCH274 kann der Haken
an beiden Seiten des Griffs angebracht werden. Der
Einschubschlitz ist möglicherweise mit einem Aufkleber
bedeckt. Entfernen Sie entweder den Aufkleber oder
durchstechen Sie den Aufkleber, um den Einschubschlitz
darunter freizulegen.
4. Setzen Sie die Sechskantschraube wieder ein und ziehen
Sie sie fest.
Bit und Bit-Halter
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Beim Austauschen
von Bits IMMER Handschuhe tragen. Metallteile und
Einsätze (Bits) dieses Werkzeugs werden beim Gebrauch
äußerst heiß. Kleine Bruchteile des Materials können die
Hände verletzen.
Der Bohrhammer kann je nach gewünschter Anwendung mit
verschiedenen Bits versehen werden. Verwenden Sie nur
scharfe Bohrerbits.
25
Deutsch
Empfohlene Bits
• Verwenden Sie für Holz Schlangenbohrer, Flachbohrer,
Schneckenbohrer oder Lochsägen.
• Bei Metall verwenden Sie Schlangenbohrer aus Stahl für
hohe Drehzahlen oder Lochsägen. Verwenden Sie beim
Bohren in Metall ein Schneidöl. Ausnahmen sind Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden müssen.
• Verwenden Sie für Mauerwerk, wie Ziegel, Zement,
Porenbetonstein usw. Hartmetall-Bits, die für das
Schlagbohren ausgelegt sind.
SDS Plus Bit-Halter (Abb. F)
HINWEIS: Es werden spezielle Adapter benötigt, um den SDS
Plus-Werkzeughalter mit Zylinderschaft-Bits und SechskantSchraubendreher-Bits zu verwenden. Siehe Optionales
Zubehör.
Einsetzen eines Bohrbits oder eines anderen
Zubehörteils:
1. Setzen Sie den Schaft des Bits etwa 19 mm in den SDS Plus
Werkzeughalter.
2. Schieben und drehen Sie das Bit, bis es einrastet. Das Bit
wird nun sicher festgehalten.
3. Zum Lösen des Bits ziehen Sie die Manschette 10 zurück
und entfernen Sie das Bit.
Schnellspannfutter (Abb. G)
DCH254, DCH274
Bei einigen Bohrhämmern kann ein Schnellspannbohrfutter
anstelle des SDS Plus Bit-Halters eingesetzt werden.
WARNUNG: Verwenden Sie im Drehhämmermodus
niemals Standard-Spannfutter.
Austausch des SDS Plus Bit-Halters mit schlüssellosem
Spannfutter
1. Wählen Sie die Betriebsart „Nur Hämmern“ (siehe
Betriebsarten), damit verhindert wird, dass sich die
Spindel dreht, wenn der abnehmbare Werkzeughalter
entriegelt wird.
2. Drehen Sie die Werkzeugaufnahme 15 in die entsperrte
Position und ziehen Sie den vorhandenen Bit-Halter ab.
3. Drücken Sie das schlüssellose Spannfutter 16 auf die
Spindel 17 und drehen Sie die Werkzeugaufnahme in die
Verriegelungsposition.
4. Um das schlüssellose Spannfutter mit dem SDS Plus BitHalter auszutauschen, entfernen Sie zuerst das schlüssellose
Spannfutter genauso wie der SDS Plus Bit-Halter entfernt
wurde. Setzen Sie dann den SDS Plus Bit-Halter genauso ein,
wie das schlüssellose Spannfutter eingesetzt wurde.
Einsetzen eines Bohrbits oder eines anderen Zubehörteils
in das schlüssellose Spannfutter:
1. Fassen Sie die Manschette 18 des Spannfutters mit
einer Hand und mit der anderen Hand das Unterteil des
Spannfutters.
2. Drehen Sie die Manschette entgegen dem Uhrzeigersinn
(von vorne betrachtet), bis das gewünschte
Zubehörteil hineinpasst.
26
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm in das Spannfutter
und ziehen Sie es durch Drehen des Spannfutters im
Uhrzeigersinn mit der einen Hand an, während die andere
Hand das Gerät hält. Drehen Sie das Spannfutter, bis
mehrere Ratschenklicks zu hören sind, um volle Spannkraft
zu gewährleisten.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft das Spannfutter
mit der einen Hand an der Spannfuttermanschette festzuziehen,
während die andere Hand das Gerät hält.
Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die obigen
Schritte 1 und 2.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu verringern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen und Anbauteile/Zubehör anbringen/
entfernen oder Reparaturen vornehmen.
Ungewolltes Anlaufen kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. E)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Haupthandgriff 8 und die andere auf dem Zusatzhandgriff 5 .
Betriebsarten (Abb. A)
WARNUNG: Ändern Sie nicht die Betriebsart, während
das Werkzeug läuft.
Ihr Werkzeug ist mit einem Modusauswahlrad 3 ausgestattet,
um die geeignete Betriebsart für die gewünschte Arbeit zu
wählen.
Symbol
Modus
Anwendung
Bohrschrauben
Drehbohren
Rotationshämmern
Nur Hämmern
Bohren in Stahl, Holz
und Kunststoff
Bohren in Beton und
Mauerwerk
Leichte Meißelarbeiten
Auswählen einer Betriebsart:
1. Drücken Sie den Modusauswahl-Löseknopf 4 .
2. Drehen Sie das Modusauswahlrad so, dass der Pfeil auf das
Symbol mit der gewünschten Betriebsart zeigt.
Deutsch
HINWEIS: Der Betriebsartwahlschalter 3 muss sich immer im
Drehbohr-, Drehhämmer- oder Hammermodus befinden. Es
gibt keine Betriebspositionen dazwischen. Es kann notwendig
sein, den Motor kurz laufen zu lassen, nachdem von der
Betriebsart ‚Nur Hämmern‘ zu ‚Drehbohren‘ oder ‚Drehhämmern‘
gewechselt wurde, um die Zahnräder auszurichten.
Arbeitsverfahren (Abb. A)
WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN
ZU MINDERN, STELLEN SIE IMMER sichre, dass
das Werkstück fest verankert oder eingespannt wurde.
Verwenden Sie beim Bohren in dünnem Material hinter
dem Werkstück zur Unterstützung einen Holzklotz, um
Beschädigungen des Materials zu verhindern.
WARNUNG: Warten Sie immer , bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die Laufrichtung.
1. Wählen Sie das geeignete Spannfutter, den Adapter bzw.
das Bit und setzen Sie es/ihn in das Werkzeug ein. Siehe Bit
und Bit-Halter.
2. Wählen Sie mit dem Modusauswahlrad 3 die geeignete
Betriebsart für die gewünschte Anwendung. Siehe
Betriebsarten.
3. Stellen Sie den Seitengriff 5 nach Bedarf ein.
4. Setzen Sie das Bit/den Meißel auf die gewünschte Stelle auf.
5. Wählen Sie die Drehrichtung mit Hilfe des
Drehrichtungsknopfes 2 . Achten Sie darauf, dass
der Auslöseschalter entriegelt ist, wenn Sie diesen
Regler verstellen.
-- Für die Vorwärtsdrehung drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite des Werkzeugs.
-- Für die Rückwärtsdrehung und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des Werkzeugs.
HINWEIS: In der mittleren Stellung des Reglers ist das
Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt.
6. Drücken Sie den Auslöseschalter 1 . Je fester Sie den
Auslöseschalter drücken, desto schneller arbeitet das
Werkzeug. Um die Lebensdauer des Werkzeugs zu
optimieren, verwenden Sie die verstellbare Drehzahl nur
für das Anbohren von Löchern oder dem Andrehen von
Befestigungsmaterialien.
HINWEIS: Je nach Werkzeug aktiviert das Drücken des
Auslöseschalters einen Arbeitsscheinwerfer 13 , der dazu
dient, die unmittelbare Arbeitsfläche zu beleuchten.
Siehe Beschreibung. Die Arbeitsleuchte schaltet sich 20
Sekunden, nachdem der Auslöser losgelassen wurde,
automatisch aus.
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht dazu, leicht
brennbare oder explosive Flüssigkeiten (Benzin,
Alkohol usw.) zu mischen oder zu pumpen.
• Mischen bzw. rühren Sie keine entsprechend
gekennzeichneten brennbaren Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu verringern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen und Anbauteile/Zubehör anbringen/
entfernen oder Reparaturen vornehmen.
Ungewolltes Anlaufen kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Als Option sind verschiedene Arten von SDS Plus Bohrern und
Meißeln erhältlich. Die verwendeten Zubehör- und Anbauteile
müssen im SDS Plus-Verbindungsbereich regelmäßig
geschmiert werden.
Staubabsaugsystem (Abb. H)
Für einige kompatible Bohrhämmer ist ein dediziertes
integriertes Staubabsaugsystem verfügbar und kann separat
erworben werden.
27
Deutsch
DCH273, DCH274
Die Staubabsaugung wird durch eine elektrische
Verbindung 19 mit einem kompatiblen
Bohrhammer angetrieben.
DCH283
Die Staubabsaugung wird durch eine mechanische
Verbindung 19 mit einem kompatiblen
Bohrhammer angetrieben.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zur
Kompatibilität von geeignetem Zubehör..
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
28
English
HEAVY-DUTY CORDLESS ROTARY HAMMERDRILL
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
No-load speed
No-load Impact rate
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Maximum drilling range in steel/wood/concrete
Chuck
Collar diameter
Battery Type
Weight (without battery pack)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0–1150
0–4400
2.1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2.4
Noise and vibration total values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
L PA (emission sound pressure level)
dB(A)
86
L WA (sound power level)
dB(A)
97
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, HD =
Uncertainty K =
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
Uncertainty K =
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
Screwdriving
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
DCH254
18
1
0–1200
0–4500
2.1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
DCH273
18
1
0–1100
0–4600
2.1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
DCH274
18
1
0–1100
0–4600
2.1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
DCH283
18
1
0–980
0–4480
2.8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3.6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
8.5
1.5
m/s²
m/s²
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
8.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
DCH253
18
1
0–1200
0–4500
2.1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
29
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Heavy-Duty Cordless Rotary Hammerdrill
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.08.16
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
30
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
English
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
d )
e )
f )
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
g )
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for Rotary
Hammers
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control
can cause personal injury.
Hold power tools by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may contact
hidden wiring. Contact with a “live” wire will make exposed
metal parts of the tool “live” and could give the operator an
electrical shock.
31
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use clamps or other practical way to secure and support the
workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or
against your body is unstable and may lead to loss of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
operations cause chips to fly. Flying particles can cause
permanent eye damage. Wear a dust mask or respirator
for applications that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not attempt
to operate this tool without holding it with both hands. It
is recommended that the side handle be used at all times.
Operating this tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Do not operate this tool for long periods of time. Vibration
caused by hammer action may be harmful to your hands and
arms. Use gloves to provide extra cushion and limit exposure
by taking frequent rest periods.
Do not recondition bits yourself. Chisel reconditioning should
be done by an authorized specialist. Improperly reconditioned
chisels could cause injury.
Wear gloves when operating tool or changing bits. Accessible
metal parts on the tool and bits may get extremely hot
during operation. Small bits of broken material may damage
bare hands.
Never lay the tool down until the bit has come to a complete
stop. Moving bits could cause injury.
Do not strike jammed bits with a hammer to dislodge them.
Fragments of metal or material chips could dislodge and
cause injury.
Slightly worn chisels can be resharpened by grinding.
Keep the power cord away from the rotating bit. Do not
wrap the cord around any part of your body. An electric cord
wrapped around a spinning bit may cause personal injury and
loss of control.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary hammers:
• Injuries caused by touching the rotating parts or hot parts of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
working in concrete and/or masonry.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
32
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 6 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 7 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
33
English
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Battery Packs
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
cataloguenumber and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
34
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
English
Transporting the FLEXVOLT Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
TM
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
These battery packs may be used: Refer to Technical Data for
more information.
The DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283,
operate on a 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Refer to
Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless rotary hammerdrill
1 Side handle and depth rod
1Charger
1 Battery pack (D1, L1, M1, P1)
2 Battery packs (D2, L2, M2, P2)
3 Battery packs (D3, L3, M3, P3)
1 Keyless chuck (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
35
English
•
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Markings on Tool
Overload Clutch
The following pictograms are shown on the tool:
In case of jamming of a drill bit, the drive to the drill spindle is
interrupted. Because of the resulting forces, always hold the
tool with both hands and take a firm stance. After the overload,
release and depress the trigger to re-engage drive.
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
On units fitted with a mechanical clutch the indication that the
clutch has activated will be an audible ratcheting together with
increased vibration.
Visible radiation. Do not stare into light.
Electronic Clutch
Date Code Position
The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
Mechanical Clutch
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
9 SDS Plus tool holder
Variable speed switch
10 Sleeve
Forward/reverse button
11 Depth rod
Mode selector dial
12 Depth rod release button
Mode selector button
13 Worklight (DCH253,
Side handle
DCH254, DCH273, DCH274,
Battery pack
DCH283)
Release button
14
Utility hook (DCH273,
Main handle
DCH274, DCH283)
DCH273, DCH274
When the electronic clutch activates, the motor is repeatedly
switched on and off for a few seconds to replicate the feedback
associated with a mechanical clutch.
Anti-Rotation System (Fig. E)
DCH283
In addition to the clutch, an anti-rotation system offers increased
user comfort and safety through an on-board, anti-rotation
technology capable of detecting if the user loses control of
the hammer. When a jam is detected, the torque and speed are
reduced instantly. This feature prevents self rotation of the tool
reducing the occurrence of wrist injuries.
The anti-rotation system indicator 15 will illuminate to
indicate status.
Indicator
OFF
SOLID
Intended Use
Your cordless rotary hammerdrill has been designed for
professional drilling and hammerdrilling applications, as well as
screwdriving and chipping applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your cordless rotary hammerdrill is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
36
Diagnosis
Tool is functioning
normally
Solution
Follow all warnings and instructions
when operating the tool.
Anti-Rotation
System has
been activated
(ENGAGED)
With the tool properly supported,
release trigger. The tool will function
normally when the trigger is depressed
again and the indicator light will go out
Active Vibration Control
For best vibration control, hold the tool as described in Proper
Hand Position.
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the hammer mechanism. Lowering hand and arm vibration,
it allows more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
The hammer only needs enough pressure to engage the active
vibraton control. Applying too much pressure will not make
the tool drill or chip faster and active vibration control will
not engage.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
English
installing attachments / accessories or when making
repairs. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 6 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the
Tool Handle
1. Align the battery pack 6 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 7 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert batter)y pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 14 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Side Handle (Fig. A)
WARNING: To reduce the risk of personal injury, ALWAYS
operate the tool with the side handle properly installed.
Failure to do so may result in the side handle slipping
during tool operation and subsequent loss of control. Hold
tool with both hands to maximize control.
The side handle 5 clamps to the front of the gear case and
may be rotated 360˚ to permit right- or left-hand use. The side
handle must be tightened sufficiently to resist the twisting
action of the tool if the accessory binds or stalls. Be sure to grip
the side handle at the far end to control the tool during a stall.
To loosen side handle, rotate counterclockwise.
To Adjust the Depth Rod (Fig. C)
1. Push in and hold the depth rod release button 12 on the
side handle.
2. Move the depth rod 11 so the distance between the
end of the rod and the end of the bit equals the desired
drilling depth.
3. Release the button to lock rod into position. When drilling
with the depth rod, stop when end of rod reaches surface
of material.
Utility Hook (Fig. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
A utility hook 14 is fitted below the main handle 8 on the left
side of the tool. To extend the utility hook pull it out from the
side of the tool. To store the utility hook push it back flush with
the side of the tool. If use of the hook is not desired at all, it can
be removed completely.
To Remove and/or Reinstall the
Utility Hook
1. Position the utility hook into the extended position and
remove the hex head screw located on the underside of the
main handle.
2. Pull out the utility hook until it is free from the unit.
3. To reinstall, insert the utility hook into the the slot below the
main handle. NOTE: On the DCH273 and DCH274 models
the hook can be installed on either side of the handle. The
slot may be covered with a sticker. Either remove the sticker
or pierce the sticker to expose the slot underneath.
4. Re-insert the hex screw and tighten securely.
Bit and Bit Holder
WARNING: Burn Hazard. ALWAYS wear gloves when
changing bits. Accessible metal parts on the tool and bits
may get extremely hot during operation. Small bits of
broken material may damage bare hands.
The hammerdrill can be fitted with different bits depending on
the desired application. Use sharp drill bits only.
Bit Reccomendations
• For wood, use twist bits, spade bits, power auger bits or
hole saws.
• For metal, use high-speed steel twist drill bits or hole saws.
Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions
are cast iron and brass which should be drilled dry.
• For masonry, such as brick, cement, cinder block, etc., use
carbide-tipped bits rated for percussion drilling.
SDS Plus Bit Holder (Fig. F)
NOTE: Special adapters are needed to use the SDS plus tool
holder with straight shank bits and hexagonal screwdriver bits.
Refer to Optional Accessories.
To insert a drill bit or other accessory:
1. Insert the shank of the bit about 19 mm into SDS Plus
tool holder.
2. Push and rotate bit until it locks in place. The bit will be
securely held.
3. To release bit, pull the sleeve 10 back and remove the bit.
37
English
Keyless Chuck (Fig. G)
Operation Modes (Fig. A)
DCH254, DCH274
On some hammerdrills, a keyless chuck can be installed in place
of the SDS Plus bit holder.
WARNING: Never use standard chucks in the rotary
hammering mode.
WARNING: Do not select the operating mode when the
tool is running.
Your tool is equipped with a mode selector dial 3 to select the
mode appropriate to desired operation.
Replacing the SDS Plus Bit Holder with the Keyless Chuck
1. Select hammering only mode (see Operation Modes), this
locks the spindle to prevent it from rotating when unlocking
the removable tool holder.
2. Turn the locking collar 15 into the unlocked position and
pull the installed bit holder off.
3. Push the keyless chuck 16 onto the spindle 17 and turn
the locking collar into the locking position.
4. To replace the keyless chuck with the SDS Plus bit holder,
first remove the keyless chuck the same way as the SDS
Plus bit holder was removed. Then replace the SDS Plus
bit holder the same way as the keyless chuck was replaced.
To insert a drill bit or other accessory in keyless chuck:
1. Grasp the sleeve 18 of the chuck with one hand and use
the other hand grasping the base of the chuckl.
2. Rotate the sleeve counterclockwise (as viewed from the
front) far enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm into the chuck and
tighten securely by rotating the chuck sleeve clockwise
with one hand while holding the tool with the other hand.
Continue to rotate the chuck sleeve until several ratchet
clicks are heard to ensure full gripping power.
Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck sleeve and
one hand holding the tool for maximum tightness.
To release the accessory, repeat Steps 1 and 2 above.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments / accessories or when making
repairs. An accidental start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle 8 ,
with the other hand on the side handle 5 .
38
Symbol
Mode
Application
Screwdriving
Rotary Drilling
Drilling into steel, wood
and plastics
Rotary
Hammering
Drilling into concrete and
masonry
Hammering
only
Light chipping
To select an operating mode:
1. Depress the mode selector release button 4 .
2. Rotate the mode selector dial so that the arrow points to the
symbol corresponding with the desired mode.
NOTE: The mode selector 3 must be in rotary drilling, rotary
hammering or hammering only mode at all times. There are no
operable positions in between. It may be necessary to briefly
run the motor after having changed from 'hammering only' to
'rotary' modes in order to align the gears.
Performing an Application (Fig. A)
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL
INJURY, ALWAYS ensure workpiece is anchored or
clamped firmly. If drilling thin material, use a wood “backup” block to prevent damage to the material.
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction
of rotation.
1. Choose and install the appropriate chuck, adapter, and/or
bit onto to the tool. Refer to Bit and Bit Holders.
2. Using the mode selector dial 3 , select the mode
appropriate to desired application. Refer to
Operation Modes.
3. Adjust the side handle 5 as required.
4. Place the bit/chisel on the desired location.
5. Select the direction of rotation using the forward/reverse
button 2 . When changing the position of the control
button, be sure the trigger is released.
-- To select forward rotation, press the for­ward/re­verse
control button on the right side of the tool.
-- To select reverse, press the forward/reverse control
button on the left side of the tool.
NOTE: The center position of the control button locks
the tool in the off position.
6. Depress the trigger switch 1 . The farther you depress
the trigger switch, the faster the tool will operate. For
maximum tool life, use variable speed only for starting holes
or fasteners.
English
NOTE: Depending on your tool, depressing the trigger
switch activates a worklight 13 designed to illuminate the
immediate work surface. Refer to Description. The worklight
will automatically turn off 20 seconds after the trigger
switch is released.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump easily combustible
or explosive fluids (benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments / accessories or when making
repairs. An accidental start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Dust Extraction System (Fig. H)
For some compatible hammerdrills, a dedicated integrated dust
extraction system is available and can be purchased separately.
DCH273, DCH274
The dust extraction system is powered by an electrical
connection 19 to a compatible hammerdrill.
DCH283
The dust extraction system is powered by an mechanical
connection 19 to a compatible hammerdrill.
Consult your dealer for further information on the compatibility
of appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Various types of SDS Plus drill bits and chisels are available as
an option. Accessories and attachments used must be regularly
lubricated around the SDS Plus fitment.
39
Español
TALADRO PERCUTOR GIRATORIO SIN CABLE DE ALTA
RESISTENCIA
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tensión
Tipo
Velocidad en vacío
Frecuencia de impacto sin carga
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Máxima capacidad de perforación en acero/
madera/cemento
Mandril
Diámetro del collarín
Tipo de batería
Peso (sin batería)
VCC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
Valores totales de ruido y vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6:
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
86
86
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
97
97
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3
3
Perforación en hormigón
Valor de emisión de vibraciones ah, HD =
Incertidumbre K=
Cincelado
Valor de emisión de vibraciones ah, Cheq =
Incertidumbre K=
Perforación en metal
Valor de emisión de vibraciones ah, D =
Incertidumbre K=
Destornillador
Valor de emisión de vibraciones ah =
Incertidumbre K=
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
40
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Taladro percutor giratorio sin cable de alta
resistencia
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
11.08.16
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
41
Español
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
42
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Español
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
•
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas adicionales
para martillos rotativos
•
•
•
•
•
Póngase protectores para el oído. La exposición al ruido puede
causar pérdida auditiva.
Use las empuñaduras auxiliares suministradas con la
herramienta. La pérdida de control puede ocasionar
lesión personal.
Sostenga las herramientas eléctricas por las superficies de
agarre aisladas cuando realice una operación en la que la
herramienta de corte pueda estar en contacto con un cable
oculto. En caso de contacto con un cable cargado, se cargarán
las partes metálicas de la herramienta yello puede producir
una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la
pieza de trabajo a una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no proporciona
estabilidad y puede causar una pérdida de control.
Póngase gafas protectoras u otra protección para los ojos. Las
operaciones de martilleo pueden hacer que salgan volando
•
•
•
•
•
•
•
astillas. Las partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla antipolvo o un
respirador para las aplicaciones que produzcan polvo. Puede
que sea necesario utilizar una protección auditiva para la
mayoría de las aplicaciones.
Agarre firmemente la herramienta en todo momento. No
intente utilizar esta herramienta sin sujetarla con ambas
manos. Se recomienda usar la empuñadura lateral en todo
momento. El utilizar esta herramienta con una sola mano
ocasionará la pérdida de control. Asimismo puede ser
peligroso romper o encontrarse con materiales duros como
barras de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien antes
de utilizar la herramienta.
No utilice esta herramienta durante períodos largos de
tiempo. La vibración causada por la acción del martillo puede
ser perjudicial para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la exposición
tomándose periodos de descanso con frecuencia.
No repare las brocas usted mismo. La reparación de los
cinceles debe ser realizada por un especialista autorizado. Los
cinceles que no están bien reparados pueden causar lesiones.
Póngase guantes cuando utilice la herramienta o cambie las
brocas. Las partes metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente calientes durante el
funcionamiento. Los trozos pequeños de material roto pueden
dañar las manos desnudas.
No ponga nunca la herramienta hacia abajo hasta que
la broca se haya parado por completo. Las brocas en
movimiento pueden causar lesiones
No golpee las brocas atascadas con un martillo para sacarlas.
Pueden desprenderse fragmentos de metal o astillas de
material y ocasionar lesiones.
Los cinceles ligeramente desgastados pueden volver a
afilarse amolando.
Mantenga el cable eléctrico alejado de la broca en
movimiento. No enrolle el cable alrededor de ninguna parte
de su cuerpo. Un cable eléctrico enrollado en una broca
en movimiento puede ocasionar lesión personal y pérdida
de control.
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son inherentes al uso de
martillos rotativos:
• Lesiones provocadas al tocar las piezas que giran o piezas
calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de la normativa de seguridad
correspondiente y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Son
los siguientes:
• Dificultades auditivas.
• Riesgo de que los dedos queden atrapados al cambiar
el accesorio.
• Riesgos de salud causados por la inhalación del polvo
producido cuando se trabaja en hormigón y/o mampostería.
43
Español
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
•
•
•
•
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
44
•
•
•
•
•
•
•
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 6 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
Español
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 7 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
•
•
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
45
Español
•
•
•
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
46
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
Por ejemplo, la capacidad
y transporte
de Wh de transporte puede
indicar 3 x 36 Wh, lo que
significa 3 baterías de 36
Español
Wh cada una. La capacidad de uso de Wh puede indicar 108 Wh
(1 batería implicada).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
USO (sin tapa de transporte). Ejemplo: La capacidad
de Wh indica 108 Wh (1 batería con 108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: La capacidad de Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de 36 Wh).
Tipo de baterÍa
El DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
funciona con un paquete de baterías de 18 Voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo perforador giratorio inalámbrico
1 Empuñadura lateral y varilla de profundidad
1Cargador
1 Paquete de pila (D1, L1, M1, P1)
2 Paquetes de pilas (D2, L2, M2, P2)
3 Paquetes de pilas (D3, L3, M3, P3)
1 Mandril sin llave (DCH254, DCH274)
1 Caja kit
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Póngase protección para los ojos.
Sólo para uso en interior.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Posición del Código de Fecha
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
No queme el paquete de baterías.
47
Español
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
10 Manguito
Interruptor de velocidad
variable
11 Varilla de profundidad
Botón de avance/retroceso 12 Botón de liberación de la
Dial selector de modo
varilla de profundidad
13 Luz de trabajo (DCH253,
Botón selector de modo
DCH254, DCH273, DCH274,
Empuñadura lateral
DCH283)
Paquete de baterías
14
Gancho para cinturón
Botón de liberación
(DCH273, DCH274,
Empuñadura principal
DCH283)
Portabroca SDS Plus
Uso Previsto
antigiratoria integrada capaz de detectar si el usuario pierde
el control del taladro. Cuando se detecta un atasco, el par y
la velocidad se reducen de forma instantánea. Esta función
evita el giro automático de la herramienta, reduciendo las
probabilidades de daños en las muñecas.
El indicador de sistema antigiratorio 15 se ilumina para indicar
el estado.
Indicador
Diagnóstico
Solución
APAGADO La herramienta funciona Siga las advertencias y las instrucciones
normalmente
cuando utilice la herramienta.
SÓLIDO
El sistema antigiratorio Sosteniendo bien la herramienta, suelte
ha sido activado
el gatillo. La herramienta funciona
(EMBRAGADO) normalmente al volver a pulsar el gatillo y la
luz del indicador se apaga.
Control de vibración activo
Su taladro percutor giratorio sin cable ha sido diseñado para
aplicaciones de taladrado y taladrado de percusión, así como
para las aplicaciones de atornillado y desbaste.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Su taladro percutor giratorio sin cable es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Para un mejor control de vibración, mantenga la herramienta
como se describe en la Posición adecuada de las manos.
El control de vibración activo neutraliza la vibración de rebote
del mecanismo percutor. Disminuir la vibración en brazos y
manos permite un uso más cómodo durante largos periodos de
tiempo y prolonga la duración de la unidad.
El taladro solo necesita la presión suficiente para activar el
control de vibración activo. Si aplica demasiada presión, la
herramienta no perforará o desbastará más velozmente y no se
activará el control de vibración activo.
Limitador de par
En caso de atascamiento de una broca, se interrumpe el impulso
al husillo de la broca. Debido a las fuerzas resultantes, aferre
siempre la herramienta con ambas manos y adopte una postura
firme. Después de una sobrecarga, suelte y apriete el gatillo para
re-embragar el impulso.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de hacer cualquier
ajuste o de extraer o colocar acoplamientos o
accesorios o de hacer reparaciones. El arranque
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
Embrague mecánico
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 6 está completamente cargado.
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
En las unidades dotadas de un embrague mecánico, al activarse
el embrague se oye un trinqueteo y aumenta la vibración.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
Embrague electrónico
DCH273, DCH274
Si se activa el embrague electrónico, el motor se apaga y se
enciende repetidamente durante unos segundos para replicar la
respuesta asociada con el embrague mecánico.
Sistema antigiratorio (Fig. E)
DCH283
Además del embrague, el sistema antigiratorio ofrece al
usuario más comodidad y seguridad mediante una tecnología
48
1. Alinee el paquete de baterías 6 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 7 y tire firmemente
del paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
Español
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 14 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Empuñadura lateral (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, utilice SIEMPRE la herramienta con la
empuñadura lateral correctamente instalada. En caso
contrario, la empuñadura lateral podría deslizarse durante
el uso, con la consiguiente pérdida de control de la
herramienta. Sostenga la herramienta con ambas manos
para maximizar el control.
La empuñadura lateral 5 se engancha a la parte frontal de la
caja de velocidades y puede girarse a 360º para permitirle usar
el aparato con la mano derecha o izquierda. Hay que apretar
suficientemente la empuñadura lateral para resistir la acción
de torsión de la herramienta si el accesorio se traba o se para.
Asegúrese de aferrar la empuñadura por el extremo para
controlar la herramienta cuando se para.
Para aflojar la empuñadura lateral, gírela en sentido antihorario.
Para ajustar la varilla de profundidad
(Fig. C)
1. Apriete y mantenga apretado el botón de liberación de la
varilla de profundidad 12 de la empuñadura lateral.
2. Mueva la varilla de profundidad 11 de modo
que la distancia entre el extremo de la varilla y el
extremo de la broca equivalga a la profundidad de
perforación deseada.
3. Suelte el botón para bloquear la varilla en su posición.
Cuando perfore con la varilla de profundidad, detenga
la herramienta cuando el final de la varilla llegue a la
superficie del material.
cinturón, empújelo hacia atrás alineándolo con el costado de
la herramienta. Si no desea utilizar el gancho, puede extraerlo
completamente.
Sacar y/o poner el gancho para cinturón
1. Coloque el gancho para cinturón en posición extendida y
quite el tornillo de cabeza hexagonal situado debajo de la
empuñadura principal.
2. Tire del gancho para cinturón para separarlo de la unidad.
3. Para volver a ponerlo, inserte el gancho para cinturón en la
ranura debajo de la empuñadura principal. NOTA: En los
modelos DCH273 y DCH274, el gancho puede montarse
a ambos lados de la empuñadura. La ranura puede estar
cubierta con una pegatina. Quite la pegatina o perfórela
para exponer la ranura que está debajo.
4. Vuelva a insertar el tornillo hexagonal y apriételo bien.
Broca y portabroca
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. SIEMPRE
use guantes cuando cambie las brocas. Las piezas
metálicas accesibles de la herramienta y las brocas
alcanzan temperaturas extremadamente altas durante
el funcionamiento. Los trozos pequeños del material roto
pueden dañar las manos desnudas.
El taladro percutor puede equiparse con diferentes tipos de
brocas dependiendo del trabajo que se desea realizar. Utilice
solo brocas afiladas.
Recomendaciones para brocas
• Para madera, utilice brocas roscadas, brocas de pala, brocas
de barrena o brocas huecas cilíndricas con borde cortante.
• Para metal, utilice brocas roscadas de acero para
herramientas de corte o brocas huecas cilíndricas con borde
cortante. Utilice un lubricante de corte cuando perfore
metales. Las excepciones son el latón y la fundición, que
deberán perforarse en seco.
• Para mampostería, como ladrillo, cemento, bloque de
escoria, etc., use brocas con punta de carburo para taladrado
de percusión.
Portabroca SDS Plus (Fig. F)
NOTA: Se requieren adaptadores especiales para usar el
portabroca SDS Plus con brocas de mango recto y puntas de
atornillar hexagonales. Consulte Accesorios opcionales.
Gancho para cinturón (Fig. A, D)
Para introducir una broca u otro accesorio:
1. Inserte el mango de la broca 19 mm aproximadamente en
el portabroca SDS Plus.
2. Empuje y gire la broca hasta que se bloquee en su lugar. La
broca deberá quedar bien sujeta.
3. Para sacar la broca, tire hacia atrás el manguito 10 y saque
la broca.
DCH273, DCH274, DCH283
Mandril sin llave (Fig. G)
El gancho para cinturón 14 se encuentra debajo de la
empuñadura principal 8 , a la izquierda de la herramienta.
Para extender el gancho para cinturón, tírelo hacia fuera desde
el costado de la herramienta. Para guardar el gancho para
DCH254, DCH274
Algunos taladros percutores pueden tener montado un mandril
sin llave en lugar del portabroca SDS Plus.
49
Español
ADVERTENCIA: No utilice nunca mandriles estándar en
modo taladro percutor rotatorio.
Cambiar el portabroca SDS Plus con el mandril sin llave
1. Seleccione solo el modo de percusión (consulte Modos de
funcionamiento), esto bloquea el husillo para evitar que
gire al desbloquear el portabroca extraíble.
2. Gire el collarín de bloqueo 15 hacia la posición de
desbloqueo y extraiga el portabroca.
3. Empuje el mandril sin llave 16 hacia el husillo 17 y gire el
collarín de bloqueo hacia la posición de bloqueo.
4. Para cambiar el mandril sin llave con el portabroca SDS
Plus, primero saque el mandril sin llave del mismo modo
que sacó el portabroca SDS Plus. A continuación, sustituya
el portabroca SDS Plus del mismo modo que sustituyó el
mandril sin llave.
Para introducir una broca u otro accesorio en el mandril
sin llave:
1. Aferre el manguito 18 del mandril con una mano y con la
otra aferre la base del mandril.
2. Gire el manguito en sentido antihorario (como se muestra
desde el frente) lo suficiente para colocar el accesorio
deseado.
3. Introduzca el accesorio 19 mm aproximadamente en el
mandril y apriete con firmeza girando el manguito del
mandril en sentido horario con una mano, y sosteniendo
la herramienta con la otra. Siga girando el manguito del
mandril hasta que oiga varios clics para garantizar un agarre
al completo.
Asegúrese de apretar el mandril con una mano el manguito
del mandril y con la otra, sostenga la herramienta para lograr el
máximo apriete.
Para sacar el accesorio, repita los pasos 1 y 2 anteriores.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de hacer cualquier
ajuste o de extraer o colocar acoplamientos o
accesorios o de hacer reparaciones. El arranque
accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura principal 8 y la otra en la
empuñadura lateral 5 .
50
Modos de funcionamiento (Fig. A)
ADVERTENCIA: No seleccione el modo de
funcionamiento cuando la herramienta está en
funcionamiento.
Su herramienta está equipada con un dial selector de modo 3 para seleccionar el modo correcto de operación deseada.
Símbolo
Modo
Taladro
giratorio
Taladrado
de percusión
giratorio
Solo percusión
Aplicación
Destornillador
Taladrado de acero, madera
y plástico
Taladrado en hormigón y
mampostería
Desbaste ligero
Para seleccionar un modo de funcionamiento:
1. Apriete el botón selector de modo 4 .
2. Gire el dial selector de modo de manera que la flecha
apunte al símbolo que corresponda con el modo deseado.
NOTA: El selector de modo 3 debe estar siempre en taladrado
giratorio, taladrado de percusión o solo percusión únicamente.
No existen posiciones operativas intermedias. Puede que sea
necesario hacer funcionar brevemente el motor después de
cambiar de modo ’solo percusión’ a ’giratorio’ para alinear los
engranajes.
Realizar una tarea (Fig. A)
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
LESIONES PERSONALES, COMPRUEBE SIEMPRE que la
pieza de trabajo esté bien anclada o fijada. Si perfora un
material fino, utilice un bloque de madera de soporte para
evitar daños al material.
ADVERTENCIA: Espere siempre a que el motor se detenga
por completo antes de cambiar la dirección de giro.
1. Escoja y coloque el mandril, adaptador y/o broca adecuado
en la herramienta. Consulte Broca y portabroca.
2. Usando el dial selector de modo 3 , seleccione el modo
apropiado para la operación que desea realizar. Consulte
Modos de funcionamiento.
3. Ajuste la empuñadura lateral 5 según sea necesario.
4. Coloque la broca/cincel en el lugar que desee.
5. Seleccione la dirección de rotación usando el botón de
avance/retroceso 2 . Cuando cambie la posición del botón
de control, asegúrese de haber soltado el gatillo.
-- Para seleccionar el giro hacia delante, pulse el botón de
control de avance/retroceso ubicado en la parte derecha
de la herramienta.
-- Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el botón
de control de avance/retroceso ubicado en la parte
izquierda de la herramienta.
NOTA: La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en posición de apagado.
Español
6. Pulse el gatillo 1 . Cuanto más apriete el gatillo, más rápido
funcionará la herramienta. Para lograr la mayor duración de
la herramienta, utilice exclusivamente la velocidad variable
para empezar orificios o fijaciones.
NOTA: Dependiendo de su herramienta, al apretar el gatillo
se activa una luz de trabajo 13 diseñada para iluminar la
superficie de trabajo inmediata. Consulte Descripción. La
luz de trabajo se apagará automáticamente 20 segundos
después de soltar el gatillo.
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar o bombear
fácilmente líquidos combustibles o explosivos
(bencina, alcohol, etc.).
• No mezcle ni agite líquidos inflamables etiquetados
como tal.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de hacer cualquier
ajuste o de extraer o colocar acoplamientos o
accesorios o de hacer reparaciones. El arranque
accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Hay varios tipos de brocas y cinceles SDS Plus opcionales.
Los accesorios y acoplamientos deben usarse debidamente
lubricados alrededor de la guarnición del SDS Plus.
Sistema de extracción de polvo (Fig. H)
Para algunos taladros percutores compatibles hay a disposición
un sistema de extracción de polvo integrado y dedicado, que
puede comprarse por separado.
DCH273, DCH274
El sistema de extracción de polvo es accionado por una
conexión eléctrica 19 a un taladro percutor compatible.
DCH283
El sistema de extracción de polvo es accionado por una
conexión mecánica 19 a un taladro percutor compatible.
Consulte a su distribuidor para obtener más información acerca
de la compatibilidad de los accesorios adecuados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
51
Français
MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR ROTATIF SANS FIL DE
QUALITÉ INDUSTRIELLE
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Vitesse à vide
Puissance de percussion à vide
Énergie de choc individuel (EPTA 05/2009)
Plage de perçage maximum dans l’acier/bois/béton
Mandrin
Diamètre du collier
Type de batterie
Poids (sans bloc batterie)
VCC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6 :
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
86
86
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
97
97
K(incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3
3
Perçage dans le béton
Valeur d’émission de vibrations ah, HD =
Incertitude K =
Burinage
Valeur d’émission de vibrations ah, Cheq =
Incertitude K =
Perçage du métal
Valeur des émissions de vibrations ah,D =
Incertitude K =
Vissage
Valeur d’émission de vibrations ah =
Incertitude K =
52
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Marteau perforateur burineur rotatif sans
fil de qualité industrielle
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
11.08.16
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
53
Français
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
54
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
Français
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
•
•
•
•
•
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
•
•
•
•
•
•
Porter un dispositif de protection auditif. Le bruit en résultant
pourrait occasionner une perte de l’acuité auditive.
Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec l’outil. Une
perte de contrôle de l’outil pourrait occasionner des
dommages corporels.
Tenir les outils par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’outil de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés. Tout contact avec un
fil sous tension met les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et peut électrocuter l’utilisateur.
Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen, pour fixer et
immobiliser le matériau sur une surface stable. Tenir la pièce à
la main ou contre son corps offre une stabilité insuffisante qui
pourrait vous en faire perdre le contrôle.
Porter des lunettes de protection ou tout autre dispositif
de protection oculaire. Le martelage produit des particules
volantes. Ces particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque anti-poussières ou
un appareil de protection des voies respiratoires pour toute
application productrice de poussières. Une protection auditive
peut s’avérer nécessaire pour la plupart des applications.
Maintenir systématiquement l’outil fermement. Ne pas
tenter d’utiliser cet outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la poignée latérale.
Le fait d’utiliser cet outil à une main pourra vous en faire
perdre le contrôle. Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer dangereux. Arrimer
soigneusement la poignée latérale avant toute utilisation.
•
•
Ne pas utiliser cet outil pendant des périodes prolongées.
Les vibrations causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter des gants pour
amortir les vibrations, et pour limiter les risques, faire des
pauses fréquentes.
Ne pas remettre à neuf les forets soi-même. La remise à neuf
de tout burin doit être effectuée par un spécialiste agréé.
Tout burin remis à neuf incorrectement pose des risques de
dommages corporels.
Porter des gants lors de l’utilisation de l’outil ou le changement
de burin. Les parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant l’utilisation. De
petits débris de matériau pourraient blesser les mains nues.
Attendre systématiquement l’arrêt complet de la mèche/burin
avant de déposer l’outil où que ce soit. Des burins/mèches en
rotation posent des risques de dommages corporels.
Ne pas asséner des coups de marteau sur des burins coincés
pour les déloger. Des fragments de métal ou de matériau
pourraient être éjectés et causer des dommages corporels.
Les burins légèrement usés peuvent être réaffutés.
Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart d’une mèche
en rotation. Ne pas enrouler le cordon autour d’une partie
quelconque de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques de dommages
corporels et de la perte de contrôle de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation des marteaux
électropneumatiques :
• Blessures occasionnées par le contact avec des pièces en
rotation ou chaudes de l'outil.
Malgré l'application des règles de sécurité adéquates et la mise
en place des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne
peuvent être évités. Il s'agit de :
• Diminution de l'acuité auditive.
• Risque de pincement des doigts en changeant l'accessoire.
• Risques sanitaires occasionnés par l'inhalation de la poussière
générée par le travail du béton et de la pierre.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
55
Français
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
•
•
•
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
•
•
•
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
•
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
•
56
•
•
•
•
•
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 6 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
Français
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 7 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
57
Français
•
•
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
58
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport peut par
le transport
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d’utilisation en
Wh peut être de 108 Wh (sous entendue, 1 batterie).
Français
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
fonctionne avec un bloc batterie de 18 Volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Ce carton comprend :
1 Marteau-perforateur sans fil
1 Poignée latérale et tige de profondeur
1Chargeur
1 Bloc batterie (D1, L1, M1, P1)
2 Blocs batterie (D2, L2, M2, P2)
3 Blocs batterie (D3, L3, M3, P3)
1 Mandrin sans clé (DCH254, DCH274)
1 Boîte de kit
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Étiquettes sur l’appareil
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 Wh).
59
Français
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
8 Poignée principale
Interrupteur à variateur de
vitesse
9 Porte-outil SDS Plus
Bouton de sélection du
10 Manchon
sens de rotation
11 Tige de profondeur
Molette de sélection de
12 Bouton de libération de la
mode
tige de profondeur
Bouton de libération du
13 Éclairage de travail
sélecteur de mode
(DCH253, DCH254,
Poignée latérale
DCH273, DCH274,
Bloc-batterie
DCH283)
14 Crochet utilitaire (DCH273,
Bouton de libération
DCH274, DCH283)
Système anti-rotation (Fig. E)
DCH283
En plus de l’embrayage, un système anti-rotation offre un
meilleur confort et une plus grande sécurité grâce à une
technologie anti-rotation intégrée, capable de détecter la perte
de contrôle du marteau de la part de l’utilisateur. Lorsqu’un
blocage est détecté, le couple et la vitesse sont instantanément
réduits. Cette fonction empêche la rotation de l’outil sur luimême, réduisant ainsi le risque de blessures au poignet.
Le voyant indicateur du système anti-rotation 15 s’allume pour
indiquer que le système est actif.
Voyant
ÉTEINT
Diagnostic
L’outil fonctionne
normalement
FIXE
Le système antiRelâchez la gâchette en soutenant bien
rotation a été activé
l’outil. L’outil fonctionne à nouveau
(ENCLENCHÉ)
normalement une fois la gâchette à nouveau
enfoncée et le voyant éteint
Utilisation Prévue
Votre marteau perforateur burineur sans fil a été conçu
pour les applications de perçage et de perçage à percussion
professionnelles, ainsi que pour les applications de vissage et
de burinage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ce marteau perforateur burineur rotatif sans fil est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Limiteur de couple
En cas de blocage d’un foret, l’entraînement de la tige de ce
foret est interrompu. Du fait des forces qui en résultent, tenez
toujours l’outil à deux mains et gardez une posture stable.
Après une surcharge, relâchez et enfoncez la gâchette pour
ré-enclencher l’entraînement.
Embrayage mécanique
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Sur les modèles dotés d’un embrayage mécanique, l’activation
de ce dernier est indiqué par un cliquetis et de fortes vibrations.
Embrayage électronique
DCH273, DCH274
Lorsque l’embrayage électronique se déclenche, le moteur
s’allume et s’éteint de façon répétée pendant quelques
secondes pour reproduire l’effet de retour associé à
l’embrayage mécanique.
60
Solution
Respectez tous les avertissements et toutes
les instructions lorsque l’outil est en marche.
Contrôle actif des vibrations
Pour un meilleur contrôle des vibrations, maintenir l'outil tel que
décrit dans Position correcte des mains.
Le contrôle actif des vibrations neutralise les vibrations
de rebond du mécanisme de percussion. En réduisant les
vibrations sur les bras et les mains, il permet une utilisation
plus confortable et plus longue et prolonge la durée de vie de
la machine.
Le marteau ne nécessite qu’une pression suffisante pour
enclencher le contrôle actif des vibrations. Une pression
trop importante n’augmente pas la vitesse de perforation
ou de burinage et empêche le contrôle actif des vibrations
de s’enclencher.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de
blessures graves, éteignez l’outil et débranchez le
bloc-batterie avant de procéder à tout réglage,
d’installer/retirer tout équipement / accessoire
ou d’effectuer des réparations. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 6 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 6 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Français
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 7 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 14 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Poignée latérale (Fig.A)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
utilisez TOUJOURS l’outil avec la poignée latérale
correctement installée. Dans le cas contraire, la poignée
latérale peut glisser pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner une perte de contrôle. Tenez l’outil des deux
mains pour maximiser le contrôle.
La poignée latérale 5 se fixe sur l’avant du carter d’engrenage
et elle peut être pivotée à 360° pour permettre l’utilisation
de la main droite ou de la gauche. La poignée latérale doit
être suffisamment serrée afin de résister à la torsion de l’outil
si l’embout se coince ou se dérobe. Assurez-vous de saisir la
poignée latérale au plus loin pour pouvoir garder le contrôle de
l’outil en cas de calage.
Pour desserrer la poignée latérale, tournez dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Pour régler la tige de profondeur (Fig. C)
1. Maintenez enfoncé le bouton de libération de la tige de
profondeur 12 sur la poignée latérale.
2. Déplacez la tige de profondeur 11 de sorte que la
distance entre l’extrémité de la tige et l’extrémité de
l’embout soit égale à la profondeur de perçage désirée.
3. Relâchez le bouton pour verrouiller la tige en position.
Lors du perçage avec la tige de profondeur, arrêtezvous lorsque l’extrémité de la tige atteint la surface
du matériau.
Crochet utilitaire (Fig. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Un crochet 14 se trouve sous la poignée principale 8 sur le
côté gauche de l’outil. Pour sortir le crochet, tirez-le par le côté
de l’outil. Pour ranger le crochet, renfoncez-le sur le côté de
l’outil. Si l’utilisation du crochet n’est pas du tout nécessaire, vous
pouvez carrément le retirer.
Pour retirer et/ou réinstaller le crochet
1. Dépliez le crochet de ceinture et retirez la vis à 6 pans située
sous la poignée principale.
2. Tirez sur le crochet pour le sortir de la machine.
3. Pour le réinstaller, insérez-le dans la fente sous la poignée
principale. REMARQUE : Sur les modèles DCH273 et
DCH274 le crochet peut être installé des deux côtés de
la poignée. Il se peut que la fente soit recouverte d’un
autocollant. Vous pouvez soit retirer cet autocollant soit le
transpercer pour accéder à la fente.
4. Réinsérez la vis à 6 pans et vissez-la fermement.
Embout et porte-embout
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Portez TOUJOURS
des gants lors du changement d’embout. Les parties
métalliques accessibles de l’outil et les embouts peuvent
devenir extrêmement chauds pendant l’utilisation. Les
petits morceaux de matière peuvent blesser les mains.
Le marteau perforateur peut être équipé de différents embouts
en fonction de l’application à réaliser. N’utilisez que des
mèches bien aiguisées.
Recommandations concernant les embouts
• Pour le bois, utilisez des embouts hélicoïdaux, des mèches
plates, des mèches de tarière ou des cloches.
• Pour le métal, utilisez des mèches torsadées en acier à
coupe rapide ou des cloches. Utilisez un lubrifiant de coupe
pour le perçage des métaux. La fonte et le laiton doivent en
revanche être percés à sec.
• Pour la maçonnerie comme la brique, le ciment, le parpaing,
etc, utilisez des embouts à pointe de carbure adapté au
perçage à percussion.
Porte-embout SDS Plus (Fig. F)
REMARQUE : Des adaptateurs spéciaux sont nécessaire pour
utiliser le porte-embout SDS plus avec des embouts à tige droite
et des embouts de tournevis à 6 pans. Consultez la section
Accessoires en option.
Pour insérer une mèche ou un autre accessoire :
1. Insérez la tige de l’embout d’environ 19 mm dans le porteoutil SDS Plus.
2. Poussez et tournez l’embout jusqu’à ce qu’il se verrouille en
place. L’embout est alors fermement maintenu.
3. Pour libérer l’embout, tirez le manchon 10 vers l’arrière et
retirez l’embout.
Mandrin sans clé (Fig. G)
DCH254, DCH274
Sur certains marteaux perforateurs, il est possible de remplacer
le porte-embout SDS Plus par un mandrin sans clé.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais les mandrins
standard en mode de percussion rotative.
61
Français
Remplacement du porte-embout SDS Plus par le mandrin
sans clé
1. Sélectionnez le mode Percussion seulement (voir Modes
de fonctionnement), ceci permet de bloquer l’axe afin
d’éviter qu’il ne tourne lors du déverrouillage du porte-outil
amovible.
2. Tournez le collier de verrouillage 15 sur la position
Déverrouillage et sortez le porte-embout installé.
3. Enfoncez le mandrin sans clé 16 sur l’axe 17 et tournez le
collier de verrouillage sur la position Verrouillage.
4. Pour remplacer le mandrin sans clé par le porte-embout SDS
Plus, retirez d’abord le mandrin sans clé de la même manière
que pour le retrait du porte-embout SDS Plus. Replacez
ensuite le porte-embout SDS Plus de la même manière que
pour l’installation du mandrin sans clé.
Pour insérer une mèche ou un autre accessoire dans le
mandrin sans clé :
1. Tenez le manchon 18 du mandrin d’une main et utilisez
l’autre main pour tenir la base du mandrin.
2. Tournez le manchon dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (vue de devant) jusqu’à pouvoir insérer
l’accessoire désiré.
3. Insérez l’accessoire d’environ 19 mm dans le mandrin et
serrez fermement en tournant le manchon du mandrin dans
le sens des aiguilles d’une montre d’une main tout en tenant
l’outil de l’autre main. Continuer à tourner le manchon du
mandrin jusqu’à entendre plusieurs déclics du cliquet pour
assurer la meilleure prise.
S’assurer de serrer le mandrin avec une main sur le manchon du
mandrin et l’autre main tenant l’outil pour un meilleur serrage.
Pour libérer l’accessoire, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de
blessures graves, éteignez l’outil et débranchez le
bloc-batterie avant de procéder à tout réglage,
d’installer/retirer tout équipement / accessoire
ou d’effectuer des réparations. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Position correcte des mains (Fig. E)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
62
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 8 et l’autre main sur la poignée latérale 5 .
Modes de fonctionnement (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne changez pas le mode de
fonctionnement lorsque l’outil est en marche.
Votre outil est équipé d’une molette de sélection de mode
3 qui permet de choisir le bon mode de fonctionnement en
fonction de l’opération à réaliser.
Symbole
Mode
Application
Vissage
Perçage rotatif
Perçage de l’acier, du bois
et du plastique
Percussion
rotative
Perçage de béton et de
maçonnerie
Percussion
seulement
Burinage léger
Pour choisir un mode de fonctionnement :
1. Enfoncez le bouton de libération du sélecteur de mode 4 .
2. Tournez la molette de sélection de mode de façon que la
flèche pointe vers le symbole correspondant au mode voulu.
REMARQUE : Le sélecteur de mode 3 doit toujours être
en mode perçage rotatif, percussion rotative ou percussion
seulement. Il n’existe aucune autre position utilisable entre ces
positions. Il peut être nécessaire de faire brièvement tourner le
moteur après être passé du mode «Percussion seulement» aux
modes «Rotatifs» afin de réaligner les pignons.
Exécuter un tâche (Fig. A)
AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE
BLESSURES, ASSUREZ-VOUS, TOUJOURS que la pièce
à travailler est fermement ancrée ou attachée. En cas de
perçage d’un matériau fin, utilisez un morceau de bois en
support afin de ne pas endommager la matière.
AVERTISSEMENT : attendez toujours que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le sens de rotation.
1. Choisissez et installez sur l’outil le mandrin, l’adaptateur et/
ou l’embout approprié. Consultez la section Embout et
porte-embout.
2. À l’aide de la molette de sélection de mode 3 , choisissez le
mode de fonctionnement adapté à l’application. Consultez
la section Modes de fonctionnement.
3. Réglez la poignée latérale 5 si nécessaire.
4. Placez l’embout/le ciseau à l’emplacement voulu.
5. Sélectionnez le sens de rotation à l’aide du bouton de
réglage du sens de rotation 2 . Avant de changer la position
du bouton de commande, assurez-vous que la gâchette est
bien relâchée.
Français
-- Pour sélectionner le sens de rotation avant, enfoncez le
bouton de commande du sens de rotation sur le côté
droit de l’outil.
-- Pour sélectionner l’autre sens de rotation, enfoncez le
bouton de commande du sens de rotation sur le côté
gauche de l’outil.
REMARQUE : La position centrale du bouton de
commande verrouille l’outil en position d’arrêt.
6. Enfoncez l’interrupteur à gâchette 1 . Plus vous enfoncez la
gâchette, plus l’outil tourne vite. Pour augmenter la durée
de vie de l’outil, n’utilisez le variateur de vitesse que pour
démarrer le perçage ou le vissage.
REMARQUE : En fonction de votre outil, l’enfoncement de
la gâchette active un éclairage de travail 13 conçu pour
éclairer la surface de travail immédiate. Consultez la section
Descriptif. L’éclairage de travail s’éteint automatiquement 20
secondes après que la gâchette a été relâchée.
AVERTISSEMENT :
• N’utilisez pas cet outil pour mélanger ou pomper
plus facilement des fluides combustibles ou explosifs
(essence, alcool, etc.).
• Ne mélangez et ne remuez pas de liquides
inflammables étiquetés en conséquence.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de
blessures graves, éteignez l’outil et débranchez le
bloc-batterie avant de procéder à tout réglage,
d’installer/retirer tout équipement / accessoire
ou d’effectuer des réparations. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Différents types de mèches et de ciseaux SDS Plus sont
disponibles en option. Les accessoires et les pièces utilisés
doivent être régulièrement lubrifiés autour du point de raccord
SDS Plus.
Système d’extraction des poussières
(Fig. H)
Pour certains marteaux perforateurs compatibles, un système
d’extraction des poussières intégré est proposé à l’achat
séparément.
DCH273, DCH274
Le système d’extraction des poussières est alimenté par
un connecteur électrique 19 présent sur les marteaux
perforateurs compatibles.
DCH283
Le système d’extraction des poussières est alimenté par
un connecteur mécanique 19 présent sur les marteaux
perforateurs compatibles.
Contactez votre revendeur pour obtenir plus d’informations sur
les accessoires adaptés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
63
Italiano
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO A BATTERIA PER
USO INTENSIVO
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Velocità a vuoto
Colpi senza carico al minuto
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Campo di foratura massimo in acciaio/legno/
calcestruzzo
Mandrino
Diametro collare
Tipo batterie
Peso (senza batterie)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
Valori totali di rumorosità e vibrazione (somma vettore triassiale) secondo la direttiva EN60745-2-6:
LPA (livello di pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
86
86
LWA (livello di potenza sonora garantita)
dB(A)
97
97
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
Foratura calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni, HD =
Incertezza K =
Scalpellatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,Cheq =
Incertezza K =
Foratura metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah.D =
Incertezza K =
Avvitamento/Svitamento
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
64
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Tassellatore elettropneumatico a batteria
per uso intensivo
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
11.08.16
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
65
Italiano
b )
c )
d )
e )
f )
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
66
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
Italiano
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
•
•
•
•
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive specifiche per
tassellatori
•
•
•
•
•
•
•
Indossare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore può
causare danni all’udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite con l’apparato. La
perdita di controllo può causare lesioni personali.
Sostenere gli apparati elettrici con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui l’accessorio di
taglio potrebbe toccare cavi elettrici nascosti. Il contatto con
un cavo sotto tensione trasmette la corrente elettrica alle parti
metalliche dell’apparato e potrebbe provocare la folgorazione
dell’operatore.
Utilizzare morse o altre attrezzature adatte per sostenere e
bloccare il pezzo in lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il proprio corpo è
instabile e può far perdere il controllo dell’apparato.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per gli occhi.
Le operazioni di percussione possono emettere schegge.
Tali schegge possono causare danni permanenti alla vista.
Indossare una mascherina antipolvere o un respiratore per
operazioni che generano polveri. La maggior parte delle
applicazioni richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
Impugnare saldamente l’apparato, sempre. Non tentare di
azionare l’apparato sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura laterale. Azionare
questo apparato con una mano sola causa la perdita di
controllo. Anche lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere pericoloso. Stringere
saldamente l’impugnatura laterale prima dell’utilizzo.
Non azionare l’apparato per lunghi periodi senza interruzioni.
Le vibrazioni causate dall’azionamento del martello possono
essere dannose a mani e braccia. Indossare guanti per fornire
•
•
ulteriore smorzamento e limitare l’esposizione effettuando
frequenti pause.
Non ricondizionare le punte da soli. Il ricondizionamento
degli scalpelli deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.
Gli scalpelli non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
Indossare i guanti quando l’apparato è in funzione o mentre
si sostituiscono gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare roventi durante
il funzionamento. Pezzi di piccole dimensioni di materiale
frantumato possono provocare danni alle mani nude.
Non posare mai l’apparato finché l’accessorio non si sia
completamente arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
Non utilizzare il martello per rimuovere eventuali accessori
incastrati. Frammenti di metallo o schegge di materiale
possono staccarsi e causare lesioni.
Gli scalpelli leggermente consumati possono essere affilati
tramite molatura.
Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta rotante. Non
avvolgere il cavo attorno a nessuna parte del corpo. Un cavo
elettrico avvolto intorno alla punta rotante può causare lesioni
personali e la perdita di controllo.
Altri rischi
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei trapani
a rotopercussione:
• Lesioni causate dal contatto con parti in rotazione o calde
dell'elettroutensile.
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti e l'installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare tutti
i rischi correlati, ovvero:
• Diminuzione dell'udito.
• Rischio di schiacciamento delle dita durante
la sostituzione degli accessori.
• Rischi per la salute causati dall'inalazione di polveri generate
da lavori eseguiti su calcestruzzo e/o muratura.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
67
Italiano
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
•
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
•
68
•
•
•
•
•
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 6 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 7 sul pacco batteria.
Italiano
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
69
Italiano
•
•
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
70
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Per esempio, Il valore Wh di esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
trasporto indica 3 x 36 Wh, e trasporto
vale a dire 3 batterie da 36
Watt/ore ciascuna. Il valore
Wh d’uso indica 108 Watt/
ore (1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
Italiano
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Tassellatore elettropneumatico a batteria
1 Impugnatura laterale e asta di profondità
1Caricabatteria
1 Pacco batteria (D1, L1, M1, P1)
2 Pacchi batteria (D2, L2, M2, P2)
3 Pacchi batteria (D3, L3, M3, P3)
1 Mandrino autoserrante (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni acustiche.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Utilizzare protezioni oculari.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
USO (senza il coperchio di trasporto). Esempio: Il
valore Wh indica 108 Wh (1 batteria da 108 Wh).
TRASPORTO (con coperchio di trasporto integrato).
Esempio: Il valore Wh indica 3 x 36 Wh (3 batterie
da 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274,
DCH283 funziona con un pacco batteria da 18 Volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
8 Impugnatura principale
Interruttore di
azionamento a velocità
9 Portapunte SDS Plus
variabile
10 Manicotto
Pulsante avanti/indietro
11 Asticella di profondità
Manopola di selezione
12 Pulsante di rilascio
della modalità
dell’asticella di profondità
Pulsante di selezione della 13 Torcia (DCH253, DCH254,
modalità
DCH273, DCH274,
Impugnatura laterale
DCH283)
Pacco batteria
14 Gancio multiuso (DCH273,
Pulsante di rilascio
DCH274, DCH283)
71
Italiano
Utilizzo Previsto
Questo tassellatore elettropneumatico a batteria è stato
progettato per eseguire in modo professionale lavori di foratura,
tassellatura, avvitamento/svitamento e scheggiatura leggera.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo tassellatore elettropneumatico a batteria è un
elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Limitatore di coppia
In caso di inceppamento di una punta da trapano, la
trasmissione al mandrino del trapano viene interrotta. A causa
delle forze risultanti, tenere sempre l’utensile con entrambe
le mani e adottare una posizione stabile. Dopo il sovraccarico,
rilasciare e premere l’interruttore di azionamento a grilletto per
innestare nuovamente la trasmissione.
Frizione meccanica
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Sulle unità dotate di una frizione meccanica l’indicazione di
attivazione della frizione sarà un suono sibilante udibile insieme
a una maggiore vibrazione.
Indicatore
SPENTA
Diagnosi
Soluzione
L’utensile sta
Quando si utilizza l’utensile seguire tutte le
funzionando
avvertenze e le istruzioni.
normalmente
ACCESA Il sistema antirotazione Sostenendo opportunamente l’utensile
FISSA
è stato attivato
rilasciare l’interruttore di azionamento a
(INSERITO)
grilletto. Premendo di nuovo l’interruttore di
azionamento a grilletto, l’utensile riprenderà a
funzionare normalmente e la spia si spegnerà.
Controllo attivo delle vibrazioni
Per un miglior controllo delle vibrazioni, tenere lo strumento,
come descritto nella Corretto posizionamento delle mani.
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le vibrazioni
di rimbalzo dal meccanismo del tassellatore. Riducendo le
vibrazioni sulla mano e sul braccio, permette un uso più
confortevole per periodi di tempo più lunghi e aumenta la
durata dell’unità.
Il tassellatore necessita solo di una pressione sufficiente a
innestare il controllo attivo delle vibrazioni. Se si applica una
pressione eccessiva l’operazione di foratura non risulterà più
veloce e il controllo attivo delle vibrazioni non si innesterà.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare la
batteria prima di effettuare regolazioni o la
rimozione / installazione di accessori o quando
si effettua una riparazione. Un avviamento
accidentale può provocare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Frizione elettronica
DCH273, DCH274
Se la frizione elettronica si attiva, il motore viene ripetutamente
acceso e spento per alcuni secondi per replicare il meccanismo
di rimando associato a una frizione meccanica.
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 6 sia completamente carico.
Sistema antirotazione (Fig. E)
DCH283
Oltre alla frizione, un sistema antirotazione offre maggiore
comfort e sicurezza all’operatore tramite una tecnologia
integrata in grado di rilevare se l’operatore perde il controllo del
trapano. Quando viene rilevato un inceppamento, la coppia e la
velocità vengono ridotte all’istante. Questa funzione impedisce
la rotazione automatica dell’utensile, riducendo l’insorgenza di
lesioni al polso.
La spia del sistema antirotazione 15 si illumina per indicare
lo stato.
72
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 6 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 7 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Italiano
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 14 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Impugnatura laterale (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
utilizzare SEMPRE l’utensile con l’impugnatura laterale
correttamente installata. L’inosservanza di questa
precauzione potrebbe provocare lo scivolamento
dell’impugnatura laterale durante l’utilizzo dell’utensile
e la conseguente perdita di controllo. Tenere l’utensile
con entrambe le mani per incrementare al massimo
il controllo.
L’impugnatura laterale si aggancia alla parte anteriore dello
scomparto ingranaggi e può essere ruotata di 360° per
essere utilizzata sia con la mano destra che con la sinistra.
L’impugnatura laterale deve essere stretta a sufficienza per
resistere all’azione di torsione dell’utensile, in caso di grippaggio
o blocco dell’accessorio. Assicurarsi di afferrare l’impugnatura
laterale all’estremità opposta per controllare l’utensile in fase
di stallo.
Per allentare l’impugnatura laterale, ruotare in senso antiorario.
Regolazione dell’asticella di profondità
(Fig. C)
1. Spingere in dentro e tenere premuto il pulsante di rilascio
dell’asticella di profondità 12 sull’impugnatura laterale.
2. Spostare l’asticella di profondità 11 in modo che la
distanza tra l’estremità dell’asticella e l’estremità della
punta corrisponda alla profondità di foratura desiderata.
3. Rilasciare il pulsante per bloccare l’asticella in posizione.
Durante la foratura con l’asticella di profondità, fermarsi
quando l’estremità dell’asticella raggiunge la superficie
del materiale.
Gancio multiuso (Fig. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Al di sotto dell’impugnatura principale 8 sul lato sinistro
dell’utensile è montato un gancio multiuso 14 . Per estendere
il gancio multiuso, estrarlo dal lato dell’utensile. Per riporre il
gancio multiuso, spingerlo indietro a filo con il lato dell’utensile.
Se non si desidera utilizzarle il gancio multiuso, è possibile
rimuoverlo completamente.
Rimozione e/o reinstallazione del gancio
multiuso
1. Posizionare il gancio multiuso in posizione estesa e
rimuovere la vite a testa esagonale che si trova sul lato
inferiore dell’impugnatura principale.
2. Estrarre il gancio multiuso fino a quando non si stacca
dall’utensile.
3. Per reinstallare il gancio multiuso inserirlo nella scanalatura
che si trova sotto l’impugnatura laterale. NOTA: sui modelli
DCH273 e DCH274 il gancio può essere installato su
entrambi i lati dell’impugnatura. La scanalatura può essere
coperta con un adesivo. Rimuovere l’adesivo o perforarlo per
esporre la scanalatura sottostante.
4. Reinserire la vite esagonale e serrarla saldamente.
Punta e portapunta
AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Quando si cambiano
le punte indossare SEMPRE dei guanti. Le parti metalliche
accessibili sull’utensile e le punte potrebbero diventare
estremamente calde durante l’uso. Piccole particelle di
materiale rotto potrebbero danneggiare le mani nude.
Sul tassellatore possono essere montate punte diverse in
base all’applicazione desiderata. Utilizzare solamente
punte appuntite.
Raccomandazioni riguardanti le punte
• Per il legno, utilizzare punte elicoidali, mecchie, viti senza
fine o seghe a tazza.
• Per il metallo, utilizzare le punte elicoidali in acciaio super
rapido (HHS) o seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da
taglio quando si forano metalli. Fanno eccezione la ghisa e
l’ottone che vanno forati a secco.
• Per i prodotti in muratura, come mattoni, cemento,
blocchi forati in calcestruzzo, ecc., utilizzare punte dotata
all’estremità di placchette in widia e classificate per la
foratura a percussione
Portapunte SDS Plus (Fig. F)
NOTA: Per utilizzare il portapunte SDS Plus con le punte
a codolo cilindrico e le punte con attacco esagonale per
avvitamento/svitamento sono necessari speciali adattatori.
Consultare la sezione Accessori opzionali.
Per inserire una punta o un altro accessorio, procedere
come descritto di seguito.
1. Inserire il codolo della punta nel portapunte SDS Plus per
circa 19 mm .
2. Spingere e ruotare la punta finché non si blocca in
posizione. La punta verrà tenuta saldamente.
3. Per rilasciare la punta, tirare il manicotto 10 all’indietro e
rimuovere la punta.
Mandrino autoserrante (Fig. G)
DCH254, DCH274
In alcuni tassellatori elettropneumatici è possibile installare un
mandrino autoserrante al posto del portapunte SDS Plus
73
Italiano
AVVERTENZA: non impiegare mai mandrini standard
nella modalità operativa di foratura con percussione.
Sostituzione del portapunte SDS Plus con il mandrino
autoserrante
1. Selezionare la modalità Solo martellamento (vedere la
sezione Modalità operative). In questo modo l’albero si
blocca per impedire che ruoti quando viene sbloccato il
portapunte rimovibile.
2. Ruotare il collare di bloccaggio 15 fino alla posizione di
sblocco ed estrarre il portapunte installato.
3. Spingere il mandrino autoserrante 16 sull’albero 17 e
ruotare il collare di bloccaggio fino a bloccarlo.
4. Per sostituire il mandrino autoserrante con il portapunte
SDS Plus smontare prima il mandrino autoserrante,
seguendo la stessa procedura usata per rimuovere il
portapunte SDS Plus, quindi riposizionare il portapunte SDS
Plus seguendo la stessa procedura usata per sostituire il
mandrino autoserrante.
Per inserire una punta o un altro accessorio, procedere
come descritte di seguito.
1. Afferrare il manicotto 18 del mandrino con una mano e
usare l’altra mano per tenere la base.del mandrino.
2. Ruotare il manicotto in senso antiorario (visto dal davanti)
abbastanza per inserire l’accessorio desiderato.
3. Inserire l’accessorio all’interno del mandrino a una
profondità di circa 19 mm e serrarlo bene ruotando il
manicotto del mandrino con una mano e tenendo con l’altra
l’utensile. Continuare a ruotare il manicotto del mandrino
finché non si sentono diversi scatti del nottolino per
garantire la massima potenza di grippaggio.
Assicurarsi di serrare il mandrino con una mano sul manicotto
del mandrino e l’altra che tiene l’utensile, per la massima tenuta.
Per rilasciare l’accessorio, ripetere i passaggi 1 e 2 descritti sopra.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare la
batteria prima di effettuare regolazioni o la
rimozione / installazione di accessori o quando
si effettua una riparazione. Un avviamento
accidentale può provocare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 8 , e l’altra mano sull’impugnatura
laterale 5 .
74
Modalità operative (Fig. A)
AVVERTENZA: non selezionare la modalità operativa
quando l’utensile è in funzione.
Il tassellatore elettropneumatico è dotato di una manopola di
selezione della modalità 3 adatta per l’operazione desiderata.
Simbolo
Modalità
Foratura
rotativa
Foratura a
percussione
rotativa
Solo
martellamento
Applicazione
Avvitamento/Svitamento
Lavori su acciaio, legno e
plastica
Lavori su calcestruzzo e
muratura
Scalpellatura leggera
Per selezionare una modalità operativa, procedere
come descritto di seguito.
1. Premere il pulsante di rilascio del selettore di modalità 4 .
2. Ruotare la manopola di selezione della modalità in modo
che la freccia punti verso il simbolo corrispondente alla
modalità desiderata.
NOTA: la manopola di selezione della modalità 3 deve sempre
trovarsi nella posizione corrispondente alla modalità di foratura
rotativa, foratura a percussione rotativa o solo martellamento.
Non vi sono posizioni di modalità operative intermedie. Dopo
essere passati dalla modalità di solo martellamento a quella di
foratura rotativa potrebbe essere necessario avviare brevemente
il motore per allineare gli ingranaggi.
Esecuzione di un lavoro (Fig. A)
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI
PERSONALI ASSICURARSI SEMPRE che il pezzo da
lavorare sia ancorato o fissato saldamente. Durante la
foratura di materiali di piccolo spessore utilizzare un
blocco di legno come supporto per evitare di danneggiare
il materiale.
AVVERTENZA: prima di cambiare la direzione di
rotazione attendere sempre che il motore si sia arrestato
completamente.
1. Scegliere e installare sull’utensile il mandrino, l’adattatore e/o
la punta corretti. Consultare la sezione Punta e portapunta.
2. Con la manopola di selezione della modalità 3 , selezionare
la modalità appropriata per l’applicazione desiderata.
Consultare la sezione Modalità operative.
3. Regolare l’impugnatura laterale 5 in base alla necessità.
4. Collocare la punta/lo scalpello sulla posizione desiderata.
5. Selezionare la direzione di rotazione con il pulsante di
controllo avanti/Indietro 2 . Assicurarsi di avere rilasciato
l’interruttore di azionamento a grilletto prima di cambiare la
posizione del pulsante di controllo.
-- Per selezionare la rotazione in avanti, premere il pulsante
di controllo avanti/indietro sul lato destro dell’utensile.
-- Per selezionare la rotazione inversa, premere il pulsante
di controllo avanti/indietro sul lato sinistro dell’utensile.
Italiano
NOTA: la posizione centrale del pulsante di controllo
blocca l’utensile in posizione spenta.
6. Premere l’interruttore di azionamento a grilletto 1 . Più
si preme l’interruttore di azionamento, maggiore sarà la
velocità di funzionamento dell’utensile. Per massimizzare la
durata dell’utensile, utilizzare la velocità variabile solamente
per fori di partenza o di fissaggio.
NOTA: in alcuni modelli premendo l’interruttore di
azionamento a grilletto si accende una torcia 13 per
illuminare la superficie di lavoro più prossima. Consultare la
sezione Descrizione. La torcia si spegne automaticamente
20 secondi dopo avere rilasciato l’interruttore di
azionamento.
AVVERTENZA:
• non usare questo utensile per miscelare o pompare
liquidi facilmente infiammabili o esplosivi (benzina,
alcol, ecc.).
• Non miscelare o agitare liquidi infiammabili etichettati
come tali.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare la
batteria prima di effettuare regolazioni o la
rimozione / installazione di accessori o quando
si effettua una riparazione. Un avviamento
accidentale può provocare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Vari tipi di punte e scalpelli SDS Plus sono disponibili come
accessori opzionali. Gli accessori e le dotazioni usati devono
essere regolarmente lubrificati intorno al raccordo SDS Plus.
Sistema di aspirazione polveri (Fig. H)
Per alcuni tassellatori elettropneumatici compatibili è disponibile
un apposito sistema di aspirazione delle polveri integrato, che
può essere acquistato separatamente.
DCH273, DCH274
Il sistema di aspirazione delle polveri è alimentato da un
connessione elettrica 19 ai tassellatori elettropneumatici
compatibili.
DCH283
Il sistema di aspirazione delle polveri è alimentato da un
connessione meccanica 19 ai tassellatori elettropneumatici
compatibili.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sulla
compatibilità degli accessori idonei.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
75
Nederlands
SNOERLOZE HAMERBOORMACHINE VOOR ZWARE
TOEPASSINGEN
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Snelheid onbelast
Slagfrequentie onbelast
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Maximaal boorbereik in staal/hout/beton
Boorkop
Kraagdiameter
Accutype
Gewicht (zonder accu)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
Totaalwaarden lawaai en vibratie (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6:
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
86
LWA(geluidsvermogenniveau)
dB(A)
97
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A)
3
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde, ah,HD =
Onzekerheid K =
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq =
Onzekerheid K =
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah, D =
Onzekerheid K =
Schroeven draaien
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
76
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
≤ 2.5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snoerloze Hamerboormachine voor zware
toepassingen
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
11.08.16
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
77
Nederlands
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
d )
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
78
e )
f )
g )
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Nederlands
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
•
•
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
•
•
•
•
•
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende specifieke veiligheidsrichtlijnen
voor roterende klopboren
•
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan leiden
tot gehoorverlies.
Gebruik aanvullende handgrepen die bij het gereedschap zijn
meegeleverd. Als u de controle over het apparaat verliest, kan
dit tot persoonlijk letsel leiden.
Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij het
gereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading.
Contact met bedrading die onder stroom staat zal metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en
hierdoor kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing om
het werkstuk vast te zetten en het op een stabiele plaats te
ondersteunen. Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies van de controle.
•
•
Draag een veiligheidsbril of een andere oogbescherming.
Boorhandelingen zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot permanente
beschadiging van uw ogen. Draag een stofmasker of
gasmasker bij toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
dit gereedschap niet te gebruiken zonder dat u het met
beide handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat u de
zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als u dit gereedschap met
één hand vasthoudt, verliest u er de controle over. Het breken
door of tegenkomen van harde materialen zoals gewapend
beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak de zijhandgreep voor
gebruik stevig vast.
Gebruik dit gereedschap niet gedurende lange tijd. De trilling
die door de hamerbeweging wordt veroorzaakt kan schadelijk
voor uw handen en armen zijn. Gebruik handschoenen voor
extra bescherming en beperk blootstelling door regelmatig
pauzes in te lassen.
Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen van een beitel
dient door een erkend vakman te worden gedaan. Onjuist
herstelde beitels kunnen tot letsel leiden.
Draag handschoenen als u het gereedschap bedient of
boorstukken verwisselt. De metalen delen waartoe u toegang
hebt op het gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine delen gebroken
materiaal kunnen blote handen beschadigen.
Leg het gereedschap nooit neer voordat het boorstuk volledig
tot stilstand is gekomen. Bewegende boorstukken kunnen
letsel veroorzaken.
Sla niet op vast zittende boorstukken met een hamer om ze
los te krijgen. Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
Licht versleten beitels kunnen worden scherpgeslepen.
Houd het stroomsnoer uit de buurt van het ronddraaiende
boorstuk. Wikkel het snoer niet om enig lichaamsdeel. Een
elektrisch stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies van
controle veroorzaken.
Restrisico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik van boorhamers:
• Verwonding door het aanraken van roterende delen of the
hete delen van de machine.
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en
het aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde restrisico's
aanwezig. Dit zijn:
• Gevaar voor gehoorbeschadiging.
• Gevaar voor klemmen van de vingers bij het verwisselen van
het accessoire.
• Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name
bij he.
79
Nederlands
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
•
•
•
•
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
•
•
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
80
•
•
•
•
•
•
•
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
Nederlands
2. Plaats de accu 6 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 7 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
81
Nederlands
•
•
•
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
82
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Bijvoorbeeld, de
voorbeeld van markering met etiket gebruik
Wh-classificatie voor het
en transport
transport zou 3 x 36 Wh
kunnen aanduiden, wat
betekent 3 accu’s van elk
36 Wattuur. Wh-classificatie
Nederlands
van de gebruiksstand zou 108 Wattuur kunnen aanduiden
(betekent 1 accu).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
TRANSPORT (met ingebouwde transportkap).
Voorbeeld: Wh-classificatie geeft 3 x 36 Wh (3 accu’s
van 36 Wh).
Accutype
De DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283 werkt
op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor meer
informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze roterende hamerboor
1 Zijhandgreep en diepteaanslag
1Lader
1 Accu (D1, L1, M1, P1)
2 Accu’s (D2, L2, M2, P2)
3 Accu’s (D3, L3, M3, P3)
1 Sleutelloze boorkop (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Draag gehoorbescherming.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Draag oogbescherming.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Positie Datumcode
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transportkap). Voorbeeld:
Wh-classificatie geeft 108 Wh (1 accu van 108 Wh).
83
Nederlands
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
9 SDS PlusSchakelaar voor variabele
snelheid
gereedschapshouder
10 Kraag
Vooruit/achteruit-knop
Standenselectieschakelaar 11 Diepteaanslag
12 Ontgrendelknop
Standenselectieknop
diepteaanslag
Zijhandgreep
13 Werklicht (DCH253,
Accu
DCH254, DCH273, DCH274,
Ontgrendelingsknop
DCH283)
Hoofdhandgreep
14 Hulphaak (DCH273,
DCH274, DCH283)
Anti-Rotatiesysteem (Afb. E)
DCH283
Het anti-rotatiesysteem biedt in aanvulling op de koppeling
de gebruiker meer comfort en veiligheid door middel van
geïntegreerde anti-rotatietechnologie die als de gebruiker
de controle over de boorhamer verliest, dat kan waarnemen.
Wanneer wordt waargenomen dat de boor vastloopt, worden
het koppel en de snelheid ogenblikkelijk verminderd. Deze
functie voorkomt dat het gereedschap zelf kan ronddraaien en
dat maakt dat er minder polsblessures voorkomen.
De indicator 15 van het anti-rotatiesysteem geeft de status van
het systeem aan.
Indicator
UIT
Diagnose
Gereedschap
functioneert normaal
Gebruiksdoel
De snoerloze hamerboor is ontworpen voor professionele booren hamerboortoepassingen, maar ook voor toepassingen als
hakken en schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze snoerloze hamerboor is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Overbelastingsbeveiliging
Bij vastlopen van het boortje wordt de aandrijving naar de
booras onderbroken. Houd rekening met de krachten die
hierdoor ontstaan, houd het gereedschap altijd met beide
handen vast en ga stevig staan. Laat, wanneer de machine
overbelast is, de aan/uit-schakelaar los en druk deze weer in
zodat de aandrijving weer wordt ingeschakeld.
Mechanische koppeling
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Bij apparaten met een mechanische koppeling wordt de
inwerkingtreding van de beveiliging merkbaar door een
ratelend geluid in combinatie met meer trilling.
Elektronische koppeling
DCH273, DCH274
Wanneer de elektronische koppeling in werking treedt, wordt
de motor herhaaldelijk gedurende enkele seconden in- en
uitgeschakeld zodat net als bij de mechanische beveiliging
duidelijk wordt dat het boortje is vastgelopen.
84
ONONDERBROKEN AAN Anti-Rotatieysteem
is geactiveerd
(INGESCHAKELD)
Oplossing
Geef gevolg aan de
waarschuwingen en volg de
aanwijzingen wanneer u met
het gereedschap werkt.
Ondersteun het gereedschap
goed en laat de Aan/Uitschakelaar los. Het gereedschap
zul normaal werken wanneer
u de Aan/Uit-schakelaar weer
indrukt en het indicatielampje
gaat uit.
Actieve trillingsdemping
Voor de beste trillingen, houd de machine, zoals beschreven in
Juiste positie van de handen.
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen die
terugkomen van het hamerboormechanisme. Zo worden
trillingen in hand en arm verminderd, kunt u langer en
comfortabeler met het gereedschap werken en gaat het
gereedschap langer mee.
De hamer vraagt slechts genoeg druk voor het inschakelen van
de actieve trillingsdemping. Wanneer u te veel druk uitoefent
werkt het gereedschap niet sneller en wordt de actieve
trillingsdemping niet ingeschakeld.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, schakel het gereedschap uit en
koppel de accu los voordat u aanpassingen uitvoert
of hulpstukken / accessoires verwijdert/installeert
of wanneer u reparaties uitvoert. Wordt het
gereedschap per ongeluk gestart, dan kan dat letsel
tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 6 volledig oplaadt.
Nederlands
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 6 in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 7 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 14 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Zijhandgreep (Afb. A)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel
tot een minimum, gebruik het gereedschap ALTIJD met
de zijhandgreep goed bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep tijdens het gebruik
van het gereedschap los komen te zitten waardoor
u vervolgens de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
De zijhandgreep 5 wordt op de voorzijde van de tandwielkast
geklemd en kan 360 graden worden gedraaid zodat het
gereedschap zowel door rechts- als linkshandigen kan worden
gebruikt. De zijhandgreep moet goed worden vastgezet
zodat deze houvast biedt wanneer het gereedschap draait
bij vastlopen of bij veel weerstand. Het is belangrijk dat u de
zijhandgreep vastpakt aan het uiteinde, zodat u de controle over
het gereedschap kunt behouden wanneer de boor vastloopt.
U kunt de zijhandgreep losmaken door deze naar links
te draaien.
De diepteaanslag afstellen (Afb. C)
1. Duw de diepteaanslag naar binnen en houd de
vrijgaveknop 12 van de diepteaanslag op de zijhandgreep
ingedrukt.
2. Verplaats de diepteaanslag 11 zo dat de afstand tussen
het einde van de aanslag en het einde van het boortje
gelijk is aan de gewenste boordiepte.
3. Laat de knop los zodat de aanslag wordt vergrendeld.
Bij het boren met de diepteaanslag stopt u wanneer
het uiteinde van de aanslag de oppervlakte van het
materiaal bereikt.
Hulphaak (Afb. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Er is een hulphaak 14 gemonteerd onder de hoofdhandgreep
8 aan de linkerzijde van het gereedschap. U kunt de hulphaak
uitklappen door deze uit te trekken vanaf de zijkant van
het gereedschap. U kunt de hulphaak opbergen door deze
terug te duwen tegen de zijkant van het gereedschap. Als u
de haak helemaal niet wilt gebruiken, kunt u deze van het
apparaat halen.
De hulphaak verwijderen en/of weer
plaatsen
1. Zet de hulphaak in de uitgeklapte stand en draai de
inbusschroef uit, die zich aan de onderzijde van de
hoofdhandgreep bevindt.
2. Trek de hulphaak uit tot deze los is van de machine.
3. U kunt de hulphaak weer plaatsen door de haak in de sleuf
onder de hoofdhandgreep te steken. OPMERKING: Op
de modellen DCH273 en DCH274 kunt u de haak aan
weerszijde van de handgreep plaatsen. Er kan er een sticker
over de sleuf zijn geplakt. Verwijder de sticker of doorboor
de sticker zodat de sleuf eronder zichtbaar wordt.
4. Zet de inbusschroef weer in en zet deze stevig vast.
Boortje en boorhouder
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u boortjes wisselt.
Bereikbare metalen delen van het gereedschap en
boortjes kunnen uitermate heet worden tijdens het
gebruik. Kleine stukjes afgebroken materiaal kunnen blote
handen verwonden.
Er kunnen afhankelijk van de toepassing verschillende
boortjes in de hamerboor worden gezet. Gebruik alleen
scherpe boortjes.
Aanbevelingen voor boortjes
• Gebruik voor hout gedraaide boortjes, speedboren,
spiraalboren of gatenzagen.
• Gebruik voor metaal High Speed-boortjes of gatenzagen.
Gebruik een snijvloeistof wanneer u in metalen boort. De
uitzonderingen zijn gietijzer en messing, deze moeten
droog worden geboord.
• Gebruik voor metselwerk, zoals baksteen, cement,
gasbetonblokken, enz. boortjes met een carbidepunt die
geschikt zijn voor slagboren.
85
Nederlands
SDS Plus Boorhouder (Afb. F)
OPMERKING: U kunt alleen met een speciale adapter de SDS
Plus-gereedschapshouder gebruiken met boortjes met een
rechte schacht en zeskantige schroefbitjes. Raadpleeg Als optie
verkrijgbare accessoires.
Een boortje of een ander accessoire inzetten:
1. Steek de schacht van het boortje ongeveer 19 mm in de SDS
Plus gereedschapshouder.
2. Duw en draai het boortje tot het wordt vergrendeld. Het
boortje zit nu stevig vast.
3. U kunt het boortje uitnemen door eerst de kraag 10
terug te trekken en vervolgens het boortje uit de machine
te trekken.
Sleutelloze boorkop (Afb. G)
DCH254, DCH274
Op sommige hamerboren kan een sleutelloze boorkop worden
geplaatst in plaats van de SDS Plus boorhouder.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard-boorkoppen
in de slagboorstand.
De SDS Plus boor vervangen door de sleutelloze boorkop
1. Selecteer de stand voor alleen slagboren (zie
Bedrijfsstanden), u vergrendelt dan de as zodat wordt
voorkomen dat de as draait wanneer u de uitneembare
gereedschapshouder uitneemt.
2. Draai de vergrendelkraag 15 in de niet-vergrendelde positie
en trek de geplaatste boorhouder los.
3. Duw de sleutelloze boorkop 16 op de as 17 en draai de
vergrendelkraag in de vergrendelde stand.
4. Als u de sleutelloze boorkop wilt vervangen door de
SDS Plusboorhouder, verwijder dan eerst de sleutelloze
boorkop op dezelfde wijze als u de SDS Plus boorhouder
hebt verwijderd. Plaats vervolgens weer de
SDS Plus boorhouder op dezelfde wijze als u de sleutelloze
boorkop hebt vervangen.
Een boortje of een ander accessoire in de sleutelloze
boorkop zetten:
1. Pak de kraag 18 van de boorkop vast met de ene hand en
pak met de andere hand de boorkop aan de onderzijde vast.
2. Draai de kraag zo ver naar links (van de voorzijde gezien) dat
u het accessoire van uw keuze kunt inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop en
draai deze stevig vast door de kraag van de boorkop naar
rechts te draaien met de ene hand terwijl u het gereedschap
met de andere vasthoudt. Blijf de kraag van de boorkop
draaien totdat u een aantal ratelende klikken hoort, zodat
het accessoire zeker volledig vastzit.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met één hand op de
kraag van de boorkop terwijl u het gereedschap met de andere
hand zo goed mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die hierboven
worden vermeld, te herhalen.
86
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, schakel het gereedschap uit en
koppel de accu los voordat u aanpassingen uitvoert
of hulpstukken / accessoires verwijdert/installeert
of wanneer u reparaties uitvoert. Wordt het
gereedschap per ongeluk gestart, dan kan dat letsel
tot gevolg hebben.
Juiste positie van de handen (Afb. E)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 8 en de andere op de zijhandgreep 5 .
Bedrijfsstanden (Afb. A)
WAARSCHUWING: Selecteer de bedrijfsstand niet
wanneer het gereedschap in werking is.
Het gereedschap is voorzien van een standenselectieschakelaar
3 en hiermee kunt u de stand kiezen die geschikt is voor de
toepassing van uw keuze.
Symbool
Stand
Toepassing
Schroeven draaien
Boren
Slagboren
Alleen hakken
Boren in staal, hout en
kunststof
Boren in beton en
metselwerk
Licht hakwerk
Een bedrijfsstand selecteren:
1. Druk de vrijgaveknop 4 van de
standenselectieschakelaar in.
2. Draai de standenselectieschakelaar zo dat de pijl wijst naar
het symbool van de stand van uw keuze.
OPMERKING: De standenselectieschakelaar 3 moet altijd
in de stand Boren, Slagboren of Alleen hakken staan. Er zijn
hiertussen geen bruikbare posities. Het kan nodig zijn de motor
kort te laten draaien nadat u hebt overgeschakeld van ‘alleen
hakken’ naar de standen voor ‘boren’, zo zorgt u ervoor dat de
tandwielen goed in elkaar grijpen.
Nederlands
Een toepassing uitvoeren (Afb. A)
WAARSCHUWING: BEPERK HET RISICO VAN
PERSOONLIJK LETSEL, ZET ALTIJD het werkstuk stevig
vast. Voorkom beschadiging van het materiaal, gebruik
een “steunblok” als u boort in dun materiaal.
WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting van de
rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand is gekomen.
1. Kies de juiste boorkop, adapter en/of het juiste boortje en
plaats deze/dit op het gereedschap. Raadpleeg Boortje en
boorhouder.
2. Selecteer met behulp van de standenselectieschakelaar 3 de stand die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Raadpleeg Bedrijfsstanden.
3. Stel de zijhandgreep 5 naar eigen inzicht af.
4. Plaats het boortje/de beitel op de locatie van uw keuze.
5. Selecteer de draairichting met knop vooruit/achteruit
2 . Wanneer u de stand van de regelknop wijzigt, is het
belangrijk dat u de aan/uit-knop niet indrukt.
-- U selecteert de draairichting vooruit door de vooruit/
achteruit-regelknop aan de rechter zijkant van het
gereedschap in te drukken.
-- U selecteert de draairichting achteruit door de
vooruit/achteruit-regelknop aan de linkerzijde van het
gereedschap in te drukken.
OPMERKING: De middelste stand van de regelknop
vergrendelt het gereedschap in de uit-stand.
6. Druk de Aan/Uit-schakelaar is 1 . Hoe verder u de schakelaar
indrukt, des te sneller werkt het gereedschap. Gebruik de
variabele snelheid alleen als u begint te boren of schroeven,
dat komt de levensduur van het gereedschap zeer
ten goede
OPMERKING: Afhankelijk van uw gereedschap schakelt
u met het indrukken van de Aan/Uit-schakelaar ook een
werklicht 13 in dat is bedoeld om de naaste omgeving van
het werkoppervlak te verlichten. Raadpleeg Beschrijving.
Het werklicht gaat automatisch uit 20 seconden nadat de
Aan/Uit-schakelaar wordt losgelaten.
WAARSCHUWING:
• Meng of pomp niet met dit gereedschap vloeistoffen
die gemakkelijk kunnen ontbranden of kunnen
ontploffen (wasbenzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen brandbare vloeistoffen die als
zodanig zijn gelabeld.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, schakel het gereedschap uit en
koppel de accu los voordat u aanpassingen uitvoert
of hulpstukken / accessoires verwijdert/installeert
of wanneer u reparaties uitvoert. Wordt het
gereedschap per ongeluk gestart, dan kan dat letsel
tot gevolg hebben.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Diverse typen SDS Plus boortjes en beitels zijn als optie
verkrijgbaar. Accessoires en hulpstukken moeten rond SDS Plusvatting regelmatig worden gesmeerd.
Stofafzuigsysteem (Afb. H)
Voor sommige hamerboormachines is een speciaal geschikt
geïntegreerd stofafzuigsysteem leverbaar en dat kan als
accessoire worden aangeschaft.
87
Nederlands
DCH273, DCH274
Het stofafzuigsysteem wordt gevoed door middel van een
elektrische verbinding 19 naar een hamerboormachine die
hiervoor geschikt is.
DCH283
Het stofafzuigsysteem wordt gevoed door middel van een
mechanische verbinding 19 naar de hamerboormachine die
hiervoor geschikt is.
Vraag uw dealer nadere informatie over de juiste accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
88
Norsk
KRAFTIG TRÅDLØS SLAGBOREMASKIN
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Ubelastet hastighet
Ubelastet slaghastighet
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Maksimum boredybde i stål/tre/betong
Chuck
Hylsediameter
Batteritype
Vekt (uten batteripakke)
VDC
o/min
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-ion
2,4
Totale støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA (utviklet lydtrykksnivå)
dB(A)
86
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Boring i betong
Vibrasjonsutslipp verdi ah, HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ah, cheq =
Usikkerhet K =
Boring i metall
Vibrasjonsutslippsverdi ah,D =
Usikkerhet K =
Skrutrekking
Vibrasjonsutslipp verdi ah=
Usikkerhet K =
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-ion
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-ion
2,5
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
89
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Kraftig trådløs slagboremaskin
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
11.08.16
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
90
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
Norsk
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
91
Norsk
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for
roterende borhammere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
92
Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap
av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av
kontroll kan føre til personskade.
Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater når du
utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende og kan gi operatøren
elektrisk støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og
støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt
nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din.
Dette kan føre til at du mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring fører
til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til
permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern
under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de
fleste bruksområder.
Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk å bruke
dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Vi
anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det føre til at du
mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte gjennom
eller støte på harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner forårsaket
av hammeren kan være skadelig for hender og armer. Bruk
hansker for å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må utføres
av en autorisert spesialist. En feil overhalt meisel kan føre
til personskader.
Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy eller skifter bits.
Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og på bits kan bli svært
varme under bruk. Små biter med brukket materiale kan skade
hendene dine.
Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i
bevegelse kan føre til personskader.
Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for å
løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre
til personskader.
Lett slitt meisel kan slipes opp.
Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke vikle
kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet rundt en
roterende bits kan føre til personskader og tap av kontroll.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av roterende hammere:
• skader forårsaket av berøring av verktøyets roterende eller
varme deler.
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er:
• Hørselsskader.
• Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
• Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved
arbeid med betong og/eller murstein.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 6 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 7 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
93
Norsk
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
94
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Norsk
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med
lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel, kan effekten Eksemple på merking for bruk og
for transport-Wh være
for transport
på 3 x 36 Wh, som betyr
3 batterier med 36 watttimer hver. Effekt i Wh ved
bruk indikerer 108 Wh
(regnes da som 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK (uten transporthette). Eksempel: Nominell Wh
indikerer 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT (med innebygget transporthette).
Eksempel: Nominell Wh indikerer 3 x 36 Wh
(3 batterier med 36 Wh).
Batteritype
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283 bruker
en 18 Volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Batteridreven roterende slagboringsmaskin
1 Sidehåndtak og dybdestang
1Lader
1 Batteripakke (D1, L1, M1, P1)
2 Batteripakker (D2, L2, M2, P2)
3 Batteripakker (D3, L3, M3, P3)
1 Nøkkelløs chuck (DCH254, DCH274)
1Koffert
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
95
Norsk
Merking på verktøyet
Mekanisk clutch
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
På enheter som er montert med en mekanisk clutch, vil
indikatoren på at clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar
skralling sammen med en økt vibrasjon.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DCH273, DCH274
Hvis den elektroniske clutchen aktiveres, vil motoren slås av og
på flere ganger i noen sekunder for å replikere feedbacken som
er assosiert med en mekanisk clutch.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Antirotasjonssystem (Fig. E)
Datokode plassering
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
9 SDS Plus verktøyholder
Bryter for variabel
hastighet
10 Mansjett
Fremover/bakover knapp
11 Dybdestav
Modusvalghjul
12 Låseknapp dybdestav
Modusvalgbryter
13 Arbeidslys (DCH253,
Sidehåndtak
DCH254, DCH273, DCH274,
DCH283)
Batteripakke
14 Verktøykrok (DCH273,
Utløserknapp
DCH274, DCH283)
Hovedhåndtak
Tiltenkt Bruk
Din trådløse roterende slagboremaskin er designet for
profesjonell boring og slagboring, samt skrutrekking og hakking.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Din trådløse roterende slagboremaskin er et profesjonelt
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Overbelastningsclutch
I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen
avbrytes. På grunn av kreftene som avgis, skal du alltid holde
verktøyet med begge hender og ha en god holdning. Etter
overbelastning, skal du trykke av og på avtrekkerknappen for å
sette igang igjen.
96
Elektronisk clutch
DCH283
I tillegg til clutchen gir antirotasjonssystemet høyere
brukerkomfort og sikkerhet ved hjelp av en innebygd
antirotasjons-teknologi som kan registrere om brukeren
mister kontroll over hammeren. Når en forkiling registreres
vil moment og hastighet straks reduseres. Denne funksjonen
forhindrer egenrotasjon av verktøyet, og reduserer dermed faren
for håndleddskader.
Antirotasjonssystemindikatoren 15 vil lyse for å indikere status.
Indikatorer
OFF
FAST
Diagnoser
Løsning
Verktøyet fungerer Følg alle advarsler og instruksjoner når du
normalt
bruker verktøyet.
Antirotasjonssystemet Når verktøyet er skikkelig støttet skal
er aktivert (PÅ)
du slippe avtrekksbryteren. Verktøyet vil
fungerer normalt når avtrekksbryteren
trykkes inn igjen og indikatorlyset slukkes
Aktiv vibrasjonskontroll
For best vibrasjonskontroll , hold verktøyet som beskrevet i
Korrekt plassering av hendene.
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon
fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir
mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger
enhetens levetid.
Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne
aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke
føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil
ikke utløses.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar justeringer eller
monterer/demonterer vedlikehold/tilbehør eller
foretar reparasjoner. Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Norsk
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
Beltekrok (Fig. A, D)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 6 er helt
oppladet før bruk.
En beltekrok 14 er festet under hovedhåndtaket 8 på venstre
side av verktøyet. For å forlenge beltekroken, dra den ut fra
siden av verktøyet. For å sette beltekroken tilbake på plass, dytt
den tilbake jevnt med siden på verktøyet. Dersom kroken ikke
ønskes, kan den fjernes helt.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 6 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 7 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
14 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Sidehåndtak (Fig. A)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt
montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at
sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister
kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi
best kontroll.
Sidehåndtaket 5 kan festes til fronten av girboksen og
kan roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd.
Sidehåndtaket må strammes tilstrekkelig for å unngå
vridningsbevegelse i verktøyet hvis tilbehøret blokkeres eller
stopper. Forsikre deg om at du griper håndtaket helt i enden for
å kontrollere verktøyet under stopp.
Skru mot klokken for å løsne sidehåndtaket.
Justering av dybdestangen (Fig. C)
1. Trykk inn og hold dybdestangens låseknapp 12
på sidehåndtaket.
2. Flytt dybdestangen 11 slik at avstanden mellom enden
av stangen og enden av boret er lik ønsket boredybde.
3. Slipp knappen for å låse stangen på plass. Når du borer
med dydbestangen, stopp når enden av stangen når
materialets overflate.
DCH273, DCH274, DCH283
Fjerne og/eller reinstallere beltekroken
1. Posisjoner beltekroken i den forlengede posisjonen og
fjern den sekskantede skruen som sitter på undersiden av
hovedhåndtaket.
2. Dra beltekroken til den ikke lenger er festet til enheten.
3. For å reinstallere den, sett inn beltekroken i gjengen under
hovedhåndtaket. MERK: På DCH273 og DCH274 modellene
kan kroken installeres på begge sider av håndtaket.
Gjengen kan være dekket av et klistremerke. Fjern enten
klistremerket, eller treng gjennom klistremerket for å
eksponere gjengen som befinner seg under det.
4. Sett inn igjen den sekskantede skruen og skru den til hardt.
Bit og bitholder
ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker
når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og
bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av
materiale kan skade nakne hender.
Slagboret kan monteres med ulke bits, avhengig av den
ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits.
Bitanbefalinger
• For treverk, bruk spiralbits, flate bits, power-spiralbits
eller hullsager.
• For metall, bruk høyhastighet stål spiral drill-bits eller
hullsag. Bruk et en skjærevæske for smøring ved boring i
metall. Unntak er støpejern og messing som bør bores tørt.
• For murverk, slik som murstein, lettbetong, etc., skal du
bruke karbid-tupp bits laget for slagboreing.
SDS Plus bitholder (Fig. F)
MERK: Spesielle adaptere trengs for å bruke SDS plus
verktøyholder med rette skaftbits og sekskantede skrujernbits.
Se Valgfritt tilbehør.
For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør:
1. For å sette inn en bore- eller meiselbit, sett skaftet omtrent
19 mm inn i SDS Plus verktøyholderen.
2. Trykk og skru biten til den låser seg. Biten sitter trygt
på plass.
3. For å utløse biten, dra mansjetten 10 tilbake og fjern biten.
Nøkkelfri chuck (Fig. G)
DCH254, DCH274
På noen slagbor kan en nøkkelfri chuck installeres istedet for
SDS Plus bitholderen.
ADVARSEL: Bruk aldri standard chucker i roterende
slagboringsmodus.
97
Norsk
Bytte ut SDS Plus bitholderen med nøkkelfri chuck
1. Velg kun hammermodus (se bruksmoduser), dette låser
spindelen for å forhindre den fra å rotere når du låser opp
den avtagbare verktøyholderen.
2. Skru låsemansjetten 15 i ulåst posisjon og dra av den
installerte bitholderen.
3. Trykk den nøkkelfrie chucken 16 på spindelen 17 og skru
låsemansjetten til låst posisjon.
4. For å erstatte den nøkkelfri chucken med SDS Plus
bitholderen, fjern først den nøkkelfrie chucken på samme
måte som verktøyholderen SDS Plus ble fjernet. Bytt så
ut verktøyholderen SDS Plus på samme måte som den
nøkkelfrie chucken ble byttet ut.
For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør i en
nøkkelfri chuck:
1. Ta tak i mansjetten 18 til chucken med en hånd og grip
basen til chucken med den andre hånden.
2. Roter mansjetten mot klokka (som sett forfra) så langt at den
tar i mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken og stram
godt ved å rotere chuckmansjetten med klokka med en
hånd mens du holder verktøyet med andre hånden. Fortsett
å rotere chuckhylsen til du hører flere skralle-klikk for å sikre
at du har full gripekraft.
Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens
den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar justeringer eller
monterer/demonterer vedlikehold/tilbehør eller
foretar reparasjoner. Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. E)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene krever en hånd på fronthåndtaket 8
og den andre på sidehåndtaket 5 .
98
Driftsmoduser (Fig. A)
ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang.
Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 3 for å velge
modusen som er passende for ønsket drift.
Symbol
Modus
Boremaskin
Roterende
hamring
Kun hamring
Bruksområde
Skrutrekking
Bor i stål, treverk og plast
Bore i betong og murverk
Lett hakking
For å velge driftsmodus:
1. Trykk mudusvalgutløserknappen 4 .
2. Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som
korresponderer med den ønskede modusen.
MERK: Modusvelgeren 3 skal hele tiden stå i roterende
boring, roterende hamring eller kun i hammermodus hele
tiden. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner. Det kan
være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet fra ’kun
hamring’ til ’roterende’ moduser for å likerette girene.
Utføring av arbeid (Fig. A)
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
PERSONSKADE, SJEKK ALLTID at arbeidsstykker er godt
festet eller skrudd fast. Dersom du borer i tynt materiale,
bruk en ”støtteblokk” bak for å hindre skade på materialet.
ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du
alltid vente til motoren har stoppet helt.
1. Velg og installer den riktige chuck, adapter, og/eller bit på
verktøyet. Se Bit og bitholder.
2. Ved bruk av modusvalghjulet 3 skal du velge modusen som
passer til den ønskede bruken. Se Driftsmoduser.
3. Juster sidehåndtaket 5 som krevd.
4. Plasser biten/meiselen på det ønskede området.
5. Velg retningen på rotasjonen ved bruk av frem/
tilbakeknappen 2 . Når du skifter kontrollknappens posisjon,
påse at avtrekksbryteren er sluppet.
-- For å velge rotasjon fremover, trykk på fremover/bakover
kontrollknappen på høyresiden av verktøyet.
-- For å velge bakover, trykk fremover/bakover
kontrollknappen på venstre siden av verktøyet.
MERK: Når kontrollknappen står i midten er
verktøyet låst.
6. Trykk ned avtrekksbryteren 1 . Jo mer du klemmer
avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet. For
maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel hastighet kun
for å starte hull eller skruer.
Norsk
MERK: Avhengig av verktøyet ditt, aktiveres arbeidslyset når
du trykker på avtrekksbryteren 13 designet for å lyse opp
den umiddelbare arbeidsflaten. Se beskrivelse. Lyset slås av
automatisk 20 sekunder etter at avtrekkerbryteren slippes.
ADVARSEL:
• Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin,
alkohol, etc.).
• Ikke rør eller bland brennbare væsker som er
merket slik.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar justeringer eller
monterer/demonterer vedlikehold/tilbehør eller
foretar reparasjoner. Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader..
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Støvsugersystem (Fig. H)
For noen kompatible slagboremaskiner, er et integrert
støvsugersystem tilgjengelig og kan kjøpes separat.
DCH273, DCH274
Støvsugersystemet får strømtilførsel fra en elektrisk kobling 19 fra en kompatibel slagboremaskin.
DCH283
Støvavsugersystemet får strømtilførsel fra en elektrisk kobling
19 fra en kompatibel slagboremaskin.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ulike typer SDS Plus drillbiter og meisler er tilgjengelige som
et valg. Tilbehør og tillegg som brukes må smøres regelmessig
rundt SDS Plus monteringen.
99
Português
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO ROTATIVO SEM FIO DE USO INTENSIVO
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Velocidade sem carga
Taxa de impacto sem carga
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Capacidade máxima de perfuração em aço/
madeira/betão
Mandril
Diâmetro do anel
Tipo de bateria
Peso (sem bateria)
VDC
mín.-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
Valores totais de ruído e vibração (soma vectorial triaxial) de acordo com a EN60745-2-6:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB (A)
86
86
LWA (nível de potência acústica)
dB (A)
97
97
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB (A)
3
3
Perfuração em betão
Valor de vibração das emissões ah, HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de vibração das emissões ah,Cheq =
K de variabilidade =
Perfuração em metal
Valor de vibração das emissões ah,D =
K de variabilidade =
Aparafusar
Valor de vibração das emissões ah =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
100
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Berbequim de percussão rotativo sem fio
de uso intensivo
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
11.08.16
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
101
Português
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
102
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
Português
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
•
•
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras adicionais de segurança específicas
para martelos rotativos
•
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao ruído pode causar
perda de audição.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a ferramenta. A
perda do controlo da ferramenta pode causar ferimentos.
Segure as ferramentas eléctricas apenas pelas superfícies
isoladas específicas para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório de corte possa entrar em contacto com fios
ocultos. O contacto com um fio com tensão eléctrica irá fazer
com que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e e electrocutem o utilizador.
Utilize grampos ou outra forma prática de fixar e apoiar a
peça de trabalho numa plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo não proporciona
uma fixação estável e poderá resultar na perda do controlo
da ferramenta.
•
•
•
•
•
•
•
Use óculos de protecção ou outra protecção ocular
semelhante. Os trabalhos com percussão originam a
projecção de detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma máscara contra o
pó ao efectuar trabalhos que produzam poeiras. Poderá
ser necessária uma protecção auditiva para a maioria
dos trabalhos.
Segure sempre a ferramenta com firmeza. Além disso, não a
utilize sem a segurar com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização desta ferramenta
com apenas uma mão irá resultar na perda do controlo da
mesma. Além disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza, tais como
barras de reforço, poderá também ser perigoso. Aperte o
punho lateral com segurança antes de utilizar a ferramenta.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de tempo.
As vibrações causadas pela acção do martelo podem ser
prejudiciais para as suas mãos e os seus braços. Use luvas para
obter um amortecimento adicional e limite a sua exposição às
vibrações ao fazer pausas frequentes.
Não tente restaurar brocas usadas. O restauro de cinzéis
apenas deverá ser efectuado por um especialista autorizado.
Os cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
Use luvas ao manusear a ferramenta ou ao substituir brocas.
As peças de metal exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização da mesma.
Além disso, é possível que sejam projectados pequenos
fragmentos do material trabalhado, os quais poderão ferir as
suas mãos se não estiver a usar luvas.
Nunca pouse a ferramenta antes de a broca ficar
completamente imóvel. As brocas em movimento podem
causar ferimentos.
Não bata nas brocas encravadas com um martelo para as
libertar. Tal poderá projectar fragmentos das brocas ou do
material a ser perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser afiados através do
respectivo desbaste.
Mantenha o cabo de alimentação afastado da broca
rotativa. Não enrole o cabo à volta de qualquer membro do
seu corpo. Um cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca
rotativa poderá causar ferimentos e a perda do controlo
da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso
de martelos electropneumáticos:
• Ferimentos causados pelo contacto físico com peças giratórias
ou peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de instrumentos de segurança, certos riscos
residuais não podem ser evitados. Estas são:
• Diminuição da audição.
• Risco de trilhamento dos dedos ao substituir
o acessório.
103
Português
•
Problemas de saúde provocados pela inalação do pó
produzido ao trabalhar em betão e/o alvenaria.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
•
•
•
•
•
•
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
104
•
•
•
•
•
•
•
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
Português
2. Insira a bateria 6 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 7 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
105
Português
•
•
•
•
•
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
106
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
Português
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a capacidade Exemplo de marca de etiqueta de utilização
nominal de Wh de
e transporte
transporte é de 3 x 36 Wh,
o que significa 3 baterias de
36 Wh cada. A capacidade
Wh de utilização pode
indicar 108 Wh (1 bateria implícita).
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Recomendações de armazenamento
UTILIZAÇÃO (sem tampa de transporte). Exemplo: A
capacidade nominal de Wh indica 108 Wh (1 bateria
de 108 Wh).
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Não queime a bateria.
TRANSPORTE (com tampa de transporte integrada).
Exemplo: A capacidade nominal de Wh indica 3 x 36
Wh (3 baterias de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274,
DCH283 utiliza uma pilha de 18 Volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter mais
informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração rotativo sem fio
1 Punho lateral e haste de profundidade
1Carregador
1 Bateria (D1, L1, M1, P1)
2 Baterias (D2, L2, M2, P2)
3 Baterias (D3, L3, M3, P3)
1 Mandril sem chave (DCH254, DCH274)
1 Caixa kit
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
107
Português
Posição do Código de data
Embraiagem electrónica
O código de data , o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
DCH273, DCH274
Quando a embraiagem electrónica é activada, o motor liga-se e
desliga-se de maneira repetitiva durante alguns segundos para
replicar o ruído associado a uma embraiagem mecânica.
Descrição (Fig. A)
DCH283
Além da embraiagem, o sistema anti-rotativo permite um
maior conforto e segurança, graças à tecnologia anti-rotativa
integrada, que permite detectar se o utilizador perde o controlo
do martelo. Quando é detectado um encravamento, o binário e
a velocidade são reduzidos de imediato. Esta função impede a
rotação automática da ferramenta, diminuindo a ocorrência de
ferimentos nos pulsos.
O indicador do sistema anti-rotativo 15 acende-se para indicar
o estado.
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
9 Porta-ferramentas SDS Plus
Interruptor de velocidade
variável
10 Manga
Botão de avanço/recuo
11 Guia de profundidade
Botão do selector de modo 12 Botão de libertação da
Botão do selector de modo
guia de profundidade
13 Luz de trabalho (DCH253,
Punho lateral
DCH254, DCH273, DCH274,
Compartimento das pilhas
DCH283)
Patilha de libertação
14
Gancho (DCH273, DCH274,
Pega principal
DCH283)
Sistema anti-rotativo (Fig. E)
Indicador
DESLIGADO
FIXO
O sistema antirotativo foi activado
(ENGATADO)
Utilização Adequada
O berbequim de percussão rotativo sem fio foi concebido para
aplicações de perfuração e percussão profissionais, bem como
aparafusamento e burilagem.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este berbequim de percussão rotativo sem fio é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Embraiagem de sobrecarga
Se uma ponta de broca ficar encravada, a transmissão da árvore
porta-brocas é interrompida. Devido às forças resultantes,
segure sempre a ferramenta com ambas as mãos e com
firmeza. Após a sobrecarga, liberte e prima o gatilho para activar
novamente a transmissão.
Embraiagem mecânica
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Nas unidades instaladas com uma embraiagem mecânica, a
indicação de que a embraiagem foi activada é uma catraca com
vibração acrescida.
108
Diagnóstico
Solução
A ferramenta está a Quando utilizar a ferramenta, siga todos os
funcionar normalmente
avisos e instruções.
Quando a ferramenta estiver bem fixada,
liberte o gatilho. A ferramenta funciona
normalmente se premir o gatilho
novamente e o indicador luminoso
apaga-se
Controlo de vibrações activo
Para um melhor controle de vibração, mantenha a ferramenta
como descrito na Posição correcta das mãos.
O controlo de vibração activo neutraliza as vibrações de recuo
do mecanismo do martelo. Se diminuir a vibração da mão e do
braço, é mais confortável utilizar a ferramenta durante períodos
mais prolongados e aumenta assim a duração do equipamento.
O martelo necessita apenas de uma ligeira pressão para activar
o controlo de vibração activo. Se aplicar uma pressão excessiva,
a velocidade da broca ou da apara da ferramenta não aumenta e
o controlo de vibração activa não será activado.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateira antes de
efectuar ajustes ou remover/instalar acessórios/
dispositivos complementares ou quando efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar
ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 6 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Português
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 6 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 7 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 14 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Punho lateral (Fig. A)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, utilize
SEMPRE a ferramenta com o punho lateral devidamente
instalado. O não cumprimento pode resultar no deslize do
punho lateral durante o funcionamento da ferramenta e
na subsequente perda do controlo. Segure a ferramenta
com ambas as mãos para maximizar o controlo.
O punho lateral 5 é fixado na parte da frente da caixa da
engrenagem e pode ser rodado num ângulo de 360˚ para que
possa ser utilizado tanto do lado direito como do esquerdo. O
punho lateral deve ser apertado o suficiente para resistir à acção
de torção da ferramenta se o acessório emperrar ou bloquear.
Certifique-se de que agarra no punho lateral pela extremidade
mais afastada para controlar a ferramenta em caso de bloqueio.
Para libertar o punho lateral, rode-o no sentido oposto ao dos
ponteiros do relógio.
Ajustar a guia de profundidade (Fig. C)
1. Empurre e mantenha o botão de libertação da guia de
profundidade 12 no punho lateral.
2. Desloque a guia de profundidade 11 para que
a distância entre a extremidade da guia e a
extremidade da broca seja igual à profundidade de
perfuração pretendida.
3. Liberte o botão para fixar a guia na posição pretendida.
Quando fizer trabalhos de perfuração com a guia de
profundidade, pare quando a extremidade da guia tocar
na superfície do material.
Gancho (Fig. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Está instalado um gancho 14 abaixo do punho principal 8 no
lado esquerdo da ferramenta. Para alongar o gancho, puxe-o
a partir da parte lateral da ferramenta. Para recolher o gancho,
puxe-o rente à parte lateral da ferramenta. Se não for necessário
utilizar o gancho, pode removê-lo por completo.
Remover e/ou voltar a instalar o gancho
1. Posicione o gancho na posição alargada e retire o parafuso
de cabeça sextavada localizado na parte inferior do
punho principal.
2. Puxe para fora o gancho até se libertar da unidade.
3. Para voltar a colocá-lo, insira o gancho na ranhura abaixo do
punho principal. NOTA: Nos modelos DCH273 e DCH274,
o gancho pode ser instalado em ambos os lados do punho.
A ranhura pode estar tapada com um autocolante. Retire o
autocolante ou fure-o para ter acesso à ranhura.
4. Volte a inserir o parafuso hexagonal e aperte-o com firmeza.
Brocas e porta-brocas
ATENÇÃO: Perigo de queimaduras. Use SEMPRE luvas
quando substituir as brocas. As peças metálicas acessíveis
na ferramenta e brocas podem ficar muito quentes
durante o funcionamento. As partículas de material
partido podem causar ferimentos nas mãos.
O berbequim de percussão pode ser instalado com brocas
diferentes consoante a aplicação pretendida. Utilize apenas
pontas de brocas afiadas.
Recomendações sobre brocas
• Para madeira, utilize brocas helicoidais, brocas de três
pontas, brocas de pua eléctricas ou serras com furo.
• Para metal, utilize pontas de brocas para aço de alta
velocidade ou serras com furo. Utilize um lubrificante de
corte para perfuração de metais. As excepções incluem ferro
fundido e latão, que devem ser perfurados a seco.
• Para alvenaria, como tijolos, cimento, bloco de cimento, etc.,
utilize brocas com ponta de carboneto, adequadas para
perfuração por percussão.
Porta-brocas SDS Plus (Fig. F)
NOTA: Os adaptadores especiais são necessários para utilizar
o porta-ferramentas SDS Plus com hastes de brocas direitas e
brocas de chaves de fendas hexagonais. Consulte Acessórios
opcionais.
Inserir uma ponta de broca ou outro acessório:
1. Insira a haste da broca cerca de 19 mm no portaferramentas SDS Plus.
2. Empurre e rode a broca até ficar bloqueada. A broca
permanece devidamente fixa.
3. Para libertar a broca, puxe a manga 10 para trás e retire
a broca.
109
Português
Mandril sem chave (Fig. G)
DCH254, DCH274
Em alguns berbequins de percussão, é possível instalar um
mandril sem chave em vez do porta-brocas SDS Plus.
ATENÇÃO: Nunca utilize mandris comuns no modo de
batimento rotativo.
Substituir o porta-brocas Plus® com mandril sem chave
1. Seleccione o modo apenas de martelar (consulte Modos
de funcionamento), que bloqueio o veio para impedir que
rode quando desbloqueia o porta-ferramentas amovível.
2. Rode a cinta de bloqueio 15 para a posição de desbloqueio
e puxe o porta-brocas para fora.
3. Empurre o mandril sem chave 16 para dentro do veio 17 e
rode a cinta de bloqueio para a posição de bloqueio.
4. Para substituir o mandril sem chave com o porta-brocas SDS
Plus, remova primeiro o mandril sem chave de acordo com
o procedimento utilizado para remover o porta-brocas SDS
Plus. Em seguida, substitua o
porta-brocas SDS Plus de acordo com o mesmo
procedimento utilizado para substituir o mandril sem chave.
Para inserir uma ponta de broca ou outro acessório no
mandril sem chave:
1. Agarre na manga 18 do mandril com uma mão e, com a
outra, agarre com firmeza na base do mandril.
2. Rode a manga para a esquerda (vista da parte da frente) o
suficiente até encaixar o acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril e aperte com
firmeza, fazendo rodar para a direita a manga do mandril
com uma mão e segure a ferramenta com a outra. Continue
a rodar a manga do mandril até ouvir vários estalidos de
encaixe, para garantir uma potência de fixação completa.
Certifique-se de que aperta o mandril, colocando uma mão na
manga do mandril e segurança a ferramenta com a outra mão
para uma máxima fixação.
Para libertar o acessório, repita os passos 1 e 2 indicados acima.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateira antes de
efectuar ajustes ou remover/instalar acessórios/
dispositivos complementares ou quando efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar
ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
110
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal 8 e a outra no punho lateral 5 .
Modos de funcionamento (Fig. A)
ATENÇÃO: Não seleccione o modo de funcionamento
quando a ferramenta estiver em funcionamento.
A ferramenta está equipada com um botão de selecção
de modo 3 para seleccionar o modo adequado para a
operação pretendida.
Símbolo
Modo
Perfuração
rotativa
Martelar
rotativo
Aplicação
Aparafusar
Perfurar em aço, madeira e
plástico
Perfurar em betão e
alvenaria
Apenas martelar Burilagem ligeira
Para seleccionar um modo de funcionamento:
1. Prima o botão de libertação do selector de modo 4 .
2. Rode o botão de selecção de modo para que a seta aponte
para o símbolo correspondente com o modo pretendido.
NOTA: O selector de modo 3 deve estar sempre no modo de
perfuração rotativa, martelar rotativo ou apenas batimento.
Não existem posições de funcionamento intermédias. Pode ser
necessário ligar o motor durante alguns instantes depois de
mudar dos modos de “apenas martelagem” para “rotativo” para
alinhar as engrenagens.
Efectuar uma aplicação (Fig. A)
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS
PESSOAIS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE de que a peça de
trabalho está fixada e ancorada com firmeza. Se perfurar
material fino, utilize um bloco de madeira de apoio para
evitar danos no material.
ATENÇÃO: Aguarde sempre até que o motor pare por
completo antes de alterar a direcção da rotação.
1. Escolha e instale o mandril adequado, adaptador e/ou a
broca na ferramenta. Consulte Brocas e porta-brocas.
2. Com o botão de selecção de modo 3 , seleccione o modo
adequado para a aplicação pretendida. Consulte Modos de
funcionamento.
3. Ajuste o punho lateral 5 conforme pretendido.
4. Coloque a broca/cinzel no local pretendido.
5. Seleccione a direcção de rotação com o botão de avanço/
recuo 2 . Se alterar a posição do botão de controlo,
certifique-se de que liberta o interruptor.
-- Para seleccionar a marcha directa, prima o botão de
controlo de avanço/recuo no lado direito da ferramenta.
-- Para seleccionar a marcha inversa, prima o botão
de controlo de avanço/recuo no lado esquerdo
da ferramenta.
NOTA: A posição central do botão de controlo bloqueia
a ferramenta na posição Desligar.
Português
6. Prima o interruptor de accionamento 1 . Quanto maior
pressão exercer sobre o interruptor de activação, maior
será a velocidade da ferramenta. Para obter uma duração
máxima da ferramenta, utilize apenas a velocidade variável
para orifícios ou parafusos de fixação.
NOTA: Consoante a ferramenta, premir o interruptor
de accionamento activa um indicador luminoso 13 concebido para iluminar a superfície de trabalho imediata.
Consulte Descrição. O indicador luminoso desliga-se
automaticamente 20 segundos depois do interruptor de
accionamento ser libertado.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para misturar ou bombear
líquidos combustíveis ou explosivos (benzina,
álcool, etc.).
• Não misture nem agite líquidos inflamáveis
devidamente rotulados.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateira antes de
efectuar ajustes ou remover/instalar acessórios/
dispositivos complementares ou quando efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar
ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Estão disponíveis vários tipos de pontas de broca e cinzéis SDS
Plus como opção. Os acessórios e dispositivos complementares
utilizados devem ser lubrificados regularmente à volta do
equipamento SDS Plus.
Sistema de extracção de serradura (Fig. H)
Para alguns berbequins de percussão compatíveis, está
disponível um sistema de extracção de serra integrado
específico e pode ser adquirido em separado.
DCH273, DCH274
O sistema de extracção de serra é accionado por uma ligação
eléctrica 19 a um berbequim de percussão compatível.
DCH283
O sistema de extracção de serra é accionado por uma ligação
mecânica 19 a um berbequim de percussão compatível.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre a
compatibilidade dos acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Bateria recarregável
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
111
Suomi
SUURITEHOINEN LANGATON ISKUPORA
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Kuormittamaton nopeus
Kuormittamaton iskunopeus
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Maksimaalinen teräksen/puun/betonin porausväli
Istukka
Holkin läpimitta
Akkutyyppi
Paino (ilman akkua)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
Ääni- ja tärinäarvot yhteensä (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
86
86
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97
97
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
3
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
Poraus betoniin
Tärinäpäästöarvo ah, HD =
m/s²
7,4
6,6
6,6
6,6
6,6
8,5
Epävarmuus K =
Piikkaus
Tärinäpäästöarvo ah,Cheq =
Epävarmuus K =
Poraus metalliin
Tärinäpäästöarvo ah,D =
Epävarmuus K =
Ruuvaus
Tärinäpäästöarvo ah =
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
112
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Suuritehoinen langaton iskupora
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.08.16
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
113
Suomi
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
114
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Muut iskuporakoneen turvallisuusohjeet
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan
menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon.
Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa
oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen”
johtoon, sen suojaamattomat metalliosat tulevat
“jännitteenalaisiksi”,jolloin on olemassa sähköiskuvaara.
Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan kiinnittimien
tai muiden käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen
aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia.
Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä tätä työkalua
pitelemättä sitä molemmin käsin. On suositeltavaa käyttää
aina sivukahvaa. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä
kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi olla
vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen käyttämistä.
Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen
aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi.
Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle
altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti.
Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija
saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen.
Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai vaihtaessasi
teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Pyörivä
terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät
sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla.
Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä
virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille
kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja
hallinnan menetyksen.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät poravasaria:
• Vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai kuumien
osien koskettamisesta.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita vaihdettaessa.
• Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
115
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 6 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 7 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
116
Suomi
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
117
Suomi
Wh-arvon omaava akkua verrattuna yhteen suuremman
Wh-arvon omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo on
pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen
kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Esimerkiksi kuljetuksen
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
Wh-arvo voi olla 3 x 36 Wh, merkinnästä
mikä tarkoittaa kolmea
36 Wh akkua kuhunkin
yksikköön. Käytön Wh-arvo
voi olla 108 Wh (yksi akku).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
on 108 Wh (yksi 108 Wh akku).
KULJETUS (integroidulla kuljetussuojalla). Esimerkki:
Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua).
Akun Tyyppi
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283 toimii
18 Voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Katso
lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton iskupora
1 Sivukahva ja syvyystanko
1Laturi
1 Akku (D1, L1, M1, P1)
2 Akkua (D2, L2, M2, P2)
3 Akkua (D3, L3, M3, P3)
1 pikaistukka (DCH254, DCH274)
1Laukussa
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
118
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Suomi
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
10 Laippa
Säädettävä nopeuskytkin
11 Syvyyden säätötanko
Suunnanvaihtopainike
Toimintatilan valintakytkin 12 Syvyyden säätötangon
vapautuspainike
Toimintatilan valintapainike
13 Työvalo (DCH253, DCH254,
Sivukahva
DCH273, DCH274,
Akku
DCH283)
Vapautuspainike
14 Ripustuskoukku (DCH273,
Pääkahva
DCH274, DCH283)
SDS Plus -työkalupidike
Käyttötarkoitus
Langaton iskuporakoneesi on tarkoitettu poraukseen ja
iskuporaukseen ammattikäytössä, sekä ruuvaamiseen
ja talttaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Langaton iskuporakoneesi on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Ylikuormituksen kytkin
Jos poranterä jää kiinni, voimansiirto poran karaan
keskeytyy. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi työkalua on aina
pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa asennossa. Vapauta
ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen voimansiirron
uudelleen kytkemiseksi.
Mekaaninen kytkin
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Kun laitteessa on mekaaninen kytkin, kytkimen aktivoinnista
ilmoittaa hammastuksen ääni sekä lisääntyvä tärinä.
Elektroninen kytkin
DCH273, DCH274
Kun elektroninen kytkin aktivoituu, moottori kytkeytyy
toistuvasti päälle ja pois päältä muutaman sekunnin ajan
mekaanisen kytkimen vasteen toistamiseksi.
Kierronestojärjestelmä (kuva E)
DCH283
Kytkimen lisäksi kierronestojärjestelmä tarjoaa paremman
käyttömukavuuden ja turvallisuuden kierron estävällä tekniikalla,
joka havaitsee vasaran hallinnan menetyksen. Kun kiinni
leikkautuminen havaitaan, vääntö ja nopeus laskee välittömästi.
Tämä toiminto estää työkalun kiertämisen itsestään ja se
vähentää rannevammojen esiintyvyyttä.
Kierronestojärjestelmän merkkivalo 15 syttyy ja ilmoittaa tilasta.
Merkkivalo
POIS
KIINTEÄ
Vianmääritys
Työkalu toimii
normaalisti
Ratkaisu
Noudata varoituksia ja ohjeita työkalua
käyttäessä.
Kierronestojärjestelmä
on aktivoitunut
(PÄÄLLÄ)
Tue työkalua oikeaoppisesti ja vapauta
liipaisin. Työkalu toimii normaalisti,
kun liipaisinta painetaan uudelleen ja
merkkivalo sammuu.
Aktiivinen tärinän hallinta
Parhaan tärinän vähentäminen, pidä työkalusta kuvatun Käsien
oikea asento.
Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin
aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää
ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien
aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää.
Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen
tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan
liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen
tärinänhallinta aktivoidu.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi
kytke työkalu pois päältä ja irrota akku ennen
sen säätämistä tai liitososien/lisävarusteiden
irrottamista/asentamista tai työkalun korjaamista.
Laitteen käynnistyminen vahingossa voi johtaa
henkilövahinkoihin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 6 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 6 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 7 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 14 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
119
Suomi
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Sivukahva (kuva A)
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos
näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen
työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä hallinnan
maksimoimiseksi.
Sivukahva 5 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä
voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä
oikealla että vasemmalla kädellä. Sivukahva tulee kiristää
riittävästi, jotta se kestäisi työkalun kääntövoiman, jos lisävaruste
juuttuu kiinni tai lukittuu. Varmista, että tartut sivukahvan
päähän työkalun hallitsemiseksi sen lukittuessa.
Löysää sivukahvaa kiertämällä sitä vastapäivään.
Syvyyden säätötangon säätäminen
(kuva C)
Terä ja työkalupidike
VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA
suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun
metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti
käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat
vahingoittaa paljaita käsiä.
Iskuporaan voidaan asentaa erilaisia teriä käyttötarkoituksen
mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä.
Teriä koskevat suositukset
• Käytä puumateriaalissa kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä
tai reikäsahoja.
• Käytä metallissa pikateräksestä valmistettuja
kierteisporanteriä tai reikäsahoja. Käytä
leikkuujäähdytysnestettä, kun poraat metalleja. Poikkeuksia
ovat valurauta ja messinki, joita tulee porata kuivina.
• Käytä iskuporaukseen tarkoitettuja karbiditeriä, kun käsittelet
muurauksia, kuten tiiliä, sementtiä jne.
SDS Plus -työkalupidike (kuva F)
1. Työnnä ja pidä painettuna syvyyden säätötangon
vapautuspainiketta 12 sivukahvassa.
HUOMAA: Erityiset sovittimet ovat tarpeen, kun SDS
plus -työkalupidikettä käytetään suoravartisten terien ja
kuusiokantaisten ruuvauskärkien kanssa. Katso Valinnaiset
lisävarusteet.
2. Siirrä syvyyden säätötankoa 11 niin, että etäisyys
tangon pään ja terän pään välillä on sama kuin haluttu
poraussyvyys.
3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun poraat
syvyyden säätötangolla, pysäytä kun tangon pää
saavuttaa materiaalin pinnan.
Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti:
1. Aseta terän varsi noin 19 mm SDS Plus -työkalupidikkeeseen.
2. Paina ja kierrä terää, kunnes se lukittuu paikoilleen. Terä
kiinnittyy hyvin paikoilleen.
3. Vapauta terä vetämällä laippaa 10 taakse ja
poistamalla terä.
Ripustuskoukku (kuvat A, D)
Pikaistukka (kuva G)
DCH273, DCH274, DCH283
DCH254, DCH274
Joissakin iskuporissa avaimeton istukka voidaan asentaa SDS
Plus -työkalupidikkeen tilalle.
VAROITUS: Älä koskaan käytä standardeja
istukoita iskuporatilassa.
Ripustuskoukku 14 on asennettu pääkahvan 8 alapuolelle
työkalun vasemmalle puolelle. Avaa ripustuskoukku vetämällä se
ulos työkalun sivulta. Aseta ripustuskoukku säilöön painamalla
se tasaisesti työkalun sivuun. Jos koukkua ei haluta käyttää
lainkaan, sen voi irrottaa kokonaan.
Ripustuskoukun irrottaminen ja/tai
asentaminen
1. Aseta ripustuskoukku avattuun asentoon ja poista
kuusioruuvi pääkahvan alapuolelta.
2. Vedä ripustuskoukku ulos, kunnes se irtoaa laitteesta.
3. Asenna ripustuskoukku takaisin pääkahvan alapuolella
olevaan asennusaukkoon. HUOMAA: Malleissa DCH273
ja DCH274 koukku voidaan asentaa kummallekin kahvan
puolelle. Syvennys voidaan peittää tarralla. Poista joko tarra
tai lävistä tarra alla olevaan syvennykseen pääsemiseksi.
4. Aseta kuusioruuvi ja kiristä ne tiukasti.
120
Avaimettoman istukan asentaminen SDS Plus
-työkalupidikkeen paikalle
1. Valitse vain isku -tila (ks. Käyttötilat), tällöin kara
lukittuu eikä se voi pyöriä irrotettavan työkalupidikkeen
vapauttamisen aikana.
2. Käännä lukitusrengas 15 auki ja vedä asennettu
työkalupidike pois.
3. Paina avaimeton istukka 16 karaan 17 ja käännä
lukitusrengas lukittuun asentoon.
4. Vaihda avaimeton istukka SDS Plus -työkalupidikkeeseen
poistamalla ensin avaimettoman istukan samalla tavalla
kuin SDS Plus -työkalupidike poistettiin. Asenna sitten
SDS Plus -työkalupidike paikoilleen samalla tavalla kuin
avaimeton istukka.
Suomi
Asenna poranterä tai muu lisävaruste avaimettomaan
istukkaan seuraavasti:
1. Tartu istukan laippaan 18 yhdellä kädellä ja tartu toisella
kädellä istukan pohjaan.
2. Kierrä holkkia vastapäivään (edestä katsottuna), jotta haluttu
lisävaruste mahtuu.
3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä tiukasti
kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään yhdellä kädellä
ja pitämällä työkalua toisella kädellä. Kierrä istukan vaippaa
edelleen, kunnes kuulet useita räikän napsahduksia
täydellisen kiinnityksen varmistamiseksi.
Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi
työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu
vaihe 1 ja 2.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi
kytke työkalu pois päältä ja irrota akku ennen
sen säätämistä tai liitososien/lisävarusteiden
irrottamista/asentamista tai työkalun korjaamista.
Laitteen käynnistyminen vahingossa voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Käsien oikea asento (kuva E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 8 ja toisen käden pitämistä sivukahvalla 5 .
Käyttötilat (kuva A)
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun
ollessa käynnissä.
Työkalussa on tilavalitsin 3 , jolla voit valita käyttötilan
käyttötarkoituksen mukaan.
Symboli
Tila
Sovellus
Ruuvaus
Kiertokairaus
Iskuporaus
Vain isku
Poraus teräkseen, puuhun ja
muoviin
Poraus betoniin ja
muuraukseen
Kevyt haketus
Käyttötilan valitseminen:
1. Paina tilavalitsimen vapautuspainiketta 4 .
2. Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi
tilan symbolia.
HUOMAA: Tilavalitsin 3 on oltava aina porauksen,
iskuporauksen tai vasaroinnin kohdalla. Niiden välillä ei ole
muita asetuksia. Moottoria voi olla tarpeen käyttää lyhyen aikaa
hammaspyörien kohdistamiseksi, kun olet siirtynyt ’vain isku’
tilasta ’ruuvaus’ -tilaan.
Toimenpiteen suorittaminen (kuvat A)
VAROITUS: HENKILÖVAHINKOVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI TYÖKAPPALE TULEE AINA
ankkuroida tai kiinnittää hyvin paikoilleen. Jos poraat
ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka
estää materiaalin vahingoittumisen.
VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt
kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa.
1. Valitse ja asenna työkaluun sopiva istukka, sovitin ja/tai terä.
Katso Terä ja työkalupidike.
2. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva käyttötila tilavalitsimella 3
. Katso Käyttötilat.
3. Säädä sivukahvaa 5 tarpeen mukaan.
4. Aseta poran/taltan terä haluamaasi kohtaan.
5. Valitse kiertosuunta suunnanvaihtopainikkeella 2 . Kun
muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että
liipaisin on vapautettu.
-- Valitse kiinniruuvaus painamalla
suunnanvaihtopainiketta työkalun oikealla puolella.
-- Valitse ruuvin avaus painamalla suunnanvaihtopainiketta
työkalun vasemmalla puolella.
HUOMAA: Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento
lukitsee työkalun off-asentoon.
6. Paina liipaisukytkintä 1 . Mitä enemmän painat
liipaisukytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii. Jotta
työkalun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, käytä
säädettävää nopeutta vain keskiöintiin tai kiinnikkeille.
HUOMAA: Työkalusta riippuen liipaisinkytkintä painaessa
työvalo 13 syttyy työkappaleen valaisemiseksi. Katso
Kuvaus. Työvalaistus sammuu automaattisesti 20 sekunnin
kuluttua liipaisukytkimen vapauttamisesta.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien
nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen tai
pumppaamiseen.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on
vastaava merkintä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi
kytke työkalu pois päältä ja irrota akku ennen
sen säätämistä tai liitososien/lisävarusteiden
irrottamista/asentamista tai työkalun korjaamista.
Laitteen käynnistyminen vahingossa voi johtaa
henkilövahinkoihin..
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
121
Suomi
Uudelleenladattava akku
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Lisävarusteena on saatavilla erilaisia poran ja taltan SDS
Plus-teriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella
säännöllisesti SDS Plus -työkalun tarpeen mukaan.
Pölynpoistojärjestelmä (kuva H)
Joihinkin yhteensopiviin iskuporiin on saatavilla erityinen
integroitu pölynpoistojärjestelmä ja se voidaan hankkia erikseen.
DCH273, DCH274
Pölynpoistojärjestelmä liitetään yhteensopivaan iskuporaan
sähköliitännällä 19 .
DCH283
Pölynpoistojärjestelmä liitetään yhteensopivaan iskuporaan
mekaanisella liitännällä 19 .
Saat lisätietoja yhteensopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
122
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
KRAFTIG SLADDLÖS ROTATIONSSLAGBORRMASKIN
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Varvtal utan belastning
Obelastad slaghastighet
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
J
Maximalt borrningsområde i stål/trä/betong
Chuck
Hylsdiameter
Batterityp
Vikt (utan batteripaket)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
86
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Borrning i betong
Vibrationsemissionsvärde ah, HD =
Osäkerhet K =
Mejsling
Vibrationsemissionsvärde ah,Cheq =
Osäkerhet K =
Borrning i metall
Vibrationsemissionsvärde ah,D =
Osäkerhet K =
Skruvdragning
Vibrationsemissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
123
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Kraftig sladdlös rotationsslagborrmaskin
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
11.08.16
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
124
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
Svenska
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
c )
d )
e )
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
f )
g )
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
125
Svenska
Tillkommande Specifika Säkerhetsregler för
Roterande Hammare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan orsaka hörselförlust.
Använd de hjälphandtag som levereras med verktyget. Förlust
av kontroll kan orsaka personskada.
Håll elverktyget i isolerade greppytor under arbete där
sågverktyget kan komma i kontakt med dolda strömledningar.
Kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförandeoch
kan ge användaren en elektrisk stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk metod för att förankra
och stödja arbetsstycket på en stabil plattform. Att hålla
arbetet med handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd. Slaghamrande
verksamhet gör att flisor flyger omkring. Flygande partiklar
kan orsaka permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar damm.
Öronskydd kan behövas för de flesta tillämpningar.
Håll alltid ett stadigt tag om verktyget. Försök inte att
använda detta verktyg utan att hålla det med bägge händer.
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid används. Att
använda detta verktyg med en hand resulterar i förlust av
kontroll. Att genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt sidohandtaget
ordentligt före användning.
Använd inte detta verktyg under långa tidsperioder. Vibration
som orsakas av hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar för att få extra
dämpning, och begränsa användningstiden genom ta
täta raster.
Reparera inte själv upp borrspetsar. Repareraring av mejsel
bör göras av en behörig specialist. Felaktigt reparerade mejslar
kan orsaka personskada.
Bär handskar när du arbetar med verktyget eller byter ut
borrspetsar. De åtkomliga metalldelarna på verktyget och
borrspetsarna kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän borrspetsen har stannat
helt och hållet. Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
Slå inte på borrspetsar som har fastnat med en hammare för
att få loss dem. Småbitar av metall eller materialflisor skulle
kunna lossna och orsaka personskada.
En aning slitna mejslar kan vässas genom slipning.
Håll starkströmssladden borta från den roterande borrspetsen.
Linda inte sladden runt någon del av din kropp. En elektrisk
sladd lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med borrhammare:
• Skador orsakade av att man rör vid roterande delar eller
varma delar på verktyget.
126
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och
tillämpar alla säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är:
• Hörselskada.
• Risk att klämma fingrarna när man byter tillbehör.
• Hälsorisker som orsakas av inandning av damm vid arbete
med betong och/eller murverk.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 6 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 7 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
127
Svenska
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
128
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
•
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
Svenska
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempelvis transport Wh
exempel på etikettmärkning för
märkning indikerar 3 x 36
användning och transport
Wh, vilket betyder tre
batterier med 36 Watttimmar var. Användningen
av Wh-märkningen
indikerar 108 Watt-timmar (1 batteri underförstått).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄND (utan transportlock). Exempel:
Wh-märkningen indikerar 108 Wh (ett batteri med
108 Wh).
TRANSPORT (med inbyggt transportlock). Exempel:
Wh-märkningen indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier
med 36 Wh).
Batterityp
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283 arbetar
med ett 18 Volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Se
Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös rotationsslagborrmaskin
1 Sidohandtag och djupstång
1laddare
1 Batteripaket (D1, L1, M1, P1)
2 Batteripaket (D2, L2, M2, P2)
3 Batteripaket (D3, L3, M3, P3)
1 Snabbchuck (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1Instruktionshandbok
129
Svenska
•
Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
•
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Överbelastningskoppling
Om en borrbits fastnar kommer drivningen till spindeln
att avbrytas. På grund av de resulterade kraftena skall alltid
verktyget hållas i ett fast grepp med båda händerna. Efter
överbelastning, släpp och tryck in avtryckaren för att åter
aktivera drivningen.
Mekanisk koppling
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
På enheter med en mekanisk koppling kommer indikeringen att
kopplingen har aktiverats att vara en ljudlig hakning tillsammans
med en ökad vibration.
Elektronisk koppling
DCH273, DCH274
När den elektroniska kopplingen aktiveras slås motorn på och
stängs av upprepade gånger för att kopiera återkopplingen som
associeras med en mekanisk koppling.
Datumkodplacering
Antirotationssystem (Bild E)
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
DCH283
Förutom kopplingen erbjuder antirotationssystemet
ökad användarkomfort och säkerhet genom en inbyggd
antirotationsteknologi som kan upptäcka om användaren
förlorar kontrollen över hammaren. När en blockering upptäcks
minskar vridmomentet och hastigheten omedelbart. Denna
funktion förhindrar självrotation hos verktyget och minskar
förekomsten av handledsskador.
Antirotationssystemets indikator 15 kommer att lysa för att
indikera statusen.
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Variabel hastighetskontroll 9 SDS Plus verktygshållare
10 Hylsa
Knapp framåt/bakåt
11 Djupstopp
Lägesväljarratt
12 Låsknapp djupstopp
Lägesväljarknapp
13 Arbetsbelysning (DCH253,
Sidohandtag
DCH254, DCH273, DCH274,
Batteripaket
DCH283)
Låsknapp
14 Hjälpkrok (DCH273,
Huvudhandtag
DCH274, DCH283)
Avsedd Användning
Din sladdlösa rotationsslagborrmaskin har konstruerats för
professionell borrning och slagborrning samt skruvdragning
och mejsling.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna sladdlösa rotationsslagborrmaskin är ett
professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
130
Indikator
AV
Diagnos
Verktyget fungerar
normalt
FAST
Lösning
Följ alla varningar och instruktioner när
verktyget används.
Antirotationssystemet
Stöd verktyget ordentligt och släpp
har aktiverats
avtryckaren. Verktyget kommer att fungera
(INKOPPLAT)
normalt igen när avtryckaren trycks in igen
och indikatorlampan kommer att slockna
Aktiv vibrationskontroll
För bästa vibrationskontroll , hålla verktyget som beskrivs i
Korrekt Handplacering.
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar studsande
vibrationer från slagmekanismen. Sänkning av hand- och
armvibrationerna gör det mer bekvämt att använda maskinen
under längre perioder och förlänger enhetens livslängd.
Hammaren behöver endast lagom mycket tryck för att koppla in
den aktiva vibrationskontrollen. Användning av för mycket tryck
kommer inte att göra att verktyget borrar snabbare och den
aktiva vibrationskontrollen kommer inte att kopplas in.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser/tillbehör eller utför
reparationer. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 6 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 6 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 7 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket
Svenska
2. Flytta djupstoppet 11 så att avståndet mellan
kanten av stoppet och kanten på bitsen är lika med
önskat borrdjup.
3. Släpp knappen för att låsa stoppet i positionen. Vid
borrning med djupstoppet stoppas borrningen när
stoppet når ytan på materialet.
Hjälpkrok (Bild A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
En hjälpkrok 14 är fäst nedanför huvudhandtaget 8 på vänster
sida av verktyget. För att förlänga hjälpkroken, dra ut den från
sidan av verktyget. För att förvara hjälpkroken, skjut tillbaka den
i jämnhöjd med verktyget. Om kroken inte önskas kan den tas
bort helt och hållet.
Borttagning och/eller återinstallation av
hjälpkroken
1. Placera hjälpkroken i den utdragna positionen och ta bort
sexkantsskruven på undersidan av huvudhandtaget.
2. Dra ut hjälpkroken tills den är fri från enheten.
3. För att återinstallera, sätt in hjälpkroken i öppningen
nedanför huvudhandtaget. NOTERA: På modellerna
DCH273 och DCH274 kan kroken installeras på valfri sida
om handtaget. Öppningen vara täck av en etikett. Ta
antingen bort etiketten eller stick hål i den för att exponera
öppningen under.
4. Sätt tillbaka sexkantsskruven och dra åt ordentligt.
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 14 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Bits och bitshållare
Sidohandtag (Bild. A)
Bitsrekommendationer
VARNING: För att minska risken för personskador hantera
ALLTID verktyget med sidohandtaget korrekt monterat.
Om så inte görs kan det resultera i att sidohandtaget
glider under arbetet och kontrollen över verktyget
förloras. Håll verktyget med båda händerna för att
maximera kontrollen.
Sidohandtaget 5 kläms fast på framkanten av växelhuset och
kan vridas 360˚ för användning av höger- eller vänsterhänta.
Sidohandtaget måste dras åt ordentligt för att stå emot
vridningen av verktyget om tillbehöret kärvar eller fastnar. Se
till att hålla i sidohandtaget på andra sidan för att kontrollera
verktyget om det fastnar.
För att lossa sidohandtaget, vrid moturs.
Inställning av djupstopp (Bild C)
1. Tryck in och håll kvar låsknappen för djupstoppet 12 på
sidohandtaget.
VARNING: Risk för brännskada. Använd ALLTID handskar
när bitsar byts. Åtkomliga metalldelar på verktyget och
borrbits kan bli mycket heta under arbetet. Små bits av
trasigt material kan skada bara händer.
Slagborrmaskinen kan användas med olika bits beroende på
önskad användning. Använd endast vassa borr.
• För trä, använd spiralbits, spadbits, starka augerbits eller
hålsågar.
• För metall, använd höghastighets stålborrspetsar eller
hålsågar. Använd smörjolja vid borrning i metall. Undantaget
är gjutjärn och mässing som bör borras torrt.
• För murning, såsom tegel, cement, betongblock, etc.,
använd bits med karbidspets märkt för slagborrning.
SDS Plus bitshållare (Bild F)
NOTERA: Specialadaptrar behövs för användning av SDS plus
verktygshållare med rak bitsaxel och sexkantiga skruvdragarbits.
Se Valfria tillbehör.
För att sätta in en borrspets eller annat tillbehör:
1. Sätt in bitsens skaft ungefär 19 mm i SDS Plus
verktygshållaren.
2. Skjut och vrid bitsen tills den låses på plats. Bitsen kommer
att sitta säkert fast.
3. För att frigöra bitsen, dra hylsan 10 bakåt och ta bort bitsen.
131
Svenska
Nyckellös chuck (Bild G)
DCH254, DCH274
På vissa slagborrmaskiner kan en nyckelfri chuck installeras
istället för SDS Plus bitshållaren.
VARNING: Använd aldrig standardchuckar i
rotationslagborrläge.
Byte av SDS Plus bitshållare mot den nyckelfria chucken
1. Välj endast slagborrläge (se driftlägen), detta låser
spindelns och förhindrar att den roterar när den löstagbara
verktygshållaren låses upp.
2. Vrid på låsringen 15 till upplåst position och dra bort det
installerade bitshållaren.
3. Skjut snabbchucken 16 på spindeln 17 och vrid låsringen
till låst position.
4. För att ersätta chucken med SDS Plus bitshållaren , ta först
bort den nyckelfria chucken på samma sätt som SDS Plus
bitshållaren togs bort. Sätt sedan dit SDS Plus bitshållaren på
samma sätt som den nyckelfria chucken sattes dit.
För att sätta in en borrbits eller annat tillbehör i
snabbchucken:
1. Ta tag i hylsan 18 på chucken med ena handen och ta tag i
basen på chucken med den andra.
2. Vrid hylsan moturs (såsom visas från framsidan) tillräckligt
långt så att chucken öppnar tillräckligt för att ta emot det
önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm i chucken, och dra åt
ordentligt genom att vrida chuckhylsan medurs med en
hand, medan du håller verktyget med den andra handen.
Fortsätt att vrida chuckhylsan till flera kuggar hörs klicka för
att garantera full gripeffekt.
Se till att dra åt chucken med en hand på chuckhylsan och den
andra handen på verktyget för maximal åtdragning.
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1 och 2 ovan.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser/tillbehör eller utför
reparationer. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Korrekt Handplacering (Bild E)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på huvudhandtaget 8
och den andra handen på sidohandtaget 5 .
132
Driftlägen (Bild A)
VARNING: Välj inte driftläge när verktyget körs.
Ditt verktyg är utrustad med en lägesväljarratt 3 för att välja
lämplig läge för önskat arbete.
Symbol
Läge
Användning
Skruvdragning
Rotationsborrmaskin
Rotationsslagborrning
Endast slagborrning
Borra i stål, trä och
plast
Borrning i betong
och murning
Lätt mejsling
Välja driftläge:
1. Tryck på lägesväljarens låsknapp 4 .
2. Vrid lägesväljarratten så att pilen pekar mot den symbol som
motsvarar önskat läge.
NOTERA: Lägesväljaren 3 får endast vara i rotationsborrning,
rotationsslagborrläge eller borrslagläge hela tiden. Det finns
inga operativa lägen mellan dessa. Det kan vara nödvändigt att
kort köra motorn efter att ha ändrat från ”endast slagborrning”
till ”rotationslägen” för att ställa in växlarna.
Genomföra ett arbete (Bild A)
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
PERSONSKADOR SE ALLTID till att arbetsstycket är väl
förankrat eller sitter fastklämt. Vid borrning i tunt material,
använd en träbit på baksidan för att förhindra skador på
materialet.
VARNING: Vänta tills motorn stannat helt och hållet
innan rotationsriktningen ändras.
1. Välj och installera lämplig chuck, adapter och/eller bits på
verktyget. Se Bits och bitshållare.
2. Använd lägesväljarratten 3 för att välja lämpligt läge för
önskat arbete. Se Driftlägen.
3. Ställ in sidohandtaget 5 såsom krävs.
4. Placera bitsen/mejseln på önskad plats.
5. Välj rotationsriktning med framåt-/bakåtknappen 2 . Vid
byte av position av kontrollknappen se till att avtryckaren
är släppt.
-- För rotation höger släpp strömbrytaren och tryck på
väljaren höger-/vänstergång på höger sida av verktyget.
-- För rotation vänster tryck på väljaren höger-/
vänstergång på vänster sida av verktyget.
NOTERA: Den mittersta positionen låser verktyget i
avstängt läge.
6. Tryck på avtryckaren 1 . Ju mer du trycker på avtryckare
desto snabbare kommer verktyget att arbeta. För att
maximera verktygets livslängd, använd endast den variabla
hastigheten för att börja borrning av hål eller skruva i
fästanordningar.
NOTERA: Beroende på ditt verktyg, aktiverar intryckning av
Svenska
avtryckaren en arbetsbelysning 13 som är avsedd att lysa
upp det närmaste arbetsområdet. Se Beskrivning. Lampan
kommer automatiskt att stängas av 20 sekunder efter att
avtryckaren släppts.
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att blanda eller pumpa
lättantändliga eller explosiva vätskor (bensin,
alkohol etc.).
• Blanda eller rör inte vätskor som är markerade
som antändliga.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser/tillbehör eller utför
reparationer. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Dammutsugningssystem (Bild H)
För vissa kompatibla slagborrhammare finns ett särskilt
dammutsugningssystem tillgängligt och kan köpas separat.
DCH273, DCH274
Dammutsugningssystemet drivs av en elektrisk anslutning 19 till en kompatibel slagborrhammare.
DCH283
Dammutsugningssystemet drivs av en mekanisk anslutning 19 till en kompatibel slagborrhammare.
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Olika typer av SDS Plus borrbits och mejslar finns tillgängliga
som tillval. Tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet smörjas runt SDS Plus fästet.
133
Türkçe
AĞIR HIZMET TIPI ŞARJLI KIRICI DELICI
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Yüksüz hız
Yüksüz Darbe hızı
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Çelik/ahşap/beton için maksimum delme aralığı
Mandren
Bilezik çapı
Batarya Tipi
Ağırlık (bataryasız)
VDC
dak-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
SDS Plus
54
Li-İon
2,4
EN60745-2-6 uyarınca gürültü ve titreşim toplam değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
86
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
97
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
Betonu delme
Titreşim emisyon değeri ah, HD =
Belirsizlik değeri K =
Keskiyle yontma
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K =
Metali delme
Titreşim emisyon değeri ah,D =
Belirsizlik değeri K =
Vidalama
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
134
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-İon
2,7
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-İon
2,5
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-İon
2,7
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-İon
3,6
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
94
105
3
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
SDS Plus
54
Li-İon
2,5
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Ağır Hizmet Tipi Şarjlı Kırıcı Delici
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
11.08.16
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
135
Türkçe
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
136
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
Türkçe
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave Özel Güvenlik
Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma kollarını kullanın.
Kontrolü kaybetmeniz, yaralanmanıza neden olabilir.
Kesim aletinin, gömülü elektrik kablolarına temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas, akımı elektrikli aletin
iletken metal parçaların akım yüklenmesine sebep olacaktır ve
bu durum kullanıcının elektrik çarpılmasına yol açacaktır.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere sabitlemek için işkence veya
başka araçlar kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak başka araçlar kullanın.
Kırma delme işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum aygıtı takın.
Uygulamaların çoğu için koruyucu kulaklık gerekebilir.
Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti her iki elinizle
kavramadan kullanmaya çalışmayın. Yan tutamağın daima
kullanılması tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması kontrol
kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik gibi sert malzemelerin
kırılması veya bu tür malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli
olabilir. Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç etkisinden kaynaklanan
titreşim el ve kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon sağlamak
için eldiven kullanın ve sık sık ara vererek maruz kalınan
titreşimi sınırlayın.
Uçları kendi başınıza yenilemeye çalışmayın. Keskilerin
yenilenmesi yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır.
Uygun olmayan Şek.de yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken eldiven giyin. Alet
üzerindeki açıkta olan metal parçalar ve uçlar çalışma
sırasında oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan malzemenin
küçük parçacıkları çıplak ellere zarar verebilir.
Uç tam olarak durmadan aleti asla yere koymayın. Dönen
uçlar yaralanmaya neden olabilir.
Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle vurmayın.
Metal veya malzeme parçacıkları fırlayarak yaralanmaya
neden olabilir.
•
•
Hafifçe aşınmış keskiler taşlama yöntemiyle
yeniden keskinleştirilebilir.
Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta tutun. Kabloyu
vücudunuzun hiçbir uzvuna sarmayın. Dönen uca dolaşan
bir elektrik kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Kullanımdan doğan riskler
Aşağıdaki riskler dönen kırıcı delicilerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkabilecek risklerdir:
• Aletin dönen veya ısınmış kısımlarına dokunmaktan
kaynaklanan yaralanmalar.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• İşitme bozukluğu.
• Aksesuvarları değiştirirken parmakların sıkışması riski.
• Beton ve/veya duvar işlerinde çalışırken ortaya çıkan tozların
yutulmasından kaynaklanan sağlık riskleri.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
137
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
138
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
•
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 6 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 7 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Türkçe
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
•
•
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
•
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
139
Türkçe
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak gösterilen
Taşıma Wh değeri
her biri 36 Watt’lık
3 batarya anlamına
gelir. Kullanım Wh değeri 108 Watt değerini gösterir (1 batarya
kastedilmiştir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
140
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
KULLANIM (Taşıma kapağı olmadan). Örnek: Wh
değeri 108 Wh gösterir (108 Wh değerine sahip 1
batarya).
Akü tipi
TAŞIMA (Taşıma kapağı ile birlikte). Örnek: Wh
değeri 3 x 36 Wh gösterir (36 Wh değerine sahip
3 batarya).
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283 18 Volt
akülerle çalışır.
Türkçe
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Daha
fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kablosuz kırıcı delici matkap
1 Yan kol ve derinlik çubuğu
1 Şarj cihazı
1 Batarya paketini (D1, L1, M1, P1)
2 Batarya paketleri (D2, L2, M2, P2)
3 Batarya paketleri (D3, L3, M3, P3)
1 Anahtarsız mandren (DCH254, DCH274)
1 Kit kutusu
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Tarih Kodu Konumu
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
10 Manşon
Değişken hız anahtarı
11 Derinlik çubuğu
İleri/geri düğmesi
12 Derinlik çubuğu bırakma
Mod seçme çarkı
düğmesi
Mod seçme düğmesi
13 Çalışma lambası (DCH253,
Yan tutamak
DCH254, DCH273, DCH274,
Batarya
DCH283)
Bırakma düğmesi
14 Alet kancası (DCH273,
Ana tutamak
DCH274, DCH283)
SDS Plus alet tutucu
Kullanim Amaci
Şarjlı kırıcı deliciniz profesyonel delme ve darbeli delme
uygulamalarının yanı sıra vidalama ve yontma uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu şarjlı kırıcı delici, profesyonel kullanım amaçlı bir
elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Aşırı Yükleme Debriyajı
Delme ucunun sıkışması durumunda, delme milinin hareketi
engellenir. Binen yükler sebebiyle aleti her zaman iki elinizle
sıkıca tutun. Aşırı yük sonrası delmeye devam etmek için tetiği
bırakın ve tekrar basın.
Mekanik Kavrama
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Mekanik debriyaja sahip modellerde debriyajın etkin
hale geçmesi artan titreşimle birlikte cırlama sesinin
gelmesiyle anlaşılır.
Elektronik Debriyaj
DCH273, DCH274
Elektronik kavrama etkin hale geçtiğinde, motor birkaç saniye
boyunca açılıp kapanarak mekanik kavramanın sebep olduğu
geri beslemenin aynısını yapacaktır.
Dönmeyi Önleme Sistemi (Şek. E)
DCH283
Mekanik kavramaya ek olarak, dönmeyi önleme sistemi
kullanıcının kontrolü kaybettiğini algılama özelliğine sahip olan
kurulu dönmeyi önleme teknolojisi yoluyla daha iyi bir kullanıcı
konforu ve güvenliği sunar. Bir takılma fark edildiğinde, tork ve
hız hemen azalır. Bu özellik kendi kendine dönmeyi önleyerek
bilek yaralanmalarını azaltır.
Dönmeyi önleme sistemi göstergesi 15 gösterme
durumunda yanar.
Gösterge
KAPALI
SABİT
Teşhis
Alet normal çalışıyor
Çözüm
Aleti çalıştırırken tüm uyarı ve talimatlara
uyun.
Dönmeyi Önleme
Sistemi etkindir
(DEVREDE)
Alet doğru şekilde desteklenmiş olarak
tetik kolunu serbest bırakın. Tetiğe tekrar
basıldığında alet normal olarak çalışır ve
gösterge ışığı söner
141
Türkçe
Aktif Titreşim Kontrolü
Uygun El Pozisyonu açıklandığı gibi en iyi titreşim kontrolü için
aracı tutun.
Aktif titreşim kontrolü dövme mekanizmasından gelen rezonans
titremesini ortadan kaldırır. El ve kol titremesini azaltarak
daha uzun süreli rahat kullanım sağlar ve ünitenin çalışma
ömrünü uzatır.
Aktif titreşim önlemenin devreye girmesi için kırıcıya sadece
yeterli miktarda basınç uygulamak gerekir. Çok fazla basınç
uygulamak aletin daha hızlı delmesini veya yontma yapmasını
sağlamaz ve aynı zamanda aktif titreşim kontrolünün devreye
girmesine engel olur.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayarlama yapmadan veya ataşman / aksesuar
takmadan/çıkartmadan veya herhangi bir bakım ve
onarımda bulunmadan önce aleti kapalı konuma
getirin ve bataryasını çıkartın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 6 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 6 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 7 basın ve aküyü sıkıca çekerek
aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
14 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Yan Tutamak (Şek. A)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, HER ZAMAN
aleti yan tutamak düzgün bir şekilde takılı haldeyken
çalıştırın. Aksi taktirde çalışma sırasında yan tutamak
kayabilir ve kontrol kaybına neden olabilir. Kontrolü
mümkün olduğunca iyi sağlamak için aleti iki
elinizle tutun.
Yan tutamak 5 dişli kutusunun ön kısmına kelepçelenir ve
sol veya sağ elle kullanılabilmesi 360 derece döndürülebilir.
142
Aksesuar takılır veya teklerse, aletin burulma hareketine karşı
koyabilmek için yan kol yeterince sıkılmış olmalıdır. Aleti bir
durma sırasında kontrol etmek için yan tutamağı en uç kısımdan
kavradığınızdan emin olun.
Yan tutamağı gevşetmek için saat yönünün aksine döndürün.
Derinlik Çubuğu Ayarı (Şek. C)
1. Yan tutamak üzerindeki derinlik çubuğu bırakma düğmesine
12 basın ve basılı tutun.
2. Derinlik çubuğunu 11 uçla aynı seviyeye gelip, istenen
delme derinliği ile eşitlenene kadar hareket ettirin.
3. Çubuğu konumunda sabitlemek için düğmeyi serbest
bırakın. Delme çubuğu ile delme işlemi yaparken, çubuk
ucu malzeme yüzeyine ulaştığında durun.
Alet Kancası (Şek. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Bir alet kancası 14 ana kolun 8 altında sol tarafta
bulunmaktadır. Alet kancasını uzatmak için aletin yan tarafından
çekin. Alet kancasını kısaltmak için aletin yan tarafından içeri itin.
Kanca kullanımı istenmiyorsa tamamen çıkarılabilir.
Alet Kancasını Çıkartma ve/veya Yeniden
Takma
1. Alet kancasını uzatın ve ana kolun altında bulunan altıgen
başlı vidayı çıkartın.
2. Alet kancasını aletten çıkana kadar çekin.
3. Yeniden takmak için alet kancasını ana kolun altındaki
yuvaya yerleştirin. NOT: DCH273 ve DCH274 modellerde
bu kanca kolun her iki tarafına da takılabilir. Yuva bir etiketle
kapalı olabilir. Etiketi çıkarın veya yuvayı görmek için
etiketi delin.
4. Altıgen başlı vidayı tekrar takıp sıkın.
Uç ve Uç Tutucusu
UYARI: Yanma Tehlikesi. Uçları değiştirirken DAİMA
eldiven takın. Alet üstündeki ulaşılabilen metal parçalar
ve uçlar çalışma sırasında çok fazla ısınabilir. Kırılan
malzemelerin küçük parçaları çıplak ele zarar verebilir.
İstenen uygulamaya bağlı olarak bu kırıcı deliciye farklı uçlar
takılabilir. Yalnızca keskin matkap uçları kullanın.
Uç Önerileri
• Ahşap için burgu uç, maça uç, motorlu burgu uç veya delik
testereler kullanın.
• Metal için, yüksek nitelikli çelik, burgu uçlar veya delik
testereler kullanın. Metalleri delerken bir kesme yağı
kullanın. Sert delinmesi gereken dökme demir ve pirinç
istisnaları oluşturur.
• Tuğla, çimento beton, cüruf beton bloğu vb. gibi duvar
işleri için darbeli delme işlerine uygun karbür uçlu matkap
uçlarını kullanın.
Türkçe
SDS Plus Uç Tutucu (Fig. F)
NOT: SDS plus alet tutucuyu altıgen şaftlı matkap uçları ve
altıgen vidalama uçlarıyla kullanmak için özel adaptörlerin
kullanılması gerekir. İsteğe Bağlı Aksesuarlar bölümüne bakın.
Bir matkap ucu veya başka aksesuar takmak için:
1. Uç şaftını, SDS Plus alet tutucuya 19 mm takın.
2. Ucu yerine oturana dek itin. Uç sabit şekilde tutulacaktır.
3. Ucu çıkartmak için, manşonu 10 geri çekin ve ucu çıkartın.
Anahtarsız Mandren (Şek. G)
DCH254, DCH274
Bazı kırıcı delicilerde SDS Plus uç tutucunun yerine bir anahtarsız
mandren takılı olabilir.
UYARI: Kırma dövme modunda asla standart
mandren kullanmayın.
SDS Plus Uç Tutucunun Anahtarsız Mandren İle Birlikte
Değiştirilmesi
1. Sadece kırma modunu seçin (bkz. Çalışma Modları),
bu mod çıkartılabilir alet tutucunun kilidi açılırken mili
kilitleyerek dönmesini önler.
2. Kilitleme bileziğini 15 açık pozisyona getirin ve takılan uç
tutucuyu dışarı çekin.
3. Anahtarsız mandreni 16 milin 17 üzerine itin ve kilitleme
bileziğini kilitli pozisyona döndürün.
4. Anahtarsız mandreni SDS Plus uç tutucu ile birlikte
değiştirmek için, önce anahtarsız mandreni de SDS Plus uç
tutucuyu çıkarttığınız gibi çıkartın. Ardından SDS Plus uç
tutucuyu anahtarsız mandren ile aynı şekilde değiştirin.
Bir matkap ucu veya başka bir aksesuarı anahtarsız
mandrene takmak için:
1. Bir elinizle mandrenin manşonunu 18 tutarken mandrenin
alt kısmını kavramak için diğer elinizi kullanın.
2. Manşonu istenen aksesuarın alınabilmesi için yeterli
uzaklığa ulaşana kadar manşonu saatin tersi yönde (önden
göründüğü şekliyle) döndürün.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm sokun ve bir elle
aleti tutarken diğer elle mandren kovanını saat yönünde
çevirerek iyice sıkın. Tam sıkma gücünü elde etmek için
çark mandalından birkaç kez tık sesi gelene kadar mandren
kovanını çevirmeye devam edin.
Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken diğer elle de
aleti tutun.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. ve 2. Adımları tekrarlayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayarlama yapmadan veya ataşman / aksesuar
takmadan/çıkartmadan veya herhangi bir bakım ve
onarımda bulunmadan önce aleti kapalı konuma
getirin ve bataryasını çıkartın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu, bir el ana kol üzerinde 8 , diğer el yan kol 5 üzerinde olacak şekildedir.
Çalışma Modları (Şek. A)
UYARI: Çalışma modunu, alet çalışır durumdayken
seçmeyin.
Aletinizde istediğiniz işlem için uygun çalışma modunu seçmek
üzere bir mod seçme çarkı 3 bulunur.
Sembol
Mod
Uygulama
Vidalama
Kırma Delme
Ahşap, çelik veya plastik
delme
Kırma Dövme
Beton ve duvar delme
Sadece kırma
Hafif yontma
Bir çalışma modu seçmek için:
1. Mod seçici serbest bırakma düğmesine 4 basın.
2. Mod seçme çarkını ok istenen moda ait sembolü gösterecek
şekilde çevirin.
NOT: Mod seçici 3 her zaman kırma delme, kırma dövme
veya sadece dövme modunda olmalıdır. Arada başka çalışma
pozisyonu yoktur. ‘Sadece kırma’ modundan ‘kırma dövme’
moduna geçiş sonrasında dişlileri hizalamak için motoru kısaca
çalıştırmak gerekebilir.
Bir Uygulamanın Yürütülmesi (Şek. A)
UYARI: KIŞISEL YARALANMA RISKINI AZALTMAK
IÇIN, DAİMA üzerinde çalışılan parçanın sıkıca
sabitlendiğinden veya sıkıştırıldığından emin olun. İnce
malzemeleri deliyorsanız, malzemenin hasar görmesini
engellemek için ahşap bir “destekleme” bloğu kullanın.
UYARI: Dönme yönünü değiştirmeden önce daima motor
tamamen durana kadar bekleyin.
1. Alet için uygun mandren, adaptör ve/veya ucu seçin ve
takın. Bu konuda bkz. Uç ve Uç Tutucusu.
2. Mod seçme çarkını 3 kullanarak istenen uygulama için
uygun modu seçin. Bu konuda bkz. Çalışma Modları.
3. Yan kolu 5 gerektiği şekilde ayarlayın.
4. Ucu/keskiyi istenen konuma getirin.
5. İleri/geri düğmesini 2 kullanarak dönme yönünü seçin.
Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken, tetiğin serbest
olduğundan emin olun.
-- İleri dönmeyi seçmek için, aletin sağ tarafındaki ileri/geri
kontrol düğmesine basın.
143
Türkçe
-- Geriyi seçmek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
NOT: Kontrol düğmesinin ortadaki konumu aleti kapalı
konumda kilitler.
6. Tetik düğmesine 1 basın. Tetiği ne kadar ileri basarsanız, alet
o kadar hızlı çalışır. Maksimum alet ömrü için, değişken hızı
yalnızca başlangıç delikleri veya sabitleyiciler için kullanın.
NOT: Aletinize bağlı olarak, tetik düğmesine basıldığında
yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için tasarlanmış olan
çalışma lambası 13 devreye girer. Bu konuda bkz. Açıklama.
Çalışma lambası, tetik düğmesi bırakıldıktan sonra 20 saniye
içinde otomatik olarak kapanacaktır.
UYARI:
• Bu aleti kolayca alev alan veya patlayıcı sıvıları
(benzin, alkol vb.) karıştırmak veya pompalamak
için kullanmayın.
• Uygun şekilde etiketlenmiş yanıcı sıvıları karıştırmayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayarlama yapmadan veya ataşman / aksesuar
takmadan/çıkartmadan veya herhangi bir bakım ve
onarımda bulunmadan önce aleti kapalı konuma
getirin ve bataryasını çıkartın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
144
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Bir seçenek olarak çeşitli SDS Plus matkap uçları ve keskileri
mevcuttur. SDS Plus teçhizatının etrafında kullanılan aksesuar ve
parçalar düzenli olarak yağlanmalıdır.
Toz Toplama Sistemi (Şek. H)
Bazı uyumlu kırıcı delicilerde, bu amaca dönük bir entegre toz
toplama sistemi mevcuttur ve ayrıca satın alınabilir.
DCH273, DCH274
Bu toz toplama sistemi güç kaynağını uyumlu kırıcı delicilerdeki
bir elektrik bağlantısından 19 almaktadır.
DCH283
Bu toz toplama sistemi güç kaynağını uyumlu kırıcı delicilerdeki
bir mekanik bağlantıdan 19 almaktadır.
Mevcut aksesuarların uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Ελληνικά
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Ταχύτητα κρούσεων χωρίς φορτίο
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Μέγιστο βάθος διάτρησης σε χάλυβα/ ξύλο/
σκυρόδεμα
Τσοκ
Διάμετρος κολάρου
Τύπος μπαταρίας
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταρίας)
VDC
min-1
κρ./λεπτό
J
mm
mm
kg
DCH243
18
1
0-1150
0-4400
2,1
13/26/20
DCH253
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH254
18
1
0-1200
0-4500
2,1
13/26/24
DCH273
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH274
18
1
0-1100
0-4600
2,1
13/26/24
DCH283
18
1
0-980
0-4480
2,8
13/30/26
SDS Plus
54
Li-Ion
2,4
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
2,5
SDS Plus
54
Li-Ion
2,7
SDS Plus
54
Li-Ion
3,6
86
97
3
86
97
3
94
105
3
Συνολικές τιμές θορύβου και κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα σε τρεις άξονες) σύμφωνα με το EN60745-2-6:
LPA (στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών)
dB(A)
86
86
86
LWA (στάθμη ηχητικής ισχύος)
dB(A)
97
97
97
K (αβεβαιότητα αναφερόμενης στάθμης ήχου)
dB(A)
3
3
3
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah, HD =
Αβεβαιότητα K =
Κοπίδιασμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,Cheq =
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
Βίδωμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
8,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
145
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Βαρεος τυπου περιστροφικο κρουστικο
δραπανο μπαταριας
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
11.08.16
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
146
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
Ελληνικά
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
147
Ελληνικά
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας ειδικά για
περιστροφικές σφύρες
•
•
•
•
•
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
148
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες
λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ κοπής
μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια. Σε περίπτωση
επαφής με καλώδιο υπό τάση, θα τεθούν υπό ηλεκτρική τάση
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και θα
μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία του χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
τη στερέωση με ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή πλατφόρμα. Το
κράτημα του αντικειμένου με το χέρι ή η στερέωσή του στο
σώμα σας δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα προστατευτικά για τα
μάτια. Οι εργασίες σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
Να φοράτε μάσκα για τη σκόνη ή αναπνευστήρα για
εφαρμογές κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται
να απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα αυτιά για τις
περισσότερες εφαρμογές.
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο. Μην επιχειρήσετε να
χειριστείτε το παρόν εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλευρική
λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα χέρι θα οδηγήσει
σε απώλεια ελέγχου. Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται να είναι
επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από
τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα. Η δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια
της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα χέρια και
τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια. Η επιδιόρθωση
των σμιλών πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο
ειδικό. Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα μπορούν
να προκαλέσουν τραυματισμό.
Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το εργαλείο ή όταν αλλάζετε
τρυπάνια. Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα του εργαλείου
και τα τρυπάνια μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν το τρυπάνι δεν
έχει σταματήσει να κινείται εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
Ελληνικά
•
•
•
Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με σφυρί για να τα
αποκολλήσετε. Ενδέχεται να αποκολληθούν θραύσματα
μετάλλου ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας τραυματισμό.
Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να ακονιστούν εκ νέου
με τρόχισμα.
Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από το
περιστρεφόμενο τρυπάνι. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω
από οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα ηλεκτρικό
καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω από ένα περιστρεφόμενο
τρυπάνι μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και
απώλεια ελέγχου.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση των
περιστρεφόμενων σφυριών:
• Τραυματισμός προκαλούμενος από επαφή με τα
περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφάλειας και τη
χρήση συσκευών ασφάλειας, κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους
δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη στην ακοή.
• Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
• Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης που παράγεται
κατά την εργασία σε μπετόν και/η τοιχοποιία.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
149
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 6 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 7 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
150
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του
φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ελληνικά
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
•
•
•
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
151
Ελληνικά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
152
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η
Παραδειγμα σημανσης χρησης και
ονομαστική τιμή Wh
μεταφορας στην ετικετα
μεταφοράς είναι 3 x 36 Wh,
που σημαίνει 3 μπαταρίες
των 36 Wh η κάθε μία.
Η ονομαστική τιμή Wh
χρήσης είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Ελληνικά
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Περιγραφή (εικ. A)
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
ονομαστική τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με
108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η ονομαστική τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh
(3 μπαταρίες των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274, DCH283
λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB546,, DCB547. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφικό κρουστικό δράπανο μπαταρίας
1 Πλευρική λαβή και ράβδος βάθους
1Φορτιστή
1 Πακέτο μπαταριών (D1, L1, M1, P1)
2 Πακέτα μπαταριών (D2, L2, M2, P2)
3 Πακέτα μπαταριών (D3, L3, M3, P3)
1 Αυτόματο τσοκ (DCH254, DCH274)
1Κασετίνα
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Ο κωδικός ημερομηνίας , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
8 Κύρια λαβή
Διακόπτης ρύθμισης
ταχύτητας
9 Υποδοχή εργαλείου SDS
Κουμπί κίνησης εμπρός/
Plus
όπισθεν
10 Χιτώνιο
Περιστροφικό κουμπί
11 Ράβδος βάθους
επιλογής τρόπου
12 Κουμπί απελευθέρωσης
λειτουργίας
ράβδου βάθους
Κουμπί επιλογής τρόπου
13 Φως εργασίας (DCH253,
λειτουργίας
DCH254, DCH273, DCH274,
Πλευρική λαβή
DCH283)
Πακέτο μπαταρίας
14 Βοηθητικό άγκιστρο
Κουμπί απασφάλισης
(DCH273, DCH274,
DCH283)
Προοριζομενη Χρηση
Το περιστροφικό κρουστικό σας δράπανο μπαταρίας έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης και
κρουστικής διάτρησης, καθώς και για εφαρμογές βιδώματος και
αποκοπής τεμαχίων με κοπίδι (κοπιδιάσματος).
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το περιστροφικό κρουστικό σας δράπανο μπαταρίας είναι
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση που σφηνώσει το τρυπάνι, διακόπτεται η
μετάδοση κίνησης προς την άτρακτο διάτρησης. Λόγω των
δυνάμεων που προκύπτουν, πάντοτε να κρατάτε το εργαλείο και
με τα δύο χέρια και να έχετε σταθερή στάση σώματος. Μετά την
υπερφόρτωση, ελευθερώστε και πατήστε τη σκανδάλη για να
επανασυμπλέξετε το μηχανισμό κίνησης.
153
Ελληνικά
Μηχανικός συμπλέκτης
DCH243, DCH253, DCH254, DCH283
Σε μονάδες με μηχανικό συμπλέκτη, η ένδειξη ότι ο συμπλέκτης
έχει ενεργοποιηθεί θα είναι ένας έντονος ήχος μαζί με αύξηση
των κραδασμών.
Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
DCH273, DCH274
Όταν ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης, το μοτέρ
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται επανειλημμένα για μερικά
δευτερόλεπτα, ώστε να αναπαραχθεί η απόκριση που σχετίζεται
με ένα μηχανικό συμπλέκτη.
Σύστημα κατά της περιστροφής (Εικ. E)
DCH283
Επιπλέον του συμπλέκτη, ένα σύστημα κατά της περιστροφής
προσφέρει αυξημένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη με
ενσωματωμένη τεχνολογία κατά της περιστροφής η οποία
μπορεί να ανιχνεύσει αν ο χρήστης έχει χάσει τον έλεγχο του
κρουστικού εργαλείου. Όταν ανιχνευτεί ενσφήνωση, η ροπή
και οι στροφές μειώνονται άμεσα. Αυτό το χαρακτηριστικό
αποτρέπει την περιστροφή του ίδιου του εργαλείου, με
αποτέλεσμα τη μείωση των συμβάντων τραυματισμού στον
καρπό.
Η ενδεικτική λυχνία 15 του συστήματος κατά της περιστροφής
θα ανάψει, υποδεικνύοντας την κατάσταση.
Ενδεικτική
Διάγνωση
Λύση
λυχνία
ΣΒΗΣΤΗ Το εργαλείο λειτουργεί Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες
κανονικά
όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
ΣΤΑΘΕΡΗ
Το σύστημα κατά
της περιστροφής
έχει ενεργοποιηθεί
(ΣΥΜΠΛΕΓΜΕΝΟ)
Με το εργαλείο κατάλληλα υποστηριζόμενο,
ελευθερώστε τη σκανδάλη. Το εργαλείο θα
λειτουργήσει κανονικά όταν η σκανδάλη
πατηθεί πάλι, και η ενδεικτική λυχνία
θα σβήσει
Σύστημα ενεργού ελέγχου κραδασμών
Για καλύτερο έλεγχο των κραδασμών, κρατήστε πατημένο το
εργαλείο όπως περιγράφεται στην Κατάλληλη θέση χεριών.
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει τους κραδασμούς
αναπήδησης από το μηχανισμό κρούσης. Επειδή περιορίζει
τους κραδασμούς στην παλάμη και στο χέρι, επιτρέπει πιο άνετη
χρήση για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και επεκτείνει τη
διάρκεια ζωής της μονάδας.
Ο μηχανισμός κρούσης χρειάζεται μόνο όση πίεση αρκεί για να
συμπλεχτεί ο ενεργός έλεγχος κραδασμών. Με την εφαρμογή
υπερβολικής πίεσης δεν επιταχύνεται η διάτρηση ή η αποκοπή
τεμαχίων με κοπίδι (κοπίδιασμα) και επιπλέον δεν συμπλέκεται ο
ενεργός έλεγχος κραδασμών.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα/ αξεσουάρ ή όταν
154
κάνετε επισκευές. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 6 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 6 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. B).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 7 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 14 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Πλευρική λαβή (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε το κίνδυνο
τραυματισμού, ΠΆΝΤΑ να χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά εγκατεστημένη. Αν δεν γίνει
αυτό, μπορεί να προκληθεί ολίσθηση της πλευρικής λαβής
κατά τη λειτουργία του εργαλείου και επακόλουθη απώλεια
ελέγχου. Κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια για να
μεγιστοποιείτε τον έλεγχο.
Η πλευρική λαβή 5 συσφίγγεται στο μπροστινό μέρος του
γραναζοκιβωτίου και μπορεί να περιστραφεί 360˚ για να
επιτρέπει χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η πλευρική
λαβή πρέπει να σφίγγεται επαρκώς ώστε να αντιμετωπιστεί
Ελληνικά
η περιστροφική κίνηση του εργαλείου, εάν κολλήσει ή
καθυστερήσει το εξάρτημα. Να βεβαιώνεστε ότι πιάνετε
σταθερά την πλευρική λαβή στην αντίθετη πλευρά για να
μπορείτε να ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση αθέλητης
ακινητοποίησης του μοτέρ.
Για να ξεσφίξετε την πλευρική λαβή, περιστρέψτε την
αριστερόστροφα.
Για να ρυθμίσετε τη ράβδο βάθους (Εικ. C)
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης
ράβδου βάθους 12 στην πλευρική λαβή.
2. Μετακινήστε τη ράβδο βάθους 11 έτσι ώστε η
απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου και στο άκρο
του εξαρτήματος εργασίας να είναι ίση με το επιθυμητό
βάθος διάτρησης.
3. Απελευθερώστε το κουμπί για να ασφαλίσει η ράβδος
στη θέση της. Όταν εκτελείτε διάτρηση με τη ράβδο
βάθους, σταματήστε όταν το άκρο της ράβδου φθάσει
την επιφάνεια του υλικού.
Βοηθητικό άγκιστρο (Εικ. A, D)
DCH273, DCH274, DCH283
Ένα βοηθητικό άγκιστρο 14 τοποθετείται κάτω από την κύρια
λαβή 8 στην αριστερή πλευρά του εργαλείου. Για να εκτείνετε
το βοηθητικό άγκιστρο, τραβήξτε το από το πλάι του εργαλείου.
Για να αποθηκεύσετε το βοηθητικό άγκιστρο, πιέστε το πάλι
μέσα ώστε να είναι πρόσωπο με το πλάι του εργαλείου. Αν δεν
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το άγκιστρο, μπορείτε να το
αφαιρέσετε τελείως.
Για να αφαιρέσετε και/ή να
επανεγκαταστήσετε το βοηθητικό
άγκιστρο
1. Θέστε το βοηθητικό άγκιστρο στην εκτεταμένη θέση του και
αφαιρέστε τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής που βρίσκεται στην
κάτω πλευρά της κύριας λαβής.
2. Τραβήξτε το βοηθητικό άγκιστρο μέχρι να ελευθερωθεί από
τη μονάδα.
3. Για την επανεγκατάσταση, εισάγετε το βοηθητικό άγκιστρο
μέσα στην υποδοχή κάτω από την κύρια λαβή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στα μοντέλα DCH273 και DCH274 το άγκιστρο μπορεί
να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
της λαβής. Η υποδοχή ενδέχεται να καλύπτεται από
αυτοκόλλητο. Είτε αφαιρέστε το αυτοκόλλητο ή τρυπήστε το
για να αποκαλύψετε την υποδοχή.
4. Επανατοποθετήσετε τη βίδα με εξαγωνική κεφαλή και
σφίξτε τη καλά.
Εξάρτημα εργασίας και υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. ΠΑΝΤΑ
να φοράτε γάντια όταν αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και τα
εξαρτήματα εργασίας μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά
τη χρήση. Μικρά κομμάτια σπασμένου υλικού μπορεί να
τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Στο κρουστικό δράπανο μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα
εξαρτήματα εργασίας ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή.
Χρησιμοποιείτε αιχμηρά τρυπάνια και μόνο.
Συνιστώμενα εξαρτήματα εργασίας
• Για ξύλο, χρησιμοποιείτε σπειροειδή τρυπάνια, τρυπάνια
φτερού, αρίδια ή ποτηροτρύπανα.
• Για μέταλλο, χρησιμοποιείτε σπειροειδή τρυπάνια
από χάλυβα υψηλής ταχύτητας ή ποτηροτρύπανα.
Χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής κατά τη διάτρηση μετάλλων.
Εξαιρέσεις είναι ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος όπου
πρέπει να γίνεται ξηρή διάτρηση.
• Για υλικά τοιχοποιίας, όπως τούβλο, τσιμέντο, πλίνθοι κλπ.,
χρησιμοποιείτε τρυπάνια με μύτη καρβιδίου ειδικά για
κρουστική διάτρηση.
Υποδοχή εξαρτημάτων εργασίας SDS Plus
(Εικ. F)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρειάζονται ειδικοί αντάπτορες για να
χρησιμοποιήσετε την υποδοχή εξαρτημάτων εργασίας τύπου
SDS Plus με εξαρτήματα εργασίας που έχουν ίσιο στέλεχος και
με εξάγωνες μύτες κατσαβιδιού. Βλ. Προαιρετικά αξεσουάρ.
Για να τοποθετήσετε ένα τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ:
1. Εισάγετε το στέλεχος του εξαρτήματος εργασίας περίπου
19 mm μέσα στην υποδοχή εργαλείου SDS Plus.
2. Ωθήστε και περιστρέψτε το εξάρτημα εργασίας έως
ότου ασφαλίσει στη θέση του. Το εξάρτημα εργασίας θα
συγκρατείται σταθερά.
3. Για να ελευθερώσετε το εξάρτημα εργασίας, τραβήξτε το
χιτώνιο 10 προς τα πίσω και αφαιρέστε το εξάρτημα.
Αυτόματο τσοκ (Εικ. G)
DCH254, DCH274
Σε ορισμένα κρουστικά δράπανα, μπορεί να εγκατασταθεί ένα
αυτόματο τσοκ στη θέση της υποδοχής εξαρτημάτων εργασίας
SDS Plus.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε κανονικά
τσοκ στην περιστροφική κρουστική λειτουργία.
Αντικατάσταση της υποδοχής εξαρτημάτων εργασίας
SDS Plus με το αυτόματο τσοκ
1. Επιλέξτε λειτουργία μόνο κρούσης (δείτε την ενότητα
Τρόποι λειτουργίας) ώστε να εμποδίζεται η περιστροφή
της ατράκτου όταν απασφαλίζετε την υποδοχή
αφαιρούμενου εργαλείου.
2. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης 15 στη θέση
απασφάλισης και τραβήξτε την εγκατεστημένη υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας.
3. Σπρώξτε το αυτόματο τσοκ 16 πάνω στην άτρακτο 17 και
περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης στη θέση ασφάλισης.
4. Για να αντικαταστήσετε το αυτόματο τσοκ με την υποδοχή
εργαλείου SDS Plus, πρώτα αφαιρέστε το αυτόματο τσοκ με
τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε την υποδοχή εξαρτήματος
εργασίας SDS Plus. Κατόπιν αντικαταστήστε την υποδοχή
εξαρτήματος εργασίας SDS Plus με τον ίδιο τρόπο που
αντικαταστήσατε το αυτόματο τσοκ.
155
Ελληνικά
Για να τοποθετήσετε ένα τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ στο
αυτόματο τσοκ:
1. Πιάστε το χιτώνιο 18 του τσοκ με το ένα χέρι και
χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι πιάνοντας τη βάση του τσοκ.
2. Περιστρέψτε το χιτώνιο αριστερόστροφα (όπως φαίνεται
από μπροστά) όσο χρειάζεται για να μπορεί να εισαχθεί το
επιθυμητό αξεσουάρ.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm μέσα στο τσοκ
και σφίξτε καλά περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ κρατάτε το εργαλείο με το
άλλο. Συνεχίστε να περιστρέφετε το χιτώνιο του τσοκ έως
ότου ακουστούν αρκετά κλικ μηχανισμού καστάνιας ώστε να
εξασφαλιστεί πλήρης δύναμη σύσφιξης.
Για μέγιστη σύσφιξη του αξεσουάρ, φροντίζετε οπωσδήποτε να
σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο του τσοκ ενώ με το άλλο χέρι
συγκρατείτε το εργαλείο.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε το πιο πάνω
βήματα 1 και 2.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα/ αξεσουάρ ή όταν
κάνετε επισκευές. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 8 με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 5 .
Τρόποι λειτουργίας (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας
όταν το εργαλείο είναι ήδη σε λειτουργία.
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ένα περιστροφικό κουμπί
επιλογής τρόπου λειτουργίας 3 με το οποίο μπορείτε να
επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας που είναι κατάλληλος για την
επιθυμητή εργασία.
156
Σύμβολο
Τρ. λειτουργίας
Περιστροφική
διάτρηση
Εφαρμογή
Βίδωμα
Διάτρηση σε χάλυβα,
ξύλο και πλαστικά
Περιστροφική
κρούση
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
και υλικά τοιχοποιίας
Κρούση μόνο
Ελαφριά εργασία
κοπιδιάσματος
Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας:
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης του διακόπτη επιλογής
τρόπου λειτουργίας 4 .
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας έτσι
ώστε το βέλος να δείχνει το σύμβολο που αντιστοιχεί στον
επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας 3
πρέπει πάντα να είναι σε έναν από τους τρόπους λειτουργίας
δηλ. περιστροφικής διάτρησης, περιστροφικής κρούσης ή
μόνο κρούσης. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες θέσεις λειτουργίας.
Μπορεί να είναι απαραίτητο να θέσετε για λίγο σε λειτουργία
το μοτέρ αφού αλλάξετε λειτουργία από «μόνο κρούση» σε
«περιστροφική», για να ευθυγραμμιστούν τα γρανάζια.
Εκτέλεση μιας εφαρμογής (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΏΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι το
αντικείμενο που επεξεργάζεστε είναι σταθερά στερεωμένο
ή ακινητοποιημένο με σύσφιξη. Αν εκτελείτε διάτρηση
υλικού μικρού πάχους, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ξύλου
«υποστήριξης» για να αποτρέψετε ζημιά στο υλικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα περιμένετε να σταματήσει
τελείως να κινείται το μοτέρ, πριν αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
1. Επιλέξτε και εγκαταστήστε στο εργαλείο το τσοκ,
αντάπτορα, και/ή εξάρτημα εργασίας που είναι κατάλληλα
για την εργασία. Βλ. Εξάρτημα εργασίας και υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας.
2. Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί τρόπου
λειτουργίας 3 , επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που
είναι κατάλληλος για την επιθυμητή εφαρμογή. Βλ.
Τρόποι λειτουργίας.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή 5 όπως απαιτείται.
4. Τοποθετήστε το εξάρτημα εργασίας/κοπίδι στην
επιθυμητή θέση.
5. Επιλέξτε την κατεύθυνση περιστροφής χρησιμοποιώντας το
κουμπί κίνησης εμπρός/όπισθεν 2 . Όταν αλλάζετε τη θέση
του κουμπιού ελέγχου, να βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί
η σκανδάλη.
-- Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός, πιέστε
το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στη δεξιά
πλευρά του εργαλείου.
-- Για να επιλέξετε περιστροφή όπισθεν, πιέστε το κουμπί
ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στην αριστερή πλευρά
του εργαλείου.
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μεσαία θέση του κουμπιού ελέγχου
ασφαλίζει το εργαλείο στη θέση απενεργοποίησης.
6. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης 1 . Όσο περισσότερο πιέζετε
το διακόπτη σκανδάλης, τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί
το εργαλείο. Για μέγιστη ωφέλιμη ζωή του εργαλείου,
χρησιμοποιείτε μεταβλητή ταχύτητα μόνο για την έναρξη
διάτρησης ή βιδώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το εργαλείο που έχετε, πιέζοντας
το διακόπτη σκανδάλης ενεργοποιείται ένα φως εργασίας
13 το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να φωτίζει την άμεση
περιοχή της επιφάνειας εργασίας. Βλ. Περιγραφή. Το φως
εργασίας απενεργοποιείται αυτόματα 20 δευτερόλεπτα μετά
την απελευθέρωση του διακόπτη σκανδάλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να αναμίξετε
ή να αντλήσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη,
οινόπνευμα κλπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που
φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα/ αξεσουάρ ή όταν
κάνετε επισκευές. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Διάφοροι τύποι τρυπανιών και κοπιδιών SDS Plus είναι διαθέσιμα
ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα αξεσουάρ και τα προσαρτήματα
που χρησιμοποιούνται πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω από
το εξάρτημα σύνδεσης SDS Plus.
Σύστημα εξαγωγής σκόνης (Εικ. H)
Για ορισμένα συμβατά κρουστικά δράπανα, υπάρχει διαθέσιμο
ένα ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης το οποίο
μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά.
DCH273, DCH274
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης τροφοδοτείται από μια ηλεκτρική
σύνδεση 19 προς ένα συμβατό κρουστικό δράπανο.
DCH283
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης τροφοδοτείται από μια μηχανική
σύνδεση 19 προς ένα συμβατό κρουστικό δράπανο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
αξεσουάρ συμβουλευτείτε το συνεργαζόμενο κατάστημα.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
157
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N518976
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
02/17
Download PDF

advertising